Prop. 1968:171

('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 2 § 4:o) och 16:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts rege\xad ringsrätt',)

Kangl. Maj:ts proposition nr 171 år 1968

1

Nr 171

K un g!. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag an­

gående ändrad lydelse av 2 § 4:o) och 16:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts rege­ ringsrätt; given Stockholms slott den 8 november 1968.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över justitieärenden och lagrådets protokoll, föreslå riks­ dagen att antaga härvid fogade förslag till lag angående ändrad lydelse av

2 § 4:o) och 16:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts re­ geringsrätt.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Herman Iiling

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i regeringsrättslagen. De sam­ manhänger med dels tillkomsten av smittskyddslagen, dels några nya be­ stämmelser i lagen om djurskydd. 1

1

Bihang till riksdagens protokoll 1968. 1 samt. Nr 171

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 171 år 1968

Förslag

till

Lag

angående ändrad lydelse av 2 § 4:o) och 16:o) lagen den 26 maj 1909

(nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt

Härigenom förordnas, att 2 § 4:o) och 16:o) lagen den 26 maj 1909 om

Kungl. Maj:ts regeringsrätt1 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan an­

ges.

(Nuvarande lydelse)

2

§■

4:o) mål om avlöningsförmåner, -

mål om annan ersättning, såvitt

den enligt gällande författningar ut­

går av statsmedel och anspråket ej

är framställt mot riksförsäkringsan-

stalten eller avser ersättning för tam­

djur som dödats eller skadats av rov­

djur eller angår ersättning i anled­

ning av myndighets ingripande med

stöd av epidemilagen, livsmedelsstad-

gan eller mejeristadgan för att hind­

ra spridning av smitta eller gäller er­

sättning för kostnader, som kommun

fått vidkännas på grund av stadgan­

de i lagen om kommunal beredskap

eller lagen om krigshjälp, eller rör

ersättning för kostnader till följd av

övergången till högertrafik;

mål om sådant---------------------------

16:o) mål om meddelande------- —

mål om meddelande i särskilda

fall av föreskrift rörande djurs vård

och behandling eller om tillstånd en­

ligt 8 a § lagen om djurskydd;

(Föreslagen lydelse)

— eller överenskommelser;

mål om annan ersättning, såvitt

den enligt gällande författningar ut­

går av statsmedel och anspråket ej

är framställt mot riksförsäkringsan-

stalten eller avser ersättning för tam­

djur som dödats eller skadats av rov­

djur eller angår ersättning i anled­

ning av myndighets ingripande med

stöd av smittskyddslagen, livsme-

delsstadgan eller mejeristadgan för

att hindra spridning av smitta eller

gäller ersättning för kostnader, som

kommun fått vidkännas på grund av

stadgande i lagen om kommunal be­

redskap eller lagen om krigshjälp,

eller rör ersättning för kostnader till

följd av övergången till högertrafik;

------- i riket;

-------- enligt civilförsvarslagen;

mål om meddelande i särskilda

fall av föreskrift rörande djurs vård

och behandling eller om tillstånd en­

ligt 8 a §, om förbud eller åläggande

enligt lk § 4 mom. eller om omhän­

dertagande enligt 17 § första stycket

lagen om djurskydd;

mål om ersättning enligt 10 §

sm ittskyddslagen;

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1969.

1 Senaste lydelse av 2 § 4:o) se 1967:708 och av 2 § 16:o) se 1966:678.

Kurigl. Maj.ts proposition nr 171 år 1968

3

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­

rådet på Stockholms slott den 18 oktober 1968.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Kling,

Johansson, Holmqvist, Palme, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist,

Gustafsson, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Moberg.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om ändring i lagen

om Kungl. Maj. ts regeringsrätt och anför.

1. Enligt 2 § 16:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ls

regeringsrätt ankommer det på regeringsrätten att handlägga bl. a. mål om

meddelande i särskilda fall av tillstånd, förbud eller föreläggande enligt för­

fattningar och föreskrifter rörande den allmänna hälsovården. Bestämmelsen

innebär att regeringsrätten har att tillämpa bl. a. lagen den 20 juni 1918 (nr

460) angående åtgärder mot utbredning av könssjukdomar, vanligen kallad

lex veneris, epidemilagen den 19 juni 1919 (nr 443) och tuberkulosförord­

ningen den 31 mars 1939 (nr 113). Hos Kungl. Maj:t fullföljda mål om er­

sättning av statsmedel med anledning av myndighets ingripande med stöd

av epidemilagen för att hindra spridning av smitta prövas av Kungl. Maj :t i

statsrådet enligt särskild föreskrift i 2 § 4:o) regeringsrättslagen.

Den 1 januari 1969 träder smittskyddslagen den 26 april 1968 (nr 231) i

kraft. Genom lagen upphävs lex veneris, epidemilagen och tuberkulosför­

ordningen.

Enligt smittskyddslagen är den som lider av allmänfarlig sjukdom eller för

smitta därav skyldig att låta inta sig för vård på sjukhus om han med hän­

syn till fara för smittans spridning inte kan behandlas i öppen vård. Beträf­

fande den som behandlas i öppen vård kan föreskrifter meddelas om isole­

ring och om inskränkning i hans verksamhet. Bestämmelserna om intagning

och om särskilda föreskrifter för den som behandlas i öppen vård gäller även

för den som av läkare misstänks lida av allmänfarlig sjukdom eller föra

smitta därav. Beslut fattas av vissa angivna läkare och läkares beslut skall

underställas hälsovårdsnämnden, om den beslutet rör begär det. Hälsovårds­

nämnden får också självmant pröva beslut som läkare meddelat (7 §).

Om någon har tagits in på sjukhus enligt de nyssnämnda bestämmelserna

eller om någon intagen eljest misstänks lida av allmänfarlig sjukdom eller

lf Bihang till riksdagens protokoll 1968. 1 samt. Nr 171

4

föra smitta därav, är han skyldig att stanna kvar och underkasta sig nöd­

vändig vård till dess han med hänsyn till faran för att han skall sprida

smitta kan behandlas i öppen vård (8 §).

När allmänfarlig sjukdom har inträffat, skall hälsovårdsnämnden vid be­

hov ombesörja att smittrening på kommunens bekostnad sker av den sjukes

bostad och annan lokal där han har uppehållit sig samt av gång- och säng­

kläder och andra föremål, som kan befaras överföra smitta. Om det anses

nödvändigt, får hälsovårdsnämnden mot utgivande av skälig ersättning låta

förstöra gång- och sängkläder samt andra föremål (10 §).

Om Kungl. Maj:t bemyndigar länsstyrelsen, kan den, utöver vad som före­

skrivs i lagen i övrigt, förordna om isolering av befolkningen inom visst om­

råde och därmed jämförbar åtgärd, förstöring eller förändring av egendom

eller förbud mot eller inskränkning i användningen därav, om åtgärden är

påkallad av särskilda skäl för att hindra utbredningen av allmänfarlig sjuk­

dom (11 §).

Den som bär anledning att anta att han lider av venerisk sjukdom är skyl­

dig att söka läkare och underkasta sig den behandling som behövs (12 §).

Gör han inte det, skall länsläkaren anmana honom att söka läkare och un­

derkasta sig behandling samt att förete intyg om att detta skett. Föreligger

det grundad anledning att befara att han skall sprida smitta, skall han an-

manas att låta inta sig på sjukhus (13 §). Om anmaning inte följs, kan läns­

styrelsen i det län där den anmanade vistas besluta att han skall inställas

hos läkare för undersökning eller behandling eller, om det finns grundad

anledning att befara att han skall sprida smitta, att han skall intas på sjuk­

hus. Kan det skäligen antas att anmaning inte skulle efterföljas, får sådant

beslut meddelas utan föregående anmaning (14 och 15 §§).

Den som har tagits in på sjukhus för venerisk sjukdom är skyldig att

stanna kvar och underkasta sig nödvändig vård till dess det inte längre finns

grundad anledning att befara att han skall sprida smitta (16 §).

Talan mot hälsovårdsnämnds beslut och mot läkares beslut varigenom

någon har vägrats utskrivning från sjukvårdsanstalt förs genom besvär hos

länsstyrelsen. Talan mot länsstyrelsens beslut förs genom besvär hos Kungl.

Maj:t (21 och 33 §§).

Alla de frågor som nu har nämnts är, såvitt avser beslut i särskilda fall,

av den naturen att besvär över länsstyrelses beslut bör prövas av regerings­

rätten. Som lagrådet framhöll vid sin behandling av förslaget till smitt­

skyddslag (prop. 1968: 36 s. 99) finns det ingen bestämmelse i regerings­

rättslagen som uttryckligen ger regeringsrätten möjlighet att pröva ersätt-

ningsmål enligt 10 § smittskyddslagen. Visserligen har regeringsrätten enligt

praxis tidigare prövat liknande frågor om ersättning av kommunala medel

enligt epidemilagen och tuberkulosförordningen (se SOU 1959: 4 s. 111 och

SOU 1966: 70 s. 470), men det synes önskvärt att regeringsrättens behörig­

het att avgöra de nämnda ersättningsmålen föreskrivs uttryckligen. Lämp­

Kungl. Maj. ts proposition nr 171 år 1968

ligen bör sist i 2 § 16 :o) regeringsrättslagen anges mål om ersättning enligt 10 § smittskyddslagen, övriga mål om beslut i särskilda lall som fullföljts hos Kungl. Maj :t enligt 33 g smittskyddslagen torde kunna prövas av rege­ ringsrätten redan enligt nuvarande bestämmelser i 2 § 16:o) regeringsrätts­ lagen.

Enligt 25 § smittskyddslagen skall polismyndighet lämna handräckning i vissa angivna hänseenden på begäran av hälsovårdsnämnd, länsstyrelse eller vissa läkare. Talan i handräckningsmål prövas i sista hand av regeringsrät­ ten enligt föreskriften i 2 § 18:o) regeringsrättslagen.

Vissa åtgärder enligt smittskyddslagen kan föranleda ersättning för kost­ nader och andra förluster enligt dels kungörelsen den 18 maj 1956 (nr 296) om ersättning av statsmedel i vissa fall för ingripanden i hälsovårdens in­ tresse, dels lagen den 18 maj 1956 (nr 293) om ersättning åt smittbärare. Hos Kungl. Maj :t fullföljda mål om ersättning enligt dessa författningar bör liksom tidigare handläggas i statsrådet. I enlighet härmed bör ordet epide­ milagen i 2 § 4:o) regeringsrättslagen bytas ut mot smittskyddslagen.

2. Ett förslag till lag angående ändring i lagen den 19 maj 1944 (nr 219) om djurskydd (djurskyddslagen) har tidigare i dag remitterats till lagrådet. Enligt förslaget skall till 14 § i lagen fogas ett nytt moment, 4 mom., som ger länsstyrelse rätt i vissa fall att förbjuda person att handha djur eller visst slag av djur samt att meddela ägare åläggande att avhända sig djur och för­ bud att anskaffa djur eller visst slag av djur. Sådant beslut skall kunna med­ delas mot den som underlåter att efterkomma föreskrift som har meddelats enligt 14 § 2 mom. första stycket djurskyddslagen och som är av väsentlig betydelse från djur skyddssynpunkt. Beslut av nämnt slag skall också kun­ na meddelas om i annat fall missförhållande av allvarlig natur befinns före- ligga i fråga om djurens vård eller behandling. Förbud skall avse bestämd tid eller gälla tills vidare. Iakttar djurägare inte åläggande att avhända sig djur eller förbud att anskaffa djur, skall länsstyrelsen enligt förslaget kun­ na förordna att djur som avses med beslutet skall omhändertas genom po­ lismyndighetens försorg. En bestämmelse härom föreslås bli införd som ett andra stycke i 17 § djurskyddslagen. Det ankommer på polismyndigheten att efter värdering låta sälja eller döda omhändertaget djur. Mot länsstyrelsens beslut i ärende enligt djurskyddslagen kan talan föras hos Kungl. Maj:t genom besvär. Enligt 2 § 16:o) regeringsrättslagen prövar regeringsrätten mål om meddelande i särskilda fall av föreskrift rörande djurs vård och behandling samt om tillstånd enligt 8 a § djurskyddslagen. Som jag framhöll vid remissen till lagrådet av förslaget till lag angående änd- ring i djurskyddslagen bör det ankomma på regeringsrätten att pröva även mål om förbud eller åläggande enligt 14 § 4 mom. eller om omhändertagande enligt 17 § andra stycket. En uttrycklig föreskrift härom synes böra tas in i 2 § 16:o) regeringsrättslagen.

Kungl. Maj. ts proposition nr 171 år 1968

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 171 år 1968

Talan mot beslut som länsstyrelse har meddelat med anledning av besvär

över polismyndighets beslut att låta försälja eller döda omhändertaget djur

prövas av Kungl. Maj :t i statsrådet.

Jag förordar således, under förutsättning att förslaget till ändring i djur­

skyddslagen leder till lagstiftning, att till de i 2 § 16:o) nämnda målen enligt

djurskyddslagen fogas mål om förbud eller åläggande enligt 14 § 4 mom.

eller om omhändertagande enligt 17 § andra stycket samma lag.

De här förordade ändringarna i regeringsrättslagen hör träda i kraft den

1 januari 1969.

I enlighet med det anförda har inom justitiedepartementet upprättats för­

slag till lag angående ändrad Ig delse av 2 § 4:o) och 16 :o) lagen den 26 maj

1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt. Förslaget torde få fogas

till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga.

Jag hemställer, att lagrådets utlåtande över lagförslaget inhämtas enligt

87 § regeringsformen genom utdrag av protokollet.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av

statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans

Kungl. Höghet Regenten.

Ur protokollet:

Margit Edström

Kungl. Maj:ts proposition nr 171 år 1968

Förslag

Bilaga

till

Lag

angående ändrad lydelse av 2 § 4:o) och 16:o) lagen den 26 maj 1909

(nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt

Härigenom förordnas, att 2 § 4:o) och 16:o) lagen den 26 maj 1909 om Kungl. Maj :ts regeringsrätt1 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

(Nuvarande lydelse)

2

§•

(Föreslagen lydelse)

4:o) mål om avlöningsförmåner, -— mål om annan ersättning, såvitt den enligt gällande författningar ut­ går av statsmedel och anspråket ej är framställt mot riksförsäkringsan- stalten eller avser ersättning för tam­ djur som dödats eller skadats av rov­ djur eller angår ersättning i anled­ ning av myndighets ingripande med stöd av epidemilagen, livsmedelsstad- gan eller mejeristadgan för att hind­ ra spridning av smitta eller gäller er­ sättning för kostnader, som kommun fått vidkännas på grund av stadgan­ de i lagen om kommunal beredskap eller lagen om krigshjälp, eller rör ersättning för kostnader till följd av övergången till högertrafik;

mål om sådant------------------ ----------

16 :o) mål om meddelande----------mål om meddelande i särskilda fall av föreskrift rörande djurs vård och behandling eller om tillstånd enligt 8 a § lagen om djurskydd;

— eller överenskommelser; mål om annan ersättning, såvitt den enligt gällande författningar ut­ går av statsmedel och anspråket ej är framställt mot riksförsäkringsan- stalten eller avser ersättning för tam­ djur som dödats eller skadats av rov­ djur eller angår ersättning i anled­ ning av myndighets ingripande med stöd av smittskyddslagen, livsme- delsstadgan eller mejeristadgan för att hindra spridning av smitta eller gäller ersättning för kostnader, som kommun fått vidkännas på grund av stadgande i lagen om kommunal be­ redskap eller lagen om krigshjälp, eller rör ersättning för kostnader till följd av övergången till högertrafik; -----------i riket; enligt civilförsvarslagen;

mål om meddelande i särskilda fall av föreskrift rörande djurs vård och behandling eller om tillstånd enligt 8 a §, om förbild eller åläggande en­ ligt 14 § 4 mom. eller om omhän­ dertagande enligt 17 § andra stycket lagen om djurskydd;

mål om ersättning enligt 10 § smittskyddslagen ;

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1969.

1 Senaste lydelse av 2 § 4:o) se 1967: 708 och av 2 § 16:o) se 1966: 678.

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 171 år 1968

Utdrag av protokoll, hållet i lagrådet den 8 november 1968.

Närvarande:

f. d. justitierådet Lind,

justitierådet

Alexanderson,

regeringsrådet

Ringdén,

justitierådet

Conradi.

Enligt lagrådet den 1 november 1968 tillhandakommet utdrag av proto­

koll över justitieärenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Regenten, Her­

tigen av Halland, i statsrådet den 18 oktober 1968, hade Kungl. Maj :t för­

ordnat, att lagrådets utlåtande skulle för det i 87 § regeringsformen avsed­

da ändamålet inhämtas över upprättat förslag till lag angående ändrad ly­

delse av 2 § 4:o) och 16:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl.

Maj.ts regeringsrätt.

Förslaget, som finns bilagt detta protokoll, föredrogs inför lagrådet av

förste länsassessorn Waldemar Hermanson.

Lagrådet yttrade: Hänvisningen i 16:o) nionde stycket till 17 § lagen om

djurskydd torde, om lagrådets förslag till utformning av sistnämnda para­

graf godtages, böra avse första stycket i paragrafen.

Ur protokollet:

Ingrid Hellström

Kungl. Maj:ts proposition nr 171 år 1968

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­ rådet på Stockholms slott den 8 november 1968.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Kling, Johansson, Holmqvist, Aspling, Palme, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wicicman, Moberg.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, anmäler efter gemen­ sam beredning med statsrådets övriga ledamöter lagrådets utlåtande över förslag till lag angående ändrad Igdelse av 2 § b:o) och 16:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj.ts regeringsrätt.

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. Lagrådet har förordat viss jämkning i det remitterade lagförslaget. Denna hänger samman med lagrådets förslag i det förut i dag anmälda ärendet an­ gående ändring i lagen den 19 maj 1944 (nr 219j om djurskydd. I överens­ stämmelse med vad jag förordat vid anmälan av sistnämnda förslag bör även den nu förordade jämkningen vidtas.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t genom proposition föreslår riksdagen att antaga förslaget till lag om ändrad lydelse av 2 § 4:o) och 16:o) regerings­ rättslagen med nu angiven jämkning.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riks­ dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

MARCUS BOKTR. STHLM 1968 680460