NFS 2016:7

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Föreskrifter om

ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om

miljörapport;

beslutade den 22 juni 2016.

Med stöd av 26 kap. 20 § andra stycket miljöbalken och 47 a § förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, föreskriver1 Naturvårds-

verket i fråga om Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

dels att 1, 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 1 b §, och en ny bilaga,

bilaga 5, av följande lydelse.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

1. den miljörapport som en utövare av tillståndspliktig verksamhet eller verk-

samhet som förelagts att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 § första respektive

andra stycket miljöbalken, ska lämna varje år till tillsynsmyndigheten enligt

26 kap. 20 § första stycket miljöbalken,

2. vilka uppgifter om produktionen av naturgrus, morän och berg som en

verksamhetsutövare, enligt 31 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd ska lämna i en miljörapport till länsstyrelsen om

länsstyrelsen begär det, och

3. skyldighet för utövare av verksamhet som inte är tillståndspliktig eller

förelagts att ansöka om tillstånd, men som omfattas av bilaga 1 till Europapar-

lamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006, att lämna miljörapport och

vad den ska innehålla.

4. skyldighet för utövare av verksamhet som omfattar avloppsledningsnät

som är allmänna enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som

är anslutna till en avloppsreningsanläggning som är tillståndspliktig enligt

miljöprövningsförordningen (2013:251) att lämna miljörapport och vad den

ska innehålla.

1 b § Den som utövar verksamhet som omfattar avloppsledningsnät som är

allmänna enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som är

anslutna till en avloppsreningsanläggning som är tillståndspliktig enligt miljö-

prövningsförordningen (2013:251) ska varje år lämna en miljörapport till den

tillsynsmyndighet som utövar tillsynen över verksamheten.

1 Jfr Rådets direktiv av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

(91/271/EEG) (EGT L 135, 30.5.1991, s.40, Celex 01991L0271).

NFS 2016:7

Utkom från trycket

den 29 september 2016

2

NFS 2016:7

2 § Miljörapporten ska avse kalenderår.

Miljörapporter som avser tillståndspliktig verksamhet eller verksamhet som

förelagts att ansöka om tillstånd ska bestå av en grunddel, en textdel och för

vissa verksamheter en emissionsdeklaration.

Miljörapporter som avses i 1 § 2 ska innehålla uppgifter om levererad mängd

per materialslag av naturgrus, berg och morän.

Miljörapporter som avser verksamhet som inte är tillståndspliktig eller

förelagts att ansöka om tillstånd, men som omfattas av bilaga 1 till Europapar-

lamentets och rådets förordning (EG) nr 166/20067, ska bestå av en grunddel

och en emissionsdeklaration.

Miljörapporter som avser avloppsledningsnät som är anslutna till en avlopps-

reningsanläggning som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen

(2013:251) ska bestå av en grunddel och uppgifter enligt 4 § 11a.

Miljörapportens textdel

4 §2 Miljörapportens textdel ska innehålla följande:

1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De

förändringar som skett under året ska anges.

2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt

9 kap. 6 § miljöbalken eller motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort

beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.

3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med

anledning av anmälningspliktiga ändringar enligt 1 kap. 10-11 §§ miljöpröv-

ningsförordningen (2013:251) samt en kort redovisning av vad beslutet eller

besluten avser.

4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt

miljöbalken samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser. I

fråga om verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket industriutsläpps-

förordningen (2013:250) är industriutsläppsverksamheter redovisas beslut om

alternativvärde, dispens och statusrapport enligt 4 a §.

5. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.

6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens

omfattning.

7. Utövare av tillståndspliktig täkt ska lämna mer detaljerade uppgifter om

faktisk produktion enligt vad som anges i bilaga 3 till dessa föreskrifter och

redovisa dem i emissionsdelen av Svenska miljörapporteringsportalen (SMP).

8. Anläggningar som omfattas av tillståndsplikt enligt 29 kap. miljöprövnings-

förordningen (2013:251) och som har tagit emot bygg- och rivningsavfall, ska,

utöver vad som i övrigt gäller enligt dessa föreskrifter, lämna mer detaljerade

uppgifter om mängderna av dessa avfall enligt vad som anges i bilaga 4 till

dessa föreskrifter. Uppgifterna ska redovisas i SMP:s emissionsdel.

9. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett

av dessa villkor har uppfyllts.

10. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar

eller andra undersökningar som utförts under året för att bedöma verksamhetens

påverkan på miljön och människors hälsa. Där så är möjligt ska värden till följd

av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel.

2 Senaste lydelse NFS 2013:12.

3

NFS 2016:7

11 a) För tillståndspliktiga avloppsreningsanläggningar som omfattas av Natur-

vårdsverkets föreskrifter NFS 2016:6 och ledningsnät som är anslutna till sådana

avloppsreningsanläggningar och som är allmänna enligt lagen (2006:412) om

allmänna vattentjänster ska lämnas en kommenterad sammanfattning av de upp-

gifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av NFS 2016:6. Dessutom

ska uppgifter enligt vad som anges i bilaga 5 till dessa föreskrifter redovisas

i SMP:s emissionsdel och i textdelen i de fall som särskilt anges i bilaga 5.

11 b) En kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att

kunna bedöma efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1994:23.

Där så är möjligt ska uppgifterna redovisas i SMP:s emissionsdel.

12. En kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna

bedöma efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2002:264 och NFS

2002:285 samt förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar,

förordningen (2013:253) om förbränning av avfall och förordningen (2013:254)

om användning av organiska lösningsmedel.

13. För förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:252)

om stora förbränningsanläggningar ska anges värden för parametrarna i bilaga

2 del II till dessa föreskrifter. Där så är möjligt ska uppgifterna redovisas i

SMP:s emissionsdel.

14. För förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om

förbränning av avfall ska anges värden för parametrarna i bilaga 2 a till dessa

föreskrifter. Där så är möjligt ska uppgifterna redovisas i SMP:s emissionsdel.

15. För förbränningsanläggning som omfattas av förordningen (2013:252)

om stora förbränningsanläggningar, och som enligt 21 § nämnda förordning

omfattas av krav på kontinuerlig mätning av föroreningshalter i rökgaser, ska

redovisas resultaten från sådan årlig kontroll av automatiska mätsystem som

anges i 27 § samma förordning.

16. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att

säkra drift och kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och underhåll

av tekniska installationer.

17. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av

eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor eller liknande händelser som har

inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet för

miljön eller människors hälsa.

18. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte

att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi.

19. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra

risker för miljön eller människors hälsa och som under året ersatts med sådana

som kan antas vara mindre farliga.

20. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att

minska volymen avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet.

21. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med

syfte att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön

eller människors hälsa.

3 Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket.

4 Utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med

en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer.

5 Avfallsförbränning.

4

NFS 2016:7

22. En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts

under året för att klarlägga miljöpåverkan vid användning och omhändertagande

av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgärder detta eventuellt

har resulterat i.

__________

Övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017.

2. Den första miljörapporten enligt dessa föreskrifter ska ges in till tillsyns-

myndigheten senast den 31 mars 2018.

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)

5

NFS 2016:7

Bilaga

5

För tillståndspliktiga avloppsreningsanläggningar som omfattas av Naturvårds-

verkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från

tätbebyggelse ska följande rapporteras:

Anslutning

- Tillståndsgiven anslutning (pe)

Belastning

- Tätbebyggelsens maximala genom-

snittliga veckobelastning (pe)*

- Inkommande belastning beräknat

som årsmedelvärde (pe)

Inkommande till avloppsreningsan-

läggning

- COD Cr

, BOD

7

, totalfosfor och to-

talkväve i mängd och halt (kg, mg/l)

- Flöde (1 000 m3)

Utgående från avloppsreningsan-

läggning

- COD

Cr

, BOD

7

, totalfosfor, total-

kväve, NH

4

-N, Hg, Cd, Pb, Cu,

Zn, Cr och Ni i mängd och halt och

sammanvägd mängd och halt dvs.

beräknad inklusive bräddat vid av-

loppsreningsanläggning (kg, mg/l)

- Flöde (1 000 m3)

Bräddat i eller vid avloppsrenings-

anläggning

- COD

Cr

, BOD

7

, totalfosfor, total-

kväve, NH

4

-N, Hg, Cd, Pb, Cu, Zn,

Cr och Ni i mängd och halt (kg, mg/l)

- Flöde (1 000 m3)

Efterlevnad av begränsningsvärden i

NFS 2016:6

- COD

Cr

(förvalda alternativ anges)**

- BOD

7

(förvalda alternativ anges)**

- Totalkväve (förvalda alternativ

anges)***

* Uppgiften ska även redovisas i miljörapportens textdel tillsammans med bedömningsun-

derlaget.

** Om efterlevnad sker genom högsta koncentration per mättillfälle eller minsta procentuella

reduktion per mättillfälle ska samtliga provtagningsdatum med analysresultat redovisas i

miljörapportens textdel.

*** Om efterlevnad sker genom procentuell reduktion ska beräkning redovisas i miljörap-

portens textdel. Beräkningen ska utgå från reduktionen i avloppsreningsanläggningen och

naturlig kväveretention.

För ledningsnät som är allmänna enligt lagen (2006:412) om allmänna vatten-

tjänster och som är anslutna till en tillståndspliktig avloppsreningsanläggning

som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter (2016:6) om rening och kontroll

av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse ska följande rapporteras:

Bräddat på ledningsnät

Antal bräddningar, plats och totalflöde (1 000 m3)

För all rapportering enligt denna bilaga gäller att om mätvärden saknas eller har

uteslutits, ska detta redovisas och motiveras i miljörapportens textdel.