NFS 2017:2

Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om kommunala avfallsplaner om förebyggande och

hantering av avfall;

beslutade den 16 mars 2017.

Med stöd av 77 § och 82 § punkt 1 avfallsförordningen (2011:927) föreskriver1

Naturvårdsverket följande.

Definitioner

1 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse

som i 15 kap.miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).

Syfte, mål, åtgärder och styrmedel

2 § Avfallsplanen ska ha ett tydligt definierat syfte. Syftet ska beskrivas i

avfallsplanen.

3 § Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att förebygga och hantera

det avfall som kommunen ansvarar för.

För avfall som kommunen inte ansvarar för ska avfallsplanen innehålla mål

och åtgärder för att förebygga och hantera detta avfall, i den utsträckning som

kommunen kan påverka detta.

4 § Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att förebygga och begränsa

nedskräpning.

5 § Mål och åtgärder ska utgå från de nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen

samt andra relevanta mål, strategier och planer. Mål och åtgärder ska syfta till

att avfallet hanteras enligt avfallshierarkin i enlighet med 2 kap. 5 § och 15

kap. 10 § miljöbalken.

6 § Avfallsplanen ska innehålla en redogörelse för de styrmedel som kommunen

planerar att använda för att uppnå målen och genomföra åtgärderna.

7 § Avfallsplanen ska beskriva hur målen och åtgärderna kommer att följas upp.

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall

och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3-30, Celex 02008L0098).

NFS 2017:2

Utkom från trycket

den 22 mars 2017

2

NFS 2017:2

Framtida insamlingssystem och anläggningar

8 § Avfallsplanen ska innehålla en bedömning av

1. behovet av nya insamlingssystem och anläggningar för att hantera avfall,

2. behovet av nedläggning eller förändring av befintliga insamlingssystem

och anläggningar för att hantera avfall, och

3. avfallsflödenas framtida utveckling.

9 § Avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av hur behovet av platser för

anläggningar för att hantera avfall har tillgodosetts i kommunens översiktsplan

och i kommunens övriga arbete med fysisk planering.

Beskrivning av nuläge

10 § Avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av de förhållanden i kommunen

som påverkar avfallets mängd och sammansättning.

11 § För avfall som kommunen ansvarar för ska avfallsplanen innehålla upp-

gifter om

1. var avfallet uppkommer,

2. insamlingssystem, samt

3. insamlade avfallsmängder (ton/år) och hur detta avfall hanteras enligt

avfallshierarkin i enlighet med 2 kap. 5 § och 15 kap. 10 §miljöbalken.

12 § För avfall som kommunen inte ansvarar för ska avfallsplanen innehålla

översiktliga uppgifter om avfallsmängder och om hur detta avfall hanteras

enligt avfallshierarkin i enlighet med 2 kap. 5 § och 15 kap. 10 §miljöbalken.

13 § Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om de anläggningar som kommunen

bedömer vara nödvändiga för att förebygga och hantera det avfall som kommu-

nen ansvarar för. Avfallsplanen ska även innehålla uppgifter om anläggningar

av betydelse i kommunen för att förebygga och hantera det avfall som kom-

munen inte ansvarar för.

14 § Avfallsplanen ska beskriva hur mål och åtgärder i den föregående avfalls-

planen har följts upp samt resultaten av den uppföljningen.

Nedlagda deponier

15 § Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om nedlagda deponier. För varje

nedlagd deponi ska en bedömning av risken för olägenheter för människors

hälsa eller miljön redovisas. För de nedlagda deponier där kommunen har varit

verksamhetsutövare ska planen även innehålla uppgifter om vidtagna och pla-

nerade åtgärder för att förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Samråd och miljöbedömning

16 § Avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av hur samråd enligt 15 kap.

42 § miljöbalken angående förslag till ny renhållningsordning har genomförts,

och vilka aktörer som har deltagit i samråd.

3

NFS 2017:2

17 § Avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av hur den miljöbedömning av

planer och program som krävs enligt 6 kap.miljöbalken har genomförts. I de

fall en miljöbedömning inte har bedömts nödvändig ska en behovsbedömning

enligt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar redovisas.

18 § Avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av vilka av kommunens funk-

tioner som har medverkat vid framtagande av avfallsplanen.

Lämnande av uppgifter till länsstyrelsen och länsstyrelsens

sammanställning

19 § Kommunen ska lämna följande uppgifter om innehållet i den kommunala

avfallsplanen till länsstyrelsen:

1. datum för antagande av planen,

2. en sammanställning av mål, åtgärder och styrmedel enligt 3–6 §§,

3. resultaten av uppföljningen av föregående plan enligt 14 §, samt

4. uppgifter om nedlagda deponier enligt 15 §.

20 § Länsstyrelsens sammanställning av kommunernas avfallsplaner ska särskilt

innehålla de uppgifter som kommunen har redovisat enligt 19 § punkterna 1–3.

Sammanställningen ska på begäran överlämnas till Naturvårdsverket.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2017 då Naturvårdsverkets föreskrifter

och allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan och

länsstyrelsens sammanställning ska upphöra att gälla.

__________

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Lena Callermo

(Samhällsavdelningen)