NFS 2016:8

Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om miljörapport;

beslutade den 17 november 2016.

Med stöd av 26 kap. 20 § andra stycket miljöbalken, 47 a § förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föreskriver1 Natur-

vårdsverket följande.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

1. den miljörapport som en utövare av tillståndspliktig verksamhet eller verk-

samhet som förelagts att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 § första respektive

andra stycket miljöbalken, ska lämna varje år till tillsynsmyndigheten enligt

26 kap. 20 § första stycket miljöbalken,

2. vilka uppgifter om produktionen av naturgrus, morän och berg som en

verksamhetsutövare, enligt 31 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd ska lämna i en miljörapport om

länsstyrelsen begär det,

3. skyldighet för utövare av verksamhet som inte är tillståndspliktig eller

förelagts att ansöka om tillstånd, men som omfattas av bilaga 1 till Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/20062, att lämna miljörapport

och vad den ska innehålla, och

4. skyldighet för utövare av verksamhet som omfattar avloppsledningsnät

som är allmänna enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som

är anslutna till en avloppsreningsanläggning som är tillståndspliktig enligt

miljöprövningsförordningen (2013:251) att lämna miljörapport och vad den

ska innehålla.

2 § Den som utövar miljöfarlig verksamhet som inte är tillståndspliktig eller

förelagts att ansöka om tillstånd, men som omfattas av bilaga 1 till Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/20063, ska varje år lämna en

miljörapport till den tillsynsmyndighet som utövar tillsynen över verksamheten.

1Jfr. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 (EUT L 33, 4.2.2006, s.

1, Celex 32006R0166) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24

november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa

föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17, Celex 32010L0075).

2EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

3EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

NFS 2016:8

Utkom från trycket

den 30 november 2016

2

NFS 2016:8

Den som utövar verksamhet som omfattar avloppsledningsnät som är

allmänna enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som är

anslutna till en avloppsreningsanläggning som är tillståndspliktig enligt miljö-

prövningsförordningen (2013:251) ska varje år lämna en miljörapport till den

tillsynsmyndighet som utövar tillsynen över verksamheten.

Miljörapportens omfattning

3 § Miljörapporten ska avse kalenderår och innehålla vad som anges i 4 §.

Därutöver ska

1. miljörapporter som avser tillståndspliktiga verksamheter eller verksamheter

som förelagts att ansöka om tillstånd innehålla de uppgifter som anges i 5 §

samt i förekommande fall de uppgifter som anges i 5 a – 5 i §§,

2. miljörapporter som avses i 1 § 2 innehålla de uppgifter som anges i 5 j §,

3. miljörapporter som avses i 1 § 3 innehålla de uppgifter som anges i 5 a § och

4. miljörapporter som avses i 1 § 4 innehålla de uppgifter som anges i 5 h §.

Uppgifter som en miljörapport ska innehålla

Allmänna uppgifter som en miljörapport ska innehålla

4 § Av 31 § 1 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-

skydd följer att en miljörapport ska innehålla uppgift om verksamhetsutövarens

namn och organisationsnummer.

En miljörapport ska dessutom innehålla följande uppgifter:

1. Uppgift om för vilket år miljörapporten gäller.

2. Uppgifter om verksamheten

a) länsstyrelsens nummer på anläggningen,

b) besöksadress,

c) kommun,

d) kontaktperson för anläggningen och uppgifter om hur denne kan nås,

e) vem som godkänner miljörapporten och uppgifter om hur denne kan nås,

f) verksamhetskoder enligt 2-32 kap.miljöprövningsförordningen (2013:251)

om verksamheten omfattas av sådana koder. I fråga om verksamheter som

enligt 1 kap. 2 § andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250) är

industriutsläppsverksamheter; verksamhetskod för huvudverksamhet och

sidoverksamheter enligt den betydelse begreppen har enligt 1 kap. 2 § tredje

och fjärde styckena industriutsläppsförordningen, och

g) de farliga ämnen som anges i avdelning 4, del 1 och 2 i bilagan till förord-

ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som förekommer

eller kan förekomma i sådana mängder som anges där.

Det som sägs i andra stycket gäller inte miljörapporter som avses i 1 § 2.

Tillståndspliktiga verksamheter och verksamheter som förelagts att ansöka

om tillstånd

5 § Miljörapporter som avser tillståndspliktiga verksamheter eller verksamheter

som förelagts att ansöka om tillstånd ska dessutom innehålla följande uppgifter:

1. En kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De

förändringar som skett under året ska anges.

3

NFS 2016:8

2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt

9 kap. 6 § miljöbalken eller motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort

beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.

3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med

anledning av anmälningspliktiga ändringar enligt 1 kap. 10-11 §§ miljöpröv-

ningsförordningen (2013:251) samt en kort redovisning av vad beslutet eller

besluten avser.

4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt

miljöbalken samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser.

5. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.

6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens

omfattning.

7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett

av dessa villkor har uppfyllts.

8. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar

eller andra undersökningar som utförts under året för att bedöma verksamhetens

påverkan på miljön och människors hälsa.

9. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra

drift och kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och underhåll av

tekniska installationer.

10. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av

eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor eller liknande händelser som har

inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet för

miljön eller människors hälsa.

11. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte

att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi.

12. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra

risker för miljön eller människors hälsa och som under året ersatts med sådana

som kan antas vara mindre farliga.

13. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att

minska volymen avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet.

14. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med

syfte att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön

eller människors hälsa.

15. En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts

under året för att klarlägga miljöpåverkan vid användning och omhändertagande

av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgärder detta eventuellt

har resulterat i.

Verksamheter som omfattas av bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 166/2006 4

5 a § Miljörapporter som avser miljöfarliga verksamheter som bedriver en eller

flera av de verksamheter som omfattas av bilaga 1 till Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 166/20065, ska dessutom innehålla följande:

4EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

5EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

4

NFS 2016:8

1. Uppgifter om koordinater för anläggningens mittpunkt.

2. Årsvärden för utsläpp av de föroreningar som förtecknas i bilaga 2 till förord-

ning (EG) nr 166/20066 samt bilaga 1 till dessa föreskrifter, om tröskelvärdet

har överskridits. Om utsläppet sker till vatten ska anges om utsläppet sker till

en recipient eller ett externt reningsverk. Koordinaterna för utsläppspunkten

ska anges. Om något utsläpp härstammar från olyckshändelse ska detta anges.

3. För avfall som forslas bort från anläggningen ska anges årliga mängder i

ton av farligt respektive icke farligt avfall om mängderna uppgår till mer än

2 respektive 2 000 ton per år. En uppdelning ska göras på sådant som forslas

iväg i avsikt att återvinnas respektive i avsikt att bortskaffas.

4. För allt farligt avfall som exporteras till annat land ska årlig mängd och be-

handlingssätt (återvinning eller bortskaffning) anges. Dessutom ska namn och

adress anges för såväl mottagaren av avfallet som anläggningen för återvinning

eller bortskaffning av avfallet.

5. Varje årsvärde ska förses med en beskrivning av hur värdet har tagits fram

enligt någon av följande tre kategorier:

mätning (M)

beräkning (C)

uppskattning (E)

6. I de fall som värdena bygger på mätning eller beräkning ska analysmetod

och/eller beräkningsmetod rapporteras. Där så är möjligt ska i första hand

internationellt vedertagna metoder/standarder användas.

Verksamhetsutövaren ska säkerställa den inrapporterade informationens

kvalitet. Den inrapporterade informationen och övriga uppgifter som ligger

till grund för redovisningen enligt denna bestämmelse ska dokumenteras och

sparas i fem år.

Industriutsläppsverksamheter

5 b § Miljörapporter som avser verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket

industriutsläppsförordningen (2013:250) är industriutsläppsverksamheter ska

dessutom innehålla följande (ord och uttryck i denna paragraf har samma be-

tydelse som i industriutsläppsförordningen):

1. Uppgift om vilka BAT-referensdokument, beslutade under industriutsläpps-

direktivet7, verksamheten omfattas av (avseende huvudverksamheten, sido-

verksamheter och horisontella referensdokument).

2. Om alternativvärde eller dispens från begränsningsvärde har beviljats, ska

uppgift om beslutets innehåll redovisas. Om statusrapport har getts in ska dess-

utom anges tidpunkt för inlämnandet och till vilken myndighet detta har gjorts.

3. Dessutom ska vad som anges i följande underpunkter uppfyllas.

a) För verksamhetsåret8 efter det att slutsatser om bästa tillgängliga teknik för

huvudverksamheten har offentliggjorts, ska för varje slutsats som är tillämplig

på verksamheten, redovisas en bedömning av hur verksamheten uppfyller den.

6EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

7Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om indu-

striutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334,

17.12.2010, s. 17, Celex 32010L0075).

8Med verksamhetsår avses kalenderåret före det år rapporteringen sker.

5

NFS 2016:8

b) Om verksamheten inte bedöms uppfylla en sådan enskild slutsats om bästa

tillgängliga teknik som åsyftas i a), ska även redovisas vilka åtgärder som pla-

neras för att uppfylla den, samt en bedömning av om åtgärderna antas medföra

krav på tillståndsprövning eller anmälan. Även planerade ansökningar om

alternativvärden respektive dispenser från begränsningsvärden ska redovisas.

c) I de två därpå följande miljörapporterna ska redovisas hur arbetet med att

uppfylla kraven enligt slutsatserna har fortskridit.

d) Från och med det fjärde verksamhetsåret efter det att slutsatser om bästa

tillgängliga teknik för huvudverksamheten offentliggjordes, ska årligen redo-

visas hur slutsatserna, satta i relation till eventuella meddelade alternativvärden

respektive dispenser från begränsningsvärden, uppfylls. I fråga om mätmetod,

mätfrekvens och utvärderingsmetod ska tillämpas vad som anges i 5 a § första

stycket 5 och 6. I slutsatserna om bästa tillgängliga teknik kan finnas bestäm-

melser som har betydelse för hur kontrollen ska utföras. I den mån alternativ-

värde har beviljats behöver endast visas att alternativvärdet uppfylls.

Verksamheter som omfattas av förordningen ( 2013:252 ) om stora

förbränningsanläggningar

5 c § Miljörapporter som avser förbränningsanläggningar som omfattas av

förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar ska dessutom

innehålla de uppgifter som anges i bilaga 2 till dessa föreskrifter samt en kom-

menterad sammanfattning av de uppgifter som i övrigt behövs för att kunna

bedöma efterlevnaden av förordningen.

För förbränningsanläggningar som enligt 21 § förordningen (2013:252) om

stora förbränningsanläggningar omfattas av krav på kontinuerlig mätning av

föroreningshalter i rökgaser, ska även redovisas resultaten från sådan årlig

kontroll av automatiska mätsystem som anges i 27 § samma förordning.

Verksamheter som omfattas av förordningen ( 2013:253 ) om förbränning av

avfall

5 d § Miljörapporter som avses i 1 § 1 och som avser förbränningsanläggningar

som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall ska dess-

utom innehålla de uppgifter som anges i bilaga 3 till dessa föreskrifter samt

en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som i övrigt behövs för att

kunna bedöma efterlevnaden av förordningen.

Verksamheter som omfattas av förordningen ( 2013:254 ) om användning av

organiska lösningsmedel

5 e § Miljörapporter som avses i 1 § 1 och som avser verksamheter som omfat-

tas av förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel

ska dessutom innehålla en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som

behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av förordningen.

Tillståndspliktiga täkter

5 f § Miljörapporter som avser tillståndspliktiga täkter ska dessutom innehålla

mer detaljerade uppgifter om faktisk produktion enligt vad som anges i bilaga 4

till dessa föreskrifter.

6

NFS 2016:8

Verksamheter som omfattas av tillståndsplikt enligt 29 kap. miljöprövnings-

förordningen ( 2013:251 ) och som tar emot bygg- och rivningsavfall

5 g § Miljörapporter som avser verksamheter som omfattas av tillståndsplikt

enligt 29 kap.miljöprövningsförordningen (2013:251) och som tar emot

bygg- och rivningsavfall, ska dessutom innehålla mer detaljerade uppgifter om

mängderna av dessa avfall enligt vad som anges i bilaga 5 till dessa föreskrifter.

Verksamheter som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:6

om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse

5 h § Miljörapporter som avser

1. tillståndspliktiga avloppsreningsanläggningar som omfattas av Naturvårds-

verkets föreskrifter NFS 2016:69, eller

2. ledningsnät som är anslutna till sådana avloppsreningsanläggningar som anges

under 1 och som är allmänna enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

ska dessutom innehålla de uppgifter som anges i bilaga 6 till dessa föreskrifter.

Därutöver ska det lämnas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter

som i övrigt behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av föreskrifterna.

Verksamheter som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1994:2

om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket

5 i § Miljörapporter som avses i 1 § 1 och som avser verksamheter som omfat-

tas av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1994:210 ska dessutom innehålla

en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna

bedöma efterlevnaden av föreskrifterna.

Verksamheter som lämnar miljörapport enligt 31 a § förordningen

( 1998:899 ) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

5 j § Miljörapporter som avses i 1 § 2 ska innehålla uppgifter om levererad

mängd per materialslag av naturgrus, berg och morän.

Inlämnande

6 § Miljörapporten ska senast den 31 mars året efter det kalenderår som mil-

jörapporten avser vara inlämnad till den tillsynsmyndighet som utövar tillsyn

över verksamheten.

Miljörapporter ska lämnas elektroniskt via Naturvårdsverkets e-tjänst för

miljörapporter, Svenska miljörapporteringsportalen (SMP). Eventuella

kompletteringar som görs ska också lämnas via SMP.

Tillsynsmyndigheten får bevilja anstånd i högst en månad med sådana upp-

gifter som anges i 4 § och 5 a § och högst tre månader med övriga uppgifter,

om det finns särskilda skäl.

Bestämmelsen gäller inte miljörapporter som avses i 1 § 2.

9Rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse.

10Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket.

7

NFS 2016:8

7 § Miljörapporter som avses i 1 § 2 ska lämnas till länsstyrelsen vid den tid-

punkt som länsstyrelsen bestämmer. Dessa rapporter ska redovisas på lämpligt

datamedium eller i skriftlig form.

Dispens

8 § Naturvårdsverket får medge dispens från bestämmelserna i dessa föreskrifter

om det finns särskilda skäl. Ansökan om dispens görs skriftligen hos

Naturvårdsverket.

__________

Övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 då Naturvårdsverkets

föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport ska upphöra att gälla.

2. Den första miljörapporten enligt dessa föreskrifter ska ges in till tillsyns-

myndigheten senast den 31 mars 2018.

3. För verksamhetsåret 2016 ska miljörapport lämnas i enlighet med Natur-

vårdsverkets upphävda föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Rikard

Janson

(Avdelningen

för

genomförande)

8

NFS 2016:8

Bilaga 1

Avvikelser i förhållande till bilaga 2 till Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 166/2006 11

Tröskelvärde för ut-

släpp

Nr 12

CAS-nr

Förorening

till luft

kg/år

till vatten

kg/år

3

124-38-9

Koldioxid (CO 2

)13

6

7664-41-7

Ammoniak (NH 3

)

1 000

7

Flyktiga organiska föreningar

utom metan (NMVOC)

5 000

8

Kväveoxider (NO

x

/NO

2

)

10 000

12

Totalkväve

6 000

13

Totalfosfor

100

17

Arsenik och arsenikföreningar

(som As)

1

1

18

Kadmium och kadmiumfören-

ingar (som Cd)

0,1

1

19

Krom och kromföreningar (som

Cr)

10

20

20

Koppar och kopparföreningar

(som Cu)

10

20

21

Kvicksilver och kvicksilverför-

eningar (som Hg)

0,1

0,1

22

Nickel och nickelföreningar

(som Ni)

10

20

23

Bly och blyföreningar (som Pb) 5

5

24

Zink och zinkföreningar (som

Zn)

100

20

31

85535-84-8 Klorerade alkaner C10-C13

1

34

107-06-2

1,2-dikloretan (EDC)

1

1

43

87-68-3

Hexaklorbutadien (HCBD)

1

47

PCDD+PCDF (dioxiner + fura-

ner) (som Teq)

0,000001 0,0001

11EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166). Enligt förordningen har medlemsstaterna rätt

att behålla eller införa ett mera omfattande eller mera allmänt tillgängligt register över utsläpp

och överföringar av föroreningar än vad som krävs enligt protokollet.

12Nummer enligt bilaga 2 till ovan nämnd förordning.

13CO

2

rapporteras som dels CO

2

-biogent och dels CO

2

-fossilt.

9

NFS 2016:8

Tröskelvärde för ut-

släpp

Nr

CAS-nr

Förorening

till luft

kg/år

till vatten

kg/år

52

127-18-4

Tetrakloretylen (PER)

1

1

54

12002-48-1 Triklorbensener (TCB) (alla

isomerer)

1

57

79-01-6

Trikloretylen

1

1

58

67-66-3

Triklormetan

1

1

62

71-43-2

Bensen

100

100 (som

BTEX)

63

Bromerade difenyletrar (PBDE) 1

65

100-41-4

Etylbensen

100

100 (som

BTEX)

70

117-81-7

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)

1

71

108-95-2

Fenol (som totalt C)

1

1

73

108-88-3

Toluol

100

100 (som

BTEX)

75

Trifenyltenn och trifenyltenn-

föreningar

1

0,1

78

1330-20-7

Xylen

100

100 (som

BTEX)

87

1806-26-4

Oktylfenol och oktylfenoletoxy-

lat

1

10

NFS 2016:8

Bilaga 2

Uppgifter för förbränningsanläggningar som omfattas av

förordningen ( 2013:252 ) om stora förbränningsanläggningar

För förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:252) om

stora förbränningsanläggningar ska följande rapporteras.

Följande uppgifter ska anges för varje enskild förbränningsanläggning inom

en stor förbränningsanläggning, inklusive sådana enskilda förbränningsanlägg-

ningar som inte ingått i beräkningen enligt 36 § förordningen:

1. Benämning på den enskilda förbränningsanläggningen.

2. Att förordningen om stora förbränningsanläggningar är tillämplig.

3. Typ av förbränningsanläggning angivet med kategorierna: panna, gasturbin,

gasmotor, dieselmotor, eller annan förbränningsanläggning.

4. Datum för idrifttagande. För en enskild förbränningsanläggning som tagits i

drift under 1986 eller tidigare, och för vilken exakt datum för idrifttagandet

är osäker, räcker det med att ange året för idrifttagande.

5. Installerad tillförd effekt, angivet med enheten MW.

6. Årliga utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och stoft, angivet med enheten

kg/år. Dessa utsläpp ska redovisas utan avdrag för validering enligt 30 §

förordningen om stora förbränningsanläggningar. Om utsläppen från flera

enskilda förbränningsanläggningar mäts i en gemensam skorsten ska istället

de sammanlagda utsläppen anges.

7. Bränsleförbrukning uttryckt som energitillförsel beräknad utgående från ef-

fektivt värmevärde angivet med enheten GWh och uppdelat för bränsleslag

tillhörande följande bränslekategorier:

a) fast biomassa,

b) torv,

c) stenkol,

d) brunkol,

e) andra fasta bränslen,

f) flytande bränslen,

g) naturgas, och

h) övriga gaser.

För bränslekategorierna e), f) och h) ska typ av bränsle anges.

För varje enskild förbränningsanläggning som avses i 48, 59 eller 61 §§ förord-

ningen om stora förbränningsanläggningar ska anges antal drifttimmar under

året, då utsläpp skett. I detta ska inte inkluderas tid för start och stopp.

Följande uppgifter ska anges för varje enskild förbränningsanläggning. I de

fall 36 § förordningen om stora förbränningsanläggningar tillämpas på de sam-

manlagda utsläppen från flera enskilda förbränningsanläggningar ska följande

uppgifter anges endast för sådana sammanlagda förbränningsanläggningar som

avses i 38 § samma förordning. I den sammanlagda förbränningsanläggningen

ska ingå de enskilda förbränningsanläggningar som inte ingått i beräkningen

enligt 36 § förordningen.

1. I förekommande fall, benämning på de i den sammanlagda förbränningsan-

läggningen ingående enskilda förbränningsanläggningarna.

11

NFS 2016:8

2. Antal drifttimmar under året, då utsläpp skett. I detta ska inte inkluderas

tid för start och stopp.

För varje enskild förbränningsanläggning som omfattas av dispensbeslut rörande

kort återstående livstid enligt 84 § förordningen om stora förbränningsanlägg-

ningar ska anges sammanlagt antal drifttimmar sedan den 1 januari 2016.

För varje enskild förbränningsanläggning som omfattas av dispensbeslut rörande

liten fjärrvärmeproduktion enligt 89 § förordningen om stora förbränningsan-

läggningar ska anges den andel av anläggningens produktion av användbar

värme som under året levererats i form av ånga eller varmvatten till ett öppet

fjärrvärmenät som inte är begränsat till en eller ett fåtal användare.

12

NFS 2016:8

Bilaga 3

Uppgifter om förbränningsanläggningar som omfattas av

förordningen ( 2013:253 ) om förbränning av avfall

För förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om

förbränning av avfall ska följande rapporteras.

För varje enskild förbränningsanläggning ska följande anges:

1. Benämning på den enskilda förbränningsanläggningen.

2. Att förordningen om förbränning av avfall är tillämplig.

För varje enskild förbränningsanläggning med förbränningskapacitet 2 ton avfall

per timme eller mer ska följande anges. I bedömningen av förbränningskapacitet

i ton avfall per timme ska inte ingå sådant avfall som anges i 17 § förordningen

om förbränning av avfall.

1. Typ av enskild förbränningsanläggning angivet med följande kategorier.

Med samtliga begrepp avses detsamma som i 6-8 §§ förordningen om

förbränning av avfall.

a) Om anläggningen utgör en avfallsförbränningsanläggning eller en sam-

förbränningsanläggning,

b) för en samförbränningsanläggning ska även anges om den utgör en

cementugn, energianläggning eller industrianläggning.

2. Tillståndsgiven mängd avfall som får förbrännas per år, angivet med enhe-

ten ton per år. Om den tillståndsgivna mängden avfall avser flera enskilda

förbränningsanläggningar ska den sammantagna mängden anges.

3. Mängd avfall som förbränts under året, angivet med enheten ton per år.

4. Antal drifttimmar under året. Perioder när anläggningen sätts i drift eller

tas ur drift ska omfattas endast om avfall förbränns under en sådan period.

5. Antal haverier under året och den sammanlagda tid som haverierna varat.

Med haveri avses det samma som i förordningen om förbränning av avfall.

6. Antal överträdelser under året av de krav för utsläpp till luft som anges i

56-99 §§ förordningen om förbränning av avfall avseende stoft, totalt orga-

niskt kol, väteklorid, vätefluorid, svaveldioxid, kväveoxider, kolmonoxid,

kvicksilver, sammanlagt utsläpp av kadmium och tallium, sammanlagt

utsläpp av antimon, arsenik, bly, krom, kobolt, koppar, mangan, nickel och

vanadin samt sammanlagt utsläpp av dioxiner och furaner.

7. Antal överträdelser under året av de krav för utsläpp till vatten som anges i

100-102 §§ förordningen om förbränning av avfall avseende totalt suspen-

derat material, kvicksilver, kadmium, tallium, arsenik, bly, krom, koppar,

nickel och zink samt sammanlagt utsläpp av dioxiner och furaner.

För varje enskild förbränningsanläggning med förbränningskapacitet högst 2

ton per timme ska anges förbränningskapacitet i ton per timme. I bedömningen

av förbränningskapacitet i ton avfall per timme ska inte ingå sådant avfall som

anges i 17 § förordningen om förbränning av avfall.

För varje enskild förbränningsanläggning som omfattas av dispensbeslut enligt

105 § punkterna 2, 3 eller 4 förordningen om förbränning av avfall, eller omfat-

tas av tillståndsvillkor eller föreläggandevillkor som avses i 28, 32 eller 33 §§

samma förordning, ska anges:

13

NFS 2016:8

1. Antal överträdelser under året av respektive villkor som angetts i sådana

dispensbeslut, tillståndsvillkor eller föreläggandevillkor.

14

NFS 2016:8

Bilaga 4

Uppgifter om faktisk produktion för täkter

Råmaterial

Natur-

grus

över

grund-

vatten-

ytan,

ton/år

Natur-

grus

under

grund-

vatten-

ytan,

ton/år

Morän,

ton/år

Berg,

ton/år

Torv

(odlings-

torv),

kubik-

meter/år

Andra

jordarter,

ton/år

Mängd utbrutet material un-

der året

Kvarvarande totalt tillstånds-

given mängd

Mängd le-

vererat ma-

terial per

använd-

ningsom-

råde

Väg

Fyllnadsarbeten

Betong

Blocksten

Annat

Totalt levererad mängd

Termerna i tabellen ovan har följande betydelse:

Naturgrus: avser naturligt sorterade jordarter som till övervägande del består

av fraktionerna sand, grus, sten och block.

Berg: avser krossberg och blocksten.

Andra jordarter: avser t.ex. matjord och lera.

Mängd utbrutet material: avser, för andra täkter än torvtäkter, antal ton

utbrutet material som t.ex. schaktats, grävts eller sprängts ut under året. Om

materialet inte vägs beräknas mängden först i kubikmeter genom uppmätning

av ytan multiplicerat med djupet som bryts ut. Kubikmeter omräknas sedan

till ton med hjälp av lämplig omräkningsfaktor för berg, morän, naturgrus eller

andra jordarter. För torvtäkter anges mängden i kubikmeter.

Mängd levererat material: avser material som har sitt ursprung i täkten och

under året levererats från täktområdet. Material som sålts men ligger kvar i

upplag vid årets slut ska inte medräknas.

Användningsområde Väg: avser material såsom asfaltballast, förstärkningsla-

ger, bärlager och dränerande material till anläggning av väg.

Användningsområde Fyllnadsarbeten: avser fyllnadsmaterial som används

i samband med vägarbeten och andra anläggningsarbeten. Material som an-

vänds för utfyllnad utgörs ofta av lågkvalitativt material såsom morän och

viss sprängsten.

Användningsområde Blocksten: avser produkter ur blockstenstäkter.

Användningsområde Annat: avser uppgift om total mängd som levererats för

andra än de i tabellen angivna övriga användningsområdena som t.ex. mursand,

filtersand, sandlådesand, torrbruk, spackel och halkbekämpning.

Gråmarkerad och överstruken ruta: Uppgift ska inte lämnas.

15

NFS 2016:8

Bilaga 5

Uppgifter om in- och utgående mängder av bygg- och

rivningsavfall

Den här beskrivna utökade datarapporteringen berör alla verksamheter som är

tillståndspliktiga enligt 29 kap.miljöprövningsförordningen (2013:251) och

tar emot bygg- och rivningsavfall.

Följande uppgifter ska lämnas:

Mottagna avfallstyper

- Avfallskod

- Intern benämning

- Mängd (förutvarande referensår; förifylld)

- Mängd (aktuellt referensår)

- Enhet (förifylld som vikt i ton)

Hantering

- Hanteringskod

- Intern benämning (för hantering)

- Intern avfallstyp (specificeras under Internt uppkomna avfallstyper)

Internt uppkomna avfallstyper

- Avfallskod

- Intern benämning

- Mängd (förutvarande referensår; förifylld)

- Mängd (aktuellt referensår)

- Enhet (förifylld som vikt i ton)

Transportör

- Företagsnamn

Mottagare

- Anläggning

- Organisationsnummer

- Ort

Behandling hos mottagaren

- Hanteringskod

- Intern benämning (för hantering)

Termerna i tabellen ovan har följande betydelse (presenteras i bokstavsordning):

Avfallskod: den sexsiffriga kod (i formuläret inledd med 17 eller 19) som an-

vänds för att beteckna var och en av de olika avfallstyper som listas och kodas

i bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927).

Hanteringskod: en kod som börjar med R som beteckning för återvinning

eller D som beteckning för bortskaffande, följt av ett ordningstal, som med

utgångspunkt i bilaga 2 och 3 till avfallsförordningen ytterligare specificerar

aktuell hanteringstyp.

16

NFS 2016:8

Interna (internt uppkomna) avfallstyper: avser avfallstyper som enligt bilaga 4

till avfallsförordningen härrör från bygg- och rivningssektorn med avfallskoder

som börjar med 19 och utgör s.k. sekundärt avfall (avfall från avfall), som efter

behandling transporteras vidare från anläggningen till annan mottagare.

Mottagare: avser den anläggning som mottagit största andelen av den totala

årsmängden för en viss internt uppkommen avfallstyp från den rapporterande

anläggningen.

Mottagna avfallstyper: avser de avfallstyper som enligt bilaga 4 till avfallsför-

ordningen härrör från bygg- och rivningssektorn med avfallskoder som börjar

med 17 och utgör s.k. primärt avfall (ursprungligt avfall) vilket behandlas/

sorteras inom den rapporterande anläggningen. Mottagna avfallstyper som

redan behandlats och klassificerats med 19-koder på annan anläggning ska inte

redovisas även om detta avfall har sitt ursprung i bygg- och rivningssektorn.

Mängd ”förutvarande referensår”: avser på anläggningen invägd, av avsän-

daren invägd eller med stöd av schablonisering uppskattad total årsmängd av

aktuell avfallstyp avseende referensåret före aktuellt referensår (även som

delmängd av blandade avfall).

Mängd ”aktuellt referensår”: avser på anläggningen invägd, av avsändaren

invägd eller med stöd av schablonisering uppskattad total årsmängd av aktuell

avfallstyp för aktuellt referensår (även som delmängd av blandade avfall).

Referensår: det år under vilket den angivna mängden uppkommit (till skillnad

från rapporteringsår som är det år som följer på ett referensår).

Schablonisering: avser användandet av schabloner framtagna med hjälp av stan-

dardiserade och kvalitetssäkrade plockanalyser för att uppskatta mängd¬andelar

för olika ingående avfallstyper i blandade relevanta avfall.

Transportör: avser huvudtransportör (fler behöver inte nämnas om det finns

flera) vid vidaretransport av en viss internt uppkommen avfallstyp.

17

NFS 2016:8

Bilaga 6

För tillståndspliktiga avloppsreningsanläggningar som omfattas av Naturvårds-

verkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från

tätbebyggelse ska följande rapporteras:

Anslutning

- Tillståndsgiven anslutning (pe)

Belastning

- Tätbebyggelsens maximala genom-

snittliga veckobelastning (pe)*

- Inkommande belastning beräknat

som årsmedelvärde (pe)

Inkommande till avloppsreningsan-

läggning

- COD Cr

, BOD

7

, totalfosfor och to-

talkväve i mängd och halt (kg, mg/l)

- Flöde (1 000 m3)

Utgående från avloppsreningsan-

läggning

- COD

Cr

, BOD

7

, totalfosfor, total-

kväve, NH

4

-N, Hg, Cd, Pb, Cu,

Zn, Cr och Ni i mängd och halt och

sammanvägd mängd och halt dvs.

beräknad inklusive bräddat vid av-

loppsreningsanläggning (kg, mg/l)

- Flöde (1 000 m3)

Bräddat i eller vid avloppsrenings-

anläggning

- COD

Cr

, BOD

7

, totalfosfor, total-

kväve, NH

4

-N, Hg, Cd, Pb, Cu, Zn,

Cr och Ni i mängd och halt (kg, mg/l)

- Flöde (1 000 m3)

Efterlevnad av begränsningsvärden i

NFS 2016:6

- COD

Cr

(förvalda alternativ anges)**

- BOD

7

(förvalda alternativ anges)**

- Totalkväve (förvalda alternativ

anges)***

* Även bedömningsunderlaget ska redovisas.

** Om efterlevnad sker genom högsta koncentration per mättillfälle eller minsta procentuella

reduktion per mättillfälle ska samtliga provtagningsdatum med analysresultat redovisas.

*** Om efterlevnad sker genom procentuell reduktion ska beräkning redovisas. Beräkningen

ska utgå från reduktionen i avloppsreningsanläggningen och naturlig kväveretention.

För ledningsnät som är allmänna enligt lagen (2006:412) om allmänna vatten-

tjänster och som är anslutna till en tillståndspliktig avloppsreningsanläggning

som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter (2016:6) om rening och kontroll

av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse ska följande rapporteras:

Bräddat på ledningsnät Antal bräddningar, plats och totalflöde (1 000 m3)

För all rapportering enligt denna bilaga gäller att om mätvärden saknas eller

har uteslutits, ska detta redovisas och motiveras.