PMFS 2019:10

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information i försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information i försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott;

beslutade den 20 december 2019.

Polismyndigheten föreskriver i samråd med Domstolsverket avseende 3 och 4 §§ och Åklagarmyndigheten avseende 2–4 §§, följande med stöd av 4 och 7 §§ förordningen ( 2017:1028 ) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott och 20 § första stycket 7 polisförordningen (2014:1104) samt meddelar följande allmänna råd.

Särskilda bestämmelser för snabbare handläggning av brott

1 § 1 § Enligt 2 och 4 §§ förordningen ( 2017:1028 ) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott får avvikelser göras från vad som annars gäller för hur underrättelse ska ske enligt 23 kap. 18 a § rättegångsbalken vid handläggning av brott där åtal ska väckas vid Attunda tingsrätt, Gotlands tingsrätt, Nacka tingsrätt, Norrtälje tingsrätt, Stockholms tingsrätt, Solna tingsrätt, Södertälje tingsrätt och Södertörns tingsrätt. Enligt 6 § förordningen om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott får tillgänglighetsdelgivning enligt lagen ( 2018:160 ) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål användas vid Attunda tingsrätt, Gotlands tingsrätt, Nacka tingsrätt, Norrtälje tingsrätt, Stockholms tingsrätt, Solna tingsrätt, Södertälje tingsrätt och Södertörns tingsrätt.

Allmänna råd

Det finns inga begränsningar för vid vilka typer av brott tillgänglighetsdelgivning enligt lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål får användas. Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas i målet vid tingsrätten bör därför lämnas till den misstänkte vid alla typer av brott som omfattas av försöksverksamheten, om det inte står klart att delgivningssättet inte kommer att användas till exempel när den misstänkte utfärdar en fullmakt enligt 48 kap. 10 § rättegångsbalken (strafföreläggandefullmakt). Information om tillgänglighetsdelgivning bör inte lämnas till den misstänkte för brott som inte handläggs inom ramen för försöksverksamheten.

PMFS 2019:10 FAP 619-1

Utkom från trycket den 10 januari 2020

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information i försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott;

beslutade den 20 december 2019.

Polismyndigheten föreskriver i samråd med Domstolsverket avseende 3 och 4 §§ och Åklagarmyndigheten avseende 2–4 §§, följande med stöd av 4 och 7 §§ förordningen ( 2017:1028 ) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott och 20 § första stycket 7 polisförordningen (2014:1104) samt meddelar följande allmänna råd.

Särskilda bestämmelser för snabbare handläggning av brott

1 § 1 § Enligt 2 och 4 §§ förordningen ( 2017:1028 ) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott får avvikelser göras från vad som annars gäller för hur underrättelse ska ske enligt 23 kap. 18 a § rättegångsbalken vid handläggning av brott där åtal ska väckas vid Attunda tingsrätt, Gotlands tingsrätt, Nacka tingsrätt, Norrtälje tingsrätt, Stockholms tingsrätt, Solna tingsrätt, Södertälje tingsrätt och Södertörns tingsrätt. Enligt 6 § förordningen om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott får tillgänglighetsdelgivning enligt lagen ( 2018:160 ) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål användas vid Attunda tingsrätt, Gotlands tingsrätt, Nacka tingsrätt, Norrtälje tingsrätt, Stockholms tingsrätt, Solna tingsrätt, Södertälje tingsrätt och Södertörns tingsrätt.

Allmänna råd

Det finns inga begränsningar för vid vilka typer av brott tillgänglighetsdelgivning enligt lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål får användas. Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas i målet vid tingsrätten bör därför lämnas till den misstänkte vid alla typer av brott som omfattas av försöksverksamheten, om det inte står klart att delgivningssättet inte kommer att användas till exempel när den misstänkte utfärdar en fullmakt enligt 48 kap. 10 § rättegångsbalken (strafföreläggandefullmakt). Information om tillgänglighetsdelgivning bör inte lämnas till den misstänkte för brott som inte handläggs inom ramen för försöksverksamheten.

PMFS 2019:10 FAP 619-1

Utkom från trycket den 10 januari 2020

PMFS 2019:10

2

Information om underrättelse enligt 23 kap. 18 a § första stycket rättegångsbalken

2 § 2 § Information enligt 4 § andra stycket förordningen om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott ska lämnas skriftligen. Informationen ska innehålla upplysning om att sådan underrättelse kan komma att ske utan delgivning samt information om på vilket sätt den misstänkte i stället kommer få del av underrättelsen. Åtgärden ska dokumenteras i Polismyndighetens utredningsstöd Durtvå. Av dokumentationen ska framgå på vilket sätt och av vem informationen har lämnats, de närmare omständigheterna kring detta samt tidpunkten för överlämnandet.

Allmänna råd

Den skriftliga informationen bör överlämnas till den misstänkte vid ett personligt sammanträffande. Om detta inte är möjligt kan den skriftliga informationen i stället skickas till den misstänkte per post eller på elektronisk väg, till exempel via e-post, under förutsättning att han eller hon muntligen fått del av informationen och den skriftliga informationen skickas i omedelbar anslutning till det personliga sammanträffandet.

Information om tillgänglighetsdelgivning enligt 3 § lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål

3 § 3 § Information om tillgänglighetsdelgivning i brottmål ska lämnas skriftligen enligt 4 § denna föreskrift och delges vid ett personligt sammanträffande. Om det efter att information om tillgänglighetsdelgivning har lämnats till den misstänkte står klart att delgivningssättet inte kommer att användas ska han eller hon underrättas om det.

Åtgärder enligt första stycket ska dokumenteras i Polismyndighetens utredningsstöd Durtvå. Av dokumentationen ska framgå på vilket sätt och av vem informationen har lämnats, de närmare omständigheterna kring detta samt tidpunkten för överlämnandet. Om tolk har använts ska detta särskilt anges. Dokumentationen ska bifogas utredningen.

Allmänna råd

Det kan vara olämpligt att använda tillgänglighetsdelgivning exempelvis om den misstänkte på grund av språkförbistring, berusning eller kognitiv nedsättning inte kan förväntas ta till sig innebörden av den information som lämnas om delgivningssättet. Om den misstänkte inte behärskar svenska språket bör tolk användas vid det personliga sammanträffandet. En översatt version av formuläret bör överlämnas till den misstänkte på ett språk som han eller hon behärskar. Om detta inte är möjligt kan en översatt version av formuläret i stället skickas till den misstänkte per post eller på elektronisk väg, t.ex. via e-post, under förutsättning att han eller hon fått del av den svenska versionen av formuläret och den översatta versionen av formuläret skickas i omedelbar anslutning till detta.

PMFS 2019:10

2

Information om underrättelse enligt 23 kap. 18 a § första stycket rättegångsbalken

2 § 2 § Information enligt 4 § andra stycket förordningen om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott ska lämnas skriftligen. Informationen ska innehålla upplysning om att sådan underrättelse kan komma att ske utan delgivning samt information om på vilket sätt den misstänkte i stället kommer få del av underrättelsen. Åtgärden ska dokumenteras i Polismyndighetens utredningsstöd Durtvå. Av dokumentationen ska framgå på vilket sätt och av vem informationen har lämnats, de närmare omständigheterna kring detta samt tidpunkten för överlämnandet.

Allmänna råd

Den skriftliga informationen bör överlämnas till den misstänkte vid ett personligt sammanträffande. Om detta inte är möjligt kan den skriftliga informationen i stället skickas till den misstänkte per post eller på elektronisk väg, till exempel via e-post, under förutsättning att han eller hon muntligen fått del av informationen och den skriftliga informationen skickas i omedelbar anslutning till det personliga sammanträffandet.

Information om tillgänglighetsdelgivning enligt 3 § lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål

3 § 3 § Information om tillgänglighetsdelgivning i brottmål ska lämnas skriftligen enligt 4 § denna föreskrift och delges vid ett personligt sammanträffande. Om det efter att information om tillgänglighetsdelgivning har lämnats till den misstänkte står klart att delgivningssättet inte kommer att användas ska han eller hon underrättas om det.

Åtgärder enligt första stycket ska dokumenteras i Polismyndighetens utredningsstöd Durtvå. Av dokumentationen ska framgå på vilket sätt och av vem informationen har lämnats, de närmare omständigheterna kring detta samt tidpunkten för överlämnandet. Om tolk har använts ska detta särskilt anges. Dokumentationen ska bifogas utredningen.

Allmänna råd

Det kan vara olämpligt att använda tillgänglighetsdelgivning exempelvis om den misstänkte på grund av språkförbistring, berusning eller kognitiv nedsättning inte kan förväntas ta till sig innebörden av den information som lämnas om delgivningssättet. Om den misstänkte inte behärskar svenska språket bör tolk användas vid det personliga sammanträffandet. En översatt version av formuläret bör överlämnas till den misstänkte på ett språk som han eller hon behärskar. Om detta inte är möjligt kan en översatt version av formuläret i stället skickas till den misstänkte per post eller på elektronisk väg, t.ex. via e-post, under förutsättning att han eller hon fått del av den svenska versionen av formuläret och den översatta versionen av formuläret skickas i omedelbar anslutning till detta.

PMFS 2019:10

3

Formulär med information om försöksverksamheten med snabbare handläggning av brott

4 § 4 § I försöksverksamheten med snabbare handläggning av brott ska, om det är möjligt, följande information lämnas till den misstänkte:

– information enligt 2 § om sättet för underrättelse enligt 23 kap. 18 a §

första stycket rättegångsbalken – information enligt 3 § om tillgänglighetsdelgivning – information om förenklad delgivning – information om preliminär tid för huvudförhandling i tingsrätten Den misstänkte ska ges informationen på ett samlat sätt enligt formulär Information i försöksverksamheten med snabbare handläggning av brott (PM 403.75).

Allmänna råd

Om endast en viss del av den information som finns i formuläret ska lämnas till den misstänkte bör den övriga informationen i formuläret strykas eller kryssas över innan formuläret överlämnas.

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2020 och gäller till utgången av 2022.

2. Genom föreskrifterna upphävs Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2018:14, FAP 619-1) om information i försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Håkan Wall (nationella operativa avdelningen)

PMFS 2019:10

3

Formulär med information om försöksverksamheten med snabbare handläggning av brott

4 § 4 § I försöksverksamheten med snabbare handläggning av brott ska, om det är möjligt, följande information lämnas till den misstänkte:

– information enligt 2 § om sättet för underrättelse enligt 23 kap. 18 a §

första stycket rättegångsbalken – information enligt 3 § om tillgänglighetsdelgivning – information om förenklad delgivning – information om preliminär tid för huvudförhandling i tingsrätten Den misstänkte ska ges informationen på ett samlat sätt enligt formulär Information i försöksverksamheten med snabbare handläggning av brott (PM 403.75).

Allmänna råd

Om endast en viss del av den information som finns i formuläret ska lämnas till den misstänkte bör den övriga informationen i formuläret strykas eller kryssas över innan formuläret överlämnas.

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2020 och gäller till utgången av 2022.

2. Genom föreskrifterna upphävs Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2018:14, FAP 619-1) om information i försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Håkan Wall (nationella operativa avdelningen)

Elanders Sverige AB, 2020

Elanders Sverige AB, 2020