Prop. 1970:94

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

1

Nr 94

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

arbetsgivares kvittningsrätt, m. mgiven Stock­ holms slott den 13 mars 1970.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över justitieärenden och lagrådets protokoll, föreslå riks­ dagen att antaga härvid fogade förslag till

1) lag om arbetsgivares kvittningsrätt, 2) lag om ändring i sjömanslagen (1952:530).

GUSTAF ADOLF

Lennart Geijer

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till lag om arbetsgivares kvittnings­ rätt. Förslaget reglerar arbetsgivares rätt att kvitta fordran hos arbets­ tagaren genom avdrag på dennes lön. Med lön jämställs pension som till­ kommer förutvarande arbetstagare.

I motsats till vad som nu gäller innebär lagförslaget att kvittning mot lön i princip får ske bara med arbetstagarens medgivande. Vissa undantag från denna huvudprincip föreslås emellertid. Arbetsgivaren skall sålunda alltid få kvitta med klar och förfallen motfordran, som har uppkommit i sam­ band med anställningen och antingen grundas på avtal, enligt vilket ford­ ringen får kvittas mot lönen, eller avser ersättning för skada som arbetsta­ garen vållat uppsåtligen i tjänsten. Vidare skall rätt till kvittning i andra fall kunna medges arbetsgivare genom kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av huvudorganisation. Arbetstagaren skall dock i dessa undantagsfall alltid ha rätt till s. k. beneficium. Kvittning får sålunda ske bara mot den del av lönen som uppenbart överstiger vad som åtgår för arbetstagarens och hans familjs försörjning samt till fullgörande av under-

1 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 94

2

hållsskyldighet som i övrigt åvilar honom. Innan kvittning får ske, skall ar­

betsgivaren från utmätningsman inhämta besked om beneficiets storlek.

Arbetsgivare, som kvittar i strid med lagen, blir i princip skadestånds-

skyldig. Tvist om arbetsgivares kvittningsrätt skall prövas av arbetsdom­

stolen, om tjänsteavtalet regleras av kollektivavtal, och i annat fall av all­

män domstol.

Den föreslagna nya lagstiftningen, som avses träda i kraft den 1 juli

1970, föranleder en ändring i sjömanslagen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

3

1) Förslag

till

Lag

om arbetsgivares kvittningsrätt

Härigenom förordnas som följer.

1

§

Arbetsgivare får ej i vidare mån än som anges i denna lag göra avdrag på arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställ­ ningen (lönefordran) för att kvitta med motfordran hos arbetstagaren.

Vad i lagen föreskrives om kvittning mot lönefordran gäller i tillämpliga delar i fråga om kvittning mot fordran på pension som arbetsgivare är skyldig att utge till förutvarande arbetstagare.

2

§

Kvittning mot lönefordran får ske med arbetstagarens medgivande. Åter­ kallas ett på förhand lämnat medgivande innan lönefordringen förfallit till betalning, får kvittning icke ske i vidare mån än som följer av vad nedan sägs.

3

§

Kan kvittning ej ske enligt 2 §, får arbetsgivaren kvitta endast med klar och förfallen fordran som uppkommit i samband med anställningen och an­ tingen grundas på avtal, enligt vilket fordringen får kvittas mot lönefordran, eller avser ersättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjäns­ ten.

För kvittning enligt första stycket får ej tagas i anspråk belopp som är avsett att utgöra ersättning för särskilda kostnader.

Rätt till kvittning utöver vad som följer av första och andra styckena kan medges arbetsgivare genom kollektivavtal som på arbetstagarsidan slutits eller godkänts av organisation som enligt lagen (1936:506) om förenings- och förhandlingsrätt är att anse som huvudorganisation. Arbetsgivare som är bunden av sådant kollektivavtal får tillämpa det även i fråga om arbets­ tagare som ej är medlem av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsättes i arbete som avses med avtalet. Detta gäller dock ej arbets­ tagare som omfattas av annat tillämpligt kollektivavtal.

4 §

Kvittning enligt 3 § första stycket eller med stöd av kollektivavtal får ske endast mot den del av lönefordringen som uppenbart överstiger vad som åtgår för arbetstagarens och hans familjs försörjning samt till fullgörande av underhållsskyldighet som i övrigt åvilar honom.

5 §

Skatteavdrag samt införsel, som beslutats innan lönefordringen förfallit till betalning, har företräde framför kvittning enligt denna lag.

4

Är arbetsgivarens fordran sådan att rätt till kvittning föreligger enligt 3 §

och vill arbetsgivaren kvitta mot belopp som han ålagts att innehålla genom

beslut om utmätning av lön, beslutar utmätningsmannen om beloppets för­

delning mellan arbetsgivaren och utmätningssökanden efter fordringarnas

storlek.

I övrigt får kvittning ej åberopas mot beslut om utmätning av lön.

Talan mot utmätningsmans beslut enligt andra stycket föres hos över-

exekutor genom besvär. Klagan är ej inskränkt till viss tid.

6

§

Innan kvittning får ske enligt 3 § första stycket eller med stöd av kollek­

tivavtal, skall arbetsgivaren från utmätningsman inhämta besked om hur

stor del av lönefordringen som enligt 4 § skall vara skyddad mot kvittning.

Upphör arbetstagarens anställning utan föregående uppsägningstid, får ar­

betsgivaren hålla inne lönebelopp till dess utmätningsmannens besked före­

ligger. Det åligger i sådant fall arbetsgivaren att ofördröjligen begära så­

dant besked.

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år i970

7 §

Framställning om besked enligt 6 § göres hos utmätningsmannen i den

ort där arbetstagaren är bosatt. Är han icke bosatt här i landet, göres fram­

ställningen i den ort där arbetsgivaren finnes. Innan utmätningsmannen

meddelar beslut, skall han bereda arbetstagaren tillfälle att yttra sig, om

det kan ske utan avsevärd tidsutdräkt.

Mot utmätningsmannens beslut får talan ej föras. Utmätningsmannen kan

ändra beslutet, om anledning därtill förekommer.

8

§

Kvittar arbetsgivare mot arbetstagares lönefordran i annat fall eller i vi­

dare mån än som är medgivet enligt denna lag eller åsidosätter han vad som

åligger honom enligt 6 §, är han skyldig att ersätta arbetstagaren uppkom­

men skada.

Vid bedömande om och i vad mån skada uppstått skall hänsyn tagas även

till omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

Hade arbetsgivaren grundad anledning antaga att han hade rätt att kvitta

eller var hans förfarande eljest ursäktligt, kan skadeståndet jämkas efter

vad som finnes skäligt.

9 §

Mål vari är tvist om arbetsgivares rätt till kvittning mot arbetstagares

lönefordran prövas av arbetsdomstolen, om tjänsteavtalet regleras av kol­

lektivavtal, och i annat fall av allmän domstol.

I fråga om talans väckande och utförande hos arbetsdomstolen gäller 13 §

lagen (1928: 254) om arbetsdomstol, även om målet ej är sådant som avses

i den lagen.

Gör arbetsgivare i mål om lönefordran invändning om kvittning eller

väcker han genkäromål om motfordran, får målet om lönefordran avgöras

utan prövning av invändningen eller genkäromålet, om sådan prövning

skulle oskäligt uppehålla prövningen av lönefordringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1970.

Kungl. Maj.ts proposition nr 94 år 1970

5

2) Förslag

till

Lag

om ändring i sjömanslagen (1952:530)

Härigenom förorclnas, att 20 § sjömanslagen (1952:530) skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

20

§.

Sjöman äger------- -------------------- löpande dragsedlar. Utan sjömannens samtycke må dragsedelsbeloppet nedsättas allenast i den mån den övriga lönen icke för­ slår till att täcka sjömannen ålagd disciplinbot eller på grund av tjänsteförhållandet uppkommen fordran, som av sjömannen medgives eller eljest är klar.

Utan sjömannens samtycke må dragsedelsbeloppet nedsättas allenast i den mån den övriga lönen icke för­ slår till att täcka disciplinbot eller till kvittning, när sådan får äga rum enligt lagen (1970:00) om arbets­ givares kvittningsrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1970.

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 94 år 1970

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den

9 januari 1970.

Närvarande:

Statsministern

P

alme, ministern för utrikes ärendena

N

ilsson, statsråden

S

träng

, A

ndersson

, H

olmqvist

, A

spling

, S

ven

-E

ric

N

ilsson

, L

undkvist

,

G

eijer

, M

yrdal

, O

dhnoff

, M

oberg

, B

engtsson

, L

öfberg

, L

idbom

.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om lagstiftning an­

gående arbetsgivares rätt till kvittning och anför.

Inledning

Lagberedningen arbetar sedan år 1960 med reformering av utsöknings-

lagen och därmed sammanhängande lagstiftning. I avvaktan på översyn

av lagstiftningen i dess helhet bedrivs arbetet så, att beredningen lägger

fram förslag till partiella reformer. I sitt sjätte betänkande, Utsökningsrätt

VI (SOU 1967:3), har beredningen lagt fram förslag till lagstiftning om

arbetsgivares kvittningsrätt. Betänkandet är undertecknat av f. d. justitie-

rådet Gösta Walin, ordförande, numera justitieombudsmannen Ulf Lund­

vik och hovrättsrådet Gösta Dyrssen.1 Beredningens lagförslag torde få fogas

till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga 1.

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av Göta hovrätt,

riksrevisionsverket, arbetsdomstolens ordförande, exekutionsväsendets or-

ganisationsnämnd, statens avtalsverk, statens personalpensionsverk, 1964

års sjömanslagskommitté, Svenska stadsförbundet, Svenska kommunför­

bundet, Svenska landstingsförbundet, Svenska arbetsgivareföreningen

(SAF), Skogs- och lantarbetsgivareföreningen, Tidningarnas arbetsgivare­

förening, Bankernas förhandlingsorganisation, Försäkringsbolagens för­

handlingsorganisation, Föreningen Skogsbrukets arbetsgivare, Sveriges re-

1 Lagberedningen har samrått med direktören i Svenska arbetsgivareföreningen E. L. W.

Forstadius, ledamoten av riksdagens första kammare numera statsrådet J. L. Geijer, förutva­

rande juristen i Landsorganisationen S. G. Gustafsson, förutvarande administrative direktören i

statens avtalsverk P. I. Lidbeck, förutvarande sekreteraren i Svenska stadsförbundet B. Möller

och byråchefen i statens personalpensionsverk I. M. Sjönell. Numera docenten Tore Sigeman har

biträtt beredningen i dess arbete.

7

dareförening, Kooperationens förhandlingsorganisation, Handelns arbetsgi­

vareorganisation, Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens

centralorganisation (TCO), Statstjänstemännens riksförbund (SR), Sveriges

akademikers centralorganisation (SACO), Sveriges advokatsamfund och

Föreningen Sveriges kronofogdar. Exekutionsväsendets organisationsnämnd

har bifogat yttranden av kronofogdemyndigheterna i Stockholm, Göteborg,

Malmö, Karlstad, Västerås, Uppsala, Umeå och Haparanda.

Under ärendets beredning inom justitiedepartementet har överläggningar

hållits med företrädare för exekutionsväsendets organisationsnämnd, sta­

tens avtalsverk, Svenska kommunförbundet, Svenska landstingsförbundet,

SAF, LO, TCO, SACO och SR.

Kungl. Maj.ts proposition nr 94 år 1970

Nuvarande förhållanden

Gällande rätt. Arbetstagares rätt till lön skyddas i flera hänseenden. I

detta sammanhang är främst av intresse de regler som begränsar möjlig­

heterna att ta lön i anspråk innan den blivit tillgänglig för lyftning.

Enligt rättspraxis anses en arbetstagare inte kunna genom överlåtelse till

tredje man eller på annat liknande sätt förfoga över sin lön innan den för­

fallit till betalning. Arbetstagarens borgenärer har däremot vissa möjlig­

heter att tvångsvis ta lönen i anspråk i samband med att den förfaller till

betalning. Det kan ske antingen genom exekution i lönen i form av löne-

utmätning (67 a—e §§ utsökningslagen) eller införsel (införsellagen 1968:

621) eller också genom kvittning.

Reglerna om löneexekution har nyligen reformerats (prop. 1968: 130, 1LU

48, rskr 362). För att exekution i lön skall kunna ske krävs att borgenärens

fordran är domfäst eller att borgenären har annan exekutionstitel. Löne-

utmåtning, som kan användas för alla slags fordringar, innebär att arbets­

givaren åläggs att hålla inne viss del av gäldenärens lön och redovisa den

till utmätningsmannen. Löneutmätning kan ske bara under vissa särskilda

förutsättningar. I fråga om löneinkomster i allmänhet gäller, att löneut­

mätning normalt inte får tillämpas utan gäldenärens medgivande längre tid

än tre månader under ett och samma kalenderår. Gäldenären har rätt till

vad som brukar kallas beneficium. Löneutmätning får nämligen bara om­

fatta belopp som uppenbart överstiger vad som går åt för gäldenärens och

hans familjs försörjning samt för fullgörande av underhållsskyldighet. Se­

mesterersättning skyddas särskilt mot löneutmätning genom en bestäm­

melse att sådan ersättning kan utmätas bara med gäldenärens i utmätnings-

målet lämnade medgivande. Införsel kan ske bara för vissa fordringar,

främst underhållsbidrag, vissa skatter samt böter. Införsel innebär liksom

löneutmätning att arbetsgivaren åläggs att redovisa viss del av lönen till ut­

mätningsmannen. Denne bestämmer dels hur mycket som högst får innehål­

8

las vid varje avlöningstillfälle (införselbeloppet), dels ett belopp som skall

förbehållas gäldenären för eget underhåll och familjens behov samt för

fullgörande av betalningsskyldighet till annan som vid införsel har lika rätt

som sökanden eller bättre rätt än denne (förbehållsbeloppet). Beneficiet är

följaktligen snävare tilltaget vid införsel än vid löneutmätning. Det finns

inga tidsbegränsningar i fråga om införsel, och semesterersättning åtnjuter

inte något särskilt skydd.

Kvittning sker utan medverkan av myndighet. I huvudsak saknas be­

stämmelser i lag om kvittning. Som en allmän rättsgrundsats gäller att,

om två fordringar står mot varandra, var och en av gäldenärerna kan på­

kalla att förhållandet avvecklas genom kvittning. Härvid avräknas ford­

ringarna mot varandra så långt de räcker. Kvittning kan i princip fram­

tvingas av den ena parten även om den andra parten motsätter sig det.

Kvittning anses i allmänhet ske genom att ena parten avger en kvittnings-

förklaring, dvs. meddelar den andre att han avräknar sin fordran, mot-

fordran, mot dennes fordran, huvudfordran. Motfordran måste vara för­

fallen till betalning för att kvittning skall kunna äga rum. De båda ford­

ringarna behöver som regel inte ha något samband med varandra. Även en

motfordran som förvärvats från annan kan användas för kvittning. I prin­

cip uppställs inte något krav på att motfordran skall vara klar, dvs. kvitt­

ning kan ske även med bestridda fordringar. Dessa allmänna regler gäller

också i fråga om arbetsgivares rätt till kvittning mot fordran på lön. Ford­

ran på semesterlön eller semesterersättning är inte skyddad mot kvittning.

Enligt rådande uppfattning anses arbetsgivaren ha rätt att helt kvitta bort

arbetstagarens fordran på lön. Någon rätt till beneficium finns alltså inte

vid kvittning mot lön. Frågan om arbetsgivare kan kvitta med motford­

ran utan hinder av beslut om införsel regleras inte i lag. Enligt beredning­

en brukar utmätningsmännen i de sällsynta fall då konflikt mellan införsel

och kvittning föreligger ge företräde åt arbetsgivarens kvittningsanspråk,

om hans fordran har uppkommit före införselbeslutet. De meddelar då in­

försel bara i belopp som återstår efter det att kvittning ägt rum (jfr SOU

1964: 57 s. 143 not 9). Motsvarande torde gälla vid konkurrens mellan kvitt­

ning och löneutmätning. Skatteavdrag enligt uppbördsförordningen (1953:

272) anses däremot gå före kvittningsanspråk.

Vissa inskränkningar i arbetsgivares kvittningsrätt uppkommer på grund

av bestämmelserna i lagen (1928:254) om arbetsdomstol. För kollektivav-

talsreglerade anställningsförhållanden gäller, att tvist om kollektivavtals

giltighet, bestånd eller rätta innebörd prövas av arbetsdomstolen (11 § la­

gen om arbetsdomstol). Åberopas mot lönefordran, som skall prövas av ar­

betsdomstolen, kvittning med motfordran som varken har samband med

kollektivavtalet eller på annan grund faller under arbetsdomstolens kompe­

tens, avvisas kvittningsyrkandet, medan lönefordran prövas (jfr 10 kap.

17 § sista stycket rättegångsbalken). Att märka är dock att lönefordran

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

9

som grundas på kollektivavtal hör under allmän domstols prövning, om det inte i målet råder någon till kollektivavtalet hänförlig tvist.

Det är i viss mån tveksamt om pension kan bli föremål för kvittning i samma utsträckning som lön. Frågan har sällan varit aktuell.

Faktisk utövning av arbetsgivares kvittningsrätt. Under år 1961 genom­ förde numera docenten Tore Sigeman en undersökning av i vad mån kvitt­ ning mot lönefordran faktiskt förekom på den privata arbetsmarknaden. I beredningens betänkande redogörs kortfattat för resultatet av undersök­ ningen, som presenteras mera utförligt i Sigemans gradualavhandling »Lö­ nefordran. Studier över löneskydd och kvittningsregler». Undersökningen utfördes som en stickprovsmässig undersökning bland arbetsgivare inom anläggningsbranschen, pappersbruken, sågverken, träindustrin, tvättinrätt- ningsbranschen och verkstadsindustrin. Svar inkom från 129 företag med sammanlagt omkring 65 000 anställda. Undersökningen visade att praktiskt taget alla stora företag och de flesta små företag tillämpade kvittning mot lön. Vid ett avlöningstillfälle verkställdes drygt 16 000 löneavdrag för gen­ fordringar. Till mer än 99 procent grundades avdragen på avtal mellan tjäns- teavtalsparterna. Den avtalsmässiga avräkningen av motstående skulder förekom sannolikt mer än 100 gånger så ofta som den tvångsvisa kvitt- ningen. Arbetsgivarna var i allmänhet angelägna om att undvika tvångsvis kvittning. I de fall sådan kvittning skedde underrättades ofta arbetstagar­ na i förväg om den tilltänkta åtgärden. Tvångsvis kvittning med fordran som saknade allt samband med anställningsförhållandet förekom ytterst sällan. Löneavdrag för skadestånd skedde bara vid ungefär en fjärdedels promille av antalet löneutbetalningar. Praktiskt taget alla stora företag och omkring två tredjedelar av de mindre företagen gav försträckningar till de anställda. Ivreditgivningen omfattade ett sammanlagt utestående lånebelopp på över nio milj. kr. Den skedde vanligen på villkor som var för arbetstagarna gynnsammare än den allmänna kreditmarknadens. För omkring en tiondel av lånebeloppet hade kvittningsrätten enligt undersök­ ningen antagligen haft en avgörande kreditfrämjande betydelse, varvid främst innestående semesterersättningar tjänade som kreditunderlag. Om säkerheten i innestående lön hotade att gå om intet till följd av att arbets­ tagaren skulle sluta sin anställning, verkställdes kvittning även om mot- fordran var tvistig. Om arbetstagaren skulle kvarstå i anställningen, fick han regelmässigt behålla minst så mycket av lönen som svarade mot exi­ stensminimum enligt uppbördsförordningen. Vid slutavlöning skedde dock kvittning fullt ut, även om arbetstagaren därigenom berövades erforderligt underhåll.

Sveriges redareförening har i yttrande till beredningen upplyst, att kvitt­ ning tillämpas i inte obetydlig omfattning inom sjöfartsnäringen. En redare kan t. ex. ha fordran på sjöman med anledning av fel eller försummelse i

10

tjänsten eller på grund av att redaren enligt föreskrifter i utländsk lag­

stiftning tvingats bekosta hemresa för sjömannen, när denne rymt i ut­

ländsk hamn. Enligt redareföreningen förekommer det emellanåt, att om­

bordanställda gör sig skyldiga till skadegörelse o. 1. Det händer att ett re­

deri överlåter sådana fordringar till det rederi på vars fartyg sjömannen

sedermera fått anställning, varefter det senare rederiet driver in fordringen

genom kvittning.

Beredningen uppger att kvittning inte är lika vanlig i statliga anställ­

ningsförhållanden som i privata. Utan den anställdes medgivande före­

kommer kvittning knappast annat än i så kvalificerade fall som då den an­

ställde förskingrat anförtrodda medel eller gjort sig skyldig till stöld på

arbetsplatsen. Kommunerna lär däremot tillämpa kvittning i något större

omfattning än staten.

Internationella konventioner. Inom Internationella arbetsorganisationen

(ILO) antogs år 1949 en konvention (nr 95) angående rättsskydd för lön.

Till konventionen ansluter sig en rekommendation (nr 85).

I konventionen behandlas bl. a. frågan om kvittningsrätten. Enligt arti­

kel 8 får löneavdrag medges endast under de villkor och i den utsträckning

som föreskrivs i nationell lagstiftning eller har bestämts genom kollektiv­

avtal eller skiljedom. Arbetarna skall på det sätt vederbörande myndighet

finner mest lämpligt underrättas om de villkor som gäller för sådana av­

drag och i vad mån avdrag är tillåtna. I artikel 9 föreskrivs att ersättning

som arbetare har att utge för att få eller behålla anställning inte får tas

ut genom löneavdrag. Enligt rekommendationen bör alla erforderliga åt­

gärder vidtas för att begränsa löneavdrag i den mån det kan anses nöd­

vändigt för att trygga arbetarens och hans familjs uppehälle (första punk­

ten). Löneavdrag med anledning av skada eller förlust som åsamkats ar­

betsgivaren bör medges bara om det klart kan visas, att arbetaren i fråga

är ansvarig för skadan eller förlusten. Avdragsbeloppet bör vara skäligt och

inte överstiga skadans eller förlustens verkliga belopp. Innan löneavdraget

görs, bör arbetaren få tillfälle att yttra sig (andra punkten). Löneavdrag

för verktyg, material och utrustning som tillhandahålls av arbetsgivaren

bör ske bara i de fall då sådana avdrag a) utgör en allmänt erkänd sed­

vänja inom branschen eller yrket eller b) föreskrivs i kollektivavtal eller

skiljedom eller c) är på annat sätt medgivna enligt ett i den nationella lag­

stiftningen angivet förfarande (tredje punkten).

Sverige har inte anslutit sig till konventionen. Skälet härtill är att de i

konventionen behandlade frågorna i endast ringa utsträckning regleras i

svensk lag och att det knappast kan komma i fråga att ge en eventuell lag

om arbetsavtal ett sådant innehåll att den kommer att motsvara konventio­

nens krav. Vidare har ansetts att konventionen förutsätter tvingande lag­

regler i alltför stor omfattning (prop. 1950: 188 s. 14).

Kungl. Maj:ts proposition nr 54 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

11

Europarådets ministerkommitté antog år 1961 ett förslag till en euro­ peisk social stadga. Stadgan trädde i kraft år 1965. Den innehåller i artikel 4 punkt 5 en regel enligt vilken de fördragsslutande parterna förbinder sig att endast på de villkor och i den omfattning som föreskrivs i nationell lag­ stiftning eller som fastställs genom kollektivavtal eller skiljedom medge avdrag på lön. Sverige har anslutit sig till stadgan med undantag för bl. a. bestämmelserna i artikel 4 punkt 5 om avdrag på lön. Som skäl för undan­ tagen anfördes, att den svenska traditionen att överlåta frågan om lönebild­ ning o. 1. åt arbetsmarknadens parter lägger hinder i vägen för ratifikation av de bestämmelser i stadgan som avser anställningsvillkor och anställ­ ningsförhållanden (prop.1962: 175 s. 10).

Beredningen

Enligt beredningen är det ett bestämt önskemål på arbetstagarhåll att frågan om arbetsgivares kvittningsrätt regleras i lag. På arbetsgivarsidan ifrågasätts däremot i allmänhet, om det finns något egentligt behov av en sådan reglering. På statligt och kommunalt håll har dock tanken på en lagstiftning mött förståelse. För egen del anser beredningen att det nuva­ rande i någon mån ovissa rättsläget i fråga om arbetsgivares kvittningsrätt ibland kan vålla friktioner. De nya reglerna om införsel och löneutmätning bör kompletteras med bestämmelser om hur man skall lösa en konflikt mellan införsel eller löneutmätning å ena och arbetsgivares kvittningsrätt å andra sidan. Den frågan kan inte lämpligen lösas utan en reglering av ar­ betsgivares kvittningsrätt. Beredningen menar därför att goda skäl talar för att en sådan reglering genomförs.

Det av beredningen upprättade förslaget till lag om arbetsgivares rätt till kvittning innefattar flera begränsningar av den kvittningsrätt arbetsgivare f. n. har. Huvudgrunderna i förslaget är följande.

Beredningen skiljer mellan frivillig kvittning och tvungen kvittning. Fri­ villig kvittning sker genom överenskommelse mellan arbetsgivare och ar­ betstagare i samband med att lönen förfaller till betalning, under det att tvungen kvittning verkställs av arbetsgivaren utan att sådan överenskom­ melse föreligger. Beredningen anser att arbetstagaren bör kunna fritt m e d- ge kvittning efter det att lönen förfallit till betalning, eftersom han då i princip har rätt att fritt förfoga över denna. Har lönen inte förfallit till betalning, bör läget vara ett annat. Det har sedan länge ansetts, att ar­ betstagare inte kan genom överlåtelse till tredje man eller på annat sätt förfoga över lönen innan den intjänats. En arbetstagare som lämnat tredje man fullmakt att lyfta kommande lön, s. k. lönefullmakt, kan enligt gäl­ lande rätt utan vidare återkalla fullmakten. Beredningen syftar inte till någon ändring på den punkten. Arbetstagaren bör då inte heller på för­

12

hand utan någon begränsning kunna lämna bindande medgivande till kvitt­

ning. Beredningen föreslår en bestämmelse av innebörd att kvittning får

ske med arbetstagarens medgivande men att sådant kvittningsmedgivande

kan återkallas innan avlöningen förfaller.

Beredningen framhåller att arbetsgivaren inte bör få använda vilka ford­

ringar som helst för tvungen kvittning. Kvittningsrätten bör i

princip begränsas till fordringar som har direkt samband med

tj änsteför hållande t. Som exempel på sådana fordringar anges

fordran på ersättning för bostad eller annat som arbetsgivaren tillhanda­

hållit med anledning av anställningen. Det kan vara måltider på arbets­

platsen, busstransporter till och från arbetet, inköp av varor på kredit hos

arbetsgivaren in. in. Vidare nämns krav på grund av lån eller borgen som

lämnats med anledning av anställning samt krav på skadestånd för fel

eller försummelse i tjänsten. Det av beredningen uppställda kravet att bo­

staden, lånet e. 1. skall ha lämnats »med anledning av» anställningen inne­

bär, att situationen måste vara den att vederbörande inte skulle ha fått bo­

staden, lånet etc., om han inte varit anställd. Om en butiksanställd fått

köpa varor på kredit, kan fordran enligt beredningen ha direkt samband

med anställningen, såvida arbetsgivaren anvisat en särskild ordning för de

anställdas inköp, t. ex. med speciella blanketter. Sker köpet på samma vill­

kor som vid försäljning till allmänheten, kan sådant samband inte anses

föreligga. Vid borgensåtagande kan samband med anställningen vara för

handen exempelvis om arbetsgivaren går i borgen för bostadshyra som

skall erläggas till ett dotterföretag. I fråga om motfordringar som arbets­

givaren övertagit från annan föreslås i princip ett kvittningsförbud. En

från annan övertagen motfordran kan dock få användas för kvittning, om

arbetsgivaren på grund av borgen eller enligt lag är skyldig att svara för

fordringen.

I anslutning till vad som gäller i fråga om kvittning i allmänhet föreslår

beredningen att motfordran måste vara förfallen för att kunna an­

vändas för kvittning. Enligt beredningens åsikt bör arbetsgivaren vidare

i princip inte kunna kvitta med en tvistig motfordran. Å andra si­

dan bör arbetstagare inte genom uppenbart ogrundade invändningar kun­

na betaga arbetsgivaren hans kvittningsrätt. Beredningen föreslår därför,

att det uppställs som villkor för rätt till kvittning, att motfordran är med­

given eller eljest klar. Frågan om en fordran är klar eller inte skall bedö­

mas objektivt. Fordran enligt skuldebrev och hyresfordringar är enligt be­

redningens mening oftast klara, medan däremot fordran på skadestånd kan

vara mera svårbedömd. Det uppställda kravet på klarhet anses innebära,

att arbetsgivaren i allmänhet måste gå fram med försiktighet när det gäl­

ler att kvitta.

I princip bör arbetsgivaren inte få ta i anspråk hela lönen genom kvitt­

ning. Under beredningens arbete framkastades den tanken att man i fråga

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

13

om beneficium för arbetstagaren skulle anknyta till de av bered­ ningen tidigare föreslagna reglerna om löneutmätning. Dessa regler förutsätter emellertid en prövning från fall till fall av hur mycket av lönen som kan tas i anspråk. En sådan prövning bör enligt beredningens åsikt inte anförtros arbetsgivaren. En anknytning till reglerna om löneutmät­ ning försvåras också av att löneutmätning skall kunna fortgå bara under begränsad tid varje kalenderår. Beredningen anser därför att kvittnings- rätten bör begränsas till en fix kvotdel av lönen. Efter förebild av en be­ stämmelse i finländsk lag föreslås kvotdelen uppgå till en sjättedel. Kvot­ delen skall beräknas på lönen före skatteavdrag. Beredningen framhåller att regelns verkningar för olika lönegrupper kommer att i hög grad utjämnas genom skatteprogressionen.

Ett par undantag från sjättedelsregeln föreslås. Ersätt­ ning för skada som orsakats uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet i tjänsten får dras av utan någon begränsning. Ett annat undantag hänger samman med frågan i vilken utsträckning arbetsgivare på grund av arbets­ tagarens medgivande skall kunna kvitta i andra fall eller i vidare mån än lagen föreskriver. Beredningen anser, att man bör kunna acceptera en re­ gel, som utgår från att arbetstagaren får stå fast vid medgivande till kvitt­ ning, som ingår som villkor när han får lån eller liknande. Med uttryckligt medgivande bör likställas att kvittning uppenbart var förutsatt. Hänsyn bör också kunna tas till sedvänjan på arbetsplatsen. Beredningen föreslår därför en regel, enligt vilken avdrag för motfordran som grundas på avtal med arbetstagaren får göras i den ordning som avtalades eller uppenbart förutsattes vid fordringens uppkomst.

Beredningen har övervägt om arbetsgivaren bör hindras från att hålla kvittningsfrågan svävande under en längre tid. Beredningen anser sig emel­ lertid inte kunna ställa upp någon regel om preklusion av rätt till kvittning utan att också reglera de förutsättningar under vilka själva mot- fordringen går förlorad. Eftersom något sådant anses ligga utom ramen för förslaget, har beredningen avstått från en preklusionsregel.

Beredningen anser det önskvärt att det finns möjlighet att genom kol­ lektivavtal ge arbetsgivare en mer omfattande kvittningsrätt. Efter mönster av bl. a. 12 § femte stycket semesterlagen (1963: 114) föreslås, att rätt till kvittning i andra fall eller i vidare mån än som följer direkt av lagen kan medges arbetsgivare genom kollektivavtal, som på arbetstagar­ sidan slutits eller godkänts av organisation, som enligt lagen om förenings- och förhandlingsrätt är att anse som huvudorganisation. Arbetsgivare som är bunden av ett sådant avtal får tillämpa det även beträffande arbets­ tagare som inte är medlem i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men som sysselsätts i arbete som avses med avtalet. Det gäller dock inte i fråga om arbetstagare som omfattas av annat tillämpligt kollektivavtal.

Arbetsgivares kvittningsrätt kan komma i konflikt med avdrag för pre­

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

14

liminär eller annan skatt, som arbetsgivaren skall innehålla enligt upp-

bördsförordningen in. m., och med införsel eller löneutmätning. I fråga om

skatteavdrag framhåller beredningen att lönen bör bära den skatt

som belöper på den. I överensstämmelse med den uppfattning som vunnit

anslutning i praxis föreslår beredningen därför att skatteavdrag skall gå

före arbetsgivares rätt till kvittning. Införsel för uttagande av familj e-

rättsliga underhållsbidrag har enligt beredningen regelmässigt stor be­

tydelse för mottagaren. Det skulle vara betänkligt, om arbetsgivaren kunde

sätta sådan införsel ur funktion genom att kvitta. I fråga om införsel för

annat ändamål — skatter, böter m. m. — föreligger visserligen inte lika

starka skäl att låta införsel gå före, men det skulle komplicera regelsyste­

met alltför mycket, om man skilde mellan olika slag av införsel. Bered­

ningen föreslår därför, att införsel skall gå före arbetsgivares rätt till kvitt­

ning, om inte avlöningen är förfallen när beslutet meddelas. I fråga om den

del av avlöningen som återstår sedan införsel skett medför förslaget där­

emot inte något hinder för arbetsgivaren att kvitta. Beredningen har över­

vägt, om det bör föreskrivas, att arbetsgivaren i sådant fall inte får ta i

anspråk belopp som enligt införselbeslutet skall vara förbehållet arbetstaga­

ren för eget underhåll och familjens behov. Eftersom en sådan regel skulle

medföra, att gäldenären får det bättre ställt därför att han är föremål för

införsel, har beredningen emellertid avvisat denna tanke. I fråga om löne­

utmätning erinrar beredningen, att sådan utmätning står öppen för

alla borgenärer oavsett arten av deras fordringar. På grund härav kan det

inte komma i fråga att utmätningen generellt skall ha företräde framför

kvittningen. I stället föreslås som huvudregel, att beslut om löneutmätning

inte inskränker arbetsgivarens kvittningsrätt. Två undantag från denna

huvudregel förordas. Eftersom arbetstagaren inte bör ha möjlighet att i för­

väg förfoga över sin lön till arbetsgivarens förmån men till övriga borge­

närers nackdel, skall enligt beredningens förslag kvittningsmedgivande, som

kan återkallas av arbetstagaren, inte kunna åberopas mot beslut om ut­

mätning. Lämnas kvittningsmedgivande efter det att beslut om löneut­

mätning meddelats, får medgivandet inte heller åberopas mot utmätnings-

beslutet.

Om arbetsgivare kvittar i annat fall eller i vidare mån än som är medgivet

i lagen, blir han enligt beredningens förslag skyldig att ersätta arbets­

tagaren uppkommen skada. Efter förebild av bestämmelser i annan

arbetsrättslig lagstiftning, bl. a. 20 § semesterlagen, föreslås att även ideell

skada skall ersättas. Till ideell skada kan enligt beredningen hänföras t. ex.

att arbetstagaren fått inställa en planerad semesterresa. I förslaget föreskrivs

också att skadestånd kan nedsättas, om arbetsgivaren hade grundad anled­

ning anta, att han hade kvittningsgill motfordran eller hans förfarande

annars var ursäktligt. Fullständig befrielse från skadeståndsskyldighet kan

också äga rum. Som exempel på fall där nedsättning av skadestånd kan äga

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

15

rum anför beredningen bl. a., att arbetsgivaren felaktigt bedömt frågan om motfordran kunde anses vara klar.

Övriga delar av beredningens förslag redovisas i specialmotiveringen.

Remissyttrandena

Frågan om behovet av en lagstiftning tas upp av flera remissinstan­ ser. SAF framhåller att kvittningsinstitutet som det f. n. praktiseras på arbetsmarknaden är en accepterad företeelse utan några större kontrover­ siella inslag. En lagreglering är därför i och för sig inte nödvändig. Om de i SAF:s remissyttrande framförda synpunkterna vinner beaktande kan föreningen dock samtycka till en lagstiftning. Statens avtalsverk anser det däremot värdefullt att frågan om arbetsgivares rätt till kvittning klarläggs genom lagstiftning. Den hittills rådande osäkerheten har medfört olägen­ heter inte minst för arbetsgivarsidan. Alla de hörda arbetstagarorganisa­ tionerna är likaledes positivt inställda till en lagstiftning. Sveriges advokat­ samfund anser, att införande av lagregler kan medföra risk för en viss osmidighet i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Inom den allra väsentligaste delen av arbetsmarknaden kommer emellertid avtals­ frihet att råda. Eftersom förhållandet mellan å ena sidan exekution i lön och å andra sidan arbetsgivares rätt till kvittning i någon form bör göras till föremål för reglering, vill samfundet tillstyrka att beredningens för­ slag föranleder lagstiftning. Exekutionsväsendets organisationsnämnd fin­ ner det också önskvärt att bestämmelserna om löneutmätning kompletteras med regler om arbetsgivares kvittningsrätt. Liknande synpunkter framförs av Föreningen Sveriges kronofogdar. Arbetsdomstolens ordförande uttalar å andra sidan, att han inte kan bedöma om något mera trängande behov föreligger av en lagstiftning om arbetsgivares kvittningsrätt. I arbetsdom­ stolens dömande verksamhet har i varje fall under senare år kvittningsfrå- gor förekommit mycket sparsamt. Detta torde emellertid främst samman­ hänga med att arbetsgivares kvittningsrätt vanligen inte är reglerad i kol­ lektivavtal och att därför enligt 11 § lagen om arbetsdomstol tvister om kvittning i allmänhet inte omfattas av arbetsdomstolens behörighet. Från den senaste tiden vill arbetsdomstolens ordförande dock nämna ett fall, där arbetsgivare kan sägas ha missbrukat sin rätt att kvitta. Detta fall — be­ handlat i arbetsdomstolens dom (AD) 1966 nr 26 — avsåg en arbetsgivare, som framfört en som det senare visade sig ogrundad invändning om kvitt­ ning på grund av skadeståndsfordran och som därför under lång tid vägrat att till en arbetstagare utge i runt tal 2 750 kronor i förfallen lön och semes­ terersättning.

Beredningens lagförslag får som helhet ett i viss mån blandat mot­ tagande. På en del håll anses förslaget i huvudsak lämpat för att läggas till grund för lagstiftning. Förslaget tillstyrks sålunda av Göta hovrätt,

16

riksrevisionsverket, statens personalpensionsverk och Kooperationens för­

handlingsorganisation. Statens avtalsverk har inte några erinringar mot hu­

vudprinciperna i förslaget, som anses innefatta en lämplig avvägning av

arbetsgivares och arbetstagares intressen. Svenska stadsförbundet, Svenska

kommunförbundet och Svenska landstingsförbundet framför inte hellei

några invändningar mot förslagets huvudgrunder. TCO uttalar att förslaget

i stor utsträckning tillgodoser behovet av ett skydd mot alltför långtgående

kvittningsmöjligheter för arbetsgivaren. TCO tillstyrker därför förslaget i

dess huvuddrag men har vissa erinringar mot den närmare utformningen

av förslaget.

På flera håll framförs emellertid åtskilliga kritiska synpunkter. SAF

menar att förslaget begränsar kvittningsrätten i alltför stor utsträckning.

Sveriges redareförening anför, att kvittning inom sjöfarten sker i fall som

torde sakna motsvarighet vid företag på land. Rederiföretagens tillämpning

av kvittning har inte givit anledning till befogade anmärkningar. Förening­

en avstyrker därför förslaget. LO förordar å andra sidan att lagstiftningen

skärps i flera hänseenden. Arbetsdomstolens ordförande framhåller att syf­

tet med en lagstiftning bör vara att skapa ett tillfredsställande grundskydd

för arbetstagares lön vid den form av exekution av fordringsanspråk som

kvittning från arbetsgivarens sida utgör. På det hela taget ger beredning­

ens förslag arbetstagarna ett bristfälligt löneskydd vid motfordringar, som

har direkt samband med tjänsteförhållandet. Det skulle vara bättre om

arbetstagarna beträffande sådana fordringar tillförsäkrades ett grundskydd

som gällde överlag och alltså oberoende av motfordringens typ och som

medgav erforderlig anpassning till arbetstagarens aktuella försörjnings­

börda och ekonomiska situation i övrigt. Närmast åsyftas ett sådant skydd

som har föreskrivits vid utmätning av lön. Om en sådan utformning av

löneskyddet skulle visa sig möjlig kan lagförslaget förmodligen förenklas.

Arbetsdomstolens ordförande anser att en sådan ordning inte i alltför hög

grad äventyrar arbetstagarnas möjligheter att få kredit hos arbetsgivarna.

SAF tar upp den av beredningen föreslagna regeln att kvittning kan ske

med stöd av ett medgivande av arbetstagaren, om detta föreligger när

lönen förfaller till betalning. Det anses i och för sig motiverat att medgivan­

de kan avse fordringar som annars inte skulle vara kvittningsgilla. SAF

finner det däremot synnerligen egendomligt och närmast stötande, att ett i

förväg lämnat medgivande skall kunna återkallas.

Förslaget att tvungen kvittning i princip skall kunna ske bara

med motfordran som har direkt samband med tjänsteförhål­

landet föranleder uttalanden av ett par remissinstanser. SAF konstate­

rar, att det i fråga om rätt till kvittning för hyresfordran enligt förslaget

är tillräckligt att arbetsgivaren kan visa att anställningen varit avgörande

för hyresrätten. Samtidigt uppställs emellertid ett principiellt krav på for­

mell identitet mellan arbetsgivare och hyresvärd, som i sak innebär att ar­

betsgivaren inte kan kvitta, om han härleder sin rätt från ett formellt fri­

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 9'r år 1970

17

stående subjekt, av typen dotterbolag eller bostadsstiftelse. SAF anser, att

rätt till kvittning bör föreligga när en reell identitet av det slaget finns mel­

lan arbetsgivaren och hyresvärden. SAF upplyser vidare, att det inte är

ovanligt, bl. a. inom handelns område, att den anställde får köpa varor från

arbetsgivaren på kredit. Kan det visas att anställningen har föranlett kredi­

ten, måste detta vara tillräckligt för att kvittning skall få ske. Det bör alltså

inte, såsom beredningen föreslagit, vara ett villkor att arbetsgivaren anvisat

en särskild ordning för de anställdas inköp, t. ex. med särskilda blanketter.

Sveriges redareförening anser, att en redare måste ha möjlighet att kvitta

med motf or dringar som han har övertagit från annan. Eftersom en sjö­

man som kommit i skuld till redaren många gånger lämnar tjänsten vid

första lägliga tillfälle, skulle kvittningsrätten annars oftast bli illusorisk.

Statens avtalsverk tar upp frågan vad som menas med att motfordran av­

ser något som arbetsgivaren tillhandahållit »med anledning av anställning­

en». Avtalsverket utgår från att staten är att anse som en enda arbetsgivare.

Om en fordran uppkommer vid anställning i visst verk, t. ex. statens järn­

vägar, får alltså kvittning med fordringen ske även sedan tjänstemannen

erhållit annan anställning vid verket eller övergått till anställning vid an­

nat statligt verk, t. ex. postverket. Om å andra sidan en tjänsteman övergår

från statligt lönereglerad anställning hos viss kommun till statligt lönereg-

lerad anställning hos annan kommun — såsom ofta är fallet med t. ex. lä­

rare vid grundskolan — eller om en tjänsteman övergår från statligt löne­

reglerad anställning hos kommun till statlig anställning, föreligger själv­

fallet i princip inte kvittningsrätt i den senare anställningen för fordran

som uppkommit i den tidigare anställningen. Avtalsverket utgår från att

det i lagen använda ordet »anställningen» inte syftar på anställning i viss

tjänst eller under viss sammanhängande tidsperiod utan avser anställning

över huvud taget — i olika befattningar eller vid olika tillfällen -— hos en

och samma arbetsgivare. Det ifrågasätts, om inte »anställningen» bör ut­

bytas mot »tjänsteförhållandet», som tydligare anger vad som avses.

Beredningens förslag att det som förutsättning för kvittning i princip

skall gälla att motfordran är medgiven eller eljest klar kriti­

seras av SAF. Detta krav innebär en total avvikelse från gällande rätt. Kvit­

tar arbetsgivaren med en motfordran vars existens han inte kan styrka vid

rättslig prövning blir han skadeståndsskyldig. Denna sanktion har hittills

utgjort tillräckligt korrektiv mot missbruk av kvittningsrätten. Mot bak­

grund av att beredningen inte heller åberopat något missförhållande i ar­

betsgivarnas sätt att handha kvittningsinstitutet avstyrker SAF den före­

slagna begränsningen av kvittningsrätten.

Svenska stadsförbundet, Svenska kommunförbundet och Svenska lands­

tingsförbundet förutsätter att arbetsgivaren har rätt att kvitta, om han vid

sin bedömning av omständigheterna finner sig ha grundad anledning anta

att arbetstagaren objektivt sett är betalningsskyldig. SACO betecknar den

2 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 94

18

föreslagna regeln att motfordran skall vara klar för att kunna användas till

kvittning som en betydande förbättring för arbetstagarsidan. SACO anser

inte tillrådligt att man går ännu längre i samma riktning och kräver t. ex.

laga exekutionstitel i fall då fordringen inte är medgiven. Härigenom skulle

nämligen kvittningsinstitutet i väsentlig mån kunna förlamas. TCO där­

emot ifrågasätter, om det inte åtminstone när det gäller kvittning med ska-

deståndsfordringar bör krävas att fordringen är fastställd genom lagakraft-

vunnen dom eller avgörande som får verkställas lika med sådan dom. TCO

hävdar vidare att arbetsgivaren bör vara skyldig att förhandla enligt all­

männa kollektivavtalsrättsliga regler innan kvittning får ske. Detta torde

vara nödvändigt även med hänsyn till förslaget att tvist om kvittningsrätten

i allmänhet skall prövas av arbetsdomstolen, vars behandling av ett mål re­

gelmässigt föregås av förhandlingar, såväl lokala som centrala. Arbetstagar­

organisationens uppfattning bör alltså få komma till uttryck och arbetsta­

garsidan bör få tillfälle att bidra med utredning, innan arbetsgivaren ge­

nomför kvittning. Därigenom uppnås den fördelen, att arbetsgivaren hind­

ras kvitta, om lönefordran förfaller före tidpunkten för förhandlingen. Den

skadeståndssanktion som förslaget innehåller är enligt TCO:s mening inte

ett tillräckligt korrektiv mot missbruk av arbetsgivarens kvittningsrätt.

LO anser att krav på grund av förstärkning skall kunna användas för

kvittning bara om förstärkningen grundas på skriftlig handling. Uttryc­

ket »eljest klar» i lagen bör enligt LO:s uppfattning ändras till »eljest up­

penbart klar». Detta skulle i lagtexten markera en begränsning av arbetsgi­

varens möjlighet att i tveksamma fall kvitta när arbetstagaren kan ha rim­

lig anledning bestrida kravet men ge möjlighet till kvittning i situationer,

där arbetstagarens bestridande är helt utan grund. Genom den föreslagna

omformuleringen torde åtskilliga tolkningsproblem och därmed tvister

kunna undvikas. Kronofogdemyndigheten i Karlstad erinrar om beredning­

ens uttalande att arbetsgivaren måste gå fram med försiktighet och i tvek­

samma fall avstå från att kvitta. Kronofogdemyndigheten ifrågasätter emel­

lertid om arbetsgivare i allmänhet har kompetens för ett så kvalificerat

bedömande som krävs, särskilt i skadeståndsfallen.

Frågan om beneficium vid kvittning har tilldragit sig stort intresse

under remissbehandlingen. Från olika utgångspunkter kritiseras såväl för­

slaget att högst en sjättedel av lönen får tas i anspråk genom kvittning som

de föreslagna undantagen från sjättedelsregeln.

Arbetsdomstolens ordförande framhåller, att ett grundskydd för lönen

har tillförsäkrats arbetstagarna lagstiftningsvägen när det gäller andra

exekutionsformer än kvittning. Starka skäl kan anföras för att de inte bör

vara sämre ställda när arbetsgivaren utövar kvittning. Från den utgångs­

punkten finns det inte anledning att göra skillnad mellan olika typer av

fordringsanspråk vid utformningen av löneskyddet. Föreligger ett av sociala

skäl betingat skyddsbehov, gör det sig uppenbarligen gällande med samma

styrka, vare sig arbetsgivarens motfordran grundas på avtal med arbets­

Kungl. Maj:ts proposition nr 9b år i970

Kiingl. Maj.ts proposition nr 94 år 1970

19

tagaren eller den avser ersättning för skada, som arbetstagaren orsakat,

eller fordringen har uppkommit på annat sätt. Beredningens förslag inne­

bär ett fullgott löneskydd, när arbetsgivarens motfordran inte har direkt

samband med tjänsteförhållandet. Kvittning får då ske endast med arbets­

tagarens medgivande, och detta kan återkallas innan avlöningen förfaller.

Mot förslagets innehåll i den delen har arbetsdomstolens ordförande inte

något att erinra. I fråga om andra motfordringar föreslår beredningen bl. a.

att arbetsgivaren får göra avdrag i den ordning som avtalades eller uppen­

bart förutsattes vid fordringens uppkomst. Den regeln tar inte någon hän­

syn till att arbetstagaren vid fordringens uppkomst kan ha befunnit sig i

ett så trängt läge, att han tvingats godta längre gående kvittningsanspråk

än han kan bära, eller att han då överskattat sina möjligheter beträffande

takten för återbetalningen. Inte heller beaktas genom regeln sådana för­

ändringar beträffande arbetstagarens försörjningsbörda eller ekonomiska

förhållanden i övrigt som inträffat efter motfordringens uppkomst och som

försämrat hans återbetalningsmöjligheter. Det bör uppmärksammas, att

motfordringar som arbetsgivaren kvittar mot lön i det alldeles övervägande

antalet fall grundas på avtal mellan tjänsteavtalsparterna. Med den av be­

redningen föreslagna lagstiftningen torde det komma att framstå som en

naturlig åtgärd från arbetsgivarens sida att vid ingående av sådana avtal

rutinmässigt tillförsäkra sig rätt att kvitta med visst belopp vid varje av-

löningstillfälle. Visserligen får det antas att arbetsgivarna härvid i allmän­

het kommer att vara måttfulla. I särfall kan emellertid tänkas förekomma,

att arbetsgivare av obetänksamhet eller på grund av bristande insikt om

arbetstagarens ekonomiska situation tillförsäkrar sig en kvittningsrätt, som

äventyrar arbetstagarens möjligheter att försörja sig och sin familj. Vad

angår fordringar på ersättning för skada som har orsakats uppsåtligen eller

genom grov oaktsamhet lämnar förslaget arbetstagaren utan löneskydd.

Sjättedelsregeln avser bl. a. fordran som är grundad på avtal med arbets­

tagaren utan att det vid fordringens uppkomst har avtalats eller förutsatts

något särskilt om kvittning. Vid ett genomförande av beredningens förslag

torde det emellertid bli sällsynt, att så inte sker. Vidare gäller sjättedels­

regeln i fråga om arbetsgivares ersättning för skada, som arbetstagaren

vållat utan att det skett uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet. Inom

vissa områden av arbetsmarknaden, bl. a. inom transportfacket (se AD 1969

nr 23), har emellertid arbetstagarna genom kollektivavtal befriats från er­

sättningsskyldighet för skada vållad genom oaktsamhet som inte är grov.

Över huvud taget torde motfordringar, som faller under sjättedelsregeln,

komma att bli fåtaliga i praktiken. För dessa motfordringar innebär försla­

get, att kvittning får ske med belopp som motsvarar högst en sjättedel av

den förfallna avlöningen. Denna regel har den fördelen, att den är tämligen

lätt att tillämpa. Regeln är emellertid enligt arbetsdomstolens ordförande

stel och kan därigenom komma att ge sådana utslag att den ibland medger

kvittning med ett belopp som är för högt med hänsyn till arbetstagarens

försörjningsbehov och i andra fall onödigt beskär arbetsgivarens kvitt-

ningsmö j ligheter.

LO betecknar det som en brist att en beneficieregel efter förebild av exe-

kutionsreglerna inte har tagits in i förslaget. Enligt LO är det av central

betydelse att förslaget tillförs en bestämmelse som i alla lägen tillförsäkrar

arbetstagaren ett grnndskydd av existensminimumkaraktär. LO vill inte

godta beredningens förslag att ersättning för skada som orsakats genom

grov oaktsamhet skall kunna dras av utan begränsning. Fackmannen har

ofta mycket svårt att avgöra vad som skall anses vara grov oaktsamhet eller

enbart oaktsamhet. Det måste anses uteslutet att arbetsgivare i gemen skall

kunna göra en sådan bedömning. Vad beträffar sjättedelsregeln anser LO

att sjättedelen bör räknas på nettolönen, eftersom arbetstagaren i annat fall

får ett alltför dåligt skydd. TCO konstaterar att avdrag för motfordran som

grundas på avtal med arbetstagaren skall få göras i den ordning som av­

talades eller förutsattes vid fordringens uppkomst. Lagförslaget är på den­

na punkt helt dispositivt. Det förbehåll som uppställs, nämligen att överens­

kommelsen måste vara träffad i samband med fordrans uppkomst, torde in­

nebära bl. a. att överenskommelsen är giltig även om den avser en fordran,

som inte är aktuell utan som kan tänkas uppkomma i framtiden ur ett

avtalsförhållande, överenskommelsen behöver inte heller vara uttrycklig.

Bruket på arbetsplatsen kan vara tillfyllest. Den oklarhet som vidlåder be­

greppet »bruket på arbetsplatsen» torde medföra att tvister lätt uppkom­

mer. Syftet med lagförslaget är att lönen, som utgör grundvalen för arbets­

tagarens och hans familjs existens, av sociala skäl skall åtnjuta skydd mot

angrepp från tredje man. Denna sociala syn på lönen kom även till uttryck

i det förslag till lag om arbetsavtal som 1935 lades fram av kommittén an­

gående privatanställda, där det föreslogs en begränsning av kvittningsrätten

till en femtedel av lönen. Denna regel var indispositiv. Enligt TCO:s upp­

fattning bör avtalsfriheten begränsas så att rätt till kvittning i andra fall

eller i vidare mån än som sägs i lagen kan medges arbetsgivare bara genom

kollektivavtal som slutits eller är godkänt av huvudorganisation. I annat

fall skulle sjättedelsregeln komma att få ett begränsat tillämpningsområde

i praktiken. TCO avstyrker därför att en regel om avtalsfrihet för tjänste-

avtalsparterna införs i lagstiftningen, åtminstone vad beträffar skadestånds-

fordringar. När det gäller försträckningsfallen kan det emellertid i vissa

fall godtagas att arbetsgivaren med arbetstagaren träffar överenskommelse

om kvittningsrätt. I fråga om skadeståndsfordringar framhåller TCO vida­

re, att kvittningsrätt utan någon begränsning bör gälla i fråga om uppsåt-

ligen orsakad skada. Alla övriga skadeståndsfordringar bör däremot omfat­

tas av sjättedelsregeln. I detta sammanhang erinrar TCO om att det i många

kollektivavtal föreskrivs att skadeståndsskyldighet föreligger bara i fall av

uppsåt eller grov vårdslöshet. SACO anser att rättviseskäl talar för att sjät-

tedelsavdraget beräknas på nettolönen. I och för sig godtas att arbetsgivare

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

21

och arbetstagare kan disponera över löneskyddet genom överenskommelse. SACO vill emellertid begränsa den av beredningen föreslagna bestämmelsen till att gälla bara i fall av uttrycklig överenskommelse. Skadeståndsford- ringar bör enligt SACO kunna användas för kvittning bara om vårdslös­ heten eller uppsåtet fastställts genom dom.

Även andra remissinstanser ger uttryck åt tveksamhet om beneficieskyd- det är tillräckligt. Kronofogdemyndigheten i Karlstad ifrågasätter sålunda om sjättedelsregeln motsvarar de krav som kan ställas på beneficium. Kro­ nofogdemyndigheten i Umeå föreslår att regeln kompletteras med en före­ skrift att arbetstagaren inte i något fall genom kvittning får berövas vad han oundgängligen behöver för sin och familjens försörjning. Liknande synpunkter framförs av Föreningen Sveriges kronofogdar.

I några yttranden hävdas å andra sidan att det föreslagna beneficieskyd- det bör inskränkas. SAF framhåller sålunda att förslaget att sjättedelsregeln skall gälla även när anställningen upphör strider mot hittillsvarande praxis. Visserligen kan de överväganden som ligger bakom sjättedelsregeln åbero­ pas även när anställningen upphör. Å andra sidan innehåller förslaget vissa undantag från sjättedelsregeln. SAF anser det rimligt med en utvidgad kvittningsrätt vid anställningens upphörande. Annars kan det bli vanligt att arbetstagaren så snart som möjligt efter en fordrans uppkomst slutar sin anställning. Bankernas förhandlingsorganisation ifrågasätter om inte avdrag bör kunna göras utan begränsning i samband med att anställningen upphör. Sveriges advokatsamfund anser att sjättedelsregeln begränsar kvitt- ningsrätten i alltför hög grad och föreslår att kvotdelen bestäms till en tredjedel av lönen före skatteavdrag.

LO beklagar att beredningen inte har föreslagit någon regel om p r e k 1 u- s i o n av kvittningsrätt. Man bör ställa det kravet att en kvittningsrätt ut­ nyttjas så snart det är möjligt och inte vid en tidpunkt som kan passa arbetsgivaren. LO anser därför att en preklusionsbestämmelse är nödvän­ dig.

Remissinstanserna har i allmänhet ingen erinran mot beredningens för­ slag att skatteavdrag och införsel skall gå före arbetsgivarens kvittningsrätt. SAF anser det rimligt att införsel för underhållsbidrag har företräde framför kvittningsrätt men motsätter sig att så blir fallet be­ träffande införsel för skatteskulder och böter. Bankernas förhandlingsor­ ganisation har samma uppfattning men är dessutom tveksam om införsel för kommunala fordringsanspråk enligt lagen om socialhjälp och barna­ vårdslagen bör ges företräde framför arbetsgivarens kvittningsrätt. I fråga om skatteavdrag framhåller organisationen att, om den förmånsrätt som f. n. tillkommer skatter enligt 17 kap. 12 § handelsbalken tas bort vid den pågående revisionen av förmånsrättsordningen, övervägande skäl talar för att arbetsgivares kvittningsrätt inte skall behöva stå tillbaka för skatteav­ drag. SACO anser det vara i viss mån betänkligt att i händelse av pågående

Kungl. Maj:ts proposition nr 9b år 1970

22

införsel det införselfria beloppet skall kunna tas i anspråk för kvittning.

Från arbetstagarsynpunkt framstår det som märkligt, att de okvalificerade

genfordringar som faller under sjättedelsregeln skall få användas till kvitt­

ning mot det införselfria beloppet. Det torde inte vara ett bärande skäl för

rätt till kvittning att, som beredningen påpekat, gäldenären annars kunde

få »det bättre ställt» därför att han är föremål för införsel.

Föreningen Sveriges kronofogdar framhåller, att det vid konkurrenssitua­

tioner mellan löneutmätning och kvittning enligt förslaget blir av­

görande, om motfordran grundas på avtal eller om kvittning sker på grund

av särskilt medgivande. I det förra fallet går kvittning före löneutmätning

men i det senare blir ordningen omvänd. Föreningen anser det önskvärt

med en skarpare gränsdragning mellan begreppen avtal och medgivande

så att en arbetsgivare förhindras att på lösa grunder rubricera ett medgi­

vande som ett avtal. Det kan ske genom krav på att avtalet skall vara

skriftligt och bevittnat.

Exekutionsväsendets organisationsnämnd har inga invändningar mot be­

redningens förslag om företräde mellan å ena sidan kvittningsrätten och å

andra sidan skatter, införsel eller löneutmätning.

SAF konstaterar att arbetsgivaren enligt förslaget blir skadestånd s-

skyldig så snart han kvittar i strid mot bestämmelserna i lagen. Efter­

som de faktorer som kan föreligga i olika kvittningssituationer är svår­

bedömbara, framstår denna regel som alltför långtgående. Regeln kan

inte heller motiveras med att arbetsgivarna hitintills skulle ha missbrukat

sin kvittningsrätt. Skadeståndssanktionen är enligt SAF:s mening berätti­

gad bara när en felaktig tillämpning framstår som mer graverande. LO

finner det värdefullt, att skadeståndsskyldigheten omfattar även ideell ska­

da. LO understryker vikten av att skadeståndsbestämmelserna tillämpas så

att lagens syfte förverkligas. Liknande synpunkter framförs av TCO. Arbets­

domstolens ordförande framhåller att en fråga, som inte har berörts i lag­

texten och inte heller blivit närmare belyst i motiven, är om arbetstagaren

vid domstolsprövningen kan kräva utdömande av den del av lönen som fel­

aktigt innehållits. I motiven sägs visserligen — i anslutning till kravet på att

inotfordringen skall vara förfallen till betalning — att, när fråga om kvitt­

ning uppkommer i rättegång, kvittningsförutsättningarna får bedömas med

beaktande av det läge som då föreligger. Detta uttalande synes emellertid

inte ge någon vägledning för de fall, då arbetsgivaren brutit mot reglerna i

5 § 1 och 3 eller då arbetsgivaren kvittat enligt 6 § trots att arbetstagaren

återkallat sitt kvittningsmedgivande innan avlöningen förfallit. Arbetsdom­

stolens ordförande anser att det bör klarläggas, om det orättmätigt inne­

hållna lönebeloppet i sådana fall skall dömas ut eller om kvittningen står

fast när övriga förutsättningar för kvittning är uppfyllda.

En redogörelse för remissutfallet i vissa särskilda frågor lämnas i special­

motiveringen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 9i år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 9b år 1970

23

Departementschefen

Praktiskt taget alla arbetstagare är beroende av sin lön för att kunna för­ sörja sig och sin familj. Starka sociala skäl talar därför för att lönen i vid­ sträckt omfattning skyddas, så att arbetstagaren verkligen kommer i åtnju­ tande av den. Både i Sverige och andra länder finns också regler om skydd för lön i olika hänseenden. Frågan har också uppmärksammats inom ILO och Europarådet. Inom ILO har sålunda antagits en konvention om rätts­ skydd för lön. Även i den av Europarådet antagna europeiska sociala stad­ gan finns bestämmelser som avser att skydda rätten till lön.

En viktig del av löneskyddet utgörs av det regelkomplex som rör frågan i vad mån arbetstagarens borgenärer kan komma åt lönen innan eller i sam­ band med att den förfaller till betalning. Enligt svensk rätt kan borgenä­ rerna inte ens med arbetstagarens medgivande få någon rätt till arbetstaga­ rens lön innan den förfallit till betalning. I rättspraxis har nämligen an­ tagits att arbetstagaren inte kan med bindande verkan överlåta sitt löne­ anspråk till annan före lönens förfallodag. I viss utsträckning kan emel­ lertid arbetsgivaren utan arbetstagarens medgivande innehålla lönen för borgenärernas räkning. Det sker vid exekution i lönen efter exekutiv myn­ dighets beslut. En förutsättning för exekution är att fordringen är domfäst eller att borgenären har annan exekutionstitel. Föreligger denna förutsätt­ ning, kan exekution ske genom löneutmätning eller införsel. Införsel kan dock äga rum bara för fordringar av visst privilegierat slag, främst ford­ ringar som avser underhåll, skatter eller böter. Även när exekution i lön pågår har arbetstagaren emellertid ett visst skydd för lönen. Vid både in­ försel och löneutmätning åtnjuter nämligen arbetstagaren ett beneficium, vilket betyder att arbetsgivaren trots den beslutade exekutionen skall betala ut viss del av lönen till arbetstagaren, så att denne kan försörja sig och sin familj. Beneficiet är mer omfattande vid löneutmätning än vid införsel.

Mot arbetsgivarens krav på betalning för egna fordringar åtnjuter ar­ betstagaren inte något löneskydd. Arbetsgivaren kan nämligen göra sig betald för sin fordran genom kvittning utan anlitande av exekutiv myn­ dighet. Enligt allmänna civilrättsliga grundsatser kan ett fordringsför- hållande upphöra genom kvittning. Står två förfallna fordringar mot varandra, kan vilken som helst av de två gäldenärerna påkalla kvittning, varvid fordringarna avräknas mot varandra så långt de räcker. Kvitt­ ning kan ske även om gäldenären i motfordringsförhållandet motsätter sig det. Det krävs inte att de båda fordringarna har samband med varandra. Detta gäller även vid kvittning mot lönefordringar. En arbetsgivare kan alltså kvitta mot arbetstagarens lönefordran med en motfordran som inte har något samband med anställningsförhållandet. Motfordran behöver inte vara medgiven eller klar för att få användas för kvittning. Det betyder

24

att en arbetsgivare kan hålla inne lön under åberopande av en motfordran

som arbetstagaren har bestritt. I allmänhet har antagits att arbetsgiva­

rens kvittningsrätt inte är begränsad av några regler om existensminimum.

En arbetsgivare är alltså enligt gällande rätt oförhindrad att efter kvitt­

ning hålla inne hela lönen.

Lagberedningen föreslår i sitt betänkande Utsökningsrätt VI att arbets­

givares kvittningsrätt regleras i lag. Under remissbehandlingen av be­

tänkandet understryks behovet av en lagstiftning i ämnet framför allt

av arbetstagarorganisationerna. De privata arbetsgivarorganisationerna

däremot betonar, att kvittningsinstitutet såsom det nu praktiseras på ar­

betsmarknaden är en accepterad företeelse utan några större kontrover­

siella inslag, och anser att det därför inte finns något större behov av en

lagstiftning. Sveriges redareförening avstyrker lagstiftning under särskild

hänvisning till de speciella förhållandena inom sjöfartsnäringen.

För egen del anser jag det inte vara principiellt försvarligt att arbetsgi­

vare har en så privilegierad ställning jämfört med en arbetstagares övriga

borgenärer som nu är fallet. Från social synpunkt inger det betänkligheter

att arbetsgivaren kan tillgodose sina egna ekonomiska intressen genom att

hålla inne hela lönen och sålunda övervältra ansvaret för arbetstagarens

och hans familjs försörjning på det allmänna. Lagberedningen har lämnat

en redogörelse för i vilken utsträckning kvittning mot lönefordran faktiskt

förekommer på arbetsmarknaden. Av denna synes visserligen framgå, att

kvittning ofta sker på ett för båda parter acceptabelt sätt. I fall då arbets­

tagaren skall sluta sin anställning utövar arbetsgivaren dock inte sällan

kvittningsrätten mera hårdhänt. Det händer t. ex. att arbetsgivaren håller

inne både hela slutavlöningen och innestående semesterersättning. Det före­

kommer också att arbetsgivare håller inne lön under påstående om mot-

fordringar som efter vad som senare visar sig i själva verket inte existerat.

Arbetsdomstolens ordförande nämner ett fall från senaste tid där en arbets­

givare missbrukat sin rätt att kvitta genom att hålla inne lön under ett

som det senare visade sig grundlöst påstående att arbetstagaren vållat

skada på arbetsgivarens egendom (AD 1966 nr 26). Att ett sådant miss­

bruk av kvittningsrätten vållar svåra olägenheter för de arbetstagare som

utsätts för det ligger i öppen dag. Jag anser därför att goda skäl talar för en

lagstiftning som begränsar arbetsgivares kvittningsrätt.

Beredningen skiljer mellan frivillig kvittning och tvungen kvittning. Fri­

villig kvittning sker genom överenskommelse mellan arbetsgivaren och ar­

betstagaren, under det att tvungen kvittning verkställs av arbetsgivaren

utan att arbetstagarens medgivande föreligger vid kvittningstillfället. Den

frivilliga kvittningen är mycket vanligare än den tvungna.

Enligt en i beredningens betänkande lämnad uppgift förekommer på den

privata arbetsmarknaden avtalsmässig avräkning av motstående fordringar

sannolikt mer än 100 gånger så ofta som tvungen kvittning.

Eftersom arbetstagaren har rätt att fritt förfoga över lönen sedan denna

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

25

förfallit till betalning, bör han enligt min mening vara bunden av utfästel­

ser som han på förfallodagen gör i fråga om rätt för t. ex. arbetsgivaren att

disponera lönen. Ett vid denna tidpunkt lämnat kvittningsmedgivande är i

själva verket att jämställa med frivillig betalning. I enlighet med vad be­

redningen har föreslagit och praktiskt taget samtliga remissinstanser har

tillstyrkt bör en uttrycklig regel om rätt till sådan frivillig kvittning lagfäs­

tas.

Syftet med en lagstiftning bör vara att skapa ett tillfredsställande grund­

skydd för arbetstagarens lön vid den form av exekution för fordringsanspråk

som tvungen kvittning från arbetsgivarens sida utgör. Vid andra

exekutionsformer har sådant skydd tillförsäkrats arbetstagarna lagstift­

ningsvägen. Starka skäl kan otvivelaktigt anföras för att arbetstagarna i var­

je fall inte bör vara sämre ställda när arbetsgivaren kvittar än när lönen tas

i anspråk genom annan exekution. Enligt min mening kan det t. o. in.

ifrågasättas, om man inte bör gå ännu längre och helt avskära arbetsgivare

från möjligheterna att utöva tvungen kvittning.

Arbetsgivaren är den ende av en arbetstagares borgenärer som kan ta lö­

nen i anspråk utan någon exekutionstitel. Att gällande rätt har denna

innebörd är närmast att se som en praktisk konsekvens av det rent faktiska

förhållandet att arbetsgivaren är gäldenär i lönefordringsförhållandet och

alltså har möjlighet att komma åt lönen innan den betalas ut. Det har i

varje fall inte sin grund i några medvetna rättspolitiska överväganden från

lagstiftarens sida. Det är i själva verket också svårt att finna en hållbar

saklig motivering för rådande ordning. Till stöd för denna kan inte åbe­

ropas att genom kvittningsrätten tillgodoses fordringar, som generellt sett

är sådana att det från allmän synpunkt är motiverat att låta arbetsgiva­

ren — med företräde framför arbetstagarens övriga borgenärer — på egen

hand skaffa sig betalning ur arbetstagarens fordran på lön. Den gynnade

ställning arbetsgivaren intar medför tvärtom risk för att arbetstagarens

lön tas i anspråk för en motfordran som över huvud taget inte existerar.

Risken kan minskas men inte elimineras genom den av beredningen före­

slagna bestämmelsen att motfordran skall vara medgiven eller eljest klar

för att kunna användas för kvittning mot lön. Från principiell synpunkt

skulle det därför vara mest tilltalande att likställa arbetsgivaren med övriga

borgenärer genom att ta bort hans möjlighet att utöva privatexekution

genom tvungen kvittning mot lön. Arbetsgivaren skulle då bli hänvisad

till att utverka exekutionstitel och begära medverkan av exekutiv myndig­

het, om han inte kan få arbetstagarens medgivande till kvittning när lö­

nen förfaller till betalning. Detta skulle betyda, dels att avdrag på lönen

utan arbetstagarens medgivande kunde ske bara för motfordringar som

har blivit föremål för rättslig prövning, dels att arbetstagaren vid exeku­

tionen skulle komma i åtnjutande av det beneficium som gäller vid utmät­

ning av lön. En sådan ordning skulle otvivelaktigt ge arbetstagarna ett

fullgott skydd för lönen.

Kungl. Maj ds proposition nr 94 år 1970

26

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag goda skäl tala för att

lagstiftningen bör bygga på principen att tvungen kvittning mot lön inte

skall få förekomma. Att genomföra denna princip helt undantagslöst anser

jag emellertid inte vare sig behövligt eller lämpligt, och en så långtgående

begränsning av kvittningsrätten har f. ö. inte heller ifrågasatts från något

håll under remissbehandlingen. Av skäl som jag strax skall utveckla när­

mare är det framför allt två typsituationer för vilka jag anser att

undantag från en huvudregel om förbud mot tvungen kvittning bör komma

i fråga. Den ena avser det fallet att arbetsgivaren och arbetstagaren innan

lönen förfallit till betalning har avtalat om kvittningsrätt. Den andra situa­

tion som jag åsyftar föreligger när motfordringen avser ersättning för ska­

da som arbetstagaren har vållat arbetsgivaren.

Jag vill först ta upp frågan om verkningarna av kvittningsavtal.

Det har sedan länge antagits, att en arbetstagare inte kan med bindande

verkan överlåta sitt löneanspråk till annan, innan lönen förfaller till be­

talning. Om en arbetstagare har lämnat en tredje man fullmakt att lyfta

hans framtida lön hos arbetsgivaren, kan arbetstagaren alltså återkalla

lönefullmakten. Denna regel torde bäras upp av två skäl. Arbetstagaren

bör skyddas mot att han av obetänksamhet eller annan liknande anled­

ning försätter sig i den situationen att han inte kan försörja sig och sin

familj. Sociala skäl ligger alltså bakom regeln. Men dessutom förestavas

denna av hänsyn till arbetsgivaren. Om arbetstagaren har disponerat sin

lön före förfallodagen, kan det nämligen inverka menligt på hans intresse

av att utföra arbetet.

Det senare skälet gör sig inte gällande i någon högre grad när det gäller

att ta ställning till frågan om arbetsgivare och arbetstagare skall kunna

med bindande verkan avtala om kvittning mot framtida lön. Det bör uppen­

barligen ankomma på arbetsgivaren själv att bedöma om det är förenligt

med hans intressen att arbetstagaren i förväg förfogar över sin lön genom

att överlåta den till arbetsgivaren, och det finns följaktligen ingen anled­

ning för lagstiftaren att ingripa i arbetsgivarens intresse. Annorlunda stäl­

ler det sig emellertid om man ser situationen från arbetstagarens synpunkt.

Arbetstagaren kan ha gått med på kvittningsavtalet utan att närmare tän­

ka sig in i vad det kommer att betyda för honom. Förhållandet kan också

ändras så att kvittningen blir mer betungande än arbetstagaren räknade

med när han ingick avtalet. Detta kan följaktligen få från sociala synpunk­

ter olämpliga konsekvenser för arbetstagaren och hans familj. Omständig­

heter av detta slag synes närmast föranleda att kvittningsavtal inte bör

vara bindande för arbetstagaren.

Jag är likväl inte beredd att förorda en sådan lösning. Att helt frånkän-

na kvittningsavtal bindande verkan mot arbetstagaren skulle nämligen

kunna leda till resultat som från andra synpunkter inte är önskvärda. Det

förekommer inte sällan att arbetsgivare ger arbetstagare kredit på särskilt

förmånliga villkor. Som exempel kan nämnas att anställda får köpa varor

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

27

av arbetsgivaren på kredit eller att arbetsgivaren ger lån till anställda för anskaffning av bostad, inköp av bil e. d. Från allmän synpunkt finns som regel inget att invända mot sådan kreditgivning. Den enskilde arbetstaga­ ren torde ofta betrakta den som en i och för sig önskvärd förmån som föl­ jer av anställningen. Arbetsgivaren å sin sida torde emellertid i åtskilliga fall uppfatta kvittningsrätten som en form av säkerhet för den lämnade krediten. Kvittningsrätten kan med andra ord antas ha en kreditfrämjande effekt. Om möjligheten till kvittning tas bort, kan detta följaktligen befaras leda till att arbetsgivarna begränsar sin kreditgivning. Enligt min mening kan man inte bortse från den risken, och den bör därför beaktas vid utform­ ningen av lagregler om arbetsgivares rätt till kvittning.

Det bör således finnas ett visst utrymme för arbetsgivare och arbetsta­ gare att med bindande verkan avtala om framtida kvittning. I den mån så­ dana avtal erkänns som giltiga innebär det att kvittningsavtal får samma funktion som en exekutionstitel. Några principiella invändningar kan inte resas häremot. Alldeles bortsett från att kvittningsavtal enligt gällande rätt har en sådan funktion utan några som helst begränsningar vill jag erinra om att vissa andra avtal erkänns som exekutionstitlar i egentlig mening. Sålunda kan handräckning ske enligt lagen (1915: 219) om avbetalningsköp med stöd av bestämmelse i avbetalningskontrakt, och vidare kan införsel och utmätning beslutas på grundval av skriftlig, bevittnad förbindelse att utge underhållsbidrag.

Avtalsfriheten bör emellertid inte sträcka sig längre än som å ena sidan är nödvändigt för att tillgodose arbetstagarnas behov att kunna utnyttja rätten till framtida lön som underlag för kredit och å andra sidan är för­ enligt med arbetstagarens — och hans familjs — av sociala hänsyn betinga­ de behov att kunna disponera lönen på förfallodagen. Om kreditgivnings- synpunkten skall kunna tillgodoses torde det vara nödvändigt att i princip godta kvittningsavtal som ingås i samband med tillkomsten av arbetsgiva­ rens fordran. Behovet av kreditgivning motiverar däremot enligt min mening inte att man låter arbetstagaren bli bunden också av kvittningsavtal som parterna träffar efter det att arbetsgivarens fordran har uppkommit. Om arbetsgivaren fäster avseende vid den säkerhet som kvittningsrätten kan innebära, har han all anledning att förbehålla sig kvittningsrätt redan i samband med att han lämnar arbetstagaren krediten. Att arbetstagaren kan ensidigt rygga ett kvittningsavtal som har ingåtts först senare torde inte nämnvärt påverka arbetsgivarnas villighet att bevilja de anställda kredit. De sociala hänsynen kan därför tillåtas väga över.

Jag förordar i enlighet med det anförda att kvittning skall få ske om mot- 1'ordringen grundar sig på avtal enligt vilket fordringen får kvittas mot lön. Jag återkommer senare till frågan vilka villkor i övrigt som bör gälla för sådan kvittning och särskilt spörsmålet om arbetstagarens rätt till bene- ficium.

28

förbud mot tvungen kvittning också för vissa fall då arbetsgivarens motford-

ran avser skadestånd. En arbetstagare som uppsåtligen tillfogar sin

arbetsgivare skada blir regelmässigt omedelbart avskedad. I allmänhet har

arbetsgivaren i sådant fall rätt att skilja arbetstagaren från anställningen

utan att iaktta uppsägningstid. Om arbetsgivaren utnyttjar denna rätt har

han inga praktiska möjligheter att utverka en exekutionstitel och få till

stånd exekution i lönen innan anställningen upphör. Kan arbetsgivaren

inte tillgripa kvittning tvingas han alltså att antingen betala ut innestående

lön ograverad eller också behålla arbetstagaren i anställningen till dess han

hunnit skaffa sig en exekutionstitel för sin skadeståndsfordran. En sådan

ordning framstår emellertid som uppenbart stötande. Enligt min mening

bör därför göras ytterligare ett undantag från huvudregeln om förbud mot

tvungen kvittning. Arbetsgivaren bör ha möjlighet att genom kvittning mot

lön tillgodogöra sig ersättning för skada som arbetstagaren har vållat upp­

såtligen, oberoende av om arbetstagaren lämnar sitt medgivande. Jag an­

ser däremot inte att det finns tillräckliga skäl att i enlighet med vad be­

redningen har föreslagit medge kvittning även när fordringen avser ersätt­

ning för skada som arbetstagaren har vållat genom oaktsamhet.

Några ytterligare undantag från förbudet mot tvungen kvittning anser

jag inte böia medges. Jag bortser da från den speciella frågan, om avsteg

från lagens bestämmelser skall kunna göras genom kollektivavtal, vilken

jag avser att behandla särskilt i det följande. Dessförinnan vill jag emeller­

tid gå närmare in på vilka ytterligare villkor som bör gälla för

att tvungen kvittning skall få utövas och vilken omfattning denna kvitt-

ningsrätt bör ha.

Enligt beredningens förslag skulle gälla som villkor för rätt till tvungen

kvittning, dels att motfordringen äger direkt samband med tjänsteförhållan-

det, dels att fordringen är medgiven eller eljest klar. Däremot skulle arbets­

tagaren inte ha någon ovillkorlig rätt till beneficium.

I likhet med majoriteten av remissinstanserna delar jag beredningens

uppfattning att tvungen kvittning bör få ske endast för fordran som på

något sätt har samband med tjänstefel- hållande t. Vad

först angår kvittning på grund av avtal anser jag det emellertid inte nöd­

vändigt att ställa upp krav på att motfordringen skall ha ett sakligt sam­

band med arbetstagarens tjänst. I och med att man ställer upp krav på att

avtal skall ha träffats om kvittningsrätt torde arbetstagarnas skyddsbehov

bli tillräckligt väl tillgodosett, om rätten att kvitta begränsas till att gälla

fordringar som uppkommit under anställningstiden. Det torde inte bereda

svårigheter att fastställa om detta kriterium är uppfyllt i det enskilda fal­

let, under det att man måste befara åtskilliga tvistigheter, om det därutöver

skall krävas bevisning om att fordringen uppkommit direkt på grund av-

anställningen, dvs. att den inte skulle ha uppkommit, om ett tjänsteavtal

inte bestått mellan parterna.

Kungl. Maj. ts proposition nr 94 år 1970

29

Under remissbehandlingen har SAF tagit upp frågan, i vad mån arbets­ givaren skall kunna kvitta med en fordran som tillkommer annan person. Föreningen har påpekat, att en fordran som uppkommer på grund av ar­ betstagarens anställning kan tillkomma ett arbetsgivaren närstående sub­ jekt, t. ex. en bostadsstiftelse. Om en arbetsgivare av organisatoriska eller liknande skäl har valt att t. ex. hyra ut bostäder till de anställda via en så­ dan stiftelse, bör han enligt föreningen ha möjlighet att övertaga stiftelsens hyresfordringar och åberopa dessa för kvittning mot lön, om i övrigt förut­ sättningarna för tvungen kvittning föreligger.

Redan kravet att kvittningsmedgivandet skall ha lämnats i det avtal på vilket motfordringen grundar sig medför att arbetsgivaren som regel inte kan kvitta för en fordran som han övertagit från annan person. En sådan ordning står i principiell överensstämmelse med den allmänna syn på in­ stitutet kvittning mot lön som jag här har gett uttryck åt. Det bör dock inte resas några hinder mot att en arbetstagare, som under anställningsti­ den ikläder sig en skuld till annan person än arbetsgivaren och därvid med­ ger att fordringen framdeles får kvittas mot hans lönefordran hos arbets­ givaren, blir bunden av ett sådant medgivande. Saken lär få praktisk bety­ delse bara i fall av den art som SAF har angett, dvs. när borgenären är ett arbetsgivaren närstående subjekt, men det finns inte anledning att ut­ tryckligen begränsa den angivna principens giltighet till sådana fall.

När det gäller sådana skadeståndsfordringar som enligt det föregående skall kunna kvittas mot arbetstagares lönefordran bör som beredningen har föreslagit uppställas krav på att fordringen avser ersättning för skada som arbetstagaren vållat i tjänsten. Om denna förutsättning är uppfylld bör det däremot sakna betydelse om arbetsgivaren övertagit fordringen från en skadelidande tredje man eller om det är fråga om en skada som arbetstaga­ ren direkt bär tillfogat arbetsgivaren. Ivvittningsrätt bör med andra ord före- ligga även i fall då arbetstagaren i tjänsten har vållat annan än arbetsgiva­ ren skada och denne på grund av regler om principalansvar eller på annan grund har nödgats utge ersättning för skadan och i samband därmed har övertagit skadeståndsfordringen.

Enligt beredningens förslag är det en ytterligare förutsättning för tvung­ en kvittning att arbetsgivarens motfordran är medgiven eller el­ jest klar. Majoriteten av remissinstanserna har gett sin principiella an­ slutning till förslaget i denna del. SAF har dock kritiserat regeln som allt­ för sträng, under det att LO har ifrågasatt en ytterligare skärpning.

Kan det efter en objektiv bedömning råda någon tvekan om arbetsgivaren verkligen har den påstådda motfordringen, bör dennas existens bli föremål för rättslig prövning, innan lönen kan tas i anspråk genom kvittning. Å andra sidan bör arbetstagaren inte genom uppenbart ogrundade påståenden kunna betaga arbetsgivaren hans kvittningsrätt. Det skulle enligt min me­ ning vara att gå för långt att som LO har ifrågasatt kräva att fordringen

Kungl. Maj:ts proposition nr 9b år 1970

30

»uppenbart» är klar. Arbetsgivaren bör sålunda kunna kvitta om mot-

fordran är domfäst eller medgiven eller om den eljest måste anses vara klar.

Jag vill i detta sammanhang understryka att en motfordran endast undan­

tagsvis kan anses vara klar, om arbetstagaren bestrider dess existens eller

vitsordar den bara till en del.

När det gäller kvittning på grund av avtal kan situationen vara den att

arbetstagaren visserligen inte bestrider själva fordringens existens men gör

gällande att något avtal om kvittning aldrig har träffats eller att avtalet i

den delen har ett annat innehåll än arbetsgivaren påstår, t. ex. i fråga om

kvittningsrättens omfattning. Det blir i ett sådant fall arbetsgivarens sak

att i enlighet med allmänna bevisbörderegler styrka avtalets existens och

innehåll. I allmänhet torde han inte kunna fullgöra sin bevisskyldighet om

han inte kan förete ett skriftligt avtal. Jag anser det emellertid inte erfor­

derligt att, som en remissinstans har ifrågasatt, ställa upp krav på att kvitt-

ningsavtal skall vara skriftligt. Ett sådant formkrav skulle ibland framstå

som betungande, t. ex. när butiksanställda får ut varor på kredit med förbe­

håll om kvittningsrätt. I sådana fall kan f. ö. situationen vara den att par­

terna inte uttryckligen har avtalat om kvittningsrätt men att sådan rätt

måste anses ha förutsatts, eftersom den anställde många gånger tidigare

fått varor på kredit med förbehåll om kvittningsrätt. Sådana tysta överens­

kommelser bör kunna grunda kvittningsrätt.

En viktig fråga är arbetstagarens rätt att åtnjuta beneficium vid

tvungen kvittning. Enligt beredningens förslag skall arbetstagare visserligen

i princip ha rätt till beneficium, i det att löneavdrag för tvungen kvittning

skall få ske med högst en sjättedel av bruttolönen. Regeln skall dock enligt

förslaget inte gälla vid kvittning med fordran som avser ersättning för

skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet i

tjänsten. Beredningen utgår i övrigt från att arbetstagaren i princip inte

skall kunna med bindande verkan avstå från rätt till beneficium, innan

lönen förfaller till betalning. Från den principen görs emellertid ett undan­

tag. Arbetsgivaren skall således inte behöva iakttaga beneficiereglerna vid

kvittning på grund av avtal, om kvittningen sker i den ordning som avtala­

des eller uppenbart förutsattes vid motfordringens uppkomst.

Remissinstanserna har i allmänhet intagit den principiella ståndpunkten

att arbetstagaren bör åtnjuta beneficium vid tvungen kvittning. De av be­

redningen föreslagna undantagsreglerna har kritiserats från flera håll. Det

har härvid hävdats att rätten till beneficium grundas på sociala skäl som

gör sig gällande oavsett vad slags motfordran det är fråga om och oberoen­

de av om arbetstagaren tidigare har varit beredd att avstå från beneficium.

Beredningens förslag i denna del innebär som nämnt att arbetstagaren

inte med säkerhet kommer att åtnjuta beneficium i något av de fall då

tvungen kvittning enligt mitt förslag skall kunna utövas. En sådan ordning

anser jag inte vara godtagbar. Som jag redan har antytt i det föregående

kan man av sociala skäl inte acceptera att arbetsgivaren kan mot arbets­

Kungl. Maj:ts proposition nr år 1970

31

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

tagarens önskan på förfallodagen hålla inne hela lönen. Detta gäller även i

de fall då arbetsgivaren kan stödja sig på ett föregående avtal. Arbetstaga­

ren bor undantagslöst ha en ovillkorlig rätt att utan hinder av tidigare gior-

a ataganden få ut så stor del av lönen som han skäligen behöver för sin

egen och sin familjs försörjning. Jag vill därför förorda, att en regel om be­

neficium vid tvungen kvittning införs och att den görs tvingande till arbets­

tagarens förmån.

Det erbjuder vissa svårigheter att bestämma hur stort beneficiet bör vara

Den av beredningen förordade sjättedelsregeln skulle, som vissa remiss­

instanser har papekat, få ganska olika verkningar i de särskilda fallen. Lö-

neskyddet skulle bli bristfälligt för de lågavlönade — särskilt om införsel

eller kvarskatteavdrag pågår samtidigt med kvittningen — under det att

hogavlonade ofta skulle få behålla relativt stora belopp. En beneficieregel

som fungerar på det sättet anser jag inte vara godtagbar.

En losmng som ligger nära till hands är att anknyta till de beneficiereg-

ler som galler vid införsel eller vid löneutmätning. Vid införsel förbehålls

gäldenär ett beloPP för eget underhåll och familjens behov. Beloppet be­

stäms i princip efter en prövning av den enskilde arbetstagarens förhållan­

den. Därvid tillämpas emellertid ofta de normalbelopp för existensminimum

som centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden fastställer enligt kom-

munalskattelagen och uppbördsförordningen. Vid utmätning av lön där­

emot far tas i anspråk bara belopp som uppenbart överstiger vad som går

åt för galdenärens och hans familjs försörjning och för fullgörande av un­

derhållsskyldighet. Därutöver gäller att löneutmätning i princip får pågå

bara under viss tid, normalt tre månader och i vissa fall sex månader, varje

kalenderår. Denna begränsning saknar motsvarighet vid införsel.

Nar det galler att välja mellan införsel- och utmätningsreglerna eller

eventuellt en kombination av dem vill jag till en början framhålla, att ar­

betsgivares fordringar mot arbetstagare normalt inte är av sådan art att

de kan jamstallas med de privilegierade fordringar som kan tas ut genom

införsel. Det finns därför knappast anledning att låta en arbetsgivare ta

sa mycket av lönen i anspråk att arbetstagaren får behålla bara något som

ungefar motsvarar existensminimum. Det ligger närmare till hands att kny-

ta an Ml regierna om beneficium vid löneutmätning. Det skulle innebära

att kvittningen får omfatta bara belopp som uppenbart överstiger vad som

gar åt för arbetstagarens och hans familjs försörjning. Ett på detta sätt

bestämt beneficium synes mig representera en rimlig avvägning av arbets­

givarens och arbetstagarens motstående intressen.

Mot en lösning av detta slag har beredningen invänt, att en så komplice­

rad avvagning och individualiserad prövning som det nu blir fråga om inte

an anfortros arbetsgivare i genien. Beredningen avvisade därför tanken

att beneficiet skulle beräknas enligt de regler som gäller vid löneutmät­

ning. Enligt min mening är det emellertid inte nödvändigt att arbetsgivarna

sjalva gor denna prövning. Man kan väl tänka sig ett system, enligt vilket

32

arbetsgivaren är skyldig att begära besked från utmätningsmannen om hur

mycket av lönen som ovillkorligen skall vara skyddad mot kvittning och

att rätta sig efter beskedet. Under ärendets beredning inom justitiedeparte­

mentet har företrädare för exekutionsväsendets organisationsnämnd förkla­

rat sig inte ha något att invända mot en sådan ordning. Jag vill för egen del

förorda alt frågan om beneficiets beräkning i princip löses på det nu angiv­

na sättet. Till vissa detaljfrågor återkommer jag i specialmotiveringen.

Löneskyddet vid löneutmätning är mer vidsträckt än som följer av själva

beneficieregeln genom att löneutmätning i princip är tidsbegränsad. Frågan

är om en liknande ordning bör gälla vid tvungen kvittning. Jag vill emeller­

tid då erinra om vad jag förut har sagt om kvittningsrättens kreditfräm­

jande verkan. Det torde inte vara ovanligt att arbetsgivare och arbetstagare

enas om att arbetstagarens skuld skall amorteras genom fixerade löneav­

drag under en längre tidsperiod. Avtal av den typen torde som regel te sig

ganska rimliga även från arbetstagarens synpunkt. En tillämpning av reg­

lerna i utsökningslagen om att löneutmätning i princip kan ske bara under

viss tid varje kalenderår skulle ofta lägga hinder i vägen för fullföljande av

sådana avtal, vilket i sin tur troligen skulle leda till en minskning av lcre-

ditgivningen till arbetstagarna. Enligt min mening talar därför övervägande

skäl för att man på denna punkt följer införsellagens regelsystem och inte

uppställer några tidsbegränsningar för utövande av kvittningsrätt.

Beredningen föreslår inte någon särskild regel om preklusion av

rätt till kvittning. Detta kritiseras av LO som menar att arbetsgivaren inte

bör få kvitta när det bäst passar honom. I och för sig har jag förståelse för

den synpunkten. Enligt mitt förslag begränsas emellertid starkt möjlighe­

terna att genomföra tvungen kvittning. Det uppställda kravet på att mot-

fordran måste vara klar för att kunna användas till kvittning kommer att

leda till att arbetsgivaren endast mera sällan kan kvitta med fordringar

som har tillkommit för lång tid sedan och som inte grundar sig på skriftligt

avtal eller fordringsbevis. Jag anser därför att det inte finns tillräckliga skäl

att införa en preklusionsregel. Inte heller bör, som TCO förordat, gälla som

villkor för kvittningsrätt att arbetsgivaren först har förhandlat med veder­

börande arbetstagarorganisation. Ett sådant krav skulle i praktiken mer

eller mindre lamslå den redan i övrigt starkt begränsade rätt till tvungen

kvittning som arbetsgivaren får enligt mitt förslag.

Mina hittills redovisade förslag i fråga om tvungen kvittning innebär

sammanfattningsvis, att arbetsgivare får kvitta bara med klar och förfallen

motfordran, som uppkommit under anställningen, att motfordringen skall

antingen grundas på avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, enligt

vilket motfordran får kvittas mot lön, eller avse ersättning för skada, som

arbetstagaren uppsåtligen vållat i tjänsten, samt att arbetstagaren skall

åtnjuta ett av utmätningsman fastställt beneficium motsvarande det som

gäller vid löneutmätning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

33

Jag vill härefter ta upp frågan, i vad mån undantag skall kunna göras från de nu angivna reglerna genom kollektivavtal.

Enligt beredningens förslag skall kvittning kunna ske i andra fall eller i vidare mån än som anges i lagen, om stöd för det finns i kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits av huvudorganisation. Förslaget har inte mött några erinringar under remissbehandlingen.

För egen del vill jag först framhålla, att bestämmelserna om beneficinm, som får anses utgöra den viktigaste delen av löneskyddet mot kvittning, bärs upp av så starka sociala skäl att beneficieskyddet inte bör kunna rub­ bas ens genom kollektivavtal. På andra punkter kan däremot finnas skäl att medge viss rörelsefrihet för kollektivavtalsparterna. Sålunda kan det tänkas t. ex. att det i vissa branscher föreligger så speciella förhållanden att kollektivavtalsparterna kan finna det motiverat att avtala om rätt till kvitt­ ning med fordran som en arbetsgivare har övertagit av en förutvarande ar­ betsgivare. Det har bl. a. gjorts gällande av Sveriges redareförening att så­ dana särskilda förhållanden råder inom rederinäringen. Det finns också andra situationer där kollektivavtalsparter kan finna en utvidgad kvitt- ningsrätt motiverad. Jag vill därför förorda, att reglerna om förutsättning­ arna för att tvungen kvittning skall få utövas görs dispositiva i den me­ ningen att de kan sättas ur spel genom kollektivavtal som på arbetstagar­ sidan slutits av huvudorganisation. Ett sådant avtal bör kunna tillämpas mot alla anställda som sysselsätts i det arbete som avses med avtalet med undantag för dem som omfattas av annat tillämpligt kollektivavtal.

En särskild fråga är vad som bör gälla vid konkurrens mellan å ena sidan arbetsgivares kvittningsrätt och å andra sidan skatteavdrag, in­ försel eller löneutmätning.

Som jag redan har antytt är arbetsgivarnas fordringar hos arbetstagarna typiskt sett inte av sådan art att de bör åtnjuta någon privilegierad ställ­ ning. Jag är därför ense med beredningen och majoriteten av remissinstan­ serna om att skatteavdrag och införsel bör gå före arbetsgiva­ res kvittningsrätt.

Vid konkurrens mellan kvittning och löneutmätning har enligt gällande rätt kvittningen företräde. Beredningen förordar som huvudregel att beslut om löneutmätning inte skall medföra någon inskränkning i fråga om arbetsgivares rätt att kvitta. Förslaget har inte mött någon erinran un­ der remissbehandlingen.

Vad först angår frågan om konkurrens mellan tvungen kvittning och lö­ neutmätning vill jag erinra om att såväl löneutmätning som kvittning mot lön kan användas för exekution av alla slags fordringar. Enligt min mening finns det då knappast någon saklig grund för att ge det ena av dessa båda institut företräde framför det andra. Om man med hänsyn härtill etablerar en ordning som i princip innebär likabehandling av utmätnings- resp. kvittningsfordringar medför detta visserligen en ytterligare försvagning av

Kungl. Maj:ts proposition nr 9i år 1970

34

kvittningsrätten. Frågan torde dock inte ha så stor praktisk betydelse att

man behöver befara några för arbetstagarna i gemen ogynnsamma verk­

ningar på arbetsgivarnas beredvillighet att ge arbetstagarna kredit. Att ge

kvittningsfordran företräde framför löneutmätningsfordran framstår ock­

så som inkonsekvent, eftersom det innebär att en arbetsgivare som har

en exekutionstitel för sin fordran mot arbetstagaren och utverkar beslut

om löneutmätning blir sämre ställd i konkurrens med annan utmät-

ningsborgenär än den arbetsgivare som utan att inneha exekutionstitel vill

kvitta sin fordran mot lönen. Detta är visserligen rättsläget f.n., men lag­

stiftaren bör uppenbarligen i samband med att en lagreglering av arbets­

givares kvittningsrätt sker eftersträva den sakligt mest tillfredsställande

ordningen.

Med dessa utgångspunkter ligger det nära till hands att konkurrensfrå­

gan blir löst enligt samma regler som tillämpas när flera borgenärer har

sökt löneutmätning. Enligt 67 c § utsökningslagen är löneutmätning full­

bordad när arbetsgivaren fått underrättelse om beslutet och det belopp

som skall innehållas förfaller till betalning. Den borgenär som sålunda fått

löneutmätning har företräde framför annan borgenär som söker utmät­

ning senare. Om flera borgenärer söker löneutmätning innan avlöningsbe-

loppet har förfallit till betalning, verkställs utmätning samtidigt för samt­

liga sökandes räkning (jfr 58 § utsökningslagen). Borgenärerna får då del i

det sedermera innehållna beloppet var och en i förhållande till storleken

av sin fordran (17 kap. 14 och 19 §§ handelsbalken). Tillämpat på situa­

tionen med konkurrens mellan tvungen kvittning och löneutmätning skulle

detta innebära, att borgenär som sökt löneutmätning och arbetsgivare som

vill utöva kvittningsrätt konkurrerar med lika rätt i lönebelopp som för­

faller under den tid förordnandet om löneutmätning avser. En sådan ord­

ning ter sig naturlig och jag förordar att frågan om konkurrens mellan

löneutmätning och tvungen kvittning regleras i enlighet härmed.

Situationen är en annan, när det uppstår konkurrens mellan löneutmät­

ning och frivillig kvittning, dvs. kvittning som sker med arbetstagarens

medgivande på förfallodagen. Ett sådant kvittningsmedgivande är som jag

förut har framhållit att likställa med frivillig betalning. Vad som i reali­

teten händer är ju att arbetstagaren förfogar över sin förfallna lön genom

att avstå från att lyfta viss del av den mot att avräkning sker på en skuld

som han har till arbetsgivaren. Syftet med löneutmätning är emellertid att

det utmätta lönebeloppet inte skall tillfalla arbetstagaren utan skall över­

lämnas till den borgenär som har sökt utmätning. Från denna synpunkt

synes det inte vara väl förenligt med grunderna för löneutmätningsinsti-

tutet att en av arbetstagaren företagen privaträttslig disposition över be­

lopp som är föremål för utmätning skall kunna åberopas mot utmätnings-

beslutet. Jag vill därför förorda att frågan om konkurrens mellan löne­

utmätning och frivillig kvittning löses på det sättet att utmätningsford-

ringen alltid ges företräde framför kvittningsfordringen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

Kungl. Maj. ts proposition nr 94 år 1970

35

Jag återkommer i specialmotiveringen till frågan om den närmare ut­ formningen av nu berörda konkurrensregler.

Den lämpligaste sanktionen mot kvittning i strid med lagen är utan tve­ kan skadestånd. De av beredningen föreslagna reglerna härom, som innebär att ideell skada är ersättningsgill och att skadestånd kan jämkas, synes mig väl avvägda. Jag vill därför i sak ansluta mig till beredningens förslag. Detta bör dock kompletteras med en bestämmelse om att arbetsgi­ vare är skyldig att ersätta uppkommen skada om han underlåter att inhäm­ ta besked från utmätningsmannen om beneficiets storlek.

I det föregående har jag uppehållit mig enbart vid frågan om arbetsgiva­ res rätt att genom kvittning göra avdrag på arbetstagares lön. Fråga kan emellertid uppkomma, huruvida annan än arbetsgivaren skall få kvitta fordran genom löneavdrag. Jag tänker närmast på fall då checklönesystem tillämpas och vederbörande bank vill mot checklönen kvitta fordran som banken kan ha hos den anställde. Denna fråga berörs varken i beredningens betänkande eller i remissyttrandena. Den är dock av sådan art att den inte bör förbigås. För egen del ser jag saken på följande sätt.

Skulle checkkontot utvisa brist innan lönen krediteras kontot, därför att arbetstagaren tidigare har övertrasserat checkräkningen, är situationen i realiteten den att arbetstagaren så att säga på egen hand har skaffat sig förskott på lönen. I det kontokurantliknande förhållande som råder mellan honom såsom checkräkningsinnehavare och trassatbanken bör han då gi­ vetvis få finna sig i att bristen först avräknas på den inbetalda lönen. Ar­ betstagaren bör med andra ord kunna disponera endast vad som kan återstå efter det att bristen på kontot har täckts. Någon särskild bestämmelse här­ om lär dock inte vara erforderlig.

Vad angår frågan om banken kan kvitta med andra fordringar vill jag nämna att det såvitt jag känner till är ytterst ovanligt att en trassatbank genomför sådan kvittning mot checklön. Det är f. ö. en tveksam fråga i vad mån trassatbank överhuvudtaget kan kvitta mot tillgodohavande på checkräkning. Efter tillkomsten av reglerna om löneutmätning i 67 a—e §§ utsökningslagen och särskild lagstiftning om arbetsgivares kvittningsrätt får det i alla händelser anses strida mot grunderna för denna lagstiftning att en bank genom att utöva kvittning mot checklön hindrar arbetstagare att komma i åtnjutande av sin lön. Jag förutsätter, att bankerna inte kom­ mer att försöka genomföra kvittning mot checklön på sådant sätt att det löneskydd som tillskapats genom den nyss angivna lagstiftningen därige­ nom urholkas.

Som beredningen har förordat bör en ny lagstiftning om arbetsgivares kvittningsrätt föranleda en följdändring i sjömanslagen.

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 9b år 1970

Upprättade lagförslag

I enlighet med det anförda har inom justitiedepartementet upprättats för­

slag till

1) lag om arbetsgivares lcvittningsrätt,

2) lag om ändring i sjömanslagen (1952: 530).

Förslagen torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bi­

laga 2.

Specialmotivering

Förslaget till lag om arbetsgivares kvittningsrätt

1

§

Beredningen. Med hänvisning till 1965 års lagstiftning om offentliga tjäns­

temäns förhandlingsrätt förordar beredningen, att lagstiftningen omfattar

alla anställningsförhållanden, således även statliga och kommunala. Be­

redningen utgår från det civilrättsliga arbetstagarbegreppet. I första hand

skall tillämpningen av semesterlagen tjäna till ledning när det gäller att be­

stämma lagens tillämpningsområde. I fråga om uppdragstagare framhåller

beredningen att ersättningar till uppdragstagare ofta inkluderar kostnad

för hållande av maskiner, anlitande av medhjälpare o. s. v. Eftersom det kan

befaras att regler som utformats för anställningsförhållanden inte passar

för sådana fall, har beredningen stannat för att inte ta med annat än an­

ställningsförhållanden. Värnpliktiga, civilförsvarspliktiga o. 1., vilkas ar­

betsinsats inte regleras genom avtal, omfattas inte heller av lagen.

Lagen skall enligt förslaget vara tillämplig på kvittning mot avlöning

eller pension. Med avlöning avses enligt en särskild lagregel (2 §) i första

hand ersättning som tillkommer arbetstagare för personlig arbetsinsats men

även ersättning för omkostnader i tjänsten. Med avlöning likställs ersätt­

ning som utgår vid obehörigt avskedande eller av annan sådan anledning.

Beredningen anger i betänkandet närmare vad som är att anse som avlö­

ning. Hit hör tidlön, ackordslön, provision och tantiem. Sjukvårdsersättning,

sjuklön, lön under permittering och s. k. väntetidsersättning räknas också

som avlöning. I fråga om semesterersättning o. 1. uttalas att det skulle med­

föra en alltför invecklad ordning, om sådan ersättning skulle skyddas mot

kvittning. Enligt förslaget kan alltså kvittning ske mot semesterlön och

semesterersättning. Avgångsvederlag som utges av arbetsgivaren och ideellt

skadestånd på grund av felaktig avtalstillämpning faller under bestämmel­

sen om att med avlöning likställs ersättning som utgår vid obehörigt av­

skedande m. m.

Kungi. Maj:ts proposition nr 9b år 1970

37

Beredningen framhåller, att lagförslaget inte gäller för alla löneavdrag arbetsgivaren gör. Sådana avdrag på lönen som skatteavdrag eller avdrag på grund av beslut om införsel eller löneutmätning faller inte under de föreslagna begränsningarna av arbetsgivares rätt att göra avdrag på lönen. Avdrag som görs för tredje mans räkning, t. ex. på grund av att arbetstaga­ ren givit en fordringsägare fullmakt att lyfta en del av hans lön, s. k. löne- fullmakt, omfattas inte heller av förslaget. Förhållandet är detsamma, om lönen reduceras därför att arbetstagaren fått förskott på lönen. Bered­ ningen framhåller dock att det ibland kan vara svårt att avgöra, om det är fråga om kvittning på grund av en lämnad försträckning eller om för­ skottsbetalning av lön. Enligt beredningen kan det inte bli tal om kvittning förrän det visat sig, att arbetstagaren har en nettofordran på lön. För att det skall stå klart att förslaget inte reglerar hur lönen beräknas eller vilka minusposter som får beaktas därvid anges i en särskild lagregel (3 §), att avlöningen beräknas enligt tjänsteavtalet och vad som hör där­ till. Till avlöningens beräkning hör enligt samma paragraf avdrag för så­ dana poster som enligt tjänsteavtalet eller vad som följer därav skall be­ lasta arbetstagaren, t. ex. avdrag med anledning av utevaro från arbetet eller brister i fråga om arbetets utförande. Av bestämmelsen följer enligt beredningens mening att sådana avdrag som inte svarar mot någon fri­ stående motfordran utan går in som ett led i beräknandet av nettolönen inte faller under förslaget. Har arbetsgivaren i rationaliseringssyfte låtit betala ut lön efter en preliminär beräkning, kommer eventuella korrigeringar vid ett senare avlöningstillfälle inte heller att omfattas av förslaget. Enligt be­ redningen blir förhållandet däremot ett annat, om arbetsgivaren betalat ut för hög lön av misstag och senare vill göra gällande återkravsrätt, s. k. con- dictio indebiti.

I fråga om pension framhåller beredningen, att frågan om kvittning kan få viss betydelse, ifall pensionen utgår direkt från den förutvarande arbets­ givaren. Denne kan ha oreglerade fordringar från anställningstiden, t. ex. på grund av försträckning. Sådana fall omfattas av förslaget enligt en sär­ skild bestämmelse (9 §). Beredningen anser däremot inte att det finns nå­ got praktiskt behov att reglera även frågan i vad mån pension av annan karaktär skall skyddas mot kvittning. Den föreslagna bestämmelsen gäller därför bara pension som utgår direkt från den förutvarande arbetsgivaren men inte pension som försäkringsinrättning, särskild fond eller stiftelse är skyldig att utge till arbetstagaren. Folkpension och tilläggspension omfat­ tas inte heller av förslaget. Detsamma är fallet med pension som inte utgår till arbetstagaren personligen, alltså familjepension.

Remissyttrandena. Ingen av remissinstanserna framför någon kritik mot att lagen skall gälla även i statliga och kommunala anställningsförhållan­ den. LO ifrågasätter om inte s. k. beroende uppdragstagare som omfattas av

38

kollektivavtal bör föras in under lagen. LO framhåller, att dessa uppdrags­

tagares arbets- och avlöningsförhållanden är klart jämförbara med en ar­

betstagares och att några gränsdragningsproblem därför knappast behöver

uppstå.

SACO uppger att det ganska ofta förekommer att arbetsgivaren har en

fordran på för mycket utbetald lön för en avlöningsperiod och att han där­

för vill göra avdrag på lönen för en senare period. Detta gäller inte minst

i de fall då lönerna räknas ut av datamaskiner. I ett sådant system ingår

kvittning av för mycket utbetald lön för en period mot lönen för därpå föl­

jande period som ett ordinärt inslag. Förfarandet får karaktär av ett konto-

kurantförfarande. Detta bör inte betraktas som kvittning i lagens mening

utan som ett led i avlöningsuträkningen. Av lagförslaget framgår dock inte

klart att så skall vara fallet. SACO understryker vikten av att lagen anger

en klar gräns mellan avlöningsuträkning med den saldering som bör hän­

föras dit och sådant avräkningsförfarande som skall betraktas som kvitt­

ning i lagens mening. Just för mycket utbetald lön kan vålla gränsdrag­

ningsproblem. Det är å ena sidan klart att, om någon varit tjänstledig eller

sjuk under en avlöningsperiod men fått lön på grund av att löneuträkning-

en skett före bortovaron, arbetsgivaren utan särskilda formaliteter skall

kunna göra löneavdrag vid följande utbetalningstillfälle. Å andra sidan är

det också uppenbart att en arbetsgivare inte utan vidare skall kunna göra

avdrag på en arbetstagares lön under påstående att denne vid ett eller flera

tidigare tillfällen lyft för hög lön, t. ex. på grund av att fel tabell tilläm­

pats vid löneuträkningen eller datamaskinen arbetat med felaktiga data.

Har arbetstagaren lyft lönen i fråga i god tro torde han regelmässigt inte

vara återbetalningsskyldig och bör då vara skyddad mot kvittning. Detta är

ett av de mera praktiska exemplen på att arbetstagare behöver skyddas ge­

nom lagstiftning, som neutraliserar arbetsgivarens faktiska övertag. Det

framstår därför enligt SACO som en brist att lagen inte uttryckligen anger

hur en fordran på återbetalning av för mycket utbetald lön skall behand­

las i kvittningshänseende. Riksrevisionsverket upplyser att det inom stats­

förvaltningen råder oklarhet om i vilken utsträckning fordran på felaktigt

utbetalad lön kan kvittas med hänsyn bl. a. till den tid som förflutit efter

löneutbetalningen och till löntagarens goda tro. Verket anser att frågan

lämpligen kan lösas genom avtalsmässig reglering.

Från ett par håll framförs den uppfattningen att ersättningar som har

karaktär av sociala förmåner inte skyddas tillräckligt genom beredningens

förslag. SACO önskar att sjuklön och permitteringslön får ett bättre skydd.

SACO ifrågasätter lämpligheten av att avgångsvederlag och ideellt skade­

stånd kan utsättas för kvittning. SR hyser samma uppfattning och fram­

håller att ersättning vid obehörigt avskedande vanligtvis utgår med ett re­

lativt blygsamt belopp för att ge den avskedade en viss minimitrygghet un­

der en övergångstid. TCO menar att frågan om kvittning mot sjuklön inte

är tillräckligt utredd. Eftersom sjuklön vanligen bara utgör en påbyggnad

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

39

av sjukpenning med hänsyn tagen även till skatteeffekter skulle det enligt TCO:s mening vara av värde med ett klarläggande av hur långt kvittnings- rätten i det avseendet skall sträcka sig.

Med anledning av beredningens uttalande att det skulle bli alltför inveck­ lat med särskilt skydd för semesterersättning o. 1. framhåller TCO att det är oklart vilka komplikationer som skulle kunna uppstå. De måste under alla omständigheter anses väga lätt, om man ställer dem mot värdet av en ogra­ verad semesterrätt för den anställde. Genom semesterlagen har lagstiftaren på olika sätt sökt skapa garantier för arbetstagarens rätt till årlig vila och rekreation, och man bör då inte i annan lagstiftning urholka denna rätt. Genom att spärregeln om kvittning med högst en sjättedel lätt kan kringgås hålls vägen öppen för kvittning mot hela semesterlönen eller semesterersätt­ ningen. Det kan inte anses stå i överensstämmelse med semesterlagens anda. I tysk och dansk rätt är semesterfordringar skyddade mot kvittning och man bör i Sverige gå på samma linje. TCO erinrar slutligen om att semester­ lön och semesterersättning åtnjuter särskilt skydd vid löneutmätning. SACO och SR har samma inställning som TCO. Kronofogdemyndigheten i Karlstad är inne på liknande tankegångar men uttalar samtidigt, att semesterersätt­ ning ofta likställs med lön varför man bör gå fram med stor försiktighet.

Exekutionsväsendets organisationsnämnd biträder däremot beredningens förslag.

I fråga om kvittning mot pension erinrar SR om att förslaget bara gäller pension som utgår direkt från den förutvarande arbetsgivaren. För den som haft anställning hos staten blir sålunda förslaget tillämpligt endast i fråga om den del av den samordnade pensionsförmånen som inte är folkpension eller tilläggspension. SR finner det helt otillfredsställande att pensioner i kvittningshänseende skall behandlas på olika sätt beroende på om de utges av arbetsgivaren direkt eller i annan ordning. Förslaget innebär att en pen­ sionär med SPR-pension kommer i ett sämre läge än flertalet andra pen­ sionärer. Några ekonomiska skäl för en särbehandling av vissa slag av pen­ sioner finner SR inte föreligga. Enligt SR:s mening är pensionen i förhål­ lande till aktivlönen av en så blygsam omfattning att varje pension bör un- dantas från kvittning med motfordran. Under alla förhållanden bör avdrag inte få ske med en så stor del av den av arbetsgivaren utgivna pensionen som en sjättedel. En högre andel än en niondel finner SR inte acceptabel.

Departementschefen. Jag ansluter mig till förslaget att lagstiftningen skall gälla inte bara i privata utan även i statliga och kommunala anställnings­ förhållanden. Vad angår s. k. beroende uppdragstagare vill jag erinra om att begreppet förekommer i arbetsfredslagstiftningen men däremot inte i semester- eller socialförsäkringslagstiftningen eller i bestämmelserna i 17 kap. 4 § handelsbalken om förmånsrätt för lön. Alltsedan begreppet inför­ des genom lagstiftning år 1945 har arbetstagarbegreppet utvecklats så att det med visst fog kan göras gällande, att de grupper som avsågs med 1945

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

40

ars lagstiftning numera i stort faller under kategorin arbetstagare (jfr prop.

1962: 90 s. 324). Det finns därför enligt min mening inte tillräckliga skäl

att ta in en uttrycklig regel om att lagen skall omfatta också beroende upp­

dragstagare. Detta utesluter emellertid inte att utvecklingen i praxis kan

ga dithän att de som nu omfattas av begreppet beroende uppdragstagare

vid tillämpningen av denna lag anses som arbetstagare.

Föremål för kvittning är arbetstagarens lön. Under remissbehandlingen

har ifrågasatts, om inte vissa löneförmåner som har karaktären av sociala

förmåner bör skyddas mot kvittning. För egen del anser jag att det skulle

bli mycket komplicerat inte bara att i lag precisera vilka löneförmåner som

skulle atnjuta ett särskilt skydd utan också att i praktiken tillämpa sådana

lagregler. Det önskvärda skyddet för arbetstagaren kan beredas på annat

sätt, nämligen genom de av mig föreslagna reglerna om beneficium, som är

så konstruerade att hänsyn tas till den individuelle arbetstagarens speciella

situation. En särskild fråga som inställer sig i detta sammanhang är emel­

lertid om skydd för intjänad semesterrätt liknande det som gäller vid löne-

utmätning men inte vid införsel — bör finnas även vid kvittning. Jag vill

då först erinra om att det av beredningens betänkande framgår, att rätten

till semesterersättning ibland tjänar som underlag för kredit till arbetstaga­

ren. Skyddas semesteri’ätt mot kvittning kan följden bli en restriktivare

kreditgivning. Som TCO påpekar är det enligt beredningens förslag möjligt

att genom avtal disponera över beneficieskyddet. Det kan inte ske enligt

mitt förslag, som ger endast begränsade möjligheter att överhuvudtaget

genomföra tvungen kvittning. Behovet av särskilt skydd för semesterrätt

gör sig därför inte alls gällande på samma sätt enligt mitt förslag som en­

ligt beredningens. Det bör också framhållas att det i vissa fall, särskilt vid

kvittning på grund av uppsåtligen orsakad skada, kan framstå som otill­

fredsställande, att arbetsgivaren överhuvudtaget inte kan komma åt inne-

stående semesterersättning. Jag anser därför att kvittning bör kunna ske

även mot semesterlön och semesterersättning.

I princip skall alltså alla arbetstagaren tillkommande ersättningar för ut­

förda arbetsprestationer kunna bli föremål för kvittning. Eftersom det på

arbetsmarknaden finns en rik flora av olika typer av löneförmåner, kan

man knappast i lagen närmare precisera vad som är lön. I sak kan jag dock

biträda beredningens uttalanden i den frågan. Även löneförmåner som är

avsedda att utgöra ersättning för särskilda kostnader är, som beredningen

påpekar, att anse som lön. Vid behandlingen av 3 § återkommer jag till frå­

gan om sistnämnda typ av löneförmåner bör kunna bli föremål för tvungen

kvittning.

Jag delar också beredningens uppfattning i fråga om vilka ersättningar

som bör likställas med lön. Hit hör exempelvis skadestånd på grund av an­

ställningen.

I de flesta fall torde det inte vara svårt att avgöra om ett avdrag på lönen

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

41

utgör kvittning eller inte. Det avgörande kriteriet är, om avdraget svarar mot en fristående motfordran. Är så inte fallet, är det inte fråga om kvitt­ ning. Beredningen har pekat på några situationer där gränsdragningen må­ hända kan te sig något tveksam. Som exempel kan nämnas avdrag på grund av att arbetstagaren har fått förskott på lönen, varit sjuk eller eljest ute­ blivit från arbetet. Jag är ense med beredningen om att det i dessa fall är frågan om beräkning av lönen och inte om kvittning. I betänkandet anges som ett fall av löneberäkning, att löneavdrag sker därför att arbetstagaren åsidosatt kollektivavtalets bestämmelser om uppsägningstid. Kollektivav­ talsbestämmelser av det slaget är inte ovanliga. En sådan bestämmelse finns t. ex. i det mellan Sveriges verkstadsförening och Svenska metallindustri­ arbetareförbundet träffade kollektivavtalet. Med anledning av beredningens uttalande på denna punkt vill jag framhålla att enligt vedertagen uppfatt­ ning arbetstagarens rätt till lön för utfört arbete inte är beroende av att han fullföljer tjänsteavtalet. Lämnar arbetstagaren tjänsten i förtid, på­ verkar det i princip inte den intjänade lönen men kan däremot grunda skyl­ dighet att utge skadestånd. Detta betraktelsesätt torde ha legat till grund för flera avgöranden av arbetsdomstolen (se bl. a. AD 1940 nr 64, 1953 nr 23 och 1962 nr 12). Av det anförda följer att löneavdrag av det slag jag nu har berört inte kan hänföras till lönens beräkning utan måste räknas som kvittning.

Det förekommer att arbetsgivaren betalar ut lön efter preliminär beräk­ ning och gör eventuella korrigeringar, t. ex. på grund av utevaro från arbe­ tet, först vid ett senare avlöningstillfälle. Beredningen menar att sådana korrigeringar inte är hänför liga till avdrag genom kvittning. Jag har samma uppfattning. Hit hör f. ö. också sådana fall då arbetsgivaren inte hunnit in­ ställa löneutbetalningar efter det att arbetskonflikt brutit ut och senare efter konfliktens biläggande vill göra löneavdrag för betalningar som avser konflikttiden. Situationen blir en annan, om arbetsgivaren vill reducera lö­ nen, därför att han tidigare av misstag betalat ut för hög lön, s. k. condictio indebiti. Beredningen anser att det då blir frågan om kvittning. I förvalt- ningsrättslig praxis (regeringsrättens årsbok 1961 ref. 23, kammarrättens årsbok 1943 avd. 1 ref. 21 in. fl.) har antagits, att lönebetalande myndighet inte kan mot tjänstemannens bestridande verkställa löneavdrag för att täcka belopp som tidigare felaktigt utbetalats för mycket. I fråga om arbetstaga­ res skyldighet att återbetala felaktigt utbetald lön är rättsläget i viss mån oklart, även om rättspraxis tyder på att arbetstagare fritas från återbetal- ningsskyldighet, om han i god tro uppburit och konsumerat den felaktigt utbetalade lönen (jfr å ena sidan NJA 1942 s. 101 och å andra sidan NJA 1955 s. 310 och 1958 s. 475 samt AD 1938 nr 16). Det kan tänkas att över­ gången till avtalsreglering av de offentliga tjänstemännens löneförmåner kan medföra en förstärkning av denna tendens såvitt gäller offentligt an­ ställda. Hur därmed än må förhålla sig är det klart att löneavdrag vid

Kungl. Maj. ts proposition nr 94 år 1970

42

condictio indebiti måste hänföras till kvittning. I och för sig finns det

knappast anledning utgå från annat än att arbetstagare som är återbe-

talningsskyldig i allmänhet kommer att gå med på löneavdrag. Med hänsyn

till den rättsliga betydelse arbetstagarens goda tro och övriga omständighe­

ter i det särskilda fallet har, kan det å andra sidan knappast antas att ar­

betsgivarens motfordran annat än undantagsvis kan anses vara klar, om

arbetstagaren vägrar att gå med på löneavdrag. I uppenbara fall ger bestäm­

melsen i 3 § om kvittning med motfordran som avser ersättning för upp-

såtligen vållad skada arbetsgivaren viss möjlighet att genomföra tvungen

kvittning vid condictio indebiti. Skulle det på något håll behöva finnas

större utrymme för tvungen kvittning vid condictio indebiti, finns det som

förut nämnts möjlighet att införa bestämmelser härom i kollektivavtal.

Beredningen har velat komma till rätta med den i vissa fall något svår­

bedömda gränsdragningsfrågan genom en särskild regel om att avlöningen

beräknas enligt tjänsteavtalet och vad som hör därtill samt att till beräk­

ningen hör avdrag för sådana poster som enligt tjänsteavtalet eller vad som

följer därav skall belasta arbetstagaren (3 §). Regeln har kritiserats under

remissbehandlingen från den synpunkten att den inte ger någon klar led­

ning för gränsdragningen. Jag har förståelse för kritiken. Enligt min me­

ning ger regeln egentligen ingen ledning utöver vad som följer av själva

kvittningsbegreppet och en tolkning av det aktuella tjänsteavtalet. På grund

av de varierande förhållandena inom arbetsmarknaden är det å andra sidan

mycket svårt att i lag göra en klar gränsdragning, som är ändamålsenlig i

alla de situationer som kan uppkomma. Jag har därför stannat för att

inte ta med någon motsvarighet till bestämmelserna i 3 § i beredningens

förslag.

I överensstämmelse med det anförda föreskrivs i paragrafens första styc­

ke att arbetsgivare inte i vidare mån än som anges i lagen får göra avdrag

på arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställ­

ningen (lönefordran) för att kvitta med motfordran hos arbetstagaren.

Paragrafens andra stycke rör pension. Enligt beredningens förslag skall

den pension en arbetsgivare har att utge till förutvarande arbetstagare om­

fattas av lagstiftningen. En remissinstans anser det inte tillfredsställande

att pension behandlas olika i kvittningshänseende beroende på om den ut­

ges av den förre arbetsgivaren eller av annan. Jag har i och för sig viss

förståelse för den kritiken. Om pension utgår från särskild stiftelse eller på

grund av försäkringsavtal, föreligger dock oftast inte något annat rättsligt

mellanhavande mellan utbetalaren och mottagaren av pensionen än det som

hänför sig till pensionen. Kvittning blir då knappast aktuell annat än i så­

dana undantagsfall som när pension utgått med för stort belopp. Ett sådant

fall regleras f. ö. i 20 kap. 4 § lagen (1962: 381) om allmän försäkring. I lik­

het med beredningen anser jag, att det inte finns något praktiskt behov att

reglera andra fall än dem då pensionen utbetalas av den förutvarande ar­

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

43

betsgivaren. Jag förordar därför att i paragrafens andra stycke föreskrivs

att bestämmelserna i lagen om kvittning mot lönefordran äger motsvarande

tillämpning i fråga om kvittning mot fordran på pension som arbetsgivare

är skyldig att utge till förutvarande arbetstagare.

2

§

I paragrafen anges att kvittning får ske i den mån arbetstagarens med­

givande föreligger, när lönefordringen förfaller till betalning.

Grunden för bestämmelsen har tidigare redovisats i den allmänna moti­

veringen. Bestämmelsen avser även kvittningsmedgivande som lämnats

innan lönen förfallit till betalning och som inte återkallats av arbetstaga­

ren. För att arbetsgivaren skall kunna kvitta med stöd av ett sådant kvitt­

ningsmedgivande fordras dock, att det står alldeles klart att arbetstagaren

vill stå fast vid medgivandet när lönen förfaller till betalning. Har det för­

flutit lång tid från det medgivandet lämnades, torde som regel arbetsgiva­

ren inte kunna åberopa sig på medgivandet. Eftersom arbetsgivaren har be­

visbördan för att kvittningsmedgivande föreligger när lönen förfaller till

betalning, har han i allmänhet anledning att kontrollera, om arbetstagaren

är införstådd med att löneavdrag skall äga rum i enlighet med tidigare läm­

nat kvittningsmedgivande.

Kungl. Maj:ts proposition nr 9i år 1970

3 §

Första stycket

Här upptas bestämmelser om i vilka fall arbetsgivaren kan kvitta oavsett

om arbetstagarens medgivande föreligger när lönen förfaller till betalning,

d. v. s. tvungen kvittning. Jag har tidigare redovisat motiven till bestämmel­

serna. Regeln att tvungen kvittning kan ske med motfordran som avser er­

sättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten gäller

främst sådana fall då arbetstagaren stulit på arbetsplatsen, förskingrat

anförtrodda medel eller skadat arbetsgivarens egendom. Har arbetsgivare

av misstag betalat ut för mycket lön, kan bestämmelsen bli tillämplig, om

arbetstagaren med full insikt om misstaget lyfter lönebeloppet utan att göra

arbetsgivaren uppmärksam på felaktigheten (jfr SOU 1967:3 s. 87). Sam­

ma gäller om arbetstagaren uppsåtligen vållar arbetsgivaren skada genom

att bryta mot föreskrift i tjänste- eller kollektivavtal. I detta sammanhang

kan nämnas att tvistig fordran på skadestånd som grundas på brott mot

fredsplikten enligt arbetsdomstolens dom 1958 nr 26 inte får användas

till kvittning mot lön. Förslaget innebär inte någon ändring på denna

speciella punkt.

Med anledning av vad statens avtalsverk anfört under remissbehand­

lingen vill jag framhålla, att motfordringar som uppkommit under en an­

ställning inte bör kunna användas för kvittning mot lön i annan an­

ställning, även om det skulle vara samme arbetsgivare i de båda anställ­

44

ningarna. Vissa anställningar, t. ex. stuveriarbetarnas, är formellt tidsbe­

gränsade men i själva verket avsedda att vara tills vidare. I sådana fall bör

den verkliga innebörden i anställningen och inte anställningsformen vara

avgörande (jfr prop. 1969: 76 s. 122). Jag anser inte att det finns anledning

att i detta sammanhang ge lagregler om när en ändring av arbetsuppgifter

och löneförhållanden skall anses medföra, att en ny anställning uppstår. Jag

vill tillägga, att en ändrad lönegradsplacering inte i och för sig bör medföra

att vid tillämpningen av denna lag en ny anställning skall anses föreligga.

Bestämmelserna innebär att förutvarande arbetsgivare som betalar ut

pension har möjlighet att kvitta mot pensionen för fordran som uppkommit

under den pensionsgrundande anställningen och då kunnat användas för

kvittning mot lönen (jfr 1 § andra stycket).

Andra stycket

Här behandlas frågan om kvittning mot arbetstagaren tillkommande er­

sättning för särskilda kostnader i tjänsten.

Beredningen. Som tidigare nämnts föreslår beredningen att ersättning för

omkostnader i tjänsten skall kunna bli föremål för kvittning. Som skäl här­

för anför beredningen, att kostnadsersättningar ofta är inbakade i lönen.

Vid kvittning kan man knappast göra en uppdelning så att kostnadser­

sättningar skiljs från den egentliga lönen. Kvittningsskydd skulle därför

kunna komma i fråga bara beträffande fristående kostnadsersättningar. En

sådan ordning skulle omotiverat gynna vissa arbetstagarkategorier. Bered­

ningen åberopar också, att avräkningar i mera affärsmässiga förhållanden,

t. ex. mellan en fabrikör och en provisionsresande, snedvrids om kostnads­

ersättningar skulle skyddas mot kvittning.

Remissyttrandena. Beredningens förslag i fråga om kostnadsersättningar

kritiseras av flera arbetstagarorganisationer. LO framhåller, att ersättning

för omkostnader nästan undantagslöst är fristående från lönen. I det ringa

antal fall där ersättningen är inbakad i lönen måste en uppdelning ske vid

beräkning av semesterlön och semesterersättning, och det kan rimligen

inte vara några större svårigheter att göra en sådan uppdelning i en kvitt-

ningssituation. TCO anför att omkostnaderna kan uppgå till högst betydan­

de belopp. Om de inräknas i kvittningsunderlaget, kan sådana förskjut­

ningar uppstå att arbetstagaren trots sjättedelsregeln får behålla långt

mindre av sin egentliga lön än vad som behövs för hans uppehälle. Möjlig­

heter torde också öppnas för arbetsgivaren att själv bestämma kvittningens

storlek genom att vid lämpliga tillfällen ordna så att den anställdes utlägg

för omkostnader uppgår till större belopp än normalt. Vad beredningen an­

fört som hinder för att särskilja arbetstagarens kostnadsersättningar från

hans avlöning synes ha influerats av de praktiska problem som huvudsak­

Kungl. Maj ds proposition nr 9k år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 9i år 1970

45

ligen finns vid vissa uppdragsavtal men som har ganska ringa frekvens vid egentliga tjänsteavtal. De utlägg för arbetsgivarens kostnader, som en ar­ betstagare ofta av praktiska skäl får vidkännas, bör utan större svårig­ heter kunna särskiljas från hans avlöning. Det måste för övrigt alltid ske för inkomsttaxeringen och arbetstagarens ATP-registrering. Det skulle medföra betydande olägenheter för arbetstagaren, om han inte kunde räkna med att ograverat återfå de belopp han förskotterat för arbetsgivarens räk­ ning. Starka skäl talar således enligt TCO:s uppfattning för att ifrågavaran­ de ersättning helt skyddas mot kvittning. SR hävdar att sådana ersättningar som helt eller delvis är avsedda för kostnadstäckning inte bör jämställas med avlöning. SR nämner i detta sammanhang traktamenten, sjukvårdser­ sättning, kallortstillägg, resekostnadsersättning och olika slag av utlands- förmåner.

Departementschefen. Ersättning för omkostnader i tjänsten, t. ex. resekost­ nadsersättning och traktamente, intar en särställning bland löneförmåner­ na, eftersom sådan ersättning principiellt inte är ett vederlag eller en gott- görelse för utförda arbetsprestationer utan ersättning för utgifter i tjänsten. Enligt min uppfattning kan det inte vara rimligt att arbetsgivaren skall ha möjlighet att kvitta mot sådan ersättning. Beredningen åberopar som skäl för att kvittning skall få ske mot sådana förmåner bl. a. att det kan vara svårt att skilja mellan ersättningen och lönen. Även om ersättningen är in­ bakad i lönen, bör det dock vara möjligt att skilja den från den egentliga lönen. Jag vill erinra om LO:s påpekande att en sådan uppdelning måste göras vid bestämmande av semesterlön och semesterersättning (jfr 12 § fjärde stycket, 16 § andra stycket och 18 § semesterlagen). Ibland kan det måhända te sig tveksamt om en viss löneförmån är avsedd att täcka kost­ nader i tjänsten eller inte. I sådana fall kan arbetsmarknadsparterna genom föreskrifter i kollektivavtal bringa klarhet i den frågan.

På grund av det anförda föreskrivs i andra stycket, att för kvittning en­ ligt första stycket inte får tagas i anspråk belopp som är avsett att utgöra ersättning för särskilda kostnader.

Tredje stycket

Detta stycke innehåller den tidigare behandlade regeln om att området för tvungen kvittning kan vidgas genom kollektivavtal. Jag vill här endast erinra om att regeln såtillvida har ett begränsat tillämpningsområde som ar­ betsmarknadsparterna inte kan disponera över beneficieskyddet för arbets­ tagaren.

4 §

Som har framhållits i den allmänna motiveringen bör vid tvungen kvitt­ ning i princip gälla samma beneficium som vid löneutmätning. Efter före­ bild av bestämmelserna i 67 b § 3 utsökningslagen föreskrivs därför i para­

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

grafen att kvittning enligt 3 § får ske endast mot den del av lönefordringen

som uppenbart överstiger vad som åtgår för arbetstagarens och hans familjs

försörjning samt till fullgörande av underhållsskyldighet som i övrigt åvilar

honom. Övriga bestämmelser i 67 b § 1—6 utsökningslagen, som främst har

samband med att löneutmätning i princip är tidsbegränsad och att semester­

rätt åtnjuter särskilt skydd mot löneutmätning, skall däremot i enlighet

med vad jag förut anfört inte ha någon motsvarighet vid tvungen kvittning.

Vid den praktiska tillämpningen kommer förmodligen vissa avvikelser att

behöva göras i förhållande till tillämpningen av löneutmätningsreglerna.

Eftersom kvittningsavdrag i motsats till löneutmätning kan ske under obe­

gränsad tid, kan det vara befogat att fastställa ett något större beneficium

än vid löneutmätning, som ju bara kan pågå under viss tid. I fråga om

arbetstagare med låga inkomster kommer paragrafen att innebära att det

som regel inte finns något utrymme för kvittningsavdrag när den lågav­

lönade har försörjningsbörda. Kvittning med hyresfordringar kan dock bli

aktuell även när det gäller lågavlönade i gemen. Detta undantag kan sägas

ligga i sakens natur. Beneficiet är till för att arbetstagaren skall kunna

bestrida sina levnadskostnader, vari inräknas kostnader för bostaden.

Beneficieregeln kan därför inte rimligen fungera så att arbetstagaren slipper

att betala löpande hyra.

5

§

Paragrafens första stycke innehåller de tidigare behandlade reglerna om

konkurrens mellan å ena sidan arbetsgivares kvittningsrätt och å andra

sidan skatteavdrag och införsel.

I andra stycket föreskrivs till en början att sådant medgivande till kvitt­

ning som avses i 2 § inte får åberopas mot beslut om löneutmätning. Vidare

anges att, om arbetsgivaren vill kvitta enligt 3 § mot belopp som han ålagts

att innehålla till följd av beslut om utmätning, utmätningsmannen beslutar

om beloppets fördelning mellan arbetsgivaren och utmätningsborgenären

efter fordringarnas storlek. Den sistnämnda bestämmelsen avser naturligtvis

bara fall då visst lönebelopp kan bli föremål för både kvittning och löneut­

mätning. Reglerna kan alltså aldrig bli tillämpliga om arbetsgivaren kvittar

bara mot semesterersättning, eftersom sådan ersättning är skyddad mot

löneutmätning. Om utmätningsman som beslutat om löneutmätning möts

av beskedet att arbetsgivaren vill kvitta med fordran som avses i 3 §, får

han ta reda på hur stor arbetsgivarens motfordran är och bedöma, om kvitt-

ningen inkräktar på belopp som vid fördelning enligt andra stycket skall

tillkomma utmätningsborgenären. Finner utmätningsmannen att så är fallet,

får han underrätta arbetsgivaren om i vilken utsträckning kvittningsrätten

begränsas genom beslutet om löneutmätning.

Skulle arbetsgivaren inte rätta sig efter utmätningsmannens beslut om

fördelningen av det lönebelopp som kan bli föremål för exekution utan be­

47

hålla hela lönebeloppet för egen räkning, har han därmed trotsat beslutet om löneutmätning. För sådana fall ger bestämmelserna i 20 och 21 §§ inför­ sellagen, vilka enligt 67 a § utsökningslagen gäller vid löneutmätning, möj­ lighet att ingripa mot arbetsgivaren. Underlåter arbetsgivaren att inom före­ skriven tid eller på anfordran tillställa utmätningsmannen det utmätta be­ loppet, kan sålunda utmätningsmannen omedelbart ta ut beloppet genom utmätning hos arbetsgivaren. Vidare kan arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att inom föreskriven tid tillställa utmätningsman­ nen beloppet dömas till böter.

Bestämmelserna i andra stycket innebär alltså att sådan kvittning som kan genomföras endast om arbetstagarens medgivande därtill föreligger när lönen förfaller till betalning får träda tillbaka för löneutmätning. Kan kvitt­ ning genomföras oberoende av sådant medgivande, kommer arbetsgivaren och den som begärt löneutmätning att i princip bli jämställda. I tydlighetens intresse bör tilläggas, att den omständigheten att arbetstagaren har medgett kvittning med fordran, som kan läggas till grund för kvittning oberoende av medgivande vid kvittningstillfället, givetvis inte medför att arbetsgivaren behöver träda tillbaka för utmätningsborgenären.

I tredje stycket ges regler om besvär över utmätningsmannens beslut en­ ligt andra stycket. Reglerna har motsvarighet i 25 § införsellagen.

6

§

Denna paragraf innehåller till en början föreskrift om att arbetsgivaren från utmätningsmannen skall inhämta besked om storleken av arbetstaga­ ren tillkommande beneficium, innan tvungen kvittning får äga rum.

I vissa fall kan motfordran föreligga i samband med att anställningen upphör. Motfordran kan t. ex. bestå i krav på ersättning enligt bestämmelse i kollektivavtal därför att arbetstagaren slutat utan att iaktta föreskriven uppsägningstid. Om inte kvittningsrätten skall bli en chimär i sådana fall, fordras att arbetsgivaren ges rätt att hålla inne lön intill dess utmätnings­ mannen hunnit bestämma beneficium. Förutsättningen bör vara att arbets­ givaren ofördröjligen begär besked från utmätningsmannen om beneficiets storlek. En sådan ansökan måste naturligtvis behandlas med särskild skynd­ samhet. I allmänhet torde beslut kunna föreligga inom några dagar.

I paragrafen föreskrivs i enlighet härmed vidare att, om anställningen upphör utan föregående uppsägningstid, arbetsgivaren får hålla inne löne­ belopp till dess utmätningsmannens besked föreligger samt att arbetsgivaren då är skyldig att ofördröjligen hos utmätningsmannen begära besked om beneficiets storlek.

Kungl. Alaj:ts proposition nr 94 år 1970

7 §

Paragrafen innehåller regler om utmätningsmannens besked enligt 6 §. Vid införsel gäller som huvudregel att exekution skall begäras i den ort

48

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

där gäldenären är bosatt. Som skäl för en sådan behörighetsregel har åbe­

ropats bl. a. att utmätningsmannen i gäldenärens hemort har de bästa för­

utsättningarna att utreda frågan om beneficium. Den synpunkten väger

tungt även när det gäller att bestämma vilken utmätningsman som skall

meddela besked enligt 6 § i denna lag.

Efter mönster av 8 § införsellagen anges därför i första stycket, att fram­

ställning om besked enligt 6 § göres hos utmätningsmannen i den ort där

arbetstagaren är bosatt. Är han inte bosatt här i landet, upptas frågan i den

ort där arbetsgivaren finns.

För att tillfredsställande utredning om beneficium skall kunna erhållas,

måste arbetstagaren om möjligt höras innan utmätningsmannen meddelar

sitt besked. I första stycket har därför vidare intagits en motsvarighet till

bestämmelsen i 9 § första punkten införsellagen om att utmätningsmannen

skall bereda arbetstagaren tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan avse­

värd tidsutdräkt.

Det är angeläget att förfarandet hos de exekutiva myndigheterna inte drar

ut på tiden, eftersom kvittningsinstitutet annars skulle kunna mer eller

mindre förlamas. Jag har därför kommit till den slutsatsen att det inte bör

vara möjligt att överklaga utmätningsmannens beslut om beneficium. Där­

emot bör det vara möjligt att vid ändrade förhållanden justera ett tidigare

fattat beslut (jfr 12 § första stycket införsellagen). En ändring kan behöva

göras t. ex. därför att utmätningsmannen efter anmälan från arbetstagaren

funnit, att dennes ekonomiska situation blivit sådan att beneficiet måste

höjas.

I enlighet härmed föreskrivs i paragrafens andra stycke att talan inte får

föras mot utmätningsmannens beslut samt att utmätningsmannen kan ändra

sitt beslut om anledning förekommer till det.

Vid löneutmätning skall utmätningssökanden erlägga utsökningsavgift

med 50 kr. Införsel sker däremot enligt 27 § införsellagen utan avgift. Jag

anser övervägande skäl tala för att avgift inte heller skall tas ut i ärenden

som avses i denna paragraf. Det ankommer på Kungl. Maj :t att meddela be­

stämmelse härom.

8

§

Paragrafen innehåller de förut behandlade reglerna om skadestånd vid

kvittning i strid mot lagen. Enligt paragrafen blir arbetsgivaren även skade-

ståndsskyldig, om han åsidosätter föreskrifterna i 6 § i departementsför-

slaget.

Under remissbehandlingen har arbetsdomstolens ordförande framhållit,

att det av beredningens betänkande inte klart framgår om arbetstagaren vid

domstolsprövningen kan begära, att domstolen dömer ut den del av lönen

som felaktigt innehållits. Med anledning härav vill jag framhålla, att de i

lagen upptagna begränsningarna av arbetsgivares kvittningsrätt äger tillämp­

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

49

ning även i rättegång. Arbetsgivaren kan inte genom att framföra kvittnings- invändning i en process om lönefordran komma i bättre läge än vad som skulle varit fallet, om kvittningsförklaringen avgivits utom rätta. Har arbets­ givarens motfordran inte uppkommit under anställningen, kan den sålunda inte i domen avräknas mot utdömd lönefordran. Detsamma gäller om mot- fordringen inte är klar då lönefordran döms ut. Även om arbetsgivarens mot­ fordran enligt lagen kan användas för kvittning, kan den inte i domen utan vidare avräknas mot lönefordran. Det måste nämligen beaktas att domstolen inte är behörig att fastställa beneficiets storlek. Om kvittningsyrkandet inte är medgivet, skall domstolen därför döma ut lönefordran och i fråga om mot- 1'ordringen inskränka sig till att fastslå, att den får avräknas mot löneford­ ran i den utsträckning utmätningsmannen jämlikt 6 § kan komma att be­ stämma.

Det skadestånd arbetsgivaren kan åläggas för obehörig kvittning måste anses utgöra sådan med lön likställd ersättning som avses i 1 §. En arbets­ givaren tillkommande motfordran, som inte kan kvittas mot lön, kan alltså inte heller avräknas mot skadeståndet.

9

§

Beredningen. Under beredningens arbete framförde arbetsmarknadsparter- na det önskemålet att tvister om arbetsgivares kvittningsrätt skulle prövas av arbetsdomstolen om tjänsteavtalet reglerades av kollektivavtal och i an­ nat fall av allmän domstol. Beredningen har tillgodosett detta önskemål ge­ nom en särskild forumregel. Om arbetsgivaren kvittat med en motfordran och arbetstagaren vill påkalla rättelse vid domstol, skall sålunda talan väc­ kas vid arbetsdomstolen, om tjänsteavtalet i något hänseende regleras av kollektivavtal. Detta gäller även om lönen inte skulle ha bestämts genom kollektivavtal. Är villkoren för kvittning inte uppfyllda, skall arbetsdomsto­ len under alla förhållanden döma ut lönefordringen. Av förslaget följer, att arbetsdomstolen kan få att bedöma motfordringar som inte är grundade på kollektivavtal. Den föreslagna forumregeln gäller inte i fråga om kvitt­ ning mot pension. Beredningen erinrar i det sammanhanget om att det är en öppen fråga i vilken utsträckning kollektivavtal kan slutas rörande pen­ sion.

Beredningen föreslår vidare, att i fråga om talans väckande och utfö­ rande hos arbetsdomstolen 13 § lagen om arbetsdomstol skall gälla, även om målet inte är sådant som avses i den lagen. Därmed blir de särskilda reglerna i lagen om arbetsdomstol om organisationernas och deras medlem­ mars ställning i processen tillämpliga i mål om arbetsgivares kvittnings­ rätt.

Beredningen anser, att den särskilda regeln att lönefordran inte får uppe­ hållas av motfordran som inte är medgiven eller eljest klar bör ha en mot­ svarighet när arbetstagaren i rättegång yrkar att få ut sin lönefordran. En-

50

Kungl. Maj:ts proposition nr 9b år 1970

ligt förslaget kan därför yrkande om kvittning som framställts i mål om

löne- eller pensionsfordran avvisas, om sakens beskaffenhet är sådan att

prövning av lönefordringen skulle oskäligt uppehållas. Avsikten med den

föreslagna regeln är att ett kvittningspåstående inte får sätta målet i vid­

lyftigheter. Kan det befaras att utredningen blir för omfattande, får kvitt-

ningsyrkandet avvisas. Har arbetsdomstolen på denna grund avvisat kvitt-

ningsyrkande, skall den döma ut lönefordran oavsett dess karaktär. Avvis­

ning är inte obligatorisk därför att motfordringen synes oklar. Den före­

slagna regeln gäller även om arbetsgivaren gör motfordran gällande genom

genkäromål. Bestämmelsen i 17 kap. 4 § rättegångsbalken att rätten endast

i ett sammanhang får döma över huvudfordran och fordran som åberopas

till kvittning får alltså vika för specialregleringen i förslaget.

Remissyttrandena. Förslaget att arbetsdomstolen skall pröva tvister om

kvittning, ifall arbetstagarens tjänsteavtal regleras av kollektivavtal, har

inte mött något motstånd under remissbehandlingen. Arbetsdomstolens ord­

förande anser att den föreslagna forumregeln visserligen inte är invänd-

ningsfri men likväl godtagbar.

SAF framhåller att den föreslagna möjligheten för domstol att avvisa

yrkande om kvittning innebär en påtaglig försämring i förhållande till

arbetsdomstolens nuvarande handläggning av kvittningsfordringar och

samtidigt ett avsteg från grundtanken bakom förslaget om utvidgad behö­

righet för arbetsdomstolen. F. n. gäller i princip, att arbetsdomstolen är skyl­

dig att till gemensam handläggning med huvudyrkandet upptaga kvitt-

ningsyrkande som grundar sig på en kollektivavtalsbestämmelse. Någon

möjlighet att på grund av sakens beskaffenhet avskilja handläggningen av

kvittningsyrkandet föreligger inte. Grundtanken i det framlagda förslaget är

att huvudfordran och kvittningsfordran skall bedömas i ett sammanhang

till och med i de fall då ingendera fordringen grundar sig på kollektivavtal.

Det enda villkoret för arbetsdomstolens behörighet är att det mellan parter­

na gällande tjänsteavtalet regleras av kollektivavtal. Enligt SAF:s bedöm­

ning rimmar den föreslagna avvisningsmöjligheten illa med dessa övervä­

ganden. Några bärande motiv har heller inte anförts för det avsteg från hu­

vudregeln om en gemensam handläggning som avvisningsmöjligheten inne­

bär. SAF vill därför starkt ifrågasätta nödvändigheten av och det lämpliga i

en sådan processregel. Skulle denna ändå komma att genomföras bör i mo­

tiven klart angivas, att avvisningsmöjligheten endast bör tillämpas i absolu­

ta undantagsfall.

Departementschefen. Första och andra styckena i paragrafen innehåller

r egler om forum i kvittningsmål.

Enligt beredningens förslag skall kvittningstvister avgöras av arbetsdom­

stolen, om arbetstagarens tjänsteavtal till någon del regleras av kollektivav­

Kungl. Maj.ts proposition nr

94

år 1970

51

tal, och annars av allmän domstol. Förslaget, som främst motiveras med att man därmed tillgodoser ett önskemål från arbetsmarknadens parter, har allmänt godtagits under remissbehandlingen. Som ytterligare skäl för den lösningen kan åberopas att man därmed i huvudsak kommer till rätta med det av riksdagen tidigare såsom mindre tillfredsställande betecknade för­ hållandet att arbetsdomstolen f. n. inte kan pröva kvittningsinvändning som inte grundas på kollektivavtal (jfr 2LU 1960: 19 s. 16). Jag ansluter mig därför till förslaget.

Vid kvittning mot pension föreligger inte något av kollektivavtal reglerat tjänsteavtal. Tvist om kvittning mot pension skall alltså alltid handläggas av allmän domstol. I detta sammanhang vill jag erinra om att frågan i vilken utsträckning kollektivavtal kan slutas rörande pension är föremål för sär­ skild utredning. Jag avser inte att nu ta ställning till den frågan.

Tredje stycket innehåller motsvarighet till den av beredningen förordade regeln om avvisning av kvittningsyrkande. I likhet med beredningen anser jag, att en sådan regel är ett erforderligt komplement till bestämmelsen om att kvittning kan ske bara med klara motfordringar. Beredningens förslag har jämkats något, bl. a. för att det tydligt skall framgå, att regeln gäller vare sig begäran om kvittning görs i form av en invändning eller genom genkär omål.

Ikraftträdande m. m.

Beredningen. Lagen skall enligt beredningens förslag inte gälla i fråga om fordringar som arbetsgivare innehar vid ikraftträdandet. Frågan har en viss aktualitet inom bankväsendet, eftersom banktjänstemännen vid årsskiftet 1954/55 i samband med övergång från förskotts- till efterskottslön fick försträckningar från arbetsgivarna med belopp motsvarande en månadslön minskad med skatteavdrag. Beloppet förfaller till betalning när anställning­ en upphör.

Remissyttrandena. Den föreslagna övergångsregeln har inte föranlett sär­ skilt uttalande vid remissbehandlingen.

Departementschefen. Lagen bör träda i kraft den 1 juli 1970. Enligt traditionell uppfattning hänförs reglerna om kvittning till civil­ rätten. Den föreslagna lagen om arbetsgivares kvittningsrätt har emellertid i stora delar samma karaktär och fyller samma ändamål som en exekutions- rättslig lagstiftning. Vid ändring i sådan lagstiftning brukar man inte ge särskilda övergångsbestämmelser i fråga om äldre fordringar. Jag finner inte anledning att föreslå några sådana i detta sammanhang. Lagen kommer därför att bli tillämplig även på äldre fordringar.

52

Kung!. Maj ds proposition nr 9 i år 1970

Förslaget till lag om ändring i sjömanslagen

Gällande rätt. Sjömanslagen innehåller en bestämmelse (20 §) som ger sjö­

man rätt att fordra, att viss del av lönen efter s. k. dragsedel månatligen be­

talas till bestämd person här i landet eller för sjömannens räkning sätts in

i svensk bank. Detta dragsedelsbelopp, som kan fördelas på högst tre löpan­

de dragsedlar, åtnjuter enligt paragrafens andra stycke visst skydd möt

kvittning. Dragsedelsbeloppet får nämligen sättas ned utan sjömannens

samtycke bara i den mån den övriga lönen inte förslår till att täcka sjö­

mannen ålagd disciplinbot eller på grund av tjänsteförhållandet uppkom­

men fordran som av sjömannen medges eller annars är klar. Denna bestäm­

melse gäller inte för den del av lönen som betalas kontant till sjömannen

utan här blir allmänna regler om kvittning mot lön tillämpliga.

Bestämmelser om disciplinbot finns i 4 kap. sjömanslagen. Disciplinbot

innebär mistning av lönen för viss tid. Lönebelopp som innehålls för disci­

plinbot skall överlämnas till mönstringsförrättare att användas till under­

stöd åt sjömän och deras anhöriga.

Enligt 21 § sjömanslagen har befälhavare rätt att innehålla viss del av

den kontanta lönen till dess sjömannen avgår från tjänsten. Förfarandet,

som brukar kallas décompte, syftar till att möjliggöra eventuell framtida

kvittning.

Beredningen. Avdrag för disciplinbot är enligt beredningen inte att hän­

föra till kvittning. Vad som i övrigt sägs i 20 § andra stycket sjömanslagen

rör däremot kvittning. Dragsedelsbeloppet bör fortfarande skyddas så att

det får tas i anspråk bara i andra hand. Härutöver fordras inga särskilda

bestämmelser. Den nuvarande regeln om vilka fordringar som får användas

till kvittning mot dragsedelsbelopp bör därför ersättas med en hänvisning

till de allmänna reglerna om arbetsgivares kvittningsrätt. Bestämmelserna

om dragsedelsbelopp bör jämkas även i andra hänseenden, men eftersom

sjömanslagen är föremål för allmän översyn genom särskilda sakkunniga,

vill beredningen inte föreslå andra ändringar än sådana som direkt föran­

leds av förslaget till lag om arbetsgivares rätt till kvittning. I fråga om s. k.

décompte uttalar beredningen att förfarandet i princip bara innebär, att

lönens förfallodag framflyttas, och att beredningens förslag inte utgör något

hinder mot förfarandet.

Remissyttrandena. Endast 196i års sjömanslagskommitté uttalar sig när­

mare om den föreslagna ändringen av 20 § sjömanslagen. Kommittén anser

att de sociala skäl som föranlett att dragsedelsbeloppet får tas i anspråk

bara i andra hand alltjämt består. Sålunda kvarstår svårigheterna för sjö­

folk att lämna anhöriga och fordringsägare i hemlandet regelbundna be­

lopp av lönen. Ordningen med dragsedlar innefattar otvivelaktigt även ett

53

ekonomiskt skydd för unga och oerfarna sjömän som motiverar särställ­ ningen i kvittningshänseende. De fordringar, som skall kunna kvittas mot dragsedelsbeloppet, skulle enligt betänkandet vara de som anges i 4 § i för­ slaget. Detta synes inte innebära någon förändring för sjöfolkets del i för­ hållande till gällande ordning. Kvar står att motfordran skall ha direkt samband med tjänsteförhållandet och att den skall vara medgiven eller eljest klar. Som nyhet tillkommer de ytterligare begränsningar i kvittnings- rätten som följer av att den nya lagen om arbetsgivares rätt till kvittning blir tillämplig. Även om den ordning som lagförslaget innefattar i viss ut­ sträckning beaktats redan tidigare har dock enhetlig praxis saknats. För­ slaget medför därför en betydande förbättring för de ombordanställda. Vad angår det till sjömannen kontant utbetalda lönebeloppet, som inte omfattas av de särskilda kvittningsreglerna i sjömanslagen, förstärks sjömannens skydd i samma mån som de landanställdas. Beredningens förslag närmar i detta avseende de svenska reglerna till dansk och norsk lag genom att skydd skapas även för den kontanta delen av sjömannens lön. Kommittén hälsar detta med tillfredsställelse och finner inte skäl att göra anmärkning mot den föreslagna ändringen i sjömanslagen.

Departementschefen. Sjömanslagen ses f. n. över av 1964 års sjömanslags- kommitté. Bestämmelserna i sjömanslagen om lön bör därför nu ändras endast i den utsträckning som direkt föranleds av förslaget till den för alla anställningsförhållanden gällande lagen om arbetsgivares kvittningsrätt.

Enligt beredningens förslag skall sjömannens lön kunna tas i anspråk genom kvittning enligt samma regler som gäller för andra arbetstagare. I ett hänseende föreslås emellertid en särreglering beträffande ombordanställda, nämligen i fråga om dragsedelsbeloppet. Detta skall först i andra hand kunna bli föremål för kvittning. En sådan ordning stämmer väl överens med de grundtankar som ligger bakom själva dragsedelsinstitutet. Jag vill därför ansluta mig till förslaget.

I anledning av beredningens uttalanden om disciplinbot vill jag framhål­ la, att disciplinbot enligt sjömanslagen — liksom f. ö. disciplinbot enligt 32 kap. 6 § brottsbalken och andra löneavdrag som utgör disciplinstraff — inte svarar mot någon arbetsgivaren tillkommande privaträttslig fordran. Därav följer att avdrag för disciplinbot, som beredningen också framhåller, inte utgör kvittning. Inte heller s. k. décompte enligt 21 § sjömanslagen ut­ gör kvittning, eftersom detta förfarande inte innebär att lön slutgiltigt tas i anspråk för någon arbetsgivarens fordran på arbetstagaren.

I överensstämmelse med det anförda föreskrivs sådan ändrad lydelse av

20 § andra stycket sjömanslagen att dragsedelsbelopp får nedsättas utan sjömannens samtycke endast i den mån den övriga lönen inte förslår till att täcka disciplinbot eller till kvittning när sådan får äga rum enligt lagen om arbetsgivares kvittningsrätt.

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

54

Kungl. Maj.ts proposition nr 94 år 1970

Hemställan

Jag hemställer, att lagrådets utlåtande över förslagen till

1) lag om arbetsgivares kvittning srätt,

2) lag om ändring i sjömanslagen (1952: 530)

inhämtas enligt 87 § regeringsformen genom utdrag av protokollet.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

55

Bilaga 1

Lagberedningens förslag till

Lag om arbetsgivares rätt till kvittning

Härigenom förordnas som följer.

1 §•

I fråga om arbetsgivares rätt att genom kvittning göra avdrag på arbets­

tagares avlöning eller pension skall gälla vad som sägs nedan i denna lag.

2

§•

Med avlöning förstås i lagen ersättning som tillkommer arbetstagare för

personlig arbetsinsats jämte omkostnader i tjänsten. Lika med avlöning

anses ersättning som utgår vid obehörigt avskedande eller av annan dylik

anledning.

3 §.

Avlöningen beräknas enligt tjänsteavtalet och vad som hör därtill. Till

avlöningens beräkning hör avdrag för sådana poster som enligt tjänsteav­

talet eller vad som följer därav skola belasta arbetstagaren, såsom avdrag

med anledning av utevaro från arbetet eller brister i fråga om arbetets

utförande.

4 §.

Kvittning får ske med förfallen motfordran som har direkt

samband

med

tjänsteförhållandet, såsom fordran på vederlag för bostad eller

annat

som

arbetsgivaren tillhandahållit med anledning av anställningen, krav på grund

av försträckning eller borgen som han lämnat av sådan anledning samt

skadestånd för fel eller försummelse i tjänsten som ej avses i 3 §. Arbets­

givaren äger icke kvitta med fordran som han övertagit av annan utan att

på grund av borgen eller enligt lag vara skyldig att svara för skulden.

Lönefordran får icke uppehållas av motfordran som ej är medgiven eller

eljest klar.

5 §•

När kvittning får ske enligt vad som sägs i 4 §, skall iakttagas följande:

1. För motfordran som grundas på avtal med arbetstagaren får avdrag

göras i den ordning som avtalades eller uppenbart förutsattes vid fordring­

ens uppkomst.

56

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 dr 1970

2. Ersättning för skada som orsakats uppsåtligen eller genom grov oakt-

samhet i tjänsten får avdragas utan någon begränsning.

3. I andra fall får avdrag ske med belopp som motsvarar högst en sjätte­

del av den förfallna avlöningen.

Sker avdrag enligt 1 eller 2, får avdrag enligt 3 ej äga rum samtidigt så

att därigenom sammanlagt mer än en sjättedel av den förfallna avlöningen

tages i anspråk.

6

§.

Med arbetstagarens medgivande får kvittning ske jämväl med annan mot-

fordran än som avses i 4 § eller i vidare mån än som sägs i 5 § under 1 eller

3. Sådant medgivande kan återkallas innan avlöningen förfaller.

7 §•

Rätt till kvittning i andra fall eller vidare mån än som sägs ovan i denna

lag kan medgivas arbetsgivare genom kollektivavtal, vilket på arbetstagar­

sidan slutits eller godkänts av organisation som enligt lagen om förenings-

och förhandlingsrätt är att anse såsom huvudorganisation. Arbetsgivare

som är bunden av dylikt kollektivavtal får tillämpa det jämväl beträffande

arbetstagare, vilken ej är medlem av den avtalsslutande organisationen på

arbetstagarsidan men sysselsättes i sådant arbete som avses med avtalet.

Detta gäller dock ej arbetstagare som omfattas av annat tillämpligt kollek­

tivavtal.

8 §•

Införsel går före arbetsgivares rätt till kvittning, om ej avlöningen är för­

fallen när beslutet meddelas.

Skatteavdrag går också före arbetsgivares rätt till kvittning.

Beslut om utmätning av avlöning medför ej inskränkning i arbetsgiva­

rens kvittningsrätt. Medgivande till kvittning som kan återkallas eller som

lämnas efter att beslut om utmätning meddelats får dock ej åberopas mot

beslutet.

9 §•

Vad ovan i 4—8 §§ är stadgat med avseende på avlöning skall äga mot­

svarande tillämpning i fråga om pension, som arbetsgivare är skyldig att

utgiva till den som varit anställd i hans tjänst.

10 §.

Begagnar arbetsgivare motfordran till kvittning i annat fall eller i vidare

mån än som är medgivet i denna lag, är han pliktig att giva arbetstagaren

ersättning för uppkommen skada.

Vid bedömande om och i vad mån skada uppstått skall hänsyn tagas

även till omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

57

Hade arbetsgivaren grundad anledning antaga att han hade motfordran,

med vilken han ägde kvitta, eller var hans förfarande eljest ursäktligt, får

skadeståndets belopp nedsättas. Fullständig befrielse från skadeståndsskyl-

dighet kan även äga rum.

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

11

§•

Tvist om arbetsgivares rätt att genom kvittning göra avdrag på avlöning

prövas av arbetsdomstolen, om tjänsteavtalet regleras av kollektivavtal, och

i annat fall av allmän domstol.

I fråga om talans väckande och utförande hos arbetsdomstolen skall 13 §

lagen om arbetsdomstol gälla, även om målet ej är sådant som avses i den

lagen.

Yrkande om kvittning som framställs i mål om lönefordran får avvisas,

om sakens beskaffenhet är sådan att prövning av lönefordringen skulle

oskäligt uppehållas.

Denna lag träder i kraft den —- -—- —

Lagen äger ej tillämpning i fråga om kvittning med motfordran som

arbetsgivare innehar vid lagens ikraftträdande.

Lagberedningens förslag till

Lag om ändrad lydelse av 20 § sjömanslagen den 30 juni 1952 (nr 530)

Härigenom förordnas, att 20 § sjömanslagen den 30 juni 1952 skall er­

hålla ändrad lydelse på sätt angives nedan.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

Sj öman äger -— -—-------------------—

Utan sjömannens samtycke må

dragsedelsbeloppet nedsättas allenast

i den mån den övriga lönen icke för­

slår till att täcka sjömannen ålagd

disciplinbot eller på grund av tjäns-

teförhållandet uppkommen fordran,

som av sjömannen medgives eller el­

jest är klar.

' §•

löpande dragsedlar.

Utan sjömannens samtycke får

dragsedelsbeloppet nedsättas endast

i den mån den övriga lönen icke för­

slår till att täcka disciplinbot eller

till kvittning, när sådan får äga rum

enligt vad som gäller därom.

Denna lag träder i kraft den — -------

I fråga om kvittning med motfordran som redaren innehar vid nya lagens

ikraftträdande skall äldre lag alltj ämt gälla.

5 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 94

58

Kungl. Maj. ts proposition nr 94 år 1970

Bilaga 2

1) Förslag

till

Lag

om arbetsgivares kvittningsrätt

Härigenom förordnas som följer.

1 §

Arbetsgivare får icke i vidare mån än som anges i denna lag göra avdrag

på arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställ­

ningen (lönefordran) för att kvitta med motfordran hos arbetstagaren.

Vad i lagen föreskrives om kvittning mot lönefordran äger motsvarande

tillämpning i fråga om kvittning mot fordran på pension som arbetsgivare

är skyldig att utge till förutvarande arbetstagare.

2

§

Kvittning mot lönefordran får ske i den mån arbetstagarens medgivande

föreligger, när lönefordringen förfaller till betalning.

3 §

Även om arbetstagarens medgivande ej föreligger, får arbetsgivaren kvitta

med klar och förfallen motfordran som uppkommit under anställningen och

antingen grundas på avtal, enligt vilket fordringen får kvittas mot löneford­

ran, eller avser ersättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i

tjänsten.

För kvittning enligt första stycket får ej tagas i anspråk belopp som är

avsett att utgöra ersättning för särskilda kostnader.

Rätt till kvittning i vidare mån än som anges i första och andra styckena

kan medges arbetsgivare genom kollektivavtal som på arbetstagarsidan slu­

tits eller godkänts av organisation som enligt lagen (1936: 506) om förenings-

och förhandlingsrätt är att anse som huvudorganisation. Arbetsgivare som

är bunden av sådant kollektivavtal får tillämpa det även i fråga om arbets­

tagare som ej är medlem av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen

men sysselsättes i arbete som avses med avtalet. Detta gäller dock ej arbets­

tagare som omfattas av annat tillämpligt kollektivavtal.

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

59

4 §

Kvittning enligt 3 § får ske endast mot den del av lönefordringen som nppenbart överstiger vad som åtgår för arbetstagarens och hans familjs försörjning samt till fullgörande av underhållsskyldighet som i övrigt åvilar honom.

5 §

Skatteavdrag samt införsel, som beslutats innan lönefordringen förfallit till betalning, har företräde framför kvittning enligt denna lag.

Sådant medgivande till kvittning som avses i 2 § får ej åberopas mot be­ slut om utmätning av lön. Vill arbetsgivaren kvitta enligt 3 § mot belopp som han ålagts att innehålla genom beslut om utmätning, beslutar utmät­ ningsmannen om beloppets fördelning mellan arbetsgivaren och utmätnings.-? sökanden efter fordringarnas storlek.

Talan mot utmätningsmans beslut enligt andra stycket föres hos överexe- kutor genom besvär. Klagan är ej inskränkt till viss tid.

6

§

Innan kvittning enligt 3 § får ske, skall arbetsgivaren från utmätnings­ man inhämta besked om hur stor del av lönefordringen som enligt 4 § skall vara skyddad mot kvittning. Upphör arbetstagarens anställning utan före­ gående uppsägningstid, får arbetsgivaren hålla inne lönebelopp till dess ut­ mätningsmannens besked föreligger. Det åligger i sådant fall arbetsgivaren att ofördröj ligen begära besked som avses i första punkten.

7 §

Framställning om besked enligt 6 § göres hos utmätningsmannen i den ort där arbetstagaren är bosatt. Är han icke bosatt här i landet, göres fram­ ställningen i den ort där arbetsgivaren finnes. Innan utmätningsmannen meddelar beslut, skall han bereda arbetstagaren tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsutdräkt.

Mot utmätningsmannens beslut får talan ej föras. Utmätningsmannen kan ändra beslutet, om anledning därtill förekommer.

8

§

Kvittar arbetsgivare mot arbetstagares lönefordran i annat fall eller i vi­ dare mån än som är medgivet enligt denna lag eller åsidosätter han vad som åligger honom enligt 6 §, är han skyldig att ersätta arbetstagaren uppkom­ men skada.

Vid bedömande om och i vad mån skada uppstått skall hänsyn tagas även till omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

Hade arbetsgivaren grundad anledning antaga att han hade rätt att kvitta

60

eller var hans förfarande eljest ursäktligt, kan skadeståndet jämkas efter

vad som finnes skäligt.

Kungl. Maj:ts proposition nr 9b år 1970

9 §

Tvist om arbetsgivares rätt till kvittning mot arbetstagares lönefordran

prövas av arbetsdomstolen, om tjänsteavtalet regleras av kollektivavtal, och

i annat fall av allmän domstol.

I fråga om talans väckande och utförande hos arbetsdomstolen gäller 13 §

lagen (1928: 254) om arbetsdomstol, även om målet ej är sådant som av­

ses i den lagen.

Gör arbetsgivare i mål om lönefordran invändning om kvittning eller

väcker han genkäromål om motfordran, får målet om lönefordran avgöras

utan prövning av invändningen eller genkäromålet, om sådan prövning

skulle oskäligt uppehålla prövningen av lönefordringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1970.

Kungl. Maj.ts proposition nr

94

år 1970

61

2) Förslag

till

Lag

om ändring i sjömanslagen (1952: 530)

Härigenom förordnas, att 20 § sjömanslagen (1952: 530) skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

20

§.

Sjöman äger--------------- — —------löpande dragsedlar. Utan sjömannens samtycke må dragsedelsbeloppet nedsättas alle­ nast i den mån den övriga lönen icke förslår till att täcka sjömannen ålagd disciplinbot eller på grund av tjänsteförhållandet uppkommen fordran, som av sjömannen medgives eller eljest är klar.

Utan sjömannens samtycke må dragsedelsbeloppet nedsättas alle­ nast i den mån den övriga lönen icke förslår till att täcka disciplinbot el­ ler till kvittning, när sådan får äga rum enligt lagen (1970:000) om ar­ betsgivares kvittningsrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1970.

62

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år i 970

Utdrag av protokoll, hållet i lagrådet den 27 februari 1970.

Närvarande:

f. d. justitierådet Regner,

regeringsrådet Martenius,

justitierådet

Bernhard,

justitierådet

Hesser.

Enligt lagrådet den 26 januari 1970 tillhandakommet utdrag av protokoll

över justitieärenden, hållet inför Hans Maj :t Konungen i statsrådet den 9

januari 1970, hade Kungl. Maj :t förordnat, att enligt 87 § regeringsformen

lagrådets utlåtande skulle inhämtas över upprättade förslag till 1) lag om

arbetsgivares kvittning srätt, 2) lag om ändring i sjömanslagen (1952:530).

Förslagen, som finns bilagda detta protokoll, hade inför lagrådet föredra­

gits av hovrättsassessorn Johan Lind.

Lagrådet yttrade:

Förslaget till lag om arbetsgivares kvittning srätt

Förslagets innebörd är att kvittning utan medgivande av arbetstagaren,

s. k. tvungen kvittning, i princip icke skall vara tillåten, att undantag göres

för vissa grupper av motfordringar och att i dessa fall skall gälla samma

beneficium som vid löneutmätning. I sak har lagrådet icke funnit anledning

till erinran mot de sålunda angivna huvudlinjerna i förslaget. Vissa modifi­

kationer synes dock önskvärda, och för att göra lagens bestämmelser mera

lättfattliga föreslås vissa jämkningar i avfattningen och den ordning vari

bestämmelserna upptages.

Förslaget skiljer, liksom lagberedningens betänkande, mellan frivillig och

tvungen kvittning. Med frivillig kvittning avses kvittning med stöd av med­

givande, som av arbetstagaren lämnas vid kvittningstillfället eller som när

lönefordringen förfaller till betalning får anses föreligga med hänsyn till att

arbetstagaren tidigare lämnat medgivande till kvittning och detta ej åter­

kallats eller eljest förfallit. Förslaget bygger alltså på grundsatsen att lämnat

kvittningsmedgivande kan återkallas, ehuru detta icke uttryckligen utsäges

i lagtexten. Med tvungen kvittning avses kvittning, som genomföres med stöd

av lagen utan att medgivande lämnas eller föreligger i nyss anförd mening.

I förslaget upptages först regler om frivillig kvittning (2 §). Därefter följer

63

regler om tvungen kvittning (3 §). Till dessa ansluter sig bestämmelser om beneficium m. m. (4, 6 och 7 §§). I 5 § regleras förhållandet mellan kvittning och skatteavdrag m. m.

I systematiskt avseende vill lagrådet göra vissa invändningar mot de före­ slagna reglerna. Avsikten är att reglerna om tvungen kvittning skall tilläm­ pas i fråga om de grupper av motfordringar som anges i 3 § men att reglerna å andra sidan ej skall användas för sådana motfordringar ifall medgivande till kvittning föreligger; kvittning kan då enligt 2 § utan vidare ske med stöd av medgivandet. Den viktigaste av de i 3 § angivna grupperna av fordringar karakteriseras å andra sidan just av att kvittningsmedgivande lämnats i viss ordning. För tillämpning av 3 § på fordringar av detta slag förutsättes allt­ så att kvittningsmedgivande lämnats men också, ehuru detta ej utsäges i lagtexten, att detta medgivande återkallats eller eljest förfallit. Redan lag- tekniskt gör det ett egendomligt intryck att föreskriva att tvungen kvittning kan ske om kvittningsmedgivande ej föreligger under förutsättning att så­ dant medgivande lämnats i viss ordning. Och även om konstruktionen, om den fattas på det sätt lagrådet här anfört, kan försvaras teoretiskt, torde den medföra avsevärda svårigheter i tillämpningen. Framför allt gäller detta frå­ gan om verkan av återkallelse av ett i fordringsgrundande avtal lämnat kvitt­ ningsmedgivande. Det är sålunda inte lätt att inse att enligt förslaget en åter­ kallelse av sådant medgivande såtillvida är verksamt att frivillig kvittning ej får ske men å andra sidan såtillvida inte är verksamt att kvittningsmedgivan- det — om övriga förutsättningar föreligger — trots återkallelsen kan läggas till grund för tvungen kvittning.

Vad som anförts talar enligt lagrådets mening för att den eftersträvade be­ gränsningen av arbetsgivarens rätt till kvittning genomföres utan att kvitt­ ningsmedgivande upptages såsom förutsättning. Lagrådet återkommer när­ mare härtill vid 3 §.

En ändring i angiven riktning medför att förhållandet mellan tvungen kvittning och frivillig kvittning i princip blir helt klart. Tvungen kvittning kan genomföras i fråga om de fordringar som anges i bestämmelserna här­ om, varvid icke behöver undersökas om kvittningsmedgivande lämnats eller icke. Om arbetstagaren medger det eller om han tidigare lämnat kvittnings­ medgivande, som alltjämt anses bestå, får fordringar av detta slag användas till kvittning utan iakttagande av de för tvungen kvittning gällande bestäm­ melserna. I fråga om andra slags fordringar kan kvittning endast ske om arbetstagaren medger det eller om han tidigare lämnat medgivande som allt­ jämt kan anses bestå.

Det nu angivna förhållandet mellan tvungen kvittning och frivillig kvitt­ ning skulle ytterligare framhävas om i lagen först upptages reglerna om tvungen kvittning — däri inbegripet reglerna om beneficium m. m. — och därefter bestämmelserna om verkan av arbetstagares medgivande. Bestäm­ melserna om kvittnings förhållande till skatteavdrag m. m. skall gälla både

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

64

vid tvungen kvittning och vid frivillig kvittning och bör upptagas efter de

särskilda bestämmelserna om de båda typerna av kvittning.

På grund av vad sålunda anförts hemställer lagrådet att bestämmelserna

i 2—7 §§ i förslaget omgrupperas så att i 2 § upptages de materiella reglerna

om tvungen kvittning (3 § i det remitterade förslaget), i 3 § bestämmelser

om beneficium (4 § i det remitterade förslaget), i 4 § reglerna om förfarandet

vid erhållande av besked om beneficium (7 § i det remitterade förslaget),

i 5 § regler om rätt för arbetsgivare att i vissa fall hålla inne lönebelopp (6 §

i det remitterade förslaget), i 6 § regler om frivillig kvittning (2 § i det re­

mitterade förslaget) och i 7 § regler om förhållandet till skatteavdrag in. m.

(5 § i det remitterade förslaget).

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

2

§

Såsom förut anförts föreslår lagrådet att regierna om frivillig kvittning

upptages i 6 §.

I fråga om lydelsen hemställer lagrådet att uttrycklig föreskrift meddelas

om när kvittningsmedgivande kan återkallas. Enligt det remitterade försla­

get är avsett att medgivande skall kunna återkallas sist innan lönefordringen

förfaller till betalning. Återkallelse bör alltså ej kunna äga rum senare, även

om lönen lyftes först efter förfallodagen. Med vissa förtydliganden i övrigt

synes paragrafen kunna erhålla följande lydelse: Med arbetstagarens med­

givande får kvittning ske även med annan motfordran och i vidare mån än

som förut är sagt. Om sådant medgivande lämnats på förhand, kan det åter­

kallas senast innan lönefordringen förfaller till betalning.

Beträffande fall då arbetstagaren återkallar kvittningsmedgivande kort

före löneutbetalning hänvisas till vad som anföres vid 8 §.

3 §

Reglerna om förutsättningar för tvungen kvittning bör såsom förut angi­

vits upptagas i 2 §.

I enlighet med det remitterade förslaget bör såsom villkor för tvungen

kvittning i samtliga fall när sådan är medgiven gälla att motfordringen är

klar och förfallen till betalning.

Enligt förslaget skall arbetsgivare ha möjlighet att mot arbetstagares löne-

fordran kvitta fordring som uppkommit under anställningen och grundas på

avtal, enligt Adlket fordringen får kvittas mot lönefordran. Lagrådet bär förut

anfört vissa erinringar mot detta förslag. Även eljest synes invändningar

kunna riktas mot detta. Genom att tillåta kvittningsrätt i nu angivna fall har

man avsett att främja en från arbetstagarnas synpunkt önskvärd kreditgiv-

ning från arbetsgivarnas sida. Med den utformning som bestämmelsen fått i

förslaget sträcker sig kvittningsrätt en emellertid i vissa avseenden längre än

vad som erfordras för att tillgodose det angivna syftet. Enligt förslaget ford­

ras inte något samband mellan tjänsteförhållandet och det avtal varpå ford-

65

ringen grundas; det räcker att fordringen uppstått under anställningstiden. Och det krävs inte att det avtal varpå fordringen grundas är slutet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren; arbetstagaren kan ha ingått avtalet med en tredje man, som sedermera överlåtit sin fordran på arbetsgivaren. Å andra sidan begränsas kvittningsmöjligheten genom föreskriften att kvittnings- medgivandet skall ingå i det avtal på vilket fordringen grundas. Betydelsen av detta villkor blir i många fall, särskilt i större företag, ringa eftersom man, såsom framhållits i ett remissyttrande, måste räkna med att kvittningsmed- givande rutinmässigt intages i förekommande avtal. Om, såsom ofta kan hända i mindre förhållanden, arbetsgivaren icke är så förtänksam blir tvungen kvittning utesluten. Det angivna villkoret torde vidare kunna be­ reda vissa svårigheter i den praktiska tillämpningen, i synnerhet när kredit­ avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare ingåtts muntligen.

Enligt lagrådets mening erhålles en lämpligare begränsning av den tvung­ na kvittningen i nu avsedda fall om såsom villkor för arbetsgivares rätt att kvitta föreskrives endast att fordringen skall vara grundad på avtal som har samband med tjänsteförhållandet. Till ledning för rättstillämpningen bör då i lagtexten som exempel anges vissa av de vanligaste skuldförhållanden där den tvungna kvittningen är avsedd att tillämpas.

Tvungen kvittning skall enligt förslaget vidare kunna ske med fordran avseende ersättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjäns­ ten. För att kvittningsrätt skall föreligga torde enligt den föreslagna regeln krävas icke blott att arbetstagaren vållat skadan genom en uppsåtlig gärning eller underlåtenhet utan även att han haft uppsåt — direkt, indirekt eller eventuellt — att åstadkomma den skada som inträffat. Har han handlat blott oaktsamt har arbetsgivaren inte rätt att mot arbetstagarens lön kvitta med sin fordran på ersättning för skadan. Detsamma gäller i den mån hans uppsåt­ liga handling eller underlåtenhet fått en skadeeffekt som ej var omfattad av hans uppsåt. Enligt remissprotokollet är grunden för den föreslagna regeln att arbetstagare, som uppsåtligen tillfogar sin arbetsgivare skada, regelmäs­ sigt blir omedelbart avskedad och att det i sådant fall framstår som uppen­ bart stötande att arbetsgivaren, om han inte kunde tillgripa kvittning, skulle vara nödsakad att betala ut innestående lön ograverad eller behålla arbets­ tagaren i anställningen till dess han kunnat anskaffa en exekutionstitel för sin skadeståndsfordran. Möjligheten att omedelbart skilja arbetstagare från tjänsten lärer emellertid i många fall föreligga även då denne vållat arbets­ givaren skada genom vårdslöshet av grov beskaffenhet. De åberopade skälen för att tillåta kvittning vid uppsåtligt vållande av skada talar för att kvitt- ningsmöjlighet bör beredas arbetsgivaren även när skada vållats genom grov vårdslöshet i tjänsten. Inom skadeståndsrätten har också när det gäller regressrätt och liknande förhållanden grov oaktsamhet i allmänhet jäm­ ställts med uppsåt. Lagrådet förordar därför att arbetsgivare medges rätt till kvittning med fordran på skadestånd även i fall då arbetstagaren vållat ska­

Kungl. Maj. ts proposition nr

94

år 1970

66

dan genom grov vårdslöshet i sin tjänst. En sådan utvidgning av kvittnings-

rätten i förhållande till vad som föreslagits torde knappast kunna föranleda

missbruk. Redan det förut nämnda villkoret att motfordringen skall vara

klar är ägnat att motverka eller hindra sådana missbruk av arbetsgivarens

kvittningsrätt som omnämnes i remissprotokollet.

Med beaktande av det anförda förordar lagrådet att första stycket i para­

grafen ges följande lydelse:

Kvittning mot lönefordran får ske med motfordran som är klar och för­

fallen till betalning

1) om motfordringen avser vederlag för bostad eller annat som arbetsgiva­

ren tillhandahållit med anledning av anställningen eller grundas på för­

sträckning eller borgen som han lämnat av sådan anledning eller på annat

avtal som har samband med tjänsteförhållandet eller

2) om motfordringen avser ersättning för skada som arbetstagaren upp-

såtligen eller av grov oaktsamhet vållat i tjänsten.

I tredje stycket första punkten synes orden ”i vidare mån än” böra utby­

tas mot ”utöver vad”.

Kungl. Maj:ts proposition nr 94- år 1970

Såsom förut anförts bör bestämmelserna om beneficium överföras till 3 §.

I den föreslagna lydelsen är ett par förtydliganden önskvärda. Avsikten

torde vara att arbetstagaren skall åtnjuta beneficium inte bara i fråga om så­

dana fordringar som omedelbart enligt lag får användas till tvungen kvitt­

ning utan även för sådana fordringar som med stöd av kollektivavtal i kvitt-

ningshänseende jämställs med sådana fordringar. Förhållandet är av sådan

praktisk betydelse att det synes böra anges i lagtexten. Vidare är avsett att

endast utmätningsman skall kunna bestämma beneficium, jfr 6 § i det re­

mitterade förslaget. Det är sålunda inte meningen att t. ex. domstol skall

kunna göra detta. Denna begränsning bör anges redan i förevarande para­

graf. Nu berörda förhållanden synes komma till uttryck om man låter para­

grafen inledas med orden: Kvittning enligt 2 § första stycket eller med stöd

av kollektivavtal får ske endast mot den del av lönefordringen som utmät­

ningsman enligt lämnat besked funnit uppenbart överstiga vad etc.

5

§

Bestämmelserna om kvittnings förhållande till skatteavdrag m. in. bör som

förut anmärkts intagas i 7 §.

I andra stycket ges regler om kvittnings förhållande till löneutmätning,

varvid i första punkten behandlas frivillig kvittning och i andra punkten

tvungen kvittning. Bestämmelserna om tvungen kvittning innebär att, om

arbetsgivaren ålagts att innehålla visst belopp genom beslut om löneutmät­

ning, kvittningsgill motfordran får konkurrera med utmätningssökandens

67

fordran endast om motfordringen är av det slag som anges i 3 § i det remit­

terade förslaget. Härvid torde åsyftas inte bara motfordringar enligt första

stycket i paragrafen utan även sådana fordringar som enligt kollektivavtal

i kvittningshänseende jämställs med dylika fordringar. Motsvarande bör

gälla även om man genomför lagrådets förslag beträffande avgränsningen av

de grupper av fordringar som kan åberopas för tvungen kvittning.

Innebörden av bestämmelserna i andra stycket torde bli tydligare om ord­

ningsföljden mellan första och andra punkterna kastas om och bestämmel­

serna placeras i var sitt stycke.

Med beaktande av det anförda och med visst förtydligande av den nuva­

rande första punkten föreslås att andra stycket ersätts med följande bestäm­

melser:

Vill arbetsgivaren kvitta med fordran som avses i 2 § första stycket eller

med stöd av kollektivavtal mot belopp etc.

I övrigt får kvittning ej åberopas mot beslut om utmätning av lön.

6

§

I 5 § bör enligt lagrådets förslag xipptagas bestämmelser om arbetsgivares

rätt att i vissa fall innehålla lön, motsvarande bestämmelserna i 6 § andra

och tredje punkterna i det remitterade förslaget. Slutorden i stadgandet synes

kunna ändras till ”sådant besked”. Bestämmelsen i första punkten blir över­

flödig om man, såsom lagrådet förordar, redan i de materiella reglerna om

beneficium inför att sådant bestämmes av utmätningsmannen, jfr ovan vid

4 §•

7 §

I 4 § bör meddelas bestämmelser om utmätningsmans besked om benefi­

cium, motsvarande föreskrifterna i förevarande paragraf i det remitterade

förslaget. Hänvisningen till 6 § skall därvid avse 3 §.

Den föreslagna bestämmelsen innehåller bl. a. motsvarighet till bestäm­

melsen i 9 § första punkten införsellagen att utmätningsmannen skall be­

reda arbetstagaren tillfälle att yttra sig om det kan ske utan avsevärd tids-

utdräkt. I 41 § utsökningskungörelsen har meddelats viss föreskrift om un­

derrättelse enligt den nämnda bestämmelsen i införsellagen. Lagrådet förut­

sätter att en föreskrift av motsvarande slag meddelas beträffande den nu

föreslagna bestämmelsen. Det kan framhållas att de allmänna bestämmelser­

na i 50 § utsökningskungörelsen om sättet för utmätningsmans underrättelse

blir tillämpliga på underrättelse enligt förevarande bestämmelse utan att sär­

skild föreskrift behöver meddelas därom.

8

§

Enligt den föreslagna lagen skall en arbetstagare alltid äga rätt att åter­

kalla ett lämnat kvittningsmedgivande ända intill den tidpunkt, när löne-

Kungl. Maj:ts proposition nr

94

år 1970

68

fordringen förfaller till betalning. Genom att en arbetstagare, som tidigare

medgett arbetsgivaren kvittningsrätt, återkallar medgivandet, kan arbetsgiva­

ren hindras att genomföra en tilltänkt frivillig kvittning. Endast om mot-

fordringen är av sådan beskaffenhet, att tvungen kvittning är tillåten, kan

arbetsgivaren i sådant fall föranstalta om kvittning och arbetstagaren äger

därvid alltid rätt att tillgodonjuta beneficium. Sker ett sådant återkallande

av ett tidigare lämnat kvittningsmedgivande kort före löneutbetalningen är

det uppenbart att det ofta kan vara svårt eller omöjligt för arbetsgivaren att

på förfallodagen tillhandahålla arbetstagaren hela lönefordringen eller, då

tvungen kvittning är tillåten, ha hunnit få besked från utmätningsmannen

om arbetstagaren tillkommande beneficium. Om arbetsgivaren i ett dylikt

fall gör vad han kan för att åstadkomma rättelse, torde det vara uppenbart

att arbetsgivaren genom dröjsmål med löneutbetalningen icke kan anses ha

gjort sig skyldig till avtalsbrott som kan ge anledning till skadestånd.

Förslaget till lag om ändring i sjömanslagen

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Ur protokollet:

Ingrid Hellström

Kungl. Maj.ts proposition nr 94 år 1970

Kungl. Maj.ts proposition nr 94 år 1970

69

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 13 mars 1970.

Närvarande:

Ministern för utrikes ärendena

N

ilsson, statsråden

A

ndersson

, L

ange

,

H

olmqvist

, A

spling

, L

undkvist

, G

eijer

, O

dhnoff

, W

ickman

, B

engtsson

,

N

orling

, L

öfberg

, L

idbom

, C

arlsson

.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler efter gemen­ sam beredning med statsrådets övriga ledamöter lagrådets utlåtande över förslag till

1) lag om arbetsgivares kvittning srätt, 2) lag om ändring i sjömanslagen (1952: 530). Föredraganden redogör för lagrådets utlåtande och anför. Lagrådet har förordat dels vissa sakliga ändringar i 3 § förslaget till lag om arbetsgivares kvittningsrätt, dels ett antal formella jämkningar i lag­ förslaget, bl. a. en omdisponering av paragrafföljden.

Enligt 3 § i det remitterade förslaget skall arbetsgivare ha rätt att mot arbetstagares lön kvitta fordran som uppkommit under anställningen och grundas på avtal enligt vilket fordringen får kvittas mot lönen. Lagrådet har här förordat att kravet på kvittningsmedgivande får utgå men att kvitt- ningsrätten samtidigt begränsas till fordringar som har samband med an­ ställningen.

Som lagrådet framhåller torde man visserligen kunna räkna med att särskilt större företag ofta nog rutinmässigt tar in kvittningsmedgivande i sådana avtal som det här gäller. Detta är emellertid enligt min mening inte ett tillräckligt skäl för att slopa kravet på kvittningsmedgivande. En sådan ordning skulle innebära en utvidgning av kvittningsrätten, som måste an­ ses oförenlig med grundtanken i lagförslaget, nämligen att kvittning i prin­ cip får ske bara med arbetstagarens medgivande när lönen förfaller till betalning. De skäl att göra avsteg från nämnda princip som har redovisats i remissprotokollet och som sammanhänger med arbetsgivarens kredit- givning till arbetstagaren motiverar inte att man vidgar kvittningsrätten utöver vad det remitterade förslaget innebär. Genom kravet att kvittnings­ medgivande skall ha lämnats i samband med tillkomsten av arbetsgivarens fordran vinner man dessutom den väsentliga fördelen att en arbetstagare alltid från början har klart för sig att arbetsgivaren kan komma att driva

70

in sin fordran utan rättsligt förfarande. De lagtekniska skäl som lagrådet

åberopar för sitt förslag kan rimligtvis inte tillmätas avgörande betydelse.

Jag vidhåller därför i denna del den ståndpunkt jag har intagit i lagrådsre-

missen.

Formuleringen i det remitterade förslaget att motfordringen skall ha upp­

kommit ”under anställningen” har valts främst av praktiska skäl för att und­

vika bevissvårigheter. Den av lagrådet förordade jämkningen torde i prak­

tiken inte innebära någon större förändring. Jag vill emellertid inte mot­

sätta mig förslaget att som villkor för kvittning uppställs krav på att ford­

ringen skall ha samband med anställningen. Sådant samband skall anses

föreligga om situationen är den att motfordringen inte skulle ha uppkom­

mit, ifall arbetstagaren inte hade varit anställd hos arbetsgivaren i fråga.

— Att, som lagrådet har föreslagit, i lagtexten som exempel ange vissa av de

vanligaste skuldförhållanden där tvungen kvittning är avsedd att tilläm­

pas anser jag inte nödvändigt.

Lagrådet har vidare förordat, att arbetsgivare skall ha rätt till tvungen

kvittning med fordran på skadestånd även i fall då arbetstagaren vållat ska­

da genom grov vårdslöshet i sin tjänst. Lagrådet motiverar detta bl. a. med

att det i sådana fall många gånger är möjligt att omedelbart skilja arbets­

tagaren från tjänsten. Det kan emellertid ifrågasättas om inte avsked med

omedelbar verkan på grund av att arbetstagaren vållat skada genom grov

försumlighet är ganska sällsynt förekommande (jfr Bertil Bengtsson, Häv-

ningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott, s. 427). Något mera på­

tagligt praktiskt behov av att utsträcka kvittningsrätten på sätt lagrådet

förordat torde i varje fall knappast föreligga. Härtill kommer att det, som

har påpekats under remissbehandlingen, ofta är mycket svårt att avgöra om

en oaktsamhet är grov. Det är inte lämpligt och kan ge upphov till onödiga

tvistigheter att låta arbetsgivaren göra bedömningar av det slaget. Mot bak­

grund härav anser jag, att det inte finns tillräckliga skäl att utsträcka kvitt­

ningsrätten på sätt lagrådet har föreslagit.

Den av lagrådet förordade omdisponeringen av lagförslaget går ut på att

i lagen först tas upp reglerna om tvungen kvittning, därefter bestämmelsen

om frivillig kvittning och slutligen reglerna om förhållandet mellan kvitt­

ning samt skatteavdrag m. m. Syftet härmed är enligt lagrådet att bättre klar­

göra förhållandet mellan de båda slagen av kvittning.

Som framgår av remissprotokollet är frivillig kvittning avsevärt mycket

vanligare än tvungen kvittning. Det är då naturligt att den frivilliga kvitt-

ningen behandlas först i lagen. Även om det kan anföras skäl också för den

av lagrådet förordade dispositionen, kan jag inte finna att denna gör lag­

texten klarare eller i övrigt innebär någon förbättring. Jag är därför inte

beredd att biträda lagrådets förslag på denna punkt.

Som förutsättning för frivillig kvittning anges i 2 § i det remitterade för­

slaget, att arbetstagarens medgivande föreligger, när lönefordringen för­

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

71

faller till betalning. Härav framgår, som också anges i motiven, att kvitt­ ning enligt paragrafen inte får ske om ett i förväg lämnat medgivande har återkallats före förfallodagen. I tydlighetens intresse kan det emellertid vara lämpligt att, som lagrådet har förordat, ta in en uttrycklig regel härom. Denna bör lämpligen placeras i en andra punkt i paragrafen och utformas på följande sätt: Återkallas ett på förhand lämnat medgivande innan löne- fordringen förfallit till betalning, får kvittning icke ske i vidare mån än som följer av vad nedan sägs. I anslutning härtill bör formuleringen i första punk­ ten jämkas något.

För att ytterligare klargöra förhållandet mellan 2 och 3 §§ bör vidare första stycket i den senare paragrafen jämkas redaktionellt. Paragrafens tredje stycke bör jämkas på sätt lagrådet har förordat.

Med anledning av vad lagrådet anfört vid 4 § i det remitterade förslaget vill jag först erinra om att i remissprotokollet uttryckligen har framhållits, att kollektivavtalsparterna vid kvittning med stöd av kollektivavtal som av­ ses i 3 § tredje stycket inte kan disponera över beneficieskyddet för arbets­ tagaren. I det remitterade förslaget återspeglas detta genom att beneficiere- geln i 4 § anges gälla vid kvittning ”enligt 3 §”. Den redaktionella jämk­ ning som lagrådet här har förordat kan emellertid bidra till ökad klarhet. Jag är därför beredd att godta ändringsförslaget.

Lagrådet har vidare vid 4 § förordat en uttrycklig regel om att endast ut­ mätningsman får bestämma beneficiets storlek. Att så är förhållandet fram­ går emellertid enligt min mening tillräckligt tydligt av 4 och 6 §§ i det remitterade förslaget. Lagrådets förslag innebär dessutom den sakliga änd­ ringen att utmätningsmannen skall bestämma hur stor del av lönen som får användas till kvittning och inte, såsom enligt det remitterade förslaget, den del av lönen som skall vara skyddad mot kvittning. Eftersom lönens storlek i många fall varierar, t. ex. på grund av ackords- eller övertidsarbete, torde den senare konstruktionen vara den enda praktiskt möjliga. Lagrå­ dets redaktionella anmärkning kan visserligen i och för sig tillgodoses även inom ramen för en sådan saklig lösning. Lagtexten blir emellertid då tämligen otymplig. Jag vidhåller därför i denna del den lydelse av 4 § som det remitterade förslaget innehåller.

Jag kan ansluta mig till lagrådets förslag till omdisponering av bestäm­ melserna i 5 § andra stycket. En jämkning i formuleringen är emellertid påkallad för att bestämmelsens sakliga innebörd skall bli klar. Avgörande för frågan om konkurrens mellan motfordran och utmätningsfordran är sålunda, som framgår av remissprotokollet, motfordringens art. Däremot är det likgiltigt om kvittningen i det enskilda fallet sker med eller utan ar­ betsgivarens samtycke.

Med den ståndpunkt jag intagit i fråga om 4 § finns inte anledning att, som lagrådet förordar, låta första punkten i 6 § utgå. I övrigt kan jag bi­ träda lagrådets förslag till redaktionell jämkning i 6 §.

Kungl. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

72

Utöver vad tidigare har nämnts bör vissa redaktionella jämkningar göras

i det remitterade förslaget.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t genom proposition föreslår riksdagen

att antaga de av lagrådet granskade förslagen med vidtagna ändringar.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall

avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta pro­

tokoll utvisar.

Kungi. Maj:ts proposition nr 94 år 1970

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

MARCUS BOKTR. STHLM 1970 690755