NFS 2016:6

Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från

tätbebyggelse;

beslutade den 22 juni 2016.

Med stöd av 47 och 47 a §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam-

het och hälsoskydd samt 9 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares

egenkontroll föreskriver1 Naturvårdsverket följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om rening och utsläpp av av-

loppsvatten som kommer från tätbebyggelse med 2 000 personekvivalenter

(pe) eller mer.

Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om kontroll av utsläpp från

avloppsreningsanläggning med anslutning större än 200 pe samt kontroll av

utsläpp från ledningsnät hörande till avloppsreningsanläggning med anslutning

på 2 000 pe eller mer. Föreskrifterna omfattar inte kontroll av infiltrationsan-

läggningar och markbäddar.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter ska angivna begrepp ha följande betydelse.

Begrepp

Betydelse

Anslutning

Tillståndsgiven eller anmäld anslutning ut-

tryckt i pe.

Avloppsreningsanläggning

Anläggning för behandling av avloppsvatten

från tätbebyggelse.

Avloppsslam

Sedimenterat slam, behandlat eller obehandlat,

från avloppsreningsanläggning.

Avloppsvatten från tätbe-

byggelse

Hushållsspillvatten eller en blandning av

hushållsspillvatten och industrispillvatten

och/eller dag-, tak- och dräneringsvatten som

uppsamlas i ledningsnät.

1 Jfr Rådets direktiv av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

(91/271/EEG) (EGT L 135, 30.5.1991, s.40, Celex 01991L0271).

NFS 2016:6

Utkom från trycket

den 29 september 2016

2

NFS 2016:6

Blandprov

Prov på avloppsvatten som bereds av ett antal

delprov (kallas även samlingsprov).

Bräddat avloppsvatten

Orenat eller ofullständigt renat avloppsvatten

som släpps ut från ledningsnät eller avlopp-

reningsanläggning och som inte leds via den

provtagningspunkt som används för behandlat

utgående avloppsvatten och som därför omfat-

tas av kraven på kontroll i 11–12 §§.

Dagvatten

Nederbördsvatten, dvs. regn- eller smältvatten,

som inte tränger ned i marken, utan avrinner

på markytan.

Dygnsprov

Blandprov som beretts genom provtagning

under ett dygn. Vid kontroll av bräddat av-

loppsvatten avser dygn den del av dygnet som

bräddningen varar.

Flodmynning

Övergångsområdet mellan sötvatten och kust-

vatten i en flods utlopp.

Flödesproportionell prov-

tagning

Provtagning av blandprover, bestående av ett

antal delprover, som tas på ett sådant sätt att de

enskilda blandprovens volym är proportionell

mot vattenflödet under respektive provtag-

ningsperiod.

Helgprov

Blandprov som beretts genom provtagning

under en helg, dvs. normalt från fredag till

måndag morgon.

Hushållsspillvatten

Spillvatten från bostäder och serviceinrätt-

ningar, vilket till övervägande del utgörs av

klosettvatten samt bad-, disk- och tvättvatten.

Industrispillvatten

Allt spillvatten som släpps ut från områden

som används för kommersiell eller industriell

verksamhet och som inte är hushållsspillvatten

eller dagvatten.

Kustvatten

Vatten utanför lågvattenlinjen eller en flodmyn-

nings yttre gräns.

Kväveretention

En naturlig process i sjöar och vattendrag där

utsläppt kväve omvandlas till kvävgas.

Ledningsnät

Ett system av tunnlar, ledningar, pumpstationer,

utjämningsmagasin m.m. för uppsamling och

transport av avloppsvatten från tätbebyggelse.

Likvärdig metod eller mät-

anordning

Provningsmetod eller mätanordning som ger

samma resultatnivå och har minst lika god

repeterbarhet som den föreskrivna metoden

eller anordningen.

3

NFS 2016:6

1 personekvivalent, pe

Motsvarar den mängd nedbrytbart organiskt

material som har en biokemisk syreförbruk-

ning på 70 gram löst syre per dygn under sju

dygn (BOD 7

).

Veckoprov

Prov på avloppsvatten som beretts genom att

sju dygnsprover eller fyra dygnsprover och

ett helgprov tagna under en vecka blandas i

proportion till den avloppsvattenvolym som

har släppts ut under respektive dygns- eller

helgprov.

Utformning och drift av avloppsreningsanläggning

3 § De avloppsreningsanläggningar som byggs för att uppfylla kraven i 5 och

8 §§ samt 6 och 9 §§ ska utformas, byggas, drivas och underhållas så att de

fungerar tillfredsställande under alla normala lokala klimatförhållanden. Vid

utformningen av anläggningarna ska årstidsberoende variationer i belastningen

beaktas. Utsläppspunkterna ska väljas så att påverkan på recipienten begränsas

i största möjliga utsträckning.

4 § Industrispillvatten som leds till en avloppsreningsanläggning ska ha under-

gått sådan rening som krävs för att säkerställa dels att driften av avloppsrenings-

anläggningen och behandlingen av avloppsslam inte störs, dels att slammet kan

omhändertas på ett säkert och miljömässigt godtagbart sätt.

Rening av avloppsvatten

5 § Avloppsvatten från tätbebyggelse ska före utsläpp i sötvatten eller flodmyn-

ning uppfylla kraven som anges i 8 § om utsläppen kommer från tätbebyggelse

med 2 000 pe eller mer. För utsläpp till havs- och kustvattenområde gäller mot-

svarande krav om utsläppen kommer från tätbebyggelse med 10 000 pe eller mer.

6 § Avloppsvatten från tätbebyggelse som släpps ut i havs- och kustvatten-

området från norska gränsen till och med Norrtälje kommun, ska utöver vad

som anges i 5 och 8 §§ uppfylla kraven i 9 §, om utsläppet kommer från

tätbebyggelse med 10 000 pe eller mer. Detsamma gäller om utsläppet sker i

avrinningsområden som avvattnas till det angivna området och som bidrar till

föroreningen av området.

7 § Belastningen från tätbebyggelse uttryckt i pe enligt 5 och 6 §§ ska beräknas

utifrån den maximala genomsnittliga veckobelastning som tillförs avloppsre-

ningsanläggningen under ett år. Hänsyn ska inte tas till exceptionella förhål-

landen, exempelvis sådana som uppstår vid kraftig nederbörd.

8 § Begränsningsvärden och kontroll- och utvärderingsmetoder för avloppsvat-

tenutsläpp som avses i 5 § i fråga om organiskt material, mätt som biokemisk

syreförbrukning (BOD

7

) och kemisk syreförbrukning (COD

Cr

), anges i tabell

1 respektive tabell 2. För begränsningsvärdena gäller att något av kraven på

högsta koncentration som årsmedelvärde, högsta koncentration per mättillfälle

eller minsta procentuella reduktion per mättillfälle ska följas.

4

NFS 2016:6

Tabell 1: Biokemisk syreförbrukning mätt som BOD

7

Belastning

Begränsningsvärde

Kontroll- och ut-

värderingsmetod

≥ 2 000 pe vid utsläpp till

sötvatten eller flodmynning

eller

≥ 10 000 pe vid utsläpp till

havs- och kustvattenområde

15 mg/l (högsta kon-

centration som årsme-

delvärde)

10–17 §§

30 mg/l (högsta koncen-

tration per mättillfälle)

10–18 §§

70 % (40 %1) (minsta

procentuella reduktion2

per mättillfälle)

10–18 §§

Tabell 2: Kemisk syreförbrukning mätt som COD Cr

3

Belastning

Begränsningsvärde

Kontroll- och ut-

värderingsmetod

≥ 2 000 pe vid utsläpp till

sötvatten eller flodmynning

eller

≥ 10 000 pe vid utsläpp till

havs- och kustvattenområde

70 mg/l (högsta koncen-

tration som årsmedel-

värde)

10–17 §§

125 mg/l (högsta kon-

centration per mättill-

fälle)

10–18 §§

75 % (minsta procentu-

ella reduktion2 per mät-

tillfälle)

10–18 §§

1 Detta mindre stränga reningskrav gäller för utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse till

vatten i högt belägna bergsregioner eller i andra jämförbara områden, där en effektiv biologisk

rening är svår att upprätthålla på grund av låg temperatur, om ingående studier kan visa att

utsläppen inte ogynnsamt påverkar miljön.

2 Reduktion i förhållande till inkommande belastning.

3 COD

Cr

kan ersättas av parametrarna totalt organiskt kol (TOC) eller total syreförbrukning

(TOD), om ett bestämt förhållande kan fastslås mellan COD

Cr

och ersättningsparametern.

9 § Begränsningsvärden och kontroll- och utvärderingsmetoder för avloppsvat-

tenutsläpp som avses i 6 § i fråga om totalkväve anges i tabell 3. För begräns-

ningsvärdena gäller att kraven på högsta koncentration eller minsta procentuella

reduktion ska följas.

5

NFS 2016:6

Tabell 3: Totalkväve (N-tot)

Belastning

Begränsningsvärde1

Kontroll- och utvärde-

ringsmetod

≥10 000 – 100 000 pe

15 mg/l (högsta kon-

centration som årsme-

delvärde)

10–17 §§

>100 000 pe

10 mg/l (högsta kon-

centration som årsme-

delvärde)

10–17 §§

≥10 000 pe

70 % (minsta procen-

tuella reduktion2 som

årsmedelvärde)

10–17 §§

1 För att kontrollera att kraven med avseende på kväve uppfylls är det också möjligt att använda

dygnsmedelvärden om det kan säkerställas att motsvarande skyddsnivå därigenom uppnås. I

detta fall får dygnsmedelvärdet för totalkväve inte överskrida 20 mg/l när spillvattnets tem-

peratur vid den biologiska processen är 12 ºC eller högre. I stället för temperaturkravet kan

drifttiden begränsas med beaktande av regionala klimatförhållanden.

2 Reduktion i förhållande till inkommande belastning inklusive kväveretention innan utsläp-

pet når havs- och kustvattenområdet från norska gränsen till och med Norrtälje kommun.

Kontroll

10 § De avloppsreningsanläggningar som omfattas av dessa föreskrifter ska vara

utformade så att representativa prover kan tas på bräddat vatten, inkommande

vatten och på det renade vattnet före utsläpp i recipienten. Provtagning och

flödesmätning ska ske så att uttagna prover blir representativa för det avlopps-

vatten som ska kontrolleras. Utsläppen ska beräknas genom flödesviktning.

Provtagning av utgående behandlat avloppsvatten ska ske efter sista behand-

lingssteget och före eventuell desinficering.

11 § Kontrollen ska bedrivas enligt nedan.

1. Utsläpp från avloppsreningsanläggning med anslutning på 10 000 pe eller

mer

a) behandlat utgående av-

loppsvatten:

- kontinuerlig mätning och registrering

av flöde, samt

- flödesproportionell provtagning,

b) bräddat avloppsvatten i

eller vid avloppsreningsan-

läggningen:

- kontrolleras som 1 a.

6

NFS 2016:6

2. Utsläpp från avloppsreningsanläggning med anslutning från 2 000 pe och

upp till 9 999 pe

a) behandlat utgående avlopps-

vatten:

- kontinuerlig mätning och registrering

av flöde, samt

- flödesproportionell provtagning.

b) bräddat avloppsvatten i

eller vid avloppsreningsanlägg-

ningen:

- bestämning av bräddningsfrekvens

respektive bräddad volym per dygn

med hjälp av kontinuerlig mätning och

registrering, samt

- tidsproportionell provtagning, där ett

delprov tas ut var tionde minut under

tiden för bräddningen.

3. Utsläpp från avloppsreningsanläggning med anslutning från 500 pe och

upp till 1 999 pe

a) behandlat utgående avlopps-

vatten:

- kontinuerlig mätning och registrering

av flöde, samt

- flödesproportionell provtagning.

b) bräddat avloppsvatten i

eller vid avloppsreningsan-

läggningen:

- bestämning av bräddningsfrekvens

respektive bräddad volym per dygn

med hjälp av kontinuerlig mätning och

registrering.

4. Utsläpp från avloppsreningsanläggning med anslutning större än 200 pe

och upp till 499 pe

behandlat utgående avlopps-

vatten:

- tidsproportionell provtagning där ett

delprov tas ut var tionde minut.

5. Utsläpp från ledningsnät som är allmänna enligt lagen ( 2006:412 ) om all-

männa vattentjänster hörande till avloppsreningsanläggning med anslutning

på 2 000 pe eller mer

bräddat avloppsvatten:

- bestämning av bräddad volym med

hjälp av mätning eller beräkning.

12 § Prov på inkommande avloppsvatten ska tas i enlighet med tabell 4. Prov på

utgående avloppsvatten ska tas i enlighet med tabell 5. Vid provtagning under

helger får dygnsproverna bytas ut mot helgprover.

Provtagning och analys av bräddat avloppsvatten enligt 11 § 1 b och 2 b ska

ske med avseende på COD

Cr

, BOD

7

, P-tot, N-tot, NH

4

-N, Hg, Cd, Pb, Cu, Zn,

Cr och Ni vid varje bräddningstillfälle och så länge som bräddningen varar.

7

NFS 2016:6

Tabell 4: Inkommande avloppsvatten

Kontrollparameter

Provtyp och provtagningsfrekvens vid avloppsrenings-

anläggningar med olika anslutning (pe)

Ansl. ≥2 000 – 9 999

Ansl. ≥10 000

COD Cr

1 dp/månad

2 vp/månad

BOD

7

1 dp/månad

2 dp/månad

P-tot

1 dp/månad

2 vp/månad

N-tot

1 dp/månad

2 dp/månad

Tabell 5: Utgående avloppsvatten enligt 11 § 1 a, 2 a, 3 a och 4

Kontrollparameter Provtyp och provtagningsfrekvens vid avloppsreningsanlägg-

ningar med olika anslutning (pe)

Ansl. >200 – 1 999 Ansl. ≥2 000 –

9 999

Ansl. ≥10 000

COD

Cr

4 dp/år

2 dp/månad

2 vp/månad

BOD

7

8 dp/år

2 dp/månad

1 dp/vecka

P-tot

8 dp/år

2 dp/månad

1 vp/vecka

N-tot

8 dp/år

2 dp/månad

1 dp/vecka

NH

4

-N

-

-

1 dp/vecka

Hg, Cd, Pb, Cu,

Zn, Cr och Ni

-

-

1 vp/månad

13 § Dygnsprov, helgprov och veckoprov ska tas ut under alternerande dygn

respektive veckor, enligt ett på förhand fastlagt provtagningsschema. Provtag-

ningsschemat ska utformas på sådant sätt att kontrollen ger ett resultat som är

representativt för utsläppet under året.

Kraven i första stycket om alternerande veckor gäller inte veckoprov för

analys av P-tot i 12 § tabell 5.

14 § Provtagningen ska ske i samma, väldefinierade punkt i utflödet respektive

inflödet till avloppsreningsanläggningen, för att kontrollera att kraven enligt 5

och 8 §§ samt 6 och 9 §§ uppfylls.

15 § För att motverka att proverna förändras under tiden mellan insamling och

analys ska följande iakttas.

1. Vattnet vid provtagningspunkten ska vara helt omblandat och utan skikt-

ningar.

2. Provuppsamlingskärl för avloppsvatten ska under hela provtagningsperioden

förvaras i kylskåp 2–5 ºC eller hållas nedkylda på annat lämpligt sätt.

3. Uttagna prover ska konserveras genom syratillsättning eller djupfrysning

enligt de metoder som anges i 16 §.

4. Vid transport av vattenprover till laboratorium ska proverna hållas nedkylda

2–5 ºC. Om proverna konserverats genom frysning ska de hållas frysta.

16 § Prover ska hanteras och analyseras i enlighet med de metoder som anges

nedan.

8

NFS 2016:6

Metoder som ska användas vid provhantering och analys av

avloppsvattenprover

Parameter

Föreskriven metod

COD

Cr

Svensk standard SS 02 81 42, utgåva 2, 1991-06-05. Vattenundersök-

ningar - Bestämning av kemisk oxygenförbrukning hos vatten - COD

Cr

oxidation med dikromat.

BOD

7

Svensk standard SS EN 1899-1.Vattenundersökningar - Bestäm-

ning av biokemisk syreförbrukning efter n dagar (BOD”) - Del 1:

Utspädningsmetod med tillsats av allyltiourinämne (ISO 5815:1989,

modified)

P-tot

Svensk standard SS EN ISO 6878:2005 Vattenundersökningar -

Bestämning av fosfor - Spektrofotometrisk metod med ammonium-

molybdat (ISO 6878:2004)

N-tot

Svensk standard SS EN ISO 11905-1. Vattenundersökningar - Bestäm-

ning av nitrogen - Del 1: Oxidativ uppslutning med peroxodisulfat

(ISO 11905-1:1997)

NH

4

-N

Svensk standard SIS 02 81 34, utgåva 1, 1976-02-15. Vattenundersök-

ningar - Bestämning av ammoniumnitrogenkoncentration hos vatten.

Hg, Cd, Pb,

Cu, Zn, Cr och

Ni

Metod som kan mäta angiven parameter med tillfredsställande preci-

sion och riktighet. Där så är möjligt ska i första hand internationellt

vedertagna metoder/standarder användas.

För konservering får riktlinjer enligt SS-EN ISO 5667-3:2012 tillämpas.

Om en föreskriven metod upphävs och ersätts av en ny standard ska den nya

metoden användas.

Som alternativ till de föreskrivna metoderna får andra metoder användas, om

dessa kan anses likvärdiga vid analys av aktuell typ av avloppsvatten.

17 § Analys ska utföras på homogeniserade, osedimenterade och ofiltrerade

prov.2

18 § Tabell 6 anger förutsättningarna för att det renade avloppsvattnet ska anses

uppfylla kraven i 5 och 8 §§ i fråga om högsta koncentration per mättillfälle

eller minsta procentuella reduktion per mättillfälle. Av tabellen framgår det

största antal mättillfällen då begränsningsvärdena för högsta koncentration får

överstigas eller då begränsningsvärdena för minsta procentuella reduktion får

understigas.

För de begränsningsvärden som avses i första stycket och som uttrycks i

koncentrationer, får prover som tagits under normala driftförhållanden inte

avvika från värdena med mer än 100 procent.

Extrema värden för vattenkvaliteten ska inte beaktas, om värdena beror på

särskilda förhållanden, t.ex. kraftig nederbörd.

2 Analyser av utsläpp av kemiska och biokemiska syreförbrukande ämnen från dammar, mätt

som biokemisk syreförbrukning (BOD7) och kemisk syreförbrukning (CODCr), ska utföras

på filtrerade prov. Förutom kraven i 5 och 8 §§ får den totala koncentrationen suspenderade

ämnen från en sådan damm inte överstiga 150 mg/l i ett ofiltrerat vattenprov. Vid bestämning

av suspenderade ämnen ska provet filtreras genom membranfilter med 0,45 μm porstorlek samt

torkas vid 105°C och därefter vägas. Alternativt ska provet centrifugeras i minst fem minuter

med en medelacceleration av 2 800 till 3 200 g, torkas vid 105°C och vägas.

9

NFS 2016:6

Tabell 6

Antal mättillfällen (dygns- helg

eller veckoprov) under ett år

Största godtagbara antal

underkända prov

4–7 1

8–16 2

17–28 3

29–40 4

41–53 5

54–67 6

68–81

7

82–95 8

96–110 9

111–125 10

126–140 11

141–155 12

156–171 13

172–187 14

188–203 15

204–219 16

220–235 17

236–251 18

252–268 19

269–284 20

285–300 21

301–317 22

318–334 23

335–350 24

351–365 25

Underhåll och funktionskontroll av mätutrustning

19 § Mätutrustningen ska underhållas och kontrolleras regelbundet. I detta ingår

att all utrustning för flödesmätning, volymmätning och provtagning ska hållas

ren från beläggningar och kontrolleras med avseende på funktion.

20 § Vid mätplatsen för flödesmätning i öppna rännor och kanaler ska det fin-

nas en noggrant avvägd fixpunkt eller fast centimeterskala för avläsning av

vattennivån i rännan eller kanalen vid kontroll av flödesmätningsutrustningen.

21 § Alla underhållsåtgärder och funktionskontroller ska dokumenteras.

10

NFS 2016:6

Rapportering

22 § Bestämmelser om rapportering av efterlevnaden av dessa föreskrifter finns

i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport.

Tillsyn

23 § Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av dessa föreskrifter finns i

26 kap.miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13).

Undantag

24 § Om det finns särskilda skäl får tillsynsmyndigheten i det enskilda fallet

medge undantag från kraven på kontroll i 10–15 och 17–21 §§. Ansökan om

undantag ska vara skriftlig. Undantag får inte medges i strid mot vad som följer

av Rådets direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.

____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017, då Naturvårdsverkets före-

skrifter (SNFS 1990:14) om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient

från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse och

Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1994:7) om rening av avloppsvatten från

tätbebyggelse upphör att gälla.

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Rikard

Janson

(Avdelningen

för

genomförande)