Prop. 1945:207

('med förslag till lag om ändring i 5 kap. strafflagen, m. m.',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

1

Nr 207.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

ändring i 5 kap. strafflagen, m. m.; given Stockholms slott den 2 mars 19A5.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Majit härmed jämlikt § 87 regeringsformen föreslå riksdagen att an­ taga härvid fogade förslag till

1) lag om ändring i 5 kap. strafflagen; 2) lag om ändrad lydelse av 33 § strafflagen för krigsmakten; samt 3) lag om ändring i lagen den 18 juni 1937 (nr 461) om förvaring och internering i säkerhetsanstalt.

GUSTAF.

Thorwald Bergquist.

Bihang till riksdagens protokoll 1945. 1 sami. Nr 207.

1

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

Förslag

till

Lag

om ändring i 5 kap. strafflagen.

Härigenom förordnas, att 5 kap. 5 och 6 §§ strafflagen1 skola erhålla änd­ rad lydelse på sätt i det följande angives samt att i samma kapitel skall in­ föras en ny paragraf, betecknad 6 a §, av nedan intagen lydelse.

5 KAP.

5 §.

Gärning, som begås av sinnessjuk eller den som till sin sinnesbeskaffenhet är att jämställa med sinnessjuk, vare strafflös. Samma lag vare i fråga örn gärning, som begås av sinnesslö.

Har någon utan eget vållande tillfälligt råkat i sådant tillstånd, att han är från sina sinnens bruk, må straff ej heller ådömas för gärning, som han i det tillståndet begår.

6

§.

Begås brottslig gärning av någon, som till sin sinnesbeskaffenhet avviker från det normala, ehuru han ej är strafflös enligt 5 §; pröve domstolen, efter omständigheterna, örn och i vad mån straffet må nedsättas under vad i all­ mänhet å gärningen följa bort.

Samma lag vare i fråga om brottslig gärning, som begås av någon, vilkens själsverksamhet utan hans eget vållande tillfälligt rubbats, ehuru han ej är strafflös enligt 5 §.

6 a §.

I vissa fall, då någon, som begått brott, till sin sinnesbeskaffenhet avviker från det normala, må i stället för straff användas förvaring i säkerhetsanstalt. Därom stadgas i särskild lag.

1 Senaste lydelse, se betr. 5 § SFS 1890 nr 33 s. 1 samt betr. 6 § SFS 1921:288 och 1937: 464.

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

3

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1946, dock att 6 a § träder i kraft

den dag Konungen förordnar.

Genom denna lag upphäves lagen den 18 juni 1937 (nr 464) om ändring

i vissa delar av strafflagen, i vad därigenom förordnats, att 5 kap. 6 §

strafflagen skall från och med den dag Konungen förordnar erhålla viss

ändrad lydelse.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse av 33 § strafflagen för krigsmakten.

Härigenom förordnas, att 33 § strafflagen för krigsmakten1 skall erhålla

ändrad lydelse på sätt nedan angives.

33 §.

Är någon — — — sig skyldig.

Ej skall dödsstraff ådömas för brott, som någon begår innan han fyllt

aderton år, ej heller för brott, som begås av någon, som till sin sinnesbeskaf­

fenhet avviker från det normala, ehuru han ej är strafflös enligt 5 kap. 5 §

allmänna strafflagen, eller som någon begår i annat tillstånd av tillfälligt rub­

bad själsverksamhet än där avses.

I övrigt-------------strafflagen förmäles.

I fråga------------ eller annan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1946.

Senaste lydelse, se SFS 1942: 379.

Kunut. Maj:ts proposition nr 207.

Förslag

till

Lag

om ändring i lagen den 18 juni 1937 (nr 461) örn förvaring och inter­

nering i säkerhetsanstalt.

Härigenom förordnas, att 1—4 och 9 §§ lagen den 18 juni 1937 om för­ varing och internering i säkerhetsanstalt,1 vilken lag träder i kraft den dag Konungen förordnar, skola erhålla ändrad lydelse pa sätt nedan angives.

1 §•

Prövas någon vid brotts begående hava varit och fortfarande vara av sin­ nesbeskaffenhet som avviker från det normala, ehuru han icke är strafflös enligt 5 kap. 5 § strafflagen, må domstolen i stället för straff ådöma förva­ ring i säkerhetsanstalt, därest

1. den brottslige på grund av sin sinnesbeskaffenhet måste antagas vara oemottaglig eller föga mottaglig för straff; och

2. han med hänsyn till den ådagalagda brottsligheten samt pa grund av i målet förebragt utredning angående hans sinnesbeskaffenhet och föregåen­ de vandel är att anse såsom vådlig för annans säkerhet till person eller egen­ dom; samt

3. å brottet eller, där flera brott förövats, å något av dem enligt lag kan följa straffarbete eller, i fråga om sedlighetsbrott, straffarbete eller fängelse.

2

§.

övertygas någon,--------- —i domen. Förklaras anstånd, som meddelats genom villkorlig dom, förverkat av an­ nan anledning än brott som i 1 § 3. sägs, må domstolen, därest den villkor­ liga domen avsett sådant brott samt den dömde prövas vara av sinnesbeskaf­ fenhet som avviker från det normala och kan antagas även vid brottets be­ gående hava varit av sådan sinnesbeskaffenhet, under de förutsättningar som i 1 § 1. och 2. angivas, döma honom till förvaring att träda i stället för straff för det brott som föranlett den villkorliga domen och, där han sam­ tidigt finnes förfallen till ytterligare straff, jämväl därför.

3 §.

Finnes någon, som undergår straffarbete eller för sedlighetsbrott ådömt fängelse eller för brott som avses i 1 § 3. undergår ungdomsfängelse eller

1 Senaste lydelse av 2 §, se SFS 1939:323 och 1943: 730.

Kungl. Maj.ts proposition m 207.

tvångsuppfostran, vara av sinnesbeskaffenhet som avviker från det normala, och måste det på grund härav och med hänsyn till omständigheterna i övrigt antagas att han efter frigivningen skall bliva vådlig för annans säkerhet till person eller egendom, må domstol i den ordning i 6 § andra och tredje styc­ kena sågs döma till förvaring i säkerhetsanstalt att träda i stället för vad av straffet eller tvångsuppfostran återstår.

4 §•

Begår någon------------- eller egendom. Kan den tilltalade för brottet dömas till förvaring, skall vad i denna lag örn internering stadgas icke äga tillämpning. Lag samma vare, där någon förskyller straffarbete på livstid, och skall i sådant fall ådömd internering vara förfallen.

9 §•

Utskrivning från------------- eller slutlig. Ej må någon utskrivas så länge han är att anse såsom vådlig för annans säkerhet till person eller egendom. Har minsta tiden för förvaring bestämts till ett år, skall den förvarade dock utskrivas på prov senast när fyra år för­ flutit från förvaringens början, såframt ej särskilda skäl däremot äro. Se­ dan minsta tiden gått till ända, må ock den som befinnes vara i varaktigt behov av vård å sinnessjukhus oavsett sin vådlighet slutligt utskrivas för att intagas å sådant sjukhus.

Om utskrivning beslutar nämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1946.

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

7

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet in­

för Hans Maj.t Konungen i statsrådet å Stockholms

slott den 22 december 1944.

Närvarande:

Statsministern

Hansson,

ministern för utrikes ärendena

Gunther,

statsråden

Pehrsson-Bramstorp, Wigforss, Möller, Sköld, Quensel, Bergquist,

Domö, Gjöres, Ewerlöf, Rubbestad, Ohlin, Erlander, Danielson, Andrén.

Efter gemensam beredning med chefen för socialdepartementet anmäler

chefen för justitiedepartementet, statsrådet Bergquist, fråga örn revision av

strafflagens tillräknelighetsbestämmelser m. m. samt anför därvid följande.

Den 27 december 1938 uppdrog min företrädare i ämbetet åt strafflagbe­

redningen att upptaga frågorna om den rättsliga behandlingen av förbrytare,

vilka begått brott under inflytande av rubbad själsverksamhet, samt om

revision av strafflagens tillräknelighetsbestämmelser ävensom att i samband

därmed behandla frågan om de reformer i organisatoriskt hänseende som

kunde finnas lämpliga med avseende å sinnesundersökningar av för brott

tilltalade samt vård av sinnessjuka brottslingar. Beredningen har den 31 de­

cember 1942 avlämnat betänkande angående strafflagens tillräknelighetsbe­

stämmelser, sinnesundersökning m. m. (SOU 1942:59). Över betänkandet

ha yttranden avgivits av ett flertal myndigheter och sammanslutningar. Sedan

ärendet därefter varit föremål för övervägande inom justitiedepartementet,

anhåller jag nu att få upptaga detsamma till behandling såvitt angår frå­

gan om en revision av strafflagens tillräknelighetsbestämmelser och vissa

därmed sammanhängande frågor.

I. Strafflagens tillräknelighetsbestämmelser.

Gällande rätt.

Gällande bestämmelser rörande psykisk abnormitets inverkan på det straff­

rättsliga ansvaret för begångna brottsliga gärningar återfinnas i 5 kap. 5 och

6 §§ strafflagen. I det förra av dessa båda lagrum stadgas, att gärning, som

begås av den som är avvita eller vilken förståndets bruk genom sjukdom

eller ålderdomssvaghet är berövat, skall vara strafflös. Andra stycket av

paragrafen innehåller, att örn någon, utan egen skuld, rakat i sadan sinnes­

förvirring att han ej till sig visste, gärning som han i det medvetslösa tillstånd

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

förövar likaledes skall vara strafflös. Till dessa bestämmelser om s. k. otillräk- nelighet ansluta sig bestämmelserna i 5 kap. 6 § örn s. k. förminskad tillräkne- lighet. Sistnämnda lagrum föreskriver, att om någon som begått brottslig gär- ning prövas därvid hava av kropps- eller sinnessjukdom, ålderdomssvaghet eller annan, utan egen skuld, iråkad förvirring saknat förståndets fulla bruk, ehuru han ej kan för strafflös anses etter 5 §, straffet må efter omständighe­ terna nedsättas under vad i allmänhet å gärningen följa bort.

De nu återgivna stadgandena kvarstå praktiskt taget oförändrade sedan tillkomsten av vår gällande st rall lag år 1804. Under den Lid stadgandena varit gällande har deras tillämpning undergått upprepade förändringar, var­ vid utvecklingen gått i riktning mot en allt större utvidgning av området för den straffrättsliga otillräkneligheten. Nuvarande tillämpning av bestämmel­ serna har fördenskull föga gemensamt med den ursprungliga tolkningen.

Rörande utvecklingen av praxis i fråga om tillräknelighetsbestämmelserna har strafflagberedningen uttalat, att denna väsentligen kommit att bestämmas av den medicinska sakkunskapen, då domstolarna endast i ringa omfattning begagnat sin rätt att, med frångående av läkarutlåtandet, självständigt fatta ståndpunkt till frågorna örn strafflöshet och straffminskning. Beredningen har tillika hävdat, att till följd av det rättspsykiatriska undersökningsväsendets organisation praxis huvudsakligen kommit att bliva beroende av de åskåd­ ningar som vid olika tider varit representerade inom medicinalstyrelsen. I fråga om huvuddragen av utvecklingen har beredningen anfört följande.

Bestämmelserna om straffrihet i 1864 års lag koinmo till en början alt reserveras för sinnessjuka och sinnesslöa med starkt framträdande sjukliga symtom. Som »sinnesförvirring» räknades därvid icke blott akuta omtöck- ningar utan även häftiga utbrott hos en del kroniskt sinnessjuka. Angående tillämpningen av SL 5:6, som innebar en nyhet i lagen, synes ovisshet ha rått vid lagens tillkomst. Till en början synes man lia använt lagrummet som en utväg att i svårbedömda fall gå en medelväg. En del psykiska sjuk­ domstillstånd, som under den föregående tiden hållit på att arbeta sig fram till fullt rättsligt erkännande som straffrihetsgrund, blevo nu tillsvidare hän­ förda till 6 g. Sålunda tillämpades denna paragraf till en början ganska all­ mänt på melankolici. För övrigt förde man hit även andra fall av verklig sinnessjukdom, som icke yttrat sig i mera häftiga symtom och där en viss formell reda kunde konstateras, samt psykopater med starkt framträdande abnormitet och vidare djupt imbecilla personer, närmande sig gränsen till idioti, samt slutligen dövstumma med nedsatt intelligens, beträffande vilka man dock ej fordrade, att imbecilliteten skulle vara lika höggradig. De s. k. partiellt sinnessjuka (företrädesvis sinnessjuka av paranoid typ med fixerade tankevillor men bibehållen formell reda) blevo straffria, om brottet stod i uppenbart orsakssammanhang med de sjukliga föreställningarna, men eljest Singö de partiella sinnessjukdomarna in under 6 §. Detta är i huvudsak de principer, som den dåvarande medicinska centralmyndigheten, sundhetskolle­ gium, tillämpade under det första decenniet, som 1864 års lag gällde. Grän­ serna för straffrihet och straffminskning drogos ganska snävt, varjämte sund­ hetskollegium ställde synnerligen stränga fordringar på bevisningen för psykisk abnormitet.

De sålunda tillämpade principerna synas under 1870-talet hava undergått en förändring. Bedömandet blev mindre formalistiskt, och man tog större

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

9

hänsyn till den psykiska sjukdomsbilden i dess helhet än till de isolerade symtomen. Till straffrihetsbestämmelserna överfördes flertalet av de psykiska sjukdomstillstånd, som från början gått in under 6 §, nämligen melankolier och andra verkliga sinnessjukdomar, där patienten är formellt tämligen klar och ordnad. Vidare synas höggradigt imbecilla ha förts över till kretsen av sträf fria. I stället blev det nu praxis att tillämpa SL 5:6 på en kategori, som förut endast i undantagsfall åtnjutit straffnedsättning, nämligen personer med framträdande psykopatiska karaktärsdrag. Denna utveckling skedde så småningom, men mot slutet av 1800-talet synes den principen i stort sett ha slagit igenom, att verkligt sinnessjuka alltid borde vara straffria. SL 5: 6 kom att utom på psykopater tillämpas på lindrigare former av intellektuell undermålighet.

De rättspsykiatriska avgörandena under 1900-talet ha framför allt präg­ lats av en benägenhet att i allt större omfattning hänföra även psykopater under SL 5:5. Utgångspunkten härför synes lia varit rent praktiska över­ väganden, nämligen olägenheten av att låta utpräglat kriminella och sam-

hällsfarliga brottslingar komma i åtnjutande av straffminskning enligt SL 5: 6. Från psykiatriskt håll framhölls, att sådana psykiskt abnorma — psy­ kopater och lindrigt imbecilla — som enligt denna praxis hänfördes under SL 5:6, till stor del utgjordes av särskilt samhällsfarliga och ofta straff­ oemottagliga brottslingar, som vörö i behov av varaktigt omhändertagande, och man hävdade med skärpa, att läkarna här borde, med bortseende från paragrafens ordalydelse, låta sina utlåtanden dirigeras endast av hänsyn till de praktiska konsekvenserna, och att, då någon särskild förvaringsanstalt för förminskat tillräkneliga tillsvidare ej funnes, läkarna borde undvika tillämpning av SL 5:6 och i stället förklara samhällsfarliga psykiskt ab­ norma antingen otillräkneliga enligt SL 5: 5 eller fullt tillräkneliga.

De sålunda framförda synpunkterna synas lia utövat ett väsentligt infly­ tande på rättspsykiatrisk praxis under 1900-talet, framför allt genom sitt hävdande av att rent individualpreventiva hänsyn Forde vara avgörande vid bestämmande av tillämpligt lagrum. Läkarnas benägenhet att undvika till- lämpning av SL 5: 6 avtecknar sig i de siffror, som ange den procentuella fördelningen på otillräknelighet, förminskad tillräknelighet och full tillräk- nelighet i medicinalstyrelsens utlåtanden. Medan under tiden 1865—1894 25 % av fallen bedömdes enligt SL 5:6, utgjorde motsvarande tal under ti­ den 1903—1922 11,7 °/o och sjönk sedan ytterligare. Då denna praxis moti­ verats med att strafflagen icke gav möjlighet till att mera varaktigt om­ händertaga samhällsfarliga brottslingar, som bedömts enligt SL 5:6, utan tvärtom genom straffminskningen verkade i motsatt riktning, så hade man an­ ledning vänta, att en förändring skulle ske, då sedermera med det svenska straffsystemet införlivades möjligheten till omhändertagande av brottsling­ ar på obestämd tid och 1927 års lag örn förvaring av förminskat tillräkneliga förbrytare tillkom. Denna tog just sikte på samhällsfarligheten hos de psy­ kopater och intellektuellt undermåliga, vilkas sinnesbeskaffenhet ansågs hänförlig under SL 5:6. Vid tiden för lagens tillkomst uttalades också den förmodan, att så snart staten ställde till förfogande skyddsåtgärder mot psykiskt abnorma brottslingar, skulle praxis med ett slag komma att änd­ ras och SL 5: 6 komma att tillämpas i ett mycket stort antal fall, sannolikt vida mer än hälften av alla undersökningsfält.

Det visade sig också, att förvaringslagen omedelbart medförde en för­ skjutning; från SL 5: 5 lill 5: 6. Under det att under liden 1923—1927 det relativa antalet fall, som bedömts enligt SL 5: 6, uppgick till 7,5 °/o, utgjorde det under tiden 1928—1930 18,0 %>, vilket — då totalantalet undersökningar samtidigt var i stigande — motsvarade en ökning av det absoluta antalet

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

fall enligt SL 5: 6 från 11 till 43 i medeltal om året. Så stor som man för­ modat blev dock icke denna förskjutning, och fortfarande hänfördes en del psykopater under SL 5:5, vilket dock under tiden närmast efter förva- ringslagens tillkomst skedde i jämförelsevis ringa omfattning.

Vid mitten av 1930-talet blev en förändring i medicinalstyrelsens praxis åter märkbar. Psykopater kommo att i större utsträckning än tidigare hän­ föras under SL 5:5, och då därjämte även SL 5: 6 tillämpades i ett täm­ ligen stort antal undersökningsfall, blev antalet av dem, som bedömdes som fullt tillräkneliga, förhållandevis ringa.

Medicinalstyrelsens nuvarande praxis har av strafflagberedningen samman­ fattats sålunda, att till 5 kap. 5 § strafflagen hänföras sinnessjuka och hög­ gradigt intellektuellt undermåliga (idioter och klart imbecilla) samt som svå­ rare ansedda psykopater, under det att till 5 kap. 6 § hänföras lindrigt in­ tellektuellt undermåliga (vissa imbecilla och debila) samt många psykopater.

Strafflagberedningen.

Beredningens kritik av nu rådande ordning.

Beredningen har framhållit att, särskilt under det senaste årtiondet, straff- friförklaringarna vid upprepade tillfällen tagits upp till kritisk diskussion såväl inom fackkretsar som bland lekmän. Det ständigt ökade antalet straff- friförklaringar har, uttalar beredningen, tilldragit sig uppmärksamhet och invändningar ha rests mot tendensen att utsträcka 5 kap. 5 § strafflagen att omfatta psykiska tillstånd, vilka tidigare ej lett till straffriförklaring.

Rörande innebörden av den framförda kritiken har beredningen anfört följande.

Ur allmänpreventiv synpunkt har framhållits, att man genom att utsträcka området för straffriheten riskerade att till otillräkneliga hänföra personer, som icke befunnit sig i ett verkligt psykiskt undantagstillstånd, och att en dylik rättstillämpning måste äventyra straffets allmänpreventiva uppgift. Det har också gjorts gällande, att tillräknelighetsbestämmelserna under senare tid till- lämpats på ett sätt, som stöde i strid med allmänhetens rättsuppfattning. Här­ vid har man hänvisat till, att straffriförklaring ej sällan förekommit för per­ soner, vilka för lekmannen framstått som psykiskt normala, samt att ojämn­ heten i bedömningen och växlingarna i rättspsykiatrisk praxis gåve allmänhe­ ten intryck av att de rättspsykiatriska avgörandena präglades av en viss god­ tycklighet, varför reaktionen mot straffriförklaringarna vore naturlig, då all­ mänheten vore mycket känslig för att icke inom rättsvården yppades någon olikhet inför lagen. Dessa och liknande synpunkter hava föranlett antingen krav på inskränkning av området för straffriheten eller förslag, som gått ut på att bringa reglerna för behandling av straffriförklarade i närmare över­ ensstämmelse med vad som gäller för de förminskat tillräkneliga och för andra brottslingar. Man har vidare på sina håll ansett det ur allmänpreventiv syn­ punkt ha stor betydelse, vilka åtgärder som vidtoges med den straffriförkla­ rade efter straffriförklaringen, och har hävdat, att intagning å sinnessjukhus innebure en reaktion från statens sida, som trädde i stället för straffet, varför den som på grund av sin sinnesbeskaffenhet ej kunde dömas till straff i stället borde av domstol dömas till intagning på sinnessjukhus eller annan skydds­

11

åtgärd. Det har även ifrågasatts, att för straffriförklarad, som begått grövre

brott, skulle gälla viss minimitid för vård å sinnessjukhus, så att han ej kunde

utskrivas förrän minnet av det brott som begåtts hunnit förblekna och all­

mänhetens reaktion mot brottet försvagats.

De invändningar, som ur individualpreventiva synpunkter riktats mot stratt-

friförklaring av för brott tilltalade, hava företrädesvis gällt grövre brott och

hava givit uttryck för den föreställningen, att genom straffriförklaringen

bortfölle den garanti mot nya brott från brottslingens sida, som ett längre fri­

hetsstraff innebure. Man har fäst uppmärksamheten pa enskilda fall, där

sträf feif örklarade jämförelsevis snart blivit utskrivna från sinnessjukhus och

sedan recidiverat eller under vistelsen på sinnessjukhus kommit i tillfälle att

begå brott, och man har i anslutning härtill hävdat, att samhällsskyddet icke

bleve tillräckligt tillgodosett genom straffriförklarades vård på sinnessjukhus.

Under tidigare skeden kunde man även hänvisa till att det icke heller alltid

förekom, att sådana straffriförklarade, som voro i^ behov av omhänderta­

gande, blevo intagna på sinnessjukhus. Genom 1929 års sinnessjuklag skapa­

des emellertid garantier för att varje straffriförklarad, som vid den rättspsy­

kiatriska undersökningen befunnits vara i behov av vård på sinnessjukhus,

också blev omhändertagen i någon form.

Beredningen har uttalat, att det numera vore sällsynt att individualpre­

ventiva hänsyn gåve anledning till invändningar mot straffriförklaringar.

Efter sinnessjuklagens tillkomst hade i stället uppmärksamheten alltmera

fästs på det förhållandet, att den frihetsförlust i form av vistelse på sinnes­

sjukhus, eventuellt med efterföljande övervakning, vilken i flertalet fall bleve

följden av straffriförklaring, vore av så ingripande betydelse för den enskilde,

att det kunde ifrågasättas, örn man icke här bomme i strid med berättigade

hänsyn till individens frihet. Beredningen anför härom bl. a., att även för

personer, som begått lindrigare brott och kunnat påräkna ett kort frihets­

straff eller villkorlig dom, om de behandlats som tillräkneliga, vistelsen på

sinnessjukhus ej sällan sträckt sig över flera år. För den straffriförklarade

själv och hans anhöriga hade detta ofta framstått som en oförklarlig dis­

proportion, särskilt när det gällt psykopater och andra icke sinnessjuka

psykiskt abnorma, beträffande vilka rent medicinska indikationer för vård

på sinnessjukhus ej synts föreligga.

Härefter har beredningen anfört följande.

De här berörda invändningarna mot straffriförklaringar ur synpunkten av

deras ingripande betydelse för individen hava fått särskild tyngd på grund

av de mindre tillfredsställande förhållanden som rått i fråga örn omhänderta­

gande av straffriförklarade. På grund av den stora platsbristen hava sinnes­

sjukhusen haft svårigheter att taga emot det för varje år ökade antalet straff-

friförklarade, och dessa hava därför i stor utsträckning måst förvaras å fång­

vårdens sinnessjukavdelningar i väntan på plats på sinnessjukhus. Då fång­

vårdens sinnessjukvård icke varit beräknad härför, hava straffriförklarade

måst sammanföras till provisoriska avdelningar, som icke motsvarat de ford­

ringar, vilka eljest ställas på vårdavdelningar för sinnessjuka och andra psy­

kiskt abnorma, och sorn icke haft tillräckliga möjligheter att giva de där in­

tagna den medicinska behandling och det tillfälle till sysselsättning, som er­

fordrats. Icke heller hava avdelningarna medgivit den differentiering av

klientelet med hänsyn till psykiskt tillstånd, ålder och asocialitet, som varit

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

önskvärd. Då vistelsen på dylika provisoriska avdelningar ofta kommit att

sträcka sig över flera år och det t. o. m. kunnat förekomma, afl det dröjt

närmare ett tiotal år, innan en straffriförklarad blivit intagen på allmänt sin­

nessjukhus, hava dessa förhållanden väckt stort uppseende och även offent­

ligen påtalats.

Beredningen har i detta sammanhang framhållit, att en del åtgärder vis­

serligen vidtagits för att snabbare bereda straffriförklarad vård på sinnes­

sjukhus, men att fortfarande ett icke ringa antal straffriförklarade måste

vårdas å fångvårdens sinnessjukavdelningar under avsevärd tid.

Beredningens allmänna synpunkter på en reform.

För egen del har beredningen såsom en allmän utgångspunkt för sitt för­

slag till nya tillräknelighetsbestämmelser anfört, att det syntes uppenbart

att man vid en reglering av den straffrättsliga tillräkneligheten icke hade att

utgå från en principiell motsättning mellan allmänprevention och individual-

prevention samt att en praktiskt tillfredsställande lösning endast kunde nås

genom ett samtidigt beaktande av såväl allmänpreventiva som individual­

preventiva synpunkter. Uppgiften måste enligt beredningens mening bliva att

inom ramen för det allmänpreventivt försvarliga tillgodose de individualpre­

ventiva kraven. Beredningen har därom anfört följande.

Allmänpreventivt gör sig främst den synpunkten gällande, att reglerna om

den undantagsställning, som tillkommer psykiskt abnorma, böra fixeras och

erhålla en sådan utformning, att osäkerhet icke behöver råda om deras inne­

börd. För att straffrättsskipningen skall kunna tjäna sina allmänpreventiva

syften är det ett oavvisligt krav, att den föreställningen icke får vinna insteg

hos allmänheten, att de för brottsliga handlingar stadgade straffpåföljderna

kunna åsidosättas genom undantagsbestämmelser av diffus och obestämd ka­

raktär. Där lagtexten och rättstillämpningen kunna vara ägnade att åt av­

görandena i straffrihetsfrågor giva ett sken av tillfällighet och godtycklighet,

måste detta medföra en försvagning av strafflagens allmänna auktoritet, som

icke kan undgå att medföra risker med hänsyn till allmänpreventionen. Det

torde icke kunna förnekas, att nuvarande formulering av SL 5: 5 och den

praxis, som i anslutning härtill utvecklat sig, ur dessa synpunkter lida av

väsentliga brister. Lagrummets ålderdomliga uttryckssätt och dess bristande

överensstämmelse med nutida psykologiskt betraktelsesätt och psykiatrisk

erfarenhet har gjort, att det icke blivit bestämmande för rättstillämpningen,

knappast ens givit någon ledning för denna. Praxis har i huvudsak utvecklat

sig oberoende av lagen, men denna praxis har icke fått fast karaktär utan

upprepade gånger undergått förändringar, varvid dessa förändringar dock

icke motsvarats av någon enhetlig uppfattning bland de domare och läkare,

som närmast hava att taga befattning med straffrihetsfrågorna. En naturlig

följd har blivit, att allmänheten icke kunnat erhålla någon uppfattning om

efter vilka principer straffriförklaringar ske. Allmänhetens inställning har

präglats av en känsla av rådvillhet och bristande tilltro till rättsskipningen på

detta område. För att undanröja denna misstro, vars allmänpreventiva vådor

äro uppenbara, är det av vikt, att bestämmelserna örn straffrihet på grund av

psykisk abnormitet erhålla en sådan avfattning, att därav tydligt framgår

vilka abnormtillstånd som avses, och att området för straffriheten regleras på

sadant sätt, att lagen kan bilda utgångspunkt för en fast praxis.

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

13

Det är vidare ur allmänpreventiv synpunkt av betydelse, att området för straffriheten så avgränsas, att det icke kominer i uppenbar strid med eljest i samhället rådande föreställningar om vad ett psykiskt abnormtillstånd inne­ bär. Örn straffriheten utsträckes till sådana personer, vilka eljest i samhället icke intaga någon undantagsställning och vilkas psykiska särdrag icke äro av den art, att de anses kunna motivera vårdåtgärder eller inskränkningar i den civilrättsliga handlingsfriheten eller rätten att innehava allmän tjänst och ut­ öva därmed förenade befogenheter, torde det vara svårt att hos allmänheten skapa och upprätthålla den övertygelse om straffrättsskipningens följdrik­ tighet, som är en förutsättning för dess allmänpreventiva verkan. Å andra sidan måste en alltför långt gående inskränkning av området för straffriheten med­ föra ogynnsamma verkningar med hänsyn till allmänpreventionen. Örn näm­ ligen straffåtgärder tillgripas mot sådana personer, vilkas allmänna psykiska inkapacitet är uppenbar och oundvikligen ställer dem utanför det vanliga samhälleliga livet, kan detta rimligen icke hava någon avhållande verkan å övriga samhällsmedlemmar utan torde tvärtom åt straffrättsskipningen giva ett sken av meningslöshet och orättvisa. Man torde alltså vid reglering av dessa frågor icke kunna bortse från det samband, som består mellan den straff­ rättsliga särställningen och den ställning en person överhuvud taget intager i samlevnaden med andra människor. Den reaktion mot de senare årens allt talrikare straffriförklaringar, som varit så tydligt märkbar, torde väsentligen hava sin grund i en känsla av att straffriheten kommit att utsträckas till ett område, där gränsen mellan normalitet och abnormitet är flytande, och har kommit att omfatta även personer, vilka eljest i samhällslivet icke intaga någon undantagsställning. Särskilt har detta varit iögonenfallande, när straff friförklaring på grund av konstitutionella psykopatiska karaktärsdefekter till- lämpats beträffande personer, som innehaft allmän tjänst.

Vad angår de individualpreventiva hänsyn, som göra sig gällande beträf­ fande psykiskt abnorma brottslingar, bär beredningen uttalat, att de äro av väsentligt annan karaktär än vid normalbrottsligheten samt har därvid fram­ hållit följande.

Psykisk abnormitet måste alltid innebära en ökad svårighet att an­ passa sig i samlevnaden med andra människor och att finna sig tillrätta i samhället och därmed i stor utsträckning benägenhet för kriminella hand­ lingar. Den psykiska abnormiteten i dess olika former utgör därför en krimina- litetsfaktor av den största betydelse, och erfarenheten har visat, att särskilt vid grövre brott och vid den kroniska brottsligheten frekvensen av psykiskt abnorma är mycket stor. Då brotten som regel hava sin grund i abnormiteten, och miljöförhållandena — även örn deras betydelse icke får underskattas — här spela jämförelsevis mindre roll än vid normalbrottsligheten, måste de individualpreventiva åtgärderna framför allt taga sikte på brottslingens psy­ kiska egenart och söka undanröja risken för nya brott genom en behandling, sorn går ut på att upphäva abnormtillståndet eller, där detta ej låter sig göra, mildra och motverka symtomen. De för normala brottslingar avsedda straff­ formerna äro därför här ofta föga effektiva. Där brottet exempelvis uppstått ur sjukliga förföljelsekänslor och vanföreställningar eller har sin grund i en av hjärnförändringar betingad allmän psykisk avtrubbning, kan ett vanligt frihetsstraff endast verka preventivt genom att för en tid avstänga från möj­ ligheten att begå brott men kan icke hava den uppfostrande och avhållande verkan för framtiden, som avses. Vid vissa former av psykisk abnormitet, framförallt sinnessjukdom, torde frihetsstraff i stället hava motsatt verkan, i det fängelseregimen och siirskilt cellvistelsen ogynnsamt påverka de sjukliga

14

symtomen samt en rationell medicinsk behandling fördröjes och därmed möj­ ligheterna till tillfrisknande minskas, vilket i sin tur medför ökad risk för fortsatt brottslighet. Den psykiska abnormitetens mångskiftande former på­ kalla en efter fallens egenart individualiserad behandling, och då det här gäller svårbedömda företeelsei', som äro av omfattande betydelse såsom orsak till brottslighet, är det ur samhällets synpunkt av största vikt, att medicinsk- psykiatrisk sakkunskap och erfarenhet tagas i anspråk och tillfullo utnyttjas. Betydelsen härav måste starkt understrykas. Det kan i detta sammanhang erinras om, att de psykiskt abnorma kriminella till icke ringa del utgöras av sinnessjuka, vilka före insjuknandet icke visat några kriminella böjelser, och beträffande dessa har ofta en i tid insatt medicinsk behandling kunnat åstad­ komma fullt tillfrisknande och därmed eliminerande av risken för nya brott.

Beredningen har härefter uttalat, att även andra hänsyn än de här be­ rörda allmänpreventiva och individualpreventiva gjorde sig gällande i fråga örn psykiskt abnormas straffrättsliga behandling. Sålunda vore det av vikt, att bestämmelserna härom finge en sådan utformning, att de icke komme i motsättning till de samhälleliga intressen, som kommit till uttryck i den offentliga sinnessjukvården och sinnesslövården, och att de icke försvårade verksamheten inom dessa grenar av socialvården. Ur den synpunkten vore att uppmärksamma, att för sinnessjuka, som begått brott, icke borde gälla sådana särregler, att de därigenom undantoges från den vård och den ku- rativa behandling, som den samhälleliga sinnessjukvården hade till uppgift att bereda samtliga sinnessjuka, som vore i behov därav. Å andra sidan måste även beaktas, att ett utnyttjande av den allmänna sinnessjukvården för omhändertagande av kriminella kunde — särskilt när det gällde sådana, vilkas kriminalitet hade sin grund i konstitutionella abnormiteter — medföra en belastning, som kunde vara till men för sinnessjukvårdens terapeutiskt medicinska huvuduppgifter.

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

Beredningens förslag till nya tillräkneliglietsbestäminelser.

På grundval av de synpunkter som nu återgivits har beredningen föresla­ git, att de nuvarande bestämmelserna i 5 kap. 5 § strafflagen skulle utbytas mot ett stadgande av innehåll, att ej någon må fällas till ansvar för gärning som han begått under inflytande av sinnessjukdom eller sinnesslöhet.

I jämförelse med de senare årens praxis innebär förslaget, enligt vad be­ redningen framhåller, en inskränkning såtillvida, alt de psykopater — även­ som vissa lindrigt intellektuellt undermåliga — vilka under de senare åren i stor utsträckning blivit straffriförklarade, falla utanför det straffria om­ rådet. I sin motivering för förslaget har beredningen särskilt uppehållit sig vid frågan örn psykopaternas behandling, men därjämte till diskussion upp­ tagit även frågan örn innebörden av begreppen sinnessjukdom och sinnesslö­ het samt frågan huruvida straffriheten borde göras beroende av förefintlig­ heten av ett kausalsamband mellan den psykiska abnormiteten och brottet.

Psykopaternas behandling'.

Beredningen har utförligt redogjort för sin uppfattning om innebörden av begreppet psykopat i, liksom av begreppen sinnessjukdom och sin-

Kungl. Mcij.ts proposition nr 207.

15

nesslöhet. Härvid Ilar beredningen utgått från alt man vid den numera all­

mänt brukliga indelningen av de psykiska abnormtillstånden i tre huvud­

former, sinnessjukdom, sinnesslöhet och psykopati, bygger på dels skillna­

den mellan sjukliga förändringar och konstitutionella egenskaper, varigenom

sinnessjukdom å ena sidan ställes i motsättning till intellektuell undermålig­

het och psykopati å den andra, dels ock skillnaden mellan intellektuella bris­

ter samt brister på känslo- och viljelivets område, varigenom intellektuell un­

dermålighet avgränsas gentemot psykopati. Psykopati innebure sålunda be­

stående brister på känslo- och viljelivets område, vilka framför allt fram­

trädde i oförmåga eller svårighet att anpassa sig i samlevnaden med andra

människor och vilka bade sin grund i ärftliga anlag eller i sjukdomar och

skador, som inträffat så tidigt i barndomen att de blivit bestämmande för

karaktärsutvecklingen. Beredningen har beträffande psykopatien vidare an­

fört:

I jämförelse med begreppen sinnessjukdom och sinnesslöhet är psykopati

ett mera obestämt och tänjbart begrepp. När det gäller de egenskaper, vilka

ingå som bestående komponenter i en människas psykiska konstitution, måste

det nämligen erbjuda särskilda vanskligheter att fastslå vad som bör räknas

som abnormt och normalt och att särskilja sådana egenskaper, som få anses

innebära psykopatiska karaktärsdefekter, från de psykiska särdrag, som ut­

göra varianter inom den psykiska normalitetens område. Den osäkerhet, som

synes råda angående psykopatibegreppets omfattning, framträder i de skilj­

aktiga uppfattningar, som även bland fackmän göra sig gällande, särskilt vid

bedömande av kriminella handlingar och annan asocialitet som psykiska

missanpassningsfenomen. Medan å ena sidan den åsikten har sina föresprå­

kare, att en kriminalitet, som ej endast är av tillfällig natur, i regel får anses

tyda på en psykopatisk karaktärsläggning, varna å andra sidan många psy-

kiatrici för att identifiera kriminalitet och psykopati och för att räkna varje

karakterologisk egendomlighet som ett psykopatiskt drag, så att endast de

mest banala genomsnittsmänniskorna skulle undgå att bliva betraktade som

psykopater.

Inom de psykopatiska tillståndens stora grupp finnas ett flertal sinsemel­

lan olikartade typer och skiftande symtombilder. Om psykopatibegreppet i sig

självt är i viss mån obestämt och gränsbestämningen osäker, så gäller det i än

högre grad örn de olika typerna av psykopati, att gränserna här äro oklara

och övergångarna flytande. Någon allmänt vedertagen indelning i huvudtyper

kan icke anses föreligga, och olika vetenskapliga författare följa vid sin typ­

beskrivning olika linjer. Bland de i den psykiatriska litteraturen beskrivna

psykopattyperna kunna nämnas den hållningslösa, viljeslappt ombytliga, den

mytomana fantasilögnaren, den känslokalla, ofta hänsynslöst amoraliska psy­

kopaten, den affektlahila typen, den schizoida enstöringen samt den hyper-

thyma, fladdrande idérika och ytligt verksamma psykopattypen. Benägenhe­

ten för kriminalitet är ingalunda något för psykopater överhuvud taget utmär­

kande drag utan förekommer i mycket olika utsträckning vid olika former

av psykopati. Medan den konstitutionella läggningen i vissa fall, t. ex. hos den

hållningslösa och den känslokalla typen, i betydande grad predestinerar för

kriminella handlingar, brukar vid andra former av psykopati disharmonien

i den psykiska läggningen och den bristande anpassningsförmågan mera .säl­

lan taga sig uttryck i asocialt beteende.

Vidare har beredningen framhållit, att vid psykopati det ofta vöre väsent­

ligt svårare än vid andra psykiska abnormtillstånd att ställa rätt diagnos.

16

Kungl. Maj:ls proposition nr 207.

Vid psykopati gåve de isolerade psykiska symtomen relativt ringa ledning

för bedömandet och i stället måste det väsentliga bliva en mera ingående

kännedom örn personens livsföring i dess helhet, varigenom möjlighet er-

hölles att urskilja miljöinflytandena å ena sidan och de bestående reaklions-

tendenserna å andra sidan.

Beredningen har hävdat, att psykopaterna i samhället intaga

en väsentligt annan ställning än de sinnessjuka och sin­

nesslöa, samt har därvid framhållit, alt för de båda senare kategorierna

den allmänna sinnessjukvården och sinnesslövården hade till uppgift alt in­

gripa, oberoende av örn de psykiska sjukdoms- och defektlillstånden tagit

sig uttryck i kriminalitet och annan samhällsbesvärlighet eller icke, medan

däremot någon motsvarande organisation icke funnes för psykopaterna. Här­

utöver har beredningen i fråga örn psykopaternas ställning i samhällslivet

anfört följande.

Beträffande psykopaterna, vilka vanligen äro klara och rediga, intellektu­

ellt fullmåliga och arbetsföra personer, saknas praktiskt taget möjligheter att

ingripa profylaktiskt på ett tidigt stadium, så länge deras bristande anpass­

ningsförmåga icke manifesterat sig i kriminalitet eller annan asocialitet. Även

mycket påtagliga utslag av psykopatisk missanpassning, som för närstående

och andra länge kunnat vara anledning till bekymmer, torde sällan giva an­

ledning till några samhälleliga åtgärder, förrän vederbörande formellt kom­

mit i konflikt med samhällsordningen. De psykopater, som omhändertagits på

sinnessjukhus, hava som regel blivit intagna där på grund av någon form

av ådagalagd asocialitet, och det är endast relativt få psykopater, som av

annan anledning intagas på sinnessjukhus. När så ibland dock sker, är det

vanligen fråga örn intagning på egen ansökan, t. ex. för att undvika behand­

ling som alkoholist, eller intagning med hänsyn till speciella risker, t. ex.

självmordsrisk.

Även i andra avseenden än de här berörda intaga psykopaterna en annan

ställning i samhället än de sinnessjuka och sinnesslöa. För de båda senare ka­

tegorierna gäller t. ex. äktenskapsförbud, vilket icke är fallet med psykopa­

terna. Överhuvud taget hava sinnessjuka och sinnesslöa en undantagsställ­

ning i förhållande till andra människor i samhället, och deras sociala rörelse­

frihet och möjligheter att bestämma över sig själva och att med rättslig verkan

vidtaga dispositioner äro i olika avseenden starkt begränsade, medan däremot

psykopaterna vanligen åtnjuta samma förmåner och friheter som andra vux­

na medborgare. Sålunda hava de inskränkningar i den rättsliga handlingsför­

mågan, som psykisk abnormitet kan medföra enligt förmynderskapslagen,

testamentslagen och lagen om verkan av avtal, som slutits under inflytande

av rubbad själsverksamhet, framför allt avseende å sinnessjuka och sinnes­

slöa. Visserligen torde det, med hänsyn till den till sin innebörd mera obestäm­

da termen »annan rubbning av själsverksamheten», icke anses uteslutet att

tillämpa dessa civilrättsliga bestämmelser även på psykopater, men i prakti­

ken torde — frånsett de å anstalt intagna — sällan psykopatiska tillstånd ut­

göra grund för omyndigförklaring eller testamentens och andra rättshand­

lingars ogiltighet.

Ölikheten i psykopaters samhälleliga ställning vid jämförelse med sinnes­

sjuka och sinnesslöa torde särskilt framträda i fråga om allmänna tjänster.

I sådan verksamhet kunna ju sinnesslöa på grund av sina intellektuella de­

fekter överhuvud taget icke komma i fråga, och beträffande sinnessjuka

giva ju bestämmelserna om sjukledighet och örn skyldighet att underkasta

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

17

sig läkarundersökning möjlighet att hindra, att ämbets- och tjänstemän, som

insjuknat i sinnessjukdom, fortsätta att utöva sina befattningar. Mera

komplicerade bliva förhållandena, när det gäller psykopater, vilkas defekter

ofta icke äro av den art, att de hindra vederbörande från att skaffa sig ut­

bildning och anställning i allmän tjänst, men senare i den praktiska verksam­

heten giva anledning till konflikter och svårigheter, som bliva för tjänsten

synnerligen menliga. I dylika fall är det för närvarande ofta svårt att få ve­

derbörande avstängd från tjänstgöring, så länge hans psykopati icke tagit sig

några kriminella uttryck. Fall av denna art bereda ofta överordnade myn­

digheter stora svårigheter. Icke så sällan har det inträffat, att ämbets- och

tjänstemän,som begått brott i tjänsten — emellanåt förskingringar eller and­

ra brott, som pågått under längre tid — blivit sinnesundersökta och att det

då konstaterats, att det hos dem förelegat konstitutionella psykopatiska de­

fekter, som även tidigare gjort sig mycket tydligt gällande. När i sådana fall

åtalet lett till straffriförklaring enligt SL 5:5, har allmänheten ofta reagerat

häremot och haft svårt att förlika sig med den tanken, att bestående karak-

tärsdefekter, som förelegat hos en person under hela hans verksamhet som

vuxen och icke hindrat honom från att utöva allmän befattning, skulle ut­

göra sådan psykisk abnormitet, som bör befria honom från ansvar för de

åtgärder han vidtagit i denna befattning. De invändningar, som ur allmän­

preventiva synpunkter riktats mot straffriförklaringarna och som återspeglas

i den allmänna opinionens inställning, torde framför allt ha hänfört sig till

dylika fall av psykopati.

Till motivering av förslaget att utesluta psykopaterna från möjligheten att

bliva straffriförklarade har beredningen anfört att det måste, icke minst ur

allmänpreventiv synpunkt, anses mindre lämpligt, att personer, vilka eljest

i samhällslivet intoge i huvudsak samma ställning som vanliga medborgare,

tillerkändes en undantagsställning i straffrättsligt hänseende och, för den

händelse de åtalades för brott, behandlades lika med sinnessjuka, ehuru de­

ras konstitutionella abnormitet eljest icke ansåges motivera vårdåtgärder el­

ler annat ingripande från samhällets sida. Man kunde icke bortse från att

den misstro mot straffriförklaringar, som kommit till uttryck, bottnade i en

känsla av att området för straffriheten tenderade att utsträckas på ett sätt,

som svårligen läte sig förena med straffrättsskipningens allmänna syften.

Rättstillämpningen kunde vidare icke undgå att få en prägel av osäkerhet

och godtycklighet, när — som fallet varit under senare år — en stor del

psykopater straffriförklarades, samtidigt med att andra psykopater under­

kastades vanliga straffåtgärder och åter andra bleve föremål för särskilt

stränga straffrättsliga reaktioner (förvaring).

Beträffande den straffrättsliga behandlingen av psyko­

paterna har beredningen vidare anfört följande.

Bland läkare synas meningarna vara delade angående den lämpligaste

straffrättsliga behandlingen av psykopater. Det har visserligen icke påyr­

kats, att alla psykopater, som begått brott, skulle straffriförklaras, men

många psykiatrer hävda mycket bestämt, att »höggradiga», d. v. s. som

svårare ansedda, psykopater böra jämte sinnessjuka och djupare intellektu­

ellt undermåliga hänföras under SL 5: 5. Härvid har man anfört, afl psyko­

pater äro själsligt defekta människor, som principiellt icke skilja sig från

intellektuellt undermåliga, och att det skulle vara fullt konsekvent att hän-

fiiluing till riksdagens protokoll 7.945. 7 sami. Nr 207.

2

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

föra alla svårare psykopatier till SL 5: 5 liksom de svårare formerna av intellektuell undermålighet, eftersom det i båda fallen rörde sig örn abnorm­ tillstånd, som ej vore tillgängliga för vanliga samhälleliga reaktionsåtgärder. Det har vidare gjorts gällande, att återfallsrisken i brott för de psykopater, som straffriförklarats och överlämnats till sinnessjukvården, skulle vara på­ fallande ringa och att alltså den brottsprofylaktiska och samhällsskyddande effekten av sinnessjukvård av sådana psykopater, som hänvisats därtill, skulle vara god. På läkarhåll har man starkt understrukit behovet av att kriminella psykopater liksom andra psykiskt abnorma komma under be­ handling av personer med psykiatrisk sakkunskap och erfarenhet, och många synas vara av den meningen, att detta endast kan ske genom vård på sin­ nessjukhus, eventuellt på särskild psykopatavdelning inom sinnessjukvården. Sålunda framhålles ofta, att det bland psykopaterna finnes en del med be­ nägenhet för reaktiva psykoser och andra svåra patologiska reaktioner och med ett så labilt psyke, att de bäst behandlades nied de medel, som funnes till förfogande på ett sinnessjukhus.

Å andra sidan hava en del läkare reagerat mot de senare årens utveck­ ling att låta psykopater i allt större utsträckning bliva föremål för straffri- förklaring och överföras till sinnessjukvården. Flera psykiatrer hava uttalat sig för en differentiering på verkställighetsstadiet i stället för den uppdel­ ning av psykopaterna, som sker i samband med domen, då en del straffriför- klaras, en del hänvisas till förvaringsanstalt och för en del fixeras någon an­ nan straffrättslig behandling. För en differentiering på ett senare stadium ta­ lar bland annat det förhållandet, att bedömningen av psykopater i praktiken erbjuder så stora vanskligheter, att de slutsatser, som vid den rättspsykiatriska undersökningen dragas angående prognosen och den lämpligaste behandling­ en, ofta senare visa sig oriktiga, i det en del psykopater utveckla sig i annan riktning efter domen och på grund av domen. Vidare har mot den nuvarande ordningen kunnat framhållas, att det är något opsykologiskt och opedagogiskt att i förväg stämpla en psykopat som konstitutionellt abnorm, när dock den uppfostran, som sedan kommer honom till del, går ut på att mobilisera hans självkänsla och ambition och leda honom i rätt riktning, så att han sedan skall kunna inpassa sig i det vanliga samhällslivet. Det föreligger här alltid en risk för, att ömtåliga och överkänsliga individer känna sig märkta och nedtryckta av denna stämpel, under det att de viljeslappa tacksamt acceptera föreställningen, att de äro abnorma och aldrig kunna bliva annorlunda. Man har på läkarhåll även hänvisat till att psykopatier äro tillstånd av en annan art än sinnessjukdom och sinnesslöhet samt terapeutiskt och socialt intaga en helt annan ställning än de andra tillstånd, som ifrågakomma till straffriför- klaring. Åsikten, att intagning på sinnessjukhus skulle vara lämplig behand­ lingsform för kriminella psykopater, har ingalunda varit enhälligt omfattad bland psykiatrer. Tvärtom hava en del sinnessjukläkare starkt satt i fråga det terapeutiska och brottsprofylaktiska värdet av vård på sinnessjukhus för dylika psykopater och framhållit, att den terapeutiska vård, som är avpassad för de sinnessjuka, kan uträtta föga beträffande psykopaterna, vilka i stället äro i behov av en karaktärsuppfostrande vård med speciell disciplin och med mycket rikare möjligheter till verksamhet och arhetsutbildning, än vad sinnessjukhusen kunna bjuda. Det har i detta sammanhang påpekats, att sinnessjukhusens platsantal icke räckt till för omhändertagande av alla de straffriförklarade, som under senare år förklarats vara i behov av vård å sinnessjukhus, varför en hel del i stället fått tillsvidare vårdas å proviso­ riska och ur vårdsynpunkt olämpliga sinnessjukavdelningar inom fångvår­ den. Det har vidare framhållits, att de allmänna sinnessjukhusen sakna de differentieringsmöjligheter, som äro erforderliga för uppgiften att vårda de

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

19

från psykiatrisk synpunkt olika slagen av straffriförklarade, och att det sär­ skilt vore olämpligt att tillsammans vårda sådana straffriförklarade, vilkas brott förorsakats av sinnessjukdom, och straffriförklarade psykopater, vilkas brottslighet är av mera habituel! karaktär. Fall hava påvisats, där vård på sinnessjukhus knappast visat sig hava gynnsam inverkan på psykopater, i det bristen på lämpligt arbete och yrkesutbildning under sjukhusåren kom­ mit att ställa dem hjälplösa och ovana inför de uppgifter, som de möta, när de sedan komma ut för att reda sig på egen hand, och därmed mindre mot­ ståndskraftiga mot kriminella impulser. Beträffande kriminella psykopater har man i stället rekommenderat behandling i form av straffrättsliga reak- tionsåtgärder av olika slag, valda med hänsyn till individens särart men med differentieringen förlagd till verkställighetsstadiet och med möjlighet att anpassa behandlingen efter de erfarenheter, som göras under straffti­ den. För psykopater med benägenhet för nervösa eller psykotiska till­ stånd eller eljest särskilt svårskötta fall har man hänvisat till den utbygg­ nad av den psykiatriska vården inom fångvården, vilken även ur andra synpunkter ansetts önskvärd och erforderlig, samt framhållit, att fångvår­ dens psykiatriska avdelningar böra ha möjlighet att giva erforderlig special­ vård åt psykopater likaväl som åt sinnessjuka och sinnesoroliga rannsak- nings- och straffångar.

Angående den behandling som bör komma psykopaterna till del har be­ redningen för egen del anfört följande.

Medicinskt skilja sig de psykopatiska abnormtillstånden — liksom även den intellektuella undermåligheten — från sinnessjukdomarna framför allt med avseende å de terapeutiska möjligheterna. Vid sinnessjukdom äro ju de ab­ norma symtomen utslag av en sjuklig förändring, icke av den ursprungliga psykiska karaktären, och den terapeutiska verksamheten går ut på att genom behandlingsmetoder av olika art motverka den process, som lett till den psy­ kiska förändringen, samt söka helt eller delvis få bort sjukdomssymtomen och återföra patienten till normal psykisk verksamhet i enlighet med hans ur­ sprungliga förutsättningar. Då de sinnessjuka utgöra sinnessjukhusens egent­ liga klientel, måste verksamheten vid sinnessjukhusen få sin prägel av denna uppgift. Även örn palliativa metoder och uppfostrande behandling givetvis spela en betydande roll vid vården av sinnessjuka, torde dock radikalterapien (medelst rent medicinska eller psykoterapeutiska metoder) här vara den vä­ sentliga. Särskilt de senaste årtiondenas erfarenheter och de nya behandlings­ metoder som visat sig kunna till social prestationsförmåga eller till full hälsa återställa ett antal tidigare som obotliga ansedda sinnessjuka, hava framhävt sinnessjukdomarnas karaktär av sjukliga förändringar, där sjukdomsproces­ sen är påverkbar genom lämplig behandling och ett återställande av de rub­ bade psykiska mekanismerna är möjligt. Då det vid psykopati, liksom vid in­ tellektuell undermålighet, är fråga örn bestående, ofta medfödda defekter, måste behandlingen här få annan karaktär. Vid intellektuell undermålighet kan man ju icke inrikta sig på att genom medicinsk vård söka återställa ur­ sprungliga psykiska funktioner, utan uppgiften måste i stället bliva att taga vara på de — låt vara mycket begränsade — resurser som finnas och genom en härför speciellt lämpad uppfostran odla förefintliga utvecklingsmöjligheter, och det är på denna viig den samhälleliga sinnesslövården genom sinnesslö- skolor och arbetshem för sinnesslöa ofta åstadkommer så goda resultat. Lik­ nande blir förhållandet vid psykopati. Behandlingen kan här icke gå ut på att eliminera de konstitutionella psykiska defekter, som utgöra de djupare lig­ gande orsakerna lill de psykologiska reaktionerna, utan måste taga sikte på

Kungl. Majlis proposition nr 207.

de yttre symtomen och inrikta sig på miljöförhållandena för att söka skapa de med hänsyn till vederbörandes speciella psykiska konstitution gynnsammast möjliga yttre förhållandena samt i övrigt genom en uppfostrande påverkan skapa mera varaktiga motiv för undvikande av sådana handlingar, som giva upphov till konfliktsituationer. På grund av de psykopatiska abnormtillstån­ dens karaktär bär psykopatvården alltså icke till sin hjälp några sådana me­ toder för radikalbehandling, som sinnessjukvården förfogar över, utan blir väsentligen en uppfostrande vård, där en huvudsak måste bliva att genom lämplig verksamhet och yrkesutbildning giva psykopaterna möjlighet att med insikt örn förpliktelserna för en god levnadsföring utveckla sina positiva egen­ skaper. Psykopatvården blir samtidigt i hög grad en fråga om sanering av miljön och örn psykiskt defektas inpassande i det normala samhälleliga livet.

Vad här framhållits angående de konstitutionella psykopatiska tillstånden har naturligtvis icke giltighet beträffande de neurotiska och psykotiska till­ stånd, som ofta kunna uppstå på basis av en psykopatisk karaktärsläggning. Hos många psykopater finnes en benägenhet för depressiva förstämningstill- stånd, cellpsykoser, hysteriska omtöckningar och andra reaktiva tillstånd av sinnessjukdoms karaktär, men det är då fråga örn akuta sjukliga förändringar av längre eller kortare varaktighet, som i och för sig icke falla under begrep­ pet psykopati, och den vård, som här kommer i fråga, anknyter liksom vid övriga psykoser till sinnessjukvårdens terapeutiska möjligheter. Dessa akuta tillstånd äro ur behandlingssynpunkt ofta gynnsamma, men behandlingens effekt sträcker sig endast till de akuta sjukdomssymtomen och icke till de ursprungliga psykopatiska defekterna.

Beredningen har förklarat sig anse, att den individualiserande behandling, som borde komma sådana kriminella psykopater till del vilka hittills brukat straffriförklaras, kunde åstadkommas inom straffverkställighetens ram. De skäl som ursprungligen kunnat anföras för straffriförklaring och vård på sinnessjukhus av psykopater ägde enligt beredningens åsikt icke giltighet nu­ mera, sedan med det svenska straffsystemet införlivats olika former av fri­ hetsberövande på mer eller mindre obestämd lid och med efterföljande över­ vakning samt det genom dessa behandlingsformer och de åtgärder som den nya lagen örn villkorlig dom erbjöde bereus ökade möjligheter till en in­ dividualiserande behandling av psykopatiska förbrytare. Särskilt syntes er­ farenheterna från ungdomsfängelse böra tillmätas betydelse för frågan örn psykopatiska förbrytares behandling. Vid denna strafform skedde en diffe­ rentiering på verkställighetsstadiet, vilket medfört att ungdomsfängelse, som ursprungligen ej avsetts för psykopater, numera i stor utsträckning tagits i anspråk för vård av unga förbrytare av psykopatisk läggning utan att detta fört med sig några olägenheter. Värdet av en för psykopater och psykiskt normala brottslingar gemensam strafform hade härigenom blivit belyst.

Gentemot invändningen, att vissa psykopater skulle vara för svårskötta för att vårdas på fångvårdsanstalt, har beredningen anfört, att denna invänd­ ning syntes hänföra sig till ett fåtal psykopater med benägenhet för episo­ diska förvirringar och andra akuta psykotiska tillstånd, huvudsakligen av reaktiv karaktär. Härutinnan har beredningen ytterligare anfört följande.

I den mån brottet har samband med ett dylikt akut tillstånd, kommer även enligt beredningens förslag straffriförklaring att ske, enär fallet blir att

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

21

rubricera som sinnessjukdom. Örn brottet åter har sin grund i den konstitu­

tionella psykopatiska abnormiteten, synes benägenheten för reaktiva till­

stånd — vilken ofta aktualiseras just i samband med rannsakningen —

knappast vara tillräckligt skäl för en sådan åtgärd som straffriförklaring.

Cellpsykoser och andra psykotiska eller neurotiska reaktioner förekomma

ju även hos andra fångar än rannsakningsfångar och föranleda då vid be­

hov överflyttning till någon fångvårdens sinnessjukavdelning för vård där,

och liknande vård torde kunna beredas även de psykopater det här är fråga

om. Det torde icke kunna anföras några skäl för en principiellt olika be­

handling av dessa båda kategorier, som båda äro i behov av psykiatrisk vård

på grund av sjukdomstillstånd, som icke varit upphov till brotten. Då de

reaktiva tillstånd, som uppträda under rannsakningstiden, ej sällan hava en

utpräglat opportun karaktär, kan det knappast vara tillrådligt att låta dem

bilda utgångspunkt för en straffriförklaring. Däremot är det av vikt, att alla

på fångvårdsanstalter intagna hava tillgång till psykiatrisk vård och att, där

tecken till sinnesoro visar sig, överflyttning skyndsamt sker till sinnessjuk­

avdelning. Det synes beredningen därför angeläget, att fångvårdens sinnes­

sjukavdelningar utrustas med tillräckliga resurser för denna uppgift.

Beredningen har vidare erinrat, att enligt det förslag till omorganisation

av det rättspsykiatriska undersökningsväsendet beredningen framlagt i sitt

betänkande vissa av fångvårdens sinnessjukavdelningar skulle ombildas till

rättspsykiatriska anstalter, vid vilka psykiatriskt specialiserade läkare kom-

me att finnas. Dessa läkares sakkunskap borde givetvis tagas i anspråk även

för vården av sinnesoroliga fångar. Därjämte borde möjlighet beredas att till

allmänt sinnessjukhus överföra fånge, som befunnits lida av sinnessjukdom

och vara i behov av specialbehandling, utan att man — såsom för närva­

rande vore fallet — först måste avvakta strafftidens utgång eller anlita nåde-

vägen.

I fråga om principerna för ett omhändertagande av kri­

minella psykopater inom straffverkställighetens ram

har beredningen anfört bl. a.:

Behandlingen av dessa abnormbrottslingar bör i regel gå ut på att genom

psykologisk påverkan, en efter deras egenskaper anpassad utbildning och

regelbundet arbete söka sätta dem i stånd att klara sig i samhällslivet samt

framför allt att under betryggande tillsyn placera dem i sådan miljö, att de

i minsta möjliga mån utsättas för sådana yttre inflytanden som äro ägnade

att utlösa kriminalitet. Vad särskilt angår anstaltsbehandlingen är vidare att

märka, att dessa brottslingar ej sällan äro cellintoleranta och därför icke

lämpligen böra behandlas i enrum samt alt deras psykiska tillstånd i vissa

fall erfordrar behandling av sjukvårdande natur. Frågan örn sättet för deras

omhändertagande kompliceras ytterligare genom det förhållandet, att de ej

sällan tillhöra de mera samhällsfarliga bland brottslingarna; de begå ofta

svåra brott och återfallsrisken är betydande. Deras samhällsfarlighet kan

vara så utpräglad att samhället, enär fostrande åtgärder förefalla utsiktslösa,

av hänsyn till sin säkerhet måste tillgripa mycket långvariga frihetsberövan-

den.

När de psykiskt abnormas brottslighet är av lindrig beskaffenhet, synas de

bästa behandlingsresultaten vara alt vinna genom övervakning och rationell

miljöplacering samt andra former av kriminalvård i frihet. Örn brottsligheten

däremot är av sådan ari, att frihetsberövande åtgärder nödvändiggöras av all­

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

mänpreventiva eller andra skäl, är det med hänsyn till det anförda tydligt, att det i många fall får anses olämpligt att gentemot dessa brottslingar tillämpa kortvariga tidsbestämda frihetsstraff.

Vad angår själva straffverkställigheten kan mot tillämpandet av kortvariga tidsbestämda frihetsstraff gentemot abnormbrottslingar anföras att det för närvarande föreligger mycket små möjligheter att anpassa formen för verk­ ställighet av ett sådant straff efter den dömdes psykiska särart. Sålunda kan t. ex. en psykopat, som dömts till några månaders straffarbete, i regel icke placeras i friluftsarbete eller erhålla öppen eller halvöppen anstaltsvård. För fångar med korta strafftider möter det stora svårigheter att åvägabringa änd­ ring i dessa hänseenden genom reformer på straffverkställighetens område. I första hand torde det därför böra övervägas att så långt möjligt undvika kortvariga tidsbestämda frihetsstraff i fråga örn abnormbrottslingar.

Det sagda har icke samma giltighet beträffande mera långvariga tidsbe­ stämda frihetsstraff. Redan genom sin längre varaktighet erbjuda dessa straff större möjligheter att giva psykiskt abnorma brottslingar lämplig utbildning och fostran. Efter en reform av straffverkställighetsreglerna torde jämväl i övrigt abnormbrottslingarnas behov av särbehandling bättre kunna tillgodo­ ses inom ramen för dessa straff. Slutligen kan en rationell eftervård åväga­ bringas genom införandet av en utvidgad villkorlig frigivning. När den brotts­ liges psykiska abnormitet är särskilt utpräglad och återfallsrisken till följd därav betydande, torde det emellertid, örn brottsligheten är av grövre beskaf­ fenhet, i samhällsskyddets intresse ej böra ifrågakomma att tillämpa tidsbe­ stämda straff, även om de äro av längre varaktighet.

Sammanfattningsvis torde kunna sägas, att man beträffande den psykiskt abnorme brottslingen, när anstaltsbehandling är indicerad, alltid bör över­ väga, huruvida det i samhällets intresse finnes skäl att göra honom till före­ mål för annan behandling än tidsbestämt frihetsstraff. Resultatet av detta övervägande måste av naturliga skäl bliva olika i skilda fall, beroende på den psykiska abnormitetens art, brottslighetens svårhetsgrad, den strafftid som ifrågakommer, den brottsliges ålder, hans tidigare asocialitet m. m. Ej minst torde man böra taga hänsyn till att ådömandet av en tidsobeslämd reaktions- form ofta just till följd av tidsobestämdheten kan innebära ett ökat lidande för individen och därför av hänsyn till denne endast bör tillgripas när över­ vägande samhällsskyddssynpunkter eller starka individualpreventiva skäl för­ anleda därtill.

Med utgångspunkt från dessa allmänna överväganden har beredningen till behandling upptagit frågan i vad mån det straffrättsliga reaktionssystemct er- bjöde tillräckliga möjligheter för ändamålsenlig behandling av sådana psy­ kiskt abnorma brottslingar, vilka enligt beredningens förslag icke borde bliva sträffriförklarade. För beredningens uttalanden i detta hänseende skall jag redogöra senare.

Begreppen sinnessjukdom oell sinnesslöket.

Beredningen har ansett det vara av vikt att förutsättningarna för straffri- liet icke angåves med uttryck, som genom obestämdhet och tänjbarhet kun­ de medgiva varierande och subjektiva tolkningar. Genom användandet av termerna sinnessjukdom och sinnesslöhet, vilka redan vunnit burskap i svensk rätt, ansåge sig beredningen ha tillgodosett behovet av en så bestämd fixering som möjligt av området för straffriheten.

23

Beträffande avgränsningen och den närmare innebörden av begreppet sinnessjukdom bar beredningen uttalat, att till sinnessjukdom hörde ej endast vad som i dagligt tal kallades för sinnessjukdom utan även psykiska personlighetsförändringar i samband med åldrandet eller efter hjärnskador, vissa neurotiska spänningstillslånd, tillfälliga omtöckningar och andra till­ stånd, vilka innebure en sjuklig förändring av själslivet. 1 sin betydelse av en sjuklig förändring av själslivet av djupgående natur skilde sig sinnessjuk­ dom från de konstitutionella abnormtillstånden och samtidigt uteslötes var­ jehanda obetydliga rubbningar av den psykiska jämvikten, t. ex. stäm- ningsrubbningar vid lindriga infektioner och liknande alldagliga företeelser. Gruppen sinnessjukdom omfattade ett flertal till förlopp och symtombild olikartade sjukdomsformer. De största grupperna utgjordes av schizofren sinnessjukdom och manisk-depressiv sinnessjukdom, av vilka den förra gruppen inneslöte mer än 60 procent av sinnessjukhusens klientel. Till den kroniska förrycktheten (paranoia), som tidigare tillmätts större självständig betydelse, hänfördes numera endast en mindre grupp. Som psykogen sin­ nessjukdom räknades sjukdomstillstånd, vilka väsentligen kunde föras till­ baka på psykiska chocker och påfrestningar som sjukdomsframkallande fak­ torer. I övrigt upptoge den officiella statistiken under särskilda rubriker sinnessjukdomar, vilkas orsaker såtillvida vore kända att de visat sig stå i samband med epilepsi, åldersförändringar, arterioskleros, hjärnskador, syfi­ lis och andra infektioner samt olika former av förgiftning. I praktiken kunde det ofta vara förenat med svårigheter att ställa rätt diagnos och fall, vilka till en början uppfattats som sinnesslöhet eller psykopati, kunde därför vid närmare observation visa sig vara kroniska tillstånd av sinnessjukdom. Li­ kaså kunde närmare forskningar giva vid handen, att ett psykisk! abnorm- tillstånd borde hänföras till en annan huvudgrupp än man ursprungligen med hänsyn till symtombilden haft anledning antaga. I litteraturen funné man emellanåt, att en psykisk personlighetsförändring efter epidemisk hjärnin- flammation, vilken ej sällan företedde yttre likheter med symtombilden vid konstitutionell psykopati, hänfördes till psykopatierna, ehuru den enligt den av beredningen angivna begreppsbestämningen vore att räkna som sin­ nessjukdom. De neurotiska tillstånden, som inneslöte alla övergångar mel­ lan lätta nervösa besvär av alldaglig art och grava, olla starkt invalidise­ rande neuroser, behandlades i medicinsk litteratur vanligen som en särskild {/rupp vid sidan av sinnessjukdomarna. De neuroser som krävde vård på sin­ nessjukhus brukade utgöras av mera grava fall och dessa syntes böra falla under begreppet sinnessjukdom. Vad åter anginge lätta nervösa rubbningar syntes beteckningen sinnessjukdom icke överensstämma med detta ords innebörd av en sjuklig förändring av mera djupgående och väsentlig natur.

Beredningen har vidare hävdat att ett psykiskt sjukdomstillstånds längre eller kortare varaktighet icke vore avgörande för begreppet sinnessjukdom. Dit finge också räknas tillstånd av övergående natur, som i dagligt tal ej bru­ kade benämnas sinnessjukdom, t. ex. transitoriska epileptiska tillstånd, feber-

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

24

omtöckningar och andra akuta förvirringar. I enlighet härmed funne bered­ ningen det icke vara nödigt att bibehålla någon särskild bestämmelse örn straffrihet för brott, begångna under tillfällig psykisk rubbning. Tillstånd av stark affekt, vilka i äldre rättspsykiatrisk litteratur tillmätts en självständig betydelse, bedömdes numera väsentligen efter deras underlag med hänsyn till huruvida affekterna bottnade i sinnessjukdom, psykopatiska karaktärs- egendomligheter eller huvudsakligen normalpsykologiska konflikter. Frågan om straff borde därför bedömas med hänsyn till huruvida affekten bottnade i en psykisk abnormitet av sådant slag, att straffrihet borde inträda.

I fråga om rusets straffrättsliga betydelse har beredningen anfört att de normala verkningarna av alkoholberusning —- vilka till sina yttringar och i fråga örn omtöckningens grad företedde mycket stora individuella varia­ tioner icke kunde anses innefatta någon sådan psykisk rubbning, som ginge in under begreppet sinnessjukdom. Annorlunda förhölle det sig med det s. k. patologiska ruset, som till sin natur vore ett med epilepsien besläk- tat psykiskt sjukdomstillstånd, vid vilket de plötsliga och häftiga verkningar­ na av även relativt små alkoholdoser sammanhängde med speciella svagheter i organismen. Den föreslagna lydelsen av 5 kap. 5 § strafflagen syntes såle­ des giva tillräcklig vägledning för bedömande av tillräknelighetsfrågan vid rus. Vad anginge den speciella fragan om straffbarhet vid rus, när detta varit så höggradigt att det kunde ifrågasättas huruvida uppsåt eller vållande förelegat hos gärningsmannen, reglerades denna av den princip, som kommit till uttryck i 3 § förordningen den 16 november 1841 emot fylleri och dryc­ kenskap, i vilket lagrum stadgades att, om någon beginge brott i fylleri, hans tillstånd ej lände honom till ursäkt. Detta stadgande vore alltjämt gällande.

Beträffande innebörden av begreppet sinnesslöhet har beredningen anfört följande.

Begreppet sinnesslöhet är såtillvida mindre fast avgränsat, alt det princi­ piellt föreligger kontinuerlig övergång mellan sinnesslöhet och de lättare for­ merna av intellektuell undermålighet. Termen anknyter till den offentliga sin- nesslovarden och får anses innebära en allmän intellektuell utvecklingshäm- n»SJm-är så d-iuPgaende att d<:n oundvikligen medför en särställning i för-

„ dai?de andra människor. Härmed torde dess praktiska tillämpningsom­ råde i huvudsak vara angivet. Det torde icke föreligga något behov av att i lagtexten genom förstärkande uttryck understryka intelligensdefektens svår- hetsgrad. Sjalva begreppet sinnesslöhet förutsätter nämligen, att den intellek­ ts.11?. undermåligheten är höggradig och innebär ett »tillstånd av höggradig själslig utveckhngshämning», vilket uttryck använts i ett tidigare lagutkast, närmast med den danska strafflagen som förebild. Enär tillgängliga intelli- gensmätningsmetoder — varav endast de mera omfattande synas äga den till­ förlitlighet, att de böra komma till användning vid rättspsykiatriska under­ sökningar — icke kunna giva någon fullständig orientering angående den in­ tellektuella utrustningen utan måste kompletteras med en allmän bedömning av den intellektuella prestationsförmågan, synes innebörden av sinnesslöhet icke böra fixeras till någon bestämd intelligensålder. Vid avgörande av frå­ gan, om sinnesslöhet skall anses föreligga, torde den i intellektuella defekter grundade sociala inkapaciteten böra tillmätas väsentlig betydelse.

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

Kungl. Majlis proposition nr 207 ■

25

Kausalsamtmml mellan den psykiska abnormiteten oell brottet.

Enligt beredningens förslag till ny lydelse av 5 kap. 5 § strafflagen fordras

för straffrihet att gärningen begåtts »under inflytande av» sinnessjukdom eller

sinnesslöhet. Rörande delta krav på atl kausalsamband skall föreligga mel­

lan den psykiska abnormiteten och den brottsliga gärningen har beredningen

anfört att med den omfattning begreppet sinnessjukdom numera hade och

den betydelse som även lindrigare psykiska sjukdomstillstånd kunde ha som

orsak till brott det mången gång måste leda till otillfredsställande resultat,

om någon åtskillnad icke finge göras mellan brottsliga tendenser som hade

sin grund i sjukdomstillståndet och sådana som vore oberoende därav. Bered­

ningen har härvid tillika framhållit, att det vid kriminella handlingar, före­

tagna av sinnessjuka eller sinnesslöa, vanligen förelåge kausalsamband

mellan den psykiska abnormiteten och brottet, men att situationen dock

stundom kunde vara sådan att kausalsamband måste uteslutas och den brotts­

liga handlingen helt föras tillbaka på reaktionstendenser som icke hade

samband med abnormiteten — exempelvis vid psykiska sjukdomstillstånd

med avgränsade sjukdomssymtom, såsom vissa paranoiska tillstånd, eller

vid tillstånd inom gränsområdet mellan abnormitet och normalitet, där det

psykiska svaghetstillståndet endast berörde vissa delar av den psykiska per­

sonligheten. I fråga örn kravet på kausalsamband har beredningen vidare an­

fört följande.

Någon större praktisk betydelse torde denna ändring icke få. Endast där

ett kausalsamband kan med visshet uteslutas, bör tillämpning av SL 5:5

ej ifrågakomma, och de fall torde vara relativt få, där så är förhållandet.

Som redan framhållits föreligger nämligen som regel ett kausalsamband vid

alla mera grava former av sinnessjukdom och sinnesslöhet. Beredningen vill

i detta sammanhang särskilt understryka, att när i en sinnessjuks brott kom­

mit till uttryck brottsliga böjelser, som även före sjukdomen icke varit honom

främmande, denna omständighet icke får anses innebära ett ovillkorligt bevis

för att brottet är oberoende av sjukdomen. De kriminella tendenser, som vid

psykisk hälsa framträtt hos en person, bruka nämligen under inflytande av

en psykisk sjukdom ofta starkt accentueras, samtidigt som sjukdomen med­

för ett utplånande eller en försvagning av de hämmande föreställningar, som

normalt göra sig i viss mån gällande. Kravet på kausalsamband torde få sin

väsentliga betydelse vid sådana gränsfall, beträffande vilka det är tveksamt

örn de skola räknas lill sinnessjukdom eller ej. Domstolen får här möjlighet

att under åberopande av att kausalsamband ej föreligger avvisa försök att

giva SL 5:5 en alltför vid tolkning, t. ex. örn det skulle bliva fråga om att

utsträcka paragrafens tillämpningsområde till sådana nervösa reaktioner och

andra psykiska symtom, som närmast falla inom området för det normala

själslivet. Föreskriften örn kausalsamband blir ett medel för domstolen att

förbehålla sig det slutliga avgörandet i tillräknelighetsfrågor, och den fyller

härutinnan i stort sett samma funktion sorn i olika utländska lagar och i

lagförslag såväl inom som utom landet avsetls med användandet av s. k.

psykologiska kriterier i tillräkneliglietsbestämmelserna.

I förevarande sammanhang har beredningen vidare anfört, att bestämmel­

sen örn kausalsamband medförde att, liksom enligt gällande rätt, straffrihet

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

icke kunde ifrågakomma på grund av sinnessjukdom som drabbat den brottslige efter brottets begående.

Upphävande av 5 kap. 6 § strafflagen.

Beredningen har förklarat sig icke finna något behov föreligga att bibe­ hålla någon motsvarighet till stadgandet i 5 kap. 6 § strafflagen om möjlighet att nedsätta straffet för den som vid brottets begående lidit av själslig abnor­ mitet. Till stöd härför har beredningen i fråga örn varaktiga psykiska ab­ normtillstånd anfört följande.

Såvitt angår sådana varaktiga psykiska abnormtillstånd, som icke böra medföra straffrihet, måste den i SL 5:6 uttryckta regeln anses oändamåls­ enlig. De brottslingar varom här är fråga lida av medfödda defekter på det intellektuella området eller av konstitutionellt betingade rubbningar i fråga om känslo- och viljelivet. Faran för ett upprepande av det motivläge som föranlett den brottsliga gärningen är fördenskull betydande. Härtill kommer att dessa psykiskt abnorma just på grund av sin abnormitet regelmässigt måste förutsättas vara mindre mottagliga för den med straffet avsedda verkan. Anledning saknas därför att nedsätta frihetsstraffets längd under det mått, som gärningen eljest förskyllt.

Vad angår sådana mera tillfälliga abnormtillstånd, som omfattas av det nuvarande stadgandet i 5 kap. 6 § strafflagen, har beredningen anfört föl­ jande.

Vid rättstillämpningen torde det endast undantagsvis ifrågakomma att SL 5: 6 tillämpas på annat än varaktiga psykiska abnormtillstånd. Företrädesvis hänföras dit en del psykopater samt lättare intellektuellt undermåliga. Så­ dana övergående rubbningar av den psykiska jämvikten, som väsentligen hava sin grund i yttre förhållanden, torde i allmänhet anses falla inom om­ rådet för det normala själslivet och därför icke föranleda tillämpning av SL 5: 6. Vad angår sådana affekt- och förvirringstillstånd, som i äldre doktrin och lagstiftning ansetts böra inbegripas under SL 5: 6, torde bedömandet nu­ mera väsentligen ske med hänsynstagande till huruvida affekten eller för­ virringen betingats av något psykiskt abnormtillstånd eller icke. Efter om­ ständigheterna kan på grund härav gärningen bliva bedömd efter SL 5:5 eller 5:6, men där någon bakomliggande psykisk abnormitet ej konstaterats torde i allmänhet den vid gärningen föreliggande, från brottslingens vanliga tillstånd avvikande sinnesförfattningen icke tillerkännas rättslig betydelse.

Beredningen finner den praxis, som sålunda utvecklat sig, vara ändamåls­ enlig och höra läggas till grund för bedömandet av hithörande spörsmål. Vad särskilt angår de affekt- och förvirringstillstånd, som icke hava sin grund i något sådant psykiskt abnormtillstånd, som medför straffrihet, torde de i all­ mänhet mycket rymliga straffskalorna i strafflagen lämna utrymme för ut­ mätande av ett tillräckligt lindrigt straff även i sådana fall som här avses. För förmögenhetsbrottens del har domaren efter ikraftträdandet av 1942 års lagstiftning mycket vida gränser att röra sig inom. Även i övrigt lämna straffskalorna numera domaren stora möjligheter att taga hänsyn till olika situationer och beakta omständigheter av mildrande art. Ofta kompletteras straffskalorna med ett lägre straffminimum vid förmildrande omständighe­ ter. Vid det fortsatta reformarbetet på strafflagens speciella del torde också en ytterligare vidgning vara att förvänta. Den nya lagstiftningen om vill­ korlig dom ger vidare domstolen ökade möjligheter att taga hänsyn till subjektiva strafflindringsgrunder. Även eljest torde de fall där förhanden-

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

27

varon av tillfällig rubbning av den psykiska jämvikten vid brottets be­

gående föranleder ett behov att kunna sätta straffet under straffskalans mi­

nimum bliva så pass sällsynta att de böra kunna lösas nådevägen. Särskilt

gäller detta de fall, där straffet obligatoriskt utgöres av livstids straffarbete

eller straffskalan eljest är mycket snäv.

Beredningen har på nu anförda grunder funnit något behov icke föreligga

alt bibehålla ett allmänt stadgande om möjlighet att nedsätta straffet under

straffskalans minimum för den som vid brottets begående lidit av själslig ab­

normitet. Samtidigt har beredningen dock vitsordat att frågan möjligen kun­

de komma i ett förändrat läge, därest vid det fortsatta reformarbetet jäm­

väl andra straffnedsättningsgrunder ansåges böra beaktas och en allmän

strafflindringsparagraf funnes av behovet.

För ett särskilt fall har beredningen funnit straffnedsättning alltjämt böra

medgivas på grund därav att gärningsmannen vid brottets begående lidit av

rubbad själsverksamhet. I 33 § strafflagen för krigsmakten stadgas förbud

att ådöma den dödsstraff som vid brottets begående varit av sinnesbeskaf­

fenhet som i 5 kap. 6 § strafflagen sägs, och beredningen har funnit övervä­

gande skäl tala för att bibehålla ett dylikt förbud. Anledning att utvidga

möjligheterna att ådöma dödsstraff synles beredningen icke föreligga. En

jämkad avfattning av 33 § strafflagen för krigsmakten har emellertid nöd­

vändiggjorts av att beredningen föreslagit upphävande av 5 kap. 6 § straff­

lagen. Beredningen har fördenskull framlagt förslag till ändrad lydelse av

lagrummet, därvid jämväl vissa jämkningar i stadgandets innehåll i övrigt

föreslagits.

Behovet av reformer på det straffrättsliga reaktionssystemets område.

Beredningen har utgått ifrån att — förutom 1939 års lag örn villkorlig dom

— även 1937 års lag örn förvaring och internering i säkerhetsanstalt skulle

träda i kraft senast samtidigt med de av beredningen föreslagna nya tillräk-

nelighetsbestämmelserna. Rörande behovet av reformer i övrigt på det straff­

rättsliga reaktionssystemets område såsom en konsekvens av den av bered­

ningen föreslagna lydelsen av 5 kap. 5 § strafflagen har beredningen an­

fört följande.

Beträffande brottslingar i åldern mellan 15 och 18 år kan den nuvarande

rättstillämpningen visserligen icke anses tillfredsställande, men anledning

saknas att införa någon ny behandlingsform för abnormbrottslingarna, då

dessas behandling väl kan tillgodoses dels genom tillämpning av den nya

lagen örn villkorlig dom, när denna träder i kraft, dels genom omhänder­

tagande för skyddsuppfostran, bl. a. i samband med åtalseftergift, örn sådan

införes, dels ock genom dom å tvångsuppfostran. Det är dock angeläget att

en ändamålsenlig differentiering av tvångsuppfostringsklientelet med hänsyn

till abnormfallen kommer till stånd, vilket lämpligen synes böra ske genom

anlitande av vissa skyddshem för verkställighet av tvångsuppfostran, samt

att eftervården för abnormklientelet förstärkes.

I fråga örn brottslingar i åldern mellan 18 och 21 år kommer den nya la­

gen örn villkorlig dom att få stor betydelse för behandlingen av lindriga ab­

normfall. De svåraste fallen kunna enligt 1937 års förvaringslag omhänder-

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

(agas å säkerhetsanstalt, antingen genom direkt dom å förvaring eller genom överföring från annan strafform, när det kan antagas att vederbörande efter frigivningen skall vara vådlig för annans säkerhet till person eller egendom. I övrigt torde ingen ny behandlingsform erfordras, då ungdomsfängelse, så­ dant det i praktiken utformats, i huvudsak fyller de anspråk som böra ställas på en straffrättslig reaktionsform mot abnormbrottslingar. En förbättring av behandlingen av till ungdomsfängelse dömda abnormbrottslingar synes dock önskvärd. En verkställd undersökning av återfallsfrekvensen för bl. a. ung­ domsfängelseklientelet (se Fångvårdsstyrelsens berättelse för år 1941 s. 53— 57) har visat betydligt högre återfallsprocent för abnormfallen, särskilt psy­ kopaterna, än för det övriga klientelet.

Som i undersökningen framhålles saknas emellertid tillräckliga resurser för att kunna göra den i fråga om psykopater och intellektuellt undermåliga sär­ skilt viktiga eftervården verkligt effektiv.

Vad angåi’ anstaltsbehandlingen är det vidare av vikt, att de befattningsha­ vare som tjänstgöra å psykopatanstalterna erhålla en utbildning som gör dem förtrogna med de inom sinnessjukväsendet tillämpade vårdformerna. Härtill torde hänsyn komma att tagas vid den utredning angående fångvårdstjänste- männens utbildning som enligt Kungl. Maj:ts beslut den 6 november 1942 skall verkställas av fångvårdsstyrelsen.

Beträffande vuxna abnormbrottslingar kommer tillämpningen av den kva- lificerade villkorliga domen enligt 1939 års lag att erbjuda tillfredsställande möjligheter för omhändertagande av sådana brottslingar som med hänsyn till brottets beskaffenhet och övriga omständigheter ifrågakomma till villkorlig dom. För närvarande har domstolen, om villkorlig dom enligt gällande lag ej lämpligen bör ifrågakomma, inga andra möjligheter än att antingen ådöma tidsbestämda frihetsstraff eller tillämpa 1927 års lag om förvaring av för­ minskat tillräkneliga förbrytare. På grund av de i denna lag uppställda snäva förutsättningarna kan förvaring ifrågakomma endast för ett mycket begrän­ sat antal abnormbrottslingar. Särskilt markant har varit, att förvaring hu­ vudsakligen kommit att tillämpas mot egendomsförbrytare, medan de farliga våldsbrottslingarna, som sällan uppfylla de stränga kraven på recidiv eller lång strafftid, i betydande utsträckning lämnats utanför. I något mindre mån har detta även varit fallet med sedlighetsförbrytarna. Läget blir an­ norlunda efter ikraftträdandet av 1937 års lag örn förvaring och internering i säkerhetsanstalt.

Även med en tämligen extensiv tolkning av det i 1937 års lag uppställda vådlighetskravet är det tydligt att förvaring icke kan komma att tillämpas mot sådana abnormbrottslingar som angripa förmögenhetsvärden av mycket ringa valör, låt vara att deras brottslighet även visar starkt kroniska tenden­ ser. Det är sålunda tydligt att en icke obetydlig restgrupp av abnorma brotts­ lingar kommer att bliva utesluten från tillämpning av 1937 års förvaringslag. Såsom recidivister kunna de merendels ej heller omhändertagas enligt 1939 ars lag örn villkorlig dom. Även en del av de psykiskt abnorma första- gångsbrottslingar som med hänsyn lill brottet kunna ifrågakomma till villkor­ lig dom torde ofta icke kunna göras till föremål härför, eftersom anstaltsbe- handling, då sådan är indicerad efter villkorlig dom, kräver den dömdes med­ verkan.

Beträffande sådana, i allmänhet mindre samhällsfarliga abnormbrottslingar som här avses — recidivister och ostraffade —- skulle även efter ikraftträdan­ de av 1937 års förvarings- och interneringslag och 1939 års lag örn villkorlig dom för domstolen icke återstå annat än alt döma dem till kortvariga tids­ bestämda frihetsstraff. Ovan har framhållits att detta i många fall får an­ ses olämpligt. Det förtjänar därför att övervägas, huruvida inrättandet av

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

29

en ny behandlingsform vid sidan av de tidsbestämda straffen skulle vara mo­

tiverat med hänsyn till behovet att på rationellt sätt omhändertaga dessa ab­

normbrottslingar.

Vid sitt övervägande av frågan om behov föreligger att inrätla en särskild

behandlingsform för psykiskt abnorma brottslingar som icke äro att be­

trakta som vådliga har beredningen stannat vid alt detta spörsmål bör lösas

i samband med frågan om särbehandling av arbetsskygga brottslingar och

alkoholistbrottslingar. Beredningen har även verkställt förberedande utred­

ning angående införandet av en inom vissa gränser tidsobestämd strafform,

förslagsvis benämnd arbetsfängelse, som när behov därav föreligger skulle

tillämpas i stället för tidsbestämda straff och vars klientel väsentligen skulle

hämtas från de nämnda tre brottslingskategorierna.

Den ifrågasatta strafformen arbetsfängelse skulle för abnormbrottslingar­

nas del innebära att de fall där tidsbestämda frihetsstraff för närvarande

måste tillgripas i stället skulle i viss utsträckning bliva föremål för den

nya behandlingsformen. Det synes emellertid sannolikt att arbetsfängelse

dessutom skulle draga till sig en del relativt lindriga fall där förvaring

enligt 1937 års lag kan ifrågakomma. Med hänsyn därtill synes det böra

upptagas till övervägande huruvida icke förvaringens tillämplighetsområde

bör begränsas till de svårare fallen och om man då lämpligen kan samman­

föra förvaring och internering till en gemensam behandlingsform, lagtek-

niskt konstruerad som straff och förslagsvis benämnd säkerhetsfäng else.

detta sätt skulle man erhålla en serie obestämda straff, gemensamma för

skilda brottslingstyper, vid vilka differentiering äger rum på verkställighets-

stadiet: ungdomsfängelse och arbetsfängelse för skilda åldersklasser samt

säkerhetsfängelse för de utpräglat samhällsfarliga av båda åldersgrupperna.

På grund av den genomgripande betydelse för hela straffsystemet som

den kriminalpolitiska nybildningen arbetsfängelse skulle erhålla anser bered­

ningen att spörsmålet bör närmare övervägas och att förslag i ämnet bör

framläggas först i samband med den utredning om det straffrättsliga reak-

tionssystemet i dess helhet som uppdragits åt beredningen men som tills­

vidare skall anstå enligt departementschefens beslut den 23 december 1939.

Beredningen anser icke att frågan örn inrättandet av en ny behandlings­

form för vissa abnormbrottslingar nödvändigt måste aktualiseras av det nu

framlagda förslaget till ändrade tillräknelighetsbestämmelser. Den avlast­

ning från sinnessjukvården av psykopater och intellektuellt undermåliga

som blir en följd av den föreslagna nya lydelsen av 5 kap. 5 § strafflagen

synes nämligen till övervägande del komma att avse brottslingar som antingen

kunna erhålla lämplig behandling i samband med s. k. kvalificerad villkorlig

dom enligt 1939 års lag eller utan större olägenhet kunna ådömas tids­

bestämt frihetsstraff eller ock fylla rekvisiten för förvaring enligt 1937 års

lag. För de mellanfall, där viss vådlighet visserligen får anses föreligga men

de begångna brotten detta oaktat icke framstå sorn särskilt grova, synes emel­

lertid förvaringen i sin helt tidsobestämda form innebära en onödig hårdhet.

För vissa undantagsfall åter, där den psykiskt abnorme brottslingens sam-

hällsfarlighet är synnerligen utpräglad, torde maximum för den i 1937 års

lag medgivna minsta tiden (12 år) böra höjas. I

I anslutning till det sålunda anförda har beredningen framlagt förslag till

vissa ändringar i reglerna örn utskrivning och minsta tid i 1937 års lorva-

ringslag. För dessa förslag skall redogörelse lämnas i ett senare sammanhang.

Beredningen har ytterligare betonat att behovet av psykiatrisk expertis

måste i full utsträckning tillgodoses vid säkerhetsanstalterna och alt möjlig-

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

heter borde finnas för rationell vård genom överförande vid behov till sinnes­ sjukavdelning eller sinnessjukhus. Därjämte har beredningen funnit det vara av synnerlig vikt, att en ändamålsenlig differentiering av abnormklientelet komme till stånd och att detta önskemål beaktades vid det fortsatta ut­ byggandet av anstaltsväsendet för förvarade. Av särskild betydelse har be­ redningen jämväl funnit det vara att fångvårdspersonalens utbildning bleve rationellt ordnad samt att därvid personalen å säkerhetsanstaltema bibragtes kännedom om de inom sinnessjukvården praktiserade vårdformerna, t. ex. genom personalutbyte. Som ett oeftergivligt krav har beredningen betecknat att möjligheter för en effektiv eftervård av förvaringsklientelet skapades, när detta genom ikraftträdandet av 1937 års lag och efter genomförande av be­ redningens förslag till nya tillräknelighetsbestämmelser bleve väsentligt ut­ vidgat. Tillräckliga anslag borde ställas till fångvårdsstyrelsens förfogande för att möjliggöra organiserandet av en eftervård som direkt toge sikte på abnormklientelets särskilda behov.

Yttranden.

Yttranden över strafflagberedningens betänkande ha efter remiss avgivits av justitiekanslersämbetet, rikets hovrätter, rådhusrätterna i Stockholm, Gö­ teborg, Malmö och Norrköping, statskontoret, fångvårdsstyrelsen, socialsty­ relsen, medicinalstyrelsen, sinnessjuknämnden, interneringsnämnden, ung­ domsfängelsenämnden, Överståthållarämbetet, länsstyrelserna i Stockholms och Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län, medicinska fakulteterna vid universiteten i Uppsala och Lund samt karolinska institutets lärarkollegium. De sålunda hörda myndigheterna ha i vissa fall bifogat yttranden av under­ ordnade myndigheter. Sålunda har bl. a. fångvårdsstyrelsen vid sitt utlåtan­ de fogat yttranden av sjukvårdsläkarna vid fångvårdens sinnessjukavdel­ ningar. Medicinalstyrelsen har överlämnat infordrade yttranden från direk­ tionerna för samtliga statens sinnessjukhus, vilka i allmänhet hänvisat till yttrande av vederbörande sjukhuschef, ävensom yttranden av sjukhusdirek­ tionerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sjukhusdirektionen i Göteborg har vid sitt yttrande fogat yttrande av styresmannen för Lillhagens sjukhus.

Tillfälle har vidare bereus vissa sammanslutningar att avgiva yttrande över betänkandet. I anledning härav ha yttranden inkommit från följande sammanslutningar eller deras styrelser, nämligen föreningen Sveriges härads­ hövdingar, föreningen Sveriges stadsdomare, föreningen Sveriges landsfog­ dar, föreningen Sveriges landsfiskaler, föreningen Sveriges stadsfiskaler, Sve­ riges advokatsamfund, svenska psykiatriska föreningen, svenska läkaresäll­ skapet och Sveriges läkarförbund. Svenska läkaresällskapet, vars yttrande grundas på ett av sällskapets sektion för psykiatri och neurologi avgivet för­ slag, har bifogat särskilt yttrande av sällskapets sektion för social medicin jämte ett däri åberopat utlåtande av docenten Gösta Rylander. Sveriges läkar­

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

31

förbund har hänfört sig till ett av professorn Olof Kinberg till förbundet av­

givet yttrande, vilket publicerats i Svenska Läkartidningen för år 1943.

Allmän översikt av yttrandenas innehåll.

Beredningens uttalanden och förslag i fråga om tillräknelighetsbestämmel-

sernas utformning ha utan utförligare motivering i allo tillstyrkts eller läm­

nats utan erinran av Göta hovrätt, majoriteten inom Göteborgs rådhusrätt,

rådhusrätten i Malmö, rådhusrätten i Norrköping, polismästaren och krimi­

nalpolisintendenten i Stockholm, landsfogden i Malmöhus län, poliskamma­

ren i Göteborg, föreningen Sveriges landsfiskaler och föreningen Sveriges

stadsf iskaler.

Tillstyrkande yttranden föreligga jämväl från hovrätten över Skåne och

Blekinge, Stockholms rådhusrätt, fångvårdsstyrelsen, ungdomsfängelsenämn­

den, Överståthållarämbetet, t. f. förste stadsfiskalen i Stockholm, länsstyrel­

serna i Stockholms och Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län, landsfog­

den i sistnämnda län, föreningen Sveriges häradshövdingar och föreningen

Sveriges landsfogdar. I flertalet av dessa yttranden ha dock beträffande de­

taljspörsmål vissa erinringar gjorts mot beredningens förslag.

En välvillig inställning till beredningens principiella utgångspunkt att in­

skränka det straffria området kommer till uttryck även i andra yttranden,

i vilka dock uttalas tvivel huruvida beredningens förslag att helt utesluta

psykopaterna från det straffria området utgör en tillfredsställande lösning

av de föreliggande problemen. Yttranden av denna innebörd föreligga från

justitiekanslersämbetet, Svea hovrätt, med instämmande av krigshovråtten,

hovrätten för övre Norrland, minoriteten inom Göteborgs rådhusrätt, inter-

neringsnämnden, landsfogden i Stockholms län, karolinska institutets lärar­

kollegium, föreningen Sveriges stadsdomare, Sveriges advokatsamfund och

svenska läkaresällskapets sektion för social medicin ävensom docenten Ry­

lander i det av nämnda sektion åberopade utlåtandet av honom.

Kritik av beredningens principiella ståndpunkstaganden har framförts

framför allt av medicinalstyrelsen. Därjämte ha beredningens uttalanden och

förslag kritiserats av sinnessjuknämnden, socialstyrelsen, medicinska fakul­

tet ema vid universiteten i Uppsala och Lund, svenska psykiatriska förening­

en och svenska läkaresällskapet samt professor Kinberg i det av Sveriges lä­

karförbund åberopade utlåtandet av honom. I dessa yttranden hävdas med

större eller mindre skärpa, att jämväl psykopater böra kunna straffriförkla-

ras samt att erforderlig vård kan beredas dem endast inom sinnessjukvår­

dens ram.

Att psykopater, åtminstone i viss omfattning, böra kunna straffriförklaras,

anse jämväl många av de enskilda läkare, vilka avgivit yttrande i ärendet. I

flera yttranden från läkarhåll förordas emellertid att sinnessjukvården helt

befrias från psykopatvården. Rörande den närmare utformningen av de nya

tillräknelighetsbestämmelserna lia dock i många av de sist omnämnda ytt­

randena gjorts vissa erinringar.

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

Psykopaternas behandling.

Åtskilliga yttranden innehålla uttalanden, som innebära ett instäm­ mande i beredningens kritik av gällande rätt och dess tillämpning. Svea hovrätt har sålunda anfört:

Strafflagens tillräknelighetsbestämmelser härröra från en tid, då uppfatt­ ningen av hithörande företeelser även i sakkunniga kretsar var en helt an­ nan än för närvarande. Reglerna äro avfattade i ordalag, som äro främman­ de för modern psykiatrisk uppfattning, och i detta läge ha läkarna i stor utsträckning ansett sig kunna och böra vid bedömningen av hithörande frå­ gor mer eller mindre fullständigt bortse från lagens innehåll och låta de in­ dividuella vårdsynpunkterna träda helt i förgrunden. Då domstolarna i käns­ lan av bristande egen sakkunskap i flertalet fall ansett sig ej böra frångå de utlåtanden som avgivits från sakkunnigt håll, har följden blivit, att till- lämpningsområdet för 5 kap. 5 och 6 §§ strafflagen och särskilt för först­ nämnda lagrum utvidgats vida utöver vad som vid bestämmelsens tillkomst varit avsett. 1 lekmannakretsar har man ofta haft svårt att förlika sig med denna utveckling, som ansetts ägnad att undergräva straffbudens allmänpre­ ventiva verkan och leda till resultat, som framstode såsom godtyckliga och kränkande för kravet på likhet inför lagen. Denna uppfattning har väl till stor del berott på bristande insikt i psykiatriska frågor och bristande för­ ståelse för att den anstaltsvård, som de straffriförklarade i regel bli under­ kastade, av dem ofta uppfattas såsom ett lidande, lika stort eller kanske större än straffet. Men det lärer ej kunna med fog förnekas, att genom ut­ vecklingens gång de allmänpreventiva synpunkterna alltför mycket skjutits åt sidan, och det är uppenbarligen betänkligt, att på ett så viktigt område den allmänna opinionen i stor utsträckning ställer sig oförstående till rätts­ tillämpningen, som söker sig nya vägar oberoende av alltjämt gällande lag­ bud.

Att behov föreligger av en reform i fråga om tillräknelighetsbestämmelser- na och det rättsområde i övrigt, som betänkandet avser, har understrukits av justitiekanslersämbetet, som därjämte anfört att nya föreskrifter i ämnet borde vara av beskaffenhet att undanröja den misstro som tillämpningen av tillräknelighetsbestämmelserna i särskilda fall framkallat hos allmänheten. Jämväl interneringsnämnden har framhållit, att de gällande tillräknelighets- reglernas oklara avfattning möjliggjort tendenser att alltmer utvidga otill- räknelighetens område samt att det syntes i hög grad önskvärt att genom lag­ ändring hejda denna utveckling. Länsstyrelsen i Stockholms län har i likhet med landsfogden i länet uttalat, att den kritik som riktats mot de nuvaran­ de tillräknelighetsbestämmelserna och tillämpningen av dem icke torde kun­ na jävas, samt att den föreslagna omredigeringen av 5 kap. 5 § strafflagen förefölle ägnad att leda till en fastare och med den allmänna rättsuppfatt­ ningen mera förenlig lagtillämpning än den hittillsvarande. Uttalanden av enahanda innebörd ha gjorts i flera andra yttranden. Karolinska institutets lärarkollegium har, bland andra, anfört, att kollegiet funne starka skäl tala för det berättigade i beredningens åtgärder att söka åstadkomma ett be­ skärande av möjligheterna att hänföra åtalade psykopater till den grupp abnorma som ej ställdes till ansvar utan omhändertoges av samhället för vård. Ett instämmande i denna synpunkt innebure dock icke, att kollegiet i

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

33

alla avseenden delade beredningens åsikter om gränsen mellan ansvarsfrihet

och straffbarhet eller kunde godtaga den formulering som 5 kap. 5 § straff­

lagen skulle erhålla enligt förslaget. I det yttrande, som på begäran av

svenska läkaresällskapets sektion för social medicin avgivits av docenten

Rylander, har anförts följande.

Beredningens strävan att genom 5 §:s formulering söka avgränsa området

för straffriförklaring synes delvis berättigad, både med hänsyn till allmän­

preventiva skäl och på grund av den växlande praxis, som under senare år

förekommit, då det gällt avgöranden i fråga om straff eller straffrihet för

kriminella psykopater. Undersökningsläkarnas personliga inställning till den­

na fråga har varit ganska olika och medfört olika slutsatser i utlåtanden.

Domstolarna ha haft svårt att följa några enhetliga riktlinjer på grund av

de gällande tillräknelighetsbestämmelsernas ålderdomliga formulering.

Den straffrättsliga behandlingen av de kriminella psykopaterna har or­

sakat mycken tvekan även ur vårdsynpunkt. Lämpligheten att omhänder­

taga dem å sinnessjukhus har varit föremål för synnerligen delade meningar

både inom psykiatriska och rättspsykiatriska kretsar. En mindre del av de

kriminella psykopaterna böra visserligen på grund av sin höggradiga abnor­

mitet omhändertagas å sinnessjukhus men den större delen (t. ex. de vilje­

slappa, emotionellt labila och andra hållningslösa, känslokalla och amora­

liska) kunna icke i vanlig mening sägas vara i behov av vård å sinnessjukhus.

Det är deras kriminalitet, som skulle utgöra den omedelbara intagningsorsa­

ken, ehuru med bakgrund av en konstitutionell abnormitet. Inom straffverk­

ställighetens ram föreligger dessutom möjligheter till ett ganska differentierat

behandlingssätt av detta abnormklientel. Sedan de kompletteringar av straff­

verkställigheten genomförts, vilka beredningen varmt förordar, kunna yngre

kriminella psykopater erhålla kvalificerad villkorlig dom med dess för­

bättrade kontroll, tvångsuppfostran eller ungdomsfängelse, medan de vuxna

likaså kan dömas villkorligt eller till tidsbegränsat straff eller till förva­

ring å säkerhetsanstalt.

Som instämmanden i den kritik beredningen anfört mot tillämpningen av

gällande bestämmelser örn tillräknelighet torde lå betraktas jämväl sådana

yttranden av enskilda läkare, i vilka förordats att psykopaterna skil­

jas från sinnessjukvården. Sjukhuschefen vid Ryhovs sjukhus har

exempelvis anfört, att det måste anses i högsta grad upprörande, att vården

av de psykiskt sjuka skulle kombineras med omhändertagande för förvaring

av allehanda kriminella element, samt att det syntes vara ett oavvisligt krav

att sinnessjukhusen, såsom beredningen föreslagit, befriades från psyko­

paterna och att de asociala imbecilla omhändertoges på specialanstalter. Lik­

artade uttalanden föreligga från åtskilliga andra sjukhuschefer. Sjukhus­

chefen vid S:t Lars sjukhus har anfört följande.

Den som i egenskap av sjukhuschef en lång följd av år tjänstgjort vid eli

större sinnessjukhus, där ett flertal för brott tilltalade, otillrälcneligför-

klarade och för vård intagna psykopater av bada könen varit intagna, Ilai

fått en alltför riklig erfarenhet av bur olämpligt och för sinnessjukvården

skadligt det är att blanda in kriminella psykopater i sjukhusets övriga klien­

tel. Detta förhållande är för övrigt påtalat sedan länge och från flera håll.

När jag ansluter mig till beredningens förslag, gör jag detta i första hand

med tanke på de sinnessjuka och deras vård och behandling på sinnessjuk­

husen. Det är en bjudande nödvändighet för sinnessjukvården, att den blir

Bihang

till riksdagens protokoll lofö. 1 sami. Nr 207.

t*

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

befriad från det kriminella psykopatiska inslaget. Men jag ansluter mig till beredningens förslag även med tanke på psykopaterna.--------— Sinnessjuk­ husen äro vård- och kuranstalter för sinnessjuka, alltså för sjuka människor, men 1m inga eller obetydliga resurser att i korrigerande och uppfostrande syfte påverka de konstitutionellt betingade psykopatiska undantagstillstån­ den. Beredningens förslag att omhändertaga psykopaterna i annan ordning än på sinnessjukhusen är sålunda, enligt min mening, i hög grad ägnat att främja både sinnessjukvården och psykopatvården. Självfallet skall psyko­ paten, därest han drabbas av sjukdom, i vanlig ordning beredas den vård, sjukdomen kräver.

Att psykopater som begått brott icke böra straffriförklaras och omhänder­ tagas för sinnessjukvård har hävdats jämväl av fångvårdsstyrelsen, som framhållit såsom sin uppfattning, att psykopaterna kunde erhålla lämp­ ligare behandling inom fångvårdens ram än å sinnes­ sjukhus. Styrelsen har anfört följande.

Vad angår psykopaterna och de lindrigt intellektuellt undermåliga vill styrelsen ansluta sig till de allmänna synpunkter, som beredningen anfört till stöd för att de icke böra åtnjuta straffrihet. Det synes uppenbart, att dessa kategorier, vilkas själsliga abnormitet icke i och för sig föranleder vårdåtgärder av sinnessjukvårds natur, icke heller i samband med lagföring för brott böra överföras till sinnessjukvården, så mycket mindre som den behandling, de böra erhålla, icke är likartad med den, som tillämpas beträf­ fande sinnessjukhusens övriga klientel. Styrelsen vill i detta sammanhang understryka den av beredningen anförda synpunkten, att det är opsykologiskt och opedagogiskt att i förväg stämpla en psykopat som konstitutionellt ab­ norm, när den blivande behandlingen skall gå ut på att väcka hans ansvars­ känsla och sätta honom i stånd att finna sig tillrätta i samhällslivet.

Vad psykopaterna och de lindrigt intellektuellt undermåliga behöva är icke sjukvård utan pedagogisk fostran, yrkesutbildning och eftervård. De allmänna sinnessjukhusen, i huvudsak avsedda för ett helt annat klientel, äga icke till­ räckliga förutsättningar att kunna omhändertaga dessa intagna på ett så­ dant sätt, att de under anstaltsvistelsen kunna effektivt beredas för ett socialt liv i frihet. Detta beror bl. a. på sinnessjukhusens bristande differentierings- möjligheter, som leda till att straffriförklarade psykopater ofta nog måste sammanföras med straffriförklarade, som äro sinnessjuka. Olämpligheten av ett dylikt sammanförande har vid flerfaldiga tillfällen påtalats även från lä- karhåll. I de fall, där psykopater eller oligofrena placeras i särskilda anstalter, möter den olägenheten, att å dessa med hänsyn till vårdkapaciteten mycket stora anstalter ett sammanförande sker av inbördes mycket olika patienter, unga och gamla, djupt förkomna och tillfällighetsbrottslingar. Även med en uppdelning av klientelet på olika avdelningar kan det icke undgås, att en ge­ mensamhet skapas, som även med sorgfällig övervakning medför moraliska och sociala vådor. Även arbetsförhållandena inom sinnessjukvården äro av naturliga skäl icke tillrättalagda för ett klientel, som i första hand måste er­ hålla yrkesutbildning och tränas att arbeta efter mönster, som så nära som möjligt ansluter sig till det fria arbetslivets förhållanden.

Hur värdefull och oumbärlig den medicinska expertisen än är i fråga örn behandling av människor, som förete avvikelser från det normala, kunna medicinska åtgärder åtminstone icke på medicinens nuvarande stadium av­ lägsna konstitutionella eller anlagsbetingade brister i personligheten. Sinnes­ sjukvården nödgas därför inför dessa fall i huvudsak lita till psykologisk och

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

35

pedagogisk behandling. Sådan behandling kan nied större framgång prak­ tiseras på anstalter, som icke lia sjukvård som sin väsentligaste uppgift. Er­ farenheten från verksamheten på förvarings- och ungdomsanstalter bestyrker detta. Psykopater och intellektuellt undermåliga, som vid sinnesundersök­ ning hänförts under 5 kap. 5 § strafflagen men sedermera efter internerings- nämndens hörande ådömts förvaring, visa sig i regel lämpade för den behand­ ling, förvaringen erbjuder. De anspråk, som å förvaringsanstalten ställas på deli intagnes arbetsförmåga och ihärdighet i arbetet — det må vara i jord­ bruk, vilket t. ex. vid anstalten å Hall har en betydande omfattning, eiler i verkstadsdrift — stärka hans självkänsla, och genom att han undgått straff- friförklaringen har han också undgått att berövas tilltron till sig själv och kanslan av eget ansvar. På liknande sätt förhåller det sig nied de psykopater och intellektuellt undermåliga, som dömas till ungdomsfängelse. Med den differentiering, som råder på detta vårdområde, kunna abnormfallen om­ händertagas på särskilda för dem avsedda anstalter, där behandlingen inrik­ tas på att genom fostran till arbete och pedagogisk ledning återföra dem till ett socialt liv. Enligt styrelsens mening torde det icke råda någon tvekan örn att en psykopat eller intellektuellt undermålig erhåller en för honom tjänli­ gare behandling, därest han intages å en ungdomsanstalt för 25—50 intagna av samma ålder och samma typ än om han intages på ett sinnessjukhus, som är avsett för ett vida större och mycket heterogent klientel.

Styrelsen kan i detta sammanhang icke heller underlåta att framhålla, att behandlingen av de straffriförklarade givit anledning till en ofta återkom­ mande och tidvis mycket skarp kritik. Ända sedan den nya sinnessjuklagens tillkomst har man räknat med att sinnessjukhusen skulle övertaga de Hesta av de straffriförklarade, som vårdas på fångvårdens sinnessjukavdelningar. Utvecklingen har emellertid kommit att gå i helt annan riktning. Trots det fortsatta utbyggandet av sinnessjukhusen ha dessa icke tillnärmelsevis kun­ nat mottaga de straffria i den omfattning, som beräknats. Platsbristen å de statliga sinnessjukhusen beror bl. a. på ökningen av antalet straffriförklarade. Med den utvidgning av straffrihelen, som genom praxis kommit till stånd un­ der senare år, ha allt flera för brott tilltalade personer kommit att hänföras under 5 kap. 5 § strafflagen. Utvecklingen har gått i den riktningen, att allt flera psykopater och lindrigt intellektuellt undermåliga förklarats straffria. Denna tendens har emellertid icke motsvara is av en ökad villighet från sjuk­ husläkarnas sida att taga emot ett större antal straffriförklarade. Tvärtom har styrelsen i mångå fall konstaterat obenägenhet från sjukhusens sida att bere­ da plats för sådana straffriförklarade, som icke äro i egentlig mening sinnes­ sjuka. I betraktande av sinnessjukhusens ovan berörda bristande resurser är en sådan hållning från sjukhusens synpunkt sett förklarlig. Följden har blivit, att de straffriförklarade kommit att stanna kvar längre än beräknat på fång­ vårdens sinnessjukavdelningar, och någon lättnad härutinnan lärer icke heller vara att förvänta i framtiden. Även sedan det nyuppförda Sidsjöns sjukhus nu öppnats, synes antalet personer, som avvakta plats å sinnessjukhus, uppgå till omkring 3 300. Detta antal torde emellertid komma att stegras, bl. a. till följd av den pågående förskjutningen mellan åldersklasserna. Det verkliga underskottet av vårdplatser har nyligen av medicinalstyrelsen beräknats till 5 000. Ytterligare omkring 2 750 vårdplatser beräknas kunna anskaffas genom provisoriska paviljonger och genom utbyggande av redan befintliga sinnes­ sjukhus, men ännu år 1949 skulle enligt en av medicinalstyrelsen framlagd beräkning kvarstå ett underskott av 2 200 platser.

Örn det skall lyckas att inom rimlig tid komma lill rätta med behandlingen av abnormfallen, är enligt fångvårdsstyrelsens mening den av beredningen föreslagna begränsningen av straffriheten den enda möjliga utvägen. I den

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

mån psykiatrisk vård erfordras vid behandlingen av psykopater och lindrigt intellektuellt undermåliga kan den åvägabringas inom fångvården. En för­ stärkning av den psykiatriska expertisen kommer även det abnormklientel till godo, som redan nu omhändertages å fångvårdens anstalter.

Beredningen förutsätter, att de nya lagarna om villkorlig dom samt om för­ varing och internering i säkcrhetsanstalt få träda i kraft senast samtidigt med beredningens förslag till ändrade tillräknelighetsbestämmelser. De psykopater och intellektuellt undermåliga, som enligt hittills tillämpad praxis plägat straffriförklaras, skola enligt beredningen erhålla s. k. kvalificerad villkorlig dom eller dömas till förvaring i säkerhetsanstalt eller till tidsbestämt straff. För de yngre åldersgrupperna skola skyddsuppfostran, tvångsuppfostran och ungdomsfängelse ifrågakomma. Enligt styrelsens mening torde det ifrågava­ rande klientelets vårdbehov kunna tillgodoses inom ramen för ovannämnda behandlingsformer, dock under förutsättning att vissa reformer genomföras. Såsom beredningen framhållit är det av vikt, att psykiatrisk vård i mån av behov kan beredas alla å fångvårdsanstalt intagna. I detta hänseende innebär den föreslagna utbyggnaden av fångvårdens sinnessjukavdelningar väsentliga förbättringar. Även den föreslagna befogenheten att för specialbehandling överföra å fångvårdsanstalt intagen till allmänt sinnessjukhus är av betydelse i delta sammanhang. Tillräckliga anslag böra ställas lill fångvårdsstyrelsens förfogande för en ytterligare utbyggnad av yrkesutbildningen vid ungdoms- och säkerhetsanslalterna och till förstärkning av eftervården åt det klientel, som utskrives eller frigives från fångvårdens anstalter. Beträffande anstalts- organisationen för förvarade ansluter sig styrelsen till det av beredningen framlagda önskemålet örn en utbyggnad, som möjliggör ökad differentiering av de intagna.

Styrelsen har slutligen framhållit, att genomförandet av det förslag om änd­ ringar i 1916 års verkställighetslag, som framlagts vid 1943 års riksdag, kom- me att medföra möjligheter att behandla psykopater och intellektuellt under­ måliga, som dömts till tidsbestämda straff, under mera öppna former, samt att genomförandet av förslaget om obligatorisk villkorlig frigivning komme att innebära en välbehövlig förbättring av eftervården åt samma kategorier. Åvägabringandet av en förbättrad utbildning av fångvårdspersonalen finge också betydelse icke minst för en rationell behandling av abnormklientelet.

Rörande möjligheterna att bereda psykopater erforderlig vård inom fång­ vårdens ram har vidare internering snämnden — som dock ifrågasatt, huru­ vida icke vissa allvarligare fall av psykopati alltjämt borde kunna föranleda straffriförklaring — anfört följande.

I fråga om den straffrättsliga behandlingen av sådana själsligt abnorma, som icke böra straffriförklaras, kan nämnden i huvudsak ansluta sig till vad strafflagberedningen anfört. En konsekvens av den inskränkning av otillräk- nelighetens område, som förslaget innebär, blir att vissa grupper abnorma, som hittills brukat straffriförklaras, skulle överföras till förvaringsinstitutets tillämpningsområde. Detta är enligt nämndens mening riktigt och lämpligt. Förvaringsinstitutet, för vars tillämpning nämnden i första hand är ansvarig, synes väl ägnat att mottaga detta klientel. Härvid förutsättes emellertid, så­ som i betänkandet framhållits, att de förvarade verkligen erhålla rationell behandling av ändamålsenligt utbildad personal samt framför allt en efter­ vård, minst lika god som den de från sinnessjukhusen utskrivna straffriför- klarade nu kunna få. Såväl för dessa ändamål som för tillgodoseende av an- staltsbehovet krävas ökade anslag.

Kungl. Majlis proposition nr 207.

37

Vad särskilt angår vården av själsligt abnorma unga brottslingar har ung­

doms fängelsenämnden, som anslutit sig lill de av beredningen anförda all­

männa synpunkterna på bestämmandet av området för straffriheten, uttalat att

ungdomsfängelse i och för sig vore väl lämpat som behandlingsform för icke

alltför svåra abnormfall, framför allt genom sin relativa tidsobestämdhet och

den ändamålsenliga differentieringen samt tack vare möjligheterna till yr­

kesutbildning, i vilket hänseende ungdomsanstalterna torde fördelaktigt skilja

sig från vissa sinnessjukhus. Av vikt vore emellertid att tillräckliga medel ställ­

des till förfogande för en verkligt effektiv eftervård. Nämnden har också velat

understryka vikten av att befattningshavarna vid de för psykopater avsedda

ungdomsanstalterna erhölle en utbildning, som gjorde dem förtrogna med

inom sinnessjukväsendet tillämpade vårdformer.

I det yttrande, som avgivits av sjukhuschefen vid S:t Jörgens sjukhus, har

beredningens förslag angående psykopaternas behandling i huvudsak till­

styrkts med den motiveringen alt, även om vården av psykopaterna rätteligen

hörde sinnessjukvården till, de medicinska synpunkterna i förevarande hän­

seende syntes böra vika för andra samhälleliga intressen, som talade för att

psykopaterna underkastades straffbehandling. I yttrandet har anförts bl. a.

följande.

Uppenbart är att läkekonstens målsmän icke kunna frångå den uppfatt­

ningen, att uppgiften att vårda psykopaterna i huvudsak åvilar dem. I läke­

konstens uppgifter i samhället ingår ju att bereda kroniskt sjuka och invali­

der, såväl missbildningar som sekundärinvalider, lindring i deras lidanden.

I denna sin uppgift samarbetar läkekonsten med en mängd olika sociala vård-

organ.

o o

Det är följaktligen helt naturligt, att läkekonsten vill förbehålla at sig var­

dén även av psykiska missbildningar, vare sig dessa — såsom beträffande

de intellektuellt underutvecklade — huvudsakligen avse förståndslivet, eller —

såsom beträffande psykopaterna — huvudsakligen känslo- och viljelivet. Att

i dessa fall samarbetet med andra sociala vårdorgan måste vara synnerligen

intimt är uppenbart, men i sitt arbete måste läkekonsten vara i möjligaste

mån fri och intaga en central ställning, och dess principer måste vara de

grundläggande. Detta betyder naturligtvis på intet sätt, att andra viktiga sam­

hälleliga synpunkter — av exempelvis allmänpreventiv art eller bottnande i

skäliga krav på enkelhet och schablonisering — icke beaktas. Kräva dessa

obetingat, att individerna beredas obehag eller skadas, så måste läkarna även

finna sig häri. Läkekonstens målsmän måste emellertid fordra skälig bevisning,

alt samhälleliga krav verkligen nödvändiggöra att, ifråga om omhänderta­

gandet av abnorma brottslingar, läkekonsten underordnas icke-medicinska

principer för omhändertagandet.

Med hänsyn härtill måste problemet örn kriminella psykopaters omhän­

dertagande granskas och därvid måste givetvis de socialt-empiriska och de

biologiskt-empiriska synpunkterna skänkas det största beaktande.

Det måste då först fastslås, att ur individualpreventiv synpunkt är att före­

draga sådant omhändertagande, som icke hämmas av individualprevenlionen

ovidkommande bestämmelser. Ett strafförfarande måste därför a priori gene­

rellt sett vara underlägset den medicinska linjen för omhändertagandet, vid

vilken individens objektiva förbättring ju är huvudsyfte och vid vilken åtgär­

der i detta syfte kunna utan hänsyn till fastlåsta regler genomföras. Detta sy­

nes icke lia framhållits av beredningen. Tvärtom är beredningen angelägen

att söka påvisa brister i den bevisning, som från sinnessjukvårdens sida före- bragts för att styrka, att sinnessjukvården, trots att den ej utrustats med skä­ liga resurser, lyckats särdeles väl med uppgiften att omhändertaga straffri- förklarade psykopater.

Vid granskning av de praktiska lösningar, som kunna tänkas örn—i mot­ sats till beredningens förslag — den medicinska linjen gives företräde, fram­ ställer sig dels 1) möjligheten av specialanstalter för psykopater inom sinnes­ sjukvårdens ram, dels 2) möjligheten av fristående psykopatanstalter inom rikets sjukvårdsorganisation.

Det förstnämnda alternativet, som innebär en utbyggnad av den inom sin­ nessjukvården befintliga organisationen för vård av psykopater, måste icke blott ur ekonomisk utan ur en rad andra synpunkter givas företräde. Sam- organisation med den egentliga sinnessjukvården medför en betydande för­ enkling beträffande de omhändertagnas vård, enär den egentliga sinnessjuk­ vårdens resurser slå till förfogande bl. a. vid de psykiska undantagstillstånd, sorn hos psykopater ofta uppträda. Därjämte skulle dessa anstalter väl läm­ pa sig för vård av uppenbarligen potentiellt samhällsfarliga psykopater, där ännu intet inträffat, som kan föranleda åtal och där alltså sträf friförklaring ej kan ifrågakomma. Vidare skulle en tillfredsställande lösning av läkarvår­ den kunna vinnas och därjämte kunde dessa psykopatanstalter även tjänst­ göra som rättspsykiatriska undersökningsstationer.

I detta sammanhang må anföras det missvisande i att beredningen som skäl mot sinnessjukvård åt straffriförklarade psykopater framhåller, "att flera sin­ nessjukläkare påpekat, att sinnessjukhusens regim icke passar för psykopa­ ter11^ Påpekandet betyder ju ingenting annat lin alt sinnessjukvården ej i tillräcklig mån utrustats med behövliga särskilda resurser för vård av detta feivel. Precis samma sak gäller fångvården, och kunde alltså anföras som skäl för fångvårdens olämplighet att omhändertaga psykopaterna.

Vad beträffar de allmänpreventiva synpunkterna, så synes straffbehand- lingen vara att föredraga, men endast under den förutsättningen, att tiden för omhändertagandet i det särskilda fallet icke maximeras eller att maximi­ tiden sättes synnerligen hög. I annat fall torde den allmänpreventiva verkan av den nuvarande betydligt humaniserade straffbehandlingen bli avsevärt un­ derlägsen den allmänpreventiva verkan, som kan förväntas av tidsobestämd internering å psykopatanstalt inom sinnessjukvården. Vad vidare beträffar de allmänpreventiva synpunkterna, så synes det motiverat att undersöka, örn ej antalet psykopater bland samtliga kriminella är så litet, att deras undanta­ gande från straffbehandlingen redan på grund härav måste spela en liten roll för strafflagens allmänpreventiva verkan. Då man av betänkandet ser, att av de som blivit undersökta — alltså redan presumtivt sinnesabnorma — ej mindre än 16,7 % blivit normalförklarade och 28,7 % halvabnormförkiarade medan straffrihet ifrågakommit i 53,2 %, så torde med hänsyn jämväl lill att normalförklaring ingalunda är inskränkt till dem, som förövat blott ring­ are brott, den slutsatsen vara berättigad, att antalet normala brottslingar är så överlägset antalet abnorma, att strafflagens allmänpreventiva verkan här­ igenom tillgodoses — även örn nian till äventyrs hyser den uppfattningen, att straff verkar bättre allmänpreventivt än sinnessjukvård.-------------

Av de viktigare synpunkterna av mera principiell natur, som måste an­ läggas beträffande frågan om medicinsk linje eller straffbehandlingslinje för psykopaternas vidkommande, återstår att beröra vedergällningssynpunkterna. Det torde väl icke kunna förnekas, att det är dylika synpunkter, som äro av­ görande för det allmänna rättsmedvetandet i kriminella frågor eller den upp­ fattning örn rättvisa, som är tillfinnandes hos den allmänna opinionen. Att den sistnämnda är beträffande de särskilda fallen felaktigt eller i varje fall

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

39

ofullständigt orienterad är uppenbart. Andra synpunkter och bevekelsegrun-

der än objektivt klarläggande ligga bakom de krafter, som utforma den all­

männa opinionen.

Det faller utanför undertecknads erfarenhetsområde att taxera betydelsen

av detta motiv för att underkasta å känslo- och viljelivets område abnorma

och på grund härav kriminella människor straffbehandling, låt vara en avse­

värt förbättrad och humaniserad sådan. Med hänsyn till den allmänna

kulturella standarden i landet borde det dock finnas skäl betvivla,

att detta motiv är tillräckligt starkt för att undanhålla ifrågavarande själs­

ligen missbildade och lytta människor den vård, till vilken de ur humanitär

synpunkt böra ha rådighet. Frågan örn detta motivs betydelse är emellertid

enligt mitt förmenande den centrala i hela den föreliggande problemställ­

ningen. Med hänsyn till vad som anföres i betänkandet, har undertecknad

kommit till den uppfattningen att nu ifrågavarande motiv är av så av

görande betydelse, att straffbehandling av psykopater icke kan undgås, och

att sålunda de biologiskt-empiriska synpunkterna måste träda tillbaka.

I fortsättningen av yttrandet uttalas, att om man bestämmer sig för straff­

behandling av kriminella psykopater nödiga vårdformer måste skapas inom

fångvårdens ram. Härom anföres bl. a.:

Den väg, vilken beredningen tänkt sig för att praktiskt lösa de uppkomman­

de svårigheterna att få de olika brottslingarna att fylla de olika formella kra­

ven på kvalifikation för lämpligt omhändertagande, nämligen skapandet av

en ny strafform, arbetsfängelse, har ställts på framtiden såsom för genomgri­

pande. Men även örn den genomfördes, torde den visa sig otillräcklig. Det

finnes exempelvis en rad sexuellt abnorma, som icke ha något som helst

gemensamt i behandlingsavseende med arbetsskygga alkoholister och andra

psykiskt abnorma. Jag tänker här särskilt på recidiverande exhibitionister

och sedlighetssårande uppträdande fetischister.

Att reda sig med villkorliga domen, frihetsstraffen och förvarings- och in­

terneringslagen av år 1937 går ännu mindre. Visserligen kommer det »till

övervägande del», för att citera beredningens formulering, att vara fråga örn

fall, där så låter sig göra, men det är väl ändå icke godtagbart att ett antal

abnorma människor skola bli föremål för oriktig behandling.

Med hänsyn till den humanisering och utveckling överhuvudtaget, som

fångvården på senare år undergått ej minst vad beträffar den psykiatriska

sidan av vården och särskilt med hänsyn till av beredningen föreslagna be­

tydande förbättringar av denna, innefattande bland annat ökad psykiatrisk

kompetens hos fängelseläkarna, synes dock ej i och för sig omöjligt, att in­

om fångvårdens ram bereda de psykiskt abnorma en i huvudsak tillfreds­

ställande vård, trots de för sådan hinderliga bestämmelser, som med hän­

syn till strafförfarandet måste förefinnas.

Å andra sidan har vad beredningen föreslagit i fråga om psykopaternas

behandling i åtskilliga yttranden från medicinskt håll föranlett bestämda gen­

sagor. Därvid har hävdats, att det vore felaktigt att undantaga psykopaterna

från möjligheten alt bliva straffriförklarade saint alt den rätta behandlingen

av psykopaterna vore att omhändertaga dem inom sinnessjukvården.

Innan redogörelse lämnas för dessa yttranden torde särskilt böra nämnas,

att medicinalstyrelsen i anledning av den kritik beredningen riktat mot nu­

varande praxis i fråga örn det rättspsykiatriska bedömandet anfört

följande.

40

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

Att praxis beträffande tiilräknelighetsbestämmelserna i stor utsträckning kommit att bestämmas av den medicinska sakkunskapen är helt naturligt, och att den blivit beroende av »de åskådningar, som vid olika tider varit representerade inom medicinalstyrelsen» torde vara ett uttryck för att medi­ cinalstyrelsen följt med i den psykiatriska vetenskapens utveckling. Allt­ eftersom nya erfarenheter ha gjorts på det vetenskapliga området eller nya åsikter framförts har medicinalstyrelsen kritiskt granskat dessa och i sitt ställ­ ningstagande i rättspsykiatriska frågor sökt följa den uppfattning, som vid olika tider kunnat anses som representativ.

Strafflagberedningen har framhållit, att antalet straffriförklaringar stän­ digt ökat, vilket har tilldragit sig uppmärksamhet, och invändningar ha rests mot tendensen alt utsträcka SL 5:5 till att omfatta psykiska tillstånd, vilka tidigare ej lett till straffriförklaring. Medicinalstyrelsen vill i detta sam­ manhang påpeka att beredningens ofta återkommande uttryck örn »det ständigt ökade antalet straffriförklaringar» är något vilseledande. De abso­ luta talen för dem, som bedömts enligt SL 5: 5, förete visserligen en kon­ tinuerlig ökning, men antalet undersökningsfält har ju också ökat högst väsentligt hela tiden och den procentuella siffran på antalet 5: 5-or är i stället förvånansvärt konstant, omkring 53—54 %>. Det kan sålunda icke utan vidare påstås, att en utvidgning av området för straffrihet har ägt rum.

Beträffande spörsmålet om psykopaternas behandling har utifrån all­ männa kriminalpolitiska synpunkter socialstyrelsen anfört, att mycken misstro mot straffrihetsinsti tutet sannolikt skulle undanröjas, därest domstolarna, i stället för att blott förklara psykiskt abnorma tilltalade för strafflösa, direkt förordnade örn deras intagande på sinnessjukhus eller örn annan lämplig skyddsåtgärd. Det skulle därmed bli klargjort, att en kriminal­ patient, örn han också icke dömdes till straff, dock icke undginge att bli socialt ansvarig för brott mot samhällets lagar. I styrelsens yttrande har vidare anförts följande.

Psykopater äro, liksom de sinnessjuka och sinnesslöa, abnorma och ofta missanpassade individer. Både deras anhöriga och personer, sysselsatta inom samhällets socialvård, veta nogsamt besked härom. Psykopatier finnas av skilda slag, och till en del rör man sig här på ännu icke utforskade områden, men det är i varje fall fråga om mer eller mindre utpräglade sjukdoms- eller abnormtillstånd, och vårdproblemet är därför väsentligen ett problem av me­ dicinsk art. Detta sakförhållande har icke som sig bör beaktats i betänkandet. Psykopatiska fångars särskilt ogynnsamma reaktioner gentemot vård på fångvårdsanstalter bagatelliseras med en hänvisning till alt även normala brottslingar kunna fara illa av de behandlingsmetoder, som tillhöra straff­ verkställighetens område. Det är dock givet, att dessa metoder bli särskilt olämpliga beträffande de psykiskt abnorma. I samband med diskussionen av frågan om formerna för en straffrättslig särbehandling av vissa psykiskt abnorma brottslingar komma problemets komplikationer i viss mån till synes i betänkandet, och det erkännes här, att ifrågavarande brottslingars psykiska art erfordrar »differentierande» åtgärder och i vissa fall »behandling av sjuk­ vårdande natur». Det göres emellertid gällande, att abnormbrottslingarnas behov av en särbehandling bättre än nu bör kunna tillgodoses inom straff­ verkställighetens ram, efter det att vissa reformer där ha genomförts, var­ vid tillämpning av långvariga frihetsstraff för deras vidkommande anbc- falles. Här möter en uppfattning örn straffsystemets möjligheter, vilken ter sig som ett återfall i ett inhumant och redan föråldrat åskådningssätt. De

41

fångvårdsanstalten som komma att tillhöra även ett reformerat straffsystem,

kunna icke rimligtvis vara lämpade för de psykiskt abnorma. Fångvård kan

icke ersätta sjukvård. Fångvård åsyftar i sig själv strafflidande, icke

sjukvård; och där utbildar sig gärna en viss disciplinanda och av straffanstal­

ten präglad mentalitet, som icke hör samman med vård av själssjuka indi-

vider.

Det synes vara uppenbart, att psykopatiska kriminella som regel måste

behandlas som sjuka människor. Styrelsen anser sig för sin del höra hävda,

att vårdbehovet för denna grupp bäst tillgodoses inom sinnessjukvårdens

ram. De mera svårskötta fallen böra överföras på särskilda avdelningar inom

sinnessjukhusen, tills en mera rationell lösning av hela problemet om lämp­

lig vård åt personer, som förete psykiska rubbningar och på grund härav äro

farliga för andras personliga säkerhet eller störande för allmän ordning och

säkerhet, kan komma till stånd.

Icke heller det nuvarande förvaringsinstitutet synes kunna motsvara kravel

på en lämplig form för en särbehandling av vissa psykiskt abnorma brotts­

lingar, såsom det i betänkandet 1'örutsättes. Enligt styrelsens mening har

strafflagberedningen här icke beaktat, att det ursprungliga syftemålet med

förvaringsinstitutet i verkligheten måste anses ha blivit i väsentlig man för­

felat i och med det att man i själva verket här har fått en straffanstalt i

stället för en vårdform, särskilt avpassad för de psykiskt abnorma. Den

nya lagen av år 1937 om förvaring och internering i säkerhetsanstalt har

icke skapat nödiga förutsättningar för en ändring av detta system, trots att

den där avsedda behandlingen lagiekniskt är konstruerad som skyddsåtgärd

och icke som straff. Den upptager nämligen icke behöriga föreskrifter om

anstaltens ställande under medicinsk ledning och förseende med i sinnes­

sjukvård skolad vårdpersonal. Beredningen har visserligen förutsatt, att

»vården av sinnesoroliga fångar» vid behov skulle kunna tillgodogöra sig den

medicinska sakkunskapen vid de rättspsykiatriska undersökningsanstalter,

som enligt förslaget skulle anknytas till fångvårdens sinnessjukavdelningar.

Dessa fylla dock enligt beredningens egen framställning icke nutida krav på

anstalter för sinnessjukvård. Några konkreta förslag att göra sinnessjukav­

delningarna inom fångvården till fullmåliga sinnessjuk vårdsanstalter har be­

redningen icke framlagt. Det synes också vara mycket osannolikt, att man

inom straffverkställighetens ram överhuvud skulle kunna erhålla fullgoda

dylika anstalter och därmed ernå en tillfredsställande behandling av psy­

kiskt abnorma brottslingar.

I betänkandet åberopas i detta sammanhang erfarenheten från ungdoms­

fängelserna. Den omständigheten, att även psykopatiska förbrytare där ha

kommit att vårdas, har uppenbarligen spelat en mycket väsentlig roll för

strafflagberedningens ståndpunktstagande till frågan örn abnormbrottslingars

behandling överhuvud. Erfarenheterna från dessa fängelser torde emellertid

ha tolkats alltför gynnsamt i nämnda hänseende. Det erkännes dock även i

betänkandet, att behandlingen av till ungdomsfängelse dömda abnormbrotts­

lingar icke har varit utan brister trots en viss »differentiering» av klientelet,

och det uttalas i detta sammanhang, alt fångvårdstjänstemännen äro i be­

hov av en utbildning, sorn gör dem mera förtrogna med de inom sinnessjuk­

väsendet tillämpade vårdformerna.

Enahanda tankegångar som kommit till synes i socialstyrelsens yttrande

ha utvecklats av professor Kinberg, som anfört:

Det är ett inte bara av läkare som sysslar med behandling av psykiskt sjuka

och abnorma människor utan också av en stor mängd personer som i olika

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

sammanhang utövar annan människovårdande verksamhet nogsamt känt fak­ torn att de s. k. psykopaterna i eminent grad intar en undantagsställning i sam- Hållet, ätt de mycket ofta är socialt missanpassade och därför gång på gång pakallar ingripanden av olika människovårdande institutioner. Deras konsti­ tutionella abnormitet anses också i så hög grad motivera vårdåtgärder att

»inställningar gång på gång gjorts av olika myndigheter till statsmakten örn särskilda åtgärder för vård av dessa s. k. psykopater. Inom alkoholistvården, saväl den öppna vården som anstaltsvården, äro de ett crux som vållar hart när oövervinnliga svårigheter. Hela bottenskiktet i samhället — asociala para- siter, »lösdrivare», prostituerade m. fl. — vimlar av »psykopater» för vilka lämpliga vårdåtgärder ännu saknas och som fördenskull på mångfaldiga sätt vallar sina närmaste och andra människor bekymmer, lidanden och faror. Det är också en tidsfraga när samhället måste vidta särskilda vårdåtgärder för denna stora skara av samhällsstörande, ofta manifest och kroniskt kriminella och nästan alltid potentiellt kriminella element. Av det beklagliga faktum att sådana åtgärder ännu inte vidtagits drar nu beredningen den säregna slutsat­ sen att dessa »psykopater» i straffrättsligt hänseende inte heller bör »tiller­ kännas en undantagsställning», att straffrättsliga säråtgärder för »psykopater» skulle vara endast en förmån för dessa, medan strafflagberedningen helt sy- nes förbise det för lagstiftaren dock ännu viktigare faktum att det vore en förman för samhället att finna lämpliga vårdformer för detta i hög gad sär­ artade klientel, både när dess missanpassning yttrar sig i ett samhällsstörande och skadligt beteende som inte rubriceras som brott och när de begått brotts­ liga gärningar.-------------

De senaste decennierna av den kriminalpolitiska utvecklingen här i landet har haft en mycket tydlig tendens att ersätta straffen med skyddsåtgärder, med ett enda av vissa omständigheter betingat undantag (det s. k. ungdoms­ fängelset som dock, trots sin tekniska straffkaraktär, uttryckligen sagts vilja arbeta med de sociala metoder som tillhör skyddsåtgärderna). Visserligen har det praktiska förverkligandet inte hållit jämna steg med den ideala tenden­ sen. När förvaringsanstalten för vissa abnorma brottslingar skulle ta kon­ kret form yrkades av åtskilliga inom nutida kriminalpolitik orienterade lä­ kare att den skulle ställas under medicinsk ledning. Detta skedde emellertid inte, utan anstalten har ända sedan den kom i bruk år 1928 stått under led­ ning av vanliga fångvårdstjänstemän med tillhjälp av personal utbildad som vanliga fångkonstaplar. Följden härav är att anstalten hela tiden varit och alltjämt är en maskerad straffanstalt. När beredningen nu vill göra den även foimellt till en straffanstalt är detta kanske uttryck för en lovvärd önskan att låta sken och verklighet så långt möjligt sammanfalla, men på samma gång ett avsteg från de principer som legat till grund för den kriminalpoli­ tiska utvecklingen här i landet under de senaste årtiondena.

Beredningens förslag till formulering av de s. k. tillräknelighetsbestämmel- serna och därmed sammanhängande radikala omläggning av viktiga princi­ per för den kriminalpolitiska behandlingen av brottslingar är uppenbart reak­ tionära och stridande mot de tendenser till en humanisering och rationalise­ ring av kriminalpolitiken som under senare decennier på ett mycket markerat sätt gjort sig gällande här i landet.

Jämväl i andra yttranden har till särskilt bemötande upptagits bered­ ningens påstående att psykopaterna i samhällslivet icke intaga någon särställning. Medicinalstyrelsen har i detta hänseende anslutit sig till vad sjukhuschefen vid Ulleråkers sjukhus, professor B. Jaco­ bowsky, anfört i ett till styrelsen avgivet yttrande. Detta yttrandes innehåll är

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

43

i väsentliga delar lika lydande med det yttrande, som avgivits av medicinska

fakulteten vid universitetet i Uppsala. Sistnämnda yttrande innehåller i nu

ifrågavarande hänseende följande.

Psykopatien förlänar i sina svårare former i regel sin bärare en samhällelig

särställning. På de statliga sinnessjukhusen vårdades enligt beredningens ut­

redning den 31 december 1941 281 manliga och 201 kvinnliga icke kriminella

psykopater, vartill komma alla de som vårdats på de tre slöra städernas kom­

munala sinnessjukhus, där antalet icke straffriförklarade psykopater är ännu

större. På alkoholistanstalterna liksom bland lösdrivarna utgöra psykopaterna

en betydande del. Bland dem som efter självmordsförsök intagas på lasarett

utgöra psykopaterna likaledes flertalet, vartill komma de många fall, där

anhöriga till asociala eller besvärliga psykopater söka råd hos läkare. Att de

gravare, icke kriminella psykopaterna icke äro omhändertagna i större ut­

sträckning torde bero på den omständigheten, att den offentliga psykopatvår­

den icke blivit i tillräcklig grad utbyggd. Vårdplatserna vid kriminalasylen i

Växjö och psykopatavdelningen vid Sidsjöns sjukhus äro otillräckliga, de

kunna ej ens mottaga alla straffriförklarade manliga psykopater, och för

kvinnliga psykopater finnas överhuvud taget inga speciella vårdmöjligheter.

Även örn man ser problemet från den psykologiska sidan lämnar beredning­

ens argumentering rum för bestämda invändningar. Beredningen skriver: »I

sin betydelse av en sjuklig förändring av själslivet av djupgående natur skil­

jer sig sinnessjukdom från de konstitutionella abnormlillstånden». Denna

distinktion kan fakulteten icke tillerkänna generell giltighet. En sinnessjuk­

dom kan vara av mycket lindrig ari och endast medföra lindriga och för icke­

fackmannen svårt iakttagbara själsliga förändringar, medan ett konstitutio­

nellt abnormtillstånd kan vara utomordentligt djupgripande och svårartat och

medföra de mest vittgående följder för vederbörandes sociala anpassning.

I enlighet med vad ovan anförts kan fakulteten icke ansluta sig till bered­

ningens förslag att generellt undantaga psykopatierna från de tillstånd, som

medföra straffrihet, men kan så långt följa beredningens ståndpunkt att den

anser att straffrihet bör begränsas till de svåraste formerna av psykopati, vilka

oavsett det åtalade brottet medfört en oförmåga till normal social anpassning.

Därest man väljer en sådan väg, torde även de betänkligheter av allmän-

preventiv art, som psykopaternas generella exculpering skulle medföra falla

bort, och såväl allmänpreventionens som individualpreventionens intressen

skulle kunna tillgodoses därigenom att vissa straffriförklarade psykopater be­

reddes vård å specialavdelningar inom sinnessjukvården, där vården finge en

mindre sjukvårdsbetonad karaktär och mera inriktades på en reedukativ re­

gimbehandling än på de för vård av vanliga sinnessjuka avsedda avdelning­

arna (ävensom möjligen genom införande av en minimivårdtid).

I beredningens argumentering intaga de nuvarande otillfredsställande vård-

möjligheterna för psykopaterna inom sinnessjukvården en framträdande plats.

Denna vårdtekniska fråga torde vara av underordnad betydelse, då den utan

svårighet skulle kunna lösas, och den bör uppenbarligen icke få inverka vid

det principiella avgörandet rörande psykopaternas slraffrättsliga behandling.

Det är otvivelaktigt riktigt att den statliga sinnessjukvården har stora svårig­

heter med det ständigt ökande antalet straffriförklarade psykopater, vilka icke

passa på de för sinnessjuka avsedda avdelningar, där de måste vårdas, vilket

medför svårigheter för dem och för de där vårdade sinnessjuka, ökningen av

de straffriförklarade psykopaterna på de statliga sinnessjukhusen har gått

med en oroväckande hastighet och synes särskilt lia vållat do statliga sjuk­

hus stora svårigheter, som äro belägna i närheten av de stora städerna, vilkas

kommunala sinnessjukhus på grund av ett mellan staten och städerna upp­

44

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

rättat avtal äro befriade från skyldigheten att vårda straffriförklarade. Sam­

manförandet av kriminella psykopater och icke kriminella sinnessjuka på ge­

mensamma vårdavdelningar är enligt fakultetens mening från humanitär och

medicinsk synpunkt utomordentligt olämpligt. Om de befintliga psykopat-

avdelningarna vid statens sinnessjukhus kompletterades med ytterligare ett

antal och området för psykopaternas straffrihet inskränktes i enlighet med

ovanstående, skulle psykopaternas vårdfråga kunna lösas helt inom den nu­

varande sinnessjukvårdens ram, och i viss utsträckning troligen utan några

nybyggnader. Detta anser fakulteten vara den lämpligaste lösningen.

Det torde i detta sammanhang böra framhållas, att psykopatvården är det

mest försummade psykiatriska vårdområdet. Många psykopater, hos vilka

alkoholism eller lösdriveri endast är ett symtom på deras allmänna psykiska

abnormitet, vårdas nu på alkoholist- eller tvångsarbetsanstalten där de efter

utskrivningen ständigt recidivera, emedan deras psykiska abnormitet gör en

social anpassning omöjlig. För detta klientel liksom för andra kategorier av

vårdbehövande psykopater finnas inga adekvata vårdmöjligheter, och en ut­

byggnad av den statliga sinnessjukvårdens möjligheter att i erforderlig ut­

sträckning omhändertaga psykopater skulle därför även tillgodose ett allmänt

socialmedicinskt behov. Tilläggas hör att en rationell utbyggnad av sinnes­

sjukvårdens möjligheter att omhändertaga vårdbehövande psykopater, således

ej blott straffriförklarade, kan förväntas ha en betydelse även ur allmän

brottsprofylaktisk synpunkt.

Svenska psykiatriska föreningen och svenska läkaresällskapet, vilkas ytt­

randen i allt väsentligt äro lika lydande, lia anfört följande.

Beträffande psykopaternas vård på sinnessjukhus må erinras, att utveck­

lingen går i den riktningen att mer svårskötta psykopater av viss typ överföras

till specialavdelningar, där huvudvikten lägges på en mediko-pedagogisk be­

handling med yrkesutbildning eller arbetsterapi. Emellertid äro platserna på

sådana specialavdelningar ännu otillräckliga, varför många psykopater få gå

på vanliga sinnessjukavdelningar. Detta har medfört besvärligheter och irrita­

tion samt givit upphov till önskemålet att sinnessjukhusen skulle befrias från

psykopaterna. Dessa vårdtekniska problem kunna emellertid lösas på admi­

nistrativ väg och böra därför icke anföras som motiv för ifrågavarande lag­

ändring. Det är icke heller förenligt med läkarekallets värdighet att skjuta

ifrån sig ett vårdklientel, som otvivelaktigt tillhör läkarens arbetsområde men

som av praktiskt-tekniska skäl vållar svårigheter.

Beredningen synes lia utgått från den uppfattningen, alt alla kriminella psy­

kopater, som äro i behov av anstaltsvård, skola uppfostras, korrigeras’eller

yrkesuthildas och att detta lämpligen bör ske å fångvårdens anstalter. Då

emellertid psykopaterna håde i diagnostiskt och terapeutiskt hänseende äro ett

av psykiatriens mest brännande problem är det uppenbart att även behand­

lingen av dessa psykopater är en medicinsk- psykiatrisk angelägenhet, som

bäst kan tillgodoses inom sinnessjukvårdens ram.

Åtskilliga enskilda läkare, som avgivit yttrande i ärendet, ha utvecklat lik­

nande synpunkter som i de senast refererade yttrandena. Sålunda har exem­

pelvis t. f. sjukhuschefen vid Vipeholms sjukhus — som visserligen erkänt

det olämpliga och rent av skadliga i att blanda in kriminella psykopater i sin­

nessjukhusens övriga klientel — starkt ifrågasatt huruvida det vore lämpligt

att överföra psykopaterna till fångvården och dess organ. I yttrandet har an­

förts:

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

45

Just emedan psykopaterna utgöra det psykiatriskt och kriminologiskt mest

problematiska kapitlet böra de göras till föremål för särskild uppmärksam­

het från läkarnas sida. I stället för att utlämna psykopaterna åt straffverk­

ställighet och fångvårdsanstalter av olika slag bör den medicinska sakkun­

skapen på av läkare ledda sjukvårdsinrättningar göra dem till föremål för

medicinsk undersökning och vård. Psykopatvården är icke en fångvårdens

angelägenhet utan bör som annan abnormvård handhavas av den medicinska

centralmyndigheten. I praktiken torde detta kunna ske antingen genom fort­

satt inrättande av särskilda psykopatavdelningar vid sinnessjukhusen eller

hellre genom byggandet av kriminalhospital enligt det mönster professor Kin­

berg föreslagit.

Sjukhuschefen vid Sidsjöns sjukhus har särskilt framhållit, att ett genom­

förande av beredningens förslag skulle medföra en dualism i vården av

psykopater, samt har därvid anfört följande.

Ett mycket stort antal psykopater intages för vård å sinnessjukhus, utan

att de gjort sig skyldiga till någon brottslig handling. Det finnes för många

av dessa individer f. n. ingen annan, lämpligare vårdform. Åtskilliga av dem

äro varken kriminella eller asociala men skulle kunna betecknas som fa-

miljebesvärliga, i andra fall åter faller bördan av de psykiska abnormsym­

tomen uteslutande eller huvudsakligen på vederbörande själv och ödelägger

hans livs- och arbetsglädje. Orsaken till att behovet av vård på sinnessjuk­

hus blir akut i dylika fall kan växla. Ofta är det fråga örn en konflikt­

situation i hemmet, bristande anpassning i en ny miljö, insufficiens inför

nya arbetsuppgifter, psykoneurotiska pålagringssymtom och omtöcknings-

förstämningstillstånd.

Så länge plikten att omhändertaga vuxna anstaltsvårdbehövande psyko­

pater i stor utsträckning åvilar sinnessjukhusen .skulle ett genomförande av

strafflagberedningens förslag leda till en dualism i fråga om samhällets so­

ciala och straffrättsliga behandling av psykopaterna. En person, som intagits

för vård på sinnessjukhus och vistats där längre eller kortare tid, skulle så­

lunda därest han åtalas för något tidigare begånget brott, kunna ådömas

straff, trots atl han vid brottstillfället befann sig i samma psykiska tillstånd,

som motiverat hans intagande för vård på sinnessjukhus. Även av rent

praktiskt psykiatriska skäl synes en möjlighet böra hållas öppen till straffri-

förklaring av svåra psykopater. Dessa ha benägenhet för psykoneurotiska

och exogena reaktioner, som ofta nödvändiggöra deras vård på sjukhus.

En närmare utredning vore önskvärd av frågan, om icke i större utsträck­

ning än som nu sker vissa straffriförklarade, företrädesvis grava psykopater,

borde vårdas på särskilda sjukhus eller sjukavdelningar. F. n. finnas vid

S:t Sigfrids sjukhus och Sidsjöns sjukhus specialavdelningar för mera svår-

skötta kriminella psykopater, men man kan tänka sig ett fortsättande på

den inslagna vägen i och med inrättande av ett särskilt sjukhus även för

andra straffriförklarade, vilkas psykiska egenskaper indicerade sådan vård.

Till dessa sjukhus kunde även hänvisas andra samliällsbesvärliga psyko­

pater än straffriförklarade. Bland nu ifrågavarande kategorier finnas mångå,

som mindre viii lämpa sig för vård gemensamt med andra sjuka, på vilka

de kunna utöva ett ogynnsamt inflytande. På ett eventuellt specialsjukhus

kunde också behovet av pedagogisk fostran och ordnad yrkesutbildning av de

intagna bättre tillgodoses.

Att ett genomförande av beredningens förslag skulle leda till en dualism

i fråga om behandlingen av psykopaterna har framhållits jämväl av sinnes­

sjuknämnden, sorn anfört följande.

46

Kungl. Majlis proposition nr 207.

De brister, den hittillsvarande vården av psykopater onekligen är behäftad med, bero enligt nämndens förmenande ej på fel i det rådande vårdsystemet, utan på att detta system ej givits möjlighet att erhålla tillnärmelsevis behöv- ligt antal vårdplatser. Trots dessa förhållanden talar nämndens erfarenhet för att bättre resultat uppnåtts vid behandling av psykopater inom sinnes- sjukvården än genom någon annan reaktionsform från samhällets sida. Be- iedningens förslag till inrättande av särskilda psykopatanstalter inom fång­ vården skulle medföra en dubbelorganisation, vilken ofrånkomligt måste ställa sig kostsammare och ingalunda bättre än ett anordnande av motsva­ rande antal platser inom ramen av den redan befintliga sinnessjukvårds- organisationen. Däremot skulle en utveckling av fångvården genom anpass­ ning av strarformen, tillkomst av nya strafftyper sami ökad användning av tidsobestämda straff och efterföljande övervakning innebära ett stort fram­ steg. En viss del av det klientel, som av blandad social och psykiatrisk anledning hittills omhändertagits inom sinnessjukvården på grund av oemot- ia§J*§het för relativt kortvariga, tidsbestämda straff, skulle härigenom kunna avlastas från sinnessjukhusen. Vid ikraftträdandet av den nya lagen om för­ varing och internering i säkerhetsanstalt torde ökade möjligheter til! använ­ dande av sådana anpassade strafformer komma att föreligga.

Sinnessjuknämnden anser sig alltså ej kunna biträda beredningens förslag till inrättande av särskilda psykopatanstalter inom fångvården, men vill starkt betona önskvärdheten av, dels att tillräckligt antal platser beredes inom sinnessjukvården och att differentieringsmöjligheterna inom densamma okas, dels att den nya lagen om förvaring och internering snarast möjligt sättes i kraft, och att nya strafftyper införas inom fångvården.

I andia

5

Blandell har särskilt framhållits, att en de! mera svårartade

psykopater vore lika »sjuka» som åtminstone lindrigare psykosfall, och att det fördenskull säkerligen vore olyckligt att generellt upphäva psykopati såsom grund för straffriförklaring.

Karolinska institutets lärarkollegium har i detta hänseende anfört föl­ jande.

Beredningen har enbart angivit sinnessjukdom och sinnesslöhet som orsak till straffrihet och principiellt velat hänföra psykopaterna till straffverkstäl­ ligheten^ även örn inom dennas ram vissa former av särbehandling kan kom­ ma i fråga. Emellertid förete manga psykopater så djupgående psykiska anomahei, att deras tillstånd ur medicinsk och social synpunkt måste be­ tecknas som allvarligare än det hos många lindrigt sinnessjuka eller defekt- läkta. Som exempel härpå kan anföras vissa mytomana, affektexplosiva och hysteriska psykopater. Många gånger är det för övrigt omöjligt att under observationstiden ställa differentialdiagnosen mellan t. ex. en grav schizoid psykopati och en smygande schizofreni eller mellan en atypisk schizofreni och en hysteri. Om misstanke på sinnessjukdom kan berättiga att den till­ talade hänföres under 5 §, så må med skäl befaras att dylika misstankar i oberättigat stor utsträckning komma att åberopas i sådana fall, som rätts- psykiatem icke anser böra omhändertagas inom fångvården. Visserligen medgei beredningens, motivering till den föreslagna formuleringen till

5

S

en ganska vid tolkning av begreppet sinnessjukdom i förhållande till be­ greppet psykopati, om detta sistnämnda tillstånd är förenat med allvarliga beteenderubbningar. Som en vattendelare i stort mellan det kriminella ab­ normklientel, soln skall överlämnas till sjukvården och det, som skall över­ lämnas till fångvården, använder beredningen upprepade gånger den defi­

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

47

nitionen att tillämpningsområdet för 5 § skall inskränkas till sådana psy­

kiskt abnorma individer, vilka, oberoende av om de begått brott, intaga en

särställning i samhället. Nu är det så, att många psykopater med ideligen

isättande reaktiva symtom ofta ha vårdats å sinnessjukhus, neurosavdel-

ningar eller stått under nervläkarvård i andra former, innan de blivit krimi­

nella. Andra ha underhållits av anhöriga eller varit rotlösa existenser, som

samhället biträtt genom sina sociala hjälporgan. Dylika psykopater borde

enligt beredningens eget resonemang hänföras till 5 §. Ytterligare anför be­

redningen att psykopater med akula reaktiva psykiska sjukdomstillstånd,

under vilka brottet ägt rum, böra sträffriförklaras. Trots dessa medgivan­

den, vilka helt stå i samklang med de medicinska resonemangen, kan man

dock icke bortse från faran av att formulera 5 § på ett sådant sätt som skett.

Risk finnes, att domstolarna såsom en reaktion emot de kritiserade tenden­

serna att hänföra alltför många psykopater till 5 §, överhuvud taget kom­

mer att vägra att straffriförklara dylika individer, hur allvarliga reaktiva

symtom de än uppvisa och hur nödvändig sjukvård än ter sig ur medicinsk

synpunkt.

Lärarkollegiet finner därför, att mycket starka skäl tala för ett tillägg till

5 § av liknande art som förekommer i den danska strafflagen. Motsvarande

danska paragraf stadgar straffrihet för handlingar, som företagits av per-

soner, vilka äro otillräkneliga på grund av sinnessjukdom eller tillstånd som

bör jämställas därmed. Förslagsvis skulle den av beredningen föreslagna

formuleringen av 5 § kunna fullständigas genom tillägget »eller sådan psy­

kisk sjukdom, som nied hänsyn till dess inflytande på handlandet är att

jämstalla med sinnessjukdom». Det förefaller även möjligt, att detta tillägg

skulle kunna underlätta domstolarnas kontroll av, att psykopater i olämplig

utsträckning straffriförklaras. Örn läkaren i sitt utlåtande angiver, att den

tilltalade befunnit sig i ett med sinnessjukdom jämförligt tillstånd, så har

domstolen anledning att med särskild noggrannhet granska hans utredning

och slutsatser. Om tillägget icke finnes att åberopa, så måste den möjlig­

heten tagas med i beräkningen, att psykopater i viss utsträckning komma att

segla under falsk flagg, vilket givetvis måste bereda domstolsledamöterna,

vilka sakna medicinsk utbildning, stora svårigheter att genomskåda.

T. f. sjukvårdsläkaren vid fångvårdens sinnessjukavdelning å Långholmen

har anfört:

Så som 5 § ter sig i strafflagberedningens förslag är den föredömligt klar

och lättfattlig —- sinnessjukdom och sinnesslöhet äro ju begrepp, vilka äro

åtminstone relativt lätta att avgränsa enligt allmänt vedertagen uppfattning.

Utanför dessa^ gränser falla emellertid en del psykiska abnormtillstånd, som

åtminstone från läkarehåll anses motivera en straffriförklaring. Av dessa äro

de svåra psykopatiema de viktigaste och även de mest omstridda. Strafflag­

beredningen har av många skäl ansett det vara olämpligt att dessa individer

straffriförklaras och Inar föreslagit, alt de i stället skola — där de icke dömas

i vanlig ordning — inlagas på ungdomsfängelse, förvaringsanstalt etc. Mot

detta kan en del erinringar göras. Det måste då förutskickas, att det här en­

dast är flaga örn en procentuellt ganska liten del av undersökningspatienter-

na och endast sådana psykopater, som äro höggradigt abnorma och förete

särskilt svåra uppförandeanomalier, som icke äro straffemoltagliga och myc­

ket ofta dessutom äro straffintoleranta. Av personer, som baft alt göra med

dem, ha de uppfattats såsom svårt abnorma individer, ja ibland t. o. m. så­

som sinnessjuka. Ali straffa dessa individer är både inhumant och ur medi­

cinsk synpunkt felaktigt. Det har framhållits, att de icke passa på sinnes­

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

sjukhus, där de ofta äro svåra alt disciplinera och inverka ofördelaktigt på de övriga, icke kriminella patienterna. Sinnessjukhusen ha inte heller möj­ ligheter till lämplig arbetsterapi och ännu mindre till yrkesutbildning. Detta är alldeles riktigt. Men det synes mig i så fall vara så mycket mera angeläget, att nian fortsätter på den linje man slagit in på i och med att en ny avdel­ ning för dylika straffriförklarade inrättades på det nyöppnade sinnessjuk­ huset i Sundsvall. Trots allt bjuder nämligen denna vårdform på flera för­ delar jämfört med vården inom fångvårdens anstalter, även om dessa ut­ byggas och differentieras ytterligare. På ett ungdomsfängelse eller vanligt fängelse måste dessa svårt abnorma individer vara ytterligt svåra att hand­ skas med och utöva ett demoraliserande inflytande, som icke blir mindre än nu är fallet på sinnessjukhusen. Den icke medicinskt skolade personalen på fångvårdsanstalten^ har ofta ej den inställning som fordras gentemot ab­ normklientelet. Strafflagberedningen har visserligen hänvisat till en nu på­ gående utredning angående fångvårdstjänstemännens utbildning, som kan väntas resultera i att särskild utbildning i sinnessjukvård anordnas för be­ fattningshavare vid psykopatanstalterna, men då man icke tror sig kunna få heltidsanställda läkare med tillräcklig specialkompetens till dessa anstalter, måste vården dock bliva mindre tillfredsställande ur medicinsk synpunkt. En del av dessa psykiskt abnorma kunna också förväntas bli intagna på van­ liga fängelser, där den medicinska vården måste bli ännu mera otillfreds­ ställande. Vad som här sagts gäller även beträffande en del konstitutionellt homosexuella eller på annat sätt sexuellt abnorma individer.

Även i yttranden från icke-medicinskt håll har ifrågasatts, huruvida be­ redningens förslag att helt undantaga psykopaterna från det straffria områ­ det vore lämpligt. Sålunda har Svea hovrätt anfört:

Ur allmänpreventiv synpunkt vöre det utan tvivel tillfredsställande, om den av beredningen föreslagna enkla och för lekmannen lättbegripliga regle­ ringen kunde genomföras. Hovrätten, som vid ärendets prövning saknat till­ fälle till rådplägning med representanter för psykiatrien, har emellerlid stan­ nat i tvekan, huruvida den anvisade vägen är i oförändrat skick framkomlig.

Hovrätten vill sålunda ifrågasätta, huruvida beträffande själslyten grän­ sen mellan tillräknelighet och otillräknelighet verkligen kan dragas på före­ slaget sätt, så att allenast till förståndsutvecklingen hänförliga lyten kunna medföra straffrihet, medan alla lyten, som beröra vilje- och känslolivet, an­ ses falla på andra sidan gränsen. Det förhåller sig visserligen så, att lyten av förstnämnda slag lättare falla i ögonen och att det på den grund även för lekmannen framstår såsom helt naturligt, att den sinnesslöe förklaras straff- fri. Men ju mera insikten i psykiatriska frågor vinner spridning, dess natur­ ligare ter det sig även utanför de sakkunnigas krets, att verkligt allvarliga fall av psykopati vid det straffrättsliga bedömandet likställas med sinnes­ sjukdom och sinnesslöhet. Ett uttryck härför är att från allmänhetens sida numera vård på sinnessjukhus ej sällan påkallas i fall av denna art. Av strafflagberedningens betänkande framgår även, att ett betydande antal psy­ kopater under diagnosen sinnessjukdom intages till sådan vård, ehuru deras själsliga defekt ej tagit sig uttryck i brott. Såvitt hovrätten av tillgängliga uppgifter kan bedöma, är bland vårt lands psykiatrici den meningen förhär­ skande, att åtminstone verkligt svåra fall av psykopati äro att hänföra till sinnessjukdom i den bemärkelse, vari detta begrepp tages i sinnessjuklagen. Enligt strafflagberedningens mening skulle emellertid det av beredningen åberopade statistiska materialet tyda på att psykopaters intagning på sinnes­ sjukhus vanligen icke betingas av rent medicinska vårdsynpunkter utan vä­ sentligen sker av sociala skäl.

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

49

Vilka synpunkter varit avgörande, då psykopater intagits till vård på sin­

nessjukhus, kan ej av hovrätten bedömas. Om det förhåller sig så att även

med svår psykopati behäftade brottslingar kunna erhålla tillfredsställande

vård på förvaringsanstalt eller eljest vid undergående av straff i sådana for­

mer som strafflagberedningen tänkt sig, lärer den omständigheten att vissa

psykopater, som ej begått brott, alltjämt vårdas på sinnessjukhus ej få an­

ses i och för sig utgöra något avgörande argument emot beredningens förslag.

Ä andra sidan möter det ur allmänpreventiv synpunkt knappast något hin­

der att likställa verkligt svåra fall av psykopati med sinnessjukdom, och

möjligen kunna praktiska fördelar vinnas vid bestraffningssystemets utform­

ning, örn detta klientel hänföres till sinnessjukhusen.

Justitiekansler sämb etet har anmält liknande betänkligheter. Även lands­

fogden i Stockholms län har ansett, att man finge räkna med att kategorin

psykopater måste innefatta även sådana fall av allvarliga psykiska rubb­

ningar att straffrihet under vissa omständigheter borde kunna ifrågakom­

ma. Möjligen kunde också andra fall av psykiska rubbningar tänkas före­

komma, vilka icke kunde hänföras lill sinnessjukdom eller sinnesslöhet i tek­

nisk mening men som ändock indicerade en sådan grad av otillräknelighet

att straffrihet borde kunna medgivas.

Internering snämnden har uttalat, att det vore vanskligt att säga, huruvida

det lyckats beredningen att angiva gränsen mellan den själsliga abnormitet

som skulle medföra straffrihet och annan själslig abnormitet på ett så klart

och nöjaktigt sätt att den avsedda gränsdragningen kunde väntas verkligen

bliva följd i tillämpningen. Nämnden har i anslutning därtill yttrat:

Beträffande de lättare psykopatierna torde visserligen numera råda ganska

stor enighet örn att de icke, såsom i hittillsvarande tillämpning alltemellanåt

skett, höra föranleda straffrihet. För en sådan psykopat krävas nämligen, i

motsats till vad som gäller örn sinnessjuka och sinnesslöa, i regel inga åtgär­

der från samhällets sida annat än på grund av det begångna brottet. Beträf­

fande svårare psykopatier åter har från visst psykiatriskt håll hävdats, att

de icke läte sig skilja från sinnessjukdom. Från delta håll har framhållits,

att en sådan psykopat, liksom en sinnessjuk eller sinnesslö, vore ur stånd till

normal anpassning i samhället och därför i behov av samhällelig vård oav­

sett örn han begått brott eller ej.

Tydligen kan det möta avsevärda svårigheter att skilja mellan sinnessjuk­

dom och sinnesslöhet, å ena, samt psykopati, å andra sidan. Nämnden finner

det därför sannolikt, att nyssnämnda mening, enligt vilken grav psykopati

måste likställas med sinnessjukdom, kommer att göra sig gällande i tillämp­

ningen. Sker det, har man icke någon annan norm för gränsdragningen mel­

lan otillräknelighet och annan själslig abnormitet än det sociala vårdbehovet.

Frågan örn bestämmande av sinnesbeskaffenheten blir då oupplösligt för­

enad med frågan om fastställande av den lämpliga behandlingsformen.

Möjligheten att inom fångvårdens ram bereda psykopater önskvärd vård

luli' i vissa yttranden upptagits till närmare diskussion. Sjukvård släkaren vid

fångvårdens sinnessjukavdelning å Håga har i detta hänseende anfört föl­

jande.

Läkarnas befogenheter på sinnessjukavdelningarna inom fångvården äro

kringskurna av så många förordningar och föreskrifter, all deras roll i grun­

den blott är bifigurers; befogenheterna inom andra fångvårdens anstalter äro

Bihang till riksdagens protokoll 1945. 1 sami. AV 207.

4

50

Kunni. Maj.ts proposition nr 207.

praktiskt taget inga. Beredningen har ingenting att invända mot, att led­

ningen av de olika anstalterna med deras alltigenom abnorma klientel allt­

jämt helt handhaves av fångvårdsmän. Det fordras emellertid först och

främst en för den ömtåliga vårduppgiften intresserad personal, som har kän­

nedom örn människor i allmänhet och psykiskt abnorma i synnerhet, vidare

har ett lugnt, behärskat och smidigt, ehuru bestämt sätt, dessutom nödiga

kunskaper i psykologi och sinnessjukvård, men då inte ens sinnessjukavdel-

ningama förfoga över sådan personal är det ingenting att förvåna sig över,

att abnormanstalterna sakna dylik. Ännu finnes en del, åtminstone av den

äldre personalen, som beter sig och handlar som om den vore en kombination

av polis och militär.

Bortsett från beredningens inkonsekventa och som det vill synas felaktiga

argumentering för att de s. k. psykopaterna icke skola kunna straffriförkla-

ras, kommer i praktiken säkert flertalet av de kriminella psykopaterna att

förr eller senare bli omhändertagna på sinnessjukavdelningama inom fång­

vården, av det enkla skälet, att de icke kunna skötas av fångvårdsfolk. Be­

redningen har också insett detta, när den föreslagit uppförande av en från

säkerhetsanstalten fristående sinnessjukavdelning vid Hall (Håga), men vore

det då inte rationellare, att dessa psykopater redan från början omhänder-

toges på särskilda av läkare självständigt ledda, fristående anstalter, förslags­

vis benämnda psykopatavdelningar. Det kan icke bestridas, att en del psyko­

pater höra hemma i den egentliga sinnessjukvården, och dessa böra alltså

kunna hänvisas dit. Men flertalet hör hemma på specialavdelningar och dessa

skola självfallet stå under läkares ledning. Likaväl som de sinnessjuka och

sinnesslöa bli föremål för straffrättslig särbehandling böra grava psykopater

också kunna bli det.

Sjukvård släkaren vid sinnessjukavdelningen i Jönköping har för sin del

förklarat, att det vore ett absurt påstående att fångvården skulle lia möjlig­

heter att ge erforderlig vård åt bl. a. psykopater, så länge fångvårdens sin­

nessjukavdelningar vore så oändamålsenligt byggda och så länge arbetsmöj­

ligheterna vore så minimala som nu. Styresmannen för Lillhagcns sjukhus

i Göteborg har anmärkt, att örn man skulle organisera fångvårdens sinnes­

sjukavdelningar rationellt och verkligen gå in för att där vårda psykopater

av alla former, så skulle detta i personalhänseende och även i andra hänse­

enden kräva en utrustning, som närmade sig sinnessjukhusens. Det syntes

därför mycket sannolikt, att örn betänkandets planer verkställdes skulle man

så småningom få en sinnessjukvård för psykopater inom fångvården vid si­

dan örn statens andra anstalter för sinnessjuka. Om den personal, som man

i betänkandet räknat med, d. v. s. läkare och vaktkonstaplar, vore den enda

tillgängliga, så skulle säkerligen konsekvensen i praktiken bli den, att ett

stort antal av de svårskötta psykopaterna icke skulle kunna skötas på fång­

vårdens anstalter, och resultatet bleve antingen vanvård eller också att dessa

svårskötta psykopater med orostillstånd och förvirringar av reaktiv art finge

sändas över till de statliga sinnessjukhusen.

Begreppet sinnessjukdom.

Såsom i det föregående antytts har i åtskilliga yttranden uttalats den åsik­

ten att beredningen genom sitt förslag till ändrad lydelse av 5 kap. 5 § straff­

lagen åstadkommit en fast och säker gränsdragning i fråga om det straffria

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

51

området. Även vissa enskilda läkare ha uttalat, att de funnit den föreslagna

lydelsen lämplig. Sjukhuschefen vid Västra Marks sjukhus har exempelvis

anfört, att sinnessjukdom och sinnesslöhet vore begreppsmässigt klarare och

från normalitet mycket lättare avgränsbara begrepp än psykopati. Därest

området för straffriheten skulle utökas utöver sinnessjukdom och sinnesslö­

het, t. ex. genom tillägg av uttrycket »annan psykisk abnormitet», skulle detta

område bli lika diffust som för närvarande. Den distinkta begränsningen av

straffrihetsområdet syntes vara en väsentlig vinst.

Beredningens uttalanden rörande innebörden av begreppet sinnessjukdom

ha däremot i andra yttranden gjorts till föremål för skarp kritik. Svea hovrätt

och sinnessjuknämnden ha påpekat, att begreppet sinnessjukdom

inom andra lagstif tningsområden har en annan inne­

börd än vad beredningen angivit. Svea hovrätt har anfört följande.

Ordet sinnessjukdom förekommer i svensk lagstiftning i flera skilda sam­

manhang och i något växlande betydelse. Sålunda torde enighet mellan ju­

rister och läkare råda därom, att begreppet ej får uppfattas på samma sätt då

fråga är om hinder mot äktenskap eller ogiltighet av en ingången rättshand­

ling som då det gäller behovet av vård på sinnessjukhus eller otillräknelighet

för begånget brott. På sistnämnda båda områden, sinnessjuklagens och straff­

lagens, bör dock begreppet användas i samma bemärkelse. Härav följer, att

örn beredningens linje skall genomföras, jämkning måste ske av sinnessjuk­

lagens hithörande bestämmelser (se särskilt 7, 8 och 17 §§) eller av bered­

ningens förslag till ny lydelse av 5 kap. 5 § strafflagen eller ock på båda hållen.

Nämnda förslag avser gärning, som någon begått under inflytande av sinnes­

sjukdom eller sinnesslöhet, men såsom sinnessjukdom har vid intagning på

sinnessjukhus även i viss utsträckning räknats psykopali. Om, såsom här

alternativt ifrågasatts, svåra fall av psykopati, men endast sådana, skola lik­

ställas med sinnessjukdom, är det av vikt, att denna ståndpunkt kommer till

klart uttryck i lagtexten.

Enahanda synpunkter lia närmare utvecklats av sinnessjuknämnden, som

anfört följande.

Beredningens förslag ger begreppen sinnessjuk och sinnessjukdom en snä­

vare innebörd än dessa ord hittills haft. Orden förekomma framförallt i sin­

nessjuklagen men lia där icke givits någon definition. Det enda stadgande, som

kan giva någon ledning i fråga om sinnessjuklagens begreppsbestämningar i

ifrågavarande hänseende är 7 §, där det heter, att vad i denna lag stadgas örn

sinnessjukdom och sinnessjuka skall i tillämpliga delar gälla beträffande sin­

nesslöhet och sinnesslöa. Då i lagen intet nämnes om psykopati och psykopa­

ter. skulle slutsatsen närmast bliva, alt sinnessjuklagens stadganden endast

anginge sinnessjuka och sinnesslöa, men att psykopater icke folie under lagen.

Av 8 § i sinnessjuklagen framgår, att endast sinnessjuka må intagas på sin­

nessjukhus, och i 17 § stadgas bland annat att där sinnessjuk, som för vård

intagits, blivit till hälsan återställd, han ofördröjligen skall utskrivas från

sinnessjukhuset. Innebörden av dessa bestämmelser är, att ingen, som icke

är sinnessjuk, skall mot sin vilja få intagas eller kvarhållas på sinnessjukhus.

På grund av 7 § skall med sinnessjuk likställas sinnesslö. Men om psykopat

nämnes intet, och härav skulle alltså följa att psykopater icke finge vårdas på

sinnessjukhus.

Som framgår av beredningens utredning, vårdades den 31 december 1941

52

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

på statens sinnessjukhus 1 006 psykopater — inräknas häri det antal som vår­

dades på sinnessjukhus tillhörande städer, som övertagit hela sin sinnessjuk­

vård, var anlalet 1284. Av dessa voro en del straffriförklarade och andra intag­

na på egen, anhörigas eller myndigheters begäran. Dessa 1 284 patienter skulle

alltså vårdas på sinnessjukhus i strid med gällande bestämmelser, om begrep­

pet sinnessjukdom hade den innebörd, beredningen hävdar. Så kan dock ej

vara fallet. Konung och riksdag ha tvärt om beslutat inrättande av psykopat­

avdelningar vid vissa sinnessjukhus, och Högsta domstolen har vid behand­

ling av ärenden rörande straffriförklaring ej reagerat mot, att psykopater

straffriförklarats och ansetts vara i behov av vård på sinnessjukhus. Den tolk­

ning av begreppet sinnessjukdom, psykiatri^ tillämpat, då de hänfört vissa

former av psykopati till sinnessjukdom och icke sällan i konkurrensen om de

otillräckliga platserna vid sinnessjukhusen ansett psykopaternas vårdbehov

vara mer trängande än vissa i ordets snävare bemärkelse sinnessjuka patien­

ters, har alltså ansetts riktig.

Enligt sladgad praxis omfattar sålunda begreppet sinnessjukdom i sinnes­

sjuklagen även vissa slag av psykopati. Strafflagen 5 kap. 5 § och sinnessjuk­

lagen torde gripa så in i varandra, att det icke är möjligt att låta begreppet

»sinnessjukdom» hava en betydelse i förstnämnda lagrum och en annan i sin­

nessjuklagen. Beredningen vill emellertid nu, att begreppet sinnessjukdom i

strafflagen 5 kap. 5 § icke skall få omfatta jämväl psykopati utan allenast

sinnessjukdom i inskränkt bemärkelse. Då beredningen icke diskuterar, vilken

inverkan denna betydelse av begreppet »sinnessjukdom» skulle få på samma

begrepp i sinnessjuklagen, förefaller det nästan, som örn beredningen icke

observerat, att den brukat begreppet i strafflagen 5 kap. 5 § i en annan bety­

delse än i sinnessjuklagen. Därest sinnessjukdom i strafflagen får den bety­

delse, beredningen föreslagit, förefaller det vara naturligast, att sinnessjukdom

även får samma betydelse i sinnessjuklagen. Härav skulle följden bliva, att

även de icke straffriförklarade psykopaterna skulle betraktas såsom icke

sinnessjuka och sålunda avföras från sinnessjukhusen. Detta skulle även bäst

överensstämma med beredningens hela resonemang. Psykopaterna äro ju

enligt beredningen icke sinnessjuka och icke i behov av vård å sinnessjukhus.

Då beredningen emellertid icke nämner något örn att de icke straffriförklarade

psykopaterna skola avföras från sinnessjukhusen och omhändertagas på an­

nat sätt — de torde ostridigt vara i behov av någon form av vård — måste

man antaga att beredningen avsett att de icke straffriförklarade psykopaterna

skulle få vara kvar å sinnessjukhusen. Detta synes nämnden inkonsekvent.

Dessutom vill nämnden anmärka, afl de icke straffriförklarade psykopaterna,

vilka äro flera än de straffriförklarade, till stor del utgöras av enahanda klien­

tel som de straffriförklarade. Örn en psykopat kommer att bliva straffriför-

klarad eller ej beror ofta på en tillfällighet. Nämnden anser att de straffriför­

klarade och de icke straffriförklarade psykopaternas problem hänger så nära

ihop att det måste avgöras i ett sammanhang. Beredningen har bortsett från

de icke straffriförklarade. Nämnden hemställer om ny utredning, där psyko­

paternas problem i dess helhet upptages till behandling.

I andra yttranden, däri kritik likaledes framförts mot beredningens utta­

landen rörande innebörden av begreppen sinnessjukdom och psvkopati, har

särskilt påtalats att beredningens gränsdragning mellan de båda

begreppen leder till egendomliga k o n s ek v e n s e r. Medicinalsty­

relsen har för sin del anfört följande.

Beträffande beredningens framställning av den psykiska abnormitetens hu­

vudformer måste medicinalstyrelsen framhålla, att detta kapitel i betänkandet

Kungl. Majlis proposition nr 207.

53

från vetenskaplig synpunkt är mycket otillfredsställande. Så definieras sin­

nessjukdom som »en sjuklig förändring av själslivet av djupgående natur»

och häri »skiljer sig sinnessjukdom från de konstitutionella abnormtillstån­

den». Beredningen understryker vidare, att »till sinnessjukdom hör ej endast

vad som i dagligt tal kallas sinnessjukdom utan även psykiska personlighets-

förändringar i samband med åldrandet eller efter hjärnskador, vissa neuro­

tiska spänningstillstånd, tillfälliga omtöckningar och andra tillstånd, vilka

innebära en sjuklig förändring av själslivet».

Denna definition av sinnessjukdom saknar allt stöd i psykiatrisk vetenskap

och synes i hög grad bära improvisationens prägel. Vad först beträffar krite­

riet »djupgående förändringar av själslivet» kan man fråga sig vad som exem­

pelvis skall betraktas som mest djupgående, en lindrig depressiv förstämning

vid den manisk-depressiva sinnessjukdomen eller tillståndet hos en hysteroid,

känslokall och amoralisk psykopat. Vid definitionen av psykopati anföres,

att hit räknas förutom konstitutionella brister på känslo- och viljelivets om­

råde sådana tillstånd, som ha sin grund i »sjukdomar och skador, som inträf­

fat så tidigt i barndomen, att de blivit bestämmande för karaktärsutveck­

lingen». Om sålunda en person »tidigt i barndomen» haft exempelvis en en-

cephalit, sorn »blivit bestämmande för karaktärsutvecklingen»^ skall han be­

traktas som en psykopat, men enligt den givna definitionen på sinnessjukdom

räknas elit »psykiska personlighetsförändringar» efter hjärnskador och »andra

tillstånd, vilka innebära en sjuklig förändring av själslivet». _I betänkandet

anges till och med en psykisk personlighetsförändring efter epidemisk hjärn-

inflammation (= encephalit) såsom hänlörlig till sinnessjukdom. Som synes

för alltså beredningens definitioner lill den egendomliga konsekvensen, att en

psykisk förändring efter encephalit i tidiga barndomen skulle räknas till psy-

kopatierna men en encephalit i senare år (gräns ej angiven), med liknande

förändringar skulle räknas till sinnessjukdom. Della senare begrepp har för

övrigt i betänkandet givits en så vid och obestämd innebörd, att dit kan räknas

praktiskt taget vilka rubbningar som helst.

Psykopaterna utgöras av en synnerligen heterogen grupp abnorma, vilka

i diagnostiskt avseende ofta erbjuda stora vanskligheter. I stort sett och med

en viss schematisering kan påstås, att de omfatta dels en rad konstitutionella,

ärftligt betingade abnormtillstånd, dels en stor grupp under livet förvärvade

organiska defekttillstånd, där mestadels förändringar till följd av hjärnska­

dor eller hjärnsjukdomar ligga till grund för rubbningen. Vissa psykiatri^

räkna dit även en grupp svårt neurotiserade människor, där tillståndet kan

sägas vara en produkt av konstitutionella brister och svåra miljöförhållan­

den. I det enskilda fallet är det ofia omöjligt att med full säkerhet avgöra

vilken ätiologi, som föreligger. Man ställer diagnosen på den kliniska bilden

och med hjälp av psykologiska och sociala kriterier. En encephalografisk

undersökning kan eventuellt påvisa förändringar, som måste uppfattas som

uttryck för en hjärnskada. Den påvisade psykopatologiska symtombilden

Län då vara uttryck för denna skada, men behöver icke nödvändigt vara det.

Avgörandet huruvida psykopati eller sinnessjukdom (enligt beredningens de­

finitioner) föreligger i det enskilda fallet blir då beroende på den skäligen

slumpartade omständigheten, örn encephalografiska hjärnförändringar kun­

na påvisas eller icke, örn dessa med - vetenskaplig grad av visshet äro att

anse som orsak till den påvisade psykiska rubbningen och på tidpunkten för

dessa eventuella förändringars uppkomst. Beredningen hänför ju »tidigt

i barndomen» uppkomna hjärnskador, som »verkat bestämmande på karak­

tärsutvecklingen» till psykopati och senare uppkomna hjärnskador med psy­

kiska förändringar till sinnessjukdom.

Medicinalstyrelsen vill sålunda framhålla, att rubbningarnas ätiologi ofta

54

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

är synnerligen vansklig att fastställa, och att diagnosen ofta måste ställas på

symtombilden som sådan och på anamnesen. Det bör också observeras, att

ett rent konstitutionellt lidande ofta är lika svårt som eller svårare än ett

lidande lill följd av vissa hjärnläsioner, och individens särställning i sam­

hället betingas ingalunda av den olika ätiologi, som ligger bakom rubb­

ningarna.

I själva verket har beredningen med sina definitioner själv frångått den

uppställda normen att om möjligt icke angiva förutsättningarna för straffrihet

med uttryck, som genom obestämdhet och tänjbarhet medgiva varierande och

subjektiva tolkningar. Bortsett från den ohållbara förutsättningen att rubb­

ningarnas ätiologi skall bli avgörande om den tilltalade skall straffriförkla-

ras eller ej, vilket blir konsekvensen av beredningens definitioner, synes det

även högst inkonsekvent att låta vissa konstitutionella brister såsom sinnes-

slöhet medföra straffrihet, under det andra konstitutionella brister såsom vis­

sa psykopatier ej skulle kunna medföra straffrihet.

Sammanfattningsvis har medicinalstyrelsen beträffande beredningens för­

slag till nya tillräknelighetsbestämmelser anfört följande.

Mot beredningens förslag om nya tillräknelighetsbestämmelser synas många

tungt vägande skäl kunna anföras. I motsats till strafflagberedningen anser

medicinalstyrelsen att straffriheten icke bör fastlåsas vid några fixa termer.

Från medicinsk synpunkt synes befogat att som straffrihetsgrund räkna sin­

nessjukdomar i kliniskt-vetenskaplig mening och vissa därmed jämställda

tillstånd, svårare psykisk utvecklingshämning, hjärnsjukdomar, hjärnskador

och svårare konstitutionella abnormiteter, som ge personligheten en markant

särställning och som på ett avgörande sätt inverka på handlandet. Under

hänvisning till vad som sålunda anförts får medicinalstyrelsen hemställa att

frågan örn tillräkneligheten blir föremål för en grundlig överarbetning med

beaktande av de av styrelsen anförda synpunkterna, innan lagförslag i frå­

gan framlägges.

Svenska psykiatriska föreningen och svenska läkaresällskapet ha likalades

kritiserat beredningens uttalanden i nu förevarande hänseenden samt därvid

anfört följande.

De termer beredningen använder sig av för att exemplifiera olika tillstånd

av sinnessjukdom rymma mycken obestämdhet och stor tänjbarhet och äro i

hög grad ägnade att framkalla subjektiva tolkningar, vilket allt beredningen

med rätta säger vara väsentliga brister, som böra bortelimineras.------------

Såväl sinnesslöa som psykopater äro genom anlag eller tidigare hjärnska­

dor utvecklingshämmade och defekta människor, även örn defekten i den

ena gruppen ligger på det intellektuella, inom den andra på det emotionellt-

konativa planet. När beredningen nu föreslår att de förra böra straffriförkla-

ras, men de senare straffas, så är detta en helt godtycklig uppdelning, vilken

torde sammanliäga med den ålderdomliga, av nutida psykologi vederlagda

uppfattningen att känslo- och viljelivet skulle ha mindre inflytande på män­

niskans beteende än förståndslivet.

Det framliålles i betänkandet, att psykiska abnormtillstånd med viss ge­

mensam symtombild vid närmare och noggrannare undersökningar kunna

visa sig tillhöra »en annan av de tre huvudgrupperna än man ursprungligen

med hänsyn till symtombilden hade anledning antaga».

Detta är ett synnerligen viktigt påpekande, alldenstund det är en nästan

alldaglig företeelse för en modernt utbildad psykiater, att han vid efterforsk­

ningar rörande psykopaters levnadsöden finner en enceplialit, ett skalltrauma

Kunell. Maj:ts proposition nr 207.

oo

eller någon annan hjärnskada såsom orsak till den psykiska förändring hos

individen, vilken gjort att han betraktats som psykopat. Då man finner en

sådan orsak, säger beredningen, skulle individen icke längre vara att räkna

till psykopaterna utan hans psykiska tillstånd torde »enligt här ovan an­

givna begreppsbestämning vara att räkna som sinnessjukdom».

Att genom lagbestämmelser undantaga psykopaterna från straffrihet under

sådana förhållanden, då diagnosen psykopati ej är fastare grundad, kan icke

vara riktigt, ty, som ovan sagts, måste diagnosen psykopati ändras, örn vid

noggrannare undersökning vissa omständigheter kunna påvisas som motivera

en annan diagnos, vilken dessutom enligt beredningen bör föranleda straffri­

het. Psykopatiproblemet är ett av psykiatriens mest aktuella problem och

djuplodande arbeten hava de sista åren sett dagen både i vårt land och utom­

lands, varför man torde kunna räkna med som en möjlighet att problemet

åtminstone praktiskt taget skulle kunna föras avsevärt närmare sin lösning.

För närvarande är situationen den, att allt flera av dem som hittills gått un­

der diagnosen psykopati tendera att vid närmare undersökning falla under

en annan klinisk rubrik. Kan det då vara förnuftigt att, när så mycket rör

sig och när brickorna byta plats, med lagskrivning fixera en uppfattning, som

redan nu är minst sagt tvivelaktig och som i längden icke kan angivas ge­

nom lagstiftning utan endast genom vetenskapligt forskningsarbete. En lag­

ändring som icke har någon annan grund att bygga på än de växlande dia­

gnosernas flygsand kan icke vara vare sig motiverad eller tillrådlig.

I det av Sveriges läkarförbund åberopade yttrandet av professor Kinberg

har denne förklarat, alt beredningens uttalanden rörande de medicinska

frågorna icke kunde betraktas såsom uttryck för vetenskapens nuvarande

åskådningar. I yttrandet har härom anförts:

Den av beredningen angivna vägledande principen för avfattningen av 5

kap. 5 § strafflagen att motverka »varierande och subjektiva tolkningar»

frångår beredningen när den i betänkandet skall ange vad som skall menas

nied sinnessjukdom. Den i definitionen angivna differentia specifica, var­

igenom sinnessjukdom skall skiljas från varjehanda neurotiska tillstånd, de­

fekter efter tidigare hjärnsjukdomar, narkomana tillstånd, s. k. psykopatier

etc. är inadekvat och oanvändbar. En moralisk avtrubbning efter en hjärn-

kontusion, vilken otvivelaktigt är en psykisk rubbning efter hjärnskada, kan

sålunda omöjligt sägas vara mera djupgående än en »moral insanity» bos en

»psykopat», förändringarna vid en hypoman psykos kan inte sägas vara

mera djupgående än funktionsrubbningarna vid en svår hysteri o. s. v.

Vidare bär i yttrandet beträffande möjligheten att bota psykopati anförts

följande.

Genom att överdriva den radikala, d. v. s. kausala terapins möjligheter i

fråga om sinnessjukdomarna och bestrida dess existens i fråga örn »psyko­

paterna» bar beredningen åstadkommit en konstlad motsättning som saknar

erfarenhetsgrund. Den radikala terapins användning i fråga örn sinnes­

sjukdomarna är ännu dess värre ytterst begränsad. Om man vill^ beteckna

den nya cbockbebandlingen (elektrocbock, insulinchock o. s. v.) såsom »ra­

dikal» så använder man termen på ett missledande sätt. Ty denna terapi

är visserligen högst ingripande, vilket kanske populärt och litet slarvigt kan

översättas med radikal, men vad som sker vid denna terapi är ännu okänt

och det måste också tills vidare starkt ifrågasättas örn den är radikal i me­

ningen kausal. Ä andra sidan är »psykopati» icke en sjukdomsenhet med känd

c tiologi och nosologi. Det är i stället en provisorisk nominaldiagnos för ett

56

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

antal psykiska rubbningar vilkas natur och ursprung är okända. Det finns

för närvarande tre hypoteser angående »psykopatins» natur. Enligt den

första skulle den vara en arvsbetingad utvecklingsrubbning, analog med

den äkta oligofrenin, men med den skillnaden att den drabbar icke hjärn-

substratet för de kognitiva funktionerna utan i stället den emotionellt-kona-

tiva sfären. Enligt en andra hypotes är åtminstone vissa »psykopatier» ing­

enting annat än tidiga neurostillstånd som fixerats, alltså tillstånd framkal­

lade genom miljöinverkningar på särskilt disponerade individer. Enligt den

tredje hypotesen utgöres vissa »psykopatier» av defekter, eventuellt kombine­

rade med utvecklingsrubbningar, efter encephaliter och andra hjärnskador.

Några objektiva stöd, genom hjärnpatologiska fynd, för den första hypotesen

finns såvitt jag känner inte. Däremot är det otvivelaktigt att vissa former av

»psykopati» beror på en neurotisk utveckling, liksom också att vissa former

sammanhänger med hjärnskador av olika slag.

När beredningen helt frankt påstår att någon radikal behandling av psyko­

pati inte står till förfogande är detta en sanning med modifikation. Fall av

»psykopati», vilka i själva verket äro fixerade neurotiska tillstånd, äro kända,

där en rationell, kausal, terapi »löst» neurosen och sålunda hävt psykopatin.

Nyare undersökningar över lätta encephaliter i anslutning till banala virus-

och andra infektionssjukdomar synes också ge vid handen att dylika tillstånd,

om de inte inträffat under harna- och uppväxtåren och givit upphov till en

bestående utvecklingsrubbning, kan vara botbara eller åtminstone förbätt-

ringsbara genom medicinsk terapi (huruvida denna är radikal eller inte torde

i detta sammanhang vara utan betydelse). I varje fall måste beredningens

slutsats att psykopaterna på grund av bristen på radikal medicinsk terapi

bör överlämnas åt straffverkställighetsbehandling bestämt avvisas såsom fel­

aktig.

Att gränsdragningen mellan sinnessjukdom och psykopati icke kan ske på

det sätt beredningen tänkt sig hävdas jämväl i åtskilliga andra yttranden.

Sinnessjuknämnden bär härutinnan anfört följande.

Därest psykopati icke skulle motivera straffriförklaring, torde gränsdrag­

ningen mellan psykopati och sinnessjukdom, såsom den bestämts av bered­

ningen, i många fall leda till icke önskvärda konsekvenser. Den psykopati,

som har sin grund i ärftliga anlag eller i under den tidigaste barndomen

ådragna skador på hjärnan, som ej medföra kliniskt påvisbara, organiska för­

ändringar, betecknas även av beredningen som psykopati. De sjukdomstill­

stånd, som förete exakt samma psykiska rubbningar som föregående, men

där en skallskada eller hjärnsjukdom kan påvisas, äro däremot enligt bered­

ningen att beteckna såsom sinnessjukdom. Det synes nämnden snarare före­

ligga större skäl till straffriförklaring i det förra fallet, där den psykiska

rubbningen måste anses vara mer djupgående och fixerad, än i det senare.

Det torde i detta sammanhang böra erinras örn den utveckling på detta om­

råde, som psykiatrien de senaste decennierna genomgått, och som medfört,

att ett stort antal patienter, förut betecknade som psykopater, med förfinade

diagnostiska metoder visat sig vara akuta eller kroniska encephaliter (hjärn-

inflammationer).

Ur rättssynpunkt kan det ej anses tillfredsställande med en gränsdrag­

ning som den föreslagna, där den undersökande läkarens tillgång till eller

avsaknad av modernaste diagnostiska utrustning blir utslagsgivande för, örn

en person med psykiatriskt fastställbara djupgående rubbningar inom känslo­

öm viljelivets område skall straffas eller straffriförkkaras. Sinnessjuknämn­

den kan därför icke godtaga den föreslagna gränsdragningen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

57

Bland de enskilda läkare som yttrat sig i förevarande fråga har sjukhus­

chefen vid Sidsjöns sjukhus anfört följande.

Beträffande genesen av den psykiska abnormitet, som går under samlings­

begreppet psykopati, antages ju denna vara av konstitutionell, oftast med­

född och vanligen ärftlig natur. Under detta begrepp lia emellertid kommit

att hänföras en mängd till sin art mycket oklara tillståndsbilder, av vilka

många förete tecken på att vara organiskt betingade. Svårigheten att i dessa

subtila ting ställa säkra diagnoser och frånvaron, med nuvarande tekniska

hjälpmedel, av mera påtagliga neurologiska symtom lia emellertid lagt bin­

der i vägen för en rationellare och mera differentierad sjukdomssystematik

på detta område. Därmed är emellertid ingalunda sagt, att icke en kom­

mande mera förfinad diagnostik bland de s. k. psykopatierna kommer att

utmönstra psykopatologiska tillstånd, som bevisligen ha sin orsak i laesio-

nella hjärnförändringar, liksom redan nu en hel del psykopatier börjat igen­

kännas som encepbaliter.

Med skäl kunde man tala örn en varierande bedömning av brottslingen i

rättspsykiatriskt avseende, örn uppfattningen av hans ansvarighet för sina

gärningar gjordes avhängig av den medicinska vetenskapens skiftande stånd-

punktstagande till frågan om den laesionella genesen av vissa psykopatolo­

giska fenomen. Helt oberoende av detta måste man också säga sig, att många

fall av »rena» psykopatier uppvisa större deformering av den psykiska total­

personligheten än en hel del organiskt betingade rubbningar, som annars upp­

visa vissa beröringspunkter (t. ex. encephaliter).

I yttrandet har på grundval av det anförda föreslagits följande lydelse av

5 kap. 5 § strafflagen:

Ej må någon fällas till ansvar för brottslig gärning, om han vid brottets

begående varit sinnessjuk eller sinnesslö eller befunnit sig i annat psykiskt

abnormtillstånd, som med hänsyn till inflytandet på den rättsliga handlings­

förmågan är alt jämställa med sinnessjukdom eller sinnesslöhet.

Vidare har i yttrandet beträffande den föreslagna lydelsen anförts följande.

De farhågor för en alltför vid tillämpning av otillräkneligparagrafen,

som på grund av vad strafflagberedningen anfört kunde hysas, torde, örn ej

undanröjas, så dock förlora en del av sin tyngd, örn det på olika sätt klargö-

res, att paragrafen i fråga med avseende på dess senare del bör ges en restrik­

tiv tolkning. En sådan utveckling kommer eventuellt också att gynnas av den

föreslagna omläggningen av formerna för sinnesundersökning av brotts­

lingar.

Sjukhuschefen vid Ulleråkers sjukhus, professor B. Jacobowsky, vars ytt­

rande, såsom tidigare nämnts, är i huvudsak lika lydande med det av medi­

cinska fakulteten vid universitetet i Uppsala avgivna, har i förevarande hän­

seende anfört följande.

Beredningen har ansett sig böra innefatta »psykiska personlighetsföränd-

ringar efter hjärnskador» och andra tillstånd, vilka innebära en sjuklig för­

ändring av själslivet, bland straffrihetsgrunderna. Då man på senare tid

med hjälp av encephalografiska undersökningsmetoder vid psykopatiska till­

stånd kunnat påvisa hjärnförändringar, vilka uppfattats såsom orsaker till

psykopatiska karaktärsanomalier, torde uppenbarligen vissa fall av psyko­

patisk personlighetsanomali alltjämt med stöd av de föreslagna bestämmel­

serna kunna betraktas såsom straffrihetsgrund. Redan denna omständighet

58

Kungl. Majlis proposition nr 207.

gör, att beredningens förslag att undantaga psykopatien från straffrihets-

grunderna förefaller diskutabelt. Man torde ock böra göra klart för sig, att

det i de anförda fallen uppenbarligen icke blir psykopatiens sociala yttringar,

rubbningens »svårighetsgrad», brottsaffinitet, brottslingens mottaglighet för

och tolerans för straff m. m. som i det enskilda fallet skulle avgöra örn straff­

frihet kan komma i fråga, ulan den skäligen slumpartade omständigheten,

huruvida encephalografiska hjärnförändringar kunna påvisas eller icke.

Det bör här även erinras om att man inom vissa psykiatriska skolor, i

Sverige inom den s. k. Lundaskolan, i stigande utsträckning anser sig kunna

föra tillbaka s. k. neurotiska och asteniska tillstånd på lätta encephaliter.

alltså lätta infektiöst orsakade hjärnskador. I samband därmed bär begrep­

pet »organisk», »läsionell» rubbning undergått en icke förutsedd utvidgning

inom den psykiatriska diagnostiken. Den straffrättsliga konsekvensen av

dessa iakttagelser låter sig givetvis ännu icke överskådas, men, såvitt jag kan

se, skulle dylika fall, när de kunna visas vara av organisk natur, även örn

de psykiska symtomen äro av allra lättaste slag, såsom varande »personlig-

hetsförändringar efter hjärnskador», innefattas i de tillstånd som utgöra

straffrihetsgrunder i enlighet med de av beredningen deklarerade princi­

perna.

I detta sammanhang må anmärkas, att medicinska fakulteten nid univer­

sitetet i Lund, vars yttrande grundar sig på ett av professorn H. Sjöbring till

fakulteten avgivet förslag, anfört följande.

Erfarenheten visar, att den svårighet att anpassa sig som leder till asociali-

tet och kriminalitet i största utsträckning har sin orsak i sjuklig förändring

av hjärnan. En själsligt frisk person kan otvivelaktigt under särskilda pres­

sande yttre förhållanden göra sig skyldig till brottslig handling. Men liksom

även lindriga former av själslig svaghet och sjukdom, s. k. neuroser och psy-

kopatier, i enlighet med mina undersökningar övervägande visa sig beroende

på hjärnskada av ena eller andra arten, så måste man räkna med, att icke

blott hos de svårt sjuka brottslingar, för vilka sinnessjukvård står som den

givna behandlingen, utan också hos en större del av s. k. psykopater och

personer, som behandlas med straff som fullt tillräkneliga, en sådan sjuklig

förändring med verklig hjärnskada är att uppfatta som väsentlig orsak till

kriminaliteten.

T. f. sjukhuschefen vid Vipeholms sjukhus har i nu förevarande hänseende

anfört följande.

Genom att i begreppet sinnessjukdom godtyckligt inrymma sjukdomstill­

stånd, som icke bruka föras dit, och utesluta andra, som borde höra dit, har

beredningen själv kränkt den i betänkandet uppställda normen att örn möj­

ligt icke angiva förutsättningarna för straffrihet »med uttryck, som genom

obestämdhet och tänjbarhet medgiva varierande och subjektiva tolkningar».

Denna ideala fordran har icke heller kunnat upprätthållas, när beredningen

försökt att dra upp gränslinjen mellan sinnessjukdom och psykopati. Det

finns i betänkandet åtskilliga exempel på artificiella och godtyckliga gräns­

dragningar. Till psykopati —- ett begrepp som lyckligtvis icke användes i

förslaget till lagtext — räknas bl. a. »bestående brister på vilje- och känsloli­

vets område, som framför allt framträda i oförmåga eller svårighet att an­

passa sig i samlevnaden med andra människor och som hava sin grund i

ärftliga anlag eller i sjukdomar och skador, som inträffat så tidigt i barn­

domen, att de blivit bestämmande för karaktärsutvecklingen».

Jag förmodar alt beredningen till psykopati av detta slag vill hänföra

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

59

sådana defekttillstånd, som drabba bl. a. spädbarn efter skallskador och en-

cephaliter. Men hur skall ett sådant tillstånd rättspsykiatriskt bedömas, örn

det drabbar en 6-åring, en 12-åring, en 15-åring eller en vuxen person? Från

vilken ålder åstadkomma hjärnskador icke längre psykopatiska tillstånd? I

betänkandet framhålles uttryckligen att personlighetsförändringar efter infek­

tioner och hjärnskador skola medföra straffrihet. Då de nämnda skadorna

kunna ge upphov till markanta karaktärsförändringar — t. ex. genom upp­

trädandet av retlighet, slapphet, hållningslöshet, som bl. a. kan ta sig uttryck

i alkoholmissbruk eller kriminalitet — vid vilken ålder som helst, framstår

beredningens förslag till boskillnad mellan sinnessjukdom och psykopati och

därmed också gränsdragningen mellan området för straffrihet och straffbar­

het som rent konstlat och godtyckligt. Den praktiska tillämpningen av den

föreslagna s. k. otillräknelighetsparagrafen i strafflagen skulle leda till helt

andra kriminalpolitiska konsekvenser än beredningen avsett, för så vitt icke

rättspsykiatrisk praxis, såsom nu redan är fallet, utvecklas oberoende av

innehållet i lagparagraferna. Men vid sådant förhållande saknas anledning att

utbyta en obsolet lag mot en annan dylik.

Styresmannen för Lillhagens sjukhus i Göteborg har likaledes framhållit,

att de psykiska abnormtillstånd som uppkomme efter skallskador ofta till

symtombilden överensstämde med ursprungliga psykopatiska abnormtill­

stånd. Likartade uttalanden ha gjorts av andra läkare. Även från icke-medi-

cinskt håll har ifrågasatts, huruvida den av beredningen tänkta gränsdrag­

ningen mellan sinnessjukdom och psykopati ginge att upprätthålla i den

praktiska tillämpningen. Uttalanden av denna innebörd ha gjorts av styrelsen

för föreningen Sveriges stadsclomare samt av vissa ledamöter av Göteborgs

rådhusrätt.

Beredningens uttalanden rörande innebörden av begreppet sinnessjukdom

ha föranlett även andra erinringar än sådana som ha avseende å gräns­

dragningen mellan sinnessjukdom och psykopati. Styrelsen för Sveriges advo­

katsamfund har förklarat sig visserligen tillstyrka beredningens förslag, att

området för straffriheten skulle begränsas till sinnessjuka och sinnesslöa,

men samtidigt framhållit, att man genom denna begränsning näppeligen kun­

de anses lia angivit förutsättningarna för straffrihet på ett så exakt sätt att

varierande och subjektiva tolkningar kunde anses uteslutna. De fall, där det

allmänna rättsmedvetandet starkt reagerat mot straffriförklaring, hade enligt

styrelsens uppfattning mindre varit sådana, där intellektuellt undermåliga

eller psykopater hänförts under 5 kap. 5 § strafflagen, utan snarare sådana

där den psykiatriska sakkunskapen förklarat vederbörande sinnessjuk. Sty­

relsen räknade med alt även med den begränsning av stral frihetens område

som beredningen föreslagit en viss bristande enhetlighet i bedömningen

bomme att göra sig gällande.

I andra yttranden har anförts att det av beredningen föreslagna sinnessjuk -

domsbegreppet snarare vore för vidsträckt än för snävt. Socialstyrelsen har

sålunda yttrat, att beredningen till begreppet sinnessjukdom hänfört en hel

del psykiska tillstånd, som varken »i dagligt tal» eller enligt aktuell veten­

skaplig åskådning torde hänföras dit. Den av beredningen åsyftade klara

avgränsningen gentemot de psykopatiska fallen vore salunda mera skenbar

60

Kungl. Maj ts proposition nr 207.

än reell. Hovrätten för Övre Norrland har anfört, att beredningen med ul­

lrycket sinnessjukdom syntes lia avsett ett psykiatriskt fackbegrepp, som icke

överensstämde med i samhället rådande föreställningar örn vad som mena­

des med sinnessjukdom. Det kunde tänkas att både domstolar och allmän­

het bomme att ställa sig oförstående inför ett utlåtande, vilket såsom sin­

nessjuk betecknade en person, som lede av åldersdomssvaghet eller som vid

brottstillfället på grund av speciella yttre omständigheter befunnit sig i ett

tillfälligt omtöckningstillstånd som han sedermera övervunnit. Hovrätten

ifrågasatte fördenskull om det icke vore bättre att vid lagrummets avfat­

tande utgå från det allmänna språkbruket. Sjukhuschefen vid S:t Jörgens

sjukhus har givit uttryck åt enahanda uppfattning. Vidare har sjukhuschefen

vid Ulleråkers sjukhus, vars yttrande såsom förut nämnts är i huvudsak lika

lydande med det av medicinska fakulteten vid universitetet i Uppsala avgivna

yttrandet, i nu förevarande hänseende anfört följande.

Beredningen har ersatt den föråldrade och för nutidens läkare knappast

ens helt begripliga formuleringen i den paragraf, som upptager straffrihets-

grunderna, med en tidsenlig, allmänt vedertagen psykiatrisk terminologi, och

denna förändring kan förvisso sägas vara i hög grad av behovet påkallad. I

formellt avseende har obestridligen det anförda syftet nätts. Men erfarenheten

visar att en rad själsliga abnorm tillstånd, vilka icke innefattas vare sig i

begreppet sinnessjukdom eller sinnesslöhet, med fog kunna åberopas såsom

straffrihetsgrunder, och alltjämt också betraktas såsom sådana. Beredningen,

som icke ifrågasatt riktigheten av denna uppfattning, har därför framhål­

lit, »att till sinnessjukdom hör ej endast vad som i dagligt tal brukar kallas

för sinnessjukdom utan även psykiska personlighetsförändringar i samband

med åldrandet eller efter hjärnskador, vissa neurotiska spänningstillstånd,

tillfälliga omtöckningar oell andra tillstånd, vilka innebära en sjuklig för­

ändring av själslivet». De uppräknade, med sinnessjukdom jämställda

tillstånd, vilka även framdeles skola gälla såsom straffrihetsgrunder, sam­

manfalla i allt väsentligt med de tillstånd, som enligt min uppfattning böra

utgöra laglig grund för exeulpering av brottslingar. Men det torde å andra

sidan vara uppenbart att beredningen, genom att giva begreppet sinnes­

sjukdom denna mycket vida och i sin avgränsning ytterligt obestämda

innebörd, knappas! kan sägas lia lyckats i sina strävanden att giva be­

stämmelserna rörande de psykiatriska sträffrihetsgruliderna »en sådan ut­

formning, att osäkerhet icke behöver råda örn deras innebörd». Enligt min

mening öppnar den obestämda och tänjbara innebörd, beredningen givit be­

greppet sinnessjukdom, så stora möjligheter till osäkerhet, subjektivitet och

godtycklighet vid tillämpningen av ifrågavarande lagrum, att det förefaller

mig riktigare att formulera paragrafen så, att de med sinnessjukdom jäm­

ställda tillstånden uttryckligen inbegripas i dem som skola utgöra straffri-

hetsgrund och mera distinkt preciseras. Från den nu anförda synpunkten kan

jag icke heller betrakta det såsom någon vinst, att beredningen slopat para­

grafens andra del, som, i den mån de föråldrade termerna äro möjliga att

tolka, ansetts åsyfta mera övergående, kortvariga psykiska sjukdomstillstånd.

Sinnessjuknämnden har anfört följande.

Beredningens uppfattning leder till en uppdelning av de psykiska sjuk­

domstillstånden. som i vissa fall strider mot den allmänt gängse. Som exem­

pel kan nämnas att beredningen hävdar, att neurotiska tillstånd äro att anse

såsom sinnessjukdom i ordets av beredningen föreslagna snävare bemärkel­

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

61

se, och att neuroserna »missvisande» hänföras till psykopatierna i en del fall.

Denna »missvisande» uppfattning av neuroserna torde dock företrädas av

ett stort antal psykiatrici och även av den allmänna lekmannauppfattning,

som beredningen genomgående fäster stort avseende vid. Kleptomana och

pyromana handlingar, som bottna i nervösa spänningstillstånd, betecknas av

beredningen som sinnessjukdom, medan åtskilliga psykiatrici anse dem höra

lill psykopatiemas grupp.

Överhuvud anser nämnden det farligt att genom lagbestämmelser söka allt­

för hårt låsa fast rättspsykiatrien vid en åskådning, som vid en viss tidpunkt

företrädes av psykiatrici. Så mycket farligare finner nämnden det vara att

fastlåsa rättspsykiatrien vid de av beredningen framförda åskådningarna,

vilka visserligen för närvarande hava förespråkare bland psykiatrici men vil­

kas förespråkare dock utgöra allenast ett ringa fåtal av psykiatrici. Psyka-

trien befinner sig i stark utveckling, under vilken olika åskådningssätt bryta

sig mot varandra, meningsskiljaktigheter, som kunna väntas bli till gagn för

vetenskapens utveckling på lång sikt. Nämnden kan ur denna synpunkt ej

finna den av beredningen föreslagna formuleringen av 5 kap. 5 § strafflagen

tillfredsställande.

Sjukhuschefen vid S:t Lars sjukhus och t. f. sjukhuschefen vid Vipeholms

sjukhus ha jämväl påtalat, att beredningen utsträckt begreppet sinnessjuk­

dom att omfatta psykiska undantagstillstånd som varken i dagligt tal eller

i vetenskapligt psykiatriskt språkbruk hänfördes dit. Den senare har där­

vid tillagt följande.

En brottsalstrande neuros av »djuptgående art» skall enligt beredningens

betänkande kunna medföra straffrihet. Men detta är orealiserbart med till-

lämpning av den föreslagna formuleringen. Neuroserna lia mig veterligen

aldrig vare sig i dagligt tal, i juridiskt språkbruk eller i vetenskapligt sam­

manhang räknats som sinnessjukdom. Detsamma gäller skallskadorna,

många defekt- eller sjukdomstillstånd efter meningit, encephalit, polio-myelit

etc., vilka dock i flertalet fall medföra straffrihet. I detta sammanhang må

framhållas den faktiska felaktigheten i de sakkunnigas påstående att neuro­

serna lia en jämförelsevis ringa betydelse som orsak till kriminalitet. Man

finner tvärtom, som bl. a. påpekats av Kinberg och av Gerle i en nyligen

ventilerad gradualavhandling om mordbrännare, mycket ofta neurotiska till­

stånd bakom brott.

Sistnämnda förhållande har påpekats jämväl av sjukhuschefen vid Frösö

sjukhus, som i sitt yttrande anfört följande.

I beredningens motivering framhålles, att som sinnessjukdom skall räknas

exempelvis vissa neurotiska spänningstillstånd, tillfälliga omtöckningar och

andra tillstånd, vilka innebära en sjuklig förändring av själslivet. Med en så­

dan tolkning blir den avsedda, strikta begränsningen av straffrihetsområdet

helt illusorisk. Det är särskilt anmärkningsvärt, att de neurotiska spännings-

tbistånden endast omnämnts i förbigående, då denna art av själsrubbningar

spela en mycket stor roll, när det gäller brottsliga handlingar. Det gäller här

en kategori människor, som varken kunna betecknas som psykopater eller

sinnessjuka i vanlig mening utan som lida av vissa brister i den psykiska

konstitutionen, vilka falla under beteckningen neuroser. Med den utomor­

dentligt slöra utbredning, som neuroserna numera ha, blir detta en faktor,

som man mycket ofta får ta med i räkningen vid bedömandet av tillräkne-

lighelen. Då neuroser finnas av alla möjliga grader, från enkla neurastenier

62

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

till grava psykoneuroser, även bland personer, som av omgivningen anses

friska, blir det svårt att i det enskilda fallet träffa ett avgörande, som kan

tillfredsställa såväl läkarens som juristens och allmänhetens synpunkter. Det

torde väl knappast kunna sättas ifråga, att neuroser i och för sig får tas

som tillräcklig grund för straffriförklaring, men i samband med andra om­

ständigheter måste de ofta tagas med i räkningen vid bedömandet. För att

kunna tala om ett neurotiskt spänningstillstånd fordras det, att det föreligger

en aktuell psykisk konflikt, det vill säga, att vederbörande befinner sig i en

konfliktsituation, ur vilken han icke på normalt sätt förmår finna utlösning

genom handling. Dylika konfliktsituationer förekomma mycket ofta som

psykologisk bakgrund för lagöverträdelser, och det blir då ingenting ovan­

ligt, att brottslingen handlat under inflytande av ett sjukligt neurotiskt spän­

ningstillstånd, som till väsentlig del haft sin normalpsykologiska orsak i den

aktuella konfliktsituationen. Örn man i begreppet sinnessjukdom måste in­

nefatta sådant som neurotiska spänningstillstånd, lämnas således fältet öppet

för en helt godtycklig tolkning, med gränsen flytande mot olika psykiska

undantagstillstånd, som ha karaktären av normalpsykiska reaktioner. På

grund därav är det fara värt, att den föreslagna, enkla och strikta formu­

leringen av 5 § leder till ökad oklarhet i den praktiska tillämpningen. En­

ligt min uppfattning är det principiellt felaktigt att i en lagtext använda be­

greppet sinnessjukdom i en annan betydelse än ordet har i det allmänna

språkbruket. Det vöre därför lyckligt, örn lagtexten kunde kompletteras, så

att den i motiveringen förutsatta tolkningen i princip angives.

Rörande beredningens uttalande att vissa nervösa spänningstillstånd borde

inbegripas under begreppet sinnessjukdom har vidare professor Kinberg ytt­

rat, att förmodligen inte bara domare och nämndemän utan även flertalet

psykiatrer vore villrådiga om vilka »nervösa spänningstillstånd» som skulle

betraktas såsom sinnessjukdom, liksom det vore oklart vad »tvångspsykoser»

egentligen skulle betyda.

Såsom ovan återgivits har sjukhuschefen vid Ulleråkers sjukhus liksom

medicinska fakulteten vid universitetet i Uppsala funnit sig icke kunna till­

styrka, att det nuvarande stadgandet örn straffrihet vid övergående psykisk

abnormitet helt får utgå. M edicinal stp reisen har för sin del uttalat samma

åsikt. Stockholms rådhusrätt har likaledes avstyrkt förslaget i denna del samt

anfört:

Det må ifrågasättas, örn icke beredningen åt begreppet sinnessjukdom gi­

vit en alltför vid innebörd genom att — i strid mot vanligt språkbruk — dit

räkna vissa i andra stycket av nu gällande SL 5: 5 avsedda tillstånd av hög­

gradig aflekt eller eljest av övergående natur, såsom feberomtöckningar och

andra akuta förvirringar. Beredningen synes knappast hava anfört bärande

skäl för sin ståndpunkt härutinnan. Rådhusrätten har för ej länge sedan med

tillämpning av andra stycket av SL 5: 5 straffriförklarat en tilltalad, som, om­

töcknad av ett slag i huvudet, begått brottslig gärning men kort därefter åter-

vunnit normal sinnesförfattning. Att beteckna dennes tillstånd vid gärningens

begående såsom sinnessjukdom förefaller åtminstone den icke medicinskt sko­

lade vara oegentligt. Rådhusrätten vill förorda, att den föreslagna lydelsen

av SL 5: 5 erhåller ett tillägg av innebörd att straff ej skall följa å gärning,

begången av den som utan egen skuld tillfälligtvis befann sig i sådant sin­

nestillstånd, att han fullständigt saknade insikt örn sin handlings betydelse

eller förmåga att handla efter sin vilja (se strafflagskommissionens år 1923

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

63

avgivna betänkande). Därest ett dylikt tillägg liksom hittills finge sin plats

i ett andra stycke, som i förekommande fall citerades i uppgiften till stralf-

registret, kunde därmed vinnas den fördel att, då en enligt samma stycke

straffriförklarad åter ställdes under tilltal, en ibland obehövlig sinnesunder­

sökning undvekes.

Även hovrätten över Skåne och Blekinge Ilar, under erinran att i rättstill-

lämpningen andra stycket i 5 kap. 5 § strafflagen tolkats sålunda, att straff­

frihet medgivits även i fall där den iråkade sinnesförvirringen icke haft sin

grund i någon psykisk abnormitet hos gärningsmannen, funnit det böra över­

vägas att genom uttryckligt stadgande såsom straffrihetsgrund bibehålla sin­

nesförvirring som icke bottnar i psykisk abnormitet. Justitiekanslersåmbetet

har i detta hänseende anfört:

Det torde förekomma fall, där även en icke sinnessjuk person i en syn­

nerligen kritisk situation, som synes påkalla ett handlande, i sådan grad för­

lorar förmågan att bedöma innebörden av och det olagliga i dylik handling,

att ådömande av ansvar skulle kunna te sig stötande. Även örn sådana fall

skulle vara ytterst sällsynta, kan en hänvisning till användande av nådinsti­

tutet likväl i det särskilda fallet framstå som otillfredsställande. Detta torde

exempelvis bliva händelsen, örn gärningen är att hänföra till sådant lagrum,

att häktning är obligatorisk.

Slutligen må anmärkas, att socialstyrelsen ansett det som en oegentlighet

att beredningen icke upptagit frågan om det normala alkoholrusets straff­

rättsliga betydelse till reglering.

Begreppet simiesslöliet.

Rörande sinnesslöhet såsom grund för straffrihet har professor Kinberg

anmärkt, att i vissa författningar rörande äktenskapsrättsliga förhållanden

sinnesslöhetens övre gräns angivits ligga strax under den normale 15-åringens

psykiska utvecklingsnivå, och att användandet av termen sinnesslöhet i före­

varande sammanhang därför vore olyckligt. Sjukhuschefen vid Källshagens

sjukhus har i anledning av vad beredningen anfört om sinnesslöhet såsom

straffrihetsgrund gjort följande uttalande.

Det måste vara olämpligt, att gränsdragningen mot dehiliteten skall ha ett

så avgörande inflytande på den kriminalpolitiska behandlingen av de imbe­

cilla: det är alldeles samma slags människor, som i ena fallet skola sorteras

in under sinnesslöbeteckningen och straffriförklaras och i andra fallet ham­

na under fångvården såsom debila psykopater. Läkaren skall i sitt utlåtande

utsäga, att vederbörande är sinnesslö, och domaren skall lia svart på vitt på,

att han också är det, d. v. s. alt hans intelligensålder ligger vid eller under 12

år, ty ligger den högre, måste vederbörande räknas som debil och kan där­

med icke bringas att gillia som sinnesslö; dock är det precis samma slags

psykiskt efterblivna människor, som av nyckfulla anledningar stundom nå

både 13 års intelligensålder och däröver; så t. ex. har jag som läkare vid

jordbrukshem för psykiskt efterblivna kunnat iakttaga, att en stor procent

av skyddshemselevcrna når en intelligensålder av mer än 12 år, möjligen be­

roende på den drill, träning och särskilt effektiva undervisning dessa indi­

vider ofta bli föremål för vid sinnesslöanstalter och skyddshem. Klientelet

vid Källshagens sjukhus’ imbecillavdelning skulle enligt de föreslagna anord-

64

Kungl. Mcij:ts proposition nr 207.

liingarna klyvas upp efter denna konstlade indelning sinnesslö och debil, och

kategorien debila skulle icke längre komma i fråga för vård där, fastän de

hittills med fördel vårdats här; klientelet har hittills straffriförklarats på

grund av »bristande psykisk utveckling» oavsett örn det gällt imbecilla eller

debila.

Kausalsamband mellan abnormiteten och gärningen.

Det av beredningen uppställda kravet att kausalsamband skall föreligga

mellan den psykiska abnormiteten och den brottsliga gärningen för att straff-

friförklaring skall kunna ske bär i en del yttranden gjorts till föremål för

särskilda uttalanden. Karolinska institutets lärarkollegium har i detta hänse­

ende anfört följande.

Vid första påseendet kan detta krav väcka betänkligheter med tanke på

de stora svårigheter, som ofta äro förenade med att leda dylikt samband i

bevis. En dylik fordran har hittills uppställts blott i civilrättsliga frågor. Varje

rättspsykiater, som sysslat med civilrättsliga utredningar, vet väl, vilka be­

svärligheter det kan erbjuda att leda ett dylikt kausalsamband i bevis på ett

sådant sätt, att domstolarna anse sig kunna acceptera slutledningen.

Emellertid framgår av beredningens motivering, att det i lagen antydda

kausalsambandet endast undantagsvis torde behöva beröras. Beredningen an­

ser nämligen att i regel dylikt samband föreligger vid mera grava former av

sinnessjukdom och sinnesslöbet, varför det nytillkomna kravet på kausalsam­

band skulle sakna större praktisk betydelse. Endast i sådana fall, beträffande

vilka det synes tveksamt, örn sinnessjukdom föreligger eller ej, skulle läka­

ren behöva gå in på bevisföringen. Det må erinras om att i rättspsykiatrisk

praxis redan förfarits på dylikt sätt, i det att läkaren vid mer tveksamma

abnormtillstånd gärna understrukit sambandet mellan individens särdrag och

den åtalade gärningen.

Under förutsättning att kausalsambandet icke behöver klarläggas i vidare

utsträckning än beredningen framhållit i sin motivering, synes icke skäl före­

ligga till invändningar.

Sjukhuschefen vid S:t Jörgens sjukhus har intagit en liknande ståndpunkt,

då han förklarat att från praktisk synpunkt intet vore att erinra mot vad be­

redningen i förevarande avseende anfört. Däremot har medicinska fakulteten

vid universitetet i Uppsala liksom sjukhuschefen vid 'Ulleråkers sjukhus ställt

sig avvisande samt därvid anfört följande.

Ehuru i många fall kausalsammanhang kan påvisas, förekomma givetvis

fall, då så icke är möjligt. Då de sinnessjukas straffrihet till väsentlig del

är motiverad av de rent medicinska skälen, att den sinnessjuke brottslingen

bör erhålla den sjukvård hans tillstånd kräver, att han icke bör utsättas för

ett frihetsstraff, som på grund av hans sjukdom i allmänhet icke kan beräk­

nas medföra den med straffet avsedda verkan, och att han på grund av sin

sjukdom ofta är straffintolerant, lärer man knappast kunna göra gällande

att medicinska skäl giva anledning att uppställa krav på kausalsamband; ur

medicinsk synpunkt har man tvärtom anledning kräva att den sinnessjuke

brottslingen under alla förhållanden frias från straff och beredes den sjuk­

vård, hans tillstånd fordrar, oavsett örn kausalsamband mellan den själsliga

rubbningen och det begångna brottet kan påvisas eller ej. Beredningen har

ansett att »med den omfattning begreppet sinnessjukdom numera har och

den betydelse, som även lindrigare psykiska sjukdomstillstånd kunna hava

såsom orsak till brott, måste det mången gång leda till otillfredsställande

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

65

resultat, om någon åtskillnad icke finge göras mellan de brottsliga tendenser vilka hava sin grund i sjukdomstillståndet och de, vilka sirö därav oberoende. Denna synpunkt kan äga giltighet när det gäller vissa gränsfall, vilka ej kun­ na rubriceras såsom sinnessjukdom i teknisk mening, nervösa spänningstill- stånd o. s. v. Men när det däremot gäller de lättare begynnelsestadierna av de vanligaste psykiska sjukdomarna, såsom schizofreni, dementia senilis, de­ mentia arteriosclerotica, eller alkoholdemens, vilka diagnosticeras, t. ex. hos gamla återfallstjuvar eller andra notoriska kriminella, är en straffriförklaring alltid indicerad, även om något kausalsammanhang mellan den habituella brottsligheten och den incipienta sjukdomen icke kan ledas i bevis. Flertalet brott vid sinnessjukdom torde begås i sjukdomens begynnelsestadier, innan sjukdomen nått en sådan grad, att sjukhusvård blivit erforderlig, alltså i ett själsligt tillstånd, där sjukdomen icke hunnit sätta så genomgripande föränd­ ringar i själslivet, att kausalsammanhang alltid kan påvisas. Enligt fakulte- lens mening föreligger sålunda från olika medicinska synpunkter bestämd anledning att avvisa förslaget örn kausalsammanhang såsom förutsättning för slraffrihet.

Vidare har sjukhuschefen vid S:t Lars sjukhus i förevarande avseende framställt invändningar mot vad beredningen föreslagit och därvid anfört:

.lag är ense med beredningen, att förhållandena vid det civilrättsliga och det straffrättsliga förfarandet icke äro alldeles likartade och att bevisfrågan ligger olika till i de olika fallen. Men jag kan icke dela beredningens skäl till <lenna olikhet. Jag anser, att en kriminell handling är av samma allmänna vikt och betydelse som en rättshanding och att man bör iakttaga samma var­ samhet vid utredningen i båda fallen. Jag anser också, att man är skyldig hänsyn till civilrättsligt handlande personer i lika hög grad som till brotts­ lingar. Det är, enligt min mening, icke hänsynen till brottslingen, som gör, att bevisfrågan här kommer i ett annat läge, utan det är handlingsobjektet, den utförda handlingen, som får olika bevisbetydelse i de olika fallen. Den civilrättsliga handlingen är i och för sig en normalhandling, som har rättslig giltighet, till dess det är visat, att den tillkommit under inflytande av rubb­ ning i själsverksamheten. När den laga tillkomsten av en civilrättslig hand­ ling skall visas, så är handlingen i och för sig det förnämsta vittnet. Om hand­ lingen icke talar för något främmande inflytande utan står i överenstäm- melse med vad som är vanligt och brukligt i sådant avseende, anses den vara tillkommen i laga ordning, och den handlande personens psykiska ohälsa anses icke ha haft inflytande på handlingens tillkomst. Annat är förhållan­ det med brottshandlingar. Den brottsliga handlingen är alltid en »onormal» företeelse; den talar alltid till gärningsmannens nackdel. Enbart av den nakna gärningen kan man därför sällan eller aldrig draga några slutsatser örn gär­ ningsmannens psykiska tillstånd. När kausalsambandet mellan brott och sjuk­ dom därför skall visas, blir det väsentligen gärningsmannen, som får vittna genom att låta sig undersökas. Men örn det då av undersökningen framgår, att gärningsmannen är sinnessjuk eller sinnesslö, hur skall man i sådant fall kunna utesluta, alt han begått gärningen under inflytande av sitt psykiska undantagstillstånd? Jag tror inte, att detta är möjligt, och därför tror jag ej heller, att utredningen av kausalsambandet mellan psykisk abnormitet oell brott kan få någon betydelse. Tidssambandet torde som hittills bli det vä­ sentliga.

Härtill kan läggas, att örn man med beredningen utgår ifrån att en sinnes­ sjuk kan begå en brottslig gärning utan att därvid handla under inflytande av sjukdomen, måste gärningsmannen trots sjukdomen motse straffpåföljd.

Hiliana till riktulnr/ens protokoll 1045. 1 sami. Nr 207.

h

66

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

Liknande synpunkter ha anförts av sjukhuschefen vid Sundby sjukhus. som yttrat följande.

Ett tydligt kausalsammanhang kan ofta ej påvisas utan vanligare torde vara, att det psykopatologiska tillståndet icke gör sig gällande som direkt pådrivande faktor utan medverkar till brottet genom att utplåna eller för­ svaga hämningarna mot brott, alltså ett passivt förhållande och icke ett ak­ tivt kausalt. Att lägga samma synpunkter vid det straffrättsliga bedömandet sorn vid det civilrättsliga, där det i den allmänna samfärdselns intresse är nödvändigt att rättshandlingar icke utan tvingande skäl förklaras ogiltiga, kan icke vara riktigt. Då det i många fall är omöjligt för fackmannen, psy­ kiatern, att avgöra om direkt kausalsamband föreligger och en del under- sökningsläkare kanske betrakta sjukdomens passiva förhållande till brottet som ett kausalt sådant kommer avgörandet att karakteriseras av en synner­ ligen hoppande princip. Att domstolens förmåga att avgöra frågan präglas av en ännu större osäkerhet är klart och säkerligen torde icke någon döman­ de instans med gott samvete vilja ta en bestämd ställning till frågan. I prak­ tiken torde därför rättstillämpningen komma att lida av stor osäkerhet och vacklande om 5 § får den formulering som av strafflagberedningen föresla­ gits. Enligt mitt förmenande torde det vara fullt tillräckligt örn den rätts- psykiatriska undersökningen påvisar tidssamband mellan brott och sjukdom. De allmänpreventiva och individualpreventiva synpunkterna komma på detta sätt att väl tillgodoses.

Direktionen för Sundby sjukhus har med anledning av dessa sjukhus­ chefens uttalanden yttrat att, då beredningen i uttrycket »inflytande» inne­ fattat såväl aktivt som passivt kausalsamband, risk icke förelåge för att ett befintligt samband mellan den brottsliga gärningen och sinnessjukdomen el­ ler sinnesslöheten icke beaktades.

Sjukhuschefen vid Sids jöns sjukhus har för sin del anfört:

Hur mycket än de psykiatriska undersökningsmetoderna kunna förfinas och de psykologiska orsakskedjorna blottläggas, kvarstå dock alltför många irrationella faktorer, för att den örn sin egen konsts begränsning medvetne psykiatern skulle våga att i den givna situationen göra ett bestämt uttalande örn felande samband mellan brott och psykisk abnormitet. Bärande skäl av rättsfilosofisk eller praktiskt juridisk natur ha icke förebragts för en ändring av nuvarande rättstillämpning i fråga om kausalsamband mellan brott och exculperande psykisk rubbning. Såsom av strafflagberedningen framhållits kommer troligen ett dylikt samband i de flesta fall att presumeras och den i lagen fastslagna fordran på ett sådant torde därför i praxis få ringa betydelse, men av ovan anförda skäl bör kravet på kausalsammanhang släppas och lagtexten i enlighet härmed erhålla en annan formulering.

Med förklaring att det måste anses principiellt oriktigt att en psykiskt sjuk eller defekt människa straffades har medicinalstyrelsen förklarat sig icke kunna ansluta sig till förslaget örn uppställande av ett kausalitetskriterium för straffrihet. Sjukhuschefen vid Västra Marks sjukhus har i detta hänse­ ende anfört:

Beredningen avser med uttrycket »under inflytande av» ej att det psykiska abnormtillståndet skall ha varit ensamt avgörande för den brottsliga hand­ lingen utan att det i någon mån medverkat till denna. Att utesluta varje sådan direkt eller indirekt medverkan torde så gott som alltid vara omöj­ ligt. Själslivet är dock ett sammanhängande helt och varje handling baserar

Kungl. Maj-.ts proposition nr 207.

67

sig på denna helhet. Att brott begångna i tillstånd av sinnessjukdom eller

sinnesslöhet under inga förhållanden skola föranleda straffansvar, torde

överensstämma med allmän rättsuppfattning. Beredningens huvudsakliga

motiv för införandet av kravet på kausalsamband synes vara, att domsto­

len härigenom finge en möjlighet att under åberopande av, att kausal­

samband ej föreligger, avvisa försök att giva SL 5: 5 en alltför vid tolkning,

t. ex. örn det skulle bli fråga örn att utsträcka paragrafens tillämpnings­

område till sådana nervösa reaktioner och andra psykiska symtom som

närmast falla inom området för det normala själslivet. Föreskriften om kau­

salsamband bleve ett medel för domstolen att förbehålla sig det slutliga avgö­

randet i tillräkneiighetsfrågor. Det synes mig, att detta vore en bakväg, som

ej borde beträdas. Finner domstolen, att det till fullo ådagalagts, att sinnes­

sjukdom eller sinnesslöhet förelåg vid brottets begående, bör den ej kunna

underlåta att straffriförklara. Finner domstolen, att detta icke ådagalagts

bar den möjlighet att fälla till ansvar under framhållande av att sådant

sinnestillstånd, som avses i SL 5: 5 bos brottslingen icke påvisats. Lagrummet

i fråga synes mig böra givas en sådan lydelse, att området för straffriheten

begränsas till sinnessjukdom eller sinnesslöhet men att dessa abnormtillstånd

i och för sig bliva exculperande oberoende av kausalsamband.

Frågan om upphävande av 5 kap. 6 § strafflagen.

Upphävande av 5 kap. 6 § strafflagen tillstyrkes i flertalet av de yttran­

den, däri spörsmålet berörts. Sålunda har medicinska fakulteten vid uni­

versitetet i Uppsala liksom sjukhuschefen vid Ulleråkers sjukhus angående

detta förslag yttrat, alt de skäl beredningen anfört beträffande psykopaterna

vore övertygande och att de fall, där strafflindring av andra skäl än lindrig

oligofreni och lättare psykopati kunde tänkas komma i fråga, vore i stort

sett sällsynta, varför knappast några bärande skäl kunde anses tala mot upp­

hävande av ifrågavarande stadgande.

Föreningen Sveriges häradshövdingar har gillat förslaget i denna del under

förklaring, att det syntes vara av särskild betydelse såväl att den påtalade

inadvertensen med straffnedsättning även för dem, vilkas sinnesbeskaffenhet

gjorde dem lill farliga brottslingar, bleve undanröjd som att möjlighet bered­

des till ådömande av förvaring i stället för straff i de många fall, då de brotts­

liga vore oemottagliga eller föga mottagliga för straff. Jämväl internerings-

nämnden har, på de skäl beredningen anfört, tillstyrkt förslaget att upphäva

5 kap. 6 § strafflagen. Karolinska institutets lärarkollegium har erinrat, att

lagrummets egentliga berättigande under de senaste årtiondena legat däri att

dess tillämpande utgjort en förutsättning för ådömande av förvaring, samt

uttalat, att från rättspsykiatrisk synpunkt förslaget i denna del vore ett

stort framsteg. Samma mening har uttalats av t. f. sjukvdrdsläkaren vid fång­

vårdens sinnessjukavdelning d Långholmen.

Utan närmare motivering tillstyrkes förslaget om upphävande av 5 kap. G §

strafflagen vidare av sjukhuscheferna vid Birgittas och S:t Lars sjukhus

ävensom av sjukvdrdsläkaren vid fångvårdens sinnessjukavdelning å Håga.

Stockholms rådhusrätt har i della hänseende anfört följande.

Enligt beredningens förslag skall SL 5: 6 upphöra att gälla. De skäl, som

beredningen åberopat härför, synas rådhusrätten godtagbara. Alt psykopater

med utpräglat kriminell läggning bliva föremål för strafflindring måste för

08

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

det allmänna rättsmedvetandet framstå såsom otillfredsställande. Emellertid

kan utan tvivel mången gång anledning föreligga till en förhållandevis mild

bedömning av ej blott vissa psykopater utan också och framför allt intellek­

tuellt undermåliga, vilka icke straffriförklaras såsom sinnesslöa, samt per­

soner, som begått brottsliga gärningar i affekt- och förvirringstillstånd utan

att straffriförklaras. De abnormtillstånd det här gäller torde dock så gott

som alltid kunna tillbörligen beaktas vid utmätandet av straff inom de ordi­

nära straffskalorna. Visserligen kan någon gång beträffande ifrågavarande

brottslingar ett straff under straffminimum, särskilt då detta är högt, anses

påkallat; och det kunde övervägas att för dessa fall bereda möjlighet till

straffnedsältning. En bestämmelse härom skulle emellertid strida mot den

grundtanke, som uppbär beredningens förslag i denna del, och rådhusrätten

bar därför funnit sig icke böra framställa något yrkande i förevarande hän­

seende. Fallen i fråga torde kunna lösas nådevägen.

Länsstyrelsen i Stockholms län bar likaledes förklarat, att någon erinran

mot förslaget i denna del ej kunde göras, då, såsom beredningen ytlrat, andra

möjligheter lill strafflindring stöde till buds, när sådan funnes motiverad

med hänsyn till brottslingens psykiska tillstånd vid brottets begående. Även

länsstyrelsen i Malmöhus län har förordat ett upphävande av straffnedsätt-

ningsbestämmelsen.

I andra yttranden har förslaget om upphävande av 5 kap. 6 § strafflagen

tillstyrkts allenast med tvekan eller under framhållande av alt allmänna

sträffnedsättningsregler måhända vore påkallade. Sjukhuschefen vid Sid­

sjöns sjukhus har sålunda anfört:

I fråga om den nuvarande 6 § i strafflagens 5 kapitel instämmer under­

tecknad i allt väsentligt i vad som av strafflagberedningen anförts som skäl

för dess uteslutande ur strafflagen och straffnedsättningens ersättande med

en mera differentierad behandling av brottslingen på straffverkställighetssta-

diet. Emellertid torde förtjäna framhållas, att tillämpningen av ifrågavaran­

de paragraf tidigare ofta möjliggjort användande av villkorlig dom, där så­

dan varit indicerad men eljest ej kunnat komma i fråga. Med ikraftträdandet

av den nya lagen om villkorlig dom torde dock denna synpunkt förlora sin

betydelse. Det Jförutsättes också att de förslag till reformer på straffverkstäl­

lighetens område, som strafflagberedningen i sitt betänkande avhandlat,

icke stannar på papperet utan att verkligen en mera individualiserande be­

handling särskilt av de psykopatiska förbrytare, som ådömts straff, kommer

lill stånd med hänsynstagande såväl till deras psykiska egenheter som till

deras större eller mindre farlighet och allmänpreventionens krav.

Medicinalstyrelsen har förklarat sig kunna biträda vad beredningen i den­

na del föreslagit, örn garanti skapades för att vid straffmätningen hänsyn

bomme att tagas till de psykiska rubbningar, som hittills ansetts böra med­

föra sträf frösättning. Sjukhuschefen vid S:t Jörgens sjukhus har likaledes

ansett intet vara att erinra mot att 5 kap. 6 § strafflagen upphävdes, för den

händelse institutet i de speciella undantagsfall, då det skulle varit tillämp­

ligt, kunde ersättas genom att möjligheten att taga hänsyn till förmildrande

omständigheter vidgades.

Svenska psykiatriska föreningen och svenska läkaresällskapet ha förklarat

sig hysa tveksamhet örn lämpligheten att helt upphäva strafflindringsbestäm-

melsen samt ha anfört följande.

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

69

Visserligen böra farliga brottslingar, vilka betraktas som »förminskat till-

räkneliga», icke erhålla strafflindring. Mot det oförnuftiga i att låta abnorma

och just därför farliga och svårpåverkbara brottslingar erhålla en kortvari­

gare behandling lia läkare, inte minst här i landet, energiskt reagerat sedan

åtskilliga årtionden. Men ej sällan förekomma andra fall, där både huma­

nitära och rationella skäl tala för att domaren skall kunna efter fritt beprö­

vande nedsätta straffet. Andra skäl tala för att bibehålla denna paragraf,

ehuru i omarbetad form. Då det emellertid är olämpligt att sammankoppla

strafflindring med abnorm sinnesbeskaffenhet, synes särskilda strafflind-

ringsregler böra utarbetas utan sammanhang med paragrafen om de s. k.

förminskat tillräkneliga.

Även i andra yttranden ha erinringar framställts mot beredningens för­

slag att helt upphäva 5 kap. 6 § strafflagen.

Landsfogden i Stockholms län har i förevarande avseende anfört:

Det torde visserligen icke råda några delade meningar örn att SL 5: 6 så­

som den i praktiken kommit att tillämpas lett till ur kriminalpolitislc syn­

punkt mycket otillfredsställande resultat, men å andra sidan lär det väl icke

kunna bestridas, att den ändock har en viss funktion att fylla såsom straff-

mildringsgrund vid vissa fall av psykiska abnormtillstånd. Att så är fallet

bestrides icke heller av beredningen, som emellertid vill lösa härmed sam­

manhängande frågor på annat sätt. Det synes dock tvivelaktigt, om det skall

kunna anses vara tillfredsställande sörjt härför genom vad beredningen fram­

håller angående de möjligheter, som straffskalorna lämna för beaktande

av subjektiva faktorer av förmildrande art, tillämpning av villkorlig dom

samt frågans lösande nådevägen. Ett upphävande av 5: 6 synes i stället böra

förknippas med ett realiserande av beredningens tanke att införa en allmän

sträf flindringsparagraf.

Hovrätten för Övre Norrland har anfört följande.

Då SL 5: 6 infördes i 1864 års strafflag, torde lagrummet ha motsvarat ett

praktiskt behov. Även om gränserna för lagrummets tillämpningsområde un­

der tidens lopp förskjutits, talar åtskilligt för att detta praktiska behov allt­

jämt består. Vid de utredningar om ändring av strafflagens tillräknelighets-

bestämmelser som tidigare förekommit har man i allmänhet räknat med att

en straffnedsättningsregel erfordras för fall av tillfälliga rubbningar i den

psykiska jämvikten. Då man således tidigare ansett behov av en straffned­

sättningsregel föreligga, är det i och för sig ägnat att förvåna att en sådan

regel nu befunnits onödig. Det hade varit värdefullt om beredningen nog­

grannare än som skett hade redogjort för den praxis som beredningen åbe­

ropar. Sakliga skäl för en sådan praxis synas icke föreligga. Det är svårt att

förstå varför en övergående rubbning av den psykiska jämvikten icke skulle

kunna föranleda straffnedsällning av det skäl att psykiatern med tillämp­

ning av en för belt andra ändamål uppställd terminologi finner den falla

inom området för det normala själslivet. Avgörande synes i stället böra vara

huruvida den tillfälliga rubbningen är av tillräcklig betydenhet för att vinna

beaktande oell om allmänna skälighets- och rättvisesynpunkter tala för en

nedsättning av straffet.

Beredningens ståndpunkt synes innebära, alt frågan örn slraffnedsättning

saknar betydelse vid tillfälliga rubbningar av den psykiska jämvikten. Lik­

väl framhåller beredningen alt i allmänhet mycket rymliga straffskalor i

strafflagen lämna utrymme för utmätande av ett tillräckligt lindrigt straff

även i sådana fall sorn här avses. Vad beredningen bär anfört synes icke

vara fullt konsekvent. I det sistnämnda yttrandet ligger dock eli medgivande

70

Kungl. Majlis proposition nr 207.

att straffnedsättning i vissa fall är befogad. Självfallet kan möjlighet till så­

dan straffnedsättning beaktas vid varje särskild straffskala i strafflagens

speciella del. Detta skulle emellertid förutsätta en genomarbetning av samt­

liga straffskalor samt ändringar och tillägg på åtskilliga ställen. Det synes

enklare att införa en straffnedsättningsregel i strafflagens allmänna del för

här avsedda fall. Det är visserligen riktigt att domaren för förmögenhetsbrot-

tens del numera har mycket vida gränser alt röra sig inom. Det bör dock

beaktas att straffrättskommittén i det förslag som ligger till grund för den

nya lagstiftningen örn förmögenhetsbrotten icke velat taga i betraktande här

avsedda spörsmål. Tvärtom anför kommittén i sitt betänkande (SOU 1940: 20

s. 31), att endast betydelsen av omständigheter vid brottet ansetts lämpligen

kunna regleras i de särskilda straffbuden; omständigheter i brottslingens per­

son böra däremot enligt kommitténs mening upptagas till behandling i straff­

lagens allmänna del.

Mot vad strafflagberedningen i förevarande del anfört torde även kunna

framhållas, att det för en domstol stundom kan vara befogat och lämpligt att

i utslaget åberopa en straffnedsättningsregel även i sådana fall då det ut­

mätta straffet icke understiger straffskalans minimum men väl är betydligt

lägre än vad som vanligen plägar följa å brott av det föreliggande brottets

svårhetsgrad.

Beredningen hänvisar slutligen till att de lall, där förhandenvaron av till­

fällig rubbning av den psykiska jämvikten vid brottets begående föranleder

behov att kunna sätta straffet under straffskalans minimum, böra kunna lösas

nådevägen. Beredningen finner detta särskilt gälla, där straffet obligatoriskt

utgöres av livstids straffarbete eller straffskalan eljest är mycket snäv.

Även m de sist nämnda fallen, såsom beredningen framhåller, äro säll­

synta, så äro de i stället särskilt uppseendeväckande. Det kan icke vara rik­

tigt och lämpligt att binda domstolarna till att i sådana fall ådöma ett uppen­

bart oskäligt straff. Örn man kan förutsäga att nådeinstitutet måste tillgripas

för att den riktiga lösningen av en viss grupp av fall skall nås, torde detta i

allmänhet visa att behov föreligger att lösa dessa fall lagstiftningsvägen. Vad

beredningen i denna del själv anfört synes därför starkt tala för behovet av

en straffnedsättningsregel.

Kritiken mot tillämpningen av gällande tillräknelighetsregler har stundom

gått ut på att reglernas handhavare visat tendens att till de slraffria hänföra

även personer som icke befunnit sig i ett verkligt psykiskt undantagstillstånd

och alt detta äventyrade straffets allmänpreventiva verkan. Kritiken torde ofta

lia tagit sikte på fall av tillfällig rubbning av den psykiska jämvikten, för

vilka vård å sinnessjukhus varit obehövlig. En tendens att i dylika fall ut­

sträcka området för straffriheten kan tänkas uppkomma även i framtiden.

Förekomsten av en straffnedsättningsregel kan motverka en sådan tendens.

En straffnedsättningsregel synes böra vara så avfattad, att den blir till-

lämplig endast vid sådana tillfälliga tillstånd som utpräglat avvika från det

normala. Ett sinnestillstånd som i regel är det normala vid vissa särskilda

brott, exempelvis barnamord, bör icke falla under straffnedsättningsregeln, i

den mån det kan anses beaktat i den för brottet uppställda straffskalan. Där­

emot torde sinnestillstånd, betingade av ovanliga omständigheter, kunna tän­

kas föreligga även vid sådant brott och då böra hänföras under straffned­

sättningsregeln — såvitt de ej medföra sträf frihet.

På grund av det anförda finner hovrätten beredningens förslag att helt

upphäva 5 kap. 6 § strafflagen icke kunna tillstyrkas. Hovrätten hemställer

att frågan örn lämpligheten av en allmän straffnedsättningsregel för de fall,

då den brottslige vid brottets begående lidit av sådan tillfällig rubbning av

den psykiska jämvikten som icke medför straffrihet, samt, eventuellt, ut­

71

formningen av en sådan regel måtte göras till föremål för ytterligare utred­

ning.

Likartade synpunkter ha framförts i flera andra yttranden. Sålunda har

fångvårdsstyrelsen anfört följande.

Beredningen har föreslagit upphävande av 5 kap. 6 § strafflagen. Härav

följer den obestridliga fördelen, att den nuvarande möjligheten till straffned-

sättning på grund av varaktig själslig abnormitet försvinner. Vidare blir

livstids straffarbete, i motsats till vad som nu är fallet, tillämpligt även be­

träffande brottslingar, som lida av psykisk abnormitet som ej är att hänföra

till sinnessjukdom eller sinnesslöhet. Häremot har styrelsen icke något att

erinra. Upphävandet av nämnda lagrum medför emellertid även, att möjlig­

het ej längre kommer att föreligga till nedsättning av straffet under straff­

skalans minimum vid övergående själsliga abnormtillstånd. Beredningen har

avvisat tanken att uppställa en särskild straffnedsättningsregel för dessa fall

under hänvisning till att straffskalorna merendels äro så vida, att domaren

har stora möjligheter att beakta omständigheter av mildrande art, samt att

nådevägen undantagsvis kan anlitas. Då 5 kap. 6 § strafflagen torde hava en

icke oviktig uppgift alt fylla i fråga örn sträffnedsättning på grund av till­

fällig rubbning av den psykiska jämvikten vid brottets begående, anser sty­

relsen, att det bör övervägas, huruvida icke i samband med lagrummets upp­

hävande bör införas en allmän regel om möjlighet till straffpedsättning i

sådana fall. Lagstiftningen synes icke böra utgå från att nådevägen skall tagas

i anspråk.

Justitiekanslersämbetet har anfört:

Vad angår frågan om upphävande av 5 kap. 6 § strafflagen är väl riktigt

att stadgandet är olämpligt, när det leder till sådant resultat, att en farlig

brottsling måste släppas efter att hava undergått ett på grund av förminskad

lillräknelighet ådömt jämförelsevis kort straff. Å andra sidan är kanske ej

lämpligt att borttaga möjligheten att till nedsatt straff döma en person, vilken

utan kriminell läggning hegått brottslig handling i sådant psykiskt abnormt

tillstånd, som ej är likställt med sinnessjukdom. Huruvida berörda utväg är

överflödig på grund av att straffsatsernas omfattning medger tillräckligt milt

bedömande, synes osäkert. Ämbetet har härvid i åtanke ett nyligen inträffat

fall, där en åtalad av underrätt för brott, som förskyllde straffarbete i lägst

fi år, dömdes till 7 år 0 månaders straffarbete men i överinstanserna med stöd

av 5 kap. 6 § strafflagen fick straffet nedsatt till straffarbete i 10 månader.

Ej heller i sådana fali synes det tilltalande att lita till nådevägen för att er­

hålla ett materiellt tillfredsställande resultat.

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har gjort följande uttalande.

Beredningens motiv för ett upphävande av bestämmelsen i 5 kap. 6 §

strafflagen om straffnedsättning på grund av psykisk abnormitet finner sty­

relsen icke helt övertygande. Det vill synas, som örn beredningen särskilt

observerat det oriktiga i att tillämpa bestämmelsen beträffande vissa psykopa­

ter, som av en eller annan anledning icke göras till föremål för annan reaktion

än ett till tiden bestämt frihetsstraff. Vid vissa former av lindrigare intellek­

tuell undermålighet, där någon annan form av vård än frihetsstraff dock icke

finnes böra ifrågakomma, kan det enligt styrelsens mening vara av ett visst

värde, alt domstolen kan på grund av den psykiska abnormiteten nedsätta

straffet. Särskilt humanitära skäl torde därvid kunna åberopas. Styrelsen

ifrågasätter därför, huruvida icke 5 kap. 0 § strafflagen borde bibehållas,

ehuru i sådan omarbetad form att bestämmelsen icke kan komma alt till-

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

72

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

lämpas i sådana fall, där konsekvenserna ur allmänpreventiv eller individual­

preventiv synpunkt skulle te sig stötande.

Även direktionen för Säters sjukhus har förordat ett bibehållande i någon

form av möjlighet till straffnedsättning vid psykisk abnormitet samt därvid

yttrat:

Det synes kunna befaras, alt ett upphävande av straffminskningsgrunden

i 5 kap. 6 § strafflagen stundom kommer att medföra en hårdare behandling

av de mindre tillräkneliga förbrytarna än som nu är fallet och som är på­

kallat.

Beredningen synes i första hand lia tänkt sig, att man, i de fall där med

tillämpning av 5 kap. 6 § ett lägre straff nu ådömts, skulle använda villkorlig

dom enligt 1939 års lag därom, vilken förutsättes skola sättas i kraft. I andra

hand skulle tillgripas tvångsuppfostran, ungdomsfängelse eller förvaring i

säkerhetsanstalt.

Stundom kan det dock vara lämpligt att, med hänsyn till den tilltalades

sinnesbeskaffenhet och omständigheterna i övrigt, ett brott bestraffas med

böter, även då straffminimum är fängelse. Vidare kunna förekomma fall, där

man vill döma en mindre tillräknelig villkorligt men straffminimum är så

högt eller brottet är av sådan art (t. ex. rattfylleri), att villkorlig dom ej

torde kunna ådömas myndig person. I sådana fall har stadgandet i 5 kap.

6 § givit möjlighet att lämpa straffet efter omständigheterna.

Vidare synes det bliva svårt för sinnessjukläkaren att alltid med visshet

avgöra om en person är helt sinnessjuk eller icke.

Ett bibehållande av 5 kap. 6 § i en eller annan form synes därför böra

övervägas. Att märka är, att ett motsvarande stadgande finnes upptaget i den

modernaste utländska strafflagen, den schweiziska.

Slutligen har sjukhuschefen vid Frösö sjukhus i förevarande avseende

anfört följande.

Gent emot slopandet av SL 5:6 har jag vissa betänkligheter. I motive­

ringen har förutsatts, att denna paragraf uteslutande skulle ha sin tillämpning

på psykopaterna, men i verkligheten torde det huvudsakligen vara neuro­

tiska tillstånd, som kunna komma i fråga som grund för straffnedsättning.

Jag har åtminstone haft flera dylika fall för undersökning, där nedsatt straff

visat sig vara den mest rationella samhällsreaktionen. Som jag förut velat

framhålla, ha vi i det neurotiska spänningstillståndet en form av psykisk rubb­

ning, där man finner alla möjliga övergångar från klart sjukliga tillstånd till

rent normalpsykologiska reaktioner. Personer av för övrigt icke asocial eller

kriminell läggning kunna under trycket av extraordinära yttre förhållanden

komma in i dylika spänningstillstånd, som lamslå deras normala omdömes­

förmåga så, att de begår mer eller mindre meningslösa lagöverträdelser.

Några särskilda vårdåtgärder äro i dessa fall vanligen obehövliga, om den

yttre situationen klaras upp, och de enda möjligheter, man då får att välja

på efter ett slopande av 6 § blir fullt straff eller ingen påföljd alls. Enligt

min erfarenhet kan nedsatt straff i dylika fall vara enda riktiga lösningen.

Det har t. ex. förekommit att den brottslige genom utmätande av fullt straff

skulle ha mist sin tjänst och fått sina framtida utkomstmöjligheter förstörda,

medan han genom nedsatt straff räddats åt en samhällsnyttig tillvaro, utan

att det berättigade kravet på samhällsreaktion behövt eftersättas.

Vad särskilt angår beredningens förslag till ändrad lydelse av 33 § straff­

lagen för krigsmakten har krig shovrätten — som i övrigt instämt med Svea

hovrätt — förklarat sig ej lia något att erinra mot förslaget i denna del.

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

13

Departementschefen.

Bestämmelserna i 5 kap. 5 och 6 §§ strafflagen örn straffrihet och straff-

minskning på grund av psykisk abnormitet äro i allt väsentligt oförändrade

alltsedan strafflagens tillkomst. De lämna med sin ålderdomliga avfattning

numera föga ledning för rättstillämpningen, som efter hand blivit en helt

annan än vad med bestämmelserna ursprungligen var avsett. Den psykiatris­

ka vetenskapens framsteg och den moderna kriminologiens klarläggande av

sambandet mellan psykisk abnormitet och brottslighet lia åstadkommit en

avsevärd utvidgning av området för tillräknelighetsbestämmelsernas tillämp­

ning. Utvecklingen har emellertid, då den saknat stöd av lagbestämmelser,

varit i viss mån famlande och har enligt många.s åsikt i vissa hänseenden fört

för långt. Att strafflagen på en så central punkt saknar anknytning till nutida

betraktelsesätt är otvivelaktigt en väsentlig brist. Det torde icke heller råda

mera än en mening örn att en revision av lillräknelighetsbestämmelserna är

av nöden. En sådan revision kräver ståndpunktstagande till problem som

äro lika betydelsefulla som omstridda. Såsom framgår av innehållet i straff­

lagberedningens betänkande och de däröver avgivna yttrandena råda stora

meningsskiljaktigheter i fråga örn de riktlinjer som böra följas. Denna bris­

tande enhetlighet i uppfattningen bör dock ej få föranleda att revisionen un-

danskjutes. Det är uppenbarligen av stor vikt att lagstiftaren söker fastställa

de huvudsynpunkter som böra vara bestämmande vid bedömande av frågan

om straffriförklaring.

Psykisk abnormitet, som framträder i mera utpräglad form, har sedan

länge varit erkänd som straffrihetsgrund. Tidigare torde straffriheten vid

otillräknelighet, liksom straffnedsättningen vid förminskad tillräknelighet, lia

uppfattats såsom en naturlig konsekvens av vedergällningstanken, som för­

utsatte skuld för straff. Sedan vedergällningstanken trätt i bakgrunden,

lärer numera i det allmänna betraktelsesättet straffrihet för den som betrak­

tas såsom otillräknelig väsentligen ha sin förankring i mera rent humanitära

skäl. Det har framstått såsom stötande att straffa den som är sinnessjuk eller

eljest psykiskt abnorm och måhända utsätta honom tor risken att hans li­

dande därigenom förvärras.

De humanitära synpunkterna kräva självfallet det största beaktande. Frå­

gan örn straffrihet på grund av psykisk abnormitet och straffets utbytande

mot medicinsk behandling måste emellertid, liksom eljest då det gäller kri­

minalitetens bekämpande, bedömas med hänsynstagande jämväl till de indi

vidualpreventiva och allmänpreventiva syften som strafflagstiftningen och

straffrättsskipningen avse att tillgodose.

Från individualpreventiv synpunkt är obestridligt, att örn brottet fram­

sprungit ur psykisk abnormitet, ett straff icke kan förväntas avhålla den

brottslige från att ånyo begå brott, med mindre det är så anordnat att genom

lämplig vård och behandling den brottslige återställes till sin psykiska hälsa.

74

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

Men detta resultat vinnes i allmänhet lika bra eller bättre på andra vägar

än genom straffverkställighet. Under förutsättning att den psykiskt abnorme

omhändertages av samhället för den vård som erfordras är det onödigt att

tillgripa straff för att vinna det syfte som dess individualpreventiva funktion

skall tjäna. Och om straffet ej anordnas så att det är likvärdigt med den

vård som på annat sätt kan beredas, är det direkt olämpligt från individual­

preventiv synpunkt. Hinder möter således i regel icke från individualpre­

ventiv synpunkt att straffriförklara personer som begått brott och vilka be­

tinna sig i ett psykiskt abnormtillstånd.

Vad angår det allmänprevenliva syfte, som strafflagstiftningen avser att

fullfölja, torde den omständigheten, att en psykiskt abnorm person even­

tuellt anser sig kunna räkna med att han, örn han begår brott, skall bliva

straffriförklarad, icke vara av någon större betydelse. Det är icke heller

antagligt, att straffriförklaring av den som befinner sig i ett psykiskt undan­

tagstillstånd — ett tillstånd som väsentligt avviker från det normala — i och

för sig i nämnvärd mån avtrubbar straffhotels verkan på andra människor.

Inom ett gränsområde, där abnormiteten icke är mera utpräglad, kan det

emellertid från allmänpreventiv synpunkt väcka betänkligheter att medgiva

straffriförklaring. Det har i detta hänseende åberopats, att hos allmänheten

en viss reaktion framträtt mot den uppfattning i tillräknelighetsfrågor som

kommit till uttryck i rättspsykiatriska utlåtanden angående tilltalade perso­

ners sinnesbeskaffenhet samt att den misstro beträffande det rättspsykiatriska

bedömandet, som sålunda kommit till synes, omfattats även av representanter

för rättsväsendet eller i allt fall hos dem väckt oro och framkallat yrkanden

om en mera restriktiv tillämpning av straffriförklaring. Reaktionen torde i all­

mänhet icke ha byggt på rationella överväganden angående den lämpligaste

behandlingen av olika slag av brottslingar utan i huvudsak ha förestavats av

vedergällningssynpunkter. Till en del har den måhända bottnat i en farhåga

för att farliga personer icke oskadliggöras på det effektiva sätt som gemene

mans krav på rättssäkerhet i samhället ansetts påkalla. I sistnämnda hänse­

ende torde det dock numera även för allmänheten stå klart att i den mån

abnorma personer som gjort sig skyldiga till brott bliva efter straffriförkla­

ring omhändertagna för vård å sinnessjukhus samhället på ett effektivt sätt

ingriper mot den brottslige, låt vara att detta sker i annan form än genom

straff. Allvarligare från allmänpreventiv synpunkt är att det under de se­

naste åren förekommit, att den brottslige väl förklarats strafflös men an­

setts icke vara i behov av vård å sinnessjukhus. Mestadels synes det därvid

ha rört sig örn intellektuellt efterblivna ävensom lindrigare psykopater,

vilka begått mindre svåra brott och beträffande vilka läkarvetenskapen an­

sett att för deras tillrättaförande icke erfordrades annan åtgärd än att den

straffriförklarade ställdes under tillsyn av den vid sinnessjukhusen anord­

nade hjälpverksamheten.

Även örn man vid ett ståndpunktstagande till tillräknelighetsproblemet

icke kan bortse från den stora allmänhetens inställning får man enligt min

mening dock icke fästa alltför stor vikt vid denna. Det ligger i sakens natur,

75

att den vetenskapliga bedömningen måste befinna sig på en mera avancerad

ståndpunkt, och detsamma gäller, örn än i mindre grad, den mera upplysta

lekmannauppfattningen. Att bedömandet i tillräknelighetsfrågor i hög grad

måste påverkas av de synpunkter som vedertagen medicinsk uppfattning

representerar är enligt min mening klart. Jag kan fördenskull icke i och föi

sig anse det förhållandet vara avgörande, att allmänheten — som merendels

äger endast bristfällig kännedom om de bakomliggande, för frågan örn

straffriförklaring relevanta omständigheterna — stundom kan ha svårt att

förlika sig med de resultat vartill det rättspsykiatriska bedömandet leder.

Därmed är emellertid icke sagt, att enbart den omständigheten att en per­

son, som begått brott, i själsligt hänseende avviker från det normala och är

i visst behov av psykiatrisk tillsyn bör föranleda att han sträffriförklaras.

Även enligt min mening har straffriförklaring ägt rum i alltför vid omfatt­

ning. Det synes mig nämligen uppenbart, att den särbehandling av vissa

brottslingar, som deras straffriförklarande innebär, icke bör tillgripas utan

att verkligt vägande skäl föreligga. När sådana skäl ej kunna påvisas, bör

det ordinära förfarandet tillämpas. Om varken humanitära synpunkter eller

praktiska överväganden rörande den brottsliges rationella behandling kräva

att straffriförklaring sker, bör sådan ej heller äga rum.

Vad angår de humanitära synpunkterna torde dessa, med den differen­

tierande behandling som tillämpas inom modem fångvård, näppeligen kräva

att den som avviker från det normala straffriförklaras annat än när det är

fråga örn en mera utpräglad abnormitet. Fran praktisk synpunkt mäste det

rent organisatoriskt anses föga rationellt att inom fångvården skapa en

fullt utvecklad, med sinnessjukvården sidoordnad organisation för vård av

sådana psykiskt abnorma som begått brott. Även av detta skäl torde där­

för mera utpräglat abnorma böra omhändertagas av sinnessjukvården. Men

då i viss utsträckning psykiatrisk vård och tillsyn lämpligen kan åvägabring­

as inom fångvården, bör det icke vara uteslutet alt hänföra brottslingar,

som till sin sinnesbeskaffenhet förete vissa avvikelser från det normala, till

fångvården, som i så fall bör anpassas därefter. I den män fångvården diffe­

rentieras kan nian alltså tänka sig att till fångvård hänföia även perso­

ner som eljest närmast bort omhändertagas av sinnessjukvården. En sådan

differentiering av fångvården har redan i avsevärd utsträckning genomförts,

därvid efter hand alltmer ökade resurser ställts till fångvårdens förfogande.

Genom införandet av till tiden helt eller relativt obestämda frihetsberövande

åtgärder har möjlighet redan skapats för att inom fångvårdens ram om­

händertaga även personer som i psykiskt hänseende avvika från det nor­

mala. Jag tänker härvid på ungdomsfängelse, som genom differentiering

av anstalter och behandling visat sig väl lämpat även för psykiskt ej full-

måliga unga brottslingar, ävensom på den närmast för äldre abnorm-

hrottslingar avsedda skyddsåtgärden förvaring. Härjämte bör nämnas att

det straffrättsliga reaktionssystemet i den villkorliga domen erbjuder en möj­

lighet till kriminalvård i frihet, sorn utgör en motsvarighet lill den tillsyn av

sinnessjukvårdens hjälpverksamhet .sorn i det föregående omtalats.

Kunni. Maj:ts proposition nr 207

.

76

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

Det torde som jag förut antytt icke kunna helt bestridas, att läkarveten-

skapen vid det rättspsykiatriska bedömandet visat en viss benägenhet att till­

styrka straffriförklaring och därmed hänvisning till sinnessjukvård av per­

soner som väl förete avvikelser från det normala men i och för sig lämp­

ligen kunnat omhändertagas inom straffsystemets ram. Denna benägenhet

torde i väsentlig mån kunna förklaras med att fångvården varit och i viss

utsträckning alltjämt är oförmögen att giva den sakkunniga differentierade

behandling som varit önskvärd. I och med att en sådan differentierad be­

handling erbjudes har man anledning räkna med att rättspsykiatrien själv­

mant skall bliva mera böjd för att medverka till att sådana fall, där det medi­

cinska vårdbehovet ej är så framträdande, omhändertagas inom fångvården.

Såsom nyss antytts kan det icke anses ändamålsenligt att inom fångvården

uppbygga en med sinnessjukvården sidoordnad vård av mera utpräglat psy­

kiskt abnorma. I detta hänseende synes en bestämd gräns böra dragas, där

det medicinska vårdbehovet är så framträdande, att sinnessjukvård fram­

står såsom det mest rationella. Är det medicinska vårdbehovet dominerande,

torde icke böra ifrågakomma att låta den psykiskt abnorme omhändertagas

av långvården, utan straffriförklaring bör ske. En gränsdragning efter dessa

linjer torde tillgodose såväl individualpreventiva som allmänpreventiva hän­

syn.

I beredningens förslag lia såsom straffrihetsgrunder upptagits sinnessjuk­

dom och sinnesslöhet. Beredningen har härigenom velat reservera straffri-

lieten för de former av psykisk abnormitet som sedan länge varit erkända

som straffrihetsgrunder och om vilka några meningsskiljaktigheter prak­

tiskt taget icke råda. I formellt hänseende har beredningen genom använ­

dandet av nämnda termer velat tillgodose önskemålet om en så bestämd

fixering som möjligt av området för straffriheten.

Beredningen, som i sin motivering utförligt redogjort för den innebörd be­

greppet sinnessjukdom enligt dess mening borde äga, har uttalat, att såsom

sinnessjukdom borde räknas icke blott vad som i dagligt tal brukade kal­

las för sinnessjukdom utan även åtskilliga andra tillstånd, däribland psy­

kiska personlighetsförändringar efter hjärnskador, vilka innebure en sjuk­

lig förändring av själslivet av djupgående natur. Under sinnessjukdom skall

enligt beredningens uppfattning däremot ej hänföras någon form av psyko­

pati.

Rörande innebörden av begreppet psykopati har beredningen uttalat,

att en psykopat kännetecknades av bestående brister på känslo- och viljeli-

vets område, vilka framför allt framträdde i oförmåga eller svårighet att

anpassa sig i sammanlevnaden med andra människor samt hade sin grund

i ärftliga anlag eller i sjukdomar och skador som inträffat så tidigt i barn­

domen att de blivit bestämmande för karaktärsutvecklingen. Beredningen

har emellertid vitsordat, att psykopati vore ett obestämt och tänjbart be­

grepp samt att gränserna mellan olika former av psykopati vore oklara och

övergångarna flytande. Beredningen har vidare anmärkt, att ett psykiskt

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

77

abnormtillstånd vid närmare forskningar kunde visa sig rätteligen böra

hänföras till en annan huvudgrupp än man ursprungligen med hänsyn till

symtombilden haft anledning antaga. I litteraturen funne man emellanåt,

att en psykisk personlighetsförändring efter epidemisk hjärninflammation,

som ej sällan företedde yttre likheter med symtombilden vid konstitutionell

psykopati, hänfördes till psykopatierna, ehuru den enligt beredningens me­

ning vore att räkna som sinnessjukdom.

I åtskilliga yttranden ha dessa beredningens uttalanden utsatts för stark

kritik. Medicinalstyrelsen har framhållit, att beredningens ståndpunkt ledde

till den egendomliga konsekvensen att en psykisk förändring efter en i den

tidiga barndomen inträffad hjärnskada skulle räknas som psykopati, medan

en motsvarande rubbning som inträtt såsom följd av en i senare år inträf­

fad hjärnskada skulle räknas som sinnessjukdom. Då grunden till rubb­

ningarna ofta vore synnerligen vansklig att fastställa, måste enligt styrelsens

mening diagnosen ofta ställas på symtombilden såsom sådan. Begreppet psyko­

pati omfattade såväl en rad konstitutionella ärftligt betingade abnormtill­

stånd som en stor grupp under livet förvärvade organiska defekttillstånd,

där mestadels förändringar till följd av hjärnsjukdomar läge till grund för

rubbningen. Vissa psykiatrer betecknade som psykopater även en grupp svårt

neurotiserade människor, vilkas tillstånd kunde sägas vara en produkt av

konstitutionella brister och svåra miljöförhållanden. Samma uppfattning

som medicinalstyrelsen sålunda uttalat har kommit till uttryck i åtskilliga

andra yttranden. I flera av dessa har jämväl påpekats, att med förbättrade

undersökningsmetoder allt flera fall av karaktärsrubbningar, vilka uppfat­

tats som psykopati, visat sig lia sin grund i hjärnskador av en eller an­

nan art. För egen del vill jag redan i detta sammanhang uttala, alt det icke

synes mig tillfredsställande att, som beredningen, göra principiell skillnad

mellan sådana fall, i vilka en hjärnskada kunnat påvisas, och andra till det

yttre likartade fall, i vilka detta icke låtit sig göra.

Beredningen har till stöd för sitt förslag att undantaga psykopaterna från

området för straffrihet anfört, att psykopater — i den av beredningen använ­

da betydelsen — i samhället intoge en väsentligt annan ställning än de sinnes­

sjuka och sinnesslöa. I fråga örn de båda senare kategorierna hade den all­

männa sinnessjukvården och sinnesslövården till uppgift att ingripa oberoen­

de av örn de psykiska sjukdoms- och defekttillstånden tagit sig uttryck i brott

eller icke, under det att någon motsvarande organisation icke funnes för psy­

kopaterna. Beredningen har också understrukit, att sinnessjukhusens regim

måste anpassas efter deras egentliga vårdklientel och icke kunde inrättas ef­

ter de särskilda problem som psykopatvården erbjöde. Vidare har beredning­

en framhållit, att medan sinnessjuka och sinnesslöa intoge en undantagsställ­

ning i förhållande till andra människor, psykopaterna — vilka vanligen vore

klara och rediga, intellektuellt fullmåliga och arbetsföra personer — i all­

mänhet åtnjöte samma förmåner och friheter som andra medborgare.

Mot förslaget att utesluta dem beredningen betecknat som psykopater från

möjligheten alt bliva sträf friförklarade har i åtskilliga yl Iranden anföris, att

78

Kungl. Maj.ts proposition m 207.

en del psykopater företedde så allvarliga rubbningar att de från medicinsk

synpunkt vore fullt jämförliga med och stundom svårare fall än många av

de egentligt sinnessjuka samt att de även från social synpunkt intoge en ut­

präglad undantagsställning. Det har sålunda framhållits, att många psyko­

pater med ofta återkommande reaktiva symtom vårdats å sinnessjukhus eller

neurosavdelningar eller stått under nervläkarvård i andra former innan de

blivit kriminella. I ett flertal yttranden har vidare understrukits, att psyko­

pater ofta bleve intagna på sinnessjukhus utan att ha begått brott och att

det syntes inkonsekvent att de psykopater, som gjort sig skyldiga lill brott

men i själva verket borde behandlas på samma sätt, enligt förslaget skidle

dömas till straff.

Jämväl i flera yttranden från icke-medicinskt håll har uttalats, att svårare

törmer av psykopati i straffrättsligt hänseende borde jämställas med sinnes­

sjukdom. Svea hovrätt har härutinnan erinrat, att ju mera insikten i psykiat­

riska frågor vunne insteg, desto naturligare tedde sig även utanför de sak­

kunnigas krets, att verkligt allvarliga fall av psykopati vid det straffrättsliga

bedömandet likställdes med sinnessjukdom och sinnesslöhet, samt att ett ut­

tryck härför vore att från allmänhetens sida numera vård på sinnessjuk­

hus ej sällan påkallades i fall av denna art.

Från mera formell synpunkt har i detta sammanhang mot beredningens

förslag invänts att begreppet sinnessjukdom vid tillämpning av sinnessjukla­

gen ansetts innefatta även grövre former av psykopati. Sinnessjuknämnden

har, liksom Svea hovrätt, påpekat, att enligt sinnessjuklagens bestämmelser

ingen som icke är sinnessjuk eller sinnesslö skall mot sin vilja få intagas eller

kvarhållas å sinnessjukhus, men att statsmakterna i olika hänseenden god­

tagit det förhållandet att psykopater i icke ringa utsträckning blivit föremål

tor sadan intagning. Om beredningens definition av begreppet sinnessjukdom

godkändes, borde antingen de psykopater som nu vårdas å sinnessjukhus

omedelbart utskrivas därifrån eller en ändring vidtagas i sinnessjuklagen.

I vissa yttranden har framhållits, att bland alkoholister, lösdrivare och and­

ra asociala element ett betydande antal vöre psykopater, vilkas psykiska ab­

normitet omöjliggjorde en social anpassning. Rörande den lämpligaste be­

handlingen av dessa psykopater har gjorts gällande, att då psykopaterna ut­

gjorde ett av psykiatriens mest brännande problem i såväl diagnostiskt som

terapeutiskt hänseende, deras behandling borde såsom ett medicinskt problem

överlåtas åt sinnessjukvården. I samband härmed har vitsordats, att tillfreds­

ställande vårdmöjligheter för detta klientel icke funnes, enär det saknades

tillräckligt antal platser på specialavdelningar, vid vilka huvudvikten kunde

läggas på en pedagogisk behandling med yrkesutbildning och arbetsterapi,

samt att psykopaternas vardande pa vanliga sinnessjukavdelningar visat sig

olämpligt. Denna brist borde emellertid avhjälpas.

Sistnämnda brist aberopas i flera yttranden, i vilka beredningens förslag

biträtts, såsom ett viktigt skäl till stöd för detta. Sålunda har bland andra

fångvåi dsstyrelsen betonat, att psykopaterna vore i behov av pedagogisk Ost­

ian, yrkesutbildning och eftervård samt alt sådan behandling med större

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

79

framgång än på sinnessjukhusen kunde praktiseras på anstalter som icke

hade sjukvård som sin väsentligaste uppgift.

Vad sålunda å ömse sidor förekommit synes mig visa, att det är nödvän­

digt att möjlighet alltjämt finnes att i viss utsträckning straffriförklara psy­

kopater — till vilka jag i detta sammanhang med hänsyn till vad medici­

nalstyrelsen anfört finner böra räknas jämväl sådana i senare år hjärnska­

dade personer vilka förete samma psykiska symtom som personer med med­

födda eller från den tidiga barndomen härrörande psykopatiska karaktärs­

drag -— och således hänvisa dem att omhändertagas av sinnessjukvården. Jag

syftar härvid på sådana personer, vilkas psykiska defekter påtagligen äro

av den art att sinnessjukvård tarvas oavsett örn de begått brott eller ej. Det

synes här främst gälla psykopater med benägenhet för episodiska förvir­

ringar och andra akuta psykiska sjukdomstillstånd.

Beredningen har i fråga om dessa psykopater anfört, att även enligt bered­

ningens förslag straffriförklaring komme att äga rum, såframt brottet ägde

samband med ett dylikt akut tillstånd. Detta akuta tillstånd vore nämligen

att betrakta som sinnessjukdom. I övrigt utgjorde däremot enligt beredningens

mening benägenheten för reaktiva tillstånd, vilken ofta aktualiserades i sam­

band med rannsakningen, knappast tillräckligt skäl för straffriförklaring.

Härvid har beredningen åberopat, att cellpsykoser och andra psykotiska eller

neurotiska reaktioner förekomme även hos andra fångar samt att skäl för

en principiellt olika behandling i fråga om psykopaterna ej syntes föreligga.

Denna jämförelse synes emellertid knappast vara fullt hållbar. Otvivelaktigt

tala helt andra skäl för straffriförklaring i det förra fallet; sålunda är tyd­

ligen behovet av sinnessjukvård av en större styrka och varaktighet än i

det senare fallet. Det torde sålunda föreligga en betydande skillnad mel­

lan en person, som så att säga ständigt balanserar på gränsen till sinnessjuk­

dom och måhända emellanåt också överskrider gränsen, och en person, som

under påfrestningarna av en rannsakning och dom med efterföljande straff­

verkställighet drabbas av en övergående rubbning av själsverksamheten, låt

vara att gränsen med hänsyn till alla mellanformer icke i verkligheten är lätt

att draga. Såsom Svea hovrätt uttalat, möter från kriminalpolitisk synpunkt

icke något hinder att likställa verkligt svåra fall av psykopati med sinnes­

sjukdom.

Vad angår psykopater, vilka icke förete psykiska defekter av den art som

nyss nämnts, framgår oförtydbart av yttrandena, att flertalet av dem väsent­

ligt skiljer sig från sinnessjukhusens övriga klientel. Det har allmänt vits­

ordats, att psykopaterna inverka störande på vårdarbetet beträffande de

egentligt sinnessjuka och att en rationell behandling av psykopaterna bör

följa andra linjer, därvid pedagogisk fostran — kombinerad med yrkesutbild­

ning och tillräckliga sysselsättningsmöjligheter samt effektiv eftervård —

bör ställas i främsta rummet. Möjligheter till sådan behandling kan sinnes­

sjukvården för närvarande erbjuda endast i mycket begränsad omfattning.

Det i flera yttranden framhållna önskemålet örn ett utbyggande av den

offentliga psykopat vården syftar också lill ali för detta ändamål nya special­

80

Kungl. Mcij:ts proposition nr 207.

avdelningar skulle uppföras efter mönster av vissa redan befintliga främst

för straffriförklarade psykopater avsedda avdelningar vid några statliga sin­

nessjukhus.

Av en utredning, som strafflagberedningen i sitt betänkande framlagt an­

gående de psykopater som vid 1941 års utgång voro för vård intagna å sta­

tens sinnessjukhus, framgår, att flertalet av dessa psykopater intagits till

följd av straffriförklaring. Även flertalet övriga psykopater som vårdades å

statens sinnessjukhus synes lia omhändertagits icke på grund av något be­

hov av sjukvård i egentlig mening utan på grund av asocialitet, såsom lös­

driveri, alkoholism, familjetyranni och dylikt. Bland 728 manliga psykopater

voro enligt nämnda utredning 447 personer, eller ca 61 procent, straffriför­

klarade, medan 79 personer intagits i anledning av brott som icke föranlett

åtal, 36 personer på grund av annan asocialitet (t. ex. lösdriveri), 41 personer

på grund av missbruk av alkohol och narkotika samt återstående 125 perso­

ner på grund av neurotiskt tillstånd, självmordsrisk eller av annan anledning.

För de kvinnliga psykopaternas del ställde sig siffrorna väsentligt annorlun­

da, i det att av 278 intagna endast 77 personer, eller ca 28 procent, intagits

på grund av straffriförklaring, och 48 personer intagits i anledning av brott,

som icke föranlett åtal, annan asocialitet eller alkohol- och narkotikamiss­

bruk. Även örn proportionen mellan de olika grupperna något förskjutes,

därest hänsyn tages även till psykopater som vid nämnda tidpunkt vårdades

å icke statliga sinnessjukhus, giver utredningen vid handen, att anledningen

till psykopaters omhändertagande för sinnessjuk vård i stor utsträckning varit

kriminalitet eller annan asocialitet och att rent medicinska vårdsynpunkter

endast i förhållandevis mindre utsträckning varit avgörande.

Med hänsyn till det anförda synes sannolikheten tala för att flertalet av

de psykopater som nu bruka straffriförklaras skulle kunna lämpligen om­

händertagas inom fångvårdens ram. Den omständigheten, att hinder givet­

vis icke i och för sig föreligger alt med ett tillräckligt antal specialavdel­

ningar giva psykopaterna en rationell behandling inom sinnessjukvårdens

ram, utgör enligt min mening icke anledning att låta den nuvarande praxis

i fråga om straffriförklaring av psykopater fortbestå. Såsom jag förut fram­

hållit bör den särbehandling av vissa brottslingar som straffriförklaring inne­

bär icke användas utan att verkligt vägande skäl föreligga. Man kan också

i likhet med slrafflagberedningen med hänsyn till allmänhetens reaktion

framhålla såsom mindre lämpligt, att personer, vilka i samhällslivet i huvud­

sak intaga samma ställning som övriga medborgare, behandlas som sinnes­

sjuka för den händelse de åtalas för brott, ehuru deras psykiska defekter —

även örn de varit kända — eljest icke skulle ansetts motivera vårdåtgärder

från samhällets sida. Några vägande humanitära skäl för straffriförklaring

av nu ifrågavarande personer synas icke föreligga.

Det har i några yttranden uttalats, att om sådana psykopater, som hittills

brukat straffriförklaras, hädanefter skulle omhändertagas av fångvården,

detta skulle i anstaltshänseende leda till en dualism som skulle ställa sig

kostsammare än en utbyggnad av sinnessjukvårdens resurser för omhänder­

tagande av psykopater. Denna anmärkning saknar icke fog. Därest emeller­

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

8

]

tid, som jag förutsatt, psykopater med ett utpräglat vårdbehov alltjämt kom­ ma att straffriförklaras, torde icke för de övriga psykopaternas del erfordras några sådana åtgärder inom fångvården, att erinringar kunna framställas från organisatorisk synpunkt. Självfallet bör tillgång finnas till psykiatrisk sakkunskap. Fångvården har redan för närvarande att taga hand om åtskilli­ ga psykopater, vilkas tillstånd ej ansetts motivera en straffriförklaring, och det är ett önskemål för fångvården i allmänhet att medicinska synpunkter vinna ökat inflytande. I ett av de yttranden som här avses har också uttalats, att en utveckling av fångvården skulle möjliggöra att en del av det klientel som hittills av blandad social och psykiatrisk anledning omhändertagits in­ om sinnessjukvården skulle kunna överföras till fångvården.

Av det anförda framgår, att enligt min mening frågan, huruvida och i vad mån psykopater skola straffriförklaras, bör avgöras med hänsyn till styrkan av det medicinska vårdbehov som i varje särskilt fall kan anses föreligga. Är det medicinska vårdbehovet dominerande, bör straffriförklaring äga rum. Om åter det medicinska vårdbehovet icke är mera framträdande än att det lämpligen kan tillgodoses inom fångvårdens ram, bör hinder icke möta att döma till straff eller sådan skyddsåtgärd som kan träda i stället för straff.

Såsom förut nämnts är flertalet psykopater i främsta rummet i behov av psykologisk påverkan och pedagogisk handledning. Jämsides med ett bety­ delsefullt reformarbete i fråga örn straffverkställigheten överhuvud har ge­ nom särskilda åtgärder ökad möjlighet beretts att giva av fångvården om­ händertagna personer uppfostran och utbildning. I fråga om ungdomliga lagöverträdare finnas sålunda instituten tvångsuppfostran och ungdomsfäng­ else att tillgå. Beträffande ungdomsfängelse har också en betydelsefull dif­ ferentiering av verkställigheten kommit till stånd. Den nya lagstiftningen om villkorlig dom kan användas i sådana fall, då ett frihetsberövande icke är påkallat, och även lagstiftningen om eftergift av åtal mot vissa underåriga är av viss betydelse i detta sammanhang. För äldre personer fin­ nes möjligheten att döma till förvaring enligt 1927 års lag örn förvaring av förminskat tillräkneliga förbrytare. Denna lag ger visserligen endast relativt begränsad möjlighet att döma till förvaring, enär bland annat förutsättes alt vederbörande dömes till straffarbete i minst två år eller, sedan han till fullo undergått honom för tidigare brott ådömt straffarbete, ånyo begått brott och därför dömes till straffarbete eller, där båda brotten äro sedlighets­ brott, till straflarbete eller fängelse. 1937 års lag om förvaring och interne­ ring i säkerhetsanstalt, vilken ännu ej trätt i kraft, innebär emellertid en avsevärd utökning av möjligheten att döma till förvaring. Enligt denna lag fordras i fråga örn brottets beskaffenhet allenast, att enligt lag kan följa straflarbete eller, i fråga örn sedlighetsbrott, straffarbete eller fängelse å brottet. I övrigt skall — bortsett från att den skyldige enligt lagens nuva­ rande lydelse skall finnas vara av sådan sinnesbeskaffenhet som avses i 5 kap. 6 § strafflagen — för ådömande av förvaring fordras, att han på grund av sin sinnesbeskaffenhet måste antagas vara oemottaglig eller föga mottag­ lig för straff och alt han med hänsyn till den ådalagda brottsligheten samt

Bihang till riksdagens protokoll 19i5. 1 sami. Nr 207.

6

82

Kungl. Maj.ts proposition, nr 207.

på grund av i målet förebragt utredning angående hans sinnesbeskaffenhet

och föregående vandel är att anse såsom vådlig för annans säkerhet till per­

son eller egendom.

Det är min avsikt, att 1937 års lag örn förvaring och internering i säker-

hetsanstalt skall sättas i kraft då de nya tillräknelighetsbestämmelserna träda

i tillämpning. Därest så sker, torde möjlighet finnas att inom ramen för det

straffrättsliga reaktionssystemet bereda sådana psykopater, vilkas tillstånd

ej motiverar straffriförklaring enligt de nya riktlinjer jag antytt, en fullt

tillfredsställande vård och behandling. Fångvårdsstyrelsen har upplyst, att

psykopater, vilka efter att tidigare lia straffriförklarats blivit dömda till för­

varing, i regel visat sig lämpade för den behandling förvaringen erbjuder.

Jämväl interneringsnämnden har ansett det riktigt och lämpligt, att vissa

grupper abnorma som hittills straffriförklarats överfördes till förvaringsin-

stitutets tillämpningsområde. I en del yttranden från medicinskt håll har

man ej heller ställt sig främmande för denna tanke. Att 1937 års lag sättes

i kraft synes emellertid vara en nödvändig förutsättning för att en lagstift­

ning, som bryter nuvarande praxis på tillräknelighetsområdet, skall kunna

genomföras. Dessförinnan torde i anslutning till strafflagberedningens för­

slag vissa jämkningar i 1937 års lag böra vidtagas. Jag återkommer till denna

fråga i det följande. I vad mån i övrigt böra vidtagas särskilda åtgärder inom

det straffrättsliga reaktionssystemet för att ytterligare säkerställa den lämpli­

gaste behandlingen av psykopater synes mig delvis böra bliva beroende på er­

farenheten. Frågan lärer komma att uppmärksammas av strafflagberedning­

en vid dess fortsatta arbete.

Jag övergår nu till frågan om straffriförklaring av andra psykiskt abnorma

än psykopater, i första rummet de egentligt sinnessjuka.

Såsom förut nämnts har beredningen försökt att närmare klargöra be­

greppet sinnessjukdom. Enligt beredningens åsikt förutsatte sinnessjukdom

en sjuklig förändring av själslivet av djupgående natur, varemot allehanda

obetydliga rubbningar av den psykiska jämvikten, exempelvis stämnings-

rubbningar vid lindriga infektioner och liknande alldagliga företeelser, icke

vore att anse som sinnessjukdom. Vidare har beredningen förklarat, att till

sinnessjukdom finge hänföras ej endast vad som i dagligt tal kallades för

sinnessjukdom utan även psykiska personlighetsförändringar i samband med

åldrandet eller efter hjärnskador, vissa neurotiska spänningstiilstånd, tillfäl­

liga omtöckningar och andra tillstånd, vilka innebure en sjuklig förändring

av själslivet av djupgående natur.

I åtskilliga yttranden har beredningens begreppsbestämning blivit föremål

för stark kritik. Medicinalstyrelsen har för sin del anfört, att beredningens

definition av begreppet sinnessjukdom saknade stöd i den psykiatriska ve­

tenskapen och i hög grad bure improvisationens prägel, och likartade utta­

landen lia gjorts i andra yttranden. I fråga om innebörden hos den framförda

kritiken har jag förut nämnt, att vissa följdtillstånd efter hjärnskador, vilka

av beredningen ansetts falla under begreppet sinnessjukdom, av många psy­

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

83

kiatrer anses utgöra former av psykopati samt att sinnessjukdom vid tillämp­ ning av sinnessjuklagen ansetts innefatta jämväl psykopati. Härutöver har i yttrandena anmärkts, att beredningen i sin definition medtagit tillstånd, vilka varken enligt vanligt språkbruk eller den psykiatriska vetenskapens åsikt räknades såsom sinnessjukdom.

Enligt min mening är det ej lämpligt att i tillräknelighetsbestämmelserna röra sig med ett sinnessjukdomsbegrepp som alltför mycket avviker från van­ ligt språkbruk. Beredningens förslag synes särskilt i fråga om tillfälliga omtöckningar vara otillfredsställande från denna synpunkt. Dessa tillstånd torde böra upptagas för särskild reglering i enlighet med vad jag i det föl­ jande vill närmare angiva. Vad angår övriga tillstånd som här åsyftas — själsliga förändringar som sammanhänga med åldrandet, vissa neurotiska spänningstillstånd och liknande företeelser — vill jag till en början fram­ hålla, att någon erinran ej torde vara att framställa mot att de skola kunna medföra straffriförklaring om de äro av tillräckligt genomgripande natur. För vanligt språkbruk torde det icke heller vara främmande att i dylika fall tala om sinnessjukdom, därest det gäller tillstånd av någon varaktighet. Ett särskilt omnämnande av sådana tillstånd vid sidan av sinnessjukdom synes mig fördenskull ej erforderligt för att straffriförklaring skall kunna följa då sådan är motiverad. Om tillfälliga omtöckningar bliva föremål för särskild reglering, torde övriga här avsedda fall komma in under denna straffrihets- grund.

Beträffande de tillfälliga psykiska rubbningarna har bered­ ningen såsom exempel å sådana som kunde betecknas såsom sinnessjukdom anfört transitoriska epileptiska tillstånd, feberomtöckningar och andra akuta förvirringar. Beträffande tillstånd av höggradig affekt och liknande rubb­ ningar har beredningen uttalat, att för frågan om straffriliet i dessa fall bor­ de vara avgörande huruvida affekten bottnade i en psykisk abnormitet av sådant slag att straffriliet borde följa eller om den hade sitt ursprung i nor­ malpsykologiska faktorer. Straffrihet borde enligt beredningens mening med­ givas endast i det förra fallet men icke i det senare.

Beredningens terminologi avviker som jag nyss nämnt på denna punkt alltför mycket från allmänna språkbruket. Det synes sålunda, såsom Stock­ holms rådhusrätt anfört, oegentligt att som sinnessjukdom beteckna t. ex. tillståndet bos en person som tillfälligt omtöcknats av ett slag i huvudet och på grund därav bör straffriförklaras för vad han i detta tillstånd företagit sig. Enligt min mening erfordras fördenskull en särskild bestämmelse örn straffrihet för sådana övergående rubbningar av själsverksamhelen, som här avses. De tillstånd som åsyftas torde lämpligen kunna betecknas som till­ fällig sinnesförvirring. För att straffrihet av sådan grund skall äga rum förutsätter jag, att den övergående rubbningen av själsverksamheten innebu­ rit ett höggradigt omtöckningstillstånd. Jag är ense med beredningen, att höggradig affekt och liknande tillstånd icke böra i och för sig föranleda straffrihet. De torde icke heller enligt allmänna språkbruket benämnas sin­ nesförvirring.

84

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

Därest tillfällig sinnesförvirring upptages såsom straffrihetsgrund bör över­ vägas, huruvida i lagtexten bör särskilt angivas, att sådan omtöckning som har sin grund i självförvållat rus icke medför straffriförklaring. Så­ som beredningen funnit måste detta praktiskt utomordentligt viktiga undan­ tag gälla. Jag kan dock icke finna erforderligt att uppställa någon bestäm­ melse härom. Självförvållat rus torde icke enligt allmänna språkbruket inne­ fattas under uttrycket sinnesförvirring. Den av beredningen berörda frågan om straffbarheten för brottslig gärning, som begåtts under så höggradigt rus att det kan ifrågasättas huruvida det uppsåt eller det vållande som förut- sättes för straffbarhet förelegat hos den handlande, anser jag liksom bered­ ningen ej heller tarva reglering i detta sammanhang. Detta spörsmål torde i likhet med andra frågor rörande uppsåt och vållande böra överlåtas åt rättspraxis att lösa.

Jämte sinnessjukdom har beredningen enligt vad jag förut nämnt såsom grund för straffrihet angivit sinnesslöhet. Med detta uttryck har bered­ ningen förklarat sig avse en intellektuell utvecklingshämning som är så djupgående att den oundvikligen medför en särställning i förhållande till andra människor. Beredningen har sålunda med sinnesslöhet åsyftat mera höggradig intellektuell undermålighet, men har med hänsyn till de hittills använda intelligensmätningsmetodernas begränsade tillförlitlighet icke an­ sett sig kunna fixera begreppets innebörd vid någon bestämd intelligensål­ der. Beredningen har likväl uttalat, att gränsen för sinnesslöhet givetvis måste förläggas högst betydligt lägre än vid en utvecklingsnivå omedelbart under den vid 15 år vanliga. Vid avgörande av frågan, om sinnesslöhet skulle an­ ses föreligga, borde den i intellektuella defekter grundade sociala inkapaci- teten tillmätas väsentlig betydelse.

Vad beredningen sålunda anfört har så gott som utan undantag godta­ gits i yttrandena. Jag är ense med beredningen om alt intellektuell utveck­ lingshämning, som skall kunna medföra straffrihet, bör vara av sådan art att den grundar en verklig undantagsställning. En definition av begreppet sin­ nesslöhet har givits i lagen den 30 juni 1944 (nr 477) om undervisning och vard av bildbara sinnesslöa. Enligt 1 § i denna lag förstås med sinnerslö i la­ gen den som på grund av bristande förståndsutveckling icke kan tillgodogöra sig folkskolans vanliga undervisning eller hjälpundervisning. I det betänkande som låg till grund för lagen uttalades bl. a. att barn med en s. k. intelligens­ kvot under 65 alltid borde hänvisas till sinnesslöskola, förutsatt att intelli- gensundersökningen utförts riktigt. Den uppfattning av begreppet sinnes­ slöhet som kommit till uttryck i nämnda lagrum och motivuttalande bör en­ ligt min mening vara vägledande även i nu förevarande sammanhang. Jag avser härmed att genomföra en inskränkning i den tillämpning av straffri­ förklaring på grund av intellektuell utvecklingshämning som på senare tid förekommit.

Härefter vill jag behandla frågan, om kausalsamband mellan den psykiska abnormiteten och den brottsliga gärningen skall krävas för att

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

85

straffrihet skall äga rum. Enligt beredningens förslag förutsättes, såsom jag

förut nämnt, att gärningen skett under inflytande av den psykiska abnormi­

teten (sinnessjukdom eller sinnesslöhet). Med den omfattning begreppet sin­

nessjukdom numera hade och den betydelse som även lindrigare psykiska

sjukdomstillstånd kunde ha såsom orsak till brott kunde det enligt bered­

ningens mening mången gång leda till otillfredsställande resultat, örn någon

åtskillnad icke gjordes mellan de brottsliga tendenser vilka hade sin grund

i sjukdomstillståndet och de vilka vore därav oberoende. Beredningen har

särskilt framhållit, att kravet på kausalsamband finge sin väsentliga bety­

delse som ett medel för domstolen att förbehålla sig det slutliga avgörandet

i tillräknelighetsfrågor. Samtidigt har emellertid beredningen uttalat, att kra­

vet på kausalsamband endast i relativt få fall komme att få praktisk bety­

delse, enär sådant samband vanligen måste presumeras. Såsom exempel på

fall, där kravet på kausalsamband kunde erhålla betydelse, har beredningen

nämnt psykiska sjukdomstillstånd med avgränsade sjukdomssymtom, såsom

vissa paranoiska tillstånd, ävensom tillstånd inom gränsområdet mellan ab­

normitet och normalitet, där det psykiska svaghetstillståndet endast berörde

vissa delar av den psykiska personligheten.

Under hänvisning till vad beredningen själv anfört om innebörden av kra­

vet på kausalsamband har i en del yttranden förklarats, att någon erinran

ej vore att göra mot beredningens förslag i denna del. I andra yttranden

har däremot framhållits, att svårigheterna att leda frånvaron av kausalsam­

band i bevis borde leda till att någon föreskrift därom icke upptoges. Det

har därvid påpekats, att det psykopatologiska tillståndet ofta icke gjorde sig

gällande som direkt pådrivande faktor utan medverkade till brottet genom

att utplåna eller försvaga hämningarna mot brott, samt gjorts gällande,

att det för psykiatern vore omöjligt att, om gärningsmannen vore sinnes­

sjuk eller sinnesslö, utesluta att han begått gärningen under inflytande av

sitt psykiska undantagstillstånd. Likaså har i vissa yttranden — bl. a. av

medicinalstyrelsen — framhävts, att det vore principiellt oriktigt att straffa

en psykiskt sjuk eller defekt människa.

För egen del kan jag icke finna, att införandet av krav på kausalsamband

skulle innebära någon vinst. Snarare är enligt min mening att befara, att

det kan leda till en ojämn tillämpning. Man synes även kunna anföra huma­

nitära skäl mot att tillgripa straff i sådana fall, då kausalsamband icke kan

påvisas. Beträffande de av beredningen anförda exemplen vill jag framhålla,

att i den mån dylika tillstånd äro att räkna såsom sinnessjukdom, behovet

av medicinsk vård torde framträda med sådan styrka att det motiverar straff-

friförklaring, även örn man i något fall till äventyrs skulle vaga påstå att

kausalsamband mellan det sjukliga tillståndet och den brottsliga gärningen

icke är för handen.

Såsom en spärr mot obefogade straffriförklaringar torde den föreslagna

bestämmelsen vara ulan nämnvärd betydelse. En bestämmelse i syfte att

bereda domstolen slöd för alt i vissa fall avvika från en alltför extrem me­

dicinsk uppfattning kan visserligen från domstolarnas synpunkt te sig önsk­

86

värd. Såsom jag förut framhållit är det emellertid att förvänta att den psy­ kiatriska sakkunskapen — såsom också bestyrkts i yttrandena — i och med den ökade differentieringen av fångvården kommer att visa större förståelse för de synpunkter som kunna anföras mot straffriförldaring i alltför vid­ sträckt omfattning. För övrigt erkännes även från läkarnas sida, att avgö­ randet i tillräknelighetsfrågor ligger i domstolens hand och att läkarnas ut­ låtanden endast äro rådgivande. En annan sak är, att domstolen givetvis kan lia svårt alt avvika från vad som föreslagits från psykiatriskt håll. En bestämmelse som direkt åsyftar att giva domstolen stöd för att efter eget skön göra avsteg fran de särskilt sakkunnigas uppfattning synes mig dock vara av tvivelaktigt värde. Härtill kommer, att beredningen förutsätter, att domstolen skulle i särskild grad taga ansvaret för avgörandet i ett avseende som bereder den utbildade psykiatern och fackmannen speciella svårighe­ ter.

Av allmänna processuella regler följer, att domstolen — liksom eljest när den anlitar särskild sakkunskap för att erhålla vägledning i uppkommande spörsmål — äger pröva huruvida psykiatern framlagt skäl för sin åsikt. Så­ som strafflagberedningen framhållit, förutsättes för att sinnessjukdom eller sinnesslöhet skall anses föreligga väsentliga och djupgående avvikelser från det normala; det skall salunda av den verkställda beskrivningen framgå, att den tilltalade företer dylika avvikelser. Särskilt i fråga om dem som förklarats vara sinnesslöa har domstolen också viss möjlighet att genom egna iaktta­ gelser bilda sig en uppfattning om graden av intellektuell utvecklingshämning, ehuru dylika iakttagelser såsom kontroll å ett sakkunnigutlåtande få värderas med försiktighet. Vad angår psykopaterna har domstolen städse att konsta­ tera dels huruvida de av psykiatern beskrivna avvikelserna från det normala äro väsentliga dels ock huruvida på grundval av den psykiatriska undersök­ ningen behovet av medicinsk vård framstår som så dominerande, att straff- friförklaring bör äga runi.

I formellt hänseende vill jag påpeka, att psykiatern enligt min åsikt icke bör i sitt utlåtande göra något uttalande huruvida det sinnestillstånd som förelegat hos den undersökta personen vid gärningens begående är av be­ skaffenhet att hänföras under 5 kap. 5 § strafflagen. Utlåtandet bör endast innehålla en medicinsk beskrivning och bestämning av vederbörandes psyke; i fråga om psykopater erfordras därjämte till domstolens ledning ett om­ döme, huruvida enligt psykiaterns uppfattning rent medicinsk vård är be­ hövlig.

I detta sammanhang torde även böra nämnas, alt jag vill förorda att me­ dicinalstyrelsens centrala granskning av de psykiatriska utlåtandena bibehål- les och att på så sätt en viss garanti vinnes för att de enskilda psykiatrerna icke göra några större avsteg från härskande åskådning. Dessutom skall na­ turligtvis domstolen lia möjlighet att i tveksamma fall särskilt inhämta medi­ cinalstyrelsens yttrande. Att den centrala medicinska instansen skulle söka giva straffrihetsgrunderna en vidare innebörd än som överensstämmer med de synpunkter som legat till grund för en ny lagstiftning i ämnet synes icke

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

87

behöva befaras. Det är självfallet, att denna myndighet har sin del i an­

svaret för att tillämpningen följer de närmare bestämningar som statsmak­

terna givit i motiven. Jag vill här framhålla, att de synpunkter jag i det

föregående anlagt på frågan icke torde utgöra hinder för att den medicinska

vetenskapen i tillräknelighetsfrågor tillgodoför tillämpningen nya forsknings­

resultat inom rättspsykiatrin.

I enlighet med det anförda vill jag föreslå, att 5 kap. 5 § strafflagen får

— såsom första stycke - upptaga stadgande, att gärning, som begås av den

som är sinnessjuk eller sinnesslö eller eljest till sin sinnesbeskaffenhet avvi­

ker så från det normala att han bör omhändertagas for särskild vard, skall

vara strafflös. I ett andra stycke bör föreskrivas, att straff ej heller ma ado­

nis för gärning, som någon begår i tillfällig sinnesförvirring.

Beträffande innebörden av föreskriften i första stycket vill jag erinra, att

enligt 2 kap. 15 § strafflagen såsom straff räknas jamval avsättning eller

mistning av befattning på viss tid som kan ådömas dem som innehava äm­

bete, tjänst eller annan allmän befattning. Avsättning

elier

suspension ma

följaktligen ej ådömas den som enligt det föreslagna stadgandet ar strafflös

Förslaget intager härutinnan samma ståndpunkt som gallande lag. Däremot

kunna i avlöningsreglementen o. d. finnas bestämmelser som bereda möjlig

att avstänga vederbörande från tjänsten eller förtidspensionera honom pa

"rund av hans sinnesbeskaffenhet.

. 0

, „

, . „

Såsom an"ives i 2 kap. 20 § strafflagen straffas brott i några fall med vissa

i strafflagen särskilt angivna påföljder. Även beträffande dessa påföljder torde

gälla ande icke kunna ådömas den som är strafflös pa grund av sin sinnes­

beskaffenhet. Emellertid vill jag nämna, alt straffrattskommitten upp *

till övervägande att föreslå en ändring på denna punkt. Inom specialstra

rätten är det beroende på innebörden i varje särskilt fall av givna bestämmelser

om förverkande eller dylikt, huruvida de för sin tillämpning förutsätta att

någon dömes till ansvar för sin gärning.

I redaktionellt hänseende vill jag nämna, att uttrycket »annan rubbning,

^^verksamheten», som i flera lagar använts vid sidan av sinnessjukdom och

sinnesslöhet i samband med reglering av psykisk abnormitets inverkan pa den

civilrättsliga handlingsförmågan, synts mig icke bora amandas såsom beter .

nin" å psykopati. Rent språkligt leder nämnda uttryck tanken närmast pa

.sådana fall, då vederbörande tillfälligt varit i ett sinnestillstånd som avviker

från det för honom normala, medan det utmärkande för psykopaterna ar att

deras abnormitet är bestående. Härjämte är emellertid att märka, alt enligt

uttalanden i förarbetena till 1924 års lag örn förmynderskap nied »annan

rubbning av själsverksamheten» åsyftats bland annat lägre glader av lam-

mad själsutveckling, vilka icke kunde betecknas som sinnesslöhet. Nämnda

uttryck skulle sålunda, om det komme till användning i nu förevarande

sammanhang, bliva missvisande. Jag vill slutligen erinra örn ali såsom förut

nämnts i andra stycket av den föreslagna paragrafen upptagits lill behandling

tillfälliga rubbningar av själsverksamheten, vilka betecknats som tillfällig

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

sinnesförvirring. Det har även med hänsyn härtill icke ansetts lämpligt att i första stycket använda uttrycket »annan rubbning av själs verksamheten».

Av vad förut anförts framgår, att begreppet sinnessjuk i förslaget användes i en trängre betydelse än i sinnessjuklagen. Att fördenskull i detta samman­ hang ändra terminologien i sinnessjuklagen synes mig icke påkallat. En sådan ändring tarvar överväganden från flera synpunkter som icke blivit ut­ redda i ärendet.

I samband med att strafflagberedningen framlagt förslag örn nya till- räknelighetsbestämmelser har beredningen tillika föreslagit upphävande av 5 kap. 6 § strafflagen, som innehåller stadgande om straffned- sattnmg för den som vid brottets begående lidit av själslig abnormitet. Till stod härför bär beredningen framhållit att stadgandet vore oändamålsenligt, enar de brottslingar varom här vore fråga lede av medfödda defekter och

aran för ett upprepande av det motivläge som föranlett den brottsliga gär­ ningen fördenskull vore betydande. Härtill komme att dessa psykiskt ab­ norma vöre mindre mottagliga för den med straffet avsedda verkan. Beträf­ fande särskilt affekt- och förvirringstillstånd som i äldre doktrin och lag­ stiftning ansetts böra inbegripas under 5 kap. 6 § strafflagen skedde bedö- mandet numera väsentligen med hänsynstagande till huruvida affekten eller förvirringen betingats av något psykiskt abnormtillstånd eller ej. Beredningen har ansett, att straffskalorna, utan någon allmän strafflindringsgrund, lämnade rum för ett tillräckligt hänsynstagande även till dylika omständigheter De fall då behov av att underskrida straffminimum kunde uppkomma vore så sällsynta att de syntes kunna lösas nådevägen. Beredningen framhåller emel­ lertid, att frågan kunde komma i ett annat läge, därest vid det fortsatta arbetet jamval andra strafflindringsgrunder ansåges böra beaktas och en allmän strafflindringsparagraf funnes behövlig.

I åtskilliga yttranden lia, såsom jag förut angivit, invändningar framställts emot beredningens förslag att upphäva 5 kap. 6 § strafflagen. Därvid har papekats, alt även örn det vore irrationellt och mindre tillfredsställande att brottslingar, som på grund av sin psykiska abnormitet vore farligare och svårare att påverka än andra, erliölle lägre straff, det likväl vore önskvärt att bibehålla möjligheten till strafflindring för andra kategorier av själsligt abnorma. I vissa yttranden har man härvid förordat, att dylika bestämmelser infördes i en allmän strafflindringsparagraf, medan i andra yttranden utta­ lats att 5 kap. G § strafflagen borde bibehållas i omarbetat skick.

Enligt mm mening hör frågan om strafflindring i vissa fall på grund av psykisk abnormitet nära samman med frågan om ett allmänt stadgande om strafflindring på grund av särskilda omständigheter. Denna fråga skall enligt direktiven för strafflagberedningen upptagas vid den fortsatta utredning som ankommer på beredningen. I avbidan på resultatet av denna utredning synes det mig icke böra ifrågakomma att nu upphäva nyssnämnda lagrum. Därav skulle kunna föranledas, att under en mellanperiod skulle komma att saknas en strafflindringsbestämmelse, som sedermera återinfördes i en eller annan form. Detta kan med hänsyn till önskvärdheten av konsekvens i lagstiftningen

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

89

icke vara lämpligt. Även om behovet av en allmän bestämmelse om strafflind­

ring i vissa fall på grund av psykisk abnormitet icke är särskilt framträdande,

torde en sådan bestämmelse likväl vara av värde för att utmärka, att avsikten

är att en dylik omständighet bör beaktas. Särskilt i fråga om debila torde det

också kunna förekomma fall, då det skulle vara stötande att icke kunna

underskrida det ordinära straffminimum. Det är mindre lämpligt att i sådana

fall tvinga domstolen att utdöma ett högre straff än den på goda grunder anser

skäligt och att alltså hänvisa vederbörande att söka rättelse nådevägen. Jag

förordar därför, att paragrafen bibehålies i modifierad form.

Vad angår utformningen av en ny bestämmelse i nu berörda hänseende är

av vikt, att denna icke uppfattas som ett åläggande att nedsätta straffet, när

viss psykisk abnormitet, som ej bör föranleda straffrihet, föreligger. Del bör

icke förekomma, att farliga brottslingar erhålla strafflindring på grund av

sina psykiska egenheter. Denna begränsning torde framträda med tillräcklig

tydlighet, om i lagrummet angives att domstolen efter omständigheterna skal]

pröva, om och i vad mån straffet må nedsättas under vad i allmänhet å gär­

ningen följa bort. Stadgandet torde böra äga tillämpning i fråga om gärning,

som begås av någon, som till sin sinnesbeskaffenhet avviker från det normala,

såframt gärningen icke är strafflös enligt 5 §, samt i fråga om gärning som

någon begår i annat tillstånd av tillfälligt rubbad själsverksamhet än i sist­

nämnda paragraf avses. Med tillstånd som sist sagts åsyftar jag en mindre

betydande rubbning av själs verksamheten än sådant höggradigt omtöck-

ningstillstånd som avses med uttrycket sinnesförvirring.

Liksom enligt gällande rätt bör självförvållat rus icke anses såsom sådan

rubbning av själsverksamheten, som bör föranleda straffnedsättning. Särskild

föreskrift härom torde icke vara erforderlig. I

I samband med genomförandet av 1937 års lagstiftning om förvaring och

internering stadgades genom lag den 18 juni 1937, som träder i kraft den

dag Konungen förordnar, att 5 kap. 6 § strafflagen skulle erhålla ett tillägg,

innebärande en erinran att i vissa fall kunde, enligt vad därom funnes sär­

skilt stadgat, i stället för straff användas förvaring i säkerhetsanstalt. En

dylik erinran bör givetvis kvarstå i strafflagen, men synes ej lämpligen böra

upptagas i samma lagrum, som medger straffnedsättning på grund av psykisk

abnormitet. Att, på sätt strafflagberedningen föreslagit, i 2 kap. 2 § straff­

lagen sammanföra de för närvarande i skilda lagrum upptagna hänvisning­

arna till de lagar, som reglera förutsättningarna för ådömande av särskilda

straffrättsliga reaktionsformer, synes mig i detta sammanhang icke påkal­

lat. Jag föreslår fördenskull att såsom en ny paragraf, betecknad 6 a §,

i 5 kap. strafflagen upplages föreskrift att i vissa fall, då någon, som be­

gått brott, till sin sinnesbeskaffenhet avviker från det normala, må i stället

för straff användas förvaring i säkerhetsanstalt, varom stadgas i särskild

lag. Den föreslagna lydelsen anknyter till ett förslag örn vissa ändringar i

1937 års förvarings- och interneringslag, för vilket jag skall redogöra i det

följande.

90

Kungl. Majlis proposition nr 207.

Såsom förut nämnts har beredningen i sitt betänkande även upptagit för­ slag till lag om ändrad lydelse av 3 3 § strafflagen för krigsmakten, som bl. a. innehåller förbud att ådöma den dödsstraff, som vid gärningens begående saknat förståndets fulla bruk på sätt i 5 kap. 6 § allmänna strafflagen sägs. Beredningen har ansett att ett dylikt förbud alltjämt borde bestå beträffande den som begått brott under inflytande av själslig abnormitet utan att på grund därav vara fri från straff. Till denna ståndpunkt kan jag — frånsett alt något krav på kausalsamband icke synes böra uppställas —• ansluta mig. I samband med den omformulering av stad­ gandet beredningen vidtagit med hänsyn till beredningens förslag örn upphä­ vande av 5 kap. 6 § allmänna strafflagen har beredningen ansett, att även en annan jämkning borde vidtagas. Enligt paragrafens nuvarande lydelse gäller, att den som vid gärningens begående saknat förståndets fulla bruk lik­ som den som därvid icke fyllt aderton år skall i stället för dödsstraff ådömas straffarbete från och med sex till och med tio år. Enligt beredningens för­ slag skall denna föreskrift utgå. Till stöd för denna ändring har beredning­ en anfört, att anledning icke syntes föreligga att för den som begått brott under inflytande av själslig abnormitet utan att på grund därav vara fri från straff nedsätta livstids straffarbete till tidsbestämt sådant straff, och beträf­ fande den som vid brottets begående ej fyin aderton år har beredningen er­ inrat, att den gällande lydelsen av 33 § strafflagen för krigsmakten i före­ varande avseende härrörde från en tidigare lydelse av 5 kap. 2 § allmänna strafflagen. Före år 1921 stadgades nämligen i sistnämnda lagrum, att be­ träffande den som vid brottets begående icke fyllt aderton år dödsstraff el­ ler livstids straffarbete skulle nedsättas till straffarbete från och med sex till och med tio år. I samband med dödsstraffets avskaffande år 1921 inskränktes denna regel till att avse allenast livstids straffarbete. År 1935 erhöll 5 kap. 2 § strafflagen ändrad lydelse, enligt vilken något minimum icke finnes stad­ gat för det straff som i fråga örn den som är under 18 år skall träda i stället för livstids straffarbete. Detta lagrum skall lända lill efterrättelse även vid tillämpning av strafflagen för krigsmakten. Till följd härav gäller för när­ varande vid tillämpning av denna lag beträffande underårig, att där fråga är örn att nedsätta dödsstraff till straffarbete på viss tid, tiden för straffar­ betet ej får understiga sex år, medan något motsvarande minimum icke fin­ nes föreskrivet när fråga är om att nedsätta livstids straffarbete till straff­ arbete på viss tid. I likhet med beredningen finner jag en dylik olikhet icke vara påkallad, särskilt i betraktande därav att livstids straffarbete i straff­ lagen för krigsmakten städse är alternativt till dödsstraff. 33 § strafflagen för krigsmakten torde följaktligen i nu ifrågavarande del böra innehålla en­ dast, att dödsstraff ej må ådömas för brott, som någon begår innan han fyllt aderton år, ej heller för brott, som begås av någon, som till sin sinnesbe­ skaffenhet avviker från det normala, ehuru han icke är strafflös enligt 5 kap. 5 § allmänna strafflagen, eller som någon begår i annat tillstånd av tillfäl­ ligt rubbad själsverksamhet än i sistnämnda paragraf avses.

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

91

De nya tillräknelighetsbestämmelserna böra, såsom jag förut anfört, träda i tillämpning samtidigt med att 1937 års lag om förvaring och internering i säkerhetsanstalt sättes i kraft. Då detta synes kunna ske den 1 januari 1946, vill jag föreslå att tillräknelighetsbestämmelserna träda i kraft nämnda dag. Beträffande den nya 6 a § torde av formella skäl böra angivas, att den i lik­ het med 1937 års lag skall träda i kraft den dag Konungen förordnar.

II. Ändringar i 1937 års föryaringslagstiftning.

Inledning.

I det föregående har jag uttalat, att 1937 års lag om förvaring och interne­ ring i säkerhetsanstalt hör träda i kraft samtidigt med de nya tillräknelighets­ bestämmelserna. Dessa påkalla vissa jämkningar i nämnda lag av formell natur. Därjämte har emellertid strafflagberedningen i sitt betänkande med förslag, till nya tillräknelighetsbestämmelser föreslagit att i lagen borde vid­ tagas vissa ändringar av materiell innebörd.

Gällande rätt.

Såsom förutsättning för att förvaring skall få ådömas i stället för straff uppställes i 1 § av 1937 års lag, att den tilltalade prövas vid brottets begående hava varit och fortfarande vara av sinnesbeskaffenhet varom i 5 kap. 6 § strafflagen sägs. Därjämte kräves, att den brottslige på grund av sin sinnes­ beskaffenhet måste antagas vara oemottaglig eller föga mottaglig för straff; att han med hänsyn till den ådagalagda brottsligheten samt på grund av i må­ let förebragt utredning angående hans sinnesbeskaffenhet och föregående van­ del är att anse såsom vådlig för annans säkerhet till person eller egendom; samt att å brottet eller, där flera brott förövats, å något av dem kan följa straffarbete eller, i fråga om sedlighetsbrott, straffarbete eller fängelse. Enligt

2 § i lagen kan förvaring, därest villkorlig dom förklaras förverkad, under nyss angivna förutsättningar förklaras skola träda i stället för straff för det brott som föranlett den villkorliga domen och, där han samtidigt finnes för­ fallen lill ytterligare straff, jämväl därför. Därjämte kan enligt 3 § förvaring i vissa fall ådömas den som undergår honom ådömt straffarbete, fängelse, ungdomsfängelse eller tvångsuppfostran och som prövas vara av sinnesbe­ skaffenhet, varom i b kap. 6 § strafflagen sägs, såframt det på grund härav och med hänsyn till omständigheterna i övrigt måste antagas att han efter frigivningcn skall bliva vådlig för annans säkerhet lill person eller egendom. Förvaringen träder därvid i stället för vad av straffet eller tvångsuppfostran återstår.

När domstol ådömer förvaring enligt 1 eller 2 §, skall domstolen med hän­

92

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

syn till brottets beskaffenhet och omständigheterna i övrigt bestämma viss minsta tid, före vars utgång den dömde icke må utskrivas. Denna minsta tid må bestämmas lägst till ett och högst till tolv år. Ådömes någon förva­ ring, som skall träda i stället för återstoden av straff eller tvångsuppfostran som han undergår, är minsta tiden för förvaring ett år eller den längre tid som motsvarar den återstående strafftiden. Örn utskrivning — som är an­ tingen villkorlig (utskrivning på prov) eller slutlig — beslutar internerings- nämnden. Utskrivning må ej ske så länge den förvarade är att anse såsom vådlig för annans säkerhet till person eller egendom, med undantag för det fall att den förvarade skall såsom varaktigt sinnessjuk intagas å sinnes­ sjukhus.

Förutsättning för att internering skall kunna ådömas är enligt 4 § i lagen att någon, efter det han dömts till straffarbete eller förvaring, för återfall i brott ånyo dömts till sådan påföljd genom dom som är lagakraf t vunnen; att han undergått straffarbete eller förvaring i sammanlagt minst fyra år

samt

därefter inom viss tid begått nytt brott, varå kan följa straffarbete; samt att han på grund av utredning angående hans sinnesbeskaffenhet och övriga i målet upplysta förhållanden måste antagas icke komma att låta sig rätta ge­ nom straff samt är att anse såsom vådlig för annans säkerhet till person eller egendom. Vad om internering är stadgat skall enligt 4 § andra stycket icke äga tillämpning, örn den brottslige prövas vid gärningens begående hava va­ rit av sinnesbeskaffenhet som i 5 kap. 6 § strafflagen sägs. Minsta tiden för internering skall av domstolen fastställas till lägst fem och högst femton år. Rörande utskrivning från internering gälla samma regler som beträffande förvaring.

Psykisk abnormitet såsom grond för förvaring.

Strafflagberedningen.

Strafflagberedningen har, under erinran att beredningen föreslagit upphä­ vande av 5 kap. 6 § strafflagen, framhållit att på grund härav det såsom för­ utsättning för ådömande av förvaring uppställda kravet, att den tilltalade skall vid brottets begående hava varit och fortfarande vara av sinnesbeskaf­ fenhet som i nämnda lagrum sägs, måste ersättas med annan beskrivning av den brottsliges sinnesbeskaffenhet. I sådant hänseende har beredningen föreslagit, att i 1 och 2 §§ av 1937 års lag skulle såsom allmän förutsättning för ådömande av förvaring upptagas att någon prövades vid brotts begående hava lidit av varaktig själslig eller sexuell abnormitet, som ej vore att hän­ föra till sinnessjukdom eller sinnesslöhet, samt att i 3 § skulle stadgas att un­ der där angivna förutsättningar förvaring kunde ådömas den som funnes lida av sådan abnormitet.

Till motivering av detta förslag har beredningen anfört, att i anslutning till vad som otvivelaktigt vore innebörden av 1937 års lag det borde vara en allmän förutsättning för ådömande av förvaring, att den brottslige lede av en mera permanent psykisk abnormitet. Då delade meningar syntes råda hu­

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

93

ruvida sexuell abnormitet i och för sig vore att anse såsom en själslig abnor­ mitet, ansåge beredningen vidare, att såsom förutsättning för förvaring borde vid sidan av själslig abnormitet upptagas sexuell abnormitet.

I sistnämnda hänseende har beredningen erinrat, att i det till grund för 1937 års förvaringslag liggande sakkunnigbetänkandet (SOU 1937:3) före­ slogs att lika med sinnesbeskaffenhet, varom i 5 kap. 6 § strafflagen sägs, skulle anses sexuell abnormitet som icke kunde hänföras under nämnda lagrum eller 5 § i samma kapitel. De sakkunniga hade förklarat sig därvid utgå från det förhållandet att i rättspsykiatrisk praxis sedan lång tid den regeln tillämpats, att yttringar av abnorm sexualdrift som förefunnes en­ samma, utan alt andra konstitutionella eller förvärvade rubbningar i själs- verksamheten kunnat konstateras, icke ansetts böra motivera användning av 5 kap. 5 eller 6 § strafflagen, såvida icke den abnorma könsdriften till sin art vore i så hög grad avvikande från en normal människas själsliga beskaffenhet, att den måste anses förutsätta djupa rubbningar i känslolivet och höggradig moralisk okänslighet, på grund varav hela personligheten finge anses såsom abnorm. Vidare hade de sakkunniga anfört, att vissa fall av sexuell abnormitet, särskilt homosexualitet och benägenhet att söka bio­ logiskt omogna sexualobjekt (pädophili) kunde förekomma under sådana omständigheter, att man måste tillskriva vissa yttre förhållanden avgöran­ de inflytande på den abnorma sexualdriftens uppkomst. Medicinalstyrelsen hade däremot i sitt över sakkunnigförslaget avgivna yttrande anfört bl. a. att vid den centrala betydelse som sexualiteten hade i själslivet det vore tvivelaktigt huruvida en isolerad abnormitet av densamma kunde förekom­ ma; en verklig sexuell abnormitet hade alltid en betydande inverkan på totalpersonligheten. Styrelsen hade vidare anfört, att om en sexuell abnor­ mitet antingen i sig själv vore av sådan art och grad att vederbörande vöre oemottaglig eller föga mottaglig för straff samt vådlig för annans säkerhet till person, eller den förekomme i sådan konstellation med andra psykiska rubbningar att så bleve fallet, förutsättning för tillämpning av 5 kap. 5 el­ ler 6 § strafflagen alltid torde föreligga; något behov av att för sexuellt abnorma ha en undantagsbestämmelse sådan som den föreslagna förelåge därför icke enligt styrelsens åsikt. Slutligen har beredningen i nu förevarande hänseende anmärkt, att -—- i anslutning till vad medicinalstyrelsen sålunda anfört — departementschefen vid framläggandet av proposition i ämnet förklarat sig finna någon särskild bestämmelse icke vara erforderlig för att ingripande med förvaring skulle kunna äga rum mot sexuellt abnorma i de fall, där sådan skyddsåtgärd vore påkallad. Departementschefen hade vidare ansett det icke uteslutet, att den ifrågasatta bestämmelsen skulle kunna bliva föremål för växlande tolkning och komma att tillämpas i fall för vilka den icke vore avsedd.

Vad sålunda förekommit har beredningen ansett utvisa, alt sexuellt ab­ norma individer ofta vore psykopater men alt sexuella abnormiteter kunde förefinnas även hos personer, som i övrigt icke företedde några psykiska ka- raktärsanomalier. I båda fallen kunde emellertid förvaring vara motive­

Kungl. Majlis proposition nr 207.

rad. När den abnorma driften, vare sig den vore medfödd eller berodde på miljöinflytanden, vore så genomgripande att sannolikheten för återfall vore mycket stor, borde i samhällsskyddets intresse förvaring tillgripas i stället för tidsbestämt straff. Enligt medicinalstyrelsens mening skulle sådana fall i regel vara att hänföra under 5 kap. 5 eller 6 § strafflagen och sålunda även kunna rymmas under termen »varaktig själslig abnormitet». Då de­ lade meningar syntes råda därom, ansåge sig emellertid beredningen, för att icke förvaring skulle bliva utesluten i något fall, där den vore påkallad i samhällsskyddets intresse, böra föreslå att såsom förutsättning för förva­ ring jämte själslig abnormitet upptoges sexuell abnormitet.

Beredningen har vidare anfört, att då beredningen såsom förutsättning för straffrihet enligt 5 kap. 5 § strafflagen uppställt krav på kausalsamband mellan den psykiska abnormiteten och brottet, det kunde förefalla mest följdriktigt alt uppställa motsvarande förutsättning för ådömande av för­ varing. 1 såväl 1 som 2 § 1937 års lag krävdes att abnormiteten förelegat vid tiden för brottets begående, och den tilltalades vådlighet skulle bedömas bl. a. med hänsyn till den ådagalagda brottsligheten. Det syntes därför ligga närmast till hands att antaga, att lagstiftaren förutsatt kausalitet mel­ lan abnormiteten och brottet för att förvaring skulle få ådömas enligt dessa paragrafer. Ä andra sidan vore det otvivelaktigt att sådan kausalitet icke erfordrades för ådömande av förvaring enligt 3 §. Spörsmålet huruvida kau­ salitet mellan den psykiska abnormiteten och brottet skulle uppställas så­ som förutsättning för ådömande av förvaring hade uppenbarligen mycket ringa praktisk betydelse, då sådant samband i allmänhet måste presumeras föreligga. En anledning att icke nu, med frångående av gällande lydelse, införa en uttrycklig bestämmelse i ifrågavarande hänseende vore, att dom­ stolarna skulle kunna tänkas bliva obenägna att döma till förvaring så snart det förelåge någon tvekan örn att brottet förövats under inflytande av den själsliga defekten. Vad särskilt anginge det i 3 § förvaringslagen avsedda fallet måste den varaktiga psykiska abnormitet, som enligt beredningens förslag skulle utgöra förutsättning för förvaring, regelmässigt antagas lia fö­ relegat även vid tiden för brottets begående. I och för sig kunde det för­ denskull vara anledning att göra förekomsten av abnormitet redan vid brot­ tets begående till en förutsättning för ådömande av förvaring enligt 3 §. Med hänsyn till det förut anförda och då en föreskrift av antytt slag skulle kun­ na föranleda bevissvårigheter hade beredningen dock icke funnit skäl att föreslå någon sådan.

I anslutning till förslaget att upphäva 5 kap. 6 § strafflagen har beied- ningen vidare i fråga om det i 4 § andra stycket i 1937 års förvaringslag upptagna stadgandet att internering ej må ådömas den, som vid gärningens begående varit av sinnesbeskaffenhet varom i 5 kap. 6 § strafflagen sägs, föreslagit, att denna föreskrift skulle ersättas med ett stadgande därom att den som för brottet kan dömas till förvaring icke må dömas till internering.

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

95

Yttrandena.

.

I de över strafflagberedningens betänkande avgivna yttrandena har bered­ ningens förslag till ändringar i 1937 års lagstiftning om förvaring och inter­ nering endast undantagsvis blivit föremål för omnämnande. Stockholms råd­ husrätt och styrelsen för Sveriges advokatsamfund lia uttryckligen förklarat sig icke lia något att erinra mot vad beredningen i denna del föreslagit.

Rörande beredningens förslag att vid sidan av själslig abnormitet omnäm­ na sexuell abnormitet såsom en förutsättning för förvaring har karolinska in­ stitutets lärarkollegium yttrat, att det särskilda omnämnandet av sexuell ab­ normitet från medicinsk synpunkt tedde sig skäligen onödigt, eftersom någon dylik kroppslig rubbning icke kunde tänkas föreligga utan därmed samman­ hängande psykiska komplement. I verkligheten företedde också de flesta sexuellt abnorma individer psykiska egendomligheter i så uttalad grad, att de kunde hänföras till psykopaterna. Ansåges det på grund av delade åsikter örn delta förhållande nödvändigt att särskilt omnämna den sexuella abnormi­ teten, ville lärarkollegiet emellertid ej motsätta sig detta. Sjukhuschefen vid

S:t Jörgens sjukhus har ansett det oegentligt att sidoställa sexuell och själs­ lig abnormitet, då sexuell abnormitet biologiskt sett vore ett underbegrepp under själslig abnormitet. Interneringsnämnden har förklarat, att då sexuali­ teten måste anses vara jämväl av själslig art, det särskilda omnämnandet av sexuell abnormitet vore vilseledande och accentuerade den brist som läge däri att intet samband förutsattes mellan abnormiteten och vådligheten. Jäm­ väl hovrätten för Övre Norrland har, under erinran att vid tillkomsten av 1937 års förvaringslag behovet av en bestämmelse rörande sexuell abnormi­ tet underkänts, förklarat sig hysa tvekan örn behövligheten att nu införa en dylik bestämmelse. Hovrätten har därjämte påpekat, att spörsmålet erhölle ökad betydelse därigenom att beredningen icke uppställt krav på kausalitet mellan den psykiska abnormiteten och brottsligheten för att förvaring skulle få ådömas.

Rörande frågan om kausalsamband borde krävas har Svea hovrätt fram­ hållit, att konsekvensen syntes fordra att krav på kausalsamband uppställdes såsom förutsättning för ådömande av förvaring likaväl som för straffriför- klaring samt att de skäl beredningen anfört till stöd för en motsatt mening ej syntes övertygande. Samma åsikt har uttalats av en minoritet inom Göte­ borgs rådhusrätt.

Departementschefen.

Beredningens förslag att upphäva 5 kap. G § strafflagen har jag, såsom förut anförts, icke ansett mig kunna tillstyrka. Då den av mig föreslagna av­ fattningen av nämnda lagrum är så vidsträckt alt lagrummet skulle kunna åberopas även i fråga om personer, beträffande vilka förvaring kan anses motiverad, har väl den närmaste anledningen till beredningens förslag att i 1937 års förvaringslag upptaga en särskild beskrivning av de psykiska till­ stånd, som skola kunna föranleda ådömande av förvaring, därmed bortfal­ lit. Åtskilliga skäl lala emellertid för att en dylik ändring det oaktat genom-

Kungl. Majlis proposition nr 207.

fores. Straffnedsättningsregeln i 5 kap. 6 § strafflagen är avsedd att tilläm­ pas i sådana fall, då med hänsyn till den brottsliges psykiska tillstånd och övriga omständigheter ett mildare bedömande än eljest är påkallat; förva- ringslagen avser däremot personer, vilkas sinnesbeskaffenhet gör det nöd­ vändigt att tillgripa en åtgärd som från vissa synpunkter är mera allvarlig än ett ordinärt straff. Att på detta sätt en tillämpning av 5 kap. 6 § straff­ lagen i olika situationer kan med visst fog sägas leda till rakt motsatta re­ sultat synes vara en oegentlighet som bör undanröjas. Förvaringslagen synes därför icke böra hänvisa till 5 kap. 6 § strafflagen.

Strafflagberedningen har föreslagit, att förvaring skulle kunna ådömas den som vid brotts begående lidit av varaktig själslig eller sexuell abnormitet som ej är att hänföra till sinnessjukdom eller sinnesslöhet. Emot detta förslag har i vissa yttranden invänts dels att det vore oegentligt att nämna sexuell abnor­ mitet vid sidan av själslig abnormitet, dels ock att det borde uttryckligen fordras att ett kausalsamband förelåge mellan abnormiteten och brottet för att förvaring skulle kunna tillgripas.

Vad angår frågan, om sexuell abnormitet bör särskilt nämnas i lagen, har beredningen erinrat, att delade meningar kunde råda huruvida sådan abnor­ mitet kunde föreligga utan att själslivet i dess helhet så påverkats därav, att hela personligheten vore att anse såsom abnorm. Dylika meningsskiljaktig­ heter kommo till synes redan under förarbetena till 1937 års förvaringslag- stiftning. Min företrädare i ämbetet anslöt sig vid framläggande av proposi­ tion i ämnet till den av medicinalstyrelsen då uttalade åsikten att en särskild bestämmelse icke vore erforderlig för att ingripande med förvaring skulle kunna äga rum mot sexuellt abnorma i de fall då sådan skyddsåtgärd vore påkallad, därvid han tillika framhöll, att det icke vöre uteslutet att den ifrå­ gasatta bestämmelsen skulle bliva föremål för växlande tolkning och kom­ ma att tillämpas i fall för vilka den icke vore avsedd. Med hänsyn till dessa uttalanden, till vilka jag ansluter mig, synes mig den sexuella abnormiteten icke böra särskilt upptagas såsom grund för ådömande av förvaring.

Beträffande frågan, huruvida ett kausalsamband bör fordras mellan ab­ normiteten och brottet för att förvaring skall få anses motiverad, vill jag till en början erinra, att jag icke funnit anledning föreligga att i 5 kap. 5 § strafflagen upptaga någon dylik bestämmelse. Frågan om den brottsliges våd­ lighet skall vid ådömande av förvaring enligt 1 eller 2 § bedömas med hänsyn till den ådagalagda brottsligheten samt i målet föreliggande utredning röran­ de hans sinnesbeskaffenhet och föregående vandel. På grund härav lärer för­ varing icke förekomma med mindre brottet i fråga är att anse såsom ett ut­ slag av hans på sinnesbeskaffenheten grundade vådlighet. Någon uttrycklig föreskrift att brottet skall ha förövats under inflytande av den psykiska ab­ normiteten synes mig emellertid ej böra upptagas. Kausalsambandet beaktas nämligen enligt min mening tillräckligt genom föreskriften att vådligheten skall bedömas med hänsyn till såväl den ådagalagda brottsligheten som den brottsliges sinnesbeskaffenhet. Ej heller beträffande förutsättningarna för ådömande av förvaring enligt 3 § förvaringslagen synes föreligga tillräcklig

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

97

anledning att införa ett krav på kausalsamband mellan den psykiska abnor­

miteten och brottet. Angående förutsättningarna för tillämpning av 3 § vill

jag såsom min åsikt framhålla, att vid bedömande av frågan huruvida för­

varing skall ådömas enligt nämnda paragraf hänsyn bör tågås jämväl till be­

skaffenheten av brottet. Att den abnormitet, som skall utgöra förutsättning

för förvaring, upptäckts först efter det den brottslige dömts till straff bör

nämligen enligt min mening ej föranleda, att frågan örn hans dömande till

förvaring bedömes efter andra grunder än örn abnormiteten redan tidigare

konstaterats föreligga.

I formellt hänseende synes mig mot beredningens förslag kunna invändas,

att ordet abnormitet torde böra undvikas. Beredningen har själv i annat

sammanhang betonat, att i fråga örn psykopater och lindrigt intellektuellt

undermåliga det är oklokt att i förväg stämpla dem såsom abnorma, då be­

handlingen av dem bör gå ut på att väcka deras ansvarskänsla och sätta dem

i stånd att finna sig tillrätta i samhällslivet. I stället synes i 1 § såsom förut­

sättning för ådömande av förvaring böra upptagas, att den brottslige prövas

vid brottets begående hava varit och fortfarande vara av sinnesbeskaffenhet

som avviker från det normala, ehuru han icke är strafflös enligt 5 kap. 5 §

strafflagen. 2 och 3 §§ torde böra erhålla en häremot svarande avfattning.

Att den föreliggande abnormiteten skall vara av bestående natur, torde icke

behöva ytterligare angivas. Förutsättningen, att vederbörande ej är straffri

enligt 5 kap. 5 § strafflagen, synes ej behöva upprepas i 2 och 3 §§, enär

dessa paragrafer utgå från att den brottslige redan blivit fälld till ansvar för

brottet.

Vad härefter angår det i 4 § 1937 års förvaringslag stadgade förbudet att

till internering döma den som vid gärningens begående varit av sinnesbe­

skaffenhet varom i 5 kap. 6 § strafflagen sägs, har beredningen i stället

föreslagit en bestämmelse att internering icke skall få ådömas den som för

brottet kan dömas till förvaring. Vad beredningen sålunda föreslagit finner

jag mig böra biträda.

Ändringar beträffande minsta tiden för förvaring.

StrafFlagberednlngen.

Enligt 1937 års förvaringslag må, såsom förut nämnts, utskrivning från för­

varing icke ske så länge den förvarade är att anse såsom vådlig för annans

säkerhet till person eller egendom. I detta hänseende har strafflagberedningen

föreslagit att, där minsta liden för förvaring bestämts till ett år, den förva­

rade skall utskrivas på prov senast inom fyra år från förvaringens början,

såframt ej särskilda skäl däremot äro. Till motivering av detta förslag har

beredningen inledningsvis anfört följande.

Den brottsliges vådlighet skall enligt såväl 1927 som 1937 års förvarings-

Iagstiftning avgöras med hänsyn till hans brottslighet samt på grund av i

målet förebragt utredning angående hans sinnesbeskaffenhet och föregående

Bihang till riksdagens protokoll 1945. 1 sfi ml. Nr 207.

7

98

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

vandel. Om man vid tolkningen av begreppet vådlighet i 1937 års lag lägger synnerlig vikt på att de hotade samhällsintressena skola vara betydande, kommer man till det resultatet, att förvaring icke kan ådömas annat än vid mycket grova brott, vilket med hänsyn därtill, att minsta tiden för anstalts- vistelsen kan sättas så lågt som till ett år, icke kan vara riktigt. Ä andra sidan får den omständigheten att förvaringen är helt tidsobegränsad uppåt anses tyda på att åtgärden, om skälig hänsyn skall tagas till individernas intresse, ej bör ifrågakomma vid lindrig brottslighet. Man måste av enahanda skäl antaga att domstolarna i många fall komma att tveka att tillgripa förvaring, om den förhandenvarande och tidigare brottsligheten endast är av medelsvår beskaffenhet, låt vara att den brottsliges psykiska egenskaper föranleda att han bör göras till föremål för särbehandling. Angelägenheten av att den nya förvaringslagstit tningen kommer till användning i den utsträckning som av­ sågs vid lagstiftningens tillkomst blir än mera framträdande, därest bered­ ningens förslag örn straffrihetens begränsning till sinnessjuka och sinnesslöa genomtöres. Det blir då av största betydelse, att de abnormbrottslingar, som ej längre skola omhändertagas inom sinnessjukvården och som icke lämpa sig för tidsbestämda straff, kunna dömas till en mera ändamålsenlig behand­ lingsform på relativt obestämd tid. Beredningen har därför ansett det böra övervägas, huruvida man genom att i lindrigare fall i viss mån begränsa för­ varingens helt tidsobestämda karaktär bättre skulle kunna anpassa behand­ lingsformen efter fallens svårhetsgrad.

Beredningen har därefter erinrat att i ett år 1923 framlagt förslag till för- varingslag minimitiden för förvaringens varaktighet bestämts lill tre år, oav­ sett brottets svårhetsgrad, medan i 1927 års förvaringslag minimitiden be­ stämts till två år eller den längre tid, som motsvarade strafftiden, och i 1937 års förvaringslag stadgats alt minimitidens längd skulle bestämmas av dom­ stolen. Minimitidens längd hade således utvecklats från att vara gemensam för samtliga fall och därefter vara bestämd av strafftidens längd till att bliva en av domstolen för varje särskilt fall fixerad minsta tid. Däremot vöre förvaringens tidslängd icke begränsad uppåt utan det vore helt överlåtet åt utskrivningsmyndigheten — interneringsnämnden — att avgöra örn den brottsliges vådlighet fortfarande nödvändiggjorde hans kvarhållande å an­ stalt. Härefter har beredningen anfört följande.

Emellertid ligger i begreppet vådlighet något annat än ett blott konsta­ terande att en betydande risk för återfall i brott föreligger. Vådligheten in­ nebär därutöver att återfallsrisken avser brott av större betydenhet, att samhällsintressen av en viss valör äro hotade. De båda synpunkterna åter­ verka emellertid på varandra, så att en större återfallsrisk kan i någon mån uppvagas av att återfall icke innebär fara för mera betydande intressen. I ett sadant fal] kan man våga experimentet att placera den dömde utanför anstalt under övervakning och i en miljö som icke är brottsstimulerande, så mycket mera som de konstitutionella abnormbrottslingamas tillrättaförande i väsentlig mån är ett eftervårdsproblem. Kan man däremot antaga att ett nytt brott kommer att lia betydande svårhetsgrad, bör man i samhällsskyddets intresse icke sätta den brottslige på fri fot utan att vara övertygad örn att han ej skall återfalla. Inom ramen för vådligheten finnas olika grader från de lägre t. ex hos en vanemässig inbrottstjuv, till de högre, t. ex. hos svåra sedlighetsförbrytare, mordbrännare etc. Utskrivningsprinciperna böra kunna i viss man differentieras för de olika grupperna. Samhällsskyddets intresse

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

99

kan tillåta att t. ex. en undermålig inbrottstjuv efter relativt lång anstalts- vistelse erhåller en möjlighet att försöka anpassa sig i samhället, även örn prognosen ej är god, medan det däremot utesluter att samma experiment göres med en abnorm sedlighetsförbrytare, såvida icke av särskild anledning, t. ex. kastrering, återfall ej är att räkna med eller återfallsrisken eljest på grund av erfarenheterna under behandlingstiden får anses ringa. För att av­ göra örn vådligliet eller viss grad av vådlighet föreligger måste man, utom till den dömdes sinnesbeskaffenhet, taga hänsyn till beskaffenheten av hans brottslighet. Detta hänsynstagande kan i viss mån äga runi redan vid do­ mens meddelande, då ju fullständig utredning föreligger örn den tilltalades förhandenvarande och tidigare brott. Det bör därför anses lämpligt att låta domstolen i viss utsträckning bestämma en tidpunkt, utöver vilken av hänsyn till individens rättssäkerhet frihetsförlusten ej bör fortfara, även örn viss återfallsrisk skulle anses föreligga. Detta kan enklast ske i den formen, att man inför en regel av innebörd, att den dömde, när ej särskilda skäl däremot äro, skall utskrivas på prov viss tid efter utgången av den av domstolen bestämda minsta tiden. En sådan bestämmelse bör dock begränsas till de relativt lindriga fall där brottet endast indicerar lägre grad av vådlighet, sam­ tidigt som hänsyn till allmänpreventionen endast föranleder en relativt be­ gränsad anstaltstid. Genom att för de lindrigare fallen införa en sådan regel vinner man att domstolen i de fall, där, ehuru ett visst mått av vådlighet föreligger, hänsyn till rättssäkerheten tala mot tillgripandet av en helt obe­ stämd reaktionsform, erhåller garantier för att anstaltstiden utom i rena undantagsfall kommer att hållas under en viss gräns.

I praktiken kommer en sådan bestämmelse att innebära, att utskrivnings- myndigheten vid en viss tidpunkt av den intagnes anstaltsvistelse måste be­ svara frågan, icke örn den intagne överhuvud taget är vådlig, utan örn hans vådlighet nu visat sig vara större än man vid förvaringens ådömande med hänsyn till den ådagalagda brottsligheten hade anledning antaga och är av den art att hans kvarhållande är påkallat. Det blir med andra ord en pröv­ ning angående behov av fortsatt förvaring, jämförlig med den som enligt 3 § kan företagas beträffande person som undergår straff eller tvångsuppfostran. Det torde vara lämpligast att begränsa den nya utskrivningsbestämmelsen till sådana fall där domstolen anser den kortaste i lagen medgivna minsta tiden, d. v. s. ett år, böra ifrågakomma. Den tidpunkt då utskrivning på prov skall ske, örn ej synnerliga skäl däremot äro, synes böra bestämmas till tre år efter minsta tidens utgång. En sådan regel synes vara ägnad att medföra ökad säkerhet för att förvaringen blir tillämpad i önskvärd utsträckning. Att det däremot icke avses att utsträcka dess användning till brottslingar, som över­ huvud taget icke äro vådliga — smärre vanetjuvar och dylika — torde vara uppenbart. I fråga örn dessa skulle förvaring, även efter införandet av den föreslagna utskrivningsbestämmelsen, innebära en obillig hårdhet. I

I fråga om minsta tiden vid förvaring bär beredningen vidare föreslagit den ändring att minsta tiden, som enligt lagen högst kan bestämmas till tolv år, skulle, i likhet nied vad som gäller vid internering, kunna sättas högst till femton år. Härom bar beredningen anfört, att bland psykiskt ab­ norma förbrytare, som icke vore sinnessjuka eller sinnesslöa, funnes vissa utpräglat grova brottslingar, som begått mycket svåra brott och vore i syn­ nerlig grad vådliga för annans personliga säkerhet. Livstids straffarbete vore i en del sådana fall icke någon lämplig form för deras omhändertagande med hänsyn lill behovet av en individualiserad behandling oell faran för

100

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

skadligt inflytande på medfångar m. m. Förvaring erbjöde däremot tillfreds­ ställande möjligheter såväl för tillgodoseende av den dömdes vårdbehov som för hans eventuella isolering från medin tagna. Emellertid kunde det ifråga­ sättas, huruvida reglerna om minsta tid vore lämpade för dessa grova brotts­ lingar. Av allmänpreventiva skäl kunde det vara betänkligt och ägnat att verka stötande om i domen nämndes en med hänsyn till de exceptionellt grova brotten så kort minimitid som tolv år. Beredningen föresloge därför att minsta tiden såväl vid förvaring som vid internering skulle kunna be­ stämmas högst till femton år. Denna tidrymd svarade ungefärligen mot den tid efter vars förlopp en livstidsfånge, som kunde antagas förhålla sig väl i framtiden, ifrågakomme till benådning.

Yttrandena.

Beredningens förslag om införande av en viss maxime ring av tiden för förvaring har hovrätten för övre Norrland funnit lämpligt. Hovrät­ ten har tillagt, att det kunde ifrågasättas att gå något längre än beredningen gjort och låta regeln örn obligatorisk utskrivning på prov gälla även för fall då minsta tiden satts längre än ett år. Tre års förvaring utöver minsta tiden borde dock alltid vara möjlig. Svea hovrätt har förklarat sig ej lia något att erinra mot den tanke som läge till grund för förslaget, men Ilar an­ märkt, att försiktigheten torde bjuda att tillämpningsområdet för förvaring med bestämd längsta tid ytterligare något begränsades. Det borde sålunda stå domstolen öppet att bestämma minsta tiden till ett år utan att detta skulle utan vidare medföra en begränsning av maximitiden till fyra år. De synpunkter, som i ena eller andra hänseendet vore utslagsgivande, vore näm­ ligen ej identiska.

Interneringsnämnden har ställt sig mera tveksam samt anfört:

Strafflagberedningen synes åsyfta en uppdelning av förvaringsinstitutet på två, förvaring med och förvaring utan bestämd längsta tid. Att ett nytt institut sålunda så att säga insmyges i en lag, som tillkommit utan tanke därpå, kan innebära risk för att tillämpningen icke blir sådan man vid insti­ tutets tillkomst önskat. Hedan mot 1937 års förvaringslag kan invändas, att den uppställer ett och samma vådlighetsrekvisit för hela klientelet, trots att detta omfattar avsevärt olika kategorier, samt alt den ger domstolarna föga ledning för bestämmande av minsta förvaringstiden. Vådorna därav ökas genom att enligt strafflagberedningens förslag domstolens bestämmande av minsta strafftiden skulle bliva avgörande för örn förvaring med eller för­ varing utan bestämd längsta tid skulle träda i tillämpning. Skulle domstolar­ na, på grund av sin kända benägenhet för mildhet i straffmätningen, i fler­ talet fall bestämma minsta förvaringstiden till ett år, bleve det icke möjligt för nämnden att på verkställighetsstadiet åstadkomma nödig differentiering. För en riktig tillämpning förutsättes därför, att domstolarna omsorgsfullt differentiera minsta förvaringstiden, vilken enligt nämndens mening bör be­ stämmas väsentligt olika i olika fall med hänsyn till icke blott den förelig­ gande brottslighetens beskaffenhet utan även den brottsliges vådlighet. Att nödiga garantier härför skapas, helst genom omarbetning av 1937 års lag, anser nämnden vara en förutsättning för att den i och för sig lämpliga nya behandlingsformen, förvaring med bestämd längsta tid, skall slå väl ut i tillämpningen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

101

Mot beredningens förslag att minsta tiden för förvaring skulle kunna

utsträckas till femton år har internering snämnden ej haft något

att erinra, medan hovrätten för övre Norrland uttalat tvekan om lämplig­

heten härav under åberopande av svårigheterna att så lång tid i förväg för­

utse möjligheterna att utskriva den brottslige samt under framhållande av

att det ej syntes olämpligt att på denna punkt bibehålla en viss skillnad mel­

lan instituten förvaring och internering.

Departementschefen.

Såsom allmän förutsättning för utskrivning från förvaring stadgas i 1937

års lag — frånsett ett särskilt undantagsfall — att den intagne icke längre

är att anse såsom vådlig för annans säkerhet till person eller egendom.

Motsvarande föreskrift återfinnes i 1927 års förvaringslag, som alltjämt är i

kraft. Innebörden av begreppet vådlighet torde emellertid under den tid

som förflutit sedan tillkomsten av sistnämnda lag ha undergått en viss för­

skjutning. Av lagens förarbeten framgår, att man vid institutets utformning

väsentligen haft i tankarna våldsbrottslingar av särskilt farlig typ även­

som sedlighetsförbrytare och mordbrännare. Under lagens tillämpning har

emellertid förvaring kommit till användning huvudsakligen beträffande andra

brottskategorier än de nu nämnda. En inom justitiedepartementet verk­

ställd undersökning har givit vid handen, att under åren 1940—1943 icke

mindre än 131 av de 152 fall, i vilka domstol förordnat örn förvaring, avsett

egendomsbrott, huvudsakligen tjuvnad (93 fall) och bedrägeri (25 fall). Bland

dem, som i anledning av egendomsbrott intagits till förvaring, ha säkerligen

funnits sådana som i fråga om vådlighet äro att jämställa med våldsförbry-

tarna, men flertalet synes ha utgjorts av vanetjuvar och liknande brottslingar,

vilka, ehuru oefterrättliga eller åtminstone mycket opålitliga, icke kunna an­

ses särskilt allmänfarliga. Karakteristiskt för utvecklingen är jämväl, att det

numera är mycket vanligt att den förvarade utskrives på prov vid minsta

tidens utgång eller inom relativt kort tid därefter.

En stor del av förvaringsklientelet synes alltså förete en mindre utpräglad

vådlighet. I sakens natur ligger, att detta förhållande medfört att de vid till­

komsten av 1927 års lag dominerande säkerhetssynpunkterna i viss mån fått

vika för andra synpunkter. Den utvidgning av vådlighetsbegreppets omfatt­

ning som i praxis skett — och som måhända sammanhänger med den ut-

skrivningspraxis som numera råder —- torde dock icke kunna sägas vara

oegentlig från kriminalpolitisk synpunkt. 1937 års lagstiftning åsyftar icke

heller någon ändring i detta hänseende. Med hänsyn till rättssäkerheten

måste likväl fasthållas, att kravet på vådlighet icke får uttunnas alltför

mycket. Jag vill erinra, att kritiska röster höjts mot den för förvarings-

institutet utmärkande tidsobestämdheten överhuvud. Obestridligen kan det

också i sådana fall där vådligheten icke är särskilt utpräglad synas mindre

tilltalande, att en brottsling, som haft att räkna nied endast kortvarig frihets-

förlust örn han ej ådömts förvaring, genom ådömande av förvaring formellt

ställes inför möjligheten afl vara berövad sin frihet lika länge som den vars

102

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

vådlighet tagit sig verkligt svårartade uttryck. Vägande skäl tala för att i ett dylikt fall maximera tidslängden för förvaringen. Såsom hovrätten för Övre Norrland anmärkt kan det ifrågasättas, huruvida icke föreskrift om obligato­ risk utskrivning på prov efter viss tid borde meddelas även för fall då minsta tiden satts längre än ett år. Jag vill emellertid erinra örn att strafflagbered­ ningen enligt meddelade direktiv har att överväga, huruvida icke en uppdel­ ning av förvaringsinstitutet bör ske med hänsyn till graden av vådlighet. Med hänsyn härtill anser jag mig icke för närvarande böra upptaga frågan om en maximering av förvaringstidens längd i vidare mån än beredningen föreslagit.

Jag anser mig alltså böra föreslå, att i lagen införes en bestämmelse att, där minsta tiden för förvaring bestämts till ett år, utskrivning på prov skall ske senast inom fyra år från förvaringens början. Stadgande härom torde böra upptagas i 9 §. Tillräcklig anledning att, såsom interneringsnämnden ifrågasatt, i lagen framhäva, att domstolen vid bestämmande av minsta tid skall taga hänsyn ej blott till brottets beskaffenhet och brottslingens däri­ genom ådagalagda farlighet utan även till bans samhällsvådlighet i övrigt synes mig icke föreligga. I enlighet med vad beredningen föreslagit bör i stäl­ let möjlighet finnas att hålla vederböi'ande förvarad längre än fyra år, då särskilda skål föreligga. Denna undantagsbestämmelse avser sådana fall, då den brottsliges allmänna samhällsvådlighet är betydligt allvarligare än den som kommit till uttryck i det brott för vilket han dömts.

I samband med nu berörda ändring i 9 § torde böra vidtagas en redaktio­ nell jämkning av nuvarande andra punkten i andra stycket av paragrafen. Enligt denna punkt må den, som befinnes lida av varaktig sinnessjukdom, sedan minsta tiden gått till ända, slutligt utskrivas för att intagas å sinnes­ sjukhus oavsett sin vådlighet. Med hänsyn till att även svåra psykopater kun­ na böra omhändertagas å sinnessjukhus synes i stället böra stadgas, att den som är i varaktigt behov av vård å sinnessjukhus kan efter minsta tidens ut­ gång slutligt utskrivas för att intagas å sådant sjukhus.

Beredningen har tillika föreslagit, att maximum för minsta tiden för för­ varing skulle höjas till femton år. Detta förslag är jag icke beredd att biträda. Frågan om en utsträckning av minsta tiden för förvaring synes mig sålunda böra anstå i avbidan på resultatet av förenämnda utredning angående en upp­ delning av förvaringsinstitutet. Vid denna utredning torde böra närmare un­ dersökas, huruvida förvaring bör kunna träda i stället för livstids straffar­ bete eller om — i likhet med vad som enligt 4 § i 1937 års lag gäller för in­ ternering — undantag bör göras för det fall att den brottslige förskyller straffarbete på livstid.

De av mig föreslagna ändringarna i 1937 års lag örn förvaring och inter­ nering i säkerhetsanstalt synas böra träda i kraft samtidigt med de nya till- räknelighetsbestämmelserna den 1 januari 1946, eller samma dag som jag av­ sett att 1937 års lag skall träda i tillämpning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

103

I enlighet nied vad i det föregående anförts ha inom justitiedepartemen­ tet upprättats förslag till

1) lag om ändring i 5 kap. strafflagen; 2) lag om ändrad lydelse av 33 § strafflagen för krigsmakten; samt 3) lag örn ändring i lagen den 18 juni 1937 (nr 461) örn förvaring och in­ ternering i säkerhetsanstalt.

Föredraganden hemställer, att lagrådets utlåtande över ifrågavarande lag­ förslag, av den lydelse bilaga1 till detta protokoll utvisar, måtte för det i § 87 regeringsformen omförmälda ändamålet inhämtas genom utdrag av proto­ kollet.

Denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan bifaller Hans Majit Konungen.

Ur protokollet:

Sven Leffler.

1 De under 2) och 3) upptagna lagförslagen, vilka liro lika lydande med de vid propositio­ nen fogade lagförslagen i samma ämnen, hava här uteslutits.

104

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

Förslag

till

Lag

om ändring i 5 kap. strafflagen.

Härigenom förordnas, att 5 kap. 5 och 6 §§ strafflagen1 skola erhålla änd­ rad lydelse på sätt i det följande angives samt att i samma kapitel skall in­ föras en ny paragraf, betecknad 6 a §, av nedan intagen lydelse.

5 KAP.

5 §•

Gärning, som begås av den som är sinnessjuk eller sinnesslö eller eljest till sin sinnesbeskaffenhet avviker så från det normala, att han bör omhänder­ tagas för särskild vård, vare strafflös.

Straff må ej heller ådömas för gärning, som någon begår i tillfällig sin­ nesförvirring.

6

§•

Är gärning, som begås av någon, som till sin sinnesbeskaffenhet avviker från det normala, ej strafflös enligt 5 §; pröve domstolen, efter omständig­ heterna, om och

i

vad mån straffet må nedsättas under vad i

allmänhet ä

gärningen följa bort.

Samma lag vare i fråga om gärning, som någon begår i annat tillstånd av tillfälligt rubbad själsverksamhet än i 5 § avses.

6 a §.

I vissa fall, då någon, som begått brott, till sin sinnesbeskaffenhet avviker från det normala, må i stället för straff användas förvaring i säkerhetsanstalt. Därom stadgas i särskild lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1946, dock att 6 a § träder i kraft den dag Konungen förordnar.

Genom denna lag upphäves lagen den 18 juni 1937 (nr 464) örn ändring

i

vissa delar av strafflagen, i vad därigenom förordnats, att 5 kap. 6 § strafflagen skall från och med den dag Konungen förordnar erhålla viss ändrad lydelse.

* Senaste lydelse, se betr. 5 § SFS 1890 nr 33 s. 1 samt betr. 6 § SFS 1921:288 och 1937:464.

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

105

Utdrag av protokollet, hållet i Kungl. Maj:ts lagråd den 2 mars

1945.

Närvarande:

regeringsrådet Kellberg,

justitieråden Guldberg,

Ekberg,

Santesson.

Enligt lagrådet den 10 januari 1945 tillhandakommet utdrag av protokoll

över justitiedepartementsärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i stats­

rådet den 22 december 1944, hade Kungl. Maj:t förordnat, att lagrådets ut­

låtande skulle för det i § 87 regeringsformen omförmälda ändamålet in­

hämtas över upprättade förslag till

1) lag om ändring i 5 kap. strafflagen;

2) lag örn ändrad lydelse av 33 § strafflagen för krigsmakten; samt

3) lag örn ändring i lagen den 18 juni 1937 (nr 461) örn förvaring och in­

ternering i såkerhetsanstalt.

Förslagen, som finnas bilagda detta protokoll, hade inför lagrådet föredra­

gits av byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet L. G. Ohlsson.

Förslagen föranledde följande yttrande av lagrådet.

Förslaget till lag om ändring i 5 kap. strafflagen.

Under förarbetet till det framlagda ändringsförslaget har så gott som full­

ständig enighet rått örn att strafflagens tillräknelighetsbestämmelser äro i

behov av revision. Detta behov betingas väsentligen av att rättstillämpningen,

vilken sedan lång tid tillbaka utvisar bristande överensstämmelse såväl med

ordalydelsen i gällande regler som med deras ursprungliga anda och mening,

icke blott blivit osäker och vacklande utan även utvecklat sig i mindre lyck­

lig riktning. Särskilt har, såsom föredragande departementschefen framhållit,

straffriförklaring kommit att äga rum i alltför vid omfattning. När det gällt

att uppdraga riktlinjer för en ny lagstiftning i ämnet, lia däremot meningar­

na starkt brutit sig. Att så är fallet är icke ägnat att förvåna. Ifrågavarande

lagregler omspänna stora och olikartade områden. Vid tillämpningen upp­

komma spörsmål, som icke endast avse straff i vanlig mening och därtill an­

knuten fångvård utan även beröra socialvård i vidsträckt bemärkelse, icke

minst sjukvård i vissa former. Å alla dessa områden har under senare tid för­

siggått en livlig utveckling. Av en ny lag i ämnet kan under sådana omstän­

106

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

digheter knappast fordras, att den tillhandahåller en lösning, som kan vän­ tas bestå under längre tid. Lagen får anses fylla rimliga anspråk, om den mot­ svarar nuvarande utvecklingsskede och lämnar anvisningar för den närmaste framtiden. Denna synpunkt bör hållas i minne, då ställning skall tagas till vissa detaljfrågor. Ä andra sidan vore det uppenbarligen icke lyckligt, örn uppgiftens vanskligheter och yppade meningsskiljaktigheter föranledde där­ till, att revisionen stannade vid att lagfästa det nuvarande rättstillståndet. Därest en förbättring av den ordning, som för närvarande gäller i praxis, icke ernås, torde en revision lämpligen böra anstå till dess att strafflagens all­ männa del upptages till översyn i ett sammanhang. Under tiden kan reform­ arbetet inom andra straffrättsområden antagas lia fortskridit så långt, att ett säkrare underlag vunnits för en lösning även av frågan örn tillräknelighets- bestämmelsernas ändamålsenliga utformning. Särskilt må framhållas, att den­ na fråga står i nära samband med det fortgående arbetet på straffsystemets ytterligare utbyggnad. Med hänsyn härtill är det icke osannolikt, att tillräkne- liglietsproblemet kan komma att i en nära framtid angripas från nya utgångs­ punkter.

5 §■

Ehuru innebörden av begreppen sinnessjukdom och sinnesslöhet icke är oomtvistlig, kan ingen tvekan råda om att en ny lag måste upptaga håde sinnessjukdom och sinnesslöhet såsom straffrihetsgrunder. Beträffande de själsliga avvikelser, vilka pläga sammanföras under beteckningen psykopati, ha vägande skäl anförts för att brottsliga gärningar, förövade av psykopa­ ter, i allmänhet icke böra undantagas från reaktion inom straffsystemets ram. Å andra sidan måste det anses ådagalagt, att en del psykopater förete rubbningar av den art att de i straffrättsligt hänseende böra inordnas under förevarande paragraf. Att i lag fastställa, under vilka betingelser psykopati skall vara straffrihetsgrundande, möter stora svårigheter. Det tox*de i själva verket vara omöjligt att ens genom vetenskaplig beskrivning draga en klar skiljelinje mellan de fall, som här avses, och övriga fall av psykopati. Att så är förhållandet sammanhänger med att till psykopati hänföres psykisk abnor­ mitet av mycket skiftande och ofta svårbestämd natur. Departementschefen har sökt lösa problemet med utgångspunkt från de praktiska övervägan­ den, som äro bestämmande för valet av den bästa behandlingsformen. En­ ligt departementschefens mening bör frågan, huruvida och i vilken mån psy­ kopater skola straffriförklaras, avgöras med hänsyn till styrkan av det me­ dicinska vårdbehovet i varje särskilt fall; är det medicinska vårdbehovet do­ minerande, bör straffriförklaring äga rum, medan åter, om detta vårdbehov icke är mera framträdande än att det lämpligen kan tillgodoses inom fång­ vårdens ram, hinder ej bör möta att döma till straff eller sådan skyddsåt­ gärd, som kan träda i stället för straff. På dessa grunder har i första stycket av förevarande paragraf upptagits stadgande örn strafallet för den, vars sinnesbeskaffenhet avviker så från det normala, att han bör om­ händertagas för särskild vård.

Kungl. Mcij:ts proposition nr 207.

107

Även med vederbörlig hänsyn till att en oangriplig uppdelning av psyko­ patfallen icke låter sig genomföra synes det föreslagna stadgandet icke in­ nebära en tillfredsställande lösning av det föreliggande problemet. Till en början ina erinras, att — även örn straffrättsliga synpunkter lämnas åsido och syftet närmast är att utfinna den för varje särskilt fall lämpligaste be­ handlingen — det är svårt att uppställa tillräckligt fasta normer. Detta sam­

manhänger med att rent medicinsk terapi enligt hittills vunnen erfarenhet oftast visat sig utsiktslös samt att den individuella behandlingen — där så­ dan överhuvud kan vara av någon betydelse — i stället måste inriktas på att genom fostran, yrkesutbildning och liknande åtgärder åstadkomma en so­ cial anpassning. Väl är vårdbehovet i vissa fall av den art, att behandlingen bör bli jämförlig med den, som ägnas de sinnessjuka, men också örn nämnda fall gäller, att vårdens anordnande väsentligen är ett organisatoriskt spörs­ mål. Lösningen härav ingår såsom led i ett större sammanhang, och dessa organisationsfrågor ha ännu icke blivit fullständigt utredda.

Mot det föreslagna stadgandet kunna anmärkningar framställas jämväl ur andra synpunkter. De gällande tillräknelighetsbestämmelserna avse att reglera den psykiska abnormitetens inverkan på det straffrättsliga ansvaret för gärningar, vilka objektivt te sig såsom brott. I enlighet härmed skall prö­ vas, om gärningsmannens sinnesbeskaffenhet är sådan, att han kan anses tillräknelig för sin handling eller icke. Befinnes han tillräknelig, utmätes straff, i annat fall följer straffriförklaring. I samband med sinnessjukvårdens utveckling och straffsystemets fortgående differentiering har emellertid, i strid mot lagens mening, huvudvikten stundom kommit att läggas å spörs­ målet örn den reaktion å brottet, som i det enskilda fallet är den lämpligaste framför allt med hänsyn till brottslingens person. Härvid har själva tillräk- nelighetsfrågan fått träda tillbaka. Vid sinnesundersökningar är det ej ovan­ ligt, att man till en början endast söker vinna klarhet örn den behandlings­ form, som bör förekomma, samt först i andra hand klassificerar fallet enligt lagens tillräknelighetsregler, varvid det lagrum väljes, som svarar mot den önskade behandlingsformen. I förslaget synes detta betraktelsesätt ha vunnit ett visst godkännande, såvitt angår psykopater. Att från vårdbehovet sluta till den tilltalades ansvarighet är dock mindre egentligt; avgörandet i tillräk- nelighetsfrågan blir då i själva verket beroende av omständigheter, som i stället borde vara följden av ett förut träffat avgörande. Vidare må framhål­ las, att förslaget, frånsett vad däri förekommit rörande straffrihet för vissa psykopater, icke kan anses innefatta någon principiell avvikelse från gällan­ de lag, vilken såsom förut antytts utgår ifrån att domaren har att med hän­ syn lill sinnesbeskaffenheten hos den tilltalade bedöma dennes tillräknelig- het. Enligt den utformning förslaget erhållit skulle nämligen sinnessjukdom och sinnesslöhet alltjämt utan vidare medföra straffrihet, medan i fråga örn psykopater vårdbehovet skvdle tillmätas avgörande betydelse. Att på så när­ liggande fall som dessa använda olika principer iir tydligen icke lämpligt. Nu torde visserligen kunna invändas, att det särskilda vårdbehovet — trots principiella betänkligheter — må tjäna såsom praktiskt käimetec-

108

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

ken på det psykopatklientel, varom här är fråga. Det är emellertid tvi­ velaktigt, huruvida den i stadgandet använda bestämningen träffar en­ dast de psykopater, som till sin sinnesbeskaffenhet på sådant sätt avvika från det normala, att straffrihet är motiverad. Vård skall nämligen — såsom i departementschefens yttrande framhållits — kunna beredas även psykopater, som icke böra fritagas från ansvar för sina handlingar och följaktligen skola dömas till straff. Den föreslagna avfattningen kan där­ för tänkas medföra en oriktig tolkning av lagens vårdbegrepp och där­ med risk för att psykopater komma att straffriförklaras i en icke avsedd utsträckning. Vad nu sagts rubbas icke av att till uttrycket vård knutits bestämningen »särskild»; härav kan icke otvetydigt utläsas, att det icke är fråga om vård inom straffsystemets ram. Visserligen skulle denna brist i uttryckssättet måhända kunna avhjälpas, örn det tydligare angåves, att vårdbehovets medicinska karaktär har avgörande betydelse, men ett sådant förtydligande undanröjer varken de erinringar, sorn redan gjorts mot det re­

mitterade förslaget, eller andra anmärkningar, som kunna framställas mot detsamma. Genom att frågan örn ansvaret ställes i direkt beroende av vård­ behovet föreligger under alla förhållanden fara, att avgörandet kommer att ske endast med hänsyn till vad som av medicinska skäl är bäst för den tillta­ lade och utan tillbörligt beaktande av kriminalpolitiska synpunkter; straff­ rättsliga och därmed även allmänpreventiva hänsyn skjutas alltför mycket åt sidan. Det föreslagna stadgandet är olämpligt även av annan grund. Lik­ som enligt gällande rätt skall prövning av tillräknelighetsfrågan alltjämt till­ komma domstolen. Att ingå i bedömande av vårdbehovet, som är en övervä­ gande medicinsk angelägenhet, kan emellertid bli en uppgift, som överstiger domstolens förmåga, och avgörandet kan därför komma att i verkligheten ligga hos undersökningsläkaren eller medicinalstyrelsen. Genom en sådan ord­ ning åstadkommes icke den fastare och mera enhetliga reglering, som efter­ lyses på detta område. Det kan befaras, att förslaget — i stället för att hindra straffriförklaring i alltför vid omfattning — konnne att medföra, att psyko­ pater i minst lika stor utsträckning som för närvarande förklaras strafflösa.

Av det anförda framgår, att tillräkneligheten icke bör bestämmas efter det föreliggande vårdbehovet. En dylik lösning är principiellt icke tillfredsstäl­ lande och är även förenad med praktiska olägenheter. Enligt lagrådets me­ ning bör en sådan reglering eftersträvas, att tillräkneligheten bedömes ome­ delbart efter den tilltalades sinnesbeskaffenhet. Ur principiell synpunkt är denna ordning att föredraga, och den är ej förbunden med de olägenheter av praktisk art, som enligt vad förut anförts skulle följa med det remitterade förslaget.

Vid utformningen av en regel i enlighet med lagrådets nu angivna stånd­ punkt gäller det att så objektivt som möjligt karakterisera de sinnestillstånd, som i fråga om psykopater böra medföra otillräknelighet. Såsom en natur­ lig anknytning erbjuder sig en jämförelse med de sinnestillstånd, som i andra fall oomtvistligt skola utgöra grund för straffrihet. Emellertid förhåller det sig så, att graden av de brister, som den psykopatiskt belastade företer på

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

109

känslo- och viljelivets område, skäligen icke bör utan vidare vara bestäm­

mande vid en dylik jämförelse. Exempelvis böra de psykopater, vilka äro ut­

präglat känslokalla och amoraliska och således till graden kunna anses utvisa

stor avvikelse från det normala, icke enbart på denna grund straffriförkla-

ras. Att de i regel äro normalt utrustade i intellektuellt avseende måste inver­

ka på bedömandet av tillräkneligheten för begångna gärningar och avlägsnar

i väsentlig mån betänkligheterna mot reaktion inom det straffrättsliga syste­

met. Jämförelsen bör således icke avse de sinnesslöa; dessa utgöra med hän­

syn till sin intellektuella undermålighet en kategori för sig i tillräknelighets-

hänseende. För att jämförelsen skall bli riktig måste hänsyn tagas till den

allmänna symptombilden, så att under förevarande stadgande inrymmes en­

dast den, som till sin sinnesbeskaffenhet är att jämställa med en sinnessjuk.

Det bör understrykas, att en dylik ordning — såsom ordalagen utmärka —

innefattar krav på full likvärdighet med sinnessjukdom; härmed avses, lik­

som i förslaget i övrigt, allenast sjuklig förändring i själslivet av mera djup­

gående natur. En obetydlig avvikelse från det psykiska normaltillståndet kan

således ej anses tillräcklig, utan avgörande bör vara, huruvida gärningsman­

nen saknar föi'måga att tillnärmelsevis normalt fylla en plats i arbets- och

samhällslivet.

På grund av det anförda vill lagrådet förorda, alt åt paragrafens första

stycke gives det innehållet, att gärning, som begås av sinnessjuk eller den

som till sin sinnesbeskaffenhet är att jämställa med sinnessjuk, skall vara

strafflös och att samma lag skall vara i fråga om gärning, som begås av sin-

nesslö. Lagrådet inser väl, att icke heller ett sådant stadgande utesluter

vissa svårigheter i tillämpningen, men dessa äro enligt lagrådets förmenande

avsevärt mindre än de, som skulle följa av det remitterade förslaget. Av sär­

skild vikt är, att lagrådets förslag lämnar domstolarna bättre stöd i deras

strävan att hålla straffriförklaringarna inom tillbörliga gränser.

Vad angår paragrafens andra stycke finner lagrådet lika med departe­

mentschefen riktigt, att de tillstånd av tillfällig omtöckning, som böra med­

föra strafflöshet, upptagas till särskild reglering. Att såsom strafflagbered­

ningen föreslagit inbegripa dessa tillstånd under beteckningen sinnessjukdom

låter sig svårligen göra. En sådan terminologi avviker alltför mycket från

det allmänna språkbruket. Det kan emellertid ifrågasättas, huruvida det i

remitterade förslaget använda uttrycket »tillfällig sinnesförvirring» utgör en

riktig beteckning för det sinnestillstånd, varom här är fråga. För att en

övergående rubbning av själsverksamheten skall medföra straffrihet bör, så­

som departementschefen anfört, krävas att rubbningen inneburit ett hög­

gradigt omtöckningstillstånd. Gärningsmannen bör sålunda lia fullständigt

saknat herravälde över sin vilja eller förmåga ali inse handlingens bety­

delse. Tydligt är även, att höggradig affekt eller liknande tillstånd icke bör

i och för sig leda till straffrihet. Beteckningen tillfällig sinnesförvirring synes

emellertid kunna föranleda den oriktiga uppfattningen, att även ett lättare

omtöckningstillstånd eller en stark affekt medför strafflöshet. Det må an­

märkas, alt i gällande lag upptagits inskränkande bestämningar, som äro äg­

Ilo

Kungl. Majlis proposition nr 207.

nade att undanröja en sådan missuppfattning. Ifrågavarande straffrihets- grund torde hittills ha åberopats ytterst sällan, och behovet att beakta några undantagsfall bör icke föranleda, att möjlighet nu öppnas till straffrihet i en icke önskad utsträckning. Stadgandets innebörd torde komma till ett rik­ tigare och tydligare uttryck, därest såsom villkor för straffrihet alltjämt an­ gles, att sinnesförvirringen är av den art, att gärningsmannen ej vet till sig.

Enighet torde råda örn att sådan omtöckning, som har sin grund i själv- förvållat rus, icke skall medföra straffrihet. Departementschefen har emel­ lertid icke funnit erforderligt att upptaga någon bestämmelse härom och såsom skäl för denna ståndpunkt anfört, att sådant rus icke enligt allmänna språkbruket innefattas under uttrycket sinnesförvirring. Med hänsyn till den mycket stora praktiska betydelsen av detta undantag synes det dock betänk­ ligt att här lita endast till det gängse språkbruket. Detta torde näppeligen äga tillräcklig fasthet. Även om omtöckning framkallad av alkohol icke be­ tecknas såsom sinnesförvirring, torde osäkerhet kunna råda beträffande så­ dana tillstånd, som ha sin grund i användning av narkotiska medel. Av be­ tydelse är även att andra stycket i förevarande paragraf i dess nuvarande lydelse föreskriver, att sinnesförvirring, som där avses, ej medför strafflös­ het, med mindre gärningsmannen råkat i detta tillstånd utan egen skuld. Frånvaron av en sådan bestämmelse kan icke minst med hänsyn till lagens nuvarande avfattning föranleda missförstånd. I varje fall kommer det nya stadgandet att förlora i tydlighet. På grund härav hemställes, att nämnda begränsning av strafflösheten upptages i förslaget. Med användning av nyare terminologi skulle denna begränsning kunna uttryckas så, att strafflöshet inträder allenast örn gärningsmannen utan eget vållande råkat i sinnestill­ stånd, varom här är fråga. Å andra sidan saknas icke skäl för att bibehålla uttrycket »utan egen skuld». Detta uttryck, som innefattar frånvaro av så­ väl uppsåt som vållande i inskränkt mening, återfinnes nämligen på andra ställen i strafflagen.

6

§.

Gällande lagstadgande i ämnet har karaktär av en allmän regel att straff må nedsättas för den som — utan att kunna anses straffri enligt 5 § — lidit av viss själslig abnormitet vid gärningens begående. Beredningen har i sitt förslag icke upptagit någon motsvarighet till detta stadgande. Beträffan­ de en avsevärd del av de brottslingar, som till sin sinnesbeskaffenhet avvika från det normala utan att avvikelserna medföra strafflöshet, saknas, såsom beredningen påpekat, anledning att nedsätta straffet under det mått, som gärningen eljest förskyllt. Till denna grupp äro i främsta rummet att räkna de brottslingar, för vilka förvaring i säkerhetsanstalt utgör det riktiga reak- tionsmedlet. Vad angår andra brottslingar, som handlat i bestående eller till­ fälliga abnormtillstånd, lämna enligt beredningens mening strafflagens nor­ mala, ofta mycket vida straffskalor utrymme för utmätande av det lind­ rigare straff, som kan vara påkallat av hänsyn till sinnesförfattningen; väl kunde någon gång föreligga ett behov att sätta straffet under straffskalans

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

lil

minimum, men dessa fall bleve så sällsynta, att nådeinstitutet kunde anlitas till vinnande av en för rättskänslan tillfredsställande straffbestämning. Be­ redningen har därför icke ansett sig böra föreslå bibehållande av gällande lag ens i den formen, att möjlighet bereddes att för den, som vid brottets begående lidit av själslig abnormitet, nedsätta straffet under stadgat mini­ mum. Emellertid har beredningen vitsordat, att frågan möjligen kunde kom­ ma i förändrat läge, därest vid det fortsatta reformarbetet jämväl andra straffnedsättningsgrunder ansåges böra beaktas och en allmän strafflind- ringsparagraf funnes behövlig.

I avgivna yttranden över beredningens förslag har framhållits, att — även om det vore irrationellt och mindre tillfredsställande, att brottslingar, som på grund av sin psykiska abnormitet vore farligare och svårare att påverka än andra, erhölle lägre straff — möjligheten till strafflindring för andra kate­ gorier av själsligt abnorma likväl borde bibehållas.

Under hänvisning till att spörsmålet om strafflindring i vissa fall av psy­ kisk abnormitet hörde nära samman nied den under utredning varande frågan örn ett allmänt stadgande angående strafflindring under särskilda förhållan­ den har departementschefen förklarat, att föreskrifter i ämnet icke kunna undvaras. Departementschefen har därvid särskilt erinrat, att det vore mindre lämpligt att i sådana fall, då underskridande av straffminimum vore av om­ ständigheterna påkallat, tvinga domstolen att utdöma högre straff än som kan anses skäligt och lämna åt den dömde att i nådeväg söka rättelse. Därest gärning, förövad av någon som till sin sinnesbeskaffenhet avviker från det normala, ej är strafflös, skall enligt det remitterade förslaget domstolen efter omständigheterna pröva, örn och i vilken mån straffet må nedsättas under vad i allmänhet bort följa å gärningen, och vad nu sagts skall gälla också i fråga om gärning, som någon begår i annat tillstånd av tillfälligt rubbad själs- verksamhet än i 5 § avses.

Det föreslagna stadgandet innefattar i förhållande till gällande lag en jämk­ ning så till vida, att domstolen enligt uttrycklig föreskrift skall från fall till fall pröva, huruvida straffnedsättning bör äga rum i anledning av psykisk abnormitet, som icke föranleder straffrihet. Den sakliga betydelsen av denna ändring får dock icke överskattas. Gällande lagstadgande torde i allmänhet icke ha uppfattats såsom ett åläggande att under där meddelade förutsätt­ ningar nedsätta straffet (jämför SOU 1937: 3 s. 37). I varje fall är intet före­ skrivet örn måttet av straffnedsättningen, vilken alltså kan bli hur liten som helst. I motiveringen till det föreslagna stadgandet har framhållits, att detta borde äga begränsad räckvidd, och enligt departementschefens uttalande hade med tillräcklig tydlighet angivits, att stadgandet icke skulle kunna åberopas beträffande farliga brottslingar, vilka oaktat psykiska egenheter icke borde er­ hålla strafflindring. Riktigheten av detta uttalande kan emellertid ifråga­ sättas, särskilt i betraktande av att förutsättningarna för stadgandets till- lämpning vidgats i förhållande till gällande lag. Enligt paragrafen i dess nu­ varande lydelse kan sträf^nedsättning ifrågakomma för den, som finnes lia saknat förståndets fulla bruk till följd av kropps- eller sinnessjukdom, ålder­

112

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

domssvaghet eller annan, utan egen skuld, iråkad förvirring, under det att nå­ gon motsvarande begränsning icke återfinnes i förslaget. Detta har avseende å var och en, som vid gärningens begående — utan att kunna anses strafflös enligt 5 § — avvikit från normal sinnesbeskaffenhet eller befunnit sig i till­ stånd av tillfälligt rubbad själsverksamhet. Denna avfattning kan föranleda den tolkningen, att varje än så obetydlig avvikelse från det normala skall kun­ na tjäna såsom straffnedsättningsgrund, och en sådan tolkning är ägnad att, utan motsvarande nytta, öka antalet sinnesundersökningar i brottmål av skilda slag. Oavsett vad nu anmärkts vill lagrådet för sin del understryka, att en all­ män regel om straffnedsättning vid förminskad tillräknelighet överhuvud är föga rationell. Den begränsade räckvidd, som stadgandet rimligen bör erhålla, blir lätt förbisedd. Eftersom stadgandet formellt gäller för alla, som lida av själslig abnormitet, lärer icke kunna undgås, att lagen blir åberopad i mycket stor utsträckning och även beträffande sådana tilltalade, vilkas själsliga avvikelser icke böra utgöra anledning till strafflindring. Det ligger i öppen dag, att därmed följer fara för att stadgandet jämväl kommer i tillämpning i en omfattning, som icke svarar mot lagens mening. Vad nu sagts bekräftas för övrigt av rättspraxis från senare tid. Den karaktär av all­ män regel, som utmärker nu gällande lagstadgande trots förut berörda in­ skränkningar, har nämligen bidragit till en alltför vittgående tolkning. Det må även framhållas, att i anslutning till sådan rättstillämpning kan följa en benägenhet att i allmänhet utmäta alltför låga straff.

Att utforma lagregeln så, alt den direkt utesluter för brott tilltalade, vilka oaktat psykisk abnormitet icke böra åtnjuta den avsedda strafflindringen, lärer stöta på oöverkomliga svårigheter i laglekniskt hänseende. Därmed är den av departementschefen föreslagna lösningen dock icke försvarad. De olä­ genheter, som skulle följa av bifall till det remitterade förslaget, äro så be­ tydande, att andra utvägar måste sökas i syfte att uppnå en bättre ordning. Av vad förut anförts har framgått, att de abnormtillstånd, som böra inverka på straffmätningen, i allmänhet kunna vederbörligen beaktas inom de nor­ mala straffskalorna. Behovet av en lagregel i ämnet framträder därför knappast i andra fall än då det lägsta straff, som kan ådömas, ter sig för strängt i förhållande till den tilltalades brottslighet. Med hänsyn härtill bör övervägas, om icke regeln kan inskränkas att avse de undantagsfall, som sist berörts. Eftersom sådana undantagsfall icke äro för handen, med mind­ re omständigheterna äro synnerligen mildrande, skulle regeln gå ut på möj­ lighet att under nu angiven betingelse nedsätta straffet under det lägsta straff, som för den brottsliga gärningen är stadgat. Därmed undanröjes den olägenhet, som onekligen skulle uppkomma, därest beredningens ståndpunkt godkändes. Å andra sidan försvagas de betänkligheter, som äro förbundna med det remitterade förslaget. Bestämmelsens karaktär av undantagsstad- gande lärer praktiskt verka i den riktningen, att förminskad tillräknelighet i< ke blir åberopad och beaktad i vidare mån än som är avsett och påkallat. Lagrådet förbiser icke, att även en regel av antytt innehåll lämnar rum för vissa invändningar. Det kan sålunda anmärkas, att den, såvitt angår straff­

113

mätning inom de normala strafflatituderna, förutsätter en oskriven regel örn

straffnedsättning nied hänsyn till förefintlig själslig abnormitet. Denna an­

märkning kan dock bemötas med att vägande skäl tala mot en lagregel av

sådant innehåll och att ett undantagsstadgande av förut angiven innebörd

tjänar till stöd för straffnedsättning även inom straff skalorna. Att i 2 och

9 §§ av förevarande kapitel finnas regler, som avse straffnedsättning jämväl

inom straffskalorna, kan icke anses utgöra tillräckligt skäl för att bibehålla

samma ordning, såvitt angår straffnedsättning vid förminskad tillräknelig-

het. Vid tillämpningen av nämnda lagrum föreligger icke någon risk för

oriktig eller alltför vidsträckt tolkning. Beträffande straffnedsättning i an­

ledning av själslig abnormitet måste det föreslagna undantagsstadgandet an­

ses tillfyllest, och det försvarar sin plats i lagen till dess att frågan om

en allmän strafflindringsparagraf blir aktuell och problemet örn själslig

abnormitet såsom straffnedsättningsgrund ånyo kommer under behandling.

Åt en dylik strafflindringsparagraf gives måhända sådant innehåll, att den

icke blir utsatt för de erinringar, som kunna riktas mot förevarande para­

graf såväl i dess nuvarande form som i den föreslagna lydelsen. De betänk­

ligheter, som äro förknippade med ett allmänt stadgande i öveiensstämmelse

med det remitterade förslaget, synas i själva verket så stora, att lagrådet i

valet mellan genomförandet av detta förslag och upphävande av gällande

lagstadgande på sätt beredningen förordat är benäget att lämna företräde åt

beredningens ståndpunkt. Stadgandets upphävande skulle vara det verksam­

maste medlet att hejda en olycklig rättsutveckling. I samband härmed må

hänvisas till vad inledningsvis anförts angående de föreslagna ändringarna

i förevarande kapitel av strafflagen. Icke minst a det område, som beröres

av nu behandlade paragraf, vore det önskvärt, om rättstillämpningen kunde

ledas efter fastare principer än hittills varit fallet.

Vad angår den närmare utformningen av en regel i ämnet, är det, såsom

redan antytts, jämväl erforderligt att — i anslutning till vad för närvarande

är stadgat — begränsa förutsättningarna för paragrafens tillämpning. Den i

första stycket angivna straffnedsättningen bör sålunda lämpligen avse alle­

nast den, som i följd av sjukdom eller ålderdomssvaghet eller av annan sär­

skild orsak till sin sinnesbeskaffenhet avviker från det normala, ehuru han

ej är strafflös enligt 5 §. På motsvarande sätt bör andra stycket inskränkas

att gälla endast i fråga om brottslig gärning, som begås av någon, vilkens

själsverksamhet, utan hans eget vallande, av särskild orsak tillfälligt rubbats

utan att slraffrihet föreligger enligt vad i 5 § är föreskrivet. Att märka är, att

enbart subjektiv affektlabilitet, såvitt den faller inom det normala själslivets

gränser, icke är ägnad att verka förmildrande; det gäller fastmera att ut­

mäta straffet så, att den tilltalade bibringas motiv att avstå från brottsliga

handlingar. Beträffande formuleringen må erinras, att om i 5 § andra styc­

ket såsom villkor för straffrihet upptages frånvaro av skuld till det iråkade

sinnestillståndet, motsvarande uttryckssätt bör användas i andra stycket av

förevarande paragraf.

Bihang till riksdagens protokoll 19i5. t sami. Nr 207.

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

8

Slutligen vill lagrådet i detta sammanhang framhålla, att om, såsom lag­ rådet alternativt förordat, gällande bestämmelser i ämnet upphävas, detta icke inverkar på ställningstagandet till de remitterade lagförslagen i övrigt.

Kungl. Maj.ts proposition nr 207.

Förslaget till lag om ändrad lydelse av 33 § strafflagen för krigs­

makten.

Avfattningen av det remitterade förslaget ansluter sig såvitt angår

gärning,

förövad av den som är förminskat tillräkneiig, till lydelsen av förslaget till ändring i 5 kap. 6 § allmänna strafflagen. Det kan övervägas huruvida, då lagrådet förordar ändrad lydelse av sistnämnda paragraf, anledning upp­ kommer att föreslå ändring även i förevarande paragraf. Sådan ändring sy­ nes emellertid icke påkallad. Då fråga är om nedsättning av dödsstraff, torde det icke vara erforderligt att uppställa samma begränsningar, som böra gälla för tillämpning av den förordade undantagsbestämmelsen i 5 kap. 6 § all­ männa strafflagen.

Förslaget till lag örn ändring i lagen den 18 juni 1937 (nr 461) örn för­

varing och internering i säkerhetsanstalt.

Förslaget lämnas utan erinran.

Ur protokollet:

Bertil Crona.

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

115

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms

slott den 2 mars 1945.

Närvarande:

Statsministern

Hansson,

ministern för utrikes ärendena

Gunther,

statsråden

Pehrsson-Bramstorp, Wigforss, Möller, Sköld, Quensel, Bergquist,

Domö, Ewerlöf, Rubbestad, Ohlin, Erlander, Danielson, Andrén.

Efter gemensam beredning med chefen för socialdepartementet anmäler

chefen för justitiedepartementet, statsrådet Bergquist, lagrådets denna dag

avgivna utlåtande över de till lagrådet den 22 december 1944 remitterade

förslagen till

1) lag örn ändring i 5 kap. strafflagen;

2) lag örn ändrad lydelse av 33 § strafflagen för krigsmakten; samt

3) lag örn ändring i lagen den 18 juni 1937 (nr 461) örn förvaring och in­

ternering i säkerhetsanstalt.

Efter redogörelse för lagrådets utlåtande anför föredraganden följande.

Såsom jag framhållit i samband med att lagförslagen remitterades till lag­

rådet är det enligt min mening av stor vikt, att lagstiftaren söker fastställa

de huvudsynpunkter som böra vara bestämmande vid bedömande av frågan

om straffriförklaring. Det synes mig sålunda icke lämpligt, att — såsom lag­

rådet antytt — undanskjuta frågan i avbidan på resultatet av det fortgående

arbetet på straffsystemet i övrigt.

Lagrådet har i fråga örn förslaget till lag örn ändring i 5 kap.

strafflagen ansett, att bestämmelserna borde erhålla en annan avfatt­

ning än i det remitterade förslaget. Innan jag ingår på bedömning av lag­

rådets ändringsförslag i denna del vill jag understryka, att lagrådets stånd­

punkt i sakligt hänseende i allt väsentligt synes överensstämma med det

remitterade förslaget. Lagrådet har sålunda i likhet med mig ansett, att för­

utom sinnessjuka och sinnesslöa även psykopater borde i viss begränsad ut­

sträckning kunna bliva föremål för straffriförklaring, liksom att uttrycklig

bestämmelse erfordras angående straffrihet för gärning som någon begår i

höggradigt omtöckningstillstånd av tillfällig natur. Lagrådet bar även funnit

övervägande skäl tala för att bibehålla en bestämmelse som möjliggör straff-

nedsättning i vissa fall, när någon som begår brottslig gärning till sin sinnes­

beskaffenhet avviker från det normala eller någon begår brottslig gärning i

tillfälligt tillstånd av rubbad själsverksamhet, ehuru straffrihet icke kan komma i fråga.

Beträffande 5 § första stycket har lagrådet ansett tvivelaktigt, huruvida den i det remitterade förslaget föreslagna bestämningen, vilka psy­ kopater som — jämte sinnessjuka och sinnesslöa — borde straffriförklaras, träffade endast de psykopater som till sin sinnesbeskaffenhet på sådant sätt avveke från det normala att straffrihet vore motiverad, och har anmärkt, att av uttrycket »särskild vård» icke kunde obetydligt utläsas att därmed icke avsåges vård inom straffsystemets ram. Lagrådet har vidare invänt, att gäl­ lande lag utginge från att domaren hade att med hänsyn till den tilltalades sinnesbeskaffenhet bedöma, huruvida han kan anses tillräknelig för sitt hand­ lande, och att det vore mindre egentligt att från vårdbehovet sluta till den tilltalades ansvarighet. Lagrådet har också gjort gällande, att departements- förslaget i detta hänseende allenast beträffande psykopater avveke från gäl­ lande lags åskådningssätt och att det vore olämpligt att på närliggande fall använda olika principer.

Jag vill tills vidare lämna därhän i vad mån det remitterade förslaget är otydligt; såsom lagrådet också funnit kan någon helt tillfredsställande formu­ lering svårligen vinnas. Beträffande åter de principiella synpunkterna utgår otvivelaktigt gällande lag från en syn på tillräkneligheten som icke överens­ stämmer med det sätt på vilket frågan örn straffriförklaring av psykopater lösts i det remitterade förslaget. Den gällande lagens ålderdomliga stadganden bygga emellertid på vedergällningstanken, vilken — såsom jag fram­ hållit vid remissen till lagrådet — numera trätt i bakgrunden. Jag har för min del ansett, att straffrihetsgrunderna borde bestämmas med ledning av humanitära synpunkter och rationella överväganden av alhnänpreventiv och individualpreventiv natur. Detta gäller såväl sinnessjuka och sinnesslöa som psykopater.

Liksom inom flertalet områden på lagstiftningens fält måste vid en gräns­ dragning, i detta fall mellan straffbarhet och straffrihet, uppkomma tvek­ samma gränsfall. Beträffande sinnessjuka och sinnesslöa råder i fråga örn själva principen icke någon sådan tvekan, förutsatt att åt begreppen icke gi- ves en alltför vidsträckt innebörd; både sinnessjuka och sinnesslöa skola ostri­ digt skiljas från kriminalvården och hänföras till sjuk- eller annan särskild vård. Vad åter angår psykopater har jag —• liksom lagrådet — ansett, att en begränsad grupp bör hänföras till sjukvård medan de övriga böra under­ kastas kriminalvård. Det har då synts mig vara ett logiskt tillvägagångssätt, att gränsen, liksom eljest inom rättslivet, dragés efter det väsentliga och att alltså sådana psykopater, beträffande vilka det medicinska vårdbe­ hovet är dominerande, hänvisas till medicinsk vård. Av det nu sagda torde framgå, att de av mig förordade och tidigare ingående utvecklade straffrihets­ grunderna vila på ett fullt genomfört och enhetligt betraktelsesätt. Begreppen tillräknelig eller ansvarig ha där icke något självständigt utrymme på annat sätt än att de kunna användas såsom en beteckning på den som icke faller under någon av straffrihetsgrunderna i förevarande paragraf. För till-

116

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

117

lämpning av straffrihetsgrunderna sakna de självständig betydelse; detta är

i själva verket fallet även med lagrådets förslag.

Lagrådet har emellertid även, som jag nämnt, erinrat, att det av mig an­

vända uttrycket »särskild vård» icke vore tillräckligt tydligt saint att under

alla förhållanden fara förelåge, att avgörandet komme att ske endast med

hänsyn till vad som av medicinska skäl vore bäst för den tilltalade och utan

tillbörligt beaktande av kriminalpolitiska synpunkter, därvid bl. a. allmän­

preventiva hänsyn kunde komma att skjutas alltför mycket åt sidan. Att ingå

i bedömande av vårdbehovet, som vore en övervägande medicinsk angelägen­

het, kunde enligt lagrådets mening bli en uppgift som överstege domstolens

förmåga och avgörandet kunde därför komma att i verkligheten ligga hos

undersökningsläkaren eller medicinalstyrelsen. Lagrådet har för sin del före­

slagit, att straffrihet vid psykopati skulle inträda örn den brottslige »till sin

sinnesbeskaffenhet är att jämställa med sinnessjuk».

Vid en jämförelse mellan den av lagrådet förordade lydelsen och det re­

mitterade förslaget på denna punkt talar till det senares förmån, att det i två

hänseenden ger ledning åt såväl undersökningsläkaren som domstolen; för

straffrihet förutsätter det dels att vederbörande till sin sinnesbeskaffenhet

avviker från det normala, dels ock att han bör omhändertagas för särskild

vård. Dessa vägledande synpunkter ha också ingående belysts i motiven. Den

av lagrådet förordade lydelsen ger icke någon antydan, i vilka hänseenden ve­

derbörande skall vara att jämställa med en sinnessjuk; lagrådet har härutin­

nan i sitt utlåtande uttalat, att det avgörande borde vara, huruvida gärnings­

mannen saknade förmåga att tillnärmelsevis normalt fylla en plats i arbets-

och samhällslivet.

Ehuru i motiven till det remitterade förslaget huvudvikten lagts vid den

utpräglat psykiskt abnormes vårdbehov under det att lagrådet uteslutande

betonat hans bristande funktionsduglighet i samhällslivet — en synpunkt som

icke heller jag underlåtit att framhålla — torde gränsdragningen i sak icke

förete några nämnvärda skiljaktigheter. Den som på grund av sin sinnes­

beskaffenhet är i utpräglat behov av medicinsk vård lärer nämligen icke kun­

na tillnärmelsevis normalt fylla en plats i arbets- och samhällslivet; likaså

torde den, som i fråga örn känslo- och viljelivet företer så grava avvikelser

från det normala som lagrådet åsyftar, i regel vara i behov av medicinsk

vård. På grund härav har jag icke någon väsentlig erinran att göra mot inne­

börden av lagrådets förslag i förevarande avseende.

Vid valet mellan den lydelse som upptagits i det remitterade förslaget och

den som förordats av lagrådet synes mig icke heller avgörande vikt böra fäs­

tas vid att den av lagrådet förordade lydelsen icke ger någon positiv ledning

för bedömandet; det medicinska vårdbehovet kan nämligen, även örn det icke

uttryckligen nämnes, icke förbises. Å andra sidan framhäva de av lagrådet

använda ordalagen, att en restriktiv tillämpning av ifrågavarande straffrihets-

grund är avsedd, och kunna från denna synpunkt vara att föredraga, så länge

en viss farhåga kvarstår att från läkarnas sida alltför ensidigt medicinska syn­

118

Kungl. Maj:ts proposition nr 207.

punkter skola hävdas. Jag vill därför ej motsätta mig att på nu ifrågavarande punkt vidtaga den ändring i det remitterade förslaget som lagrådet förordat.

Enligt 5 § andra stycket i det remitterade förslaget skulle straff­ frihet äga rum jämväl där någon begår gärning i tillfällig sinnesförvirring. Med sinnesförvirring skall enligt vad jag uttalat avses höggradigt omtöck- ningstillstånd. Lagrådet har ansett, att åsyftat tillstånd borde betecknas så­ som sådan sinnesförvirring att vederbörande ej »vet till sig». Sistnämnda ut­ tryck torde vara helt oförenligt med medicinskt språkbruk, vilket givetvis är en allvarlig brist, och dessutom torde det språkligt närmast leda tanken på ett vredesutbrott eller annat affekttillstånd, något som icke är avsett. Jag har i stället sökt förtydliga bestämmelsen i den riktning lagrådet åsyftat genom att i lagtexten införa krav på att vederbörande var »från sina sinnens bruk».

Lagrådet har även ansett skäl tala för att i andra stycket bibehålla uttryck­ lig bestämmelse att straffrihet enligt lagrummet kunde komma i fråga alle­ nast om vederbörande utan eget vållande råkat i det sinnestillstånd, varom fråga är. Jag har, bl. a. med hänsyn till den ändrade beskrivning av sinnes­ tillståndet som jag nyss antytt, ansett mig böra efterkomma detta önskemål.

Beträffande förslaget till ändrad lydelse av 5 kap. 6 § har lagrådet uttalat såsom sin åsikt, att en allmän regel om straffnedsättning vid för­ minskad tillräknelighet överhuvud vore föga rationell, enär fara förelåge för att stadgandet bleve tillämpat i en alltför vidsträckt och icke avsedd omfatt­ ning. I fråga om den av mig förordade inskränkningen, att domstolen skulle från fall till fall pröva, huruvida straffnedsättning borde äga runi, har lag­ rådet anfört, att den sakliga betydelsen därav icke finge överskattas, enär gällande lagstadgande i ämnet i allmänhet icke hade uppfattats såsom något åläggande att nedsätta straffet. Den föreslagna lydelsen vore förenad med risk, att stadgandet komme i tillämpning i en omfattning, som icke vore av­ sedd, och de betänkligheter som vore förknippade med stadgandet syntes lag­ rådet så stora, att lagrådet i valet mellan genomförandet av detta förslag och upphävande av gällande lagstadgande på sätt strafflagberedningen för­ ordat vore benäget att lämna företräde åt beredningens ståndpunkt.

De av lagrådet anförda betänkligheterna i detta hänseende synas mig över­ drivna. Enligt min mening innefattar det föreslagna stadgandet en tydlig anmaning till domstolarna att tillämpa straffnedsättningsregeln i allenast begränsad omfattning. Jag vill framhålla, att den tilltalade givetvis till sin sinnesbeskaffenhet måste förete en väsentlig avvikelse från det normala för att straffnedsättning överhuvud skall komma i fråga. Beträffande farliga brottslingar bör såsom jag tidigare framhållit någon straffnedsättning icke äga rum. Det må erinras, att abnorma brottslingar, som äro vådliga för an­ nans säkerhet till person eller egendom, böra omhändertagas för förvaring och att tillämpning av nu ifrågavarande .stadgande å dem redan av denna grund i regel icke kommer i fråga.

Lagrådet har för sin del ansett, att — i viss anslutning till vad för när­ varande är stadgat — straffnedsättningsmöjligheten borde begränsas att avse den som i följd av sjukdom eller ålderdomssvaghet eller av annan sär­

Kungl. Majlis proposition nr 207.

119

skild orsak till sin sinnesbeskaffenhet avviker från det normala, ehuru han

ej är strafflös enligt 5 §. Den sålunda föreslagna lydelsen synes dock icke

lämplig, då det är självklart att varje avvikelse från det normala måste ha

sin orsak; uttrycket »särskild» orsak torde i detta sammanhang icke kunna

innebära någon begränsning. Såsom framgår av lagrådets uttalande har icke

heller i praxis upprätthållits någon sådan begränsning som varit avsedd med

den nuvarande lydelsen av 6 §.

Lagrådet har vidare förordat, att stadgandet skulle begränsas till att giva

domstolen en befogenhet att vid synnerligen mildrande omständigheter under­

skrida straffminimum. Såsom lagrådet samtidigt uttalat förutsätter emeller­

tid ett sådant stadgande en oskriven regel örn straffnedsättning på grund av

psykisk abnormitet inom de normala straffskalorna. Detta synes i lagtekniskt

hänseende otillfredsställande. Att den av lagrådet föreslagna lydelsen skulle

i högre grad än det remitterade förslaget verka i den riktningen, att straff­

nedsättning inom de normala straffskalorna icke komme att ske i vidare mån

än som är avsett och påkallat, synes mig icke heller antagligt. Jag kan såle­

des icke finna anledning att i fråga örn nedsättningsregelns utformning i nu

nämnda hänseende avvika från övriga straffnedsättningsregler i 5 kap. straff­

lagen.

I fråga om andra stycket i paragrafen kan jag av skäl som nyss anförts icke

godtaga lagrådets förslag om upptagande i lagtexten av föreskrift, att den

rubbning av själsverksamheten varom är fråga skall vara föranledd av sär­

skild orsak. Däremot torde, liksom i 5 § andra stycket, böra upptagas före­

skrift att rubbningen skall ha uppkommit utan den brottsliges eget vållande.

Föredraganden hemställer, att ifrågavarande lagförslag, sedan förslaget

till lag om ändring i 5 kap. strafflagen ändrats i enlighet med det anförda,

måtte jämlikt § 87 regeringsformen genom proposition föreläggas riksdagen

till antagande.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­

trädda hemställan förordnar Hans Majit Konungen, att till

riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till

detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Sven Leffler.