NFS 2020:6

Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234 Beställningsnummer 15820-06

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om kommunala avfallsplaner om förebyggande och

hantering av avfall;

beslutade den 25 juni 2020.

Naturvårdsverket föreskriver1 följande med stöd av 9 kap. 6 och 10 §§ avfalls-

förordningen (2020:614).

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelser om att kommunens renhållningsordning ska innehålla en

avfallsplan finns i 15 kap. 41 § miljöbalken.

2 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

1. avfallsplanens innehåll,

2. länsstyrelsens sammanställning, och

3. uppgifter som kommunen ska lämna till hushållen, länsstyrelsen och

Naturvårdsverket.

Definitioner

3 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse

som i 15 kap.miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614).

Syfte, mål, åtgärder och styrmedel

4 § I avfallsplanen ska syftet med planen beskrivas.

5 § Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att förebygga och hantera

det avfall som kommunen ansvarar för.

För avfall som kommunen inte ansvarar för ska avfallsplanen innehålla mål

och åtgärder för att förebygga och hantera detta avfall, i den utsträckning som

kommunen kan påverka detta.

6 § Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att förebygga och begränsa

nedskräpning.

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall

och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv

(EU) 2018/851.

NFS 2020:6

Utkom från trycket

den 1 juli 2020

2

NFS 2020:6

7 § Mål och åtgärder ska utgå från de nationella miljökvalitetsmålen, etapp-

målen samt andra relevanta mål, strategier och planer. Mål och åtgärder ska

syfta till att avfallet hanteras enligt avfallshierarkin i enlighet med 2 kap. 5 §

och 15 kap. 10 § miljöbalken.

8 § Avfallsplanen ska innehålla en redogörelse för de styrmedel som kommunen

planerar att använda för att uppnå målen och genomföra åtgärderna.

9 § Avfallsplanen ska beskriva hur målen och åtgärderna kommer att följas upp.

Framtida insamlingssystem och anläggningar

10 § Avfallsplanen ska innehålla en bedömning av

1. behovet av nya insamlingssystem och anläggningar för att hantera avfall,

2. behovet av nedläggning eller förändring av befintliga insamlingssystem

och anläggningar för att hantera avfall,

3. vilka investeringar och andra ekonomiska resurser som behövs för att

tillgodose dessa behov, och

4. avfallsflödenas framtida utveckling.

11 § Avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av hur behovet av platser för

anläggningar för att hantera avfall har tillgodosetts i kommunens översiktsplan

och i kommunens övriga arbete med fysisk planering.

Beskrivning av nuläge

12 § Avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av de förhållanden i kommunen

som påverkar avfallets mängd och sammansättning.

13 § För avfall som kommunen ansvarar för ska avfallsplanen innehålla upp-

gifter om

1. var avfallet uppkommer,

2. insamlingssystem, och

3. insamlade avfallsmängder (ton/år) och hur detta avfall hanteras enligt

avfallshierarkin i enlighet med 2 kap. 5 § och 15 kap. 10 §miljöbalken.

14 § För avfall som kommunen inte ansvarar för ska avfallsplanen innehålla

översiktliga uppgifter om avfallsmängder och om hur detta avfall hanteras

enligt avfallshierarkin i enlighet med 2 kap. 5 § och 15 kap. 10 §miljöbalken.

15 § Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om de anläggningar som kommunen

bedömer vara nödvändiga för att förebygga och hantera det avfall som kommu-

nen ansvarar för. Avfallsplanen ska även innehålla uppgifter om anläggningar

av betydelse i kommunen för att förebygga och hantera det avfall som kom-

munen inte ansvarar för.

16 § Avfallsplanen ska beskriva hur mål och åtgärder i den föregående avfalls-

planen har följts upp samt resultaten av den uppföljningen.

3

NFS 2020:6

Nedlagda deponier

17 § Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om nedlagda deponier. För varje

nedlagd deponi ska en bedömning av risken för olägenheter för människors

hälsa och miljön redovisas. För de nedlagda deponier där kommunen har varit

verksamhetsutövare ska planen även innehålla uppgifter om vidtagna och pla-

nerade åtgärder för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön.

Samråd och miljöbedömning

18 § Avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av hur samråd enligt 15 kap.

42 § miljöbalken angående förslag till ny renhållningsordning har genomförts,

och vilka aktörer som har deltagit i samråd.

19 § Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om en strategisk miljöbedömning

har gjorts enligt 6 kap. 3 § miljöbalken. Om en strategisk miljöbedömning inte

behöver göras ska beslut i frågan om miljöpåverkan enligt 6 kap. 7 § miljöbalken

bifogas avfallsplanen.

20 § Avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av vilka kommunala funktioner

som har medverkat vid framtagande av avfallsplanen.

Lämnande av information till hushållen

21 § Kommunen ska lämna information till hushållen om avfallsförebyggande

åtgärder.

Lämnande av uppgifter till länsstyrelsen och länsstyrelsens

sammanställning

22 § Kommunen ska lämna följande uppgifter om innehållet i den kommunala

avfallsplanen till länsstyrelsen

1. datum för antagande av planen,

2. en sammanställning av mål, åtgärder och styrmedel enligt 5–8 §§,

3. resultaten av uppföljningen av föregående plan enligt 16 §, och

4. uppgifter om nedlagda deponier enligt 17 §.

23 § Länsstyrelsens sammanställning av kommunernas avfallsplaner enligt 9

kap. 9 § avfallsförordningen (2020:614) ska särskilt innehålla de uppgifter som

kommunen har redovisat enligt 22 § 1–3.

Sammanställningen ska på begäran överlämnas till Naturvårdsverket.

Lämnande av uppgifter till Naturvårdsverket

24 § Kommunen ska på begäran av Naturvårdsverket lämna uppgifter om

1. avfallsförebyggande åtgärder och åtgärder för att förebygga och begränsa

nedskräpning,

2. den avfallshantering som bedrivs, och

3. resultatet av avfallshanteringen jämfört med avfallsplanen.

_____________

4

NFS 2020:6

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2020 då Naturvårdsverkets

föreskrifter (NFS 2017:2) om kommunala avfallsplaner om förebyggande och

hantering av avfall ska upphöra att gälla.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Maria

Ohlman

(Samhällsavdelningen)