Lag (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
SFS 1979:357 i lydelse enligt SFS 2014:585
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med dyrkverktyg avses i denna lag sådana föremål som är särskilt utformade för att ersätta nycklar vid öppnande av lås.

2 §  Yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg får bedrivas endast efter tillstånd. Sådan försäljning får ske endast till den som i sitt yrke eller annars har ett beaktansvärt behov av dyrkverktyg och skäligen kan antas inte komma att missbruka dem.

[S2]Tillstånd får ges åt den som har gjort sig känd för ordentlighet och pålitlighet och som kan antas komma att bedriva försäljningen i enlighet med vad som har sagts i första stycket. I fråga om juridiska personer ska det för verksamheten finnas en föreståndare som tillståndsmyndigheten har godkänt.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om försäljningen. Lag (2014:585).

3 §  Frågor om tillstånd prövas av Polismyndigheten. Lag (2014:585).

4 §  Tillstånd meddelas för viss tid eller tills vidare och kan förbindas med särskilda villkor.

[S2]Tillstånd får återkallas, om tillståndshavaren har åsidosatt någon be stämmelse i denna lag eller en föreskrift eller ett villkor som har meddelats med stöd av lagen eller om förutsättningarna för tillståndet annars inte längre föreligger.

5 §  Polismyndigheten utövar tillsyn över att denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen efterlevs.

[S2]Tillsynen ska utövas så, att den inte vållar större kostnad eller olägenhet än som är nödvändig. Lag (2014:585).

6 §  Den som har tillstånd enligt denna lag är skyldig att på begäran av Polismyndigheten lämna de upplysningar, handlingar, varuprov och liknande som behövs för tillsynen. Lag (2014:585).

7 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

  1. bedriver yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg utan tillstånd eller utan att godkänd föreståndare finns,
  2. bryter mot föreskrift som avses i 2 § tredje stycket eller mot villkor enligt 4 § första stycket,
  3. underlåter att fullgöra skyldigheten enligt 6 § eller lämnar oriktig uppgift vid fullgörandet.

[S2]I ringa fall döms inte till straff.

8 §  Polismyndighetens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S2]Beslut enligt denna lag som rör annat än återkallelse av tillstånd gäller omedelbart, om inte annat förordnas. Om det finns särskilda skäl får det förordnas att beslut om återkallelse av tillstånd ska gälla omedelbart. Lag (2014:585).

9 § Har upphävts genom lag (1980:253).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg

Lag (1980:253) om ändring i lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg

Lag (1995:1704) om ändring i lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
Förarbeten
Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
1996-05-01

Lag (2014:585) om ändring i lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
  2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 6, 8 §§
Ikraftträder
2015-01-01