PMFS 2016:2

Polismyndighetens föreskrifter om förvaltning av fonden för inre säkerhet

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström

Polismyndighetens

föreskrifter om förvaltning av

fonden för inre säkerhet;

beslutade den 23 maj 2016.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 34 § förordningen ( 2016:10 ) om förvaltning av fonden för inre säkerhet.

1 kap. Tillämpningsområde och grundläggande bestämmelser

1 § 1 § Dessa föreskrifter tillämpas för ärenden där Polismyndigheten i egenskap av ansvarig myndighet enligt 2 § förordningen ( 2016:10 ) om förvaltning av fonden för inre säkerhet beslutar om stöd från fonden för inre säkerhet.

2 § 2 § Grundläggande bestämmelser om stöd från fonden för inre säkerhet framgår av:

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 513/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering och om upphävande av rådets beslut 2007/125/RIF,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och om upphävande av beslut nr 574/2007/EG,

5. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1042/2014 av den 25 juli 2014 om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende på utnämning av ansvariga myndigheter, deras förvaltningsoch kontrollansvar samt revisionsmyndigheternas ställning och skyldigheter,

6. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1048/2014 av den 30 juli 2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåt-

PMFS 2016:2 FAP 979-1

Utkom från trycket den 30 maj 2016

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström

Polismyndighetens

föreskrifter om förvaltning av

fonden för inre säkerhet;

beslutade den 23 maj 2016.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 34 § förordningen ( 2016:10 ) om förvaltning av fonden för inre säkerhet.

1 kap. Tillämpningsområde och grundläggande bestämmelser

1 § 1 § Dessa föreskrifter tillämpas för ärenden där Polismyndigheten i egenskap av ansvarig myndighet enligt 2 § förordningen ( 2016:10 ) om förvaltning av fonden för inre säkerhet beslutar om stöd från fonden för inre säkerhet.

2 § 2 § Grundläggande bestämmelser om stöd från fonden för inre säkerhet framgår av:

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 513/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering och om upphävande av rådets beslut 2007/125/RIF,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och om upphävande av beslut nr 574/2007/EG,

5. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1042/2014 av den 25 juli 2014 om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende på utnämning av ansvariga myndigheter, deras förvaltningsoch kontrollansvar samt revisionsmyndigheternas ställning och skyldigheter,

6. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1048/2014 av den 30 juli 2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåt-

PMFS 2016:2 FAP 979-1

Utkom från trycket den 30 maj 2016

PMFS 2016:2

2

gärder för allmänheten och informationsåtgärder för mottagare i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering,

7. Förordning ( 2016:10 ) om förvaltning av fonden för inre säkerhet,

8. Sveriges nationella program för fonden för inre säkerhet, CCI 2014SE65ISNP001, Kommissionens beslut nr: C(2015)8913.

2 kap. Organisation

1 § 1 § Inom ramen för det partnerskap som anges i 3 § förordningen ( 2016:10 ) om förvaltning av fonden för inre säkerhet, utser Polismyndigheten en samverkansgrupp.

3 kap. Ansökan om stöd

Stödmottagare

1 § 1 § Berättigade att ansöka om stöd ur fonden för inre säkerhet är:

– myndigheter, – ideella organisationer och stiftelser, – internationella organisationer, – utbildnings- och forskningsinstitutioner, och – företag.

Utlysning

2 § 2 § Ansökningsomgångar utlyses på Polismyndighetens webbplats www.polisen.se.

I en utlysning anges de förutsättningar och villkor som gäller för ansökningsomgången.

Ansökan om stöd

3 § 3 § Ansökan om stöd ska lämnas på Polismyndighetens ansökningsformulär och vara undertecknad av en person som är behörig att företräda sökanden.

Ansökan om stöd ska ha kommit in till Polismyndigheten senast vid den tidpunkt som anges i respektive ansökningsomgång.

Underlag till ansökan om stöd

4 § 4 § Ansökan om stöd ska innehålla:

1. utförlig projektbeskrivning,

2. projektets budget,

3. uppgifter om medfinansiering,

4. underlag som visar vem som har rätt att företräda sökanden,

PMFS 2016:2

2

gärder för allmänheten och informationsåtgärder för mottagare i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering,

7. Förordning ( 2016:10 ) om förvaltning av fonden för inre säkerhet,

8. Sveriges nationella program för fonden för inre säkerhet, CCI 2014SE65ISNP001, Kommissionens beslut nr: C(2015)8913.

2 kap. Organisation

1 § 1 § Inom ramen för det partnerskap som anges i 3 § förordningen ( 2016:10 ) om förvaltning av fonden för inre säkerhet, utser Polismyndigheten en samverkansgrupp.

3 kap. Ansökan om stöd

Stödmottagare

1 § 1 § Berättigade att ansöka om stöd ur fonden för inre säkerhet är:

– myndigheter, – ideella organisationer och stiftelser, – internationella organisationer, – utbildnings- och forskningsinstitutioner, och – företag.

Utlysning

2 § 2 § Ansökningsomgångar utlyses på Polismyndighetens webbplats www.polisen.se.

I en utlysning anges de förutsättningar och villkor som gäller för ansökningsomgången.

Ansökan om stöd

3 § 3 § Ansökan om stöd ska lämnas på Polismyndighetens ansökningsformulär och vara undertecknad av en person som är behörig att företräda sökanden.

Ansökan om stöd ska ha kommit in till Polismyndigheten senast vid den tidpunkt som anges i respektive ansökningsomgång.

Underlag till ansökan om stöd

4 § 4 § Ansökan om stöd ska innehålla:

1. utförlig projektbeskrivning,

2. projektets budget,

3. uppgifter om medfinansiering,

4. underlag som visar vem som har rätt att företräda sökanden,

PMFS 2016:2

3

5. avsiktsförklaring om samverkan mellan sökanden och övriga i projektet deltagande organisationer,

6. uppgifter om sökandens mervärdeskatteskyldighet, och

7. upphandlingspolicy och planerad upphandlingsplan. I de fall upphandling enligt lagen ( 2007:1091 ) om offentlig upphandling eller lagen ( 2011:1029 ) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet inte krävs ska istället en redogörelse för planerade inköp av varor och tjänster bifogas. Polismyndigheten får begära in ytterligare uppgifter som anses nödvändiga för prövningen av ansökan.

Kontroll av ansökan

5 § 5 § Polismyndigheten kontrollerar att inkommen ansökan om stöd innehåller underlag enligt 3 kap. 4 §.

Ansökan som inte är fullständig enligt första stycket ska kompletteras på begäran av Polismyndigheten. Sådan komplettering ska ha inkommit till Polismyndigheten inom 14 dagar från dess att sådan begäran skickades.

Ansökan som inte kompletteras i tid enligt andra stycket prövas på befintliga handlingar.

Prövning

6 § 6 § Ansökan om stöd prövas av Polismyndigheten.

Av 7 § förordningen ( 2016:10 ) om förvaltning av fonden för inre säkerhet framgår att Polismyndigheten ska kontrollera att ansökan avser stöd som är förenligt med det nationella programmet samt med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser.

Beslut om stöd

7 § 7 § Beslut om stöd ska meddelas senast 90 dagar från det att en fullständig ansökan inkom till Polismyndigheten.

För ofullständig ansökan enligt 3 kap. 5 § tredje stycket beräknas tiden från det att de 14 dagarna för komplettering löpt ut.

8 § 8 § Polismyndigheten får i beslut om stöd begära att en utvärdering av projektet görs i enlighet med de villkor som Polismyndigheten beslutar.

Revisorsintyg

9 § 9 § Polismyndigheten kan i beslut om stöd begära att godkänd eller auktoriserad revisor ska granska och bestyrka riktigheten i de uppgifter som stödmottagaren lämnar i ansökan om utbetalning av stöd.

Om stödmottagaren lyder under kommunallagen (1991:900) , får styrkandet enligt första stycket göras av sådan revisor som avses i 9 kap. samma lag.

Om stödmottagaren är en statlig myndighet får styrkandet enligt första stycket göras av sådan internrevisor som avses i internrevisionsförordningen (2006:1228) .

PMFS 2016:2

3

5. avsiktsförklaring om samverkan mellan sökanden och övriga i projektet deltagande organisationer,

6. uppgifter om sökandens mervärdeskatteskyldighet, och

7. upphandlingspolicy och planerad upphandlingsplan. I de fall upphandling enligt lagen ( 2007:1091 ) om offentlig upphandling eller lagen ( 2011:1029 ) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet inte krävs ska istället en redogörelse för planerade inköp av varor och tjänster bifogas. Polismyndigheten får begära in ytterligare uppgifter som anses nödvändiga för prövningen av ansökan.

Kontroll av ansökan

5 § 5 § Polismyndigheten kontrollerar att inkommen ansökan om stöd innehåller underlag enligt 3 kap. 4 §.

Ansökan som inte är fullständig enligt första stycket ska kompletteras på begäran av Polismyndigheten. Sådan komplettering ska ha inkommit till Polismyndigheten inom 14 dagar från dess att sådan begäran skickades.

Ansökan som inte kompletteras i tid enligt andra stycket prövas på befintliga handlingar.

Prövning

6 § 6 § Ansökan om stöd prövas av Polismyndigheten.

Av 7 § förordningen ( 2016:10 ) om förvaltning av fonden för inre säkerhet framgår att Polismyndigheten ska kontrollera att ansökan avser stöd som är förenligt med det nationella programmet samt med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser.

Beslut om stöd

7 § 7 § Beslut om stöd ska meddelas senast 90 dagar från det att en fullständig ansökan inkom till Polismyndigheten.

För ofullständig ansökan enligt 3 kap. 5 § tredje stycket beräknas tiden från det att de 14 dagarna för komplettering löpt ut.

8 § 8 § Polismyndigheten får i beslut om stöd begära att en utvärdering av projektet görs i enlighet med de villkor som Polismyndigheten beslutar.

Revisorsintyg

9 § 9 § Polismyndigheten kan i beslut om stöd begära att godkänd eller auktoriserad revisor ska granska och bestyrka riktigheten i de uppgifter som stödmottagaren lämnar i ansökan om utbetalning av stöd.

Om stödmottagaren lyder under kommunallagen (1991:900) , får styrkandet enligt första stycket göras av sådan revisor som avses i 9 kap. samma lag.

Om stödmottagaren är en statlig myndighet får styrkandet enligt första stycket göras av sådan internrevisor som avses i internrevisionsförordningen (2006:1228) .

PMFS 2016:2

4

4 kap. Utbetalning av stöd

Ansökan om utbetalning av stöd

1 § 1 § Ansökan om utbetalning av stöd ska lämnas på Polismyndighetens ansökningsformulär som finns på www.polisen.se och vara undertecknad av en person som är behörig att företräda stödmottagaren.

Ansökan om utbetalning av stöd ska omfatta en period om minst tre kalendermånader av stödberättigande utgifter.

Underlag till ansökan om utbetalning av stöd

2 § 2 § Ansökan om utbetalning av stöd ska innehålla:

1. rapport enligt 5 kap. 5-6 §§,

2. ekonomiskt underlag 1 som styrker riktigheten i uppgifterna om de stödberättigande utgifterna och intäkterna,

3. betalningsbevis,

4. information om medfinansiering, och

5. fullständigt underlag och dokumentation av beslut som följer lagen ( 2007:1091 ) om offentlig upphandling eller lagen ( 2011:1029 ) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, när dessa lagar är tillämpliga. Polismyndigheten får begära in ytterligare uppgifter för att pröva om utgifterna är stödberättigande.

Utbetalning av stöd

3 § 3 § Utbetalning av stöd sker för bokförda stödberättigande utgifter.

Den slutliga utbetalningen av stöd sker efter att sista ansökan om utbetalning av stöd, inklusive slutrapport, godkänts av Polismyndigheten.

4 § 4 § Polismyndigheten kan, om det finns särskilda skäl, besluta om förskott på stödet. Beslut om bifall av ansökan om förskottsutbetalning kan fattas efter det att beslut om stöd är fattat. Utbetalning av förskottsbeloppet kan ske först vid datum för projektstart.

Redovisning

5 § 5 § Stödmottagare ska, utan att gällande bokföringsbestämmelser åsidosätts, ha ett separat redovisningssystem eller lämpliga redovisningskoder för alla transaktioner som rör projektet.

5 kap. Stödberättigade utgifter och rapportering

Kostnadsslag

1 § 1 § Stödmottagare ska redovisa utgifter och intäkter på följande kostnadsslag:

1 Med ekonomiskt underlag avses kopior av bokföringsunderlag såsom utdrag ur huvudbok, eventuella verifikationslistor och andra handlingar ur redovisningen.

PMFS 2016:2

4

4 kap. Utbetalning av stöd

Ansökan om utbetalning av stöd

1 § 1 § Ansökan om utbetalning av stöd ska lämnas på Polismyndighetens ansökningsformulär som finns på www.polisen.se och vara undertecknad av en person som är behörig att företräda stödmottagaren.

Ansökan om utbetalning av stöd ska omfatta en period om minst tre kalendermånader av stödberättigande utgifter.

Underlag till ansökan om utbetalning av stöd

2 § 2 § Ansökan om utbetalning av stöd ska innehålla:

1. rapport enligt 5 kap. 5-6 §§,

2. ekonomiskt underlag 1 som styrker riktigheten i uppgifterna om de stödberättigande utgifterna och intäkterna,

3. betalningsbevis,

4. information om medfinansiering, och

5. fullständigt underlag och dokumentation av beslut som följer lagen ( 2007:1091 ) om offentlig upphandling eller lagen ( 2011:1029 ) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, när dessa lagar är tillämpliga. Polismyndigheten får begära in ytterligare uppgifter för att pröva om utgifterna är stödberättigande.

Utbetalning av stöd

3 § 3 § Utbetalning av stöd sker för bokförda stödberättigande utgifter.

Den slutliga utbetalningen av stöd sker efter att sista ansökan om utbetalning av stöd, inklusive slutrapport, godkänts av Polismyndigheten.

4 § 4 § Polismyndigheten kan, om det finns särskilda skäl, besluta om förskott på stödet. Beslut om bifall av ansökan om förskottsutbetalning kan fattas efter det att beslut om stöd är fattat. Utbetalning av förskottsbeloppet kan ske först vid datum för projektstart.

Redovisning

5 § 5 § Stödmottagare ska, utan att gällande bokföringsbestämmelser åsidosätts, ha ett separat redovisningssystem eller lämpliga redovisningskoder för alla transaktioner som rör projektet.

5 kap. Stödberättigade utgifter och rapportering

Kostnadsslag

1 § 1 § Stödmottagare ska redovisa utgifter och intäkter på följande kostnadsslag:

1 Med ekonomiskt underlag avses kopior av bokföringsunderlag såsom utdrag ur huvudbok, eventuella verifikationslistor och andra handlingar ur redovisningen.

PMFS 2016:2

5

1. personal,

2. resor och logi,

3. utrustning, materiel och externa lokaler,

4. extern sakkunskap och externa tjänster, och

5. övrigt.

2 § 2 § Stödberättigande indirekta kostnader ska beräknas med en fast schablon om 7 procent av stödberättigande direkta kostnader. Indirekta kostnader behöver inte verifieras.

Indirekta kostnader är inte stödberättigande som direkt utgift. En minskning av de direkta kostnaderna i förhållande till beviljad budget eller en finansiell korrigering påverkar beloppet för stödberättigande indirekta kostnader.

Intäkter i projekt ska dras av från totala utgifter innan stödberättigande indirekta kostnader beräknas.

Mervärdesskatt

3 § 3 § Utgift för mervärdesskatt är en stödberättigande utgift endast om den utgör en slutlig utgift för stödmottagare. Att mervärdesskatt utgör en slutlig utgift ska stödmottagaren visa vid ansökan om stöd.

Om Skatteverket senare fattar beslut om att stödmottagare omfattas av skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen (1994:200) , för verksamhet som avses i aktuellt beslut om stöd, ska stödmottagare återbetala stöd som felaktigt utbetalats.

Rapportering

4 § 4 § Stödmottagare ska fortlöpande informera Polismyndigheten om det projekt som genomförs med stöd från fonden för inre säkerhet.

Lägesrapport och slutrapport ska lämnas på Polismyndighetens formulär som finns på www.polisen.se.

5 § 5 § Stödmottagare ska senast vid varje ansökan om utbetalning av stöd, med undantag för 6 §, inkomma med en lägesrapport till Polismyndigheten. Rapporten ska kortfattat beskriva hur projektet genomförts under den aktuella perioden med tydlig koppling till:

1. aktivitets- och tidplan för projektet,

2. fastställd budget,

3. framkomna resultat,

4. indikatorer, och

5. informations- och publicitetsåtgärder. Avvikelser i aktivitetsplan, tidplan och i fastställd budget ska kommenteras och vidtagna åtgärder till följd av avvikelsen ska beskrivas.

6 § 6 § Stödmottagare ska senast vid sista ansökan om utbetalning av stöd inkomma med en slutrapport till Polismyndigheten. Av rapporten ska framgå:

1. projektets resultat,

PMFS 2016:2

5

1. personal,

2. resor och logi,

3. utrustning, materiel och externa lokaler,

4. extern sakkunskap och externa tjänster, och

5. övrigt.

2 § 2 § Stödberättigande indirekta kostnader ska beräknas med en fast schablon om 7 procent av stödberättigande direkta kostnader. Indirekta kostnader behöver inte verifieras.

Indirekta kostnader är inte stödberättigande som direkt utgift. En minskning av de direkta kostnaderna i förhållande till beviljad budget eller en finansiell korrigering påverkar beloppet för stödberättigande indirekta kostnader.

Intäkter i projekt ska dras av från totala utgifter innan stödberättigande indirekta kostnader beräknas.

Mervärdesskatt

3 § 3 § Utgift för mervärdesskatt är en stödberättigande utgift endast om den utgör en slutlig utgift för stödmottagare. Att mervärdesskatt utgör en slutlig utgift ska stödmottagaren visa vid ansökan om stöd.

Om Skatteverket senare fattar beslut om att stödmottagare omfattas av skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen (1994:200) , för verksamhet som avses i aktuellt beslut om stöd, ska stödmottagare återbetala stöd som felaktigt utbetalats.

Rapportering

4 § 4 § Stödmottagare ska fortlöpande informera Polismyndigheten om det projekt som genomförs med stöd från fonden för inre säkerhet.

Lägesrapport och slutrapport ska lämnas på Polismyndighetens formulär som finns på www.polisen.se.

5 § 5 § Stödmottagare ska senast vid varje ansökan om utbetalning av stöd, med undantag för 6 §, inkomma med en lägesrapport till Polismyndigheten. Rapporten ska kortfattat beskriva hur projektet genomförts under den aktuella perioden med tydlig koppling till:

1. aktivitets- och tidplan för projektet,

2. fastställd budget,

3. framkomna resultat,

4. indikatorer, och

5. informations- och publicitetsåtgärder. Avvikelser i aktivitetsplan, tidplan och i fastställd budget ska kommenteras och vidtagna åtgärder till följd av avvikelsen ska beskrivas.

6 § 6 § Stödmottagare ska senast vid sista ansökan om utbetalning av stöd inkomma med en slutrapport till Polismyndigheten. Av rapporten ska framgå:

1. projektets resultat,

PMFS 2016:2

6

2. vidtagna åtgärder med anledning av eventuella avvikelser mellan förväntat och faktiskt resultat, och

3. uppföljning av verksamheten i förhållande till de indikatorer som finns angivna i Sveriges nationella program för fonden för inre säkerhet, CCI 2014SE65ISNP001, eller de av stödmottagaren valda indikatorerna i ansökan om stöd.

Information om ändringar

7 § 7 § Stödmottagare ska skriftligen snarast meddela Polismyndigheten om förutsättningarna för projektet ändras, om stödmottagare önskar avbryta projektet eller om andra ändringar av betydelse för projektet.

Följande ändringar förutsätter ett godkännande av Polismyndigheten och en ändring av beslutet om stöd:

1. Ändring av projektets inriktning.

2. Väsentliga ändringar i projektets budget och/eller tids- och aktivitetsplan.

3. Ändringar avseende finansiering, inklusive medfinansiering.

4. Väsentliga ändringar i projektorganisationen.

5. Om stödmottagares verksamhet helt eller delvis överlåts, eller på annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk person.

6. Väsentliga ändringar av avtal om samverkan mellan stödmottagare och övriga i projektet ingående organisationer.

7. Annan ändring av betydelse för projektets genomförande. Stödmottagare ska snarast skriftligen meddela Polismyndigheten om ändring av stödmottagares: – namn, – adress, – plusgiro eller bankgiro, – behörig företrädare, eller – andra uppgifter som har betydelse i projektet.

6 kap. Uppföljning och kontroll m.m.

Kontroller och handlingars tillgänglighet

1 § 1 § För att kunna fullgöra systematisk administrativ kontroll och komplettera sådan kontroll med kontroller på plats enligt artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 och 2 § förordningen ( 2016:10 ) om förvaltning av fonden för inre säkerhet har Polismyndigheten rätt att hos stödmottagare och hos övriga i projektet ingående organisationer, följa upp arbetet och ta del av handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, inklusive räkenskapsinformation.

Handlingar och uppgifter, inklusive räkenskapsinformation, ska bevaras i form av original, eller bestyrkta kopior eller på allmänt godkända databärare i enlighet med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser.

Stödmottagare och övriga i projektet ingående organisationer ska hålla handlingar som framgår av första stycket tillgängliga för Polismyndigheten, nationella revisions- och kontrollorgan, kommissionen och Europeiska revi-

PMFS 2016:2

6

2. vidtagna åtgärder med anledning av eventuella avvikelser mellan förväntat och faktiskt resultat, och

3. uppföljning av verksamheten i förhållande till de indikatorer som finns angivna i Sveriges nationella program för fonden för inre säkerhet, CCI 2014SE65ISNP001, eller de av stödmottagaren valda indikatorerna i ansökan om stöd.

Information om ändringar

7 § 7 § Stödmottagare ska skriftligen snarast meddela Polismyndigheten om förutsättningarna för projektet ändras, om stödmottagare önskar avbryta projektet eller om andra ändringar av betydelse för projektet.

Följande ändringar förutsätter ett godkännande av Polismyndigheten och en ändring av beslutet om stöd:

1. Ändring av projektets inriktning.

2. Väsentliga ändringar i projektets budget och/eller tids- och aktivitetsplan.

3. Ändringar avseende finansiering, inklusive medfinansiering.

4. Väsentliga ändringar i projektorganisationen.

5. Om stödmottagares verksamhet helt eller delvis överlåts, eller på annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk person.

6. Väsentliga ändringar av avtal om samverkan mellan stödmottagare och övriga i projektet ingående organisationer.

7. Annan ändring av betydelse för projektets genomförande. Stödmottagare ska snarast skriftligen meddela Polismyndigheten om ändring av stödmottagares: – namn, – adress, – plusgiro eller bankgiro, – behörig företrädare, eller – andra uppgifter som har betydelse i projektet.

6 kap. Uppföljning och kontroll m.m.

Kontroller och handlingars tillgänglighet

1 § 1 § För att kunna fullgöra systematisk administrativ kontroll och komplettera sådan kontroll med kontroller på plats enligt artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 och 2 § förordningen ( 2016:10 ) om förvaltning av fonden för inre säkerhet har Polismyndigheten rätt att hos stödmottagare och hos övriga i projektet ingående organisationer, följa upp arbetet och ta del av handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, inklusive räkenskapsinformation.

Handlingar och uppgifter, inklusive räkenskapsinformation, ska bevaras i form av original, eller bestyrkta kopior eller på allmänt godkända databärare i enlighet med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser.

Stödmottagare och övriga i projektet ingående organisationer ska hålla handlingar som framgår av första stycket tillgängliga för Polismyndigheten, nationella revisions- och kontrollorgan, kommissionen och Europeiska revi-

PMFS 2016:2

7

sionsrätten, eller annan av dessa organ utsedd person, i fem år efter slutbetalning till stödmottagare, om inte annat anges i beslut om stöd. På begäran ska även utdrag ur, eller kopior av, handlingar och uppgifter tillhandahållas.

Tidsfristen enligt tredje stycket avbryts vid rättsliga förfaranden eller efter begäran från kommissionen.

Informationsansvar

2 § 2 § Av artikel 2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1048/ 2014 följer att stödmottagare har ett informationsansvar gällande att projektet delfinansieras av fonden för inre säkerhet.

Krav på återbetalning

3 § 3 § Av 29 § förordningen ( 2016:10 ) om förvaltning av fonden för inre säkerhet, följer att om ett stödbeslut upphävs sedan stödet har betalats ut, eller om en stödmottagare i övrigt har tagit emot stöd för utgifter som inte är stödberättigande, är stödmottagaren återbetalningsskyldig för beloppet. Polismyndigheten ska kräva att motsvarande del av stödet betalas tillbaka. Återbetalning får krävas inom 10 år från det att beloppet betalades ut.

Undantag

4 § 4 § Polismyndigheten får, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från dessa föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2016.

På Polismyndighetens vägnar

DAN ELIASSON

Christina Jansson Ekonomiavdelningen, Fonden för inre säkerhet

PMFS 2016:2

7

sionsrätten, eller annan av dessa organ utsedd person, i fem år efter slutbetalning till stödmottagare, om inte annat anges i beslut om stöd. På begäran ska även utdrag ur, eller kopior av, handlingar och uppgifter tillhandahållas.

Tidsfristen enligt tredje stycket avbryts vid rättsliga förfaranden eller efter begäran från kommissionen.

Informationsansvar

2 § 2 § Av artikel 2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1048/ 2014 följer att stödmottagare har ett informationsansvar gällande att projektet delfinansieras av fonden för inre säkerhet.

Krav på återbetalning

3 § 3 § Av 29 § förordningen ( 2016:10 ) om förvaltning av fonden för inre säkerhet, följer att om ett stödbeslut upphävs sedan stödet har betalats ut, eller om en stödmottagare i övrigt har tagit emot stöd för utgifter som inte är stödberättigande, är stödmottagaren återbetalningsskyldig för beloppet. Polismyndigheten ska kräva att motsvarande del av stödet betalas tillbaka. Återbetalning får krävas inom 10 år från det att beloppet betalades ut.

Undantag

4 § 4 § Polismyndigheten får, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från dessa föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2016.

På Polismyndighetens vägnar

DAN ELIASSON

Christina Jansson Ekonomiavdelningen, Fonden för inre säkerhet