NFS 2020:7

Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234 Beställningsnummer 15820-07

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om undantag från krav på utsortering av bygg- och

rivningsavfall;

beslutade den 25 juni 2020.

Naturvårdsverket föreskriver1 följande med stöd av 3 kap. 13 och 18 §§ av-

fallsförordningen (2020:614).

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om undantag från kraven i

3 kap. 10 § avfallsförordningen (2020:614) om att den som producerar bygg-

och rivningsavfall ska sortera ut åtminstone

1. trä,

2. mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,

3. metall,

4. glas,

5. plast, och

6. gips

och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall.

Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om undantag från 3 kap. 12 §

avfallsförordningen vad gäller utsortering av brännbart bygg- och rivningsavfall.

2 § Bestämmelser om tillsynsmyndighetens möjlighet att i det enskilda fallet

meddela dispens från kraven i 3 kap. 10 § avfallsförordningen (2020:614) finns

i 3 kap. 15 § avfallsförordningen.

Definitioner

3 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse

som i 15 kap.miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614).

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november om avfall och

om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv

(EU) 2018/851.

NFS 2020:7

Utkom från trycket

den 1 juli 2020

2

NFS 2020:07

Undantag från krav på utsortering

4 § Kraven i 3 kap. 10 § avfallsförordningen (2020:614) gäller inte avfallsslag

som

1. utgörs av konstruktioner där ämnen eller föremål sammanfogats på ett sätt

som gör att separering inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis

för avfallsinsamling, eller

2. är förorenade på ett sätt som gör att inblandning i det övriga utsorterade

avfallet försvårar eller omöjliggör den lämpligaste behandlingen enligt avfalls-

hierarkin i 15 kap. 10 § miljöbalken.

5 § För sådana avfallsslag som avses i 4 § gäller inte kraven i 3 kap. 12 § av-

fallsförordningen (2020:614) på att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras

skilt från annat avfall.

Rapporteringsskyldighet för tillsynsmyndigheter

6 § En tillsynsmyndighet ska, på det sätt som Naturvårdsverket anvisar, senast

den 31 mars varje år till Naturvårdsverket skicka beslut om dispenser enligt

3 kap. 15 § avfallsförordningen (2020:614) som vunnit laga kraft under före-

gående år.

Dessa föreskrifter träder i kraft 1 augusti 2020.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Maria

Ohlman

(Samhällsavdelningen)