Prop. 1952:241

('angående lönegradspla- ceringen för vissa tjänster, m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

1

Nr 241.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående lönegradspla-

ceringen för vissa tjänster, m. m.; given Stockholms slott den 23 oktober 1952.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över civilärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bi­ falla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL.

John Lingman.

Propositionens huvudsakliga innehåll.

I propositionen underställes riksdagens prövning dels en av 1949 års tjänsteförteckningskommitté den 4 oktober 1952 med Statstjänarkartellen, Statstjänstemännens riksförbund, Sveriges akademikers centralorganisation och Tjänstemännens centralorganisation träffad överenskommelse angående lönegradsplaceringen för vissa tjänster m. in., dels en av kommittén den 13 oktober 1952 med Statstjänarkartellen träffad överenskommelse angående viss sjukvårds- och ekonomipersonal, överenskommelserna utgör resultatet av en andra etapp av kommitténs arbete, varunder inemot 25 000 tjänster har varit under bedömning.

överenskommelsen den 4 oktober 1952 avser bl. a. vissa civilmilitära be­ ställningar (armé-, marin- och flygingenjörer m. fl.), rektorer och lärare vid de allmänna läroverken och jämförliga läroanstalter samt andra civila tjänster inom olika lönegrader och karriärstegar vid skilda verk och insti­ tutioner inom såväl civilförvaltningen som försvaret.

Vidare framlägges i propositionen förslag till vissa tjänsteförändringar inom konjunkturinstitutet, statens sakrevision, statens organisationsnänxnd, statens löncnämnd och statens avtalsnämnd.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1952. 1 samt. Nr 241.

2

Den årliga kostnadsökningen för löner, som föranledes av här nämnda

förslag, har beräknats till 24 miljoner kronor.

Slutligen anmäles i propositionen av försvarets civilförvaltning framlag­

da förslag angående löneställningen för vissa förrådsmän samt för viss

vaktmästarpersonal vid försvaret. Förslagen grundar sig på överenskommel­

ser, som träffats mellan försvarets civilförvaltning, å ena, samt Försvarets

civila tjänstemannaförbund och Försvarsverkens civila personals förbund, å

andra sidan. Kostnaderna för de av försvarets civilförvaltning föreslagna

lönegradsuppflyttningarna ingick, på grundval av en approximativ uppskatt-

ningi i den kostnadsökning som beräknades bli en följd av de i propositio­

nen nr 107 till innevarande års riksdags vårsession framlagda förslagen an­

gående lönegradsplaceringen för vissa tjänster m. m.

Kungl. Maj:ts proposition nr 2kl.

Kungl. Maj.ts proposition nr 24-1.

3

Utdrag av protokollet över civilärenden, hållet inför Hans Kungl.

Höghet Regenten, Hertigen av Halland i statsrådet å Stockholms slott den 23 oktober 1952.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander

,

statsråden

S

köld

, Z

etterberg

, T

orsten

N

ilsson

,

S

träng

, E

ricsson

, A

ndersson

, L

ingman

, H

ammarskjöld

, N

orup

, H

edlund

,

P ersson , H jälmar N ilson , L indell , N ordenstam .

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­ fen för civildepartementet, statsrådet Lingman, frågor om

lönegradsplace-

ringen för vissa tjänster, m. m.

samt anför därvid följande.

De enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 13 maj 1949 tillkallade sak­ kunniga med uppdrag att verkställa utredning rörande lönegradsplacering för statstjänstemän och vissa icke-statliga befattningshavare, m. in.

(1949

års tjänsteförteckningskommitté1)

överlämnade med skrivelse den 6 mars

1952 en överenskommelse, som kommittén under förutsättning av Kungl. Maj :ts och riksdagens godkännande hade träffat med Statstjänarkarteilen, Statstjänstemännens riksförbund och Tjänstemännens centralorganisation, överenskommelsen underställdes riksdagens prövning genom propositionen nr 107 till innevarande års riksdag och vann riksdagens godkännande (SU nr 153; Rskr nr 330).

Såsom framgår av det vid nämnda proposition nr 107 fogade statsrådspro­ tokollet, erinrade jag vid anmälan av propositionen, att tjänsteförtecknings- kommitténs arbete fortsatte och kunde beräknas resultera i ytterligare för­ slag under loppet av hösten 1952. Jag uttalade också, att hinder icke syntes böra föreligga att dessa förslag underställdes riksdagens prövning under dess höstsession. Detta uttalande föranledde icke någon erinran från riks­ dagens sida.

Tjänsteförteckningskommittén har nu avslutat ytterligare en etapp i sitt arbete och med skrivelser den 4 och 13 oktohcr 1952 framlagt två överens­ kommelser, som kommittén under förutsättning av Kungl. Maj :ts och riks­ dagens godkännande träffat med

Statstjänarkartellen, Statstjänstemännens

riksförbund, Sveriges akademikers centralorganisation

och

Tjänstemännens

centralorganisation,

överenskommelserna innefattar dels förslag till löne-

1 Generaltulldirektören V. M. J. Fahlander, tillika ordförande, ledamoten av riksdagens första kammare T. E. Andréc, ledamoten av riksdagens andra kammare N. G. Hansson, Skegrie, ordfö­ randen i statens lönenämnd, statskommissarien B. E. Johnsson, kanslirådet N. M. af Malmborg, överdirektiiren II. E. Orcdsson och krigsrådet E. T. H. Ström.

4

gradsplacering för olika tjänster eller grupper av tjänster och till reglering

av vissa biförmåner utöver lön, dels särskilda uttalanden och rekommenda­

tioner i samband därmed. I överenskommelserna ingår även frågor om

tjänstebenämningen i vissa fall, då denna ansetts böra lösas i omedelbart

samband med lönegradsfrågan. överenskommelserna med därvid fogade

handlingar torde få fogas såsom

bilaga A

och

bilaga B

till statsrådsproto­

kollet i detta ärende. Svenska laboratrisföreningen, med vilken kommittén

haft överläggningar, har förklarat sig godkänna de i tabellbilagorna till

överenskommelsen den 4 oktober 1952 angivna lönegradsplaceringarna för

laboratoriebiträden. Med skrivelsen den 13 oktober 1952 har kommittén

överlämnat även ett av representanter för Statstjänarkartellen gjort utta­

lande angående lönefrågan för viss sjukvårds- och ekonoinipersonal, vilket

torde få fogas såsom

bilaga C

till statsrådsprotokollet.

Tjänsteförteckningskommittén har under arbetets gång hållit så nära

kontakt med verksledningarna som förhandlingsproceduren medgett. Innan

de slutliga förhandlingarna med personalorganisationerna påbörjats, har

kommittén underrättat verkscheferna om de förslag angående lönegradspla-

cering, som kommittén tillställt organisationerna såsom underlag för för­

handlingarna.

I anslutning till överenskommelserna har tjänsteförteckningskommittén

framhållit, att dess prövning i princip endast avsett nuvarande ordinarie

och extra ordinarie tjänster; extra tjänster har, utom i enstaka undantags­

tall, icke medtagits. Prövningen har vidare begränsats till tjänster, som nu

är placerade lägre än i 37 lönegraden på löneplan 1 och motsvarande löne­

läge på löneplan 2. Tjänster under 8 lönegraden har endast behandlats i

överenskommelsen den 13 oktober 1952, vilken avser viss sjukvårds- och

ekonomipersonal.

Överenskommelserna omfattar tjänster inom hela statsförvaltningen och

vissa statsunderstödda verksamhetsområden. I fråga om försvaret har dock

endast behandlats tjänster med avlöning från avlöningsanslag och tjänster

i lägst 24 lönegraden vid de centrala förvaltningsmyndigheterna med avlö­

ning från andra anslag än avlöningsanslag. I fråga om sakanslagsavlönade

tjänster i övrigt inom försvaret har prövningen av lönegradsplaceringarna

ansetts böra upptagas i annat sammanhang. Beträffande försvaret har kom­

mittén även framhållit, att kommittén vid sina överväganden om lönesätt­

ningen för tjänster vid försvarets centrala förvaltningsmyndigheter har nöd­

gats bortse från de jämkningar, som kan påkallas av den fortsatta pröv­

ningen av 1946 års militära förvaltningsutrednings förslag.

Ett antal tjänster med arbetsledande uppgifter, vilkas löneställning ansetts

böra bedömas i samband med prövningen av arbetsledarutredningens nyligen

avlämnade betänkande, innefattas icke i föreliggande förslag.

Av 1947 års biträdesutredning prövade och till 15 lönegraden hänförda

tjänster har behandlats av tjänsteförteckningskommittén endast i de fall då

biträdesutredningens förslag avsett en provisorisk placering, som förutsatts

skola ytterligare övervägas i ett större sammanhang.

Kungl. Maj.ts proposition nr 241.

Kungl. Maj:ts proposition nr 2A1. o

Den för tjänsterna gällande anställningsformen har med enstaka undantag bibehållits oförändrad; frågan om ordinariesättning av icke-ordinarie tjäns­ ter har kommittén inte i detta sammanhang upptagit till allmän behandling.

Vad angår detaljerna i de tabellbilagor, i vilka förhandlingsöverenskom- melserna redovisas, har kommittén framhållit, att antalssiffrorna i vad avser icke-ordinarie tjänster i högst lönegrad Ce 25 meddelas med reservation för förändringar under tiden för arbetets bedrivande, att kansliskrivar-, institu- tionsvaktmästar-, förste expeditionsvakt- och expeditionsvakttjänster samt tjänster i 8 lönegraden redovisas endast i den mån ändrad lönegradsplace- ring föreslås samt att bl. a. för tillgodoseende av ett av statsutskottet vid behandlingen av propositionen nr 107 uttalat önskemål tjänsternas lokali­ sering i viss utsträckning preciserats.

I detta sammanhang torde jag också få anmäla av

försvarets civilförvalt­

ning

framlagda förslag om löneställningen för viss förråds- och vaktmäs-

tarpersonal inom försvaret.

Den i propositionen nr 107 framlagda överenskommelsen innebar bl. a., såsom framgår av bilaga 68 till samma överenskommelse, att förrådsmän och förrådsvaktmästare vid försvaret skall vara placerade i lönegrad 11 resp. 13 på löneplan 1. Enligt anmärkning 2 i bilagan 68 skulle genom för­ svarets civilförvaltnings försorg undersökas i vad män något mindre antal tjänster för förrådsmän, exempelvis vid ensligt belägna förråd eller vid för­ råd med mera ömtålig materiel, borde omvandlas till tjänster för förråds­ vaktmästare.

Enligt nämnda bilaga 68 skall vidare vaktmästare och förste vaktmästare vid försvaret vara placerade i 10 resp. 11 lönegraden. Enligt anmärkning 3 skulle dock beträffande dessa tjänster undersökas i vad mån viss tjänst el­ ler vissa tjänster borde med ändrad tjänstebenämning uppföras i annan löneställning än den nyss angivna.

I skrivelser den 7 juni och den 10 oktober 1952 har försvarets civilförvalt­ ning framlagt förslag dels i fråga om uppflyttning av vissa förrådsmän till förrådsvaktmästare, dels i fråga om lönegradsplacering och tjänstebenäm­ ning för nu befintliga vaktmästar- och förste vaktmästartjänster med avlö­ ning från avlöningsanslag'. Av skrivelserna och till dem fogade förhandlings­ protokoll framgår, att försvarets civilförvaltnings förslag grundar sig på överenskommelser mellan civilförvaltningen, å ena, och Försvarets civila tjänstemannaförbund och Försvarsverkens civila personals förbund, å andra sidan, samt att i fråga om förrådspersonalen samråd ägt rum med statens organisationsnämnd.

Civilförvaltningens förslag har sammanfattats i eu uppställning, vilken torde få fogas till statsrådsprotokollet såsom

bilaga D.

Av det vid civilförvaltningens skrivelse den 7 juni 1952 angående förråds­ personalen fogade förhandlingsprotokollet framgår, att representanten för Försvarsverkens civila personals förbund yrkat, att ytterligare eu förråds- mannaljänst vid centralförrådet i Stockholm skulle uppflyttas, samt alt par­

6

Kungl. Maj:ts proposition nr ~2il.

terna varit ense om att fråga om eventuellt utbyte av ytterligare förrådsman-

natjänster mot förrådsvaktmästartjänster skulle tills vidare anstå i avbidan

på ytterligare utredning.

I fråga om vaktmästarpersonalen har enighet inte kunnat uppnås beträf­

fande 1 vaktmästartjänst vid garnisonssjukhuset i Skövde och 2 vaktmästar-

tjänster vid garnisonssjukhuset i Boden. Enligt det vid civilförvaltningens

skrivelse den 10 oktober 1952 fogade förhandlingsprotokollet har represen­

tanter för personalförbunden yrkat, att dessa tjänster skall utbytas mot

tjänster för förste vaktmästare i Ce 11. Med hänsyn till löneställningen för

motsvarande personal vid landstingssjukhusen har civilförvaltningen ansett

sig inte kunna biträda detta förslag.

Civilförvaltningen har i sistnämnda skrivelse bl. a. förklarat sig förutsätta,

att de kontorist- och kanslibiträdestjänster som inrättas enligt förslaget kom­

mer att prövas av 1947 års biträdesutredning. Beträffande en förmanstjänst

vid krigsskolan liksom beträffande i förslaget upptagna tjänster, som hän­

förts till av 1949 års tjänsteförteckningskommitté ännu inte prövad tjänste­

mannagrupp, har civilförvaltningen utgått från att löneställningsfrågorna

kommer att bedömas mot bakgrunden av kommitténs ställningstaganden i

övrigt.

Departementschefen.

1949 års tjänsteförteckningskommitté har med de nu framlagda överens­

kommelserna redovisat resultatet av en andra etapp av sitt arbete. Under

denna etapp har inemot 25 000 tjänster kommit under bedömning. Samman­

lagt har kommittén hittills prövat ungefär 160 000 tjänster.

I detta sammanhang får jag erinra om att löneställningen för ett icke ringa

antal av de sammanlagt omkring 230 000 lönegradsplacerade tjänsterna inom

statsförvaltningen och vissa statsunderstödda verksamhetsområden under­

ställts eller kommer att underställas riksdagen i annan ordning än i form

av överenskommelser, som träffats av tjänsteförteckningskommittén. Sålun­

da har lönegradsplaceringen för viss biträdespersonal i kontors- och biblio­

tekstjänst undersökts av 1947 års biträdesutredning. Utredningens tidigare

avgivna förslag har i propositionerna nr 14 och 146 förelagts innevarande års

riksdag under dess vårsession. Jag torde senare denna dag få anmäla av ut­

redningen ytterligare framlagda förslag, vilka torde böra underställas riks­

dagen under dess nu pågående höstsession. Biträdesutredningens arbete, som

nu är i huvudsak avslutat, har hittills berört omkring 15 000 tjänster.

Vidare vill jag framhålla, att proposition nyligen framlagts angående di­

striktsveterinärernas avlöningsförhållanden samt att förhandlingar för när­

varande pågår inom civildepartementet rörande provinsialläkarnas avlö­

ningsförhållanden.

Från tjänsteförteckningskoinmitténs verksamhet har också ansetts böra

undantagas tjänsterna inom Kungl. Maj :ts kansli, Sveriges representation i

Kungl. Maj:ts proposition nr 24-1.

7

utlandet, statens sakrevision, statens organisationsnämnd, statens löne- nämnd och statens avtalsnämnd. Det har icke ansetts lämpligt, att kommit­ tén upptar förhandlingar med personalorganisationerna om löneställningen för dessa tjänster. Dessa lönefrågor har i stället varit föremål för särskild beredning. Vederbörande personalorganisationer har därvid beretts tillfälle att framföra sina synpunkter. Även tjänsterna vid konjunkturinstitutet har tagits upp i detta sammanhang, ehuru institutet icke intar samma ställning som utrednings- och verkställiglietsorgan för staten-arbetsgivaren som de­ partementen och förenämnda myndigheter. Beredningen av frågan om löne­ ställningen för tjänstemännen inom statsdepartementen och utlandsrepre- sentationen är ännu icke avslutad. Till resultatet av beredningen beträf­ fande de nyss angivna myndigheterna återkommer jag i det följande.

Tjänstefel- teckningsko mmitténs förslag omfattar civil­ militära beställningar för armé-, marin- och flygingenjörer, meteorologer in. fl., tjänster för rektorer och lärare vid de allmänna läroverken och jäm­ förliga läroanstalter samt tjänster inom olika lönegrader och karriärstegar vid skilda verk och institutioner inom såväl civilförvaltningen som försva­ ret. Bland de större verk och förvaltningsområden, vilkas tjänster i mera betydande omfattning kommit under bedömning i detta sammanhang, må nämnas domstolsväsendet, försvarets civilförvaltning och andra centrala verk inom försvaret, försvarsgrenarna, bostadsstyrelsen och länsbostadsnämn­ derna, byggnadsstyrelsen med länsarkitektsorganisationen, arkiv, bibliotek och museer m. fl. s. k. lärda verk, domkapitlen, universiteten, högskolor och forskningsinstitut, lantbruksnämnderna, hushållningssällskapen, lant- mäteriet, rikets allmänna kartverk, vissa verk inom medicinalväsendet (dock ej sjukhusens läkarpersonal), överståthållarämbetet och länsstyrelserna samt vissa affärsdrivande verk.

Såsom framgår av det föregående utgör de nu framlagda förslagen en fort­ sättning på det förslag från tjänsteförteckningskommittén, som genom pro­ positionen nr 107 underställdes 1952 års riksdag under dess vårsession. I anslutning härtill får jag erinra om att meningsskiljaktigheter mellan kom­ mittén och Läroverkslärarnas riksförbund om löneställningen för rektorer och lärare vid de allmänna läroverken in. fl. undervisningsanstalter ledde till att förbundet i februari detta år tillgrep stridsåtgärder mot staten i form av massuppsägningar av icke-ordinarie lärarpersonal och blockad mot nyan­ ställning vid vissa undervisningsanstalter. Därefter följde liknande åtgärder vid några ämbetsverk och länsstyrelser med anledning av att Sveriges jurist­ förbund och vissa andra förbund inom Sveriges akademikers centralorgani­ sation icke ansåg sig kunna godtaga de riktlinjer, som tjänsteförtecknings­ kommittén enligt sina direktiv haft att följa. Samtidigt avbröts förhandlingar­ na mellan kommittén och Sveriges akademikers centralorganisation med un­ derlydande förbund. Det synes mig därför angeläget att nu kunna konsta­ tera, att kommittén sedan förhandlingarna återupptagits kunnat fullfölja sitt

8

arbete i enlighet med de riktlinjer, som tillämpades i de förslag, vilka redovi­

sats för riksdagen i förenämnda proposition nr 107.

Inom byråorganisationen tillämpas sålunda — utöver 25 lönegraden — löne­

graderna 27, 29, 31 och 33. Samma lönegradsserie kommer för övrigt till an­

vändning för armé-, marin- och flygingenjörerna samt för vissa verkstads-

chefer vid arméförvaltningens tygavdelnings verkstäder ävensom för perso­

nal med akademisk examen vid de lärda verken. För arméingenjörerna till-

lämpas även 23 lönegraden.

34 lönegraden på löneplan 1 utnyttjas för 171 specialtjänster, nämligen

avdelningscheferna vid statens väginstitut, statens geotekniska institut och

statens provningsanstalt, vissa laboratorer vid universitet och högskolor

och med dem jämförliga tjänstemän, lantbruksdirektörerna samt en biträ­

dande polisintendent hos statspolisintendenten.

35 och 36 lönegraderna bibehålies alltjämt outnyttjade, men till byråchefs-

och rådsgraden (37) uppflyttas 9 revisionssekreterare (föredragande i spe­

cialmål), advokatfiskalen i försvarets civilförvaltning och förste advokat-

fiskalen i kammarkollegiet, styresmannen för armémuseum, föreståndaren

för livrustkammaren, räntmästaren vid Uppsala universitet, överbibliote­

karierna vid karolinska mediko-kirurgiska institutet och de tekniska hög­

skolorna, ekonomidirektören vid lantbrukshögskolan och statens lantbruks-

törsök, chefen för den administrativa byrån i fiskeristyrelsen med statens

fiskeriförsök samt civilförsvarschefen i Göteborg. Vid hovrätterna skall de

ordinarie assessorstjänsterna i 32 lönegraden utgå ur organisationen och

ersättas av hovrättsrådstjänster i Ca 37. I Cp 13 på löneplan 2 placeras läns­

arkitekterna och 2 avdelningschefer vid flygtekniska försöksanstalten samt

1 avdelningsdirektör i telegrafstyrelsen. 11 och 12 lönegraderna på löneplan

2 har icke utnyttjats.

Rektorerna vid de allmänna läroverken och jämförliga läroanstalter före­

slås inplacerade i lönegraderna Cb 8—14, varjämte till rektorer vid de störs­

ta läroverken skall utgå särskild avlöningsförstärkning med 504 eller 1 008

kronor för år. Förslaget innebär en löneförbättring motsvarande en upp-

tlyttning 2—6 lönegrader. Vid realskolor m. fl. jämförliga läroanstalter

skall dock rektor som icke innehar adjunktsbehörighet placeras i lönegrad

som med två nummer understiger den för vederbörande avlöningsgrupp

eljest gällande. I fråga om lärarna vid förevarande läroanstalter ansluter

sig förslaget i tillämpliga delar till det förslag, som tjänsteförtecknings-

kommittén tidigare framlagt beträffande lärarna vid folk- och småskole-

seminarierna och som riksdagen redan godkänt. Lektorerna skall sålunda

så länge nuvarande kompetensvillkor består placeras i 33 lönegraden. Sedan

kompetenskravet vid de högre allmänna läroverken ändrats till att avse

licentiatexamen, skall normallönegraden vara 31. Adjunktstjänsterna förde­

las på 27 och 29 lönegraderna samt ämneslärarinnetjänsterna på 25 och 27

lönegraderna. Undervisningsskyldigheten för rektorer och lärare förutsättes

skola minskas i viss utsträckning. Vidare föreslås en reglerad befordrings-

gång dels för adjunktskarriären omfattande lönegraderna Cf 21 (3 termi­

ner), Ce 23 (2 V2 år) och Ce 25, dels för karriären för övriga ämneslärare

Kungl. Maj.ts proposition nr 2bl.

9

omfattande lönegraderna Cf 20 (3 terminer) och Ce 22. överenskommelsen omfattar också vissa vid ifrågavarande läroanstalter utgående arvoden.

För tingsnotarier och fiskaler i hovrätt skall tillämpas den reglerade be- fordringsgången för amanuenspersonal, dock att endast extra anställning skall användas, intill dess vederbörande såsom fiskal uppnår 23 lönegraden. De särskilda arvodestillägg å 600 kronor för år, som nu utgår till fiskals- aspiranter i hovrätten för Övre Norrland samt till tingsnotarier och tings- notarieaspiranter i Västerbottens och Norrbottens län samt i Härjedalens domsaga, bortfaller i samband därmed. I stället kommer kallortstillagg att

utgå enligt därför gällande bestämmelser.

Å rekryteringspersonal med avgångsexamen vid teknisk hogskola, med agronomexamen eller — övergångsvis — med för lantbruksingenjorsexa- nien föreskriven treårig kurs vid teknisk högskola jämte ettårig kurs vi lantbrukshögskolan skall enligt förslaget tillämpas den för amanuenser gällande kortare befordringsgången, medan den längre befordringsgangen skall tillämpas å rekryteringspersonal med mejernngenjörsexamen eller — övergångsvis — med för lantbruksingenjörer föreskriven treårig kurs vid

teknisk högskola.

.

,

För övriga ingenjörer och tekniker utnyttjas eu lönegradssene med udda nummer, varvid benämningen ingenjör förbehålles tjänster i 21 och 23 löne­ graderna. Tjänster i 19 lönegraden benämnes biträdande ingenjör eller ritare och tjänster i lägre lönegrader ingenjörbiträde eller tekniker.

Registratorer, kassörer och därmed jämförliga tjänster placeras — ior- utom i biträdesgraderna — i lönegraderna 17 (förste kansliskrivare), 19 (kontorsskrivare) och 21 (förste kontor sskrivare). I vissa fall anvandes

benämningarna registrator och kassör.

Sociala kuratorer och socialassistenter placeras i 17 och ett mindre an­

tal — i 19 lönegraden.

.

Laboratoriebiträden skall i avbidan på ytterligare utredning i regel p a-

ceras i högst 13 lönegraden.

Enligt överenskommelsen angående vård- och ekonomipersonal skall dels ett antal tjänster uppflyttas till högre lönegrad,- dels ett lönetillägg pa 15 kronor för månad utgå till ekonomibiträde i 4 lönegraden. Genom de före­ slagna åtgärderna anpassas löneställningen för statlig vård- och ekonomi­ personal närmare till den som gäller för landstingens motsvarande personal.

I fråga om hi förmåner utöver lön innebär de nu traffade överenskom­ melserna liksom den tidigare indragning i vissa fall av avlöningsforstark- nin<j eller arvode i samband med lönegradsuppflyttnmg, medan i andra falMönen skall ökas med avlöningsförstärkning — exempel härpå har re­ dan nämnts — eller nuvarande särskilda arvode höjas.

Redan de föreliggande överenskommelsernas omfattning utesluter, att jag här till närmare behandling tager upp samtliga detaljer i överenskom­ melserna, utan jag torde i detta avseende få hänvisa till de vid överens­ kommelserna fogade bilagorna. Härtill kommer den omständigheten att

Kungl. Maj.ts proposition nr 241.

10

överenskommelserna utgör ett resultat av förhandlingar mellan tjänsteför-

tecknmgskommitten och vederbörande personalorganisationer. Ett dylikt

förhandlingsresultat bör betraktas som eu helhet och antingen godtagas eller

avvisas. Att utan vidare förhandlingar ändra på vissa punkter bör undvi­

kas for att inte rubba överenskommelsen. Jag kan därför inskränka mig

dl att framhålla, att de träffade överenskommelserna i vanlig ordning

granskats inom civildepartementet och att, även om vid denna granskning

åtskilliga detaljer i överenskommelserna befunnits mindre tillfredsställande

oyerenskommeiserna som helhet betraktade ansetts böra godtagas. Jag vill

darfor tillstyrka att överenskommelserna nu godkännes och underställes

riksdagens provning. Erforderliga närmare redogörelser för de förhållan­

den, som har föranlett kommitténs ställningstaganden, torde liksom i fråga

om den forra, i propositionen nr 107 redovisade överenskommelsen få läm­

nas riksdagens vederbörande utskott.

Kungl. Maj:ts proposition nr 2M.

Av skilda orsaker anser jag mig emellertid här böra närmare beröra föl­

jande detaljer i överenskommelserna.

Av revisionssekreterarna har 18 föreslagits skola bibehållas i lönegrad

Ca 33 under det att 9 skall uppflyttas i 37 lönegraden. De i 37 lönegra­

den placerade tjänsterna är avsedda för revisionssekreterare, som tjänstgör

såsom föredragande i mål av speciell beskaffenhet, nämligen vattenmål,

skiftesmal, patentmål och sjörättsmål. Enligt vad jag inhämtat har place-

i ingen av dessa specialforedragande i samma lönegrad som hovrättsråden

ansetts nödvändig för att tillförsäkra revisionen erfarna föredragande i dessa

kravande mål. Tata ombyten av dessa föredragande skulle härigenom kunna

undvikas. Med hänsyn till nu angivna skäl synes placeringen i 37 löne­

graden av dessa revisionssekreterare böra godtagas, även om placeringen

kan synas i och för sig hög.

Det föreslagna utbytet av hovrätternas ordinarie assessorer mot hovrätts-

rad torutsatter ändringar i rättegångsbalken. Dessa ändringar, som avses

att trada i kraft den 1 januari 1953, torde i annat sammanhang anmälas

av chefen för justitiedepartementet. Det avsedda utbytet av tjänster kan

icke ske forran namnda lagändringar träder i kraft. Liksom hittills skall gi­

vetvis vikariatsersättning icke utgå till extra ordinarie assessor, som tjänst­

gör såsom ledamot av hovrätt.

För tmgsnotanerna vid häradsrätterna föreslås en betydande förbättring

av avlöningsförhållandena, särskilt för dem som är placerade å orter i dvr-

ortsgrupp 4 eller 5. Medan enligt nu gällande bestämmelser tingsnotarie

under en aspiranttid om 6 månader uppbär arvode efter 8 löneldassen å

oneplan 1, ortsgrupp 5, och därefter arvode efter 12 och 17 löneklasserna

under forsta resp. andra tjänstgöringsåret, kommer enligt förslaget tings-

notanerna att placeras i Cg 19 under 1V2 år och därefter flyttas upp i

Sn » JLb,°rtf3ller dock ~ såsom redan nämnts — de särskilda

lönetillägg pa 600 kronor för år, som nu utgår i Västerbottens och Norr­

bottens lan samt i Härjedalens domsaga. Den föreslagna löneförbättringen

11

får ses mot bakgrunden av att en viss överflyttning av arbetsuppgifter från

tingsnotarierna till icke juridiskt utbildad personal agt rum. Med

till den nu förslagna lönesättningen — vilken överensstämmer med den

som kommer amanuenser med juris kandidatexamen i ämbetsverken till del

— synes angeläget att tingsnotariepersonal icke antages i större utsträckning

än som oundgängligen erfordras för de arbetsuppgifter, som fordrar juri­

disk utbildning. Jag förutsätter vidare, att i den mån tjänstebostad ställes

till förfogande för här avsedd tjänsteman hyra för denna i vanlig ordning

erlägges enligt bestämmelserna i statens allmänna avlöningsreglemente och

därtill hörande tilläggsbestämmelser.

Såsom tjänsteförteckningskommittén framhållit, har kommittén vid små

överväganden om lönesättningen för tjänster vid försvarets centrala förvalt­

ningsmyndigheter nödgats bortse från de jämkningar, som kan pakallas

av resultatet av 1946 års militära förvaltningsutrednings förslag. Det ar

beklagligt, att det inte varit möjligt att samordna tjänsteförteckningsrevi-

sionen inom nämnda myndigheter med den väntade omorganisationen av

desamma. I det läge omorganisationsfrågan befinner sig synes det emeller­

tid inte skäligt att undantaga de centrala förvaltningsmyndigheternas per­

sonal från revisionen, särskilt som prövningen av avlöningsvillkoren för

denna personal i samband med budgetbehandlingen präglats av stor åter­

hållsamhet alltsedan tillsättandet av 1946 års militära förvaltningsutre

ning.

I fråga om armé- och mariningenjörkårerna samt flygingenjörspersonalen

innebär kommitténs förslag betydande förbättringar. I anledning harav vi

jag erinra om att stora vakanser föreligger, särskilt inom mariningenjorkå­

ren, och att på grund av omständigheterna vid organiserandet av arméingen-

jörkåren denna delvis rekryterats på ett sätt som icke varit avsett. Jag för­

utsätter därför, att hinder icke skall möta att i den mån så finnes lamp ig

tills vidare hålla vissa av de ifrågavarande tjänsterna vakanta.

För länsarkitekterna föreslås en uppflyttning från Cp 9 till Cp 13. Den

föreslagna löneställningen är ägnad att inge betänkligheter, särskilt med han­

syn till den ur pensionssynpunkt förmånliga anställningsformen. Enlig

vad som upplysts, har emellertid placeringen i Cp 13 ansetts nödvändig med

hänsyn till att länsarkitekttjänsterna hör besättas med arkitekter med er­

farenhet från eu omfattande praktik i enskild tjänst. Förmånerna maste

därför vara sådana, att de ter sig lockande i förhållande till inkomstlaget

för privatpraktiserande arkitekter, särskilt som länsarkitekterna inte utan

Kungl. Maj :ts efter särskild prövning i varje fält lamnade tillstånd må

utom tjänsten utföra uppdrag, som är eller kan bli föremål for lansarki­

tekts handläggning i tjänsten eller kan inverka hinderligt för tjänstgöringen

, jfr SFS 1935: 354, § 8); en regel som givetvis bör gälla även för framtiden.

Räntmästaren vid Uppsala universitets drätselverk skall enligt förslaget

flyttas upp från Ca 33 till Ca 37. Till räntmästaren utgår för närvarande ett

Kungl. Maj:ts proposition nr 2il.

12

särskilt arvode å 6 000 kronor för år från universitetets egendoms- och

skogsforvaltning. Enligt vad som framgår av bilaga A: 75 till överenskom­

melsen den 4 oktober 1952 innefattas nämnda arvode icke i överenskommel-

sen Det torde få ankomma på Kungl. Maj :t att pröva om arvodet skall bi­

behållas och med vilket belopp det i så fall skall utgå.

Placeringen av föreståndaren för armémuseum och föreståndaren för liv-

rustkammaren kan i och för sig synas hög. Med hänsyn till att museidirek-

toren for sjöhistoriska museet enligt beslut av 1952 års riksdag under dess

vårsession på förslag av statsutskottet placerades i 37 lönegraden torde nu

ifrågavarande placeringar få godtagas.

Enligt bilaga A: 91 skall placeringen av rektorstjänsterna vid allmänna

läroverk, högre kommunala skolor, privatläroverk och högre tekniska läro­

verk grunda sig på poängtal beräknade på förhållandena läsåret 1951/52.

. led hansyn härtill torde det få ankomma på Kungl. Maj :t att sedan erfor­

derlig utredning föreligger fördela rektorstjänsterna på de olika avlönings-

grupperna i huvudsak enligt de riktlinjer som anges i nämnda bilaga För­

delningen torde böra fastställas att gälla tills vidare intill utgången av lö­

pande förordnandeperiod för rektorerna eller l. o. in. läsåret 1954/55.

Den personliga lönefyllnad å 500 kronor för år som nu utgår till rektorn

\id statens normalskola bör i detta sammanhang indragas.

Med utgångspunkt från de den 1 april 1952 gällande kompetenskraven

lar lektor st janster na vid de allmänna läroverken enligt överenskommelsen

placerats i 33 lönegraden. Samtidigt uttalas att, om kompetenskraven änd­

ras till att avse allenast licentiatkompetens, lektor skall placeras i 31 löne­

graden. Placeringen i 33 lönegraden skall dock alltjämt gälla för dels lektor

som före ikraftträdandet av ändrade kompetenskrav erhåller ordinarie

lektorstjänst, dels ock den som därefter erhåller sådan tjänst och avlagt

sadant disputationsprov, som enligt den 1 april 1952 gällande bestämmelser

medför behörighet till lektorstjänst vid allmänt läroverk.

Kungl. Maj:t har genom kungörelsen den 4 augusti 1952 (nr 637) angå­

ende ändring i vissa delar av förnyade stadgan den 17 mars 1933 (nr 109 )

ior rikets allmänna läroverk ändrat gällande villkor för behörighet till le-

digforklarad lektorstjänst. Ändringen, som träder i kraft den 1 januari 1953.

innebar, att disputationsprov icke längre utgör behörighetsvillkor för lek-

orstjanst. Med hänsyn härtill bör lektorstjänsterna fr. o. m. den 1 januari

1953 vara placerade i alternativt Ca 33 eller Ca 31, och till vederbörlig per­

sonalförteckning bör fogas en anmärkning, alt lektor skall vara placerad i

Ca 31, därest icke någon av nyss angivna förutsättningar för placering i 33

lönegraden föreligger.

Enligt överenskommelsen skall antalet adjunktstjänster i Ca 27 avpas­

sas så att befordran till sådan tjänst normalt kan ske vid högst 35 års ål-

er. Pa grundval av en inom ecklesiastikdepartementet verkställd utred­

ning får jag föreslå, att antalet ordinarie adjunktstjänster vid de allmänna

läroverken redan nu ökas med 200. Av tekniska skäl kan dock dessa tjäns­

ter icke tillsättas förrän tidigast den 1 juli 1953.

Kungl. Maj:ts proposition nr 2il.

13

Beträffande antalet adjunktstjänster i Ca 29 innehåller överenskommel­ sen, att det skall i huvudsak motsvara behovet av ämneslärartjänster å gym­ nasiet samt i realskolans två högsta klasser, bortsett från rektors- och lek­ tors tjänster samt ämneslärarinnetjänster i Ca 27. Med tillämpning härav beräknas sammanlagt 1 700 adjunktstjänster i Ca 29 skola inrättas under budgetåren 1952/53—1954/55, fördelade med resp. 1 400, 150 och 150 på nämnda budgetår. Härutöver skall 150 extra ordinarie adjunktstjänster i Ce 29 ställas till förfogande för läroverk med särskilt utpräglad lärarbrist. I anslutning till dessa förslag vill jag framhålla angelägenheten av att de or­ dinarie adjunktstjänster na i Ca 29 fördelas på de olika undervisningsan­ stalterna med utgångspunkt från behovet av ämneslärartjänster å gymnasiet samt i realskolans två högsta klasser. Enligt vad jag erfarit, föreligger dock stora praktiska svårigheter att fördela tjänsterna helt efter denna princip vid det första tillsättandet av dessa tjänster. Jag förutsätter emellertid, att alltefter uppkommande vakanser tjänsterna placeras med hänsyn till an­ givna behov och att därvid läroverk med framträdande lärarbrist tillgodoses i första rummet. I detta sammanhang vill jag erinra om att i den mån adjunktstjänster i 29 lönegraden besättes med rektorer dessa tjänster skall föras över stat, varigenom motsvarande antal adjunktstjänster i 29 löne­ graden kan ånyo ledigförklaras.

Extra ordinarie adjunkts- och extra ordinarie ämneslärarinnetjänster i Ce 27 respektive Ce 25 skall enligt förslaget inrättas till så stort antal, att befordran till nämnda grader normalt kan påräknas 3 resp. 4 år efter uppnåendet av slutgraden i reglerad befordringsgång. Tillräckligt material för ett fastställande av angivna antal föreligger inte för närvarande. Det torde få ankomma på skolöverstyrelsen resp. överstyrelsen för yrkesutbild­ ning att utreda denna fråga. När utredningen föreligger, kan Kungl. Maj:t med stöd av gällande bestämmelser fastställa antalet ämneslärarinnetjäns- ter i Ce 25. Kungl. Maj:t torde böra för sig utverka riksdagens bemyndi­ gande att också fastställa antalet adjunktstjänster i Ce 27.

Enligt överenskommelsen skall reglerad befordringsgång anordnas för lä­ rarna i anslutning till av 1950 års lärarutredning föreslagna grunder. Här­ vid skall samtliga under statens allmänna avlöningsreglemente inordnade läroanstalter betraktas som en enhet i tjänstgöringshänseende. Detta inne­ bär bl. a., att lärare i befordringsgången skall under deltagande i praktisk lärarkurs erhålla oavkortad lön, eftersom sådan kurs torde få jämställas med exempelvis de inom kommunikationsverken anordnade kurserna för dessa verks tjänstemän. Enligt nu gällande bestämmelser utgår särskilda arvoden till den som deltar i de praktiska lärarkurscrna med 4 380 kronor för enterminskandidat och 3 550 kronor per termin för tvåterminskandidat.

Vad kommittén i detta sammanhang förordat i fråga om icke-ordinarie lärares rätt till reseersättning och tjänstgöringstraktamente resp. flyttnings- ersättning vid förändring av tjänstgöringsort fordrar ytterligare utredning, innan bestämmelser i ämnet kan utfärdas. Jag vill emellertid eiima om att vad jag nyss nämnt angående lärares rätt att uppbära oavkortad lön un­

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

14

der deltagande i de praktiska lärarkurserna medför, att statligt anställd lä­

rare, som erhållit fast stationering vid viss skola, i princip blir berättigad

till traktamentsersättning, därest lärarkursen är förlagd till annan ort.

Omstationering av lärare synes nämligen inte böra ifrågakomma i dylika

tall. Däremot är lärare vid högre kommunala skolor och vid privatläro­

verk enligt gällande bestämmelser över huvud taget inte berättigade att

uppbära traktamentsersättning. En sådan skillnad i fråga om förmåner

under den praktiska lärarutbildningen synes inte skälig. I anslutning till

ett av lärarutredningen framlagt förslag vill jag i stället förorda att sär­

skilda, för alla ifrågavarande lärare gemensamma bestämmelser utfärdas om

rese- och traktamentsersättning vid deltagande i praktisk lärarkurs. Vad

härvid angår traktamenten synes skäl tala för att de får utgå efter samma

grunder som i propositionen nr 197 till innevarande års riksdag föreslagits

beträffande traktamente till den som vid förflyttning inte kan erhålla famil­

jebostad på den nya tjänstgöringsorten. Detta innebär, att traktamente en­

dast kommer att utgå till den som har eget hushåll, att traktamentet under

de första 3 månaderna kommer att utgå med de belopp som eljest normalt

gäller vid förrättning och att traktamentet därefter nedsättes till det belopp

som gäller för tjänsteman utan eget hushåll fr. o. m. 16 :e dygnet vid för­

rättning på en och samma ort. Det torde få ankomma på Kungl. Maj :t att

utfärda erforderliga föreskrifter.

Arvoden samt rese- och traktamentsersättningar till deltagarna i praktiska

lärarkurser bestrides för närvarande från ett under åttonde huvudtiteln an­

visat förslagsanslag till arvoden åt deltagare i praktiska lärarkurser m. in.

Detta anslag torde lämpligen böra användas till att under innevarande läsår

bestrida kostnaderna för lön samt rese- och traktamentsersättningar till de

lärare som deltager i de praktiska lärarkurserna. Riksdagens medgivande

härtill torde böra utverkas.

Jag vill i detta sammanhang erinra om att lärarutredningen ifrågasatt,

att för lärare inom kallortsområdet de i befordringsgången angivna tids­

perioderna skulle förkortas. En sådan anordning är jag emellertid inte be­

redd att nu tillstyrka. Enligt min mening bör i varje fall erfarenhet av de

övriga förbättringar, som de framlagda förslagen innebär för lärare vid läro­

verk med lärarbrist, avvaktas innan en så speciell åtgärd vidtages.

Beträffande de högre kommunala skolorna och privatläroverken innebär

kommitténs förslag, att antalet ordinarie lärartjänster i Ca 29 och Ca 27

skall efter närmare utredning av skolöverstyrelsen bestämmas av Ivungl.

Maj :t med iakttagande av de grunder, som angivits beträffande de allmänna

läroverken. I samma ordning bör övervägas att ställa ett antal extra ordi­

narie lärartjänster i Ce 29 till förfogande vid högre kommunala skolor med

särskilt utpräglad lärarbrist. Jag vill i anslutning härtill anmärka, att an­

vändningen av timlärarsystem vid ifrågavarande skolor är en organisations­

fråga, som bör avgöras i vanlig ordning.

Tjänsteförteckningskommitténs förslag avser inte lärarna vid enhetssko-

lan. Uppenbart är emellertid, att de förändringar som föreslås för de all­

Kungi. Maj:ts proposition nr 241.

15

männa läroverken även måste medföra vissa ändringar i de för enhetssko-

lan gällande bestämmelserna. På Kungl. Maj :t torde få ankomma att besluta

härom.

Det torde få särskilt framhållas, att de av överenskommelsen berörda lä­

rarorganisationerna förklarat sig vilja medverka till att deras medlemmar,

så länge lärarbristen består, åtager sig övertimtjänstgöring i sådan omfatt­

ning att det lärarbehov, som uppkommer genom den av kommittén föror­

dade nedsättningen i tjänstgöringsskyldigheten, täckes.

Beträffande kommitténs förslag i fråga om lärare vid försvarets läroverk

samt folk- och småskoleseminarierna får jag i tillämpliga delar hänvisa till

vad jag i det föregående anfört beträffande lärarna vid läroverken.

Vid sjöbefälsskolorna skall enligt överenskommelsen antalet adjunkts-

tjänster i Ca 29 i huvudsak motsvara behovet av lärartjänster, bortsett från

rektors- och lektor stjänster, i sjökaptens-, sjöingenjörs-, styrmans- och 2:a

maskinistklasser. Med tillämpning härav bör enligt en inom handelsdeparte­

mentet verkställd utredning 15 adjunktstjänster i Ca 29 inrättas.

För vård- och ekonomipersonalen innebär den träffade uppgörelsen, som

redan nämnts, en anpassning av det statliga löneläget till det vid landstingen

gällande. Såsom framgår av bilaga C har Statstjänarkartellens representan­

ter vid förhandlingarna uttalat, att den omständigheten att kommittén bun­

dit sig vid följ samhet till lönerna vid landstingens sjukhus måste förut­

sätta, att nya förhandlingar upptages i direkt anslutning till kommande för­

handlingar för motsvarande personal vid landstingens och städernas sjuk­

hus och att framtida löneförbättringar kommer att utgå från samma tid­

punkt för den statsanställda personalen som för motsvarande personal vid

landstingen och städerna.

I anslutning härtill vill jag endast framhålla, att den av kommittén efter­

strävade anpassningen framstått som nödvändig för en så rörlig personal­

grupp som vård- och ekonomibiträden.

Vid behandlingen av den i propositionen nr 107 framlagda överenskom­

melsen framhöll statsutskottet, att det i vissa fall förelåg svårigheter att

identifiera tjänster som föreslagits till uppflyttning till högre lönegrad, då

inte alla tjänster av samma slag vid visst verk uppflyttats. Enligt utskottets

mening var det förtjänt av övervägande vid det fortsatta tjänsteförtecknings-

arbetet, om inte åtminstone i vissa fall en närmare precisering kunde ske.

Detta uttalande av statsutskottet har beaktats i de nu föreliggande för-

handlingsöverenskommelserna. Vid genomförandet av de framlagda försla­

gen bör i regel avvikelse inte ske från den angivna lokaliseringen, eftersom

den utgör ett led i förhandlingsöverenskommelserna. I övrigt må framhållas,

att tjänsternas lokalisering skett med utgångspunkt från nu rådande för­

hållanden, vilket givetvis inte utesluter en ändring av lokaliseringen i fram­

liden.

Med anledning av vad tjänsteförteckningskommittén anfört och föreslagit

beträffande tjänstebenämningar för vissa befattningar vill jag framhålla,

att det med hänsyn till den korta tid som stått till förfogande för ärendets

Kungl. Maj:ts proposition nr 2M.

16

beredning icke varit möjligt att i detalj granska kommitténs förslag i dessa

delar. Därest det vid ärendets fortsatta behandling skulle visa sig lämpligt

med vissa jämkningar i fråga om benämningarna, torde det få ankomma på

Kungl. Maj :t att besluta härom.

I förhandlingsöverenskommelserna har intagits vissa särskilda uttalanden

och rekommendationer, som förutsätter ytterligare utredning. Dessa spörs­

mål torde senare få upptagas till prövning.

Försvarets civilförvaltnings förslag, som närmare anges

i bilaga D, innebär beträffande de ifrågavarande personalgrupperna ett full­

följande av det förslag till tjänsteförteckningsrevision, som i propositionen

nr 107 förelädes riksdagen. Jag vill erinra om att de förslag från tjänsteför-

teckningskommittén, som jag i det föregående anmält, i vissa delar, exem­

pelvis i fråga om förste expeditionsvakttjänsterna, också utgör ett fullföl­

jande av den i nämnda proposition framlagda etappen av tjänsteförteck-

ningsievisionen. Med hänsyn härtill anser jag lämpligt att civilförvaltningens

förevarande förslag upptages till behandling i detta sammanhang.

Civilförvaltningens förslag grundar sig på en detaljgranskning av ar­

betsuppgifterna på de olika tjänsterna och innefattas i överenskommelser

med vederbörande personalorganisationer. Jag anser mig böra tillstyrka för­

slagen och föreslår att de underställes riksdagen. De förordade förrådsvakt-

mästarebeställningarna bör dock utbytas mot förrådsförmanstjänster i Ce 13.

Civilförvaltningen har beträffande vissa av tjänsterna ifrågasatt, att deras

löneställning skall ytterligare prövas av tjänsteförteckningskommittén eller

biträdesutredningen. Med anledning härav vill jag erinra om att såväl kom­

mittén som biträdesutredningen nu i huvudsak slutfört sitt arbete beträf­

fande sådan personal vid försvarskrafterna, som avlönas av medel från av-

löningsanslag.

Såsom jag tidigare nämnt, har frågan om löneställningen för tjänstemän­

nen i konjunkturinstitutet, statens sakrevision, statens

organisationsnäinnd, statens lönenämnd och statens av­

talsnämnd beretts i särskild ordning. Härvid har beaktats de principer,

som följts vid den allmänna tjänsteförteckningsrevisionen. De förslag till

ändringar i gällande lönegradsplaceringar och tjänstebenämningar, som jag

därvid funnit mig böra framlägga, har sammanfattats i en tabell, vilken

torde få fogas till statsrådsprotokollet i ärendet såsom

bilaga E.

Beträffande förslagen vill jag endast framhålla, att med hänsyn till det

speciella sätt, på vilket tjänsterna i statens organisationsnämnd, statens löne­

nämnd och statens avtalsnämnd rekryteras, det synes lämpligt att vid dessa

myndigheter införa det system med högst-lönegrader som redan användes vid

statens sakrevision.

De här framlagda förslagen påkallar åtskilliga övergångsanord-

n i n g a r och ikraftträdandebestämmelser. Bl. a. föranledes

ändringar i gällande personalförteckningar. Såsom jag erinrat i propositionen

Kungl. Maj.ts proposition nr 2M.

17

nr 107 har riksdagen på förslag av Kungl. Maj :t i årets statsverksproposi-

tion beslutat, att de personalförteckningar, som riksdagen har fastställt

innan riksdagen har fattat beslut i anledning av bl. a. tjänsteförtecknings-

kommitténs förslag, skall gälla endast i den mån annat inte följer av vad

riksdagen beslutar i samband med behandlingen av nämnda förslag. Hinder

föreligger därför inte att nu genomföra de avsedda ändringarna i personal­

förteckningarna. Detta torde gälla även i de få fall, då tjänsteförtecknings-

kommitténs nu föreliggande förslag innebär ändring i vad riksdagen redan

beslutat i anledning av propositionen nr 107, liksom i de fall, då förslagen

innebär ändring i riksdagens beslut i anledning av propositionerna nr

14 och 146 i fråga om lönegradsplacering för viss biträdespersonal. Riks­

dagens bemyndigande för Kungl. Maj :t att vidtaga erforderliga ändringar

i personalförteckningarna torde böra inhämtas.

Förslagen omfattar ett betydande antal befattningar, för vilka lönegrads-

placeringen hittills har fastställts av Kungl. Maj :t eller av vederbörande

myndighet. Den omständigheten att förslagen underställes riksdagen i dessa

delar avser givetvis inte att ändra hittills gällande ordning. Med hänsyn till

att genomförandet av dessa förslag i stor utsträckning kommer att föranleda

överskridande av de anslag som anvisats för avlönande av icke-ordinarie per­

sonal, synes det emellertid nödvändigt att riksdagen beredes tillfälle att

taga ställning till förslagen. Vad särskilt angår den extra ordinarie perso­

nal, som avlönas från olika sakanslag under fjärde huvudtiteln, vill jag

erinra om att Kungl. Maj :t med stöd av ett av 1948 års riksdag givet be­

myndigande äger inrätta och lönegradsplacera extra ordinarie tjänster jäm­

väl i högre lönegrad än den 24 (numera 25) i fråga om sådan personal.

Samtliga dessa tjänster vid armé-, marin- och flygförvaltningarna under­

ställes i detta sammanhang riksdagens prövning. Vid sådant förhållande

synes anledning inte längre föreligga att behandla dessa tjänster annor­

lunda än exempelvis fortifikationsförvaltningens motsvarande tjänster, vilka

sedan detta verks tillkomst år 1948 underställts riksdagen. Jag lar därför

föreslå, att av tjänsteförteckningsrevisionen berörd personal i lägst löne­

grad Ce 26 vid armé-, marin- och flygförvaltningarna upptages på perso­

nalförteckningarna för dessa myndigheter.

För Kungl. Maj :t bör utverkas bemyndigande att medge de överskridan­

den under budgetåret 1952/53 av maximerade anslag och anslagsposter,

som föranledes av de av mig anmälda förslagen.

De här framlagda förslagen omfattar med några få undantag endast or­

dinarie och extra ordinarie personal. 1 vissa fall kommer emellertid de för

denna personal förordade uppflyttningarna att få till följd uppflyttningar

av extra tjänstemän eller arvodesanställd personal med motsvarande ar­

betsuppgifter. Prövningen av dessa frågor torde, i den mån riksdagens med­

verkan erfordras, i regel få ske i samband med granskningen av myndighe­

ternas anslagsäskanden för nästa budgetår. Om undantagsvis en samtidig

:! liihang till riksdagens protokoll It) 52. 1 samt. Nr 241.

Kungl. Maj:ts proposition nr 24-1.

18

reglering av extra eller arvodesanställd personals löneställning anses böra

komma till stånd, torde det få ankomma på Kungl. Maj :t att pröva dylika

frågor och medge erforderliga överskridanden av begränsade anslag eller

anslagsposter.

I vissa fall innebär förslagen, att samtliga tjänster av samma slag inom

viss lönegrad skall utbytas mot tjänster i en högre lönegrad. I dylika fall

torde såsom regel innehavarna av de lägre tjänsterna kunna förklaras så­

som innehavare av tjänsterna i den nya högre lönegraden. Kungl. Maj :t

bör dock kunna medge undantag från denna regel. Såsom exempel på tjäns­

ter av detta slag, som bör ledigförklaras, kan jag nämna de hovrättsråds-

tjänster, som tillkommer i utbyte mot ordinarie assessorstjänster. I detta

fall bör möjlighet beredas revisionssekreterare in. fl. att söka de nya hov-

rättsrådstjänsterna. De ordinarie assessorer, som av angiven anledning icke

omedelbart vinner befordran till hovrättsrådstjänster, bör föras på över­

gångsstat med placering i 33 lönegraden eller samma lönegrad, som enligt

förslaget skall gälla för extra ordinarie assessorer. Även i andra fall kan det

vara önskvärt att ledigförklara hela grupper av tjänster som flyttas upp.

I de fall, då endast vissa tjänster inom en grupp flyttas upp till högre

lönegrad liksom då alla tjänster flyttas upp men fördelas på två eller flera

högre lönegrader, bör i princip de uppflyttade tjänsterna resp. de tjänster

som icke placeras i den lägsta av de tillämpliga lönegraderna ledigförklaras

och tillsättas i vanlig ordning. Även i dessa fall bör dock Kungl. Maj :t, när

förhållandena så påkallar, kunna medge undantag från skyldigheten att le­

digförklara tjänsterna. Därest Kungl. Maj :t medger, att ansökningsförfa-

rande i vanlig ordning icke skall äga rum, kan det ändock i vissa fall vara

lämpligt att anordna någon form av anmälningsförfarande, genom vilket de

tjänstemän i den lägre lönegraden, som vill komma i fråga för befordran

till den höjda tjänsten eller de höjda tjänsterna, får möjlighet att ge sig

till känna.

Beträffande dessa och de övriga övergångsanordningar, som påkallas vid

förslagens genomförande, torde det — liksom beträffande de förslag som i

propositionen nr 107 förelädes riksdagen -— få ankomma på Kungl. Maj :t

att besluta. Såsom exempel på dylika övergångsanordningar må här näm­

nas bestämmelser om löneklassplacering, förande på övergångsstat av ordi­

narie tjänster som i samband med tillsättning av uppflyttade tjänster kan

bli övertaliga och bibehållande — övergångsvis — av dylika extra ordinarie

tjänster.

De i det föregående framlagda förslagen föranleder också vissa ändringar

i gällande avlöningsreglementen. Dessa ändringar torde jag senare få an­

mäla liksom också de ändringar i gällande pensionsregleinenten, som på­

kallas av förslagen.

De träffade överenskommelserna innehåller ingen bestämmelse om tid­

punkten för genomförandet av förslagen. Emellertid torde jag i detta sam­

manhang få anmäla, att det vid de överläggningar, som föregick återuppta­

gandet av förhandlingarna mellan tjänsteförteckningskommittén och Sve­

Kungi. Maj:ts proposition nr 241.

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

19

riges akademikers centralorganisation, förutsattes att de förslag, som kunde

komma att föreläggas årets riksdag under dess höstsession, såvitt möjligt

skulle genomföras med retroaktiv verkan från och med den 1 juli 1952. På

grund härav har jag upptagit till närmare övervägande, i vilken form och

i vilken utsträckning de kommande besluten bör erhålla retroaktiv verkan.

Med anledning av den av olika omständigheter föranledda förseningen av-

regleringsbreven för innevarande budgetår och med beaktande även av att

en viss retroaktiv verkan inte skulle kunna undvikas beträffande tjänsteför-

teckningskommitténs under hösten framlagda förslag, har tillsättning av

tjänster med retroaktiv verkan från och med den 1 juli 1952 förekommit i

viss utsträckning efter nämnda dag. Ett dylikt förfaringssätt är givetvis for­

mellt sett otillfredsställande och har vidare visat sig förenat med stora prak­

tiska olägenheter. Vad nu föreliggande förslag beträffar tillkommer den

omständigheten att fråga är om ändringar i de från och med den 1 juli 1952

gällande personalförteckningarna. Sådana ändringar synes inte höra ges

retroaktiv verkan. Jag får därför föreslå, att personalförteckningarna änd­

ras från och med den 1 januari 1953. Likaså torde extra ordinarie tjänster,

som skall erhålla höjd löneställning enligt förslagen, icke böra uppflyttas

förrän från och med den 1 januari 1953.

Emellertid bör av skäl som jag nyss anfört de fördelar, som följer av lö-

negradsförändringarna, såvitt möjligt komma tjänstemännen till del räknat

från och med den 1 juli 1952. Med hänsyn härtill får jag föreslå, att enligt

de grunder, som jag närmare anger i det följande, tjänsteman, som under

tiden den 1 juli—den 31 december 1952 innehaft eller med vikariatslön up­

pehållit en från och med den 1 januari 1953 uppflyttad tjänst och bibehålies

vid samma tjänst eller erhåller högre tjänst, får uppbära lön för den tid av

perioden den 1 juli—den 31 december 1952, som han innehaft eller uppe­

hållit tjänsten, samt i fortsättningen placeras och uppflyttas i löneklass (lö-

nerum), som om han samma tid innehaft tjänst i den högre lönegraden.

För den ifrågavarande tiden bör tjänstemannen få uppbära skillnaden

mellan den av honom uppburna lönen och den lön, som skulle ha tillkom­

mit honom, om han uppflyttats i den högre tjänsten redan den 1 juli 1952

eller den senare tidpunkt, då han tillträtt tjänsten, med avdrag i förekom­

mande fall av de vikariatsersättningsbelopp som han uppburit för mycket.

Vid beräkningen av löneskillnaden skall hänsyn tagas till tjänstledighet med

C-avdrag samt sådan tjänstledighet med A- och B-avdrag som omfattar mer

än sammanlagt 60 dagar. I övrigt bör någon retroaktiv reglering av förmå­

nerna inte ske för honom. Detta innebär, att han inte får någon förändring

i rätten till semester och fria sjukdagar och att han inte heller får uppbära

övertidsersättning, traktamentsersättning eller andra dylika förmåner en­

ligt den högre lönegraden för tiden före den 1 januari 1953. I regel skall ej

heller andra förmåner utöver månadslön regleras retroaktivt.

Vad därefter angår förmånerna för den som fullgjort göromålen på den

höjda tjänsten under tiden den 1 juli—den 31 december 1952 utan att er­

hålla tjänsten från och med den 1 januari 1953, synes ersättning motsvaran­

20

de vikariatsersättning böra utbetalas om vederbörande fullgjort göromålen

å tjänsten under mer än 60 dagar. Har den vikarierandes tjänst höjts, bör

ersättningen givetvis beräknas med utgångspunkt från den löneklass, som

blir för honom gällande enligt de grunder som här föreslagits.

I fråga om vissa verksamhetsområden föreligger sådana omständigheter

att någon retroaktiv reglering av förmånerna inte bör medges generellt. Det­

ta gäller länsstyrelserna, som i väsentliga delar omorganiseras från och med

den 1 januari 1953, och skolöverstyrelsen, som omorganiseras från och med

den 1 november 1952.

I de fall, då alla tjänster av visst slag vid ett verk, institution eller mot­

svarande från och med den 1 januari 1953 uppflyttas i en högre lönegrad,

bör regelmässigt de söm avgått med pension under tiden den 1 juli—den 31

december 1952 få komma i åtnjutande av de förhöjda pensionsunderlag, som

följer med den högre lönegradsplaceringen. På samma sätt bör i här avsedda

fall familjepensionsunderlaget höjas, om tjänstinnehavaren avlidit under

nämnda period. Uppflyttas tjänsterna till olika lönegrader, torde frågan om

pensionsunderlagen få bedömas med beaktande av omständigheterna i det

särskilda fallet. Det torde få ankomma på Kungl. Maj :t att efter särskild

prövning medge en förhöjning av pensionsunderlagen. Om förhöjning av

pensionsunderlagen niedges, bör även löneskillnad utgå för den tid fr. o. in.

den 1 juli 1952 vederbörande uppburit lön å tjänsten.

Rörande principerna för de här förordade ikraftträdandebestämmelserna

har vid överläggningar inom civildepartementet enighet uppnåtts med tjäns­

temännens huvudorganisationer.

För vissa personalkategorier har tjänsteförteckningskommittén föresla­

git ändring i nu gällande befordringsgångar eller införande av sådana. Tjäns­

teman, som beröres av dessa förslag, bör få sin placering i vederbörlig be-

fordringsgång fastställd såsom om den varit gällande under hela hans tjänst­

göringstid. Han bör vidare inplaceras i den nya befordringsgången med ver­

kan från och med den 1 juli 1952.

De här framlagda förslagen har beräknats medföra en kostnadsökning för

löner av ungefär 24 miljoner kronor för år. Härtill kommer ökade kostnader

för pensioner, övertidsersättning in. in. Av nyssnämnda belopp belöper en

miljon kronor på de affärsdrivande verken och återstoden på statsförvalt­

ningen i övrigt och statsunderstödd verksamhet. Då de ökade lönekostna­

derna bör komma till uttryck i budgeten i den mån de belasta riksstaten,

bör å riksstaten för innevarande budgetår under tolfte huvudtiteln anvisas

ett särskilt anslag å däremot svarande belopp. Äskande om anslag för än­

damålet synes emellertid lämpligen kunna anstå till 1953 års riksdag.

Av tjänsteförteckningskommitténs arbete återstår nu i fråga om de cent­

rala verken endast lcrigsmaterielverket, försvarets forskningsanstalt och ar­

betsmarknadsstyrelsen. Förhandlingar rörande tjänsterna i dessa verk på­

går för närvarande. Därest dessa förhandlingar inom den närmaste tiden re­

sulterar i överenskommelser, synes hinder icke böra föreligga att proposi-

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

Kungl. Maj.ts proposition nr 241.

21

tion rörande dessa verk framlägges för riksdagen under den nu pågående

höstsessionen.

Under åberopande av vad jag i det föregående anfört hemställer jag, att

Kungl. Maj :t ville föreslå riksdagen att

1) godkänna de i härvid fogade bilagor intagna förslagen

rörande lönegradsplacering för vissa tjänster m. m. samt

2) bemyndiga Kungl. Maj :t att i huvudsaklig överensstäm­

melse med det anförda vidtaga erforderliga åtgärder för för­

slagens genomförande.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter

biträdda hemställan förordnar Hans Kungl. Höghet Re-

genten att proposition av den lydelse, bilaga till detta

protokoll utvisar, skall avlåtas till riksdagen.

Ur proiokollet:

Ingvar Rörs.

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

1*

Bilaga A.

Överenskommelse.

Under förutsättning av Kungl. Maj :ts och riksdagens godkännande ha

1949 års tjänsteförteckningskommitté, å ena sidan, samt Statstjänarkartel-

len, Statstjänstemännens riksförbund, Sveriges akademikers centralorgani­

sation och Tjänstemännens centralorganisation, envar organisation i vad

dess verksamhetsområde angår, å andra sidan, enats om de förslag, som

innefattas i härvid fogade bilagor 1—183.

Stockholm den 4 oktober 1952.

För 1949 års tjänsteförteckningskommitté

Vidar Fahlander

För Statstj änarkartellen

För Statstj änstemännens

riksförbund

I. Werner

Sven Wadenius

För Sveriges akademikers

centralorganisation

J. C. Almquist

För Tjänstemännens

centralorganisation

M. Gustafson

2

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

ANMÄRKNINGAR TILL BILAGORNA.

1. Den i kolumnen Föreslagen lönegrad använda beteckningen of innebär att lönegradsplace-

ringen föreslås skola vara oförändrad.

2. Det förutsättes att prövningen av arbetsledareutredningens förslag kan ge anledning till

omprövning av lönegradsplaceringen för vissa tjänster med arbetsledande uppgifter.

JUSTITIEKANSLERSÄMBETET.

Bil. A: 1.

Nuvarande

Antal

slagen

Anm. ang. tjänstebenämning,

lönegrad

tjänstebenämning

lönegrad

placering etc.

Ca 29

Förste byråsekreterare ....

1

31

Byrådirektör

15

Kansliskrivare......................

1

17

Förste kansliskrivare

RIKSÅKLAGARÄMBETET.

Bil. A: 2.

Nuvarande

Antal

Före-

lönegrad

tjänstebenämning

slagen

lönegrad

placering etc.

Ca 29

Förste byråsekreterare ....

1

of

NEDRE JUSTITIEREVISIONEN.

Bil. A: 3.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

!

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 33

Revisionssekreterare...........

9

37

Föredragande i vattenmål 2, i skif-

tesmål 4, i patentmål 2, i sjörätts-

mål 1

18

of

11

Förste expeditionsvakt . . .

2

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

3

*

Bil. A: 4.

HOVRÄTTERNA.

Nuvarande

Antal

Före-

Anm. ang. tjänstebenämning,

lönegrad

tjänstebenämning

lönegrad

placering etc.

Svea hovrätt.

Ca 32

Assessor..................................

8

37

Hovrättsråd

11

Förste expeditionsvakt ....

1

14

Materialförvaltare

Ce 32

Assessor..................................

20

33

Ce 27

el. 25

Fiskal......................................

Göta hovrätt.

20

of

Den för amanuenser fastställda regle­

rade befordr.gången tillämpas räk­

nat fr. o. m. början av tingstjänst­

göringen; dock att Ge-anställning

erhålles först i 23 lönegraden. För

den som anställts i hovrätten före

den 1 juli 1952 må lönegradspla-

ceringen ej under någon del av be-

fordringsgången understiga den som

skulle ha gällt enligt hittillsvarande

bestämmelser. Ändring förutsättes

f. n. ej beträffande tiden för befor­

dran till Ce 27. Frågan om lönegrads-

placering för fiskal kan upptagas till

ny prövning efter utredning av vissa

organisatoriska förhållanden.

Ca 32

Assessor..................................

3

37

Hovrättsråd

11

Förste expeditionsvakt....

1

12

Ce 32

Assessor..................................

6

33

Ce 27

eL 25

Fiskal.......................................

Hovrätten över Skåne

och Blekinge.

7

of

Se Svea hovrätt

Ca 32

Assessor..................................

3

37

Hovrättsråd

11

Förste expeditionsvakt....

1

12

Ce 32

Assessor..................................

6

33

Ce 27

el. 25

Fiskal......................................

Hovrätten för Västra

Sverige.

7

of

Se Svea hovrätt

Ca 32

Assessor..................................

3

37

Hovrättsråd

11

Förste expeditionsvakt. . . .

1

12

Ce 32

Assessor..................................

6

33

Ce 27

el. 25

Fiskal......................................

7

of

Se Svea hovrätt

4

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 2bl.

Nuvarande

Antal

Före-

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

slagen

lönegrad

Ca 32

Hovrätten för Nedre

Norrland.

Assessor..................................

2

37

Hovrättsråd

Ce 32

Assessor..............................

4

33

Ce 27

Fiskal................................

5

of

Se Svea hovrätt

el. 25

Ca 32

Hovrätten för övre

Norrland.

Assessor..............................

2

37

Hovrättsråd

Ce 32

Assessor................................

4

33

Ce 27

Fiskal.......................................

5

of

Se Svea hovrätt

el.

25 j

1

HÄRADSRÄTTERNA.

Bil. A: 5.

Nuvarande

Antal

Före-

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrac

tjänstebenämning

slagen

lönegrad

Ca 32

Särskild inskrivningsdomare

3

33

Ce 27

el. 25

Tingssekreterare...................

39

of

Frågan om lönegradsplaceringen kan

upptagas till ny prövning efter ut­

redning av vissa organisatoriska för­

hållanden.

Arvode

Tingsnotarié..........................

19, 21

Reglerad befordringsgång lika med

amanuenser, dock att endast Cg-

anställning tillämpas

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

5

*

Bil. A: 6.

FÅNGVÅRDSSTYRELSEN.

Nuvarande

Antal

Före-

Anm. ang. t j änstebenämning,

lönegrad

tj änstebenämning

lönegrad

placering etc.

Ca 11

Förste expeditionsvakt----

1

12

Bil. A: 7.

FÅNGVÅRDSANSTALTERNA.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ce 17

Social kurator......................

3

19

Långholmen, Härianda, Malmö

12

of

14

Socialassistent......................

1

19

Långholmen

13

Socialassistent......................

9

17

6

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

Bil. A: S.

FÖRSVARETS CIVILFÖRVALTNING.

Nuvarande

Före-

1 slagen

lönegrac

Anm. ang. tjänstebenämning,

j

placering etc.

lönegrac

tjänstebenämnlng

Anta

Ca 31

Byrådirektör........................

1

33

Kanslibyrån

29

Förste byråsekreterare . . .

2

31

Byrådirektör. Kanslibyrån

1

of

1

29

F. n. vik. lön; föreslås till ordinarie 1

tjänst

Revisionskommissarie.........

1

31

Byrådirektör. Kontorsföreståndare

med vissa arbetsledande uppgifter i

inom den kamerala revisionen

3

of

27

Förste byråsekreterare ....

1

31

Byrådirektör. Kameralbyrån

2

29

Kanslibyrån

Förste revisor.......................

1

29

Revisionskommissarie. Revisionsbyrån.

undersökn.det.

1

of

Kamrerare.......................

2

29

Förste byråsekreterare. Kanslibyrån,

pensionskontoret 1; kameralbyrån,

bokföringskontoret 1

1

of

25

Byråsekreterare...................

4

27

Förste byråsekreterare. Kanslibyrån 3;

kameralbyrån 1

3

Öl

Kamrerare..................

1

27

Förste byråsekreterare

Revisor..........................

10

27

Förste revisor 9. Kameralbyrån, blan-

kettdet. 1; revisionsbyrån, under-

sökn.det. 1, revisionskontoren 7

Förste byråsekreterare 1. Revisions-

byrån

9

of

18

Registrator............................

1

17

15

Kassör............................

1

of

11

Förste expeditionsvakt....

1

14

Materialförvaltare

10

Expeditionsvakt..................

1

12

Förste expeditionsvakt

1

11

Kanslibiträde. Kanslibyrån

1

11

Förrådsman. Huvudförråd för expens-

materiel

Ce 33

Advokatfiskal.....................

1

37

29

Förste byråsekreterare ....

1

33

Byrådirektör

27

Förste byråsekreterare ....

5

29

Kanslibyrån 1; advokatfiskalskon-

toret 4

2

of

Förste revisor.....................

1

of

25

Byråsekreterare....................

1

27

Förste byråsekreterare. Kanslibyrån

1

of

Kamrerare.............................

1 1

of

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

7

*

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

! lönegrad

tjänstebenämning

j Ce 22

Assistent.................................

1

of

Lönegradsplaceringen skall omprövas

vid nuvarande tjänstinnehavarens

avgång

19

Kontorsskrivare....................

4

of

! u

Förrådsman...........................

1

13

Förrådsförman. Blankettförrådet

10

Expeditionsvakt..................

2

11

Förrådsman. Blankettförrådet

9

Bokbindare............................

1

11

Kanslibiträde. Förestånd. för verifika-

tionssorteringen

1

10

Bokbinderibiträde

: Regi.

1 bef.g.

Amanuens..............................

4

27

Förste byråsekreterare. Kameralbyrån

2; advokatfiskalskontoret 2

FÖRSVARETS SJUKVÅRDSSTYRELSE.

Bil. A: 9.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ga 31

Byrådirektör .............

1

of

11

Förste expeditionsvakt----

1

12

Ce 29

Förste byråsekreterare ....

1

of

23

Hälsovårdsinspektör *'.........

1

25

22

Sjuksköterskeinspektris . . .

1

25

19

Förste desinfektör ........

1

21

Förste hälsovårdsassistent

Kontorsskrivare ....................

1

of

17

Kontorsskrivare...................

2

of

Förste kansliskrivare

Regi.

Amanuens..............................

1

27

Förste byråsekreterare. Kansliet

i bef.g.

Bil. A: 10.

KRIGSMAT ER IELVERKET.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

j lönegrad

tjänstebenämning

| Ce 11

Förste expeditionsvakt ....

1

12

8

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

FORTIFIKATIONSFÖR VALT NINGEN.

Bil. A: 11.

Nuvarande

Före­

slagen

lönegrac

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

lönegrat

tj änstebenämning

Anta

I. Avlöningsanslag.

Ca 31

Byrådirektör.................

1

33

29

Förste byråingenjör el

arkitekt........................

1

31

Byrådirektör

Förste byrå sekreterare ...

1

31

Byrådirektör

Jägmästare........................

1

32

27

Förste byråsekreterare___

1

of

25

Byråingenjör el. arkitekt..

1

of

Byråingenjör

Byråsekreterare...........

1

29

Förste byråsekreterare. Administrativa

byrån, fastighetssekt.

2

27

Förste byråsekreterare. Kasernbyrån,

utredn.sekt. 1; administrativa by-

rån, fastighetssekt. 1

Revisor....................

1

of

11

Förste expeditionsvakt....

1

12

Ce 31

Byrådirektör...................

2

33

Befästningsbyrån, konstrukt.sekt. 1;

kasernbyrån, underhållssekt. 1.

1

of

29

Arkitekt...................

1

31

Byrådirektör

Förste byråingenjör.........

3

31

Byrådirektör. Befästningsbyrån, un-

derhålls- och nyanläggn. sekt. 1;

kasernbyrån, specialsekt. 1; bygg-

nadsbyrån, värmesekt. 1

2

of

Förste byråsekreterare ....

1

31

Byrådirektör

27

Arkitekt.......................

1

29

Förste byråarkitekt

Brandinspektör..................

1

29

Byråingenjör.......................

1

29

Förste byråingenjör. Befästningsbyrån,

forskn.- och försökssekt.

4

of

Byråingenjör el. arkitekt. .

3

of

Byråingenjör el. byråarkitekt

Förste byråsekreterare ....

1

29

25

Byråingenjör.......................

1

27

Kasernbyrån, underhållssekt.

6

of

Byråingenjör el. arkitekt..

1

27

Byråingenjör el. byråarkitekt

24

Byråassistent....................

1

25

22

Ingenjör ............................

7

Se anm.

19

Biträdande ingenjör...........

10

Se anm.

17

Kontorsskrivare...............

1

of

Förste kansliskrivare

15

Tekniker................

1

19

Biträdande ingenjör. Befästningsby-

rån, forskn.- och försökssekt.

3

of

Regi.

Amanuens...............

1

29

Förste byråsekreterare. Administrativa

bef.g.

byrån, kanslisekt.

Kungl. Maj:ts proposition nr 2M.

9

*

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

önegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Regi.

Amanuens...............................

4

27

Förste byråsekreterare. Kasernbyrån,

bef.g.

bostadssekt. 1; administrativa by-

rån, fastighetssekt. 2, kanslisekt. 1

II. Byggnadsanslag.

Ce 31

Byrådirektör..........................

1

of

29

Arkitekt..................................

1

31

Byrådirektör. Byggnadsbyrån, arki-

tekt- och konstrukt.sekt.

Förste byråingenjör...........

2

31

Byrådirektör. Byggnadsbyrån, arki-

tekt- och konstrukt.sekt. 1, väg-

och vattenbyggnadssekt. 1

1

31

överkontrollant. Byggnadsbyrån,

byggnadsdistrikt H2

2

of

Förste byråintendent.........

1

31

Byrådirektör

Överkontrollant...................

2

31

27

Arkitekt..................................

2

29

Förste byråarkitekt. Kasernbyrån, ut-

redningssekt. 1; byggnadsbyrån, ar-

kitekt- och konstrukt.sekt. 1

1

of

Byråarkitekt

Byråingenjör.........................

3

29

Förste byråingenjör. Befästningsbyrån,

underhålls- och nyanläggn.sekt. 1;

byggnadsbyrån, värmesekt. 1, elek-

trosekt. 1

6

of

Till innehavaren av en tjänst, avsedd

för chefen för byggnadsdistrikt Hl,

må utgå vikariatslön i 29 lönegraden.

Kamrerare..............................

1

29

25

Byråingenjör.........................

9

27

Befästningsbyrån: konstrukt.sekt. 1,

bergrumsplanläggn.sekt. 1; bygg-

nadsbyrån: arkitekt- och konstrukt.-

sekt. 2, värmesekt. 2, byggnadsdis-

trikt H2 1, H3 1, H4 1

20

of

Byråingenjör el. arkitekt..

1

27

Byråingenjör el. byråarkitekt. Kasern-

byrån, utredn.sekt.

2

of

Byråingenjör

Byråsekreterare...................

1

27

Förste byråsekreterare

Revisor...................................

1

27

Förste revisor

24

Byggnadskontrollant..........

1

25

Byråingenjör

Byråassistent........................

1

27

Byråintendent

22

Assistent................................

2

23

Förste förrådsförvaltare ..

1

23

Ingenjör..................................

49

Se anm.

Verkmästare..........................

1

Se anm.

21

Verkmästare..........................

1

23

Befästningsbyrån, underhålls- och ny-

anläggn.sekt.

2

of

19

Biträdande ingenjör.........

23

Se anm.

10

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ce 19

Kontorsskrivare...................

6

of

Verkmästare..........................

3

of

17

Ingenjörbiträde....................

6

of

Kontorsskrivare...............

1

19

Byggnadsbyrån, arbetssekt.

1

of

Förste kansliskrivare

16

Förrådsmästare................

1

17

Verkstadsförman.................

1

17

15

Kansliskrivare......................

1

19

Kontorsskrivare. Kasernbyrån, ut-

redn.sekt.

1

17

Förste kansliskrivare. Byggnadsbyrån,

arbetssekt.

Tekniker......................

3

of

14

Förrådsförman....................

1

13

13

Tekniker...........................

1

15

Byggnadsbyrån, arkitekt- och kon-

strukt.sekt.

1

of

11

Tekniskt biträde...............

3

of

Regi.

Amanuens..................

1

27

Förste byråsekreterare. Befästnings-

bef.g.

byrån

Cg 31

Byrådirektör..........................

1

Ce 33

Befästningsbyrån, bergrumsplan-

1

läggn.sekt.

Anmärkning.

Efter utredning av fortifikationsförvaltningen skola nuvarande tjänster på avlöningsanslag

och byggnadsanslag, avsedda för ingenjör (verkmästare) i 22 lönegraden och biträdande

ingenjör i 19 lönegraden, fördelas enligt följande:

17 tjänster såsom byråingenjör......................................... 25 lönegraden

23

»

>

ingenjör.................................................. 23

»

30

»

»

*

....................................................................................................................

21

»

20

»

*

biträdande ingenjör........................... 19

»

Kungl. Maj. ts proposition nr 2b1.

11

*

Bil. A: 12.

ARMÉFÖRVALTNINGEN.

Nuvarande

Antal

lönegrad

tjänstebenämning

A1 S2

Före­

slagen

löne­

grad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

Cp 9

Ca 29

27

25

11

10

Ce 31

29

27

25

Tygavdelningen.

Verkstadsöveringenjör..

Förste byråsekreterare .

Förste byråsekreterare

Revisor............................

Förste expeditionsvakt.

Expeditionsvakt..........

Byrådirektör.................

Förste byråingenjör ...

Byråingenjör .

Byråintendent

Kamrerare ...

Byråingenjör .

11

20

of

of

31

of

12

11

33

of

31

of

29

29

of

of

29

27

27

Med bibehållande av nu utgående ar­

vode jäml. k. br. den 6 maj 1949

Byrådirektör

Byråsekreterare

Förrådsman

Signalmaterielbyrån, radarsekt. 1; kon­

struktionskontoret 1

Byrådirektör. 2:a vapenbyrån, kemiska

sekt. 1; signalmaterielbyrån: ingen-

jörmaterielsekt., konstrukt.det. 1,

specialtekniska sekt., radiodet. 1,

radardet. 1

Förste byråingenjör. l:a vapenbyrån,

specialtekniska sekt., optiska det. 1;

signalmaterielbyrån, specialtekniska

sekt., projekt.det. 1; verkstadsby-

rån, drifttekniska sekt., signalma-

terieldet. 1; konstruktionskontoret,

fordonssekt. 1

Förste byråingenjör. Fordonsbyrån, in­

köpsorg. 1; verkstadsbyrån, drift­

tekniska sekt., org.det. 1, arbets-

studiedet. 1

2:a vapenbyrån, detaljchef

Vapenbyråerna, 7 detalj chefer; for­

donsbyrån: pansarsekt. underhålls-

det. 1, specialtekniska sekt., for-

donselektriska det. 1; signalmateriel­

byrån: trådsekt., elkraftdet. 1, radio­

sekt., fasta nätet 1, radarsekt., re­

servdelar 1; verkstadsbyrån, drift

tekn. sekt., krigsverkstadsdet. 1

konstruktionskontoret, beräknings

i A = Avlöningsanslag. — 2 S = Sakanslag

3 Bihang till riksdagens protokoll 1952. 1 samt. Nr 241.

12

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 2il.

Nuvarande

Antal

A1 S2

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

ingenjör 1; kontrollbyrån, kontroll-

ingenjörer 6

1

35

of

Ce 24

Byråassistent....................

2

27

Byråintendent. Verkstadsbyrån: kol-

lektivavtalsdet. 1, anläggningssekt.,

anskaffningsdet. 1

1

25

21

Bokhållare.........................

1

23

Assistent

17

Kontorsskrivare...............

1

of

Förste kansliskrivare

Regi.

Amanuens........................

2

27

Förste byråsekreterare. Civilbyrån

bef.g.

Intendentur avdelningen.

Ca 25

Byråsekreterare...............

1

of

10

Expeditionsvakt...............

1

12

Förste expeditionsvakt

Ce 31

Byrådirektör.....................

1

33

Kasernutredningsbyrån

27

Byråingenjör.....................

2

29

Förste byråingenjör. Utrustningsbyrån

1; kasernutredningsbyrån 1

Byråintendent..................

2

of

I k. br. den 23 febr. 1951 intagen före-

skrift beträffande framtida prövning

av lönegradsplaceringen för en av

tjänsterna förutsättes ej skola till-

lämpas.

Förste byråsekreterare ..

1

29

24

Byråassistent....................

1

27

Byråintendent. Kasernutredningsby-

rån

1

25

19

Kontorsskrivare...............

1

of

10

Expeditionsvakt...............

1

11

Förrådsman

Regi.

Amanuens..........................

2

27

Förste byråsekreterare. Civilbyråns

bef.g. |

kansli 1, kameraidet. 1

1 A = Avlöningsanslag. — 2 S = Sakanslag.

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

13

*

Bil. A: 13.

MARINFÖRVALTNINGEN.

lönegrad

Nuvarande

tj änstebenämning

Antal

A1 Sa

Före­

slagen

önegrad

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

Ca 30

Förste byråingenjör.........

1

31

Byrådirektör

29

Kamrerare.........................

1

of

27

Förste byråsekreterare ..

1

29

25

Byråsekreterare...............

2

27

Förste byråsekreterare

Revisor...............................

2

i

of

11

Förste expeditionsvakt. .

1

12

10

Expeditionsvakt...............

1

11

Förrådsman

Ce 31

Byrådirektör.....................

3

of

30

Förste byråingenjör........

1

31

Byrådirektör •

;

29

Förste byråingenjör........

1

33

Byrådirektör. Teletekniska byrån

9

31

Byrådirektör. Artilleritekn. byrån 1; <

torpedtekn. byrån 2; teletekniska ■

byrån 2; ubåtsbyrån 1; varvs- och

verkstadsbyrån 3

6

of

)

Förste byråingenjör el.

förste byråsekreterare.

1

of

27

Byråingenjör.....................

7

29

Förste byråingenjör. Artilleribyrån,

skyddsmaterieldet. 1; torpedtekn.

byrån, torpeddet. 1; mintekniska

byrån, mintekn. det. 1; far-

tygsbyrån: beräkningsing. 1, nor-

malie- och materielsekt. 2; elektro-

fartygsbyrån 1

44

of

Förste byråsekreterare .

1

of

25

Byråingenjör.....................

1

5

27

Artilleritekn. byrån, pjästekn. det. 1,

ammunitionstekn. det. 1; projektby-

rån 1; maskinbyrån 2; inspektions-

byrån, mob.sekt. 1

22

of

Förplägnadskonsulent . ..

1

27

Byråintendent

24

Byråassistent....................

1

27

Byråintendent. Intendenturavd., driv-

medelssekt.

2

25

23

Kamrerare.........................

1

of

22

Ingenjör ..............................

1

23

19

Kontorsskrivare...............

3

of

Regi.

Amanuens..........................

1

27

Förste byråsekreterare. Civilbyrån,

bef.g.

1

personalkontoret

A = Avlöningsanslag. —

2

S = Sakanslag.

14

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

Bil. A: 14.

FLYGFÖRVALTNINGEN.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrac

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

A* S2

Ca 27

Kamrerare.........................

1

of

25

Byråsekreterare...............

1

27

Förste byråsekreterare

Revisor...............................

1

of

11

Förste expeditionsvakt ..

1

14

Materialförvaltare

10

Expeditionsvakt...............

1

13

Förrådsförman

Ce 31

Byrådirektör.....................

1

of*

29

Förste byråingenjör.........

1

33

Byrådirektör. Elektriska byrån, radio-

sekt.

8

31

Byrådirektör. Motorbyrån, motortekn.

sekt. III 1; elektriska byrån, kraft-

och instrument, utvecklings- och

labinstrument 1; vapenbyrån: foto-

materiel- och siktessekt. 1, amm.- och

sprängämnessekt. 1; normaliebyrån,

materialsekt. 1; flygfältsbyrån: pro-

jektsekt. 1, anläggningssekt. 1; ro-

botvapenbyrån, assistent till tekn.

chef 1

2 15

of

Förste byråintendent . ..

1

31

Byrådirektör

Förste driftingenjör.........

1

of

27

Byråingenjör.....................

1

31

Byrådirektör. Verkstadsbyrån, central-

sekt.

13

29

Förste byråingenjör. Flygplanbyrån,

projektsekt., hållfasth.det. 1; elekt-

riska byrån: radiosekt. 2, luftbev.-

sekt. 3, kraft- och instrument 2; ro-

botvapenbyrån: projektsekt. 3, mo-

torsekt. 1, styrsekt. 1

1

29

Förste byråintendent. Centralplane-

ringen

39

of

Byråintendent..................

1

29

Förste byråintendent. Flygfältsbyrån

2

29

Förste byråintendent. Normaliebyrån

1; anskaffningsbyrån, sv. inköps-

sekt. 1

2 1

of

Driftingenjör.....................

2

of

Driftintendent..................

1

of

Förste byråsekreterare ..

2

31

Byrådirektör. Personalkontoret 1; ci-

vilbyrån 1, tjg å materielavd.

1

of

A = Avlöningsanslag. — 2 S = Sakanslag.

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

15

*

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

A1 S2

Ce 25

Byråingenjör.....................

1

29

Förste byråingenjör. Elektriska byrån,

luftbev.sekt., länkradiodet.

1

27

Flygfältsbyrån, underbållssekt.

15

27

Flygplanbyrån: utrustn.sekt. 1, kon-

trollsekt. 3; motorbyrån: motortekn.

sekt. 11, assistent 1, drivmedelssekt.

1; verkstadsbyrån, driftsekt., plane-

ringsdet. 1; robotvapenbyrån: kön-

struktionssekt. schemadet. 1, skrov-

det. 1, motorsekt. 1; försökscentra-

len 4

64

of

Driftingenjör.....................

6

of

24

Byråassistent....................

5

27

Byråintendent. Personalkontoret 1;

normaliebyrån 1; anskaffningsby-

rån 3

3

25

22

Assistent.............................

1

25

Byråinspektör

Bokhållare..........................

1

21

Ingenjör..............................

2

23

19

Kontorsskrivare...............

1

of

10

Expeditionsvakt...............

1

12

Förste expeditionsvakt

1

11

Förrådsman

Regi.

Amanuens..........................

1

27

Förste byråsekreterare. Civilbyråns

b ef. g.

kansli

1 A = Avlöningsanslag. — 2 S = Sakanslag.

16

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

Bil. A: 15.

FÖRSVARSSTABEN.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Cp el.

Detaljchef å personalvårds-

2

Ce 29

Tjänstebenämning för den ena tjäns-

Cr 3

avdelningen........................

ten socialvårdsdirektör, för den

andra studierektor. Löneställningen

för socialvårdsdirektören gäller tills

vidare i avvaktan på försvarets per-

sonalbehandlingsutrednings förslag.

Ca 11

Förste expeditionsvakt___

1

12

Ce 29

Förste byråingenjör ............

1

of

. 27

Byråingenjör.........................

1

of

26

Stabsbibliotekarie...............

1

of

Löneställningen omprövas vid nuva-

rande innehavarens avgång.

Stabsredaktör.......................

2

27

25

Aktuarie vid inrikesavdel-

ningen .................................

2

27

Förste aktuarie

22

Assistent vid personalvårds-

avdelningen.......................

1

25

Byråassistent

19

Verkmästare..........................

1

of

15

Fotograf.................................

1

16

13

Fotograf.................................

1

14

Portvakt.................................

2

12

10

Vaktmästare..........................

1

12

Portvakt

8

Tekniskt biträde.................

3

11

Kungl. Maj:ts proposition nr 24-1.

17

*

Bil. A: 16.

ARMÉN.

Nuvarande

Antal

Före-

Anm. ang. tjänstebenämning,

lönegrad

tjänstebenämning

önegrad

placering etc.

Ca 15

A. Staber, förband

etc.

Arméstaben

Kansliskrivare..................

1

17

Förste kansliskrivare

16

Militärområdena m. m.

Skogvaktare......................

1

19

Förste skogvaktare. Järvafältet

16

Fortifikationsbefälhaoarsta-

ben i Boden.

Skogvaktare......................

2

1

17

17

13

Montör................................

1

17

Linjeförman. Extra tjänst för montör

16

Platsbefälet i Karlsborg.

Skogvaktare......................

1

17

i 16 lönegraden indrages.

22

Ingenjörtrupperna.

Ingenjörförrådsförvaltare

5

23

22

Signaltrupperna.

Signalförrådsförvaltare ..

1

23

16

Tygstaten.

Tygskrivare.......................

12

19

22

Fortifikationskåren.

Fortifikationskassör........

3

23

21

Departementsskrivare .. .

1

of

21

Intendenturkåren.

Departementsskrivare ...

2

23

16

Vissa utbildningsanstalter.

Skogvaktare ......................

1

17

Infanteriskjutskolan

Ce 33

Arméstaben.

Studierektor......................

1

of

19

Personalassistent.............

1

of

15

Kansliskrivare..................

1

17

Förste kansliskrivare

25

Tekniker............................

Militärbefälsstaberna.

Driftingenjör.....................

1

5

of

of

17

Desinfektör........................

6

19

Hälsovårdsassistent

16

Skogvaktare......................

1

17

15

Tekniker............................

6

17

Ingenjörbiträde

18

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

Nuvarande

Anta

Före­

slagen

lönegrac

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ce 27

25

Fortifikationsbefälhavarsta-

ben i Boden.

Driftingenjör.....................

Driftingenjör.....................

2

1

of

27

22

Ingenjör ..............................

2

25

Driftingenjör

17

Kontorsskrivare...............

1

of

15

Tekniker............................

1

17

Ingenjörbiträde

16

Staben för Kiruna Jokk­

mokks försvarsområden.

Förrådsmästare................

1

19

Förrådsförvaltare

16

Övriga försvarsområdesstaber.

Förrådsmästare................

2

19

Förrådsförvaltare. Kalix försvarsom-

20

Kavalleriets förband.

Stallföreståndare.............

1

of

rådesstab

16

Pansarförbanden.

Vägförman........................

4

18

16

Artilleriets förband.

Vägförman........................

2

18

16

S ignalregementet.

Radiotelegrafist...............

8

18

Förste radiotelegrafist

Högst

Arméförvaltningens tygavdel­

nings anstalter.

Verkstadschef.......................

2

1

of

Högst

Ce 32

Högst

Verkstadschef.......................

2

33

Högst

Signalverkstäderna i Sundbyberg och

Ce 31

Högst

Verkstadschef.........................

2

1

33

of

Högst

P 4

Lv 2

Ce 29

Högst

Verkstadschef.......................

6

3

31

of

Högst

P 1, A 4 och A 6

Ce 27

Ce 18

Arméförvaltningens intenden-

turavdelnings anstalter.

Faktor.................................

2

1

29

of

19

Tjänsten disponeras av försvarsstaben.

16

Förrådsmästare................

1

17

Tjänsten disponeras av försvarets civil-

12

Bokbinderiföreståndare..

1

of

förvaltning.

Bokbindare. Tjänsten disponeras av

13

Infanteriskjutskolan.

Tekniker............................

1

of

försvarets civilförvaltning.

16

Arméns signalskola.

Radiotelegrafist...............

3

of

11

Tekniskt biträde.............

2

of

25

Kaserningenjörer.

Driftingenjör.....................

7

of 1

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

19

*

Antal

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

Löne­

grad

Tj änstebenämning

enl.

nuv.

stat

enl.

förslag

Ca 33

B. Arméingenjör-

kåren.

Armédirektör av 1. graden

4

7

31

Armédirektör av 2. graden

17

19

30

Armédirektör........................

3

*3

29

Arméingenjör av 1. graden .

22

25

27

Arméingenjör av 2. graden .

9

1

Ce 29

Arméingenjör av 1. graden .

7

37

27

Arméingenjör av 2. graden .

9

Hl

25

Arméingenjör........................

11

311

23

Arméingenjör........................

1

8

22

Arméingenjör........................

9

1

S:a

92

92

1 Beställningarna må icke återbesättas vid inträffande avgång.

2 Beträffande en av dessa tjänster se prop. 1950: 110, s. 54.

3 1 i Ce 27 och 2 i Ce 25 avsedda för kustartilleriförsvaren. Tjänsten i Ce 27 skall vid inträf­

fande avgång återbesättas i Ce 25 (jfr prop. 1951: 110, s. 107).

20*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

MARINEN.

Bil. A: 17.

Nuvarande

Före-

Anm. ang. tjänstebenämning,

j

placering etc.

lönegra d

tjänstebenämning

Anta 1 slagen

lönegrai

Ca 11

A. Staber etc.

Marinstaben.

Förste expeditionsvakt.

1

12

10

Ostkustens marindistrikt.

Expeditionsvakt...............

1

12

Förste expeditionsvakt. Tjänstgör vid

Ce 26

Marinstaben.

Studierektor......................

1

33

Stockholms örlogsvarv, militärtek­

niska avd.

25

Chef för polisdetaljen ...

1

of

Byråinspektör

19

Personalassistent.............

1

of

15

Fotograf.............................

1

19

Faktor

22

Norrlandskustens marindist­

rikt.

Ingenjör.............................

1

23

25

Ostkustens marindistrikt.

Kamrerare.........................

1

27

18

Kassör................................

1

17

17

Kontorsskrivare...............

1

of

Förste kansliskrivare

i

25

Stockholms kustartilleriför­

svar.

Driftingenjör.....................

1

of

22

Assistent............................

1

of

Ang. denna tjänst se k. br. 6/6 1952

16

Skogvaktare......................

1

17

(TSA nr 47)

19

Gotlands marindistrikt.

Kontorsskrivare...............

1

of

Kasernföreståndare

25

Sydkustens marindistrikt.

Kamrerare.........................

1

27

18

Kassör................................

1

17

25

Karlskrona örlogsstalion.

Driftingenjör.....................

1

of

24

Adjunkt..............................

2

29

1 i modersmålet och engelska, 1 i ma-

22

Ingenjör...........................

2

3

27

23

tematik och fysik

Icke-adjunktskompetent lärare hän-

föres till Ce 25

22

Blekinge kustartilleriförsvar.

Ingenjör ..............................

1

23

25

Västkustens marindistrikt.

Kamrerare.......................

1

of

Kungl. Maj:ts proposition nr 24t.

21

*

Nuvarande

lönegrad

tjänstebenämning

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

Göteborgs kustartilleriförsvar.

25

Driftingenjör.....................

1

of

19

Biträdande ingenjör ....

1

of

Sjökrigsskolan.

17

Kontorsskrivare...............

1

of

Förste kansliskrivare. Vid uppkom-

mande ledighet skall frågan om be-

fattningens återbesättande under-

ställas Kungl. Maj:ts prövning (prop.

1948: 209, sid. 112).

15

Kassör.................................

1

of

Marinens väderlekstjänst.

22

Meteorolog.............................

1

1 Regi.

Of 19—Ce 21—Ce 23

19

Meteorolog.............................

4

jbef.g.

1V. år 2 år

Stockholms örlogsvarv

(avlönad från andra an-

slag än avlöningsanslag)

11

Förste expeditionsvakt....

1

12

Marinverkstäderna

Antal

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

Löne­

grad

Tjänstebenämning

enl.

nuv.

stat

enl.

förslag

Ca 33

B. Mariningenjör-

kåren.

Marindirektör av 1. graden.

5

15

31

Marindirektör av 2. graden.

15

15

30

Förste mariningenjör.........

4

29

Mariningenjör av 1. graden.

15

21

27

Mariningenjör av 2. graden.

22

10

S:a

61

61

Vidstående antal tjänster avser skepps-

33

10

byggnadsingenjörer

Marindirektör av 1. graden

31

Specialingenjör av 1. graden

15

*12

Marindirektör av 2. graden

31

el. 30

Specialingenjör av 1. eller 2.

graden .................................

1

30

Specialingenjör av 2. graden

4

Mariningenjör av 1. graden

29

Specialingenjör av 2. graden

12

18

27

Specialingenjör av 3. graden

21

13

Mariningenjör av 2. graden

S:a

53

53

Vidstående antal tjänster avser spe-

1

cialingenjörer

> Vid uppkommande vakans skola tvä beställningar indragas (prop. 1948: 209, s. 98 och 99).

22

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

FLYGVAPNET.

Bil. A 18.

Nuvarande

Anta

Före-

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrac

t j änstebenämning

1 slagen

lönegrac

Ca 10

A. Staber, förbanc

etc.

Flygstaben.

Expeditionsvakt...................

1

11

Cp 9

Personal vid flygvapnet.

Verkstadsöveringenjör,

vid centrala flygverkstä­

der ...............................

3

10

Verkstadsöveringenjör

Ca 29

Förste stabsmeteorolog .

2

31

26

Stabsmeteorolog..........

5

29

Ce 26

Flygstaben.

Studierektor.....................

1

33

25

Stabstrafikledare...........

4

29

23

Förste trafikledare.........

2

29

Stabstrafikledare

19

Personalassistent.............

1

of

18

Förste radiotelegrafist ..

3

of

11

Tekniskt biträde...........

7

of

9

Tekniskt biträde.............

9

11

20

Eskaderstaberna och flygbas-

områdesstaber.

Fältmästare......................

4

22

11

Tekniskt biträde.........

1

of

25

Förbanden.

Driftingenjör.....................

3

of

24

Adjunkt............................

5

29

3 vid F2, 2 vid F5

23

Förste trafikledare.........

2

2

27

27

F2. Icke-adjunktskompetent lärare

hänföres till Ce 25.

F8, F9

22

Trafikledare......................

17

27

Förste trafikledare. 1 vid varje för-

20

Fältmästare......................

40

1

23

22

band utom F8 och F9

19

Förste fotograf.................

1

of

18

Förste radiotelegrafist ..

19

of

17

Kasernföreståndare.........

16

19

16

Förrådsmästare..............

19

17

Radiotelegrafist...............

9

18

Förste radiotelegrafist. 2 vid Fl, 1 vid

15

Fotograf...................... ..

32

4

of

16

envar av F5, F8, F9, F10, Fil, F16

och F18

13

Fotograf.............................

16

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

23*

Nuvarande

Antal

Före-

Anm. ang. tj änstebenämning,

lönegrad

t j änstebenämning

lönegrad

placering etc.

Ce 23

Väderlekstjänsten.

Meteorolog.........................

19

27

22

Meteorolog.........................

19

25

19

Meteorolog........................

24

19

1 Regi.

fbef.g.

Cf 19—Ce 21—Ce 23

D/s år 2 år

16

Meteorologassistent.........

3

of

15

Väderlekstekniker...........

4

of

11

Tekniskt biträde.............

8

of

25

Flygvapnets centrala skolor.

Driftingenjör.....................

2

of

24

Adjunkt..............................

2

27

Icke-adjunktskompetent lärare hän-

17

Kasernföreståndare.........

1

19

föres till Ce 25.

Löne­

grad

Tj änstebenämning

A

enl.

nuv.

stat

ntal

enl.

förslag

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

B. Flygingenjörs-

personal.

Ca 33

Flygdirektör av 1. graden .

4

14

33

Flygdirektör av 1. eller 2.

el. 31

graden ................................

1

31

Flygdirektör av 2. graden .

11

38

31

Flygdirektör av 2. graden

el. 29

eller flygingenjör av 2.

graden .................................

1

30

Flygingenjör av 1. graden .

36

29

Flygingenjör av 2. graden .

36

37

Flygingenjör av 1. graden

27

Flygingenjör av 3. graden .

15

15

Flygingenjör av 2. graden

S:a 104

104

24

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

SJÖKARTEVERKET.

Bil. A: 19.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrac

tjänstebenämning

I. Avlöningar.

Ca 27

Statsgeodet............................

1

29

Statshydrograf......................

3

of

22

Kartograf...............................

2

23

21

Förste gravör.......................

1

of

Kartograf...............................

1

23

Sj ömätningsavd.

2

of

19

Gravör ....................................

5

of

Kartograf...............................

2

21

Sjökortsavd.: originalritn.det. 1, rättel-

se- och reproduktionsdet. 1

2

of

Laborant ................................

1

of

Materialförvaltare................

1

21

Tryckeriförman....................

1

of

11

Ritbiträde..............................

1

15

Förste ritbiträde

1

13

1

of

Ce 19

Gravör....................................

4

of

Kartograf...............................

6

of

17

Instrumentuppbördsman . .

1

19

16

Uppbördsmaskinist.............

1

of

Maskinist

15

Förste arkivbiträde............

1

17

14

Instrumentmakare..............

1

18

Förste instrumentmakare

Laboratoriebiträde..............

1

15

Förste laboratoriebiträde

11

Ritbiträde..............................

3

of

10

Tekniskt biträde.................

2

11

II. Omkostnader.

Ce 10

Tryckeribiträde....................

1

12

Hantverkare

III. Mätnings - och rekogno-

sceringsverksamhet.

Ce 19

Maskinmästare.....................

1

21

14

Radiomontör.........................

1

15

13

Båtsman.................................

1

14

Hantverksförman................

1

14

Maskinist...............................

1

16

10

Maskinist................................

1

14

|

Kungl. Maj:ts proposition nr 211. 25*

Bil. A 20.

KRIGSARKIVET.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen lönegrad

Anm. ang. tj änstebenämning,

lönegrad tj änstebenämning

placering etc.

Ca 29

Förste arkivarie................... 1 31

Expeditionsvakt................... 1 12

Förste expeditionsvakt

Ce 29 Förste arkivarie...................

1 31

Konserveringsbiträde......... 2 11

Regi. bef.g.

Amanuens (arkivarie)......... 1

27

Arkivarie. Administrativa avd.

Bil. A 21.

ARMÉMUSEUM.

Nuvarande

Antal

Före­ slagen lönegrad

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ca 33

Styresman..............................

1

37

Intendent ...............................

1

27

Förste museivakt................

1

12

Vaktmästare..........................

1 12

Hantverkare

Ce 8

Tekniskt biträde.................

1 11

Konserveringsbiträde

Bil. A 22.

FÖRSVARETS SOCIALBYRÅ

Nuvarande

Antal

Före-

Anm. ang. tjänstebenämning,

lönegrad

tjänstebenämning

lönegrad

placering etc.

Ce 19

Assistent.................................

3

21

26*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

FÖRSVARETS LÄROVERK.

Bil. A 23

Nuvarande

Antal

Föreslagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenäm­

ning, placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Cb 13 Rektor....................................

1 Cb 14 + 1 008 kr.

Ca 30 Lektor.....................................

8

avlöningsför-

stärkning = allmänna

26

Adjunkt.................................. 20

läroverken

29

Ce 24,

Eo adjunkt........................... 13

= allmänna

21 10

Vaktmästare.......................... 1

läroverken

11

Kanslibiträde

Anmärkningar.

1. Beträffande inrättande av eo adjunktstjänst i Ce 27 och tillträdande av dylik tjänst, reg­ lerad befordringsgång inom adjunktskarriären samt anställning som extra lärare i vissa fall för lärare utom befordringsgången skola bestämmelserna i fråga om de allmänna läroverken äga motsvarande tillämpning.

2. Den genomsnittliga undervisningsskyldigheten för vecka skall anpassas efter den vid de allmänna läroverken tillämpade, med skäligt beaktande av olikheten i läsårets längd samt lärokursernas koncentration. Den under de allmänna läroverken m. fl. intagna utfästelsen angående åtagande av övertimtjänstgöring i anledning av nedsättning i tjänstgöringsskyl­ digheten skall äga motsvarande tillämpning.

FÖRSVARETS BREVSKOLA.

Bil. A 24.

Nuvarande

Antal

Före­ slagen lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad tj änstebenämning

Ce 24 Civil lärare............................ 1

29

Adjunkt. Moderna språk Adjunkt

2

27

Anmärkning.

Lärare, som icke är behörig till adjunktstjänst vid allmänt läroverk, placeras i lönegrad Ce 25.

GARNISONSSJUKHUSEN.

Bil. A 25.

Nuvarande

Antal

Före­ slagen lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ca 17

Social kurator...................... 1 of

Kungl. Maj:ts proposition nr 211.

27*

Bil A: 26.

MILITÄRAPOTEKET.

Nuvarande

Antal

Före­ slagen lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

j

lönegrad

tjänstebenämning

Ce 18

Kassör.....................................

1 21

;

11 Tekniskt biträde.................

2

13

Tekniker

8 Apoteksbiträde.....................

3

13 Tekniker

2

11

Bil. A: 27.

FÖRSVARETS TANDVÅRD.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ce 12

Tandtekniker........................

6

of

Tandläkarbiträde.................

2 of

Tandsköterska......................

6 of

Bil. A: 28.

CENTRALA VÄRNPLIKTSBYRAN. 4

Nuvarande

Antal

F öre­ slagen lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ce 30

Psykolaborator.....................

1 33

Förste aktuarie....................

1

29

Konsulent..............................

1

27

Byråintendent

Konsulent..............................

1 25

Byråassistent

Psykoassistcnt......................

1 27

in Verkmästare..........................

1 of

Bihang till riksdagens protokoll 1952. 1 samt. Xr 241.

28*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

SOCIALSTYRELSEN.

Bil. A 29.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 15

Kansliskrivare......................

1

19

j

Förste biblioteksassistent. Statistiska

i

byrån

11

Förste expeditionsvakt ....

1

12

Ce 15

Kansliskrivare......................

O

2

17

Förste kansliskrivare. Statistiska by- j

rån, avd. för indexberäkn. och pris- 1

statistik 1; utredningsbyrån, avd.

j

för industrilönestatistik 1

Bil. A 30.

STATENS FATTIGVÅRDS- OCH BARNAVÅRDSKONSULENTER.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ce 26

Fattigvårds- och bama-

vårdskonsulent.................

13

27

Socialvårdskonsulent

Bil. A: 31.

ARBETSDOMSTOLEN.

!

lönegrad

Nuvarande

tjänstebenämning

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

Ce 29

Sekreterare ............................

1

of

ARBETSMARKNADSSTYRELSEN.

Bil. A- 32.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

jlönegrad

I

tjänstebenämning

| Ga 11

Förste expeditionsvakt....

1

12

Kansliet

Kungl. Maj:ts proposition nr

24

/.

29

*

Bil. A: 33.

DEN OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLINGEN.

Nuvarande

Antal

Före-

Anm. ang. tjänstebenämning,

i lönegrad

tjänstebenämning

lönegrad

placering etc.

|

Ca 11 ! ;

Förste expeditionsvakt.... 3

12

Arbctsnämnden i Stockholm 1; läns­

arbetsnämnden i Malmöhus län 1, 1 Göteborgs och Bohus län 1

Bil. A 34.

BOSTADSSTYRELSEN.

Nuvarande

Antal

Före­ slagen lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

lönegrad

tjänstebenämning

placering etc.

Ca 15

Kansliskrivare......................

1 19

Kassör

Förste expeditionsvakt....

1

12

Expeditionsvakt...................

1 12 F. n. Cg 11

Ce 22

Assistent.................................

1 of

Ingenjör ..................................

7

23

Tekn. byrån, byggn.sekt. 2; lånebyrån,

och lägre

Kontorsskrivare....................

13

1

of of

flerfamiljshussekt. 2, enfamiljshus­ sekt. 1; byrån för tekn.-ek. utred­ ningar 2

Registrator............................

1

17 Tjänsten hålles vakant så länge nuv.

I

Kansliskrivare......................

1

19

innehavare av assistenttjänsten i Ce 22 kvarstår i denna befattning. Vid befattningshavarens avgång skall frågan om assistenttjänstens bibe­ hållande omprövas Kontorsskrivare. Kanslibyrån, om-

Ritbiträdc..............................

4

1

17

of

budsmannasektionen Förste kansliskrivare. Kanslibyrån, ka­

merala sekt.: föreståndare för avd. för lånebokföring 1, ombudsmannasektionen, låneövervakning 1; lånebyrån, juridiska sektionen: för­ granskning av ansökningar om lån för flerfamiljshus 1, för en- och tvåfamiljshus 1 Tekniker

M

Materialförvaltare...............

1 17 Assistent

30

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

Bil. A: 35.

LÄNSBOSTADSNÄMNDERNA.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ce 31

Länsbostadsdirektör...........

7

33

29

Länsbostadsdirektör...........

17

31

27

Förste byråingenjör...........

24

of

Ce (Cg)

25

Byråingenjör.........................

2

of

Ce 22

Kassör.....................................

24

25

Kamrerare

Ce (Cg)

21

Ingenjör ..................................

8

23

Ce 19

Ingenjör..................................

3

of

Biträdande ingenjör

Bil. A: 36.

FÖRSÄKRINGSRÅDET.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 30

Assessor..................................

4

32

27

Förste byråsekreterare ....

6

29

25

Byråsekreterare...................

1

27

Förste byråsekreterare

11

Förste expeditions vakt___

1

12

Ce 27

Förste byråsekreterare ....

4

29

Kimgl. Maj.ts proposition nr 241.

31 *

Bil. A: 37.

RIKSFÖRSÄKRINGSANSTALTEN.

Nuvarande

Antal

Före-

----------- —-------------------- ----------------------

Anm. ang. tjänstebenämning,

lönegrad

tjänstebenämning

lönegrad

placering etc.

Ca 21

Förste kontorsskrivare ....

1 25

Aktuarie. Forsäkr.matematiska och

stat. byrån

3

of

6

21

Förste kontorsskrivare. Adm. byrån,

avl.kont. 1; försäkr.matematiska och stat. byrån 1; andra skaderegl.byrån 1; tredje skaderegl.byrån 1; tjärde skaderegl.byrån 2

11

of

18 15

1 19 1 19

Kontorsskrivare. Försäkringsbyrån,

försäkr.avd.

1

17

Förste kansliskrivare. Första skade-

regl.byrån, exp.

Postexpeditionsförestån-

1

of

Förste cxpeditionsvakt-----

1

12

Ce 21

Förste kontorsskrivare ....

9 of

|

7 21

Förste kontorsskrivare. Försäkr.byrån,

försäkr.avd., f. n. vik.lön i Ca 19, 1; första skaderegl.byrån, kansliet 2, avd. I 1, avd. II 2, avd. III 1

1 —19

23

Nuvarande reglerade befordringsgång

för eo kontorsskrivare slopas. Vid direktrekrytering till kontorsskrivartjänst förutsättes i förekommande fall aspirantanställning enl. i allmän­ het gällande grunder skola tillämpas.

i

11 Förste cxpeditionsvakt....

2

12

10 Expeditionsvakt...................

1

11

Bil. A: 3H.

ARBETARSKYDDSSTYRELSEN.

Nuvarande

Antal

Före­ slagen lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

lönegrad

tjänstebenämning

placering etc.

Ca 11

Förste expeditionsvakt . . .

1

12

Ce 15

Kansliskrivare......................

1

19 Kassör

32

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

Bil. A: 39.

PENSIONSSTYRELSEN.

Nuvarande

Antal

Före­ slagen lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 21 Bokhållare............................. Förste kontorsskrivare ....

1 2

of of

------ ---------------------------------------- -

19 Kontorsskrivare....................

7 of

j 18 Kassör.....................................

1

19

i 15 Kansliskrivare......................

2

17

Förste kansliskrivare. Försäkringsby-

råns pensionsavd., avdelningsföreståndarinnor

ii

Förste expeditionsvakt.... 2

12

Ce 15

Kansliskrivare...................... 5

17

Förste kansliskrivare. Kanslibyrån,

biblioteket 1; försäkringsbyrån: pen­ sionsavd., föreståndarinna 1, utbetaln.avd.exp. 1, revisionens granskningsavd. 1, avd. för friv. försäk­ ring 1

Kungl. Maj:ts proposition nr 2il.

33

*

Bil. A: 40.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN.

Nuvarande

Antal

Före-

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 23 1 21

1 27

Intendent

1

23

Förste bokhållare. Förråds- och verk-

1

of

stadsbyrån

2 23

Konstruktionsbyrån, ritkontoret (ställ-

företrädande ritkontorschéf 1, mo­ dellbyggnad 1)

2

of

19 16 15 11

6

21

Ingenjör

2

17

Förste kansliskrivare

1 17

Kassör

Förste expeditionsvakt----

1 12

Byråingenjör. Byggnads- och under-

Ce 23

2

25

hållsbyrån, avd. för arbetsorganisa­ tion

2

of

Högst

Högst

Ce 22 Ce 21 I

12 Ce 23 1 of 1 25

Byråingenjör. Byggnads- och under-

| . . . . hållsbyrån, första byggnadsavd.

10 23

Vägbyrån, landsb.avd. 1; hamnbyrån

i ;

1; byggnads- och underhållsbyrån, första byggnadsavd. 2, andra bygg­ nadsavd. 1, underhållsavd. 1; konstruktionsbyråns första avd. sek­ tion A 1; förråds- och verkstadsbyrån, avd. M2 1, M5 1, upphandlingsavd. 1

10 of

3 21

Förråds- och verkstadsbyrån, avd. M3

11

of

1, upphandlingsavd. 2

3

21

Ingenjör. Vägbyrån, landsbygdsavd. 1,

vägtrafikavd. 1, vägarkivet 1

16

of

Ritare.....................................

3 17

Tekniker

34 *

Kungl. Maj.ts proposition nr 211.

Bil. A: 41.

VÄGFÖRVALTNINGARNA.

Nuvarande

Antal

Före­ slagen lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

[lönegrad

tjänstebenämning

Ca 23

Ingenjör .................................

14

25

21

Bokhållare.............................

10

23

Kontrollör. Län med länsbokstaven

B, F, O (f. n. Ce 23), S, W, X, Y, Z, AC, BD

16

of

20

:

övervägmästare...................

54

23

Provisorisk avlöningsförstärkning in-

dragés

17

Vägmästare...........................

202 20

Vägmästare med eget vägmästarom- 1

råde. Provisorisk avlöningsförstårkning indrages

23 19

Provisorisk avlöningsförstärkning in-

dragés

16 Ritare..................................... ‘ 24

117 Tekniker

15

Vägkassör..............................

12

17

Förste kansliskrivare. Län med läns-

bokstaven C, D, E, F, G, H, L, M, N, R, T, U

11

of

Kansliskrivare

13

Kontorist (tillika vägkassör)

1 15

Kansliskrivare

Ce 21 Ingenjör .................................

54 1 of

19

Kontorsskrivare...................

16 of

17 Vägmästare...........................

92

20 1 Se ovan beträffande ordinarie väg-

49 19

| mästare i motsvarande grader

16

Bromästare...........................

1

of

Förrådsmästare....................

10

19

Kontorsskrivare. Län med länsbok-

staven B, F, O, S, W, X, Y, Z, AC, BD

14

17

Förste kansliskrivare

Ritare.....................................

11 117 Tekniker

12 Maskinist...............................

3

of

Hjulsta bro

1 I avvaktan på resultatet av undersökning rörande personalorganisationen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

35

*

Bil. A: 42.

FALSTERBO KANAL.

Före-

Nuvarande

Antal

Anm. ang. tjänstebenämning,

lönegrad

tjänstebenämning

lönegrad

placering etc.

j Ce 14 Maskinist, tillika förste re­

paratör

1 15

Förste reparatör

12 Maskinist ..............................

4

13

Vakt, tillika biträdande ma­

skinist

1

of

Biträdande maskinist

Vakt .......................................

2

11

Bil. A: 43.

STATENS BILINSPEKTION.

Nuvarande

Antal

Före­ slagen lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

t j änstebenämning

Ca 29

Förste bilinspektör.............

1 31

Stockholm

1 of

Förste bilinspektör.............

1 29

Malmö

6

of

Bilinspektör............................

4 27

Stockholm 2, Göteborg 1, Malmö 1

|

35

of

j Ce 25

Bilinspektör...........................

1

of

Biträdande bilinspektör . . .

17

of

1

Bil. A: 44.

STATENS BILTRAFIKNÄMND.

Nuvarande

Antal

Före­ slagen lönegrad

|

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ce 29

Förste byråsekreterare ....

1

of

Förste byråsekreternre ....

1 29

Taxe- och statistikärenden

1

of

Byråsekreterare...................

1 27

Förste byråsekreterare

Expeditionsvakt...................

1

11

36

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

SVERIGES METEOROLOGISKA OCH

HYDROLOGISKA INSTITUT.

Bil. A: 45.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrac

Anm. ang. tjänstebenämning,

!

placering etc.

lönegrac

tjänstebenämning

I. Verksamheten i allmänhet

a) Avlöningar

Ca 22

Radiokommissarie...............

1

25

18

Förste radiotelegrafist . . ..

1

of

■ • 1

16

Laboratorieassistent...........

1

19

Förste laboratorieassistent

Radiotelegrafist...................

3

of

1

15

Kansliskrivare......................

1

17

Kassör

14

Instrumentmakare...............

1

18

Förste instrumentmakare

11

Förste expeditionsvakt___

1

12

Ce 20

Radioföreståndare...............

1

22

19

Förste meteorologassistent.

4

of

18

Förste radiotelegrafist . . ..

5

of

11

Instrumentmekaniker.........

1

14

Instrumentmakare

Cf 19-

Hydrolog med akad. examen

4

Regi.

Lika med amanuenser

Ce 23

bef.g.

Cl 19-

Meteorolog med akad. exa-

I

Ce 23

men.....................................

7

D:o

D:o

Cf 17-

Hydrolog utan akad. examen

2

25

Ce 23

Regi.

Cf 19—Ce 21—Ce 23

bef.g.

1 år 2 år

Cf 17-

Meteorolog utan akad. exa-

Ce 23

men.............................

5

25

4

Regi.

Lika med hydrolog utan akad. examen !

bef.g.

Ce 16

Hydrologassistent...............

1

of

Laboratorieassistent...........

1

19

Förste laboratorieassistent

1

of

Meteorologassistent.............

2

19

Förste meteorologassistent. Acrologiska !

avd.

9

of

Radiotelegrafist...................

18

of

b) Undersökningar inom

1

hydrologiska byrån

Förste hydrologassistent. Isavd. 1; j

2

19

kontroll- och utredn.avd. 1

19

of

II. Särskilda undersök-

ningar

a) Väderlekstjänst för luft-

farten

Ce 19

Förste meteorologassistent.

5

21

Bromma, Torslanda, Bulltofta, Visby,

Norrköping

2

of

Kungl. Maj:ts proposition nr 24t.

37

*

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

1 Cf 19-

Meteorolog med akad. exa-

I Ce 23

men.....................................

2

Regi.

Lika med amanuenser

I

bef.g.

'

1 Cf 17-

Meteorolog utan akad. exa-

1 Ce 23

men.....................................

6

25

Centrala väderleksavd. 3; aerologiska

avd. 1; flygväderleksavd. 1; biblio-

teket 1

j

10

Regi.

Cf 19 — Ce 21 — Ce 23

bef.g.

1»/, år

2 år

Ce 10

Meteorologassistent.............

7

19

Förste meteorologassistent. Bromma 4;

Torslanda 2; Bulltofta 1

17

of

1

b) Aerologiska stationer

Cf 19-

Meteorolog med akad. exa-

Ce 23

men.....................................

1

Regi.

Lika med amanuenser

bef.g.

Cf 17-

Meteorolog utan akad. exa-

Ce 23

men.....................................

3

25

Bromma, Torslanda, Östersund

Ce 16

Laboratorieassistent............

4

19

Förste laboratorieassistent. Bromma 2;

Torslanda 1; Östersund 1

10

of

38

*

Knngl. Maj:ts proposition nr 2M.

Bil. A: 46.

BYGGNADSSTYRELSEN.

Nuvarande

Anta

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

[lönegrad

tjänstebenämning

I. Byggnadsstyrelsens verk-

!

samhet i allmänhet.

|

j

1 Ca 31

Byrådirektör.........................

5

33

j

29

Förste byråsekreterare ....

1

31

Byrådirektör. Administrativa byrån j

Intendent ...............................

5

31

Byrådirektör. Intendentsbyråns lands- 1

ortsavd. 1; stadsplanebyrån 2; utred-

j

ningsbyråns utredn.avd. 1; kultur- |

historiska bvrån 1

3

of

1

l

Kamrerare.............................

1

of

27

Byråarkitekt/bvråingenjör .

1

29

Intendent. Utredningsbyråns utredn.- j

avd.

i

2

of

Byråingenjör.........................

1

of

Förste byråsekreterare ....

1

31

Byrådirektör. Stadsplanebyrån

1

of

25

Assistent................................

1

27

Byråarkitekt/byråingcnjör. Intcn-

dentsbyrån

Byråsekreterare....................

1

27

Kamrerare

24

Assistent.................................

2

27

Byråarkitekt/byråingenj ör. Inten-

dentsbyråns landsortsavd. 1; kul- i

turhistoriska byrån 1

Byggnadskontrollant..........

2

27

Byråingenjör. Intendentsbyråns Stock- '

holmsavd.

3

25

Byråingenjör

21

Bokhållare.............................

1

of

j

15

Kansliskrivare......................

1

of

Kassör

11

Förste expeditionsvakt....

1

12

I Ce 31

Byrådirektör.........................

1

33

29

Intendent...............................

2

of

1

27

Byråarkitekt/byråingenjör .

1

31

Byrådirektör. Stadsplanebyrån, vatten

|

och avlopp

1

29

Intendent. Kulturhistoriska byrån

1

of

Byråingenjör.........................

1

31

Byrådirektör. Intendentsbyråns utri-

kesavd.

1

29

Intendent. Intendentsbyråns Stock-

holmsavd.

Fastighetskamrerare...........

1

29

25

Bvråsekreterare....................

2

29

Förste byråsekreterare. Administrativa

byrån 1; stadsplanebyrån 1

24

Biträdande arkitekt...........

2

27

Byråarkitekt. Stadsplanebyrån 1: kul-

turhistoriska byrån 1

Kungl. Maj:ts proposition nr

24

/.

39

*

lönegrad

Ce 24

! Ce

Ce 30

29 27

Nuvarande

Antal

Före­

slagen önegrad

1

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

|

tjänstebenämning

Byggnadskontrollant..........

1 25

Byråingenjör

Biträdande arkitekt...........

1 27

Byråarkitekt. Stadsplanebyrån

Byggnadskontrollant..........

1 25

Byråingenjör. Intendentsbyråns j

slottsavd.

Kontrollmätare....................

1

of

Ingenjör

Assistent................................

1

25

Byråingenjör. Intendentsbyråns lands-

ortsavd.

Biträdande arkitekt...........

1

27

Byråarkitekt. Stadsplanebyrån

Ingenjör .................................

1

23

Intendentsbyråns hyresavd.

Biträdande kontrollant ....

1 of

Ingenjör

11. Statens bränslekontrollerande verksamhet.

|

Inspektör ...............................

1 2

27

Byråingenjör.........................

\

23

Ingenjör .................................

3

23

Underinspektör....................

i

of

III. Av byggnadsmedel avlönad personal å byggnads-

styrelsens byggnadsbyrå.

Förste bvråingenjör...........

4 33

Byrådirektör. Entreprenadavd. 1; egen

regiavd. 1; eiektrotekn. avd. 1; värme- och sanitetsavd. 1

1 29

Kostnadsbcräkn.avd.

Förste byråingenjör...........

1 31

Byrådirektör

Byråingenjör/byråarkitekt .

1 31

Byrådirektör. Allmänna avd.

2

29

Förste byråingenjör. Egen regiavd. 1;

konstruktionsavd. 1

5

of

Ivostnadsberäknare.............

1

of

Byråingenjör

Ledningskontrollant...........

1 of

Byråingenjör

Byråsekreterare...................

1 29

Förste byråsekreterare

Revisor och bokhållare . . .

1

of Revisor

Byråingenjör.........................

1 29

Förste byråingenjör. Entreprenadavd.

G 27

Egen regiavd. 1; eiektrotekn. avd. 1;

värme-och sanitetsavd. 1; entreprenadavd. 3

4 25

Ivostnadsberäknare.............

1 27

Byråingenjör. Kostnadsbcräkn.avd.

Ledningskontrollant...........

1 25

Byråingenjör

Målarmästare........................

1 25

Biträdande ingenjör...........

2

25

Byråingenjör. Eiektrotekn. avel. 1; vär-

me- och sanitetsavd. 1

7 of

Kontrollant.........................

2

of Ingenjör

Biträdande ingenjör.........

i

25 Byråingenjör

40

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 2U1.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

'lönegrad

tjänstebenämning

Ce 20

Biträdande ingenjör...........

1

21

Ingenjör

Förrådsförvaltare.................

1

21

Bokhållare

19

Kontorsskrivare...................

1

of

18

Ritare.....................................

1

19

Värme- och sanitetsavd.

15

Kansliskrivare......................

1

19

Kontorsskrivare. Entreprenadavd.

1

17

Förste kansliskrivare. Allmänna avd.

Ce el.

Kontrollant...........................

14

27

4

tjänster i 27 lönegraden; övriga för- 1

| Cg 24

25

delas på 25 och 23 lönegraderna i

; —22

23

efter verkets bestämmande. Tjänste-

benämning i 27 och 25 lönegraden

byråingenjör, i 23 lönegraden in-

genjör

! Regi.

Ingenjör..................................

2

27

Byråingenjör. Konstruktionsavd.

bef.g.

j

IV. Utredningar rörande

lillämnade byggnadsföretag

m. /ra.

j

Ce 24

Biträdande arkitekt...........

1

27

Byrå arkitekt

Bvråarkitekt.........................

1

29

Intendent. Utredningsbyråns utredn.-

avd.

23

Ingenjör .................................

1

25

Byråingenjör. Utredningsbyråns ut- !

redn.avd.

Bil. A: 47.

LÄNS ARKITEKTSORGANISATIONEN.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

j

lönegrad

tjänstebenämning

1 Cp 9

Länsarkitekt..........................

24

Cp 13

1

Ce 29

Biträdande länsarkitekt ...

24

31

27

Assistent................................

6

29

Göteborg, Luleå, Malmö, Umeå, Visby,

Vänersborg

18

of

Högst

Ingenjör..................................

5

27

Göteborg, Luleå, Malmö, Umeå,

Ce 24

Vänersborg

Högst

15

25

i

Kiihgl. Maj:ts proposition nr 241.

41

*

Bil. A: 48.

STATENS VÄGINSTITUT.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

I. Verksamheten i allmänhet.

Ca 32

Avdelningschef......................

3

34

29

Förste avdelningsingenjör .

1

31

Laboratoriechef....................

1

31

Väggeolog..............................

1

31

Förste väggeolog

19

Förste verkmästare.............

1

of

Ce 27

Förste avdelningsingenjör .

1

31

Maskintekniska avd.

1

1

of

Avdelningsingenjör

Väggeolog...............................

1

of

24

Avdelningsingenjör.............

1

27

Ingenjör ..................................

1

25

Avdelningsingenjör

21

Ingenjör ..................................

3

23

Vägavd., kem. lab. 1; geologiska avd. 1;

maskintekniska avd., ritkontoret 1

1

of

19

Ingenjör..................................

1

21

Vägavd.

3

of

16

Instrumentmakare...............

1

18

Förste instrumentmakare

15

Förste laboratoriebiträde ..

1

of

Förste mekaniker................

1

of

Kansliskrivare......................

1

17

Förste kansliskrivare

12

Provberedare........................

1

13

11

Ritbiträde..............................

1

of

II. Verksamhet för särskilda

uppdragsgivares räkning.

Ce 27

Förste avdelningsingenjör .

1

of

Avdelningsingenjör

21

Ingenjör ..................................

2

23

19

Ingenjör ..................................

1

of

Biträdande ingenjör

42

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 2il.

Bil. A: 49.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT.

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

Antal

: lönegrad

tj änstebenämning

Ca 32

Avdelningschef.....................

2

34

Ce 32

Avdelningschef.....................

1

34

27

Statsgeotekniker ..................

2

31

Förste statsgeotekniker

24

Biträdande statsgeotekniker

3

25

Statsgeotekniker

23

Ingenjör..................................

1

25

Avdelningsingenjör

21

Ingenjör ..................................

2

23

Forskningsavd.

1

of

19

Ingenjör ..................................

1

21

Maskintekniska avd.

3

of

18

Kassör.....................................

1

23

Kamrerare

11

Förrådsförman.....................

1

13

8

Laboratoriebiträde..............

1

11

Bil. A: 50.

STATENS ELEKTRISKA INSPEKTION.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 31

Statsinspektör över el. stark-

strömsanläggningar.........

4

33

Överinspektör

27

Förste distriktsingenjör ...

2

of

25

Distriktsingenjör.................

1

27

Förste distriktsingenjör

Ce 27

Förste b vråinspektör.........

1

of

25

Distriktsingenjör.................

1

27

Förste distriktsingenjör

19

Ritare.....................................

1

of

DJURGÅRDSNÄMNDEN.

Bil. A: 51.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ce 21

Ingenjör..................................

9

25

18

Bokhållare..............................

l

19

Kontorsskrivare

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

43

*

KAMMARKOLLEGIET.

Bil. A 52.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 31

Förste advokatfiskal..........

1

37

29

Advokatliskal.......................

1

31

Förste arkivarie..................

2

of

Förste byråsekreterare ....

4

of

25

Byråsekreterare...................

4

27

Förste byråsekreterare

Fiskal......................................

1

29

Advokatliskal

1

27

18

Hegistrator............................

1

17

Förste kansliskrivare

15

Kansliskrivare......................

1

17

Förste kansliskrivare. Bitr. vid arkiv-

utredningar

11

Förste expeditionsvakt ....

1

12

STATSKONTORET.

Bil. A 53.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

t j änstebenämning

Ca 23

Förste tryckeriassistent ...

1

25

18

Registrator............................

1

17

11

Förste expeditionsvakt___

1

12

KAMMARRÄTTEN.

Bil. A 54.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 29

Kammarrättssekreterare...

1

of

27

Förste byråsekreterare ....

2

of

25

Byråsekreterare...................

2

27

Förste byråsekreterare

3

of

11

Förste expeditionsvakt----

1

12

Ce 30

Assessor..................................

14

32

27

Kammarrättsliskal..............

8

of

15

Kansliskrivare......................

1

17

Kassör

1

17

Förste kansliskrivare. För bl. a. A-

diariet

5 Dilxang till riksdagens protokoll 1952. 1 samt. Nr 241.

44

*

Kungi. Maj:ts proposition nr 241.

Bil. A: 55.

STATISTISKA CENTRALBYRÅN.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 18

Registrator............................

1

19

Kontorsskrivare

15

Biblioteksassistent...............

1

17

Förste biblioteksassistent

Kansliskrivare......................

1

19

Kontorsskrivare. Statistisk årsbok

5

17

Förste kansliskrivare. Centrala bil-

registret 1; arbetsledare på statis-

tisk avd. 4

11

Förste expeditionsvakt....

1

12

Ce 15

Kansliskrivare......................

1

17

Förste kansliskrivare. Arbetsledare på

statistisk avd.

Bil. A 56.

RIKSRAKENSKAPSVERKET.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 15

Kansliskrivare......................

3

17

Förste kansliskrivare. Kansliet, kassa-

Ce 22

Revisionsassistent...............

1

of

exp. 1; budgetbyrån 2

Bil. A: 57.

TULLVERKET.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 11

Förste expeditionsvakt ....

1

14

Uppsyningsman. Hos generaltullstyrel-

sen

1

12

Hos generaltullstyrelsen

Kungl. Maj:ts proposition nr

247

.

45

*

KONTROLLSTYRELSEN.

Bil. A: 58.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

lönegrad

t j änstebenämning

placering etc.

Ca 11

Förste expeditionsvakt----

1

12

Ce 23

Assistent................................

1

of

21

Ingenjör .................................

1

of

20

Assistent................................

1

21

15

Kansliskrivare......................

1

17

Förste kansliskrivare. Första byrån,

straffregistret

13

Kontorist...............................

1

15

Assistent. Andra byrån, avd. för ären­

den ang. teknisk sprit m. m.

MYNT- OCH JUSTERINGSVERKET.

Bil. A: 59.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 23

Förste proberare.................

1

of

Ingenjör .................................

1

25

22

Proberare...............................

3

of

19

Gravör.....................................

2

20

18

Kassör, tillika registrator .

1

19

Kontorsskrivare

Ce 22

Ingenjör.................................

1

25

20

Proberare...............................

2

of

19

Kontorsskrivare....................

1

of

13

Kontorist...............................

2

of

Förrådsvaktmästare

11

Laboratorievaktmästare . . .

2

12

SPAR BANKSINSPEKTIONEN.

Bil. A: 60.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 31

liyråinspektör.......................

2

of

Byrådirektör

27

Förste byråsekreterare ....

1

29

10

Expeditionsvakt...................

1

11

Ce 21

Assistent................................

2

of

46

*

Kungl. Maj.ts proposition nr 241.

Bil. A: 61.

RIKSARKIVET.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

1

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 29

Förste arkivarie .................

6

31

26

Arkivarie ..............................

1

29

I byrån

4

27

15

Biblioteksassistent .............

1

19

Förste biblioteksassistent

Kansliskrivare......................

1

17

Kassör

11

Förste expeditionsvakt .. .

1

12

Ce 26

Arkivarie ..............................

2

27

16

Bokbinderilörman .............

1

of

15

Arkivassistent .....................

1

of

11

Bokbindare ..........................

2

12

Fotostatör ............................

1

12

Vetenskapligt utbildat

1

of

Konserveringsbiträde

biträde

Bil. A: 62.

LANDS- OCH LÄNSARKIVEN.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 30

Landsarkivarie.....................

5

33

27

Länsarkivarie........................

2

29

26

Arkivarie................................

5

27

11

Förste expeditionsvakt....

7

12

Ce 26

Arkivarie................................

1

27

12

Bokbindare............................

5

of

11

Bokbindare............................

1

12

Kungl. Maj.ts proposition nr 24J.

47

*

Bil. A: 63.

KUNGL. BIBLIOTEKET.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 29

Förste bibliotekarie ...........

4

31

26

Bibliotekarie ........................

3

29

Svenska tryckavd., utländska tryck-

avd., handskriftsavd.

4

27

15

Kansliskrivare......................

1

19

Kontorsskrivare. Tjänstgör som kassör

och registrator

11

Förste expeditionsvakt ...

2

12

Härav 1 fotograf

Ce 26

Bibliotekarie ........................

2

27

15

Biblioteksassistent .............

1

19

Förste biblioteksassistent. Svenska

tryckavd., sektionen för tryckleve-

rån ser

1

17

Förste biblioteksassistent. Utländska

tryckavd., bindningssektionen

Bokbindare ..........................

1

12

Bil. A: 64.

STIFTS- OCH LANDSBIBLIOTEKEN.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Linköping.

Ca 30

Bibliotekarie.........................

1

33

Landsbibliotekarie

-

Skara.

Ca 29

Bibliotekarie..........................

1

31

Landsbibliotekarie

48

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 2bl.

NATIONALMUSEET.

Bil. A: 65.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

Anm. ang. tj änstebenämning,

lönegrad

t j änstebenämning

lönegrad

placering etc.

Ca 29

Förste intendent ...............

4

31

26

Intendent................................

1

29

Samlingen av modern skulptur och

måleri

1

27

15

Kansliskrivare........................

1

23

Kamrerare

13

Institutionsvaktmästare ..

1

14

11

Förrådsförman.....................

1

12

Institutionsvaktmästare

10

Museivakt..............................

4

11

Biblioteket 1; handtecknings- och gra-

vyravdelningen 3

Ce 26

Intendent ..............................

1

29

Slottssamlingarna och svenska por-

trättarkivet

1

27

21

Bibliotekarie ........................

1

25

Fotograf ................................

1

of

LIVRUSTKAMMAREN.

Bil. A: 66.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

t j änstebenämning

Ca 33

Föreståndare.........................

1

37

26

Intendent ...............................

1

27

11

Förste museivakt................

1

12

Ce 21

Fotograf.................................

1

of

11

Konserveringsbiträde.........

1

of

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET.

Bil. A: 67.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

t j änstebenämning

Ca 26

Museiassistent.......................

9

29

Intendent

21

Förste konservator.............

1

of

19

Konservator..........................

1

of

10

Vaktmästare..........................

5

12

1

of

Ce 26

Museiassistent.......................

3

29

Intendent

10

Vaktmästare..........................

1

12

Kungl. Maj.ts proposition nr 241.

49

*

Bil. A 68.

STATENS ETNOGRAFISKA MUSEUM.

Nuvarande

Före­

slagen

lönegrad

Antal

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämnlng

Ca 26

Museiassistent ......................

1

29

Intendent

Ce 26

Museiassistent ......................

1

29

Intendent

9

Nattvakt ..............................

1

10

Bil. A 69.

DOMKAPITLEN OCH STIFTSNÄMNDERNA.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 31

Stiftssekreterare...................

3

33

30

Stiftssekreterare...................

10

33

27

Stiftskamrerare....................

1

29

25

Stiftsnotarie..........................

6

29

Förste stiftsnotarie. Uppsala, Linkö-

ping, Växjö, Lund, Göteborg, Luleå

7

27

Förste stiftsnotarie

16

Stiftsskogvaktare.................

1

17

Bil. A: 70.

VETENSKAPSAKADEMIEN:

FORSKNINGSINSTITUTET FÖR EXPERIMENTELL FYSIK.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 33 | Laborator..............................

1

34

Personlig tjänst

50*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

RIKSANTIKVARIEÄMBETET OCH STATENS

HISTORISKA MUSEUM.

Bil A: 71.

Nuvarande

Anta

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

I. Riksantikvarieämbetet.

Ca 29

Förste antikvarie................

2

33

Förste bibliotekarie............

1

31

Konservator..........................

1

of

27

Sekreterare ............................

1

31

Byrådirektör

26

Antikvarie..............................

1

29

Byggnadsminnesavd.

1

27

15

Kansliskrivare......................

1

17

Kassör

Första arkivbiträde............

2

of

Förste arkivbiträde

11

Förste expeditionsvakt___

1

12

10

Expeditionsvakt..................

1

12

Bokbindare

Ce 26

Antikvarie..............................

1

29

Fornminnesavd., inventeringsarbeten

2

27

21

Uppmätningstekniker och

fotograf ..............................

1

of

Fotograf

14

Första konserveringsbiträde

1

of

Institutionsvaktmästare

11

Arkivbiträde..........................

2

of

Konserveringsbiträde.........

3

of

II. Statens historiska

museum.

Ca 29

Förste antikvarie................

4

31

26

Antikvarie..............................

3

27

21

Tecknare.................................

1

of

Ce 24

Textilkonservator................

1

27

21

Fotograf..................................

1

of

11

Konservatorsbiträde...........

1

of

III. Riksantikvarieämbetet

och statens historiska

museum.

Ca 26

Museilektor............................

1

29

Ce 26

Tjänsteman...........................

2

27

Tjänstebenämningen bestämmes med

hänsyn till vederbörande tjänst-

innehavares arbetsuppgifter.

Kungl. Maj:ts proposition nr 241

51

*

Bil A: 72.

AKADEMIEN FÖR DE FRIA KONSTERNA

MED KONSTHÖGSKOLAN.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 11

Förste vaktmästare ...........

1

12

Bil A: 73.

MUSIKALISKA AKADEMIEN MED MUSIKHÖGSKOLAN.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

lönegrad

t j änstebenämning

placering etc.

Ca 11

Förste expeditionsvakt ...

2

12

UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET.

Bil. A: 74.

Nuvarande

Antal

Före-

Anm. ang. tjänstebenämning,

lönegrad

tjänstebenämning

lönegrad

placering etc.

Ca 25

Byråsekreterare...................

1

of

Ce 29

Förste byråsekreterare ....

1

of

52

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

Bil. A: 75.

UPPSALA UNIVERSITET.

Nuvarande

Anta

Före­

slagen

lönegrac

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

lönegrac

t j änstebenämning

1. Fakulteterna.

Ca 33

Laborator..............................

13

34

Härav 1 å övergångsstat (personlig

tjänst)

Lärare i fysikalisk diagnos-

tik........................................

1

34

Observatör.............................

2

34

Preceptor ................................

2

34

Prosektor ................................

3

34

11. Biblioteket.

Ca 29

Förste bibliotekarie............

4

31

26

Bibliotekarie..........................

5

29

Svenska tryckavd. 1; utländska tryck-

avd. 2; handskriftsavd. 1; kart- och

planschavd. 1

6

27

11

Förste expeditionsvakt ....

1

14

Uppsyningsman

Expeditionsvakt...................

1

12

Förste expeditionsvakt. Fotograf

Ce 29

Förste bibliotekarie............

1

31

26

Bibliotekarie..........................

3

27

15

Biblioteksassistent...............

2

19

Förste biblioteksassistent. Svenska

tryckavd., katalogisering 1; ut-

ländska tryckavd., katalogisering 1

2

17

Förste biblioteksassistent. Svenska

tryckavd., bytesbyrån 1; utländska

tryckavd., dissertationssamlingen 1

2

of

13

Bokbinderiförnian...............

1

14

11

Bokbindare............................

2

12

III. Vetenskapliga institu-

tutioner och inrättningar.

Ca 29

Förste museiintendent___

2

31

22

Akademiträdgårdsmästare .

1

of

18

Förste instrumentmakare. .

1

of

14

Instrumentmakare...............

1

18

Förste instrumentmakare. Fysiska in-

stitutionen

2

of

Preparator..............................

1

19

Assistent. Medicinsk-kemiska institu-

tionen

Kungl. Maj:ts proposition nr 2M.

*53

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

önegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 13

Institutionsvaktmästare . ..

2

16

Instrumentmakare. Fysiologiska insti-

tutionen 1, kemiska institutionen 1

3

14

Trädgårdsmästare...............

2

16

12

Institutionsvaktmästare ...

1

14

Patologiska institutionen

11

Laboratoriebiträde...............

11

Högst

Ce 13

Trädgårdsförman.................

2

16

Ce 24

Laboratorieintendent..........

i

25

14

Instrumentmakare...............

i

of

13

Institutionsvaktmästare ...

i

19

Assistent. Paleontologiska institutionen

i

18

Förste instrumentmakare. Meteorolo-

giska institutionen

i

16

Instrumentmakare. Zoofysiologiska in-

stitutionen

2

14

12

Institutionsvaktmästare ...

1

14

Fysikalisk-kemiska institutionen

11

Kartbiträde...........................

1

of

Laboratoriebiträde..............

3

14

Institutionsvaktmästare. Fysiska insti-

tutionen 2, kemiska institutionen 1

23

Högst

13

1

12

Institutionsvaktmästare. Hygienisk-

bakteriologiska institutionen

10

Vaktmästare..........................

4

12

Institutionsvaktmästare. Gustavianum

1, mineralogiska institutionen 1,

fysiologiska institutionen 1, ma-

tematiska institutionen 1

IV. Kansliet.

Ga 31

Akademisekreterare.............

1

33

11

Förste expeditionsvakt----

1

12

Ce 29

Sekreterare ............................

1

of

Förste byråsekreterare

Regi.

Amanuens..............................

1

27

Förste byråsekreterare

bef.g.

V. Drätselverket.

Ca 33

Räntmästare.........................

1

37

Frågan om från universitetets egen-

doms-och skogsförvaltning utgående

avlöningsförstärkning å 6 000 kr.

för år har icke prövats i samband

med överenskommelsen om löne-

gradsplaceringen.

29

Akademinotarie och om

budsman..........................

1

31

Akademiombudsman

27

Kamrerare...........................

1

29

25

Andre kamrerare...............

1

of

Kamrerare

15

Kassör..................................

1

of

54

*

Kungl. Maj.ts proposition nr 241.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

t j änstebenämning

VI. Egendoms- och skogs-

förvaltningen.

Ca 30

Fogde ..............................

1

33

Skogsförvaltare.....................

1

33

23

Assistent..........................

2

27

16

Skogvaktare..........................

11

17

Ce 27

Byggnadsingenjör................

1

of

Anmärkningar.

1. Laborator (motsvarande), vilken förestår självständig institution i ämne som ej är vid läro­

sätet företrätt av professor, äger åtnjuta institutionsföreståndararvode med 1 008 kronor

för år.

2. Frågan om inrättande av laboratoriebiträdestjänster i högre lönegrad än 13 kan upptagas

till förnyat övervägande efter verkställd ytterligare utredning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 2bl

55

*

Bil. A: 76.

LUNDS UNIVERSITET.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

önegrad

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

I. Fakulteterna.

Ca 33

Laborator...............................

14

34

Härav 1 å övergångsstat (personlig

tjänst)

Lärare i fysikalisk diagnos-

tik........................................

1

34

Lärare i radioterapi...........

1

34

Lärare i reumatologi.........

1

34

Observatör.............................

1

34

Preceptor ................................

1

34

Prosektor ................................

3

34

II. Biblioteket.

Ca 29

Förste bibliotekarie............

4

31

26

Bibliotekarie..........................

3

29

Svenska tryckavd.; utländska tryck-

avd.; handskriftsavd.

4

27

11

Förste expeditionsvakt----

1

12

Ce 29

Förste bibliotekarie............

1

31

26

Bibliotekarie..........................

2

27

15

Biblioteksassistent...............

1

19

Förste biblioteksassistent. Plansch-

och porträttavd.

3

17

Förste biblioteksassistent. Svenska

tryckavd., tidskrifter; utländska

tryckavd., byte och inköp (2)

2

of

13

Bokbinderiförman...............

1

14

11

Bokbindare............................

2

12

III. Vetenskapliga instilu-

tioner och inrättningar.

Ca 29

Förste museiintendent ....

2

31

20

Akademiträdgårdsmästare .

1

22

Försöksassistent...................

1

of

18

Förste instrumentmakare. .

1

of

14

Instrumentmakare...............

1

of

13

Institutionsvaktmästare . . .

2

16

Instrumentmakare. Kemiska institu-

tionen

1

It

Trädgårdsmästare................

1

16

56

*

Kungl. Maj. ts proposition nr 241.

Nuvarande

Anta

Före-

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

slagen

lönegrac

Ca 12

Institutionsvaktmästare ...

4

14

1 vid vardera av astronomiska, fysiska,

patologiska och zoologiska institu­

tionerna. Det nu utgående personli­

ga lönetillägget till Innehavaren av

tjänsten vid astronomiska institu­

tionen indrages. Tjänstens lönegrads-

placering omprövas vid nuvarande

innehavarens avgång.

11

Kartbiträde...........................

Laboratoriebiträde...............

Trädgårdsförman.................

1

13

2

of

Högst

Ce 13

14

Ce 29

Förste museiintendent . ..

1

31

14

Instrumentmakare...............

1

of

13

Institutionsvaktmästare ...

1

2

18

14

Förste instrumentmakare. Fysiologiska

inst.

11

Laboratoriebiträde..............

IV. Kansliet och

räntekammaren.

22

Högst

13

Ca 32

31

Räntmästare.........................

Akademisekreterare, tillika

1

33

ombudsman.......................

1

33

Akademisekreterare

27

Kamrerare..............................

1

of

Ce 29

Sekreterare ............................

1

of

Förste byråsekreterare

15

Kassör.....................................

1

17

Regi.

bef.g.

Amanuens..............................

1

27

Förste byråsekreterare

Anmärkningar.

1. Laborator (motsvarande), vilken förestår självständig institution i ämne som ej är vid

lärosätet företrätt av professor, äger åtnjuta institutionsföreståndararvode med 1 008 kr.

för år.

2. Frågan om inrättande av laboratoriebiträdestjänster i högre lönegrad än 13 kan uppta­

gas till förnyat övervägande efter verkställd ytterligare utredning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

57

*

EU. A: 77.

KAROLINSKA MEDIKO-KIRURGISKA INSTITUTET.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

önegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 33

Laborator..............................

12

34

Prosektor ................................

4

34

31

överbibliotekarie.................

1

37

29

Intendent ...............................

1

of

19

Kontorsskrivare....................

1

of

14

Instrumentmakare...............

1

18

Förste instrumentmakare

13

Institutionsvaktmästare ...

1

16

Instrumentmakare. Fysiologiska insti-

tu'ionen

12

Institutionsvaktmästare ...

1

14

Preparator. Rättsmedicinska institu-

tio nen

11

Förste expeditionsvakt ....

1

12

Biblioteket

Laboratoriebiträde...............

12

Högst

Ce 13

10

Expeditionsvakt...................

1

11

Kansliet

Ce 20

Försöksassistent...................

3

of

18

Förste instrumentmakare. .

1

of

15

Kassör.....................................

1

17

13

Institutionsvaktmästare . ..

3

14

11

Laboratoriebiträde...............

37

Högst

13

10

Eldare.....................................

2

12

Hantverkare

Anmärkningar.

1. Laborator (motsvarande), vilken förestår självständig institution i ämne som ej ar vid

lärosätet företrätt av professor, äger åtnjuta institutionsföreståndararvode med 1 008 kronor

per år.

2. Frågan om inrättande av laboratoriebiträdestjänster i högre lönegrad än 13 kan upptagas

till förnyat övervägande efter verkställd ytterligare utredning.

58

*

Kungl. Maj.ts proposition nr 241.

Bil. A: 78.

MEDICINSKA HÖGSKOLAN I GÖTEBORG.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 33

Laborator...............

5

34

Prosektor ...................

3

34

Ce 14

Instrumentmakare........

1

18

Förste instrumentmakare. Histologiska

institutionen

1

16

Fysiologiska institutionen

11

Laboratoriebiträde___

14

Högst

13

Anmärkning.

Fr*nw- °m mrattande av *aboratoriebiträdestjänster i högre lönegrad än 13 kan upptagas

tiU förnyat övervägande efter verkställd ytterligare utredning.

Ktingl. Maj:ts proposition nr 2il.

59

*

Bil. A: 79.

STOCKHOLMS HÖGSKOLA.

Nuvarande

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

lönegrad

t j änstebenämning

placering etc.

Ce 27

I. Biblioteken.

Bibliotekarie..........................

1

29

15

Biblioteksassistent...............

1

17

Förste biblioteksassistent

Ca 33

II. Matemalisk-natur-

vetenskapliga avdelningen.

Laborator..............................

5

34

Härav två på övergångsstat (person-

Ce 14

Instrumentmakare...............

2

16

liga tjänster).

13

Institutionsvaktmästare ...

2

14

12

Institutionsvaktmästare ...

4

14

Institutionen för organisk kemi och

11

Kartbiträde...........................

2

of

biokemi 1, botaniska institutionen 1,

Wenner-Grensinstitutet 2

10

Laboratoriebiträde...............

Vaktmästare..........................

6

1

Högst

13

12

Institutionsvaktmästare. Geografiska

Ce 30

III. Kansliet och kassaför­

valtningen.

Kamrerare..............................

1

31

institutionen

Högskoleintendent

Sekreterare............................

1

31

Högskolesekreterare

27

Biträdande sekreterare ....

1

of

Förste byråsekreterare

25

Biträdande kamrerare . . ..

1

of

Kamrerare

19

Bokhållare.............................

1

of

Kontorsskrivare

15

Kassör.....................................

1

17

11

Förste expeditionsvakt . . .

1

12

Ce 11

/V. Ekonomi personal.

Förste expeditionsvakt ....

1

12

Anmärkning.

Frågan om inrättande av laboratoriebiträdestjänster i högre lönegrad än 13 kan upptagas

till förnyat övervägande efter verkställd ytterligare utredning.

(i It i han g till riksdagens protokoll 1952. 1 samt. Nr 241.

60

*

Kungl. Maj.ts proposition nr 241.

Bil. A: 80.

GÖTEBORGS HÖGSKOLA.

Nuvarande

Före­

slagen

lönegrad

Antal

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 33

Laborator..............................

1

34

Preceptor ..............................

3

34

Ce 25

Kamrerare ............................

1

27

Anmärkning.

Laborator (motsvarande), vilken förestår självständig institution i ämne som ej är vid läro­

sätet företrätt av professor, äger åtnjuta institutionsföreståndararvode med 1.008 kronor för år.

Bil. A: 81.

TANDLÄKARHÖGSKOLAN I STOCKHOLM.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

I. Tandläkarhögskolan.

Ca 33

Laborator..............................

7

34

27

Intendent ...............................

1

of

20

Tandtekniker........................

1

of

14

Verkmästare..........................

1

16

11

Avdelningstandsköterska ..

4

13

Laboratoriebiträde..............

1

12

Hantverkare

10

Kontrollbiträde....................

4

of

Tandsköterska......................

21

of

Ce 20

Tandtekniker........................

1

of

18

Tandtekniker........................

3

of

14

Instrumentmakare...............

1

16

11

Kliniskt biträde...................

1

13

Laboratoriebiträde..............

5

Högst

13

Preparatris............................

2

14

Preparator

10

Tekniskt biträde.................

9

11

Laboratoriebiträde

II. Tandteknikerskolan.

Ce 22

Chefstekniker........................

1

of

10

Tekniskt biträde.................

1

11

Laboratoriebiträde

III. Tandsköterskeskolan.

Ce 15

Instruktionssköterska.........

1

17

Anmärkningar.

1. Laborator, vilken förestår självständig institution i ämne som ej är vid lärosätet företrätt

av professor, äger åtnjuta institutionsföreståndararvode med 1 008 kronor för år.

2. Frågan om inrättande av laboratoriebiträdestjänster i högre lönegrad än 13 kan upptagas

till förnyat övervägande efter ytterligare utredning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

61

*

Bil. A:

82

.

TANDLÄKARHÖGSKOLAN I MALMÖ.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

I. Tandläkarhögskolan.

Ca 33

Laborator..............................

7

34

27

Intendent ...............................

1

of

Ce 20

Tandtekniker........................

2

of

18

Tandtekniker........................

2

of

14

Instrumentmakare...............

1

16

Verkmästare..........................

1

16

11

Avdelningstandsköterska ..

5

13

Laboratoriebiträde...............

7

Högst

13

Preparatris............................

2

14

Preparator

10

Kontrollbiträde....................

4

of

Tandsköterska......................

32

of

Tekniskt biträde.................

11

11

Laboratoriebiträde

II. Tandteknikerskolan.

Ce 22

Chefstekniker........................

1

of

10

Tekniskt biträde.................

1

11

Laboratoriebiträde

III. Tandsköterskeskolan.

Ce 15

Instruktionssköterska.........

1

17

Anmärkningar.

1. Laborator, vilken förestår självständig institution i ämne som ej är vid lärosätet företrätt

av professor, äger åtnjuta institutionsföreståndararvode med 1 008 kronor för år.

2. Frågan om inrättande av laboratoriebiträdestjänster i högre lönegrad än 13 kan upptagas

till förnyat övervägande efter ytterligare utredning.

Bil. A: 83.

RASBIOLOGISKA INSTITUTET.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

lönegrad

tjänstebenämning

placering etc.

Ce 24

Aktuarie.................................

i

25

62*

Kungl. Maj.ts proposition nr 241.

Bil. A: 84.

FARMACEVTISKA INSTITUTET.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

t j änstebenämning

Ca 12

Institutionsvaktmästare ...

1

14

Ce 30

Lektor .....................................

1

33

27

Laborator..............................

4

31

11

Tekniskt biträde.................

2

of

ORT NAMNSKOMMISSIONEN.

Bil. A: 85.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ce 29

1

31

26

Arkivarie ..............................

2

27

LANDSMÅLSARKIVEN.

Bil. A: 86.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ce 29

Uppsala

Förste arkivarie .................

4

31

26

Arkivarie ..............................

2

27

Ce 31

Lund

Arkivchef................................

1

33

26

Arkivarie ..............................

i

27

Kungl. Maj.ts proposition nr 2il.

63*

Bil. A: 87.

INSTITUTEN FÖR SOCIALPOLITISK OCH

KOMMUNAL UTBILDNING OCH FORSKNING.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

lönegrad

tjänstebenämning

placering etc.

Ca 30

Socialinstitulet i

Stockholm

Lärare.....................................

2

33

Ce 29

Lärare.....................................

1

of

26

Bibliotekarie..........................

1

29

20

Biträdande lärare...............

2

25

Expeditionsföreståndare .. .

1

21

Förste kontorsskrivare

13

Kontorist................................

1

15

Biblioteksassistent

Ca 30

Socialinstitutet i

Göteborg

Lärare.....................................

2

33

Ce 29

Lärare.....................................

1

of

Ca 30

Sydsvenska

socialinstitutet

Lärare.....................................

2

33

Ce 29

Lärare.....................................

1

of

64

*

Kungl. Maj.ts proposition nr 241.

Bil. A: 88.

TEKNISKA HÖGSKOLAN I STOCKHOLM.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ca 33

Laborator...............................

4

34

31

Överbibliotekarie.................

1

37

30

Högskoleintendent...............

1

31

Högskolesekreterare............

1

31

29

Förste bibliotekarie............

1

31

26

Bibliotekarie..........................

2

27

15

Biblioteksassistent...............

1

17

Förste biblioteksassistent

Kansliskrivare......................

1

17

Förste kansliskrivare

Kassör.....................................

1

17

14

Instrumentmakare...............

1

16

13

Institutionsvaktmästare ...

1

18

Förste instrumentmakare. Institu-

tionen för elektronik

1

16

Instrumentmakare. Institutionen för

flygteknik

10

14

12

Hantverkare..........................

1

14

Institutionsvaktmästare. Snickeriverk-

staden

Institutionsvaktmästare ...

3

14

Institutionerna för teknisk hydrome-

kanik 1, fotografi 1, maskinele-

ment I 1

11

Förste expeditionsvakt....

1

13

Kontorist. Post-, gods- och upplys-

ningsexpeditionen

1

12

Biblioteket

10

Expeditionsvakt...................

1

11

Tjänstgör i lokalerna vid Valhalla-

vägen

Ce 26

Bibliotekarie..........................

1

27

15

Biblioteksassistent...............

1

17

Förste biblioteksassistent

13

Institutionsvaktmästare ...

5

14

12

Institutionsvaktmästare ...

5

14

Institutionerna för järnets bearbetning

1, förbränningsmotorer 1, kylteknik

1, elektrisk anläggningsteknik 1,

mekaniska verkstaden 1

11

Bokbindare............................

1

12

Reproduktionsfotograf ....

1

of

10

Gårdskarl, tillika parkskö-

tare......................................

1

12

Vaktmästare

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

65

*

Bil. A: 89.

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ca 33

Laborator..............................

2

34

31

Överbibliotekarie.................

1

37

29

Förste bibliotekarie............

1

31

26

Bibliotekarie..........................

1

27

25

Kamrerare..............................

1

29

Högskoleintendent

15

Kassör.....................................

1

17

13

Institutionsvaktmästare ...

2

18

Förste instrumentmakare. Institutio-

nerna för fysik o. elektronik

1

14

12

Institutionsvaktmästare ...

1

14

Institutionen för organisk kemi

11

Förste expeditionsvakt----

1

12

Ce 33

Observatör.............................

1

34

27

Högskolesekreterare............

1

29

26

Bibliotekarie..........................

1

27

15

Biblioteksassistent...............

1

17

Förste biblioteksassistent

14

Instrumentmakare.......... ....

1

of

13

Institutionsvaktmästare ...

1

16

Instrumentmakare. Institutionen för

elektrisk mätteknik

3

14

12

Institutionsvaktmästare ...

5

14

Institutionerna för maskinteknik 1,

teleteknik 1, teoretisk kemi 1, tek-

nisk kemi 1, geologi och mineralo-

g> 1

66

*

Kungl. Maj.ts proposition nr 2i1.

Bil. A: 90.

SKOLÖVERSTYRELSEN.

Nuvarande

Anta

Före­

slagen

lönegrac

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrat

tjänstebenämning

Cp 7

Arkitekt.............................

1

Cp 10

Ga 31

Byrådirektör..........................

2

33

30

Förste gymnastikkonsulent.

1

31

29

Förste aktuarie.....................

1

31

Byrådirektör

Förste byråsekreterare . . ..

5

of

27

Förste byråsekreterare . . . .

3

29

Organisationsavd. 1, administrativa

avd. 1, folkbildningsroteln 1

2

of

26

Bibliotekskonsulent.............

1

29

Gymnastikkonsulent...........

1

27

Konsulent lör allmän folk-

bildning...................

1

29

Konsulent

25

Aktuarie.........................

1

27

Förste aktuarie

Byråsekreterare....................

1

29

Förste byråsekreterare. Organisations-

avd.

8

27

Förste byråsekreterare

6

of

23

Kamrerare..............................

1

25

Revisor

18

Registrator............................

1

19

15

Kansliskrivare......................

1

17

Förste kansliskrivare. Undervisnings-

avd.

Kassör.....................................

1

17

14

Materialförvaltare................

1

of

11

Förste expeditionsvakt ....

1

12

Ce 31

Byrådirektör..........................

4

33

Skolpsykolog..........................

1

33

29

Biträdande arkitekt...........

1

31

Arkitekt

Förste byråsekreterare ....

2

of

27

Biträdande arkitekt...........

1

of

Förste byråsekreterare ....

2

of

26

Bibliotekskonsulent.............

1

27

Konsulent för allmän folk-

bildning...............................

1

29

Konsulent

Förste konsulent för hem-

kunskap och skolmåltids-

verksamhet........................

1

31

Förste konsulent

Konsulent i teckning.........

1

29

Konsulent

Konsulent i manlig slöjd..

1

29

Konsulent

Konsulent i kvinnlig slöjd.

1

29

Konsulent

24

Konsulent för hemkunskap

och skolmåltidsverksam-

het.................................

1

27

Konsulent

22

Ingenjör ..................................

1

23

10

Expeditionsvakt...................

1

11

Kanslibiträde

Kungl. Maj.ts proposition nr 241.

67*

Bil. A: 91.

DE ALLMÄNNA LÄROVERKEN M. FL.

I. REKTORERS LÖNEGRADSPLACERING M. M.

Poängtal

Nuv.

avlön.-

Nuv.

löne-

Före­

slagen

Föreslagen lönegrad

grupp

grad

grupp

A.

Högre allmänna läro-

—35

I

Cb 10

I

Cb 13

verk samt privatläroverk

35,5—46

I, II

Cb 11

II

Cb 14

av motsvarande slag

46,5—63

II, III

Cb 12

III

Cb 14 + 504 kr. avlö-

ningsförstärkning

63,5—

III, IV Cb 13

IV

Cb 14 + 1 008 kr. av-

löningsförstärkning

B. Realskolor

—u

I

Cb 7

II

Cb 9

11,5—18

II

Cb 8

III

Cb 10

18,5—35,5

III

Cb 9

IV

Cb 11

36 —47 1

V

Cb 12

47,5—

|

IV

Cb 10

VI

Cb 13

C. Högre kommunala sko-

—11

III

Cb 6

II

Cb 9

lor (utom högre folksko- 11,5—18

IV

Cb 7

III

Cb 10

lor) samt privatläroverk

18,5—35,5

V

Cb 8

IV

Cb 11

av motsvarande slag

36 —47

VI

Cb 9

V

Cb 12

47,5—

VII

Cb 10

VI

Cb 13

D. Högre folkskolor

— 8

I

Cb 2

I

Cb 8

9 —11

II

Cb 3

II

Cb 9

11,5—

in

Cb 4

III

Cb 10

E.

Högre tekniska läroverk

i

Cb 11

II

Cb 14

ii

Cb 12

III

Cb 14 + 504 kr. avlö-

ningsförstärkning

in

Cb 13

IV

Cb 14 + 1 008 kr. av-

löningsförstärkning

Anmärkningar.

1. Avlöningsgruppernas numrering omlägges på sätt av ovanstående framgår. Avlöningsgrupp I

under A. skall upptagas i tjänsteförteckningen endast i fråga om privatläroverk.

2. Vid skolor under B., C. och D. ovan avser lönegradsplaceringen rektor med behörighet till

adjunktstjänst. Rektor med lägre kompetens placeras i lönegrad som med två nummer under­

stiger den föreslagna inom vederbörande avlöningsgrupp. Nuvarande rektor vid realskola

utan adjunktsbehörighet skall, så länge han innehar rektorstjänst vid sådan skola, i lönc-

hänseende jämställas med adjunktsbehörig rektor.

3. Rektorstjänstemas under A.—D. placering i avlöningsgrupper och lönegrader skall grunda

sig på poängtal beräknade på förhållandena läsåret 1951/52.

4. Åtgärder skola vidtagas för ordnande av biträdesorganisationen på rektorsexpeditionerna.

5. Pensionsunderlaget för rektorstjänst skall regleras med hänsyn till den ändrade löneställ-

ningen.

II. LÄRARES LÖNEGRADSPLACERING M. M.

68

*

Kungl. Maj.ts proposition nr 2bl.

De allmänna läroverken. 1 2

F. n.

Förslag

Lektor ..........................................

Ca 30

Ca 33

Adjunkt.....................................

Ca 26

Ca 27, Ca 29

Adjunkt å övergångsstat..............................

Ca 25

Ca 27

Ämneslärarinna................................................

Ca 24

Ca 25, Ca 27

Övningsskollärare (vid statens normal-

skola).......................................

Ca 23

Ca 25

Eo adjunkt................................

Ce 24

Ce 27

Eo ämneslärarinna...................................

Ce 22

Ce 25

Eo övningsskollärare......................................

Ce 22

Ce 25

Reglerad befordringsgång

inom adjunktskarriären............................

Cg 21—Ce 21

2 läsår

Cf 21—Ce 23—Ce 25

3 t. 2*/, år

inom karriären för övriga ämneslärare .

Cg 20—Ce 20

2 läsår

Cf 20—Ce 22

3 t.

Timlärare.......................................

arvode högst efter 27

löneklassen

arvode högst efter 30 löne­

klassen

Arvode utöver lön

föreståndare för praktisk lärarkurs ....

1 500 kr.

2 100 kr.

handledare för lärarkandidat vid prak-

tisk lärarkurs...................................

300 kr. pr entermins-

och 180 kr. pr två-

terminskand.

900 resp. 540 kr.

föreläsare vid praktisk lärarkurs...........

36 (18) kr. pr före­

läsnings- resp. öv­

ningstimme

60 (30) kr. pr föreläsnings-

resp. övningstimme.

Under ferietid 75

(37: 50) kr.

rektor vid läroverk där praktisk lärar-

kurs är anordnad...................................

arvode = timlärararvode

för 2 veckotimmar (TA)

ämneslärare vid d:o......................

360 kr.

d:o (TA)

föreståndare vid statens aftonskola för

real- och studentexamen......................

150 kr. pr klassavd. 25 % av timlärararvode

för 1 veckotimme (TA),

beräknat pr klassav-

deln.

ämneslärare vid d:o..............

40 kr. pr veckotimme 10 % av timlärararvode

för 1 vte, beräknat pr

veckotimme

Anmärkningar.

1. Lönegradsplaceringen av Iektorstjänst är bestämd med hänsyn till de den 1 april 1952 gäl­

lande kompetenskraven. Skulle dessa ändras att avse allenast licentiatkompetens, skall lektor

placeras i Ca 31; dock att dels lektor som före ikraftträdandet av ändrade kompetenskrav er­

hållit ordinarie Iektorstjänst, dels ock den som därefter erhåller sådan tjänst och avlagt sådant

disputationsprov som enligt den 1 april 1952 gällande bestämmelser medför behörighet till

Iektorstjänst vid allmänt läroverk, skall placeras i Ca 33.

2.

a) Antalet adjunktstjänster i Ca 27 skall avpassas så att befordran till sådan tjänst normalt

kan ske vid högst 35 års ålder.

Kungl. Maj.ts proposition nr 2M.

69

*

b) Antalet adjunktstjänster i Ca 29 skall i huvudsak motsvara behovet av ämneslärar-

tjänster å gymnasiet samt i realskolans två högsta klasser, bortsett från rektors- och lektors-

tjänster samt ämneslärarinnetjänster i Ca 27. Med tillämpning härav beräknas sammanlagt

1 700 adjunktstjänster i Ca 29 skola inrättas under budgetåren 1952/53, 1953/54 och 1954/55,

fördelade med resp. 1 400, 150 och 150 på nämnda budgetår.

c) Utöver angivna tjänster skola 150 eo adjunktstjänster i Ce 29 ställas till förfogande för

läroverk med särskilt utpräglad lärarbrist.

3. I lönegraden Ca 27 skola inrättas 100 ämneslärarinnetjänster; övriga dylika tjänster tillhöra

lönegrad Ca 25.

4. Eo adjunkts- och eo ämneslärarinnetjänster i Ce 27 resp. Ce 25 inrättas till så stort antal,

att befordran till nämnda grader normalt kan påräknas 3 resp. 4 år efter uppnåendet av slut­

graden i reglerad befordringsgång. I fråga om placeringen av dylika tjänster förutsättes samma

ordning skola tillämpas som f. n. i fråga om eo adjunktstjänst i Ce 24. För anställning som eo

adjunkt i Ce 27 kräves avslutad praktisk lärarutbildning.

5.

a) Reglerad befordringsgång anordnas i anslutning till av 1950 års lärarutredning föreslagna

grunder. Härvid skola samtliga under Saar inordnade läroanstalter betraktas som en enhet i

tjänstgöringshänseende. Icke-ordinarie lärares rätt till reseersättning och tjänstgörings-

traktamente resp. flyttningsersättning vid förändring av tjänstgöringsort regleras närmare

genom vederbörande myndigheters försorg i enlighet med gällande avlöningsföreskrifter.

b) Inom den för adjunktskarriären gällande befordringsgången skall en tid av 1 år resp.

å begynnelsestadiet 266 dagar tillgodoräknas den som avlagt licentiatexamen.

c) De nya befordringsgångarna förutsättas i princip skola tillämpas på vid ikraftträdandet

anställda icke-ordinarie lärare, som om de varit gällande under vars och ens hela anställnings­

tid. Härvid skall iakttagas, att den som enligt hittillsvarande bestämmelser vid ikraftträdan­

det varit behörig att erhålla eo adjunktstjänst i Ce 24 skall hänföras till denna lönegrad, intill

dess han enligt befordringsgången placeras i Ce 25.

6. Icke-ordinarie lärare, som är behörig att tillhöra reglerad befordringsgång men ej tillhör be­

fordringsgången eller högre lönegrad än slutgraden i densamma, bör anställas såsom extra

lärare, om tjänstgöringsskyldigheten uppgår till minst hälften av full tjänstgöring och om­

fattar minst en vecka. Därvid skall samma lönegradsnummer tillämpas som om den reglerade

befordringsgången varit tillämplig.

7. Det särskilda arvodet till ämneslärare vid läroverk med praktisk lärarkurs skall utgå till

ordinarie lärare samt till extra ordinarie lärare som är behörig till ordinarie tjänst. Beträf­

fande extra ordinarie lärare i övrigt hänvisas till vad 1950 års lärarutredning därom anfört.

8. Undervisningsskyldigheten för rektor skall utgöra 10—14 veckotimmar vid högre allmänt

läroverk och 16—20 veckotimmar vid realskola, med möjlighet till nedsättning enligt läro-

verksstadgan till lägst 5 resp. lägst 12 veckotimmar. I fråga om ämneslärares undervisnings-

skyldighet skola gälla de i proposition 1937: 271 (jfr riksd. skriv. 1937: 469) angivna grunderna.

De lwgrc kommunala skolorna. Privatläroverken.

1. Bestämmelserna i fråga om de allmänna läroverken skola i tillämpliga delar gälla, varvid föl­

jande iakttages.

Antalet ordinarie ämneslärartjänster i Ca 29 och Ca 27, motsvarande befordringstjänsterna

vid de allmänna läroverken i den högre adjunkts- resp. ämneslärarinnegraden, skall efter när­

mare utredning av skolöverstyrelsen bestämmas av Kungl. Maj:t, med iakttagande av de

grunder som i det föregående angivits beträffande de allmänna läroverken. Därvid skola i

fråga om kommunal flickskola de tre högsta klasserna anses motsvara gymnasiet och real­

skolans båda högsta klasser. I samma ordning bör övervägas att ställa ett antal eo lärar­

tjänster i Ce 29 till förfogande vid högre kommunala skolor med särskilt utpräglad lärarbrist.

Tjänstebenämningen adjunkt skall användas i samma omfattning som vid de allmänna läro-

verken.

Vid bestämmandet av undervisningsskyldigheten för rektor skall hänsyn tagas till de olik-

heter i arbetsbördan i jämförelse med de allmänna läroverken, som kunna föranledas av den

ekonomiska förvaltningens organisation.

70

*

2. Ämneslärare vid högre folkskola jämställes i lönehänseende med lärare vid annan högre kom­

munal skola med motsvarande utbildning.

3. Lönegradsplaceringen för ämneslärare i praktiska läroämnen i Ca 20—23 och motsvarande

icke-ordinariegrader upptages till behandling i ett senare sammanhang.

Kungl. Maj.ts proposition nr 241.

De högre tekniska läroverken.

F. n.

Förslag

Lektor ...................................

Ca 30

Ce 26

Cg 21—Ce 21

2 läsår

Arvode högst efter 27

löneklassen

Ca 31, Ca 33

Eo adjunkt.........................................

Reglerad befordringsgång................

Timlärare..............................

Cf 21—Ce 23—Ce 25

3 t. 2'/2 år

Arvode högst efter 30 lö­

neklassen

Anmärkningar.

1. Lektoi placeras i Ca 33, om han antingen avlagt disputationsprov för doktorsgrad eller på grund

av praktisk-teknisk verksamhet av särskild betydelse för lärarbefattning vid högre tekniskt

läroverk i förening med för lektorstjänst i allmänhet föreskriven kompetens av Kungl. Maj:t

förklarats behörig att inneha lektorstjänst i Ca 33 eller ock erhållit lektorstjänst före den tid

då ändrade kompetenskrav för lektorstjänst vid de allmänna läroverken träda i kraft. I annat

fall placeras lektor i Ca 31.

2. Eo adjunktstjänster i Ce 29 skola inrättas till antal som fastställes efter särskild utredning.

För läsåret 1952/53 förutsättas 15 dylika tjänster inrättade. Eo adjunkt i Ce 29 skall kunna

beredas ordinarie tjänst i Ca 29.

Eo adjunktstjänst i Ce 27 inrättas efter i tillämpliga delar samma grunder som vid de all­

männa läroverken.

3. Vid tillämpning av reglerad befordringsgång må teknisk verksamhet av särskild betydelse

för undervisningen vid högre tekniskt läroverk tillgodoräknas enligt prövning av överstyrel­

sen för yrkesutbildning.

4. Särskilda arvoden utöver lön utgå enligt följande:

a) Vid läroverk med aftonundervisning åtnjuter rektor för varje klassavdelning i afton­

undervisningen arvode motsvarande 25 % av timarvodet för 1 veckotimme enligt gällande

timtaxa.

Lärare som meddelar undervisning i aftonundervisningen åtnjuter för varje veckotimme

arvode motsvarande 10 % av timarvodet för 1 veckotimme enligt gällande timtaxa.

b) Biträdande rektor vid läroverket i Stockholm åtnjuter arvode motsvarande timarvodet

för 2 veckotimmar enligt gällande timtaxa.

5.

a) Undervisningsskyldigheten för rektor och ämneslärare förutsättes ej överstiga den vid

högre allmänt läroverk (gymnasiet) tillämpade.

b) Undervisningsskyldigheten för biträdande rektor vid läroverket i Stockholm skall vara

14 veckotimmar i medeltal för läsår.

Gemensam bestämmelse beträffande de allmänna läroverken, de högre

kommunala skolorna, privatläroverken och de högre tekniska

läroverken.

De av överenskommelsen berörda lärarorganisationerna förklara sig vilja medverka till att deras

medlemmar, så länge lärarbristen består, åtaga sig övertimtjänstgöring i sådan omfattning att

det genom nedsättningen i tjänstgöringsskyldigheten uppkommande lärarbehovet täckes.

Kungl. Maj.ts proposition nr 241.

71*

Bil. A: 92.

PSYKOLOGISK-PEDAGOGISKA INSTITUTET.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

lönegrad

tjänstebenämning

placering etc.

Ce 27

24

1

29

Bibliotekarie ........................

1

27

Bil. A: 93.

FOLKSKOLESEMINARIERNA OCH SMÅSKOLESEMINARIERNA.

1. Beträffande inrättande av eo adjunktstjänst i Ce 27 och tillträdande av dylik tjänst, reg­

lerad befordringsgång inom adjunktskarriären samt anställning som extra lärare i vissa

fall för lärare utom befordringsgången skola bestämmelserna i fråga om de allmänna läro­

verken äga motsvarande tillämpning.

2. Det till ämneslärare utöver lön utgående arvodet, motsvarande ersättningen för vid folk-

skoleseminarium 2 veckotimmar och vid småskoleseminarium 1 veckotimme, skall i vad

avser eo ämneslärare utgå till lärare som fullgör arbete med lärarutbildningen inom semi­

nariet.

3. Eo övningsskollärare placeras i lönegrad Ce 25.

4. Vid småskoleseminarierna skola dels 2 ämneslärartjänster i Ca 24 å övergångsstat placeras

i Ca 27, dels ock för budgetåret 1952/53 inrättas 7 eo adjunktstjänster i Ce 29.

Bil. A: 94.

SKOLHEM, ARBETSSTUGOR OCH NOMADSKOLEHEM.

(inkl. Skytteanska skolan i Tärna)

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

t j änstebenämning

Föreståndarinna:

Ca 13

ordinarie............................

15

Cg 10

vikarie................................

12

Biträdande föreståndarinna:

Ca 10

ordinarie............................

12

Cg 8

vikarie................................

10

72

*

Kungl. Maj.ts proposition nr 241.

Bil. A: 95.

DÖVSTUMPRÄSTER OCH DÖVSTUMKONSULENTER.

Nuvarande

Antal

Före-

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

slagen

lönegrad

Ca 24

Dövstumpräst..................

28

25

1

Dövstumkonsulent..............

5

Bil. A: 96.

ÖVERSTYRELSEN FÖR YRKESUTBILDNING.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 15

Kansliskrivare, tillika regi-

strator ................................

1

17

Förste kansliskrivare

11

Förste expeditionsvakt___

1

12

Ce 22

Assistent................................

1

25

Byråassistent. Fristående sektionen

Assistent................................

2)

20

Assistent............................

1

23, 21,

Inplacering enligt verkets bestäm-

19

Assistent..............................

lj

19

mande

15

Kansliskrivare......................

1

21

Kassör

Bil. A: 97.

DE HÖGRE TEKNISKA LÄROVERKEN.1

Nuvarande

Antal

Före-

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

slagen

lönegrad

Ca 13

Institutionsvaktmästare ...

5

14

12

Vaktmästare..........................

1

14

Institutionsvaktmästare, Tekniska

gymnasiet i Göteborg

Ce 15

Kansliskrivare......................

1

17

Förste kansliskrivare. Högre telcn. läro­

verket i Stockholm

12

Laboratorievaktmästare .. .

2

of

1 Angående lärarpersonal se bil. A: 91.

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

73

*

Bil. A: 98.

KONSTFACKSKOLAN.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 15

Kansliskrivare......................

1

19

Kassör

Bil. A: 99.

STATENS BIOGRAFBYRÅ.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 15

Kassör....................................

1

of

Bil. A: 100.

GYMNASTISKA CENTRALINSTITUTET.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

lönegrad

tj änstebenämning

placering etc.

Ca 13

Institutionsvaktmästare ..

1

14

Ce 11

Tekniskt biträde.................

1

of

74

*

Kungl. Maj.ts proposition nr 2il.

Bil. A: 101.

LANTBRUKSSTYRELSEN.

Nuvarande

Anta

Före­

slagen

lönegrac

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ca 31

Byrådirektör ........................

1

33

Lantbruksbyrån, husdjurssektionen

2

of

29

Byrådirektör ........................

1

31

Byråinspektör .....................

1

of

Förste byråinspektör

Förste aktuarie .................

1

of

Förste byråingenjör...........

3

of

Förste byråsekreterare . . .

1

of

Kamrerare ............................

1

of

27

Byråinspektör ......................

1

29

Förste byråinspektör

Förste revisor........................

1

29

Statskonsulent ...................

2

29

25

Byråsekreterare...................

2

27

Förste byråsekreterare. Kanslibyrån

och stuteribyrån

1

of

Revisor...................................

3

of

24

Byråagronom........................

1

27

Byråassistent..........................

1

27

Byråingenjör ........................

3

25

15

Kansliskrivare .....................

1

17

Förste kansliskrivare. Kanslibyrån

Kassör.....................................

1

17

10

Expeditionsvakt .................

1

12

Förste expeditionsvakt

Ce 31

Byrådirektör ........................

3

of

29

Förste byråagronom .........

1

of

Förste byråingenjör .........

1

of

27

Förste byråsekreterare . . .

1

29

Kanslibyrån

25

Revisor...................................

1

of

24

Byggnadskontrollant .........

1

25

Byråassistent........................

1

27

2

25

Byråingenjör ........................

1

25

Mejeriinspektör.....................

2

27

22

Assistent ..........................

i

23

i

21

Ingenjörsbiträde .................

i

23

Ingenjör

21

Ingenjörsbiträde .................

i

of

Ingenjör

19

Ingenjörsbiträde .................

i

of

Biträdande ingenjör

15

Tekniker ..............................

4

17

11

Ritbiträde ............................

1

of

Tekniskt biträde ...............

1

of

Regi.

Amanuens ............................

1

27

Förste byråsekreterare. Undervisnings-

bef.g.

byrån

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

75*

Bil. A: 102.

LANTBRUKSNÄMNDERNA.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

t j änstebenämning

Ca 32

Lantbruksdirektör...............

26

34

Lantbruksingenjör...............

25

of

26

Lantbrukskonsulent............

8

31

Biträdande lantbruksdirektör. Dessa

tjänster fördelas i enlighet med före-

skrifter som meddelas av Kungl.

Maj:t.

28

29

9

27

25

Kamrerare..............................

26

27

23

Förste assistent....................

31

25

20

Assistent................................

20

21

16

Lantbruksinstruktör...........

25

19

Förste lantbruksinstruktör

10

17

Ce 27

Lantbruksingenjör...............

6

of

26

Byggnadskonsulent.............

26

27

Lantbrukskonsulent............

15

27

23

Ingenjör..................................

4

27

Lantbruksin genj ör

6

Regi.

bef.g.

20

Assistent................................

18

21

16

Byggnadskontrollant..........

3

17

Lantbruksinstruktör...........

35

17

Nuvarande reglerade befordringsgång

slopas. Vid nyrekrytering till lant-

bruksinstruktörstjänst förutsättes

aspirantanställning enligt i allmän-

het gällande grunder skola tillämpas.

Regi.

Lantbruksassistent..............

7

27

Lantbrukskonsulent

bef.g.

28

Regi.

bef.g.

Regi.

Tekniskt biträde.................

35

17

Tjänst såsom tekniskt biträde placeras

bef.g.

i 17 lönegraden. Nuvarande regle-

rade befordringsgång slopas. Vid ny-

rekrytering förutsättes aspirantan-

ställning enligt i allmänhet gällande

1

grunder skola tillämpas.

Anmärkning.

Det förutsattes att vid lantbruksnämnderna f. n. anställda ingenjörsaspiranter icke skola lida

löneminskning genom tillämpningen av reglerad befordringsgång. 7

7 Uihang till riksdagens protokoll 1952. 1 samt. Nr 211.

76

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

LANTBRUKSAKADEMIEN.

Bil.

A

103.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ca 25

Kamrerare och notarie... .

1

29

Förste byråsekreterare

Bil. A 104.

JORDBRUKETS FORSKNINGSRÅD.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

lönegrad

t j änstebenämning

Ce 24

Assistent................................

1

27

Förste byråsekreterare

STATENS VÄXTSKYDDSANSTALT.

Bil. A 105.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämnlng,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ca 31

Avdelningsföreståndare ....

2

33

29

Filialföreståndare.................

1

33

14

Trädgårdsmästare...............

1

16

11

Maskinist och vaktmästare.

1

of

Vaktmästare

Ce 29

Förste kemist.......................

1

of

27

Förste inspektör..................

1

29

överassistent........................

3

29

24

Förste assistent...................

7

27

Botaniska avd. (bekämpningskontroll)

1; zoologiska avd. (bekämpnings-

kontroll resp. förrådsskadedjursbe-

kämpning) 2; filialföreståndare 3;

Alnarpsfilialen 1

2

25

Assistent

22

Assistent................................

5

Reglerad befordringsgång lika med

amanuenser

20

Växtskyddsinspektör..........

3

23

Växtinspektör

15

Kansliskrivare......................

1

17

Kassör

11

Laboratoriebiträde...............

3

13

Verkstadsbiträde.................

1

12

Institutionsvaktmästare

10

Vaktmästare..........................

1

12

Filialen i Alnarp

8

Laboratoriebiträde

1

13

Filialen i Alnarp

1

11

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

77*

LANTBRUKSHÖGSKOLAN OCH STATENS LANTBRUKSFÖRSÖK.

Bil A: 106.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 33

Laborator...............................

13

34

32

Ekonomidirektör.................

1

37

29

Bibliotekarie..........................

1

31

Förste bibliotekarie

Sekreterare ............................

1

of

Statsagronom........................

5

33

27

Förste kemist........................

1

29

Försöksgårdsföreståndare ..

6

31

överassistent........................

1

29

25

Kamrerare..............................

1

27

14

Trädgårdsmästare................

1

16

12

Institutionsvaktmästare ...

5

of

Ce 29

Lektor .....................................

1

34

Laborator

Statsagronom........................

1

34

Laborator

1

33

Röbäcksdalen, inrättad fr. o. m. ‘/7

1953

1

31

Statens jordbruksförsök, inrättad fr.

o. m. V

t

1952

27

Försöksgårdsföreståndare ..

1

31

överassistent........................

3

29

25

Byråsekreterare....................

1

of

24

Förste assistent....................

23

27

4

25

Assistent. Analyslaboratoriet 2, sta-

tens försöksgårdar 2

22

Assistent.................................

3

23

4

Regi.

Tjänsterna avsedda för agronomer

bef.g.

21

Konsulent..............................

1

of

19

Assistent.................................

9

Assistenttjänsterna i nuvarande löne-

grader 19, 16 och 14 fördelas enligt

verkets bestämmande på lönegrads-

serien Ce 21—Ce 19—Ce 17—Ce 15.

Bokhållare (kamrersassis-

tent).....................................

1

21

Bokhållare

18

Jordbruksföreståndare ....

1

of

16

Assistent.................................

3

Se ovan

Instruktör..............................

1

of

15

Laborant................................

1

of

Kansliskrivare......................

1

17

Förste kansliskrivare. Fullgör bl. a.

registratorsgöromål

14

Assistent................................

Se ovan

Instrumentmakare...............

1

16

13

Montör....................................

1

14

Institutionsvaktmästare

12

Institutionsvaktmästare ...

2

14

Baljväxtlaboratoriet 1, mikrobiologis-

ka institutionen 1

78

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 2il.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ce 12

Provberedare........................

1

13

11

Förman...................................

1

12

Trädgårdsförman

Laboratoriebiträde

Institutionsvaktmästare. Baljväxtla-

boratoriet 1, institutionen för all­

män jordbrukslära 1, statens jord­

bruksförsök 1

Laboratoriebiträde

Laboratoriebiträde (tekniskt

biträde)...............................

3

13

Trädgårdsmästare...............

3

3

1

12

of

14

9

Laboratoriebiträde (tekniskt

biträde)..............................

2

12

Institutionsvaktmästare. Statens hus-

djursförsök

Laboratoriebiträde

Bibliotekarie

8

Laboratoriebiträde (tekniskt

biträde)..............................

3

11

Regi.

bef.g.

Amanuens..............................

1

27

Anmärkning.

Laborator (motsvarande), vilken förestår självständig institution i ämne som ej är vid läro­

sätet företrätt av professor, äger åtnjuta institutionsföreståndararvode med 1 008 kronor för år.

Kungl. Maj.ts proposition nr 2A1.

79

*

ALNARPS LANTBRUKS-, MEJERI- OCH TRÄDGÅRDSINSTITUT.

Bil. A: 107.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

lönegrad

t j änstebenämning

placering etc.

Ca 29

Laborator..............................

3

33

Statsagronom........................

2

33

Statshortonom

27

Försöksledare........................

2

29

Ämneslärare vid lantbruks-

avdelningen.......................

5

30

Ämneslärare

Ämneslärare vid mejerisko­

lan ........................................

2

30

Ämneslärare

Ämneslärare vid trädgårds-

avdelningen.......................

3

30

Ämneslärare

Ce 33

Föreståndare för lantbruks-

avdelningen.......................

1

of

Avdelningsföreståndare

Föreståndare för trädgårds-

avdelningen.......................

1

of

Avdelningsföreståndare

29

Föreståndare för trädgårds-

ekonomiska byrån..........

1

30

Föreståndare

27

Försöksledare........................

1

29

25

Kamrerare..............................

1

27

24

Förste assistent...................

5

27

22

Assistent................................

3

För agronomer och mejeriingenjörer

19

Kassör.....................................

1

of

reglerad befordringsgång

17

Trädgårdsmästare...............

4

18

16

Försöksmejerist....................

1

of

14

Biträdande trädgårdsmäs­

tare ......................................

1

18

Trädgårdsmästare

Montör....................................

1

of

Institutionsvaktmästare

11

Laboratoriebiträde..............

1

13

8

Laboratoriebiträde .............

2

11

80*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

Bil. A: 108.

STATENS HINGSTDEPÅER OCH STUTERI.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. t j änstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Flyinge

Cp 5

Depåchef ..............................

1

of

Ca 21

Beridare ................................

1

of

Bokhållare ............................

1

of

Strömsholm

Cp 1

Depåchef ..............................

1

Cp 2

Ca 19

Bokhållare ............................

1

of

Kontorsskrivare

Bil.

År

109.

VETERINÄRSTYRELSEN.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ca 27

Förste byråsekreterare, till­

lika kamrerare..................

1

29

Förste byråsekreterare

Konsulent..............................

1

29

Byråveterinär

11

Förste expeditionsvakt....

1

12

Ce 29

Byråveterinär.......................

2

of

27

Förste byråsekreterare ....

1

of

Konsulent..............................

4

29

Byråveterinär

Kungl. Maj.ts proposition nr 2il.

81

*

Bil. A: 110.

VETERINÄRHÖGSKOLAN.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ca 33

Lärare i hovbeslag och läran

*-•

om hovens sjukdomar ..

1

34

Lärare

Laborator...............................

12

34

Prosektor ................................

2

34

11

Förste expeditionsvakt....

1

12

10

Tekniskt biträde.................

5

Högst

Laboratoriebiträde

Ce 13

Ce 27

Intendent ...............................

1

29

26

Bibliotekarie..........................

1

27

24

Förste assistent....................

11

27

5

25

Assistent

14

Instrumentmakare...............

1

16

11

Preparator..............................

1

Högst

Laboratoriebiträde

11

Högst

Laboratoriebiträde............... 1

Ce 10

8

Högst

13

Laboratoriebiträde

Högst

Tekniskt biträde..................

1

Ce 10

Ce 10

Operationssköterska............

1

ii

10

Röntgenbiträde....................

2

ii

Djursjukvårdare...................

1

Ca 10

8

Laboratoriebiträde................

10

Högst

13

1

Anmärkningar.

1. Laborator (motsvarande), vilken förestår självständig institution i ämne som ej är vid läro­

sätet företrätt av professor, äger åtnjuta institutionsföreståndararvode med 1 008 kr. för år.

2. Frågan om inrättande av laboratoriebiträdestjänster i högre lönegrad ån 13 kan upptagas

till förnyat övervägande efter verkställd ytterligare utredning.

Bil. A: 111.

VETERINÄRINRÄTTNINGEN I SKARA.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

' Ce 31

Försöksledare........................

1

34

Klinikchef..............................

1

34

24

Assistent................................

2

25

20

Jordbruksassistent...............

1

of

16

Instruktionssmed.................

of

13

Laboratoriebiträde...............

1

of

10

Klinikbiträde........................

1

11

82

*

Kungl. Maj.ts proposition nr 2tl.

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT.

Bil. A: 112.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 31

Avdelningsföreståndare___

3

33

29

Laborator......................

6

31

Sekreterare ............................

1

of

Förste byråsekreterare

15

Förste laboratoriebiträde ..

2

of

12

Vaktmästare, tillika pre-

parator ................................

1

14

Institutionsvaktmästare

11

Laboratoriebiträde...............

4

13

Vaktmästare...................

3

12

Institutionsvaktmästare. Bakteriolo-

giska avdelningen 1, patologiska 1,

serologiska 1

Ce 29

Laborator............................

3

31

|

27

Konsulent..............................

4

29

24

Assistent................................

6

27

Förste assistent

6

25

18

Kassör.....................................

1

19

15

Förste laboratoriebiträde ..

3

of

14

Tillsynsman...........................

1

of

11

Laboratoriebiträde..............

7

of

10

Laboratoriebiträde..............

3

11

Vaktmästare.......................

3

12

Institutionsvaktmästare. Bakteriolo-

giska avdelningen 1, kemiska av-

1

delningen 1, serumlaboratoriet 1

Bil. A: 113.

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPEN.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 31

Sekreterare............................

26

33

26

Jordbrukskonsulent.............

29

29

Husdj urskonsulent...............

26

29

Trädgårdskonsulent.............

26

29

Maskinkonsulent..................

26

29

1

23

Kamrerare..............................

6

25

22

Kamrerare...........................

3

25

Gävleborgs, Jämtlands och Västernorr-

J

lands län

17

23

19

Fiskeriassistent.....................

33

of

16

Jordbruksinstruktör...........

22

19

Förste jordbruksinstruktör

58

17 |

i

Kungl. Ma j. ts proposition nr 241

83

*

Bil. A: 114.

STATENS CENTRALA FRÖKONTROLLANSTALT.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ca 29

Frökontrollant.....................

2

of

Fältkontrollant.....................

1

of

27

Andre fältkontrollant.........

1

of

Fältkontrollant

25

Kamrerare..............................

1

of

18

Expeditionsföreståndare ...

1

of

15

Kassör.....................................

1

of

Laboratoriebiträde..............

2

of

Förste laboratoriebiträde

11

Frökontrollbiträde...............

1

13

Vaktmästare..........................

1

12

Förste vaktmästare

8

Frökontrollbiträde...............

1

11

Ce 27

Filialföreståndare.................

1

29

24

Förste assistent....................

6

25

Assistent

22

Assistent.................................

1

21

För agronomer reglerad befordrings-

gång

18

Assistent................................

3

19

11

Expeditionsbiträde..............

2

13

Frökontrollbiträde...............

6

13

5

of

8

Frökontrollbiträde...............

13

11

Bil. A: 115.

STATENS LANTBRUK SKEMISKA KONTROLL ANSTALT.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ce 15

Första laboratoriebiträde . .

1

of

Förste laboratoriebiträde

Kansliskrivare......................

1

17

Förste kansliskrivare

11

Laboratoriebiträde..............

1

13

Jordavd.

1

of

1

12

Institutionsvaktmästare

8

Tekniskt biträde.................

1

11

Jordavd.

84

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

Bil. A: 116.

STATENS JORDBRUKSNÄMND.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ce 31

Byrådirektör..........................

2

33

29

Förste aktuarie....................

1

of

Förste byråsekreterare___

4

of

Kamrerare..............................

1

of

27

Förste aktuarie....................

1

29

Utredningsbyrån

1

of

Förste byråsekreterare ....

1

29

Administrativa byrån, beredskapsavd.

2

of

25

Aktuarie.................................

i

27

Förste aktuarie. Utredningsbyrån

i

of

Byråsekreterare....................

2

of

21

Assistent................................

i

23

Handhar granskningsarbete inom

Svenska mejeriernas riksförening

i

of

19

Kontrollant............................

6

21

15

Kansliskrivare......................

2

17

Förste kansliskrivare. Administrativa

byrån, personalärenden m. m.; ut-

redningsbyrån

|

Kassör.....................................

1

11

Förste expeditionsvakt....

1

12

Regi.

Amanuens..............................

1

27

Förste byråsekreterare. Animalieby-

bef.g.

rån, fisksektionen

Bil. A- 117.

STATENS MASKIN- OCH REDSKAPSPROVNINGSANSTALTER.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ce 29

överassistent ......................

3

31

27

Provningsingenjör .............

1

29

14

Montör ...................................

3

of

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

85

*

Bil. A: 118.

STATENS FORSKNINGSANSTALT FÖR LANTMANNABYGGNADER.

Nuvarande

Antal

Före-

Anm. ang. tj änstebenämning,

lönegrad

tj änstebenämning

lönegrad

placering etc.

Ce 29

Försöksledare........................

2

of

Bil. A: 119.

JORDBRUKETS UPPLYSNINGSNÄMND.

Nuvarande

Antal

Före-

Anm. ang. tj änstebenämning,

lönegrad

tj änstebenämning

lönegrad

placering etc.

Ce 27

Sekreterare ............................

1

of

86

*

Kungl. Maj.ts proposition nr 241.

Bil A: 120

.

FISKER ISTYRELSEN MED STATENS FISK ERIFÖRSÖK.

Nuvarande

Anta

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

I. Avlöningar.

Ca 31

Byrådirektör.........................

1

37

Byråchef

29

Laborator..............................

2

33

Nu utgående föreståndararvode, 1 008

kr. för år, indrages.

2

31

16

Fiskmästare..........................

1

19

Förste fiskmästare

Ce 31

Överinspektör.......................

1

33

29

Laborator...............................

3

31

1

of

Havsfiskelaboratoriet

27

Byråingenjör.........................

1

of

Byråinspektör.......................

3

of

Laborator...............................

1

31

25

Byråsekreterare....................

1

27

Förste byråsekreterare

15

Kansliskrivare......................

1

17

Kassör

»Skagerak».

Ce 25

Befälhavare...........................

1

27

Nu utgående sjötillägg indrages.

22

Förste styrman....................

1

of

Förste maskinist.................

1

of

16

Andre styrman.....................

1

19

Andre maskinist..................

1

19

13

Trålmästare...........................

1

15

11

Steward...................................

1

15

II. Undersökningar inom

sötvattenslaboraloriel.

Ce 29

Laborator...............................

1

32

Nu utgående föreståndararvode, 1 008

kr. för år, indrages.

2

31

1

27

Fiskeriinspektör...................

1

29

16

Fiskmästare...........................

1

19

Förste fiskmästare

3

17

Regi.

Amanuens..............................

1

Ca 25

Byråsekreterare

bef.g.

1

Kungl. Maj:ts proposition nr 211.

87

*

Bil. A: 121.

FISKERIINTENDENTERNA.

Nuvarande

Antal

Före-

Anm. ang. tjänstebenämning,

lönegrad

t j änstebenämning

lönegrad

placering etc.

Ca 29

Ce 16

7

32

Fiskmästare..........................

5

17

Bil. A 122.

SKOGSSTYRELSEN.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 29

Förste byråsekreterare ....

1

of

27

Byråinspektör.......................

1

of

25

Byråsekreterare...................

1

27

Förste byråsekreterare

Revisor...................................

1

of

15

Kansliskrivare......................

1

17

Kassör

Ce 29

Förste byråsekreterare ....

1

of

27

Förste byråsekreterare ....

1

29

Administrativa byrån

25

Byråsekreterare...................

1

27

Förste byråsekreterare. Virkesmät-

ningsavd.

1

of

| 20

Skogsmästare........................

2

of

88*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

Bil. A 123.

SKOGSHÖGSKOLAN OCH STATENS SKOGSFORSKNINGSINSTITUT.

Nuvarande

Anta

Före­

slagen

lönegrac

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrac

tjänstebenämning

Ca 33

/. Skogshögskolan.

Laborator..............................

1

34

25

Sekreterare och kamrerare

1

29

Förste byråsekreterare

14

Trädgårdsmästare och pre-

parator................................

1

of

Pre para tor

11

Vaktmästare och maskinist

1

of

Vaktmästare

Ce 29

Lektor .....................................

1

34

Laborator

27

Biträdande lärare................

1

32

Föreståndare. Garpenberg

26

Bibliotekarie..........................

1

27

24

Förste assistent....................

6

27

Högst

Laboratoriebiträde...............

2

Högst

Ce 11

Ce 10

Vaktmästare..........................

1

13

11

Ca 29

II. Statens skogsforsknings-

institut.

Försöksledare........................

4

32

19

Skogsmästare.........................

1

20

Innehavare av skogsmästartjänst kvar-

15

Kassör.....................................

1

17

står i 19 lönegraden så länge fri bo­

stad och bränsle åtnjutes.

Förste laboratoriebiträde ..

2

19

Omprövning av löneställningen förut-

Ce 29

Försöksledare........................

6

32

sättes ske vid nuvarande tjänstinne­

havares avgång.

27

Förste byråsekreterare ....

1

29

24

Assistent.................................

5

27

Förste assistent

19

Skogsmästare........................

5

5

25

20

Innehavare av skogsmästartjänst kvar-

16

Materialförvaltare................

Skogsbiträde, tillika lagle­

dare vid fältunders..........

1

5

of

17

står i 19 lönegraden så länge fri bo­

stad och bränsle åtnjutes.

Skogstekniker

15

Förste laboratoriebiträde ..

1

19

Omprövning av löneställningen förut-

.3

Förste laboratoriebiträde ..

1

15

sättes ske vid nuvarande tjänstinne­

havares avgång.

1

Skogsbiträde..........................

3

14

Biträdande skogstekniker

Tekniskt biträde..................

1

15

Tekniker

Kungl. Maj:ts ,proposition nr 2&1.

89

*

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

lönegrad

tjänstebenämning

placering etc.

Ce 29

III. Riksskogstaxering och

aoverkningsstatistik.

1

of

1

32

16

Skogsbiträde..........................

1

17

Skogstekniker

Bil. A: 124.

STATENS SKOGSMÄSTARSKOLA.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

lönegrad

tjänstebenämning

placering etc.

Ce 29

Föreståndare och rektor ..

1

32

Rektor

27

Andre lärare ........................

1

29

Lärare

Bil. A 125

SKOGSVÅRDSSTYRELSERNA.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

t j änstebenämning

Ca 21

Kassör.....................................

2

25

Kamrerare

20

Kassör.....................................

3

23

Kamrerare

6

21

Kamrerare

19

Förste länsskogvaktare....

14

of

Förste skogsvårdsmästare

18

Kassör.....................................

14

21

Kamrerare

16

Länsskogvaktare..................

292

17

Skogsvårdsmästare

13

Biträdande länsskogvaktare

85

14

Biträdande skogsvårdsmästare

90*

Kungl. Maj.ts proposition nr 241.

Bil. A: 126.

LANTMÄTERIST YR ELSEN.

Nuvarande

Antal

Före-

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

slagen

lönegrad

Ca 31

Byrådirektör ........................

i

33

Distriktsorganisationens centralkontor

3

of

29

Kamrerare ............................

1

of

27

Byråingenjör ........................

1

29

Förste byråingeajör

18

Kassör och bokhållare ...

1

19

Kassör

11

Förste expeditionsvakt ...

1

12

Ce 31

Byrådirektör ........................

2

of

27

Förste byråsekreterare ...

1

29

24

Byråingenjör ........................

1

27

21

Förste mätningstekniker .

1

of

Regi.

Amanuens ............................

1

Ca 25

Revisor

bef.g.

Bil. A: 127.

LANTMÄTERIKONTOREN I LÄNEN.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ca 32

Biträdande överlantmätare

10

of

29

Lantmätare ........................

11

of

15

Kansliskrivare......................

2

17

Förste kansliskrivare. Kopparbergs och

Västernorrlands län

11

Förste expeditionsvakt ...

20

13

Kontorist

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

91

*

Bil. A: 12

8

.

LANTMÄTERIETS DISTRIKTSORGANISATION. 8

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

t j änsteb enämning

Ca 32

Distriktslantmätare.............

148

of

29

Lantmätare ..........................

31

31

27

Lantmätare ..........................

10

29

40

of

Ce 32

Distriktslantmätare ...........

5

of

27

Lantmätare ..........................

40

of

21

Förste mätningstekniker ..

2

23

Distriktsorganisationens centralkontor

25

of

19

Mätningstekniker ...............

26

21

50

of

Cf 12-

Mätningstekniker ...............

84

19

Ce 16

183

of

8 Bihang till riksdagens protokoll 1952. 1 samt. Nr 241.

92

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

RIKETS ALLMÄNNA KARTVERK.

Bil. A: 129.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ca 31

Byrådirektör.........................

1

33

30

Observatör.............................

2

32

29

Förste statsgeodet..............

1

31

Förste statskartograf.........

11

31

Förste statstopograf...........

3

30

27

Statsgeodet ............................

2

29

7

of

Statskartograf......................

3

29

Ekonomiska kartbyrån

11

of

25

Kamrerare..............................

1

27

Statstopograf........................

5

27

23

Ingenjör ..................................

1

25

21

Förste kartassistent...........

4

23

Ekonomiska kartbyrån 1; topografiska

byrån 3

8

of

19

Kartassistent........................

12

21

Ekonomiska kartbyrån 2; topografiska

byrån 3; fotogrammetriska byrån 6

(flygfotografer); geodetiska byrån 1

12

of

16

Kartassistent........................

23

19

Ekonomiska kartbyrån 15; fotogram-

metriska byrån 8

30

of

15

Förste ritare..........................

6

of

Kassör.....................................

1

of

Registrator............................

1

of

Kansliskrivare

11

Förste expeditionsvakt ....

1

12

Laboratoriebiträde...............

1

of

Ritare......................................

8

13

10

of

Ce 31

Byrådirektör..........................

2

33

29

Förste statskartograf.........

1

31

27

Förste byråsekreterare ....

1

of

Statsgeodet............................

2

of

Statskartograf.......................

4

of

24

Byråingenjör.........................

1

25

Statstopograf........................

1

27

21

Förste kartassistent...........

2

of

19

Kartassistent........................

- 4

21

Tjänstgöra såsom flygfotografer

6

of

Kartassistent och flygförare

4

21

16

Kartassistent........................

47

of

14

Arkivbiträde..........................

1

15

Anmärkning.

Beträffande lönetillägg till tjänsteman, vilken tjänstgör vid kartverkets flygfotografering, skola

nuvarande grunder tills vidare gälla oförändrade.

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

93*

Bil. A: 130.

LAPPFOGDARNA.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ca 27

Lappfogde..............................

5

of

Ce 22

Lappfogdeassistent..............

1

23

11

Lapptillsynsman..................

13

14

94

*

Kungl. Maj.ts proposition nr

247

.

Bil. A: 131.

KOMMERSKOLLEGIUM.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ca 32

Nautisk Inspektör för sjö-

befälsskolorna...................

1

33

Överinspektör

Skeppsmätningsöverkon-

trollör och överinspektör

1

33

Överinspektör

31

Byrådirektör.........................

3

of

29

Förste aktuarie....................

2

of

Förste byråingenjör...........

1

of

Förste byråsekreterare ....

1

31

Byrådirektör. Sjöfartsbyrån

3

of

Sjöteknisk konsulent.........

1

of

Konsulent

27

Förste aktuarie...................

1

29

Handelsstatistiken

Förste byråingenjör...........

1

29

Bergsbyrån

Förste bvråinspektör.........

1

29

Fartygsinspektionsbyrån

Förste byråsekreterare ....

2

29

Bergsbyrån; industribyrån

1

of

Redaktör................................

1

29

25

Aktuarie.................................

3

of

Byråinspektör.......................

1

27

Förste byråinspektör

Byråsekreterare...................

3

27

Förste byråsekreterare. Sjöfartsbyrån

2

of

Revisor och bokhållare . ..

1

of

Kamrerare

18

Registrator............................

1

19

Kontorsskrivare

15

Kansliskrivare......................

3

17

Förste kansliskrivare. Statistiska by-

rån: handels-, industri- och sjö-

fartsstatistiken

11

Förste expeditionsvakt___

1

12

Ce 32

Maskinteknisk inspektör för

sjöbefälsskolorna.............

1

33

Överinspektör

31

Byrådirektör.........................

1

of

29

Förste aktuarie...................

1

of

Förste byråsekreterare ....

1

of

27

Förste byråingenjör...........

1

of

Förste byråsekreterare ....

1

of

Industribyrån

25

Byråingenjör.........................

1

27

Förste byråingenjör. Elektriska byrån

23

Assistent.................................

2

25

Byråinspektör

22

Ingenjör...................................

1

23

21

Ingenjör..................................

1

23

Elektriska byrån

2

of

Sjöteknisk assistent............

1

23

Assistent

Regi.

Amanuens..............................

3

27

Förste byråsekreterare. Bergsbyrån 1;

bef.g.

monopolutredningsbyrån 2

Kungl. Maj.ts proposition nr 2il

95

*

Bil. A: 132.

BERGSSTATEN.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

lönegrad

tj änstebenämning

placering etc.

Ca 32

29

4

33

Gruvingenjör.........................

3

of

Bil. A: 133.

SPRÄNGÄMNESINSPEKTIONEN.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

lönegrad

t j änstebenämning

Ca 32

Sprängämnesinspektör ....

1

33

29

Förste byråingenjör...........

1

of

25

Assistent.................................

1

of

Byråingenjör

Ce 30

Avdelningschef.....................

1

29

Bil. A: 134.

FARTYGSINSPEKTIONEN.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

lönegrad

tjänstebenämning

placering etc.

Ca 31

Förste fartygsinspektör . ..

7

33

26

Fartygsinspektör (med civil­

ingenjörsutbildning) ....

2

27

Fartygsinspektör

24

Fartygsinspektör (med an­

nan utbildning)...............

15

25

Fartygsinspektör

Ce 26

Fartygsinspektör (med civil­

ingenjörsutbildning) ....

2

27

Fartygsinspektör

24

Fartygsinspektör (med an­

nan utbildning)...............

1

25

Fartygsinspektör

96*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

Bil. A: 135.

SJÖBEFÄLSSKOLORNA.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änsteb enämning

Cb 8, 9, 10

Rektor........................

5

Cb 10, 12, 13

Ca 30

Lektor ........................

8

Ca 31, Ca 33

26

Adjunkt......................

20

Ca 27, Ca 29

Ce 24

Eo adjunkt...............

Ce 27

Arvode högst

Timlärare...................

Arvode högst

efter 27

efter 30

löneklassen

löneklassen

Anmärkningar.

1. a) Åtgärder skola vidtagas för ordnande av blträdesorganisationen på rektorsexpeditionerna.

b) Pensionsunderlaget för rektorstjänst skall regleras med hänsyn till den ändrade löneställ-

ningen.

2. Lektor placeras i Ca 33, om han antingen avlagt disputationsprov för doktorsgrad eller

grund av praktisk verksamhet av särskild betydelse för lärarbefattning vid sjöbefälsskola i

förening med för lektorstjänst i allmänhet föreskriven kompetens av Kungl. Maj:t förklarats

behörig att inneha lektorstjänst i Ca 33 eller ock erhållit lektorstjänst före den tid då ändrade

kompetenskrav för lektorstjänst vid de allmänna läroverken träda i kraft. I annat fall placeras

lektor i Ca 31.

3. Antalet adjunktstjänster i Ca 29 skall i huvudsak motsvara behovet av lärartjänster, bortsett

från rektors- och lektorstjänster, i sjökaptens-, sjöingenjörs-, styrmans- och 2:a maskinist­

klasser.

4. Den vid de allmänna och tekniska läroverken gällande reglerade befordringsgången för icke­

ordinarie lärare skall äga motsvarande tillämpning vid sjöbefälsskoloma för lärare av jämförligt

slag.

5. Lärare som meddelar undervisning vid aftonundervisning åtnjuter för varje veckotimme arvode

utöver lön motsvarande 25 % av timarvodet för 1 veckotimme enligt gällande timtaxa.

6. Undervisningsskyldigheten för lektor förutsättes ej överstiga den vid högre allmänt läroverk

(gymnasiet) tillämpade. För adjunkt, som uteslutande meddelar undervisning i sjökaptens-,

sjöingenjörs-, styrmans- eller 2:a maskinistklass, skall undervisningsskyldigheten vara den­

samma som för lektor. År adjunkts tjänstgöring endast delvis förlagd till dessa klasser, skall

undervisningsskyldigheten beräknas på motsvarande sätt som för adjunkt vid högre allmänt

läroverk med tjänstgöring å såväl hög- som lågstadium. Undervisningsskyldigheten för termin

räknat må ej med mer än 2 veckotimmar överstiga det för läsåret gällande maximala antalet

veckotimmar. Det förutsättes att vederbörande lärare åtaga sig övertimtjänstgöring i sådan

omfattning att genom nedsättning i undervisningsskyldigheten uppkommande lärarbehov

täckes, i den mån detta ej kan ske genom nyanställning av lärare.

Kungl. Maj:ts proposition nr 2bl.

97*

Bil. A: 136.

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

lönegrad

t j änstebenämning

Ca 30

Statsgeolog ............................

8

32

Museiföreståndare...............

1

32

Statsgeolog

Kemist....................................

1

32

Laborator

29

Sekreterare ............................

1

32

Statsgeolog

15

1

of

n

Förste expeditionsvakt----

1

12

Ce 31

Avdelningschef.....................

1

29

Gruvavd.

30

Statsgeolog ............................

1

32

26

Assistent................................

1

32

Laborator. Geofysiska avd.

1

27

Geolog

Geolog.....................................

6

27

Laborator..............................

1

32

Statsgeolog

22

Assistent................................

1

25

20

Gruvfogde..............................

1

of

18

Kassör.....................................

1

of

Tjänsten förutsättes skola indragas

15

Förste laboratoriebiträde .

1

of

12

Preparator..............................

1

14

11

Ritare.....................................

1

15

8

Ritbiträde..............................

1

11

98

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 2bl.

Bil. A: 137.

STATENS PROVNINGSANSTALT.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 32

Avdelningschef.....................

5

34

29

Förste avdelningsingenjör .

1

31

Byrådirektör. Betong- och tegellabora-

toriet

4

of

25

Kamrerare..............................

1

27

Förste byråsekreterare

19

Assistent................................

1

of

Biträdande ingenjör

Förste verkmästare............

1

of

18

Instrumentmakare...............

1

21

Ingenjör

15

Förste Iaboratoriebiträde ..

2

of

11

Laboratoriebiträde...............

3

13

1

of

Ce 27

Förste avdelningsingenjör .

2

29

25

Avdelningsingenjör.............

1

of

23

Ingenjör..................................

1

25

Avdelningsingenjör. Mekaniska avd.,

allmänna laboratoriet

2

of

22

Assistent................................

1

23

Ingenjör. Bränslelaboratoriet

Förste verkmästare............

1

21

19

Biträdande ingenjör...........

3

23

Ingenjör. Elektriskt-fysikaliska avd. 2;

\

kemiskt tekniska avd. 1

17

Ingenjörsbiträde...................

6

-

Inplacering i lönegraderna 21—19—17

15

Tekniker................................

6

1

—15 enligt verkets bestämmande

15

Kansliskrivare......................

1

17

Kassör

14

Instrumentmakare...............

1

16

12

Elektriker..............................

1

13

Elektromekaniker...............

1

13

Provberedare........................

3

13

11

Mekaniker..............................

1

13

Laboratoriebiträde..............

2

of

Provberedare........................

8

13

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

99*

Bil. A: 138.

FLYGTEKNISKA FÖRSÖKSANSTALTEN.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

önegrad

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Cp 9

Avdelningschef.....................

2

Cp 13

Aerodynamiska avd. 1; hållfasthets-

avd. 1

1

Cp 10

5

Förste avdelningsingenjör .

1

Cp 7

Ce 32

Förste forskningsingenjör..

5

33

30

Förste avdelningsingenjör .

1

31

29

Verkstadschef.......................

1

of

27

Avdelningsingenjör.............

2

29

Förste avdelningsingenjör. Hållfast-

hetsavd. 1; mättekniska avd. 1

3

of

Forskningsingenjör..............

1

29

Förste byråsekreterare ....

1

of

25

Avdelningsingenjör.............

1

of

23

Försöksledare........................

3

25

Aerodynam. avd., ritkontoret 1; håll-

fasthetsavd., sekt. för utmattnings-

och krypförsök 1; mättekn. avd.,

vågsektionen 1.

3

of

21

Kassör.....................................

1

of

19

Assistent.................................

2

of

Rit- och mättekniker........

5

Inplacering i lönegraderna 21—19

—17—15 enligt verkets bestäm-

mande

Verkmästare..........................

2

21

16

Instrumentmakare

.........

of

15

Förste laboratoriebiträde ..

1

16

Fotograf

2

of

Rit- och mättekniker.........

1

Se ovan rit- och mättekniker i Ce 19

11

Laboratoriebiträde...............

1

of

10

Expeditionsvakt...................

1

12

Förste expeditionsvakt

100

*

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

Bil. A: 139.

STATENS HANTVERKSINSTITUT.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Cp 5

Verkstadschef........................

1

Ca 31

Ca 29

Laboratorieföreståndare ...

1

31

25

Kamrerare..............................

1

27

19

Verkmästare..........................

3

20

Ce 29

Rationaliseringsingenjör ...

1

31

25

Byggnadsingenjör................

1

27

Byråingenjör

Elektroingenjör....................

1

27

Byråingenjör

Förste kemist.......................

1

27

19

Verkmästare..........................

2

20

15

Förste laboratoriebiträde ..

1

17

Kansliskrivare........................

1

17

Förste kansliskrivare

11

Laboratoriebiträde..............

1

13

10

Verkstadsbiträde.................

2

13

Bil. A: 140.

LOTSVERKET.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrac

Anm. ang. tj änstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

I. Lotsstyrelsen

Ca 23

Materialförvaltare...............

1

of

Förvaltare

Verkmästare..........................

2

of

Ingenjör

19

Ritare.....................................

1

of

18

Assistent..............................

2

19

15

Kassör.....................................

1

17

Registrator............................

1

of

Kansliskrivare

11

Förste expeditionsvakt....

1

12

Ce 23

Elektroingenjör....................

1

25

Byråingenjör

18

Ritare......................................

1

23

Ingenjör. Fyringenjörskontoret

1

21

Verkmästare

14

Arbetsförman......................

1

17

Förrådsmästare

Förrådsbiträde......................

1

15

Kansliskrivare

II. Tjänstefartygen

Ca 23

Befälhavare...........................

1

of

Kungl. Maj:ts proposition nr 241.

101

*

Bil. A: 141.

HANDELSFLOTTANS PENSIONSANSTALT.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Cp 3

Direktör.................................

1

Cp 5

Bil. A 142.

STATENS SKEPPSPROVNINGSANSTALT,

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Cp 5

Driftsingenjör........................

1

Ce 31

Avdelningschef

Ce 31

Avdelningschef.....................

2

of

25

Avdelningsingenjör.............

2

27

19

Förste verkmästare.............

1

of

16

Mätningstekniker.................

1

17

Tekniker

14

Förste elektriker.................

1

15

Förste mekaniker................

1

15

Modellmakarförman............

1

15

Mätningstekniker.................

1

15

Tekniker

12

Mekaniker..............................

1

13

Modellmakare........................

1

13

11

Laboratoriebiträde...............

1

13

Elektriker

Mekaniker..............................

13

Modellmakare........................

3

13

Bil. A: 143.

STATENS SJÖHISTORISKA MUSEUM.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tj änstebenämning

Ca 27

Intendent (avdelningsföre-

ståndare)............................

1

of

Intendent

11

Förste museivakt................

1

12

Ce 23

Konservator..........................

1

of

14

Modellbyggare.......................

1

15

102

*

Kungl. Maj.ts proposition nr 2M.

Bil. A: 144.

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET.

Nuvarande

Antal

Före­

slagen

lönegrad

Anm. ang. tjänstebenämning,

placering etc.

lönegrad

tjänstebenämning

Ca 18

Föreståndare för varumär-

kesgranskningen...............

1

21

Förste kontorsskrivare

15

Kansliskrivare......................

1

17

Förste kansliskrivare. Bolagsavd.

11

Förrådsförman.....................

1

12

Förste expeditionsvakt

Förste expeditionsvakt___

1

12

10

Expeditionsvakt...................

1

12

Förste expeditionsvakt. Biblioteket

Föreståndare för reproduk-

tionsv