Prop. 1961:79

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 dr 1961

1

Nr 79

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående vissa anslag till

universitetssjukhusen m.mgiven Stockholms slott

den 3 mars 1961.

Kungl. Maj :t vill härmed under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över inrikesärenden för denna dag föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Rune B. Johansson

Propositionens huvudsakliga innehåll

För påbörjande av en nybyggnad för strålskyddsverksamheten vid radio­ fysiska institutionen å karolinska sjukhuset föreslås anvisande av ett in- vesteringsanslag av 1 400 000 kronor.

Till utrustning av bl. a. de nya nervklinikerna vid karolinska sjukhuset föreslås att ett reservationsanslag av 1 532 000 kronor anvisas samt att vissa beställningsbemyndiganden lämnas.

Riksdagen föreslås bemyndiga Kungl. Maj :t att godkänna avtal med Uppsala läns landsting angående den fortsatta utbyggnaden av Akademiska sjukhuset i Uppsala, m. m.

För det fortsatta utbyggandet av Akademiska sjukhuset i Uppsala föreslås anvisande av ett investeringsanslag av 5 465 000 kronor.

Till utrustning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala äskas ett reserva­ tionanslag av 1 795 000 kronor.

Vidare äskas till bidrag till vissa byggnadsarbeten vid Malmöhus läns sjukvårdsinrättningar i Lund ett reservationsanslag av 3 220 000 kronor.

Förslag framlägges om avtal mellan staten och Malmö stad angående an­ ordnande av medicinsk undervisning vid den socialmedicinska avdelningen vid Malmö allmänna sjukhus.

Vidare föreslås för fortsatt upprustning av serafimerlasarettet anvisande av ett reservationsanslag av 900 000 kronor. Härav avses 400 000 kronor för utrustning till kirurgiska kliniken.

Till lån till sällskapet Eugeniahemmet för inredande av en vårdavdelning för hörselskadade cp-barn föreslås ett investeringsanslag av 125 000 kronor.

1—Bihang till riksdagens protokoll 1961. 1 samt. Nr 79

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

Utdrag av protokollet över inrikesärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 3 mars 1961.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander

,

ministern

för

utrikes ärendena

U

ndén

,

statsråden

N

ilsson

, S

träng

, A

ndersson

, L

indström

, L

ange

, L

indholm

, K

ling

,

Skoglund, Edenman, Netzén, Johansson, af Geijerstam, Hermansson.

Efter gemensam beredning med cheferna för finans-, ecklesiastik- och civil­ departementen anför chefen för inrikesdepartementet, statsrådet Johansson.

I årets statsverksproposition har Kungl. Maj :t på min hemställan under elfte huvudtiteln föreslagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 1961/62 beräkna följande anslag, nämligen under punkten 61 till Karolinska sjukhuset: Utrustning ett reservationsanslag av 1 530 000 kronor, under punkten 64 till Bidrag till vissa om- och tillbygg­ nadsarbeten vid serafimerlasarettet m. m. ett reservationsanslag av 700 000 kronor, under punkten 72 till Utrustning vid Akademiska sjukhuset i Upp­ sala ett reservationsanslag av 1 800 000 kronor samt under punkten 77 till Bidrag till vissa byggnadsarbeten vid Malmöhus läns sjukvårdsinrättningar 1 Lund m. m. ett reservationsanslag av 3 400 000 kronor.

Vidare har Kungl. Maj :t i sagda proposition på min hemställan under kapitalbudgeten, inrikesdepartementet, föreslagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 1961/62 beräkna dels under statens allmänna fastighetsfond följande anslag, nämligen under punkten 2 till Vissa byggnadsåtgärder för strålskyddsverksamhet m. m. ett investe­ ringsanslag av 1 400 000 kronor och under punkten 6 till Utbyggande av Akademiska sjukhuset i Uppsala ett investeringsanslag av 5 465 000 kro­ nor, dels ock under fonden för låneunderstöd, punkten 15, till Lån till säll­ skapet Eugeniahemmet ett investeringsanslag av 125 000 kronor.

Jag anhåller nu att få upptaga dessa anslagsfrågor till fortsatt behand- ling. I samband härmed torde jag få anmäla uppkomna frågor rörande god­ kännande av avtal dels angående utbyggnad av Akademiska sjukhuset i Uppsala m. m., dels ock om medicinsk undervisning vid den socialmedi­ cinska avdelningen vid Malmö allmänna sjukhus. Vidare torde jag få an­ mäla fråga om anvisande av medel för anslutning av viss elkabel till karo­ linska sjukhusets elnät.

I. Vissa byggnadsåtgärder för strålskyddsverksamhet m.m.

Under denna rubrik har för innevarande budgetår anvisats ett investe­ ringsanslag av 100 kronor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

3

Inledning

I sitt år 1956 avgivna betänkande (SOU 1956: 38) föreslog 1951 års strål-

skyddskommitté bl. a., att i anslutning till radiofysiska institutionens bygg­

nader på karolinska sjukhusets område skulle uppföras en fristående ny­

byggnad, huvudsakligen avsedd för strålskyddsverksamheten samt admini­

stration, verkstad och andra för verksamheten vid institutionen gemen­

samma anordningar.

Vid min anmälan av kommitténs byggnadsförslag i propositionen nr

87/1958 framhöll jag, att åtgärder snarast måste vidtagas för att lösa insti­

tutionens lokalfrågor. Vidare erinrade jag om att mitt ställningstagande till

kommitténs organisationsförslag i propositionen nr 73/1958 i hög grad

påverkats av att jag ansett, att en intim kontakt mellan forskningen och

den löpande verksamheten vid institutionen måste upprätthållas i varje

fall under de närmaste åren och att möjligheterna till inbördes samarbete

och utbyte av erfarenheter verksamhetsgrenarna emellan borde tillvara­

tas. En av de viktigaste förutsättningarna för att dessa önskemål skulle

kunna förverkligas syntes mig vara att de olika avdelningarnas lokaler vore

belägna i varandras närhet, så att befattningshavarna i det dagliga arbetet

kunde hålla kontakten med varandra. Trots de invändningar, som kunde

resas mot att förlägga för karolinska sjukhusets drift icke direkt nödvän­

diga byggnader till sjukhusets område, ansåg jag mig därför böra förorda,

att de erforderliga nybyggnaderna förlädes på sådan plats, inom eller i

närheten av området, att det nödvändiga samarbetet och kontakten mellan

avdelningarna möjliggjordes. Med hänsyn till vad som upplysts bl. a. röran­

de svårigheterna att lösa avloppsfrågan på den av strålskyddskommittén

föreslagna byggnadsplatsen, uttalade jag, att lokalfrågan från de av mig

angivna utgångspunkterna borde utredas ytterligare.

Vad jag sålunda anfört biträddes av riksdagen (statsutsk. uti. nr B 40/

1958, riksd. skr. nr B 60/1958).

Sedan Kungl. Maj:t den 28 juli 1958 uppdragit åt byggnadsstyrelsen

att verkställa fortsatt utredning rörande radiofysiska institutionens lokal­

behov samt till Kungl. Maj :t inkomna med härav föranledda förslag till

byggnadsåtgärder, avgav styrelsen den 25 augusti 1959 förslag i ämnet,

avseende dels en tillbyggnad norr om de nuvarande institutionsbyggnaderna

på karolinska sjukhusets område, dels ock vissa ombyggnadsarbeten inom

institutionens huvudbyggnad.

Byggnadsstyrelsens förslag innebar i fråga om tillbyggnaden, att en labo­

ratoriebyggnad i tre våningar jämte souterrängvåning och källare skulle

uppföras i anslutning till den befintliga institutionen. Kostnaden uppskatta­

des enligt prisläget den 1 juli 1959 till cirka 4 000 000 kronor. I fråga om

lokaldispositionen i laboratoriebyggnaden anförde styrelsen i huvudsak

följande.

4

Källaren upptages av allmänna förråd och diverse servicelokaler, souter- rängvåningen av verkstadsavdelning med packrum och lastkaj samt ett par mindre laboratorieavdelningar som kräver strålskydd, bottenvåningen av huvudentré samt avdelningar för hälsokontroll och röntgenkontroll, våning­ en 1 trappa av lokaler för den kärnfysikaliska avdelningen, lokaler för institutionsföreståndaren och konferensrum m. m. samt våningen 2 trappor huvudsakligen av lokaler för rutinlaboratorier samt olika övningslabora- torier m. m. för undervisning.

över byggnadsstyrelsens förslag avgavs yttranden av direktionen för karolinska sjukhuset, medicinalstyrelsens strålskyddsnämnd, lärarkollegiet vid karolinska institutet, styrelsen för Stockholms högskola och kommittén för karolinska sjukhusets fortsatta utbyggande, vilka samtliga anslöt sig till byggnadsförslagets utformning. Direktionen för karolinska sjukhuset av­ styrkte dock, att byggnaden förlädes till sjukhusets område.

Genom beslut den 18 mars 1960 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrel­ sen att, med beaktande av vad som anförts i en vid beslutet fogad departe­ mentspromemoria, utföra projektering fram till och med färdigställande av huvudritningar till samt verkställa kostnadsberäkning för om- och till­ byggnad av radiofysiska institutionen i huvudsaklig överensstämmelse med de i styrelsens skrivelse den 25 augusti 1959 framlagda förslagen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

Förslag

Byggnadsstyrelsen hemställer i skrivelse den 20 februari 1961 om anvi­ sande för budgetåret 1961/62 av 1 400 000 kronor för tillbyggnad av radio­ fysiska institutionen.

Motiv

Byggnadsstyrelsen framhåller, att de nu framlagda ritningarna i vissa av­ seenden avviker från vad som förutsatts i den inledningsvis omnämnda departementspromemorian. Beträffande skälen härför åberopas en av medi­ cinalstyrelsens strålskyddsnämnd till styrelsen överlämnad, av förestånda­ ren för radiofysiska institutionen upprättad promemoria.

Ritningarna har enligt styrelsen underställts strålskyddsnämnden, karo­ linska institutet och direktionen för karolinska sjukhuset, vilka godkänt desamma. Kommittén för karolinska sjukhusets fortsatta utbyggande har ej haft något att erinra mot tillbyggnadens läge.

Kostnaden för tillbyggnaden inklusive yttre ledningar beräknas av bygg­ nadsstyrelsen till 4 000 000 kronor enligt prisläget den 1 juli 1960.

Styrelsen framhåller, att tillbyggnadens läge inneburit vissa problem be­ träffande anordnandet av avlopp. Ur teknisk och ekonomisk synpunkt har styrelsen funnit det lämpligast att utforma avloppssystemet så att dag­

5

vatten avledes till Uppsalavägen, medan övrigt avlopp anslutes till sjuk­ husets befintliga nät.

På grund av tidsbrist har ritningsarbetet beträffande de ombyggnadsar­ beten, som avses utföras i den radiofysiska institutionens nuvarande bygg­ nad efter tillbyggnadens färdigställande, ej hunnit föras fram till färdiga huvudritningar, varför kostnad för dessa arbeten ej kan anges.

Det belopp, 1 400 000 kronor, som i 1961 års statsverksproposition preli­ minärt upptagits för budgetåret 1961/62 finner styrelsen motsvara me­ delsbehovet för nämnda budgetår.

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 7961

Departementschefen

Radiofysiska institutionen vid karolinska sjukhuset omorganiserades och ålades vidgade arbetsuppgifter fr. o. m. budgetåret 1958/59, i samband varmed institutionen jämväl erhöll icke oväsentliga personalförstärkningar, främst för den institutionen åvilande strålskyddsverksamheten. Redan dess­ förinnan hade institutionens lokalresurser visat sig otillräckliga. Vid min anmälan i propositionen nr 87/1958 av ett av 1951 års strålskyddskommitté framlagt förslag till tillbyggnad till de nuvarande institutionsbyggnaderna på karolinska sjukhusets område framhöll jag, att då stora svårigheter förelegat att bereda utrymme redan för det personaltillskott, som medgivits för budgetåret 1957/58, det vore uppenbart, att åtgärder snarast måste vid­ tagas för att lösa institutionens lokalfrågor. För att tillfredsställande fylla framför allt tillsynsavdelningarnas behov av ökade utrymmen fann jag nybyggnadsåtgärder vara ofrånkomliga. Lokalfrågan borde emellertid en­ ligt min mening bli föremål för ytterligare utredning.

Sedan riksdagen anslutit sig till vad jag sålunda anfört, uppdrogs åt byggnadsstyrelsen att verkställa fortsatt utredning av frågan. Det förslag i ämnet, som av styrelsen framlades i augusti 1959, innebar, att en nybygg­ nad, huvudsakligen avsedd för tillsynsverksamheten, skulle uppföras i anslutning till de befintliga institutionsbyggnaderna på sjukhusets område, varjämte vissa ombyggnadsarbeten skulle företagas i de nuvarande loka­ lerna. Vid granskningen inom inrikesdepartementet befanns förslagets all­ männa utformning och dimensionering i princip kunna godtagas, varför åt byggnadsstyrelsen uppdrogs att utföra projektering av byggnadsföre­ taget. I en inom departementet upprättad promemoria anfördes härvid vissa allmänna synpunkter på förslaget, vilka borde beaktas vid den fortsatta projekteringen. Sålunda ansågs antalet tjänsterum snävt tilltaget med tan­ ke på framtida utvecklingsmöjligheter, varför det borde undersökas i vad mån utrymmena för tjänsterum kunde ökas utan att byggnadens totala storlek vidgades. Vidare påpekades att avloppsfrågans ordnande och kost­ naderna härför krävde speciell uppmärksamhet i samband med projekte­

6

ringen. I övrigt anfördes en del smärre detaljanmärkningar, huvudsakligen avseende dimensioneringen av vissa närmare angivna lokalenheter m. m.

Det nu projekterade byggnadsförslaget överensstämmer i allt väsentligt med det tidigare granskade. Såsom byggnadsstyrelsen framhållit har de i departementspromemorian anförda synpunkterna endast delvis beaktats. De avvikelser, som gjorts från denna, har närmare motiverats i en av före­ ståndaren för radiofysiska institutionen upprättad promemoria. Vad angår möjligheterna att öka utrymmena för tjänsterum har härvid framhållits, att en del av den tekniska personalen beräknas vara sysselsatt i laborato­ rierna och att vissa rum vid en ökning av personalen kan utnyttjas av två tjänstemän gemensamt, varjämte vissa utrymmen i nybyggnaden kan fri­ göras, när ombyggnadsarbetena i den nuvarande institutionsbyggnaden ge­ nomförts. I fråga om detaljanmärkningarna i departementspromemorian har lämnats förklaringar till gjorda avvikelser, som jag anser mig kunna godtaga. Vad slutligen angår avloppsfrågan har jag ingen erinran mot den av byggnadsstyrelsen förordade lösningen under förutsättning att hinder gentemot Solna stad icke möter mot att dagvattnet avledes till Uppsala- vägen.

På grund av vad jag sålunda anfört tillstyrker jag, att en tillbyggnad upp­ föres i anslutning till radiofysiska institutionens byggnader på karolinska sjukhusets område i huvudsaklig överensstämmelse med det nu framlagda förslaget. Byggnadsstyrelsens beräkning av kostnaderna härför, 4 000 000 kronor, överensstämmer med den tidigare gjorda kostnadsuppskattningen.

Då tillbyggnaden måste färdigställas, innan de ombyggnadsarbeten, som avses skola utföras i den nuvarande institutionsbyggnaden, kan påbörjas, förordar jag, att medel för tillbyggnadsarbetenas igångsättande anvisas för nästa budgetår, oaktat projekteringen av ombyggnadsarbetena ännu ej slutförts. I enlighet med min preliminära beräkning av medelsbehovet i statsverkspropositionen föreslår jag, att för nästa budgetår anvisas 1 400 000 kronor för ändamålet.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen

att till Vissa byggnadsåtgärder för strålskydds verksam­ het m. m. under statens allmänna fastighetsfond, inrikes­ departementet, för budgetåret 1961/62 anvisa ett investe- ringsanslag av 1 400 000 kronor.

Kungl. Maj.'ts proposition nr 79 år 1961

II. Karolinska sjukhuset: Utrustning

För detta ändamål är i gällande riksstat uppfört ett reservationsanslag av 3 400 000 kronor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 79'år 1961

7

Förslag

Karolinska sjukhusets utrustningskommitté hemställer i skrivelser den 26 september 1960 och den 13 februari 1961 om dels anvisande av 1 532 000 kronor till utrustning av alkoholkliniken och nervklinikerna, dels ock be­ myndigande att beställa utrustning till ett värde av 3 302 000 kronor, att gäl­ das tidigast under budgetåret 1962/63.

Den begärda medelsanvisningen har beräknats på sätt framgår av följan­ de sammanställning:

Alkoholkliniken ............................................................................................. 532 000 Nervklinikerna ........... ............................ ............................................. 1 000 000

Summa kronor 1 532 000

Motiv

Alkoholkliniken. Till utrustning av alkoholkliniken, vilken utrustning kostnadsberäknats till 1 032 000 kronor, har för budgetåret 1960/61 anvi­ sats 500 000 kronor, varjämte bemyndigande lämnats kommittén att beställa utrustning till ett värde av 300 000 kronor att gäldas tidigast under budget­ året 1961/62. Enligt föreliggande beräkningar kommer klinikbyggnaden att vara färdig att tagas i bruk före den 1 oktober 1961. Detta innebär, att medel för resterande utrustning, 532 000 kronor, måste anvisas för budgetåret 1961/62. Då någon kostnad för allmän varuskatt icke kunde förutses vid tid­ punkten för utrustningsförslagets upprättande, torde det bliva nödvändigt för kommittén att senare få äska ytterligare medel härför, i runt tal 42 000 kronor. Snabbtelefonanläggningen till kliniken, vars anskaffande tidigare ansetts åvila kommittén för karolinska sjukhusets fortsatta utbyggande, skall efter underhandsöverenskommelse med denna kommitté anskaffas av utrustningskommittén. Medel härför har ej upptagits i utrustningsförslaget, men kommittén avser att söka inom ramen för detta anskaffa även ifråga­ varande anläggning. Skulle detta icke visa sig vara möjligt, förbehåller sig kommittén att sedermera få äska erforderliga medel.

Nervklinikerna. Nervklinikerna beräknas vara klara för inflyttning om­ kring den 1 oktober 1962, och viss del av det erforderliga utrustningsanslaget måste därför anvisas för budgetåret 1961/62, bl. a. för erläggande av för- skottslikvider i den män sådana måste utbetalas vid avtals slutande. Kom­ mittén har beräknat det totala medelsbehovet för nästa budgetår till 1 500 000 kronor, varav kommittén av staten äskar 1 000 000 kronor. Det be­ räknade medelsbehovet får anses utgöra ett absolut minimum. Enligt före­ liggande avtal mellan staten, å ena sidan, och Stockholms stad och Stock­ holms läns landsting, å andra sidan, rörande samarbete för uppförande och drift av nervklinikerna vid karolinska sjukhuset skall staden och länet till­

8

handahålla under utrustningstiden erforderliga medel, och dessa bidrag skall fördelas per utrustningsår i ungefärlig proportion till statens utrust- ningskostnad. Kommittén kommer därför att från staden respektive länet begära 235 000 respektive 265 000 kronor för nästa budgetår.

I av kommittén upprättat utrustningsförslag har undantagits vissa loka­ ler i laboratorieflygelns bottenvåning och samtliga lokaler i våningen 2 trappor i samma flygel. I fråga om dessa lokaler avses med vidare byggnads- tekniska åtgärder skola anstå i avvaktan på utredning av kommittén för karolinska sjukhusets fortsatta utbyggande rörande möjligheterna till vissa ändringar, som påkallats bl. a. genom tillkomsten av laboratorier för neuro- fysik m. m.

Ett i oktober 1960 utarbetat förslag till inventarieutrustning, grundat på önskemål från vederbörande överläkare, kostnadsberäknades till 9 590 000 kronor, varav 372 000 kronor för allmän varuskatt. Utrustningskommittén har efter överläggningar med överläkarna vid neurologiska kliniken, neuro- radiologiska avdelningen och neurofysiologiska laboratoriet enats om dels vissa nedskrivningar till ett belopp av cirka 596 000 kronor och dels att tills vidare låta anstå med anskaffningen av viss apparatur m. m. till ett värde av cirka 523 000 kronor, allt inklusive kostnaderna för allmän varuskatt. Behovet av de uppskjutna anskaffningarna bör nämligen enligt kommitténs mening bättre kunna prövas, sedan klinikerna något år varit i drift och er­ farenheter vunnits rörande verksamhetens framtida omfattning. Det så­ lunda omprövade utrustningsförslaget har kostnadsberäknats till 8 471 000 kronor, varav 326 000 kronor för allmän varuskatt. Enligt gällande fördel- ningsgrunder skall härav i runda tal 5 567 600 kronor ankomma på staten, 1 366 300 kronor på Stockholms stad och 1 537 100 kronor på Stockholms läns landsting. Då stadens och länets representanter i kommittén icke an­ sett sig kunna biträda det föreliggande förslaget, avser kommittén att fort­ sätta sina försök till ytterligare nedskrivningar. Utrustningskommittén räk­ nar med att kunna redovisa resultatet av dessa ytterligare nedprutnings- försök i samband med sina anslagsäskanden för budgetåret 1962/63. Utrust­ ningsbehovet för de lokaler inom laboratoriebyggnaden, beträffande vilka särskild utredning pågår, kommer att redovisas vid samma tillfälle.

I slutskedet av arbetet med nu föreliggande utrustningsförslag har från överläkaren vid neurokirurgiska kliniken, professorn L. Leksell, inkommit förslag om anskaffning av en lineär accelerator, avsedd för utnyttjande av strålkirurgisk operationsmetod vid stereotaktiska operationer av parkin- sonism och vissa smärttillstånd. Utrustningskommittén, som remitterat ärendet till direktionen för karolinska sjukhuset, avvaktar för närvarande besked om resultatet av pågående utredning rörande möjligheterna till in­ stallation och utnyttjande av ifrågavarande apparatur. Kommittén avser att därefter taga ställning till förslaget.

För budgetåret 1961/62 erfordras jämväl inköpsbemyndiganden om totalt 4 000 000 kronor. På grund härav hemställer kommittén av staten om in-

Kungl. Maj.ts proposition nr 79 år 1961

9

köpsbemyndigande till ett värde av 2 700 000 kronor och avser att från sta­ den och länet begära inköpsbemyndiganden om 612 000 respektive 688 000 kronor.

Röntgendiagnostiska institutionen. Arbetena med utökningen av lokaler inom röntgendiagnostiska institutionen torde hinna avslutas före utgången av budgetåret 1961/62. Förslag till inventarieutrustning, kostnadsberäknat till 602 000 kronor, har i samråd med överläkaren upprättats inom kommit­ tén. Den huvudsakliga delen av beloppet, cirka 493 000 kronor, belöper på röntgenapparatur. Då leveranstiden för sådan apparatur normalt beräknas till omkring 12 månader, är det angeläget att leveransavtal kan slutas i god tid. Kommittén finner således erforderligt, att bemyndigande lämnas för in­ köp under budgetåret 1961/62 av hela den i förslaget upptagna utrustningen.

Kungi. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

Departementschefen

De totala kostnaderna för utrustning av den nya alkoholkliniken har be­ räknats till 1 032 000 kronor. Härav har för innevarande budgetår anvisats 500 000 kronor, varjämte kommittén erhållit bemyndigande att beställa ut­ rustning till ett värde av högst 300 000 kronor. För anskaffning av reste­ rande utrustning för alkoholkliniken bör för nästa budgetår anvisas 532 000 kronor. Jag har icke funnit anledning till erinran mot att kommittén inom den godtagbara kostnadsramen anskaffar en snabbtelefonanläggning för kli­ niken.

Det av kommittén framlagda utrustningsförslaget beträffande nervklini­ kerna slutar, även efter de nedskärningar, som kommittén gjort i förhållan­ de till ett tidigare på överläkarnas önskemål grundat program, på ett högst betydande belopp. Det föreliggande förslaget, som kostnadsberäknats till 8 471 000 kronor, är emellertid icke slutligt. Å ena sidan har nämligen kom­ mittén med hänsyn till de invändningar mot kostnaden, som rests från Stockholms stads och Stockholms läns landstings representanter i kommit­ tén, förklarat sig ämna göra ytterligare försök till nedskärningar av det framlagda förslaget. Å andra sidan är förslaget icke fullständigt, i det att viss utrustning till ett värde av drygt 0,5 miljoner kronor undantagits, enär an­ skaffningen ansetts böra anstå, tills någon erfarenhet av klinikernas drift vunnits. Vidare avses förslaget skola kompletteras beträffande vissa lokaler, i fråga om vilka särskild utredning angående omdisponering pågår. Här­ jämte har överläkaren vid neurokirurgiska kliniken framfört önskemål om viss ytterligare apparatur, vilket förslag för närvarande prövas inom kom­ mittén. Kommittén har anmält, att den avser att framlägga ett definitivt utrustningsförslag i anslagsäskandena för budgetåret 1962/63.

Med hänsyn till de många osäkra faktorer, som sålunda alltjämt föreligger, finner jag det f. n. icke möjligt att taga slutlig ställning till utrustningspro- grammet och kostnaderna för detta. Då jag emellertid finner det uppenbart, att det för utrustningsanskaffningar under nästa budgetår äskade total­

10

beloppet, 1 500 000 kronor, och totalbeloppet, 4 000 000 kronor, av det be­ gärda beställningsbemyndigandet under alla förhållanden ligger inom ramen för en för nervklinikerna ofrånkomlig utrustningskostnad, förordar jag, att i enlighet med kommitténs äskanden från statens sida anvisas 1 000 000 kronor för utrustningsanskaffningar under budgetåret 1961/62, varjämte riksdagens medgivande bör utverkas att beställa utrustning till ett värde av högst 4 000 000 kronor, att — i vad avser den på staten fallande delen av kostnaden för denna utrustning, högst 2 700 000 kronor — gäldas tidigast under budgetåret 1962/63. För att icke möjligheter till ytterligare nedskär­ ningar i utrustningsprogrammet skall förloras, förutsätter jag härvid, att icke annan utrustning inköpes eller beställes under nästa budgetår än så­ dan, som av kommittén bedömes helt ofrånkomlig. Vidare förutsätter jag, att kommittén under det fortsatta arbetet med utrustningsförslaget så långt det är görligt beaktar möjligheterna att begränsa utgifterna, utan att kravet på en tillfredsställande standard 1 fråga om utrustningen eftersättes. Härvid vill jag särskilt understryka angelägenheten av att kommittén undersöker varje möjlighet att låta sådan vid serafimerlasarettets nervkliniker befint­ lig utrustning, som icke lämpligen bör kvarbliva vid lasarettet, komma till användning vid de nya nervklinikerna för undvikande av motsvarande ny­ anskaffning.

Kungl. Maj :t har på min hemställan i årets statsverksproposition under anslaget till Utbyggande av karolinska sjukhuset på kapitalbudgeten för­ ordat anvisande av medel för utökning av den röntgendiagnostiska institu­ tionens lokaler. Kommitténs utrustningsprogram för dessa lokaler anser jag mig böra tillstyrka. Ehuru den gjorda kostnadsberäkningen icke föranlett någon erinran från min sida, förutsätter jag dock, att kommittén vinn­ lägger sig om att begränsa utgifterna så långt det är möjligt. I enlighet med kommitténs hemställan torde böra utverkas riksdagens medgivande att be­ ställa ifrågavarande utrustning till ett värde av högst 602 000 kronor, att gäldas tidigast under budgetåret 1962/63.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen att

a) medgiva, att utrustning till nervklinikerna vid karo­ linska sjukhuset må beställas till ett värde av högst 4 000 000 kronor, att, såvitt på staten ankommer, gäldas tidigast un­ der budgetåret 1962/63;

b) medgiva, att utrustning till röntgendiagnostiska insti­ tutionen vid karolinska sjukhuset må beställas till ett vär­ de av högst 602 000 kronor, att gäldas tidigast under bud­ getåret 1962/63;

c) till Karolinska sjukhuset: Utrustning för budgetåret 1961/62 under elfte huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 1 532 000 kronor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

11

III. Avtal angående utbyggnad av Akademiska sjukhuset i

Uppsala m. m.

Inledning

Gällande avtal mellan staten och Uppsala läns landsting angående sam­ arbete för drift av Akademiska sjukhuset i Uppsala (jämför propositionerna nr 123Al951 sid. 69—71 och nr 161/1953 sid. 17—18) föreskriver i fråga om ny-, till- eller ombyggnad av sjukhuset, att förhandlingar i varje särskilt fall skall äga rum beträffande parternas deltagande i kostnaderna härför, innan framställning om anslag göres hos vederbörande myndigheter.

Hittillsvarande kostnader för de redan påbörjade och i en del fall slut­ förda byggnadsföretag, som omfattas av det av 1958 års B-riksdag och landstinget godkända förslaget till reviderad generalplan för Akademiska sjukhusets utbyggande, har i princip delats lika mellan parterna, dock med uttrycklig reservation från landstingets sida för en omprövning av landstingets andel i dessa kostnader.

Enligt de av 1960 års riksdag godtagna, i propositionen nr 159/1960 för­ ordade riktlinjerna för regionsjukvårdens utbyggande skall Akademiska sjukhuset vid sidan av den nuvarande uppgiften som undervisningssjuk- hus och centrallasarett för Uppsala län jämväl vara regionsjukhus för Uppsalaregionen, omfattande Uppsala län, Västmanlands län utom Kö- pingsområdet, Kopparbergs och Gävleborgs län, Västernorrlands län utom Ångermanland samt Jämtlands län. Efter bemyndigande av 1960 års riks­ dag har Kungl. Maj:t den 30 december 1960 godkänt ett avtal mellan sta­ ten och Uppsala läns landsting (huvudmännen), å ena sidan, samt Väst­ manlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands läns landsting samt Gävle stad (regionlandstingen), å andra sidan, om sam­ arbete beträffande regionsjukvård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Avtalet utgör ett principavtal om regionsjukvård vid sjukhuset, och enligt detsamma skall huvudmännen driva regionsjukhuset för samtliga parters räkning. Enligt avtalet skall för tillgodoseende av regionlandstingens sjuk­ vårdsbehov inrättas sammanlagt cirka 400 vårdplatser inom de s. k. region­ specialiteterna ävensom en käkcentral samt övriga för regionsjukvården erforderliga serviceavdelningar m. m. Som samarbetsorgan för frågor rö­ rande regionsjukvården inom regionen skall enligt avtalet finnas en sär­ skild regionsjukvårdsnämnd bestående av representanter för parterna i avtalet. Med hänsyn till att frågan om normer för regionsjukvårdsavtal f. n. är föremål för utredning inom Svenska landstingsförbundet har par­ terna icke ansett det möjligt att i avtalet närmare reglera de ekonomiska inellanhavandena dem emellan på annat sätt än att regionlandstingen däri åtagit sig att för vård å regionvårdsklinik av patient, för vilken landstinget svarar enligt sjukhuslagen, erlägga en vårddagsavgift, motsvarande de å

12

vårddagen belöpande verkliga drift- och kapitalkostnaderna. Parterna har förbundit sig att efter det landstingsförbundet utfärdat rekommendation om normalavtal upptaga överläggningar i frågan. Regionsjukvårdsavtalet har trätt i kraft den 1 januari 1961.

För ernående av fastare reglering av mellanhavandena mellan staten och Uppsala läns landsting i samband med realiserandet av den reviderade ge­ neralplanen för sjukhusets utbyggande har kommittén för Akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande med skrivelse den 31 augusti 1960 fram­ lagt förslag till avtal mellan Kungl. Maj :t och kronan, å ena sidan, samt Uppsala läns landsting, å andra sidan, angående utbyggnad av Akademiska sjukhuset i Uppsala, m. m.

över förslaget har yttranden avgivits av statskontoret, riksräkenskaps- verket, kanslern för rikets universitet efter hörande av det större akade­ miska konsistoriet i Uppsala samt Uppsala läns landstings förvaltnings­ utskott. Det större akademiska konsistoriet har bifogat yttrande av univer­ sitetets medicinska fakultet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 79 år 1961

Byggnadskommitténs förslag

Kommittén anför, att enligt den reviderade generalplanen för Akademiska sjukhusets utbyggande vårdplatsantalet vid sjukhuset kommer att öka från cirka 1 100 platser till cirka 1 600 platser. Utbyggnaden omfattar emel­ lertid cirka 800 nya platser, varför i runt tal 300 platser ersätter redan befintliga vårdplatser. Den totala kostnaden för utbyggnaden har på grundval av mycket approximativa beräkningar uppskattats till cirka 116 miljoner kronor för byggnader och cirka 23 miljoner kronor för utrustning eller totalt cirka 140 miljoner kronor.

När det gällt att avväga statens och Uppsala läns landstings andel i ut­ byggnaden har kommittén till en början utgått från att av den totala byggnads- och utrustningskostnaden 25 procent bör stanna å statsverket med hänsyn till de merkostnader, som föranledes av den medicinska under­ visningen och forskningen vid sjukhuset. Kommittén erinrar om att detta procenttal lagts till grund för beräkningen av statens bidrag till den fort­ satta utbyggnaden av Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg enligt ett av stats­ makterna år 1960 godkänt avtal.

Av den totala utbyggnadskostnaden har vidare enligt vissa schematiskt gjorda beräkningar cirka 52 miljoner kronor ansetts belöpa å den del av regionsjukvården vid sjukhuset, som avses att betjäna andra sjukvårds­ områden inom Uppsalaregionen än Uppsala län. Av denna kostnad bör av nyss angivna skäl 25 procent stanna å staten. Återstående belopp, (52 — 13) cirka 39 miljoner kronor, vilket motsvarar inemot 30 procent av totalkost­ naden, skall bestridas av övriga sjukvårdshuvudmän inom Uppsalaregio­ nen. Enligt kommittén torde det icke bli möjligt att av sistnämnda huvud­

13

män uttaga detta belopp successivt under utbyggnadstiden. Däremot räknar kommittén bestämt med att de berörda sjukvårdshuvudmännen kommer att ersätta de årliga kapitalkostnader, som föranledes av de för deras räk­ ning verkställda investeringarna. Då dessa investeringar sker för sjuk- vårdsändamål och det även av andra skäl synes lämpligt att finansieringen av dessa investeringar sker i landstingskommunal regi, har kommittén ansett sig böra föreslå, att Uppsala läns landsting åtager sig denna uppgift.

Vid avvägning av Uppsala läns landstings egen andel i utbyggnadskost- naderna har kommittén beaktat, att utöver de vårdplatser, som avses för övriga sjukvårdshuvudmän inom Uppsalaregionen, vissa platser inom läns- specialiteter avtalsmässigt skall stå till förfogande för patienter från Stock­ holms läns landstingsområde. Vidare tillgodoser sjukhuset otvivelaktigt visst vårdbehov jämväl inom andra närbelägna sjukvårdsområden, även om särskilda avtal härom icke föreligger. Den ökning av patientunderlaget, som på detta sätt kommer till stånd, är enligt kommittén av stor betydelse för undervisning och forskning. Kommittén har vidare ansett sig kunna konstatera, att den långt drivna specialiseringen måste medföra betydligt högre investeringskostnader per vårdplats än som får anses normalt för centrallasarett.

Med beaktande av sålunda anförda och övriga föreliggande omständigheter har kommittén ansett sig böra föreslå, att landstingets bidrag till utbygg­ naden begränsas till 30 procent. Detta procenttal skall, såsom närmare framgår av avtalsförslaget, gälla den del av utbyggnadsskedet, som f. n. kan överblickas.

Enligt kommitténs nu framlagda förslag skall således under pågående utbyggnadsskede 30 procent av de totala kostnaderna bestridas av Uppsala läns landsting. De verkliga kostnaderna för anordnande av regionlands­ tingens vårdplatser, med förut berört avdrag för undervisning och forsk­ ning, skall slutligt bestridas av dessa landsting, men Uppsala läns lands­ ting skall svara för finansieringen av denna del av utbyggnadskostnaderna, vilka uppskattats till inemot 30 procent av totalkostnaden. Återstående kostnader eller drygt 40 procent av totalkostnaden skall således stanna å statsverket.

Det framlagda avtalsförslaget har följande lydelse.

Förslag till avtal mellan Kungl. Maj :t och kronan, å ena sidan, samt Uppsala läns landsting, å andra sidan, angående utbyggnad av Akademiska sjukhuset i Uppsala, in. in.

§ 1

Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala skola uppföras och utrustas de kli­ niker, operations- och röntgenavdelningar, laboratorier och övriga service­ organ ävensom de anläggningar i övrigt, som finnas upptagna i bilaga till detta avtal. I bilagan ha angivits de byggnader, i vilka de olika klinikerna in. in. enligt nuvarande planer skola placeras, men parterna äro införstådda

Kungl. Maj.ts proposition nr 79 år 1961

14

med att det fortsatta planeringsarbetet kan komma att medföra ändringar i detta hänseende. Avtalet gäller anläggningar och utrustning såväl för sjuk­ vården som för därtill ansluten klinisk undervisning och forskning, dock, såvitt gäller utrustning för forskning, endast sådan, som är att hänföra till vedertagen grundutrustning.

§ 2

Utbyggnaden skall ske så snabbt ekonomiska och organisatoriska resur­ ser medge.

§ 3

Landstinget skall bidraga till kostnaderna för utförande och utrust­ ning av de i bilagan avsedda byggnaderna och anläggningarna med 30 pro­ cent av de verkliga kostnaderna härför.

Beträffande tillhandahållande av medel genom landstingets försorg för utbyggnaden i den mån denna avser regionsjukvård för andra i Uppsala- regionen ingående sjukvårdsområden än Uppsala län skall gälla vad därom överenskommes i samband med avtal om regionsjukvården.

§ 4

Om under tiden för verkställandet av det i förevarande avtal avsedda byggnadsprogrammet annan än däri upptagen byggnad eller anläggning kommer till stånd vid sjukhuset, skall landstinget bidraga med 30 procent av de verkliga kostnaderna för sådan byggnad eller anläggning och dess ut­ rustande, därest icke annan överenskommelse träffas mellan parterna.

Landstinget skall bidraga med 30 procent av de verkliga kostnaderna jämväl för ombyggnads-, ändrings- och förbättringsarbeten å byggnad el­ ler annan anläggning vid sjukhuset, i den mån arbetena ej bestridas av medel, som ställas till förfogande för löpande (»normala») reparations- och underhållsarbeten.

§ 5

Utöver vad som följer av detta avtal och gällande driftavtal har staten och landstinget icke några ekonomiska anspråk på varandra beträffande de å sjukhusområdet uppförda byggnaderna och deras utrustning, dock att i fråga om byggnader för sjuksköterskeskolan skall gälla vad därom särskilt överenskommits eller överenskommes.

§6

Planering och projektering av utbyggnaden samt dess verkställande skall handhavas av kommittén för Akademiska sjukhusets i Uppsala ut­ byggande, i vilken hälften av ledamöterna skola representera staten och hälften Uppsala läns landsting.

Landstinget skall bidraga med 30 procent av kostnaderna för kommitténs allmänna utredningsverksamhet och för kommitténs egen verksamhet, dock att parterna själva skola svara för kostnaderna för deras egna representan­ ter i kommittén.

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

§ 7

Landstinget tillhandahåller staten i §§ 3 och 4 omförmälda bidrag under byggnads- respektive anläggningstiden i ungefärlig proportion till statens

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 är 1961

15

egna utlägg, i den mån icke parterna efter förslag av kommittén för sjuk­ husets utbyggande annat medge.

§ 8

Landstingets bidrag till byggnader och andra anläggningar ställas till statens förfogande i form av ouppsägbara, räntefria lån mot inteckning i sj ukhusfastigheten.

Om sjukhuset nedlägges eller samarbetet mellan staten och landstinget i fråga om sjukhuset eljest upphör, skall staten vara skyldig att av de lån, som landstinget lämnat för sjukhusets utbyggande, återbetala ett belopp, som motsvarar 30 procent av värdet av dåvarande byggnader tillhörande sjukhuset.

Genom stadgandena i denna paragraf upphäves häremot stridande vill­ kor i de av universitetet tidigare utfärdade lånereverserna.

§ 9

Landstinget erhåller icke någon del i äganderätt till mark, byggnader eller utrustning genom att lämna byggnads- och utrustningsbidrag enligt detta avtal.

§ 10

Staten skall vara skyldig att tillhandahålla landstingets förvaltningsut­ skott de räkenskaper och handlingar, som erfordras för beräkning av lands­ tingets bidrag till staten.

§

11

Detta avtal berör ej den rätt landstinget enligt eljest gällande bestäm­ melser må äga att erhålla statsbidrag till uppförande och utrustning av klinik eller annan inrättning vid sjukhuset.

§

12

Av de cirka 1 600 vårdplatser, som sjukhuset kommer att omfatta efter här avsedd utbyggnad, skall minst 800 tillhandahållas landstinget för vård av patienter från Uppsala län.

§ 13

Beträffande sjukhusets fortsatta utbyggnad efter avslutandet av det i detta avtal avsedda byggnadsprogrammet skall förhandlingar upptagas, så snart kommittén för sjukhusets utbyggande framlagt plan för denna fort­ satta utbyggnad.

§ 14

Detta avtal träder i kraft omedelbart efter att det godkänts av Kungl. Maj :t och Uppsala läns landsting.

Den i avtalsförslaget omnämnda bilagan innehåller följande samman­ ställning över byggnader för kliniker, serviceorgan m. m. och andra an­ läggningar, som beräknas bli utförda under det aktuella byggnadsskedet vid Akademiska sjukhuset.

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

Byggnads

Klinik, serviceorgan eller annan anläggning

benämning

Panncentral uppförd 1957—59 jämte beredskapsanläggning och

ev. utbyggnad

K

Kulvertar, vägar, parkeringsplatser, parkanläggning, inhägnad,

ledningsdragningar, diverse andra arbeten sammanhängande med sjukhusområdets iordningställande och utnyttjande ut­ förda efter 1. 1. 1959 — Barnpsykiatri G Medicinklinik (+ ev. njuravdelning) B 7 Centralkök, personalmatsalar, dagrum, centralförråd, tvättför­

råd och administration

S

Tillbyggnad för ytterligare plastikkirurgi, käkcentral och central­

tandpoliklinik, radioterapi och radiofysik

P

Klinisk fysiologi

B 2

Ytterligare röntgenavdelningar, polikliniker och laboratorier B 1, B 3 Ortopedi och thoraxkirurgi A 12 Ytterligare operationsavdelningar, polikliniker m. m. A 13 Neurologi, neurokirurgi, dermatologi och oftalmiatrik B 11 Ytterligare röntgenavdelning, polikliniker och laboratorier B 9 Klinisk kemi och klinisk virologi B 5 Klinisk bakteriologi B 8 Fysikalisk terapi F Djurstallar och verkstäder — Thoraxmedicin och geriatrik B 10 Infektionsavdelning N Ombyggnadsarbeten för oundvikliga provisorier m. m. —

Byggadskommittén har lämnat följande speciella kommentarer i fråga om vissa bestämmelser i avtalet.

§ 3 andra stycket. Reglering av frågan om finansiering av den del av utbyggnaden, som belöper på övriga sjukvårdshuvudmän inom regionen, har måst anstå i avbidan på resultatet av den inom Svenska landstingsför­ bundet igångsatta utredningen, som syftar till att utarbeta ett normalavtal för regionsjukvård.

§ 5. Av de på sjukhusområdet uppförda byggnaderna har exempelvis psykiatriska kliniken helt bekostats av staten. Lungkliniken har däremot med författningsenliga bidrag uppförts av landstinget. I fråga om andra byggnader, exempelvis öronkliniken, har från landstingets sida gjorts gäl­ lande att dess andel (50 procent) av de verkliga kostnaderna betydligt överstigit landstingets andel i byggnadens utnyttjande. Kommittén finner det vara av betydelse för det framtida samarbetet, att huvudmännen i sam­ band med godkännande av förevarande avtal avstår från alla ekonomiska anspråk på varandra i anledning av deras kostnader för dylika äldre byggna­ der. Bestämmelse härom har intagits i denna paragraf, där dock av naturliga skäl sjuksköterskeskolan undantagits.

§ 6. Enligt denna paragraf skall staten och landstinget även i fortsätt­ ningen ha lika många representanter i kommittén.

17

§ 10. Kommittén ifrågasätter, om icke staten och landstinget borde utse särskilda revisorer för gemensam granskning av såväl sjukhusets som kommitténs räkenskaper.

Kungl. Maj.ts proposition nr 79 år 1961

Yttranden

Statskontoret anför.

Föreliggande avtalsförslag innebär, att staten skall stå för cirka 40 pro­ cent av kostnaderna för utbyggnaden. Enligt beslut av 1960 års riksdag har staten förbundit sig att betala 25 procent av kostnaderna för nybyggnader vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och samma procentsats tillämpas vid Allmänna sjukhuset i Malmö. I motsats till vad som gäller vid dessa senare sjukhus, är staten emellertid formellt ägare till Akademiska sjuk­ huset och landstinget bidrager endast till kostnaderna i förhållande till det antal platser, som står till förfogande för patienter från landstingsområ­ det. Finansieringen av kostnaderna för de regionvårdsplatser, som avdelats för andra sjukvårdsområden inom Uppsalaregionen än Uppsala läns lands­ ting, skall jämväl ombesörjas av sistnämnda landsting. Kapitalanskaff­ ningen för vad som av utbyggnaden belöper å övriga platser, som utnyttjas av bl. a. Stockholms läns landsting, kommer att åvila staten. Med hänsyn härtill ävensom till övriga i ärendet föreliggande särskilda omständigheter vill statskontoret icke motsätta sig, att det framlagda avtalsförslaget god­ kännes.

Riksräkenskapsverket yttrar.

Enligt riksräkenskapsverkets mening föreligger icke skäl för inteckning i sjukhusfastigheten som säkerhet för landstingets ouppsägbara räntefria lån till staten, då stadgandet i § 8 andra stycket reglerar statens skyldig­ het, därest lånen skall infrias. Någon särskild garanti därutöver torde vara onödig. Statlig fast egendom besväras i allmänhet icke av inteckningar.

Den i § 8 andra stycket använda specificeringen »dåvarande» ifråga om byggnader tillhörande sjukhuset synes kunna giva anledning till tveksam­ het, huruvida härmed avses sjukhusets samtliga byggnader vid tidpunk­ ten, då sjukhuset nedlägges eller samarbetet mellan staten och landstinget i fråga om sjukhuset eljest upphör, eller endast åsyftas de sjukhusbyggna­ der till vilka landstinget lämnat bidrag enligt föreliggande avtalsförslag och som kvarstår vid angivna tidpunkt.

I anslutning till innehållet i § 10 har kommittén ifrågasatt, om icke sta­ ten och landstinget borde utse särskilda revisorer för gemensam gransk­ ning av såväl sjukhusets som kommitténs räkenskaper. Riksräkenskaps­ verket, som vill erinra om att enligt avtal mellan universitetet i Uppsala och Uppsala läns landsting angående samarbete för driften av Akademiska sjukhuset, § 9, landstinget äger att årligen genom två av landstinget utsedda personer verkställa granskning av sjukhusets räkenskaper och förvaltning, tillstyrker kommitténs förslag i fråga om särskilda revisorer för gemensam granskning av såväl sjukhusets som kommitténs räkenskaper.

Då landstinget utser fyra av kommitténs åtta ledamöter (samma förhål­ lande gäller i fråga om utseende av ledamöter i direktionen för Akademiska sjukhuset) och sålunda äger insyn i kommitténs räkenskaper synes stad­ gandet i § 10 avtalsförslaget icke erforderligt, särskilt om landstinget jäm­ väl skall äga utse revisor för granskning av kommitténs räkenskaper.

2. Bihang till riksdagens protokoll 1961. 1 saml. Nr 79

18

Kanslern för rikets universitet, det större akademiska konsistoriet i Upp­ sala och Uppsala universitets medicinska fakultet har icke några invänd­ ningar i sak att göra mot avtalet men förutsätter, att liksom f. n. univer­ sitetet representeras i byggnadskommittén.

Uppsala läns landstings förvaltningsutskott anmäler, att landstinget för sin del godkänt avtalsförslaget.

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

Departementschefen

Vid min anmälan i propositionen nr 87/1958 av den reviderade general­ planen för utbyggande av Akademiska sjukhuset framhöll jag, att man icke på dåvarande stadium kunde binda den framtida utformningen av sjukhusets olika delar. Den ständigt fortgående utvecklingen inom det ve­ tenskapliga och sjukvårdstekniska området kunde komma att väsentligt modifiera uppgjorda planer icke blott i fråga om platsantalet utan även beträffande kravet på diagnostik- och behandlingsavdelningar. Nya över­ väganden föranledda av behov, som då icke kunde förutses, kunde föranleda ändringar av såväl de olika klinikernas storlek som den ordning i vilken de borde utbyggas. Planen borde emellertid kunna läggas till grund för det fortsatta utredningsarbetet.

Vid framläggandet av den reviderade generalplanen förutsågs en utök­ ning av antalet vårdplatser från knappt 1 100 till omkring 1 450. Totalkost­ naderna för erforderliga byggnadsåtgärder beräknades i dåvarande pris­ läge approximativt till inemot 80 miljoner kronor, vari dock icke inräknats kostnaden för bl. a. en under byggnad varande ny panncentral.

Regionsjukvårdens utbyggande enligt de i propositionen nr 159/1960 fram­ lagda riktlinjerna medför emellertid ett ökat vårdplatsbehov vid Akade­ miska sjukhuset. Sålunda avses sammanlagt cirka 530 vårdplatser skola reserveras för de s. k. regionspecialiteterna, varav för Uppsala läns lands­ tings del cirka 130 vårdplatser och för övriga i Uppsalaregionen ingående sjukvårdshuvudmän cirka 400. Detta medför, att man nu måste räkna med en utbyggnad av sjukhuset till cirka 1 600 vårdplatser. Samtidigt har för olika kliniker gemensamma anläggningar m. in. måst givas en större ka­ pacitet, vilket jämväl bidragit till att man fått kraftigt uppräkna de beräk­ nade kostnaderna för sjukhusets utbyggande. Dessa beräknas nu till totalt cirka 140 miljoner kronor, varav cirka 23 miljoner kronor avser utrust- ningskostnader. Det är min avsikt att, allteftersom utbyggnaden fortskri­ der, liksom hittills lämna närmare redogörelser för de olika i generalpla­ nen ingående byggnadsföretagen i samband med äskanden av medel till de­ samma. Då det fortsatta utredningsarbetet kan komma att föranleda modi­ fieringar i de i dag föreliggande planerna, bör man icke heller nu binda den slutliga utformningen av sjukhuset.

Det föreliggande avtalsförslaget avser det skede av sjukhusets utbyg-

19

gande, som f. n. kan överblickas. Sålunda har i § 1 jämförd med bilagan till avtalsförslaget närmare angivits de byggnadsobjekt som avses. Beträf­ fande sjukhusets fortsatta utbyggande efter avslutandet av det i avtalsför­ slaget avsedda byggnadsprogrammet skall förhandlingar upptagas, så snart byggnadskommittén framlagt plan för denna fortsatta utbyggnad.

I fråga om den i avtalsförslaget angivna kostnadsfördelningen mellan staten och Uppsala läns landsting får jag anföra följande.

Då staten formellt är ägare till Akademiska sjukhuset, har staten att påtaga sig en så stor andel av kostnaderna för utbyggnaden, som icke skä­ ligen bör åvila annan huvudman. Det procenttal, efter vilket staten deltager i kostnaderna för nybyggnader och utrustning vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och Allmänna sjukhuset i Malmö, där merkostnaden för under­ visningen och forskningen ansetts motivera ett statsbidrag om 25 procent av kostnaderna, kan sålunda icke tillämpas på totalkostnaden för utbygg­ naden vid Akademiska sjukhuset. Det må erinras, att Uppsala läns lands­ tings bidrag under de senaste årtiondena i allmänhet motsvarat hälften av de verkliga kostnaderna för nybyggnader och utrustning vid Akademiska sjukhuset. Landstingets redan gjorda tillskott till vissa av de byggnads­ företag, som ingår i det nu aktuella utbyggnadsskedet, har dock lämnats med uttrycklig reservation för en omprövning av landstingets andel i kost­ naden. Såsom skäl härför har landstinget bl. a. framhållit, att Akademiska sjukhuset enligt generalplanen på många kliniker far ett betydligt större platsantal än som erfordras för landstingets sjukvårdsområde, ävensom att den höga specialiseringen för undervisningens och forskningens behov med­ för väsentligt högre genomsnittliga investeringskostnader per vårdplats än som eljest är normalt. Landstingets bidrag synes böra motsvara den verk­ liga kostnaden för den del av utbyggnaden, som belöper på de för lands­ tingsområdet erforderliga platserna, med avdrag för de merkostnader, som beräknats föranledda av undervisning och forskning. Jag har därför fun­ nit mig böra godtaga, att landstingets bidrag bestämmes till 30 procent av den totala utbyggnadskostnaden.

Även beträffande kostnaderna för den del av utbyggnaden, som belöper på regionsjukvård vid sjukhuset för andra sjukvårdsområden inom Upp- salaregionen än Uppsala län, bör merkostnaden för undervisningen och forskningen stanna på staten. Med utgångspunkt från föreliggande kost­ nadskalkyler beräknas cirka 52 miljoner kronor belöpa på regionsjukvård för andra sjukvårdsområden än Uppsala län, av vilket belopp sålunda 25 procent eller cirka 13 miljoner kronor bör stanna å staten och återstoden bestridas av berörda sjukvårdshuvudmän. Deras andel i totalkostnaden skulle sålunda kunna beräknas till cirka 3» miljoner kronor, vilket mot­ svarar inemot 30 procent av totalkostnaden enligt nu föreliggande kost­ nadskalkyler. Det har mellan parterna förutsatts, att Uppsala läns lands­ ting skall åtaga sig all svara för finansieringen av de på övriga sjukvårds­

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

20

huvudmän inom regionen fallande investeringarna mot det att dessa ersätter de årliga kapitalkostnaderna härför.

Föranleder det fortsatta utredningsarbetet icke ändring av relationen mellan den totala utbyggnadskostnaden och kostnaderna för regionsjuk­ vård för andra sjukvårdsområden inom Uppsalaregionen än Uppsala län, skulle drygt 40 procent av totalkostnaden komma att stanna på staten.

Då Uppsala läns landsting i avbidan på slutligt ställningstagande till frågan om fördelningen av byggnadskostnaderna hittills i princip bidragit med hälften av anläggningskostnaderna för av den reviderade generalplanen omfattade, redan utförda eller påbörjade byggnadsföretag, har kommittén förutsatt att — när avtalsförslaget vederbörligen godkänts —- en retroak­ tiv reglering av statens och landstingets ekonomiska mellanhavanden i fråga om sådana byggnadsföretag skall komma till stånd. Även för egen del förordar jag, att en sådan reglering sker.

Vad beträffar de olika bestämmelserna i föreliggande avtalsförslag vill jag närmare beröra följande.

Enligt § 4 första stycket skall, därest icke annan överenskommelse träffas mellan parterna, landstinget bidraga med 30 procent av de verkliga kost­ naderna för sådan byggnad eller anläggning, inklusive utrustning, som kommer till stånd vid sjukhuset under ifrågavarande utbyggnadsskede men icke omfattas av i avtalsförslaget avsett byggnadsprogram.

I andra stycket av § 4 har föreskrivits, att landstinget skall bidraga med 30 procent av de verkliga kostnaderna jämväl för ombyggnads-, ändrings- och förbättringsarbeten å byggnad eller annan anläggning vid sjukhuset, i den mån arbetena ej bestrides av medel, som ställes till förfogande för lö­ pande (»normala») reparations- och underhållsarbeten. Enligt min mening bör även landstingets bidrag till utrustning, som anskaffas i samband med sådana ombyggnads-, ändrings- och förbättringsarbeten, regleras. Jag för­ ordar, att denna fråga liksom frågan om bidrag till utrustningsanskaffning till befintliga kliniker och avdelningar m. m. vid sjukhuset, där sådan an­ skaffning ej har karaktären av ersättningsanskaffning, upptages till be­ handling i samband med utarbetandet av det tilläggsavtal till regionsjuk- vårdsavtalet, varigenom de ekonomiska mellanhavandena mellan parterna i sistnämnda avtal närmare regleras.

Riksräkenskapsverket har ansett stadgandet i § 8 första stycket om sä­ kerhet i form av inteckning i sjukhusfastigheten för lån från landstinget vara onödigt med hänsyn till föreskrifterna i paragrafens andra stycke och böra utgå ur avtalstexten, i synnerhet som statlig fast egendom i allmänhet icke intecknas. Då jag i likhet med riksräkenskapsverket ifrågasätter nöd­ vändigheten av ett sådant stadgande, föreslår jag, att det får ankomma på Kungl. Maj :t att överväga denna fråga ytterligare.

Den i § 8 andra stycket använda specificeringen »dåvarande» i fråga om byggnader tillhörande sjukhuset skall enligt vad jag inhämtat avse sjuk­

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

21

husets samtliga byggnader, som omfattas av avtalet och som kvarstår vid avsedd tidpunkt. Efter det av mig nu gjorda förtydligandet torde någon ändring i avtalsförslaget ej vara påkallad.

Kommittén har föreslagit och riksräkenskapsverket tillstyrkt, att staten och landstinget utser särskilda revisorer för gemensam granskning av såväl sjukhusets som kommitténs räkenskaper. Jag biträder detta förslag och avser att föreslå Kungl. Maj :t att vidtaga erforderliga åtgärder för ett genomförande av detsamma.

Avtalsförslagets detaljbestämmelser i övrigt föranleder ingen erinran från min sida.

Sammanfattningsvis finner jag förevarande avtalsförslag med de förtyd- liganden m. m. jag gjort vara godtagbart. Skulle smärre jämkningar av eller tillägg till avtalsbestämmelserna senare erfordras, förutsätter jag, att riksdagens samtycke därtill icke skall behöva inhämtas.

Under åberopande av vad jag sålunda anfört hemställer jag, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen

att bemyndiga Kungl. Maj :t att i huvudsaklig överensstäm­ melse med vad jag i det föregående förordat godkänna av­ tal med Uppsala läns landsting angående utbyggnad av Akademiska sjukhuset i Uppsala, m. m.

Kungl. Maj.ts proposition nr 79 år 1961

IV. Utbyggande av Akademiska sjukhuset i Uppsala

Under denna rubrik har för innevarande budgetår anvisats ett investe ringsanslag av 4 000 000 kronor.

Förslag

Kommittén för Akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande hemställer i skrivelser den 31 augusti och den 28 november 1960, att 5 465 000 kronor eller i runt tal 5 500 000 kronor anvisas för budgetåret 1961/62 till kostna­ derna för i följande sammanställning angivna ändamål.

1. Medicinsk klinik ................................................................................... 1 320 000

2. Centralkök med personalrestaurang m. in..................................... 1 760 000

3. Förberedande arbeten .......................................................................... 400 000

4. Provisorisk neurokirurgisk klinik.................................................. 440 000

5. Centrallängan in. m................................................................................. 800 000

6. Allmänna utredningar och kommitténs egen verksamhet 130 000

7. Sjuksköterskeskolan .......................................................................... 615 000

Summa kronor 5 465 000

Motiv

Vissa av den reviderade generalplanen för Akademiska sjukhusets utbyg­ gande omfattade byggnader är redan uppförda eller under uppförande

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

(panncentral, barnpsykiatrisk och medicinsk klinik). Vidare är kulvert- arbeten och yttre ledningar i huvudsak slutförda. Uppförandet av central­ kök med personalrestaurang, centralförråd in. in. har beräknats kunna på­ börjas omkring årsskiftet 1960/61.

För närvarande pågår projektering av en del av den s. k. centrallängan (B 1 och B 3) med laboratorieflygeln B 2. Detta byggnadskomplex beräknas kunna påbörjas våren 1962.

Närmast i tur står därefter byggnader för bl. a. en radiologisk central­ anstalt, käkcentral, utökning av plastikkirurgiska kliniken och en ny tho- raxkirurgisk klinik.

Kommittén erinrar om att enligt föreliggande förslag till avtal mellan staten och Uppsala läns landsting angående utbyggnad av Akademiska sjukhuset i Uppsala, m. in. skall landstinget bidraga till kostnaderna för uppförande och utrustning av de i bilaga till avtalsförslaget avsedda bygg­ naderna och anläggningarna med 30 procent av de verkliga kostnaderna härför.

Vidkommande regionlandstingens bidrag till utbyggnadskostnaderna erinrar kommittén vidare om att enligt avtalet om samarbete beträffande regionsjukvård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala de verkliga kostna­ derna för anordnande av regionlandstingens vårdplatser, med avdrag för kostnader som föranledes av den medicinska undervisningen och forsk­ ningen, skall slutligt bestridas av dessa landsting men att Uppsala läns landsting skall svara för finansieringen av denna del av utbyggnadskost­ naderna, vilken uppskattats till inemot 30 procent av totalkostnaden. Åter­ stående kostnader eller drygt 40 procent av totalkostnaden skall stanna å statsverket.

Kommittén förklarar sig ha för avsikt att i sina anslagsäskanden för bud­ getåret 1962/63 ta upp frågan om en retroaktiv reglering av parternas eko­ nomiska mellanhavanden beträffande de av avtalen omfattade, redan ut­ förda eller påbörjade byggnadsobjekten, i fråga om vilka staten och Upp­ sala läns landsting hittills bidragit med i princip hälften vardera av anlägg­ ningskostnaderna.

Av den av kommittén anförda motiveringen beträffande de olika försla­ gen torde få återgivas följande.

1. Genom beslut av 1959 och 1960 års riksdagar har anvisats sammanlagt 2,2 miljoner kronor till uppförande av en ny medicinsk klinik vid sjukhuset. Uppsala läns landsting beviljade 1959 ett anslag av 2,6 miljoner kronor. Kliniken beräknas bli färdigställd i början av år 1962. För budgetåret 1961/62 resp. kalenderåret 1961 uppskattas medelsbehovet till 2,7 miljoner kronor. Av detta belopp äskar kommittén av staten 400 000 kronor jämte 40 procent av återstående 2,3 miljoner kronor, d. v. s. sam­ manlagt 1 320 000 kronor. Medelsbehovet för landstingets och regionlands­ tingens del under år 1961 beräknas till 1,38 miljoner kronor. Kommittén anmäler i detta sammanhang, att vissa lokaler inom klini­ ken provisoriskt måste användas för andra ändamål än som tidigare avsetts.

23

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

Sålunda bör provisoriska laboratorielokaler beredas för röntgen, klinisk fysiologi och klinisk kemi samt en provisorisk badavdelning inrättas. Me­ dicinska kliniken kan med hänsyn till avståndet till sjukhusets nuvarande serviceavdelningar inte fungera tillfredsställande, om icke nämnda labo- ratorier anordnas i kliniken till dess centrallängan och flygeln för klinisk fysiologi färdigställts. Kommittén avser även att förlägga en dialyscentral med konstgjord njure till samma våningsplan som de provisoriska lokalerna för klinisk kemi. ,

Vidare framhålles att vissa kabelarbeten i anslutning till transformator- stationen i medicinska kliniken bör utföras under år 1961. Kostnaderna for dessa arbeten beräknas till cirka 62 500 kronor och torde rymmas mom ramen för de beräknade totalkostnaderna för kliniken.

2. Uppsala läns landsting beviljade 1959 ett delanslag av 750 000 kronor för uppförande av centralkök jämte personalrestaurang. Ett lika stort be­ lopp har av 1960 års riksdag anvisats för ifrågavarande byggnadsföretag. Uppförandet av byggnaden, som kostnadsberäknats till 5,9 miljoner kro­ nor, påbörjas vid årsskiftet 1960/61 och beräknas vara avslutat under varen 1962. Återstående medelsbehov utgör 4,4 miljoner kronor, varav 1,76 mil­ joner kronor belöper på staten. 3 I samband med anvisande av medel för vissa förberedande arbeten har'medel även beräknats till en vattenledning från gamla medicinklinikens norra flygel runt sjukhusområdet till lungkliniken. Av bl. a. brandskydds- tekniska skäl bör vattenledningen nu fullföljas i form av en ringledning, vilken anslutes till vattencisternen i södra tornet på Uppsala slott med en huvudledning från nya pumpstationen. För uppfordring av vatten till cister­ nen fordras två nva pumpaggregat i pumpstationen. Vidare måste vissa underhållsarbeten utföras på vattencisternen och i tornrummet. Kostnader­ na för dessa arbeten har beräknats till sammanlagt 280 000 kronor. För att förbättra de inre transportförbindelserna mellan lungkliniken och E-paviljongen samt byggnaderna inom norra delen av sjukhusområdet bör en direkt kulvertförbindelse anordnas mellan gamla kirurgbyggnaden och lungkliniken. Denna kulvert måste färdigställas, innan det nuvarande hiss- tornet, som utgör förbindelse till platån vid lungkliniken, rives i samband med den fortsatta utbyggnaden. Kostnaderna för kulvertförbindelsen har beräknats till 350 000 kronor. I samband med uppförandet av den nya medicinkliniken maste en provi­ sorisk syrgascentral anordnas. För att tillgodose sjukhusets ökade behov av tryckluft bör därjämte en kompressorcentral för tryckluft anordnas i nya panncentralen. Kostnaderna för dessa arbeten beräknas till 6o 000 kronor. För att möta eventuellt inträffande strömavbrott bör sjukhuset forses med reservkraftanläggning. Reservkraftaggregatet bör ha en kapacitet av 400 k Va. Kostnaderna härför beräknas till 265 000 kronor. I samband med flyttning av transformatorstationen under det nuvarande köket till den nya medicinkliniken måste spänningen ändras i vissa aldre byggnader. Kostnaderna för dessa arbeten torde komma att uppgå till cirka 35 000 kronor. „ Ä1 , Det sammanlagda medelsbehovet för förberedande arbeten skulle salunda uppgå till (280 000 + 350 000 + 65 000 + 265 000 + 35 000) 995 000 eller i runt tal 1 miljon kronor, varav på staten belöper 400 000 kronor. Då kostnadsberäkningen verkställdes i augusti 1960 och en kontrollräk­ ning på grundval av mer utarbetade ritningar ger vid handen, att kostna­ derna för ett par av förevarande arbeten kan bli något högre än angivits,

24

utgår kommittén från att kommittén skall äga disponera totalbeloppet, 1 miljon kronor, för färdigställande av denna etapp av förberedande arbeten utan att vara bunden av medelsberäkningarna för de särskilda objekten.

4. Sedan 1959 års riksdag fattat principbeslut angående inrättande av en professur i neurokirurgi i Uppsala fr. o. in. budgetåret 1962/63, har frågan om anordnande av lokaler för denna specialitet blivit högaktuell. Kommit­ tén har i samråd med direktionen för sjukhuset stannat för att föreslå, att en neurokirurgisk vårdavdelning om 28 vårdplatser förlägges provisoriskt till lungkliniken samt att operations-, expeditions- och mottagningslokaler anordnas i en tillbyggnad i souterrängplanet mellan lungklinikens flyglar. Härigenom erhålles korta avstånd till neurologi och neurofysiologi i É-pa- viljongen. Tillbyggnaden torde i en framtid kunna tagas i anspråk för fysikalisk terapi. Byggnadsarbetena, som avses att utföras huvudsakligen under år 1961, har kostnadsberäknats till cirka 1,1 miljon kronor, varav 440 000 kronor belöper på staten. Kommittén vill beträffande denna kostnadsberäk­ ning framhålla, att den till en del avser ombyggnadsarbeten och att beräk­ ningsgrunderna av denna anledning inrymmer större osäkerhetsmoment än normalt.

5. Kommittén äskar medel för den del (B 3) av centrallängan, som av­ ses sammanbinda kvinnokliniken och den nya medicinska kliniken, samt för en flygel åt väster för klinisk fysiologi (B 2), en flygel likaledes åt väster för servering in. in. (B 4) och vissa ombyggnadsarbeten in. m. inom kvinno­ kliniken. Projekteringsarbetet beträffande B 2 och B 3 har nu fortskridit så långt, att byggnadsarbetet enligt kommitténs beräkningar skall kunna igångsättas under första hälften av år 1962. Genom tillkomsten av B 3 kommer några för sjukhuset synnerligen ange­ lägna behov att kunna tillfredsställas. Denna byggnad avses inrymma bl. a. medicinsk poliklinik, blodgivarcentral och provisoriskt kliniskt-kemiskt centrallaboratorium. Genom att förlägga medicinpolikliniken till B 3 kom­ mer polikliniken att ligga i direkt anslutning till den medicinska kliniken, eftersom dessa byggnader skall sammanbyggas. Blodgivarcentralen har ansetts böra erhålla bättre lokalförhållanden, enär dess nuvarande lokaler är mycket trånga och i vissa avseenden direkt olämpliga för ändamålet. Vidare har det befunnits angeläget att bereda kliniskt-kemiska central­ laboratoriet ökade lokalutrymmen genom provisoriskt ianspråktagande av de två översta planen i B 3. Sammanfogningen av kvinnokliniken (Q 1) med centrallängan kräver vissa omändringsarbeten inom Q 1. Därjämte bör i anslutning härtill vissa andra ombyggnadsarbeten inom Q-byggnaden utföras, främst i syfte att för­ bättra lokalresurserna för operations- och förlossningsavdelningar samt polikliniken. Enligt beslut av sjukhusets direktion disponeras en vårdavdel­ ning inom Q-byggnaden för barnkirurgi och en för gynekologisk radioterapi. Det för obstetrik och allmän gynekologi kvarstående platsantalet uppgår till cirka 150. Den kliniska fysiologin har f. n. sina lokaler spridda på flera olika håll inom sjukhuset. Det är angeläget, att denna serviceavdelning får nya loka­ ler. Kommitténs förslag innebär, att den kliniska fysiologin skall disponera flygelbyggnaden B 2. Vid sidan av den medicinska polikliniken i B 3 avses en kirurgisk poli­ klinik komma att inrymmas i den blivande byggnaden B 1, vilken utgör

Kungl. Maj.ts proposition nr 79 år 1961

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

25

en fortsättning mot norr av B 3 och skall sammanbinda kirurg- och kvinno­ klinikerna. Med hänsyn till dessa poliklinikers framtida läge i närheten av varandra och intill kvinnopolikliniken har kommittén funnit lämpligt, att servering för besökande anordnas i en från B 3 utskjutande mindre flygel­ byggnad med beteckningen B 4. Denna byggnad, som avses att uppföras 1 två plan ovan jord, föreslås skola disponeras — förutom för serverings- lokaler med därtill hörande biutrymmen — jämväl för kiosk, herr- och damfrisering samt provisoriska verkstäder för vetenskapliga ändamål.

Byggnadskostnaderna för här nämnda byggnader har beräknats till 2 870 000 kronor för B 2, 9 270 000 kronor för B 3 och grundförstärkning av Q 1, 500 000 kronor för B 4 samt 970 000 kronor för ombyggnadsarbeten inom Q 1 eller totalt 13 610 000 kronor. Kostnaderna har beräknats med utgångspunkt från att byggnaderna kommer att utföras i huvudsak som ett enda byggnadsföretag. För det fortsatta projekteringsarbetet för dessa bygg­ nader samt för byggnadsarbetenas påbörjande erfordras under nästa budget­ år 2 miljoner kronor. Av detta belopp bör 800 000 kronor anvisas av staten.

6. Kommitténs verksamhet har under innevarande budgetår intensifie­ rats och utvidgats betydligt. Sålunda har med stöd av Kungl. Maj :ts beslut den 26 augusti 1960 kommitténs kansli utökats från fyra till sju tjänste­ män. Vidare har kommittén nödgats utöka sin expertorganisation betydligt. Samtidigt har kommitténs omkostnader i övrigt tenderat att öka. Utgifterna för allmänna utredningar och kommitténs egen verksamhet med undantag för utgifter i samband med utrustning beräknas under nästa budgetår till omkring 250 000 kronor. Av detta belopp beräknas 50 000 kro­ nor belöpa på de statliga representanterna i kommittén. Detta belopp skall således helt bestridas av staten, medan återstående 200 000 kronor skall fördelas i vanlig ordning, vilket innebär att 80 000 kronor faller på staten.

7. Genom beslut vid 1960 års riksdag har i princip bestämts, att det årliga elevantalet vid Uppsala sjuksköterskehems sjuksköterskeskola skall ökas från cirka 70 till 110 elever och att kostnaderna härför skall bestridas av staten. Medel erfordras nu för bestridande av kostnaderna för uppföran­ de av provisoriska undervisningslokaler in. in. Dessa uppföres i form av

Sammanställning av kommitténs medelsäskanden

Äskanden för 1961 resp. 1961/62

Ändamål

Av Uppsala läns landsting

Totalt

för egen del

för övriga

region- landsting

Av staten

Medicinsk klinik.......................................

2 700 000 690 000 690 000 1 320 000

Centralkök med personalrestaurang

m. m............................................................ 4 400 000 1 320 000 1 320 000 1 760 000 Förberedande arbeten........................... 1 000 000

300 000

300 000 400 000

Provisorisk neurokirurgisk klinik. ..

1 100 000 330 000 330 000 440 000

Centrallängan m. m.................................. 2 000 000 600 000 600 000 800 000 Allmänna utredningar och kommit­

téns egen verksamhet........................ 250 000

60 000 60 000 130 000

Sjukskötcrskeskolan................................

615 000

615 000

12 085 000 n itoo ooo 3 800 000 5 465 000

26

baracker och utgör dels en undervisningsbyggnad i nära anslutning till den nuvarande sjuksköterskeskolan och dels en bostadsbarack för 48 elever. De totala byggnadskostnaderna för ifrågavarande byggnadsarbeten beräk­ nas uppgå till 615 000 kronor. Lokalerna beräknas i sin helhet vara upp­ förda före den 1 augusti 1961.

De byggnadsmedel, som kommittén anser sig böra äska av huvudmännen för kalenderåret 1961 resp. budgetåret 1961/62, framgår av sammanställning å sid 25.

Liksom föregående år hemställer kommittén, att Kungl. Maj :t ville ut­ verka riksdagens bemyndigande att medgiva den omdisponering av anvisade medel, som kan visa sig erforderlig.

Yttranden

Kanslern för rikets universitet anför efter hörande av medicinska fakul­ teten vid Uppsala universitet, att de av kommittén gjorda kostnadsberäk­ ningarna icke givit anledning till erinran, och tillstyrker liksom fakulteten de framlagda förslagen. Kanslern och fakulteten framhåller angelägenheten av att lokalfrågan för neurokirurgins del löses i sådan tid, att en funktions­ duglig avdelning kan ställas till förfogande fr. o. m. den 1 juli 1962, samt understryker den stora betydelsen för undervisningen och forskningen av att sjukhusets utbyggnad sker med all möjlig skyndsamhet.

Centrala sjukvårdsberedningen tillstyrker kommitténs förslag och anför bl. a. följande.

Beredningen har saknat möjlighet att kontrollera kostnadsberäkningar­ na, vilka dock i stort förefaller skäliga. Av de objekt, som framställningen innefattar, har beredningen i olika sammanhang behandlat och tillstyrkt medicinska kliniken, centralköket med personalrestaurang, provisoriska lokaler för neurokirurgi samt del av centrallängan (B 3), flygel för klinisk fysiologi (B 2) samt flygel för servering m. m. (B 4).

Mot de övriga objekten synes i stort intet vara att erinra. Beredningen finner dock vissa olägenheter uppstå genom att ett flertal lokaler i kvinno­ kliniken vid sammanbyggnaden med B 3 berövats sitt dagsljus. Genom vid­ tagande av åtgärder för förbättring av ventilation m. in. torde dock loka­ lerna få anses acceptabla. De inom medicinska kliniken föreslagna provi­ sorierna synes beredningen nödvändiga och lämpligt utformade.

Byggnadsstyrelsen anför.

Mot de föreslagna åtgärderna och kostnaderna för desamma har bygg­ nadsstyrelsen i huvudsak intet att erinra. Inom byggnad B 3 har vvs-an- läggningen fått en något komplicerad utformning. Detta beror på principen för lasarettets utbyggnad. Med hänsyn härtill anser byggnadsstyrelsen, att den föreslagna utformningen bör godtagas.

Uppsala läns landstings förvaltningsutskott anmäler, att landstinget be­ slutat anslå de medel som erfordras för täckande år 1961 av såväl egen del som på övriga sjukvårdshuvudmän inom Uppsalaregionen fallande del av kostnaderna för nu ifrågavarande byggnadsföretag.

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

27

Departementschefen

Jag har i det föregående redogjort för det förslag till avtal med Uppsala läns landsting angående utbyggnad av Akademiska sjukhuset i Uppsala in. m., som framlagts av byggnadskommittén, och därvid tillstyrkt, att av- talsförslaget godkännes. Såsom jag närmare utvecklat beräknas statens andel i anläggningskostnaderna för de byggnadsobjekt, som omfattas av avtalet, till i runt tal 40 procent av totalkostnaderna.

Flertalet av de byggnadsåtgärder, för vilka kommittén äskat medel för nästa budgetår, innefattas i avtalet.

Då nybyggnaden för den medicinska kliniken beräknas bli färdigställd under första delen av år 1962, bör för nästa budgetår i enlighet med kom­ mitténs förslag 1 320 000 kronor anvisas för detta ändamål. Kommitténs förslag om inrättande av vissa provisoriska laboratorielokaler m. m. i ny­ byggnaden för den medicinska kliniken föranleder inte någon erinran från min sida.

För uppförande av nybyggnad för centralkök med personalrestaurang m. m. bör för nästa budgetår anvisas återstående å staten ankommande belopp, 1 760 000 kronor.

För vidtagande av erforderliga förberedande arbeten föreslår jag i likhet med kommittén för nästa budgetår en medelsanvisning av 400 000 kronor.

Som framgår av kommitténs förslag och universitetsmyndigheternas yttranden är det angeläget, att lokaler för neurokirurgi finnes tillgängliga, då den av riksdagen beslutade professuren i ämnet inrättas fr. o. m. budget­ året 1962/63. Jag finner den föreslagna provisoriska lösningen av lokalfrå­ gan, innebärande att en vårdavdelning om 28 vårdplatser anordnas i lung- kliniken och att operationslokaler in. in. förlägges i en tillbyggnad till denna, godtagbar. Det föreslagna vårdplatsantalet finner jag godtagbart med hänsyn till avdelningens provisoriska karaktär. Jag vill i detta sammanhang erinra om att en underdimensionering av kliniken i förhållande till Uppsalaregio- nens behov är önskvärd på grund av det överskott på vårdplatser i neuro­ kirurgi, som beräknas föreligga inom Stockholmsregionen. Då föreliggande ritningar och beskrivningar torde vara ägnade att läggas till grund för det fortsatta arbetet, förordar jag, i enlighet med kommitténs förslag, anvisande för nästa budgetår av 440 000 kronor för ifrågavarande om- och tillbyggnads­ arbeten.

Sedan den medicinska klinikens nybyggnad under nästa budgetår slut­ förts, har som nästa led i sjukhusets etappvisa utbyggnad föreslagits, att den del av den s. k. eentrallängan, som skall sammanbinda den nya medi­ cinkliniken med kvinnokliniken, uppföres. I samband härmed föreslår kommittén, att två till denna del av centrallängan anslutande flygelbygg­ nader för klinisk fysiologi resp. serveringslokaler och vissa verkstadsulrym- men in. m. kommer till utförande jämte vissa ombyggnadsarbeten i kvinno­

kliniken. I den ifrågavarande sammanbindande byggnadskroppen avses skola

förläggas sådana för sjukhuset viktiga funktioner som medicinsk poliklinik,

blodgivarcentral och provisoriskt kliniskt-kemiskt laboratorium, för vilka

ändamål nuvarande lokaler är otillräckliga och otidsenliga. Med hänsyn

härtill och då det för sjukhusets rationella drift är angeläget, att den nya

medicinkliniken så snart som möjligt erhåller förbindelse med de äldre

klinikerna vid sjukhuset förordar jag, att de sålunda föreslagna byggnads­

arbetena nu igångsättes. Föreliggande ritningar, beskrivningar och kost­

nadsberäkningar till den aktuella utbyggnaden har i huvudsak icke för­

anlett någon erinran vid remissbehandlingen. Även jag har funnit kom­

mitténs förslag i fråga om byggnadernas utformning och lokalprogrammet

för desamma vara godtagbart och vill därför förorda, att för det fortsatta

projekteringsarbetet och för byggnadsarbetenas påbörjande 800 000 kronor

anvisas för nästa budgetår.

Vid bifall till vad jag i det föregående förordat skulle under nästa bud­

getår statliga medel till ett belopp av (1 320 000 + 1 760 000 + 400 000 +

440 000 + 800 000) 4 720 000 kronor stå till förfogande för vidtagande av

sådana förberedande åtgärder och byggnadsarbeten, som omfattas av den

reviderade generalplanen för sjukhuset. Jag förordar, att inom denna kost­

nadsram, i den mån så med hänsyn till sättet för byggnadsarbetenas be­

drivande eller eljest befinnes lämpligt, enligt Kungl. Maj:ts bestämmande

en ökning av beräknad medelsdisposition för visst ändamål må ske mot det

att motsvarande minskning vidtages för ett annat.

För bestridande av kostnaderna för allmänna utredningar och kommit­

téns egen verksamhet bör för nästa budgetår beräknas 80 000 kronor och

för de statliga representanterna i kommittén 50 000 kronor eller tillhopa

130 000 kronor.

Jämlikt bemyndigande av 1960 års riksdag medgav Kungl. Maj :t den 26

augusti 1960 kommittén att inom ramen av det för budgetåret 1960/61 an­

visade investeringsanslaget till utbyggande av Akademiska sjukhuset låta

för en kostnad av högst 500 000 kronor utföra dels en byggnad för under­

visningslokaler för Uppsala sjuksköterskehems sjuksköterskeskola, dels ock

en första etapp av ett bostadshus för elever vid skolan, allt med anledning

av en av statsmakterna godkänd utökning av skolans elevantal. Genom

beslut den 30 december 1960 har Kungl. Maj:t godkänt förslag till avtal

mellan staten och Uppsala läns landsting om tillägg till och ändring i gäl­

lande avtal angående samarbete för drift av sjuksköterskeskolan. Enligt

detta avtalsförslag, vilket jämväl godkänts av landstinget, åtager sig staten

bl. a. att uppföra och utrusta ifrågavarande provisoriska byggnader. Då

kommitténs beräkning av de totala byggnadskostnaderna för de proviso­

riska lokalerna för sjuksköterskeskolan inte givit mig anledning till er­

inran, tillstyrker jag anvisande för nästa budgetår av 615 000 kronor för

ändamålet.

28

Kungl. Maj.ts proposition nr 79 år 1961

Det sammanlagda medelsbehovet för nästa budgetår skulle alltså utgöra (4 720 000 + 130 000 + 615 000) 5 465 000 kronor.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen

att till Utbyggande av Akademiska sjukhuset i Uppsala under statens allmänna fastighetsfond, inrikesdepartemen­ tet, för budgetåret 1961/62 anvisa ett investeringsanslag av 5 465 000 kronor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

29

V. Utrustning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

För detta ändamål är i gällande riksstat uppfört ett reservationsanslag av 700 000 kronor.

Förslag

I. Direktionen för Akademiska sjukhuset i Uppsala hemställer i skrivelse den 28 juni 1960 om anvisande för budgetåret 1961/62 av 558 000 kronor för utrustning av i följande specifikation angivna kliniker och avdelningar m. m. vid sjukhuset, varvid — med undantag för psykiatriska kliniken — förutsättes att Uppsala läns landsting anslår motsvarande belopp.

1. Utrustning till medicinska kliniken .......................................................................... 3 082

2. »

kirurgiska kliniken .................................................................... ................... 30 242

3. »

thoraxkirurgiska kliniken ...................................................................... 78 700

4.

barnkirurgiska kliniken................................................................................ 23 050

5. »

plastikkirurgiska kliniken ................................................ .................... 33 834

6. »

anestesiavdelningen ................................................................. ................... 34 404

7. »

ortopediska kliniken ................................................................. ................... 31 394

8. »

centrallaboratoriet .................................................................... ................... 154 635

9. »

»

ögonkliniken ........................................................................................................ 10 700

10. »

kvinnokliniken

........................................................................... ................... 38 544

11.

»

barnkliniken ........................................................................................................ 29 676

12. » »

öronkliniken ................................................................................... ................... 34 144

13. »

röntgendiagnostikavdelningen .............................................. ................. 282 752

14.

radioterapiavdelningen ............................................................ ................... 5 915

15. »

lungkliniken ..................................................................................... ................. 74 515

16.

hudkliniken .................................................................................. ................... 4 347

17.

»

kliniskt-fysiologiska centrallaboratoriet ...................... ................. 19 500

18.

neurofysiologiska laboratoriet ......................................... ................... 6 000

19. »

fotoavdelningen .............................................................................................. 5 556

20.

>

psykiatriska kliniken ................................................................. ................. 15 224

21. »

ekonomiförvaltningen in. in...................................................... ................. 36109

22.

Gemensam utrustning .................................................................................................... ................. 36 000

23. Omsättningsskatt ................................................................................................................ 45 000 24. Oförutsedda utgifter ........................................................................................................ (ig 077

Summa kronor 1 100 000

II. Kommittén för Akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande hem­ ställer i skrivelser den 31 augusti 1960 och den 25 januari 1961, att för bud­ getåret 1961/62 anvisas 1 280 000 kronor, utgörande statens andel av kost­

30

naderna för utrustning till dels ny medicinsk klinikbyggnad, dels proviso­ risk neurokirurgisk klinik.

Kungl. Maj.ts proposition nr 79 år 1961

Motiv

I. Den allt längre drivna specialiseringen av sjukvården och undervis­ ningens utökning ställer krav icke endast ifråga om utrustning av nytill­ komna underavdelningar in. m. utan tvingar även fram förbättringar av resurserna vid befintliga kliniker och avdelningar. Därest så icke sker, kan sjukvårdens nya landvinningar icke tillgodogöras och Akademiska sjukhusets sjukvård genomsnittligt icke bringas till den nivå, som bör kän­ neteckna ett undervisnings- och regionvårdssjukhus. De relativt stora ut- rustningskrav, vilka nu framlägges, är till stor del beroende av nedskär­ ningar i av direktionen gjorda anslagsframställningar för föregående och innevarande budgetår. Att ytterligare skjuta ifrågavarande utrustnings- anskaffningar på framtiden kommer att få olyckliga konsekvenser.

De önskemål om anskaffande av utrustning, vilka framlagts av klinik­ chefer m. fl., belöper sig till sammanlagt cirka 1 336 000 kronor. Av dessa förslag har direktionen tillstyrkt anskaffningar till ett sammanlagt värde av 988 000 kronor. Därtill kommer av direktionen direkt äskade medel för oförutsedda utgifter med cirka 67 000 kronor och för omsätt­ ningsskatt med 45 000 kronor. De största posterna faller på sådana ser­ viceavdelningar inom sjukhuset, vilka med hänsyn till intensifieringen av sjukvården vid sjukhusets olika kliniker befunnits ha en otillräcklig ka­ pacitet, huvudsakligen beroende på att fullgod modern utrustning icke dis­ poneras för alla arbetsuppgifter. De sålunda föreslagna anskaffningarna innebär även vissa möjligheter till rationalisering av arbetet vid service­ avdelningarna. Detta gäller främst röntgendiagnostikavdelningen, för vil­ ken bl. a. föreslås exponeringsautomatik, och centrallaboratoriet samt de genom centrallaboratoriet administrerade rutinlaboratorierna vid klini­ kerna. För centrallaboratoriet och röntgendiagnostikavdelningen har så­ lunda begärts anskaffningar till ett sammanlagt värde av icke mindre än 207 000 resp. 295 000 kronor, varav direktionen anser sig böra tillstyrka 154 000 resp. 282 000 kronor.

Även om fullgoda skäl i de flesta fall föreligger för av klinikchefer in. fl. föreslagna materielanskaffningar, anser sig direktionen med hänsyn till de stora kraven på nyutrustning av nytillkommande lokaler m. m. icke i sin helhet kunna tillstyrka klinikchefernas önskemål. Direktionen har därför i sina förslag i huvudsak upptagit endast sådan utrustning, vilken ansetts oundgängligen erforderlig för verksamhetens ändamålsenliga be­ drivande. Vissa önskemål har i mycket hög grad betingats av forskningens och undervisningens krav, varför de icke ansetts böra tillgodoses under ifrågavarande anslag. Sammanlagt uppgår medelsbehovet för nyanskaff­

31

ningar m. m. till cirka 780 000 kronor samt för kompletteringar och er­

sättande av försliten eller föråldrad utrustning till cirka 205 000 kronor.

De förhållanden, vilka allmänt inverkar på medelsbehoven för olika

ändamål samt de speciella omständigheter, vilka i de särskilda fallen före­

ligger, framgår av handlingarna i ärendet till vilka hänvisas.

It. Enligt föreliggande förslag till avtal mellan staten och Uppsala läns

landsting angående utbyggnad av Akademiska sjukhuset i Uppsala, m. m.

beräknas 40 procent av kostnaderna för sjukhusets utbyggande, inklusive

utrustningskostnaderna, belöpa på staten.

Medicinska klinikens nybyggnad beräknas bliva färdigställd under första

halvåret 1962. För den egentliga medicinska kliniken har utrustningen be­

räknats belöpa till 1 506 594 kronor. Härtill kommer kostnader för vissa

provisoriska laboratorier, nämligen för klinisk-fysiologi 39 512 kronor, för

klinisk-kemi 102 294 kronor samt för röntgendiagnostik 698 920 kronor.

Totalkostnaden beräknas sålunda till 2 347 320 kronor. Då apparaturen för

röntgenlaboratorierna efter några år skall överflyttas till ett nytt rönt­

genlaboratorium i den s. k. centrallängan ämnar kommittén så långt det

är möjligt undvika att föregripa utrustningen av det nya slutliga labora­

toriet och avser därför att i samband med upphandlingen undersöka varje

möjlighet att genom förhyrning av viss apparatur eller eljest söka undvika

alltför stora investeringar i de provisoriska laboratorierna. I förevarande

utrustningsprogram har icke upptagits utrustning för en medicinsk nj ur­

avdelning med dialyscentral, som är avsedd att inrymmas i samma vård-

avdelningsplan, som delvis tages i anspråk för det kliniskt-kemiska labo­

ratoriet. Till denna fråga avser kommittén återkomma i äskandena för

budgetåret 1962/63.

Totalkostnaden för utrustning av den provisoriska neurokirurgiska kli­

niken, som avses skola vara färdig till den 1 juli 1962, har beräknats till

1 110 336 kronor.

Enligt de framlagda utrustningsförslagen beträffande ny medicinsk kli­

nikbyggnad och ny neurokirurgisk klinik uppgår det totala medelsbehovet

för nämnda ändamål till (2 347 320 + 1 110 336) 3 457 656 eller i runt tal

3 500 000 kronor. Då icke hela detta belopp erfordras under budgetåret

1961/62, har äskandena begränsats till 3 200 000 kronor eller — för sta­

tens del — 1 280 000 kronor. I det totala medelsbehovet har inräknats me­

del för oförutsedda utgifter med 5 procent samt för konsult- och expert-

arvoden med 2 procent av utrustningskostnaderna. Härjämte har inräknats

för varuskatt erforderliga belopp.

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

Yttrande

I. Centrala sjukvårdsberedningen anser, att för anskaffning av utrustning

bör beräknas ett belopp av 1 011 000 kronor, varav på staten faller 513 000

32

kronor, på sätt beredningen angivit i sitt yttrande och i därtill fogad sär­

skild promemoria.

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

Departementschefen

Vad beträffar den av direktionen gjorda anslagsframställningen före­

slår jag, att för nästa budgetår av statsmedel anvisas ett anslag av 515 000

kronor för anskaffning av utrustning samt för oförutsedda utgifter. I be­

loppet har jag härvid inräknat hela kostnaden för utrustning som anskaffas

till psykiatriska kliniken, för vilken staten f. n. ensam har att svara, även­

som medel för exponeringsautomatik till röntgendiagnostikavdelningen,

för vilket ändamål Uppsala läns landsting enligt vad jag erfarit redan för

innevarande budgetår förskotterat statens andel. Jag förutsätter, att lands­

tinget beträffande utrustning av andra kliniker och avdelningar m. m. än

psykiatriska kliniken bidrager med lika stort belopp som av statsmedel

anvisas härför.

I kommitténs arbete med föreliggande förslag till utrustning av nybygg­

naden för medicinska kliniken och den provisoriska neurokirurgiska kli­

niken har såsom expert deltagit byrådirektören hos centrala sjukvårds­

beredningen S. Th. B. Aare, tillika ordförande i karolinska sjukhusets ut-

rustningskommitté och expert hos mentalsjukvårdsberedningens byggnads-

och utrustningsdelegation. Genom den sakkunskap på området, som så­

lunda funnits representerad i kommittén, har jag icke ansett det vara er­

forderligt att inhämta centrala sjukvårdsberedningens yttrande över för­

slagen. Jag anser mig för egen del böra godtaga de framlagda utrustnings-

programmen och det härför beräknade medelsbehovet. Då staten enligt det

av mig i det föregående anmälda förslaget till avtal med landstinget angå­

ende utbyggnad av Akademiska sjukhuset beräknas skola svara för om­

kring 40 procent av utrustningskostnaderna för de ifrågavarande klini­

kerna, förordar jag i enlighet med kommitténs förslag, att 1 280 000 kro­

nor anvisas för ändamålet för nästa budgetår.

Utbyggnaden av Akademiska sjukhuset enligt nyssnämnda avtalsför-

slag omfattar jämväl bl. a. panncentralen och barnpsykiatriska kliniken,

till vilkas utrustning riksdagen 1958 respektive 1960 anvisat medel. I

dessa utrustningsprogram har staten deltagit med större andel av kost­

naderna än vad som avses enligt avtalsförslaget. Jag vill med anledning

härav framhålla, att kommittén i annat sammanhang anmält, att den i

samband med äskandena för budgetåret 1962/63 avser att taga upp frågan

om en retroaktiv reglering av kostnadsfördelningen beträffande av avtals­

förslaget omfattade, redan utförda eller påbörjade projekt.

Liksom för innevarande budgetår förutsätter jag, att statens andel i

kostnaderna för kommitténs verksamhet beträffande utrustningsfrågor får

bestridas från förevarande anslag.

33

Under åberopande av det anförda uppskattar jag anslaget i dess helhet för nästa budgetår till (515 000 + 1 280 000) 1 795 000 kronor samt hem­ ställer, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen

att till Utrustning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala för budgetåret 1961/62 under elfte huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 1 795 000 kronor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

VI. Bidrag till vissa byggnadsarbeten vid Malmöhus läns

sjukvårdsinrättningar i Lund m. m.

För detta ändamål är i gällande riksstat uppfört ett reservationsanslag av 2 250 000 kronor.

Förslag

Malmöhus läns landstings förvaltningsutskott hemställer i skrivelse den 15 oktober 1960 om ett anslag av 4 970 500 kronor.

1. Uppförande av etapp II av centralblocket (första deletappen) 2 570 500

2. Uppförande av etapp II av centralköket ...................................... 480 000

3. Nybyggnad för centraltvätteriet ........................................................ 1 250 000

4. Utbyggnad av kulvertsystemet ........................................................ 90 000

5. Tillbyggnad till öronkliniken ............................................................. 580 000

Summa kronor 4 970 500

Motiv

1. För påbörjande av första deletappen av etapp II av centralblockets ut­ byggande, kostnadsberäknad till 10 740 000 kronor exklusive kostnader för anordnandet av en värmekulvert cirka 400 000 kronor, har riksdagen anvi­ sat 1 000 000 kronor för budgetåret 1959/60 och 2 000 000 kronor för inne­ varande budgetår. Då det av landstinget framlagda, i propositionen nr 95/1959 redovisade programmet för etapp II (lokaler för klinisk kemi, klinisk fysiologi, forskningslaboratorier m. m.) av olika anledningar måst omarbetas och arbetet därmed icke var avslutat vid framläggandet i pro­ positionen nr 71/1960 av äskanden för innevarande budgetår, erhöll Kungl. Maj :t bemyndigande av 1960 års riksdag att — så snart det reviderade programmet färdigställts och granskats av vederbörande myndigheter — godkänna detsamma. Förvaltningsutskottet anmäler, att, sedan vissa återstående detaljjuste­ ringar verkställts, förslag till första deletappen av etapp II av centralbloc­ ket inom kort kommer att överlämnas till Kungl. Maj:ts prövning. Utskot­ tet räknar med att arbetena skall kunna igångsättas omedelbart efter Kungl. Maj :ts beslut i ärendet. Under förutsättning att det förslag, som utskottet planerar att avlämna, kan godkännas, hemställer utskottet, att 3 — Bihang till riksdagens protokoll 1961. 1 samt. Nr 79

34

Kungl. Maj. ts proposition nr 79 år 1961

återstoden av den för staten beräknade andelen av kostnaderna för före-

taget ^------ ------------ 3 000 000^ 2 570 500 kronor nu ställes till landstingets

förfogande.

2. Projekteringsarbetet beträffande etapp II av centralköket har nu­

mera fortskridit så långt, att arbetena beräknas kunna påbörjas under våren

1961. Utskottet anmäler, att den år 1956 utförda kostnadsberäkningen

för företaget, vilken upptog en totalkostnad av 3 640 000 kronor och vilken

låg till grund för det av 1959 års riksdag beviljade anslaget å 1 820 000 kro­

nor, på sedvanligt sätt bearbetats i samband med upprättande av huvud-

ritningar och entreprenadhandlingar. De justeringar och ändringar, som

härvid vidtagits, är icke av väsentlig eller principiell natur utan hänför

sig till dels viss omdisposition av kökslokalerna, dels tillgodoseende av krav

från personalens sida på större lokaler för toaletter, omklädningsrum, för­

rådsrum in. m. Kostnaderna för det omarbetade förslaget har beräknats till

4 600 000 kronor. Omkring två tredjedelar av den uppkomna kostnads­

ökningen hänför sig till allmänna kostnadsstegringar. Utskottet hemställer,

att anslag beviljas med återstoden av den för staten beräknade andelen av

kostnaden 6Q0 000 _ 1 820 000^ 480 000 kronor.

3.

Projekteringsarbetet rörande centraltvätteriet, vilket, i enlighet med

mellan landstinget och försvarets fabriksstyrelse ingånget avtal, bedrives

av fabriksstyrelsen, har ännu icke avancerat så långt, att definitiva rit­

ningar, beskrivningar eller kostnadskalkyler kan framläggas. Ehuru slut­

ligt förslag sålunda icke föreligger, hemställer utskottet emellertid med

hänsyn till dels angelägenheten av projektet, dels den omständigheten, att

projekteringen bedrives av statligt organ, att för ifrågavarande ändamål —

utöver tidigare beviljade 250 000 kronor — anvisas 1 250 000 kronor, vilket

belopp ligger inom ramen för statens beräknade andel av kostnaderna,

vilka enligt tidigare kalkyler uppgår till omkring 7 000 000 kronor. Här­

till kommer projekteringskostnader och vissa anläggningskostnader, som

ännu icke kunnat beräknas. Arbetena torde kunna igångsättas under hös­

ten 1961.

4. 1959 års riksdag beviljade på grundval av schematiska skissritningar

statsbidrag med 420 000 kronor för slutförande av huvudkulverten (delarna

1 och 2), varvid bidraget baserades på en beräknad anläggningskostnad av

844 000 kronor. Enligt förslagsritningarna skulle kulverten delvis dragas

under medicinska klinikens nuvarande byggnad. Vid utarbetande av huvud­

ritningar och entreprenadhandlingar samt genom grundundersökningar har

framkommit, att konstruktiva och praktiska olägenheter skulle vidlåda

framdragning under byggnaden. På grund härav har utarbetats ritningar,

enligt vilka kulverten dragés fram öster om byggnaden. Vidare har trans­

portcentralen utökats utanför medicinska kliniken. Kostnaderna för det

35

Kungl. Maj.ts proposition nr 79 år 1961

föreliggande förslaget beräknas, sedan jämväl inträffade prisändringar be­ aktats, uppgå till 1 020 000 kronor. Orsaken till kostnadsökningen synes vara, att den tidigare uppgivna kostnaden beräknats med utgångspunkt från kostnaderna för de tidigare utförda kulvertdelarna 3—7, för vilka svårig­ hetsgraden synes vara lägre än den för delarna 1 och 2. Arbetena är avsedda att påbörjas hösten 1960. Utskottet hemställer, att anslag för nästa bud­ getår beviljas med återstoden av den å staten belöpande andelen av kost-

5. Förvaltningsutskottet har erhållit bemyndigande av landstinget att under förutsättning av motsvarande statliga beslut låta utföra en tvåvånings tillbyggnad till öronklinilten vid lasarettet. Förslaget avser anordnande av lokaler för otoneurologi, allergiundersökningar, bronchologi och esophago- logi, foniatri och käkterapi samt klimatrum men därjämte även en ny före­ läsningssal (dylik saknas nu) samt andra lokaler för undervisningen. För­ slaget beräknas draga en kostnad av 1 160 000 kronor, varför statens andel beräknas till 580 000 kronor.

1959 års statliga kommission för förhandlingar om medicinsk undervis­ ning i Lund och Malmö anför.

Kommissionen har sedan december 1959 förhandlat med delegerade för Malmöhus läns landsting till fullgörande av det av Kungl. Maj :t givna upp­ draget att söka åstadkomma en avtalsenlig reglering av statens bidrag till kostnaderna för byggnadsarbeten, utrustning och drift vid landstingets sjuk­ vårdsinrättningar i Lund. Samtliga de i remitterade framställningen upp­ tagna byggnadsprojekten beröres av förhandlingarna, således även de pro­ jekt, som redan varit föremål för behandling i av Kungl. Maj:t framlagda propositioner. Kommissionens överläggningar med landstingets delegerade har emellertid icke lett till sådana resultat, att kommissionen nu kan uttala sig om vilka kostnader för ifrågavarande projekt som kommer att slutligt stanna på staten. Alternativa avtalskonstruktioner är nämligen under över­ vägande, och kostnadsfördelningen beträffande varje enskilt projekt blir beroende av vilken lösning parterna kan enas om. Då kommissionen hyser förhoppning om att förhandlingarna leder till resultat inom en icke alltför avlägsen framtid och vissa av" de i remitterade framställningen upptagna projekten torde vara synnerligen angelägna, vill kommissionen för sin del icke motsätta sig, att de äskade bidragen beviljas för budgetåret 1961/62. Kommissionen vill dock betona vikten av att medlen ställes till förfogande i sådana former, att det siulliga förhandlingsresultatet icke föregripes.

Byggnadsstyrelsen yttrar.

Beträffande centralblocket, första deletappen, d. v. s. E-blockets flyglar Eb, Ec och Ed, synes anledning till erinran ej föreligga. Kostnaden enligt pris­ läget den 1 juli 1960 uppskattas till cirka 12 300 000 kronor.

naden

1020 000

420 000

j

90 000 kronor.

Yttranden

36

Beträffande centralköket, etapp II, d. v. s. personalkök med matsalar

m. in., bär byggnadsstyrelsen i yttrande den 19 november 1958 tillstyrkt, att

denna del snarast kommer till stånd. Då etappen II är ett fullföljande av den

princip, enligt vilken hela centralköket planerats, synes det nu föreliggande

förslaget till etapp II icke föranleda någon erinran från byggnadsstyrelsens

sida. Vissa synpunkter på enskildheter i utformningen, som av centrala sjuk­

vårdsberedningen delgivits landstinget, torde kunna iakttagas vid den fort­

satta projekteringen utan att ytterligare tidsförlust därigenom skall behöva

uppstå. Det är nämligen av största vikt, att den nuvarande köksbyggnaden

på södra lasarettsområdet snarast kan få övertagas av universitetet. Kostna­

den för det föreliggande förslaget till centralkökets etapp II har uppskattats

till 4 250 000 kronor enligt prisläget den 1 juli 1960.

Försvarets fabriksstyrelse, som yttrat sig beträffande centraltvätteriet,

anför, att projekteringsarbetet påbörjats. Sedan pågående, av landstinget be­

drivna grundundersökningar utförts och tvätteriets placering på den avsedda

tomten definitivt fastställts, kommer skisser och principiella lösningar att

kunna fastställas samt utarbetandet av entreprenadhandlingar att påbörjas.

Enligt styrelsens uppfattning bör byggnadsarbetena kunna igångsättas se­

nast under hösten 1961.

Nämnden för nndervisningssjukbusens uppbyggande, som i ärendet sam-

rått med centrala sjukvårdsberedningen, anför bl. a. följande.

Dragningen av kulvertdelarna 1 och 2 enligt förvaltningsutskottets nu

föreliggande förslag synes konsekvent och ger goda förbindelser till samt­

liga inom ifrågavarande område belägna kliniker in. in. Tidigare i ärendet

har även en kulvertdragning väster om öron- och medicinklinikerna ifråga­

satts. Emot en sådan dragning talar emellertid bl. a., att utformningen av

planerad bebyggelse för epidemisjukhus m. in. ännu icke är klarlagd och att

en kulvert därstädes skulle kunna binda lösningen av dessa byggnadsfrågor.

Emot en kulvertdragning enligt det nu aktuella förslaget har framhållits

olägenheter under byggnadstiden i form av störningar för sjukvården och

trafiken. Arbetena torde dock enligt nämndens mening kunna planeras så,

att olägenheterna begränsas.

Skäligheten av den nu redovisade anläggningskostnaden, 1 020 000 kronor

— som är väsentligt högre än den för det tidigare förslaget beräknade — är

svår att med större säkerhet bedöma. Såsom bidragande orsak till uppräk­

ningen av kostnaderna bar till nämnden framförts, dels att den förut upp­

givna kostnaden beräknats med utgångspunkt från kostnaderna för de tidi­

gare utförda kulvertdelarna 3—7, vilkas svårighetsgrad syntes vara lägre än

för nu ifrågavarande delarna 1 och 2, dels ock att kulvertanslutningen intill

huvudentrén på medicinska klinikens södra fasad kompletterats med ett ut­

rymme för trucktåg, som efter förnyad utredning av transportfrågorna vi­

sat sig behövligt. Även kulvertens dragning nära intill medicinska kliniken

innebär vissa merkostnader. Kostnadsberäkningen synes nämnden därför

böra godtas och det äskade beloppet, 90 000 kronor, anvisas för ändamålet.

Liksom den medicinska fakulteten i Lund, från vilken nämnden inhämtat

yttrande i förevarande del av ärendet, vitsordar nämnden det trängande be­

hovet av förbättrade lokalförhållanden för öronkliniken. I stort sett tillfreds­

ställande lokaler finns visserligen för mottagnings-, operations- och vårdav­

delningarna i den befintliga klinikbyggnaden, men utrymmen saknas för så­

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

37

dana numera nödvändiga behandlingsavdelningar in. m., som avses bli för­

lagda till tillbyggnaden, liksom ock godtagbara lokaler för forskning och

undervisning. De smärre lokaler i den befintliga byggnadens källar- och

vindsvåningar, som hittills tagits i anspråk för berörda ändamål, är helt otill­

fredsställande och erfordras dessutom för service- och förrådsändamål till

vårdavdelningar m. m.

Det framlagda ritningsförslaget innebär en i stort sett god lösning av före­

liggande lokalbehov. Det må dock anmärkas, att bättre förbindelser varit

önskvärda mellan den befintliga och den nya byggnaden. Vidare kan ifråga­

sättas, huruvida — åtminstone på längre sikt — utrymmena för den fo-

niatriska avdelningen blir tillräckliga.

Enligt en inom medicinal-, social- och skolöverstyrelserna nyligen fram­

lagd utredning bör foniatrins ställning vid vissa större sjukhus avsevärt stär­

kas och göras jämförlig med regionspecialiteternas. Härför har ett lokal­

utrymme i storleksordningen 300 m2 beräknats erforderligt. Enligt vad

nämnden erfarit, planeras exempelvis vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

lokaler för foniatrin av ungefär sagda storlek. För öronkliniken i Lund har

för ändamålet beräknats endast omkring 70 in2.

Medicinska fakulteten påkallar icke någon omarbetning av ritningsför­

slaget i syfte att tillgodose något större utrymmesbehov för foniatrin inen

har uttalat, att förslaget medger framtida tillbyggnad. Vid samråd med

representanter för landstingsmyndigheterna har vidare framgått, att intres­

se f. n. icke föreligger för en utökning av byggnadsprogrammet. Därvid har

vitsordats, att tillbyggnadsmöjligheter är för handen.

För egen del anser nämnden sig böra räkna med att den foniatriska avdel­

ningen vid ifrågavarande öronklinik inom en tämligen nära framtid kan

komma att behöva större lokalutrymmen än som nu beräknats. Den plane­

rade byggnaden har givits en utformning, som — såvitt nu kan bedömas —

torde möjliggöra en senare på- eller tillbyggnad för angivna ändamål. Någon

närmare utredning därom har dock icke förebragts. Nämnden anser sig icke

i detta läge böra för foniatrins skull påyrka förslagets omarbetande.

I övrigt föranleder icke ritningsförslaget någon nämndens erinran.

Av handlingarna framgår vidare, att vederbörande arkitekt beräknat

byggnadskostnaden till 1 032 000 kronor. Häri ingår vissa belopp för installa­

tioner av hiss och högtrycksventilationsanläggning. Av olika skäl behöver

dessa installationer ej genomföras, varför kostnadssumman kan nedräknas.

Ä andra sidan bör tillägg göras för utgrävning av hela — ej endast halva —-

källarvåningen samt för den å öronkliniken belöpande delen — uppskattad

till omkring 100 000 kronor — av kostnaderna för flyttning av en befintlig

rörledningskulvert. Totalkostnaden för tillbyggnaden kan därför beräknas

till 1 100 000 kronor eller det belopp, som framställningen utvisar. Mot denna

beräkning har nämnden ingen erinran.

Departementschefen

Vid min anmälan av förevarande anslag för 1960 års riksdag (propositio­

nen nr 71/1900) påpekade jag, att förhandlingar pågick om en avtalsenlig

reglering av statens bidrag till sjukvårdsinrättningarna i Lund. De av riks­

dagen under hösten 1900 godtagna riktlinjerna för regionsjukvårdens ut­

byggande, enligt vilka Lunds lasarett jämte Malmö allmänna sjukhus skall

tillhandahålla vårdplatser inom regionspecialiteter för förutom Malmöhus

38

län och Malmö stad jämväl övriga områden, som ingår i den s. k. Lund-

Malmöregionen, har emellertid medfört i viss mån ändrade förutsättningar

för förhandlingarna. Dessa har bl. a. till följd härav dragit ut på tiden och

har ännu ej lett till något förslag till avtalsx-eglering. Till frågan i vilken

omfattning staten slutligen skall deltaga i de projekt, som den aktuella ut­

byggnaden av Lunds lasarett omfattar, får jag därför återkomma i annat

sammanhang. I den föreliggande förhandlingssituationen finner jag — i

likhet med förhandlingskommissionen — det angeläget betona, att de av

mig i det följande beräknade bidragen icke får bli avgörande för den slut­

liga kostnadsfördelningen mellan staten och landstinget.

Med hänsyn till den ytterligare försening, som inträtt beträffande pro­

grammet för etapp II av centralblocket, har kravet på igångsättande snarast

av det fortsatta arbetet med de laboratorier och lokaler, som omfattas av

etappen, accentuerats. Förvaltningsutskottet har med skrivelse den 1 mars

1961 överlämnat ritningar m. fl. handlingar angående den första deletappen

av etapp II samt hemställt om Kungl. Maj :ts godkännande av förslaget.

Eu preliminär granskning av förslaget har givit vid handen, att etapp II

jämväl skall omfatta vissa lokaler för klinisk fysiologi, vilka tidigare av­

setts skola förläggas till en sängbyggnad i centralblocket. Bortsett härifrån

överensstämmer det nya förslaget i avseende å volym med det för 1959 års

riksdag redovisade liksom ock, frånsett automatiska kostnadsökningar efter

1958, i avseende å kostnadsramen för den första deletappen. Jag ämnar med

stöd av det av 1960 års riksdag givna bemyndigandet för Kungl. Maj:t att

godkänna det reviderade programmet för denna deletapp så snart ske kan

underställa förslaget Kungl. Maj :ts prövning. För påbörjande av den första

deletappen av etapp II av centralblocket har under förevarande anslag an­

visats tillhopa 3 000 000 kronor. Dessa medel torde få tagas i anspråk för

utförande av det projekt, som må komma att godkännas av Kungl. Maj :t,

varjämte i anledning av förvaltningsutskottets framställning ytterligare

medel bör ställas till landstingets förfogande för ändamålet. Jag räknar

därvidlag med att ett anslag på ytterligare 1 000 000 kronor skall vara till­

räckligt för de arbeten, som kan komma att utföras under nästa budgetår,

och förordar sålunda, att för fullföljande av etapp II av centralblocket för

nästa budgetår anvisas 1 000 000 kronor.

För utförande av en andra byggnadsetapp av centralköket har 1959 års

riksdag anvisat 1 820 000 kronor utgörande hälften av totalkostnaderna,

3 640 000 kronor, enligt då föreliggande förslag till projektets utformning.

Det sedermera i vissa delar ändrade förslaget har av byggnadsstyrelsen

kostnadsberäknats till 4 250 000 kronor enligt prisläget den 1 juli 1960.

Kostnadsökningen beror dels på prisstegringar, dels på omdisponering av

lokaler o. dyl. Under hand har jag inhämtat, att centrala sjukvårdsbered­

ningen delgivit landstinget vissa synpunkter på enskildheter i utform­

ningen av projektet syftande till nedskärning av kostnaderna för detsamma.

Såsom byggnadsstyrelsen anfört, torde dessa synpunkter kunna iakttagas

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

39

vid den fortsatta projekteringen utan att ytterligare tidsförlust därigenom skall behöva uppstå. För egen del anser jag mig kunna utgå från att lands­ tinget noggrant prövar beredningens förslag. Innan möjligheterna till ned­ skärningar sålunda granskats, anser jag mig böra tillstyrka att för nästa budgetår för ifrågavarande ändamål beräknas ett medelsbehov av 300 000 kronor.

Vid min anmälan i propositionen nr 71/1960 av anslag för innevarande budgetår till utförande av centraltvätteriet framhöll jag, att försvarets fabriksstyrelse genom avtal med landstinget åtagit sig att projektera och utföra anläggningen samt att arrendera och driva densamma. Anlägg­ ningen har avsetts skola dimensioneras för en kapacitet av cirka 14 ton tvättgods per dag, varav cirka 10 ton beräknats falla på lasarettet. Jag påpekade i fråga om statens andel i kostnaderna för anläggningen, att denna ej kunde närmare bestämmas, förrän de av mig här inledningsvis berörda förhandlingarna med landstinget om en avtalsreglering av sta­ tens bidrag till lasarettet slutförts. Ehuru förutsättningar saknades för ett ställningstagande till byggnadsföretagets utformning och för en när­ mare bedömning av frågan om fördelningen mellan staten och landstinget av anläggningskostnaderna, ansåg jag mig likväl böra biträda utskottets äskande om anvisande av 250 000 kronor för innevarande budgetår för projektering och påbörjande av anläggningen, då beloppet torde komma att rymmas inom den totala statliga kostnadsramen och då det var ange­ läget, att projektet komme till utförande utan dröjsmål. Angelägenheten av projektets snara realiserande gör, att jag anser mig böra biträda utskot­ tets förevarande hemställan om anvisande av medel för företagets fortsät­ tande, trots att definitivt byggnadsprogram ännu ej föreligger och frågan om statens slutliga andel i kostnaderna står öppen. Jag tillstyrker alltså, att 1 250 000 kronor anvisas för ändamålet för nästa budgetår, och utgår därvid från att, därest detta belopp jämte för innevarande budgetår anvi­ sade 250 000 kronor skulle komma att överstiga den andel av kostnaderna, som slutligen skall bestridas av staten, en retroaktiv reglering härutinnan kommer till stånd. Totalkostnaderna beräknas såsom utskottet uppgivit till omkring 7 000 000 kronor, vartill kommer projekteringskostnader och vissa ännu ej beräknade anläggningskostnader. Jag avser, att så snart det sig göra låter underställa riksdagen det definitiva byggnadsprogrammet och framlägga förslag i kostnadsfördelningsfrågan.

För utförande av delarna 1 och 2 av huvudkulverten har 1959 års riks­ dag anvisat i runt tal 420 000 kronor, utgörande omkring hälften av de beräknade totalkostnaderna, 844 000 kronor. Enligt då föreliggande förslag skulle kulverten framdragas under medicinska klinikens nuvarande bygg­ nad. Konstruktionsmässiga och praktiska olägenheter har emellertid be­ funnits vidlåda en sådan framdragning, varför ritningar upprättats för en framdragning öster om byggnaden. Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande har yttrat, att den ändrade sträckningen av kulverten synes

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

40

konsekvent och ger goda förbindelser till samtliga inom ifrågavarande del

av sjukhusområdet belägna kliniker m. in., varför jag anser mig böra bi­

träda det ändrade programmet. Nämnden har funnit kostnadsberäkningen

för detsamma, upptagande en totalkostnad av 1 020 000 kronor, böra god­

tagas. Jag förordar, att för nästa budgetår anvisas 90 000 kronor för ända­

målet. Dock förutsätter jag, att en slutlig reglering av statens bidrag fram­

deles kommer att ske på grundval av den avtalsuppgörelse, som må komma

att träffas.

Föreliggande förslag till tillbyggnad av öronkliniken omfattar en två-

våningsbyggnad med delvis utgrävd källarvåning belägen väster om öron­

kliniken och förenad med denna med en täckt förbindelsegång i andra

våningsplanet. Härjämte föreslås byggnaderna förenade med en kulvert i

källarplanet. Ingången till tillbyggnaden i bottenplanet är förlagd mittemot

en ingång till öronkliniken. Källarvåningen avses skola innehålla klimat­

rum och omklädningsrum för studenter in. m., bottenvåningen lokaler för

otoneurologi, allergiundersökningar samt bronchologi och esophagologi

m. m., andra våningen lokaler för foniatri, käkterapi samt undervisning

och forskning in. in. Byggnadskostnaderna har beräknats till 1 032 000

kronor, vartill kommer kostnader för utgrävning av hela källarvåningen

100 000 kronor och administrationskostnader 28 000 kronor, totalt 1 160 000

kronor. Som nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande påpekat,

är behovet av förbättrade lokalförhållanden för öronkliniken trängande,

varför det är angeläget att tillbyggnaden kommer till stånd.

Vid en genomgång av föreliggande ritningar kan, såsom nämnden på­

pekat, de för foniatrin avsedda lokalerna om totalt cirka 70 m2 förefalla

otillräckliga med hänsyn till det lokalutrymme, som i annat sammanhang

angivits vara erforderligt för denna specialitet. Emellertid torde möjlig­

heter till framtida tillbyggnad för ändamålet föreligga. Med hänsyn härtill

och då nämnden i övrigt icke framfört någon erinran mot ritningsförslaget,

anser jag detsamma böra godtagas som grund för det fortsatta arbetet.

Totalkostnaderna för byggnadsföretaget har nämnden beräknat till

1 160 000 kronor. Då jag ej funnit anledning till erinran mot denna beräk­

ning, förordar jag i avvaktan på en slutlig kostnadsfördelning mellan sta­

ten och landstinget, att av statsmedel för nästa budgetår anvisas 580 000

kronor för erforderliga arbeten beträffande tillbyggnaden till öronkliniken.

Vid bifall till vad jag i det föregående förordat skulle statsbidraget för

nästa budgetår uppgå till (1 000 000 + 300 000 + 1 250 000 + 90 000 +

580 000) 3 220 000 kronor.

Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen

att till Bidrag till vissa byggnadsarbeten vid Malmöhus

läns sjukvårdsinrättningar i Lund m. m. för budgetåret

1961/62 under elfte huvudtiteln anvisa ett reservations­

anslag av 3 220 000 kronor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

Kungl. Maj. ts proposition nr 79 år 1961

41

VII. Avtal om medicinsk undervisning vid den socialmedicinska

avdelningen vid Malmö allmänna sjukhus

Inledning

Genom beslut den 3 oktober 1952 har Kungl. Maj:t godkänt avtal mellan

staten, å ena, samt Malmö stad, å andra sidan, angående anordnande av

medicinsk undervisning vid Malmö allmänna sjukhus. Till detta avtal,

huvudavtalet, har anslutits av Kungl. Maj :t 1956 och 1960 godkända sepa­

rata avtal angående medicinsk undervisning vid sjukhusets patologiska och

bakteriologiska institutioner resp. vid sjukhusets radioterapiavdelning.

Kungl. Maj :t har genom beslut den 20 maj 1960 godkänt vissa ändringar och

tillägg till huvudavtalet.

Genom beslut den 30 juni 1959 uppdrog Kungl. Maj :t i anledning av fram­

ställning av Malmö stads sjukhusdirektion åt 1959 års statliga kommission

för förhandlingar om medicinsk undervisning i Lund och Malmö att upp­

taga förhandlingar med Malmö stad angående fördelningen mellan staten

och staden av kostnaderna för anordnandet av en socialmedicinsk avdel­

ning vid Malmö allmänna sjukhus.

Förhandlingskommissionen har med skrivelse den 1 mars 1961 överläm­

nat förslag till avtal med staden i ämnet samt hemställt att för budgetåret

1961/62 måtte under anslaget till Bidrag till Malmö allmänna sjukhus under

elfte huvudtiteln anvisas 40 000 kronor som kostnadsbidrag och 10 000

kronor som driftbidrag enligt avtalsförslaget, tillhopa 50 000 kronor.

Förhandlingskommissionens förslag

Under förbehåll av å ena sidan Kungl. Maj :ts och å andra sidan Malmö

stadsfullmäktiges godkännande har förhandlingskommissionen samt för

Malmö stad särskilt utsedda förhandlingsdelegerade träffat följande för­

slag till avtal.

Avtal

mellan Kungl. Maj :t och kronan, nedan kallad staten, och Malmö stad, ne­

dan kallad staden, angående tillägg till gällande avtal mellan staten och

staden om anordnande av medicinsk undervisning och forskning vid Malmö

allmänna sjukhus.

§ I-

I anslutning till § 2 i ovannämnda avtal -— nedan benämnt huvudavtalet

— medgiver staden att undervisning åt medicine studerande samt forskning

får bedrivas jämväl vid den socialmedicinska avdelningen vid Malmö all­

männa sjukhus.

42

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

§ 2

.

För avdelningens lokaler i epidemisjukhusets administrationsbyggnad

(se Bilaga l)1 samt första utrustning erlägger staten till staden ett kostnads-

bidrag av 40 000 kronor.

Bidraget skall tillhandahållas staden den 1 juli 1961.

§ 3.

Bestämmelserna i huvudavtalet §§ 5—12 skall äga motsvarande tillämp­

ning i fråga om detta avtal, därvid driftkostnadsbidrag enligt § 10 skall

utgå från och med den 1 juli 1960.

§ 4.

Detta avtals giltighetstid sammanfaller med huvudavtalets. Uppsägning

av huvudavtalet skall följaktligen anses innefatta uppsägning jämväl av

detta avtal.

Som motivering till avtalsförslaget har kommissionen anfört i huvudsak

följande.

Enligt en av professorn i socialmedicin vid Lunds universitet G. Lindgren

år 1959 upprättad plan skulle i andra våningen i Epidemisjukhusets admi­

nistrationsbyggnad vid Malmö allmänna sjukhus inrättas lokaler för en

socialmedicinsk avdelning. Erforderliga omändringsarbeten föreslogs ut­

förda i fyra etapper, A, B, C och D. Under etapp A avsågs skola iordning­

ställas ett rum för professorn i socialmedicin, ett rum för biträdande lära­

ren i ämnet samt ett för professorn och den biträdande läraren gemensamt

undersökningsrum med ett till detsamma knutet mindre laboratorium

m. in. Under etapp B skulle tillkomma lokaler för ett kanslibiträde och för

en underläkare eller klinikamanuens. Slutligen skulle under etapperna C

och D återstående utrymmen i andra våningen tagas i anspråk.

Av de i utbyggnadsplanen avsedda byggnadstapperna har enligt vad

kommissionen anför hittills utförts etappen A, som främst åsyftat att be­

reda professorn och en biträdande lärare i socialmedicin tjänsterum. Kost­

naderna för utförda ändringsarbeten uppgår till 40 000 kronor och för

utrustning till 41 000 kronor.

Förhandlingarna i ärendet har endast avsett etappen A, och kommissionen

har efter samråd med universitetskanslersämbetet meddelat stadens dele­

gerade, att något bidrag från statens sida till fortsatt utbyggnad av den

socialmedicinska avdelningens lokaler icke torde kunna påräknas.

Stadens delegerade har vid förhandlingarna yrkat, att för den social­

medicinska avdelningen skulle slutas ett tilläggsavtal till gällande avtal om

anordnande av medicinsk undervisning och forskning vid Malmö allmänna

sjukhus helt efter samma principer som för radioterapiavdelningen (se 1960

års statsverksproposition, XI ht., s. 266 ff). I konsekvens härmed har yr­

kats, att staten skulle till staden erlägga, förutom bidrag under avtalets

1 Ej intagen i denna proposition.

43

löptid enligt huvudavtalets allmänna regler, även ett engångsbidrag av

56 375 kronor, varav 20 250 kronor för utförda ändringsarbeten och an­

skaffad utrustning (25 procent av 81 000 kronor) samt 36 125 kronor för

upplåtelsen av lokalerna (25 procent av de hittills anordnade lokalernas

andel — 17 procent — i hela byggnadens nuvärde).

Kommissionen har icke ansett sig kunna acceptera den av staden före­

slagna utformningen av avtalet, vilken skulle förbundit staten att erlägga

ett lösenbelopp enbart för att få tillträde till en år 1907 uppförd byggnad.

Enär parterna icke velat ställa frågan om inlösen på sin spets i före­

varande synnerligen begränsade sammanhang, har de enats om ett statligt

engångsbidrag av 40 000 kronor utan närmare angivande av bidragets för­

delning på olika ändamål, varvid förutsatts, att lösningen icke skulle tör

någondera parten vara prejudicerande.

I fråga om bidragets storlek har för kommissionen varit avgörande, att

ett belopp av 40 000 kronor synes innefatta en rimlig avvägning mellan å

ena sidan stadens utgifter för de ifrågavarande lokalernas iordningstäl­

lande och å andra sidan den omfattning, i vilken lokalerna i det förelig­

gande fallet kan väntas bli tagna i anspråk för undervisning och forskning.

Då universitetskanslersämbetet icke ansett en större utbyggnad av den

socialmedicinska avdelningen än den redan verkställda vara påkallad ur

undervisningssynpunkt, har i § 3 hänvisning icke skett till § 4 i huvudav­

talet, som rör byggnadsarbeten och bidrag därtill.

Personalen vid den socialmedicinska avdelningen består f. n. — förutom

av professorn samt biträdande läraren på universitetets i Lund stat — av

en socialkurator och ett halvtidsanställt kanslibiträde på kommunal stat.

Driftbidrag enligt § 10 huvudavtalet skall utgå från och med den 1 juli

1960. För tiden den 1 juli 1960—den 31 december 1961 beräknas det stat­

liga driftbidraget för avdelningen komma att uppgå till sammanlagt 10 000

kronor.

För budgetåret 1961/62 bör således enligt kommissionens förslag under

anslaget till Bidag till Malmö allmänna sjukhus till följd av avtalet beräknas

ett belopp av (40 000 + 10 000) 50 000 kronor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

Departementschefen

Socialmedicin är ett nytt examensämne i studierna till medicine licentiat­

examen. Ämnet fick denna självständiga ställning genom 1954 års läkarut-

bildningsreform och kan på undervisningens och forskningens område sä­

gas återspegla den hastiga uppbyggnaden av samhällets socialpolitiska verk­

samhetsfält. Socialmedicinen skall tillgodose de kliniska synpunkterna inom

bl. a. den förebyggande medicinen, ha stark anknytning till socialvård och

andra socialpolitiska verksamhetsformer samt beträffande både undervis­

44

ning och forskning lägga tyngdpunkterna på tillämpningen av kliniska

forskningsresultat i sociala sammanhang och på betydelsen av miljö och

sociala förhållanden för hälsa och sjukdom i olika samhällsgrupper.

Sedan en professur i socialmedicin numera inrättats vid Lunds universi­

tet, är det angeläget att erforderliga lokaler ställes till förfogande för den

medicinska undervisningen och forskningen i ämnet. Med hänsyn till äm­

nets kliniska anknytning bör lokalerna såsom chefen för ecklesiastikde­

partementet anförde vid frågans behandling i propositionen nr 212/1954

anordnas inom ett universitetssjukhus. I Lund, där professuren enligt pro­

positionen skall vara förlagd, har vissa institutionslokaler redan upplåtits

tör ändamålet. Emellertid har jag icke något att erinra mot att professorn

och den av de båda biträdande lärarna, som förutsättes ha sin verksam­

het i Malmö, inordnas jämväl i organisationen för en socialmedicinsk av­

delning vid Malmö allmänna sjukhus och beredes tjänsterum inom sjuk­

huset. Enligt det nu överlämnade avtalsförslaget om medicinsk undervis­

ning och forskning vid den socialmedicinska avdelningen vid Malmö all­

männa sjukhus har staten att utgiva ett engångsbidrag av 40 000 kronor,

vilket belopp jag på av kommissionen anförda grunder anser mig kunna

godtaga, även om beloppet är högre än som vid tillämpning av huvudavta­

lets bestämmelser om 25-procentigt byggnads- och utrustningsbidrag skulle

ha ifrågakommit. Jag är dock angelägen understryka att mitt ställnings­

tagande icke får i något avseende tillmätas prejudicerande verkan.

Avtalsförslaget har i stort sett utformats på samma sätt som de sepa­

rata avtalen angående undervisning vid de patologiska och bakteriologiska

institutionerna samt vid radioterapiavdelningen vid Malmö allmänna sjuk­

hus, dock att någon hänvisning till huvudavtalets regler om fördelning av

byggnads- och utrustningskostnader ej skett med hänsyn till att universi-

tetskanslersämbetet icke ansett en fortsatt utbyggnad vara påkallad ur

undervisningssynpunkt.

Då jag icke funnit anledning till erinran mot avtalsförslaget, förordar

jag, att detsamma godkännes från statens sida. .lag har under hand er­

farit, att Malmö stad för sin del är beredd godkänna förslaget. Därest fram­

deles smärre jämkningar eller tillägg till avtalet skulle erfordras, förut­

sätter jag, att riksdagens samtycke därtill icke skall behöva inhämtas.

De Malmö stad enligt avtalsförslaget tillkommande kostnads- och drift-

bidragen torde böra bestridas från det under elfte huvudtiteln upptagna

förslagsanslaget till Bidrag till Malmö allmänna sjukhus. Kungl. Maj:t har

i årets statsverksproposition föreslagit riksdagen, att under nämnda anslag

för budgetåret 1961/62 anvisa ett förslagsanslag av 4 400 000 kronor. Med

hänsyn till den relativt obetydliga merbelastning på anslaget, som kan vän­

tas uppkomma på grund av här ifrågavarande kostnads- och driftbidrag

om tillhopa 50 000 kronor, torde ytterligare medel under anslaget icke be­

höva anvisas för nästa budgetår.

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen

att godkänna av mig i det föregående förordade grunder rörande statens bidrag till anordnande av undervisning och forskning vid den socialmedicinska avdelningen vid Malmö allmänna sjukhus.

Kungi. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

45

VIII. Bidrag till vissa om- och tillbyggnadsarbeten vid

serafimerlasarettet m. m.

För detta ändamål är i gällande riksstat uppfört ett reservationsanslag av 700 000 kronor.

Inledning

Genom beslut den 28 juli 1958 godkände Kungl. Maj:t avtal mellan sta­ ten och Stockholms stad rörande bl. a. fördelningen av kostnaderna för en av särskilt tillkallade sakkunniga i betänkande den 20 december 1957 före­ slagen upprustning av serafimerlasarettet (se prop. nr 87/1958 s. 24 ff.). Enligt sagda avtal har staten åtagit sig att verkställa upprustning av lasaret­ tet i den omfattning, som föreslagits av de sakkunniga i nyssnämnda be­ tänkande. Staden skall bidraga med 60 procent av de verkliga kostnaderna för i upprustningsprogranunet ingående byggnads-, installations- och för­ bättringsarbeten. Kostnaderna för anskaffande av inventarier och annan utrustning skall däremot helt bestridas av staten. Vid avtalets ingående förutsattes, att samtliga av de sakkunniga föreslagna åtgärder och inven- tarieanskaffningar skulle komma till stånd, såvida icke annat överens- koms vid den fortsatta statliga och kommunala behandlingen av de sak­ kunnigas förslag.

Sedan under den fortsatta behandlingen av de sakkunnigas förslag till upprustningsprogram utvidgningar däri ifrågakommit, har tilläggsöver- enskommelser med Stockholms stad träffats angående byggnadsarbetena avseende det kliniskt-bakteriologiska centrallaboratoriet, röntgenavdelning­ en samt kirurgiska kliniken, innebärande avvikelser i vissa fall från den i huvudavtalet föreskrivna kostnadsfördelningen.

Beträffande det kliniskt-bakteriologiska centrallaboratoriet har Kungl. Maj :t sålunda genom beslut den 25 mars 1960 godkänt överenskommelse mellan staten och Stockholms stad, varigenom staten åtagit sig att i huvud­ saklig överensstämmelse med vad som föreslagits i propositionen nr 95/1959 låta dels iordningsställa lasarettets nuvarande djuravdelning till lokaler för ifrågavarande laboratorium, dels uppföra ny djuravdelning vid lasarettet. Av kostnaderna för ifrågavarande byggnadsåtgärder skall staden enligt överenskommelsen bidraga med 40 procent, dock högst 80 000 kronor.

46

Genom samma beslut har uppdragits åt byggnadsstyrelsen att för en beräk­

nad kostnad av högst 200 000 kronor låta utföra sagda åtgärder.

Beträffande kirurgiska kliniken har Kungl. Maj :t den 30 december 1960

godkänt ett i propositionen nr 185/1960 intaget förslag till överenskom­

melse med staden, varigenom parterna bl. a. enat sig om en väsentligt mer

genomgripande om- och tillbyggnad av kliniken, än vad de sakkunniga

på sin tid föreslagit.

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

Förslag

I. Direktionen för karolinska sjukhuset hemställer i skrivelse den 23 sep­

tember 1960 om anvisande för budgetåret 1961/62 av 656 000 kronor för

fortsatta förbättringsarbeten samt anskaffning av utrustning i en fjärde

och avslutande etapp av upprustningsprogrammet för serafimerlasarettet.

A. Byggnads- och installationsarbeten m. m.

Utbyten av bristfälliga elinstallationer .................................................... 14 000

Ny maskinverkstad............................................................................................ 80 000

Omklädningsrum för kvinnlig personal .................................................... 45 000

Förråd i köket..................................................................................................... 35 000

Vatten- och avloppsledningar m. m............................................................ 50 000

Sanitär upprustning av vårdavdelningar.................................................... 76 000

Målningsarbeten ................................................................................................. 280 000

Summa kronor 580 000

varav å statsverket faller 40 procent eller........................................... 232 000

B. Anskaffning av inventarier och annan utrustning

Möbler och apparatur till kirurgiska kliniken ......................................... 34 000

Röntgenapparatur ............................................................................................. 100 000

Apparatur till hjärtkateterisering ............................................................. 59 000

Maskiner och verktyg till maskinverkstaden.............................................. 25 000

Köksutrustning ................................................................................................. 154 000

Linneutrustning .................................................................................................... 52 000

Summa kronor 424 000

II. Byggnadsstyrelsen har med skrivelse den 21 november 1960 överläm­

nat ritningar över dels lokaler för det kliniskt-bakteriologiska centrallabo­

ratoriet, dels ny djuravdelning i två alternativ. Enligt förslagen har kostna­

derna beräknats för det kliniskt-bakteriologiska centrallaboratoriet till

100 000 kronor samt för djuravdelningen enligt alternativ I till 160 000 kro­

nor och enligt alternativ II till 130 000 kronor.

III. Direktionen för karolinska sjukhuset hemställer i skrivelse den

24 februari 1961 om anvisande för budgetåret 1961/62 av 400 000 kronor

för anskaffning av utrustning till kirurgiska kliniken vid serafimerlasarettet.

Motiv

II. Byggnadsstyrelsen anför, att styrelsen låtit upprätta ritningar i enlig­

het med Kungl. Maj:ts uppdrag den 25 mars 1960. En beräkning av kostna­

47

derna för ifrågavarande arbeten har givit vid handen, att de icke kan rym­

mas inom ramen för det anvisade anslaget. För att minska kostnaderna har

byggnadsstyrelsen därför gjort vissa nedskärningar.

I fråga om det kliniskt-bakteriologiska centrallaboratoriet har byggnads­

styrelsen uteslutit inredning av ett för Wassermanprov avsett rum och av

ett kylrum samt i anskaffningarna ej inräknat ett kylskåp för personalens

mathållning och viss skåpinredning. Kostnaden för de arbeten, som före­

slås utförda, beräknar byggnadsstyrelsen till 100 000 kronor enligt prisläget

den 1 juli 1960.

Nybyggnaden för djuravdelningen föreslås utförd som en tillbyggnad

till östra delen av förbindelsegången mellan medicinska kliniken och labora­

toriebyggnaden. Alternativ I har yttermåtten 7,6

X

21 in och alternativ II

7,6

X

16 in. Beträffande båda alternativen gäller såsom förutsättning att till­

gång till djuroperationslokaler finnes på annat håll.

Byggnadsstyrelsen påpekar, att den i styrelsens uppdrag angivna kost­

nadsramen, 200 000 kronor, grundats på prisläget 1958, varför en beräkning

efter 1960 års prisläge skulle motsvara en uppräkning till 220 000 kronor.

III. Direktionen anför i huvudsak följande.

Vid sitt ställningstagande i propositionen nr 87/1958 till betänkandet rö­

rande förbättringsåtgärder vid serafimerlasarettet utgick föredragande de­

partementschefen från att Stockholms stad utan ytterligare dröjsmål skulle

fullfölja sina åtaganden enligt det s. k. Sabbatsbergsavtalet. Genom vad där­

efter förekommit har emellertid frågan om realiserandet av Sabbatsbergs-

projektet vidgats från att avse tidpunkten härför till spörsmålet om det­

samma över huvud taget skall genomföras. Sålunda talar numera enligt

direktionens mening sannolikheten för att serafimerlasarettet, såvitt avser

de medicinska och kirurgiska klinikerna samt vissa laboratorier, måste

bibehållas som undervisningssjukhus under ytterligare avsevärd tid.

Den beslutade om- och tillbyggnaden av kirurgiska kliniken, innefat­

tande bl. a. upprustning av operationsavdelningen samt inrättande av en

aktiwårdsavdelning i anslutning härtill, nödvändiggör att ställning nu

tages till den utrustning, som erfordras för att avsedd verksamhet skall

kunna bedrivas inom de förändrade och tillbyggda lokalerna.

En inventering har gjorts av redan befintlig utrustning vid kirurgiska

kliniken. Mot bakgrund av denna har en genomgång företagits av den kom­

plettering av utrustningen, som är nödvändig för bedrivande av avsedd verk­

samhet vid operations-, anestesi- och aktiwårdsavdelningarna. Under en

lång följd av år har anslagstilldelningen för inventarier och övrig utrust­

ning vid kirurgiska kliniken hållits inom en mycket snäv ram, vilket haft

till följd eu betydande eftersläpning i teknisk och instrumentell utrustning.

Anestesiavdelningens utrustning är begränsad till ett minimum. Apparatur

erforderlig för att med säkerhet kunna genomföra och kontrollera de mo­

derna komplicerade narkosförloppen saknas. Eu radikal upprustning av

anestesiavdelningens resurser är därför nödvändig, om ej verksamheten

därstädes skall stagnera och en begränsning av den kirurgiska verksamheten

framtvingas.

Vid eu undervisningsklinik måste kvalificerad kirurgisk och anestesiolo-

gisk verksamhet ej endast bedrivas utan även kunna demonstreras för

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

48

de tjänstgörande. Demonstrationerna har hittills skett på så sätt att stu­

denterna i grupper såsom åskådare närvarit vid operationerna, vilket med­

för betydande hygieniska risker och olägenheter. Med användande av tele-

visionsteknik kan emellertid den nuvarande operativa demonstrationsunder-

visningen ej endast ersättas utan även förbättras.

Televisionstekniken med dess förstärkningsresurser vinner en allt vidare

användning inom röntgenologien. Speciellt värdefull har den visat sig vid

operationer, som erfordrar simultan röntgenfotografering eller röntgenge-

nomlysning. Även för kommunikation mellan röntgenavdelning och opera­

tionssal har televisionstekniken fått allt mer ökad betydelse genom den

eliminering av kontaminationsrisker den medför samtidigt med förbättrade

kontaktmöj ligheter.

Vid operationsavdelningen kommer man att övergå till s. k. sterilset-

system, som innebär att man inför en viss standardutrustning i fråga om

instrument för var och en av de olika vanligaste operationstyperna. Varje

sådan utrustning förpackas i ett s. k. set och instrumenten förvaras sterila

och omedelbart tillgängliga för uppdukning. Systemet föranleder en engångs­

kostnad för anskaffning av en rikligare instrumentutrustning men är arbets-

och materialbesparande samt erbjuder väsentliga fördelar ur kontroll- och

sterilsäkerhetssynpunkt.

Under 1950-talet har ett helt nytt begrepp och en ny vårdform införts,

vanligen under beteckningen aktivvård. En aktivvårdsavdelning har prin­

cipiellt två uppgifter. Den ena är att tjänstgöra som uppvakningsavdelning

efter narkos. På en begränsad yta sammanföres ett relativt stort antal pa­

tienter för gemensam övervakning under uppvaknandet. Utrustningen för

denna del av verksamheten är begränsad, standardiserad och föga kostsam.

Den andra arbetsuppgiften är den verkliga s. k. aktivvården, vid vilken pa­

tienter med svåra sjukdomstillstånd — oavsett om dessa föregåtts av mer

eller mindre komplicerad operation — sammanföres till en övervaknings-

station för vård i mer eller mindre isolerade enheter. Utrustningen för denna

vård med respirator, kontinuerlig elektronisk kontroll av temperatur, blod­

tryck, puls, EKG, EEG in. in. måste finnas liksom möjligheter till röntgen­

undersökningar på platsen. I det antagna ombyggnadsförslaget har en

dylik aktivvårdsavdelning upptagits.

Föreliggande utrustningsförslag har på hemställan under hand av di­

rektionen granskats av förre intendenten i medicinalstyrelsens sjukvårds-

beredskapsnämnd E. Olauson. Vid denna genomgång, som icke innefattat

någon prisgranskning, har konstaterats, att eu upprustning enligt förslaget

är av behovet starkt påkallad, enär bl. a. det nuvarande beståndet av inven­

tarier och instrument är mycket starkt förslitet och otidsenligt.

Kostnaderna för erforderlig utrustning uppgår till i runt tal 712 000 kro­

nor. Härav kan emellertid i runt tal 89 000 kronor täckas av medel, som

är eller beräknas bli disponibla för ändamålet. Vid sådant förhållande upp­

går erforderligt medelsbehov till i runt tal 623 000 kronor, vilket belopp torde

kunna avrundas nedåt till 600 000 kronor och uppdelas på budgetåren

1961/62 och 1962/63. Då arbetet med om- och tillbyggnaden av kirurgiska

kliniken beräknas bli avslutat under hösten 1961, synes huvuddelen av

medelsanvisningen eller 400 000 kronor böra falla på budgetåret 1961/62.

Direktionen har för avsikt att underkasta utrustningsförslaget ytterligare

granskning och i samband med sina petita för budgetåret 1962/63 inkomma

med slutlig kostnadsberäkning. Vid sådant förhållande torde nu icke erford­

ras att ställning tages till förslaget i dess helhet utan att för nästkommande

Kungl. Maj.ts proposition nr 79 år 1961

49

budgetår endast ställes till förfogande de medel, vilka under alla förhållan­ den måste bedömas bli erforderliga. Härvid förutsättes att de medel som kan komma att ställas till direktionens förfogande endast får disponeras efter samråd med centrala sjukvårdsberedningen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 79 år 1961

Yttranden

I. Byggnadsstyrelsen yttrar bl. a. följande. För de delar av förevarande upprustningsetapp, vilka innebär byggnads­ åtgärder, har byggnadsstyrelsen gjort en överarbetning av de skisser, som utarbetats av de på sin tid särskilt tillkallade sakkunniga, samt utfört kost­ nadsberäkning.

Förslag till ny maskinverkstad framfördes av direktionen redan hösten 1959. Denna åtgärd beräknades av byggnadsstyrelsen draga en kostnad av 80 000 kronor enligt prisläget den 1 juli 1959. Genom ökning av byggnads- kostnadsindex räknar byggnadsstyrelsen med en kostnad av ca 87 000 kro­ nor enligt prisläget den 1 juli 1960.

Beträffande omklädningsrum för kvinnlig personal samt förråd i köket har direktionen räknat med en kostnad av (45 000 + 35 000) 80 000 kro­ nor. Enligt av byggnadsstyrelsen överarbetade ritningar blir kostnaden för dessa åtgärder enligt prisläget den 1 juli 1960 105 000 kronor. Anordnande av personalrummen på medicinska klinikens vind medför vissa komplika­ tioner ur konstruktiva och rörledningstekniska synpunkter, varför kostna­ den beräknats till 80 000 kronor. För personalrummen på kirurgiska klini­ kens vind har beräknats en kostnad av 20 000 kronor. Däremot har för in­ rättande av förråd i köket vissa förenklingar visat sig möjliga, varigenom kostnaden beräknas bli begränsad till ca 5 000 kronor.

I upprustningsprogrammet ingående åtgärder för förbättring av lasa­ rettets elenergiförsörjning är numera under slutförande, varvid emellertid följande ej förutsebara åtgärder och därmed förknippade kostnader tillkom­ mit, nämligen viss utökning av kabelnätet i samband med ny transforma­ torstation, provisoriska anordningar för att möjliggöra lasarettets drift under pågående el-arbeten, relevanta ritningar över lasarettets el-anlägg- ning samt prisstegringar. Sammanlagt belöper sig dessa poster till 45 000 kronor, vartill kommer av direktionen föreslagna medel för utbyten av brist­ fälliga el-installationer under fjärde etappen eller sammanlagt ca 60 000 kronor.

Som en åtgärd att nedbringa lasarettets driftkostnader vill byggnadssty­ relsen även föreslå anordnande av en fjärrmanöveranläggning för fläktanläggningarna, omfattande centralmanöver med kontrollorgan för effek­ tiv övervakning av fläktanläggningarna och därmed bränsleekonomien. Kost­ naden för en sådan anläggning uppgår till 30 000 kronor och beräknas med­ föra en årlig besparing av ca 5 000 kronor.

II. Direktionen för karolinska sjukhuset har i fråga om förslaget beträf­ fande det kliniskt-bakteriologiska centrallaboratoriet icke någon erinran mot att det ursprungligen för Wasserinan-prov avsedda rummet icke inre- des härför. Direktionen ifrågasätter, huruvida inbesparingen av kostnaderna, cirka 500 kronor, för ett kylskåp för personalens mathållning m. m. över­ väger de därmed förenade nackdelarna för personalen. Vidare framhåller

50

Kungi. Maj.ts proposition nr 79 år 1961

direktionen, att vid ett genomförande av förslaget att utesluta inredande

av ett kylrum detta måste ersättas av kylskåp med samma volym till en

beräknad kostnad av 15 000 kronor, varjämte det torde bli nödvändigt att

anskaffa en kylcentrifug till en kostnad av minst 20 000 kronor.

I fråga om förslagen till ny djuravdelning anför direktionen bl. a. föl­

jande.

Djuravdelningens nuvarande belägenhet ökar riskerna för feldiagnoser

vid kliniskt-bakteriologiska centrallaboratoriet samt omöjliggör tillförlitliga

resultat av därstädes utförda undersökningar, varför det framstår som

ofrånkomligt att den nuvarande djuravdelningen snarast utrymmes.

Intetdera av byggnadsstyrelsens alternativa förslag till ny djuravdelning

innebär en tillfredsställande lösning. Enligt alternativ II har antalet rum

för förvaring av djur minskats från ursprungligen beräknade 4 till 3, var­

jämte operationsutrymmen saknas. Även enligt alternativ I saknas opera-

tionsutrymmen. Djurstallet är avsett för mindre djur och således ej för bl. a.

hundar, som vanligen användes inom experimentalkirurgien och vid vissa

cirkulationsfysiologiska studier. Det torde icke vara möjligt att i detta sam­

manhang lösa frågan om utrymmen för uppställning av större djur. Direk­

tionen avser emellertid att framdeles i annat sammanhang framlägga för­

slag om anordnande av för sådant ändamål lämpliga lokaler. Den nu ak­

tuella djuravdelningen är nödvändig för forskningsarbetets behöriga bedri­

vande icke blott vid det kliniskt-bakteriologiska centrallaboratoriet utan även

vid serafimerlasarettets kliniker och övriga laboratorier. Men hänsyn här­

till synes det oundgängligen erforderligt att djurutrymmena erhåller minst

den enligt alternativ I avsedda omfattningen.

En betydande del av de djur, som avses skola hysas inom djuravdelningen,

kommer att utgöra underlag för den vid det kliniskt-bakteriologiska labo­

ratoriet bedrivna verksamheten. Det är därför ofrånkomligt, att överläkaren

vid detta laboratorium erhåller erforderliga arbetslokaler inom djuravdel­

ningen för injektioner respektive obduktioner av infekterade djur. Det är

å andra sidan lika ofrånkomligt att övriga forskare, som benyttjar sig av

icke infekterade djur, erhåller »rena» operationsutrymmen. Direktionen vill

i detta sammanhang framhålla, att inom den kirurgiska kliniken tillgäng-

liga djuroperationsutrymmen med hänsyn till de olägenheter, icke minst ur

transportsynpunkt, som är förenade med verksamhetens bedrivande på

lokalt skilda enheter, icke lämpligen synes höra utnyttjas för operationer å

djur, som förvaras i djuravdelningen. I stället bör dessa operationsutrym­

men reserveras för större djur, för vilka utrymmen i övrigt torde kunna

anordnas inom eller i anslutning till kirurgiska kliniken.

Om sålunda direktionen icke anser sig kunna förorda något av de re­

mitterade förslagen till ny djuravdelning vid serafimerlasarettet, kan direk­

tionen däremot helt ansluta till ett av byggnadsstyrelsen den 20 april 1960

upprättat ritningsförslag till djuravdelning, som enligt underhand inhämtad

kostnadsberäknats till 180 000 kronor. Detta förslag synes innebära

så påtagliga fördelar, att det torde böra komma till utförande trots den kost­

nadsökning, som är förenad därmed. Direktionen förordar för sin del, att

merkostnaden bäres av statsverket i syfte att undvika ytterligare fördröj­

ning av byggnadsprojektets igångsättande. Därest uppkommande merkost­

nader stannar på statsverket, synes några förhandlingar med Stockholms

stad i ämnet icke erfordras.

51

Stockholms stads sjukvårdsstyrelse erinrar om att stadens delegerade

under förhandlingar angående kostnadsfördelningen beträffande ifråga­

varande byggnadsåtgärder hävdat, att, såvitt då kunde bedömas, de dåva­

rande laboratorielokalerna vore tillräckliga för den sjukvårdsverksamhet,

som staden kunde komma att driva vid lasarettet, sedan undervisningen

och forskningen där nedlagts, att bibehållandet av en djuravdelning vid lasa­

rettet i huvudsak vore av intresse för undervisningen och forskningen samt

att den förordade nybyggnaden för ändamålet torde vara av begränsad

användbarhet för staden vid enbart sjukvårdsdrift vid lasarettet.

Med hänsyn till att stadens intresse av ifrågavarande utvidgade bygg-

nadsprogram är relativt begränsat synes enligt styrelsens mening intet

vara att erinra mot vare sig en måttlig nedskärning av programmet för det

bakteriologiska laboratoriet eller det billigaste alternativet till djuravdel­

ning, såvida detta ur sjukvårdssynpunkt kan godkännas av institutionsföre-

ståndaren. Vad beträffar stadens bidrag till ifrågavarande byggnadsåtgärder

är detta enligt gällande överenskommelse maximerat till 80 000 kronor,

varför staten har att svara för alla kostnader, som överstiger vid överens­

kommelsen förutsedda 100 000 kronor för iordningställande av bakteriolo­

giska laboratoriet och 100 000 kronor för uppförande av ny djuravdelning.

Departementschefen

Jag tillstyrker, att av direktionen i skrivelse den 23 september 1960 före­

slagna byggnads-, installations- och förbättringsåtgärder kommer till utfö­

rande under nästa budgetår och att därvid arbetena med inrättande av om­

klädningsrum för kvinnlig personal och av förråd i köket utföres i enlighet

med vad byggnadsstyrelsen föreslagit i sitt yttrande. Kostnaderna för

ifrågavarande åtgärder torde med utgångspunkt från byggnadsstyrelsens

kostnadsberäkning kunna beräknas sålunda: för utbyten av bristfälliga

el-installationer cirka 15 000 kronor, för ny maskinverkstad cirka 87 000

kronor, för omklädningsrum för kvinnlig personal 100 000 kronor, för för­

råd i köket 5 000 kronor, för vatten- och avloppsledningar m. m. 50 000 kro­

nor, för sanitär upprustning av vissa vårdavdelningar 76 000 kronor samt

för målningsarbeten 280 000 kronor. Till dessa kostnader bör läggas de av

byggnadsstyrelsen angivna återstående kostnaderna för åtgärder för för­

bättring av lasarettets el-energiförsörjning, 45 000 kronor. Samtliga nu an­

givna åtgärder innefattar ett fullföljande av det ursprungliga upprustnings-

programmet för lasarettet, varför Stockholms stad är förpliktad att enligt

avtal bidraga till bestridandet av uppkomna merkostnader. Härutöver har

byggnadsstyrelsen föreslagit anordnande av fjärrmanöveranläggning för

fläktanläggningarna, vilken åtgärd ej omfattas av det mellan staten och

staden träffade avtalet om fördelningen av kostnaderna för lasarettets upp­

rustning. För egen del är jag f. n. icke beredd att taga ställning till detta

förslag.

4* — Bihang till riksdagens protokoll 1961. 1 samt. Nr 79

Kungl. Maj.ts proposition nr 79 år 1961

52

Totalkostnaden för den fjärde och avslutande etappen av byggnadsarbe­

tena m. in. skulle alltså uppgå till cirka 658 000 kronor, varav på staten fal­

ler 40 procent eller i runt tal 263 000 kronor.

Direktionens förslag till anskaffning av inventarier och annan utrustning

upptar en totalkostnad av 424 000 kronor. Av det ursprungliga anskaff-

ningsprogrammet för lasarettets upprustning kvarstår härjämte viss in-

ventarieanskaffning, varom direktionen hemställde i sina förslag till an-

slagsäskanden för innevarande budgetår (jämför propositionen nr 71/1960)

men till vilken Kungl. Maj :t ännu icke ställt medel till förfogande, nämli­

gen möbler och apparatur till kirurgiska kliniken för 30 000 kronor samt

röntgenapparatur för 98 000 kronor. Erforderligt belopp för här avsedd in-

ventarieanskaffning skulle alltså utgöra 552 000 kronor. För nästa budgetår

äskade medel för köks- och linneutrustning torde emellertid nedräknas

med 100 000 kronor i förhållande till direktionens förslag, varför jag för­

ordar, att 452 000 kronor ställes till förfogande för inventarieanskaffning

för budgetåret 1961/62. Härvid beräknar jag för möbler och apparatur till

kirurgiska kliniken 64 000 kronor, för röntgenapparatur 198 000 kronor,

för apparatur till hjärtkateterisering 59 000 kronor, för maskiner och verk­

tyg till maskinverkstaden 25 000 kronor samt för köks- och linneutrust­

ning 106 000 kronor.

I fråga om det kliniskt-bakteriologiska centrallaboratoriet får jag erinra

om att jag i propositionen nr 95/1959 tillstyrkte ett av en särskilt tillkallad

utredningsman framlagt förslag, att serafimerlasarettets nuvarande djur­

avdelning — belägen i den år 1951 färdigställda laboratoriebyggnaden

(patologibyggnaden) och omfattande en nettoyta av cirka 100 m2 — skulle

jämte förutvarande endokrinologiska avdelningens lokaler i samma vå­

ningsplan omändras till laboratorielokaler för det kliniskt-bakteriologiska

centrallaboratoriet. Vidare anslöt jag mig till ett av utredningsmannen

framlagt alternativt förslag att för anordnande av ny djuravdelning skulle

uppföras en separat byggnad på gården bakom medicinska kliniken med en

nettoyta av cirka 90 in2.

Genom beslut den 25 mars 1960 godkände Kungl. Maj :t överenskommelse

mellan staten och Stockholms stad, varigenom staten åtog sig att iordning­

ställa och uppföra här avsedda laboratorielokaler och djur avdelning, var­

vid staden skulle bidraga med 40 procent av kostnaderna, dock högst 80 000

kronor. Samtidigt uppdrog Kungl. Maj :t åt byggnadsstyrelsen att för en be­

räknad kostnad av högst 200 000 kronor låta utföra sagda åtgärder.

Byggnadsstyrelsen har nu anmält, att ett utförande av ifrågavarande

byggnadsåtgärder i överensstämmelse med vad jag förordat i propositionen

nr 95/1959 icke kan rymmas inom den nyssberörda kostnadsramen av

200 000 kronor. Styrelsen har i denna situation föreslagit vissa nedskär­

ningar i programmet, varigenom kostnaden för laboratorielokalerna skulle

kunna hållas inom det tidigare beräknade beloppet, 100 000 kronor, medan

ICungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

53

kostnaden för ny djuravdelning beräknas till 130 000 kronor enligt ett bil­

ligare alternativ och till 160 000 kronor enligt ett dyrare.

Direktionen för karolinska sjukhuset har rest vissa invändningar mot

byggnadsstyrelsens förslag till nedskärningar i programmet. Vad gäller ny­

byggnaden för djuravdelningen framhåller direktionen att antalet rum för

förvaring av djur — i varje fall enligt det billigare alternativet — är otill­

räckligt och att djuroperationsutrymmen saknas. Vad gäller frågan om ut­

rymme för uppställning av större djur avser direktionen att framdeles i an­

nat sammanhang framlägga förslag om anordnande av för sådant ändamål

lämpliga lokaler. Direktionen föreslår i stället uppförande av ett av bygg­

nadsstyrelsen i tidigare sammanhang framlagt förslag till nybyggnad för

djuravdelningen, preliminärt kostnadsberäknat till 180 000 kronor. De av

byggnadsstyrelsen föreslagna nedskärningarna av åtgärderna för inredning

av laboratorielokaler anser direktionen dels medföra vissa nackdelar för per­

sonalen, dels komma att motvägas av ökade utrustningskostnader. Stock­

holms stads sjukvårdsstyrelse har anfört, att staden icke är beredd att del­

taga i uppkommande merkostnader för ifrågavarande projekt.

De invändningar direktionen gjort mot byggnadsstyrelsens förslag synes

mig värda beaktande. Ett genomförande av projektet i enlighet med direk­

tionens intentioner innebär emellertid en väsentlig kostnadsökning för sta­

ten. Härtill kommer att det av direktionen förordade alternativet till nytt

djurhus icke synes vara ur kostnadssynpunkt fullständigt utrett, varför

sannolikheten talar för en ytterligare kostnadsstegring. I sammanhanget

bör också beaktas direktionens avsikt att närmare utreda frågan om för­

varing av större djur. Det vore givetvis rationellt att åstadkomma gemen­

samma utrymmen för större och mindre djur. Slutligen må erinras om att

frågan om dispositionen av de utrymmen inom lasarettet, som inom en

nära framtid blir friställda i samband med nervklinikernas överflyttning till

karolinska sjukhuset, f. n. är föremål för överläggningar mellan staden och

staten. Det torde icke vara helt uteslutet, att vissa av dessa utrymmen skulle

kunna användas för ifrågavarande ändamål. Ehuru jag är medveten om de

betydande olägenheter ett ytterligare dröjsmål med en lösning av de här

behandlade lokalfrågorna innebär för lasarettet, anser jag mig i den så­

lunda uppkomna situationen böra förorda att, innan några byggnadsarbeten

påbörjas, de lokal- och avtalsmässiga förutsättningarna för anordnandet av

en djuravdelning närmare utredes i samband med angivna överläggningar

med Stockholms stad. I avvaktan härpå är jag icke beredd att förorda, att

de tidigare planerade byggnadsarbetena för bakteriologiska laboratoriet

och djurhuset nu fullföljes.

Direktionen har vidare framlagt förslag til! anskaffande av utrustning till

lasarettets kirurgiska klinik för en kostnad av 600 000 kronor, varav 400 000

kronor anses böra anvisas för nästa budgetår. Ifrågavarande utrustning lig­

ger utanför det ursprungliga upprustningsprogrammet för lasarettet, vilket

Kungl. Maj:ts proposition nr 19 år 1961

54

för kirurgiska klinikens del endast upptog utrustning för 64 000 kronor. De

snabba medicinska och tekniska framstegen på kirurgins område kräver

utan tvivel en betydande modernisering och komplettering av klinikens

apparatbestånd. Vad direktionen anfört härom är jag för min del i princip

beredd att instämma i. Det synes dock anmärkningsvärt att ifrågavarande

utrustningsbehov icke framförts tidigare.

Direktionen har anmält, att den avser att underkasta utrustningsförslaget

ytterligare granskning och att i samband med förslag till anslagsäskanden

för budgetåret 1962/63 inkomma med en slutlig kostnadsberäkning. Med

hänsyn härtill torde med den slutliga prövningen av förslaget få anstå till

dess en definitiv kostnadsberäkning föreligger. Då emellertid om- och till­

byggnadsarbetena vid kirurgiska kliniken beräknas vara avslutade under

hösten 1961, finner jag det ofrånkomligt, att viss utrustning anskaffas i

samband med att de nya lokalerna tages i bruk. Direktionen har angivit ine-

delsbehovet för nästa budgetår till 400 000 kronor. Jag förordar, att detta

belopp, vilket av direktionen bedömts under alla förhållanden vara erforder­

ligt, ställes till förfogande för utrustningsanskaffning under sagda budget­

år. Härvid förutsätter jag, att anskaffningen icke påbörjas förrän det slutliga

utrustningsprogrammet föreligger. Vidare utgår jag ifrån att direktionen

— i samråd med centrala sjukvårdsberedningen — vid upprättandet av

sagda program tillvaratager alla möjligheter till besparingar. Frågan om

eventuellt erforderlig ytterligare medelsanvisning för ändamålet bör upp­

tagas i direktionens anslagsäskanden för budgetåret 1962/63.

Jag vill slutligen i detta sammanhang erinra om att enligt gällande avtal

med Stockholms stad angående försäljning till staden av stiftelsen sera-

fimerlasarettets fastigheter sådan lös egendom, som användes för lasaret­

tets drift, icke omfattas av försäljningsavtalet, varför parterna har att träffa

särskild överenskommelse rörande sådan egendom vid stadens övertagande

av huvudmannaskapet över lasarettet.

De på staten fallande totalkostnaderna för de åtgärder jag i det före­

gående föreslagit skola komma till utförande under nästa budgetår uppgår

till (263 000 + 452 000 + 400 000) 1 115 000 kronor. För bestridande ' av

dessa kostnader torde få tagas i anspråk dels en å anslaget uppkommen

besparing om i runt tal 115 000 kronor, dels ock det belopp — cirka 100 000

kronor — som finns disponibelt under anslaget för iordningställande av

laboratorielokaler för det kliniskt-bakteriologiska centrallaboratoriet samt

för uppförande av nybyggnad för djuravdelning. På grund härav bör för

nästa budgetår anvisas (1 115 000 — 115 000 — 100 000) 900 000 kronor.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t måtte

föreslå riksdagen

att till Bidrag till vissa om- och tillbgggnadsarbeten vid

serafimerlasarettet m. m. för budgetåret 1961/62 under elfte

huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 900 000 kronor.

Kungl. Maj.ts proposition nr 79 år 1961

Kungl. Maj.ts proposition nr 79 år 1961

55

IX. Anslutning av viss elkabel till karolinska sjukhusets elnät

Anslag för detta ändamål är icke uppfört i gällande riksstat.

Inledning

Karolinska sjukhusets elkraftförsörjning sker f. n. genom generering

inom sjukhuset samt genom inköp av stödkraft från Solna elverk. Sjuk­

huset levererar i sin tur elkraft till karolinska mediko-kirurgiska institutet.

Genom denna egengenerering och elkraftleveransen till karolinska institutet

uppkommer för sjukhuset och institutet en icke oväsentlig besparing i för­

hållande till den kostnad, som skulle uppstå vid inköp av all erforderlig kraft

från Solna elverk.

I samband med uppförandet av Wallenbergsstiftelsens jubileumslaborato-

rium 1960 (Lab.60) vid karolinska institutet har under sommaren 1960

dragits en elkabel från Solna elverk till nämnda laboratorium och till

institutets cancerlaboratorium i och för dessas kraftförsörjning från el­

verket.

Förslag

Kommittén för karolinska sjukhusets fortsatta utbyggande hemställer i

skrivelse den 24 februari 1961 om anvisande för budgetåret 1961/62 av

200 000 kronor för inköp av nämnda kabel och för dess anslutande till karo­

linska sjukhusets elnät.

Motiv

Kommittén anför, att den elkabel, som under sommaren 1960 dragits från

Solna elverk till Lab. 60 och cancerlaboratoriet, bör inköpas av staten och

anslutas till karolinska sjukhusets elnät för undvikande av en till 40 000 å

50 000 kronor per år beräknad ökad kostnad för statsverket, beroende på att

elverket ej kan sälja kraft lika billigt, som den kan produceras för på

sjukhuset.

Kommittén upplyser, att den under hösten 1960 upptagit förhandlingar

med Solna elverk för att utröna möjligheten av ett inköp av ifrågavarande

elkabel för statens räkning i och för dess anslutning till sjukhusets elnät.

Därvid har elverket förklarat sig villigt att försälja kabeln till staten för

självkostnadspris, som uppgivits till omkring 100 000 kronor.

Kostnaden för anslutning av kabeln till sjukhusets elnät beräknar kom­

mittén till 60 000 kronor, vartill kommer 40 000 kronor för nya högspän-

ningsfack i sjukhusets mottagningsstation. Totalkostnaden skulle sålunda

enligt kommittén uppgå till omkring 200 000 kronor.

F. n. levereras elström till ifrågavarande laboratorier enligt ett avtal med

elverket, som löper på ett år räknat fr. o. in. den 1 december 1960.

56

Departementschefen

En anslutning av den nya elkabeln från Solna elverk till karolinska sjuk­

husets elnät på så sätt, att den förbindes med ifrågavarande laboratorier via

sjukhusets elcentral, skulle medföra fördelar i flera avseenden. Sålunda fyl-

les ett på grund av sjukhusets och karolinska institutets utbyggnad alltmer

aktualiserat behov av en ytterligare kabel mellan elverket och sjukhuset.

Vidare undvikes en till 20 000 å 25 000 kronor per år beräknad ökad kostnad

för statsverket för elförsörjningen av ifrågavarande laboratorier, då kost­

naden vid elleverans från elverket blir högre än vid leverans från sjukhu­

sets elcentral. Härjämte utnyttjas sjukhusets kraftproduktion bättre, vilket

innebär en till 20 000 å 25 000 kronor per år uppskattad förbättring av

driftekonomin vid sjukhuset.

Med hänsyn härtill förordar jag, att kommitténs förslag genomföres.

Kommitténs beräkning av kostnaderna, totalt 200 000 kronor, föranleder

icke någon erinran från min sida.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte

föreslå riksdagen

att till Anslutning av viss elkabel till karolinska sjukhusets

elnät under statens allmänna fastighetsfond, inrikesdeparte­

mentet, för budgetåret 1961/62 anvisa ett investeringsanslag

av 200 000 kronor.

Kungi. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

X. Lån till sällskapet Eugeniahemmet

För detta ändamål är i gällande riksstat uppfört ett investeringsanslag

av 100 000 kronor.

Förslag

Stgrelsen för sällskapet Eugeniahemmet hemställer i skrivelse den 21 ok­

tober 1960 om ett anslag av 125 000 kronor för att inreda en vårdavdelning

för hörselskadade cp-barn i förskoleåldern. Vidare har styrelsen i skrivelse

den 20 juli 1960 — med förslag till inrättande av nya tjänster m. m. vid

hemmet i dess helhet fr. o. m. den 1 juli 1961 — lagt fram förslag till per­

sonaluppsättning för ifrågavarande vårdavdelning.

Motiv

De hörselskadade barnen kräver en än mer avancerad vård än övriga

cerebralparetiska eller på annat sätt handikappade barn. På hemmets sjuk­

avdelning, där hörselskadade barn f. n. vistas, är vården helt inriktad på

normalhörande barn. De hörselskadade barnen går alltså miste om all den

terapi, sysselsättning och underhållning, som går ut på audiologiska stimuli

för hörande barn. De hörselskadade barnen är i största behov av en mindre

57

enhet med mer individuell omvårdnad i hemlik miljö, där såväl personalen

som vården är inriktad på barnens hörselskador. Det är också viktigt, att

barnen icke utsättes för den ständiga förändring, som äger rum på en sjuk­

avdelning med nyinkomna patienter, ny personal och ett virrvarr av stimuli,

som helt går förlorade för dem på grund av deras hörselskada.

Styrelsen föreslår, att de vid hemmet befintliga verkstadslokalerna in-

redes till en vårdavdelning med tio platser jämte dagrum och lekskola, be-

handlingsrum m. m. Ombyggnadsarbetena kostnadsberäknas till 125 000

kronor, varav för byggnadsarbeten 58 000, måleriarbeten 17 000, värme-

och sanitetsarbeten 20 000 och elektriska arbeten 10 000 kronor.

För den föreslagna vårdavdelningen erfordras enligt styrelsens mening

följande personal:

1 förskollärare Ae 8

1 vårdarinna Af 4—Ae 6

6 barnsköterskor Ae 3/4 (dagtjänstgöring)

IV2 vårdbiträde Ae 2/3 (nattjänstgöring)

Yttranden

Medicinalstyrelsen vitsordar behovet av en särskild avdelning för hörsel­

skadade cp-barn i förskoleåldern. 1958 års cp-utredning har ävenledes räk­

nat med att dylika patienter skall behandlas och undervisas vid Eugenia-

hemmet. Styrelsen finner det ur bl. a. behandlingssynpunkt lämpligt, att

denna avdelning får arbeta ostörd från övriga avdelningar, och har för sin

del ej något att erinra mot planeringen av den föreslagna avdelningen.

Mot föreslagen personal har styrelsen ingen annan erinran än att tjänsten

som förskollärare bör placeras i Ae 9 i likhet med motsvarande tjänster vid

de av cp-utredningen föreslagna regioninternaten och med hänsyn till det

speciella klientel befattningshavaren har att undervisa. Avdelningens per­

sonaltäthet är rimligt avvägd med tanke på att barnens komplicerade handi­

kapp kräver att varje elev erhåller individuell behandling och miljön på

avdelningen kommer att helt präglas av de hörselskadades uppfattnings­

förmåga och sätt att uttrycka sig.

Med utgångspunkt från 1961 års lönenivå kommer avlöningskostnaderna

vid avdelningen att uppgå till ca 112 000 kronor.

Socialstyrelsen är helt av samma uppfattning som styrelsen för sällskapet

Eugeniahemmet och medicinalstyrelsen om vikten av att en särskild avdel­

ning konnner till stånd för de hörselskadade barnen. Mot ombyggnadsplanen

har styrelsen intet att erinra under förutsättning att inom ramen för an­

givna kostnader föreslaget dagrum kan förses med fast inredning, som ger

barnen möjlighet till sysselsättning med sand, lera och vatten, samt ända­

målsenliga materialförråd.

Vad den föreslagna personalen beträffar framhåller styrelsen, att det i

första hand ankommer på förskolläraren att skapa den hemlika miljö och

Kungl. Maj.ts proposition nr 79 år 1961

58

hysa den psykologiskt pedagogiska individuella omsorgen om barnen. För­

skolläraren bör dessutom så långt möjligt instruera och handleda den mer

vårdmässigt inriktade personalen i arbetet bland barnen, en uppgift som

dock icke kan begränsas till bestämd tid på dagen. Det torde icke vara möj­

ligt för endast en förskolepedagog att genomföra detta program, som är av

grundläggande betydelse för barnens mentala hälsa och utgör förutsättning

för en effektiv terapi. Styrelsen förordar därför att en av de sex föreslagna

barnskötersketjänsterna utbytes mot en förskollärartjänst.

Enligt byggnadsstyrelsen synes intet vara att erinra mot den föreslagna

ombyggnaden av bottenplanet i verkstadsbyggnaden till avdelning för hör­

selskadade cp-barn eller mot den beräknade kostnaden härför.

Kungl. Maj.ts proposition nr 79 år 1961

Departementschefen

Eugeniahemmet har tidigare bedrivit bandage- och protestillverkning i

egen regi. Sedan verksamheten fr. o. m. den 1 februari 1958 överförts till

Norrbackainstitutet, står den för ändamålet uppförda verkstadsbyggnaden

oanvänd. Byggnaden, som uppfördes under mitten av 1930-talet och i bot­

tenplanet omfattar cirka 375 m2, är i gott skick.

Vid Eugeniahemmet föreligger ett starkt behov av differentieringsmöj-

ligheter av hemmets klientel. Det är med hänsyn härtill angeläget att fullt

ut taga i anspråk vid hemmet befintliga lokala resurser. Mot nu förelig­

gande förslag, som innebär att den outnyttjade verkstadsbyggnaden för en

begränsad kostnad omändras till en vårdavdelning om tio platser, har jag

därför intet att erinra. Avdelningen torde i enlighet med hemmets av medi­

cinalstyrelsen och socialstyrelsen tillstyrkta förslag närmast böra avses för

hörselskadade cp-barn.

Mot de till 125 000 kronor beräknade ombyggnadskostnaderna har jag

ingen erinran. Medlen bör anvisas som ett ränte- och amorteringsfritt lån

under fonden för låneunderstöd.

Vårdklientelets komplicerade handikapp kräver en jämförelsevis stor per­

sonaltäthet vid den nya avdelningen. Jag tillstyrker därför, att avdelningen

tillföres av hemmets styrelse föreslagna tio tjänster, varav en halvtidstjänst.

I anslutning till vad medicinalstyrelsen anfört förordar jag dock, att tjäns­

ten som förskollärare placeras i Ae 9. Med hänsyn till vad socialstyrelsen

påpekat torde en barnskötersketjänst vid behov få utbytas mot ytterligare

en förskollärartjänst. Vidare bör i stället för vårdarinnan i Af 4—Ae 6 in­

rättas en tjänst som vårdare i Ae 8.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t måtte

föreslå riksdagen

att till Lån till sällskapet Eugeniahemmet under fonden

för låneunderstöd, inrikesdepartementet, för budgetåret

1961/62 anvisa ett investeringsanslag av 125 000 kronor.

59

Med bifall till vad föredragande departements­

chefen sålunda under I—X, med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt, förordnar

Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall av­

låtas proposition av den lydelse bilaga till detta

protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Lars Erik Andersson

Kungl. Maj:ts proposition nr 79 år 1961

60

Kungl. Maj.ts proposition nr 79 år 1961

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid.

l. Vissa byggnadsåtgärder för strålskyddsverksamhet m. m.................................. 2

Inledning ............................................. 3

Förslag ,............ ....•................................................... .............................................. 4

Motiv ............................................................ 4

Departementschefen .................................................................................................. 5

II. Karolinska sjukhuset: Utrustning ....................................................................... 6

Förslag ........................................................................................................................ 7

Motiv .......................... i............................................................................................... 7

Departementschefen .................................................................................................. 9

III. Avtal angående utbyggnad av Akademiska sjukhuset i Uppsala m. m..........

11

Inledning .................................................................................................................... 11

Byggnadskommitténs förslag .................................................................................. 12

Yttranden .................................................................................................................... 17

Departementschefen .................................................................................................. 18

IV. Utbyggande av Akademiska sjukhuset i Uppsala ............................................. 21

Förslag ........................................................................................................................ 21

Motiv ............................................................................................................................ 21

Yttranden .................................................................................................................... 26

Departementschefen .................................................................................................. 27

V. Utrustning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala................................................ 29

Förslag ........................................................................................................................... 29

Motiv ............................................................................................................................ 30

Yttrande ........................................................................................................................ 31

Departementschefen .................................................................................................. 31

VI. Bidrag till vissa byggnadsarbeten vid Malmöhus läns sjukvårdsinrätt­

ningar i Lund m. m........................................................................................................... 33

Förslag ........................................................................................................................ 33

Motiv ............................................................................................................................ 33

Yttranden .................................................................................................................... 35

Departementschefen .................................................................................................. 37

VII. Avtal om medicinsk undervisning vid den socialmedicinska avdelningen

vid Malmö allmänna sjukhus ....................................................................................... 41

Inledning .................................................................................................................... 41

Förhandlingskommissionens förslag ...................................................................... 41

Departementschefen .................................................................................................. 43

VIII. Bidrag till vissa om- och tillbyggnadsarbeten vid serafimerlasarettet

m. m.................................................................................................................................... 45

Inledning .................................................................................................................... 45

Förslag ........................................................................................................................ 46

Motiv ............................................................................................................................ 46

Yttranden .................................................................................................................... 49

Departementschefen .................................................................................................. 51

IX. Anslutning av viss elkabel till karolinska sjukhusets elnät........................... 55

Inledning .................................................................................................................... 55

Förslag ........................................................................................................................ 55

Motiv ............................................................................................................................ 55

Departementschefen ................................................................................................ 56

X. Lån till sällskapet Eugeniahemmet....................................................................... 56

Förslag ........................................................................................................................ 56

Motiv ............................................................................................................................ 56

Yttranden .................................................................................................................... 57

Departementschefen ................................................................................................... 58

IDUNS TRYCKERI. ESSELTE. STHLM SI