Prop. 1962:168

('angående organisation m. m. av försvarets centrala intendenturförvaltning',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962 1

Nr 168

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående organisation

m. m. av försvarets centrala intendenturförvaltning; given Stockholms slott den A maj 1962.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Sven af Geijerstam

Propositionens huvudsakliga innehåll

Riksdagen har efter förslag i propositionen 1961: 109 beslutat, att ett för försvaret gemensamt centralt intendenturförvaltningsverk skall inrät­ tas. I anslutning härtill framlägges i propositionen förslag beträffande organisationen av det nya ämbetsverket, som föreslås skola benämnas för­ svarets intendenturverk. Enligt förslaget kommer verket att omfatta — förutom chef — ett stabsorgan, centralplaneringen, samt fem byråer, näm­ ligen materielbyrå, livsmedelsbyrå, drivmedelsbyrå, förrådsbyrå och admi­ nistrativ byrå. Antalet befattningshavare beräknas till 283. Intendentur­ verkets inrättande medför att arméintendenturförvaltningen, marinför­ valtningens intendenturavdelning samt flygförvaltningens intendenturbyrå utgår ur organisationen.

Den nya organisationen föreslås skola genomföras från och med den 1 juli 1963.

1 —Bihang till riksdagens protokoll 1962. 1 saml. Nr 168

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den

A maj 1962.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander, statsråden

N

ilsson

, S

träng

, L

indström

,

L

indholm

, S

koglund

, E

denman

, J

ohansson

,

af

G

eijerstam

, H

ermans

­

son, Holmqvist.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler

t. f. chefen för försvarsdepartementet, statsrådet af Geijerstam, fråga om

organisation m. m. av försvarets centrala intendenturförvaltning samt anför

därvid följande.

Inledning

Riksdagen har efter förslag i propositionen 1961: 109 (s. 101 f) fattat

principbeslut om övergång till gemensam central intendenturförvaltning

inom försvaret. Redan dessförinnan hade chefen för försvarsdepartementet

med stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande den 14 oktober 1960 tillkallat en

utredningsman (generaldirektör G. A. Christianson) för att verkställa ut­

redning rörande organisation av ett för försvaret gemensamt intendentur-

förvaltningsverk. Uppdraget utvidgades den 21 april 1961 till att jämväl

omfatta utredning av frågan om inrättande av en för försvaret gemensam

intendenturkår. Utredningen har med skrivelse den 22 december 1961 av­

givit betänkande med förslag till organisation m. m. av ett för försvaret

gemensamt intendenturförvaltningsverk, benämnt intendenturförvaltning-

en. I kårfrågan redovisar utredningen vissa alternativa lösningar.

Yttranden över betänkandet har efter remiss avgivits av överbefälhavaren

— efter hörande av cheferna för armén, marinen och flygvapnet -—- för­

svarets civilförvaltning, försvarets sjukvårdsstyrelse, fortifikationsförvalt-

ningen, armétygförvaltningen, arméintendenturförvaltningen, marinför­

valtningen, flygförvaltningen, försvarets förvaltningsdirektion, försvarets

forskningsanstalt, civilförsvarsstyrelsen, statskontoret, riksrevisionsverket,

överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap, statens jordbruksnämnd,

sprängämnesinspektionen, lokaliseringsutredningen rörande statlig verk­

samhet, 1956 års försvarsförvaltningssakkunniga, landsorganisationen i

Sverige — efter hörande av försvarsverkens civila personals förbund -—■

statstjänstemännens riksförbund, Sveriges akademikers centralorganisa­

tion samt — efter hörande av försvarets civila tjänstemannaförbund —

tjänstemännens centralorganisation (statstjänstemannasektionen).

Jag kommer i det följande att lämna en kortfattad översikt över nu­

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

3

varande organisation m. m. av den centrala intendenturförvaltningen inom försvaret. Därefter redogör jag för huvudpunkterna i utredningens förslag. För närmare kännedom härom torde få hänvisas till betänkandet. Remiss­ yttrandena upptages i anslutning till utredningens förslag under de sär­ skilda avsnitten. Mina egna synpunkter och förslag framlägger jag slutligen i ett sammanhang.

Nuvarande organisation och uppgifter m. m.

Intendenturförvaltningen inom försvaret har i huvudsak till uppgift att svara för stridskrafternas beklädnad, förplägnad och förläggning samt deras förseende med drivmedel, bränsle, hästar och hundar samt expedi- tionsmateriel m. in. Vidare hänföres till intendenturförvaltningens område förvaltningen av medel för övningar, undervisning m. m.

Enligt nuvarande organisation svarar arméintendenturförvaltningen för ledningen av intendenturförvaltningstjänsten inom armén. Motsvarande verksamhet för marinen handhaves inom marinförvaltningens intendentur- avdelning och för flygvapnet inom flygförvaltningens intendenturbyrå. Verksamheten samordnas försvarsgrenarna emellan i första hand med till- lämpning av huvudförvaltningsprincipen. I enlighet härmed har tyngdpunk­ ten i anskaffningsverksamheten kommit att åvila arméintendenturförvalt­ ningen. Detta ämbetsverk sköter sålunda praktiskt taget all anskaffning av intendenturmateriel och livsmedel m. in. för försvaret. Anskaffning av bräns­ len för försvarets fasta anläggningar ankommer även på arméintendenturför­ valtningen. Anskaffning av fordonsdrivmedel handhaves av arméintenden­ turförvaltningen, medan marinförvaltningen och flygförvaltningen svarar för anskaffning av fartygs- respektive flygdrivmedel.

Arméintendenturförvaltningen är för närvarande indelad i centralbyrå (expedition, militärsektion, hästsektion och förrådskontroll- kontor), materielbyrå (expedition, utrustningssektion, inventarieselction, mobiliserings- och tilldelningssektion, inköpssektion samt kontroll- och verkstadssektion), förplägnadsbyrå (expedition, mobiliserings- och an- skaffningssektion samt drift- och kontrollsektion), drivmedelsbyrå (expe­ dition, drivmedelssektion, bränslesektion och mobiliseringsdetalj) samt administrativ byrå (kanslisektion, personalsektion och expedition). Vid centralbyrån handhaves förvaltningen av arméns övningsanslag samt hand- lägges ärenden av allmänt militärt innehåll, t. ex. utbildningsfrågor och allmänna remisser in. m. Materielbyrån svarar för anskaffning av be- klädnadsmatericl och huvuddelen av intendenturmaterielen i övrigt. Livs- medelsfrågor och frågor rörande förplägnadsmateriel handhaves vid för- plägnadsbyrån, frågor angående drivmedel och bränsle vid drivmedels- byrån. Inom arméintendenturförvaltningen fullgörcs huvuddelen av in-

4

köpsfunktionerna av materielbyråns inköpssektion. I fråga om livsmedel

och viss del av förplägnadsmaterielen ankommer emellertid inköpsverk­

samheten på förplägnadsbyrån samt i fråga om drivmedel, bränslen och

viss del av distributionsmaterielen på drivmedelsbyrån.

Enligt av Kungl. Maj:t fastställd organisationsplan för arméintendentur-

förvaltningen omfattar ämbetsverket sammanlagt 211 befattningar. Inne­

havarna av befattningarna som chef för central-, materiel-, förplägnads-

och drivmedelsbyråerna skall vara militära. I arméintendenturförvaltning-

ens organisation ingår ytterligare 31 befattningar, som är avsedda för

militära innehavare — 13 regementsofficerare, 17 kaptener och en under­

officer. Vidare är 13 befattningar avsedda för pensionerade officerare och

underofficerare. Fyra befattningar är civilmilitära. övrig personal vid

ämbetsverket — sammanlagt 158 tjänster — är civil.

Chef för arméintendenturförvaltningen är chefen för armén. Souschef

är generalintendenten. Generalintendenten är tillika tjänstegrensinspektör

(intendenturtjänsten vid armén) och personalkårchef (chef för intenden-

turkåren). Såsom tjänstegrensinspektör och personalkårchef ingår general­

intendenten i arméledningen och lyder direkt under chefen för armén.

Marinförvaltningens intendent ura v delning är indelad

i centralsektion, förplägnadssektion, materielsektion, drivmedelssektion och

förrådskontrollkontor. Vid avdelningen finnes sammanlagt 46 befattningar.

Förutom chefen ingar i avdelningen 16 officerare och en underofficer, tre

pensionerade officerare och underofficerare samt 25 civila befattnings­

havare. Chef för avdelningen är marinöverintendenten. Denne är dessutom

tjänstegrensinspektör (marinens intendenturtjänst) och personalkårchef

(chef för marinintendenturkåren). I de båda sistnämnda egenskaperna in­

går marinöverintendenten i marinledningen och lyder direkt under chefen

för marinen.

Flygförvaltningens intenden turbyrå är indelad i central­

sektion, materielsektion, förplägnadssektion och drivmedelssektion. Byrån

omfattar sammanlagt 32 tjänster. Chef är en överste i Bo 1. I övrigt ingår

i byrån 9 officerare, 4 pensionerade officerare och underofficerare samt 18

civila.

Chefen för intendenturbyrån är den högste målsmannen för intendentur­

tjänsten inom flygvapnet. Någon direkt motsvarighet till armé- och marin­

ledningarnas inspektörer för intendenturtjänsten finnes icke vid flyg­

vapnet. Däremot stadgas i arbetsordningen för flygförvaltningen att chefen

för intendenturbyrån skall inspektera intendenturtjänsten rid flygvapnet.

I nuvarande organisation av den centrala intendenturförvaltningstjänsten

upprätthålles rid ingen av försvarsgrenarna någon skarp gräns mellan för­

valtnings- och stabsfunktioner. Den förvaltningsmässiga inspektionsverk­

samheten syftar i första hand till att utöva kontroll över handhavandet

av förvaltningsärenden hos underlydande myndigheter samt att tillse att

Kungi. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

5

en ändamålsenlig hushållning med medel och materiel äger rum. Den för-

valtningsmässiga inspektionsverksamheten utövas inom armén av sous­

chefen vid arméintendenturförvaltningen, inom marinen av marinöver-

intendenten i hans egenskap av chef för intendenturavdelningen och inom

flygvapnet av chefen för intendenturbyrån. Souschefen och marinöverinten-

denten utövar emellertid — som framgått av det föregående — inspektions­

verksamhet även i egenskap av tjänstegrensinspektörer och personalkår-

chefer. Denna verksamhet regleras i Kungl. Maj :ts instruktioner för armé­

ledningen och marinledningen. Ändamålet med sistnämnda inspektions­

verksamhet angives för arméns del vara att utröna sådana förhållanden

som kan inverka på förbandens krigsduglighet eller eljest påkalla för-

svarsgrenschefens uppmärksamhet. Till tjänstegrensinspektörs och perso-

nalkårchefs åligganden hör inom armén även att biträda arméstabschefen i

handläggningen av utbildningsärenden, som berör tjänstegrenen. Detta

innebär, att generalintendenten ger förslag till order, anvisningar och före­

skrifter för utbildning i intendenturtjänst. I arbetet därmed ävensom i själ­

va undervisningsarbetet utnyttjas icke endast personal tillhörande inten-

denturkåren med tjänstgöring utanför arméintendenturförvaltningen utan

även intendenturpersonal och fackutbildad civil personal, som tjänstgör

vid ämbetsverket.

Inspektören för marinens intendenturtjänst har bland annat att inspek­

tera verksamheten inom sin tjänstegren, att följa den allmänna utveckling­

en inom verksamhetsområdet och att övervaka yrkesutbildningen.

Det åligger som tidigare sagts chefen för flygförvaltningens intendentur-

byrå att inspektera intendenturtjänsten vid flygvapnet. Sammanhållande

organ för utbildningsfrågor är vid flygvapnet flygstabens utbildningsav­

delning. Det åligger emellertid chefen för intendenturbyrån att taga initiativ

till och planlägga intendenturutbildningen för samtliga personalkategorier

samt att inspektera utbildningen. I syfte att anpassa intendenturutbild­

ningen till flygvapnets operativa verksamhet har chefen för intendentur­

byrån visst samarbete med inspektören för flygvapnets bastjänst.

För såväl generalintendenten som marinöverintendenten och chefen för

flygförvaltningens intendenturbyrå gäller, att de vid på dem ankommande

utbildningsverksamhet ställer kurschefer och lärare till förfogande. Härvid

tages även personal hos respektive förvaltningsmyndigheter i anspråk. För

planläggning, övervakning och inspektion av utbildningsverksamhet avseen­

de personal utanför den centrala förvaltningsmyndigheten samt för biträde

vid handläggning av personalkårärenden finnes vid arméintendenturför­

valtningen personal i centralbyråns militärsektion. Vid marinen handlägges

dylika ärenden av marinöverintendentens expedition, i vilken ingår bland

andra eu kommendörkapten, eu kapten och en subalternofficer. Vid flyg­

vapnet slutligen handlägges ärendena i fråga av personal vid intendentur-

byråns ccntralsektion.

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

6

Vid flygvapnet göres icke åtskillnad mellan de stabsmässiga och för­

val tningsmässiga inspektionsuppgifterna. Inom armén göres åtskillnad så­

tillvida, att generalintendenten-souschefen även är tjänstegrensinspektör

och personalkårchef. Denna åtskillnad torde dock väsentligen vara av for­

mell natur. Vid marinen göres däremot, åtminstone formellt, en sträng åt­

skillnad.

För medverkan på intendenturområdet i andra stabsuppgifter än inspek­

tion finnes intendenturofficerare i samtliga försvarsgrensstaber. Sålunda är

i arméstaben placerad en major å utbildningsavdelningen samt fyra kapte­

ner, en å envar av organisations-, utbildnings-, utrustnings- och trängavdel-

ningarna. För marinstabens operationsavdelning är avsedd en kommendör­

kapten och för dess organisationsavdelning en kapten. Vid flygstaben är en

kapten placerad vid organisationsavdelningen.

Den nu gällande organisationen fastställdes i sina huvuddrag av 1954 års

riksdag efter förslag i proposition 109 angående organisationen av för­

svarets centrala tyg-, intendentur- och civilförvaltning m. m. Beslutet hade

föregåtts av ett långvarigt och omfattande utredningsarbete, bland annat

genom försorg av 1946 års militära förvaltningsutredning (SOU

1950: 36—37).

I fråga om intendenturförvaltningens centrala organisation förordade

förvaltningsutredningen, att verksamheten skulle sammanföras till ett för

försvaret gemensamt ämbetsverk, försvarets intendenturförvaltning. Utred­

ningen framlade ett detaljerat organisationsförslag härför. Verket föreslogs

indelat i fem byråer, nämligen materielbyrå, förplägnadsbyrå, bränslebyrå,

häst- och veterinärmaterielbyrå samt förrådsbyrå, vartill kom inköpscentral,

centralexpedition, centralplanering, kårexpedition och juridisk sektion. Den

föreslagna organisationen med ett gemensamt verk ansågs erbjuda de bästa

garantierna för effektiv standardiseringsverksamhet, ekonomisk drift i fred

och underlättande av underhållstjänsten i krig.

Efter förslag i propositionen 1954: 109 bibehölls emellertid som framgår

av det föregående en försvarsgrensvis ordnad organisation. Föredragande

departementschefen framhöll dock, att valet av organisationsform icke inne­

bar något definitivt ståndpunktstagande (prop. 1954: 109, s. 115). Principen

om gemensam intendenturförvaltning — liksom gemensam tygförvaltning

— avvisades således icke, men dess förverkligande ställdes på framtiden.

Innan riksdagen förra året (prop. 1961:109) fattade principbeslut om

gemensam intendenturförvaltning hade frågan om ändrad organisation av

intendenturförvaltningen aktualiserats från skilda håll. 1958 års försvars-

ledningskommitté framhöll sålunda i sitt i mars 1960 avgivna betänkande

(SOU 1960: 12), att samordningen av intendenturförvaltningstjänsten re­

dan drivits så långt genom huvudförvaltningsprincipens tillämpning att en

övergång till gemensam organisation icke skulle i sak innebära någon om­

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

7

välvande förändring. Då vidare en gemensam organisation syntes kom­ mittén kunna medföra vissa rationaliseringsvinster, hyste kommittén sym­ patier för införande av en sådan organisation.

1959 års besparingsutredning för försvaret (SOU 1960: 23) kom vid sina överväganden till den uppfattningen att den lämpligaste formen för den centrala intendenturförvaltningen utgjordes av en för hela försvaret gemen­ sam myndighet, vilken borde organiseras enligt i huvudsak samma prin­ ciper som den nuvarande arméintendenturförvaltningen.

1960 års försvarsledningsutredning (SOU 1961:7) förordade likaså, att en gemensam central intendenturförvaltningsorganisation skulle komma till stånd.

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

Intendenturförvaltningsutredningens förslag

Gränsdragningen mellan forraltningsverksamhet och stabsarbete

Utredningen erinrar om att oklarhet för närvarande råder på intenden- turtjänstens område i fråga om avgränsningen mellan å ena sidan den inspektionsverksamhet, som sammanhänger med handläggningen av för­ valtningsärenden och den ändamålsenliga hushållningen med anslags­ medel och materiel — förvaltningsmässig inspektion — och å andra sidan den inspektion som ankommer på försvarsgrensstaberna och som utgör ett hjälpmedel för försvarsgrenschef i den förbandsproducerande verk­ samheten. Dessa oklarheter har enligt utredningen icke varit besvärande så länge förvaltningsverksamheten inom intendenturtjänstens område varit försvarsgrensbunden och inspektionsverksamheten på såväl förvaltnings- som stabsområdet ombesörjts vid försvarsgrenarna av en och samma person — generalintendenten, marinöverintendenten respektive chefen för flygförvaltningens intendenturbyrå — inom samtliga områden med biträde av personal ingående i eller lokalt ansluten till förvaltningsenheterna.

Efter de år 1961 fattade besluten i fråga om omorganisation av försvarets högsta ledning (jfr prop. 1961: 109) har avgränsningsproblemen emellertid enligt utredningen ökat i aktualitet. Försvarsgrenschefs direkta ledning av förvaltningsverksamheten ersättes med en anvisningsrätt gentemot förvalt­ ningsmyndigheterna, som betingas av hans ansvar för den förbandspro­ ducerande verksamheten och som avser den närmare utformningen av myn­ dighets verksamhet för tillgodoseende av verksamheten inom försvars­ grenen rörande organisation, utrustning, mobilisering, taktik, utbildning, personal- och värnpliktsväsende ävensom sådana frågor som berör lång­ siktsplanering och anslagsäskanden. Den gränsdragning mellan förvalt- ningsverksamhet och förbandsproduktion, som sålunda fastställts, bör enligt utredningen konsekvent genomföras vid organiserandet av inten- dcnturförvaltningsverket. Arbetsuppgifterna för det nya verket och dess

8

personal bör renodlas till att avse förvaltningsverksamheten. Den inspek­

tionsverksamhet, som icke avser förvaltningsfunktionerna och den stabs­

verksamhet i övrigt som sammanhänger med försvarsgrenschefernas för-

bandsproducerande verksamhet och som ytterst tar sig uttryck i anvisningar

till förvaltningsmyndighet, bör sålunda ankomma på försvarsgrensstaberna.

Utredningen framhåller i detta sammanhang särskilt den verksamhet som

avser utarbetande av utrustningsnormer och utrustningslistor. Detta arbete

åvilar för närvarande vid armén i allt väsentligt arméstaben men vid ma­

rinen och flygvapnet försvarsgrensförvaltningarna. Enligt utredningens

uppfattning är detta arbete ett led i den förbandsproducerande verksam­

heten och bör därför inom samtliga försvarsgrenar ankomma på respektive

staber. Utredningen har vid utarbetandet av sina förslag till organisation

och personaluppsättning för intendenturförvaltningen utgått härifrån.

I anslutning till 1961 års beslut angående krigsmaktens högsta ledning

uppdrog Kungl. Maj :t åt överbefälhavaren att inkomma med förslag röran­

de arbetsuppgifter, organisation och personaluppsättning för i armé-,

marin- och flygledningarna ingående enheter med undantag för försvars-

förvaltningarna. överbefälhavaren har den 13 oktober 1961 med eget ytt­

rande överlämnat av försvarsgrenscheferna avgivna förslag i ämnet. In-

tendenturförvaltningsutredningen anför, att dessa förslag i sina grunddrag

såtillvida överensstämmer med utredningens principiella uppfattning som

inspektionsverksamhet och övrig stabsverksamhet såväl organisatoriskt som

personellt avskilts från förvaltningsverksamheten.

Utredningen anser icke, att det ankommer på utredningen att avgiva för­

slag till den detalj organisation inom försvarsgrensledningarna som be-

dömes erforderlig för att försvarsgrenschef skall kunna fullgöra på honom

ankommande uppgifter på intendenturområdet. Det anses emellertid klart,

att som en följd av organiserandet av det gemensamma intendenturförvalt-

ningsverket en viss förstärkning av den intendenturutbildade personalen

inom försvarsgrensstaberna kan bli aktuell. Utredningen anser det lämp­

ligt att behovet av och kostnaden för denna personalförstärkning på stabs-

sidan åtminstone uppskattningsvis bedömes.

Vid sina överväganden har utredningen kommit till den uppfattningen,

att arméchefens förslag rörande inspektionsverksamheten är det minst

kostnadskrävande. Detta förslag innebär att inspektionsverksamheten lik­

som övrig inspektion inom underhållstjänsten skall ledas av tränginspek-

tören. Enligt utredningens mening bör vid utformningen av marinens och

flygvapnets ledningsorganisationer övervägas, huruvida icke motsvarande

organisationsform kan tillämpas för dem. Vid flygvapnet synes en an­

knytning till inspektören för bastjänsten kunna komma i fråga.

Enligt utredningens uppfattning bör i stabsorganen inordnas den inten-

denturpersonal, som beräknas kontinuerligt erforderlig för verksamheten.

Kungi. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

9

Endast i den män arbetskraftsbehovet är av temporär natur bör det till­ godoses med anlitande av personal från förvaltningsmyndigheten. För stabsarbetet erforderligt förvaltningsmässigt underlag bör dock regelmäs­ sigt utarbetas inom intendenturförvaltningen. Detta gäller såväl i fråga om inspektionsverksamheten som övrigt stabsmässigt arbete. Därest en gemen­ sam intendenturkår tillskapas, bör för denna avsedd kårexpedition lokalt anknytas till intendenturförvaltningsverket. Även kårexpeditionen bör där­ vid i viss utsträckning kunna biträda inspektionsorganen.

Utredningen räknar med följande beställningar för intendenturpersonal för inspektionsuppgifter i försvarsgrensledningarna, nämligen vid träng- inspektionen en major — f. n. en kapten — vid marinledningen en kommen­ dörkapten av 2. graden och en kapten samt vid flygledningen (basinspek­ tören) en major.

I fråga om behovet av intendenturpersonal vid försvarsgrensstaberna för andra ändamål än inspektionsuppgifter anför utredningen beträffande ar­ mén, att något gemensamt utnyttjande av till förvaltningsorganet knuten personal icke förekommer. Någon mer väsentlig förskjutning av arbetsupp­ gifter från förvaltning till stab torde därför icke vara att emotse. Utred­ ningen räknar därför för arméstabens del med en major och tre kaptener. I förhållande till nuläget innebär detta ingen förändring. Vid marinstaben tjänstgör i nuläget en kommendörkapten av 2. graden och en kapten till­ hörande marinintendenturkåren. Utredningen räknar med ytterligare en kapten. Vid flygstaben är i nuläget placerad en kapten i intendenturbefatt- ning. Utredningen räknar med en major och två kaptener.

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

Y ttranden

Vad utredningen anfört i fråga om gränsdragningen mellan förvaltnings- verksamhet och stabsarbete har flertalet remissinstanser i huvudsak biträtt eller lämnat utan erinran.

överbefälhavaren och chefen för armén förutsätter, att den direktiv- och anvisningsrätt som för närvarande tillkommer överbefälhavaren och för- svarsgrenscheferna gentemot nuvarande förvaltningar även kommer att av­ se det nya verket.

Enligt chefen för armén bör inspektionsverksamheten på in- tendenturtjänstens område för arméns del ledas av tränginspektören. I fråga om inspektion av utbildningen i fackmässigt tekniskt avseende bör därvid personal ur intendenturförvaltningsverket kunna biträda. För ifråga­ varande uppgifter vid tränginspektionen räknar arméchefen med en major och en eller två kaptener.

I fråga om inspektionsverksamhetens organisation inom marinstaben föreslår chefen för marinen, att en direkt under marinchefen lydande in-

10

tendenturtjänstinspektion inrättas. Denna lösning anses på ett tillfreds­

ställande sätt tillgodose marinens behov av inspektionsverksamhet på in-

tendenturtjänstens område. Som inspektör bör avses en kommendör som

•— i avvaktan på kårfrågans slutliga lösning — tillika föreslås bli chef

för marinintendenturkåren. Inspektionen bör i övrigt omfatta en kom­

mendörkapten av 1. eller 2. graden i Ao 26/24, två kaptener samt en under­

officer i Ao 13/11 och viss biträdespersonal. I förhållande till utredningens

förslag innebär detta en ökning med en kommendör och en kapten. Därest

inspektören icke tillika är kårchef kan dock kaptenen utgå.

Enligt chefen för flygvapnet bör behovet av intendenturofficerare i flyg­

ledningen och dessas inordnande i organisationen samt frågan om hur

inspektionsuppgifterna skall lösas prövas i samband med att ställning

tages till flygledningens framtida organisation. Försvarets civilförvaltning

förutsätter likaså, att behovet av intendenturpersonal i de olika försvars-

grensstaberna kommer att detalj prövas i samband med blivande översyn av

dessa stabers organisation.

Enligt överbefälhavaren bör inspektionsverksamheten inom armén ledas

av tränginspektören. I anslutning till marinchefens uppfattning att mot­

svarande verksamhet vid marinen bör ledas av en direkt under marin­

chefen lydande intendenturtjänstinspektör, uttalar överbefälhavaren, att

det inte behöver medföra större olägenheter att underställa tjänstegrens-

inspektörerna i marin- och flygledningarna respektive försvarsgrensstabs-

chefer i likhet med vad som nu är fallet med de flesta inspektörer. Utred­

ningens förslag att för flygvapnets vidkommande anknyta inspektionsverk­

samheten till inspektionen för bastjänsten synes överbefälhavaren vara

värt beaktande.

Arméintendenturförvaltningen anför i fråga om inspektionsverksamheten

inom intendenturtjänsten bland annat, att synpunkter framkommit inom

ämbetsverket, som talar för att den stabsmässiga inspektionsverksamheten

för intendenturtjänsten bör vara knuten till intendenturförvaltningen lik­

som i nuläget till tjänstegrensinspektionen inom arméintendenturförvalt­

ningen. Chefen för intendenturförvaltningsverket kan därigenom med den

sakkunskap han själv representerar och med sina medhjälpare inom verket

samt vid eventuell kårexpedition aktivt verka även på det stabsmässiga

inspektionsområdet och ej enbart på det förvaltningsmässiga. Detta under­

lättar ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och rön mellan dessa två verk­

samhetsgrenar. Ett sammanförande av den stabsmässiga inspektionsverk­

samheten med förvaltningen har även betydelse för en önskvärd samord­

ning av intendenturtjänsten vid de olika försvarsgrenarna och för ett utbyte

dem emellan. Därest inspektionsverksamheten organiseras försvarsgrens-

vis, måste enligt ämbetsverkets mening intendenturförvaltningsverket be­

redas möjlighet att deltaga i och ha inflytande på den stabsmässiga utbild­

nings- och inspektionsverksamheten i fackmässigt-tekniskt avseende. —

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

11

För arméstaben bedömer arméintendenturförvaltningen personalbehovet för inspektionsverksamheten till minst en major och en kapten.

Tjänstemännens centralorganisation anför i fråga om gränsdragningen mellan förvaltnings- och stabsverksamheten, att arbetsuppgifterna för krigsmaktens regionala och lokala förvaltningar har utpräglat blandade funktioner, d. v. s. såväl förvaltnings- och stabsfunktioner som förbands- producerande funktioner. Då det gemensamma intendenturförvaltnings- verkets främsta uppgift måste vara att betjäna krigsmaktens centrala, re­ gionala och lokala enheter, bör enligt centralorganisationen gransknings- och inspektionsverksamheten även när det gäller förvaltningsfunktionernä samordnas av försvarsledningen. En kontrollverksamhet som till största delen utföres vid de regionala och lokala enheterna och som samtidigt riktas mot hela förvaltningsverksamheten torde ge såväl ämbetsverk som högre militära myndigheter det tillförlitligaste underlaget för en bedöm­ ning av ändamålsenligheten och angelägenhetsgraden av olika centralt ut­ färdade föreskrifter. Detta önskemål om en samordning av all gransknings- och inspektionsverksamhet till försvarsledningen och då lämpligen i enlig­ het med chefens för armén förslag under ledning av tränginspektören torde enligt centralorganisationens uppfattning kräva ytterligare förstärk­ ning av intendenturutbildad personal i såväl försvars- som försvarsgrens- staberna. Intendenturförvaltningsverkets granskningsverksamhet skulle härigenom kunna minskas och avse enbart redovisning.

Överbefälhavaren delar utredningens uppfattning, att utarbetan­ det av utrustningsnormer och utrustningslistor är ett led i den förbandsproducerande verksamheten och att arbetet därmed bör ankomma på respektive staber. Enligt av överbefälhavaren utfärdade direk­ tiv ankommer det regelmässigt på försvarsgrenschef att fastställa utrust­ ningsbehovets omfattning eller grunder för dess beräknande.

Försvarets förvaltningsdirektion anför, att det självklara sambandet mellan taktik (operativt uppträdande) m. in., organisation och utrustning samt mobiliseringsplaner gör det naturligt att utrustningsgrunderna utar­ betas i staberna och överlämnas till förvaltningarna för att utgöra grunden för anskaffning, förrådshållning, distribution m. in. Utarbetandet bör ske i samråd med förvaltningarna i tekniskt-ekonomiskt avseende, varvid sär­ skild uppmärksamhet bör ägnas åt möjligheterna att likrikta utrustningen.

Enhetlighet och samordning på förvaltningsområdet är därför i hög grad beroende av att utrustningsgrunderna utarbetas efter enhetliga normer. Erforderlig omläggning bör förberedas snarast möjligt så att denna princip kan tillämpas senast från och med verkets inrättande.

Försvarets sjukvårdsstyrelse framhåller likaså vikten av att respektive staber vid utarbetandet av utrustningsnormer och utrustningslistor sam- råder med intendenturförvaltningen, som bör verka för samordning i denna

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

12

del. Sjukvårdsstyrelsen understryker också angelägenheten av att inten-

denturförvaltningen vidtager åtgärder för att formell enhetlighet i fråga

om begreppsbestämningar i vad gäller intendenturmateriel skall erhållas.

Marinförvaltningen understryker utredningens uttalande att vid utar­

betande av utrustningsnormer och utrustningslistor erforderligt förvalt-

ningsmässigt underlag regelmässigt bör utarbetas inom intendenturförvalt-

ningen. Marinförvaltningen framhåller vidare, att personal som beräknas

kontinuerligt erforderlig för verksamheten i respektive stabsorgan bör in­

ordnas i dessa och att detta arbetskraftsbehov sålunda icke skall tillgodoses

med anlitande av personal ur intendenturförvaltningen. Med hänsyn till att

ett systematiskt uppbyggt och fullständigt utrustningslisteverk utgör den

grund, på vilken den viktigaste delen av förvaltningsverksamheten —

mobiliserings- och krigsförberedelsearbetet — bygger, måste bland annat

marinledningens stabsdelar erhålla tillräcklig arbetskraft för att lösa på

dem ankommande arbetsuppgifter bland annat inom här berört område.

Även enligt chefen för marinen är det tekniska inslaget framträdande vid

utarbetande av utrustningsnormer och utrustningslistor. Eftersom detta

inslag enligt marinchefen är mera framträdande inom marinen än inom

armén, måste marinförvaltningen medverka vid arbetet med utrustnings-

listorna i jämförelsevis större omfattning. Chefen för marinen biträder

icke utredningens förslag att allt arbete med framtagande av utrustnings­

listor inom intendenturområdet skall överföras till marinstaben, enär detta

skulle innebära ett frångående av nyssnämnd princip. I stället förordar

marinchefen att till det nya intendenturförvaltningsverket överföres de

funktioner härutinnan som för närvarande fullgöres av marinförvaltningens

intendenturavdelning. Därest likväl beslut skulle fattas om att arbetet med

utrustningslistor för intendenturmateriel skall förläggas till marinstaben

måste denna tillföras arbetskraft härför i erforderlig utsträckning. Chefen

för marinen anser en utökning med en kapten som ett absolut minimum för

ifrågavarande uppgifter i förhållande till utredningens förslag.

Chefen för armén och arméintendenturförvaltningen beräknar behovet

av intendenturpersonal vid arméstaben för andra ändamål än inspektions-

uppgifter till en major, en major eller kapten samt två kaptener.

Flygvapenchefen och flygförvaltningen anser det nödvändigt, att regio­

nala intendenturförvaltningsmyndigheter tillkommer inom flygvapnet sam­

tidigt som det gemensamma verket inrättas. Något utrymme för ytterligare

arbetsuppgifter inom eskaderstabens nuvarande personalram finnes ej en­

ligt flygvapenchefen. Kommer någon personalförstärkning vid eskader­

staberna ej till stånd i samband med inrättandet av intendenturförvaltnings­

verket, måste följden bli, att verket vad beträffar flygvapnet — till skillnad

från övriga försvarsgrenar — får samverka direkt med lokala myndigheter,

— Vid eskaderstaberna finnes för närvarande som företrädare för intenden-

Kungl. Maj. ts proposition nr 168 år 1962

13

turförvaltningstjänsten en intendent (löjtnant). Enligt flygvapenchefen och

flygförvaltningen bör för eskaderstaberna tillkomma sammanlagt fyra

beställningar för överstelöjtnant eller major.

Statstjänstemännens riksförbund anför, att tillkomsten av ett gemensamt

intendenturförvaltningsverk kommer att i vissa fall kräva förstärkning av

intendenturpersonalen i regional instans. Icke minst gäller detta enligt

förbundet eskaderstaberna. Bristen på kvalificerad intendenturpersonal i

dessa staber anses redan nu vara stor.

Förbundet anser det vidare uppenbart, att utredningen underskattat de

arbetsuppgifter i försvarsgrensstaberna, som måste eller lämpligen bör

lösas av intendenturofficerare. Enligt förbundet måste förstärkningen med

intendenturofficerare i de olika staberna ske från samma tidpunkt som

övergången till ett gemensamt intendenturförvaltningsverk. Om så icke

blir fallet, kommer verksamheten att fungera helt otillfredsställande och

arbetsbelastningen på stabernas personal kommer att bli synnerligen stor.

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

Gränsdragningen mellan intendenturförvaltning och andra förvaltningsområden

Utredningen erinrar om att de centrala intendenturorganens förvaltnings-

verksamhet omfattar huvudgrupperna intendenturmateriel, livsmedel, driv­

medel, bränsle och veterinärmateriel. Någon klar gräns mellan de olika

huvudgrupperna föreligger emellertid inte enligt utredningen. Särskilt i

fråga om indenturmaterielbegreppet har utredningen konstaterat sådana

olikheter att den icke anser det möjligt att entydigt definiera detta begrepp.

Utredningen erinrar vidare om att inom marinen finnes en särskild ma-

terielgrupp, som benämnes materialutredning. Härmed förstås allmänna

förbrukningsartiklar samt viss materiel av inventarienatur, som erfordras

för renhållning, översyn, reparation och vård in. m. av marinens fartyg,

anläggningar och materiel. Materielen är till sin huvuddel av allmän han-

delsvarutyp. Marinförvaltningens intendenturbyrå har i fråga om material­

utredning ålagts att såsom funktionellt organ svara för behovsberäkning,

inköp, leveranskontroll och förrådshållning m. in.

Eftersom materielförvaltningen inom intendenturområdet för närvarande

är ordnad försvarsgrensvis är dess innehåll enligt utredningen beroende av

de avgöranden, som träffats inom respektive försvarsgren. Detta gäller

främst avgränsningen gentemot tygmateriel (motsvarande). Åtskilliga skilj­

aktigheter finnes härvid mellan försvarsgrenarna. Såsom exempel på den

bristande enhetligheten nämner utredningen, att viss spisutrustning inom

armén hänföres till tygmateriel medan motsvarande materiel vid marinen

och flygvapnet är intendenturmateriel.

Utredningen har emellertid kommit till den uppfattningen att de olik­

heter i fråga om formell begreppsbestämning och klassificering av stycke­

vis materiel, som finnes försvarsgrenarna emellan, icke behöver utgöra nå­

got principiellt hinder mot att samtliga de förvaltningsuppgifter som nu

14

är hänförda till intendenturområdet överföres till det gemensamma verket.

Den omständigheten att visst förvaltningsobjekt icke vid samtliga försvars­

grenar tillhör intendenturförvaltningen bör sålunda icke hindra att förvalt-

ningsobjektet överföres till intendenturverket. Utredningen föreslår således,

att i princip all den verksamhet som vid envar av försvarsgrenarna är

hänförd till intendenturförvaltning överföres till det nya verket. Det bör

enligt utredningen därefter ankomma på intendenturförvaltningen att vid­

taga åtgärder för ernående av formell enhetlighet i olika avseenden. I den

mån viss materiel vid någon men icke vid samtliga försvarsgrenar utgör in-

tendenturmateriel bör ämbetsverket taga initiativ till att frågan om mate-

rielens organisatoriska tillhörighet kommer under prövning av vederbörlig

myndighet.

I vissa hänseenden har utredningen emellertid övervägt omflyttningar

mellan förvaltningsområden. Förslag framlägges till förändringar i fråga

om anskaffningsverksamheten för drivmedel och drivmedelsmateriel samt

bränslen och bränsleinventarier för de fasta anläggningarna, i fråga om

ansvaret för försörjningen med elektrisk kraft och vatten ävensom be­

träffande handläggningen av ärenden rörande bok- och blankettryck samt

läger- och manskapskassor.

Utredningen erinrar om att 1946 års militära förvaltningsutredning (SOU

1950:36) ansåg det tveksamt huruvida förvaltningen av driv- och

smörj medel för fordon, fartyg och flygplan borde åläggas intenden-

turförvaltningsorganen. Ur rent teknisk synpunkt syntes förvaltningen böra

hänföras till tygförvaltningens område. Å andra sidan ansågs vissa ekono­

miska fördelar vara förenade med att anskaffningen av drivmedel och av

bränslen för fasta anläggningar omhänderhades av ett och samma organ,

varför, så länge bränsleanskaffningen åvilade de intendenturförvaltande or­

ganen, jämväl drivmedelsanskaffningen borde hänföras till dessa. Förvalt-

ningsutredningen förordade därför, att anskaffning, förrådshållning, distri­

bution och krigsförberedelsearbete i fråga om drivmedel borde hänföras till

intendenturförvaltning. Inköpsspecifikationer och leveranskontraktbestäm­

melser borde emellertid åvila tygförvaltningsorganen. Avgränsningen mel­

lan intendentur- och tygförvaltning har hittills i stort sett skett i enlighet

härmed.

Som framgår av det föregående är arméintendenturförvaltningen huvud­

förvaltningsmyndighet för hela krigsmakten ifråga om inköp av drivmedel

för motorfordon. Även viss central förrådshållning av sådana drivmedel

omhänderhaves av arméintendenturförvaltningen för arméns och flygvap­

nets behov. Vid armétygförvaltningen utprovas vilka tekniska fordringar

som bör ställas på olika drivmedel. Ansvariga för krigsplanläggning av för­

sörjningen med drivmedel är arméintendenturförvaltningen, marinförvalt­

ningens intendenturavdelning och flygförvaltningens intendenturbyrå, en­

var inom sitt område.

Kungl. Maj. ts proposition nr 168 år 1962

15

Fartygsdrivmedel och fartygssmörjmedel anskaffas av marinförvaltning-

ens intendenturavdelning. Flygbensin, som även användes som fartygsdriv­

medel, anskaffas dock av flygförvaltningen. Marinförvaltningens skepps-

byggnadsavdelning har beträffande fartygsdrivmedel och fartygssmörj me­

del samma funktion såsom tekniskt sakorgan som armétygförvaltningen

beträffande fordonsdrivmedel.

Pannbrännolja och motorbrännolja samt genom blandning erhållna kva­

liteter eldningsolja samt kol utgör icke allenast drivmedel utan användes

även som bränsle i värmeanläggningar. Vid marinen förrådshålles därför

dessa uppvärmningsbränslen i drivmedelsförråden. Den anskaffning av

eldningsolja, som ombesörjes av arméintendenturförvaltningen för såväl

militära som andra statliga och kommunala institutioner sker, där så är

möjligt, genom köp från marinförvaltningen.

Flygförvaltningens motorbyrå bestämmer vilka flygdrivmedel som skall

anskaffas för flygvapnets räkning. Kvalitetskraven awäges med hänsyn

till tekniska och ekonomiska faktorer. Erforderliga kvantiteter beräknas av

intendenturbyrån. Inköp verkställes av inköpsavdelningen på anmodan av

intendenturbyrån. Intendenturbyrån är huvudförvaltningsmyndighet inom

krigsmakten beträffande flygdrivmedel.

Centralförrådslagringen av flygdrivmedel sker i av arméintendenturför­

valtningen administrerade förråd och i förråd, som förhyres för flygför­

valtningens räkning av fortifikationsförvaltningen. Vården av flygdriv­

medel i såväl central- som basförråd ledes av intendenturbyrån. Krigsplan­

läggningen på flygdrivmedelstjänstens område utföres av flygförvaltningens

intendenturbyrå.

Försvarsgrenarnas centrala drivmedelsförråd redovisas enligt av Kungl.

Maj:t den 13 juni 1947 meddelade föreskrifter över särskilda förrådstitlar

av diversemedelsnatur. I enlighet härmed krediteras ersättning för utläm­

nade förnödenheter och debiteras kostnaden för återanskaffade förnöden­

heter nämnda titlar.

De skäl 1946 års förvaltningsutredning (SOU 1950: 36) åberopat för att

anskaffning, förrådshållning, distribution och krigsförberedelsearbete i

fråga om driv- och smörjmedel bör hänföras till intendenturförvaltningens

verksamhetsområde finner utredningen alltjämt bärande. Sedan beslut nu

fattats om organiserandet av ett för försvaret gemensamt intendenturför-

valtningsverk synes en överflyttning av dessa ärenden till tygförvaltningens

område enligt utredningen icke stå i samklang med strävandena att i möj­

ligaste mån successivt verka för samordning av olika verksamheter för­

svarsgrenarna emellan eller med huvudförvaltningsprincipen. Som fram­

går av det följande förordar utredningen, att inköpsverksamheten i fråga

om bränslen för de fasta anläggningarna liksom hittills skall hänföras till

intendenturförvaltningsområdet. Endast genom sammanhållande av all

inköpsverksamhet beträffande drivmedel och bränslen synes det utred­

Kungi. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

16

ningen möjligt ernå bästa ekonomiska resultat. För ett sammanhållande

talar även den serviceverksamhet gentemot andra statliga myndigheter

som intendenturförvaltningen avses skola bedriva på konsumtionsvaru-

oinrådet. Utredningen förordar således, att de funktioner som enligt vad

förut sagts hittills fullgjorts av de tre intendenturförvaltningsorganen i fort­

sättningen skall anförtros åt intendenturförvaltningen och att även inköp av

flygdrivmedel skall ombesörjas av detta verk.

Anskaffning av bränslen för försvarets fasta anläggningar är se­

dan gammalt en intendenturförvaltningsuppgift. Utredningen erinrar om

att frågan om överförande av nämnda anskaffning till fortifikationsför-

valtningen tidigare prövats, bland annat av 1946 års militära förvaltnings-

utredning, som emellertid föreslog, att bränsleanskaffningen — liksom

kontrollen av den värmetekniska driften vid de fasta anläggningarna —

skulle tills vidare alltjämt hänföras till intendenturförvaltningen. Ett skäl

härför angavs vara de ekonomiska fördelar som vore förknippade med en

sammanhållning av all bränsleanskaffning för såväl fordon, fartyg och flyg­

plan som fasta anläggningar. Vid anmälan av frågan i propositionen 1954:

109 uttalade föredragande departementschefen beträffande organiserandet

av den centrala intendenturförvaltningstjänsten, att bränsleanskaffningen

för försvarets fasta anläggningar principiellt sett tillhörde området för forti­

fikations- och byggnadsförvaltningen men att det dock finge tills vidare

anstå med en överflyttning av dessa arbetsuppgifter till fortifikationsförvalt-

ningen eller annan myndighet. — Vid anmälan av förslag till organisation av

försvarets regionala och lokala fastighetsförvaltning i propositionen

1956: 110 anförde föredragande departementschefen, att ansvaret för att de

totala kostnaderna för uppvärmning av försvarets anläggningar hålles på

lägsta möjliga nivå borde vara samlat hos fortifikationsförvaltningen. Där­

igenom bleve det möjligt att åstadkomma en allsidig och effektiv avvägning

av kostnader för bränsle, maskinutrustning och underhåll av såväl maskiner

som byggnader. Riksdagen fattade beslut i enlighet med förslaget. Kontrol­

len av den värmetekniska driften vid försvarets fasta anläggningar har i en­

lighet härmed från och med den 1 juli 1958 överförts till fortifikationsför­

valtningen.

Mot bakgrunden av att fortifikationsförvaltningen svarar för utbyggnad

och underhåll av de fasta värmeanläggningarna och i samband med under­

hållet även för kontrollen av den värmetekniska driften har utredningen

övervägt om icke val och kvalitetsbedömning av bränslen samt ärenden rö­

rande bränsleinventarier för sådana anläggningar bör överflyttas till detta

ämbetsverk. Utredningen anser, att en sådan åtgärd ligger i linje med den

av statsmakterna år 1956 godtagna ståndpunkten att fortifikationsförvalt­

ningen har ansvar för att den värmetekniska driften vid de fasta anlägg­

ningarna ger bästa möjliga ekonomiska utfall. Utredningen förutsätter vi­

Kungl. Maj. ts proposition nr 168 år 1962

17

dare, att en samordning av de värmetekniska problemen härigenom under­

lättas och att den tekniska personalen utnyttjas mera rationellt. Utred­

ningen föreslår därför, att angivna moment av bränsleanskaffningen för de

fasta anläggningarna inklusive bränsleinventarier överföres till fortifika-

tionsförvaltningen. Beräkning av medelsbehovet för bränslen till dessa an­

läggningar samt förvaltning av anslag för ändamålet bör ankomma på

fortifikationsförvaltningen.

Utredningen har vidare övervägt om även inköpsverksamheten i fråga om

bränslen bör hänföras till fortifikationsförvaltningen. Enligt utredningen är

det svårt att draga någon bestämd skiljelinje mellan drivmedel och bräns­

len. Sålunda utgör tjockolja och kol eldningsbränsle vid anläggningar men

drivmedel för fartyg. Träkol och ved är vidare drivmedel för gengasfordon.

Av bland annat dessa skäl lagerhålles vid marinen drivmedel och bränslen

i samma förråd, drivmedelsförråden.

De angivua skälen pekar enligt utredningen mot att en samordning av

bränsleinköpen och drivmedelsinköpen bör komma till stånd. Härför talar

även merkantila och ekonomiska synpunkter. Vid bedömningen av inköps­

verksamhetens ordnande bör vidare enligt utredningen hänsyn tagas till den

bränsleanskaffning och den krigsplanläggning som i fred sker för att säker­

ställa mobiliserade förbands bränsleförsörjning. I denna verksamhet, som

nu handhaves och även framdeles bör handhavas av intendenturorgan, ingår

en viss lagerhållning av bränslen. Det är enligt utredningen ur omsättnings-

synpunkt angeläget att de fasta anläggningarnas behov av bränslen i erfor­

derlig utsträckning kan tillgodoses med anlitande av nämnda fredslager.

Detta önskemål anses bli bäst tillgodosett, därest alla inköp av bränslen

sammanhålles i central instans. Den merkantila delen av bränsleanskaff­

ningen bör sålunda enligt utredningen hänföras till intendenturförvalt-

ningen och där samordnas med drivmedelsupphandlingen. Av angivna skäl

bör även förrådshållningen i fred och krig ombesörjas av intendenturför-

valtningen. Det synes utredningen lämpligt att detta verk på grundval av

behovsuppgifter från fortifikationsförvaltningen utför även krigsplanlägg-

ning av bränsleförsörjningen för de fasta anläggningarna.

Utredningen erinrar om att i bränsleanslagen även ingår medel för

elenergi, vatten och bad samt inre och yttre renhållning. Utredningen, som

prövat i vad mån anslagsmedel för dessa ändamål bör överföras till förvalt­

ning av fortifikationsförvaltningen, föreslår att el- och vattenförsörjnings-

frågorna i vad de avser försvarets fasta anläggningar (inklusive bad) och

förhyrda lokaler helt hänföres till fortifikationsförvaltningen. Härigenom

vinnes enligt utredningen ökad garanti för eu samordning av olika upp-

värmningsproblem.

Yttre renhållning omfattar enligt utredningen med nuvarande uppdel­

ning bland annat vissa åtgärder, som i lokal instans har nära anknytning

till fastighetsförvaltning, såsom renhållning och krattning av kaserngårdar,

2—Itiluinij till riksdagens protokoll 1962. 1 sand. Nr 168

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

18

gräsmattor och vägar inom kasernområde. En samarbetskommitté i för­

svarets förvaltningsdirektions regi arbetar för närvarande med hithörande

gränsdragningsfrågor. Med hänsyn till att ett överförande av dessa uppgifter

till fortifikationsförvaltningen icke påverkar organisation eller personalupp­

sättning för intendenturförvaltningen framför utredningen härutinnan inte

något förslag. — Även inre renhållning har sådan anknytning till byggnads­

underhåll att skäl kan anföras för att överflytta denna ärendesgrupp till forti­

fikationsförvaltningen. Med hänsyn till att här ingår ärenden av huvudsak­

ligen rent förvaltningsmässig karaktär och då fortifikationsförvaltningen

genom att utfärda tekniska föreskrifter kan i erforderlig mån påverka städ-

ningsfrågorna har emellertid utredningen räknat med att inre renhållning

alltjämt skall tillhöra intendenturförvaltningen.

Med distributionsmateriel för drivmedel avser utredningen all

lös utrustning, som utnyttjas inom försvaret vid hantering av flytande driv­

medel, d. v. s. förrådshållning och förflyttning av drivmedel, tankning av

fordon och flygplan samt bunkring av fartyg och båtar m. m. Till distribu­

tionsmateriel räknar utredningen således icke cisterner, rör, armatur och

maskinell utrustning, vilka såsom fasta anordningar installeras i driv-

medelsanläggningar. Dylik materiel faller inom fortifikationsförvaltningens

förvaltningsområde.

Vid armén och marinen hänföres enligt utredningen till intendenturför-

valtningens område i stort sett anskaffning och underhåll av all distribu­

tionsmateriel utom tankfordon för vilka flygförvaltningen är huvudför­

valtningsmyndighet samt tankfartyg för vilka marinförvaltningen är huvud­

förvaltningsmyndighet. Arméintendenturförvaltningen är huvudförvalt­

ningsmyndighet för distributionsmateriel för motorfordon, stationära mo­

torer m. m. — Vid flygvapnet har beträffande distributionsmaterielen för

flygdrivmedel tidigare i stort sett gällt den fördelningen, att förrådshåll-

nings- och järnvägstransportmateriel hänföres till intendenturmateriel me­

dan tankfordon och tankningsutrustning redovisats som flygmateriel. Den­

na fördelning har inom flygförvaltningen ansetts vara förenad med vissa

gränsdragningsproblem. Under det senaste året har därför förrådshåll-

nings- och järnvägstransportmateriel överförts till förvaltning såsom flyg­

materiel, vilket innebär att numera all distributionsmateriel utom emballage

behandlas såsom flygmateriel.

Kostnader för anskaffning och underhåll av distributionsmateriel be­

strids vid armén och marinen från anslagen till anskaffning av drivmedels-

utrustning respektive drivmedelsförråd in. m. Vad angår flygvapnets distri­

butionsmateriel har en uppdelning skett på så sätt att endast en mindre

del är hänförd till anslaget Anskaffning av drivmedelsutrustning medan

huvuddelen av distributionsmaterielen anskaffas från anslaget Anskaffning

av flygmateriel m. m. (jfr dock 1962 års statsverksproposition, bil. 6, punkt

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

19

106 o. 110). Underhållet åter bekostas av anslaget Drift och underhåll av

flygmateriel m. m.

Utredningen har för sin del kommit till den uppfattningen att vissa skäl

direkt talar för att distributionsmaterielen i så stor utsträckning som möj­

ligt sammanhålles i intendenturförvaltningsverket. Intendenturpersonal är

sålunda enligt såväl freds- som krigsorganisationen ansvarig för icke en­

dast anskaffning utan även förrådshållning och framforsling av drivmedel

till förbrukningsställe. Den i fred av intendenturorgan utförda mobilise-

ringsplanläggningen bör enligt utredningen omfatta icke endast anskaffan­

det av drivmedel utan även anskaffandet av distributionsmateriel.

Utredningen anför vidare, att den tekniska säkerhetstjänsten i fråga om

drivmedel vid samtliga försvarsgrenar åvilar det centrala intendentur-

organet. Denna tekniska säkerhetstjänst tager sikte icke endast på före­

skrifter för säkerhet och skydd vid hanteringen av drivmedel i förråds-

tjänst och vid transport utan även på utformningen av distributionsmate­

rielen. Utredningen anser, att denna säkerhetstjänst fungerar säkrast om

den sammanhålles i ett organ. Utredningen finner således, att distribu­

tionsmaterielen i princip bör hänföras till samma centrala myndighet som

den som enligt utredningens förslag har ansvaret för drivmedlens anskaff­

ning och förrådshållning, d. v. s. intendenturförvaltningsverket.

I fråga om flygvapnets distributionsmateriel för flygdrivmedel framhåller

utredningen, att förrådshållnings- och järnvägstransportmateriel för flyg­

vapnets behov i tekniskt avseende icke på något avgörande sätt skiljer sig

från sådan materiel inom armén och marinen. Kännetecknande för mate-

rielen är enligt utredningen, att vid dess utformning särskild hänsyn måste

tagas till kravet att tankningen av planen skall kunna ske med genom

filtrering rent och vattenfritt bränsle, med stor hastighet utan uppladd­

ningar av statisk elektricitet och under successivt reglerat tryck för att icke

skada flygplanets bränsletankar och övriga maskinella utrustning. Då ma-

terielen i såväl tekniskt som taktiskt/operativt hänseende behöver anpassas

till flygvapnet, förordar utredningen det undantaget från den förut angivna

principen att flygförvaltningen anförtros anskaffning och underhåll av för­

utom tankfordonen jämväl den för flygplanens tankning avsedda utrust­

ningen. övrig distributionsmateriel bör dock hänföras till intendenturför-

valtningens område.

Sammanfattningsvis föreslår utredningen således, att all distributions­

materiel utom tankfordon och tankfartyg samt för flygvapnet speciell tank-

ningsutrustning hänföres till intendenturförvaltningsverket.

Armé-, marin- och flygbokförråden samt armétygförvaltningens bok­

förråd i Stockholm och Karlsborg har efter förslag i proposition 1961: 110

från och med budgetåret 1961/62 sammanslagits och sammanförts med

försvarets civilförvaltnings blankettförråd till ett centralt bok- och

blankettfö r r å d. Förrådet sorterar under försvarets civilförvaltning

och är förlagt till nyinredda lokaler i Solvalla.

20

Inom civilförvaltningens kameralbyrå har inrättats ett särskilt kontor

för bok- och blankettärenden. Kontoret handhar uppgifter avseende publi­

kations- och blankettryck samt lagerhållning och distribution av sådant

tryck. I verksamheten ingår i huvudsak utformning av publikation (blan­

kett) samt anbudsinfordran och beställning. Innehållet i en viss publikation

fastställes däremot av den myndighet som har befogenhet att utfärda de be­

stämmelser som publikationen innehåller.

Enligt utredningens uppfattning avviker den verksamhet som inom för­

svarets civilförvaltnings kameralbyrå fullgöres av kontoret för bok- och

blankettärenden från den verksamhet som i övrigt åvilar civilförvaltningen.

Att verksamheten genom 1961 års beslut hänfördes till försvarets civilför­

valtning bör enligt utredningen ses mot bakgrunden av att verksamheten

såsom omfattande samtliga försvarsgrenar ansetts böra omhänderhavas av

en för dessa gemensam förvaltningsmyndighet. I och med organiserandet

av en för krigsmakten gemensam intendenturförvaltning är det enligt utred­

ningen naturligt, att bok- och blankettkontoret med samtliga arbetsuppgifter

överföres till det nya ämbetsverket.

De grundläggande bestämmelserna om läger- och manskapskas-

s or inom försvaret återfinnes i ett av Kungl. Maj :t den 12 november 1954

utfärdat reglemente. Enligt detta skall vid förband och andra organisations­

enheter tillhörande armén och flygvapnet finnas lägerkassor. Vid marinens

fasta anläggningar skall finnas manskapskassor.

Från läger- och inanskapskassa skall i första hand bestridas sådana

kostnader för åtgärder avseende nytta och trevnad för kadetter, underbefäl

och meniga vid vederbörligt förband, för vilka särskilda medel ej står till

förfogande. I reglementet anges såsom exempel på dylika åtgärder följande

huvudgrupper, nämligen bildningsverksainhet, förströelseverksamhet, an­

ordningar för friluftsliv samt främjande av idrott, anordningar för höjande

av trevnaden inom förläggningen, lämnande i mindre omfattning av upp­

muntran samt hedersbevisning.

Vederbörlig central förvaltningsmyndighet bestämmer i vilken utsträck­

ning lager- och manskapskassor skall inrättas. Sammanlagt finnes för när­

varande 99 dylika kassor. Den centrala förvaltningen utövas av arméinten-

denturförvaltningen respektive marinförvaltningens intendenturavdelning

och flygförvaltningens intendenturbyrå gemensamt med försvarets civilför­

valtning. Redovisnings- och därmed sammanhängande frågor avgöres efter

samråd med vederbörlig försvarsgrensförvaltning av civilförvaltningen. Den

omedelbara förvaltningen utövas av vederbörlig lokal förvaltningsmyn­

dighet.

Läger- och manskapskassa har inkomster i form av hyror och arrenden

för kassans fastigheter, byggnader och anläggningar, samt från marketen-

teri- eller annan rörelse, in. in.

Utredningen anser det naturligt att samtliga ärenden rörande läger- och

Kungl. Maj. ts proposition nr 168 år 1962

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

21

manskapskassor — utom de som avser byggnadsförvaltningen — i central instans sammanhålles och förlägges till det gemensamma verket. Mot ett sådant sammanförande kan enligt utredningen möjligen riktas den invänd­ ningen, att den revisionsmässiga kontrollen av lägerkasseverksamheten allt­ jämt bör utföras av civilförvaltningen. Med hänsyn till det nära samband, som finnes mellan sakgranskning av den lokala förvaltningen och övrig central verksamhet, och under beaktande av att inom civilförvaltningen även nyssnämnda granskningsuppgifter liksom övrig revisionsverksamhet fullgöres av läger- och manskapskassedetaljen och sålunda icke av revi­ sionsbyrån, har utredningen ansett sig böra föreslå, att all den verksamhet rörande läger- och manskapskassor, som nu åligger civilförvaltningen, överföres till intendenturförvaltningen.

Inom försvarsgrenarnas övningsanslag sammanhålles enligt utred­ ningen vissa kostnader av sinsemellan olikartad karaktär, exempelvis kost­ nader för resor, traktamenten och utbildningsarvoden, förläggning och transporter, utbildnings- och övningsmateriel, expenser, markskador och målflygningsverksamhet. Syftet härmed har varit att underlätta för för- svarsgrenschef såsom den för utbildnings- och övningsverksamheten an­ svarige att inom övningsanslagets ram anordna övningarna på sådant sätt att största möjliga effekt av anslagsmedlen ernås. Samtliga med övnings- och utbildningsverksamheten sammanhängande kostnader bestrides emel­ lertid icke från övningsanslagen och dessa uppvisar till sitt innehåll väsent­ liga olikheter försvarsgrenarna emellan. Sålunda bestrides kostnaderna för drivmedel vid armén och marinen från övningsanslagen men vid flygvapnet från anslaget till drift och underhåll av flygmateriel. Kostnaderna för öv- ningsammunition bestrides endast vid marinen från övningsanslag, under det att vid armén och flygvapnet dessa kostnader hänföres till anslagen till anskaffning av tygmateriel respektive flygmateriel.

Från övningsanslagen bestrides vidare icke endast sådana kostnader, som direkt föranledes av övningar, utan även vissa med den normala förvalt- ningsverksamheten sammanhängande kostnader. Hit hör vid armén främst kostnad för drivmedel, som förbrukas i samband med ekonomikörslor, samt vid marinen ett flertal av kostnaderna ombord å flottans fartyg, däribland vissa kostnader av expensnatur. Anledningen till nämnda utvidgningar av övningsanslagens användningsområde är enligt utredningen att söka i svårigheten att särskilja de egentliga övningskostnaderna från kostnaderna för normal förvaltningsverksamhet.

övningsanslagen förvaltas vid samtliga försvarsgrenar av intendentur- organ i såväl central som regional och lokal instans. Enligt utredningen aktualiserar beslutet om inrättandet av ett för försvaret gemensamt inten- denturförvaltningsverk frågan om övningsanslagens sakliga innehåll och deras hemvist i förvaltningsorganisationen.

22

Utredningen finner övervägande skäl tala för att försvarsgrenarnas öv-

ningsanslag även i fortsättningen hänföres till intendenturförvaltningens

område. Någon tvekan råder enligt utredningen icke om att flertalet av de

kostnader, som redovisas under anslagen, närmast har anknytning till

intendenturtj änsten.

Utredningen anför även, att ett av skälen till inrättandet av ett gemen­

samt intendenturförvaltningsverk är att möjligheterna att rationalisera

verksamheten inom intendenturtjänsten underlättas. Utredningen anser det

vara inkonsekvent att icke utnyttja det för försvarsgrenarna gemensamma

förvaltningsorganet jämväl för förvaltningen av övningsanslagen. Utred­

ningen förordar således, att förvaltningen av övningsanslagen i princip

anförtros åt det gemensamma intendenturförvaltningsverket.

Utredningen framhåller emellertid att detta inte behöver innebära att de

olikheter försvarsgrenarna emellan som nu förefinnes i fråga om anslagens

sakliga innehåll bör bibehållas. Antingen kan samtliga med övningsverk-

samheten förenade kostnader sammanhållas inom ett och samma anslag

som hänföres till intendenturförvaltningen eller också kan sådana kost­

nader för övningsverksamheten som har viss anknytning till verksamheten

inom tygförvaltningsområdet hänföras till anslag inom tygförvaltningens

område.

Enligt utredningens mening behöver avgränsningsfrågorna icke nödvän­

digtvis entydigt lösas enligt den ena eller den andra principen. Avgörande

för gränsdragningen bör rimligen vara rent praktiska skäl. Enligt vad ut­

redningen inhämtat har på senare tid vid armén en förskjutning av vissa

utgiftsposter från övningsanslag till anslag inom tygförvaltningens område

antingen redan genomförts eller förberetts, t. ex. för förhyrning av motor­

fordon, helikoptrar och målflygplan m. m. Denna strävan att åstadkomma

rationell avvägning mellan intendenturförvaltning och tygförvaltning bör

enligt utredningen fortsätta. Därvid bör givetvis beaktas önskvärdheten att

åstadkomma enhetlighet försvarsgrenarna emellan utan att därför viss för­

svarsgrens speciella intressen åsidosättes.

Utredningen framhåller vidare, att den omständigheten att en övnings-

kostnad hänförts till anslag under intendentur- respektive tygförvaltnings­

området icke innebär, att samtliga med utgiften sammanhängande funk­

tioner skall omhänderhas av den anslagsförvaltande myndigheten. Även

om flygvapnets drivmedelskostnader till följd av önskvärdheten att avväga

inriktningen av övningsverksamheten med hänsyn till fördelningen mellan

underhållskostnader! och drivmedelsåtgång redovisas under flygvapnets

anslag till drift och underhåll av flygmateriel, bör enligt utredningen hinder

icke möta mot att intendenturförvaltningsverket har ansvaret för inköp,

förrådshållning och distribution av alla slags drivmedel. Likaså framhåller

utredningen, att den omständigheten att marinens kostnader för övnings-

ammunition nu hänföres till övningsanslag icke medför att arbetet med

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

23

vare sig anskaffningen eller förrådstitelredovisningen bör anknytas till

intendenturförvaltningsverket.

Utredningen, soxn således föreslår, att försvarsgrenarnas övningsanslag

alltjämt skall hänföras till intendenturförvaltningens område, förordar att

anslagen övertages med det sakliga innehåll de vid tidpunkten för omorga­

nisationen har. Därvid förutsättes, att intendenturförvaltningen i samråd

med försvarsgrensledningarna, de tygförvaltande verken och försvarets för-

valtningsdirektion ägnar avgränsningsfrågorna fortsatt uppmärksamhet

i syfte att successivt åstadkomma sådana förändringar, som är ägnade att

befrämja förenklat, enhetligt administrativt förfarande och kostnadsbe­

sparingar för verksamheten utan att därför försvarsgrenschefs möjlighet

att ur effektivitetssynpunkt giva övningsverksamheten lämplig inriktning

försvåras.

Med hänsyn till de speciella förutsättningar som gäller för försvars­

stabens övningsanslag förutsätter utredningen icke någon förändring vare

sig det gäller ordningen för anslagsäskandena, anslagets utnyttjande eller

anslagsredovisningen. Anslaget förordas således ligga helt vid sidan av det

gemensamma intendenturförvaltningsverkets kompetensområde.

Ansvaret för dj ursj ukvården åvilar för närvarande arméchefen

medan den hygieniska livsmedelskontrollen ankommer på sjuk­

vårdsstyrelsen. I fråga om förvaltningsärenden berörande djursjukvården

m. m. gäller, att sjukvårdsstyrelsen utöver ansvaret för den hygieniska livs­

medelskontrollen också har att såsom huvudförvaltningsmyndighet svara

för all kvalificerad veterinärmateriel — instrument och förbandsmateriel

— samt att militärapoteket svarar för djurläkemedelsförsörjningen. Vidare

gäller, att arméintendenturförvaltningen bland annat förvaltar arméns an­

slag till anskaffning och vård av hästar, handlägger ärenden angående häst-

och hundhållning och remontering samt ombesörjer hästuttagningen. Inom

marinförvaltningens intendenturavdelning och flygförvaltningens intenden-

turbyrå handlägges förvaltningsärenden rörande marinens respektive flyg­

vapnets hundbevakningstjänst.

Utredningen har efter samråd med 1960 års försvarsledningsutredning icke

funnit anledning att till behandling upptaga frågan om det militära veterinär­

väsendets organisation till närmare bedömande, utan har utgått från att

nuvarande gränsdragning mellan förvaltningsområden och mellan förvalt­

ning och stabsmyndigheter tills vidare skall bestå. Härav följer, att utred­

ningen räknar med att den i arméintendenturförvaltningens centralbyrå

ingående hästsektionen med i princip oförändrade arbetsuppgifter ■—■ ut­

ökade med de till marinens och flygvapnets hundbevakningstjänst hörande

uppgifterna — tills vidare skall överföras till intendenturförvaltningen.

Genom redovisningen av förnödenheter m. m. kan veder­

börande centrala förvaltningsmyndigheter tillse att en ändamålsenlig hus­

Kungl. Maj. ts proposition nr 168 år 1962

24

hållning med medel och materiel äger rum. Det underlag som centralt

erfordras för bland annat kontroll av att för krigsberedskapen erforderliga

förnödenheter finnes i förråd erhålles dels genom central antalsbokföring

på grundval av rapporter från underlydande myndigheter, dels genom

förrådskontroll, dels ock genom direkta förfrågningar hos underlydande

myndigheter. Den centrala bokföringen är av olika omfattning vid de tre

intendenturförvaltningsorganen. Mest omfattande är den vid armén. —

Kontrollen över handhavandet av förvaltningsärenden utövas genom s. k.

sakgranskning, som syftar till att utröna om anslagen blivit använda på

ändamålsenligt sätt och i enlighet med gällande bestämmelser samt om

erlagda priser svarar mot förnödenhetens beskaffenhet och rådande mark­

nadsläge.

Intendenturförvaltningsutredningen erinrar om att 1959 års besparings-

utredning för försvaret (SOU 1960: 23) ansåg, att den centrala förråds-

bokföringen samt kontrollen av underlydande myndigheters redovisning i sin

nuvarande form var utan praktiskt värde. Den centrala bokföringen borde

enligt besparingsutredningens mening kunna slopas och den nödvändiga

centrala överblicken över lagersituationen kunna erhållas genom periodvis

eller vid behov infordrade lagerbesked. Den centrala kontrollen av förråds-

redovisningen borde avskaffas och ersättas med det enklare förfarande

med stickprovskontroll, som i huvudsak tillämpades av marinen och flyg­

vapnet.

Intendenturförvaltningsutredningen meddelar, att inom arméintenden-

turförvaltningen påbörjats utredning av förutsättningarna för övergång till

central maskinbokföring samt kartläggning av därmed förenade fördelar

och eventuella olägenheter. Enligt arméintendenturförvaltningen bör upp­

gifter om antal och förrådsplacering av alla slags förnödenheter snabbt

kunna erhållas. Med ledning av sådana uppgifter kan bland annat om-

sättningsfrekvensen avläsas, anskaffningsbehov direkt framräknas samt

hastigt uppkommande behov av förnödenheter snabbt tillgodoses. För att

kravet på snabbhet, t. ex. vid ett beredskapsläge eller vid uppsättning av

FN-förband, skall kunna tillgodoses måste enligt arméintendenturförvalt­

ningen redovisningen av den viktigare materielen ombesörjas centralt.

Arméintendenturförvaltningen har vidare upplyst, att en övergång till

maskinell redovisning kan ske, dock endast under förutsättning att all i

redovisningen ingående materiel erhåller kodnummer. Arbetet härmed

har påbörjats. Även andra förberedelsearbeten erfordras. Arméintendentur­

förvaltningen har bedömt det möjligt att påbörja övergång från manuell

artikelredovisning till maskinbokföring under budgetåret 1962/63.

Utredningen anför, att även för marinens och flygvapnets del intenden-

turförnödenheter vid en senare tidpunkt kan redovisas maskinellt. Därige­

nom skulle intendenturförvaltningen, sedan för de tre försvarsgrenarna

likartade bestämmelser utarbetats och genomförts, få en för alla inom

krigsmakten befintliga intendenturförnödenheter likartad redovisning.

Kungl. Maj. ts proposition nr 168 år 1962

25

Det förslag rörande redovisning och granskning av förnödenheter som utredningen framlägger är i huvudsak grundat på den organisation som nu råder inom de tre för.svarsgrensförvaltningarna. Utredningen har dock bedömt det möjligt att i viss omfattning reducera arbetsomfånget. Såsom exempel nämnes, att kontrollen i större utsträckning än för närvarande torde kunna utföras stickprovsvis. Antalet med redovisning och kontroll sysselsatt personal i arméintendenturförvaltningen, marinförvaltningens intendenturavdelning och flygförvaltningens intendenturbyrå uppgår till 33 personer. Den i förslaget för redovisnings- och granskningsuppgifter upptagna personalen uppgår till 22 personer. Då de pågående undersök­ ningarna och förberedelsearbetena för en övergång till central maskinredo­ visning ännu icke slutförts, anser utredningen sig emellertid för närvarande icke kunna taga ställning till en slutlig utformning av den för redovisningen och granskningen erforderliga organisationen. Det förutses emellertid, att personalbesparingar vid en fullt genomförd central maskinredovisning kan ske vid regional- och lokalmyndigheterna. Med hänsyn bland annat till att för närvarande endast armén har centralredovisning i större omfattning är det enligt utredningen icke uteslutet, att vid övergång till maskinredovis­ ning en viss mindre personalökning kan bli erforderlig i central instans. Mot denna eventuella utökning av redovisningspersonalen kommer dock enligt utredningen att stå en långt större personalbesparing i regional och lokal instans samt vinsten av ett effektivt redovisningssystem. Utredningens organisationsförslag i denna del bör sålunda betraktas som ett provisorium. Intendenturförvaltningen bör därför enligt utredningen åläggas att till Kungl. Maj :t inkomma med förslag till slutlig organisation. I samband där­ med bör ämbetsverket även avgiva förslag till personalbesparingar i regional och lokal instans.

Arméintendenturförvaltningen ombesörjer för närvarande viss service­ verksamhet för myndigheter m. fl. utanför försvaret. Sålunda sker an­ skaffning av bland annat kontorsinventarier, rengöringsmedel, renhållnings- inventarier och belysningsmedel, livsmedel och livsmedelsemballage, viss förplägnadsmateriel, bränslen för uppvärmningsändamål samt motordriv­ medel och smörjmedel. Anskaffningen för civila myndigheter uppgår till i runt tal 45 miljoner kronor per år.

Värdemässigt mest betydelsefull är anskaffningen av bränslen för upp­ värmningsändamål. Bränslen anskaffas sålunda för närvarande på uppdrag av cirka 80 myndigheter till cirka 1 500 civila avnämare. För budgetåret 1961/62 beräknas kostnaderna till cirka 25 miljoner kronor. En icke obetyd­ lig ökning av denna anskaffningsvolym beräknas framdeles uppstå.

Arméintendenturförvaltningens omkostnader (löner, telefonkostnader etc.) för den på den civila sektorn fallande delen av inköpsverksamheten uppskattas av utredningen till omkring 250 000 kr. per budgetår.

Kiingl. Maj.ts proposition nr i68 år 1962

26

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

Utredningen anför, att det givetvis är svårt att med säkerhet förutse ut­

vecklingen på längre sikt av intendenturförvaltningens upphandlingsverk-

samhet för civila statliga myndigheters räkning. Vid samråd med riks­

revisionsverket har det emellertid enligt utredningen framkommit, att nå­

gon utökning av anskaffningsverksamheten för andra myndigheters räkning

till att omfatta nya varuområden av betydelse för närvarande icke sy­

nes vara aktuell. Inom ramen för serviceverksamhetens nuvarande upp-

handlingsområden kan emellertid ökning av arbetsuppgifterna enligt ut­

redningen komma att ske, då den slutliga inköpsvolymen inom flera om­

råden ännu icke torde ha uppnåtts. Såsom exempel nämnes bland annat livs­

medelsområdet, där anskaffningsverksamheten för fångvårdsstyrelsens och

socialstyrelsens anstalter m. m. nyss påbörjats.

Då utredningen som framgår av det föregående föreslår att fasta och fly­

tande bränslen skall inköpas av intendenturförvaltningen bör de service­

uppgifter som för närvarande åvilar arméintendenturförvaltningen oför­

ändrade överföras till intendenturförvaltningen.

Förutsättningen för att försvarsmyndighet skall äga åtaga sig upphand­

ling för andra statliga myndigheters räkning är enligt utredningen att

detta kan ske utan åsidosättande av försvarets intressen. Med hänsyn till

att försvarets kostnader är rambundna, innebär varje åtagande för civil

myndighets räkning, som medför särskild kostnad, en motsvarande minsk­

ning av de för försvarsändamål avsedda medlen. Utredningen anser där­

för, att intendenturförvaltningens kostnader för serviceverksamheten (löner,

telefon m. m.) bör utgå vid sidan av anslagsramen.

Y ttranden

De uppgifter som föreslagits skola åvila intendenturförvaltningen anses

av flertalet remissinstanser vara i allt väsentligt väl avpassade och lämpligt

preciserade.

överbefälhavaren anser, att förslaget rörande drivmedelsärende-

n a s handläggning är lämpligt. Ur operativ synpunkt är det enligt överbefäl­

havaren önskvärt, att ansvaret för drivmedelstransporternas genomförande,

redovisning och förrådsadministration åvilar en enda myndighet. Anord­

ningen anses även befrämja önskvärd enhetlighet beträffande föreskrif­

terna på detta område i säkerhetshänseende.

I fråga om drivmedelsanskaffningen understryker chefen för marinen och

marinförvaltningen att utvecklingen redan nu gått mot ur förvarings- och

hanteringssynpunkt synnerligen komplicerade drivmedel. Som exempel

nämnes för marinens del drivmedel för projekterade ubåtar samt nya tor­

ped- och robottyper. Tillfredsställande kännedom om sådana exklusiva

drivmedel anses till en början endast finnas hos den förvaltning som fram­

tagit materielen och för densamma erforderliga drivmedel. I den mån driv­

medlet sedermera kommer till mer vidsträckt användning, kan från fall till

27

fall övervägas om intendenturförvaltningsverket skall övertaga ifrågava­ rande anskaffning m. m.

Flygförvaltningen anför, att vissa specialsmörjmedel, som upphandlas av flygförvaltningens förrådsbyrå (i Arboga) och som ej är i vanliga markna' den förekommande handelsvara, förbrukas i relativt små kvantiteter. Då dessa smörjmedel används endast för speciella ändamål inom flygvapnet, bör de enligt ämbetsverket undantagas från de generella bestämmelserna om förrådshållning av smörjmedel och även i fortsättningen anskaffas och lagerföras av förrådsbyrån.

Armétygförvaltningen, marinförvaltningen och flygförvaltningen förut­ sätter, att det även i fortsättningen skall ankomma på ämbetsverken att svara för utarbetande av tekniska specifikationer (kvalitetsfordringar) för upphandling, erforderlig försöksverksamhet och teknisk kontroll (leverans- kontroll och kvalitetsövervakning) samt utgivandet av tekniska föreskrif­ ter för drivmedlens användning.

Utredningens förslag att överföra frågor rörande val m. m. av bräns­ len och ärenden rörande bränsleinventarier till fortifikationsförvaltningen samt att anförtro ärenden rörande inköp, förrådshållning och krigsplanlägg­ ning avseende bränsle till intendenturförvaltningsverket biträdes eller läm­ nas i huvudsak utan erinran av flertalet remissinstanser.

Arméintendenturförvaltningen föreslår emellertid med hänsyn till det nära sambandet mellan bränsleanskaffning och kontrollerande verksam­ het samt till att ansvaret för förvaltningen av bränsleanslagen bör hållas samlat på en hand, att även den bränslekontrollerande verksamheten skall handhavas av intendenturförvaltningen och att förvaltningen av bränsle- anslagen skall överföras till det nya verket.

överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap anför däremot, att alla med uppvärmningen av försvarets fasta anläggningar sammanhängande moment, alltså även bränsleinköpen, hör handhavas av en myndighet, näm­ ligen den fastighetsförvaltande. Erfarenheterna har nämligen enligt över­ styrelsen visat, att man i samband med förhandlingar om inköp kan er­ hålla informationer om bränslenas kvaliteter etc., som kan nyttiggöras vid anläggningarnas drift och kontroll. Det råder sålunda en intim växelverkan mellan dessa moment, som gör det önskvärt att de ligger på en hand. över­ styrelsen förordar därför, att dessa arbetsuppgifter i sin helhet hänföres till fortifikationsförvaltningen och således icke blott, såsom utredningen föreslår, de moment som sammanhänger med val och kvalitetsbedömning av bränslena. Härigenom skulle även vinnas, att behovet av samråd mellan olika myndigheter minskar, vilket borde kunna medföra vissa besparingar på det administrativa planet. — Därest hränsleinköpen och förrådshåll- ningen likväl anses i fortsättningen höra åvila intendenturförvaltningsver­ ket, måste övervägas, huruvida icke dels de moment i fråga om bränslean­

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

28

skaffningen, som utredningen föreslår skola överföras till fortifikations*

förvaltningen, dels ock denna förvaltning redan åvilande kontroll av den

värmetekniska driften, bör hänföras till intendenturförvaltningsverket.

Sveriges akademikers centralorganisation anför likaså, att det är ange­

läget att sådana tekniskt betonade arbetsuppgifter som drivmedels- och

bränslefrågor hänföres till tekniskt betonade förvaltningsorgan. En upp­

delning av tekniska arbetsuppgifter av likartat slag på flera myndigheter är

icke rationell och medför oklar ansvarsfördelning. Det föreslagna inten­

denturförvaltningsverket har enligt organisationen ringa anknytning till de

objekt vari såväl bränsle som drivmedel förbrukas. Centralorganisationen,

som ifrågasätter om drivmedelsfrågor skall åvila det nya ämbetsverket,

delar i vad avser bränsle för uppvärmningsändamål utredningens förslag,

att såväl förvaltning som tekniska spörsmål bör hänföras till det byggnads-

förvaltande organet inom försvaret. Organisationen understryker, att frågor

rörande anskaffning av bränsle intimt sammanhänger med såväl för­

valtningen som de tekniska spörsmål, vilka uppkommer vid förbrukning.

Någon anledning att förlägga själva inköpsförfarandet till det nya intenden­

turförvaltningsverket föreligger därför enligt organisationen icke. Samord­

nandet av den merkantila sidan med den övriga bränsletjänsten anses vara

betydligt viktigare än det föreslagna samköpet av värmepannornas bräns­

len och fordonens drivmedel.

Marinförvaltningen och flygförvaltningen föreslår, att ärenden rörande

yttre och inre renhållning med hänsyn till det nära sambandet med bygg­

nadssätt och byggnadsunderhåll i princip överföres till fortifikationsför-

valtningen.

Fortifikationsförvattningen uttalar, att det med ämbetsverkets nuvarande

organisation skulle vara förenat med svårigheter att övertaga föreslagna

nya arbetsuppgifter. Vid den översyn av verkets organisation som för när­

varande pågår genom försorg av 1956 års försvarsförvaltningssakkunniga

kan emellertid även dessa arbetsuppgifter beaktas och organisationen ut­

formas med hänsyn härtill.

1 fråga om materiel för driv medelsdistribution m. m.

anför chefen för flygvapnet, att renhetsgraden på flygdrivmedel är av av­

görande betydelse för flygsäkerheten. Att flygvapnets järnvägscisternvag-

nar utnyttjas endast för dessa bränslesorter ger en viss säkerhet mot för­

oreningar. Om distribution av flygdrivmedel i fortsättningen skall ske med

den för intendenturförvaltningsverket gemensamma järnvägstransportmate-

rielen måste garantier skapas för att detta förhållande ej medför ökade

risker för förorening av flygdrivmedlen.

Flygförvaltningen uttalar, att ämbetsverket inte har något att erinra mot

att järnvägscisternvagnar övergår till intendenturförvaltningsverket. Denna

materiel bör sammanhållas (dirigeras) centralt av intendenturförvaltnings-

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

29

verket, övrig järnvägstransportmateriel, bestående av från statens järn­ vägar förhyrda vagnunderreden, på vilka flygförvaltningen låtit uppställa rulltankar, synes principiellt böra utnyttjas i enahanda ordning. Rulltan- kar ingår emellertid enligt flygförvaltningen även i den utrustning, som används för tankning av flygplan, och tillhör därmed den materiel, som enligt både utredningens och flygförvaltningens mening bör kvarstå under flygförvaltningen. Med hänsyn härtill bör den del av flygvapnets järnvägs­ transportmateriel, som består av rulltankvagnar, kvarstå under flygförvalt­ ningen och av flygförvaltningen övergångsvis utlånas till intendenturfor- valtningsverket för transporternas ombesörjande.

I fråga om den tekniska säkerhetstjänsten i vad gäller drivmedel, vilken föreslås åvila intendenturförvaltningen, måste enligt chefen för ma­ rinen de tekniska sakorganens inflytande säkras. De komplicerade driv­ medlen kommer att kräva rigorösa säkerhetsåtgärder, vilka icke kan genom­ föras utan biträde av erforderlig teknisk expertis från respektive sakor­ gan. — Marinchefen och marinförvaltningen anser, att materiel för tank­ ning av marinens helikoptrar, torpedbåtar samt snabbgående dieseldrivna fartyg bör hänföras till marinförvaltningens ansvarsområde. Så bör jäm­ väl vara fallet i vad avser distributionsmateriel för under utveckling va­ rande specialbränslen.

Armétygförvaltningen förutsätter, att sådana fordon som icke är hänför­ liga till tankfordon men väl försedda med särskild utrustning (dunkhäckar och oljeskåp) för transport av drivmedel (drivmedelsfordon) alltjämt skall

räknas såsom tygmateriel.

Arméintendenturförvaltningen, som i princip ansluter sig till utredning­ ens förslag beträffande distributionsmaterielens handhavande, anser att undantag för flygvapnets speciella tankningsmateriel endast bör ske i den mån materielen utformats med särskilt beaktande av flygplanets konstruk­ tion. Gränsdragningen synes kunna ske genom samråd ämbetsverken emellan.

Försvarets civilförvaltning och arméintendenturförvaltningen tillstyrker, att bok- och blankettärendena överföres från civilförvalt­ ningen till det nya intendenturförvaltningsverket. Arméintendenturförvalt- ningen anför, att bok- och blankettkontoret med hänsyn till sin veiksamhet synes ha en mera naturlig anknytning till intendenturförvaltningsverket, som blir elt inköpande och materielförvaltande ämbetsverk, än till civilför­ valtningen. Även sättet för bok- och blanketlförsörjningen i fält, som lämp­ ligen bör ingå som ett led i intendenturunderhallstjänsten, talar för ett så­ dant överförande.

Cheferna för marinen och flygvapnet samt flyg förvaltningen, försmirets civila tjänstemannaförbund och statskontoret avstyrker däremot, att bok- och blankettärendena överföres till det nya verket. Med hänsyn bland annat

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

30

till att organisationen för bok- och blankettärendena trädde i kraft först den

1 juli 1961 anses ytterligare erfarenheter böra avvaktas, innan beslut om

överföring fattas. Försvarets civila tjänstemannaförbund framhåller, att

några vägande skäl för att överföra denna verksamhet till intendenturför-

valtningen inte anförts.

Förslaget att ärenden angående läger- och manskapskassor

skall överföras från försvarets civilförvaltning till intendenturförvaltnings-

verket tillstyrkes eller lämnas utan erinran av remissmyndigheterna. Riks­

revisionsverket avstyrker emellertid, att den revisionsmässiga kontrollen av

läger- och manskapskasseverksamheten överföres till intendenturförvalt-

ningsverket. På den centrala intendenturmyndigheten bör enligt ämbets­

verket ankomma att svara för de till ifrågavarande verk hänförliga förvalt­

ningsuppgifterna, medan revisionen bör åligga civilförvaltningens revisions­

byrå. Riksrevisionsverket erinrar om att läger- och manskapskasseverksam-

hetens räkenskaper ingår i vederbörande militära lokalkassor, vilka revi­

deras genom nämnda byrå.

De förslag utredningen framlagt rörande förvaltningen av öv-

ningsanslagen m. in. tillstyrkes i huvudsak eller lämnas utan er­

inran av remissmyndigheterna.

En förutsättning för genomförande av utredningens förslag är enligt

chefen för armén att personal med långvarig praktisk erfarenhet av verksam­

heten vid trupp inom armén disponeras såväl inom arméstaben som inom

intendenturförvaltningen för handhavandet av främst övningsanslaget men

även anslag för anskaffning av materiel för krigsbruk. Sådan distributions-

materiel av specifik armékaraktär, som har direkt anknytning till av armé-

tygförvaltningen förvaltad materiel och vars utformning är beroende av

denna, bör dock i princip enligt arméchefen överföras till armétygförvalt-

ningen. En uppdelning av övningsanslaget på andra anslag — som i olika

sammanhang föreslagits — skulle väsentligt försvåra möjligheterna att få

en samlad överblick av dessa medel vid arméns olika förband. En sådan

uppdelning bör därför enligt chefen för armén icke komma till stånd.

Chefen för marinen, som tillstyrker att förvaltningen av övningsanslaget

anförtros intendenturförvaltningsverket, framhåller att marinens övnings-

anslag även i fortsättningen bör innehålla — förutom allmänna, med öv­

ningar förknippade kostnader -—jämväl kostnader för ammunition och driv­

medel. Ett starkt motiv härför är att, då såväl drivmedel som övningsammu-

nition innefattas i övningsanslaget, vederbörande chef tillförsäkras möjlig­

het till en ur utbildningssynpunkt betydelsefull rörelsefrihet vid anslagets

rationella utnyttjande. Marinchefen förutsätter, att han genom anvisningar

till ämbetsverket kan fastställa hur disponibla övningsmedel skall fördelas

till underlydande myndigheter, respektive hållas i reserv för att framdeles

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

31

fördelas. Chefen för marinen och marinförvaltningen framhåller vidare, att den omständigheten att marinens kostnader för övningsammunition nu hän- föres till övningsanslaget icke medför vare sig att arbetet med anskaffningen eller förrådstitelredovisningen bör anknytas till intendenturförvaltnings- verket. De i nuläget under övningsanslaget uppförda redovisningstitlarna för ammunitionsförråd m. m. bör sålunda inordnas under lämpligt till ma­ rinförvaltningens förfogande ställt anslag, förslagsvis vapenmaterielan- slaget. Med hänsyn till att till marinstaben överföres vissa stabsfunktioner från marinförvaltningens intendenturavdelning erfordras enligt marinche­ fen personalförstärkning i marinstaben med en kapten.

Arméintendenturförvaltningen anför, att strävan att uppnå bättre över­ ensstämmelse mellan försvarsgrenarnas övningsanslag och samtidigt åstad­ komma förenklingar och kostnadsbesparande åtgärder synes ha större utsikter till framgång genom utredningens förslag än vad som tidigare för­ sök i den riktningen medfört. Den arbetsinsats som här erfordras bedömes emellertid övergångsvis kräva mer personal än utredningen beräknat. Armé­ chefens inflytande över arméns övningsanslag bör ske genom att inom armé­ staben finnes särskilda intendenturofficerare för handläggning av ärenden angående övningsanslaget. Denna organisationsform innebär, att arméchefen genom sina anvisningar till intendenturförvaltningen disponerar över an­ slaget, fördelat på det sätt som arméchefen önskar med hänsyn till utbild­ ningsverksamheten m. m. Intendenturförvaltningens roll blir att enligt dessa anvisningar fördela medlen, under Kungl. Maj :t tillse förvaltningen av dem och utöva kontroll att medlen används på det sätt och inom de ramar

Kungl. Maj :t och riksdagen bestämt.

Liksom utredningen förutsätter försvarets civilförvaltning, att avgräns- ningsfrågorna mellan övningsanslagen och andra anslag ägnas fortsatt upp­ märksamhet.

Chefen för flygvapnet föreslår, att frågan om att dela upp flygvapnets övningsanslag på andra lämpliga anslag snarast tas upp till övervägande. Flygförvaltningen hemställer, att samtliga anslag som berör intendentur- förvaltningsverksamheten snarast blir föremål för översyn i rationaliserande syfte.

överbefälhavaren anser inte hinder föreligga för att intendenturförvalt- ningsverket förvaltar försvarsstabens övningsanslag. Arméintendentnrförvaltningen anför likaså, att det bör övervägas att intendenturförvaltningen förvaltar ifrågavarande anslag.

överbefälhavaren anför i likhet med försvarets förvaltningsdircktion, att frågan om det militära veterinärväsendet bör lösas så att ett provisorium undvikes. överbefälhavaren föreslår, att ifrågavarande verk­ samhet överföres till försvarets sjukvårdsstyrelses ansvarsområde. Beslut rörande ledningen av den militära veterinärvården bör enligt överbefälha­

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

32

varen fattas i sådan tid, att omorganisationen kan ske samtidigt med att

intendenturförvaltningen inrättas.

Försvarets sjukvårdsstyrelse erinrar om att förslag framlagts om överfö­

rande av arméintendenturförvaltningens hästsektions uppgifter till sjuk­

vårdsstyrelsen. Styrelsen har i yttrande över detta förslag förklarat sig

icke vilja motsätta sig detsamma. Åtgärden bör tidsmässigt samordnas med

organiserandet av intendenturförvaltningen. Om en sådan samordning

icke kan ske, har sjukvårdsstyrelsen icke något att erinra mot att hästsek­

tionen provisoriskt överföres till intendenturförvaltningen.

Arméintendenturförvaltningen erinrar likaså om att förslag framlagts

om samordning av det militära veterinärväsendet med det militära sjuk-

vårdsväsendet. Ämbetsverket har förklarat sig intet ha att erinra mot ett dy­

likt samgående. Därest det dock beslutas, att ämbetsverkets hästsektion

skall ingå i intendenturförvaltningsverket har ämbetsverket intet att er­

inra mot att organisationen får den utformning som utredningsmannen har

föreslagit.

Försvarets förvaltningsdirektion understryker betydelsen av att en om­

läggning av redovisningsförfarandet beträffande intendentur-

förnödenheter inriktas mot enhetlighet och centralisering till maskinell bok­

föring samt att vid utarbetande av metoder och organisation härför samord­

ningen med motsvarande rationalisering i övriga materielförvaltande verk

beaktas.

Försvarets sjukvårdsstyrelse framhåller, att en övergång till central, ma­

skinell bokföring bör samordnas med en övergång till maskinredovisning

även i fråga om sjukvårds- och veterinärmateriel. Som motiv härför anföres,

att såväl uppbörds- som bokföringspersonal vid lokal förvaltningsmyndighet

är gemensam för ifrågavarande materielgrupper.

Marinförvaltningen anför, att förenklingar och besparingar icke får ske

på sådant sätt, att uppbördsmännens ansvar för sina förråd därigenom för­

flyktigas. Uppbördsmännens ansvar för skada å eller förlust av materiel i

deras uppbörder kvarstår enligt gällande ansvarsregler i händelse av vårds­

löshet från deras sida och detta ansvar får icke göras fiktivt genom avskaf­

fande i alltför stor utsträckning av kontroll och inventeringar.

Den provisoriska organisation som utredningen föreslår för lösandet av

hithörande arbetsuppgifter synes arméintendenturförvaltningen alltför

knappt tilltagen. Förslaget torde dock kunna godtagas under förutsätt­

ning att — om så skulle visa sig erforderligt — ytterligare personal över­

gångsvis får anställas.

Tjänstemännens centralorganisation anser, att en ifrågasatt eventuell

övergång till maskinbokföring vid det gemensamma intendenturförvaltnings­

verket inte ger någon garanti för att förvaltningspersonalen vid regionala

och lokala enheter kan minskas. Organisationen anser det viktigt att bespa-

Kungi. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

33

ringsutredningens allmänna synpunkter beträffande förenkling av redovis- ningsförfarandet beaktas. Följaktligen bör endast materiel och förnöden­ heter som är av betydelse för omfattningen av central upphandling och krigs- planering göras till föremål för central redovisning.

Armétgg förvaltningen kan med hänsyn till att förhållandena vid försvars­ områdena i förevarande hänseende icke kan tagas till utgångspunkt för ett sammanförande under intendenturförvaltningen av lednings-, bokförings- och redovisningsorganen vid arméns övriga lokala myndigheter icke ansluta sig till utredningens i denna fråga framförda synpunkter.

Flertalet remissmyndigheter tillstyrker utredningens förslag i fråga om serviceverksamheten eller lämnar det utan erinran.

Chefen för marinen, försvarets civilförvaltning, arméintendenturförvaltningen, marinförvaltningen, försvarets förvaltningsdirektion och landsorga­ nisationen i Sverige anser i likhet med utredningen att kostnaderna för ser­ viceverksamheten inte bör belasta försvarets anslagsram. Arméintendentur- förvaltningen föreslår, att det nya intendenturförvaltningsverket ålägges att utreda de kostnader som sammanhänger med den civila anskaffningen och att, därest de befinnes betydande, till Kungl. Maj :t inkomma med förslag till hur de skall regleras.

Statens jordbruksnämnd betonar nödvändigheten av att man vid genom­ förande av ett system med mera omfattande samordnade militära inköp för civila inrättningars räkning tillräckligt beaktar dessa inrättningars för­ sörjningssituation vid och efter ett krigsutbrott. I ett sådant läge där krigsmakten krigsorganiseras och den militära lagertillgången och anskaff- ningsverksamheten sannolikt helt kommer att tas i anspråk för att för­ sörja krigsmaktens enheter kan de civila inrättningar, vilkas behov dess­ förinnan tillgodosetts genom den samordnade inköpsverksamheten och vil­ ka sålunda icke skaffat sig egna regelbundna leverantörer inom livsmedels­ handeln, eljest lätt komma i ett ofördelaktigt läge. Den samordnade inköps­ verksamheten synes jordbruksnämnden med tanke härpå lämpligen böra kombineras med viss lagerhållning vid de civila inrättningar, vilkas livsme- delsbehov i fred tillgodoses genom verksamheten i fråga.

Sveriges akademikers centralorganisation ifrågasätter det lämpliga i att ett militärt ämbetsverk inom vissa områden skall handha rent civilt beto­ nade merkantila frågor av sådan storlek och natur att den militära delen blir eu andrahandsuppgift. Dessa frågor bör i stället handhas av ämbets­ verk med lämplig civil inriktning, exempelvis byggnadsstyrelsen och gene­ ralpoststyrelsen.

Huvuddragen av föreslagen organisation av intendenturförvaltningen

Utredningen har vid sina överväganden om lämplig byråindelning av in- tendenturförvaltningen utgått från arméintendenturförvaltningens nuva- 3—Bihang till riksdagens protokoll 1962. 1 saml. Nr 168

34

rande organisation. Denna organisation är enligt utredningen i huvudsak

uppbyggd enligt den s. k. vertikala principen, innebärande att varje byrå är

självförsörjande inom sitt fackområde. Endast administrativa byrån är ett

funktionellt organ. Materielbyråns inköpssektion har likaså vissa funk­

tionella uppgifter, genom att där handlägges ärenden angående inköp av

förplägnadsmateriel, distributionsmateriel för drivmedel och veterinärma-

teriel, för vilken materiel anskaffningsuppgifterna i övrigt är hänförda till

förplägnadsbyrån, drivmedelsbyrån respektive centralbyrån. Utredningen

har funnit det naturligt att pröva i vad mån en ytterligare övergång till funk­

tionell indelning kan vara befogad. Uppmärksamheten har därvid i första

hand riktats på förrådsverksamheten som i nuvarande organisation i prin­

cip styres av de anskaffande byråerna.

I fråga om ledningen av förrådsdriften har utredningen funnit, att åtskill­

nad bör göras mellan å ena sidan förråd för drivmedel och bränslen och

å andra sidan förråd för övriga förnödenheter (materiel och livsmedel). Den

förstnämnda förrådsverksamheten bör enligt utredningen inte hänföras till

ett funktionellt organ. I fråga om drivmedel och bränslen anses nämligen

inköpsverksamheten vara så nära förbunden med den del av förrådsdriften

som avser varornas omsättning av tekniska skäl att hela denna verksam­

het bör sammanhållas. Den tekniska säkerhetstjänsten i samband med han­

teringen av eldfarliga oljor är vidare enligt utredningen av sådan betydelse,

att en splittring av denna tjänst på ett funktionellt organ och en drivme-

delsbyrå bör undvikas. Utredningen framhåller vidare, att drivmedels- och

bränsleförråd ur byggnadsteknisk synpunkt och med hänsyn till förråds-

drift och hanteringsproblem är av helt annan typ än materielförråd och ma­

gasin samt att en enhetlig ledning av förrådsdriften därför icke kan beräk­

nas medföra några egentliga rationaliseringsvinster. Icke heller kan enligt

utredningen drivmedels- och bränsletransporterna i någon nämnvärd grad

samordnas med transporttjänsten i övrigt.

Däremot anser utredningen, att fördelar kan vinnas genom att ledningen

av förrådsdriften beträffande andra förråd än sådana för drivmedel och

bränsle sammanföres till ett funktionellt organ inom verket. Sålunda kan

åstadkommas enhetliga rutiner på förrådstjänstens olika områden, förråds-

bokföringen kan koncentreras vilket medför bättre överblick över förnöden-

hetsläget och snabbare rapportering både i fred och krig, övergång till mo­

derna maskinella metoder för rapportering och bokföring underlättas, man

får bättre möjligheter att verka för kodifiering, standardisering och typ­

minskning, samt effektivare utnyttjande av lokaler och hanteringsmedel.

Man får vidare genom en sådan organisation bättre överblick av möjlig­

heterna att förvaltningsgrensvis eller för försvarsgrenarna gemensamt an­

ordna förråd i central, regional och lokal instans oberoende av förnöden-

hetsslag. Slutligen kan sakorganens personal bättre utnyttjas för dess

egentliga arbetsuppgifter av mera teknisk natur.

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

35

Utredningen har övervägt i vad mån en ytterligare förskjutning mot funk­ tionell organisation vore ändamålsenlig. Därvid har utredningen konstaterat att framtagande och inköp av de mycket olikartade förnödenheter (mate­ riel, livsmedel, drivmedel, bränsle in. m.), som hänförcs till intendenturför- valtningen, bland annat kräver olikartad teknisk och/eller merkantil spe­ cialkunskap och ofta leder till olika industriella och kommersiella kontak­ ter. Med hänsyn härtill och då de olika funktionerna inom varje sakområde är av den storleksordningen att de tillåter erforderlig specialisering av per­ sonalen, anser utredningen icke att något är att vinna med en längre gående funktionell indelning.

Utredningen föreslår, att intendenturförvaltningen skall under verkschefen indelas i centralplanering samt materielbyrå, livsmedelsbyrå, drivmedels- byrå, allmän byrå, förrådsbyrå och administrativ byrå.

Centralplaneringen skall ha till uppgift att svara för intendenturförvalt- ningens kontakter gentemot staber in. fl. En huvuduppgift för centralpla­ neringen skall vidare vara att på grundval av erhållna direktiv och anvis­ ningar uppgöra planer för verksamheten, att utarbeta de direktiv för bud­ getarbetet som verkschefen finner erforderliga samt att sammanhålla pe- titaarbetet och det efterföljande arbetet med anpassning av årsanslagen till planer för verksamheten på längre sikt. Även krigsförberedelsearbetet stäl­ ler enligt utredningen stora krav på ledning och samordning. Utredningar av skilda slag, som spänner över mer än en byrås verksamhetsområde, anses likaledes böra ankomma på centralplaneringen. Centralplaneringen skall så­ ledes fungera såsom ett verkschefens lednings- och utredningsorgan.

En angelägen uppgift för verkschefen blir enligt utredningen att verka för en enhetlig syn på de till ämbetsverkets område hörande förvaltnings- och försörjningsproblemen. En sådan grundsyn anses vara en väsentlig för­ utsättning för att en såvitt möjligt enhetlig och enkel organisation i regional och lokal instans skall kunna ernås och för att goda ekonomiska resultat skall kunna vinnas genom omorganisationen. Vid lösandet av denna upp­ gift utgör enligt utredningen centralplaneringen ett lämpligt instrument.

Centralplaneringens uppgifter i fråga om planering, ledning och samord­ ning anger utredningen sammanfattningsvis på följande sätt.

Centralplaneringen skall biträda verkschefen vid planering, ledning och övervakning av arbetet inom ämbetsverket. Därvid skall det åligga central­ planeringen att bearbeta och sammanställa tillhandahållet underlag till planer för verksamheten samt uppfölja sådana planer, att uppgöra förslag till direktiv för petitaarbetet och sammanhålla detsamma, sammanställa för­ slag till anslagsäskanden och till anslagens användning, att upprätta perio­ diska översikter över heställningshemyndiganden och betalningsmedel, att samordna ärenden angående behov och inriktning av forskning, att utarbeta förslag till direktiv för krigsförvaltningsplanläggning, samordna planlägg- ningsarbetet samt sammanställa planer för krigsanskaffningen, att från sakbyråerna införskaffa underlag för krigsberedskapsöversikter, bearbeta

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

36

materialet samt sammanställa översikterna, att bearbeta inkommande rap­

porter och uppgifter av olika slag samt sammanställa fakta och uttalanden så­

som grundval för verkschefens beslut och orienteringar, samt att bereda ären­

den, som berör verkschefen i hans egenskap av ledamot i försvarets för-

valtningsdirektion.

Arbetsuppgifterna för materiel-, livsmedels-, drivmedels- och förrådsbyrå-

erna samt allmänna byrån anger utredningen på följande sätt.

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

Materielbyrån

Behovsberäkning, anskaffning, tilldelning, förrådshållning och försälj­

ning samt användning, skötsel och underhåll av beklädnad m. m., inventa­

rier m. m., renhållningsmateriel, musikmateriel och materialutredning.

Inköp av belysningsmedel, övningsmateriel och veterinärmateriel.

Uppgörande av krigsförvaltningsplaner beträffande förenämnda mate­

riel, gällande även tvätt- och reparationstjänsten.

Driften vid underställda verkstäder för reparation av kläder och skodon

samt tvättinrättningar.

Utarbetande av manuskript till reglementen, instruktioner m. m. i vad

rör till byrån hörande frågor.

; | Medelsäskanden för och förvaltning av anslagen till beklädnad m. in., in­

ventarier m. m. (utom delposten till förplägnadsmateriel), musikmateriel,

tvätt, hemvärnets intendenturmateriel in. m. samt renhållningsmateriel.

Livsmedelsbyrån

Behovsberäkning, anskaffning, tilldelning, användning, förrådshållning

och försäljning av proviant och furage.

Behovsberäkning, anskaffning, tilldelning, förrådshållning och försälj­

ning ävensom användning, skötsel och underhåll av förplägnadsmateriel.

Behovsberäkning, anskaffning, förrådshållning och försäljning av livs-

medelsemballage.

Uppgörande av krigsförvaltningsplaner beträffande proviant, furage, för­

plägnadsmateriel och livsmedelsemballage.

Konsumtionsfrågor i vad avser proviant och furage.

Hygienisk kontroll vid anskaffning och förrådshållning' av proviant och

furage.

Driften vid matinrättningar i land och ombord.

Läger- och manskapskassor.

Utarbetande av manuskript till reglementen, instruktioner m. m. i vad

rör till byrån hörande frågor.

Medelsäskanden för och förvaltning av anslagen till mathållning, furage-

ring samt inventarier i vad avser förplägnadsmateriel.

Drivmedelsbyrån

Behovsberäkning, anskaffning, tilldelning, användning, distribution, för­

rådshållning och försäljning av drivmedel och uppvärmningsbränslen.

Behovsberäkning, anskaffning, tilldelning, förrådshållning och försälj­

ning ävensom användning, skötsel och underhåll av drivmedelsmateriel.

Uppgörande av krigsförvaltningsplaner beträffande förenämnda förnö­ denheter.

Behovsberäkning, anskaffning, tilldelning, förrådshållning och försälj­ ning ävensom användning, skötsel och underhåll av bränsleinventarier (ej för försvarets fasta anläggningar).

Driften vid drivmedelsförråd samt lokala distributionsanläggningar. Utarbetande av manuskript till reglementen, instruktioner m. m. i vad rör till byrån hörande frågor.

Redovisning, förrådskontroll och sakgranskning i vad avser drivmedel. Medelsäskanden för och förvaltning av anslagen till ökning av drivme- delslagringen, drivmedelsförråd, anskaffning av drivmedelsutrustning, pos­ terna till drivmedel ingående i anslaget Drift och underhåll av flygmateriel m. m. samt nytt anslag till kostnader för bränslen, icke avsedda för fasta anläggningar.

Allmänna byrån

Ämbetsverkets registratur. Sammanställning och utgivande av tjänstemeddelanden inom ämbetsver­ ket, adjutantur och presstjänst, verkets mobilisering, verkets militära skydd och säkerhetstjänst samt sammanhållning av specialutbildning och fysisk träning för verkets militära personal.

Dokumentations- och informationstjänst, sammanhållande av beskriv­ nings- och reglementsarbetet inom ämbetsverket samt bearbetning av ma­ nuskript till publikationer, standardisering, klassificering och kodifiering av förnödenheter samt ritkontor.

Försvarets bok- och blankettryck samt försvarets bok- och blankettför­ råd.

Krigsveterinärmaterielplan och krigsveterinärvårdsplan, hästhållning och hundhållning samt behovsberäkning, anskaffning, tilldelning och uttag- ning av hästar och hundar samt anskaffning (utom inköp), tilldelning, för­ rådshållning ävensom användning, skötsel och underhåll av veterinärma- teriel.

Anskaffning (utom inköp), tilldelning, förrådshållning ävensom använd­ ning, skötsel och underhåll av övningsmateriel.

Medelsäskanden för och förvaltning av anslagen till övningar in. m., tele­ fon (ej marinens), övriga expenser, hemvärnets övningar, bok- och blan­ kettryck, hundbevakningstjänsten, remontering, uttagning av hästar, vete­ rinärvård samt hundväsendet.

Förrådsbyrån

Förrådstjänst och inaterielhantering utom beträffande drivmedel, bräns­ len och distributionsmateriel vid såväl centrala och regionala anstalter som förband, fartyg, skolor in. in.

Planläggning och övervakning av militär skydds- och säkerhetstjänst samt driftvärn vid de centrala anstalterna (även drivmedelsförråden).

Samordning av inspektionsverksamheten i vad rör ämbetsverkets förvalt­ ningsområde.

Kollektivavtalsfrågor för all intendenturpersonal samt arbetarskydd. De centrala anstalternas (utom drivmedelsförråden) krigsplanläggning. Skada å och förlust av förnödenheter. Ny- och ombyggnader av förråd tillhörande byråns verksamhetsområde.

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

37

38

Redovisning, antalsmässig kontroll och sakgranskning ntom i vad avser

drivmedel, bränslen och distributionsmateriel.

Tillhandahållande av uppgifter beträffande förnödenheternas omfattning

och fördelning.

Statistik för anslagsberäkningar m. m. samt underlag för krigsförvalt-

ningsplaner utom i vad avser drivmedel.

Utarbetande av manuskript till reglementen och instruktioner in. m. i

vad rör till byrån hörande frågor.

Medelsäskanden för och förvaltning av förrådsomkostnadsanslag samt un­

derlag till medelsäskanden avseende förrådskostnader hänförliga till av

övriga byråer förvaltade anslag, dock icke förrådskostnader avseende driv­

medel.

Utredningen har övervägt huruvida förrådsbyrån skall omhänderha även

mobiliseringsplanläggning icke endast i fråga om förrådsdriften utan även

beträffande materielförsörjningen med därtill hörande behovsberäkning och

tilldelning. Denna planläggning åvilar i nu gällande organisation respektive

sakorgan. En sådan organisatorisk uppläggning medför enligt utredningen

vissa fördelar ur krigsorganisationssynpunkt. Med hänsyn till omorganisa­

tionens tämligen omfattande natur — sammanslagning av försvarsgrenarnas

centrala intendenturorgan och i vissa avseenden omfördelning av verksam­

heten — och de påfrestningar övergången till den nya organisationen kan

antagas medföra för verksamheten har utredningen emellertid inte ansett

sig böra förorda en så genomgripande förändring. På respektive sakbyrå

skall således tills vidare ankomma att handlägga frågor rörande anskaff­

ning, förrådshållningens omfattning, förnödenheternas tekniska underhåll,

teknisk besiktning och kontroll, tilldelning samt krigsplanläggning avseen­

de behovens tillgodoseende.

Utredningen framhåller vidare, att en bestämd förutsättning för att en

fortsatt utveckling av förrådsverksamheten i riktning mot s. k. funktionell

förrådsorganisation skall vara möjlig, är dels att förrådsfunktionen inom

de olika centrala förvaltningarna är sammanhållen och icke splittrad på

skilda sakorgan och dels att denna funktion ägnas ökad uppmärksamhet och

arbetsinsats. Sistnämnda förhållande utgör enligt utredningens uppfatt­

ning ytterligare motiv för att en förrådsbvrå ingår i det nya verkets organi­

sation.

I syfte att tillvarataga de fördelar som den funktionella förrådsorganisa-

tionen innebär och för att möjliggöra ytterligare utveckling av denna kan

på längre sikt enligt utredningen övervägas att till lämpligt befintligt eller

nytt centralorgan hänföra ledningen av förrådsfunktionen för krigsmakten

i dess helhet oberoende av indelningen i försvarsgrenar och förvaltnings­

grenar.

I enlighet med vad som gäller inom marinförvaltningen och flygförvalt­

ningen föreslår utredningen, att all kameral verksamhet vid intendentur-

förvaltningen sammanföres till en ekonomisektion inom administrativa

byrån. På denna byrå bör enligt utredningen ankomma handläggning av i

huvudsak följande ärenden.

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

39

Ämbetsverkets organisation och arbetsordning. Tjänster å ämbetsverkets personalförteckning liksom å personalförteck­ ningar fastställda för de centrala intendenturanstalterna.

Tillsättning, förordnande, tjänstledighet, avsked och entledigande. Avlöningsförmåner och tjänstematrikelkort m. m. Företagsnämnder och personalvård. Militära ersättningsmål. Besvärsärenden. Granskning av förslag till köpeavtal och förslag till beslut i vissa upp- handlingsärenden, tolkning och tillämpning av hithörande avtalsbestäm­ melser samt lagar, författningar och i administrativ ordning tillkomna före­ skrifter.

Prövning och förvaring av säkerheter. Uttagande av viten. Övriga frågor av rättslig eller allmänt administrativ natur. Tillhandahållande av juridiskt-administrativt biträde åt ämbetsverkets övriga byråer.

Allmän kontorsorganisation. Ämbetsverkets serviceorgan. Kommissionärsuppgifter. Den kamerala verksamheten beträffande ämbetsverkets in- och utbetal­ ningar utom beträffande ekonomisk förrådstitelredovisning avseende driv­ medel.

Dispositionsbokföring. Ämbetsverkets kassarörelse. Medelsäskanden för och förvaltning av ämbetsverkets avlönings- och om- kostnadsanslag.

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

yttranden

Flertalet remissinstanser anser, att den föreslagna organisationen i sina huvuddrag är ändamålsenligt utformad. Sålunda anser överbefälhavaren och försvarsgrenschefcrna samt flertalet övriga remissinstanser angeläget att i enlighet med utredningens förslag en centralplanering inrättas inom det gemensamma verket.

Försvarets civilförvaltning och 1956 års försvarsförvaltningssakkunniga anser emellertid benämningen centralplanering mindre väl vald. Civilför­ valtningen och de sakkunniga föreslår därför, att en annan benämning väljes, förslagsvis stabssektionen. Enhetens verksamhet bör enligt civil­ förvaltningen och de sakkunniga självfallet begränsas så att dubbelarbete eller onödigt ingripande i sakbyråernas verksamhet undvikes. Bland annat ur dessa synpunkter synes det tveksamt, om den av utredningen förutsatta anordningen, att centralplaneringen (stabssektionen) i princip skall vara verkets kontaktorgan gentemot staber m. m. med hänsyn till sakbyråernas helt olika verksamhetsområden kommer att i alla lägen visa sig ändamåls­ enlig. Vidare synes det opåkallat, att centralplaneringen (stabssektionen)

40

skall biträda vid övervakningen av arbetet inom verket. Någon särskild sam­

ordning av ärenden angående behov och inriktning av forskning torde på

grund av sakbyråernas alldeles skilda verksamhetsområden bli onödig. Den

föreslagna enhetens verksamhet torde med hänsyn till vad sålunda fram­

hållits bli något mindre omfattande än vad utredningen förutsatt.

Statens jordbruksnämnd förutsätter, att nämnden även efter tillkomsten

av det gemensamma intendenturförvaltningsverket får möjlighet att__i den

utsträckning så ur praktisk synpunkt befinnes lämpligt — kommunicera

direkt med ämbetsverkets sakorgan för livsmedelsfrågor, d. v. s. livsme-

delsbyrån, och icke via centralplaneringen.

Försvarets civilförvaltning och försvarsförvaltiungssakkunniga ifrågasät­

ter, om icke - i varje fall tills vidare i avvaktan på erfarenheter rörande den

föreslagna förrådsbyråns verksamhet och arbetsområde — denna byrå och

allmänna byrån lämpligen kan sammanslås till en byrå med benämningen

förrådsbyrå. Frågor om säkerhetstjänst, mobilisering m. m. anses därvid

lämpligen kunna överföras till centralplaneiingen (stabssektionen). Avtals-

ärenden bör vidare handläggas rid administrativa byrån.

Statskontoret anser likaså, att allmänna byrån bör utgå ur organisatio­

nen och dess uppgifter fördelas på övriga enheter inom verket.

Ej heller försvarets civila tjänstemannaförbund anser motiven för inrät­

tandet av den allmänna byrån vara tillräckligt bärande.

Försvarets förvaltningsdirektion uttalar, att det bör ytterligare prövas

om icke karaktären och omfattningen av intendenturförvaltningens inköps­

verksamhet motiverar inrättandet av en särskild inköpsbyrå. Flygförvalt­

ningen framhåller likaså, att inköpsverksamheten bör handhavas av ett

verkschefen direkt underställt centralt inköpsorgan.

Även försvarets civila tjänstemannaförbund ifrågasätter, om inte en för

verket gemensam inköpsenhet bör tillkomma.

I övrigt föreslår ett antal remissinstanser vissa smärre jämkningar. Så­

lunda föreslår t. ex. marinförvaltningen, att ärenden som angår samordning

av inspektionsverksamheten överföres till centralplaneringen från förråds-

byrån.

Arméintendenturförvaltningen föreslår, att livsmedelsbyrån benämnes

förplägnadsbyrå.

Detalj organisation m. m. inom intendenturförYaltningen

Utredningen föreslår, att intendenturförvaltningens byråer indelas i sek­

tioner. Sektionerna förutsättes indelade i detaljer för samordning av likar­

tade uppgifter och för underlättande av arbetsledningen. Detaljerna bör en­

ligt utredningen betraktas som interna arbetsgrupper, vilka allt efter behov

inrättas och upplöses och mellan vilka personalen fördelas med hänsyn till

arbetsbelastning, vakanser etc. Detaljindelningen anses därför böra ankom­

ma på ämbetsverket.

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

41

Utredningen bedömer personalbehovet för intendenturförvaltningen till sammanlagt 290 tjänster. I arméintendenturförvaltningen, marinförvalt­ ningens intendenturavdelning och flygförvaltningens intendenturbyrå ingår för närvarande sammanlagt 289 tjänster. I försvarets civilförvaltnings bok- och blankettkontor med förråd samt lägerkassedetalj, vilka som framgår av det föregående föreslås överförda till intendenturförvaltningen, ingår slutligen sammanlagt 40 tjänster.

Utredningen föreslår, att befattningen som chef för intendenturför­ valtningen skall avses för alternativt militär eller civil innehavare med pla­ cering i Bp 6 samt att cheferna för centralplaneringen, materielbyrån, livs- medelsbyrån, drivmedelsbyrån, förrådsbyrån och allmänna byrån skall vara intendenturofficerare på aktiv stat. För jämförelse kan nämnas, att befatt­ ningen som souschef vid arméintendenturförvaltningen är avsedd för alter­ nativt militär eller civil innehavare, medan cheferna för ämbetsverkets centralbyrå, materielbyrå, förplägnadsbyrå och drivmedelsbyrå är inten­ denturofficerare.

För centralplaneringen föreslås personalorganisation enligt följande tablå.

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

Lönegrad Tjänst (beställning)

Antal

Bo 1

Överste/kommendör.............................................................................. 1

Ao 24

Major/kommendörkapten av 2. gr...................................................... 1

Ao 21

2

Ao, Ae 12 Förste kansliskrivare............................................................................. i

7

1

Summa

6

Utredningen anför att, därest en gemensam intendenturkår framdeles in­ rättas, chefskapet för kåren synes kunna förenas med befattningen såsom chef för centralplaneringen. Därvid bör denna tjänst placeras i Bo 4. Befatt­ ningshavaren bör enligt utredningen tillika vara ställföreträdare för verks­ chefen. Vid placering i Bo 1 bör ställföreträdararvode utgå.

Materielbyrån föreslås indelad i expedition, centralsektion (allmänna ärenden, budgetarbete, krigsförvaltningsplaner samt reglemen­ ten och instruktioner m. m.), beklädnad ssektion (anskaffning m. in. av beklädnad samt anslagen till beklädnad, tvätt och hemvärnets in- tendenturmateriel), projekteringssektion (försök, projektering, konstruktion beträffande till byrån hänförlig materiel utom inventarier), kontrollsektion (kontroll samt driften vid verkstäder för reparation av kläder och skodon samt tvättinrättningar), inventariesektion (anskaffning in. in. av kaserninventarier in. in. och materialutredning samt anslagen till inventarier — utom förplägnadsmateriel — musikmaleriel och renhållningsinateriel) och inköpssektion (inköp och försäljning).

För materielbyrån föreslås personalorganisation enligt tablå å s. 42.

42

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 196%

Materielbyrån

Lönegrad

(-klass)

Tjänst

(beställning)

Ch

ef

E

x

p

ed

it

io

n

C

en

tr

al

­

se

k

ti

o

n

«•

■3

cs

-o c

35

åt

P

ro

je

k

te

-

ri

n

g

ss

ek

ti

o

n

K

o

n

tr

o

ll

-

se

k

ti

o

n

In

v

en

ta

-

ri

es

ek

ti

o

n

In

k

ö

p

s-

se

k

ti

o

n

S

u

m

m

a

Bo 1

Byråchef.........................................

1

1

Ao 26

Regementsofficer...........................

1

i

1

3

Ao 24

Regementsofficer...........................

1

2

1

4

Ao 21

Kapten...........................................

3

1

2

1

7

Ao 19

Förvaltare......................................

1

2

3

Ao, Ae 26

Byrådirektör..................................

1

1

2

23

Förste byråintendent...................

1

1

21

Byråingenjör..................................

4

1

1

6

19

Byråingenjör..................................

1

1

2

1

5

19

Byråinspektör................................

1

1

19

Byråassistent.................................

3

3

17

Ingenjör..........................................

1

3

4

17

Assistent.........................................

1

2

3

15

Assistent.........................................

1

1

2

högst 15

Ingenjör..........................................

3

3

13

Kontorsskrivare............................

1

1

12

Assistent.........................................

1

1

10

1

1

9

Kontorist........................................

1

1

2

9

Tekniker.........................................

1

1

7

Kanslibiträde.................................

1

1

1

1

1

1

6

r. b. —5,

Ao 5

Biträde för skriv- och kontors-

göromål (kontorsbiträde)........

2

2

1

1

1

1

8

(17)

Underofficer...................................

2

1

3

Summa

1

4

12

6

16

13

9

10

71

Livsmedelsbyrån föreslås indelad i expedition, centralsektion

(allmänna ärenden, budgetarbete, krigsförvaltningsplaner samt reglemen­

ten och instruktioner m. m.)> livsmedelssektion (anskaffning

m. m. av proviant och furage samt livsmedelsemballage), förplägnads-

materielsektion (anskaffning m. m. av förplägnadsmateriel samt

anslagen till inventarier i vad avser förplägnadsmateriel), driftsektion

(hygienisk kontroll av proviant och furage, driften vid matinrättningar samt

anslagen till mathållning och furagering) samt lägerkas sesektion.

Livsmedelsbyrån föreslås erhålla personalorganisation enligt tablå å

s. 43.

Drivmedelsbyrån indelas enligt förslaget i expedition, central­

sektion (allmänna ärenden, budgetarbete, krigsförvaltningsplaner samt

reglementen och instruktioner m. m.), drivmedels- och bränsle­

sektion (anskaffning m. m. av drivmedel, uppvärmningsbränslen och

bränsleinventarier, driften vid drivmedelsförråd och distributionsanlägg-

ningar, redovisning, kontroll och sakgranskning i fråga om drivmedel, an­

slag till drivmedel och drivmedelsförråd samt bränsle, som icke avser för­

svarets fasta anläggningar), drivmedelsmaterielsektion (an­

skaffning m. m. av drivmedelsmateriel samt anslagen till anskaffning av

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

43

L ivsmedelsbyrdn

Lönegrad

(-klass)

Tjänst (beställning)

Ch ef

E x p ed it io n

C en tr al se k ti o n

L iv sm ed els -

se k ti o n

F ö rp lä g n ad s-

m at er ie ls ek ti o n

D ri ft se k ti o n

L äg er k as sc -

se k ti o n

S u m m a

Bo 1 Byråchef................................................. 1

1

Ao 26

Regementsofficer...................................

1

1

2

Ao 24 Regementsofficer...................................

1 1 1

3

Ao 21 Kapten....................................................

1

1 2

4

Ao, Ae 24 Byrådirektör..........................................

1

1

24 Byråveterinär.........................................

1

1

23 Förste byråsekreterare.........................

1 1

23

Förste byråintendent..........................

1

1

23 Förste byråingenjör..............................

1

1

19 Byråingenjör..........................................

1

1

(rb) 19 Revisor...................................................

1 1

17 Assistent.................................................

1

3

4

15

Assistent.................................................

1 1

1

3

högst 15 Ingenjör..................................................

1

1

14 Köksf öreståndare..................................

1

1

12

Förste kansliskrivare............................

2

2

10 Kansliskrivare............................... ..

1

1

9 Kontorist................................................

1

1

7 Kanslibiträde.........................................

1

1

1

1 4

r. b. —5,

Ao 5

Biträde för skriv- och kontorsgöro-

mål (kontorsbiträde).........................

2

1

3

(

27

)

Officer.....................................................

1 1

(24) Officer.....................................................

1

1

(

18

)

Underofficer...........................................

1

1

Summa

1 3 6 8 8

10

4

40

drivmedelsutrustning) samt säkerhetsdetalj (tekniska säkerhets­ frågor). Byråns personalorganisation åskådliggöres av tablå å s. 44.

Förrådsbyrån indelas enligt förslaget i expedition, allmän sek­ tion (förrådstjänst utom beträffande drivmedel och bränslen, skydds- och säkerhetstjänst, samordning av verkets inspektionsverksamhet, centrala anstalternas krigsplanläggning, ny- och ombyggnad av förråd samt regle­ menten och instruktioner m. m.), redovisnings- och grans k- ningssektion (redovisning, kontroll och sakgranskning utom beträf­ fande drivmedel och bränslen, statistik och underlag för krigsförvalt- ningsplaner utom i vad avser drivmedel) samt av talsdetalj (kollek- tivavtalsfrågor för intendenturpersonal samt arbetarskydd).

Förrådsbyrån föreslås erhålla personalorganisation enligt tablå å s. 45.

Allmänna byrån föreslås indelad i expedition, centralexpedi­ tion (ämbetsverkets registratur samt tjänstemeddelanden), central­ sektion (allmänna ärenden, adjutantur och presstjänst, verkets mobili­ sering, verkets säkerhetstjänst, anskaffning in. m. av övningsmateriel samt anslagen till övningar, telefon — med undantag av marinens — och övriga expenser), norinaliesektion (dokumentations- och informations-

44

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

Drivmedelsbyrån

Lönegrad

(-klass)

Tjänst

(beställning)

Ch

ef

E

x

p

ed

it

io

n

C

en

tr

al

se

k

ti

o

n

D

ri

v

m

ed

el

s-

o

.

b

n

sl

es

ek

ti

o

n

D

riv

m

ed

els

m

a-

te

ri

el

se

k

ti

o

n

S

äk

er

h

et

sd

et

al

j

S

u

m

m

a

Bo 1

Byråchef...........................................

1

1

Ao 26

Regementsofficer............................

1

1

2

Ao 24

Regementsofficer.............................

1

1

Ao 21

Kapten.............................................

1

2

1

4

Ao, Ae 24

Byrådirektör....................................

2

2

23

Förste byråingenjör........................

1

1

1

3

21

Byråingenjör....................................

1

1

21

Byråintendent.................................

1

1

19

Byråassistent...................................

1

1

17

Assistent...........................................

1

4

5

17

Ingenjör............................................

1

1

15

Assistent...........................................

1

1

10

Förste förrådsförman....................

1

1

10

Kansliskrivare.................................

2

2

9

Kontorist..........................................

1

1

1

3

7

Kanslibiträde...................................

1

2

1

4

r.b. —5,Ao5

Biträde för skriv- och kontorsgöro-

mål (kontorsbiträde)..................

2

1

3

(24)

Officer...............................................

1

1

(18)

Underofficer.....................................

1

1

Summa

1

3

8

16

9

1

38

tjänst, sammanhållning av beskrivnings- och reglementsarbete m. m., stan­

dardisering, klassificering och kodifiering, ritkontor), bok- och blan­

kettkontor med förråd (upphandling m. m. av bok- och blankett­

tryck, förrådshållning av böcker och blanketter, anslaget till publikations-

och blankettryck) samt hästsektion (krigsveterinärmaterielplan,

krigsveterinärvårdsplan, hästhållning och hundhållning, uttagning av hästar

m. m., anskaffning av veterinärmateriel samt anslagen till remontering, ut­

tagning av hästar, veterinärvård, hundväsendet och hundbevakningstjäns­

ten).

För allmänna byrån föreslår utredningen personalorganisation enligt tablå

å s. 45.

Administrativa byrån föreslås indelad i expedition, kanslisek­

tion (militära ersättningsmål, besvärsärenden, granskning av köpeavtal

m. m., övriga frågor av rättslig eller allmänt administrativ natur m. m.)

personal- och organisationskontor (verkets organisation och

arbetsordning, tjänstetillsättningar m. m., avlöningsförmåner, företags­

nämnder, verkets avlönings- och omkostnadsanslag) samt ekonomi­

sektion (kameral verksamhet beträffande verkets in- och utbetalningar

— utom i fråga om förrådstitelredovisning för drivmedel — dispositionsbok-

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

45

Förrådsbyrån

Lönegrad

(-klass)

Tjänst (beställning)

Ch ef

E x p ed it io n

A ll m än se k ti o n

R ed o v is n in g so .

g ra n sk n in g ss ek .

A v ta ls d et al j

S u m m a

Bo 1 Byråchef...........................................

1

1

Ao 26

Regementsofficer............................

1

1

Ao 24

Regementsofficer............................

1

1

2

Ao 21

Kapten.............................................

1

1

Ao 19 Förvaltare........................................

1

1

Ao, Ae 23

Förste byråsekreterare/förste

byråingenjör.................................

1 1

19

Byråingenjör....................................

1

1

17 Assistent...........................................

1 1

17 Ingenjör............................................

1 1

15 Assistent...........................................

1

1

9

Kontorist..........................................

1

1

7

Kanslibiträde...................................

1 7

8

r.b. —5,Ao 5 Biträde för skriv- och kontorsgöro-

mål (kontorsbiträde)..................

2

1

3

(27) Officer...............................................

3

3

(18) Underofficer.....................................

1

1

(17) Underofficer.....................................

6

6

Summa 1 3 7 19 3

33

Allmänna byrån

Lönegrad

(-klass)

Tjänst (beställning)

Ch ef

E x p ed it io n

C en tr al

­

ex p ed it io n

C en tr al

­

se k ti o n

N o rm al ie -

se k ti o n

B o k -

och

b la n k et tk o n to r

H äs ts ek ti o n

S u m m a

Bo 1 Byråchef.................................................

1

1

Ao 26

Regementsofficer..................................

1

1

Ao 24

Regementsofficer...................................

1 1

2

Ao 21 Kapten....................................................

2

2

Ao 23 Regementsveterinär..............................

1

1

Ao, Ae 26

Byrådirektör..........................................

1

1

23 Förste byråintendent...........................

1

1

21 Byråintendent.......................................

1

1

19

Förste tryckeriassistent.......................

1

1

17 Assistent.................................................

1

1

15 Assistent.................................................

3

3

högst 15 Ingenjör..................................................

2

2

13

Förrådsf örvaltare..................................

1

1

12 Förste kansliskrivare............................

1

1

10 Tekniker.................................................

1 1

2

9

Förrådsförman .....................................

2

2

9 Kontorist................................................

1 1 1

1

4

9 Tekniker.................................................

1

1

8 Förste förrådsman.................................

3

3

7 Förrådsman............................................

9

9

7 Tekniskt biträde...................................

1

1

7 Kanslibiträde.........................................

1 1

1

2 5

r.b. —5, Ao 5 Biträde för skriv- och kontorsgöro-

mål (kontorsbiträde)........................

2 1 1

9 13

(24) Officer.....................................................

1 1

1 1 4

1

1

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

föring och verkets kassarörelse).

Administrativa byrån anses böra få en personalorganisation enligt följande

tablå.

Lönegrad

Tjänst

Ch

ef

E

x

p

ed

it

io

n

K

an

sl

i

­

se

k

ti

o

n

P

er

so

n

al

-

o

.

o

rg

an

is

a-

ti

o

n

sk

o

n

to

r

E

k

o

n

o

m

i

­

se

k

ti

o

n

S

u

m

m

a

Bo 1

Krigsråd...........................................

1

1

Ao, Ae 24

Byrådirektör....................................

1

1

1

3

23

Förste byråintendent.....................

1

i

21

Förste byråsekreterare...................

1 2

2

19

Byråassistent...................................

1

1

2

17

Assistent...........................................

1

1

13

Kontorsskrivare..............................

1

1

12

Förste kansliskrivare......................

3

3

10

Kansliskrivare.................................

1

1

9

Förste expeditionsvakt..................

1

1

9

Kontorist..........................................

1

2

1

4

7

Expeditionsvakt..............................

4

4

7

Kanslibiträde..................................

1

4

5

rb. —5, Ao 5 Biträde för skriv- och kontorsgöro-

mål (kontorsbiträde)..................

3

3

2

8

Summa

1

4

3

15

14

37

1 En av tjänsterna bör t. v. vara extra.

Utredningen anför, att antalet tjänster i olika lönegrader avvägts med

hänsyn främst till fredsbehovet. Det för löneställningen avgörande har varit

de fredsmässiga arbetsuppgifternas art och det med befattningen förenade

ansvaret. Utredningen framhåller särskilt, att ställning icke tagits till frågor

om ändrad löneställning för vissa grupper av tjänster, t. ex. byråchefs-

tjänstema. I lönegradsplaceringsfrågorna har av statsmakterna godtagna

normer tillämpats. Utredningen framhåller, att det för att kontinuiteten i

verksamheten skall säkerställas är av särskild betydelse, att löneställningen

för olika kategorier befattningshavare är sådan, att personal med tillräck­

liga kvalifikationer kan väntas kvarstanna i verkets tjänst under någor­

lunda lång tid.

Utredningen har funnit det motiverat, att den civila personalen beredes

ordinarie anställningsform i ungefär samma utsträckning som inom stats­

förvaltningen i övrigt. Utredningen har emellertid ansett sig böra iakttaga

stor återhållsamhet i fråga om ordinarie tjänster främst med hänsyn till att

en översyn av ämbetsverkets personalbehov sedan verket under några år

varit i funktion anses motiverad. Frågan om anställningsform bör enligt

utredningen omprövas i samband med en sådan översyn.

I nuvarande organisation av arméintendenturförvaltningen, marinförvalt­

ningens intendenturavdelning samt flygförvaltningens intendenturbyrå in-

47

går sammanlagt 78 ordinarie tjänster, nämligen för en souschef vid armé- intendenturförvaltningen i Bp 6, en marinöverintendent i Bo 4, en överste i intendenturbefattning i Bo 1, fyra byråchefer i Bo 1, ett krigsråd i Bo 1, en byrådirektör i Ao 26, två byrådirektörer i Ao 24, en byråveterinär i Ao 24, två förste byråintendenter i Ao 23, en förste byråsekreterare i Ao 23, två byråintendenter i Ao 21, en kamrerare i Ao 21, en byråassistent i Ao 19, en byråinspektör i Ao 19, två assistenter i Ao 17, tre assistenter i Ao 15, två kontorsskrivare i Ao 13, en förste kansliskrivare i Ao 12, två kansliskrivare i Ao 10, en förste expeditionsvakt i Ao 9, sex kontorister i Ao 9, två expedi- tionsvakter i Ao 7, elva kanslibiträden i Ao 7 och 28 kontorsbiträden i Ao 5.

Härutöver finnes å övergångsstat vid arméintendenturförvaltningen tjäns­ ter för en byråsekreterare i Ao 19, en köksföreståndare i Ao 12 och ett kansli­ biträde i Ao 7.

Utredningen har i förslaget till intendenturförvaltning på verkets stat icke upptagit beställningar för annan militär personal på aktiv stat än för verkschefen (alternativt militär eller civil) och de militära byråcheferna samt chefen för centralplaneringen. Beställningar för övrig militär personal på aktiv stat bör enligt utredningen i avvaktan på ställningstagande till frå­ gan om en för försvaret gemensam intendenturkår uppföras på försvars­ grenarnas vederbörliga personalförteckningar.

Utredningen föreslår ordinarie anställningsform huvudsakligen beträf­ fande sådana tjänster, som har en direkt motsvarighet i den nuvarande or­ ganisationen. Förslaget innebär i sammanfattning att följande 95 ordinarie tjänster ingår i det nya verket, nämligen för en chef för intendenturför- valtningen i Bp 6, en chef för central planeringen i Bo 1, fem byråchefer i Bo 1, ett krigsråd i Bo 1, tre byrådirektörer i Ao 26, fem byrådirektörer i Ao 24, en byråveterinär i Ao 24, två förste byråintendenter i Ao 23, en förste byråsekreterare i Ao 23, en byråintendent i Ao 21, en byråassistent i Ao 19, en byråinspektör i Ao 19, två assistenter i Ao 17, en assistent i Ao 15, en förrådsförvaltare i Ao 13, tre förste kansliskrivare i Ao 12, två kansliskri­ vare i Ao 10, en förrådsförman i Ao 9, en förste expeditionsvakt i Ao 9, nio kontorister i Ao 9, två expeditionsvakter i Ao 7, två förrådsmän i Ao 7, tolv kanslibiträden i Ao 7 och 36 kontorsbiträden i Ao 5.

Av de angivna tjänsterna motsvaras följande av tjänster på personalför­ teckningen för försvarets civilförvaltning, nämligen vid bok- och blankett­ kontoret för en förste byråintendent i Ao 23, en förrådsförvaltare i Ao 13, en förrådsförman i Ao 9, en kontorist i Ao 9, två förrådsmän i Ao 7, ett kanslibiträde i Ao 7 och sex kontorsbiträden i Ao 5 samt vid lägerkassesek- tionen för en förste byråsekreterare i Ao 23 (för närvarande Ao 21).

För vissa ordinarie tjänster enligt gällande organisation saknas i den föreslagna organisationen motsvarande tjänster i vad avser arten av huvud­ sakliga arbetsuppgifter och/eller lönegradsplacering, nämligen för en by­ rådirektör i Ao 26, två förste byråintendenter i Ao 23, en byråintendent i

Kungi. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

48

Ao 21, en kamrerare i Ao 21, en assistent i Ao 17, två assistenter i Ao 15, två

kontorsskrivare i Ao 13 och en kontorist i Ao 9.

Utredningen räknar med att det kan bli nödvändigt att i samband med

omorganisationen inrätta vissa tjänster å övergångsstat och att i samband

därmed meddela särskilda övergångsbestämmelser. Det kan vidare, enligt

utredningen, så snart tjänsterna i den nya organisationen tillsatts, visa sig

lämpligt att till ordinarie omvandla en del extra ordinarie tjänster, vilka

tillsatts med innehavare av lägre ordinarie tjänster, som förts på över­

gångsstat.

Yttranden

1956 års försvarsförvaltningssakkunniga och försvarets civilförvaltning

anser, att det bör övervägas, om icke centralplaneringens (stabssektionens)

personalorganisation kan minskas. Civilförvaltningen och de sakkunniga

ifrågasätter vidare lämpligheten av att kombinera chefskapet för enheten

med uppgiften såsom personalkårchef och ställföreträdare för verkschefen.

Såsom ställföreträdare för verkschefen bör enligt civilförvaltningen lämplig

byråchef utses. Vid en renodling i enlighet med vad nu ifrågasatts av ar­

betsuppgifterna för chefen för centralplaneringen (stabssektionen) bör

denne enligt civilförvaltningen och de sakkunniga vara överstelöjtnant eller

kommendörkapten av 1. graden. Civilförvaltningen och de sakkunniga

ifrågasätter vidare om inte den föreslagna tjänsten för förste kansliskrivare i

Ae 12 bör upptagas såsom kansliskrivare i Ae 10.

Arméintendenturförvaltningen anser likaså att chefen för centralplane­

ringen ej samtidigt kan vara chef för intendenturkåren. Enligt ämbetsverket

bör chefen för centralplaneringen icke heller vara verkschefens ställföre­

trädare. Om det bestämmes, att chefskap över centralplaneringen skall

förenas med chefskap för kåren har ämbetsverket dock intet att erinra

emot att chefen för centralplaneringen göres till verkschefens ställföreträ­

dare. Om så blir fallet, uppkommer emellertid behov av ytterligare en befatt­

ning för regementsofficer vid centralplaneringen.

Chefen för marinen anser det inte heller möjligt att förena befattningarna

som chef för centralplaneringen och kårchef. En särskild beställning bör av­

ses för kårchef.

Flygförvaltningen anser, att vid centralplaneringen bör tillkomma minst

eu befattning för tjänsteman med civilekonomutbildning.

Enligt försvarets civila tjänstemannaförbund bör vid centralplaneringen

en kaptensbeställning utbytas mot tjänst för förste byråsekreterare i Ao 23.

Som framgår av det föregående ifrågasätter försvarets civilförvaltning

och försvarsförvaltningssakkunniga, om icke förrådsbyrån och allmänna

byrån lämpligen kan sammanslås till en byrå med benämningen förråds-

byrå. I denna byrå bör enligt civilförvaltningen och de sakkunniga ingå —

förutom expedition -— förrådssektion, redovisnings- och kontroll-(gransk­

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

49

nings-) sektion, normaliesektion, bok- och blankettkontor med förråd, häst­

sektion och en detalj för förvaltning av övningsanslagen ni. in. — övnings-

detalj. Den föreslagna allmänna byråns expedition och centralsektion utgår

därvid. Frågor om säkerhetstjänst, mobilisering in. m. anses lämpligen kun­

na överföras till centralplaneringen (stabssektionen). Centralexpeditionen

anses vidare böra inordnas i administrativa byrån, där den lämpligen kan

sammanslås med denna byrås expedition. Allmänna byråns avtalsdetalj bör

likaledes överföras till administrativa byrån. — Försvarsförvaltningssakkun-

niga bedömer personalbehovet för de till centralplaneringen (stabssektionen)

överförda uppgifterna rörande mobilisering och säkerhetstjänst in. in. till

två kaptener, vilket i förhållande till utredningsmannens förslag innebär en

minskning med en arvodesofficer i A: 24. Till den föreslagna övningsdetal-

jen bör enligt de sakkunniga hänföras de av utredningen för allmänna by­

råns centralsektion föreslagna tjänsterna för major eller kommendörkapten

av 2. graden, förste kansliskrivare och kanslibiträde. En ytterligare tjänst

för officer, exempelvis en arvodesofficer i A: 27, synes dessutom erforder­

lig. Den för chef för centralsektionen avsedda tjänsten (överstelöjtnant

eller kommendörkapten av 1. graden) bör utgå. Tjänsten för kontorist å

centralsektionen (verkschefens sekreterare) bör överföras till centralplane­

ringen (stabssektionen) och kontorsbiträdet till livsmedelsbyråns expedi­

tion, eftersom behov av något större arbetskraft för skriv- och expeditions-

göromål än utredningen räknat med synes föreligga vid denna byrå. Av

de för de båda byråernas expeditioner föreslagna tjänsterna bör enligt de

sakkunniga en kontorist och tre kontorsbiträden bilda förrådsbyråns expe­

dition, en kontorist tillföras centralplaneringen (stabssektionen), varige­

nom det på grund av säkerhets- och mobiliseringsärendenas överflyttning

ökade behovet av kontorspersonal tillgodoses, samt ett kontorsbiträde över­

föras till administrativa byråns expedition, där ökat behov av skrivai-bets-

kraft m. in. uppstår genom att avtalsdetalj en överföres till byrån.

Enligt försvarets civila tjänstemannaförbund som likaledes anser att moti­

ven för inrättandet av den allmänna hyrån ej är tillräckligt bärande bör

normaliesektionen vara självständig och direkt underställd verkschefen.

Sveriges akademikers centralorganisation hävdar, att avtalsdetaljen hör

hänföras till administrativa byrån i stället för till förrådsbyrån.

Överbefälhavaren erinrar om att arméintendenturförvaltningen jämlikt

gällande bestämmelser är huvudunderrättelsemyndighet bland annat i vad

avser kroppsskyddsmateriel, intendenturmateriel, livsmedel samt drivme­

del för fordon jämte distributionsmateriel och sålunda i fred och krig har

huvudansvaret för bearbetning av underrättelser rörande främmande mak­

ter på intendenturförvaltningsområdet. Uppgifterna bör enligt överbefäl­

havaren överföras till intendenturförvaltningsverket. överbefälhavaren an­

ser det i hög grad angeläget, att behovet av personal för denna verksamhet

tillgodoses. I utredningens förslag synes detta ej ha tillräckligt beaktats.

4 — Bihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 168

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

50

Chefen för armén anför, att krigsbehovet inom armén av intendenturoffi-

cerare i normgivande befattningar är större än nuvarande fredsbehov. Det

ökade behovet i krig skall följaktligen täckas med en reservstat. En minsk­

ning av intendenturkårens nuvarande fredsstat medför sålunda en ökning

av reservstaten. Det bör därför enligt arméchefen övervägas att för ett ökat

antal befattningar inom intendenturförvaltningen avse intendenturoffice-

rare, varigenom reservstatslöner inbesparas. I anslutning till att utredning­

en i vissa fall har anfört tvekan om föreslagna befattningar bör besättas

med civil eller militär personal anser arméchefen, att av ekonomiska skäl

militär personal bör avses för dessa befattningar.

Chefen för marinen erinrar om att i förslaget på verkets stat icke upp­

tagits beställningar för annan militär personal på aktiv stat än för verks­

chefen (alternativt militär eller civil), byråcheferna och chefen för central­

planeringen samt att beställningar för övrig militär personal på aktiv stat

enligt förslaget bör uppföras på försvarsgrenarnas vederbörliga personal­

förteckningar i avvaktan på ställningstagande till frågan om en för försva­

ret gemensam intendenturkår. Chefen för marinen och marinförvaltningen

framhåller, att ett genomförande av förslaget på denna punkt förutsätter

en fördelning på försvarsgrenarna av samtliga i verket ingående befattning­

ar för militär personal på aktiv stat. Det understrykes, att det ur personal-

planeringssynpunkt är nödvändigt att beslut i nämnda fördelningsfråga före­

ligger i god tid före den tidpunkt då verket skall organiseras.

Arméintendenturförvaltningen och statstjänstemannens riksförbund an­

ser, att befattningen som chef för intendenturförvaltningsverket bör avses

för militär. Riksförbundet anser vidare, att ett betydande antal civila be­

fattningar bör ersättas med militära.

Förvaltningsdirektionen framhåller angelägenheten av att vid avvägning­

en mellan och lönesättningen för ifrågakommande militära och civila tjänster

även den civila personalens allmänna ställning, befordrings- och rekryte-

ringsförhållanden tillbörligt beaktas. Ett led häri borde vara att vissa högre

tjänster inrättas såsom alternativt militära eller civila.

Försvarets forskningsanstalt anser, att den föreslagna personella organi­

sationen för intendenturförvaltningen har utformats utan tillräckligt hän­

synstagande till behovet av kvalificerad teknisk personal. Tjänsterna såsom

chefer för centralplaneringen och sakbyråerna samt flertalet sektionschefs-

tjänster är sålunda avsedda enbart för militär personal. För att ge möjlig­

het till anpassning efter föreliggande behov synes det ändamålsenligt att

göra flertalet av dessa befattningar alternativt civila eller militära. Forsk­

ningsanstalten ifrågasätter beträffande i första hand den tekniska persona­

len — t. ex. inom materielbyrån och då främst projekteringssektionen — om

det blir möjligt att erhålla tillräckligt kvalificerad sådan personal för de

löner som föreslagits.

Sveriges akademikers centralorganisation anser, att byråchefsbefattning­

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

51

arna vid materiel-, livsmedels- och drivmedelsbyråema bör avses för såväl

militär som civil personal. Cheferna för inventarie- och inköpssektionerna

inom materielbyrån, cheferna för livsmedels-, förplägnads- och driftsektio­

nerna inom livsmedelsbyrån samt cheferna för drivmedels-, bränsle- och

drivmedelsmaterielsektionerna inom drivmedelsbyrån bör tillsättas med ci­

vil personal.

Tjänstemännens centralorganisation avstyrker, att arvodestjänster för

pensionerade underofficerare inrättas i den föreslagna omfattningen. Dessa

tjänster bör på grund av sitt kvalificerade innehåll i största möjliga omfatt­

ning besättas med aktiva underofficerare. Centralorganisationen förutsätter

vidare, att frågor om lönegradsplacering m. in. blir föremål för sedvanliga

förhandlingar. Även Sveriges akademikers centralorganisation förutsätter,

att frågan om de olika tjänsternas lönegradsplacering blir föremål för för­

handlingar.

Försvarets civila tjänstemannaförbnnd framlägger för sin del förslag om

sammanlagt ett 20-tal lönegradsuppflyttningar i förhållande till utredning­

ens personalberäkningar.

Statstjänstemännens riksförbund anser, att samtliga sektionschefstjänster

bör vara placerade i A 26 och att ett betydligt större antal arvodesbefatt-

ningar bör vara placerade i A: 27 i stället för i A: 24.

Försvarets civilförvaltning och försvarsförvaltningssakkunniga anser, att

alla för skrivarbete avsedda kontorsbiträden vid materiel-, livsmedels- och

drivmedelsbyråema bör redovisas å respektive byråexpeditioner. I fråga

om lönegradsplaceringar ifrågasätter civilförvaltningen och försvarsför­

valtningssakkunniga om inte de i förslaget upptagna förvaltartjänsterna

bör med utgångspunkt i nuvarande lönesättning hänföras till lönegrad 17.

Försvarsförvaltningssakkunniga anser vidare, att särskild försiktighet

bör iakttagas vid uppbyggandet av enheter, som inte har direkt motsvarig­

het i nuvarande organisation. De sakkunniga syftar i detta sammanhang

på materielbyråns, livsmedelsbyråns och drivmedelsbyråns centralsektio­

ner, förrådsbyråns allmänna sektion (förrådssektion) samt centralplane­

ringen (stabssektionen). De sakkunniga ifrågasätter, om icke dessa enhe­

ter åtminstone tills vidare kan i förhållande till utredningens förslag utan

nämnvärd olägenhet minskas, materielbyråns centralsektion med en kap­

ten, livsmedelsbyråns centralsektion med en arvodcsundcrofficcr, drivme­

delsbyråns cenlralscklion med en arvodesofficer, förrådsbyråns allmänna

sektion (förrådssektion) med en förvaltare och centralplaneringen (stabs­

sektionen) med en kapten.

För materielbyrån föreslår arméintendenturförvaltningen, att tjänster

tillkommer vid beklädnadssektionen för en major, som till huvuduppgift

skall ha att avlasta sektionschefen i planeringsarbetet, och en kapten i ar-

vodesbefattning (A:24). Vid projekteringssektionen bör sektionschefsbe-

fattningen avses för militär och byrådirektörstjänsten bör därför utbytas

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

52

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

mot beställning för överstelöjtnant eller kommendörkapten av 1. graden.

Vid kontrollsektionen bör enligt arméintendenturförvaltningen ytterligare

minst en kontrollingenjör i Ae 17 tillkomma.

Marinförvaltningen föreslår, att materielbyråns beklädnadssektion för-

stärkes med en major eller kommendörkapten av 2. graden, en kapten och

en assistent i Ae 17. Chef för projekteringssektionen bör enligt marinför­

valtningen liksom enligt flygförvaltningen vara intendenturofficer, Ao 26, i

stället för byrådirektör i samma lönegrad. En föreslagen regementsofficers-

beställning vid sektionen i Ao 24 bör därvid utbytas mot byrådirektör i

A 24. Kontrollsektionen bör enligt marinförvaltningen slutligen utökas med

en ingenjör i Ae 17 och inventariesektionen med en assistent i Ae 17.

Försvarsförvaltningssakkunniga anser, att utredningen beräknat behovet

av tjänster vid materielbyråns beklädnadssektion väl snävt och föreslår

därför, att sektionen ökas med en kapten.

Försvarets civila tjänstemannaförbund föreslår, att en befattning för

pensionerad underofficer vid materielbyråns centralsektion utbytes mot

tjänst för assistent i Ae 17. Vid byråns kontrollsektion bör en ingenjör i

Ae 17 tillkomma. Vid projekteringssektionen kan, därest förskjutning av

arbetsuppgifterna sker, en regementsofficersbeställning i Ao 24 ersättas

med en tjänst för förste byråingenjör i Ae 23. Härvid blir det möjligt att

indraga en tjänst för byråingenjör i Ae 21. Chefen för inköpssektionen bör

enligt förbundet vara civil.

Cheferna för materielbyråns projekterings- och inventariesektioner bör

enligt statstjänstemannens riksförbund vara regementsofficerare i Ao 26.

Enligt Sveriges akademikers centralorganisation bör en majorsbeställ-

ning vid materielbyråns projekteringssektion utbytas mot byrådirektör.

Enligt förbundets uppfattning är det av vikt att även andra högre tjänster

kan tillsättas med tjänstemän med teknisk och merkantil utbildning, så

att civil sakkunskap tillföres verket.

Enligt försvarets sjukvårdsstyrelse erfordras särskild personal för den

livsmedelskontroll som sammanhänger med anskaffningen av livsmedel.

På grund av det nära sambandet mellan dessa två funktioner bör nämnda

personal naturligen ingå i intendenturförvaltningen. Sjukvårdsstyrelsen

har således icke något att erinra mot utredningens förslag i denna del och

icke heller mot den föreslagna personaluppsättningen vid livsmedelsbyrån

för ifrågavarande uppgifter.

Arméintendenturförvaltningen föreslår, att förplägnadsmaterielsektionen

förstärkes med en byråingenjör i Ae 19 och driftsektionen med ytterligare

en assistent i Ae 17 och ett kanslibiträde i Ae 7.

Försvarets civilförvaltning och försvarsförvaltningssakkunniga föreslår,

att den för livsmedelsbyråns centralsektion avsedda arvodesunderofficeren

utgår.

53

Enligt marinförvaltningen bör livsmedelsbyråns förplägnadsmaterielsek-

tion förstärkas med en byråingenjör i Ae 19 och driftsektionen med ett

kanslibiträde i Ae 7.

Livsmedelsbyråns expedition och driftsektion bör enligt försvarets civila

tjänstemannaförbund tillföras vardera ett kanslibiträde. Förplägnadsmate-

rielsektionen bör vidare förstärkas med en byråingenjör i Ae 21.

Den föreslagna arvodesofficeren i A:27 vid livsmedelsbyråns lägerkasse-

sektion bör enligt flggförvaltningen och statstjänstemannens riksförbund

vara chef för sektionen.

Försvarets civilförvaltning och 1956 års för svar sförvaltningssakkunniga

föreslår, att bränsleärendena — liksom för närvarande är fallet inom armé-

intendenturförvaltningen -— sammanhålles i en särskild sektion inom driv-

medelsbyrån direkt underställd byråchefen. Drivmedelsanskaffningen bör

därvid handhavas av en särskild drivmedelssektion med en överstelöjtnant

eller kommendörkapten av 1. graden såsom chef.

Försvarsförvaltningssakkunniga beräknar för bränslesektionen tjänster

för en byrådirektör i Ao 24, som i samband härmed bör i förhållande till

utredningens förslag ändras till tjänst för byrådirektör i Ao 26, en byrå­

assistent i Ae 19, två assistenter i Ae 17, en förste förrådsförman i Ae 10

och ett kanslibiträde i A 7. En i arméintendenturförvaltningens nuvarande

organisation befintlig, för bränsleanskaffningen avsedd tjänst för förste

byråintendent i Ao 23 synes ävenledes böra ingå i sektionen. Å andra sidan

bör enligt de sakkunniga en av de av utredningen föreslagna tjänsterna

för assistent i A 17 kunna utgå, om tjänsten för förste byråintendent be-

hålles.

Drivmedels- och bränslesektionen bör även enligt arméintendenturför-

valtningen uppdelas i två sektioner, en för drivmedel och en för bränsle,

varvid för den sistnämnda bör tillkomma en byrådirektör i Ao 26, sektions­

chef. Till bränslesektionen bör förutom personalen för den värmetekniska

kontrollen, som föreslås bli överflyttad från fortifikationsförvaltningen,

hänföras nuvarande befattningar vid bränslesektionen inom arméintenden­

turförvaltningens drivmedelsbyrå, nämligen en förste byråingenjör i Ae 23,

två byråingenjörer i Ae 19 och ett kanslibiträde i A 7.

För drivmedclsfrågor (förrådshållning) bör enligt arméintendenturför-

valtningen tillkomma en förvaltare i Ae 17.

Enligt statstjänstemannens riksförbund bör vid drivinedelsbyråns driv­

medels- och bränslesektion en kaptensbeställning utbytas mot beställning

för regementsofficer i Ao 24, avsedd för ledning av förrådsverksamheten.

För drivmedclsbyråns centralsektion föreslår arméintendenturförvalt-

ningen, att en tjänst i Ae 7 tillkommer och att en kansliskrivartjänst i Ae 10

utbytes mot assistenttjänst i Ae 15. Arméintendenturförvaltningen föreslår

vidare, att drivmedelsmaterielsektionen förstärkes med en ingenjör i Ae 17.

Civilförvaltningen ifrågasätter — liksom försvarsförvaltningssakkunniga

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

54

om inte den för drivmedelsbyråns centralsektion avsedda arvodesbefatt-

ningen för officer kan utgå.

Marinförvaltningen anser, att drivmedelsbyrån bör förstärkas med följan­

de tjänster, nämligen vid centralsektionen för en kapten, vid drivmedels-

och bränslesektionen för en förste byråintendent i A 23, vid drivmedels-

materielsektionen för en kapten samt vid säkerhetsdetaljen för en byrå­

ingenjör i A 19.

Försvarets civilförvaltning och försvarsförvaltningssakkunniga föreslår,

att den förste byråingenjör som enligt utredningen skall utgöra en särskild

säkerhetsdetalj inom drivmedelsbyrån skall för uppgifterna stå till byrå­

chefens förfogande utan detaljbenämning. Sprängämnesinspektionen anför

däremot, att en begränsning av säkerhetsdetalj ens personal till endast en

befattningshavare innebär en undervärdering av detaljens arbetsuppgifter,

såväl vad beträffar dessa uppgifters omfattning som betydelse. Enligt in­

spektionens uppfattning bör utredningens förslag givas sådan justering,

att säkerhetsdetaljen redan från början tillförsäkras personal som till an­

tal och teknisk kompetens gör det möjligt för detaljen att lösa arbetsupp­

gifterna.

Försvarets civila tjänstemannaförbnnd föreslår, att drivmedelsbyråns ex­

pedition utökas med ett kanslibiträde. Vid centralsektionen bör en befatt­

ning för pensionerad underofficer utbytas mot assistenttjänst i Ae 17.

Arméintendenturförvaltningen, som framhåller betydelsen av att en för-

rådsbyrå inrättas, anser att vid en kommande översyn bör klarläggas, huru­

vida ytterligare uppgifter kan hänföras till förrådsbyrån.

Försvarets civila tjänstemannaförbund föreslår, att förrådsbyråns expe­

dition tillföres ett kanslibiträde. Vid allmänna sektionen bör en tjänst för

förste byråingenjör i Ae 23 tillkomma, varvid beställningar för en rege­

mentsofficer i Ao 24 och en förvaltare kan utgå. Förbundet ifrågasätter om

inte ytterligare någon nedskärning i granskningsverksamheten bör kunna

göras och föreslår i anslutning härtill att en av arvodesbefattningarna för

underofficer utgår.

Enligt statstjänstemannens riksförbund bör chefen för förrådsbyråns

redovisnings- och granskningssektion vara regementsofficer i Ao 26 i stället

för i Ao 24.

Försvarets civilförvaltning erinrar om att chefen för armén i annat sam­

manhang föreslagit, att chefen för arméhundväsendet skall utgå ur organi­

sationen, därvid förutsatts att uttagningen av hundar skall övertagas av nu­

varande arméintendenturförvaltningen. Då civilförvaltningen förutsätter,

att den föreslagna indragningen kommer att verkställas, bör det blivande

intendenturverkets hästsektion enligt ämbetsverket organiseras med beak­

tande härav.

Enligt arméintendenturförvaltningens mening bör säkerhetstjänsten över­

föras från allmänna byråns centralsektion till centralexpeditionen. Vid cen­

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

55

tralexpeditionen bör vidare enligt arméintendenturförvaltningen arvodes-

befattningen i A:24 höjas till A:27. Ett kontorsbiträde bör överföras till

centralexpeditionen från administrativa byråns expedition. Befattningen

som chef för byråns normaliesektion bör vidare enligt arméintendenturför­

valtningen avses för regementsofficer i Ao 26.

Den för normaliesektionen (allmänna byrån) föreslagna majoren eller

kommendörkaptenen av 2. graden bör enligt försvarsförvaltningssakkun-

niga vara chef för sektionen. Härvid kan den såsom sektionschef föreslagne

byrådirektören i Ao 26 utgå. Å andra sidan anser de sakkunniga, att sektio­

nen för att avsedda arbetsuppgifter skall kunna utföras bör utökas med en

byråingenjör i Ae 21.

Flygförvaltningen föreslår, att normaliesektionen förstärkes med en byrå­

direktör i A 24.

Vid normaliesektionen bör enligt försvarets civila tjänstemannaförbund

en tjänst för förste byråintendent i A 23 tillkomma i utbyte mot en majors-

beställning, medan en kaptensbeställning bör tillkomma i utbyte mot en

tjänst för byråintendent i A 21. Härutöver bör sektionen tillföras ett kansli­

biträde.

Försvarets civila tjänstemannaförbund, som förutsätter att centralexpedi­

tionen överföres till administrativa byrån, anser att enheten bör förstärkas

med ett kanslibiträde.

Enligt statstjänstemännens riksförbund bör befattningen som chef för

allmänna byråns chefsexpedition avses för pensionerad officer i A:27. Che­

fen för normaliesektionen bör vara regementsofficer i Ao 26.

Civilförvaltningen och försvarsförvaltningssakkunniga påpekar, att i ut­

redningens förslag rörande bok- och blankettkontoret medtagits tre tjäns­

ter, vilka från och med den 1 juli 1962 kommer att utgå ur organisationen

då de varit avsedda för civilförvaltningens kontorsoffsettryckeri, vilket ned­

lagts. Dessa tjänster avses för en tekniker i Ae 10, en tekniker i Ae 9 och

ett kontorsbiträde i A 5, vilka alltså icke erfordras.

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

Frågan om inrättande av en gemensam intendenturkår

I gällande organisation finnes självständiga intendenturkårer vid armén

och marinen men däremot icke vid flygvapnet. I personalförteckningen för

ordinarie tjänstemän vid flygvapnet upptages emellertid intcndentuioffice­

rare under den särskilda rubriken »officerare i intendentuibefattning».

Som inledningsvis anförts har utredningens uppdrag utvidgats till att

även omfatta frågan om inrättande av en för försvaret gemensam intenden­

turkår. — Vad angår konsekvenserna för kårfrågan av tillkomsten av det

gemensamma verket anför utredningen följande.

Enligt det nu framlagda organisationsförslaget för intendenturforvalt-

ningen avses 48 befattningar för intendenturpersonal på aktiv stat. Ilarav

är 28 i regementsofficersgrad, d. v. s. omkring hälften av sammanlagda an-

56

talet regementsofficerare i intendenturtjänst. Organisationen är icke upp­

byggd så att i densamma ingår enheter, som avses uteslutande betjäna viss

försvarsgren — en dylik uppbyggnad vore knappast förenlig med de grund-

läggande tankegångarna vid beslutet om inrättande av en förvaltning över

försvarsgrensgränserna. Det har icke heller ansetts böra komma i fråga

att på förhand fördela officersbefattningarna vid intendenturförvaltningen

mellan försvarsgrenarna eller att uttryckligen avse viss befattning för per­

sonal ur den ena eller andra försvarsgrenen. Detta skulle i vissa fall komma

att medföra hinder att vid uppkommande vakans i viss befattning i befatt­

ningen placera den lämpligaste, blott emedan denne tillhör annan försvars­

gren än den för vilken befattningen avsetts. Ett sådant resultat kan givetvis

icke accepteras. Utredningsmannen har sett som sin uppgift att bedöma

vilka befattningar, som bör bestridas av militär personal, och att med led­

ning av de tilltänkta arbetsuppgifternas art och det med deras lösande för­

enade ansvaret hänföra befattningarna till viss lönegrad. Metodiken bygger

således på den förutsättningen, att inom den centrala förvaltningen inten-

denturpersonalen i princip skall kunna bekläda i vart fall de ledande be-

a*taingarna oberoende av kårtillhörighet. Avgörande för personvalet vid

tillsättning av viss militär befattning har ansetts böra vara att erhålla den

for arbetsuppgiftens lösande mest lämpade med hänsyn till tidigare verk­

samhet, genomgångna specialkurser och personliga egenskaper, detta såväl

vid omplaceringar i samband med verkets uppbyggnad som senare vid upp­

kommande vakanser.

1

Utredningsmannen har — utgående från nuvarande kårorganisation -__

övervägt huruvida det vore lämpligt att på verkets personalförteckning

upptora beställningar för de intendenturofficerare, som erfordras i organi-

sationen, men funnit detta icke böra komma i fråga. Det kan nämligen icke

uteslutas, att huvudsakligen officerare från viss försvarsgren under en

längre eller kortare period på grund av större skicklighet kunde komma att

befordras till vakantblivande beställningar för t. ex. överstelöjtnant på äm­

betsverkets personalförteckning. Detta skulle få till följd, att successions-

betordran i samma män koinme kaptener vid samma försvarsgren tillgodo

medan samtidigt mer förtjänta kaptener med högre tjänsteålder vid de

andra försvarsgrenarna kunde få vänta på befordran till major.

Utredningen anför, att slutlig ställning i kårfrågan icke bör tagas förrän

samtliga på frågan inverkande faktorer underkastats en genomgripande

granskning. Med hänsyn till angelägenheten att dels i möjligaste mån

kunna överblicka de konsekvenser det framlagda förslaget till organisation

av och personaluppsättning för intendenturförvaltningen får för kårfrågan,

dels ock uppskattningsvis kunna redovisa den med verkets organiserande

sammanhängande kostnadsutvecklingen har utredningen emellertid ansett

sig böra redan på nuvarande utredningsstadium anmäla följande huvud­

alternativ till lösning av kårfrågan.

1. Nuvarande system med intendenturpersonalen hänförd till försvars-

grensvis uppbyggda särskilda kårer eller redovisad i anslutning till annan

inom försvarsgrenen förefintlig kår.

2. Tillskapandet av en för samtliga regementsofficerare i intendentur­

tjänst gemensam kår. Övrig i de nuvarande kårerna (flygvapnets officerare

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 dr 1962

57

i intendenturbefattning) ingående intendenturpersonal sammanhålles för-

svarsgrensvis i särskilda kårer eller i anslutning till annan inom försvars­

gren förefintlig kår.

3. Tillskapandet av en för försvaret gemensam intendenturkår för all nu

försvarsgrensvis redovisad personal.

Utredningen anser sig inte nu böra taga ställning till vilket av de angivna

alternativen som är att förorda men uttalar vissa sympatier för alternativet

med gemensam kår.

I fråga om chefskapet för en gemensam kår anför utredningen följande.

Utredningsmannen har tidigare utgått från att den inspektion på inten-

denturtjänstens område, som icke är av förvaltningsbetonad karaktär, skall

utövas försvarsgrensvis och personellt samordnas med övrig inspektions­

verksamhet. Om så sker kan chefskapet för en gemensam kår icke ankny­

tas till den stabsmässiga inspektionsverksamheten. Valet står då mellan att

för kårchefskapet avse en särskild beställning eller att, såsom direktiven

förutsätter, förena kårchefskapet med befattning inom intendenturförvalt-

ningsverket. Skäl kan anföras för båda alternativen. Den gemensamma kå­

ren torde komma att inrymma såväl officerare och underofficerare på aktiv

stat som personal i reserven och värnpliktigt befäl, varför uppgifterna så­

som kårchef kan bli så omfattande att en särskild, från verket fristående

befattning kan vara motiverad. Å andra sidan kan en personalunion vara

att förorda förutom av kostnadsskäl jämväl ur den synpunkten, att där­

igenom större möjlighet föreligger att successivt beakta de erfarenheter,

som vinnes inom förvaltningsverksamheten, vid utformning av utbild­

ningsverksamheten, vid beräkning av personalbehov etc. Utredningsman­

nen, som utgår från att chefen för intendenturförvaltningen skall vara al­

ternativt militär eller civil, har för sin del funnit sig kunna räkna med att,

därest beslut fattas om en gemensam kår, chefskapet för denna skall kunna

förenas med befattningen som chef för centralplaneringen inom ämbets­

verket, med löneställning B 4. Utredningsmannen utgår därvid från att be­

fattningshavaren i sin egenskap av kårchef icke skall lyda under verks­

chefen, utan i någon form anslutas till försvarets högsta ledning.

Den kårexpedition, som enligt utredningen bör stå till kårchefens för­

fogande för handläggning av kårärendena, bör vara lokalt ansluten till in­

tendenturförvaltningen. Expeditionens inre organisation och personalbehov

kommer att påverkas av val av rekryterings- och utbildningssystem. Upp­

skattningsvis har utredningsmannen räknat med beställningar för en rege­

mentsofficer i Ao 26, en regementsofficer i Ao 24 och två kaptener, två ar-

vodesbefattningar i A:24 respektive A:17 samt två biträdestjänster i A 7

respektive A 5.

Yttranden

Remissmyndigheterna anför, alt förutsättningar saknas för ställnings­

tagande till de framförda alternativen. Utredningen i kårfrågan bör slut­

föras i sådan tid att beslut kan föreligga i samband med att verket inrättas.

överbefälhavaren uttalar, att en lösning enligt alternativet med gemen­

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

58

sam kår synes vara mest rationell från administrativ synpunkt och bör all­

mänt sett eftersträvas.

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

Kostnadsberäkningar

Avlöningskostnaderna för personal vid arméintendenturförvaltningen,

marinförvaltningens intendenturavdelning och flygförvaltningens intenden-

turbyrå samt vid försvarets civilförvaltning för bok- och blankettärenden

och för lägerkasseärenden uppgår enligt utredningen till omkring 5 950 000

kr. Avlöningskostnaderna för personalen vid den gemensamma intenden-

turförvaltningen beräknar utredningen till cirka 5 490 000 kr. Merkostna­

derna för personalökning i försvarsgrensstaberna för inspektions- och öv­

rigt stabsarbete samt för ytterligare personal för kårärenden i händelse av

beslut om gemensam intendenturkår uppskattar utredningen till omkring

240 000 kr. Sammanfattningsvis innebär utredningens förslag alltså en kost­

nadsminskning av omkring (5 950 000 — 5 490 000 — 240 000 =) 220 000 kr.

Vid sina kostnadsberäkningar har utredningen emellertid bortsett från

avlöningskostnaderna — för närvarande cirka 120 000 kr. — för den per­

sonal som inte längre erfordras inom intendenturförvaltningen till följd

av att vissa ärenden rörande bränsle m. m. överföres till fortifikationsför-

valtningen. Personalbehovet inom fortifikationsförvaltningen för hand­

läggning av dessa ärenden har nämligen inte prövats av utredningen. Ej

heller har i kostnadsberäkningarna medtagits avlöningskostnaderna för

innehavaren av en tjänst för kontorsskrivare vid marinförvaltningens in­

tendent uravdelning, som är avsedd för redigering av samling av marinens

förvaltningsföreskrifter och som även i fortsättningen bedömes erforderlig

inom marinförvaltningen härför.

Intendenturförvaltningens förläggning

Huvuddelen av arméintendenturförvaltningen är inrymd i förhyrda lo­

kaler i husen Mäster Samuelsgatan 6—10, medan delar av två byråer är för­

lagda till en kronan tillhörig byggnad vid Fredrikshovsgatan 6 (Fredriks-

hovs slott). Marinförvaltningens intendenturavdelning har sina ämbetsloka-

ler i en byggnad ingående i det förutvarande kasernetablissementet vid

Linnégatan 89. För flygförvaltningens intendenturbyrå förhyres lokaler i

Solna. Hyreskostnaderna för lokalerna vid Mäster Samuelsgatan och i Solna

uppgår inklusive värme enligt utredningen till ett årligt belopp av cirka

215 000 kr.

För att intendenturförvaltningsverket skall kunna arbeta med full effek­

tivitet inom rimlig tid efter det omorganisationen trätt i kraft är det enligt

utredningen nödvändigt att verket från början sammanföres i ändamåls­

enliga arbetslokaler, som bildar en i stort sett sluten enhet. De lokaler som

för närvarande disponeras av de tre intendenturförvaltningsorganen är

från angivna synpunkt icke lämpliga.

Kungl. Maj. ts proposition nr 168 år 1962

59

Enligt sina direktiv har utredningen övervägt möjligheten att förlägga

intendenturförvaltningsverket annorstädes än till stockholmsområdet. Här­

om anför utredningen följande.

I det föregående har utredningsmannen såsom ett motiv för inrättande

av en ccntralplanering framhållit det nära samarbete som vid genomföran­

de av 1961 års försvarsledningsreform förutsatts äga rum mellan ämbets­

verket och de högre militära staberna vid utformandet av direktiv och an­

visningar till ämbetsverket och i andra sammanhang. Detta samarbete

torde icke kunna erhålla praktiska och smidiga former med mindre det är

möjligt att när så erfordras med kort varsel ordna personliga sammanträf­

fanden mellan representanter för de berörda parterna. Dylika kontakter

torde bli dagligdags förekommande och ofta beröra ett flertal personer i

verket.

Det förtjänar även uppmärksammas, att ett nära samarbete mellan in-

tendenturförvaltningen och övriga inom försvaret verksamma, till stock­

holmsområdet förlagda förvaltningar även i fortsättningen är att motse,

vilket beträffande marinen och flygvapnet kan förväntas bliva relativt om­

fattande särskilt den närmaste tiden efter det intendenturärendena över­

flyttats från marin- och flygförvaltningarna. Samverkan på inspektions-

tjänstens område mellan förvaltningen och respektive stabsorgan torde även

kräva fortlöpande kontaktverksamhet.

De anförda skälen talar enligt utredningen för att så länge försvarets

centrala ledningsorgan inom såväl stabs- som förvaltningsområdet är kon­

centrerade till Stockholm en isolerad utflyttning av intendenturförvalt­

ningsverket icke kan förordas.

Med hänsyn härtill har utredningen undersökt möjligheterna att inom

stockholmsområdet åstadkomma en lösning av förläggningsfrågan, som dels

tillgodoser verkets intresse att erhålla ändamålsenliga lokaler och goda

kontaktmöjligheter med övriga försvarets centrala organ och dels i möj­

ligaste mån beaktar de svårigheter som för anställd personal eller ur rekry-

teringssynpunkt kan vara förenade med förändring i de nuvarande inten-

denturorganens lokalisering. Utredningen erinrar om att statsmakterna un­

der senaste tid meddelat beslut om organisationsförändringar inom försva­

ret, som innebär friställande av vissa lokalutrymmen från deras hittills­

varande användning. Detta gäller bland annat infanterikadettskolans förut­

varande ctablissemcnt vid Ulriksdal, som friställts i anslutning till infante­

rikadettskolans flyttning till Halmstad. Skolans lokaler i Ulriksdal — del

av kanslihusbyggnad gemensam med arméns intendenturförråd i Stock­

holm, en skolbyggnad och två kasernbyggnader, matsals- och marketenteri-

byggnader, garagebyggnad samt ett antal mindre byggnader av baracktyp —

kan sålunda disponeras för annat ändamål. Vid en genom fortifikations-

förvaltningcns försorg verkställd preliminär undersökning har enligt ut­

redningen framkommit, att genom vidtagande av vissa om- och tillbygg-

nadsarbeten lämpliga lokaler kan anordnas, vilka icke blott täcker inten-

denturförvaltningcns behov utan även kan tillgodose förefintligt lokalbehov

inom andra förvaltningsområden inom försvaret.

60

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

Utredningen anser att — även om bostadsfrågan icke för närvarande

helt kan överblickas — några ur personalsynpunkt alltför tungt vägande

skäl icke är att anföra mot en lokalisering till Ulriksdal.

Utredningen föreslår, att intendenturförvaltningsverket förlägges till in­

fanterikadettskolans etablissement i Ulriksdal.

Yttranden

Lokaliseringsutredningen rörande statlig verksamhet vill icke motsätta

sig, att lokal- och förläggningsfrågorna för det nya intendenturförvaltnings­

verket för närvarande löses på det av intendenturförvaltningsutredningen

föreslagna sättet. De investeringar m. m. som föranledes härav anses vara

av så relativt obetydlig omfattning, att de icke kan förhindra en framtida

större reform i lokaliseringshänseende och därmed föregripa ställnings­

tagandet till de förslag i sådant avseende, som lokaliseringsutredningen kan

komma att framlägga.

Övriga remissinstanser har i princip ej heller haft några invändningar

mot att verket förlägges till Ulriksdal.

Organisationens genomförande

Utredningen förordar, att den nya organisationen träder i kraft från och

med budgetåret 1963/64. Förutsättning för att så lämpligen skall kunna ske

är enligt utredningen emellertid dels att ämbetsverket kan från början

sammanföras i ändamålsenliga lokaler, dels ock att erforderlig tid stått till

förfogande för tillsättning av åtminstone huvuddelen av tjänsterna å inten-

denturförvaltningens personalförteckning, för placering av officerare och

underofficerare å för militär personal avsedda befattningar hos ämbetsver­

ket samt för utarbetande av förslag till arbetsordning och arbetsrutiner.

Utredningen räknar med att tillsättning av tjänster och placering i befatt­

ningar skall kunna medhinnas, därest beslut i omorganisationsfrågan fat­

tas senast under tidigare delen av 1962 års höstriksdag. Utredningen anser

det lämpligt, att övergången till den nya organisationen äger rum under

medverkan av en särskild delegation.

Utredningen har beräknat personalen för intendenturförvaltningen med

utgångspunkt i det läge som uppstår då ämbetsverket funnit sina arbets­

former och erforderliga reglementen, instruktioner och övriga föreskrifter

utarbetats för ämbetsverkets egen verksamhet och i viss utsträckning för

verksamheten vid underlydande myndigheter i regional och lokal instans.

Även efter det den nya organisationen börjat verka är det därför enligt ut­

redningens mening nödvändigt att under en övergångstid räkna med behov

av extra personal, främst kvalificerad sådan, för utarbetande av reglemen­

ten och instruktioner m. m. och för samordnande verksamhet. Utredningen

förutsätter, att de bestämmelser som under senare tid gällt för personal,

som blivit övertalig i samband med omorganisationer inom försvaret, skall

få tillämpas jämväl för ifrågavarande omorganisation.

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

61

Yttranden

Remissinstanserna har i huvudsak tillstyrkt eller lämnat utan erinran

förslaget, att verket organiseras från och med den 1 juli 1963. Statstjänste­

mannens riksförbund föreslår dock, att det nya verket organiseras från den

1 oktober 1963 med hänsyn bland annat till att omplacering och omkom-

mendering av militär personal för närvarande regelmässigt sker den 1 april

och den 1 oktober.

Föredraganden

Intendenturförvaltningens huvudsakliga uppgift är att svara för strids­

krafternas beklädnad och förplägnad samt deras förseende med förlägg-

ningsförnödenheter, drivmedel, hästar, hundar och veterinärmateriel samt

expeditionsmateriel m. m. Till intendenturförvaltningens område hänföres

även handhavandet av för krigsmakten avsedda medel för undervisning och

övningar m. m.

Såsom framgår av den i det föregående lämnade redogörelsen utövas den

centrala intendentur förvaltningstjänsten enligt den för närvarande gällan­

de förvaltningsorganisationen försvarsgrensvis. Arméintendenturförvalt-

ningen svarar sålunda för ledningen av intendenturförvaltningen inom

armén. Motsvarande verksamhet för marinen handhaves inom marinför­

valtningens intendenturavdelning och för flygvapnet inom flygförvaltningens

intendenturbyrå. Med tillämpning av i första hand huvudförvaltningsprin-

cipen samordnas verksamheten försvarsgrenarna emellan. Anskaffnings-

verksamheten har härvid till största delen kommit att åvila arméintenden-

turförvaltningen.

I sina huvuddrag fastställdes den nuvarande försvarsgrensvis uppdelade

organisationen år 1954 efter förslag i propositionen 1954: 109 angaende

organisationen av försvarets centrala tyg-, intendentur- och civilförvalt­

ning m. m. Föredragande departementschefen framhöll dock, att valet av

organisationsform för intendenturförvaltningen icke innebar något defini­

tivt ståndpunktstagande (prop. 1954: 109, s. 115). Principen om gemensam

intendenturförvaltning —- liksom gemensam tygförvaltning — avvisades

således icke, men frågan om dess förverkligande ställdes på framtiden.

Ett omfattande utredningsarbete hade föregått 1954 års beslut, bland

annat av 1946 års militära förvaltningsutredning (SOU 1950: 36—37). För-

valtningsutredningen förordade för sin del, att intendenturförvaltningens

centrala ledning skulle utövas av ett för försvaret gemensamt ämbetsverk,

försvarets intendenturförvaltning. En gemensam organisation ansågs er­

bjuda de bästa garantierna för effektiv standardiseringsverksamhet, ekono­

misk drift i fred och underlättande av underhållstjänsten i krig.

Frågan om ändrad organisation av intendenturförvaltningen har efter

1954 års beslut aktualiserats från skilda håll. 1958 års försvarsledningskom-

62

mitté framhöll sålunda (SOU 1960: 12), att samordningen av intendentur-

förvaltningstjänsten redan drivits så långt genom huvudförvaltningsprin-

cipens tillämpning att en övergång till gemensam organisation icke skulle

innebära någon genomgripande förändring. Med hänsyn till att en gemen­

sam organisation vidare kunde medföra vissa rationaliseringsvinster, hyste

kommittén sympatier för införande av en sådan organisation.

1959 års besparingsutredning för försvaret (SOU 1960: 23) kom vid sina

överväganden till den uppfattningen att den lämpligaste formen för den

centrala intendenturförvaltningen utgjordes av en för hela försvaret ge­

mensam myndighet, vilken borde organiseras enligt i huvudsak samma

principer som den nuvarande arméintendenturförvaltningen.

1960 års försvarsledningsutredning (SOU 1961:7) förordade likaså, att

en gemensam central intendenturförvaltningsorganisation skulle komma

till stånd.

Som framgår av det inledningsvis anförda har 1961 års riksdag efter för­

slag i proposition 109 sedermera fattat principbeslut om att ett gemensamt

centralt intendenturförvaltningsverlc skall inrättas inom försvaret. Med

stöd av Kungl. Maj:ts den 14 oktober 1960 givna bemyndigande hade chefen

för försvarsdepartementet redan dessförinnan tillkallat en utredningsman

för att verkställa utredning rörande organisation m. m. av ett sådant äm­

betsverk. Sedermera har uppdraget utvidgats till att även omfatta utredning

av frågan om inrättande av en för försvaret gemensam intendenturkår. Ut­

redningen har den 22 december 1961 avgivit betänkande med förslag till

organisation m. m. av ett för försvaret gemensamt intendenturförvaltnings-

verk, benämnt intendenturförvaltningen. I kårfrågan har utredningen redo­

visat vissa alternativa lösningar. I det föregående har jag lämnat en redo­

görelse för utredningens förslag samt däröver avgivna remissutlåtanden. Jag

vill redan här konstatera, att utredningens förslag i sina huvuddrag god­

tagits av remissinstanserna.

Beslut föreligger således redan om att ett för försvaret gemensamt in-

tendenturförvaltningsverk skall organiseras. Detta verk bör enligt min me­

ning benämnas försvarets intendenturverk. I fortsättningen använder jag

denna benämning då jag redovisar mina förslag beträffande verkets arbets­

uppgifter, organisation m. m.

Enligt utredningen upprätthålles för närvarande på intendenturtjänstens

område inte några klara gränser mellan förvaltnings- och stabsuppgifter,

bland annat i fråga om inspektionsverksamheten. I anslutning till 1961 års

beslut angående ny organisation av krigsmaktens högsta ledning (jfr prop.

1961: 109) ersättes försvarsgrenschefens ledning av förvaltningsverksamhe-

ten med en anvisningsrätt gentemot förvaltningsmyndigheterna, som är be­

tingad av hans ansvar för den förbandsproducerande verksamheten och

som avser den närmare utformningen av myndighets verksamhet för till­

godoseende av verksamheten inom försvarsgrenen rörande organisation,

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

63

utrustning, mobilisering, utbildning m. m. Den till följd härav fastställda

gränsdragningen mellan förvaltningsverksamhet och förbandsproduktion

bör enligt utredningen konsekvent uppehållas vid organiserandet av det

nya intendenturförvaltningsverket. Arbetsuppgifterna för det nya verket

och dess personal bör således enligt utredningen renodlas till att avse för-

valtningsverksamheten. Den inspektionsverksamhet som icke avser för-

valtningsfunktionerna och den stabsverksamhet i övrigt som sammanhänger

med försvarsgrenschefernas förbandsproducerande verksamhet bör ankom­

ma på försvarsgrensstaberna. Bland annat bör den verksamhet som avser

utarbetande av utrustningsnormer och utrustningslistor inom samtliga för­

svarsgrenar ankomma på respektive staber.

För egen del ansluter jag mig till utredningens uppfattning att klara

gränser bör eftersträvas på intendenturområdet mellan förvaltningsverk­

samhet och stabsarbete. Jag har inte heller funnit anledning till erinran

mot vad utredningen anfört angående gränsdragningen mellan dessa båda

arbetsområden. Jag anser mig emellertid böra påpeka att det många gånger

torde vara svårt att bestämma gränserna mellan stabs- och förvaltnings-

funktionerna. Det bör ankomma på intendenturverket och berörda staber

att med utgångspunkt i den angivna huvudsakliga gränsdragningen i detalj

organisera sitt arbete så att verksamheten bedrives på ett rationellt och

lämpligt sätt. Uppmärksamhet måste oavlåtligt ägnas åt att undvika dub­

belarbete. Ett nära samarbete och en växelverkan måste städse äga rum

mellan förvaltning och staber.

Utredningen anser vidare, att viss förstärkning av den intendenturut-

bildade personalen inom försvarsgrensstaberna är nödvändig i anslutning

till att förenämnda uppgifter i fråga om inspektion m. m. hänföres till sta­

berna då intendenturverket organiseras. Enligt utredningen bör sålunda i

staberna inordnas den intendenturpersonal som kontinuerligt beräknas er­

forderlig för verksamheten.

I likhet med utredningen anser jag, att i stabernas organisation bör ingå

den personal som normalt erfordras för verksamheten. En viss förstärk­

ning av den intendenturutbildade personalen vid staberna kan bli erfordci-

lig då inlendenlurverket inrättas. Utredningen har beräknat att samman­

lagt sex nya beställningar erfordras. Jag är inte nu beredd att avgiva för­

slag i ämnet. Ej heller anser jag mig i förevarande sammanhang böra taga

ställning till frågan i vilka organisatoriska former inspektions- och andia

stabsuppgifter på intendenturområdet skall handhavas vid respektive löi-

svarsgrensstaber. Dessa spörsmål bör enligt min mening först närmare

prövas vid den överarbetning av försvarsgrensstabernas organisation in. in.

som pågår inom försvarsdepartementet. Genomförandet av den nya orga­

nisationen med gemensam central intendenturförvaltning inom försvaret

kommer emellertid all bland annat kräva en omfattande personalplanering.

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

64

Vid denna bör de av utredningen angivna personalberäkningarna tills vidare

kunna vara till ledning.

Det av bland andra chefen för flygvapnet framlagda förslaget om förstärk­

ning av eskaderstaberna med intendenturutbildade officerare bör enligt

min mening upptagas till prövning i anslutning till den genom försvars-

ledningsutredningens försorg pågående utredningen om de regionala sta­

bernas organisation m. m.

Vad gäller gränsdragningen mellan intendenturförvaltning och andra för­

valtningsområden anför utredningen, att åtskilliga skiljaktigheter för när­

varande finnes mellan de tre försvarsgrenarna. Detta gäller framför allt

i fråga om avgränsningen gentemot tygmateriel (motsvarande). Utredning­

en anser emellertid, att de olikheter i fråga om formell begreppsbestäm­

ning och klassificering m. m. som finns försvarsgrenarna emellan icke be­

höver utgöra något principiellt hinder mot att samtliga de förvaltningsupp­

gifter som nu inom respektive försvarsgrenar är hänförda till intendentur-

området överföres till det gemensamma verket. Utredningen föreslår där­

för, att i princip all den verksamhet som för närvarande vid envar av för­

svarsgrenarna är hänförd till intendenturförvaltning överföres till det nya

verket.

För egen del finner jag utredningens sistnämnda förslag lämpligt. Här­

igenom torde övergången till gemensam organisation kunna ske på ett rela­

tivt smidigt sätt. I likhet med utredningen anser jag, att det därefter bör

ankomma på intendenturverket att i samråd med de tygförvaltande verken

och försvarets förvaltningsdirektion vidtaga åtgärder för att ernå formell

enhetlighet i olika avseenden. I den mån viss materiel vid någon men icke

vid samtliga försvarsgrenar utgör intendenturmateriel bör ämbetsverket

och berörda övriga myndigheter även taga initiativ till att frågan om mate-

rielens organisatoriska tillhörighet kommer under prövning. Jag vill här­

vid erinra om försvarets förvaltningsdirektions remissuttalande att indel­

ningen av krigsmaktens förnödenheter i grupper blott i stora drag bör ut­

göra grunden för förvaltningsärendenas fördelning på skilda myndigheter

och att fördelningen i detalj bör betraktas som en huvudförvaltningsfråga,

som avgöres i vanlig ordning mellan myndigheterna och förvaltningsdirek-

tionen.

Jag vill i förevarande sammanhang även starkt understryka betydelsen

av att arbetet med klassificering och kodifiering av intendenturförnöden-

heterna bedrives med kraft. Enhetlig terminologi och enhetligt klassifika-

tions- och materielbeteckningssystem torde nämligen vara en förutsättning

för att intendenturverket skall kunna arbeta effektivt och för att mera vä­

sentliga besparingar skall kunna uppnås inom verksamhetsområdet.

I vissa avseenden framlägger utredningen förslag till omflyttningar mel­

lan förvaltningsområden. Sålunda föreslås förändringar i fråga om an-

skaffningsverksamheten för drivmedel och drivmedelsmateriel samt bräns-

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

65

len och bränsleinventarier för de fasta maskinanläggningarna, i fråga om

ansvaret för försörjningen med elektrisk kraft och vatten ävensom beträf­

fande handläggningen av ärenden rörande bok- och blankettryck samt läger-

och manskapskassor.

Såsom tidigare anförts är arméintendenturförvaltningen huvudförvalt­

ningsmyndighet för anskaffning för försvaret av driv- och smörjmedel för

fordon. Marinförvaltningen och flygförvaltningen är huvudförvaltningsmyn­

digheter för anskaffning av fartygs- respektive flygdrivmedel. Inköp av

flygdrivmedel verkställes av flygförvaltningens inköpsavdelning på anmo­

dan av intendenturbyrån. Vid armétygförvaltningen, marinförvaltningen

(skeppsbyggnadsavdelningen) respektive flygförvaltningen (flygplanavdel­

ningen) utprovas vilka tekniska fordringar m. m. som bör ställas på olika

drivmedel. Utredningens förslag i fråga om driv- och smörjmedel innebär,

att samtliga de funktioner i fråga om anskaffning, förrådshållning, distri­

bution och krigsförberedelsearbete som hittills fullgjorts av de tre inten-

denturorganen skall överföras till det nya verket. Härjämte föreslår ut­

redningen, att även inköp av flygdrivmedel skall anförtros intendentur­

verket.

Jag har för min del inga invändningar att rikta mot utredningens för­

slag rörande drivmedelsfrågornas handläggning. Därest det av skilda an­

ledningar i undantagsfall bedömes lämpligt med en annan arbetsfördel­

ning än den utredningen föreslagit, bör det i den mån så kan ske utan per­

sonalförändringar stå berörda myndigheter fritt att träffa överenskommelse

härom. Det väsentliga bör vara att en naturlig och rationell arbetsfördelning

kommer till stånd. Utarbetandet av tekniska specifikationer (kvalitetsford-

ringar) in. in. för drivmedel och smörjmedel av skilda slag skall självfallet

alltjämt ankomma på vederbörliga tekniska sakorgan inom respektive tyg­

förvaltningar.

Utbyggnad och underhåll av de fasta maskinanläggningarna inom försva­

ret och i samband med underhållet även kontrollen av den värmetekniska

driften åvilar som tidigare anförts för närvarande fortifikationsförvalt-

ningen. Utredningen föreslår, att även val och kvalitetsbedömning av bräns­

len samt ärenden rörande bränsleinventarier för de fasta anläggningarna

överföres till fortifikationsförvaltningen. Beräkning av medelsbehovet för

bränslen till dessa anläggningar samt förvaltning av anslag för ändamålet

bör likaså ankomma på fortifikationsförvaltningen. Utredningen har vi­

dare övervägt om även inköpsverksamheten i fråga om bränslen bör hän­

föras till fortifikationsförvaltningen. Enligt utredningen är det emellertid

svårt att draga någon bestämd skiljelinje mellan drivmedel och bränslen.

Utredningen anser bland annat därför, att en samordning av bränsleinkö­

pen och drivmcdclsinköpen bör komma till stånd. Ilärför talar även bland

5 — Dihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 168

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

66

annat merkantila och ekonomiska synpunkter. Utredningen föreslår med

hänsyn härtill, att inköpsverksamheten avseende bränslen skall handhavas

av intendenturverket.

För egen del har jag intet att erinra mot utredningens förslag rörande

anskaffningen av bränslen för försvarets fasta maskinanläggningar. Jag räk­

nar således med att frågor angående val och kvalitetsbedömning av bränslen

samt ärenden rörande bränsleinventarier överföres till fortifikationsför-

valtningen och att inköp av bränslen skall handhavas av intendenturver­

ket. Jag har ej heller något att invända mot att el- och vattenförsörjnings-

frågorna i vad de avser försvarets fasta anläggningar (inklusive bad) och

förhyrda lokaler i enlighet med utredningens förslag hänföres till fortifi-

kationsförvaltningen samt att frågor avseende yttre och inre renhållning tills

vidare skall handläggas enligt nuvarande ordning.

Utredningen föreslår, att i princip all distributionsmateriel för drivme­

del skall hänföras till intendenturförvaltningen. Undantag bör enligt ut­

redningen dock göras för tankfordon och tankfartyg samt för flygvapnet

speciell tankningsutrustning.

I likhet med utredningen anser jag för min del, att distributionsmate-

rielen i så stor utsträckning som möjligt skall sammanhållas vid inten­

denturverket. Härför talar bland annat önskemålet att den tekniska säker­

hetstjänsten bör hållas samlad på ett ställe. Undantag från den angivna

principen bör i huvudsak endast förekomma för sådan speciell tanknings-

materiel in. m. som specialkonstruerats för tankning av t. ex. luftfartyg.

Jag tillstyrker utredningens förslag, att det i försvarets civilförvaltning

ingående bok- och blankettkontoret med förråd med oförändrade uppgif­

ter överföres till intendenturverket. Kontoret och dess verksamhet har en­

ligt min mening en mera naturlig anknytning till intendenturförvaltningen

än till civilförvaltningen. Jag vill i förevarande sammanhang erinra om

att bok- och blankettförrådets inordnande i civilförvaltningen år 1961

skedde såsom ett provisorium i avbidan på resultatet av förevarande ut­

redning rörande organisation av det gemensamma intendenturverket (jfr

prop. 1961: 110, s. 10).

Intendenturförvaltningsutredningen föreslår vidare, att all den verksam­

het rörande läger- och manskapskassor som för närvarande handhaves av

försvarets civilförvaltning skall överföras till intendenturförvaltningen.

Härigenom kommer enligt utredningen samtliga ärenden rörande läger-

och manskapskassor — utom de som avser byggnadsförvaltning — att för­

läggas till och sammanhållas av en myndighet.

Jag biträder utredningens förslag rörande läger- och manskapskassor,

dock med det undantaget att jag avstyrker att den revisionsmässiga kon­

trollen av verksamheten överföres från civilförvaltningen till intendentur­

verket. Enligt min mening bör således på försvarets intendenturverk an­

komma att svara för de till verksamheten hänförliga förvaltningsuppgif­

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

67

terna, medan revisionen bör åligga civilförvaltningen (revisionsbyrån).

I likhet med utredningen anser jag vidare, att förvaltningen av försvars­

grenarnas övningsanslag skall handhavas av intendenturverket. Jag förut­

sätter därvid liksom utredningen, att intendenturverket i samråd med för-

svarsgrensledningarna, de tygförvaltande verken och försvarets förvalt-

ningsdirektion ägnar avgränsningsfrågorna fortsatt uppmärksamhet så att

sådana förändringar successivt åstadkommes som är ägnade att befrämja

ett förenklat förfarande och kostnadsbesparingar. Försvarsgrenschefs möj­

lighet att ur effektivitetssynpunkt ge övningsverksamheten lämplig inrikt­

ning får härvid emellertid inte försvåras.

Utredningen har inte förutsatt någon ändrad ordning i fråga om förvalt­

ningen av försvarsstabens övningsanslag. För egen del kan jag inte finna

att hinder föreligger för att intendenturverket även förvaltar detta anslag

utan föreslår, att förvaltningen av försvarsstabens övningsanslag skall an­

komma på det nya verket. Även förvaltningen av militärhögskolans övnings­

anslag bör vara en uppgift för intendenturverket.

Arméchefen har för närvarande ansvaret för djursjukvården inom krigs­

makten, medan den hygieniska livsmedelskontrollen åvilar sjukvårdssty­

relsen. Utredningen har efter samråd med försvarsledningsutredningen

icke ansett sig böra närmare behandla frågan om det militära veterinär­

väsendets organisation utan har utgått från att nuvarande gränsdragning

mellan förvaltningsområden och mellan förvaltning och stabsmyndigheter

tills vidare skall bestå. Utredningen räknar således med att den i armé-

intendenturförvaltningens centralbyrå ingående hästsektionen med i prin­

cip oförändrade arbetsuppgifter — utökade med de till marinens och flyg­

vapnets hundbevakningstjänst hörande uppgifterna — tills vidare skall

överföras till intendenturförvaltningen.

För egen del ansluter jag mig till denna utredningens uppfattning. Jag

förutsätter, att intendenturverket framdeles även skall erhålla uppgifter

såsom hunduttagningsmyndighet. Jag vill erinra om att den slutliga organi­

sationen i nu aktuella hänseenden torde komma under prövning av de sak­

kunniga som chefen för försvarsdepartementet med stöd av Kungl. Maj :ts

den 30 mars 1962 lämnade bemyndigande tillkallat för prövning av bland

annat frågan om ledningen av sjuk- och veterinärvården inom krigsmakten.

Utredningen räknar med att den serviceverksamhet för myndigheter

in. fl. utanför försvaret som för närvarande åligger arméintendenturför-

valtningen — omfattande bland annat anskaffning av bränslen, livsmedel

m. in. — skall överföras till det nya intendenturförvaltningsverket. För

egen del har jag inte något att erinra häremot. Frågan huruvida kostnaderna

för denna verksamhet liksom hittills i princip skall inrymmas inom försva­

rets anslagsram eller om de, som utredningen tänkt sig, skall ligga utanför

ramen torde få prövas framdeles i samband med ställningstagandet till för­

svarets kostnader från och med budgetåret 1963/64.

Kungi. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

68

Jag vill i förevarande sammanhang även understryka statens jordbruks­

nämnds uttalande att det vid ett system med mera omfattande samordnade

militära inköp för civila inrättningars räkning är nödvändigt att dessa in­

rättningars försörjningssituation vid och efter ett krigsutbrott beaktas. Jag

förutsätter, att detta kan ske genom att berörda myndigheter bland annat

verkar för att viss lagerhållning kommer till stånd.

Jag övergår så till att behandla organisationen m. m. av försvarets inten­

denturverk.

I likhet med utredningen anser jag, att chefen för verket skall vara pla­

cerad i Bp 6 och att befattningen skall avses för alternativt militär eller civil

innehavare. Jag vill i anslutning härtill erinra om att 1961 års riksdag

fattat principbeslut om att försvarsgrenschefernas chefskap över respektive

försvarsgrenars tygförvaltande verk skall upphöra (jfr prop. 1961: 109, s.

105 f). Chefen för försvarsdepartementet kommer inom kort att för Kungl.

Maj :t framlägga förslag för genomförande av riksdagens ifrågavarande be­

slut rörande chefskapet vid tygförvaltningarna.

Utredningen föreslår som framgår av det föregående, att intendentur­

verket under chefen skall vara indelat i ett stabsorgan, benämnt centralpla­

neringen, samt sex byråer, nämligen materielbyrå (beklädnad, inventarier

m. m.), livsmedelsbyrå (proviant, furage, förplägnadsmateriel, läger- och

manskapskassor m. m.), drivmedelsbyrå (drivmedel, inköp av bränslen,

distributionsmateriel m. m.), allmän byrå (verkets mobilisering, skydd och

säkerhetstjänst, dokumentations- och informationstjänst, standardisering,

klassificering och kodifiering, bok- och blankettärenden m. m. samt förvalt­

ningen av bland annat anslagen till övningar), förrådsbyrå (förrådstjänst,

materielhantering, redovisning och kontroll, utom beträffande drivmedel och

bränslen m. in., kollektivavtalsfrågor) och administrativ byrå (kansli-, per­

sonal-, organisations- och kameralärenden m. m.).

För egen del anser jag i likhet med statskontoret, försvarets civilförvalt­

ning och 1956 års försvarsförvaltningssakkunniga, att förrådsbyrån och

allmänna byrån lämpligen kan sammanslås till en byrå, benämnd förråds­

byrån. Härvid bör den i den föreslagna allmänna byrån upptagna central­

expeditionen överföras till administrativa byrån och sammanslås med denna

byrås expedition. Frågor rörande säkerhetstjänst och verkets mobilisering

bör vidare hänföras till centralplaneringen. Den enligt förslaget i förråds­

byrån ingående avtalsdetaljen bör överföras till administrativa byrån och

inordnas i personal- och organisationskontoret. Slutligen bör den föreslagna

normaliesektionen ställas direkt under verkschefen som en fristående sek­

tion. Förvaltningen av anslagen till övningar bör ankomma på en särskild

detalj inom förrådsbyrån, förslagsvis benämnd övningsdetaljen. Vidare bör

enligt min mening den för förrådsbyrån föreslagna allmänna sektionen be­

nämnas förrådssektion och hästsektionen benämnas hästdetalj. Redovis­

nings- och granskningssektionen får som utredningen framhållit anses vara

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

69

provisoriskt organiserad i avbidan på resultatet av påbörjade undersök­

ningar av möjligheterna att övergå till maskinbokföring för redovisning och

kontroll av förnödenheter.

Utredningens förslag innebär även bland annat att chefen för centralpla­

neringen skall vara ställföreträdare för verkschefen. Jag anser mig inte

böra biträda detta förslag utan räknar med att någon av byråcheferna vid

förfall för verkschefen skall fullgöra dennes åligganden. Vid en dylik an­

ordning föreligger ej heller anledning att inrätta särskilt ställföreträdar-

arvode. Vad gäller centralplaneringen vill jag i övrigt särskilt understryka,

att detta organ inte får erhålla ställning av mellaninstans mellan verksche­

fen och byråerna. Ej heller får centralplaneringens ställning som intenden­

turverkets kontaktorgan med staber in. m. tolkas så att direkta kontakter

med verkets sakorgan icke skulle få förekomma. Uppmärksamhet måste

ägnas åt att utbilda smidiga samarbetsrutiner mellan olika enheter inom och

utom verket och undvika alla former av dubbelarbete. Med hänsyn härtill

bör personaluppsättningen för centralplaneringen beräknas förhållandevis

snävt.

I övrigt har jag i huvudsak inte några invändningar mot det av utred­

ningen framlagda förslaget till organisation av intendenturverket. Jag anser

dock i likhet med vissa av remissinstanserna, att den föreslagna drivme­

dels- och bränslesektionen inom drivmedelsbyrån bör uppdelas på två sek­

tioner, nämligen en drivmedelssektion och en bränslesektion. Den föreslagna

lägerkassesektionen vid livsmedelsbyrån bör benämnas lägerkassedetalj.

Enligt mitt förslag kommer försvarets intendenturverk således att in­

delas i centralplanering samt fem byråer, nämligen materielbyrå, livsme-

delsbyrå, drivmedelsbyrå, förrådsbyrå och administrativ byrå samt nor-

maliesektion. De fem byråerna bör indelas i sektioner m. m. i enlighet med

vad jag nyss anfört. Indelningen framgår av en sammanställning över ver­

kets organisation, vilken som bilaga torde få fogas till statsrådsprotokollet

(bilaga 1). Jag förutsätter, att det skall ankomma på Kungl. Maj:t att be­

sluta om byråernas indelning i sektioner in. m. Indelningen av dessa i detal­

jer bör på vanligt sätt ankomma på ämbetsverket. Jag vill kraftigt under­

stryka att detaljerna inte får betraktas som fasta organisationsenheter utan

bör inom given personalram enligt verkets bestämmande upplösas, omför­

delas och nyinrättas allt efter omständigheterna.

I fråga om de olika enheternas arbetsuppgifter m. m. ansluter jag mig

till de förslag utredningen avgivit med de undantag jag i det föregående

angivit. Verksledningen bör emellertid under uppbyggandet av det nya ver­

ket äga vidtaga de smärre ändringar i arbetsfördelningen mellan olika en­

heter som bedömes lämpliga.

För intendenturverket har som framgår av det föregående utredningen

beräknat sammanlagt 290 tjänster erforderliga. För egen del bedömer jag

personalbehovet till sammanlagt 283 befattningshavare. Befattningarnas för­

Kiingl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

70

delning på olika byråer och sektioner m. m. framgår av sammanställningar

vilka som bilagor torde få fogas till protokollet (bilaga 29).

I fråga om de avvikelser mitt förslag till personalorganisation innebär i

förhållande till utredningens vill jag anföra följande. Med hänsyn till att

materiel-, livsmedels- och drivmedelsbyråernas centralsektioner är nya or­

ganisationsenheter har jag i avbidan på ytterligare erfarenheter av verk­

samheten ansett mig böra beräkna antalet befattningshavare relativt snävt.

Detsamma gäller beträffande förrådsbyråns förrådssektion.

I likhet med vissa remissinstanser anser jag, att vid centralplaneringen

bör finnas en befattning för kvalificerad ekonom. Med hänsyn härtill före­

slår jag, att i centralplaneringen skall ingå en civil byrådirektörstjänst. En

av utredningen föreslagen befattning för kapten synes härvid kunna und­

varas.

Flera remissinstanser har framfört önskemål om förstärkning av mate-

rielbyråns beklädnadssektion. Mitt förslag innebär, att sektionen tillföres

ytterligare en regementsofficersbeställning. I fråga om materielbyråns pro-

jekteringssektion har jag fäst stort avseende vid den framförda synpunk­

ten att kvalificerad teknisk personal bör ingå i sektionen. Med hänsyn här­

till bör enligt min mening förutom chefen i sektionen ingå ytterligare en

högre civil befattningshavare. Jag föreslår därför, att en majorsbeställ-

ning utbytes mot tjänst för byrådirektör. Den beslutade centraliseringen

av tvätt- och textilreparationstjänsten till försvarets fabriksverk torde enligt

tillgängliga uppgifter fullföljas i sådan takt att icke några textilreparations­

verkstäder eller tvättinrättningar kommer att vara underställda det nya

intendenturverket. Särskild personal behövs därför inte inom intendentur­

verket för ledning av reparationsverkstäder och tvättanstalter.

Enligt mitt förslag erhåller livsmedelsbyrån en viss förstärkning i för­

hållande till utredningens beräkningar. Detta är motiverat, bland annat, av

utökade civila serviceuppgifter.

För tekniska säkerhetsfrågor i samband med drivmedelshanteringen har

utredningen räknat med en tjänst för förste byråingenjör i A 23. Med hänsyn

till vikten av att tillräcklig personal står till förfogande för handläggning

av sådana ärenden föreslår jag härutöver en tjänst för byråingenjör i A 19.

Jag förutsätter, att en av assistenterna i A 17 vid drivmedelssektionen

bland annat vid behov skall tjänstgöra som vikarie för förrådsförvaltare.

Mitt förslag att en officer skall vara chef för normaliesektionen är i första

hand motiverat av att sektionen skall ha att svara för ärenden avseende

underrättelsetjänst o. dyl. Jag vill erinra om att överbefälhavaren särskilt

understrukit betydelsen av personal för dessa ärenden.

Anledning torde inte föreligga att i övrigt närmare redogöra för de av­

vikelser som mitt förslag innebär i förhållande till utredningens förslag till

personalorganisation. Mina personalberäkningar grundar sig i första hand

på de av utredningen angivna arbetsuppgifterna för respektive organisa­

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

71

tionsenheter samt på vad som framkommit vid remissbehandlingen av ut­

redningens förslag. Löneställningen för regementsofficerare, byrådirektö­

rer, kontorsskrivare (förste kansliskrivare), förrådsmästare och kansliskri­

vare samt arvoden till pensionerad militär personal i arvodesbefattning har

anpassats till vad chefen för civildepartementet senare denna dag ämnar

föreslå vid anmälan av frågan om proposition angående statstjänstemännens

löner under åren 1962 och 1963 m. m. överläggningar har ägt rum med be­

rörda personalorganisationer angående respektive tjänsters lönegradspla-

cering m. m. Mot den föreslagna lönegradsplaceringen av tjänsterna i det

nya verket har vederbörande personalorganisationer förklarat sig inte ha

något att erinra.

Som framgår av sammanställningarna bör cheferna för materielbyrån,

livsmedelsbyrån, drivmedelsbyrån och förrådsbyrån vara byråchefer i lö­

negrad Bo 1. Chef för administrativa byrån skall vara krigsråd i Bo 1. In­

nehavarna av byråchefstjänsterna bör vara intendenturofficerare på aktiv

stat. Tjänsterna bör vara uppförda på intendenturverkets personalförteck­

ning. Befattningen som chef för centralplaneringen — likaså i Bo 1 och

uppförd på verkets personalförteckning — bör avses för alternativt mili­

tär eller civil innehavare.

Som jag i det föregående anfört har intendenturförvaltningsutredningen

i kårfrågan redovisat vissa alternativa lösningar. Kungl. Maj :t har den 27

april 1962 uppdragit åt utredningen att bedriva det fortsatta utrednings­

arbetet i kårfrågan med sikte på att en gemensam kår skall inrättas för

all intendenturpersonal inom krigsmakten samt avgiva härav betingade

förslag. Jag anser i princip, att därest en gemensam intendenturkår till­

kommer för intendenturverket avsedda beställningar på aktiv stat bör upp­

föras på den gemensamma kårens stat. I den mån frågan om gemensam

intendenturkår inte kan lösas före den 1 juli 1963, bör de för det nya äm­

betsverket avsedda militära beställningarna tills vidare redovisas på ver­

kets personalförteckning. Lönegradsbeteckningen för dessa beställningar

bör vara År. Samtidigt härmed bör de beställningar för intendenturperso­

nal som för närvarande är avsedda för arméintendenturförvaltningen, ma­

rinförvaltningens intendenturavdelning och flygförvaltningens intcnden-

turbyrå vakanthållas. Av en tablå vilken som bilaga torde få fogas till proto­

kollet (bilaga 10) framgår översiktligt antalet befattningar för militär per­

sonal i nuvarande organisation, enligt utredningens förslag samt enligt mitt

förslag. Som framgår av denna nedgår antalet militära befattningar i den

centrala intendenturförvaltningen, som för närvarande är 74, vid bifall till

mitt förslag till 45. Härvid bör dock erinras om att enligt utredningens anta­

ganden ytterligare sex beställningar kan erfordras bland annat för de cen­

trala staberna. Provisoriska åtgärder beträffande personal för handläggning

av kårärenden kan också bli nödvändiga.

Övriga tjänster vid intendenturverket bör enligt min mening i allmän­

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

72

het vara extra ordinarie. Endast vissa sektionschefstjänster och sluttjänster

för civil personal bör uppföras som ordinarie. Med denna utgångspunkt an­

ser jag, att i den nya organisationen följande tjänster — förutom de som

angivits i det föregående — bör vara ordinarie, nämligen för tre byrådi­

rektörer i Ao 27, fem byrådirektörer i Ao 25, en byråveterinär i Ao 24, en

regementsveterinär i Ao 23 (civilmilitär beställning), fem förste byråinten­

denter i Ao 23, två förste byråsekreterare i Ao 23, två byråassistenter i Ao 19,

en byråinspektör i Ao 19, en assistent i Ao 17, en förrådsförvaltare i Ao 13,

två kontorsskrivare i Ao 13, två kansliskrivare i Ao 11, en förrådsförman i

Ao 9, en förste expeditionsvakt i Ao 9, fem kontorister i Ao 9 samt fem

kanslibiträden i Ao 7.

Ordinariesättning av kontorsbiträdestjänster torde få ske i enlighet med

nu tillämpade principer för reglerad befordringsgång.

Av en sammanställning som torde såsom bilaga få fogas till statsråds­

protokollet (bilaga 11) framgår översiktligt de olika tjänsternas anställ­

ningsform in. m. enligt mitt förslag.

Avlöningskostnaderna för den av mig föreslagna personalorganisationen

för försvarets intendenturverk uppgår till sammanlagt omkring 5 500 000

kr., medan utredningens förslag uppgår till omkring 5 575 000 kr. Kostnads­

beräkningarna utgår från lägsta löneklassen i respektive lönegrader samt

från 1961 års löneläge. Härtill kommer således kostnaderna för generella

höjningar enligt 1962 års avtalsuppgörelse. Avlöningskostnaderna för per­

sonalen i arméintendenturförvaltningen, marinförvaltningens intendenturav-

delning och flygförvaltningens intendenturbyrå ävensom försvarets civilför­

valtnings personal för bok- och blankettärenden samt läger- och manskaps-

kassefrågor uppgår under motsvarande förutsättningar enligt utredningen

till omkring 6 060 000 kr. Av detta belopp hänför sig cirka 120 000 kr. till

kostnader för personal som vid arméintendenturförvaltningen för närva­

rande handlägger vissa bränsleärenden, vilka enligt förslaget skall överföras

till fortifikationsförvaltningen. I nuläget uppgår således avlöningskostnader

för den verksamhet som framdeles skall bedrivas inom försvarets intenden­

turverk till sammanlagt i runt tal (6 060 000 — 120 000 = ) 5 940 000 kr. Mitt

förslag innebär således kostnadsminskningar i förhållande till nuläget med

omkring (5 940 000 — 5 500 000 =) 440 000 kr. Härtill kommer emellertid

merkostnader för viss personalökning i försvarsgrensstaberna för inspek­

tions- och övrigt stabsarbete samt för ytterligare personal för kårärenden.

Kostnaderna härför uppskattas av utredningen till omkring 240 000 kr. En­

ligt vad nu sagts uppgår besparingarna i avlöningskostnader således till

200 000 kr. Härvid bör emellertid observeras att tjänsterna i den nya orga­

nisationen genomsnittligt placerats i högre lönegrad än i nuvarande orga­

nisation.

Som förut nämnts kommer intendenturverket vid bifall till mina för­

slag att omfatta 283 befattningshavare. Av en sammanställning vilken som

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

73

bilaga torde få fogas till protokollet (bilaga 12) framgår, att motsvarande

uppgifter i nuvarande förvaltningsorgan fullgöres av 323 befattningshavare.

Om hänsyn tas till att försvarsgrensstaberna kan behöva förstärkas med

viss intendenturutbildad personal, skulle ett genomförande av den nya orga­

nisationen innebära en minskning med drygt 30 befattningshavare.

Jag vill emellertid framhålla att vinsterna av omorganisationen främst

torde erhållas genom att verksamheten under central ledning bör kunna

bedrivas effektivare. Den nya organisationen bör sålunda ge större möj­

ligheter till besparingar genom samordning, standardisering och typisering

vid anskaffning och underhåll av intendenturförnödenheter samt ökade ra­

tionaliseringsmöjligheter i regional och lokal instans.

Även om det delvis ligger i sakens natur, att huvuddelen av personalen

inom den nuvarande organisationen kommer att kunna beredas anställning

i det nya ämbetsverket, bör någon direkt överföring av tjänsterna inte ske

till detta verk. De föreslagna nya tjänsterna bör således tillsättas i sedvan­

lig ordning. Åtskilliga övergångsåtgärder torde komma att behöva vidtagas

i samband med organisationsförändringarna. Jag förordar därför, att Kungl.

Maj :t i likhet med vad som tidigare skett vid större organisatoriska för­

ändringar, inhämtar riksdagens bemyndigande att vidtaga sådana åtgär­

der. Dessa torde bland annat avse förande på övergångsstat av ordinarie

tjänster inom de nuvarande organisationsenheterna.

En smidig övergång till den nya organisationen förutsätter ett omfattande

planeringsarbete i skilda hänseenden. Den nya organisationen bör därför

inte träda i kraft förrän den 1 juli 1963. Några anslagsmässiga konsekvenser

uppkommer således inte under budgetåret 1962/63. Genomförandet av den

nya organisationen bör anförtros åt en särskild delegation. Denna fråga torde

framdeles få anmälas för Kungl. Maj :t.

Utredningen har föreslagit, att intendenturverket skall förläggas till in­

fanterikadettskolans förutvarande etablissement i Ulriksdal, som friställts

i anslutning till kadettskolans flyttning till Halmstad. Fortifikationsförvalt-

ningen har den 8 mars 1962 ingivit förslag till vissa ombyggnads- och ny-

byggnadsarbeten avseende Ulriksdalsetablissementet för bland annat inten­

denturverkets räkning. Byggnadsstyrelsen har avgivit utlåtande över förslaget.

Styrelsen har härvid fört fram tanken att verket kan förläggas till Märsta.

Jag är för närvarande inte beredd att taga ställning till frågan om intenden­

turverkets lokalisering. Jag vill emellertid framhålla, att för att verksam­

heten skall kunna bedrivas effektivt erfordras att verket erhåller ändamåls­

enliga och lämpliga lokaler. Därest sådana ej kan vara färdigställda vid den

tidpunkt, då verket skall träda i kraft, måste därför lokalfrågan övergångsvis

ordnas provisoriskt. Detta bör kunna ske genom att utnyttja i första hand

armcintenden turförval t n ingens nuvarande lokaler.

Under åberopande av det anförda hemställer jag — med förmälan att intet

torde vara att erinra mot att propositionen av riksdagen behandlas senare

6 — Rihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 168

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

74

Kungl. Maj. ts proposition nr 168 år 1962

än under dess vårsession — att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen att

a) godkänna de av mig i det föregående förordade rikt­

linjerna för organisation m. m. av försvarets centrala inten-

denturförvaltning;

b) besluta att arméintendenturförvaltningen, marinför­

valtningens intendenturavdelning och flygförvaltningens in-

tendenturbyrå skall utgå ur organisationen från och med

den 1 juli 1963;

c) besluta att från och med den 1 juli 1963 inrätta ett

för försvaret gemensamt centralt intendenturverk, benämnt

försvarets intendenturverk;

d) godkänna att försvarets intendenturverk i huvudsak­

lig överensstämmelse med vad jag i det föregående anfört

förses med tjänster till det antal och i de lönegrader som

jag förordat;

e) bemyndiga Kungl. Maj :t att i de olika hänseenden som

angivits i det föregående vidtaga de åtgärder som betingas

av övergången till den nya organisationen.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med

instämmande av statsrådets övriga ledamöter hem­

ställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riks­

dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bi­

laga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Åke Lindwall

Materielbyrå

Expedition

Centralsektion

Beklädnadssektion

Proj ekteringssektion

Kontrollsektion

Inventariesektion

Inköpssektion

Organisationsplan över försvarets intendenturverk

Verkschef

Centralplanering

Livsmedelsbgrå

Expedition

Centralsektion

Livsmedelssektion

Förplägnadsmate-

rielsektion

Driftsektion

Lägerkassedetalj

t8

s*

Q

I

Drivmedelsbyrå

Expedition

Centralsektion

Drivmedelssektion

Bränslesektion

Drivmedelsmate-

rielsektion

I

Förrädsbyrå

Expedition

Förrådssektion

Redovisnings- och

granskningssektion

Bok- och blankett-

kontor

övningsdetalj

Hästdetalj

Normaliesektion

Administrativ byrå

Centralexpedition

Kanslisektion

Personal- och

organisationskontor

Ekonomisektion

»1

K

u

n

g l.

M

a

j: ts

p

ro

p

o

si

tio n

n r

1

6 8

å r

1

9

6

2

76

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

Bilaga 2.

Centralplaneringen

Lönegrad

(-klass)

Tjänst (beställning)

Antal

B 1

Chef...............................................................................

1

A 25

Regementsofficer.........................................................

1

21

Kapten.........................................................................

2

25

Byrådirektör................................................................

1

13

Kontorsskrivare...........................................................

1

9

Kontorist......................................................................

2

7

Kanslibiträde...............................................................

1

(28)

Mobiliseringsofficer.....................................................

1

Summa

10

Bilaga 3.

Materielbyrdn

Lönegrad

(-klass)

Tjänst

(beställning)

«-!4>

Ä

U

E

x

p

ed

it

io

n

C

en

tr

al

se

k

­

ti

o

n

B

ek

d

n

ad

s-

se

k

ti

o

n

P

ro

je

k

te

-

ri

n

g

ss

ek

ti

o

n

K

o

n

tr

o

ll

­

se

k

ti

o

n

In

v

en

ta

ri

e-

se

k

ti

o

n

In

k

ö

p

ss

ek

-

ti

o

n

S

u

m

m

a

1

B 1

Byråchef.........................................

i

1

A 27

Regementsofficer..........................

1

1

1

1

4

25

Regementsofficer..........................

1

1

1

3

21

Kapten...........................................

2

1

2

1

6

17

Förvaltare......................................

1

2

3

27

Byrådirektör..................................

1

1

2

25

Byrådirektör..................................

1

1

23

Förste byråingenjör....................

1

1

23

Förste byråintendent...................

1

1

21

Byråingenjör..................................

1

4

1

6

19

Byråassistent.................................

3

3

19

Byråingenjör..................................

1

3

1

5

19

Byråinspektör................................

1

1

17

Assistent.........................................

1

2

3

17

Ingenjör..........................................

1

3

4

15

Assistent.........................................

1

1

2

högst 15

Ingenjör..........................................

2

2

13

Kontorsskrivare............................

1

1

12

Assistent.........................................

1

1

11

Kansliskrivare...............................

1

1

9

Kontorist........................................

1

1

2

9

Tekniker.........................................

1

1

7

Kanslibiträde.................................

1

1

1

1

1

1

6

r.b. -5

Biträde för skriv- och kontorsgö-

romål (kontorsbiträde).............

8

8

(18)

Underofficer...................................

2

1

3

Summa

i

10

9

7

15

12

8

9

71

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

77

Bilaga 4.

Livsmedelsbyrån

Lönegrad

(-klass)

Tjänst

(beställning)

Ch

ef

E

x

p

ed

it

io

n

C

en

tr

al

se

k

­

ti

o

n

L

iv

sm

ed

els

-

se

k

ti

o

n

F

ö

rp

g

n

ad

s-

m

at

er

ie

ls

ek

ti

o

n

D

ri

ft

se

k

ti

o

n

L

äg

er

k

as

se

-

d

et

al

j

S

u

m

m

a

B 1

Byråche!...............................................

1

1

A 27

Regementsofficer.................................

1

1

2

25

Regementsofficer.................................

1

1

1

3

21

Kapten.................................................

1

1

2

4

25

Byrådirektör........................................

’ '

1

Ti'

1

24

Byråveterinär......................................

1

1

23

Förste byråingenjör..........................

1

1

23

Förste byråintendent.........................

1

1

23

Förste byråsekreterare.......................

i

1

19

Byråassistent.......................................

1

1

19

Byråingenjör........................................

2

2

17

Assistent...............................................

1

1

1

2

5

15

Assistent...............................................

2

2

högst 15

Ingenjör................................................

1

1

14

Köksföreståndare................................

1

1

13

Kontorsskrivare...................................

1

1

11

Kansliskrivare.....................................

1

1

2

9

Kontorist..............................................

1

. .»;{

1

7

Kanslibiträde.......................................

1

i

1

1

i

5

r.b. -5

Biträde för skriv- och kontorsgöro-

mål (kontorsbiträde)......................

3

3

(28)

Officer...................................................

i

1

(24)

Officer...................................................

1

1

Summa

1

4

5

7

9

12

3

41

78

Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1962

Bilaga 5.

Drivmedelsbyrdn

Lönegrad

(-klass)

Tjänst

(beställning)

Chef

m

.

fl

.

E

x

p

ed

it

io

n

C

en

tr

al

se

k

ti

o

n

D

riv

m

ed

els

se

k

-

ti

o

n

B

n

sl

es

ek

ti

o

n

D

riv

m

ed

els

-

m

at

er

ie

ls

ek

ti

o

n

S

u

m

m

a

B 1

Byråchef............................

1

1

A'27

Regementsofficer..............

1

1

2

25

Regementsofficer..............

1

1

2

21

Kapten...............................

1

1

1

3

27

Byrådirektör......................

1

1

25

Byrådirektör......................

1

1

23

Förste byråingenjör..........

1

1

1

3

23

Förste byråintendent....

1

1

2

21

Byråingenjör......................

1

1

19

Byråassistent.....................

1

1

19

Byråingenjör......................

1

1

17

1

3

1

5

17

Ingenjör..............................

1

1

15

Assistent............................

1

1

13

Förrådsmästare.................

1

1

11

Kansliskrivare...................

2

2

9

Kontorist............................

1

1

1

3

7

Kanslibiträde....................

2

1

1

1

5

r.b. -5

Biträde för skriv- och kon-

torsgöromål (kontorsbi-

träde)..............................

3

3

(19)

Underofficer......................

1

1

Summa

3

4

8

11

6

8

40

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

79

Bilaga 6.

Förrddsbyrån

Lönegrad

(-klass)

Tjänst

(beställning)

C

he

f

E

x

p

ed

it

io

n

F

ö

rr

åd

ss

ek

ti

o

n

R

ed

o

v

is

n

in

g

s-

o

ch

g

ra

n

sk

n

in

g

s-

se

k

ti

o

n

B

o

k

-

o

ch

b

la

n

­

k

et

tk

o

n

to

r

ö

v

n

in

g

sd

et

al

j

H

äs

td

et

al

j

S

u

m

m

a

B 1

Byråchef.........................................

1

1

A 27

Regementsofficer..........................

1

1

25

Regementsofficer..........................

1

1

1

3

21

Kapten...........................................

1

1

23

Regementsveterinär......................

1

1

23

Förste byråintendent...................

1

1

21

Byråingenjör..................................

1

1

19

Förste tryckeriassistent...............

1

1

17

Assistent.........................................

1

1

15

Assistent.........................................

1

3

4

13

Förrådsförvaltare..........................

1

1

13

Kontorsskrivare............................

1

1

9

Förrådsförman..............................

2

2

9

Kontorist........................................

1

1

2

8

Förste förrådsman........................

3

3

7

Förrådsman...................................

9

9

7

Kanslibiträde.................................

1

7

1

1

2

12

r.b. -5

Biträde för skriv- och kontorsgö-

romål (kontorsbiträde).............

3

1

8

12

(28)

Officer.............................................

3

1

4

(24)

Officer.............................................

1

1

2

(19)

Underofficer...................................

2

2

(18)

Underofficer...................................

4

1

5

Summa

1

4

6 1 18

33 1 4

4

70

Bilaga 7.

Normaliesektionen

Lönegrad

Tjänst (beställning)

Antal

A 27

Regementsofficer....................................................................

1

23

Förste byråingenjör.............................................................

1

21

Byråintendent..........................................................................

1

högst 15

Ingenjör.......................................................................................

2

10

Tekniker......................................................................................

1

7

Kanslibiträde............................................................................

i

7

Tekniskt biträde.....................................................................

i

Summa

8

80

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

Bilaga 8.

Administrativa byrån

Lönegrad

Tjänst

C

h

ef

C

en

tr

al

­

ex

p

ed

it

io

n

K

an

sl

i

­

se

k

ti

o

n

P

er

so

n

al

-

och

o

rg

an

is

a-

ti

o

n

sk

o

n

to

r

E

k

o

n

o

m

i

­

se

k

ti

o

n

S

u

m

m

a

B 1

Krigsråd.........................................

1

1

A 25

Byrådirektör..................................

1

1

1

3

23

Förste byråintendent...................

1

1

23

Förste byråsekreterare................

1

1

2

21

Förste byråsekreterare................

1

1

19

Byråassistent.................................

1

1

2

17

Assistent........................................

2

2

15

Assistent......................................

1

1

2

13

Kontorsskrivare............................

1

3

4

11

Kansliskrivare...........................

1

1

9

Förste expeditionsvakt................

1

i

9

Kontorist......................................

1

2

1

4

7

Expeditionsvakt............................

4

4

7

Kanslibiträde................................

2

4

6

r.b. -5

Biträde för skriv- och kontorsgö-

romål (kontorsbiträde)............

6

2

8

Summa

1

15

3

9

14

42

i fri

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

81

Bilaga 9.

Intendenturverket

Sammanställning

Lönegrad

(-klass)

Tjänst

(beställning)

Ch

ef

C

en

tr

al

­

p

la

n

er

in

g

en

M

ate

rie

l-

b

y

n

L

iv

sm

ed

els

-

b

y

n

D

rt

v

m

ed

el

s-

b

y

n

F

ö

rr

åd

s-

b

y

n

N

o

rm

al

ie

-

se

k

ti

o

n

en

A

d

m

in

is

tr

a

­

ti

v

a

b

y

n

S

u

m

m

a

B 6

Chef.................................................

1

1

1

Byråchef.........................................

1

1

1

1

4

1

Chef för centralplaneringen........

1

1

1

Krigsråd.........................................

1

1

A 27

Regementsofficer...........................

4

2

2

1

1

10

25

Regementsofficer...........................

1

3

3

2

3

12

21

Kapten...........................................

2

6

4

3

1

16

17

Förvaltare.......................................

3

3

23

Regementsveterinär.....................

1

1

27

Byrådirektör..................................

2

1

3

25

Byrådirektör..................................

1

1

1

1

3

7

24

Byråveterinär................................

1

1

23

Förste byråingenjör......................

1

1

3

1

6

23

Förste byråintendent...................

1

1

2

1

1

6

23

Förste byråsekreterare.................

1

2

3

21

Förste byråsekreterare.................

1

1

21

Byråingenjör..................................

6

1

1

8

21

Byråintendent...............................

1

1

19

Byråassistent.................................

3

1

1

2

7

19

Byråingenjör..................................

5

2

1

8

19

Byråinspektör .............................

1

1

19

Förste tryckeriassistent...............

1

1

17

Assistent.........................................

3

5

5

1

2

16

17

Ingenjör..........................................

4

1

5

15

Assistent.........................................

2

2

1

4

2

11

högst 15

Ingenjör..........................................

2

1

2

5

14

Köksf öreståndare..........................

1

1

13

Förrådsförvaltare.........................

1

1

13

Förrådsmästare.............................

1

1

13

Kontorsskrivare.............................

1

1

1

1

4

8

12

Assistent.........................................

1

1

11

Kansliskrivare...............................

1

2

2

1

6

10

Tekniker.........................................

1

1

9

Förrådsförman..............................

2

2

9

Förste expeditionsvakt................

1

1

9

Kontorist........................................

2

2

1

3

2

4

14

9

Tekniker.........................................

1

1

8

Förste förrådsman.........................

3

3

7

Expeditionsvakt...........................

4

4

7

Förrådsman...................................

9

9

7

Kanslibiträde.................................

1

6

5

5

12

1

6

36

7

Tekniskt biträde...........................

1

1

r.b. -5

Biträde för skriv- och kontorsgö-

romål (kontorsbiträde)............

8

3

3

12

8

34

(28)

Officer.............................................

1

4

5

(28)

Mobiliseringsofflcer.......................

1

1

(24)

Officer.............................................

1

2

3

(19)

Underofficer...................................

1

2

3

(18)

Underofficer...................................

3

5

8

Summa

1

10

71

41

40

70

8

42

283

82

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

Bilaga 10.

översikt över militära befattningar för den centrala intendenlurförvaltni ngen

Befattning i lönegrad

Nuläget

Utredningens förslag

Föredragandens förslag

B 4

1

B 1

5

6

4

A 27

13

9

10

A 25

13

13

12

A 21

38

20

16

A 19

4

____

A 17

2

3

A 15/17

2

Summa

74

52

45

,'X

-!

sj

. ! * i

o-i

! I Vt" | iv | or j

7

j

i-Hui:-!

i{:n>

A

m

U vft

r»i uvliti

dh&ilkT&ifjfctt tf

j Hr^ot

................... [

............................................ ... . .

!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISDllk^hilU j

................ a?99iil<mbulS

i

'u)

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

83

Bilaga 11.

Förteckning över tjänster (beställningar) vid försvarets intendenturverk

Tjänstemän d ordinarie stat

1 chef...........................................................................................

1 chef för centralplaneringen..................................................

Militära beställningar

4 byråchefer...............................................................................

10 regementsofficerare...............................................................

12 regementsofficerare......................... .....................................

16 kaptener.................................................................................

3 förvaltare...............................................................................

Civilmilitär beställning

Bp 6

Bo 1

Bo 1

År 27

År 25

År 21

År 17

1 regementsveterinär

Ao 23

Civila tjänster

1 krigsråd......................................................................

3 byrådirektörer...........................................................

5 byrådirektörer...........................................................

1 byråveterinär............................................................

5 förste byråintendenter.............................................

2 förste byråsekreterare..............................................

2 byråassistenter..........................................................

1 byråinspektör............................................................

1 assistent.....................................................................

1 förrådsförvaltare.......................................................

2 kontorsskrivare........................................................

2 kansliskrivare............................................................

1 förrådsförman............................................................

1 förste expeditionsvakt.............................................

5 kontorister.................................................................

5 kanslibiträden............................................................

— kontorsbiträden........................................................

Bo 1

Ao 27

Ao 25

Ao 24

Ao 23

Ao 23

Ao 19

Ao 19

Ao 17

Ao 13

Ao 13

Ao 11

Ao 9

Ao 9

Ao 9

Ao 7

Ao 5

Extra ordinarie tjänstemän

2 byrådirektörer.................................................................

6 förste byråingenjörer.....................................................

1 förste byråintendent......................................................

1 förste byråsekreterare....................................................

1 förste byråsekreterare....................................................

8 byråingenjörer.................................................................

1 byråintendent................................................... ..............

5 byråassistenter.......................................... .....................

Ae 25

Ae 23

Ae 23

Ae 23

Ae 21

Ae 21

Ae 21

Ae 19

8 byråingenjörer...................................................................................................... Ae 19

1 förste tryckeriassistent....................................................................................... Ae 19

15 assistenter.............................................................................................................. Ae 17

5 ingenjörer.............................................................................................................. Ae 17

11 assistenter.............................................................................................................. Ae 15

5 ingenjörer................................................................................................... högst Ae 15

1 köksföreståndare.................................................................................................. Ae 14

1 förrådsmästare...................................................................................................... Ae 13

6 kontorsskrivare.................................................................................................... Ae 13

1 assistent................................................................................................................. Ae 12

4 kansliskrivare........................................................................................................ Ae 11

1 tekniker.................................................................................................................. Ae 10

1 förrådsförman....................................................................................................... Ae 9

9 kontorister...................................... ...................................................................... Ae

9

1 tekniker.................................................................................................................. Ae 9

3 förste förrådsmän................................................................................................. Ae 8

4 expeditionsvakter................................................................................................ Ae 7

9 förrådsmän ..................................................................................................... Ae 7

31 kanslibiträden....................................................................................................... Ae 7

1 tekniskt biträde................................................................................................... Ae 7

34 biträden för skriv- och kontorsgöromål.................................................. Enl. bestäm­

melserna om

regi. beford-

ringsgång

Arvodesbefattningar

5 officerare..... ......................................................................................................... A:28

1 mobiliseringsofficer............................................................................................. A:28

3 officerare................................................................................................................ A:24

3 underofficerare...................................................................................................... A: 19

8 underofficerare...................................................................................................... A:18

<->! o/.

...................................................... ......

...... i j

t

. /

84

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 196Z

. ‘ • ■ » • • ■ -............................................ - .

. ............................. .....

JnhVivd

IDUNS TRYCKERI. ESSELTE. ST MLR St *

*02441

Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1962

85

Bilaga 12.

Översikt över befattningar i skilda lönegrader i nuvarande organisation, enligt utred­

ningens förslag samt enligt föredragandens förslag.

Lönegrad

(-klass)

Nuvarande organisation

Utred­

ningens

förslag

Föredra­

gandens

förslag

Arméinten-

dentur-

förvalt-

ningen

Marin­

förvalt­

ningen

Flyg-

förvalt­

ningen

För­

svarets

civilför­

valtning

Summa

B 6

1

1

U;r. (5 fru*

1

1

4

1

1

1

5

i

6

7

6

A 27

7

3

3

13

12

13

25

9

2

2

13

19

19

24

1

1

1

1

23

8

1

1

10

11

16

21

23

12

5

1

40

31

26

19

18

1

19

20

17

17

16

1

1

18

21

24

15/17

1

1

15

22

3

3

3

31

16

16

14

1

1

13

3

5

2

1

11

10

10

12

2

2

1

1

11

5

1

6

5

6

10

1

1

1

3

1

9

9

3

2

4

18

20

18

8

3

3

3

3

7

34

3

4

11

51

47

50

r. b. -5

34

8

5

9

56

38

34

(28)

1

1

4

6

(24)

5

2

1

1

9

6

3

(19)

3

(18)

8

1

2

1

12

13

8

Summa

2111)

46

32

38

3271)

290

283

») Varav fyra tjänster, en i A 21, två i A 19 och en i A 7, avses för vissa bränsleärenden m. m

som föreslås överförda till fortifikationsförvaltningen.

Kungl. Maj. ts proposition nr 168 år 1962

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid

Inledning............................................................................................................................. 2

Nuvarande organisation och uppgifter m. m............................................................... 3

Intendenturförvaltningsutredningens förslag..............................................................

7

Gränsdragningen mellan förvaltningsverksamhet och stabsarbete..................... 7

Gränsdragningen mellan intendenturförvaltning och andra förvaltningsområ­

den..................................................................................................................................

13

Huvuddragen av föreslagen organisation av intendenturförvaltningen............

33

Detaljorganisation m. m. inom intendenturförvaltningen.................................... 41

Frågan om inrättande av en gemensam intendenturkår...................................... 56

Kostnadsberäkningar....................................................................................................

58

Intendenturförvaltningens förläggning.....................................................................

59

Organisationens genomförande................................................................................... 60

Föredraganden................................................................................................................... 61

Bilaga 1

Organisationsplan över försvarets intendenturverk............................... 75

Bilaga 2

Centralplaneringen........................................................................................

76

Bilaga 3

Materielbyrån................................................................................................

76

Bilaga 4

Livsmedelsbyrån............................................................................................

77

Bilaga 5

Drivmedelsbyrån........................................................................................... 78

Bilaga 6

Förrådsbyrån..................................................................................................

79

Bilaga 7

Normaliesektionen........................................................................................

79

Bilaga 8

Administrativa byrån................................................................................... 80

Bilaga 9

Sammanställning över intendenturverket

81

Bilaga 10

översikt över militära befattningar för den centrala intendenturför­

valtningen ........................................................................................................ 82

Bilaga 11

Förteckning över tjänster (beställningar) vid försvarets intendentur­

verk

83

Bilaga 12

översikt över befattningar i skilda lönegrader i nuvarande organisa­

tion, enligt utredningens förslag samt enligt föredragandens förslag 85