SOU 2000:60

Bestämmelser om teknisk sprit m.m.

Till Statsrådet och chefen för Socialdepartementet

Regeringen bemyndigade den 12 mars 1998 chefen för Socialdepartementet att tillkalla en särskild utredare för att se över vissa bestämmelser i alkohollagen (1994:1738) samt i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. – LFT – och att utarbeta förslag till ny lagstiftning för handeln med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat (dir. 1998:19).

Den 25 juni 1998 beslutades tilläggsdirektiv, genom vilka utredaren fick i uppdrag bl.a. att utreda frågan om eventuellt tillåtande av distansförsäljning av alkoholdrycker till Sverige samt frågan om hur gåvoförsändelser av alkoholdrycker från andra länder skulle hanteras. Denna del av uppdraget liksom uppdraget att se över reglerna om och villkoren kring den yrkesmässiga importen av alkoholdrycker fick utredaren att redovisa till regeringen snarast möjligt (dir. 1998:52).

Genom beslut den 2 april 1998 förordnades rättschefen i Socialdepartementet, numera regeringsrådet Susanne Billum som särskild utredare.

Som sakkunniga förordnades samma dag departementssekreteraren Monica Falck, Finansdepartementet, departementssekreteraren Marianne Förander, Finansdepartementet, departementssekreteraren Margaretha Granborg, Närings- och handelsdepartementet, numera Näringsdepartementet, kammarrättsassessorn, numera kanslirådet Christian Groth, Socialdepartementet, hovrättsassessorn Louise Heckscher, Justitiedepartementet, kanslirådet Gert Knutsson, Socialdepartementet och departementssekreteraren Eva Thorsell, Inrikesdepartementet, numera Finansdepartementet.

Samma dag förordnades som experter direktören Hans Agnéus, Alkoholinspektionen, kemisten Conny Eklund, Läkemedelsverket, direktören vid Sveriges Livsmedelshandlareförbund, numera verkställande direktören Peter Mattsson, Svenska Bryggareföreningen, vice verkställande direktören Allan Nyrén, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare och sektionschefen Anita Sundin, Svenska Kommunförbundet.

Den 18 juni 1998 förordnades som sakkunniga kammarrättsassessorn Johan Montelius, Finansdepartementet och departe-

mentssekreteraren Magnus Rydén, Utrikesdepartementet samt som experter byrådirektören Petra Johfur, Generaltullstyrelsen, numera Tullverket Huvudkontoret och vice verkställande direktören Jan Thagesson, Systembolaget AB.

Den 19 februari 1999 entledigades Johan Montelius. Marianne Förander och Louise Heckscher entledigades den 23 juni 1999. Den 7 oktober 1999 entledigades Magnus Rydén och förordnades som sakkunnig departementssekreteraren Jessica Karlberg Lagrelius, Utrikesdepartementet. Sistnämnda person entledigades den 17 december 1999 då hovrättsassessorn, numera kanslirådet Beatrice Hernqvist, Utrikesdepartementet, förordnades som sakkunnig.

Den 19 februari 1999 entledigades Anita Sundin och förordnades som expert förbundssekreteraren Gigi Isacsson, Svenska Kommunförbundet.

Som sekreterare anställdes den 29 maj 1998 tillståndschefen Peter Carlsten och den 13 juli 1998 kammarrättsassessorn Karin Sederholm.

Utredningen, som har antagit namnet Alkoholutredningen, överlämnade i december 1998 sitt delbetänkande Alkoholpolitikens medel – Införsel av och partihandel med spritdrycker, vin och starköl (SOU 1998:156). Utredningen överlämnar härmed sitt betänkande Bestämmelser om teknisk sprit m.m. (SOU 2000:60). Utredningen överlämnar denna dag även betänkandet Bestämmelser om alkoholdrycker (SOU 2000:59). Uppdraget är härmed slutfört.

Stockholm i maj 2000

Susanne Billum

/Karin Sederholm

Peter Carlsten

SOU 2000:60 Innehåll 5

Innehåll

Förkortningar .......................................................................................... 11

Sammanfattning ...................................................................................... 13

Författningsförslag.................................................................................. 19

1 Förslag till lag om ändring i alkohollagen (1994:1738) ... 19 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt ...................................................................... 50

I Bakgrund

1 Inledning ......................................................................................... 55

1.1 Utredningens uppdrag....................................................... 55 1.2 Utredningens arbete .......................................................... 57 1.3 Vissa begrepp som förekommer i betänkandet................. 58

2 Rättslig reglering – en översikt ..................................................... 61

2.1 Inledning… ....................................................................... 61 2.2 Alkohollagen..................................................................... 62 2.3 Lagen om försäljning av teknisk sprit m.m. ..................... 67 2.3.1 Tidigare förslag och ändringar.............................. 72 2.3.2 Övrigt .................................................................... 72 2.4 Beskattningsregler m.m. ................................................... 73 2.5 Något om andra länders regler.......................................... 75

3 Tillverkning av sprit och alkoholdrycker, m.m. ......................... 77

3.1 Inledning ........................................................................... 77 3.2 Tillverkning av sprit och alkoholdrycker.......................... 77 3.2.1 Tillverkningsprocessen m.m. ................................ 77 3.2.2 Rätt att tillverka, m.m. .......................................... 79 3.2.3 Förutsättningar för tillstånd .................................. 81

6 Innehåll SOU 2000:60

3.2.4 Meddelande av tillstånd, m.m............................... 82 3.2.5 Upphörande av tillstånd i vissa fall ...................... 84 3.2.6 Återkallelse, varning m.m..................................... 84 3.2.7 Tillsyn m.m. .......................................................... 85 3.2.8 Ansvarsbestämmelser m.m ................................... 87 3.2.9 Närmare om Alkoholinspektionen och dess verk- samhet på området ................................................. 90

3.3 Inköpstillstånd för alkoholdrycker.............................. …..95 3.3.1 Allmänt ................................................................. 95 3.3.2 Regler om tillstånd m.m........................................ 96 3.4 Illegal verksamhet ............................................................ 97

4 Teknisk sprit m.m. ......................................................................... 99

4.1 Inledning ........................................................................... 99 4.2 Definitionen av teknisk sprit respektive alkoholhaltigt preparat, m.m. ................................................................. 100 4.2.1 Klassificering av varor enligt tulltaxan .............. 103 4.3 Begreppet denaturering................................................... 105 4.4 Införsel av teknisk sprit................................................... 106 4.5 Försäljning, utlämnande och inköp av teknisk sprit ....... 107 4.6 Meddelande av tillstånd.................................................. 108 4.7 Återkallelse, varning m.m............................................... 109 4.8 Tillsyn m.m. .................................................................... 110 4.9 Läkemedelsverkets register............................................. 111 4.10 Ansvarsbestämmelser m.m. ............................................ 111 4.10.1 Straffansvar....................................................... 111 4.10.2 Förverkande m.m. ............................................. 113 4.10.3 Överklagande m.m. ........................................... 114 4.11 Särskilt om viss hantering av teknisk sprit ..................... 114 4.12 Närmare om Läkemedelsverket och dess verksamhet på området för den tekniska spriten..................................... 117 4.12.1 Föreskrifter om tillstånd, m.m. ......................... 118 4.12.2 Tillståndsgivningen .......................................... 121 4.12.3 Tillsynen och kontrollen ................................... 124 4.13 Illegal verksamhet ........................................................... 129

5 Alkoholhaltiga preparat ............................................................. 131

5.1 Inledning ......................................................................... 131 5.2 Något om missbruk av alkoholhaltiga preparat .............. 131 5.3 Läkemedelsverkets ärenden om alkoholhaltiga preparat 133 5.4 Införsel av alkoholhaltiga preparat ................................. 136

SOU 2000:60 Innehåll 7

5.5 Försäljning, utlämnande och inköp av alkoholhaltiga preparat ........................................................................... 137 5.6 Meddelande av tillstånd och godkännande..................... 137 5.7 Återkallelse, varning m.m............................................... 138 5.8 Tillsyn m.m. .................................................................... 138 5.9 Ansvarsbestämmelser m.m. ............................................ 139 5.9.1 Straffansvar......................................................... 139 5.9.2 Förverkande m.m. ............................................... 140 5.10 Närmare om Läkemedelsverket och dess verksamhet på området för de alkoholhaltiga preparaten ....................... 140 5.10.1 Föreskrifter om tillstånd, m.m. ......................... 140 5.10.2 Tillståndsgivningen m.m................................... 141 5.10.3 Tillsynen och kontrollen ................................... 144 5.11 Illegal verksamhet ........................................................... 145 5.12 Angränsande regelverk ................................................... 145 5.12.1 Läkemedelsverkets angränsande verksamhet ... 146 5.12.2 Statens livsmedelsverk och dess verksamhet.... 148 5.12.3 Kemikalieinspektionen och dess verksamhet ... 154 5.13 Övrigt .............................................................................. 155

6 Beskattningsregler och skattekontroll ....................................... 157

6.1 Beskattningsmyndighet för punktskatter; nuläge och kommande förändringar.................................................. 157 6.2 Allmänt om reglerna på beskattningsområdet ................ 158 6.2.1 Något om EG-rätten ............................................ 158 6.2.2 Något om lagen om alkoholskatt. ....................... 159 6.3 EG-rättsliga regler beträffande beskattningsförfarandet m.m. ................................................................................ 162 6.3.1 Inledning ............................................................. 162 6.3.2 Cirkulationsdirektivet ......................................... 163 6.4 Den svenska regleringen ................................................. 167 6.4.1 Allmänt ............................................................... 167 6.4.2 Skattskyldighet m.m. enligt lagen om alkohol- skatt..................................................................... 167 6.4.3 Närmare om skattebefriad användning ............... 183 6.4.4 Närmare om ledsagardokument .......................... 185 6.4.5 Övrigt .................................................................. 187 6.4.6 Något om förfarandet vid uttag av alkoholskatt och olika kontroller............................................. 188 6.4.7 Register ............................................................... 191 6.5 Projekt e.d. för att förhindra skatteundandraganden....... 194

8 Innehåll SOU 2000:60

7 EU och EG-rätten......................................................................... 199

7.1 Allmänt om EU ............................................................... 199 7.2 EG-rätten och dess betydelse i nationell rättstillämpning ............................................................... 200 7.2.1 Allmänt ............................................................... 200 7.2.2 Principen om fri rörlighet för varor .................... 202

8 Myndighetsstrukturen på alkoholområdet................................ 207

8.1 Alkoholutredningens direktiv ......................................... 207 8.2 Statskontorets rapport .................................................... 207 8.3 Propositionen 1998/99:134............................................. 211 8.4 Organisationskommittén ................................................ 211

II Överväganden och förslag

9 Allmänna överväganden ............................................................. 215

9.1 Inledning ......................................................................... 215 9.2 Något om sakförhållandena ............................................ 216 9.3 Utgångspunkter för en ny lagstiftning ............................ 218

10 Tillverkning av sprit och alkoholdrycker .................................. 225

11 Handel med sprit för tekniska m.fl. ändamål............................ 231

11.1 Definitioner..................................................................... 232 11.2 Allmänna regler om handel med teknisk sprit ................ 240 11.3 Rätt att bedriva handel med teknisk sprit ....................... 243 11.4 Rätt att köpa teknisk sprit. .............................................. 246 11.4.1 Inköp efter förhandsmedgivande ....................... 246 11.4.2 Inköp utan förhandsmedgivande........................ 251 11.5 Avfallssprit. .................................................................... 252 11.6 Närmare om kontrollen över handeln med teknisk sprit. 255

12 Handel med alkoholhaltiga preparat ......................................... 257

12.1 Alkoholdrycker m.m. ...................................................... 257 12.2 Regler om handel med alkoholhaltiga preparat .............. 258 12.3 Kontrollen över handeln med alkoholhaltiga preparat ... 262

13 Handel med alkoholdrycker för tekniska m.fl. ändamål ......... 263

SOU 2000:60 Innehåll 9

14 Övriga frågor................................................................................ 269

14.1 Regler om straffansvar m.m............................................ 269 14.2 Övrigt .............................................................................. 274

15 Ekonomiska konsekvenser m.m.................................................. 281

16 Författningskommentar .............................................................. 285

16.1 Förslaget till lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)..................................................................... 285 16.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt .................................................................... 317

Bilagor .................................................................................................... 319

1 Direktiv ........................................................................... 319 2 Tilläggsdirektiv............................................................... 331 3 Lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. (gällande författningstext) .............................................. 335

SOU 2000:60 Förkortningar 11

Förkortningar

AIFS Alkoholinspektionens författningssamling Cirkulationsdirektivet Rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor EG Europeiska gemenskaperna EG-fördraget Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (i dess lydelse enligt Amsterdamfördraget) EU Europeiska unionen Inregränslagen Lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen LFT Lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. LPP Lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter LVFS Läkemedelsverkets författningssamling Punktskattekontrollagen Lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter RSFS Riksskatteverkets författningssamling SLV FS Statens livsmedelsverks författningssamling Varusmugglingslagen Lagen (1960:418) om straff för varusmuggling

SOU 2000:60 Sammanfattning 13

Sammanfattning

Allmänt

Alkoholutredningen har haft i uppdrag dels att utarbeta en ny reglering för teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat, dels att undersöka tillämpningen av vissa bestämmelser om alkoholdrycker och vid behov föreslå ändringar eller förtydliganden. I detta betänkande redovisas den del av utredningens uppdrag som rör teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat, m.m. Utredningens förslag rörande bestämmelser om alkoholdrycker redovisas i utredningens samtidigt avgivna betänkande Bestämmelser om alkoholdrycker (SOU 2000:59).

Reglerna om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat finns i dag i framför allt lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.; LFT. Reglerna om alkoholhantering i övrigt finns i framför allt alkohollagen (1994:1738). Reglerna om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat föreslås bli inarbetade i alkohollagen. Ett för de båda betänkandena gemensamt förslag till lag om ändring i alkohollagen har därför utarbetats. Det gemensamma lagförslaget redovisas i båda betänkandena.

I Sverige hanteras årligen ca 80 000 ton teknisk sprit. Detta motsvarar ca tre gånger så mycket som Systembolagets årliga försäljning av varor i dess sortiment, omräknat till 100-procentig alkohol. Av nämnda ca 80 000 ton har ca 67 000 ton förts in från utlandet. "Endast" ca 13 000 ton har således tillverkats i Sverige. Av redovisade 80 000 ton används drygt hälften inom området kemisk omvandling (dvs. ur etanolen framställs andra ämnen som t.ex. etylacetat). Strax under 20 procent används vid framställning av etanolhaltiga drivmedel. Resterande drygt 30 procent kan sägas vara föremål för hantering på den öppna marknaden. Av dessa ca 25 000 ton består, uppskattningsvis, ca 20 procent av odenaturerad sprit. Den övervägande delen av den tekniska spriten på den öppna marknaden består således av denaturerad sprit. Ca 70 procent är ofullständigt denaturerad sprit och ca 10 procent är s.k. fullständigt denaturerad (skattebefriad) sprit.

På den öppna marknaden finns bl.a. 10 företag, ibland kallade partihandlare, som säljer teknisk sprit till ca 10 000 innehavare av inköpstillstånd (ca 6 000 företag/näringsidkare och ca 4 000 skolor,

14 Sammanfattning SOU 2000:60

universitet o.d.). Dessa använder spriten t.ex. för framställning av olika produkter eller för forsknings- eller undervisningsändamål. Bland köparna av teknisk sprit finns inte några enskilda personer.

Partihandlarnas inköp inom eller utom landet avser oftast så stora kvantiteter att leveranserna sker med tankbåtar e.d. Andra företags inköp, vilka oftast sker inom landet, avser leveranser i allt från tankbilar till enlitersflaskor.

Vad gäller de alkoholhaltiga preparaten förekommer dessa i ett stort antal, av mycket varierande slag. Läkemedelsverkets register rörande alkoholhaltiga preparat omfattar f.n. drygt 2 350 olika produkter. Preparaten är i registret indelade i huvudgrupperna tekniska produkter, kosmetika, drivmedel, aromer, livsmedel och övriga produkter. Bland preparaten finns bl.a. etanolhaltiga drivmedel för exempelvis bussar lika väl som chokladpraliner med likör. Merparten av produkterna i registret – ca 60 procent – är inte avsedda att förtäras. Av produkterna i registret härrör ungefär lika många från utlandet som från Sverige.

Handeln med teknisk sprit kontrolleras i dag av Läkemedelsverket, beskattningsmyndigheten och Tullverket. (Beskattningsmyndighet för punktskatter är till den 1 juli 2000 Skattemyndigheten i Gävle och fr.o.m. detta datum Riksskatteverket.) De olika kontrollsystemen har i grunden olika syften och mål men kan i viss mån samverka och förstärka varandra. Tullverket och beskattningsmyndigheten utövar en omfattande kontroll av alkoholimporten. Beskattningsmyndigheten kontrollerar att punktskatten på den tekniska spriten betalas samt tillsammans med Tullverket att reglerna i det EG-rättsliga s.k

.

cirkulationsdirektivet följs. Om en handlare säljer teknisk sprit till andra än han får sälja till är detta dessutom ett brott som skall beivras av åklagare och polismyndigheter. Läkemedelsverket administrerar härutöver ett tillståndssystem. Att utöver de regler som tillämpas av tull-, beskattnings-, polis- och åklagarmyndighet ha ytterligare ett kontrollsystem för handeln med teknisk sprit kan ifrågasättas bl.a. utifrån den EG-rättsliga principen om varors fria rörlighet. Att ha dubbla eller fler kontrollsystem bör enligt utredningens mening generellt ifrågasättas även av resursskäl. Att så långt som möjligt rationalisera och samordna de olika kontrollsystemen är angeläget.

En första fråga är om det alls behövs en särskild reglering för teknisk sprit vid sidan av skattekontrollen.

Från strikt alkoholpolitisk synpunkt finns det enligt utredningen knappast skäl för att ha ett särskilt kontrollsystem för den tekniska spriten som sådan i något av de led som denna sprit kan förekomma i (införsel/import-, försäljnings-, inköps- eller utförsel/exportledet). Det kan emellertid inte bortses från att det finns ett starkt samband med det alkoholpolitiskt motiverade regelverket för alkoholdrycker. De höga

SOU 2000:60 Sammanfattning 15

skatterna och den begränsade tillgängligheten innebär att det finns starka incitament till illegal avsättning av den tekniska spriten, i slutändan för konsumtion. Att olika former av illegal hantering av obeskattad sådan sprit kan ge avsevärd ekonomisk vinning är uppenbart. Enligt utredningens mening är det därför nödvändigt att även fortsättningsvis upprätthålla en kontroll av att spriten inte kommer på fel vägar, dvs. kommer ut på den illegala marknaden och i slutfasen förtärs, dessutom kanske med olika farliga beståndsdelar. Att kunna kontrollera flödena av teknisk sprit och att kunna uppställa och upprätthålla krav på att spriten innehåller starkast möjliga denaturering är således enligt utredningen mycket viktigt inte bara med hänsyn till de ekonomiska aspekterna utan framför allt av folkhälsoskäl.

Störst behov av att kunna styra och kontrollera flödena av den tekniska spriten måste enligt utredningen anses finnas när det gäller inköpsledet, dvs. hos de slutliga förbrukarna av spriten. En ny lagstiftning måste i detta avseende ge minst lika goda möjligheter till kontroll som den nuvarande lagen. Den måste dessutom vara både nu och på längre sikt godtagbar från EG-rättslig synpunkt. Naturligtvis får den inte heller negativt påverka möjligheterna för Sverige att föra en restriktiv alkoholpolitik.

I princip samtliga försäljare av teknisk sprit är, förutom att de är innehavare av Läkemedelsverkets försäljningstillstånd enligt LFT, också godkända som s.k. upplagshavare enligt skattelagstiftningen. En rationalisering av den nuvarande kontrollen av teknisk sprit – som får sägas innebära ett visst dubbelarbete – bör därför bygga på en förstärkning av skatte- och tullkontrollen, varvid Läkemedelsverkets verksamhet med tillståndsgivning kan slopas. Utredningen anser alltså att beskattningsmyndigheten bör ges ansvaret för kontrollen av den inhemska handeln med teknisk sprit. För införseln/importen bör beskattningsmyndigheten ges ansvar tillsammans med Tullverket. Genom att handeln i allmänhet avser obeskattad sprit finns också ett starkt fiskalt intresse av en effektiv kontroll på dessa områden.

Endast den som är upplagshavare enligt lagen om alkoholskatt skall alltså få handla med teknisk sprit. Även i inköpsledet kan skattereglerna läggas till grund för en förhandsprövning från beskattningsmyndighetens sida. Mot bakgrund av den stora ekonomiska vinning som är förenad med att kunna använda obeskattad sprit för andra ändamål, främst olaglig försäljning, måste någon form av förhandskontroll kunna ske, framför allt i de situationer då inköpen avser obeskattad teknisk sprit.

Beträffande handeln med alkoholhaltiga preparat bör denna handel liksom nu i princip vara fri. Begreppet alkoholhaltigt preparat bör dock definieras snävt, så att regleringen för dessa varor inte utnyttjas för

16 Sammanfattning SOU 2000:60

otillåten försäljning av teknisk sprit eller alkoholdrycker. Vidare bör vissa allmänna krav uppställas på preparaten för att dessa skall få säljas fritt.

Utredningen har också haft att ta ställning till var de nya reglerna skall placeras. Att utredningen slutligen stannat för att föreslå en placering i alkohollagen har bl.a. sin orsak i svårigheterna att dra en klar gräns mellan ”teknisk” sprit och annan sprit. En placering i alkohollagen tydliggör också sambandet med övriga alkoholpolitiskt motiverade regler och syftet att skydda folkhälsan.

Vad gäller tillverkning av sprit och alkoholdrycker förekommer också fler än ett kontrollsystem, genom att tillverkningen i dag kontrolleras av såväl Alkoholinspektionen som beskattningsmyndigheten. Med något undantag är samtliga innehavare av tillverkningstillstånd godkända som upplagshavare enligt skattelagstiftningen. Det får därför anses mest ändamålsenligt att bygga vidare på den skattekontroll som redan sker. Rätten att yrkesmässigt tillverka sprit och alkoholdrycker bör på motsvarande sätt som beträffande handel med teknisk sprit knytas till vissa i lagen angivna kriterier.

Vad slutligen gäller tillstånden avseende inköp av spritdrycker, vin och starköl för tekniska m.fl. ändamål, kan konstateras följande. Bland inköparna finns endast näringsidkare. De punktskatterättsliga reglerna ger ingen rätt till inköp av obeskattade alkoholdrycker av aktuellt slag för industriell och liknande användning utan inköpen måste i dessa fall ske av beskattade varor mot senare återbetalning av alkoholskatten. Enligt utredningens mening finns det mot denna bakgrund ingen anledning att behålla nuvarande regler om inköpstillstånd. Utredningen föreslår samtidigt en möjlighet att inköpa dryckerna obeskattade för teknisk användning.

Vad beträffar myndighetsstrukturen på alkoholområdet har regeringen i propositionen 1998/99:134 Vissa alkoholfrågor, m.m. redovisat omfattande förändringar av denna. En ny folkhälsomyndighet skall fr.o.m. den 1 juli 2001 vara central tillsyns- och uppföljningsmyndighet bl.a. när det gäller bestämmelserna i alkohollagen. Myndigheten skall bl.a. svara för föreskriftsarbete, allmänna råd och övergripande tillsyn och skall ha en central expertfunktion på dessa områden. En särskild organisationskommitté arbetar f.n. med förslag till hur dessa uppgifter lämpligast kan integreras med det övriga folkhälsoarbetet och organiseras hos den nya myndigheten.

Alkoholutredningen har mot denna bakgrund inte funnit anledning att lägga några egna förslag beträffande myndighetsstrukturen, utan har vid sina överväganden och i sina förslag utgått från en organisation av det slag som regeringen redan tagit ställning för.

SOU 2000:60 Sammanfattning 17

Förslagen i korthet

Teknisk sprit m.m.

Begreppen teknisk sprit och alkoholhaltigt preparat frikopplas från tullbestämmelserna och definieras självständigt, utifrån ett alkoholpolitiskt perspektiv. Lagstiftningen om handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat arbetas in i alkohollagen.

För fullständigt denaturerad (skattebefriad) teknisk sprit gäller fri handel. För andra slag av teknisk sprit införs en lagstadgad rätt att bedriva handel med teknisk sprit för den som är godkänd som upplagshavare för sådan sprit enligt lagen om alkoholskatt. Den som har rätt till handel med teknisk sprit kan köpa, föra in, sälja och föra ut sådana varor.

Försäljning inom landet får ske till, förutom till annan som har rätt att bedriva handel, till den som av beskattningsmyndigheten medgetts rätt att köpa teknisk sprit. Medgivande kan ges för sådan användning som medför skattebefrielse enligt lagen om alkoholskatt (teknisk, industriell, vetenskaplig, m.m.). Försäljning i begränsad kvantitet får ske utan medgivande till vissa näringsidkare och skolor. Den som av beskattningsmyndigheten medgetts köpa teknisk sprit kan köpa denna inom landet eller föra in den från annat land.

Alkoholhaltiga preparat

Handeln med alkoholhaltiga preparat skall vara fri, utan krav på införseltillstånd eller godkännande. Till skydd för folkhälsan uppställs dock vissa allmänna krav på preparaten för att de skall få säljas fritt. Möjlighet finns också att besluta om villkor för försäljning inom landet, bl.a. då fara för missbruk föreligger. Det kan gälla villkor om t.ex. försäljning över disk eller om åldersgränser.

Tillverkning av sprit och alkoholdrycker

Tillverkningstillstånden avseende tillverkning av sprit och alkoholdrycker tas bort i sin nuvarande form och ersätts i alkohollagen med en rätt att under vissa förutsättningar bedriva tillverkning av respektive vara. Dessa förutsättningar knyts till godkännande som upplagshavare för de varor som är i fråga enligt lagen om alkoholskatt.

18 Sammanfattning SOU 2000:60

Inköp av spritdrycker, vin och starköl för tekniska m.fl. ändamål

Inköpstillstånden avseende spritdrycker, vin och starköl för tekniska m.fl. ändamål tas bort i sin nuvarande form och ersätts av en möjlighet att köpa in dryckerna obeskattade efter förhandsmedgivande från beskattningsmyndigheten.

Övrigt

Den nya ordningen för främst handel med teknisk sprit medför att viss komplettering måste göras i alkohollagens straffbestämmelser. Det gäller bl.a. försäljning av sprit utan rätt enligt lagen samt förvärv och innehav m.m. av olovligt såld sprit.

Samtliga i detta betänkande föreslagna regler föreslås träda i kraft den 1 juli 2001. För innehavare av Läkemedelsverkets inköpstillstånd avseende teknisk sprit föreslås dock vissa övergångsbestämmelser.

SOU 2000:60 Författningsförslag 19

Författningsförslag

1 Förslag till lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)

Härigenom föreskrivs i fråga om alkohollagen (1994:1738) dels att 2 kap. 4 §, 7 kap. 1–4 §§ och 12 kap. 4 och 8–10 §§ skall upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 7 kap. 1 och 5 §§ skall upphöra att gälla,

dels att i 7 kap. 22 §, 8 kap. 1 § och 12 kap. 1 § ordet ”Alkoholinspektionen” skall bytas ut mot ”Stabsmyndigheten”,

dels att den nuvarande 12 kap. 7 § skall betecknas 12 kap. 4 §, dels att 1 kap. 1–5 §§, 2 kap. 1–3 och 5 §§, 3 kap. 9 §, 4 kap. 1, 4–6 och 12 §§, 5 kap. 1, 3 och 6 §§, 6 kap. 1 och 3–5 §§, 7 kap. 5, 7, 8, 10 och 18–21 §§, 8 kap. 1 a, 2, 4 och 5 §§, 9 kap. 2 §, 10 kap. 1 a, 2, 3, 5, 6 och 8–10 §§, 11 kap. 2 § och 12 kap. 2, 3, 5 och 6 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubrikerna till 3 och 7 kap. skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas ett nytt kapitel, 2 a kap., av följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tolv nya paragrafer, 1 kap. 5 a och 7 a–c §§, 2 kap. 1 a och 6 §§, 4 kap. 11 a §, 6 kap. 1 a §, 8 kap. 2 a § och 10 kap. 2 a, 7 a och 7 b §§ av följande lydelse.

20 Författningsförslag SOU 2000:60

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §

1

Denna lag gäller tillverkning, marknadsföring och införsel av alkoholdrycker och handel med sådana varor. Lagen gäller också tillverkning av sprit.

Bestämmelser om införsel och försäljning av teknisk sprit finns i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

Denna lag gäller tillverkning, marknadsföring och införsel av alkoholdrycker och handel med sådana varor. Lagen gäller också tillverkning av sprit samt handel med sprit och med alkoholhaltiga preparat.

2 §

Med sprit förstås en vätska som innehåller alkohol i en koncentration av mer än 2,25 volymprocent. Med tillverkning av sprit förstås varje förfarande, varigenom alkohol i sådan koncentration framställs eller utvinns. Vin, starköl och öl anses dock inte som sprit. Inte heller utgör framställning av sådan dryck tillverkning av sprit.

Med mäsk förstås en jäsande vätska som blir sprit om den får fortsätta att jäsa.

Med alkohol avses i denna lag etylalkohol.

Med sprit förstås en vätska som innehåller alkohol (etylalkohol) i en koncentration av mer än 2,25 volymprocent. Vin, fruktvin, starköl och öl anses inte som sprit. En vätska som innehåller alkohol som uppkommit enbart genom jäsning anses inte heller som sprit.

Sprit som uteslutande är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt eller därmed jämförligt ändamål benämns teknisk sprit.

Med mäsk förstås en jäst vätska som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och som inte är vin, fruktvin, starköl eller öl.

3 §

Med alkoholdryck förstås en dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol. Alkoholdrycker delas i denna

Med alkoholdryck förstås en vara som är avsedd att drickas och som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol. Som

1

Senaste lydelse 1999:1001.

SOU 2000:60 Författningsförslag 21

lag in i spritdrycker, vin, starköl och öl.

alkoholdrycker räknas spritdrycker, vin, fruktvin, starköl och öl.

4 §

Med spritdryck förstås en alkoholdryck som innehåller sprit.

Som spritdryck anses även en alkoholdryck som utgör en blandning av spritdryck och annan dryck. Detta gäller dock inte sådana drycker som avses i 5 § andra stycket eller 5 a § andra stycket.

5 §

Med vin förstås en alkoholdryck som är framställd genom jäsning av druvor eller druvmust eller av bär, frukt eller andra växtdelar samt andra alkoholdrycker som innehåller högst 22 volymprocent alkohol och som inte är spritdryck, starköl eller öl.

Med vin förstås en alkoholdryck som är framställd genom jäsning av druvor eller druvmust.

Som vin anses även vin med en tillsats av sprit eller spritdryck under förutsättning att alkoholkoncentrationen inte överstiger 22 volymprocent.

5 a §

Med fruktvin förstås en alkoholdryck som är framställd genom jäsning av bär, frukt, växtdelar eller andra naturliga ämnen eller substanser.

Som fruktvin anses även fruktvin med en tillsats av sprit eller spritdryck, under förutsättning att alkoholkoncentrationen inte överstiger 22 volymprocent.

Bestämmelser om vin i denna lag gäller, om inte annat sägs, även fruktvin.

7 a §

Med alkoholhaltigt preparat

22 Författningsförslag SOU 2000:60

förstås en produkt som färdigställts för slutlig användning och som innehåller mer än 2,25 volymprocent etylalkohol.

Som alkoholhaltiga preparat räknas inte teknisk sprit, alkoholdrycker enligt 3–6 §§ eller läkemedel enligt läkemedelslagen (1992:859).

7 b §

Med denaturering förstås ett förfarande varigenom ett eller flera ämnen sätts till sprit, eller en vara som innehåller sprit, för att göra spriten eller varan otjänlig för förtäring.

7 c §

Med tillverkning av sprit förstås varje förfarande varigenom sprit framställs eller utvinns.

Blandning av spritdryck för förtäring på stället anses inte som tillverkning av sprit eller spritdryck.

Med tillverkning av sprit likställs återvinning av sprit samt borttagning eller försvagning av denaturering och andra förfaranden med teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat i syfte att göra dem tjänliga för förtäring.

2 kap.

1 §

2

Sprit och spritdrycker får inte tillverkas utan tillstånd (tillverkningstillstånd).

Sprit och spritdrycker får endast tillverkas av den som enligt 9 § första stycket 1 lagen

2

Senaste lydelse 1996:940.

SOU 2000:60 Författningsförslag 23

Apparat som uppenbarligen är ägnad för tillverkning av sprit (destillationsapparat) och del till sådan apparat (apparatdel) får endast tillverkas för, överlåtas till eller innehas av den som har tillstånd enligt denna lag att tillverka sprit eller spritdrycker.

Vad som sägs i andra stycket gäller inte om Alkoholinspektionen har medgivit undantag från kravet på tillstånd. Ett sådant medgivande får ges tills vidare eller för viss tid och får återkallas om förhållandena föranleder det.

(1994:1564) om alkoholskatt godkänts som upplagshavare för tillverkning eller bearbetning av sprit respektive spritdrycker.

Den som inte har fyllt 20 år eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte bedriva tillverkning enligt första stycket.

1 a §

Apparat som uppenbarligen är ägnad för tillverkning av sprit (destillationsapparat) och del till sådan apparat (apparatdel) får endast tillverkas för, överlåtas till eller innehas av den som har rätt att tillverka sprit eller spritdrycker.

Regeringen får i fråga om vissa slag av verksamhet föreskriva undantag från bestämmelsen i första stycket.

2 §

Vin, starköl eller öl får inte tillverkas utan tillstånd om det inte gäller tillverkning i hemmet för eget behov.

Vin, starköl eller öl får endast tillverkas av den som enligt 9 § första stycket 1 lagen (1994:1564) om alkoholskatt godkänts som upplagshavare för tillverkning eller bearbetning av respektive vara.

Den som inte har fyllt 20 år eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får

24 Författningsförslag SOU 2000:60

inte bedriva tillverkning enligt första stycket.

Vad som föreskrivs i första och andra styckena gäller inte tillverkning i hemmet för eget behov.

3 §

Närmare bestämmelser om tillverkning av alkoholdrycker och sprit meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Alkoholinspektionen.

Närmare bestämmelser om tillverkning av alkoholdrycker och sprit meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

5 §

Tillverkare av sprit får förfoga över av honom tillverkad sprit endast för export och, efter medgivande av Alkoholinspektionen, för användning i egen rörelse samt för försäljning enligt lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

Tillverkare av sprit får förfoga över av honom tillverkad sprit endast för användning i egen rörelse samt för försäljning enligt reglerna i 2 a kap.

6 §

Överlåts rörelse vari ingår verksamhet för vilken det krävs godkännande som anges i 1 § första stycket för sprit, får överlåtaren sälja sitt lager av sprit till sin efterträdare, om denne är berättigad att bedriva verksamheten.

Konkursbo eller dödsbo får utan hinder av bestämmelserna i denna lag sälja sprit till den som enligt 2 a kap. 5 § är berättigad att bedriva handel med sprit. Motsvarande gäller då en verksamhet måste avvecklas till följd av att godkännande som avses i 1 § första stycket återkallats eller då det finns

SOU 2000:60 Författningsförslag 25

andra tvingande skäl.

2 a kap. Handel med teknisk sprit och med alkoholhaltiga preparat

Teknisk sprit

1 §

Teknisk sprit får inte köpas, föras in, säljas eller föras ut om det inte föreligger rätt till det enligt denna lag.

Första stycket gäller inte sprit som är fullständigt denaturerad i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse

3

.

2 §

Teknisk sprit som skall användas eller säljas inom landet skall vara denaturerad på ett sätt som så långt möjligt försvårar förtäring av spriten utan att hindra den avsedda användningen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Stabsmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om denaturering enligt första stycket och om i vilka fall denaturering får underlåtas.

3 §

Vid försäljning av teknisk

3

EGT L 288, 23.11.1993, s. 12 (Celex 31993R3199).

26 Författningsförslag SOU 2000:60

sprit är säljaren skyldig att förvissa sig om att köparen har rätt att återförsälja eller köpa in varan.

4 §

Försäljning av teknisk sprit skall skötas på ett sådant sätt att otillåten användning av spriten förhindras. Risken för att spriten utnyttjas för missbruksändamål skall särskilt beaktas.

5 §

Handel med teknisk sprit får bedrivas endast av den som har godkänts som upplagshavare för sådan sprit enligt 9 § första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

Den som inte har fyllt 20 år eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte bedriva handel enligt första stycket.

6 §

Den som har rätt att bedriva handel med teknisk sprit får i sin verksamhet köpa, föra in, sälja och föra ut varorna.

Försäljning får ske till den som enligt 5, 8 eller 10 § har rätt att köpa teknisk sprit.

7 §

Bestämmelserna i 2 kap. 6 § gäller i tillämpliga delar även i fråga om rörelse vari ingår verksamhet för vilken det krävs godkännande som anges i 5 § första stycket.

SOU 2000:60 Författningsförslag 27

8 §

Den som inte har rätt att bedriva handel med teknisk sprit får efter medgivande av Riksskatteverket köpa teknisk sprit för sådan användning som anges i 20 § första stycket e–j och l lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Medgivande får även ges till inköp av teknisk sprit för yrkesmässig användning eller återförsäljning som drivmedel.

Den som enligt första stycket har rätt att köpa teknisk sprit får i sin verksamhet föra in vad han har rätt att köpa.

9 §

Vid medgivande enligt 8 § skall Riksskatteverket, med tillämpning av de föreskrifter som avses i 2 § andra stycket, ange användningsområde för medgivna inköp och om inköp får ske av odenaturerad eller endast av på visst sätt denaturerad sprit.

Medgivande enligt 8 § meddelas för viss tidsperiod, längst tre år.

10 §

Teknisk sprit får i begränsad kvantitet köpas av

a) näringsidkare för användning i viss yrkesverksamhet i andra fall än som avses i 8 §, och

b) grundskolor, årskurs 7–9, och gymnasieskolor samt andra skolor på motsvarande nivå för användning i undervisnings-

28 Författningsförslag SOU 2000:60

verksamhet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Stabsmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om inköp enligt första stycket.

11 §

I fråga om apoteks försäljning och utlämnande av teknisk sprit gäller de föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

12 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Stabsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om försäljning och inköp av teknisk sprit.

Alkoholhaltiga preparat

13 §

Alkoholhaltiga preparat får, med de begränsningar som anges i denna lag, säljas inom landet under de villkor som gäller för handel i allmänhet.

14 §

Alkoholhaltiga preparat får inte säljas eller lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att användas i berusningssyfte.

15 §

Alkoholhaltiga preparat som kan befaras komma att missbrukas får inte ha en sådan

SOU 2000:60 Författningsförslag 29

sammansättning eller så hög alkoholhalt att de, om de konsumeras, medför allvarlig fara för liv eller hälsa.

16 §

Alkoholhaltiga preparat som inte är avsedda för förtäring får inte genom smak, färg, förpackningsutformning eller liknande, medföra risk för förväxling med alkoholdryck eller på annat sätt uppmuntra till förtäring.

17 §

Alkoholhaltiga preparat som inte är avsedda för förtäring och som skall användas eller säljas inom landet skall vara denaturerade på ett sätt som så långt möjligt hindrar att de konsumeras.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Stabsmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om denaturering enligt första stycket och i vilka fall denaturering får underlåtas.

18 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Stabsmyndigheten får, om det behövs för att skydda liv eller hälsa, meddela föreskrifter om villkor för försäljning av alkoholhaltiga preparat som inte uppfyller kraven i 15–17 §§. Om det finns synnerliga skäl får även meddelas föreskrifter om förbud mot försäljning.

30 Författningsförslag SOU 2000:60

19 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Stabsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om försäljning av alkoholhaltiga preparat.

3 kap. Allmänna bestämmelser för försäljning

3 kap. Allmänna bestämmelser för försäljning av alkoholdrycker

9 §

Det är förbjudet att som ombud eller på därmed jämförligt sätt anskaffa alkoholdrycker till den som enligt 8 § inte har rätt att få sådan vara utlämnad till sig. Det är också förbjudet att i större omfattning tillhandagå annan med att anskaffa alkoholdrycker.

Spritdrycker, vin eller starköl får inte överlämnas som gåva eller lån till den som inte har fyllt 20 år. Öl får inte överlämnas som gåva eller lån till den som inte har fyllt 18 år. Vad nu sagts gäller inte när någon bjuder av en alkoholdryck för förtäring på stället.

Spritdrycker, vin eller starköl får inte överlämnas som gåva eller lån till den som inte har fyllt 20 år. Öl får inte överlämnas som gåva eller lån till den som inte har fyllt 18 år. Detsamma gäller om någon bjuder av en alkoholdryck för förtäring på stället, om det sker i mer än obetydlig omfattning.

4 kap.

1 §

4

Partihandel med spritdrycker, vin eller starköl får bedrivas endast av den som har godkänts som upplagshavare eller registrerats som varumottagare för sådana varor enligt 9 eller 12 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Av detta följer att rätten till partihandel endast avser den dryck som omfattas av godkännandet som upplagshavare eller registreringen som varumottagare enligt bestämmelserna i lagen om alkoholskatt.

Utöver vad som anges i första stycket får partihandel med spritdrycker, vin och starköl bedrivas av detaljhandelsbolaget i enlighet med vad som anges i 5 kap. 1 § tredje stycket.

4

Senaste lydelse 1999:1001.

SOU 2000:60 Författningsförslag 31

. Utan hinder av första stycket får innehavare av serveringstillstånd sälja tillbaka varor som omfattas av tillståndet till någon som har rätt att bedriva partihandel.

Tillstånd får ges till inköp av spritdrycker, vin eller starköl som används i teknisk, industriell, medicinsk, vetenskaplig eller liknande verksamhet. Inköpstillstånd medför rätt att köpa in varorna hos den som är berättigad att bedriva partihandel med sådana varor.

Den som inte har rätt att bedriva partihandel med spritdrycker, vin eller starköl får efter medgivande av Riksskatteverket köpa sådana alkoholdrycker av den som har rätt att bedriva partihandel med respektive vara. Medgivande får lämnas för inköp för sådan användning som anges i 20 § första stycket e–j och l lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

Vid medgivande enligt första stycket skall Riksskatteverket ange vilken dryck som avses och användningsområde för medgivna inköp.

Medgivande enligt första stycket meddelas för viss tidsperiod, längst tre år.

5 §

5

Den som är berättigad att bedriva partihandel får sälja varorna till detaljhandelsbolaget, till annan som är berättigad att bedriva partihandel med motsvarande varor och till den som har meddelats serveringstillstånd för sådana varor. Den som är berättigad att bedriva partihandel får också exportera varorna eller sälja dem till den

Den som är berättigad att bedriva partihandel får sälja varorna till detaljhandelsbolaget, till annan som är berättigad att bedriva partihandel med motsvarande varor och till den som har meddelats serveringstillstånd för sådana varor. Detta gäller dock inte i fråga om sådant serveringstillstånd som endast avser servering i slutet sällskap

5

Senaste lydelse 1999:1001.

32 Författningsförslag SOU 2000:60

som fått sådant särskilt tillstånd till inköp av varorna som avses i 4 §. Försäljning får även ske till den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

vid ett enstaka tillfälle eller under en enstaka tidsperiod. Den som är berättigad att bedriva partihandel får också exportera varorna eller sälja dem till den som enligt 4 § har rätt att köpa varorna. Försäljning får även ske till den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Endast den som är berättigad att bedriva partihandel får omförpacka eller buteljera varorna.

6

Överlåts rörelse vari ingår verksamhet som är tillståndspliktig enligt denna lag eller för vilken det krävs godkännande eller registrering som anges i 1 § första stycket, får överlåtaren sälja sitt lager av spritdrycker, vin eller starköl till sin efterträdare, om denne har beviljats tillstånd som gäller för verksamheten eller, i fråga om partihandel, är berättigad att bedriva verksamheten.

Konkursbo eller dödsbo får utan hinder av bestämmelserna i denna lag sälja spritdrycker, vin eller starköl till den som är berättigad att bedriva partihandel med sådana drycker eller till detaljhandelsbolaget. Motsvarande gäller då en verksamhet måste avvecklas till följd av att tillståndet eller godkännande eller registrering som avses i 1 § första stycket återkallats eller att det finns andra tvingande skäl.

Konkursbo eller dödsbo eller, i fråga om utmätt egendom, kronofogdemyndighet får utan hinder av bestämmelserna i denna lag sälja spritdrycker, vin eller starköl till den som är berättigad att bedriva partihandel med sådana drycker eller till detaljhandelsbolaget. Motsvarande gäller då en verksamhet måste avvecklas till följd av att tillståndet eller godkännande eller registrering som avses i 1 § första stycket återkallats eller att det finns andra tvingande skäl.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller i tillämpliga delar även i fråga om öl.

6

Senaste lydelse 1999:1001.

SOU 2000:60 Författningsförslag 33

11 a §

Försäljning och marknadsföring av aktivt kol får inte ske på ett sådant sätt att det kan förknippas med olovlig tillverkning av sprit eller spritdryck.

12 §

7

En handling som strider mot 8–11 §§ skall vid tillämpningen av 4, 14 och 19 §§marknadsföringslagen (1995:450) anses vara otillbörlig mot konsumenter och, i fall som avses i 9 §, även mot näringsidkare. En handling som strider mot 10 § kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 2228 §§marknadsföringslagen.

En handling som strider mot 8–11 a §§ skall vid tillämpningen av 4, 14 och 19 §§marknadsföringslagen (1995:450) anses vara otillbörlig mot konsumenter och, i fall som avses i 9 §, även mot näringsidkare. En handling som strider mot 10 § kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 2228 §§marknadsföringslagen.

5 kap.

1 §

8

För detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl skall det finnas ett särskilt för ändamålet bildat aktiebolag (detaljhandelsbolaget), som staten äger.

Detaljhandelsbolaget får inte exportera eller tillverka drycker som anges i första stycket. Detaljhandelsbolaget får importera sådana drycker endast för att kunna fullgöra den skyldighet som anges i 5 §.

Detaljhandelsbolaget får inte bedriva annan partihandel än försäljning till dem som har serveringstillstånd.

Detaljhandelsbolaget får inte bedriva annan partihandel än försäljning till dem som har serveringstillstånd. Vad nu sagts gäller inte returförsäljning av enstaka partier och produkter.

Bestämmelser om detaljhandelsbolagets verksamhet och drift samt om särskild kontroll från statens sida skall tas in i ett avtal som upprättas mellan staten och bolaget.

7

Senaste lydelse 1999:1001.

8

Senaste lydelse 1999:1001.

34 Författningsförslag SOU 2000:60

3 §

Försäljning får ske antingen som försäljning till avhämtning eller genom försändning på rekvisition.

Försäljning får ske antingen som försäljning till avhämtning eller genom försändning på rekvisition. Försäljning får även ske vid auktion av spritdrycker, vin och starköl för annans räkning enligt riktlinjer i avtalet mellan staten och bolaget.

Detaljhandelsbolaget får utan hinder av 6 kap. 1 § bedriva provning av alkoholdrycker för allmänheten enligt riktlinjer i avtalet mellan staten och bolaget.

6 §

Detaljhandel med öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt bestämmelser vilka meddelats med stöd av 22 § tredje stycket livsmedelslagen (1971:511) samt att försäljning av matvaror bedrivs i lokalen. Utan hinder av vad nu sagts får detaljhandel med öl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av öl eller lättdrycker.

Detaljhandel med öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal för stadigvarande hantering av egentliga matvaror enligt bestämmelser vilka meddelats med stöd av 22 § tredje stycket livsmedelslagen (1971:511). I lokalen skall i betydande omfattning bedrivas försäljning av egentliga matvaror. Utan hinder av vad nu sagts får detaljhandel med öl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av öl.

Den som bedriver detaljhandel med öl skall utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över försäljningen. För egentillsynen skall finnas ett för verksamheten lämpligt egentillsynsprogram.

SOU 2000:60 Författningsförslag 35

6 kap.

1 §

Servering av spritdrycker, vin och starköl får ske endast om tillstånd har meddelats (serveringstillstånd).

Servering av öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt bestämmelser vilka meddelats med stöd av 22 § tredje stycket livsmedelslagen (1971:511) samt att servering av mat samtidigt bedrivs i lokalen.

Utan hinder av vad som föreskrivs i andra stycket får öl serveras av den som enligt 23 § nämnda lag har meddelats särskilt tillstånd att yrkesmässigt hantera livsmedel samt av den som har meddelats serveringstillstånd.

Serveringstillstånd krävs dock inte för servering som

1) anordnas i privat regi utan vinstintresse,

2) anordnas vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer, och

3) sker utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

1 a §

Servering av öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt bestämmelser vilka meddelats med stöd av 22 § tredje stycket livsmedelslagen (1971:511) samt att servering av mat samtidigt bedrivs i lokalen.

Utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket får öl serveras i sådana fall som anges i 1 § andra stycket samt av den som har meddelats serveringstillstånd.

Den som bedriver servering

36 Författningsförslag SOU 2000:60

av öl skall utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över serveringen. För egentillsynen skall finnas ett för verksamheten lämpligt egentillsynsprogram.

3 §

På serveringsställe där serveringstillstånd gäller skall tillståndshavaren eller av honom utsedd serveringsansvarig person utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden.

Den som är serveringsansvarig skall med hänsyn till sina egenskaper och övriga omständigheter vara lämplig för uppgiften.

Tillståndshavaren skall till tillståndsmyndigheten anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för alkoholserveringen.

För servering av spritdrycker, vin eller starköl får endast anlitas personal som är anställd av tillståndshavaren. Restaurangskolor med serveringstillstånd får dock i utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever.

Tillståndshavaren kan åläggas att, under en tid av längst sex månader, anmäla all personal till tillståndsmyndigheten.

4 §

Om inte tillståndsmyndigheten beslutar annat får servering av öl påbörjas tidigast klockan 07.00 och servering av andra alkoholdrycker tidigast klockan 11.00. Om inte tillståndsmyndigheten beslutar annat skall servering av alkoholdrycker avslutas senast klockan 01.00. Vad nu sagts gäller inte för hotellrum med minibar.

Serveringsställe skall vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.

Tillståndsmyndigheten beslutar, med de begränsningar som anges i andra stycket, om när servering får påbörjas och när den senast skall avslutas. Vid prövningen skall särskilt beaktas risken för alkoholpolitiska olägenheter. Tillståndsmyndigheten beslutar även om när ett serveringsställe senast skall vara utrymt.

Servering av spritdrycker, vin och starköl till allmänheten får inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och får inte pågå längre än till senast klockan 03.00.

Bestämmelserna i första och

SOU 2000:60 Författningsförslag 37

andra styckena gäller inte för hotellrum med minibar.

5 §

9

Den som har serveringstillstånd får köpa spritdrycker, vin och starköl som behövs för rörelsen endast av någon som är berättigad att bedriva partihandel med varan eller av detaljhandelsbolaget.

Den som har serveringstillstånd får köpa spritdrycker, vin och starköl som behövs för rörelsen endast av någon som är berättigad att bedriva partihandel med varan eller av detaljhandelsbolaget. Den som beviljats tillstånd för servering i slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle eller under en enstaka tidsperiod får dock endast göra motsvarande inköp hos detaljhandelsbolaget.

7 kap. Tillstånd m.m. 7 kap. Serveringstillstånd m.m.

5 §

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillstånd kan avse servering året runt, årligen under en viss tidsperiod, under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle.

Tillstånd, som avser servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod gäller tills vidare. Tillståndsmyndigheten får dock om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid.

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillstånd kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande tillstånd). Tillstånd kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.

Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Tillståndsmyndigheten får dock om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid.

Tillstånd för servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle får beviljas endast den

9

Senaste lydelse 1999:1001.

38 Författningsförslag SOU 2000:60

som innehar ett stadigvarande tillstånd av motsvarande slag.

I samband med beslut om serveringstillstånd eller senare får tillståndsmyndigheten meddela de villkor som behövs.

7 §

Serveringstillstånd får meddelas endast den som visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Sökanden skall också visa att serveringsstället uppfyller kraven i 8 §.

Serveringstillstånd får meddelas endast den som visar att han med hänsyn till sina kunskaper, sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Sökanden skall också visa att serveringsstället uppfyller kraven i 8 §.

Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna.

8 §

Tillstånd för servering till allmänheten året runt eller årligen under viss tidsperiod får meddelas endast om serveringsstället har ett kök för allsidig matlagning och tillhandahåller lagad mat. Serveringsstället skall ha ett med hänsyn till omständigheterna tillräckligt antal sittplatser för gäster.

Tillstånd för servering till allmänheten året runt eller årligen under viss tidsperiod får meddelas endast om serveringsstället är godkänt som livsmedelslokal enligt bestämmelser vilka meddelats med stöd av 22 § tredje stycket livsmedelslagen (1971:511) och under hela serveringstiden tillhandahåller ett brett utbud av lagad mat. Serveringsstället skall ha ett med hänsyn till omständigheterna tillräckligt antal sittplatser för gäster.

Tillstånd för servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle får meddelas om serveringsstället tillhandahåller lagad mat. Detsamma gäller beträffande tillstånd för servering i slutet sällskap.

Om det finns en drinkbar skall den vara en mindre väsentlig del av serveringsstället, inrättad i nära anslutning till matsal.