Prop. 1933:187

Kunni. Majris proposition nr 187.

1

JNr 187.

Kunni. Majlis proposition till riksdanen nied förslag till lag angå­

ende vad med fastighets taxeringsvärde i vissa fall skall för­ stås; given Stockholms slott den 10 mars 1933.

Under åberopande av hilagda i statsrådet oell lagrådet förda protokoll vill Kungl. Majit härmed, jämlikt § 87 regeringsformen, föreslå riksdagen att antaga härvid fogat förslag till lag angående vad med fastighets taxe­ ringsvärde i vissa fall skall förstås.

Under Hans Majits

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

GUSTAF ADOLF.

K. Schlyter.

Hiliana till riksdagens protokoll 1933.

1 sami. Nr IS

7

.

I

2

Kungl. May.ts proposition nr 187.

Förslag

till

Lag

angående vad med fastighets taxeringsvärde i vissa fall skall förstås.

Härigenom förordnas som följer:

Är enligt vad därom finnes stadgat för fastighet gällande särskilt upp-

skattningsvärde för fastighetsbelåning (preliminärt taxeringsvärde), skall

vad i lag eller författning föreskrives örn fastighets taxeringsvärde såsom

grund för beräkning av belopp, intill vilket inteckning i fastighet må

godkännas såsom säkerhet vid utlåning eller såsom täckning för fonder

eller inlåning, i stället gälla örn det preliminära taxeringsvärdet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1938.

Kungl. May.ts proposition nr 187.

3

Utdrag av protokollet över justitiedepartemenlsärenden, hållet inför

Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten i statsrådet å Stockholms slott den 3 mars 1933.

Närvarande:

Statsministern

Hansson,

statsråden

Undén, Nothin, Schlyter, Wigforss,

Möller, Vennerström, Leo, Engberg, Ekman, Sköld.

Efter gemensam beredning med chefen för finansdepartementet anför chefen för justitiedepartementet, statsrådet Schlyter:

»Förut i dag har chefen för finansdepartementet anmält förslag till för­ ordning örn åsättande i vissa fall av särskilt uppskattningsvärde å fastighet. Örn å fastighet ny-, till- eller ombyggnad verkställts efter den tidpunkt, som det för fastigheten senast fastställda taxeringsvärdet avsett, skall fastig­ heten enligt förslaget kunna av prövningsnämnd åsättas särskilt upp­ skattningsvärde för fastighetsbelåning (preliminärt taxeringsvärde) att gälla intill dess nytt taxeringsvärde, avseende tidpunkt efter ny-, till- eller ombyggnaden, varder fastställt. Preliminärt taxeringsvärde skall jäm­ väl kunna åsättas där fastighet nybildats genom avstyckning enligt 19 kap. lagen örn delning av jord å landet eller 5 kap. lagen örn fastig­ hetsbildning i stad eller genom sammanläggning enligt lagen örn sam­ manläggning av fastigheter å landet eller genom att tomt blivit rätts­ ligen bestående. Förslaget sammanhänger därmed att enligt kommu nalskattelagen taxering av fastighet verkställes endast å vissa tider, samt att en del kreditinrättningar och anstalter äga mottaga inteck­ ning i fast egendom som säkerhet vid utlåning eller åberopa inteck­ ning i fast egendom såsom täckning för fonder endast örn inteckningen ligger inom den intecknade fastighetens taxeringsvärde eller inom viss del av taxeringsvärdet. Syftet med förslaget är att bereda ägare till fastighet, som på grund av ny-, till- eller ombyggnad ökat i värde eller som nybildats, möjlighet att under tid, då tillfälle icke finnes att i vanlig ordning få taxeringsvärde åsatt fastigheten, erhålla ett officiellt värde å fastigheten, vilket värde sedermera kan användas såsom grund för be­ räkning av det belopp, intill vilket inteckning i fastigheten må hos ifråga­ varande inrättningar och anstalter godkännas såsom säkerhet eller fond­ täckning.

Såsom chefen för finansdepartementet vid behandlingen av det nämnda förslaget framhållit, synes i sammanhang med förslagets genomförande böra meddelas ett allmänt stadgande av innehåll att, där för fastighet är gällande preliminärt taxeringsvärde, skall vad i lag eller författning

stadgas om fastighets taxeringsvärde såsom grund för beräkning av be­ lopp, intill vilket inteckning i fastighet må godkännas såsom säkerhet vid utlåning eller såsom täckning för fonder eller inlåning, i stället gälla om det preliminära taxeringsvärdet. Ett dylikt stadgande berör ej allenast författningar vilka tillkommit i administrativ ordning — härutinnan får jag hänvisa till vad som anförts av chefen för finansdepartementet — utan jämväl av Kungl. Majit och riksdagen antagna författningar, där­ ibland även sådana av allmän eivillags natur. Sålunda må erinras om bestämmelsen i 215 § 5) lagen den 25 maj 1917 örn försäkringsrörelse, att skuldförbindelser må godtagas såsom täckning för försäkringsfonden för livförsäkringar, därest de äro säkerställda genom inteckning i fast egen­ dom inom två tredjedelar av senast fastställda taxeringsvärde eller, un­ der vissa förutsättningar, genom inteckning intill fulla taxeringsvärdet i fastighet, som tillhör försäkringsbolaget. I 25 § lagen den 29 juni 1923 örn sparbanker stadgas, att sparbank ina — under viss förutsättning i öv­ rigt — inlåna penningar dels till ett belopp, för vilket full täckning hos sparbanken finnes i vissa angivna tillgångar, dels ock därutöver med hän­ syn till storleken av sparbankens fonder; och bland de tillgångar som må tagas i beräkning såsom täckning för inlåningen upptagas fordringar på grund av lån, varför säkerheten utgöres av inteckning inom hälften av senast fastställda taxeringsvärdet.

I enlighet med vad nu angivits har upprättats förslag till lag angående vad med fastighets taxeringsvärde i vissa fall skall förstås.

Förslaget avser icke att genomföra någon ändring utöver vad som framgår av ordalagen. Stadgandena i 32 § förordningen den 16 juni 1875 angående inteckning i fast egendom, 121 § andra stycket och 125 § utsök- ningslagen samt 10 § 1 mom. förordningen den 19 november 1914 angåen­ de stämpelavgiften beröras således icke av förslaget. I dessa och liknan­ de stadganden skall med taxeringsvärde alltjämt avses det enligt kom­ munalskattelagen åsätta taxeringsvärdet, även örn preliminärt taxerings­ värde finnes åsatt.»

Föredragande departementschefen uppläser därefter sagda lagförslag av den lydelse bilaga1 till detta protokoll utvisar samt hemställer, att för det ändamål, § 87 regeringsformen omförmäler, lagrådets utlåtande över förslaget måtte genom utdrag av protokollet inhämtas.

Denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan behagar Hans Kungl. Höghet Kronprinsen- Kegenten bifalla.

Ur protokollet:

H. Slef enson.

Kungl. Maj:ts proposition nr 187.

1 Denna bilaga, vilken är lika lydande med det vid propositionen lögade lagförslaget, bat­ hin- uteslutits.

Kungl. Maj:ts proposition nr 187.

5

Utdrag av protokollet, hållet i Kungl. Murds lagråd den 9 mars 1933.

Närvarande:

justitieråden Alexanderson,

Eklund,

regeringsrådet Aschan,

justitierådet Grefberg.

Enligt lagrådet tillkandakommet utdrag av protokollet över justitie-

departementsärenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-

Regenten i statsrådet den 3 mars 1933, hade Kungl. Majit förordnat, att

lagrådets utlåtande skulle för det i § 87 regeringsformen omförmälda än­

damålet inhämtas över upprättat förslag till lag angående vad med fastig­

hets taxeringsvärde i vissa fall skall förstås.

Förslaget, som finnes bilagt detta protokoll, föredrogs inför lagrådet av

landskamrer aren F. A. I. Lundevall.

Lagrådet lämnade förslaget utan anmärkning.

Ur protokollet:

B agnar Kihlgren.

Bihang till riksdagens protokoll 193.1.

1 sami. Nr IS"/

G

Kungl. Majlis 'proposition nr 187.

Utdrag av protokollet över justitiedepar ternellf sär enden, hållet inför

Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten i statsrådet å Stockholms slott den 10 mars 1933.

Närvarande:

Statsministern

Hansson,

ministern för utrikes ärendena

Sandlek,

statsråden

Undén, Schlyter, Wigforss, Vennerström, Leo, Engberg, Ekman, Sköld.

Efter gemensam beredning med chefen för finansdepartementet anmäler chefen för justitiedepartementet, statsrådet Schlyter, lagrådets den 9 mars 1933 avgivna utlåtande över det den 3 i samma månad till lagrådet remit­ terade förslaget till lag angående vad med fastighets taxeringsvärde i vissa fall skall förstås; därvid föredraganden — under erinran att Kungl. Majit förut denna dag på chefens för finansdepartementet föredragning beslutat för riksdagen framlägga förslag till förordning örn åsättande i vissa fall av särskilt uppskattningsvärde å fastighet — hemställer, att nu föreva­ rande lagförslag, som av lagrådet lämnats utan erinran, måtte, jämlikt § 87 regeringsformen, genom proposition föreläggas riksdagen till an­ tagande.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamö­ ter biträdda hemställan förordnar Hans Kungl. Hög­ het Kronprinsen-Regenten, att till riksdagen skall av­ låtas proposition av den lydelse bilaga till detta pro­ tokoll utvisar.

Ur protokollet:

Axel Wennerholm.

:i30640. Stockholm, Isaac Marcus Boktryckeri-Aktiebolag, 1933.