NFS 2017:1

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2017:1

Utkom från trycket

den 17 mars 2017

Naturvårdsverkets förteckning

(NFS 2014:29) över naturområden som avses i 7

kap. 27 § miljöbalken ; komplettering och ändring av

Naturvårdsverkets förteckning

beslutad den 23 februari 2017

Med stöd av 7 kap. 27 § miljöbalken och 15 § första och andra styckena

1 och 2 i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

kungör Naturvårdsverket följande kompletteringar och ändringar av bilaga

1 a till Naturvårdsverkets förteckning (2014:29) över naturområden som avses i

7 kap. 27 § miljöbalken (efter regeringens beslut den 14 december 2016, ärende

nr M2015/02273).

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Gunilla Ewing Skotnicka

(Naturavdelningen)

2

NFS 2017:1

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0330308 Hoburgs bank och

Midsjöbankarna

201612

201612 1110

1170

1351

A063

A064

A202

SE0420360 Nordvästra Skånes

havsområde

201612

201612 1110

1170

1351

1364

A001

A002

1365

A005

A006

A007

A017

A018

A036

A038

A046

A048

A050

A053

A061

A062

A063

A064

A065

A066

A067

A069

A070

A094

A173

A177

A179

A182

A183

A184

A187

A190

A191

A193

Bilaga 1 a

Tillägg till förteckning (NFS 2014:29) bilaga 1 a av nya Natura 2000-

områden enligt habitatdirektivet

3

NFS 2017:1

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

A194

A195

A197

A199

A200

A202

A391

SE0430183 Havet kring Ven

201612

1110

1351

1170

1364

SE0430187 Sydvästskånes utsjö-

vatten

201612

1110

1170

1351

1364

1365

4

NFS 2017:1

Specifikation av ändringar i förteckning (NFS 2014:29 och 2015:6) bilaga

1 a avseende områden föreslagna enligt habitatdirektivet

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Livs-

miljöer

Typ av

ändring

livsmiljöer

Djur o.

växt-

arter

Typ av

ändring

djur o.

växtarter

SE0330273 Norra Midsjöbanken

har utgått och slagits

ihop med SE0330308

Hoburgs bank och

Midsjöbankarna

SE0340144 Hoburgs bank har

utgått och slagits ihop

med SE0330308

Hoburgs bank och

Midsjöbankarna

SE0510048 Västra Getterön

1160

ny naturtyp 1351

ny art

SE0510050 Balgö

1110

ny naturtyp 1351

ny art

1160

ny naturtyp

2130

ny naturtyp

6410

ny naturtyp

5

NFS 2017:1

Specifikation av ändringar i förteckning (NFS 2014:29 och 2015:6) bilaga

1 a avseende områden föreslagna enligt fågeldirektivet

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Fåglar

Typ av ändring

SE0330273 Norra Midsjöbanken har utgått

och slagits ihop med SE0330308

Hoburgs bank och Midsjöbankarna

SE0340144 Hoburgs bank har utgått och slagits

ihop med SE0330308 Hoburgs

bank och Midsjöbankarna