PMFS 2017:3

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd för tillämpning av lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Johan

Östensson

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd för tillämpning av lagen ( 1979:357 ) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg;

beslutade den 19 maj 2017.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av förordningen ( 1979:358 ) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg och meddelar följande allmänna råd.

Allmänt om dyrkverktyg

1 § 1 § Av 1 § lagen ( 1979:357 ) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg framgår att med dyrkverktyg avses sådana föremål som är särskilt utformade för att ersätta nycklar vid öppnande av lås.

Allmänna råd

Ett redskap som är avsett att påverka en låsmekanism så att den öppnar sig i enlighet med sin konstruktion utan att låset samtidigt helt eller delvis förstörs bör anses vara ett dyrkverktyg.

Som dyrkverktyg bör räknas dyrkpistoler och petnålar med tillhörande vridverktyg, den s.k. slungan samt olika för dyrkning särskilt utformade bladfjädrar och krokar.

Även skruvmejslar, knivar, hårnålar och liknande föremål, som genom böjning eller slipning därigenom formats på ett speciellt sätt för att ersätta den nyckel som hör till ett lås, bör betraktas som dyrkverktyg.

Ansökan om tillstånd

2 § 2 § En ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg ska göras skriftligen. Ansökan ska innehålla uppgift om sökandens fullständiga namn, personnummer, yrke och postadress. Är sökanden en juridisk person ska ansökan i stället innehålla uppgift om firmanamn, organisationsnummer, postadress och verksamhet liksom uppgift om föreståndarens namn, personnummer och postadress.

Författningsregleringen av försäljning av dyrkverktyg har uteslutande brottsförebyggande syfte. I regel saknas därför anledning att vid tillståndsprövningen beakta om sökanden har yrkesskicklighet inom om-

PMFS 2017:3 FAP 579-1

Utkom från trycket den 14 juni 2017

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Johan

Östensson

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd för tillämpning av lagen ( 1979:357 ) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg;

beslutade den 19 maj 2017.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av förordningen ( 1979:358 ) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg och meddelar följande allmänna råd.

Allmänt om dyrkverktyg

1 § 1 § Av 1 § lagen ( 1979:357 ) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg framgår att med dyrkverktyg avses sådana föremål som är särskilt utformade för att ersätta nycklar vid öppnande av lås.

Allmänna råd

Ett redskap som är avsett att påverka en låsmekanism så att den öppnar sig i enlighet med sin konstruktion utan att låset samtidigt helt eller delvis förstörs bör anses vara ett dyrkverktyg.

Som dyrkverktyg bör räknas dyrkpistoler och petnålar med tillhörande vridverktyg, den s.k. slungan samt olika för dyrkning särskilt utformade bladfjädrar och krokar.

Även skruvmejslar, knivar, hårnålar och liknande föremål, som genom böjning eller slipning därigenom formats på ett speciellt sätt för att ersätta den nyckel som hör till ett lås, bör betraktas som dyrkverktyg.

Ansökan om tillstånd

2 § 2 § En ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg ska göras skriftligen. Ansökan ska innehålla uppgift om sökandens fullständiga namn, personnummer, yrke och postadress. Är sökanden en juridisk person ska ansökan i stället innehålla uppgift om firmanamn, organisationsnummer, postadress och verksamhet liksom uppgift om föreståndarens namn, personnummer och postadress.

Allmänna råd

Författningsregleringen av försäljning av dyrkverktyg har uteslutande brottsförebyggande syfte. I regel saknas därför anledning att vid tillståndsprövningen beakta om sökanden har yrkesskicklighet inom om-

PMFS 2017:3 FAP 579-1

Utkom från trycket den 14 juni 2017

PMFS 2017:3

2

rådet. Samma synsätt bör gälla i frågan om det finns ett allmänt behov av den försäljning som ansökan avser.

Prövningen av sökandens personliga kvalifikationer bör vara särskilt noggrann.

Tillståndsbevis

3 § 3 § Polismyndigheten ska utfärda skriftligt bevis om meddelat tillstånd att bedriva yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg. Av tillståndsbeviset ska framgå om tillstånd meddelats för viss tid eller tills vidare.

Tillstånd bör som regel meddelas för viss tid.

Utöver de generella föreskrifter som finns i lagen ( 1979:357 ) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg och i dessa föreskrifter, kan det vara nödvändigt att förena tillstånd med särskilda villkor av ordningskaraktär, t.ex. att dyrkverktyg som hålls i lager för försäljning ska förvaras i säkerhetsskåp.

Försäljning m. m.

4 § 4 § Den som har tillstånd att bedriva yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg ska i en försäljningsbok anteckna följande uppgifter rörande varje försäljningstillfälle:

1. dag för försäljning,

2. köparens för- och efternamn, personnummer, yrke, postadress och telefonnummer och, i förekommande fall, namn på företag,

3. slag av uppvisad legitimationshandling; köpare ska kunna styrka sin identitet genom att visa upp legitimationshandling, försedd med foto, t.ex. svenskt vanligt pass, svenskt körkort eller svenskt nationellt idkort,

4. antal och art av sålt dyrkverktyg, samt

5. köparens motivering för sitt behov av dyrkverktyg. Tillståndshavare ska även föra lagerbok. I lagerboken ska redovisas inneliggande lager av dyrkverktyg som kan kontrolleras mot inköpshandlingar/ motsvarande och försäljningsboken. Försäljningsbok och lagerbok med tillhörande handlingar ska förvaras under tio år, räknat från och med den dag då sista anteckningen gjordes. Upphör rörelsen ska nu nämnda handlingar överlämnas till Polismyndigheten. Tillståndshavare är på begäran av Polismyndigheten skyldig att förete varuprov över försäljningssortimentet samt försäljnings- och lagerböcker.

Tillsyn enligt 5 § lagen ( 1979:357 ) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg bör ske minst en gång per år.

Som exempel på fall där tillstånd kan återkallas på grund av att det inte längre finns förutsättningar för tillstånd, kan nämnas tillstånds-

PMFS 2017:3

2

rådet. Samma synsätt bör gälla i frågan om det finns ett allmänt behov av den försäljning som ansökan avser.

Prövningen av sökandens personliga kvalifikationer bör vara särskilt noggrann.

Tillståndsbevis

3 § 3 § Polismyndigheten ska utfärda skriftligt bevis om meddelat tillstånd att bedriva yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg. Av tillståndsbeviset ska framgå om tillstånd meddelats för viss tid eller tills vidare.

Allmänna råd

Tillstånd bör som regel meddelas för viss tid.

Utöver de generella föreskrifter som finns i lagen ( 1979:357 ) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg och i dessa föreskrifter, kan det vara nödvändigt att förena tillstånd med särskilda villkor av ordningskaraktär, t.ex. att dyrkverktyg som hålls i lager för försäljning ska förvaras i säkerhetsskåp.

Försäljning m. m.

4 § 4 § Den som har tillstånd att bedriva yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg ska i en försäljningsbok anteckna följande uppgifter rörande varje försäljningstillfälle:

1. dag för försäljning,

2. köparens för- och efternamn, personnummer, yrke, postadress och telefonnummer och, i förekommande fall, namn på företag,

3. slag av uppvisad legitimationshandling; köpare ska kunna styrka sin identitet genom att visa upp legitimationshandling, försedd med foto, t.ex. svenskt vanligt pass, svenskt körkort eller svenskt nationellt idkort,

4. antal och art av sålt dyrkverktyg, samt

5. köparens motivering för sitt behov av dyrkverktyg. Tillståndshavare ska även föra lagerbok. I lagerboken ska redovisas inneliggande lager av dyrkverktyg som kan kontrolleras mot inköpshandlingar/ motsvarande och försäljningsboken. Försäljningsbok och lagerbok med tillhörande handlingar ska förvaras under tio år, räknat från och med den dag då sista anteckningen gjordes. Upphör rörelsen ska nu nämnda handlingar överlämnas till Polismyndigheten. Tillståndshavare är på begäran av Polismyndigheten skyldig att förete varuprov över försäljningssortimentet samt försäljnings- och lagerböcker.

Allmänna råd

Tillsyn enligt 5 § lagen ( 1979:357 ) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg bör ske minst en gång per år.

Som exempel på fall där tillstånd kan återkallas på grund av att det inte längre finns förutsättningar för tillstånd, kan nämnas tillstånds-

3

havarens konkurs eller sådan förändring av yrkesverksamheten att försäljning av dyrkverktyg inte kan anses förenlig med den nya verksamheten.

Vid prövning av fråga om återkallelse av tillstånd bör Polismyndigheten beakta att säljaren ibland kan ha vissa svårigheter att rätt bedöma och värdera en köpares seriösa behov av dyrkverktyg enligt de allmänna principerna. Om en försäljning bedöms som mindre lämplig bör Polismyndigheten i stället försöka nå rättelse på frivillig väg genom att lämna råd och upplysningar.

Denna författning träder i kraft 1 juli 2017, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2000:27, FAP 579-1) för tillämpning av lagen om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg ( 1979:357 ) ska upphöra att gälla.

På Polismyndighetens vägnar

DAN ELIASSON

Thomas Eriksson (Rättsavdelningen)

PMFS 2017:3

3

havarens konkurs eller sådan förändring av yrkesverksamheten att försäljning av dyrkverktyg inte kan anses förenlig med den nya verksamheten.

Vid prövning av fråga om återkallelse av tillstånd bör Polismyndigheten beakta att säljaren ibland kan ha vissa svårigheter att rätt bedöma och värdera en köpares seriösa behov av dyrkverktyg enligt de allmänna principerna. Om en försäljning bedöms som mindre lämplig bör Polismyndigheten i stället försöka nå rättelse på frivillig väg genom att lämna råd och upplysningar.

Denna författning träder i kraft 1 juli 2017, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2000:27, FAP 579-1) för tillämpning av lagen om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg ( 1979:357 ) ska upphöra att gälla.

På Polismyndighetens vägnar

DAN ELIASSON

Thomas Eriksson (Rättsavdelningen)

Elanders Sverige AB, 2017

Elanders Sverige AB, 2017