PMFS 2020:15

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information i försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Hedwall

1

PMFS 2020:15 FAP 619-1

Utkom från trycket den 29 december 2020

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information i försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott;

beslutade den 4

december 2020.

Polismyndigheten föreskriver i samråd med Domstolsverket avseende 3 och 4 §§ och Åklagarmyndigheten avseende 2–4 §§, följande med stöd av 4 och 7 §§ förordningen ( 2017:1028 ) om en försöksverksamhet med snabbare hand­ läggning av brott och 20 § första stycket 7 polisförordningen (2014:1104) samt meddelar följande allmänna råd.

Särskilda bestämmelser för snabbare handläggning av brott 1 § Enligt 2 och 4 §§ förordningen ( 2017:1028 ) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott får avvikelser göras från vad som annars gäller för hur underrättelse ska ske enligt 23 kap. 18 a § rättegångsbalken vid handläggning av brott där åtal ska väckas vid Attunda tingsrätt, Gotlands tingsrätt, Nacka tingsrätt, Norrtälje tingsrätt, Stockholms tingsrätt, Solna tingsrätt, Södertälje tingsrätt, Södertörns tingsrätt, Gävle tingsrätt, Göteborgs tingsrätt, Hudiksvalls tingsrätt, Luleå tingsrätt, Norrköpings tingsrätt, Värm­ lands tingsrätt och Växjö tingsrätt.

Enligt 6 § förordningen om en försöksverksamhet med snabbare handlägg­ ning av brott får tillgänglighetsdelgivning enligt lagen ( 2018:160 ) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål användas vid Attunda tingsrätt, Got­ lands tingsrätt, Nacka tingsrätt, Norrtälje tingsrätt, Stockholms tingsrätt, Solna tingsrätt, Södertälje tingsrätt, Södertörns tingsrätt, Gävle tingsrätt, Göteborgs tingsrätt, Hudiksvalls tingsrätt, Luleå tingsrätt, Norrköpings tingsrätt, Värm­ lands tingsrätt och Växjö tingsrätt.

Allmänna råd Det finns inga begränsningar för vid vilka typer av brott tillgänglighetsdel­ givning enligt lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål får användas. Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att an­ vändas i målet vid tingsrätten bör därför lämnas till den misstänkte vid alla typer av brott som omfattas av försöksverksamheten, om det inte står klart att delgivningssättet inte kommer att användas till exempel när den miss­ tänkte utfärdar en fullmakt enligt 48 kap. 10 § rättegångsbalken (strafföre­ läggandefullmakt). Information om tillgänglighetsdelgivning bör inte läm­ nas till den misstänkte för brott som inte handläggs inom ramen för för­ söksverksamheten.

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Hedwall

1

PMFS 2020:15 FAP 619-1

Utkom från trycket den 29 december 2020

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information i försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott;

beslutade den 4

december 2020.

Polismyndigheten föreskriver i samråd med Domstolsverket avseende 3 och 4 §§ och Åklagarmyndigheten avseende 2–4 §§, följande med stöd av 4 och 7 §§ förordningen ( 2017:1028 ) om en försöksverksamhet med snabbare hand­ läggning av brott och 20 § första stycket 7 polisförordningen (2014:1104) samt meddelar följande allmänna råd.

Särskilda bestämmelser för snabbare handläggning av brott 1 § Enligt 2 och 4 §§ förordningen ( 2017:1028 ) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott får avvikelser göras från vad som annars gäller för hur underrättelse ska ske enligt 23 kap. 18 a § rättegångsbalken vid handläggning av brott där åtal ska väckas vid Attunda tingsrätt, Gotlands tingsrätt, Nacka tingsrätt, Norrtälje tingsrätt, Stockholms tingsrätt, Solna tingsrätt, Södertälje tingsrätt, Södertörns tingsrätt, Gävle tingsrätt, Göteborgs tingsrätt, Hudiksvalls tingsrätt, Luleå tingsrätt, Norrköpings tingsrätt, Värm­ lands tingsrätt och Växjö tingsrätt.

Enligt 6 § förordningen om en försöksverksamhet med snabbare handlägg­ ning av brott får tillgänglighetsdelgivning enligt lagen ( 2018:160 ) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål användas vid Attunda tingsrätt, Got­ lands tingsrätt, Nacka tingsrätt, Norrtälje tingsrätt, Stockholms tingsrätt, Solna tingsrätt, Södertälje tingsrätt, Södertörns tingsrätt, Gävle tingsrätt, Göteborgs tingsrätt, Hudiksvalls tingsrätt, Luleå tingsrätt, Norrköpings tingsrätt, Värm­ lands tingsrätt och Växjö tingsrätt.

Allmänna råd Det finns inga begränsningar för vid vilka typer av brott tillgänglighetsdel­ givning enligt lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål får användas. Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att an­ vändas i målet vid tingsrätten bör därför lämnas till den misstänkte vid alla typer av brott som omfattas av försöksverksamheten, om det inte står klart att delgivningssättet inte kommer att användas till exempel när den miss­ tänkte utfärdar en fullmakt enligt 48 kap. 10 § rättegångsbalken (strafföre­ läggandefullmakt). Information om tillgänglighetsdelgivning bör inte läm­ nas till den misstänkte för brott som inte handläggs inom ramen för för­ söksverksamheten.

2

PMFS 2020:15

Information om underrättelse enligt 23 kap. 18 a § första stycket rättegångsbalken

2 § 2 § Information enligt 4 § andra stycket förordningen om en försöksverk­ samhet med snabbare handläggning av brott ska lämnas skriftligen. Informa­ tionen ska innehålla upplysning om att sådan underrättelse kan komma att ske utan delgivning samt information om på vilket sätt den misstänkte i stället kommer få del av underrättelsen. Åtgärder ska dokumenteras i Polismyndig­ hetens interna utredningsstöd. Av dokumentationen ska framgå på vilket sätt och av vem informationen har lämnats, de närmare omständigheterna kring detta samt tidpunkten för överlämnandet.

Allmänna råd Den skriftliga informationen bör överlämnas till den misstänkte vid ett per­ sonligt sammanträffande. Om detta inte är möjligt kan den skriftliga infor­ mationen i stället skickas till den misstänkte per post eller digitalt via Polismyndighetens e­tjänst, Mina meddelanden. Detta gäller endast när den misstänkte

muntligen fått del av informationen och den skriftliga in­

formationen skickas i omedelbar anslutning till det personliga sammanträf­ fandet. I de fall den misstänkte saknar postadress kan underrättelse skickas digitalt via SMS, med SMS­tjänst som är godkänd av Polismyndigheten.

Information om tillgänglighetsdelgivning enligt 3 § lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål

3 § 3 § Information om tillgänglighetsdelgivning i brottmål ska lämnas skrift­ ligen enligt 4 § denna föreskrift och delges vid ett personligt sammanträffande. Om det efter att information om tillgänglighetsdelgivning har lämnats till den misstänkte står klart att delgivningssättet inte kommer att användas ska han eller hon underrättas om det.

Åtgärder enligt första stycket ska dokumenteras i Polismyndighetens inter­ na utredningsstöd. Av dokumentationen ska framgå på vilket sätt och av vem informationen har lämnats, de närmare omständigheterna kring detta samt tid­ punkten för överlämnandet. Om tolk har använts ska detta särskilt anges. Dokumentationen ska bifogas utredningen.

Allmänna råd Det kan vara olämpligt att använda tillgänglighetsdelgivning exempelvis om den misstänkte på grund av språkförbistring, berusning eller kognitiv nedsättning inte kan förväntas ta till sig innebörden av den information som lämnas om delgivningssättet. Om den misstänkte inte behärskar svenska språket bör tolk användas vid det personliga sammanträffandet. En översatt version av formuläret bör överlämnas till den misstänkte på ett språk som han eller hon behärskar. Om detta inte är möjligt kan en översatt version av formuläret i stället skickas till den misstänkte per post eller digitalt via Polismyndighetens e­tjänst, Mina meddelanden. Detta gäller endast när den misstänkte fått del av den svenska versionen av formuläret och den översatta versionen av formuläret skickas i omedelbar anslutning till detta.

2

PMFS 2020:15

Information om underrättelse enligt 23 kap. 18 a § första stycket rättegångsbalken

2 § 2 § Information enligt 4 § andra stycket förordningen om en försöksverk­ samhet med snabbare handläggning av brott ska lämnas skriftligen. Informa­ tionen ska innehålla upplysning om att sådan underrättelse kan komma att ske utan delgivning samt information om på vilket sätt den misstänkte i stället kommer få del av underrättelsen. Åtgärder ska dokumenteras i Polismyndig­ hetens interna utredningsstöd. Av dokumentationen ska framgå på vilket sätt och av vem informationen har lämnats, de närmare omständigheterna kring detta samt tidpunkten för överlämnandet.

Allmänna råd Den skriftliga informationen bör överlämnas till den misstänkte vid ett per­ sonligt sammanträffande. Om detta inte är möjligt kan den skriftliga infor­ mationen i stället skickas till den misstänkte per post eller digitalt via Polismyndighetens e­tjänst, Mina meddelanden. Detta gäller endast när den misstänkte

muntligen fått del av informationen och den skriftliga in­

formationen skickas i omedelbar anslutning till det personliga sammanträf­ fandet. I de fall den misstänkte saknar postadress kan underrättelse skickas digitalt via SMS, med SMS­tjänst som är godkänd av Polismyndigheten.

Information om tillgänglighetsdelgivning enligt 3 § lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål

3 § 3 § Information om tillgänglighetsdelgivning i brottmål ska lämnas skrift­ ligen enligt 4 § denna föreskrift och delges vid ett personligt sammanträffande. Om det efter att information om tillgänglighetsdelgivning har lämnats till den misstänkte står klart att delgivningssättet inte kommer att användas ska han eller hon underrättas om det.

Åtgärder enligt första stycket ska dokumenteras i Polismyndighetens inter­ na utredningsstöd. Av dokumentationen ska framgå på vilket sätt och av vem informationen har lämnats, de närmare omständigheterna kring detta samt tid­ punkten för överlämnandet. Om tolk har använts ska detta särskilt anges. Dokumentationen ska bifogas utredningen.

Allmänna råd Det kan vara olämpligt att använda tillgänglighetsdelgivning exempelvis om den misstänkte på grund av språkförbistring, berusning eller kognitiv nedsättning inte kan förväntas ta till sig innebörden av den information som lämnas om delgivningssättet. Om den misstänkte inte behärskar svenska språket bör tolk användas vid det personliga sammanträffandet. En översatt version av formuläret bör överlämnas till den misstänkte på ett språk som han eller hon behärskar. Om detta inte är möjligt kan en översatt version av formuläret i stället skickas till den misstänkte per post eller digitalt via Polismyndighetens e­tjänst, Mina meddelanden. Detta gäller endast när den misstänkte fått del av den svenska versionen av formuläret och den översatta versionen av formuläret skickas i omedelbar anslutning till detta.

3

PMFS 2020:15

Formulär med information om försöksverksamheten med snabbare handläggning av brott

4 § 4 § I försöksverksamheten med snabbare handläggning av brott ska, om det är möjligt, följande information lämnas till den misstänkte:

– information enligt 2 § om sättet för underrättelse enligt 23 kap. 18 a §

första stycket rättegångsbalken – information enligt 3 § om tillgänglighetsdelgivning – information om förenklad delgivning – information om preliminär dag för huvudförhandling i tingsrätten Den misstänkte ska ges informationen på ett samlat sätt enligt formulär Information i försöksverksamheten med snabbare handläggning av Brott (PM 403:75).

Allmänna råd Om endast en viss del av den information som finns i formuläret ska läm­ nas till den misstänkte bör den övriga informationen i formuläret strykas eller kryssas över innan formuläret överlämnas.

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till utgången av 2022.

2. Genom föreskrifterna upphävs Polismyndighetens föreskrifter och all­ männa råd (PMFS 2019:10) FAP 619­1 om information i försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Manne Jönsson (Nationella operativa avdelningen)

3

PMFS 2020:15

Formulär med information om försöksverksamheten med snabbare handläggning av brott

4 § 4 § I försöksverksamheten med snabbare handläggning av brott ska, om det är möjligt, följande information lämnas till den misstänkte:

– information enligt 2 § om sättet för underrättelse enligt 23 kap. 18 a §

första stycket rättegångsbalken – information enligt 3 § om tillgänglighetsdelgivning – information om förenklad delgivning – information om preliminär dag för huvudförhandling i tingsrätten Den misstänkte ska ges informationen på ett samlat sätt enligt formulär Information i försöksverksamheten med snabbare handläggning av Brott (PM 403:75).

Allmänna råd Om endast en viss del av den information som finns i formuläret ska läm­ nas till den misstänkte bör den övriga informationen i formuläret strykas eller kryssas över innan formuläret överlämnas.

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till utgången av 2022.

2. Genom föreskrifterna upphävs Polismyndighetens föreskrifter och all­ männa råd (PMFS 2019:10) FAP 619­1 om information i försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Manne Jönsson (Nationella operativa avdelningen)

Elanders Sverige AB, 2020

Elanders Sverige AB, 2020