Prop. 1964:189

('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 12 § lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 189 år 1964

1

Nr 189

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag an­

gående ändrad lydelse av 12 § lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar; given Stockholms slott den 29 oktober 1964.

Under åberopande av bilagda i statsrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till lag angå­ ende ändrad lydelse av 12 § lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om inskränk­ ningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Herman Kling

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås med anledning av brottsbalken och annan nytill­ kommen lagstiftning vissa ändringar i 12 § sekretesslagen. 1

Bihang till riksdagens protokoll 196b. 1 samt. Nr 189

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 189 år 196b

Förslag

till

Lag

angående ändrad lydelse av 12 § lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om

inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar

Härigenom förordnas, att 12 § lagen den 28 maj 1937 om inskränkningar

i rätten att utbekomma allmänna handlingar1 skall erhålla ändrad lydelse

på sätt nedan angives.

(Nuvarande lydelse)

Hos myndighet vid fångvårdsan-

stalt, allmän uppfostringsanstalt el­

ler tvångsarbetsanstalt upprättade

handlingar rörande å anstalten in­

tagen person må ej i andra fall el­

ler annan ordning än Konungen be­

stämmer utlämnas tidigare än sjut­

tio år efter deras datum.

Vad i första stycket stadgas skall

äga motsvarande tillämpning med

avseende å handlingar, upprättade

av dem, som handhava övervakning

eller tillsyn över brottslingar eller

lösdrivare, vilka icke är o intagna å

anstalt som i första stycket sägs,

där handlingarna röra någon som

är underkastad övervakning eller

tillsyn. 1

(Föreslagen lydelse)

Hos myndighet vid fångvårdsan-

stalt eller arbetsanstalt upprättade

handlingar rörande i anstalten in­

tagen person må ej i andra fall eller

annan ordning än Konungen bestäm­

mer utlämnas tidigare än sjuttio år

efter deras datum.

Detsamma gäller handlingar, vil­

ka upprättats av befattningshava­

re inom skyddskonsulentorganisa-

tionen eller annan som fullgör

skyddskonsulents uppgifter eller av

övervakare eller den som anlitats så­

som biträde vid övervakning, i den

mån handlingarna röra personer som

ställts under övervakning efter dom

å fängelse, skyddstillsyn, ungdoms­

fängelse, internering eller intag­

ning i arbetsanstalt.

Kriminalvårdsnämnden, ungdoms­

fängelsenämnden och internerings-

nämnden samt övervakning snämnd

må förordna, att vad nu föreskrivits

skall äga tillämpning även beträf­

fande viss hos nämnden upprättad

handling rörande person som är in­

tagen i anstalt eller ställd under

övervakning. Sådant förordnande

må dock ej avse nämndens beslut,

som utfärdats särskilt eller uppta­

gits i protokoll.

1 Senaste lydelse av 12 §, se 1945: 260.

3

Kungl. Maj.ts proposition nr 189 år 196b

(Nuvarande lydelse)

Uppgifter och anteckningar, som tillhöra hos fångvårdsstyrelsen fört register över personer, som intagits å fångvårdsanstalt eller erhållit vill­ korlig dom, må ej utlämnas i annat fall eller annan ordning än Konungen bestämmer.

(Föreslagen lydelse)

Uppgifter och anteckningar, vilka tillförts hos kriminalvårdsstyrelsen fört register över personer som inta­ gits i anstalt eller dömts till skydds­ tillsyn, må ej utlämnas i annat fall eller annan ordning än Konungen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1965. Äldre lag skall dock alltjämt äga tillämpning beträffande däri nämnda handlingar som ej avses i den nya lagen.

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 189 år 196b

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet

inför Hans Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av

Halland, i statsrådet å Stockholms slott den 29 okto­

ber 1964.

Närvarande:

Statsråden

Sträng, Andersson, Lindström, Lange, Lindholm, Kling,

Skoglund, EdeNman, Johansson, Hermansson, Holmqvist, Aspling,

Palme, Sven-Eric Nilsson.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler

chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, förslag till lag angående

ändrad lydelse av 12 § lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar

i rätten att utbekomma allmänna handlingar och anför därvid följande.

Enligt bestämmelser i 2 kap. tryckfrihetsförordningen äger svensk med­

borgare fri tillgång till allmänna handlingar, d. v. s. handlingar som för­

varas hos stats- eller kommunalmyndighet, vare sig handlingarna inkom­

mit till myndigheten eller upprättats hos denna. I denna principiella frihet

tär inskränkning göras endast på vissa i tryckfrihetsförordningen nämnda

grunder och inskränkningarna skall noga anges i lag som stiftats samfällt

av Kungl. Maj:t och riksdagen. De gällande inskränkningarna finns upp­

tagna i lagen den 28 maj 1937 om inskränkningar i rätten att utbekomma

allmänna handlingar, den s. k. sekretesslagen.

I 12 § sekretesslagen lämnas föreskrifter om sekretess med avseende på

vissa handlingar som rör personer, vilka på grund av brott eller lösdriveri

intagits i anstalt eller ställts under övervakning eller tillsyn. Sålunda stad­

gas i första stycket att hos myndighet vid fångvårdsanstalt, allmän upp­

fostringsanstalt eller tvangsarbetsanstalt upprättade handlingar rörande i

anstalten intagen person ej må i andra fall eller annan ordning än Kungl.

Maj :t bestämmer utlämnas tidigare än sjuttio år efter deras datum. Enligt

andra stycket skall vad sålunda stadgas äga motsvarande tillämpning med

avseende på handlingar, upprättade av dem som handhar övervakning eller

tillsyn över brottslingar eller lösdrivare, vilka icke är intagna på anstalt

som nämnts i törsta stycket, om handlingarna rör någon som är underkas­

tad övervakning eller tillsyn. I tredje stycket slutligen föreskrives att upp­

gifter och anteckningar, som tillhör hos fångvårdsstyrelsen fört register

över personer, som intagits i fångvårdsanstalt eller erhållit villkorlig dom,

ej må utlämnas i annat fall eller annan ordning än Kungl. Maj:t bestäm­

mer.

5

Det synes påkallat att de nu återgivna bestämmelserna i 12 § sekretess­ lagen överses med anledning av ny lagstiftning. Den av riksdagen år 1962 antagna och den 21 december samma år (nr 700) utfärdade brottsbalken träder i kraft den 1 januari 1965. Samma dag träder även lagen den 4 juni 1964 (nr 450) om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet i kraft. Beträffande de förändringar som den nya lagstiftningen medför må i detta sammanhang anföras följande.

Brottsbalken ersätter bl. a. gällande särskilda lagar om ungdomsfängelse, om förvaring och internering i säkerhetsanstalt, om villkorlig dom samt om villkorlig frigivning. Vid de påföljder som regleras i dessa lagar före­ kommer kriminalvård i frihet, varvid den dömde kan stå under övervak­ ning eller, som termen lyder i fråga om eftervård efter anstaltsbehandling, tillsyn. Den befattning med den dömde som avses därmed utövas i första hand av övervakare över villkorligt dömd, tillsynsman för villkorligt fri­ given samt tillsvningsman för den som är utskriven på prov från ungdoms- eller säkerhetsanstalt. I övrigt föreligger i berörda hänseende vissa organi­ satoriska olikheter mellan de skilda behandlingsformerna. Vid villkorlig dom står sålunda övervakningen under tillsyn av domstol, Övervaknings- domstolens befogenheter kan delegeras till övervakningsnämnd. Härjämte står övervakningen under uppsikt av skyddskonsulent. Även vid villkorlig frigivning har skyddskonsulent inseende över tillsynen. Fullt motsvarande anordning förekommer icke i fråga om tillsynen över dem som utskrivits på prov från ungdoms- eller säkerhetsanstalt. I dessa fall utövas ledningen av tillsynen av ungdomsfängelsenämnden eller interneringsnämnden.

Genom brottsbalken blir den nu berörda organisationen enhetlig. Vid skyddstillsyn, som närmast motsvarar nuvarande villkorlig dom med över­ vakning, vid villkorlig frigivning och vid vård utom anstalt efter dom å ungdomsfängelse eller internering — den sistnämnda påföljden motsvarar närmast förvaring enligt gällande lag — skall den dömde normalt stå un­ der övervakning genom särskilt förordnad övervakare. Vistas den dömde på annan ort än övervakaren, skall denne få rätt att anlita lämplig person • såsom biträde vid övervakningen. Övervakningen skall handhas av över­ vakningsnämnd. Är övervakaren annan än skyddskonsulent hos nämnden, skall övervakningen därjämte stå under överinseende av sådan konsulent.

En nytillkommen central nämnd, kriminalvårdsnämnden, har att taga befattning med vissa ärenden angående villkorlig frigivning. Särskilda upp­ gifter med avseende på behandlingen av dem som dömts till ungdoms­ fängelse eller internering är, huvudsakligen som enligt gällande ordning, anförtrodda åt ungdomsfängelsenämnden och interneringsnämnden, vilka bl. a. äger besluta om övergång från vård i anstalt till vård utom anstalt, om återintagning i anstalt samt om upphörande av den ådömda påföljden. De tre nu angivna centrala nämnderna är var på sitt område överinstanser i förhållande till övervakningsnämnderna.

Lagen om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet ersätter lagen den 12

Kungl. Maj.ts proposition nr 189 år 1964

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 189 år 1964

juni 1885 angående lösdrivares behandling. Den anstaltsbehandling, varom

bestämmelser lämnas i den nya lagen, äger rum i arbetsanstalt. Även tvångs­

arbete som ådömts med stöd av äldre lag skall verkställas i sådan anstalt.

Rätten kan förordna om villkorligt anstånd med verkställande av dom å in­

tagning i arbetsanstalt. Den som erhåller sådant anstånd ställes under

övervakning under en prövotid. Beträffande övervakningen skall i huvudsak

tillämpas bestämmelserna i brottsbalken om övervakning av villkorligt fri­

givna. På motsvarande sätt sker övervakning av den som utskrivits vill­

korligt från arbetsanstalt.

Ytterligare torde böra nämnas att behandling i allmän uppfostringsan­

stalt icke förekommer sedan 1948 samt att det hos fångvårdsstyrelsen

förda registret över villkorligt dömda i fortsättningen kommer att avse

personer som dömts till skyddstillsyn. Fångvårdsstyrelsen kommer från

och med den 1 januari 1965 att benämnas kriminalvårdsstyrelsen.

De förändringar, som nu i korthet antytts, bör återspeglas i sekretess­

lagen. Därvid bör beaktas att handlingar, som enligt gällande lydelse av de

aktuella stadgandena är sekretessbelagda, icke blir offentliga. Ändringar­

na torde därför böra kompletteras med en övergångsbestämmelse av inne­

börd att äldre lag alltjämt skall äga tillämpning beträffande däri nämnda

handlingar som ej avses i den nya lagen.

I överensstämmelse med det nu anförda bör allmän uppfostringsanstalt

icke längre nämnas i första stycket av 12 § och »tvångsarbetsanstalt» ut­

bytas mot »arbetsanstalt».

Skyddskonsulentorganisationen är numera genomgående engagerad i

övervakningsarbetet. Befattningshavarna inom denna organisation bör där­

för uttryckligen nämnas i andra stycket vid sidan av övervakarna. Hänsyn

bör även tagas till att skyddskonsulents uppgifter enligt Kungl. Maj :ts för­

ordnande kan fullgöras av befattninghavare vid skyddsförening. För att

uppräkningen skall bli uttömmande bör också nämnas den som anlitats

• såsom biträde vid övervakning. Det synes vidare önskvärt att övervaknings-

klientelet anges på annat sätt än genom det nu använda uttrycket »brotts­

lingar eller lösdrivare». En lämplig beteckning torde vara »personer som

ställts under övervakning efter dom å fängelse, skyddstillsyn, ungdoms­

fängelse, internering eller intagning i arbetsanstalt».

Handlingar som upprättats hos någon av de nyss berörda centrala nämn­

derna eller hos övervakningsnämnd torde i allmänhet icke få sådant inne­

håll att de behöver vara underkastade sekretess. I vissa fall, såsom när

övervakad person hörts muntligen inför nämnden, kan dock i nämndens

protokoll komma att inflyta sådana uppgifter om enskilds personliga förhål­

landen som ej bör utlämnas åt offentligheten. Uppgifter av denna art torde

även kunna ingå i övervakningsnämnds anteckningar rörande de under

nämnden lydande övervakningsfallen. Det synes därför lämpligt att i ett

nytt tredje stycke i 12 § upptaga ett bemyndigande för central nämnd och övervakningsnämnd att förordna om tillämpning av sekretessbestämmel­ serna i de föregående styckena beträffande viss hos nämnden upprättad handling rörande person som är intagen i anstalt eller ställd under över­ vakning. Med hänsyn till det allmänna kontrollintresset bör sådant förord­ nande icke kunna meddelas med avseende på beslut som utfärdats särskilt eller intagits i protokoll.

I sista stycket bör den nya benämningen för fångvårdsstyrelsen införas. Vidare bör göras de ändringar som föranledes av att personer som intages i arbetsanstalt torde komma att registreras hos styrelsen och av att registret över villkorligt dömda i fortsättningen kommer att avse personer som dömts till skyddstillsyn. Genom en nyligen företagen ändring i 11 § sekre­ tesslagen har beträffande det allmänna kriminalregistret sekretessen an­ givits avse uppgifter och anteckningar som tillförts registret i stället för uppgifter och anteckningar som tillhör registret. Avsikten härmed har varit att klart ange att även material som utgallrats ur registret är underkastat sekretesskydd. En motsvarande ändring synes böra genomföras i 12 §.

Utöver de nu angivna ändringarna bör vissa rent redaktionella jämk­ ningar vidtagas i lagtexten.

De föreslagna ändringarna bör träda i kraft den 1 januari 1965.

I enlighet med vad som anförts i det föregående föreligger inom justitie­ departementet utarbetat förslag till lag angående ändrad lydelse av 12 § lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar.

Föredraganden hemställer att Kungl. Maj :t måtte genom proposition föreslå riksdagen att antaga lagförslaget.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riks­ dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 189 år 1964

7

Ur protokollet:

Stig Granqvist

Stockholm 1964. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 640726