Prop. 1961:122

('med förslag till förord\xad ning om tillverkning av sprit och vin, m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

1

Nr 122

Kung. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förord­

ning om tillverkning av sprit och vin, m. m.; given Stockholms slott den 23 mars 1961.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll, föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till

1) förordning om tillverkning av sprit och vin; 2) förordning om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat; 3) förordning om ändring i förordningen den 24 maj 1957 (nr 209) angå­ ende skatt å spritdrycker och vin; samt

4) förordning om ändring i förordningen den 18 juni 1864 (nr 41 s. 1) angående utvidgad näringsfrihet.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen framlägges förslag till ny lagstiftning om tillverkning av sprit och vin samt om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga pre­ parat. Förslaget innebär en förenkling och modernisering av nu gällande bestämmelser på området, uppdelade på ett flertal olika författningar, som i stor utsträckning är av relativt gammalt datum.

Den nya lagstiftningen är avsedd att träda i kraft den 1 juli 1961. 1

1 Bihang till riksdagens protokoll 1961. 1 samt. Nr 122

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 122 år 1961

Förslag

till

förordning om tillverkning av sprit och vin

Härigenom förordnas som följer.

Allmänna bestämmelser

1 §•

Med sprit förstås vara, som innehåller etylalkohol i en koncentration av

mer än 2,25 volymprocent eller, såvitt avser icke flytande vara, 1,8 viktpro­

cent. Med tillverkning av sprit förstås varje förfarande, varigenom etyl­

alkohol i sådan koncentration framställes eller utvinnes. Såsom sprit skall

dock icke anses vin eller maltdryck. Ej heller utgör framställning av dvlik

vara tillverkning av sprit.

Till vin hänföres dryck, som är framställd genom alkoholisk jäsning av

saft från druvor, bär, frukt eller andra växtdelar och som håller mer än

2,25 men ej mer än 22 volymprocent etylalkohol. Med tillverkning av vin

avses varje förfarande, varigenom vin sålunda framställes.

Tillverkare kallas den som bedriver yrkesmässig tillverkning av sprit eller

vin. Med partihandels bolaget förstås det i rusdrycksförsäljningsförordningen

omnämnda partihandelsbolaget.

2

§.

Tillverkning av sprit eller vin må ej hedrivas utan tillstånd av Kungl.

Maj :t.

3 * * * *

8

Utan hinder av förordningens föreskrifter må dock var och en i hemmet

framställa vin för eget behov.

Utan iakttagande av bestämmelserna i 4—6 §§ denna förordning må,

under den kontroll och de villkor i övrigt som kontrollstyrelsen prövar er­

forderliga, framställas sprit och vin för vetenskapligt ändamål eller för­

söksvis för tekniskt ändamål.

Rening av sprit, avsedd för förbrukning inom riket, må bedrivas endast av

partihandelsbolaget.

3 §.

Kontroll över tillverkning av sprit och vin utövas av kontrollstyrelsen, som

ager utfärda de föreskrifter rörande redovisning och särskilda kontrollan­

ordningar som styrelsen finner erforderliga för kontrollens utövande.

Det åligger tillverkare att på anfordran av kontrollstyrelsen lämna till­

träde till de lokaler och förvaringsställen som användas i verksamheten,

tillhandahålla handelsböcker och övriga handlingar hörande till verksamhe­

ten samt utan ersättning biträda med behövlig handräckning och lämna er-

torderliga yaruprov. Kontrollen skall såvitt möjligt ske på sådant sätt och

på sådan tid att den icke förorsakar hinder i tillverkarens verksamhet. Till­

verkare åligger även att lämna kontrollstyrelsen de uppgifter som erfordras

för upprättande av statistik över sprit- och vintillverkningen.

Beslut, som kontrollstyrelsen meddelat enligt denna förordning, länder

omedelbart till efterrättelse, där ej annorlunda särskilt förordnas.

Kungl. Maj.ts proposition nr 122 år 1961

3

Tillverkningstillstånd m. m.

4 §•

Tillstånd att tillverka sprit eller vin skall gälla tills vidare och må av Kungl. Maj :t indragas, när skäl därtill äro. Innan beslut om indragning meddelas, skall tillverkaren beredas tillfälle att yttra sig.

Den som erhållit tillstånd som i första stycket sägs eller övertager rörelse som där avses skall hos kontrollstyrelsen i förväg göra anmälan om dagen för upptagandet av tillverkningen eller för övertagandet. Anmälan skall även göras om nedläggande av och, såvitt fråga är om tillverkningsställe där kontrolltjänsteman finnes, om avbrott i tillverkning.

5 §•

Tillverkare äger förfoga över sprit och vin, som av honom tillverkats, en­ dast för försäljning till partihandelsbolaget, för export och, efter tillstånd av kontrollstyrelsen, för användning i egen rörelse, så ock för försäljning enligt bestämmelserna i förordningen om försäljning av teknisk sprit och alkohol­ haltiga preparat.

6

§•

Kan i fråga om sprit, som tillverkats av potatis eller spannmål och som tillverkare levererar till partihandelsbolaget, frivillig överenskommelse ej nås om pris eller leveransvillkor i övrigt, skall avgörande träffas av en sär­ skild prisnämnd, om tillverkaren eller bolaget det påfordrar. Nämnden skall bestå av sju ledamöter, av vilka två utses av vardera parten. Övriga tre ledamöter, däribland ordföranden, jämte suppleanter för dem förordnas av Kungl. Maj :t.

Kostnaderna för prisnämndens verksamhet bestridas med hälften av var­ dera parten.

Föreskrifter om nämndens verksamhet utfärdas av Kungl. Maj :t.

Ansvarsbestämmelser m. m.

7 §•

1 mom. Den som olovligen tillverkar sprit eller som bereder mäsk i uppenbart syfte att därav olovligen framställa sprit, så ock den som fors­ lar, döljer eller förvarar sprit, som uppenbarligen är olovligen tillverkad, eller mäsk, som uppenbarligen är avsedd för olovlig sprittillverkning, dö- mes till dagsböter eller fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt, vare straffet fängelse eller straffarbete i högst två år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om sprit­ tillverkningen eller mäskberedningen skett i större omfattning eller i syfte att försälja framställd sprit.

2 mom. Har någon olovligen tillverkat sprit eller berett mäsk i uppenbart syfte att därav olovligen framställa sprit, skola därvid nyttjade redskap samt på stället befintliga förråd av för tillverkningen eller beredningen uppenbarligen avsedda råämnen förklaras förverkade. Påträffas sprit, som olovligen tillverkats, skall spriten, tillika med kärl, vari den förvaras, för­ klaras förverkad. Vad nu sagts om sprit, som olovligen tillverkats, skall äga motsvarande tillämpning i fråga om mäsk, som uppenbarligen är av­ sedd för olovlig sprittillverkning.

3 mom. Den som olovligen tillverkat sprit skall dömas att för den till­

verkade myckenheten gälda skatt svarande mot omsättningsskatten för ena­ handa myckenhet av den spritdryck med en alkoholhalt av 40 volympro­ cent som har det lägsta utminuteringspriset. Skatten skall utgöra minst 100 kronor.

Kungl. Maj. ts proposition nr 122 år 1961

8

§.

1 mom. Förfogar tillverkare över tillverkad sprit på annat sätt än som är medgivet i denna förordning eller med stöd därav utfärdade föreskrifter, dömes till dagsböter eller fängelse i högst ett år. Är brottet grovt, vare straffet fängelse eller straffarbete i högst två år.

2 mom. Har tillverkare förövat gärning, som avses i 1 mom., skola de förråd av sprit som finnas hos honom och varmed förfarits på otillåtet sätt, jämte de kärl i vilka spriten förvaras, förklaras förverkade.

3 mom. Den som på otillåtet sätt förfogat över sprit skall dömas att för spriten utgiva skatt enligt vad i 7 § 3 mom. sägs.

9 §‘

1 mom. Den som tillverkar eller saluhåller för tillverkning av sprit ägnad apparat eller del av dylik apparat med uppenbart syfte att apparaten eller apparatdelen skall komma att nyttjas vid olovlig sprittillverkning eller för att obehörigen antingen från denaturerad sprit borttaga denatureringsmed- let eller försvaga denatureringen eller göra annan till "dryck ej ämnad alko- holhaltig vara användbar därtill,

så ock den som överlåter dylik apparat eller apparatdel, ehuru han har skälig anledning antaga att densamma skall komma att nyttjas för ändamål som nu sagts,

dömes till dagsböter eller fängelse i högst sex månader, och vare appa­ raten och apparatdelen förverkade.

2 mom. Innehar någon i annat fall än i 1 mom. sägs redskap som uppen­ barligen är av honom avsett att nyttjas för ändamål som där sägs, dömes till dagsböter eller fängelse i högst sex månader, och vare redskapet för­ verkat.

10 §.

Tillverkar någon olovligen vin eller bryter någon eljest, i annat fall än i 7—9 §§ sägs, mot vad i denna förordning är stadgat eller mot föreskrift som meddelats med stöd av förordningen, dömes till dagsböter.

Brott som nu sagts må, där det ej innefattar olovlig tillverkning av vin eller förfogande över tillverkat vin på otillåtet sätt, åtalas endast efter anmä­ lan av kontrollstyrelsen.

11

§•

Hava flera medverkat till gärning, som i 7 och 8 §§ sägs, gäller vad i 3 kap. 4 och 5 §§ strafflagen är stadgat. Den, till vilken sprit avyttrats eller eljest anskaffats, vare dock ej förfallen till ansvar för annan medverkan än anstiftan.

12

§.

Vad som med stöd av denna förordning inhämtats vid granskning av han- delsböcker med tillhörande verifikationer eller eljest vid tillsyn över till­ verkning må ej yppas i vidare mån än som erfordras för vinnande av det med kontrollen avsedda ändamålet. Bryter någon häremot, dömes till dags­ böter eller fängelse i högst sex månader, där ej gärningen är belagd med straff i strafflagen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

5

13 §.

Vägrar tillverkare att lämna tillträde för kontroll eller att tillhandahålla handelsböcker och övriga till verksamheten hörande handlingar eller att lämna erforderliga varuprov, äger kontrollstyrelsen utsätta vite.

14 §.

Sprit, som på grund av brott mot denna förordning förklarats förverkad, skall om spriten är i försäljningsdugligt skick hembjudas till partihandels­ bolaget, som är skyldigt att inköpa den till skäligt pris. Är värdet så ringa, att det ej kan anses motsvara forslingskostnaderna, skall spriten bevisligen förstöras.

Är i fall, då enligt denna förordning förverkande skall äga rum eller skatt erläggas, sådan påföljd uppenbart obillig, må den helt eller delvis eftergivas.

Värdet av förverkad egendom tillfaller kronan.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1961. Förordningens bestäm­ melser skola äga giltighet redan före ikraftträdandet med avseende på åt­ gärder, som erfordras för tillämpningen därefter.

2. Genom förordningen upphäves förordningen den 26 februari 1954 (nr 73) angående tillverkning av brännvin; dock skall sistnämnda författning alltjämt äga tillämpning beträffande förhållanden som hänföra sig till tiden före den 1 juli 1961.

3. Rätt att tillverka sprit eller vin, vilken förefinnes före utgången av juni månad 1961, skall äga giltighet även för tiden därefter, och skall därvid anses som om tillstånd meddelats enligt denna förordning.

4. För sprit som tillverkas med användande av majs, utländsk potatis, maniokarot eller andra stärkelsehaltiga utländska råämnen skall tillverka­ ren erlägga en särskild avgift av 8 öre för varje liter av 50 volymprocents alkoholhalt. Avgiften skall inbetalas förskottsvis till kontrollstyrelsen en­ ligt de närmare anvisningar styrelsen meddelar. För mycket erlagd avgift restitueras på därom av tillverkaren hos kontrollstvrelsen gjord framställ­ ning.

5. Förekommer i lag eller författning hänvisning till eller avses däri eljest stadgande, som ersatts genom bestämmelse i den nya förordningen, skall den bestämmelsen i stället tillämpas.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

Förslag

till

förordning om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Härigenom förordnas som följer.

Allmänna bestämmelser

1

§•

Med teknisk sprit förstås sprit som är avsedd att användas för tekniskt,

industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ändamål och som

är hänförlig till tulltaxenummer 22.08 eller 22.09 A eller B. Vad i denna för­

ordning stadgas om teknisk sprit skall jämväl gälla vin och starköl, avsed­

da för ändamål som nu sagts.

Teknisk sprit, som denaturerats så att förtäring därav kan betraktas som

utesluten, benämnes starkdenaturerad sprit.

Med alkoholhaltigt preparat förstås vara som innehåller mer än 2,25 vo­

lymprocent eller, såvitt avser icke flytande vara, 1,8 viktprocent etylalko-

hol och som icke är apoteksvara eller hänförlig till tulltaxenummer 22.03—

22.08 eller 22.09 A eller B.

Med partihandelsbolaget avses det i rusdrycksförsäljningsförordningen

omnämnda partihandelsbolaget och med detaljhandelsbolaget det i samma

förordning omnämnda detaljhandelsbolaget.

2

§•

Kontroll över försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

utövas av kontrollstyrelsen, som skall tillse att försäljningen icke ger an­

ledning till missbruk. Styrelsen äger utfärda de föreskrifter rörande redo­

visning och särskilda kontrollanordningar som styrelsen finner erforderliga

för kontrollens utövande.

Den som försäljer eller i handelssyfte eller för yrkesmässig förbrukning

till riket inför teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat ävensom den som

inköper teknisk sprit enligt särskilt tillstånd eller eljest för yrkesmässig

förbrukning åligger att på anfordran av kontrollstyrelsen lämna tillträde

till de lokaler som användas i verksamheten, tillhandahålla handelsböcker

och övriga handlingar hörande till A'erksamheten samt utan ersättning

biträda med behövlig handräckning och lämna erforderliga varuprov. Kon­

trollen skall såvitt möjligt ske på sådant sätt och på sådan tid att den icke

förorsakar hinder i den därav berörda verksamheten.

Beslut, som kontrollstyrelsen meddelat enligt denna förordning, länder

omedelbart till efterrättelse där ej annorlunda särskilt förordnas.

3 §•

Teknisk sprit och sådana alkoholhaltiga preparat, som icke äro avsedda

för förtäring, må icke säljas inom riket eller hit införas utan att hava dena­

turerats på sätt kontrollstyrelsen föreskriver eller eljest godkänner. Kon­

trollstyrelsen må dock, när .särskilda skäl därtill äro och fara för miss­

bruk icke föreligger, medgiva att teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

säljas eller införas utan denaturering.

7

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

Införsel och försäljning

4

§•

Teknisk sprit må utan särskilt tillstånd införas till riket av partihan­ delsbolaget. Tillstånd erfordras ej heller i fall då denaturerad teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat införas annorledes än i handelssyfte eller för yrkesmässig förbrukning.

För annan införsel av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat än som avses i första stycket kräves särskilt tillstånd av kontrollstyrelsen.

Vad i andra stycket stadgas skall icke utgöra hinder för transitering el­ ler annan befordran under tullkontroll i enlighet med de föreskrifter gene­ raltullstyrelsen meddelar.

5

§■

1 mom. Försäljning av starkdenaturerad sprit och alkoholhaltiga prepa­ rat i annat fall än som nedan i andra stycket avses är, med de inskränk­ ningar som stadgas i denna förordning, tillåten under samma villkor som gälla för drivande av handel i allmänhet.

För försäljning av alkoholhaltiga läkemedel på apotek gälla de särskil­ da bestämmelser som Kungl. Maj :t meddelar.

2 mom. Teknisk sprit som icke är starkdenaturerad må, förutom av par­ tihandelsbolaget och detaljhandelsbolaget, utan särskilt tillstånd säljas av den som tillverkat varan. För annan försäljning av icke starkdenaturerad sprit, som äger rum annorledes än från apotek, erfordras kontrollstvrelsens tillstånd.

Från apotek må i enlighet med vad Kungl. Maj :t därom förordnar tek­ nisk sprit som icke är starkdenaturerad säljas enligt recept ävensom till annat apotek.

6

§.

Försäljning av teknisk sprit, som icke är starkdenaturerad, må med ne­ dan i andra stycket angivna undantag ske endast till den som erhållit kon­ trollstyrelsens tillstånd till inköp.

Tillstånd erfordras ej vid inköp av absolut alkohol, koncentrerad sprit, eau-de-vie och vin för apoteksrörelses räkning. Tillstånd erfordras ej heller i fall som avses i 5 § 2 mom. andra stycket. I den mån kontrollstyrelsen så medgiver, må inköp hos detaljhandelsbolaget, under de villkor styrelsen fö­ reskriver, äga rum utan tillstånd.

7 §■

Teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat må icke tillhandahållas, där särskild anledning föreligger att antaga, att varan är avsedd att användas i berusningssyfte. Ej heller må någon tillhandagå med anskaffande av tek­ nisk sprit eller alkoholhaltigt preparat, där han har anledning till sådant antagande.

8

§.

Iakttagas icke bestämmelserna i denna förordning eller med stöd därav meddelade föreskrifter, må kontrollstyrelsen meddela vederbörande varning. Därest rättelse ej vinnes eller varning ej anses vara tillfyllest, må styrelsen förbjuda försäljning eller, där tillstånd till försäljning, införsel eller inköp meddelats, återkalla sådant tillstånd.

Har tillstånd återkallats eller har tillståndshavare avlidit, åligger det till- ståndshavaren eller dödsboet att, i den mån kontrollstyrelsen därom för-

8

ordnar, sälja sitt lager av icke starkdenaturerad teknisk sprit till partihan­

delsbolaget, vilket är skyldigt att till skäligt pris inköpa varan.

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

Ansvarsbestämmelser m. m.

9 §.

Den som säljer annan teknisk sprit än starkdenaturerad sådan utan att

äga rätt därtill enligt denna förordning eller överskrider dylik rätt eller bry­

ter mot bestämmelserna i 7 § dömes såsom för olovlig försäljning av rus­

drycker enligt 80 § 1 mom. rusdrycksförsäljningsförordningen.

10 §.

1 mom. Vidtager någon obehörigen med denaturerad sprit eller denature-

rat alkoholhaltigt preparat åtgärd, varigenom denatureringen försvagas eller

borttages, dömes såsom för olovlig tillverkning av sprit enligt 7 § 1 mom.

förordningen om tillverkning av sprit och vin.

2 mom. Den som säljer eller tillhandagår med anskaffande av teknisk

sprit eller alkoholhaltigt preparat, varmed vidtagits åtgärd som i 1 mom. av­

ses, så ock den som forslar, döljer eller förvarar sådan vara, dömes, där han

haft skälig anledning antaga att med varan vidtagits åtgärd som nu sagts, så­

som för olovlig försäljning av rusdrycker enligt 80 § 1 mom. rusdrycks-

försäljningsförordningen.

11

§•

Den som för obehörigt ändamål använder teknisk sprit, som han inköpt

eller till riket infört enligt bestämmelserna i denna förordning, så ock den

som icke ställer sig till efterrättelse villkor, förbundet med inköps- eller in­

förseltillstånd, dömes, där han ej är förfallen till ansvar enligt lagen om

straff för varusmuggling, till dagsböter.

12

§.

Bryter någon i annat fall än i 9—11 §§ sägs mot vad i denna förordning är

stadgat eller mot föreskrift, som meddelats med stöd av förordningen, dömes

till böter, högst trehundra kronor.

13 §.

Begår någon brott som avses i 9—11 §§ skola, om det ej är uppenbart

obilligt, hos honom befintliga förråd av teknisk sprit och alkoholhaltiga pre­

parat tillika med kärl och emballage förklaras förverkade. Vad nu stadgats

skall även gälla redskap, som nyttjats i fall, varom i 10 § sägs.

Förverkad egendom tillfaller kronan.

Den som förövat gärning som avses i första stycket skall, om det ej är

uppenbart obilligt, dömas att för teknisk sprit eller alkoholhaltigt prepa­

rat, varmed han förfarit obehörigen, gälda skatt med 20 kronor för liter.

14 §.

Hava flera medverkat till gärning, som i 9 och 10 §§ sägs, gäller vad i

3 kap. 4 och 5 §§ strafflagen är stadgat. Den, till vilken teknisk sprit eller

alkoholhaltigt preparat avyttrats eller eljest anskaffats, vare dock ej för­

fallen till ansvar för annan medverkan än anstiftan.

15 §.

Vad som inhämtats vid tillsyn enligt denna förordning må ej yppas i vi­

dare mån än som erfordras för vinnande av det med tillsynen avsedda än­

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

9

damålet. Bryter någon häremot, dömes till dagsböter eller fängelse i högst sex månader, där ej gärningen är belagd med straff i strafflagen.

16 §.

Brott som avses ill och 12 §§ må av åklagare åtalas endast efter anmälan av kontrollstyrelsen.

17 §.

Vägrar försäljare, importör eller köpare, som avses i 2 § andra stycket, att lämna tillträde för kontroll eller att tillhandahålla handelsböcker och övriga till verksamheten hörande handlingar eller att lämna erforderliga varuprov äger kontrollstyrelsen utsätta vite. Motsvarande skall gälla då försäljning enligt 8 § andra stycket underlåtes.

18 §.

Teknisk sprit eller alkoholhaltigt preparat, som inkommit till riket och som enligt denna förordning icke får införas, må, därest varan icke enligt la­ gen om straff för varusmuggling skall vara förverkad och hinder ej heller eljest möter mot utförsel av varan, återutföras på de villkor och i den ord­ ning tullstadgan föreskriver i fråga om returförtullning. Återutföres ej va­ ran inom föreskriven tid, skall därmed förfaras på sätt kontrollstyrelsen föreskriver.

Beträffande återutförsel av icke denaturerad teknisk sprit skall i tillämp­ liga delar gälla vad i 86 § 1 mom. första stycket rusdrycksförsäljningsför- ordningen stadgas i fråga om återutförsel av rusdrycker. 1 2 3 4

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1961. Förordningens bestäm­ melser skola äga giltighet redan före ikraftträdandet med avseende på åt­ gärder som erfordras för tillämpningen därefter.

2. Genom förordningen upphävas förordningen den 1 juli 1918 (nr 508) angående handel med skattefri sprit, förordningen den 1 juli 1918 (nr 564) angående vissa alkoholhaltiga pre­ parat m. m. samt kungörelsen den 6 maj 1955 (nr 254) angående försäljning och införsel av rusdrycker för särskilda ändamål, dock att de upphävda författningarna alltjämt skola äga tillämpning be­ träffande förhållanden som hänföra sig till tiden före den 1 juli 1961.

3. Tillstånd, medgivande, föreskrift och förbud, som meddelats med stöd av de upphävda författningarna, skola äga giltighet även för tiden efter ut­ gången av juni månad 1961 som om de meddelats enligt den nya förord­ ningen.

4. Förekommer i lag eller författning hänvisning till eller avses däri eljest stadgande, som ersatts genom bestämmelse i den nya förordningen, skall den bestämmelsen i stället tillämpas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

Förslag

till

förordning om ändring i förordningen den 24 maj 1957 (nr 209) angående

skatt å spritdrycker och vin

Härigenom förordnas, att 1 §, 2 § 1 och 3 mom. samt 3 och 4 §§ förord­ ningen den 24 maj 1957 angående skatt å spritdrycker och vin1 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives samt att förordningens rubrik skall hava följande ändrade lydelse.

(Nuvarande lydelse)

Förordning angående skatt å sprit­

drycker och vin

§•

För spritdrycker och vin, som för­ säljas här i riket, skall omsättnings­ skatt erläggas till staten i den ut­ sträckning och i den ordning nedan sägs. För spritdrycker skall tillika er­ läggas utskänkningsskatt i enlighet med bestämmelserna i denna förord­ ning.

§•

1 mom. Omsättningsskatt upp­ tages vid detaljhandelsbolagets in­ köp av spritdrycker och vin och ut­ går, där ej annat i 2 mom. stadgas,

a) för spritdrycker dels med en grundavgift av 11 kronor 60 öre för liter, om dryckens alkoholhalt över­ stiger 40 volymprocent, 10 kronor 40 öre för liter, om alkoholhalten är lägst 35 volymprocent och högst 40 vo­ lymprocent, 8 kronor 50 öre för li­ ter, om alkoholhalten är lägst 30 vo­ lymprocent men understiger 35 vo­ lymprocent samt 8 kronor, om alko­ holhalten understiger 30 volympro­ cent, och dels med en procentavgift motsvarande 50 procent av utminute- ringspriset; samt

b) för vin,-------------av utminuteringspriset.

Utminuteringspriset utgöres---------— varornas utminutering.

(Föreslagen lydelse)

Förordning om skatt på sprit och vin

1

§•

Till staten skall enligt bestämmel­ serna i denna förordning erläggas om­ sättningsskatt för sprit och vin samt för spritdrycker därjämte utskänk­ ningsskatt.

2

§■

1 mom. Omsättningsskatt upp­ tages vid detaljhandelsbolagets in­ köp av sprit och vin och utgår, där ej annat i 2 mom. stadgas,

a) för sprit dels med en grundav­ gift av 11 kronor 60 öre för liter, om spritens alkoholhalt överstiger 40 vo­ lymprocent, 10 kronor 40 öre för li­ ter, om alkoholhalten är lägst 35 volymprocent och högst 40 volym­ procent, 8 kronor 50 öre för liter, om alkoholhalten är lägst 30 volympro­ cent men understiger 35 volympro­ cent samt 8 kronor, om alkoholhal­ ten understiger 30 volymprocent, och dels med en procentavgift motsva­ rande 50 procent av utminuterings­ priset; samt

b) för vin, —-------- av utminute­ ringspriset.

Utminuteringspriset utgöres--------— varornas utminutering.

11

Kungl. Maj.ts proposition nr 122 ar 1961

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

3 mom. För spritdrycker, som inköpas hos partihandelsbolaget el­ ler införas till riket jämlikt bestäm­ melser, meddelade av Kungl. Maj:t med stöd av 6 § 3 mom. eller 12 § 5 mom. rusdrycksförsäljningsförordningen, skall omsättningsskatt utgå med en grundavgift av 2 kronor 70 öre för liter. Sådan skatt skall dock icke utgå för spritdrycker, som skola användas för tillverkning av varor, vilka enligt apoteksvarustadgan äro att hänföra till apoteksvaror, eller för spritdrycker, som av apotek skola ut­ lämnas mot vederbörligt recept.

3

§•

1 mom. Sker inköp av spritdryc­ ker och vin hos partihandelsbolaget, skall vid dryckernas betalning om­ sättningsskatt för desamma erläggas till detta bolag; och åligger det bola­ get att i den ordning, Kungl. Maj:t bestämmer, till statsverket inleverera omsättningsskatten.

2 mom. Vid inköp av spritdryc­ ker och vin annorledes än hos parti­ handelsbolaget åligger det detaljhan­ delsbolaget att senast den femtonde dagen i månaden näst efter den, un­ der vilken inköpet ägt rum, antingen å kontrollstyrelsens postgirokonto el­ ler å statsverkets checkräkning i riks­ banken för kontrollstyrelsens räkning insätta å dryckerna belöpande om­ sättningsskatt. Till grund för pro­ centavgiften skall läggas varans be­ räknade utminuteringspris. Detalj­ handelsbolaget skall senast den tju­ gonde dagen i månaden näst efter den, under vilken inköpet ägt rum, till kontrollstyrelsen avlämna en till riktigheten bestyrkt uppgift rörande köpeskillingens storlek, däri inberäk­ nad tull- och fraktkostnad.

3 m o in. Den, som enligt kontroll­ styrelsens i föreskriven ordning med-

3 in o in. För teknisk sprit som av annan än detaljhandelsbolaget inköpes hos partihandelsbolaget eller som införes till riket för att använ­ das i denaturerat skick för tillverk­ ning av varor hänförliga till tulltaxenummer 22.09 C, 33.04 A och 33.06 A eller ock i odenaturerat skick skall omsättningsskatt utgå med 2 kronor 70 öre för liter. Sådan skatt skall dock icke utgå för odenaturerad tek­ nisk sprit, som under särskild kon­ troll skall användas för annat ända­ mål än tillverkning av nyss angivna varor. Skatt skall ej heller utgå för odenaturerad teknisk sprit, som skall användas för tillverkning av apoteks­ varor eller är avsedd att av apotek utlämnas mot vederbörligt recept.

3 §•

1 in o in. Sker inköp av sprit eller vin hos partihandelsbolaget, skall vid varans betalning omsättningsskatt för densamma erläggas till detta bolag; och åligger det bolaget att i den ord­ ning, Kungl. Maj :t bestämmer, till statsverket inleverera omsättnings­ skatten.

2 in o in. Vid inköp av sprit eller vin annorledes än hos partihandels­ bolaget åligger det detaljhandelsbo­ laget att senast den femtonde dagen i månaden näst efter den, under vil­ ken inköpet ägt rum, antingen å kon­ trollstyrelsens postgirokonto eller å statsverkets checkräkning i riksban­ ken för kontrollstyrelsens räkning insätta å varan belöpande omsätt­ ningsskatt. Till grund för procentav­ giften skall läggas varans beräknade utminuteringspris. Detaljhandelsbola­ get skall senast den tjugonde dagen i månaden näst efter den, under vil­ ken inköpet ägt rum, till kontrollsty­ relsen avlämna eu till riktigheten be­ styrkt uppgift rörande köpeskilling­ ens storlek, däri inberäknad tull- och fraktkostnad.

3 in o in. Den, som enligt kontroll­ styrelsens tillstånd till riket inför tek-

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

(Nuvarande lydelse)

delade tillstånd till riket inför sprit­ drycker för vetenskapligt, medicinskt, farmaceutiskt, tekniskt, industriellt eller likartat ändamål, skall genom insättning antingen å kontrollstyrel­ sens postgirokonto eller å statsverkets checkräkning i riksbanken för kon­ trollstyrelsens räkning erlägga å dryc­ kerna belöpande omsättningsskatt.

Importören har att, om så påfordras, i samband med ansökning om inför­ seltillstånd hos kontrollstyrelsen stäl­ la av styrelsen godkänd säkerhet för å spritdryckerna belöpande omsätt­ ningsskatt. Det åligger kontrollstyrel­ sen att vid beviljandet av tillstånd till införseln meddela de föreskrifter, som erfordras för erhållande av en be­ tryggande kontroll å utgörandet av omsättningsskatten, ävensom att övervaka, att skatten vederbörligen inbetalas till statsverket.

4 §•

Näringsidkare, som vill ur riket ut­ föra i Sverige framställda tillverk­ ningar, hänförliga under förordning­ en den 1 juli 1918 angående vissa alkoholhaltiga preparat m. m.,i den omfattning och under de villkor

Kungl. Maj: t bestämmer kunna er­ hålla rätt att vid utförsel av sålunda framställd vara återbekomma sådan omsättningsskatt, som i 2 § 3 mom. avses och som erlagts för den i ex­ portvaran ingående spriten.

(Föreslagen lydelse)

nisk sprit, skall genom insättning an­ tingen å kontrollstyrelsens postgiro­ konto eller å statsverkets checkräk­ ning i riksbanken för kontrollstyrel­ sens räkning erlägga å spriten belö­ pande omsättningsskatt. Importören har att, om så påfordras, i samband med ansökning om införseltillstånd hos kontrollstyrelsen ställa av styrel­ sen godkänd säkerhet för å spriten belöpande omsättningsskatt. Det ålig­ ger kontrollstyrelsen att vid beviljan­ det av tillstånd till införseln meddela de föreskrifter, som erfordras för er­ hållande av en betryggande kontroll å utgörandet av omsättningsskatten, ävensom att övervaka, att skatten ve­ derbörligen inbetalas till statsverket.

4 §•

Näringsidkare, som ur riket utfört här framställda alkoholhaltiga prepa­ rat, må under de villkor kontrollsty­ relsen bestämmer återbekomma sådan omsättningsskatt, som avses i 2 § 3 mom. och som erlagts för den i ex­ portvaran ingående spriten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1961.

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

13

Förslag

till

förordning om ändring i förordningen den 18 juni 1864 (nr 41 s. 1)

angående utvidgad näringsfrihet

Härigenom förordnas, att § 7 mom. 2 förordningen den 18 juni 1864 angå­ ende utvidgad näringsfrihet skall upphöra att gälla samt att § 8 samma för­ ordning1 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

§ 8

.

Vad genom § 1 är stadgat om rät­ tighet att idka handel eller annat nä­ ringsfång äger icke tillämpning å:

a) bokhandel eller boktryckeri;

b) försäljning av brännvin samt handel med andra brända eller destil­ lerade spirituösa drycker;

c) källare-, vinskänks-,------------särskilt stadgat.

§

8

.

Vad genom § 1 är stadgat om rät­ tighet att idka handel eller annat nä­ ringsfång äger icke tillämpning å:

a) bokhandel eller boktryckeri;

b) tillverkning och försäljning av sprit, vin, starköl och Öl samt reninq av sprit;

c) källare-, vinskänks-,------ — — särskilt stadgat.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1961; dock att äldre bestäm­ melser alltjämt skola äga tillämpning beträffande förhållanden som hänföra sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av 8 se 1949: 724.

Kungl. Maj.ts proposition nr 122 år 1961

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj.t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 10 feb­ ruari 1961.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindström, Lange, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Netzén, af Geijerstam, Hermansson.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler fråga om nya bestämmelser rörande tillverkning av sprit och vin, m. m. samt anför därvid följande.

I. Inledning

Med skrivelse den 22 oktober 1960 har kontrollstyrelsen fram­ lagt förslag till förordning om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt förordning om tillverkning av sprit och vin, m. m., avsedda att er­ sätta nu gällande författningar på området.

över kontrollstyrelsens skrivelse har yttranden avgivits av general­ tullstyrelsen, socialstyrelsen, medicinalstyrelsen, statens jordbruksnämnd, kommerskollegium, Aktiebolaget Vin- & spritcentralen, Nya systemaktie­ bolaget, Sveriges bränneriidkareförening, Aktiebolaget Svensk sprit, Sveri­ ges kemiska industrikontor, Kemisk-tekniska och livsmedelsfabrikanters förening (KeLiFa) samt Sveriges nykterhetsvänners landsförbund.

Medicinalstyrelsen har överlämnat yttrande från Apotekarsocieteten samt kommerskollegium yttranden från handelskamrarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

De av kontrollstyrelsen framlagda förslagen innebär en genomgripande förenkling och modernisering av bestämmelser som meddelas i en rad äldre författningar på området. Förslagen har i huvudsak tillstyrkts av samtliga i ärendet hörda remissinstanser. De i förevarande sammanhang aktuella författningsförslagen torde såsom Bihang få fogas vid statsrådsprotokollet för innevarande dag.

Jag anhåller nu att till närmare behandling få upptaga de sålunda före­ liggande lagstiftningsfrågorna. II.

II. Allmänna synpunkter

Gällande ordning. Kontrollstyrelsens förslag avser i första hand dels den författningsmässiga regleringen av tillverkningen av sprit och vin, dels de i olika författningar meddelade bestämmelserna om försäljning av sprit, vin och starköl för tekniska och andra särskilda ändamål och av alkohol­ haltiga preparat.

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

15

De nu gällande bestämmelserna på området är i väsentliga delar av för­ hållandevis gammalt datum. Såvitt angår sprittillverkningen återfinnes nuvarande föreskrifter i förordningen den 26 februari 1954 (nr 73) angående tillverkning av brännvin (Btf). Denna förordning tillkom i samband med slopandet av den tidigare tillverkningsskatten på brännvin men innebar i övrigt en huvudsakligen formell överarbetning av 1926 års förordning i samma ämne. Med tillverkning av brännvin förstås enligt Btf varje förfarande som inte är att hänföra till tillverkning av vin eller malt­ dryck och varigenom etylalkohol i en koncentration av mer än 2,25 volym­ procent framställes eller utvinnes. Detta begrepp korresponderar för övrigt med den i rusdrycksförsäljningsförordningen givna definitionen på sprit­ dryck — varje vätska som håller mer än 2,25 volymprocent etylalkohol och som icke är att hänföra till vin eller maltdryck. Regleringen av v i n t i 11- verkningen grundas i huvudsak på stadgande i 1864 års näringsfri- hetsförordning.

Försäljningen av sprit, vin och starköl för andra ändamål än kon­ sumtion regleras som redan antytts i flera olika författningar. Beträffande sprit meddelas sålunda föreskrifter såväl i Btf — avseende tillverkarnas försäljning — som i förordningen den 1 juli 1918 (nr 508) angående handel med skattefri sprit (Skf) och kungörelsen den 6 maj 1955 (nr 254) angåen­ de försäljning och införsel av rusdrycker för särskilda ändamål (Säk). Kungörelsen som utfärdats med stöd av rusdrycksförsäljningsförordningen innefattar stadganden också i fråga om vin och starköl. Bestämmelserna omfattar väsentligen sådana drycker som är avsedda för vetenskapligt, me­ dicinskt, farmaceutisk^ tekniskt, industriellt eller likartat ändamål.

Bestämmelserna i Skf berör dels starkdenaturerad sprit (rödsprit, blå­ sprit och motorsprit), dels svagare denaturerad sprit, som användes som råvara inom den kemisk-tekniska industrin eller i övrigt för tekniskt-indu- striella och dylika ändamål, in. in., dels ock odenaturerad renad sprit som förbrukas främst inom viss statlig och kommunal verksamhet, såsom sjuk­ vård, forskning och undervisning.

Bestämmelserna i Säk avser dels egentliga rusdrycker — spritdrycker, vin och starköl, dels sådan koncentrerad renad sprit som användes för tekniskt eller likartat ändamål inom andra områden än nyss nämnda stat­ liga eller kommunala verksamheter, dels ock svagare denaturerad sprit, som väsentligen användes för framställning av kosmetiska och liknande preparat.

Om försäljningen av alkoholhaltiga preparat meddelas föreskrifter i för­ ordningen den 1 juli 1918 (nr 564) angående vissa alkoholhaltiga preparat, in. m. (Apf). Denna äger tillämpning på tekniska preparat, som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol (etylalkohol). Bestämmelserna gäller också i tillämpliga delar för närings- och njutningsmedel, som — efter från­ skiljande av däri ingående fasta beståndsdelar — innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och inte är att anse som rusdryck, Öl eller apoteks­ vara.

Vid sidan av hittills berörda författningar regleras apotekens försäljning av alkoholhaltiga varor i de med stöd av rusdrycksförsäljningsförordningen utfärdade kungörelserna den 14 januari 1955 (nr 16) angående försäljning av sprit å apotek för medicinskt ändamål och den 6 maj 1955 (nr 223) an­ gående försäljning av alkoholhaltiga läkemedel å apotek m. m.

All försäljning av alkoholhaltiga varor som icke regleras genom nu an­ givna författningar faller — utom såvitt angår Öl — under bestämmelserna i rusdrycksförsäljningsförordningen.

Kontrollstyrelsens förslag. De förslag som kontrollstyrelsen nu framlagt innefattar till att börja med förslag till en ny förordning om tillverkning av sprit och vin, avsedd att ersätta Btf.

Styrelsen erinrar om att de ifrågavarande bestämmelserna visserligen överarbetats så sent som 1954 och 1955. Förordningen innehåller emeller­ tid, framhålles det, alltjämt en rad föreskrifter — ofta med en långtgående detaljreglering — som får anses obehövliga eller föråldrade. Härtill kom­ mer att ett flertal i Btf intagna ordningsföreskrifter anses vara av sådan be­ skaffenhet, att det lämpligen bör överlåtas åt kontrollstyrelsen att utfärda dylika föreskrifter. En allmän översyn av bestämmelserna i Btf har därför ansetts påkallad.

Då vin är en beskattad alkoholhaltig dryck, har kontrollstyrelsen vidare funnit lämpligt att vintillverkningen regleras på liknande sätt som skett i fråga om andra sådana drycker. I det nu ifrågavarande författningsförslaget har därför intagits bestämmelser också beträffande vin.

Nu gällande bestämmelser — vilka som förut nämnts meddelas i nä- ringsfrihetsförordningen —• stadgar att tillverkning eller beredning av vin icke utan Kungl. Maj :ts tillstånd må äga rum i vinfabrik eller annan bygg­ nad, som för ifrågavarande verksamhet anlagts eller inrättats efter ingång­ en av juli månad 1917. I de tillstånd, som med stöd härav lämnats av Kungl. Maj :t, har — påpekar styrelsen —- givits olika föreskrifter bl. a. om rå­ ämnen och om den kontroll över tillverkningen som ansetts erforderlig. För närvarande finns i landet endast två i gång varande vinfabriker. Kontroll­ styrelsens förslag innefattar, framhåller styrelsen, icke någon ändring i rätten för envar att tillverka vin för eget behov.

Vad beträffar bestämmelserna i Skf och Apf framhåller styrelsen att de numera får anses föråldrade och i behov av omarbetning. Styrelsen har vida­ re funnit lämpligt att såväl föreskrifterna i de båda nu nämnda författning­ arna som de stadganden som meddelas i Säk lämpligen bör sammanföras i en författning, i förslaget benämnd förordning om teknisk sprit och alko­ holhaltiga preparat. De sålunda föreslagna nya bestämmelserna innebär, framhåller styrelsen, en avsevärd förkortning och förenkling av de nu gäl­ lande.

Remissyttrandena. De i ärendet hörda remissinstanserna ansluter sig överlag till kontrollstyrelsens uppfattning att de nu ifrågavarande författ­ ningarna är i behov av omarbetning och tillstyrker i princip att nya författ­

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

17

ningar utfärdas i enlighet med förslagets allmänna riktlinjer. I flera ytt­ randen understrykes särskilt värdet av att de grundläggande förordningar­ na på området förenklas så långt möjligt är och befrias från ett stort antal detalj föreskrifter.

Socialstyrelsen uttalar att styrelsen i sin egenskap av tillsyningsmyndig- het över nykterhetsvården inte har någon invändning mot förslagen. Kom­ merskollegium kan inte finna att förslagen innebär några försämringar för därav berörda yrkesutövare utan tvärtom förbättringar och förenklingar.

Vin- & spritcentralen hälsar med tillfredsställelse att samtliga ifrågava­ rande författningar nu blir föremål för revision och framhåller att de syn­ punkter som bolaget ansett betydelsefulla blivit tillgodosedda i de framlag­ da förslagen.

Departementschefen. Bestämmelserna i nu gällande författningar om sprittillverkning samt handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat härrör i väsentliga delar från tiden 1918—26 och är de enda författningar inom alkohollagstiftningen som icke blivit föremål för en genomgripande översyn och modernisering i samband med eller efter 1954 års reformer på området. De här meddelade föreskrifterna är — såsom både kontrollsty­ relsen och remissinstanserna framhållit — föråldrade, och behovet av mo­ dernare bestämmelser torde vara uppenbart. De förslag som kontrollstyrel­ sen nu framlagt är enligt min mening i sin allmänna uppläggning väl äg­ nade att utgöra grund för ny lagstiftning på området. Jag tillstyrker sålunda att den nu gällande brännvinstillverkningsförordningen ersättes med en ny författning och att i denna inarbetas också föreskrifter om tillverkning av vin. Icke heller har jag något att erinra mot att bestämmelserna om han­ deln med sprit, vin och starköl för tekniska och andra särskilda ändamål samt med alkoholhaltiga preparat sammanföres i en författning. Kontroll- stvrelsens förslag i sistnämnda hänseende har emellertid utformats så att den nya författningen — liksom de nu gällande — får viss, huvudsakligen formell anknytning till rusdrycksförsäljningsförordningen. Enligt min me­ ning bör den nya förordningen göras helt fristående från rusdrycksförsälj- ningsförordningen. Till de i anledning härav påkallade ändringarna i denna torde jag få återkomma i annat sammanhang.

I det följande kommer jag att upptaga till närmare behandling de särskil­ da spörsmål som sammanhänger med utformningen av de nya författnings­ bestämmelserna. Härvid behandlas först var för sig förslagen till förord­ ningar om tillverkning av sprit och vin och om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat i den utformning förslagen fått efter överar- betning inom finansdepartementet. Avslutningsvis behandlas övriga i sam­ manhanget erforderliga författningsändringar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

III. Tillverkning av sprit och vin

Tillämpningsområdet (1 och 2 §§)

I departementsförslagets 1 § lämnas definitioner på bl. a. begreppen sprit och vin samt tillverkning därav.

Med sprit förstås vara, som innehåller etylalkohol i en koncentration av mer än 2,25 volymprocent eller, i fråga om icke flytande vara, motsva­ rande viktprocent och som icke är att hänföra till vin eller maltdryck. Med tillverkning av sprit förstås varje förfarande varigenom sådan etylalkohol framställes eller utvinnes.

Förslaget innebär endast formella ändringar i gällande bestämmelser, bl. a. såtillvida att benämningen brännvin — som numera i det allmänna språkbruket avser ett visst varuslag — utbytts mot benämningen sprit.

I likhet med kontrollstyrelsens förslag innebär departementsförslaget som förut nämnts att också vin inbegripes under de nu ifrågavarande för­ fattningsbestämmelserna.

I kontrollstyrelsens förslag till tillverkningsförordning anges innebörden av begreppet vin genom en hänvisning till den i rusdrycksförsäljningsför- ordningen lämnade definitionen. Samtidigt föreslås viss ändring av denna definition. För närvarande förstås med vin varje dryck, som är framställd genom alkoholisk jäsning av saft från druvor, bär, frukt eller andra växt­ delar och som håller mer än 2,25 men ej mer än 22 volymprocent etyl­ alkohol. Kontrollstyrelsen förordar nu, att vinbegreppet endast skall om­ fatta drycker som framställts av saft från druvor, bär, frukt eller rabarber.

I departementsförslaget har definitionen på vin återgivits direkt i tillverk- ningsförordningen i stället för såsom enligt kontrollstyrelsens förslag genom hänvisning till rusdrycksförsäljningsförordningen. Någon ändring i förhål­ lande till gällande ordning har i övrigt icke ansetts böra vidtagas.

Såsom en huvudregel fastslås i 2 § att sprit och vin icke må tillverkas utan Kungl. Maj :ts tillstånd.

I avseende på den nya författningens tillämpningsområde må slutligen påpekas, att departementsförslaget (2 §) — i överensstämmelse med kon­ trollstyrelsens förslag — innebär att var och en i hemmet fritt får fram­ ställa vin för eget behov, liksom att sprit och vin må framställas för veten­ skapligt ändamål eller försöksvis för tekniskt ändamål utan hinder av eljest gällande författningsbestämmelser.

I anslutning till nu berörda bestämmelser har det ansetts lämpligt att till den nya förordningen överföra den bestämmelse om ensamrätt för Vin- & spritcentralen att bedriva rening av sprit, som nu återfinnes i närings- frihetsförordningen. Härigenom blir viss jämkning av berörda stadganden i sistnämnda förordning påkallad. Anmärkas må i detta sammanhang att rening av sprit icke omfattas av tillverkningsbegreppet.

Kungl. Maj. ts proposition nr 122 år 1961

19

Tillverkningskontrollen (3 §)

Bestämmelserna om kontroll och tillsyn har i departementsförslaget i formellt hänseende utformats i huvudsaklig överensstämmelse med mot­ svarande författningsbestämmelser rörande tillverkningen av maltdrycker. Någon ändring i sak i berörda delar av kontrollstyrelsens förslag liksom i gällande ordning har härmed icke vidtagits.

Enligt kontrollstyrelsens förslag i övrigt på förevarande punkt skulle sty­ relsen kunna förbjuda tillverkning av sprit om förhållandena på tillverk­ ningsställe hindrar utövande av betryggande kontroll och rättelse inte kan vinnas utan dröjsmål. Viss motsvarande möjlighet att avbryta tillverkning­ en föreligger också enligt gällande bestämmelser. Då en befogenhet för kontrollstyrelsen av föreslagen art icke synes vara erforderlig vid sidan av styrelsens övriga kontrollbefogenheter och möjligheten för Kungl. Maj :t att indraga tillverkningsrätten, har bestämmelser härom icke medtagits i departementsförslaget.

Bestämmelserna i departementsförslagets förevarande paragraf motsvaras av 4 § 1—3 samt 5 och 6 mom., 10 § 2 mom. samt 13 och 15 §§ B tf.

Tillverkningstillstånd (4—6 §§)

Enligt departementsförslaget (4 §) skall tillstånd att tillverka sprit eller vin gälla tills vidare men av Kungl. Maj :t kunna indragas när skäl därtill är. För tillverkare stadgas härjämte viss anmälningsskyldighet vid uppta­ gande av eller avbrott i tillverkning m. m. Vad sålunda föreslagits innebär väsentligen en förenkling och modernisering av gällande bestämmelser och överensstämmer i sak med vad kontrollstyrelsen förordat. Tilläggas må att de tilltänkta övergångsbestämmelserna till den nya förordningen innebär att nu gällande tillverkningsrättigheter skall kvarstå oförändrade utan sär­ skild prövning.

De i departementsförslagets 5 och 6 §§ intagna bestämmelserna motsvarar i stort sett nuvarande stadganden i 16 och 18 §§ Btf.

Avgift för vissa utländska råvaror

Kontrollstyrelsens förslag. Enligt bestämmelserna i 14 § 2 och 3 mom. Btf skall tillverkare av sprit erlägga en särskild avgift med 8 öre för liter sprit av 50 volymprocents alkoholhalt då för framställningen använts majs, utländsk potatis, maniokarot eller andra stärkelsehaltiga utländska råäm­ nen. Kontrollstyrelsen förordar, att ifrågavarande bestämmelser utgår ur tillverkningsförordningen och ifrågasätter om de icke tillsvidare kunde intagas i förordningen den 7 juni 1956 (nr 410) angående avgift å majs m. in.

Kontrollstyrelsen erinrar i sammanhanget om att styrelsen tidigare utta­

lat, att frågan om särskilt skydd mot utländsk konkurrens för vissa jord­ bruksprodukter borde lösas i annan ordning och icke inrymmas i en för­ fattning av detta slag. Styrelsen anför.

Kontrollstyrelsen är alltjämt av samma mening, och då styrelsen anser, att stadgandet om en sådan avgift bör innefattas i bestämmelser, som avser jordbruksregleringen, eftersom föreskriften närmast åsyftar beredande av skydd åt potatisodlingen, har styrelsen låtit ifrågavarande bestämmelser utgå i författningsförslaget. I ett yttrande, som kontrollstyrelsen inhämtat hos Statens jordbruksnämnd, har nämnden uttalat i huvudsak, att dessa be­ stämmelser torde få anses inbegripna i förutsättningarna för nu löpande sexårsavtal för jordbruksregleringen (1959—1965) och att ett upphävande av dem tills vidare icke var aktuellt. Med anledning härav får kontrollsty­ relsen ifrågasätta, om icke dessa avgiftsbestämmelser kunde tills vidare intagas i förordningen den 7 juni 1956 (nr 410) angående avgift å majs in. in.

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

Remissyttrandena. Förevarande fråga har upptagits till behandling i ytt­ randena från statens jordbruksnämnd och Sveriges bränneriidkareförening.

Statens jordbruksnämnd anser sig kunna instämma i att avgiftsbestäm- inelsen i fråga till sin natur närmast hör hemma bland de särskilda för­ fattningar som avser jordbrukets prisreglering. Nämnden vill emellertid framhålla, att en separering av avgiftsbestämmelserna från tillverknings- förordningen skulle innebära bestämda praktiska olägenheter, därest en så­ dan separering skulle medföra att även kontrollen över efterlevnaden av föreskrifterna skall frångå kontrollstyrelsen och läggas på annat organ, exempelvis jordbruksnämnden. En dubblering av redovisnings-, kontroll- och ansvarsbestämmelserna liksom också i viss mån av den faktiska kon­ trollverksamheten hos brännerierna skulle då bli följden. Om man å andra sidan för att undvika en sådan konsekvens låter tillsynen kvarligga hos kontrollstyrelsen, synes det enligt nämnden vara att föredra, att avgiftsbe­ stämmelserna kvarstår i tillverkningsförordningen.

I särskilt yttrande till kontrollstyrelsen, vilket bifogats styrelsens föreva­ rande framställning, har jordbruksnämnden härutöver anfört följande.

De ifrågavarande bestämmelserna torde primärt åsyfta att skydda av­ sättningen av svensk potatis för tillverkning av brännvin. De kompletteras med en regleringsanordning, som godkändes av 1934 års riksdag och som i princip innebär att potatis- och spannmålsbrännerierna skall förbehållas rätt att leverera (till förtäringsändamål eller tekniskt ändamål) så stor kvantitet råsprit, som svarar mot den totala mängden i landet förbrukad förtäringssprit. Avgiftsbeläggningen har sålunda betydelse för det fall, att en inhemsk tillverkare skulle vilja begagna utländsk potatis för brännvins­ bränning, ett fall som dock med hänsyn till att samtliga brännerier inom landet utom ett (som äges av AB Vin & Spritcentralen) äges av svenska potatisodlare, tills vidare torde få anses mindre sannolikt.

De nu ifrågavarande bestämmelserna torde få anses inbegripna i förut­ sättningarna för nu löpande sexårsavtal för jordbruksregleringen (1959— 1965) och en allmän översyn av de för avtalsperioden gällande bestämmel­ serna torde närmast få ankomma på den nyligen tillsatta 21-mannakommit­ tén för utredning angående jordbruksregleringens fortsatta utformning.

21

Med hänsyn härtill och till den ståndpunkt som i ärendet intagits av Sve­ riges Bränneriidkareförening, synes ett upphävande av de med kontrollsty­ relsens förfrågan avsedda bestämmelserna tills vidare icke vara aktuellt.

Bränneriidkareföreningen vill framhålla vikten av att avgiften bibehål­ ies och påpekar att föreningen hos statens jordbruksnämnd yrkat att den höjes från 8 till 25 öre för liter. Föreningen delar jordbruksnämndens upp­ fattning att avgiftsbestämmelserna tillsvidare bör kvarstå i tillverknings- förordningen.

Kommerskollegium anser liksom kontrollstyrelsen att bestämmelserna om förevarande avgift bör samordnas med övriga avgifter inom jordbruks- regleringen.

Departementschefen. Den nu ifrågavarande avgiften är, såsom även fram­ hållits i remissyttrandena, av samma natur som de särskilda avgifter som utgår i samband med jordbruksregleringen. De för ändamålet erforderliga författningsföreskrifterna synes därför också lämpligen böra meddelas i anslutning till jordbruksregleringens övriga avgiftsbestämmelser. Då emel­ lertid en omläggning i nu åsyftad riktning för sin närmare utformning sy­ nes fordra särskild utredning, har tillverkningsförordningens bestämmelser i ämnet ansetts böra tills vidare bibehållas i princip oförändrade. De har överförts till den nya förordningens övergångsbestämmelser, varvid stad­ gandet om straffavgift vid olovlig användning synts kunna slopas. Jag för­ utsätter, att nu berörda fråga beaktas i samband med översyn av de nuva­ rande regleringsåtgärderna på fabrikspotatisområdet inom 1960 års jord- bruksutredning.

Kungl. Maj. ts proposition nr 122 år 1961

Kontrollavgifter m. m.

Kontrollstyrelsens förslag. Enligt 12 § 1 mom. Blf uttages nu av tillverkare av sprit ett särskilt kontrollkostnadsbidrag med 5 kronor för dygn då till- verkningsrätt varit gällande. Kontrollstyrelsen förordar — under åberopan­ de av tidigare framställningar i samma syfte — att den ifrågavarande av- giftsskyldigheten slopas.

Styrelsen påpekar att kontrollkostnadsbidraget inräknas i spritpriset och sålunda i själva verket bestrides av det statliga partihandelsbolaget. Hela anordningen med kontrollkostnadsbidraget framstår därför enligt styrelsen som en onödig omgång, vartill kommer att kontrollen över bidragens er­ läggande och redovisningen av desamma kräver ett icke oväsentligt arbete inom styrelsen.

Styrelsen tillägger, att det ur principiell synpunkt ter sig olämpligt, att den som är underkastad statlig kontroll själv skall bidraga till kostnaden härför. Då vidare bidraget minskas, allteftersom rationaliseringen av sprit­ fabrikationen och av kontrollen däröver fortskrider, har i styrelsens förslag icke medtagits bestämmelser om kontrollkostnadsbidrag. Bidraget utgjorde

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

för budgetåret 1959/60 cirka 57 000 kronor och beräknas för 1960/61 till cirka 56 000 kronor. Det redovisas som särskilda uppbördsmedel under an­ slaget VII C 7. Kontrollstyrelsen: Kontrollstyrelsens lokalförvaltning. Ett slopande av kontrollkostnadsbidraget skulle, framhåller styrelsen vidare, föranleda uppräkning av anslaget med motsvarande belopp men minska råvarupriset för Spritcentralen.

Kontrollstyrelsens förslag innebär vidare ett slopande av tillverkarnas skyldighet att ersätta kontrollkostnaden bl. a. i de fall då tillverkning inte upptagits tre dygn efter den i driftsbevis angivna tiden (12 § 2 och 3 mom. Btf). Styrelsen påpekar att ifrågavarande kostnader är ytterligt obetydliga och att kontrollen över deras erläggande och redovisningen av dem ford­ rar ett icke ringa arbete.

I styrelsens förslag bibehålies däremot tillverkarnas skyldighet att er­ sätta kontrollkostnader för sprit, som kvarligger på tillverkningsställe ef­ ter tillverkningens upphörande.

Enligt 4 § 4 mom. Btf åligger det tillverkare att, därest å landsbygden så erfordras, tillhandahålla kontrolltjänsteman kost och logi mot viss gott- görelse (av Kungl. Maj :t fastställd till 3 kronor 50 öre för dag). Enligt sty­ relsens mening är detta icke någon lämplig anordning. Bestämmelsen anses vara föråldrad, enär möjligheter till inkvartering på hotell, pensionat o. d. nu allmänt finnes. Härtill kommer att kontrollsystemet numera omlagts. Blott ett fåtal kontrolltjänstemän har under de senaste åren utnyttjat den­ na förmån. Nu berörda skyldighet har därför föreslagits slopad.

Kontrollstyrelsens förslag innebär, som tidigare antytts, att åtskilliga nu gällande bestämmelser slopas. Bl. a. har stadgandet i 3 § 2 och 3 mom. Btf om förbud för vissa ämbets- eller tjänstemän att taga befattning med brän- nerirörelse m. m. och föreskriften om att vid bränneri skall finnas en brän- neriföreståndare, som är ansvarig för att rörelsen bedrives enligt författ- ningsföreskrifterna, icke medtagits. Bestämmelserna härom anses föråld­ rade och obehövliga. Motsvarande förenklingar har, påpekar kontrollstyrel­ sen, också vidtagits i den nya förordningen om tillverkning och beskattning av malt- och läskedrycker, i vilken tidigare bestämmelser om förbud för vissa ämbets- eller tjänstemän att taga befattning med bryggerirörelse m. m. och om bryggeriföreståndare utgått.

I kontrollstyrelsens förslag har bibehållits nuvarande bestämmelse om befogenhet för Kungl. Maj :t att meddela föreskrifter om inköp och an­ vändning av råämnen för sprittillverkning.

Departementschefen. Mot kontrollstyrelsens förslag i nu berörda delar har vid remissbehandlingen inte rests någon erinran. För min del finner jag inte heller någon anledning att motsätta mig det föreslagna avskaf­ fandet av vissa avgifter och bidrag, vilka för övrigt numera har en huvud­ sakligen nominell karaktär. Jag förordar emellertid att, utöver vad kon­

Kungl. Maj.ts proposition nr 122 år 1961

23

trollstyrelsen föreslagit, också skyldigheten att ersätta kontrollkostnaden

för sprit, som kvarligger på bränneri efter tillverkningens slut, avskaffas.

Även denna skyldighet synes numera sakna praktisk betydelse.

Såsom framgått av det förut sagda har i kontrollstyrelsens författnings-

förslag bibehållits nuvarande bestämmelse om befogenhet för Kungl. Maj:t

att meddela föreskrifter rörande sprittillverkares inköp och användning

av råämne. Då bestämmelsen såvitt nu kan bedömas torde kunna undvaras,

har den slopats i departementsförslaget till ny tillverkningsförordning.

Mot vad kontrollstyrelsen i övrigt föreslagit och anfört föreligger från

min sida ingen erinran.

Ansvarsbestämmelserna

Gällande ordning. Den centrala ansvarsbestämmelsen i Btf stadgar straff

för olovlig brännvinstillverkning och beredning av mäsk i uppenbart syfte

att framställa brännvin ävensom för innehav av mäsk som uppenbarligen

är avsedd för olovlig tillverkning. Maximistraffet är fängelse sex månader,

vid grovt brott straffarbete i två år. Redskap och förråd av råämnen, bränn­

vin och mäsk m. m. skall tagas i beslag och dömas förverkade. För del

olovligen tillverkade brännvinet skall omsättningsskatt erläggas efter den

skattesats som gäller för renat brännvin. Straff stadgas ävenledes för den

som tillverkar eller saluhåller apparat för tillverkning av brännvin med

uppenbart syfte att apparaten skall komma att användas vid olovlig till­

verkning. Bortsett från vissa supplementära straffstadganden meddelas i

Btf bestämmelser om iteration och om husbondeansvar m. m.

Enligt Skf straffas den, som obehörigen avskiljer denatureringsmedel från

denaturerad sprit eller försvagar denatureringen, såsom för olovlig bränn­

vinstillverkning. Den som avyttrar sprit varmed nyss angivna åtgärder vid­

tagits eller i annat fall avyttrar teknisk sprit till förtäring eller under så­

dana omständigheter som bort ge säljaren skälig anledning antaga att spri­

ten är avsedd att användas som dryck straffas såsom för olovlig försälj­

ning av rusdrycker. Även i Skf meddelas bestämmelser om iteration, om

husbondeansvar m. m.

De i Apf meddelade ansvarsbestämmelserna är i stor utsträckning paral­

lella med dem som återfinnes i Skf.

Enligt Säk skall dagsböter utdömas för den som för obehörigt ändamål

eller i strid med meddelade föreskrifter använder vara som han inköpt eller

infört enligt kungörelsens bestämmelser. Också i Säk stadgas om förver­

kande av förråd av rusdrycker in. m., om straffskatt och om husbonde­

ansvar.

Kontrollstyrelsens förslag. Även i fråga om ansvarsbestämmelserna inne­

bär kontrollstyrelsens förslag vissa ändringar i gällande ordning.

Sålunda bar den i 19 § 1 mom. fjärde stycket Btf förekommande itera-

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

tionsbestämmelsen och de i 24 § intagna stadgandena om ansvar för med­

verkan och om husbondeansvar borttagits. Vidare har bestämmelserna i

20 § Btf om ansvar för olaga innehav av brännvinstillverkningsapparat ej

bibehållits, då behov av en dylik bestämmelse enligt kontrollstyrelsens me­

ning icke föreligger. I fråga om huvudstadgandet om olovlig sprittillverk­

ning har ändring föreslagits i avseende på bevisningen i vissa fall.

Enligt 19 § 3 mom. Btf skall den som olovligen tillverkat brännvin dömas

att erlägga skatt för den tillverkade myckenheten efter den skattesats som

gäller för renat brännvin av lägst 35 och högst 40 volymprocents alkohol-

halt. Kontrollstyrelsen föreslår att bestämmelsen ändras så att straffskatt

skall erläggas för den tillverkade myckenheten beräknad som sprit av 40

volymprocents alkoholhalt. Styrelsen anför härom följande.

Enligt gällande bestämmelser är beredning av mäsk, som fått en alkohol­

halt av över 2,25 volymprocent och som ej är framställd genom förfarande,

vilket är hänförligt till tillverkning av vin eller maltdryck, att anse som

fullbordad brännvinstillverkning. Omsättningsskatt skall därför utgå för

mäskens hela volym. I mål om olovlig brännvinstillverkning kan det givet­

vis inträffa, att all mäsk förbrukats vid en företagen destillation eller att

eljest någon mäsk icke finnes kvar och att det ej heller kan tillförlitligen

utredas hur stor mäskens volym varit. I sådant fall synes omsättningsskatten

icke kunna beräknas annat än efter mängden framdestillerat brännvin.

Påföljden av skyldigheten att gälda omsättningsskatt kan därför drabba

olika hårt och ibland leda till resultat, som ter sig obilliga. Författningstex­

tens lydelse i förslaget avser att möjliggöra ett mera rättvist förfarande.

Motsvarande ändring föreslås också i fråga om olovligt förfogande över

sprit.

I övrigt innebär kontrollstyrelsens förslag införandet av erforderliga straff­

bestämmelser för olovlig vintillverkning.

Remissyttrandena. De av kontrollstyrelsen föreslagna ansvarsbestäm­

melserna har föranlett erinran endast från Nya systemaktiebolaget, som

hävdar, att bestämmelserna om ansvar för olaga innehav av apparat för

sprittillverkning icke bör borttagas. Bolaget anför härvidlag följande.

Bakgrunden till bolagets inställning är — när det gäller ansvaret för in­

nehav av brännvinstillverkningsapparat — att det knappast kan finnas nå­

got legalt behov för någon att inneha dylik apparat. Borttages ansvaret, torde

ej längre föreligga något hinder för annonsering och försäljning i allmänna

handeln av dylika apparater. I Norge, där dylik handel får förekomma fritt,

visar erfarenheterna att missbruk av sålunda inköpta apparater förekom­

mit i relativt stor omfattning. Skulle man dessutom mildra ansvaret för ola­

ga brännvinstillverkning, torde risken för ökad hembränning vara mycket

stor. Bolaget är för sin del av den uppfattningen, att skäl för lindring av

straffbestämmelserna egentligen endast kan föreligga i sådana fall, där all­

mänheten av olika skäl kan anses ha svårt att känna till eller förstå me­

ningen med straffansvaret. När det gäller brännvinstillverkning, torde emel­

lertid det stå klart för envar att dylik ej får äga rum annat än hos sär­

skilda tillverkare. De som bryter mot föreskrifterna i detta avseende torde

göra det med full insikt om olagligheten, och skäl synes därför enligt bola­

gets uppfattning snarare föreligga att skärpa straffansvaret.

25

Departementschefen. Ansvarsbestämmelserna i Btf blev i samband med

tillkomsten av 1954 års rusdrycksförsäljningsförordning föremål för en

viss översyn och modernisering. Med hänsyn härtill och då den grundläg­

gande konstruktionen av tillverkningsbestämmelserna inte förändrats, sy­

nes de nu gällande ansvarsbestämmelserna i stort sett kunna bibehållas. En­

ligt min mening bör sålunda någon ändring icke göras i huvudbestämmel­

serna om straff för olovlig tillverkning. Stadgandet om olovligt innehav av

tillverkningsapparat synes likaledes böra kvarstå. Mot ett slopande av gäl­

lande bestämmelser om iteration och om husbondeansvar, vilka numera får

anses obehövliga, föreligger däremot ingen erinran från min sida.

I enlighet med det sagda innebär departementsförslaget att nu gällande

ansvarsbestämmelser i Btf med tillägg av erforderliga stadganden rörande

olovlig vintillverkning överföres till den nya förordningen i väsentligen

oförändrad utformning. Härjämte har möjlighet öppnats att helt eller delvis

efterge uppenbart obillig förverkandepåföljd eller straffskatt; i sistnämnda

hänseende kan en nedsättning bl. a. bli aktuell, om tillverkningen avsett

alkoholhaltig mäsk.

Kungl. Maj. ts proposition nr 122 år 1961

IV. Försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Tillämpningsområdet (1 §)

Kontrollstyrelsens förslag. Kontrollstyrelsen föreslår bl. a. nya definitio­

ner på begreppen teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.

Såvitt angår teknisk sprit förordar kontrollstyrelsen att därmed

skall förstås sprit, avsedd för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskap­

ligt eller likartat ändamål. Till teknisk sprit hänföres i förslaget även vin

och starköl, avsedda för nämnda ändamål.

Den sålunda föreslagna definitionen av teknisk sprit är avsedd att täcka

alla alkoholhaltiga varor, vilkas försäljning nu regleras i de förut berörda

särskilda författningarna angående skattefri sprit samt om försäljning och

införsel av rusdrycker för särskilda ändamål. I sin kommentar till försla­

get anför kontrollstyrelsen följande.

I förevarande förslag har icke använts Rff:s terminologi »rusdrycker»

för sprit, vin och starköl, eftersom förslaget avser alkoholhaltiga varor, som

i princip icke skall användas till dryck. I stället är det här väsentligen

fråga om koncentrerad sprit, som vanligen i denaturerat skick användes

för tekniskt-industriellt ändamål. I närmare anslutning till vanligt språk­

bruk har därför beteckningar innehållande ordet »dryck» ansetts icke böra

användas i förslaget.

I definitionen av teknisk sprit har vid angivandet av ändamålen icke

medtagits farmaceutiskt ändamål, då detta får anses vara täckt av övriga

där nämnda ändamål.

Till alkoholhaltigt preparat hänföres enligt förslaget vara,

som innehåller mer än 2,25 volymprocent eller mer än 1,8 viktprocent

26

Kungl. Maj.ts proposition nr 122 år 1961

etylalkohol och som icke är att anse som sprit, vin, maltdryck eller apoteks­

vara. Definitionen är avsedd att täcka alla alkoholhaltiga varor, vilkas

tillverkning, införsel och försäljning icke reglerats i annan ordning. Alko-

holhaltsgränsen har, framhålles det, angivits i både volymprocent och vikt­

procent med hänsyn till att vissa varor, exempelvis alkoholhaltiga konfek-

tyrer, icke är flytande och därför icke medger bestämning av alkoholhal­

ten i volymprocent.

I kontrollstyrelsens förslag till förevarande paragraf ingår också en de­

finition av starkdenaturerad sprit, varmed förstås sprit, som denaturerats

så, att förtäring kan betraktas som utesluten. Begreppet starkdenaturerad

sprit är avsett att ersätta den hittillsvarande benämningen dubbeldenatu-

rerad sprit. Nu förekommande beteckningar enkeldenaturerad resp. svag-

denaturerad sprit har i förslaget slopats såsom obehövliga.

Remissyttrandena. De av kontrollstyrelsen föreslagna definitionerna be-

röres i flera yttranden.

Beträffande bestämningen av begreppet alkoholhaltiga preparat anser

Kemisk-tekniskn och livsmedelsfabrikanters förening att man bör använda

enbart viktprocent och anför följande.

Enligt föreliggande förslag hänföres till alkoholhaltigt preparat vara,

som innehåller mer än 2,25 volymprocent eller mer än 1,8 viktprocent ethyl-

alkohol och som icke är att anse som sprit, maltdryck eller apoteksvara.

Alkoholhaltsgränsen har angivits i såväl volymprocent som viktprocent

med hänsyn till att vissa varor, exempelvis alkoholhaltiga konfektyrer, icke

är flytande och därför icke medger bestämning av alkoholhalten i volym­

procent. Dessa båda alkoholhaltsgränser överensstämmer emellertid med

varandra, endast för det fall ett preparat vid 15 grader Celsius har speci­

fika vikten 0,997. Skulle specifika vikten vara en annan, erhålles bristande

överensstämmelse mellan de båda gränserna. Den föreslagna definitionen

kommer således att innebära, att i vissa fall specifika vikten hos ett pre­

parat kommer att vara avgörande för om det skall anses såsom alkohol­

haltigt eller icke. Eftersom den specifika vikten är en fysikalisk egenskap,

som rimligtvis icke kan anses ha med alkoholhalten att skaffa, anser före­

ningen, att den föreslagna definitionen kan komma att medföra vissa icke

avsedda praktiska konsekvenser. Denna olägenhet bör kunna undvikas,

om alkoholhaltsgränsen anges enbart i viktprocent.

Stockholms handelskammare, vartill kommerskollegium ansluter sig, an­

lägger i viss mån liknande synpunkter och anför.

I förslaget till förordning om teknisk sprit m. m. hänföres till alkohol­

haltiga preparat vara, som innehåller mer än 2,25 volymprocent eller mer

än 1,8 viktprocent etylalkohol etc. Denna utformning av bestämmelsen

torde innebära, att en vara skall anses som alkoholhaltigt preparat så snart

alkoholhalten överstiger någondera av de angivna gränserna, vilket medför

att såväl volym- som viktprocent halt måste undersökas. I jämförelse med

motsvarande, nu gällande bestämmelser, som endast angiva volymprocent-

halt, innebär detta, enligt vad handelskammaren inhämtat, vissa praktiska

olägenheter. Det förefaller därför mera rationellt att angiva alkoholhalten

endast i viktprocent, som ju kan användas som mått för alla, såväl fly­

27

tande som fasta varor. Därest det emellertid av särskilda skäl t. ex. av

hänsyn till internationella förhållanden, skulle anses nödvändigt att jämte

viktprocentbestämning — som ju synes vara ofrånkomlig då det gäller va­

ror med fast konsistens — fasthålla vid bestämning i volymprocent, torde

man — för att undvika olägenheterna av dubbla undersökningar — i för­

ordningen böra särskilt angiva de varor, för vilka ifrågavarande gränsvär­

den skola mätas på det ena och det andra sättet. Enklast synes vara att

särskilt angiva de varor, för vilka alkoholgränsvärdet skall mätas i vikt­

procent.

Departementschefen. I departementsförslagets 1 § lämnas de grundläggan­

de stadgandena om vad som skall förstås med teknisk sprit och alkohol­

haltiga preparat. Begreppet teknisk sprit omfattar enligt förslaget sprit

som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, veten­

skapligt eller annat likartat ändamål. Som alkoholhaltiga preparat beteck­

nas de varor som innehåller, såvitt avser flytande produkter, mer än 2,25 vo­

lymprocent eller i fråga om icke flytande produkter mer än 1,8 viktprocent

etylalkohol men inte är att anse som spritdrycker, vin, maltdrycker, teknisk

sprit eller apoteksvaror. Förslaget ansluter sig i väsentliga delar till vad

kontrollstyrelsen förordat. I syfte att helt klargöra varuområdenas inbördes

avgränsning har emellertid tillfogats en hänvisning till den på Brysselnomen-

klaturen baserade nya tulltaxan. Vad beträffar bestämningen av alkoholhal­

ten för preparat har denna i förtydligande syfte angivits i volymprocent för

flytande produkter och i viktprocent för icke flytande produkter. Någon an­

ledning att, såsom vid remissbehandlingen påyrkats, i större utsträckning

övergå till bestämning av alkoholhalten i viktprocent synes däremot för

närvarande inte föreligga.

Beträffande vin och starköl som användes för tekniska och likartade

ändamål innebär departementsförslaget -—- liksom kontrollstyrelsens för­

slag -— att de för teknisk sprit föreslagna bestämmelserna skall gälla

också i avseende på dessa varor. Regleringen av trossamfundens inköp av

vin för kyrkligt behov synes däremot icke böra inordnas i förevarande för­

fattning utan torde kunna överföras till rusdrycksförsäljningsförordningen.

Såsom inledningsvis omtalats innefattar rusdrycksförsäljningsförord-

ningens bestämning av begreppet spritdryck alla vätskor med en alkohol-

halt överstigande 2,25 volymprocent som icke är att hänföra till vin eller

maltdrycker. I samband med den systematisering av författningsbestäm­

melserna om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat som nu förordas

frikopplas dessa helt från stadgandena i rusdrycksförsäljningsförordningen.

I anslutning härtill bör spritdrycksbegreppet i nämnda förordning begrän­

sas till att avse endast sådana varor som är avsedda att användas som

drycker. Närmare förslag till sådan ändring i rusdrycksförsäljningsförord-

ningen framlägges i annat sammanhang.

Kungl. Maj. ts proposition nr 122 år 1961

28

Kungi. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

För sälj ningskon.tr ollen (2 §)

Gällande ordning. Den huvudsakliga kontroll- och tillsynsmyndigheten när

det gäller handeln med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat är kon-

trollstyrelsen. Särskilda befogenheter tillkommer emellertid också andra

myndigheter.

Beträffande Vin- & spritcentralens försäljning av odenaturerad eller

svagdenaturerad sprit kan kontrollstyrelsen enligt Skf föreskriva erforder­

liga villkor. I praxis har sådana villkor bl. a. inneburit att försäljning får

ske endast till viss angiven förbrukare. De särskilda föreskrifter rörande

Vin- & spritcentralens försäljning av skattefri sprit som i övrigt kan finnas

erforderliga utöver förordningens bestämmelser skall enligt Skf intagas i

avtalet mellan staten och bolaget. De här intagna bestämmelserna är av all­

män karaktär och berör i huvudsak endast vissa frågor rörande prissätt­

ningen. Dessutom stadgas att bolaget i viss omfattning skall främja avsätt­

ningen av skattefri sprit.

Enligt Btf kan kontrollstyrelsen i försäljningstillstånd för tillverkare —

vilket erfordras då försäljningen sker till annan än Vin- & spritcentralen el­

ler för export — föreskriva de villkor som erfordras för en betryggande kon­

troll. Enligt Skf meddelar kontrollstyrelsen också de särskilda föreskrifter

som kan finnas erforderliga för tillsyn över handeln med motorsprit.

Beträffande detaljhandeln med denaturerad skattefri sprit äger kontroll-

styrelsen meddela vissa föreskrifter bl. a. om etikettering. Om detaljhand­

lare bryter mot gällande försäljningsföreskrifter eller om hans försäljning

ger anledning till missbruk av spriten, kan kontrollstyrelsen föreskriva in­

skränkningar eller villkor i avseende på försäljningen eller förbjuda den­

samma.

Den som äger eller innehar skattefri sprit är skyldig att förvara den­

samma på sådant sätt att missbruk av spriten såvitt möjligt förebygges.

Ägaren eller innehavaren har att ställa sig till efterrättelse de föreskrifter

och underkasta sig den tillsyn som kontrollstyrelsen kan finna erforderliga

till förekommande av missbruk.

När det gäller import kan kontrollstyrelsen då tillstånd härtill meddelas

föreskriva sådana villkor som prövas erforderliga för en betryggande kon­

troll.

Enligt Säk (11 §) har kontrollstyrelsen att vaka över att försäljning och

införsel inte ger anledning till missbruk. Styrelsen äger att föreskriva de

särskilda villkor eller inskränkningar i avseende på försäljningen eller in­

förseln som kan finnas erforderliga.

Vid meddelande av inköpstillstånd enligt Säk äger kontrollstyrelsen före­

skriva de anordningar som skall vidtagas till förekommande av att varorna

användes för obehörigt ändamål. Motsvarande gäller i fråga om tillstånd

29

till import (7 §). Beträffande apotekens inköp och import enligt Säk an­

kommer det på medicinalstyrelsen att lämna föreskrifter.

Den som enligt Säk av kontrollstyrelsen erhållit tillstånd till inköp eller

införsel har att i enlighet med styrelsens närmare föreskrifter föra anteck­

ningar över förbrukningen av inköpt eller införd vara. Dessa anteckningar

skall, liksom handelsböcker med tillhörande verifikationer, hållas tillgäng­

liga för styrelsen. Styrelsen äger vidare inventera och taga prov av förråd

av varan och därav tillverkade produkter.

Beträffande försäljningen av alkoholhaltiga preparat har kontrollstyrel­

sen enligt Apf motsvarande övervakningsskyldighet som gäller enligt Säk.

Styrelsen kan vidare ålägga tillverkare, importör eller försäljare att föra de

anteckningar eller vidtaga de övriga åtgärder som erfordras för kontrollen.

För angivna ändamål bör kontrollstyrelsen, när anledning därtill föreligger,

undersöka i handeln förekommande alkoholhaltiga preparat. Den som be­

driver tillverkning, införsel eller försäljning av alkoholhaltiga préparat är

skyldig att låta kontrollstyrelsen ta del av handelsböcker och därtill hörande

verifikationer som angår sådana preparat.

Kontrollstyrelsens förslag. Kontrollstyrelsen föreslår i nu förevarande

hänseenden att de stadganden i de berörda författningarna, som avser kon­

troll och övervakning m. m., sammanföres till mer generellt utformade be­

stämmelser.

Enligt förslaget skall det ankomma på kontrollstyrelsen att övervaka, att

teknisk sprit icke obehörigen användes och att tillverkning, införsel till ri­

ket och försäljning av alkoholhaltiga preparat icke ger anledning till miss­

bruk. Styrelsen skall i sådant syfte kunna meddela erforderliga föreskrif­

ter och ålägga försäljare och förbrukare av teknisk sprit samt tillverkare,

importör och försäljare av alkoholhaltigt preparat att vidtaga de åtgärder

styrelsen finner behövliga. När förhållandena det påkallar skall styrelsen

äga föreskriva inskränkning eller meddela förhud mot försäljning, tillverk­

ning eller införsel.

Enligt förslaget skall vidare den som inköpt eller infört teknisk sprit eller

som tillverkar, inför eller säljer alkoholhaltigt preparat, när kontrollsty­

relsen finner det erforderligt, tillhandahålla handelsböcker och övriga hand­

lingar rörande verksamheten samt lämna tillträde till lokaler och förva-

ringsställen, som användes i rörelsen, ävensom utan ersättning tillhanda­

hålla prov av sitt förråd av varan och därav tillverkade produkter.

I anslutning till författningsförslaget påpekar styrelsen, att stadgandet i

Säk om medicinalstyrelsens befogenhet att meddela föreskrifter beträffande

apotekens inköp och införsel av spritdrycker och vin icke medtagits i för­

slaget. För enkelhets vinnande torde enligt styrelsens mening endast en

övervakningsmyndighet böra finnas, nämligen kontrollstyrelsen. De före­

skrifter rörande apotekens inköp och införsel, som kontrollstyrelsen kan

komma att lämna, avses bli utfärdade i samråd med medicinalstyrelsen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

30

Remissyttrandena. Kontrollstyrelsens förslag i nu berörda delar har i all­

mänhet inte föranlett erinran vid remissbehandlingen.

Från medicinalstyrelsens sida har emellertid, som strax skall nämnas,

vissa anmärkningar gjorts beträffande bestämmelserna om övervakningen

av apotekens inköp och införsel av spritdrycker och vin. Styrelsen erinrar

dock om kontrollstyrelsens uttalanden, att det bör finnas en övervaknings­

myndighet och att de föreskrifter, som kontrollstyrelsen kan komma att

lämna rörande apoteken, skall utfärdas i samråd med medicinalstyrelsen.

Under dessa förutsättningar har medicinalstyrelsen ur principiell synpunkt

icke något att erinra mot den föreslagna ändringen. På grund av de spe­

ciella förhållandena på apoteken synes man emellertid enligt medicinal­

styrelsen få förutse en sådan insats från styrelsens sida, att det förefaller

tveksamt, om förändringen kommer att medföra någon förenkling. Styrel­

sen anför vidare.

Den övervakning, som styrelsen härvid utövat, har till största delen kun­

nat fullgöras vid de obligatoriska kontrollförrättningarna, varvid inspektör

eller visitator granskat såväl apotekens redovisning som läkares, tandläka­

res och veterinärers bruk av dem tillkommande förskrivningsrätt. Att helt

eller delvis ersätta denna kontroll som utföres i samband med en större för­

rättning med en särskild övervakning genom kontrollstyrelsens försorg vore

icke rationellt. Även av andra skäl — bl. a. med hänsyn till att en effektiv

kontroll förutsätter en sakkunnig granskning av verifikationerna — bör

kontrollen utföras av befattningshavare, som äro knutna till medicinalsty­

relsen.

Departementschefen. I kontrollstyrelsens förslag till bestämmelser om

kontroll och tillsyn över försäljningen av teknisk sprit och alkoholhaltiga

preparat har en rad stadganden i de nuvarande författningarna samman­

förts och förenklats. Förslaget innebär emellertid i allt väsentligt ingen

saklig ändring i vad som nu gäller. De i ärendet hörda remissinstanserna

har också i stort sett lämnat förslaget utan erinran.

Icke heller från min sida föreligger några invändningar mot vad kontroll-

styrelsen föreslagit. Jag kan sålunda även tillstyrka att medicinalstyrel­

sens nuvarande befogenhet att meddela vissa föreskrifter rörande apote­

kens inköp och införsel slopas och överföres på kontrollstyrelsen. Jag vill

emellertid understryka att de föreskrifter som kontrollstyrelsen kan komma

att meddela bör inskränkas till vad som visar sig erforderligt utöver de be­

stämmelser och anvisningar som eljest gäller för apoteken, och att de bör

utarbetas i nära samarbete med medicinalstyrelsen.

Departementsförslaget innebär i formellt hänseende att vissa jämkningar

vidtagits i kontrollstyrelsens förslag i syfte att få en närmare överensstäm­

melse med utformningen av motsvarande stadganden i andra nyare författ­

ningar av liknande art.

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

Kungl. Maj. ts proposition nr 122 år 1961

31

Denaturering (3 §)

I departementsförslagets 3 § meddelas bestämmelser om denaturering.

Enligt förslaget skall teknisk sprit och sådana alkoholhaltiga preparat, som

inte är avsedda för förtäring, inte få säljas inom riket eller hit införas

utan att ha denaturerats på sätt kontrollstyrelsen föreskriver eller eljest

godkänner. Kontrollstyrelsen må dock när särskilda skäl finnes och fara för

missbruk inte kan anses föreligga medgiva att teknisk sprit och preparat

säljes eller införes utan att ha denaturerats. De sålunda föreslagna bestäm­

melserna ansluter sig i huvudsak till nu gällande ordning.

Försäljningsrätten (4—6 §§)

Gällande ordning. I de nuvarande författningar som avser teknisk sprit

och alkoholhaltiga preparat regleras såväl försäljning och införsel som in­

köp av de berörda varorna.

Rätt till försäljning av skattefri sprit tillkommer att börja med

Vin- & spritcentralen. Bolaget äger utan särskild prövning rätt att sälja till

vissa detaljhandlare och, i fråga om motorsprit, till importör och tillverkare

av bensin. I övrigt må bolaget försälja skattefri sprit endast till avnämare

som erhållit kontrollstyrelsens tillstånd att inköpa sådan sprit. I fråga om

odenaturerad eller svagt denaturerad sprit gäller dock den inskränkningen

att inköpsrätt får medgivas endast om trygghet mot missbruk kan vinnas

genom särskild kontroll eller genom andra åtgärder.

Tillverkare får utan särskilt tillstånd sälja skattefri sprit till Vin- & sprit­

centralen och efter tillstånd av kontrollstyrelsen till annan köpare för tek­

niskt eller industriellt ändamål. I sistnämnda fall må, där ej särskilda skäl

till annat föranleder, tillstånd som avser annan vara än motorsprit medde­

las endast för leverans i poster om lägst 10 ton.

Detaljhandlare med rödsprit och blåsprit antages av Vin- & spritcentra­

len.

Motorsprit får av importör eller tillverkare av bensin eller ombud för till­

verkare försäljas till återförsäljare i och för deras rörelse. Någon närmare

författningsmässig reglering av detaljhandeln med motorsprit föreligger

icke.

Import av skattefri sprit må ske endast om varan är denaturerad. Import­

rätt tillkommer utan särskild prövning Vin- & spritcentralen. Bortsett från

de fall då skattefri sprit får importeras tullfritt eller medföres av resande

får i övrigt import äga rum endast för tekniskt eller industriellt ändamål

efter tillstånd av kontrollstyrelsen. Sådant tillstånd må, där ej särskilda skäl

till annat föranleder, meddelas endast för import i poster om lägst 10 ton.

32

Rätt till försäljning av de varor som omfattas av S ä k tillkommer endast

Vin- & spritcentralen och Nya systemaktiebolaget. (Apotekens aterförsälj-

ning av berörda varor regleras som förut nämnts i huvudsak i särskild ord­

ning.) För import erfordras kontrollstyrelsens tillstånd.

Rätt till inköp enligt bestämmelserna i Säk tillkommer utan tillstånd apo­

tek såvitt fråga är om absolut alkohol, koncentrerad sprit, eau-de-vie och vin

för apoteksrörelsens räkning. Inköp hos Nya systemaktiebolaget må i den

mån kontrollstyrelsen så medgiver och under de villkor styrelsen föreskri­

ver äga rum utan tillstånd. För inköp i övrigt erfordras, såvitt nu är i fråga,

särskilt inköpstillstånd av kontrollstyrelsen. Tillståndet skall avse viss högs­

ta myckenhet att uttagas under bestämd tid, om inte kontrollstyrelsen fin­

ner skäl lämna tillstånd tills vidare och utan begränsning av myckenheten.

Tillstånd må lämnas endast åt den som är känd för pålitlighet.

Inköp av alkoholhaltiga varor i apotek regleras i särskild ordning.

I fråga om alkoholhaltiga preparat gäller att tillverkaren in­

nan han utsläpper sådant preparat i handeln skall göra anmälan därom hos

kontrollstyrelsen. Härvid skall angivas preparatets benämning och dess be­

räknade alkoholhalt. Så länge tillverkning av preparatet fortgår skall för­

nyad anmälan årligen göras med uppgift om tillverkningens omfattning un­

der det föregående året. I fråga om rätten att sälja föreligger ingen särskild

reglering.

Alkoholhaltiga preparat får fritt införas av den som åtnjuter tullfrihet

för från utlandet inkommande varor, då preparatet införes såsom varuprov

och — enligt särskilda av Kungl. Maj :t meddelade bestämmelser — av re­

sande som medför preparatet för eget bruk. För införsel av alkoholhaltiga

preparat i övrigt erfordras tillstånd av kontrollstyrelsen. Sådant tillstånd,

som gäller tills vidare, må meddelas endast näringsidkare eller annan, som

skäligen kan antagas ha behörig användning för preparatet. Om det beträf­

fande visst preparat inte kan anses föreligga fara för att det skall användas

som ersättningsmedel för rusdrycker kan kontrollstyrelsen förordna att till­

stånd till införsel icke erfordras.

Kontrollstyrelsens förslag. I avseende på försäljning och inköp innebär

kontrollstyrelsens förslag i huvudsak följande.

Vin- & spritcentralen må utan inskränkning sälja starkdenaturerad sprit.

Annan teknisk sprit får av bolaget säljas till den som erhållit kontrollsty­

relsens tillstånd till inköp eller eljest under de villkor styrelsen bestämmer.

Tillverkare må sälja av honom tillverkad sprit med en alkoholhalt av lägst

80 volymprocent till den som erhållit kontrollstyrelsens inköpstillstånd.

Tillstånd får, såvida ej särskilda skäl till annat föranleder, meddelas endast

på villkor att spriten avlämnas i poster om minst 10 ton.

Återför sälj ning av starkdenaturerad sprit får bedrivas av den som är be-

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

Kungl. Maj. ts proposition nr 122 år 1961

33

rättigad att idka handel. Återförsäljning i övrigt må äga rum under de vill­

kor styrelsen bestämmer.

Införsel av teknisk sprit må företagas endast av Vin- & spritcentralen och

av den som erhållit kontrollstyrelsens tillstånd, dock att denaturerad sprit

må införas under sådana omständigheter som för tullpliktig vara medför rätt

till tullfrihet enligt 8 § tulltaxeförordningen. Tillstånd som avser införsel för

tekniskt eller industriellt ändamål av sprit med en alkoholhalt av lägst 80

volymprocent må meddelas endast på villkor att spriten införes i poster om

minst 10 ton, såvida ej särskilda skäl till annat föranleder. För införsel av

alkoholhaltiga preparat i handelssyfte eller eljest för yrkesmässig förbruk­

ning kräves regelmässigt kontrollstyrelsens tillstånd. Såvitt avser preparat,

beträffande vilket fara för missbruk inte kan anses föreligga, må kontroll­

styrelsen dock förordna att införsel får ske utan tillstånd.

Det sålunda framlagda förslaget innebär till att börja med, att försäljning

av starkdenaturerad sprit — rödsprit och blåsprit — utan särskild prövning

skall tillkomma var och en som har rätt att idka handel. Styrelsen fram­

håller i anslutning härtill att missbruk av ifrågavarande spritsorter såvitt

bekant förekommer endast i ringa omfattning. Att alltjämt upprätthålla

de formella bestämmelserna om antagande av detaljhandlare och vad där­

med sammanhänger anses därför överflödigt. I fråga om spritens åtkom­

lighet åsyftas inte någon ändring.

I detta sammanhang må påpekas, att förslaget inte innebär någon ändring

i fråga om återförsäljning av motorsprit, som liksom övrig starkdenaturerad

sprit avses få säljas av envar som har rätt att idka handel.

Enligt gällande ordning skall tillverkare av sprit ha kontrollstyrelsens till­

stånd för försäljning till annan än Vin- & spritcentralen. Kontrollstyrelsens

förslag innebär att tillverkarens försäljningsrätt i och för sig blir fri men

att köparen i stället skall ha inköpstillstånd. Beträffande tillverkares för­

säljning föreslås också att det krav som nu gäller endast annan sprit än

motorsprit — nämligen att leveranserna, där särskilda skäl ej annat för­

anleder, skall omfatta lägst 10 ton — skall utsträckas att avse också motor-

spriten. Styrelsen påpekar härvidlag att dess avsikt är att sprit för motor­

ändamål liksom hittills skall få avlämnas även i mindre poster än 10 ton.

Kontrollstyrelsens förslag på förevarande punkt innebär slutligen den änd­

ringen i gällande ordning att tillverkares försäljning till annan än Vin- &

spritcentralen endast får avse sprit med en alkoholhalt av lägst SO volym­

procent.

I fråga om rätten att inköpa icke starkdenaturerad sprit föreslås den

ändringen i gällande ordning att tillstånd av konlrollstyrelsen alltid skall

vara erforderligt.

Nuvarande möjlighet att efter kontrollstyrelsens medgivande företa inköp

hos Nya systemaktieholaget utan tillstånd liksom apoteksföreståndares rätt

alt utan tillstånd inköpa vissa varor avses sålunda komma att bortfalla.

!! Bihang till riksdagens protokoll 1961. 1 samt. Nr 122

34

Beträffande apotekens inköpsrätt uttalar styrelsen att den i fortsättningen

avser att meddela apoteken generellt inköpstillstånd. Härigenom skulle inkö­

pen även i fortsättningen kunna ske på samma sätt som hittills. I fråga om

varusortimentet, som nu begränsats till absolut alkohol, koncentrerad sprit,

eau-de-vie och vin, avses samråd vid tillståndsgivningen skola ske med me­

dicinalstyrelsen.

Beträffande rätt till införsel av teknisk sprit innebär kontrollstyrelsens

förslag på ett par punkter ändring i gällande ordning. Sålunda föreslås, att

importen i allmänhet skall ske i poster om lägst 10 ton. För den import

som sker enligt bestämmelserna i Säk gäller för närvarande intet sådant

krav. Också i fråga om införseln föreslås införandet av bestämmelse att

alkoholhalten skall vara lägst SO volymprocent.

I avseende på alkoholhaltiga preparat ansluter sig förslaget i huvudsak

till gällande ordning. Nämnas må att det icke ansetts erforderligt att i för­

slaget upptaga den i Apf stadgade anmälningsskyldigheten med angivande

av preparatets benämning och dess beräknade alkoholhalt. Kontrollstyrelsen

erhåller nämligen, påpekas det, redan i ansökan om tillstånd till inköp av

erforderlig teknisk sprit uppgift i dessa avseenden.

De nya bestämmelserna som föreslagits i fråga om införsel avses ersätta

den nu gällande kungörelsen angående resandes rätt till införsel av denatu-

rerad sprit m. m. (1918: 990) och kungörelsen med vissa bestämmelser an­

gående alkoholhaltiga preparat (1957: 141).

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

Remissyttrandena. De ifrågavarande punkterna i kontrollstyrelsens förslag

har i stort sett icke mött erinran vid remissbehandlingen.

Socialstyrelsen har i sitt yttrande gjort vissa uttalanden rörande bl. a.

handeln med rödsprit och blåsprit. Styrelsen anför.

Socialstyrelsen finner icke anledning till några erinringar mot de föreslag­

na ändringarna, som tillsyns- och kontrollmyndigheten finner praktiska och

ändamålsenliga. Styrelsen vill dock påpeka, att röd- och blåsprit användes så­

som berusningsmedel — med eller utan tillsats av andra alkoholhaltiga dryc­

ker eller preparat ■— av en grupp avancerade alkoholmissbrukare. Enligt sty­

relsens erfarenhet, bland annat vid prövning av kvarhållningsärenden jäm­

likt 45 § lagen om nykterhetsvård, synes denna grupp av alkoholmissbru­

kare ha ökat under de senare åren och bereder åtminstone i landets största

städer nykterhetsnämnderna vissa bekymmer ur behandlingssynpunkt. Åt­

gärder ägnade att göra även den denaturerade spriten mer svåråtkomlig för

denna grupp missbrukare ter sig fördenskull önskvärda. Med hänsyn till

gruppens relativt ringa storlek torde dock de praktiska fördelarna av de

föreslagna ändringarna få överväga. I praktiken skulle inte heller enligt

konlrollstyrelsens mening de föreslagna bestämmelserna medföra någon

ändring av åtkomligheten av starkdenaturerad sprit. Problemet bör emeller­

tid uppmärksammas i samband med den på kontrollslyrelsen ankommande

övervakningen av att den starkdenaturerade spriten inte obehörigen an­

vändes. I detta sammanhang bör även de bilservicestationer, som idka röd­

spritförsäljning, göras uppmärksamma på riskerna för missbruk av varan,

35

i all synnerhet som det på vissa håll där självbetjäning äger rum kan före­

komma okontrollerade inköp.

Beträffande kravet på viss minimikvantitet för tillverkares leveranser av

teknisk sprit yttrar Aktiebolaget Svensk sprit följande.

Nu gällande förordning undantar motorspriten från villkoret om leverans

i minimiposter av 10 ton för att Kungl. Kontrollstyrelsen må kunna lämna

inköpstillstånd. Denna undantagsställning för motorspriten är fortfarande

påkallad av rent praktiska skäl. Därför skulle bolaget ha föredragit att mo­

torspriten uttryckligen undantagits från nämnda bestämmelse även i den

nya förordningen. Då emellertid Kungl. Kontrollstyrelsen i sin specialmoti­

vering meddelat att det är avsett, att sprit för motorändamål liksom hittills

skall få avlämnas även i mindre poster än 10 ton, då så erfordras, förklara

vi oss fullt tillfredsställda med denna utfästelse från Kungl. Kontrollstyrel­

sens sida och önskar icke föreslå någon ändring av förslaget på denna punkt.

Kemisk-tekniska och livsmedelsfabrikanters förening framhåller, att inom

den kosmetiska branschen i de flesta fall av ekonomiska skäl icke är möjligt

att inköpa så stora poster som 10 ton per gång. Föreningen hemställer, att

den berörda viktgränsen sänkes.

Departementschefen. Såsom av det föregående framgått, innebär kontroll-

styrelsens förslag att styrelsens medgivande i fortsättningen skall erford­

ras också för vissa inköp som nu kan ske utan sådant medgivande. De-

partementsförslaget har härvidlag utformats i överensstämmelse med gäl­

lande ordning då det icke synes föreligga anledning att — även om änd­

ringen kan anses vara av väsentligen formell natur — begränsa nu före­

liggande möjligheter till fria inköp.

Vad sedan angår frågan om föreskrift rörande viss minimikvantitet vid

införsel respektive tillverkares försäljning av teknisk sprit synes tillräck­

liga skäl numera icke föreligga att bibehålla en sådan anordning. Stad-

ganden i nu berörda hänseenden har därför inte medtagits i departements-

förslaget. Förslaget innebär i anslutning härtill den ändringen i kontroll­

styrelsens förslag att av styrelsen förordade föreskrifter om lägsta alkoliol-

halt beträffande teknisk sprit som försäljes av tillverkare eller införes till

riket slopas. I övrigt ansluter sig departementsförslaget i allt väsentligt till

vad kontrollstyrelsen föreslagit.

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

Övriga bestämmelser

I anslutning till vad som för närvarande gäller enligt Skf och Apf inne­

fattar departementsförslaget — liksom kontrollstyrelsens förslag — stad­

gande om förbud mot försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga pre­

parat när särskild anledning föreligger att antaga att varan är avsedd att

användas i berusningssyfte. I enlighet med vad kontrollstyrelsen förordat

har i departementsförslaget däremot inte medtagits någon motsvarighet

till nuvarande stadgande i Skf att försäljning av denaturcrad sprit inte får

ske till person under 15 år.

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

Iakttages icke förordningens bestämmelser eller med stöd därav medde­

lade föreskrifter skall kontrollstyrelsen enligt departementsförslaget kun­

na meddela försäljningsförbud eller återkalla meddelat tillstånd till in­

försel, försäljning eller inköp. Den sålunda föreslagna bestämmelsen mot­

svaras av ett flertal olika stadganden i de nu gällande författningarna och

innebär ingen väsentlig ändring i de befogenheter som nu tillkommer kon­

trollstyrelsen. Nämnas må dock att departementsförslaget inte innehåller

någon motsvarighet till nuvarande stadgande i Apf, enligt vilket kontroll­

styrelsen kan meddela förbud mot tillverkning eller försäljning av pre­

parat bl. a. om det i större utsträckning användes som ersättningsmedel

för rusdrycker. De befogenheter som eljest enligt förslaget tillkommer

styrelsen synes vara fullt tillräckliga för undanröjande av missförhållan­

den av antydd art.

Den befogenhet, som nu tillkommer polismyndighet och nykterhetsnämnd,

att förbjuda försäljning av visst preparat om försäljningen inom viss kom­

mun ger anledning till missbruk har slopats i förslaget, då densamma nu­

mera torde sakna betydelse och sedan lång tid icke kommit till användning.

Förslaget till ansvarsbestämmelser innebär i huvudsak ingen ändring

i gällande ordning. Dock har nuvarande bestämmelser om iteration och

om husbondeansvar i enlighet med kontrollstyrelsens förslag slopats så­

som obehövliga. Vidare kan nämnas, att bestämmelserna om straffskatt för­

enklats. V.

V. Beskattningen av teknisk sprit

Enligt förordningen om skatt å spritdrycker och vin skall omsättnings­

skatt utgå med 2 kronor 70 öre per liter för sådana spritdrycker som in-

köpes hos Vin- & spritcentralen eller införes till riket enligt bestämmelserna

i Säk om varorna inte skall användas för tillverkning av apoteksvaror el­

ler utlämnas på apotek mot vederbörligt recept.

Då bestämmelserna om försäljning av teknisk sprit nu föreslås bli sam­

manförda i en enda författning erfordras sådan ändring av skatteförord­

ningen att området för den ifrågavarande beskattningen direkt anges i för­

ordningen. Departementsförslaget innebär i sådant hänseende att skatten

skall uttagas för teknisk sprit som skall användas i odenaturerat skick

eller, i denaturerat skick, för tillverkning av bl. a. vissa kosmetiska pre­

parat. Från beskattningen undantages dock de fall då fråga är om odena-

turerad sprit som under särskild kontroll skall användas för andra ända­

mål än nyssnämnda tillverkning eller om sprit som går till tidigare berörda

apoteksändamål. Någon ändring i nu bestående ordning är inte avsedd.

Utöver vad nu sagts erfordras i formellt hänseende vissa ytterligare änd­

ringar i skatteförordningen.

Vad beträffar den av kontrollstyrelsen och vissa remissinstanser berörda

frågan om ett slopande av den nu ifrågavarande beskattningen synes denna

icke böra upptagas till behandling i detta sammanhang.

Kungl. Maj.ts proposition nr 122 år 1961

37

VI. Departementschefens hemställan

I enlighet med vad i det föregående anförts har alltså inom finansdepar­

tementet upprättats förslag till

1) förordning om tillverkning av sprit och vin;

2) förordning om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga pre­

parat;

3) förordning om ändring i förordningen den 24 maj 1957 (nr 209) angå­

ende skatt å spritdrycker och vin; samt

4) förordning om ändring i förordningen den 18 juni 1864 (nr 41 s. 1)

angående utvidgad näringsfrihet.

Författningsförslagen torde såsom Bilaga1 få fogas vid statsrådsprotokol­

let för denna dag.

Föredragande departementschefen hemställer härefter,

att

lagrådets

ut­

låtande över det under 1) omförmälda förslaget till förordning om tillverk­

ning av sprit och vin måtte, i vad avser där upptagna ansvarsbestämmelser,

för det i 87 § regeringsformen omförmälda ändamålet inhämtas genom ut­

drag av protokollet.

Denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemstäl­

lan bifaller Hans Maj :t Konungen.

Ur protokollet;

Ragnar Sohlman

1 De under 2) — 4) upptagna förslagen, vilka är likalydande med motsvarande vid propo­

sitionen fogade författningsförslag, har här utelämnats.

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

Bilaga

Förslag

till

förordning om tillverkning av sprit och vin

Härigenom förordnas som följer.

Allmänna bestämmelser

1

§■

Med sprit förstås vara, som innehåller etylalkohol i en koncentration av

mer än 2,25 volymprocent eller, såvitt avser icke flytande vara, 1,8 viktpro­

cent. Med tillverkning av sprit förstås varje förfarande, varigenom etyl­

alkohol i sådan koncentration framställes eller utvinnes. Såsom sprit skall

dock icke anses vin eller maltdryck. Ej heller utgör framställning av dylik

vara tillverkning av sprit.

Till vin hänföres dryck, som är framställd genom alkoholisk jäsning av

saft från druvor, bär, frukt eller andra växtdelar och som håller mer än

2,25 men ej mer än 22 volymprocent etylalkohol. Med tillverkning av vin

avses varje förfarande, varigenom vin sålunda framställes.

Tillverkare kallas den som bedriver yrkesmässig tillverkning av sprit eller

vin. Med partihandelsbolaget förstås det i rusdrycksförsäljningsförordningen

omnämnda partihandelsbolaget.

2 §•

Tillverkning av sprit eller vin må ej bedrivas utan tillstånd av Kungl.

Maj :t.

Utan hinder av förordningens föreskrifter må dock var och en i hemmet

framställa vin för eget behov.

Utan iakttagande av bestämmelserna i 4—6 §§ denna förordning må,

under den kontroll och de villkor i övrigt som kontrollstyrelsen prövar er­

forderliga, framställas sprit och vin för vetenskapligt ändamål eller för­

söksvis för tekniskt ändamål.

Rening av sprit, avsedd för förbrukning inom riket, må bedrivas endast av

partihandelsbolaget.

3 §•

Kontroll över tillverkning av sprit och vin utövas av kontrollstyrelsen, som

äger utfärda de föreskrifter rörande redovisning och särskilda kontrollan­

ordningar som styrelsen finner erforderliga för kontrollens utövande.

Det åligger tillverkare att på anfordran av kontrollstyrelsen lämna till­

träde till de lokaler och förvaringsställen som användas i verksamheten,

tillhandahålla handelsböcker och övriga handlingar hörande till verksamhe­

ten samt utan ersättning biträda med behövlig handräckning och lämna er­

forderliga varuprov. Kontrollen skall såvitt möjligt ske på sådant sätt och

på sådan tid att den icke förorsakar hinder i tillverkarens verksamhet. Till­

39

verkare åligger även att lämna kontrollstyrelsen de uppgifter som erfordras

för upprättande av statistik över sprit- och vintillverkningen.

Beslut, som kontrollstyrelsen meddelat enligt denna förordning, länder

omedelbart till efterrättelse, där ej annorlunda särskilt förordnas.

Kangl. Maj.ts proposition nr 122 år 1961

Tillverkningstillstånd m. m.

4

§.

Tillstånd att tillverka sprit eller vin skall gälla tills vidare men må av

Kungl. Maj :t indragas, när skäl därtill äro. Innan beslut om indragning

meddelas, skall tillverkaren beredas tillfälle att yttra sig.

Den som erhållit tillstånd som i första stycket sägs eller övertager rörelse

som där avses skall hos kontrollstyrelsen i förväg göra anmälan om dagen

för upptagandet av tillverkningen eller för övertagandet. Anmälan skall

även göras om nedläggande av och, såvitt fråga är om tillverkningsställe där

kontrolltjänsteman finnes, om avbrott i tillverkning.

5 §•

Tillverkare äger förfoga över sprit och vin, som av honom tillverkats, en­

dast för försäljning till partihandelsbolaget, för export och, efter tillstånd av

kontrollstyrelsen, för användning i egen rörelse, så ock för försäljning enligt

bestämmelserna i förordningen om försäljning av teknisk sprit och alkohol­

haltiga preparat.

6 §.

Kan i fråga om sprit, som tillverkats av potatis eller spannmål och som

tillverkare levererar till partihandelsbolaget, frivillig överenskommelse ej

nås om pris eller leveransvillkor i övrigt, skall avgörande träffas av en sär­

skild prisnämnd, om tillverkaren eller bolaget det påfordrar. Nämnden skall

bestå av sju ledamöter, av vilka två utses av vardera parten. Övriga tre

ledamöter, däribland ordföranden, jämte suppleanter för dem förordnas av

Kungl. Maj:t.

Kostnaderna för prisnämndens verksamhet bestridas med hälften av var­

dera parten.

Föreskrifter om nämndens verksamhet utfärdas av Kungl. Maj :t.

Ansvarsbestämmelser m. m.

7

§•

1 mom. Den som olovligen tillverkar sprit eller bereder mäsk i uppen­

bart syfte att därav olovligen framställa sprit, så ock den som forslar, döljer

eller förvarar sprit, som uppenbarligen är olovligen tillverkad, eller mäsk,

som uppenbarligen är avsedd för olovlig sprittillverkning, dömes till dags­

böter eller fängelse i högst sex månader.

År brottet grovt, vare straffet fängelse eller straffarbete i högst två år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om sprit­

tillverkningen eller mäskberedningen skett i större omfattning eller i syfte

att försälja framställd sprit.

2 mom. Har någon olovligen tillverkat sprit eller olovligen berett mäsk,

skola därvid nyttjade redskap samt på stället befintliga förråd av för den

olovliga tillverkningen eller beredningen uppenbarligen avsedda råämnen

förklaras förverkade. Påträffas sprit, som olovligen tillverkats, skall spriten,

40

Kungl. Maj. ts proposition nr 122 år 1961

tillika med kärl, vari den förvaras, förklaras förverkad. Vad nu sagts om

sprit, som olovligen tillverkats, skall äga motsvarande tillämpning i fråga

om mäsk, som uppenbarligen är avsedd för olovlig sprittillverkning.

3 mom. Den som olovligen tillverkat sprit skall dömas att gälda skatt för

den tillverkade myckenheten motsvarande omsättningsskatten för enahanda

myckenhet av den spritdryck med en alkoholhalt av 40 volymprocent som

har det lägsta utminuteringspriset. Skatten skall utgöra minst 100 kronor.

8

§■

1 mom. Förfogar tillverkare över tillverkad sprit på annat sätt än som

är medgivet i denna förordning eller med stöd därav utfärdade föreskrifter,

dömes till dagsböter eller fängelse i högst ett år. Är brottet grovt, vare

straffet fängelse eller straffarbete i högst två år.

2 mom. Har tillverkare förövat gärning, som avses i 1 mom., skola de

förråd av sprit som finnas hos honom och varmed förfarits på otillåtet sätt,

jämte de kärl, i vilka spriten förvaras, förklaras förverkade.

3 mom. Den som på otillåtet sätt förfogat över sprit skall dömas att för

spriten utgiva skatt enligt vad i 7 § 3 mom. sägs.

9 §■

1 mom. Den som tillverkar eller saluhåller för tillverkning av sprit ägnad

apparat eller del av dylik apparat med uppenbart syfte att apparaten eller

apparatdelen skall komma att nyttjas vid olovlig sprittillverkning eller för

att obeliörigen antingen från denaturerad sprit borttaga denatureringsmed-

let eller försvaga denatureringen eller göra annan till dryck ej ämnad alko-

holhaltig vara användbar därtill,

så ock den som överlåter dylik apparat eller apparatdel, ehuru han har

skälig anledning antaga att densamma skall komma att nyttjas för ändamål

som nu sagts,

dömes till dagsböter eller fängelse i högst sex månader, och vare appa­

raten och apparatdelen förverkade.

2 mom. Innehar någon i annat fall än i 1 mom. sägs redskap som uppen­

barligen är av honom avsett att nyttjas för ändamål som där sägs, dömes

till dagsböter eller fängelse i högst sex månader, och vare redskapet för­

verkat.

10

§.

Tillverkar någon olovligen vin eller bryter någon eljest i annat fall än i

7—9 §§ sägs mot vad i denna förordning är stadgat eller mot föreskrift som

meddelats med stöd av förordningen, dömes till dagsböter.

Brott som nu sagts må, där det ej innefattar olovlig tillverkning av vin

eller olovligt förfogande över tillverkat vin, åtalas endast efter anmälan av

kontrollstyrelsen.

11

§•

Hava flera medverkat till gärning, som i 7 och 8 §§ sägs, gäller vad i

3 kap. 4 och 5 §§ strafflagen är stadgat. Den, till vilken sprit avyttrats eller

eljest anskaffats, vare dock ej förfallen till ansvar för annan medverkan än

anstiftan.

12

§.

Vad som med stöd av denna förordning inhämtats vid granskning av han-

delsböcker med tillhörande verifikationer eller eljest vid tillsyn över till­

verkning må ej yppas i vidare mån än som erfordras för vinnande av det

med kontrollen avsedda ändamålet. Bryter någon häremot, dömes till dags­

Kungl. Maj.ts proposition nr 122 år 1961

41

böter eller fängelse i högst sex månader, där ej gärningen är belagd med

straff i strafflagen.

13 §.

Vägrar tillverkare att lämna tillträde för kontroll eller att tillhandahålla

handelsböcker och övriga till verksamheten hörande handlingar eller att

lämna erforderliga varuprov, äger kontrollstyrelsen utsätta vite.

14 §.

Sprit, som på grund av brott mot denna förordning tagits i beslag, skall

om spriten är i försäljningsdugligt skick hembjudas till partihandelsbolaget,

som är skyldigt att inköpa den till skäligt pris. Är värdet så ringa, att det

ej kan anses motsvara forslingskostnaderna, skall spriten bevisligen för­

störas.

I övrigt gäller om beslag vad därom finnes stadgat i rättegångsbalken.

Är i fall, då enligt denna förordning förverkande skall äga rum eller skatt

erläggas, sådan påföljd uppenbart obillig, må den helt eller delvis eftergivas.

Förverkad egendom tillfaller kronan.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1961. Förordningens bestäm­

melser skola äga giltighet redan före ikraftträdandet med avseende på åt­

gärder, som erfordras för tillämpningen därefter.

2. Genom förordningen upphäves förordningen den 26 februari 1954 (nr

73) angående tillverkning av brännvin, dock att sistnämnda författning

alltjämt skall äga tillämpning beträffande förhållanden som hänföra sig till

tiden före den 1 juli 1961.

3. Rätt att tillverka sprit eller vin, vilken förefinnes före utgången av juni

månad 1961, skall äga giltighet även för tiden därefter, och skall därvid

anses som om tillstånd meddelats enligt denna förordning.

4. För sprit som tillverkats med användande av majs, utländsk potatis, ma-

niokarot eller andra stärkelsehaltiga utländska råämnen skall tillverkaren

erlägga en särskild avgift av 8 öre för varje liter av 50 volymprocents alko-

holhalt. Avgiften skall inbetalas förskottsvis till kontrollstyrelsen enligt de

närmare anvisningar styrelsen meddelar. För mycket erlagd avgift resti-

tueras på därom av tillverkaren hos kontrollstyrelsen gjord framställning.

5. Förekommer i övrigt i lag eller författning hänvisning till eller avses

däri eljest stadgande, som ersatts genom bestämmelse i den nya förordning­

en, skall den bestämmelsen i stället tillämpas.

4 Iiihang till riksdagens protokoll 1961. 1 samt. Nr 122

42

Kungl. Maj.ts proposition nr 122 år 1961

Utdrag av protokollet, hållet i Kungl. Maj.ts lagråd den 20 mars

1961.

Närvarande:

justitierådet Regner,

regeringsrådet Jarnerup,

justitieråden af Trolle,

Bomgren.

Enligt lagrådet den 11 mars 1961 tillhandakommet utdrag av protokoll

över finansärenden, hållet inför Hans Maj :t Konungen i statsrådet den 10

februari 1961, hade Kungl. Maj :t förordnat, att lagrådets utlåtande skulle

för det i § 87 regeringsformen omförmälda ändamålet inhämtas över upp­

rättat förslag till förordning om tillverkning av sprit och vin i vad avser där

upptagna ansvarsbestämmelser.

Förslaget, som finnes bilagt detta protokoll, föredrogs inför lagrådet av

förste byråsekreteraren K.-I. Edstrand.

Lagrådet yttrade:

7 §•

För att uppnå överensstämmelse mellan brottsbeskrivningen i 1 mom. och

de i 2 mom. angivna förutsättningarna för förverkande bör i 2 mom. uttrycket

»olovligen berett mäsk» utbytas mot »berett mäsk i uppenbart syfte att där­

av olovligen framställa sprit».

10

§.

Med hänsyn till att »olovligt förfogande» användes såsom brottsbeteck-

ning i strafflagen (22 kap. 4 §) hemställes, att andra stycket ändras på det

sätt att »olovligt» utgår och i stället efter »tillverkat vin» insättas orden »på

otillåtet sätt».

14 §.

Bestämmelserna i rättegångsbalken om beslag bliva tillämpliga även utan

särskilt stadgande därom. Andra stycket synes därför kunna uteslutas.

Övergångsbestämmelserna

Från stadgandet under 2 om fortsatt tillämpning av den äldre förordning­

en synas böra undantagas 19 § 1 mom. fjärde stycket och 23 §, som inne­

bära särskilda straffskärpningsgrunder till vilka motsvarighet saknas i den

nya förordningen, ävensom 21 § 2 mom., enligt vilket straffsatsen är stränga­

re än den som är utsatt i 10 § av förslaget. Undantagas de angivna bestäm­

melserna, blir frågan huruvida i där avsedda fall den äldre eller den nya

förordningen skall tillämpas att bedöma jämlikt 5 § i promulgationsförord-

ningen till strafflagen.

Ur protokollet:

T. Johansson

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

43

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj.t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 23 mars

1961.

N ärvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindström, Lindholm, Kling, Skoglund,

Edenman, Netzén, Johansson, af Geijerstam, Hermansson.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter lagrådets den 20 mars 1961

avgivna utlåtande över det till lagrådet den 10 februari 1961 remitterade för­

slaget till förordning om tillverkning av sprit och vin, i vad avser där upp­

tagna ansvarsbestämmelser, samt anför därvid följande.

Vad lagrådet anfört vid granskningen av 7, 10 och 14 §§ avser smärre

redaktionella jämkningar i det remitterade förslaget. Jag tillstyrker, att

nämnda paragrafer ändras på sätt lagrådet förordat. Samtidigt synes

vissa andra jämkningar av redaktionell natur böra vidtagas i författnings­

texten.

I punkten 2 av övergångsbestämmelserna till det remitterade förslaget stad­

gas, att den äldre förordningen alltjämt skall äga tillämpning beträffande

förhållanden som hänför sig till tiden före den nya förordningens ikraftträ­

dande. Lagrådet har uttalat att från stadgandet bör undantagas vissa för-

fattningsrum i den äldre förordningen, enligt vilka strängare straff kan

ådömas än enligt den nya förordningen. I anledning härav vill jag fram­

hålla, att det remitterade förslaget i angivna del har utformats i överens­

stämmelse med motsvarande föreskrifter i åtskilliga nyare författningar av

jämförligt slag, däribland även 1954 års allmänna ransoneringslag. Frågan

torde för övrigt knappast komma att få någon praktisk betydelse. Jag anser

mig därför inte böra frångå det remitterade förslaget på ifrågavarande

punkt.

Föredraganden hemställer härefter, att Kungl. Maj:t måtte genom pro­

position föreslå riksdagen att antaga

dels det till lagrådet remitterade författningsförslaget med nyss angivna

jämkningar,

dels de vid statsrådsprotokollet den 10 februari 1961 fogade förslagen till

förordning om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat;

förordning om ändring i förordningen den 2b maj 1957 (nr 209) angående

skatt å spritdrycker och vin; samt

förordning om ändring i förordningen den 18 juni 186b (nr bl s. 1) angå­

ende utvidgad näringsfrihet.

u

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­

trädda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen att till

riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga

till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Ragnar Sohlman

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

45

Bihang A

Kontrollstyrelsens förslag till förordning om tillverkning av sprit och vin

Allmänna bestämmelser

1 §•

Som tillverkning av sprit anses till tillverkning av vin eller maltdryck

icke hänförligt förfarande, varigenom etylalkohol i eu koncentration av mer

än 2,25 volymprocent framställes eller utvinnes.

Med tillverkning av vin förstås framställning av sådan dryck, som i rus-

drycksförsäljningsförordningen betecknas som vin.

Vad som är att hänföra till maltdryck angives i förordningen om tillverk­

ning och beskattning av malt- och läskedrycker.

Tillverkare kallas den som tillverkar sprit i spritfabrik eller vin i vin­

fabrik.

2

§•

1 mom. Tillverkning av sprit och vin skall stå under kontrollstyrelsens

tillsyn.

Kostnaden för tillsyn över sprit, som kvarligger i spritfabrik efter till­

verkningens upphörande, erlägges av tillverkaren.

Om arvode åt särskilt förordnad kontrolltjänsteman meddelas bestämmel­

ser av Kungl. Maj :t.

2 mom. Tillverkare skall på anfordran av kontrollstyrelsen eller kontroll­

tjänsteman lämna tillträde till lokaler och förvaringsställen, som användas

i rörelsen, och utan ersättning lämna för kontrollen erforderlig handräck­

ning samt tillhandahålla behövliga redskap och prov på tillverkad vara. När

styrelsen finner det erforderligt, skall tillverkare tillhandahålla sina han-

delsböcker och övriga handlingar rörande verksamheten.

3 mom. Det åligger tillverkare att lämna kontrollstyrelsen de uppgifter

som erfordras för upprättande av statistik över sprit- och vintillverkningen.

4 mom. Närmare föreskrifter om anordningar i spritfabrik, om åtgärder

för att förhindra obehörig åtkomst av sprit i samband med tillverkningen

och försändningen av spriten och om bestämning av myckenheten tillverkad

sprit meddelas av kontrollstyrelsen.

Befinnas anordningarna eller förhållandena eljest i spritfabrik hindra ut­

övandet av en betryggande kontroll och kan ej rättelse vinnas utan dröjs­

mål, må kontrollstyrelsen förbjuda tillverkningen, intill dess rättelse vun­

nits.

5 mom. Beslut, som kontrollstyrelsen meddelat enligt denna förordning,

länder till omedelbar efterrättelse, där ej annorlunda särskilt förordnas.

Om tillverkning m. m.

3 §•

1 mom. Utan Kungl. Maj :ts tillstånd må sprit icke tillverkas i annan sprit­

fabrik eller vin i annan vinfabrik än sådan, där tillverkning behörigen be­

drivits efter ingången av juli 1960. Vid meddelande av tillstånd äger Kungl.

Maj:t föreskriva de villkor som prövas erforderliga.

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

Under de villkor och den kontroll som kontrollstyrelsen bestämmer må

dock sprit och vin tillverkas för vetenskapligt ändamål eller försöksvis för

tekniskt ändamål utan iakttagande av bestämmelserna i denna förordning.

Tillverkning av sprit och vin må icke bedrivas annorledes än nu sagts,

dock att var och en må framställa vin för eget behov.

2 mom. Den som erhållit tillstånd som i 1 mom. sägs eller övertager rö­

relse som där avses skall hos kontrollstyrelsen göra förhandsanmälan om

dagen för upptagandet av tillverkningen eller för övertagandet. Sådan an­

mälan skall även göras, när tillverkare vill nedlägga tillverkningen eller

överlåta rörelsen och när tillverkare vid spritfabrik, där kontrolltjänsteman

finnes, vill göra avbrott i tillverkningen.

Om fullgjord anmälan rörande upptagande av tillverkning som i första

stycket sägs eller övertagande av rörelse som där avses skall kontrollstyrel­

sen utfärda bevis (driftsbevis).

Utan driftsbevis må rörelsen icke utövas. Den som övertagit av annan be­

driven rörelse må dock, om anmälan göres inom fjorton dagar efter över­

tagandet, fortsätta rörelsen till dess kontrollstyrelsen meddelat beslut med

anledning av anmälningen.

4 §•

Tillverkare skall ställa sig till efterrättelse de föreskrifter om inköp och

användning av råämnen som meddelas av Kungl. Maj :t eller av myndighet,

vilken Kungl. Maj :t därtill bemyndigar.

5 §■

Tillverkare äger förfoga över tillverkad sprit och tillverkat vin allenast

för försäljning till det i rusdrycksförsäljningsförordningen omförmälda par­

tihandelsbolaget, för export och för användning i egen rörelse.

Önskar tillverkare använda tillverkad sprit eller tillverkat vin i egen rö­

relse, skall han därtill söka kontrollstyrelsens tillstånd. Vid meddelande av

sådant tillstånd äger styrelsen föreskriva de villkor som prövas erforderliga.

Om tillverkares försäljning av tillverkad sprit såsom teknisk sprit stadgas

i förordningen om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.

6

§.

Kan i fråga om sprit, som tillverkats av potatis eller spannmål och som

tillverkare levererar till partihandelsbolaget, frivillig överenskommelse ej

nås om pris eller leveransvillkor i övrigt, skall avgörande träffas av en sär­

skild prisnämnd, då tillverkaren eller bolaget det påfordrar. Nämnden skall

bestå av sju ledamöter, av vilka två utses av vardera parten. Övriga tre le­

damöter, däribland ordföranden, jämte suppleanter för dem förordnas av

Kungl. Maj :t.

Kostnaderna för prisnämndens verksamhet erläggas med hälften av var­

dera parten.

Föreskrifter om nämndens verksamhet utfärdas av Kungl. Maj :t.

Ansvarsbestämmelser m. m.

7 §•

1 mom. Den som olovligen tillverkar sprit eller bereder mäsk i syfte att

därav framställa sprit så ock den som forslar, döljer eller förvarar sprit

eller mäsk, där han haft skälig anledning antaga spriten vara olovligen

tillverkad eller mäsken avsedd för olovlig sprittillverkning, straffes med

dagsböter eller fängelse i högst sex månader.

Kungl. Maj.ts proposition nr 122 år 1961

47

Är brottet grovt, vare straffet fängelse eller straffarbete i högst två år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om

sprittillverkningen eller mäskberedningen skett i större omfattning eller

i syfte att sälja framställd sprit.

2 mom. Har någon olovligen tillverkat sprit eller berett mäsk, skola där­

vid nyttjade redskap samt på stället befintliga förråd av råämnen, som

äro avsedda för den olovliga tillverkningen eller beredningen, tagas i be­

slag och dömas förverkade. Påträffas sprit, som olovligen tillverkats, skall

spriten tillika med kärl, vari den förvaras, tagas i beslag och dömas för­

verkad. Vad nu sagts om sprit, som olovligen tillverkats, skall äga mot­

svarande tillämpning i fråga om mäsk, som är avsedd för olovlig sprittill­

verkning.

3 mom. Den som olovligen tillverkat sprit skall dömas skyldig att för

den tillverkade myckenheten, beräknad som sprit av 40 volymprocents al-

koholhalt, gälda den omsättningsskatt som enligt förordningen om skatt

å spritdrycker och vin samt teknisk sprit belöper på renat brännvin med

nämnda alkoholhalt. Skatt skall dock utgå med minst etthundra kronor.

4 mom. Tillverkar någon vin utan att äga rätt därtill, straffes med dags­

böter.

8

§•

1 mom. Förfogar tillverkare över tillverkad sprit på annat sätt än som

är medgivet i denna förordning eller i föreskrift, som utfärdats med stöd

av förordningen, straffes med dagsböter eller fängelse i högst ett år.

Är brottet grovt, vare straffet fängelse eller straffarbete i högst två år.

2 mom. Tillverkare av sprit, som icke ställer sig till efterrättelse villkor,

förbundet med tillstånd enligt 5 § andra stycket, straffes med dagsböter

eller fängelse i högst sex månader.

3 mom. Har tillverkare förövat gärning som avses i 1 mom. skola, om

det ej är uppenbart obilligt, de förråd av sprit som finnas hos honom och

varmed förfarits på otillåtet sätt jämte de kärl, i vilka spriten förvaras,

tagas i beslag och dömas förverkade.

4 mom. Den som på otillåtet sätt förfogat över sprit skall, om det ej är

uppenbart obilligt, dömas skyldig att för spriten utgiva omsättningsskatt

enligt vad i 7 § 3 mom. sägs.

5 mom. I fall, som i 1 mom. avses, äger kontrollstyrelsen återkalla det

för tillverkaren utfärdade driftsbeviset.

9 §•

Förfogar tillverkare över tillverkat vin på annat sätt än som är medgi­

vet i denna förordning eller i föreskrift, som utfärdats med stöd av förord­

ningen, eller ställer han sig icke till efterrättelse villkor, förbundet med

tillstånd enligt 5 § andra stycket, straffes med dagsböter.

I fall av olovligt förfogande, som i första stycket avses, äger kontroll-

styrelsen återkalla det för tillverkaren utfärdade driftsbeviset.

10

§.

Uraktlåter någon alt ställa sig till efterrättelse bestämmelse i denna för­

ordning eller föreskrift, som meddelats med stöd av förordningen, straffes,

där ej särskilt ansvar är stadgat, med böter, högst trehundra kronor.

Brott, som avses i denna paragraf, må av åklagare åtalas allenast efter

angivelse av kontrollstyrelsen.

48

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

11

§•

Vad som inhämtats vid kontroll enligt denna förordning må ej yppas

i vidare mån än som erfordras för vinnande av det med kontrollen avsedda

ändamålet. Bryter någon häremot, straffes med dagsböter eller fängelse

i högst sex månader, där ej gärningen är belagd med straff i strafflagen.

Brott som nu sagts må, där det ej innefattar ämbetsbrott, av åklagare

åtalas endast efter angivelse av målsägande.

12

§.

1 mom. Angående beslag gäller vad därom är stadgat i rättegångsbal­

ken, dock icke i fråga om den tid, inom vilken åtal sist skall hava väckts.

2 mom. Sprit, som enligt denna förordning tagits i beslag och dömts för­

verkad, skall om spriten är i försälj ningsdugligt skick hembjudas till par­

tihandelsbolaget, som är skyldigt att inköpa den till skäligt pris. År värdet

så ringa, att det ej kan anses motsvara forslingskostnaderna, skall spriten

bevisligen förstöras.

3 mom. Värdet av förverkad egendom tillfaller kronan.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1961, då förordningen den

26 februari 1954 (nr 73) angående tillverkning av brännvin skall upphöra

att gälla. Sistnämnda förordning skall dock alltjämt äga tillämpning be­

träffande förhållanden, som hänföra sig till tiden före den 1 juli 1961.

2. Förekommer i lag eller författning hänvisning till eller avses däri

eljest stadgande, som ersatts genom bestämmelse i denna förordning, skall

den bestämmelsen i stället tillämpas.

3. Tillstånd att tillverka sprit för vetenskapligt ändamål eller försöks­

vis för tekniskt ändamål, som lämnats med stöd av den upphävda förord­

ningen, samt tillstånd att tillverka sprit eller vin, som meddelats efter den

30 juni 1960, ävensom driftsbevis, som utfärdats för den som behörigen

bedrivit tillverkning av sprit efter den 30 juni 1960, skola äga fortsatt gil­

tighet för tiden efter den 30 juni 1961, såvida icke annat förordnas.

Kungl. Maj.ts proposition nr 122 år 1961

49

Bihang B

Kontrollstyrelsens förslag till förordning om teknisk sprit och

alkoholhaltiga preparat

Allmänna bestämmelser

1 §•

Med teknisk sprit förstås sprit, avsedd för tekniskt, industriellt, medi­

cinskt, vetenskapligt eller likartat ändamål. Till teknisk sprit hänföras i

denna förordning även vin och starköl, avsedda för ändamål som nu sagts.

Till alkoholhaltigt preparat hänföres vara, som innehåller mer än 2,25

volymprocent eller mer än 1,8 viktprocent etylalkohol och som icke är

att anse som sprit, vin, maltdryck eller apoteksvara.

Sprit, som denaturerats så, att förtäring därav kan betraktas som ute­

sluten, benämnes starkdenaturerad.

Beteckningarna sprit, vin, starköl och maltdryck hava i denna förord­

ning samma innebörd som i förordningen om tillverkning av sprit och

vin, rusdrycksförsäljningsförordningen och förordningen om tillverkning

och beskattning av malt- och läskedrycker. Om vad som förstås med apo­

teksvara är särskilt stadgat.

Med partihandelsbolaget avses det i rusdrycksförsäljningsförordningen

sålunda betecknade bolaget.

2

§•

Det ankommer på kontrollstyrelsen att övervaka, att teknisk sprit icke

obehörigen användes och att tillverkning, införsel till riket och försälj­

ning av alkoholhaltigt preparat icke giver anledning till missbruk. Styrel­

sen äger att i sådant syfte meddela erforderliga föreskrifter och att ålägga

försäljare och förbrukare av teknisk sprit samt tillverkare, importör och

försäljare av alkoholhaltigt preparat att vidtaga de åtgärder styrelsen fin­

ner behövliga ävensom att, när förhållandena det påkalla, föreskriva in­

skränkning eller meddela förbud i avseende på försäljningen, tillverkningen

eller införseln.

3 §•

Den som enligt denna förordning inköpt eller till riket infört teknisk

sprit så ock den som tillverkar, till riket inför eller säljer alkoholhaltigt

preparat skall, när kontrollstyrelsen finner det erforderligt, tillhandahålla

handelsböcker och övriga handlingar rörande verksamheten samt lämna

tillträde till lokaler och förvaringsställen, som användas i rörelsen, även­

som utan ersättning tillhandahålla prov av sitt förråd av varan och därav

tillverkade produkter.

4 §•

Teknisk sprit, som säljes inom riket eller införes hit, skall vara denatu-

rerad, där det av kontrollstyrelsen prövas möjligt med hänsyn till den av­

sedda användningen.

Alkoholhaltigt preparat, som icke är tillverkat för förtäring, må ej säl­

jas inom riket eller införas hit utan att vara denaturerat. Härifrån må

50

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

dock kontrollstyrelsen medgiva undantag, där på grund av preparatets

sammansättning eller annat förhållande fara för missbruk icke kan anses

föreligga.

Denaturering av teknisk sprit och alkoholhaltigt preparat skall ske på

sätt kontrollstyrelsen föreskriver.

5 §.

Teknisk sprit eller alkoholhaltigt preparat må icke säljas eller eljest

utlämnas, där särskild anledning föreligger antaga, att varan är avsedd att

användas i berusningssyfte. Ej heller må någon tillhandagå annan med an­

skaffande av teknisk sprit eller alkoholhaltigt preparat, där han har an­

ledning till sådant antagande.

6

§•

Beslut, som kontrollstyrelsen meddelat enligt denna förordning, länder

till omedelbar efterrättelse, där ej annorlunda särskilt förordnas.

Om försäljning och införsel

7 §•

1 mom. Partihandelsbolaget må utan inskränkning sälja starkdenature-

rad sprit. Annan teknisk sprit må bolaget sälja till den som erhållit kontroll-

styrelsens tillstånd till inköp eller eljest under de villkor styrelsen bestäm­

mer.

Tillverkare av sprit må sälja av honom tillverkad sprit med en alkohol-

halt av lägst 80 volymprocent såsom teknisk sprit till den som erhållit kon­

trollstyrelsens tillstånd till inköp. Tillstånd må endast meddelas på vill­

kor att spriten avlämnas i poster om minst 10 ton, såvida ej särskilda skäl

till annat föranleda.

2 mom. Starkdenaturerad sprit må återförsäljas av den som är berättigad

att idka handel.

Om försäljning av sprit på apotek för medicinskt ändamål är särskilt stad­

gat.

I övrigt må teknisk sprit återförsäljas under de villkor kontrollstyrelsen

bestämmer.

8 §•

Teknisk sprit må till riket införas allenast av partihandelsbolaget och av

den som därtill erhållit kontrollstyrelsens tillstånd, dock att denaturerad

sprit må införas under sådana omständigheter, som för tullpliktig vara med­

föra rätt till tullfrihet enligt 8 § tulltaxeförordningen.

Tillstånd, som avser införsel av sprit med en alkoholhalt av lägst 80 vo­

lymprocent för tekniskt eller industriellt ändamål, må meddelas endast på

villkor att spriten införes i poster om minst 10 ton, såvida ej särskilda skäl

till annat föranleda.

9 §•

Alkoholhaltigt preparat må ej i handelssyfte eller eljest för yrkesmässig

förbrukning införas till riket av annan än den som därtill erhållit kontroll­

styrelsens tillstånd, dock att styrelsen äger förordna att preparat, beträffan­

de vilket fara för missbruk icke kan anses föreligga, må införas utan till­

stånd.

Kungl. Maj. ts proposition nr 122 år 1961

51

10 §.

1 mom. Där i visst fall teknisk sprit icke kan tillfredsställande denature-

ras och ej heller betryggande kontroll över dess förvaring och användning

kan anordnas, må tillstånd till inköp eller införsel till riket lämnas allenast

åt den som gjort sig känd för pålitlighet.

2 mom. Tillstånd må av kontrollstyrelsen återkallas, när skäl därtill

äro.

3 mom. Har tillstånd återkallats eller har tillståndshavare avlidit, åligger

det tillståndshavaren eller dödsboet att, i den mån kontrollstyrelsen därom

förordnar, sälja sitt lager av teknisk sprit till partihandelsbolaget, vilket är

skyldigt att till skäligt pris inköpa varan.

4 mom. Kontrollstyrelsen äger medgiva, att tillståndshavare i samband

med överlåtelse av sin rörelse jämväl överlåter till densamma hörande lager

av teknisk sprit till den som övertager rörelsen.

Ansvarsbestämmelser m. m.

11

§•

1 mom. Den som säljer annan teknisk sprit än starkdenaturerad sprit

utan att äga rätt därtill enligt denna förordning eller överskrider sådan rätt,

straffes såsom för olovlig försäljning av rusdrycker enligt 80 § 1 mom. rus-

drycksförsäljningsförordningen.

2 mom. Vad i 1 mom. är stadgat skall gälla jämväl den som bryter mot

bestämmelsenia i 5 §.

12

§.

1 mom. Vidtager någon obehörigen med denaturerad teknisk sprit eller

denaturerat alkoholhaltigt preparat åtgärd, varigenom denatureringen för­

svagas eller borttages, straffes såsom för olovlig tillverkning av sprit enligt

7 § 1 mom. förordningen om tillverkning av sprit och vin.

2 mom. Den som säljer eller tillhandagår med anskaffande av teknisk

sprit eller alkoholhaltigt preparat, varmed vidtagits åtgärd som i 1 mom. av­

ses, så ock den som forslar, döljer eller förvarar sådan vara, straffes, där

han haft skälig anledning antaga att med varan vidtagits åtgärd som nu

sagts, såsom för olovlig försäljning av rusdrycker enligt 80 § 1 mom. rus-

drycksförsäljningsförordningen.

13 §.

1 mom. Den som för obehörigt ändamål använder teknisk sprit, som han

inköpt eller till riket infört enligt bestämmelserna i denna förordning, så

ock den som icke ställer sig till efterrättelse villkor, förbundet med inköps-

eller införseltillstånd, straffes, där han ej är förfallen till ansvar enligt lagen

om straff för varusmuggling, med dagsböter.

2 mom. Vad i 1 mom. är stadgat skall gälla jämväl den som bryter mot

föreskrift om inskränkning eller förbud i avseende på försäljning, tillverk­

ning eller införsel, som i 2 § avses.

3 mom. Bryter någon eljest mot vad i denna förordning är stadgat eller

mot föreskrift, som meddelats med stöd av förordningen, straffes med böter,

högsi trehundra kronor.

4 mom. Brott som avses i denna paragraf må av åklagare åtalas allenast

efter angivelse av kontrollstyrelsen.

Kungl. Maj. ts proposition nr 122 år 1961

14 §.

1 mom. Begår någon brott som avses ill §, 12 § eller 13 § 1 mom. skola,

om det ej är uppenbart obilligt, de förråd av teknisk sprit eller alkoholhal-

tigt preparat som finnas hos honom och varmed förfarits på otillåtet sätt

jämte kärl och emballage, vari varan förvaras, tagas i beslag och dömas

förverkade. Vad nu stadgats skall även gälla redskap, som nyttjats i fall, var­

om i 12 § sägs.

2 mom. Den som förövat gärning som avses i 1 mom. skall, om det ej

är uppenbart obilligt, dömas skyldig att för den etylalkohol som ingår i

teknisk sprit eller alkoholhaltigt preparat, varmed han förfarit obehörigen,

gälda omsättningsskatt enligt 7 § 3 mom. förordningen om tillverkning av

sprit och vin, med avdrag för enligt 2 § 3 mom. förordningen om skatt å

spritdrycker och vin samt teknisk sprit erlagd omsättningsskatt.

3 mom. Värdet av förverkad egendom tillfaller kronan.

15 §.

Vad som inhämtats vid tillsyn enligt denna förordning må ej yppas i vi­

dare mån än som erfordras för vinnande av det med tillsynen avsedda ända­

målet. Bryter någon häremot, straffes med dagsböter eller fängelse i högst

sex månader, där ej gärningen är belagd med straff i strafflagen.

Brott som nu sagts må, där det ej innefattar ämbetsbrott, av åklagare åta­

las endast efter angivelse av målsägande.

16 §.

Till riket inkommen vara som enligt denna förordning icke får införas

må, om den icke enligt lagen om straff för varusmuggling skall vara för­

verkad, återutföras på de villkor och i den ordning tullstadgan föreskriver i

fråga om returförtullning. Återutföres ej varan inom föreskriven tid, skall

därmed förfaras på sätt kontrollstyrelsen bestämmer.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1961, då förordningen den

1 juli 1918 (nr 508) angående handel med skattefri sprit, förordningen den

1 juli 1918 (nr 564) angående vissa alkoholhaltiga preparat m. m. och kun­

görelsen den 6 maj 1955 (nr 254) angående försäljning och införsel av rus­

drycker för särskilda ändamål skola upphöra att gälla, dock att de upphävda

författningarna alltjämt skola äga tillämpning beträffande förhållanden, som

hänföra sig till tiden före den 1 juli 1961.

2. Förekommer i lag eller författning hänvisning till eller avses däri eljest

stadgande, som ersatts genom bestämmelse i denna förordning, skall den

bestämmelsen i stället tillämpas.

3. Tillstånd, medgivande, föreskrift och förbud, som meddelats med stöd

av de upphävda författningarna, skola äga giltighet även för tiden efter

den 30 juni 1961, såvida icke annat förordnas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

53

Bihang C

Kontrolls tyr elsens förslag till förordning om ändring i förordningen den 24

maj 1957 (nr 209) angående skatt å spritdrycker och vin

Härigenom förordnas, att rubriken till förordningen den 24 maj 1957 an­

gående skatt å spritdrycker och vin skall lyda på sätt nedan angives och

att 1 §, 2 § 3 mom., 3 § 1 och 3 mom. samt 4 § nämnda förordning skola

erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

Förordning om skatt å spritdrycker och vin samt teknisk sprit

1

§•

För spritdrycker och vin samt teknisk sprit, som försäljas här i riket,

skall omsättningsskatt erläggas till staten i den utsträckning och i den ord­

ning nedan sägs. För spritdrycker skall tillika erläggas utskänkningsskatt

i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

2

§•

3 mom. Omsättningsskatt skall utgå med 2 kronor 70 öre för liter för

annan teknisk sprit än vin och starköl, som av annan än detalj handelsbo­

laget inköpes hos partihandelsbolaget eller införes till riket jämlikt bestäm­

melserna i förordningen om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat, för

att användas för tillverkning av parfymer, toalettmedel och kosmetiska pre­

parat hänförliga till tulltaxenummer 33.06 eller för användning i odenatu-

rerat skick. Sådan skatt skall dock icke utgå för sprit, som skall användas

för annat ändamål än tillverkning av nu angivna varor och vid vars använd­

ning kontrollstyrelsen finner att genom särskild kontroll eller eljest trygg­

het mot missbruk kan vinnas. Skatt skall ej heller utgå för sprit, som skall

användas för tillverkning av varor, vilka enligt apoteksvarustadgan äro att

hänföra till apoteksvaror, eller för sprit, som av apotek skall utlämnas mot

vederbörligt recept.

3 §•

1 mom. Sker inköp av spritdrycker och vin samt annan teknisk sprit än

vin och starköl hos partihandelsbolaget, skall vid dryckernas och spritens

betalning omsättningsskatt för desamma erläggas till detta bolag; och ålig­

ger det bolaget att i den ordning, Kungl. Maj :t bestämmer, till statsverket

inleverera omsättningsskatten.

3 mom. Den, som enligt kontrollstyrelsens i föreskriven ordning medde-

delade tillstånd till riket inför annan teknisk sprit än vin och starköl, skall

genom insättning antingen å kontrollstyrelsens postgirokonto eller å stats­

verkets checkräkning i riksbanken för kontrollstyrelsens räkning erlägga å

spriten belöpande omsättningsskatt. Importören har att, om så påfordras, i

samband med ansökning om införseltillstånd hos kontrollstyrelsen ställa av

styrelsen godkänd säkerhet för å spriten belöpande omsättningsskatt. Det

åligger kontrollstyrelsen att vid beviljandet av tillstånd till införseln med­

dela de föreskrifter, som erfordras för erhållande av en betryggande kon­

troll å utgörandet av omsättningsskatten, ävensom att övervaka, att skatten

vederbörligen inbetalas till statsverket.

54

Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1961

4 §.

Näringsidkare, som ur riket utfört i Sverige framställda alkoholhaltiga

preparat, må i den omfattning och under de villkor kontrollstyrelsen be­

stämmer återbekomma sådan omsättningsskatt, som i 2 § 3 mom. avses och

som erlagts för den i exportvaran ingående spriten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1961. Samtidigt upphäves kun­

görelsen den 26 februari 1954 (nr 109) angående restitution av omsättnings­

skatt å rusdrycker, dock att kungörelsen alltjämt skall äga tillämpning med

avseende å förhållanden, som äro hänförliga till tiden dessförinnan.

Stockholm 1961. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag

610256