Prop. 1960:38

('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 4 § lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar',)

Kungl. Maj: is proposition nr 38 år 1960

1

Nr 38

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag an­

gående ändrad lydelse av 4 § lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar; given Stockholms slott den 22 januari 1960.

Under åberopande av bilagda i statsrådet förda protokoll över justitiede- partementsärenden för denna dag vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riksda­ gen att antaga härvid fogat förslag till lag angående ändrad lydelse av 4 § lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar.

GUSTAF ADOLF

Herman Kling

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att möjlighet öppnas att bereda sekretesskydd för handlingar rörande det psykologiska försvarets planläggning.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1960. 1 samt. Nr 38

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 38 år 1960

Förslag

till

Lag

angående ändrad lydelse av 4 § lagen den 28_maj 1937 (nr 249) om

inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar

Härigenom förordnas, att 4 §* lagen den 28 maj 1937 om inskränkningar

i rätten att utbekomma allmänna handlingar skall erhålla ändrad lydelse på

sätt nedan angives.

(Gällande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

Beträffande handlingar, som röra

krigsmaktens mobilisering, samman­

dragning eller verksamhet under

krigstid eller vid krigsfara, dess mo-

biliseringsförråd och mobiliserings-

utrustning, rikets fästningsverk och

övriga fasta försvarsanstalter, ör-

logsstationer samt för krigsmakten

avsedda varv och fartyg, militära

flygstationer samt för krigsmakten

avsedda flygverkstäder och luftfar­

tyg, militära positioner och minför­

svar, annan för krigsbruk avsedd

materiels tekniska byggnad och be­

skaffenhet, för militärt ändamål av­

sedda kommunikations- och förbin­

delseleder, experiment och uppfin­

ningar eller ock det civila luftskyd-

dels planläggning, äger Konungen,

såframt handlingarnas offentliggö­

rande kan skada rikets försvar eller

eljest medföra våda för dess säker­

het, förordna, att de ej må utlämnas

förrän viss tid från handlingens da­

tum förflutit, dock högst femtio år,

Beträffande handlingar, som röra

krigsmaktens mobilisering, samman­

dragning eller verksamhet under

krigstid eller vid krigsfara, dess mo-

biliseringsförråd och mobiliserings-

utrustning, rikets fästningsverk och

övriga fasta försvarsanstalter, ör-

logsstationer samt för krigsmakten

avsedda varv och fartyg, militära

flygstationer samt för krigsmakten

avsedda flygverkstäder och luftfar­

tyg, militära positioner och minför­

svar, annan för krigsbruk avsedd

materiels tekniska byggnad och be­

skaffenhet, för militärt ändamål av­

sedda kommunikations- och förbin­

delseleder, experiment och uppfin­

ningar eller ock civilförsvarets eller

det psykologiska försvarets planlägg­

ning, äger Konungen, såframt hand­

lingarnas offentliggörande kan ska­

da rikets försvar eller eljest medföra

våda för dess säkerhet, förordna, att

de ej må utlämnas förrän viss tid

från handlingens datum förflutit,

Senaste lydelse, se SFS 1940:203.

Kungl. Maj. ts proposition nr 38 år 1960

3

där ej särskilda förhållanden påkal- dock högst femtio år, där ej sär- la hemlighållande under längre tid. skilda förhållanden påkalla hemlig-

I fråga om---------

hållande under längre tid.

------ —---------------— handlingens datum.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1960.

2 Jlihang till riksdagens protokoll 1960. 1 samt. Nr 38

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 38 år 1960

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet in­

för Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms

slott den 22 januari 1960.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindström, Lindholm, Kling, Skoglund,

Edenman, Netzén, Johansson, af Geijerstam, Nordlander.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­

fen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, fråga om ändrade bestäm­

melser om sekretesskyddet för handlingar rörande rikets försvar samt an­

för därvid följande.

I skrivelse till Kungl. Maj :t den 26 februari 1958 har beredskaps nämnden

för psykologiskt försvar hemställt, att förordnande måtte meddelas om sek­

retesskydd för vissa uppräknade handlingar rörande det psykologiska för­

svaret. Enär för dylikt förordnande kräves ändring i gällande lagstiftning

om sekretesskydd för handlingar rörande rikets försvar, har inom justitie­

departementet upprättats en i oktober 1959 dagtecknad promemoria med

förslag till ändring i detta avseende. Vid promemorian fogat förslag till lag

angående ändrad lydelse av 4 § lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om inskränk­

ningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar torde få fogas till stats­

rådsprotokollet (se sid. 9). Promemorian har varit föremål för remissbe­

handling.

Jag anhåller nu att få upptaga detta ärende till behandling.

Gällande rätt. Bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet finns

i tryckfrihetsförordningen. Principen att svensk medborgare skall äga fri

tillgång till allmänna handlingar är där fastslagen i 2 kap. 1 §. Enligt vad

som vidare stadgas i samma paragraf må i denna rätt gälla allenast sådana

inskränkningar som påkallas av vissa närmare angivna omständigheter,

bland dem hänsyn till rikets säkerhet. I särskild av Kungl. Maj :t och riks­

dagen samfällt stiftad lag skall noga angivas de fall, då enligt nämnda grun­

der allmänna handlingar skall hållas hemliga.

De sålunda förutsatti bestämmelserna om de fall, då allmänna handling­

ar skall hållas hemliga, finnes i lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om in­

skränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar (i det följande

kallad sekretesslagen). Sekretesskyddet för handlingar rörande rikets för­

svar regleras i lagens 4 §. Enligt detta lagrum föreligger möjlighet för Kungl.

Maj :t att förordna om sekretesskydd beträffande handlingar som rör

5

1. krigsmaktens verksamhet, dess fasta försvarsanstalter och andra när­ mare angivna militära och därmed närstående ämnen ( det militära försva­ ret),

2. det civila luftskyddets planläggning,

3. den allmänna ekonomiska försvarsberedskapen,

4. produktion, handel, bankrörelse, försäkringsrörelse, transportverksam­ het eller näringslivet i övrigt under krig eller liknande förhållanden.

Beträffande handlingar som rör det militära försvaret eller det civila luft­ skyddets planläggning (1. och 2.) är enligt paragrafens första stycke skyddet så konstruerat, att Kungl. Maj :t äger, såframt handlingarnas offent­ liggörande kan skada rikets försvar eller eljest medföra våda för dess sä­ kerhet, förordna, att de ej må utlämnas förrän viss tid förflutit från hand­ lingens datum, dock högst femtio år, där ej särskilda förhållanden påkallar hemlighållande under längre tid. I fråga om handlingar som rör den all­ männa ekonomiska försvarsberedskapen eller näringslivet (3. och 4.) äger, enligt paragrafens andra stycke, Kungl. Maj:t, såframt handlingarnas offentliggörande kan skada rikets försvar, folkhushållningen eller närings­ livets behöriga fortgång eller eljest medföra våda för rikets säkerhet, för­ ordna, att de ej må utlämnas förrän viss tid, högst femtio år, förflutit från handlingens datum.

Med stöd av bl. a. 4 § sekretesslagen har Kungl. Maj :t meddelat förord­ nande om sekretesskydd beträffande handlingar av närmare angiven be­ skaffenhet dels i kungörelse den 9 december 1949 (nr 616) såvitt avser ci­ vilförsvarets område och dels i kungörelse den 16 juni 1950 (nr 462) såvitt avser försvarsväsendets område (försvarets sekretesskungörelse).

Beredskapsnämndens framställning.

Beredskapsnämnden har i sin skri­

velse anfört, att hos nämnden upprättas en mängd handlingar, vilka icke anses kunna utlämnas utan risk att skada rikets försvar eller eljest medföra våda för dess säkerhet. Nämnden har emellertid funnit det tveksamt, huru­ vida rättslig grund att vägra utlämnande föreligger. På grund härav har nämnden hemställt, att förordnande jämlikt 4 § sekretesslagen måtte meddelas på det psykologiska försvarets område. De handlingar vilka enligt nämndens mening bör omfattas av förordnandet utgöres av organisations- och mobiliseringsplaner för det psykologiska försvaret, planer och andra handlingar rörande tagande i anspråk för det psykologiska försvaret av fas­ tigheter och annan egendom, anvisningar och andra handlingar rörande planläggningen av det psykologiska försvarets verksamhet etc. i speciella hänseenden, planer, kartor, avbildningar och andra handlingar rörande det psykologiska försvarets kommunikations- och teleanläggningar samt för det psykologiska försvaret avsedda chiffer, koder m. in.

Departementspromemorian och yttrandena över denna.

I anledning av

beredskapsnämndens skrivelse har, såsom inledningsvis omnämnts, inom

Kungl. Maj.ts proposition nr 38 dr 1960

6

justitiedepartementet utarbetats eu promemoria med förslag till ändrade be­

stämmelser om sekretesskydd för handlingar rörande rikets försvar.

I promemorian lämnas inledningsvis en redogörelse för rättsläget på fö­

revarande område och för innehållet i beredskapsnämndens framställning.

Därefter anföres i promemorian följande.

De av beredskapsnämnden uppräknade handlingarna rörande det psyko­

logiska försvaret synes otvivelaktigt vara av den beskaffenhet att de bör

komma i åtnjutande av sekretesskydd. Emellertid kan 4 § sekretesslagen —

vilken är det enda av sekretesslagens stadganden som särskilt behandlar

sekretesskydd för handlingar tillhörande försvaret och därtill angränsande

områden icke anses omedelbart tillämplig å skydd för handlingar röran­

de det psykologiska försvaret. Till paragrafen bör därför fogas ett tillägg

syftande till att bereda sekretesskydd för dylika handlingar. Skyddet bör

vara konstruerat på samma sätt som skyddet för handlingar rörande det mi­

litära försvaret. Tillägget bör därför lämpligen ske på det sätt att i para­

grafens första stycke upptages såsom föremål för det där reglerade sekre­

tesskyddet jämväl handlingar som tillhör det psykologis­

ka försvarets område.

I promemorian förordas jämväl att, samtidigt med att 4 § bygges ut på

nyss angivet sätt, bestämmelsen om sekretesskydd för handlingar rörande

det civila luftskyddets planläggning bringas i överensstämmelse med nu gäl­

lande terminologi i förevarande avseende och dessutom ges en mindre snäv

avfattning. För detta ändamål bör, enligt vad i promemorian anföres, i pa­

ragrafen vidtagas även den ändringen, att i dess första stycke vad som sägs

om handlingar rörande det civila luftskyddets planläggning utgår och er­

sättes av bestämmelse om skydd för handlingar som tillhör ci­

vilförsvarets område.

Yttranden över promemorian har avgivits av hovrätten över Skåne och

Blekinge, överbefälhavaren — vilken till eget yttrande fogat yttranden av-

chefen för armén, chefen för marinen och chefen för flygvapnet — över-

ståthållarämbetet, länsstyrelserna i Södermanlands län, Jönköpings län, Got­

lands län, Malmöhus län, Göteborgs och Bohus län, Kopparbergs län och

Jämtlands län, civilförsvarsstyrelsen, beredskapsnämnden för psykologiskt

försvar, telestyrelsen, riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap och

Sveriges advokatsamfund.

I yttrandena vitsordas allmänt, att det finns behov av sekretesskydd för

handlingar tillhörande det psykologiska försvaret och att för skyddets upp­

nående ändring bör ske av 4 § sekretesslagen.

Kritik mot det i promemorian framlagda lagförslaget framföres emeller­

tid i ett par yttranden. Hovrätten över Skåne och Blekinge anmärker sålun­

da mot den föreslagna lydelsen, att denna synes vara onödigt omfattande

och därför icke väl ansluter sig till stadgandets hittillsvarande avfattning

med dess detaljerade uppräkning av olika slags handlingar på krigsmak­

tens område. Det skulle även kunna göras gällande, att förslaget icke upp­

fyller grundlagens krav att de fall, då allmänna handlingar skall hållas hem­

liga, skall vara noga angivna i lagen. Hovrätten förordar att tillägget be­

Kungl. Maj:ts proposition nr 38 år 1960

Kungl. Maj:ts proposition nr 38 år 1960

7

gränsas till att avse handlingar som rör det psykologiska försvarets plan­ läggning. Med anledning av vad lagförslaget innehåller om sekretesskydd för handlingar som tillhör civilförsvarets område anför hovrätten, att vad i 4 § sekretesslagen sägs om det civila luftskyddets planläggning numera torde avse civilförsvarets planläggning. Hovrätten påpekar att denna tolk­ ning godtagits vid utfärdandet av 1949 års kungörelse med förordnande på civilförsvarets område. Om man nu önskar modernisera lydelsen på denna punkt, bör det, enligt hovrättens mening, ej möta några betänkligheter. Hovrätten anser emellertid att detta icke är behövligt. Något skäl att ut­ vidga bestämmelserna rörande civilförsvarets handlingar finner hovrätten icke heller föreligga.

Även Sveriges advokatsamfund ifrågasätter, om man genom att begagna en så allmän och vittomfattande begreppsbestämning som »handlingar till­ hörande det psykologiska försvarets område» tillräckligt noga angivit de fall då handlingar inom detta område skall hållas hemliga. I fråga om civilför­ svaret innebär ändringsförslaget i realiteten, att sekretesslagen nu sent om­ sider skall bringas i överensstämmelse med en med stöd av denna lag re­ dan år 1949 utfärdad kungörelse, som synes ha fått en för vidsträckt om­ fattning. Samfundet har i och för sig ingen erinran mot denna ändring men vill dock framhålla att det även när det gäller handlingar på civilförsvarets område kan ifrågasättas om denna begreppsbestämning med hänsyn till stadgandet i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen tillräckligt noga angiver de handlingar som avses. I sitt yttrande ingår samfundet därjämte på en in­ gående kritisk granskning av den nuvarande utformningen av 4 § sekretess­ lagen samt försvarets och civilförsvarets sekretesskungörelser. Samfundet hemställer om en mera allmän översyn av sekretesslagen med tillhörande kungörelser och framhåller i anslutning härtill den utomordentliga vikten av att de inskränkningar, som av olika skäl otvivelaktigt måste göras i svenska medborgares fria tillgång till allmänna handlingar, icke göres onö­ digt stora.

I flera yttranden påpekas, att det föreligger behov av utvidgning av sek­ retesskyddet såvitt angår andra områden av försvaret än de i promemo­ rian berörda. Chefen för flygvapnet anser sålunda att sekretesskyddet för sådana handlingar som rör krigsmakten borde kunna grundas på en mer generell formulering av 4 § sekretesslagen, motsvarande den som i prome­ morian föreslagits för civilförsvaret och det psykologiska försvaret. Den nu­ varande uppräkningen av ett stort antal områden inom krigsmakten, inom vilka handlingar skall kunna hållas hemliga, är delvis ofullständig och omodern och synes onödig med hänsyn till att följdförfattningarna till pa­ ragrafen innehåller en fullständig och modern specificering av samma hand­ lingar. Överbefälhavaren är för sin del av den uppfattningen att det av che­ fen för flygvapnet framförda förslaget bör tagas under övervägande. Överstuihållarämbetet erinrar om att det på det civila försvarets område under senare år skett eu utveckling, som medfört alt, vid sidan av det psykolo­ giska försvaret, jämväl andra slag av beredskapsplanläggning tillkommit. Härvid bär understundom uppkommit oklarhet, om för dylika nya bered-

skapsområden erforderligt sekretesskydd föreligger. Sålunda synes det tvek­

samt, huruvida planläggningen för krig av det allmänt civila medicinalvä-

sendets och av polisväsendets organisation kan anses täckt av sekretessla­

gens uppräkning. Länsstyrelsen i Jämtlands län, civilförsvarsstyrelsen och

televerket framhåller behovet av sekretesskydd för olika grenar av »total­

försvaret» som ej är omnämnda i 4 § sekretesslagen. Länsstyrelsen i Malmö­

hus län slutligen finner det angeläget, att den administrativa försvarsbe-

redskapen på det statliga och kommunala området tillerkännes ett själv­

ständigt sekretesskydd.

Departementschefen. Av utredningen i ärendet framgår, att det finns be­

hov i vissa fall av sekretesskydd för handlingar som berör det psykologiska

försvaret. Detta behov torde såsom föreslagits i den remitterade promemo­

rian böra tillgodoses genom komplettering av 4 § första stycket sekretess­

lagen. Det blir härigenom möjligt för Kungl. Maj:t att förordna om sekre­

tesskydd beträffande handlingar på nämnda område i den mån handling­

arnas offentliggörande kan skada rikets försvar eller eljest medföra våda

för dess säkerhet. Med hänsyn till vad som anförts av hovrätten över Skåne

och Blekinge och advokatsamfundet vill jag förorda, att tillägget ej formu­

leras så omfattande som föreslagits i promemorian utan begränsas till att

avse handlingar som rör det psykologiska försvarets planläggning. Jag vill i

detta sammanhang framhålla att uttrycket planläggning icke får tolkas

alltför snävt. I överensstämmelse med nu gällande terminologi bör det

civila luftskyddet benämnas civilförsvaret.

Bestämmelserna i 4 § sekretesslagen synes, såsom utredningen visar,

även i andra avseenden vara mindre tidsenligt utformade. Jag är emeller­

tid ej nu beredd att föreslå ytterligare ändringar i lagrummet. Frågan här­

om torde få upptagas i anslutning till den allmänna översyn av sekretess­

lagstiftningen, som enligt vad jag räknar med snart kommer att påbörjas.

Den föreslagna lagändringen torde böra träda i kraft den 1 april 1960.

I enlighet med vad sålunda anförts har inom justitiedepartementet upp­

rättats förslag till lag angående ändrad lydelse av 4 § lagen den 28 maj 1937

(nr 2i9) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar.

Föredraganden hemställer att förslaget måtte genom proposition föreläg­

gas riksdagen till antagande.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­

trädda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen, att till

riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till

detta protokoll utvisar.

8

Kungl. Maj.ts proposition nr 38 år 1960

Ur protokollet:

T. Johansson

Kungl. Maj.ts proposition nr 38 år 1960 9

Vid den remitterade promemorian fogat förslag till

Lag

angående ändrad lydelse av 4 § lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om

inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar

Härigenom förordnas, att 4 § lagen den 28 maj 1937 om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Gällande lydelse) (Föreslagen lydelse)

Beträffande handlingar, som röra krigsmaktens mobilisering, samman­ dragning eller verksamhet under krigstid eller vid krigsfara, dess mo- biliseringsförråd och mobiliserings- utrustning, rikets fästningsverk och övriga fasta försvarsanstalter, örlogs- stationer samt för krigsmakten av­ sedda varv och fartyg, militära flyg­ stationer samt för krigsmakten av­ sedda flygverkstäder och luftfartyg, militära positioner och minförsvar, annan för krigsbruk avsedd materi- els tekniska byggnad och beskaffen­ het, för militärt ändamål avsedda kommunikations- och förbindelsele­ der, experiment och uppfinningar el­ ler ock det civila luftskyddets plan­ läggning, äger Konungen, såframt handlingarnas offentliggörande kan skada rikets försvar eller eljest med­ föra våda för dess säkerhet, förord­ na, att de ej må utlämnas förrän viss lid från handlingens datum förflu­ tit, dock högst femtio år, där ej sär­ skilda förhållanden påkalla hemlig­ hållande under längre tid.

I fråga om

Beträffande handlingar, som röra krigsmaktens mobilisering, samman­ dragning eller verksamhet under krigstid eller vid krigsfara, dess mo- biliseringsförråd och mobiliserings- utrustning, rikets fästningsverk och övriga fasta försvarsanstalter, örlogs- stationer samt för krigsmakten av­ sedda varv och fartyg, militära flyg- stationer samt för krigsmakten av­ sedda flygverkstäder och luftfartyg, militära positioner och minförsvar, annan för krigsbruk avsedd materi- els tekniska byggnad och beskaffen­ het, för militärt ändamål avsedda kommunikations- och förbindelsele­ der, experiment och uppfinningar el­ ler ock tillhöra civilförsvarets eller det psykologiska försvarets område, äger Konungen, såframt handlingar­ nas offentliggörande kan skada ri­ kets försvar eller eljest medföra vå­ da för dess säkerhet, förordna, att de ej må utlämnas förrän viss tid från handlingens datum förflutit, dock högst femtio år, där ej särskilda för­ hållanden påkalla hemlighållande under längre tid. handlingens datum.