Prop. 1951:175

('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

1

Nr 175.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.; given Stockholms slott den 30 mars 1951.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att an­ taga härvid fogade förslag till

1) lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370);

2) förordning angående ändrad lydelse av 7 § förordningen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt;

3) lag om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan;

4) lag angående ändrad lydelse av 57 § lagen den 6 juni 1930 (nr 259) om församlingsstyrelse;

5) lag angående ändrad lydelse av 61 § lagen den 6 juni 1930 (nr 260) om församlingsstyrelse i Stockholm;

6) lag om ändring i lagen den 5 juni 1909 (nr 55 s. 2) angående bygg­ nad och underhåll av kyrka med vad därtill hörer så ock av särskild socken­ stuva; samt

7) lag om ändring i lagen den 5 juni 1909 (nr 55 s. 3) angående skyl­ dighet att deltaga i kostnaden för byggnad och underhåll av prästgård.

GUSTAF ADOLF.

Per Edvin Sköld.

1 Dihang till riksdagens protokoll 19!il. i samt. Nr 175.

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

Propositionens huvudsakliga innehåll.

Till årets riksdag har framlagts förslag att 1873 års förordning angående

främmande trosbekännare och deras religionsövning skall upphävas och er­

sättas med en religionsfrihetslag. I anslutning härtill föreslås i förevarande

proposition följande.

Andra trossamfund än svenska kyrkan skola, därest de utöva kyrklig

verksamhet, vid taxeringen till statlig inkomstskatt frikallas från skatt­

skyldighet för all annan inkomst än sådan, som härflutit av rörelse, och vid

taxeringen till kommunal inkomstskatt för all annan inkomst än sådan som

härflutit av fastighet eller av rörelse. Vid taxeringen till fastighetsskatt skola

sagda trossamfund tillhöriga byggnader vara undantagna från skatteplikt,

därest byggnaderna äro avsedda för trossamfundens verksamhet såsom så­

dana.

1908 års lag angående lindring i främmande trosbekännares skattskyldig­

het till svenska kyrkan samt hennes prästerskap och betjäning skall upphä­

vas och ersättas med en lag, enligt vilken lindring i skattskyldigheten till

kyrkliga ändamål i princip skall tillkomma alla dem, som icke tillhöra

svenska kyrkan. Lindringen skall åtnjutas individuellt.

Skattelindringen avses liksom för närvarande skola gälla endast fysiska

personer. Någon skattelindring föreslås icke beträffande sådana avgifter

som påföras fastighet.

Skattelindringen föreslås till fyrtio procent och avses skola iakttagas av

de lokala skattemyndigheterna vid debitering av slutlig eller tillkommande

skatt.

I fråga om det tekniska förfaringssättet för skattelindringens genomfö­

rande föreslås att länsbyråerna för folkbokföringen skola — med ledning

av uppgifter från pastorerna — å plåtarna i de tryckande registren inprägla

uppgift om utträde ur svenska kyrkan. Med ledning av uppgifter härom i

debiteringslängderna skall rätten till skattelindring beaktas vid debiteringen.

Enligt propositionen bör tills vidare anstå med ställningstagande till frå­

gan om några åtgärder av allmän räckvidd skola vidtagas med anledning

av det inkomstbortfall för församlingarna, som genomförandet av en skatte­

lindring av föreslagen omfattning kan komma alt medföra.

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

3

1) Förslag

till

lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september

1928 (nr 370).

Härigenom förordnas, att 5 § 1 mom. och 53 § 1 mom. kommunalskatte­ lagen den 28 september 1928 samt anvisningarna till sistnämnda paragraf1 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

Nuvarande lydelse:

5

§•

1 mom.

Från skatteplikt till fastig­

hetsskatt undantagas:

a) nationalparker och-------------el­ ler undervisning;

e) byggnader som tillhöra följan­ de institutioner, nämligen akademier samt Nobelstiftelsen, så ock allmänna undervisningsverk, sådana samman­ slutningar av studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de studerande enligt gällande stadgar äro skyldiga attt vara medlemmar, sj ömanshus, s j ukvårdsinrättningar vilkas verksamhet ej bedrives i vinst­ syfte, barmhärtighetsinrättningar samt sådana stiftelser och föreningar

som avses i

53 § 1 mom. e),

därest

byggnaderna äro avsedda för nämnda institutioners verksamhet såsom så­ dana, ävensom dylika institutioner tillhöriga allmänna platser;

f)--regementens, officerskårers —

såsom sådana;

h) sammanslutningar eller enskil­ da tillhöriga kyrkobyggnader och bö­ nehus, museer och så kallade soldat­ hem;

1 Senaste lydelse se beträffande 5 § 1 mom. visningarna till 53 § 1950: 308.

Föreslagen lydelse:

5 §•

1 mom.

Från skatteplikt till fastig­

hetsskatt undantagas:

a) nationalparker och------------ el­ ler undervisning;

e) byggnader som tillhöra följande institutioner, nämligen akademier samt Nobelstiftelsen, så ock allmän­ na undervisningsverk, sådana sam­ manslutningar av studerande vid ri­ kets universitet och högskolor i vilka de studerande enligt gällande stadgar äro skyldiga att vara medlemmar, sjömanshus,

kyrkor och trossam­

fund som avses i 53 § 1 mom. e),

sjukvårdsinrättningar vilkas verk­ samhet ej bedrives i vinstsyfte, barm­ härtighetsinrättningar samt sådana stiftelser och föreningar som avses i

nyssnämnda lagrum,

därest byggna­

derna äro avsedda för nämnda insti­ tutioners verksamhet såsom sådana, ävensom dylika institutioner tillhö­ riga allmänna platser;

f)-- regementens, officerskårers — --------såsom sådana;

h)

sådana

sammanslutningar eller

enskilda tillhöriga kyrkobyggnader och bönehus,

vari offentlig gudstjänst

förrättas, i den mån desamma icke

1946: 260 samt beträffande 53 § 1 mom. och an-

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

Nuvarande lydelse:

i) post- och------------ avsedda bygg­

nader.

Därest under------- - — fastighetens

värde.

53 §.

1 mom.

Skyldighet att — — — av

fastighet;

e) kyrkor, sjukvårdsinrättningar

vilkas verksamhet ej bedrives i vinst­

syfte, barmhärtighetsinrättningar,

stiftelser som hava till huvudsakligt

ändamål att under samverkan med

militär eller annan myndighet stärka

rikets försvar eller att, utan begräns­

ning till viss familj, vissa familjer

eller bestämda personer, främja vård

och uppfostran av barn eller lämna

understöd för beredande av under­

visning eller utbildning eller utöva

hjälpverksamhet bland behövande

eller främja vetenskaplig forskning,

ävensom sådana föreningar vilka,

utan att i sin verksamhet tillgodose

medlemmarnas ekonomiska intres­

sen, huvudsakligen verka för ända­

mål av den i fråga om stiftelser här

angivna art;

för inkomst av fastighet och av rö­

relse;

f) svenska aktiebolag — -—-----fas­

tighet eller rörelse.

Anvisningar

till 53 §.

1. Såsom bosatt------------ i riket.

Huruvida en------------- samma år.

2. Verksamhet på------------- något

tj änsteförhållande.

Föreslagen lydelse:

kunna anses hänförliga under e) här

ovan, samt

museer och så kallade

soldathem;

i) post- och------------ avsedda bygg­

nader.

Därest under------------ fastighetens

värde.

53 §.

1 mom.

Skyldighet att--------— av

fastighet;

e) kyrkor,

andra trossamfund än

svenska kyrkan därest de utöva

kyrklig verksamhet,

sjukvårdsinrätt­

ningar vilkas verksamhet ej bedri­

ves i vinstsyfte, barmhärtighetsin­

rättningar, stiftelser som hava till hu­

vudsakligt ändamål att under sam­

verkan med militär eller annan myn­

dighet stärka rikets försvar eller att,

utan begränsning till viss familj, vis­

sa familjer eller bestämda personer,

främja vård och uppfostran av barn

eller lämna understöd för beredande

av undervisning eller utbildning eller

utöva hjälpverksamhet bland behö­

vande eller främja vetenskaplig

forskning, ävensom sådana förening­

ar vilka, utan att i sin verksamhet

tillgodose medlemmarnas ekonomis­

ka intressen, huvudsakligen verka för

ändamål av den i fråga om stiftelser

här angivna art:

för inkomst av fastighet och av

rörelse;

f) svenska aktiebolag -— — ■— fas­

tighet eller rörelse.

Anvisningar

till 53 §.

1. Såsom bosatt------------ i riket.

Huruvida en------- — samma år.

2. Verksamhet på-------- — något

t j änsteförhållande.

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

5

Nuvarande lydelse:

3. Inkomst av------- — här bedri­ vits.

4. Oskift dödsbo-------------juridisk person.

5. Bestämmelsen i — — —- m. m. sådant.

6. Med pensionsstiftelse — — — allmännyttigt ändamål.

7. Frågan om------------ - annan art. Vad nu------------ ovan angives.

8.

Delägare i-------- — förvärvade

vinst.

Föreslagen lydelse:

3. Inkomst av-------------här bedri­ vits.

4. Oskift dödsbo-------------juridisk person.

5. Bestämmelsen i — — — m. m. sådant.

6. Med pensionsstiftelse------------ allmännyttigt ändamål. 7.

Med kyrka avses en till svenska

kyrkan hörande lokalkyrka, dom­ kyrka e. d. i dess egenskap av ägare till viss för svenska kyrkans verk­ samhet avsedd egendom. För att av trossamfund utövad verksamhet skall anses som kyrklig förutsåttes att samfundet disponerar kyrkolokal samt att offentlig gudstjänst där re­ gelbundet förrättas av samfundet eller dess församlingar. Frågan om skattskyldigheten för en till visst trossamfund ansluten församling bedömes efter motsvarande grunder som för samfundet.

8.

Frågan om —---------- annan art. Vad nu------------ ovan angives. .9. Delägare i-------- — förvärvade vinst.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952; lagen skall dock icke äga tillämpning i fråga om 1952 års taxering eller i fråga om eftertaxering för år 1952 eller tidigare år.

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

2) Förslag

till

förordning angående ändrad lydelse av 7 § förordningen den

26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt.

Härigenom förordnas, att 7 § förordningen den 26 juli 1947 om statlig

inkomstskatt1 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:

7 §•

Från skattskyldighet — — —

olycksfall i arbete:

för all inkomst;

f) kyrkor, sjukvårdsinrättningar

vilkas verksamhet ej bedrives i vinst­

syfte, barmhärtighetsinrättningar,

stiftelser som hava till huvudsakligt

ändamål att under samverkan med

militär eller annan myndighet stärka

rikets försvar eller att, utan begräns­

ning till viss familj, vissa familjer

eller bestämda personer, främja vård

och uppfostran av barn eller lämna

understöd för beredande av under­

visning eller utbildning eller utöva

hjälpverksamhet bland behövande

eller främja vetenskaplig forskning,

ävensom sådana föreningar vilka,

utan att i sin verksamhet tillgodose

medlemmarnas ekonomiska intres­

sen, huvudsakligen verka för ända­

mål av den i fråga om stiftelser här

angivna art:

för sådan inkomst som ej härflutit

av rörelse;

g) här ovan -— — — hänförlig

verksamhet.

Att personer ------------ samma para­

graf.

7 §■

Från skattskyldighet — — —

olycksfall i arbete:

för all inkomst;

f) kyrkor,

andra trossamfund ån

svenska kyrkan därest de utöva kyrk­

lig verksamhet,

sjukvårdsinrättning­

ar vilkas verksamhet ej bedrives i

vinstsyfte, barmhärtighetsinrättning­

ar, stiftelser som hava till huvudsak­

ligt ändamål att under samverkan

med militär eller annan myndighet

stärka rikets försvar eller att, utan

begränsning till viss familj, vissa fa­

miljer eller bestämda personer, främ­

ja vård och uppfostran av barn eller

lämna understöd för beredande av

undervisning eller utbildning eller

utöva hjälpverksamhet bland behö­

vande eller främja vetenskaplig

forskning, ävensom sådana förening­

ar vilka, utan att i sin verksamhet

tillgodose medlemmarnas ekonomi­

ska intressen, huvudsakligen verka

för ändamål av den i fråga om stif­

telser här angivna art:

för sådan inkomst som ej härflutit

av rörelse;

g) här ovan — — — hänförlig

verksamhet.

Att personer------------ samma para­

graf.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1952; förordningen skall

dock icke äga tillämpning beträffande 1952 års taxering eller i fråga om

eftertaxering för år 1952 eller tidigare år.

1 Senaste lydelse se 1950:309.

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

7

3) Förslag

till

lag om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke

tillhör svenska kyrkan.

Härigenom förordnas som följer.

1 §•

Avgifter till svenska kyrkan eller hennes prästerskap, kyrkomusiker eller betjäning, vilka efter kyrkostämmas beslut eller eljest utdebiteras efter de grunder som för kommunalutskylders utgörande i allmänhet äro stadgade, skola med endast sextio procent av det belopp som eljest bort utgå erläggas av den som är för inkomståret mantalsskriven här i riket men som vid ingången av inkomståret icke tillhör svenska kyrkan.

Vad ovan är stadgat skall icke gälla beträffande fastighetsskatt.

2

§.

Det åligger lokal skattemyndighet att vid debitering av slutlig eller till­ kommande skatt beakta rätt till skattenedsättning, som må tillkomma den skattskyldige enligt 1 §.

Har i stomme till debiteringslängd, som överlämnats till den lokala skat­ temyndigheten från länsbyrå för folkbokföringen, intagits uppgift att skatt­ skyldig vid ingången av inkomståret icke tillhört svenska kyrkan, skall de­ biteringen ske i enlighet med den sålunda lämnade uppgiften.

3 §.

Vill någon erhålla skattenedsättning enligt 1 § för inkomst inom kommun, där han icke är mantalsskriven, har han att före den 1 juni taxeringsåret hos den lokala skattemyndigheten i mantalsskrivningskommunen göra anmälan om att skattenedsättning begäres.

Tillhör den kommun, där skatt för inkomsten skall utgöras, annan lokal skattemyndighets tjänstgöringsområde, har den lokala skattemyndigheten i mantalsskrivningskommunen att med eget yttrande översända anmälningen till den förstnämnda myndigheten.

4 §.

Har rätt till skattenedsättning enligt 1 §, på grund av oriktig uppgift från länsbyrå för folkbokföringen eller av annan anledning, icke beaktats vid de­ biteringen äger den skattsky.ldige söka rättelse hos den lokala skattemyn­ dighet som verkställt debiteringen; och skall därvid vad i uppbördsförordning- en är stadgat angående rättelse av felaktig debitering av slutlig eller tillkom­ mande skatt äga tillämpning.

8

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

5 §.

I denna lag förstås med

taxeringsår:

det kalenderår under vilket den taxering, till vilken avgif­

terna hänföra sig, av beskattningsnämnd i första instans verkställes; samt

inkomstår:

det kalenderår, som närmast föregått taxeringsåret.

Vad i denna lag stadgas angående länsbyrå för folkbokföringen* skall be­

träffande stad, där det tryckande registret föres hos den lokala skattemyn­

digheten, avse sistnämnda myndighet.

6 §.

Konungen äger utfärda närmare bestämmelser för tillämpning av denna

lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952.

Genom denna lag upphäves lagen den 16 oktober 1908 (nr 110 s. 1) an­

gående lindring i främmande trosbekännares skattskyldighet till svenska

kyrkan samt hennes prästerskap och betjäning.

Beträffande avgifter, som hänföra sig till 1952 års taxering, skall äldre lag

äga tillämpning; dock att avgörande för frågan om skattskyldig äger rätt

till skattelindring skall vara om han vid utgången av år 1951 rättsligen till­

hört här befintlig församling av främmande kristna eller mosaiska trosbe-

kännare, vilken då ägde rätt till offentlig religionsutövning.

4) Förslag

till

lag angående ändrad lydelse av 57 § lagen den 6 juni 1930 (nr 259)

om församlingsstyrelse.

Härigenom förordnas, att 57 § lagen den 6 juni 1930 om församlingssty­

relse skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

Nuvarande lydelse:

57 §.

De avgifter------------ i stad.

Angående

den lindring i skattskyl­

digheten till svenska kyrkan samt

hennes prästerskap och betjänte, som

tillkommer vissa främmande trosbe-

kånnare,

är särskilt stadgat.

Föreslagen lydelse:

De avgifter------------ i stad.

Angående

viss lindring i skattskyl­

digheten för den som icke tillhör

svenska kyrkan

är särskilt stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

9

5) Förslag

till

lag angående ändrad lydelse av 61 § lagen den 6 juni 1930

(nr 260) om församlingsstyrelse i Stockholm.

Härigenom förordnas, att 61 § lagei relse i Stockholm skall erhålla ändrad

Nuvarande lydelse:

61

De avgifter-------- — i Stockholm. Den som------------ är mantalsskri­ ven.

Angående

den lindring i skattskyl­

digheten till svenska kyrkan samt hennes prästerskap och betjånte, som tillkommer vissa främmande trosbekännare,

är särskilt stadgat.

den 6 juni 1930 om församlingssty lydelse på sätt nedan angives.

Föreslagen lydelse:

§•

De avgifter — —- -— i Stockholm. Den som-------------är mantalsskri­ ven.

Angående

viss lindring i skattskyl­

digheten för den som icke tillhör svenska kyrkan

är särskilt stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952.

6) Förslag

till

lag om ändring i lagen den 5 juni 1909 (nr 55 s. 2) angående

så ock av särskild sockenstuva.

Härigenom förordnas, att lagen den 5 juni 1909 angående byggnad och underhåll av kyrka med vad därtill hörer så ock av särskild sockenstuva skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

Nuvarande lydelse:

Kyrka med —--------vara förenligt. Angående

den vissa främmande

trosbekännare tillkommande lindring i skyldigheten att deltaga i omförmälda kostnad

är särskilt stadgat.

Föreslagen lydelse:

Kyrka med — — — vara förenligt. Angående

viss lindring i skattskyl­

digheten för den som icke tillhör svenska kyrkan

är särskilt stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952.

10

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

7) Förslag

till

lag om ändring i lagen den 5 juni 1909 (nr 55 s. 3) angående

skyldighet att deltaga i kostnaden för byggnad

och underhåll av prästgård.

Härigenom förordnas, att lagen den 5 juni 1909 angående skyldighet att

deltaga i kostnaden för byggnad och underhåll av prästgård skall erhålla

ändrad lydelse på sätt nedan angives.

Nuvarande lydelse:

Där, enligt------------ privilegier be­

friade.

Angående

den vissa främmande

trosbekännare tillkommande lindring

i skyldigheten att deltaga i omför-

mälda kostnad

är särskilt stadgat.

Föreslagen lydelse:

Där, enligt —--------privilegier be­

friade.

Angående

viss lindring i skattskyl­

digheten för den som icke tillhör

svenska kyrkan

är särskilt stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

11

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den .10 mars 1951.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander, ministern för utrikes ärendena

U

ndén, statsråden

S

köld

, Q

uensel

, Z

etterberg

, N

ilsson

, S

träng

, E

ricsson

, M

ossberg

,

A

ndersson

, L

ingman

, H

ammarskjöld

, N

ygren

.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­ fen för finansdepartementet, statsrådet Sköld,

vissa med religionsfrihetslag-

stiftningen sammanhängande skattespörsmål

samt anför därvid följande.

I. Inledning.

Chefen för justitiedepartementet har den 12 januari 1951 efter gemen­ sam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmält förslag till reli­ gionsfrihetslag m. m. Chefen för justitiedepartementet har därvid anmärkt, att han icke upptoge de till ämnet hörande skattefrågorna, vilka komme att i annat sammanhang behandlas av chefen för finansdepartementet. Sedan lagrådet hörts över förslaget, har proposition i ämnet den 23 februari 1951 (nr 100) avlåtits till riksdagen.

Jag anhåller nu att få upptaga de med religionsfrihetslagstiftningen sam­ manhängande skattespörsmålen, med undantag dock för vissa skattefrågor rörande de mosaiska församlingarna och deras medlemmar, vilka behand­ lats av chefen för justitiedepartementet.

Jag torde därvid till en början få erinra om att Kungl. Maj:t den 15 ok­ tober 1943 bemyndigade chefen för justitiedepartementet att tillkalla sak­ kunniga för att inom justitiedepartementet verkställa en utredning rörande ny dissenterlagstiftning och därmed sammanhängande spörsmål. De sak­ kunniga, vilka antogo benämningen

dissenterlagskommittén,

avlämnade den

21 maj 1949 betänkande med förslag till religionsfrihetslag jämte tillhöran­ de motiv och bilagor (SOU 1949: 20).

över dissenterlagskommitténs betänkande ha infordrade

yttranden

avgi­

vits av Svea hovrätt, hovrätten för Västra Sverige, kammarkollegiet, kam­ marrätten, statskontoret, statistiska centralbyrån, skolöverstyrelsen — med överlämnande av yttranden av rektorer vid allmänna läroverk m. fl. — överståthållarämbetet — med överlämnande av yttranden av uppbördsver- ket och mantalsdirektören i Stockholm — länsstyrelserna i Stockholms, Jönköpings, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Värmlands, Örebro och Norr­ bottens län, domkapitlen i Uppsala, Linköping — med överlämnande av ytt­ rande av bl. a. kyrkoherden i Ekeby med flera församlingars pastorat Harry

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

Alm — Skara, Strängnäs, Västerås, Växjö, Lund, Göteborg, Karlstad, Här­

nösand, Luleå, Visby och Stockholm, kanslern för rikets universitet — med

överlämnande av yttranden av bl. a. de juridiska fakulteterna i Uppsala

och Lund — 1946 års skolkommission, 1949 års folkbokföringssakkunniga

(såvitt angår kyrkobokföring) och 1949 års uppbördssakkunniga (såvitt an­

går skattefrågor).

Vidare ha efter remiss yttranden inkommit från Allmänna svenska präst­

föreningen, Sveriges yngre prästers förbund, Sveriges folkskollärarförbund,

Sveriges folkskollärarinneförbund och Sveriges småskollärarinneförbund,

Läroverkslärarnas riksförbund, Svenska landskommunernas förbund, Sveri­

ges häradsskrivarförening, Föreningen Sveriges stadsfogdar, Föreningen

Sveriges kronokamrerare, Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund, den

apostoliske vikarien och det apostoliska vikariatsrådet i Sverige, Metodist­

kyrkan i Sverige, Franska reformerta församlingen i Stockholm, Anglikan­

ska församlingen i Stockholm, Grekisk-katolska ortodoxa församlingen i

Stockholm, Christian Science trossamfund i Stockholm, Vännernas sam­

fund i Sverige, de mosaiska församlingarna i Stockholm, Göteborg och

Malmö, Frikyrkliga samarbetskommittén, Svenska missionsförbundet, Öre­

bro missionsförening, Missionssällskapet Helgelseförbundet, Evangeliska

fosterlandsstiftelsen, Missionssällskapet Bibeltrogna vänner, Evangeliska

brödraförsamlingen samt Vakttornets bibel- och traktatsällskap.

Svenska stadsförbundet och Svenska landstingsförbundet, som erhållit till­

fälle att yttra sig, ha förklarat sig avstå därifrån. Förstnämnda förbund har

emellertid överlämnat ett inom förbundsbyrån utarbetat förslag till yttrande

i ämnet.

De skattespörsmål dissenterlagskommittén behandlat i sitt betänkande

äro — förutom de tidigare berörda frågorna rörande beskattningen av de

mosaiska församlingarna och deras medlemmar — dels vissa spörsmål rö­

rande de religiösa sammanslutningarnas ställning i beskattningshänseende,

och dels fråga om lindring i skattskyldigheten för dem som ej tillhöra sven­

ska kyrkan.

Dissenterlagskommittén har föreslagit att vissa såsom kvalificerade an­

sedda, religiösa sammanslutningar — särskilda trossamfund och trossam-

manslutningar -— vid beskattningen av inkomst och förmögenhet skola,

därest de utöva kyrklig verksamhet, erhålla samma i skattehänseende privi­

legierade ställning som enligt gällande bestämmelser tillkommer »kyrkor».

Någon ändring i bestämmelserna om beskattningen av arv och gåva har

dissenterlagskommittén däremot icke föreslagit. Kommittén har påpekat

att, därest dess förslag genomfördes, särskilda trossamfund och trossam-

manslutningar komme att inrymmas inom det mera vidsträckta begreppet

»sammanslutning med huvudsakligt syfte att främja religiöst ändamål»,

varigenom likställighet skulle komma att föreligga vid arvs- och gåvobe-

skattningen med exempelvis församlingarna inom svenska kyrkan.

Dissenterlagskommittén, som föreslagit rätt till fritt utträde ur svenska

kyrkan, har förordat, att 1873 års förordning angående främmande tros-

13

bekännare och deras religionsövning upphäves, vilket skulle innebära att den rätt till skattelindring, varom stadgas i lagen den 16 oktober 1908 an­ gående lindring i främmande trosbekännares skattskyldighet till svenska kyrkan samt hennes prästerskap och betjäning, icke längre bleve beroende av vederbörandes medlemskap i ett av Kungl. Maj :t jämlikt nämnda för­ ordning erkänt samfund. Rätt till sådan skattelindring skulle i stället till­ komma envar, som utträtt ur svenska kyrkan, oberoende av om vederbö­ rande inträtt i annat religiöst samfund eller ej.

Bestämmelserna i 1908 års lag innebära, att de kyrkliga avgifter, som de­ biteras på grundval av den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara inkomsten, skola påföras den, som är berättigad till skattelindring, med allenast hälften av det belopp som eljest bort ifrågakomma. Beträffande så­ dana avgifter, som påföras för fastigheter, åtnjutes icke skattelindring. Den­ na är vidare begränsad till fysiska personer. Skattelindringens storlek avpas­ sades med beaktande av omfånget av de uppgifter av borgerlig natur, som åvilade kyrkan eller kyrkans prästerskap och betjäning.

Dissenterlagskommittén har förordat, att skattelindringen alltjämt skulle avse blott sådana avgifter, som utgå för inkomst, samt tillkomma allenast fysiska personer. I avseende å skattelindringens storlek har kommittén vis­ serligen funnit uppenbart, att de borgerliga bestyren under senare år ökat. Med hänsyn till svårigheterna att verkställa en exakt beräkning i vad mån kyrkans anordningar toges i anspråk för borgerliga uppgifter eller eljest vore till gagn även för dem, som ej tillhörde svenska kyrkan, och då det vidare finge anses önskvärt att skattelindringen bestämdes till ett avrundat tal, har kommittén förordat en skattelindring av samma storlek som den nu gällande.

I fråga om det tekniska förfaringssättet för skattelindringens genomfö­ rande har kommittén diskuterat olika möjligheter, däribland den att läns- byråerna för folkbokföringen skulle — med ledning av uppgifter från pasto­ rerna — å plåtarna i de tryckande registren inprägla uppgift om utträde ur., svenska kyrkan. Med ledning av uppgifter härom i debiteringslängden kunde rätten till skattelindring beaktas vid påförandet av den slutliga skat­ ten. Skattelindringen skulle sålunda innebära, att den redan erlagda preli­ minärskatten till viss del restituerades.

För närvarande åtnjuta de församlingar och pastorat, som i följd av be­ stämmelserna i 1908 års lag erhålla minskning i skatteintäkterna, icke någon kompensation härför i form av bidrag av statsmedel. Rätt till sådant bidrag har visserligen tidigare förelegat men denna rätt avskaffades vid 1942 års riksdag. I den proposition (nr 113), vari avskaffandet av nämnda rätt föreslogs, framhöll vederbörande departementschef bl. a., att då s. k. dissenters erlade kyrkoskatt till så stor del, som ansåges motsvara deras gagn av prästerskapets och kyrkobetjäningens verksamhet samt kyrkans övriga inrättningar, förelåge strängt taget icke någon anledning att ersätta församlingarna av statsmedel för den genom skattelindringen minskade in­ komsten.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

Dissenterlagskommittén har emellertid till prövning upptagit frågan om täckandet av de skatteförluster för församlingarna, som kunde uppkomma vid ett genomförande av kommitténs skattelindringsförslag. Därvid har bl. a. diskuterats möjligheten att med anlitande av kyrkofonden kompensera för­ samlingarna med medel, som uttagits bland kyrkans kvarstående medlem­ mar. Kommittén har som sin mening uttalat, att några principiella hinder icke borde möta mot en sådan anordning. Kommittén har emellertid fram­ hållit, att de uppkommande skatteförlusterna vore en följd av den före­ slagna lagstiftningen om fritt utträde ur svenska kyrkan; med utgångspunkt från att denna lagstiftning vore ett allmänt intresse har kommittén förordat, att församlingarna skulle kompenseras av medel, uttagna å statsbeskatt- ningens grund.

I åtskilliga av yttrandena över dissenterlagskommitténs förslag ha invänd­ ningar riktats mot förslaget i denna del. Sålunda har från några håll ifrå­ gasatts det principiellt riktiga i att anknyta skattelindringen till utträdet ur svenska kyrkan; farhågor ha i samband därmed uttalats för att en sådan bestämmelse kunde föranleda utträdesanmälningar av skäl, som icke hade med religionsfrihet att skaffa. I flertalet av de yttranden, vari frågan om skattelindringen uttryckligen berörts, har framhållits att den föreslagna skat- telindringens storlek finge anses oriktigt avvägd. De borgerliga bestyren inom kyrkan vore numera av sådan omfattning att kostnaden för den rent religiösa verksamheten motsvarade en avsevärt mindre andel än hälften i den kyrkliga uttaxeringen, önskemål har i samband därmed framställts om en närmare utredning av denna fråga. Vidare ha uttalats farhågor för att ett genomförande av skattelindringsförslaget skulle medföra en tyngande ökning av arbetsuppgifterna för de av förslaget berörda myndigheterna. I åtskilliga yttranden ha invändningar även riktats mot förslaget att försam­ lingarna skulle för inkomstbortfallet kompenseras genom bidrag av stats­ medel.

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 13 januari 1950 tillkallade jag, då ytterligare utredning av de här senast berörda skatteproblemen syn­ tes erforderlig innan statsmakterna toge ställning därtill, den 17 i samma månad landshövdingen Karl S. Levinson, teologie doktorn Ove L. I. Hassler, uppbördsdirektören K. E. Tor Josefson, assessorn C. Arthur Norgren samt läroverksadjunkten A. O. C. Eeg-Olofsson med uppdrag att verkställa utred­ ning rörande vissa med religionsfrihetslagstiftningen sammanhängande skattespörsmål. Åt Levinson uppdrogs att i egenskap av ordförande leda de sakkunnigas arbete. Den 13 februari 1950 förordnades assessorn i kammar­ rätten Å. Telemak Eliseson att såsom sekreterare och den 23 september 1950 häradsskrivaren G. O. Åström att såsom expert biträda de sakkunniga. I direktiven för utredningen anförde jag:

Med hänsyn till vad i remissyttrandena framhållits synes böra ytterliga­ re övervägas frågan om det principiella sambandet mellan rätten till fritt ut­ träde ur svenska kyrkan och rätten till lindring i skattskyldigheten för kyrk­

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

15

ligt ändamål. Vid ett sådant övervägande bör beaktas, att icke ens dissen- terlagskommitténs förslag i nämnda hänseende innebär en fullt konsekvent reglering av bidragsskyldigheten. Ägare av jordbruksfastighet eller annan fastighet, som utträtt ur kyrkan, skulle nämligen icke erhålla någon lind­ ring i de avgifter, vilka utgå för de av dem ägda fastigheterna. En utanför kyrkan stående person, som dreve sin rörelse i aktiebolagsform, komme icke heller i åtnjutande av skattelindring med avseende å de bolaget åvilande skatterna. Motsvarande skulle gälla beträffande oskift dödsbo efter den, som utträtt ur kyrkan. Vidare bör i detta sammanhang beaktas att, om försam­ lingarna skulle på sätt kommittén föreslagit kompenseras av medel, uttagna å statsbeskattningens grund, de ur kyrkan utträdda medborgarna finge, trots utträdet, på en omväg betala viss del av församlingarnas utgifter för de rent kyrkliga ändamålen.

Oavsett om de nyssnämnda övervägandena skulle ge till resultat att frå­ gan om rätt till skattelindring bör lösas ur principiella synpunkter eller att den bör betraktas som en skälighetsfråga — därvid mot varandra få vägas, å ena sidan, skattelindringens ekonomiska betydelse för den enskilde och, å andra sidan, de praktiska olägenheter och det administrativa merarbete med därav föranledda kostnader, som skattelindringen skulle medföra — böra vid utredningen vissa ytterligare frågor närmare belysas. Det är sålunda önskvärt att — så långt detta låter sig göra -—■ en utredning göres huru de medel, som erhållas genom den kyrkliga uttaxeringen, fördelas å uppgifter av rent religiös natur respektive å uppgifter av annan art; därvid bör till uppgifter av det senare slaget hänföras bl. a. handhavandet av frågor, som röra församlingarnas begravningsplatser. En relativt god uppfattning av förhållandena i nu nämnda hänseenden skulle troligen kunna erhållas även om utredningen begränsades till ett antal ur förevarande synpunkt repre­ sentativa församlingar. Å andra sidan lärer man utan en dylik utredning över huvud icke kunna taga ställning till frågan om omfånget och storleken av en eventuell skattelindring.

Med hänsyn till den kritik, som riktats mot dissenterlagskommitténs för­ slag att församlingarna skulle för inkomstbortfallet kompenseras av stats­ medel, bör frågan om församlingarnas ekonomiska ställning efter genom­ förandet av ett förslag om skattelindring omprövas. Frågeställningen bör därvid vara om det är skäligt att församlingarna beredas ersättning av stats­ medel eller om församlingarna själva böra vidkännas förlusten. Därest er­ sättning icke anses böra lämnas, torde böra övervägas att genom kyrko­ fonden eller på annat därmed likartat sätt åstadkomma viss utjämning mellan församlingarna; därvid bör beaktas att kyrkofonden i princip bör användas för statskyrkans behov.

Slutligen torde ytterligare överväganden vara erforderliga angående det tekniska förfaringssättet för genomförandet av en eventuell skattelindring. Vid dessa överväganden bör beaktas, att den dominerande synpunkten vid reformer på uppbördsväsendets område i nuvarande läge bör vara strävan att vinna förenklingar och att sålunda undvika allt, som är ägnat att yt­ terligare komplicera förfarandet. Det synes emellertid naturligt att man i första band närmare prövar den av dissenterlagskommittén framförda tan­ ken alt för ifrågavarande ändamål utnyttja de tryckande registren; därvid bör även undersökas, huruvida en sådan anordning samtidigt kan underlätta framställandet av den kyrkliga röstlängden. Skulle det visa sig alt ett för­ farande, anordnat enligt dissenterlagskommitténs förslag, skulle för myckel tynga myndigheternas arbete — och därvid torde särskilt förhållandena i Stockholm och andra större städer böra beaktas — få andra utvägar prövas. .lag vill i delta sammanhang även erinra om all det under vissa förhållanden

16

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

synes kunna diskuteras att bryta ut den kyrkliga uppbörden från det all­

männa uppbördsförfarandet och konstruera den kyrkliga uppbörden som

ett fristående förfarande, som handhaves av församlingarna själva.

Till ledning för utredningen har chefen för justitiedepartementet den

7 juli 1950 överlämnat en promemoria angående det inom nämnda departe­

ment bedrivna arbetet med dissenterlagstiftningen. I denna promemoria

har angivits att bearbetningen av dissenterlagskommitténs förslag resul­

terat i ett preliminärt lagförslag, som i bl. a. följande hänseenden avveke

från kommitténs, nämligen däri

att

verkan av en anmälan om utträde ur

svenska kyrkan skulle inträda omedelbart och ej såsom enligt kommitté­

förslaget först efter viss tid,

att

det icke ansetts erforderligt att närmare

reglera de religiösa samfundens organisation och rättsliga ställning,

att

den

av kommittén föreslagna uppdelningen av de religiösa organisationerna i två

typer med utgångspunkt från medlemmarnas ställning till svenska kyrkan

(särskilda trossamfund och trossammanslutningar) icke bibehållits, i följd

varav uttrycket trossamfund i departementsförslaget endast användes för

att beteckna en sammanslutning för viss, närmare preciserad religiös verk­

samhet, samt

att

departementsförslaget i motsats till kommittéförslaget

icke byggde på någon redovisning i kyrkoböckerna av de konfessionella

förhållandena för personer, som ej tillhörde svenska kyrkan.

De sakkunniga, som antagit benämningen

1950 års dissenterskatteutred-

ning,

avgåvo den 18 november 1950 betänkande angående vissa med reli-

gionsfrihetslagstiftningen sammanhängande skattespörsmål (SOU 1950:41).

Infordrade

yttranden

över dissenterskatteutredningens förslag ha avgi­

vits av kammarkollegiet, kammarrätten, statskontoret, statistiska central­

byrån, överståthållarämbetet, länsstyrelserna i Jönköpings, Malmöhus, Gö­

teborgs och Bohus, Värmlands, Örebro och Norrbottens län, domkapitlen

i Uppsala, Linköping, Skara, Strängnäs, Västerås, Växjö, Lund, Göteborg,

Karlstad, Härnösand, Luleå, Visby och Stockholm, 1949 års folkbokförings-

sakkunniga och 1949 års uppbördssakkunniga.

Vidare ha yttranden inkommit från Allmänna svenska prästföreningen,

Sveriges yngre prästers förbund, Svenska landskommunernas förbund, Sve­

riges häradsskrivarförening, Apostoliske vikarien för Sverige, Metodistkyr­

kan, Franska reformerta församlingen i Stockholm, Grekisk-katolska orto­

doxa församlingen i Stockholm, Nya kyrkans församling i Stockholm, Nya

kyrkans svenska församling i Stockholm, Christian Science samfund i

Stockholm, Vännernas samfund i Sverige, de mosaiska församlingarna i

Stockholm, Göteborg och Malmö, Frikyrkliga samarbetskommittén, Sven­

ska missionsförbundet, Örebro missionsförening, Fribaptistsamfundet, Mis-

sionssällskapet Helgelseförbundet, Frälsningsarmén, Filadelfiaförsamlingen

i Stockholm, Missionssällskapet Bibeltrogna vänner, Föreningen Sveriges

kronokamrerare, Svenska pastoratens riksförbund, Stockholms stadskol-

legium, kronokamreraren i Göteborgs stad och kronokamreraren i Malmö

stad.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

17

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har bifogat yttrande av härads- skrivaren i Mölndals fögderi samt Stockholms stadskollegium av direk­ tionen för uppbördsverken och drätselnämnden i Stockholm.

Svenska stadsförbundet och Evangeliska fosterlandsstiftelsen, som er­ hållit tillfälle att yttra sig, ha förklarat sig avstå därifrån.

Anglikanska församlingen i Stockholm, Nya kyrkans bekännares för­ samling i Stockholm, Svenska baptistsamfundet, Svenska frälsningsarmén, Södermalms fria församling, Östermalms fria församling, Svenska allians­ missionen, Evangeliska brödraförsamlingen, Jesu Kristi kyrka av de sista dagarnas heliga samt Vakttornets bibel- och traktatsällskap, vilka erhållit tillfälle att yttra sig, ha icke begagnat sig därav.

Jag övergår nu, till att redogöra för det närmare innehållet i kommittéer­ nas förslag, såvitt angår skattefrågorna, och de yttranden som avgivits däröver. Jag kommer därvid att först behandla frågan om de religiösa sam­ manslutningarnas ställning i beskattningshänseende för att därefter upp­ taga frågan om eventuell lindring i skattskyldigheten för dem, som utträtt ur svenska kyrkan.

II. De religiösa sammanslutningarnas ställning

i beskattningshänseende.

A. BESKATTNING AV INKOMST OCH FÖRMÖGENHET.

Gällande bestämmelser m. m.

/

Bestämmelserna om skattefrihet för vissa juridiska personer med all­ männyttigt ändamål ha relativt nyligen varit föremål för översyn, vilken föranlett ändrad lagstiftning i ämnet vid 1942 års riksdag. Denna lagstift­ ning grundade sig på ett av 1936 års skattekommitté under år 1939 avgivet betänkande med förslag rörande beskattning av stiftelser och ideella för­ eningar in. fl. juridiska personer m. in. Med avseende å gränsdragningen mellan skattefria och skattskyldiga rättssubjekt uttalade skattekommittén helt allmänt, att skattefriheten icke borde omfatta andra institutioner än sådana, som främjade ändainål vilka eljest måst tillgodoses av det all­ männa. Denna grundtanke uttrycktes av dåvarande departementschefen i propositionen nr 134 till 1942 års riksdag på så sätt, att skattefriheten icke borde omfatta andra rättssubjekt än sådana som verkade på områden, inom vilka positiva insatser från det allmännas sida ansåges ofrånkomliga, i den mån de icke tack vare enskilda initiativ befunnes överflödiga. Departe­ mentschefen anförde i anslutning härtill, att då emellertid därav icke följ­ de att alla rättssubjekt med sådana verksamhetsområden nödvändigtvis borde förlänas skattefrihet, innefattade skattekommitténs formulering ingen slutgiltig lösning av det uppställda problemet. Eu sådan torde enligt de­ partementschefens mening icke stå att vinna annoriedes än genom avväg-

2 Bihang till riksdagens protokoll 1951. 1 samI. Nr 175.

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

ning i detalj de olika allmännyttiga ändamålen emellan, därvid givetvis full

enighet rörande värderingen knappast kunde åstadkommas.

Beträffande frågan efter vilka principer urvalet av de skattefria rätts­

subjekten borde ske anförde skattekommittén, att någon allmängiltig norm

att lägga till grund vid gränsdragningen mellan skattefria och skattskyldiga

rättssubjekt icke funnes. De ändamål, som kunde betecknas såsom allmän­

nyttiga, inrymde en mångfald olika syften av synnerligen varierande karak­

tär. Vid bedömandet av graden av allmännyttighet funnes icke någon klar

skiljelinje dem emellan. Enligt skattekommitténs mening borde vid bestäm­

mandet av skattefrihetens omfattning förfaras så, att man bland de allmän­

nyttiga ändamålen utvalde vissa sådana av särskilt hög valör och medgåve

dem en vid beskattningen privilegierad ställning. Därvid borde tillses, att

ändamål, som kunde anses likvärdiga, erhölle lika behandling i skattehän­

seende. Av vikt vore emellertid också, att en klar gränslinje uppkomme

mellan skattefria och skattskyldiga rättssubjekt samt att tolkningssvårig-

heter i möjligaste mån förebyggdes.

Gällande bestämmelser ha i de delar, som här närmast äro av intresse,

följande innebörd:

a) Statlig inkomstskatt.

Från skattskyldighet för all inkomst frikallas: landsting, kommuner och

andra menigheter, akademier samt Nobelstiftelsen, så ock allmänna under­

visningsverk [7 § d) och e) förordningen om statlig inkomstskatt].

Från skattskyldighet för sådan inkomst, som ej härflutit av rörelse, fri­

kallas: kyrkor, sjukvårdsinrättningar vilkas verksamhet ej bedrives i vinst­

syfte, barmhärtighetsinrättningar, stiftelser som hava till huvudsakligt än­

damål att, utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda

personer, främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för

beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet

bland behövande eller främja vetenskaplig forskning, ävensom sådana för­

eningar vilka, utan att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas ekono­

miska intressen, huvudsakligen verka för ändamål av den i fråga om stif­

telser här angivna art [7 § f) förenämnda förordning].

b) Statlig förmögenhetsskatt.

Skattskyldighet för förmögenhet åligger: föreningar och samfund, vilkas

medlemmar icke på grund av medlemskapet äga del i föreningens eller sam­

fundets förmögenhet, ävensom andra stiftelser än familjestiftelser, samt­

liga dock endast om och i den mån de äro skyldiga erlägga skatt för inkomst

[6 § 1 mom. b) förordningen om statlig förmögenhetsskatt].

c) Kommunal inkomstskatt.

Förenämnda från skattskyldighet till statlig inkomstskatt befriade juri­

diska personer äro jämväl frikallade från skattskyldighet till kommunal

inkomstskatt. Skattskyldighet vid den kommunala beskattningen förelig­

ger dock beträffande akademier, Nobelstiftelsen och allmänna undervis­

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

19

ningsverk för inkomst av fastighet [53 § 1 mom. d) kommunalskattelagen] samt i fråga om landsting, kommuner och andra menigheter ävensom kyr­ kor ra. fl. juridiska personer för inkomst av fastighet och av rörelse [53 § 1 mom. c) och e) samma lag].

d) Fastighetsskatt.

Från skatteplikt till fastighetsskatt undantagas bl. a.: 1) kommuns eller annan menighets byggnader för bl. a. religionsvård eller undervisning [5 § 1 mom. d) kommunalskattelagen],

2) byggnader som tillhöra akademier samt Nobelstiftelsen, så ock all­ männa undervisningsverk, sjukvårdsinrättningar vilkas verksamhet ej be- drives i vinstsyfte, barmhärtighetsinrättningar samt sådana stiftelser och föreningar som avses i 53 § 1 mom. e) kommunalskattelagen, därest bygg­ naderna äro avsedda för nämnda institutioners verksamhet såsom sådana, ävensom dylika institutioner tillhöriga allmänna platser [5 § 1 mom. e) kommunalskattelagen], samt

3) sammanslutningar eller enskilda tillhöriga kyrkobyggnader och böne­ hus [5 §‘ 1 mom. h) samma lag].

Därest här angiven fastighet jämväl användes för industriellt eller där­ med jämförligt ändamål eller mot vederlag upplåtes åt annan till begag­ nande, föreligger skatteplikt för däremot svarande del av fastighetens värde.

Vid inkomstbeskattningen — såväl den statliga som den kommunala — åtnjuter ägare av sådan fastighet, varom i 5 § 1 mom. kommunalskatte­ lagen förmäles, skattefrihet för inkomst av fastigheten genom dess begag­ nande för de i nämnda mom. avsedda ändamål [7 § g) förordningen om statlig inkomstskatt samt 54 § d) kommunalskattelagen].

Beträffande

religiösa sammanslutningar

innebär 1942 års lagstiftning

icke någon ändring i vad förut gällt. Nuvarande bestämmelser innebära i detta hänseende, att »kyrkor» vid taxering till statlig inkomstskatt äro fri- kallade från skattskyldighet för sådan inkomst som ej härflutit av rörelse ävensom vid taxering till statlig förmögenhetsskatt från skattskyldighet för förmögenhet, i den mån skattskyldighet ej föreligger för inkomst. Vid taxering till kommunal inkomstskatt äro »kyrkor» frikallade från skatt­ skyldighet för annan inkomst än av fastighet och av rörelse. Från skatte­ plikt till fastighetsskatt undantagas bl. a. sammanslutningar eller enskilda tillhöriga kyrkobyggnader och bönehus, varvid dock, om sådan fastighet mot vederlag upplåtes åt annan till begagnande, skatteplikt föreligger för däremot svarande del av fastighetens värde. I den mån fastighet av ifråga­ varande slag är undantagen från skatteplikt till fastighetsskatt, föreligger vid såväl den statliga som den kommunala inkomstbeskattningen skatte­ frihet för inkomst av fastigheten genom dess begagnande för avsett ända­ mål. Därav följer att kyrkobyggnader och bönehus ej heller skola vid taxe­ ring till statlig förmögenhetsskatt anses såsom skattepliktig förmögenhet,

20

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

även om den sammanslutning, som äger en fastighet av detta slag, i övrigt

är skattskyldig för sin inkomst. (Jfr SOU 1946: 79 med förslag till om­

läggning av den direkta statsbeskattningen m. in. s. 266—267 och prop.

nr 212/1947 s. 355—356.)

Rörande tolkningen av begreppet »kyrkor» yttrade 1936 års skattekom-

mitté, att därmed enligt kommitténs uppfattning avsåges dels de fall, där

kyrklig egendom icke tillhörde vederbörande församling, utan kyrkan så­

som ägare till sådan egendom vore att betrakta såsom självständigt rätts­

subjekt, dels ock de kyrkliga sammanslutningar, som kunde betecknas så­

som kyrkosamfund. Skattekommittén framhöll vidare, att till kyrkosamfund

torde räknas sådana sammanslutningar, som blivit erkända av staten enligt

1S73 års förordning angående främmande trosbekännare och deras re­

ligionsövning. Såsom kyrkosamfund finge även anses religiösa samfund av

mosaiska trosbekännare. Däremot räknades icke dit de s. k. frikyrkliga

samfunden. Ej heller inginge statskyrkans församlingar under begreppet

»kyrkor». Dessa församlingar åtnjöte emellertid skattebefrielse på grund

av bestämmelsen om skattefrihet för »landsting, kommuner och andra me­

nigheter».

I 1941 års förordning om arvsskatt och gåvoskatt intager bl. a. »kyrka,

landsting, kommun eller annan menighet» en i skattehänseende privile­

gierad ställning. Dåvarande departementschefen erinrade härom i proposi­

tionen nr 134 till 1942 års riksdag och framhöll i anslutning härtill, att be­

greppet »kyrka» i nämnda förordning torde ha den av 1936 års skatte-

konnnitté angivna innebörden.

Såsom nämnts ingå icke de frikyrkliga sammanslutningarna i begreppet

»kyrkor». Dessa sammanslutningar åtnjuta fördenskull enligt nu gällande

bestämmelser icke skattefrihet för sina inkomster i vidare mån än såvitt

avser inkomst av kyrkobyggnad eller bönehus genom fastighetens begag­

nande för avsett ändamål.

Frågan om en utvidgning av området för skattefriheten att avse även

de frikyrkliga sammanslutningarna berördes emellertid av 1936 års skatte-

kommitté, som därvid yttrade i huvudsak följande. Kommittén ansåge, att

billighetsskäl talade för en förmånligare ställning i beskattningshänseende

beträffande åtminstone vissa frikyrkliga sammanslutningar. Dessa bedreve

en verksamhet, som för en mycket stor del av vårt folk ansåges vara av

betydande värde och som även torde vara förtjänt av uppskattning från

det allmännas sida. Det borde i detta sammanhang ej heller förbises, att

utvecklingen i fråga om de frikyrkliga sammanslutningarna icke följt de

linjer, som lagstiftarna tänkte sig vid tillkomsten av 1873 års förordning.

Då utgick man ifrån att de, som ej helt anslöte sig till statskyrkans troslära,

skulle utträda ur statskyrkan och bilda ett av staten erkänt kyrkosamfund.

Hade utvecklingen gått i denna riktning, skulle många av dessa samman­

slutningar redan enligt dåvarande skattelagstiftning åtnjuta skattebefri­

else såsom »kyrkor». Men utvecklingen följde icke denna väg, utan de fri­

kyrkliga hade av olika skäl föredragit att kvarstanna inom statskyrkan och

Kungl. Maj. ts proposition nr 17 ö.

21

all genom sina sammanslutningar verka inom statskyrkans ram. Detta hade emellertid i beskattningshänseende lett till ogynnsamma konsekvenser för dessa sammanslutningar. Det måste synas obilligt, att de frikyrkliga sam­ manslutningarna på grund av att de ej utträtt ur statskyrkan skulle er­ hålla en sämre behandling i skattehänseende än sådana sammanslutningar som tagit detta steg och bildat särskilda kyrkosamfund.

Skattekommittén framhöll emellertid vidare, att mot beviljande av skatte­ förmåner kunde invändas att ifrågavarande sammanslutningar ofta torde bedriva ekonomisk verksamhet såsom exempelvis bokförlags-, bokhandels- eller pensionatrörelse. Det vore lämpligt —- yttrade kommittén — att de sammanslutningar, som kunde ifrågakomma till skattefrihet, avskilde all ekonomisk verksamhet och läte densamma övertagas av särskilt bildade rättssubjekt. Därtill komme, att stora svårigheter uppstode, då det gällde att avgöra, vilka sammanslutningar som kunde medgivas en i skattehän­ seende privilegierad ställning. Uppenbart vore också, att för att skattefrihet skulle få åtnjutas av de frikyrkliga sammanslutningarna vissa krav måste uppställas beträffande såväl deras organisation som deras verksamhetssätt. En utredning i dessa hänseenden förutsatte emellertid mera ingående un­ dersökningar än som skattekommittén i detta sammanhang kunde verk­ ställa. Kommittén framlade fördenskull icke något förslag i ämnet utan hänvisade till att frågan om de frikyrkliga sammanslutningarnas rättsliga ställning kunde förväntas bliva föremål för särskild utredning.

I propositionen nr 134 till 1942 års riksdag följdes kommittéförslaget i ifrågavarande del. Emellertid uttalade dåvarande departementschefen, att det enligt hans mening i och för sig vore tveksamt, huruvida enskilda religiösa sammanslutningar borde i beskattningshänseende intaga en för­ månligare ställning än andra sammanslutningar med ideella syften. Depar­ tementschefen tilläde, att det i varje fall, såsom skattekommittén fram­ hållit, knappast kunde ifrågakomma att förläna dem en ovillkorlig skatte­ frihet.

Dissenterlagskom m ittén.

Kommittén har föreslagit, att »sådana särskilda trossamfund och tros- sammanslutningar vilka utöva kyrklig verksamhet» skola upptagas bland de i 7 § f) förordningen om statlig inkomstskatt angivna rättssubjekt, vilka äro frikallade från skattskyldighet för all annan inkomst än sådan, som härflutit av rörelse.

Stadgandet i 53 § 1 mom. e) kommunalskattelagen, enligt vilket däri uppräknade rättssubjekt — desamma som angivas i 7 § f) förordningen om statlig inkomstskatt — frikallas från skattskyldighet för all annan inkomst än sådan, som härflutit av fastighet och av rörelse, skulle enligt förslaget ändras på motsvarande sätt som stadgandet i sistnämnda författningsrum. I anslutning härtill har kommittén föreslagit, att i anvisningarna till 53 § skulle införas eu ny punkt 7 av följande lydelse:

22

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

7. Med kyrkor avses de stundom förekommande fall, där vederbörande

lokalkyrka, domkyrka e. d. såsom ägare till viss för svenska kyrkans verk­

samhet avsedd egendom anses utgöra juridisk person. Huruvida särskilt

trossamfund eller trossammanslutning är förhanden bedömes enligt reli­

gionsfrihetslagen. Samfundet eller sammanslutningen skall sålunda hava

antagit samfundsordning eller stadgar, utvisande bland annat samfundets

eller sammanslutningens ändamål samt allmänna riktlinjer för dess verk­

samhet. För att verksamheten skall kunna betraktas såsom kyrklig förut-

sättes, att samfundet eller sammanslutningen har pastorer eller religions-

lärare, disponerar kyrkolokal samt regelbundet förrättar offentlig guds­

tjänst, vilken skall överensstämma med kristen eller såvitt angår särskilt

trossamfund med kristen eller mosaisk trosåskådning. Frågan om skatt­

skyldigheten för en till visst trossamfund eller viss trossammanslutning

ansluten församling bedömes efter motsvarande grunder.

Enligt kommittéförslaget skulle vidare den i 5 § 1 inom e) gjorda uppräk­

ningen av institutioner, som äro undantagna från skatteplikt för dem till­

höriga byggnader, kompletteras med »kyrkor, sådana särskilda trossam­

fund och trossammanslutningar som avses i 53 § 1 mom. e)». Stadgandet

i 5 § 1 mom. h) kommunalskattelagen om skattefrihet för sammanslut­

ningar och enskilda tillhöriga kyrkobyggnader och bönehus har därjämte

föreslagits skola erhålla sådan avfattning, att därav framginge att stad­

gandet endast gällde för de fall, som ej kunde anses hänförliga under 5 §

1 mom. e).

Kommittén har i motiveringen till sitt förslag i nu angivna delar inled­

ningsvis anfört följande:

Några mera genomgripande förändringar i jämförelse med vad förut gällt

medförde icke 1942 års lagstiftning rörande ideella föreningars och stiftel­

sers beskattning, utan skattefriheten kan enligt denna lagstiftning i stort

sett sägas vara reglerad på ungefärligen samma sätt som tidigare. Vissa

ändringar i fråga om skattefrihetens omfattning genomfördes dock genom

denna lagstiftning. Med författningsändringarna åsyftades emellertid fram­

för allt att erhålla en tydligare formulering i författningstekniskt hänseende

och en klarare gränsdragning mellan skattefria och skattskyldiga rättssub­

jekt. Vad särskilt angår denna gränsdragning avsågs med de nya bestäm­

melserna att vinna en viss systematik vid skattefrihetens reglering, varvid

dock hänsyn icke togs till de religiösa sammanslutningarna. Denna systema­

tik kan i korthet uttryckas så, att först bestämts vissa ändamål, som ansetts

böra föranleda skattefrihet. Enligt 1936 års skattekommittés förslag hän­

fördes till sådana högt kvalificerade ändamål främjande av undervisning,

barnuppfostran, sjukvård och annan hjälpverksamhet samt vetenskaplig

forskning. Sedan detta urval skett, ha i författningstexten angivits vissa in­

rättningar, som främja dessa ändamål. Sådana inrättningar äro bl. a. aka­

demier, allmänna undervisningsverk, sjukvårdsinrättningar, vilkas verksam­

het ej bedrives i vinstsyfte, och barmhärtighetsinrättningar. Slutligen har i

författningstexten lämnats en beskrivning av de övriga stiftelser och för­

eningar, som — annorledes än å egen inrättning — främja samma ändamål

som de uppräknade slagen av inrättningar. Sålunda har skattefrihet medgi­

vits bl. a. stiftelser, som ha till huvudsakligt ändamål att utan begränsning

till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, främja vård och upp­

fostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller

utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja ve­

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

23

tenskaplig foi-skning, ävensom sådana föreningar, vilka, utan att i sin verk­ samhet tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen, huvudsakligen ver­ ka tör ändamål av den i fråga om stiftelser här angivna art.

1942 års lagstiftning grundar sig således på den tanken, att ändamål, som kunna anses likvärdiga, skola erhålla en lika behandling i beskattningshän­ seende. En annan grundförutsättning för denna lagstiftning är, att ända­ målet sådant detsamma visar sig i den bedrivna verksamheten — och ej endast ändamålet enligt stadgar e. d. — bör vara avgörande för frågan, huruvida skattefrihet skall medgivas eller icke.

Även om genom den år 1942 vidtagna regleringen av skattefriheten ett stort antal stiftelser och föreningar torde komma i åtnjutande av skatte­ frihet, lärer det knappast kunna förnekas, att bestämmelserna härom äro utformade med rätt stor stränghet. I utländsk lagstiftning äro skattefrihets- reglerna för stiftelser och föreningar med allmännyttigt ändamål i regel be­ tydligt mera vidsträckta än i vårt land. Den återhållsamhet i detta hänseende, som sålunda utmärker vår skattelagstiftning till skillnad från flertalet andra länders, torde närmast bero därpå att den vissa rättssubjekt medgivna skatte­ friheten av statsmakterna i vårt land ansetts irrationell. En vissa rättssubjekt medgiven skattefrihet har nämligen — enligt vad som vid upprepade till­ fällen uttalats från riksdagens sida — ansetts böra betraktas som ett från det allmänna lämnat stöd till den av dessa rättssubjekt bedrivna verksam­ heten. Eftersom skatten bestämmes med hänsyn till storleken av inkomsten eller förmögenheten, blir resultatet av skattefriheten att den därigenom er­ hållna förmånen ökar i samma mån som inkomsten eller förmögenheten växer. Vid behandlingen av frågor om utvidgning av skattefriheten har för­ denskull riksdagen, som därvid intagit eu mycket restriktiv ståndpunkt, åtskilliga gånger framhållit, att, därest stöd från det allmännas sida anses påkallat, sådant stöd ej bör lämnas genom skattefrihet utan genom anslag till den av vederbörande rättssubjekt bedrivna verksamheten. Av vad som förekommit dels under förarbetena till nu gällande bestämmelser i ämnet och dels under de senare åren vid riksdagsbehandlingen av hithörande frågor torde sålunda kunna dragas den slutsatsen, att en utsträckning av skattefri­ heten ej gärna kan ifrågasättas i vidare mån än att den ytterligare skatte­ friheten i systematiskt hänseende anknyter till och är förenlig med de nu­ varande skattefrihetsreglernas principiella uppläggning.

De

religiösa sammanslutningarna

intaga för närvarande så till vida en

särställning, att en utvidgning av skattefriheten för dem ifrågasatts redan i samband med tillkomsten av nu gällande bestämmelser, varvid emellertid ståndpunktstagandet till denna fråga uppskjutits i avbidan på ytterligare utredning. 1930 års skattekommitté framhöll bl. a., att billighetsskäl talade för en förmånligare ställning i beskattningshänseende beträffande åtmin­ stone vissa frikyrkliga sammanslutningar. Kommittén erinrade därvid om att sådana sammanslutningar, som vunnit erkännande såsom församlingar av främmande trosbekännare enligt 1873 års förordning, redan enligt nu­ varande bestämmelser åtnjuta skattefrihet såsom »kyrkor», medan däremot sådana sammanslutningar, som kvarstannat inom statskyrkan, icke erhålla motsvarande skattebefrielse. I anslutning härtill yttrade kommittén, att det måste synas obilligt att de frikyrkliga sammanslutningarna på grund av att de ej utträtt ur statskyrkan skola erhålla eu sämre behandling i skatte­ hänseende än sådana sammanslutningar som tagit detta steg och bildat sär­ skilda kyrkosamfund.

Att en dylik utformning av beskattningsreglerna beträffande olika slag av religiösa sammanslutningar är otillfredsställande torde vara uppenbart och behöver ej närmare utvecklas. Dissenterlagskominittén vill för sin del

24

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

endast tillägga, att eu sådan ordning även måste anses oförenlig med grun­

derna för 1942 års lagstiftning på detta område. Såsom förut nämnts avsågs

med denna lagstiftning, att ändamål, som kunna anses likvärdiga, skola

erhålla en lika behandling i beskattningshänseende. Lagstiftningens förar­

beten voro i främsta rummet inriktade på ett uppnående av just detta mål.

Då de religiösa sammanslutningarnas beskattning därvid icke underkasta­

des reglering, torde det nu ankomma på dissenterlagskommittén att fram­

lägga förslag till ändrade bestämmelser i ämnet i syfte att därigenom vinna

en mera tillfredsställande anordning av skattefriheten för dessa rättssub­

jekt. Kommittén har därvid funnit angeläget att eftersträva en sådan lös­

ning, som i största möjliga utsträckning ansluter sig till grunderna för

1942 års lagstiftning.

Kommittén har därefter övergått till att behandla frågan om på vad sätt

en omreglering av skattefriheten för de

religiösa sammanslutningarna

skulle kunna äga rum. Därvid har kommittén till en början framhållit, att

genomförandet av en likställighet mellan de religiösa sammanslutningarna

av olika slag inbördes givetvis icke med nödvändighet behövde ske genom

en utvidgning av skattefriheten till rättssubjekt, som nu vore underkastade

skattskyldighet, utan också kunde vinnas på motsatt väg eller genom ett

upphävande av den nuvarande skattefriheten för »kyrkor».

Kommittén har beträffande sistnämnda fråga erinrat om att församling­

arna inom svenska kyrkan åtnjöte skattefrihet på grund av stadgandena

om skattefrihet för »landsting, kommuner och andra menigheter» [7 § d)

iörordningen om statlig inkomstskatt och 53 § 1 mom. c) kommunalskatte-

lagen]. Denna skattefrihet avsåge vid statsbeskattningen all inkomst och

vid kommunalbeskattningen annan inkomst än av fastighet och av rörelse.

Skattefriheten för »kyrkor» måste ses i samband med skattefriheten för

svenska kyrkans församlingar. Att de sistnämnda erhållit skattefrihet be­

rodde givetvis därpå att den kyrkliga kommunen icke rimligen borde in­

taga en sämre ställning i beskattningshänseende än den borgerliga kommu­

nen, landsting och andra menigheter. Den nu medgivna skattefriheten för

»kyrkor» kunde sålunda närmast anses motiverad därmed att även i så­

dana fall, då kyrklig egendom icke tillhörde vederbörande församling, en

motsvarande skattefrihet borde tillgodonjutas. I ett land, där religionsfri­

het rådde, borde vidare de utom svenska kyrkan stående trossamfunden

äga samma skatteförmåner som kyrkans inrättningar. På grund av nu an­

förda omständigheter finge det anses uteslutet, att en likställighet mellan

religiösa sammanslutningar inbördes skulle kunna vinnas genom ett upp­

hävande av den nu medgivna skattefriheten för »kyrkor».

Kommittén har härefter upptagit frågan på vad sätt och i vilken

omfattning en utvidgning av den nuvarande skatt e-

triheten borde äga rum för att därigenom en större likställighet

mellan olika slag av religiösa sammanslutningar skulle kunna åstadkom­

mas. Därvid har kommittén framhållit, att såsom en allmän riktlinje syntes

böra uppställas, att de sammanslutningar, som skulle komma att beröras

av den utvidgade skattefriheten, skulle likna de rättssubjekt, som i nu gäl-

25

Jande författningstext inrymdes under begreppet »kyrkor», eller eljest ut­ öva en verksamhet, .som kunde anses likvärdig med den av svenska kyr­ kan liksom även med den av övriga »kyrkor» bedrivna verksamheten. Ur taxeringsteknisk synpunkt vore det vidare önskvärt, att förutsättningar­ na för skattefriheten i möjligaste mån vore lätta att konstatera och att taxeringsmyndigheterna sålunda icke ställdes inför mera svårbedömliga tolkningsfrågor. En reglering av skattefriheten på detta område skulle otvi­ velaktigt underlättas, om det läte sig göra att finna några rent objektiva kännetecken, vilka skulle kunna anses utmärkande för de sammanslut­ ningar som borde jämställas med »kyrkor» men däremot ej vore förhanden hos andra religiösa sammanslutningar.

Kommittén har ifrågasatt, huruvida förekomsten av egen sakraments­ förvaltning (dop och nattvard) skulle kunna komma i fråga såsom ett dylikt objektivt kännetecken. En differentiering av de olika religiösa sammanslut­ ningarna med hänsyn till huruvida egen sakramentsförvaltning funnes eller ej skulle emellertid enligt kommitténs uppfattning icke leda till ett tillfreds­ ställande resultat. Av sammanslutningar, som kunde anses tämligen lik­ värdiga, hade en del egen sakramentsförvaltning, andra däremot icke. Att låta denna omständighet vara avgörande för frågan, huruvida skattefrihet borde medgivas eller icke, kunde fördenskull icke anses utgöra en ratio­ nell lösning och skulle icke skänka den rättvisa åt de religiösa sammanslut­ ningarna inbördes, som här borde eftersträvas.

Kommittén har därför funnit, att en annan definition på de samman­ slutningar, som borde erhålla skattefrihet i likhet med »kyrkor», måste utformas. Det gällde därvid i första hand att bilda sig en uppfattning om arten av de religiösa sammanslutningar, som kunde finnas. Kommittén finge i detta sammanhang erinra om att 2 § i dess förslag till religionsfri­ hetslag innehölle en allmän bestämmelse om rätt för envar att samman­ sluta sig med andra för religiös gemenskap och verksamhet. I förslaget ha­ de bestämmelser givits angående vissa slag av religiösa sammanslutningar, nämligen sådana som i förslaget erhållit benämningarna särskilda trossam­ fund och trossammanslutningar. Såväl särskilda trossamfund som tros- sammanslutningar utmärktes av att de hade en offentlig religionsövning, men de skiljde sig från varandra huvudsakligen därutinnan att de särskil­ da trossamfundens medlemmar icke tillhörde svenska kyrkan, medan där­ emot medlemmarna i trossammanslutningarna gjorde detta. Ett särskilt trossamfund skulle ha antagit en samfundsordning och en trossamman- slutning stadgar.

Kommittén har ansett det uteslutet, att skattefrihet skulle kunna medgivas alla de sammanslutningar »för religiös gemenskap och verksamhet», vilka kunde inrymmas under 2 § i kommitténs förslag till religionsfrihetslag, eller sålunda alla föreningar och andra samfundsbildningar med ett re­ ligiöst syfte. Vid sådant förhållande har kommittén tagit under övervä­ gande, huruvida icke .skattefrihet kunde tillerkännas sådana kvalificerade sammanslutningar med religiöst ändamål, vilka kunde betecknas såsom

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

26

särskilda trossamfund och trossammanslutningar. Såsom framginge av det

föregående avsåges med de särskilda trossamfunden sådana sammanslut­

ningar, vilkas medlemmar icke tillhörde svenska kyrkan, och dessa samfund

skulle fördenskull närmast komma att utgöra en motsvarighet till de nu­

varande erkända samfunden av främmande trosbekännare, vilka i den nu

gällande författningstexten inginge i begreppet »kyrkor». Räckvidden av

en eventuell bestämmelse om skattefrihet för särskilda trossamfund skulle

givetvis i främsta rummet komma att bliva beroende av i vilken omfattning

de religiösa sammanslutningarnas medlemmar begagnade rätten till utträde

ur svenska kyrkan. Vad anginge trossammanslutningarna, vilka verkade in­

om svenska kyrkans ram, vore dessa enligt nuvarande lagstiftning icke fri-

tagna från skattskyldighet. Det vore sålunda närmast beträffande trossam­

manslutningarna som den här ifrågasatta regleringen skulle innebära en

utvidgning av området för skattefriheten.

I anslutning härtill har kommittén anfört:

Emellertid kan det enligt kommitténs mening icke ifrågasättas, att alla

de sammanslutningar, som kunna betecknas såsom särskilda trossamfund

eller trossammanslutningar, skola erhålla skattefrihet. Såsom förut nämnts

bör den reglering, som här skall äga rum, i systematiskt avseende anknyta

till och vara förenlig med de nuvarande skattefrihetsreglernas principiella

uppsägning- Dessa regler utgå ifrån såsom en självklar förutsättning, att

endast sådana rättssubjekt böra komma i åtnjutande av skattfrihet, som i

sin verksamhet visa en hög grad av allmännytta. Att en sammanslutning är

så organiserad och har ett sådant syfte, att den kan betecknas såsom särskilt

trossamfund eller trossammanslutning, innebär i och för sig icke något bevis

för att en förmånsställning för densamma i beskattningsavseende är moti­

verad. Det skulle kunna tänkas, att trossamfundet eller trossammanslut-

ningen icke utövar någon egentlig religiös verksamhet eller utövar sådan

verksamhet endast i ringa utsträckning. Med hänsyn härtill bör såsom för­

utsättning för skattefrihet krävas, att trossamfundet eller trossammanslut-

ningen verkligen utövar en religiös verksamhet samt att denna verksamhet

skall vara av allmännyttigt slag.

Vid den differentiering, som här således är erforderlig, kan i överens­

stämmelse med nu gällande lagstiftning den inskränkningen göras, att

skattefrihet medgives endast kristna och mosaiska trossamfund och tros­

sammanslutningar. I övrigt lärer dock en differentiering efter trosåskåd­

ningens art eller eljest efter rent religiösa utgångspunkter icke böra ske,

eftersom en sådan anordning måste anses stridande mot religionsfriliets-

principen. För kommittén har det framstått såsom uppenbart, att det krav,

som i främsta rummet bör ställas på en differentiering efter allmännyttan,

är att denna princip icke kan anses åsidosatt.

Kommittén har anfört att den övervägt flera möjligheter för vinnande äv­

en differentiering efter allmännyttan. Den väg, som kommittén slutligen

stannat för, innebure, att differentieringen skulle ske efter verksamhetens art

eller närmare bestämt efter vad man skulle kunna kalla intensiteten i den

religiösa verksamheten. Kommitténs förslag innebure, att skattefrihet enligt

53 § 1 mom. e) kommunalskattelagen och 7 § f) förordningen om statlig

inkomstskatt skulle tillkomma — förutom kyrkor — sådana särskilda tros­

samfund och trossammanslutningar, vilka utövade

kyrklig

verksamhet. För

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

27

att verksamheten skulle kunna betraktas såsom kyrklig förutsattes, att trossamfundet eller trossammanslutningen hade pastorer eller religions- lärare, disponerade kyrkolokal samt regelbundet förrättade offentlig guds­ tjänst, vilken skulle överensstämma med kristen eller, såvitt anginge sär­ skilt trossamfund, med kristen eller mosaisk trosåskådning. Frågan om skattskyldigheten för en till visst trossamfund eller viss trossammanslut- ning ansluten församling bedömdes efter motsvarande grunder.

Beträffande villkoren för att kyrklig verksamhet skulle kunna anses vara förhanden har kommittén vidare framhållit, att något krav på att en för­ samling skulle ha anställt en egen pastor icke torde böra uppställas. Om flera församlingar hade en gemensam pastor, förelåge sålunda intet hinder för skattefrihet, såvida de övriga i anvisningspunkten angivna förutsätt­ ningarna vore uppfyllda. Det syntes ej heller böra krävas, att vederbörande pastor åtnjöte lön av församlingen. Även frivilligt utfört arbete vore i detta hänseende tillfyllest. Uttrycket »disponerar kyrkolokal» omfattade givetvis även det fall, då lokalen ej ägdes av sammanslutningen utan endast förhyr­ des. Däremot syntes böra krävas, att den lokal, som begagnades för an­ daktsstunderna, vore av sådan beskaffenhet att den varaktigt kunde tjäna detta ändamål. En profan lokal, som tillfälligtvis ställts till förfogande för en religiös sammanslutnings andaktsövning, kunde således icke betraktas såsom kyrkolokal. Om en sammanslutning, som hade kyrkolokal, undan­ tagsvis begagnade en dylik mera primitiv möteslokal eller hölle andaktsstun­ der i det fria, inverkade detta givetvis dock ej på skattefriheten.

Att kyrklig verksamhet sålunda enligt förslaget likställdes med de kvali­ ficerade slag av allmännyttig verksamhet, som enligt gällande bestämmel­ ser föranledde skattefrihet, har kommittén funnit sakligt berättigat. Här- utinnan har kommittén anfört:

Enligt västerländsk kristen uppfattning har kyrklig verksamhet (för­ kunnelse, själavård, undervisning o. d.) sedan gammalt ansetts intaga en framskjuten ställning i jämförelse med annan ideell verksamhet. Visser­ ligen skulle mot den föreslagna utvidgningen av skattefriheten kunna resas den invändningen, att — i olikhet med flertalet av de ändamål som nu föranleda skattefrihet och som i stor utsträckning avse uppgifter av social­ vårds karaktär — full enighet icke råder inom olika befolkningsgrupper om värdet av kyrklig och annan religiös verksamhet. Vid bedömandet av frå­ gan om skattefrihetens omfattning bör emellertid icke vara utslagsgivande den omständigheten, att en viss ideell verksamhet vinner uppskattning hos

alla

befolkningsgrupper. Det avgörande bör i stället vara, huruvida det

allmänna — närmast staten — finner ett visst slags verksamhet vara i så hög grad samhällsgagnande, att densamma skäligen bör likställas med sådan verksamhet som nu föranleder skattefrihet. Enligt kommitténs me­ ning är detta fallet med den religiösa verksamhet, vilken såsom helhet be­ traktad kan anses vara av kyrklig karaktär. Förslaget innebär, att fullgö­ randet av sådana religiösa funktioner, vilka kunna sägas vara utmärkande för svenska kyrkans och de nuvarande erkända trossamfundens verksam­ het, kominer att medföra skattefrihet, oavsett huruvida den ifrågavarande verksamheten utövas inom eller utom svenska kyrkan. Genom förslaget vinnes sålunda, att likställighet i beskattningshänseende uppnås mellan

Kungl. Maj.ts proposition nr 17ö.

28

olika slag av religiösa sammanslutningar, vilka med hänsyn till verksam­

hetens art och omfattning kunna anses likvärdiga. Kommitténs förslag i

denna del går för övrigt helt i linje med kommitténs i övrigt framlagda

förslag. Då kommittén föreslår fritt utträde ur svenska kyrkan och över

huvud taget utformat sitt förslag i syfte att erhålla större likställighet mel­

lan de frikyrkliga sammanslutningarna och svenska kyrkan, skulle därmed

stämma mindre väl överens, om skattefrihetsreglerna vore mera restriktiva

beträffande dessa sammanslutningar än i fråga om svenska kyrkan.

Kommittén har i detta sammanhang framhållit ytterligare en omständig­

het, som kunde anses tala för den föreslagna utvidgningen av skattefrihe­

ten för vissa religiösa sammanslutningar. Enligt gällande bestämmelser

skulle, om en ideell förening i sin verksamhet främjade ändamål av olika

slag, av vilka något eller några men ej alla vore av beskaffenhet att böra

föranleda skattefrihet, det huvudsakliga ändamålet med verksamheten vara

avgörande för frågan om skattefriheten. Att en sådan reglering kunde med­

föra olägenheter för skattskyldiga med verksamhet av flera slag hade fram­

stått såsom uppenbart redan vid tillkomsten av gällande bestämmelser.

Metoden att låta det huvudsakliga ändamålet vara bestämmande i ifråga­

varande avseende hade dock — i brist på annan framkomlig väg — ansetts

böra godtagas. I propositionen till 1942 års riksdag hade emellertid av då­

varande departementschefen anvisats en möjlighet till undvikande av de

oförmånliga konsekvenserna av denna reglering. Departementschefen hade

nämligen anfört, att enligt hans mening borde i de fall, då medel för olika

ändamål enligt bindande föreskrifter hölles klart avskilda från varandra,

dessa medel anses i beskattningshänseende tillhöra särskilda rättssubjekt.

1 åtskilliga av de fall, där ett förvaltande organ hade att med anförtrodda

medel tillgodose olika ändamål men någon för framtiden bindande upp­

delning av medlen på de olika ändamålen icke förelåge, syntes enligt depar­

tementschefens mening en sådan uppdelning utan större svårighet kunna

komma till stånd.

I anslutning härtill har kommittén anfört:

I vad mån härav berörda skattskyldiga begagnat sig av den av departe­

mentschefen sålunda anvisade utvägen för vinnande av en sakligt sett rik­

tigare taxering undandrager sig kommitténs bedömande. Det torde emeller­

tid enligt kommitténs mening icke kunna råda någon tvekan om att olä­

genheterna av gällande bestämmelser äro särskilt "stora beträffande sam­

manslutningar med religiöst syfte. Regelmässigt förhåller det sig så, att

dylika sammanslutningar — förutom den religiösa verksamheten — ha väl­

görenhet mot behövande såsom en mer eller mindre betydelsefull verksam­

hetsgren. Till en del kan A’äl även i fråga om de religiösa sammanslutning­

arna en uppdelning av verksamhetsgrenarna på skilda rättssubjekt äga

rum, framför allt givetvis beträffande sammanslutningarna anförtrodda

donationsfonder. I stor utsträckning äro emellertid de olika verksamhets­

grenarna så inflätade i varandra, att en uppdelning därav på skilda rätts­

subjekt icke låter sig göra. Särskilt gäller detta i de ofta förekommande

fall, då kollektmedel och andra insamlade medel användas för välgörenhet.

Genom den föreslagna utvidgningen av skattefriheten vinnes, vad angår de

fast organiserade sammanslutningarna, en mera tillfredsställande reglering

på ifrågavarande område.

Kungl. Maj.ts proposition nr 17

J.

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

29

I systematiskt och terminologiskt avseende bör uppmärksammas, att kommitténs förslag innebär eu avvikelse från nu tillämpad tolkning av be­ greppet »kyrka». Efter att ha redogjort för den nuvarande tolkningen av begreppet »kyrka» har kommittén härutinnan anfört:

Efter genomförandet av dissenterlagskommitténs förslag kommer något erkännande från statens sida av samfund av främmande trosbekännare ej längre att ske. Även ett tidigare enligt 1873 års förordning lämnat erkän­ nande av visst samfund kommer att förlora sin betydelse, eftersom sam­ fundet enligt kommitténs förslag blir att hänföra till kategorien särskilda trossamfund. De nuvarande erkända samfunden komma således att åtnjuta skattefrihet under samma förutsättning som övriga särskilda trossamfund, nämligen att de utöva kyrklig verksamhet. Kommittén har således ställts inför frågan, huruvida ordet »kyrkor» bör bibehållas i författningstexten eller om detta ord bör utgå och ersättas med någon annan benämning eller med en beskrivning av de rättssubjekt, som kunna anses ingå i begreppet »kyrka», sedan de nuvarande erkända samfunden av främmande trosbe­ kännare avskilts från detta begrepp.

Vid kommitténs övervägande av denna fråga har beaktats önskvärdheten av att rent terminologiska ändringar i författningstexten icke ske. Om ett uttryck fått en viss innebörd, är det givetvis i och för sig mindre lämpligt att vid en ändring av lagstiftningen använda samma uttryck med en annan innebörd. I detta fall är det emellertid att märka, att begreppet »kyrka» icke anknyter till de enligt 1873 års förordning erkända samfunden. Detta begrepp förekom första gången i 1835 års bevillningsförordning och alltså långt före tillkomsten av 1873 års förordning. Att begreppet sedan kommit att avse bl. a. de erkända samfunden av främmande trosbekännare beror på praxis. Om 1873 års förordning, såsom av kommittén föreslås, blir upphävd, måste givetvis ifrågavarande begrepp få en annan innebörd än det nu har. Det synes fördenskull ej vara nödvändigt att avskaffa även detta begrepp. Därtill kommer, att det vid kommitténs överväganden befunnits att begrep­ pet »kyrka» i dess mera begränsade innebörd — d. v. s. såsom avseende till svenska kyrkan anknutna rättssubjekt — näppeligen lärer kunna ersättas med någon annan benämning, som bättre uttrycker vad som menas med detsamma.

I anslutning till 1936 års skattekommittés tolkning av begreppet »kyrka» har kommittén ställt frågan, i vilka fall svenska kyrkan kan betraktas så­ som särskilt rättssubjekt. Kommittén, som ansett önskvärt, att denna fråga erhölle eu närmare belysning, har sammanställt vissa av på detta område sakkunniga gjorda uttalanden rörande den kyrkliga egendomens rättsliga ställning. Beträffande denna sammanställning torde jag få hänvisa till be­ tänkandet s. 272—275.

Kommittén har ansett det framgå av de gjorda uttalandena, att åtminstone lokalkyrkor och domkyrkor kunde utgöra särskilda rättssubjekt. Troligen funnes även andra hithörande rättssubjekt, men någon fullständig klarhet rörande frågan i vilka fall kyrklig egendom utgjorde ett särskilt rättssub­ jekt syntes icke kunna erhållas. Att i författningstexten giva en beskrivning av alla de rättssubjekt, varom bär vore fråga, vore sålunda icke möjligt. För­ fattningstexten måste alltså utformas på sådant sätt, att den täckte alla tänkbara fall. Såsom förut nämnts funne kommittén hinder icke möta att här

30

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

bibehålla begreppet »kyrka» såsom avseende allenast de till svenska kyrkan

anknutna rättssubjekten. De nuvarande erkända samfunden av främmande

trosbekännare komme att ingå i begreppet »särskilt trossamfund» och er-

hölle enligt kommitténs förslag skattefrihet, därest de utövade kyrklig verk­

samhet.

I den av kommittén föreslagna författningstexten har intet nämnts om

skattefrihet för stiftelser med samma ändamål som de sär­

skilda trossamfunden och trossammanslutningarna. Kommittén har emeller­

tid framhållit, att frånvaron av en uttrycklig bestämmelse härutinnan icke

innebure, att donationsfonder, vilka vore anförtrodda ett trossamfund eller

en trossammanslutning men bleve självständigt taxerade, skulle vara un­

derkastade skattskyldighet, därest deras ändamål ej vore av den art, att

detsamma föranledde skattefrihet redan enligt nuvarande bestämmelser.

Kommittén har härutinnan anfört i huvudsak följande:

Såsom framhållits redan av 1936 års skattekommitté har regeringsrätten

i ett flertal mål rörande kommunala donationsfonder ansett skattefrihet

böra medgivas, med stöd av de författningsrum, som gälla skattefrihet för

kommuner. Innebörden av denna tillämpning antogs av skattekommittén

vara, att skattefrihet ansetts böra tillkomma kommunala donationsfonder

dels om desamma främja ändamål, som det enligt lag åligger kommuner att

tillgodose, dels ock då vederbörande kommun på grund av en vidsträckt

formulering av donationsbestämmelserna äger själv bestämma det ända­

mål, som donationsfonden skall tillgodose. Det är alltså i sistnämnda fall

kommunens vidsträckta dispositionsrätt över de donerade medlen, som an­

setts böra föranleda skattefrihet. Dessa uttalanden gjordes av skattekom­

mittén med ledning av ett flertal under åren 1938 och 1939 meddelade rege-

ringsrättsutslag. Enligt vad dissenterlagskommittén inhämtat tillämpas fort­

farande denna praxis.

Numera ha i regeringsrätten även förekommit avgöranden beträffande

donationsfonder, vilka i det avseende, varom här är fråga, äro mera jäm­

förliga med trossamfundens och trossammanslutningarnas donationsfonder.

Sålunda meddelade regeringsrätten under år 1946 utslag angående ett stort

antal under olika akademiers förvaltning stående donationsfonders taxering

åren 1942 och 1943. Därvid avgjordes bl. a. tio mål rörande vissa under

akademiens för de fria konsterna förvaltning stående donationsfonder. Vid

bedömandet av innebörden i regeringsrättens ställningstagande i dessa mål

bör uppmärksammas, att konstakademien själv åtnjuter skattefrihet såsom

varande en akademi. Det ändamål, som främjas av konstakademien, är dock

icke av det slag, att detsamma i och för sig — d. v. s. då det tillgodoses av

ett annat rättssubjekt än akademien — bör föranleda skattefrihet. Samtliga

donationsfonder förklarades av regeringsrätten skattefria jämlikt grunder­

na för 53 § 1 mom. d) kommunalskattelagen samt 7 § e) förordningen om

statlig inkomst- och förmögenhetsskatt eller alltså enligt de författnings­

rum, som gällde i fråga om skattefriheten för bl. a. akademier. Att märka

är att dessa författningsrum åberopades även i de mål, som avsågo 1943

års taxering. Vid nämnda års taxering hade de år 1942 beslutade författ­

ningsändringarna på ifrågavarande område trätt i kraft, och efter dessa

ändringar hänfördes de skattefria stiftelserna i allmänhet under 53 § 1 mom.

e) kommunalskattelagen samt 7 § f) förordningen om statlig inkomst- och

förmögenhetsskatt. Såsom grund för skattefriheten åberopades i samtliga

Kungl. Maj. ts proposition nr 175.

31

målen det ändamål vederbörande fond hade att tillgodose och den akademien tillerkända dispositionsrätten till fondens avkastning.------- •—

Utgången i målen får anses visa, att om till ett rättssubjekt, som självt är berättigat att komma i åtnjutande av skattefrihet, donerats en fond, vilken tillgodoser samma ändamål som detta rättssubjekt eller till vilken fonds avkastning rättssubjektet har fri dispositionsrätt, skattefrihet med- gives för fonden. Innebörden av denna praxis torde kunna antagas vara, att i sådana fall fondens medel ansetts i beskattningshänseende likställda med det omförmälda rättssubjektets egna medel. Skattefrihet åtnjutes gi­ vetvis även, om en donationsfond har ett visst bestämt ändamål, som vis­ serligen faller utom ramen för det rättssubjekts ändamål, varom fråga är, men fondens ändamål är av det slag, att detsamma i och för sig föranleder skattefrihet. Om däremot i sistnämnda fall fondens ändamål icke är sådant, att detsamma i och för sig medför skattefrihet, anses fonden skattskyldig för sin inkomst och förmögenhet.

Kommittén utgår ifrån att de principer, som sålunda, såvitt kommittén kunnat finna, ligga till grund för nu rådande praxis, komma att tillämpas även beträffande till särskilda trossamfund och trossammanslutningar överlämnade donationsfonder, vilket efter genomförandet av kommitténs förslag torde komma att föranleda skattefrihet jämväl för flertalet sådana fonder. Vid sådant förhållande finner kommittén icke erforderligt att före­ slå införande av' särskilda bestämmelser med avseende å dessa fonder. Skall en särskild reglering äga rum beträffande donationsfonders skatte- rättsliga behandling, vilket i och för sig måhända kan anses önskvärt, bör en sådan reglering icke ske på ett isolerat område utan gälla alla de fall, där frågan kan få aktualitet.

Beträffande sådana stiftelser, vilka ej äro knutna till trossamfund eller trossammanslutningar men äro avsedda för främjande av något religiöst ändamål, finner kommittén icke anledning föreslå införande av bestämmel­ ser om skattefrihet. I dessa fall skall emellertid enligt kommitténs förslag skattefrihet icke ifrågakomma. Kommittén, som vid utformningen av sitt förslag ej velat ifrågasätta större utvidgning av området för skattefriheten än som kan anses klart motiverad, har nämligen icke funnit tillräckliga skäl föreligga för skattefrihet för stiftelser av nu angivet slag. Om en sådan fristående stiftelse har till syfte att främja ett kyrkligt ändamål — exem­ pelvis genom att avkastningen av stiftelsens tillgångar överlämnas till en trossammanslutning för tillgodoseende av dess kyrkliga verksamhet — skulle visserligen skäl kunna anses tala för att även en sådan stiftelse borde komma i åtnjutande av skattefrihet. Det bör emellertid besinnas, att den av kommittén föreslagna regleringen på nu ifrågavarande område grun­ dar sig på ej allenast verksamhetens art utan även vissa organisatoriska betingelser, nämligen egenskapen av särskilt trossamfund eller trossamman­ slutning. Med hänsyn härtill och till de taxeringstekniska svårigheter, som skulle kunna uppstå vid en utsträckning av skattefriheten till vissa stif­ telser av antytt slag, har kommittén icke ansett sig böra framlägga förslag i sådant hänseende. Kommittén håller ej heller för sannolikt, att något stör­ re antal stiftelser skulle kunna komma att beröras av eu dylik anordning.

Kommittén har gjort ett försök till en k 1 a s s i f i c e r i n g av ett täm­ ligen stort antal sammanslutningar av sådant slag, att desamma, såvitt kommittén kunnat finna, borde kunna ifrågakomma till skattefrihet en­ ligt kommitténs förslag. Härvid bär kommittén byggt på sin kännedom om de nu förefintliga sammanslutningarnas art och verksamhetssätt. Kom­

32

mittén har emellertid starkt understrukit att det bär endast vore fråga om

en exemplifiering och att det sålunda nu kunde finnas eller i framtiden

kunde komma att finnas andra rättssubjekt, hänförliga till särskilda tros­

samfund och trossammanslutningar, vilka utövade kyrklig verksamhet. Vi­

dare borde framhållas, att den gjorda klassificeringen byggde på samfun­

dens och sammanslutningarnas verksamhet, sådan den nu utövades, och

att en ändring av verksamheten kunde föranleda ändrad behandling i skat­

tehänseende. Slutligen ville kommittén påpeka att, om ett trossamfund eller

en trossammanslutning här angivits bland de skattefria, betydde icke detta,

att även alla dess församlingar utan vidare bleve skattefria. Församlingar­

na måste också uppfylla de uppställda kraven för skattefriheten, t. ex. att

utöva kyrklig verksamhet.

Till särskilda trossamfund och trossammanslutningar vilka utövade kyrk­

lig verksamhet syntes enligt kommittén kunna hänföras:

a) Följande nu

erkända församlingar:

Anglikanska kyrkans församlingar i Stockholm och Göteborg,

församlingar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro av Christian

Science,

Franska reformerta församlingen i Stockholm,

Grekisk-katolska ortodoxa församlingen i Stockholm,

Katolsk-apostoliska kyrkans (Irwingianerna) församlingar i Stockholm

och Norrköping,

ett stort antal församlingar av Metodistkyrkan,

de mosaiska församlingarna,

Nya kyrkans svenska församlingar i Stockholm och Göteborg,

Nya kyrkans församling i Stockholm,

Nya kyrkans samfund i Jönköping,

Nya kyrkans bekännares församling i Stockholm samt

Romersk-katolska kyrkans församlingar i Stockholm, Göteborg, Malmö,

Hälsingborg, Norrköping och Gävle.

b) Följande av de nuvarande

inomkyrkliga sammanslutningarna:

Evangeliska fosterlandsstiftelsen,

Frälsningsarmén,

Missionssällskapet bibeltrogna vänner,

församlingar inom Pingströrelsen,

Svenska alliansmissionen, .

Svenska baptistsamfundet,

Svenska frälsningsarmén,

Svenska missionsförbundet samt

Örebro missionsförening.

Härefter har kommittén anfört:

Såsom härav framgår ha alla de nuvarande erkända församlingarna av

främmande trosbekännare medtagits i den gjorda uppräkningen utom Vän­

nernas samfund (kväkarna), vilket samfund har en av staten erkänd för­

samling i Stockholm. Kommittén har nämligen funnit tveksamt, huruvida

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

33

detta samfund för närvarande kan anses utöva kyrklig verksamhet av så­ dan art, som enligt kommitténs förslag skall föranleda skattefrihet. Tvek­ samhet råder även beträffande Sjundedags-adventistsamfundet, Fribaptist­ samfundet och Helgelseförbundet. Kommittén vill emellertid icke göra nå­ got bestämt uttalande på denna punkt utan anser frågan böra få lösas vid tillämpningen.

Dissenterlagskommittén — som erinrat om att 1936 års skattekommitté såsom ett skäl mot beviljande av skatteförmåner för religiösa sammanslut­ ningar anfört, att dessa ofta torde driva ekonomisk verksamhet — har på grundval av deklarationsmaterialet för hela riket vid 1943 års taxering verkställt en undersökning rörande de religiösa sammanslut­ ningarnas ekonomiska förhållanden. Denna undersök­ ning hade givit vid handen, att enligt avlämnade deklarationer och andra uppgifter, uppgående till ett antal av omkring 1 000, behållen inkomst av rörelse redovisats endast av 34 sammanslutningar och med ett sammanlagt belopp av 404 159 kronor. Rörelsen hade, där sådan förekommit, i allmän­ het ej varit av någon mera betydande omfattning. I de fall, då rörelsen varit mera avsevärd, hade densamma utgjorts av förlagsrörelse (för böcker eller tidningar), bokhandel, hotell- och pensionatrörelse, vilohemsrörelse och vedgårdsrörelse.

Kommittén har i anslutning härtill anfört: Givetvis skulle den omständigheten, att en religiös sammanslutning be­ driver rörelse, med ett visst fog kunna sägas tala emot skattefrihet för sammanslutningen. Därvid bör dock ihågkommas, att, där rörelse bedri- ves, denna mestadels äger samband med sammanslutningens egentliga verk­ samhet samt att det just beträffande de religiösa sammanslutningarna med stor sannolikhet torde kunna antagas, att rörelseinkomsten användes för främjande av sammanslutningens religiösa ändamål. Härtill kommer att, även om en sådan sammanslutning i övrigt skulle medgivas skattefrihet, in­ komsten av rörelse självfallet skall beskattas. Redan i samband med till­ komsten av 1942 års författningsändringar på ifrågavarande område förut­ sattes, att sådana ideella föreningar och stiftelser, som då erhöllo skatte­ frihet, kunna bedriva rörelse, varför skattskyldighet föreskrevs för inkomst härav. Kommittén kan med hänsyn till vad nu anförts icke finna, att den omständigheten att vissa religiösa sammanslutningar bedriva rörelse, ut­ gör ett avgörande skäl mot den utvidgning av skattefriheten, som här ifrå­ gasatts.

Till belysande av verkningarna för stat och kommun av den av kommittén föreslagna utvidgningen av skat­ tefriheten har kommittén, såsom förut nämnts, på grundval av dekla­ rationsmaterialet vid 1943 års taxering verkställt en undersökning rörande de religiösa sammanslutningarnas i licla riket ekonomiska förhållanden.

Rörande de vid undersökningen tillämpade beräkningsgrunderna har kommittén anfört, att vid undersökningen medtagits i huvudsak endast så­ dana skattskyldiga, för vilka till kommunal inkomstskatt beskattningsbar inkomst eller till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt beskattningsbart belopp fastställts. Därutöver hade emellertid — för vinnande av en jäm-

Biliang till riksdagens protokoll 1951. 1 samt. Nr 175.

34

Kungl. Maj.ts proposition nr 17 ö.

förelse med skatteutfallet enligt det vid 1947 års riksdag antagna nya skatte­

systemet — även medräknats sådana skattskyldiga, som, utan att ha be­

skattningsbar inkomst, ägt en förmögenhet överstigande 5 000 kronor och

som enligt förordningen om statlig förmögenhetsskatt skolat påföras så­

dan skatt. Det ifrågavarande deklarationsmaterialet hade, med några få

undantag, gällt endast inomkyrkliga rättssubjekt. Med religiös samman­

slutning hade i detta sammanhang avsetts såväl enskilda församlingar som

övergripande organisationer.

Beträffande resultatet av undersökningen har kommittén anfört i huvud­

sak följande:

Antalet vid 1943 års taxering beskattade religiösa sammanslutningar och

stiftelser (vari såsom förut nämnts inräknats de som icke åsatts taxering

men som äga en förmögenhet överstigande 5 000 kronor) utgjorde i hela

riket 374. Den sammanlagda inkomsten (nettointäkten) utgjorde i hela

riket: av jordbruksfastighet 8 640 kronor, av annan fastighet 468 544 kro­

nor, av rörelse 404 159 kronor, av tillfällig förvärvsverksamhet 6 348 kronor

och av kapital 305 906 kronor eller av samtliga förvärvskällor tillhopa

1 193 597 kronor. Den sammanlagda behållna förmögenheten utgjorde i hela

riket 31 406 200 kronor. Den ojämförligt största delen av inkomsten och

förmögenheten hänförde sig till i Stockholms stad hemmahörande samman­

slutningar och stiftelser. Enligt beräkningar, som gjorts på grundval av

deklarationsmaterialet, uppgick det sammanlaeda taxeringsvärdet i hela

riket å fastigheter tillhöriga religiösa sammanslutningar och stiftelser till

omkring 52 miljoner kronor. Om hänsyn tages även till icke skattepliktig

fastighet (bönehus o. d.), blir givetvis det sammanlagda taxeringsvärdet

vida högre. I detta sammanhang må nämnas, att i de till kommittén inkom­

na yttrandena från vissa religiösa sammanslutningar det sammanlagda

taxeringsvärdet å dessas fastigheter uppgivits till 98,6 miljoner kronor.

Kommittén har gjort en sammanställning utvisande för de religiösa sam­

manslutningar, som redovisat inkomst av rörelse, arten av rörelsen, rö­

relseinkomstens storlek samt storleken av övrig inkomst. Antalet samman­

slutningar, som åtnjutit inkomst av rörelse, utgjorde 34. I ungefär hälften

av fallen bestod rörelsen av innehav och drift av sommarhem, vilohem, sol­

dathem eller ungdomsgård. Inkomsten av rörelsen var i dessa fall låg, i

allmänhet endast några hundratal kronor. Beträffande rörelse i egentlig

mening märkes, att bokförlags- eller bokhandelsrörelse bedrivits av 7 sam­

manslutningar. Tidningsrörelse hade idkats av 3 sammanslutningar samt

hotell- eller pensionatrörelse av 7 sammanslutningar. Vedgårdsrörelse ha­

de utövats av en sammanslutning. Den sammanlagda rörelseinkomsten i

hela riket uppgick såsom nämnts till 404 159 kronor, varav den ojämförligt

största delen eller 325 631 kronor härrörde från sammanslutningar vilka

äro hemmahörande i Stockholm. Av samtliga 34 sammanslutningar åtnju­

ten övrig inkomst uppgick till 272 854 kronor.

Kommittén har vidare verkställt en beräkning av det sammanlagda till

statlig inkomst- och förmögenhetsskatt beskattningsbara beloppet vid 1943

års taxering för religiösa sammanslutningar och stiftelser ävensom därå be­

löpande statlig skatt (inkomst- och förmögenhetsskatt samt värnskatt) en-

hgt då gällande beskattningsgrunder. Det sammanlagda beskattningsbara

beloppet utgjorde 1 093 680 kronor och den därå belöpande statsskatten

147 647 kronor. För att erhålla en jämförelse med det nu gällande skatte­

systemet har kommittén jämväl — under förutsättning att detta skattesys­

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

35

tem gällt år 1943 — angivit den till statlig inkomstskatt beskattningsbara inkomsten, beräknad å samma skatteunderlag, samt därå belöpande stat­ lig inkomstskatt ävensom uträknad förmögenhetsskatt å förmögenheter överstigande 5 000 kronor. Den sammanlagda beskattningsbara inkomsten utgjorde 779 090 kronor, den sammanlagda statliga inkomstskatten 116 863 kronor och den sammanlagda statliga förmögenhetsskatten 44 848 kronor. Vid tillämpning av nu gällande skattesystem på 1943 års skatteunderlag skulle således den sammanlagda statsskatten för ifrågavarande juridiska personer ha utgjort 161 711 kronor. Detta belopp skulle alltså på grundval av nämnda års skatteunderlag utgöra det högsta belopp, som vid genom­ förandet av kommitténs förslag skulle kunna bortfalla i statlig skatt. Skatte- förlusten för staten komme emellertid att bliva mindre. En betydande de! av den beskattningsbara inkomsten utgjordes ju av rörelseinkomst, vilken fortfarande skulle beskattas. Det är vidare att märka, att den föreslagna ut­ vidgningen av skattefriheten icke torde komma att omfatta alla de vid un­ dersökningen redovisade religiösa sammanslutningarna och stiftelserna. Så­ som härav framgår kommer den statsfinansiella betydelsen av kommitténs förslag att bliva mycket liten.

Vid den kommunala beskattningen skulle den av kommittén föreslagna utvidgningen av skattefriheten få än mindre räckvidd med avseende å kom­ munens finansiella intresse. Den till kommunal inkomstskatt beskattnings­ bara inkomsten utgjorde för hela riket sammanlagt 443 790 kronor, varav 325 330 kronor belöpte å Stockholms stad. Då emellertid efter förslagets ge­ nomförande skattskyldighet fortfarande skulle föreligga för inkomst av fas­ tighet och av rörelse, komme på grundval av 1943 års skatteunderlag det högsta belopp, för vilket skattefrihet kunde ifrågakomma, att för hela riket uppgå till allenast 233 440 kronor, avseende i den beskattningsbara inkoms­ ten ingående inkomst av annat slag än av fastighet och av rörelse. Av sist­ nämnda belopp hänförde sig 191 160 kronor till Stockholms stad. Utvidg­ ningen av skattefriheten vid den kommunala inkomstbeskattningen skulle endast i de större eller medelstora städerna få nämnvärd betydelse.

Av större vikt vid den kommunala beskattningen är fastighetsskatten. Då kyrkobyggnader och bönehus redan enligt gällande bestämmelser äro fri- tagna från fastighetsskatt, samt en utvidgning av skattefriheten till ifråga­ varande sammanslutningar skulle beträffande fastighetsskatten medföra endast den konsekvensen att byggnader avsedda för dessa sammanslutning­ ars verksamhet såsom sådana ävensom dem tillhöriga allmänna platser bleve undantagna från skatteplikt, kan det icke antagas, att kommunernas intäkter av fastighetsskatt skulle i någon högre grad påverkas av en sådan utvidgning.

Vad angår taxeringen till

fastighetsskatt

enligt nu

gällande bestämmelser har kommittén erinrat om att från skat­ teplikt till fastighetsskatt undantoges jämlikt 5 § 1 mom. d) kommunal­ skattelagen statens samt kommuns eller annan menighets byggnader för bl. a. religionsvård. Enligt 5 § 1 mom. h) undantoges vidare från skatte­ plikt till sådan skatt sammanslutningar eller enskilda tillhöriga kyrko­ byggnader och bönehus. Därest dylik fastighet jämväl användes för in­ dustriellt eller därmed jämförligt ändamål eller mot vederlag upplätes åt annan till begagnande, förelåge skatteplikt för däremot svarande del av fas­ tighetens värde.

Kungl. Maj.ts proposition nr 17Ö.

Kommittén har vidare anfört: I 5 § 1 mom. e) finnes ett stadgande, enligt vilket byggnader, som till­ höra vissa uppräknade slag av institutioner, undantagas från skatteplikt till fastighetsskatt, därest byggnaderna äro avsedda för nämnda institutio­ ners verksamhet såsom sådana. Frikallelsen från skatteplikt gäller jämväl dylika institutioner tillhöriga allmänna platser.------------ Denna uppräkning avser flertalet av de rättssubjekt, vilka vid inkomstbeskattningen jämlikt 53 § 1 mom. d) och e) äro frikallade från skattskyldighet för viss inkomst. En olikhet föreligger emellertid mellan de båda författningsrummen så till vida, att kyrkor, vilka nämnas i 53 § 1 mom. e), icke medtagits i 5 § 1 mom. e).

Det förhållandet, att kyrkor ej förekomma bland de enligt 5 § 1 mom. e) från skatteplikt till fastighetsskatt undantagna rättssubjekten, måste enligt kommitténs uppfattning anses utgöra en bristfällighet i författningstekniskt hänseende. Uraktlåtenheten att i 5 § 1 mom. e) nämna kyrkor torde kunna förmodas vara föranledd därav att vid författningstextens utformning an­ tagits att all för svenska kyrkans verksamhet avsedd egendom tillhörde vederbörande församling. Befrielse från skatteplikt till fastighetsskatt skulle i sådant fall inträda redan enligt 5 § 1 mom. d), varigenom från skatteplikt till dylik skatt undantagas kommuns eller annan menighets byggnader för religionsvård. Såsom framgår av vad kommittén i det föregående anfört är det emellertid ingalunda säkert, att den för svenska kyrkans verksamhet avsedda egendomen äges av vederbörande församling. Åtminstone lokalkyr­ kor och domkyrkor kunna utgöra särskilda rättssubjekt. Dessa kunna ej heller inrymmas i stadgandet i 5 § 1 mom. h) om befrielse från skatteplikt till fastighetsskatt för sammanslutningar eller enskilda tillhöriga kyrko­ byggnader och bönehus. På grund av sistnämnda stadgande åtnjutes där­ emot skattefrihet för sådana byggnader av angivet slag, vilka begagnas i den religiösa verksamhet som utövas utom eller vid sidan av svenska kyrkan. Enligt kommitténs mening borde sålunda kyrkor ha medtagits i 5 § 1 mom. e). Att några olägenheter på grund av nämnda formella bristfällighet icke, såvitt känt, uppkommit vid tillämpningen sammanhänger säkerligen där­ med att vederbörande församling även vid tillämpningen utan vidare an­ setts såsom ägare till all sådan egendom, varom här kan bliva fråga, samt att skattebefrielse i varje fall — oberoende av hur det kan förhålla sig med egendomens rättsliga natur — måste anses självfallen.

Kommittén har framhållit, att 1942 års författningsändringar rörande stif­ telsers och ideella föreningars beskattning voro, vad angår reglerna om skatteplikt till fastighetsskatt, grundade på den uppfattningen, att samtliga de stiftelser och föreningar, som enligt denna lagstiftning skulle åtnjuta skattefrihet vid inkomstbeskattningen, borde erhålla befrielse från skatte­ plikt till fastighetsskatt i den utsträckning, som i 5 § 1 mom. e) sägs. Det­ samma borde gälla även efter genomförandet av kommitténs förslag. Kom­ mittén föresloge sålunda, att den i 5 § 1 inom. e) gjorda uppräkningen skulle kompletteras med »kyrkor, sådana särskilda trossamfund och tros- sammanslutningar som avses i 53 § 1 inom. e)». Skattebefrielse för dessa rättssubjekt skulle då komma att gälla dem tillhöriga byggnader, därest byggnaderna voro avsedda för rättssubjektens verksamhet såsom sådana, ävensom dessa rättssubjekt tillhöriga allmänna platser.

Därest stadgandet i 5 § 1 inom. e) ändrades på sätt nu föreslagits, skulle

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

37

enligt vad kommittén vidare anfört, detta icke medföra, att den nuvarande bestämmelsen i 5 § 1 mom. h) därigenom bleve överflödig. Kyrkobyggnader och bönehus kunde givetvis ägas av andra sammanslutningar än sådana, som vore att hänföra till särskilda trossamfund och trossammanslutningar, vilka utövade kyrklig verksamhet. Dylika byggnader kunde även tillhöra enskilda personer. Känt vore att fall förekomme, där ett aktiebolag stode såsom ägare till byggnader av detta slag. Stadgandet i 5 § 1 mom. h) borde emellertid erhålla sådan avfattning, att därav framginge att stad­ gandet endast gällde för de fall, som ej kunde anses hänförliga under 5 § 1 mom. e).

Beträffande skattefrihetens omfattning skulle, såsom framginge av vad förut nämnts, efter genomförandet av kommitténs förslag komma att gälla, att skattefrihet åtnjötes för byggnader, därest desamma vore avsedda för de särskilda trossamfundens och trossammanslutningarnas verksamhet så­ som sådana, varvid dock förutsattes att samfunden och sammanslutningar­ na utövade kyrklig verksamhet. Vidare skulle gälla att, därest fastigheten till någon del mot vederlag upplätes åt annan till begagnande, skatteplikt före- låge för däremot svarande del av fastighetens värde.

Kommittén har anmärkt, att kommittén icke funnit erforderligt att fö­ reslå ändring av punkt 5 av anvisningarna till 5 § kommunalskattelagen, vari vissa föreskrifter till ledning för bedömandet av frågan om frihet från fastighetsskatt för bl. a. de i 5 § 1 mom. e) avsedda juridiska personerna meddelas. Kommittén har emellertid framhållit, att förslaget dock givet­ vis innebure en utvidgning av skattefriheten för nu ifrågavarande juridiska personer, i det att till byggnader, vilka vore avsedda för särskilda trossam­ funds och trossammanslutningars verksamhet såsom sådana, måste hän­ föras även andra byggnader än kyrkobyggnader och bönehus. Härutinnan har kommittén anfört:

Expeditionslokaler för sådana särskilda trossamfund och trossamman­ slutningar, vilka utöva kyrklig verksamhet, böra sålunda otvivelaktigt vara skattefria. Likaså bör enligt kommitténs mening skattefrihet åtnjutas för sådana lokaler, som äro avsedda för utbildning av trossamfundens eller trossammanslutningarnas pastorer, predikanter och övriga församlingstjä­ nare. Några mera preciserade föreskrifter till ledning vid bedömandet av frågan, i vilka fall frihet från fastighetsskatt skall föreligga för nu ifråga­ varande juridiska personer, finner kommittén emellertid icke möjligt att uppställa, och kommittén anser ej heller lämpligt att så sker. Det spörsmål, som vid tillämpningen kan bereda de största svårigheterna, torde kunna an­ tagas vara, under vilka betingelser trossamfundens eller trossammanslut­ ningarnas byggnader kunna anses avsedda för deras verksamhet såsom så­ dana. Bedömandet av detta spörsmål bör emellertid ej ske enligt särskilda regler utan efter samma grunder, som enligt anvisningarna till 5 § nu skola tillämpas i fråga om andra i 5 § 1 mom. e) omförmälda juridiska personer, givetvis dock med beaktande av att förutsättningen för skattefriheten för de nu ifrågavarande juridiska personerna är alt de utöva kyrklig verk­ samhet.

Enligt ett flertal av regeringsrätten meddelade utslag föreligger skatte­

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

plikt till fastighetsskatt för religiösa sammanslutningars predikant- och

vaktmästarbostäder, inrymda i fastighet som i övrigt är i egenskap av

bönehus undantagen från skatteplikt till sådan skatt. Dylika bostäder ha

uppenbarligen ansetts vara mot vederlag upplåtna åt annan, varav följer,

att de böra vara underkastade skatteplikt till fastighetsskatt. Kommittén

anser sig icke böra ifrågasätta ändrade bestämmelser härutinnan. I detta

sammanhang må dock påpekas, att enligt hittillsvarande praxis tjänste­

bostäder för folk- och småskollärare samt till skola hörande vaktmästar­

bostäder icke ansetts underkastade skatteplikt till fastighetsskatt. Grunden

för denna skattefrihet torde kunna antagas vara, att lärarbostäder och vakt­

mästarbostäder i skolhus ansetts utgöra en oskiljaktig del av vederbörande

skolanläggning. Skattefrihet har emellertid ansetts föreligga även för det

fall att en byggnad, som endast innehållit lärarbostäder^varit belägen å

annan fastighet än själva skolanläggningen. Kommittén finner icke till­

fredsställande, att exempelvis en vaktmästarbostad i ett skolhus behandlas

annorlunda i skattehänseende än en vaktmästarbostad i ett församlingshus,

bönehus eller dylikt. 1944 års skattesakkunniga ha i ett år 1945 avgivet be­

tänkande föreslagit införande i anvisningarna till 5 § av ett uttryckligt

stadgande, enligt vilket skatteplikt till fastighetsskatt skall föreligga för

byggnad som anvisas till tjänstebostad åt folkskolans lärare. Enligt vad

kommittén inhämtat lärer proposition till riksdagen på grundval av skatte-

sakkunnigas berörda betänkande kunna förväntas inom en nära framtid.

Kommittén förutsätter, att därvid beaktas det ställningstagande, som vid

tillämpningen av nu gällande bestämmelser skett i fråga om de religiösa

sammanslutningarnas predikant- och vaktmästarbostäder.

Remissyttrandena.

Dissenterlagskommitténs förslag i nu förevarande del har lämnats utan

erinran av

länsstyrelserna i Örebro

och

Norrbottens län, Sveriges härads-

skrivarförening

samt

Föreningen Sveriges kronokamrerare.

I avstyrkande riktning ha

kammarkollegiet

och

kammarrätten

(reserva­

tion av två ledamöter) uttalat sig, varjämte

Taxeringsnämndsordförandenas

riksförbund

avstyrkt förslaget, i vad det avser befrielse från fastighets­

skatt.

Övriga remissinstanser

ha, i den mån de yttrat sig över förslaget i denna

del, förordat vissa mer eller mindre betydelsefulla ändringar i detsamma.

Ur yttrandena må följande här återgivas.

Av dem som lämnat förslaget utan erinran, har

länsstyrelsen i Örebro

län

framhållit, att med de föreslagna författningsändringarna en fullt till­

fredsställande lösning av ifrågavarande spörsmål torde uppnås. Vid till-

lämpningen komme de föreslagna bestämmelserna enligt länsstyrelsens

mening icke att erbjuda några större svårigheter för taxeringsmyndighe­

terna.

Kammarkollegiet, kammarrätten

och

Taxeringsnämndsordförandenas riks­

förbund

ha framfört vissa principiella invändningar mot kom­

mitténs förslag.

Kammarkollegiet

har sålunda anfört, att det förhållandet

att de religiösa sammanslutningarna i allmänhet icke för närvarande hade

skattefrihet, sammanhängde med att de vid den nyligen gjorda gränsdrag­

Kungi. Maj.ts proposition nr 175.

39

ningen mellan skattefria och skattskyldiga rättssubjekt icke ansetts kunna hänföras till sådana institutioner, som främjade ändamål, vilka eljest måst tillgodoses av det allmänna. Det ville synas som om kommitténs förslag om utvidgad skattefrihet icke hade ett omedelbart och nödvändigt samman­ hang med frågorna om religionsfriheten. Förslaget syntes vara grundat därå att svenska kyrkan ansetts utgöra ett trossamfund och att de religiösa sam­ manslutningar, för vilka skattefrihet ifrågasattes, enligt kommitténs me­ ning hade en med svenska kyrkan jämställd rättslig ställning. Skulle emel­ lertid svenska kyrkan icke komma att konstitueras som ett trossamfund, mötte endast frågan, huruvida de religiösa sammanslutningarna kunde an­ ses stå staten och det allmänna så nära, att de borde erhålla skattefrihet. Den frågan borde lämpligen göras till föremål för utredning i vanlig skatte- lagstiftningsordning.

Kammarrätten

har erinrat om att 1936 års skattekommitté med avseende

å gränsdragningen mellan skattefria och skattskyldiga rättssubjekt helt all­ mänt uttalat, att skattefriheten icke borde omfatta andra institutioner än sådana, som främjade ändamål, vilka eljest måst tillgodoses av det all­ männa, samt att denna grundtanke av dåvarande departementschefen i pro­ positionen nr 134 till 1942 års riksdag uttryckts på så sätt, att skattefriheten icke borde omfatta andra rättssubjekt än sådana, som verkade på områden, inom vilka positiva insatser från det allmänna ansåges ofrånkomliga, i den mån de icke tack vare enskilda initiativ befunnes överflödiga. Huruvida och på vad sätt denna princip skulle tillämpas beträffande de religiösa samman­ slutningarna, hade av skattekommittén lämnats å sido. För dissenterlags- koinmittén hade däremot det vägledande syftet varit att för genomförande av religionsfrihetsprincipen och således för åvägabringande av likställig­ het med statskyrkan bereda skattefrihet åt alla särskilda trossamfund och trossammanslutningar, som kunde betecknas som kristna eller mosaiska och som uppfyllde vissa formella och administrativa förutsättningar. Att denna riktlinje ingalunda sammanfölle med skattekommitténs förutnämnda prin­ cip för gränsdragningen mellan skattefria och skattepliktiga institutioner vore tydligt. Även om man helt allmänt ville såsom ett statligt intresse be­ teckna främjandet av det religiösa intresset och det kyrkliga livet i Sverige, måste man dock fasthålia vid att dissenterförsamlingarna åsyftade att främ­ ja intressen, som delvis ej kunde betecknas som statliga. Till försiktighet manade även de uppgifter angående de religiösa sammanslutningarnas eko­ nomiska förhållanden, som kommittén lämnat till belysning av verkning­ arna för stat och kommun av den av kommittén föreslagna utvidgningen av skattefriheten. Det vore vidare att förvänta, alt om kommitténs förslag om skattefrihet vunne statsmakternas bifall, de religiösa trossamfundens och trossammanslutningarnas verksamhet och egendom komme att ökas, varige­ nom ytterligare intäkter bch förmögenhetstillgångar undandroges det all­ männas beskattningsrätt.

I ett inom

kammarrätten

avgivet

särskilt ijttrande

ha två ledamöter an­

sett sig böra tillstyrka kommitténs förslag i denna del. Efter att ha redo­

gjort för vissa uttalanden i frågan av skattekommittén ha reservanterna anfört i huvudsak följande:

Dissenterlagskonunittén har föreslagit fritt utträde ur svenska kyrkan och över huvud taget utformat sitt förslag i syfte att åvägabringa större lik­ ställighet mellan de frikyrkliga sammanslutningarna och svenska kyrkan. Det skulle då enligt kommitténs mening stämma mindre väl överens, om skattefrihetsreglerna vore mera restriktiva beträffande dessa sammanslut­ ningar än i fråga om svenska kyrkan. Kommitténs förslag om skatteför­ måner för vissa religiösa sammanslutningar ligger i linje med såväl 1942 års lagstiftning på området som kommitténs nu framlagda förslag om vid­ gad religionsfrihet för dissenters. Ehuru man — i likhet med vad dåvarande departementschefen uttalat vid förarbetena till sagda lagstiftning — skulle kunna anse det i och för sig vara tveksamt, huruvida enskilda religiösa sammanslutningar — med tanke på deras dåvarande ställning i religions- frihetshänseende — borde i beskattningshänseende intaga en förmånligare ställning än andra sammanslutningar med ideella syften, torde dock denna tveksamhet försvinna, därest sammanslutningarna komme att, på sätt kom­ mittén förordat, i stort sett likställas med svenska kyrkan i religionsfrihets- hänseende. Under förutsättning att dissenterlagskommitténs förslag i sist­ nämnda hänseende i huvudsak vinner statsmakternas gillande, torde man knappast kunna göra någon befogad principiell invändning mot skapandet av motsvarande likställighet på det skatterättsliga området. Grundtanken i 1942 års förenämnda lagstiftning var nämligen den, att ändamål, som kunde anses likvärdiga, skulle erhålla en lika behandling i beskattnings­ hänseende.

Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund

har anfört, att beträffande

frågan om skattefrihet för inkomst och förmögenhet för religiösa samman­ slutningar förbundet ansåge sig sakna anledning att motsätta sig kommit­ téns förslag; förbundet ville emellertid ifrågasätta, om icke hela frågan om skattefrihet för juridiska personer av här ifrågavarande slag, borde uppta­ gas till bedömande i ett sammanhang.

Vad kommittén anfört beträffande frågan i vilken omfatt­ ning en utvidgning av den nuvarande skattefriheten bör äga rum har väckt gensagor i ett flertal yttranden.

Kammarrätten

har anfört, att vid bestämmandet av området för de reli­

giösa trossamfundens och trossammanslutningarnas skattefrihet man hela tiden borde iakttaga statsintresset. Men därmed vore icke förenligt att skat­ tefrihet gåves åt alla möjliga sådana förbund, även om medlemsantalet vore obetydligt, eller att därvid alla möjliga schatteringar i troshänseende eller ritual tillgodosåges. Det funnes för övrigt även sammanslutningar på kris­ ten grund, vilka direkt motarbetade statens intressen, t. ex. de som pro­ pagerade för värnpliktsvägran. Kammarrätten ville även betona, att den av kommittén föreslagna generösa behandlingen verkade egendomlig, sedd mot bakgrunden av de restriktiva skattebestämmelser, som avsåge andra ideella föreningar, och man kunde därför nog icke helt bortse från möjligheten, att sådana föreningar kunde vilja försöka att —- till vinnande av skatte­ förmåner — under religiös täckmantel driva propaganda för sina icke kyrk­ liga syften.

Kangl. Maj.ts proposition nr 175.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

41

Kammarrätten har vidare anfört att det kunde synas som om kommittén varit inne på liknande tankegångar, då kommittén funnit det självklart »att endast sådana rättssubjekt böra komma i åtnjutande av skattefrihet, som. i sin verksamhet visa en hög grad av allmännytta». I sammanhang därmed hade kommittén även yttrat att såsom förutsättning för skattefrihet för ett trossamfund eller en trossammanslutning borde krävas att samfundet eller sammanslutningen verkligen utövade en religiös verksamhet samt att denna verksamhet vore av allmännyttigt slag. Det kunde emellertid icke sägas att den differentiering efter allmännyttan, som kommittén sålunda sade sig vilja vinna, verkligen komme till uttryck i den föreslagna författningstex­ ten. Enligt denna skulle särskilda trossamfund och trossammanslutningar, vilka utövade kyrklig verksamhet, erhålla skattebefrielse. För att verksam­ heten skulle kunna betraktas såsom kyrklig föreskrevs dels att vissa for­ mella och administrativa villkor skulle vara uppfyllda, och dels att guds­ tjänsten »skall överensstämma med kristen eller, såvitt angår särskilt tros­ samfund, med kristen eller mosaisk trosåskådning». Innebörden av sist­ nämnda synnerligen dunkla uttryck vore för kammarrätten oviss, men det kunde väl knappast därigenom åstadkommas någon gallring bland berörda trossamfund och trossammanslutningar på det sätt som kammarrätten an­ givit såsom önskvärt. Att bestämmelsen om gudstjänsten förtydligades kun­ de påyrkas med desto större skäl som kommittén medgåve, att det vore oklart, huruvida vissa namngivna samfund bedreve kyrklig verksamhet av sådan art, som enligt kommitténs förslag skulle föranleda skattefrihet. I detta sammanhang hade kommittén uttalat, att denna fråga borde »få lösas vid tillämpningen». Häremot finge kammarrätten emellertid inlägga en bestämd gensaga. Att sådana frågor, som kommittén ej kunde besvara, skulle hänskjutas till avgörande av taxeringsnämnder vore olämpligt. Även om det dunkla stadgandet om gudstjänsten förtydligades, vore beskattnings- myndigheterna alls icke skickade att lösa invecklade och delikata religiösa spörsmål. En praktisk anordning vore att det överlämnades åt Kungl. Maj :t att avgöra, vilka religiösa sammanslutningar, som uppfyllde villkoren för erhållande av skattefrihet. Med en sådan anordning skulle även kunna vin­ nas ett enhetligt bedömande av dessa frågor.

Länsstyrelsen i Värmlands län

har framhållit att uttrycket »disponera

kyrkolokal» i förslaget till ändring av anvisningarna till 53 § kommunal­ skattelagen lämpligen syntes böra utbytas mot »varaktigt förfoga över» kyrkolokal.

Karlstads domkapitel

har föreslagit att ordet »kyrklig» i 53 § kommunal­

skattelagen och i anvisningarna till samma paragraf, i sagda lagrums före­ slagna lydelse, skulle ersättas med »religionsvårdande».

Juridiska fakulteten i Uppsala

har anfört att om den svenska kyrkan

vore att anse såsom eu statskyrka i egentlig mening, d. v. s. en statlig för­ valtningsgren eller ett »ecklesiastikverk», borde den åtnjuta den skattefri­ het, som tillkomme staten. Vore åter svenska kyrkan att betrakta som ett från staten skilt rättssubjekt, borde stadgandet om skattefrihet för »kyrkor»

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

så avfattas, att därav framginge, att det inbegrepe både svenska kyrkan som samfund och dithörande lokalkyrkor. Det syntes påkallat, alt författ­ ningstexterna i detta avseende omreglerades, så att därav otvetydigt fram­ ginge, om svenska kyrkan skulle anses såsom en statsförvaltningsgren eller på sätt inom den kyrkorättsliga litteraturen gjorts gällande, såsom ett från staten skilt rättssubjekt.

Vännernas samfund

har ansett att för att ett samfunds verksamhet skulle

betraktas såsom kyrklig icke borde förutsättas att det hade pastorer eller religionslärare. Icke något av de europeiska samfunden, icke ens det eng­ elska med sina 20 000 medlemmar, hade sådana anställda, bortsett från lärartjänster, knutna till skolor, som dreves av kväkarsamfunden. Detta vore principiellt motiverat. Det vore enskilda medlemmar, som kvarstode i sin borgerliga gärning, som utövade religionsvård, själavård och försam- lingsvård. Dessa uppdrag vore icke och finge ej heller vara betalda utan utövades frivilligt. Det sätt varpå kväkarsamfundet i övrigt använde sina penningmedel —- i sin samfundsverksamhet liksom i den personligt inrik­ tade hjälpverksamheten, som i stor utsträckning ginge över gränserna — gåve ej anledning till diskrimination i beskattningshänseende. Samfundet ville framhålla önskvärdheten av en övergångsbestämmelse av innebörd att ett samfund, som blivit erkänt enligt 1873 års förordning angående främ­ mande trosbekännare, skulle anses såsom särskilt trossamfund i den nya lagens mening.

Frikyrkliga samarbetskommittén

— som representerar Svenska baptist­

samfundet, Fribaptistsamfundet, Helgelseförbundet, Metodistkyrkan, Svens­ ka frälsningsarmen, Svenska missionsförbundet och Örebro missionsför­ ening — har framhållit att kommittén icke kunde finna de föreslagna be­ stämmelserna om skattefrihet tillfredsställande men att kommittén icke nu ville föreslå ytterligare skattelindring. Det skulle dock innebära en stor orättvisa om villkoren för skattefrihet enligt de föreslagna författningsreg­ lerna skulle tolkas på ett alltför snävt sätt. Dissenterlagskommittén hade funnit tveksamt, huruvida Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet upp­ fyllde de villkor, som skulle föranleda skattefrihet. Vad som orsakat tvek­ samheten hade emellertid icke angivits. Samarbetskommittén befarade, att en alltför traditionalistisk syn på hur kristen verksamhet skulle bedrivas, kunde göra sig gällande vid tillämpningen av 53 § kommunalskattelagen. Kommittén ifrågasatte, om det över huvud taget vore nödvändigt att som förutsättning för skattefrihet stadga att ett samfund skulle ha pastorer eller religionslärare och disponera kyrkolokal. Det funnes samfund, vars med­ lemmar hade den uppfattningen att det ej borde finnas särskilda pastorer. Det hade hänt att församlingar år efter år förhyrt profan lokal och där regelbundet en eller flera dagar i veckan, förrättat gudstjänst. För att kyrk­ lig verksamhet skulle anses föreligga, syntes icke böra stadgas annat krav än att samfundet i fråga regelbundet skulle förrätta offentlig gudstjänst, vilken skulle överensstämma med kristen eller mosaisk trosåskådning. Sam­ arbetskommittén ifrågasatte vidare, huruvida det icke i författningstexten

43

klart borde uttalas, att icke samfundet som sådant behövde förrätta offentlig gudstjänst. Ansvaret för gudstjänsterna låge nämligen vanligen helt hos enskilda församlingar eller därmed jämförbara sammanslutningar.

Helgelseförbundet

har hemställt, att förbundet måtte medräknas bland de

inomkyrkliga sammanslutningar, som enligt kommitténs förslag skulle kun­ na ifrågakomma till skattefrihet. Förbundet har framhållit, att det antagit stadgar av det innehåll, varom stadgas i 21 § av kommitténs förslag till religionsfrihetslag. Förbundet bedreve sin verksamhet i stort sett efter sam­ ma linjer som de inomkyrkliga sammanslutningar, vilka enligt kommitténs uppräkning i betänkandet skulle erhålla skattefrihet. Regelbunden offent­ lig kristlig verksamhet bedreves sålunda för närvarande bland barn, junio­ rer, ungdomar och äldre av 111 församlingar, vilka tillsammans disponerade 118 kyrkolokaler. Antalet av församlingar heltidsanställda pastorer upp- ginge för närvarande till 27 och för den direkta missionsverksamheten vore 23 pastorer fast anställda. Antalet tillfälligt tjänstgörande evangelister upp- ginge till 141. Styrelsen ville därjämte framhålla, att sakramentsförvalt­ ning regelbundet förekomme inom församlingsverksamheten, att fast an­ ställda pastorer förrättade jordfästning samt att distriktssekreterare och fast anställda pastorer förrättade sådan vigsel, som förekomme inom de flesta av de av dissenterlagskommittén uppräknade inomkyrkliga samman­ slutningarna.

Även

Evangeliska brödraförsamlingen

(Herrnhutare) har hemställt att

komma i åtnjutande av den föreslagna skattebefrielsen. Församlingen har anfört, att den under två sekel bedrivit kyrklig verksamhet i den mening, som i förslaget om ändring av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen skisserats. Församlingen utövade alltjämt denna verksamhet dels i nära samarbete med svenska kyrkan, dels på mera självständigt sätt. Evange­ liska brödraförsamlingen representerades i Sverige av sammanslutningen Evangeliska brödraförsamlingens vänner, vars stadgar fyllde de krav som i förslaget till religionsfrihetslag uppställts för trossammanslutningar. Anta­ let medlemmar vore 115. Brödraförsamlingen bedreve vid sidan av den kyrk­ liga verksamheten socialt arbete såsom understöd åt behövande, skollovs- koloni och skolhem för studerande ungdom. Därtill komme arbetet för den yttre missionen. Evangeliska brödrafö/rsamlingen tillika med Hjärneska stiftelsen och Richterska stiftelsen, vilka stiftelsers avkastning användes för församlingens verksamhet, syntes därför böra komma i åtnjutande av skatte­ frihet.

I ett av Linköpings domkapitel överlämnat

yttrande av Icgrkohcrden i

Ekeby med flera församlingars pastorat Harry Alm

har bl. a. frågan om

beskattningen av församlingshem sstiftelser berörts. Alm har påpekat, att det ofta ansåges tryggare med en fristående stiftelse — med styrelse vald av donatorerna eller intressenterna — såsom ägare till eu för- samlingshemsfond än med förvaltning av kyrkorådet. Stiftelserna stode emellertid då i allmänhet under diakonistyrelsens tillsyn. Såsom skäl för skattefrihet för dessa stiftelser borde med fullt berättigande kunna åberopas

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

44

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

»likhetsregeln». Icke kyrkobyggnaden ensam utan kyrkobyggnaden jämte

församlingshemmet vore nämligen svenska kyrkans motsvarighet till ett an­

nat trossamfunds kapell eller bönehus.

Beträffande taxeringen till fastighetsskatt av här ifrågava­

rande rättssubjekt har

kammarrätten

— efter att hava framhållit att vad

kammarrätten tidigare anfört givetvis även ägde tillämpning beträffande

frihet från sådan skatt — anfört i huvudsak följande:

Det är tvivelaktigt, huruvida åt stadgandet i 5 § 1 mom. e) kommunal-

skattelagen, enligt dess av kommittén föreslagna lydelse, kan givas den vid­

sträckta tolkning, att skattefrihet skulle komma att åtnjutas även för sär­

skilda trossamfunds eller trossammanslutningars lokaler, avsedda för ut­

bildning av deras pastorer, predikanter och övriga församlingstjänare. Är

kommitténs uppfattning riktig, borde väl även av dessa samfund eller sam­

manslutningar inrättade skolor för religiös undervisning åt andra personer

åtnjuta samma förmån. Kammarrätten ifrågasätter dock, om icke en sådan

utvidgning av skattefriheten går för långt.

De ordnar och kongregationer, som omtalas i betänkandet kapitel VIII,

likaväl som religiösa stiftelser med egen förvaltning torde antagligen kom­

ma att betraktas som självständiga rättssubjekt, och vid sådant förhållande

lärer någon skattefrihet för dem ej kunna ifrågakomma. Det nu sagda skall

i så fall gälla även av dessa institutioner inrättade kloster. En oklarhet som

i detta hänseende lärer kunna tänkas, berör de kyrkor eller bönehus, som

må tillhöra klostren. Som stadgandet i 5 § 1 mom. h) kommunalskattelagen,

i vad det avser lokaler för kyrklig verksamhet, får antagas gälla allenast

sådana byggnader, däri för allmänheten tillgänglig gudstjänst hålles, och

någon utvidgning av skattefriheten till att omfatta även klosterkyrkor ej

bör ske, kan dock en begränsning av stadgandet till att avse lokaler för of­

fentlig gudstjänst ifrågasättas.

Skulle kammarrättens uttalande om ordnarnas och kongregationernas

ställning såsom självständiga rättssubjekt icke Arara överensstämmande med

verkliga förhållanden eller skulle kloster kunna upprättas av de särskilda

trossamfunden själva — huruvida en sådan anordning är praktiskt sett möj­

lig undandrager sig kammarrättens bedömande — måste en komplettering

av 5 § kommunalskattelagen ske till undvikande av att klostren tillerkän­

nas skattefrihet. Till stöd för lämpligheten härav åberopas särskilt kommit­

téns yttrande i betänkandet, att numera sådan förmån för kloster så gott

som undantagslöst upphävts i de katolska länderna ävensom det förhållan­

det att beviljandet av en sådan skattefrihet säkerligen av största delen av

vårt folk skulle mötas med ogillande.

Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund

har uttalat, att någon be­

frielse från fastighetsskatt icke borde få förekomma, så länge fastighets­

skatten hade karaktär av garantiskatt.

Departementschefen.

Kammarrätten har mot kommitténs förslag till utvidgning av skattefri­

heten för religiösa sammanslutningar invänt bl. a., att förslaget syntes stri­

da mot 1936 års skattekommittés uttalande att skattefriheten icke borde

omfatta andra institutioner än sådana, som främjade ändamål vilka eljest

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

45

måst tillgodoses av det allmänna. Sagda princip blev under remissbehand­ lingen av 1936 års skattekominittés förslag föremål för kritik såsom varan­ de oklar till sitt innehåll' och svår att tillämpa. Dåvarande departements­ chefen ansåg sig icke heller kunna godtaga skattekommitténs uttalande utan formulerade principen så, att skattefriheten icke borde omfatta andra rättssubjekt än sådana som verkade på områden, inom vilka positiva insat­ ser från det allmännas sida finge anses ofrånkomliga i den mån de icke tack vare enskilda initiativ befunnes överflödiga. Dissenterlagskommitténs för­ slag strider enligt min mening icke mot den sålunda angivna principen. Förslaget står också i överensstämmelse med skattekommitténs uttalande att ändamål, som kunna anses likvärdiga, skola erhålla lika behandling i skattehänseende. Redan skattekommittén framhöll sålunda det orättvisa i att de frikyrkliga sammanslutningarna på grund av att de ej utträtt ur svenska kyrkan skulle erhålla en sämre behandling i skattehänseende än sådana sammanslutningar, som tagit detta steg och bildat särskilda kyrko­ samfund.

Den invecklade och svårlösta frågan om den svenska kyrkans rättsliga natur har upptagits till behandling av bl. a. kammarkollegiet, som därvid gjort gällande att den svenska kyrkan borde betraktas som en gren av stats­ verksamheten, en statsinstitution. Denna fråga har behandlats av chefen för justitiedepartementet i propositionen angående religionsfrihetslagen; denne har dock icke funnit det vara erforderligt att i samband med re- ligionsfrihetslagstiftningen taga bestämd ståndpunkt till frågan. Icke heller i här ifrågavarande sammanhang synes detta vara oundgängligen erforder­ ligt. Gällande bestämmelser om skattefrihet för svenska staten ha nämligen icke ansetts tillämpliga å svenska kyrkan och kommittén föreslår ej heller att så skall bli fallet.

Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund har, som tidigare nämnts, gjort gällande att någon befrielse från fastighetsskatt icke borde få före­ komma, så länge fastighetsskatten hade karaktär av garantiskatt. Emeller­ tid äro som bekant redan enligt gällande bestämmelser åtskilliga undantag från skatteplikten till fastighetsskatt medgivna. Något principiellt hinder mot att medgiva befrielse från fastighetsskatt kan därför icke anses före­ ligga beträffande trossamfundens byggnader.

Kommittén har föreslagit att samma skattelättnader, som nu tillkomma »kyrkor», skulle tillkomma jämväl »sådana särskilda trossamfund och tros- sammanslutningar, vilka utöva kyrklig verksamhet». Frågan huruvida sär­ skilt trossamfund eller trossammanslutning vore för handen skulle därvid, enligt vad kommittén föreslagit under punkt 7 i anvisningarna till 53 § kom­ munalskattelagen, bedömas enligt religionsfrihetslagen. I nämnda anvis­ ningspunkt ha vidare upptagits bestämmelser angående när samfundets eller sammanslutningens verksamhet skulle vara att betrakta såsom kyrklig.

I propositionen med förslag till religionsfrihetslag har emellertid uppdel­ ningen i särskilda trossamfund och trossammanslutningar icke bibehållits. I förslaget till religionsfrihetslag talas sålunda endast om »trossamfund»,

Kungl. Maj. ts proposition nr 175.

varmed förstås, förutom svenska kyrkan, sammanslutning för religiös verk­ samhet, vari ingår att anordna gudstjänst. I övrigt meddelas inga som helst bestämmelser angående de förutsättningar, under vilka »trossamfund» skall anses vara för handen.

I princip har jag icke någon erinran mot dissenterlagskommitténs för­ slag att trossamfunden skola, liksom »kyrkor», medgivas frihet från in­ komstskatt för annan inkomst än av fastighet och av rörelse [53 § 1 mom.

e) kommunalskattelagen].

Emellertid synes det angeläget att man i skatteförfattningarna meddelar vissa bestämmelser i syfte att närmare avgränsa den grupp av sammanslut­ ningar, för vilka skattelättnader böra ifrågakomma. Därest dylika bestäm­ melser icke skulle meddelas, skulle beskattningsmyndigheterna nämligen ställas inför stora svårigheter vid prövningen av de enskilda fallen och skat- lelindring skulle dessutom komma att meddelas i alltför vidsträckt om­ fattning.

Vad först angår frågan om de religiösa samfundens rättsliga ställning över huvud taget vill jag erinra om att detta spörsmål behandlats av che­ fen för justitiedepartementet i propositionen angående religionsfrihetslagen. Chefen för justitiedepartementet har därvid anfört bl. a. att det stora fler­ talet av de religiösa samfund, som funnes i vårt land, i privaträttslig me­ ning finge betraktas som ideella föreningar. Några allmänna lagbestäm­ melser om sådana föreningar funnes icke, men i rättspraxis ansåges en ideell förening vara ett rättssubjekt, så snart den erhållit en någorlunda fast organisation. I detta hänseende syntes böra krävas att för föreningen antagits stadgar, utvisande hur beslut skulle fattas, samt att styrelse bli­ vit utsedd. De större frikyrkorörelserna i vårt land byggde på lokala för­ samlingar, vilka i allmänhet finge anses uppfylla de nu angivna kraven och således i privaträttslig mening vore att betrakta som särskilda rätts­ subjekt.

Såsom förut nämnts har dissenterlagskommittén föreslagit att skatte­ lättnader skulle medgivas allenast sådana trossamfund, vilka »utöva kyrk­ lig verksamhet». För att ett samfunds verksamhet skall betraktas såsom kyrklig har kommittén krävt bl. a. att samfundet skulle ha pastorer eller re- ligionslärare. Häremot har invänts att det funnes samfund som av principi­ ella skäl icke anställde pastorer eller religionslärare utan läte deras uppgif­ ter handhas av lekmän. Då ett samfund icke av en sådan anledning synes böra komma i en sämre ställning i beskattningshänseende, föreslår jag att denna betingelse för att kyrklig verksamhet skall anses vara förhanden utmönstras ur författningstexten. Övervägande skäl synas mig däremot tala för att bibehålla det av kommittén uppställda kravet på att ett samfund skall disponera kyrkolokal för att få skattebefrielse. Kommittén har såsom förutsättning för skattefrihet vidare uppställt kravet att samfundet regel­ bundet förrättade offentlig gudstjänst, vilken överensstämde med kristen eller mosaisk trosåskådning. I något yttrande har emellertid påpekats att ansvaret för gudstjänsterna vanligen låge hos de enskilda församlingarna

Kungl. Maj. ts proposition nr 175.

47

och icke hos samfundet såsom sådant. Med anledning härav torde författ­

ningstexten böra på motsvarande sätt jämkas. Något krav på att guds­

tjänsten skall överensstämma med kristen eller mosaisk trosåskådning, an­

ser jag emellertid icke böra uppställas.

Jag tillstyrker sålunda att 53 § 1 inom. e) kommunalskattelagen kom­

pletteras i så måtto, att skattefrihet för annan inkomst än inkomst av fas­

tighet och av rörelse medgives jämväl trossamfund (andra än svenska kyr­

kan), därest de utöva kyrklig verksamhet. I punkt 7 av anvisningarna till

53 § böra i anslutning härtill upptagas bestämmelser angående när verk­

samheten skall anses som »kyrklig», vilka bestämmelser böra utformas

på sätt jag nyss angivit.

Motsvarande ändring bör vidtagas i 7 § förordningen om statlig inkomst­

skatt.

I samband med de nu föreslagna ändringarna bör i punkt 7 av anvis­

ningarna till 53 § kommunalskattelagen upptagas en bestämmelse — på

sätt dissenterlagskommittén föreslagit —- angående vad som avses med be­

greppet kyrka i 53 § 1 inom. e). I nämnda anvisningspunkt bör sålunda

upptagas en bestämmelse att med kyrka avses en till svenska kyrkan hö­

rande lokalkyrka, domkyrka e. d. i dess egenskap av ägare till viss för

svenska kyrkans verksamhet avsedd egendom. Begreppet kyrka kommer så­

lunda, om detta förslag godtages, att avse allenast vissa till svenska kyr­

kan anknutna rättssubjekt. I likhet med dissenterlagskommittén anser

jag emellertid övervägande skäl tala för att trots denna inskränkning bibe­

hålla ordet »kyrka» som beteckning på de här avsedda rättssubjekten.

I fråga om kommitténs förslag rörande befrielse från fastighetsskatt

har jag i princip intet att erinra. Den föreslagna bestämmelsen i 5 § 1 mom.

h) kommunalskattelagen om skattefrihet för »kyrkobyggnader och böne­

hus» torde emellertid böra inskränkas till att avse allenast sådana »kyrko­

byggnader och bönehus, vari offentlig gudstjänst förrättas». Såsom kam­

marrätten påpekat erfordras ett dylikt tillägg för att icke skattefriheten

skall få en alltför vidsträckt omfattning.

Kommittéförslaget innefattar icke några bestämmelser om skattefrihet

för stiftelser med religiösa ändamål. Några sådana bestämmelser synas

icke heller böra meddelas i detta sammanhang. Som kommittén har fram­

hållit bör en reglering av donationsfonders skatterättsliga behandling icke

ske på ett isolerat område utan gälla alla de fall, där frågan kan få aktua­

litet. De principer, som ligga till grund för rådande praxis, böra tillämpas

även beträffande stiftelser på förevarande område.

Vännernas samfund, Helgelseförbundet och Evangeliska brödraförsam-

lingen ha i remissyttrandena hemställt, att de måtte hänföras till sådana

samfund som skola erhålla en i skattehänseende privilegierad ställning.

Härför fordras enligt de av mig föreslagna bestämmelserna allenast att

samfundet är ett rättssubjekt och disponerar kyrkolokal, där offentlig

gudstjänst regelbundet förrättas av samfundet eller dess församlingar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 17o.

Huruvida förenämnda samfund uppfylla dessa krav får avgöras vid rätts­ tillämpningen.

En remissinstans har föreslagit att det skulle överlämnas åt Kungl. Maj:t att avgöra vilka religiösa sammanslutningar, som skulle anses uppfylla villkoren för skattefrihet. En dylik anordning torde emellertid om möjligt böra undvikas. Med de nu föreslagna förenklade bestämmelserna synes mig denna anordning icke heller erforderlig.

Kammarrätten har uttalat farhågor för att ett bifall till kommitténs för­ slag i nu förevarande del skulle medföra att de religiösa sammanslutning­ arnas verksamhet och egendom komme att ökas, varigenom ytterligare in­ täkter och förmögenhetstillgångar skulle komma att undandragas det all­ männas beskattningsrätt. I detta sammanhang vill jag erinra om att 1936 års skattekommitté förordade att de sammanslutningar, som kunde ifråga- komrna till skattefrihet, avskilde all ekonomisk verksamhet och läte den­ samma övertagas av särskilda rättssubjekt. Evangeliska fosterlandsstiftel­ sen, Svenska missionsförbundet och Sällskapet svenska baptistmissionen ha i en till finansdepartementet under år 1939 inkommen skrift, vari de an­ hållit om utvidgning av skattefriheten för religiösa sammanslutningar, för­ klarat sig ämna, i den mån så icke redan skett, överflytta bokförlagsrörel- se och annan näringsverksamhet på särskilda för ändamålet bildade bolag. Beträffande religiösa sammanslutningar, som icke på nyss angivet sätt överlåta sin ekonomiska verksamhet å särskilda rättssubjekt, måste vid taxeringsarbetet uppmärksamhet ägnas åt kontrollen av att deras inkomst av rörelse blir vederbörligen beskattad. Med hänsyn till de restriktiva be­ stämmelser som gälla för ideella föreningar i allmänhet kan det vidare, som kammarrätten påpekat, icke anses uteslutet att vissa i skattehänseende icke privilegierade föreningar kunna komma att försöka bereda sig skatteförmå­ ner genom att under religiös täckmantel driva propaganda för icke kyrk­ liga syften. Det är därför av vikt att vid tillämpningen av bestämmelserna tillses, att skattefrihet icke medges åt andra samfund än dem som verkli­ gen utöva kyrklig verksamhet.

Kommittén har ansett att enligt 5 § 1 mom. e) kommunalskattelagen i dess föreslagna lydelse skattefrihet skulle komma att åtnjutas för lokaler, avsedda för utbildning av trossamfundens pastorer, predikanter och övriga församlingstjänare. Kammarrätten har med anledning av kommitténs ut­ talande anmärkt att, om kommitténs uppfattning vore riktig, borde väl även av dessa samfund inrättade skolor för religiös undervisning åt andra personer åtnjuta samma förmåner. Kammarrätten har ifrågasatt om icke cn sådan utvidgning av skattefriheten ginge för långt. Kommittén har, en­ ligt vad jag inhämtat, grundat sitt uttalande därå, att lokaler för utbild­ ning av församlingstjänare enligt kommitténs mening måste anses avsedda för ifrågavarande institutioners verksamhet såsom sådana. Utbildningen av församlingstjänare har kommittén nämligen förmenat vara en nödvändig förutsättning för samfundens fortbestånd. Av en sådan tolkning synes allt­ så icke behöva följa att alla skolor för religiös undervisning bliva skattefria.

49

Kommittén har framhållit det såsom otillfredsställande att enligt gäl­ lande rätt skatteplikt till fastighetsskatt ansetts föreligga för religiösa sam­ manslutningars predikant- och vaktmästarbostäder i bönehus, under det att tjänstebostäder för folk- och småskollärare samt till skola hörande vakt­ mästarbostäder i praxis icke ansetts skattepliktiga. Som kommittén har på­ pekat har 1944 års skattesakkunniga i ett år 1945 avgivet betänkande före­ slagit att skatteplikt till fastighetsskatt skall föreligga för byggnad, som anvisas till tjänstebostad åt folkskolans lärare. Frågan om de religiösa sam­ manslutningarnas predikant- och vaktmästarbostäder torde emellertid, som kommittén har förutsatt, få upptagas till behandling i samband med att nyssnämnda betänkande blir föremål för prövning.

B. ARVS- OCH GÅVOBESKATTNINGEN.

Beskattningen av arv och gåvor sker för närvarande enligt förordningen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt. Före tillkomsten av nämnda förordning gällde förordningen den 19 november 1914 (nr 381) om arvsskatt och skatt för gåva, vilken förordning under sin giltighetstid ändrades vid flera tillfällen.

Vad angår

arvsbeskattningen

har densamma enligt såväl 1914 års som

1941 års arvsskatteförordning formen av en arvslottsskatt, utgående å ar­ vingars och testamentstagares särskilda lotter i dödsboet. Skattskyldig är vederbörande arvinge eller testamentstagare. Skatten är dubbelt progres­ siv, nämligen dels i förhållande till lottens storlek dels ock i förhållande till avtagande släktskap. I enlighet härmed fördelas de skattskyldiga i tariffen för skattens beräkning på fyra klasser, envar med progressiv skatteskala. Av dessa skatteskalor är skalan i klass I den lägsta och skalan i klass IV den högsta.

I fråga om juridiska personers testamentsförvärv gällde enligt 1914 års förordning, att endast kronan var befriad från erläggande av arvsskatt, me­ dan samtliga övriga juridiska personer voro underkastade skyldighet att gälda sådan skatt. Vissa av dem kommo emellertid i åtnjutande av skatte- lindring så till vida, att skatten beräknades enligt en annan klass i tariffen än den högsta.

Den nu gällande arvsskatteförordningen medförde vissa ändringar i fråga om beskattningen av juridiska personers testamentsförvärv. Dessa ändringar inneburo i huvudsak dels en utvidgning av skattefriheten vid arvsbeskattningen dels ock, vad angår arvsskattens beräkning, vissa änd­ ringar med avseende å de juridiska personernas fördelning å de olika klasserna.

Enligt 3 § i 1941 års förordning äro från arvsskatt befriade: staten, stiftelse eller sammanslutning med huvudsakligt ändamål att under sam­ verkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar,

4 Bihang till riksdagens protokoll 1951. 1 samt. AV 175.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

50

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

stiftelse eller sammanslutning, som har till huvudsakligt ändamål att

främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att

främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, dock icke där ända­

målet är att sålunda tillgodose medlemmar av viss eller vissa släkter eller

utom riket bosatta utlänningar, samt

stiftelse eller sammanslutning, som har till huvudsakligt ändamål att

främja vetenskaplig undervisning eller forskning.

Skattebefrielse tillkommer dock icke sammanslutning, som har till syfte

att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen, och ej

heller utländsk stiftelse eller sammanslutning.

Med hänsyn till den sålunda gjorda utvidgningen av skattefriheten an­

sågs ett upptagande av vissa juridiska personer under klass II i tariffen ej

längre vara erforderligt. De förut under klass II upptagna juridiska perso­

nerna komma, åtminstone i huvudsak, i åtnjutande av skattefrihet enligt

3 §. Enligt 1941 års förordning förekomma juridiska personer först under

klass III, till vilken klass hänföras:

kyrka, landsting, kommun eller annan menighet ävensom hushållnings­

sällskap,

stiftelse med huvudsakligt syfte att främja religiösa, välgörande, sociala,

politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturel­

la eller eljest allmännyttiga ändamål,

stiftelse med huvudsakligt ändamål att främja landets näringsliv, samt

registrerad understödsförening eller sådan sammanslutning, som, utan

att hava till syfte att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas ekonomiska

intressen, huvudsakligen fullföljer tidigare angivet ändamål,

samtliga under förutsättning att fråga är om svensk juridisk person och

skattebefrielse ej åtnjutes enligt 3 §.

För övriga juridiska personer beräknas arvsskatten enligt klass IV.

Dessa bestämmelser innebära således, att vissa rättssubjekt, som verka

för ändamål av i särskilt hög grad allmännyttigt slag, äro befriade från

arvsskatt för sina testamentsförvärv samt att övriga rättssubjekt med all­

männyttigt ändamål tillgodosetts genom skattelindring på så sätt att de­

samma placerats i klass III. Till sistnämnda grupp höra bl. a. de juridiska

personer, som kunna hänföras under begreppet »kyrka», samt stiftelser och

sammanslutningar med huvudsakligt syfte att främja religiösa ändamål.

Likaledes hänföras till klass III svenska kyrkans församlingar (såsom in­

gående i »annan menighet»).

Vid

gåvobcskattningen

gäller med avseende å skattens beräkning sam­

ma tariff som vid arvsbeskattningen. Skattskyldig till gåvoskatt är gåvans

mottagare. Emellertid är skattefriheten vid gåvobeskattningen betydligt

mera vidsträckt än vid arvsbeskattningen. Till stöd för den utvidgade be­

frielsen från gåvoskatt har närmast åberopats det skälet, att benägenheten

att genom gåvor understödja allmännyttiga institutioner kunde befaras

komma att minskas, om en del av gåvan toges i anspråk för gäldande av

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

51

gåvoskatt. Detta skäl har ansetts göra sig gällande med större styrka vad angår gåvor än i fråga om testamentsdonationer. I och med arvfallet inträ­ der nödtvunget en äganderättsövergång, och arvlåtaren har att räkna med att därvid kvarlåtenskapen i sin helhet blir föremål för arvsbeskattning. I såväl 1914 års som 1941 års förordning har sålunda frihet från gåvoskatt medgivits vissa juridiska personer med allmännyttigt ändamål. Enligt 38 § i 1941 års förordning äro sålunda — förutom de i 3 § omförmälda juridiska personerna—• samtliga de under klass III uppräknade slagen av rättssub­ jekt befriade från gåvoskatt. Skattebefrielse enligt 38 § tillkommer dock endast svensk juridisk person. Från skattebefrielse enligt samma paragraf undantagas även sådana fall, där givaren för sin livstid eller för viss tid förbehållit sig nyttjanderätt till eller rätt till ränta, avkomst eller annan förmån av den bortgivna egendomen eller del därav.

Såsom härav framgår äro gåvor till rättssubjekt med religiösa ändamål under nyss angivna förutsättningar helt frikallade från gåvoskatt.

Genom beslut vid 1947 års riksdag har den gällande arvslottsbeskatt- ningen kompletterats med en särskild

kvarlåtenskapsskatt,

vilken skall

gäldas av det oskiftade dödsboet. Bestämmelserna härom finnas i förord­ ningen den 26 juli 1947 (nr 581) om kvarlåtenskapsskatt, vilken trätt i kraft den 1 januari 1948. Kvarlåtenskapsskatt, som utgår enligt en pro­ gressiv skala, skall erläggas i fall då behållningen i boet överstiger 30 000 kronor. Vid beräkningen av den skattepliktiga kvarlåtenskapen må dock vissa avdrag göras. Sålunda skall i den skattepliktiga kvarlåtenskapen bl. a. icke ingå efterlevande makes giftorättsandel. Av intresse i detta sam­ manhang är vidare, att vid den skattepliktiga kvarlåtenskapens beräkning skall från behållningen i boet avräknas lott, som på grund av arv eller testamente tillfaller juridisk person som enligt 3 eller 38 § arvsskatteför­ ordningen är befriad från arvsskatt eller gåvoskatt. Testamentslegat till juridiska personer med allmännyttigt (däribland religiöst) ändamål un­ dantagas därigenom från kvarlåtenskapsbeskattning.

Enligt förordningen om kvarlåtenskapsskatt skall skatt såsom för kvar- låtenskap även erläggas för vissa gåvor. Skattskyldighet föreligger dock ej för sådan gåva till i 3 eller 38 § arvsskatteförordningen omförmäld juri­ disk person, för vilken befrielse från gåvoskatt åtnjutes.

Efter tillkomsten av 1941 års förordning har inom riksdagen frågan om ändring av bestämmelserna rörande beskattningen av nu förevarande juridiska personers testamentsförvärv vid ett tillfälle varit under behand­ ling. I

motioner vid 1955 urs riksdag

yrkades sålunda, att kyrka, lands­

ting, kommun eller annan menighet ävensom hushållningssällskap måtte befrias från erläggande av arvsskatt vid testamentsförvärv. På hemställan av bevillningsutskottet föranledde dessa motioner icke någon riksdagens åtgärd. Utskottet erinrade därvid om den inom dissenterlagskommittcn på­ gående utredningen rörande bl. a. kyrkosamfundens och de frikyrkliga

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

sammanslutningarnas rättsliga ställning samt framhöll, att vid denna ut­ redning jämväl frågan om dessa juridiska personers behandling i beskatt­ ningshänseende torde komma under övervägande. Resultatet av berörda utredning borde enligt utskottets mening avvaktas. På grund därav och då bestämmelserna i ämnet tillkommit så nyligen som år 1941, ansåge sig ut­ skottet icke böra tillstyrka bifall till motionerna.

I

yttrandena till dissenterlagskommittén

ha önskemål framställts om änd­

rad lagstiftning av Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, Missionssällskapet Bibeltrogna vänner, Svenska alliansmissionen, Svenska baptistsamfundet, Svenska missionsförbundet och Örebro missionsförening, önskemålen gå ut på att beskattningen av testamentsförvärv för religiösa sammanslutningar skall ske med tillämpning av klass II.

Sålunda liar Svenska baptistsamfundet ifrågasatt det lämpliga i att å arv för missionsändamål uttages skatt enligt klass III. Samfundet har där­ vid framhållit, att de fria samfunden för sin mycket omfattande mission vore beroende av frivilliga gåvor i motsats till statskyrkan, där i varje fall för den övervägande delen av evangelisk verksamhet inom landet ut­ taxering ägde rum, en uttaxering vari även de frikyrkliga finge deltaga. Det vore under sådana förhållanden rättvist att ett stöd från statens sida medgåves åtminstone i den formen, att donationer för religiös och social verksamhet bleve, om icke skattefria, så dock skattepliktiga efter klass II. Därigenom skulle också givare av dylika donationer uppmuntras.

Dissenterlagskommittén

har anfört:

Enligt 3 § i 1941 års förordning om arvsskatt och gåvoskatt äro vissa juridiska personer med i särskilt hög grad allmännyttigt ändamål befriade från skattskyldighet vid såväl arvs- som gåvobeskattningen. Juridiska per­ soner med religiöst ändamål äro ej omnämnda i detta stadgande. Om här bortses från den enligt 3 § medgivna skattebefrielsen, äro emellertid stif­ telser och sammanslutningar med religiöst ändamål likställda med alla andra rättssubjekt, vilka främja allmännyttiga ändamål. Vid arvsbeskatt- iiingen gäller sålunda, att bl. a. stiftelser och sammanslutningar med hu­ vudsakligt syfte att främja religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnär­ liga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmän­ nyttiga ändamål erlägga arvsskatt enligt klass III i tariffen för skattens be­ räkning. Denna likställighet föreligger även i förhållande till församling­ arna inom svenska kyrkan, vilka likaledes hänföras till klass III. Beträf­ fande gåvobeskattningen gäller enligt 38 §, att samtliga de juridiska per­ soner, vilka omförmälas i 3 § eller som vid arvsbeskattningen äro hän­ förliga till klass III, under vissa förutsättningar äro befriade från gåvo­ skatt. Gåvor till stiftelser och sammanslutningar med religiöst ändamål äro således i regel fritagna från gåvoskatt. Sådana stiftelser och sammanslut­ ningar beröras ej heller av den år 1947 införda kvarlåtenskapsskatten. För egendom, som genom testamente eller såsom gåva tillfaller juridisk per­ son med allmännyttigt ändamål, utgår nämligen icke kvarlåtenskapsskatt.

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

53

Den fråga, som här uppkommer till bedömande, är således närmast, huruvida de nuvarande bestämmelserna rörande arvsskatt för testaments- legat till sammanslutningar med religiöst ändamål kunna anses tillfreds­ ställande. En jämförelse får därvid göras med den ställning, som i be­ skattningshänseende intages av andra likartade rättssubjekt. Kommittén kan ur denna synpunkt sett icke finna någon anledning till erinran mot ifrågavarande bestämmelser. Eftersom landsting, kommuner och andra me­ nigheter (församlingar inom svenska kyrkan däri inbegripna) äro pla­ cerade i klass III, böra även kyrkor och andra rättssubjekt med religiöst ändamål hänföras till samma klass. De i några yttranden till kommittén uttalade önskemålen om en uppflyttning vid arvsbeskattningen av reli­ giösa sammanslutningar från klass III till klass II bero sannolikt på ett förbiseende i så måtto, att de genom 1941 års förordning vidtagna änd­ ringarna i klassindelningen icke beaktats. Numera förekomma icke några juridiska personer i klass II.

Kommitténs förslag synes ej heller i redaktionellt avseende behöva för­ anleda någon ändring av hithörande bestämmelser i arvsskatteförordning­ en. Därest kommitténs förslag genomföres, komma särskilda trossamfund och trossammanslutningar att inrymmas inom det mera vidsträckta be­ greppet sammanslutning med huvudsakligt syfte att främja religiöst än­ damål. Det bör dock uppmärksammas, att — såsom i annat sammanhang närmare utvecklats —- efter genomförandet av kommitténs förslag med kyrka kommer att avses endast sådana fall, där vederbörande lokalkyrka, domkyrka e. d. såsom ägare till viss för svenska kyrkan avsedd egendom anses utgöra juridisk person, varemot de nuvarande erkända samfunden av främmande trosbekännare, vilka enligt nu gällande bestämmelser anses ingå i begreppet kyrka, enligt förslaget ej skulle göra detta. Såsom framgår av vad nyss nämnts har detta emellertid i sak ej någon betydelse.

Emot kommitténs här återgivna uttalanden har ingen särskild erinran framställts i

yttrandena

över betänkandet.

Departementschefen. Icke heller jag finner anledning föreligga till änd­ ring av gällande bestämmelser om de religiösa sammanslutningarnas ställ­ ning vid arvs- och gåvobeskattningen.

54

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

III.

Lindring

i

skattskyldigheten för kyrkligt ändamål för

dem, som ej tillhöra svenska kyrkan.

A. GÄLLANDE BESTÄMMELSER M. M.

Enligt 13 § förordningen den 31 oktober 1873 angående främmande tros-

bekännare och deras religionsövning må de för särskilda kyrkliga förätt-

ningar stadgade avgifter till svenska kyrkan eller hennes prästerskap eller

betjäning ej påföras främmande trosförvant i annat fall än att sådan för­

rättning blivit på hans egen begäran verkställd. I övrigt hänvisas i nämnda

författningsrum till den lindring i skattskyldigheten till svenska kyrkan

samt hennes prästerskap och betjäning, som enligt lag den 16 oktober 1908

tillkommer vissa främmande trosbekännare. En bestämmelse av samma

innebörd som i nyssberörda 13 § fanns redan i 1860 års religionsfrihets-

förordning.

Genom nämnda lag av år 1908, sådan densamma lyder enligt lag den 2

juni 1950 (nr 282), har stadgats, att vid debitering av i slutlig eller till­

kommande skatt ingående avgifter till svenska kyrkan eller hennes präster­

skap, kyrkomusiker eller betjäning, vilka efter kyrkostämmas beslut eller

eljest utdebiteras, skall iakttagas att för den till kommunal inkomstskatt

beskattningsbara inkomsten dylika avgifter skola med endast hälften av det

belopp, som eljest bort utgå, påföras medlemmar av sådan i riket befintlig

församling av främmande kristna eller mosaiska trosbekännare, vilken äger

rätt till offentlig religionsutövning. Vad sålunda stadgats skall dock gälla en­

dast såvida de främmande trosbekännarna före den 1 januari det år, då de­

bitering av de i slutlig skatt ingående avgifterna verkställes, i laga ordning

övergått till eller eljest rättsligen tillhört och fortfarande tillhöra den främ­

mande församlingen.

I ändamål att dylik lindring må tillgodokomma omförmälda främmande

trosbekännare skall enligt nämnda lag intyg om deras namn och bostad även­

som därom att de under tiden från och med den 1 januari tillhört och fort­

farande tillhöra den främmande församlingen av denna församlings före­

ståndare utfärdas och före april månads utgång tillställas vederbörande pas­

torsämbete, som har att före den 1 juni översända intyget, behörigen, grans­

kat, till vederbörande lokala skattemyndighet.

Beträffande lagens tillämpningsområde har stadgats den inskränkningen

att, om avgifterna till prästerskapets avlöning äro grundade å lönereglerings-

resolution, fastställd enligt förordningen angående allmänt ordnande av

prästerskapets inkomster den 11 juli 1862 eller å äldre konvention eller för­

ening, eller om avgifterna till kyrkobetjäningens avlöning utgå efter andra

grunder än dem, som äro stadgade för utgörande av allmän kommunalskatt,

må nedsättning i dylika avgifter ej äga rum.

Den enligt 1908 års lag medgivna skattelindringen för främmande tros­

bekännare hänför sig således endast till sådana avgifter, som påföras för

55

den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara inkomsten. Skattelind- ring är däremot ej medgiven beträffande avgifter, som utgå för fastighet.

Enligt en samtidigt med 1908 års lag utfärdad kungörelse ägde vederbö­ rande församling att av allmänna medel undfå ersättning med belopp, mot­ svarande lindringen, där det avgiftsbelopp, för vilket befrielse åtnjutits, för året uppgått till sammanlagt minst 50 kronor.

Församlingarnas rätt till ersättning av statsmedel till följd av ifrågava­ rande skattelindring avskaffades emellertid genom beslut vid 1942 års riks­ dag.

I 1925 års religionsfrihetssakkunnigas betänkande angående vidgad rätt till utträde ur svenska kyrkan (SOU 1927: 13) upptogs ånyo frågan om skattelindring för dem som ej tillhöra svenska kyrkan. Beträffande rätten till utträde ur svenska kyrkan föreslogo de sakkunniga, att den, som ville uttfäda, skulle kunna göra detta utan uppgivande av något trossamfund, till vilket han ville övergå. I fråga om skattskyldigheten föreslogo de sak­ kunniga, att lindring däri skulle beredas alla dem, som enligt de sakkun­ nigas förslag kunde komma att intaga en ställning utanför statskyrkan. Nedsättning skulle sålunda ske med hälften av de avgifter till kyrkliga ändamål, som utgingo på grundval av taxeringen till bevillning för inkomst av fast egendom, kapital eller arbete, dock med undantag för avgifter på grund av äldre lönereglering. Skattelindring skulle däremot icke medgivas beträffande avgifter, som utgingo för fast egendom. Liksom enligt 1908 års lag förutsattes för erhållande av den föreslagna skattelindringen, att veder­ börande sedan början av det år, då debitering av avgifterna verkställdes, icke tillhört svenska kyrkan. Ersättning skulle beredas församlingarna för den genom skattelindringen uppkommande förlusten, då densamma upp- ginge till minst 100 kronor. Såsom ett provisorium borde ersättningen utgå av kyrkofondens medel.

I remissyttrandena över 1925 års religionsfrihetssakkunnigas förslag kom- mo delade meningar till uttryck angående lämpligheten av förslagets ge­ nomförande i denna del. Förslaget har ej framlagts för riksdagen.

B. SAMBANDET MELLAN RÄTTEN TILL FRITT UTTRÄDE UR SVENSKA

KYRKAN OCH RÄTTEN TILL LINDRING I SKATTSKYLDIGHETEN

FÖR KYRKLIGT ÄNDAMÅL.

Inledning.

Den skattelindring, som enligt

1908 års lag

tillkommer dom, som tillhöra

av staten erkända samfund av främmande trosbekännare, motiverades vid sin tillkomst till stor de! av billighetssynpunkter.

Dissenterskattckommittén,

vars betänkande låg till grund för 1908 års lagstiftning, anförde sålunda bl. a., att vid bedömandet av frågan om främmande trosbekännares rätt till lindring i skattskyldigheten till svenska kyrkan och hennes funktionärer billighetens grundsatser visserligen borde tillämpas och individernas reli­

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

56

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

giösa känslor tillbörligt beaktas, men att man icke finge bortse därifrån att

Sveriges grundlagar hävdade såsom en statsangelägenhet den lutherska kyr­

kans upprätthållande ävensom att staten ålagt det svenska prästerskapet

mångfaldiga rent borgerliga bestyr, vilka avsåge alla medborgare utan hän­

syn till deras trosbekännelse. Även andra än statsreligionens bekännare

måste följaktligen, yttrade kommittén, såsom statsborgare och medlemmar

av kommunerna finna sig i att genom skattebidrag främja de statskyrkliga

ändamålen i en av omständigheterna påkallad utsträckning. Såsom skäl

för skattelindring åberopade kommittén vidare bl. a., att främmande tros-

bekännare hade skattskyldighet till såväl svenska kyrkan som egen för­

samling samt att motsvarighet mellan skatteplikt och rösträtt icke förelåge.

Skattelindringens begränsning till sådana kristna eller mosaiska trosbekän-

nare, som i laga ordning övergått till eller eljest rättsligen tillhörde någon i

riket befintlig, lagligen erkänd församling av främmande trosbekännare,

motiverades av kommittén med att det eljest kunde befaras att personer

blott för vinnande av lindring i skattskyldigheten anmälde sig till utträde ur

kyrkan, särskilt när större utgifter för kyrkliga ändamål förestode.

W25 års religionsfrihetssakkunniga

funno att hänsyn till religions- och

samvetsfrihetens princip samt till den omständigheten, att personer, vilka

icke tillhörde statskyrkan, måste förvägras rösträtt i kyrkliga angelägen­

heter, kunde åberopas till stöd för skattelindring åt alla dem, som enligt de

sakkunnigas förslag kunde komma att intaga en ställning utanför stats­

kyrkan. För vissa grupper bland dessa personer, nämligen de, som vore an­

slutna till annat trossamfund, kunde även det skälet åberopas, att de, om

lindring ej medgåves, skulle bliva betungade med en dubbel avgiftsplikt till

kyrkliga ändamål. Det skulle även enligt de sakkunnigas mening kunna an­

föras — och detta gällde samtliga grupper — att personer, som icke tillhörde

statskyrkan, ej kunde antagas hava gagn eller åtminstone icke lika stort

gagn av de statskyrkliga inrättningarna och den statskyrkliga verksamhe­

ten som kyrkans egna medlemmar, varför även ur denna synpunkt en lind­

ring i avgifterna till sagda ändamål kunde anses böra av billighetsskäl med­

givas ifrågavarande personer.

Gentemot de invändningar, som ur statsrättslig synpunkt kunde anföras

mot den ifrågasatta reformen, nämligen den svenska kyrkans egenskap av

statskyrka, anförde de sakkunniga, att statsmedborgarna icke kunde un­

dandraga sig skyldigheten att indirekt, genom skatt till staten, understödja

kyrkan men att det ställde sig något annorlunda med de avgifter som ut­

taxerades direkt till kyrkliga ändamål. Det statsändamål, som statskyr­

kan vore avsedd att fylla, låge nämligen på ett annat plan än andra stats­

ändamål och kyrkans uppgift kunde rätt fyllas endast om och i den mån

samhällsmedlemmarna personligen därvid medverkade. Men de, som ställ­

de sig utom statskyrkan, hade icke och kunde icke ha samma personliga

solidaritet med kyrkan som hennes egna medlemmar. Staten, som tilläte

och auktoriserade denna deras ställning, finge därigenom anses hava med­

givit, att statsändamålet i fråga icke hade samma betydelse för de utom

57

kyrkan varande som för de i kyrkan kvarstående. Under sådana förhållan­ den måste det anses möjligt för staten att, om goda skäl eljest talade där­ för, medgiva en differentiering i den direkta skattskyldigheten till stats­ kyrkan och i den utsträckning omständigheterna påkallade befria dem, som ställde sig utom kyrkan, från den direkta skattskyldigheten till densamma. Förutsättningar för skattelindring måste dock vara, att den kunde ske utan att den statskyrkliga verksamhetens upprätthållande äventyrades och utan att de kvarstående kyrkomedlemmarnas berättigade intressen åsidosattes.

Mot en utsträckning av skattelindringen till andra personer än sådana, som tillhörde erkända trossamfund, hade även åberopats, att man borde söka garanti mot att dissenterlagens bestämmelser om rätt till utträde ur statskyrkan skulle utnyttjas i egennyttigt syfte. Ett sätt att förhindra ut­ träde av ekonomiska motiv vore att låta dem, som utträdde utan att ansluta sig till annat trossamfund, erlägga vad man skulle kunna beteckna som en ersättningsskatt, nämligen en avgift till något annat allmänt ändamål, ex­ empelvis undervisningsväsendet eller samhällets barnavård, med belopp motsvarande den lindring, de erhölle i de kyrkliga utskylderna. En sådan anordning skulle emellertid på en omväg upphäva den skattedifferentiering, som de sakkunniga ansåge vara motiverad.

På grund av vad sålunda anförts anslöto sig' de sakunniga principiellt till den meningen, att lindring i kyrkliga utskylder borde beredas alla dem, som enligt de sakkunnigas förslag kunde komma att intaga en ställning utanför statskyrkan.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

Dissenterlagskommittén.

Den motivering, som legat till grund för nu gällande bestämmelser i äm­ net, kunde enligt dissenterlagskommitténs mening icke anses helt överens­ stämma med nutida uppfattning. Att den som utträtt ur svenska kyrkan och anslutit sig till annat trossamfund ej borde deltaga i täckandet av sådana utgifter, som uteslutande föranleddes av svenska kyrkans religiösa verksamhet och som sålunda uteslutande sammanhängde med tillhörig­ heten till svenska kyrkan, syntes kommittén vara en ofrånkomlig konse­ kvens av religionsfrihetens princip. Detta kunde alltså ingalunda betraktas som en av enbart billighetsskäl lämnad eftergift, låt vara att även billig- hetsskäl talade i samma riktning. Någon större meningsskiljaktighet syntes numera knappast råda på denna punkt. Kommittén kunde i detta avse­ ende hänvisa till de över religionsfrihetssakkunnigas förslag avgivna remiss­ yttrandena. Den kritik, som i flera av dessa yttranden riktats mot den av de sakkunniga föreslagna utvidgningen av skattelindringen beträffande kyrkliga ändamål, hade sålunda närmast gällt skattelindringen för dem som ej anslutit sig till annat trossamfund. Kommittén funne på grund av det anförda icke erforderligt att närmare än som skett utveckla skälen för att skattelindring med avseende å avgifterna till svenska kyrkan borde medgivas dem som tillhörde annat trossamfund.

58

Mera tveksam tedde sig för kommittén frågan om skattelindring för

dem som stode utanför svenska kyrkan utan att tillhöra annat trossam­

fund. Även den ståndpunkt, som sådana personer intoge, kunde bero på

samvetsskäl. Det skulle emellertid kunna invändas, att en livsuppfattning,

som toge sig dylika uttryck, icke med samma fog och i lika hög grad kunde

förtjäna respekt som en av religiös övertygelse föranledd övergång från

svenska kyrkan till annat trossamfund. Vidare kunde framhållas att re­

ligiös verksamhet sedan gammalt intagit en särställning i jämförelse med

övrig verksamhet med allmännyttigt syfte. Enligt kommitténs mening

vore, på sätt kommittén uttalat i sin motivering för en utsträckning av

skattefriheten för religiösa sammanslutningar, den religiösa verksamhet,

vilken såsom helhet betraktad kunde anse-s vara av kyrklig karaktär, i hög

grad samhällsgagnande. Det skulle därför kunna göras gällande, att ett

avståndstagande från eller likgiltighet för detta allmänna intresse icke borde

föranleda skattelindring. Ytterligare kunde invändas, att den, som utträtt

ur svenska kyrkan utan att ansluta sig till annat trossamfund, icke finge

vidkännas några utgifter av det slag, som med skattskyldigheten till svenska

kyrkan avsåges. En åt sådana personer medgiven skattelindring skulle alltså

för dem innebära en förmån, vilken ej komme andra till del. Att detta

kunde väcka betänkligheter vore förståeligt. Frågan måste emellertid ses

i samband med spörsmålet om rätten till fritt utträde ur svenska kyrkan.

Ansåges rätten till sådant utträde böra genomföras, vilket kommittén för­

ordat, måste det enligt kommitténs uppfattning vara principiellt oriktigt

att av de utträdda kräva bidrag till täckande av kostnaderna för kyrkans

religiösa verksamhet. Ett utträde med bibehållande av samma ekonomiska

förpliktelser gentemot kyrkan som före utträdet ålegat den utträdande

kunde icke sägas vara fullt fritt. Att märka vore även, att den utträdde vid

ett bibehållande av skattskyldigheten till svenska kyrkan komme i ett

sämre läge än före utträdet, i det avseendet att han icke ägde möjlighet att

deltaga i bestämmandet av de utgifter, till vilka han finge bidraga. Å andra

sidan funnes det visst fog för den uppfattningen att även den, som utträtt

ur svenska kyrkan utan att ansluta sig till annat trossamfund, hade något

gagn av den kyrkliga verksamheten. Jämväl för en sådan person kunde

det anses vara till fördel att leva i ett samhälle med religiöst ordnade

förhållanden. Så kunde man i varje fall se saken ur allmän synpunkt. Det

syntes emellertid icke kunna förnekas, att den religiösa verksamheten icke

hade samma betydelse för en sådan person som för den, vilken tillhörde

svenska kyrkan eller ett annat trossamfund. Ett bibehållande av skattskyl­

digheten måste vidare anses innebära, att kyrkan i ifrågavarande avseen­

de tillerkändes ett företräde framför andra trossamfund, något som ej

syntes vara i överensstämmelse med nutida uppfattning.

På grund av det anförda ansåg dissenterlagskommittén rätten till ut­

träde ur svenska kyrkan böra åtföljas av skattelindring till kyrkliga än­

damål för den utträdde även i de fall, då vederbörande ej anslutit sig till

annat trossamfund.

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

59

Dissenterlagskommittén framhöll, att det givetvis vore av vikt, att be­ stämmelserna om skattelindring för ur svenska kyrkan utträdda personer utformades på sådant sätt att desamma icke direkt uppmuntrade till ut­ träde av ekonomiska motiv. Kommittén hade icke förbisett, att, om skatte­ lindring tillerkändes envar, som begagnade den föreslagna vidgade rätten till utträde ur .svenska kyrkan, detta kunde i än högre grad locka till ut­ träde än man tänkt sig vid tillkomsten av 1908 års lagstiftning. Visserli­ gen torde väl den åsyftade skattelättnaden i allmänhet bliva relativt obe­ tydlig, men församlingar funnes dock, särskilt på landsbygden, där utde­ biteringen till kyrkliga ändamål vore ganska hög, och det kunde tänkas, att en och annan i en dylik församling boende .skulle vilja begagna utvä­ gen att utträda ur svenska kyrkan för att därigenom minska sin samlade skattebörda.

I detta sammanhang erinrade dissenterlagskommittén om att frågan om införande av en ersättningsskatt för dem, som utträda utan att ansluta sig till annat trossamfund såsom kompensation för skattelind- ringen, för att förhindra utträde av ekonomiska motiv ingående diskuterats av religionsfrihetssakkunniga. Mot införandet av en sådan skatt hade reli- gionsfrihetssakkunniga bl. a. anfört följande. Genom ersättningsskatten skulle på en omväg upphävas den skattedifferentiering, som de sakkun­ niga ansett vara motiverad, och ersättningsskatten skulle även i praktiken medföra allvarliga olägenheter. Den kunde svårligen utmätas annorlunda än i förhållande till storleken av de avgifter från vilka vederbörande er­ hållit befrielse. Man kunde nämligen med hänsyn till den växlande storle­ ken av utdebiteringen för kyrkliga ändamål inom olika församlingar och under olika år icke tänka sig något i förväg fixerat avgiftsbelopp. De per­ soner, varom här vore fråga, skulle således alltjämt få betala belopp, vil­ kas storlek bleve beroende av de i kyrkan kvarstående församlingsmedlem­ marnas beslut, i vilka de icke finge deltaga. I den mån statsmedel av skat- tenatur användes för fyllande av den brist i församlingarnas kassor, som uppstått genom utträdet, måste de utträdande deltaga även i dessa medels anskaffande och komine då utträdet att medföra en ökad skattskyldighet. Vidare vore det att befara, att en dylik ersättningsskatt kunde leda till disposition av skattemedel för tillfredsställande av behov, som eljest icke skulle ha utsikt att bliva tillgodosedda. Den inflytande ersättningsskatten måste nämligen på något sätt användas, under det att den i församling­ arnas kassor uppkommande bristen i allt fall måste fyllas. Slutligen hade framhållits, att uppbörden och redovisningen av ifrågavarande avgiftsbe­ lopp skulle medföra besvär och kostnader, som ofta nog icke komme att .stå i proportion till beloppens storlek. De sakkunniga hade på grund av det anförda ansett sig böra låta tanken på införandet av en ersättnings­ skatt falla.

Dissenterlagskommittén höll före, att så starka praktiska skäl talade emot införande av en ersättningsskatt, att detta ej borde ifrågakomma. Därvid anslöt ,sig kommittén till de synpunkter, som anförts av religions-

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

frihetssakkunniga. Därjämte framhöll kommittén, att den syn på ersätt­ ningsskatten, varåt tidigare givits uttryck, ej vore så omedelbart tillgäng­ lig för gemene man, att man kunde räkna med allmän förståelse för den­ samma. Sannolikt skulle en dylik skatt i många fall uppfattas såsom ett förfarande, avsett att på en omväg hålla de ur kyrkan utträdda bundna vid de förpliktelser, mot vilka de i religionsfrihetens namn reagerade.

Dissenterlagskominittén anförde vidare, att det förefölle kommittén som om införandet av systemet med skatt vid källan borde föranleda en tillba- kaflytlning av den för s kattelind ringens inträdande av­ görande tidpunkten. Det syntes sålunda rimligt, om såsom vill­ kor för skattelindring krävdes, att vederbörande under hela det kalender­ år, varunder den beskattade inkomsten åtnjutits, icke tillhört svenska kyr­ kan. Skattelindring skulle då tillkomma den, som sedan början av det ka­ lenderår som närmast föregått taxeringsåret, icke tillhört svenska kyrkan. Enär de uppbördsterminer, som komme närmast efter avräkningen mellan den slutliga och den preliminära skatten, infölle först under året efter det, då taxering och debitering ägt rum, medförde den av kommittén sålunda föreslagna ändrade tidsbestämningen, att verkningarna av rätten till skat­ telindring framträdde först under tredje året efter utträdet ur svenska kyrkan. Den ändrade tidsbestämningen samt det förhållandet, att skatte- lindringen inverkade först å den slutliga skattens beräkning, syntes kom­ mittén ändamålsenliga även i så måtto, att den ekonomiska fördelen av utträdet därigenom förskötes framåt i tiden, i jämförelse med vad som gällde enligt nuvarande bestämmelser. Någon ytterligare sådan förskjut­ ning kunde kommittén däremot icke förorda. Ej heller ansåge sig kom­ mittén böra ifrågasätta andra lagstiftningsåtgärder i syfte att förebygga utträde ur svenska kyrkan av ekonomiska motiv. Kommittén hölle dock icke för sannolikt, att utträde ur svenska kyrkan i syfte att därigenom vinna ekonomiska fördelar skulle, om kommitténs förslag genomfördes, komma att ske i någon mera betydande utsträckning. Att stå utanför svenska kyr­ kan medförde ju en särställning bl. a. så till vida, att förlust av rösträtt såväl vid prästval som i kyrkliga ärenden i övrigt inträdde. Betydelsen av de återhållande momenten i fråga om utträdet ur svenska kyrkan borde icke underskattas. I Finland och Norge, där en motsvarande rätt redan fö- refunnes, hade denna rätt ej heller begagnats i någon mera avsevärd om­ fattning. Det borde härvid även uppmärksammas, att den skattelindring, som i vårt land genom 1908 års lag bereddes medlemmar av erkända för­ samlingar av främmande trosbekännare, icke i någon större utsträckning lockat till utträde ur kyrkan.

Enligt kommitténs förslag skulle alltså skattelindring tillkomma den, som sedan början av det kalenderår som närmast föregått det, då debite­ ring av de i slutlig skatt ingående avgifterna verkställdes, icke tillhört svenska kyrkan. Beträffande den, som förut ej tillhört svenska kyrkan men inträtt däri, finge denna bestämmelse den innebörden, att förmånen av

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

61

skattelindring upphörde tämligen snart efter det att inträdet i kyrkan ägt rum. Redan vid den debitering, som verkställdes närmast efter det att de- biteringsförrättaren erhållit kännedom om inträdet i kyrkan, skulle sålun­ da vederbörande påföras full kyrklig skatt. Att därigenom uppstode en olikformighet i jämförelse med den tid, efter vilken skattelindring medgå- ves vid utträde ur kyrkan, kunde enligt kommitténs mening icke möta be­ tänkligheter. Den omständigheten, att skattelindring efter utträde ur sven­ ska kyrkan till förebyggande av missbruk medgåves först vissa år efter utträdet, torde ej böra föranleda därtill att efter inträdet i kyrkan utta­ gandet av full kyrklig skatt skulle i motsvarande mån framflyttas. Uppen­ bart vore även, att införandet av större likformighet härutinnan skulle rent tekniskt komplicera förfarandet.

Beträffande frågan om vilka som böra åtnjuta skattelind­ ring framhöll dissenterlagskommittén, att den skattelindring, varom här vore fråga, grundade sig på skäl, som närmast hade samband med veder- börandes personliga förhållande till svenska kyrkan, och därvid i främs­ ta rummet på ett hänsynstagande till religions- och samvetsfrihetens krav. Sådana skäl kunde icke åberopas beträffande de juridiska personerna. Det torde därför i allmänhet icke finnas anledning att ifrågasätta skattelind­ ring för juridiska personer.

Emellertid skulle det kunna tänkas, fortsatte kommittén, att skäl för skattelindring förelåge beträffande vissa sådana juridiska personer, för vilka inkomsten, där den över huvud taget beskattades, endast vore under­ kastad enkelbeskattning samt denna beskattning av praktiska skäl vore lagd på den juridiska personen och icke på dess delägare eller medlemmar eller på dem, som eljest i sista hand finge del av inkomsten. Kommittén åsyftade här religiösa sammanslutningar av utom svenska kyrkan stående personer samt stiftelser med ändamål att främja religiös verksamhet utom kyrkan. I detta hänseende erinrade kommittén om att kommittén föresla­ git viss utvidgning av skattefriheten för dylika rättssubjekt, Enligt försla­ get skulle sålunda sådana »särskilda trossamfund och trossammanslutning- ar», vilka utövade kyrklig verksamhet, erhålla skattefrihet vid kommunal­ beskattningen för annan inkomst än av fastighet och av rörelse och vid statsbeskattningen för annan inkomst än av rörelse. Stiftelser med re­ ligiösa ändamål hade i den av kommittén föreslagna författningstexten icke uppräknats bland de från skattskyldighet frikallade rättssubjekten. Därest kommitténs förslag rörande skattefriheten för religiösa samman­ slutningar genomfördes, torde emellertid åt »särskilda trossamfund och trossammanslutningar» donerade fonder, även om dessa blivit taxerade så­ som självständiga stiftelser, i stor utsträckning komma i åtnjutande av skattefrihet, ehuru något uttryckligt stadgande härom ej meddelats. På grund härav funne kommittén icke erforderligt alt föreslå lindring för rättssubjekt av ifrågavarande slag beträffande skatt å sådan inkomst, som enligt kommitténs förslag skulle komma att beskattas. Vad anginge så­

62

Kungl. Maj:ts proposition nr 17-5.

dana kyrkliga avgifter, vilka utginge för fastighet, innebure kommitténs

förslag av skäl, som i det följande komme att närmare utvecklas, över hu­

vud taget icke någon lindring i dylika avgifter.

Dissenterlagskommittén framhöll vidare, att eu särskild fråga i detta

sammanhang vore, huruvida skattelindring borde tillkomma oskift döds­

bo efter person, som icke tillhört svenska kyrkan. Skäl kunde anföras så­

väl för som emot skattelindring för sådana dödsbon. Ett skäl, som talade

för skattelindring för dödsbo efter person, som ej tillhört svenska kyrkan,

vore givetvis önskvärdheten av att dödsboets skattskyldighet icke gjordes

mera vidsträckt än den avlidnes. Härvid erinrade kommittén om att oskift

dödsbo i flera avseenden vid beskattningen likställts med fysisk person.

Oskifta dödsbon erlade sålunda enligt 10 § 1 inom. förordningen om stat­

lig inkomstskatt skatt till staten efter samma skala som fysiska personer.

Ett dödsbo erhölle vid taxeringen året efter dödsfallet ortsavdrag med

samma belopp som skulle ha medgivits den avlidne, om han fortfarande

levt. Om dödsboet under året efter det, då dödsfallet inträffade, fortfarande

vore oskiftat, åtnjötes emellertid vid den därpå följande taxeringen i re­

gel icke ortsavdrag.

Med hänsyn till dessa bestämmelser skulle det kunna göras gällande,

att oskift dödsbo efter person, som ej tillhört svenska kyrkan, borde er­

hålla lindring i den .skatt, som påfördes på grund av taxering året efter

dödsfallet. Den beskattade inkomsten bestode då till större eller mindre del

av den avlidnes inkomst. Däremot syntes svårt att försvara skattelindring

för dödsbo, som varit oskiftat i flera år. Såsom framginge av 49 § kommu­

nalskattelagen bortsåges beträffande sådant dödsbo redan vid taxeringens

bestämmande mera från den avlidnes personliga förhållanden, och döds­

boet erhölle ortsavdrag endast i vissa särskilt angivna fall och endast efter

beslcattningsnämnds beprövande. Medgåves skattelindring för dödsbo utan

begränsning till första året efter dödsfallet, syntes detta fördenskull en­

dast kunna motiveras med att därigenom vunnes en förenkling i förfa­

randet och att de flesta dödsbon rätt .snart bleve skiftade. Emellertid fun­

nes såsom tidigare nämnts även skäl, som talade emot att oskift dödsbo

över huvud taget erhölle skattelindring. Häremot talade givetvis främst

den omständigheten, att oskift dödsbo vore att betrakta .såsom juridisk per­

son. Då den ifrågavarande skattelindringen vore motiverad av hänsyn till

religions- och samvetsfrihetens krav samt således sammanhängde med den

avlidnes personliga ställning till svenska kyrkan, kunde det otvivelaktigt

göras gällande, att någon grund för skattelindring ej förefunnes beträffan­

de ett dödsbo. Det kunde ej heller tagas för givet, att i ett dödsbo funnes

delägare, som själva vore berättigade till skattelindring i förevarande av­

seende. Vid sitt övervägande av skälen för och emot skattelindring för

askift dödsbo hade kommittén stannat för att låta de principiella skälen

eller alltså de, som talade emot skattelindring, väga tyngst. Kommittén fö­

resloge således, att skattelindring icke medgåves oskift dödsbo. Därvid

63

hade kommittén även beaktat, att skatteiindring för senare år än det första efter dödsfallet ej gärna kunde ifrågalcomma samt att ett medgivande av skatteiindring endast beträffande det första året efter dödsfallet skulle tek­ niskt komplicera förfarandet.

Skatteiindring skall alltså enligt kommitténs förslag endast tillkomma fysiska personer.

Rörande frågan om vilka ska t tefor mer lindringen bör avse erinrade dissenterlagskommittén om att enligt nu gällande bestäm­ melser lindring medgåves i sådana avgifter, som påfördes för den till kom­ munal inkomstskatt beskattningsbara inkomsten. Lindring medgåves där­ emot icke i sådana avgifter, som utginge för fastighet. Undantagna från lindring vore vidare avgifter till prästerskapets avlöning grundade å löne- regleringsrasolution enligt 1862 års förordning eller å äldre konvention eller förening, ävensom sådana avgifter till kyrkobetjäningens avlöning, vilka utginge efter andra grunder än dem som för utgörande av allmän kommunalskatt vore stadgade.

Dissenterlagskommittén påpekade, att spörsmålet huruvida lindring bor­ de ifrågakomma beträffande kyrkliga avgifter för fastighet behandlats av religionsfrihets,sakkunniga, vilka därvid mot en sådan utsträckning av om­ rådet för skattelindringen anfört flera skäl. Sålunda hade bl. a. framhål­ lits, att en fastighet representerade en kapitaltillgång, som i regel gåve av­ kastning i varje ägares hand. Det vore denna påräkneliga inkomst, som underkastades objektbeskattning i form av garantiskatt å en beräknad in­ komst. Denna beräknade inkomst, som motsvarade ett slags jord- eller ka­ pitalränta, vore således icke i samma grad som annan inkomst knuten vid fastighetsägarens person eller beroende av hans personliga arbete. Vidare anfördes, att förekommande objektskatter kunde inverka på en fastighets värde. Om en person köpt en fastighet, som vore belastad med objektskatt, finge man antaga, att priset bestämts med hänsyn tagen därtill. En dylik köpare syntes sedermera ej med fog kunna göra anspråk på lindring i en på fastigheten vilande objektskatt till kyrkliga ändamål under åberopan­ de av sin personliga ställning till svenska kyrkan. De sakkunniga fram- höllo slutligen, att tillämpningen av en dylik skatteiindring understundom kunde möta praktiska svårigheter, bl. a. i de fall då en fastighet växlade ägare eller tillhörde olika ägare vilka icke intoge samma kyrkliga status. De sakkunniga funno sig av dessa skäl icke kunna tillstyrka, att skatte­ lindringen utsträcktes att gälla avgifter för fast egendom. I vad religions- frihetssakkunniga sålunda anfört kunde dissenterlagskommittén för sin del i allt väsentligt instämma. Kommittén ville därvid .särskilt understryka vad de sakkunniga yttrat om objektskatternas betydelse för fastighetsvär­ dena. I likhet med de sakkunniga ansåge sig sålunda kommittén icke kun­ na förorda, att skatteiindring medgåves beträffande sådana avgifter som påfördes för fastighet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

Vad angår avgifterna till prästerskapets avlöning grundade å löneregle- ringsresolution enligt 1862 års förordning eller å äldre konvention eller förening, vilka avgifter enligt nuvarande bestämmelser äro undantagna från skattelindring, har kommittén inhämtat att någon sådan äldre löne­ reglering numera icke funnes i tillämpning. Detta undantag vore sålunda icke längre erforderligt.

Slutligen undantagas enligt nuvarande bestämmelser från skattelindring avgifter till kyrkobetj äningen,s avlöning, vilka utgå efter andra grunder än dem, som äro stadgade för utgörande av allmän kommunalskatt. Då den nu medgivna, liksom även den av kommittén föreslagna skattelindringen ju endast avser sådana avgifter, som påföres för till kommunal inkomst­ skatt beskattningsbar inkomst har det synts dissenterlagskommittén, som om även detta undantag kunde utgå.

Remissyttrandena över dissenterlagskommitténs förslag.

I ett flertal remissyttranden har dissenterlagskommitténs framställning i förevarande del underkastats kritisk granskning.

Kammarkollegiet

har först vänt sig mot kommitténs uppfattning att sven­

ska kyrkan är ett trossamfund, av vilket medborgarna äro tvångsanslutna medlemmar. Kollegiet har däremot ansett obestridligt, att alla medborgare måste vara medlemmar av en kyrklig kommun (församling) och att de där­ med bleve skattskyldiga till denna. Härefter har kollegiet fortsatt:

Det tvång i religiöst hänseende, som möjligen skulle kunna sägas ligga i ett dylikt medlemskap med åtföljande skatteplikt till kommunen, för- stärkes i så fall genom att medborgarna i gemen ha att med sin kronoskatt bidraga i övrigt till det svenska kyrkoväsendets upprätthållande.

Det synes kollegiet icke kunna råda någon tvekan om att det för staten bör vara en angelägen uppgift att verka för det religiösa livets vidmakthål­ lande och befrämjande i landet. Några befogade invändningar lära ej hel­ ler kunna framföras mot den ordning och det sätt, varpå staten själv eller genom sina kyrkliga kommuner utövar denna sin verksamhet. Att den svenske medborgaren måste lämna bidrag till verksamhetens bedrivande är därför självfallet och detta i likhet med vad fallet är i fråga om det sven­ ska skolväsendet oberoende av om han mer eller mindre begagnar sig av de förmåner och rättigheter, som av staten och kommunerna erbjudas ho­ nom. Det synes i detta hänseende finnas lika litet anledning att medgiva skattefrihet för den som säger sig vilja av religiösa skäl »utträda ur sven­ ska kyrkan» som för den som på grund av samvetsbetänkligheter anser sig ej kunna underkasta sig militär utbildning eller på annat sätt lämna bidrag till försvarsväsendets upprätthållande. Eftergift i detta hänseende synes i varje fall ej kunna vara motiverad för andra medborgare än dem, som till följd av sitt medlemskap i särskilda trossamfund ha utgifter för detta och därför redan nu erhålla viss lindring i sin skattskyldighet till den kyrkliga kommunen.

Två ledamöter av kollegiet ha i särskilt yttrande anfört: Onekligen kan det sägas, att det föreligger ett väsentligt tvång, när med­ borgaren nödgas att betala skatt till en samhällsinstitution, som han ogil-

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

65

lar eller vars verksamhet han helst såge organiserad på ett annat sätt. Nå­ got

samvetstvång

utövas dock icke härigenom. Tanken att skattskyldighe­

ten till stat och kommun skulle innebära ett sådant tvång avvisades redan av den kristna religionens stiftare.

Den skattefrihet, som för närvarande finnes för främmande trosbekän- nare, kan teoretiskt försvaras på så sätt, att staten finner dessa samfunds religiösa verksamhet vara av sådan art att den bör underlättas och för detta ändamål till dem avstår viss beskattningsrätt. Om befrielse från skatt till den kyrkliga primärkommunen är den lämpligaste formen för sådant understöd, kan diskuteras. Väl så lämpligt synes numera, sedan fordran på alla medlemmars bekännelsetrohet eftergivits inom statskyrkan, vara att medel ansloges till samfunden av den allmänna kyrkoavgiften, med bibehållen full skattskyldighet till den kyrkliga kommunen för dissenters.

Om understöd till dissenterförsamlingar teoretiskt kan försvaras genom att deras verksamhet finnes nyttig ur statens synpunkt, har dissenterlags- kommittén däremot icke lämnat någon godtagbar motivering för att vissa medborgare skulle kunna undandraga sig en del av sin skattskyldighet till den kyrkliga kommunen endast genom anmälan om utträde ur kyrkan. Så­ dan befrielse låter icke förena sig med kyrkans bibehållande såsom stats­ institution. En undersökning visar också att en motsvarande befrielse ej behövde inträda om statskyrkan upphörde och staten understödde kyr­ korna genom anslag. De kyrkliga kommunerna måste då upphöra och de­ ras borgerliga uppgifter övertagas av de borgerliga kommunerna. Såväl kommunal- som statsbeskattningen bleve lika för alla medborgare obero­ ende av deras religiösa inställning. Då bidragen till kyrkorna komme att utgå av statsmedel, bleve skyldigheten att deltaga i dessa bidrag densamma för alla medborgare.

Kommitténs förslag i nu ifrågavarande de! avstvrkes bestämt.

Statskontoret

har, under åberopande av i stort sett samma synpunkter

som kammarkollegiet, anfört alt skattelindring för dissenters i princip icke borde ifrågakomma. Ämbetsverket har dock ej velat förorda, att inskränk­ ning skulle göras i de förmåner, som sedan tillkomsten av 1908 års lag åt­ njutits av de främmande trossamfunden.

Verkschefen och två ledamöter ha varit av skiljaktig mening och anslutit sig till kommitténs uppfattning samt fäst uppmärksamheten på att ut­ trädet ur svenska kyrkan medför förlust av rösträtt i den kyrkliga kom­ munen.

Länsstyrelsen i Stockholms lun

har ansett tveksamt, huruvida religions­

frihetens princip borde förlänas sådan räckvidd, att varje person, som fri- sade sig från gemenskap med kyrkan, därmed också skulle anses äga ett. grundat anspråk på befrielse från eller lindring i de bördor, samhället pålade sina medlemmar för rcligionsvården.

Länsstyrelsen i Malmöhus län

har starkt ifrågasatt det lämpliga i att

meddela personer, som utträtt ur kyrkan utan atl ansluta sig till annat samfund, skattebefrielse. Länsstyrelsen har härvid åberopat de skäl, som anförts av kyrkofullmäktige i Mamö, vilka yttrat 1)1. a.:

Disscnterlagskommittén påpekar med all rätt, att det även för dessa personer, oavsett deras privata uppfattning i religiösa frågor, kan anses vara en fördel alt få leva i ett samhälle med i religiöst avseende ordnade

5 Diliang till riksdagens protokoll 1951. 1 samt. Nr 175.

förhållanden. Att därvid kyrkan gives ett visst företräde framför andra trossamfund beror helt enkelt därpå, att hon är det samfund, som staten tar i sin tjänst, när den vill bereda religionsvård åt sina medlemmar. Det står dessutom de utträdda fritt dels att när som helst återinträda i kyrkan och dels att — även utan att inträda i kyrkan — taga i anspråk alla de för­ måner, som staten genom kyrkan erbjuder åt samtliga sina medborgare och detta utan att det kan bli tal om vare sig en särskild avgift härför eller om en retroaktiv avgift för de år, under vilka skattelindring åtnjutits.

När staten känner såsom sin uppgift att sörja för sina medlemmars reli­ gionsvård och härför begagnar svenska kyrkan såsom sitt organ synes det Vara principiellt riktigt, att envar, som icke tillhör annat av staten erkänt trossamfund, lämnar ekonomiskt bidrag härtill, vare sig han vill taga denna vård i anspråk eller ej. Att här åberopa religionsfrihetsprincipen torde ej vara riktigt. Bortsett från det faktum, att de ur kyrkan utträdda ändå i form av statsskatt skulle komma att i någon mån bidraga till hen­ nes verksamhet, eftersom de församlingar, vilka såsom en följd av den föreslagna skattelindringen drabbas av minskning i sina inkomster skulle tå dessa ersatta av statsmedel, kan ju samma skäl för skattelindring åbe­ ropas exempelvis av dem, som på grund av samvetskval icke anse sig kunna deltaga i landets försvar. Det kan inte gärna tillåtas envar enskild medborgare att under hänvisning till religionsfrihetsprincipen efter eget gottfinnande undandraga sig viss del av den skatt, som genom statens egna åtgärder kommer att påvila medborgarna. Härtill kommer att det synes föga tilltalande att en person av rent ekonomiska skäl skulle kunna frestas till utträde ur den kyrka, som i detta sammanhang utgör statens organ för religionsvård.

Länsstyrelsen i Norrbottens län

har anfört, att grunden för skattelind­

ringen icke borde sökas i hänsyn till samvetsfrihetens princip utan finge hänföras till rena billighetsskäl. Länsstyrelsen har därför avstyrkt skatte- lindring för dem som lämna kyrkan utan alt ingå i annat religionssam­ fund.

Domkapitlet i Uppsala

har anfört:

Domkapitlet finner sig ej fullt övertygat av kommitténs argumentering för dess slutliga ställningstagande beträffande de utanför varje trossam­ fund stående. Man torde kunna hävda, att också de hava ett allmänt med­ borgerligt intresse av den svenska folkkyrkans existens och verksamhets­ möjlighet. Och vidare lär det få anses mindre tillbörligt, om utträde ur svenska kyrkan de facto skulle betingas av ekonomiska grunder, åsyftande eu personlig utgiftsbesparing. Å andra sidan torde det ej kunna bestridas, att utkrävandet av oavkortad kyrkoskatt kan betecknas såsom visst tvång mot dem som av personliga

övertygelseskäl

utträda ur svenska kyrkan,

utan att vilja ingå i något annat trossamfund. Med hänsyn till det senast sagda finner sig domkapitlet icke böra motsätta sig kommitténs förslag i förevarande avseende.

Även

domkapitlen i Skara, Strängnäs

och

Karlstad

ha givit uttryck åt

tvekan beträffande det befogade i en skattelindring för dom, som utträda ur svenska kyrkan utan att ingå i annat trossamfund.

Domkapitlet i Lund

har ifrågasatt, om med hänsyn till omfattningen av

prästerskapets borgerliga uppgifter skattelindring över huvud vore moti­ verad, men tillagt att möjligen en mindre skattelindring kunde tänkas för personer tillhörande annat trossamfund.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

67

Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund

har ansett sig icke kunna

biträda förslaget om skattelindring för alla personer, som anmält sitt ut­ träde ur .svenska kyrkan. Så länge svenska kyrkans organisation och verk­ samhet vore att anse såsom ett statsintresse, vore det även statens obe­ stridliga rätt att av samtliga medborgare utkräva bidrag till denna verk­ samhet. Därest något undantag härifrån över huvud taget ansåges böra ifrågakomma, syntes detta böra omfatta endast sådana statsmedborgare, som tillhörde trossamfund, vilkas verksamhet i huvudsak sammanfölle med svenska kyrkans och vars medlemmar kunde förutsättas lämna bidrag i jämbördig grad till dessa samfund.

Allmänna svenska prästföreningens centralstyrelse

har sagt sig icke

kunna förorda någon skattelindring för dem som utträtt ur svenska kyr­ kan utan att tillhöra annat trossamfund.

En motsatt mening har hävdats av

juridiska fakulteten vid Uppsala uni­

versitet,

som anfört:

Det vill synas, som om en konsekvent tillämpning av religionsfrihetens princip ovillkorligen måste medföra, att de, som utträtt ur svenska kyrkan, befrias från alla ekonomiska skyldigheter mot henne. Av praktisk-tekniska hänsyn betingade villkor kunna väl få fördröja tidpunkten för skattebe­ frielsens inträde, men att en sådan bör inträda, så snart detta låter sig utan praktisk-tekniska olägenheter genomföra, synes ovedersägligt. Om den utträdde inträder i ett annat samfund eller såsom konfessionslös ställer sig utanför varje trosgemenskap, måste här vara irrelevant: religionsfrihet måste också innebära frikallelse från skyldighet att personligen underhålla ett samfund, som man icke tillhör.

Apostoliske vikarien för Sverige

har uttalat sig för ett upphävande av

den skattskyldighet till statskyrkliga ändamål, som för närvarande åligger medlemmar av utanför statskyrkan stående trossamfund.

Grekisk-katolska ortodoxa församlingen i Stockholm

har ansett, att lind­

ringen i skattskyldigheten för dem, som icke tillhöra svenska kyrkan, bor­ de utsträckas, såvida icke fullständig befrielse från skattskyldighet till svenska kyrkan kunde erhållas.

Några remissinstanser ha diskuterat frågan om införande av en er­ sättningsskatt för de konfessionslösa. En sådan skatt har förordats av

kammarrätten

och

Linköpings domkapitel. Juridiska fakulteten vid Upp­

sala universitet

och

Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund

ha däre­

mot ansett, att någon ersättningsskatt icke bör införas.

Av dem som förordat införandet av en ersättningsskatt har

kammarrätten

(tjänsteförrättande presidenten och två ledamöter) anfört, att ämbetsver­ ket icke varit övertygat om att en sådan skatt måste utmätas i förhållande till storleken av de avgifter, från vilka vederbörande erhållit befrielse. Då det gällt att bestämma storleken av skattelindringen för dissenters hade en schablon använts, nämligen nedsättning av skatten med hälften, vilken schablon framkonstruerats med stöd av mycket lösliga beräkningar. Ifråga­ sättas kunde om icke analogivis även »ersättningsskattens» storlek kunde

Ktingl. Mnj:ts proposition nr 175.

bestämmas schablonmässigt. En sådan möjlighet vore exempelvis, att skat­ ten bestämdes i proportion till vederbörandes till kommunal inkomstskatt beskattningsbara inkomst. Då skatten icke finge hava karaktären av kyrko­ avgift, borde givetvis dess storlek ej vara beroende av utdebiteringen i den statsskyrkoförsamling den skattskyldige skulle hava tillhört, om utträde ej ägt rum, utan skatten borde bestämmas efter en för hela riket gemensam norm. Om skatten anordnades efter enkla linjer, behövde debiteringen ej vålla stor svårighet; förbises borde ej att även uträkningen av skattelind- ringen för dissenters torde orsaka något besvär. Om, såsom de religionssak- kunniga förmodade, kostnaderna icke konnne att stå i proportion till skatte­ beloppens storlek, så torde just det resultat hava vunnits som med skattens införande eftersträvades; i den mån antalet utträden ur statskyrkan mins­ kades, hindrades reducering av skatteunderlaget inom församlingarna. Kon­ sekvensen syntes bjuda, att sådan skatt även borde uttagas vid utträden ur särskilt trossamfund utan att inträde skedde i annan sådan kyrklig gemen­ skap eller i statskyrkan. Sådan skatt borde måhända även träffa dem, som från utlandet inflyttade till Sverige utan att här inträda i något religions­ samfund. Eller med andra ord: skatten kanske borde konstrueras så att den utgjordes av var och en, som icke tillhörde statskyrkan eller särskilt trossamfund.

Tre ledamöter av kammarrätten ha varit .skiljaktiga och icke velat för­ orda en skatt å personer ,som icke tillhöra något trossamfund. En sådan skatt skulle enligt deras mening bliva en alltför vidlyftig anordning i för­ hållande till de fördelar som därmed skulle kunna vinnas. Därtill komme, att då de särskilda trossamfunden enligt förslaget skulle sakna beskatt­ ningsrätt, ersättningsskatten i vissa fall skulle utgöra ersättning för en fri­ villig medlemsavgift och utgå utan hänsyn till att skattebetalaren iklätt sig .skyldighet att betala en liknande medlemsavgift till en sammanslutning, som icke erkändes såsom trossamfund.

Det bör i detta sammanhang nämnas, att förstnämnda två ledamöter i särskilda vid kammarrättens utlåtande över dissenterskatteutredningens betänkande fogade yttranden förklarat sig frånträda det av kammarrätten i yttrandet över dissenterlagskominitténs betänkande framförda förslaget om införande av en ersättningsskatt. Den ene ledamoten har därvid åbero­ pat att utredningen frångått den individuella skattelindringens princip och förordat s. k. kollektiv skatteåterbäring, medan den andre ledamoten åbe­ ropat vad utredningen anfört om de lokala skattemyndigheternas arbets­ börda.

Linköpings domkapitel

har anfört, att det syntes domkapitlet oförenligt

med statens samhällsvårdande åliggande, att medborgarna uppmuntrades till utträde ur kyrkan genom en lockande skattebefrielse. I beaktande härav borde det enligt domkapitlets mening tagas i övervägande, om icke lindring i skattskyldigheten för de konfessionslösa borde kompenseras på så sätt, att de finge erlägga en ersättningsskatt till annat samhällsnyttigt ändamål. De skulle därigenom bli mera likställda med de ur kyrkan utträdda, som

69

ingått i särskilt trossamfund och som i realiteten kompenserade sin kyrk­

liga skattelindring genom utgifter till det egna samfundets verksamhet.

Av dem som ansett, att någon ersättningsskatt icke bör införas, har

ju­

ridiska fakulteten vid Uppsala universitet

anfört, att, om lagstiftningen

medgåve fritt utträde ur svenska kyrkan, borde den också draga konsekven­

serna härav och ej på en omväg söka undgå dem.

Taxcringsnämndsordförandenas riksförbund

har befarat, att den före­

slagna skattelindringen kunde komma att locka åtskilliga personer att av

rent ekonomiska skäl utträda ur svenska kyrkan. Eu möjlighet skulle alltså

beredas fördomsfria personer att skaffa sig en ekonomisk fördel framför

sådana som av religiösa skäl eller av pietet för den kulturinsats svenska

kyrkan utfört inom vårt samhällsliv ansåge sig böra kvarstå i denna kyrka.

Att införa någon sorts ersättningsskatt för dem, som anmält sitt utträde

ur svenska kyrkan, har dock synts förbundet icke böra ifrågakomma.

Beträffande frågan om vilka, som böra åtnjuta skattelind­

ring, har juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, vilken som tidigare

nämnts ansett, att de, som utträda ur svenska kyrkan, borde befrias från

alla ekonomiska skyldigheter mot henne, uttalat att sagda princip icke, så

länge svenska kyrkan hade en grundlagsskyddad ställning, kunde göras gäl­

lande i fråga om juridiska personers beskattning, emedan dylika icke kunde

utträda ur kyrkokommunen. Icke heller kunde religionsfrihetskravet åbe­

ropas till stöd för skattebefrielse för osldftade dödsbon; i den mån del­

ägarna utträtt ur svenska kyrkan, bleve de frikallade från kyrkokommunal

inkomstskatt för sina inkomster från dödsboet.

Rörande frågan om vilka skatteformer lindringen bör

avse har

juridiska fakulteten vid Uppsala universitet

anfört, att skatte­

befrielse ej med fog kunde begäras från fastighetsbeskattningen, enär den­

na hade karaktären av ett fastigheterna åvilande onus; icke ens den folk­

rättsliga immuniteten undandroge fast egendom j urisdiktionen i det land,

där fastigheten vore belägen.

Juridiska fakulteten vid Lunds universitet

har däremot ansett, att lind­

ring borde medgivas i sådana avgifter, som utginge för fastighet. I motsats

till fastighetsbeskattningen i Danmark och Norge vore den svenska fastig­

hetsskatten ej en fristående objektskatt utan eu partiell ersättning för den

kommunala inkomstskatten. En skattelindring, som medgåves vid den se­

nare, borde därför även medgivas vid fastighetsskatten.

Länsstyrelsen i Norrbottens län,

som varit av samma mening, har anfört:

Kommitténs förslag, alt skattelindringen skall avse allenast sådana avgif­

ter, som påföras för den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara in­

komsten, men däremot icke sådana avgifter, som utgå för fastighet, är ur

rättvisesynpunkt icke godtagbart. Detta framträder kanske klarast av den

konsekvens i fråga om skattelindring, som uppstår vid jämförelse mellan

en skattskyldig med enbart kapitalinkomst och en skattskyldig med enbart

inkomst av fastighet. Om man då utgår från att kapitalinkomsten är lika

Kungl. Maj.ts proposition nr 17 ö.

70

stor som nettointäkten av fastigheten, eller t. ex. 5 000 kronor, att det s. k.

garantiskatteavdraget för fastigheten uppgår till samma belopp som nettoin­

täkten, att allmänna avdragen uppgå till 300 kronor, att båda de skattskyl­

diga taxeras som ogifta i ortsgrupp V samt att skatten till kyrkan utgår med

2 kronor per skattekrona, blir den beskattningsbara inkomsten för den skatt­

skyldige med kapital 3 950 kronor och för fastighetsägaren 0 kronor. Den

skattskyldige med kapital påföres i skatt till kyrkan 79 kronor och erhåller

skattelindring med 39 kronor 50 öre. Fastighetsägarens skatt till kyrkan blir

100 kronor och han är icke berättigad till skattelindring. Han får alltså del­

taga i de kyrkliga utgifterna lika som statskyrkans medlemmar och har där­

jämte kanske att erlägga avgifter till det särskilda trossamfund han tillhör.

Övriga remissinstanser

såsom överståthållarämbetet, länsstyrelsen i Öre­

bro län och flertalet domkapitel ha lämnat dissenterlagskommitténs förslag

utan erinran.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

Dissenterskatteutredningen.

Utredningen har erinrat om att dissenterlagskommittén ansett det vara eu

ofrånkomlig konsekvens av religionsfrihetens princip, att de, som utträda

ur svenska kyrkan och ansluta sig till annat trossamfund, icke skola delta­

ga i täckandet av sådana utgifter, som uteslutande föranledas av svenska

lärkans religiösa verksamhet och som sålunda uteslutande sammanhänga

med tillhörigheten till svenska kyrkan. Riktigheten av denna uppfattning

hade lämnats obestridd i det stora flertalet av de remissyttranden, vari frå­

gan uttryckligen berörts. Endast kammarkollegiet, statskontorets majoritet

och en länsstyrelse hade mera bestämt hävdat en annan mening. Hållbar­

heten av de skäl, som anförts till stöd härför, syntes emellertid utredningen

tvivelaktig. Utan att kunna tillföra meningsutbytet i denna fråga några nya

synpunkter, har utredningen därför anslutit sig till kommitténs förslag i

denna del.

Beträffande därefter spörsmålet om det berättigade i skattelindringens

utsträckande till dem, som utträda ur svenska kyrkan utan att ansluta sig

till annat trossamfund, vore enligt utredningen att märka att dissenterlags­

kommittén satt sitt förslag härom i samband med den föreslagna rätten till

fritt Utträde ur kyrkan och sålunda icke direkt grundat detsamma på en

hänvisning till religionsfrihetens princip. Den tankegång, som att döma av

kommitténs uttalanden i denna del varit vägledande för kommittén, syntes

utredningen följdriktig. Väl kunde nämligen, såsom kommittén framhållit,

utträdet ur svenska kyrkan jämväl i nu åsyftade fall bero på samvetsskäl,

och när så vore förhållandet, finge givetvis religionsfrihetsprincipen även här

anses tala för skattelindring. Men det torde ock kunna förekomma, att ut­

trädet ur kyrkan dikterades av oklara bevekelsegrunder och att det sålunda

icke vore ett inre uppriktighetskrav, som därvidlag vore avgörande. En skat­

telindring för den, som under sådana omständigheter ställde sig utanför

kyrkan, kunde uppenbarligen icke grundas på religionsfrihetsprincipen. Då

det ej läte sig bedömas, om principiella motiv ens i flertalet fall vore bestäm­

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

71

mande för dem, som utträdde ur kyrkan utan att ingå i annat trossamfund,

syntes det utredningen kunna ifrågasättas, om det vore riktigt att, såsom

dissenterlagskommitténs förslag innebure, anknyta skattelindringen till

utträdet ur svenska kyrkan. Härtill komrne att man, såsom i flera av re­

missyttrandena påpekats, därigenom utsatte den mindre nogräknade för

frestelsen att av ekonomiska skäl lämna kyrkan.

Utredningen har slutligen nämnt, att den i det följande komme att föreslå

en sådan lösning av frågan om de utträddas skattskyldighet, som utan att

vara förenad med den svaghet som i sistnämnda hänseende vidhäftade dis­

senterlagskommitténs förslag, väsentligen tillgodosåge syftet med detta, sam­

tidigt som den ur arbetsteknisk synpunkt vore förenad med mindre olägen­

het än det av kommittén förordade systemet. Med hänsyn härtill ansåge sig

utredningen sakna anledning att, utöver vad i det föregående skett, ingå på

föreliggande principiella spörsmål. Utredningen ville endast tillägga, att vad

i utredningsdirektiven anförts därom, att dissenterlagskommitténs förslag i

vissa avseenden icke innebure en fullt konsekvent reglering av de utträddas

bidragsskyldighet för kyrkliga ändamål, syntes utredningen vara av beskaf­

fenhet att ej böra påverka ställningstagandet till nämnda spörsmål.

Remissyttrandena över dissenterskatteutredningens förslag.

Av de remissinstanser, som särskilt berört förevarande fråga, ha

statskon­

torets majoritet, statistiska centralbyrån, överståthållarämbetet, domkapitlen

i Uppsala, Linköping, Karlstad

och

Visby, Allmänna svenska prästföreningen,

Svei-iges yngre prästers förbund, Nya kyrkans församling i Stockholm

och

Stockholms stadskollegium

ansett, att skattelindring skall medgivas alla dem,

som utträtt ur svenska kyrkan, oavsett om de anslutit sig till annat trossam­

fund eller ej.

Frikyrkliga samarbetskommittén

har anfört, att den ej kunde underlåta

att framhålla det oriktiga i att enligt förslaget de personer, som utträtt ur

svenska kyrkan, skulle komma att skatteläggas av en kommunal myndighet,

i vilken de icke hade beslutanderätt.

Kammarkollegiet, Filadelfiaförsamlingen i Stockholm

och

Föreningen

Sveriges kronokamrerare

ha ansett, att någon skattelindring över huvud taget

icke borde medgivas. En

minoritet i statskontoret

har uttalat, att de, som nu

vore medlemmar i av staten erkända trossamfund, borde få bibehålla skatte­

lindring. Övriga borde icke medgivas någon skattelindring, så länge kyrkan

vore en statskyrka.

Länsstyrelsen i Värmlands län

har ansett det påkallat, att principfrågan

om kyrkans rättsliga ställning förutsättningslöst och allsidigt prövades före

statsmakternas ståndpunktstagande till en ändrad lagstiftning angående

dissenters.

Länsstyrelserna i Malmöhus

och

Norrbottens län

samt

Svenska pastora­

tens riksförbund

ha avstyrkt skattelindring för dem, som utträtt ur svenska

kyrkan utan att ingå i annat trossamfund.

Ur yttrandena må i övrigt följande här återgivas. Enligt

statskontorets

(majoritetens) mening borde en konsekvent till-

lämpning av religionsfrihetens princip leda till att de, som utträtt ur svens­ ka kyrkan, befriades från alla ekonomiska förpliktelser mot densamma. Att härvid göra skillnad mellan dem, som överginge till annat religiöst samfund, och dem, som ställde sig utanför varje trosgemenskap, syntes icke vara motiverat, helst som utträdet ur svenska kyrkan under alla om­ ständigheter medförde förlust av rösträtten i den kyrkliga kommunen. Där­ till komine att något särskiljande av samfundstillhörigheten icke borde ske vid kyrkobokföringen, enär ett dylikt förfarande torde sakna såväl prak­ tisk som rättslig betydelse, sedan rätten till fritt utträde ur kyrkan med­ givits.

Visby domkapitel

har anfört:

Den svenska kyrkan är ett trossamfund — närmare bestämt ett evange- liskt-lutherskt trossamfund — som framträder i en folkkyrkas gestalt. Till dessa båda karaktärsdrag kan fogas ett tredje: den svenska kyrkans nära lörbindelse med staten. Någon statskyrka i egentligaste mening — sålunda att kyrkan skulle helt vara ett organ för statens verksamhet i visst avse­ ende — existerar visserligen icke här i landet. I viss utsträckning kan dock svenska kyrkan sägas vara en statskyrka. Detta synes hava en dubbel innebörd. Dels lämnar staten sanktion och stöd åt kyrkans gärning i lan­ det och har förbehållit sig viss medbestämmanderätt i kyrkans angelägen­ heter. Dels har staten betrott svenska kyrkan och särskilt dess vigda präs­ ter med uppgifter av ganska stor omfattning att tjäna samhället med rent borgerliga bestyr.

Tillhörigheten till svenska kyrkan får nu en skiftande innebörd om ton­ vikt lägges på den ena eller andra av tidigare skisserade olika karaktärs­ drag hos densamma. Därav följer ock att en föreslagen rätt till fritt ut­ träde ur svenska kyrkan icke är ett entydigt begrepp.

Ett »utträdande» ur kyrkan såsom ett statens organ är egentligen icke möjligt utan ett brytande av själva statstillhörigheten. Ett utträdande ur kyrkan såsom trossamfund med .särpräglad bekännelse och kyrkoordning synes däremot icke blott vara möjligt utan en ur svensk grundlag härfly­ tande rätt till samvetsfrihet för envar svensk medborgare. Vad åter beträf­ far kyrkan såsom en folkkyrka innebär »tillhörigheten» till densamma ur kyrkans synpunkt väl principiellt att vara föremål för kyrkans till hela folket syftande verksamhet. Ur den enskildes synpunkt åter innebär »till­ hörigheten» ett positivt eller åtminstone lojalt ställningstagande till denna kyrkans syftning. Och ett »utträdande» ur kyrkan skulle ur denna synpunkt innebära ett bortvändande från denna folkkyrkans likväl även mot dessa »utträdda» alltfort riktade gärning.

Tydligt är att hela frågan om sammanhanget mellan rätt till fritt ut­ träde och »rätt» till lindring i skattskyldigheten till svenska kyrkan när­ mast och egentligen berör utträdandet ur kyrkan såsom trossamfund. Själva principfrågan, om religionsfrihet i antydd mening utan vidare inne­ fattar rätt till frihet i fråga om ekonomisk förpliktelse, kräver eu närmare utredning av religionsfrihetens innebörd, som här icke kan eller bör före­ tagas. Det synes dock kunna hävdas, att frihet från ekonomisk förpliktelse mot visst trossamfund innebär ett ökat mått av den frihet i religiöst av­ seende som åsyftas med religionsfrihet. En befrielse från den del av kyrko­

Kungl. Maj.ts proposition nr 17 ö.

73

skatten, som avser svenska kyrkans direkt konfessionellt bestämda gärning,

synes i varje fall i så hög grad skäligt ur religionsfrihetens synpunkt, att

den kan sägas vara en konsekvens av sådan religionsfrihet.

Sveriges gngre prästers förbund

har beträffande de s. k. konfessionslösa

anfört, att för dessa icke förelåge samma billighetsskäl för skattelindring

som för dem, vilka utträdde ur kyrkan och anslöte sig till annat trossam­

fund. Därefter har förbundet yttrat:

Erfarenheter från Finland och Tyskland tyda närmast på att en skatte­

lindring i dessa fall kan medföra, att personer utträda ur kyrkan av eko­

nomiska skäl. Utredningen har uttalat tvekan, huruvida någon lindring

bör tillkomma dem som utträda ur kyrkan utan att ansluta sig till något

trossamfund. Förbundet måste doek anse, att även denna grupp, som ut­

trätt ur kyrkan, bör beredas frihet från att deltaga i sådana utgifter, som

uteslutande föranledas av kyrkans religiösa verksamhet. Den stundom gjor­

da jämförelsen mellan dessa utgifter och utgifterna för undervisnings- el­

ler försvarsväsendet, vilka sistnämnda utgifter uttagas av samtliga med­

borgare utan hänsyn till dessas principiella inställning, synes icke vara

helt träffande. Kyrkans religiösa verksamhet är icke av samma art som

den statliga förvaltningsverksamheten, ty kyrkan är icke något statens

organ och grundar sig icke på något beslut av staten utan har sitt upphov

i evangeliets samfundsskapande kraft.

Stockholms stadskollegium

har uttalat, att religionsfriheten förutsatte,

ej blott att envar fritt finge utträda ur statskyrkan, utan även att den som

sålunda utträdde — vare sig han tillhörde annat samfund eller såsom kon­

fessionslös stode utanför varje religiös organisation — vore fri från skyl­

digheten att med personliga skattebidrag underhålla det samfund han icke

längre tillhörde. Att denna konsekvens nu icke kunde restlöst genomföras

innebure intet skäl att underlåta att tillämpa densamma så långt det vore

möjligt. Det vore också ur principiell synpunkt mindre önskvärt, att per­

soner, som utträdde ur svenska kyrkan, komme att beskattas av ett organ,

till vilket de icke ägde rösträtt.

Kammarkollegiet

har erinrat om att kollegiet i sitt yttrande över dissen-

terlagskommitténs betänkande uttalat den meningen, att den svenska kyr­

kan icke utgjorde någon från staten skild juridisk person i form av ett

trossamfund, till vilket medborgarna voro tvångsanslutna. Den enda tvängs-

anslutning i kyrkligt avseende, som förekomme, vore enligt kollegiets me­

ning till den kyrkliga kommunen. Kollegiet, som för sin del ansåge att en

skattelindring icke kunde härledas ur religionsfrihetens princip, hade fun­

nit alt den undersökning, som verkställts av dissenterskatteutredningen,

närmast gåve skäl för uppfattningen, att skattelindring ej heller vore mo­

tiverad ur skälighetssynpunkter.

Filadclfiaförsamlingen i Stockholm

har velat ifrågasätta, huruvida över

huvud taget någon skattelindring för dissenlers borde förekomma. Svenska

kyrkan utförde genom sin ställning som statskyrka en kristen kulturgär­

ning av så stor och allmän betydelse, all det borde ligga i alla medborgares

Iiungl. Maj:ts proposition nr 17 ö.

intresse, att dess möjligheter härtill vidmakthölles och till och med utökades.

Svenska pastoratens riksförbund

har anfört:

Ur religionsfrihetens princip kan skattelindringen för de samfundslösa icke härledas. Lika litet, som det anses vara ett brott mot grundsatsen om tankefrihet, att en medborgare tvingas betala skatt till täckande av kost­ naderna för statliga eller kommunala åtgärder, som han anser onödiga el­ ler rent av förkastliga, lika litet strider det mot religionsfriheten, att man tvingas betala skatt för täckande av utgifterna för en av samhället såsom allmännyttig ansedd kyrklig verksamhet, som icke överensstämmer med ens åsikter eller tro.

Grunden till att skattelindring åtnjuts av medlemmar i främmande sam­ fund, får i stället anses vara den, att dessa samfund utöva en verksamhet, som lagstiftaren anser — beträffande vissa smärre medborgargrupper — kunna åtminstone delvis ersätta den kyrkliga verksamheten. Någon sådan grund kan ju icke åberopas till stöd för förslaget om skattelindring för andra utträdda.

Kungl. Maj.ts proposition nr 17ö.

Departementschefen.

Kammarkollegiet och några andra remissinstanser ha gjort gällande, att någon skattelindring över huvud taget icke borde medgivas dem, som utträda ur svenska kyrkan. Som skäl härför har huvudsakligen anförts, att den svens- ka kyrkan ur statsrdttslig synpunkt vore att anse som en statskyrka. Man har framhållit, att det vore en viktig angelägenhet för staten att verka för religionsvård och att några befogade invändningar knappast kunde anföras mot det sätt, varpå staten själv eller genom sina kyrkliga kommuner ut­ övade denna sin verksamhet. Att den svenske medborgaren måste lämna bi­ drag till denna verksamhet har ansetts lika självfallet som att alla måste lämna bidrag exempelvis till skolväsendet eller försvarsväsendet. Det har även anförts, att den svenska kyrkan utförde en så betydelsefull kristen kul­ turgärning att det borde ligga i alla medborgares intresse att ekonomiskt stödja den.

Chefen för justitiedepartementet har i propositionen med förslag till reli­ gionsfrihetslag m. m. anfört, att det sedan lång tid tillbaka funnes ett rätts­ ligen reglerat medlemskap i svenska kyrkan samt att detta medlemskap icke sammanfölle med tillhörigheten till svenska staten. Vad kammarkollegiet anfört rörande kyrkans rättsliga natur, syntes alltså icke utgöra något hinder mot att nya bestämmelser antoges rörande detta medlemskap. Dessa bestäm­ melser komme att vila på samma principiella grund som nu gällande regler rörande medlemskap i kyrkan och detta behölle samma principiella innebörd som det redan ägde.

De av chefen för justitiedepartementet föreslagna ändringarna av bestäm­ melserna om medlemskap i svenska kyrkan nödvändiggöra en omprövning av gällande bestämmelser om skattelindring för främmande trosbekännare.

75

Ur statsrättslig synpunkt torde hinder lika litet kunna anses föreligga mot

en dylik omprövning som mot en ändring av gällande bestämmelser om

medlemskap i svenska kyrkan.

För närvarande åtnjutes lindring i skattskyldigheten till kyrkliga ändamål

allenast av medlemmar av samfund, som blivit erkända av staten enligt 1873

års förordning angående främmande trosbekännare och deras religionsöv­

ning eller som redan tidigare varit tillåtna. Enligt gällande bestämmelser äro

också endast de, som förklara sig ämna ingå i erkänt kristet samfund, be­

rättigade till utträde ur svenska kyrkan. Enligt det nu föreliggande försla­

get till religionsfrihetslag skall 1873 års förordning upphävas och rätt till

fritt utträde ur svenska kyrkan medgivas. Skillnaden mellan erkända och

icke erkända samfund kommer att upphöra. Det synes vara en logisk följd

av den sålunda föreslagna utvidgningen av utträdesrätten, att lindring i

skattskyldigheten för kyrkliga ändamål utsträckes till alla dem som utträda

ur svenska kyrkan för att i stället inträda i annat trossamfund. En dylik

utvidgning bör enligt min mening kunna genomföras utan att man tager

direkt ståndpunkt till den teoretiskt betonade frågan om religionsfriheten i

och för sig innefattar en »rätt» till frihet från vissa ekonomiska förpliktel­

ser till svenska kyrkan. Det bör sålunda räcka med ett konstaterande att en

befrielse för medlemmar av andra trossamfund från den del av kyrkoskatten,

som avser svenska kyrkans direkt konfessionellt bestämda gärning, ur re­

ligionsfrihetens synpunkt ter sig så skälig, att en dylik befrielse bör med­

givas.

Vad angår de konfessionslösa har i några remissyttranden anförts, att

skattelindring icke bör medgivas dem. Därvid har anförts att skattelind-

ringen för främmande trosbekännare måste anses grundad på rena billig-

hetsskäl. Det saknades därför anledning att medgiva skattelindring för dem,

som lämnade kyrkan utan att ingå i annat trossamfund. Vidare har fram­

hållits, att det måste anses mindre tillbörligt, om utträde ur svenska kyrkan

skulle ske av ekonomiska skäl.

Såsom skäl för att även de konfessionslösa skola erhålla lindring i beskatt­

ningen för kyrkliga ändamål har å andra sidan under remissbehandlingen

anförts, att även för de konfessionslösa syntes en skattelindring kunna

grundas å religionsfrihetens princip. Vidare har anförts, att utkrävandet av

oavkortad kyrkoskatt kunde betecknas som ett visst tvång mot dem, som av

personliga

övertygelse skäl

utträdde ur svenska kyrkan, utan alt vilja ingå

i något annat trossamfund.

För egen del vill jag ansluta mig till den meningen, att skattelindring bör

medgivas jämväl åt de konfessionslösa. Jag har därvid beaktat bl. a., att

därest skattelindringen skulle förbehållas dem, som inträtt i annat tros­

samfund, det bleve nödvändigt med en fullständig registrering av den even­

tuella samfund stillhörigheten för alla dem, som utträtt ur svenska kyrkan;

en dylik registrering hör emellertid om möjligt undvikas. Jag vill även un­

Kungl. Mctj.ts proposition nr 175.

derstryka att en utvidgning av rätten till skattelindring till att avse även de konfessionslösa törordats i flertalet av de remissyttranden över dissenter- skatteutredningens förslag, vari frågan särskilt behandlats.

För att förhindra utträde ur svenska kyrkan av ekonomiska motiv har dissenterlagskommittén övervägt att föreslå införandet av en ersättnings­ skatt för dem som utträda ur svenska kyrkan utan att ansluta sig till annat trossamfund. Kommittén hölle emellertid före, att så starka praktiska skäl talade emot införandet av en sådan skatteform, att detta ej borde förekom­ ma. Även jag anser att övervägande skäl tala emot införandet av en ersätt­ ningsskatt.

Liksom dissenterlagskommittén anser jag, att någon skattelindring icke bör medgivas för juridiska personer. Detta torde följa redan därav att skat- telindringen för dissenters grundas på skäl, som närmast ha samband med vederbörandes personliga förhållande till svenska kyrkan.

Lindring synes ej heller böra medgivas i de avgifter som utgå för fastig­ heter. Detta bör enligt min mening gälla oavsett om fastighetsskatten utgår såsom en garantiskatt eller eventuellt skulle ersättas med en fristående objektskatt å fastigheter.

C. INDIVIDUELL SKATTELINDRING ELLER KOLLEKTIV

SKATTEÅTERBÄRING.

Dissenterlagskommittén.

Kommitténs förslag till lindring i skattskyldigheten för dissenters anslu­ ter sig i fråga om metoden till gällande bestämmelser. Förslaget innebär dock en utvidgning i förhållande till vad som för närvarande gäller så till vida att alla, som utträtt ur svenska kyrkan, föreslås skola komma i åtnjutan­ de av skattelindring, vare sig de tillhöra något annat trossamfund eller ej. Å andra sidan skall skattelindring endast tillkomma dem, som stått utan­ för svenska kyrkan alltsedan början av det kalenderår som närmast före­ gått taxeringsåret. Enligt gällande bestämmelser kommer däremot veder­ börande i åtnjutande av skattelindring, om han ej tillhört svenska kyrkan sedan början av taxeringsåret.

I fråga om det tekniska förfa ringsi sättet för skattelind- ringens genomförande har kommittén som tidigare nämnts bl. a. ifråga­ satt, att länsbyråerna för folkbokföringen skulle — med ledning av upp­ gifter från pastorerna — å plåtarna i de tryckande registren inprägla upp­ gift om utträde ur svenska kyrkan. Eftersom flertalet av de uppgifter, som finnas å tryckplåtarna, avtryckas i debiteringslängden, skulle därige­ nom möjlighet beredas debiteringsförrättaren (den lokala skattemyndig­ heten), att vid den slutliga skattens debitering iakttaga rätten till skatte­ lindring i de fall, då sådan rätt förefunnes. Såvitt kommittén kunnat finna, skulle denna metod för skattelindringens tekniska genomförande utgöra

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

77

eu enkel och praktisk lösning. Med hänsyn till det begränsade utrymmet å tryckplåtarna vore det dock en ofrånkomlig förutsättning för metodens användande, att ifrågavarande uppgifter gjordes ytterst kortfattade. Att en person utträtt ur svenska kyrkan under år 1948 kunde exempelvis an­ tecknas med »U 48». Det förhållandet att en person aldrig tillhört svenska kyrkan skulle kunna utmärkas med enbart »U» eller något liknande.

Remissyttrandena över dissenterlagskommitténs förslag.

I praktiskt taget alla de remissyttranden, i vilka förevarande fråga särskilt berörts, har dissenterlagskommitténs förslag om användande av de tryckande registren för skattelindringens genomförande förordats. Där­ emot ha farhågor uttryckts för att ett system med individuell skattelind- ring på debiteringsstadiet skulle komma att bliva mycket betungande för de lokala skattemyndigheterna.

Sålunda ha bl. a.

uppbördsverket i Stockholm

och

1959 års uppbörds-

sakkunniga

framhållit, att förslagen om vidgad möjlighet till utträde ur

svenska kyrkan och skattelindring för de utträdande komme att med­ föra ökat arbete för myndigheterna. Uppbördsverket har anfört, att om­ fattningen av utträdet ur kyrkan givetvis vore omöjlig att på förhand be­ räkna, men att antalet dissenters helt visst komme att öka avsevärt. Den särskilda debiteringen för dessa, som redan nu vore tidsödande och kost­ sam, komme därför att för de arbetstyngda lokala skattemyndigheterna leda till en ytterligare svår påfrestning. Uppbördssakkunniga ha pekat på, att skattefrågan har mycket större betydelse nu än tidigare. Ett genomfö­ rande av kommitténs förslag kunde befaras föranleda mången, som sak­ nade religiöst intresse, att utträda ur kyrkan uteslutande av den anled­ ning, att hans skattebörda därigenom skulle bliva mindre. Förslagets ge­ nomförande måste medföra ökat arbete icke blott för prästerskapet utan jämväl och i icke ringa omfattning för de myndigheter, beträffande vilkas organisation uppbördssakkunniga hade att avgiva förslag. De sakkunniga hade att om möjligt framlägga sådana förslag, som kunde föranleda för­ enklingar i de lokala skattemyndigheternas och länsstyrelsernas arbets- i utin i uppbördsärenden, och måste därför ställa sig betänksamma mot förslag, som ginge i motsatt riktning.

Dissenterskatteutredningen.

Beträffande det tekniska förfaringssättet för genomfö­ randet av eu skattelindring har utredningen funnit det uppenbari, att de fördelar, som skulle vara förenade med de tryckande registrens användan­ de för ifrågavarande ändamål, såvitt möjligt borde tillvaratagas.

Vad angår debitering sför farandet bär utredningen anfört, all genomförandet av en individuell skattelindring syntes medföra följan­ de extra arbete. Dcbitcringslängderna genomginges sida efter sida och för

varje aktuell U-beteckning, som förekomme i namnkolumnen, gjordes er. tydlig markering i den kolumn, där kommunalskatten skulle införas. När skattebeloppen sedan infördes, visade denna markering att skatten skulle uträknas efter en lägre kommunal utdebitering än för övriga skattskyldiga. Själva uträkningen behövde ej föranleda något egentligt extra arbete, om den gjordes med hjälp av särskilda tabeller (s. k. lathundar), men upp­ ställandet av dessa tabeller krävde naturligtvis lika mycket arbete som upp­ görandet av de tabeller, vilka användes vid övrig debitering. Därest antalet av dem, som skulle ha skattelindring, vore ringa, kunde det icke löna sig att göra några särskilda tabeller för deras räkning. Det torde emellertid kunna sägas, att merarbetet med själva uträkningarna för de till skatte­ lindring berättigade komme att motsvara högst den tid, som skulle åtgå för utarbetandet av .särskilda tabeller för deras vidkommande. Utöver vad nu nämnts tillkomme ännu ett arbetsmoment på grund av särdebiteringen för dem, som ej tillhörde svenska kyrkan. Sedan samtliga skattebelopp införts i längden skulle nämligen kontrolleras att beloppen vore riktiga. Så vore fallet om summan av dem — när ingen skattelindring förekomme — motsvarade summan av antalet skattekronor multiplicerad med utdebite­ ringen i kommunen. Med hänsyn till den lägre debiteringen för dem, som ej tillhörde svenska kyrkan, kunde emellertid en dylik avstämning icke göras utan att också det antal skattekronor, för vilka skattelindring med­ givits, uträknades. Avstämningen kunde då erhållas genom att den å detta antal skattekronor belöpande skattelindringen lades till summan av de på­ förda skattebeloppen. Avstämningen kunde sålunda, om antalet till skat­ telindring berättigade bleve relativt stort, komma att kompliceras. Eu vass förenkling i förfarandet skulle emellertid uppnås, därest kommunalskat­ ten först debiterades fullt även för dem, som skulle ha skattelindring, och lindringen därefter infördes i en särskilt därför tillskapad kolumn i läng­ den. Därmed vunnes dels att en avstämning kunde göras av kommunal­ skatten i dess helhet dels ock att den totala skattelindringen komme att framgå direkt av längden. Ur debiteringsförrättarnas synpunkt skulle det­ ta förfaringssätt, enligt vad för utredningen uppgivits, bliva redigare än det hittills praktiserade. Även debetsedlarna måste vid en sådan anordning upptaga det avgående skattebeloppet å en särskild rad. Vid utskrift av debetsedlarna i maskin avräknades beloppen i fråga automatiskt.

I fråga om iakttagandet av rätten till skattelindring beträffande inkomst, som taxerats i annan kommun än den, där den skattskyldige mantalsskri­ vits, har utredningen anfört, att skattelindring för sådan inkomst kunde medgivas endast om den skattskyldige för debiteringsförrättaren i mantals- skrivningskommunen uppgåve beskattningsorten (och adressen där) för ifrågavarande inkomst.

Från sakkunnigt håll inom utredningen hade, anför utredningen vidare, med skärpa givits uttryck för farhågor i fråga om den individuella skatte- lindringens inverkan på de lokala skattemyndigheternas arbete. Vad an- ginge förhållandena i Stockholm hade uppgivits, att för skattedebiteringen

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

79

för dissenters under år 1950 åtgått cirka 2 000 arbetstimmar. Enär anta­

let av de dissenters, som för erhållande av skattelindring upptagits i de av

trossamfunden avlämnade förteckningarna, uppgått till cirka 5 500, inne-

bure detta, att debiteringen med förarbeten därför krävt cirka 21 minuter

för var och eu. Då kostnaden kunde beräknas till lägst 7 700 kronor, ble­

ve kostnaden per dissenter ungefär 1:40 kr. Hänsyn toges härvid en­

dast till biträdeskostnader och icke till andra kostnader såsom för arbets­

ledning etc. Som jämförelse kunde nämnas, att debiteringen av kommu­

nalskatt för andra skattskyldiga endast toge ungefär

1/2

minut per skatt­

skyldig. Enär den tid, som vore tillgänglig för arbetet med debitering av

slutlig skatt i Stockholm, vore mycket knapp, beroende bl. a. på att taxe-

ringsarbetet i Stockholm avslutades en månad senare än i landet i övrigt,

innebure varje tidsödande arbetsmoment eu nackdel.

Efter vad utredningen inhämtat måste det även beträffande landet i öv­

rigt befaras, att utvidgningen av den individuella skattelindringens tillämp­

ningsområde konune att medföra ett betydande merarbete för debiterings-

förrättarna. Debiteringsarbetet måste bedrivas i starkt forcerad takt och

för dess medhinnande vore det icke sällan nödvändigt att anlita ovan ar­

betskraft. Med hänsyn härtill kunde varje åtgärd, som förorsakade mer­

arbete, innebära risk för att de skattskyldigas berättigade krav på en riktig

debitering icke tillbörligen tillgodosåges.

Utredningen har vidare anfört, att det av utredningen angivna förfa­

ringssättet vid en individuell skattelindring givetvis skulle innebära en be-

aktansvärd förenkling i förhållande till det hittills i sådant avseende till-

lämpade systemet. Ett avsevärt merarbete skulle emellertid ändock ej

kunna undvikas. I Stockholm, där debiteringslängderna omfattade bortåt

75 000 uppslag, innebure enbart de markeringar i kolumnen för kommu­

nalskatten, vilka skulle behöva göras för varje U-beteckning i namnko­

lumnen, ett betydligt arbete. Detta arbete kunde någorlunda riktigt värde­

ras genom att för närvarande ungefär samma arbete utfördes beträffande

medlemmarna av de icke-territoriella församlingarna i Stockholm. För

markeringen beträffande dessa, vilkas antal uppginge till nära 9 000, hade

under år 1950 åtgått 440 arbetstimmar, vilket motsvarade ungefär 20 mar­

keringar i timmen. Därest markeringarna konune att ske samtidigt be­

träffande medlemmar av icke-territoriella församlingar och dem, som ej

tillhörde svenska kyrkan, skulle ett betydligt större antal markeringar

kunna medhinnas per timme. Det vore nämligen icke så mycket själva

markeringen som genomgången av längderna sida efter sida som vore tids­

ödande. Vad anginge utarbetande av en s. k. lathund, upptagande kommu­

nalskatten för beskattningsbara inkomster intill t. ex. 10 000 kronor, hade

detta beräknats kräva drygt en hel dags arbete. Då det i Stockholm på

grund av de skiftande utdebiteringarna i olika församlingar skulle kunna

behövas ända till 20 dylika tabeller för debitering av de till skattelindring

berättigade, bleve upprättandet av tabellerna förenat med ett icke ringa

arbete.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

Kangl. Maj.ts proposition nr 175.

EU system med individuell skattclindring har befarats föranleda många att lämna svenska kyrkan av ekonomiska skäl. Med hänsyn härtill och till de farhågor som uttalats för att en utvidgning av den individuella skatte- lindringen skulle medföra ett betydande merarbete för de lokala skatte­ myndigheterna har utredningen ansett sig böra undersöka huruvida icke de synpunkter, vilka ligga till grund för skattelindringsförslaget, möjligen skulle kunna tillgodoses på annat sätt.

Utredningen har härvid ansett sig kunna utgå från att kravet på skatte- lindring beträffande dem, som tillhöra ett annat trossamfund än svenska kyrkan, främst grundar sig på samvetsbetänkligheter mot att lämna bidrag till ett annat samfund än deras eget och endast i mindre mån dikteras av rent ekonomiska synpunkter. Från denna utgångspunkt har utredningen diskuterat möjligheten att påföra samfundsmedlemmarna skatt till kyrk­ liga ändamål efter samma grunder som övriga skattskyldiga, men stadga skyldighet för kyrkoråden att av de skattemedel, som inflyta, till sam­ funden redovisa viss del av den skatt, som belöper på samfundens med­ lemmar. Mot en reglering av skattskyldigheten enligt sådana linjer kunde emellertid enligt utredningen invändas, att den icke skulle tillgodose deras anspråk, vilka av principiella skäl icke ville tillhöra något trossamfund. Här­ till kommc att densamma skulle förutsätta medverkan av samfunden samt medföra behov av kontrollåtgärder, vilka i sin ordning skulle betinga upp­ gifter till folkbokföringen om sainfundstillhörigheten.

Nu anförda invändningar vore enligt utredningens mening av den styrka, att det diskuterade uppslaget, ej kunde anses erbjuda en tillfredsställan­ de lösning av förevarande spörsmål. Utredningen hade emellertid sökt att med tillvaratagande av grundtanken i detsamma finna en lösning, som icke gåve anledning till samma erinringar. Det hade härvid synts utredningen vara en framkomlig väg att, sedan skatt till den kyrkliga kommunen efter lika grunder påförts alla, låta de medel, vilka motsvarade vad som vid en indiduell skattelindring skulle avräknas å skatten för de utanför svenska kyrkan stående, via eu särskild fond gå till övriga trossamfund och till någon del även till sociala och kulturella ändamål. Vid en reglering av denna innebörd, av utredningen något oegentligt kallad kollektiv skatteåterbäring, borde kyrkoråden sålunda ha att på grundval av uppgifter från de lokala skattemyndigheterna inleverera ifrågavarande me­ del till en fond, som lämpligen kunde benämnas dissenterfonden och i lik- hel med kyrkofonden ställas under statskontorets förvaltning. Denna fond borde ha en av Kungl. Maj:t tillsatt styrelse, bestående av en ordförande och förslagsvis sex andra ledamöter. Vid utseendet av dessa borde tillses, att olika trossamfund ävensom de sociala och kulturella intressena bleve före­ trädda. I styrelsen borde sålunda bl. a. ingå en representant för de katolska och en för de mosaiska församlingarna, två för Frikyrkliga samarbetskom- mittén (som vore ett samarbetsorgan för Metodistkyrkan, Svenska missions­ förbundet, Svenska baptistsamfundet, Örebro missionsförening, Fribaptist­ samfundet, Helgelseförbundet och Svenska Frälsningsarmén) och en för öv­ riga fria kristna samfund.

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

81

En sålunda sammansatt styrelse har utredningen ansett kunna betros

med att fördela de till fonden inflytande medlen för därmed avsedda ända­

mål. Beträffande denna fördelning ville utredningen erinra om att en del av

ifrågavarande medel kunde antagas komma att motsvara utebliven indivi­

duell skattelindring för dem, som ej tillhörde något trossamfund. Det be­

lopp, vartill denna del kunde beräknas ungefärligen uppgå, avsåges skola av

fondens styrelse användas för lämnande av bidrag till sådana sociala och

kulturella ändamål, som det låge i varje medborgares intresse att stödja.

Efter avskiljandet av nu angivna, sannolikt relativt obetydliga del borde

återstoden fördelas mellan trossamfunden. I sådant hänseende förutsatte ut­

redningen, att dessa årligen skulle inom viss tid till fonden meddela uppgift

å det antal medlemmar inom respektive samfund, som ej tillhörde svenska

kyrkan. Med ledning av dessa uppgifter hade fondens styrelse därefter att

fördela de tillgängliga medlen mellan samfunden så långt möjligt i propor­

tion till antalet sådana medlemmar.

Vad angår omkostnaderna för fondens verksamhet, har utredningen an­

fört alt dessa torde kunna hållas inom en mycket snäv ram och borde be­

stridas av fondmedlen.

Beträffande det närmare förfarandet vid en kollektiv

skatteuter bäring har utredningen anfört, att då anordningen med

en kollektiv skatteåterbäring byggde på att de, som ej tillhörde svenska

kyrkan, skulle påföras avgifter till kyrkliga ändamål efter samma grunder

som övriga skattskyldiga, erfordrades icke ur debiteringssynpunkt tillgång

till uppgifter om vederbörandes ställning i kyrkligt avseende. Det vore

först för beräkningen av de medel, vilka kyrkoförsamlingarna skulle inle­

verera till dissenterfonden, som behovet av sådana uppgifter aktualiserades.

Då emellertid nämnda beräkning förutsattes skola ankomma på de lokala

skattemyndigheterna, talade praktiska skäl för att uppgiftslämnandet ord­

nades på samma sätt som i det föregående förordats för genomförandet av

en skattelindring enligt dissenterlagskommitténs förslag. Genom utnyttjande

av de tryckande registren komme samtliga längder, som upprättades på

grundval därav, att innehålla uppgifter om dem, som ej tillhörde svenska

kyikan. Med hänsyn till att inkomstlängden för ett visst år — till skillnad

från debiteringslängden för samma år — skulle förses med anteckning om

alla av prövningsnämnd beslutade ändringar i taxeringen för nämnda år,

syntes emellertid omförmälda beräkning böra ske med anlitande av först­

nämnda längd. Det borde följaktligen tillkomma de lokala skattemyndighe­

terna att med ledning av denna längd årligen för varje församling upp­

rätta förteckning i två exemplar över dem, som på grundval av det föregå­

ende årets taxering påförts avgifter till kyrkliga ändamål men sedan ingång­

en av det år dessa avgifter avsåge och fram till den 1 juli taxeringsåret ej

tillhört svenska kyrkan. För dessa förteckningar borde formulär fastställas.

Den skattskyldiges namn syntes icke behöva angivas i förteckningen, utan

den erforderliga kontrollen torde kunna erhållas genom anteckning av sida

(i Rihang till riksdagens protokoll

19Hl. 1 samt. Nr 175.

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

och rad i inkomstlängden eller dylikt. För var och en borde angivas den kom­ munalt beskattningsbara inkomsten med iakttagande av de ändringar, som kunde ha vidtagits av prövningsnämnd. Därjämte borde förteckningen inne­ hålla uppgift om den kyrkliga utdebiteringen per skattekrona och skatteöre inom församlingen. Slutligen borde förteckningen förses med anteckning om summan av ifrågavarande skattskyldigas beskattningsbara inkomst och om det belopp, som församlingen, med tillämpning av det procenttal, som i sådant hänseende kunde komma att fastställas, hade att inleverera till dis- senlerfonden. Sedan vederbörliga uppgifter införts i förteckningen, borde det ena exemplaret av denna översändas till församlingen och det andra till fonden.

Beträffande tidpunkten för förteckningarnas upprättande och översän­ dande har utredningen velat erinra om att jämlikt 97 a § och 104 a § taxe- ringsförordningen mål och ärenden, som avsåge visst års taxering, i huvud­ sak skulle vara av prövningsnämnd avgjorda senast den 30 juni året näst efter taxeringsåret. Det syntes därför lämpligt att förteckningarna upprät­ tades vid sådan tidpunkt, att hänsyn kunde tagas till de ändringar, som prövningsnämnd verkställt senast nämnda dag. Med iakttagande härav bor­ de tiden för förteckningarnas upprättande och översändande till församling­ arna och dissenterfonden fastställas till senast den 15 augusti. De belopp, som församlingarna enligt förteckningarna skulle redovisa till dissenter­ fonden, förutsattes då kunna inlevereras till fonden före den 15 september samma år.

Utredningen har slutligen påpekat, att för att hänsyn skulle kunna tagas till skatt för inkomst, för vilken skattskyldighet förelåge i annan kom­ mun än där vederbörande vore mantalsskriven, förutsattes samma med­ verkan av den skattskyldige som i motsvarande hänseende angivits beträf­ fande den individuella skattelindringen.

Av den i det föregående lämnade framställningen syntes enligt utred­ ningen med tillräcklig tydlighet framgå, att ur det administrativa arbe­ tets synpunkt betydande fördelar skulle ernås genom att med övergivande av skattelindringssystemet låta den del av de utom kyrkan ståendes skatt, som belöpte på rent kyrkliga uppgifter, i stället gå till trossamfunden och därmed i det föregående sammanställda ändamål. Sålunda skulle därige­ nom såväl de på de lokala skattemyndigheterna ankommande arbetsupp­ gifterna i fråga om nämnda skattskyldiga avsevärt reduceras som ock dessa arbetsuppgifter förläggas till en med hänsyn till myndigheternas öv­ riga åligganden lämpligare tid.

En sådan ordning som den angivna borde ock, har utredningen fram­ hållit, vara ägnad att i likhet med en skattelindring enligt dissenterlags- kommitténs förslag undanrycka grunden för de samvetsbetänkligheter, som hos ifrågavarande skattskyldiga kunde göra sig gällande mot bidragsskyl- dighet till de rent kyrkliga ändamålen. Att den däremot icke ur de skatt­ skyldigas ekonomiska synpunkt fyllde samma uppgift som skattelindring­ en låge i öppen dag. Emellertid vore de belopp, om vilka skattelindringen

83

skulle röra sig, relativt blygsamma, såsom framginge av följande tablåer, vilka belyste storleken av en skattelindring om 40 procent i olika fall där­ est hänsyn toges till de nya kommunala ortsavdragen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

Till kommunal in­

komstskatt taxe­ rad inkomst kr.

Ortsgrupp 5 (Stockholm)

Ortsgrupp 4 (Göteborg)

Beräknad genomsnittlig utdebitering per skattekrona

för kyrkliga ändamål

kr. (': 40

kr. 0:50

40 % skattelindring i kr. för

gift

skattskyldig

annan skattskyldig

gift

skattskyldig

annan skattskyldig

5 000 ................

4: 80

5: 76

6: 16

7: 32

10 000 ................

12:80

13:76

16: 16

17:32

15 000 ................

20:80

21:76

26:16

27: 32

20 000 ................

28:80

29: 76

36:16

37: 32

25 000 ................

36:80

37: 76

46:16

47: 32

50 000 ................

76:80

77: 76

96: 16

97: 32

Till kommunal in­

komstskatt taxe­ rad inkomst kr.

Ortsgrupp 3

Beräknad genomsnittlig utdebitering per skattekrona

för kyrkliga ändamål

kr. 0: 50 (städer)

kr. 1:10 (landsbygd)

40 % skattelindring i kr. för

gift

skattskyldig

annan skattskyldig

gift

skattskyldig

annan skattskyldig

5 000 ................

6:32

7: 42

13: 90

16: 32

10 000 ................ 16: 32

17: 42

35: 90

38: 32

15 000 ................ 26: 32

27: 42

57:90

60: 32

20 000 ................ 36: 32

37:42

79: 90

82: 32

25 000 ................

46: 32

47: 42

101: 90

104: 32

50 000 ................

96 32

97: 42

211: 90

214: 32

Att märka vore, har utredningen vidare anfört, att vid en individuell skattelindring den statliga inkomstskatten för dem, som icke tillhörde svenska kyrkan, bleve högre än vid en kollektiv skatteåterbäring. Vid taxe­ ringen till sådan skatt finge nämligen avdraget för påförd kommunal skatt göras med ett på grund av skattelindringen lägre belopp. Såsom ex­ empel å verkningarna härav kunde anföras, att vid beskattningsbara in­ komster mellan 8 000—9 980 kronor den statliga inkomstskatten ökade med 4 kronor, därest avdraget för kommunalskatt vid taxeringen minskade med 20 kronor; vid beskattningsbara inkomster mellan 20 000—29 950 resp. 40 000—59 900 kronor bleve ökningen av statsskatten 20 resp. 50 kronor, därest kommunalskatteavdraget minskade med 50 resp. 100 kronor.

Med förenämnda siffror för ögonen torde man enligt utredningen icke

kunna undgå att fråga sig, om den ekonomiska fördelen av en individuell skattelindring av den storlek, varom det här kunde komma att röra sig, vore av den betydelse att den motiverade det merarbete som den förorsa­ kade myndigheterna. För egen del vore utredningen av den uppfattningen, att så icke vore förhållandet. Med hänsyn härtill och under åberopande av vad i det föregående anförts ville utredningen förorda genomförande av en kollektiv skatteåterbäring i den mening och av den innebörd, utredningen tidigare angivit.

Remissyttrandena över dissenterskatteutredningens förslag.

I de avgivna yttrandena har utredningens förslag om kollektiv skatte­ återbäring tillstyrkts eller lämnats utan erinran av

kammarrätten

(reservation av en ledamot),

länsstyrelserna i Jönköpings

och

Örebro län, d\omkapitlet i Växjö, domkapitlet i Land, i0'i9 års fipp-

bördssakkunniga, Allmänna svenska prästföreningen, Sveriges yngre präs­ ters förbund, Svenska landskommunernas förbund, Sveriges häradsskrivarförening, Apostoliske vikarien för Sverige, Grekisk-katolska ortodoxa för­ samlingen i Stockholm, Vännernas samfund, de mosaiska församlingarna i Stockholm, Göteborg

och

Malmö

(erinringar mot den föreslagna fördel-

ningsgrunden beträffande dissenterfondens medel),

Frälsningsarmén, Sven­

ska pastoratens riksförbund

samt

kronokamrerarna i Göteborg

och

Malmö.

I vissa andra yttranden har förslaget om kollektiv skatteåterbäring till­ styrkts endast under viss förutsättning eller accepte­ rats endast i princip.

Sålunda har

länsstyrelsen i Malmöhus län

hållit för troligt, att dissen-

ters konune att finna förfarandet med kollektiv skatteåterbäring ägnat att göra dem beroende av staten. Länsstyrelsen har därför funnit förslaget kunna tillstyrkas endast under förutsättning att invändningar av sådant innehåll ej gjordes från de främmande trossamfundens sida.

Länsstyrelsen i Norrbottens län

bär likaledes förklarat sig stödja försla­

get om kollektiv återbäring endast under förutsättning att de utom kyr­ kan stående kunde anses finna det likgiltigt om skatteåterbäringen skedde individuellt eller kollektivt.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län

har funnit det föreslagna för­

farandet med kollektiv skatteåterbäring medföra påtagliga administrativa fördelar men förordat vissa ändringar i utformningen av förslaget.

Enligt

länsstyrelsen i Värmlands län

vore det väl värt att överväga,

huruvida icke en ändrad religionsfrihetslagstiftning borde kunna genom­ föras utan omedelbar sammankoppling med en skatteomläggning, som till äventyrs kunde upptagas till förnyad behandling vid en senare tidpunkt. Ett genomförande av förslaget kunde mycket väl föranleda en höjning av det totala skattetrycket med ett eller annat tiotal miljoner kronor för år.

Strängnäs domkapitel

har framhållit det som angeläget, att frågan om

rätt till fritt utträde ur svenska kyrkan löstes snarast möjligt på ett för

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

85

alla parter tillfredsställande sätt men ansett det även från svenska kyr­

kans synpunker tveksamt, huruvida det kunde vara lämpligt att genom­

föra förslaget, för sä vitt som det komme att väcka opposition inom de

samfund och kretsar, vilkas intressen det närmast avsåge att tillgodose.

Fi laci]e Ifiaförsam l in gen i Stockholm

har ansett, att någon skattelindring

icke borde medgivas dem, som utträtt ur svenska kyrkan. Skulle någon

lättnad i beskattningen medgives, ansåge dock församlingen kollektiv

skatteåterbäring vara att föredraga framför individuell skattelindring. Vid

ett system med kollektiv skatteåterbäring borde emellertid den av dissen-

terskatteutredningen föreslagna dissenterfonden icke komma till stånd utan

medlen i stället överföras till allmänna arvsfonden.

Missionssållskapet Bibeltrogna vänner

har förklarat sig icke ha något

större intresse av beskattningsfrågan, då praktiskt taget samtliga medlem­

mar i sällskapet tillhörde svenska kyrkan och icke torde komma att ut­

träda. Det syntes dock sällskapet rättvisast, att personer, som utträtt ur

svenska kyrkan, i så stor utsträckning som möjligt bleve befriade från av­

gifter till kyrkan.

Föreningen Sveriges kronokamrerare

har uttalat, att principen om kol­

lektiv skatteåterbäring kunde accepteras, men ansett att någon skattelind­

ring för främmande trosbekännare icke borde medgivas.

1 övriga yttranden har förslaget om kollektiv skatteåterbäring a v-

styrkts.

Av de remissinstanser, som tillstyrkt förslaget om kollektiv skat­

teåterbäring, har

kammarrätten

vid en avvägning av förslagets praktiska

fördelar och principiella svagheter funnit de förstnämnda väsentligt över­

väga. Ur teoretisk synpunkt har kammarrätten funnit förslaget lämna ut­

rymme för allvarliga erinringar. Utredningen hade utgått från att dissen-

ters borde, såvitt avsåge tillgodoseende av rent kyrkliga ändamål, befrias

från avgifter till svenska kyrkan. I stället för befrielse infördes emellertid

enligt förslaget en tvångsbeskattning till förmån för de särskilda trossam­

funden, vare sig dessa av sina medlemmar uttoge motsvarande avgifter

eller ej. Om de innehållna medlen verkligen tillfölle de skattskyldigas egna

trossamfund, skulle måhända denna invändning icke förtjäna stort avse­

ende, men så vore enligt förslaget icke förhållandet. Utredningen hade fö­

reslagit, att fördelningen av de belopp, som skulle återbäras till trossam­

funden eller användas till annat ändamål, skulle såvitt möjligt ske i för­

hållande till antalet medlemmar inom respektive trossamfund, som ej till­

hörde svenska kyrkan. En sådan fördelning syntes icke tillgodose de an­

språk, som enligt dissenterlagskommittén krävde beaktande. Det skulle

exempelvis kunna inträffa, alt en person med mycket stora inkomster

finge betala församlingsavgift med 10 000 kronor, därav 4 000 kronor till­

godofördes dissenterfonden, under det att hans eget trossamfund därav

skulle från fonden utfå allenast ett eller huvudtalet beräknat belopp av

omkring 10 kronor. Vilken än grunden ansåges vara för den ifrågasatta

skattelindringen, torde eu sådan anordning vara teoretiskt ohållbar. Kam­

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

86

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

marrätten finge därför framhålla önskvärdheten av att den föreslagna

fördelningsregeln modifierades åtminstone i sådana fall, då den kunde visa

sig påtagligt orättvis.

En

reservant i kammarrätten

har framhållit, att det måste anses utgöra

ett allvarligt avsteg från vedertagna principer på beskattningens område

att de skattelindringen motsvarande medlen icke skulle få disponeras av

dem medlen tillkomme. Det arbete, som genom systemet skulle besparas

de lokala skattemyndigheterna, komme helt naturligt att övervältras å

andra eller transformeras till annat arbete. Enligt reservantens mening

kunde man icke utan åstadkommande av alltför stora olägenheter komma

längre i förenkling av de lokala skattemyndigheternas arbete än genom det

av dissenterskatteutredningen förordade tekniska förfaringssättet för ge­

nomförandet av cn individuell skattelindring.

Domkapitlet i Växjö

har anfört, att ur kyrklig synpunkt inga vägande

skäl syntes kunna anföras mot förslaget och då det ovedersägligen syntes

innebära praktiska fördelar av betydande omfattning, ansåge sig domka­

pitlet böra tillstyrka bifall till detsamma.

Av dem som avstyrkt förslaget om kollektiv skatteåterbäring har

kammarkollegiet

påpekat, att förfarandet endast indirekt kunde medföra

skattelindring genom att avgifterna till de egna samfunden kunde sättas

lägre. Några garantier för att detta skulle bliva resultatet funnes dock ej.

Utdelningen till de olika samfunden komme ej heller att stå i relation till

de belopp, deras medlemmar betalat i skatt. I själva verket syntes det vara

fråga om till dissentersamfunden utgående, lagligen bestämda bidrag, vil­

ka skulle tagas av de medel, som efter kommunala grunder utdebitera-

des för kyrkliga ändamål. Understödet till ett trossamfund komme att stå

i relation till antalet medlemmar, Vilka utträtt ur statskyrkan. Ett följd­

riktigt genomförande av skatteåterbäringstanken skulle ha lett till att

ett samfund med förmögna medlemmar finge större bidrag än ett, vars

medlemmar levde under blygsamma villkor. Ledningen för ett dissenter-

samfund skulle få ett direkt intresse av att så många som möjligt av dess

medlemmar utträdde ur statskyrkan. Bidragen till samfunden komme av

statskyrkoförsamlingarna att få gäldas med sänkt standard eller höjd ut­

debitering. Det senare vore direkt fördelaktigt för trossamfunden, som

därigenom finge mer medel till sitt förfogande. Enligt den senast tillgäng­

liga statistiken från år 1930 vore det totala antalet främmande trosbekän-

nare och dissenters 257 482 personer. Av dessa vore det endast 17 825, som

ej tillhörde svenska kyrkan. Den kollektiva skatteåterbäringen skulle in­

nebära ett kraftigt motiv för ledningen i de särskilda trossamfunden att

förmå sammanlagt minst en fjärdedels miljon att utträda ur statskyrkan.

Trots det besvär och det arbete, som det medförde för skattemyndighe­

terna, syntes det nuvarande systemet vara att föredraga framför den före­

slagna kollektiva skatteåterbäringen.

Statskontorets

majoritet har framhållit, att därest något särskiljande vid

kyrkobokföringen icke skulle ske av de konfessionella förhållandena för

Kiingl. Maj.ts proposition nr 175.

87

personer, som ej tillhörde svenska kyrkan, försvunne varje möjlighet att korrekt beräkna, huru stor andel av till dissenterfonden inkommande me­ del, som belöpte på de konfessionslösa. Vägande erinringar syntes jämväl kunna göras mot tanken, att medborgare, som lämnat statskyrkan, därför att de icke önskade understödja någon religiös verksamhet, skulle tvingas att i högre grad än andra bidraga till sociala och kulturella ändamål. Äm­ betsverket hölle för sin del före, att ifrågavarande spörsmål borde lösas på den individuella skattelindringens väg. Såsom framginge av utredningens beräkningar vore den ekonomiska fördelen av en individuell skattelind- ring mycket obetydlig, och utredningen ifrågasatte därför, om en sådan skattelindring över huvud taget borde ifrågakomma med hänsyn till det merarbetc, som komme att förorsakas skattemyndigheterna. Ämbetsverket funne det dock uppenbart, att frågan om den individuella skattelindringen icke borde bedömas ur ekonomiska eller skattetekniska synpunkter. Skat­ tebefrielsen borde vara en given följd av en tillämpning av religionsfrihe­ tens princip. Statskontoret ansåge därför, att dissenterlagskommitténs för­ slag om den individuella skattelindringen borde accepteras med iakttagande av de förbättringar i skattetekniskt hänseende, som dissenterskatteutred- ningen förordat.

Statistiska centralbyrån

har ifrågasatt, huruvida samfunden kunde på

grund av sina medlemsförteckningar eller från medlemmarna inhämtade upplysningar lämna antal suppgifter, som vore tillräckligt pålitliga. Då den blivande religionsfrihetslagen icke torde uppställa hinder mot att tillhöra flera trossamfund, kunde en person vid sammanställningen av materialet bliva räknad flera gånger. Vid flyttning mellan olika lokala församlingar med samma trosåskådning kunde en dylik dubbelredovisning uppkomma därigenom att den flyttande icke ville eller icke komme ihåg att anmäla utträde ur församlingen i utfiyttningsorten. Även samfundslösa kunde bli­ va medräknade. Där nämligen medlemsavgifter ej vore obligatoriska eller underlåtenhet att betala sådan avgift ej i och för sig utgjorde grund för uteslutning, torde det kunna uppstå svårigheter att avgöra, huruvida en inskriven medlem alltjämt tillhörde samfundet. Vad särskilt anginge frå­ gan, om vem som tillhörde eller icke tillhörde svenska kyrkan, torde åt­ minstone under en övergångstid samfundens anteckningar om sina med­ lemmar icke utgöra en tillförlitlig grundval för bedömandet, i all synnerhet om utträdesfrågan av samfundet betraktats såsom en den enskildes sam- vetsangelägenhet. Upplysningar, som inhämtades från medlemmarna, torde bliva av växlande värde. Okunnighet om formföreskrifterna eller en okon­ trollerad uppfattning, att redan föräldrarna utträtt, kunde nämnas såsom exempel på felkällor. Förslaget kunde sålunda få den betänkliga konsekven­ sen, att lämnandet eller kontrollen av antalsuppgifterna kunde nödvändiggö­ ra en arbetskrävande medverkan av folkbokföringsorganen utöver vad i det föregående förutsatts. Det syntes nämligen kunna leda till att en motsvarighet till pastorsämbetenas nuvarande granskning av medlemsförteckningar åla­ des något av folkbokföringsorganen. Då dissenterfondens medel skulle för­

88

delas efter huvudtal sprincipen, därvid även icke skatteskyldiga torde bliva

medräknade, hade den enskilde ingen garanti för att icke hans skatteme­

del — åtminstone delvis — komme ett med hans trosuppfattning ofören­

ligt ändamål till godo. En dylik eventualitet torde för mången komma att

te sig minst lika anstötlig som utsikten att nödgas ekonomiskt bidraga till

svenska kyrkans verksamhet. Fondens verksamhet kunde härigenom miss­

krediteras och ändamålet med dess inrättande sålunda förfelas.

överståthållarämbetet

har anfört, att en konsekvent tillämpning av reli­

gionsfrihetens princip syntes böra medföra att de, som utträdde ur svenska

kyrkan, befriades från skyldigheten att deltaga i sådana utgifter, som helt

hade sin grund i kyrkans religiösa verksamhet. Av utredningens betänkande

framginge emellertid, att om sådan befrielse skulle ske i den formen, att in­

dividuell skattelindring medgåves, härav skulle uppkomma avsevärda svå­

righeter vid den praktiska tillämpningen. Relativt betydande kostnader för

det allmänna skulle icke heller kunna undvikas. Härtill komme att skatte-

lindringen rörde sig om ganska obetydliga belopp. Med ett visst berättigande

kunde givetvis under sådana förhållanden ifrågasättas, huruvida för den en­

skilde intresset av en individuell skattelindring kunde anses vara så stort,

att detta intresse vägde tyngre än intresset att icke mer än vad som kunde

anses oundgängligen nödvändigt komplicera den redan förut hårt ansträng­

da förvaltningsapparaten. Utredningen, som ansett, att så icke vore fallet,

hade bl. a. på denna grund föreslagit, i stället för skattelindring, ett system

med s. k. kollektiv skatteåterbäring. Den vid bedömandet av detta förslag

principiellt mest vägande synpunkten — och den till vilken ämbetet därför

velat begränsa sig — vore huruvida ett genomförande av förslaget skulle

påverka de frikyrkliga trossamfundens nuvarande ställning.

Ämbetet har vidare anfört:

Friheten och självständigheten i förhållande till staten äro för frikyrko­

samfunden konstitutiva faktorer. Denna frihet och självständighet gäller

icke blott i fråga om deras lära och kult utan även beträffande deras förvalt­

ning och ekonomi. Självständigheten i sistnämnda hänseende innebär, att

de bygga sin ekonomi på samfundsmedlemmarnas frivilliga bidrag. Att däri

ligger en betydande ideell tillgång för frikyrkosamfunden torde vara uppen­

bart. Både trosvissheten och gemenskapskänslan medlemmarna emellan tor­

de stärkas genom de exempel på att den personliga tron förmår framskapa

offervilja för samfundet, som lämnas av samfundsmedlemmarna.

Genom den föreslagna kollektiva skatteåterbäringen skulle frikyrkosam­

funden med statens förmedling nödgas deltaga i en tvångsbeskattning av

sina medlemmar. En sådan anordning ter sig helt oförenlig med samfundets

natur, även om den endast till en mindre del skulle ersätta den nuvarande

frivilligheten i fråga om medlemsbidrag. Bortses kan ej heller från att eko­

nomiskt beroende av staten erfarenhetsmässigt så småningom leder till mins­

kad självständighet. I princip bör ett förslag med sådana verkningar icke

genomföras mot samfundens vilja annat än på grundval av motiv, som äro

direkt inriktade på att begränsa de frikyrkliga samfundens självständiga

ställning.

Vid ett slåndpunktstagande till frågan, huruvida företräde bör ges åt indi­

viduell skattelindring eller kollektiv skatteåterbäring i enlighet med vad

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

89

utredningen föreslagit, nödgas man emot varandra ställa så föga jämförbara ting som å ena sidan principiella synpunkter av förut angiven art samt å andra sidan administrativa och ekonomiska synpunkter. För egen del anser överståthållarämbetet, att även om sistnämnda synpunkter måste tillmätas stor betydelse, de principiella synpunkterna i förevarande fall äga sådan tyngd, att man icke kan bortse från desamma, för såvitt icke de lokala skat­ temyndigheterna anses befinna sig i ett tvångsläge. Ämbetet är väl medvetet om de betydande svårigheter, vilka nämnda myndigheter hava att bemästra, och detta i alldeles särskilt hög grad i Stockholms stad. Då det emellertid icke med fog lär kunna göras gällande, att något tvångsläge för de lokala skattemyndigheterna föreligger eller kan befaras uppstå genom det merar- bete en individuell skattelindring skulle medföra, anser sig ämbetet av prin­ cipiella skäl förhindrat tillstyrka utredningens ur rent administrativa syn­ punkter beaktansvärda förslag om kollektiv återbäring. Ämbetet vill i stället förorda, att individuell skattelindring genomföres och att därvid beaktas de förslag till förenklingar, som utredningen föreslagit i betänkandets kapitel om det tekniska förfaringssättet för genomförandet av en skattelindring.

Av de tretton

domkapitlen

i riket ha icke mindre än tio avstyrkt förslaget

om kollektiv skatteåterbäring, därvid fem av domkapitlen förordat indi­ viduell skattelindring. Ett domkapitel har ansett, att individuell skatteåter­ bäring bör ske genom vederbörande kyrkoråd och ett annat att »direkt» skattelindring skall medgivas efter särskild ansökan. Domkapitlen ha i hu­ vudsak anfört följande skäl mot förslaget om kollektiv skatteåterbäring.

Domkapitlet i Luleå

har erinrat om att enligt gällande rätt staten icke

toge någon befattning med andra trossamfund än svenska kyrkan. Den un­ derstödde dem icke och hade icke heller, på ett undantag när, ställt sin tvångsmakt bakom de erkända trossamfundens eller frikyrkornas ekono­ miska anspråk på sina medlemmar. Utredningens förslag innebure här en genomgripande principändring. Staten skulle införa en skattskyldighet för alla dessa samfunds, alltså även frikyrkornas räkning. De skulle genom sta­ tens förmedling erhålla understöd och sålunda både auktoriseras och göras beroende av staten. Detta kunde i längden icke undgå att förändra deras rättsliga ställning i samhället och i förhållande till staten. Om dessa sam­ fund önskade eu sådan beroende ställning, torde vara högst ovisst.

Flera andra domkapitel

ha även framhållit, att förfarandet skulle göra de

särskilda samfunden beroende av staten och knappast vore förenligt med fri­ kyrklighetens princip. Ett par domkapitel ha påpekat, att anordningen kom- me att skärpa det svenska folkets uppdelning i en kyrklig och en frikyrklig del. Vidare har påpekats, att ett särskilt motiv för utträde kunde tänkas upp­ stå, om utträdet innebure cn ekonomisk fördel för det fria samfundet. Det har även ifrågasatts, att återbäringssystemet skulle komma alt kräva någon form av statlig kontroll, vilken de fria samfunden säkerligen icke skulle vara villiga att godtaga. Som en sällsam konsekvens av förslaget har fram­ hållits, att varje ökning av den kyrkliga beskattningen skulle komma att in­ nebära en förmån för de fria samfunden. Några domkapitel ha yttrat, att bärande skäl ej torde kunna anföras för att de konfessionslösa skulle be­ skattas för sociala och kulturella ändamål efter andra grunder än övriga

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

medborgare. Det har även gjorts gällande, att en rättvis fördelning av dissen- terfondens medel skulle stöta på synnerligen stora svårigheter.

Uppsala domkapitel

har erinrat om att pingströrelsen, som utgjorde en av

de mest betydande frikyrkliga grupperna inom vårt land, icke vore ett en­ hetligt organiserat samfund utan en samling av inbördes självständiga för­ samlingar. Det torde därför stöta på stora svårigheter att avväga den andel i den eventuella fondens avkastning som skulle komma på pingströrelsens lott.

Några domkapitel ha även frågat sig, om alla fria samfund skulle få an­ slag ur dissenterfonden.

Uppsala domkapitel

har sålunda framhållit, att tan­

ken att exempelvis en så asocial riktning som »Jehovas vittnen» skulle kom­ ma att erhålla stöd av skattemedel syntes ganska orimlig.

Visby domkapitel

har funnit hela utredningen om den föreslagna dissenterfonden över huvud mycket vag och bl. a. påpekat, att utredningen lämnat öppen frågan, huru eventuellt uppkommande tvister inom dissenterfonden om rättvis fördelning av influtna medel skulle lösas.

1959 års folkbokföringssakkunniga

ha anfört:

Enligt utredningen, som framhåller att omkostnaderna för dissenterfon- dens verksamhet torde kunna hållas inom en mycket snäv ram och att de böra bestridas av fondmedlen, skall den del av fondens medel som kan an­ ses motsvara utebliven individuell skattelindring för dem, som ej tillhöra något trossamfund, avskiljas. Återstoden bör fördelas mellan trossamfun­ den, som till fonden skola lämna uppgift om antalet medlemmar inom res­ pektive samlund, som ej tillhöra svenska kyrkan. Utredningen synes utgå från att någon granskning av att dessa förteckningar äro riktiga ej skall företagas. De sakkunniga fråga sig emellertid hur fondens styrelse skall för­ fara

dels

därest de från de lokala skattemyndigheterna inkomna förteck­

ningarna utvisa att i riket finnas exempelvis 100 000 personer, som ej till­ höra svenska kyrkan, under det att trossamfundens förteckningar utvisa ett antal av 110 000 personer

dels ock

därest samfundens uppgifter om antalet

ur svenska kyrkan utträdda personer överensstämmer med eller blott i ringa mån understiger antalet enligt de lokala skattemyndigheternas förteck­ ningar. Alt så eventuellt kan bliva fallet synes man ej kunna förbigå; bl. a. torde det kunna inträffa att en del personer önska tillhöra såväl svenska kyrkan som ett ur fonden utdelningsberättigat samfund eller att en person tillhör två sådana samfund. Det skulle uppenbarligen strida emot religions- frihetsprincipen att hindra sådant, men hur skall fondens styrelse få kän­ nedom om dylika fall och hur skola de bedömas?

En ytterligare oklarhet i det förordade systemet är att bestämmelser sak­ nas om vilka trossamfund som skola vara berättigade till utdelning ur fon­ den. Utredningen avser givetvis att alla trossamfund skola vara likaberät­ tigade, men det finnes ingen definition på begreppet trossamfund. Fondens styrelse kan bl. a. i dessa avseende komma att ställas inför mycket svår­ lösta problem. Enär fondens omkostnader skola hållas inom en snäv ram, kan fondens styrelse knappast företaga några kontrollåtgärder eller när­ mare undersökningar, sådana torde nämligen med all sannolikhet komma att ställa sig dyrbara.

De sakkunniga anse sig icke kunna undgå att uttrycka starka farhågor för att det av utredningen förordade systemet kommer att medföra en högst avsevärd arbetsbelastning för i första hand pastorsämbetena. Om det näm­ ligen skulle visa sig eller förhållandena föranleda till antagande, att sam-

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

91

lundens uppgifter av en eller annan anledning äro oriktiga, kan det befa­ ras, att fondens styrelse uppställer krav på att samfunden skola ha förvis­ sat sig om att de å uppgifterna upptagna personerna verkligen utträtt ur svenska kyrkan. Eu effektiv sådan kontroll synes knappast kunna ordnas på annat sätt än att samfunden antingen kräva att medlemmarna årligen uppvisa intyg (åldersbetyg) om att de icke tillhöra svenska kyrkan eller att samfunden årligen upprätta förteckningar över medlemmarna samt över­ sända dessa till vederbörande pastorsämbete med begäran om bevis, huru­ vida någon av de å förteckningen upptagna personerna stå kvar i svenska kyrkan.

Ur folkbokföringssynpunkt vore det enligt de sakkunnigas mening syn­ nerligen betänkligt om det förordade systemet skulle få de ovan berörda konsekvenserna. De sakkunniga, vilka ha att söka åstadkomma förenkling­ ar med avseende å bl. a. prästerskapets rent expeditionella verksamhet, anse sig icke kunna tillstyrka genomförandet av ett system som kan leda till att pastors arbete med utfärdande av åldersbetyg eller granskning av medlems- förteckningar väsentligt ökas — såvida icke synnerligen tungt vägande skäl tala härför.

Häradsskrivarcn i Mölndals fögderi

har framhållit, att inom landet fun­

nes såväl kyrko- som mantalsskrivna en mångfald utländska undersåtar, om vilka anmälan ej inkommit att de tillhörde främmande trossamfund. De debiterades sålunda full kyrkoavgift, ehuru de i realiteten ej tillhörde svens­ ka kyrkan. I händelse dylika personer skulle upptagas i de förteckningar, som de lokala skattemyndigheterna enligt utredningens förslag skulle upp­ rätta, komme ett betydande merarbete att uppstå, då förteckningarna skulle bliva ganska omfattande.

Metodistkyrkan

har bl. a. anfört att den — liksom övriga kristna sam­

fund — grundade hela sin verksamhet på frivillighet såväl i anslutning som i bidragsgivande. Den ställde sig fördenskull bestämt avvisande mot att sta­ ten skulle för dess räkning indriva avgiften från dess egna medlemmar. Des­ sa offrade för kristen verksamhet ojämförligt mycket större belopp per in­ divid, än vad det här rörde sig om. Samfundet ansåge det rättsvidrigt, om dess medlemmar skulle vid sidan av dessa personliga offer tvingas att läm­ na skatt till ett annat kristet samfund eller till organisationer, som hade en mot kristendomen indifferent eller fientlig inställning.

Franska reformerta församlingen i Stockholm

har såsom sin mening ut­

talat, att det för dem, vilka tillhörde annat trossamfund än svenska kyrkan, måste kännas såsom ett obehörigt tvång och en försämring i förhållande till vad nu gällde att behöva betala den del av skatten, som avsåge upprätthål­ landet av den svenska kyrkans religiösa verksamhet och vad därmed sam­ manhängde. Samma resonemang torde vara tillämpligt beträffande dem, som visserligen ej tillhörde något trossamfund men som av samvetsbetänk­ ligheter ställt sig utanför svenska kyrkan. Utsikten att bidrag från den till- länkta fonden skulle utgå, i förra fallet till vederbörandes samfund och i det senare till något av de utav utredningen omförmälda ändamålen, torde knappast komma alt uppfattas såsom uppvägande nämnda tvång och för­ sämring.

Kungl. Maj:is proposition nr 175.

Christian Science trossamfund

har ansett utredningens förslag om kollek­

tiv skatteåterbäring i sig själv innebära ett förgripande på religions- och samvetsfrihetens princip i så måtto som den över huvud ställde de fria tros­ samfunden i ekonomiskt förhållande till det allmänna och därmed öppnade vägen till ekonomiskt beroende. De fria trossamfunden vore fullt medvetna om och hade genom hela sin erfarenhet fått bekräftat, att grundvillkoret för deras existens låge i viljan och förmågan att i varje avseende taga kon­ sekvenserna av deras förkunnelse. Det bleve under sådana förhållanden för dem svårt att öppna vägen för inflytande utifrån.

Frikyrkliga samarbetskommittén

har givit uttryck för den uppfattningen,

att det vore fördelaktigt ur såväl skatteteknisk som arbetsteknisk synpunkt, att de kommunala myndigheterna, efter uppgift från de kyrkliga myndig­ heterna om vilka som utträtt ur kyrkan, ensamma ombesörjde de åtgärder, som hängde samman med de fyrtio procent, som de utträdda icke skulle be­ tala till svenska kyrkan. I annat fall måste ju, förutom de kommunala myn­ digheterna, även kyrkoråden, samfundsledningarna och de ur svenska kyr­ kan utträdda själva engageras, för att medlen till »dissenterfonden» rätt skulle inlevereras och fördelas. Systemet med kollektiv skatteåterbäring måste ju medföra, att varje ur svenska kyrkan utträdd person, som tillhör­ de annat trossamfund, måste till sitt samfund rapportera, om han skulle räknas till kategorien »ur svenska kyrkan utträdda». Att hela denna proce­ dur bleve tämligen omständlig syntes vara klart. Det förtjänade även i detta sammanhang påpekas, att den årliga rapportgivningen om antalet ur kyrkan utträdda medlemmar i de olika samfunden icke utan svårighet läte sig ge­ nomföras för de samfund, som saknade centralorgan, t. ex. pingströrelsen. Enligt dissenterkommitténs förslag skulle varje pingstförsamling komma att betraktas som trossamfund, och rapporter skulle i så fall sändas direkt till »dissenterfonden» från alla de pingstförsamlingar, som i sig rymde med­ lemmar, vilka utträtt ur svenska kyrkan.

Samarbetskommittén har vidare framhållit, att de frikyrkliga samfunden grundade sin verksamhet på de egna medlemmarnas frivilliga understöd och offer, detta i enlighet med de fria samfundens hela grunduppfattning, som hävdade frivillighetens princip, vad gällde såväl anslutning som bi- dragsgivande. Samarbetskommittén ansåge sig bl. a. därför böra avstyrka förslaget om en kollektiv skatteåterbäring, då det föreslagna förfarandet skulle innebära, att de av samfundens medlemmar, som lämnat svenska kyr­ kan, i stället skulle beskattas för det egna samfundets räkning. Staten skulle alltså för de fria samfundens räkning uppbära skatt för deras verksamhet. Eti sådant förfarande syntes vara svårt att förena med de fria samfundens grundsyn.

Direktionen för uppbördsverken i Stockholm

har anfört:

Genomförandet av individuell skattebefrielse skulle innebära ganska stora uppbördstekniska svårigheter och därigenom ökade kostnader för det all­ männa av en sådan storleksordning, att denna sida av saken måste beaktas vid ställningstagandet till den föreliggande frågan. För Stockholm liksom

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

93

för vissa andra större städer skulle dessa ökade kostnader drabba den bor­ gerliga kommunen; för landet i övrigt komma de på statsverket.

För de medborgare, som utträda ur statskyrkan, ger emellertid endast den individuella befrielsen från skatt till kyrkan en ur principiella synpunkter tillfredsställande lösning av problemet. Detta gäller såväl dem som inträda i annat samfund som de konfessionslösa. De principiella invändningarna ha också med stor bestämdhet hävdats i den offentliga kritik, som redan nu i skilda sammanhang framförts mot dissenterskatteutredningens förslag. Ehu­ ru direktionen är medveten om att de skattetekniska svårigheterna äro bety­ dande och om den ökade belastning för det allmänna, som dessa innebära, har direktionen ansett de ovan nämnda principiella betänkligheterna vä­ ga tyngre. Direktionen kan därför för sin del icke biträda dissenterskatte­ utredningens förslag om s. k. kollektiv skatteåterbäring utan anser, att prin­ cipen om individuell skattebefrielse bör vidhållas, varvid man i stället måste inrikta sig på att finna de former för debitering och uppbörd, som leda till lägsta möjliga uppbördskostnader.

Direktionen för uppbördsverken, som ansett, förevarande spörsmål vara av den betydelse, att det bör underställas stadskollegiet, har till kollegiet vidare­ befordrat handlingarna i ärendet.

Stockholms stadskollegium

har förklarat sig bestämt avstyrka förslaget

om kollektiv skatteåterbäring och ansluta sig till principen om individuell skattebefrielse, trots de skattetekniska svårigheter, som genomförandet av denna princip kunde möta. -—- En reservant i stadskollegiet har ansett att det remitterade förslaget bort av stadskollegiet förordas.

Departementschefen.

Vid genomförandet av den skattelindring för dissenters, som jag i det före­ gående har i princip tillstyrkt, har man att välja mellan två helt olika lin­ jer, den individuella skattelindringen och den kollektiva skatteåterbäringen. Vardera linjen har sina fördelar och sina nackdelar.

Ett system med individuell skattelindring tillgodoser, såsom naturligt är, det individuella rättvisekravet och är ur denna synpunkt att föredraga. Å andra sidan skulle dissenterlagskommitténs förslag till individuell skatt­ lindring komma att medföra administrativa nackdelar i form av väsentligt ökat arbete för myndigheterna. Detta gäller icke blott prästerna utan jäm­ väl de lokala skattemyndigheterna och länsstyrelsernas uppbördsavdel- ningar. De lokala skattemyndigheterna måste bedriva debiteringsarbetet i starkt forcerad takt och för dess medhinnande är det icke sällan nödvän­ digt att anlita ovan arbetskraft. Med hänsyn härtill kan varje åtgärd, som förorsakar merarbete, innebära risk för att de skattskyldigas berättigade krav på en riktig debitering icke tillbörligen tillgodoses.

I detta sammanhang bör även beaktas alt med de föreslagna nya bestäm­ melserna angående utträde ur svenska kyrkan antalet dissenters kan komma att öka avsevärt.

Förslaget om kollektiv skatteåterbäring utgår från att kravet på skatte­ lindring beträffande dem, som tillhöra ett annat trossamfund än svenska kyrkan, främst grundar sig på samvetsbetänkligheter mot att lämna bidrag

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

till ett annat samfund än det egna och endast i mindre mån dikteras av rent ekonomiska synpunkter. Den kollektiva skatteåterbäringen har ansetts ägnad att undanrycka grunden för de samvetsbetänkligheter, som från dissenter- nas sida kunna göra sig gällande mot bidragsskyldigheten till svenska kyrkan för dess rent kyrkliga uppgifter. Genom förfarandet skulle såväl de på de lokala skattemyndigheterna ankommande arbetsuppgifterna i fråga om dis- senters avsevärt reduceras som ock dessa arbetsuppgifter förläggas till en med hänsyn till myndigheternas övriga åligganden lämpligare tid. De för­ delar, som sålunda äro förknippade med det kollektiva skatteåterbärings- systemet, äro värda allt beaktande. Detta gäller så mycket mera som det redan tidigare har framstått som en angelägen uppgift att om möjligt för­ enkla de lokala skattemyndigheternas arbete.

Mot dissenterskatteutredningens förslag ha emellertid under remissbe­ handlingen framställts vägande erinringar. Sålunda har framhållits, att dissentersamfunden skulle få ett ekonomiskt intresse av att så många som möjligt av deras medlemmar utträdde ur svenska kyrkan och att varje ök­ ning av den kyrkliga utdebiteringen skulle innebära en förmån för dissenter­ samfunden. Vidare har anmärkts att förslaget hade karaktären av en tvångs- beskattning till förmån för de särskilda trossamfunden, vare sig dessa av si­ na medlemmar uttoge motsvarande avgifter eller ej. Från de fria samfundens sida har särskilt betonats, att de grundade hela sin verksamhet på frivillig­ het, såväl i anslutning som bidragsgivande, och därför måste ställa sig be­ stämt avvisande till att staten skulle för deras räkning indriva avgifter från deras egna medlemmar. Förfarandet skulle göra de särskilda samfunden beroende av staten. Det har även ifrågasatts, att systemet skulle komma att kräva någon form av statlig kontroll, vilken de fria samfunden säkerligen icke skulle vara villiga att godtaga.

Mot förslaget om kollektiv skatteåterbäring har vidare anmärkts, att en rättvis fördelning av dissenterfondens medel skulle stöta på synnerligen stora svårigheter. Det har befarats, att tvister skulle uppstå inom fondens styrelse och man har frågat sig huru dessa skulle lösas. Om medlen skulle fördelas enligt huvudtalsprincipen komme utdelningen till de olika samfun­ den icke att stå i relation till de belopp som fondens medlemmar betalt i skatt. Den enskilde skulle icke ha någon garanti för att icke hans skatte­ medel — åtminstone delvis ■—- skulle komma ett med hans uppfattning oför­ enligt ändamål till godo. En dylik eventualitet har befarats för mången kom­ ma att te sig minst lika anstötlig som utsikten att nödgas ekonomiskt bidra­ ga till svenska kyrkans verksamhet. Det vore dessutom orimligt att även rent asociala riktningar skulle få stöd av skattemedel.

Slutligen har även ifrågasatts om de arbetstekniska fördelar, som äro förknippade med det kollektiva återbäringssystemet, äro så betydelsefulla som det gjorts gällande. Sålunda ha uttalats farhågor för att pastorsämbetena kunde komma att åsamkas ett högst avsevärt merarbete för kontroll av an- talsuppgifter till dissenterfonden. Det arbete, som genom det kollektiva återbäringssystemet skulle besparas de lokala skattemyndigheterna, komme att övervältras på andra organ.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

95

Vid övervägande av frågan om vilket system, som med hänsyn till de nu anförda synpunkterna är att föredraga, har jag för min del stannat vid att förorda den individuella skattelindringen. Jag har därvid särskilt beaktat

dels

att förslaget om kollektiv skatteåterbäring av principiella skäl icke kun­

nat godtagas av de sammanslutningar, vilka skulle blivit berättigade till återbäring om sistnämnda förslag genomförts,

dels ock

att det under ären­

dets fortsatta beredning visat sig möjligt att komma fram till avsevärda för­ enklingar beträffande det av dissenterskatteutredningen angivna tekniska förfaringssättet för den individuella skattelindringens genomförande; till sistnämnda fråga torde jag få återkomma i det följande.

Jag vill tillägga att, även om dylika förenklingar vidtagas, systemet med individuell skattelindring likväl kan medföra vissa merkostnader för de lo­ kala skattemyndigheterna, särskilt i de större städerna. Emellertid bör framhållas att Stockholms stadskollegium, trots att dessa merkostnader komma att i de större städerna drabba den borgerliga kommunen, bestämt avstyrkt förslaget om kollektiv skatteåterbäring och i stället anslutit sig till principen om individuell skattebefrielse.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

D. STORLEKEN AV EN EVENTUELL SKATTELINDRING.

Gällande bestämmelser m. m.

Lagen den 16 oktober 1908 angående lindring i främmande trosbekän- nares skattskyldighet till svenska kyrkan samt hennes prästerskap och betjäning stadgar, att vid debitering av i slutlig eller tillkommande skatt in­ gående avgifter till svenska kyrkan eller hennes prästerskap, kyrkomusiker eller betjäning — vilka efter kyrkostämmas beslut eller eljest utdebiteras — skall iakttagas, att för den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara inkomsten dylika avgifter skola med endast hälften av det belopp, som eljest bort utgå, påföras sådana främmande trosbekännare, som avses i lagen.

1925 års religionsfrihetssakkunniga framhöllo, att under de år som för­ flutit sedan skattelindring för kyrkliga ändamål införts genom 1908 års lagstiftning förhållandena på hithörande område undergått en förskjut­ ning, vilken obetingat finge anses ha inneburit en ökning av de borgerliga bestyren. De sakkunniga ansågo, att kyrkan utomstående endast i starkt be­ gränsad omfattning borde erhålla lindring i kyrkliga utskylder, i vad dessa avsåge att utgöra bidrag till prästerskapets avlönande. Det gagn, som dessa personer kunde få av kyrkobetjäningens verksamhet, ansågo de sakkun­ niga däremot vara mindre betydande. I fråga om skattebidragen till övriga kyrkliga ändamål, såsom nybyggnad och underhåll av kyrka och prästgård, kulturella anordningar, anskaffning och underhåll av inventarier, kyrkas uppvärmning och belysning, beredande av lokaler för pastorsexpedition och kyrkoarkiv, anställande av skrivbiträde för kyrkobokföringen, diakoni, s. k. barnkrubbor och andra välgörenhetsinrättningar, underhåll och vård av begravningsplatser in. m., ansågo de sakkunniga betydande lindring böra beredas dem, som icke tillhörde svenska kyrkan.

Kungl. Maj. ts proposition nr 175.

De sakkunniga föreslogo, att lindringen skulle, som dittills, gälla hälften av stadgade avgiftsbelopp.

Dissenterlagskommittén.

Enligt aissenterlagskommitténs förslag till skattelindring för alla dem, som —- sedan viss tid före taxeringen — icke tillhört svenska kyrkan, skulle denna skattelindring utgå efter samma grunder, som i 1908 års lag stadgas, och sålunda gälla hälften av det belopp, som eljest borde påföras.

Vad angår prästerskapets åligganden erinrade dissenterlagskommittén om att enligt 1925 års religionsfrihetssakkunnigas uppfattning förhållan­ dena på hithörande område undergått en förskjutning, vilken obetingat finge anses ha inneburit en ökning av de borgerliga bestyren. Efter det att reli­ gionsfrihetssakkunnigas betänkande avgivits, hade ytterligare ändringar skett i detta hänseende. Att fastställa i vad mån prästerskapets borgerliga arbets­ uppgifter ökat även i jämförelse med de kyrkliga arbetsuppgifterna vore up­ penbart förenat med svårigheter. Dissenterlagskommittén funne dock antag­ ligt, att en sådan ökning ägt rum. Beträffande skattebidragen till andra kyrkliga uppgifter än prästerskapets och kyrkobetjäningens avlöning finge det antagas, att en större skattelindring vore påkallad än i fråga om bidra­ gen till prästerskapets avlöning. Den av religionsfrihetssakkunniga gjorda uppräkningen av hithörande uppgifter kunde dock icke anses i och för sig giva stöd för uttalandet, att skattelindringen i denna del borde vara »bety­ dande», eftersom flera av dessa uppgifter i samma grad komrne de utträdda som de inom kyrkan kvarstående till godo samt flertalet av de övriga upp­ gifterna åtminstone till viss del måste anses vara av betydelse även för de utträdda. Strängt taget vore det principiellt sett endast nybyggnad och un­ derhåll av kyrka, anskaffning och underhåll av inventarier till kyrka samt kyrkas uppvärmning och belysning, som ej vore av något direkt intresse för de utträdda. Ej heller beträffande dessa angelägenheter kunde det emel­ lertid göras gällande, att de vore helt utan betydelse för do utträdda.

Dissenterlagskommittén sammanfattade sina synpunkter sålunda: Skatte­ lindringen borde för dem som ej tillhöra svenska kyrkan bestämmas på sådant sätt, att den skatt, dessa hade att erlägga, kunde anses motsvara deras gagn av prästerskapets och kyrkobetjäningens verksamhet samt av kyrkans övriga inrättningar. Av praktiska skäl vore det, såsom religions­ frihetssakkunniga jämväl uttalat, därvid nödvändigt, att skattelindringen angåves i ett för samtliga kyrkliga avgifter gemensamt kvottal. Detta tal borde även, likaledes av praktiska skäl, vara jämnt avrundat, vilket med­ förde att kraven på exakthet vid skattelindringens bestämmande icke kunde ställas alltför högt. Med hänsyn till dessa förhållanden ansåg kommittén icke erforderligt att införskaffa material, som skulle kunna tjäna till led­ ning vid en mera noggrann avvägning av skattelindringens storlek. En sådan undersökning skulle för övrigt på grund av den rådande starka ar-

97

hetsbelastningen för prästerskapet i anledning av övergången till det nya

folkbokföringssystemet icke giva ett rättvisande resultat. Därjämte borde

framhållas, att det icke torde vara möjligt att siffermässigt beräkna exakt

till hur stor del kyrkans anordningar tagas i anspråk för borgerliga upp-

giftei eller eljest äro till gagn även för dem som ej tillhöra svenska kyrkan.

Fastställandet av i vilken utsträckning detta är fallet måste till stor del bliva

en ren bedömningsfråga.

På grund av vad sålunda anförts ansåg kommittén anledning saknas att

ifrågasätta ändring av nuvarande bestämmelser rörande skattelindringens

storlek.

Kungl. Maj. ts proposition nr 175.

Remissyttrandena över dissenterlagskommitténs förslag.

I åtskilliga av remissyttrandena ha erinringar framställts mot dissenter­

lagskommitténs förslag rörande skattelindringens storlek. Härvid har an­

märkts, att en skattelindring av 50 % skulle innebära en undervärdering

av det gagn, som den som utträtt ur svenska kyrkan även i fortsättningen

har av prästerskapets, kyrkobetjäningens och de kyrkliga inrättningarnas

verksamhet. Bl. a. har framhållits, att prästernas borgerliga bestyr efter­

hand ökat i omfattning, att kyrkorna i växande utsträckning tagas i an­

språk för ändamål av annan än religiös natur, samt att begravningsväsen­

det under senare år undergått en sådan omdaning att allt större del av

församlingarnas sammanlagda utgifter kommit att belöpa därå. I anslut­

ning härtill har gjorts gällande, att den av dissenterlagskommittén före­

slagna skattelindringen borde avsevärt minskas.

I vissa av remissyttrandena ha mera preciserade förslag härutinnan fram­

förts.

Länsstyrelsen i Norrbottens län

har sålunda ansett en nedsättning av

skattelindringen till 30 % skälig,

domkapitlet i Lund

att lindringen borde

gälla högst 20 % av skatteutgifterna för de ändamål församlingarna ha att

ombesörja.

Allmänna svenska prästföreningens centralstyrelse

att skatte­

lindringen skäligen icke borde bestämmas till mer än

1/s

av de påförda av­

giftsbeloppen och

Sveriges yngre prästers förbund

att, om en skattelindring

av 50 % varit rättvis år 1908, den nu borde reduceras till högst 20 %.

Dissenterskatteutredningen.

Enligt direktiven för dissenterskatteutredningen borde —- så långt detta

läte sig göras — undersökning ske huru de medel, som erhållas genom den

kyrkliga uttaxeringen, fördelas å uppgifter av rent religiös natur respektive

å uppgifter av annan art, varvid till uppgifter av det senare slaget borde

hänföras bl. a. handhavandet av frågor, som röra församlingarnas begrav­

ningsplatser.

Dissenterskatteutredningen har upplyst, att den för angivna ändamål in­

förskaffat uppgifter beträffande kyrkokassornas utgifter och inkomster en­

ligt räkenskaperna för år 1949 i dels 47 landsförsamlingar och dels försam-

7 Bihang till riksdagens protokoll 1951. 1 samt. Nr 175.

98

lingar i 14 städer. Beträffande pastoratsutgifterna i samma församlingar

hade undersökningen kunnat grundas på pastoratens utgifts- och inkomst-

stater för år 1949. Av de landsförsamlingar som undersökts vore 13 belägna i

Stockholms, 11 i Östergötlands, 12 i Kronobergs och 11 i Jämtlands län. 18

av de undersökta landskommunerna hade en folkmängd under 1 500 perso­

ner, 15 mellan 1 500 och 3 000 personer, 11 mellan 3 000 och 5 000 personer

och 3 över 5 000 personer. De stadsförsamlingar, vilka omfattats av under­

sökningen, hörde till följande städer: Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro,

Linköping, Borlänge, Kristinehamn, Söderhamn, Sollefteå, Piteå, Laholm,

Söderköping, östhammar och Trosa. Beträffande Stockholm och Göteborg

hade undersökningen begränsats till att omfatta fyra församlingar i var­

dera av dessa städer (Jakobs, Oscars, Katarina och Brännkyrka försam­

lingar i Stockholm samt Domkyrko, Haga, Masthuggets och örgryte försam­

lingar i Göteborg). Beträffande Örebro hade undersökningen omfattat endast

de två största församlingarna (Nikolai och Olaus Petri församlingar). Bor­

länge inginge i Stora Tuna församling. Då Va av denna församlings folk­

mängd tillhörde staden, hade församlingen räknats såsom en stadsförsam-

ling. Till stadsförsamlingarna hade även räknats Varnums församling och

Laholms landsförsamling. Dessa församlingar bildade kyrkliga samfällig-

heter tillsammans med Kristinehamns församling respektive Laholms stads-

församling.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

a) Kyrkokassornas utgifter.

Uppgifter angående kyrkokassornas utgifter och inkomster enligt räken­

skaperna för år 1949 ha — enligt vad dissenterskatteutredningen meddelat

— erhållits genom skriftväxling med församlingarnas pastorsämbeten, vilka

anmodats att med ledning av ett av utredningen utarbetat formulär angiva

storleken av utgifterna för bl. a. följande ändamål: kyrka, kyrkotomt, be­

gravningsplats, pastorsexpedition, löner och andra ersättningar till kyrko­

musiker, kyrkovaktmästare och kyrkogårdspersonal, församlingsvård, dia­

koni och annan hjälpverksamhet, församlingshem samt administration. Ge­

nom exempel i formuläret hade närmare angivits vilka slag av kostnader,

som regelmässigt borde föras under nämnda utgiftsrubriker. Till utgifter

för kyrka hade sålunda hänförts kostnader för räntor och amorteringar, un­

derhåll av kyrkobyggnad, anskaffning och underhåll av inventarier, försäk­

ringar, värme, lyse, renhållning och vatten, vin och oblater, blommor m. m.

Till utgifter för begravningsplats hade hänförts kostnader för räntor och

amorteringar, underhåll av byggnader — gravkapell, krematorium m. in. —

driftskostnader för byggnader, underhåll av gravplatser, annat kyrkogårds-

underhåll, försäkringar och gravöppningar m. m. Till utgifter för pastors­

expedition hade räknats kostnader för hyra eller underhåll av expeditions­

lokal, anskaffning och underhåll av inventarier, försäkringar, församlings-

böcker, blanketter och skrivmaterial, skrivhjälp, telefon, annonser, tidskrif­

ter, värme, lyse, renhållning och vatten m. m. Till utgifter för församlings-

99

vård hade förts bl. a. kostnader för söndagsskola, konfirmandskola (biblar

och beklädnadsbidrag m. m.), särskilda andaktsstunder och församlings-

aftnar. Till administrationskostnader hade räknats arvoden och traktamen­

ten för kyrkofullmäktige och kyrkoråd samt med dessas verksamhet för­

enade kostnader för skrivmaterial, porton, telefon och trycksaker m. m.

ävensom kostnader för kassa- och räkenskapsväsen.

Utredningen har vidare upplyst, att anslag, som församlingarna lämnat

till föreningar av olika slag och till andra speciella ändamål, hade fått sär­

skilt specificeras. Detsamma gällde utgifter av någon betydenhet, som icke

varit att hänföra till någon av de förenämnda utgiftsrubrikerna. De uppgif­

ter, som utredningen erhållit om fördelningen av församlingarnas kostnader

mellan olika ändamål i enlighet med förenämnda formulär, hade icke utan

vidare godtagits utan granskats och bearbetats med ledning bl. a. av till­

gängliga stater och revisionsberättelser, varjämte kompletterande upplys­

ningar i många fall inhämtats. I de fall då en församlings utgifter för något

av de tidigare nämnda ändamålen, t. ex. pastorsexpedition, bestritts icke av

församlingens kyrkokassa utan med medel, som uttaxerats för pastoratet,

hade dessa utgifter ändock räknats såsom kostnader för kyrkokassan. Å

andra sidan hade kostnaderna för byggnad och underhåll av prästgård

samt allmänna kyrkoavgiften, även om de ingått i kyrkokassornas utgifter,

alltid förts till pastoratsutgifterna. Den av utredningen längre fram läm­

nade redogörelsen beträffande pastoratsutgifterna gällde därför samtliga de

kostnader för prästlöner, byggnad och underhåll av prästgård, löneboställen

och den allmänna kyrkoavgiften, vilka vanligen räknades såsom pastorats-

utgifter.

Andra inkomster än skattemedel hade utredningen frånräknat bruttout­

gifterna i de fall då det befunnits att de varit avsedda för bestämda ändamål.

Således hade t. ex. avgifter för gravplatser, gravöppningar o. dyl. i allmän­

het avräknats å kostnaderna för begravningsplats, kontanta gåvor till kyr­

kan avräknats å kostnaderna för kyrkan och hyresinkomst av församlings­

hem avräknats å kostnaderna för församlingshemmet.

Undersökningen hade, såsom förut nämnts, grundats å räkenskaperna för

ett bestämt år, vilket medfört att många församlingars utgifter särskilt för

kyrka och begravningsplats visat sig vara betydligt högre än vad man nor­

malt hade anledning att räkna med. I åtskilliga församlingar hade kyrkan

blivit reparerad, kyrkoorgeln ombyggd eller elektrifierad och begravnings­

plats utvidgad eller nyanlagd. I några fall hade kostnaderna för pastors­

expedition varit särskilt stora på grund av församlingsböckernas omskriv­

ning. Ä andra sidan hade otvivelaktigt i en del församlingar utgifterna

för kyrka och begravningsplats det ifrågavarande året ställt sig lägre än

normalt. Utredningen hade ej ansett lämpligt eller genomförbart att företaga

någon justering av de faktiska utgiftssiffrorna. De avvikelser från det nor­

mala, som förekommit i ena och andra riktningen, kunde antagas i stort sett

utjämna varandra.

I fråga om de redovisade utgifternas fördelning å de två i utrednings­

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

100

direktiven angivna uppgiftsgrupperna har det för utredningen först gällt att

fastställa innebörden av begrepppet »uppgifter av rent religiös natur». Ut­

redningen har framhållit, att ordalagen närmast förde tanken på kyrkans

förkunnande, själavårdande och undervisande verksamhet. Att direktiven

icke åsyftade en så snäv begränsning av nämnda begrepp i förevarande sam­

manhang syntes emellertid framgå därav, att de uttryckligen angivit, att till

uppgifter av annan än rent religiös natur borde hänföras bl. a. handhavandet

av frågor som rörde begravningsplatserna. Utredningen hade häri funnit

stöd för att vid bearbetningen av det införskaffade materialet till uppgifter

av rent religiös natur räkna även uppgifter avseende den kyrkliga organisa­

tionen och förvaltningen. I enlighet härmed hade utredningen ansett sig böra

så långt möjligt uppdela utgifterna å rent kyrkliga ändamål och å andra

(i det följande benämnda borgerliga) ändamål.

Bland utgiftsändamålen kunde enligt utredningen urskiljas tre olika

grupper, nämligen en omfattande i huvudsak rent kyrkligt betonade ända­

mål, en omfattande i huvudsak borgerligt betonade ändamål och en om­

fattande ändamål av bägge dessa slag. Till den första av dessa grupper hade

utredningen räknat kyrkorna och församlingsvården, till den andra pastors­

expeditionerna, begravningsplatserna och diakoni eller annan hjälpverksam­

het samt till den tredje församlingshem, föreningsväsende in. m. och ad­

ministration.

Kyrkorna.

Beträffande utgifterna för kyrkorna, vartill utredningen hän­

fört förutom utgifterna för själva kyrkobyggnaden och vad därtill hör —

jämväl avlöning till kyrkomusiker och kyrkovaktmästare har utredningen

anfört:

Till kyrkobyggnaden knyter sig gudstjänsten såsom det centrala i för­

samlingslivet och vid sidan därav brukas kyrkan huvudsakligen vid vig­

sel och jordfästning, medan sammankomster eller förrättningar av annan

art äro relativt sällsynta. Även om på sina håll kyrkorna nyttjas som lokal

för t. ex. konserter' som ej ha karaktär av musikgudstjänster, föredrag

utan religiös tendens, skolavslutningar, nationella högtidligheter, välgören-

hetstillställningar o. dyl., torde kyrkorna i allmänhet näppeligen begagnas

för ändamål av nu angiven art i sådan omfattning att anledning före­

ligger att till någon del hänföra utgifterna för kyrkobyggnaden till bor­

gerliga ändamål. Icke heller synes detta motiverat av den omständigheten

att, såsom dissenterlagskommittén framhållit, en del kyrkor genom sin

ålder äro att anse såsom sådana byggnadsminnesmärken, som påkalla om­

sorg av alla medborgare. Det torde kunna antagas, att dessa kyrkor, där

de alltjämt äro i bruk, icke draga högre kostnader än andra, och att de

icke heller, i de enstaka fall då de ha karaktären av ödekyrkor, vålla sär­

skilda utgifter av nämnvärd betydenhet.

Av de totala utgifterna å 1 195 810 kronor i de 47 landsförsamlingarna

gälla 421 100 kronor kyrkorna. Av stadsförsamlingarnas utgifter å 6 598 000

kronor gälla 928 200 kronor kyrkorna.

Kyrkomusikernas avlöning lär vanligen innefatta ersättning även för de­

ras tjänstgöring vid jordfästningar. Deras löner ha dock ansetts kunna föras

till kostnaderna för den rent kyrkliga verksamheten. Om och i vad mån den

nyli°en ikraftträdda nyorganisationen av kyrkomusikerväsendet kan för­

anleda en annan bedömning, har utredningen ansett sig sakna anledning

att närmare undersöka. I landsförsamlingarna uppgå dessa löner till 94 800

Kungl. Maj.ts proposition nr 17 ö.

101

kronor eller i medeltal 2 000 kronor för varje församling. Därtill komma

kostnader för kyrkokörer med 6 400 kronor. I städerna — med undantag för

de två minsta — äro kyrkomusikernas löner betydligt högre. Stadsförsam-

lingarnas kostnader för dessa löner och för kyrkokörer uppgå till 508 200

kronor, varav ca 125 000 kronor avse kyrkokörerna — huvudsakligen i för­

samlingarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kyrkovaktmästarnas arbete är i landsförsamlingarna, enligt vad under­

sökningen givit vid handen, nästan som regel delat mellan kyrkan och

kyrkogården. Med hänsyn härtill har utredningen låtit pastorsämbetena

i varje särskilt fall beräkna huru stor del av kyrkovaktmästarlönen som

kan anses motsvara arbetsuppgifterna i kyrkan resp. på kyrkogården. Be­

roende pa de lokala förhallandena och den omfattning i vilken annan ar­

betskraft anlitats för kyrkogårdarnas skötsel ha dessa beräkningar visat

mycket stora variationer i ifrågavarande arbetsfördelning. Beräkningarna

synas vara i rätt hög grad approximativa, bl. a. på grund av svårigheten

att åstadkomma en noggrannare fördelning, enär kyrkogårdsarbetet väsent­

ligen utföres under sommarhalvåret. Den på arbetet för kyrkan belöpande

avlöningen har i en del fall angivits till ca 25

%.

I flertalet fall har den

upptagits till mellan 30 och 70 %. I endast 8 av de 47 landsförsamlingarna

har kyrkovaktmästarens arbete varit förlagt helt till kyrkan.

I landsförsamlingarna uppgå ersättningarna för det arbete, som hän­

förts till kyrkotjänsten, till 84 550 kronor, i städerna till 352 230 kronor.

Församlingsvård.

Till församlingsvården har utredningen i främsta rum­

met räknat sådan utpräglat religiös verksamhet som söndagsskola och kon­

firmationsundervisning. Till kostnaderna för den senare har utredningen

hänfört även beklädnadsbidrag' till fattiga konfirmander. Utredningen har

lramhållit, att de belopp, som för landsförsamlingarnas del förts under ifrå­

gavarande rubrik finge anses vara tämligen låga och tarvade knappast

någon ytterligare redogörelse. För dessa församlingar uppginge kostnaderna

till sammanlagt 21 100 kronor eller genomsnittligt c:a 450 kronor för varje

församling. I de större städernas församlingar vore utgifterna under denna

rubrik relativt stora och avsåge i viss omfattning även kostnader för bl. a.

ungdomsverksamhet av allmänt ideell karaktär, utgivandet av församlings­

blad och bidrag till kyrkobrödrakårer. Sålunda bade kostnaderna för för­

samlingsvården upptagits till 50 675 kronor för de fyra Stockholmsförsam-

lingarna, 14 374 kronor för de fyra Göteborgsförsamlingarna, 10 439 kro­

nor för församlingarna i Malmö, 16 783 kronor för de två församlingarna i

Örebro, 5 881 kronor för församlingarna i Linköping och 7 573 kronor för

Stora Tuna församling. För församlingarna i övriga åtta städer uppginge

kostnaderna sammanlagt till 9 710 kronor.

Kyrkogårdar och andra begravningsplatser.

Utredningen har anfört, att

kostnaderna härför samt för kyrkogårdspersonal (jämväl kyrkovaktmästare

till den del deras arbete vore förlagt till detta område) i allmänhet vore stora i

såväl lands- som stadsförsamlingarna. 115 av de 47 landsförsamlingarna —

företrädesvis de mindre — samt i de två minsta städerna understege dock

kostnaderna 3 000 kronor. Sammanlagda kostnaderna utgjorde för landsför­

samlingarna 349 600 kronor och för stadsförsamlingarna 2 307 300 kronor.

I nyssnämnda belopp för kyrkogårdarna vore enligt utredningen inräkna­

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

102

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

de utgifter för kyrkotomterna, även då dessa icke gränsade till eller ut­

gjorde en del av en kyrkogård. För stadsförsamlingarnas vidkommande

hade detta ansetts berättigat med hänsyn till att kyrkans närmaste omgiv­

ning i städerna vanligen betraktades såsom en park, vars vård vore av all­

mänt kommunalt intresse. Däremot kunde det måhända ifrågasättas, om ett

dylikt betraktelsesätt vore befogat även beträffande landsförsamlingarna.

Endast för några få landsförsamlingar hade emellertid uppgivits kostnader

av ifrågavarande slag och beloppen hade varit obetydliga.

Utredningen har anmärkt, att kyrkogårdsväsendet i Stockholm vore den

borgerliga kommunens angelägenhet. Dock hade två församlingar, Bränn­

kyrka och Bromma, egna kyrkogårdar. I Brännkyrka församling, som om­

fattats av den gjorda undersökningen, uppginge de för kyrkogården an­

visade skattemedlen till 75 000 kronor under år 1949. Utom denna kostnad

inginge i förenämnda 2 307 300 kronor endast ett belopp av 18 263 kronor för

Stockholmsförsamlingarna, avseende vård och underhåll av kyrkotomter.

Pastorsexpeditionerna.

I fråga om utgifterna för pastorsexpeditionerna

har utredningen anfört följande:

Dessas användning såsom ämbetslokal för prästerna under deras arbete

med mångahanda uppgifter till det borgerliga samhällets gagn torde i så

övervägande grad motivera kostnaderna för dem att deras användning för

vad som har med prästerskapets religiösa uppgifter att göra i jämförelse

därmed blir av helt underordnad betydelse. Till de borgerliga arbetsuppgif­

terna höra främst folkbokföringen och medverkan vid mantalsskrivningen.

Därjämte förekommer bl. a. lämnandet av uppgifter till röstlängd och till

militär myndighet angående inskrivningsskyldiga, statistiska uppgifter till

statistiska centralbyrån, uppgifter om dödsfall till pensionsstyrelsen, dom­

stolar, systembolag och provinsialläkare, uppgifter om skolpliktiga barn samt

blinda och dövstumma barn till skolstyrelse. Intyg och upplysningar till en­

skilda och myndigheter få därutöver lämnas i betydande omfattning. Expe­

ditionslokalen lär också i många fall användas för den kyrkliga administra­

tionen. De religiösa uppgifterna kunna knappast sägas motivera några sär­

skilda utgifter för pastorsexpeditionerna, ehuruväl själavårdande samtal gi­

vetvis ofta äga rum på desamma.

Kostnaderna för expeditionslokalen betyda, särskilt i landsförsamling­

arna, ganska litet. Endast i några få av de 47 landsförsamlingarna har hyra

betalats. Vanligen är pastorsexpeditionen inrymd i prästgården och någon

hyra beräknas då icke. Däremot utgår vanligen ersättning för städning, lyse

och bränsle. För flertalet stadsförsamlingar har däremot verklig eller beräk­

nad hyra inräknats i kostnaderna för pastorsexpedition.

I landsförsamlingarna uppgå kostnaderna för pastorsexpedition till

120 600 kronor, i stadsförsamlingarna till 1 117 800 kronor. För landsför­

samlingarna skulle kostnaderna ökas med drygt 20 000 kronor därest en

hyra å 500 kronor beräknades för varje pastorsexpedition, som är hyresfritt

inrymd i prästgården. Beloppet 500 kronor motsvarar en sjättedel av den

till 3 000 kronor beräknade genomsnittliga årskostnaden för prästgårdsbygg­

naderna. Med hänsyn till den fördelning av prästgårdskostnaderna, med

vilken utredningen i det följande räknar, skulle emellertid en beräknad

total hyressumma å 20 000 kronor för pastorsexpeditionerna endast med

halva beloppet eller 10 000 kronor öka utgifterna för borgerliga ändamål och

minska utgifterna för rent kyrkliga ändamål.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

103

Diakoni och annan hjälpverksamhet.

Utredningen har upplyst, att kost­

naderna härför för landsförsamlingarna hade redovisats med sammanlagt

endast 15 400 kronor, vilket belopp huvudsakligen avsåge lön till försam­

lingssystrar i tre olika landsförsamlingar. För stadsförsamlingarna hade ut­

gifterna för samma ändamål upptagits till 212 000 kronor. Även i stadsför­

samlingarna vore det huvudsakligen fråga om lön till församlingssystrar

och andra utgifter för deras verksamhet. Huvudparten av beloppet eller

165 400 kronor fölle på församlingarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Församlingshem.

Sådana funnos enligt utredningen i allmänhet ej i lands­

församlingarna. Endast sju av de av undersökningen berörda landsförsam­

lingarna hade sådana lokaler till sitt förfogande. Ytterligare två försam­

lingar hade fonderat mindre belopp för uppförande av församlingshem. I

städerna vore förekomsten av sådana samlingslokaler mera vanlig. De ända­

mål, för vilka de användes, vore mångahanda. Församlingsaftnar, föredrag,

syföreningsmöten, scoutverksamhet och andra sammankomster för ungdom,

filmförevisningar, sammanträden med kyrkofullmäktige och kyrkoråd vore

endast exempel. Söndagsskolan och konfirmationsundervisningen kunde

vara förlagda till församlingshemmet. I Örebro hölles regelbundet gudstjänst

i församlingshemmen. Därjämte förekomme det att församlingshemmen an­

vändes för pastorsexpedition och för bostadsändamål.

Under angivna förhållanden vore det naturligtvis mycket svårt att avgöra

i vad mån kostnaderna för församlingshemmen belöpte å deras användning

för rent kyrkliga ändamål. Även mycket noggranna undersökningar kunde

ej ge annat än en ungefärlig uppfattning härom. Utredningen hade därför

låtit sig nöja med att på grundval av de summariska uppgifter, som pastors­

ämbetena lämnat, göra en skälig kostnadsfördelning. Enligt denna hade av

landsförsamlingarnas kostnader å sammanlagt 22 600 kronor den allra

största delen eller 18 474 kronor ansetts såsom utgift för rent kyrkliga

ändamål och endast 4 126 kronor såsom utgift för borgerliga ändamål. Av

stadsförsamlingarnas kostnader, som uppginge till 499 600 kronor, hade

däremot endast ca 60

%

eller 302 800 kronor räknats såsom utgift för rent

kyrkliga ändamål och ca 40

%

eller 196 800 kronor hänförts till borgerliga

ändamål.

Förening sväs ende m. m.

Härutinnan har utredningen anfört:

Anslag till föreningar och andra speciella ändamål lämnas av nästan

samtliga församlingar. I allmänhet äro dessa anslag små och fördelas på en

mångfald olika ändamål. Anslag till blindföreningar, dövstumshem, »de

gamlas dag», bibliotek, folkhögskolor, ungdomsskolor, nykterhetsföreningar,

hembygdsföreningar och eldbegängelseföreningar torde icke kunna hänfö­

ras till utgifter för rent kyrkliga ändamål. Så "synes däremot vara fallet be­

träffande anslag till sådan verksamhet bland barn och ungdom, som bedri-

ves vid slifts- och ungdomsgårdar och genom kristliga och kyrkliga ung­

domsförbund och väl även inom den kyrkliga scoutrörelsen. Här torde den

religiösa inriktningen av verksamheten —- utan underskattning av dennas

sociala värde — få tillmätas avgörande betydelse. Liknande synpunkter tor­

de böra läggas på anslagen till s. k. sjömansvård och soldathem. Till utgifter

för rent kyrklig verksamhet bar vidare ansetts böra räknas bidrag till

104

kapell- och kyrkobyggnader i annan församling, pastorsdiakoner, kyrko-

sångsförbund, kyrkobrödrakårer, kyrkliga möten, kontraktsråd, stiftsråd,

prästmöteskostnader, Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse och diakoni­

styrelse, Sällskapet för främjande av kyrklig själavård, Stiftelsen lekman-

natjänst, Sveriges kristliga krigsmannaförbund och Svenska missionssäll-

skapet.

Av Stockholmsförsamlingarna beviljas anslag till betydande belopp för

daghem, barnahjälp, eftermiddagshem, skollovskolonier, skolresor, skol-

orkestrar, skyddsföreningar, Stockholms stadsmission, Stockholms kyrkliga

socialråd och Röda korset. Dylika anslag få givetvis räknas till utgifter för

borgerliga ändamål.

Den gjorda uppräkningen är visserligen icke uttömmande men torde

visa efter vilka linjer utredningen ansett fördelningen av ifrågavarande ut­

gifter böra ske. För landsförsamlingarnas del ha på så sätt anslag å 10 040

kronor räknats såsom utgifter för rent kyrkliga ändamål och anslag å

14 020 kronor såsom utgifter för borgerliga ändamål. För Stockholmsför­

samlingarna uppgå motsvarande utgifter till 6 875 kronor resp. 279 130 kro­

nor. För övriga stadsförsamlingar äro utgifterna 6 760 kronor resp. 9 370

kronor.

Administrationskostnader.

Dessa har utredningen ansett skäligen böra

fördelas lika mellan den rent kyrkliga verksamheten och övrig verksamhet.

I landsförsamlingarna uppginge dessa kostnader till 35 600 kronor, i städer­

na 1 ill 246 100 kronor. Av sistnämnda belopp löpte på Stockholmsförsam­

lingarna 64 270 kronor, på Göteborgsförsamlingarna 34 960 kronor och på

Maiinöförsamlingarna 105 200 kronor. Övriga stadsförsamlingars admi­

nistrationskostnader uppginge alltså till 41 670 kronor.

Enligt en av utredningen gjord sammanfattning utgjorde de redovisade

kostnaderna för

landsförsamlingarna

tillhopa 1 195 810 kronor varav 56,4

procent eller 674 264 kronor för rent kyrkliga och 43,6 procent eller 521 546

kronor för borgerliga ändamål. De rent kyrkliga ändamålens andel i de

sammanlagda kostnaderna i varje län för sig utgjorde enligt utredningen

i Stockholms län 54,8 procent, Östergötlands län 54,i procent, Kronobergs

län 61,9 procent och Jämtlands län 56,o procent. I 4 av de 47 församlingarna

utgjorde den kyrkliga andelen 30—40 procent, i 5 församlingar 40,i—50 pro­

cent, i 13 församlingar 60,i—70 procent, och i 12 församlingar mer än 70

procent. De för

stadsförsamlingarna

redovisade kostnaderna utgjorde till­

hopa 6 598 000 kronor. Därav belöpte å de rent kyrkliga ändamålen 35,7 pro­

cent eller 2 352 550 kronor och å de borgerliga ändamålen 64,3 procent eller

4 245 450 kronor. De rent kyrkliga ändamålens andel av de sammanlagda

kostnaderna i varje stad för sig uppgick enligt utredningen till följande

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

procenttal:

Stockholm ........................................... 46,9

Göteborg .............................................. 30,6

Malmö .................................................... 30,4

Örebro .................................................... 36,o

Linköping .............................................. 25,4

Borlänge ................................................ 32,2

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

105

Kristinehamn ....................................... 21,6

Söderhamn ........................................... 53,4

Sollefteå ................................................ 21,i

Piteå ......................................................... 34,6

Laholm ................................................... 48,2

Söderköping .......................................... 63,8

Östhammar ........................................... 76,4

Trosa ....................................................... 61,6

Utredningen har framhållit, att uppgifterna beträffande Stockholm, Göte­

borg och Örebro gällde endast vissa församlingar i dessa städer.

Utredningen har påpekat, att med hänsyn till att kyrkogårdsväsendet i

Stockholm vore en den borgerliga kommunens angelägenhet, vore det natur­

ligi att de rent kyrkliga ändamålens procentuella andel i utgifterna vore

betydligt större för Stockholmsförsamlingarna än för församlingarna i öv­

riga större städer. Därest med hänsyn härtill Stockholm ej medtoges vid

medeltalsberäkningen, uppginge utgifterna för de rent kyrkliga ändamålen

genomsnittligt för övriga städer till 31,7 procent.

För de städer, utom Stockholm, som hade fler än 15 000 invånare (Göte­

borg, Malmö, Örebro, Linköping, Borlänge och Kristinehamn), utgjorde en­

ligt utredningen utgifterna för rent kyrkliga ändamål genomsnittligt 30,4

procent, för städerna med mindre än 15 000 invånare vore motsvarande tal

47,5 procent.

b) Pastoratsutgifterna.

Medan kyrkokassornas utgifter med ledning av räkenskaperna kunna

fördelas på ändamål, som huvudsakligen äro av antingen rent kyrklig eller

borgerlig natur, kan en fördelning av pastoratsutgifterna icke ske på sam­

ma sätt.

Dissenterlagskommittén har i sitt betänkande (betänkandet s. 298 o. f.)

redogjort för avlöningssystemet för prästerna. Såsom därav framgår ha

pastoraten att för avlöningskostnaderna i första hand använda avkastningen

av sina prästlöneboställen och andra lokala avlöningstillgångar. I andra hand

täckas kostnaderna med uttaxerade medel och därutöver lämnas t viss ut­

sträckning tillskott från kyrkofonden av de medel, som erhållas genom all­

männa kyrkoavgiften. Utom för prästlönerna förekommer uttaxering å pas­

toraten för dels prästlöneboställena, dels den prästerskapet tillkommande

förmånen av fri bostad genom upplåtande av prästgård eller utgivande av

däremot svarande hyresersättning och dels den allmänna kyrkoavgiften,

vilken har till uppgift att åstadkomma en skatteutjämning mellan pastoraten

i fråga om prästlönekostnaderna.

Alla de nämnda utgiftsändamålen hänföra sig till prästerskapets avlö­

ningsförhållanden. Fn uppdelning av de pastoratsutgifter, som bestridas

med uttaxerade medel, på rent kyrkliga ändamål och ändamål av annan

106

art har därför synts utredningen böra grundas på ett bedömande av huru

prästerna genomsnittligt dela sin arbetstid mellan uppgifter av religiös natur

och uppgifter av annan art.

När utredningen gått att söka bilda sig en uppfattning om fördelningen

av

prästernas arbete,

har det, enligt vad utredningen har anfört, tyvärr icke

funnits något tidigare hopbragt uppgiftsmaterial att stödja sig på. En mera

ingående belysning av denna fråga har utredningen heller icke ansett kunna

erhållas med mindre de prästerliga befattningshavarna i ett icke alltför

litet antal pastorat av olika belägenhet och struktur finge sig ålagda att

under loppet av ett år eller åtminstone under någon månad varje årstid föra

statistik rörande arbetstidens användning för olika arbetsuppgifter. Den för

utredningsuppdragets slutförande i direktiven angivna tiden hade emeller­

tid icke medgivit utförandet av en undersökning efter sådana linjer. Utred­

ningen har i detta sammanhang nämnt att, enligt vad utredningen under

band erfarit, de med stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande den 3 mars 1950

tillkallade s. k. pastoratsindelningssakkunniga för klarläggande av präster­

skapets totala arbetsbörda och dennas fördelning på arbetsuppgifter av olika

slag föranstaltat om en dylik undersökning avseende en månad hösten 1950

och någon månad under första halvåret 1951.

Utredningen har därför nödgats begränsa sig till att genom konferenser

med prästmän i sex Stockholmsförsamlingar, två andra stadsförsamlingar

och sex landsförsamlingar söka skaffa sig en föreställning om den av dem

använda arbetstidens fördelning på rent kyrkliga och andra uppgifter. Till

de rent kyrkliga uppgifterna hade härvid ansetts böra hänföras gudstjänst

och söndagsskola samt förberedelser härtill, kasualtal, konfirmation, själa­

vård i grupp (bibelstudier, syföreningar o. d.), besök och samtal i själavår­

dande syfte samt kyrklig förvaltning. Till gruppen övriga uppgifter skulle

sålunda väsentligen ha hänförts folkbokförings- och annat expeditionsarbe-

te, medling i äktenskap, samtal utan religiös innebörd, social ungdomsvård

och borgerlig kommunal förvaltning. De från denna principiella utgångs­

punkt av vederbörande prästmän gjorda uppskattningarna hade icke givit

något entydigt utslag. Såväl i fråga om den totalt använda arbetstiden som

i fråga om dennas fördelning å de olika uppgiftsgrupperna hade de i större

eller mindre mån skilt sig från varandra. Vad särskilt den sist nämnda

frågan beträffar, syntes i Stockholmsförsamlingarna kyrkoherdarnas arbets­

tid i det stora hela ungefär lika fördela sig på rent kyrkliga och andra upp­

gifter, medan förstnämnda uppgifter syntes taga huvudparten av de övriga

prästmännens tid i anspråk. Med bortseende från Stockholmsförsamlingar­

na hade i ungefär halva antalet fall de rent kyrkliga uppgifterna och i lika

många fall de övriga uppgifterna beräknats taga 50 procent eller mer av

arbetstiden i anspråk. De skiljaktigheter, som uppskattningarna i ena som

andra avseendet företett, sammanhängde givetvis både med olikheter i de

lokala förhållandena och med den olika läggningen hos vederbörande präst­

män. I någon mån kunde resultaten även ha rönt påverkan av svårigheten

att draga en bestämd gräns mellan de rent kyrkliga och de övriga upp­

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

107

gifterna, då de olika uppgifterna stundom så att säga flöte i varandra.

Som nämnts vore det blott ett relativt fåtal prästmän, med vilka utredning­

en varit i tillfälle att samråda i ärendet. Härutöver hade utredningen emeller­

tid beretts tillfälle att taga del av en av vederbörande prästman privat förd

statistik över arbetstidsstudier inom två pastorat, tillhörande ärkestiftet. Den

inom det ena av dessa pastorat förda statistiken avsåge tiden september

1947—juni 1948, medan den inom det andra pastoratet förda statistiken

omfattade ettvart av åren 1947, 1948 och 1949. Det studium, som utred­

ningen ägnat det sålunda tillhandahållna siffermaterialet, hade synts ut­

redningen tyda på att i dessa pastorat något mer än hälften av arbetstiden

ägnats åt de rent kyrkliga uppgifterna.

Utredningen har förklarat, att den hölle för sannolikt att även en mera

brett lagd undersökning än den utredningen varit i tillfälle att verkställa,

skulle ha företett talrika växlingar i resultaten.

Av vad som framkommit har utredningen bibragts den uppfattningen,

att det vore befogat att i förevarande sammanhang räkna med att präst­

mannens arbetstid genomsnittligt fördelade sig lika å rent kyrkliga och

andra uppgifter.

Beträffande

pastoratsutgifternas storlek

har utredningen med hänsyn här­

till ej funnit erforderligt att göra en så ingående undersökning som den,

som verkställts beträffande kyrkokassorna. Utredningen har framhållit, att

pastoratens utgifts- och inkomststater upptoge kostnader för prästernas

avlöning, löneboställen, prästgårdar och allmänna kyrkoavgiften ävensom

beräknad avkastning av löneboställen och prästlönefonder. Kompletteran­

de uppgifter i dessa avseenden hade endast i enstaka fall behövt inhämtas.

En viss kontroll av staterna hade företagits genom jämförelser med kyrko­

fondens avräkningslängder med pastoraten. Däri angåves storleken av präst­

lönekostnaderna (enligt 7 § lagen om kyrkofond), allmänna kyrkoavgiftens

storlek samt vanligen även normalavkastningen av löneboställen och av­

kastningen av andra prästlönetillgångar (beräknad enligt nyssnämda lag­

rum). Likaså angåves däri eventuella tillskott från kyrkofonden.

Med ledning av sålunda tillgängliga uppgifter har utredningen beräknat

de utgifter för pastoratsändamål, som under år 1949 bestritts med skatte­

medel, till 690 720 kronor för de ifrågavarande landsförsamlingarna och till

3 279 830 kronor för ifrågavarande stadsförsamlingar. Nämnda belopp för­

delade sig enligt utredningen på följande sätt:

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

Lands-

Stads-

församlingar

församlingar

Prästernas avlöning ................

226 130

927 290

Löneboställen ...........................

99 395

65 250

Prästgårdar ..............................

161195

69 070

Allmänna kyrkoavgiften .........

204 000

2 218 220

Summa skattemedel

(190 720

3 279 830

108

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

Utgiftsposten för prästernas avlöning har utredningen erhållit sålunda

att de faktiska lönerna i förekommande fall minskats med beräknad avkast­

ning av löneboställen och andra lokala avlöningstillgångar och med tillskot­

ten från kyrkofonden.

Det resultat, vartill utredningen kommit i fråga om fördelningen av

prästernas arbete mellan rent kyrkliga och andra uppgifter, har lett utred­

ningen till den slutsatsen att förenämnda till 690 720 kronor för landsför­

samlingarna och 3 279 830 kronor för stadsförsamlingarna beräknade ut­

giftssummor borde anses falla till hälften å rent kyrkliga och till hälften å

borgerliga ändamål.

c) Sammanfattning beträffande kyrkokassornas och pastoratens

utgifter.

Med iakttagande av vad i det föregående anförts skulle

landsförsam­

lingarnas

totala med skattemedel bestridda kostnader uppgå till 1 886 530

kronor, varav 1 019 624 kronor eller 54,o procent för rent kyrkliga ändamål

och 866 906 kronor eller 46,o procent för borgerliga ändamål. För

stadsför­

samlingarna

skulle de totala kostnaderna uppgå till 9 877 830 kronor var­

av 3 992 465 kronor eller 40,4 procent för rent kyrkliga ändamål och 5 885 365

kronor eller 59,6 procent för borgerliga ändamål.

Dissenterskatteutredningen har redovisat kostnadernas fördelning dels be­

träffande landsförsamlingarna länsvis och dels beträffande städerna, var­

vid liksom i det föregående siffrorna för Stockholm, Göteborg och Örebro

avse endast vissa av församlingarna i dessa städer. I

landsförsamlingarna

utgjorde enligt utredningens sammanfattning de rent kyrkliga ändamålens

andel i de sammanlagda kostnaderna i vart län för sig i Stockholms län

52,6 procent, Östergötlands län 52,6 procent, Kronobergs län 58,i procent och

Jämtlands län 54,2 procent. I en av församlingarna utgjorde nyssnämnda an­

del mindre än 40 procent, i 8 församlingar 40—50 procent, i 22 församlingar

50,i—60 procent, i 13 församlingar 60,i—70 procent och i 3 församlingar mer

än 70 procent. I

stadsförsamlingarna

uppgick de rent kyrkliga ändamålens

andel av de sammanlagda kostnaderna i varje stad för sig enligt utredningen

till följande procenttal:

Stockholm ........................................... 48, i

Göteborg ................................................ 36,4

Malmö .................................................... 36,7

Örebro .................................................... 40,6

Linköping ........................................... 33,6

Borlänge ................................................ 36,7

Kristinehamn ....................................... 28,4

Söderhamn ........................................... 52,3

Sollefteå ................................................ 25,4

Piteå ....................................................... 39,4

Laholm ................................................... 48,9

Söderköping ....................................... 60,8

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

109

östhammar

Trosa ...

Utredningen har påpekat att därest, av skäl som tidigare anförts, Stock­

holm uteslötes vid medeltalsberäkningen för städerna, kostnaderna för de

rent kyrkliga ändamålen genomsnittligt för övriga städer utgjorde 37,4 pro­

cent. De kostnader för kyrkogårdsväsendet i Stockholm, som år 1949 bestre-

des av den borgerliga kommunen, uppginge till nära 2,i miljoner kronor. Om

dessa kostnader i stället åvilat den kyrkliga kommunen, kunde den senares ut­

gifter för borgerliga ändamål beräknas ha närmat sig 60 procent av de to­

tala utgifterna. För de städer, utom Stockholm, som hade mer än 15 000

invånare, utgjorde kostnaderna för rent kyrkliga ändamal genomsnittligt

36,4 procent, för städerna med mindre än 15 000 invånare 48,3 procent.

d) Utredningens yttrande.

Utredningen har till en början betonat, att syftet med den av utredningen

verkställda undersökningen varit att till ledning för bestämmandet av stor­

leken av en eventuell skattelindring söka utröna huru stor del av försam­

lingarnas totala med skattemedel bestridda kostnader, som kunde antagas

i allmänhet belöpa å rent kyrkliga ändamål.

Innan utredningen övergått till ett bedömande av resultatet av denna un­

dersökning har utredningen velat framhålla, att inom utredningen den me­

ningen framförts, att kostnaderna för prästernas avlöning ej borde, såsom i

det föregående skett, lika fördelas å rent kyrkliga och borgerliga ändamål.

Avkastningen av de prästerliga avlöningstillgångarna borde nämligen, har

man förmenat, med hänsyn till de omständigheter under vilka tillgångarna

tillkommit helt hänföras till den rent kyrkliga verksamheten och därför av­

räknas endast från utgifterna för denna verksamhet.

Utredningen har i anledning härav uttalat, att den icke ansett sig ha an­

ledning att närmare ingå på denna principiella fråga, då gjorda beräkningar

visat att det för de församlingar, som undersökningen gällt, rörde sig om en

minskning av de rent kyrkliga ändamålens andel i de av skattemedel be­

stridda utgifterna med endast 1,5 procent för landsförsamlingarna och en­

dast

0,2

procent för stadsförsamlingarna.

Beträffande resultatet av den företagna undersökningen framginge av det

föregående, har utredningen framhållit, att det ställde sig mycket olika för

lands- och stadsförsamlingarna. Sålunda pekade det ganska bestämt mot att

den nuvarande skattelindringen med 50 procent för landsförsamlingarnas

del vore relativt väl avvägd. Vad åter anginge stadsförsamlingarna föreföllc

det tydligt att i de större städerna, utom Stockholm, utgifterna för rent kyrk­

liga ändamål kunde förutsättas som regel motsvara endast 35 å 40 procent

av församlingarnas totala utgifter. De rent kyrkliga ändamålens större andel

i Stockholmsförsamlingarna berodde på de särskilda förhållandena där be­

träffande kyrkogårdsväsendet. Ett bedömande av frågan, i vilken omfatt­

ning församlingar i städer med färre än t. ex. 15 000 invånare hade mindre

61,4

54,9

no

utgifter för rent kyrkliga ändamål än för borgerliga ändamål, bleve med hän­

syn till undersökningens begränsade omfattning mycket osäkert. Det kun­

de emellertid antagas, att även i sådana städers församlingar utgifterna för

rent kyrkliga ändamål i allmänhet understege 50 procent av de totala utgif­

terna. Härvid bortsåges från församlingar i städer med endast något eller

några tusen invånare, vilka i förevarande avseende syntes mer jämförliga

med landsförsamlingarna.

Det nu anförda gåve enligt utredningen vid handen, att det vore förenat

med stor vansklighet att enbart med ledning av undersökningsresultatet göra

en skälig avvägning av skattelindringsprocenten. Svårigheterna knöte sig

särskilt till den olikhet, som städer och landskommuner sinsemellan före­

tedde i fråga om de rent kyrkliga ändamålens andel i skattemedlen. Denna

olikhet krävde enligt utredningens mening att viss hänsyn toges även till

den omfattning, vari de som stode utanför svenska kyrkan kunde fördela

sig mellan städer och landskommuner.

I anslutning härtill har utredningen anfört:

I sistnämnda avseende är förhållandet för närvarande det, att antalet av

dem, som icke tillhöra svenska kyrkan, är större i städerna än i landskom­

munerna. Både de mosaiska och de romersk-katolska trosbekännarna äro

till minst

2/3

bosatta i städerna. Av metodisterna, som visserligen endast till

ungefär 25 procent icke tillhöra svenska kyrkan, äro a/4 medlemmar av me­

todistkyrkans stadsförsamlingar. Andra erkända trossamfund, såsom Chris­

tian Science församlingar, Anglikanska kyrkans församlingar, Franska refor­

merta församlingen, Grekisk-ortodoxa katolska församlingen, Vännernas

samfund och Nya kyrkans olika församlingar, ha i ännu större utsträckning

sina medlemmar i städerna.

Fråga är emellertid, om och i vilken utsträckning personer, som nu med

bibehållande av sitt medlemskap i svenska kyrkan tillhöra de s. k. frikyrk­

liga samfunden, efter införandet av en ny religionsfrihctslagstiftning kunna

komma att utträda ur kyrkan. För bedömandet av denna fråga är det av

viss betydelse att även äga kännedom om huru medlemmarna i dessa sam­

fund fördela sig mellan städer och landskommuner. Frikyrkliga samarbets-

kommittén har under år 1950 verkställt en undersökning angående de fri­

kyrkliga samfundens utbredning, vilken dock hittills slutförts endast för nio

län (Södermanlands, Jönköpings, Kalmar, Hallands, Göteborgs och Bohus,

Örebro, Västmanlands, Gävleborgs och Västerbottens län). Genom under­

sökningen har uppgift erhållits om antalet i dessa län bosatta medlemmar

av Svenska missionsförbundet, Baptistsamfundet, Örebro missionsförening,

Fribaptistsamfundet, Helgelseförbundet, Svenska frälsningsarmen och

Pingstvännernas församlingar. För dessa samfund redovisas sammanlagt

95 037 medlemmar, varav 41 818 eller 44,o procent i städer och 53 219 eller

56,o procent i landskommuner. Denna fördelning av medlemmarna mellan

städer och landskommuner motsvarar ungefär folkmängdens fördelning mel­

lan städer och landskommuner såväl i ifrågavarande län som i landet i dess

helhet. Enligt Årsbok för Sveriges kommuner 1950 hör nämligen 53,9 procent

av de nio länens befolkning och 53,6 procent av hela landets befolkning till

landskommuner.

Det resultat, som denna undersökning sålunda givit, har av utredningen

jämförts med Statistiska centralbyråns redogörelse för befolkningens för­

delning efter trosbekännelse enligt 1930 års folkräkning. Enligt denna hade

de förenämnda frikyrkliga samfunden i omförmälda nio län ett medlems­

antal av 73 882, varav nära 70 procent i landskommuner. Jämför man här­

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

in

med folkmängdens fördelning mellan landskommuner och städer år 1930,

finner man, att sistnämnda procenttal ungefär motsvarar den procentuella

andelen för landsbygden i såväl de nio länens som hela landets befolknings­

tal. Då tillhörde nämligen befolkningen i dessa län till 68,3 procent och i lan­

det i dess helhet till 67,s procent landskommuner.

En sammanställning av resultaten av Frikyrkliga samarbetskommitténs

undersökning och 1930 års folkräkning torde — med tillbörligt beaktande

av olikheten i undersökningsmetoderna — få anses visa, att de frikyrkliga

samfundens medlemmar i växande antal äro att finna i städerna. Detta

förhållande torde böra sättas i samband med uppkomsten av nya stads­

samhällen och den ökade inflyttningen till städerna. Då utvecklingen kan

förutsättas fortgå i denna riktning, torde man kunna räkna med en ytter­

ligare förskjutning i fråga om fördelningen av de frikyrkliga samfundens

medlemmar mellan städer och landsbygd.

Det synes vidare utredningen antagligt, att i den mån medlemmar i fri­

kyrkosamfunden framdeles utträda ur svenska kyrkan, antalet av dem

kommer att fördela sig mellan städer och landskommuner i ungefär samma

proportion som hela antalet medlemmar i nämnda samfund.

Vad härefter angår de personer, som eventuellt må komma att utträda ur

svenska kyrkan utan att ingå i annat trossamfund, torde påtagliga skäl

saknas att beräkna fördelningen av dem mellan städer och landskommuner

annorlunda än i relation till folkmängdens fördelning.

Utredningen har vidare framhållit, att även om det nu anförda icke utan

vidare kunde anses berättiga till att vid bestämmandet av en eventuell

skattelindringsprocent taga övervägande hänsyn till att utgifterna för de

rent kyrkliga ändamålen i stadsförsamlingarna i allmänhet krävde betydligt

mindre del av skattemedlen än i landsförsamlingarna, tillkomme här en

annan synpunkt. Det kunde enligt utredningens mening icke vara rimligt

att bestämma skattelindringsprocenten så, att församlingar vilka hade pro­

centuellt höga kostnader för de borgerliga ändamålen — något som främst

förekomine i städerna — genom skattelindringen skulle få avstå från en

för deras vidkommande alltför stor del av skattemedlen och följaktligen de

ur svenska kyrkan utträdda i sådana församlingar skulle erhålla en skatte-

lindring, som komme att medföra en obehörig vinst för dem. Med beak­

tande jämväl av denna synpunkt hade utredningen funnit en eventuell

skattelindring icke böra bestämmas till mer än fyrtio procent.

Med hänsyn därtill att vissa av de romersk-katolska församlingarna

samt flertalet mosaiska församlingar hade egna begravningsplatser, vilka

i en del fall droge ganska stora årliga kostnader, skulle det enligt utred­

ningen kunna ifrågasättas att bestämma skattelindringsprocenten något

högre för dessa särskilda församlingars medlemmar. Detta borde likväl i

så fall ej gälla beträffande skattelindringen i Stockholm, enär, såsom i det

föregående nämnts, kostnaderna där för de allmänna begravningsplatserna

huvudsakligen bestredes av den borgerliga kommunen. (Endast Bränn­

kyrka och Bromma församlingar hade kyrkogårdar, för vilka kostnaderna

kunde påverka den kyrkliga utdebiteringen.) Då en skattelindring över

huvud ej kunde avvägas så alt hänsyn toges till de på denna fråga inver­

kande omständigheterna i varje särskild församling, ansåge utredningen

skäl ej heller föreligga för en differentiering av skattelindringen till förmån

112

lör medlemmarna av de utom Stockholm förefintliga trossamfund, som

hade egna begravningsplatser.

Utöver vad tidigare sagts angående de romersk-katolska och mosaiska

församlingarnas begravningsplatser har utredningen velat tillägga, att då

nämnda församlingars medlemmar i Stockholm finge bidraga till kostna­

derna för de allmänna begravningsplatserna, skäl kunde anses tala för att

den borgerliga kommunen i Stockholm helt eller delvis övertoge kostna­

derna för de romersk-katolska och mosaiska begravningsplatserna därstä­

des.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

Remissyttrandena över dissenterskatteutredningens förslag.

Rörande storleken av en eventuell skattelindring ha delade meningar yp­

pats i de yttranden, vari denna fråga särskilt behandlats. Utredningens för­

slag har godtagits av

kammarrätten

(en reservant ville medge större skatte­

lindring),

statistiska centralbyrån, överståthållarämbetet, länsstyrelserna i

Malmöhus

och

Örebro län, domkapitlen i Skara, Strängnäs, Västerås, Växjö,

Göteborg, Karlstad, Luleå, Härnösand

och

Stockholm

(en reservant har

ansett, att de utom svenska kyrkan stående borde helt befrias från kyrklig

skatt),

Allmänna svenska prästföreningen, Sveriges yngre prästers förbund,

Frikyrkliga samarbetskommittén

och

Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

Länsstyrelsen i Norrbottens län

samt

domkapitlen i Uppsala, Lund, Lin­

köping

och

Visby

ha anfört skäl för en mindre skattelindring än fyrtio

procent av utdebiteringen per skattekrona, under det att

kammarkolle­

giet, Apostoliske vikarien för Sverige, Metodistkyrkan, Nya kyrkans för­

samling i Stockholm

och

Vännernas samfund

ifrågasatt en större skatte­

lindring än fyrtio procent.

Statskontorets majoritet

har förklarat sig anse

det angeläget, att utredning komme till stånd i syfte att till den borgerliga

kommunen överföra sådana uppgifter, som icke vore av rent kyrklig karak­

tär.

Länsstyrelsen i Värmlands län

har ansett, att de av utredningen verk­

ställda ekonomiska undersökningarna icke borde läggas till grund för en

med en ändrad religionsfrihetslagstiftning förbunden skatterättslig reform.

Ur yttrandena må i övrigt följande här återgivas.

Av dem som godtagit utredningens förslag har

statistiska central­

byrån

anfört bl. a., att undersökningen vore av ett så begränsat omfång, att

det vore svårt att ur densamma draga några generella slutsatser angående

fördelningen av församlingarnas och pastoratens utgifter på rent kyrkliga

och andra ändamål. Med hänsyn till den korta tid, som stått utredningen

till buds, torde dock en mera omfattande undersökning icke ha kunnat ge­

nomföras med den noggrannhet i detaljer, som kännetecknade den utförda

undersökningen. Utredningen syntes emellertid ha givit begreppet »borger­

lig verksamhet» en väl vid innebörd, då den till densamma fört diakoni

eller annan hjälpverksamhet. Med den borgerliga kommunens alltmer

ökande ansvar för socialvård torde den kyrkliga verksamheten på detta

område numera vara motiverad främst av kyrkans egna intressen inom sjä­

lavården.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

113

Överståthållarämbetet

har uttalat, att även om det statistiska underla­

get för utredningens förslag måste anses alltför begränsat, funne ämbetet

de därtill knutna allmänna resonemangen tillräckligt bindande för försla­

get om skattelindringens bestämmande till fyrtio procent.

Västerås domkapitel

har ansett fyrtio procent snarare vara för mycket

än för litet. Åtskilliga av de uppgifter, vilka utredningen inräknat i kyr­

kans rent religiösa verksamhet, vore nämligen av den art, att deras bort­

fall direkt skulle medföra kostsamma åtgärder från statens eller vederbö­

rande kommuns sida, särskilt i fråga om socialvården. Då emellertid en

exakt beräkning på detta område icke torde kunna genomföras, vore dom­

kapitlet berett att tillstyrka den föreslagna skattelindringen.

Domkapitlet i Växjö

har funnit de av utredningen förebragta skälen be­

stämt tala för det av utredningen gjorda yrkandet. Såsom utredningen på­

pekat vore det visserligen svårt att draga en exakt gräns mellan de präster­

skapet åvilande uppgifterna av speciellt kyrklig karaktär och av borgerlig

art, men icke min,st med tanke på att denna gräns särskilt torde bliva fly­

tande i de smärre församlingarna, där eljest de »kyrkliga» utgifterna på

kyrkokassans stat övervägde, syntes utredningens förslag innebära en rik­

tigare avvägning än dissenterlagskommitténs, som väsentligen utgick från

hittillsvarande praxis och ett relativt fåtal dissenters.

Luleå domkapitel

har framhållit, att diakonien sedan urkristen tid hört

till de centralt kyrkliga uppgifterna och av religiösa skäl måste så göra.

Det vore därför oriktigt att hänföra den till borgerlig verksamhet. I eko­

nomiskt hänseende torde emellertid en ändring härvidlag icke väsentligen

påverka undersökningens resultat.

Även

Sveriges yngre prästers förbund

har ansett att utgifterna för den

kyrkliga diakonien icke kunna hänföras till den borgerliga verksamheten.

Frikyrkliga samarbetskommittén

har framhållit, att de, som utträtt ur

svenska kyrkan, skulle komma att beskattas av en kommunal myndighet,

i vilken de icke hade beslutanderätt. Samarbetskommittén har vidare an­

fört:

Det förefaller även vara en nödvändig konsekvens, att kyrkoskatten i

vissa fall måste höjas för att kompensera den inkomstminskning, som de

ur kyrkan utträdda medborgarnas avdrag kommer att medföra. Härvid

kommer skatteökning att åsamkas även dem, som utträtt ur svenska kyr­

kan och betala 60 procent av kyrkoskatten. Denna olägenhet skulle dock

kunna undvikas genom att sagda inkomstminskning för den kyrkliga

kommunen täcktes genom bidrag från kyrkofonden, .såvida icke principiella

hinder omöjliggöra en sådan lösning.

Frikyrkliga samarbetskommittén vill ej heller underlåta att fästa upp­

märksamheten på att, då medbestämmanderätt ej tillerkännes de ur kyr­

kan utträdda, yrkanden med viss rätt kunna komma att framställas om att

den största delen av den kyrkans verksamhet, som bekostas av de 60 pro­

centen, skall överföras på den borgerliga kommunen.

Filadelfiaförsamlingcn i Stockholm

har anfört, att om individuell skatte-

lindring skulle införas, skulle församlingen icke ha något att erinra emot,

8 Bihang till riksdagens protokoll 1051. 1 samt. Nr 175.

114

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

att den som utträdde ur svenska kyrkan — oavsett om lian sedan anslöte

sig till annat trossamfund eller ej — erhölle nedsättning i de honom på­

förda kyrkliga utskylderna med fyrtio procent.

Av dem som anfört skäl för en mindre s kattelindring än

fyrtio procent har

länsstyrelsen i Norrbottens län

framhållit, att det

till grund för utredningen liggande siffermaterialet syntes ganska osäkert.

Avvikelserna från det normala syntes förekomma i stor utsträckning. Då

utredningen icke verkställt någon justering av de faktiska utgiftssiffrorna

utan antagit att avvikelserna från det normala utjämnade varandra, torde

beräkningsgrunden icke vara fullt tillförlitlig. Då med hänsyn härtill be­

räkningarna mycket väl kunde visa för höga utgifter för rent kyrkliga än­

damål och då skattelindringen icke borde medföra obehörig vinst för dem

som utträdde, funne länsstyrelsen en skattelindring av trettio eller möjli­

gen trettiofem procent riktigare än den av utredningen förordade.

Uppsala domkapitel

har påpekat, att dissenterskatteutredningen endast

granska utgifterna för ett enda år i en del församlingar. Det syntes dom­

kapitlet ha varit bättre om utredningen i stället undersökt utgifterna un­

der en följd av år, varvid ett säkrare slutresultat hade uppstått. Men då

utredningen nu hållit sig till ett enda år hade det varit riktigare att på nå­

got vis söka rensa bort onormala utgifter. Ett exempel kunde förtydliga

detta. För Söderköping lämnade utredningen uppgiften, att sextio procent

av utgifterna gått till kyrkliga ändamål med en totalsumma för de kyrk­

liga utgifterna av cirka 58 000 kronor. Från pastorsämbetet i Söderköping

hade domkapitlet erhållit uppgiften, att icke mindre än cirka 25 000 kro­

nor av dessa utgifter måste betraktas såsom tillfälliga utgifter för kyrkans

reparation. Vad Trosa beträffade förekomme även där åtskilliga tillfälliga

utgifter. Det vore uppenbart, att då utredningen anförde så pass få försam­

lingar, måste en rensad, riktig statistik ha visat andra siffror än dem, som

utredningen kommit fram till. Utredningen hade vidare bortsett från folk­

mängden. Detta måste medföra stora svårigheter i eu statistik, där t. ex.

Göteborg och Kristinehamn sammanfördes. Under dessa omständigheter

funne domkapitlet det vara förenat med stora svårigheter att draga exakta

slutsatser ur den beräkning av avdragsprocenten som utredningen fram­

lagt. Skäl torde kunna anföras för en lägre nedsättning än som föreslagits.

En ledamot av Uppsala domkapitel

har i ett särskilt yttrande bl. a. an­

fört följande. I dissenterskatteutredningens betänkande sades att i Stock­

holm vållade varje ur kyrkan utträdd person skatteverket ett extra arbete

vid debiteringen. Kostnaden för biträdeshjälp kunde beräknas till en kro­

na 41 öre per utträdd person. Därtill komme utgifter för arbetsledning, lo­

kaler, värme, belysning etc. Det kunde ju icke vara rätt att skattebetalare

i allmänhet belastades med extra kostnader för att en del personer ut­

trädde ur kyrkan. Varje utträdande person borde därför erlägga en er­

sättning för de extra kostnader han åsamkade det allmänna. Denna er­

sättning syntes, då icke endast skatteverket utan även andra myndigheter

vållades extra arbete, icke böra sättas under tre kronor per person.

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

115

Lunds domkapitel

har betonat, att de med jämna mellanrum nödvändiga

restaureringarna av de äldre kyrkorna ofta vore mycket kostsamma och

kunde belasta skattebetalarna med förhållandevis dryga uttaxeringar. Då

utredningen själv framhållit, att kyrkor också användas som lokal för fö­

redrag m. in. av icke direkt kyrklig karaktär, syntes det domkapitlet över­

ensstämma med de faktiska förhållandena, att någon del av utgifterna för

kyrkorna jämväl bestredes av det skatteunderlag, som de utanför kyrkan

stående representerade. Utredningen hade hänfört avlöningarna för kyrko­

musikerna till kostnaderna för den rent kyrkliga verksamheten. Domkapit­

let funne detta med hänsyn till den nya lagstiftningen om kyrkomusiker

helt felaktigt. Organisterna vore enligt kyrkoinusikerstadgan bl. a. tillför­

bundna att bestrida fem timmars fri musikundervisning i veckan åt inom

församlingen boende utan hänsyn till om dessa tillhörde kyrkan eller ej.

Beträffande sedan den stora andel av kyrkomusikerkåren, som kantorerna

utgjorde, torde väl knappast någon anledning finnas, att de förhållandevis

små kantorstilläggen skulle vila på annat skatteunderlag, än det som gällde

för den huvudsakliga tjänsten eller lärartjänsten. Administrationskostna­

derna borde icke fördelas lika mellan rent kyrklig verksamhet och övrig

verksamhet utan efter det procenttal, som skulle bliva slutligt gällande för

skattelindringen.

Domkapitlet har funnit det stöta på nära nog oöverkomliga hinder att

fördela prästernas arbetstid å rent kyrkliga uppgifter och å andra uppgif­

ter. Det torde icke vara uteslutet att utanför kyrkan stående medborgare

kunde av skilda anledningar taga prästens tid i anspråk mången gång

kanske mera än innanför kyrkan stående. Prästen kunde icke i sitt arbete

göra skillnad på innanför och utanför kyrkan stående — i prästämbetets

natur låge bl. a. ett frikostigt tillgodoseende av allmänhetens befogade öns­

kemål på prästens medverkan i de angelägenheter, som fölle inom ramen

för det prästerliga arbetet. Gentemot utredningens förslag om att i den fö­

religgande frågan hänsyn icke skulle tagas till avkastningen av de präster­

liga avlöningstillgångarna, ville domkapitlet resa en bestämd gensaga. Dom­

kapitlet förmenade nämligen att denna avkastning principiellt borde an­

vändas till lättande av skatteutgifterna för inom kyrkan stående medbor­

gare. I Lunds stift kunde nära 700 000 kronor årligen beräknas bli tagna

i anspråk för avlöningsändamål, innan uttaxering behövde tillgripas. I 1950

års avräkningslängd vore prästlönekostnaderna beräknade till cirka 2,7 mil­

joner kronor. Summan utgjorde visserligen icke hela utgiftsbeloppet för

stiftsprästerskapets löner men ändock måste konstateras att en icke ovä­

sentlig del av dessa löner bestriddes av de prästerliga avlöningstillgångarna.

Enligt domkapitlets förmenande måste skatteutgifterna falla till väsentligt

större del å borgerliga än å kyrkliga ändamål.

Även

Linköpings domkapitel

har invänt, att enligt utredningens förslag

kyrkans tillgångar även skulle komma dem till godo, som tagit avstånd

från kyrkans religiösa verksamhet och till följd därav utträtt ur kyrkan.

Den kyrkliga jordens avkastning liksom även annan inkomst av kyrkans

116

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

speciella tillgångar (fonder, rörelse, hyror o. d.) hade enligt utredningens

förslag kommit att bliva en tillgång varav även de som utträtt ur kyrkan

skulle draga fördel i det att det procentuella bidraget (60 %) till kyrkans

kostnader för sin befattning med folkbokföring och för fyllande av vissa

kulturella och sociala uppgifter i samhället icke räknats på den faktiska

kostnaden utan endast på det nettobelopp, som utslagits på skattedragarna,

sedan löneboställs- och fondavkastning in. in. fråndragits från brutto­

beloppet.

Domkapitlet i Visby

har bl. a. anfört, att de nära hundra kyrkorna på

Gotland torde ur mer än en synpunkt representera ett värde för hela land­

skapet och hela dess befolkning. De för alla och envar utan någon inskränk­

ning öppna kyrkorummen torde ävenså innebära en tillgång av allmän art.

Härtill kunde läggas t. ex. den svenske prästens ställning som en allas tjä­

nare i de mest skiftande avseenden. En uppdelning av skatten till svenska

kyrkan i sådan för alla obligatorisk och sådan, där fritt utträde medförde

skattebefrielse, kunde därför icke helt enkelt dragas mellan »religiös» och

»borgerlig» verksamhet. Även en icke ringa del av den »religiösa» insatsen

borde här föras till den för alla obligatoriska skattebelagda delen. Med hän­

syn härtill funne domkapitlet den föreslagna procentsatsen snarast väl libe­

ralt tilltagen.

Av dem som ifrågasatt en större skattelindring än fyrtio pro­

cent av utdebiteringen per skattekrona har

kammarkollegiet

anfört i hu­

vudsak följande. Ett frågetecken syntes kunna sättas för valet av län och

städer vid undersökningen. Indelningen av församlingar i storleksgrupper

förefölle att vara av mindre betydelse för den föreliggande frågan och ur­

valet stode ej i proportion till antalet församlingar i de olika grupperna

inom länet. Bland städerna däremot voro de med en befolkning understi­

gande 5 000 personer överrepresenterade, medan de stora grupperna av stä­

der med 5 000—-10 000 invånare och 10 000—20 000 invånare lika klart vore

underrepresenterade. Städerna med 30 000—50 000 invånare hade icke alls

fått någon företrädare.

I fråga om utredningens uppdelning av kyrkokassornas utgifter på olika

ändamål har kollegiet anmärkt bl. a. följande. Kyrkobyggnaderna hade

understundom en mycket stor kulturhistorisk och estetisk betydelse, som

gjorde deras underhåll till en samhällets plikt oavsett deras bruk. Kyrkans

utnyttjande för vigsel och jordfästning finge väl i detta sammanhang upp­

fattas som sociala funktioner med även borgerlig karaktär och därtill knu­

ten rättslig verkan. Att helt hänföra utgifterna för kyrkorna till kyrkliga

ändamål syntes ej vara förenligt med direktiven för utredningen eller med.

utredningens egen uppdelning. Ej heller kunde det vara riktigt att helt

föra utgifterna för kyrkomusikerna till de kyrkliga. I fråga om deras med­

verkan vid jordfästning och vigsel gällde vad tidigare sagts om kyrkorna.

Organist vore enligt kyrkomusikerstadgan (SFS 1950: 375) skyldig att fem

timmar i veckan under trettionio veckor årligen meddela fri musikunder­

117

visning åt ungdom. -—- Vid uppdelningen av kyrkovaktmästarnas arbete

borde göras en förskjutning motsvarande den vid kyrkorna. — Ungdoms­

verksamhet av allmänt ideell karaktär kunde ej räknas till kyrkliga ända­

mål, därför att den erhållit kyrklig anknytning. -— Den av utredningen

lämnade beskrivningen av de ändamål, för vilka församlingshemmen an­

vändes, visade att endast en mindre del av dessa kunde anses ha kyrklig

karaktär, medan den övervägande delen hade betydelse ur social eller kul­

turell synpunkt, måhända också för förströelse. En social verksamhet bleve

icke uteslutande kyrklig genom att kyrkan lämnade sin medverkan. Det

vore svårt att frånkänna församlingsaftnar, syföreningsmöten, scoutverk-

samhel och filmförevisningar även en allmänt samhällelig karaktär. Att

helt föra församlingshemmen i landsförsamlingarna till kyrkliga ändamål

syntes därför ej befogat och även den procentuella fördelningen i stads-

församlingarna syntes mindre lämplig. Säkerligen komme man sanningen

närmare om man antoge, att församlingshemmen till hälften användes för

kyrkliga och till hälften för borgerliga ändamål.

Vad angår pastoratsutgifterna har kollegiet anfört bl. a., att beträffande

prästmannens uppgifter av civil eller »legal art» kunde måhända tidsåt­

gången någorlunda beräknas och användbara medeltal erhållas. Detsamma

torde till en viss grad gälla i fråga om prästmannens kyrkliga förrättningar

enligt lag, prästlöneresolutioner och fastställda arbetsordningar. Dessa upp­

gifter tillsammans vore ingalunda avsedda att helt taga prästmannens tid

och arbetskraft i anspråk. Det skulle icke vara förvånande, om på grund av

organisatoriska skäl prästmannens uppgifter av tidigare angiven art i åtskil­

liga fall icke toge ens hälften av hans tid i anspråk, varmed ingalunda för­

nekades, att andra prästmän med svårighet finge tid för andra uppgifter.

Den tid, som prästmannen icke använde för dessa legala uppgifter, kunde

han till en viss grad efter eget omdöme och föreliggande omständigheter an­

vända till församlingsarbete, kommunalt arbete eller måhända till fullföl­

jande av vetenskaplig utbildning och forskning. Uppgifter om användningen

av denna arbetstid syntes sakna större betydelse för frågan om fördelningen

av prästmannens arbetstid på borgerliga och kyrkliga uppgifter. Kollegiet

kunde icke bidraga till frågans ytterligare belysning och ansåge, att den av ut­

redningen använda halveringen av prästerskapets tid i brist på säkrare utred­

ning måste godtagas.

Beträffande pastoratsutgifternas storlek hade kollegiet uppmärksammat,

att enligt de uppgifter, utredningen erhållit, pastoratens löneboställen skulle

lämna ett nettounderskott, som för landspastoraten skulle uppgå till mer än

hälften och för stadspastoraten till nästan lika mycket som pastoratens ut­

gifter för prästgårdar. Löneboställcna lämnade emellertid genomsnittligt ett

nettoöverskott, som medgåve en, visserligen tämligen låg, förräntning av bo-

ställskapitalct. De lämnade uppgifterna, som icke behövde vara oriktiga, be­

lyste vanskligheterna med en undersökningsmetod, som byggde på stickprov

tagna under endast ett år, under vilket de utsedda pastoraten föreföllc att

ha haft stora utgifter för boställenas bebyggelse. Dylika utgifter borde rim-

Kungl. Maj. ts proposition nr 175.

118

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

ligen slås ut åtminstone på den för normalavkastningsberäkningarna använ­

da tioårsperioden.

Om, såsom direktiven för utredningen syntes avse, en eventuell skatte-

lindring för dem, som stode utanför svenska kyrkan, skulle begränsas till

församlingarnas och pastoratens utgifter för rent religiösa ändamål, vore

det enligt kollegiet uppenbart, att skattelindringen måste avse en väsentligt

mindre del av utgifterna. Även om utredningens tolkning av direktiven god-

toges, ansåge kollegiet av skäl som framginge av framställda anmärkningar

att de kyrkliga utgifterna antagligen låge närmare tjugufem procent än fyr­

tio procent av de kyrkligt kommunala utgifterna, inberäknat den allmänna

kyrkoavgiften. Kollegiet ansåge sig emellertid böra ifrågasätta, om vare sig

den ena eller andra uppdelningen vore särskilt fruktbärande vid bedömning­

en av en skälig skattelindring för dissenters. Motiveringen för en sådan torde

anses vara, att i religionsfrihetens begrepp inginge, att någon icke skulle

utsättas för det samvetstvång, det kunde innebära att han finge bidraga till

kyrkliga institutioner och kyrklig verksamhet, vilka han ogillade. Sannolik­

heten syntes tala för att den som utträtt ur svenska kyrkan komme att i

stor omfattning anse sig och av konventionella skäl skulle anses förhindrad

att tillgodonjuta förmånerna av församlingsverksamhet under kyrklig led­

ning, även om denna övervägande hade icke kyrklig karaktär. Med hänsyn

härtill vore kollegiet benäget att anse, att en eventuell skattelindring borde,

liksom för närvarande, skäligen uppgå till femtio procent av utdebiteringen

per skattekrona. Även en skattelindring av denna storleksordning vore emel­

lertid av tämligen ringa ekonomisk betydelse för flertalet skattedragare och

därför knappast motiverad ur skälighetssynpunkt.

Apostoliske vikarien för Sverige

har erinrat om att han och det aposto­

liska vikariatsrådet i Sverige i en till dissenterlagskommittén ingiven skri­

velse uttalat sig för ett upphävande av den skattskyldighet till statskyrk-

liga ändamål, som för närvarande ålåge medlemmar av utanför kyrkan stå­

ende trossamfund. Vidare hade han och vikariatsrådet i remissyttrande över

dissenterlagskommitténs betänkande anfört att, för den händelse skattskyl­

dighet till statskyrkliga ändamål skulle anses fortfarande böra åligga perso­

ner, som icke vore medlemmar av statskyrkan, det syntes kunna ifrågasät­

tas, huruvida icke starka billighetsskäl talade för att medlemmar av sär­

skilda trossamfund erhölle större lindring i denna skattskyldighet — för­

slagsvis med tre fjärdedelar av ifrågavarande utskylder — än andra utanför

statskyrkan stående personer med hänsyn därtill, att de förra till skillnad

från de senare hade att erlägga kyrkoskatt eller därmed jämförliga avgifter

till det trossamfund de tillhörde. Befogade invändningar kunde riktas mot

utredningens gränsdragning mellan kyrkligt och borgerligt betonade ända­

mål. Arbetet å en pastorsexpedition vore i hög grad att anse såsom ett pasto­

ralt församlingsarbete, och då statskyrkoprästen ägnade sig åt social ung­

domsvård eller toge befattning med diakoni eller annan hjälpverksamhet,

fullgjorde han dylika uppgifter icke såsom befattningshavare inom social­

vården utan såsom innehavare av ett andligt ämbete i ett konfessionellt sam-

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

119

lund. Han kunde icke finna, att utredningen förebragt något bärande skäl

för reducering av skatteavdragsprocenten och finge därför hemställa att den

i allt fall icke måtte nedsättas utan bibehållas vid sin nuvarande storlek av

femtio procent.

Även

Metodistkyrkan

har ansett det skäligt, att den sedan 1908 tillämpade

skattelindringen av femtio procent bibehölles. Utredningen hade till stöd för

reduktionen av skattelindringen åberopat, att anslag beviljats av statskyr­

kans församlingar för daghem, barnhjälp, skollovskolonier m. fl. likartade

ändamål. Det kunde emellertid erinras, att likartade sociala insatser gjordes

även av de frikyrkliga samfunden. Metodistkyrkan bedreve verksamhet ge­

nom t. ex. åtta barnhem, sex hem för gamla, flera barnkolonier, fyra sjuk­

hem etc. Dessa betraktades dock som en del av kyrkans verksamhet. Någon

motivering för att Metodistkyrkans medlemmar därjämte skulle bidraga till

statskyrkans sociala verksamhet kunde knappast anses föreligga.

Vännernas samfund

har bl. a. framhållit, att utredningens behandling av

frågan om utgifternas uppdelning å kyrkliga och borgerliga ändamål vore

utslag av typföreställningar, som kunde vara ärvda från svenska kyrkan

eller kanske från något annat trossamfund, men som icke ägde någon gil­

tighet för kväkarna. De måste hävda, att när utgifter av här ifrågavarande

slag förekomme i deras samfund, de måste betraktas såsom tillhörande reli­

gionsutövning eller religionsvård och att, när de förekomme inom statskyr­

kan, de skulle betraktas såsom rent kyrkliga. De kunde icke betraktas såsom

borgerliga med mindre de övertoges av den borgerliga kommunen. Det vore

även otillfredsställande, att de, som stode utanför svenska kyrkan, skulle del­

taga i täckandet av ifrågavarande utgifter, ehuru de saknade rösträtt i den

kyrkliga kommunen och icke heller eljest hade någon möjlighet att påverka

besluten angående anslag till olika ändamål.

Länsstyrelsen i Värmlands län,

vilken som tidigare nämnts ansett, att ut­

redningens undersökningar icke borde läggas till grund för ny lagstiftning,

har anfört:

Vid den av utredningen verkställda uppskattningen av kostnaderna för

kyrkomusikernas avlöning har utredningen helt bortsett ifrån, att genom

den föregående år genomförda kyrkomusikerreformen utgifterna för kyrko­

musikernas avlöning och pensionering beräknas komma att öka med om­

kring 4 miljoner kronor för år. Genom samma reform ändras därjämte kyr-

komusikerlönekostnaderna från församlings- till pastoratsutgifter. Då det

gäller att uppskatta de kyrkligt-kommunala skatteintäkternas utnyttjande

för kyrkliga eller borgerliga ändamål, kan man vidare knappast underlåta

att beakta den kostnadsökning, som uppkommer, då den av 1949 års riks­

dag i princip antagna prästlöneregleringen sättes i kraft. Kostnadsökningen

enligt denna reglering, sådan den utformats i prästlönekommitténs slutbe­

tänkande, har uppskattats till omkring 8,7 miljoner kronor för år.

Den av utredningen företagna undersökningen av pastoratsutgifterna av­

ser bland annat ifrågavarande kostnader i 47 kyrkliga kommuner å Stock­

holms, Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands läns landsbygd. Av utred­

ningens uttalanden i anslutning till dessa beräkningar kan ej bedömas, huru­

vida de undersökta pastoraten äro representativa såsom undersökningsobjekt

i fråga om sättet för prästlönekostnadernas finansiering. Påpekas bör emel­

120

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

lertid, att enligt uppgifter, som äro för länsstyrelsen tillgängliga, de för un­

dersökningen utvalda pastoraten tillhöra län, i vilka avkastningen av präst-

lönetillgångarna i förhållande till prästlönekostnaderna äro i genomsnitt

avsevärt större än i övriga län. Urvalet av län är därför, såvitt länsstyrelsen

kan finna, i varje fall icke representativt. Om undersökningen till övervä­

gande del omfattat pastorat med relativt hög inkomst av prästlöneboställen

m. m., innebär detta åter, att utdebiteringen för prästlöneändamål där får

antagas ha varit förhållandevis låg. Härigenom blir givetvis också det av ut­

redningen framräknade procenttal, som skulle motsvara skattemedlens an­

vändning för rent kyrkliga ändamål i landsbygdsförsamlingarna, mindre

rättvisande.

Nyssnämnda procenttal påverkas även av den uppskattade fördelningen

av prästens arbetstid på rent kyrkliga sysslor, å ena, och övriga göromål, å

andra sidan. Det siffermaterial, varpå utredningen härvidlag grundat sina

slutsatser, synes vara av lösligaste slag. För länsstyrelsen förefaller det icke

tillfredsställande, om en undersökning av i så hög grad kasuistisk och föga

representativ karaktär skulle få i stor utsträckning vara avgörande för om­

fattningen av den generella skattelindring, som må komma att genomföras

för dissenters.

Pastoratsindelningssakkunniga

ha såsom tidigare berörts föranstaltat om

en undersökning av prästerskapets arbetsförhållanden, syftande bl. a. till

att klarlägga huru de fast anställda prästernas totala arbetsbörda fördelar

sig på arbetsuppgifter av olika slag. Denna undersökning har nu fortskridit

så långt att resultatet av undersökningen av fördelningen av arbetsuppgif­

terna för en månad (oktober) hösten 1950 föreligger. Undersökningen har

för varje stift omfattat ett femtontal pastorat av olika struktur. I sagda

pastorat ha vederbörande befattningshavare under oktober 1950 verkställt

i möjligaste mån exakta anteckningar om den tid envar av dem ägnat åt

vissa i det följande angivna arbetsuppgifter. Resultatet av undersökningen

framgår av följande uppställning, där antalet arbetstimmar motsvarar me­

deltal arbetstimmar per präst under oktober 1950.

Arbetsuppgifter

Arbetstimmar

Pastorsexpedition (kyrkobokföring

och folkbokföring) ............ 71,5

Förvaltning (legal) .................................................................................... 17

Kassaförvaltning ............................................................................................ 2

Gudstjänster .................................................................................................. 12

Legala andaktsstunder (föreskrivna i löneresolution eller av

domkapitel) ................................................................................................. 5

Andra fristående andaktsstunder (husförhör, friluftsgudstjänst,

helgmålsböner, morgon- och aftonböner m. m.) ......................... 7,5

Vigslar ................................................................................................................. 2

Dop ...................................................................................................................

2,5

Jordfästningar ................................................................................................. 5

Konfirmationsundervisning......................................................................

8,5

Medlingar i äktenskapstvister..................................................................

1,5

Prediko- och föredragsberedelse............................................................. 42,s

Kungl. Maj. ts proposition nr 175.

121

Församlingsvård:

studieverksamhet .................................................................................... 4,5

ungdomsarbete ........................................................................................ 7

söndagsskolor............................................................................................. 3,5

deltagande i Röda kors- och annan frivillig hjälpverksamhet 3

övrig församlingsvård (diakoni)....................................................... 10,5

Sjuk- och hembesök samt själavårdsverksamhet............................ 15,5

Summa timmar per månad...................................................................... 221

Andra allmänna uppdrag (frivilliga)................................................... 12,5

Övriga arbetsuppgifter............................................................................... 15

Med »Förvaltning» har avsetts arbete som författningsenligt ålegat präst

på grund av hans tjänsteställning (ordförandeskap i kyrkoråd eller ledamot­

skap i barnavårdsnämnd, deltagande i sammanträden med skolråd, folk-

skolestyrelse, fattigvårdsstyrelse eller nykterhetsnämnd).

Under »Andra allmänna uppdrag» ha hänförts sådana uppgifter, som vis­

serligen icke åligga präst enligt särskilt stadgande men som han icke skäli­

gen kan undandraga sig, såsom ordförande- eller ledamotskap i skolråd,

folkskolestyrelse eller fattigvårdsstyrelse, eller ordförandeskap i kyrko- eller

kommunalstämma, kyrko- eller kommunalfullmäktige.

I »övrig församlingsvård» ha inräknats möten med syföreningar, organi­

serande av »dagar» m. m.

Departementschefen.

Det torde ligga i sakens natur att skattelindringen för dissenters icke bör

avse större del av den kyrkliga utdebiteringen än som belöper på kyrkans

uppgifter av religiös natur. I den mån utdebiteringen belöper på uppgifter

av annan art böra sålunda jämväl dissenters vara betalningsskyldiga; att

dissenters icke äga deltaga i bestämmandet av den kyrkliga utdebiteringen

lärer härvidlag icke kunna tillmätas betydelse, detta så mycket mindre som

kommunal rösträtt och skattskyldighet redan nu icke hava något absolut

samband med varandra.

I syfte att skapa en bild av huru stor del av de med skattemedel bestrid­

da kostnaderna, som belöpa å rent kyrkliga respektive å borgerliga ända­

mål, har dissenterskatteutredningen införskaffat uppgifter härom beträf­

fande ett antal församlingar och pastorat. Undersökningen har beträffande

kyrkokassornas utgifter givit vid handen, att 56,4 procent i landsförsamling­

arna och 35,7 procent i stadsförsamlingarna belöpte å rent kyrkliga ända­

mål. Av pastoratsutgifterna har i såväl landsförsamlingarna som stadsför­

samlingarna hälften ansetts falla å kyrkliga och hälften å borgerliga ända­

mål. En sammanfattning beträffande kyrkokassornas och pastoratens utgif­

ter har givit till resultat att 54 procent i landsförsamlingarna och 40,4 pro­

cent i stadsförsamlingarna belöpte å rent kyrkliga ändamål.

I några remissyttranden ha invändningar riktats mot de principer, efter

vilka utredningen fördelat kyrkokassornas utgifter å kyrkliga respektive

122

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

borgerliga ändamål. Sålunda har anmärkts på att utgifterna för kyrkorna

helt hänförts till utgifter för kyrkliga ändamål. Å andra sidan ha invänd­

ningar även riktats mot att utredningen hänfört kostnaderna för pastors­

expeditionerna samt för diakoni och annan hjälpverksamhet till utgifter för

borgerliga ändamål. Den av utredningen verkställda uppdelningen av kost­

naderna för församlingshem, föreningsväsende m. in. samt administration

mellan kyrkliga och borgerliga ändamål har likaså rönt kritik i några ytt­

randen. Å ena sidan har ansetts, att alltför stor del av kostnaderna för för­

samlingshemmen hänförts till utgifter för kyrkliga ändamål. Å andra sidan

har hävdats, att utgifterna för svenska kyrkans sociala verksamhet helt

borde hänföras till utgifter för kyrkliga ändamål.

För egen del vill jag framhålla, att det ligger i sakens natur att en upp­

delning av kyrkokassornas utgifter å kyrkliga och borgerliga ändamål i

viss mån måste grundas på skälighetsbedömningar och att olika meningar

därvid kunna råda om huru uppdelningen bör ske. Vissa skäl kunna så­

lunda utan tvivel åberopas till stöd för den kritik, som riktats mot att dis-

senterskatteutredningen helt hänfört kostnaderna för kyrkorna och för-

samlingsvården till utgifter för kyrkliga ändamål. Men lika befogade in­

vändningar kunna framställas och ha även framställts mot att kostnaderna

för pastorsexpeditionerna och diakonien i sin helhet ansetts belöpa å borger­

liga ändamål. Motsvarande gäller beträffande utredningens uppdelning å

kyrkliga och borgerliga ändamål av kostnaderna för församlingshem, för­

eningsväsende m. m. samt administration.

Beträffande pastoratsutgifterna har dissenterskatteutredningen ansett, att

uppdelningen borde grundas på ett bedömande huru prästerna genomsnitt­

ligt delade sin arbetstid mellan uppgifter av religiös natur och uppgifter av

annan art. Utredningen har därvid kommit till det resultatet, att det vore

befogat att i förevarande sammanhang räkna med att prästernas arbetstid

genomsnittligt fördelade sig lika å rent kyrkliga och å andra uppgifter.

Jag torde i detta sammanhang få erinra om den av pastoratsindelnings-

sakkunniga föranstaltade undersökningen rörande fördelningen av präster­

skapets arbetsuppgifter under oktober månad 1950. Om dessa arbetsupp­

gifter uppdelas ä kyrkliga och borgerliga ändamål efter de av dissenter­

skatteutredningen uppdragna riktlinjerna, synes den sammanlagda arbets­

tid, som använts för de olika arbetsuppgifterna, komma att ganska lika

fördela .sig mellan kyrkliga och borgerliga arbetsuppgifter.

Någon anledning att frångå di&senterskatteutredningens förslag beträf­

fande uppdelningen av prästernas arbetstid å rent kyrkliga och å andra

uPP§tfter torde sålunda — även om beräkningarna få anses osäkra — icke

föreligga.

Med hänsyn till att dissenterskatteutredningen föreslagit att de för

pastoraten beräknade utgifterna skulle anses falla med hälften å rent kyrk­

liga och med hälften å borgerliga ändamål, har utredningen icke funnit

det erforderligt att göra en så ingående undersökning av dessa utgifter

som den utredningen verkställt beträffande kyrkokassorna. Jag har icke

123

anledning att på denna punkt hävda någon annan mening. Jag vill allenast

anmärka, att man med den föreslagna hälftendelningen knappast torde be­

höva justera beräkningarna med hänsyn till den kostnadsökning, som upp­

kommer då den av 1949 års riksdag i princip antagna prästlöneregleringen

sättes i kraft. En viss justering skulle däremot bliva erforderlig om —

såsom i några remissyttranden hävdats — avkastningen av de prästerliga

avlöningstillgångarna helt skulle hänföras till den rent kyrkliga verksam­

heten och därför avräknas endast från kostnaderna för denna verksamhet.

Dissenterskatteutredningen har understrukit att resultatet av den av

utredningen företagna undersökningen ställde sig mycket olika för lands-

och stadsförsamlingarna. Sålunda pekade undersökningen ganska bestämt

på att den nuvarande skattelindringen med femtio procent för landsför­

samlingarnas de! vore relativt väl avvägd. Vad åter anginge stadsförsam­

lingarna förefölle det tydligt, att i de större städerna, utom Stockholm,

utgifterna för rent kyrkliga ändamål kunde förutsättas som regel motsvara

endast trettiofem å fyrtio procent av församlingarnas totala utgifter. Sär­

skilt med hänsyn till den olikhet, som städer och landskommuner sins­

emellan företedde i fråga om de rent kyrkliga ändamålens andel i skatte­

medlen, vore det förenat med .stor vansklighet att enbart med ledning av

undersökningsresultatet göra en skälig avvägning av skattelindringspro-

centen.

Dissenterskatteutredningen har vidare framhållit att för närvarande vore

förhållandet det att antalet av dem som icke tillhörde svenska kyrkan vore

större i städerna än i landskommunerna. Utredningen har också ansett sig

kunna konstatera att de s. k. frikyrkliga samfundens medlemmar i växan­

de antal vore att finna i städerna. Detta förhållande har satts i samband

med den ökade inflyttningen till städerna. Med hänsyn härtill och då det

enligt utredningens mening icke vore rimligt att bestämma skattelindrings-

procenten så att församlingar, vilka hade procentuellt höga kostnader för

de borgerliga ändamålen, genom skattelindringen skulle få av.stå från en

för deras vidkommande alltför stor del av skattemedlen, har utredningen

funnit en eventuell skattelindring icke böra bestämmas till mer än fyrtio

procent.

Såsom framgår av det redan sagda har dissenterskatteutredningens för­

slag om skattelindring med fyrtio procent icke framkommit såsom resultat

av en rent statistisk beräkning, grundad på i och för sig oangripliga fakta,

utan förslaget bygger jämväl på åtskilliga skälighetsbedömningar. Det är

råd sådant förhållande naturligt att förslaget i vissa yttranden blivit före­

mål för kritik, därvid några remissinstanser yrkat ett högre avdrag medan

andra ansett ett lägre avdrag vara tillfyllest. För min del har jag emeller­

tid icke kunnat finna att vare sig de .skäl som anförts för en högre eller

de skäl som anförts för en lägre skattelindring äro av den bärkraft att

utredningens enhälligt avgivna förslag bör frångås. Jag ansluter mig där­

för till utredningens av flertalet remissinstanser tillstyrkta förslag att

skattelindringen bör bestämmas til! fyrtio procent.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

124

Kungl. Maj. ts proposition nr 175.

E. DET TEKNISKA FÖRFARINGSSÄTTET FÖR GENOMFÖRANDET

AV EN SKATTELINDRING.

Dissenterlagskommittén.

Enligt dissenterlagskommittén borde de, som ej tillhöra svenska kyrkan,

erhålla lindring i de kyrkliga utskylderna utan egen eller församlingsföre-

ståndarens medverkan. Avgörande för kommitténs förslag härom voro i

främsta rummet de tekniska synpunkterna. Därest för skattelindring skulle

fordras ansökningsförfarande, måste inkomna ansökningar underkastas en

kontroll, vilken enligt kommitténs uppfattning skulle bliva vida mer arbets-

krävande för myndigheterna än om skattelindringen effektuerades helt ge­

nom myndigheternas egna åtgärder. Endast i de fall då skattelindringen

skulle avse inkomst i en församling, där vederbörande icke vore kyrkobok-

förd och som tillika hörde till en annan lokal skattemyndighets område än

kyrkobokföringsförsamlingen, fann kommittén att medverkan av den skatt-

skvldige vore erforderlig.

För att rätten till skattelindring skall kunna iakttagas vid skattedebite-

ringen måste, framhöll kommittén, kyrkobokförarna lämna uppgift an­

gående vilka som ej tillhöra svenska kyrkan. Vid sina överväganden be­

träffande olika metoder att meddela debiteringsförrättarna de erforderliga

upplysningarna fann kommittén de tryckande registrens användande för

ifrågavarande ändamål vara att föredraga framför de andra utvägar, vilka

kunde ifrågakomma. Kommittén anförde följande beträffande metoden för

nämnda registers användande i detta sammanhang:

I varje församling föres nu ett församlingsregister, bestående av avtrycks-

kort av tryckplåtarna i det hos länsbyrån förda tryckande registret beträf-

rande den i församlingen kyrkobokförda befolkningen. Pastors aviseringar

till länsbyrån ske genom att pastor å avtryckskortet antecknar inträffad

förändring och översänder kortet till länsbyrån. Från länsbyrån erhåller

pastor därefter ett nytt avtryckskort med skyldighet för pastor att kon­

trollera att aviseringen rätt uppfattats. Det skulle kunna ifrågasättas, hu­

ruvida icke pastors aviseringsplikt kunde utökas att omfatta jämväl det

förhållandet att vederbörande utträtt ur eller eljest icke tillhör svenska

kyrkan. Om skyldighet för pastor till avisering rörande dessa förhållan­

den bleve införd, skulle uppgifter om utträde ur resp. inträde i svenska

kyrkan kontinuerligt komma att inflyta i det tryckande registret. Eftersom

flertalet av de uppgifter, som finnas å tryckplåtarna, avtryckas i debite-

ringslängden, skulle därigenom möjlighet ha beretts för debiteringsförrät-

taren (den lokala skattemyndigheten) att vid den slutliga skattens debitering

iakttaga rätten till skattelindring i de fall, då sådan rätt förefinnes.

Med hänsyn till det begränsade utrymmet å tryckplåtarna vore det emel­

lertid, framhöll dissenterlagskommittén vidare, en ofrånkomlig förutsätt­

ning för metodens användande, att ifrågavarande uppgifter gjordes ytterst

kortfattade. Att en person utträtt ur svenska kyrkan under år 1948 kun­

de betecknas med exempelvis »U 48». Det förhållandet att en person aldrig

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

125

tillhört kyrkan skulle kunna utmärkas med enbart »U». Enligt vad kom­

mittén inhämtat funnes visst utrymme å tryckplåtarna, som reserverats för

speciella uppgifter, men önskemål hade framställts från åtskilliga håll om

användande av detta utrymme för uppgifter av mycket varierande slag. En

avvägning mellan dessa olika önskemål kunde väntas komma att ske vid

en förestående översyn av folkbokföringsförordningen. Kommittén ville

med hänsyn därtill för sin del endast uttala, att kommittén funnit önskvärt

att utrymme kunde beredas för de för skattelindringen erforderliga upp­

gifterna.

Remissyttrandena över dissenterlagskommitténs förslag.

Såsom tidigare nämnts har i praktiskt taget alla de remissyttranden, i

vilka förevarande spörsmål särskilt berörts, dissenterlagskommitténs för­

slag om användande av de tryckande registren för skattelindringens genom­

förande förordats. Av särskilt intresse synes vara vad

1059 års folkbokfö-

ringssakkunniga

i sådant avseende anfört. Bl. a. yttra dessa sakkunniga,

att de funne förevarande förslag synnerligen gott. Ehuru visserligen utrym­

met på personplåtarna vore mycket begränsat, syntes det icke saknas möj­

lighet att å desamma bereda plats för t. ex. bokstaven U. Såvitt de sakkun­

niga kunde finna erfordrades ej att å tryckplåten införa uppgift om det år,

då utträde ur svenska kyrkan ägt rum, därest nämligen med inpräglingen

finge anstå till dess uppgiften bleve aktuell. Under sitt fortsatta arbete

komme de sakkunniga att till behandling upptaga frågan om vilka upp­

gifter, som skola införas på personplåtarna, men då denna frågas lösning

vore beroende av ett flertal omständigheter, kunde de sakkunniga icke ut­

tala sig om var på personplåten uppgift om frånvaro av tillhörighet till

svenska kyrkan skulle inpräglas.

Dissenterskatteutredningen.

I direktiven för dissenterskatteutredningen anfördes, att ytterligare över­

väganden torde vara erforderliga angående det tekniska förfaringssättet

för genomförandet av en eventuell skattelindring, och att därvid borde be­

aktas, att den dominerande synpunkten vid reformer på uppbördsväsendets

område i nuvarande läge borde vara strävan att vinna förenklingar och

sålunda undvika allt, som vore ägnat att ytterligare komplicera förfaran­

det. Det syntes emellertid naturligt att man i första hand närmare prövade

den av dissenterlagskommittén framförda tanken att utnyttja de tryckande

registren, varvid även borde undersökas huruvida en sådan anordning

samtidigt kunde underlätta framställandet av den kyrkliga röstlängden.

Förhållandena i Stockholm och andra större städer borde .särskilt beaktas.

Vid behandlingen av spörsmålet om

de trgckandc registrens utngttjande

för genomförandet av eu eventuell skattelindring har utredningen utgått

126

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

från att denna i enlighet med dissenterlagskommitténs förslag skulle till­

komma alla dem, som sedan ingången av året näst före taxeringsåret och

fram till den 1 juli sistnämnda år ej tillhört svenska kyrkan. Därest un­

dantag skulle göras för dem, som icke tillhörde något trossamfund, och

någon redovisning i kyrkobokföringen icke .skulle ske av de konfessio­

nella förhållandena för dem som ej tillhörde svenska kyrkan, kunde över

huvud icke ifrågakomma att ordna skattclindringen utan medverkan av

de därtill berättigade. Utredningen hade ansett sig sakna anledning att när­

mare ingå på frågan om det tekniska förfaringssättet i sådant fall.

Utredningen har funnit det uppenbart, att de fördelar, som skulle vara

förenade med de tryckande registrens användande för ifrågavarande ända­

mål, såvitt möjligt borde tillvaratagas. I likhet med folkbokföringssakkun-

niga vore utredningen också av den uppfattningen, att utrymme å plåtarna

borde kunna beredas för införande av de för ändamålet erforderliga upp­

gifterna. Nämnda sakkunnigas arbete hade emellertid ännu ej fortskridit

så långt att de varit i tillfälle att lämna närmare besked om vilket utrymme

å plåtarna, som kunde reserveras för ifrågavarande uppgifter. Givetvis vore

det önskvärt, om man, .såsom de sakkunniga anfört, kunde begränsa sig

till att genom inprägling av t. ex. bokstaven U å vederbörandes personplåtar

utmärka frånvaron av tillhörighet till svenska kyrkan, utan att tillika in­

föra uppgift om det år då utträdet ur kyrkan skett. På sätt de sakkunniga

antytt vore emellertid en förutsättning härför, att visst uppskov ägde rum

med inpräglingen av de uppgifter, som inkommo från kyrkobokförarna.

Detta för att uppgifterna icke skulle inflyta i vederbörliga längder ett år

för tidigt. Eftersom uppgifterna i allmänhet lämnades genom insändande av

avtryckslcort, skulle kyrkobokförarna sålunda under viss tid nödgas avvara

dessa kort. Tydligt vore att detta kunde medföra vissa olägenheter, därest

avisering av annan anledning påkallades rörande den person, som avtrycks-

kortet avsåge, eller om det gällde att i det av avtryckskorten bildade för-

■samlingsregistret eftersöka vederbörande. Dessa olägenheter skulle visser­

ligen kunna undvikas, om avisering beträffande ur kyrkan utträdda under

första hälften av varje år skedde på särskild blankett. Att i fråga om avi-

seringen använda olika förfaringssätt under .skilda tider av året syntes

emellertid utredningen mindre lämpligt. För utredningen tedde det sig

sålunda önskvärt att inpräglingen å plåtarna fortginge kontinuerligt under

hela året och att för möjliggörande härav även årtalet för utträdet ur kyr­

kan infördes å plåtarna.

Under åberopande av det nu anförda har utredningen förordat, att, såvitt

icke folkbokföringssakkunniga under sitt fortsatta arbete funne oöverkom­

liga hinder däremot möta, å personplåtarna även årtalet för utträdet ur

svenska kyrkan inpräglades genom angivande av de två sista siffrorna i år­

talet. Beträffande dem, som vid övergången till det nya systemet icke till­

hörde svenska kyrkan, ansåge utredningen dock beteckningen U till­

räcklig.

127

Utredningen har slutligen påpekat, att, om det efter tryckningen av de-

biteringslängderna inträffade, att någon, som däri upptagits såsom icke

tillhörande svenska kyrkan, inträdde i kyrkan, måste också detta förhål­

lande hringas till den lokala skattemyndighetens kännedom. Enligt vad ut­

redningen förutsatt skulle nämligen den, som före den 1 juli visst år in­

trätt i kyrkan, redan vid skattedebiteringen samma år mista rätten till

skattelindring. Det vore alltså erforderligt att länsbyråerna genom vidare­

befordrande av vederbörandes avtryckskort fortlöpande underrättade de

lokala skattemyndigheterna angående de inträden i svenska kyrkan, som

förekomme. U-beteckningarna i längderna måste i dessa fall överkorsas.

I fråga om iakttagandet av rätten till skattelindring beträffande inkomst,

som taxerats under annan adress (på annat ställe i längden) eller i annan

kommun än den, där den skattskyldige mantalsskrivits, har utredningen

anfört:

De föreslagna U-beteckningarna komma att finnas endast vid mantals-

skrivningsadressen. Icke heller de på grund av nu gällande bestämmelser

erhållna uppgifterna om främmande trosbekännares namn och bostad giva

debiteringsförrättaren ledning för återfinnandet av en skattelindringsbe-

rättigad i debiteringslängden på annat håll än vid den fastighet, där han

mantalsskrivits. Har taxering åsatts under någon annan adress

i samma

kommun

, bör dock upplysning om detta förhållande i regel kunna inhäm­

tas från motsvarande upplägg i inkomstlängden. Enligt 60 § kommunal­

skattelagen och 20 § 2 mom. kungörelsen den 28 september 1928 med vissa

föreskrifter rörande taxeringsförfarandet skall nämligen i inkomstlängdens

anteckningskolumn angivas huru stor del av den taxerade inkomsten, som

belöper å sådana särskilda administrativa områden av kommunen, inom

vilka menighet äger utöva beskattningsrätt. Om den skattskyldiges

hela

kommunala taxering åsatts under annan adress än mantalsskrivningsfastig-

hetens, aktualiseras emellertid icke i praktiken någon fördelning mellan

olika kommundelar eller områden. Då verkställes förmodligen icke heller

någon hänvisning vid mantalsskrivningsadressen i längden till den på an­

nan plats i längden upptagna taxeringen. Så synes emellertid böra ske med

hänsvn till en sådan antecknings betydelse för skattelindringens iakttagan­

de. Detta önskemål synes enklast kunna tillgodoses genom att taxerings­

myndigheternas uppmärksamhet fästes å här angivna förhållanden. Här­

igenom vunnes den fördelen, att debiteringsförrättaren alltid kunde iakttaga

rätten till skattelindring beträffande all inkomst inom mantalsskrivnings-

kommunen.

Däremot synes icke möjligt att avräkna skattelindringen vid debitering

i annan kommun

än mantalsskrivningskommunen, utan den skattskyldiges

medverkan. Då dissenterlagskommittén ansett, att en särskild framställning

från den skattskyldige för erhållande av skattelindring beträffande sär­

skilt taxerade inkomster skulle erfordras endast i det fall, att debiteringen

av skatt för dessa ankomme på en annan debiteringsförrättare än den,

som verkställer debiteringen i mantalsskrivningskommunen, får kommittén

förmodas ha förutsatt att varje debiteringsförrättare relativt lätt skulle

kunna kontrollera huruvida eu och samma person haft inkomst inom flera

kommuner av hans tjänstgöringsområde. Utredningen har emellertid fun­

nit att så icke är fallet och förutsätter med hänsyn härtill, alt skattelind­

ring för inkomst inom varje annan kommun än den, där vederbörande är

mantalsskriven, kan medgivas endast om den skattskyldige för debiterings-

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

128

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

förrättaren i mantalsskrivningskommunen uppgiver beskattningsorten (och

adressen där) för ifrågavarande inkomst. Tillhör orten i fråga en annan de-

bileringsförrättares område, får uppgiften vidarebefordras, försedd med an­

teckning om att rätt till skattelindring föreligger enligt debiteringslängden

för mantalsskrivningskommunen.

Remissyttrandena över dissenterskatteutredningens förslag.

Det av dissenterskatteutredningen förordade tekniska förfaringssättet för

genomförandet av en skattelindring har blivit föremål för kritik i några re­

missyttranden. Sålunda har

statistiska centralbyrån

yttrat bl. a. följande.

Plåtavtrycken i de stommar till inkomstlängder och debiteringslängder, som

tryckas varje år (inkomståret) för att användas vid taxeringen och debite­

ringen nästfoljande år (taxeringsåret), komme, enligt de av utredningen

skisserade förslagen om individuell och kollektiv skattelindring, att vid den

skattskyldiges mantalsskrivningsfastighet utvisa, huruvida han vid ingång­

en av inkomståret tillhört eller icke tillhört svenska kyrkan. Den som inträd­

de i kyrkan före den 1 juli taxeringsåret, skulle emellertid icke åtnjuta

skattelindring med avseende å den då taxerade inkomsten. För honom skulle

utträdesmarkeringen i vederbörande längdstomme överkorsas genom den

lokala skattemyndighetens försorg. Länsbyrån skulle därför fortlöpande

översända inkomna inträdesavier till de lokala skattemyndigheterna. En in-

trädesavi kunde föranleda överkorsning av utträdesmarkeringarna i två års

stommar, nämligen om inträdet skett under första halvåret och avin in­

kommit till länsbyrån, sedan stommar tryckts. Därest mantalsskrivnings­

orterna för de båda åren vore olika och belägna inom skilda skattemyndig­

heters tjänstgöringsområden, måste överkorsningsåtgärder vidtagas av var­

dera myndigheten.

Statistiska centralbyrån har vidare framhållit, att för båda förslagen vore

det av central betydelse, att å någon av personplåtens fem första rader, ut­

rymme kunde beredas åt en beteckning för utträde ur svenska kyrkan. Den

möjlighet härutinnan, som antytts av 1949 års folkbokföringssakltunniga,

syntes i varje fall stå öppen. Härvid uppkomme emellertid vissa olägenheter

på grund av det uppskov med inpräglingen som måste äga rum under första

halvåret. Dessa olägenheter undginges genom att årtalssiffror inpräglades.

Det kunde ifrågasättas, huruvida i dylikt fall även bokstaven U behövde in­

präglas; redan årtalssiffrornas position komme nämligen att utvisa, att ut­

träde ur svenska kyrkan ägt rum.

Invandrare, som ej tillhörde svenska kyrkan, torde enligt centralbyrån

böra likställas med dem, som vid övergången till ifrågavarande system icke

tillhörde kyrkan. Då personplåt för sådana invandrare upprättades, torde

sålunda därå böra inpräglas bokstaven U.

Statistiska centralbyrån har slutligen påpekat, att i de fall, då mer än en

lokal skattemyndighet skulle underrättas om inräde i svenska kyrkan, för­

farandet torde böra ordnas i analogi med vad i 8 § kungörelsen den 30 juni

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

129

1947, nr 562, vore stadgat beträffande liknande fall. Länsbyrån torde sålun­

da böra översända inträdesavin till den lokala skattemyndigheten i mantals­

skrivningsorten för året, vilken hade att sörja för att den lokala skattemyn­

digheten i den nästföregående mantalsskrivningsorten underrättades. De re­

gister, som enligt kungörelsen fördes hos de lokala skattemyndigheterna,

torde därjämte böra kompletteras med avtryckskort av de med ledning av

avierna ändrade plåtarna. Sådana avtryckskort torde vidare böra tillföras

länsbyråns adressregister och nummerregister samt pastorsämbetets försam­

lingsregister. En ökning av textuppgifterna på personplåten hade i allmänhet

indirekta verkningar, som kunde vara mer eller mindre svåra att överblicka.

Hur föreliggande förslag påverkade antalet avtryckskort, som skulle tryc­

kas, fördelas och av olika myndigheter insättas i register hade redan antytts.

Vidare tenderade förfarandet att kompliceras, så att svårigheter, som man

redan hade att brottas med, ytterligare ökades. Till belysning härav ville

centalbyrån anföra följande exempel. Aviseringen från pastorsämbetena till

länsbyråerna kunde ej lämpligen organiseras på annat sätt än att pastor all­

tid ställde sina avier till länsbyrån i det egna länet. Ofta vore det emellertid

— på grund av att de tryckande registren under viss del av året vore bund­

na för tryckning av längder — en annan länsbyrå, som liade att införa änd­

ringen på personplåten och trycka erforderliga avtryckskort. Tillkomsten av

nya aviseringsfall icke blott ökade den korrespondens, som länsbyråerna

sålunda måste föra, utan kunde därjämte bidraga till att splittra arbetsruti­

nen genom införande av arbetsmoment, som krävde särskild observans. I sist­

nämnda hänseende ville centralbyrån bl. a. anmärka, att länsbyråernas ar­

betsrutin hittills icke omfattat ett fortlöpande översändande av originalavier

till lokala skattemyndigheter. Vidare ville centralbyån i detta sammanhang

framhålla, att bestämmelserna i kungörelsen 1947: 562 om översändande a^

avtryckskort till lokala skattemyndigheter för kännedom om aviserade för­

hållanden och för insättning i register i praktiken visat sig mycket svårbe­

mästrade och i viss mån ohållbara; till den pågående översynen av upp-

bördsväsendet och folkbokföringsväsendet lcnötes därför livliga förhoppning­

ar om att förenklingar skulle kunna genomföras. Såsom tidigare anförts

krävde emellertid de föreliggande förslagen om individuell och kollektiv

skattelindring tillägg till dessa bestämmelser. Centralbyrån kunde sålunda

icke säga sig sakna betänkligheter ur folkbokföringssynpunkt mot dessa för­

slag. Därest det emellertid ur allmänna synpunkter skulle visa sig erfor­

derligt, att något av förslagen genomfördes, ansåge sig ämbetsverket dock

icke böra åberopa dessa betänkligheter till hinder däremot.

7.949

års folkbokförings sakkunniga

ha påpekat att av dissenterskattcut-

rcdningcn.s betänkande icke framginge, hur utredningen tänkt sig att avierna

skulle användas hos de lokala skattemyndigheterna, om de skulle lagras,

dvs. uppställas såsom ett register över inträffade förändringar eller om med

ledning av avierna förändringarna omedelbart skulle införas i respektive

längder, i den mån dessa funnes tillgängliga. Enligt de sakkunnigas uppfatt­

ning torde, därest denna metod skulle genomföras, enda möjligheten vara

!) Bihang Ull riksdagens protokoll 1051. 1 samt. Nr 175.

130

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

att ordna avierna till ett register, vilket sedan det använts för sitt ändamål,

borde kasseras. Ehuru skötseln av sådana tillfälliga register i och för sig

icke torde bliva nämnvärt betungande för de lokala skattemyndigheterna

sedan läget stabiliserat sig, torde man dock icke böra bortse från att den

fortlöpande aviseringen innebure en avsevärd administrativ olägenhet. Veder­

börande länsbyrå måste nämligen iakttaga att i de olika fallen »rätt» lokal

skattemyndighet erhölle meddelande om den inträffade förändringen, vilket

i samband med inträffade flyttningar medförde ett visst besvär. Vidare inne­

bure den omständigheten, att länsbyråerna skulle till de lokala skattemyn­

digheterna översända pastors avi om inträde i eller utträde ur svenska kyr­

kan ett frångående av den å länsbyråerna gällande arbetsrutinen. Genom­

snittligt expedierades i ett medelstort län varje vecka 5 000 å 10 000 avtrycks-

kort till olika myndigheter och register; att ett sådant arbete med nödvän­

dighet förutsatte en klar arbetsrutin och att avsteg från rutinen kunde med­

föra stora olägenheter och risker för fel torde vara uppenbart. Ej heller finge

man förbise riskerna för att fel kunde inträffa i samband med a viseringarna;

ju flera myndigheter som berördes av aviseringsförfarandet desto större vo­

re riskerna för att fel skulle uppstå. Det kunde befaras, att länsbyråerna,

för att förhindra att fel uppstode under ärendenas behandling inom länsby-

rån, ansåge sig nödsakade tillgripa särskilda kontrollåtgärder, såsom t. ex.

diarieföring av avier om in- och utträde, och detta just av den anledningen

att förfarandet fölle utanför den vanliga rutinen.

Folkbokföringssakkunniga ha med följande exempel belyst, hur ett fall av-

inträde i svenska kyrkan komme att bliva handlagt efter ett genomförande

av det av utredningen förordade systemet:

En person A, som för år 1960 är mantalsskriven i K församling i X län

men den 9 juni samma år är kyrkobokförd i L församling i Y län inträder

nämnda dag i svenska kyrkan. Pastor i L gör anteckning om förhållandet i

församlingsboken och i personakten samt stryker A i förteckningen över

personer som icke tillhöra svenska kyrkan. Ur församlingsregistret uttager

pastor A:s registerkort samt antecknar å detsamma t. ex. »in i kyrkan “/«

1960», varjämte han stryker den å kortet befintliga »U»-uppgiften. Dagen

för inträdet måste angivas, enär denna är av betydelse såväl för fråga om

»skattelindringen» för A som för frågan huruvida A i 1960 års röstlängd

skall antecknas såsom röstberättigad vid kyrkliga val eller ej. Pastor över­

sänder därefter registerkortet till länsbyrån i kyrkobokföringslänet Y (av

arbetstekniska skäl kan kortet ej sändas direkt till mantalsskrivningslänet

X, där personplåten i detta fall finnes). Sedan länsbyrån i Y län konstaterat,

att personplåten finnes i X län, översändes avin till detta län. Länsbyrån i X

län tager fram personplåten samt utplånar »U»-beteckningen. Nya avtrycks-

kort tryckas, ett för pastor i L, två för länsbyrån i X och tre för länsbyrån

i Y (avsedda för nummer-, alfabet- och övervakningsregistren), ett för hä-

radsskrivaren i det fögderi, till vilket församlingen K hör, och ett för härads-

skrivaren i det fögderi, till vilket församlingen L hör. Länsbyrån skall vidare

iakttaga, att pastors avi översändes till häradsskrivaren i K. Därest A varit

mantalsskriven inom annat fögderi för år 1959, skall häradsskrivaren i K

översända ett särskilt meddelande till denne häradsskrivare. Därest flera

flyttningar inträffat under året eller inträdet sker exempelvis under septem­

Kungl. Maj. ts proposition nr 175.

131

ber månad, kan aviseringsförfarandet ytterligare kompliceras. Eventuellt

tryckas även avtryckskort för andra myndigheters räkning. Exemplet torde

med önskvärd tydlighet klargöra, hur invecklat och tungarbetat avis-erings-

förfarandet inom folkbokföringen i vissa fall kan gestalta sig.

Folkbokföringssakkunniga ha såsom sin mening uttalat, att folkbokfö-

ringsmyndigheterna, när det gällde att hålla debiteringsförrättarna under­

kunniga om befolkningens samfundstillhörighet och däri inträffade föränd­

ringar, ägde möjlighet att lämna sin medverkan på det av utredningen för­

ordade sättet, men ha samtidigt även framhållit, att systemet ur arbetstek-

nisk synpunkt vore ägnat att väcka starka betänkligheter. Därest emellertid,

trots de av de sakkunniga anförda betänkligheterna, folkbokföringsmyndig-

heternas medverkan ansåges böra ordnas på det av utredningen förordade

sättet, ville de sakkunniga ifrågasätta, huruvida icke frånvaron av tillhörig­

het till svenska kyrkan skulle — av utrymmesskäl — kunna markeras å

personplåtarna enbart med två siffror motsvarande de två sista siffrorna

i årtalet för det år, under vilket utträde ägt rum t. ex. »55»; för dem som

icke tillhörde svenska kyrkan vid lagens ikraftträdande skulle kunna in­

präglas exempelvis »50». Det torde — sedan riksdagen tagit ställning till

principfrågorna — böra ankomma på folkbokföringssakkunniga att avgiva

definitivt förslag på var å de fem första raderna uppgifterna skulle inpräglas.

Folkbokföringssakkunnigas uppfattning om olägenheterna av det av ut­

redningen förordade systemet för folkbokföringsmyndigheternas medverkan

ha föranlett dessa sakkunniga att undersöka, huruvida icke det tekniska för­

farandet skulle kunna på ett mera ändamålsenligt sätt anpassas till det nu­

varande folkbokföringssystemet. Enligt de sakkunnigas mening borde frå­

gan kunna lösas på så sätt att vederbörlig inkomstlängds (debiteringslängds)

uppgift om samfundstillhörighet i princip vore avgörande för huruvida en

person skulle erhålla skattelindring. Stommar till inkomstlängd och debite-

ringslängd — vilka alltid trycktes i samma tryckningsomgång, varför de

alltid komme att innehålla exakt samma uppgifter om samfundstillhörig­

het — trycktes regelmässigt i mars eller april månad året före taxeringsåret

och omkring ett och ett halvt år, innan debiteringen toge sin början. Man

finge frångå utredningens tanke, att allenast den som varit utträdd ur sven­

ska kyrkan under minst ett och ett halvt år skulle erhålla skattelindring.

Vid ett system med individuell skattelindring hade alltså häradsskrivaren

(kronokamreraren) blott att observera, huruvida vederbörande skattskyldige

vore »U»-betecknad eller ej, samt verkställa debiteringen med hänsyn här­

till och utan hänsynstagande till huruvida den skattskyldige utträtt ur, respek­

tive inträtt i svenska kyrkan före någon viss, godtyckligt vald dag (enligt dis-

senterskatteutredningen den 1 juli taxeringsåret).

Konsekvenserna av här skisserade system ha folkbokföringssakkunniga

åskådliggjort med följande exempel. Stommarna till inkomst- och defaite-

ringslängdcrna för en viss församling trycktes exempelvis den 1 april 11)55

och avsåge taxeringsåret 11)50 (för att göra exemplet enkelt kunde man utgå

från att längderna för denna församling under en följd av år trycktes den

132

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

1 april). En person, som utträdde ur svenska kyrkan å sådan tid, senast

omkring den 20 mars, att uppgift därom hunne inpräglas å plåten före den

1 april 1955 komme att vid debiteringen år 1956 erhålla skattelindring.

Skedde utträdet t. ex. den 28 mars 1955, hunne med all sannolikhet »U» ej

att inpräglas på plåten förrän efter tryckning av 1956 års inkomstlängd,

varför »U»-beteckningen inflöte först i 1957 års inkomst- och debite-

ringslängd. På motsvarande sätt komme det att förhålla sig beträffande

personer som inträdde i svenska kyrkan. Den som inträdde i kyrkan å sådan

tid (i stort sett under årets sista åtta å nio månader), att inkomstlängden för

det taxeringsår, som inträffade näst efter inträdesåret, redan vore tryckt

komme i åtnjutande av skattelindring även vid det årets taxering. Den som

inträdde å sådan tid (i stort sett under årets första tre å fyra månader), att

inkomstlängden för det taxeringsår, som inträffade näst efter inträdesåret,

ännu icke blivit tryckt, förlorade rätten till skattelindring på grund av sist­

nämnda års taxering. Med andra ord ett inträde respektive utträde under de

första tre å fyra månaderna ett år inverkade på debiteringen av den skatt

som belöpte på den inkomst, vilken förvärvades under inträdesåret respek­

tive utträdesåret, och ett inträde respektive utträde under årets åtta å nio

sista månader inverkade på debiteringen av den skatt som belöpte på den

inkomst, vilken förvärvades under året efter utträdesåret.

Folkbokföringssakkunniga ha framhållit, att med det här ifrågasatta

systemet vunnes

att

för länsbyråernas del arbetsrutinen vid behandlingen av

pastors avisering om inträde i eller utträde ur svenska kyrkan bleve den

enklast tänkbara, bl. a. behövde någon vidarebefordran av avierna ej före­

komma,

att

de lokala skattemyndigheterna sluppe föra register över och be­

vaka in- och utträden eller göra strykningar och tillägg i längderna,

att

de

lokala skattemyndigheterna vid avgörandet av om en person skulle erhålla

skattelindring respektive upptagas på särskild förteckning allenast hade att

taga hänsyn till om vederbörande person vore »U»-märkt i inkomst- eller

debiteringslängden

samt att

årtal ej behövde inpräglas på personplåtarna.

Föreningen Sveriges kronokamrerare

har bl. a. framhållit, att hela skatte-

spörsmålet icke torde vara betydelsefullare än att det vore till fyllest att be­

döma skattelindringsfrågan med utgångspunkt från förhållandena den 1 no­

vember året före beskattningsåret. I sådant fall skulle behovet av årtals-

siffror efter »U» bortfalla och alla personer, som betecknats med nämnda

bokstav, behandlas som dissenters vid debiteringen under taxeringsåret.

Nämnda förslag, vilket föreningen för sin del ville förorda, förutsatte, att all

omprägling av personplåtarna med avseende å »U-hinder» efter den 1 no­

vember året före beskattningsåret uppskötes till dess inkomst- och debite-

ringslängderna för det kommande året blivit tryckta.

Länsstyrelsen i Norrbottens län

har anfört, att å plåtarna helst borde präg­

las endast bokstaven U utan årtalsangivning. Länsstyrelsen ansåge uteslu­

tande av årtalet möjligt, om aktualiseringen av plåtarna med uppgift om

utträde ur statskyrkan överfördes icke kontinuerligt utan vid bestämd tid­

punkt. Aviseringen från pastorsämbetena till länsstyrelserna skulle i så fall

ske å särskild blankett och icke genom insändande av avtryckskort.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

133

Häradsskrivaren i Mölndals fögderi

har framhållit, att de lokala skatte­

myndigheterna, därest utredningens förslag att individuell skattelindring

eller kollektiv skatteåterbäring skulle tillkomma alla dem, som sedan in­

gången av året näst före taxeringsåret och fram till den 1 juli sistnämnda år

ej tillhört svenska kyrkan, godtoges, borde upplägga särskilt register bestå­

ende av avtryckskort i kameral ordning å främmande trosbekännare till led­

ning för förteckningarnas upprättande. De under nämnda tid inträffade för­

ändringarna måste nämligen särskilt utmärkas i registret. För undvikande

av det merarbete, som ett dylikt registers komplettering varje år skulle or­

saka de lokala skattemyndigheterna, borde fastställas en bestämd tidpunkt,

som vore avgörande för ifrågavarande skattelindrings- eller skatteåterbärings

inträdande. Denna tidpunkt borde sättas så nära tiden för tryckning av taxe-

ringslängden som möjligt, då ju inträffade förändringar i förevarande av­

seende kunde iakttagas vid längdens tryckning, och så att taxeringslängdens

uppgifter i detta hänseende vore aktuella. Tidpunkten kunde exempelvis be­

stämmas till den 1 april.

Departementschefen.

Dissenterlagskommitténs förslag att de tryckande registren skola använ­

das för skattelindringens genomförande har förordats i praktiskt taget alla

de remissyttranden över kommitténs betänkande, vari frågan särskilt be­

handlats. Dissenterskatteutredningen har anfört, att den funnit det uppen­

bart att de fördelar, som skulle vara förenade med de tryckande registrens

användande för skattelindringens genomförande, såvitt möjligt böra till­

varatagas. Det är även enligt min mening uppenbart att så bör ske.

Dissenterskatteutredningen har utgått från att skattelindring i enlighet

med dissenterlagskommitténs förslag skall tillkomma endast dem, som se­

dan ingången av kalenderåret näst före taxeringsåret (inkomståret) och

fram till den 1 juli taxeringsåret icke tillhört svenska kyrkan. Enligt ut­

redningens förslag skola länsstyrelserna därför under tiden från inkomst-

och debiteringslängdernas tryckning i början av inkomståret fram till den

1 juli taxeringsåret — d. v. s. under en tid av cirka ett och ett halvt år —

till de lokala skattemyndigheterna översända pastorsavier angående inträ­

den i svenska kyrkan.

Under remissbehandlingen av dissenterskattcutredningens betänkande ha

starka betänkligheter emellertid anförts mot utredningens förslag i sist­

nämnda hänseende. Det har bl. a. påpekats, att en inträdesavi kunde för­

anleda överkorsning av utträdesmarkeringar i två års längdstommar samt

att —- därest inantalsskrivningsortcrna för de båda åren vore olika och be­

lägna inom skilda skattemyndigheters tjänstgöringsområden — överkors-

ningsåtgärderna måste vidtagas av olika myndigheter. Det har vidare fram­

hållits att i samband med inträffade flyttningar svårigheter uppkomme för

vederbörande länsbyrå att iakttaga att »rätt» lokal skattemyndighet erhölle

meddelande om den inträffade förändringen.

134

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

Med hänsyn till olägenheterna för länsbyråerna och de lokala skattemyn­

digheterna av det av utredningen förordade systemet ha några remissmyn­

digheter undersökt, huruvida icke det tekniska förfarandet skulle kunna

på ett mera ändamålsenligt sätt anpassas till det nuvarande folkbokförings­

systemet. I ett yttrande har sålunda ifrågasatts, huruvida icke inkomst­

längdens respektive debiteringslängdens uppgift om tillhörighet till svenska

kyrkan i princip kunde vara avgörande för huruvida en person skulle er­

hålla skattelindring eller ej. Ett par remissinstanser ha ansett, att frågan

om skattelindring skulle kunna bestämmas med utgångspunkt från sam-

fundstillhörigheten viss bestämd dag; skattelindring har sålunda ansetts

böra medgivas den som den 1 november året före inkomståret respektive

den 1 april inkomståret ej tillhörde svenska kyrkan.

På grund av det merarbete, som skulle åsamkas länsbyråerna och de

lokala skattemyndigheterna om länsbyråerna skulle åläggas att fortlöpan­

de avisera de lokala skattemyndigheterna om inträden i svenska kyrkan,

är det även enligt min mening angeläget att det tekniska förfaringssättet

så utformas, att ett dylikt aviseringsförfarande icke blir erforderligt. Vill

man uppnå den eftersträvade förenklingen måste man emellertid frångå

kravet på att skattelindring skall tillkomma endast den som sedan in­

gången av inkomståret och fram till den 1 juli taxeringsåret ej tillhört

svenska kyrkan.

Förslaget att inkomst- respektive debiteringslängdens uppgift om tillhö­

righet till svenska kyrkan i princip skall vara avgörande för huruvida en

person skall erhålla skattelindring erbjuder stora praktiska fördelar. Emel­

lertid är att märka att, om skattelindring skulle medgivas endast den som

enligt sagda längder ej tillhörde svenska kyrkan, en skattskyldig, som

utträtt ur kyrkan men som av misstag icke blivit utträdesmarkerad, skulle

betagas möjligheten att erhålla skattelindring. Någon sådan möjlighet skulle

ju icke förefinnas, därest i lag stadgades, att längdernas uppgift om tillhö­

righet till svenska kyrkan under alla förhållanden skulle äga vitsord för

bedömande av om rätt till skattelindring förelåge.

I något remissyttrande har föreslagits att avgörande för skattelindrings-

frågan skulle vara huruvida vederbörande tillhörde svenska kyrkan den

1 november året före inkomståret. Detta skulle emellertid förutsätta, att

all omprägling av personplåtarna med avseende å utträdesmarkeringar

uppskötes till dess stommarna till inkomst- och debiteringslängderna tryckts.

Som dissenterskatteutredningen framhållit, är det emellertid ett bestämt

arbetstekniskt önskemål, att inpräglingen å plåtarna får fortgå kontinuer­

ligt under hela året. Bestämdes den för skattelindringsfrågan avgörande da­

gen — såsom från annat håll ifrågasatts — till den 1 april inkomståret,

skulle, under förutsättning att inpräglingen å plåtarna fortginge kontinuer­

ligt under hela året, justeringar av längdernas uppgifter om medlemskap i

svenska kyrkan i allmänhet icke kunna undvikas, då längderna som regel

icke torde kunna tryckas å sådan tid att de komme att utvisa om en per­

son tillhört svenska kyrkan sagda dag eller ej.

135

För egen del anser jag att, om en bestämd tidpunkt skall vara avgö­

rande för frågan om skattelindring skall medgivas, övervägande skäl tala

för att bestämma denna tidpunkt till ingången av inkomståret. Om utträ-

desmarkeringarna innefattade årtalssiffror skulle nämligen av den i början

av inkomståret tryckta stommen till debiteringslängdcn komma att framgå,

vilket år ett utträde ur svenska kyrkan ägt rum. Utträdesmarkeringar skulle

dock komma att saknas i de fall då en person, som icke tillhört svenska

kyrkan vid inkomstårets början, inträtt i kyrkan under sådan tid i början

av inkomståret att utträdesmarkeringen i det tryckande registret utplånats

före tryckandet av stommen till debiteringslängden. Förhållandet torde

emellertid vara av ringa praktisk betydelse.

En olägenhet med den nu diskuterade metoden att låta samfundstillhörig-

heten viss bestämd dag vara avgörande för skattelindringsfrågan är, att en

person, som utträtt ur kyrkan före den för skattelindringen avgörande dagen,

blir berättigad till skattelindring, även om han återinträder i kyrkan kort

efter sagda dag. I praktiken torde detta dock vara utan nämnvärd betydelse.

Avsaknaden av tillhörighet till svenska kyrkan synes på sätt folkbokfö-

ringssakkunniga förordat kunna markeras å personplåtarna med två siffror,

motsvarande de två sista siffrorna i årtalet för det år, under vilket utträde

ägt rum, t. ex. »55». Då lagen avses skola tillämpas första gången vid 1953

års taxering, synes å personplåtarna för dem, som icke tillhöra svenska kyr­

kan vid lagens ikraftträdande, böra inpräglas siffrorna »51»; detta arbete

bör av arbetstekniska skäl utföras snarast möjligt.

Mot att utträdesmarkeringen skall ske medelst årtalssiffror kan måhända

anföras att, sedan systemet tillämpats en tid, utträdesmarkeringarna kom­

ma att motsvara ett stort antal årtal och att sådana utträdesmarkeringar

äro ofördelaktigare ur arbetssynpunkt än »U»-markeringar. Emellertid bör

framhållas, att debiteringsförrättarna endast ha att iakttaga

att

utträdes-

markering föreligger och att denna

icke

består av slutsiffrorna för inkomst­

året; metoden innebär nämligen att lindring skall medgivas så snart en ut-

trädesmarkering finns med undantag endast för det fall att utträdesmarke­

ringen avser inkomståret.

På grund av det anförda finner jag mig böra förorda en sådan utform­

ning av förfarandet att lindring i skattskyldigheten medgives den som vid

ingången av inkomståret icke tillhör svenska kyrkan. Vidare förordar jag,

att markeringar om utträden ur svenska kyrkan skola ske i de tryckande

registren medelst årtalssiffror; skattskyldig som är utträdesmarkerad i

stommen till vederbörlig debiteringslängd (med tidigare årtalssiffra än in­

komstårets) skall, där ej annat visas, vid debiteringsförfarandet antagas

icke hava tillhört svenska kyrkan vid ingången av inkomståret. Om debi­

tering icke sker i debiteringslängd utan endast å uppbördskort, skall mot­

svarande äga tillämpning beträffande uppbördskorten.

Skulle en skattskyldig, som utträtt ur svenska kyrkan före inkomstårets

början, felaktigt icke vara utträdesmarkerad i debiteringslängdcn, äger han

likväl rätt till skattelindring. Avgörande för rätten till skattelindring enligt det

nu förordade systemet är nämligen, huruvida vederbörande utträtt före eller

Kungl. Maj.ts proposition nr 176.

136

efter årsskiftet. Er» dylik skattskyldig äger sålunda efter ansökan hos den

lokala skattemyndigheten vinna rättelse i debiteringen.

De föreslagna utträdesmarkeringarna komma att finnas endast vid man-

talsskrivningsadressen. Har taxering åsatts under någon annan adress i

samma kommun

bör dock, som dissenterskatteutredningen påpekat, upp­

lysning om detta förhållande i regel kunna inhämtas från motsvarande upp­

lägg i inkomstlängden. I anteckningskolumnen till denna skall nämligen en­

ligt 20 § 2 mom. kungörelsen den 28 september 1928 med vissa föreskrifter

rörande taxeringsförfarandet angivas, huru stor del av den taxerade in­

komsten, som belöper å sådana särskilda områden av kommunen, inom

vilka menighet äger utöva beskattningsrätt. Dissenterskatteutredningen har

uttalat, att även i det fall, att en skattskyldigs

hela

kommunala taxering

åsatts under annan adress än mantalsskrivningsfastighetens, hänvisning

borde ske vid mantalsskrivningsadressen i längden till den på annan plats

i längden upptagna taxeringen. Härigenom skulle den fördelen vinnas, att

debiteringsförrättaren alltid kunde iakttaga rätten till skattelindring be­

träffande all inkomst inom mantalsskrivningskommunen. Skattelindring

för inkomst inom annan kommun än mantalsskrivningskommunen har ut­

redningen däremot ansett kunna medgivas endast under förutsättning att

den skattskyldige för debiteringsförrättaren i mantalsskrivningskommunen

uppgåve beskattningsorten och adressen där för ifrågavarande inkomst.

För egen del har jag intet att erinra mot vad utredningen sålunda anfört.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

F. SKATTELINDRINGENS (SKATTEÄTERBÄRINGENS) INVERKAN PÅ

FÖRSAMLINGARNAS EKONOMI OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE

SPÖRSMÅL.

Inledning.

Enligt en samtidigt med 1908 års lag angående lindring i främmande tros-

bekännares skattskyldighet till svenska kyrkan samt hennes prästerskap

och betjäning utfärdad kungörelse ägde vederbörande församling att av all­

männa medel undfå ersättning med belopp, motsvarande lindringen, där

det avgiftsbelopp, för vilket befrielse åtnjutits, för året uppgått till samman­

lagt minst 50 kronor.

1925 års religionsfrihetssakkunniga föreslogo, att kyrkofondens medel

skulle få användas för täckandet av skatteförluster för församlingarna,

därest det avgiftsbelopp, för vilket befrielse åtnjutits för ett år uppgått till

minst 100 kronor. Denna anordning betraktades av de sakkunniga dock en­

dast som ett provisorium. Den rätta lösningen ansågo de sakkunniga vara

att låta skattelindringen i möjligaste mån så att säga finansiera sig själv på

så sätt att den genom skattelindringen uppkommande inkomstminskningen

kompenserades av utgiftsminskning i följd av förenklingar i den kyrkliga

organisationen på de orter, där utträde ur kyrkan kunde komma att äga rum

137

i avsevärd omfattning. De sakkunniga torde sålunda ha ansett, att kost­

naderna för de ändamål, varom här är fråga, i princip borde bestridas av

församlingarna själva.

Mot religionsfrihetssakkunnigas förslag i denna del framställdes erin­

ringar i ett flertal av remissyttrandena över förslaget. I de flesta av de på

denna punkt kritiska yttrandena framhölls, att anlitandet av kyrkofonden

för ifrågavarande ändamål skulle strida mot fondens egentliga syfte, näm­

ligen till den del kyrkofonden skulle komma att få ersätta församlingarna

för avgifter till kyrkobetjäningens avlöning samt till byggande och under­

håll av kyrka och prästgård. Vidare påpekades risken för att kyrkofonden

icke skulle kunna bära den ifrågasatta utgiftsökningen. I de flesta av de

kritiska yttrandena förordades i stället, att församlingarnas skatteförluster

genom skattelindringen skulle — liksom dittills skett —- täckas av stats­

medel.

Genom beslut vid 1942 års riksdag (prop. nr 113) har församlingarnas

rätt till ersättning av statsmedel till följd av skattelindring enligt 1908 års

lagstiftning indragits från och med budgetåret 1942/43. Under det första

året, då dessa ersättningar utgingo, nämligen år 1911, utgjorde desamma

6 465 kronor 43 öre. Ersättningarna hade sedan stigit och uppgingo under

budgetåret 1940/41 till 86 300 kronor 25 öre. Förslag till indragning av dessa

ersättningar framlades av besparingsberedningen, som till stöd härför åbe­

ropade, att ersättningarna i allmänhet utgått till stadsförsamlingar och till

övervägande del belöpt på de största städernas församlingar. Ersättningsbe­

loppen till Stockholm, Göteborg och Malmö hade sålunda under sistnämnda

budgetår utgjort tillhopa 63 346 kronor 4 öre.

I förenämnda proposition anförde dåvarande departementschefen, att s. k.

dissenters erlade kyrkoskatt till så stor del, som ansåges motsvara deras gagn

av prästerskapets och kyrkobetjäningens verksamhet samt kyrkans övriga

inrättningar. Enligt departementschefens uppfattning förelåge med hänsyn

därtill strängt taget icke någon anledning att ersätta församlingarna av

statsmedel för den genom skattelindringen minskade inkomsten. Försam­

lingarnas utgifter för de kyrkliga befattningshavarna och institutionerna

torde nämligen i stort sett icke röna inverkan av huruvida dissenters funnes

inom församlingarna eller icke. Av den förebragta utredningen framginge

även, att ersättningsbeloppen huvudsakligen utginge till sådana försam­

lingar, för vilkas ekonomi dessa belopp icke hade någon större betydelse.

Dissenterlagskommittén.

Beträffande dessa spörsmål erinrade kommittén bl. a. därom, att storleken

av skatteförlusten för varje enskild församling bleve beroende av i vilken

utsträckning dennas medlemmar kunde komma att begagna sig av rätten

till fritt utträde ur svenska kyrkan. Härom kunde några mera bestämda

förutsägelser icke på förhand göras. Kommittén hölle emellertid icke för tro­

ligt, att utträde ur kyrkan komme att äga rum i någon betydande utsträck­

Kungl. Maj. ts proposition nr 175.

138

ning. Med utgångspunkt från en på kommitténs uppdrag verkställd statis­

tisk utredning rörande storleken av församlingarnas utdebitering för kyrk­

liga och andra ändamål beräknade kommittén, under antagande att skatt­

skyldiga som komme att stå utanför svenska kyrkan representerade en mot

sitt antal proportionell del av skatteunderlaget, att skatteförlusten för för­

samlingarna i riket skulle vid en skattelindring med 50 procent bliva, om

hälften av de skattskyldiga utträdde, 13,i milj. kr., om 25 procent utträdde,

6,5

milj. kr., om 20 procent utträdde,

5,2

milj. kr., om 10 procent utträdde, 2,6

milj. kr., om 5 procent utträdde,

1,3

milj. kr. och om 1 procent utträdde,

0,3

milj. kr. Dessa siffror vore enligt kommitténs mening av den storleks­

ordning, att det redan av denna anledning icke gärna kunde ifrågasättas att

skatteförlusten skulle stanna å församlingarna.

Dissenterlagskommittén framhöll att församlingarnas utgifter för kyrk­

liga ändamål sedan gammalt ansetts böra bestridas av dessa samfälligheter

själva, varvid vore att märka att pastoraten utgjorde en specialkommun med

avseende å det prästerliga avlöningsväsendet. Fortfarande förhölle det sig

även sa, att den största delen av de kyrkliga utgifterna bekostades av pasto­

raten och församlingarna var för sig. Till en ej ringa del bestredes emeller­

tid dessa utgifter numera av kyrkofonden, i det att en skatteutjämning ägde

rum de olika pastoraten emellan beträffande kostnaderna för församlings-

prästerskapets avlöning och vad därmed sammanhängde. Denna skatteut­

jämning skedde genom den allmänna kyrkoavgiften.

Kommittén anförde vidare att, därest skattelindring för utanför svenska

kyrkan stående personer skulle genomföras i enlighet med kommitténs för­

slag men några särskilda anordningar ej vidtoges för beredande av täckning

för de skatteförluster, som därigenom kunde tillskyndas pastoraten och

församlingarna, komme varje pastorat eller församling att var för sig få bära

den genom skattelindringen uppkomna inkomstminskningen. Då inkomst­

minskningen i allt fall måste täckas, komme kyrkans kvarvarande medlem­

mar inom pastoratet eller församlingen att få bidraga härtill genom förhöjd

utdebitering. Väl vore det sannolikt, att, i den mån utträde ur kyrkan kom­

me att ske i någon mera betydande utsträckning, detta företrädesvis kunde

antagas bliva fallet med storstadspastoraten samt att på grund av skatte­

underlagets storlek därstädes den genom skattelindringen föranledda för­

höjningen av utdebiteringen bleve förhållandevis ringa. Även i ett storstads-

pastorat kunde det dock tänkas, att utträdet ur kyrkan kunde procentuellt

sett bliva sa avsevärt att därigenom skulle föranledas en kännbar höjning av

utdebiteringen för kyrkliga ändamål. Framför allt förelåge emellertid denna

risk beträffande de mindre pastoraten och församlingarna, där redan den

omständigheten att ett fåtal personer utträdde ur kyrkan stundom skulle

kunna för de inom kyrkan kvarvarande medlemmarna medföra en avsevärt

höjd kyrkoskatt.

Om den genom skattelindringen uppkommande skatteförlusten för pasto­

rat och församlingar skulle anses böra täckas på samma sätt, som nu skedde

beträffande utgifterna för kyrkliga ändamål, och skatteförlusten således

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

139

skulle anses i princip böra stanna å dessa samfälligheter — en uppfattning

som emellertid icke delades av kommittén — funne kommittén det ofrån­

komligt, att en utjämning i en eller annan form måste äga rum mellan pasto­

raten och församlingarna för täckandet av dessa förluster. Dissenterlags-

kommittén har icke kunnat finna, att med hänsyn till kyrkofondens syfte

några principiella hinder skulle föreligga mot en utjämning av ifrågavaran­

de skatteförluster över kyrkofonden. Några betänkligheter med avseende å

kyrkofondens bärighet behövde ej hysas vid en sådan anordning, då de ifrå­

gavarande kostnaderna skulle bestridas icke av själva fonden och dess av­

kastning utan genom till fonden inflytande skattemedel, uttagna av kyrkans

samtliga medlemmar i riket.

Enligt kommitténs mening borde dock de pastoraten och församlingarna

åsamkade förlusterna genom skattelindring för ur svenska kyrkan utträdda

icke täckas genom medel, som uttaxerades på kommunalbeskattningens

grund. Att lindring i skattskyldigheten till kyrkliga ändamal enligt kommit­

téns förslag medgåves ur svenska kyrkan utträdda personer vore att be­

trakta såsom en konsekvens av den av kommittén föreslagna rätten till fritt

utträde ur kyrkan. Kommittén hade ansett ett medgivande av denna rätt

ligga i kyrkans eget intresse. Med hänsyn härtill kunde det utan tvivel göras

gällande, att även de förluster, som genom den föreslagna skattelindringen

kunde komma att tillskyndas pastorat och församlingar, hade direkt sam­

band med vad av kommittén i detta avseende förordats. Därav följde emel­

lertid enligt kommitténs mening icke, att de förluster, varom här vore fråga,

borde bäras av vederbörande pastorat och församlingar, vare sig var för sig

eller gemensamt, i sistnämnda fall med anlitande av kyrkofonden för vin­

nande av en kostnadsutjämning. Då det här gällde ett hela landet omfattan­

de intresse, borde kostnaderna för dettas tillgodoseende bestridas genom me­

del, som uttagits å statsbeskattningens grund. Att märka vore även att man

måste räkna med möjligheten av att utträde ur svenska kyrkan kunde kom­

ma att ske av andra skäl än religiösa och att utträdet på grund härav kun­

de inom vissa församlingar taga större proportioner. Det vore då ej rimligt,

att kostnaden för skattelindring skulle bäras av de inom församlingarna

kvarstående medlemmarna. Religionsfrihetens tillgodoseende vore sålunda ej

endast ett kyrkligt intresse utan även — och i hög grad — ett statligt in­

tresse, vilket bl. a. tagit sig uttryck i § 16 regeringsformen. Enligt dissenter-

lagskommitténs uppfattning borde sålunda de ifrågavarande förlusterna er­

sättas av statsmedel.

Remissyttrandena över dissenterlagskommitténs förslag.

I åtskilliga av remissyttrandena ha erinringar framställts mot kommitténs

förslag beträffande skatteförlusternas täckande av statsmedel.

Sålunda har

statskontoret

anfört, att ett eftergivande av skattekravet på

de utträdande torde böra öva inflytande på prästlönerna och förutsätta vid­

tagande av åtgärder i syfte att uppnå besparingar i den kyrkliga organisa­

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

140

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

tionen. Statskontoret hade nämligen den bestämda uppfattningen att kom­

pensation för inkomstbortfallet icke borde beredas genom anslag över riks-

staten.

Även de

juridiska fakulteterna i Uppsala

och

Lund

samt

teologiska fa­

kulteten i Lund

ha framhållit det principiellt oriktiga i att församlingarna

skulle av statsmedel gottgöras för skattebortfallet. Juridiska fakulteten i

Uppsala har anfört, att den kyrkliga organisationen måste anpassas efter

medlemsförhållandena och sammanslagningar ske av församlingar, vilkas

medlemsantal så nedgått, att de ej längre kunde anses äga möjlighet till själv­

ständig existens, ävensom att, i den mån svenska kyrkan ej mäktade hävda

sig sasom ett trossamfund, även de ekonomiska konsekvenserna därav

borde drabba henne själv. Särskilda statsanslag för angivna ändamål skulle

ställa kyrkan i ökat beroende av staten och dymedelst minska hennes möj­

ligheter att verka såsom ett självständigt trossamfund.

Domkapitlet i Växjö

har ansett det knappast vara förenligt vare sig med

kyrkans eller statens sanna intresse att kyrkan skulle bli mer beroende av

statsunderstöd i samma mån som ett större antal medborgare ställde sig

utanför hennes gemenskap. Domkapitlet hänvisade till möjligheten att er­

sättning till församlingarna utginge från kyrkofonden.

Sistnämnda mening har delats av

domkapitlet i Västerås.

Länsstyrelsen i Norrbottens län

har framhållit, att församlingarna ej bor­

de erhålla gottgörelse av statsmedel i annat fall än då förlusten vore av

sådan storlek, att den bleve betungande för församlingens ekonomi och

medförde avsevärd höjning av skattesatsen. Det vore därför måhända

lämpligast att vänta med utfärdande av föreskrifter beträffande ifråga­

varande ersättningar till dess ändringarna beträffande skattelindringen ge­

nomförts och tillämpats så lång tid, att de ekonomiska konsekvenserna

kunde överblickas.

Dissenterskatteutredningen.

Utredningen har anfört:

Dissenterlagskommitténs framställning rörande skattelindringens eko­

nomiska konsekvenser för församlingarna har endast avsett att giva en

allmän uppfattning om hur stort inkomstbortfallet för landets samtliga

församlingar i olika lägen skulle bliva. Inkomstbortfallet i de .särskilda

församlingarna låter sig icke på motsvarande sätt beräknas, enär antalet

av dem, som ställa sig utanför svenska kyrkan, procentuellt räknat kan

antagas komma att förete betydande växlingar församlingarna emellan. I

sistnämnda hänseende torde måhända en viss ledning kunna hämtas ur

de uppgifter, som erhållits vid den av Frikyrkliga samarbetskommittén

företagna undersökningen angående de frikyrkliga samfundens utbred­

ning. I de nio län, beträffande vilka undersökningen slutförts, skulle enligt

dessa uppgifter medlemsantalet i de omförmälda samfunden i 443 kom­

muner motsvara mindre än 10 procent av kommunens invånarantal, i 72

kommuner mellan 10 och 20 procent samt i 13 kommuner mer än 20 pro­

cent. I 191 kommuner funnos inga samfundsmedlemmar. Om det, vilket

141

med visst fog kan ske, förutsättes, att medlemmarna i dessa samfund komma

att utgöra det övervägande flertalet bland dem, som utträda ur svenska

kyrkan, kan med stöd av samarbetskommitténs undersökning förmodas,

att utträdet ur svenska kyrkan i det stora flertalet församlingar kommer

att reducera antalet kyrkomedlemmar med mindre än 20 procent.

Att över huvud kompensera församlingarna för ett relativt ringa in­

komstbortfall finner utredningen uteslutet. Därest det antages, att 20 pro­

cent av befolkningen i eu församling komme att stå utanför svenska kyr­

kan och att dessa 20 procent representerade en lika stor del av det kommu­

nala skatteunderlaget, skulle vid en skattelindring med 40 procent skatte­

intäkterna minska med endast 8 procent. För att täcka detta inkomstbort­

fall skulle då den kyrkliga utdebiteringen behöva höjas med något mindre

än 9 procent. Om utdebiteringen förut varit 45 öre, skulle alltså höjningen

bliva 4 öre och om utdebiteringen varit 1:35 kr., skulle höjningen bliva

12 öre. En så ringa höjning av utdebiteringen finner utredningen för sin

del icke böra föranleda någon kompensation.

Det nu anförda synes utredningen tala för att det tills vidare bör anstå

med ställningstagandet till frågan, om några åtgärder av allmän räckvidd

böra vidtagas med anledning ‘av det inkomstbortfall för församlingarna,

som genomförandet av en skattelindring eller kollektiv skatteåterbäring

av föreslagen omfattning kan komma att medföra. Först efter någon tids

tillämpning av bestämmelserna därom torde förutsättningar föreligga för

ett allsidigt bedömande av förevarande spörsmål.

Remissyttrandena över dissenterskatteutredningens förslag.

Av de remissinstanser, som särskilt yttrat sig i frågan om en eventuell

kompensation till församlingarna för det inkomstbortfall, som en skatte­

lindring eller skatteåterbäring komme att medföra, ha

överståthållnrämbetet,

länsstyrelserna i Malmöhus

och

Örebro län, domkapitlen i Uppsala, Lund,

Visby

och

Stockholm, Allmänna svenska prästföreningen

och

Föreningen

Sveriges kronokamrerare

instämt i utredningens förslag att vänta med ut­

färdandet av eventuella föreskrifter till dess det nya systemet tillämpats så

lång tid, att de ekonomiska konsekvenserna kunde överblickas.

Kammarkollegiet

har som tidigare nämnts ansett, att någon skattelindring

för dem, som utgått ur svenska kyrkan, icke borde medgivas. Skulle statligt

stöd åt de särskilda trossamfunden komma under övervägande, har kolle­

giets majoritet förordat, att medel härtill skulle anskaffas genom höjning av

den allmänna kyrkoavgiften. Problemet om bidrag till församlingarna för

förlust av skatteintäkter skulle därigenom helt bortfalla. Med den kollektiva

skatteåterbäringen torde nämnda problem icke kunna skjutas åt sidan.

En

reservant i kammarkollegiet

har motsatt sig, att kyrkofondens medel

skulle få användas för ifrågavarande ändamål. Allmänna kyrkoavgiften vore

konstruerad såsom en regulator för uppnående av balans i kyrkofonden, och

kyrkofonden utgjorde en svenska kyrkans avlöningsfond. Då kompensation

för den bortfallna skattelindringen i någon form syntes böra beredas tros­

samfunden, ansåge reservanten, att ett anslag för understöd åt trossamfun­

den borde uppföras å riksstaten.

Domkapitlen i Uppsala, Växjö, Karlstad

och

Härnösand

ha ansett, att

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

142

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

eventuell ersättning till församlingarna skulle utgå av kyrkofonden. Det

liar framhållits, att om statsmedel skulle användas, en indirekt beskattning

av dissenters komme att äga rum.

Skara domkapitel,

som funnit det mest tillfredsställande att alla erlade

full skatt, har uttalat, att det ankomme på staten att direkt ekonomiskt un­

derstödja de skilda trossamfunden, om staten funne detta önskvärt och om

samfunden funne det med sina principer förenligt.

Länsstyrelsen i Värmlands län

har anfört:

Enligt länsstyrelsens uppfattning är utredningens uttalande på denna

punkt icke tillräckligt genomtänkt. Av en till dissenterlagskommitténs be­

tänkande fogad statistisk undersökning framgår, att det finnes ett icke

obetydligt antal kommuner med en utdebitering för kyrkliga ändamål av

3—7 kronor per skattekrona. Ett realiserande av utredningens förslag kan

i dessa kommuner — under vissa förutsättningar med avseende å dels det

procentuella antalet dissenters och dels den nuvarande utdebiteringens höjd

— medföra en skattehöjning på omkring 1 krona. Att exempelvis i sådana

fall — även om de äro rätt fåtaliga — tills vidare icke till någon del avlasta

kommunen den ökade skattebördan synes icke försvarligt. Enligt länssty­

relsens mening bör, om utredningens förslag genomföres, kompensation en­

ligt särskilda grunder beredas ifrågavarande kommuner. Denna ersättning

kan bestridas antingen från riksstaten eller ur kyrkofonden. Väljes det

senare alternativet, bör ifrågavarande skatteutjämning vid de årliga avräk­

ningarna mellan kyrkofonden och pastoraten kunna anordnas icke blott ge­

nom en direkt kompensation för höjning av utdebiteringen över visst belopp.

Den bör även kunna åvägabringas på det sättet, att vid beräkningen av för-

samlingsavgifternas maximum enligt 7 § kyrkofondslagen 40 procent (eller

det procenttal, som eljest kan fastställas för skattelindringen) av de dissen­

ters påförda skattekronorna icke inräknas.

Statskontoret

har hänvisat till sitt uttalande över dissenterlagskommitténs

förslag, i vilket ämbetsverket bestämt motsatt sig varje kompensation för skat-

teförlusten av statliga medel. Att av kyrkofondens medel bereda församling­

arna ersättning för inkomstminskningen, syntes ej heller vara en framkom-

lig väg. Kyrkofondens uppgift vore, att i enlighet med bestämmelserna i kyr­

kofondslagen bidraga till prästerskapets avlöning och till förvaltningen av

vissa till prästerskapets avlöning anslagna fastigheter. Ett anlitande av kyr­

kofonden för ändamål, som måste anses främmande för densamma, bor­

de icke minst med hänsyn till de allt större kraven på fonden enligt stats­

kontorets mening bestämt avvisas.

Christian

Science trossamfund

har anfört, att det torde vara i överens­

stämmelse med religionsfrihetens princip, att envar själv finge bära alla

konsekvenser av sitt religiösa ställningstagande. Man borde även kunna utgå

från, att statskyrkan företrädde en bestämd religiös uppfattning och att

de, som tillhörde densamma, gjorde detta därför att deras egen religiösa

övertygelse sammanfölle med kyrkans. Under sådana förhållanden hade man

svårt godtaga principen, att församlingarna, såsom förslaget förutsatte, skul­

le komma i mera gynnad ställning i förhållande till övriga genom att stats­

medel över huvud anlitades för att giva dem ifrågavarande kompensation,

och detta så mycket mindre som dissenters själva, jämte de trossamfund de

143

tillhörde, genom erläggande av skatt i vanlig ordning på så sätt sist och slut­

ligen tvingades lämna sina bidrag till just sådana ändamål, från vilka de

jämlikt religionsfrihetens grundsatser skulle vara befriade.

Departementschefen.

Dissenterskatteutredningen har som tidigare nämnts förordat, att man

tills vidare läte anstå med ställningstagandet till frågan om ersättning åt

församlingarna för inkomstbortfall på grund av den utvidgade skattelind-

ringen för dissenters. Som skäl härför har utredningen anfört, att inkomst­

bortfallet i de särskilda församlingarna icke för närvarande kunde beräk­

nas, enär antalet av dem som komme att lämna kyrkan kunde antagas kom­

ma att förete betydande växlingar församlingarna emellan. Utredningen har

vidare funnit det uteslutet att kompensera församlingarna för ett relativt

litet inkomstbortfall. Först efter någon tids tillämpning av de föreslagna be­

stämmelserna om utvidgad skattefrihet torde enligt utredningen förutsätt­

ningar föreligga för ett allsidigt bedömande av förevarande spörsmål.

Som framgår av det föregående har utredningens förslag att uppskjuta

ställningstagandet till frågan om kompensation för församlingarna någon

tid i allmänhet förordats i de yttranden, där frågan berörts. Även jag anser

att med det definitiva ställningstagandet bör tills vidare anstå. Emellertid

vill jag redan nu uttala, att det måste anses ganska tveksamt om någon er­

sättning av statsmedel över huvud bör tillerkännas församlingarna på grund

av ifrågavarande inkomstbortfall. Som dåvarande departementschefen an­

förde i den förenämnda propositionen nr 113 till 1942 års riksdag, förelig­

ger strängt taget icke någon anledning att ersätta församlingarna av stats­

medel för den genom skattelindringen minskade inkomsten, eftersom dissen­

ters avses skola även fortsättningsvis erlägga kyrkoskatt till så stor del, som

anses motsvara deras gagn av prästerskapets och kyrkobetjäningens verk­

samhet samt kyrkans övriga inrättningar. Departementschefen framhöll

även, att ersättning enligt 1908 års lagstiftning huvudsakligen utgått till

sådana församlingar, för vilkas ekonomi de åtnjutna ersättningsbeloppen

icke haft någon större betydelse. Dissenterlagskommittén har som tidigare

nämnts funnit det sannolikt att, i den mån utträde ur kyrkan komme att

ske i någon mera betydande utsträckning, detta företrädesvis kunde antagas

bliva fallet med storstadspastoraten samt att på grund av skatteunderlagets

storlek därstädes den genom skattelindringen föranledda förhöjningen

av utdebiteringen skulle bliva förhållandevis ringa.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

144

Kungl. Maj:ts proposition nr 175.

G. SPECIALMOTIVERING.

Bestämmelserna om lindring i skattskyldigheten för dissenters ha uppta­

gits i ett upprättat förslag till lag om lindring i skattskyldigheten för den

som icke tillhör svenska kyrkan.

Denna lag avses skola ersätta den nuvarande lagen den 16 oktober 1908

(nr 110 s. 1) angående lindring i främmande trosbekännares skattskyldighet

till svenska kyrkan samt hennes prästerskap och betjäning.

1

§•

I denna paragraf anges vilka personer, som skola vara berättigade till

skattenedsättning, vilken skatteform nedsättningen avser samt huru stor del

av skatten som skall påföras dissenters. Uttrycket inkomstår har som fram­

går av § 4 samma betydelse som i uppbördsförordningen.

Enligt 13 § folkbokföringsförordningen skall i princip envar kyrkobokfö-

ras i den församling där han är bosatt. Detta gäller även utländska under­

såtar. Huruvida här i riket bosatt person tillhör svenska kyrkan eller ej

kommer därför att framgå av vederbörande tryckande register vare sig han

är svensk eller utländsk medborgare.

Enligt 53 § 1 mom. kommunalskattelagen åligger det fysisk person (svensk

eller utländsk medborgare) att erlägga skatt för vissa slag av inkomster

för tid, under vilken han ej varit här i riket bosatt.

Rätten till lindring i skattskyldigheten torde emellertid icke böra avse

personer, som icke äro här bosatta. Kravet på skattelindring kan här icke

göras gällande med samma styrka, vartill kommer att förfarandet skulle

kompliceras om skattelindringen skulle omfatta även dylika personer.

2

§•

I denna och följande paragraf stadgas, huru skattenedsättningen skall ske.

Som jag närmare utvecklat vid min redogörelse för det tekniska förfarings­

sättet, kommer det regelmässigt att framgå av vederbörlig debiteringslängd,

huruvida en person tillhört svenska kyrkan vid ingången av inkomståret

eller ej. Om debiteringslängd föres, synas de lokala skattemyndigheterna

icke böra betungas med att granska jämväl uppbördskorten för att kontrol­

lera om rätt till skattelindring vid påföring av slutlig skatt föreligger.

Den lokala skattemyndigheten har alltså vid debiteringsarbetet allenast

att beakta, om den skattskyldige i debiteringslängden är utträdesmarkerad

senast för året före inkomståret; där så är fallet skola de kyrkliga avgif­

terna för inkomst debiteras med allenast 60 procent. Skulle markeringen

i debiteringslängden i något fall vara felaktig i så måtto att en person, som

icke tillhört kyrkan vid inkomstårets början, icke blivit utträdesmarkerad,

äger personen i fråga söka rättelse i debiteringen hos den lokala skatte­

myndigheten på sätt i uppbördsförordningen stadgas. Skulle markeringen

145

däremot vara felaktig på så sätt att en person, som vid inkomstårets bör­

jan tillhört kyrkan, felaktigt utträdesmarkerats, böra några åtgärder icke

vidtagas gentemot den skattsskyldige; en kontroll i sådant hänseende skulle

belasta myndigheterna med arbete utan att nämnvärda fördelar därigenom

skulle vinnas.

3 §•

I denna paragraf har stadgats att om någon vill erhålla skattelindring för

inkomst i annan kommun än mantalsskrivningskommunen, har han att ingi­

va ansökan därom till den lokala skattemyndigheten i mantalsskrivnings­

kommunen. Genom detta förfaringssätt undgår den skattskyldige i allmänhet

besväret att medelst intyg från pastor i kyrkobokföringsorten eller annorle-

des styrka, att han ej tillhört svenska kyrkan vid ingången av inkomståret.

I de fall då uppgiften skall vidarebefordras till annan lokal skattemyndighet,

har den lokala skattemyndigheten i mantalsskrivningskommunen att med­

dela den lokala skattemyndigheten i beskattningsorten, huruvida den skatt-

slcyldige enligt från länsbyrån för folkbokföringen erhållen uppgift tillhört

svenska kyrkan vid ingången av inkomståret eller om han då hade utträtt ur

kyrkan.

Övergångsbestämmelserna.

Enligt nu gällande bestämmelser — vilka medgiva rätt till skattelindring

allenast för medlemmar av de erkända trossamfunden — förutsättes för till-

godonjutande av skattelindring, att vederbörande alltsedan den 1 januari

taxeringsåret tillhört sådant samfund.

Enligt de föreslagna bestämmelserna skall däremot skattelindring tillkom­

ma endast den som ej tillhört svenska kyrkan vid ingången av inkomståret.

Uppgift om huruvida denna förutsättning föreligger avses med det föror­

dade tekniska förfaringssättet regelmässigt skola erhållas genom debiterings-

längderna.

Att märka är emellertid att debiteringslängderna tryckas redan under in­

komståret. Det nya systemet kan därför icke tillämpas förrän de tryckande

registren kompletterats med uppgifter om vilka som icke tillhöra svenska

kyrkan och dessa uppgifter influtit i debiteringslängderna. För avgifter, som

hänföra sig till 1952 års taxering till kommunal inkomstskatt, kunna därför

de nya bestämmelserna icke tillämpas. Men icke heller gällande bestämmelser

kunna i sin nuvarande lydelse tillämpas vid 1952 års taxering. För närvaran­

de medgives skattelindring endast åt främmande trosbekännare, som vid

taxeringsårets ingång rättsligen tillhört och vid debiteringstillfället fortfaran­

de tillhöra församling av främmande trosbekännare, vilken äger rätt till of­

fentlig religionsövning enligt 1873 års förordning angående främmande tros-

bekännare och deras religionsövning (dissenterlagen). I propositionen angå­

ende religionsfrihetslagen föreslås emellertid att dissenterlagen skall upphä­

vas från och med den 1 januari 1952. Särskilda övergångsbestämmelser ha

därför föreslagits för avgifter som hänföra sig till 1952 ars taxering. Dessa

10 Biliang till riksdagens protokoll 1951. 1 samt Nr 175.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

146

övergångsbestämmelser innebära att rätt till skattelindring skall beträffande

1952 års taxering föreligga för den, som vid 1951 års utgång rättsligen till­

hörde sådan församling av främmande trosbekännare som då ägde rätt till

offentlig religionsövning. I övrigt avses äldre bestämmelser skola äga till-

lämpning, med avseende å nämnda års taxering.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

IV. Departementschefens hemställan.

Föredragande departementschefen hemställer härefter, att Kungl. Maj:t

måtte genom proposition föreslå riksdagen att antaga inom finansdeparte­

mentet upprättade förslag till

1) lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr

370);

2) förordning angående ändrad lydelse av 7 § förordningen den 26 juli

1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt;

3) lag om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör sven­

ska kyrkan;

4) lag angående ändrad lydelse av 57 § lagen den 6 juni 1930 (nr 259) om

f örsamlingsstyrelse;

5) lag angående ändrad lydelse av 61 § lagen den 6 juni 1930 (nr 260) om

försainlingsstyrelse i Stockholm;

6) lag om ändring i lagen den 5 juni 1909 (nr 55 s. 2) angående byggnad

och underhåll av kyrka med vad därtill hörer så ock av särskild sockenstuva;

samt

7) lag om ändring i lagen den 5 juni 1909 (nr 55 s. 3) angående skyldig­

het att deltaga i kostnaden för byggnad och underhåll av prästgård.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­

trädda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen, att till

riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till

detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Lennart Eriksson.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

147

Innehållsförteckning.

I. Inledning

........................................................................................................................ 11

II. De religiösa sammanslutningarnas ställning i beskattningshänseende

.............. 17

A. Beskattning av inkomst och förmögenhet................. 17

Gällande bestämmelser m. m................................................................................... 17

Dissenterlagskommittén.............................. 21

Remissyttrandena................................................................ 38

Departementschefen.................................................................................. 44

B. Arvs- och gåvobeskattningen........................................................................................ 49

III. Lindring i skattskyldigheten för kyrkliga ändamål för dem, som ej tillhöra

svenska kyrkan

............................................................................................................................. 54

A. Gällande bestämmelser m. m........................................................................................ 54

B. Sambandet mellan rätten till fritt utträde ur svenska kyrkan och

rätten till lindring i skattskyldigheten för kyrkligt ändamål.................... 55

Inledning............................................................................................................................. 55

Dissenterlagskommittén ............................................................................................. 57

Remissyttrandena över dissenterlagskommitténs förslag............................ 64

Dissenterskatteutredningen........................................................................................ 70

Remissyttrandena över dissenterskatteutredningens förslag .................. 71

Departementschefen....................................................................................................... 74

C. Individuell skattelindring eller kollektiv skatteåterbäring............................ 76

Dissenterlagskommittén............................................................................................... 76

Remissyttrandena över dissenterlagskommitténs förslag............................ 77

Dissenterskatteutredningen........................................................................................ 77

Remissyttrandena över dissenterskatteutredningens förslag..................... 84

Departementschefen....................................................................................................... 93

D. Storleken av en eventuell skattelindring............................................................... 95

Gällande bestämmelser m. m................................................................................... 95

Dissenterlagskommittén................................................................................................ 96

Remissyttrandena över dissenterlagskommitténs förslag............................ 97

Dissenterskatteutredningen........................................................................................ 97

a) Kyrkokassornas utgifter................................................................................ 98

b) Pastoratsutgifterna............................................................................................. 105

c) Sammanfattning beträffande kyrkokassornas och pastoratens

utgifter................................................................................................................... 108

d) Utredningens yttrande................................................................................... 109

Remissyttrandena över dissenterskatteutredningens förslag................... 112

Departementschefen....................................................................................................... 121

E. Det tekniska förfaringssättet för genomförandet av en skattelindring 124

Dissenterlagskommittén............................................................................................... 124

Remissyttrandena över dissenterlagskommitténs

förslag......................... 125

Dissenterskatteutredningen....................................................................................... 125

Remissyttrandena över dissenterskatteutredningens förslag.................... 128

Departementschefen...................................................................................................... 133

F. Skattelindringens (skatteåterbäringens) inverkan på församlingarnas

ekonomi och därmed sammanhängande spörsmål........................................... 136

Inledning............................................................................................................................. 136

Dissenterlagskommittén............................................................................................... 138

Remissyttrandena över dissenterlagskommitténs

förslag......................... 140

Dissenterskatteutredningen....................................................................................... 140

Remissyttrandena över dissenterskatteutredningens förslag.................... 141

Departementschefen...................................................................................................... 143

G. Specialmotivering................................................................................................................ 144

IV.

Departementschefens hemställan ............................................................................................ 146

148

Kungl. Maj.ts proposition nr 175.

608220. Stockholm. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag. 1951.