Prop. 1962:175

('rörande godkännande av en europeisk social stadga',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

1

Nr 175

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen rörande godkännande av

en europeisk social stadga; given Stockholms slott den

16 mars 1962.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över social­ ärenden för denna dag vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riksdagen att god­ känna en europeisk social stadga.

GUSTAF ADOLF

Torsten Nilsson

Propositionens innehåll

I propositionen föreslås, att riksdagen godkänner en av Europarådet ut­ arbetad europeisk social stadga. Stadgan har undertecknats av Sverige och tolv andra av Europarådets medlemsstater den 18 oktober 1961. 1

1 —Bihang till riksdagens protokoll 1962. 1 saml. Nr 175

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 16 mars

1962.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lind­

ström

, L

indholm

, K

ling

, S

koglund

, E

denman

, J

ohansson

,

af

G

eijer

-

stam

, H

ermansson

, H

olmqvist

.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler

chefen för socialdepartementet, statsrådet Nilsson, fråga rörande godkän­

nande av en av Europarådet utarbetad europeisk social stadga samt anför.

Tanken på att i ett europeiskt dokument samla de grundläggande väs­

terländska värderingarna på socialpolitikens område och att utstaka vägen

för ett europeiskt socialt reformarbete framfördes i Europarådet första

gången 1951. År 1954 tillsatte rådets ministerkommitté en social kom­

mitté1 som fick i uppdrag att framlägga förslag till överenskommelse i äm­

net. Efter ett långvarigt och omfattande utredningsarbete i samverkan med

berörda regeringar, arbetsmarknadsorganisationer i medlemsstaterna och

Internationella arbetsbyrån framlade kommittén ett textförslag under namn

av Europeisk social stadga. Sedan Europarådets rådgivande församling ytt­

rat sig över förslaget antogs detta den 7 juli 1961 av ministerkommittén.

Stadgan, vars lydelse på engelska och i svensk översättning framgår av bi-

hang till detta protokoll, innehåller bestämmelser bl. a. om sysselsättnings­

politik, yrkesvägledning och yrkesutbildning, arbetsvillkor och arbetar­

skydd, förenings- och förhandlingsrätt, socialförsäkring och andra sociala

trygghetsanordningar samt familjepolitik.

Stadgan undertecknades den 18 oktober 1961 i Turin av följande tretton

av Europarådets sexton medlemsstater: Belgien, Danmark, Frankrike,

Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Storbritannien,

Sverige, Turkiet och Förbundsrepubliken Tyskland. Undertecknandet skall

följas av ratifikation, och stadgan träder inte i kraft förrän minst fem län­

der ratificerat densamma. Någon ratifikation har ännu inte ägt rum.

I Sverige har under arbetet på stadgan vederbörande fackmyndigheter och

arbetsmarknadens parter vid flera tillfällen, senast 1957 och 1958, satts i

tillfälle att ange sina synpunkter på stadgans innehåll och utformning,

över den slutliga texten har, efter remiss, yttranden avgivits av socialsty-

1 Svenska representanter vid behandlingen av den sociala stadgan har varit f. d. generaldirektören

W. Björck och generaldirektören E. Bexelius.

3

relsen, arbetarskyddsstyrelsen, riksförsäkringsverket, arbetsmarknadssty­

relsen, medicinalstyrelsen, statens utlänningskommission, Svenska arbets­

givareföreningen, Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemännens central­

organisation och Sveriges akademikers centralorganisation.

Stadgans huvudsakliga innehåll

Stadgan är indelad i fem delar. Den första delen har närmast karak­

tären av en allmänt hållen programförklaring i 19 punkter, vilka i andra

delen i 19 häremot svarande artiklar konkretiseras till bindande förpliktel­

ser. En stat, som vill ratificera stadgan, behöver inte ikläda sig alla dessa

förpliktelser utan endast ett visst minsta antal. Bestämmelserna om ratifi-

kationsvillkoren i tredje delen lämnar ett visst utrymme för vederbörande

stats fria val. Fjärde delen innehåller administrativa föreskrifter av betydelse

främst för kontrollen av att anslutna stater fullgör sina stadgeenliga skyl­

digheter. I femte delen slutligen har samlats bl. a. bestämmelser om vissa

begränsningar av räckvidden i gjorda åtaganden, om möjlighet i vissa fall

att ratificera på grund av förhållanden som uppnåtts genom kollektivavtal

men ej säkerställts i lagstiftning samt om ikraftträdande, ändring och upp­

sägning av stadgan. Till stadgan är fogad en bilaga med vissa tolkningsföre-

skrifter.

Med hänsyn till stadgans utformning kan en redogörelse för det materiella

innehållet lämpligen anknytas till artiklarna 1-—19 i stadgans andra del.

Artiklarna 1, 9, 10 och 15 bildar en grupp av bestämmelser, som tillsam­

mans ger ett program för sysselsättnings- och utbildnings­

politiken. Utgångspunkten för detta program är att var och en skall ha

rätt att förtjäna sitt uppehälle genom ett fritt valt arbete. Sysselsättningen

i de till stadgan anslutna staterna skall hållas på en så hög och jämn nivå

som möjligt, och målet skall vara full sysselsättning. Det skall finnas of­

fentlig arbetsförmedling som kostnadsfritt kan utnyttjas av de arbetssö­

kande, och det allmänna skall sörja för eller främja yrkesvägledning och

yrkesutbildning. Särskild vikt skall läggas vid yrkesutbildning av dem som

är invalidiserade eller eljest har nedsatt arbetsförmåga liksom även av dem

som blir arbetslösa på grund av omställningar inom produktionen eller för­

ändringar i arbetsmarknadsläget. Beträffande rätten till yrkesutbildning

föreskriver stadgan vidare bl. a., att strävandena skall inriktas på att göra

även högre teknisk utbildning och universitetsutbildning tillgängliga för

alla utan andra begränsningar än sådana som sammanhänger med indivi­

dens lämplighet. Resurser skall skapas för vidareutbildning av vuxna arbets­

tagare. Studier och annan utbildning skall uppmuntras på olika sätt, t. ex.

genom reduktion eller avskaffande av avgifter och genom ekonomiskt stöd

åt enskilda studerande.

En annan grupp av bestämmelser — artiklarna 2, 3, 4, 7 och 8 — be­

handlar arbetstagarnas arbetsvillkor och arbetsför­

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

hållanden. Det stadgas till en början, att arbetstiden per dag och vecka

skall hållas inom gränserna för vad som kan anses skäligt och att arbetsti­

den successivt skall förkortas i den mån produktionsökning och andra för­

hållanden av betydelse medger det. För barn och ungdom skall gälla sär­

skilda begränsningar i fråga om arbetstiden. Tid under vilken den unge ar­

betstagaren är frånvarande från arbetsplatsen på grund av yrkesutbildning

skall normalt inräknas i arbetstiden, och för barn under 16 år skall arbets­

tiden inskränkas efter vad som är lämpligt med hänsyn till barnets utveck­

ling och utbildningsbehov.

Helgdagsersättning, söndagsledighet och två veckors betald semester är

förmåner som skall garanteras alla, och arbetstagare som är sysselsatta i

riskfyllt eller hälsofarligt arbete skall åtnjuta särskilda förmåner i form

av arbetstidsförkortning eller förlängd semester. Minst tre veckors se­

mester skall också tillförsäkras alla arbetstagare under 18 år.

Beträffande samtliga de förpliktelser i fråga om arbetsvillkor för vilka

nu redogjorts gäller, att de stater där arbetsvillkoren traditionsenligt regle­

ras genom kollektivavtal kan uppfylla dem utan lagstiftning. En förpliktelse

anses enligt artikel 33 i femte delen uppfylld så snart de faktiska förhållan­

dena på arbetsmarknaden för det stora flertalet arbetstagare motsvarar stad­

gans föreskrifter.

Arbetstagarens lön skall vara tillräckligt stor för att han och hans familj

skall kunna leva på en godtagbar levnadsstandard. Stadgan tillförsäkrar

även den unge arbetstagaren och lärlingen rätt till skälig arbetsersättning.

I övrigt föreskrives beträffande lönefrågor, att arbetstagare skall ha rätt till

förhöjd ersättning vid övertidsarbete och att kvinnor skall ha samma lön

som män om de utför likvärdigt arbete. Avdrag på lön får göras endast i den

omfattning och på de villkor, som följer av lag eller författning, kollektiv­

avtal eller skiljedom. Skall en arbetsanställning upphöra, måste arbetsta­

garen beredas skälig uppsägningstid.

Inte heller beträffande lön och rätt till uppsägningstid är lagstiftning

ofrånkomlig. En ratificerande stat behöver således inte för att uppfylla

stadgans föreskrifter rucka på nationella traditioner i fråga om sättet för

fastställande av arbetsvillkor.

Stadgan ser arbetarskyddet som en angelägenhet, vilken bör vara föremål

för författningsreglering och offentlig tillsyn, men tillsynen skall vid behov

utövas i samråd med arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer. Till

skydd för kvinnor och barn i förvärvsarbete finns särskilda bestämmelser.

Bland bestämmelserna rörande barn märkes — förutom en allmän före­

skrift om att barn skall skyddas mot fysiska och moraliska risker i arbetet

— regler, som i princip förbjuder användande av barn under 15 år i ar­

bete och som för riskfyllda eller hälsofarliga arbeten föreskriver faststäl­

lande av högre minimiålder för arbete. Vidare finns en bestämmelse som

med visst undantag förbjuder användandet av barn under 18 år i natt­

5

arbete och en regel som föreskriver att barn under 18 år i vissa arbeten skall stå under regelbunden hälsokontroll. Kvinnliga arbetstagare skall, genom betald ledighet, socialförsäkringsförmåner eller skattefinansierade bidrag, beredas möjlighet till minst 12 veckors ledighet vid barnsbörd, och en kvinna skall alltid åtnjuta erforderlig ledighet från arbetet för att amma sitt barn. En kvinnlig arbetstagare får inte heller uppsägas under ledighet för barns­ börd. Användningen av kvinnor i nattarbete skall regleras i författning, och kvinnor får överhuvudtaget inte användas till arbete under jord i gruva.

Bestämmelser om skydd för förenings- och förhandlings­ rätten har upptagits i artiklarna 5 och 6. Den nationella lagstiftningen får ej lägga hinder i vägen för den fria utvecklingen av organisationsväsen­ det på arbetsmarknaden. Förbudet är emellertid inte absolut utan det för- utsättes att särregler skall kunna ges i nationell lagstiftning beträffande polisväsendet och det militära försvaret. I anslutning till bestämmelserna om förhandlingsrätt innehåller stadgan ett uttryckligt erkännande av arbets­ tagarnas och arbetsgivarnas rätt att vidtaga stridsåtgärder för att lösa in­ tressetvister.

Stadgan går i artiklarna 11—14 in på frågor som rör hälso- och sjukvård, socialförsäkring och socialhjälp. De förplik­ telser, som hänför sig till hälso- och sjukvård, är mycket allmänt hållna och avser väsentligen åtgärder för att förbättra folkhälsan och för att före­ bygga epidemier och andra sjukdomar. I fråga om minimivillkoren beträffan­ de socialförsäkring och andra jämförliga sociala trygghetsanordningar inne­ håller stadgan en hänvisning till Internationella arbetsorganisationens kon­ vention nr 102 angående minimistandard för social trygghet. Därjämte före- skrives att ratificerande stat skall sträva efter att successivt förbättra ifråga­ varande trygghetsanordningar. Stadgan vill vidare garantera var och eu som inte själv kan försörja sig erforderlig socialhjälp och fri sjukvård. Den som åtnjuter socialhjälp skall inte för den skull få berövas politiska eller sociala rättigheter.

Bestämmelserna angående familjepolitiken är vagt utformade, och artikel 16 lämnar ratificerande stat frihet beträffande olika metoder så­ som socialförsäkringsförmåner och andra bidrag, skattepolitiska åtgärder, bostadsstöd och annat. Om mödrar och barn sägs i artikel 17, att de skall vara föremål för all erforderlig omvårdnad från samhällets sida.

Slutligen innehåller stadgans andra del några bestämmelser som medför skyldighet för ratificerande stat att bereda medborgare i annan stat, som tillträtt stadgan, sociala förmåner och annat skydd. Artikel 18 föreskriver en generös behandling av annan ansluten stats medborgare vid tillämpning av bestämmelser om arbetstillstånd. De administrativa forma­ liteterna i sammanhanget skall inskränkas. Åtskilliga åtgärder i syfte att underlätta vistelsen för migrerande arbetare skall enligt artikel 19 vid­ tagas, och all diskriminering av den inflyttade arbetskraften är i princip

Kungi. Maj:ts proposition nr 175 år 1962

6

förbjuden. Den utländske arbetstagaren skall ha samma löneförmåner och

arbetsvillkor i övrigt som det egna landets medborgare, han skall kunna för­

värva medlemskap i facklig organisation på samma villkor, han skall ha

samma möjligheter att få bostad för sig och sin familj, han skall inte be­

tungas med andra eller större skatter eller socialförsäkringsavgifter och han

skall ha samma rätt att föra talan vid domstol. Beträffande socialförsäkring

skall, efter vad som stadgas i artikel 12 mom. 4, slutas bilaterala eller multi­

laterala avtal i syfte att tillförsäkra utlänningar likställighet med egna med­

borgare, rätt att sammanlägga försäkringsperioder som hänför sig till arbete

i skilda länder och rätt att bibehålla förmåner vid flyttning från ett land

till ett annat. Socialhjälp och sjukvård får en utlänning enligt artikel 13

mom. 4 jämte en därtill hörande tolkningsföreskrift åtnjuta i enlighet med

villkoren i 1953 års europeiska konvention om social och medicinsk hjälp.

Redan tidigare har nämnts, att stadgan har en viss böjlighet såtillvida

som en stat kan ratificera en del bestämmelser och ställa sig obunden av

andra. Minimivillkoren för ratifikation är enligt artikel 20

i stadgans tredje del ett godtagande dels av hela första delen, dels beträf­

fande andra delens bestämmelser av minst fem av sju såsom särskilt bety­

delsefulla ansedda artiklar (dessa sju är: artikel 1 om rätten till arbete,

artiklarna 5 och 6 om förenings- och förhandlingsrätt, artiklarna 12 och

13 om social trygghet och om social och medicinsk hjälp, artikel 16 om

familjens rätt till skydd samt artikel 19 om skydd och bistånd åt migrerande

arbetstagare och deras familjer) och av inalles minst tio artiklar eller fyr­

tiofem numrerade moment.

Stadgan inrymmer ett kontrollsystem, som bygger på att de för-

dragsslutande staterna skall avge rapport till Europarådets generalsekre­

terare både rörande tillämpningen av bestämmelser som staten ratificerat

och rörande sådana förhållanden som faller under bestämmelser, vilka sta­

ten i fråga ännu inte godtagit. Detaljerade regler har meddelats i fjärde

delen, artiklarna 21—29, om behandlingen av dessa rapporter och om åtgär­

der vartill de kan föranleda. I första hand skall granskningen av staternas

rapporter och av yttranden däröver ombesörjas av en av ministerkommittén

tillsatt expertkommitté, bestående av sju ledamöter med sakkunskap i fråga

om internationella sociala angelägenheter. Materialet går sedan jämte expert­

kommitténs utlåtande till en annan kommitté, en subkommitté under rådets

sociala kommitté, och till den rådgivande församlingen. Yttrandena från

subkommittén och församlingen går till ministerkommittén, som med 2/s

majoritet kan besluta om avlåtande av rekommendationer till fördragsslu-

tande stater.

Femte delens bestämmelser om begränsningar i och undantag

från åtagna förpliktelser är till större delen av den art att de ej kräver nå­

gon särskild uppmärksamhet i detta sammanhang. För reglerna i artikel 33

om uppfyllandet av åtaganden genom kollektivavtalsreglering har tidigare

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1962

7

redogjorts. Härutöver skall endast anmärkas att artikel 31 tillåter sådana avsteg från stadgans förpliktelser, som kan vara erforderliga i ett demo­ kratiskt samhälle för att skydda annans rätt och för att tillvarata samhällets intresse för att garantera nationell säkerhet, för att skydda folkhälsan eller för att bevara goda seder.

Enligt artikel 35 fordras för att stadgan skall träda i kraft att den ratificerats av fem stater. Ikraftträdandet inträffar 30 dagar efter det att det femte ratifikationsinstrumentet deponerats hos Europarådets gene­ ralsekreterare.

Ändring av stadgan förutsätter enligt artikel 36, förutom beslut av ministerkommittén, godkännande av samtliga stater som ratificerat stad­ gan. Ingen stat som ratificerat stadgan kan frigöra sig från sina förplik­ telser genom uppsägning förrän fem år förflutit från det staten blev bunden av stadgan. Stadgans uppsägningsbestämmelser i artikel 37 föreskri­ ver i övrigt två års automatisk förlängning vid utebliven uppsägning. Upp­ sägning kan hänföra sig även till enstaka artikel eller moment under för­ utsättning att minimi vill koren för ratifikation är uppfyllda även efter upp­ sägningen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

Remissyttrandena

Remissorganen utgår allmänt från att Sverige kan och bör ansluta sig till den europeiska sociala stadgan. Landsorganisationen vill emellertid inte ta någon bestämd ståndpunkt till frågan om stadgan har någon verklig funktion att fylla och anmäler vissa kritiska reflexioner. Det är enligt Lands­ organisationens mening visserligen —- såsom ett led i nutida integrations- strävanden —- värdefullt att fastslå en gemensam målsättning för Europa- rådsstaternas socialpolitik, men för det ändamålet behövs inte ett doku­ ment i konventionens form. Blir det vanligt med regionala konventioner i olika delar av världen inom områden som täcks av konventioner antagna av Internationella arbetsorganisationen, finns det risk för att denna organi­ sations auktoritet och verkningsmöjligheter försvagas. Dessa synpunkter le­ der inte till något krav från Landsorganisationens sida på att Sverige skall ställa sig utanför den europeiska sociala stadgan, men Landsorganisationen vill understryka vikten av att man uppmärksammar gränsdragningen mel­ lan stadgan och Internationella arbetsorganisationens konventioner. Sam­ ma önskemål om en gränsdragning för att klarlägga stadgans förhållande till Internationella arbetsorganisationens konventioner framföres av Tjänste­ männens centralorganisation.

Mot stadgans konstruktion har inte framkommit mer än en invändning av principiell natur. Svenska arbetsgivareföreningen, Landsorganisationen och Tjänstemännens centralorganisation tar avstånd från systemet med ra­ tifikationer på grundval av förhållanden som skapats genom kollektivav-

8

Kungi. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

talsreglering. För vår del skulle, säger arbetsgivareföreningen, en ratifika­

tion av detta slag innebära att svenska staten ikläder sig ansvar för inne­

hållet i svenska kollektivavtal, något som ej är förenligt med den hos

oss hävdade principen om arbetsmarknadens frihet från statlig inbland­

ning. I konsekvens med denna ståndpunkt avstyrker föreningen en svensk

anslutning till vissa bestämmelser i artikel 2 om rätten till skäliga arbets­

villkor, i artikel 4 om rätten till skälig lön, i artikel 7 om skydd för barn

och ungdom och i artikel 10 om yrkesutbildning.

Arbetarskyddsstyrelsen har under hänvisning till innehållet i arbetar­

skyddslagen anmält hinder mot ratifikation av några bestämmelser i artikel

7 om skydd för barn och ungdom och i artikel 8 om skydd för kvinnliga ar­

betstagare. Förbudet i artikel 7 mom. 1 mot anställande av barn under 15

år överensstämmer, påpekar styrelsen, ej med svensk lagstiftning som i stäl­

let har en gräns vid 14 år. Visserligen uppställer svensk lag som villkor för

anställande av minderårig ytterligare att den minderårige skall ha inhäm­

tat den för folkskolan bestämda lärokursen — ett villkor som en 14-åring

i regel ej uppfyller — men det finns härvidlag en dispensmöjlighet som sty­

relsen utnyttjat tämligen flitigt åtminstone när det gällt feriearbeten. Före­

skriften i artikel 7 inom. 6 att tid, under vilken den unge arbetstagaren är

frånvarande från arbetsplatsen på grund av yrkesutbildning, skall inräknas

i arbetstiden har enligt vad styrelsen framhåller ej täckning i nutida svensk

lagstiftning. En regel liknande stadgans fanns i 1912 års arbetarskyddslag

men den borttogs i 1949 års lag, då den ansågs kunna få menliga verkningar

i olika hänseenden. Bl. a. kunde regeln göra arbetsgivarna obenägna att an­

ställa minderåriga, som deltar i yrkesutbildning eller annan undervisning,

och den kunde också medföra att minderåriga fann det mindre lockande

att fortbilda sig. Det tämligen kategoriska förbudet i arlikel 7 mom. 8 mot

att använda barn under 18 år till nattarbete går enligt arbetarskyddsstyrel-

sens uppfattning ej att förena med gällande svensk lagstiftning på grund av

de vidsträckta dispensmöjligheter denna lagstiftning ger. Beträffande arti­

kel 8 mom. 1, som berättigar kvinna till ledighet i samband med barnsbörd

under sammanlagt minst 12 veckor, påpekar styrelsen att den svenska ar­

betarskyddslagen formellt endast garanterar en kvinna ledighet under sex

veckor före barnsbörd. Slutligen framhåller styrelsen i anslutning till det

undantagslösa förbudet i artikel 8 mom. 4 mot att använda kvinna till ar­

bete under jord i gruva att svensk lag visserligen f. n. innehåller ett lika

kategoriskt förbud men att styrelsen på denna punkt hos Kungl. Maj :t gjort

framställning om sådan ändring av lagen att styrelsen i särskilda fall skall

kunna medge undantag från förbudet.

I Svenska arbetsgivareföreningens remissyttrande påpekas, att artikel 8

mom. 2 om förbud mot avskedande av kvinna under tid då hon är ledig för

barnsbörd fått en utformning som inte överensstämmer med svensk lag­

stiftning i ämnet, dvs. 1945 års lag om förbud mot arbetstagares avskedande

9

i anledning av äktenskap eller havandeskap in. m. Bl. a. saknar stadgan mot­ svarighet till den begränsning som i svensk lagstiftning innefattas i kravet på att kvinnan, för att komma i åtnjutande av uppsägningsskyddet, skall ha varit anställd hos arbetsgivaren minst ett år.

Den i artikel 12 mom. 4 föreskrivna skyldigheten att träffa vissa bilate­ rala eller multilaterala avtal rörande socialförsäkringen om likställande av utlänningar med egna medborgare m. m. har föranlett ett påpekande av riksförsäkringsverket att erfarenheten visar att det är förenat med bety­ dande svårigheter att konstruera tillfredsställande internationella avtal, vilka svårigheter torde bero dels på skiljaktigheter i den tekniska utform­ ningen av socialförsäkringen i olika länder och dels på skillnader i ersätt­ ningsnivån. Svenska arbetsgivareföreningen fäster i detta sammanhang uppmärksamheten på en tolkningsföreskrift i bilagan till stadgan. Av den­ na föreskrift framgår, anser föreningen, att avvikelser i bilaterala och multilaterala avtal från principerna om likställighet, om sammanläggning av försäkringsperioder och om rätt att behålla förmåner vid flyttning till annat land skall vara tillåtna endast såvitt gäller av avgifter oberoende för­ säkringar. Särbestämmelser beträffande utlänningar och vissa andra bestäm­ melser i den svenska allmänna pensioneringen skulle därför ej kunna be­ varas i avtal med Europarådsstater. Även socialstyrelsen erinrar i anslut­ ning till artikel 12 mom. 4 om svårigheterna att träffa avtal med hänsyn till folk- och tilläggspensioneringen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1962

Departementschefen

På det sociala området har Europarådets arbete i första hand inriktats på sådana frågor, som har en omedelbar praktisk betydelse för samordningen av de sociala trygghetssystemen i de olika medlemsstaterna. De viktigaste resultaten av detta arbete är 1953 års båda provisoriska europeiska överens­ kommelser om social trygghet och en europeisk konvention av samma år om social och medicinsk hjälp, vilka avtal i stor utsträckning garanterar utlänningar jämställdhet med vederbörande stats egna medborgare i fråga om sociala förmåner. Dessa avtal har ratificerats av Sverige.

Den socialpolitiska aktivitet som utvecklats inom Europarådet har emel­ lertid inte stannat vid detta. Rådet har enligt sina stadgar en allmän skyl­ dighet att verka för sociala och ekonomiska framsteg i medlemsstaterna, och såsom ett led i framstegsarbetet har den nu föreliggande sociala stadgan tillkommit. Denna stadga, som i mycket utgör en minimistandard­ konvention för stora delar av det sociala fältet med bl. a. sysselsättningspoli­ tiken, arbetsrätten, arbetarskyddet och socialförsäkringen inbegripna, skall samla Europarådets medlemmar kring vissa gemensamma grundsatser och utgöra den gemensamma ramen för nationellt socialpolitiskt reformar­

10

bete inom hela kretsen av medlemsstater. Det är av skäl, som inte torde be­

höva utvecklas närmare, önskvärt att Sverige deltar i dessa sociala inte-

grationssträvanden. Vårt land bör redan nu ansluta sig till stadgan, i den

mån förutsättningar för ratifikation föreligger. I anledning av påpekanden i

ett par remissyttranden vill jag framhålla, att det självfallet måste tillses

att Europarådets överenskommelser i sociala ämnen inte kommer i kon­

flikt med Internationella arbetsorganisationens motsvarande konventioner.

Den sociala stadgan har tillkommit i nära samarbete med Internationella

arbetsorganisationen, och enligt artikel 26 skall organisationen inbjudas

att delta i kontrollen av stadgans efterlevnad.

Stadgan har utformats med sikte på att det skall bli möjligt för alla med­

lemmar i Europarådet, både de socialt mest framskridna och de som ännu

inte nått lika långt på detta område, att ratificera stadgan med minsta möj­

liga tidsutdräkt. Det krävs därför inte att varje stat påtager sig alla de för­

pliktelser som stadgan inrymmer. En ratifikation måste dock innefatta ett

förhållandevis stort antal bestämmelser och flertalet bestämmelser inom en

grupp som ansetts vara viktigast.

Vi har i Sverige inte någon anledning till tvekan inför den programför­

klaring i 19 punkter som innehålles i stadgans första del, och redan en has­

tig blick på de materiella bestämmelserna i stadgans andra del visar, att

lagstiftning och social verklighet hos oss är sådana att vårt land utan svå­

righet kan uppfylla minimivillkoren för ratifikation. I själva verket möter

inte på någon väsentlig punkt hinder mot en ratifikation av det skälet att

svensk standard skulle vara lägre än som förutsättes i stadgan. Andra skäl

gör dock att det inte är möjligt för Sverige att ratificera stadgan i dess hel­

het.

I överensstämmelse med en i andra liknande sammanhang konsekvent

hävdad uppfattning torde svensk tradition i fråga om lönebildning och

reglering av vissa andra frågor genom arbetsmarknadens parter utan

statlig inblandning stå i vägen för en ratifikation av några bestämmel­

ser i stadgan, som avser anställningsvillkor och anställningsförhållanden.

Detta gäller artikel 2 mom. 1 om successiv förkortning av arbetstiden,

artikel 2 mom. 2 om helgdagsersättning, artikel 4 mom. 2 om övertids­

ersättning, artikel 4 mom. 4 om uppsägningstid, artikel 4 mom. 5 om

avdrag på lön och artikel 7 mom. 5 om lärlingslön. Beträffande en så all­

mänt hållen och självklar bestämmelse som den i artikel 4 mom. 1 att ar­

betstagare har rätt till en lön, som kan ge honom och hans familj en dräg­

lig levnadsstandard, torde ratifikation inte behöva underlåtas av hänsyn till

arbetsmarknadsparternas autonomi. Sådana hänsyn torde inte heller behöva

föra till att vårt land gör förbehåll beträffande bestämmelsen om lika lön

för män och kvinnor i artikel 4 mom. 3. Förpliktelserna enligt denna be­

stämmelse är inte mer vittgående än de i Internationella arbetsorganisatio­

nens konvention nr 100, beträffande vilken konvention Kungl. Maj :t denna

Kiingl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

11

dag beslutat avlåta proposition till riksdagen med begäran om riksdagens godkännande av en svensk anslutning.

Det ligger i sakens natur att ett så omfattande internationellt avtal som den sociala stadgan inte kan tillfredsställa alla önskemål hos medlemsstaterna. Några bestämmelser i stadgan har fått en sådan utformning att vi inte kan godtaga dem, trots att vi i huvudsak kan instämma i bestämmelsernas syften och i viss utsträckning har likartade bestämmelser i svensk lagstiftning. Jag avser i detta sammanhang artikel 7 mom. 1 med förbud om anställande av barn under 15 år, artikel 7 mom. 6 om inräknande i arbetstiden av frånvaro för yrkesutbildning eller annan undervisning, artikel 8 mom. 2 med förbud mot uppsägning av kvinnlig arbetstagare som åtnjuter ledighet för barns- börd och artikel 19 mom. 7 om likställighet mellan utländska och svenska arbetstagare i fråga om möjligheterna att föra talan -säd svensk domstol.

Beträffande ett par bestämmelser i stadgan synes en ratifikation inte böra komma i fråga av den anledningen att den framtida utvecklingen kan komma att föra oss i konflikt med den ståndpunkt stadgan representerar. Det kan sålunda inte uteslutas att det i framtiden — när alla arbetstagare har en lagstadgad fyraveckorssemester — kan visa sig olägligt för vårt land att vara bundet av bestämmelser om att vissa arbetstagare ovillkorligen skall ha en kortare arbetstid eller en längre semester än arbetstagare i all­ mänhet. Liknande invändning kan riktas mot vissa särbestämmelser rö­ rande kvinnors användande till arbete. Med det sagda avses artikel 2 mom. 4 och artikel 8 mom. 4.

På socialförsäkringens område förestår både bilaterala och multilaterala förhandlingar om samordning av de svenska försäkringarna med åtskilliga främmande länders försäkringar. Det är oklart vad dessa avtal kan komma att innebära och i vilken mån de kommer att bygga på de i artikel 12 mom. 4 i stadgan fastslagna principerna om likställighet mellan utlänning och ve­ derbörande stats egna medborgare, om sammanläggning av försäkrings- perioder som hänför sig till arbete eller vistelse i olika länder och om rätt att behålla förmåner vid flyttning från ett land till ett annat. Såsom jag framhållit i propositionen nr 90 till årets riksdag är den svenska lagstift­ ningen i hithörande hänseenden ännu ej att anse som definitiv, och vi sak­ nar hittills helt erfarenhet rörande de lämpliga metoderna för en samordning av den allmänna tilläggspensioneringen med andra länders pensionssystem. I ett sådant läge bör det få anstå med en svensk ratifikation av det nyss­ nämnda momentet i stadgan.

Utöver vad nu sagts synes inte behöva göras några förbehåll vid en svensk ratifikation av den sociala stadgan. Bestämmelsen i artikel 6 mom. 4 om rätt för arbetstagare och arbetsgivare att tillgripa kollektiva stridsåtgärder i händelse av intressekonflikter hindrar enligt en tolkningsförcskrift i bilagan till stadgan jämförd med artikel 31 inte en ratificerande stat att göra sådana lagliga begränsningar i nämnda rätt, som är nödvändiga i ett demokratiskt

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1962

12

samhälle såsom garanti för annans fri- och rättigheter eller såsom skydd

för samhällets intresse, nationell säkerhet, allmän hälsa eller moral. Artikel

6 mom. 4 bör med hänsyn härtill kunna godtagas av Sverige, oaktat stats-

tjänstemännens rätt till stridsåtgärder begränsas genom ämbetsansvaret.

Eventuella betänkligheter mot förbudet i artikel 7 mom. 8 mot nattarbete för

arbetstagare under 18 år lär skingras av en tolkningsföreskrift i bilagan om

att nationell lagstiftning skall anses uppfylla villkoren i ifrågavarande mo­

ment om den är sådan att förbudet i praktiken kommer att tillämpas för det

stora flertalet arbetstagare under 18 år. Bestämmelsen i artikel 8 mom. 1

om ledighet för kvinnlig arbetstagare i samband med barnsbörd måste anta­

gas syfta till att garantera kvinnan ekonomiska möjligheter att vara ledig

från arbetet minst 12 veckor. Det kan inte vara någon tvekan om att svensk

lagstiftning på denna punkt mer än väl motsvarar stadgans krav.

Resultatet av det hittills sagda blir att Sverige f.n. kan godtaga 13 artiklar

i stadgans andra del i stället för 10, som krävs för ratifikation. Räknat i mo­

ment kan Sverige uppfylla förpliktelserna i 59 moment i stället för obligatoris­

ka 45. Såsom framgått kan det vid en senare tidpunkt bli aktuellt att ytter­

ligare utsträcka de svenska förpliktelserna. Det torde få ankomma på Kungl.

Maj :t att allteftersom förutsättningar för nya åtaganden skapas utsträcka

ratifikationen.

Under åberopande av det anförda och med framhållande av att jag icke

har något att erinra mot att propositionen av riksdagen behandlas senare

än under innevarande vårsession får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte

genom proposition föreslå riksdagen att godkänna den år 1961 undertecknade

europeiska sociala stadgan med de begränsningar jag i det föregående för­

ordat.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämman­

de av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans

Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition

av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Bengt Wilhelmsson

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1962

13

Bihang

(Översättning)

European Social Charter

The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europé,

Considering that the aim of the Council of Europé is the achievement of greater unity between its Members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles whioh are their common heritage and of facilitating their economic and social progress, in particular by the maintenance and further realisation of human rights and fundamental freedoms;

Considering that in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed åt Rome on 4th No­ vember 1950, and the Protocol there- to signed åt Paris on 20th March 1952, the member States of the Council of Europé agreed to secure to their populations the civil and political rights and freedoms therein specified;

Considering that the enjoyment of social rights should be secured with- out discrimination on grounds of race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction or social origin;

Being resolved to make every effort in common to improve the standard of living and to promote the social

Europeisk social stadga

Undertecknade regeringar, som äro medlemmar av Europarådet,

vilka finna det vara Europarådets syfte att åstadkomma en fastare en­ het mellan dess medlemmar för att skydda och förverkliga de ideal och principer, som äro deras gemensam­ ma arv, och för att underlätta deras ekonomiska och sociala framåtskri­ dande, särskilt genom vidmakthål­ landet och utvecklandet av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

vilka finna, att Europarådets med­ lemsstater enligt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, under­ tecknad i Rom den 4 november 1950, samt tilläggsprotokollet till densam­ ma, undertecknat i Paris den 20 mars 1952, hava överenskommit att tillförsäkra sina befolkningar i nämnda konvention och tilläggspro­ tokoll angivna medborgerliga och politiska fri- och rättigheter,

vilka finna, att sociala rättigheter böra tillförsäkras alla och envar utan åtskillnad ifråga om ras, hud­ färg, kön, religion, politisk åskåd­ ning, nationell härstamning eller so­ cialt ursprung,

vilka äro beslutna att samfällt med alla tjänliga medel och genom för ändamålet inrättade institutioner

14

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

well-being of both their urban and

rural populations by means of appro-

priate institutions and action,

Have agreed as follows:

PART I

The Contracting Parties accept as

the aim of their policy, to be pursued

by all appropriate means, both

national and international in charac-

ter, the attainment of conditions in

which the following rights and

principles may be effectively real­

ised:

1. Everyone shall have the oppor-

tunity to earn his living in an occu-

pation freely entered upon.

2. All workers have the right to

just conditions of work.

3. All workers have the right to

safe and healthy working conditions.

4. All workers have the right to a

fair remuneration sufficient for a

decent standard of living for them-

selves and their families.

5. All workers and employers have

the right to freedom of association in

national or international organi­

sations for the protection of their

economic and social interests.

6. All workers and employers have

the right to bargain collectively.

7. Children and young persons

have the right to a special protection

against the physical and moral

hazards to which they are exposed.

8. Employed women, in case of

maternity, and other employed

söka höja levnadsstandarden och

förbättra de sociala förhållandena i

medlemsstaterna, såväl i städerna

som på landsbygden,

hava överenskommit om följande:

FÖRSTA DELEN

De fördragsslutande parterna er­

känna, att målet för den politik som

de skola fullfölja med alla lämpliga

medel, såväl nationellt som inter­

nationellt, skall vara att uppnå så­

dana förhållanden att följande rätts­

grundsatser och principer kunna för­

verkligas:

1. Envar skall hava möjlighet att

förtjäna sitt uppehälle i ett fritt valt

arbete.

2. Alla arbetstagare äga rätt till

skäliga arbetsvillkor.

3. Alla arbetstagare äga rätt till

trygga och sunda arbetsförhållan­

den.

4. Alla arbetstagare äga rätt till

skälig lön, tillräcklig för att bereda

dem och deras familjer en godtagbar

levnadsstandard.

5. Alla arbetstagare och arbets­

givare äga rätt att fritt organisera

sig i nationella eller internationella

sammanslutningar för att tillvara­

taga sina ekonomiska och sociala in­

tressen.

6. Alla arbetstagare och arbets­

givare äga rätt att förhandla kollek­

tivt.

7. Barn och ungdom äga rätt till

särskilt skydd mot de risker i fy­

siskt och moraliskt avseende för vil­

ka de äro utsatta.

8. Kvinnliga arbetstagare äga vid

havandeskap och barnsbörd rätt till

15

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1962

women as appropriate, have the right to a special protection in their work.

9. Everyone has the right to ap­ propriate facilities for vocational guidance with a view to helping him choose an occupation suited to his personal aptitude and interests. 10. Everyone has the right to ap­ propriate facilities for vocational training. 11. Everyone has the right to bene- fit from any measures enabling him to enjoy the highest possible standard of health attainable. 12. All workers and their depend- ents have the right to social security. 13. Anyone without adequate re- sources has the right to social and medical assistance. 14. Everyone has the right to bene- fit from social welfare services. 15. Disabled persons have the right to vocational training, rehabilitation and resettlement, whatever the origin and nature of their disability.

16. The family as a fundamental unit of society has the right to ap- propiate social, legal and economic protection to ensure its full develop- ment. 17. Mothers and children, irre- spective of marital status and fami­ ly relations, have the right to ap­ propriate social and economic pro­ tection. 18. The nationals of any of the Contracting Parties have the right to engage in any gainful occupation in the territory of any one of the others on a footing of equality with

särskilt skydd, och sådant skydd skall, i den mån så är påkallat, även eljest beredas kvinnliga arbetsta­ gare.

9. Envar äger rätt till ändamåls­ enlig yrkesvägledning i syfte att hjälpa honom att välja ett yrke, som kan anses lämpligt med hänsyn till hans personliga anlag och intressen. 10. Envar äger rätt till ändamåls­ enlig yrkesutbildning.

11. Envar äger rätt att komma i åtnjutande av all hjälp som kan bi­ draga till att giva honom bästa möj­ liga hälsa. 12. Alla arbetstagare och deras anhöriga äga rätt till social trygghet. 13. Var och en som saknar till­ räckliga resurser äger rätt till social och medicinsk hjälp. 14. Envar äger rätt att anlita so­ ciala välfärdsanordningar. 15. Varje invalid äger, oavsett in­ validitetens ursprung och art, rätt till omskolning och annan hjälp till återanpassning i samhället och för­ värvslivet. 16. Familjen, som utgör en av samhällets grundvalar, skall skyd­ das i socialt, rättsligt och ekono­ miskt hänseende, och dess utveck­ ling skall främjas. 17. Mödrar och barn hava, oavsett civilstånd och familjeförhållanden, rätt till erforderligt skydd i socialt och ekonomiskt hänseende.

18. Medborgare i fördragsslutan- de land äga rätt att utöva förvärvs­ arbete å annat fördragsslutande lands territorium på samma villkor som det senare landets egna med-

16

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1962

the nationals of the latter, subject

to restrictions based on cogent eco-

nomic or social reasons.

19. Migrant workers who are

nationals of a Contracting Party and

their families have the right to pro-

tection and assistance in the territory

of any other Contracting Party.

PART II

The Contracting Parties under-

take, as provided for in Part III, to

consider themselves bound by the

obligations laid down in the following

Artides and paragraphs.

Article 1

The Right to Work

With a view to ensuring the ef-

fective exercise of the right to work,

the Contracting Parties undertake:

1. to accept as one of their primary

aims and responsibilities the achieve-

ment and maintenance of as high

and stable a level of employment as

possible, with a view to the attain-

ment of full employment;

2. to protect effectively the right

of the worker to earn his living in an

occupation freely entered upon;

3. to establish or maintain free

employment services for all workers;

4. to provide or promote appropri-

ate vocational guidance, training and

rehabilitation.

Article 2

The Right to Just Conditions of Work

With a view to ensuring the ef-

fective exercise of the right to just

borgare i den mån ej viktiga ekono­

miska eller sociala hänsyn föranleda

till annat.

19. Migrerande arbetstagare som

äro medborgare i fördragsslutande

land samt deras familjer äga rätt till

skydd och bistånd inom annat för­

dragsslutande lands territorium.

ANDRA DELEN

De fördragsslutande parterna ut-

fästa sig att, på sätt i tredje delen

stadgas, anse sig bundna av de för­

pliktelser, som härflyta ur följande

artiklar och moment.

Artikel 1

Rätten till arbete

För att trygga den enskildes rätt

till arbete förbinda sig de fördrags­

slutande parterna

1. att betrakta det såsom en av

sina viktigaste målsättningar och

förpliktelser att uppnå och bibehålla

en så hög och jämn sysselsättnings-

nivå som möjligt samt att eftersträ­

va full sysselsättning;

2. att effektivt skydda arbetstaga­

rens rätt att förtjäna sitt uppehälle

genom ett fritt valt arbete;

3. att tillhandahålla en avgiftsfri

arbetsförmedling för alla arbetsta­

gare;

4. att tillhandahålla eller främja

erforderlig yrkesvägledning, yrkes­

utbildning och rehabilitering.

Artikel 2

Rätten till skäliga arbetsvillkor

För att trygga den enskilde ar­

betstagarens rätt till skäliga arbets-

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

conditions of work, the Contracting Parties undertake:

1. to provide for reasonable daily and weekly working hours, the working week to be progressively reduced to the extent that the in- crease of productivity and other rele­ vant factors permit;

2. to provide for public holidays with pay;

3. to provide for a minimum of two weeks annual holiday with pay;

4. to provide for additional paid holidays or reduced working hours for workers engaged in dangerous or unhealthy occupations as prescribed;

5. to ensure a weekly rest period which shall, as far as possible, coin- cide with the day recognised by tradition or custom in the country or region concerned as a day of rest.

Article 3

The Right to Safe and Healthy

Working Conditions

With a view to ensuring the ef- fective exercise of the right to safe and healthy working conditions, the Contracting Parties undertake:

1. to issue safe ty and health re- gulations;

2. to provide for the enforcement of such regulations by ineasures of supervision;

3. to consult, as appropriate, em- ployers’ and workers’ organisations on measures intended to improve industrial safety and health.

villkor förbinda Sig de fördragsslu- tande parterna

1. att sörja för att det fastställes en skälig arbetstid per dag och vecka och att arbetsveckan förkortas efter­ hand som produktionsökning och andra omständigheter av betydelse det medgiva;

2. att sörja för att lön utgår å all­ männa helgdagar;

3. att sörja för en årlig betald se­ mester om minst två veckor;

4. att sörja för att arbetstagare sysselsatta i vissa angivna riskfyllda eller hälsofarliga arbeten komma i åtnjutande av en betald tilläggsse- mester eller en förkortning av ar­ betstiden;

5. att sörja för en veckovila, som såvitt möjligt sammanfaller med den veckodag vilken på grund av tradi­ tion eller sedvänja inom vederböran­ de land eller trakt är erkänd såsom vilodag.

Artikel 3

Rätten till trygga och sunda

arbetsförhållanden

För att säkerställa den enskildes rätt till trygga och sunda arbetsför­ hållanden förbinda sig de fördrags- slutande parterna

1. att utfärda säkerhets- och häl­ soföreskrifter;

2. att genom tillsyn sörja för att dessa föreskrifter efterlevas;

3. att, när anledning därtill före­ kommer, samråda med arbetsgivar­ nas och arbetstagarnas organisatio­ ner beträffande åtgärder avsedda att förbättra arbetarskydd och arbets- hygien.

17

2 — Bihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 175

18

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

Article 4

The Right to a Fair Remuneration

With a view to ensuring the ef-

fective exercise of the right to a fair

remuneration, the Contracting

Parties undertake:

1. to recognise the right of workers

to a remuneration such as will give

them and their families a decent

standard of living;

2. to recognise the right of workers

to an increased rate of remuneration

for overtime work, subject to ex-

ceptions in particular cases;

3. to recognise the right of men

and women workers to equal pay

for work of equal value;

4. to recognise the right of all

workers to a reasonable period of

notice for termination of employ-

ment;

5. to permit deductions from wages

only under conditions and to the

extent prescribed by national laws or

regulations or fixed by collective

agreements or arbitration awards.

The exercise of these rights shall

be achieved by freely concluded

collective agreements, by statutory

wage-fixing machinery, or by other

means appropriate to national con­

ditions.

Artide 5

The Right to Organise

With a view to ensuring or pro-

moting the freedom of workers and

employers to form local, national or

international organisations för the

protection of their economic and

social interests and to join those

organisations, the Contracting Par-

Ar tf Are/ 4

Rätten till skälig lön

För att trygga den enskilde arbets­

tagarens rätt till skälig lön förbinda

sig de fördragsslutande parterna

1. att erkänna arbetstagarnas rätt

till en lön, som är tillräcklig för att

bereda dem och deras familjer en

godtagbar levnadsstandard;

2. att, med undantag endast för

särskilda fall, erkänna arbetstagar­

nas rätt till förhöjd lön vid övertids­

arbete;

3. att erkänna manliga och kvinn­

liga arbetstagares rätt till lika lön

för arbete av lika värde;

4. att erkänna alla arbetstagares

rätt till skälig uppsägningstid vid

anställningens upphörande;

5. att endast på de villkor och i

den omfattning, som stadgas i natio­

nell lagstiftning eller som fastställes

genom kollektivavtal eller skiljedom

medgiva avdrag på lönen.

Dessa rättigheter skola säkerstäl­

las antingen genom fritt ingångna

kollektivavtal eller genom författ-

ningsmässigt reglerad lönesättning

eller på annat med hänsyn till natio­

nella förhållanden lämpligt sätt.

Artikel 5

Föreningsrätt

För att säkerställa eller främja

arbetstagarnas och arbetsgivarnas

frihet att bilda och tillhöra lokala,

riksomfattande nationella eller in­

ternationella sammanslutningar för

att tillvarataga sina ekonomiska och

sociala intressen förbinda sig de för-

19

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

ties undertake that national law shall not be such as to impair, nor shall it be so applied as to impair, this freedom. The extent to which the guarantees provided for in this Article shall apply to the police shall be determined by national laws or regulations. The principle governing the application to the members of the armed forces of these guarantees and the extent to which they shall apply to persons in this category shall equally be determined by national laws or regulations.

Article 6

The Right to Bargain Collectively

With a view to ensuring the ef- fective exercise of the right to bargain collectively, the Contracting Parties undertake:

1. to promote joint consultation between workers and employers;

2. to promote, where necessary and appropriate, machinery for voluntary negotiations between em­ ployers or employers’ organisations and workers’ organisations, with a view to the regulation of terms and conditions of employment by means of collective agreements;

3. to promote the establishment and use of appropriate machinery for conciliation and voluntary arbi- tration för the settlement of labour disputes;

and recognise:

4. the right of workers and em­ ployers to collective action in cases of conflicts of interest, including the right to strike, subject to obligations

dragsslutande parterna att varken utforma eller tillämpa den nationel­ la lagstiftningen på sådant sätt, att denna frihet kränkes. I vad mån i denna artikel stadgade garantier skola äga tillämpning på personer som tillhöra polisväsendet eller krigsmakten skall bestämmas i na­ tionell lagstiftning.

Artikel 6

Förhandlingsrätt

För att säkerställa arbetstagares och arbetsgivares rätt att förhandla kollektivt förbinda sig de fördrags- slutande parterna

1. att främja gemensamma över­ läggningar mellan arbetstagare och arbetsgivare;

2. att, där så är erforderligt och lämpligt, främja ett förfarande för frivilliga förhandlingar mellan å ena sidan arbetsgivarna eller deras orga­ nisationer och å andra sidan arbets­ tagarnas organisationer i syfte att uppnå en reglering av arbetsvillko­ ren genom kollektivavtal;

3. att främja införandet och ut­ nyttjandet av ett lämpligt förfaran­ de för förlikning och frivillig skilje­ dom i arbetstvister;

samt erkänna

4. arbetstagarnas och arbetsgivar­ nas rätt att tillgripa kollektiva åtgär­ der i händelse av intressekonflikter, däri inbegripet strejk, om icke an-

that might arise out of collective nät följer av förpliktelser enligt gäl-

agreements previously entered into. lande kollektivavtal.

20

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1962

Article 7

The Right of Children and Young

Persons lo Protection

With a view to ensuring the ef-

fective exercise of the right of

children and young persons to pro­

tection, the Contracting Parties

undertake:

1. to provide that the minimum age

of admission to employment shall be

15 years, subject to exceptions for

children employed in prescribed

light work without harm to their

healtih, morals or education;

2. to provide that a higher mini­

mum age of admission to employ-

ment shall be fixed with respect to

prescribed occupations regarded as

dangerous or unhealthy;

3. to pTovide that persons who are

stil! subject to compulsory education

shall not be employed in such work

as would deprive them of the full

benefit of their education;

4. to provide that the working

hours of persons under 16 years of

age shall be littrited in accordance

with the needs of their developmeiit,

and particularly with their need för

vocational training;

5. to recognise the right of young

workers and apprentices to a fair

wage or other appropriate al-

lowances;

Artikel 7

Skydd för barn och ungdom

För att säkerställa barns och ung­

doms rätt till skydd förbinda sig de

fördragsslutande parterna

1. att fastställa den minimiålder,

som minderåriga skola hava uppnått

för att få användas i arbete, till 15

år, dock att undantag härifrån må

göras beträffande minderåriga, som

sysselsättas i särskilt angivna lät­

tare arbeten, vilka icke menligt in­

verka på deras hälsa, moral eller

uppfostran;

2. att fastställa en högre minimi­

ålder för minderårigas användning

till vissa särskilt angivna arbeten,

vilka anses såsom riskfyllda eller

hälsofarliga;

3. att föreskriva att personer, vil­

ka alltjämt äro underkastade skol­

plikt, icke må användas till arbete,

som hindrar dem att i full utsträck­

ning tillgodogöra sig undervisning­

en;

4. att sörja för att arbetstiden för

personer under 16 år begränsas med

hänsyn till deras utveckling och sär­

skilt till deras behov av yrkesutbild­

ning;

5. att erkänna minderåriga ar­

betstagares och lärlingars rätt till

skälig lön eller annan lämplig gott-

görelse;

21

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

6. to provide that the time spent by young persons in vocational training during the normal working hours with the consent of the em- ployer shall be treated as forming part of the working day;

7. to provide that employed per­ sons of under 18 years of age shall be entitled to not less than three weeks’ annual holiday with pay;

8. to provide that persons under 18 years of age shall not be employed in night work with the exception of certain occupations provided for by national laws or regulations;

9. to provide that persons under 18 years of age employed in occu­ pations prescribed by national laws or regulations shall be subject to regular medical control;

10. to ensure special protection against physical and moral dangers to which children and young persons are exposed, and particularly against those resulting directly or indirectly from their work.

Article 8

The Right of Employed Women

to Protection

With a view to ensuring the ef- fective exercise of the right of em­ ployed women to protection, the Contracting Parties undertake:

1. to provide either by paid leave, hy adequate social security benefils or by benefits from public funds for women to take leave before and after childbirth up to a total of åt least 12 weeks;

6. att sörja för att sådan tid på dagen, som minderåriga arbetstagare med arbetsgivarens samtycke äro frånvarande från arbetet på grund av yrkesutbildning, betraktas såsom en del av arbetsdagen;

7. att sörja för att arbetstagare under 18 år komma i åtnjutande av minst tre veckors betald semester om året;

8. att, med undantag endast för vissa i den nationella lagstiftningen angivna yrken, förbjuda att arbets­ tagare under 18 år användas till nattarbete;

9. att föreskriva att arbetstagare under 18 år, som äro sysselsatta i vissa i den nationella lagstiftningen angivna arbeten, skola vara under­ kastade regelbunden läkarkontroll;

10. att tillse att särskilt skydd be- redes minderåriga mot de risker i fysiskt och moraliskt avseende, för vilka de äro utsatta, och i synnerhet mot risker, som direkt eller indirekt härröra från deras arbete.

Artikel 8

Skydd för kvinnliga arbetstagare

För att säkerställa kvinnliga ar­ betstagares rätt till skydd förbinda sig de fördragsslutande parterna

1. att bereda kvinnor tillfälle till en viloperiod om sammanlagt minst 12 veckor före och efter barnsbörd genom att tillförsäkra dem rätt an­ tingen till avlönad ledighet eller till jrforderliga socialförsäkringsförmå­ ner eller förmåner, som utgå av all­ männa medel;

22

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

2. to consider it as unlawful för an

employer to give a woman notice of

dismissal during her absence on

maternity leave or to give her notice

of dismissal åt such a time that the

notice would expire during such

absence;

3. to provide that mothers who are

nursing their infants shall be entitled

to sufficient time off for this pur­

pose;

4. (a) to regulate the employment

of women workers on night work in

industrial employment;

(b) to prohibit the employment of

women workers in underground

mining, and, as appropriate, on all

other work whioh is unsuitable for

them by reason of its dangerous, un-

healthy, or arduous nature.

Article 9

The Right to Vocational Guidance

With a view to ensuring the ef-

fective exercise of the right to vo­

cational guidance, the Contracting

Parties undertake to provide or pro-

mote, as necessary, a service which

will assist all persons, including the

handicapped, to solve problems re-

lated to occupational choice and

progress, with due regard to the in-

dividual’s characteristics and their

relation to occupational opportunity:

this assistance should be available

free of charge, both to young persons,

including school children, and to

adults.

2. att anse arbetsgivares uppsäg­

ning av kvinnlig arbetstagare såsom

olaglig om den företages under hen­

nes frånvaro på grund av havande­

skap eller barnsbörd eller vid så­

dan tidpunkt, att uppsägningstiden

utlöper under frånvaro, som nyss

nämnts;

3. att tillförsäkra mödrar som

amma sina barn tillräcklig ledighet

under arbetstiden för detta ändamål;

4. a) att reglera kvinnors använ­

dande till nattarbete i industriell

verksamhet;

b) att förbjuda kvinnors använ­

dande till gruvarbete under jord och,

där så är påkallat, till varje annat

arbete vilket med hänsyn till dess

farliga, ohälsosamma eller ansträng­

ande beskaffenhet är olämpligt för

kvinnlig arbetskraft.

Artikel 9

Y rkes vägledning

För att trygga den enskildes rätt

till yrkesvägledning förbinda sig de

fördragsslutande parterna, att i mån

av behov upprätta eller understödja

organ med uppgift att bistå alla och

envar, handikappade inbegripna, vid

lösandet av problem i samband med

yrkesval och yrkeskarriär, med be­

aktande av vederbörandes individu­

ella egenskaper i relation till de möj­

ligheter arbetsmarknaden erbjuder;

detta bistånd skall kostnadsfritt till­

handahållas såväl minderåriga, skol­

barn inbegripna, som vuxna.

23

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1962

Article 10

The Right to Vocational Training

With a view to ensuring the ef- fective exercise of the right to vo­ cational training, the Contracting Parties undertake:

1. to provide or promote, as neces- sary, the technical and vocational training of all persons, including the handicapped, in consultation with employers’ and workers’ organi­ sations, and to grant facilities for access to higher technical and uni- versity education, based solely on individual aptitude;

2. to provide or promote a system of apprenticeship and other system- atic arrangements for training young boys and girls in their various em- ployments;

3. to provide or promote, as neces- sary:

(a) adequate and readily available training facilities for adult workers;

(b) special facilities för the re- training of adult workers needed as a result of technological development or new trends in employment;

4. to encourage the full utilisation of the facilities provided by appro- priate measures such as:

(a) reducing or abolishing any fees or charges;

(£>) granting financial assistance in appropriate cases;

(c) including in the normal working hours time spent on supple- mentary training taken by the worker, åt the request of his em- ploycr, during employment;

Artikel 10

Y rkesutbildning

För att trygga den enskildes rätt till yrkesutbildning förbinda sig de fördragsslutande parterna

1. att, i mån av behov, ombesörja eller främja teknisk utbildning och yrkesutbildning för alla och envar, handikappade inbegripna, i samråd med arbetsgivarnas och arbetstagar­ nas organisationer, samt att öppna tillträde till högre teknisk utbildning och universitetsutbildning uteslutan­ de på grundval av individens lämp­ lighet;

2. att upprätta eller främja ett lärlingssystem och andra anordning­ ar för utbildning av gossar och flic­ kor i olika yrken;

3. att, i mån av behov, tillskapa eller främja

a) tillräckliga och lätt tillgängliga anordningar för utbildning av vuxna arbetstagare;

b) särskilda anordningar för så­ dan omskolning av vuxna arbetsta­ gare som betingas av den tekniska utvecklingen eller nya tendenser på arbetsmarknaden;

4. att på lämpligt sätt söka tillse att vidtagna anordningar till fullo utnyttjas, t. ex. genom att

a) sänka eller avskaffa alla slags avgifter;

b) bevilja ekonomiskt stöd i lämpliga fall;

c) i den normala arbetstiden in­ räkna tid, som arbetstagaren på ar­ betsgivarens begäran under anställ­ ningen använder till kompletterande utbildning;

u

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

(tf) ensuring, through adequate

supervision, in cousultation with the

employers’ and workers’ organi­

sations, the efficiency of apprentice-

ship and other training arrangements

for young workers, and the adequate

protection of young workers gener-

ally.

Article 11

The Right to Protection of Health

With a view to ensuring the ef-

fective exercise of the right to pro­

tection of health, the Contracting

Parties undertake, either directly or

in co-operation with public or private

organisations, to take appropriate

measures designed inter alia:

1. to remove as far as possible the

causes of ill-health;

2. to provide advisory and edu-

cational facilities for the promotion

of health and the encouragement of

individual responsibility in matters

of health;

3. to prevent as far as possible

epidemic, endemic and other dis-

eases.

Artide 12

The Right to Social Security

With a view to ensuring the ef-

fective exercise of the right to social

security, the Contracting Parties

undertake:

1. to establish or maintain a system

of social security;

2- to maintain the social security

system åt a satisfactory level åt least

equal to tbat required for ratification

of International Labour Convention

d) medelst tillsyn, i samråd med

arbetsgivarnas och arbetstagarnas

organisationer, säkerställa såväl ef­

fektiviteten hos lärlingssystemet och

övriga utbildningsanordningar för

unga arbetstagare som över huvud

taget ett tillräckligt skydd för unga

arbetstagare.

Artikel 11

Skydd för den enskildes hälsa

För att trygga den enskildes rätt

att bevaras vid god hälsa förbinda

sig de fördragsslutande parterna att

antingen direkt eller i samverkan

med offentliga eller privata organi­

sationer vidtaga erforderliga åtgär­

der i syfte bland annat

1. att i möjligaste mån undanröja

orsakerna till ohälsa;

2. att tillhandagå med råd och

upplysningar till hälsans förbättran­

de och för utvecklande av känslan

av personligt ansvar i hälsoangelä-

genheter;

3. att i möjligaste mån förebygga

uppkomsten av epidemier, folksjuk­

domar och andra sjukdomar.

Artikel 12

Social trygghet

För att säkerställa den enskildes

rätt till social trygghet förbinda sig

de fördragsslutande parterna

1. att upprätta och vidmakthålla

ett system för social trygghet;

2. att hålla det sociala trygghets­

systemet på en tillfredsställande

nivå, som åtminstone är likvärdig

med den so» krävs för ratificering

25

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1962

(No. 102) Concerning Minimum

Standards of Social Security;

3. to endeavour to raise pro-

gressively the system of social se­

curity to a higher level;

4. to take steps, by the conclusion

of appropriate bilateral and multi­

lateral agreements, or by other

means, and subject to the conditions

laid down in such agreements, in

order to ensure:

(a) equal treatment with their own

nationals of the nationals of other

Contracting Parties in respect of

social security rights, including the

retention of benefits arising out of

social security legislation whatever

movements the persons protected

may undertake between the terri-

tories of the Contracting Parties;

(b) the granting, maintenance and

resumption of social security rights

by such means as the accumulation

of insurance or employment periods

completed under the legislation ot

each of the Contracting Parties.

Article 13

The Right to Social and Medical

Assistance

With a view to ensuring the ef-

fective exercise of the right to social

and medical assistance, the Con­

tracting Parties undertake:

1. to ensure that any person who

is without adequate resources and

who is unable to seoure such re­

sources either by his own efforts or

from other sources, in particular by

av den av Internationella arbetsorga­

nisationen antagna konventionen (nr

102) angående minimistandard för

social trygghet;

3. att söka fortlöpande förbättra

det sociala trygghetssystemet;

4. att genom bilaterala eller mul­

tilaterala överenskommelser eller på

annat sätt sörja för att följande prin­

ciper vinna tillämpning, med förbe­

håll dock för de villkor som stadgas

i ifrågavarande överenskommelser:

a) likabehandling med fördrags-

slutande lands egna medborgare av

medborgare i annat fördragsslutan-

de land i fråga om social trygghet

jämte rätt att behålla en i ett för-

dragsslutande land beviljad förmån

vid vistelse i annat fördragsslutande

land;

b) sammanläggning, vid bedö­

mandet av den enskildes rätt till er­

sättning från system för social trygg­

het, av försäkrings- eller sysselsätt-

ningsperioder, vilka fullgjorts i oli­

ka fördragsslutande länder, eller an­

vändande av annan jämförlig metod.

Artikel 13

Social och medicinsk hjälp

För att trygga den enskildes rätt

till social och medicinsk hjälp för­

binda sig de fördragsslutande par­

terna

1. att tillse att envar, som saknar

och som ej genom egna ansträng­

ningar eller på annat sätt kan skaffa

sig tillräckliga medel för sin försörj­

ning och som ej heller kan få så-

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1962

benefits under a social security

scheme, be granted adequate as-

sistance, and, in case of sickness, the

care necessitated by his condition;

2. to ensure that persons receiving

such assistance shall not, for that

reason, suffer from a diminution of

their political or social rights;

3. to provide that everyone may

receive by appropriate public or

private services such advice and

personal help as may be required to

prevent, to reinove, or to alleviate

personal or family want;

4. to apply the provisions referred

to in paragraphs 1, 2 and 3 of this

Article on an equal footing with their

nationals to nationals of other Con-

tracting Parties lawfully within their

territories, in accordance with their

obligations under the European Con-

vention on Social and Medical As­

sistance, signed åt Paris on llth

December 1953.

Article H

The Right to Benefit from Social

Welfare Services

With a view to ensuring the ef-

fective exercise of the right to bene­

fit from social welfare services, the

Contracting Parties undertake:

1. to promote or provide services

which, by using methods of social

work, would contribute to the welfare

and development of both individuals

and groups in the community, and

dana medel från ett system för social

trygghet, kan få erforderlig hjälp

samt vid sjukdom den vård hans till­

stånd kräver;

2. att tillse att personer som åt­

njuta dylik hjälp icke av denna an­

ledning vidkännas inskränkning i

sina politiska eller sociala rättig­

heter;

3. att vidtaga sådana åtgärder att

envar må kunna av vederbörliga of­

fentliga eller privata institutioner er­

hålla sådan rådgivning och personlig

hjälp som må befinnas erforderlig

för att förhindra, att han och hans

familj råkar i nöd eller för att av­

hjälpa eller lindra en nödsituation;

4. att i överensstämmelse med

sina förpliktelser enligt den i Paris

den 11 december 1953 underteckna­

de europeiska konventionen om so­

cial och medicinsk hjälp vid tillämp­

ningen av de i mom. 1, 2 och 3 av

förevarande artikel åsyftade bestäm­

melserna icke göra någon åtskillnad

mellan egna medborgare och med­

borgare i annat fördragsslutande

land, vilka lagligen uppehålla sig å

deras territorier.

Artikel li

Rätten att anlita sociala välfärds­

anordningar

För att trygga den enskildes rätt

att anlita sociala välfärdsanordning­

ar förbinda sig de fördragsslutande

parterna

1. att främja eller vidtaga åtgär­

der för inrättandet av organ, som

med de inom socialvården brukliga

metoderna arbeta för såväl indivi­

dernas som samhällsgruppernas väl­

27

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

to their adjustment to the social

environment;

2. to encourage the participation

of individuals and voluntary or other

organisations in the establishment

and maintenance of such services.

Article 15

The Right of Physically or Mentally

Disabled Persons to Vocational Train-

ing, Rehabilitation and Social

Resettlement

With a view to ensuring the ef-

fective exercise of the right of the

physically or mentally disabled to

vocational training, rehabilitation

and resettlement, the Contracting

Parties undertake:

1. to take adequate measures for a

provision of training facilities, in-

cluding, where necessary, specialised

institutions, public or private;

2. to take adequate measures for

the placing of disabled persons in em-

ployment, such as specialised placing

services, facilities for sheltered em-

ployment and measures to encourage

employers to admit disabled persons

to employment.

Artide 16

The Right of the Family to Social,

Legal and Economic Protection

With a view to ensuring the neces­

sary conditions for the full develop-

inent of the family, which is a funda­

mental unit of society, the Con­

tracting Parties undertake to pro-

inote the economic, legal and social

protection of family life by such

färd, utveckling och anpassning till

den sociala miljön;

2. att uppmuntra enskilda indivi­

der samt frivilliga och andra organi­

sationer att deltaga i upprättandet

och vidmakthållandet av dylika or­

gan.

Artikel 15

Fysiskt eller psykiskt handikappades

rätt till yrkesutbildning, rehabilitering

och social återanpassning

För att trygga fysiskt eller psy­

kiskt handikappade personers rätt

till yrkesutbildning, rehabilitering

och social återanpassning förbinda

sig de fördragsslutande parterna

1. att vidtaga erforderliga åtgär­

der för att bereda de handikappade

möjligheter till yrkesutbildning, och,

där så är påkallat, inrätta offentliga

eller enskilda specialinstitutioner;

2. att vidtaga erforderliga åtgär­

der för att placera handikappade i

arbetslivet, såsom att inrätta sär­

skilda arbetsförmedlingsorgan, ska­

pa möjligheter till skyddat arbete

samt stimulera arbetsgivare att an­

ställa handikappade.

Artikel 16

Socialt, rättsligt och ekonomiskt skydd

för familjen

För att trygga de levnadsvillkor,

som äro en nödvändig förutsättning

för gynnsamma familjeförhållanden,

förbinda sig de fördragsslutande par­

terna — vilka äro ense om att famil­

jen utgör en av samhällets grund­

valar — att i ekonomiskt, rättsligt

28

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

means as social and family benefits,

fiscal arrangements, provision of

family housing, benefits for the

newly married, and other appropri-

ate means.

Article 17

The Right of Mothers and Children to

Social and Economic Protection

With a view to ensuring the ef-

fective exercise of the right of

mothers and children to social and

economic protection, the Contracting

Parties will take all appropriate and

necessary measures to that end, in-

cluding the establishment or main-

tenance of appropriate institutions

or services.

Artide 18

The Right to Engage in a Gainful Occu-

pation in the Territory of other

Contracting Parties

With a view to ensuring the ef-

fective exercise of the right to engage

in a gainful occupation in the terri­

tory of any other Contracting Party,

the Contracting Parties undertake:

1. to apply existing regulations in

a spirit of liberality;

2. to simplify existing formalities

and to reduce or abolish chancery

dues and other charges payable by

foreign workers or their employers;

3. to liberalise, individually or

collectively, regulations governing

the employment of foreign workers;

and recognise:

och socialt hänseende skydda famil­

jelivet genom sociala förmåner och

familjebidrag, skattepolitiska åtgär­

der, främjande av byggandet av fa­

miljebostäder, bidrag till nygifta el­

ler andra ändamålsenliga åtgärder.

Artikel 17

Socialt och ekonomiskt skydd för

mödrar och barn

För att trygga mödrars och barns

rätt till skydd i socialt och ekono­

miskt hänseende ämna de fördrags-

slutande länderna vidtaga alla erfor­

derliga och för ändamålet lämpade

åtgärder, inbegripet upprättandet el­

ler vidmakthållandet av lämpliga in­

stitutioner eller inrättningar.

Artikel 18

Rätten att utöva förvärvsarbete å annan

fördragsslutande parts

territorium

För att säkerställa rätten att utöva

förvärvsarbete å annan fördragsslu­

tande parts territorium förbinda sig

de fördragsslutande parterna

1. att tillämpa gällande bestäm­

melser i liberal anda;

2. att förenkla existerande forma­

liteter samt att minska eller avskaffa

stämpel- och andra avgifter, som

åvila utländska arbetstagare eller de­

ras arbetsgivare;

3. att var för sig eller gemensamt

uppmjuka de bestämmelser som reg­

lera anställning av utländska arbets­

tagare ;

samt att erkänna

29

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

4. the right of their nationals to

leave the country to engage in a gain-

ful occupation in the territories of

the other Contracting Parties.

Article 19

The Right of Migrant Workers and

Their Famihes to Protection and

Assistance

With a view to ensuring the ef-

fective exercise of the right of

migrant workers and their families

to protection and assistance in the

territory of any other Contracting

Party, the Contracting Parties under-

take:

1. to maintain or to satisfy them-

selves that there are maintained

adequate and free services to assist

such workers, particularly in ob-

taining accurate information, and to

take all appropriate steps, so far as

national laws and regulations permit,

against misleading propaganda re-

lating to emigration and immi­

gration;

2. to adopt appropriate measures

within their own jurisdiction to fa-

cilitate the departure, journey and

reception of such workers and their

families, and to provide, within their

own jurisdiction, appropriate services

for health, medical attention and

good hygienic conditions during the

journey;

3. to promote co-operation, as ap­

propriate, between social services,

public and private, in emigration and

immigration countries;

4. to secure for such workers law-

tully within their territories, insofar

as such matters are regulated by law

or regulations or are subject to the

4. sina medborgares rätt att läm­

na landet för att taga förvärvsarbete

i annat fördragsslutande land.

Artikel 19

Migrerande arbetstagares och deras

familjers rätt till skydd och

bistånd

För att trygga migrerande arbets­

tagares och deras familjers rätt till

skydd och bistånd inom annan för­

dragsslutande parts territorium för­

binda sig de fördragsslutande par­

terna

1. att inrätta eller låta inrätta be­

hövliga organ för kostnadsfritt bi­

stånd åt sådana arbetstagare, med

särskild uppgift att tillhandahålla

vederhäftig upplysning ävensom att,

i den mån nationell lagstiftning det

medgiver, vidtaga alla erforderliga

åtgärder för att förhindra vilsele­

dande propaganda rörande in- och

utvandring;

2. att inom gränserna för sin be­

hörighet vidtaga lämpliga åtgärder

för att underlätta ifrågavarande ar­

betstagares och deras familjers av­

färd, resa och mottagande ävensom

tillförsäkra dem erforderlig hälso-

och sjukvård samt goda hygieniska

förhållanden under resan;

3. att i den män så erfordras främ­

ja samarbete mellan allmänna och

enskilda sociala institutioner i ut-

och invandringsländerna;

4. att, i den mån sådana förhål­

landen regleras genom lagstiftning

eller äro underkastade administrativ

myndighets kontroll, garantera ifrå-

30

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

control of administrative authorities:

treatment not less favourable than

that of their own nationals in respect

of the following matters:

(a) remuneration and other em-

ployment and working conditions;

(b) membership of trade unions

and enjoyment of the benefits of

collective bargaining;

(c) accommodation;

5. to secure for such workers law-

fully within their territories treat­

ment not less favourable than that

of their own nationals with regard to

employment taxes, dues or contri-

butions payable in respect of em-

ployed persons;

6. to facilitate as far as possible

the reunion of the family of a foreign

worker permitted to establish him-

self in the territory;

7. to secure for such workers law-

fully within their territories treat­

ment not less favourable than that

of their own nationals in respect of

legal proceedings relating to matters

referred to in this Artide;

8. to secure that such workers law-

fully residing within their territories

are not expelled unless they endanger

national security or offend against

public interest or morality;

9. to permit, within legal limits,

the transfer of such parts of the

earnings and savings of such workers

gavarande arbetstagare vid laglig

vistelse inom deras territorier en be­

handling, som icke är mindre för­

månlig än den som tillkommer de

egna medborgarna i fråga om

a) avlöning och övriga anställ­

nings- och arbetsförhållanden;

b) medlemskap i fackliga organi­

sationer och rätt att åtnjuta i kol­

lektivavtal fastställda förmåner;

c) bostadsförhållanden.

5. att tillförsäkra ifrågavarande

arbetstagare vid laglig vistelse inom

deras territorier en behandling, som

icke är mindre förmånlig än den som

tillkommer deras egna medborgare

ifråga om skatter och avgifter, som

hänföra sig till arbetet och som de­

biteras arbetstagarna;

6. att i möjligaste mån underlätta

utländsk arbetstagares återförening

med sin familj, om arbetstagaren

själv erhållit tillstånd att slå sig ned

i anställningslandet;

7. att tillförsäkra ifrågavarande

arbetstagare vid laglig vistelse inom

deras territorier en behandling, som

icke är mindre förmånlig än den som

tillkommer deras egna medborgare

vid rättsligt förfarande i samband

med frågor, som avses i denna ar­

tikel ;

8. att garantera att ifrågavarande

arbetstagare, som äro lagligen bo­

satta inom deras territorier, icke ut­

visas med mindre de utgöra en fara

för den nationella säkerheten eller

förbryta sig mot allmän ordning el­

ler moral;

9. att inom i lag föreskrivna grän­

ser medgiva utförsel av så stor del av

ifrågavarande arbetstagares arbets-

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

as they may desire;

10. to extend the protection and

assistance provided for in this Article

to self-employed migrants insofar as

suoh measures apply.

PART III

Article 20

Undertakings

1. Each of the Contracting Parties

undertakes:

(a) to consider Part I of this

Charter as a declaration of the aims

which it will pursue by all appropri-

ate means, as stated in the intro-

ductory paragraph of that Part;

(b) to consider itself bound by åt

least five of the following Articles of

Part II of this Charter: Articles 1, 5,

6, 12, 13, 16 and 19;

(c) in addition to the Articles

selected by it in accordance with the

preceding sub-paragraph, to consider

itself bound by such a number of

Articles or numbered paragraphs of

Part II of the Charter as it may

select, provided that the total

number of Articles or numbered

paragraphs by which it is bound is

not less than 10 Articles or 45

numbered paragraphs.

2. The Articles or paragraphs se­

lected in accordance with sub-para-

graphs (b) and (c) of paragraph 1

of this Article shall be notified to the

Secretary-General of the Council of

Europé åt the time when the instru­

ment of ratification or approval of

förtjänster och besparingar som de

själva önska;

10. att i tillämpliga delar utsträc­

ka i denna artikel angivet skydd och

bistånd till att omfatta migrerande

personer, som utöva självständig för­

värvsverksamhet.

TREDJE DELEN

Artikel 20

Utfästelser

1. Varje fördragsslutande part ut-

fäster sig

a) att betrakta första delen av

denna stadga såsom en förklaring

rörande de mål som parten i enlighet

med bestämmelserna i det inledande

stycket till nämnda del skall söka

förverkliga med alla lämpliga medel;

b) att anse sig bunden av åtmins­

tone fem av artiklarna 1, 5, 6, 12, 13,

16 och 19 i stadgans andra del;

c) att anse sig bunden av ytter­

ligare ett antal artiklar eller moment

av stadgans andra del, vilka parten

själv äger fritt välja, dock att det

sammanlagda antalet bestämmelser

som skola vara bindande för parten

icke må understiga 10 artiklar eller

45 moment.

31

2. Samtidigt med att vederböran­

de fördragsslutande part deponerar

sitt ratifikationsinstrument eller

meddelande om godkännande, skall

Europarådets generalsekreterare un­

derrättas om de artiklar och mo­

ment, som utvalts i enlighet med

32

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

the Contracting Party concerned is

deposited.

3. Any Contracting Party may, åt

a later date, declare by notification

to the Secretary-General that it con-

siders itself bound by any Artides

or any numbered paragraphs of Part

II of the Charter which it has not

already accepted under the terms of

paragraph 1 of this Artide. Such

undertakings subsequently given

shall be deemed to be an integral part

of the ratification or approval, and

shall have the same effect as from

the thirtieth day after the date of

the notification.

4. The Secretary-General shall

communicate to all the signatory

Governments and to the Director-

General of the International Labour

Office any notification which he

shall have received pursuant to this

Part of the Charter.

5. Each Contracting Party shall

maintain a system of labour in-

spection appropriate to national con-

ditions.

PART IV

Article 21

Reports Concerning Accepted

Provisions

The Contracting Parties shall send

to the Secretary-General of the

Council of Europé a report åt two-

yearly intervals, in a form to be

determined by the Committee of

Ministers, concerning the application

of such provisions of Part II of the

Charter as they have accepted.

mom. 1 b) och c) av förevarande

artikel.

3. Fördragsslutande part må vid

senare tidpunkt genom ett till ge­

neralsekreteraren ställt meddelande

förklara sig bunden av annan artikel

eller annat moment av andra delen

än de som redan godtagits i enlighet

med bestämmelserna i mom. 1 av

förevarande artikel. Dylika senare

gjorda utfästelser skola anses utgöra

en integrerande del av ratifikationen

eller godkännandet och skola med­

föra samma verkningar från och

med trettionde dagen efter dagen för

förklaringen.

4. Generalsekreteraren skall un­

derrätta alla regeringar som under­

tecknat stadgan samt Internationella

arbetsbyråns generaldirektör om var­

je meddelande, som delgivits honom

i enlighet med förevarande del av

stadgan.

5. I varje fördragsslutande land

skall finnas en yrkesinspektion an­

passad till de nationella förhållan­

dena.

FJÄRDE DELEN

Artikel 21

Rapporter avseende godtagna

bestämmelser

Fördragsslutande part skall vart­

annat år, i den form ministerkom­

mittén bestämmer, tillställa Europa­

rådets generalsekreterare rapport av­

seende tillämpningen av de bestäm­

melser i stadgans andra del som par­

ten godtagit.

33

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

Article 22

Reports Conceming Provisions vrhich

are not Accepted

The Contracting Parties shall send

to the Secretary-General, åt appropri-

ate intervals as requested by the

Committee of Ministers, reports re-

lating to the provisions of Part

II

of

the Charter which they did not

accept åt the tinie of their ratifi-

cation or approval or in a subsequent

notification. The Committee of

Ministers shall determine from time

to time in respect of which pro­

visions such reports shall be re­

quested and the form of the reports

to be provided.

Article 23

Communication of Copies

1. Each Contracting Party shall

communicate copies of its reports

referred to in Artides 21 and 22 to

such of its national organisations as

are niembers of the International

organisations of employers and trade

unions to be invited under Article

27, paragraph 2, to be represented åt

meetings of the Sub-committee of the

Governmental Social Committee.

2. The Contracting Parties shall

forward to the Secretary-General any

comments on the said reports re-

ceived from these national organ­

isations, if so requested by them.

Article 24

Examination of the Reports

The reports sent lo the Secretary-

General in aecordance with Artides

3 — liiliting till riksdagens protokoll

Artikel 22

Rapporter avseende icke godtagna

bestämmelser

Fördragsslutande part skall tid ef­

ter annan, i enlighet med vad minis­

terkommittén därom bestämmer, till­

ställa generalsekreteraren rapporter

avseende de bestämmelser i stadgans

andra del som parten ej godtagit vid

tidpunkten för ratifikationen eller

godkännandet och ej heller genom

ett senare meddelande. Ministerkom­

mittén skall från tid till annan fatta

beslut om vilka bestämmelser som

skola göras till föremål för en dy­

lik rapport samt rörande rapportens

form.

Artikel 23

Översändande av avskrifter

1. Varje fördragsslutande part

skall översända avskrifter av de i

artiklarna 21 och 22 avsedda rappor­

terna till sådana nationella organisa­

tioner som äro anslutna till de inter­

nationella arbetsgivar- och arbets­

tagarorganisationer, vilka enligt ar­

tikel 27 mom. 2 skola inbjudas att

låta sig representera vid sammanträ­

den med den sociala kommitténs un­

derkommitté.

2. De fördragsslutande parterna

skola till generalsekreteraren vidare­

befordra från de nationella organisa­

tionerna inkomna yttranden, därest

organisationerna göra framställning

därom.

Artikel 24

Granskning av rapporterna

Rapporter som tillställas general­

sekreteraren i enlighet med artik-

1962. 1 saml. Nr 175

34

21 and 22 shall be examined by a larna 21 och 22 skola granskas av en

Committee of Experts, who shall expertkommitté, vilken även skall ha

have also before them any comments tillgång till alla yttranden, som vi-

forwarded to the Secretary-General darebefordrats till generalsekretera­

rn accordance with paragraph 2 of ren i enlighet med artikel 23 mom. 2.

Article 23.

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

Article 25

Committee of Experts

1. The Committee of Experts shall

consist of not more than seven

members appointed by the Committee

of Ministers from a list of inde-

pendent experts of the highest in-

tegrity and of recognised compe-

tence in international social

questions, nominated by the Con-

tracting Parties.

2. The members of the Committee

shall be appointed for a period of six

years. They may be reappointed.

However, of the members first ap­

pointed, the terms of office of two

members shall expire åt the end of

four years.

3. The members whose terms of

office are to expire åt the end of the

initial period of four years shall be

chosen by lot by the Committee of

Ministers immediately after the first

appointment has been made.

4. A member of the Committee of

Experts appointed to replace a

member whose term of office has

not expired shall hold office for the

remainder of his predecessor’s term.

Artide 26

Participation of the International

Labour Organisation

The International Labour Organ­

isation shall be invited to nominate

Artikel 25

Expertkommitté

1. Expertkommittén skall bestå av

högst sju av ministerkommittén från

en förteckning över oavhängiga oför­

vitliga experter med erkänd kompe­

tens i internationella sociala frågor

utsedda ledamöter, vilka nominerats

av de fördragsslutande parterna.

2. Kommitténs ledamöter skola

utses för en tid av sex år. Deras man­

dat skall kunna förnyas. Likväl skall

mandatet för två av de först utsedda

ledamöterna upphöra efter fyra år.

3. De ledamöter vilkas mandat

skola utlöpa vid utgången av den

första fyraårsperioden skola genom

lottning utväljas av ministerkom­

mittén omedelbart efter det den förs­

ta utnämningen ägt rum.

4. Ledamot av expertkommittén,

som utsetts att ersätta ledamot, vars

mandat ej utlöpt, skall vara ledamot

under återstoden av företrädarens

mandattid.

Artikel 26

Medverkan av Internationella

arbetsorganisationen

Internationella arbetsorganisatio­

nen skall inbjudas att utse en repre-

35

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

a representative to participate in a

consultative capacity in the deliber-

ations of the Committee of Experts.

Article 27

Sub-committee of the Govemmental

Social Committee

1. The reports of the Contracting

Parties and the conclusions of the

Committee of Experts shall be sub-

mitted for examination to a Sub-

committee of the Govemmental

Social Committee of the Council of

Europé.

2. The Sub-committee shall be

composed of one representative of

each of the Contracting Parties. It

shall invite no more than two Inter­

national organisations of employers

and no more than two international

trade union organisations as it may

designate to be represented as ob-

servers in a consultative capacity åt

its meetings. Moreover, it may con-

sult no more than two representatives

of international non-governmental

organisations having consultative

status with the Council of Europé,

in respect of questions with which

the organisations are particularly

qualified to deal, such as social wel-

fare, and the economic and social

protection of the family.

3. The Sub-committee shall present

to the Committee of Ministers a re­

port containing its conclusions and

append the report of the Committee

of Experts.

Article 28

Consultative Assembly

The Secretary-General of the

Council of Europé shall transmit to

sentant att i egenskap av rådgivare

deltaga i expertkommitténs överlägg­

ningar.

Artikel 27

t . ..

Underkommitté till den sociala

kommittén

1. De fördragsslutande parternas

rapporter samt expertkommitténs

utlåtande skola underställas en un­

derkommitté till Europarådets socia­

la kommitté för granskning.

2. Under kommittén skall vara

sammansatt av en representant för

var och en av de fördragsslutande

parterna. Den skall inbjuda högst

två internationella arbetsgivarorga­

nisationer samt högst två internatio­

nella arbetstagarorganisationer att

sända observatörer med rådgivande

uppgifter till kommitténs samman­

träden. Därjämte skall underkom­

mittén äga samråda med högst två

representanter för internationella

icke-statliga organisationer med kon­

sultativ status hos Europarådet i frå­

gor som dessa organisationer äro sär­

skilt skickade att handlägga, t. ex.

social välfärd samt ekonomiskt och

socialt familjeskydd.

3. Underkommittén skall avgiva

utlåtande till ministerkommittén och

därvid foga expertkommitténs rap­

port.

Artikel 28

Rådgivande församling

Europarådets generalsekreterare

skall till den rådgivande församling-

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1962

the Consultative Assembly the con-

clusions of the Committee of Experts.

The Consultative Assembly shall

communicate its views on these Con-

clusions to the Committee of

Ministers.

Article 29

Committee of Ministers

By a majority of two-thirds of the

members entitled to sit on the Com­

mittee, the Committee of Ministers

may, on the basis of the report of the

Sub-committee, and after consult-

ation with the Consultative As­

sembly, make to each Contracting

Party any necessary recommenda-

tions.

PART V

Article 30

Derogations in Time of War or Public

Emergency

1. In time of war or other public

emergency threatening the life of the

nation any Contracting Party may

take measures derogating from its

obligations under this Charter to the

extent strictly required by the exi-

gencies of the situation, provided

that such measures are not incon-

sistent with its other obligations

under international law.

2. Any Contracting Party which

has availed itself of this right of

derogation shall, within a reasonable

lapse of time, keep the Secretary-

General of the Conncil of Europé

fully informed of the measures taken

and of the reasons therefor. It shall

en överlämna expertkommitténs ut­

låtande. Församlingen skall till mi­

nisterkommittén avgiva yttrande

över utlåtandet.

Artikel 29

Ministerkommittén

På grundval av underkommitténs

rapport och efter konsultation av

den rådgivande församlingen kan

ministerkommittén med två tredje­

dels majoritet av de medlemmar som

äga säte i kommittén besluta att till

var och en av de fördragsslutande

parterna rikta erforderliga rekom­

mendationer.

FEMTE DELEN

Artikel 30

Avvikelser i händelse av krig eller

nationellt kristillstånd

1. I händelse av krig eller annat

nationellt kristillstånd som hotar na­

tionens existens äger fördragsslutan­

de part vidtaga åtgärder, vilka in­

nebära avvikelse från dess förplik­

telser enligt denna stadga, i den mån

läget det oundgängligen kräver och

under förutsättning att åtgärderna

icke strida mot andra förpliktelser

enligt internationell rätt.

2. Varje fördragsslutande part

som tillämpat bestämmelserna i

mom. 1 skall inom rimlig tid hål­

la Europarådets generalsekreterare

fullt underrättad om vidtagna åt­

gärder och skälen därför. Parten

skall likaledes lämna generalsekre-

37

Kungi. Ma}:ts proposition nr 175 år 1962

likewise inform the Secretary- General when such measures have ceased to operate and the provisions of the Charter which it has accepted are again being fully executed.

3. The Secretary-General shall in turn inform other Contracting Parties and the Director-General of the International Labour Office of all Communications received in ac- cordance with paragraph 2 of this Article.

Article 31

Restrictions

1. The rights and principles set forth in Part I when effectively real­ ised, and their effective exercise as provided for in Part II, shall not be subject to any restrictions or limi- tations not specified in those Parts, except such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society for the protection of the rights and freedoms of others or for the protection of public interest, national security, public health, or morals.

2. The restrictions permitted under this Charter to the rights and obli­ gations set forth herein shall not be applied for any purpose other than that for which they have been pre­ scribed.

teraren underrättelse om den tid­ punkt, då dylika åtgärder upphört att gälla och de föreskrifter i stad­ gan som parten godtagit ånyo börja tillämpas i full utsträckning.

3. Generalsekreteraren skall un­ derrätta övriga fördragsslutande län­ der samt Internationella arbetsby- råns generaldirektör om alla med­ delanden, som han mottager jämlikt mom. 2 i denna artikel.

Artikel 31

Begränsningar

1. Ett effektivt förverkligande av de i första delen angivna rättigheter­ na och principerna samt ett effektivt utnyttjande av desamma i enlighet med föreskrifterna i andra delen för­ utsätter, att ifrågavarande rättighe­ ter och principer icke göras till före­ mål för andra inskränkningar eller begränsningar än de i nämnda delar av stadgan angivna, dock med un­ dantag för sådana som äro i lag före­ skrivna och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle såsom ga­ ranti för annans fri- och rättigheter eller såsom skydd för samhällets in­ tresse, nationell säkerhet, allmän häl­ sa eller moral.

2. De enligt denna stadga med­ givna inskränkningarna i däri an­ givna rättigheter och förpliktelser må endast tillämpas för därmed av­ sett ändamål.

Article 32

Relations Between the Charter and

Domestic Law or International

Agrecments

The provisions of this Charter shall not prejudice the provisions of do-

Artikel 32

Förhållandet mellan stadgan samt in­ hemsk lagstiftning och internationella

överenskommelser

Bestämmelserna i denna stadga skola icke inkräkta på bestämmel-

38

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

mestic law or of any bilateral or

njultilateral treaties, conventions or

agreements which are already in

fprce, or may come into force, under

which more favourable treatment

would be accorded to the persons

protected.

Article 33

• Implementation by CoUective

Agreements

1. In member States where the pro­

visions of paragraphs 1, 2, 3, 4 and

5 of Article 2, paragraphs 4, 6 and

7 of Article 7 and paragraphs 1, 2,

3 and 4 of Article 10 of Part II of

this Charter are matters normally

left to agreements between em-

ployers or employers’ organisations

ahd workers’ organisations, or are

normally carried out otherwise than

by law, the undertakings of those

paragraphs may be given and com-

pliance with them shall be treated as

efféctive if their provisions are ap-

plied through such agreements or

öther means to the great majority of

the workers concerned.

1 2. In member States where these

provisions are normally the subject

of legislation, the undertakings con-

céfned may likewise be given, and

compliance with them shall be re-

garded as effective if the provisions

are applied by law to the great

majority of the workers concerned.

Artide 3i

Territorial Application

1. This Charter shall apply to the

metropolitan territory of each Con-

tracting Party. Each signatory

serna i inhemsk lagstiftning eller i

bilaterala eller multilaterala fördrag,

konventioner eller överenskommel­

ser, vilka äro eller kunna komma att

träda i kraft och som må innehålla

för de skyddade personerna fördel­

aktigare bestämmelser.

Artikel 33

Verkställighet genom kollektiv­

avtal

1. I medlemsstater, där förhållan­

den som avses i artikel 2 mom. 1, 2,

3, 4 och 5, artikel 7 mom. 4, 6 och 7

samt artikel 10 mom. 1, 2, 3 och 4 i

andra delen av denna stadga van­

ligen regleras genom avtal mellan

arbetsgivare eller arbetsgivarorgani­

sationer och arbetstagarorganisatio­

ner eller eljest utan lagstiftning, må

i nämnda moment angivna utfästel­

ser göras och förpliktelserna anses

uppfyllda, om momentens föreskrif­

ter på grund av kollektivavtal eller

på annan grund tillämpas på det sto­

ra flertalet berörda arbetstagare.

2. I medlemsstater, där förhållan­

den som avses i nämnda föreskrif­

ter normalt regleras i lagstiftning,

må utfästelserna likaledes göras och

förpliktelserna anses uppfyllda, om

föreskrifterna på grund av lagstift­

ning tillämpas på det stora flertalet

berörda arbetstagare.

Artikel 34

Territoriell tillämpning

1. Denna stadga skall tillämpas på

varje fördragsslutande parts moder­

land. Varje regering som underteck-

39

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

Government may, åt the time of

signature or of the deposit of its

instrument of ratification or ap-

proval, specify, by declaration ad-

dressed to the Secretary-General of

the Council of Europé, the territory

which shall be considered to be its

metropolitan territory for this pur­

pose.

2. Any Contracting Party may, åt

the time of ratification or approval

of this Charter or åt any time there-

after, declare by notification ad-

dressed to the Secretary-General of

the Council of Europé, that the

Charter shall extend in whole or in

part to a non-metropolitan territory

or territories specified in the said

declaration for whose International

relations it is responsible or för

which it assumes intemational re-

sponsibility. It shall specify in the

declaration the Artides or para-

graphs of Part II of the Charter

which it accepts as binding in re-

spect of the territories named in the

declaration.

3. The Charter shall extend to the

territory or territories named in the

aforesaid declaration as from the

thirtieth day after the date on which

the Secretary-General shall have re-

ceived notification of such decla­

ration.

4. Any Contracting Party may de­

clare åt a later date by notification

addressed to the Secretary-General

of the Council of Europé, that, in

respect of one or more of the terri­

tories to which the Charter has been

extended in accordance with para-

graph 2 of this Article, it accepts as

binding any Artides or any

nar stadgan må i samband därmed,

eller då dess ratifikationsinstrument

eller underrättelse om godkännande

deponeras, genom en till Europarå­

dets generalsekreterare riktad dekla­

ration angiva, vilket område som

för nu angivet ändamål skall anses

såsom moderlandet.

2. Varje fördragsslutande part må

vid ratificeringen eller godkännan­

det av denna stadga eller vid senare

tidpunkt i ett till Europarådets ge­

neralsekreterare ställt meddelande

förklara, att stadgan helt eller delvis

skall tillämpas på det eller de i för­

klaringen angivna, utanför moder­

landet belägna områden, för vilkas

internationella förbindelser den för­

dragsslutande parten är ansvarig el­

ler för vilka parten påtager sig inter­

nationellt ansvar. Förklaringen skall

utvisa vilka artiklar eller moment av

andra delen av stadgan, som landet

godtager såsom bindande för de i

förklaringen angivna områdena.

3. Stadgan skall tillämpas på det

eller de områden som angivits i den

i nästföregående moment omför-

mälda förklaringen från och med

trettionde dagen efter den då ge­

neralsekreteraren mottagit förkla­

ringen.

4. Varje fördragsslutande part må

därefter i fråga om ett eller flera av

de områden, på vilka stadgan i en­

lighet med mom. 2 av denna artikel

skall äga tillämpning, i ett till Eu­

roparådets generalsekreterare ställt

meddelande förklara, att parten så­

som bindande godtager artikel eller

moment, som icke tidigare godtagits

40

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

numbered paragraphs which it has

not already accepted in respect of

that territory or territories. Such

undertakings subsequently given

shall be deemed to be an integral part

of the original declaration in respect

of the territory concerned, and shall

have the same effect as from the

thirtieth day after the date of the

notification.

5. The Secretary-General shall

communieate to the other signatory

Governments and to the Director-

General of the International Labour

Office any notification transmitted

to him in accordance with this

Artick.

Article 35

Sign åt nre, Ratification and Entry

Into Fnrce

1. This Charter shall be open for

signatnre by the Members of the

Council of Europé. It shall be ratified

or approved. Instruments of ratifi­

cation or approval shall be deposited

with the Secretary-General of the

Council of Europé.

2. This Charter shall come into

för ce as from the thirtieth day after

the date of deposit of the fifth instru­

ment of ratification or approval.

3. In respect of any signatory

Government ratifying subsequently,

the Charter shall come into force as

from the thirtieth day after the date

of deposit of its instrument of ratifi­

cation or approval.

4. The Seeretary-General shall

notify all the Members of the Council

of Europé and the Director-General

of the International Labour Office,

i vad avser detta eller dessa om­

råden. Sådan senare utfästelse skall

anses utgöra en integrerande del av

den ursprungliga förklaringen be­

träffande området ifråga och skall

medföra samma verkningar från och

med trettionde dagen efter dagen för

förklaringen.

5. Generalsekreteraren skall un­

derrätta alla övriga regeringar som

undertecknat stadgan samt Interna­

tionella arbetsbyråns generaldirek­

tör om varje meddelande som del­

givits honom i enlighet med föreva­

rande artikel.

Artikel 35

Undertecknande, ratificering och

ikraftträdande

1. Denna stadga skall stå öppen

för undertecknande av Europarådets

medlemmar. Den skall ratificeras el­

ler godkännas. Ratifikationsinstru­

ment och förklaringar om godkän­

nande skola deponeras hos Europa­

rådets generalsekreterare.

2. Denna stadga skall träda i kraft

trettionde dagen efter den då det

femte ratifikationsinstrumentet eller

den femte förklaringen om godkän­

nande deponerats.

3. För varje signatärmakt som se­

nare ratificerar stadgan skall den

träda i kraft trettionde dagen efter

den då ratifikationsinstrumentet el­

ler förklaringen om godkännande

deponerats.

4. Generalsekreteraren skall un­

derrätta alla medlemmar av Europa­

rådet samt Internationella arbets­

byråns generaldirektör om stadgans

41

Kungl. Maj ds proposition nr 175 år 1962

of the entry into force of the Charter, the names of the Contracting Parties which have ratified or approved it and the subsequent deposit of any instruments of ratification or ap- proval.

Article 36

Åmendments

Any Member of the Council of Europé may propose åmendments to this Charter in a communication ad- dressed to the Secretary-General of the Council of Europé. The Secretary- General shall transmit to the other Members of the Council of Europé any åmendments so proposed, which shall then be considered by the Committee of Ministers and sub- mitted to the Consultative Assembly för opinion. Any åmendments ap­ proved by the Committee of Ministers shall enter into force as from the thirtieth day after all the Contracting Parties have informed the Secretary- General of their acceptance. The Secretary-General shall notify all the Members of the Council of Europé and the Director-General of the In­ ternational Labour Office of the entry into force of such åmendments.

Artide 37

Dcnunciation

1. Any Contracting Party may denounce this Charter only åt the end of a period of five years from the date on which the Charter entered into force för it, or åt the end of any successive period of two years, and,

in eacli case,

after

giving

six months

notice io

the

Secretary-General

of the

ikraftträdande, namnen på de för- dragsslutande länder som ratificerat eller godtagit stadgan samt varje yt­ terligare deposition av ratifikations­ instrument eller förklaring om god­ kännande.

Artikel 36

Ändringar av stadgan

Envar medlem av Europarådet må föreslå ändringar i denna stadga ge­ nom ett till Europarådets general­ sekreterare ställt meddelande. Gene­ ralsekreteraren skall till övriga med­ lemmar av Europarådet vidarebe­ fordra varje dylikt förslag om änd­ ring, och skall detsamma därefter prövas av ministerkommittén samt underställas den rådgivande försam­ lingen för yttrande. Ändringsförslag som vunnit ministerkommitténs god­ kännande skall träda i kraft tret­ tionde dagen efter den då samtliga fördragsslutande parter underrättat generalsekreteraren om sitt godkän­ nande. Generalsekreteraren skall un­ derrätta samtliga medlemmar av Europarådet samt Internationella arbetsbyråns generaldirektör om ikraftträdandet av dylik ändring.

Artikel 37

Uppsägning

1. Denna stadga må av fördrags­ slutande part icke uppsägas före ut­ gången av en period om fem år från den dag, då stadgan för parten träd­ de i kraft eller före utgången av var­ je följande tvåårsperiod, varvid i båda fallen meddelande om uppsäg­ ningen sex månader i förväg skall

42

Kungl. Maj. ts proposition nr 175 år 1962

Council of Europé, who shall inform

the other Parties and the Director-

General of the International Labour

Office accordingly. Such denunci-

ation shall not affect the validity of

the Charter in respect of the other

Contracting Parties provided that åt

all times there are not less than five

such Contracting Parties.

2. Any Contracting Party may, in

accordance with the provisions set

out in the preceding paragraph, de-

nounce any Article or paragraph of

Part II of the Charter accepted by it

provided that the number of Artides

or paragraphs by which this Con­

tracting Party is bound shall never

be less than 10 in the former case

and 45 in the latter and that this

number of Artides or paragraphs

shall continue to include the Artides

selected by the Contracting Party

among those to which special re-

ference is made in Article 20, para­

graph 1, sub-paragraph (b).

3. Any Contracting Party may de-

nounce the present Charter or any

of the Artides or paragraphs of Part

II of the Charter, under the con-

ditions specified in paragraph 1 of

this Article in respect of any territory

to which the said Charter is applic-

able by virtue of a declaration made

in accordance with paragraph 2 of

Article 34.

Article 38

Appendix

The Appendix to this Charter shall

form an integral part of it.

delgivas Europarådets generalsekre­

terare, som därefter har att under­

rätta övriga fördragsslutande parter

samt Internationella arbetsbyråns

generaldirektör om uppsägningen.

Sådan uppsägning skall icke inverka

på stadgans giltighet för övriga för­

dragsslutande parter, förutsatt att

antalet dylika parter alltid uppgår

till minst fem.

2. Envar av de fördragsslutande

parterna må i enlighet med före­

skrifterna i föregående moment upp­

säga varje av parten godtagen artikel

eller moment i andra delen av stad­

gan, under förutsättning att antalet

artiklar eller moment, av vilka par­

ten är bunden, aldrig understiger 10

artiklar respektive 45 moment samt

att berörda antal artiklar eller mo­

ment även i fortsättningen innefat­

tar de artiklar vilka parten utvalt

bland dem som särskilt omnämnas

i artikel 20 mom. 1 b).

3. Varje fördragsslutande part må,

på villkor som sägs i mom. 1 av den­

na artikel, uppsäga förevarande stad­

ga eller varje artikel eller moment

av andra delen av stadgan beträffan­

de område, på vilket stadgan är till­

lämplig i enlighet med en jämlikt

artikel 34 mom. 2 avgiven förkla­

ring.

Artikel 38

Bilaga

Bilagan till denna stadga skall ut­

göra en integrerande del av stadgan.

43

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

In witness whereof, the under-

signed, being duly authorised there-

to, have signed this Charter.

Done åt Turin,

this 18th day of October 1961, in

English and French, both texts being

equally authoritative, in a single

copy which shall be deposited within

the archives of the Council of Europé.

The Secretary-General shall transinit

certified copies to each of the Signa-

tories.

Till bekräftelse härav hava under­

tecknade, därtill vederbörligen be-

fnllmäktigade, undertecknat denna

stadga.

Som skedde i Turin den 18 okto­

ber 1961 i engelsk och fransk text,

vilka skola äga lika vitsord, och i ett

exemplar, som skall deponeras i Eu­

roparådets arkiv. Generalsekretera­

ren skall tillställa envar av signatär-

makterna bestyrkta avskrifter härav.

Appendix to the Social Charter

Scope of the Social Charter in terms

of persons protected:

1. Without prejudice to Artide 12,

paragraph 4 and Article 13, para-

graph 4, the persons covered by

Artides 1 to 17 include foreigners

only insofar as they are nationals of

other Contracting Parties lawfully

resident or working regularly within

the territory of the Contracting Party

concerned, subject to the under-

standing that these Artides are to be

interpreted in the light of the pro­

visions of Artides 18 and 19.

This interpretation would not

prejudice the extension of similar

facilities to other persons by any of

the Contracting Parties.

2. Each Contracting Party will

grant to refugees as defined in the

Convention relating to the Status of

Refugees, signed åt Geneva on 28th

July 1951, and lawfully staying in its

territory, treatinent as favourable as

possible, and in any case not less

Bilaga till den sociala stadgan

Den sociala stadgans omfattning

såvitt avser den skyddade

personkretsen

1. Därest icke annat stadgas i ar­

tikel 12 mom. 4 och artikel 13 mom.

4 skola de personer som omfattas av

artiklarna 1—17 ej inbegripa utlän­

ningar, såvida de icke äro medbor­

gare i annat fördragsslutande land

och äro lagligen bosatta eller regel­

mässigt arbeta inom vederbörande

fördragsslutande lands område; vid

tolkning av nämnda artiklar skola

dock bestämmelserna i artiklarna 18

och 19 beaktas.

Denna tolkning utesluter icke att

fördragsslutande part må utsträcka

motsvarande rättigheter till att om­

fatta även andra personer.

2. Varje fördragsslutande part

skall tillförsäkra den som är flykting

enligt den i Genéve den 28 juli 1951

undertecknade konventionen angå­

ende flyktingars rättsliga ställning

och som lagligen uppehåller sig på

dess territorium en behandling som

44

Kungi. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

favourable than under the obligations

accepted by the Contracting Party

under the said Convention and under

any other existing international

instruments applicable to those re-

fugees.

PART I

Paragraph 18

and

PART II

Article 18, paragraph 1

It is understood that these pro­

visions are not concerned with the

question of entry into the territories

of the Contracting Parties and do not

prejudice the provisions of the

European Convention on Establish-

ment, signed åt Paris on 13th De­

cember 1955.

PART II

Article 1, paragraph 2

This provision shall not be in­

terpreted as prohibiting or author-

ising any union security clause or

practice.

Article 4, paragraph 4

This provision shall be so under­

stood as not to prohibit immediate

dismissal for any serious offence.

Article 4, paragraph 5

It is understood that a Contracting

Party may give the undertaking re-

quired in this paragraph if the great

majority of workers are not per-

mitted to suffer deductions from

är så gynnsam som möjligt och som

under alla förhållanden icke är

mindre förmånlig än den parten åta­

git sig jämlikt sagda konvention el­

ler enligt andra giltiga internatio­

nella överenskommelser, som äga

tillämpning på sådana flyktingar.

FÖRSTA DELEN

mom. 18

och

ANDRA DELEN

artikel 18 mom. 1

Dessa bestämmelser skola icke an­

ses beröra frågan om tillträde till de

fördragsslutande parternas territo­

rier eller inverka på bestämmelserna

i den europeiska bosättningskonven-

tionen, undertecknad i Paris den 13

december 1955.

ANDRA DELEN

Artikel 1 mom. 2

Denna bestämmelse skall icke tol­

kas såsom innebärande vare sig för­

bud mot eller godkännande av or-

ganisationsklausuler.

Artikel 4 mom. 4

Denna bestämmelse skall icke upp­

fattas såsom innebärande förbud mot

omedelbart avskedande på grund av

allvarlig förseelse.

Artikel 4 mom. 5

Fördragsslutande part skall anses

kunna göra i detta moment avsedd

utfästelse, om enligt lag, kollektiv­

avtal eller skiljedom avdrag å lön

icke medgives beträffande det stora

45

Kungl. Maj.ts proposition nr 175 år 1962

wages either by law or through col-

lective agreements or arbitration

awards, the exceptions being those

persons not so covered.

Article 6, paragraph 4

It is understood that each Con-

tracting Party may, insofar as it is

concerned, regulate the exercise of

the right to strike by law, provided

that any further restriction that this

might place on the right can be

justified under the terms of Article

31.

Artide 7, paragraph 8

It is understood that a Contracting

Party may give the undertaking re-

quired in this paragraph if it fulfils

the spirit of the undertaking by pro-

viding by law that the great majority

of persons under 18 years of age

shall not be employed in night work.

Article 12, paragraph 4

The words “and sobject to the

conditions laid down in such agree­

ments” in the introduetion to this

paragraph are taken to imply inter

alia that with regard to benefits

which are available independently of

any insurance contribution a Con­

tracting Party may require the com-

pletion of a prescribed period of re-

sidence before granting such benefits

to nationals of otiher Contracting

Parties.

Artide 13, paragraph 4

Governments not Parties to the

Europcan Convention on Social and

Medical Assislance may ratify the

flertalet arbetstagare; undantag må

endast göras beträffande personer,

som icke omfattas av berörda lag­

stiftning, avtal eller skiljedom.

Artikel 6 mom. 4

Varje fördragsslutande part skall

för sitt eget vidkommande äga att i

lag reglera utövandet av strejkrät­

ten, under förutsättning att varje

annan inskränkning i denna rätt kan

motiveras i enlighet med vad i arti­

kel 31 sägs.

Artikel 7 mom. 8

Fördragsslutande part skall anses

kunna göra i detta moment stadgad

utfästelse, om parten handlar i ut­

fästelsens anda genom att i lag ut­

färda bestämmelser av innebörd, att

det stora flertalet personer under 18

år icke må användas till nattarbete.

Artikel 12 mom. 4

Orden »med förbehåll dock för de

villkor som stadgas i ifrågavarande

överenskommelser» i ingressen till

detta moment skola anses innebära

bland annat, att fördragsslutande

part med avseende å förmåner som

utgå oberoende av erlagda försäk­

ringsavgifter må uppställa krav på

bosättning under viss tid, innan par­

ten beviljar medborgare i annat för­

dragsslutande land sådana förmå­

ner.

Artikel 13 mom. 4

Länder som icke biträtt den euro­

peiska konventionen om social och

medicinsk hjälp må ratificera den

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 175 år 1962

Social Charter in respect of this para-

graph provided that they grant to

nationals of other Contracting Parties

a treatment which is in conformity

with the provisions of the said Con-

vention.

Article 19, paragraph 6

For the purpose of this provision,

the term “family of a foreign worker”

is understood to mean åt least his

wife and dependent children under

the age of 21 years.

PART III

It is understood that the Charter

contains legal obligations of an inter-

national character, the application of

which is submitted solely to the

supervision provided for in Part IV

thereof.

Artide 20, paragraph 1

It is understood that the

“numbered paragraphs” may include

Artides consisting of only one para­

graph.

PART V

Artide 30

The term “in time of war or other

public emergency” shall be so under­

stood as to cover also the threat of

war.

sociala stadgan beträffande rubrice­

rade moment, under förutsättning

att de bevilja medborgare i övriga

fördragsslutande länder en behand­

ling, som står i överensstämmelse

med föreskrifterna i sagda konven­

tion.

Artikel 19 mom. 6

Vid tillämpningen av denna be­

stämmelse skall uttrycket »utländsk

arbetstagares familj» anses inbegri­

pa åtminstone hans hustru samt barn

under 21 år, om vilka han har vård­

naden.

TREDJE DELEN

Denna stadga innehåller rättsliga

förpliktelser av internationell karak­

tär, vilkas uppfyllande icke är un­

derkastat annan kontroll än den som

föreskrives i fjärde delen av stadgan.

Artikel 20 mom. 1

Ordet »moment» skall anses inne­

fatta jämväl artiklar, som icke äro

uppdelade i moment.

FEMTE DELEN

Artikel 30

Uttrycket »i händelse av krig eller

nationellt kristillstånd» skall anses

innefatta jämväl krigshot.

IDUNS TRYCKERI. ESSELTE. STHLM «2

202281