Prop. 1962:102

('angående godkännande av beslut inom Internationella valutafonden rörande generella lånearrangemang, m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1962

I

Nr 102

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående godkännande

av beslut inom Internationella valutafonden rörande generella lånearrangemang, m. m.; given Stockholms slott den 2 mars 1962.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen dels att antaga härvid fogade förslag till lag om ändring i lagen den 30 juni 1934 (nr 437) för Sveriges riksbank och dels att bifalla de förslag i övrigt, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

Mellan ett antal till den Internationella valutafonden anslutna länder, där­ ibland Sverige, har överenskommelse träffats rörande en förstärkning av fondens tillgångar genom generella lånearrangemang. Krediterna är avsed­ da att utnyttjas endast vid allvarliga rubbningar i det internationella betal­ ningssystemet. Sverige avses deltaga med 100 av sammanlagt 6 000 milj. dol­ lar. Riksdagens godkännande begäres av överenskommelsen. Samtidigt före­ slås härav betingade ändringar i riksbankslagen samt ytterligare vissa smär­ re ändringar i nämnda lag. Vidare underställes riksdagen för godkännande tilläggsprotokollen nr 3 och 4 till det europeiska monetära avtalet, EMA. 1

1 Dihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 102

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1962

Förslag

till

lag om ändring i lagen den 30 juni 1934 (nr 437) för Sveriges riksbank

Härigenom förordnas, att 10, 15, 29 och 35 §§ lagen den 30 juni 1934 för Sveriges riksbank1 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Gällande lydelse)

10

§.

Riksbankens utelöpande sedlar sko­ la till den del de överstiga bankens metalliska kassa motsvaras av föl­ jande tillgångar sammanräknade:

a) lätt säljbara------------ dylik räk­ ning;

f) medel, utlånade på bestämd tid av högst tre månader eller med högst samma uppsägningstid mot säkerhet av sådana statspapper och obligatio­ ner, som omförmälas under a) och b), samt, intill ett belopp av etthund­ ra miljoner kronor, mot annan säker­ het.

15 §.

Riksbanken må upptaga utländsk kredit ävensom bevilja utländsk cen­ tralbank kredit.

Därjämte må------------ utan räntegottgörelse.

29 §.

Fullmäktiges ordförande åtnjuter av riksbankens medel arvode till be­ lopp, motsvarande vad envar av de övriga fullmäktige i denna sin egen­ skap äger uppbära enligt beslut av riksdagen, samt därutöver ettusen­ femhundra kronor för år räknat.

35 §.

Följande ärenden i riksbanken sko­ la hållas hemliga: kreditärenden och

1 Senaste lydelse av 29 § se 1949: 297.

(Föreslagen lydelse)

10

§.

Riksbankens utelöpande sedlar sko­ la till den del de överstiga bankens metalliska kassa motsvaras av föl­ jande tillgångar sammanräknade:

a) lätt säljbara------------ dylik räk­ ning;

f) medel, utlånade på bestämd tid av högst tre månader eller med högst samma uppsägningstid mot säkerhet av sådana statspapper och obligatio­ ner, som omförmälas under a) och b), samt, intill ett belopp av etthund­ ra miljoner kronor, mot annan säker­ het;

g) medel, utlånade till Internatio­ nella valutafonden.

15 §.

Riksbanken må upptaga utländsk kredit ävensom bevilja utländsk cen­ tralbank och Internationella valuta­ fonden kredit.

Därjämte må------------ utan räntegottgörelse.

29 §.

Fullmäktiges ordförande åtnjuter av riksbankens medel arvode till be­ lopp, motsvarande vad envar av de övriga fullmäktige i denna sin egen­ skap äger uppbära enligt beslut av riksdagen, samt därutöver tvåtusen kronor för år räknat.

35 §.

Följande ärenden i riksbanken sko­ la hållas hemliga: kreditärenden och

3

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1962

(Gällande lydelse)

sådana ärenden, som omförmälas i 14, 15 och 16 §§, ävensom andra ärenden, som röra kunders förhål­ landen till riksbanken; ärenden av penningpolitisk natur, beträffande vilka fullmäktige finna, att deras of­ fentliggörande kunde medföra skada för riksbanken; frågor om tillverk­ ning och kontroll av banksedlar samt om vården av riksbankens behåll­ ningar.

Överläggningar och — — — för riksbanken.

(Föreslagen lydelse)

sådana ärenden, som omförmälas i 14, 15 och 16 §§, ävensom andra ärenden, som röra kunders förhål­ landen till riksbanken eller annan kreditinrättning; ärenden av pen­ ningpolitisk natur beträffande vilka fullmäktige finna, att deras offentlig­ görande kunde medföra skada för riksbanken; frågor om tillverkning och kontroll av banksedlar samt om vården av riksbankens behållningar.

Överläggningar och — — — för riksbanken.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1962

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 2 mars 1962.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindström, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Johansson, ap Geijerstam, Hermansson.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anför efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter följande.

Sverige är sedan hösten 1951 medlem av Internationella valutafonden (prop. 1950: 89, rskr 421) och tillsköt vid sin anslutning den för vårt land fastställda kvoten i fondens resurser, 100 milj. dollar. År 1959 ägde en all­ män förstärkning av fondens resurser rum, vilket för Sveriges del innebar en höjning av kvoten till 150 milj. dollar (prop. 1959: 126, rskr 275). Av sistnämnda belopp har Sverige i guld inbetalat 25 procent eller motvärdet till 37,5 milj. dollar, medan resterande del, 112,5 milj. dollar, gottskrivits fonden i svenska kronor. Valutafondens resurser uppgår efter höjningen till ca 15 miljarder dollar. Sveriges kvot utgör således ca 1 procent av det totala beloppet.

Fullmäktige i riksbanken har i en den 25 januari 1962 dagtecknad skrivel­ se anmält frågan om en förstärkning av fondens resurser genom generella lånearrangemang. Av skrivelsen framgår i huvudsak följande.

En av fondens viktigaste uppgifter är att ställa finansiella resurser till medlemsländernas förfogande vid uppkommande betalningsbalanssvårighe­ ter. De deltagande ländernas möjlighet att använda fondens resurser — göra s. k. dragningar på fonden — bestämmes av storleken på deras kvoter. Mot tillhandahållande av egen valuta får ett medlemsland disponera annat med­ lemslands valuta med skyldighet att återköpa sin valuta inom en viss tid­ rymd, i allmänhet 3—5 år. Härigenom beräknas en eventuellt nödvändig om­ läggning av landets ekonomiska politik få tid att verka.

Eftersom flertalet länder är medlemmar i fonden, är systemet i stor ut­ sträckning självbalanserande, därigenom att valutautflöde från ett med­ lemsland normalt motsvaras av valutainflöde i annat medlemsland. I prak­ tiken har endast ett mycket begränsat antal av de tillskjutna valutorna efter­ frågats för dragningar. Under många år var US-dollar i stort sett den enda valuta som kom till användning. Till den 30 april 1958 hade sålunda nära 2,8 miljarder dollar disponerats för dragningar mot endast motvärdet till ca 200 milj. dollar i andra valutor.

5

Vid den kvothöjning som ägde rum år 1959 gjordes inom fonden vissa bedömningar av de framtida behoven av resurser. Det ansågs då, att en ök­ ning av kvoterna med 50 procent skulle vara tillräcklig. Utvecklingen på valutaområdet sedan ett antal länder i december 1958 införde yttre konver- tibilitet har emellertid tytt på att fondens resurser inte alltid framstår som fullt tillräckliga. Skälen för en sådan bedömning är främst, att konvertibili- tetens genomförande möjliggjort stora kapitalrörelser av kortsiktig natur, vilka föranleds av sådana faktorer som skiljaktigheter i räntenivåerna mellan medlemsländerna, bedömningar av troliga ändringar i noteringarna för aktier och obligationer i olika länder och även förväntningar om änd­ ringar i tillämpade växelkurser. Framför allt har dessa kapitalströmmar be­ rört de större industriländerna. Vad som härvid varit särskilt framträdande är, att fondens resurser ej skulle varit tillräckliga, därest Förenta staterna önskat företaga en mera betydande dragning inom ramen för sin kvot. För att fonden i varje läge med säkerhet skall kunna motverka de starka fluk­ tuationer i medlemsländernas betalningsbalanser som dessa kapitalrörelser kan förorsaka har det inom fondens ledning bedömts nödvändigt att ytter­ ligare medel ställs till fondens förfogande. Det har därvid understrukits, att redan existensen av tillräckliga resurser hos fonden kan förhindra upp­ komsten av vissa mindre önskvärda kapitalrörelser.

Med hänsyn till att användningen av fondens resurser för underskott som sammanhänger med kapitalrörelser varit formellt inskränkt genom en av fondens direktion år 1946 på amerikanskt initiativ gjord restriktiv tolkning av fondstadgan, har det vidare varit erforderligt att åstadkomma ett klar­ läggande i vilken mån fondens resurser skulle kunna användas för sådana ändamål. Denna fråga kunde i princip lösas redan under juli månad sistlid­ na år, då fondens direktion enades om ett tolkningsuttalande, vilket innebar att något absolut hinder för sådana dragningar ej förelåge. Undantag skulle dock givetvis gälla för sådana transaktioner vilka uttryckligen vore förbjud­ na enligt fondstadgan, såsom vissa dragningar till täckning av ett ihållande kapitalutflöde.

I vad avser ökning av fondens resurser blev olika härmed sammanhäng­ ande spörsmål upptagna till förberedande diskussioner inom fondens direk­ tion under förra delen av 1961. I anslutning härtill framlade fondens verk­ ställande direktör, dr Per Jacobsson, vid fondens årsmöte i september 1961 ett förslag om en allmän förstärkning av fonden genom upplåning från större industriländer inom ramen för allmänna kreditavtal, avsedda att in­ gås på grundval av redan existerande bestämmelser i fondstadgan. Härmed avsågs stadgans artikel VII, som bl. a. förutser att fonden vid behov kan föreslå en medlem att utlåna sin valuta till fonden. Förslaget innebar, att tilläggsresurserna skulle kunna så utnyttjas av fonden att medel vid behov kunde relativt automatiskt kanaliseras från överskotts- till underskottslän­ der. Det föranledde emellertid starka invändningar från vissa kontinental­ europeiska länders sida. Kritiken utgick i stort sett från överväganden, som såg behov av en förstärkning av fondens resurser mindre på grund av någon

Kungl. Maj.ts proposition nr 102 år 1962

6

föreliggande allmän brist på internationell likviditet än med hänsyn till ris­ ker för det internationella betalningssystemet, vilka följde av bl. a. de nya förutsättningarna för internationella kapitalrörelser och vissa nyckelvalu­ tors utsatta ställning. De förhandlingar som följt sedan årsmötet har inte medfört enighet om en allmän förstärkning av fondens resurser utan har i stället resulterat i ett beslut om skapande av tilläggsresurser för att före­ komma eller motverka en försvagning av det internationella betalningssyste­ met, varmed förstås att dessa resurser är avsedda att utnyttjas endast vid allvarliga betalningsbalansrubbningar berörande de för världshandeln vik­ tigaste valutorna. Förhandlingsresultatet innebär därutöver, att varje ut­ nyttjande från fondens sida av ifrågavarande tilläggsresurser skall förut­ sätta ett särskilt samråd bland de länder som deltar i de generella kreditav­ talen i syfte att i denna begränsade krets bedöma om betalningsbalansläget i det land som önskar utnyttja tilläggsresurserna är så allvarligt, att det mo­ tiverar en användning av dessa resurser. Det minimibelopp som vid förhand­ lingarna fastställts för deltagande i de generella kreditavtalen utgör motvär- det till 100 milj. dollar. Denna begränsning blev en följd av att utnyttjandet av kreditavtalen skulle förutsätta nyssnämnda samråd, vilket ansågs böra hållas inom en mindre krets av länder.

Den träffade överenskommelsen omfattar dels ett inom fonddirektionen fattat beslut med regler för de generella kreditavtalen och dels en mellan representanter för de deltagande länderna verkställd skriftväxling, vilken innehåller procedurregler för röstning m. in. vid de särskilda samråd som skall äga rum mellan medlemsländerna när ett utnyttjande av de särskilda resurserna blir aktuellt. Texten på engelska till direktionsbeslutet och skrift­ växlingen torde jämte översättning till svenska såsom bilagor A och B få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende. Av den av fullmäktige i riks­ banken lämnade sammanfattningen av överenskommelsens innehåll framgår följande.

Enligt direktionsbeslutet kan part under kreditavtal vara antingen med­ lemsland eller statlig institution inom medlemsland. Härigenom kan således centralbank vara part. Biträdande av beslutet förutsätter ratificering genom deponering av ratifikationsinstrument hos fonden. Uppgörelsen skall träda

i

kraft sedan den ratificerats av minst sju deltagande länder med åtaganden motsvarande 5 1/2 miljarder dollar, och den skall gälla under en tid av fyra år men kunna förlängas. Varje ändring i beslutet skall förutsätta samtycke av samtliga deltagande länder.

Upplåning från fondens sida inom ramen för kreditavtal skall förutsätta, att fondens verkställande direktör finner behov av tilläggsresurser förelig­ ga. I sådant fall skall han samråda med direktionsledamöter i fonden samt med deltagande länder, vilka fattar sitt beslut inom ramen för de procedur- regler som intagits i den särskilda skriftväxlingen. Enligt denna skall, därest enighet ej kan uppnås, beslut fattas genom röstning. Härvid äger ett land som avses utnyttja upplånade medel ej rätt att deltaga. Utnyttjande av re­ surserna förutsätter dels en numerär majoritet av 2/3 av röstande länder,

Kungl. Maj. ts proposition nr 102 år 1962

7

dels ock 3/5 majoritet av deltagande röster vägda på grundval av de finan­ siella åtagandena under kreditavtalen. Ianspråktagande av kreditavtal skall ske med beaktande av deltagande länders betalningsbalansläge och fondens behållning av olika valutor.

Vid utnyttjande av tilläggsresurserna skall fonden i huvudsak tillämpa samma praxis som vid användning av övriga medel. Återköp fondens tenn för återbetalning — skall sålunda ske, så snart ifrågavarande låntagande lands betalningssvårigheter upphört och i varje fall senast inom 3 5 år. Vid sådant återköp skall fonden verkställa motsvarande återbetalning till varje långivare under kreditavtal; denna bestämmelse torde åtminstone för smäne långivare vara mera betryggande än fondens vanliga återköpsregler. En ny­ het är vidare, att fonden skall ha formell rätt att aktualisera frågan om åter­ köp i förtid av dispositioner under kreditavtal, om fonden anser låntagarens betalningsläge medge detta. Härutöver skall land som ställt medel till fon­ dens förfogande under kreditavtal kunna påräkna återbetalning, om behov härav uppkommer på grund av försämrat betalningsbalansläge. Fordringar på fonden under kreditavtal skall löpa med en årlig räntesats, som tills vi­ dare utgör 11/2 procent. Därutöver skall fonden betala en engångsersättning av 1/2 procent på varje ianspråktaget belopp under kreditavtal. Värdet av varje betalning under kreditavtal skall uttryckas i guld eller i dollar av den vikt och finhet som gällde den 1 juli 1944, och återbetalning skall ske till samma värde. Deltagande länder skall därför i princip icke asamkas nagon kursförlust på belopp som ställs till fondens förfogande. På begäran av part till kreditavtal skall fonden utställa skuldförbindelse på ianspråktaget be­ lopp, vilken skall utformas på sätt som överenskommes mellan parten och fonden.

Det totala beloppet för kreditavtalen utgör 6 000 milj. dollar, varav Fören­ ta staterna deltager med 2 000, Storbritannien med 1 000 samt länderna inom den europeiska ekonomiska gemenskapen med 2 450 totalt. Övriga deltagan­ de länder är Canada med 200, Japan med 250 samt Sverige, som avses del­ taga med 100 milj. dollar. Undersökningar har inletts rörande möjligheten för Schweiz, som icke är medlem av fonden, att i särskild ordning förbinda sig till viss kreditgivning.

Vid sin prövning av överenskommelsens antagbarhet för svensk del har fullmäktige i riksbanken uppehållit sig vid några av de viktigare frågorna. Enligt fullmäktiges bedömning är en huvudförutsättning för svenskt del­ tagande, att vid behov återbetalning av till fonden utlånade medel under kre­ ditavtalen kan påräknas under sådana villkor, all ifrågavarande medel där­ igenom får en så likvid ställning, att det kan anses berättigat inräkna dem i Sveriges valutareserv. Det träffade arrangemanget har härvidlag enligt full­ mäktige fått en sådan utformning att alla rimliga krav kan anses tillgodo­ sedda. Återbetalning av utlånade medel skall sålunda kunna ske, därest lån- givande lands betalningsbalansläge så kräver. Enligt arrangemanget skall därvid återbetalning ske antingen i annat medlemslands valuta, som är de facto konvertibel, eller i guld efter fondens val. Om fondens behållning av de

Kungl. Maj.ts proposition nr 102

dr

1962

8

valutor i vilka återbetalning skall ske ej är tillräcklig, skall andra deltagare i arrangemanget anmodas, och förväntas, tillskjuta erforderliga belopp. I sista hand skall återbetalning ske i det lands valuta, för vars dragning me­ del ställts till förfogande. För den händelse fonden skulle upphöra eller tem­ porärt inställa sin verksamhet eller om Sverige skulle utträda ur fonden, blir andra återbetalningsbestämmelser tillämpliga, men fullmäktige anser dessa risker vara så föga närliggande att de kan bortses från i detta sammanhang.

En annan betydelsefull fråga gäller enligt riksbanksfullmäktige förränt- ningen av utlånade medel, främst därför att en skälig ränta i kombination med full säkerhet för utlånade belopp skulle underlätta fördelningen mellan långivande länder av det belopp som i ett givet läge behöver anskaffas. De för återbetalning gällande reglerna anser fullmäktige vara sådana att säker­ hetskravet tillgodosetts. I vad avser förräntningen hade fullmäktige däremot funnit det önskvärt, om en högre räntesats kunnat erhållas än den som fast­ ställts vid förhandlingarna, nämligen tills vidare 1 1/2 procent förutom den särskilda engångsersättningen med 1/2 procent på varje disposition under kreditavtal. Resultatet utgör emellertid en kompromiss mellan olika syn­ punkter, där en betydelsefull roll fått tillmätas fondens finansiella möjlig­ heter, vilka begränsas av att användande av fondens resurser sker till enhet­ liga avgifter, som är mycket förmånliga för de medlemsländer vilka utnytt­ jar fondens resurser.

Övriga bestämmelser i den träffade överenskommelsen synes fullmäktige godtagbara.

Fullmäktige anför vidare, att det torde vara av betydande intresse för Sve­ riges del, att fonden sättes i stånd att även i det förändrade läge som upp­ kommit efter konvertibilitetens införande kunna effektivt ingripa till stöd för medlemsländerna. Från denna utgångspunkt har det framstått såsom i princip önskvärt, att Sverige medverkar till att formella kreditavtal kom­ mer till stånd, särskilt som därigenom svenska synpunkter i någon mån kan gora sig gällande vid tillämpningen av kreditavtalen. Fullmäktige föror­ dar alltså, att Sverige biträder det träffade beslutet om generella kreditav­ tal, och att riksbanken därvid inträder som part i förutsett kreditavtal med fonden med ett belopp av 517 320 000 kr., motsvarande 100 milj. dollar. Full­ mäktige förutsätter härvid, att den garanti för eventuella förluster på grund av ett medlemskap i fonden som lämnades i samband med Sveriges inträde i organisationen skall — därest fullmäktige finner det erforderligt — kunna ianspråktagas även för eventuella förluster på grund av deltagande i kredit­ avtal.

För att riksbanken i enlighet med vad sålunda förutsatts skall kunna in­ träda som part i det avsedda kreditavtalet erfordras emellertid ändring i riksbankslagen. I denna lag stadgas uttryckligen i 2 § tredje stycket, att riks­ banken ej må »deltaga i eller driva annan rörelse än den, som enligt denna lag är riksbanken uttryckligen medgiven». Regleringen av riksbankens ut­ ländska kreditförhållanden lämnas sedan i lagens 15 §, där det stadgas att riksbanken »må upptaga utländsk kredit ävensom bevilja utländsk central­ bank kredit», varjämte det medges riksbanken att »hos utländsk bankinrätt­

Kungi. Maj:ts proposition nr 102 år 1962

ning insätta penningar samt av sådan bankinrättning såsom insättning mot­

taga penningar med eller utan räntegottgörelse». De citerade stadgandena i

riksbankslagen gör det för närvarande omöjligt för riksbanken att lämna

en kredit av nu förutsatt slag till valutafonden. Det synes emellertid full­

mäktige naturligt, att den nuvarande möjligheten att lämna kredit till ut­

ländsk centralbank utvidgas att gälla även krediter till valutafonden.

Om riksbankslagen öppnar möjlighet för riksbankskrediter till valutafon­

den, uppstår frågan, huruvida den tillgång som en dylik utlåning skulle re­

presentera bör ingå i den s. k. supplementära sedeltäckningen. De tillgång­

ar som ingår häri angives i 10 § riksbankslagen, där det stadgas att riksban­

kens utelöpande sedlar skall till den del de överstiger bankens metalliska

kassa motsvaras av vissa i lagrummet uppräknade grupper av tillgångar. Av-

gränsningen av de tillgångar som medtages i detta stadgande kan sägas vara

gjord från den urvalsprincipen, att till den supplementära sedeltäckningen

skall föras de tillgångar som har en viss högre grad av likviditet. Nu avsed-

de krediter till valutafonden skulle enligt fullmäktige väl ej få den formella

högre likviditetsgrad som övriga tillgångar i 10 § riksbankslagen. Med hän­

syn till de särskilda möjligheterna som det avsedda kreditarrangemanget

skulle erbjuda, att då ett kreditgivande lands betalningsläge så kräver ak­

tualisera återbetalning av till valutafonden utlånade medel, finner fullmäk­

tige dock att sålunda utlånade medel kan jämställas med övriga i valutare­

serven ingående tillgångar. På grund härav föreslås, att krediter till valu­

tafonden medtages bland de tillgångar som enligt 10 § riksbankslagen ingår

i den supplementära sedeltäckningen.

I detta sammanhang torde även få anmälas vissa ändringar i det europe­

iska monetära avtalet, EM A. Ändringarna finnes redovisade i tilläggsproto­

koll nr 3 och 4 till avtalet. Texten till dessa på engelska språket jämte över­

sättning till svenska torde såsom bilagor C och D få fogas till statsrådsproto­

kollet i detta ärende. En redogörelse för det europeiska monetära avtalets

syften och innehåll har lämnats i prop. 1955: 213.

Den väsentligaste ändringen som nu vidtages beträffande EMA-avtalet

återfinnes i tilläggsprotokollet nr 3 och innebär, att genom en ny artikel 7

bis möjlighet skapas för europeiska fonden att ta upp särskilda krediter från

medlemsländerna. Liknande möjligheter existerade inom EMA:s företrädare,

den europeiska betalningsunionen, EPU, och utnyttjades vid den omfattan­

de finansiella stödaktionen för Frankrike år 1958. Även Internationella va­

lutafonden har, såsom framgått av det föregående, denna möjlighet. Det

har ansetts, alt den europeiska fonden borde ges förutsättningar att mö­

ta finansiella anspråk av sådan storleksordning att dess ordinarie re­

surser ter sig otillräckliga. Något aktuellt behov föreligger dock inte, efter­

som av fondens kapital å drygt 600 milj. dollar för närvarande endast ca

50 milj. dollar är disponerade för kortfristig utlåning. Genom den nya arti­

keln avses endast att i beredskapssyfte ge fonden eu formell möjlighet att

uppta lån, och några nya förpliktelser ålägges därför inte medlemsländerna

så länge bemyndigandet inte utnyttjas. Skulle emellertid fonden övergå till

Kungl. Maj.ts proposition nr 102 år 1962

9

10

att finansiera sin utlåning med upplåning, kan fråga uppstå om lämnande av garantier från övriga medlemsländer. Denna fråga har lämnats öppen i förevarande sammanhang och får bli föremål för ställningstagande först om en sådan situation skulle bli aktuell. Övriga i tilläggsprotokoll nr 3 redo­ visade ändringar är av teknisk natur. Genom tilläggsprotokoll nr 4 har vid­ tagits de justeringar av redaktionell art som betingas av att Organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete, OEEC, övergått att bli Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD.

Departementschefen.

Den Internationella valutafondens ändamål är att främja ett effektivt fun­ gerande betalningssystem mellan länderna och därigenom förhindra, att upp­ kommande betalningsbalanssvårigheter mötes med åtgärder som kan hindra världshandelns utveckling. När jämviktsstörningar inträder i ett lands be- talningssituation, kan fonden lämna stödjande valutakrediter under den övergångstid som erfordras för att underskotten i betalningarna skall av­ hjälpas med mera långsiktigt verkande medel. Fonden förfogar för detta ändamål över avsevärda resurser, f. n. ca 15 miljarder dollar, som tillskju­ tits av de 75 medlemsländerna. Av detta belopp representerar fondens guld­ behållning närmare 3 miljarder dollar, om häri inräknas ett belopp på om­ kring 800 milj. dollar som gjorts räntebärande genom kortfristig investering i Förenta staterna, medan innehavet av de viktigare industriländernas va­ lutor i runt tal utgör motvärdet till 6,5 miljarder dollar. Den svenska ande­ len, 150 milj. dollar, har till 25 procent inbetalats i guld, och resterande del, 112,5 milj. dollar, har gottskrivits fonden i svenska kronor. Av sistnämnda belopp har för dragningar från andra länders sida disponerats motvärdet till 25 milj. dollar, varför fondens behållning av svenska kronor vid årsskif­ tet 1961/62 uppgår till ca 58 procent av den svenska kvoten.

Under de år som förflutit efter genomförandet av en mera allmän yttre konvertibilitet vid slutet av år 1958 har de internationella betalningsförbin­ delserna framför allt karakteriserats av de mycket betydande kapitalrörel­ ser av kortsiktig natur som ägt rum mellan de större industriländerna. Des­ sa kapitalströmningar har orsakats av sådana faktorer som skiljaktigheter i räntenivåerna mellan länderna, förväntningar om kursändringar för ut­ ländska värdepapper och även spekulationer om ändrade växelkurser. Den uppfattningen har alltmera framträtt, att fondens resurser vid en omfattan­ de spekulation mot någon av världens reservvalutor kunde komma att visa sig otillräckliga för de stödåtgärder som i ett dylikt fall bleve önskvärda. Olika planer har därför på senare tid diskuterats i avsikt att stärka den In­ ternationella valutafonden och att genom mer eller mindre långtgående re­ former effektivisera det internationella betalningssystemet. Vid de förhand­ lingar mellan ett antal industriländer som nyligen slutförts, och i vilka Sve­ rige tagit del, har enighet kunnat uppnås om ett arrangemang med ett för­ hållandevis begränsat syfte. Den träffade överenskommelsen, som ingåtts i form av ett direktionsbeslut inom fonden och därutöver en skriftväxling

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1962

11

mellan de berörda parlerna, innehåller åtaganden från deltagarna att på vissa villkor och upp till specificerade belopp lämna valulakrediter till fon­ den. Enligt stadgan är fonden redan nu berättigad att uppta lån och kan föreslå en medlem att utlåna sin valuta till fonden. Någon ändring i fondens stadga är således inte erforderlig, men överenskommelsen kan för de en­ skilda länderna erfordra ändringar i den interna lagstiftningen.

Det sammanlagda beloppet för kreditavtalen utgör 6 000 milj. dollar, var­ av Förenta staterna beräknas bidraga med 2 000, Storbritannien med 1 000 och den gemensamma marknadens länder med tillsammans 2 450 milj. dol­ lar. Vidare avses Canada deltaga med 200, Japan med 250 samt Sverige med 100 milj. dollar. De sålunda skapade tilläggsresurserna är avsedda att mobi­ liseras endast vid allvarliga betalningsbalansrubbningar, som berör de för världshandeln viktigaste valutorna. De länder som deltar i kreditavtalen skall samråda inbördes och själva göra en bedömning av läget innan resur­ serna får utnyttjas.

Den sålunda föreslagna förstärkningen av valutafondens kapacitet synes mig utgöra ett viktigt bidrag till strävandena att åstadkomma stabilitet i de internationella betalningsförbindelserna. Därigenom ökas också förutsätt­ ningarna att bibehålla och ytterligare utvidga ett fritt handelsutbyte mellan länderna. För svensk del bör det vara av betydande intresse att stödja dessa strävanden. Det må understrykas, att redan förefintligheten av de tilläggs- resurser som härmed tillskapas för fonden torde få en sådan effekt i valuta- stabiliserande syfte, att spekulationer mot de större valutorna i fortsätt­ ningen motverkas och de nya resurserna således inte behöver tas i anspråk. Såsom jag berörde i finansplanen i årets statsverksproposition kretsar dis­ kussionerna inom bl. a. OECD:s ekonomisk-politiska kommitté numera i hög grad kring de internationella monetära frågorna. Den samordning av de oli­ ka ländernas ekonomiska politik som härvid underlättas är ägnad att mins­ ka riskerna för mera betydande balansstörningar. När jag bedömt den sven­ ska hållningen till projektet har jag även fäst vikt vid att Sverige genom ak­ tivt deltagande i detta samarbete erhåller möjlighet att medverka i det sam­ råd som föregår medlens utnyttjande.

Vid min granskning av överenskommelsens innehåll har jag i likhet med fullmäktige i riksbanken fäst särskilt avseende vid graden av likviditet hos de medel som under ett kreditavtal utlånas till fonden. Jag har därvid fun­ nit det vara väl sörjt för att medlen vid behov återbetalas samt att utlånade medel kan inräknas i valutareserven. Likaså har jag funnit de bestämmel­ ser som berör kurssäkerheten hos utlånade belopp vara fullt godtagbara. Den förutsedda räntan — för närvarande 1,5 procent och därutöver eu engångs­ avgift av 0,5 procent — torde, som fullmäktige anfört, vara lågt beräknad och en bättre anpassning till gällande marknadsräntor hade varit önskvärd. Med hänsyn till vad fullmäktige anfört om fondens finansiella möjligheter torde denna ränta dock kunna accepteras. Även i övrigt bör överenskommel­ sen kunna godtas från svensk sida.

Fullmäktige har för sin del tillstyrkt, att Sverige biträder det träffade be­

Kungl. Maj.ts proposition nr 102 år 1962

12

slutet om generella kreditavtal och har förordat, att riksbanken inträder som avtalspart för Sverige. Jag har inte något att erinra häremot. Såväl riks­ bankens hittillsvarande uppgifter beträffande Sveriges engagemang i valuta­ fonden som önskvärdheten att skapa den ur administrativ synpunkt enklaste lösningen talar enligt min mening härför. Den garanti för eventuella förlus­ ter på grund av medlemskap i valutafonden som lämnades riksbanken vid Sveriges inträde i fonden torde, som fullmäktige förutsatt, få tas i anspråk även för eventuella förluster på grund av deltagande i kreditavtal. I enlig­ het med det sagda tillstyrker jag också de ändringar i 10 och 15 §§ riks­ bankslagen som föranleds av att riksbanken inträder som avtalspart.

I det föregående har även redogjorts för vissa ändringar i det europeiska monetära avtalet, vilka införts i form av tilläggsprotokoll nr 3 och 4 till av­ talet. Jag föreslår att dessa ändringar, som inte innebär några nya åtagan­ den för de deltagande länderna, godkännes för svensk del. I detta samman­ hang torde jag få anmäla, att den mera genomgripande översyn av avtalet som stadgeenligt skulle ha ägt rum före utgången av år 1961, och varom ministern för utrikes ärendena erinrade i proposition om godkännande av OECD-konventionen (1961: 127), har uppskjutits ett år i "avvaktan på re­ sultatet av förhandlingarna om en förstärkning av valutafondens resurser.

Härefter vill jag upptaga ännu ett spörsmål om ändring av riksbanksla­ gen, vilket aktualiserats i samband med de genom propositionen nr 52 till årets riksdag framlagda förslagen till lag om likviditets- och kassakvot, m. m. I yttrande över dessa förslag uttalade lagrådet, att man borde över­ väga att införa visst sekretesskydd i fråga om uppgifter som kreditinrätt­ ning enligt de föreslagna lagarna är skyldig lämna riksbanken, i vart fall i vad uppgifterna rör enskildas förhållanden. Vad lagrådet sålunda uttalat synes böra beaktas, och jag förordar att i 35 § riksbankslagen den ändringen vidtages, att även ärenden som rör kunders förhållanden till annan kredit­ inrättning än riksbanken skall hållas hemliga i riksbanken. Från banko­ fullmäktige har jag inhämtat, att fullmäktige ej har någon erinran mot en sådan ändring, vilken blir tillämplig även på motsvarande uppgifter enligt ränteregleringslagen.

Slutligen bör stadgandet i 29 § riksbankslagen om arvode åt riksbanks­ fullmäktiges ordförande bringas i överensstämmelse med motsvarande stad­ gande i bankoreglementet.

Jag hemställer således att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen att

dels godkänna, att riksbanken för Sveriges del biträder det av Internationella valutafondens direktion fattade beslutet om generella lånearrangemang, och att riksbanken inträder som part i kreditavtal med fonden som kan komma att slutas inom ramen för detta lånearrangemang,

dels antaga inom finansdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i lagen den 30 juni 1934 (nr 437) för Sve­ riges riksbank.

Kungl. Maj.ts proposition nr 102 år 1962

13

dels ock godkänna tilläggsprotokoll nr 3 och 4 till det europeiska monetära avtalet den 5 augusti 1955.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Kungl. Maj :t att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll ut­ visar.

Ur protokollet:

Olof Norén

Kungl. Maj.ts proposition nr 102 år 1962

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1962

Bilaga A

Decision of Executive Directors on

General Arrangements to Borrow

Preamble

In order to enable the International

Monetary Fund to fulfill more effec-

tively its role in the international mo­

netary system in the new conditions

of widespread convertibility, includ-

ing greater freedom for short-term

Capital movements, the main indust­

rial countries have agreed that they

will, in a spirit of broad and willing

co-operation, strengthen the Fund by

general arrangements under which

they will stand ready to lend their

currencies to the Fund up to specified

amounts under Article VII, Section

2 of the Articles of Agreement when

supplementary resources are needed

to föreställ or cope with an impair-

ment of the international monetary

system in the aforesaid conditions.

In order to give effect to these inten­

tions, the following terms and condi­

tions are adopted under Article VII,

Section 2 of the Articles of Agree­

ment.

Paragraph

1

.

Definitions

As used in this Decision the term:

(i) “Articles” means the Articles

of Agreement of the International

Monetary Fund;

(ii) “credit arrangement” means

an undertaking to lend to the Fund

on the terms and conditions of this

Decision;

(iii) “participant” means a partici­

pating member or a participating in­

stitution;

(iv)

“participating institution”

means an official institution of a

member that has entered into a cre­

dit arrangement with the Fund with

the consent of the member;

(Översättning)

Direktionsbeslut om generella låne-

arrangemang

Inledning

I syfte att sätta Internationella

valutafonden i stånd att mer effek­

tivt fylla sin uppgift i det internatio­

nella betalningssystemet under de

nya förhållanden, som inträtt ge­

nom utbredd konvertibilitet, inbegri­

pet större frihet för kortfristiga ka­

pitalrörelser, har de större industri­

länderna överenskommit, att de i en

anda av samarbetsvillighet skall stär­

ka fonden genom generella arrange­

mang under vilka de skall vara bered­

da att intill angivna belopp låna sina

valutor till fonden under fondstad­

gans artikel VII, § 2, då supplemen­

tära tillgångar erfordras för att före­

bygga eller motverka en försvagning

av det internationella betalningssy­

stemet under förutnämnda förhållan­

den. För att förverkliga dessa avsik­

ter antages följande villkor under

fondstadgans artikel VII, § 2.

Paragraf 1. Definitioner

I detta beslut användes beteckning­

en:

(i) »stadgan» för stadgan för In­

ternationella valutafonden;

(ii) »kreditavtal» för åtagande att

låna till fonden enligt villkoren i det­

ta beslut;

(iii) »deltagare» för en deltagande

medlem eller en deltagande institu­

tion;

(iv) »deltagande institution» för en

medlems statliga institution, vilken

har ingått ett kreditavtal med fonden

med medlemmens samtycke;

15

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1962

(v) “participating member” means a member of the Fund that has enter- ed into a credit arrangement with the Fund;

(vi) “amount of a credit arrange­ ment” means the maximum amount expressed in units of its currency that a participant undertakes to lend to the Fund under a credit arrangement;

(vii) “call” means a notice by the Fund to a participant to make a transfer under its credit arrangement to the Fund’s account;

(viii) “borrowed currency” means currency transferred to the Fund’s account under a credit arrangement;

(ix) “drawer” means a member that purchases borrowed currency from the Fund in an exchange trans- action or in an exchange transaction under a stand-by arrangement;

(x) “indebtedness” of the Fund means the amount it is committed to repay under a credit arrangement.

Paragraph 2. Credit Arrangements

A member or institution that ad- heres to this Decision undertakes to lend its currency to the Fund on the terms and conditions of this Decision up to the amount in units of its currency set forth in the Annex to this Decision or established in accor- dance with Paragraph 3 (b).

Paragraph 3. Adherence

(a) Any member or institution specified in the Annex may adhere to this Decision in accordance with Paragraph 3 (c).

(b) Any member or institution not specified in the Annex that wishes to become a participant may åt any time, after consultation with the Fund, give notice of its willingness to adhere to this Decision, and, if the Fund shall so agree and no partici­ pant object, the member or institu­ tion may adhere in accordance willi Paragraph 3 (c). When giving notice of its willingness to adhere under this Paragraph 3 (h) a member or institution shall specify the amount, expressed in terms of its currency, of

(v) »deltagande medlem» för en medlem av fonden, vilken har ingått ett kreditavtal med fonden;

(vi) »kreditavtalets belopp» för det största belopp uttryckt i egen valuta, som en deltagare åtager sig låna till fonden nnder ett kreditavtal;

(vii) »infordrande av medel» för ett meddelande från fonden till en deltagare att göra en betalning under sitt kreditavtal till fondens konto;

(viii) »lånad valuta» för valuta, som betalats till fondens konto under ett kreditavtal;

(ix) »dragande medlem» för en medlem, som köper lånad valuta från fonden genom en valutatransaktion eller genom en valutatransaktion un­ der ett stand-by-avtal;

(x) fondens »skuld» för det belopp den är förpliktad att återbetala un­ der ett kreditavtal.

Paragraf 2. Kreditavtal

En medlem eller institution, som ansluter sig till detta beslut, åtager sig att låna sin valuta till fonden en­ ligt villkoren i detta beslut intill det belopp av sin valutaenhet, som angi- ves i bilagan till detta beslut eller fastställes i enlighet med paragraf 3 (b).

Paragraf 3. Anslutning

(a) Medlem eller institution, som angives i bilagan, må ansluta sig till detta beslut i enlighet med paragraf 3 (c).

(b) Medlem eller institution, som icke angivits i bilagan men som öns­ kar bli deltagare, må när som helst efter samråd med fonden tillkänna­ giva sin önskan att ansluta sig till detta beslut. Om fonden samtycker och ingen deltagare motsätter sig, må medlemmen eller institutionen anslu­ ta sig i enlighet med paragraf 3 (c). När en medlem eller institution till­ kännagiver sin önskan att ansluta sig under denna paragraf 3 (b), skall den angiva i egen valuta det belopp, för vilket den är beredd ingå kreditavtal,

16

Kungl. Maj.ts proposition nr 102 år 1962

the credit arrangement which it is

willing to enter into, provided that

the amount shall not be less than the

equivalent åt the date of adherence

of one hundred million United States

dollars of the weight and fineness in

effect on July 1, 1944.

Ce) A member or institution shall

adhere to this Decision by depositing

with the Fund an instrument setting

forth that it has adhered in accord-

ance with its law and has taken all

steps necessary to enable it to carry

out the terms and conditions of this

Decision. On the deposit of the in­

strument the member or institution

shall be a participant as of the date

of the deposit or of the effeetive date

of this Decision, whichever shall be

later.

Paragraph 4. Entry into For ce

This Decision shall become effee­

tive when it has been adhered to by

åt least seven of the members or in­

stitutions ineluded in the Annex with

credit arrangements amounting in all

to not less than the equivalent of five

and one-half billion United States dol­

lars of the weight and fineness in ef­

fect on July 1, 1944.

Paragraph 5. Changes in Amounts of

Credit Arrangements

The amounts of participants’ cre­

dit arrangements may be reviewed

from time to time in the light of de-

veloping circumstances and changed

with the agreement of the Fund and

all participants.

Paragraph 6. Initial Procedure

When a participating member or

a member whose institution is a par­

ticipant approaches the Fund on an

exchange transaetion or stand-by ar­

rangement and the Managing Direc-

tor, after consultation, considers that

the exchange transaetion or stand-by

arrangement is necessary in order to

föreställ or cope with an impairment

of the international monetary sys­

tem, and that the Fund’s resources

varvid förutsättes att beloppet icke

må understiga motvärdet vid tid­

punkten för anslutningen av ett hund­

ra miljoner US-dollars av den vikt

och finhet som var gällande den 1

juli 1944.

(c) Medlem eller institution skall

ansluta sig till detta beslut genom att

hos fonden deponera en handling,

utvisande att medlemmen eller insti­

tutionen har anslutit sig i enlighet

med gällande lagstiftning och har

vidtagit alla erforderliga åtgärder för

att den skall kunna uppfylla villko­

ren i detta beslut. Efter depositionen

av handlingen skall medlemmen eller

institutionen vara deltagare från och

med dagen för depositionen eller da­

gen för detta besluts ikraftträdande,

om denna infaller senare.

Paragraf 4. Ikraftträdande

Detta beslut skall träda i kraft, när

minst sju av de i bilagan intagna

medlemmarna eller institutionerna

anslutit sig med kreditavtal uppgåen­

de till sammanlagt minst motvärdet

av fem och en halv miljarder US-dol-

lars av den vikt och finhet, som var

gällande den 1 juli 1944.

Paragraf 5. Ändring av kreditavtalens

belopp

Beloppen i deltagarnas kreditavtal

må överses tid efter annan mot bak­

grund av ändrade förhållanden och

ändras med samtycke av fonden och

samtliga deltagare.

Paragraf 6. Inledande procedur

När en deltagande medlem eller en

medlem vars institution är deltagare

vänder sig till fonden för en valuta­

transaktion eller stand-by-avtal, och

verkställande direktören efter samråd

anser, att valutatransaktionen eller

stand-by-avtalet är nödvändigt för att

förebygga eller motverka en försvag­

ning av det internationella betal­

ningssystemet, och att fondens till­

gångar behöver ökas för detta ända-

17

need to be supplemented för this pur- mål, skall han inleda den procedur pose, he shall initiate the procedure för infordrande av medel som angi- for making calls under Paragraph 7. ves under paragraf 7.

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1062

Paragraph 7. Calls

(a) The Managing Director shall make a proposal for calls for an exchange transaction or for future calls for exchange transactions under a stand-by arrangement only after consultation with Executive Directors and participants. A proposal shall be- come effective only if it is accepted by participants and the proposal is then approved by the Executive Di­ rectors. Each participant shall notify the Fund of the acceptance of a pro­ posal involving a call under its ere- dit arrangement.

(b) The currencies and amounts to be called under one or more of the eredit arrangements shall be based on the present and prospective balance of payments and reserve positions of participating members or members Avhose institutions are participants and on the Fund’s holdings of cur­ rencies.

(c) Unless otherwise provided in a proposal for future calls approved under Paragraph 7 (a), purchases of borrowed currency under a stand-by arrangement shall be made in the currencies of participants in propor­ tion to the amounts in the proposal.

(d) If a participant on whicli calls may be made pursuant to Paragraph 7 (a) for a drawer’s purchases under a stand-by arrangement gives notice to the Fund that in the participanfs opinion, based on the present and prospective balance of payments and reserve position, calls should no longer be made on the participant or that calls should be for a smaller ainount, the Managing Director may propose to other participants that substitute amounts be made available under their eredit arrangements, and this proposal shall he subject to the procedure of Paragraph 7 (a). The proposal as originally approved under Paragraph 7 (a) shall remain effec-

Paragraf 7. Infordrande av medel

(a) Verkställande direktören skall föreslå infordrande av medel för en valutatransaktion eller framtida in­ fordrande av medel för valutatrans­ aktioner under ett stand-by-avtal en­ dast efter samråd med direktionsleda- möter och deltagare. Ett förslag skall träda i kraft endast om det antages av deltagare och förslaget därefter godkännes av direktionen. Varje del­ tagare skall underrätta fonden om sitt godkännande av ett förslag, som inbegriper infordrande av medel un­ der dennes kreditavtal.

(b) Valet av valutor och belopp, avsedda alt infordras under ett el­ ler flera av kreditavtalen, skall ba­ seras på det aktuella och förutsedda betalningsbalans- och valutareserv­ läget för deltagande medlemmar eller medlemmar vars institutioner är del­ tagare samt på fondens innehav av valutor.

(c) Såvida icke annat förutsättes i ett förslag om framtida infordrande av medel, vilket godkänts under pa­ ragraf 7(a), skall köp av lånad va­ luta under ett stand-by-avtal ske i deltagarnas valutor i förhållande till beloppen i förslaget.

(d) Om eu deltagare, från vilken medel må infordras enligt paragraf 7(a) för en dragande medlems köp under ett stand-by-avtal, meddelar fonden, att enligt deltagarens me­ ning, grundad på det aktuella och förutsedda betalningsbalans- och va­ lutareservläget, infordrande av medel icke längre bör ske från deltagaren, eller att infordrande av medel bör av­ se ett lägre belopp, må verkställande direktören föreslå andra deltagare, att motsvarande belopp tillhandahål- les under deras kreditavtal, och det­ ta förslag skall behandlas enligt pro­ ceduren i paragraf 7(a). Det under paragraf 7(a) ursprungligen godkän­ da förslaget skall gälla tills ett för-

2 liihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. AV 102

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1962

tive unless and until a proposal for substitute amounts is approved in ac- cordance with Paragraph 7 (a).

(e) When the Fund makes a call pursuant to this Paragraph 7, the participant shall promptly make the transfer in accordance with the call.

Paragraph 8. Evidence of Indebtedness

(a) The Fund shall issue to a par­ ticipant, on its request, non-negotiable instruments evidencing the Fund’s indebtedness to the participant. The form of the instruments shall be agreed between the Fund and the participant.

(b) Upon repayment of the amount of any instrument issued under Pa­ ragraph 8 (a) and all accrued in- terest, the instrument shall be re- turned to the Fund for cancellation. If less than the amount of any such instrument is repaid, the instrument shall be returned to the Fund and a new instrument for the remainder of the amount sliall be substituted with the same maturity date as in the old instrument.

Paragraph 9. Interest and Charges

(a) The Fund shall pay a charge of one-half of one per cent on trans­ fers made in accordance with Para­ graph 7 (e).

(b) The Fund shall pay interest on its indebtedness åt the rate of one and one-half per cent per annum. In the event that this becomes different from a basic rate determined as fol- lows:

the charge levied by the Fund pur­ suant to Article V, Section 8 (a) plus the charge levied by the Fund pursuant to Article V, Section 8 (c)

(i), as changed from time to time

under Article V, Section 8 (e), during the first year after a purchase of ex- change from the Fund, minus one- half of one per cent.

the interest payable by the Fund shall be changed by the same amount as from the date when the difference

slag om ändrade belopp godkännes enligt paragraf 7(a).

(e) När fonden infordrar medel i enlighet med denna paragraf 7, skall deltagaren omedelbart verkställa be­ talningen enligt anfordran.

Paragraf 8. Skiddbevis

(a) Fonden skall till deltagare på dennes begäran utfärda icke överlåt- bara bevis om fondens skuld till del­ tagaren. Fonden och deltagaren skall överenskomma om bevisens form.

(b) Vid återbetalning av beloppet i ett bevis, som utfärdats under pa­ ragraf 8(a), jämte upplupen ränta, skall beviset återställas till fonden för makulering. Om icke hela belop­ pet på ett sådant bevis återbetalas, skall beviset återställas till fonden, och ett nytt bevis på återstoden av beloppet med samma förfallodag som det gamla beviset skall lämnas i stäl­ let.

Paragraf 9. Ränta och avgifter

(a) Fonden skall betala en avgift av en halv procent på betalningar i en­ lighet med paragraf 7(e).

(b) Fonden skall betala ränta på sin skuld efter en räntesats av en och en halv procent per år. Om denna skulle avvika från en basränta, som bestämmes på följande sätt:

den avgift fonden uttager enligt stadgans artikel V, § 8(a), plus den avgift fonden uttager enligt stadgans artikel V, § 8(c) (i), såsom denna ändras tid efter annan enligt stad­ gans artikel V, § 8(e), under första året efter ett köp av valuta från fonden, minus en halv procent, skall den ränta, som betalas av fonden, ändras med samma belopp från och med den dag förändringen av basrän­ tan träder i kraft. Ränta skall be-

19

Kungl. Maj.ts proposition nr 102 år 1962

in the basic rate taltes effect. Interest shall be paid as soon as possible after July 31, October 31, January 31, and April 30.

(c) Interest and charges shall be paid in gold to the extent that this can be effected in bars. Any balance not so paid shall be paid in United States dollars.

(d) Gold payable to a participant in accordance with Paragraph 9 (b) or Paragraph 11 shall be delivered åt any gold depository of theFund chosen by the participant åt which the Fnnd has sufficient gold for making the payment. Such delivery shall be free of any charges or costs for the par­ ticipant.

Paragraph 10. Usc of Borrowed Cur­ rency

The Fund’s policies and practices on the use of its resources and stand- by arrangements, including those relating to the period of use, shall apply to purchases of currency bor­ rowed by the Fund.

Paragraph 11. Re payment by the

Fund

(a) Subject to the other provisions of this Paragraph 11, the Fund, five years after a transfer by a partici­ pant, shall repay the participant an amount equivalent to the transfer calculated in accordance with Para­ graph 12. It' the drawer for whose purchase participants make trans­ fers is committed to repurehase åt a fixed date earlier than five years after its purchase, the Fund shall repay the participants åt that date. Repayment under this Paragraph 11 ta) or under Paragraph 11 (c) shall be, as detennined by the Fund, in the participant’s currency whenever feasible, or in gold, or, after con- sultation with the participant, in other currencies that are convertible in fact. Repayments to a participant under the subsequent provisions of this Paragraph 11 shall bo credited

talas snarast möjligt efter den 31 juli, 31 oktober, 31 januari och 30 april.

(c) Ränta och avgifter skall beta­ las i guld i den utsträckning detta kan ske i plantsar. Vad som icke be­ talas på detta sätt skall betalas i US- dollars.

(d) Guld, som skall betalas till en deltagare i enlighet med paragraf 9 (b) eller paragraf 11, skall levere­ ras på något av fondens gulddeposi- tionsställen, som deltagaren anvisar, där fonden har tillräckligt med guld för att göra betalningen. Sådan leve­ rans skall ske utan avgifter eller kost­ nader för deltagaren.

Paragraf 10. Användning av lånad valuta

Fondens politik och praxis vid an­ vändningen av dess tillgångar och vid stand-by-avtal, inbegripet vad som tillämpas beträffande tiden för an­ vändandet, skall gälla för köp av va­ luta, som upplånats av fonden.

Paragraf 11. Återbetalning från fonden

(a) Med förbehåll för övriga be­ stämmelser i denna paragraf 11 skall fonden fem år efter en deltagares be­ talning återbetala till deltagaren ett belopp likvärdigt med betalningen, beräknad i enlighet med paragraf 12. Om den dragande medlem för vars köp deltagare gör betalningar, är för­ pliktad att verkställa återköp vid eu angiven tidpunkt tidigare än fem år efter sitt köp, skall fonden återbetala deltagarna vid denna tidpunkt. Åter­ betalning under denna paragraf 11 (a) eller under paragraf 11 (c) skall ske, enligt fondens bestämmande, i delta­ garens valuta när detta är möjligt el­ ler i guld, eller efter samråd med deltagaren i andra valutor, som är de facto konvertibla. Återbetalningar till en deltagare under de följande be­ stämmelserna i denna paragraf 11 skall avräknas mot deltagarens be-

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1962

against transfers by the participant

för a dra\ver’s purchases in the order

in which repayment must be made

under this Paragraph It (a).

(b) Before the date prescribed in

Paragraph It (a), the Fund, af t er

consultation with a participant, may

make repayment to the participant,

in part or in full, with any increases

in the Fund’s holdings of the partici-

pant’s currency that exceed the

Fund’s working requirements, and

participants shall accept such repay­

ment.

(c) Whenever a drawer repurchas-

es, the Fund shall promptly repay

an equivalent amount, except in any

of the following cases:

(i) The repurchase is under Ar­

tide V, Section 7 (b) and can be iden-

tified as being in respect of a pur-

chase of currency other than bor-

rowed currency.

(ii) The repurchase is in decharge

of a commitment entered into on a

purchase of currency other than bor-

rowed currency.

(iii) The repurchase entitles the

drawer to augmented rights under a

stand-by arrangement pursuant to

Section II of Decision No. 876-C59/15)

of the Executive Directors, provided

that, to the extent that the drawer

does not exercise such augmented

rights, the Fund shall promptly repay

an equivalent amount on the expira-

tion of the stand-by arrangement.

(d) Whenever the Fund decides in

agreement with a drawer that the

problem for which the drawer made

its purchases has been overcome, the

drawer shall complete repurchase,

and the Fund shall complete repay­

ment and be entitled to use its hold­

ings of the drawer’s currency below

75 per cent of the drawer’s quota in

order to complete such repayment.

(e) Repayments under Paragraph

It (c) and (d) shall be made in the

order estahlished under Paragraph

11

(a) and in proportion to the

Fund’s indebtedness to the partici-

talningar för en dragande medlems

köp i den ordning, vari återbetalning

måste ske under denna paragraf

11(a).

(b) Fonden må efter samråd med

deltagaren återbetala deltagaren före

den dag som föreskrives i paragraf

11 (a), helt eller delvis, med sådan

ökning av fondens innehav av delta­

garens valuta som överstiger fondens

normala behov, och deltagare skall

godtaga sådan återbetalning.

(c) När en dragande medlem verk­

ställer återköp, skall fonden omedel­

bart återbetala ett motsvarande be­

lopp utom i följande fall:

(i) Återköpet sker under stadgans

artikel V, § 7 (b) och kan fastställas

avse ett köp av annan valuta än lå­

nad valuta.

(ii) Återköpet sker för infriande av

ett åtagande, som gjorts vid ett köp

av annan valuta än lånad valuta.

(iii) Återköpet ger den dragande

medlemmen ökad rätt under ett

stand-by-avtal i enlighet med § II av

direktionens beslut"nr 876-(59/15),

varvid fonden i den utsträckning den

dragande medlemmen icke begagnar

sig av sålunda ökad rätt skall ome­

delbart återbetala ett likvärdigt be­

lopp vid stand-by-avtalets utlöpande.

(d) När fonden i samförstånd med

eu dragande medlem finner, att de

svårigheter övervunnits, som föran­

ledde den dragande medlemmen att

göra sina köp, skall den dragande

medlemmen fullgöra återköpet och

fonden återbetalningen, varvid fon­

den skall äga rätt använda sitt inne­

hav av den dragande medlemmens va­

luta under 75 procent av den dragan­

de medlemmens kvot för att fullgöra

sådan återbetalning.

(e) Återbetalningar under para­

graf 11 (c) och (d) skall verkställas

i den ordning, som är fastställd i pa­

ragraf 11 (a) och i förhållande till

fondens skulder till de deltagare, som

21

Kungi. Maj:ts proposition nr 102 år 1962

pants that made transfers in respect of which repayment is being made.

(f) Before 'the date prescribed in Paragraph 11 (a) a participant may give notice representing that there is a balance of payments need for re­ payment of part or all of the Fund’s indebtedness and requesting such re­ payment. The Fund shall give the overwhelming benefit of any douht to the participanfs representation. Re­ payment shall be made after consul- tation with the participant in the currencies of other members that are convertible in fact, or made in gold, as determined by the Fund. If the Fund’s holdings of currencies in which repayment should be made are not wholly adequate, individual par- ticipants shall be requested, and will be expected, to provide the necessary halance under their credit arrange- ments. If, notwithstanding the ex- pectation that the participants will provide the necessary balance, they fail to do so, repayment shall be made to the extent necessary in the cur- rency of the drawer for whose purchases the participant requesting repayment made transfers. För all of the purposes of tliis Paragraph 11, transfers under this Paragraph 11 (f) shall be deemed to have been made åt the same time and for the same purchases as the transfers by the participant obtaining repayment un­ der this Paragraph 11 (f).

(g) All repayments to a participant in a currency other than its own shall be guided, to the maximum extent practicable, by the present and pro- spectivc balance of payments and re- serve positions of the members whose currencies are to be used in repay­ ment.

(h) The Fund shall åt no time re- duce its holdings of a drawer’s cur­ rency below an amount equal to the Fund’s indebtedness to the partici­ pants resulting from transfers for the drawer’s purchases.

(i) When any repayment is made to a participant, the amount that can be called for under its credit arrange-

gjort betalningar i avseende på vilka återbetalning sker.

(f) Deltagare må före den dag, som föreskrives i paragraf lita), tillkän­ nagiva, att betalningsbalansskäl före­ ligger för återbetalning helt eller del­ vis av fondens skuld och begära så­ dan återbetalning. Fonden skall på mest välvilliga sätt bedöma deltaga­ rens framställning. Återbetalning skall efter samråd med deltagaren ske i övriga medlemmars valutor, som är de facto konvertibla, eller i guld enligt fondens bestämmande. Om fon­ dens innehav av valutor, i vilka åter­ betalning skall ske, icke är tillräck­ liga, skall enskilda deltagare anmo­ das, och förväntas, tillskjuta erfor­ derligt tilläggsbelopp under sina kre­ ditavtal. Om, trots att det förväntas, att deltagarna skall tillskjuta det er­ forderliga tilläggsbeloppet, de under­ låter göra detta, skall återbetalning göras i nödvändig utsträckning i den dragande medlems valuta för vars köp den deltagare, som begär återbe­ talning, gjort betalningar. För alla ändamål i denna paragraf 11 skall betalningar under denna paragraf 11 (f) anses ha gjorts vid samma tid och för samma köp som den deltaga­ res betalningar, vilken erhåller åter­ betalning under denna paragraf ii rf).

(g) Alla återbetalningar till en del­ tagare i annan valuta än dennes egen skall i största möjliga utsträckning ske med ledning av det aktuella och förutsedda betalningsbalans- och va­ lutareservläget hos de medlemmar, vilkas valutor skall användas för åter­ betalning.

(h) Fonden skall icke vid något tillfälle nedbringa sitt innehav av en dragande medlems valuta under ett belopp motsvarande fondens skuld till deltagarna på grund av betalningar för den dragande medlemmens köp.

(i) När eu återbetalning göres till en deltagare, skall det belopp, som kan infordras under dennes kredit-

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1962

ment in accordance with this Decision sliall be restored pro tanto but not beyond the amount of the credit ar- rangement.

Paragraph 12. Rates of Exchange

(a) The value of any transfer shall be calculated as of the date of the transfer in terms of a stated number of fine ounces of gold or of the United States dollar of the weight and fine- ness in effect on July 1, 1944, and the Fund shall be obliged to repay an equivalent value.

(b) For all of the purposes of this Decision, the equivalent in currency of any number of fine ounces of gold or of the United States dollar of the weight and fineness in effect on July 1, 1944, or vice versa, shall be cal­ culated åt the rate of exchange åt which the Fund liolds such currency åt the date as of which the calcula- tion is made; provided however that the provisions of Decision No. 321- (54/32) of the Executive Directors on Transactions and Computations In- volving Fluctuating Currencies, as amended by Decision No. 1245-(61 / 45) and Decision No. 1283-(61/56), shall determine the rate of exchange for any currency to which that deci­ sion, as amended, has been applied.

Paragraph 13. Transferability

A participant may not transfer all or part of its claim to repayment under a credit arrangement except with the prior consent of the Fund and on such terms and conditions as the Fund may approve.

Paragraph 14. Notices

Notice to or by a participating member under this Decision shall be in writing or by cable and shall be given to or by the fiscal agency of the participating member designated in accordance with Article V, Section 1 of the Artides and Rule G-l of the Rules and Rcgulations of the Fund. Notice to or by a participating institu­ tion shall be in writing or by cable

avtal i enlighet med detta beslut, i samma mån ökas, dock icke utöver kreditavtalets belopp.

Paragraf 12. Växelkurser

(a) Värdet av varje betalning skall beräknas per betalningsdagen och ut­ tryckas i ett angivet antal fine oun­ ces guld eller i US-dollars av den vikt och finhet, som var gällande den 1 juli 1944, och fonden skall vara skyl­ dig återbetala ett motsvarande värde.

(b) Vid tillämpningen av detta be­ slut skall motvärdet i valuta av var­ je antal fine ounces guld eller US- dollars av den vikt och finhet, som var gällande den 1 juli 1944, eller omvänt, beräknas efter den växel­ kurs enligt vilken fonden håller så­ dan valuta den dag för vilken beräk­ ningen sker; dock skall bestämmel­ serna i direktionens beslut nr 321- (54/32) angående transaktioner och beräkningar i samband med fluktue­ rande valutor — sådant detta änd­ rats genom beslut nr 1245-(61/45) och beslut nr 1283-(61/56) — be­ stämma växelkursen för varje valu­ ta, på vilken nämnda beslut i sitt ändrade skick bär tillämpats.

Paragraf 13. Överlåtelse

Deltagare må icke helt eller del­ vis överlåta sin rätt till återbetalning under ett kreditavtal utom med före­ gående samtycke av fonden och på sådana villkor, som fonden godkän­ ner.

Paragraf 14. Meddelanden

Meddelanden till eller från en del­ tagande medlem under detta beslut skall ske skriftligt eller telegrafiskt och skall lämnas till eller av den del­ tagande medlemmens finansinstitu- tion, vilken utsetts i enlighet med stadgans artikel V, § 1 och regel G-l i fondens regler och bestämmelser. Meddelanden till eller från en delta­ gande institution skall ske skriftligt

23

and shall be given to or by the partici- eller telegrafiskt och skall lämnas till pating institution. eller av den deltagande institutio­ nen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 ur 1962

Paragraph 15. Amendment

This Decision may be amended during the period prescribed in Para­ graph 19 (a) only by a decision of the Fund and with the concurrence of all participants. Such concurrence shall not be necessary for the modi- fication of the Decision on its re- newal pursuant to Paragraph 19 (b).

Paragraph 16. Withdrawal of Adherence

A participant may withdraw its adherence to this Decision in ac- cordance with Paragraph 19 (b) but may not withdraw within the period prescribed in Paragraph 19 (a) ex- cept with the agreement of the Fund and all participants.

Paragraph 17. Withdrawal from

Membership

If a participating member or a member whose institution is a parti­ cipant withdraws from membership in the Fund, the participanfs credit arrangement shall cease åt the same time as the withdrawal takes effect. The Fund’s indebtedness under the credit arrangement shall be treated as an amount due from the Fund for the purpose of Artide XV, Section 3 and Schedule D of the Artides.

Paragraph 18. Suspension of Ex­ change Transactions and Liquidation

(a) The right of the Fund to make calls under Paragraph 7 and the obli­ gation to make repayments under Pa­ ragraph 11 shall be suspended during any suspension of exchange transac­ tions under Artide XVI of the Ar­ tides.

(b) In the event of liquidation of the Fund, credit arrangements shall cease and the Fund’s indebtedness shall constitute liabilities under Sche­ dule E of the Artides. For the purpose of Paragraph 1 (a) of Schedule E, the currency in which

Paragraf 15. Ändring

Detta beslut må ändras under den period, som förekrives i paragraf 19 (a) endast genom ett beslut av fon­ den och med samtycke av samtliga deltagare. Sådant samtycke skall icke vara nödvändigt för ändring av be­ slutet vid dess förnyande i enlighet med paragraf 19(b).

Paragraf 16. Återkallande av anslut­ ning

Deltagare må återkalla sin anslut­ ning till detta beslut i enlighet med paragraf 19 (b) men må icke göra så­ dant återkallande under den period, som föreskrives i paragraf 19(a), an­ nat än efter samtycke av fonden och samtliga deltagare.

Paragraf 17. Återkallande av med­ lemskap

Om en deltagande medlem eller en medlem, vars institution är deltaga­ re, återkallar sitt medlemskap i fon­ den, skall deltagarens kreditavtal upphöra samtidigt som återkallandet träder i kraft. Fondens skuld under kreditavtalet skall behandlas som ett belopp fonden är skyldig vid tillämp­ ningen av stadgans artikel XV, § 3 och bilaga D.

Paragraf 18. Inställande av valuta­ transaktioner och avveckling

(a) Fondens rätt att infordra me­ del under paragraf 7 och skyldighe­ ten att göra återbetalningar under pa­ ragraf 11 skall upphöra vid inställan­ de av valutatransaktioner under stad­ gans artikel XVI.

(b) I händelse av avveckling av fonden skall kreditavtalen upphöra, och fondens skuld skall utgöra skul­ der enligt bilaga E till stadgan. Vid tillämpning av § l(a) i hilaga E skall den valuta, vari fondens skuld skall betalas, vara i första hand deltaga-

24

the liability of the Fiuid shall be pay- rens valuta och i andra hand den dra-

ahle shall be first the participant’s gande medlems valuta, för vars köp

currency and then the currency of betalningar gjorts av deltagaren,

the drawer for whose purchases

transfers were made by the partici-

pant.

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1962

Paragraph 19. Period and Renewal

(a) This Decision shall continue in

existence for four years from its ef-

fective date.

(b) This Decision may be renewed

for such period or periods and with

sucli modifications, subject to Para­

graph 5, as the Fund mav decide. The

Fund shall adopt a decision on rene­

wal and modification, if any, not later

than twelve months before the end

of the period prescribed in Para­

graph 19 (a). Any participant may

advise the Fund not less than six

months before the end of the period

prescribed in Paragraph 19 (a) that

it will withdraw its adherence to the

Decision as renewed. In the absence

of such notice, a participant shall be

deemed to continue to adhere to the

Decision as renewed. Withdrawal of

adherence in accordance with this

Paragraph 19 (b) by a participant,

whether or not ineluded in the An­

nex, shall not preelude its subsequent

adherence in accordance with Para­

graph 3 (b).

(c) If this Decision is terminated

or not renewed, Paragraphs 8 through

14, 17 and 18 (b) shall nevertheless

continue to apply in connection with

any indebtedness of the Fund under

eredit arrangements in existence åt

the date of the termination or expira-

tion of the Decision until repavment

is completed. If a participant with-

draws its adherence to this Decision

in accordance with Paragraph 16 or

Paragraph 19 (b), it shall cease to be

a participant under the Decision, but

Paragraphs 8 through 14, 17 and 18

(b) of the Decision as of the date of

the withdrawal shall nevertheless

continue to apply to any indebtedness

of the Fund under the former eredit

Paragraf 19. Giltighetstid och för­

nyelse

(a) Detta beslut skall förbli giltigt

under fyra år från dess ikraftträdan­

de.

(b) Detta beslut må förnyas för

den period eller de perioder och med

de ändringar, med förbehåll för pa­

ragraf 5, som fonden må bestämma.

Fonden skall antaga ett beslut om

förnyelse och eventuell ändring senast

tolv månader före utlöpandet av den

period, som föreskrives i paragraf

19(a). Envar deltagare må underrät­

ta fonden senast sex månader före ut­

löpandet av den period, som föreskri­

ves i paragraf 19(a), att den vill åter­

kalla sin anslutning till beslutet i

dess förnyade skick. I avsaknad av

sådan underrättelse skall en deltaga­

re anses fortsätta att vara ansluten

till beslutet i dess förnyade skick.

Återkallande av anslutning i enlighet

med denna paragraf 19(b) av eu del­

tagare, oberoende av om han är in­

tagen i bilagan eller icke, skall icke

utesluta senare anslutning i enlighet

med paragraf 3(b).

(c) Om detta beslut upphör eller

icke förnyas, skall paragraferna 8—

14, 17 och 18(b) ändå fortsätta att

tillämpas på fondens skulder under

kreditavtal, som är i kraft vid tiden

för upphörandet eller utlöpandet av

detta beslut, till dess återbetalning

fullgjorts. Om en deltagare återkal­

lar sin anslutning till detta beslut i

enlighet med paragraf 16 eller para­

graf 19(b), skall den upphöra att vara

deltagare enligt detta beslut, men pa­

ragraferna 8—14, 17 och 18 (b) i be­

slutet i dess lydelse vid tidpunkten

för återkallandet skall ändå fortsätta

att tillämpas på fondens skuld under

det tidigare kreditavtalet, till dess

återbetalning fullgjorts.

25

Kungl. Maj.ts proposition nr 102 år 1962

arrangement until repayment has

been completed.

Paragraph 20. Interpretation

Any question of interpretation

raised in connection withthisDecision

which does not fall within the pur-

view of Article XVIII of the Articles

shall be settled to the mutual satisfac-

tion of the Fund, the participant

raising the question and all other

participants. For the purpose of this

Paragraph 20 participants shall be

deemed to include those former parti­

cipants to which Paragraphs 8

through 14, 17 and 18 (b) continue

to apply pursuant to Paragraph 19

(c) to the extent that any such for­

mer participant is affected by a ques­

tion of interpretation that is raised.

Paragraf 20. Tolkning

Varje tolkningsfråga i samband

med detta beslut, som icke faller un­

der bestämmelserna i stadgans arti­

kel XVIII, skall lösas i samförstånd

av fonden, den deltagare som tager

upp frågan och samtliga övriga delta­

gare. Vid tillämpning av denna para­

graf 20 skall deltagare anses inbe­

gripa de tidigare deltagare, på vilka

paragraferna 8—14, 17 och 18(b)

fortsätter att tillämpas i enlighet med

paragraf 19(c), i den utsträckning

någon sådan tidigare deltagare berö-

res av en tolkningsfråga, som tagits

upp.

Annex

Bilaga

Participants and Amounts of Credit Deltagare och kreditavtalens belopp

Arrangements

1. United States of

America...................

2. Deutsche Bundes­

bank ........................

3. United Kingdom ..

4. France ...................

5. Italy ........................

6. Japan.......................

7. Canada ...................

8. Netherlands ...........

9. Belgium...................

10. Sweden ....................

Units of partipicant’s

currency

US$ 2 000 000 000

DM 4 000 000 000

£

357 142 857

NF

2 715 381428

Lit 343 750 000 000

Yen 90 000 000 000

CanS 208 938 000

f.

724 000 000

BF

7 500 000 000

SKr 517 320 000

1. Amerikas Förenta

Stater........................

2. Deutsche Bundes­

bank ........................

3. Storbritannien ....

4. Frankrike...............

5. Italien ...................

6. Japan........................

7. Canada ...................

8. Nederländerna

9. Belgien ....................

10. Sverige ....................

Belopp i deltagarens

valuta

USS

2 000 000 000

DM

4 000 000 000

£

357 142 857

NF

2 715 381 428

Lire 343 750 000 000

Yen

90 000 000 000

CanS

208 938 000

Fl

724 000 000

BF

7 500 000 000

Kr

517 320 000

3 lliluuuj till riksdagens protokoll i!)62. 1 samt. Nr 102

26

Kungl. Maj.ts proposition nr 102 år 1962

Bilaga B

Skriftväxling beträffande den procedur som skall följas vid samråd

mellan deltagarna

(Översättning)

Ministére des finances

Finansministeriet

Le Ministre 15th December 1961 Ministern

15 december 1961

Dear Mr. Governor,

The purpose of this letter is to set

forth the understandings reached

during the recent discussions in Paris

with respect to the procedure to be

followed by the Participating Coun-

tries and Institutions (hereinafter re-

ferred to as “the participants”) in

connection with borrowings by the

International Monetary Fund of Sup-

plementary Resources under credit

arrangements which we expect will

be established pursuant to a decision

of the Executive Directors of the

Fund.

This procedure, which would apply

after the entry into force of that

decision with respect to the partici­

pants which adhere to it in accord-

ance with their laws, and which

would remain in effect during the

period of the decision, is as follows:

A. A Participating Country which

has need to draw currencies from the

International Monetary Fund or to

seek a stand-by agreement with the

Fund in circumstances indicating that

the Supplementary Resources might

be used, shall consult with the Manag-

ing Director of the Fund first and

then with the other participants.

B. If the Managing Director makes

a proposal for Supplementary Re­

sources to be lent to the Fund, the

participants shall consult on this

proposal and inform the Managing

Director of the amounts of their cur­

rencies which they consider appro-

priate to lend to the Fund, taking

Herr Riksbankschef,

Ändamålet med detta brev är att

återgiva vad som överenskommits un­

der de överläggningar som nyligen ägt

rum i Paris beträffande den procedur

som skall följas av de deltagande

länderna och institutionerna (i det

följande benämnda »deltagarna») vid

Internationella valutafondens upplå­

ning av supplementära tillgångar un­

der kreditavtal, som förutses träffas

enligt ett beslut av fondens direktion.

Denna procedur, som skall tilläm­

pas efter nämnda besluts ikraftträ­

dande för deltagare, vilka ansluter sig

till detsamma i enlighet med gällande

lagstiftning och som skall förbli till­

lämplig under beslutets giltighetstid,

är följande:

A. Ett deltagande land, som behö­

ver draga valutor från Internationella

valutafonden eller ingå ett stand-by-

avtal med fonden under sådana om­

ständigheter, att användning av de

supplementära tillgångarna kan kom­

ma i fråga, skall först samråda med

fondens verkställande direktör och

sedan med de övriga deltagarna.

B. Om verkställande direktören

föreslår, att supplementära tillgångar

skall lånas till fonden, skall deltagar­

na samråda om detta förslag och un­

derrätta verkställande direktören om

de belopp av sina valutor, som de

finner lämpliga låna till fonden med

beaktande av verkställande direktö-

Kungl. Moj.ts proposition nr 102 år 1002

27

into account the recommendations of the Managing Director and their pres­ ent and prospective balance of pay- ments and reserve positions. The par- ticipants shall aim åt reaching un- animous agreement.

C. If it is not possible to reaeh unanimous agreement, the question whether the participants are prepared to facilitate, by lending their cur- rencies, an exchange transaction or stand-by arrangement of the kind covered by the special borrowing ar- rangements and requiring the Fund’s resources to be supplemented in the general order of magnitude proposed hv the Managing Director, will be décided by a poll of the participants.

The prospective drawer will not be entilled to vote. A favorable decision shall require the following majorities of the participants which take part in the vote, it being understood that abstentions may be justified only for balance of payments reasons as stated in paragraph D:

(1) a two-thirds majority of the number of participants voting; and

(2) a three-fifths majority of the weighted votes of the participants voting, weighted on the basis of the commitments to the Supplementary Resources.

D. If the decision in paragraph C is favorable, there shall be further consultations among the participants, and with the Managing Director, con- cerning the amounts of the currencies of the respective participants which will be loaned to the Fund in order to attain a total in the general order of magnitude agreed under paragraph C. If during the consultations a par- ticipant gives notice that in its opinion, based on its present and prospective balance of payments and reserve position, calls should not be made on it, or that calls should be for a smaller amount than that pro­ posed, the participants shall consult among themselves and with the Ma­ naging Director as to the additional amounts of their currencies which lliey could provide

so

as lo reaeh the

rens rekommendationer samt aktuella och förutsedda förhållanden avseen­ de sina betalningsbalanser och valuta­ reserver. Deltagarna skall sträva ef­ ter att uppnå allmän enighet.

C. Om det icke är möjligt att upp­ nå allmän enighet, skall röstning fö­ retagas av deltagarna för att avgöra, om dessa är beredda att genom utlå­ ning av sina valutor underlätta en valutatransaktion eller ett stand-by- avtal av det slag som förutses i de särskilda kreditavtalen och som nöd­ vändiggör en förstärkning av fondens tillgångar av den storleksordning, som föreslagits av verkställande di­ rektören.

Den part, som önskar draga, skall icke ha rösträtt. Ett positivt beslut skall anses föreligga, då följande ma­ joriteter av deltagarnas avgivna rös­ ter har samlats, varvid skall gälla att röstnedläggelse må ske endast på grund av betalningsbalansskäl, som nämnes under D:

(1) två tredjedels majoritet av det antal deltagare som röstat och

(2) tre femtedels majoritet av del­ tagarnas avgivna röster, vägda på ba­ sis av åtagandena i avseende på de supplementära tillgångarna.

D. Om beslutet som förutses under C är positivt, skall ytterligare samråd äga rum mellan deltagarna och med verkställande direktören beträffande de belopp av respektive deltagares va­ lutor, som skall lånas till fonden för att uppnå ett totalbelopp av den stor­ leksordning, som överenskommits en­ ligt vad som sägs under C. Om under dessa samråd en deltagare meddelar, att han på grund av sitt aktuella el­ ler förutsedda betalningsbalans- och valutareservläge anser, att medel icke hör infordras från honom, eller att in- fordranden av medel bör avse ett läg­ re belopp än det som föreslagits, skall deltagarna samråda sinsemellan och med verkställande direktören beträf­ fande de ytterligare belopp av sina valutor, som de skulle kunna tillhan­ dahålla för alt uppnå den storleksord

28

Kuiujl. Maj:ls proposition nr 102 är 11)02

general order of magnitude agreed un­

der paragraph C.

E. When agreemcnt is reached un­

der paragraph D, each participant

shall inform tlie Managing Director

of the calls which it is prepared to

meet under its credit arrangement

with the Fund.

F. If a participant which has loaned

its currency to the Fund under its

credit arrangement with the Fund

subsequently requests a reversal of its

loan which leads to further loans to

the Fund by other participants, the

participant seeking such reversal shall

consult with the Managing Director

and with the other participants.

For the purpose of the consulta-

live procedures described above, par­

ticipants will designate representa­

tives who shall be empowered to act

with respect to proposals for use of

the Supplementary Resources.

It is understood that in the event

of any proposals for calls under the

credit arrangements or if other mat­

ters should arise under the Fund de-

cision requiring consultations among

the participants, a consultative meet-

ing will be held among all the partici­

pants. The representative of France

shall be responsible for calling the

first meeting, and åt that time the

participants will determine who shall

be the Chairman. The Managing Di­

rector of the Fund or his representa­

tive shall be invited to participate in

these consultative meetings.

It is understood that in order to

further the consultations envisaged,

participants should, to the fullest ex-

tent practicable, use the facilities of

the international organizations to

which they belong in keeping each

other informed of developments in

their balances of payments that could

give rise to the use of the Supplemen­

tary Resources.

These consultative arrangements,

undertaken in a spirit of international

co-operation, are designed to insure

the stability of the international pav-

ments system.

ning som överenskominits enligt vad

som säges under C.

E. När överenskommelse på sätt

som förutses under D har uppnåtts,

skall var och eu av deltagarna med­

dela verkställande direktören det lå-

neanspråk han är beredd tillmötesgå

under sitt kreditavtal med fonden.

F. Om en deltagare, som lånat sin

valuta till fonden under sitt kredit­

avtal med fonden, senare begär åter­

betalning av sitt lån, och om detta le­

der till att andra deltagare måste be­

vilja nya lån till fonden, skall den

deltagare som begär återbetalningen

samråda med verkställande direktö­

ren och de övriga deltagarna.

Vid tillämpningen av ovan beskriv­

na procedur skall deltagarna utse re­

presentanter, som skall vara bemyn­

digade att taga ställning till förslag

om användningen av de supplemen­

tära tillgångarna.

Det är överenskommet, att om in­

fordrande av medel under kreditav­

talen föreslås, eller om andra frågor

uppkommer, som enligt fondens be­

slut erfordrar samråd mellan delta­

garna, skall ett möte för samråd mel­

lan samtliga deltagare äga rum. Det

åligger Frankrikes representant att

sammankalla det första mötet, och

deltagarna skall då utse ordförande.

Fondens verkställande direktör eller

hans representant skall inbjudas att

deltaga i dessa sammanträden.

Det är överenskommet, att delta­

garna, för främjande av de samråd

som förutses, i största möjliga ut­

sträckning skall utnyttja de möjlighe­

ter, som erbjudes av de internationel­

la organisationer de tillhör i syfte att

hålla varandra ömsesidigt underrätta­

de om sådan utveckling av sina betal­

ningsbalanser, som kan föranleda an­

vändning av de supplementära till­

gångarna.

Dessa samrådsförfaranden syftar

till att, i eu anda av internationell

samverkan, trygga det internationel­

la betalningssystemets stabilitet.

29

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1!)<>2

I shall appreciate a reply confirm-

ing that the foregoing represents

the understandings which have been

reached with respect to the procedure

to be followed in connection with bor-

rowings by the International Moneta-

ry Fund under the credit arrange-

ments to which I have referred.

I am sending identical letters to the

other participants •— that is, Belgium,

Canada, Germany, Italv, Japan, the

Netherlands, the United Kingdom and

the United States. Attached is a ver-

batim text of this letter in English.

The French and English texts and the

replies of the participants in both

languages shall be equally authentic.

I shall notify all of the participants of

the confirmations received in re-

sponse to this letter.

W. Baumgartner

Stockholm, 22nd December, 1961

Dear Mr. Minister,

This is in reply to your letter of

15th December, 1961, setting forth the

understandings reached during the re-

cent diseussions in Paris with respect

to the procedure to be followed by the

Participating Countries and Institu­

tions in connection with borrowings

by the International Monetary Fund

of Supplementary Resources under

credit arrangements which we expect

will be established pursuant to a de-

cision of the Executive Directors of

the Fund.

On behalf of the Sveriges Riksbank,

1 am pleased to confirm that we are

in agreement with the statement of

understandings as set forth in your

letter of 15th December, 1961. 1 am

attaching, in accordance with your

suggestion, the French text of this

letter of confirmation.

I am, Dear Mr. Minister,

Yours sincerely,

Per Åsbrink

Jag vore tacksam för Eder bekräf­

telse, att ovanstående återgiver vad

som överenskommits beträffande den

procedur, som skall följas vid Inter­

nationella valutafondens upplåning

under de kreditavtal jag hänvisat till.

Jag sänder likalydande brev till de

övriga deltagarna, d. v. s. Belgien, Ca­

nada, Förenta staterna, Italien, Ja­

pan, Nederländerna, Storbritannien

och Tyskland. En engelsk text av det­

ta brev bifogas. De franska och eng­

elska texterna ävensom deltagarnas

svar på båda språken skall äga lika

vitsord. Jag kommer att underrätta

samtliga deltagare om de bekräftelser

som jag kommer att mottaga som svar

på detta brev.

W. Baumgartner

Stockholm den 22 december 1961

Herr Minister,

Detta utgör svar på Eder skrivelse

av den 15 december 1961, vari åter­

gives vad som överenskommits under

de överläggningar som nyligen ägt

rum i Paris beträffande den proce­

dur, som skall följas av de deltagan­

de länderna och institutionerna vid

Internationella valutafondens upplå­

ning av supplementära tillgångar un­

der kreditavtal, som förutses träffas

enligt ett beslut av fondens direktion.

På Sveriges Riksbanks vägnar har

jag nöjet bekräfta, att vi är införståd­

da med den sammanfattning av över­

enskommelsen som lämnats i Eder

skrivelse av den 15 december 1961. I

enlighet med Edert förslag bifogar

jag den franska texten till denna be­

kräftelse.

Med utmärkt högaktning

Per Åsbrink

30

hungl. Maj.ts proposition nr 102 år 1962

Ministcre des finances

Finansministeriet

Le Ministre

9 jan 1962

Monsieur le Gouverneur,

Vous avez bien voulu me confirmer

votre accord sur la procédure å suivre

pour les emprunts de ressources

supplémentaires que pourrait faire

le Fonds Monétaire International

auprés des Pays et Institutions par-

ticipants.

J’ai 1’honneur de vous informer que

j’ai recu des réponses confirmatives

analogues de Monsieur le Président

de la Banque Fédérale d’Allemagne,

Monsieur le Ministre des Finances de

Belgique, Monsieur le Ministre des

Finances du Canada, Monsieur le Sec-

rétaire de la Trésorerie des Etats-

Unis, Monsieur le Ministre du Trésor

d’Italie, Monsieur le Ministre des Fi­

nances du Japon, Monsieur le Minis­

tre des Finances des Pays-Bas et de

Monsieur le Chancelier de 1’Echiquier

du Royaume-Uni.

Je vous confirme également l’ac-

cord du Gouvernement francais avec

les termes de ma lettre du 15 Dé-

cembre 1961.

.1’informe les autres participants ain-

si que le Fonds Monétaire Internatio­

nal de 1’accord d’ensemble ainsi réa-

lisé sur ce qui a été convenu au cours

des conversations de Paris.

Veuillez agréer, Monsieur le Gou­

verneur, l’assurance de ma haute

considération.

Ministern

9 januari 1962

Herr Riksbankschef,

Ni har vänligen bekräftat, att Ni

är införstådd med den procedur, som

skall följas vid Internationella valu­

tafondens upplåning av supplementä­

ra tillgångar från de deltagande län­

derna och institutionerna.

•lag har äran meddela Eder, att jag

har mottagit liknande bekräftelser

från finansministrarna i Belgien, Ca­

nada, Förenta staterna, Italien, Ja­

pan, Nederländerna och Storbritan­

nien samt presidenten för Deutsche

Bundesbank.

Jag bekräftar också, att franska re­

geringen är införstådd med bestäm­

melserna i mitt brev den 15 decem­

ber 1961.

Jag underrättar de övriga deltagar­

na ävensom Internationella valuta­

fonden om det samförstånd som så­

lunda uppnåtts om vad som överens-

kommits under överläggningarna i

Paris.

Mottag, Herr Riksbankschef, för­

säkran om min utmärkta högaktning.

W. Baumgartner

W. Baumgartner

Kungl. Maj.ts proposition nr 102 år 1962

31

Supplementary Protocol no. 3 Amen-

ding the European Monetary Agree-

ment of 5th August, 1955, and the

Protocol of its Provisional Application

of 5th August, 1955

The Governments of the Federal

Republic of Gerrnany, the Republic of

Austria, the Kingdom of Belgium, the

Kingdom of Denmark, Spain, the

French Republic, the Kingdom of

Greece, Ireland, the Republic of Ice-

land, the Italian Republic, the Grand

Duchy of Luxembourg, the Kingdom

of Norway, the Kingdom of the Neth-

erlands, the Portuguese Republic, the

United Kingdom of Great Britain and

Northern Ireland, the Kingdom of

Sweden, the Swiss Confederation, and

the Turkish Republic;

Being the contracting parties to the

European Monetary Agreement (here-

inafter called the “Agreement”),

signed on 5th August, 1955, and to

the Protocol of Provisional Applica­

tion of the Agreement (hereinafter

called the “Protocol of Provisional

Application”), signed on the same

date;

Being also the contracting parties

to Supplementary Protocol No. 2

amending the Agreement, signed on

27th June, 1958;

Having regard to the adoption, on

20th July, 1959, by the Council of the

Organisation for European Economic

Co-operation of a Decision amending

Articles 3 and 10 of the Agreement;

Considering that, in accordance

with paragraph 1 of the Protocol of

Provisional Application and Article 5

of that Supplementary Protocol No.

2, the provisions of the Agreement, as

amended, are being provisionally ap-

plied as if it had come into force on

27th December, 1958;

Having agrecd to make certain

Bilagn C

(Översättning)

Tilläggsprotokoll nr 3 till europeiska

monetära avtalet den 5 augusti 1955

och till protokollet om dess proviso­

riska tillämpning den

5 augusti 1955.

Förbundsrepubliken Tysklands, Re­

publiken Österrikes, Konungariket

Belgiens, Konungariket Danmarks,

Spaniens, Franska republikens, Ko­

nungariket Greklands, Irlands, Repu­

bliken Islands, Italienska republikens,

Storhertigdömet Luxemburgs, Ko­

nungariket Norges, Konungariket Ne­

derländernas, Portugisiska republi­

kens, Det förenade konungariket

Storbritannien och Norra Irlands, Ko­

nungariket Sveriges, Schweiziska eds­

förbundets och Turkiska republikens

regeringar;

vilka äro signatärmakter till det

europeiska monetära avtalet (häref­

ter kallat »avtalet») den 5 augusti

1955 och till protokollet samma dag

om provisorisk tillämpning av avtalet

(härefter kallat »protokollet om pro­

visorisk tillämpning»);

vilka även äro signatärmakter till

tilläggsprotokoll or 2 den 27 juni

1958 till avtalet;

vilka beakta beslut den 20 juli

1959 av Organisationens för euro­

peiskt ekonomiskt samarbete råd om

ändring av artiklarna 3 och 10 i av­

talet;

vilka beakta, att i enlighet med mo­

ment 1 i protokollet om provisorisk

tillämpning och artikel 5 i tilläggs­

protokoll nr 2 bestämmelserna i avta­

let, i dess ändrade skick, provisoriskt

tillämpas, som om det hade trätt i

kraft den 27 december 1958;

vilka hava överenskommit att vid-

32

kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1962

amendments to the Agreement and to

the Protocol of Provisional Applica­

tion; and

Having regard to the adoption on

18th December, 1959, by the Council

of that Organisation of a Decision ap-

proving the text of the present Sup-

plementary Protocol;

Have agreed as follows:

Article 1

Paragraph (c) of Article 5 of the

Agreement shall be amended and

shall read as follows:

“(c) An amount equal to any re-

payment made by virtue of the pre­

sent Article shall be blocked in a spe­

cial account of the Fund to the extent

that such a repayment relätes to

amounts of contributions the pay-

ment of which is referred to in para­

graph (c) of Article 4.”

Artide 2

A new Article 7 bis shall be added

to the Agreement after Article 7,

which shall read as follows:

'•Artide 7 bis

SPECIAL CREDITS

The Fund may obtain special cred-

its from Contracting Parties on con-

ditions which shall be determined by

the Organisation.”

Artide 3

Paragraph (c) of Article 18 of the

Agreement shall be amended and

shall read as follows:

“(c) The agreement of a Contract­

ing Party shall not be required för:

(i) the adoption of any decision

conceming the suspension with re­

gard to it of the application of the

present Agreement in accordance

with Article 29;

(ii) the adoption of any decision

taken in the course of any period dur-

ing which the application of the pre­

sent Agreement is suspended with re­

gard to that Contracting Party; or

(iii) the adoption of a recommen-

dation that a Bilateral Payments

taga vissa ändringar i avtalet och

protokollet om provisorisk tillämp­

ning; och

vilka beakta det beslut den 18 de­

cember 1959, genom vilket Organisa­

tionens råd godkänt texten till före­

varande tilläggsprotokoll;

hava överenskommit om följande:

Artikel 1

Moment c i artikel 5 i avtalet skall

erhålla följande ändrade lydelse:

»c. Ett belopp av samma storlek

som varje återbetalning i kraft av fö­

revarande artikel skall blockeras på

ett särskilt konto hos fonden i den

mån en sådan återbetalning hänför

sig till bidrag, vilkas inbetalning ora-

närnnes i moment c i artikel 4.»

Artikel 2

Efter artikel 7 i avtalet inskjutes

en ny artikel 7 bis med följande ly­

delse:

»Artikel 1 bis

SÄRSKILDA KREDITER

Fonden må upptaga särskilda kre­

diter från fördragsslutande parter på

villkor som skola fastställas av orga­

nisationen.»

Artikel 3

Moment c i artikel 18 i avtalet skall

erhålla följande ändrade lydelse:

»c. Fördragsslutande parts samtyc­

ke erfordras icke för:

1. beslut angående tillfälligt upp­

hävande med avseende på denna för­

dragsslutande part av tillämpningen

av förevarande avtal i enlighet med

artikel 29.

2. beslut fattat under eu avräk­

ningsperiod, under vilken tillämp­

ningen av förevarande avtal är till­

fälligt upphävd med avseende på den­

na fördragsslutande part; eller

3. rekommendation att ett bilate­

ralt betalningsavtal, i vilket denna

Kungl. Maj ds proposition nr 102 år 1062

33

Agreement to whicli that Contracting fördragsslutande part är part, skall

Party is a Party should be revised, or revideras eller beslut att saldo på ett

the adoption of a decision that the under ifrågavarande avtal fört konto

balance of an account kept under that ej skall inkluderas i beräkningen av

Agreement should not be taken into dess bilaterala fordringar och skul-

account in the calculation of its bi- der.»

lateral claims and debts.”

Article A

Article 26 of the Agreement shall

be amended and shall read as follows:

“Article 26

AMENDMENTS

The provisions of Articles 3 (in-

cluding Table A), 4(d), 5(b), 7, 7 bis,

9 to 16 (including Table B), 19, 24

and 28 to 33 may be amended by de­

cision of the Organisation.”

Article 5

Paragraph 6 of the Protocol of

Provisional Application shall be

amended and shall read as follows:

“6. Unless the Organisation decides

otherwise, the present Protocol shäll

terminate if the contributions of the

Parties to the present Protocol should

amount, in aggregate, to less than

fifty per cent of the total amount of

the contributions within the meaning

of paragraph (d) of Article 33 of the

Agreement.”

Article 6

1. Articles 1 to 5 of the present

Supplementary Protocol shall form

an integral part of the Agreement.

2. The present Supplementary Pro­

tocol shall be ratified. It shall come

into force as soon as the Agreement

comes into force or, if the present

Supplementary Protocol has not been

ratified by all the Signatories by that

date, it shall come into force upon

the deposit of the Instruments of

Ratification by all Signatories.

3.

The present Supplementary

Protocol shall reinain in force until

the termination of the Agreement

provided that Articles 30, 31, 32 and

33 of the Agreement shall apply in

Artikel A

Artikel 26 i avtalet skall erhålla

följande ändrade lydelse:

»Artikel 26

ÄNDRINGAR

Bestämmelserna i artiklarna 3 (in­

klusive tabell A), 4 moment d, 5 mo­

ment b, 7, 7 bis, 9—16 (inklusive ta­

bell B), 19, 24 och 28—-33 i föreva­

rande avtal kunna ändras genom be­

slut av organisationen.»

Artikel 5

Moment 6 i protokollet om provi­

sorisk tillämpning skall erhålla föl­

jande ändrade lydelse:

»6. Med mindre organisationen an­

norlunda beslutar, skall förevarande

protokoll upphöra, därest summan av

bidragen från parterna till förevaran­

de protokoll understiger 50 procent

av bidragens totalbelopp enligt mo­

ment d i artikel 33 i avtalet.»

Artikel 6

1. Artiklarna 1—5 i förevarande

tilläggsprotokoll skola utgöra integre­

rande delar av avtalet.

2.

Förevarande tilläggsprotokoll

skall ratificeras. Det skall träda i

kraft den dag, då avtalet träder i

kraft, eller, om detta tilläggsproto­

koll sagda dag icke ratificerats av

alla signatärmakterna, då alla signa-

tärmakterna deponerat ratifikations­

instrument.

3.

Förevarande tilläggsprotokoll

skall förbliva i kraft till dess avtalet

upphör att gälla; artiklarna 30, 31, 32

och 33 i avtalet skola gälla i förhål­

lande till detta tilläggsprotokoll så-

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1962

relation to the present Supplementary

Protocol as they apply to the Agree-

ment.

Article 7

Notwithstanding the provisions of

paragraph 2 of Article 6, the Parties

to the present Supplementary Proto­

col shall apply its provisions with ef-

fect as from 1st February, 1960.

In witness whereof, the under-

signed Plenipotentiaries, duly em-

powered, have appended their Signa-

tures to the present Protocol.

Done in Paris, this 15th day of

January, Nineteen Hundred and Six-

ty, in the English and French lan-

guages, both texts being equally au-

thentic, in a single copy which shall

remain deposited with the Secretary-

General of the Organisation for Euro-

pean Economic Go-operation^ by

whom certified copies will be com-

municated to all Signatories of the

present Protocol.

som de gälla i förhållande till avta­

let.

Artikel 7

Utan hinder av bestämmelserna i

moment 2 i artikel 6 skola parterna

till förevarande tilläggsprotokoll till-

lämpa dess bestämmelser med verkan

från och med den 1 februari 1960.

Till bekräftelse härav hava under­

tecknade befullmäktigade ombud un­

dertecknat förevarande protokoll.

Som skedde i Paris den 15 januari

1960 på engelska och franska språ­

ken, vilka båda texter äga lika vits­

ord, i ett exemplar, som skall förbli­

va i förvar hos Organisationens för

europeiskt ekonomiskt samarbete ge­

neralsekreterare, vilken skall tillstäl­

la signatärmakterna bestyrkta av­

skrifter därav.

Kungl. Maj:ts proposition nr 102 år 1002

35

Bilaga l)

Supplementary Protocol No. 4 Amen-

ding the European Monetary Agree-

ment of 5th August, 1955, and the

Protocol of its Provisional Application

of 5th August, 1955

The Governments of the Federal

Republic of Germany, the Republic of

Austria, the Kingdom of Belgium, the

Kingdom of Denmark, Spain, the

French Republic, the Kingdom of

Greece, Ireland, the Republic of Ice-

land, the Italian Republic, the Grand

Duchy of Luxembourg, the Kingdom

of Norway, the Kingdom of the Neth-

erlands, the Portuguese Republic, the

United Kingdom of Great Britain and

Northern Ireland, the Kingdom of

Sweden, the Swiss Confederation, and

the Turkish Republic;

Being the Contracting Parties to

the European Monetary Agreeinent

(hereinafter called the “Agreeinent”),

signed on 5th August, 1955, and to

the Protocol of Provisional Applica­

tion of the Agreement (hereinafter

called the “Protocol of Provisional

Application”), signed on the same

date;

Being also the Contracting Parties

to Supplementary Protocols Nos. 2

and 3 ainending the Agreement,

signed on 27th June, 1958, and 15th

January, 1960, respectively;

Being, furthermore, Signatories of

a Convention of 14th December, 1960,

by virtue of Artide 15 of which the

Organisation för European Economic

Co-operation was, on 30th September,

1961, reoonstituted as the Organisa­

tion for Economic Co-operation and

Development (hereinafter called the

“Organisation”);

Considering tliat by those Supple­

mentary Protocols Nos. 2 and 3 and

by the Decisions of the Council of the

Organisation for European Economic

Co-operation of 20th Julv, 1959, 18th

(Översättning)

Tilläggsprotokoll nr 4 till europeiska

monetära avtalet den 5 augusti 1955

och till protokollet om dess provisoris­

ka tillämpning den 5 augusti 1955

Förbundsrepubliken Tysklands, Re­

publiken Österrikes, Konungariket

Belgiens, Konungariket Danmarks,

Spaniens, Franska republikens, Ko­

nungariket Greklands, Irlands, Repu­

bliken Islands, Italienska republi­

kens, Storhertigdöinet Luxemburgs,

Konungariket Norges, Konungariket

Nederländernas, Portugisiska republi­

kens, Det förenade konungariket

Storbritannien och Norra Irlands, Ko­

nungariket Sveriges, Schweiziska eds­

förbundets och Turkiska republikens

regeringar;

vilka äro signatärmakter till det

europeiska monetära avtalet (häref­

ter kallat »avtalet») den 5 augusti

1955 och till protokollet samma dag

om provisorisk tillämpning av avta­

let (härefter kallat »protokollet om

provisorisk tillämpning»);

vilka även äro signatärmakter till

tilläggsprotokollen nris 2 och 3 till

avtalet, vilka undertecknades den 27

juni 1958 respektive den 15 januari

1960;

vilka dessutom äro signatärmakter

till en konvention den 14 december

1960, jämlikt vilkens artikel 15 Or­

ganisationen för europeiskt ekono­

miskt samarbete den 30 september

1961 ombildades till Organisationen

för samarbete och utveckling (häref­

ter kallad »organisationen»);

vilka beakta, att genom dessa till-

läggsprotokoll nris 2 och 3 och genom

beslut av Organisationens för euro­

peiskt ekonomiskt samarbete råd den

20 juli 1959, den 18 december 1959

3 G

Kungl. Maj. ts proposition nr 102 ur 1962

December, 1959, and 19th July, 1960,

Articles 3, 4, 5, 9, 10, 13, 18,‘26, 29,

30, and 33 of the Agreement and

Paragraph 6 of the Protocol of

Provisional Application have been

amen ded and an Article 7 bis has

been added to the Agreement;

Considering that, in accordance with

paragraph 1 of the Protocol of Pro­

visional Application, Article 5 of that

Supplementary Protocol No. 2, and

Article 7 of that Supplementary Pro­

tocol No. 3, the Agreement, as

amended, is being provisionally ap-

plied as if it had come into force on

27th December, 1958;

Having agreed lo make certain

further amendments to the Agree­

ment and to the Protocol of Provi­

sional Application; and

Having regard to the adoption on

12th December, 1961, by the Council

of the Organisation of a Decision ap-

proving the text of the present Sup­

plementary Protocol;

Have agreed as follows:

Article 1

(a) The seventh and eighth clauses

of the Preamble to the Agreement

shall be amended and shall read as

follows:

“Desiring to establish an institu­

tional framework for the continuance

of monetary co-operation in Europé

and to aid the Contracting Parties to

carry out the decisions of the Organi­

sation for European Economic Co-

operation relating to commercial

policy and to the liberalisation of

trade and of invisible transactions;

Considering the adoption on 29th

July, 1955, of a Recommendation of

the Council of the Organisation för

European Economic Co-operation ap-

proving the text of the present Agree­

ment, recommending it to the Mem-

bers of that Organisation for signa-

ture, and provning that that Organi­

sation should assume the functions

envisaged under the present Agree­

ment as from the date from which it

"ill apply;”

och den 19 juli 1960 ha artiklarna 3,

4, 5, 9, 10, 13, 18, 26, 29, 30 och 33 i

avtalet och moment 6 i protokollet

om provisorisk tillämpning ändrats

och en artikel 7 bis inskjutits i av­

talet;

vilka beakta, att i enlighet med

moment 1 i protokollet om proviso­

risk tillämpning, artikel 5 i tilläggs­

protokoll nr 2 och artikel 7 i tilläggs­

protokoll nr 3 avtalet, i dess ändra­

de skick, provisoriskt tillämpas, som

om det hade trätt i kraft den 27 de­

cember 1958;

vilka hava överenskommit att vid­

taga vissa ytterligare ändringar i av­

talet och protokollet om provisorisk

tillämpning; och

vilka beakta det beslut den 12 de­

cember 1961, genom vilket organisa­

tionens råd godkänt texten till före­

varande tilläggsprotokoll;

hava överenskommit om följande:

Artikel 1

a) Sjunde och åttonde styckena i

inledningen till avtalet skola erhålla

följande ändrade lydelse:

»vilka önska upprätta en institu­

tionell ram för fortsatt monetärt sam­

arbete i Europa och hjälpa de för-

dragsslutande parterna att verkställa

Organisationens för europeiskt eko­

nomiskt samarbete beslut med avse­

ende på handelspolitik samt frigörel­

se av handel och osynliga transaktio­

ner;

vilka beakta den rekommendation

av den 29 juli 1955, genom vilken Or­

ganisationens för europeiskt ekono­

miskt samarbete råd godkänt texten

till förevarande avtal, rekommende­

rat den till undertecknande av denna

organisations medlemmar samt be­

stämt, att denna organisation skall

åtaga sig de i detta avtal förutsedda

uppgifterna, så snart detsamma bör­

jar tillämpas;»

37

Kungl. Maj.ts proposition nr 102 år 1062

(b) The following two elauses shall

he added åt the end of tlie Preamble

to the Agreement:

“Considering that, by virtue of Ar­

tide 15 of a Convention signed on

14th December, 1960, the Organisa­

tion for European Economic Co-oper-

ation was, on 30th September, 1961,

reconstituted as the Organisation för

Economic Co-operation and Develop-

ment (hereinafter called the “Organi­

sation”), in which the Contracting

Parties to the present Agreement, to-

gether with Canada and the United

States of America, have undertaken

to strengthen the tradition of co-

operation which has evolved among

tliem and apply it to new tasks and

broader objectives;

Considering that the Recommenda-

tion of the Council of the Organisa­

tion for European Economic Co-

operation of 29th July, 1955, was ap-

proved on 30th September, 1961, by

the Council of the Organisation (here­

inafter called the “Council”) and that

accordingly the Organisation con-

tinues to assume the functions en-

visaged under the present Agree­

ment;”

Article 2

Artide 2 of the Agreement shall be

amended and shall read as follows:

Artide 2

PURPOSES OF THE FUND

The purposes of the Fund shall be:

(i)

to provide the Contracting

Parties with credit in order to aid

tliem to withstand temporary overall

balance of payments difficulties and

to continue to pursue liberal and non-

discriminatory trade and payments

policies; and,

(ii) to facilitate the operation of

the System of Settlements.”

Artide 3

Article 25 of the Agreement shall

be amended and shall read as fol­

lows:

h) Följande två stycken skola in­

skjutas i slutet av inledningen till

avtalet:

»vilka beakta, att Organisationen

för europeiskt ekonomiskt samarbete

jämlikt artikel 15 i en den 14 decem­

ber 1960 undertecknad konvention

den 30 september 1961 ombildades till

Organisationen för ekonomiskt sam­

arbete och utveckling (härefter kal­

lad »organisationen»), i vilken signa-

tärmakterna till förevarande avtal

jämte Canada och Amerikas förenta

stater hava åtagit sig att stärka den

samarbetstradition, som har utveck­

lats mellan dem och tillämpa den på

nya uppgifter och vidgade målsätt­

ningar;

vilka beakta, att rekommendatio­

nen av Organisationens för euro­

peiskt ekonomiskt samarbete råd den

29 juli 1955 godkändes den 30 sep­

tember 1961 av organisationens råd

(härefter kallad »rådet») och att or­

ganisationen i enlighet härmed fort­

sätter att åtaga sig de i detta avtal

förutsedda uppgifterna;»

Artikel 2

Artikel 2 i avtalet skall erhålla föl­

jande ändrade lydelse:

»Artikel 2

FONDENS ÄNDAMÅL

Fonden har till ändamål:

1. att tillhandahålla de fördrags-

slutande parterna kredit, för att hjäl­

pa dem att möta tillfälliga svårighe­

ter i vad avser den globala betalnings­

balansen och att fortsätta föra en li­

beral och icke diskriminatorisk po­

litik i fråga om handel och betalning­

ar; och

2. att underlätta regleringssyste­

mets fungerande.»

Artikel 3

Artikel 25 i avtalet skall erhålla

följande ändrade lydelse:

38

Kunijl. Maj. ts proposition nr JOS år J!)02

‘ Articlc S5

PRIVILEGES AND IMMUNITIES

(a) The provisions of Parts II and

III of Supplementary Protocol No. I

to the Convention for European Eco-

nomic Co-operation of 16th April,

1948, shall, as provided for by the

Supplementär}^ Protocol No. 2 to the

Convention on the Organisation for

Economic Co-operation and Develop-

ment of 14th December, 1960, apply

to the Fund and its assets, including

income, without prejudice to the pro­

visions of paragraphs (b) and (c) of

the present Artide.

(b) The assets of the fund, inclu­

ding income, wherever located and by

whoinsoever held, and the operations

and transaetions authorised under the

present Agreement sliall be immune

from all taxation and from all cus-

loms duties.

(c) The provisions of Article 5 of

the Protocol No. I referred to in para­

graph (a) of the present Article shall,

as provided för by the said Supple­

mentary Protocol No. 2, apply to gold

included in the assets of the Fund

and to all transaetions concerning

such gold.”

Article 4

Paragraph 3 (ii) of the Annex to

the Agreement shall be amended and

shall read as follows:

“(ii) the amount by which the in-

terest paid to, and the income of, the

Fund have exceeded the interest paid

by, and the expenses ineurred by, the

Fund until the termination of the

Agreement or, where appropriate, on

completion of the settlements relating

to the accounting period åt the end of

which the Agreement terminates,

shall be distributed between the Resi-

dual Capital and each of the Con-

traeting Parties in proportion to the

average payments made to the Fund

by virtue of, respectively, paragraphs

(a) to (c) and paragraph (d) of Ar­

ticle 4 of the Agreement, taking ac-

count of the interest payments al­

ready made to each of the Contracting

Parties and of amounts of the net

income of the Fund proportional to

»Artikel S5

PRIVILEGIER OCH IMMUNITET

a) Bestämmelserna i delarna II

och III av tilläggsprotokoll nr 1 till

konventionen för europeiskt ekono­

miskt samarbete av den 16 april 1948,

skola såsom förutses i tilläggsproto­

koll nr 2 till konventionen om Orga­

nisationen för ekonomiskt samarbete

och utveckling av den 14 december

1960, utan inverkan på bestämmel­

serna i moment b och c av förevaran­

de artikel, gälla för fonden och dess

tillgångar, inkomsterna inbegripna.

b) Fondens tillgångar, inkomster­

na inbegripna, var de än äro place­

rade och av vem de än hållas, även­

som enligt förevarande avtal medgiv­

na operationer och transaktioner äro

befriade från beskattning och tullar.

c) Bestämmelserna i artikel 5 av

det i moment a i förevarande artikel

omnämnda protokollet nr 1 skola så­

som förutses i sagda tilläggsprotokoll

nr 2 gälla för i fondens tillgångar in­

gående guld och för transaktioner

avseende dylikt guld.»

Artikel 4

Paragraf 3 moment 2 i bihanget

till avtalet skall erhålla följande änd­

rade lydelse:

»2. fördelas det belopp, med vilket

till fonden erlagda räntor och övriga

fondens inkomster överstigit av fon­

den erlagda räntor och övriga fon­

dens utgifter intill avtalets upphö­

rande eller, i förekommande fall, in­

till avslutandet av de regleringar, som

hänföra sig till den avräkningsperiod,

vid vars utgång avtalet upphör, mel­

lan det resterande kapitalet och de

fördragsslutande parterna i förhål­

lande till medelvärdet av de till fon­

den i kraft av moment a—c respek­

tive moment d i artikel 4 i avtalet

verkställda inbetalningarna, varvid

hänsyn skall tagas till redan verk­

ställda räntebetalningar till envar av

de fördragsslutande parterna och til)

fondens nettoinkomster i förhållande

till sådana räntebetalningar, som fou-

Kungl. Maj.ts proposition nr 102 år 1962

39

such interest payments, which shall

be deemed to be held by the Fund

on account of the Residual Capital as

from the date on which each such

interest payment is made; and, fi-

nally,”

Article 5

Paragraph 9 (c) of the Annex to

the Agreement shall be amended and

shall read as follows:

“(c) The application of the provi­

sions of sub-paragraphs (a) and (b)

of the present paragraph shall be

subject to the agreement of the Gov­

ernment of the United States of Ame­

rica which, in consultation with the

Organisation, may decide to earmark

the whole or part of the amounts re-

ferred to in sub-paragraph (a) of the

present paragraph för the benefit of

countries which are or which have åt

any time been Contracting Parties to

the Agreement, either individually or

as a group. Should the Government

of the United States of America de­

cide that the provisions of sub-para­

graphs (a) and (b) of this paragraph

shall not be applied, it will so notify

the Organisation within three months

after the termination of the present

Agreement.”

Article 6

The final clause of the Agreement

shall be amended and shall read as

follows:

“Done in Paris, this fifth day of

August, Nineteen Hundred and Fifty

Five, in the English and French lan-

guages, both texts being equally au-

thentic, in a single copy which shall

remain deposited with the Secretary-

General of the Organisation.”

Article 7

The final clause of the Protocol of

Provisional Application of the Agree­

ment shall be amended and shall read

as follows:

“Done in Paris, this fifth day of

August, Nineteen Hundred and Fifty

Five, in the English and French lan-

guages, both texts being equally au-

thentic, in a single copy which shall

remain deposited with the Secrelary-

General of the Organisation.”

den skall anses inneha på grund av

det resterande kapitalet från och med

den dag varje sådan räntebetalning

verkställes; och slutligen»

Artikel 5

Paragraf 9 moment c i bihanget till

avtalet skall erhålla följande ändra­

de lydelse:

»c) Tillämpningen av bestämmel­

serna i moment a och b i förevaran­

de paragraf förutsätter godkännande

av Amerikas förenta staters regering,

vilken i samråd med organisationen

må besluta att helt eller delvis reser­

vera de i moment a i förevarande pa­

ragraf avsedda beloppen till förmån

för länder, vilka äro eller vid någon

tidpunkt ha varit signatärmakter till

avtalet, antingen var för sig eller så­

som en grupp. Därest Amerikas för­

enta staters regering skulle besluta,

att bestämmelserna i moment a och

b i denna paragraf icke skola tilläm­

pas, skall denna underrätta organisa­

tionen därom inom tre månader efter

förevarande avtals upphörande.»

Artikel 6

Sista stycket i avtalet skall erhålla

följande ändrade lydelse:

»Som skedde i Paris den 5 augusti

1955 på franska och engelska språ­

ken, vilka båda texter äga lika vits­

ord, i ett exemplar, vilket skall för­

bliva i förvar hos organisationens ge­

neralsekreterare.»

Artikel 7

Sista stycket i protokollet om pro­

visorisk tillämpning av avtalet skall

erhålla följande ändrade lydelse:

»Som skedde i Paris den 5 augusti

1955 på franska och engelska språ­

ken, vilka båda texter äga lika vits­

ord, i ett exemplar, vilket skall för­

bliva i förvar hos organisationens ge­

neralsekreterare.»

40

Kungl. Maj ds proposition nr 102 år 1962

Article 8

1. Articles 1 to 7 of the present

Supplementary Protocol shall form

an integral part of the Agreement.

2. The present Supplementary Pro­

tocol shall be ratified or approved. It

shall come into force as soon as the

Agreement comes into force or, if the

present Supplementary Protocol has

not been ratified or approved by all

the Signatories by that date, it shall

come into force upon the deposit of

the instruments of ratification or ap-

proval by all Signatories.

3. The present Supplementary Pro­

tocol shall remain in force until the

termination of the Agreement pro­

vided that Articles 30, 31, 32 and 33

of the Agreement shall apply in rela­

tion to the present Supplementary

Protocol as they apply to the Agree­

ment.

Article 9

Notwithstanding the provisions of

paragrapji 2 of Article 8, the Parties

to the present Supplementary Proto­

col shall apply its provisions as from

1st January, 1962, it being under-

stood that the amendments to the

Agreement made by Articles 1 to 3

and 5 to 7 shall be deemed to have

taken effect as from 30th September,

1961, and that the amendment there-

to made by Article 4 shall be deemed

to have taken effect as from 14th

April, 1960.

In witness whereof, the under-

signed Plenipotentiaries, duly em-

powered, have appended their Signa-

tures to the present Protocol.

Done in Paris, this 12th day of De­

cember, Nineteen Hundred and Sixty

One, in the English and French lan-

guages, both texts being equally au-

thentic, in a single copy which shall

remain deposited with the Secretary-

General of the Organisation for Eco-

nomic Co-operation and Development,

by whom certified copies will be

communicated to all Signatories of

the present Protocol.

Artikel 8

1. Artiklarna 1—7 i förevarande

tilläggsprotokoll skola utgöra inte­

grerande delar av avtalet.

2.

Förevarande tilläggsprotokoll

skall ratificeras eller godkännas. Det

skall träda i kraft den dag, då avtalet

träder i kraft, eller, om detta till-

läggsprotokoll sagda dag icke ratifi­

cerats eller godkänts av alla signatär-

makterna, då alla signatärmakterna

deponerat handling för ratifikation

eller godkännande.

3.

Förevarande tilläggsprotokoll

skall förbliva i kraft till dess avtalet

upphör att gälla; artiklarna 30, 31,

32 och 33 i avtalet skola gälla i för­

hållande till detta tilläggsprotokoll

såsom de gälla i förhållande till av­

talet.

Artikel 9

Utan hinder av bestämmelserna i

moment 2 i artikel 8 skola parterna

till förevarande tilläggsprotokoll till-

lämpa dess bestämmelser från och

med den 1 januari 1962; dock skola

de genom artiklarna 1—3 och 5—7

vidtagna ändringarna i avtalet anses

ha trätt i kraft från och med den 30

september 1961 och skall den genom

artikel 4 verkställda ändringen anses

ha trätt i kraft från och med den 14

april 1960.

Till bekräftelse härav hava under­

tecknade befullmäktigade ombud un­

dertecknat förevarande protokoll.

Som skedde i Paris den 12 decem­

ber 1961 på engelska och franska

språken, vilka båda texter äga lika

vitsord, i ett exemplar, som skall för­

bliva i förvar hos Organisationens för

ekonomiskt samarbete och utveckling

generalsekreterare, vilken skall till­

ställa signatärmakterna bestyrkta av­

skrifter därav.

Stockholm 1962. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 620223