NFS 2020:10

Naturvårdsverkets föreskrifter om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234 Beställningsnummer 15820-10

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall;

beslutade den 3 december

Naturvårdsverket föreskriver1 följande med stöd av 7 kap. 10 § avfallsförord-

ningen (2020:614).

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om uppgiftslämnande enligt

avfallsförordningen (2020:614).

Definitioner

2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse

som i 15 kap.miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614).

3 § I dessa föreskrifter avses med

beräkningspunkt: den punkt där kommunalt avfallsmaterial går in i det mate-

rialåtervinningsförfarande varigenom avfallet upparbetas till produkter, material

eller ämnen som inte är avfall, eller den punkt där avfallsmaterialen upphör att

vara avfall till följd av ett förberedande förfarande innan de upparbetas, och

mätpunkt: den punkt där massan av avfallsmaterial mäts i syfte att fastställa

avfallsmängden vid beräkningspunkten.

Lämnande av uppgifter till Naturvårdsverket

Uppgiftsskyldighet för kommuner

4 § Kommunen ska enligt 7 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614) lämna

uppgifter till Naturvårdsverket om vikten i kilogram på det kommunala avfall

som har samlats in i kommunen. Sådana uppgifter ska redovisas fördelat på

fraktionerna

1. metall,

2. glas,

3. plast,

4. papper och kartong,

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall

och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv

(EU) 2018/851.

NFS 2020:10

Utkom från trycket

den 9 december 2020

2

NFS 2020:10

5. bioavfall

a) varav livsmedelsavfall från hushåll,

b) varav livsmedelsavfall från storkök, restauranger, livsmedelsbutiker

och andra verksamheter,

c) varav park- och trädgårdsavfall,

6. trä,

7. textilier,

8. blandat avfall,

9. skrymmande avfall, och

10. annat.

Vid redovisning av uppgifter enligt första stycket punkt 5 a–b får högst två

år gammalt underlag användas för att skatta andelar.

5 § Kommunen ska avseende de uppgifter som lämnas enligt 7 kap. 1 § av-

fallsförordningen (2020:614) efter förfrågan från Naturvårdsverket ange en

skattning av hur stor mängd av den totala mängden kommunalt avfall som har

genererats av hushåll.

6 § Kommunen ska för det blandade och skrymmande avfallet lämna tillgängliga

uppgifter om uppskattad

1. sammansättning fördelat på de fraktioner som anges i 4 § 1–7 och 10,

2. förekomst av förpackningsmaterial i respektive fraktion, och

3. förekomst av elektrisk och elektronisk utrustning och batterier.

Vid redovisning av uppgifter enligt första stycket får högst tre år gammalt

underlag användas.

Uppgiftsskyldighet för den som låter transportera kommunalt avfall från Sverige

7 § Av 7 kap. 4 § avfallsförordningen (2020:614) framgår att den som från

Sverige låter transportera kommunalt avfall ska lämna uppgifter till Naturvårds-

verket om vikten i kilogram på det kommunala avfall som har transporterats.

Sådana uppgifter ska redovisas per avfallsbehandling fördelat på fraktionerna

1. metall,

2. glas,

3. plast,

4. papper och kartong,

a) varav returpapper,

5. bioavfall,

a) varav livsmedelsavfall,

b) varav park- och trädgårdsavfall,

6. trä,

7. textilier,

8. blandat avfall,

9. skrymmande avfall och

10. annat.

8 § Av de redovisade uppgifterna enligt 7 § 1–10 ska framgå hur mycket av

det transporterade kommunala avfallet som har

1. materialåtervunnits beräknat enligt anvisningarna i 10–12 §§,

2. energiåtervunnits, och

3. återvunnits eller bortskaffats på annat sätt.

3

NFS 2020:10

9 § Uppgifter om kommunalt avfall som ska lämnas enligt 7 kap. 4 § avfalls-

förordningen (2020:614) ska innehålla en beskrivning av särskilda åtgärder för

kvalitetskontroll och spårbarhet. Beskrivningen ska minst innehålla informa-

tion om

1. hur uppgifter om materialåtervunna mängder samlas in,

2. från vilka typer av aktörer uppgifterna samlas in,

3. hur uppgifterna om materialåtervunna mängder valideras, och

4. vilka skattningar som används.

Beräkningspunkt för materialåtervinning avseende uppgiftsskyldigheten för

den som låter transportera kommunalt avfall från Sverige

10 § Vikten av materialåtervunnet kommunalt avfall ska beräknas som vikten av

avfall som går in i det materialåtervinningsförfarande varigenom avfallsmaterial

faktiskt upparbetas till produkter, material eller ämnen.

Avfallet ska före beräkningen enligt första stycket ha genomgått nödvändig

kontroll, sortering och andra förberedande förfaranden för att avlägsna avfalls-

material som inte ska ingå i upparbetningen.

För de materialslag som anges i bilagan ska de beräkningspunkter som anges

i bilagan användas.

11 § Trots bestämmelserna i 10 § får vikten av materialåtervunnet kommunalt

avfall mätas i form av vikten av utgående avfall efter ett sorteringsförfarande

under förutsättning att

1. sådant utgående avfall därefter materialåtervinns, och

2. vikten av de material eller ämnen som avlägsnas vid ytterligare förfaranden

före materialåtervinningsförfarandet och som därefter inte materialåtervinns inte

medräknas i den avfallsvikt som rapporteras som materialåtervunnen.

12 § Material som har upphört att vara avfall och som är avsedda att användas

som bränsle eller annan energikälla, eller för förbränning, återfyllnad eller

deponering får inte tillgodoräknas som materialåtervinning.

Lämnande av uppgifter till kommun

13 § Uppgifter som ska lämnas enligt 7 kap. 2 § avfallsförordningen (2020:614)

ska omfatta de uppgifter som kommunen behöver för att fullgöra sin rappor-

teringsskyldighet enligt 4–5 §§ dessa föreskrifter.

Hur uppgifter ska lämnas

14 § Uppgifterna enligt 4–12 §§ ska lämnas på det sätt Naturvårdsverket anger.

4

NFS 2020:10

Övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021.

2. Bestämmelserna i 4–12 §§ ska tillämpas första gången i fråga om uppgifter

som avser kalenderåret 2021.

3. Bestämmelsen 4 § 5 a–b ska tillämpas första gången i fråga om uppgifter

som avser kalenderåret 2025.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Maria

Ohlman

(Samhällsavdelningen)

5

NFS 2020:10

Bilaga

Beräkningspunkter för materialåtervinning för respektive materialslag

Material

Beräkningspunkt

Glas

Sorterat glas som inte genomgår ytterligare bearbet-

ning innan det går in i en glasugn eller till produktion

av filtermedier, slipmaterial, glasfiberisolering och

byggnadsmaterial.

Metaller

Sorterad metall som inte genomgår ytterligare

bearbetning innan den går in i ett smältverk eller

en masugn.

Papper/kartong

Sorterat papper som inte genomgår ytterligare bear-

betning innan det går in i en massaprocess.

Plast

Plast som separerats efter polymerer och inte ge-

nomgår ytterligare bearbetning innan den går in i ett

pelleterings-, extruderings- eller formgjutningsför-

farande. Plastflingor som inte genomgår ytterligare

bearbetning innan de används i en slutprodukt.

Trä

Sorterat trä som inte genomgår ytterligare bearbet-

ning innan det används för tillverkning av spånskivor

eller andra produkter. Sorterat trä som går in i ett

komposteringsförfarande.

Textilier

Sorterade textilier som inte genomgår ytterligare

bearbetning innan de används för tillverkning av

textilfibrer, lump eller granulat.