Prop. Prop/1965:133

('angående godkännande av 1960 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss',)

Knngl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

1

Nr 133

Knngl. Maj.ts proposition till riksdagen angående godkännande

av 1960 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss; given Stockholms slott den 74 maj 1965.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över kommunikationsärenden för denna dag, föreslå riks­ dagen att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departmentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Gösta Skoglund

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen framlägges förslag om godkännande av 1960 års inter­ nationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss.

Konventionen antogs vid en internationell konferens i London under maj— juni 1960 och ersätter 1948 års konvention i ämnet (prop. 1950: 33, L2U 4, rskr 39). Den nya konventionen innebär dels att bestämmelserna i 1948 års konvention har utbyggts i olika avseenden, främst i fråga om fartygs stabili­ tet, elektriska installationer och brandskydd, dels att grundläggande regler för atomfartyg har införts.

Samtidigt med förevarande proposition avlåtes proposition 1965: 132 med förslag till lag om säkerheten på fartyg, m. in. Lagstiftningen på området inbegriper de bestämmelser som hänför sig till 1960 års konvention.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1965. 1 samt. Sr 133

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet in­

för Hans Maj.t Konungen i statsrådet på Stockholms

slott den 74 maj 1965.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander, statsråden

S

träng

, A

ndersson

, L

indström

,

L

indholm

, K

ling

, S

koglund

, E

denman

, J

ohansson

, H

ermansson

,

H

olmqvist

, A

spling

, P

alme

.

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Skoglund, anmäler

efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om god­

kännande av 1960 års internationella konvention om säkerheten för män­

niskoliv till sjöss och anför.

Inledning

Sverige deltog i en av Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen

(IMCO; jfr prop. 1959:49, U 1, rskr 147) under maj—juni 1960 anordnad

internationell konferens för revision av 1948 års internationella konvention

om säkerheten för människoliv till sjöss (prop. 1950:33, L2U 4, rskr 39).

Vid konferensen antogs en ny konvention i ämnet, avsedd att ersätta den

tidigare konventionen.

Sjöfartsstyrelsen har i skrivelse den 9 mars 1962 hemställt att åtgärder

måtte vidtagas för Sveriges godkännande av 1960 års konvention.

Jag anhåller nu att få anmäla frågan om ett sådant godkännande.

I en förut i dag beslutad proposition, 1965: 132, föreslås att riksdagen an­

tager bl. a. förslag till lag om säkerheten på fartyg. Lagstiftningen på om­

rådet inbegriper de bestämmelser som hänför sig till 1960 års konvention.

Tidigare konventioner

Den första konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss slöts i

London i januari 1914 och ratificerades av Sverige i december samma år.

Konventionen trädde emellertid till följd av det första världskriget och

andra mellankommande omständigheter aldrig i kraft, ehuru den i vissa de­

lar bragtes i tillämpning såväl internationellt som i nationell lagstiftning.

I Sverige utfärdades sålunda lagen den 16 oktober 1914 (nr 349) om tillsyn

å fartyg (i det följande kallad tillsynslagen) och förordningen den 31 de­

3

cember samma år (nr 491) med närmare föreskrifter angående tillsyn å fartyg (i fortsättningen benämnd tillsynsförordningen). Genom förordning­ en upphävdes vissa författningar med bestämmelser på området.

Enligt 1914 års konvention skulle konventionsland åtaga sig att verkstäl­ la viss kontroll över fartygs sjövärdighet. I anslutning till detta åtagande inrättades i Sverige statens fartygsinspektion, som började sin verksamhet den 1 januari 1915.

Ett annat uttryck för strävandena att åstadkomma större enhetlighet på sjösäkerhetslagstiftningens område är den konvention som i januari 1926 slöts i Köpenhamn mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige rörande fartygs sjövärdighet och utrustning. Denna konvention (den s. k. Köpenhamnskonventionen), som ratificerades av Sverige i maj 1926 och sedan april 1929 gäller även för Nederländerna, innebär att de anslutna län­ derna åtager sig att fullt ömsesidigt erkänna samtliga i respektive län­ der utfärdade certifikat rörande fartygs sjövärdighet och utrustning. Syf­ tet anges i konventionen vara att underlätta samfärdseln till sjöss mellan konventionsstaterna inbördes samt att främja deras samarbete med hänsyn till den vidare utvecklingen av internationellt erkända bestämmelser på hit­ hörande område (SÖ 1926: 13 och 1928: 12).

Med stöd av de erfarenheter som under årens lopp erhölls beträffande bestämmelserna i 1914 års konvention överarbetades dessa vid en konfe­ rens i London under våren 1929. Därvid antogs en internationell konven­ tion för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss. Denna konven­ tion, som ersatte 1914 års konvention, ratificerades av Sverige den 30 juni 1932. Konventionen trädde i kraft den 1 januari 1933.

Anslutningen till 1929 års konvention föranledde för Sveriges del såväl ändringar i redan befintlig lagstiftning som ny lagstiftning på hithörande område. Ändrade blev sålunda bl. a. tillsynslagen, tillsynsförordningen samt förordningen den 20 maj 1927 (nr 184) angående fartygs byggnad och utrustning (i det följande benämnd byggnadsförordningen). Nya bestäm­ melser intogs i bl. a. förordningen den 9 december 1932 (nr 570) angående vissa säkerhetsåtgärder vid nyttjande av fartyg (nyttjandeförordningen).

Sedermera uppkom fråga om revision av även 1929 års konvention. Sär­ skilt de erfarenheter i fråga om säkerheten till sjöss som gjordes under andra världskriget aktualiserade revisionsfrågan. En konferens för revision av 1929 års konvention ägde rum i London under månaderna april—juni 1948.

överläggningarna vid konferensen resulterade i 1948 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss. Konventionen, som innefattar två avsnitt, artiklar och regler, ger föreskrifter om säkerhetsåt­ gärder i fråga om fartygs konstruktion, bärgningsredskap, radiotelegrafi och radiotelefoni, sjötrafiksäkerheten samt transport av spannmål och farligt gods. Bestämmelserna utformades i stort sett såsom en utbyggnad av 1929 års konvention. Föreskrifterna för passagerarfartyg gjordes mera omfattan­ de och detaljerade. Lastfartygen underkastades i större utsträckning än ti­

Kungl. Maj. ts proposition nr 133 år 1965

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1963

digare den internationella regleringen på området. Konventionen underteck­

nades vid konferensens slut av 28 länder, däribland Sverige.

Riksdagens godkännande av 1948 års konvention inhämtades genom den

inledningsvis omnämnda propositionen 1950:33. Genom proposition 1950:

34 framlades förslag till vissa mindre ändringar i tillsynslagen, vilka var

föranledda av bestämmelserna i den nya konventionen (L2U 5, rskr 40).

Riksdagens beslut i anledning av de båda propositionerna expedierades av

Kungl. Maj:t den 17 mars 1950. Därvid gavs bl. a. uppdrag åt kommerskol­

legium att inkomma med förslag till de nya eller ändrade författningsbe­

stämmelser som ytterligare kunde erfordras i anledning av ratifikationen

på svensk sida. Sedan kollegium i april 1952 inkommit med sådana förslag,

utfärdades den 30 juni 1952 bl. a. följande kungörelser, nämligen dels kun­

görelse om ikraftträdande av lagen den 17 mars 1950 (nr 72) angående änd­

rad lydelse av tillsynslagen (1952: 576), dels kungörelser om ändring i till-

synsförordningen, byggnadsförordningen och nyttjandeförordningen (1952:

577, 578 respektive 580), dels kungörelse med vissa föreskrifter angående

räddning ur sjönöd och avvärjande av sjötrafiken hotande fara m. in. (sjö-

nödskungörelsen; 1952: 581).

1948 års konvention, som trädde i kraft den 19 november 1952, har nu­

mera ratificerats av ett 70-tal stater, däribland samtliga nordiska länder

(SO 1950:33).

1960 års konferens

På grund av de erfarenheter beträffande säkerheten för människoliv till

sjöss som gjorts sedan år 1948 och ej minst på grund av den snabba tek­

niska utvecklingen inom skeppsbyggeriet framkom från olika håll i världen

yrkanden om revision av 1948 års konvention.

En konferens i ämnet ägde på inbjudan av IMCO rum i London under

tiden den 17 maj—den 17 juni 1960. Förutom Sverige och övriga nordiska

länder var 40 stater representerade. Ytterligare 10 stater företräddes av ob­

servatörer. Även Förenta Nationerna och 8 andra internationella organisa­

tioner hade sänt observatörer. Till grund för arbetet vid konferensen låg

bl. a. en inom IMCO gjord sammanställning av förslag till ändringar i och

tillägg till 1948 års konvention vilka inkommit till IMCO från olika länder,

bland dem Sverige. Konferensens arbete fördelades på 11 kommittéer. Dessa

utarbetade förslag vilka framlades vid konferensens plenarsammanträden.

Meningsmotsättningar yppade sig i flera fall. Särskilt starka motsättningar

framkom vid behandlingen av bestämmelser om atomfartyg.

Resultatet av konferensen redovisades i en den 17 juni 1960 dagtecknad

slutakt jämte bilagor, nämligen dels 1960 års internationella konvention om

säkerheten för människoliv till sjöss jämte till konventionen fogade regler

5

samt formulär till certifikat som föreskrivs i reglerna, dels ett antal rekom­ mendationer, bl. a. angående atomfartyg.1

Konventionen undertecknades med förbehåll för godkännande av repre­ sentanter för 40 stater, däribland samtliga nordiska länder.

Texten till konventionen jämte regler och formulär torde i engelsk originalversion och i svensk översättning få fogas vid statsrådsprotokollet

i detta ärende som bilaga.

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

1960 åts konvention

Konventionens inledning och artiklar. Konventionen omfattar en inledning och 14 artiklar. Inledningen ger uttryck för en önskan från de anslutande staternas sida att främja säkerheten för människoliv till sjöss genom att i samförstånd fastställa härför nödvändiga principer och regler samt inne­ håller en förklaring att detta ändamål bäst kan vinnas genom avslutandet av en konvention, som är avsedd att ersätta 1948 års konvention.

Vad angår konventionens artiklar förbinder sig de fördragsslutande sta­ terna att tillämpa konventionen och de till densamma fogade reglerna. Des­ sa, som är uppdelade i åtta kapitel, utgör en integrerande del av konven­ tionen och varje hänvisning till denna innebär samtidigt en hänvisning till reglerna. De fördragsslutande staterna förbinder sig vidare att utfärda alla de lagar och författningar i övrigt samt vidtaga alla de andra åtgärder som må erfordras för att giva konventionen full kraft och verkan (artikel I). Den i 1948 års konvention upptagna rätten för regering att helt eller delvis upphäva reglerna i händelse av krig har i den nya konventionen ut­ sträckts till att avse jämväl andra fientligheter (artikel VI). Såsom forut antytts ersätter och upphäver konventionen 1948 års konvention vad angar förhållandet mellan de fördragsslutande länderna. Samtliga övriga gällande fördrag, konventioner och överenskommelser som avser säkerheten för män­ niskoliv till sjöss eller därmed sammanhängande ämnen skall under giltig­ hetstiden för den nya konventionen förbli i full kraft och verkan dels be­ träffande fartyg varå konventionen inte äger tillämpning, dels beträffande konventionsfartyg såvitt avser förhållanden varom konventionen inte inne­ håller uttrycklig föreskrift (artikel VII). Konventionen träder i kraft tolv­ månader efter den tidpunkt då instrument om minst 15 godkännanden depo­ nerats hos IMCO. Av dessa godkännanden skall sju vara från länder som ettvart har en handelsflotta med en bruttodräktighet av minst 1 milj. regis­ terton (bruttodräktighet i registerton betecknas i det följande brt). Godkän­ nanden som skett genom deposition efter konventionens ikraftträdande skall träda i kraft tre månader efter dagen för depositionen (artikel XI). Kon­ ventionen kan uppsägas av varje fördragsslutande stat när som helst efter

1 Till slutakten hörande reviderade regler för undvikande av ombordläggning 1960 års internationella sjövägsregler — har godkänts för Sveriges vidkommande av Kungl. Maj. t ge­ nom beslut den 30 juni 1961. Dessa regler träder i kraft den 1 september 1965 (jfr prop. 1962: 94, La U 33, rskr 242; se även SFS 1962: 150).

utgången av fem år från den dag då konventionen träder i kraft för denna stat (artikel XII), övriga artiklar (II—V, VIII—X, XIII—XIV) innehåller inga andra väsentliga principiella ändringar i förhållande till 1948 års kon­ vention än vad som betingas av att IMCO trädde i funktion år 1959.

Konventionens regler. Kapitel I. Allmänna bestämmelser. Kapitlet inne­ håller för samtliga regler avsedda bestämmelser om tillämpningsområde, definitioner och undantag (del A), tillsyn och certifikat (del B) samt un­ dersökning av fartygsolycka (del C). Liksom 1948 års konvention är de nya bestämmelserna tillämpliga på passagerarfartyg och på lastfartyg om 500 brt eller mera vilka nyttjas på internationella resor. — Jag vill redan här framhålla att kapitel IV av reglerna i 1960 års konvention emellertid inne­ håller en bestämmelse som utsträcker skyldigheten att på internationella re­ sor ha radiotelefon till att gälla lastfartyg om lägst 300 brt.

De definitioner som finns i 1948 års konvention har övertagits oföränd­ rade, men två nya har tillkommit avseende den ena fiskefartyg och den andra atomfartyg. Reglerna har dock ej utsträckts att gälla fiskefartyg.

Den väsentligaste förändringen i kapitel I i förhållande till motsvarande regler i 1948 års konvention är att bestämmelser om en obligatorisk be­ siktning av skrov och maskineri på lastfartyg tillkommit (regel 10). Efter godkänd sådan besiktning skall ett nytt certifikat, kallat konstruktionssä- kerhetscertifikat för lastfartyg, utfärdas.

Av bestämmelserna i kapitlet vill jag här i övrigt nämna endast reglerna om utfärdande av certifikat och om kontroll. Efter inspektion och besikt­ ning att de fordringar som för olika fartygskategorier anges i kapitlen II__IV av konventionen är uppfyllda skall behörig myndighet i fartygets hemland eller — på begäran av denna myndighet — motsvarande myndighet i annan fördragsslutande stat utställa följande certifikat för fartyg, nämligen -__ förutom det nyss omnämnda konstruktionssäkerhetscertifikatet för lastfar­ tyg — säkerhetscertifikat för passagerarfartyg, utrustningssäkerhetscertifi- kat för lastfartyg, radiotelegrafsäkerhetscertifikat för lastfartyg, radiotele- fonsäkerhetscertifikat för lastfartyg eller dispenscertifikat (reglerna 12, 13 och 17). Varje fartyg som skall ha certifikat av angivet slag är i de för­ dragsslutande staternas hamnar underkastat kontroll att gällande sådant certifikat finns ombord. Certifikat skall godtagas såvida inte klar anled- ning finns att antaga att fartyget eller dess utrustning inte svarar mot upp­ gifterna i certifikatet (regel 19).

Jag vill här framhålla att av de omförmälda certifikaten alla utom kon- struktionssäkerhetscertifikatet för lastfartyg har sin motsvarighet i 1948 års konvention och i gällande svensk lagstiftning. Ytterligare certifikat finns enligt 1960 års konvention, nämligen två slag av säkerhetscertifikat för atomfartyg. Härför kommer jag att redogöra vid behandlingen av kapitel

Kapitel II. Konstruktion. Detta kapitel består av delarna A—F. Vissa be­ stämmelser i kapitlet (reglerna 1—2, 19, 23—33, 35, 55—58, 60—63 och

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

i

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

66__70) gäller såväl passagerarfartyg som lastfartyg, andra bestämmelser

(reglerna 3-18, 20-22, 34, 36-53, 59 och 64) bara passagerarfartyg och

slutligen två regler (reglerna 54 och 65) endast lastfartyg Vid en jämfö­

relse med 1948 års konvention framträder en väsentlig utvidgning av säker­

hetskraven för lastfartyg.

.....

,

Hpfi

Del A (reglerna 1—2) innehåller tillämpmngsbestammelser och defi­

nitioner. Reglerna skall i princip avse endast nya fartyg, dvs. fartyg vars o

sträckes på dagen för konventionens ikraftträdande eller senare.

1

vad man

reglerna skall tillämpas på fartyg som ej ar nya fartyg (existerande a y„>

har varje konventionsstat frihet att själv bestamma.

. ,

D e 1 B (reglerna 3—22) avser rumsindelning och stabilitet. Endast mi -

re ändringar har vidtagits i fråga om bestämmelserna på området. Betrat-

fande stabiliteten hos fartyg i skadat skick har vissa

nya

bestämmelser -

reglerna 7 (a) och (b) (iii) — tillkommit. Vad angar barlastning med vat­

ten har införts vissa nya fordringar (regel 8). Ett flertal skarpta bestäm­

melser om vattentäta dörrar har medtagits (reglerna 13, lo och 21). Där­

jämte har införts större krav om vattentäthet (regel 17) och i fråga om

länsanordningarna (regel 18).

.

.

,

Del C (reglerna 23—33) innehåller bestämmelser om maskinen och

elektriska installationer. Bestämmelserna härom i 1948 års konvention gal­

ler endast passagerarfartyg. Såsom framgår av vad jag tidigare angivit galler

del C även lastfartyg. Denna förändring är av väsentlig betydelse for last­

fartygens säkerhet.

, n „

D e 1 D (reglerna 34—54) innehåller bestämmelser om brandskydd. Des­

sa bestämmelser, som i stort sett gäller för passagerarfartyg, är alltjämt ba­

serade på indelning med brandsäkra skott enligt de tre metoder varom fö­

reskrifter finns i 1948 års konvention. Viss föreskrift galler lastfartyg. Sa-

lunda har i fråga om sådana fartyg om 4 000 brt och darover anvandmng

av annat material än järn för skrov och inre trappor begränsats (regel o4)

Del E (reglerna 55—67) innehåller bestämmelser om upptäckande och

släckande av brand. I förhållande till 1948 års konvention har fordringarna

skärpts i olika avseenden, bl. a. beträffande brandpumparnas kapacitet, an­

vändningen av vissa släckningsmedel, trycket i huvudbrandledmng och före­

komsten av automatiska system för att upptäcka brand. Vidare har en be­

stämmelse införts att en »internationell landanslutning» för brandslangar

på fartyg skall anordnas.

..

Del F (reglerna 68—70), som avser allmänna brandforebyggande åtgär­

der, innehåller delvis skärpta bestämmelser om utrymningsanordningar och

brandbekämpningsplaner m. m.

Kapitel III. Bärgningsredskap m. m. På grund av de goda erfarenheter

som erhållits vid användningen av uppblåsbara livflottar har i den nya

konventionen inte medtagits nu gällande förbud mot användning av bärg-

ningsredskap som är beroende av uppblåsning. Stor vikt har i konventionen

fästs vid att livfloltar och livbåtar skall vara lätt åtkomliga. Jämväl i övrigt

har bestämmelserna om livflottar och livbåtar skärpts i skilda hänseenden.

Vissa bestämmelser är tillämpliga endast på passagerarfartyg (del B), andra endast på lastfartyg (del C).

Kapitel IV. Radiotelegrafi och radiolelefoni. Såsom framgår av redogörel­ sen för kapitel I har kravet på radiotelefoninstallation på lastfartyg ut­ sträckts till att avse sadana fartyg om lägst 300 brt. Bestämmelserna om vakthållning till sjöss bär förtydligats. På fartyg med radiotelefoninstalla­ tion skall till sjöss hållas fortlöpande vakt på viss nödfrekvens förmedlad genom högtalare eller annan lämplig anordning.

Kapitel V. Sjötrafiksäkerheten. I kapitlet, som avser såväl passagerar- som lastfartyg, har gjorts förtydliganden och tillägg i fråga om de nord­ atlantiska rutterna, livräddningssignaler och lotslejdare.

Kapitel VI. Transport av spannmål. De speciella problemen vid transport av spannmål sammanhänger med spannmålens benägenhet att under re­ sans förlopp sätta sig och lämna tomrum, varigenom lasten i grov sjö kan törskjuta sig med stabilitetsförlust som följd. Genom anordningar av olika slag kan uppkomsten av sådana förskjutningar förebyggas.

Reglerna i kapitlet VI ersätter vissa knapphändiga bestämmelser i ämnet (regel 2, kapitel VI) i 1948 års konvention. Dessa senare, som tar hänsyn bara till stuvningsförhållanden på vanliga lastfartyg, har visat sig vara för­ åldrade. De nya bestämmelserna ger mera preciserade regler om stuvning och fartygens rumsindelning m. m. De stabilitetsfordringar som enligt ka­ pitlet uppställs gäller utöver de stabilitetsfordringar som finns i andra ka­ pitel av reglerna. En bestämmelse — regel 12 — innehåller specialföreskrif­ ter för fartyg som är särskilt anordnade för transport av spannmål.

Kapitel VII. Transport av farligt gods. Detta kapitel innebär en revision av vissa likaså knapphändiga bestämmelser (regel 3 av kapitel VI) i 1948 års konvention. Revisionen syftar till att vara ett nytt steg i riktning mot universella regler för klassificering, förpackning, märkning och stuvning av dylikt gods och för innehållet i skeppshandlingar som avse sådant gods.

Enligt en bestämmelse — regel 8 — får endast där angivna explosiva varor transporteras på passagerarfartyg.

De nya bestämmelserna ansluter sig till rekommendationer som under år 1954 ursprungligen föreslagits av en inom Förenta Nationerna tillsatt ex­ pertkommitté för transport av farligt gods. Dessa rekommendationer ligger jamval till grund för gällande svenska bestämmelser om transport till sjöss av farligt gods (kommerskollegii kungörelse den 21 december 1955 i ämnet).

Kapitel VIII. Atomfartyg. Kapitlet innefattar ett första försök till en in­ ternationell överenskommelse om de grundläggande reglerna för konstruk­ tion och handhavande av atomfartyg. Förutom säkerheten mot oskäliga (unreasonable) strålnings- eller andra av atomenergien föranledda risker för de ombordvarande på atomfartyg till sjöss eller i hamn har därvid beaktats jamval dylik säkerhet för inte-ombordvarande samt skyddet av farleder samt livsmedel och vatten mot angivna risker (regel 6). För atomfartyg som uppfyller fordringarna i konventionens kapitel II—IV och VIII skall

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

9

efter inspektion och besiktning utfärdas säkerhetscertifikat för atomdrivet

passagerarfartyg eller atomdrivet lastfartyg (regel 10).

I syfte att fastställa att sådana risker varom här är fråga ej finns skall

enligt kapitlets regel 7 (a) i atomfartygs hemland en säkerhetsrapport ut­

arbetas och av vederbörande myndighet godkännas. Rapporten skall jäm­

likt regel 7 (b) för bedömning av fartyget från säkerhetssynpunkt i förväg

delgivas regeringen i varje land vars hamnar fartyget ämnar besöka. Re­

gel 11 innehåller föreskrifter om en speciell kontroll av atomfartyg. Utöver

den kontroll som fastställts enligt bestämmelserna i kapitel I (regel 19)

skall nämligen atomfartyg före ankomst till och under uppehåll i konven-

tionslands hamn underkastas särskild kontroll. Denna skall avse tillsyn att

gällande säkerhetscertifikat för atomfartyg finns ombord och att inte så­

dana risker som förut angivits är för handen.

Vad angår övriga bestämmelser i kapitel VIII vill jag bara nämna att kon-

struktionsritningar samt normer för tillverkningskontroll och installation

av atomfartygs reaktoranläggning skall godkännas av myndighet i fartygets

hemland. Därvid skall man ta hänsyn till de begränsningar för besiktning

som förekomsten av strålning nödvändiggör (regel 4). Till hjälp och väg­

ledning för personalen vid dess åligganden i samband med driften av atom­

reaktorn skall utarbetas en driftsinstruktion vilken skall godkännas av ve­

derbörande myndighet (regel 8).

Reglerna, som är allmänt hållna, är utformade med tanke pa att inte binda

den tekniska utvecklingen av atomfartyg. Vissa tekniska frågor behandlas

även i rekommendationerna rörande dylika fartyg.

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

Rekommendationerna

De till slutakten fogade rekommendationerna rör dels — såsom jag tidi­

gare angivit — atomfartyg, dels frågor som man vid konferensen ansåg

fordra ytterligare utredning eller böra bero av initiativ från de fördragsslu-

tande regeringarna.

Rekommendationerna om atomfartyg avser att ge vägledning vid tillämp­

ningen av reglerna i konventionen och att påvisa de viktigaste problemen

som kräver uppmärksamhet på nuvarande stadium av den tekniska utveck­

lingen. Rekommendationerna behandlar olika tekniska spörsmål om atom­

fartyg, nämligen dylika fartygs säkerhet i allmänhet, allmänna krav på eu

atomenergianläggning, skydd m. m. av reaktoranläggning, säkerhetsåtgärder

mot strålning, radioaktivt avfall, tillförsel av drivmedel till reaktorn in. in.,

atomfartygs bemanning, driftsinstruktion, säkerhetsrapport, offentliggöran­

det av föreskrifter beträffande atomfartygs anlöp till och uppehåll i hamn

och särskild kontroll av driftsförhållandena på atomfartyg.

Övriga rekommendationer är uppdelade i allmänna rekommendationer

och rekommendationer som har samband med reglerna i kapitel II—VII.

Tf Bihang till riksdagens protokoll 1965. 1 samt. Nr 133

10

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

Skrivelser från sjöfartsstyrelsen

I den tidigare angivna skrivelsen den 9 mars 1962 från sjöf artsstyrelsen

med hemställan om åtgärder för ett svenskt godkännande av 1960 års kon­

vention meddelar styrelsen att Sveriges fartygsbefälsförening, Svenska ma­

skinbefäls förbundet och Svenska sjöfolksförbundet, vilka samtliga var re­

presenterade vid 1960 års konferens, för styrelsen förklarat att de inte har

något att erinra mot att Sverige ansluter sig till konventionen. Sveriges re­

dareförening, som också var representerad vid konferensen, har i yttrande

till styrelsen uttalat sig till förmån för svensk anslutning till konventionen.

Under åberopande av den internationella konkurrensen på sjöfartens om­

råde anser dock föreningen det vara av vikt att man i Sverige inte tillämpar

de nya reglerna, förrän konventionen trätt i kraft och därvid de större sjö-

fartsländerna, i vart fall Storbritannien, Nederländerna och övriga nordiska

länder, ratificerat konventionen. Vidare har telestyrelsen, som tagit del av

konventionens bestämmelser rörande radio, enligt besked till sjöfartsstyrel-

sen inte något att erinra mot att konventionen ratificeras av Sverige.

Sjöf artsstyrelsen framhåller att några större svårigheter att anpassa den

svenska handelsflottans fartyg efter de krav som 1960 års konvention ställer

inte torde föreligga. I väsentliga delar — avseende bärgningsutrustning, ra­

diotelegrafi och -telefoni, transport av spannmål och transport av farligt gods

— motsvaras konventionens bestämmelser av redan gällande svenska be­

stämmelser. I fråga om fartygs konstruktion tar konventionen i första

hand sikte på nya fartyg. Anpassningen av existerande fartyg till kon­

ventionen blir beroende av framtida lagstiftning varom styrelsen avser att

framlägga förslag, om anslutning till konventionen beslutas.

Styrelsen anser att Sverige bör ansluta sig till konventionen med hänsyn

hl. a. till de förmåner som i hamnar i främmande länder, anslutna till kon­

ventionen, kommer att vara förenade med innehav av certifikat som har ut­

färdats enligt 1960 års konvention. Styrelsen påpekar att efter en ratificering

från svensk sida konventionen kan bli gällande för Sveriges vidkommande

antingen vid konventionens ikraftträdande eller eljest tre månader efter

deposition av Sveriges godkännande av densamma. Någon risk för att an­

slutning på ett tidigare stadium skulle kunna oförmånligt inverka på den

svenska handelsflottans konkurrensmöjligheter torde enligt styrelsen inte

behöva befaras på grund av den förut angivna huvudsakliga överensstämmel­

sen mellan konventionens bestämmelser och gällande svenska lagstiftning

rörande säkerheten för människoliv till sjöss. Enligt styrelsen bör dock en

svensk ratificering inte ske tidigare än att styrelsen får tillfälle att fram­

lägga förslag dels till de ändringar i gällande lagstiftning som i flera avseen­

den blir erforderliga, dels till bestämmelser rörande konventionens tillämp­

ning på existerande fartyg.

I skrivelse den 9 oktober 1962 bär sjöf artsstyrelsen meddelat att en ra­

tificering av 1960 års konvention från svensk sida förutsätter ändringar på

n

åtskilliga punkter i gällande svenska bestämmelser om sjöfartssäkerheten. Sålunda torde ändringar böra vidtagas i tillsynsförordningen, byggnads- förordningen, nyttjandeförordningen och sjönödskungörelsen. Styrelsen er­ inrar emellertid om att särskilt tillkallade sakkunniga i betänkande, dag- tecknat den 27 februari 1962, framlagt förslag till lagstiftning om säkerhe­ ten på fartyg och att enligt förslaget samtliga förut angivna författningar jämte övriga nu gällande författningar på området skall upphävas och er­ sättas av nya författningar med erforderliga tillämpningsföreskrifter (jfr förut angivna prop. 1965: 132).

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1!)65

Departementschefen

Bestämmelserna i 1960 års internationella sjösäkerhetskonvention inne­ bär att 1948 års konvention i ämnet har utbyggts i olika avseenden. 1960 års konvention, som grundas på den tekniska utvecklingen inom skeppsbyg- geriet och på framstegen i övrigt i fråga om säkerheten till sjöss under se­ nare år, innehåller i huvudsak följande ändringar och tillägg. Bestämmel­ serna om fartygs konstruktion har väsentligt skärpts och vidgats i vad avser fartygs stabilitet, elektriska installationer och brandskydd. Därjämte har bestämmelserna om bärgningsredskap, radiostationer och transport av far­ ligt gods överarbetats och vidgats. Bestämmelserna om transport av spann­ mål har sammanförts till ett särskilt kapitel och gjorts mera detaljerade. Vi­ dare har grundläggande bestämmelser om atomfartyg införts.

De stater vilka — i likhet med Sverige — undertecknat 1960 års konven­ tion med förbehåll för godkännande kan ansluta sig till densamma genom att vederbörligt instrument deponeras hos IMCO. Konventionen träder i kraft tolv månader efter den dag då minst femton stater, därav minst sju med envar en handelsflotta om minst 1 milj. brt, gjort sådan deponering. God­ kännande som sker efter ikraftträdandet blir gällande tre månader efter da­ gen för depositionen. Sedan Liberia såsom den sjunde staten med en han­ delsflotta om minst 1 milj. brt den 26 maj 1964 och dessförinnan ytterligare sexton stater, varav alltså sex med ett handelstonnage av minst nyss angiven storlek, har deponerat sina godkännandeinstrument, träder konventionen i kraft den 26 maj 1965. Efter Liberias tillträde har sju stater biträtt kon­ ventionen, nämligen Danmark, Finland, Island, Jugoslavien, Republiken Kina (Formosa), Nederländerna och Storbritannien. Hittills har alltså tjugo­ fyra stater anslutit sig till konventionen. Dessa stater är — förutom de åtta förut nämnda — Algeriet, Amerikas förenta stater, Cuba, Frankrike, Ghana, Grekland, Haiti, Japan, Madagaskar, Marocko, Norge, Paraguay, Peru, Spa­ nien, Tunisien och Republiken Vietnam.

De hittills till konventionen anslutna staterna representerar ett handels­ tonnage på ca 108,5 milj. brt, utgörande 70 % av världshandelsflottan.

Sveriges redareförening har i sitt yttrande, som är dagtecknat i november 1961, hänvisat till det internationella konkurrensläget på sjöfartens område

12

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

och framhållit att det är angeläget att Sverige inte ratificerar konventionen,

förrän den trätt i kraft och visshet vunnits om att de större sjöfartsländer-

na, i vart fall Storbritannien, Nederländerna och övriga nordiska länder, an­

slutit sig till densamma. Den av redareföreningen angivna förutsättningen

för att Sverige skall tillträda konventionen föreligger numera.

Sjöfartsstyrelsen har anfört att det inte torde finnas några större svårig­

heter att anpassa den svenska handelsflottans fartyg efter den nya konven­

tionens fordringar. Styrelsens bedömning är gjord med utgångspunkt från

att konventionen i väsentliga delar — reglerna om bärgningsredskap, radio­

telegrafi och radiotelefoni samt transporter av spannmål och farligt gods —

motsvaras av redan gällande svenska bestämmelser och att konventionen i

fråga om fartygs konstruktion avser fartyg som, vad avser stat som anslu­

tit sig till densamma, börjar byggas den dag då konventionen träder i kraft

för respektive stat samt att frågan i vad mån konventionen skall tillämpas

på existerande fartyg må avgöras fritt av varje stat som ansluter sig till

konventionen.

Mot sjöfartsstyrelsens bedömning har jag inte något att invända. För Sve­

rige såsom sjöfartsnation är det givetvis ett intresse att tillämpa den nya

konventionen med hänsyn till att nya tekniska erfarenheter att minska ris­

kerna för de ombordvarande och fartygen kommit till uttryck i densamma.

Därtill kommer att svensk sjöfart med dess internationella karaktär kan ut­

sättas för olägenheter, om Sverige inte ansluter sig till konventionen. Det

finns nämligen anledning att antaga att stater som har ratificerat kon­

ventionen inte kommer att efter viss övergångstid godtaga certifikat över

fartygsbesiktningar m. m. som har utfärdats av inte-konventionsländer. Ge­

nom att på svensk sida ej ansluta sig till konventionen skulle man alltså

riskera att svenska fartyg fick ombesiktigas vid besök i konventionslands

hamn. Nackdelarna härav skulle kunna bli väsentliga.

Beträffande konventionens kap. VIII om atomfartyg vill jag framhålla att

det fordras tillstånd enligt atomenergilagen för att atomfartyg skall få an-

löpa och uppehålla sig i svensk hamn. Sådant tillstånd meddelades för det

amerikanska atomfartyget Savannah vid dess besök i svenska hamnar i sep­

tember 1964. I anledning av besöket utfärdades också kungörelsen den 29

juni 1964 (nr 518) med vissa förordnanden enligt lagen den 17 maj 1963

(nr 158) om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift. Tillstånd en­

ligt atomenergilagen torde inom överskådlig tid komma att beviljas enligt

det administrativa förfarande som tillämpats hittills. Detta innebär att den

som söker tillstånd för en atomanläggning har att i samband med ansökan

inge en redovisning av säkerhetsfrågorna för anläggningen. Denna redovis-

ning granskas av atomdelegationen och dess reaktorförläggningskommitté

för att säkerställa att inga oskäliga strålnings- eller andra av atomenergin

föranledda risker är förknippade med den anläggning för vilken tillstånd

söks. Enligt bestämmelserna i kap. VIII skall för atomfartyg en sådan redo­

visning av säkerhetsfrågorna ske i en säkerhetsrapport. Mot omfattningen

av och innehållet i de uppgifter som enligt rekommendationerna om atom­

13

fartyg skall ingå i säkerhetsrapporten synes ej vara något att erinra. Kon­ ventionens bestämmelse om ingivande av säkerhetsrapporten till regeringen i det land som ett atomfartyg skall besöka synes underlätta prövningen av ansökan om tillstånd för ett atomfartyg att besöka svensk hamn. Från svensk synpunkt finns ej heller något att invända mot övriga regler om atomfartyg.

Jag förordar att Sverige ansluter sig till 1960 års konvention. Spörsmålet härom torde böra underställas riksdagens prövning.

En anslutning till konventionen kräver vissa ändringar i de svenska be­ stämmelserna om säkerheten till sjöss. Detta förhållande aktualiserar frå­ gan när en anslutning till konventionen bör ske. Jag vill erinra om att Kungl. Maj :t förut denna dag beslutat att till riksdagen avlåta proposition med för­ slag till lag om säkerheten på fartyg, m. m. Denna lag jämte dess tillämp- ningskungörelser, som är avsedda att upphäva nu gällande författningar på området, föreslås träda i kraft den 1 januari 1966. Lagförslaget röner inte något inflytande av en anslutning till konventionen. Däremot påverkas tillämpningskungörelserna av en anslutning. Vad angår nu gällande författ­ ningar om sjösäkerheten hänför sig erforderliga ändringar däri till tillsyns-, byggnads- och nyttjandeförordningarna samt sjönödskungörelsen. Dessa för­ fattningar är avsedda att ersättas av de tillämpningskungöreJser till den fö­ reslagna lagen om säkerheten på fartyg, som skall träda i kraft den 1 ja­ nuari 1966. Ett svenskt godkännande av konventionen bör ur denna syn­ punkt träda i kraft först efter den 31 december 1965. Såsom jag förut an­ givit kommer godkännande som sker efter konventionens ikraftträdande att träda i kraft tre månader efter deponering av föreskrivet instrument.

Under åberopande av vad sålunda anförts hemställer jag, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen

att godkänna 1960 års internationella konvention om sä­ kerheten för människoliv till sjöss.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta pro­ tokoll utvisar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

Ur protokollet:

Lars Lindahl

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 är 1965

1

Bilaga

Översättning

International Convention for the

Safety of Life åt Sea, 1960

The Governments of the Argentine Republic, the Commonwealth of Aus- tralia, the Kingdom of Belgium, the United States of Brazil, the People’s Republic of Bulgaria, Cameroun, Ca- nada, the Republic of China, the Re­ public of Cuba, the Czechoslovak Re­ public, the Kingdom of Denmark, the Dominican Republic, the Republic of Finland, the French Republic, the Federal Republic of Gennany, the Kingdom of Greece, the Hungarian People’s Republic, the Republic of Iceland, the Republic of India, Ire- land, the State of Israel, the Italian Republic, Japan, the Republic of Ko­ rea, Kuwait, the Republic of Liberia, the United Mexican States, the King­ dom of the Netherlands, New Zealand, the Kingdom of Norway, Pakistan, the Republic of Panama, the Republic of Peru, the Republic of the Philip- pines, the Polish People’s Republic, the Portuguese Republic, the Spanish State, the Kingdom of Sweden, the Swiss Confederation, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Arab Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ire- land, the United States of America, the Republic of Venezuela, and the Federal People’s Republic of Yugo- slavia, being desirous of promoting safety of life åt sea by establishing in common agreement uniform prin- ciples and rules directed thereto:

Considering that this end may best be achieved by the conclusion of a Convention to replace the Internation­ al Convention for the Safety of Life åt Sea, 1948:

1960 års internationella konvention

om säkerheten för människoliv

till sjöss

Regeringarna i Argentinska Repu­ bliken, Australiska Statsförbundet, Konungariket Belgien, Brasiliens för­ enta stater, Folkrepubliken Bulga­ rien, Kamerun, Canada, Republiken Kina, Republiken Cuba, Tjeckoslova­ kiska Republiken, Konungariket Dan­ mark, Dominikanska Republiken, Re­ publiken Finland, Franska Republi­ ken, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Grekland, Ungerska Folkrepubliken, Republiken Island, Republiken Indien, Irland, Staten Is­ rael, Italienska Republiken, Japan, Republiken Korea, Kuwait, Republi­ ken Liberia, Mexicos förenta stater, Konungariket Nederländerna, Nya Zeeland, Konungariket Norge, Pakis­ tan, Republiken Panama, Republiken Peru, Republiken Filippinerna,Polska Folkrepubliken, Portugisiska Republi­ ken, Spanska Staten, Konungariket Sverige, Schweiziska Edsförbundet, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union, Förenade Arabrepubliken, Förenade Konungariket Storbritan­ nien och Nordirland, Amerikas för­ enta stater, Republiken Venezuela och Federala Folkrepubliken Jugosla­ vien, vilka önska främja säkerhet för människoliv till sjöss genom att i samförstånd fastställa härför nödvän­ diga enhetliga principer och regler

och vilka anse detta ändamål bäst kunna vinnas genom att sluta en kon­ vention, avsedd att ersätta 1948 års internationella konvention om säker­ heten för människoliv till sjöss,

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

Have appointed their Plenipoten-

tiaries, namely: —

(Here follow the names of the

Plenipotentiaries.)

Who, having communicated their

full powers, found in good and due

form, have agreed as follows:—

Article I

(a) The Contracting Governments

undertake to give effect to the provi­

sions of the present Convention and

of the Regulations annexed thereto,

which shall be deemed to constitute

an integral part of the present Con­

vention. Every reference to the pres­

ent Convention implies åt the same

time a reference to these Regulations.

(b) The Contracting Governments

undertake to promulgate all laws,

decrees, orders and regulations and

to take all other steps which may be

necessary to give the present Conven­

tion full and complete effect, so as

to ensure that, from the point of view

of safety of life, a ship is fit for the

service för which it is intended.

Article II

The ships to which the present Con­

vention applies are ships registered

in countries the Governments of

which are Contracting Governments,

and ships registered in territories to

which the present Convention is ex-

tended under Article XIII.

Article III

Laws, Regulations

The Contracting Governments un­

dertake to communicate to and de-

posit with the Inter-Governmental

Maritime Consultative Organization

(hereinafter called the Organization):

(a) a list of non-governmental

agencies which are authorised to act

in their behalf in the administration

of measures for safety of life åt sea

för circulation to the Contracting

hava till sina befullmäktigade om­

bud utsett:

(här följa de befullmäktigade om­

budens namn)

vilka, efter att hava delgivit var­

andra sina fullmakter, som befunnits

vara i god och behörig form, överens­

kommit om följande bestämmelser:

Artikel I

(a) De fördragsslutande regering­

arna förbinda sig att tillämpa be­

stämmelserna i denna konvention

och i de till densamma fogade reg­

lerna, vilka skola anses utgöra en in­

tegrerande del av konventionen. Var­

je hänvisning till denna konvention

innebär samtidigt en hänvisning till

dessa regler.

(b) De fördragsslutande regering­

arna förbinda sig att utfärda alla la­

gar, förordningar, kungörelser och

reglementen samt vidtaga alla andra

åtgärder, som må erfordras för att

giva denna konvention full kraft och

verkan, allt i syfte att säkerställa att

fartyg, vad beträffar säkerhet för

människoliv, skola vara lämpade för

avsedd användning.

Artikel II

De fartyg, å vilka denna konven­

tion äger tillämpning, utgöras av far­

tyg, registrerade i länder vilkas rege­

ringar biträtt denna konvention, och

fartyg, registrerade i territorier vilka

enligt Artikel XIII omfattas av kon­

ventionen.

Artikel III

Lagar och reglementen

Varje fördragsslutande regering

förbinder sig att tillkännagiva för och

deponera hos den Mellanstatliga råd­

givande sjöfartsorganisationen (i det

följande benämnd organisationen):

(a) en förteckning över sådana

icke-statliga representanter, vilka er­

hållit bemyndigande att handla å dess

vägnar för vidtagande av åtgärder till

skydd för säkerhet för människoliv

3

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 196o

Governments för the information of their officers;

(b) the text of laws, decrees, or­ ders and regulations which sliall have been promulgated on the various matters within the scope of the pres­ ent Convention;

(c) a sufficient number of speci- mens of their Certificates issued under the provisions of the present

Convention for circulation to the Con- tracting Governments for the infor­ mation of their officers.

till sjöss, att tillställas de fördragsslu- tande regeringarna för deras tjänste­ mäns kännedom;

(b) texten till lagar, förordningar, kungörelser och reglementen, vilka utfärdats rörande olika ämnen inom området för denna konvention;

(c) ett tillräckligt antal formulär för dess enligt konventionen utfär­ dade certifikat att tillställas de för- dragsslutande regeringarna för deras tjänstemäns kännedom.

Article IV

Cases of Force Majeurc

(a) No ship, which is not subject to the provisions of the present Con­ vention åt the time of its departure on any voyage, shall become subject to the provisions of the present Con­ vention on account of any deviation from its intended voyage due to stress of weather or any other cause of force majeure.

(b) Persons who are on board a ship by reason of force majeure or in consequence of the obligation laid upon the master to carry shipwrecked or other persons shall not be taken into account for the purpose of ascer- taining the application to a ship of any provisions of the present Con­ vention.

Article V

Carriage of Persons in Emcrgencg

(a) For the purpose of moving per­ sons from anv territory in order to avoid a tlireat to the security of their lives a Contracting Government may permit the carriage of a larger number of persons in its ships than is otherwise permissible under the present Convention.

(b) Such permission shall not de- prive other Contracting Governments of any right of control under the present Convention over such ships which come within their ports.

(c) Notice of any such permission,

Artikel IV

Force majeure

(a) Fartyg, som vid tiden för på­ börjandet av en resa icke är under­ kastat konventionens bestämmelser, skall ej på grund av avvikelse från den tilltänkta resan bliva underkas­ tat desamma, där avvikelsen är för­ anledd av hårt väder eller annan form av force majeure.

(b) Personer, vilka befinna sig om­ bord å ett fartyg på grund av force majeure eller till följd av befälhava­ ren åliggande förpliktelse att med­ föra skeppsbrutna eller andra perso­ ner, skola icke medräknas vid bedö­ mande av fråga, huruvida någon av konventionens bestämmelser skall äga tillämpning å fartyget.

Artikel V

Transport av nödställda personer

(a) I och för förflyttning av perso­ ner från något område i syfte att av­ värja ett hot mot säkerheten för de­ ras liv må fördragsslutande regering tillåta, att å dess fartyg medföres större antal personer än vad denna konvention eljest skulle medgiva.

(b) Sådan tillåtelse betager icke de övriga fördragsslutande regeringarna någon dem enligt konventionen till­ kommande rätt till kontroll över dy­ lika fartyg, när de komma till dessa regeringars hamnar.

(c) Underrättelse om varje sådan

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

together with a statement of the

circumstances, shall be sent to the

Organization by the Contracting

Government granting such per­

mission.

tillåtelse, jämte uppgift om de förelig­

gande omständigheterna, skall av den

fördragsslutande regering, som med­

delat tillåtelsen, tillställas organisa­

tionen.

Article VI

Suspension in Case of War

(a) In case of war or other hos-

tilities, a Contracting Government

which considers that it is affected,

whether as a belligerent or as a neu­

tral, may suspend the operation of

the whole or any part of the Regula-

tions annexed hereto. The suspend-

ing Government shall immediately

give notice of any such suspension

to the Organization.

(b) Such suspension shall not de-

prive other Contracting Governments

of any right of control under the pres­

ent Convention over the ships of the

suspending Government when such

ships are within their ports.

(c) The suspending Government

may åt any time terminate such sus­

pension and shall immediately give

notice of such termination to the

Organization.

(d) The Organization shall notify

all Contracting Governments of any

suspension or termination of suspen­

sion under this Article.

Artikel VI

Suspension vid krig

fa) 1 händelse av krig eller andra

fientligheter må fördragsslutande re­

gering, som i egenskap av krigföran­

de eller neutral makt anser sig be­

rörd av dessa händelser, suspendera

samtliga eller vissa av de bifogade

reglerna. Regering, som använder sig

av denna befogenhet, skall omedel­

bart underrätta organisationen om

varje sådan suspension.

(b) Sådan suspension skall icke

betaga de övriga fördragsslutande re­

geringarna någon dem enligt konven­

tionen tillkommande rätt till kontroll

över den suspenderande regeringens

fartyg, när dylika fartyg befinna sig

i deras hamnar.

(c) Den suspenderande regeringen

må när som helst häva sådan suspen­

sion och skall omedelbart underrätta

organisationen härom.

(d) Organisationen skall underrät­

ta alla fördragsslutande regeringar

om varje suspension eller hävande av

suspension, som skett med tillämp­

ning av denna artikel.

Article VII

Prior Treaties and Conventions

(a) As between the Contracting

Governments the present Convention

replaces and abrogates the Interna­

tional Convention för the Safety of

Life åt Sea which was signed in

London on 10 June 1948.

(b) All other treaties, conventions

and arrangements relating to safety

of life åt sea, or matters appertaining

thereto, åt present in force between

Governments parties to the present

Convention, shall continue to have

Artikel VII

Föregående fördrag och konventioner

(a) Denna konvention ersätter och

upphäver de fördragsslutande rege­

ringarna emellan den internationella

konvention om säkerheten för männi­

skoliv till sjöss, som undertecknades

i London den 10 juni 1948.

(b) Alla övriga fördrag, konventio­

ner och överenskommelser rörande

säkerhet för människoliv till sjöss

eller därmed sammanhängande frå­

gor, som för närvarande gälla mellan

de till denna konvention anslutna re-

5

Kungl. Maj:ts proposition nr

133

år

196i>

full and complete effect during the terms thereof as regards:

(i) ships to which the present Convention does not apply;

(ii) ships to which the present Convention applies, in respect ot matters för which it has not exprcssly provided.

(c) To the extent, however, that such treaties, conventions or arrange- ments conflict with the provisions ot the present Convention, the provi­ sions of the present Convention shall prevail. .

(d) All matters which are not ex- pressly provided för in the present

Convention remain subject to the legislation of the Contracting Govern- ments.

Article VIII

Special Rules Drawn up by

Agreement

When in accordance with the present Convention special rules are drawn up by agreement between all or some of the Contracting Govern- ments, such rules shall be com- municated to the Organization för circulation to all Contracting Govern-

aeringarna, skola under avsedd tid förbliva vid full kraft och verkan be­ träffande

(i) fartyg, å vilka denna komen- tion icke äger tillämpning,

(ii) fartyg, å vilka denna konven­ tion äger tillämpning i vad avser frå­ gor, varom konventionen icke mne- hålier uttrycklig föreskrift.

(c) I de avseenden sådana fördrag, konventioner eller överenskommelser strida mot bestämmelserna i denna konvention skola emellertid denna konventions bestämmelser gälla.

(d) Alla frågor, som icke uttryck­ ligen reglerats i denna konvention, skola förbliva underkastade de for- dragsslutande regeringarnas egen lag­ stiftning.

Artikel VIII

Särskilda överenskomna regler

Särskilda regler, som i överens­ stämmelse med denna konvention av­ talats mellan samtliga eller några av de fördragsslutande regeringarna, skola delgivas organisationen for samtliga fördragsslutande regeringars underrättande.

Artikel IX

Amendments

(a) (i) The present Convention mav be amended by unanimous agreement between the Contracting

Governments.

(ii) Upon the request of any Con­ tracting Government a proposed amendinent shall be communicated by the Organization to all Contract­ ing Governments for consideration and acceptance under this paragraph.

(b) (i) An amendment to the present Convention may be proposed to the Organization åt any time by any Contracting Government and such proposal, rf adopted hy a two- thirds majority of tiie Assembly of the Organization (hereinafter called the Assembly), upon recommendation

Ändringar

(a) (i) Denna konvention må änd­ ras av de fördragsslutande legering­ arna genom enhällig överenskommel-

S0.(ii) Föreslagen ändring skall, på begäran av fördragsslutande regei ing, av organisationen delgivas samtliga fördragsslutande regeringar för övervägande och godkännande enligt detta mom.

(b) (i) Fördragsslutande regering må när som helst hos organisationen föreslå ändring av konventionen. Om förslaget antages med två tredjede­ lars majoritet av organisationens för­ samling (i det följande benämnd för­ samlingen) efter att hava med tva tredjedelars majoritet rekommende-

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 ur 1965

adopted by a two-thirds majority of

the Maritime Safety Committee of the

Organization (hereinafter called the

Maritime Safety Committee), shall

be communicated by the Organiza­

tion to all Contracting Governments

for their acceptance.

(ii) Any such recommendation by

the Maritime Safety Committee shall

be communicated by the Organiza­

tion to all Contracting Governments

for their consideration åt least six

months before it is considered by the

Assembly.

(°) (i) A conference of Govern­

ments to consider amendments to the

present Convention proposed by any

Contracting Government shall åt any

time be convened by the Organization

upon the request of one-third of the

Contracting Governments.

(ii) Every amendment adopted by

such conference by a two-thirds

majority of the Contracting Govern­

ments shall be communicated by the

Organization to all Contracting

Governments for their acceptance.

(d)

Any amendment communi­

cated to Contracting Governments

för their acceptance under paragraph

(b) or (c) of this Article shall come

into för ce för all Contracting Govern­

ments, except those which before it

comes into force make a declaration

that they do not accept the amend­

ment, twelve months after the date

on which the amendment is accepted

b^ two-thirds of the Contracting

Governments including two-thirds of

the Governments represented on the

Maritime Safety Committee.

(e) The Assembly, by a two-thirds

majority vote, including two-thirds

of the Governments represented on

the Maritime Safety Committee, and

subject to the concurrence of two-

thirds of the Contracting Govern­

ments to the present Convention, or

a conference convened under para­

graph (c) of this Article by a two-

thirds majority vote, may determine

åt the time of its adoption that the

rats av organisationens sjöfartssäker-

hetskommitté (i det följande be­

nämnd sjöfartssäkerhetskommittén),

skall ändringsförslaget av organisa­

tionen delgivas samtliga fördragsslu-

tande regeringar för godkännande.

(ii) Varje sådan rekommendation

av sjöfartssäkerhetskommittén skall

av organisationen delgivas samtliga

fördragsslutande regeringar för

övervägande minst sex månader före

rekommendationens behandling i för­

samlingen.

(c) (i) En konferens mellan rege­

ringarna för bedömande av ändringar

i konventionen, vilka föreslagits av

någon fördragsslutande regering,

skall när som helst på begäran av en

tredjedel av de fördragsslutande re­

geringarna sammankallas av organi­

sationen.

(ii) Varje ändring, som med två

tredjedelars majoritet antagits av de

fördragsslutande regeringarna på dy­

lik konferens, skall av organisationen

delgivas samtliga fördragsslutande

regeringar för godkännande.

(d) Varje ändring, som delgivits de

fördragsslutande regeringarna för

godkännande enligt denna artikels

mom. (b) eller (c), skall tolv måna­

der efter att den godkänts av två

tredjedelar av de fördragsslutande

regeringarna, häri inbegripna två

tredjedelar av de i sjöfartssäkerhets­

kommittén representerade regering­

arna, träda i kraft för samtliga de

fördragsslutande regeringarna "utom

för dem, som före ikraftträdandet

förklarat sig icke godkänna änd­

ringen.

(e) Beslut om att denna ändring

är av sådan betydelse, att varje för­

dragsslutande regering, som avger

förklaring enligt mom. (d) av den­

na artikel och som icke inom en

tid av tolv månader från dagen för

ändringens ikraftträdande godkän­

ner densamma, skall vid utgången av

denna tid upphöra att vara ansluten

till konventionen, kan vid ändringens

antagande fattas antingen av försam-

7

Kungl. Maj. ts proposition nr 133 år 1963

amendment is of such an important nature that any Contracting Govern­ ment which makes a declaration under paragraph (d) of this Artide and which does not accept the amend­ ment within a period of twelve months after the amendment comes into force, shall, upon the expiry of this period, cease to be a party to the present Convention.

(f) Any amendment to the present

Convention made under this Article which relätes to the structure of a ship shall apply only to ships the keels of wThich are laid after the date on which the amendment comes into force. . , „ • r

(g) The Organization shall intorm all Contracting Governments of any amendments which come into force under this Article, together with the date on which such amendments shall come into force.

(h) Any acceptance or declaration under this Article shall be made by a notification in writing to the Orga­ nization, which shall notify all Con­ tracting Governments of the receipt of the acceptance or declaration.

lingen med två tredjedelars majori­ tet, inbegripet två tredjedelar av de regeringar, som äro representeiade i sjöfartssäkerhetskommittén, och un­ der förutsättning av anslutning från två tredjedelar av de till konventio­ nen anslutna regeringarna, eller ock med två tredjedelars majoritet av en enligt mom. (c) av denna artikel sam­ mankallad konferens.

(f) Varje enligt denna artikel gjord ändring av konventionen, som avser fartygs konstruktiva delar, skall gäl­ la allenast för fartyg, vilkas kol sträckts efter ändringens ikraftträ­ dande.

(g) Organisationen skall underrät­ ta samtliga fördragsslutande rege­ ringar om varje ändring, som träder i kraft enligt denna artikel, och om dagen för ikraftträdandet.

(h) Varje godkännande eller för­ klaring enligt denna artikel skall ske skriftligen till organisationen, som skall underrätta samtliga fördrags­ slutande regeringar om att godkän­ nandet eller förklaringen mottagits.

Article X

Signature and Acceptance

(a) The present Convention shall remain open för signature for one month from this day’s date and shall thereafter remain open för ac­ ceptance. Governments of States may become parties to the Convention by:

(i) signature without reservation as to acceptance;

(ii) signature subject to acceptance followcd by acceptance; or

(iii) acceptance. (b) Acceptance shall be effected by the deposit of an instrument with the Organization, which shall inform all Governments that have already ac- cepted the Convention of each ac­ ceptance rcceived and of the date of its receipt.

Artikel X

Undertecknande och godkännande

(a) Denna konvention skall förbli­ va öppen för undertecknande under en månad, räknat från denna dag, och därefter förbliva öppen för god­ kännande. Staters regeringar kunna bliva anslutna till konventionen ge- nom:

(i) undertecknande utan förbehåll för godkännande;

(ii) undertecknande med förbehåll för godkännande, följt av godkännan­ de, eller

(iii) godkännande. (b) Godkännande lämnas genom deposition av ett instrument hos or­ ganisationen, som skall underrätta alla regeringar, vilka redan godkänt konventionen, om varje mottaget god­ kännande och om dagen för motta­ gandet.

8

Kungl. Maj. ts proposition nr 133 år 1965

Artide XI

Corning into Force

(a) The present Convention shall

come into force twelve months after

the date on which not less than fifteen

acceptances, including seven by coun-

tries each with not less than one

million gross tons of shipping, have

been deposited in accordance with

Article X. The Organization shall in­

form all Governments which have

signed or accepted the present

Convention of the date on which it

comes into force.

(b) Acceptances deposited after the

date on which the present Convention

comes into force shall take effect

three months after the date of their

deposit.

Artikel XI

Ikraftträdande

(a) Denna konvention skall träda i

kraft tolv månader efter den tid­

punkt, då minst femton godkännan­

den, därav sju från länder, ettvart

med en handelsflotta om minst en

miljon bruttoregisterton, hava depo­

nerats i enlighet med artikel X. Orga­

nisationen skall underrätta alla rege­

ringar, som hava undertecknat eller

godkänt denna konvention, om dagen

för dess ikraftträdande.

(b) Godkännanden, som hava de­

ponerats efter konventionens ikraft­

trädande, skola träda i kraft tre må­

nader efter dagen för depositionen.

Article XII

Denunciation

(a) The present Convention may

be denounced by any Contracting

Government åt any time after the

expiry of five years from the date

on which the Convention comes into

force for that Government.

(b) Denunciation shall be effected

by a notification in writing addressed

to the Organization which shall notify

all the other Contracting Governments

of any denunciation received and of

the date of its receipt.

(c) A denunciation shall take effect

one year, or such longer period as

may be specified in the notification,

after its receipt by the Organization.

Article XIII

Territories

(a) (i) The United Nations in cases

where they are the administering

authority for a territory or any Con­

tracting Government responsible for

the international relations of a terri­

tory shall as soon as possible consult

with such territory in an endeavour

to extend the present Convention to

that territory and may åt any time

Artikel XII

Uppsägning

(a) Denna konvention må uppsä­

gas av varje fördragsslutande rege­

ring när som helst efter utgången av

fem år från den dag, då konventionen

träder i kraft för regeringen i fråga.

(b) Uppsägningen verkställes ge­

nom ett skriftligt meddelande till or­

ganisationen, som skall underrätta de

övriga fördragsslutande regeringarna

om varje mottagen uppsägning och

om dagen för mottagandet.

(c) En uppsägning skall träda i

kraft ett år efter den dag, då organi­

sationen mottagit uppsägningen, eller

vid den senare tidpunkt, som må va­

ra angiven i meddelandet.

Artikel XIII

Territorier

(a) (i) Förenta Nationerna, vad

angår territorier under dess förvalt­

ning, eller varje fördragsslutande re­

gering, ansvarig för ett territoriums

internationella förbindelser, skall så

snart som möjligt rådgöra med så­

dant territorium för att söka utsträc­

ka denna konvention till att gälla det­

ta territorium och må genom skrift-

9

Kungl. Maj. ts proposition nr 133 år 196o

by notification in writing given to the

Örganization deelare that the present

Convention sliall extend to such tern-

torv.

(ii) The present Convention shali

from the date of the receipt of the

notification or from such other date

as nray be specified in the notification

extend to the territory named therein.

(b) (i) The United Nations or any

Contracting Government which has

made a declaration under paragraph

(a) of this Artide, åt any time after

the expiry of a period of five years

from the date on which the Conven­

tion has been so extended to any

territory, may hy a notification in

writing given to the Örganization de-

clare "that the present Convention

shall cease to extend to any such

territory named in the notification.

(ii) The present Convention shall

cease to extend to any territory men-

tioned in such notification one year,

or such longer period as may be spe­

cified therein, after the date of receipt

of the notification by the Organiza-

tion.

(c) The Örganization shall inform

all the Contracting Governments of

the extension of the present Conven­

tion to any territories under para­

graph (ci) of this Artide, and of the

termination of any such extension

under the provisions of paragraph

(b), stating in each case the date

from which the present Convention

has been or will cease to be so ex­

tended.

ligt meddelande till organisationen

när som helst förklara, att konven­

tionen skall omfatta dylikt territo­

rium.

„ „

,

(ii) Konventionen skall från dagen

för meddelandets mottagande eller

från annan tidpunkt, som kan finnas

angiven i meddelandet, omfatta däri

omförmält territorium.

(b) (i) Förenta Nationerna eller

en fördragsslutande regering, som av­

givit en förklaring enligt mom. (a)

av denna artikel, må när som helst

efter utgången av fem år från den

dag, då konventionen sålunda ut­

sträcktes till att omfatta ett territo­

rium, genom skriftligt meddelande till

organisationen förklara, att konven­

tionen skall upphöra att omfatta i

meddelandet angivet territorium.

(ii) Konventionen skall upphöra

att omfatta ett i sådant meddelande

omförmält territorium ett år efter

den dag, då organisationen mottog

meddelandet, eller vid den senare tid­

punkt, som kan finnas angiven i med­

delandet.

(c) Organisationen skall underrätta

samtliga fördragsslutande regeringar

om konventionens utsträckande till

att omfatta ett territorium enligt

inom. (a) av denna artikel ävensom

om upphörandet av dylikt utsträckan­

de enligt mom. (b), med angivande i

varje särskilt fall av dagen för ut­

sträckningens inträde eller upphö­

rande.

Artide XIV

Registration

(a) The present Convention shall

be deposited in the archives of the

Örganization and the Secretarv-

General of the Örganization shall

transmit certified true copies thereof

to all Signatory Governments and to

all other Governments which accept

the present Convention.

(b) As soon as the present Conven­

tion comes into force it shall be reg-

Artikel XIV

Registrering

(a) Denna konvention skall depo­

neras i organisationens arkiv och or­

ganisationens generalsekreterare skall

överlämna bestyrkta avskrifter därav

till alla regeringar, som undertecknat

konventionen, och till alla andra re­

geringar, som godkänna densamma.

(b) Så snart konventionen trätt i

kraft, skall organisationen låta regi-

Kiingl. Maj. ts proposition nr 133 år 1965

istered by the Organization with the

Secretary-General of the United Na­

tions.

In witness whereof the undersigned

Plenipotentiaries have signed the

present Convention.

Ek>ne in London this seventeenth

day of June, 1960, in a single copy

in English and French, each text be-

ing equally authoritative.

The original texts will be deposited

with the Inter-Governmental Mari-

time Consultative Organization, to-

gether with texts in the Russian and

Spanish languages which will be

translations.

(Here follow the signatures).

strera den hos Förenta Nationernas

generalsekreterare.

Till bekräftelse härav hava under­

tecknade befullmäktigade ombud un­

dertecknat denna konvention.

Som skedde i London den 17 juni

1960 i ett enda exemplar på engelska

och franska språken, vilka båda tex­

ter äga lika vitsord. Originaltexterna

skola deponeras hos den Mellanstat-

liga rådgivande sjöfartsorganisatio­

nen tillsammans med texter på ryska

och spanska språken, vilka äro över­

sättningar.

(Här följa underskrifterna).

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

11

Chapter I.General Provisions

Part A. — Application,

Definitions, &c.

Regulation 1

Application

(a) Unless expressly provided other- wise, the present Regulations apply only to ships engaged on international voyages.

(b) The classes of ships to which each Chapter applies are more pre- cisely defined, and the extent of the application is shown, in each Chapter.

Regulation 2

Definitions

For the purpose of the present Regulations, unless expressly pro­ vided otherwise:—

(a) “Regulations” means the Re­ gulations referred to in Article lfa) oi the present Convention.

(b) “Administration” means the

Government of the country in which the ship is registered.

(c) “Approved” means approved by the Administration.

(d) “International voyage” means a voyage from a country to which the present Convention applies to a port outside such country or conversely; and för this purpose every territory for the international relations of which a Contracting Government is responsible or för which the United

Nations are the administering au- thority is regarded as a separate country.

(e) A passenger is every person other than:—

(i) the master and the members of the crew or other persons employed or engaged in any capacity on board a ship on the business of that ship; and

(ii) a child under one year of age. (f) A passenger ship is a ship which carries more than twelve passengers.

Kapitel I. Allmänna bestämmelser

Del a . — Tillämpning, defini­

tioner etc.

Regel 1

Tillämpning

(a) Där annat ej uttryckligen angi­ vits, gälla dessa regler endast för far­ tyg å internationella resor.

(b) Varje kapitel anger närmare de slag av fartyg, å vilka kapitlet äger tillämpning, ävensom omfattningen av denna tillämpning.

Regel 2

Definitioner

Vid tillämpningen av dessa regler gäller, där annat ej uttryckligen an­ givits, att

(a) uttrycket »regler» betecknar de regler, som avses i denna konven­ tions artikel I (a);

(b) uttrycket »administration» be­ tecknar regeringen* i det land, där fartyget är registrerat;

(c) »godkänd» betyder godkänd av administrationen;

(d) »internationell resa» är en resa från ett land, å vilket denna konven­ tion äger tillämpning, till en hamn utanför samma land eller omvänt; härvid skall varje territorium, för vars internationella förbindelser en fördragsslutande regering svarar el­ ler som förvaltas av Förenta Natio­ nerna, anses vara ett särskilt land;

(e) passagerare är varje annan per­ son än

(i) befälhavaren och medlemmar­ na av besättningen eller andra per­ soner, i någon egenskap anställda el­ ler sysselsatta ombord för fartygets behov, samt

(ii) barn under ett års ålder; (f) passagerarfartyg är ett fartyg, som medför flera än tolv passagera­ re;

* Härmed för avses regeringen och/eller den myndighet som regeringen bemyndigat vidta­ ga ifrögakommande åtgärder.

12

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

(g) A cargo ship is any ship which

is not a passenger ship.

(h) A tanker is a cargo ship con-

structed or adapted for the carriage

in bulk of liquid cargoes of an in-

flammable nature.

(i) A fishing vessel is a vessel used

for catching fish, whales, seals, wal-

rus or other living resources of the

sea.

(j) A nuclear ship is a ship pro­

vided with a nuclear power plant.

(k) “New ship” means a ship the

keel of which is laid on or after the

date of coming into force of the pres­

ent Convention.

(l) “Existing ship” means a ship

which is not a new ship.

(m) A mile is 6,080 feet or 1,852

metres.

Regulation 3

Exceptions

(a) The present Regulations, unless

expressly provided otherwise, do not

apply to:—

(i) Ships of war and troopships.

(ii) Cargo ships of less than 500

tons gross tonnage.

(iii) Ships not propelled by me-

chanical means.

Civ) Wooden ships of primitive

build, such as dhows, junks, &c.

(v) Pleasure yachts not engaged

in trade.

(vi) Fishing vessels.

(b) Except as expressly provided

in Chapter V, nothing herein shall

apply to ships solely navigating the

Great Lakes of North America and

the River St. Lawrence as far east as

a straight line drawn from Cap des.

Rosiers to West Point, Anticosti Is­

land and, on the north side of Anti­

costi Island, the 63rd Meridian.

Regulation 4

Exemptions

A ship which is not normally en­

gaged on international voyages but

(g) lastfartyg är varje fartyg, som

icke är passagerarfartyg;

(h) tankfartyg är ett lastfartyg,

konstruerat för transport i bulk av

last, bestående av brandfarlig vätska,

eller omändrat därtill;

(i) fiskefartyg är ett fartyg, som

användes för fångst av fisk, valar, sä-

lar, valrossar eller andra levande till­

gångar i havet;

(j) atomfartyg är ett fartyg, utrus­

tat med atomreaktor;

(k) »nytt fartyg» är ett fartyg, vars

köl blivit sträckt på dagen för kon­

ventionens ikraftträdande eller sena­

re;

(l) »existerande fartyg» är ett far­

tyg, som ej är ett nytt fartyg;

(m) en nautisk mil är lika med

1 852 meter (eller 6 080 eng. fot).

Regel 3

Undantag

(a) Reglerna äga, där annat ej ut­

tryckligen angivits, icke tillämp­

ning å:

(i) örlogsfartyg och trupptrans­

portfartyg;

(ii) lastfartyg, vars bruttodräktig-

het understiger 500 registerton;

(iii) fartyg, som saknar framdriv-

ningsmaskineri;

(iv) träfartyg av primitiv konstruk­

tion såsom dhows, djonker etc.;

(v) lustfartyg, som icke nyttjas så­

som handelsfartyg;

(vi) fiskefartyg.

(b) Med undantag för de uttryck­

liga bestämmelserna i kapitel V skall

ingen bestämmelse i dessa regler äga

tillämpning å fartyg, som uteslutan­

de befara Nordamerikas Stora Sjöar

och S:t Lawrencefloden i farvatten,

begränsade i öster av en rak linje

från Cap des Rosier till West Point,

Anticosti Island och, på nordsidan av

Anticosti Island, av 63 :e meridianen.

Regel 4

Dispenser

Om ett fartyg, som i vanliga fall

icke nyttjas å internationella re-

13

Kungl. Maj.ts proposition nr 133

dr

1965

which, in exceptional circumstances,

is required to undertake a single in-

ternational voyage may be exempted

by the Administration from any of

the requirements of the present Re-

gulations provided that it complies

with safety requirements which are

adequate in the opinion of the Ad­

ministration för the voyage which is

to be undertaken by the ship.

Regulation 5

Equivalents

(a) Where the present Regulations

require that a particular fitting, ma­

terial, appliance or apparatus, or type

thereof, shall be fitted or carried in

a ship, or that any particular provi­

sion shall be made, the Administra­

tion may allow any other fitting, ma­

terial, appliance or apparatus, or type

thereof, to be fitted or carried, or any

other provision to be made in that

ship, if it is satisfied by trial thereof

or otherwise that such fitting, mate­

rial, appliance or apparatus, or type

thereof, or provision, is åt least as

effective as that required by the

present Regulations.

(b) Any Administration which so

allows, in substitution, a fitting, ma­

terial, appliance or apparatus, or type

thereof, or provision, shall communi-

cate to the Organization particulars

thereof together with a report on any

trial s made and the Organization

shall circulate such particulars to

other Contracting Governments för

the information of their officers.

sor, på grund av särskilda förhål­

landen skall företaga en enstaka in­

ternationell resa, må administratio­

nen meddela eftergift beträffande far­

tyget från vilken som helst av ford­

ringarna i dessa regler, under förut­

sättning att det uppfyller säkerhets-

fordringar, vilka enligt administra­

tionens uppfattning äro tillräckliga

för den resa, som fartyget skall före­

taga.

Regel 5

Likvärdiga anordningar

(a) Där det i dessa regler fordras,

att inrättning, material, redskap el­

ler apparat av något visst slag eller

typ därav skall anbringas å fartyg el­

ler finnas ombord eller att någon sär­

skild anordning skall vidtagas, må

administrationen medgiva att inrätt­

ning, material, redskap eller apparat

av annat slag eller annan typ därav

får anbringas eller finnas eller annan

anordning vidtagas ombord i detta

fartyg, om administrationen efter

prov eller annorledes övertygat sig

om att inrättningen, materialet, red­

skapet eller apparaten eller typen

därav eller anordningen är minst lika

effektiv som dess i reglerna fordrade

motsvarighet.

(b) Varje administration, som så­

lunda godkänner såsom utbyte inrätt­

ning, material, redskap eller apparat

eller typ därav eller anordning av an­

nat slag, skall tillställa organisatio­

nen uppgift om de närmare detaljer­

na med redogörelse för företagna

prov. Organisationen skall överlämna

dessa uppgifter till övriga fördrags-

slutande regeringar för deras tjänste­

mäns kännedom.

Part B. — Surveys and Certificates

Regulation 6

Inspection and Survey

The inspection and survey of ships,

so far as regards the cnforcement of

the provisions of the present Regula-

tions and the granting of exemptions

Del B. — Tillsyn och certifikat

Regel G

Inspektion och besiktning

Inspektion och besiktning av farty­

gen med avseende å iakttagandet av

föreskrifterna i dessa regler och be­

viljande av undantag från desamma

14

^?.re^rorn’ shall be carried out by skall verkställas av statstjänstemän,

officers of the country in which the tillhörande det land i vilket fartyget

ship is registered, provided that the är registrerat. Varje lands regerin"

Government of each country may en- må dock anförtro inspektionen och

trust the mspection and survey either besiktningen antingen åt inspektörer,

to surveyors nominated for the pur- utsedda för ändamålet, eller åt or«a-

pose or to organizations recognised nisationer, som av regeringen »od-

by it. In every case the Government känts. Under alla förhållanden svarar

concerned fully guarantees the com- vederbörande regering för inspektio-

pleteness and etficiency of the in- nens och besiktningens fullständi°het

spection and survey.

och effektivitet.

hungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

Regulation 7

Initial and Subsequent Surueys

of Passenger Ships

(a) A passenger ship shall be sub-

jected to the surveys specified below:

(i) A survey before the ship is

put in service.

(ii) A periodical survey once every

tvvelve months.

(iii) Additional surveys, as occa-

sion arises.

(b) The surveys referred to above

shall be carried out as follovvs:

(i) The survey before the ship is

put in service shall include a com-

plele inspection of its structure,

machinery and equipments, including

the outside of the ship’s bottom and

the inside and outside of the boilers.

This survey shall be such as to ensure

that the arrangements, material, and

scantlings of the structure, boilers

and other pressure vessels and their

appurtenances, main and auxiliary

machinery, electrical installation, ra­

dio installation, radiotelegraph in­

stallations in motor lifeboats, portable

radio apparatus för survival cra-ft,

life-saving appliances, fire detecting

and extinguishing appliances, pilot

ladders and other equipments, fully

comply with the requirements of the

present Convention, and of the lavvs,

decrees, orders and regulations pro-

mulgated as a result thereof by the

Administration for ships of the ser­

vice för which it is intended. The

survey shall also be such as to ensure

that the workmanship of all parts of

the ship and its equipments is in all

respects salisfactory, and that the

Regel 7

Törsta och efterföljande besiktningar

av passagerarfartyg

(a) Passagerarfartyg skall under­

kastas följande besiktningar:

(i) besiktning innan fartyget sät­

tes i trafik;

(ii) periodisk besiktning en gång

var tolfte månad;

(iii) ytterligare besiktning när an­

ledning därtill förekommer.

(b) Ovannämnda besiktningar sko­

la utföras såsom nedan angives:

(i) Besiktningen innan

fartyget sättes i trafik

skall omfatta en fullständig under­

sökning av fartygets konstruktiva de­

lar, maskineri och utrustning, vilken

undersökning skall avse jämväl ut­

sidan av fartygets botten samt ång­

pannorna in- och utvändigt. Denna

besiktning skall vara sådan, att viss­

het erhålles om att de konstruktiva

delarna, ångpannorna och andra

tryckkärl med deras tillbehör, huvud-

och hjälpmaskineriet, den elektriska

installationen, radioinstallationen, ra-

diotelegrafinstallationer i motorlivbå­

tar, bärbara radiostationer för liv­

båtar och livflottar, bärgningsred-

skapen, anordningarna för upptäc­

kande och släckning av brand, lots-

lejdare och all annan utrustning med

avseende å anordnande, material och

materialdimensioner helt uppfylla

fordringarna i denna konvention och

i de lagar, förordningar, kungörelser

och reglementen, som i anledning av

konventionen blivit av administratio­

nen utfärdade för fartyg i den an­

vändning, för vilken de äro avsed-

15

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1365

ship is provided with the lights,

means of making sound signals and

distress signals as required by the

provisions of the present Convention

and the International Collision Regu-

lations.

(ii) The periodical survey shall in-

clude an inspection of the structure,

boilers and other pressure vessels,

machinery and equipments, including

the outside of the ship’s bottom.

The survey shall be such as to ensure

that the ship, as regards the struc­

ture, boilers and other pressure

vessels and their appurtenances, main

and auxiliary machinery, electrical

installation, radio installation, radio-

telegraph installations in motor life-

boats, portable radio apparatus for

survival craft, life-saving appliances,

fire detecting and extinguishing ap­

pliances, pilot ladders and other e-

quipments, is in satisfactory condition

and fit for the service for which it is

intended, and that it complies with

the requirements of the present Con­

vention, and of the laws, decrees,

orders and regulations promulgated

as a result thereof by the Administra­

tion. The lights and means of making

sound signals and the distress signals

carried by the ship sliall also be sub-

ject to the above-mentioned survey

för the purpose of ensuring that they

comply with the requirements of the

present Convention and of the Inter­

national Collision Regulations.

(in) A survey either general or

partial, according to the circum-

stances, shall be made every time an

accident occurs or a defect is dis-

covered which affecls the safctv ot

the ship or the efficiency or completc-

ness of its life-saving appliances or

other equipments, or whenever any

imporlant repairs or renewals are

made. The survey shall be such as to

ensure that the necessary repairs or

renewals have been effectively made,

da. Besiktningen skall även vara sa-

dan, att visshet erhålles, att utföran­

det av varje del av fartyget och dess

utrustning är i alla avseenden till­

fredsställande, och att fartyget är för­

sett med de skepps]jus, de anordning­

ar för avgivande av ljudsignaler och

de nödsignaler, som fordras enligt be­

stämmelserna i denna konvention och

i de internationella sjövägsreglerna.

(ii) Den periodiska be­

siktningen skall omfatta under­

sökning av fartygets konstruktiva de­

lar, ångpannor och andra tryckkärl,

maskineri och utrustning, vilken un­

dersökning skall avse jämväl utsidan

av fartygets botten. Besiktningen

skall vara sådan, att visshet erhålles,

att fartyget med avseende å kon­

struktiva delar, ångpannor och andra

tryckkärl med deras tillbehör, huvud-

och hjälpmaskinen, elektrisk instal­

lation, radioinstallation, radiotele-

graf installationer i motorliybåtar,

bärbara radiostationer för livbåtar

och livflottar, bärgningsredskap, an­

ordningar för upptäckande och släck­

ning av brand, lotslejdare och an­

nan utrustning är i tillfredsställande

skick och lämpat för avsedd använd­

ning samt att fartyget uppfyller ford­

ringarna i denna konvention och i de

lagar, förordningar, kungörelser och

reglementen, som i anledning av den­

na konvention blivit av administratio­

nen utfärdade. Även skeppsljus, an­

ordningar för ljudsignaler och nöd­

signaler ombord skola omfattas av

ovannämnda besiktning, så att visshet

erhålles om att de helt uppfylla ford­

ringarna i denna konvention och i de

internationella sj övägsreglerna.

(iii) Besiktning, fullstän­

dig eller partiell beroende

på omständigheterna, skall förrättas

varje gång olycka inträffat eller eu

skada, som berör fartygets säkerhet

eller bärgningsredskapens eller den

övriga utrustningens effektivitet eller

fullständighet, upptäckts eller när

helst viktigare reparations- eller om­

byggnadsarbeten företagits. Besikt­

ningen skall vara sådan, att visshet

erhålles, alt erforderliga reparations-

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

that the material and workmanship

of such repairs or renewals are in all

respccts satisfactory, and that the

ship complies in all respects with the

provisions of the present Convention

and of the International Collision Re­

gulations, and of the laws, decrees,

orders and regulations promulgated

as a result thereof by the Administra­

tion.

(c) (i) The laws, decrees, orders

and regulations referred to in para-

graph (b) of this Regulation shall be

in all respects such as to ensure that,

from the point of view of safety of

life, the sliip is fit för the service for

which it is intended.

(ii) They shall among other things

prescribe the requirements to be ob-

served as to the initial and subsequent

hydraulic or other acceptable alterna-

tive tests to which the main and

auxiliary boilers, connections, steam

pipes, high pressure receivers, and

fuel tanks for internal combustion

engines are to be submitted, including

the test procedures to be followed

and the intervals between two conse-

cutive tests.

eller ombyggnadsarbeten blivit full­

gjorda på ett tillfredsställande sätt,

att material och arbetsutförande vid

dessa reparationer och ombyggnads­

arbeten äro i alla avseenden tillfreds­

ställande samt att fartyget i alla hän­

seenden uppfyller fordringarna enligt

denna konvention och de internatio­

nella sjövägsreglerna samt de lagar,

förordningar, kungörelser och regle­

menten, som i anledning därav blivit

av administrationen utfärdade.

(c) (i) De lagar, förordningar, kun­

görelser och reglementen, som omför-

mälas i mom. (b) av denna regel, sko­

la i alla avseenden vara sådana, att

de säkerställa att fartyget, med hän­

syn till säkerhet för människoliv, är

lämpat för avsedd användning.

(ii) De skola bl. a. angiva de ford­

ringar, vilka skola iakttagas med av­

seende å sådana första och efterföl­

jande vattenprov eller andra godtag­

bara alternativa prov som huvud- och

hjälpångpannor, anslutningar, ång­

rör, högtryckkärl och bränsletankar

för förbränningsmotorer skola under­

kastas, ävensom de provningsförfa-

randen, som skola användas, och ti­

den mellan två på varandra föliande

prov.

Regulation 8

Surveys of Life-Saving Appliances

and other Equipments of Cargo Ships

The life-saving appliances, except

a radiotelegraph installation in a mo­

tor lifeboat or a portable radio appa-

ratus for survival craft, and the fire

extinguishing appliances of cargo

ships to which Chapters II and III of

the present Regulations apply shall

be subject to initial and subsequent

surveys as provided for passenger

ships in Regulation 7 of this Chapter

with the substitution of 24 months

för 12 months in sub-paragraph (a)

(ii) of that Regulation. The fire con-

trol plans in new ships and the pilot

ladders, lights and means of making

sound signals carried by new and

existing ships shall be included in

the surveys for the purpose of ensu-

ring that they comply fully with the

Regel 8

Besiktningar av bärgningsredskap

och annan utrustning å lastfartyg

Bärgningsredskap, med undantag

för radiotelegrafinstallation i motor­

livbåt och bärbar radiostation för

livbåt och livflotte, ävensom brand-

släckningsanordningar å lastfartyg, å

vilka kapitlen II och III i dessa reg­

ler äro tillämpliga, skola underkastas

sådana första och efterföljande be­

siktningar, som för passagerarfartyg

föreskrivits i regel 7 i detta kapitel,

dock med utbyte av var tolfte månad

i punkten (a) (ii) mot var tjugofjär­

de månad. Brandbekämpningssche-

man i nya fartyg ävensom lotslejda-

re, skeppsljus och anordningar för

ljudsignaler i nya och existerande

fartyg skola omfattas av besiktningen,

så att visshet ernås om att de till alla

delar uppfylla fordringarna i denna

7

Kung!. Maj:ts proposition nr 133 ur 19bo

requirements of the present Conven-

tion and, where applicable, the Inter­

national Collision Regulations.

Regulation 9

Surveys of Radio Installations

of Cargo Ships

The radio installations of cargo

ships to which Chapter IV of the

present Regulations applies and any

radiotelegraph installation in a motor

lifeboat or portable radio apparatus

for survival craft which is carried in

compliance with the requirements of

Chapter III of the present Regulations

shall be subject to initial and subse-

quent surveys as provided för passen-

ger ships in Regulation 7 of this

Chapter.

Regulation 10

Survey of Hull, Machinery and

Equipment af Cargo Ships

The hull, machinery and equip­

ment (other than items in respect of

which Cargo Ship Safety Equipment

Certificates, Cargo Ship Safety Radio-

telegraphy Certificates or Cargo Ship

Safety Radiotelephony Certificates

are issued) of a cargo ship shall be

surveyed on completion and there-

after in such manner and åt such

intervals as the Administration may

consider necessary in order to ensure

Ihat their condition is in all respects

satisfactory. The survey shall be such

as to ensure that the arrangements,

material, and scantlings of the struc-

ture, boilers and other pressure

vessels and their appurtenances,

main and auxiliary machinery, elec-

Irical installations and other equip-

ments are in all respects satisfactory

for the service for which the ship is

intended.

Regulation 11

Maintenance of Conditions af ter

Survey

Afler any survey of the ship under

Regulations 7 or 8, 9 and 10 has been

konvention och i tillämpliga delar av

de internationella sjövägsreglerna.

Regel 9

Besiktningar av radioinstallationer

å lastfartyg

Lastfartvgs radioinstallationer, å

vilka kapitel IV i dessa regler är till-

lämpligt, ävensom varje radiotele-

grafinstallation i motorlivbåt och bär­

bar radiostation för livbåt eller liv­

flotte, medförd på grund av fordring­

arna i kapitel III i dessa regler, skola

underkastas sådana första och efter­

följande besiktningar, som i detta ka­

pitels regel 7 stadgas för passagerar­

fartyg.

Regel 10

Besiktning av skrov, maskineri och

utrustning å lastfartyg

Lastfartygs skrov, maskineri och

utrustning (avseende andra detaljer

än de, för vilka utrustningssäkerhets-

certifikat för lastfartyg, radiotele-

grafsäkerhetscertifikat för lastfartyg

eller radiotelefonsäkerhetscertifikat

för lastfartyg utfärdats) skola besik­

tigas vid färdigställandet och därefter

på sådant sätt och på mellantider,

som administrationen anser nödvän­

diga för att säkerställa, att deras till­

stånd är i alla avseenden tillfredsstäl­

lande. Besiktningen skall vara sådan,

att den skapar visshet om att de kon­

struktiva delarna, ångpannorna och

andra tryckkärl med deras tillbehör,

huvud- och hjälpmaskinen, elektris­

ka installationer och all annan ut­

rustning med avseende å anordnande,

material och dimensioner äro i alla

avseenden tillfredsställande för den

användning, för vilken fartyget är

avsett.

Regel 11

Bibehållande av standard efter

besiktning

Sedan fartyg underkastats besikt­

ning enligt regel 7 eller 8, 9 och 10

18

Kungl. Maj. ts proposition nr 133 år 1965

completed, no cliange shall be made

in the structural arrangements, ma-

chinery, equipmenls, &c. covered by

the survey, without the sanction of

the Administration.

Regulation 12

Issue of Certificates

(a) (i) A certificate called a Passen-

ger Ship Safety Certificate shall be

issued after inspection and survey to

a passenger ship which complies with

the requirements of Chapters II, III

and IV and any other relevant re­

quirements of the present Regula-

tions.

(ii) A certificate called a Cargo

Ship Safety Construction Certificate

shall be issued after survey to a cargo

ship which satisfies the requirements

for cargo ships on survey set out in

Regulation 10 of this Chapter and

complies with the applicable require­

ments of Chapter II, other than those

relating to fire extinguishing ap-

pliances and fire control plans.

(iii) A certificate called a Cargo

Ship Safety Equipment Certificate

shall be issued after inspection to a

cargo ship which complies with the

relevant requirements of Chapters II

and III and any other relevant re­

quirements of the present Regula-

tions.

(iv) A certificate called a Cargo

Ship Safety Radiotelegraphv Certifi­

cate shall be issued after inspection

to a cargo ship, fitted with a radio-

telegraph installation, which complies

with the requirements of Chapter IV

and any other relevant requirements

of the present Regulations.

(v) A certificate called a Cargo

Ship Safety Radiotelephony Certifi­

cate shall be issued after inspection

to a cargo ship, fitted with a radio-

telephone installation, which complies

with the requirements of Chapter IV

and any other relevant requirements

of the present Regulations.

(vi) When an exemption is granted

to a ship under and in accordance

får ändring i de konstruktiva anord­

ningar, maskineri, utrustning etc.,

som besiktningen omfattat, icke utan

administrationens medgivande före­

tagas.

Regel 12

Utfärdande av certifikat

(a) (i) Ett certifikat, kallat säker-

hetscertifikat för passagerarfartyg,

skall efter inspektion och besiktning

utfärdas för passagerarfartyg, vilket

uppfyller fordringarna i kapitel II,

III och IV och de övriga fordringar

enligt dessa regler, som må vara till­

lämpliga.

(ii) Ett certifikat, kallat konstruk-

tionssäkerhetscertifikat för lastfartyg,

skall efter besiktning utfärdas för

lastfartyg, vilket uppfyller fordring­

arna för lastfartyg vid besiktning en­

ligt regel 10 i detta kapitel, och vil­

ket uppfyller tillämpliga fordringar i

kapitel II andra än de fordringar,

som hava avseende å brandsläck-

ningsredskap och brandbekämpnings-

scheman.

(iii) Ett certifikat, kallat utrust-

ningssäkerhetscertifikat för lastfar­

tyg, skall efter inspektion utfärdas

för lastfartyg, vilket uppfyller till­

lämpliga fordringar i kapitel II och

III och de övriga fordringar enligt

dessa regler som må vara tillämpliga.

(iv) Ett certifikat, kallat radiotele-

grafsäkerhetscertifikat för lastfartyg,

skall efter inspektion utfärdas för

lastfartyg, utrustat med radiotelegraf-

installation, vilken uppfyller ford­

ringarna i kapitel IV och de övriga

fordringar enligt dessa regler som

må vara tillämpliga.

(v) Ett certifikat, kallat radiotele-

fonsäkerhetscertifikat för lastfartyg,

skall efter inspektion utfärdas för

lastfartyg, utrustat med radiotelefon-

installation, vilken uppfyller ford­

ringarna i kapitel IV och de övriga

fordringar enligt dessa regler som

må vara tillämpliga.

(vi) När dispens beviljats för ett

fartyg med stöd av och enligt bestäm-

19

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år Who

with the provisions of tlie present

Regulations, a certificate called an

Exemption Certificate shall be issued

in addition to the certificates pre-

scribed in this paragraph.

(vii) Passenger Ship Safety Certifi­

cates, Cargo Ship Safety Construction

Certificates, Cargo Ship Safety Equip-

ment Certificates, Cargo Ship Safety

Radiotelegraphy Certificates, Cargo

Ship Safety Radiotelephony Certifi­

cates and Exemption Certificates shall

be issued either by the Administra­

tion or by any person or organization

duly authorised by it. In every case,

that Administration assumes full re-

sponsibility for the Certificate.

(b) Notwithstanding any other pro­

vision of the present Convention any

certificate issued under, and in ac-

cordance with, the provisions of the

International Convention for the

Safety of Life åt Sea, 1948, which is

current when the present Convention

comes into force in respect of the

Administration by which the certifi­

cate is issued, shall remain valid until

it expires under the terms of Regula-

tion 13 of Chapter I of that Conven­

tion.

(c)

A Contracting Government

shall not issue Certificates under, and

in accordance with, the provisions of

the International Convention for the

Safety of Life åt Sea, 1948 or 1929,

after the date on which acceptance

of the present Convention by the

Government takes effect.

Regulation 13

Issue of Certificate by another

Government

A Contracting Government may, åt

the request of the Administration,

cause a ship to be surveyed and, if

satisfied that the requirements of the

present Regulations are complied

with, shall issue certificates to the

ship in accordance with the present

Regulations. Any certificate so issued

must contain a statement to the effect

that it has been issued åt the request

of the Government of tlie country in

2 Bihang till riksdagens protokoll 196 5. 1

melserna i dessa regler, skall ett cer­

tifikat, kallat dispenscertifikat, utfär­

das utöver de certifikat, som föreskri­

vits i detta moment.

(vii) Säkerhetscertifikat för passa­

gerarfartyg, kon st ruktions säkerhet s-

certifikat för lastfartyg, utrustnings-

säkerhetscertifikat för lastfartyg, ra-

diotelegrafsäkerhetscertifikat för last­

fartyg, radiotelefonsäkerhetscertifi-

kat för lastfartyg och dispenscerti­

fikat skola utfärdas antingen av ad­

ministrationen eller av person eller

organisation, som blivit bemyndigad

därtill i behörig ordning. För varje

fall påtager sig administrationen fullt

ansvar för certifikatet.

(b) Oavsett vad eljest i denna kon­

vention sägs, skall varje med stöd av

och i enlighet med bestämmelserna i

1948 års internationella konvention

om säkerheten för människoliv till

sjöss utfärdat certifikat, som är gäl­

lande när den nu ifrågavarande kon­

ventionen träder i kraft med avseen­

de å den administration, som utfär­

dat certifikatet, fortfara att gälla in­

till dess giltigheten upphör enligt för­

utnämnda konventions kapitel I, re­

gel 13.

(c) Fördragsslutande regering far

icke utfärda certifikat med stöd av

och enligt bestämmelserna i 1948 el­

ler 1929 års internationella konven­

tion om säkerheten för människoliv

till sjöss efter den dag, då regeringens

godkännande av denna konvention

träder i kraft.

Regel 13

Utfärdande av certifikat genom

annan regering

Fördragsslutande regering må på

begäran av administrationen låta ett

fartyg undergå besiktning och, om

därvid befinnes, att bestämmelserna i

reglerna äro uppfyllda, utfärda certi­

fikat för fartyget i enlighet med des­

sa regler. Sålunda utfärdat certifikat

skall innehålla förklaring, att det är

utfärdat på begäran av regeringen i

det land, där fartyget är eller kom­

mer att bliva registrerat. Certifikatet

samt. Nr 1-13

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

which the ship is or will be registered,

and it shall have the same force and

receive the same recognition as a

certificate issued under Regulation 12

of this Chapter.

Regulation 14

Duration of Certificates

(a) Certificates other than Cargo

Ship Safety Gonstruction Certificates,

Cargo Ship Safety Equipment Certifi­

cates and Exemption Certificates shall

be issued for a period of not more

than 12 months. Cargo Ship Safety

Equipment Certificates shall be issued

för a period of not more than 24

months. Exemption Certificates shall

not be valid for longer than the period

of the certificates to which they refer.

(b) If a survey takes place within

two months before the end of the pe­

riod för which a Cargo Ship Safety

Radiotelegraphy Certificate or a

Cargo Ship Safety Radiotelephony

Certificate issued in respect of cargo

ships of 300 tons gross tonnage and

upwards, but less than 500 tons gross

tonnage, was originally issued, that

certificate may be withdrawn, and a

new certificate may be issued which

shall expire 12 months af ter the end

of the said period.

(c) If a ship åt the time when its

certificate expires is not in a port of

the country in which it is registered,

the certificate may be extended by

the Administration, but such exten-

sion shall be granted only for the pur­

pose of allowing the ship to complete

its voyage to the country in which

it is registered or is to be surveyed,

and then only in cases where it ap-

pears proper and reasonable so to do.

(d) No certificate shall be thus ex­

tended för a longer period than five

months, and a ship to which such ex-

lension is granted shall not, on its

arrival in the country in which it is

registered or the port in which it is

to be surveyed, be entitled by virtue

of such extension to leave that port

skall äga samma kraft och verkan

som ett certifikat, utfärdat enligt re­

gel 12 i detta kapitel.

Regel 14

Giltighetstiden för certifikat

(a) Andra certifikat än konstruk-

tionssäkerhetscertifikat för lastfar­

tyg, utrustningssäkerhetscertifikat

för lastfartyg och dispenscertifikat

skola utfärdas för en tid av högst

tolv månader. Utrustningssäkerhets­

certifikat för lastfartyg må utfärdas

för en tid av högst 24 månader. Dis­

penscertifikat skola icke hava längre

giltighetstid än de certifikat, vilka de

avse.

(b) Om en besiktning äger rum in­

om två månader före utgången av den

tid, för vilken ett radiotelegrafsäker-

hetscertifikat för lastfartyg eller ett

radiotelefonsäkerhetscertifikat för

lastfartyg, avseende lastfartyg om

300 bruttoregisterton eller mera men

under 500 bruttoregisterton, ur­

sprungligen utfärdats, må detta cer­

tifikat indragas och ett nytt certifikat

utfärdas, vars giltighet skall upphöra

tolv månader efter utgången av ovan­

nämnda tid.

(c) Därest ett fartyg vid den tid­

punkt, då giltigheten för dess certifi­

kat upphör, icke befinner sig i hamn

i det land, där fartyget är registrerat,

må tiden för certifikatets giltighet

förlängas av administrationen. Sådan

förlängning må dock beviljas allenast

för att fartyget skall kunna fullborda

resa till det land, där fartyget är re­

gistrerat eller skall besiktigas, och

endast om sådan åtgärd är lämplig

och skälig.

(d) Giltighetstiden för ett certifi­

kat må icke av sådan anledning för­

längas för längre tid än fem månader

och fartyg, för vilket sådan förläng­

ning medgivits, äger icke på grund

härav rätt att efter ankomsten till

det land, där det är registrerat, eller

den hamn, där det skall besiktigas,

21

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

or country without having obtained

a new certificate.

(e) A certificate which has not

been extended under the foregoing

provisions of this Regulation may be

extended by the Administration för

a period of grace of up to one month

from the date of expiry stated on it.

Regulation 15

Form of Certificates

(a) All certificates shall be drawn up

in the official language or languages

of the country by which they are

issued.

(b) The form of the certificates

shall be that of the models given in

the Appendix to the present Regula-

tions. The arrangement of the printed

part of the model certificates shall

be exactly reproduced in the certifi­

cates issued, or in certified copies

thereof, and the particulars inserted

in the certificates issued, or in certi­

fied copies thereof, shall be in Roman

characters and Arabic figures.

Regulation 16

Posting up of Certificates

All certificates or certified copies

thereof issued under the present

Regulations shall be posted up in a

prominent and accessible place in

the ship.

Regulation 17

Acceptance of Certificates

Certificates issued under the au-

thority of a Contracting Government

shall be accepted by the other Con­

tracting Governments för all purposes

covered by the present Convention.

They shall be regarded by the other

Contracting Governments as having

the same force as certificates issued

by them.

lämna hamnen eller landet utan att

hava erhållit nytt certifikat.

(e) Ett certifikat, vars giltighet

icke blivit med stöd av de föregående

bestämmelserna i denna regel för­

längd, må av administrationen givas

förlängd giltighet för en respittid av

högst en månad, räknad från sista

dagen för den ursprungliga giltighets­

tiden.

Regel 15

Form för certifikat

(a) Alla certifikat skola avfattas på

det eller de officiella språken i det

land, där desamma utfärdas.

(b) Certifikatens formulär skola

vara i överensstämmelse med de före­

bilder, som bifogats dessa regler.

Formulärens typografiska anordning

skall noggrant återgivas i utfärdade

certifikat och i bestyrkta avskrifter

av certifikaten. De uppgifter, vilka

införas i certifikaten eller avskrifter­

na, skola vara utförda med latinska

bokstäver och arabiska siffror.

Regel 16

Anslag av certifikat

Alla certifikat, som utfärdats en­

ligt dessa regler, eller bestyrkta av­

skrifter av certifikaten skola anslås

på väl synlig och lätt tillgänglig plats

ombord.

Regel 17

Godtagande av certifikat

Certifikat, som utfärdats på föran­

staltande av fördragsslutande rege­

ring, skola godtagas av övriga för­

dragsslutande regeringar för alla i

denna konvention avsedda ändamål.

Certifikaten skola av de övriga för­

dragsslutande regeringarna betraktas

såsom likvärdiga med sådana certifi­

kat, som de själva utfärdat.

22

hungl. Maj. ts proposition nr 133 år 1965

Regulation 18

Regel 18

Qucilification of Certificates

(a) If in the course of a particular

voyage a ship has on board a num-

her of persons less than the total

number stated in the Passenger Ship

Safety Certificate and is in conse-

quence, in accordance with the provi­

sions of the present Regulations, free

to carry a smaller number of lifeboats

and other life-saving appliances than

that stated in the Certificate, an

annex may be issued by the Govern­

ment, person, or organization referred

to in Regulation 12 or 13.

(b) This annex shall state that in

the circumstances there is no in-

fringement of the provisions of the

present Regulations. It shall be an­

nexed to the Certificate and shall be

substituted för it in so far as the life-

saving appliances are concerned. It

shall be valid only for the particular

voyage for which it is issued.

Regulation 19

Control

Every ship holding a certificate

issued under Regulation 12 or Regula­

tion 13 is subject in the ports of the

other Contracting Governments to

control by officers duly authorised

by such Governments in so far as

this control is directed towards veri-

fying that there is on board a valid

certificate. Such certificate shall be

accepted unless there are clear

grounds for believing that the condi-

tion of the ship or of its equipment

does not correspond substantially

with the particulars of that certifi­

cate. In that case, the officer carrying

out the control shall take such steps

as will ensure that the ship shall not

sail un til it can proceed to sea with-

out danger to the passengers or the

crew. In the event of this control giv-

ing rise to intervention of any kind,

the officer carrying out the control

shall inform the Consul of the country

in which the ship is registered in

Certifikats lämpande efter vissa

förhållanden

(a) Har ett fartyg på en särskild

resa mindre antal personer ombord

än hela det i dess säkerhetscertifikat

för passagerarfartyg angivna antalet

och är fartyget för den skull enligt

bestämmelserna i dessa regler oför­

hindrat att medföra mindre antal liv­

båtar och andra bärgningsredskap än

det i certifikatet angivna, må ett till-

läggsbevis utfärdas av den regering,

person eller organisation, som avses

i regel 12 eller 13.

(b) Detta tilläggsbevis skall angiva,

att under för handen varande om­

ständigheter någon överträdelse av

reglernas föreskrifter icke föreligger.

Nämnda bevis skall bifogas certifika­

tet och, vad bärgningsredskapen be­

träffar, ersätta detsamma. Beviset

skall gälla endast under den särskil­

da resa, för vilken det är utfärdat.

Regel 19

Kontroll

Varje fartyg, som innehar ett certi­

fikat utfärdat i kraft av regel 12 eller

13, är i de övriga fördragsslutande

staternas hamnar underkastat kon­

troll genom därtill av vederbörande

regering bemyndigade förrättnings-

män, i den mån sådan kontroll avser

att fastställa, att gällande certifikat

finnes ombord. Dylikt certifikat skall

godtagas såvida det icke finnes klar

anledning att antaga, att fartygets

tillstånd eller dess utrustning i vä­

sentliga avseenden icke svarar mot

uppgifterna i certifikatet. I sådant

fall skall förrättningsmannen vidtaga

erforderliga åtgärder för att hindra

fartyget att avgå innan det kan gå

till sjöss utan fara för passagerare

och besättning. För den händelse

kontrollen ger anledning till inskri­

dande av något slag, skall förrätt­

ningsmannen omedelbart skriftligen

underrätta konsuln för det land, där

fartyget är registrerat, om alla de

23

writing forthwith of all the circum- omständigheter, som ansetts nödväji-

stances in which intervention was diggöra inskridandet, och sakförhål-

deemed to be necessary, and the facts landena skola rapporteras till orga-

shall be reported to the Organization. nisationen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

Regulation 20

Privileges

The privileges of the present Con-

vention may not be claimed in favour

of any sliip unless it holds appropri-

ate valid certificates.

Part C. Casualties

Regulation 21

Casualties

(a) Each Administration under-

takes to conduct an investigation of

any casualty occurring to any of its

ships subject to the provisions of the

present Convention -when it judges

that such an investigation may assist

in determining what changes in the

present Regulations might be desir-

able.

(b) Each Contracting Government

undertakes to supply the Organiza­

tion with pertinent information con-

cerning the findings of such investiga-

tions. No reports or recommendations

of the Organization based upon such

information shall disclose the iden-

tity or nationality of the ships con-

cerned or in any manner fix or imply

responsibility upon any ship or per­

son.

Regel 20

Förmåner

De förmåner, vilka denna konven­

tion medför, kunna icke åberopas för

ett fartyg, om det ej innehar veder­

börliga gällande certifikat.

Del C. — Olyckor

Regel 21

Olyckor

(a) Varje administration förbinder

sig att låta undersöka varje olycka,

som drabbar något dess fartyg, varå

denna konvention är tillämplig,

när den anser, att sådan undersök­

ning kan bidraga till att fastställa

önskvärda förändringar i dessa reg­

ler.

(b) Varje fördragsslutande rege­

ring förbinder sig att förse organisa­

tionen med alla sakupplysningar om

resultaten av sådana undersökningar.

Rapport eller rekommendation, som

organisationen på grundval av såda­

na uppgifter avgiver, må ej avslöja

ifrågakommande fartygs identitet el­

ler nationalitet eller på något sätt

fastställa eller antyda ansvar hos far­

tyg eller person.

24

Kungl. Maj. ts proposition nr 133 år 1965

Chapter II.

Construction

Kapitel II. Konstruktion

Part A. — General

Regulation 1

Application

(a) (i) Unless expressly provided

otherwise, this Chapter applies to

new ships.

(ii) In the case of existing passen-

ger ships and cargo ships the keels of

which were laid on or after the date

of coming into force of the Inter­

national Convention for the Safety of

Life åt Sea, 1948, the Administration

shall ensure that the requirements

which were applied under Chapter II

of that Convention to new ships as

defined in that Chapter are complied

with. In the case of existing passenger

ships and cargo ships the keels of

which were laid before the date of

coming into force of that Convention,

the Administration shall ensure that

the requirements which were applied

under Chapter II of that Convention

to existing ships as defined in that

Chapter are complied with. As re-

gards those requirements of Chapter

II of the present Convention which

are not contained in Chapter II of

the 1948 Convention the Administra­

tion shall decide which of these re­

quirements shall be applied to exist­

ing ships as defined in the present

Convention.

(b) For the purpose of this Chap­

ter:—

(i) A new passenger ship is a

passenger ship the keel of which is

laid on or after the date of coming

into force of the present Convention,

or a cargo ship which is converted to

a passenger ship on or after that date,

all other passenger ships being de-

scribed as existing passenger ships.

(ii) A new cargo ship is a cargo

ship the keel of which is laid on or

after the date of coming into force

of the present Convention.

Del A. — Allmänt

Regel 1

Tillämpning

(a) (i) Där annorlunda ej uttryck­

ligen stadgas, äger detta kapitel till-

lämpning å nya fartyg.

(ii) Vad angår sådana existerande

passagerar- eller lastfartyg, vars kö­

lar blivit sträckta på dagen för ikraft­

trädandet av 1948 års internationella

konvention om säkerheten för män­

niskoliv till sjöss eller senare, skall

administrationen säkerställa, att de

bestämmelser i nämnda konventions

kapitel II, vilka tillämpades å nya

fartyg, såsom dessa äro definierade i

kapitlet, bliva uppfyllda. Vad angår

sådana existerande passagerar- eller

lastfartyg, vars kölar blivit sträckta

före ikraftträdandet av nämnda kon­

vention, skall administrationen sä­

kerställa, att de bestämmelser i

nämnda konventions kapitel II, vilka

tillämpades å existerande fartyg, så­

som dessa äro definierade i kapitlet,

bliva uppfyllda. Vad angår sådana

bestämmelser i denna konventions

kapitel II, vilka icke finnas i kapitel

II i 1948 års konvention, skall ad­

ministrationen avgöra, vilka av be­

stämmelserna som skola tillämpas å

existerande fartyg, såsom dessa äro

definierade i denna konvention.

(b) Vid tillämpning av detta kapi­

tel skall gälla följande:

(i) Nytt passagerarfartyg är ett

passagerarfartyg, vars köl blivit

sträckt på dagen för denna konven­

tions ikraftträdande eller senare, el­

ler ock ett lastfartyg, som nämnda

dag eller senare ändrats till passage­

rarfartyg. Alla övriga passagerarfar­

tyg benämnas existerande passage­

rarfartyg.

(ii) Nytt lastfartyg är ett lastfar­

tyg, vars köl blivit sträckt på dagen

för denna konventions ikraftträdande

eller senare.

25

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år Who

(c) The Administration may, if it

considers that the sheltered nature

and conditions of the voyage are such

as to render the application of any

specific requirements of this Chapter

unreasonable or unnecessary, exempt

from those reqnirements individual

ships or classes of ships belonging to

its conntry which, in the course of

their voyage, do not proceed more

Uran 20 miles from the nearest land.

(d) In the case of a passenger ship

which is permitted under paragraph

(c)

of Regulation 27 of Chapter III

to carry a number of persons on board

in excess of the lifeboat capacity pro­

vided, it shall comply with the special

standards of subdivision set out in

paragraph (e) of Regulation 5 of this

Chapter, and the associated special

provisions regarding permeability in

paragraph (d) of Regulation 4 of this

Chapter, unless the Administration is

satisfied that, having regard to the

nature and conditions of the voyage,

compliance with the other provisions

of the Regulations of this Chapter is

sufficient.

(e) In the case of passenger ships

which are employed in the carriage

of large numbers of unberthed pas-

sengers in special trades, such, for

example, as the pilgrim trade, the

Administration, if satisfied that it is

impracticable to enforce compliance

with the requirements of this Chap­

ter, may exempt such ships, when

they belong to its country, from those

requirements on the following condi­

tions:—•

(i) That the fullest provision which

the circumstances of the trade will

pcrmit shall be made in the matter

of construction.

(ii) That steps sliall be taken to

formulate general rules which shall

be applicablc to the particular circum­

stances of these trades. Such rules

shall bo formulated in concert with

such other Contracting Governments,

if any, as may be directly interestcd

in the carriage of such passengers in

such trades.

(c) Administrationen må, om den

med hänsyn till resvägens skyddade

beskaffenhet och de förhållanden, un­

der vilka resan äger rum, finner till-

lämpning av någon viss bestämmelse

i detta kapitel vara oskälig eller onö­

dig, från denna bestämmelse undan­

taga vissa fartyg eller grupper av far­

tyg, hemmahörande i det egna landet,

därest fartygen i fråga under resa

icke avlägsna sig mer än 20 nautiska

mil från närmaste land.

(d) Passagerarfartyg, vilket enligt

kapitel III, regel 27, mom. (c) tillätes

medföra större antal personer än det

för livbåtarna medgivna, skall upp­

fylla de särskilda fordringar å rums-

indelning, som angivas i detta kapi­

tels regel 5, mom. (e), och tillhöran­

de särskilda bestämmelser beträffan­

de fyllbarhet i detta kapitels regel 4,

mom. (d), dock att detta icke fordras

om administrationen, med hänsyn till

resvägens beskaffenhet och de förhål­

landen, under vilka resan äger rum,

är övertygad om att det är tillräck­

ligt att fartyget uppfyller de övriga

bestämmelserna i reglerna i föreva­

rande kapitel.

(e) Beträffande passagerarfartyg,

vilka medföra stort antal däckspassa­

gerare i särskild trafik, såsom t. ex.

i pilgrimstrafiken, må vederbörande

administration, där den finner sig

icke kunna fordra att bestämmelser­

na i detta kapitel uppfyllas, därifrån

undantaga i det egna landet hemma­

hörande fartyg, under villkor:

(i) att de föreskrifter, som avse

fartygets konstruktion, tillämpas i så

stor utsträckning som förhållandena

medgiva; samt

(ii) att åtgärder vidtagas för alt

fastställa allmänna föreskrifter, gäl­

lande för de särskilda förhållandena i

denna trafik. Sådana föreskrifter

skola fastställas i samråd med andra

fördragsslutande regeringar, som

kunna vara direkt intresserade av

ifrågavarande passagerartrafik.

26

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

Notwithstanding any provisions of Utan hinder av bestämmelserna i

the present Convention, the Simla denna konvention skola, intill dess

Rules, 1931, shall continue in force föreskrifter utarbetade enligt punk-

as between the parties to those Rules ten (e) (ii) av denna regel träda i

until the rules formulated under sub- kraft, Simlareglerna av år 1931 fort-

paragraph (e) (ii) of this Regulation fara att gälla mellan de därtill an-

shall come into force.

slutna länderna.

Regulation 2

Definitions

For the purpose of this Chapter,

unless expressly provided other-

•wise:—

(a) (i) A subdivision loadline is a

waterline med in determining the

subdivision of the ship.

(ii) The deepest subdivision load­

line is the waterline which corres-

ponds to the greatest draught per-

mitted by the subdivision require-

ments which are applicable.

(b) The length of the ship is the

length measured between perpendic-

ulars taken åt the extremities of the

deepest subdivision loadline.

(c) The breadth of the ship is the

extreme width from outside of frame

to outside of frame åt or below the

deepest subdivision loadline.

(d) The draught is the vertical

distance from the moulded base line

amidships to the subdivision loadline

in question.

(e) The bulkhead deck is the

uppermost deck up to which the

transverse watertight bulkheads are

carried.

(f) The margin line is a line drawn

åt least 3 inches (or 76 millimetres)

below the upper surface of the bulk­

head deck åt side.

(g) The permeability of a space is

the percentage of that space which

can be occupied by water.

The volume of a space which ex-

tends above the margin line shall be

measured only to the height of that

line.

(h) The machinerg space is to be

Regel 2

Definitioner

Vid tillämpningen av detta kapitel

skall, där annorlunda ej uttryckligen

angives, gälla följande:

(a) (i) Indelningsvattenlinje är en

vattenlinje, som användes vid be­

stämmandet av fartygets indelning i

vattentäta rum.

(ii) Djupaste indelning svattenlin­

jen är den vattenlinje, som svarar

mot det största djupgående, som

medgives i de bestämmelser rörande

rumsindelningen, som äro tillämp­

liga.

(b) Fartygets längd är längden

mellan perpendiklarna genom ytter­

punkterna av den djupaste indel-

ningsvattenlinj en.

(c) Fartygets bredd är största bred­

den på ytterkant av spant, mätt i el­

ler under den djupaste indelningsvat-

tenlinjen.

(d) Djupgåendet är det lodräta av­

ståndet från den mallade baslinjen

midskepps till ifrågakommande in­

delningsvattenlinje.

(e) Skottdäcket är det översta

däck, till vilket de vattentäta tvär-

skeppsskotten äro uppdragna.

(f) Marginallinjen är en linje, dra­

gen minst 76 millimeter (eller tre

eng. tum) under övre ytan av skott­

däcket bordvarts.

(g) Fyllbarheten för ett rum är

den del, i procent räknat, av rummets

rymd, som kan fyllas med vatten.

Rymden av ett rum, som når ovan

marginallinjen, beräknas endast upp

till denna linje.

(h) Maskineriavdelningen skall be-

27

Kungl. Maj:ts proposition, nr 133 år 1965

taken as extending from the moulded

base line to the margin line and be-

tween the extreme main transverse

watertight bulkheads bounding the

spaces containing the main and aux-

iliary propelling machinery, boilers

serving the needs of propulsion, and

all permanent coal bunkers.

In the case of unusual arrange-

ments, the Administration may define

the limits of the machinery spaces.

(i) Passenger spaces are those

which are provided för the accom-

modation and use of passengers, ex-

cluding baggage, store, provision and

mail rooms.

For the purposes of Regulations 4

and 5 of this Chapter, spaces provided

below the margin line for the accom-

modation and use of the crew shall

be regarded as passenger spaces.

(j) In all cases volumes and areas

shall be calculated to moulded lines.

räknas som om den nådde från den

mallade baslinjen till marginallinjen

samt sträckte sig mellan de yttersta

vattentäta huvudtvärskeppsskott, vil­

ka begränsa de rum, som inrymma

framdrivningsmaskineri, hjälpmaski­

nen och ångpannor erforderliga för

framdrivningen, samt alla permanen­

ta kolrum.

Där fråga är om anordningar av

ovanligt slag, må administrationen

bestämma, hur maskineriavdelning­

ens gränser skola beräknas.

(i) Passagerarrum äro de rum, som

äro inrättade till bostäder åt passa­

gerarna och för annat deras bruk,

dock med undantag för resgods-, för­

råds-, proviant- och postrum.

Vid tillämpning av reglerna 4 och 5

i detta kapitel skola alla rum, vilka

äro belägna under marginallinjen och

avsedda till bostäder åt besättningen

och för annat deras bruk, anses så­

som passagerarrum.

(j) Rgmder och ytor skola alltid

beräknas till mallade linjer.

Part B. — Subdivision and Stability

(Part B applies to passenger ships

only, except that Regulation 19 also

applies to cargo ships)

Regulation 3

Floodable Length

(a) The floodable length åt any

point of the length of a ship shall be

determined by a method of calcu-

lation which takes into consideration

the form, draught and other charac-

teristics of the ship in question.

(b) In a ship with a continuous

bulkhead deck, the floodable length

åt a given point is the maximum

portion of the length of the ship,

having its centre åt the point in

question, which can be flooded under

the definite assumptions set forth in

Regulation 4 of this Chapter without

the ship being submerged beyond the

margin line.

(c) (i) In the case of a ship not

2f Bihang till riksdagens protokoll 1965.

Del

B. — Rumsindelning och stabilitet

(Del B äger tillämpning endast å pas­

sagerarfartyg; regel 19 äger dock till-

lämpning även å lastfartyg)

Regel 3

Fyllningslängd

(a)

Fyllningslängden vid varje

punkt av fartygets längd skall be­

stämmas medelst ett beräkningssätt,

som tager hänsyn till fartygets form,

djupgående och övriga egenskaper.

(b) I fråga om ett fartyg, som är

försett med ett genomgående skott-

däck, är fyllningslängden i en given

punkt lika med längden av den störs­

ta del av fartyget, som har sin mitt­

punkt i den givna punkten och som

kan vattenfyllas under de i regel 4

i detta kapitel gjorda antagandena,

utan att marginallinjen i någon

punkt kommer under vattenytan.

(c) (i) I fråga om ett fartyg, som

1 saml. Nr 133

28

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

having a continuous bulkhead deck,

the floodable length åt any point may

be determined to an assumed con­

tinuous margin line which åt no point

is less than 3 inches (or 76 milli-

metres) below the top of the deck

(åt side) to which the bulkheads

concerned and the shell are carried

watertight.

(ii) Where a portion of an as­

sumed margin line is appreciably

below the deck to which bulkheads

are carried, the Administration may

permit a limited relaxation in the

watertightness of those portions of

the bulkheads which are above the

margin line and immediately under

the higher deck.

Regulation 4

Permeability

(a) The definite assumptions re-

ferred to in Regulation 3 of this

Chapter reläte to the permeabilities

of the spaces below the margin line.

In determining the floodable length,

a uniform average permeability shall

be used throughout the whole length

of each of the following portions of

the ship below the margin line:—

(i) the machinery space as defined

in Regulation 2 of this Chapter;

(ii) the portion forward of the

machinery space; and

(iii) the portion abaft the ma­

chinery space.

(b) (i) The uniform average per­

meability throughout the machinery

space shall be determined from the

formula—

85 + 10

where:—

a = volume of the passenger

spaces, as defined in Regulation 2 of

this Chapter, which are situated be­

low the margin line within the limits

of the machinery space.

c = volume of between deck spaces

below the margin line within the lim-

icke är försett med genomgående

skottdäck, må fyllningslängden i var­

je punkt bestämmas i förhållande till

en tänkt genomgående marginallinje,

vilken icke på någon punkt ligger

mindre än 76 millimeter (eller tre

eng. tum) under den övre ytan (bord-

yarts) av det däck, till vilket skotten

i fråga och bordläggningen äro vat­

tentäta.

(ii) Där en del av en tänkt margi­

nallinje går avsevärt under det däck,

till vilket skotten äro uppdragna, må

administrationen medgiva en viss be­

gränsad minskning i krav på vatten­

täthet för de delar av skotten, som be­

finna sig ovan marginallinjen och

omedelbart under det övre däcket.

Regel 4

Fyllbarhet

(a) De i detta kapitels regel 3 om-

förmälda antagandena avse fyllbar-

heten för de under marginallinjen be­

lägna rummen.

Vid bestämmandet av fyllnings-

längderna skall en och samma me-

delfyllbarhet användas för hela läng­

den av envar av följande, upptill av

marginallinjen begränsade delar av

fartyget, nämligen;

(i) maskineriavdelningen sådan

denna är definierad i regel 2 i detta

kapitel;

. (ii) den för om maskineriavdel­

ningen belägna delen; och

(iii) den akter om maskineriav­

delningen belägna delen.

(b) (i) Medelfyllbarheten för hela

maskineriavdelningen skall beräknas

enligt följande formel:

85 + 10 (!=5)

i vilken

a — rymden av passagerarrum, så­

dana dessa äro definierade i regel 2

i detta kapitel, vilka äro belägna un­

der marginallinjen och inom maski­

neriavdelningens begränsningar;

c = rymden av mellandäcksrum,

vilka äro belägna under marginallin-

29

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 196a

its of the machinery space which

are appropriated to cargo, coal or

stores.

V = whole volurne of the machinery

space below the margin line.

(ii) Where it is shown to the satis-

faetion of the Administration that

the average permeability as de-

termined bv detailed calculation is

less than that given by the formula,

the detailed calculated value may be

used. For the purpose of such calcu­

lation, the permeabilities of passen-

ger spaces, as defined in Regulation

2 of this Chapter, shall be taken as

95, that of all cargo, coal and store

spaces as 60, and that of double

bottom, oil fuel and other tanks åt

such values as may be approved in

each case.

(c) Except as provided in para-

graph (d) of this Regulation, the uni­

form average permeability through-

out the portion of the ship before

(or abaft) the machinery space shall

he determined from the formula

63 + 35 —

v

jen och inom maskineriavdelningens

begränsningar samt avsedda för last,

kol eller förråd; och

v = totala rymden av maskinen-

avdelningen under marginallinjen.

(ii) Där för administrationen till­

fredsställande styrkes, att den genom

en i detalj utförd beräkning erhållna

medelfyllbarheten är mindre än den,

som erhålles enligt ovannämnda foi-

mel, må det sålunda i detalj beräk­

nade värdet användas i stället för det

enligt formeln erhållna. Vid dylik

beräkning skall fyllbarheten för pas-

sagerarrummen, sådana dessa äro de­

finierade i regel 2 i detta kapitel, sät­

tas till 95, fyllbarheten för alla last-,

kol- och förrådsrum till 60 och fyll­

barheten för dubbelbotten, brännolje-

och andra tankar till tal, som fast­

ställes i varje särskilt fall.

(c) Med undantag för de fall, som

avses i mom. (d) av denna regel, skall

medelfyllbarheten för hela den del av

fartyget, som ligger för (eller akter)

om maskineriavdelningen, beräknas

enligt följande formel:

63 + 35 -

v

where:

a : volurne of the passenger

spaces, as defined in Regulation 2 of

this Chapter, which are situated be-

low the margin line, before (or abaft)

the machinery space, and

v = whole volurne of the portion

of the ship below the margin line

before (or abaft) the machinery

space.

(d) In the case of a ship which is

permitted under paragraph (c) of

Regulation 27 of Chapter III to carry

a number of persons on board in

excess of the lifeboat capacity pro­

vided, and is required under para­

graph (d) of Regulation 1 of this

Chapter to comply with special pro­

visions, the uniform average perme­

ability throughont the portion of the

ship before (or abaft) the machinery

space shall be determined from the

formnia—

i vilken

a = rymden av passagerarrum, sa-

dana dessa äro definierade i regel 2

i detta kapitel, vilka äro belägna un­

der marginallinjen och för (eller ak­

ter) om maskineriavdelningen; och

v = totala rymden av den del av

fartyget, som ligger under marginal­

linjen och för (eller akter) om maski­

neriavdelningen.

(d) Beträffande fartyg, vilket en­

ligt kapitel III, regel 27, mom. (c)

tillätes medföra större antal personer

än det för livbåtarna medgivna, och

vilket enligt mom. (d) av regel 1 i

detta kapitel skall uppfylla vissa sär­

skilda villkor, skall medelfyllbarhe­

ten för hela den del av fartyget, som

ligger för (eller akter) om maskineri­

avdelningen beräknas enligt följande

formel:

30

Kungl. Maj. ts proposition nr 133 år 1965

95—35 —

v

where:

b = the volume of tlie spaces below

the margin line and above the tops

of floors, inner bottom, or peak tanks,

as the case may be, which are ap-

propriated to and used as cargo

spaces, coal or oil fuel bunkers, store

rooms, baggage and mail rooms, chain

lockers and fresh water tanks, before

(or abaft) the machinery space; and

v = whole volume of the portion

of the ship below the margin line

before (or abaft) the machinery

space.

In the case of ships engaged on

services where the cargo holds are

not generally occupied by any sub-

stantial quantities of cargo, no part

of the cargo spaces is to be included

in calculating “b”.

(e) In the case of unusual arrange-

ments the Administration may allow,

or require, a detailed calculation of

average permeability for the portions

before or abaft the machinery space.

For the purpose of such calculation,

the permeability of passenger spaces

as defined in Regulation 2 of this

Chapter shall be taken as 95, that of

spaces containing machinery as 85,

that of all cargo, coal and store spaces

as 60, and that of double bottom, oil

fuel and other tanks åt such value

as may be approved in each case.

(f) Where a between deck compart-

ment between two watertight trans-

verse bulkheads contains any passen­

ger or crew space, the whole of that

compartment, less any space com-

pletely enclosed within permanent

steel bulkheads and appropriated to

other purposes, shall be regarded as

passenger space. Where, however, the

passenger or crew space in question

is completely enclosed within per­

manent steel bulkheads, only the

space so enclosed need be considered

as passenger space.

95 —35-

v

i vilken

b == rymden av sådana för (eller

akter) om maskineriavdelningen be­

lägna utrymmen under marginallin­

jen och över överkanten av botten­

stockar, innerbotten resp. piktankar,

vilka äro avsedda för och använda

som lastrum, kolrum, brännoljetan-

kar, förråds-, resgods- eller postrum,

kättingboxar eller färskvattentankar;

och

v = totala rymden av den del av

fartyget, som ligger under marginal­

linjen och för (eller akter) om ma­

skineriavdelningen.

Beträffande fartyg, som nyttjas i

sådan trafik, att någon väsentlig last­

mängd i allmänhet icke föres i last­

rummen, skall icke någon del av last­

utrymmena inräknas i rymden »b».

(e) Där fråga är om anordningar

av ovanligt slag, må administrationen

medgiva eller fordra en detaljerad

beräkning av medelfyllbarheten för

de för eller akter om maskineriavdel­

ningen belägna delarna. Vid sådan

beräkning skall fyllbarheten för pas-

sagerarrum, sådana dessa äro definie­

rade i regel 2 i detta kapitel, sättas

till 95, fyllbarheten för avdelningar

inrymmande maskineri till 85, fyll­

barheten för alla last-, kol- och för­

rådsrum till 60 samt fyllbarheten för

dubbelbotten-, brännolje- och andra

tankar till tal, som fastställes i varje

särskilt fall.

(f) Där passagerar- eller besätt-

ningsrum är inrymt i ett av två vat­

tentäta tvärskeppsskott begränsat

mellandäcksrum skall hela detta mel-

landäcksrum, med undantag för var­

je rum, som är fullständigt begränsat

av permanenta skott av stål och som

användes till annat ändamål, anses

såsom passagerarrum. Därest emel­

lertid det ifrågakommande passage­

rar- eller besättningsrummet är full­

ständigt begränsat av permanenta

skott av stål, behöver endast det så­

lunda begränsade rummet anses så­

som passagerarrum.

31

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

Regulation 5

Permissible Length of Compartments

(a) Ships shall be as efficiently

subdivided as is possible having re-

gard to the nature of the service for

which they are intended. The degree

of subdivision shall vary with the

length of the ship and with the ser­

vice, in snch manner that the highest

degree of subdivision corresponds

with the ships of greatest length,

primarily engaged in the carriage of

passengers.

(b) Factor of Subdivision.—The

maximum permissible length of a

compartment having its centre åt any

point in the ship’s length is obtained

from the floodable length by multi-

plying the latter by an appropriate

factor called the factor of subdivision.

The factor of subdivision shall

depend on the length of the ship, and

for a given length shall vary ac-

cording to the nature of the service

for which the ship is intended. It

shall decrease in a regular and con-

tinuous manner—

(i) as the length of the ship in-

creases, and

(ii) from a factor A, applicable to

ships primarily engaged in the

carriage of cargo, to a factor B,

applicable to ships primarily engaged

in the carriage of passengers.

The variations of the factors A and

B shall be expressed by the following

formulae (I) and (II) where L is the

length of the ship as defined in

Regulation 2 of this Chapter:

A =

L in feet

190

L—198

+ -18

(L = 430 and

upwards)

L in metres

58-2

0

(L=131 and

— L—60

upwards) .. (I)

L in feet

Regel 5

Tillåten rumslängd

(a) Fartyg skall indelas i vatten­

täta rum så effektivt som möjligt

med hänsyn till den användning, för

vilken fartyget är avsett. Indelnings-

graden skall variera med fartygets

längd och den trafik, för vilken det­

samma är avsett, på så sätt, att den

högsta indelningsgraden gäller för så­

dana fartyg med största längd, som

huvudsakligen äro avsedda för be­

fordran av passagerare.

(b) lndelningsfaktor. Den största

tillåtna längden av ett rum, vars mitt

är belägen i vilken som helst punkt

av fartygets längd, erhålles genom att

multiplicera fyllningslängden i sam­

ma punkt med en konstant, kallad

indelning sfaktor.

Indelningsfaktorn är beroende av

fartygets längd och varierar för en gi­

ven längd av fartyget allt efter karak­

tären av den trafik, för vilken farty­

get är avsett. Denna faktor minskas

på ett regelbundet och kontinuerligt

sätt:

(i) i mån, som fartygets längd

ökas, och

(ii) från en faktor A, som gäller

för fartyg, vilka huvudsakligen äro

avsedda för transport av last, till en

faktor B, som gäller för fartyg, vilka

huvudsakligen äro avsedda för be­

fordran av passagerare.

Variationerna med avseende på

faktorerna A och B erhållas enligt

följande formler (I) och (II), i vilka

L är fartygets längd, sådan denna är

definierad i regel 2 i detta kapitel:

L i meter

68 2

A =

+ 0,18 (L - 131 och

däröver)

L i eng. fot

190

A =

+ 0,18 (L = 430 och

däröver)......... (I)

L i meter

B =

100

L—138

+ -18

(L=260 and

upwards)

90 9

B =

+ 0,18 (L = 79 och

k

däröver).

32

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

L in metres

L i eng. fot

30-3

(L=79 and

L—42 T upwards) ..(II)

0,18 (L = 260 och

däröver)........

(II)

(c) Criterion of Service.—For a

ship of given length the appropriate

factor of subdivision shall be de-

termined by the Criterion of Service

Numeral (hereinafter called the Cri­

terion Numeral) as given by the

following formulae (III) and (IV)

where:—

C» == the Criterion Numeral;

L = length of the ship, as defined

in Regulation 2 of this Chapter;

M = the volume of the machinery

space, as defined in Regulation 2 of

this Chapter; with the addition there-

to of the volume of any permanent oil

fuel bunkers which may be situated

above the inner bottom and before or

abaft the machinery space;

P = the whole volume of the

passenger spaces below the margin

line, as defined in Regulation 2 of

this Chapter;

V = the whole volume of the ship

below the margin line;

Pj = KN where:—

N = number of passengers for

which the ship is to be certified, and

K has the following values:—

Value of K

Length in feet and vo-

lumes in cubic feet . .

-6L

Length in metres and

volumes in cubic

metres ......................... -056L

Where the Anlue of KN is greater

than the sum of P and the whole

volume of the actual passenger spaces

above the margin line, the figure to

be taken as P, is that sum or % KN,

whichever is the greater.

When Px is greater than P—

(c) Trafikkaraktär. För ett fartyg

med en given längd bestämmes den

tillämpliga indelningsfaktorn av ett

tal (i det efterföljande kallat karak-

tärstalet), vilket är karakteristiskt

för den trafik, vari fartyget nyttjas,

och vilket erhålles ur formlerna (III)

och (IV), i vilka:

C, = karaktärstalet;

L = fartygets längd, sådan denna

är definierad i regel 2 i detta kapitel;

M = maskineriavdelningens rymd,

sådan denna är definierad i regel 2

i detta kapitel, ökad med rymden av

alla permanenta brännoljetankar, vil­

ka äro belägna över dubbelbotten och

för eller akter om maskineriavdel­

ningen;

P = totala rymden av passagerar-

rummen under marginallinjen, såda­

na dessa äro definierade i regel 2 i

detta kapitel;

V = fartygets totala rymd under

marginallinjen; och

Px = KN, där

N = det antal passagerare, för vil­

ket fartyget är avsett att erhålla cer-

tifikat, och

K har ettdera av följande värden:

Värde av K

Längden i meter och

rymden i kubikmeter . . 0,056 L

Längden i eng. fot och

rymden i eng. kubikfot . .

0,6 L

Är värdet av KN större än sum­

man av P och totala rymden av de

ifrågakommande passagerarrummen

över marginallinjen, skall I\ givas det

största värde, som erhålles vid jäm­

förelse mellan nämnda summa och

2/3 KN.

Där Pj är större än P, är:

Cs=72

M+2P,

V+P,-P

and in other cases—

(III) Cs = 72

M + 2PX

V + Px - P

och i annat fall är:

(III)

Cs=72

M+2P

(IV)

C3=72^±^

V

V

(IV)

33

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

For ships not having a continuous

bulkhead deck the volumes are to be

taken up to the actual margin lines

used in determining the floodable

lengths.

(d) Rules for Subdivision of Ships

ither than those covered bij para-

graph (e) of this Regulation

(i) The subdivision abaft the fore-

peak of ships 430 feet (or 131 metres)

in length and upwards having a cri-

terion numeral of 23 or less shall be

governed by the factor A given by

formula (I); of those having a cri-

terion numeral of 123 or more by

the factor B given by formula (II);

and of those having a criterion

numeral between 23 and 123 by the

factor F obtained by linear interpola-

tion between the factors A and B,

using the formula:—

I fråga om fartyg, som icke äro

försedda med genomgående skott-

däck, skola rymderna beräknas upp

till den marginallinje, som användes

vid bestämmandet av fyllningsläng-

derna.

(d) Bestämmelser rörande rumsin-

delning för fartyg, som icke avses i

mom. (e) av denna regel.

(i) Rumsindelningen akter om för­

piken i fartyg, vilkas längd är 131

meter (eller 430 eng. fot) och däröver

bestämmes, om karaktärstalet är 23

eller därunder, genom faktorn A, som

erhålles enligt formeln (I); om ka­

raktärstalet är 123 eller däröver, ge­

nom faktorn B, som erhålles enligt

formeln (II); och om karaktärstalet

ligger mellan 23 och 123 genom fak­

torn F, som erhålles genom linjär in-

terpolation mellan faktorerna A och

B enligt formeln:

F=A

(A—B)(CS—23)

100

(V) F = A

(A - B) (C. - 23)

100

.... (V)

Nevertheless, where the criterion

numeral is equal to 45 or more and

simultaneously the computed factor

of subdivision as given by formula

(V) is -65 or less, but more than -50,

the subdivision abaft the forepeak

shall be governed by the factor -50.

Where the factor F is less than -40

and it is shown to the satisfaction of

the Administration to be impracti-

cable to comply with the factor F in

a machinery compartment of the ship,

the subdndsion of such compartment

may be governed by an increased

factor, which, hovTever, shall not ex-

ceed -40.

(ii) The subdivision abaft the fore­

peak of ships less than 430 feet (or

131 metres) but not less than 260

feet (or 79 metres) in length having

a criterion numeral equal to S,

where—

Det oaktat skall, där karaktärstalet

är lika med 45 eller däröver och den

beräknade indelningsfaktorn erhållen

enligt formeln (V) samtidigt är 0,65

eller därunder men större än 0,50,

rumsindelningen akter om förpiken

bestämmas genom en faktor lika med

0,50.

Där faktorn F är mindre än 0,40

och det för administrationen tillfreds­

ställande styrkes, att det är omöjligt

att använda faktorn F i fråga om ett

maskinerirum i fartyget, må rumsin­

delningen för maskinerirummet be­

stämmas genom användande av en

större faktor, dock icke överstigande

0,40.

(ii) Rumsindelningen akter om

förpiken i fartyg, vilkas längd är

mindre än 131 meter (eller 430 eng.

fot) men icke mindre än 79 meter

(eller 260 eng. fot), skall, om karak­

tärstalet är lika med S, där

c 9,382—20L T . .

S = ——tt,------ (L in feet) =

34

3,574—25L

13

(L in metres)

0

3574 — 25 L „ .

. ,

S =------- —------- (L i meter)

13

9382 - 20 L

34

(L i eng. fot)

34

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

shall be governed by the factor unity;

of those having a criterion numeral

of 123 or more by the factor B given

by the formula (II); of those having

a criterion numeral between S and

123 by the factor F obtained by linear

interpolation between unity and the

factor B using the formula:—

(1 —B)(C,—S)

123—S

bestämmas genom en faktor lika med

ett; om karaktärstalet är 123 eller

däröver genom faktorn B, som erhål-

les enligt formeln (II); om karaktärs­

talet ligger mellan S och 123 genom

faktorn F, som erhålles genom linjär

interpolation mellan talet ett och

faktorn B enligt formeln:

(VI) F = 1 -

(1 - B) (C. - S)

123- S

(VI)

(iii) The subdivision abaft the fore-

peak of ships less than 430 feet (or

131 metres) but not less than 260

feet (or 79 metres) in length and

having a criterion numeral less than

S, and of all ships less than 260 feet

(or 79 metres) in length shall be

governed by the factor unity, unless,

in either case, it is shown to the satis-

faction of the Administration to be

impracticable to comply with this

factor in any part of the ship, in

which case the Administration may

allow such relaxation as may appear

to be justified, having regard to all

the circumstances.

(iv) The provisions of sub-para-

graph (iii) of this paragraph shall

apply also to ships of whatever length,

which are to be certified to carry a

number of passengers exceeding 12

but not exceeding—

L2 (in feet) _ L2 (in metres)

7,000

“ 650

or ÖU’

whichever is the less.

# (e) Special Standards of Sub­

division for Ships which are per-

mitted under paragraph (c) of Re-

gulation 27 of Chapter III to carry a

number of persons on board in excess

of the lifeboat capacity provided and

are required under paragraph (d) of

Regulation 1 of this Chapter to com­

ply with special provisions.

(i) (1) In the case of ships prima-

rily engaged in the carriage of passen­

gers, the subdivision abaft the fore-

peak shall be governed by a factor of

•50 or by the factor determined ac-

(iii) Rumsindelningen akter om

förpiken i fartyg, vilkas längd är

mindre än 131 meter (eller 430 eng.

fot) men icke mindre än 79 meter

(eller 260 eng. fot) och vilkas karak-

tärstal är mindre än S, ävensom i alla

fartyg, vilkas längd är mindre än 79

meter (eller 260 eng. fot), bestämmes

genom en faktor lika med ett, för

så vitt ej i något fall för administra­

tionen tillfredsställande styrkes, att

det beträffande någon del av fartyget

är omöjligt att använda denna fak­

tor, i vilket fall administrationen må

medgiva sådana lättnader, som kun­

na befinnas befogade med hänsyn ta­

gen till alla föreliggande omständig­

heter.

(iv)

Bestämmelserna i punkten

(iii) av detta mom. skola gälla även

för sådana fartyg av vilken längd

som helst, vilka äro avsedda för be­

fordran av passagerare till ett antal

överstigande tolv men icke översti­

gande det minsta av följande tal:

JJ_ (i meter) _ L2 (i eng. fot) eller 50.

650

7000

(e) Särskilda bestämmelser för

rumsindelning i fartyg, vilka enligt

kapitel III, regel 27, mom. (c) till-

låtes medföra större antal personer

än det för livbåtarna medgivna och

vilka enligt mom. (d) av regel 1 i

detta kapitel skola uppfylla särskilda

fordringar.

(i) (1) Beträffande fartyg huvud­

sakligen nyttjade till befordran av

passagerare skall rumsindelningen

akter om förpiken bestämmas genom

en faktor lika med 0,50 eller genom

35

Kungl. Maj. ts proposition nr 133 år 1965

cording to paragraphs (c) and (d)

of this Regulation, if less than -50.

(2) In the case of such ships less

than 300 feet (or 91-5 metres) in

length, if the Administration is satis-

fied that compliance with such factor

would be impracticable in a coinpart-

ment, it may allow the length of that

compartment to be governed by a

higher factor provided the factor

used is the lowest that is practicable

and reasonable in the circumstances.

(ii) Where- in the case of any ship

whether less than 300 feet (or 91-5

metres) or not, the necessity of

carrying appreciable quantities of

cargo makes it impracticable to

require the subdivision abaft the

forepeak to be governed by a factor

not exceeding -50, the standard of

subdivision to be applied shall be

determined in accordance with the

following sub-paragraphs (1) to (5),

subject to the condition that where

the Administration is satisfied that

insistence on strict compliance in any

respect would be unreasonable, it

may allow such alternative arrange-

ment of the watertight bulkheads as

appears to be justified on merits and

will not diminish the general effec-

tiveness of the subdivision.

(1) The provisions of paragraph

(c) of this Regulation relating to the

criterion numeral shall apply with

the exception that in calculating the

value of Pj for berthed passengers K

is to have the value defined in para­

graph (c) of this Regulation or 125

cubic feet (or 3 55 cubic metres),

whichever is the greater, and for

unberthed passengers K is to have

the value 125 cubic feet (or 3 55

cubic metres).

(2) The factor B in paragraph (b)

of this Regulation shall be replaced

by the factor BB determined by

following formula:—

L in feet

eu faktor fastställd enligt inom. (c)

och (d) i denna regel, om denna sena­

re faktor är mindre än 0,50.

(2) Har dylikt fartyg en längd un­

derstigande 91,5 meter (eller 300 eng.

fot), må administrationen, om den

finner att en dylik faktor icke går

att tillämpa i något rum, medgiva, att

längden av detta rum bestämmes ge­

nom en större faktor, vilken dock

skall vara den minsta, som kan anses

användbar och skälig med hänsyn till

föreliggande omständigheter.

(ii) Där nödvändigheten att föra

jämförelsevis stora lastmängder gör

det omöjligt att fordra, att rumsin-

delningen akter om förpiken bestäm­

mes genom en faktor icke överstigan­

de 0,50, skall, oberoende av om far­

tygets längd understiger 91,5 meter

(eller 300 eng. fot) eller ej, rums-

indelningen bestämmas i överens­

stämmelse med de efterföljande

punkterna (1) till och med (5), var­

vid administrationen dock, i de fall

den finner fordran på sträng över­

ensstämmelse i något avseende vara

oskälig, må tillåta sådant annat till­

fredsställande anordnande av de vat­

tentäta skotten som synes befogat och

icke minskar rumsindelningens all­

männa effektivitet.

(1)

Bestämmelserna beträffande

karaktärstalet i mom. (c) av denna

regel skola tillämpas med det undan­

taget, att, vid beräkning av värdet av

Pu K skall, där fråga är om passage­

rare med sovplats, hava det största av

de båda värdena 3,55 kubikmeter (el­

ler 125 eng. kubikfot) och det i mom.

(c) av denna regel angivna värdet

eller, där fråga är om passagerare

utan sovplats, hava värdet 3,55 ku­

bikmeter (eller 125 eng. kubikfot).

(2) Faktorn B i mom. (b) av den­

na regel skall ersättas med faktorn

BB, bestämd enligt följande formel:

L i meter

57-6

(L= 180 and

L—108

“ upwards)

BB= 1^1)3+0’20 (L = 55 och

däröver)

36

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

L in metres

L i eng. fot

BB= 17-6__

l

.20

(L^-55 and

L—33 '

upwards)

BB =

57,6

(L = 180 och

L — 108 ' U,ZU däröver) J

(3) The subdivision abaft the fore-

peak of ships 430 feet (or 131 metres)

in length and upwards having a cri-

terion numeral of 23 or less shall be

governed by the factor A given by

formula (I) in paragraph (b) of this

Regulation; of those having a criteri-

on numeral of 123 or more by the fac­

tor BB given by the formula in sub-

paragraph (ii) (2) of this paragraph;

and of those having a criterion

numeral between 23 and 123 by the

factor F obtained by linear interpola­

tion between the factors A and BB,

using the formula:—

i7_ a (A-BB) (C.-23)

100

(3) Rumsindelningen akter om för­

piken i fartyg med en längd av 131

meter (eller 430 eng. fot) eller där­

över skall bestämmas, om fartygets

karaktärstal är 23 eller mindre, med

användande av faktorn A, som erhål-

les enligt formeln (I) i mom. (b) av

denna regel; om karaktärstalet är 123

eller mera, med användande av fak­

torn BB, som erhålles enligt formeln

i punkten (ii) (2) i detta moment,

och, om karaktärstalet ligger mellan

23 och 123, med användande av fak­

torn F, som erhålles genom linjär in-

terpolation mellan faktorerna A och

BB enligt formeln:

F = A _ (A ~ BB) (C. - 23)

100

except that if the factor F so obtained

is less than -50 the factor to be used

shall be either -50 or the factor calcu-

lated according to the provisions of

subparagraph (d) (i) of this Regu­

lation, whichever is the smaller.

(4) The subdivision abaft the fore-

peak of ships less than 430 feet (or

131 metres) but not less than 180 feet

(or 55 metres) in length having a

criterion numeral equal to Si where—

shall be governed by the factor unity;

dock skall, om den sålunda erhållna

faktorn F är mindre än 0,50, den fak­

tor användas, som är minst av de

båda faktorerna 0,50 och den enligt

bestämmelserna i punkten (d) (i) av

denna regel beräknade.

_ (4) Rumsindelningen akter om för­

piken i fartyg, vilkas längd är mindre

än 131 meter (eller 430 eng. ifot) men

icke mindre än 55 meter (eller 180

eng. fot), skall, om karaktärstalet är

lika med där

C 1,950 — 4L , . ,

Oi =------jq------(B m feet)

C 3,712 - 25L /T .

. N

c>i =------ jg------ (L in metres)

of those having a criterion numeral

of 123 or more by the factor BB given

by the formula in sub-paragraph (ii)

(2) of this paragraph; of those having

a criterion numeral between Sj and

123 by the factor F obtained by linear

interpolation between unity and the

factor BB using the formula:—

c 3712 — 25L

.

, %

öx

=------ jg------ (L, i meter)

c 1950 - 4L _ .

Öl =------

Y

q

------(B 1 en§- fot)>

bestämmas med användande av en

faktor lika med ett; är karaktärs­

talet 123 eller däröver, skall bestäm­

ningen ske med användande av fak­

torn BB, som erhålles enligt formeln

i punkten (ii) (2) av detta moment;

ligger karaktärstalet mellan Sj och

123, skall bestämningen ske med an­

vändande av faktorn F, som erhålles

genom linjär interpolation mellan ta-

37

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

„ _ .

q

- BB)

(C, - st)

b - 1 “

123 - s;

except that in either of the two latter

cases if the factor so obtained is less

than -50 the subdivision may be

governed by a factor not exceeding

°50.

(5) The subdivision abaft the fore-

peak of ships less than 430 feet (or

131 metres) but not less than 180 feet

(or 55 metres) in length and having

a criterion numeral less than Sx and

of all ships less than 180 feet (or 55

metres) in length shall be governed

by the factor unity, unless it is shown

to the satisfaction of the Administra­

tion to be impracticable to comply

with this factor in particular com­

partments, in which event the admin­

istration may allow such relaxations

in respect of those compartments as

appear to be justified, having regard

to all the circumstances, provided that

the aftermost compartment and as

many as possible of the forward

compartments (between the forepeak

and the after end of the machinerv

space) shall be kept within the flood-

able length.

let ett och faktorn BB enligt for­

meln :

(1 - BB)(CS - SQ

* “ 1

123 - Sx

dock må i de båda senare fallen, om

den sålunda erhållna faktorn är

mindre än 0,50, rumsindelningen be­

stämmas genom en faktor, som icke

är större än 0,50.

(5) Rumsindelningen akter om för­

piken i fartyg, vilkas längd är mindre

än 131 meter (eller 430 eng. fot) men

icke mindre än 55 meter (eller 180

eng. fot) och vilkas karaktärstal är

mindre än samt i alla fartyg, vil­

kas längd är mindre än 55 meter (el­

ler 180 eng. fot), skall bestämmas

genom en faktor lika med ett, för

så vitt ej för administrationen till­

fredsställande styrkes, att denna fak­

tor icke går att tillämpa för vissa

rum, i vilket fall administrationen

må lämna sådana eftergifter beträf­

fande dessa rum, som finnas befoga­

de med hänsyn tagen till alla förelig­

gande omständigheter; dock under

villkor att det akterligaste rummet

och så många som möjligt av de för­

liga rummen (mellan förpiken och

akterkanten av maskineriavdelning­

en) skola ligga inom fyllningsläng-

den.

Regulation 6

Special Rules Concerning Subdivision

(a) Where in a portion or portions

of a ship the watertiglit bulkheads are

carried to a higher deck than in the

remainder of the ship and it is desired

to take advantage of this higher ex-

tension of the bulkheads in calcula-

ting the floodable length, separate

margin lines may be used for each

such portion of the ship provided

that—

(i) the sides of the ship are ex-

tended throughout the ship’s length

to the deck corresponding to the

upper margin line and all openings

in the shell plating below this deck

Regel 6

Särskilda bestämmelser rörande

rumsindelningen

(a) Äro inom någon eller några de­

lar av ett fartyg de vattentäta skotten

dragna upp till ett högre däck än i

de övriga delarna av fartyget och öns­

kar man vid beräkning av fyllnings-

längden tillgodoräkna denna högre

uppdragning av skotten, må särskilda

marginallinjer användas för varje så­

dan del av fartyget under villkor att

(i) fartygssidorna utefter fartygets

hela längd äro uppdragna till det

däck, till vilket den högst belägna

marginallinjen hänför sig, och alla

öppningar i bordläggningen under

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 196

.5

throughout the length of the ship are

treated as being below a margin line,

for the purposes of Regulation 14 of

this Chapter; and

(ii) the two compartments adja-

cent to the “step” in the bulkhead

deck are each within the permissible

length corresponding to their respec-

tive margin lines, and, in addition,

their combined length does not exceed

twice the permissihle length based on

the lower margin line.

(b) (i) A compartment may exceed

the permissihle length determined by

the rules of Regulation 5 of this

Chapter provided the combined length

of each pair of adj acent compart-

ments to whicli the compartment in

question is common does not exceed

either the floodable length or twice

the permissible length, whichever is

the less.

(ii) If one of the two adjacent

compartments is situated inside the

machinery space, and the second is

situated outside the machinery space,

and the average permeability of the

portion of the ship in which the

second is situated differs from that

of the machinery space, the combined

length of the two compartments shall

be adjusted to the mean average

permeability of the two portions of

the ship in which the compartments

are situated.

(iii) Where the two adjacent com­

partments have different factors of

subdivision, the combined length of

the two compartments shall be de­

termined proportionately.

(c) In ships 330 feet (or 100

metres) in length and upwards, one

of the main transverse bulkheads

abaft the forepeak shall be fitted åt

a distance from the forward perpen-

dicular which is not greater than the

permissible length.

(d) A main transverse bulkhead

may be recessed provided that all

parts of the recess lie inboard of

vertical surfaces on both sides of the

ship, situated åt a distance from the

shell plating equal to one-fifth the

breadth of the ship, as defined in

detta däck utefter fartygets hela

längd vid tillämpningen av regel 14

i detta kapitel betraktas såsom lig­

gande under en marginallinje; och

(ii) vart och ett av de två rummen

intill avsatsen i skoltdäcket ligger in­

om den tillåtna rumslängd, som hän­

för sig till resp. marginallinje, och

dessutom rummens sammanlagda

längd icke överstiger två gånger den

tillåtna rumslängd, som hänför sig

till den lägre marginallinjen.

(b) (i) Längden av ett rum må

överstiga den tillåtna rumslängden,

sådan denna är bestämd enligt regel

5 i detta kapitel, under villkor att den

sammanlagda längden av det ifråga­

varande rummet och vilket som helst

av de båda angränsande rummen icke

överstiger vare sig fyllningslängden

eller två gånger den tillåtna rums­

längden.

(ii) Där det ena av de två angrän­

sande rummen är beläget inom ma­

skineriavdelningen och det andra

utanför densamma samt medelfyll-

barhelen för den avdelning av farty­

get, i vilken det senare rummet är

beläget, avviker från medelfyllbarhe-

ten för maskineriavdelningen, skall

den sammanlagda längden av de två

rummen korrigeras genom användan­

de av medelfyllbarheten för de två av­

delningar av fartyget, i vilka de två

rummen äro belägna.

(iii) Där de två angränsande rum­

men hava olika indelningsfaktorer,

skall den sammanlagda längden av

de två rummen bestämmas i förhål­

lande härtill.

(c) 1 fartyg, vilkas längd är 100 me­

ter (eller 330 eng. fot) eller däröver,

skall ett av huvudtvärskeppsskotten

akter om förpiken anbringas på ett

avstånd från den förliga perpendi-

keln, som icke må vara större än den

tillåtna rumslängden.

(d) EU huvudtvärskeppsskott må

vara försett med recess under villkor,

att recessen helt och hållet ligger in­

nanför vertikalplan på vardera sidan

av fartyget, belägna på ett avstånd

från bordläggningen lika med en

femtedel av fartygets bredd, sådan

39

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 ar 1

.%•>

Regulation 2 of this Chapter, and

measured åt right angles to the centre

line åt the level of the deepest sub­

division loadline.

Any part of a recess which lies out-

side these limits shall be dealt with

as a step in accordance with para-

graph (e) of this Regulation.

(e) A main transverse bulkhead

may be stepped provided that it meets

one of the following conditions:—

(i) the combined length of the two

compartments, separated by the bulk­

head in question, does not exceed

either 90 per cent. of the floodable

length or twice the permissible

length, except that in ships having

a factor of subdivision greater than

• 9, the combined length of the two

compartments in question shall not

exceed the permissible length;

(ii) additional subdivision is pro­

vided in way of the step to maintain

the same measure of safety as that

secured by a plane bulkhead;

(iii) the compartment over which

the step extends does not exceed the

permissible length corresponding to

a margin line taken 3 inches (or 76

millimetres) below the step.

(f) Where a main transverse bulk­

head is recessed or stepped, an equi-

valent plane bulkhead shall be used

in determining the subdivision.

(g) If the distance between two

adjacent main transverse bulkheads,

or their equivalent plane bulkheads,

or the distance between the trans-

versc planes passing through the

nearest stepped portions of the bulk­

heads, is less than 10 feet (or 3 05

metres) plus 3 per cent. of the length

of the ship, or 35 fect (or 10 -67

metres) whichever is the less, only

one of these bulkheads shall be re-

garded as forming part of t lie sub­

division of the ship in accordance

with the provisions of Regulation 5

of this Chapter.

(h)

Where a main transverse

watertight compartment contains

denna ar definierad i regel 2 i detta

kapitel, samt mätt i rät vinkel mot

centerlinjen i höjd med den djupaste

indelningsvattenlinjen.

Varje del av en recess, som ligger

utanför denna begi-änsning, skall be­

handlas som en avsats i enlighet med

mom. (e) av denna regel.

(c) Ett huvudtvärskeppsskott må

förses med avsats under förutsätt­

ning att det uppfyller ett av följande

villkor:

(i) den sammanlagda längden av

de två genom det ifrågakommande

skottet avskilda rummen må icke

överstiga vare sig 90 procent av fyll-

ningslängden eller två gånger den

tillåtna rumslängden, varvid i fartyg,

vars indelningsfaktor överstiger 0,9,

den sammanlagda längden av de två

ifrågavarande rummen dock icke må

överstiga den tillåtna rumslängden;

(ii) ytterligare rumsindelning in­

vid avsatsen skall utföras så, att

samma grad av säkerhet ernås, som

skulle erhållits genom plant skott;

(iii) det rum, över vilket avsatsen

sträcker sig, må icke överskrida den

tillåtna rumslängd, som hänför sig

till en marginallinje, dragen 76 milli­

meter (eller tre eng. tum) under av­

satsen.

(f) Där elt huvudtvärskeppsskott

är försett med recess eller avsats,

skall detsamma vid bestämmandet av

rumsindelningen tänkas vara ersatt

med ett motsvarande plant skott.

(g) Där avståndet mellan två när­

liggande liuvudtvärskeppsskott eller

mellan mot dessa svarande tänkta

plana skott, eller avståndet mellan de

tvärskeppsplan, som sammanfalla

med de närmaste avsatserna i skot­

ten, är mindre än 3,05 meter (eller 10

eng. fot) plus 3 procent av fartygets

längd och även mindre än 10,67 me­

ter (eller 35 eng. fot), skall endast

ett av dessa skott tagas i betraktande

vid bestämmandet av fartygets rums­

indelning enligt regel 5 i detta kapi­

tel.

(h) Där ett vattentätt huvudtvär-

skeppsrum är uppdelat i mindre rum

40

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

local subdivision and it can be shown

to the satisfaction of the Administra­

tion that, after any assumed side

damage extending over a length of

10 feet (or 3 05 metres) plus 3 per

cent. of the length of the ship, or 35

feet (or 10-67 metres) whichever is

the less, the whole volume of the

main compartment will not be

flooded, a proportionate allowance

may be made in the permissible

length otherwise required för such

compartment. In such a case the

volume of effective buoyancy as­

sumed on the undamaged side shall

not be greater than that assumed on

the damaged side.

(i) Where the required factor of

subdivision is -50 or less, the com-

bined length of any two adjacent

compartments shall not exceed the

floodable length.

Regulation 7

Stability of Ships in Damaged

Condition

(a) Sufficient intact stability shall

be provided in all service conditions

so as to enable the ship to withstand

the final stage of flooding of any one

main compartment which is required

to be within the floodable length.

Where two adj acent main com­

partments are separated by a bulk-

head which is stepped under the

conditions of sub-paragraph (e) (i)

of Regulation 6 of this Chapter the

intact stability shall be adequate to

withstand the flooding of those two

adj acent main compartments.

Where the required factor of sub­

division is -50 or less but more than

■33 intact stability shall be adequate

to withstand the flooding of any two

adj acent main compartments.

Where the required factor of sub-

och det för administrationen tillfreds­

ställande styrkes, att i händelse av

skada å endera fartygssidan med en

utsträckning i långskeppsled ej över­

stigande den minsta av de båda läng­

derna, 3,05 meter (eller 10 eng. fot)

plus 3 procent av fartygets längd eller

10,67 meter (eller 35 eng. fot), hu-

vudrummets hela rymd icke vatten-

fylles, må en i förhållande därtill skä­

lig ökning medgivas beträffande den

tillåtna rumslängd, som eljest är före­

skriven för sådant vattentätt rum. I

sådant fall må dock för den oskadade

sidan ej antagas större effektiv flyt-

kraft än som antagits för den skadade

sidan.

(i) Där den fordrade indelnings-

faktorn är 0,50 eller mindre må den

sammanlagda längden av vilka som

helst av två till varandra gränsande

rum icke överstiga fyllningslängden.

Regel 7

Stabilitet hos fartyg i skadat skick

(a) Fartyget skall i oskadat skick

under alla nyttjandeförhållanden äga

tillräcklig stabilitet för att kunna

motstå slutskedet av inströmning av

vatten från sjön i vilken som helst

huvudavdelning, som enligt gällande

bestämmelser ligger inom fyllnings­

längden.

Där två till varandra gränsande hu­

vudavdelningar äro skilda genom ett

skott, som är försett med avsats på

ett sätt, som uppfyller villkoren i

punkten (e) (i) av regel 6 i detta ka­

pitel, skall fartygets stabilitet i oska­

dat skick vara tillräcklig för att kun­

na motstå inströmning av vatten från

sjön i dessa två till varandra grän­

sande huvudavdelningar.

Där den fordrade indelningsfak-

torn är 0,50 eller mindre men större

än 0,33 skall stabiliteten i oskadat

skick vara tillräcklig för att fartyget

skall kunna motstå inströmning av

vatten från sjön i två vilka som helst

till varandra gränsande huvudavdel­

ningar.

Där den fordrade indelningsfak-

41

Kungl. Maj. ts proposition nr 133 ar WGo

division is -33 or less the intact

stability shall be adequate to with-

stand the flooding of any three adja-

cent main compartments.

(b) (i) The requirements of para-

graph (a) of this Regulation shall be

determined by calculations which are

in accordance with paragraphs (c),

(d) and (f) of this Regulation and

which take into consideration the

proportions and design characteris-

tics of the ship and the arrangement

and configuration of the damaged

compartments. In making these cal­

culations the ship is to be assumed

in the worst anticipated service con-

dition as regards stability.

(ii) Where it is proposed to fit

decks, inner skins or longitudinal

bulkheads of sufficient tightness to

seriously restrict the flow of water,

the Administration shall be satisfied

that proper consideration is given to

such restrictions in the calculations.

(iii) In cases where the Adminis­

tration considers the range of stabil­

ity in the damaged condition to be

doubtful, it may require investiga-

tion thereof.

(c) For the purpose of making

damage stability calculations the vol-

ume and surface permeabilities shall

be in general as follows:

Spaces

Permeability

Appropriated to Cargo, Coal

or Stores .............................. 60

Occupied by Accommodation

95

Occupied by Macliinery. ...

85

Intended for Liquids........... 0 or 95*

* Whichever results in the more severe requi­

rements.

Higher surface permeabilities are

to be assumed in respect of spaces

which, in the vicinity of the damage

waterplane, contain no substantial

torn -är 0,33 eller mindre skall stabi­

liteten i oskadat skick vara tillräck­

lig för att fartyget skall kunna mot­

stå inströmning av vatten från sjön

i tre vilka som helst till varandra

gränsande huvudavdelningar.

(b) (i) Fordringarna i mom. (a)

av denna regel skola fastställas ge­

nom beräkningar, vilka verkställas

enligt mom. (c), (d) och (f) av den­

na regel, och taga hänsyn till såväl

fartygets proportioner och konstruk-

tionsdata som ock till de skadade

rummens läge, form och innehåll. Vid

utförande av dessa beräkningar skall

fartyget antagas vara nyttjat på så­

dant sätt som med hänsyn till stabi­

liteten är det sämsta tänkbara.

(ii) Där det är avsett att anbringa

däck, innerbordläggning eller lång-

skeppsskott, som utan att vara vat­

tentäta dock äro av beskaffenhet att

väsentligt fördröja vattenfyllning,

skall för administrationen tillfreds­

ställande styrkas, att vid beräkning­

arna vederbörlig hänsyn tagits här­

till.

(iii) I de fall där administrationen

anser stabiliteten i det skadade skic­

ket vara tvivelaktig, må den fordra

undersökning därom.

(c) Beräkning av stabiliteten för

fartyget i skadat skick, skall i regel

ske med användande av följande vär­

den å volym- och ytfyllbarheterna:

Utrymme

Fyllbarhet

avsett för last, kol el­

ler förråd................ 60

innehållande bostä­

der .............................. 95

innehållande maski­

neri ......................... 85

avsett för vätskor . .

0 eller 95*

* Det av dessa värden som innebär de strängas­

te fordringarna.

Högre ytfyllbarheter skola förut­

sättas beträffande utrymmen, som i

närheten av den beräknade skade-

vattenlinjen icke innehålla bostäder

42

Kangl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

quantity of accommodation or ma-

chinery and spaces which are not

generally occupied by any substantial

quantity of cargo or stores.

(d) Assumed extent of damage

shall be as follows:—•

(i) longitudinal extent: 10 feet (or

3 05 metres) plus 3 per cent. of the

length of the ship, or 35 feet (or

10-67 metres) whichever is the less.

Where the required factor of sub-

division is -33 or less the assumed

longitudinal extent of damage shall

be increased as necessary so as to

include any two consecutive main

transverse watertight bulkheads;

(ii) transverse extent (measured

inboard from the ship’s side, åt right

angles to the centre line åt the level

of the deepest subdivision load line):

a distance of one-fiftli of the breadth

of the ship, as defined in Regulation

2 of this Chapter; and

(iii) vertical extent: from the base

line upwards without limit.

(iv) If any damage of lesser extent

than that indicated in sub-paragraphs

(i), (ii) and (iii) of this paragraph

would result in a more severe condi-

tion regarding heel or loss of meta-

centric height, such damage shall be

assumed in the calculations.

(e) Unsymmetrical flooding is to

be kept to a minimum consistent

with efficient arrangements. Where

it is necessary to correct large angles

of heel, the means adopted shall,

where practicable, be self-acting, but

in any case where Controls to cross-

flooding fittings are provided they

shall be operable from above the

bulkhead deck. These fittings together

with their Controls as well as the

maximum heel before equalisation

shall be acceptable to the Administra­

tion. Where cross-flooding fittings

are required the time for equalisation

shall not exceed 15 ininutes. Suitable

information concerning the use of

cross-flooding fittings shall be sup-

plied to the master of the ship.

eller maskineri i större omfattning,

och beträffande utrymmen, som i all­

mänhet icke äro upptagna av last el­

ler förråd i större omfattning.

(d) Skadan skall antagas hava föl­

jande utsträckning:

(i) i långskeppsled: den minsta av

de båda längderna: 3,05 meter (eller

tio eng. fot) plus tre procent av far­

tygets längd och 10,67 meter (eller

35 eng. fot). Där den fordrade indel-

ningsfaktorn är 0,33 eller mindre,

skall den antagna skadans utsträck­

ning i långskeppsled ökas så mycket

som är nödvändigt för att omfatta två

på varandra följande vattentäta hu-

vudtvärskeppsskott;

(ii) i tvärskeppsled (mätt inom­

bords från fartygssidan i rät vinkel

mot fartygets centerlinje i höjd med

den djupaste indelningsvattenlinjen):

en längd motsvarande en femtedel av

fartygets bredd, sådan denna är de­

finierad i regel 2 i detta kapitel; och

(iii) i höjdled: från baslinjen och

uppåt utan begränsning.

(iv) Om en skada av mindre ut­

sträckning än den i punkterna (i),

(ii) och (iii) av detta mom. angivna

skulle resultera i ett allvarligare

krängningsläge eller en större förlust

av metacenterhöjd, skall beräkningen

grunda sig på dylik skada.

(e)

Osymmetrisk vattenfyllning

skall genom lämpliga anordningar i

möjligaste mån förebyggas. Där det

är nödvändigt att korrigera stora

krängningsvinklar, skola anordning­

arna härför, därest möjligt, vara

själwerkande; i varje fall skola kon­

trollorganen till anordningar för vat­

tenöverföring i tvärskeppsled, där så­

dana finnas, vara manövrerbara från

plats ovan skottdäcket. Dessa anord­

ningar med kontrollorgan liksom ock

största krängning före intagandet av

jämviktsläge skola kunna godkännas

av administrationen. Där inrättning­

ar för vattenöverföring i tvärskepps­

led fordras, skall tiden för intagande

av jämviktsläge icke överstiga 15 mi­

nuter. Erforderliga upplysningar be­

träffande användningen av anord-

43

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 196o

(f) The final conditions of the ship

af ter damage and, in the case of un-

symmetrical flooding, after equalisa-

tion measures have been talven shall

be as follows:—

(i) in the case of symmetrical

flooding there shall be a positive

residual metacentric height of åt least

2 inches (or 0 05 metres) as cal-

culated by the constant displacement

method;

(ii) in the case of unsymmetrical

flooding the total heel shall not ex-

ceed seven degrees, except that, in

special cases, the Administration may

allow additional heel due to the un­

symmetrical moment, but in no case

shall the final heel exceed fifteen

degrees;

(iii) in no case shall the margin

line be submerged in the final stage

of flooding. If it is considered that

the margin line may become sub­

merged during an intermediate stage

of flooding, the Administration may

require such investigations and ar-

rangements as it considers necessary

for the safety of the ship.

(g) The master of the ship shall

be supplied with the data necessary

to maintain sufficient intact stability

under service conditions to enable the

ship to withstand the critical damage.

In the case of ships requiring cross-

flooding the master of the ship shall

be informed of the conditions of sta­

bility on which the calculations of

heel are based and be warned that ex-

cessive lieeling might result should

the ship sustain damage when in a

less favourable condition.

(h) (i) No relaxation from the re-

quirements for damage stability may

be considered by the Administration

nnless it is shown that the intact

ningar för vattenöverföring i tvar-

slceppsled skola tillställas fartygets

befälhavare.

(f) Fartygets slutliga läge efter er­

hållen skada och, där fråga är om

osymmetrisk vattenfyllning, sedan

åtgärder vidtagits för att räta upp

fartyget, skall vara if oljande:

(i) i fall av symmetrisk vatten­

fyllning skall det finnas en positiv

kvarvarande metacenterhöjd av minst

0,05 meter (eller 2 eng. tum) beräk­

nad enligt metoden med konstant de-

placement;

(ii) i fall av osymmetrisk vatten­

fyllning får krängningsvinkeln icke

överstiga sju grader, dock må admi­

nistrationen i särskilda fall tillåta yt­

terligare krängning förorsakad av det

osymmetriska momentet; den slutliga

krängningen må emellertid icke i nå­

got fall överstiga 15 grader;

(iii) i intet fall får marginallinjen

komma under vattenytan i det slut­

liga fyllningsläget. Om det kan anta­

gas, att marginallinjen möjligen kan

komma under vattenytan vid något

tillfälle, medan vatten inströmmar i

fartyget, må administrationen fordra

sådan undersökning och sådana an­

ordningar, som den anser nödvändiga

för fartygets säkerhet.

(g) Fartygets befälhavare skall för­

ses med de uppgifter, som erfordras

för att fartyget under olika nyttj an­

deförhållanden skall hava tillräcklig

stabilitet i oskadat skick att i ogynn­

sammaste skadesituation kunna tåla

sådan kritisk skada, som ovan angi-

ves. Beträffande fartyg, som fordra

särskilda anordningar för vattenöver­

föring i tvärskeppsled, skall farty­

gets befälhavare erhålla upplysning

om de stabilitetsförhållanden, på vil­

ka krängningsberäkningarna äro

grundade, och göras uppmärksam på

att en överdrivet stor krängning kan

uppstå, om fartyget under ogynnsam­

ma förhållanden skadas.

(h) (i) Inga eftergifter från ford­

ringarna på stabilitet hos fartyget i

skadat skick må övervägas av admi­

nistrationen, med mindre det visas alt

44

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

metacentric height in any service

condition necessan^ to meet these re-

quirements is excessive for the ser­

vice intended.

(ii) Relaxations from the require-

ments for damage stability shall be

permitted only in exceptional cases

and subject to the condition that the

Administration is to be satisfied that

the proportions, arrangements and

other characteristics of the ship are

the most favourable to stability after

damage which can practically and

reasonably be adopted in the partic-

ular circumstances.

Regulation 8

B allas ting

When ballasting with water is nec-

essary, the water ballast should not

in general be carried in tanks in­

tended för oil fuel. In ships in which

it is not practicable to avoid putting

water in oil fuel tanks, oily-water

separator equipment to the satisfac-

tion of the Administration shall be

fitted, or other alternative means ac­

ceptable to the Administration shall

be provided för disposing of the oily-

water ballast.

Regulation 9

Peak and Machinery Space Bulk-

heads, Shaft Tunnels, &c.

(a) (i) A ship shall have a fore-

peak or collision bulkhead, which

shall be watertight up to the bulk­

head deck. This bulkhead shall be

fitted not less than 5 per cent. of the

length of the ship, and not more than

10 feet (or 3 05 metres) plus 5 per

cent. of the length of the ship from

the forward perpendicular.

(ii) If the ship has a long forward

superstructure, the forepeak bulk­

head shall be extended weathertight

to the deck next above the bulkhead

deck. The extension need not be fitted

directly over the bulkhead below,

provided it is åt least 5 per cent. of

the length of the ship from the for­

don metacenterhöjd i oskadat skick,

som under varje nyttjandeförhållan­

de är erforderlig för uppfyllande av

dessa fordringar, är onödigt stor för

avsett nyttj andeförhållande.

(ii) Eftergifter från fordringar på

stabilitet hos fartyget i skadat skick

må medgivas endast i undantagsfall

och endast på det villkoret, att admi­

nistrationen finner, att dimensioner,

anordningar och andra för fartyget

utmärkande egenskaper äro de efter

inträffad skada ur stabilitetssyn-

punkt mest fördelaktiga, som under

för handen varande omständigheter

lämpligen och skäligen kunna ifråga-

komma.

Regel 8

Barlastning

Där barlastning med vatten är nöd­

vändig, bör vattenbarlasten i allmän­

het icke föras i tankar avsedda för

brännolja. I fartyg, i vilka det icke

är möjligt att undvika vattenfyllning

i brännoljetankar, skall av administ­

rationen godtagbar reningsanläggning

för oljehaltigt vatten installeras eller

andra för administrationen godtag­

bara åtgärder vidtagas för undan­

skaffande av det oljehaltiga barlast-

vattnet.

Regel 9

Pik- och maskineriavdelnings skott,

axeltunnlar m. m.

(a) (i) Fartyg skall vara försett

med ett förpik- eller kollisionsskott,

vilket skall vara vattentätt upp till

skottdäcket. Detta skott skall vara

anbragt på ett avstånd från den för­

liga perpendikeln av minst fem pro­

cent av fartygets längd och av högst

3,05 meter (eller 10 eng. fot) plus

fem procent av fartygets längd.

(ii) Om fartyget är försett med en

lång back, skall förpiksskottet väder-

tätt uppdragas till det däck, som lig­

ger omedelbart över skottdäcket. Den

sålunda uppdragna delen behöver

icke anbringas i direkt fortsättning

med den undre delen av skottet, för

såvitt den övre delen är anbragt på

45

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år Who

ward perpendicular, and the part of

the bulkhead deck which forms the

step is made effectively weathertight.

(b) An afterpeak bulkhead, and

bulkheads dividing the machinery

space, as defined in Regulation 2 of

this Chapter, from the cargo and

passenger spaces forward and att,

shall also be fitted and made water-

ti»ht up to the bulkhead deck. The

afterpeak bulkhead may, however, be

stopped below the bulkhead deck,

provided the degree of safety of the

ship as regards subdivision is not

thereby diminished.

(c) In all cases stern tubes shall be

enclosed in watertight spaces of mod­

erate volume. The stern gland shall

be situated in a watertight shaft tun­

nel or other watertight space separate

from the stern tube compartment and

of such volume that, if flooded by

leakage through the stern gland, the

margin line will not be submerged.

Regulation 10

Double Bottoms

(a) A double bottom shall be fitted

extending from the forepeak bulk­

head to the afterpeak bulkhead as far

as this is practicable and compatible

with the design and proper working

of the ship.

(i) In ships 165 feet (or 50 metres)

and nnder 200 feet (or 61 metres) in

length a double bottom shall be fitted

åt ieast from the machinery space to

the forepeak bulkhead, or as near

thereto as practicable.

(ii) In ships 200 feet (or 61 metres)

and under 249 feet (or 76 metres) in

length a double bottom shall be fitted

åt least outside the machinery space,

and shall extend to the fore and after

peak bulkheads, or as near thereto

as practicable.

ett avstånd från den förliga perpen-

dikeln av minst fem procent av far­

tygets längd och den del av skottdäc-

ket, som bildar avsatsen, är fullt vä-

dertät.

(b) Därjämte skola akterpikskott

ävensom skott, avskiljande maskine­

riavdelningen, sådan denna är defi­

nierad i regel 2 i detta kapitel, från

för och akter därom belägna last- och

passagerarrum, vara anbragta och

vattentätt uppdragna till skottdäcket.

Akterpikskottet behöver dock icke

dragas upp till skottdäcket, såvida ej

fartygets säkerhet med hänsyn till

rumsindelningen eljest förminskas.

(c) Propeller axelhylsor skola un­

der alla förhållanden vara inneslutna

i vattentäta rum av måttlig storlek.

Packningsboxen skall anbringas i en

vattentät axeltunnel eller annat vat­

tentätt rum, som är skilt från det rum,

där propelleraxelhylsan är belägen,

och har sådan rymd, att marginallin­

jen icke kommer under vattenytan,

därest rummet till följd av läckage

genom boxen fylles med vatten.

Regel 10

Dubbelbottnar

(a) En dubbelbotten, sträckande

sig från förpiksskottet till akterpik­

skottet, skall anordnas i den mån så

är möjligt och förenligt med farty­

gets konstruktion och avsedda an­

vändning.

(i) Fartyg, vilkas längd är minst 50

meter (eller 165 eng. fot) men mind­

re än 61 meter (eller 200 eng. fot),

skola vara försedda med dubbelbot­

ten, som sträcker sig åtminstone från

förliga änden av maskineriavdelning­

en till förpiksskottet eller så nära

detta skott, som är praktiskt möjligt.

(ii) Fartyg, vilkas längd är minst

61 meter (eller 200 eng. fot) men

mindre än 76 meter (eller 249 eng.

fot), skola åtminstone utanför maski­

neriavdelningen vara försedda med

dubbelbotten, sträckande sig till för-

och akterpikskotten eller så nära des­

sa skott, som är praktiskt möjligt.

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1905

(in) In ships 249 feet (or 76

me t res) in length and upwards a

double bottom shall be fitted amid-

ships, and sliall extend to the fore

and after peak bulkheads, or as near

thereto as practicable.

(b) Where a double bottom is re-

quired to be fitled its depth shall be

to the satisfaction of the Administra­

tion and the inner bottom shall be

continued out to the ship’s sides in

such a manner as to protect the

bottom to the turn of the bilge. Such

protection will he deemed satisfactory

if the line of intersection of the outer

edge of the margin plate with the

bilge plating is not lower åt any part

than a horizontal plane passing

through the point of intersection with

the frame line amidships of a trans-

verse diagonal line inclined åt 25

degrees to the base line and cutting

it åt a point one-half the ship’s

moulded breadth from the middle

line.

(c) Small wells constructed in the

double bottom in connection with

drainage arrangements of holds, &c„

shall not extend downwards more

than necessary. The deplh of tlie well

shall in no case be more than the

depth less 18 inches (or 457 milli-

metres) of the double bottom åt the

centreline, nor shall the well extend

below the horizontal plane referred to

in paragraph (b) of this Regulation.

A well extending to the outer bottom

is, however, permitted åt the after

end of the shaft tunnel of screw

ships. Other wells (e.g., för lubrica-

ting oil under main engines) may be

permitted by the Administration if

satisfied that the arrangements give

protection equivalent to that afforded

bv a double bottom complying with

this Regulation.

(d) A double bottom need not be

fitted in way of watertight compart-

ments of moderate size used exclu-

sively for the carriage of liquids,

provided the safety of the ship, in the

event of bottom or side damage, is

not, in the opinion of the Administra­

tion, thereby impaired.

(iii) Fartyg, vilkas längd är 76 me­

ter (eller 249 eng. fot) eller däröver,

skola midskepps vara försedda med

dubbelbotten, som sträcker sig till

för- och akterpikskotten eller så nära

dessa skott, som är praktiskt möjligt.

(b) A fartyg, som skola vara för­

sedda med dubbelbotten, skall den­

nas djup uppfylla administrationens

fordringar, och innerbottnen utdra­

gas mot fartygssidorna på sådant

sätt, att den skyddar bottnen till sla­

gets rundning. Detta skydd skall an­

ses tillfredsställande, skärnings­

linjen mellan marginalplåtens ytter­

kant och bordläggningen i slaget

ingenstädes kommer under ett hori­

sontalplan genom den punkt, där

midskeppsspantet skäres av en diago­

nal, som bildar 25 graders vinkel med

baslinjen, och skär denna på ett av­

stånd av fartygets halva mallade

bredd från fartygets mittlinje.

(c) I dubbelbotten inbyggda små

brunnar för länsning av lastrum etc.

må icke vara djupare än nödvändiet.

Brunnsdjupet får i intet fall över­

stiga djupet av dubbelbottnen i cen­

terlinjen minskat med 457 millimeter

(eller 18 eng. tum), ej heller får

brunn sträcka sig under det horison­

talplan, som omförmäles i mom. (b)

av denna regel. En brunn, sträckande

sig till bottenbordläggningen, medgi-

ves dock i aktre änden av axeltunneln

å propellerfartyg. Andra brunnar

(t. ex. för smörjolja under huvudma­

skiner) må tillåtas av administratio­

nen, om den finner anordningarna

erbjuda ett skydd, motsvarande det

som erhålles med en dubbelbotten i

överensstämmelse med denna regel.

(ci) Inom sådana vattentäta avdel­

ningar av måttlig storlek, som uteslu­

tande användas för förande av väts­

kor, behöver dubbelbotten icke anord­

nas, under förutsättning likväl att ad­

ministrationen anser fartygets säker­

het ej bliva därigenom minskad vid

inträffade botten- eller sidoskador.

47

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 ur Who

(e) In the case of ships to which

the provisions of paragraph (d) of

Regulation 1 of this Chapter apply

and which are engaged on regular

service within the limits of a short

international voyage as defined in

Regulation 2 of Chapter III, the

Administration may permit a double

bottom to be dispensed with in any

part of the ship which is subdivided

by a factor not exceeding .50, if satis-

fied that the fitting of a double bot­

tom in that part would not be com-

patible with the design and proper

working of the ship.

Regulation It

Assigning, Marking and Recording

of Subdivision Loadlines

(a) In order that the required

degree of subdivision shall be main-

tained, a loadline corresponding to

the approved subdivision draught

shall be assigned and marked on the

ship’s sides. A ship having spaces

which are specially adapted for the

accommodation of passengers and the

carriage of cargo alternatively may,

if the owners desire, have one or more

additional loadlines assigned and

marked to correspond with the sub­

division draughts which the Adminis­

tration may approve for the alterna-

tive service conditions.

(b) The subdivision loadlines as­

signed and marked shall be recorded

in the Passenger Ship Safety Certi-

ficate, and shall be distinguished by

the notation C.l for the principal pas­

senger condition, and C.2, C.3, &c.,

for Ihc altcrnative conditions.

(c) The freeboard corresponding to

each of these loadlines shall be meas-

urcd åt the same position and from

the same deck line as the frccboards

determined in accordance with the

International Convention rcspecting

Road Lines in force.

(e) Beträffande fartyg, å vilka fö­

reskrifterna i mom. (d) av regel 1

i detta kapitel äga tillämpning, och

vilka nyttjas i regelbunden fart inom

gränserna för en kort internationell

resa, sådan denna är definierad i ka­

pitel III, regel 2, må administratio­

nen i fråga om varje sådan del av

fartyget, för vilken rumsindelningen

bestämts genom en faktor icke över­

stigande 0,50, meddela eftergift från

fordran å dubbelbotten, under förut­

sättning att administrationen finner

anordnandet av dubbelbotten i denna

del icke vara förenligt med fartygets

konstruktion och riktiga handhavan-

de.

Regel 11

Fastställande och anbringande av

märken samt anteckning om

indelningsvattenlinjer

(a) För att säkerställa upprätthål­

landet av den för fartyget gällande

indelningsgraden skall en mot det för

indelningen godkända djupgåendet

svarande vattenlinje bestämmas och

utmärkas å fartygets sidor. Ett far­

tyg, vari finnas så inrättade rum, att

de kunna användas omväxlande till

befordran av passagerare och last,

kan på redarens begäran förses med

ytterligare en eller flera indelnings­

vattenlinjer, vilka bestämmas och ut­

märkas på fartygets sidor på så sätt,

att de svara mot de av administratio­

nen för de olika användningssätten

godkända djupgåendena.

(b) De bestämda och utmärkta in-

delningsvattenlinjerna skola anteck­

nas i säkerhetscertifikatet för passa­

gerarfartyg samt betecknas med C. 1

för det fall, att fartyget huvudsak­

ligen nyttjas för befordran av passa­

gerare, och med C. 2, C. 3 o. s. v. för

fall, då fartyget nyttjas för annan

trafik.

(c) Det fribord, som svarar mot en

var av dessa indelningsvattenlinjer,

skall uppmätas på samma plats och

från samma däckslinje som de fri­

bord, vilka fastställts enligt gällande

internationella lastlinjekonvention.

48

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

(d) The freeboard corresponding

to each approved subdivision loadline

and the conditions of service for

which it is approved, shall be clearly

indicated on the Passenger Ship

Safety Certificate.

(e) In no case shall any subdivi­

sion loadline mark be placed above

the deepest loadline in salt water as

determined by the strength of the

ship and/or the International Con-

vention respecting Load Lines in

force.

(f) Whatever may be the position

of the subdivision loadline marks, a

ship shall in no case be loaded so as

to submerge the loadline mark appro-

priate to the season and locality as

determined in accordance with the

International Convention respecting

Load Lines in force.

(g) A ship shall in no case be so

loaded that when she is in salt water

the subdivision loadline mark appro-

priate to the particular voyage and

condition of service is submerged.

Regulation 12

Construction and Initial Testing of

Watertight Bulkheads, &c.

(a) Each watertight subdivision

bulkhead, whether transverse or

longitudinal, shall be constructed in

such a manner that it shall be cap-

able of supporting, with a proper

margin of resistance, the pressure

due to the maximum head of water

which it might have to sustain in the

event of damage to the ship but åt

least the pressure due to a head of

water up to the margin line. The con­

struction of these bulkheads shall be

to the satisfaction of the Administra­

tion.

(b) (i) Steps and recesses in bulk­

heads shall be watertight and as

strong as the bulkhead åt the place

where each occurs.

(ii) Where frames or beams pass

through a watertight deck or bulk­

head, such deck or bulkhead shall be

(d) Det fribord, som svarar mot en­

var godkänd indelningsvattenlinje

och mot det användningssätt, för vil­

ket fribordet är godkänt, skola tyd­

ligt angivas i säkerhetscertifikatet

för passagerarfartyg.

(e) Märke för indelningsvattenlinje

må i intet fall anbringas ovanför den

djupaste lastvattenlinjen i saltvatten,

sådan denna är bestämd med hänsyn

till fartygets styrka och/eller gällan­

de internationella lastlinjekonven-

tion.

(f) Oavsett placeringen av märke­

na för indelningsvattenlinjerna må

ett fartyg i intet fall nedlastas så

djupt, att det för årstiden och far­

vattnet gällande fribordsmärket, så­

dant detta är fastställt enligt gällan­

de internationella lastlinjekonvention,

kommer under vattenytan.

(g) Ett fartyg må i intet fall ned­

lastas så djupt, att märket för den

indelningsvattenlinje, som gäller för

den särskilda resan och det förekom­

mande användningssättet, kommer

under vattenytan, då fartyget befin­

ner sig i saltvatten.

Regel 12

Konstruktion och första provning av

vattentäta skott m. m.

(a) Varje vattentätt tvärskepps- el­

ler långskeppsskott skall vara så kon­

struerat, att det med tillräcklig grad

av säkerhet kan motstå trycket av

den vattenpelare, som det utsättes för

i händelse av skada å fartyget, dock

minst trycket av en vattenpelare, som

når upp till marginallinjen. Dessa

skott skola vara så konstruerade, att

de uppfylla administrationens ford­

ringar.

(b) (i) Avsatser och recesser i

skotten skola vara vattentäta och av

samma styrka, som anslutande de­

lar av skotten.

(ii) Där spant eller balkar gå ge­

nom vattentätt däck eller vattentätt

skott, skall däcket eller skottet i sin

49

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år Who

made structurally watertight without

the use of wood or cement.

(c) Testing main compartments by

filling them with water is not com-

pulsory. When testing by filling with

water is not carried out, a hose test

is compulsory; this test shall be

carried out in the most advanced

stage of the fitting out of the ship.

In any case, a thorough inspection of

the watertight bulkheads shall be

carried out.

(d) The forepeak, double bottoms

(including duct keels) and inner

skins shall be tested with water to a

head corresponding to the require-

ments of paragraph (a) of this Regu-

lation.

(e) Tanks which are intended to

hold liquids, and which form part of

the subdivision of the ship, shall be

tested for tightness with water to a

head up to the deepest subdivision

loadline or to a head corresponding

to two-thirds of the depth from the

top of keel to the margin line in way

of the tanks, whichever is the greater;

provided tliat in no case shall the test

head be less than 3 feet (or 0-92

metres) above the top of the tank.

(f) The tests referred to in para-

graphs (d) and (e) of this Regula-

tion are for the purpose of ensuring

that the subdivision structural ar-

rangements are watertight and are

not to be regarded as a test of the

fitness of any compartment för the

storage of oil fuel or for other special

purposes for which a test of a supe-

rior character may be required de-

pending on the height to which the

liquid has access in the tank or its

connections.

Regulation 13

Openings in Watertight Bulkheads

(a) The number of openings in

watertight bulkheads shall be re-

duced to the minimum compatible

with the design and proper working

konstruktion vara vattentätt utan an­

vändande av trä eller cement.

(c) Provning av huvudrummen ge­

nom vattenfyllning är icke ovillkor­

ligen erforderlig. När provning genom

vattenfyllning icke verkställes, ford­

ras prov genom vattenbesprutning

med slang; detta prov skall verkstäl­

las vid så långt framskridet skede i

fartygets färdigställande som möjligt.

Vid vilket förfaringssätt, som än an­

vändes, skall en noggrann undersök­

ning av de vattentäta skotten alltid

verkställas.

(d) Förpik, dubbelbottnar (tunnel­

kölar inbegripna) och innerbordlägg-

ning skola provas med trycket av en

vattenpelare, som motsvarar ford­

ringarna i mom. (a) av denna regel.

(e) Tankar, som äro avsedda för

vätskor och som ingå i fartygets

rumsindelning, skola underkastas tät­

hetsprov med trycket av den största

av de vattenpelare, som når upp an­

tingen till djupaste indelningsvatten-

linjen eller till två tredjedelar av höj­

den till marginallinjen, räknat från

kölens överkant vid ifrågakommande

tank, dock må i intet fall höjden av

vattenpelaren understiga 0,92 meter

(eller 3 eng. fot) över tanktaket.

(f) De i mom. (d) och (e) av den­

na regel omnämnda proven äro av­

sedda för kontroll av att anordning­

arna för rumsindelning äro vatten­

täta och få icke betraktas såsom prov

för utrönande av något rums lämp­

lighet för förvaring av brännolja el­

ler för annat särskilt ändamål, som

fordrar svårare prov på grund av den

höjd, till vilken vätskan kan stiga i

tanken eller dess rörledningar.

Regel 13

Öppningar i vattentäta skott

(a) Öppningar i vattentäta skott

skola inskränkas till det antal, som

oundgängligen betingas av fartygets

konstruktion och riktiga handhavan-

50

Kung}. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

of the ship; satisfactory means shall

be provided for closing these open-

ings.

(b)

(i) Where pipes, scuppers,

electric cables, &c., are carried

through watertight subdivision bulk-

heads, arrangements shall be made

to ensure the integrity of the water-

tightness of the bulkheads.

(ii) Valves and cocks not forming

part of a piping system shall not be

permitted in watertight subdivision

bulkheads.

(iii) Lead or other heat sensitive

materials shall not be used in systems

which penetrate watertight subdivi­

sion bulkheads, where deterioration

of such systems in the event of fire

would impair the watertight integrity

of the bulkheads.

(c) (i) No doors, manholes, or

access openings are permitted:—

(1) in the collision bulkhead below

the margin line;

(2) in watertight transverse bulk­

heads dividing a cargo space from

an adjoining cargo space or from a

permanent or reserve bunker, except

as provided in paragraph (l) of this

Regulation.

(ii) Except as provided in sub-

paragraph (iii) of this paragraph,

the collision bulkhead may be pierced

below the margin line by not more

than one pipe för dealing with fluid

in the forepeak tank, provided that

the pipe is fitted with a screwdown

valve capable of being operated from

above the bulkhead deck, the valve

chest being secured inside the fore­

peak to the collision bulkhead.

(iii) If the forepeak is divided to

hold two different kinds of liquids

the Administration may allow the

collision bulkhead to be pierced below

the margin line by two pipes, each of

which is fitted as required by sub-

paragraph (ii) of this paragraph,

provided the Administration is satis-

fied that there is no practical alterna-

tive to the fitting of such a second

pipe and that, having regard to the

additional subdivision provided in

de. Dessa öppningar skola vara för­

sedda med tillfredsställande stäng-

ningsanordningar.

(b) (i) Där rörledningar, spygatt,

elektriska ledningar e. d. dragas ge­

nom vattentäta skott, skola anord­

ningar vidtagas för att bibehålla skot­

tens vattentäthet.

(ii) Ventiler och kranar, som ej

ingå i ett rörsystem, må icke före­

komma i de vattentäta skotten.

(iii) Bly eller andra värmekänsliga

material få icke användas i lednings­

system, som passera genom vatten­

täta skott, därest skador å sådana sy­

stem i händelse av brand skulle för­

sämra skottens vattentäthet.

(c) (i) Dörröppning, manhål eller

annan genomgångsöppning är icke

tillåten i:

(1) kollisionsskottet under margi­

nallinjen;

(2)

vattentäta tvärskeppsskott,

som avskilja ett lastrum från ett an­

gränsande sådant eller från ett per­

manent kolrum eller reservkolrum;

dock med i mom. (I) av denna regel

nämnda undantag.

(ii) Med det undantag, varom sägs

i punkten (iii) av detta moment, må

genom kollisionsskottet under margi­

nallinjen dragas högst ett rör för fyll­

ning eller länsning av förpiken, och

detta under villkor, att röret är för­

sett med en skruvventil, som kan ma­

növreras från plats ovan skottdäcket

och vars ventilhus är anbragt på kol­

lisionsskottet inuti förpiken.

(iii) Om förpiken är uppdelad för

att rymma två olika slags vätskor,

må administrationen medgiva, att ge­

nom kollisionsskottet under marginal-

linjen dragas två rör, vartdera upp­

fyllande de i punkt (ii) av detta mo­

ment angivna fordringarna. Medgi­

vandet må dock lämnas endast under

förutsättning, att administrationen

förvissat sig om att det ena röret icke

lämpligen kan ersättas med annan

anordning och att, i betraktande av

Öl

Kunyl. Maj. ts proposition nr 133 ar Mbl)

the forepeak, the safety ot the ship is

maintained.

(d) (i) Watertight doors fitted in

bulkheads between permanent and

reserve bunkers shall be always ac-

cessible, except as provided in sub-

paragraph (ii) of paragraph (k) of

tliis Regulation for between deck

bunker doors.

(ii) Satisfactory arrangements shall

be made by means of screens or other-

w'ise to prevent the coal from inter-

fering with the closing of watertight

bunker doors.

fe)

Within spaces containing the

main and auxiliary propelling ma­

chinery including boilers serving the

needs of propulsion and all perma­

nent bunkers, not more than one door

apart from the doors to bunkers and

shaft tunnels may be fitted in each

main transverse bulkhead. Where two

or more shafts are fitted the tunnels

shall be connected by an inter-com-

municating passage. There shall be

only one door between the machinery

space and the tunnel spaces where

two shafts are fitted and only two

doors wThere there are more than two

shafts. All these doors shall be of the

sliding type and shall be located so

as to have their sills as high as

practicable. The hand gear for oper­

ating these doors from above the bulk­

head deck shall be situaled outside

the spaces containing the machinery

if this is consistent with a satisfactory

arrangement of the necessarv gearing.

<f) (i) Watertight doors shall be

sliding doors or hinged doors or doors

of an equivalent type. Plate doors

secured only by bolts and doors re-

(juired to be closed by dropping or by

the action of a dropping weight are

not permitted.

(di) Sliding doors may be either:

band operated only, or

power operated as well as hand oper­

aled.

Hihaiuj till riksdagens protokoll 1965. 1

den ytterligare rumsindelning som

åstadkommes genom förpikens upp­

delning, fartygets säkerhet upprätt-

hålles.

(d) (i) Vattentäta dörrar i skott

mellan permanenta kolrum och re-

servkolrum skola alltid vara åtkom­

liga, dock med undantag för dylika

dörrar till kolrum på mellandäck en­

ligt mom. (k) (ii) av denna regel.

(ii) Betryggande åtgärder, såsom

anbringande av skärmar eller dylikt,

skola vidtagas för att förebygga att

kol hindrar stängningen av vattentäta

dörrar till kolrum.

(e)

Inom de utrymmen, som inne­

hålla framdrivningsmaskineri, hjälp­

maskinen och ångpannor erforderliga

för framdrivningen, och inom alla

permanenta kolrum, får icke mer än

en dörr anordnas i varje huvudtvär-

skeppsskott frånsett dörrar till kol­

rum och axel tunnlar. Där två eller fle­

ra propelleraxlar äro anordnade, sko­

la tunnlarna vara förenade genom en

direkt förbindelsegång. Endast en

dörr skall finnas mellan maskineriav­

delningen och tunnelutrymmena, där

två propelleraxlar äro anordnade, och

endast två dörrar, där det finns mer

än två propelleraxlar. Alla dessa dör­

rar skola vara skjutdörrar och an-

bragta så, att höjden av tröskeln blir

den största praktiskt möjliga. Anord­

ningarna för att för hand manövrera

dessa dörrar från plats ovan skott-

däcket skola vara placerade utanför

maskineriavdelningen, om detta är

förenligt med ett tillfredsställande

anordnande av den erforderliga me­

kanismen.

(f)

(i) Vattentäta dörrar skola

vara skjutdörrar, gångjärnsdörrar el­

ler dörrar av likvärdig typ. Dörrar,

som fasthållas med allenast bultar el­

ler som stängas genom att de falla ner

av egen tyngd eller genom att de på­

verkas av motvikt äro ej tillåtna.

(ii) Skjutdörrar kunna vara an­

tingen:

enbart handmanövrerade, eller

manövrerade med maskin- såväl som

hnndk rätt.

sftml. Nr 133

52

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

(iii) Authorized watertight doors

may therefore be divided into three

Classes:—

Glass 1—hinged doors;

Glass 2—hand operated sliding

doors;

Class 3—sliding doors which are

power operated as well as

hand operated.

(iv) The means of operation of

anv watertight door whether power

operated or not shall be capable of

closing the door with the ship listed

to 15 degrees either way.

(v) In all classes of watertight

doors indicators shall be fitted which

show, åt all operating stations from

which the doors are not visible,

whether the doors are open or closed.

If any of the watertight doors, of

whatever Class, is not fitted so as to

enable it to be closed from a central

control station, it shall be provided

with a mechanical, electrical, tele-

phonic, or any other suitable direct

means of communication, enabling

the officer of the watch promptly to

contact the person who is responsible

for closing the door in question, under

previous orders.

(g) Hinged doors (Class 1) shall

be fitted with quick action closing

devices, such as catches, workable

from each side of the bulkhead.

(h) Hand operated sliding doors

(Class 2) may have a horizontal or

vertical motion. It shall be possible

to operate the mechanism åt the door

itself from either side, and in addi­

tion, from an accessible position

above the bulkhead deck, with an all

round crank motion, or some other

movement provning the same guaran-

tee of safety and of an approved type.

Departures from the requirement of

operation on both sides may be al-

lowed, if this requirement is im-

possible owing to the layout of the

spaces. When operating å hand gear

the time necessarv för the complete

(iii)

Tillåtna vattentäta dörrar

kunna därför indelas i tre typer:

Typ 1 — gångjärnsdörrar;

Typ 2 — handmanövrerade skjut-

dörrar;

Typ 3 — skjutdörrar manövrera­

de med maskin- såväl

som handkraft.

(iv) Anordningarna för manövre­

ring av varje vattentät dörr, vare sig

den är manövrerad med maskinkraft

eller ej, skola vara i stånd att stänga

dörren med fartyget krängande in­

till 15 grader åt vilken sida som helst.

(v) I fråga om alla typer av vat­

tentäta dörrar skola indikatorer, som

angiva om dörrarna äro öppna eller

stängda, anbringas på alla de platser,

från vilka dörrarna kunna manövre­

ras men icke äro synliga. Om någon

av de vattentäta dörrarna, oberoende

av typ, icke är anordnad så att den

kan stängas från en central manöver­

plats, skall den förses med ett meka­

niskt, elektriskt, teletekniskt eller an-

norledes lämpligt direkt förbindelse­

medel, A^arigenom vakthavande befä­

let snabbt kan komma i kontakt med

den person, som enligt i förväg ut­

delad order är ansvarig för stängning

av dörren i fråga.

(g)

Gångjärnsdörrar (Typ 1) sko­

la Arara försedda med snabbverkande

stängningsanordningar, såsom A-red,

v-ilka kunna hanteras å båda sidor

om skottet.

(h)

Handmanövrerade skjutdörrar

(Typ 2) må vara skjutbara i vågrät

eller lodrät led. Det skall vara möj­

ligt att manövrera mekanismen från

plats vid dörren å båda sidor och där­

till från en åtkomlig plats ovan skott-

däcket medelst en för fullständig Arev-

rörelse konstruerad anordning eller

annan anordning, som är likvärdig

ur säkerhetssynpunkt och av god­

känd typ. AA-steg från kravet på ma-

növrerbarhet å båda sidor kan tillå­

tas, om detta krav är omöjligt att

uppfylla på grund av utrymmenas an­

ordnande. Med handdriven mekanism

skall den för stängning erforderliga

53

Kungl. Mnj. ts proposition nr 133 år 1065

closure of the door with the vessel

upright, shall not exceed 90 seconds.

(i)

(i) Power operated sliding

doors (Glass 3) may have a vertical

or horizontal motion. It' a door is

required to be power operated from

a central control, the gearing shall

be so arranged that the door can be

operated by power also åt the door

ilself from bolh sides. The arrange-

ment shall be such that the door will

close automatically it' opened by loeal

control after being closed from the

central control, and also such that

any door can be kept closed by loeal

systems which will prevent the door

from being opened from the upper

control. Loeal control handles in con-

nection with the power gear shall be

provided each side of the bulkhead

and shall be so arranged as to enable

persons passing through the doorway

to hold both handles in the open

position without being able to set

the closing mechanism in operation

accidentally. Power operated sliding

doors shall be provided with hand

gear workable åt the door itself on

either side and from an accessible

position above the bulkhead deck,

with an all round crank motion or

some other movement provning the

same guarantee of safety and of an

approved type. Provision shall be

made to give warnings by sound

signal that the door has begun to

close and will continue to move until

it is completely closed. The door shall

take a sufficient time to close to

ensure safety.

(ii) There shall be åt least two

independent power sources capable

of opening and closing all the doors

under control, cach of them capable

of operating all the doors simultane-

ously. The two power sources shall

bo controlled from the central station

on the bridge provided witii al i the

necessary indicators for checking

that each of the two power sources

tiden icke överstiga 90 sekunder, när

fartyget ligger på rät köl.

(i) (i) Skjutdörrar manövrerade

med maskinkraft (Typ 3) må vara

skjutbara i vågrät eller lodrät led.

Dörr, som skall kunna manövreras

med maskinkraft från en central ma­

növerplats, skall vara försedd med så­

dan anordning, att den kan manövre­

ras med maskinkraft jämväl från

plats vid dörren från båda sidor. Den­

na anordning skall vara så beskaffad,

att dörren dels stänges automatiskt,

om densamma öppnats från platsen

vid dörren sedan den stängts från den

centrala manöverplatsen, och dels

kan hållas stängd medelst vid dörren

anbragta anordningar, som hindrar

den att öppnas från den centrala ma­

növerplatsen. Kontrollhandtag i för­

bindelse med den maskinella manö­

veranordningen skola finnas på båda

sidor om skottet och skola vara så

anordnade, att person, som passerar

genom dörröppningen, kan hålla båda

handtagen i öppet läge utan att stäng-

ningsmekanismen ofrivilligt sättes i

funktion. Skjutdörrar manövrerade

med maskinkraft skola vara försedda

med anordning, som kan manövreras

för hand såväl på båda sidor av dör­

ren som från tillgänglig plats ovan

skottdäcket medelst en för fullständig

vevrörelse konstruerad anordning el­

ler annan anordning, som är likvär­

dig ur säkerhetssynpunkt och av god­

känd typ. Anordning skall finnas,

som genom ljudsignal varnar om att

dörren har börjat stängas och fort­

sätter därmed, tills dörren är full­

ständigt stängd. Från säkerhetssyn­

punkt skall dörren laga tillräcklig tid

att stänga.

(ii) Det skall finnas minst två av

varandra oberoende kraftkällor, som

kunna öppna och stänga alla de över­

vakade dörrarna, var och en i stånd

att manövrera alla dörrarna samti­

digt. De båda kraftkällorna skola

övervakas från den centrala manö­

verplatsen på kommandobryggan, vil­

ken skall vara försedd med alla er­

forderliga indikatorer för kontroll av

54

Kungl. Mcij.ts proposition nr 133 är 1965

is eapable of giving the required serv­

ice satisfactorily.

(in) In the case of hydraulic oper­

ation, eacli power source shall consist

of a pump eapable of closing all doors

in not more than 60 seconds. In addi­

tion, there shall be for the whole

installation hydraulic accumulators

of sufficient capacitj’ to operate all

the doors åt least three times, i.e.,

closed—open—closed. The fluid used

shall be one which does not freeze åt

anv of the temperatures liable to be

encountered by the ship during its

service.

(j) (i) Hinged watertight doors

(Class 1) in passenger, erew and

working spaces are only permitted

above a deck the underside of which,

åt its lowest point åt side, is åt least

7 feet (or 2 13 metres) above the

deepest subdivision loadline.

(ii) Watertight doors, the sills of

which are above the deepest loadline

and below the line specified in the

preceding sub-paragraph shall be

sliding doors and may be hand oper­

ated (Class 2), except in vessels

engaged on short international voy-

ages and required to have a faetor of

subdivision of -50 or less in which all

such doors shall he power operated.

When trunkwavs in connection with

refrigerated cargo and ventilation or

forced draught duets are carried

through more than one main water­

tight subdivision bulkhead, the doors

åt such openings shall be operated by

power.

(k) (i) Watertight doors which may

sometimes be opened åt sea, and the

sills of which are below the deepest

subdivision loadline shall be sliding

doors. The following rules shall ap-

piy:—•

(l) when the number of such doors

(exeluding doors åt entrances to shaft

tunnels) exceeds five, all of these

doors and those åt the entrance to

shaft tunnels or ventilation or forced

draught duets, shall be power oper­

ated (Class 3) and shall be eapable

att var och en av de båda kraftkällor­

na är i stånd att tillfredsställande

uppfylla de föreskrivna kraven.

(iii) I fall av hydraulisk manövre­

ring skall varje kraftkälla bestå av

en pump i stånd att stänga alla dör­

rar inom 60 sekunder. Därutöver

skall det för hela anläggningen fin­

nas en hydraulisk ackumuleringsan-

ordning av tillräcklig kapacitet för

att manövrera alla dörrarna minst tre

gånger, d. v. s. stängning—öppning-

stängning. Den använda vätskan skall

vara sådan, att den ej stelnar vid

någon av de temperaturer, fartyget

riskerar att möta under sina resor.

(j) (i) I rum, som äro avsedda för

passagerare, besättning eller för

tjänsten ombord, må vattentäta gång-

järnsdörrar (Typ 1) anbringas alle­

nast ovan däck, vars undre yta på sin

lägsta punkt bordvarts ligger minst

2,13 meter (eller 7 eng. fot) över den

djupaste indelningsvattenlinjen.

(ii) Vattentäta dörrar, vilkas trösk­

lar ligga över den djupaste lastvalten-

linjen och under den i föregående

punkt angivna linjen, skola vara

skjutdörrar och må vara handman öv-

rerade (Typ 2), dock icke å fartyg

å korta internationella resor och med

en föreskriven indelningsfaktor av

0,50 eller mindre, i vilka fartyg alla

sådana dörrar skola vara manövre­

rade med maskinkraft. När gångar

i förbindelse med kyllaster och trum­

mor för ventilation och forcerat drag

sträcka sig genom mer än ett vatten­

tätt indelningsskott, skola dörrar vid

öppningarna vara manövrerade med

maskinkraft.

(k)

(i) Vattentäta dörrar, som

emellanåt måste hållas öppna till

sjöss och vilkas trösklar befinna sig

under den djupaste indelningsvat­

tenlinjen, skola vara skjutdörrar. Föl­

jande bestämmelser skola tillämpas:

(l) där antalet dylika dörrar (dör­

rar för tillträde till tunnlar ej inräk­

nade) överstiger fem, skola alla des­

sa dörrar och dörrar för tillträde till

tunnlar eller trummor för ventilation

och forcerat drag vara manövrerade

med maskinkraft (Typ 3'' och kunna

55

Kungl. Mdj:ts propås

of being siinultaneously closed from

a central station situated on the

bridge;

(2) when the number of snch doors

(exclnding doors åt entrances to sbaft

tunnels) is greater than one, but does

not exceed five,

(a) where the ship has no passen-

ger spaces below the bidkhead deck,

all the above mentioned doors may be

hand operated (Class 2);

(b) where the ship has passenger

spaces below the bulkhead deck all

the above mentioned doors shall be

power operated (Class 3) and shall

be capable of being simultaneooisly

closed from a central station situated

on the bridge;

(3) in any ship where there are

only two such watertiglit doors and

they are into or within the space con-

taining machinery, the Administra­

tion may allow these two doors to be

hand operated only (Class 2).

(ii) If sliding watertight doors

which have sometimes to be open åt

sea for the purpose of trimming coal

are fitted betwTeen bunkers in the

between decks below the bulkhead

deck, these doors shall be operated

by power. The opening and closing of

these doors shall be recorded in such

log book as may be prescribed by the

Administration.

(I) (i) If the Administration is

satisfied that such doors are essential,

watertight doors of satisfactory con-

struction may be fitted in watertight

bulkheads dividing cargo between

deck spaces. Such doors may be

hinged, rolling or sliding doors but

shall not be remotely controlled. They

shall be fitted åt the highest level and

as far from the shell plating as practi-

cable,but in nocase shall the outboard

vertical edges be situated åt a dislance

from the shell plating which is less

than one-fifth of the breadth of the

ship, as defined in Regulation 2 of

this Chapter, such distance being

measured åt riglit angles lo Ihe centre

line of the ship åt Ihe level of the

dcepcsl subdivision loadline.

i tion nr 133 är 1965

stängas samtidigt från en plats på

kommandobryggan;

(2) där antalet dylika dörrar (dör­

rar för tillträde till tunnlar ej inräk­

nade) är större än eu, men icke stör­

re än fem och

(a) fartyget ej har passagerarut­

rymmen under skottdäcket, kunna

alla de ovannämnda dörrarna vara

handmanövrerade (Typ 2);

(b) fartyget har passagerarutrym­

men under skottdäcket, skola alla de

ovannämnda dörrarna vara manövre­

rade med maskinkraft (Typ 3) och

kunna stängas samtidigt från en plats

på kommandobryggan;

(3) i varje fartyg, där endast två

sådana vattentäta dörrar finnas, och

dessa äro placerade i skott, som be­

gränsa maskineriavdelningen, eller

inom denna må administrationen

medgiva, att dessa två dörrar äro en­

bart handmanövrerade (Typ 2).

(ii) Där vattentäta skjutdörrar äro

anbragta mellan kolrum på mellan-

däck under skottdäcket, och dessa

dörrar emellanåt måste hållas öpp­

na till sjöss för lämpning av kol,

skola desamma manövreras med ma­

skinkraft. Tiden för dörrarnas öpp­

nande och stängande skall anteck­

nas i sådan skeppsdagbok, som må

föreskrivas av administrationen.

(I) (i) Om administrationen är

övertygad om nödvändigheten därav,

må vattentäta dörrar av tillfredsstäl­

lande konstruktion anbringas i vat­

tentäta mellandäcksskott, som avskil­

ja lastrum. Dessa dörrar må vara

gångjärnsdörrar, rull- eller skjutdör­

rar men skola ej vara fjärrmanövre-

rade. De skola vara placerade så högt

och så långt från bordläggningen som

möjligt, varvid den yttre vertikala

dörrposten i intet fall får befinna sig

på ett avstånd från bordläggningen

mindre än eu femtedel av fartygets

bredd, som denna definieras i regel

2 i detta kapitel, varvid avståndet

skall mätas vinkelrätt mot fartygets

centerlinjc i höjd med djupaste in­

del ningsvat ten lin j en.

56

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

(ii) Such doors shall be closed be-

fore thc voyage commences and shall

be kept closed during navigation; and

the time of opening such doors in

port and of closing [hem before the

ship leaves port shall be entered in

the log book. Should any of the doors

be accessible during the voyage, they

shall be fitted with a device which

prevents unauthorized opening. When

it is proposed to fit such doors, the

number and arrangements shall re-

ceive the special consideration of the

Administration.

fm) Portable plates on bulkheads

shall not be permitted except in ma-

chinery spaces. Such plates shall al-

ways be in place before the ship

leaves port, and shall not be removed

during navigation except in case of

urgent necessity. The necessary pre-

cautions shall be taken in replacing

them to ensure that the joints shall

be watertight.

(n) All watertight doors shall be

kept closed during navigation except

when necessarily opencd for the

working of the ship, and shall alwavs

be ready to be immediately closed.

(o) (i) Where trunkways or tunnels

for access from crew accommodation

to the stokehold, for piping, or för

any other purpose are carried

through main transverse watertight

bulkheads, they shall be watertight

and in accordance with the require-

ments of Regulation 16 of this

Chapter. The access to åt least one

end of each such tunnel or trunkway,

if used as a passage åt sea, shall be

through a trunk extending watertight

to a height sufficient to permit access

above the margin line. The access to

the other end of the trunkway or

tunnel may be through a watertight

door of the type required by its loca-

tion in the ship. Such trunkways or

tunnels shall not extend through the

first subdivision bulkhead abaft the

collision bulkhead.

(ii) Sådana dörrar skola stängas,

innan resan börjar, och hållas stäng­

da till sjöss. Tiden för dörrarnas öpp­

nande i hamn och stängande före far­

tygets avgång skall antecknas i

skeppsdagboken. Måste några av dör­

rarna vara åtkomliga under resan,

skola de förses med en anordning,

som förhindrar otillåtet öppnande.

När sådana dörrar avses skola an­

bringas, skall antalet och deras an­

ordnande underkastas särskild pröv­

ning av administrationen.

(m) Löstagbara plåtar i skott må

endast användas i maskineriavdel­

ningen. Dylika plåtar skola alltid va­

ra fastsatta på sina platser, innan far­

tyget lämnar hamn, och må till sjöss

endast borttagas i händelse av ytters­

ta nödfall. Vid plåtarnas fastsättan­

de på sina platser skola nödiga åt­

gärder vidtagas för att åstadkomma

full vattentäthet i anliggningen.

fn) Alla vattentäta dörrar skola

hållas stängda till sjöss utom vid de

tillfällen, då deras öppnande nödvän­

digtvis fordras för fartygets handha-

vande; de skola ständigt vara i ord­

ning för omedelbart stängande.

(o) (i) Där trummor eller tunnlar,

anordnade såsom förbindelse mellan

rum för besättningen och eldrum el­

ler för framdragande av rörledningar

eller för något annat ändamål, äro

dragna genom vattentäta huvudtvär-

skeppsskott, skola dessa trummor el­

ler tunnlar vara vattentäta och upp­

fylla bestämmelserna i regel 16 i det­

ta kapitel. Tillträde till minst en ände

av varje sådan trumma eller tunnel

skall, om trumman eller tunneln an­

vändes som genomgång till sjöss, be­

redas genom en trunk, som vattentät

sträcker sig så högt upp, att dess till-

trädesöppning är belägen över mar­

ginallinjen. Tillträde till den andra

änden av sådan trumma eller tunnel

må beredas genom en vattentät dörr

av den typ, som fordras med hänsyn

till dörrens läge i fartyget. Sådana

trummor eller tunnlar må icke dragas

genom det vattentäta skottet närmast

akter om kollisionsskottet.

57

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 ar Who

(ii) Where it is proposed to fit

tunnels or trunkways for forced

draught, piercing main transverse

watertight bulkheads, these shall re-

ceive the special consideration of the

Administration.

Regulation 14

Openings in the Shell Plating

below the Margin Line

(u) The number of openings in the

shell plating shall be reduced to the

minimum compatible with the design

and proper working of the ship.

ib) The arrangement and efficien-

cv of the means for closing any open-

ing in the shell plating shall be con-

sistent with its intended purpose and

the position in which it is fitted and

generally to the satisfaction of the

Administration.

i c) (i) If in a between decks, the

sills of any sidescuttles are below a

line drawn parallel to the bulkhead

deek åt side and liaving its lowest

point 2Vo per cent. of the breadth of

the ship above the deepest subdivision

loadline, all sidescuttles in that be­

tween deck shall be of the non-

opening type.

(ii) All sidescuttles the sills of

which are below the margin line,

other than those required to be of a

non-opening type by sub-paragraph

(i) of this paragraph, shall be of such

construction as will effectively pre-

vent any person opening them with-

out the consent of the master of the

ship.

(iii) (1) Where in a between decks,

the sills of any of the sidescuttles

referred to in sub-paragraph (ii) of

this paragraph are below a line drawn

parallel to the bulkhead deck åt side

and having its lowest point 41/! feet

(or 137 inetres) plus 2% per cent.

of the breadth of the ship above the

water when the ship departs from

any port, all the sidescuttles in that

between decks shall be closed water­

tight and locked before the ship leaves

(ii) När det ifrågasattes att draga

tunnlar eller trummor för forcerat

drag genom vattentäta huvudtvär-

skeppsskott, skall sådan anordning

underkastas administrationens sär­

skilda prövning.

Regel 14

Öppningar i bordläggningen under

marginallin jen

(a) Antalet öppningar i bordlägg­

ningen skall icke vara större än som

oundgängligen betingas av fartygets

konstruktion och riktiga handhavan-

de.

(b) Anordning av och tillförlitlig­

het hos stängningsanordningarna för

varje öppning i bordläggningen skola

motsvara det avsedda ändamålet och

den plats, där de äro anbragta, samt

över huvud taget uppfylla administ­

rationens fordringar.

(c) (i) Där i ett mellandäcksrum

finnas fönsterventiler, vilkas öpp­

ningars underkanter ligga under en

parallellt med skottdäcket bordvarts

dragen linje, vars lägsta punkt ligger

på ett avstånd av 2 1/2 procent av

fartygets bredd över den djupaste in-

delningsvattenlinjen, skola alla föns­

terventiler i detta mellandäcksrum

vara fasta.

(ii) Alla fönsterventiler, vilkas

öppningars underkanter äro belägna

under marginallinjen, men vilka icke

enligt punkt (i) av detta moment be­

höva vara fasta, skola vara så kon­

struerade, att de icke kunna öppnas

utan medgivande av befälhavaren.

(iii) (1) Där i ett mellandäcksrum

underkanten av öppningen av någon

av de i punkten (ii) av detta moment

omförmälda fönsterventilerna ligger

under en parallellt med skottdäcket

bordvarts dragen linje, vars lägsta

punkt ligger på ett avstånd av 1,37

meter (eller 4 1/2 eng. fot) plus 2 1/2

procent av fartygets bredd över vat­

tenytan, då fartyget lämnar hamn,

skola alla fönsterventiler i detta mel­

landäcksrum stängas vattentätt och

58

Knngl. Ma j. ts proposition nr 133 ar W6ä

port, and they shall not be opened

before the ship arrives åt the next

port. In the application of this sub-

paragraph the appropriate allowance

för fresh water may be made when

applicable.

(2) The time of opening sucb

sidescuttles in port and of closing

and locking them before the ship

leaves port shall be entered in such

log book as may be prescribed by the

Administration.

(3) For any ship that has one or

more sidescuttles so placed that the

requirements of clause (1) of this

sub-paragraph would apply when she

was floating åt her deepest subdivi-

sion loadline, the Administration may

indicate the limiting mean draught

åt which these sidescuttles will have

their sills above the line drawn paral-

lel to the bulkhead deck åt side, and

having its lowest point 4% feet (or

137 metres) plus 2% per cent. of

the breadth of the ship above the

waterline corresponding to the limit­

ing mean draught, and åt which it

will therefore be permissible to de-

part from port without previously

closing and locking them and to open

them åt sea on the responsibility of

the master during the voyage to the

next port. In tropical zones as defined

in the International Convention re-

specting Load Lines in force, this

limiting draught may be increased by

1 foot "(or 0 305 metres!.

(d) Efficienl hinged inside dead-

lights arranged so that they can be

easily and effectively closed and se-

cured watertight shall be fitted to

all sidescuttles except that abaft one-

eighth of the ship’s length from the

forward perpendicular and above a

line drawn parallel to the bulkhead

deck åt side and having its lowest

point åt a height of 12 feet (or 3 66

metres) plus 2% per cent. of the

breadth of the ship above the deepest

subdivision loadline, the deadlights

may be portable in passenger accom-

modation other than that for steerage

säkras, innan fartyget avgår från

hamn, och de få icke öppnas, förrän

fartyget anländer till nästa hamn. I

förekommande fall skall dock hänsyn

tagas till tillämpligt färskvattenav­

drag.

(2) Tiden för dylika fönsterventi-

lers öppnande i hamn samt för deras

stängande och säkring före fartygets

avgång från hamn skall antecknas i

sådan skeppsdagbok, som må före­

skrivas av administrationen.

(3) För varje fartyg, som har eu

eller flera fönsterventiler så place­

rade, att föreskrifterna i stycket <1)

av denna punkt äro tillämpliga, då

fartyget ligger på den djupaste in-

delningsvattenlinjen, må administra­

tionen fastställa det största medel­

djupgående, vid vilket dessa fönster­

ventiler skola anses hava öppningar­

nas underkanter över den parallellt

med skolldäcket bordvarts dragna

linje, vars lägsta punkt ligger 1,37

meter (eller 4 1/2 eng. fot) plus 2 1/2

procent av fartygets bredd över den

vattenlinje, som motsvarar största

medeldjupgåendet, och vid vilket

djupgående det därför är tillåtet så­

väl att lämna hamn utan att dess­

förinnan hava stängt och säkrat föns­

terventilerna som ock att öppna dem

till sjöss på befälhavarens ansvar un­

der resan till nästa hamn. I tropiska

zoner, sådana dessa definieras i gäl­

lande internationella lastlinjekonven-

tion, må detta största djupgående

ökas med 0,305 meter (eller 1 eng.

fot).

(d) Tillförlitliga stormluckor på

gångjärn, så anordnade att de kun­

na lätt och effektivt stängas samt

säkras vattentätt, skola anbringas på

insidan av alla fönsterventiler. Akter

om en åttondel av fartygets längd

från förliga perpendikeln och ovan­

för en parallellt med skottdäcket

bordvarts dragen linje, vars lägsta

punkt ligger 3,66 meter (eller 12 eng.

fot) plus 2 1/2 procent av fartygets

bredd över den djupaste indelnings-

vattenlinjen, må dock stormluckorna

i utrymmen, avsedda för andra pas­

sagerare än mellandäckspassagerare

59

Kangl. Maj:ls proposition nr 133 ur 1063

passengers, nnless the deadlights are

required by the International Conven-

tion respecting Load Lines in force

to be permanently attached in their

proper positions. Such portable dead­

lights shall be stowed adjacent to the

sidescuttles they serve.

(e) Sidescuttles and their dead­

lights, which will not be accessible

during navigation, shall be closed and

secured before the ship leaves port.

tf)

(i) No sidescuttles shall be

fitted in any spaces which are ap-

propriated exclnsively to the carriage

of cargo or coal.

(ii) Sidescuttles may, however, be

fitted in spaces appropriated alter-

nativelv to the carriage of cargo or

passengers, but they shall be of such

construction as will effeetively pre-

vent any person opening them or

their deadlights without the consent

of the master of the ship.

(iii) If cargo is carried in such

spaces, the sidescuttles and their

deadlights shall be closed watertight

and locked before the cargo is shipped

and such closing and locking shall be

recorded in such log book as may be

prescribed by the Administration.

(g)

Automatic ventilating side­

scuttles shall not be fitted in the shell

plating below the margin line with­

out the special sanction of the Ad­

ministration.

(h) The number of scuppers, sani-

tarv discharges and other similar

openings in the shell plating shall be

reduccd to the minimum either by

making each decharge serve for as

many as possible of the sanitary and

other pipes, or in any other satis-

factory manner.

(i) (i) All inlets and discharges in

the shell plating shall be fitted with

efficient and accessible arrangements

for preventing the accidental ad-

mission of water into the ship. Lead

or other heat sensitive materials shall

not be used for pipes fitted outboard

of shell valves in inlels or discharges,

or any other application where the

deterioration of such pipes in the

3+ llihanq till riksdagens protokoll /.9G5.

utan hytt, vara löstagbara, såvida de

ej enligt gällande internationella last-

linjekonvention skola vara perma­

nent fästa i sina rätta lägen. Sådana

löstagbara stormluckor skola förva­

ras intill de fönsterventiler, för vilka

de äro avsedda.

(e) Fönsterventiler och tillhörande

stormluckor, som icke äro åtkomliga

under resa, skola stängas och säkras,

innan fartyget lämnar hamn.

(f) (i) Fönsterventiler må icke an­

bringas i rum, vilka uteslutande äro

avsedda för last eller kol.

(ii) Fönsterventiler må emellertid

anbringas i rum, avsedda för beford­

ran av omväxlande last eller passa­

gerare, men fönsterventilerna skola

vara så konstruerade, att de eller de­

ras stormluckor icke kunna öppnas

utan medgivande av befälhavaren.

(iii) Om last föres i sådana rum,

skola fönsterventilerna och deras

stormluckor stängas vattentätt och

säkras, innan lasten intages. Stäng­

ningen och säkringen skola antecknas

i sådan skeppsdagbok, som må före­

skrivas av administrationen.

(g)

Sidoventiler för automatisk

luftväxling må icke utan särskilt

medgivande av administrationen an­

bringas i bordläggningen under mar­

ginallinjen.

(h) Antalet spygatt, sanitära av­

lopp och andra liknande öppningar i

bordläggningen skall inskränkas till

det minsta möjliga antingen därige­

nom, att en och samma öppning la-

gcs i anspråk för så många sanitära

och andra ledningar som möjligt, el­

ler ock på annat tillfredsställande

sätt.

(i) (i) Alla vattenintag och avlopp

i bordläggningen skola vara försedda

med tillförlitliga och åtkomliga an­

ordningar för att förhindra oavsikt­

ligt inträngande av vatten i fartyget.

Bly eller andra värmekänsliga mate­

rial få icke användas till rör för vat­

tenintag från eller avlopp till sjön

eller till någon annan detalj, därest

skador å sådana rör i händelse av

samt. Nr 133

60

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

event of fire would give rise to danger

of flooding.

(ii) (1) Except as provided in sub-

paragraph (iii) of this paragraph,

each separate discharge led through

the shell plating from spaces below

the margin line shall be provided

either with one automatic non-return

valve fitted with a positive means of

closing it from above the bulkhead

deck, or, alternatively, with two auto­

matic non-return valves without such

means, the upper of wliich is so situ-

ated above the deepest subdivision

loadline as to be always accessible

för examination under service con-

ditions, and is of a type which is

normally closed.

(2) Where a valve with positive

means of closing is fitted, the oper­

ating position above the bulkhead

deck shall always be readily acces­

sible, and means shall be provided for

indicating whether the valve is open

or closed.

(iii) Main and auxiliary sea inlets

and discharges in connection with

machinery shall be fitted with readi­

ly accessible cocks or valves between

the pipes and shell plating or between

the pipes and fabricated boxes at-

tached to the shell plating.

(j) (i) Gangway, cargo and coaling

ports fitted below the margin line

shall be of sufficient strength. They

shall be effectively closed and secured

watertight before the ship leaves port,

and shall be kept closed during

navigation.

(ii) Such ports shall be in no case

fitted so as to have their lowest point

below the deepest subdivision load­

line.

(k) (i) The inboard opening of

each ash-shoot, rubbish-shoot, &c.

shall be fitted with an efficient cover.

(ii) If the inboard opening is sit-

uated below the margin line, the

cover shall be watertight, and in addi­

tion an automatic non-return valve

shall be fitted in the shoot in an easily

accessible position above the deepest

brand skulle ge upphov till fara för

vattenfyllning.

(ii) (1) Med undantag för vad som

föreskrives i punkt (iii) av detta mo­

ment skall varje särskilt avlopp, som

går genom bordläggningen från rum

under marginallinjen, vara försetl

antingen med en själwerkande back­

ventil med avstängningsanordning,

som kan manövreras från plats ovan

skottdäcket, eller ock med två själv-

verkande backventiler utan sådan an­

ordning, av vilka den övre är dels be­

lägen å sådan plats över djupaste in-

delningsvattenlinjen, att den alltid är

åtkomlig för undersökning, då farty­

get nyttjas, dels ock av en typ som

under normala förhållanden är

stängd.

(2) Där ventil med avstängnings­

anordning finnes anbragt, skall ma­

növerplatsen ovan skottdäcket alltid

vara lätt åtkomlig, varjämte därstä­

des skall finnas inrättning, angivan­

de om ventilen är öppen eller stängd.

(iii) Vattenintag och avlopp för

huvud- och hjälpmaskineri skola

vara försedda med lätt åtkomliga

kranar eller ventiler mellan rören

och bordläggningen eller mellan rö­

ren och boxar fästa till bordlägg­

ningen.

(j) (i) Landgångs-, last- och" kol­

portar, som äro anbragta under mar­

ginallinjen, skola vara av betryggan­

de styrka. De skola vara effektivt och

vattentätt stängda och säkrade, in­

nan fartyget avgår från hamn, samt

skola hållas tillslutna, medan farty­

get är till sjöss.

(ii) Sådana portar få i intet fall

vara så placerade, att deras lägsta

punkt ligger under den djupaste in-

delningsvattenlinjen.

(k) (i) Inombordsöppning till ask-,

avfalls- och liknande trummor skall

vara försedd med effektivt lock.

(ii) Där inombordsöppningen är

belägen under marginallinjen, skall

locket kunna vattentätt tillslutas och

därjämte skall å trumman, på lätt

åtkomlig plats över den djupaste in-

delningsvattenlin jen, anbringas en

Öl

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 är l!)6o

subdivision loadline. When the shoot

is not in use both the cover and the

valve shall be kept closed and secured.

Regulation 15

Construction and Initial Tests of

Watertight Doors, Sidescuttles, &c.

(a) (i) The design, materials and

construction of all watertight doors,

sidescuttles, gangway, cargo and

coaling ports, valves, pipes, ash-

shoots and rubbish-shoots referred to

in these Regulations shall be to the

satisfaction of the Administration.

(ii) The frames of vertical water-

light doors shall have no groove åt

the bottom in w7hich dirt might lodge

and prevent the door closing properly.

(iii) All cocks and valves for sea

inlets and discharges below the bulk-

head deck and all fittings outboard

of such cocks and valves shall be

made of steel, bronze or other ap-

proved ductile material. Ordinary cast

iron or similar materials shall not be

used.

(b) Each watertight door shall be

tested by water pressure to a head

iip to the bulkhead deck. The test

shall be made before the ship is put

in service, either before or afler the

door is fitted.

Regulation l(i

Construction and Initial Tests of

Watertight Decks, Trunks, &c.

(a) Watertight decks, trunks, tun­

nels, duct keels and ventilators shall

be of the same strength as watertight

bulkheads åt corresponding levels.

The means used for making Ihem

watertight, and the arrangements

adopted for closing openings in

them, shall be to the satisfaction of

the Administration. Watertight ven­

tilators and trunks shall be carried

åt least up In the bulkhead deck.

själwerkande backventil. När trum­

man icke är i bruk, skola både loc­

ket och ventilen hållas stängda och

säkrade.

Regel 15

Konstruktion och första provning av

vattentäta dörrar, fönsterventiler

m. m.

fa) (i) I fråga om konstruktion,

material och utförande skola alla vat­

tentäta dörrar, fönsterventiler, land­

gångs-, last- och kolportar, ventiler,

rör samt trummor för aska och av­

fall, omförmälda i dessa regler, upp­

fylla administrationens fordringar.

(ii) Ramarna till lodräta vatten­

täta dörrar få icke i den nedre delen

vara försedda med spår, vari smuts

kan samlas och hindra dörren att

sluta till ordentligt.

(iii) Alla kranar och ventiler till

vattenintag och avlopp under skott-

däcket och alla anordningar utanför

sådana kranar och ventiler skola vara

tillverkade av stål, metall eller annat

godkänt, ej sprött material. Vanligt

gjutjärn eller liknande material få ej

användas.

(b) Varje vattentät dörr skall pro­

vas medelst trycket av en vattenpela­

re, som räcker upp till skottdäcket.

Provet skall verkställas, innan farty­

get tages i bruk, antingen före eller

efter det dörren blivit insatt på sin

plats ombord.

Regel 16

Konstruktion och första provning av

vattentäta däck, trummor m. m.

(a) Vattentäta däck, trunkar, tunn­

lar, tunnelkölar och ventilatorer sko­

la hava samma styrka som vattentäta

skott i motsvarande höj dläge. Anord­

ningar för att åstadkomma vattentät­

het ävensom stängningsanordningar

till förefintliga öppningar skola upp­

fylla administrationens fordringar.

Vattentäta ventilatorer och trunkar

skola uppdragas åtminstone till skott­

däcket.

62

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1065

(b) Af ter completion, a hose or

flooding test shall be applied to water-

tight decks and a hose test to water-

tight trunks, tunnels and ventilators.

Regulation 17

Watertight Integrity above the

Margin Line

(a) The Administration may re-

quire that all reasonable and practi-

cable measures shall be taken to limit

the entry and spread of water above

the bulkhead deck. Such measures

may include partial bulkheads or

webs. When partial watertight bulk­

heads and webs are fitted on the

bulkhead deck, above or in the im-

mediate vicinity of main subdivision

bulkheads, they shall have watertight

shell and bulkhead deck connections

so as to restrict the flow of water

along the deck when the ship is in

a heeled damaged condition. Where

the partial watertight bulkhead does

not line up with the bulkhead below,

the bulkhead deck between shall be

made effectively watertight.

(b) The bulkhead deck or a deck

above it shall be weathertight in the

sense that in ordinary sea conditions

water will not penetrate in a down-

ward direction. All openings in the

exposed weather deck shall have

coamings of ample height and

strength and shall be provided with

efficient means for expeditiously

closing them weathertight. Freeing

ports, open rails and/or scuppers

shall be fitted as necessary for rapid-

ly clearing the weather deck of water

under all weather conditions.

(c)

Sidescuttles, gangway, cargo

and coaling ports and other means

för closing openings in the shell pla-

ting above the margin line shall be

of efficient design and construction

and of sufficient strength having

regard to the spaces in which they

(b) Efter färdigställandet skola

vattentäta däck, trunkar, tunnlar och

ventilatorer underkastas täthetsprov

genom besprutning med slang; beträf­

fande däck må provet verkställas ge­

nom överspolning.

Regel 17

Vattentäthet över marginallinjen

(a) Administrationen må kräva,

att alla rimliga och möjliga åtgärder

skola vidtagas för att begränsa vat­

tens inträngande och spridning ovan­

för skottdäcket. Sådana åtgärder

kunna omfatta anordnande av par­

tiella skott eller wrebbar. När partiella

vattentäta skott eller webbar finnas

på skottdäck rakt ovanför eller i ome­

delbar närhet av huvudindelnings-

skott, skola de vara vattentätt för­

bundna med bordläggning och skott­

däck för att begränsa vattenflöde

längs däcket, då fartyget är i skadat

skick med slagsida. Där det partiella

vattentäta skottet icke ligger rakt

ovanför skottet under, skall skottdäc­

ket däremellan vara fullständigt vat­

tentätt.

(b) Skottdäcket eller ovan detta

beläget däck skall vara vädertätt i

den bemärkelsen, att vatten under

vanliga förhållanden till sjöss icke

kan nedtränga genom detsamma. Alla

öppningar i det för sjö utsatta väder­

däcket skola hava karmar av betryg­

gande höjd och styrka samt vara för­

sedda med tillförlitliga anordningar,

varmed de snabbt kunna tillslutas vä­

dertätt. Länsportöppningar, öppna

räcken och/eller spygatt skola an­

bringas i sådan utsträckning, att vä­

derdäcket under alla väderleksförhål­

landen snabbt kan befrias från vat­

ten.

(c)

Fönsterventiler, landgångs-,

last- och kolportar samt andra anord­

ningar för tillslutandet av öppningar

i bordläggningen över marginallinjen

skola vara tillförlitligt konstruerade

och utförda samt av betryggande styr­

ka med hänsyn till de rum, i vilka

(33

are fitted and their positions relative de äro anbragta, ävensom till deras

to the deepest subdivision loadline. läge i förhållande till den djupaste

indelningsvattenlinjen.

(d) Efficient inside deadlights, (d) Tillförlitliga stormluckor, så

arranged so that they can be easily anordnade att de kunna lätt och ef-

and effectively closed and secured fektivt stängas samt säkras vatten-

watertight, shall be provided for all tätt, skola anbringas på insidan av

sidescuttles to spaces below the first alla fönsterventiler till rum under

deck above the bulkhead deck.

däcket närmast över skottdäcket.

Kangl. J\Iaj:ts proposition nr 133 år 1965

Regulation 18

Bilge Pumping Arrangements

in Passenger Ships

(a) Ships shall be provided with

an efficient bilge pumping plant cap-

able of pumping from and draining

any watertight compartment which

is neither a permanent oil compart­

ment nor a permanent water com­

partment under all practicable condi-

tions after a casualty whether the

ship is upright or listed. For this pur­

pose wing suctions will generally be

necessary except in narrow compart-

ments åt the ends of the ship, where

one suction may be sufficient. In

compartments of unusual form, ad­

ditional suctions may be required.

Arrangements shall be made whereby

water in the compartment may find

its w'ay to the suction pipes. Where

in relation to particular compart­

ments the Administration is satisfied

that the provision of drainage may

be undesirable, it may allow such

provision to be dispensed with if cal-

culations made in accordance with

the conditions laid down in paragraph

(b) of Regulation 7 of this Chapter

show that the safety of the ship will

not be impaired. Efficient means shall

be provided for draining water from

insulated holds.

(b) (i) Ships shall have åt least

three power pumps connected to the

bilge main, one of which may be at-

tached to the propelling unit. Where

the criterion numeral is 30 or more,

one additional independent power

pump shall be provided.

(ii) The requiremenls are suinnia-

riscd in the following table:—

Regel 18

Länsanordningcir å passagerarfartyg

(a) Fartyg skola vara försedda med

tillförlitlig länsanordning, som under

alla praktiskt förekommande förhål­

landen efter timad skada och oavsett

om fartyget ligger på rät köl eller har

slagsida kan pumpa vatten från och

länsa varje vattentätt rum, som icke

är permanent rum för olja eller för

vatten. För sådant ändamål erford­

ras i regel anordnande av länsning

från slagen med undantag för smala

rum i fartygets ändar, där en läns­

anordning må vara tillräcklig. I rum

av ovanlig form kunna ytterligare an­

ordningar för länsning påfordras. An­

ordningar skola vidtagas så att vatt­

net i rummen kan fritt rinna till läns-

rören. Där i fråga om vissa rum ad­

ministrationen är övertygad om att

länsanordning ej kan vara lämplig,

må den tillåta eftergift från sådan

anordning, om beräkningar gjorda i

enlighet med de i mom. (b) av regel

7 i detta kapitel angivna villkoren

visa, att fartygets säkerhet icke kom­

mer att försämras. Betryggande an­

ordningar skola vidtagas för länsning

av kyl- eller frysrum, avsedda för last.

(b) (i) Fartyg skall ha minst tre

maskindrivna pumpar, anslutna till

huvudlänsledningen. Eu av dessa

pumpar må drivas av fartygets hu­

vudmaskineri. Där karaktärstalet är

30 eller däröver, skall ytterligare eu

oberoende maskindriven pump fin­

nas.

(ii) Fordringarna äro sammanfat­

tade i följande tabell.

64

Kanyl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

Criterion numeral

Less than

30

30 and over

Karaktärstal

Mindre än

30

30 eller där

över

Main engine pump

(may be replaced by

one independent

pump)...................

1

1

Av huvudmaskineriet

driven pump (må

ersättas med en obe­

roende pump).......

1

i

Independent pumps..

2

3

Oberoende pumpar ..

2

3

(iii) Sanitary, ballast and general

service pumps may be accepted as

independent power bilge pumps if

fitted with the necessary connections

to the bilge pumping system.

(c) Where practicable, the power

bilge pumps shall be placed in sepa-

rate watertight compartments so ar-

ranged or situated that these com­

partments will not readily be flooded

by the same damage. It the engines

and boilers are in two or more water­

tight compartments, the pumps avail-

able for bilge service shall be dis-

tributed throughout these compart­

ments as far as is possible.

(d) On ships 300 feet (or 91-5

metres) or more in length or having

a criterion numeral of 30 or more,

the arrangements shall be such that

åt least one power pump shall be

available for use in all ordinary cir-

cumstances in which a ship may be

flooded åt sea. This requireinent will

be satisfied if:—

(i) one of the required pumps is an

emergency pump of a reliable sub-

mersible type having a source of

power situated above the bulkhead

deck; or

(ii) the pumps and their sources

of power are so disposed throughout

the length of the ship that under any

condition of flooding which the ship

is required to withstand åt least one

pump in an undamaged compartment

will be available.

(e) With the exception of addi­

tional pumps which may be provided

for peak compartments onlv, each

required bilge pump shall be arranged

to draw water from any space re­

quired to be drained by paragraph

fn) of this Regulation.

(f) (i) Each power bilge pump

(iii) Sanitets-, barlast- och spolvat-

tenpumpar må godkännas såsom

oberoende maskindrivna länspumpar,

därest de äro försedda med nödiga

anslutningar till länssystemet.

(c) Där så är praktiskt möjligt,

skola de maskindrivna länspumpar-

na anbringas i skilda vattentäta rum,

så anordnade eller belägna, att sanno­

likt icke båda lätt bliva vattenfyllda

genom en och samma läcka. Där ma­

skiner och ångpannor äro belägna i

Ivå eller flera vattentäta rum, skola

de för länsning avsedda pumparna

så långt möjligt vara fördelade å des­

sa rum.

(d) På fartyg, vars längd är 91,5

meter (eller 300 eng. fot) eller där­

över eller vars karaktärstal är 30 el­

ler däröver, skall länssystemet vara

så anordnat, att minst en maskindri­

ven pump kan användas under alla

vanliga förhållanden, under vilka far­

tyget kan vattenfyllas till sjöss. Den­

na fordran uppfylles om

(i) en av de föreskrivna pumparna

är en tillförlitlig reservlänspump, som

kan arbeta även under vatten och har

en ovan skottdäcket belägen kraftkäl­

la; eller

(ii) pumparna och deras kraftkäl­

lor äro så fördelade över fartygets

längd att vid varje vattenfyllning,

som det fordras att fartyget skall

kunna tåla, åtminstone en pump i ett

oskadat rum kan användas.

(e) Med undantag av de ytterligare

pumpar, som uteslutande äro avsed­

da för pikarna, skall varje föreskri­

ven länspump vara anordnad för

länsning från varje rum, som enligt

moment (a) av denna regel måste

kunna länsas.

(f) (i) Varje maskindriven läns-

65

Kungl. Miij. ts proposition nr 133 år 1963

shali be capable of giving a speed of

water through the required main bilge

pipe of not less tlian 400 feet (or 122

metres) per minute. Independent

power bilge pumps situated in ma-

chinery spaces shall have direct suc-

tions from these spaces, except that

not more than two such suctions

shall be required in any one space.

Where two or more such suctions are

provided there shall be åt least one on

the port side and one on the starboard

side. The Administration may require

independent power bilge pumps situ­

ated in other spaces to have separate

direct suctions. Direct suctions shall

be suitably arranged and those in a

machinery space shall be of a dia­

meter not less than that required for

the bilge main.

(ii) In coal-burning ships there

shall be provided in the stokehold,

in addition to the other suctions re­

quired by this Regulation, a flexible

suction hose of suitable diameter and

suffieient length, capable of being

connected to the suction side of an

independent power pump.

(g) (i) In addition to the direct

bilge suction or suctions required by

paragraph (f) of this Regulation

there shall be in the machinery space

a direct suction from the main eircu-

lating pump leading to the drainage

level of the machinery space and

fitted with a non-retnrn valve. The

diameter of this direct suction pipe

shall be åt leasl two-thirds of the

diameter of the pump inlel in the

case of steamships, and of the same

diameter as the pump inlel in the

case of motorships.

(ii) Where in Ihe opinion of the

Administration Ihe main circulating

pump is not suitable for this pur­

pose, a direct emergency bilge suc-

tion shall be led from the largest

available independent pow'cr driven

pump to the drainage level of the

machinery space; the suction shall

be of the same diameter as the main

inlel of Ihe pump used. The capacity

pump skall vara i stånd att i den fö­

reskrivna huvudlänsledningen giva

vattnet en hastighet av minst 122 me­

ter (eller 400 eng. fot) per minut. De

oberoende maskindrivna länspumpar,

som äro placerade i maskineriavdel­

ningen, skola hava direkta sugled-

ningar från dessa rum. Dock fordras

ej mer än två sugledningar från något

av rummen. Där två eller flera såda­

na sugledningar finnas, skall minst

en finnas på babords sida och minst

en på styrbords sida. Administratio­

nen må påfordra, att oberoende ma­

skindrivna länspumpar, som äro pla­

cerade i andra rum, skola hava sär­

skilda direkta sugledningar. Direkta

sugledningar skola vara lämpligt an­

ordnade; de som äro anbragta i ma­

skineriavdelningen skola hava en dia­

meter, ej understigande den för hu­

vudlänsledningen föreskrivna.

(ii) I koleldade fartyg skall i eld­

rummet finnas, förutom de övriga

länsledningar, som fordras enligt den­

na regel, en böjlig slang, vilken har

lämplig diameter och tillräcklig längd

samt kan anslutas till sugsidan av en

oberoende maskindriven pump.

(g) (i) Förutom den direkta läns-

sugledningen eller sugledningar, som

fordras enligt mom. (f) av denna re­

gel, skall i maskineriavdelningen fin­

nas en direkt sugledning till huvud-

cirkulationspumpen för länsning från

lämpligt djup i maskineriavdelning­

en. Denna sugledning skall vara för­

sedd med backventil. Diametern av

denna direkta sugledning skall i frå­

ga om ångfartyg vara minst två tred­

jedelar av pumpintagets diameter och

i fråga om motorfartyg vara densam­

ma som pumpinlagets diameter.

(ii) Där huvudcirkulationspuinpen

enligt administrationens mening ej

är lämplig för detta ändamål, skall

en direkt reservlänssugledning dra­

gas till den största tillgängliga obero­

ende maskindrivna pumpen för läns­

ning från lämpligt djup i maskineri­

avdelningen; sugledningen skall hava

samma diameter som den använda

pumpens huvudintag. Den så anslut-

66

Kungl. Maj. ts proposition nr 133 år 1965

of the pump so connected shall ex-

ceed that of a required bilge pump

by an amount satisfactory to the

Administration.

(iii) The spindles of the sea inlet

and direct suction valves shall extend

well above the engine room platform.

(iv) Where the fuel is, or may be,

coal and there is no watertight bulk-

head between the engines and the

boilers, a direct discharge overboard

or alternatively a by-pass to the circu-

lating pump discharge, shall be fitted

from any circulating pump used in

compliance with sub-paragraph (i)

of this paragraph.

(h) (i) All pipes from the pumps

which are required for draining cargo

or machinerv spaces shall be entirelv

distinct from pipes which may be

used for filling or emptying spaces

where water or oil is carried.

(ii) All bilge pipes used in or under

coal bunkers or fuel storage tanks or

in boiler or machinery spaces, in-

cluding spaces in which oil-settling

tanks or oil fuel pumping units are

situated shall be of steel or other

approved material.

(i) The diameter of the bilge main

shall be calculated according to the

following formulae provided "that the

actual internal diameter of the bilge

main may be of the nearest standard

size acceptable to the Administration:

na pumpens kapacitet skall överstiga

den för en länspump fordrade så

mycket, som administrationen finner

tillfyllest.

(iii) Spindlarna till ventilerna för

vattenintagen från sjön och för de di­

rekta sugledningsventilerna skola nå

väl över maskinrumsdurken.

(iv) Där bränslet är eller kan vara

kol och där inget vattentätt skott fin­

nes mellan maskiner och ångpannor

skall ett direkt avlopp till sjön eller

ock ett sidorör till cirkulationspumps-

avloppet finnas från varje cirkula-

tionspump använd i enlighet med

punkten (i) av detta moment.

(h) (i) Alla rör från föreskrivna

pumpar för länsning av last- eller

maskinrum skola vara helt avskilda

från rör, vilka kunna användas till

fyllning eller länsning av rum, av­

sedda för vatten eller olja.

(ii) Alla länsrör, använda i eller

under kolrum eller förrådstankar för

bränsle eller i pann- eller maskin­

rum, inklusive rum, i vilka settling-

tankar för olja eller pumpar för

brännolja äro placerade, skola vara

av stål eller annat godkänt material.

(i) Huvudlänsledningens diameter

skall beräknas enligt följande form­

ler, varvid förutsättes att huvudläns­

ledningens verkliga innerdiameter

kan vara närmaste standardstorlek,

som administrationen godtager:

d =

L (B + D)

2,500

+ 1

d = 1,68 1 / L (B + D) +25

where d -— internal diameter of the där d = inre diametern av huvud-

bilge main in inches

länsledningen i millimeter

L = length of ship in feet

L = fartygets längd i meter

B = breadth of ship in feet

B = fartygets bredd i meter

D = moulded depth of ship to bulk- D = fartygets mallade djup till

head deck in feet;

skottdäcket i meter;

or

eller

d = 1-68 |/~L (B + D) + 25

d = l/—+ D) + 1

V

\

2500

^

where d = internal diameter of the där d = inre diametern av huvud-

bilge main in millimetres

länsledningen i eng. tum

L = length of ship in metres

B = breadth of ship in metres

1) = moulded depth of ship to bulk-

head deck in metres.

The diameter of the bilge branch

pipes shall be determined by rules to

be made by the Administration.

(j) The arrangement of the bilge

and ballast pumping system shall be

such as to prevent the possibility of

water j)assing from the sea and from

water ballast spaces into the cargo

and machinery spaces, or from one

compartment to another. Special pro­

vision shall be made to prevent any

deep tank having bilge and ballast

connections being inadvertently run

up from the sea when containing

cargo, or pumped out through a bilge

pipe when containing water ballast.

(k) Provision shall be made to

prevent the compartment served by

any bilge suction pipe being flooded

in "the event of the pipe being severed,

or otherwise damaged by collision or

grounding in any other compartment.

För this purpose, where the pipe is

åt any part situated nearer the side

of the ship than one-fifth the breadth

of the ship (measured åt right angles

to the centre line åt the leve] of the

deepest subdivision load line), or in

a duct keel, a non-return val ve shall

be fitted to the pipe in the compart­

ment containing the open end.

(l) All the distribution boxes, cocks

and valves in connection witli the

bilge pumping arrangeinents shall be

in positions which are accessible åt

all times under ordinary circum-

stances. They shall be so arranged

that, in the event of flooding, one of

the bilge pumps may be operative on

any compartment; in addition, dam-

age to a pump or its pipe connecting

to Ihe bilge main outboard of a line

drawn åt one-fifth of the breadth of

the ship shall not put the bilge system

ont of action. If there is onlv one

system of pipes common to al) the

pumps, the nccessary cocks or valves

för controlling the bilge suctions

must bo capablc of being operated

from abovc Ihe bulkhead deck. Where

Kungl. Maj:ts propos

L = fartygets längd i eng. fot

B = fartygets bredd i eng. fot

D = fartygets mallade djup till

skottdäcket i eng. fot.

Diametern på grenlänsledningarna

skall bestämmas genom regler utfär­

dade av administrationen.

(j) Läns- och barlastpumpsystemet

skall vara så anordnat, att vatten icke

kan inkomma från sjön eller från

barlasttankar i lastrummen eller ma­

skineriavdelningen eller från ett rum

till ett annat. Särskilda anordningar

skola vara vidtagna till förhindrande

av att djuptank, som är försedd med

läns- och barlaströrledningar, oav­

siktligt fylles med vatten från sjön,

när djuptanken användes såsom last­

rum eller tömmes genom länsrör, när

den innehåller vattenbarlast.

(k) Anordning skall vara vidtagen

till förhindrande av att ett rum, från

vilket länsrör leder, vattenfyllas till

följd av att länsröret vid kollision el­

ler grundstötning blir i annat rum av­

slaget eller på annat sätt skadat. För

detta ändamål skall — där ett rör

till någon del är beläget närmare far­

tygssidan än en femtedel av fartygets

bredd (mätt vinkelrätt mot center­

linjen i höjd med den djupaste in-

delningsvattenlinjen) eller i tunnel­

köl — i det rum, där rörets mynning

är belägen, å röret anbringas en back­

ventil.

(l) Alla fördelningslådor, kranar

och ventiler, som ingå i länsanord-

ningarna, skola anbringas på ställen,

där de under vanliga förhållanden

alltid äro åtkomliga. De skola vara så

anordnade, att en av länspumparna

i händelse av vattnets inträngande i

fartyget kan användas för länsning

av vilket som helst av rummen; där­

jämte skall skada på en pump eller

dess anslulningsrör till huvudlänsled-

ningen bordvarts en linje dragen på

en femtedel av fartygets bredd icke

sätta länssystemet ur funktion. Där

endast etl för alla pumpar gemen­

samt rörsystem är anordnat, skola

kranar och ventiler, som äro nödvän­

diga för reglering av länsningen, kun­

na manövreras från plats ovan skott-

ition nr 133 är 1965

67

68

hungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

in addition to the main bilge pumping

system an emergency bilge pumping

system is provided, it shall be inde-

pendent of the main system and so

arranged that a pump is capable of

operating on any compartment under

flooding conditions; in that case only

the cocks and valves necessary för

the operation of the emergency sys­

tem need be capable of being operated

from above the bulkhead deck.

(m)

All cocks and valves mentioned

in paragraph

(l)

of this Regulation

which can be operated from above the

bulkhead deck shall have their Con­

trols åt their place of operation clear-

lv marked and provided with means

to indicate whether they are open or

closed.

Regulation 19

Stability Information for Passenger

Ships and Cargo Ships

(a) Every passenger ship and cargo

sliip shall be inclined upon its com-

pletion and the elements of its stabili­

ty determined. The master shall be

supplied with such reliable informa­

tion as is necessary to enable him

by rapid and simple" processes to ob-

tain accurate guidance as to the sta­

bility of the ship under varying con­

ditions of service, and a copy shall be

furnished to the Administration.

(b) Where any aiterations are

made to a ship so as to materially

affect the stability information sup­

plied to the master, amended stability

information shall be provided. If

necessary the ship shall be re-

inclined.

(°) The Administration may allow

the inclining test of an individual

ship to be dispensed with provided

basic stability data are available

from the inclining test of a sister ship

and it is shown to the satisfaction of

the Administration that reliable sta­

bility information for the exempted

däcket. Där jämte huvudlänssyslemet

finnes ett reservlänssystem, skall det­

ta senare vara oberoende av huvud-

länssystemet och så anordnat, att

länsning genom en pump kan ske

från varje rum, vari vatten inkom­

mit; i sådant fall behöva endast för

manövrering av reservlänssystemet

nödvändiga kranar och ventiler kun­

na manövreras från plats ovan skott-

däcket.

(m) Alla i mom. (I) av denna re­

gel nämnda kranar och ventiler, som

kunna manövreras från plats ovan

skottdäcket, skola hava sina kontroll­

organ på manöverplatsen tydligt

utmärkta och försedda med anord­

ningar, som utvisa, huruvida de äro

öppna eller stängda.

Regel 19

Stabilitetsuppgifter för passagerar­

fartyg och lastfartyg

(a)

Varje passagerarfartyg och

lastfartyg skall, när det färdigbyggts,

underkastas krängningsprov och dess

grundläggande stabilitetsförhållan-

den skola fastställas. Befälhavaren

skall förses med sådana tillförlitliga

uppgifter, som äro nödvändiga för att

sätta honom i stånd att på snabbt

och enkelt sätt erhålla noggrann ori­

entering om fartygets stabilitet un­

der olika förhållanden, och ett exem­

plar av dessa uppgifter skall tillstäl­

las administrationen.

(b) Där sådana ändringar göras på

ett fartyg, att de i väsentlig grad på­

verka de stabilitetsuppgifter, med

vilka befälhavaren blivit försedd, sko­

la korrigerade stabilitetsuppgifter till­

handahållas. Om så är nödvändigt,

skall fartyget underkastas nytt kräng­

ningsprov.

(c) Administrationen må bevilja

eftergift från fordran å krängnings­

prov för ett fartyg, under villkor att

grundläggande stabilitetsuppgifter,

erhållna genom krängningsprov med

ett systerfartyg, finnas tillgängliga

och att det för administrationen styr­

kes, att säkra stabilitetsuppgifter för

69

Kiingl. Maj.ts proposition nr 133 år Who

ship can be obtained from such basic

data.

(d)

The Administration may also

allow tbe inclining test of an indi­

vid u al ship or class of ships, especial-

ly designed för the carriage of liquids

or ore in bulk, to be dispensed with

when reference to existing data for

similar ships clearly indicate that

due to the ship’s proportions and

arrangements more than sufficient

metacentric height will be available

in all probable loading conditions.

det från krängningsprov befriade far­

tyget härigenom kunna erhållas.

(d)

Administrationen må även be­

vilja eftergift från fordran på kräng­

ningsprov för ett fartyg eller typ av

fartyg, särskilt konstruerade för

transport av vätskor eller malm i

bulk, då hänvisning till befintliga

uppgifter för liknande fartyg tydligt

visa, att på grund av fartygets pro­

portioner och byggnadssätt mer än

erforderlig metacenterhöjd kommer

att finnas i alla sannolika lastkondi­

tioner.

Regulation 20

Damage Control Plans

There shall be permanent^* exhi-

bited, for the guidance of the officer

in charge of the ship, plans showing

clearly for each deck and hold the

houndaries of the watertight com-

partments, the openings therein with

the means of closure and position of

a ny Controls thereof, and the arrange­

ments for the correction of any list

due to flooding. In addition, booklets

containing the aforementioned in­

formation shall he made available to

the officers of the ship.

Regulation 21

Marking, Periodical Operation and

Inspection of Watertight Doors, &c.

(a) This Regulation applies to tiew

and existing ships.

(b) Drills for the operating of

watertight doors, sidescuttles, valves

and closing mechanisms of scuppers,

ash-shoots and rubbish-shoots shall

take place weekly. In ships in which

the voyage exceeds one week in du-

ration a complete drill shall be held

before leaving port, and others there-

after åt least once a week during the

voyage. In all ships all watertight

power doors and hinged doors, in

main transverse bulkheads, in use åt

sea, shall be operated daily.

Regel 20

Handlingar för kontroll av fartyget

vid skada

Till ledning för fartygets vaktha-

vande befäl skola ritningar varaktigt

finnas uppsatta, som för varje däck

och rum klart utvisa de vattentäta

avdelningarnas gränser, öppningarna

i dessa jämte stängningsanordning-

arna och placeringen av dessas ma­

növerorgan samt anordningarna för

korrigerande av varje slagsida för­

orsakad av vattenfyllning. Dessutom

skola böcker, som innehålla de tidi­

gare nämnda uppgifterna, finnas till­

gängliga för fartygets befäl.

Regel 21

Märkning, periodiska övningar med

och undersökningar av vattentäta

dörrar m. m.

(a) Denna regel gäller för såväl

nya som existerande fartyg.

(b) En gång i veckan skola före­

tagas övningar i manövrerandet av

vattentäta dörrar, fönstervenliler,

ventiler och stängningsanordningar

för spygatt, ask- och avfallstrummor.

Å fartyg på resor med en varaktighet

av mer än en vecka skall en fullstän­

dig övning företagas, innan fartyget

avgår från hamn, och därefter under

resan minst en gång i veckan. Å alla

fartyg skall daglig övning företagas

med alla vattentäta, med maskinkraft

manövrerbara dörrar ävensom med

gångjärnsdörrar i huvudtvärskepps-

70

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

(c) (i) The watertight doors and

all mechanisms and indicators con-

nected therewith, all valves the clos-

ing of which is necessary to make

a compartment watertight, and all

valves the operation of which is

necessary for damage control cross

connections shall be periodically in-

spected åt sea åt least once a week.

(ii) Such valves, doors and mech­

anisms shall be suitably marked to

ensure that they may be properly

used to provide maximum safety.

skott, såvida dessa dörrar användas

till sjöss.

(c) (i) Vattentäta dörrar och alla

därtill hörande stängningsanordning-

ar och indikatorer ävensom de ven­

tiler, vilkas stängande är nödvändigt

för att göra ett rum vattentätt, lik­

som ock de ventiler, vilkas funktion

är nödvändig för att åstadkomma

trimning i tvärskeppsled efter erhål­

len skada, skola till sjöss underkas­

tas periodisk undersökning minst en

gång i veckan.

(ii) Sådana ventiler, dörrar och

stängningsanordningar skola vara

märkta på lämpligt sätt för att sä­

kerställa, att de rätt användas och för

att åstadkomma största möjliga sä­

kerhet.

Regulation 22

Entries in Log

(a) This Regulation applies to new

and existing ships.

(b) Hinged doors, portable plates,

sidescuttles, gangway, cargo and coal-

mg ports and other openings, which

are required by these Regulations to

be kept closed during navigation,

shall be closed before the ship leaves

port. The time of closing and the time

of opening (if permissible under

these Regulations) shall be recorded

in such log book as may be prescribed

by the Administration.

(c\ A record of all drills and in-

spections required by Regulation 21

of this Chapter shall be entered in the

log book with an explicit record of

any defects which may be disclosed.

Regel 22

Anteckningar i skeppsdagbok

(a) Denna regel gäller för såväl

nya som existerande fartyg.

(b)

Gångjärnsdörrar, löstagbara

platar, fönsterventiler, landgångs-,

last- och kolportar samt andra öpp­

ningar, vilka enligt dessa regler skola

hållas stängda till sjöss, skola stängas

före avgång från hamn. Tiderna för

stängningen och öppnandet (därest

öppnande är tillåtet enligt dessa reg­

ler) skola antecknas i sådan skepps­

dagbok, som må föreskrivas av ad­

ministrationen.

(c) I skeppsdagboken skall anteck­

nas de tider, då i regel 21 i detta kapi­

tel föreskrivna övningar och under­

sökningar företagits, och därvid skola

iakttagna bristfälligheter tydligt an­

märkas.

Part C. — Machinery and Electrical

Installations

(Part C applies to passenger ships

and cargo ships)

Regulation 23

General

(a) Electrical installations in pas­

senger ships shall be such that:__

Del. C. Maskineri och elektriska

installationer

(Del C äger tillämpning å passagerar­

fartyg och lastfartyg)

Regel 23

Allmänt

(a) De elektriska installationerna i

passagerarfartyg skola vara sådana

att:

71

Kiingl. Maj.ts proposition nr 133 ar Who

(i) services essential for safety will

be maintained under various emer-

gency conditions; and

(ii) the safety of passengers, crew

and ship from electrical hazards will

be assured.

(b) Cargo ships shall comply with

Regulations 26, 27, 28, 29, 30 and 33

of this Chapter.

Regulation 24

Main Source of Electrical Power in

Passenger Ships

fa) Every passenger ship, the

electrical power of which constitutes

the only nreans of maintaining the

auxiliary services indispensable for

the propulsion and the safety of the

ship, shall be provided with åt least

two main generating sets. The power

of these sets shall be such that it

shall still be possible to ensure the

functioning of the services referred

to in subparagraph (a) (i) of Regu­

lation 23 of tliis Chapter in the event

of any one of these generating sets

being stopped.

(b) In a passenger ship where

there is only one main generating

station, the main switchboard shall

be located in the same main fire

zone. Where there is more than one

main generating station, it is per-

missible to have only one main

switchboard.

Regulation 25

Emergency Source of Electrical

Power in Passenger Ships

(a) There shall be above the bulk-

head deck and outside the machinery

casings a self-contained emergency

source of electrical power. Its location

in relation to the main source or

sources of electrical power shall be

such as to ensure to the satisfaction

of the Administration that a fire or

other casualty lo the machinery space

as defined in paragraph (h) of Regu­

lation 2 of this Chapter will not

interfere with the supply or distribu-

(i) den drift av installationerna,

som är väsentlig för säkerheten, kan

upprätthållas under olika nödförhål­

landen; och

(ii) passagerare, besättning och

fartyg tillförsäkras skydd mot olycks­

fall genom elektrisk ström.

<b) Lastfartyg skola uppfylla be­

stämmelserna i reglerna 26, 27, 28,

29, 30 och 33 i detta kapitel.

Regel 24

Elektriska hiwudkraftkällor i

passagerarfartyg

(a) Varje passagerarfartyg, i vilket

elektrisk kraft utgör det enda medlet

att driva det hjälpmaskineri, som är

nödvändigt för fartygets framdrivan­

de och säkerhet, skall utrustas med

åtminstone två huvudgeneratoraggre-

gat. Effekten på dessa aggregat skall

vara så stor, att det, även om ettdera

aggregatet stoppas, fortfarande är

möjligt att säkerställa driften av de

installationer, vilka omförmälas i

punkten (a) (i) av regel 23 i detta

kapitel.

(b) I ett passagerarfartyg, där en­

dast en huvudgeneratorstation fin­

nes, skall huvudinstrumenttavlan va­

ra placerad i samma huvudbrandav-

delning. Där det finnes mer än en hu­

vudgeneratorstation, är det tillåtet

att ha endast en huvudinstrumenttav­

la.

Regel 25

Elektrisk reservkraftkälla

i passagerarfartyg

(a) Ovanför skottdäcket och utan­

för maskinkappen skall finnas eu

självständig elektrisk reservkraftkäl­

la. Dess placering i förhållande till

den eller de elektriska huvudkraftkäl­

lorna skall vara sådan, att det för

administrationen tillfredsställande

styrkes, att den säkerställer, att en

brand eller annan olyckshändelse i

maskineriavdelningen, sådan denna

definieras i regel 2 inom. (h) i delta

kapitel, icke inverkar på tillgången

72

hungl. Maj sfs proposition nr 133 år 1SJ6Ö

lion of emergency power. It shall not

be forward of the collision bulkhead.

(b) The power available shall be

sufficient to supply all those services

Ihat are, in the opinion of the Ad­

ministration, necessary for the safety

of the passengers and the crew in an

emergency, due regard being paid to

such services as may have to be

operated simultaneously. Special

consideration shall be given to emer­

gency lighting åt every boal station

on deck and oversides, in all alley-

ways, stairways and exits, in the

machinery spaces and in the control

stations as defined in paragraph (f)

of Regulation 35 of this Chapter, to

the sprinkler pump, to navigation

lights, and to the daylight signalling

lamp if operated from the main

source of power. The power shall be

adequate for a period of 36 hours,

except that, in the case of ships

engaged regularly on voyages of short

duration, the Administration may

accept a lesser supply if satisfied that

the same standard of safety would

be attained.

(c) The emergency source of power

may be either: —

(i) a generator driven by a suitable

prime-mover with an independent

iuel supply and with approved start-

ing arrangements; the fuel used shall

have a flash point of not less than

110° F. (or 43° C.); or

(ii)

an accumulator (storage)

battery capable of carrying the

emergency load without recharging

or excessive voltage drop.

(d)

(i) Where the emergency

source of power is a generator, there

shall be provided a temporary source

of emergency power consisting of an

accumulator battery of sufficient

capacity:—

(1) to supply emergency lighting

continuously for half an höur;'

(2) to close the watertight doors

(if electrically operated) ' but not

necessarily to close them all simul­

taneously:

på eller distributionen av reservkraft.

Den skall icke vara placerad för om

kollisionsskottet.

<b) Den tillgängliga kraften skall

vara tillräcklig för alla de ändamål,

som administrationen finner nödvän­

diga för passagerares och besättnings

säkerhet vid nödtillfälle; vid bedö­

mande härav skall vederbörlig hän-

syn tagas till sådana ändamål, som

kunna behöva samtidigt tillgodoses.

Särskild hänsyn skall tagas till dels

nödbelysningen vid båtstationerna å

däck och vid fartygssidorna, i alla

gångar, trappor och utgångar, i ma­

skineriavdelningen och vid de kon­

trollstationer, som angivas i regel 35

mom. (f) i detta kapitel, dels sprink-

lerpumpen, dels lanternorna, dels ock

dagsignallampan, i fall denna erhål­

ler ström från huvudkraftkällan.

Kraften skall vara tillräcklig för eu

tid av 36 timmar; dock må adminis­

trationen, där fråga är om fartyg, som

regelbundet nyttjas å resor av kort

varaktighet, godtaga mindre krafttill­

gång, om administrationen finner sä­

kerhetsgraden bliva densamma.

(c) Reservkraftkällan må utgöras

av antingen:

(i) en generator driven av en lämp­

lig kraftkälla med enbart för den­

samma avsett bränsleförråd och med

godkänd startanordning; bränslet

skall hava en flampunkt av minst 43°

C (eller 110° F); eller

(ii) ett ackumulatorbatteri i stånd

att, utan omladdning eller alltför

stort spänningsfall, tillhandahålla er­

forderlig reservkraft.

(d) (i) Där reservkraftkällan utgö-

res av en generator, skola anordning­

ar vara vidtagna för att temporärt er­

hålla reservkraft från ett ackumula­

torbatteri med tillräcklig kapacitet:

tl) för alt åstadkomma nödbelvs-

ningen under en halv timme i sträck;

__(2) för att stänga de vattentäta

dörrarna (därest dessa manövreras

elektriskt), varvid dock ej nödvän­

digtvis alla dörrarna måste kunna

stängas samtidigt;

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 är 1 Hd ii

73

(3) to operate llie indicators (it

electrically operated) which show

whether power operated watertight

doors are open or closed; and

(4) to operate the sound signals

(it electrically operated) which give

warning that power operated water­

tight doors are abont to close.

The arrangements shall be such

that the temporary source of emer-

gency power will come into operation

automatically in the event of failure

of the niain electrical supply.

(ii) Where the emergency source

of power is an accumulator batlery,

arrangements shall be made to ensure

that emergency lighting will auto­

matically come into operation in the

event of failure of the main lighting

supply.

(e) An indicator shall be mounted

in the machinery space, preferably

on the main switchboard, to indicate

when any accumulator battery fitted

in accordance with this Regulation is

being discharged.

(f) (i) The emergency switchboard

shall be installed as near as is prac-

ticable to the emergency source of

power.

(ii) Where the emergency source

of power is a generator, the emer­

gency switchboard shall be located

in the same space as the emergency

source of power, unless the operation

of the emergency switchboard would

thereby be impaired.

(iii) No accumulator battery fitted

in accordance with this Regulation

shall be installed in the same space

as the emergency switchboard.

(iv)

The Administration may

permit the emergency switchboard

to be supplied from the main switch­

board in normal operation.

(g) Arrangements shall be such

that the complete emergency installa­

tion will function when the sbij» is

inclined 22 1/2 degrees and/or when

the trii~ of the ship is It) degrees.

(3)

för alt driva de indikatorer

(.därest dessa drivas elektriskt), som

visa om vattentäta dörrar manövre­

rade med maskinkraft äro öppna el­

ler stängda; och

(4) för att driva de ljudsignalappa­

rater (därest dessa manövreras elek­

triskt), som varna, när vattentäta dör­

rar manövrerade med maskinkraft

hålla på att stängas.

Anordningarna skola vara sådana,

att den tillfälliga reservkraftkällan

automatiskt träder i funktion för den

händelse den normala elektriska

krafttillförseln uteblir.

(ii) Där reservkraftkällan utgöres

av ett ackumulatorbatteri, skola an­

ordningar vara vidtagna för att sä­

kerställa, att reservbelysningen auto­

matiskt träder i funktion för den

händelse krafttillförseln från huvud­

kraftkällan uteblir.

(e) En indikator skall vara upp­

satt i maskinrummet, helst på huvud­

instrumenttavlan, för att visa, när nå­

got ackumulatorbatteri, som instal­

lerats på grund av denna regel, har

blivit urladdat.

(f) (i) Instrumenttavlan för re­

servanläggningen skall vara installe­

rad så nära reservkraftkällan som

möjligt.

(ii) Där reservkraftkällan utgöres

av en generator, skall instrumenttav­

lan för reservanläggningen vara pla­

cerad i samma rum som reservkraft­

källan, såvida icke skötseln av instru­

menttavlan för reservanläggningen

därigenom skulle försvåras.

(iii) Inget ackumulatorbatteri in­

stallerat i' enlighet med denna regel

får vara placerat i samma rum som

instrumenttavlan för reservanlägg­

ningen.

(iv) Administrationen må tillåta,

att instrumenttavlan för reservan­

läggningen under normala förhållan­

den matas från huvudinstrumenttav­

lan.

(g) Anordningarna skola vara så­

dana, att hela reservkraftanläggning­

en fungerar även när fartyget har

22 1/2 graders slagsida och/eller har

I0 graders trim.

74

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

(h) Provision shall be made för

the periodic testing of the emergency

source of power and the temporary

source of power, if provided, which

shall include the testing of automatic

arrangements.

Regulation 20

Emergency Source of Electrical

Power in Cargo Ships

(a) Cargo ships of 5,000 Tons Gross

Tonnage and upwards

(i) In cargo ships of 5,000 tons

gross tonnage and upwards there

shall be a self-contained emergency

source of power, located to the satis-

taction of the Administration above

the uppermost continuous deck and

outside the machinery casings, to

ensure its functioning in the event of

fire or other casualty causing failure

to the main electrical installation.

(ii) The power available shall be

sufficient to supply all those services

which are, in the opinion of the Ad­

ministration, necessary for the safety

of all on board in an emergency, due

regard being paid to such services as

may have to be operated simultane-

ously. Special consideration shall be

given lo: —

(1) emergency lighting åt every

boat station on deck and oversides,

in all alleyways, stairways and exits,

in the main machinery space and

main generating set space, on the na-

vigating bridge and in the chartroom;

(2) the general alarm; and

(3) navigation lights it' solely elec-

tric, and the daylight signalling lamp

if operated by the main source of

electrical power.

The power shall be adequate for a

period of 6 hours.

(iii) The emergency source of pow­

er may be either; —

(1) an accuinulator (storage) faat-

tery capable of carrying the emer­

gency load without recharging or

excessive voltage drop; or

(2) a generator driven byasuitable

(h) Anstalter skola vara vidtagna

för periodisk provning av reservkraft­

källan och den tillfälliga kraftkällan,

om sådan finnes, vilken provning

även skall omfatta automatiska an­

ordningar.

Regel 2(i

Elektrisk reservkraftkälla i lastfartyg

(a) Lastfartyg med eu hruttodräk-

tighet av 5000 registerton eller mera

(i) I lastfartyg med en bruttodräk-

tighet av 5000 registerton eller där­

över skall finnas en självständig

reservkraftkälla, placerad enligt ad­

ministrationens fordringar ovanför

översta genomgående däck och utan­

för maskinkappen, för att säkerstäl­

la driften i händelse av att brand el­

ler annan olycka förorsakat fel på

den elektriska huvudinstallationen.

(ii) Den tillgängliga kraften skall

vara tillräcklig för alla de ändamål,

som administrationen finner nödvän­

diga för alla ombordvarandes säker­

het vid nödtillfälle; vid bedömande

härav skall vederbörlig hänsyn tagas

till sådana ändamål, som kunna be­

höva samtidigt tillgodoses. Särskild

hänsyn skall tagas till:

(1) nödbelysningen vid båtstatio­

nerna å däck och vid fartygssidorna, i

alla gångar, trappor och utgångar, i

avdelningen för huvudmaskineri och

i rummet för huvudgeneratoraggre-

gat, på kommandobryggan och i navi-

gationshytten;

(2) alarmanordningen; och

(3) lanternorna, i fall dessa ute­

slutande äro elektriska, och dagsig-

nallampan, såvida denna erhåller

ström från den elektriska huvud­

kraftkällan.

Kraften skall vara tillräcklig för cn

tid av sex timmar.

(iii) Reservkraftkällan må utgöras

av, antingen;

(1) ett ackumulatorbatteri i stånd

att, utan omladdning eller alltför

stort spänningsfall, tillhandahålla er­

forderlig reservkraft; eller

(2) en generator driven av en

75

Kungl. Maj. ts proposition nr 133 är 1965

prime-mover with an independent

fuel supply and with starting ar-

rangements to the satisfaction of the

Administration. The fuel used shall

have a flash point of not less than

110°F. (or 43°C.).

(iv) Arrangements shall be such

that the complete emergency installa­

tion will function when the ship is in-

clined 22 1/2 degrees and/or when

the trim of the ship is 10 degrees.

(v) Provision shall be made tor the

periodic testing of the complete emer­

gency installation.

lämplig kraftkälla med enbart för

densamma avsett bränsleförråd och

med startanordning, som uppfyller

administrationens fordringar. Bräns­

let skall hava en flampunkt av minst

43° C (eller 110° F).

(iv) Anordningarna skola vara så­

dana, att hela reservkraftanläggning­

en arbetar även när fartyget har

22 1/2 graders slagsida och/eller tio

graders trim.

(v) Anstalter skola vara vidtagna

för periodisk provning av hela re-

servkraftinstallationen.

(b) Cargo ships of less than 5,000

Tons Gross Tonnage

(i) In cargo ships of less than 5,000

tons gross tonnage there shall be a

self-contained emergency source of

power located to the satisfaction of

the Administration, and capable ot

supplying the illumination åt launch-

ing stations and stowage positions ot

survival craft prescribed in sub-para-

graphs (a) (ii) (b) (ii) and (b) (iii)

of Regulation 19 of Chapter III, and

in addition such other services as

the Administration may require, due

regard being paid to Regulation 38 of

Chapter III.

(ii) The power available shall be

adequate for a period of åt least 3

hours.

(iii) These ships shall also be sub-

ject lo sub-paragraphs (iii), (iv), and

(v) of paragraph (a) of this Regu­

lation.

(b) Lastfartyg med en bruttodräk-

tighet understigande 5 000 register­

ton

(i) I lastfartyg med en brutto-

dräktighet understigande 5 000 re­

gisterton skall det finnas en själv­

ständig reservkraftkälla, placerad en­

ligt administrationens fordringar och

i stånd att tillhandahålla ström för

den belysning vid sjösättningsstatio-

nerna och uppställningsplatserna för

livbåtar och livflottar, som föreskri-

ves i kapitel III, regel 19, punkterna

(a) (ii), (b) (ii) och (b) (iii), och

dessutom för sådana andra ändamål,

som administrationen kan tordra; vid

bedömande härav skall vederbörlig

hänsyn tagas till kapitel III regel 38.

(ii) Den tillgängliga kraften skall

vara tillräcklig för en tid av minst

tre timmar.

(iii) Dessa fartyg skola även vara

underkastade bestämmelserna i

punkterna (a) (iii), (iv) och (v) i

denna regel.

Regulation 27

Precautions against Shock, Lire and

other Hazards of Electrical Origin

(a) Passenger Ships and Cargo

Ships

(i) (1) All exposed metal parts of

electrical machines or equipment

which are not intended to be “livc”,

Regel 27

Skyddsåtgärder mot elektrisk chock,

brand och andra risker av elektriskt

ursprung

(a) Passagerarfartyg och lastfar-

Uw

(i) (1) Alla sådana oisolerade me­

talldelar av elektriska maskiner eller

elektrisk utrustning, vilka icke äro

76

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1065

but are liable to become ‘dive” under

fault conditions, shall be earthed

tgrounded); and all electrical appa-

ratus shall be so constructed and so

installed that danger of injury in or-

dinary handling shall not exist.

(2) Metal frames of all portable

electric lamps, tools and similar ap-

paratus, supplied as ship’s equipment

and rated in excess of a safety vol-

tage to be prescribed by the Adminis­

tration shall be earthed (grounded)

through a suitable conductor, unless

equivalent provisions are made such

as by double insulation or by an iso-

lating transformer. The Administra­

tion may require additional special

precautions for electric lamps, tools

or similar apparatus for use in damp

spaces.

(ii) Main and emergency switch-

boards shall be so arranged as to give

easy access back and front, without

danger to attendants. The sides and

backs and, where necessary, the

fronts of switchboards shall be suit-

ably guarded. There shall be non-con-

ducting mats or gratings front and

rear where necessary. Exposed cur-

rent carrying parts åt voltages to

earth (ground) exceeding a voltage

to be specified by the Administration

shall not be installed on the face of

any switchboard or control panel.

(iii) (1) Where the hull return

system of distribution is used, special

precautions shall be taken to the sa-

tisfaction of the Administration.

12) Hull return shall not be used

in tankers.

(iv) (1) All melal sheaths and ar-

mour of cables shall be eléctrically

continuous and shall be earthed

(grounded).

(2) Where the cables are neither

sheathed nor armoured and there

might be a risk of fire in the event

avsedda att vara spänningsförande

men vilka på grund av uppkommet

fel kunna bliva spänningsförande,

skola vara jordade; all apparatur

skall vara så konstruerad och instal­

lerad, ait någon fara för att erhålla

skada vid vanligt handhavande av

densamma icke förefinnes.

(2) Metallhöljen till alla flyttbara

lampor, verktyg och liknande appara­

ter, som tillhöra fartygets elektriska

utrustning och äro avsedda för en

spänning överstigande den klenspän­

ning, som föreskrives av administra­

tionen, skola vara jordade genom en

lämplig ledare, såvida icke likvärdi­

ga anordningar äro vidtagna genom

förstärkt isolering eller genom en

skydds transformator. Administratio­

nen må kräva ytterligare försiktig­

hetsåtgärder för lampor, verktyg och

liknande apparater, som nyttjas i

fuktiga rum.

(ii) Instrumenttavlor till huvud-

och reservanläggningarna skola vara

så anordnade, att personalen utan fa­

ra har lätt tillträde till såväl deras

fram- som baksidor. Instrumenttav­

lornas gavlar och baksidor och, där­

est nödvändigt, framsidor skola vara

på lämpligt sätt skyddade. Där så är

erforderligt, skall det finnas mattor

eller trallar av elektriskt oledande

material både framför och bakom in­

strumenttavlorna. Oisolerade ström-

förande delar med en spänning till

jord, som är större än vad adminis­

trationen föreskrivit, få icke monte­

ras på framsidan av instrumenttavla

eller instrumentbord.

(iii) (1) Där fartygsskrovet använ­

des som återledare i det elektriska

systemet, skall särskilda försiktig­

hetsåtgärder, som uppfylla adminis­

trationens fordringar, vara vidtagna.

(2) Fartygsskrovet får icke använ­

das som återledare i tankfartyg.

(iv) (1) Alla mantlar och arme-

ringar på ledningar skola vara i elek­

triskt hänseende sammanhängande

och jordade.

(2) Där ledningarna varken äro

mantlade eller armerade och det kan

finnas risk för brand i händelse

77

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 196o

of an electrical faull, precautions

shall be required by the Administra­

tion.

(v) Lighting fittings shall be ar-

ranged to prevent temperature rises

that vould be injurious to the wiring,

and to prevent surrounding material

from becoming excessively hot.

(vi) Wiring shall be supported in

such a manner as to avoid chafing or

other injury.

(vii) Each separate circuit shall

be protected against short circuit.

Each separate circuit shall also be

protected against overload, except in

accordance with Regulation 30 of this

Chapter or where the Administration

grants an exemption. The current-car-

rying capacity of each circuit shall

be permanently indicated, together

with the rating or setting of the ap-

propriate overload protective device.

(viii) Accumulator batteries shall

be suitably housed, and compart-

ments used primarily for their ac-

commodation shall be properly con-

siructed and efficiently ventilated.

av fel av elektrisk natur, skall ad­

ministrationen föreskriva särskilda

försiktighetsåtgärder.

(v) Belysningsarmaturen skall an­

ordnas så, att temperaturstegring,

som kan vara skadlig för ledningar­

na, icke uppkommer och att omgivan­

de föremål icke bliva överdrivet var­

ma.

(vi) Ledningarna skola vara så

monterade, att de icke utsättas för

nötning eller annan skada.

(vii)

Varje särskild strömkrets

skall skyddas mot kortslutning. Var­

je särskild strömkrets skall även

skyddas mot överbelastning med de

undantag, varom förmäles i regel 30

i detta kapitel eller där administra­

tionen medgiver befrielse. För varje

strömkrets skall tillåten strömstyrka,

jämte märkdata eller inställning av

lämpligt överströmsskydd, vara var­

aktigt angiven.

(viii) Ackumulatorbatterier skola

vara lämpligt inbyggda och rum, som

huvudsakligen äro avsedda för batte­

rierna, skola vara lämpligt konstrue­

rade och effektivt ventilerade.

(b) Passenger Sbips onlg

(i) Distribution

systems shall

be

so

arranged that fire in any main fire

zone vull not interfere with essential

services in any other main fire zone.

This requirement will be met

if

main

and emergency feeders passing

through any zone are separated both

vertically and horizontally as widely

as is practicable.

(ii) Electric cables shall be ot a

Clame retarding type to the satislac-

lion of the Administration. The Ad­

ministration may require additional

safeguards for electric cables in par-

ticular spaces of the ship with a view

to the prevention of fire or explosion.

(iii) In spaces where inflammable

mixtures are lioble to collect, no elec-

irical equipment shall be installed un-

less it is of a lype which will not

fb) Enbart passagerarfartyg

(i)

Distributionssystemen skola

vara så anordnade, alt brand inom

någon av de brandsäkert avskilda hu­

vudavdelningarna icke inverkar på

väsentliga driftsförhållanden inom

någon annan dylik avdelning. Denna

fordran skall anses uppfylld, om hu­

vud- och reservsystemens matarled-

ningar inom varje avdelning äro bå­

de vertikalt och horisontalt dragna

så långt från varandra, som är prak­

tiskt möjligt.

(ii) Elektriska ledningar skola va­

ra av en flamfördröjande typ, som

uppfyller administrationens fordring­

ar. För att förebygga brand eller ex­

plosion må administrationen kräva

ytterligare skydd för elektriska led­

ningar i särskilda rum.

(iii) I rum, där brandfarliga bland­

ningar lält kunna samlas, skall elek­

trisk utrustning ej installeras, såvida

den ej är av en tvp, som icke antän-

78

hungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

ignite the mixture concerned, such

as flameproof (explosion proof)

equipment.

(iv) A ligthing circuit in a bunker

or hold shall be provided witli an iso-

lating switch outside the space.

(v) Joints in all conductors except

for low voltage communication cir-

cuits shall be made only in junction

or outlet boxes. All such boxes or

wiring devices shall be so constructed

as to prevent the spread of fire from

the box or device. Where splicing is

employed, it shall only be by an ap-

proved method such that it retains

the original mechanical and electrical

properties of the cable.

(c) Cargo Ships only

Devices liable to are shall not be

installed in any compartment as-

signed principally to accumulator

batteries unless the devices are flame­

proof (explosion proof).

Regulation 28

Means of Going Astern

(a) Passenger Ships and Cargo

Ships

Ships shall have sufficient power

for going astern to secure proper

control of the ship in all normal cir-

cumstances.

(b) Passenger Ships only

The ability of the macliinery to

reverse the direction of thrust of the

propeller in sufficient time, under

normal manoeuvring conditions, and

so to bring the ship to rest from

maximum ahead service speed shall

be demonstrated åt the initial survey.

Regulation 29

Steering Gear

(0) Passenger Ships and Cargo

Ships

(1) Ships shall be provided with a

main steering gear and an auxiliary

steering gear to the satisfaetion of the

Administration.

der den ifrågavarande blandningen,

exempelvis flamskyddad utrustning.

(iv) Belysningskrets i kolrum eller

lastrum skall vara försedd med

strömbrytare utanför rummet.

(v) Skarvar i ledningar må, där

fråga ej är om svagströmskretsar, an­

ordnas endast i skarvdosor eller ut-

tagsdosor. Alla sådana dosor och led-

ningstillbehör skola vara så konstru­

erade, att eld icke kan spridas från

dem. Där direkt hopfogning företa­

gits, skall den vara utförd enligt en

godkänd metod, så att ledningens ur­

sprungliga mekaniska och elektriska

egenskaper bibehållas.

(c) Enbart lastfartyg

Anordningar, vid vilka elektriska

ljusbågar kunna uppkomma, må en­

dast under förutsättning att de äro

flamskyddade installeras i rum, av­

sedda huvudsakligen för ackumula­

torbatterier.

Regel 28

Backnings förmåga

(a) Passagerarfartyg och lastfar-

l'J9

Fartyg skall hava så stor back-

ningsförmåga, att erforderlig manöv-

rerbarhet hos fartyget under alla nor­

mala förhållanden säkerställes.

(b) Enbart passagerarfartyg

Maskineriets förmåga att under

normala manövreringsbetingelser

kasta om propellerns drivriktning på

tillräckligt kort tid och sålunda

bringa fartyget att stanna från hög­

sta brukliga fart framåt, skall åda-

galäggas vid den första besiktningen.

Regel 29

Styrinrättning

(a) Passagerarfartyg och lastfar­

tyg

(i) Fartyg skall vara försett med

huvudstyrinrättning och reservstyr­

inrättning, som uppfylla administra­

tionens fordringar.

79

(ii) The main steering gear shull

be of adequate strength and sufficient

to steer the ship åt maximum service

speed. The main steering gear and

rudder stock shall be so designed that

they are not damaged åt maximum

aslern speed.

(iii) The auxiliary steering gear

shall be of adequate strength and

sufficient to steer the ship åt navi-

gable speed and capable of being

brought speedily into action in an

einergency.

(iv) The exact position of the rud­

der, if power operated, shall be in-

dicated åt the principal steering sta­

tion.

(b) Passenger Ships only

(i) The main steering gear shall be

capable of putting the rudder over

from 35 degrees on one side to 35

degrees on the other side with the

ship running ahead åt maximum ser­

vice speed. The rudder shall be cap­

able of being put over from 35 degrees

on eif her side to 30 degrees on the

other side in 28 seconds åt maximum

service speed.

(ii) The auxiliary steering gear

shall be operated by power in any

case in which the Administration

vvould require a rudder stock of over

9 inches (or 22.86 centimetres) di­

ameter in vvay of the tiller.

(iii) Where main steering gear

power units and their connections are

fitted in duplicate to the satisfaction

of the Administration, and eacli pow­

er unit enables the steering gear to

meet the requirements of sub-para-

graph (i) of this paragrapli, no

auxiliary steering gear need be re-

quired.

(iv)

Where the Administration

vvould require a rudder stock with a

diameter in way of the tiller exceed-

ing 9 inches (or 22.86 centimetres)

therc shall be provided an alternative

steering station located to the satis­

faction of the Administration. The

remote steering control systems from

Ihe principal and alternative steering

Kungl. Maj:ts propos

(ii) Huvudstyrinrättningen skall

vara av erforderlig styrka och till­

räcklig för alt styra fartyget vid högs­

ta brukliga fart. Huvudstyrinrätt­

ningen och

roderhj

ärtstocken skola

vara konstruerade på sådant sätt, att

de ej skadas vid högsta fart back.

(iii) Reservstyrinrättningen skall

vara av erforderlig styrka och till­

räcklig för att styra fartyget vid styr­

fart samt kunna hastigt sättas i funk­

tion vid nödtillfälle.

(iv) Om manövreringen av rodret

sker med maskinkraft, skall det exak­

ta roderläget utvisas på huvudstvr-

platsen.

(b) Enbart passagerarfartyg

(i)

Huvudstyrinrättningen skall

vara i stånd att lägga över rodret

från 35° åt ena sidan till 35° åt and­

ra sidan, medan fartyget går framåt

med högsta brukliga fart. Det skall

vara möjligt att lägga över rodret

från 35° åt ena sidan till 30° åt and­

ra sidan inom 28 sekunder vid högsta

brukliga fart.

(ii) Reservstyrinrättningen skall

drivas med maskinkraft i varje så­

dant fall, beträffande vilket administ­

rationen fordrar större diameter än

22,86 centimeter (eller nio eng. tum)

av hjärtstocken vid roderkvadrant

eller rorpinne.

(iii) Där dubbla drivanordningar

och anslutningar för huvudstyrinrätt­

ningen äro anordnade enligt admi­

nistrationens fordringar och styrin­

rättningen med vilken som helst av

drivanordningarna uppfyller ford­

ringarna i punkten (i) av detta mo­

ment, är det ej nödvändigt att fordra

reservstyrinrättning.

(iv) Där administrationen fordrar

en hjärtstock med en diameter över­

stigande 22,86 centimeter (eller nio

eng. tum) vid roderkvadranten eller

rorpinnen, skall det anordnas en yt­

terligare styrplats med placering, som

uppfyller administrationens fordring­

ar. Systemen för fjärrmanövrering av

styrningen från såväl huvudstyrplat-

ition nr 133 år 1965

so

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

stations shall be so arranged to the

satisfaction of the Administration

that failure of either system would

not result in inability to steer the ship

by means of the other system.

(v) Means satisfactory to the Ad­

ministration shall be provided to

enable orders to be transmitted from

the bridge to the alternative steering

station.

(c) Cargo Ships onlg

(i) The auxiliary steering gear

shall be operated by power in any

case in which the Administration

would require a rudder stock of over

14 inches (or 35.56 centimetres) di­

ameter in way of the tiller.

(ii) Where power operated steering

gear units and connections are fitted

in duplicate to the satisfaction of the

Administration, and each unit com-

plies with sub-paragraph (iii) of

paragraph (a) of this Regulation, no

auxiliary steering gear need be re-

quired, provided that the duplicate

units and connections operating to-

gether comply with sub-paragraph

(ii) of paragraph (a) of this Regu­

lation.

Regulation 30

Electric and Electrolujdraulic

Steering Gear

fa) Passenger Ships and Cargo

Ships

Indicators for running indication of

the motors of electric and electro-

hydraulic steering gear shall be in-

stalled in a suitable location to the

satisfaction of the Administration.

(b) All Passenger Ships (irrespec-

tive of tonnage) and Cargo Ships of

5,000 Tons Gross Tonnage and up-

wards

(i) Electric and electrohydraulic

steering gear shall be served by two

circuits fed from the main switch-

sen som den ytterligare styrplatsen

skola vara anordnade på ett för ad­

ministrationen godtagbart sätt, så att

fel på ettdera av systemen icke re­

sulterar i att det blir omöjligt styra

fartyget med hjälp av det andra sy­

stemet.

(v) Förbindelsemedel, som uppfyl­

ler administrationens fordringar, sko­

la anordnas för att möjliggöra order-

givning från bryggan till den ytterli­

gare styrplatsen.

(c) Enbart lastfartyg

(i)

Reservstyrinrättningen skall

drivas med maskinkraft i varje så­

dant fall, beträffande vilket administ­

rationen fordrar större diameter än

35,56 centimeter (eller 14 eng. tum)

av hjärtstocken vid roderkvadranten

eller rorpinnen.

(ii) Där dubbla drivanordningar

och anslutningar för styrinrättning

driven med maskinkraft äro anord­

nade enligt administrationens ford­

ringar och vilken som helst av driv-

anordningarna uppfyller bestämmel­

serna i punkten (a) (iii) av denna

regel, är det ej nödvändigt att fordra

reservstyrinrättning, förutsatt att de

dubbla anordningarnas och anslut­

ningarnas drift tillsammans uppfyl­

ler bestämmelserna i punkten (a)

(ii) av denna regel.

Regel 30

Elektrisk och elektrohydraulisk

styrinrättning

(a) Passagerarfartyg och lastfar-

ty<i

Indikatorer för kontinuerlig kon­

troll av motorerna till elektrisk och

elektrohydraulisk styrinrättning sko­

la vara installerade på lämplig plats

och enligt administrationens ford­

ringar.

(b) Alla passagerarfartyg (oavsett

tontal) och lastfartyg med en brutto-

dräktighet av 5 000 registerton och

däröver

(i) Elektrisk och elektrohydraulisk

styrinrättning skall erhålla ström

genom två ledningar matade från

81

board. One of the circuits may pass huvudinstrumenttavlan. Eu av raa-

through the emergency switchboard, tarledningarna må vara ansluten över

if provided. Each circuit shall have instrumenttavlan för reservanlägg-

adequate capacity for supplying all ningen, om sådan finnes. Varje ström-

the motors which are normally con- krets skall hava tillräcklig kapacitet

nected to it and which operate simul- för överföring av kraft till samtliga

taneously. If transfer arrangements de motorer, som normalt aro anslutna

are provided in the steering gear och som kunna behöva vara igång

room to permit either circuit to sup- samtidigt. Därest anordningar för

ply any motor or combination of mo- omkoppling äro anordnade i styrma-

tors, the capacity of each circuit shall skinrummet, vilka möjliggöra att var-

be adequate for the most severe load je motor eller grupp av motorer for-

condition. The circuits shall be sepa- ses med ström genom vilken som

rated throughout tlieir length as helst av ledningarna, skall kapacite-

widely as is practicable.

ten hos varje strömkrets vara tillräck­

lig för det svåraste belastningsfallet.

Strömkretsarna skola i hela sin längd

vara förlagda så mycket åtskilda som

praktiskt låter sig göra.

(ii) Short circuit protection only (ii) Dessa kretsar och motorer be-

shall be provided for these circuits höva förses endast med kortslut-

and motors.

ningsskydd.

(c) Cargo Ships of less than 5,000

(c) Lastfartyg med en bruttodräk-

Tons Gross Tonnage

tighet understigande 5 000 register-

ton

(i) Cargo ships in which electrical (i) Lastfartyg, i vilka elektrisk

power is the sole source of power for kraft är den enda kraftkällan för ba-

both main and auxiliary steering gear de huvud- och reservstyrinrättning-

shall comply with sub-paragraphs (i) arna, skola uppfylla bestämmelserna i

and (ii) of paragraph (b) of this punkterna (b) (i) och (ii) i denna

Regulation, except that if the auxiliary regel, dock att om reservstyrinrätt-

steering gear is powered by a motor ningen drives av en motor, som hu-

primarily intended for other services, vndsakligen är avsedd för andra än-

subparagraph (b) (ii) may be waived, damål, punkten (b) (ii) icke behöver

provided that the Administration is tillämpas, därest administrationen

satisfied with the protection arrange- finner skyddsanordningarna tillfreds-

ments.

ställande.

(ii) Short circnit protection only (ii) Motorer och strömkretsar till

shall be provided for motors and elektriskt eller elektrohydrauliskt

power circuits of electrically or elec- driven huvudstyrinrättning behöva

trohydraulically operated main steer- förses endast med kortslutnmgs-

ing gear.

skydd.

Regulation 31

Regel 31

Oil Fuel used in Passenger Ships Brännolja nyttjad i passagerarfartyg

No internal coinbustion

engine Förbränningsmotor,

vars bränsle

shall be used for any fixed

instal- har en flampunkt av 43° C (eller

lation in a passenger ship if

its fuel 110° F) eller därunder, tår ej använ-

has a flash point of 110° F.

(or 43° das för någon fast installation i ett

C.) or less.

passagerarfartyg.

Kungl. Maj. ts proposition nr 133 är 1965

82

Kungl. Maj. ts proposition nr 133 år 1965

Regulation 32

Regel 32

Location of Emergency Installations

in Passenger Ships

The emergency source of electrical

power, emergency fire pumps, emer­

gency bilge pumps, batteries of carbon

dioxide bottles for fire extinguishing

purposes and other emergency instal­

lations which are essential for the

safety of the ship shall not be in-

stalled in a passenger ship forward

of the collision bulkhead.

Regulation 33

Communication between Bridge and

Engine Room

Ships shall be fitted with two

means of communicating orders from

the bridge to the engine room. One

means shall be an engine room tele-

graph.

Placering av reservinstallationer i

passagerarfartyg

Den elektriska reservkraftkällan,

reservbrandpumpar, reservlänspum-

par, batterier av koldioxidbehållare

för brandsläckningsändamål och and­

ra reservinstallationer, som äro vä­

sentliga för fartygets säkerhet, få ej

placeras för om kollisionsskottet i ett

passagerarfartyg.

Regel 33

Meddelanden mellan brygga och

maskinrum

Fartyg skall vara försett med två

möjligheter för överbringande av or­

der från bryggan till maskinrummet.

Eu av dessa skall vara en maskin­

telegraf.

Part D. — Fire protection

(In Part D, Regulations 34 to 52

apply to passenger ships carrying

more than 36 passengers; Regulations

35 and 53 apply to passenger ships

carrying not more than 36 passen­

gers; Regulations 35 and 54 apply to

cargo ships of 4,000 tons gross ton­

nage and upwards)

Del. D. — Brandskydd

(I del D äga reglerna 34—52 till-

lämpning å passagerarfartyg, som

medföra flera än 36 passagerare; reg­

lerna 35 och 53 äga tillämpning å pas­

sagerarfartyg, som icke medföra flera

än 36 passagerare; reglerna 35 och 54

äga tillämpning å lastfartyg med en

bruttodräktighet av 4 000 registerton

och däröver)

Regulation 34

General

(a) The purpose of this Part is to

require the fullest practicable degree

of protection from fire by regulation

of the details of arrangement and

constructions. The three basic prin-

ciples underlying these regulations

are:

(i) separation of the accommo-

dation spaces from the remainder of

the ship by thermal and structural

boundaries;

(ii)

containment, extinction, or

detection of any fire in the space of

origin;

Regel 34

Allmänt

(a) Syftet med denna del är att

åstadkomma största möjliga grad av

skydd mot brand genom detaljföre-

skrifter beträffande inredning och

byggnadssätt. De tre huvudprinciper,

vilka ligga till grund för dessa regler,

äro;

(i) att avskilja bostäder från övriga

delar av fartyget genom i konstruk­

tionen ingående skiljeväggar, som äga

såväl hållfasthet som förmåga att

motstå värme;

(ii) att begränsa, släcka eller upp­

täcka varje brand å uppkomstplatsen;

83

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 ar Who

(iii) protection of mcans of escape.

(b) The hull, superstrueture and

deck liouses shall be divided into

main vertical zones by “A” Class

bulkheads l as described in paragrapli

(c) of Regulation 35 of tbis Chapter)

and furtber divided by similar bulk­

heads forming the boundaries pro-

tecling spaces which provide vertical

access and the boundaries separating

the accommodation spaces from the

machinery, cargo and service spaces

and others. In addition, and supple-

mentary to the patrol systems, alarm

systems and fire extinguishing appa-

ratus required by Part E of tbis

Chapter, either of the following

methods of protection, or a combi-

nation of these methods to the satis-

faetion of the Administration, shall

be adopted in accommodation and

service spaces with a view to prevent-

ing the spread of incipient fires from

the spaces of their origin: —

Method I. — The construction of

internal divisional bulkheading of

UB” Class divisions (as defined in

paragrapli (d) of Regulation 35 of

this Chapter) generally without the

installation of a detection or sprinkler

system in the accommodation and

service spaces; or

Method II. — The fitting of an

automatic sprinkler and fire alarm

system for the detection and extinc-

tion of fire in all spaces in which a

fire miglit be expeeted to originate,

generally with no restriction on the

type of internal divisional bulk­

heading in spaces so proteeted; or

Method III. — A system of subdi-

vision within each main vertical zone

using “A” and “B” Class divisions

distribnted according to the impor-

tance, size and nature of the various

compartments, with an automatic fire

detection system in all spaces in

which a fire might be expeeted to

originate, and with restrieted use of

coinhustible and highly inflainmable

materials and furnishings; hut gener-

ally without the installation of a

sprinkler system.

Wlierc appropriate, the headings or

4 liihang till riksdagens protokoll V.Xiö. 1

(iii) att skydda utgangar.

(b) Skrov, överbyggnader och

däckshus skola medelst skott av klass

»A» (såsom detta är beskrivet i regel

35, mom. (c) i detta kapitel) indelas

i vertikala huvudavdelningar. Ytter­

ligare indelning skall åstadkommas

medelst dylika skott, som dels omgiva

utrymmen, genom vilka förbindelse

är ordnad i vertikal led, och dels skil­

ja bostäder från maskineriavdelning,

lastrum, arbetsrum och andra rum.

Dessutom skall — förutom patrulle-

ringstjänst, alarmsystem och brand-

släckare, som fordras enligt del E av

detta kapitel — antingen endera av

följande skyddsmetoder eller en för

administrationen godtagbar kombina­

tion av dessa metoder tillämpas i bo­

städer och arbetsrum i syfte att för­

hindra en begynnande brands sprid­

ning från stället, där branden upp­

kommit :

Metod 1. — Konstruktionen av den

inre uppdelningen utförd medelst

skott av klass »B» (såsom detta är

definierat i regel 35, mom (d) i detta

kapitel), i allmänhet utan installation

av system för upptäckande av brand

eller sprinklersystem i bostäder och

arbetsrum.

Metod II. — Anordnandet av auto­

matiskt sprinklersystem och brand-

alarmsystem för upptäckande och

släckande av brand i alla utrymmen,

där brand kan befaras uppstå, i all­

mänhet utan fordran i fråga om typ

för indelning av sålunda skyddade ut­

rymmen.

Metod III. — System med uppdel­

ning inom varje vertikal huvudavdel­

ning medelst klass A-indelning och

klass B-indelning, fördelade med hän­

syn till de olika rummens betydelse,

storlek och beskaffenhet, jämte auto­

matiskt system för upptäckande av

brand i alla rum, där brand kan be­

faras uppstå, samt begränsat bruk av

material och inredning av brännbar

eller lättantändlig beskaffenhet men

i allmänhet utan installation av

sprinklersystem.

Där så fordras, angiva rubrikerna

samt. Nr 133

84

Kungl. Maj. ts proposition nr 133 år 1965

sub-headings of the Regulations of

this Part of this Chapter indicate

under which Method or Methods the

Regulation is a requirement.

Regulation 35

Definitions

Wherever the phrases defined

below occur throughout this Part of

this Chapter, they shall be interpreted

in accordance with the following de­

finitions: —

(a) Incombustible Material means

a material which neither burns nor

gives off inflammable vapours in suf-

ficient quantity to ignite åt a pilot

flame when heated to approximately

1,382° F. (or 750° C.). Any other

material is a “Combustible Material”.

(b) A Standard Fire Test is one in

which specimens of the relevant bulk-

heads or decks, having a surface of

approximately 50 square feet (or 4.65

square metres) and height of 8 feet

(or 2.44 metres) resembling as closely

as possible the intended construction

and including where appropriate åt

least one joint, are exposed in a test

furnace to a series of time tempera-

ture relationships, approximately as

follows: -—

åt the end of the first 5 minutes—

1,000° F. (or 538° C.)

åt the end of the first 10 minutes—

1,300° F. (or 704° C.)

åt the end of the first 30 minutes—

1,550° F. (or 843° C.)

åt the end of the first 60 minutes—

1,700° F. (or 927° C.)

(c) “A” Class or Fire-resisting Di­

visions are those divisions formed by

bulkheads and decks which comply

with the following: —

(i) they shall be constructed of

steel or other equivalent material;

(ii) they shall be suitably stiffened;

(iii) they shall be so constructed as

to be capable of preventing the passage

och underrubrikerna till reglerna i

denna del av detta kapitel, till vilken

eller vilka metoder regeln i fråga hän­

för sig.

Regel 35

Definitioner

Där nedan angivna uttryck före­

komma i denna del av detta kapitel,

skola de tolkas i överensstämmelse

med följande definitioner.

(a) Icke brännbart material är ett

material, som icke brinner eller av­

giver brännbara gaser i tillräcklig

mängd för att antändas vid en riktad

låga, när temperaturen stigit till unge­

fär 750° C (eller 1 382° F). Varje

annat material är »brännbart ma­

terial».

(b) Standardbrandprov är ett prov,

i vilket provstycken, utförda som ifrå-

gakommande skott eller däck, med en

yta av ungefär 4,65 kvadratmeter (el­

ler 50 eng. kvadratfot), en höjd av

2,44 meter (eller åtta eng. fot), och

liknande den tilltänkta konstruktio­

nen så mycket som möjligt samt in­

nefattande, där anledning härtill fin­

nes, minst en skarv, utsättas för en

upphettning, som approximativt föl­

jer nedan angivna tidsschema för

temperaturen i provugnen:

vid slutet av de första

5 minuterna 538° C (eller 1 000° F)

10

»

704° C (eller 1 300° F)

30

»

843° C (eller 1 550° F)

60

»

927° C (eller 1 700° F)

(c) Klass »A »-indelning eller

brandsäker indelning är sådan indel­

ning, som åstadkommes medelst skott

och däck, uppfyllande följande ford­

ringar:

(i) de skola vara konstruerade av

stål eller annat likvärdigt material;

(ii) de skola vara på lämpligt sätt

stagade;

(iii) de skola vara så konstruerade,

att de äro i stånd att förhindra ge-

85

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

of smoke and flame up to thc cnd of

the one-hour standard fire test;

(tv) they shall have an insulating

value to the satisfaction of the Ad­

ministration, having regard to the

nature of the adjacent spaces. In

general, wliere such bulklieads and

decks are required to form fire-rc-

sisting divisions between spaces

either of which contains adjacent

woodwork, wood lining, or other com-

bustible material, they shall be so

insulated that, if either face is ex­

posed to the standard fire test for

one hour, the averagc temperature on

the unexposed face will not increase

åt any time during the test by more

than 250° F. (or 139° C.) above the

initial temperature nor shall the tem­

perature åt any point on the face,

including any joint, rise more than

325° F. (or 180° C.) above the initial

temperature. Reduced amounts of in-

sulation or none åt all nray be pro­

vided wliere in the opinion of the

Administration a reduced fire liazard

is present. The Administration may

require a test of an assembled proto-

type bulkhead or deck to ensure that

it meets the above requirements för

integrity and temperature rise.

(d) "B” Class or Fire-retnrding Di­

visions are those divisions formed by

bulklieads which are so constructed

that they will be capable of pre-

venting the passage of flame up to

the end of the first one-half hour of

the standard fire test. In addition

they shall have an insulating value

to the satisfaction of Ihe Administra­

tion, having regard to the nature of

the adjacent spaces. In general, wliere

such bulklieads are required to form

fire-retarding divisions between

spaces, they shall be of such material

that, if either face is exposed for the

first one-half hour period of the stand­

ard fire test, the average tempera­

ture on the unexposed face will not

increase åt any time during the test

by more than 250° F. (or 139° C.)

above the initial temperature, nor

nombrott av rök och lågor under ett

standardbrandprov av en timmes var­

aktighet; och

(iv) de skola ha en isoleringsförmå­

ga motsvarande administrationens

fordringar, när hänsyn tages till be­

skaffenheten av de angränsande ut­

rymmena. Där sådana skott och däck

skola utgöra brandsäkra skott och

däck mellan utrymmen, av vilka det

ena innehåller nära skottet eller däc­

ket beläget trä eller annat brännbart

material, skola skotten och däcken i

allmänhet vara så isolerade, att om

endera sidan av dem utsättes för

standardbrandprovet under en tim­

me, medeltemperaturen på den icke

utsatta sidan ej vid något tillfälle un­

der provet stiger mer än 139° C (el­

ler 250° F) över begynnelsetempera­

turen och temperaturen ej heller på

någon punkt av ytan, inberäknat var­

je skarv, stiger mer än 180° C (eller

325° F) över begynnelsetemperatu­

ren. Minskad isolering eller frånvaro

av isolering må förekomma, där en­

ligt administrationens åsikt ringa

brandrisk är för handen. Administra­

tionen må fordra provning av en fär­

digställd prototyp av skott eller däck

för att försäkra sig om att ovannämn­

da fordringar på motståndsförmåga

och temperaturstegring uppfyllas.

(d) Klass »B»-indelning eller

brandfördröjande indelning består av

skott, som äro så konstruerade, att

de kunna förhindra genombrott av

lågor under den första halvtimmen av

ett standardbrandprov. Därjämte sko­

la skotten hava en isoleringsförmåga

motsvarande administrationens ford­

ringar, när hänsyn tages till beskaf­

fenheten av de angränsande utrym­

mena. Där sådana skott fordras för

alt utgöra brandfördröjande skott

mellan rum, skola skotten i allmän­

het vara av sådant material att, om

endera sidan utsättes för ett stan­

dardbrandprov under dess första

halvtimme, medeltemperaturen på

den icke utsatta sidan ej vid något

tillfälle under provet stiger mer än

139 ' C (eller 250° F) över begynnelse­

temperaturen och temperaturen ej

86

Kungl. Maj:Is proposition nr 133 år 1965

shall the teinperature åt any point on

the face including any joint rise

more than 405° F. (or 225° C.) above

the initial temperature. For panels

which are of incombustible materials

it will only be necessary to comply

with the above teinperature rise limi-

tation during the first 15-minute

period of the standard fire test, but

the test shall be continued to the end

of the one-half hour to test the panel’s

integrity in the usual manner. All

materials entering into the construc-

tion and erection of incombustible

l'B” Class divisions shall themselves

be of incombustible material. Reduced

amounts of insulation or none åt all

may be provided where in the opinion

of the Administration a reduced fire

liazard is present. The Administration

may require a test of an assembled

prototype bulkhead to ensure that it

meets the above requirements för

integrity and temperature rise.

(e) Main Vertical Zones are those

sections into which the hull, super-

structure, and deck houses are di­

vided by “A” Class divisions, the

mean length of which on any one

deck does not, in general, exceed 131

feet (or 40 metres).

(f)

Control Stations are those

spaces in which radio, main navi-

gating or central fire-recording equip-

ment or the emergency generator is

located.

(g)

Accommodation Spaces are

those used for public spaces, cor-

ridors, lavatories, cabins, offices,

crew quarters, barber shops, isolated

pantries and lockers and similar

spaces.

(h) Public Spaces are those por­

tions of the accommodation which are

used for halls, dining rooms, lounges

and similar permanently enclosed

spaces.

(i) Service Spaces are those used

for galleys, main pantries, stores (ex-

cept isolated pantries and lockers),

mail and specie rooms and similar

spaces and trunks to such spaces.

heller på någon punkt av ytan, inbe­

räknat varje skarv, stiger mer än 225°

C (eller 405° F) över begynnelsetem­

peraturen. Då skottbeklädnaden är av

icke brännbart material, är det till­

räckligt, att denna fordran å begräns­

ning av temperaturstegringen uppfyl-

les under de första 15 minuterna av

ett standardbrandprov, men provet

skall fortgå till halvtimmens slut för

att i vanlig ordning pröva beklädna­

dens motståndsförmåga. Allt mate­

rial använt vid tillverkning och upp­

förande av icke brännbar klass »B»-

indelning skall vara av ej brännbart

material. Minskad isolering eller från­

varo av isolering må förekomma, där

enligt administrationens mening ringa

brandrisk är för handen. Administra­

tionen må fordra provning av ett fär­

digställt prototypskott för att försäk­

ra sig om att ovannämnda fordringar

på motståndsförmåga och tempera­

turstegring uppfyllas.

(c) Vertikala huvudavdelningar

äro sådana sektioner, i vilka skrovet,

överbyggnaderna och däckshusen äro

indelade genom klass ^»-indelning.

Dylik avdelnings medellängd å vilket

som helst däck må i allmänhet icke

överstiga 40 meter (eller 131 eng.

fot).

(f) Kontrollstationer äro sådana ut­

rymmen, i vilka radio, viktigare na-

vigerings- eller centrala brandregist-

reringsanordningar eller reservgene­

ratorn äro placerade.

(g)

Bostäder äro samlingsrum,

gångar, toalettrum, hytter, kontor, bo­

stadsrum för besättning, frisérsalong-

er, avskilda penterier och förvarings­

rum samt liknande utrymmen.

(Ii) Samlingsrum äro sådana till

bostäderna hörande rum, vilka an­

vändas till hallar, matsalar, sällskaps­

rum och liknande permanent avskil­

da utrymmen.

(i) Arbetsrum äro rum, använda

till kök, liuvudpenterier, förrådsrum

(dock ej avskilda penterier och för­

varingsrum), post- och växelkontor

samt liknande utrymmen ävensom

trunkar till dessa utrymmen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

87

(j) Cargo Spaces are all spaces

used for cargo (including cargo oil

lanks) and trunks to such spaces.

(k) Machinery Spaces include all

spaces used for propelling, auxiliary

or refrigerating machinery, boilers,

pumps, -workshops, generators, venti­

lation and air conditioning machin­

ery, oil filling stations and similar

spaces and trunks to such spaces.

( l ) Steel or Other Equivalent Ma­

terial.—Where the words “steel or

other equivalent material” occur,

“equivalent material” means any ma­

terial which, by itself or due to insu-

lation provided, has structural and

integrity properties equivalent to steel

åt the end of the applicable fire ex­

posure (e.g., aluminium xvith appro-

priate insulation).

(m) Low flamc spread means that

the surface thus described will ade-

quately restrict the spread of flame

having regard to the risk of fire in

the spaces concerned, this being de-

termined to the satisfaction of the

Administration by a suitably estab-

lished test procedure.

Regulation 36

Structure (Methods I, II and 111)

(a) Method 1

The hull, superstructure, structural

bulkheads, decks and deckhouses

shall be constructed of steel or other

equivalent material.

(b) Method 11

(i) The hull, superstructure, struc­

tural bulkheads, decks and deckhou­

ses shall be constructed of steel or

other equivalent material.

(ii) Where fire protection in accor-

dance -with Method II is employcd,

the superstructure may be construct­

ed of, for example, aluminium alloy,

provided that:—

dl the temperature rise of the ine-

(j) Lastrum äro alla utrymmen,

som begagnas för last (lastoljetankar

häri inbegripna), ävensom trunkar till

dessa utrymmen.

(k) Maskineriavdelningen omfattar

alla utrymmen, som användas för

framdrivnings-, hjälp- eller kylma-

skineri, ångpannor, pumpar, verkstä­

der, generatorer, ventilations- och

luftkonditioneringsmaskineri och för

påfyllning av olja samt liknande ut­

rymmen ävensom trunkar till dessa

utrymmen.

( l ) Stål eller annat likvärdigt ma­

terial. Där orden »stål eller annat lik­

värdigt material» förekomma, förstås

med »likvärdigt material» varje ma­

terial, som i sig självt eller genom

isolering i samma grad som stål bi­

behåller styrka och motståndskraft

efter att hava utsatts för tillämpligt

brandprov (t. ex. aluminium isolerat

på lämpligt sätt).

(in) Ringa benägenhet för flam­

spridning betyder, att den sålunda be­

skrivna ytan begränsar flamspridning

i tillräcklig omfattning med hänsyn

tagen till brandrisken i de berörda

rummen, vilket skall fastställas ge­

nom ett lämpligt utformat, för ad­

ministrationen tillfredsställande prov-

ningsförfarande.

Regel 36

Byggnadssätt (metod I, II och III)

(a) Metod 1

Skrov, överbyggnader, i konstruk­

tionen ingående skott, däck och

däckshus skola utföras av stål eller

annat likvärdigt material.

(b) Metod 11

(i) Skrov, överbyggnader, i kon­

struktioner ingående skott, däck och

däckshus skola utföras av stål eller

annat likvärdigt material.

(ii) Där brandskydd är anordnat

enligt metod II, kan överbyggnaden

vara uppförd av till exempel lättme-

tall, förutsatt att:

(1) temperaturstegringen i klass

88

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

tallic cores of the “A” Class divisions,

when exposed to the standard fire

test, shall have regard to the mecha-

nical properties of the material;

(2) an automatic sprinkler system

complying with paragraph (g) of Re-

gulation 59 of this Chapter is instal-

led;

(3) adequate provision is made to

ensure that in the event of fire, ar-

rangements for stowage, launching

and embarkation into survival craft

remain as effective as if the super-

structure were constructed of Steel;

(4) crowns and casings of boiler

and machinery spaces are of steel

constrnction adequately insulated,

and the openings therein, if any, are

suitably arranged and protected to

prevent spread of fire.

(c)

Method III

(i) The hull, superstructure, struc-

tural bulkheads, decks and deck-

houses shall be constructed of steel

or other equivalent material.

(ii) Where fire protection in accord-

ance with Method III is employed,

the superstructure may be construct­

ed of, for example, aluminium alloy,

provided that: —

(1) the temperature rise of the

inetallic cores of the “A” Class divi­

sions, when exposed to the standard

fire test, shall have regard to the

mechanical properties of the mate­

rial ;

(2)

the Administration sliall be

satisfied that the amount of com-

buslible materials used in the rele­

vant part of the ship is suitably re-

duced. Ceilings (i.e., linings of deck

heads) shall be incombustible;

(3) adequate provision is made to

ensure that in the event of fire, ar-

rangements for stowage, launching

and embarkation into survival craft

remain as effective as if the super­

structure were constructed of steel;

(4) crowns and casings of boiler

and machinery spaces are of steel

construction adequately insulated,

»A»-indelningens metallstommar, när

indelningsskotten utsättas för ett

standardbrandprov, svarar mot ma­

terialets mekaniska egenskaper;

(2) ett automatiskt sprinklersy-

stem uppfyllande bestämmelserna i

regel 59 mom (g) i detta kapitel är

installerat;

(3) lämpliga åtgärder äro vidtagna

för att i händelse av brand säkerstäl­

la, att anordningarna för uppställ­

ning, stuvning och sjösättning av

samt tillträde till livbåtar och liv­

flottar förbli lika effektiva som om

överbyggnaden vore uppförd av stål;

(4) överdelar och kappar till pann-

ocli maskinrum äro byggda av stål

och isolerade på tillfredsställande sätt

samt eventuella öppningar i dessa äro

lämpligt anordnade och skyddade för

att förhindra spridning av brand.

(c) Metod III

(i) Skrov, överbyggnader, i kon­

struktionen ingående skott, däck och

däckshus skola utföras av stål eller

annat likvärdigt material.

(ii) Där brandskydd är anordnat

enligt metod III, kan överbyggnaden

vara uppförd av till exempel lättme­

tall, förutsatt att:

(1) temperaturstegringen i klass

»A»-indelningens metallstommar, när

indelningsskotten utsättas för ett

standardbrandprov, svarar mot ma­

terialets mekaniska egenskaper;

(2) att mängden brännbart mate­

rial, som användes i den berörda de­

len av fartyget, begränsas till en om­

fattning, som administrationen kan

godtaga. Garnering (t. ex. takbekläd­

nad) skall vara icke brännbar;

(3) lämpliga åtgärder äro vidtagna

för att i händelse av brand säkerstäl­

la, att anordningarna för uppställning,

stuvning och sjösättning av samt till­

träde till livbåtar och livflottar för­

bli lika effektiva som om överbyggna­

den vore uppförd av stål; och

(4)

överdelar och kappar till

pann- och maskinrum äro byggda av

stål och isolerade på tillfredsställande

89

Knngl. Maj.ts proposition nr 133 ar 196o

and the openings therein, if any, are

suitably arranged and protected to

prevent spread of fire.

Regulation 37

Main Vertical Zones

(Methods I, II and III)

(a) The hull, superstructure and

deckhouses shall he subdivided into

main vertical zones. Steps and reces-

ses shall be kept to a minimum, but

where they are necessary, they shall

be of “A” Class divisions.

(b) As far as practicable, the bulk-

heads forming the boundaries of the

main vertical zones above the bulk-

head deck shall be in line with water-

tight subdivision bulkheads situated

immediately below the bulkhead

deck.

(c) Such bulkheads shall extend

from deck to deck and to the shell

or other boundaries.

(d) On ships designed for special

purposes, such as automobile or rail-

road car ferries, where installation

of such bulkheads would defeat the

purpose for which the ship is intend-

ed, equivalent means for controlling

and limiting a fire shall be substitut­

ed and specifically approved by the

Administration.

Regulation 38

Openings in “A” Class Divisions

(Methods /, II and III)

(a) Where “A” Class divisions are

pierced for the passage of electric

cables, pipes, trunks, ducts, &c. for

girders, beams or other structurcs,

arrangements shall be made to en­

sure that the fire resistance is not

impaired.

(b) Dampers are to be fitted in

ventilation trunks and ducts passing

through main vertical zone bulk­

heads, and shall be fitted with suita-

ble local control capable of being oper-

sätt samt eventuella öppningar i des­

sa äro lämpligt anordnade och skyd­

dade för att förhindra spridning av

brand.

Regel 37

Vertikala huvudavdelningar

(metod I, II och III)

(a)

Skrov, överbyggnader och

däckshus skola vara indelade i verti­

kala huvudavdelningar. Antalet av­

satser och recesser skall inskränkas

så mycket som möjligt, men där de

äro nödvändiga, skola de vara av

klass »A».

(b) I den mån så är praktiskt möj­

ligt, skola de skott, som utgöra grän­

serna för de vertikala huvudavdel­

ningarna över skottdäcket, vara i rät

linje med de vattentäta indelnings-

skott, som äro belägna omedelbart

under skottdäcket.

(c) De ifrågavarande skotten skola

sträcka sig från däck till däck och till

fartygssidorna eller andra begräns­

ningar för huvudavdelningarna.

(d) I fartyg konstruerade för sär­

skilt ändamål, såsom automobil- och

järnvägsfärjor, där insättandet av så­

dana skott skulle omöjliggöra det än­

damål, för vilket fartyget är avsett,

skola likvärdiga anordningar för kon­

troll och begränsning av brand med

administrationens särskilda godkän­

nande i stället vidtagas.

Regel 38

Öppningar i skott och däck tillhöran­

de klass ■»A»-indelningen

(metod I, Il och III)

(a) Där elektriska ledningar, rör,

trummor etc. eller vägare, balkar el­

ler andra byggnadsdetaljer gå genom

skott eller däck i klass »A»-indel-

ningen, skola sådana anordningar va­

ra vidtagna, att brandsäkerheten icke

försämras.

(b) Spjäll skola anbringas i venti­

lationstrummor, som gå genom skott

begränsande vertikala huvudavdel­

ningar. Spjällen skola förses med

lämpliga lokala kontrollorgan, ma-

90

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

ated from both sides of the bulk-

head. The operating positions shall

be readily accessible and marked in

red. Indicators shall be fitted to show

whether the dampers are open or

shnt.

(c) Except for tonnage openings

and for hatches between cargo, store,

and baggage spaces, and between such

spaces and the wTeather decks, all

openings shall be provided with per­

manent^ attached means of closing

which shall be åt least as effective

for resisting fires as the divisions in

which they are fitted. Where “A”

Class divisions are pierced by tonnage

openings the means of closnre shall

be by Steel plates.

(d) The construction of all doors

and door frames in “A” Class divi­

sions, with the means of securing

them when closed, shall provide re-

sistance to fire as well as to the pas­

sage of smoke and flame as far as

practicable equivalent to that of the

bulkheads in which the doors are

situated. Watertight doors need not

be insulated.

(e) It shall be possible for each

door to be opened from either side of

the bulkhead by one person only. Fire

doors in main vertical zone bulk­

heads other than watertight doors

shall be of the self-closing type with

simple and easy means of release

from the open position. These doors

shall be of approved types and de­

signs, and the self-closing mechanism

shall be capable of closing the door

against an inclination of 3 1/2 de-

grees opposing closure.

Regulation 39

Bulkheads within Main Vertical Zones

(Methods 1 and III)

(a) Method 1

(i) Within the accommodation spa­

ces, all enclosure bulkheads, other

than those required to be of “A” Class

divisions, shall be constructed of “B”

növrerbara från båda sidor av skottet.

Manöverplatserna skola vara lätt åt­

komliga och märkta med rött. Indika­

torer, som visa huruvida spjällen äro

öppna eller stängda, skola finnas.

(c) Med undantag för tonnageöpp­

ningar och för luckor mellan last-,

förråds- och bagagerum samt mellan

dessa rum och väderdäck skola alla

öppningar vara försedda med perma­

nent anbragta stängningsanordning-

ar, vilka skola vara minst lika brand-

säkra som skotten eller däcken, vari

de äro anbragta. Där tonnageöppning­

ar finnas i skott eller däck i klass

»As-indelningen, skola stängningsan-

ordningarna utgöras av stålplåtar.

(d) Alla dörrar och dörrkarmar i

skott i klass »A»-indelningen skola,

jämte tillhörande anordningar för de­

ras säkring efter stängning, hindra

brand, rök och lågor i möjligaste mån

lika bra som de skott, i vilka de äro

anbragta. Vattentäta dörrar behöva

icke vara isolerade.

(c) Varje dörr skall kunna av en

ensam person öppnas från vilken som

helst sida av skottet. Andra branddör­

rar i skott, som begränsa vertikal hu­

vudavdelning, än vattentäta dörrar

skola vara av självstängande typ med

enkla och lätthanterliga anordningar

för frigöring från öppet läge. Sådan

dörr skall vara av godkänd typ och

konstruktion. Anordningar för själv­

stängning skola vara i stånd att

stänga dörren, även om en krängning

av 3 1/2 grader motverkar stängning­

en.

Regel 39

Skott inom vertikal huvudavdelning

(metod I och III)

(a) Metod I

(i) Inom bostadsavdelning skola al­

la indelningsskott, som icke skola va­

ra av klass »A», utgöras av klass

»B»-skott av icke brännbart material,

91

Class divisions of incombustible ma- som dock må vara klätt med bränn-

lerials, which may, however, be faced bart material i enlighet med regel 48

with combustible materials in accord- i detta kapitel. Alla dörröppningar

ance with Regulation 48 of this och liknande öppningar skola hava

Chapter. All doorways and similar ett system för tillslutning, förenligt

openings shall have a method of do- med den typ av skott, i vilket de äro

sure consistent with tvpe of bulkhead upptagna.

Kangl. Maj.ts proposition nr 133 ar 196o

in which they are situated.

(ii) All corridor bulkheads shall

extend from deck to deck. Ventila­

tion openings may be permitted in

the doors in “B” Class bulkheads, pref-

erably in the lower portion. All other

enclosure bulkheads shall extend

from deck to deck vertically, and to

the shell or other boundaries trans-

versely, nnless incombustible ceilings

or linings such as will ensure fire

integrity are fitted, in which case the

bulkheads may terminate åt the ceil­

ings or linings.

(b) Method III

(i) Within the accommodation spa-

ces, enclosure bulkheads other than

those required to be of “A” Class di­

visions shall be constructed of “B”

Class divisions, and shall be of in­

combustible materials which may,

however, be faced with combustible

materials in accordance wåth Regu­

lation 48 of this Chapter. These bulk­

heads shall form a continuous net-

work of fire-retarding bulkheads

within which the area of any one

compartment shall not in general ex-

ceed 1,300 square feet (or 120 square

metres) with a maximum of 1,600

square feet (or 150 square metres);

they shall extend from deck to deck.

All doorways and similar openings

shall have a method of closure con­

sistent with the type of bulkhead in

which they are situated.

(ii) Eacli public space larger than

1,600 square feet (or 150 square me­

tres) shall be surrounded by “B”

Class divisions of incombustible ma­

terials.

(iii) The insulation of “A” Class and

“B” Class divisions, except those con-

stituting the separation of the main

vertical zones, the control stations, the

stairway enclosures, and the corri-

4f Tlihang till riksdagens protokoll 1965.

(ii)

Alla skott till gångar skola

sträcka sig från däck till däck. Ven-

tilationsöppningar må tillåtas i dör­

rarna i klass j>B»-skott, företrädesvis

i den nedre delen. Alla övriga indel-

ningsskott skola i höjdled sträcka

sig från däck till däck och i sidled

till bordläggningen eller andra indel-

ningsbegränsningar. Finnas sådana

takgarneringar eller beklädnader, som

säkerställa motståndsförmågan mot

brand, må skotten dock sluta vid tak­

garneringen eller beklädnaden.

(b) Metod III

(i) Inom bostadsavdelning skola in-

delningsskott, som icke skola vara av

klass »A», utgöras av skott av klass

»B» och skola vara av icke brännhart

material, som dock må vara klätt med

brännbart material i enlighet med re­

gel 48 i detta kapitel. Dessa skott,

som skola sträcka sig från däck till

däck, skola bilda ett sammanhängan­

de nätverk av brandfördröjande skott,

inom vilket ytan av ett rum i allmän­

het ej får överstiga 120 kvadratmeter

(eller 1 300 eng. kvadratfot) och icke

i något fall överstiga 150 kvadratme­

ter (eller 1 600 eng. kvadratfot). Alla

dörröppningar och liknande öppning­

ar skola hava ett system för tillslut­

ning, förenligt med den typ av skott,

i vilket de äro upptagna.

(ii) Varje samlingsrum större än

150 kvadratmeter (eller 1 600 eng.

kvadratfot) skall omgivas av klass

»B»-indelning av icke brännbart ma­

terial.

(iii) Om skott eller däck utgör yt­

tersida på fartyget eller om risk för

brand ej föreligger i angränsande

rum, behöva skotten eller däcken av

klass »A» eller »B» icke isoleras, så-

snml. Nr 1.1.1

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

dors, may be omitted whcn the divi­

sions constitute the outside part of

the ship or when the adjoining com-

partment does not contain fire ha-

zard.

(iv) All corridor bulkheads shall

be of “B” Class divisions and shall

extend from deck to deck. Ceilings, if

fitted, shall be of incombustible ma­

terials. Ventilation openings may be

permitted in doors, preferably in the

lower portion. All other partition

bulkheads shall also extend from

deck to deck vertically and to the

shell or other boundaries transver-

sely, unless incombustible ceilings or

linings are fitted, in which case the

bulkheads may terminate åt the ceil­

ings or linings.

(v) “B” Class divisions other than

those required to be of the incom­

bustible type shall have incombus­

tible cores or be of an assembled

type having internal layers of sheet

asbestos or similar incombustible

material. The Administration may,

however, approve other materials

without incombustible cores, pro­

vided that equivalent fire-retarding

properties are ensured.

Regulation 40

Separation of Accommodation Spaces

from Machinery, Cargo and Service

Spaces

(Methods I, II and III)

The boundary bulkheads and decks

separating accommodation spaces

from machinery, cargo and service

spaces shall be constructed as “A”

Class divisions, and these bulk­

heads and decks shall have an insu-

lation yalue to the satisfaction of the

Administration having regard to the

nature of the adjacent spaces.

Regulation 41

Deck Coverings

(Methods I, II and III)

Primary deck coverings within ac­

commodation spaces, control stations,

vida desamma ej avskilja vertikala

huvudavdelningar, kontrollstationer,

trappuppgångar eller gångar.

(iv) Alla skott till gångar skola

vara av klass »B» och sträcka sig

från däck till däck. Om garnering

finnes, skall den vara av icke bränn­

bart material. Ventilationsöppningar

må tillåtas i dörrar, företrädesvis i

den nedre delen. Även alla övriga in-

delningsskott skola i höjdled sträcka

sig från däck till däck och i sidled till

bordläggningen eller andra indel-

ningsbegränsningar. Finnas takgarne

ringar eller beklädnader av icke

brännbart material, må dock skotten

sluta vid takgarneringen eller bekläd­

naden.

(v) Annat indelningsskott av klass

»B» än det, som skall vara av den

icke brännbara typen, skall hava en

icke brännbar kärna eller vara av en

sammansatt typ med invändiga skikt

av asbest eller liknande icke bränn­

bart material. Administrationen må

dock godkänna material, som saknar

icke brännbara innerskikt, förutsatt

att likvärdiga brandfördröjande egen­

skaper äro säkerställda.

Regel 40

Bostäders avskiljande från maskine­

riavdelning, lastrum och arbetsrum

(metod I, II och III)

Skott och däck, som avskilja bo­

städer från maskineriavdelning, last­

rum och arbetsrum, skola vara utför­

da såsom klass »A»-indelning och

dessa skott och däck skola hava en

isoleringsförmåga, som uppfyller ad­

ministrationens fordringar med hän­

syn tagen till beskaffenheten av an­

gränsande rum.

Regel 41

Däcksbeläggning

(metod I, 11 och III)

Den egentliga däcksbeläggningen in­

om bostäder, kontrollstationer,

93

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

stairways and corridors shall be of

approved material which will not rea-

dily ignite.

Regulation 42

Protection of Stairways in Accommo-

dation and Service Spaces

(Methods I, 11 and 111)

(a) Methods 1 and III

(i) All stairways shall be of steel

frame constrnction, except where the

Administration sanctions the use of

other equivalent material, and shall

be within enclosures formed of “A”

Class divisions, with positive means

of closure åt all openings from the

lowest accommodation deck åt least

to a level which is directly accessible

to the open deck, except that:—

(1) a stairway connecting only

two decks need not be enclosed, pro­

vided the integrity of the deck is

maintained by proper bulkheads or

doors åt one level;

(2) stairways may be fitted in the

open in a public space, provided they

lie wholly within such public space.

(ii) Stairway enclosures shall have

direct communication with the corri­

dors and be of sufficient area to pre-

vent congestion having in view the

number of persons likely to use Ihem

in an emergency, and shall contain

as little accommodation or other en­

closed space in which a fire may orig-

inate as practicable.

(iii) Stairway enclosure bulkheads

shall have en insidation vallie to the

satisfaction of the Administration,

having regard to the nature of the

adjacent spaces. The means for clo­

sure åt openings in stairway enclo­

sures sliall be åt least as effective for

resisting fire as the bulkheads in

which they are fitted. Doors other

than watertight doors shall be of the

self-closing type, as required for the

main vertical zone bulkheads, in

trappuppgångar och gångar skall ut­

göras av godkänt material, som ej lätt

antändes.

Regel 42

Skydd för trappuppgångar i bostäder

och arbetsrum

(metod I, II och III)

(a) Metod I och III

(i) Alla trappuppgångar skola vara

av stålramskonstruktion, utom där

administrationen godtager användan­

det av annat likvärdigt material, och

vara inneslutna medelst klass »A»-

indelning, försedd med säkra till-

slutningsanordningar för alla öpp­

ningar från lägsta däck inom bostads­

avdelningen åtminstone upp till

jämnhöjd med direkt utgång till öp­

pet däck, dock att:

(1) en trappuppgång, som förbin­

der endast två däck, ej behöver vara

inbyggd, därest det genombrutna

däckets skyddande verkan vidmakt-

hålles genom att ändamålsenliga

skott eller dörrar anbragts på ettde-

ra däcket;

(2) i samlingsrum må finnas öpp­

na trappuppgångar, förutsatt att de

ligga helt inom sådant rum.

(ii) Trapphus skola hava direkt

förbindelse med gångar och en area,

som är tillräcklig att förhindra stock -

ning, när hänsyn tages till det antal

personer, som sannolikt kommer att

använda trappuppgångarna vid fara.

De skola i så ringa grad som prak­

tiskt låter sig göra innehålla bostads­

utrymmen eller andra slutna utrym­

men, i vilka brand kan uppstå.

(iii) Skott i trapphus skola hava

isoleringsegenskaper, som uppfyller

administrationens fordringar med

hänsyn till beskaffenheten av angrän­

sande rum. Tillslutningsanordningar-

na till öppningar i skotten skola vara

minst lika brandsäkra som skotten

själva. Dörrar — andra än vattentäta

dörrar -— skola vara av den själv-

stängande typ, som fordras för skott,

vilka begränsa vertikala huvudavdel­

ningar enligt regel 38 i detta kapitel.

94

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

accordance with Regulation 38 of this

Chapter.

(b) Method II

(i) Main stairways shall be of steel

frame conslruction, except where the

Administration sanctions the use of

other suitable materials which, to-

gether with such supplementary fire

protection and/or extinction arrange-

ments as would, in the opinion of the

Administration, be equivalent to such

construction, and shall be within en-

closures formed of “A” Class divisions

with positive means of closure åt all

openings from the lowest accommo-

dation deck åt least to a level which

is directly accessible to the open deck

except that: —

(1) a stairw-ay connecting only two

decks need not be enclosed, provided

the integrity of the deck is maintained

by proper bulkheads or doors åt one

level;

(2) stairways may be fitted in the

open in a public space, provided they

lie wholly within such public space.

(ii) Stairway enclosures shall have

direct communication with the cor-

ridors and be of sufficient area to

prevent congestion having in view the

number of persons likely to use them

in an emergency, and shall contain as

little accommodation or other enclosed

space in which a fire may originate

as practicable.

(iii) Stairway enclosure bulkheads

shall have an insulation value to the

satisfaction of the Administration

having regard to the nature of the

adjacent spaces. The means for clo­

sure åt openings in stairway enclo­

sures shall be åt least as effective for

resisting fire as the bulkheads in

which they are fitted. Doors other

than watertight doors shall be of the

self-closing type as required for the

main vertical zone bulkheads, in ac­

cordance with Regulation 38 of this

Chapter.

(b) Metod II

(i)

Huvudtrappuppgångar skola

vara av stålramskonstruktion, utom

där administrationen godtager annat

lämpligt material, som använt till­

sammans med ytterligare brand­

skydds- och/eller brandsläckningsan-

ordningar enligt administrationens

uppfattning blir likvärdigt med så­

dan konstruktion. De skola vara in­

neslutna medelst klass »A»-indelning,

försedd med säkra tillslutningsanord-

ningar för alla öppningar från lägsta

däck inom bostadsavdelningen åt­

minstone upp till jämnhöjd med di­

rekt utgång till öppet däck, dock att:

(1) en trappuppgång, som förbin­

der endast två däck, ej behöver vara

inbyggd, därest det genombrutna

däckets skyddande verkan vidmakt-

hålles genom att ändamålsenliga

skott eller dörrar anbragts på ettde-

ra däcket;

(2) i samlingsrum må finnas öpp­

na trappuppgångar, förutsatt att de

ligga helt inom sådant rum.

(ii) Trapphus skola hava direkt

förbindelse med gångar och en area,

som är tillräcklig för att förhindra

stockning, när hänsyn tages till det

antal personer, som sannolikt kom­

mer att använda trappuppgångarna

vid fara. De skola, i så ringa grad

som praktiskt låter sig göra, inne­

hålla bostadsutrymmen eller andra

slutna utrymmen, i vilka brand kan

uppstå.

(iii) Skott i trapphus skola hava

isoleringsegenskaper, som administra­

tionen kan godtaga med hänsyn till

beskaffenheten av angränsande rum.

Tillslutningsanordningarna till öpp­

ningar i skotten skola vara minst lika

brandsäkra som skotten själva. Dör­

rar — andra än vattentäta dörrar —

skola vara av den självstängande typ,

som fordras för skott, vilka begränsa

vertikala huvudavdelningar enligt

regel 38 i detta kapitel.

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

95

(iv) Auxiliary stairways, namely

tliose which do not form part of tlie

means of escape required by Re-

gulation 68 of this Chapter and which

connect only twro decks, shall be of

steel frame construction, except where

the Administration sanctions the use

of other suitable material in special

cases, bil t need not be within enclo-

sures, provided the integrity of the

deck is maintained by the fitting of

sprinklers åt the auxiliary stairways.

Regulation 43

Protection of Lifts (Passenger and

Service), Yertical Trunks for Light

and Air, &c., in Accommodation and

Service Spaces

(Methods I, II and III)

(a) Passenger and service lift

trunks, vertical trunks for light and

air to passenger spaces, &c., shall be

of “A” Class divisions. Doors shall be

of steel or other equivalent material

and when closed shall provide fire-

resistance åt least as effective as the

trunks in which they are fitted.

(b) Lift trunks shall be so fitted as

to prevent the passage of smoke and

flame from one between deck to an-

other and shall be provided with

means of closing so as to permit of

draught and smoke control. The in-

sulation of lift trunks which are

within stairway enclosures shall not

be compulsory.

(c) Where a trunk for light and air

communicates with more than one

between deck space, and, in the opini­

on of the Administration, smoke and

flame are likely to be conducted from

one between deck to another, smoke

shutters, suitably placed, shall be

fitted so that each space can be iso­

lated in case of lire.

(d) Any other trunks (e.g., for

electric cables) shall be so constructed

as not to afford passage for fire from

one between deck or compartment to

another.

(iv)

Reservtrappuppgångar, det

vill säga sådana vilka ej utgöra del av

de utrymningsanordningar, som krä­

vas i regel 68 i detta kapitel och vilka

förbinda endast två däck, skola vara

av stålramskonstruktion, utom där

administrationen i särskilda fall god­

tager användandet av annat lämpligt

material, men behöva ej vara inne­

slutna av skott, därest det genombrut­

na däckets skyddande verkan vid-

makthålles genom sprinkleranord-

ningar vid dessa trappuppgångar.

Regel 43

Skydd för hissar (passagerar- och

arbetshissar), vertikala ljus- och luft­

trummor m. m. i bostäder och arbets­

rum

(metod I, II och III)

(a) Trummor för passagerar- och

arbetshissar samt vertikala ljus- och

lufttrummor till passagerarutrym­

men m. m. skola vara utförda enligt

klass »A». Dörrarna skola vara av

stål eller annat likvärdigt material

och de skola, när de äro tillslutna,

erbjuda minst lika effektivt brand­

skydd som de trummor, i vilka de

äro anbragta.

(b) Hisstrummor skola vara så an­

ordnade, att de hindra spridning av

rök och lågor från ett mellandäck till

ett annat, och de skola vara försedda

med stängningsanordningar för kon­

troll av drag och rök. Isolering av

hisstrummor, belägna inom trapp­

hus, fordras ej.

(c) Där en ljus- eller lufttrumma

står i förbindelse med mer än ett

mellandäcksutrymme och det enligt

administrationens mening kan befa­

ras, att rök och lågor ledas från ett

mellandäck till ett annat, skola lämp­

ligt placerade spjäll anbringas, så att

varje utrymme kan isoleras i händel­

se av brand.

(d) Varje annan trunk eller trum­

ma (t. ex. för elektriska kablar) skall

vara så konstruerad, att den ej till­

låter spridning av brand från ett mel­

landäck eller rum till ett annat.

96

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

Regulation 44

Protection of Control Stations

(Methods 1, 11 and III)

Control stations shall be separated

from the remainder of the ship by

“A” Class bulkheads and decks.

Regulation 45

Protection of Store Rooms, cCe.

(Methods I, 11 and III)

The boundary bulkheads of baggage

rooms, mail rooms, store rooms, paint

and lamp lockers, galleys and similar

spaces shall be of “A” Class divisions.

Spaces containing highly inflammable

stores shall be so situated as to mini-

inise the danger to passengers or

erew in the event of fire.

Regulation 46

Windows and Sidescuttles

(Methods I, II and III)

(a) All Windows and sidescuttles in

bulkheads separating accommodation

spaces and weather shall be con-

strueted with frames of steel or other

suitable material. The glass shall be

retained by a metal glazing bead.

(b) All Windows and sidescuttles

in bulkheads witliin accommodation

spaces shall be constructed so as to

preserve the integrity requirements

of the type of bulkhead in which they

are fitted.

(c) In spaces containing (1) main

propulsion machinery, or (2) oil-

fired boilers, or (3) auxiliary internal

combustion type machinery of total

horsepower of 1,000 or over, the fol-

lowing measures shall be taken: —

(i) skylights shall be capable of

being closed from outside the space;

(ii)

skylights containing glass

panels shall be fitted with external

shulters of steel or other equivalent

material permanently attaclied;

(iii) any window permitted by the

Administration in casings of such

spaces shall be of the non-opening

Regel 44

Skydd för kontrollstationer

(metod I, Il och III)

Kontrollstationer skola avskiljas

från övriga delar av fartyget genom

skott och däck av klass »A».

Regel 45

Skydd för förrådsrum m. m.

(metod I, II och III)

Skott, som begränsa bagagerum,

postrum, förrådsrum, färg- och lamp-

rum, kök och liknande utrymmen,

skola vara av klass »A». Utrymmen,

som innehålla lättantändliga förråd,

skola vara så belägna, att faran för

passagerare och besättning i händelse

av brand blir den minsta möjliga.

Regel 46

Fönster och fönsterventiler

(metod I, II och III)

(a) Alla fönster och fönsterventi­

ler i ytterskott till bostäder skola ha­

va ramar av stål eller annat lämpligt

material. Glaset skall sitta fast i en

infattning av metall.

(b) Alla fönster och fönsterventiler

i skott inom bostadsutrymmen skola

vara konstruerade så, att de bevara

skyddsförmågan hos den typ av skott,

i vilken de äro placerade.

(c) I rum, som innehålla (1) hu-

vudframdrivningsmaskineriet eller

(2) oljeeldade ångpannor eller (3)

förbränningsmotordrivet hjälpmaski-

neri å sammanlagt 1 000 hästkrafter

eller däröver skola följande åtgärder

vara vidtagna:

(i)

skylightluckor skola kunna

stängas från plats utanför rummet;

(ii)

skylightluckor innehållande

glasrutor skola vara försedda med

fast anbragta yttre luckor av stål el­

ler annat likvärdigt material;

(iii) varje fönster, som av admi­

nistrationen tillåtits i kappar till så­

dana rum, skall vara av icke öpp-

Kungl. Maj.ts proposition nr 13.1 år 1965

97

type, and shall be fitted with an

external shutter of steel or otlier

equivalent material permanently at-

tached;

(iv) in the Windows and skylights

referred to in sub-paragraphs (i),

(ii) and (iii) of this paragraph, wire

reinforeed glass shall be used.

Regulation 47

Ventilation Systems

(Methods I, II and III)

(a) The main inlets and outlets of

all ventilation systems shall be capa-

ble of being closed from outside the

space in the event of a fire. In general,

the ventilation fans shall be so dis-

posed that the ducts reaching the

various spaces remain within the

main vertical zone.

(b) All power ventilation, except

cargo and machinery space ventilation

and any alternative system which

may be required under paragraph (d)

of this Regulation, shall be fitted

with master Controls so that all fans

may be stopped from either of two

separate positions which shall be

situated as far apart as practicable.

Two master Controls shall be provided

for the power ventilation serving

machinery spaces, one of wdiich shall

be operable from a position outside

the machinery space.

(c) Efficient insulation shall be

provided for exhaust ducts from gal-

ley ranges where the ducts pass

through accoinmodation spaces.

(d) Such mcasures as are practi­

cable shall be taken in respect of

control stations situated below deck

and outside machinery spaces in

order to ensure that ventilation, visi-

bility and freedom from smoke are

maintained, so that in the event of

fire the machinery and equipment

contained thercin may be supervised

and continue to function effectively.

Alternative and entirely separate

ningsbar typ och skall vara försett

med en fast anbragt yttre lucka av

stål eller annat likvärdigt material;

(iv) trådförstärkt glas skall an­

vändas till fönster och skvlightluc-

kor omnämnda i punkterna (i), (ii)

och (iii) av detta moment.

Regel 47

Ventilationssystem

(metod I, II och III)

(a) Huvudöppningarna för lufttill­

försel och utluftning i alla ventila­

tionssystem skola kunna stängas från

rummets utsida i händelse av brand.

Ventilationsfläktarna skola i all­

mänhet vara så anordnade, att trum­

morna till de olika rummen ligga in­

om samma vertikala huvudavdelning.

(b) Alla mekaniska ventilations­

system, med undantag av ventila­

tionssystemen för lastrum och ma­

skineriavdelningen samt varje annat

ventilationssystem, som fordras en­

ligt mom. (d) i denna regel, skola

vara försedda med huvudkontroller,

så att alla fläktar kunna stoppas från

vilken som helst av två platser, vilka

skola vara placerade så långt från

varandra som är praktiskt möjligt.

Två huvudkontroller skola vara an­

ordnade till den mekaniska ventila­

tionen för maskineriavdelningen,

varav den ena skall kunna manöv­

reras från en plats utanför maskine­

riavdelningen.

(c) Avloppstrummor från köksav­

delningen skola, där de passera ge­

nom bostäder, vara effektivt isolera­

de.

(d) Lämpliga åtgärder skola vid­

tagas vad beträffar kontrollstationer

belägna under däck och utanför ma­

skineriavdelningen för att säkerstäl­

la, att ventilation, sikt och rökfrihet

vidmakthålles, så alt däri befintliga

maskiner och utrustningsdetaljer

kunna övervakas och fortsätta att

fungera effektivt i händelse av brand.

Alternativa och helt skilda system

för lufttillförsel skola anordnas för

98

hungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

means of air supply shall be provided

for these control stations; air inlets

to the two sources of supply shall be

so disposed that the risk of both inlets

drawing in smoke simultaneously is

minimised. Åt the discretion of the

Administration, such requirements

need not apply to spaces situated on,

and opening on to, an open deck, or

where local closing arrangements

would be equally effective.

Regulation 48

Details of Construction

(Methods I and III)

(a) Method 1

Except in cargo spaces, mail rooms,

baggage rooms, or refrigerated com-

partments of service spaces, all

linings, grounds, ceilings and insu-

lations shall be of incombustible ma­

terials. The total volume of com-

bustible facings, mouldings, decora-

tions and veneers in any accommo-

dation or public space shall not ex-

ceed a volume equivalent to one-tenth

inch (or 2.54 millimetres) veneer on

the combined area of the walls and

ceiling. All exposed surfaces in cor-

ridors or stairway enclosures and in

concealed or inaccessible spaces shall

have low flame spread characteristics.

(b) Method III

The use of combustible materials of

all kinds such as untreated wood,

veneers, ceilings, curtains, carpets,

&c. shall be reduced in so far as it is

reasonable and practicable. In large

public spaces, the grounds and sup­

ports to the linings and ceilings shall

be of steel or equivalent material. All

exposed surfaces in corridors or stair­

way enclosures and in concealed or

inaccessible spaces shall have low

flame spread characteristics.

dessa kontrollstationer; luftintag till

de båda tillförselkällorna skola an­

ordnas på sådant sätt, att risken för

att båda intagen samtidigt suger rök

är den minsta möjliga. Administra­

tionen har att avgöra, om dessa ford­

ringar behöva tillämpas på rum, be­

lägna på och med öppningar till ett

öppet däck, eller där tillslutningsan-

ordningar på platsen skulle vara lika

effektiva.

Regel 48

Konst rak tionsde taljer

(metod I och III)

(a) Metod 1

Med undantag för lastrum, post­

rum, bagagerum och nedkylda arbets­

rum skola väggbeklädnad, durk, tak­

beklädnad och isolering vara av icke

brännbart material. Den totala voly­

men av brännbara beklädnader, orna­

ment, dekorationer och fanér må ej

i bostäder eller samlingsrum vara

större än den volym, som motsvaras

av ett 2,54 mm (eller 1/10 eng. tum)

tjockt fanérskikt på den sammanlag­

da ytan av rummets väggar och tak.

Alla oskyddade ytor i korridorer,

trapphus och dolda eller otillgängliga

rum skola hava ringa benägenhet för

flamspridning.

(b) Metod 111

Användning av brännbart material

av vad slag det vara må, såsom ex­

empelvis obehandlat trä, fanér, tak­

beklädnad, gardiner och mattor, skall

inskränkas i den mån så är skäligt

och praktiskt möjligt. I stora sam­

lingsrum skola underlag och fästen

för tak- och annan beklädnad vara av

stål eller likvärdigt material. Alla

oskyddade ytor i korridorer, trapphus

och dolda eller otillgängliga rum sko­

la hava ringa benägenhet för flam­

spridning.

99

Regulation 49

Regel 49

Miscellaneous Items

Diverse detaljer

(Methods 1, 11 and III)

(metod I, 11 och III)

Requirements applicable to all parts Fordringar tillämpliga på alla delar

of the ship

av fartyget

(a) Paints, varnishes and similar (a) Målarfärg, fernissa och liknan-

preparations having a nitro-cellulose de preparat, som uppbyggts på nitro-

or other highly inflammable base shall cellulosa eller annan lättantändlig

not be used. '

bas, få ej komma till användning.

(b) Pipes penetrating “A” or “B”

(b) Rörledningar, som passera ge-

Class divisions shall be of a material nom skott eller däck i klass »A»- el-

approved bv the Administration hav- ler klass »Bs>-indelningen, skola \a-

ing regard "to the temperature such ra av material, som godkänts av ad-

divisions are required to withstand. ministrationen med hänsyn tagen till

Pipes conveying oil or combustible den temperatur, som skottet eller

liquids shall be of a material approved däcket skall kunna motstå. Rörled-

by the Administration having regard ningar avsedda för oljor eller andra

to the fire risk. Materials readily brandfarliga vätskor skola vara av

rendered ineffective by heat shall not material, som godkänts av administ-

be used for overboard scuppers, san- rationen med hänsyn tagen till ris-

itary discharges, and other outlets ken för brand. Material, som lätt tör-

which are close to the water line and störas genom hetta, skola icke använ-

where the failure of the material in das till spygatt, sanitära och andra

the event of fire would give rise to avlopp, vilka utmynna nära vatten-

danger of flooding.

linjen och där materialförstörelse i

händelse av brand skulle kunna för­

anleda fara för vattenfyllning.

Requirements applicable to accom- Fordringar tillämpliga på bostäder

modation and service spaces

och arbetsrum

(c) (i) Air spaces enclosed behind (c) (i) Luftrum, inneslutna bak-

ceilings, panellings or linings shall be om takbeklädnad, panel eller annan

suitably divided by close-fitting väggbeklädnad, skola vara på lämp-

draught stops not more than 45 feet ligt sätt avdelade genom tättslutande

(or 13.73 metres) apart.

dragstoppare, placerade på ett av­

stånd från varandra av högst 13,73

meter (eller 45 eng. fot).

(ii) In the vertical direction, such (ii) I höjdled skola dessa luftrum

spaces, including those behind linings — de som äro belägna bakom bekläd-

of stairways, trunks, &c„ shall be nader i trappuppgångar, trunkar

closed åt each deck.

m. in. jämväl inbegripna — vara

slutna vid varje däck.

(d) The construction of ceiling and (d) Konstruktionen av takbckläd-

bulkheading shall be such that it will nåd och skottarrangemang skall, utan

be possible, without impairing the att brandskyddsegenskaperna häri-

efficicncy of the fire protection, för genom iå försämras, vara sådan, atl

the fire patrols to delect any smoke det är möjligt för brandpatrullerna

originating in concealcd and inac- att upptäcka varje rök, som kommer

cessible places, except where in the från dolda och oåtkomliga platser,

opinion of the Administration there utom när det enligt administratio-

is no risk of fire originating in such nens mening inte är någon risk, att

places.

brand uppkommer i sådana platser.

(e) The concealcd surfaces of all (c) De dolda ytorna av alla skott,

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

100

bulkheads, linings, panellings, stair- väggbeklädnader, paneler, trappupp-

ways, wood grounds, &c., in accom- gångar, trädurkar och dylikt i bostä-

modation spaces shall have low flarne der skola hava liten flamspridnin^s-

spread characteristics.

benägenhet.

(f) Electric radiators, if used, must (f) Där elektriska värmeelement

be fixed in position and so constructed förekomma, skola de vara fast an­

as to reduce fire risks to a minimum, bragta och så konstruerade att

No such radiators shall be fitted with brandrisken minskas så mycket som

an element so exposed that clothing, möjligt. Inga sådana värmeelement

curtains, or other similar materials få vara försedda med oskyddade de­

batt be scorched or set on fire by heat lar, så att kläder, gardiner eller lik-

from the element.

nande saker kunna svedas eller sättas

i brand av hetta från elementet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1963

Regulation 50

Cinematograph Film

(Methods 1, 11 and III)

Cellulose-based film shall not be

used in cinematograph installations

on board ship.

Regulation 51

Automatic Sprinkler and Fire Alarm

and Detection Systems

(Method II)

In ships in which Method II is

adopted, an automatic sprinkler and

fire alarm system of an approved type

and complying with the requirements

of Regulation 59 of this Chapter shall

be installed and so arranged as to

protect all enclosed spaces appropri-

ated to the use or service of passen-

gers or crew, except spaces which

afford no substantial fire risk.

Regulation 52

Automatic Fire Alarm and Fire

Detection Systems

(Method III)

In ships in which Method III is

adopted, a fire-detecting system of an

approved type shall be installed and

so arranged as to detect the presence

of fire in all enclosed spaces appro-

priated to the use or service of pas-

sengers or crew (except spaces which

afford no substantial fire hazard) and

automatically to indicate åt one or

more points or stations where it can

Regel 50

Biograffilm

(metod I, II och III)

Film uppbyggd på cellulosabas får

icke användas i biografanläggningar

ombord på fartyg.

Regel 51

Automatiska sprinklersystem samt

system för brandalarm och för upp­

täckande av brand (metod II)

I fartyg, på vilka metod II tilläm­

pas, skall ett automatiskt sprinkler-

och brandalarmsystem, vilket till ty­

pen godkänts och som uppfyller be­

stämmelserna i regel 59 i detta kapi­

tel, installeras och anordnas, så att

skydd beredes varje slutet utrymme,

som är avsett för användning eller

betjäning av passagerare eller besätt­

ning, dock med undantag av sådant

utrymme, som icke erbjuder någon

väsentlig brandrisk.

Regel 52

Automatiska system för brandalarm

och för upptäckande av brand

(metod III)

I fartyg, på vilka metod III till-

lämpas, skall system för upptäckan-

de av brand, vilket till typen god­

känts, installeras och anordnas, så att

genom systemet dels upptäckes före­

komsten av brand i varje slutet ut­

rymme, som är avsett för passage­

rare eller besättning (utrymmen som

icke erbjuda någon väsentlig brand­

risk dock undantagna), dels ock på

101

Kungl. Maj:is proposition nr 133 år 196o

be most auicklv observed by officers en eller flera platser eller stationer,

and crew, the presence or indication

of fire and also its location.

Regulation 53

Passenger Ships carrying not more

than 36 Passengers

(a) In addition to being subject to

the provisions of Regulation 35 of

this Chapter, ships carrying not more

than 36 passengers shall comply with

Regulations 36, 37, 38, 40, 41, 43 (a),

44, 45, 46, 49 (a), (b) and (f) and 50

of this Chapter. Where insulated “A”

Class divisions are required under the

aforementioned Regulations, the Ad­

ministration may agree to a reduction

of the arnount of insulation below

that envisaged by sub-paragraph (c)

(iv) of Regulation 35 of this Chapter.

(b) In addition to compliance with

the Regulations referred to in para-

graph (a), the following provisions

shall apply: —

(i) all stairways and means of

escape in accommodation and service

spaces shall be of steel or other

suitable material;

(ii) power ventilation of machinery

spaces shall be capable of being

stopped from an easily accessible po­

sition outside the machinery spaces;

(iii) except where all enclosure

bulkheads in accommodation spaces

conform with the requirements of Re­

gulations 39 (a) and 48 (a) of this

Chapter, such ships shall be provided

with an automatic fire detection

svstem conforming with Regulation

52 of this Chapter and in accommo­

dation spaces the corridor bulkheads

shall be of steel or be constructed of

“B” Class panels.

Regulation 54

Cargo Ships of 4,000 tons Gross

Tonnage and Upwards

(a) The hull, superstrueture, slruc-

lural bulkheads, docks and deck

houses shall be constructed of steel,

dar det skyndsammast Kan iq ^

sammas av befäl och besättning, auto­

matiskt angives förekomsten av eller

tillbudet till brand och platsen för

densamma.

Regel 53

Passagerarfartyg, som icke medföra

flera än 36 passagerare

(a) Förutom att vara underkastade

bestämmelserna i regel 35 i detta ka­

pitel skola fartyg, å vilka ej medföras

flera än 36 passagerare, uppfylla fö­

reskrifterna i reglerna 36, 37, 38, 40,

41, 43 (a), 44, 45, 46, 49 (a), (b) och

(f) samt 50 i detta kapitel. Där iso­

lerad klass »A»-indelning enligt ovan­

nämnda regler fordras, må adminis­

trationen medgiva en minskning av

isoleringen under fordringarna i

punkten 35 (c) (iv) i detta kapitel.

(b) Förutom uppfyllande av de i

mom. (a) nämnda reglerna skola

följande bestämmelser tillämpas:

(i) alla trappuppgångar och ut-

rymningsanordningar i bostäder och

arbetsrum skola vara av stål eller

annat lämpligt material;

(ii) mekaniska ventilationssystem

för maskineriavdelningen skola kun­

na stoppas från en lätt tillgänglig

plats utanför maskineriavdelningen;

(iii) med undantag för fartyg, där

alla indelningsskott i bostäder över­

ensstämma med fordringarna i reg­

lerna 39 (a) och 48 (a) i detta ka­

pitel, skola i denna regel avsedda

fartyg vara försedda med ett auto­

matiskt system för upptäckande av

brand i överensstämmelse med före­

skrifterna i regel 52 i detta kapitel

och därjämte skola skott till gångar

i bostäder vara av stål eller utföras

som klass »B»-skott.

Regel 54

Lastfartyg med en brutlodräktighet

av bOOÖ registerton och däröver

(a) Skrov, överbyggnader, i kon­

struktionen ingående skott, däck och

däckshus skola utföras av stål, utom

102

Kungl. Maj:is proposition nr 133 år 196Ö

except where the Administration may

sanction the use of other suitable

material in special cases, having in

mind the risk of fire.

fb) In accommodation spaces, the

corridor bulkheads shall be of steel or

be constructed of “B” Class panels.

(c) Deck coverings within accom­

modation spaces on the decks forming

the crown of machinery and cargo

spaces sliall be of a type which wTill

not readily ignite.

(d) Interiör stairways below the

weather deck shall be of steel or other

suitable material. Crew lift trunks

within accommodation shall be of

steel or equivalent material.

f e) Bulkheads of galleys, paint

stores, lamprooms, boatswain’s stores

when adj acent to accommodation

spaces and emergency generator

rooms if any, shall be of steel or

equivalent material.

(f) In accommodation and ma­

chinery spaces, paints, varnishes and

similar preparations having a nitro-

cellulose or other highly inflamm-

able base shall not be used.

(g) Pipes conveying oil or com-

bustible liquids shall be of a material

approved by the Administration hav­

ing regard to the fire risk. Materials

readily rendered ineffective by heat

shall not be used for overboard

scuppers, sanitary discharges, and

other outlets which are close to the

water line and where the failure of

the material in the event of fire

would give rise to danger of flooding.

(h) Electric radiators, if used, must

be fixed in position and so con­

structed as to reduce fire risks to a

minimum. No such radiators shall

be fitted with an element, so exposed

that clothing, curtains or other simi­

lar materials can be scorched or set

on fire by heat from the element.

(i) Cellulose-based film shall not

be used in cinematograph instal­

lations on board ship.

där administrationen under hänsyns­

tagande till brandrisken i särskilda

fall kan godtaga användandet av an­

nat lämpligt material.

(b) Skott till gångar i bostäder

skola vara av stål eller utförda som

klass »B»-skott.

(c) Däcksbeläggningen inom bo­

städer på däck utgörande överdel till

maskineriavdelning eller lastrum

skall vara av en typ, som ej lätt an­

tändes.

(d) Trappuppgångar i inredningen

under väderdäck skola vara av stål

eller annat lämpligt material. Trum­

mor till hissar avsedda för besätt­

ningen och belägna inom bostäder

skola vara av stål eller likvärdigt ma­

terial.

(e) Skott till kök, färgförråd, lamp-

rum och båtsmansförråd skola vara

av stål eller likvärdigt material, när

de gränsa till bostäder eller reservge-

neratorrum, därest sådana finnas.

(f) Målarfärg, fernissa och liknan­

de preparat, som uppbyggts på nitro-

cellulosa eller annan lättantändlig

bas, må ej komma till användning

inom bostäder eller maskineriavdel-

ning.

(g) Rörledningar, avsedda för ol­

jor eller brännbara vätskor, skola

vara av material, som godkänts av

administrationen med hänsyn tagen

till risken för brand. Material, som

lätt förstöras genom hetta, skola icke

användas till spygatt, sanitära och

andra avlopp, vilka utmynna nära

vattenlinjen och där materialförstö­

relse i händelse av brand skulle kun­

na föranleda fara för vattenfyllning.

(h) Där elektriska värmeelement

förekomma, skola de vara fast an-

bragta och så konstruerade, att brand­

risken minskas så mycket som möj­

ligt- Inga sådana värmeelement få

vara försedda med oskyddade delar,

så att kläder, gardiner och liknande

saker kunna svedas eller sättas i

brand av hetta från elementet.

(i) _ Film uppbyggd på cellulosabas

får icke användas i biografanlägg­

ningar ombord å dessa fartyg.

103

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

(j) Power ventilation of machinery

spaces shall be capable of being

stopped from an easily accessible

position outside the machinery

spaces.

Part E. — Fire detection and extinc-

tion in passenger ships and cargo

ships

(Part E applies to passenger ships

and cargo ships except that Regu-

lations 59 and 64 apply only to pas­

senger ships and Regulation 65

applies only to cargo ships)

Note. — Regulations 56 to 63 inclu-

sive set forth the conditions with

which the appliances mentioned in

Regulations 64 and 65 are required

to comply.

(j) Mekaniska ventilationssystem

för maskineriavdelningen skola kun­

na stoppas från en lätt tillgänglig

plats utanför maskineriavdelningen.

Del E. — Upptäckande och släckande

av brand i passagerarfartyg och

lastfartyg

(Del E äger tillämpning å passage­

rarfartyg och lastfartyg, varvid dock

reglerna 59 och 64 gälla endast passa­

gerarfartyg och regel 65 äger tillämp­

ning endast å lastfartyg)

Anmärkning. — Bestämmelserna i

reglerna 56—63 angiva de fordringar,

vilka de i reglerna 64 och 65 om­

nämnda anordningarna skola upp­

fylla.

Regulation 55

Definitions

In this Part of this Chapter, unless

expressly provided otherwise:—

(a) The length of the ship is the

length measured between perpen-

diculars.

(b) Required means required by

this Part of this Chapter.

Regulation 56

Pumps, Water Service Pipes,

Hydrants and Hoses

(a) Total Capacity of Fire Pumps

(i) In a passenger ship, the re­

quired fire pumps shall be capable

of delivering for fire fighting pur­

poses a quantity of water, åt the

appropriate pressure prescribed be-

low, not less than two-thirds of the

quantity required to be dealt with

by the bilge pumps when employed

för bilge pumping.

(ii) In a cargo ship, the required

fire pumps, other than the emergen-

cy pump (if any), shall be capable

of delivering for firefighting pur­

poses a quantity of water, åt the ap­

propriate pressure prescribed, not

Regel 55

Definitioner

I denna del av detta kapitel skall,

där ej annorlunda uttryckligen an­

givits, gälla följande:

(a) Fartygets längd är längden

mätt mellan perpendiklarna.

(b) Fordrad betyder fordrad i den­

na del av detta kapitel.

Regel 56

Pumpar, rörledningar, brandposter

och slangar

(a) Brandpumpars hela kapacitet

(i) I ett passagerarfartyg skola de

brandpumpar, som fordras, vara i

stånd att för brandsläckningsända-

mål lämna en vattenmängd, som vid

det här nedan såsom lämpligt före­

skrivna trycket uppgår till minst två

tredjedelar av den fordrade mängd,

som länspumparna skola kunna pum­

pa ut, när de nyttjas för länsning.

(ii) I ett lastfartyg skola de brand­

pumpar, som fordras, med undantag

av reservbrandpumpen (om sådan

finnes) vara i stånd att för brand-

släckningsändamål lämna en vatten­

mängd, som vid det såsom lämpligt

104

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

less than four-thirds of the quantity

required under Regulation 18 of tliis

Chapter to be dealt with by each of

the independent bilge pumps in a

passenger ship of the same dimen­

sions, when employed on bilge

pumping. In place of the definitions

eovering L, B and D referred to in

paragraph (i) of Regulation 18 of

this Chapter, the following shall

apply:

L = length between perpendiculars.

B = greatest moulded breadth.

D = depth to bulkhead deck amid-

ships.

Provided that in no cargo ship

need the total required capacity of

the fire pumps exceed 180 tons per

hour.

(b) Fire Pumps

(i) The fire pumps shall be inde-

pendently driven. Sanitary, ballast,

bilge or general service pumps may

be accepted as fire pumps, provided

that they are not normally used for

pumping oil and that if they are

subject to occasional duty for the

transfer or pumping of fuel oil, suit-

able change-over arrangements are

fitted.

(ii)

Each of the required fire

pumps (other than any emergency

pump required by Regulation 65 of

this Chapter) shall have a capacity

not less than 80 per cent. of the total

required capacity divided by the

number of required fire pumps—and

shall in any event be capable of de-

livering åt least the two required jets

of water. These fire pumps shall be

capable of supplying the fire main

system under the required conditions.

Where more pumps than required

are installed their capacity sliall be

to the satisfaction of the Adminis­

tration.

(iii) Relief valves shall be pro­

vided in conjunction with all fire

pumps if the pumps are capable of

developing a pressure exceeding the

design pressure of the water service

pipes, hvdrants and hoses. These

föreskrivna trycket uppgår till minst

fyra tredjedelar av den i regel 18 i

detta kapitel fordrade mängd, som

var och en av de oberoende länspum-

parna i ett passagerarfartyg av sam­

ma storlek skall kunna pumpa ut, när

de nyttjas för länsning. I stället för

de i regel 18 mom. (i) i detta kapitel

angivna definitionerna på L, B och D

skola följande användas,

L = längd mellan perpendiklarna

B = största mallbredd

D = djup till skottdäck midskepps.

Detta oaktat behöver den totala

fordrade brandpumpskapaciteten icke

överstiga 180 ton per timme i något

lastfartyg.

(b) Brandpumpar

(i)

Brandpumparna skola vara

självständigt drivna. Sanitets-, bar­

last-, läns- och spolvattenpumpar må

godkännas såsom brandpumpar, un­

der förutsättning att de normalt icke

användas för att pumpa olja och att,

om de tillfälligt bruka nyttjas för

överflyttning eller pumpning av

brännolja, lämpliga omkastningsan-

ordningar äro anbragta.

(ii) Var och en av de fordrade

brandpumparna (med undantag av

varje reservpump enligt regel 65 i det­

ta kapitel) skall hava en kapacitet,

som uppgår till minst 80 procent av

den totalt fordrade kapaciteten delad

med det fordrade antalet brandpum­

par —- och skall i varje särskilt fall

vara i stånd att lämna åtminstone

de två fordrade vattenstrålarna. Des­

sa brandpumpar skola vara i stånd

att betjäna huvudbrandledningssyste-

met under fordrade villkor.

Där antalet pumpar överstiger det

fordrade, skall deras kapacitet upp­

fylla administrationens fordringar.

(iii) Säkerhetsventiler skola vara

anordnade i förening med alla brand­

pumpar, om pumparna kunna åstad­

komma ett tryck, som överstiger det

tryck, för vilket brandpostledning,

brandposter och slangar äro avsedda.

Dessa ventiler skola vara så placerade

105

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

valves shall be so placed and adjusted

as to prevent excessive pressure in

any part of the fire main system.

(c) Pressure in the Fire Main

(i) The diameter of the fire main

and water service pipes shall be suf-

ficient for the effective distribution

of the maximum required discharge

from two fire pumps operating simul-

taneously, except that in the case of

cargo ships the diameter need only

be sufficient for the discharge of 140

tons per hour.

(ii) With the two pumps simul-

taneously delivering through nozzles

specified in paragraph (g) of this

Regulation, the quantity of water

specified in subparagraph (i) of this

paragraph, through any adj acent

hydrants, the following minimum

pressures shall be maintained åt all

hydrants:—

Pass eng er ships

4.000 tons gross tonnage and upwards

45 pounds per square inch (or 3 2

kilogrammes per square centi-

metre)

1.000 tons gross tonnage and up­

wards, but under 4,000 tons gross

tonnage

40 pounds per square inch (or 2 8

kilogrammes per square centi-

metre)

Under 1,000 tons gross tonnage

To the satisfaction of the Adminis­

tration

Cargo ships

6.000 tons gross tonnage and upwards

40 pounds per square inch (or 2.8

kilogrammes per square centimet-

re)

och inställda, att de förhindra upp­

komsten av övertryck i någon som

helst del av huvudbrandledningssys-

temet.

(c) Tryck i huvudbr andledning en

(i) Diametern av huvudbrandled-

ningen och brandledningarna skall

vara tillräckligt stor för effektiv för­

delning av den största fordrade vat­

tenmängden från två samtidigt ar­

betande brandpumpar, utom i fråga

om lastfartyg, där diametern endast

behöver vara tillräcklig för en vat­

tenmängd av 140 ton per timme.

(ii) När två pumpar samtidigt av­

giva den i punkten (i) av detta mo­

ment angivna vattenmängden genom

i mom. (g) av denna regel omnämn­

da munstycken, anslutna till vilka

som helst närliggande brandposter,

skall följande minsta tryck kunna

vidmakthållas vid alla brandposter:

Passagerarfartyg

med en bruttodräktighet av 4 000 re­

gisterton och däröver

3,2 kilogram per kvadratcentimeter

(eller 45 eng. pund per eng. kva­

drattum)

med en bruttodräktighet av 1 000 re­

gisterton och däröver, men understi­

gande 4 000 registerton

2,8 kilogram per kvadratcentimeter

(eller 40 eng. pund per eng. kva­

drattum)

med en bruttodräktighet understigan­

de 1 000 registerton

enligt administrationens fordringar.

Lastfartyg

med en bruttodräktighet av 6 000 re­

gisterton och däröver

2,8 kilogram per kvadratcentimeter

(eller 40 eng. pund per eng. kva­

drattum)

1,000 tons gross tonnage and up- med en bruttodräktighet av 1 000 re-

wards, hut under 6,000 tons gross gisterton och däröver, men understi-

tonnage

gande 6 000 registerton

106

hungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

37 pounds per square inch (or 2.6

kilogrammes per square centiinet-

re)

Under 1,000 tons gross tonnage

To the satisfaction of the Adminis­

tration

(d) Number and Position of

Hydrants

The number and position of the

hydrants shall be such that åt least

two jets of water not emanating from

the same hydrant, one of which shall

be from a single length of hose, may

reach any part of the ship normally

accessible to the passengers or crew

while the ship is being navigated.

(e) Pipes and Hydrants

(i) Materials readily rendered in-

effective by heat shall not be used

for fire mains unless adequately

protected. The pipes and hydrants

shall be so placed that the fire hoses

may be easily coupled to them. In

ships where deck cargo may be

carried, the positions of the hydrants

shall be such that they are always

readily accessible and the pipes shall

be arranged as far as practicable to

avoid risk of damage by such cargo.

Unless there is provided one hose

and nozzle for each hydrant in the

ship there shall be complete inter-

changeability of hose couplings and

nozzles.

(ii) Cocks or valves shall be fitted

in such positions on the pipes that

any of the fire hoses may be removed

while the fire pumps are åt work.

(f) Fire Hoses

Fire Hoses shall be of material ap-

proved by the Administration and

sufficient in length to project a jet

of water to any of the spaces in which

they may be required to be used.

Their maximum length shall be to

2,6 kilogram per kvadratcentimeter

(eller 37 eng. pund per eng. kva­

drattum)

med en bruttodräktighet understi­

gande 1 000 registerton

enligt administrationens fordringar.

(d) Brandposters antal och pla­

cering

Brandposternas antal och placering

skola vara sådana, att minst två vat­

tenstrålar, härrörande från olika

brandposter, den ena förmedelst en

enda slanglängd, kan nå vilken som

helst del av fartyget, som normalt är

tillgänglig för passagerare eller be­

sättning, när fartyget är på väg.

(e) Rörledningar och brandposter

(i) Material, som lätt försämras ge­

nom hetta, skola icke användas till

huvudbrandledningar, såvida de icke

skyddas i erforderlig omfattning.

Rörledningarna och brandposterna

skola vara så placerade, att brand­

slangarna lätt kunna kopplas till

dem. I fartyg, å vilka däckslast kan

ifrågakomma, skall placeringen av

brandposterna vara sådan, att de all­

tid äro lätt åtkomliga, och rörledning­

arna skola, i den mån så praktiskt

låter sig göra, vara så anordnade, att

risk ej föreligger, att de skadas ge­

nom däckslasten. Även om varje

brandpost i fartyget är försedd med

en slang och munstycke, skola slang­

kopplingar och munstycken passa till

varandra i vilken sammansättning

som helst.

(ii) Kranar eller ventiler skola vara

så placerade på rörledningarna, att

vilken som helst av brandslangarna

kan frånkopplas, medan brandpum­

parna äro i gång.

(f) Brandslangar

Brandslangar skola vara av mate­

rial, som godkänts av administratio­

nen, och tillräckligt långa för att av­

giva en vattenstråle till varje sådant

utrymme, där slangarnas användning

kan bli nödvändig. Deras största

107

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år Who

the satisfaction of the Administra­

tion. Each hose shall be provided

with a nozzle and the necessary coup-

lings. Hoses specified in these Regu-

lations as “fire hoses” shall together

with any necessary fittings and tools

be kept ready for use in conspicuous

positions near the water service hyd-

rants or connections.

(g) - Nozzles

(i) For the purposes of this Part,

standard nozzle sizes shall be V

2

inch

(or 12 millimetres), % inch (or 16

millimetres) and % inch (or 20 milli-

metres), or as near thereto as pos-

sible. Larger diameter nozzles may be

permitted subject to compliance with

sub-paragraph (b) (ii) of this Regu-

lation.

(ii)

For accommodation and

service spaces, a nozzle size greater

than y2 inch (or 12 millimetres) need

not be used.

(iii) For machinery spaces and

exteriör locations, the nozzle size shall

be such as to obtain the maximum

discharge possible from two jets åt

the pressure mentioned in paragraph

(c) of this Regulation from the

smallest pump.

(h) Internationl Shore Connection

The international shore connection

required by paragraph (d) of Regu­

lation 64 and paragraph (d) of Regu­

lation 65 of this Chapter to be in-

stalled in the ship shall be in accord-

ance with the following specification

and the appended sketch.

Outside diameter: 7 inches (or 178

millimetres).

Inner diameter: 2

]/2

inches (or 64

millimetres).

Bolt circle diameter- 5 % inches (or

132 millimetres).

Holes: 4 holes of % inch (or It) milli­

metres) diameter equidistantly

placed, slotted to the flange peri-

phery.

längd skall vara godtagbar för ad­

ministrationen. Varje slang skall va­

ra försedd med ett munstycke och

erforderliga kopplingar. De slangar,

som i dessa regler benämnas »brand­

slangar», skola jämte erforderliga till­

behör och verktyg hållas färdiga för

användning på väl synliga ställen

nära brandposter eller anslutningar.

(g) Munstycken

(i) Standardmunstycken, avsedda

för i denna del angivna ändamål,

skola vara av storlekarna tolv milli­

meter (eller 1/2 eng. tum), 16 milli­

meter (eller 5/8 eng. tum) och 20

millimeter (eller 3/4 eng. tum) eller

så nära dessa mått som möjligt. Mun­

stycken med större diameter må till­

låtas, dock under villkor att bestäm­

melsen i punkten (b) (ii) av denna

regel uppfylles.

(ii) I bostäder och arbetsrum be­

höver större munstycksstorlek än

tolv millimeter (eller 1/2 eng. tum)

ej användas.

(iii)

Inom maskineriavdelningen

och å öppna däcksplatser skall mun-

stycksstorleken vara tillräcklig för att

från den minsta pumpen erhålla

största möjliga vattenmängd genom

två strålar vid det i mom. (c) av

denna regel nämnda trycket.

(b) Internationell landanslutning

Den internationella landanslutning,

som skall finnas å fartyget enligt

fordringarna i regel 64 mom. (d) och

regel 65 mom. (d) i detta kapitel,

skall vara utförd i enlighet med föl­

jande specifikation och tillhörande

skiss.

Yttre diameter: 178 millimeter (eller

sju eng. tum).

Inre diameter: 64 millimeter (eller

2 1/2 eng. tum).

Hålcirkeldiameter: 132 millimeter (el­

ler 5 1/4 eng. tum).

Bulthål: fyra liål med en diameter av

19 millimeter (eller 3/4 eng. tum)

placerade på lika avstånd, med gap

till flänskanten.

108

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

International Shore Connection ( Ship)

Internationell landanslutning (å fartyget)

Flange thickness: 9/16 inch (or 14-5

millimetres) minimum.

Bolts: 4, each of % inch (or 16 milli­

metres) diameter, 2 inches (or 50

millimetres) in length.

Flange surface: flat face.

Material: any suited to 150 pounds

per square inch (or 10 5 kilo­

grammes per square centimetre)

service.

Gasket: any suited to 150 pounds per

square inch (or 10-5 kilogrammes

per square centimetre) service.

The connection shall be constructed

of material suitable for 150 pounds

per square inch (or 10-5 kilogrammes

per square centimetre) service. The

flange shall have a flat face on one

side, and to the other shall have

permanent^ attached thereto a cou-

pling that will fit the ship’s hydrants

and hose. The connection shall be

kept aboard the ship together with a

gasket of any material suitable for

150 pounds per square inch (or 10 5

kilogrammes per square centimetre)

service, together with four % inch

Flänstjocklek: minst 14,5 millimeter

(eller 9/16 eng. tum).

Bultar: fyra, var och en med en dia­

meter av 16 millimeter (eller 5/8

eng. tum), 50 millimeter (eller två

eng. tum) långa.

Flänsens utsida: flat skiva.

Material: vilket som helst, som är

lämpat för ett arbetstryck av 10,5

kilogram per kvadratcentimeter

(eller 150 eng. pund per eng. kva­

drattum).

Packning: vilken som helst, som är

lämpad för ett arbetstryck av 10,5

kilogram per kvadratcentimeter

(eller 150 eng. pund per eng. kva­

drattum).

Anslutningen skall vara tillverkad

av material lämpligt för ett arbets­

tryck av 10,5 kilogram per kvadrat­

centimeter (eller 150 eng. pund per

eng. kvadrattum). Flänsen skall hava

en slät yta på ena sidan och på den

andra en fast anbragt koppling, som

passar till fartygets brandposter och

slangar. Anslutningen skall finnas

ombord på fartyget tillsammans med

en packning av ett material, som är

lämpat för ett arbetstryck av 10,5

kilogram per kvadratcentimeter (el­

ler 150 eng. pund per eng. kvadrat-

109

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

(or 16 milliinetres) bolts, 2 inches

(or 50 millimetres) in length and

eight washers.

tum) och fyra 16 millimeters (eller

5/8 eng. tum) bultar, 50 millimeter

(eller två eng. tum) långa, samt åtta

brickor.

Regulation 57

Fire Extinguishers (Portable and

Non-Portable)

(a) All fire extinguishers shall be

of approved types and designs.

(i) The capacity of required port­

able fluid extinguishers shall be not

more than 3 gallons (or 13 1/2 litres)

and not less than 2 gallons (or 9

litres). Other extinguishers shall not

be in excess of the equivalent port-

ability of the 3 gallon (or 13V2 litres)

fluid extinguisher and shall not be

less than the fire extinguishing equiv­

alent of a 2 gallon (or 9 litres) fluid

extinguisher.

(ii) The Administration shall de-

termine the equivalents of fire exting­

uishers.

(b) Spare charges shall be provided

in accordance with requirements to

be specified by the Administration.

(c) Fire extinguishers containing

an extinguishing medium which ei-

ther itself or when in use gives off

gases harmful to persons shall not be

permitted. For radio rooms and

switchboards extinguishers contain­

ing not more than 1 quart (1.136

litres) of carbon tetrachloride or si­

milar media inay be permitted åt the

diseretion of the Administration sub-

ject to such extinguishers being addi­

tional to any required by this Part of

this Chapter.

(d) Fire extinguishers shall be

periodically examined and subjeeted

to such tests as the Administration

may require.

(e) One of the portable fire extin­

guishers intended for use in any space

shall be stowed near the entrance to

that space.

Regel 57

Brandsläckare (bärbara och icke

bärbara)

(a) Alla brandsläckare skola vara

av godkänd typ och konstruktion.

(i) Rymden av bärbara brandsläc­

kare, avsedda för vätska, må ej över­

stiga 13 1/2 liter (eller tre eng. gal­

lons) och ej heller understiga nio li­

ter (eller två eng. gallons). Andra

brandsläckare skola ej vara svårare

att bära än en brandsläckare, avsedd

för vätska med en rymd av 13 1/2

liter (eller tre eng. gallons), ocli^ ej

hava sämre brandsläckningsförmåga

än en brandsläckare avsedd för väts­

ka med en rymd av nio liter (eller

två eng. gallons).

(ii) Administrationen skall avgöra

brandsläckarnas likvärdighet.

(b) Reservladdningar skola finnas

i enlighet med de föreskrifter, som

administrationen utfärdar.

(c) Brandsläckare, vilka innehålla

ett brandsläckningsmedel, som utgö-

res av eller vid användning avger ga­

ser, skadliga för människor, skola ej

tillåtas. I radioexpeditionshytter och

vid instrumenttavlor må brandsläc­

kare innehållande högst 1,136 liter

(en eng. quart) koltetraklorid eller

liknande medel tillåtas enligt admi­

nistrationens gottfinnande, förutsatt

att dessa brandsläckare ej inräknas

i de enligt denna del av detta kapitel

fordrade brandsläckarna.

(d) Brandsläckare skola periodiskt

undersökas och underkastas sådana

prov, som administrationen må

fordra.

(e) En av de bärbara brandsläc­

kare, som äro avsedda att användas

i ett visst utrymme, skall förvaras

nära ingången till detta utrymme.

no

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

Regulation 58

Regel 58

Fire Smothering Gas or Steam för

Machinery and Cargo Spaces

(a) Where provision is made for

the injection of gas or steam into

machinery or cargo spaces for fire

extinguishing purposes, the necessary

pipes for conveying the gas or steam

shall be provided with control valves

or cocks which shall be so placed that

they will be easily accessible and

not readily cut off from use by an

outbreak of fire. These control valves

or cocks shall be so marked as to

indicate clearly the compartments to

which the pipes are led. Suitable pro­

vision shall be made to prevent inad-

vertent admission of the gas or steam

to any compartment. Where cargo

spaces fitted with smothering for fire

protection are used as passenger

spaces the smothering connection

shall be blanked during service as a

passenger space.

(b) The piping shall be arranged

so as to provide effective distribution

of fire smothering gas or steam.

Where sleam is used in large holds

there shall be åt least two pipes, one

of which shall be fitted in the for­

ward part and one in the af ter part;

the pipes shall be led well down in

the space as remote as possible from

the shell.

(c) (i) When carbon dioxide is

used as the extinguishing medium in

cargo spaces, the quantity of gas

available shall be sufficient to give

a minimum volume of free gas equal

to 30 per cent. of the gross volume

of the largest cargo compartment in

the ship which is capable of being

sealed.

(iil When carbon dioxide is used

as an extinguishing medium for

spaces containing boilers or internal

combustion tvpe machinery, the

quantity of gas carried shall be suf­

ficient to give a minimum quantity

Brandsläckning medelst gas eller

ånga i maskineriavdelning och

lastrum

(a) Där anordningar äro vidtagna

för att i maskineriavdelning eller

lastrum inleda gas eller ånga för

brandsläckningsändamål, skola de

för gasens eller ångans inledande er­

forderliga rören vara försedda med

kontrollventiler eller kranar, som

skola vara så placerade, att de äro

lätt tillgängliga och ej omedelbart

bliva oåtkomliga för användning, då

brand utbryter. Dessa kontrollventi­

ler eller kranar skola märkas, så att

de avdelningar tydligt angivas, till

vilka rören leda. Lämpliga anordning­

ar skola vara vidtagna till förhind­

rande av att gasen eller ångan oav­

siktligt inkommer i någon avdelning.

Där lastrum, som äro försedda med

anordningar för brandsläckning me­

delst gas eller ånga, användas såsom

passagerarrum, skall röranslutning­

en till rummen blindflänsas, då de

nyttjas som passagerarrum.

(b) Rören skola vara så anordna­

de, att de åstadkomma effektiv för­

delning av gasen eller ångan. I stora

lastrum skola, när ånga användes,

finnas minst två rör, av vilka det ena

skall vara anbragt i den förliga och

det andra i den akterliga delen av

rummet; rören skola ledas tillräckligt

långt ned i rummet och så långt från

bordläggningen som möjligt.

(c) (i) När koldioxid användes

som brandsläckningsmedel i lastrum,

skall den tillgängliga gasmängden

vara tillräcklig för att giva en fri gas­

volym, motsvarande minst 30 procent

av bruttovolymen av det största last­

rum i fartyget, som kan gastätt av­

stängas.

(ii) När koldioxid användes som

brandsläckningsmedel i rum, som in­

nehålla ångpannor eller maskineri av

förbränningsmotortyp, skall den med­

förda gasmängden vara tillräcklig för

att giva en fri gasvolym, motsvaran-

in

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 19(15

of free gas equal to the larger of the

following quantities, either

(1) 40 per cent. of the gross volume

of the largest space, the volume to

include the casing up to the level åt

which the horizontal area of the

casing is 40 per cent. or less of tliat

of the space concerned; or

(2) 35 per cent. of the entire vol-

ume of the largest space including

the casing;

provided that the above mentioned

percentages may be reduced to 35

per cent. and 30 per cent. respectively

för cargo ships of less than 2,000

tons gross tonnage; provided also

that if two or more spaces containing

boilers or internal combustion type

machinery are not entirely separate

they shall be considered as forming

one compartment.

(iii) When carbon dioxide is used

as an extinguishing medium both for

cargo spaces and for spaces con­

taining boilers or internal combustion

type machinery the quantity of gas

need not be more than the maximum

required either for the largest cargo

compartment or machinery space.

(iv) For the purpose of this para-

graph the volume of gas shall be

calculated åt 9 cubic feet to the pound

(or 056 cubic metres to the kilo-

gramme).

(v) When carbon dioxide is used

as the extinguishing medium for

spaces containing boilers or internal

combustion type machinery the fixed

piping system shall be sucli that 85

per cent. of the gas can be discharged

into the space within 2 minutes.

(d) Where a generator producing

inert gas is used to provide smoth-

ering gas in a fixed fire smothering

installation for cargo spaces, it shall

be capable of producing hourly a

volume of free gas åt least equal to

25 per cent. of the gross volume of

the largest compartment protected in

this way for a period of 72 liours.

(e) When steam is used as the

de den större av följande volymer,

antingen

1) 40 procent av bruttovolymen av

det största rummet, varvid inräknas

kappen upp till den höjd, vid vilken

kappens horisontala sektionsyta är

40 procent eller mindre av det berör­

da rummets; eller

2) 35 procent av hela volymen av

det största rummet, kappen inräk­

nad; dock att de ovan angivna pro­

centtalen må minskas till 35 procent

respektive 30 procent för lastfartyg

med en bruttodräktighet understigan­

de 2000 registerton samt att två eller

flera rum innehållande ångpannor el­

ler maskineri av förbränningsmotor-

typ, som icke äro fullständigt avskil­

da från varandra, skola anses utgöra

ett enda rum.

(iii) När koldioxid användes som

brandsläckningsmedel både i lastrum

och i rum innehållande ångpannor

eller maskineri av förbränningsmo­

tortyp, behöver gasmängden icke vara

större än den, som fordras för den

som är störst av antingen den största

lastrumsavdelningen eller maskineri­

avdelningen.

(iv) För det ändamål, som avses i

detta moment, skall gasvolymen be­

räknas efter 0,56 kubikmeter per

kilogram (eller nio eng. kubikfot per

eng. pund).

(v) När koldioxid användes som

brandsläckningsmedel i rum, som in­

nehålla ångpannor eller maskineri av

förbränningsmotortyp, skall det fas­

ta rörsystemet vara så utformat, att

85 procent av gasen kan uttömmas i

rummet inom två minuter.

(d) Där en generator för framställ­

ning av icke brännbar gas användes

för att förse en fast anläggning för

brandsläckning i lastrum med kvä­

vande gas, skall generatorn vara i

stånd alt {»er timme räknat producera

en fri gasvolym motsvarande minst

25 procent av bruttovolymen av den

största på detta sätt skyddade avdel­

ningen under eu tid av 72 timmar.

(c) När brandsläckningsmedlet i

112

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

extinguishing medium in cargo spaces

the boiler or boilers available for

supplying steam shall have an evapo-

ration of åt least 1 pound of steam

per hour for each 12 cubic feet (or

1 kilogramme for each 0 75 cubic

metres) of the gross volume of the

largest cargo compartment in the

ship. Moreover the Administration

shall be satisfied that steam will be

available immediately and will not

be dependent on the lighting of boil­

ers and that it can be supplied con-

tinuously until the end of the voyage

in the required quantity in addition

to any steam necessary for the normal

requirements of the ship including

propulsion and that provision is made

för extra feed water necessary to

meet this requirement.

(f) Means shall be provided for

giving audible warning of the release

of fire smothering gas into any work-

ing space.

Regulation 59

Automatic Sprinkler Systems

in Passenger Ships

(a) Any automatic water sprinkler

system for fire protection required in

accordance with Regulation 51 of this

Chapter shall be ready for immediate

use åt any time, and no aclion on the

part of the crew shall be necessary to

set it in operation. Where such a

system is fitted, it shall be kept charg-

ed åt the necessary pressure and shall

have provision for a continuous supp-

ly of water.

(b) The system shall be subdivided

into a number of sections to be de-

cided by the Administration, and

automatic alarms shall be provided

to indicate åt one or more suitable

points or stations the occurrence or

indication of fire, and its location.

(c) The pump or pumps to provide

the discharge from sprinkler heads

lastrum utgöres av ånga, skola den

eller de pannor, som finnas att tillgå

för ångans alstrande, hava en ång-

bildningsförmåga per timme räknad

av åtminstone ett kilogram ånga för

varje 0,75 kubikmeter (eller ett eng.

pund för tolv eng. kubikfot) av

bruttorymden av den största last-

rumsavdelningen i fartyget. Dess­

utom skall administrationen försäkra

sig om att ånga kommer att vara till­

gänglig omedelbart och ej beroende

av tändning av ångpannorna samt att

ångan kan tillföras i fordrad mängd

oavbrutet intill resans slut, utöver

den ånga, som är nödvändig för far­

tygets normala behov, inräknat fram-

drivningen, ävensom att anordningar

äro vidtagna för tillhandahållande av

det ytterligare matarvatten, som är

nödvändigt för uppfyllande av denna

fordran.

(f) Anordningar skola vara vidtag­

na för avgivande av hörbara varnings­

signaler, när brandsläckande gas in-

släppes i något rum, där arbete kan

ifrågakomma.

Regel 59

Automatiska sprinklersystem

i passagerarfartyg

(a)

Varje automatiskt vatten-

sprinklersystem för brandskydd, som

fordras enligt regel 51 i detta kapitel,

skall alltid vara klart för omedelbar

användning, och inga åtgärder från

besättningens sida skola vara nöd­

vändiga för att sätta detsamma i

funktion. Där ett sådant system är

anordnat, skall det hållas fyllt och

vid erforderligt tryck och vara försett

med anordningar för oavbruten vat­

tentillförsel.

(b) Systemet skall vara indelat i

sektioner till det antal, som bestäm­

mes av administrationen. Dessutom

skola finnas automatiska alarmappa-

rater, som på en eller flera lämpliga

platser eller stationer utvisa före­

komsten av eller tillbud till brand och

platsen för branden.

(c) Den eller de pumpar, som förse

snrinklersystemet med vatten, skola

113

Kungl. niaj:ts proposition nr 133 ar 196o

shall be so connected as to be brought

into action automatically by a pres-

sure drop in the system. There shall

be a connection from the ship’s fire

main provided with a lockable screw

down valve and a non-return valve.

(d) Each pump shall be capable

of inaintaining a sufficient supply of

water åt the appropriate pressure, åt

the sprinkler heads, while such

number of sprinkler heads as will be

decided by the Administration are in

operation.

(e) There shall be not less than

two sources of power supply for the

sea water pumps, air compressors

and automatic alarms. Where the

sources of power are electrical, these

shall be a main generator and an

emergency source of power. One

supply shall be taken from the main

switchboard, by separate feeders re­

served solelv for that purpose. Such

feeders shall be run to a change-over

switch situated near to the sprinkler

unit and the switch shall normally

be kept closed to the feeder from the

emergency switchboard. The change-

over switch shall be clearly labelled

and no other switch shall be per-

mitted in these feeders.

(f) Sprinkler heads shall be re-

quired to operate åt temperatures

that will be decided by the Adminis­

tration. Suitable means for the peri-

odic testing of all automatic arrange-

ments shall be provided.

(g) Where Method II of fire pro-

tection is employed in a passenger

ship the superstructure of which is

constructed in aluminium alloy, the

whole unit including the sprinkler

pump, tank and air compressor shall

be situated to Ihe satisfaction of the

Administration in a position reason-

ably remote from the hoiler and ma-

chincry spaces. It’ the fceders from

the emergency generator to Ihe

sprinkler unit pass through any space

constituting a fire risk the cables

shall be of a fireproof type.

vara så anslutna till systemet, att de

automatiskt igångsättas genom tryck­

fall i systemet. Det skall finnas en

anslutning från fartygets huvud-

hrandledning, försedd med en låsbar

skruvventil och en backventil.

(d) Varje pump skall vara i stånd

att vidmakthålla en tillräcklig tillför­

sel av vatten vid det avsedda trycket

i sprinklerventilerna, medan så

många sprinklerventiler, som admi­

nistrationen bestämmer, äro öppna.

(e) Minst två kraftkällor skola fin­

nas för de pumpar, som suga från

sjön, för luftkompressorerna och för

de automatiska alarmapparaterna.

Där kraftkällorna äro elektriska, sko­

la de utgöras av en huvudgenerator

och en reservkraftkälla. En krafttill­

försel skall ske från huvudinstru­

menttavlan genom särskilda matar-

ledningar, avsedda uteslutande för

detta ändamål. Dessa matarledningar

skola vara dragna till en omkopplare,

placerad nära sprinkleraggregatet,

och omkopplaren skall normalt vara

tillkopplad matarledningen från in­

strumenttavlan för den elektriska re­

servinstallationen. Omkopplaren skall

vara försedd med tydliga beteckning­

ar, och annan strömbrytare tillätes

ej i dessa matarledningar.

(f) Sprinklerventiler skola träda i

funktion vid den temperatur, som fö-

reskrives av administrationen. Lämp­

liga anordningar för periodisk prov­

ning av systemets alla automatiska

anordningar skola vara vidtagna.

(g) Där metod II tillämpas för

brandskyddet i ett passagerarfartyg,

vars överbyggnader äro uppförda av

lättmetall, skall hela aggregatet, in­

begripet sprinklerpump, tank och

luftkompressor, vara placerat på en

för administrationen godtagbar plats,

belägen på skäligt avstånd från pann-

och maskineriavdelningen. Om ma-

tarledningarna från reservgeneratorn

till sprinkleraggregatet äro dragna

genom clt rum, där brandrisk före­

ligger, skola ledningarna vara av

brandsäker typ.

1 u

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

Regulation 60

Fixed Froth Fire Extinguishing

System

(a) Any required fixed froth fire

extinguishing system shall be able to

discharge a quantity of froth suf-

ficient to cover to a depth of 6 inches

(or 15 centimetres) the largest area

over which oil fuels is liable to spread.

(b) Such a system shall be con-

trolled from an easily accessible posi­

tion or positions, outside the space to

be protected, which will not be read-

ily cut off by an outbreak of fire.

Regulation 61

Fire Detection Systems

(a) All required fire detection sys­

tems shall be capable of automati-

cally indicating the presence or in-

dication of fire and also its location.

Indicators shall be centralised either

on the bridge or in other control sta­

tions which are provided with a direct

communication with the bridge. The

Administration may permit the indi­

cators to be distributed among several

stations.

(b) In passenger ships electrical

equipment used in the operation of

required fire detection systems shall

have two separate sources of power,

one of which shall be an emergency

source.

(c) The alarm system shall operate

both audible and visible signals åt

the main stations referred to in para-

graph (a) of this Regulation. Detec­

tion systems for cargo spaces need

not have audible alarms.

Regulation 62

Fixed Pressure Water-spraying

Systems for Engine Rooms

and Boiler Rooms

(a) Fixed pressure water-spraying

systems for boiler rooms with oil

Regel 60

Fast skumbrandsläckningssystem

(a) Varje fast skumbrandsläck­

ningssystem, som fordras, skall vara

i stånd att avgiva en skummängd,

tillräcklig för att med ett 15 centi­

meter (eller sex eng. tum) tjockt la­

ger täcka den största yta, över vilken

brännolja kan förväntas sprida sig.

(b) Ett sådant system skall kunna

manövreras från en eller flera lätt

tillgängliga platser utanför det rum,

som skall skyddas, vilka icke vid ut­

brott av brand genast bliva oåtkom­

liga.

Regel 61

System för upptäckande av brand

(a) Alla fordrade system för upp­

täckande av brand skola vara i stånd

att automatiskt angiva förekomsten

av eller tillbudet till brand, och även

platsen för densamma. Indikatorer

skola vara centraliserade antingen till

kommandobryggan eller till sådana

kontrollstationer, som hava direkt

förbindelse med kommandobryggan.

Administrationen kan medgiva, att

indikatorerna äro fördelade på flera

stationer.

(b) I passagerarfartyg skall elek­

trisk utrustning, som användes för

drift av fordrade system för upptäc­

kande av brand, hava två skilda kraft­

källor, varav den ena skall vara en

reservkraftkälla.

(c) Alarmsystemet skall åstadkom­

ma såväl hörbara som synliga signa­

ler å de huvudstationer, som äro an­

givna i mom. (a) av denna regel. Sys­

tem för upptäckande av brand i last­

rum behöva ej avgiva hörbara alarm­

signaler.

Regel 62

Fast anbragta trycksystem för vatten­

spridning i maskin- och pannrum

(a) Fast anbragta trycksystem för

vattenspridning i pannrum med olje-

Kungl. Maj. ts proposition nr 133 år 11165

115

fired boilers and engine moms with

inlernal combustion type machinery

shall be provided with spraying

nozzles of an approved type.

(b)

The number and arrangement

of the nozzles shall be to the satis-

faction of the Administration and be

such as to ensure an effective distri­

bution of water in the spaces to be

protected. Nozzles shall be fitted

above bilges, tank tops and other areas

over which oil fuel is liable to spread

and also above other main fire lia-

zards in Ihe boiler and engine moms.

(c) The system may be divided

into sections, the distribution inani-

folds of which shall be operated from

easily accessible positions outside the

spaces to be protected and which will

not be readily cut off by an outbreak

of fire.

(d) The system shall he kept charg-

ed åt the necessary pressure and the

pump supplying the water for the

system shall be put automatically

into action by a pressure drop in the

system.

(e) The pump shall be capable of

simultaneously supplying åt the ne­

cessary pressure all sections of the

system in any one compartment to

be protected. The pump and its Con­

trols shall be installed outside the

space or spaces to be protected. It

shall not be possible för a fire in the

space or spaces protected by the

water-spraying system to put the

system out of action.

(f) Special precautions shall be tak­

en to prevent the nozzles from becom-

ing clogged by impurites in the wa­

ter or corrosion of piping, nozzles,

valves and pump.

Regulation 63

Fireman's Outfit

(a) A 1'ireman’s outfit shall consist

of a breathing apparatus, a lifeline,

a safety lamp and an axe, as describ-

cd in this Regulalion.

5 llihang till riksdagens protokoll 19C>5. 1

eldade ångpannor och maskinrum

med maskineri av förbränningsmotor­

typ skola vara försedda med spridar-

munstycken av godkänd typ.

(b)

Antalet och anordnandet av

munstyckena skola uppfylla adminis­

trationens fordringar och vara såda­

na, att en effektiv fördelning av vat­

ten säkerställes i de rum, som skola

skyddas. Munstycken skola anordnas

ovanför rännstenar, tanktak och and­

ra ytor, över vilka brännolja har be­

nägenhet sprida sig, och även över

andra platser i pann- och maskin­

rummen, som erbjuda väsentlig

brandrisk.

(c) Systemet må indelas i sektio­

ner, vars fördelningsanordningar sko­

la manövreras från lätt tillgängliga

platser utanför de rum, som skola

skyddas, och vilka icke vid utbrott

av brand genast bliva oåtkomliga.

(d)

Systemet skall hållas fyllt och

vid erforderligt tryck och pumpen,

som förser systemet med vatten, skall

automatiskt sättas i gång vid ett

tryckfall i systemet.

(e) Pumpen skall vara i stånd att

vid erforderligt tryck samtidigt mata

alla sektioner i systemet inom varje

avdelning, som skall skyddas. Pum­

pen och dess manöverorgan skola

vara placerade utanför det eller de

rum, som skola skyddas. Det skall

vara omöjligt för en brand i det eller

de rum, som skola skyddas av syste­

met för vattenspridning, att bringa

systemet ur funktion.

(f) Särskilda försiktighetsåtgärder

skola vidtagas för att förhindra, att

munstyckena bliva igensatta av vat­

tenföroreningar eller genom rostbild­

ning i rörledningar, munstycken,

ventiler och pump.

Regel 63

Brandmans utrustning

(a) En brandmansutrustning skall

bestå av eu andningsapparat, en liv­

lina, eu säkerhetslampa och eu yxa

enligt beskrivning i denna regel.

samt. Nr 133

116

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

(b) A breathing apparatus shall be

of an approved type and may be

either:

(i) A smoke helmet or smoke mask

which shall be provided with a suit-

able air pump and a length of air

hose sufficient to reach from the open

deck, well clear of hatch or doorway,

to any part of the liolds or machinery

spaces. If, in order to comply with

this sub-paragraph, an air hose ex-

eeeding 120 feet (or 36 metres) in

length would be necessary, a self-con-

tained breathing apparatus shall be

substituted or provided in addition

as determined by the Administration.

(ii) A self-contained breathing ap­

paratus which shall be capable of

functioning for a period of time to be

determined by the Administration.

(c) Each breathing apparatus shall

liave attached to its belt or harness,

by means of a snaphook, a fireproof

lifeline of sufficient length and

slrength.

(d) A safety lamp (hand lantern)

shall be of an approved type. Such

safety lamps shall be electric, and

shall have a minimum burning period

of three hours.

(e) The axe shall be to the satis-

faction of the Administration.

Regulation 64

Requirements for Passcnger Ships

(a) Patrols and Detection

(i) An efficient patrol system shall

be maintained in all passenger ships

so that any outbreak of fire may be

promptly detected. Manual fire alarms

shall be fitted throughout the pas­

senger and crew accommodation to

enable the fire patrol to give an alarm

immediately to the bridge or fire

control station.

(ii) An approved fire alarm or fire

detecting system shall be provided

which will automatically indic.ate åt

(b) Andningsapparat skall vara av

godkänd typ och kan vara endera:

(i) en rökhjälm eller rökmask, som

skall vara försedd med en lämplig

luftpump och en så lång luftslang,

att den från en plats på öppna däc­

ket på lämpligt avstånd från luckan

eller dörren når fram till varje del

av lastrummen eller maskineriavdel­

ningen. Om det, för att uppfylla vad

i detta stycke sägs, skulle vara nöd­

vändigt med en luftslang, vars längd

överstiger 36 meter (eller 120 eng.

fot), skall i stället eller därjämte en­

ligt administrationens bestämmande

en tryckluftapparat eller syrgasappa-

rat anskaffas;

(ii) en tryckluftapparat eller syr-

gasapparat, som skall vara brukbar

under en av administrationen fast­

ställd tidrymd.

(c) En brandsäker livlina av till­

räcklig längd och styrka skall medelst

en karbinhake vara fästad vid bältet

eller selen till varje andningsappa­

rat.

(d) Säkerhetslampa (handlampa)

skall vara av godkänd typ. Säkerhets-

lampor skola vara elektriska och

hava en bränntid av minst tre tim­

mar.

(e) Yxan skall uppfylla administra­

tionens fordringar.

Regel 64

Fordringar beträffande passagerar­

fartyg

(a) Patrulleringstjänst och upp­

täckande av brand

(i) Betryggande patrulleringstjänst

skall upprätthållas i alla passagerar­

fartyg, så att varje begynnande brand

kan snabbt upptäckas. Manuella

brandalarmapparater skola anbringas

på olika platser i alla bostäder för

passagerare och besättning i syfte att

möjliggöra för brandpatrullen att

omedelbart giva alarmsignal till bryg­

ga eller brandkontrollstation.

(ii) Det skall finnas ett godkänt

system för brandalarm eller för upp­

täckande av brand, vilket på en eller

117

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 nr 1965

one or more suitable points or sta­

tions, where it can be most quickly

observed by officers and crew, the

presence or indication of fire and its

Iocation in any part of the ship which,

in the opinion of the Administration,

is not accessible to the patrol system,

except where it is shown to the satis-

faction of the Administration that the

ship is engaged on voyages of such

short duration that it would he un-

reasonable to apply this requirement.

(b) Fire Pumps and Wnter Service

Pi pes

A passenger ship shall be provided

with fire pumps, water service pipes,

hydrants and hoses complying with

Regulation 56 of this Chapter and

with the following requirements: —

(i) A passenger ship of 4,000 tons

gross tonnage and upwards shall be

provided with åt least three independ-

ently driven fire pumps and every

passenger ship of less than 4,000 tons

gross tonnage with åt least two such

fire pumps.

(ii) In a passenger ship of 1,000

tons gross tonnage and upwards, the

arrangement of sea connections,

pumps and sources of power for oper­

ating them shall be such as to ensure

that a fire in any one compartment

will not put all the fire pumps out of

aclion.

(iii) In a passenger ship of less

than 1,000 tons gross tonnage the ar-

rangements shall be to the satisfac-

tion of the Administration.

(c)

Fire Hydrants, Hoses and

Nozzles

(i) A passenger ship shall bc pro-

vided with such number of fire hoses

as the Administration may deem

sufficient. There shall be åt least one

fire hose for eacli of the hydrants

rcquired by paragraph (d) of Regu­

lation 56 of this Chapter and these

hoses shall be used only for the pur-

poses of extinguishing fires or testing

flera lämpliga platser eller stationer,

där det synnerligen snabbt kan iakt­

tagas av befäl och manskap, auto­

matiskt angiver förekomsten av eller

tillbudet till brand och platsen för

densamma i varje sådan del av far­

tyget, som enligt administrationens

mening icke är åtkomlig för patrul-

leringstjänsten. Vad i detta stycke

sagts gäller dock icke, där det för

administrationen tillfredsställande vi­

sas, att fartyget nyttjas å resor av så

kort varaktighet, att det vore oskäligt

att tillämpa denna bestämmelse.

(b) Brandpumpar och rörledningar

Passagerarfartyg skall vara försett

med brandpumpar, rörledningar,

brandposter och slangar, som uppfyl­

la bestämmelserna i regel 56 i detta

kapitel och följande fordringar:

(i) Passagerarfartyg med en brut-

todräktighet av 4 000 registerton och

däröver skall vara försett med minst

tre självständigt drivna brandpum­

par, och varje passagerarfartyg med

en bruttodräktighet understigande

4 000 registerton med minst två så­

dana brandpumpar.

(ii) I passagerarfartyg med en

bruttodräktighet av 1 000 registerton

och däröver skola anordningarna för

vattenintag från sjön, pumpar och

kraftkällor för pumparnas drift vara

sådana, att en brand i någon avdel­

ning icke sätter alla brandpumparna

ur funktion.

(iii) I passagerarfartyg med eu

bruttodräktighet understigande 1 000

registerton skola anordningarna vara

godtagbara för administrationen.

(c) Brandposter, slangar och mun­

stycken

(i) Passagerarfartyg skall vara ut­

rustat med det antal brandslangar,

som administrationen kan finna er­

forderligt. Minst en brandslang skall

finnas för varje brandpost, som ford­

ras enligt mom. (d) av regel 56 i

detta kapitel, och dessa slangar må

endast användas för brandsläcknings-

ändamål eller vid prov med brand-

118

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1963

the fire extinguishing apparatus åt

fire drills and surveys.

(ii) In accommodation, service and

machinery spaces, the number and

position of hydrants shall be such

that the requirements of paragraph

(cl) of Regulation 56 of this Chapter

may be complied with when all

watertight doors and all doors in

main vertical zone bnlkheads are

closed.

(iii)

In a passenger ship the

arrangements shall be such that åt

least two jets of waler can reach any

part of any cargo space when empty.

(iv) All hydrants in the machinery

spaces of passenger ships with oil-

fired boilers or internal combustion

type propelling machinery shall be

fitted with hoses having in addition

to the nozzles required in paragraph

(g) of Regulation 56 of this Chapter

nozzles suitable for spraying water on

oil, or alternativelv dual purpose

nozzles.

(d) International Shore Connection

(i) A passenger ship of 1,000 tons

gross tonnage and upwards shall be

provided with åt least one inter-

national shore connection, complying

with Regulation 56 of this Chapter.

(ii) Facilities shall be available

enabling such a connection to be used

on either side of the ship.

(e) Portable Fire Extinguishers in

Accommodation and Service Spaces

A passenger ship shall be provided

in accommodation and service spaces

with such approved portable fire

extinguishers as the Administration

may deem to be appropriate and

sufficient.

(f) Fixed Fire Smothering Ar­

rangements in Cargo Spaces

(i) The cargo spaces of passenger

ships of 1,000 tons gross tonnage and

upwards shall be protected by a fixed

släckningsapparaturen vid brandöv­

ningar och besiktningar.

(ii) I bostäder, arbetsrum och ma­

skineriavdelningen skola antal och

placering av brandposter vara såda­

na, att fordringarna i mom. (d) av

regel 56 i detta kapitel äro uppfyllda,

även när alla vattentäta dörrar och

alla dörrar i skott begränsande verti­

kala huvudavdelningar äro stängda.

(iii) I passagerarfartyg skola an­

ordningarna vara sådana, att vilken

som helst del av varje lastrum, när

det är tomt, kan nås av två vatten­

strålar.

(iv) Alla brandposter i maskineri­

avdelningen på passagerarfartyg med

oljeeldade ångpannor eller framdriv-

ningsmaskineri av förbränningsmo­

tortyp skola vara försedda med

slangar, som förutom med de mun­

stycken, vilka fordras i inom. (g) av

regel 56 i detta kapitel, även äro ut­

rustade med munstycken, lämpliga

för utspridning av vatten över olja

eller alternativt med munstycken för

kombinerad användning.

(d) Internationell landanslutning

(i) Passagerarfartyg med en brut-

todräktighet av 1 000 registerton och

däröver skall vara försett med minst

en internationell landanslutning, som

uppfyller bestämmelserna i regel 56

i detta kapitel.

(ii) Anordningarna skola vara så

utförda, att anslutningen kan begag­

nas från fartygets båda sidor.

(e) Bärbara brandsläckare i bostä­

der och arbetsrum

I bostäder och arbetsrum skall pas­

sagerarfartyg vara utrustat med så­

dana godkända bärbara brandsläcka­

re, som administrationen finner

lämpliga och tillräckliga.

(f) Fasta anordningar för brand­

släckning medelst kvävande gas i

lastrum

(i) Lastrummen i passagerarfartyg

med en bruttodräktighet av 1 000 re­

gisterton eller mera skola vara skyd-

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

119

fire smothering gas system cornply*

ing with Regulation 58 of this

Chapter.

(ii) Where it is shown lo the

satisfaction of the Administration

that a passenger ship is engaged on

voyages of such short duration tliat

it would be unreasonable to apply

the requirements of sub-paragraph

(i) of this paragraph and also in

passenger ships of less than 1,000

tons gross tonnage, the arrangements

in cargo spaces shall be to the satis­

faction of the Administration.

(g) Fire Extinguishing Appliances

in Boiler Rooms, &c.

Where rnain or auxiliary oil-fired

boilers are situated, or in spaces con-

taining oil fuel units or settling

tanks, a passenger ship shall be

provided with the following arrange­

ments.

(i) There shall be any one of the

following fixed fire extinguishing

installations:—

(1) A pressure water spraying

system complying with Regulation

62 of this Chapter;

(2) A fire smothering gas installa­

tion complying with Regulation 58

of this Chapter;

(3) A fixed froth installation com­

plying with Regulation 60 of this

Chapter. (The Administration mav

require fixed or mobile arrangements

by pressure water or froth spraying

to fight fire above the floor plates.)

In each case if the engine and

boiler rooms are not entirely separate,

or it fuel oil can drain from the

boiler room into the engine room

bilges, the combined engine and

boiler moms shall be considered as

one compartment.

(ii) There shall bo åt least two

approved portable extinguishers dis-

charging froth or other approved

medium suitable for extinguishing

oil fires, in each firing space in each

Jade genom ett fast system för brand­

släckning medelst kvävande gas, vil­

ket uppfyller bestämmelserna i re­

gel 58 i detta kapitel.

(ii) I passagerarfartyg, beträffan­

de vilka det för administrationen till­

fredsställande visas, att de nyttjas å

resor av så kort varaktighet, att det

vore oskäligt att tillämpa bestämmel­

serna i punkten (i) av detta moment,

och i passagerarfartyg, vilkas brutto-

dräktighet understiger 1 000 register­

ton, skola anordningarna i lastrum­

men uppfylla administrationens ford­

ringar.

(g) Brandsläckningsanordningar i

pannrum etc.

Där oljeeldade huvud- eller hjälp-

ångpannor äro placerade eller i rum,

innehållande oljeeldningsaggregat el­

ler settlingtankar, skall passagerar­

fartyg vara försett med följande an­

ordningar:

(i) Någon av nedanstående fasta

brandsläckningsanordningar skola

finnas:

(1) ett trycksystem för vattensprid­

ning, som uppfyller bestämmelserna

i regel 62 i detta kapitel;

(2) ett system för brandsläckning

medelst kvävande gas, som uppfyller

bestämmelserna i regel 58 i detta ka­

pitel;

(3) en fast skumsläckningsanlägg-

ning, som uppfyller bestämmelserna

i regel 60 i detta kapitel. (Administ­

rationen må fordra fasta eller rörliga

anordningar för att genom tryckvat­

ten- eller skumspridning bekämpa

brand ovan durkplåtarna).

I varje fall, där maskin- och pann­

rum ej äro fullständigt skilda från

varandra, eller där brännolja kan

från pannrummet intränga i maskin­

rummet, skola maskin- och pannrum­

men betraktas såsom ett enda rum.

(ii) Minst två godkända bärbara

brandsläckare, som avgiva skum eller

annat för släckning av brinnande olja

godkänt ämne, skola finnas såväl på

varje eldningsplats i pannrummen

120

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

boiler room and each space in which

a part of the oil fuel installation is

situated.

There sliall be not less than one

approved froth type extinguisher of

åt least 30 gallons (or 136 litres)

capacity or equivalent in each boiler

room. These extinguishers shall be

provided with hoses on reels suitable

for reaching any part of the boiler

room and spaces containing any part

of the oil fuel installations.

(iii) In each firing space there sliall

be a receptacle containing sand,

sawdust impregnated with soda or

other approved dry material, in such

quantity as mav be required by the

Administration. Alternatively an

approved portable extinguisher may

be substituted therefor.

(h) Fire Fighting Appliances in

Spaces containing Internal Combus-

tion Type Macliinerij

Where internal combustion type

engines are used, either (1) for main

propulsion or (2) for auxiliary pur­

poses associated with a total power

not less than 1,000 b.h.p., a passenger

ship shall be provided with the

following arrangements:—

(i) There shall be one of the fixed

arrangements required by subpara-

graph (g) (i) of this Regulation.

(ii) There shall be in each engine

space one approved froth type ex­

tinguisher of not less than 10 gallons

(or 45 litres) capacity or equivalent

and also one approved portable froth

type extinguisher for each 1,000

b.h.p. of the engines or part thereof;

but the total number of portable ex­

tinguishers so supplied shall be not

less than two and need not exceed six.

(i) Fire Fighting Arrangements in

Spaces containing Steam Turbines

and not requiring any Fixed Instal­

lation

The Administration shall give spe-

soin ock i varje utrymme, där del av

oljeeldningsinstallationen är belägen.

Det skall finnas minst en skumsläc-

kare av godkänd typ, som har en

rymd av minst 136 liter (eller 30 eng.

gallons), eller en likvärdig anordning

i varje pannrum. Dessa brandsläcka-

re skola vara försedda med slangar,

som äro anbragta på rullar och till­

räckligt långa för att nå vilken som

helst del av pannrummet och rum,

som innehålla någon del av oljeeld­

ningsinstallationen.

(iii) Vid varje eldningsplats skall

finnas en behållare innehållande

sand, med soda behandlat sågspån el­

ler annat godkänt torrt ämne i sådan

mängd, som må fordras av administ­

rationen. En godkänd bärbar brand-

släckare må utgöra ersättning härför.

(h) Anordningar för bekämpande

av brand i rum, som innehålla ma­

skineri av förbränning smotortyp

Där maskiner av förbränningsmo­

tortyp med en sammanlagd styrka

av minst 1 000 effektiva hästkrafter

användas, antingen (1) för framdriv-

ningen eller (2) för med denna för­

enade hjälpändamål, skall ett passa­

gerarfartyg vara försett med följande

anordningar:

(i) en av de fasta anläggningar,

som fordras enligt bestämmelserna i

punkten (g) (i) av denna regel skall

finnas;

(ii) i varje maskinrum skall finnas

en godkänd skumsläckare med en

rymd av minst 45 liter (eller tio eng.

gallons) eller en likvärdig apparat,

och dessutom en godkänd bärbar

skumsläckare för varje helt eller på­

börjat 1 000-tal effektiva hästkrafter

hos maskineriet; hela antalet i enlig­

het härmed förefintliga bärbara

brandsläckare skall vara minst två,

men behöver ej överstiga sex.

(i) Anordningar för bekämpande

av brand i rum, som innehålla ång-

turbiner och ej fordra fasta anlägg­

ningar

Administrationen skall noga över-

121

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

cial consideration to the fire extin-

guishing arrangements to be provided

in spaces containing steam turbines

which are separated from boiler

rooms by watertight bulkheads.

(j) Fireman’s Outfits

A passenger ship shall carry åt least

two fireman’s outfits each complying

witli the requirements of Regulation

63 of this Chapter. Where the ship

exceeds 10,000 tons gross tonnage åt

least three outfits shall be carried

and where it exceeds 20,000 tons

gross tonnage åt least four outfits

shall be carried. These outfits shall

be kept in widely separated places

ready for use.

Regulation 65

Requirements for Cargo Ships

(a) Application

Where by virtue of minimum gross

tonnage limits smaller cargo ships to

which the present Regulations apply

are not covered by specific require­

ments the arrangements for fire de-

tection and extinction shall be to the

satisfaction of the Administration.

(b) Fire Pumps and Water Service

Pipes

A cargo ship shall be provided with

fire pumps, water service pipes, hy-

drants and hoses complying with Reg­

ulation 56 of this Chapter and with

the following requirements:—

(i) A cargo ship of 1,000 tons gross

tonnage and upwards shall be pro­

vided with two independently driven

power pumps.

(ii) In a cargo ship of 1,000 tons

gross tonnage and upwards if a fire

in any one compartment could put

all the pumps out of action, there

must be an alternative means of

providing water for fire fighting. In

a cargo ship of 2,000 tons gross ton­

nage and upwards this alternative

väga med vilka brandsläckningsan-

ordningar sådana rum, innehållande

ångturbiner, som äro avskilda från

pannrum medelst vattentäta skott,

skola vara försedda.

(j) Rrandmansutrustning

Passagerarfartyg skall medföra

minst två brandmansutrustningar,

som uppfylla bestämmelserna i regel

63 i detta kapitel. Om fartyget har en

bruttodräktighet överstigande 10 000

registerton, skall minst tre utrust­

ningar medföras, och om bruttodräk-

tigheten överstiger 20 000 registerton,

skall minst fyra utrustningar med­

föras.

Dessa utrustningar skola, färdiga

för användning, förvaras på platser,

som äro vitt skilda från varandra.

Regel 65

Fordringar beträffande lastfartyg

(a) Tillämpning

Där mindre lastfartyg, å vilka des­

sa regler eljest äro tillämpliga, till

följd "av angivna minimigränser för

bruttodräktigheten ej omfattas av

särskilda bestämmelser, skola anord­

ningarna för upptäckande och släc­

kande av brand vara utförda på ett

för administrationen godtagbart sätt.

(b) Brand pumpar och rörledningar

Lastfartyg skall vara försett med

brandpumpar, rörledningar, brand­

poster och slangar, som uppfylla be­

stämmelserna i regel 56 i detta kapi­

tel och följande fordringar.

(i) Lastfartyg med en bruttodräk­

tighet av 1 000 registerton och där­

över skall vara försett med två själv­

ständigt maskindrivna pumpar.

(ii) I lastfartyg med eu bruttodräk­

tighet av 1 000 registerton och där­

över skall, om brand i någon avdel­

ning kan sätta alla pumparna ur

funktion, finnas ytterligare anord­

ning för brandsläckning med vatten,

som alternativt kan användas. I last­

fartyg med en bruttodräktighet av

122

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

means shall be a fixed emergency

pump independently driven. This

emergency pump shall be capable of

supplying two jets of water to the

satisfaction of the Administration.

(c) Fire Hydrants, Hoses and

Nozzles

(i) In cargo ships of 1,000 tons

gross tonnage and upwards the

number of fire hoses to be provided,

eaeh complete with couplings and

nozzles, shall be one for each 100

feet (or 30 metres) length of the ship

and one spare, but in no case less

than five in all. This number does not

include any hoses required in anv

engine or boiler room. The Admi­

nistration may increase the number

of the hoses required so as to ensure

that hoses in sufficient number are

available and accessible åt all times,

having regard to the type of the ship

and the nature of the trade on which

the ship is employed.

fii) In aceommodation, service and

machinery spaces, the number and

position of hydrants shall be such as

to comply with the requirements of

paragraph (d) of Regulation 56 of

this Chapter.

(iii) In a cargo ship the arrange-

ments shall be such that åt least two

jets of water can reach any part of

any cargo space when empty.

(iv) All hydrants in the machinery

spaces of cargo ships with oil fired

boilers or internal combustion type

propelling machinery shall be fitted

with hoses having in addition to the

nozzles required in paragraph (g) of

Regulation 56 of this Chapter nozzles

suitable for spraying water on oil, or

alternatively dual purpose nozzles.

(d) International Shore Connection

ti) A cargo ship of 1,060 tons gross

tonnage and upw'ards shall be" pro-

2 000 registerton och däröver skall

denna alternativa anordning utgöras

av en fast, självständigt driven re-

servbrandpump. Denna reservbrand-

pump skall kunna lämna två vatten­

strålar på sätt, som uppfyller admi­

nistrationens fordringar.

(c) Brandposter, slangar och mun­

stycken

(i) I lastfartyg med en bruttodräk-

tighet av 1 000 registerton och däröver

skall det föreskrivna antalet brand­

slangar, var och en försedd med kopp­

lingar och munstycken, vara e n för

var trettionde meter (eller var hund­

rade fot) av fartygets längd och dess­

utom en i reserv. Det sammanlagda

antalet må dock icke understiga fem.

I detta antal få icke inräknas för nå­

got maskin- eller pannrum fordrade

slangar. Administrationen må fordra

ytterligare slangar för att säkerställa,

att tillräckligt antal slangar alltid

äro användbara och tillgängliga med

hänsyn till fartygets typ"och den fart,

i vilken fartyget nyttjas.

(ii) I bostäder, arbetsrum och ma­

skineriavdelningen skola antal och

placering av brandposter uppfylla

fordringarna i regel 56 mom. (d) i

detta kapitel.

(iii) I lastfartyg skola anordning­

arna vara sådana, att vilken som helst

del av varje lastrum, när det är tomt,

kan nås av minst två vattenstrålar.

(iv) Alla brandposter i maskineri-

avdelningen på lastfartyg med oljeel-

dade ångpannor eller framdrivnings-

maskineri av förbränningsmotortyp

skola vara försedda med slangar, som

förutom med de munstycken, som

fordras i regel 56 mom. (g) i detta

kapitel, även äro utrustade med mun­

stycken lämpliga för utspridning av

vatten över olja eller alternativt med

munstycken för kombinerad använd­

ning.

(d) Internationell landanslutning

(i) Lastfartyg med en bruttodräk-

tighet av 1 000 registerton och där-

123

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 ar Who

vided witli åt least one International

shore connection, complying with

Regulation 56 of this Chapter.

(ii) Facilities shall be available

enabling such a connection to be used

on eithcr side of the ship.

(e) Portable Fire Extinguishers in

Accommodation and Service Spaces

A cargo ship shall be provided in

accommodation and service spaces

with such approved portable fire ex­

tinguishers as the Administration

may deem to be appropriate and suf-

ficient; in any case, their number

shall not be less than five for ships

of 1,000 tons gross tonnage and up-

wards.

(f) Fixed Fire Smothering Ar-

rangements in Cargo Spaces

(i) Cargo spaces of ships of 2,000

tons gross tonnage and upwards shall

be protected by a fixed fire smoth­

ering system complying with Regu­

lation 58 of this Chapter. The Ad­

ministration may allow the use of

steam in lieu of smothering gas if the

arrangements comply with paragraph

(e) of Regulation 58 of this Chapter.

(ii) In tankers, installations dis-

charging froth internally or externally

to the tanks may be accepted as a

suitable alternative to smothering gas

or steam. The details of such installa­

tions shall be to the satisfaction of

the Administration.

fiii) The Administration may ex-

empt from the requirements of sub-

paragraph (i) and (ii) of this para­

graph the cargo holds of any ship

(other than the tanks of a tanker)-—

(1) if tliey are provided with steel

hatch covers and effective means of

closing all ventilators and other open-

ings leading to the holds;

(2) if the ship is constructed and

intended solely for carrying such

cargoes as ore, coal or grain;

5f liihang till riksdagens protokoll 1965.

över skall vara försett med minst en

internationell landanslutning, som

uppfyller bestämmelserna i regel 56

i detta kapitel.

(ii) Anordningarna skola vara så

utförda, att anslutningen kan begag­

nas från fartygets båda sidor.

(e) Bärbara brandsläckare i bo­

städer och arbetsrum

I bostäder och arbetsrum skall last­

fartyg vara utrustat med sådana god­

kända bärbara brandsläckare, som

administrationen finner lämpliga och

tillräckliga; deras antal får icke i

något fall understiga fem i fartyg

med en bruttodräktighet av 1 000 re­

gisterton och däröver.

(f) Fasta anordningar för brand­

släckning medelst kvävande gas i

lastrum

(i) Lastrummen i fartyg med en

bruttodräktighet av 2 000 registerton

och däröver skola vara skyddade ge­

nom ett fast system för brandsläck­

ning medelst kvävande gas, vilket

uppfyller bestämmelserna i regel 58

i detta kapitel. Administrationen må

tillåta användning av ånga i stället

för kvävande gas, om anordningarna

uppfylla fordringarna i regel 58 mom.

(e) i detta kapitel.

(ii) I tankfartyg må anordning, be­

lägen inom eller utom tanken, me­

delst vilken skum inledes i tanken,

godtagas som lämplig ersättning för

kvävande gas eller ånga. Delarna i en

sådan anläggning skola uppfylla ad­

ministrationens fordringar.

(iii)

Administrationen må från

fordringarna i punkterna (i) och (ii)

av detta moment undantaga lastrum

i vilket som helst fartyg (utom tan­

karna i tankfartyg),

(1) om lastrummen äro försedda

med täckluckor av stål och med ef­

fektiva anordningar för stängning av

alla ventilatorer och andra öppningar

till lastrummen;

(2) om fartyget är konstruerat och

avsett uteslutande för sådana laster

som malm, kol eller spannmål;

f samt. Nr 133

124

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

(3) where it is shown to the satis-

faction of the Administration that the

ship is engaged on voyages of such

short duration that it would be un-

reasonable to apply the requirement.

(iv) Every cargo ship in addition

to complying with the requirements

of this Regulation shall, while carry-

ing explosives of such nature or in

such quantity as are not permitted

to be carried in passenger ships under

Regulation 8 of Chapter VII of these

Regulations comply with the follow-

ing requirements:—

(1) Steam shall not be used for

fire smothering purposes in any

compartment containing explosives.

For the purposes of this sub-para-

graph, “compartment” means all

spaces contained between two adja-

cent permanent bulkheads and in-

cludes the lower hold and all cargo

spaces above it. The whole of any

shelter deck space not subdivided by

steel bulkheads the openings of which

can be closed by steel closing plates

shall, for the purposes of this sub-

paragraph, be considered as a com­

partment. Where steel bulkheads

with openings closed by steel closing

plates are fitted, the enclosed spaces

in the shelter deck may be considered

as part of the compartment or com-

partments below.

(2) In addition, in each compart­

ment containing explosives and in

adjacent cargo compartments, there

shall be provided a smoke or fire

detection system in each cargo space.

(g) Fire Extinguishing Appliances

in Boiler Rooms, &c.

Where main or auxiliary oil fired

boilers are situated, or in spaces con­

taining oil fuel units or settling tanks,

a cargo ship of 1,000 tons gross ton­

nage and upwards shall be provided

wåth the following arrangements:—

(i) There shall be any one of the

following fixed fire extinguishing

installations:—-

(3) om det tillfredsställande visas

för administrationen, att fartyget

nyttjas å resor av så kort varaktig­

het, att tillämpning av bestämmelser­

na vore oskälig.

(iv) Varje lastfartyg skall, förutom

att uppfylla övriga fordringar i den­

na regel, under transport av explo­

siva varor av sådant slag eller i sådan

mängd, som icke får medföras i pas­

sagerarfartyg enligt kapitel VII regel

8 i dessa regler, även uppfylla nedan

angivna fordringar:

(1) Änga får ej användas för

brandsläckningsändamål i någon av­

delning, som innehåller explosiva va­

ror. I denna punkt angiver »avdel­

ning» alla rum, begränsade av två

närliggande permanenta skott, och

omfattar underrummet och alla last­

rum däröver. Vid tillämpning av den­

na punkt skall hela shelterdäcksrum-

met betraktas som en avdelning, om

det ej är uppdelat av stålskott, i vil­

ka öppningarna kunna tillslutas med

stängningsplåtar av stål. Där stålskott

med öppningar tillslutna av stäng­

ningsplåtar av stål finnas, må de

skilda rummen i shelterdäcksutrym-

met betraktas som del av underlig­

gande avdelning eller avdelningar.

(2) Dessutom skall det inom varje

avdelning, som innehåller explosiva

varor, och inom angränsande last-

rumsavdelningar finnas ett system

för upptäckande av rök eller brand

i varje lastrum.

( g) B rand släcknings anordning ar

i pannrum etc.

Där oljeeldade huvud- eller hjälp-

ångpannor äro placerade eller i rum,

innehållande oljeeldningsaggregat el­

ler settlingtankar, skall lastfartyg

med en bruttodräktighet av 1 000 re­

gisterton och däröver vara försett

med följande anordningar:

(i) Någon av nedanstående fasta

brandsläckningsanordningar skola

finnas:

125

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 ur 19(>.)

(1) A pressure water spraying sys­

tem complying with Regulation 62 of

this Chapter;

(2) A fire smothering gas installa­

tion complying with Regulation 58 of

this Chapter;

(3) A fixetl froth installation com­

plying with Regulation 60 of this

Chapter. (The Administration may

require fixed or mobile arrangements

hy pressure water or froth spraying

to fight fire above the floor plates.)

In each case if the engine and

boiler moms are not entirely sepa-

rate, or if fuel oil can drain from the

boiler room into the engine room

bilges, the combined engine and boiler

moms shall be considered as one

compartment.

(ii) There shall be åt least two ap-

proved portable extinguishers dis-

charging froth or other approved

medium suitable for extinguishing oil

fires in each firing space in each

boiler room and each space in which

a part of the oil fuel installation is

situated. In addition, there shall be

åt least one extinguisher of the same

description with a capacity of 2

gallons (or 9 litres) for each burner,

provided that the total capacity of

the additional extinguisher or ex­

tinguishers need not exceed 10 gallons

(or 45 litres) for any one boiler room.

(iii) In each firing space there shall

be a receptacle containing sand, saw-

dust impregnated with soda, or other

approved dry material in such quan-

titv as may be required by the Ad­

ministration. Alternatively an ap­

proved portable extinguisher may be

substituted therefor.

(h) Fire Fighting Appliances in

Spuces containing Internal Combns-

tion Tgpe Machincrij

Where internal combustion type

engines are used, either (1) för main

propulsion machinery, or (2) for aux-

iliary purposes associated with a total

power not less than 1,000 b.h.p., a

(1) ett trycksystem för vattensprid­

ning, som uppfyller bestämmelserna

i regel 62 i detta kapitel;

(2) ett system för brandsläckning

medelst kvävande gas, som uppfyller

bestämmelserna i regel 58 i detta ka­

pitel;

(3) en fast skumsläckningsanlägg-

ning, som uppfyller bestämmelserna

i regel 60 i detta'kapitel. (Administra­

tionen må fordra fasta eller rörliga

anordningar för att genom tryckvat­

ten- eller skumspridning bekämpa

brand ovan durkplåtarna.)

I varje fall, där maskin- och pann­

rummen ej äro fullständigt skilda

från varandra, eller där brännolja

kan från pannrummet intränga i ma­

skinrummet, skola maskin- och pann­

rummen betraktas såsom ett enda

rum.

(ii) Minst två godkända bärbara

brandsläckare, som avgiva skum eller

annat för släckning av brinnande olja

godkänt ämne, skola finnas såväl på

varje eldningsplats i pannrummen

som ock i varje utrymme, där del av

oljeeldningsinstallationen är belägen.

Dessutom skall minst en brandsläc­

kare av samma typ med en rymd av

nio liter (eller två eng. gallons) fin­

nas för varje brännare, dock att tota­

la kapaciteten av den eller de ytter­

ligare brandsläckarna ej behöver

överstiga 45 liter (eller tio eng. gal­

lons) för något pannrum.

(iii) Vid varje eldningsplats skall

finnas en behållare, innehållande

sand, med soda behandlat sågspån el­

ler annat godkänt torrt ämne i sådan

mängd, som må fordras av administ­

rationen. En godkänd bärbar brand­

släckare må utgöra ersättning härför.

(h) Anordningar för bekämpande

av brand i rum innehållande maski­

neri av förbränningsmotortyp

Där maskiner av förbränningsmo­

tortyp med en sammanlagd styrka av

minst 1 000 effektiva hästkrafter an­

vändas, antingen (1) för framdriv-

ningen eller (2) för med denna för-

126

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

cargo shij) of 1,000 tons gross ton­

nage and upwards shall be provided

with the following arrangements:—

(i) There shall be one of the fixed

arrangements required by subpara-

graph (g) (i) of this Regulation.

(ii) There sliall be in each engine

space one approved froth type ex-

tinguisher of not less than 10 gallons

(or 45 litres) capacity or equivalent

and also one approved portable froth

extinguisher för each 1,000 b.h.p. of

the engines or part thereof; but the

total number of portable extinguish-

ers so supplied shall be not less than

two and need not exceed six.

(i) Fire Fighting Arrangements in

Spaces containing Steam Turbines

and not requiring ang Fixed Instal­

lation

The Administration shall give spe­

cial consideration to the fire ex-

tinguishing arrangements to be pro­

vided in spaces containing steam tur­

bines which are separated from boiler

rooms by watertight bulkheads.

(j) Fireman’s Outfit

A cargo ship shall carry åt least

one fireman’s outfit complying with

the requirements of Regulation 63 of

this Chapter.

Regulation 66

Ready Availability of Fire Fighting

Appliances

Fire extinguishing appliances in

new and existing passenger ships and

cargo ships shall be kept in good

order and available for immediate

use åt all times during the voyage.

Regulation 67

Acceptance of Substitutes

Where in this Part of this Chapter

any special type of appliance, appa-

ratus, extinguishing medium or ar-

rangement is specified, any other type

enade hjälpändamål, skall ett lastfar­

tyg med en bruttodräktighet av 1 000

registerton och däröver vara försett

med följande anordningar:

(i) en av de fasta anläggningar,

som fordras enligt bestämmelserna i

punkt (g) (i) av denna regel, skall

finnas;

(ii) i varje maskinrum skall fin­

nas en godkänd skumsläckare med en

rymd av minst 45 liter (eller tio eng.

gallons) eller en likvärdig apparat

och dessutom en godkänd bärbar

skumsläckare för varje helt eller på­

börjat 1 000-tal effektiva hästkrafter

hos maskineriet; hela antalet i enlig­

het härmed förefintliga bärbara

brandsläckare skall vara minst två

men behöver ej överstiga sex.

(i) Anordningar för bekämpande

av brand i rum som innehålla ångtur-

biner och ej fordra fasta anläggningar

Administrationen skall noga över­

väga, med vilka brandsläckningsan-

ordningar sådana rum, innehållande

ångturbiner, som äro avskilda från

pannrum medelst vattentäta skott,

skola vara försedda.

(j) Brandmansutrustning

Lastfartyg skall medföra minst en

brandmansutrustning, som uppfyller

bestämmelserna i regel 63 i detta ka­

pitel.

Regel 66

Brandredskapens åtkomlighet

Brandsläckningsanordningar i nya

och existerande passagerar- och last-

fartyg skola hållas i gott skick och åt-

komliga för omedelbar användning

när som helst under resa.

Regel 67

Likvärdiga anordningar

Där i denna del av förevarande ka­

pitel föreskrivits någon särskild typ

av redskap, apparatur, brandsläck­

ningsmedel eller anordning, må vil-

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1963

127

of appliance, &c. may be allowed,

provided the Administration is satis-

fied that it is not less effective.

Part F. — General fire precautions

( Part F applies lo passenger ships

and cargo ships)

Regulation 68

Means of Escape

(a) Passenger Ships

(i) In and from all passenger and

crew spaces and spaces in which crew

are normally emploved, other than

machinery spaces, stairways and

ladderways shall be arranged so as

to provide ready means of escape to

the lifeboat embarkation deck. In

particular the following precautions

shall be complied with:—

(1) below the bulkhead deck, two

means of escape, åt least one of which

shall be independent of watertight

doors, shall be provided for each

watertight compartment or similarly

restricted space or group of spaces.

One of these means of escape may

be dispensed with by the Administra­

tion, due regard being paid to the

nature and the location of spaces

concerned, and to the number of per­

sons who normally might be quar-

tered or employed "there;

(2) above the bulkhead deck, there

shall be åt least two practical means

of escape from each main vertical

zone or similarly restricted space or

group of spaces åt least one of which

shall give access to a stairway form-

ing a vertical escape;

13) åt least one of the means of

escape shall be by means of a readily

accessible enclosed stairway, which

shall provide as far as practicable

continuous fire shelter from the level

of its origin to the lifeboat embarka­

tion deck. The width, number and

ken som helst annan typ tillåtas un­

der förutsättning att administratio­

nen finner densamma minst lika ef­

fektiv.

Del F. — Allmänna brandförebyg­

gande åtgärder

(Del F äger tillämpning å passagerar­

fartyg och lastfartyg)

Regel 68

U trymningsanordningar

(a) Passagerarfartyg

(i) I och från alla avdelningar för

passagerare och besättning samt öv­

riga rum, med undantag av maskine­

riavdelningen, varest besättningen

normalt har sin verksamhet, skola

finnas trappuppgångar och lejdare så

anordnade, att de möjliggöra snabb

utrymning till däck, från vilka man

går i livbåtarna. Särskilt följande be­

stämmelser skola iakttagas:

(1) under skottdäcket skall för

varje vattentät avdelning eller på lik­

artat sätt begränsat utrymme eller

grupp av utrymmen finnas två ut­

gångar, av vilka minst en skall vara

oberoende av vattentäta dörrar. Ad­

ministrationen må kunna medgiva ef­

tergift från en av dessa utgångar

med vederbörlig hänsyn tagen till de

berörda utrymmenas beskaffenhet

och placering och till antalet perso­

ner, som normalt äro boende eller sys­

selsatta där;

(2) över skottdäcket skall det fin­

nas minst två lämpliga utgångar från

varje vertikal huvudavdelning eller

på likartat sätt begränsat utrymme

eller grupp av utrymmen, av vilka åt­

minstone den ena skall stå i förbin­

delse med en trappuppgång för ut­

rymning i vertikal led;

(3) minst en av utgångarna skall

utgöras av en lätt tillgänglig inbyggd

trappuppgång, som så långt möjligt

skall erbjuda ett oavbrutet samman­

hängande skydd mot eld från däcket

vid uppgångens början till däck, från

vilka man går i livbåtarna. Trappupp-

128

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

continuity of the stairways shall be

to the satisfaction of the Adminis­

tration.

(ii) In machinery spaces, two

means of escape, one of which may

be a watertight door, shall be pro­

vided from each engine room, shaft

tunnel and boiler room. In machinery

spaces, where no watertight door is

available, the two means of escape

shall be formed hy two sets of steel

ladders as widely separated as pos-

sible leading to doors in the casing

similarly separated and from which

access is provided to the embarkation

deck. In the case of ships of less than

2,000 tons gross tonnage, the Ad­

ministration may dispense with this

requirement, due regard being paid

to the width and the disposition of

the casing.

(b) Cargo Ships

(i) In and from all crew and

passenger spaces and spaces in which

crew are normally employed, other

than machinery spaces, stairways

and ladders shall be arranged so as

to provide ready means of escape to

the lifeboat embarkation deck.

(ii) In machinery spaces, the re-

quirements of sub-paragraph (a) (ii)

of this Regulation shall apply.

Regulation 69

Means for Stopping Machinery and

för Shutting Off Oil Fuel Suction

Pipes

(a) Means shall be provided for

stopping ventilating fans serving ma­

chinery and cargo spaces and for

closing all doorwTays, ventilators,

annular spaces around funneis and

other openings to such spaces. These

means shall be capable of being

operated from outside such spaces in

case of fire.

(b) Machinery driving forced and

induced draught fans, oil fuel trans-

gångarnas bredd, antal och hopbygg­

nad skola uppfylla administrationens

fordringar.

(ii) I maskineriavdelningen skola

från varje maskinrum, axeltunnel

och pannrum finnas två utgångar,

varav den ena må utgöras av vatten­

tät dörr. I maskineriavdelningar, var­

ifrån utgång genom vattentät dörr

saknas, skola de två utgångarna ut­

göras av två uppsättningar stållejda­

re, som äro placerade så långt från

varandra som möjligt och som leda

till på samma sätt åtskilda dörrar i

kappen, från vilka tillträde finnes

till däck, där man går i livbåtarna.

För fartyg under 2 000 tons brutto-

dräktighet må administrationen med­

giva eftergift från denna fordran med

vederbörlig hänsyn tagen till kappens

storlek och anordnande.

(b) Lastfartyg

(i) I och från alla avdelningar för

besättning och passagerare samt öv­

riga rum, med undantag av maskine­

riavdelningar, varest besättningen

normalt har sin verksamhet, skola

finnas trappuppgångar och lejdare så

anordnade, att de möjliggöra snabb

utrymning till däck, från vilka man

går i livbåtarna.

(ii) För maskineriavdelningen sko­

la bestämmelserna i punkt (a) (ii)

av denna regel tillämpas.

Regel 69

Anordningar för stoppande av ma­

skineriet och för stängning av bränn-

ol jesugledningarna

fa) Anordningar skola vara vid­

tagna för stoppande av ventilations-

fläktar till maskineriavdelning och

lastrum samt för tillslutning av alla

dörröppningar, ventilationsöppning-

ar, ringformiga luftmellanrum kring

skorstenar och andra öppningar till

sådana rum. Anordningarna skola i

händelse av brand kunna manövreras

från platser utanför de ifrågakom-

niande rummen.

(b) Maskineri, som driver fläktar

för forcerat och inducerat drag.

129

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 ar 196a

fer pumps, oil fuel unit pumps and

other similar fuel pumps shall be

fitted with reinote Controls situated

outside the space concerned so that

they may be stopped in the event of

a fire arising in the space in which

they are located.

Ce) Every oil fuel suetion pipe

from a storage, settling or dailv

service tank situated above the double

bottom shall be fitted with a cock or

valve capable of being closed from

outside the space concerned in the

event of a fire arising in the space

in which such tanks are situated. In

the special case of deep tanks situated

in any shaft or pipe tunnel, valves

on the tanks shall be fitted hut con-

trol in event of fire may be effeeted

by ineans of an additional valve on

the pipe line or lines outside the

tunnel or tunnels.

Regulation 70

Fire Control Plans

In any passenger ship, and, as far

as applicable in any cargo ship, there

shall be permanently exhibited for

the guidance of the ship’s officers

general arrangement plans showing

clearly for eacli deck the control sta­

tions, the various fire sections en-

closed by fire-resisting bulkheads, the

sections enclosed by fire-retarding

bulkheads (if any), together with

partieulars of the fire alarms, de-

tecting systems, the sprinkler instal­

lation (if any), the fire extinguishing

appliances, ineans of access to differ-

enl compartments, decks, &c., and

the ventilating system ineluding par-

ticulars of the master fan Controls,

the positions of dampers and identi-

fication numbers of the ventilating

fans serving each section. Alterna-

tively, åt the diseretion of t lie Ad­

ministration, the aforementioned de-

tails mav be sel out in a booklet, a

brännolje transportpumpar, pumpar

för oljeeldningsaggregat och andra

liknande bränslepumpar, skall vara

försett med organ för fjärrmanövre-

ring, placerat utanför det berörda

rummet, så att maskineriet kan stop­

pas för den händelse brand skulle

uppstå i det rum, vari det är place­

rat.

Ce) Varje brännoljesugledning från

förråds-, settling- eller dagtankar

placerad ovanför dubbelbotten skall

vara försedd med en kik eller ventil,

som kan stängas från plats utanför

det berörda rummet för den händelse

brand skulle uppstå i det rum, vari

sådana tankar äro placerade. I det

särskilda fall, då djuptankar äro

placerade i någon axel- eller rörtun­

nel, skola ventiler finnas på tankar­

na, men avstängning i händelse av

brand må kunna åstadkommas ge­

nom anordnandet av ytterligare en

ventil på rörledningen eller rörled­

ningarna utanför tunneln eller tunn­

larna.

Regel 70

Upplysningar rörande brandskydds-

och brandsläckningsanordningar

I varje passagerarfartyg och i var­

je lastfartyg, där det är möjligt, sko­

la till ledning för fartygsbefälet fin­

nas varaktigt och synligt uppsatta

sammanställningsritningar, som för

varje däck tydligt utvisa kontrollsta­

tionerna, de olika brandavdeluingar-

na inneslutna av brandsäkra skott,

sektionerna inneslutna av brandför-

dröjande skott (om sådana finnes),

jämte nödiga uppgifter om brand-

alarmsystemet, systemet för upptäc­

kande av brand, sprinklerinstallatio-

nen (om sådan finnes), brandsläck-

ningsanordningarna, anordningarna

för tillträde till de olika avdelningar­

na och däcken in. in. samt ventila­

tionssystemet ävensom detaljer i frå­

ga om kontrollorganen till fläktarna,

placeringen av spjällen och identifie-

ringsnummer på ventilationsfläktar-

na för varje särskild sektion. Alterna­

tivt må, efter administrationens med-

130

Kiingl. Maj. ts proposition nr 133 år 1965

copy of -which shall be supplied to

each officer, and one copy åt all times

shall be available on board in an

accessible position. Plans and book-

lets shall be kept up-to-date, any

aiterations being recorded thereon as

soon as praticable.

givande, uppgifter över de ovan an­

givna anordningarna framläggas i

form av en bok, varav var och en av

befälet skall tilldelas ett exemplar

och ett exemplar alltid skall finnas

åtkomligt på en lättillgänglig plats

ombord. Ritningar och böcker skola

hållas aktuella och varje ändring

skall införas så snart som möjligt.

Knngl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

131

Chapter III. — Life-Saving

Appliances, &c.

Regulation 1

Application

(a) This Chapter, except where it

is otherwise expressly provided, ap-

plies as follows to new ships engaged

on international voyages: —

Part A—Passenger ships and cargo

ships.

Part B—Passenger ships.

Part C—Cargo ships.

(b) In the case of existing ships

engaged on international voyages and

which do not already comply with the

provisions of this Chapter relating to

new ships, the arrangements in each

ship shall be considered by the Ad­

ministration with a view to securing,

so far as this is practicable and reaso-

nable, and as early as possible, sub-

stantial compliance with the require-

ments of this Chapter. The proviso to

sub-paragraph (b) (i) of Regulation

27 of this Chapter may, howeyer, be

applied to existing ships only if:—

(i) the provisions of Regulations 4,

8, 14, 18 and 19, and paragraphs (a)

and (b) of Regulation 27 of this Chap­

ter are complied with;

(ii) the liferafts carried in ac-

cordance with the provisions of para-

graph (b) of Regulation 27 comply

with the requirements of either Regu­

lation 15 or Regulation 16, and of

Regulation 17 of this Chapter; and

(iii) the total number of persons

on board shall not be increased as the

result of the provision of liferafts.

Part A. — General

(Part A applies to both passenger

ships and cargo ships)

Regulation 2

Definitions

(a) For the purposes of this Chap­

ter the expression “short international

Kapitel

III.

Bärgningsredskap

m. m.

Regel 1

Tillämpning

(a) Där annorlunda ej uttryckli­

gen stadgas, äger detta kapitel i en­

lighet med vad i det följande sägs

tillämpning å nya fartyg, vilka nytt­

jas å internationella resor.

Del A. — Passagerarfartyg och last­

fartyg.

Del B. — Passagerarfartyg.

Del C. — Lastfartyg.

(b) I fråga om existerande fartyg

å internationella resor, vilka icke re­

dan uppfylla föreskrifterna i detta

kapitel om nya fartyg, skall administ­

rationen beträffande varje särskilt

fartyg överväga, vilka åtgärder å far­

tyget som fordras för att säkerstäl­

la, i den mån så är görligt och skä­

ligt och så snart som möjligt, att

fordringarna i detta kapitel i väsent­

lig omfattning uppfyllas. Förbehållet

i regel 27 punkten (b) (i) i detta ka­

pitel må emellertid tillämpas å exis­

terande fartyg endast om

(i) bestämmelserna i reglerna 4,

8, 14, 18 och 19 samt regel 27 mom.

(a) och (b) i detta kapitel äro upp­

fyllda;

(ii) livflottar, som medföras enligt

bestämmelserna i regel 27 mom. (b),

uppfylla fordringarna antingen i re­

gel 15 eller regel 16 och i regel 17 i

detta kapitel; och

(iii) högsta antalet personer, som

får medföras ombord, icke ökas ge­

nom tillämpningen av bestämmelsen

om livflottar.

Del A. — Gemensamma bestämmelser

(Del A äger tillämpning å både pas­

sagerarfartyg och lastfartyg)

Regel 2

Definitioner

(a) Vid tillämpning av detta kapi­

tel skall med uttrycket »kort inter-

132

Kangl. Maj.ts proposition nr 133 är 1965

voyage means an International voy-

age in the course of which a ship is

not more than 200 miles from a port

or place in which the passengers and

crew could be placed in safety, and

which does not exceed 600 miles in

length between the last port of call

in the country in which the voyage

begins and the final port of destina­

tion.

(b) For the purposes of this Chap-

ter, the expression “liferaft” means a

liferaft complying with either Regu-

lation 15 or Regulation 16 of this

Chapter.

(c) For the purposes of this Chap­

ter, the expression “approved launch-

ing device” means a device approved

by the Administration, capable of

launching from the embarkation posi­

tion a liferaft fully loaded with the

number of persons it is perinitted to

carry and with its equipment.

(d) For the purposes of this Chap­

ter, the expression “certificated life-

boatman” means anv member of the

crew who holds a certificate of ef-

ficiency issued under the provisions

of Regulation 32 of this Chapter.

(e) For the purposes of this Chap­

ter, the expression “buovant appara-

tus” means flotation equipment

(other than lifeboats, liferafts, life-

buoys and lifejackets) designed to

support a specified number of persons

who are in the water and of such

construction that it retains its shape

and properties.

Regulation 3

E.vemptions

(a) The Administration, if it con-

siders that the sheltered nature and

conditions of the voyage are such as

to render the application of the full

requirements of this Chapter unrea-

sonable or unnecessary, may to that

extent exempt from the requirements

of this Chapter individual ships or

classes of ships which, in the course

of their voyage, do not go more than

20 miles from the nearest land.

nationell resa» förstås internationell

resa, under vilken fartyget icke av­

lägsnar sig mera än 200* nautiska mil

från sådan hamn eller plats, där pas­

sagerare och besättning kunna föras

i säkerhet, och vilken resas längd

icke överstiger 600 nautiska mil mel­

lan sista avgångshamnen i det land,

där resan börjar, och den slutliga

destinationshamnen.

(b) Vid tillämpning av detta ka­

pitel skall med uttrycket »livflotte»

förstås en livflotte, som uppfyller be­

stämmelserna i antingen regel 15 el­

ler regel 16 i detta kapitel.

(c) Vid tillämpningen av detta ka­

pitel skall med uttrycket »godkänd

sjösättningsanordning» förstås en an­

ordning, godkänd av administratio­

nen, som är ägnad att från uppställ­

ningsplatsen sjösätta en livflotte med

högsta antalet personer och full ut­

rustning ombord.

(d) Vid tillämpningen av detta ka­

pitel skall med uttrycket »godkänd

båtnian» förstås varje medlem av be­

sättningen, som innehar båtmansin-

tyg utfärdat enligt bestämmelserna

i regel 32 i detta kapitel.

(e) Vid tillämpningen av detta ka­

pitel skall med uttrycket »flytred-

skap» förstås flytredskap (andra än

livbåtar, livflottar, livbojar och liv­

bälten), som äro avsedda att hålla

uppe ett bestämt antal i vattnet lig­

gande personer, och som äro av så­

dan konstruktion, att de behålla sin

form och sina egenskaper.

Regel 3

Dispenser

(a) Administrationen må, om den

med hänsyn till farvattnets skyddade

beskaffenhet och de villkor, varunder

resan skall äga rum, anser en full­

ständig tillämpning av fordringarna

i detta kapitel vara oskälig eller onö­

dig, i motsvarande omfattning med­

giva befrielse från fordringarna i det­

ta kapitel för särskilda fartyg eller

grupper av fartyg, som under sin re­

sa icke avlägsna sig mer än 20 nau­

tiska mil från närmaste land.

133

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1965

(b) In the case of passenger ships

engaged o» International voyages

which are employed in the carriage of

large numbers of unberthed passen-

gers in special trades, such, for ex-

ample, as the pilgrim trade, the Ad­

ministration, if satisfied that it is mi-

practicable to enforce compliance

vath the requirements of this Chap-

ter, may exempt such ships from

those requirements on the following

conditions:—

(i) that the fullest provision which

the circumstances of the trade will

permit shall be made in the matter

of lifeboats and other life-saving

appliances and fire protection;

(ii) that all such boats and ap­

pliances shall be readily available

within the meaning of Regulation 4

of this Chapter;

(iii) that a lifejacket shall be pro­

vided for every person on board;

(iv) that steps shall be taken to

formulate general rules which shall

he applicahle to the particular cir­

cumstances of these trades. Such

rules shall be formulated in concert

with such other Contracting Govern-

ments, if any, as may be directly

interested in' the carriage of such

passengers in such trades.

Notwithstanding any provisions of

the present Convention the Simla

Rules, 1931, shall continue in force

as between the Parties to those Rules

until the rules formulated under sub-

paragraph (b) (iv) of this Regulation

come into force.

Regulation 4

Ready Availability of Lifeboats, Life­

rafts and Buoyant Apparatns

(a) The general principle governing

the provision of lifeboats, liferafts

and buoyant apparatus in a ship to

which this Chapter applies is that

they shall he readily available in case

of emergency.

(b) To he readily available, the

lifeboats, liferafts and buoyant ap­

paratus shall comply with the follow­

ing conditions:

(b) I fråga om passagerarfartyg a

internationella resor, vilka nyttjas

för befordran av ett stort antal däcks-

passagerare i särskild trafik, exem­

pelvis pilgrimstrafik, må administra­

tionen, därest den är övertygad om

att det är ogörligt att genomdriva

uppfyllande av fordringarna i detta

kapitel, därifrån medgiva sådana far­

tyg befrielse på villkor:

(i) att de föreskrifter, som avse liv­

båtar och andra bärgningsredskap

samt brandskydd, givas den vidaste

tillämpning, som trafikförhållandena

medgiva;

(ii) att alla livbåtar och bärgnings­

redskap äro lätt tillgängliga på sätt

avses i regel 4 i detta kapitel;

(iii) att ett livbälte finnes för varje

person ombord;

(iv) att åtgärder vidtagas för att

fastställa allmänna föreskrifter, till­

lämpliga på de särskilda förhållan­

dena i detta slags trafik. Sådana före­

skrifter skola fastställas i samråd

med andra fördragsslutande rege­

ringar, vilka kunna vara direkt in­

tresserade av ifrågavarande passage-

rartrafik, om sådana finnas.

Utan hinder av bestämmelserna i

denna konvention skola Simlaregler-

na av år 1931 fortsätta att gälla mel

lan de länder, som antagit dessa reg

ler, till dess att regler, fastställda en­

ligt punkten (b) (iv) av denna re­

gel, trätt i kraft.

Regel 4

Livbåtars, livflottars och flytredskaps

åtkomlighet

(a) Den allmänna principen i frå­

ga om utrustning med livbåtar, liv­

flottar och flytredskap å ett fartyg,

varå detta kapitel äger tillämpning,

är att de skola vara lätt tillgängliga

när deras nyttjande hastigt påkallas.

(b) För att anses vara lätt tillgäng­

liga skola livbåtarna, livflottarna och

flytredskapen uppfylla följande vill­

kor :

134

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

(i) they shall be capable of being

put into the water safely and rapidly

even under unfavourable conditions

of trim and of 15 degrees of list;

(ii) it shall be possible to effect

embarkation into the lifeboats and

liferafts rapidly and in good order;

(i i i) the arrangement of each life-

boat, liferaft and artide of buoyant

apparatus shall be sudi that it will

not interfere with the operation of

other boats, liferafts and buoyant

apparatus.

(c) All the life-saving appliances

shall be kept in working order and

available for immediate use before the

ship leaves port and åt all times dur-

ing the voyage.

Regulation 5

Construction of Lifeboats

(a) All lifeboats shall be properly

constructed and shall be of such form

and proportions that they shall have

ample stability in a seaway, and suffi-

cient freeboard when loaded with

their full complement of persons and

equipment. All lifeboats shall be

capable of maintaining positive sta­

bility when open to the sea and loaded

wTith their full complement of persons

and equipment.

(b) (i) All lifeboats shall have

rigid sides and internal buoyancy

only. The Administration may ap-

prove lifeboats with a rigid shelter,

provided that it may be readily ope-

ned from both inside and outside, and

does not impede rapid embarkation

and disembarkation or the launching

and handling of the lifeboat.

(ii) Motor lifeboats may be fitted

to the satisfaction of the Administra­

tion with means for preventing the

entrv of water åt the fore end.

(iii) All lifeboats shall be not less

than 24 feet (or 7.3 metres) in

length except where owing to the size

of the ship, or for other reasons, the

Administration considers the carriage

of such lifeboats unreasonable or im-

practicable. In no ship shall the life-

(i) de skola kunna snabbt och sä­

kert sjösättas även under ogynnsam­

ma förhållanden med avseende å trim

och vid 15 graders slagsida;

(ii)

de ombordvarande skola

kunna snabbt och i god ordning över­

föras till livbåtarna och livflottarna;

och

(iii) varje livbåt, livflotte och flyt-

redskap skall vara placerad på så­

dant sätt, att handhavandet av and­

ra båtar, livflottar och flvtredskap

icke försvåras.

(c) Alla bärgningsredskap skola

hållas i gott och användbart skick

och vara åtkomliga för omedelbar an­

vändning, innan fartyget lämnar

hamn och när som helst under resan.

Regel 5

Livbåtars konstruktion

(a) Alla livbåtar skola vara av

tillfredsställande konstruktion och

hava sådan form och sådana propor­

tioner, att de äga god stabilitet i sjö

och tillräckligt fribord med fullt per­

sonantal och full utrustning ombord.

Alla livbåtar skola vattenfyllda samt

med fullt personantal och full ut­

rustning ombord behålla positiv sta­

bilitet.

(b) (i) Alla livbåtar skola hava

fasta sidor och endast invändiga flyt-

anordningar. Administrationen må

godkänna livbåtar med fast skydds-

tak under förutsättning, att detta tak

snabbt kan öppnas från både in- och

utsidan och icke fördröjer snabb in-

och urlastning eller sjösättning och

hanterande av livbåten.

(ii) Å motorlivbåtar må finnas för

administrationen godtagbara anord­

ningar för att hindra att vatten in­

tränger över förstäven.

(iii) Alla livbåtar skola vara minst

7,3 meter (eller 24 eng. fot) långa,

för så vitt icke administrationen med

hänsyn till fartygets storlek eller av

andra skäl finner förandet av såda­

na livbåtar vara oskäligt eller ogör­

ligt. Å intet fartyg må livbåtar vara

135

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år Who

boats be less than 16 feet (or 4.9

metres) in length.

(c) No lifeboat may be approved

the weight of which when fully laden

with persons and equipment exceeds

20 tons (or 20,300 kilogrammes) or

which has a carrying capacity cal-

culated in accordance with Regula-

tion 7 of this Chapter of more than

150 persons.

(d) All lifeboats permitted to carry

more than 60 persons hut not more

than 100 persons shall be either mo­

tor lifeboats complying with the re-

quirements of Regulation 9 of this

Chapter or be lifeboats fitted with an

approved means of mechanical pro-

pulsion complying with Regulation 10

of this Chapter. All lifeboats per­

mitted to carry more than 100 per­

sons shall be motor lifeboats com­

plying with the requirements of Re­

gulation 9 of this Chapter.

(e) All lifeboats shall be of suffi-

cient strength to enable them to be

safely lowered into the water when

loaded with their full complement of

persons and equipment. All lifeboats

shall be of such strength that they

will not suffer residual deflection if

subjected to an overload of 25 per

cent.

(f) All lifeboats shall have a mean

sheer åt least equal to 4 per cent. of

their length. The sheer shall be ap-

proximately parabolic in form.

(g) In lifeboats permitted to carry

100 or more persons the volume of

the buoyancy shall be increased to

the satisfaction of the Administration.

(h) All lifeboats shall have inherent

buoyancy, or shall be fitted with

watertight air cases or other equiva-

lent non-corrodible buoyant mate­

rial which shall not he adversely af-

fected by oil or oil products, suffi-

cicnt to float the boat and its equip­

ment when the boat is flooded and

open to the sea. An additional volume

of watertigtht air cases or other equiv-

alent non-corrodible buoyant mate­

rial, which shall not be adversely af-

fected bv oil or oil products, equal

mindre än 4,9 meter (eller 16 eng.

fot) långa.

(c) Ingen livbåt må godkännas,

vars vikt med fullt antal personer

och full utrustning ombord överstiger

20 300 kilogram (eller 20 eng. ton)

eller vars bärförmåga, beräknad en­

ligt regel 7 i detta kapitel, överstiger

150 personer.

(ci) Alla livbåtar, som äro godkän­

da för flera än 60 men icke flera än

100 personer, skola vara motorlivbå­

tar, vilka uppfylla fordringarna i re­

gel 9 i detta kapitel, eller också va­

ra livbåtar med godkända anordning­

ar för mekanisk drift, vilka uppfylla

fordringarna i regel 10 i detta ka­

pitel. Alla livbåtar, som godkänts för

flera än 100 personer, skola vara mo­

torlivbåtar, vilka uppfylla fordringar­

na i regel 9 i detta kapitel.

(c) Alla livbåtar skola hava till­

räcklig styrka för att utan fara kun­

na sjösättas med fullt personantal

och full utrustning ombord. Alla liv­

båtar skola vara av sådan styrka, att

ingen kvarstående nedböjning blir

följden av 25 procents överbelastning.

(f) Alla livbåtar skola hava ett

medelsprång, motsvarande minst fy­

ra procent av längden. Språnget skall

vara närmast paraboliskt till formen.

(g) I livbåtar, som äro godkända

för 100 personer eller flera, skall

rymden av flytanordningar ökas i en

för administrationen godtagbar om­

fattning.

(h) Alla livbåtar skola hava egen

flytförmåga eller vara utrustade med

vattentäta luftlådor eller annat lik­

värdigt, för frätning okänsligt flyt­

medel, vilket ej får oförmånligt på­

verkas av olja eller oljeprodukter,

och vilket är tillräckligt att hålla

båten med dess utrustning flytande,

när båten är helt vattenfylld. Ytter­

ligare skola finnas vattentäta luftlå­

dor eller annat likvärdigt, för frät­

ning okänsligt flytmedel, som icke

oförmånligt påverkas av olja eller ol-

136

Kungl. Maj. ts proposition nr 133 år 1!)65

to åt least one-tenth of the cubic ca­

pacity of the boat shall also be provid­

ed. The Administration may permit

the watertight air cases to be filled

with a non-corrodible buoyant mate­

rial which shall not be adversely af-

fected by oil or oil products.

(i) All thwarts and side-seats shall

be fitted as low in the lifeboat as

practicable.

(j) The block coefficient of the cu­

bic capacity as determined in ac-

cordance with Regulation 6 of this

Chapter of all lifeboats, except woo-

den lifeboats made of planks, shall

be not less than 0.64.

Regulation 6

Cubic Capacity of Lifeboats

(a) The cubic capacity of a lifeboat

shall be determined by Stirling’s

(Simpson’s) Rule or by any other

method giving the same degree of

accuracy. The capacity of a square-

sterned lifeboat shall be calculated as

if the lifeboat had a pointed stern.

(b) For example, the capacity in

cubic feet (or cubic metres) of a life­

boat, calculated by the aid of Stir­

ling^ Rule, may be considered as

given by the following formula:—

Capacity= ~ (4A+2B+4C)

L being the length of the lifeboat in

feet (or metres) from the inside of

the planking or plating åt the stem

to the corresponding point åt the

stern post: in the case of a lifeboat

with a square stern, the length is

measured to the inside of the tran-

som.

A, B, C denote respectively the

areas of the cross-sections åt the

quarterlength forward, amidships,

and the quarter-length aft, which

correspond to the three points obtai-

ned by dividing L into four equal

parts. (The areas corresponding to

the two ends of the lifeboat are con­

sidered negligible.)

The areas A, B, C shall be deemed

jeprodukter, motsvarande åtminsto­

ne eu tiondel av båtens rymd. Admi­

nistrationen må medgiva, att de vat­

tentäta luftlådorna fyllas med ett för

frätning okänsligt flytämne, vilket

icke oförmånligt påverkas av olja el­

ler oljeprodukter.

(i) Alla tofter och sidobänkar sko­

la placeras så lågt i livbåten som

möjligt.

(j) Livbåtens blockkoefficient, be­

räknad enligt regel 6 i detta kapitel,

skall vara lägst 0,64 för alla livbåtar,

med undantag för livbåtar av trä med

bordläggning av plankor.

Regel 6

Livbåtars rymd

(a) Livbåtars rymd skall beräknas

enligt Stirlings (Simpsons) regel el­

ler enligt vilken annan som helst me­

tod, som giver lika tillförlitligt re­

sultat. Rymden av tvärgattad livbåt

skall beräknas som om livbåten vore

spetsgattad.

(b) Rymden i kubikmeter (eller

eng. kubikfot) av en livbåt, beräknad

enligt Stirlings regel, erhålles genom

följande formel:

Rymden = — (4 A + 2 B + 4 C),

i vilken L är livbåtens längd i meter

(eller eng. fot) mätt från bordlägg­

ningens innerkant invid förstäven till

motsvarande punkt invid akterstä­

ven; i fråga om tvärgattad livbåt mä-

tes längden till akterspegelns inner­

kant.

A, B och C beteckna ytorna av en

tvärsektion mätt på resp. en fjärde­

del av längden förifrån, på halva

längden och på en fjärdedel av läng­

den akterifrån, motsvarande de tre

punkter, som uppkomma vid en del­

ning av L i fyra lika delar (ytorna vid

livbåtens båda ändar komma icke i

betraktande).

Ytorna A, B och C skola anses giv-

137

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 ar lilbo

to be given in square feet (or square

metres) by the successive application

of the following formula to eaeh of

the three cross-sections—

Area= A (a+4b+2c+4d-f e)

h being the depth measured in feet

(or in metres) inside the planking or

plating from the keel to the level ot

the gunwale, or, in certain cases, to

a lower level as determined hereafter.

a, b, c, d, e denote the horizontal

breadths of the lifeboat measured in

feet (or in metres) åt the upper and

lower points of the depth and åt the

three points obtained by dividing h

into four equal parts (a and e being

the breadths åt the extreme point,

and c åt the middle point of h).

(c) If the sheer of the gunwale,

measured åt the two points situated

åt a quarter of the length of the life­

boat from the ends, exceeds 1 per

cent. of the length of the lifeboat the

depth employed in calculating the

area of the cross-sections A or C shall

be deemed to be the depth amidships

plus 1 per cent. of the length of the

lifeboat.

(d) If the depth of the lifeboat

amidships exceeds 45 per cent. of the

breadth, the depth employed in cal­

culating the area of the amidship

cross-section B shall be deemed to be

equal to 45 per cent. of the breadth,

and the depth employed in calcu­

lating the areas of the quarter-length

sections A and C is obtained by in-

creasing this last figure by an amount

equal to 1 per cent. of the length of

the lifeboat, provided that in no case

shall the depths employed in the cal-

culation exceed Ihe actual depths åt

these points.

(c) If the depth of the lifeboat is

greater than 4 feet (or 122 centi-

metres) the number of persons given

by the application of this Rule shall

be reduced in proportion to the ratio

of 4 feet (or 122 centimetres) to the

actual depth, until the lifeboat has

na i kvadratmeter (eller eng. kvadrat­

fot) vid tillämpning av följande for­

mel i fråga om var och en av de tre

tvärsektionerna:

Ytan = A ( a + 4b + 2c + 4d + e),

i Z

i vilken h är livbåtens djup i meter

(eller eng. fot), mätt från bordlägg­

ningens innerkant invid kölen till re­

lingens överkant eller, i vissa fall,

till en lägre belägen punkt, bestämd

på sätt nedan angives.

a, b, c, d och e beteckna livbåtens

horisontala bredder i meter (eller

eng. fot), mätta vid de två ändpunk­

terna av djupet och vid de tre punk­

ter, som uppkomma vid en delning

av h i fyra lika delar (a och e äro

bredden vid ändpunkterna av h och

c bredden vid mittpunkten av h).

(c) Där språnget i relingen, mätt

vid två punkter, belägna på ett av­

stånd från livbåtens ändar motsva­

rande en fjärdedel av livbåtens längd,

överstiger en procent av livbåtens

längd, skall det djup, som användes

vid beräkningen av tvärsektionerna

A eller C, vara lika med djupet på

livbåtens halva längd plus en procent

av livbåtens längd.

(d) Där livbåtens djup på livbå­

tens halva längd överstiger 45 procent

av bredden, skall det djup, som an­

vändes vid beräkningen av tvärsek­

tionen B, vara lika med 45 procent

av bredden, och det djup, som använ­

des vid beräkningen av tvärsektio­

nerna A och C, belägna på ett avstånd

från livbåtens för och akter motsva­

rande en fjärdedel av längden, erhål­

las genom att öka det för beräkning­

en B använda djupet med en procent

av livbåtens längd; dock att det vid

beräkningen använda djupet vid des­

sa två punkter i intet fall må översti­

ga det verkliga djupet.

(e)

Därest livbåtens djup översti­

ger 122 centimeter (eller fyra eng.

fot), skall det antal personer, som

erhålles vid tillämpning av denna re­

gel, minskas i proportionen 122 cen­

timeter (eller fyra eng. fot) till det

verkliga djupet i centimeter (eller i

138

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1905

been satisfactorily tested afloat with

that number of persons on board, all

wearing lifejackets.

(f) The Administration shall im-

pose, by suitable formulae, a limit for

the number of persons allowed in life-

boats with verv fine ends and in life-

boats very full in form.

(g) The Administration may as-

sign to a lifeboat constructed of

wooden planks capacity equal to the

product of the length, the breadth

and the depth multiplied by 0.6 if

it is evident that this formula does

not give a greater capacity than that

obtained by the above metliod. The

dimensions shall then be measured in

the following manner:—

Length.—From the intersection of

the outside of the planking with the

stem to the corresponding point åt the

stern post or, in the case of a square-

sterned boat, to the after side of the

transom.

Breadth.—From the outside of the

planking åt the point where the

breadth of the boat is greatest.

Depth.—Amidships inside the

planking from the keel to the level of

the gunwale, but the depth used in

calculating the cubic capacity may

not in any case exceed 45 per cent.

of the breadth.

In all cases the shipowner has the

right to require that the cubic capa­

city of the lifeboat shall be determi-

ned by exact measurement.

(h) The cubic capacity of a motor

lifeboat or a lifeboat fitted with

other propelling gear shall be ob­

tained from the gross capacity by

deducting a volume equal to that oc-

cupied by the motor and its acces-

sories or the gearbox of the other

propelling gear, and when carried,

the radiotelegraph installation and

searchlight with their accessories.

eng. fot), i avvaktan på att tillfreds­

ställande prov med båten i sjön med

förstnämnda antal personer ombord,

samtliga iförda livbälten, möjliggjort

fastställande av detta antal.

(f) Administrationen skall genom

lämpliga formler fastställa en be­

gränsning av det antal personer, som

mycket skarpa eller mycket fylliga

livbåtar högst må rymma.

(g) Administrationen må för trä­

livbåt med bordläggning av plankor

medgiva en rymd, motsvarande pro­

dukten av längden, bredden och dju­

pet multiplicerat med 0,6, därest det

är uppenbart, att genom detta beräk-

ningssätt icke erhålles större rymd

än den, som erhålles genom ovan an­

givna metod. Dimensionerna skola i

detta fall mätas på följande sätt:

Längden. — Från bordläggningens

yttre skärningspunkt med förstäv till

motsvarande skärningspunkt med ak­

terstäv eller, då fråga är om tvärgat-

tad livbåt, till akterspegelns yttre

sida.

Bredden. — Mellan yttersidorna av

bordläggningen vid livbåtens största

hredd.

Djupet. —• Vid livbåtens halva

längd från bordläggningens inner-

kant invid kölen till relingens över­

kant; dock att det djup, som använ­

des vid beräkningen av rymden, i in­

tet fall må överstiga 45 procent av

bredden.

Redaren äger i varje fall påford-

ra, att livbåts rymd beräknas genom

exakt uppmätning.

(h) Rymden av motorlivbåt eller

livbåt utrustad med annan framdriv-

ningsanordning skall beräknas ge­

nom att minska den totala rymden

med den rymd, som upptages av mo­

torn med tillbehör eller av det andra

framdrivningsmedlets växellåda, och,

i förekommande fall, av radiotele-

grafinstallationen och strålkastaren

med deras tillbehör.

Regulation 7

Regel 7

Carrying Capacity of Lifeboats

Tillåtet personantal i livbåtar

The number of persons which a Det största antal personer, som en

139

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 ar 1965

lifeboat shall be permitted to ac-

commodate shall be equal to the

greatest whole number obtained by

dividing the capacity in cubic feet

by:—

In the case of a lifeboat of 24 feet (or

7.3 metres) in length or over

10 (or where the capacity is meas-

ured in cubic metres, 0.283);

in the case of lifeboats of 16 feet (or

4.9 metres) in length

14 (or where the capacity is meas-

ured in cubic metres, 0.396); and

in the case of lifeboats of 16 feet (or

4.9 metres) in length or over but

under 24 feet (or 7.3 metres)

a number between 14 and 10 (or

where the capacity is measured in

cubic metres, between 0.396 and

0.283), to be obtained by inter-

polation;

provided that the number shall in no

case exceed the number of adult per­

sons hearing lifejackets which can

be seated without in any way inter-

fering with the use of oars or the

operation of other propulsion equip-

ment.

Regulation 8

Number of Motor Lifeboats to be

carried

(a) In every passenger ship there

shall be carried on each side of the

ship åt least one motor lifeboat com-

plying -with the requirements of Re­

gulation 9 of this Capter.

Provided that in passenger ships in

which the total number of persons

which the ship is certified to carry,

together with the crew, does not ex­

ceed 30, only one such motor lifeboat

shall be required.

(b) In every cargo ship of 1,600

tons gross tonnage and upwards, ex-

cept tankers, ships employed as

whale factory ships, ships employed

as fish processing or canning factory

ships, and ships engaged in the car-

riage of persons in the whaling, fish

livbåt skall tillåtas medföra, skall va­

ra lika med det största hela tal, som

erhålles genom att dividera livbåtens

rymd i kubikmeter med:

om livbåtens längd är minst 7,3 me­

ter (eller 24 eng. fot)

0,283 (eller om volymen mätes i

eng. kubikfot 10);

om livbåtens längd är 4,9 meter (el­

ler 16 eng. fot)

0,396 (eller om volymen mätes i

eng. kubikfot 14); och

om livbåtens längd är minst 4,9 me­

ter (eller 16 eng. fot) men under

7,3 meter (eller 24 eng. fot)

ett tal mellan 0,396 och 0,283

(eller om volymen mätes i eng. ku­

bikfot 14 och 10), vilket erhålles

genom interpolering;

dock att antalet i intet fall får över­

skrida det antal vuxna personer, som

iförda livbälten kunna beredas sitt­

platser utan att på något sätt störa

användningen av åror eller annat

framdrivningsmedel.

Regel 8

Antal motorlivbåtar som skola

medföras

(a) Å varje passagerarfartyg skall

å vardera sidan av fartyget finnas

minst en motorlivbåt, som uppfyller

fordringarna i regel 9 i detta kapi­

tel.

Å passagerarfartyg, där totala an­

talet personer, som fartyget är berät­

tigat alt medföra, tillsammans med

besättningen ej överstiger 30, fordras

dock endast en sådan motorlivbåt.

(b) Å varje lastfartyg med en brut-

todräktighet av 1 600 Vegisterton och

däröver, med undantag för tankfar­

tyg, fartyg vilka nyttjas som valko-

keri, fartyg vilka nyttjas som fisk­

berednings- eller fiskkonserverings-

fartyg och fartyg, som nyttjas för

140

Kungl. Maj. ts proposition nr i 33 år 1965

Processing or canning industries,

there shall be carried åt least one mo­

tor lifeboat complying with the re-

quirements of Regulation 9 of this

Chapter.

(c) In every tanker of 1,600 tons

gross tonnage and upwards, in every

ship employed as a whale factory

ship, in every ship employed as a fish

Processing or canning factory ship

and in every ship engaged in the

carriage of persons employed in the

whaling, fish processing or canning

industries, there shall be carried on

each side åt least one motor lifeboat

complying with the requirements of

Regulation 9 of this Chapter.

Regulation 9

Specification of Motor Lifeboats

(a) A motor lifeboat shall comply

with the following conditions:—

(i) It shall be fitted with a com-

pression ignition engine and kept so

as to be åt all times ready for use;

it shall be capable of being readily

started in all conditions; sufficient

fuel for 24 hours continuous opera­

tion åt the speed specified in sub-

paragraph (a) (iii) of this Regula­

tion shall be provided.

(ii) The engine and its accessories

shall be suitably enclosed to ensure

operation under adverse weather con­

ditions, and the engine casing shall

be fire-resisting. Provision shall be

made for going astern.

(iii) The speed ahead in smooth

water when loaded with its full com-

plement of persons and equipment

shall be:—

(1) In the case of motor lifeboats

required by Regulation 8 of this Chap­

ter to be carried in passenger ships,

tankers, ships employed as whale

factory ships, ships employed as fish

Processing or canning factory ships

and ships engaged in the carriage of

persons employed in the whaling, fish

transport av personer, anställda i

denna valkokeri-, fiskberednings-

eller fiskkonserveringsverksamhet,

skall finnas minst en motorlivbåt,

som uppfyller fordringarna i regel 9

i detta kapitel.

(c) Å varje tankfartyg med en

bruttodräktighet av 1 600 registerton

och däröver, å varje valkokerifartyg,

fiskberednings- eller fiskkonserve-

ringsfartyg och varje fartyg, som

nyttjas för transport av personer, an­

ställda i denna valkokeri-, fiskbered­

nings- eller fiskkonserveringsverk­

samhet, skall å vardera sidan finnas

minst en motorlivbåt, som uppfyller

fordringarna i regel 9 i detta kapi­

tel.

Regel 9

Fordringar som motorlivbåtar skola

uppfylla

(a) Motorlivbåt skall uppfylla föl­

jande villkor:

(i) Den skall vara försedd med

motor för kompressionständning och

hållas i sådant skick, att den alltid

är klar för användning; den skall

kunna snabbt startas i alla situatio­

ner; den skall vara utrustad med

bränsle tillräckligt för 24 timmars

oavbruten gång med den hastighet,

som angives i punkt (a) (iii) av den­

na regel.

(ii) Motorn och dess tillbehör sko­

la vara på lämpligt sätt inbyggda för

att säkerställa motorns gång under

ogynnsamma väderleksförhållanden

och motorkappen skall vara brandsä-

ker. Anordningar för backgång skola

vara vidtagna.

(iii) Farten framåt skall i smult

vatten med fullt personantal och full

utrustning ombord vara

(1) minst sex knop i fråga om

motorlivbåtar, som på grund av ford­

ringarna i regel 8 i detta kapitel sko­

la finnas å passagerarfartyg, tank­

fartyg, fartyg som nyttjas som val-

kokerier, fartyg som nyttjas för fisk­

beredning eller fiskkonservering och

fartyg som nyttjas för transport av

141

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år Wb5

processing or canning industries, åt

least six knots.

(2) In the case of any other motor

lifeboat, åt least four knots.

(b) The volume of the internal

buoyancy appliances of a motor life­

boat shall be increased above that re-

quired by Regulation 5 of this Chap-

ter by the amount, if any, by which

the volume of the internal buoyancy

appliances required to support the

engine and its accessories, and, if

fitted, the searchlight and radiotele-

graph installation and their acces­

sories, exceeds the volume of the in­

ternal buoyancy appliances required,

åt the rate of one cubic foot (or

0.0283 cubic metre) per person, to

support the additional persons which

the lifeboat could accommodate if

the motor and its accessories, and, if

fitted, the searchlight and radiotele-

graph installation and their acces­

sories, were removed.

personer, anställda i denna valkoke-

ri-, fiskberednings- eller fiskkonser-

veringsverksamhet;

(2) minst fyra knop i fråga om

varje annan motorlivbåt.

(b) Rymden av livbåts invändiga

flvtanordningar skall ökas utöver

fordringarna i regel 5 i detta kapitel

med skillnaden mellan rymden av de

inre flytanordningar, som fordras för

att bära upp motorn med dess tillbe­

hör samt strålkastaren och radioin­

stallationen, om sådana finnas, med

deras tillbehör, och rymden av de in­

re flytanordningar, vilka enligt en be­

räkningsgrund av 0,0283 kubikmeter

(eller en eng. kubikfot) per person

fordras för att bära upp det antal

personer, som livbåten skulle kunna

ytterligare bereda plats för, om mo­

torn med tillbehör och strålkastaren

och radioinstallationen, om sådana

finnas, med deras tillbehör bleve

borttagna.

Regulation 10

Specification of Mechanicalhj Pro-

pelled Lifeboats other than Motor

Lifeboats

A mechanically propelled lifeboat,

other than a motor lifeboat, shall

comply witli the following condi-

tions:—

(a) The propelling gear shall be of

an approved type and shall have

sufficient power to enable the life­

boat to be readilv cleared from the

ship’s side wlien launched and to be

able to hold course under adverse

weather conditions. If the gear is

manually operated it shall be capable

of being worked by persons untrain-

ed in its use and shall be capable of

being operated when the lifeboat is

flooded.

(b) A device shall be fitted by

means of which the helmsman can

cause the lifeboat to go astern åt any

tiine when the propelling gear is in

operation.

(c) The volume of the internal

Regel 10

Fordringar som andra mekaniskt

framdrivna livbåtar än motorlivbatar

skola uppfylla

Annan mekaniskt framdriven liv­

båt än motorlivbåt skall uppfylla föl­

jande villkor:

(a)

Framdrivningsanordningen

skall vara av godkänd typ samt till­

räckligt kraftig för att möjliggöra att

livbåten snabbt föres klar från far-

tvgssidan efter sjösättning och jäm­

väl tillräcklig för att livbåten skall

kunna hålla kurs under ogynnsamma

väderleksförhållanden. Om anord­

ningen är handdriven, skall den kun­

na hållas i gång av ovana personer

och även kunna hållas i gång, när

livbåten är vattenfylkl.

(b) Inrättning skall finnas, med

vars hjälp rorsmannen kan få livbå­

ten att gå back när som helst, medan

propellermaskineriet är i gång.

(c) Rymden av de invändiga flyt-

142

buoyancy of a mechanically propelled anordningarna å annan mekaniskt

liteboat, other than a motor lifeboat, framdriven livbåt än motorlivbåt

shall be increased to compensate for skall ökas så att framdrivningsanord-

the weight of the propelling gear. ningens vikt kompenseras

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1965

Regulation 11

Equipment of Lifeboats

(a) The normal equipment of every

lifeboat shall consist of:—

(i) a single banked complement of

buoyant oars, two spare buoyant

oars, and a buoyant steering oar; one

set and a half of thole pins or

crutches, attached to the lifeboat by

lanyard or chain; a boat hook;

(ii) two plugs for each plug hole

(plugs are not required when proper

automatic valves are fitted) attached

to the lifeboat by lanyards or chains;

a baler, and two buckets of approved

material;

(iii) a rudder attached to the life­

boat and a tiller;

(iv) two hatchets, one åt each end

of the lifeboat;

(v) a lamp, with oil sufficient for

12 hours; two boxes of suitable

matches in a watertight container;

(vi) a mast or masts, with gal van-

ised wire stays together with sails

(coloured orange);

(vii) an efficient eompass in bin-

nacle, to be luminised or fitted with

suitable means of illumination;

(viii) a lifeline becketed round the

outside of the lifeboat;

(ix) a sea-anchor of approved size;

(x) two painters of sufficient

length. One shall be secured to the

forward end of the lifeboat with strop

and toggle so that it can be released,

and the other shall be firmly secured

to the stem of the lifeboat and be

ready for use;

(xi) a vessel containing one gallon

(or four and a half litres) of veget-

able, fish or animal oil. The vessel

shall be so constructed that the oil

can be easily distributed on the water,

Regel 11

Livbåtars utrustning

(a) Livbåts normala utrustning

skall bestå av:

(i) en flytbar åra för varje rodd-

toft, två flytbara reservåror och en

flytbar styråra; en och en halv upp­

sättning årtullar eller årklykor, fas­

tade vid livbåten med sladd eller ked­

ja, samt en båtshake;

(ii) två proppar för varje länshål

(propp fordras dock icke då lämplig

automatisk ventil finnes) fästade vid

livbåten med sladd eller kedja; ett

öskar och två pytsar av godkänt ma­

terial;

(iii) ett till livbåten fästat roder

och en rorkult;

(iv) två yxor, en i vardera ändan

av livbåten;

(v) en lanterna med olja, tillräck­

lig för 12 timmar, och två askar med

lämpliga tändstickor i vattentät be­

hållare;

(vi) en eller flera master med stag

av galvaniserad stållina jämte segel

(orangefärgade);

(vii) en tillförlitlig kompass i nak-

terhus, vilken skall vara självlysande

eller försedd med lämplig belysnings-

anordning;

(viii) en livlina, säkert fästad i

bukter utombords runt livbåten;

(ix) ett drivankare av godkänd

storlek;

(x)

två fånglinor av tillräcklig

längd, av vilka den ena skall vara

fästad i livbåtens förliga del medelst

stropp och ters på sådant sätt, att

den kan frigöras, och den andra skall

vara väl fästad till förstäven och hål­

las klar för användning;

(xi) en behållare med fyra och en

halv liter (eller en eng. gallon) vege­

tabilisk, fisk- eller animalisk olja, vil­

ken behållare skall vara så anordnad,

att oljan lätt kan spridas över vattnet,

143

Kungl. Maj. ts proposition nr 133 ar 1965

and so arranged that it can be at-

tached to the sea-anchor;

(xii) a food ration, determined by

the Administration, for each person

the lifeboat is certified to carry.

These rations shall be kept in airtight

receptacles which are to be stowed in

a watertight container;

(xiii) watertight receptacles con-

taining six pints (or three litres) of

fresh water for each person the life­

boat is certified to carry, or water­

tight receptacles containing four pints

(or two litres) of fresh water för each

person together with an approved de-

salting apparatus capable of pro-

viding two pints (or one litre) of

drinking water per person; a rust-

proof dipper with lanyard; a rust-

proof graduated drinking vessel;

(xiv) four parachute signals of

approved type capable of giving a

bright red light åt a high altitude; six

hand flares "of an approved type giv­

ing a bright red light;

(xv) two bouyant smoke signals of

an approved type (for day-time use)

capable of giving off a volume of

orange-coloured smoke;

(xvi) approved means to enable

persons to cling to the boat sliould it

be upturned, in the form of bilge

keels or keel rails, together with grab

lines secured from gunwale to gun-

wale under the keel, or other ap­

proved arrangements;

(xvii) an approved first aid outfit

in a watertight case;

(xviii) a waterproof electric torcli

suitable for signalling in the Morse

Code together with one spare set of

batteries and one spare bulb in a wa­

terproof container;

(xix) a daylight-signalling mirror

of an approved type;

(xx) a jack-knife fitted with a till

opener to be kept attached to the boat

witli a lanyard;

(xxi) two light buoyant heaving

lines;

(xxii) a manual pump of au ap­

proved type;

samt så inrättad, att den kan fästas

vid drivankaret;

(xii) en livsmedelsranson enligt

administrationens bestämmande för

varje person, som livbåten är berät­

tigad att medföra. Dessa ransoner

skola förvaras i lufttäta behållare

vilka skola stuvas i en vattentät be

hållare;

(xiii) vattentäta behållare, innehål

lande tre liter (eller sex eng. pints)

färskvatten för varje person, som

livbåten är berättigad att medföra,

eller vattentäta behållare, innehållan­

de två liter (eller fyra eng. pints)

färskvatten för varje person jämte en

godkänd avsaltningsapparat, som kan

framställa en liter (eller två eng.

pints) dricksvatten per person; en

rostfri vattenhämtare med sladd och

en rostfri graderad mugg;

(xiv) fyra fallskärmssignaler av

godkänd typ i stånd att på stor höjd

avgiva ett klart rött ljus samt sex

signalljus (handbloss) av godkänd

typ, avgivande ett klart rött ljus;

(xv) två flytbara röksignaler av

godkänd typ (att användas vid dags­

ljus) i stånd att avgiva en mängd

orangefärgad rök;

(xvi) godkända anordningar som

göra det möjligt för personer att

klamra sig fast vid kantrad livbåt;

dessa anordningar skola utgöras av

ribbor å slag eller kölskenor, jämte

vid relingarna fastgjorda, under kö­

len löpande griplinor, eller ock av

andra godkända anordningar;

(xvii) en godkänd första förbands-

utrustning i vattentät förpackning;

(xviii) eu vattentät elektrisk lam­

pa, lämplig för morsesignalering,

jämte en uppsättning reservbatterier

och en reservglödlampa i vattentät

behållare;

(xix) en spegel av godkänd typ för

signalering vid dagsljus;

(xx) en fällkniv, försedd med kon­

servöppnare och fästad vid livbåten

med sladd;

(xxi) två lätta, flytbara kastlinor;

(xxii) en handpump av godkänd

tvp;

144

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 är 1965

(xxiii) a suitable locker for stow-

age of small items of equipment;

(xxiv) onc whistle or equivalent

sound signal;

(xxv) one set of fishing tackle;

(xxvi) one approved cover of a

highly visible colour capable of pro-

teeting the occupants against injury

bv exposure; and

(xxvii) one copy of the illustrated

table of life-saving signals referred to

in Regulation 16 of Chapter V.

(b) In the case of ships engaged on

voyages of such duration that in the

opinion of the Administration the

items specified in sub-paragraphs

(vi), (xii), (xix), (xx) and (xxv) of

paragraph (a) of this Regulation are

unnecessary, the Administration may

allow them to be dispensed with.

(c) Notwithstanding the provisions

of paragraph (a) of this Regulation,

motor lifeboats or other approved

mechanically propelled lifeboats need

not carry a mast or sails or more

than half the complement of oars, but

they shall carry two boat liooks.

(d) All lifeboats shall be fitted

with suitable means to enable persons

in the water to climb into the life-

boat.

(e) Every motor lifeboat shall car­

ry portable fire-extinguishing equip­

ment of an approved type capable of

discharging froth or other suitable

substance för extinguishing oil fires.

Regulation 12

Security of Lifeboat Equipment

All items of lifeboat equipment,

with the exception of the boat hook

which shall be kept free för fending

off purposes, shall be suitably secured

within the lifeboat. The lashing shall

be carried out in such a manner as to

ensure the security of the equipment

and so as not to interfere with the

lifting hooks or to prevent ready em-

barkation. All items of lifeboat equip­

ment shall be as small and light in

weight as possible and shall be

packed in suitable and compact form.

(xxiii) ett skåp eller eu låda lämp­

lig för stuvning av mindre utrust-

ningsföremål;

(xxiv) en vissla eller likvärdig

ljudsignalapparat;

(xxv) en uppsättning fiskeredskap;

(xxvi) ett godkänt kapell i en myc­

ket väl synlig färg, i stånd att skyd­

da de ombordvarande mot väder och

vind; och

(xxvii) ett exemplar av den illustre­

rade tabell över livräddningssignaler,

som omförmäles i kapitel V regel 16.

(b) I fråga om fartyg, vilka nytt­

jas å resor av sådan varaktighet, att

administrationen finner den utrust­

ning, som föreskrives i punkterna (a)

(vi) (xii), (xix) (xx) och (xxv) av

denna regel vara onödig, må admi­

nistrationen göra eftergift i fråga om

denna utrustning.

(c) Oavsett bestämmelserna i mom.

(a) av denna regel behöva motorliv­

båtar eller andra mekaniskt fram­

drivna livbåtar ej medföra mast och

segel eller mer än halva uppsättning­

en åror, men de skola hava två båts­

hakar ombord.

(d) Alla livbåtar skola vara för­

sedda med lämpliga anordningar för

att göra det möjligt för personer i

vattnet att taga sig upp i livbåten.

(e) Varje motorlivbåt skall medfö­

ra bärbar brandsläckare av godkänd

typ i stånd att spruta skum eller an­

nat för släckning av oljebränder

lämpligt ämne.

Regel 12

Förvaring av livbåts utrustning

Varje föremål, som ingår i livbåts

utrustning, skall vara på lämpligt

sätt surrat i livbåten, dock icke båts­

haken, som skall vara lös för att an­

vändas till avbäring. Surrningen skall

utföras på sådant sätt, att utrust­

ningen är säkert förvarad utan att

vara i vägen för lyftkrokarna eller

till hinders för snabbt tillträde till

livbåten. Alla föremål i livbåtsut-

rustningen skola vara så små och lät­

ta som möjligt samt packade på

lämpligt sätt och i kompakt form.

145

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 ar Who

Regulation 13

Portable Radio Apparatus för

Survival Craft

(a) An approved portable radio

apparatus for survival craft comply-

ing with the requirements set out in

Regulation 13 of Chapter IV shall be

carried in all ships except those on

which tliere is carried on each side of

the ship a motor lifeboat fitted with

a radiotelegraph installation comply-

ing with the provisions of Regulation

14 of this Chapter and of Regulation

12 of Chapter IV. All this equipinent

shall be kept together in the chart-

room or other suitable place ready to

be moved to one or other of the life-

boats in the event of an emergency.

However, in tankers of 3,000 tons

gross tonnage and upwards in which

lifeboats are fitted amidships and aft

this equipment shall be kept in a sui­

table place in the vicinity of those life­

boats which are furthest away from

the ship’s main transmitter.

(b) In the case of ships engaged on

voyages of such duration tliat in the

opinion of the Administration porta­

ble radio apparatus for survival craft

is unnecessary, the Administration

may allow' such equipment to be dis­

pensed with.

Regulation 14

Radio Apparatus and Searchlights in

Motor Lifeboats

(a) (i) Where the total number of

persons on board a passenger ship

engaged on International voyages

which are not short international voy­

ages, a ship employed as a whale fac-

tory ship, a ship employed as a fish

processing or canning faetory ship or

a ship engaged in the carriage of per­

sons employed in the whaling, fish

processing or canning industries, is

more than 11)9 faut less than 1,500, a

radiotelegraph apparatus complying

with the requirements set out in this

Regulation and in Regulation 12 of

Regel 13

Bärbar livbåtsradiostation

(a) En godkänd bärbar radiosta­

tion för livbåtar och livflottar, som

uppfyller fordringarna i kapitel IV re­

gel 13, skall medföras å alla fartyg

med undantag för dem, vilka å var­

dera sidan av fartyget föra en motor­

livbåt, utrustad med radiotelegrafin-

stallation, som uppfyller bestämmel­

serna i regel 14 i detta kapitel och i

kapitel IV regel 12. All denna utrust­

ning skall förvaras samlad i naviga-

tionshytten eller å annan lämplig

plats och klar att flyttas till vilken

som helst av livbåtarna vid hastigt

uppkommande behov. A tankfartyg

med en bruttodräktighet av 3 000 re­

gisterton och däröver, som har livbå­

tar placerade midskepps och akter­

över, skall denna utrustning emeller­

tid förvaras å lämplig plats i närhe­

ten av de livbåtar, som äro placerade

längst bort från fartygets huvudsän­

dare.

(b) I fråga om fartyg, som nytt­

jas å resor av sådan varaktighet, att

administrationen finner bärbar radio­

station för livbåtar och livflottar vara

onödig, må administrationen göra ef­

tergift i fråga om denna utrustning.

Regel 14

Radiotelegrafstation och strålkastare

i motorlivbåtar

(a) (i) När högsta antalet personer

ombord å passagerarfartyg å inter­

nationella resor, som icke äro korta

internationella resor, å fartyg som

nyttjas som valkokeri, å fartyg som

nyttjas som fiskberednings- eller

fiskkonserveringsfartyg eller fartyg,

som nyttjas för transport av perso­

ner, anställda i denna valkokeri-,

fiskberednings- eller fiskkonserve-

ringsverksamhet, är större än 199

men mindre än 1 500, skall en radio­

telegrafstation, som uppfyller ford­

ringarna i denna regel och i kapitel

146

Kungl. Maj:Is proposition nr 133 år 1965

Chapter IV shall be fitted in åt least

one of the motor lifeboats required

under Regulation 8 of this Chapter

to be carried in that ship.

(ii) Where the total number of

persons on board such a ship is 1,500

or more, such a radiotelegraph appa-

ratus shall be fitted in every jnotor

lifeboat required under Regulation 8

of this Chapter to be carried in that

ship.

(b) The radio apparatus shall be

installed in a cabin large enough to

accommodate both the equipment and

the person using it.

(c) The arrangements shall be

such that the efficient operation of

the transmitter and receiver shall not

be interfered with by the engine while

it is running, whether a battery is on

charge or not.

(d) The radio battery shall not be

used to supply power to any engine

starting motor or ignition system.

(e) The motor lifeboat engine shall

be fitted with a dynamo for recharg-

ing the radio battery, and för other

services.

(f) A searchlight shall be fitted in

each motor lifeboat required to be

carried under paragraph (a) of Reg­

ulation 8 of this Chapter in passenger

ships and under paragraph (c) of

that Regulation in ships employed as

whale factory ships, fish processing

or canning factory ships and ships

engaged in the carriage of persons

employed in the whaling, fish pro­

cessing or canning industries.

(g) The searchlight shall include a

lamp of åt least 80 watts, an efficient

reflector and a source of power whicli

will give effective illumination of a

light-coloured object having a width

of about 60 feet (or 18 metres) åt a

distance of 200 yards (or 180 metres)

for a total period of six hours and

shall be capable of working for åt

least three hours continuouslv.

IV regel 12, vara installerad i minst

en av de livbåtar, som på grund av

regel 8 i detta kapitel skall finnas å

sådant fartyg.

(ii) När högsta antalet personer å

ett sådant fartyg är 1 500 eller där­

över, skall dylik radiotelegrafstation

vara installerad i varje motorlivbåt,

som på grund av regel 8 i detta kapi­

tel skall finnas å fartyget.

(b) Radioutrustningen skall vara

installerad i en hytt, som är tillräck­

ligt stor att bereda plats för såväl ut­

rustningen som telegrafisten.

(c) Anordningarna skola vara så­

dana, att ett tillförlitligt arbete med

sändaren och mottagaren ej hindras

av båtmotorn, när denna är i gång,

oavsett om ett batteri är under ladd­

ning eller ej.

(d) Radiobatteriet får icke använ­

das till att ge ström till någon som

helst startmotor eller tändningssys-

tem.

(e) Motorlivbåtens maskin skall ut­

rustas med en generator för laddning

av radiobatteriet och för andra ända­

mål.

(f) En strålkastare skall vara upp­

satt i varje motorlivbåt, som skall fin­

nas på grund av regel 8 mom. (a) i

detta kapitel å passagerarfartyg och

på grund av mom. (c) av samma re­

gel å fartyg, som nyttjas som valko-

keri, fiskberednings- eller fiskkonser-

veringsfartyg och å fartyg, som nytt­

jas för transport av personer, anställ­

da i denna valkokeri-, fiskberednings-

eller fiskkonserveringsverksamhet.

(g) I strålkastare skall finnas en

lampa om minst 80 watt, en tillförlit­

lig reflektor och en strömkälla, som

ger effektiv belysning av ett ljust fö­

remål med en bredd av 18 meter (el­

ler 60 eng. fot) på ett avstånd av 180

meter (eller 200 eng. yards) för en

sammanlagd tid av sex timmar, och

som är i stånd att arbeta oavbrutet

under minst tre timmar.

147

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 19bo

Regulation 15

Regel 15

Requirements for Inflatable Liferafts

(a) Every inflatable liferaft shall

be so constructed that, when fullv

inflated and floating with the cover

uppermost, it shall be stable in a sea-

way.

(b) The liferaft shall be so con­

structed that if it is dropped into the

water from a height of 60 feet (or 18

metres) neither the liferaft nor its

equipment will be damaged.

(c) The construction of the liferaft

shall include a cover which shall au-

tomatically be set in place when the

liferaft is inflated. This cover sliall be

capable of protecting the occupants

against injury from exposure, and

means shall be provided for collecting

rain. The top of the cover shall be fit-

ted with a lamp which derives its lu-

minosity from a sea-activated cell and

a similar lamp shall also be fitted in-

side the liferaft. The cover of the life­

raft shall be of a highly visible colour.

(d) The liferaft shall be fitted with

a painter and sliall have a line se-

curely becketed round the outside. A

lifeline sliall also be fitted around the

inside of the liferaft.

(e) The liferaft shall be capable of

being readilv righted by one person if

it inflates in an inverted position.

(f) The liferaft shall be fitted åt

cach opening with efficient means to

enable persons in the water to climb

on board.

(g) The liferaft shall be contained

in a valise or otlier container so con­

structed as to be capable of with-

standing liard wear under conditions

met with åt sea. The liferaft in its

valise or otlier container shall be in-

lierently buoyant.

(h) The buoyancy of the liferaft

shall be so arranged as to ensure by a

division into an even number of sepa-

rate compartments, half of which

shall be capable of supporting out of

the water the number of persons which

Ilic liferaft is perniitted to accommo-

date, or by some otlier equally dri­

ft llihnng Ull riksdagens protokoll

I

Fordringar å uppblåsbara livflottar

(a) Varje uppblåsbar livflotte skall

vara så konstruerad, att den är stabil

i sjögång, när den är fullt uppblåst

och flyter med tältet uppåt.

(b) Livflotten skall vara så kon­

struerad, att varken flotten eller dess

utrustning skadas, om flotten kastas

i sjön från en höjd av 18 meler ( eller

60 eng. fot).

(c) Livflottens konstruktion skall

innefatta ett tält, som automatiskt re­

ser sig på sin plats, när flotten blåses

upp. Detta tält skall kunna skydda de

ombordvarande mot väder och vind.

En anordning för uppsamling av regn­

vatten skall finnas. Tältets topp skall

vara försedd med en lampa, som får

sin lysförmåga från ett av sjövatten

igångsatt batteri. En liknande lampa

skali finnas jämväl inne i flotten. Täl­

tet skall hava en mycket väl synlig

färg.

(d) Livflotten skall vara utrustad

med en fånglina och skall hava en liv­

lina säkert fästad i bukter runt utsi­

dan. En livlina skall likaledes vara

fästad runt insidan av flotten.

(e) Livflotten skall kunna snabbt

vändas av en enda person, om den

blåses upp i felvänt läge.

(f) Livflotten skall vid varje öpp­

ning vara försedd med tillförlitliga

anordningar för att göra det möjligt

för personer i vattnet att taga sig om­

bord.

(g) Livflotten skall förvaras i en

väska eller annan behållare av sådan

konstruktion, att den är motstånds­

kraftig mot hård nötning under för­

hållanden, som uppkomma till sjöss.

Livflotten förpackad i sin väska eller

behållare skall kunna flyta.

(h) Livflottens flytförmåga skall

vara sådan, att det genom uppdelning

av flotten i jämnt anlal skilda kam­

rar, varav hälften skall kunna bära

upp det antal personer som flotten

får taga ombord, eller på något annat

lika effektivt sätt säkerställes, att till­

räcklig flytförmåga återstår, för den

samt.

.Vr

I'I3

148

Kungl. Maj. ts proposition nr 133 år 1!)05

cient means, that there is a reason-

able margin of buoyancy if the raft is

damaged or partially fails to inflate.

(i) The total weight of the liferaft,

its valise or other container and its

equipment shall not exceed 400 lbs.

(or 180 kilogrammes).

(j) The number of persons which

an inflatable liferaft shall be permit-

ted to accommodate shall be equal

to:—

(i) the greatest whole number ob-

tained by dividing by 3.4 the volume,

measured in cubic féet (or by 96 the

volume, measured in cubic decimet-

res) of the main buoyancy tubes

( which for this purpose shall include

neither the arches nor the thwart or

thwarts if fitted) when imflated, or

(ii) the greatest whole number ob-

lained by dividing by 4 the area,

measured in square feet (or by 3,720

the area measured in square centimet-

res) of the floor (which for this pur­

pose may include the tliWart or

thwarts if fitted) of the liferaft when

inflated whichever number shall be

the less.

(A-) The floor of the liferaft shall

be waterproof and shall be capable of

being sufficiently insulated against

cold.

(/) The liferaft shall be inflated by

a gas which is not injurious to the

occupants and the inflation shall take

place automatically either on the pul-

ling of a line or by some other equally

simple and efficient method. Means

shall be provided whereby the top-

ping-up pump or bellows required by

Regulation 17 of this Chapter may be

used to maintain pressure.

(m) The liferaft shall be of ap-

proved material and construction,

and shall be so constructed as to be

capable of withstanding exposure for

30 days afloat in all sea conditions.

in) No liferaft shall be approved

which has a carrying capacity calcu-

lated in accordance with paragraph

(j) of this Regulation of less than six

persons. The maximum number of

händelse flotten blir skadad eller en­

dast delvis blåses upp.

(i) Livflottens totala vikt med väs­

ka eller annan behållare och utrust­

ning får ej överstiga 180 kilogram (el­

ler 400 eng. pund).

(j) Det antal personer, som en upp­

blåsbar livflotte skall tillåtas taga om­

bord, skall vara lika med det antal,

som blir minst vid nedanstående be­

räkningar:

fi) det största hela tal, som erhål-

les, när de uppblåsta huvudflytkam-

rarnas volym (som i detta avseende

ej skall anses omfatta valvbågar eller

tofter, om sådana finnas), mätt i ku­

bikdecimeter, delas med 96 (eller

med 3,4, om volymen mätes i eng. ku­

bikfot) ; eller

(ii) det största hela tal, som er-

hålles, när den uppblåsta livflottens

golvyta (som i detta avseende må

omfatta toft eller tofter om sådana

finnas), mätt i kvadratcentimeter, de­

las med 3 720 (eller med fyra om ytan

mätes i eng. kvadratfot).

(k) Livflottens golv skall vara vat­

tentätt och skall kunna tillfredssstäl-

lande isoleras mot kyla.

(l) Livflotten skall blåsas upp med

en gas, som ej är skadlig för de om­

bordvarande. Uppblåsningen skall ske

automatiskt antingen vid dragning i

en lina eller genom någon annan lika

enkel och effektiv metod. Sådana in­

rättningar skola vara vidtagna att den

pump eller bälg, som fordras enligt

regel 17 i detta kapitel, kan nyttjas

för att vidmakthålla trycket.

(m) Livflotten skall vara av god­

känt material och godkänd konstruk­

tion. Den skall vara så konstruerad,

att den efter sjösättning kan motstå

inverkan av väder och vind under 30

dagar i all slags sjö.

(n) Ingen livflotte får godkännas,

vars högsta personantal beräknat en­

ligt mom. (j) i denna regel är mind­

re än sex. Det skall ankomma på

administrationen att fastställa det

149

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år l!)b5

persons calculated in accordance with

that paragraph for which an inflata-

ble liferaft may be approved shall be

åt the discretion of the Administra­

tion, but shall in no case exceed 25.

(o) The liferaft shall be capable of

operating throughout a temperature

range of 150°F. to minus 22°F. (or

66°C. to minus 30°C.)

(p) The liferaft shall be so stowed

as to be readily available in case of

emergency.

(q) The liferaft shall be fitted with

arrangements enabling it to be readily

towed.

Regulation 16