NFS 2021:1

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234 Beställningsnummer 15821-01

1

Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2014:29) över

naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken ;

komplettering och ändring av Naturvårdsverkets

förteckning

beslutad den 18 februari 2021

Med stöd av 7 kap. 27 § miljöbalken och 15 § första stycket 1, 2 och 4 samt

andra stycket förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken

m.m. kungör Naturvårdsverket i fråga om Naturvårdsverkets förteckning

(2014:29) över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken dels följande

kompletteringar och ändringar av bilaga 1 a1 (efter regeringens beslut den 17

december 2020, ärende nr M2015/02273/Nm och M2015/02658/Nm), dels att

bilaga 6 ska ha följande lydelse.

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Gunilla Ewing Skotnicka

(Naturavdelningen)

1 I bilaga 1a har vissa arter inte medtagits på grund av sin känslighet

NFS 2021:1

Utkom från trycket

den 23 februari 2021

2

NFS 2021:1

Bilaga

1

a

Tillägg till förteckning (NFS 2014:29) bilaga 1 a av nya Natura

2000-områden enligt habitatdirektivet och fågeldirektivet

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0110388

Nibbleviken

202012

1650

SE0110389

Eke fjärd

202012

1650

SE0110390

Västerviken

202012

1150

1650

SE0110391

Torpe-Infjärden

202012

1150

1650

SE0110392

Grönskärsfladorna 202012

1150

1650

SE0210374

Runhällen

202012

2330

SE0310816

Sötåsa

202012

SE0330301

Runnö

202012

A094

A194

A195

A224

A246

SE0420138

Äspet

202012

A045

A068

A082

A132

A151

A166

A190

A191

A193

3

NFS 2021:1

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0420332

Grottorna vid

Ignaberga

202012

8310

1323

SE0420333

Göingeåsen

202012

9080

1323

9110

91E0

SE0420334

Hovdala

202012

3260

1029

9020

1042

9070

1166

9110

1323

9130

9160

91E0

SE0420335

Brantaberg-

Oreberg

202012

9130

91E0

1323

4

NFS 2021:1

Bilaga 1 a

Specifikation av ändringar i förteckning (NFS 2014:29) bilaga 1 a

avseende områden föreslagna enligt habitatdirektivet

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Livs-

miljöer

Typ av

ändring

livsmiljöer

Djur- o.

växt-

arter

Typ av

ändring

djur- o.

växtarter

SE0110263

Norsviken

1650

ny naturtyp

SE0330151

Skeppersäng

2330

ny naturtyp

1083

ny art

6210

ny naturtyp

6510

ny naturtyp

9020

ny naturtyp

SE0410042

Tromtö-Almö

1610

har strukits

SE0420134

Stenshuvud

1323

ny art

SE0420204

Mjöåns dalgång

1355

ny art

SE0420232

Bjärekusten

8330

ny naturtyp

SE0420259

Vramsåns myning

1355

ny art

SE0420268

Västra Malshult

1355

ny art

SE0420282

Prästängen

3260

ny naturtyp

1355

ny art

SE0420298

Hörlinge ängar

1355

ny art

SE0420299

Skeingesjön

1355

ny art

SE0420307

Helge å

1355

ny art

SE0420310

Vramsån

1355

ny art

SE0430092

Kullaberg

8330

ny naturtyp

SE0430157

Limhamns

kalkbrott

8210

har strukits

5

NFS 2021:1

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Livs-

miljöer

Typ av

ändring

livsmiljöer

Djur- o.

växt-

arter

Typ av

ändring

djur- o.

växtarter

SE0820167

Muddus

3110

har strukits

6110

har strukits

SE0820722

Jelka-Rimakåbbå

6110

har strukits

1355

ny art

9040

ny naturtyp

6

NFS 2021:1

Bilaga 6

Områden som utnämnts av UNESCO att ingå i det

världsomspännande nätverket med biosfärområden samt

biosfärkandidatområden godkända av svenska MAB-kommittén

Blekinge Arkipelag

Kristianstads Vattenrike

Vindelälven-Juhttátahkka’s (justering av stavning)

Voxnadalen

Vänerskärgården med Kinnekulle

Älvlandskapet Nedre Dalälven

Östra Vätterbranterna