Upphävd författning

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998:905 i lydelse enligt SFS 2016:1194
Ikraft
1999-01-01
Upphäver
Förordning (1991:738) om miljökonsekvensbeskrivningar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2008:691 har iakttagits.

1 §  Denna förordning gäller miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar enligt 6 kap.miljöbalken. Förordning (2005:356).

Miljökonsekvensbeskrivningar för verksamheter och åtgärder

2 §  Skyldigheten enligt 6 kap. 1 § första stycket miljöbalken att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning gäller inte vid en ansökan om tillstånd till

 1. en åtgärd som avses i 13 eller 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
 2. en verksamhet eller åtgärd för vilken tillståndsplikt har föreskrivits med stöd av 39, 40 eller 42 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt
 3. markavvattning enligt 11 kap.miljöbalken om ansökan avser en markavvattning, vars miljöpåverkan är utan betydelse. Förordning (1998:1350).

 • MÖD 2004:71:Tillstånd till hållande av häst inom detaljplanelagt område----- Miljööverdomstolen har avslagit ansökan om tillstånd till hållande av häst inom detaljplanelagt område med hänvisning till att valet av plats för hästhållningen inte överensstämmer med kraven i 2 kap. 4 § miljöbalken. Även fråga om tillstånds förenlighet med planbestämmelser samt skyldigheten att upprätta miljökonsekvensbeskrivning.

3 §  En verksamhet eller åtgärd ska alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan, om verksamheten eller åtgärden

 1. omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt enligt någon av 2 kap.1 eller 2 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 8, 9 eller 11–16 §, 6 kap.1 eller 2 §, 7 kap.1 eller 2 §, 8 kap.1 eller 6 §, 9 kap., 11 kap. 1, 2 eller 7–9 §, 12 kap. 1–36 eller 38, 39, 42 eller 43 §, 14 kap. 1–3, 9, 10, 15 eller 16 §, 15 kap. 1–9 eller 11–17 §, 17 kap. 1, 4 eller 5 §, 18 kap. 3, 6, 7 eller 9 §, 19 kap.2 eller 3 §, 20 kap.1 eller 3 §, 21 kap. 5, 7–9, 13 eller 14 §, 22 kap., 24 kap. 1, 3 eller 4 §, 28 kap.1 eller 2 §, 29 kap. 5, 7, 9, 11, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 36, 45, 53, 58–64, 68, 71 eller 72 § eller 30 kap. 1 §miljöprövningsförordningen (2013:251),
 2. omfattas av 4 kap. 1, 2 eller 3 § miljöprövningsförordningen och
  1. är en torvtäkt som omfattar mer än 150 hektar eller har en produktion som överstiger 25 000 kubikmeter per kalenderår, eller
  2. är en täkt för annat än husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, torv och matjord undantagna, som omfattar mer än 25 hektar eller har en produktion som överstiger 25 000 ton per kalenderår,
 3. är en vattenverksamhet med
  1. minikraftverk eller annat vattenkraftverk,
  2. vattenöverledning av mer än fem procent av normal lågvattenmängd i något av berörda områden, eller
  3. muddring i ett miljöriskområde eller muddring för en farled,
 4. omfattas av någon av bestämmelserna om regeringens tillåtlighetsprövning i 17 kap. 1 § 2 eller 3 eller 4 a § 13–17 miljöbalken,
 5. innefattar en rörledning med en diameter som överstiger 800 millimeter och en längd som överstiger 40 kilometer för transport av
  1. gas, olja eller kemikalier, eller
  2. koldioxid för geologisk lagring, eller
 6. innefattar en anläggning för starkströmsluftledning med en spänning på minst 220 kilovolt och en längd av minst 15 kilometer.

[S2]I fråga om andra verksamheter och åtgärder än de som avses i första stycket samt i fråga om ändring av sådana verksamheter och åtgärder som avses i första stycket ska länsstyrelsen med stöd av de kriterier som anges i bilaga 2 till denna förordning besluta om verksamheten eller åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Förordning (2016:1194).

Miljöbedömningar av planer och program

4 §  Vid tillämpningen av 6 kap. 11 § miljöbalken ska genomförandet av en plan, ett program eller en ändring i en plan eller ett program antas medföra en betydande miljöpåverkan om

 1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, eller
 2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som anges i 3 § första stycket eller i bilaga 3 till denna förordning och är
  1. en översiktsplan enligt 3 kap.plan- och bygglagen (2010:900),
  2. en plan för tillförsel, distribution och användning av energi enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,
  3. en avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken,
  4. ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 5 § miljöbalken,
  5. en länsplan enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur, eller
  6. en annan plan eller ett annat program som utarbetas för jord- eller skogsbruk, fiske, energi, industri, transporter, regional utveckling, avfallshantering, vattenförvaltning, telekommunikationer, turism, fysisk planering eller markanvändning.

[S2]I fråga om detaljplaner enligt plan- och bygglagen eller andra planer och program som avses i första stycket och som enbart avser användningen av små områden på lokal nivå ska, trots första stycket, genomförandet antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om myndigheten eller kommunen med beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4 till denna förordning finner att så är fallet. Detsamma gäller när myndigheten eller kommunen gör endast mindre ändringar i sådana planer och program som avses i första stycket. Förordning (2016:798).

 • RÅ 2010 not 36:Jäv vid handläggning av detaljplaneärende (avslag) / Jäv vid handläggning av detaljplaneärende (rättsprövning, avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen / För att underlätta omvandling från fritidsboende till permanentboende (fråga bl.a. om behov av miljökonsekvensbeskrivning och underlåtenhet att inför förnyad utställning av planförslag underrätta sakägare vars mark skulle kunna komma att tas i anspråk, avslag)
 • HFD 2011 not 55:Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut ,- plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Som möjliggjorde uppförande av byggnad i område av riksintresse för kulturminnesvården ansågs inte behöva föregås av miljökonsekvensbeskrivning

5 §  När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program som omfattas av 6 kap. 11 § miljöbalken men inte av 4 § denna förordning skall genomförandet av planen, programmet eller ändringen antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om

 1. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för verksamheter eller åtgärder som kan påverka miljön, och
 2. myndigheten eller kommunen med beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4 till denna förordning finner att genomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Förordning (2005:356).

6 §  Vid bedömningen av om genomförandet av en plan eller ett program som avses i 4 § andra stycket eller 5 § ska antas medföra en betydande miljöpåverkan ska myndigheten eller kommunen ge den eller de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som berörs av planen eller programmet tillfälle att yttra sig. För planer och program på nationell nivå ska samråd i stället ske med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och andra berörda statliga förvaltningsmyndigheter.

[S2]Myndighetens eller kommunens bedömning i frågan om en plan eller ett program kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska redovisas i plan- eller programärendet och göras tillgänglig för allmänheten. Förordning (2011:626).

7 §  Bestämmelserna i 4-6 §§ gäller inte

 1. planer och program som endast syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten,
 2. finansiella planer eller budgetplaner och budgetprogram. Förordning (2007:18).

8 §  För planer och program som kräver samråd enligt 6 kap. 14 § miljöbalken skall den myndighet eller kommun som upprättat miljökonsekvensbeskrivningen tillgängliggöra information om

 1. hur berörda myndigheter och kommuner samt allmänheten och andra intresserade kan ta del av miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller program, och
 2. hur och inom vilken tidsram synpunkter kan lämnas.

[S2]Om ett förslag till plan eller program kräver samråd enligt både 6 kap. 14 § miljöbalken och annan författning skall berörda myndigheter och kommuner sträva efter att genomföra samråden i ett sammanhang. Förordning (2005:356).

Miljöpåverkan i annat land

9 §  Naturvårdsverket är ansvarig myndighet enligt 6 kap.6 och 15 §§miljöbalken och enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i gränsöverskridande sammanhang (SÖ 1992:1), om inte regeringen efter anmälan av verket i ett visst ärende beslutar att den ansvariga myndighetens uppgifter skall fullgöras av en annan myndighet. Förordning (2005:356).

10 §  Den ansvariga myndigheten enligt 9 § ska

 1. lämna och ta emot underrättelser och i övrigt fullgöra de skyldigheter som en part har enligt artikel 2 punkterna 4–6, artikel 3 punkterna 1–3 och 5–8, artikel 4 punkten 2 och artiklarna 5–7 i Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang samt artikel 10 i konventionens protokoll om strategiska miljöbedömningar,
 2. fullgöra de uppgifter som följer av 6 kap.6 och 15 §§miljöbalken,
 3. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan,
 4. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009,
 5. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 26 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), och
 6. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.

[S2]Vid behov ska myndigheten samråda med andra berörda myndigheter.

[S3]Den ansvariga myndigheten får kungöra information i Sverige, i andra medlemsstater i Europeiska unionen och i ett annat land som är utsatt part enligt Esbokonventionen eller dess protokoll om strategiska miljöbedömningar. Ett sådant kungörande i ett annat land bör göras i samråd med den andra statens ansvariga myndighet. Förordning (2013:505).

11 §  Statliga myndigheter som får kännedom om en verksamhet eller åtgärd som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land skall underrätta Naturvårdsverket om detta.

[S2]Statliga myndigheter som får kännedom om att en plan eller ett program som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken kan antas medföra betydande miljöpåverkan i ett annat land skall underrätta Naturvårdsverket om detta. Förordning (2005:356).

Avslutande bestämmelser

12 §  En kungörelse enligt 6 kap. 8 § miljöbalken om att en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats skall, när annat inte har föreskrivits, föras in i ortstidning. I kungörelsen skall det anges att skriftliga synpunkter på miljökonsekvensbeskriv- ningen får lämnas inom den tid som den myndighet som skall pröva beskrivningen har bestämt, samt var beskrivningen hålls tillgänglig. Platsen för detta bör bestämmas i samråd med de berörda kommunerna. Förordning (2005:356).

13 §  En underrättelse till regeringen enligt 17 kap. 5 § miljöbalken skall lämnas snarast efter det att en myndighet eller kommun vid samrådsförfarandet enligt 6 kap.miljöbalken har fått kännedom om att en verksamhet förbereds som inte omfattas av obligatorisk tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. 1 § miljöbalken men som kan antas uppfylla kraven på tillåtlighetsprövning efter förbehåll enligt 17 kap. 3 § miljöbalken. Förordning (2005:356).

14 §  Naturvårdsverket får efter samråd med Boverket, Riksantikvarieämbetet och Folkhälsomyndigheten meddela föreskrifter för tillämpningen av denna förordning. Förordning (2013:895).

Bilaga 2

Kriterier som avses i 3 § andra stycket förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
 1. Projektens karaktäristiska egenskaper
Projektets karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt
 1. projektets omfattning,
 2. projektets förening med andra projekt,
 3. projektets utnyttjande av mark, vatten och andra resurser,
 4. projektets alstrande av avfall,
 5. föroreningar och störningar, och
 6. risken för olyckor, särskilt när det gäller de ämnen och den teknik som har använts.
 1. Projektens lokalisering
Miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade måste beaktas. Vid bedömningen skall särskild hänsyn tas till
 1. nuvarande markanvändning,
 2. markens, vattnets och andra resursers förekomst, kvalitet och förnyelseförmåga i området, och
 3. den befintliga miljöns känslighet, med särskild uppmärksamhet på
 • större opåverkade områden,
 • våtmarker,
 • kustområden,
 • bergs- och skogsområden,
 • nationalparker, naturreservat, kulturreservat och andra områden som är skyddade enligt 7 kap.miljöbalken,
 • områden där kvalitetsnormer har överträtts eller riskerar att överträdas,
 • tätbefolkade områden, och
 • historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla markområden.
 1. De möjliga effekternas karaktäristiska egenskaper
Projektets möjliga påverkan av betydelse måste beaktas i förhållande till de kriterier som finns under 1 och 2 och särskilt när det gäller
 1. effekternas omfattning (geografiskt område och den berörda befolkningens storlek),
 2. effekternas gränsöverskridande karaktär,
 3. effekternas betydelse och komplexitet, varvid särskild hänsyn bör tas till allmänhetens behov av information,
 4. effekternas sannolikhet, och
 5. effekternas varaktighet, vanlighet och uppträdande (reversibilitet)

Bilaga 3

Förteckning över verksamheter och åtgärder

JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH VATTENBRUK
 1. Projekt för omstrukturering av fastighetsbildningen på landsbygden.
 2. Projekt för utnyttjande av obrukad mark eller delvis orörda naturområden för intensivjordbruk.
 3. Vattenförsörjningsprojekt inom jordbruket, inklusive bevattnings- och markavvattningsprojekt.
 4. Nyplantering av skog och avskogning i syfte att ändra markanvändningen.
 5. Andra anläggningar för intensiv djuruppfödning än de som anges i bilaga 1.
 6. Intensiv fiskodling.
 7. Återvinning av land från havet.
UTVINNINGSINDUSTRI
 1. Stenbrott, gruvdrift i dagbrott och torvutvinning (andra projekt än de som omfattas av bilaga 1).
 2. Underjordisk gruvdrift.
 3. Utvinning av mineraler genom muddring till havs eller i vattendrag.
 4. Djupborrning och då särskilt
 • geotermisk borrning,
 • borrning för lagring av kärnavfall,
 • borrning efter vatten, dock inte borrning för att undersöka markens bärighet.
 1. Industrianläggningar ovan jord för utvinning av kol, olja, naturgas och malmer, liksom bituminös skiffer.
ENERGIPRODUKTION
 1. Anläggningar för produktion av elektricitet, ånga och hetvatten (andra anläggningar än de som omfattas av bilaga 1).
 2. Anläggningar för transport av gas, ånga och hetvatten; överföring av elektrisk energi med luftledningar (andra anläggningar än de som omfattas av bilaga 1).
 3. Lagring av naturgas ovan jord.
 4. Lagring under jord av brännbara gaser.
 5. Lagring av fossila bränslen ovan jord.
 6. Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.
 7. Anläggningar för behandling och lagring av radioaktivt avfall (andra anläggningar än de som omfattas av bilaga 1).
 8. Anläggningar för produktion av vattenkraftsbaserad energi.
 9. Anläggningar för utnyttjande av vindkraft för energiproduktion (grupper av vindkraftverk).
FRAMSTÄLLNING OCH BEARBETNING AV METALLER
 1. Anläggningar för produktion av råjärn eller stål (primär eller sekundär smältning), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning.
 2. Anläggningar för behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning, genom hammarsmide eller genom anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall.
 3. Järn- och stålgjuterier.
 4. Anläggningar för smältning, inklusive framställning av legeringsmetaller, av andra ickejärnmetaller än ädelmetaller, inklusive återvinningsprodukter (färskning, formgjutning osv.).
 5. Anläggningar för ytbehandling av metaller eller plaster med användning av en elektrolytisk eller kemisk process.
 6. Tillverkning och sammansättning av motorfordon samt tillverkning av fordonsmotorer.
 7. Skeppsvarv.
 8. Anläggningar för tillverkning eller reparation av flygplan.
 9. Tillverkning av järnvägsutrustning.
 10. Formning med användning av sprängmedel.
 11. Rostnings- och sintringsverk för metalliska malmer.
MINERALINDUSTRI
 1. Koksverk (torrdestillation av kol).
 2. Cementfabriker.
 3. Anläggningar för produktion av asbest eller tillverkning av asbestbaserade produkter (andra anläggningar än de som omfattas av bilaga 1).
 4. Anläggningar för produktion av glas, inklusive sådana som är avsedda för tillverkning av glasfiber.
 5. Anläggningar för smältning av mineraler, inklusive sådana som är avsedda för tillverkning av mineralull.
 6. Tillverkning av keramiska produkter genom bränning, i synnerhet takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin.
KEMISK INDUSTRI
 1. Behandling av mellanprodukter och framställning av kemikalier.
 2. Framställning av bekämpningsmedel, farmaceutiska produkter, färger, lacker, elastomerer eller peroxider.
 3. Anläggningar för lagring av olja, petrokemiska produkter eller kemiska produkter.
LIVSMEDELSINDUSTRI
 1. Framställning av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter.
 2. Förpackning och konservering av animaliska eller vegetabiliska produkter.
 3. Framställning av mejeriprodukter.
 4. Bryggning och maltning.
 5. Sockervaruindustrier.
 6. Slakterier.
 7. Industriell framställning av stärkelse.
 8. Fiskmjöls- och fiskoljefabriker.
 9. Sockerfabriker.
TEXTIL-, LÄDER-, TRÄ- OCH PAPPERSINDUSTRI
 1. Industrianläggningar för framställning av papper eller papp (andra anläggningar än de som omfattas av bilaga 1).
 2. Anläggningar för förbehandling (som tvättning, blekning, mercerisering) eller för färgning av fibrer eller textiler.
 3. Garverier.
 4. Anläggningar för produktion eller bearbetning av cellulosa.
GUMMIINDUSTRI
Tillverkning och behandling av elastomerbaserade produkter.
INFRASTRUKTURPROJEKT
 1. Anläggning av industriområden.
 2. Projekt för tätortsbebyggelse, inklusive byggande av shoppingcentrum och parkeringsplatser.
 3. Byggande av järnvägar, omlastningsstationer eller terminaler för kombinerad trafik (andra projekt än de som omfattas av bilaga 1).
 4. Anläggning av flygfält (andra projekt än de som omfattas av bilaga 1).
 5. Byggande av vägar, hamnar eller hamnanläggningar, inklusive fiskehamnar (andra projekt än de som omfattas av bilaga 1).
 6. Anläggning av inre vattenvägar (andra projekt än de som omfattas av bilaga 1) och anläggningar för reglering av vattenflöden.
 7. Dammar och andra fördämningar eller vattenmagasin för långvarigt bruk (andra projekt än de som omfattas av bilaga 1).
 8. Spårvägar, upphöjda eller underjordiska järnvägar, hängbanor eller liknande banor av speciell typ som endast eller i huvudsak används för passagerartransport.
 9. Byggande av rörledningar för gas eller olja (andra projekt än de som omfattas av bilaga 1).
 10. Anläggning av vattenledningar över långa avstånd.
 11. Kustanläggningar för att bekämpa erosion och havsanläggningar varigenom kustlinjen kan ändras, som till exempel vallar, pirer, vågbrytare och andra anläggningar för skydd mot havet, utom underhåll och återuppbyggnad av sådana anläggningar.
 12. System för utvinning av grundvatten eller konstgjord grundvattenbildning (andra projekt än de som omfattas av bilaga 1).
 13. Anläggningar för överledning av vatten mellan avrinningsområden (andra anläggningar än de som omfattas av bilaga 1).
ANDRA PROJEKT
 1. Permanenta tävlings- och testbanor för motorfordon.
 2. Anläggningar för bortskaffande av avfall (andra anläggningar än de som omfattas av bilaga 1).
 3. Avloppsreningsverk (andra projekt än de som omfattas av bilaga 1).
 4. Deponering av slam från reningsverk.
 5. Lagring av järnskrot, inklusive skrotbilar.
 6. Provbänkar, för motorer, turbiner eller reaktorer.
 7. Anläggningar för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer.
 8. Anläggningar för återvinning eller förstöring av explosiva ämnen.
 9. Anläggningar för behandling av djurkadaver.
TURISM OCH FRITID
 1. Skidbackar, skidliftar och linbanor med tillhörande anläggningar.
 2. Hamnar för fritidsbåtar.
 3. Hotellkomplex och fritidsbyar med tillhörande anläggningar utanför sammanhållen bebyggelse.
 4. Permanenta campingplatser.
 5. Temaparker. Förordning (2005:356).

Bilaga 4

Bedömningskriterier
 1. Planens eller programmets karaktäristiska egenskaper
I bedömningen skall särskilt beaktas i vilken utsträckning planen eller programmet
 1. anger förutsättningarna för verksamheter eller åtgärder när det gäller plats, art, storlek och driftsförhållanden eller genom att fördela resurser,
 2. har betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan,
 3. har betydelse för integreringen av miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar utveckling,
 4. innebär miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, eller
 5. har betydelse för genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning.
 1. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat
I bedömningen skall särskilt beaktas
 1. sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av påverkan och möjligheten att avhjälpa den,
 2. påverkans totaleffekt,
 3. påverkans gränsöverskridande art,
 4. riskerna för människors hälsa eller för miljön,
 5. påverkans storlek och fysiska omfattning,
 6. vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade området har på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella särdrag i naturen, och
 7. påverkan på områden eller natur som har erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. Förordning (2005:356).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1350) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 2 §, bil. 1

Förordning (1999:376) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1189) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:1074) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. Följande gäller för verksamheter och åtgärder som till följd av denna förordning alltid skall antas medföra betydande miljöpåverkan. Om beslut enligt 6 kap. 4 § miljöbalken har meddelats före den 1 januari 2002, skall beslutet gälla oavsett denna förordning.
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:81) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:1051) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:206) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 5 §, rubr. närmast före 4 §
CELEX-nr
32003L0035
Ikraftträder
2005-05-15

Förordning (2005:356) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
upph. rubr. närmast före 1, 3, 7 §§; nuvarande 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§ betecknas 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 § sätts närmast före nya 9 §; ändr. 1 §, nya 9, 10, 11 §§, bil. 1; nya 4, 5, 6, 7, 8 §§, bil. 3, 4, rubr. närmast före 2, 4, 12 §§
CELEX-nr
32003L0035
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:624) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-08-01

Förordning (2006:57) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:1169) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2006-12-01

Förordning (2007:18) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2007-03-01

Förordning (2008:691) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.
 2. Äldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen av mål och ärenden som inletts före den 1 augusti 2008.
Omfattning
upph. bil.; ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-08-01

Förordning (2008:725) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 10 §
CELEX-nr
32008L0001
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2009:864) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.
 2. Följande gäller för verksamheter och åtgärder som till följd av denna förordning alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om det i fråga om verksamheten har meddelats ett beslut enligt 6 kap. 5 § miljöbalken före den 1 augusti 2009, ska det beslutet gälla oavsett de nya bestämmelserna i denna förordning.
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2011:195) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 10 §
CELEX-nr
32009R0596
Ikraftträder
2011-04-19

Förordning (2011:370) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:626) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:259) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2013-06-18

Förordning (2013:505) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 10 §
CELEX-nr
32011L0092
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:895) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:24) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-03-01

Förordning (2015:365) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-08-01

Förordning (2016:798) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-08-02

Förordning (2016:1194) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
 2. Om 3 § innebär strängare krav på en verksamhet eller åtgärd på så sätt att den alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan medan den enligt äldre bestämmelser inte alltid skulle antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska de äldre bestämmelserna gälla för verksamheten eller åtgärden.
Bilaga 1 Har upphävts genom förordning (2008:691).
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-01-01

Ändring, SFS 2017:966

Omfattning
upph.