Prop. 1966:4

('med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångsme\xad del i vissa brottmål',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 'i år 1966

1

Nr 4

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag

angående fortsatt giltighet av lagen den 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångsme­ del i vissa brottmål; given Stockholms slott den 17 december 1965.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj :t härmed jämlikt 87 § regeringsformen föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till lag angående fortsatt giltighet av lå­ sen den 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångsme-

o

de! i vissa brottmål.

GUSTAF ADOLF

Herman Kling

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att 1952 års lag med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål erhåller fortsatt giltighet t. o. m. den 30 juni 1908.

1

Bihang till riksdagens protokoll 1966. 1 saml. Nr i

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 4 år 1966

Förslag

till

Lag

angående fortsatt giltighet av lagen den 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda

bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Härigenom förordnas, att lagen den 21 mars 1952 med särskilda bestäm­

melser om tvångsmedel i vissa brottmål, vilken enligt lag den 20 mars 1964

(nr 219) gäller till och med den 30 juni 1966, skall äga fortsatt giltighet till

och med den 30 juni 1968.

Kungl. Maj:ls proposition nr 4 år 1966

3

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet

inför Hans Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Hal­ land, i statsrådet på Stockholms slott den 12 novem­ ber 1965.

Närvarande:

Ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange,

Kling, Skoglund, Edenman, Johansson, Hermansson, Aspling, Sven-E

ric

Nilsson, Lundkvist, Gustafsson.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­ fen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, fråga om fortsatt giltighet av lagen med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål samt an­ för.

Lagen den 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångs­ medel i vissa brottmål ger vidgade möjligheter att utnyttja tvångsmedel vid förundersökning angående vissa brott mot rikets säkerhet m. m. Be­ stämmelserna i lagen är utformade som tilläggs- och undantagsbestäm­ melser till rättegångsbalken, vars regler är tillämpliga i den mån särbestäm­ melser ej har meddelats. Innebörden av lagen är i huvudsak att möjligheter ges till förlängning av anhållningstiden samt att bestämmelserna i rätte­ gångsbalken om beslag och telefonavlyssning kompletteras på vissa punkter. Beslut om förlängning av anhållningstiden meddelas av justitiekansler!!. I övrigt är tillämpningen av de särskilda bestämmelserna om tvångsmedel underkastad domstols kontroll.

Lagen är tidsbegränsad. Dess giltighetstid, som ursprungligen utgick den 30 juni 1953, har förlängts, senast genom lag den 20 mars 1964 (nr 219) för tiden t. o. m. den 30 juni 1966. Samtidigt genomfördes vissa ändringar i lagen, föranledda av brottsbalkens ikraftträdande.

Behov av lagen föreligger alltjämt. Dess giltighetstid torde därför böra yt­ terligare förlängas, även denna gång på två år eller således t. o. m. den 30 juni 1968.

I enlighet härmed har inom justitiedepartementet upprättats förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 21 mars 1952 (nr 98) med sär­ skilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål. Förslaget torde få fo­ gas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga.1

1 Bilagan har uteslutits här. Den är likalydande med den bilaga som är fogad vid propositionen.

4

Föredraganden hemställer att lagrådets utlåtande över lagförslaget måtte

för det i 87 § regeringsformen avsedda ändamålet inhämtas genom utdrag

av protokollet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 4 år 1966

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Kungl. Höghet Regenten.

Ur protokollet:

Stig Granqvist

Kungl. Maj:ts proposition nr 5 år 1966

5

Utdrag av protokoll, hållet i lagrådet den 29 november 1965.

Närvarande:

f.

d. justitierådet

Lind,

justitierådet Y.

Söderlund,

regeringsrådet

Åbjörnsson,

justitierådet

Brunnberg.

Enligt lagrådet den 23 november 1965 tillhandakommet utdrag av proto­ koll över justitiedepartementsärenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i statsrådet den 12 november 1965, hade Kungl. Maj :t förordnat, att lagrådets utlåtande skulle för det i 87 § rege­ ringsformen avsedda ändamålet inhämtas över upprättat förslag till lag an­ gående fortsatt giltighet av lagen den 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål.

Förslaget, som finns bilagt detta protokoll, föredrogs inför lagrådet av t. f. departementsrådet Nils Mannerfelt.

Lagrådet lämnade förslaget utan erinran.

Ur protokollet:

Stig Granqvist

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 4 år 1966

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stock­

holms slott den 17 december 1965.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lindström, Lange, Kling, Edenman, Johansson,

Hermansson, Holmqvist, Aspling, Palme, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist,

Gustafsson.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler

chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, lagrådets den 29 novem­

ber 1965 avgivna utlåtande över det till lagrådet den 12 november 1965

remitterade förslaget till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 21

mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa

brottmål.

Med förmälan att lagrådet lämnat förslaget utan erinran hemställer före­

draganden, att förslaget måtte jämlikt 87 § regeringsformen genom pro­

position föreläggas 1966 års riksdag till antagande.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen

skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till det­

ta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Stig Granqvist

MARCUS BOKTR. STHLM 1965 650669