Prop. 1969:34

('angående godkännande av vissa internationella överenskommelser på den in\xad tellektuella äganderättens område',)

Kungl. Maj:ts proposition nr

34

år 1969

1

Nr 34

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande

av vissa internationella överenskommelser på den in­ tellektuella äganderättens område; given Stockholms slott den 7 februari 1969.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitie- ärenden för denna dag vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riksdagen att

dels godkänna 1) den i Stockholm den 14 juli 1967 undertecknade konventionen om upp­ rättande av världsorganisationen för den intellektuella äganderätten,

2) den i Stockholm den 14 juli 1967 reviderade Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd med undantag av artiklarna 1—12,

3) den i Stockholm den 14 juli 1967 reviderade Bernkonventionen den 9 september 1886 för skydd av litterära och konstnärliga verk med undantag av artiklarna 1—21,

4) den i Lissabon den 31 oktober 1958 reviderade Madridöverenskommel- sen den 14 april 1891 angående undertryckande av oriktiga ursprungsbe- teckningar på handelsvaror jämte den i Stockholm den 14 juli 1967 under­ tecknade tilläggsakten till överenskommelsen,

5) den i Stockholm den 14 juli 1967 reviderade Niceöverenskommelsen den 15 juni 1957 om den internationella klassificeringen av varor och tjäns­ ter för vilka varumärken gäller,

dels godkänna att Sverige avger sådan särskild förklaring som avses i art. 5.1.b i det i Stockholm den 14 juli 1967 avslutade, till Bernkonventionen fogade tilläggsprotokollet rörande utvecklingsländerna.

GUSTAF ADOLF

Herman Kling

Propositionens huvudsakliga innehåll

Genom propositionen föreslås att Sverige tillträder vissa internationella överenskommelser rörande det internationella samarbetet på det industri­ ella rättsskyddets och upphovsrättens områden vilka undertecknades vid en diplomatisk konferens i Stockholm sommaren 1967. Vid konferensen

1

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr

34

2

antogs en konvention om upprättande av en världsorganisation för den in­

tellektuella äganderätten. I anslutning härtill företogs en revision av bl. a.

de administrativa bestämmelserna och slutbestämmelserna i 1883 års Paris-

konvention för industriellt rättsskydd, 1886 års Bernkonvention för skydd

av litterära och konstnärliga verk, 1891 års Madridöverenskommelse om

undertryckande av oriktiga ursprungsbeteckningar på handelsvaror samt

1957 års Niceöverenskommelse om den internationella klassificeringen av

varor och tjänster för vilka varumärken gäller, vilka samtliga fördrag har

tillträtts av Sverige. Genom de nya överenskommelserna har skapats ett mo­

dernt och effektivt system för internationellt samarbete på här ifrågavarande

rättsområden.

I propositionen föreslås vidare att Sverige enligt särskilda regler avger

förhandsförklaring om godkännande av ett vid Stockholmskonferensen av­

slutat tilläggsprotokoll till Bernkonventionen. Enligt protokollet bereds ut­

vecklingsländerna tillfälle att tillträda Bernkonventionens Stockholmstext

men samtidigt tillämpa vissa mindre långtgående skyddsregler än konven­

tionen föreskriver på litterära och konstnärliga verk som har annan konven-

tionsstat som ursprungsland. Godkännandet medför att utvecklingsland som

har tillträtt Bernkonventionen redan nu kan utnyttja verk som har Sverige

som ursprungsland enligt de lindrigare skyddsreglerna, om landet avger sär­

skild förklaring därom eller tillträder konventionens Stockholmstext.

Kungl. Maj. ts proposition nr 3k år 1969

Kungl. Maj. ts proposition nr 3i år 1969

3

Utdrag av protokollet över jastitieärenden, hållet inför Hans

Maj.t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 7 februari 1969.

N ärvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Kling, Holmqvist, Aspling, Palme, Sven-Erig Nilsson, Gustafsson, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman,

Moberg, Bengtsson.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, anmäler efter gemen­ sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om godkännande av vissa internationella överenskommelser på den intellektuella äganderättens område och anför.

Inledning

På den intellektuella äganderättens — dvs. upphovsrättens och det indu­ striella rättsskyddets — område föreligger ett flertal internationella överens­ kommelser som har tillträtts av Sverige. De viktigaste av dessa är den i Paris den 20 mars 1883 avslutade konventionen för skydd av den industriella äganderätten — vartill hänförs patenträtt, mönsterrätt, rätt till nyttighets- modeller (»Gebrauchsmuster»), varumärkesrätt, firmarätt, rätt till ursprungs- beteckningar och skydd mot illojal konkurrens — (den s. k. Pariskonventio­ nen), samt den i Bern den 9 september 1886 avslutade konventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (den s. k. Bernkonventionen). I an­ slutning till Pariskonventionen har sedermera ingåtts ett antal specialöver­ enskommelser på avgränsade områden av det industriella rättsskyddet, av vilka Sverige har tillträtt den i Madrid den 14 april 1891 avslutade överens­ kommelsen om undertryckande av oriktiga ursprungsbeteckningar på han­ delsvaror samt den i Nice den 15 juni 1957 avslutade överenskommelsen om den internationella klassificeringen av varor och tjänster, för vilka varumär­ ken gäller.

Paris- och Bernkonventionerna innehåller dels materiellrättsliga bestäm­ melser, dels — utöver sedvanliga s. k. slutbestämmelser — vissa administra­ tiva bestämmelser. De materiellrättsliga reglerna syftar dels till att genom föreskrifter om s. k. nationell behandling säkerställa att konventionsstater- nas lagstiftning om intellektuell äganderätt inom konventionsområdet till-

4

lämpas icke-diskriminatoriskt, dels till att garantera att rätten till sådana

verk och produkter av intellektuellt skapande som har sitt ursprung i en

konventionsstat tillerkänns ett visst minimiskydd i övriga konventionsstater.

Genom de administrativa bestämmelserna förenas de till resp. konvention

anslutna staterna i en union, den s. k. Parisunionen resp. den s. k. Bern-

unionen. Unionernas ekonomiska och övriga administrativa angelägenheter

handhas av ett särskilt internationellt organ, »De förenade internationella

byråerna för skydd av den intellektuella äganderätten» (»Bureaux Interna-

tionaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle», BIRPI),

som har sitt säte i Geneve. Förvaltningen står under överinseende av den

schweiziska regeringen. Den 1 januari 1969 var 79 stater medlemmar av Pa­

risunionen och 59 stater medlemmar av Bernunionen. Sverige inträdde i

Parisunionen den 1 juli 1885 och i Bernunionen den 1 augusti 1904.

Paris- och Bernkonventionernas materiella bestämmelser har reviderats

eller kompletterats vid periodiskt återkommande revisionskonferenser, för

Pariskonventionens del i Bryssel år 1900, i Washington år 1911, i Haag år

1925, i London år 1934, i Lissabon år 1958 och i Stockholm år 1967 samt för

Bernkonventionens del i Paris år 1896, i Berlin år 1908, i Bern år 1914, i Rom

år 1928, i Bryssel år 1948 och i Stockholm år 1967. Sverige är sedan den 1 juli

1953 bundet av Pariskonventionens Londontext. Sedan den 1 juli 1961 är

Sverige bundet av Bernkonventionens Brysseltext. I fråga om vardera kon­

ventionen gäller att Sverige i förhållande till unionsländer som tillträtt en­

dast en eller flera av de äldre texterna alltjämt är bundet av dessa texter.

Madridöverenskommelsen behandlar geografiska ursprungsbeteckningar

på varor. Reglerna i överenskommelsen innebär i huvudsak att en vara, på

vilken finns anbragt en oriktig ursprungsbeteckning som hänför sig till en

fördragsslutande stat, skall tas i beslag vid införsel till annan sådan stat eller

inom fördragsslutande stat, där den oriktiga ursprungsbeteckningen har an-

bragts eller dit varan har blivit införd. Överenskommelsen innehåller sed­

vanliga slutbestämmelser men inga särskilda administrativa bestämmelser.

Genom överenskommelsen har således inte inrättats någon union motsvaran­

de Parisunionen.

Madridöverenskommelsen har reviderats i Washington år 1911, i Haag år

1925, i London år 1934 och i Lissabon år 1958. Vid 1967 års Stockholmskon-

ferens avslutades en tilläggsakt till överenskommelsen.

Den 1 januari 1969 hade 29 stater tillträtt Madridöverenskommelsen. Sve­

rige anslöt sig till överenskommelsen år 1934 och är sedan den 1 juli 1953

bundet av dess Londontext.

Genom Niceöverenskommelsen inrättas och vidmakthålls ett enhetligt in­

ternationellt klassificeringssystem för varor och tjänster, avsett att ligga till

grund för märkesregistrering. Utöver de materiella bestämmelserna härom

och sedvanliga slutbestämmelser innehåller överenskommelsen administra­

tiva bestämmelser motsvarande dem som återfinns i Pariskonventionen. Ge-

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1369

5

nom dessa bestämmelser förenas de stater som har tillträtt överenskommel­ sen i en union, den s. k. Niceunionen, vilken också administreras av BIRPI under den schweiziska regeringens överinseende.

Niceöverenskommelsens materiella bestämmelser har ännu inte reviderats. Vid 1967 års Stockholmskonferens företogs en revision endast av de admini­ strativa bestämmelserna och slutbestämmelserna.

Den 1 januari 1969 var 24 stater bundna av Niceöverenskommelsen. Sve­ rige tillträdde överenskommelsen den 1 juli 1961.

Programmet för den revisionskonferens som ägde rum i Stockholm under tiden den 11 juni—den 14 juli 1967 hade i överensstämmelse med särskilda föreskrifter i de berörda konventionerna och överenskommelserna utarbe­ tats av den svenska regeringen. På programmet stod en partiell revision av Pariskonventionens materiella bestämmelser med syfte att i konventionen införa vissa nya bestämmelser om s. k. uppfinnarcertifikat. Såvitt gäller Bernkonventionens materiella bestämmelser avsåg programmet en fullstän­ dig revision och i anslutning därtill upprättande av ett särskilt protokoll rö­ rande utvecklingsländerna, syftande till att göra det möjligt för dessa län­ der att bli resp. kvarstå som medlemmar av Bernunionen och tillträda kon­ ventionens Stockholmstext men likväl kunna på litterära eller konstnärliga verk från andra unionsländer tillämpa mindre stränga skyddsregler än Stockholmstexten föreskriver. Vidare upptog programmet förslag till en ny konvention om upprättande av en världsomspännande organisation för den intellektuella äganderätten, avsedd att under unionsländernas direkta över­ inseende överta de administrativa uppgifter för unionernas räkning som f. n. åvilar BIRPI under den schweiziska regeringens överinseende. I anslutning härtill upptog programmet förslag till en revision av Paris- och Bernkonven- tionernas administrativa bestämmelser liksom av motsvarande administra­ tiva bestämmelser i Niceöverenskommelsen och vissa övriga specialöverens­ kommelser som ingåtts i anslutning till Pariskonventionen samt förslag till en tilläggsakt till Madridöverenskommelsen med syfte att anpassa den till den reviderade Pariskonventionen.

Vid Stockholmskonferensen antogs nya texter av Paris- och Bernkonven- tionerna och av de nämnda överenskommelserna i huvudsaklig överensstäm­ melse med programförslagen. Vidare antogs ett tilläggsprotokoll till Bern- konventionen rörande u-länderna, vilket i sina huvuddrag grundar sig på programförslaget i denna del. Protokollet utgör en integrerande del av Bern­ konventionens Stockholmstext. Slutligen antog konferensen en ny konven­ tion om upprättande av en världsorganisation för den intellektuella ägande­ rätten, WIPO (»World Intellectual Property Organisation») eller OMPI

(»Organisation Mondiale pour la Propriété Intellectuelle»), i det följande

benämnd WlPO-konventionen.

De nya överenskommelserna stod öppna för undertecknande t. o. m. den 13 januari 1968. Sverige undertecknade Stockholmstexterna av Bern- och

6

Pariskonventionerna och av Niceöverenskommelsen, tilläggsakten till Mad-

ridöverenskommelsen samt WlPO-konventionen den 14 juli 1967, i samtliga

fall med förbehåll för ratifikation. Ingen av överenskommelserna har ännu

trätt i kraft.

I fråga om de nya texterna av Paris- och Bernkonventionerna gäller, att

ett unionsland kan begränsa sitt tillträde till Stockholmstexten att tills vida­

re avse antingen endast de nya materiella bestämmelserna jämte slutbestäm­

melserna eller endast de nya administrativa bestämmelserna (jämte slutbe­

stämmelserna). Ratifikation — eller undertecknande utan förbehåll för rati­

fikation — som avser de materiella bestämmelserna i Bernkonventionen med­

för automatiskt bundenhet av u-landsprotokollet. Protokollet kan inte till­

trädas utan samtidigt tillträde av de materiella bestämmelserna i Stock­

holmstexten av Bernkonventionen. Enligt särskild föreskrift i protokollet

(art. 5) kan emellertid ett unionsland utan att tillträda Stockholmstexten

av Bernkonventionens materiella bestämmelser avge särskild förklaring av

innebörd att landet medger att protokollets bestämmelser tillämpas på litte­

rära eller konstnärliga verk, för vilka det landet är ursprungsland, i förhål­

lande till ett utvecklingsland som i samband med att det tillträtt Stockholms­

texten av Bernkonventionens materiella bestämmelser har gjort förbehåll

om tillämpning av protokollets bestämmelser eller utan att tillträda Stock­

holmstexten har avgett förklaring om att det avser att tillämpa protokollet

i förhållande till unionsländer som förklarat sig medge en sådan tillämpning.

Lissabon- och Stockholmstexterna av Pariskonventionens materiella be­

stämmelser kan ratificeras av Sverige endast under förutsättning att ny lag­

stiftning om skydd för mönster genomförs och att vissa ändringar vidtas

i lagstiftningen om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar.

På grundval av föreliggande utredningsförslag, som i fråga om mönster-

skyddslagstiftningen tillkommit i nordiskt samarbete, torde förslag till er­

forderlig ny eller ändrad lagstiftning på dessa områden komma att remitte­

ras till lagrådet under våren 1969. Frågan om Sveriges tillträde till Lissabon-

och Stockholmstexterna av Pariskonventionens materiella bestämmelser

torde böra tas upp i samband därmed.

En svensk ratifikation av Bernkonventionens Stockholmstext i vad avser

de materiella bestämmelserna förutsätter vissa ändringar i vår upphovsrätts-

liga lagstiftning. Förslag till nödvändiga lagändringar håller f. n. på att ut­

arbetas inom justitiedepartementet inom ramen för ett utredningsarbete som

bedrivs i samverkan med företrädare för berörda ministerier i de övriga nor­

diska länderna. Arbetet beräknas bli avslutat under år 1969.

WlPO-konventionen samt de vid Stockholmskonferensen antagna nya ad­

ministrativa bestämmelserna i Paris- och Bernkonventionerna och i Niceöver­

enskommelsen kan ratificeras av Sverige utan att lagstiftningsåtgärder vid­

tas.

Tilläggsakten till Madridöverenskommelsen kan tillträdas endast av stat

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

som har tillträtt Lissabontexten av överenskommelsen. Sverige har ännu inte anslutit sig till denna text. De ändringar som gjordes vid revisionen i Lissabon var dock närmast av redaktionell art. Lissabontexten jämte 1967 års tilläggsakt — som innebär bara en formell anpassning av Madridöver- enskommelsen till Stockholmstexten av Pariskonventionens administrativa bestämmelser — kan därför tillträdas av Sverige utan att ny eller ändrad lagstiftning genomförs.

Inom justitiedepartementet har i februari 1968 upprättats en promemoria (Stencil Ju 1968:2) med anledning av ifrågasatt svenskt godkännande av

det vid Stockholmskonferensen antagna u-landsprotokollet enligt de tidigare omnämnda föreskrifterna i art. 5 av protokollet.

Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av universitetskans- lersämbetet, som bifogat yttranden från de juridiska fakulteterna vid univer­ siteten i Uppsala, Lund och Stockholm, av skolöverstyrelsen, styrelsen för internationell utveckling SIDA, Svenska tidningsutgivareföreningen, Publi­ cistklubben, Svenska journalistförbundet, Svenska föreningen för upphovs­ rätt, Sveriges författareförening, Minerva, Förening för Sveriges vetenskap­ liga och populärvetenskapliga författare, Fria litterära yrkesutövare central­ organisation (FLYCO), Föreningen svenska tonsättares internationella mu­ sikbyrå (Stim) u. p. a., Svenska musikförläggareföreningen, Svenska bok­ förläggareföreningen, Tidningarnas Telegrambyrå AB samt Svenska foto­ grafernas förbund.

Jag anhåller nu att få ta upp dels frågan om Sveriges ratifikation av WlPO-konventionen och Stockholmstexterna av Paris- och Bernkonventio- nerna och av Niceöverenskommelsen, såvitt gäller de administrativa bestäm­ melserna och slutbestämmelserna, dels frågan om Sveriges anslutning till Lissabontexten av Madridöverenskommelsen och ratifikation av 1967 års tilläggsakt till överenskommelsen, dels frågan om avgivande av förklaring från svensk sida enligt u-landsprotokollet art. ö.l.b om att medge tillämp­ ning av protokollets bestämmelser på litterära och konstnärliga verk som har Sverige som ursprungsland.

Texten till WlPO-konventionen, Stockholmstexterna av Paris- och Bern- konventionernas samt Niceöverenskommelsens administrativa bestämmelser och slutbestämmelser (art. 13—30, 22—38 resp. 5—16), Lissabontexten av Madridöverenskommelsen och 1967 års tilläggsakt till denna samt art. 21 i Bernkonventionen jämte protokollet rörande utvecklingsländerna torde i fransk samt, i fråga om WlPO-konventionen, Stockholmstexten av Bernkon­ ventionen och u-landsprotokollet, engelsk version jämte översättning till svenska få fogas vid statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga.

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

7

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

WlPO-konventionen samt Bern- och Pariskonventionernas och Niceöverens-

kommelsens administrativa bestämmelser och slutbestämmelser

Nu gällande ordning

Genom Paris- och Barnkonventionerna upprättades vid deras tillkomst år

1883 resp. år 1886 internationella byråer för unionernas administration,

»Internationella byrån för skydd av den industriella äganderätten» resp.

»Byrån för den internationella unionen för skydd av litterära och konstnär­

liga verk». Byråerna förenades år 1893 och går sedan dess under den tidigare

angivna gemensamma beteckningen BIRPI.

BIRPIs uppgifter och verksamhet inom Paris- och Bernunionerna regleras

genom ett antal administrativa och organisatoriska föreskrifter i Pariskon­

ventionen (art. 13—14) och Bernkonventionen (art. 21—24). Enligt dessa

bestämmelser ankommer det på BIRPI att samla, sammanfatta och offent­

liggöra alla slags upplysningar inom konventionernas ämnesområden. BIRPI

skall vidare företa undersökningar av intresse för unionsländerna. Byråerna

lämnar på begäran av ett eller flera unionsländer de särskilda upplysningar

inom området för sin verksamhet som länderna kan behöva. BIRPI biträder

också vid förberedelserna för de revisionskonferenser som enligt konventio­

nerna skall äga rum.

BIRPIs ledning utövas av en direktör som själv — inom ramen för till­

gängliga medel —- anställer övrig erforderlig personal.

BIRPI står som nämnts under överinseende av den schweiziska regeringen.

Denna övervakar byråernas utgifter, lämnar erforderliga förskott och gör

upp de årliga räkenskaperna. Unionsländerna bestrider gemensamt byråer­

nas utgifter, varvid de är indelade i klasser, Sverige tillhör klass III och be­

talade för år 1967 till BIRPI 22 329 schwfr. (26 593 skr) för den del av byrå­

ernas verksamhet som avser Pariskonventionen och 23 127 schwfr. (27 544

skr) för den del som avser Bernkonventionen. Utgifterna bestrids från anslag

på tionde resp. andra huvudtiteln.

1958 års Lissabontext av Pariskonventionen innehåller bestämmelser om

ombudskonferenser (Conferences of Representatives), som sammanträder

mellan revisionskonferenserna för diskussioner om finansiella och admini­

strativa frågor rörande unionen. Frågor om ändring av BIRPIs utgiftstak

skall emellertid behandlas vid en av schweiziska regeringen sammankallad

s. k. plenipotentiärkonferens (Conference of Plenipotentiaries). Några lik­

nande organ finns ej inom Bernunionen. För vardera unionen finns emel­

lertid ett exekutivt organ, nämligen för Parisunionen en av ombudskon-

ferensen tillsatt exekutivkommitté (Executive Committee) och för Bernunio­

nen den s. k. permanenta kommittén (Permanent Committee). Dessa bildar

9

gemensamt ett samordningsorgan (Interunion Coordination Committee) för överläggningar i gemensamma frågor.

Kiceöverenskommelsens administrativa bestämmelser (art. 5—16) har i allt väsentligt samma innehåll som motsvarande bestämmelser i Pariskon­ ventionen. Någon särskild redogörelse för bestämmelserna torde därför inte vara behövlig.

Kungl. Maj:ts proposition nr 3

4

år 1969

Administration och organisation enligt Stockholmsöverenskommelserna

WlPO-konventionen. Den nya världsorganisation för skydd av den intel­ lektuella äganderätten som inrättas genom den vid Stockholmskonferensen antagna WlPO-konventionen har enligt konventionens inledning och dess art. 3 till syfte att genom samarbete länderna emellan och med andra inter­ nationella organisationer främja skyddet av den intellektuella äganderätten i alla länder och härigenom uppmuntra skapande verksamhet samt att mo­ dernisera och effektivisera unionernas skötsel under fullt hänsynstagande till deras oberoende.

Organisationens uppgifter finns närmare angivna i art. 4. Utöver de nu nämnda allmänna uppgifterna åligger det organisationen att uppmuntra ingåendet av avtal på hithörande rättsområden samt på begäran lämna juri- diskt-tekniskt bistånd till enskilda stater.

Medlemskap i organisationen kan erhållas av varje stat som har tillträtt någon av Paris- och Bernkonventionerna, av annan stat som är medlem av

FN, av något av dess fackorgan eller av internationella atomenergiorganet, IAEA, eller som är ansluten till internationella domstolens stadga eller som inbjuds av organisationens generalförsamling till medlemskap (art. 5).

Organisationen skall ha sitt säte i Geneve (art. 10). Den skall ha följande organ.

Generalförsamlingen består av företrädare för samtliga de stater som är medlemmar i någon av unionerna. Den har till uppgift bl. a. att ha över­ inseendet över den verksamhet som utövas av den i det följande omnämnda samordningskommittén och av organisationens sekretariat, att godkänna den del av organisationens treårsbudget som har avseende på unionernas gemensamma utgifter, att antaga organisationens räkenskapsreglemente och att utse organisationens generaldirektör (art. 6). Generalförsamlingen skall sammanträda till ordinarie möte vart tredje år. Beträffande den när­ mare innebörden av föreskrifterna i art. 6 om församlingens beslutmässig- het och om röstetal hänvisas till konventionstexten.

Konferensen består av företrädare för samtliga medlemsländer —- således även icke-unionsländer. Den har till uppgift bl. a. att diskutera frågor av allmänt intresse inom de ämnesområden som faller inom organisationens verksamhetsområde, att antaga sin egen budget och att antaga en budget för juridiskt-tekniskt bistånd (art. 7). Konferensen skall hålla ordinarie

1

|

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr

34

10

möte vart tredje år. Beträffande reglerna i art. 7 om beslutmässighet och

röstetal hänvisas till konventionstexten.

Samordningskommittén består i princip av företrädare för medlemmar­

na i de exekutivkommittéer som enligt Paris- och Bernkonventionernas nya

administrativa bestämmelser skall finnas inom Paris- och Bernunionerna

och som beskrivs närmare i det följande. Viss representationsrätt tillkom­

mer emellertid även icke-unionsländer vid behandling av sådana frågor om

ändring av konventionen som rör dessa länders rättigheter och skyldigheter

eller direkt rör konferensens program, budget eller dagordning. Samord­

ningskommittén är rådgivande organ till unionerna, generalförsamlingen,

konferensen och generaldirektören i alla administrativa, ekonomiska och

andra frågor av gemensamt intresse för unionerna. Kommittén skall göra

upp förslag till generalförsamlingens och konferensens dagordningar samt

på grundval av konferensens treårsbudget och treårsprogram för juridiskt-

tekniskt bistånd upprätta årliga budgetar resp. program. Det åligger kom­

mittén att föreslå ny generaldirektör, när befattningen blir ledig. Kommit­

tén skall hålla ordinarie sammanträde varje år men kan sammankallas till

extraordinarie möte. De nu återgivna bestämmelserna återfinns i art. 8,

som även innehåller bestämmelser om beslutmässighet och röstetal.

Organisationens sekretariat benämns i konventionen den internationella

byrån. Denna skall förestås av en generaldirektör, som utser övrig erfor­

derlig personal. Generaldirektören förbereder program och budgetar samt

gör periodiska översikter över organisationens verksamhet. Direktörer och

övriga befattningshavare vid byrån är internationella tjänstemän och får

inte mottaga eller söka instruktioner från enskilda stater. Bestämmelser om

internationella byrån har upptagits i art. 9.

Föreskrifter om organisationens finanser finns i art. 11. Organisationen

skall ha två skilda budgetar, den ena avseende unionernas gemensamma

utgifter (t. ex. post- och telefonkostnader, kostnader för underhåll av orga­

nisationens byggnader samt löner till organisationens personal), den andra

avseende kostnaderna för konferensens möten och för det juridiskt-tekniska

programmet. Budgeten för gemensamma utgifter fastställs av generalför­

samlingen och budgeten för konferensen och biståndet fastställs av konfe­

rensen. De gemensamma utgifterna skall finansieras genom bl. a. bidrag

från unionerna. Bidragen fastställs av varje unions församling och skall

beslutas av organisationens generalförsamling. Konferensens möten samt

det juridiskt-tekniska biståndet finansieras i huvudsak genom bidrag från

de medlemmar av organisationen som inte är medlemmar av någon av

unionerna och genom eventuella bidrag från unionerna. Bidragen från

icke-unionsländer bestäms enligt en särskild klassindelning. Varje stat får

själv bestämma till vilken klass den skall höra.

Konventionen innehåller i art. 12 bestämmelser om organisationens rätts­

kapacitet samt om organisationens och personalens privilegier och immu­

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

11

nitet. I dessa hänseenden gäller varje lands egen lag och eventuella överens­ kommelser mellan de enskilda staterna och organisationen. Art. 13 inne­ håller vissa bestämmelser om organisationens förhållande till andra inter­ nationella organisationer.

Sedvanliga slutbestämmelser om ikraftträdande, uppsägning, revision in. m. tas upp i art. 14—21. Enligt art. 14 kan stat som har tillträtt Paris- eller Bernkonventionen ansluta sig till WlPO-konventionen endast under förutsättning att den tidigare har tillträtt eller samtidigt tillträder de nya administrativa bestämmelserna enligt Stockholmstexten av Paris- resp. Bernkonventionen.

Konventionen träder enligt art. 15 i kraft tre månader efter det att tio av Parisunionens medlemsländer och sju av Bernunionens medlemsländer har tillträtt konventionen. Den träder då i kraft även för icke unions-länder, som har tillträtt konventionen senast tre månader före ikraftträdandet. För stat som ansluter sig till konventionen senare träder den i kraft tre månader efter det den staten tillträdde konventionen genom att underteckna den utan förbehåll för ratifikation eller genom att deponera sitt ratifikations- eller anslutningsinstrument.

Konventionsstat kan enligt art. 18 säga upp konventionen genom att sän­ da underrättelse om uppsägningen till generaldirektören. Konventionen upphör att gälla för den staten sex månader efter det uppsägningen mottogs av generaldirektören.

Art. 17 innehåller regler om ändringar av konventionen. Beslut i sådana frågor fattas av konferensen. Berör ändringen konventionsstater som inte är medlemmar av någon av unionerna, deltar även dessa stater i röstnings- förfarandet. I andra fall tillkommer beslutanderätten unionsländerna en­ samma. Ändringsförslag kan ställas under omröstning endast om de tidi­ gare antagits av Paris- och Bernunionernas församlingar. En beslutad änd­ ring av konventionen träder i kraft en månad efter det att tre fjärdedelar av antalet röstberättigade medlemmar av organisationen tillkännagett hos ge­ neraldirektören att de godtar ändringen. Ändringen blir bindande för samt- liga medlemsstater, dock att ändring som medför ökade ekonomiska för­ pliktelser för medlemsstaterna blir bindande endast för de stater som ut­ tryckligen godtagit ändringen.

Sveriges regering skall enligt art. 20 vara depositarie för konventionen. Konventionen innehåller i art. 21 vissa övergångsbestämmelser. Till dess den förste generaldirektören tillträder sin befattning skall den internatio­ nella byråns och generaldirektörens uppgifter fullgöras av BIRPI resp. di­ rektören för BIRPI (mom. 1). Unionsländer som inte tillträtt den nya kon­ ventionen kan under en tid av fem år från dagen för konventionens ikraft­ trädande, om de så önskar och lämnar generaldirektören skriftligt medde­ lande därom, utöva de befogenheter som tillkommer konventionsstaterna. Sådana icke-konventionsstaters rätt att rösta i generalförsamlingen, konfe-

Kungl. Maj:ts proposition nr 3b år 196!)

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 3i år 1969

rensen och samordningskommittén upphör vid femårsperiodens utgång

(mom. 2).

Så länge det finns medlemmar av Paris- eller Bernunionen, som inte har

tillträtt den nya konventionen, skall internationella byrån och generaldirek­

tören utöva de funktioner som tillkommer BIRPI resp. dess direktör. Under

denna övergångsperiod skall BIRPIs personal anses också vara anställd vid

internationella byrån (mom. 3). Så snart samtliga medlemmar av Paris­

unionen resp. Bernunionen blivit medlemmar av WIPO skall resp. unions

rättigheter, skyldigheter och egendom övergå på internationella byrån

(mom. 4).

Paris- och Bernkonventionerna. De administrativa bestämmelserna och

slutbestämmelserna i Paris- och Bernkonventionerna enligt Stockholms-

texterna har tagits upp i art. 13—30 i Pariskonventionen och i art. 22—38

i Bernkonventionen. Bestämmelserna har i de båda konventionerna fått lik­

artat innehåll. Bara på ett fåtal punkter föreligger skiljaktigheter av saklig

betydelse. I det följande lämnas därför en gemensam redogörelse för kon­

ventionernas innehåll i denna del enligt de nya texterna, varvid viktigare

skiljaktigheter särskilt anges.

Vardera unionen skall ha en församling och en exekutivkommitté. Den

internationella byrå som tillskapas genom WlPO-konventionen skall utgöra

unionernas sekretariat.

Bestämmelser om församlingen finns i art. 13 resp. art. 22. Församlingen

är unionens beslutande organ. Den består av företrädare för de unionsländer

som har tillträtt de nya administrativa bestämmelserna. Den har till uppgift

bl. a. att behandla alla frågor om unionens vidmakthållande och utveckling,

ge direktiv till den internationella byrån för förberedelse av konferenser för

revision av konventionens materiella bestämmelser, bestämma unionens tre­

årsprogram och fastställa dess treårsbudget, ge instruktioner till general­

direktören och godkänna hans ämbetsberättelser, utse medlemmar av exeku­

tivkommittén och godkänna dess rapporter samt lämna kommittén direktiv,

antaga finansreglemente för unionen, tillsätta behövliga expert- och arbets­

grupper, besluta om ändring av de administrativa bestämmelserna i art. 13—

17 resp. art. 22—26 samt utöva de befogenheter som tillkommer dem enligt

WlPO-konventionen. I frågor som rör vissa andra av WIPO administrerade

unioner beslutar församlingen efter hörande av WIPOs samordningskom­

mitté.

Församlingen sammanträder till ordinarie möte vart tredje år. Varje lands

delegation har en röst. Enligt Pariskonventionens art. 13.5.b. får emellertid

ett land, som av särskilda skäl inte kan sända en egen delegation till för­

samlingen, utrusta ett annat lands delegation med fullmakt att rösta för dess

räkning. Ett lands delegation kan dock inte utöva rösträtt för mer än ett

13

annat land. Motsvarighet till dessa regler finns inte i Bernkonventionen. Be­ träffande övriga regler om omröstning och beslutförhet hänvisas till kon- ventionstexterna (art. 13.4.—5. resp. art. 22.3.).

I exekutivkommittén (art. 14 resp. art. 23) är en fjärdedel av de stater som är företrädda i församlingen medlemmar. Medlemmarna väljs av för­ samlingen med beaktande av bl. a. en geografiskt rättvis fördelning. Nyval förrättas vid varje ordinarie församlingsmöte. Två tredjedelar av kommit­ téns medlemmar kan återväljas. Kommittén skall bl. a. förbereda försam­ lingens dagordning, avge förslag till församlingen om unionens treårspro­ gram och treårsbudget, fastställa årsprogram och årsbudget för unionen samt vidtaga lämpliga åtgärder för genomförande av unionens program. I frågor som berör andra av WIPO administrerade unioner skall kommittén inhämta yttrande av WIPOs samordningskommitté. Kommittén samman­ träder varje år till ordinarie möte men kan också kallas till extra-ordinarie session. Beträffande omröstningsregler och regler om beslutförhet hänvisas till konventionstexterna.

WIPOs internationella byrå utgör unionens sekretariat och har i huvud­ sak samma uppgifter för unionens räkning som f. n. åvilar BIRPI (art. 15 resp. art. 24).

I fråga om unionernas finanser föreskrivs i vardera konventionen (art. 16.1. resp. art. 25.1.) att unionen skall ha en budget, som skall upptaga in­ komster och utgifter för unionen som sådan, unionens bidrag till utgifter som är gemensamma för två eller flera unioner samt, i förekommande fall, unionens bidrag till budgeten för WIPOs konferens. Unionens budget finan­ sieras genom unionsländernas bidrag, avgifter för tjänster som internatio­ nella byrån utför i unionens namn, inkomster från försäljning av publika­ tioner samt övriga inkomster såsom gåvor, räntor etc. (art. 16.3. resp. 25.3.).

Unionsländerna lämnar bidrag enligt en klassindelning, som överensstäm­ mer med den nu gällande men har utökats med ytterligare en klass som blir den lägsta. Bidragen förfaller till betalning årligen den 1 januari. Stat som underlåter att erlägga förfallna bidragsbelopp förlorar i princip sin rösträtt i unionens olika organ, om restantierna uppgår till eller överstiger ett belopp som motsvarar bidragsbeloppen för de två senaste åren (art. 16.4. resp. 25.4.).

Storleken av de avgifter som skall betalas för de tjänster internationella byrån utför fastställs av generaldirektören (art. 16.5. resp. 25.5.).

Unionerna har var sin kapitalfond, bildad genom engångsbidrag från unionsländerna. Församlingen kan besluta om ökning av fonden. Medlems­ ländernas bidrag till fonden skall stå i proportion till deras årsavgifter (art. 16.6. resp. 25.6.). Den stat där WIPO skall ha sitt säte — dvs. Schweiz — skall genom avtal med organisationen förbinda sig att vid behov lämna för­ skott till fonden. Bestämmelserna härom kan sägas upp ömsesidigt med tre års uppsägningstid (art. 16.7. resp. 25.7.).

Kungl. Maj. ts proposition nr 3'i år 1969

14

Unionens räkenskaper revideras av ett eller flera av församlingen utsedda

medlemsländer eller av utomstående revisorer, som också utses av försam­

lingen (art. 16.8. resp. 25.8.).

Bestämmelser om förfarandet vid ändring av de administrativa bestäm­

melserna finns i art. 17 resp. 26. Ändringsförslag kan läggas fram av

varje unionsland, av exekutivkommittén eller av generaldirektören och skall

underställas samtliga unionsländer sex månader innan förslaget behandlas

av församlingen. Beslut om ändring fattas av församlingen och kräver två

tredjedels majoritet eller, när det gäller ändring av art. 13 resp. 22, som rör

församlingen, eller av nu förevarande omröstningsregler, fyra femtedels majo­

ritet. En beslutad ändring träder i kraft en månad efter det att tre fjärdedelar

av unionsiänderna meddelat att de godtar beslutet och blir då bindande för

samtliga unionsländer. En ändring som medför ökade ekonomiska förplik­

telser för unionsiänderna binder dock endast de medlemsländer som har god­

tagit ändringen.

Stockholmstexterna innehåller slutbestämmelser i art. 18—30 resp. 27—

38. Enligt art. 18 resp. 27 skall allmänna revisionskonferenser äga rum

med företrädare för samtliga unionsländer med syfte att underkasta konven­

tionernas materiella regler och slutbestämmelser en kontinuerlig översyn.

För Bernkonventionens del gäller att beslut om ändring av konventionen i

dessa delar förutsätter enhällighet bland de unionsländer som deltar i om­

röstningen (art. 27.3.).

Pariskonventionens art. 19 innehåller motsvarighet till en redan nu gäl­

lande bestämmelse om att unionsiänderna kan ingå särskilda överenskom­

melser rörande skydd för den industriella äganderätten under förutsättning

att sådana överenskommelser inte kommer i strid med Pariskonventionen.

En motsvarande bestämmelse finns i Bernkonventionens art. 20.

Art. 20 resp. art. 28 innehåller bestämmelser om unionsländernas ratifika­

tion av och anslutning till Stockholmstexterna. Som tidigare nämnts kan ett

unionsland förklara att dess ratifikation eller anslutning inte avser de ma­

teriella bestämmelserna eller att den inte avser de administrativa bestäm­

melserna. En sådan stat kan sedermera genom särskild förklaring utvidga

sin ratifikation eller anslutning till att omfatta de tidigare undantagna be­

stämmelserna. De materiella bestämmelserna i Pariskonventionens Stock-

holmstext (art. 1—12) jämte slutbestämmelserna (art. 18—30) träder i kraft

tre månader efter deponeringen av det tionde ratifikations- eller anslutnings­

instrument som avser dessa bestämmelser. Enligt Bernkonventionens Stock-

holmstext krävs för motsvarande ikraftträdande att endast fem unionsländer

har tillträtt de materiella bestämmelserna (art. 1—20) jämte slutbestämmel­

serna (art. 27—38). För ikraftträdande av de nya administrativa bestämmel­

serna (art. 13—17 resp. 22—26) krävs enligt Pariskonventionen att tio uni­

onsländer tillträtt dessa bestämmelser jämte slutbestämmelser, under det

att motsvarande antal länder för Bernkonventionens del är sju. Också i

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

15

detta fall sker ikraftträdandet tre månader efter deponeringen av det tionde resp. sjunde ratifikations- eller anslutningsinstrumentet. För unionsland, som tillträder Stockholmstexten eller del därav senare, träder denna i kraft — helt eller delvis — tre månader efter det generaldirektören har sänt med­ delande om deponeringen av landets ratifikations- eller anslutningsinstru­ ment, om inte ett senare datum har angetts i instrumentet.

Regler om icke-unionsländers anslutning till konventionernas Stockholms- texter tas upp i art. 21 resp. 29. Ett sådant land måste ansluta sig till Stock­ holmstexten i dess helhet. Ikraftträdandet sker i princip tre månader men i vissa fall mellan en och tre månader efter deponeringen av anslutningsin­ strumentet. Om de nya materiella bestämmelserna och de nya administra­ tiva bestämmelserna träder i kraft vid skilda tidpunkter blir en nytillträ- dande stat till en början och i den del Stockholmstexten ännu inte är i kraft i stället bunden av de materiella eller administrativa bestämmelserna i 1958 års Lissabontext resp. 1948 års Brysseltext.

I art. 22 resp. 30.1. meddelas vissa bestämmelser om verkningarna av ra­ tifikation eller anslutning, som för Bernkonventionens del innebär bl. a. att ett unionsland som tillträder Stockholmstexten kan förklara att det vid­ håller tidigare gjorda förbehåll mot konventionen.

Bestämmelser av sedvanlig art om Stockholmstexternas tillämpning på områden för vars internationella förbindelser ett unionsland svarar har ta­ gits upp i art. 24 resp. 31.

Ett unionsland kan enligt art. 26 resp. 35 frånträda konventionens Stock- holmstext — och därmed även samtliga äldre texter av konventionen — ge­ nom skriftlig uppsägning hos generaldirektören, men uppsägning kan ske tidigast fem år efter det vederbörande stat inträdde i unionen. Uppsägnings­ tiden är ett år.

Enligt uttryckliga bestämmelser i art. 23 resp. 34 kan ingen stat tillträda äldre texter av konventionen efter det att Stockholmstexten i dess helhet har trätt i kraft. Övriga föreskrifter om Stockholmstextens förhållande till äldre texter av resp. konvention finns i art. 27 resp. 32. Huvudregeln är att Stock­ holmstexten såvitt gäller förhållandet mellan stater som tillträder den — helt eller delvis — ersätter samtliga äldre konventionstexter i motsvarande delar. De äldre texterna skall i princip fortfara att gälla — helt eller delvis — såvitt avser förhållandet mellan de unionsländer som inte tillträder Stock­ holmstexten eller tillträder den endast i vissa delar. Icke-unionsländer som tillträder Stockholmstexten skall tillämpa denna text i förhållande även till unionsländer som inte har tillträtt Stockholmstexten eller har tillträtt en­ dast de administrativa bestämmelserna jämte slutbestämmelserna i denna text.

De nu i korthet återgivna bestämmelserna lämnar inte något entydigt besked om huruvida stater som inte har någon text gemensam likväl skall, såsom medlemmar av unionen, anses stå i konventionsförhållande till var­

Kungl. Maj:ts proposition nr 3b år 1969

16

andra. Frågan var föremål för mycken debatt under Stockholmskonferen-

sen, varvid bl. a. från svensk sida hävdades, att själva medlemsskapet i

unionen bringar vart och ett av unionsländerna i konventionsförhållande

till vart och ett av de övriga, varvid varje land i princip tillämpar den text

av konventionen som landet senast har tillträtt, och detta även om berörda

stater inte har tillträtt någon text gemensamt. Det finns dock inte anled­

ning att i detta sammanhang gå närmare in på spörsmålet, som emellertid

får aktualitet i samband med ett eventuellt framtida svenskt tillträde av de

materiella bestämmelserna i Stockholmstexterna.

Stockholmstexterna innehåller i art. 28 resp. 33 regler om slitande av

tvister mellan två eller flera unionsländer om konventionens tolkning eller

tillämpning. Bestämmelserna innebär i princip, att unionsländerna under­

kastar sig den internationella domstolens (Haagdomstolens) jurisdiktion

men ger varje unionsland möjlighet att vid sitt tillträde till Stockholms-

texten förklara att det inte anser sig bundet av dessa regler.

Sverige är som nämnts depositarie för Stockholmstexterna. Pariskonven­

tionens text har upprättats i en fransk originalversion. Genom general­

direktörens försorg skall officiella texter upprättas också på engelska, ita­

lienska, portugisiska, ryska, spanska och tyska. Den franska texten äger

dock ensam vitsord. Bernkonventionens Stockholmstext har upprättats i en

engelsk och en fransk originalversion, varvid dock den franska texten äger

vitsord framför den engelska. Officiella texter skall upprättas även på ita­

lienska, portugisiska, spanska och tyska (art. 29 resp. 37).

Enligt art. 38.1 resp. 30.1 skall för tiden till dess den förste generaldirek­

tören tillträder sin befattning hänvisningar i Stockholmstexten till WIPOs

internationella byrå eller till generaldirektören anses innefatta hänvisningar

till BIRPI resp. direktören för BIRPI.

Unionsland som inte tillträder de nya administrativa bestämmelserna

(art. 13—17 resp. 22—26) kan enligt art. 30.2 resp. 38.2 under en tid av

fem år från WlPO-konventionens ikraftträdande efter särskild anmälan

likväl få utöva de befogenheter som enligt nämnda artiklar tillkommer ett

unionsland.

Till dess samtliga unionsländer har blivit medlemmar av WIPO skall den

nya organisationens internationella byrå resp. generaldirektören för vardera

unionens del fungera som unionens byrå resp. som denna byrås direktör.

När samtliga unionsländer har blivit medlemmar av WIPO, övergår den

egendom och de rättigheter eller skyldigheter som tillkommer resp. åvilar

Paris- resp. Bernunionens byrå på organisationens internationella byrå (art.

30.3 och 4 resp. 38.3 och 4).

Niceöverenskommelsen. De vid Stockholmskonferensen antagna nya ad­

ministrativa bestämmelserna i Niceöverenskommelsen har i allt väsentligt

utformats efter mönster av motsvarande bestämmelser i Pariskonventio­

Kungl. Maj. ts proposition nr 34 år 1969

17

nens Stockholmstext. Utöver en hänvisning till den redogörelse som har lämnats i det föregående för de sistnämnda bestämmelserna och till den i bilagan återgivna Stockholmstexten av Niceöverenskommelsen torde där­ för någon särskild redogörelse för hithörande bestämmelser inte vara be­ hövlig.

Kungl. Maj. ts proposition nr 3i år 1969

Departementschefen

De viktigaste internationella konventionerna på den intellektuella ägan­ derättens område är 1883 års Pariskonvention för industriellt rättsskydd och 1886 års Bernkonvention för skydd av litterära och konstnärliga verk. Sverige har tillträtt dessa konventioner. I anslutning till Pariskonventionen har avslutats vissa specialöverenskommelser rörande industriellt rätts­ skydd. Av dessa har Sverige tillträtt bl. a. 1957 års Niceöverenskommelse om den internationella klassificeringen av varor och tjänster för vilka varu­ märken gäller.

De nu nämnda fördragen och de genom Paris- och Bernkonventionerna samt Niceöverenskommelsen upprättade unionerna — Parisunionen, Bern- unionen resp. Niceunionen — har hittills administrerats under den schweiziska regeringens överinseende av ett särskilt internationellt organ med säte i Geneve, »De förenade internationella byråerna för skydd av den intellektuella äganderätten», BIRPI. Vid den diplomatiska konferens rörande den intellektuella äganderätten som hölls i Stockholm under ti­ den den 11 juni—14 juli 1967 företogs en genomgripande omgestaltning av formerna för det internationella samarbetet på detta område. Vid kon­ ferensen antogs en konvention om upprättande av en världsorganisation för den intellektuella äganderätten (»World Intellectual Property Orga­ nisation», WIPO) och i anslutning härtill företogs en revision av de ad­ ministrativa bestämmelserna och slutbestämmelserna i bl. a. de här nämn­ da konventionerna och överenskommelserna. Reformerna syftar till att skapa fastare och effektivare former för ett världsomspännande interna­ tionellt samarbete på den intellektuella äganderättens område och att stär­ ka de enskilda staternas inflytande när det gäller samarbetets admi­ nistration.

Den nya organisationens syfte är att främja skyddet av den intellek­ tuella äganderätten över hela världen genom att samarbeta med enskilda stater och andra internationella organisationer samt att svara för det administrativa samarbetet mellan de unioner som upprättats på skilda områden av den intellektuella äganderätten. Organisationen skall som högsta beslutande organ ha en generalförsamling, i vilken endast de stater har säte som är medlemmar i Paris- eller Bernunionen. Därjämte skall finnas en konferens, i vilken också icke-unionsländer får delta, för behandling av allmänna frågor på förevarande område och för beslut i

18

frågor som rör juridiskt-tekniskt utvecklingsbistånd. Som rådgivande or­

gan åt unionerna, generalförsamlingen, konferensen och organisationens

generaldirektör fungerar vidare en samordningskommitté. Slutligen skall för

den löpande förvaltningen finnas ett sekretariat, den internationella byrån,

under ledning av generaldirektören. Organisationen skall ha sitt säte i Ge­

neve.

Inom varje union skall enligt de nya administrativa bestämmelserna i

resp. fördrag finnas en församling som högsta beslutande organ, i vilken

samtliga unionsländer är medlemmar. I Paris- och Bernunionerna skall

finnas en exekutivkommitté som verkställande organ och i samtliga unio­

ner en byrå som sekretariat under ledning av organisationens general­

direktör.

I fråga om det närmare innehållet i övrigt i de nu berörda administrativt-

organisatoriska överenskommelser som avslutades vid Stockholmskonferen-

sen hänvisar jag till den redogörelse som jag har lämnat i det föregående.

De resultat i form av nya överenskommelser rörande organisation och

administration av det internationella samarbetet på den intellektuella

äganderättens område som sålunda uppnåddes vid Stockholmskonferen-

sen är att hälsa med tillfredsställelse. Genom upprättandet av den nya världs­

organisationen — till stor del uppbyggd efter mönster av redan existerande

organisationer på andra områden — skapas ett effektivt och modernt instru­

ment för mellanstatligt samarbete. De reformer som i anslutning härtill vid­

tas i fråga om administrationen av Paris- och Bernunionerna samt Niceunio-

nen motsvarar önskemål om en modernisering och effelctivisering av sam-

arbetsformerna hos det stora flertalet unionsländer. Sverige har som värd­

land för Stockholmskonferensen tagit en aktiv del i förberedelsearbetet och

de uppnådda resultaten stämmer i sina huvuddrag väl överens med de pro­

gramförslag som den svenska regeringen föreläde konferensen. Mot denna

bakgrund framstår en snar ratifikation från Sveriges sida av de nya överens­

kommelserna som en naturlig och följdriktig åtgärd.

I enlighet med vad jag nu har anfört förordar jag att Sverige tillträder

här ifrågavarande internationella överenskommelser i de delar jag har

berört. Jag vill i detta sammanhang framhålla att upprättandet av den nya

organisationen och dennas verksamhet under de första åren enligt gjorda

budgetberäkningar inte väntas medföra någon ökning av de bidrag som

unionsländerna f. n. lämnar till BIRPIs verksamhet. Avsikten är emeller­

tid att organisationen efter hand skall öka den juridiskt-tekniska bi­

ståndsverksamheten på bl. a. patenträttens och upphovsrättens områden

genom att utvidga stipendie-, seminarie- och rådgivningsverksamheten

och genom att tillhandahålla expertis vid utarbetande av nationell lag­

stiftning på förevarande områden. Man får därför räkna med att organisa­

tionens verksamhet i en framtid kommer att ställa ökade krav på ekonomis­

ka bidrag från industriländernas sida.

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Kungl. Maj:ts proposition nr 3'r år 1969

19

Madridöverenskommelsen

Av de specialöverenskommelser rörande industriellt rättsskydd som har in- gåtts i anslutning till Pariskonventionen har Sverige tillträtt — förutom den tidigare ovannämnda Niceöverenskommelsen — 1891 års Madridöverens- kommelse om undertryckande av oriktiga ursprungsbeteckningar på han­ delsvaror.

Madridöverenskommelsen har reviderats bl. a. i London år 1934 och i Lissabon år 1958. Sverige är bundet av Londontexten och i förhållande till stater som inte har tillträtt denna text även av äldre texter. Enligt London­ texten och äldre texter åligger det de anslutna staterna att hindra import av och ta i beslag varor inom deras områden som är försedda med beteck­ ningar vilka oriktigt anger att varan har sitt ursprung i fördragsslutande stat. För svensk rätts del finns motsvarighet till dessa bestämmelser i lagen den 4 juni 1913 (nr 159) ang. förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning och lagen den 9 oktober 1914 (nr 422) angående förbud i vissa fall mot varors förseende med oriktig ursprungsbeteckning och saluhållande av oriktigt märkta varor jämte vissa till dessa lagar anknutna kungörelser. Lagarna är tillämpliga i fråga om vara, på vilken finns anbragt eller anbringas beteckning som ger varan sken av att ha frambragts eller tillverkats i Sverige (1 § i vardera lagen), och kan genom förordnande av Kungl. Maj :t och efter avtal med främmande stat göras tillämpliga på vara som enligt sådan beteckning ges sken av att ha frambragts eller tillverkats i den främmande staten eller i annan ort inom denna än den verkliga ur­ sprungsorten (18 § i 1913 års lag resp. 2 § i 1914 års lag). Kungl. Maj :t har vid skilda tillfällen meddelat sådana förordnanden med avseende på stater som har tillträtt Madridöverenskommelsen.

Genom revisionen i Lissabon år 1958 ersattes uttrycket »oriktiga ur­ sprungsbeteckningar» i överenskommelsens rubrik och i de bestämmelser där det förekom (art. 1 punkt 1, 2 och 5) med uttrycket »oriktiga eller vilse­ ledande ursprungsbeteckningar». Detta uttryck täcks emellertid redan nu av uttrycket »beteckning som ger varan sken av att ha frambragts eller tillver­ kats i » i 1913 och 1914 års svenska lagar. Överenskommelsens Lissabontext kan således tillträdas av Sverige utan att dessa lagar behöver ändras.

Överenskommelsens Londontext och äldre texter innehåller i art. 5 och 6 vissa hänvisningar till art. 16, 16bis och 17bis i Pariskonventionen. Sist­ nämnda artiklar har i Pariskonventionens Stockholmstext sin motsvarighet i art. 21, 24 resp. 26. Genom 1967 års tilläggsakt till Madridöverenskommel­ sen föreskrivs, att de nämnda hänvisningarna i överenskommelsen skall avse de bestämmelser i Pariskonventionens Stockholmstext som motsvarar art. 16, 16bis och 17bis i äldre texter.

I samband med att Sverige tillträder Stockholmstexten av Pariskonven­

20

tionens administrativa bestämmelser bör också 1967 års tilläggsakt av Mad-

ridöverenskommelsen tillträdas. Eftersom detta kan ske endast under förut­

sättning att Sverige ansluter sig till överenskommelsens Lissabontext, för­

ordar jag att Sverige nu tillträder såväl Lissabontexten som 1967 års till-

läggsakt.

Kungl. Maj:ts proposition nr 3b år 1969

Tilläggsprotokollet rörande utvecklingsländerna

Bernkonventionens grundprincip är att upphovsman, som är medborgare

i ett unionsland, i varje annat unionsland skall åtnjuta samma skydd för sina

verk som det landets lagar tillerkänner eller framdeles kan komma att till­

erkänna landets egna medborgare, s. k. nationell behandling. Sådan upp­

hovsman är vidare berättigad att i andra unionsländer än verkets ursprungs­

land — dvs. det land i vilket upphovsmannen är medborgare eller, i fråga

om utgivna verk, det land där verket först utgivits — åtnjuta vissa i kon­

ventionen föreskrivna minimirättigheter.

Den utbyggnad av Bernkonventionen som har skett särskilt genom revi-

sionskonferenserna i Bryssel och i Stockholm har medfört en väsentlig för­

stärkning av det upphovsrättsliga skyddet samtidigt som skyddssystemet

har blivit omfattande och komplicerat. Utvecklingsländer som önskar delta

i det internationella samarbetet på upphovsrättens område tvekar därför att

inträda i unionen eller, om de redan är medlemmar, att tillträda de senaste

texterna. För att underlätta för sådana länder att inträda eller kvarstå i

unionen utarbetades vid Stockholmskonferensen det särskilda tilläggspro­

tokollet rörande utvecklingsländerna. Protokollet öppnar möjlighet för des­

sa länder att göra förbehåll om mindre omfattande skydd än som föreskrivs

i Bernkonventionens Stockholmstext. Det utgör i princip en integrerande del

av konventionen (art. 21).

Vid konferensen antogs också en rekommendation vari internationella

byrån uppmanas att i samarbete med andra organisationer studera frågan

om att tillförsäkra upphovsmännen en rättvis och skälig ersättning, när

deras verk utnyttjas enligt u-landsprotokollets bestämmelser.

U-landsprotokollets tillämpningsområde

Varje land, som enligt FNs generalförsamlings praxis är att betrakta

som utvecklingsland och som med hänsyn till sin ekonomiska situation och

sina sociala eller kulturella behov inte anser sig kunna skydda alla de rättig­

heter som anges i Stockholmstexten, kan enligt art. 1 i protokollet, i sam­

band med att landet ratificerar eller ansluter sig till Stockholmstexten, förbe­

hålla sig rätt att under en tioårsperiod tillämpa vissa mindre långtgående

skyddsregler. Under angivna förutsättningar kan landet enligt art. 3 fortsätta

21

att åtnjuta protokollsförmånerna även efter tioårstidens utgång och ända tills landet i fråga ratificerar eller ansluter sig till den lconventionstext som antas vid nästföljande revisionskonferens. Det är med andra ord möjligt för ett u-land att åtnjuta de särskilda förmånerna så länge landet anser det nödvändigt. Men om landet upphör att betraktas som utvecklingsland enligt FNs praxis, utslocknar rätten att åberopa tilläggsprotokollet efter en över­ gångstid av sex år (art. i).

Undantagsreglerna i protokollet berör frågor om skyddstidens längd, över­ sättning, mångfaldigande, återgivande genom radio samt allt slags utnytt­ jande inom undervisningsväsendet.

Kungl. Maj:ts proposition nr

34

år 1969

U-landsprotokollets materiella bestämmelser

Skyddstiden. Enligt art. 7.1. i Stockholmstexten varar det upphovsrätts- liga skyddet under upphovsmannens livstid och 50 år efter hans död. För kinematografiska verk gäller enligt art. 7. 2. att ett unionsland kan bestäm­ ma att skyddstiden utlöper 50 år efter det verket gjorts tillgängligt för all­ mänheten med upphovsmannens medgivande. För anonyma eller pseudony­ ma verk utlöper skyddstiden enligt art. 7. 3 i princip 50 år efter det att verket lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten. För fotografiska verk och verk av nyttokonst gäller enligt art. 7.4. en minsta skyddstid av 25 år från verkets tillkomst.

Enligt art. i.a. i protokollet berättigas utvecklingsländerna att föreskriva kortare skyddstid än den vanliga 50-årstiden, dock lägst 25 år, räknat från upphovsmannens död eller den tidpunkt som elj est gäller som utgångspunkt för skyddstidens beräkning enligt huvudbestämmelsen. För fotografiska verk och verk av nyttokonst kan skyddstiden begränsas till tio år från ver­ kets tillkomst.

Översättningsrätten. Enligt art. 8. i Stockholmstexten äger upphovsman under hela den tid hans rättigheter till originalverket består ensam rätt att översätta eller låta översätta verket.

Enligt art. l.b.i. i protokollet upphör denna ensamrätt, i vad avser andra länder än verkets hemland, om upphovsmannen inte gjort bruk av rätten inom tio år från det första offentliggörandet av originalverket genom att i något unionsland offentliggöra en översättning till det språk för vilket skydd påkallas.

Vidare föreskriver protokollet i art. l.b.ii. ett tvångslicenssystem, enligt vilket behörig myndighet i utvecklingslandet kan utdela översättningslicens, utan ensamrätt, till medborgare i det landet beträffande verk som ännu vid utgången av tredje året —- eller den senare tidpunkt som anges i u-landets lagstiftning — efter verkets första offentliggörande inte av den som innehar översättningsrätten eller med hans tillstånd har offentliggjorts inom veder­

22

börande land i översättning till det av landets nationella, officiella eller re­

gionala språk som skall omfattas av licensen. Licens kan meddelas endast

om sökanden styrker antingen att innehavaren av översättningsrätten vägrat

honom tillstånd eller att han inte kunnat få förbindelse med rättsinnehava­

ren, trots att han gjort vad som skäligen kunnat fordras av honom i det av­

seendet. På samma villkor skall licens meddelas även i det fallet, att verket

visserligen har offentliggjorts i vederbörande land i översättning till det

språk varom är fråga men alla upplagor av översättningen är utgångna.

Protokollet innehåller detaljerade föreskrifter rörande skyldighet att läm­

na vissa underrättelser om licensansökningen i det fall att översättningsrät-

tens innehavare inte kunnat anträffas (art. l.b.iii.). Vidare skall lagen i ve­

derbörande u-land innehålla föreskrifter om rätt för översättningsrättens in­

nehavare till skälig ersättning och bestämmelser som garanterar en korrekt

översättning (art. l.b.iv.). Rätten till ersättning upphör dock i princip tio år

efter verkets första offentliggörande (art. l.b.viii.).

Licensen är giltig för utgivning endast inom området för det unionsland

där licensen begärts. Exemplar av översättningen får i princip införas och

försäljas i annat unionsland endast om det landets lagstiftning medger det.

Licensen kan inte överlåtas (art. l.b.v.).

Licens får inte meddelas om upphovsmannen dragit tillbaka samtliga

exemplar av verket från den allmänna handeln (art. t.b.vi.).

Skulle upphovsmannen senare men inom tio år från verkets första offent­

liggörande själv i vederbörande utvecklingsland utnyttja den översättnings-

rätt som licensen avser utslocknar tvångslicensen (art. l.b.vii.).

Har upphovsmannen utnyttjat sin översättningsrätt i utvecklingslandet

genom att där ge ut en översättning inom tio år från verkets första offentlig­

görande men har alla upplagor av översättningen gått ut i det landet innan

skyddstiden löpt ut, kan samma tvångslicensförfarande som nyss nämnts

tillämpas (art. l.b.ix.).

Tvångslicensreglerna är likartade med dem som finns i världskonventio-

nen om upphovsrätt av den 6 september 1952. Den viktigaste skillnaden är

att karenstiden satts till endast tre år mot sju år i världskonventionen. I

gengäld har upphovsmannen som nämnts tillagts en rätt att återvinna en­

samrätten genom att själv utnyttja den översättningsrätt som licensen av­

ser.

Mångfaldiganderätten. Enligt ari. 9.1. i Stockholmstexten har upphovsman

till litterärt eller konstnärligt verk ensam rätt att återge (mångfaldiga) ver­

ket på vilket sätt och i vilken form som helst.

Enligt art. l.c. i protokollet införs i princip samma tvångslicenssystem i

fråga om mångfaldiganderätten som gäller beträffande översättningsrätten.

Tvångslicens kan dock bara meddelas för undervisningsändamål och kultu­

rella ändamål.

Kungl. Maj:ts proposition nr 54 år 1969

23

Radiorättigheter m. m. Enligt art. 11 bis 1. i Stockholmstexten äger upp­ hovsman uteslutande rätt 1) att låta utsända sitt verk i radio eller offentligt framföra verket genom annan anordning för trådlös utsändning av tecken, ljud eller bilder, 2) att låta annan än den som utsänder verket i radio offent­ ligt återge radiosändningen, vare sig genom tråd eller trådlöst, 3) att låta genom högtalare eller annan liknande anordning för överföring av tecken, ljud eller bilder offentligt återge radioutsändning av verket.

Det är emellertid enligt art. llbis. 2. förbehållet unionsländerna att ge­ nom lagstiftning inskränka dessa ensamrätter och därvid föreskriva de vill­ kor under vilka rättigheterna får utövas av annan. Sådana bestämmelser i nationell lag gäller dock endast beträffande rättigheternas utövning i det land där bestämmelserna meddelats och får inte i något fall medföra att upphovsmannens ideella rätt eller hans rätt att erhålla skälig ersättning lider intrång. I avsaknad av överenskommelse skall ersättningen bestämmas av behörig myndighet.

Enligt art. l.d. i protokollet kan upphovsmannens ensamrätt att låta ut­ sända sitt verk i radio och att offentligt återge radioutsändning av verket inskränkas att gälla endast utsändning eller sådant offentligt återgivande av utsändning som sker för ekonomisk vinning. I fråga om möjligheterna att inskränka dessa ensamrätter genom nationell lagstiftning gäller i sak bestämmelserna i art. llbis. 2. i konventionen.

Tvångslicens för utnyttjande inom undervisningsväsendet. Genom bestäm­ melserna i art. l.e. i protokollet har u-länderna fått en vidsträckt möjlighet att utan iakttagande av någon tidsfrist inskränka skyddet i fråga om litte­ rära och konstnärliga verks utnyttjande för undervisnings-, studie- och forskningsändamål inom utbildningsväsendets alla områden. Förbehållet avser alla former för utnyttjande av sådana verk. I nationell lag måste dock föreskrivas rätt för upphovsmannen att få ersättning, bestämd enligt de normer som gäller för fastställande av ersättning till inhemska upphovsmän. Exportmöjligheterna är här något mer begränsade än i de tidigare berörda tvångslicensfallen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

U-landsprotokollets ikraftträdande

Reglerna om Stockholmstextens ikraftträdande. Ikraftträdandebestämmel­ serna till Stockholmstexten är mycket komplicerade. I det följande redovi­ sas i stort sett endast de bestämmelser som är av betydelse för u-landspro- tokollet.

En stat kan enligt art. 28.1. genom ratifikation eller anslutning tillträ­ da antingen hela Stockholmstexten eller endast de materiella bestäm­ melserna jämte slutbestämmelserna (art. 1—21 och 27—38 samt u-lands- protokollet) eller endast de administrativa bestämmelserna jämte slutbe­

stämmelserna (art. 22—38). Stat som tillträder Stockholmstextens ma­

teriella bestämmelser blir omedelbart bunden av u-landsprotokollet.

För de fem unionsländer som först ratificerar eller ansluter sig till Stock­

holmstextens materiella bestämmelser träder art. 1—21 och u-landsproto-

kollet i kraft tre månader efter det att det femte ratifikations- eller anslut­

ningsinstrumentet deponerats (art. 28.2.a.).

För de sju unionsländer, som först ratificerar eller ansluter sig till

Stockholmstextens administrativa bestämmelser träder art. 22—26 i kraft

tre månader efter det att det sjunde ratifikations- eller anslutningsinstru­

mentet deponerats (art. 28.2.b.).

I övrigt gäller som huvudregel att unionsland blir bundet av Stock­

holmstextens materiella bestämmelser (inkl. u-landsprotokollet) och/eller

administrativa bestämmelser tre månader från den dag meddelande på

visst sätt lämnats om att landet deponerat ratifikations- eller anslutnings­

instrument eller förklaring om att landet återkallar tidigare i samband

med ratifikation eller anslutning gjort förbehåll i fråga om de materiella

eller administrativa bestämmelserna (art. 28.2.c.).

I förhållande till varje unionsland, som deponerar sitt ratifikations- eller

anslutningsinstrument, träder slutbestämmelserna i art. 27—38 i kraft

så snart art. 1—21 och protokollet eller art. 22—26 träder i kraft i förhål­

lande till det landet (art. 28.3).

Särskilda bestämmelser om u-landsprotokollets tillämpning. Enligt art.

28.2.d. i Stockholmstexten och art. 5 i u-landsprotokollet kan protokollet

vinna tillämpning utan hinder av att Stockholmstexten ännu inte har

trätt i kraft.

Enligt art. 5.1.a. i protokollet kan ett unionsland, som är utvecklings­

land, under tiden till dess landet blir bundet av art. 1—21 i konventionens

Stockholmstext och av u-landsprotokollet, förklara att landet avser att till-

lämpa protokollets bestämmelser på verk från annat unionsland, vilket med­

ger en sådan tillämpning.

Enligt art. 5.1.b. kan varje unionsland, under tiden till dess landet blir

bundet av art. 1—21 och av u-landsprotokollet, förklara att landet medger

att protokollet tillämpas på verk, beträffande vilka landet är ursprungsland,

av de länder som antingen har gjort förbehåll enligt protokollet i samband

med sitt tillträde till art. 1—21 i Stockholmstexten eller har avgett förkla­

ring enligt art. 5.1.a. i protokollet att de avser att tillämpa protokollets be­

stämmelser.

Förklaring enligt art. 5.1 i protokollet skall enligt art. 5.2 göras skrift­

ligen och deponeras hos generaldirektören i den vid Stockholmskonferen-

sen upprättade nya organisationen för intellektuell äganderätt (WIPO).

Den träder i kraft den dag den deponeras.

Slutligen föreskrivs i art. 32.3 i Stockholmstexten att varje land som

24

Kungl. Maj:ts proposition nr

34

år 1969

25

vid sin ratificering av eller anslutning till Stockholmstexten har gjort

förbehåll enligt u-landsprotokollet äger tillämpa sådant förbehåll i för­

hållande till unionsland som inte har tillträtt Stockholmstexten eller som

har tillträtt endast de administrativa bestämmelserna, under förutsätt­

ning att detta land har godkänt tillämpningen av förbehållet.

Enligt föreliggande upplysningar har u-landsprotokollet till följd av

förklaringar enligt art. 5.1. i protokollet numera trätt i kraft mellan Bul­

garien och Senegal.

Kungl. Maj:ts proposition nr

34

år 1969

Departementspromemorian

I departementspromemorian erinras inledningsvis om att förberedelse­

arbetet till varje revisionskonferens enligt art. 24.2. i Bernkonventionens

äldre texter skall utföras av det unionsland där konferensen skall hållas.

Vid detta arbete skall BIRPI biträda. Det revisionsprogram som lades

fram för 1967 års Stockholmskonferens blev i enlighet härmed upprättat

av svenska regeringen med biträde av BIRPI. Förberedelsearbetet utför­

des av en arbetsgrupp bestående av svenska regeringsexperter och represen­

tanter för BIRPI. Arbetsgruppens svenska medlemmar bedrev sitt arbete

i nära samverkan med en av svenska regeringen särskilt utsedd expert­

grupp, bestående av företrädare för samtliga av revisionsarbetet berörda

intressegrupper.

Det slutliga revisionsprogrammet för Bernkonventionens materiella be­

stämmelser innefattade dels ett stort antal förslag till ändrade eller nya

konventionsbestämmelser, väsentligen syftande till att bygga ut och för­

stärka det upphovsrättsliga skyddet, dels förslag till ett särskilt tilläggs­

protokoll rörande utvecklingsländerna, avsett att göra det möjligt för

dessa länder att i vissa hänseenden tillämpa mindre vittgående skydds­

bestämmelser än som innefattas i själva konventionen.

Det förslag till revision av Bernkonventionens materiella bestämmelser

som revisionsprogrammet innefattade antogs enligt vad som framhålls i

promemorian inte helt oförändrat vid Stockholmskonferensen. De änd­

ringar eller tillägg som antogs överensstämmer dock enligt promemorian

i allt väsentligt med dem som föreslogs i programmet. Också det till-

läggsprotokoll rörande utvecklingsländerna som antogs vid Stockholms­

konferensen överensstämmer enligt promemorian i sina huvuddrag med

programförslaget. I vissa hänseenden, särskilt när det gäller längden av

de tidsfrister som protokollet föreskriver och i fråga om rätten till ut-

nyttj anden inom undervisningsväsendet går det slutligt antagna protokol­

let längre i u-ländernas favör än programförslaget. Å andra sidan sak­

nar vissa av ersättningsbestämmelserna motsvarighet i programförslaget.

I övrigt föreligger inte några skiljaktigheter av principiell betydelse.

Enligt vad som uttalas i promemorian är det naturligt att Sverige som

26

värdland för Stockholmskonferensen har särskild anledning att överväga

och utan tidsutdräkt ta ställning till frågan om Sveriges tillträde till Stock­

holmstexten. Helt allmänt får det enligt promemorian ses som ett svenskt

önskemål att Stockholmstexten träder i kraft så snart som möjligt. Från

denna synpunkt bör Sverige snarast genom sin ratifikation bidra till kon­

ventionens ikraftträdande. Enligt promemorian måste man emellertid räk­

na med att det kan dröja ännu 1 ä 2 år, innan ett förslag om en svensk

ratifikation av Bernkonventionens Stockholmstext kan föreläggas riks­

dagen. I detta läge uppkommer frågan om Sverige bör redan nu avge

en sådan förklaring som avses i art. 5.1.b. i u-landsprotokollet och som

innebär ett medgivande av att protokollets bestämmelser tillämpas i för­

hållande till Sverige av de u-länder som enligt art. 5.1.a. i protokollet för­

klarat att de önskar tillämpa protokollet eller som vid sitt tillträde till

Stockholmstexten har gjort förbehåll enligt protokollet.

För svenska upphovsmän skulle en sådan åtgärd, framhålls det i pro­

memorian, uppenbarligen få ringa praktisk eller ekonomisk betydelse. Med

hänsyn särskilt till språkförhållandena torde det endast i undantagsfall

— främst i fråga om viss vetenskaplig eller teknisk litteratur — föreligga

intresse i u-länderna att utnyttja svenska litterära eller konstnärliga verk

med tillämpning av u-landsprotokollets bestämmelser. Frågan om Sve­

rige bör medge en tillämpning av protokollets bestämmelser torde enligt

promemorian med hänsyn härtill kunna avgöras utan någon föregående

detaljerad undersökning av de praktiska och ekonomiska konsekvenserna

för svenska upphovsmän eller särskilda överväganden av frågan om åt­

gärder för att mildra befarade ogynnsamma verkningar för svenskt kul­

turliv av protokollets tillämpning.

Av det sagda följer enligt promemorian också att ett svenskt medgivande

rörande u-landsprotokollets tillämpning knappast får någon omedelbar be­

tydelse för kulturlivet i de u-länder som berörs. Från den synpunkten kan

självfallet värdet av ett sådant medgivande ifrågasättas och den ståndpunk­

ten hävdas att vi lika gärna kan avvakta resultatet av pågående utrednings­

arbete med sikte på att i ett sammanhang tillträda de materiella bestämmel­

serna i Bernkonventionens Stockholmstext i deras helhet.

Frågan har emellertid enligt promemorian också aspekter vida utöver

dem som sammanhänger enbart med Sveriges ställning som värdland vid

Stockholmskonferensen. Genom att antaga och lägga fram det förslag till

u-landsprotokoll som ligger till grund för och i sina huvuddrag överensstäm­

mer med det nu föreliggande protokollet har svenska regeringen — i över­

ensstämmelse med den allmänna u-landspolitik som vårt land företräder —

uttryckt som sin principiella uppfattning att de högt utvecklade länderna

vid sidan av sin ekonomiska och tekniska biståndsverksamhet bör genom

åtgärder också av annat slag bidraga till en höjning av den ekonomiska,

sociala och kulturella nivån i u-länderna. Enligt promemorian kan det med

Kungl. Maj. ts proposition nr 34 år 1969

27

fog förväntas av oss att vi fullföljer denna linje. Ett medgivande från svensk sida rörande u-landsprotokollets tillämpning kan enligt promemorian också ha en gynnsam psykologisk effekt i andra kulturländer och skapa ett incita­ ment för dem att följa exemplet.

På grund av det anförda förordas i promemorian att Sverige snarast avger sådan förklaring som avses i art. 5.1.b. i u-landsprotokollet och därigenom lämnar sitt medgivande till att protokollets bestämmelser tillämpas på verk som har Sverige som ursprungsland.

Kungl. Maj.ts proposition nr 3i år 1969

Remissyttrandena

Förslaget att Sverige snarast avger sådan förklaring som medför att u- landsprotokollets bestämmelser tillämpas på verk som har Sverige som ur­ sprungsland har allmänt tillstyrkts eller lämnats utan erinran av remissin­ stanserna. Endast Svenska bokförläggareföreningen anser att Sverige inte f. n. bör godkänna protokollet. Föreningen anser att de förslag som man från svensk sida var med om att utarbeta till Stockholmskonferensen inte kan anses binda Sverige att acceptera protokollet i dess nuvarande form.

Några instanser tar upp uttalandet i promemorian att en svensk anslut­ ning till protokollet skulle få ringa praktisk eller ekonomisk betydelse för svenska upphovsmän. Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet på­ pekar att närmare utredning inte föreligger på denna punkt. Vad den veten­ skapliga och tekniska litteraturen beträffar betonar fakulteten att denna i växande utsträckning publiceras på engelska. Fakulteten förmodar att ett sådant u-land som Indien har omfattande användning för vetenskapliga ar­ beten av typen H. Cramér, Mathematical methods of statistics, som gått ut i stora upplagor över hela världen. Exempel finns också på populärveten­ skaplig svensk litteratur, som blivit spridd i ett mycket stort antal länder. Fakulteten betonar dock, att de flesta engelsk- eller franskspråkiga verk av svenska författare torde publiceras första gången utanför Sverige och där­ för inte direkt beröras av en svensk anslutning till u-landsprotokollet men däremot i högsta grad av t. ex. en anslutning från Storbritanniens sida. Samma förhållande råder måhända ofta beträffande svensk skönlitteratur, som översatts till engelska eller franska. Situationen kan dock mycket väl vara en annan i fråga om barnböcker — och särskilt bilderböcker — som har spridning även i utvecklingsländerna. Praktiskt och ekonomiskt bety­ delsefull är till slut även den fria användning av svenska musikaliska verk i undervisnings- och studiesyfte som protokollet medger, inte minst använd­ ningen i radio och television. Fakulteten finner det svårt att uttala sig ge­ nerellt i frågan om de svenska upphovsmän som sålunda berörs av proto­ kollet kan anses lida ekonomisk förlust, om protokollet nu sätts i kraft. Ett jakande svar på den frågan förutsätter nämligen, framhåller fakulteten, att vägrad eller uppskjuten svensk anslutning skulle medföra, att vederbörande

28

u-land gentemot Sverige tillämpade Bernkonventionens huvudtext. Förhand-

lingsläget vid Stockholmskonferensen synes emellertid enligt många bedö­

mares mening ha varit sådant, att en utebliven eftergift åt u-länderna san­

nolikt skulle ha föranlett anmälan om utträde ur Bernkonventionen från

flera u-länders sida — bl. a. Indiens. Det kan enligt fakultetens mening inte

uteslutas, att sådan risk föreligger även vid en för lång tid framåt uppskju­

ten anslutning till protokollet från de ledande Bern-ländernas sida.

Trots att man sålunda rör sig med mycket ovissa premisser, antar fakul­

teten att en svensk anslutning till u-landsprotokollet för någon enskild upp­

hovsman kan komma att medföra direkt i akttagbar minskning i utbytet av

ett verk, t. ex. på den stora indiska marknaden. Det är icke ägnat att för­

våna, om en sådan upphovsman anser förlusten böra täckas ur de medel som

från statsbudgeten anvisas för bistånd åt utvecklingsländerna. Tanken på en

särskild fond för detta ändamål framfördes också under den diplomatiska

konferensen i Stockholm och föranledde en resolution med uppmaning åt

den internationella byrån att studera frågan om att i sådana sammanhang

tillförsäkra upphovsmännen en rättvis och skälig ersättning. Fakulteten an­

ser det önskvärt att de nu berörda ersättningsfrågorna blir föremål för ut­

redning, innan en svensk anslutning i förväg till u-landsprotokollet genom­

förs.

Även universitetskanslersämbetet framhåller önskvärdheten av att man

innan förhandsförklaring avges närmare klarlägger de praktiska och eko­

nomiska konsekvenserna för svenska upphovsmän av förklaringen ävensom

frågan om kompensation av allmänna medel till upphovsmännen för upp­

offrade rättigheter.

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet instämmer däremot i vad som

i promemorian uttalas om att frågan, huruvida Sverige bör medge en till-

lämpning av protokollets bestämmelser, torde kunna avgöras utan någon

föregående detaljerad undersökning av de praktiska och ekonomiska kon­

sekvenserna för svenska upphovsmän. Enligt fakultetens mening bör under­

sökningar och överväganden i dessa hänseenden dock företagas så snart som

möjligt. Även SIDA anser det värdefullt med en undersökning rörande u-

ländernas anslutning till Bernkonventionen, protokollets tillämpning i u-

länderna och dess praktiska och ekonomiska konsekvenser för upphovsmän­

nen. En sådan undersökning bör enligt SIDA redovisas när frågan om ratifi­

kation tas upp till slutligt avgörande.

Minerva framhåller att ett godtagande av protokollet inte är jämförligt

med statlig biståndsverksamhet, som via budgeten finansieras kollektivt, och

inte heller med enskilda u-landsfrämjande aktiviteter, som ju är frivilliga.

Det jämförbara är enligt Minerva de inhemska litterära tvångslicenserna —

biblioteksutlåningen, vissa publiceringsrättigheter för undervisningsända-

mål, de s. k. talböckerna. För dessa tvångslicensers utnyttjande har upphovs­

männen principiellt tillerkänts rätt till ersättning, och sådan ersättning har

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

29

i särskild ordning närmare fixerats. Enligt Minervas mening kräver en till- lämpning av u-landsprotokollet en motsvarande fixering av upphovsmän­ nens rätt eller in. a. o. en reglerad gottgörelse från svenska statens sida för den förlust författaren lidit genom verkets fria utnyttjande i ett u-land i jäm­ förelse med vad motsvarande spridning av verket i ett annat land skulle ha inbringat. Minerva framhåller i samband härmed att de i protokollet givna kontrollerna av u-länders utnyttjande av litteratur från annat håll är bety­ delsefulla. Utöver gängse regler om hänvändelse till i första hand författaren, i andra hand förlaget, föreskrivs hänvändelse till den diplomatiska eller kon­ sulära representationen för författarens hemland eller till en organisation. Föreningen understryker att den avsedda förmedlande och informerande rollen bör tillkomma vår representation i vederbörande land. Minerva beto­ nar starkt denna uppgift för utrikesförvaltningen och förutsätter, att detta led i kulturutbytet kommer att vederbörligen beaktas. Information om ut­ nyttjandet av svenskars verk i u-länderna har självfallet inte bara ekono­ miskt och upphovsrättsligt intresse utan belyser också allmänt spridningen av svenska vetenskapliga och kulturella insatser. Sådan information bör en­ ligt Minerva delges författareföreningarnas gemensamma organ FLYCO.

Även Sveriges författareförening, FLYCO och Svenska föreningen för upp­ hovsrätt kräver kompensation till upphovsmännen i form av ett ökat legisla- tivt och ekonomiskt stöd. Hur detta bör utformas blir emellertid enligt dessa remissorgan en senare fråga. Författareföreningen — med instämmande av FLYGO — bestrider bestämt att ett antagande av u-landsprotokollet skulle vara i överensstämmelse med den hittills drivna u-landspolitiken. Denna har enligt dessa remissorgans bedömande inneburit, att man med statliga anslag gjort insatser eller med andra generellt verkande åtgärder underlättat u-län- dernas situation. Det har alltså varit fråga om aktiviteter, vars konsekvenser burits av alla medborgare. U-landsprotokollet medför i sig inte den ringaste belastning på statsbudgeten och berör inte i någon mån medborgarna i ge­ men. Dess enda konsekvens är att vissa yrkesgrupper kan gå miste om rät­ tigheter och om ekonomiskt utbyte för sitt arbete. En sådan u-landshjälp är enligt författareföreningen hittills okänd i den svenska politiken, överhuvud­ taget är den främmande för den kulturpolitik som på riksplanet med fram­ gång förts under de sista tio åren.

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Departementschefen

Det tilläggsprotokoll till Bernkonventionen som antogs vid 1967 års Stock- holmskonferens i samband med att en reviderad text av konventionens ma­ teriella bestämmelser antogs syftar till att bereda utvecklingsländerna möj­ ligheter att bli eller förbli medlemmar i Bernunionen och tillträda Stock- holmstexten av konventionen men samtidigt i vissa hänseenden tillämpa mindre långtgående skyddsbestämmelser än Stockholmstexten föreskriver,

30

när det gäller utnyttjande av litterära eller konstnärliga verk som liar annat

unionsland som ursprungsland. Protokollet ger sålunda u-länderna möjlig­

heter att bl. a. tillämpa en kortare skyddstid, att under vissa betingelser med­

dela tvångslicens till översättning, mångfaldigande eller radiosändning av

verk från annat unionsland samt att utnyttja sådana verk för undervisnings-

ändamål. I fråga om de närmare detaljerna i detta hänseende hänvisar jag

till den redogörelse som jag har lämnat i det föregående.

Som också framgår av denna redogörelse innehåller protokollet i art. 5

vissa föreskrifter om att unionsland som är u-land kan redan innan landet

har tillträtt och blivit bundet av Stockholmstexten avge en förklaring att

landet omedelbart kommer att tillämpa protokollets bestämmelser i för­

hållande till unionsland som antingen redan har blivit bundet av Stock­

holmstexten eller enligt bestämmelse i protokollet har avgett förklaring att

landet i fråga om verk som har det landet som ursprungsland medger att

protokollet tillämpas av u-land som är bundet av Stockholmstexten men

har gjort förbehåll om tillämpning av protokollet eller som har avgett en

sådan förklaring som nyss nämnts.

Stockholmstexten av Bernkonventionen har undertecknats av ett stort

antal unionsländer, däribland Sverige, men har ännu inte trätt i kraft. U-

landsprotokollet gäller till följd av ömsesidiga förklaringar enligt art. 5

mellan Bulgarien och Senegal.

Inom justitiedepartementet pågår f. n. utredningsarbete rörande de lag­

stiftningsåtgärder som påkallas av ett svenskt tillträde till Stockholmstexten

av Bernkonventionens materiella bestämmelser (art. 1—21). Arbetet kan

beräknas vara slutfört under första hälften av innevarande år och ett förslag

om svensk ratifikation av denna del av Stockholmstexten jämte u-landspro-

tokollet torde inte kunna föreläggas riksdagen förrän tidigast under våren

1970. Fråga uppkommer därför om Sverige bör avge en sådan förklaring en­

ligt art. 5.1.b. i u-landsprotokollet som jag har berört i det föregående och

därigenom bli förpliktat att medge protokollets tillämpning i u-länderna på

verk som har Sverige som ursprungsland.

I den promemoria i frågan som har upprättats inom justitiedepartementet

förordas på skäl som framgår närmare av den redogörelse jag har lämnat i

det föregående, att Sverige snarast avger en sådan förklaring. Vid remissbe­

handlingen har remissinstanserna överlag tillstyrkt eller lämnat utan erin­

ran att en sådan förklaring avges. Remissinstanserna delar i allmänhet

den i promemorian uttalade uppfattningen att åtgärden skulle för svenska

upphovsmän få ringa praktisk eller ekonomisk betydelse. Flera remiss­

organ uttalar sig emellertid samtidigt för att en utredning görs rörande

u-ländernas anslutning till protokollet, dettas tillämpning i u-länderna samt

protokollets praktiska och ekonomiska konsekvenser för upphovsmännen.

För egen del ansluter jag mig till den i departementspromemorian fram­

förda uppfattningen att det får ses som ett svenskt önskemål att Stockholms-

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

31

texten av Bernkonventionens materiella bestämmelser — dvs. art. 1—21 och u-landsprotokollet — träder i kraft så snart som möjligt. Som framhålls i promemorian kan det förväntas av oss att vi fullföljer den principiella in­ ställning till frågan hur u-ländernas problem på förevarande område bör lösas som svenska regeringen har gett uttryck åt genom att som värdland för Stockholmskonferensen lägga fram det förslag som ligger till grund för och i stort överensstämmer med det nu föreliggande u-landsprotokollet. Från dessa synpunkter och eftersom det torde dröja minst ett år, innan Sverige kan ratificera Stockholm stext en av konventionen i hithörande delar, ter det sig naturligt och följdriktigt att Sverige nu avger förklaring om godkän­ nande av u-landsprotokollet.

Som anförs i promemorian skulle en sådan åtgärd inte få större ekono­ misk eller praktisk betydelse för svenska upphovsmän. Detta innebär inte att vi kan eller bör ställa oss likgiltiga till hur man löser frågan om ersättning till de upphovsmän vilkas verk utnyttjas enligt u-landsprotokollets bestäm­ melser. Den utredning av hithörande problem som vissa remissinstanser har efterlyst bör emellertid i första hand ske inom ramen för det internationella samarbete som bedrivs inom BIRPI med anledning av den tidigare omnämn­ da rekommendation som antogs vid Stockholmskonferensen. Detta arbete kommer att ägnas stort intresse från svensk sida. Det finns emellertid enligt min mening inte någon anledning att avvakta de slutliga resultaten av detta arbete, innan Sverige för sin del godtar u-landsprotokollet. Ett godkännande av protokollet i den form som nu är aktuell torde snarast vara ägnat att främja en snabb lösning av ersättningsfrågorna på det internationella pla­ net. Självfallet bör utvecklingen hos oss och särskilt de ekonomiska konse­ kvenserna för svenska upphovsmän av ett godkännande av u-landsproto­ kollet följas med uppmärksamhet.

Med hänvisning till vad jag nu har anfört vill jag förorda att Sverige snarast avger sådan förklaring om godkännande av u-landsprotokollet som avses i art. ö.l.b. i protokollet.

Kungl. Maj:ts proposition nr

34

år 1969

Hemställan

Under åberopande av vad jag har anfört i det föregående hemställer jag, att Kungl. Maj :t genom proposition föreslår riksdagen att

dels godkänna 1) den i Stockholm den 14 juli 1967 avslutade konventionen om upprät­ tande av världsorganisationen för den intellektuella äganderätten,

2) den i Stockholm den 14 juli 1967 reviderade Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd med undantag av artiklarna 1—12,

3) den i Stockholm den 14 juli 1967 reviderade Bernkonventionen den 9 september 1886 för skydd av litterära och konstnärliga verk med undantag av artiklarna 1—21,

4) den i Lissabon den 31 oktober 1958 reviderade Madridöverenskommel-

sen den 14 april 1891 angående undertryckande av oriktiga ursprungsbeteck-

ningar på handelsvaror jämte den i Stockholm den 14 juli 1967 underteck­

nade tilläggsakten till överenskommelsen,

5) den i Stockholm den 14 juli 1967 reviderade Niceöverenskommelsen

den 15 juni 1957 om den internationella klassificeringen av varor och tjäns­

ter för vilka varumärken gäller,

dels godkänna att Sverige avger sådan särskild förklaring som avses i art.

5.1.b. i det i Stockholm den 14 juli 1967 avslutade, till Bernkonventionen

fogade tilläggsprotokollet rörande utvecklingsländerna.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall

avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta

protokoll utvisar.

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

2

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Xr 31

34

Kungl. Maj.ts proposition nr 34 år 1969

Convention Establishing the "World Intel -

iectual Property Organisation

Signed åt Stockholm on July 14,

1967

The Contracting Parties,

Desiring to contribute to better nn-

derstanding and cooperation among

States for their mutual benefit on

the basis of respect för their sover-

eignty and equality,

Desiring, in order to encourage

Creative activity, to promote the

protection of intellectual property

throughout the -svorld,

Desiring to modernize and render

more efficient the administration of

the Unions established in the fields

of the protection of industrial prop­

erty and the protection of literary

and artistic works, while fully re-

specting the independence of each of

the Unions,

Agree as follows:

Article 1

Establishment of the Organization

The World Intellectual Property

Organisation is hereby established.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Conven­

tion:

(i) “Organization” shall mean

the World Intellectual Property

Organization (WIPO);

(ii) “International Bureau” shall

mean the International Bureau of

Intellectual Property;

(iii) “Paris Convention” shall

mean the Convention for the Pro-

Convention instituant l’Organisation Mon-

diale de la Propriété Intellectuelle

Signée å Stockholm le 14 Juillet 1967

Les parties contractantes,

Animées du désir de contribuer

å une meilleure compréhension et

collaboration entre les Etats, pour

leur profit mutuel et sur la base du

respect de leur souveraineté et éga-

lité,

Désirant, afin d’encourager 1’acti-

vité créatrice, promouvoir la protec­

tion de la propriété intellectuelle å

travers le monde,

Désirant moderniser et rendre

plus efficace 1’administration des

Unions instituées dans les domaines

de la protection de la propriété in-

dustrielle et de la protection des

oeuvres littéraires et artistiques, tout

en respectant pleinement 1’autono-

mie de chacune des Unions,

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1

Institution de VOrganisation

^Organisation Mondiale de la

Propriété Intellectuelle est instituée

par la présente Convention.

Article 2

Definitions

Au sens de la présente Convention,

il faut entendre par :

i) « Organisation », 1’Organisa-

tion Mondiale de la Propriété In­

tellectuelle (OMPI);

ii) « Bureau international », le

Bureau international de la pro­

priété intellectuelle;

iii) « Convention de Paris », la

Convention pour la protection de

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

35

(Översättning)

Konvention om upprättande av världs­

organisationen för den intellektuella

äganderätten

undertecknad i Stockholm den 14

juli 1967

De fördragsslutande parterna som önskar bidraga till bättre för­ ståelse och samarbete staterna emel­ lan till deras ömsesidiga båtnad på grundval av respekt för deras suve­ ränitet och likställdhet,

som, i syfte att uppmuntra ska­ pande verksamhet, önskar främja det immateriella rättsskyddet i hela världen,

som önskar modernisera och ef­ fektivisera administreringen av de unioner som upprättats inom det in­ dustriella rättsskyddets område och för skydd av litterära och konstnär­ liga verk samtidigt som varje unions oberoende respekteras,

har överenskommit som följer:

Artikel 1

Upprättandet av organisationen

Världsorganisationen för den in­ tellektuella äganderätten upprättas härmed.

Artikel 2

Definitioner

Vid tillämpningen av denna kon­ vention skall följande uttryck ha här nedan angivna betydelser:

i) »organisationen»; världsorga­ nisationen för den intellektuella äganderätten (W1PO);

ii) »internationella byrån»: in­ ternationella byrån för intellektuell äganderätt;

iii) »Pariskonventionen»: kon­ ventionen för industriellt rätts-

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

tection of Industrial Property

signed on March 20, 1883, includ-

ing any of its revisions;

(iv) “Berne Convention” shall

mean the Convention for the Pro-

tection of Literary and Artistic

Works signed on September 9,

1886, including any of its revi­

sions;

(v) “Paris Union” shall mean

the International Union estab-

Iished by the Paris Convention;

(vi) “Berne Union” shall mean

the International Union establish-

ed by the Berne Convention;

(vii) “Unions” shall mean the

Paris Union, the Special Unions

and Agreements established in re­

lation with that Union, the Berne

Union, and any other international

agreement designed to promote

the protection of intellectual prop­

erty whose administration is as-

sumed by the Organization accord-

ing to Artide 4 (iii);

(viii) “intellectual property”

shall include the rights relating

to:

— literary, artistic and scientific

works,

— performances of performing ar­

tists, phonograms, and broad-

casts,

— inventions in all fields of hum­

an endeavor,

— scientific discoveries,

— industrial designs,

— trademarks, service marks, and

commercial names and desig-

nations,

— protection against unfair com-

petition,

and all other rights resulting from

intellectual activity in the indus­

trial, scientific, literary or artistic

fields.

la propriété industrielle signée le

20 mars 1883, y compris chacun

de ses Actes revisés;

iv) « Convention de Berne », la

Convention pour la protection des

oeuvres littéraires et artistiques,

signée le 9 septembre 1886, y

compris chacun de ses Actes revi­

sés;

v) «Union de Paris 1’Union

internationale créée par la Con­

vention de Paris;

vi) « Union de Berne », 1’Union

internationale créée par la Con­

vention de Berne;

vii) « Unions », 1’Union de Pa­

ris, les Unions particuliéres et

les Arrangements particuliers éta-

blis en relation avec cette Union,

l’Union de Berne, ainsi que tout

autre engagement international

tendant å promouvoir la protec­

tion de la propriété intellectuelle

dont 1’administration est assurée

par 1’Organisation en vertu de

1’article 4. iii);

viii) « propriété intellectuelle »,

les droits relatifs :

— aux oeuvres littéraires, artisti­

ques et scientifiques,

— aux interprétations des artistes

interprétes et aux exécutions

des artistes exécutants, aux

phonogrammes et aux émis-

sions de radiodiffusion,

— aux inventions dans tous les

domaines de 1’activité humaine,

— aux découvertes scientifiques,

— aux dessins et modéles in-

dustriels,

— aux marques de fabrique, de

commerce et de service, ainsi

qu’aux noms commerciaux et

dénominations commerciales,

— å la protection contre la con-

currence déloyale;

et tous les autres droits afférents

å 1’activité intellectuelle dans les

domaines industriel, scientifique, lit-

téraire et artistique.

37

skydd, undertecknad den 20 mars 1883, jämte samtliga därefter vid­ tagna revisioner;

iv) »Bernkonventionen»: kon­ ventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk, underteck­ nad den 9 september 1886, jämte samtliga därefter vidtagna revi­ sioner ;

v) »Parisunionen»: den inter­ nationella union som upprättats enligt Pariskonventionen;

vi) »Bernunionen»: den interna­ tionella union som upprättats en­ ligt Bernkonventionen;

vii) »unioner»: Parisunionen, de särskilda unioner som upprät­ tats och avtal som ingåtts i an­ slutning till denna, Bernunionen samt varje annat internationellt avtal avsett att främja skyddet för den intellektuella äganderätten och vars administrering ombesörjes av organisationen enligt artikel 4: iii);

Kungl. Maj:ts proposition nr 3b år 1969

viii) »intellektuell äganderätt»: rättigheter hänförliga till

— litterära, konstnärliga och ve­

tenskapliga verk, — uppträdanden av utövande

konstnärer, uppspelningar av fonogram samt radioprogram,

— uppfinningar inom alla områ­

den för mänsklig strävan, — vetenskapliga upptäckter, — industriella mönster och mo­

deller, — fabriks-, handels- och service-

märken, firma- och ursprungs- beteckningar,

— skydd mot illojal konkurrens liksom alla andra rättigheter hän­ förliga till intellektuell verksam­ het på de industriella, vetenskap­ liga, litterära och konstnärliga områdena.

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Artide 3

Objectives of tbe Organization

The objectives of the Organization

are:

(i) to promote the protection of

intellectual property throughout

the world through cooperation

among States and, where appro-

priate, in collaboration with any

other international organization,

(ii) to ensure administrative co­

operation among the Unions.

Artide 4

Functions

In order to attain the objectives

described in Artide 3, the Organiza­

tion, through its appropriate organs,

and subject to the competence of

each of the Unions:

(i) shall promote the develop-

ment of measures designed to fa-

cilitate the efficient protection of

intellectual property throughout

the world and to harmonize na­

tional legislations in this field;

(ii) shall perform the adminis­

trative tasks of the Paris Union,

the Special Unions established in

relation with that Union, and the

Berne Union;

(iii) may agree to assume, or

participate in, the administration

of any other international agree-

ment designed to promote the pro­

tection of intellectual property;

(iv) shall encourage the con-

clusion of international agree-

ments designed to promote the pro­

tection of intellectual property;

(v) shall offer its cooperation

to States requesting legal-technical

assistance in the field of intellec­

tual property;

(vi) shall assemble and dissemi-

nate information concerning the

protection of intellectual property,

Artide 3

B ut de V Organisation

^Organisation a pour but :

i) de promouvoir la protection de

la propriété intellectuelle å travers

le monde par la coopération des

Etats, en collaboration, s’il y a lieu,

avec toute autre organisation in-

ternationale,

ii) d’assurer la coopération ad­

ministrative entre les Unions.

Artide 4

Fonctions

Aux fins d’atteindre le but défini

å 1’article 3, 1’Organisation, par ses

organes compétents et sous réserve

de la compétence de chacune des

Unions :

i) s’emploie å promouvoir l’a-

doption de mesures destinées å

améliorer la protection de la pro­

priété intellectuelle å travers le

monde et å mettre en harmonie

les législations nationales dans ce

domaine;

ii) assnre les services adminis-

tratifs de l’Union de Paris, des

Unions particuliéres établies en

relation avec cette Union et de

1’Union de Berne;

iii) peut accepter d’assumer l’ad-

ministration qu’implique la mise

en oeuvre de tout autre engage-

ment international tendant å pro­

mouvoir la protection de la pro­

priété intellectuelle ou de parti­

ciper å une telle administration;

iv) encourage la conclusion de

tout engagement international ten­

dant å promouvoir la protection de

la propriété intellectuelle;

v) of fre sa coopération aux

Etats qui lui demandent une assis­

tance technico-juridique dans le

domaine de la propriété intellec­

tuelle;

vi) rassemble et diffuse toutes

informations relatives å la pro­

tection de la propriété intellec-

39

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Artikel 3

Organisationens syften

Organisationen har till syfte:

i) att främja skyddet för den in­

tellektuella äganderätten i hela

världen genom samarbete stater

emellan och, där så är lämpligt, i

samarbete med andra internatio­

nella organisationer,

ii t att trygga administrativt sam­

arbete unionerna emellan.

Artikel 4

Uppgifter och åligganden

För att uppnå de syften som an­

givits i artikel 3 skall organisatio­

nen genom sina behöriga organ och

i enlighet med de olika unionernas

behörighet

ii främja utvecklingen av åt­

gärder avsedda att förbättra skyd­

det för den intellektuella ägande­

rätten i hela världen och att bringa

olika länders lagstiftningar inom

detta område i inbördes överens­

stämmelse;

ii) utföra de administrativa ålig­

gandena inom Parisunionen, in­

om de särskilda unioner som upp­

rättats i anslutning till denna

samt inom Bernunionen;

iii) kunna samtycka till att åta­

ga sig eller deltaga i administre-

ringen av varje annat internatio­

nellt avtal avsett att främja skyd­

det för den intellektuella ägande­

rätten;

iv) uppmuntra ingåendet av in­

ternationella avtal avsedda att

främja skyddet för den intellektu­

ella äganderätten;

v) erbjuda samarbete med sta­

ter som begär juridisk-tekniskt bi­

stånd inom den intellektuella ägan-

rättens område;

vi) samla och sprida upplys­

ningar om skyddet för den intel­

lektuella äganderätten, utföra och

40

Kungl. Maj. ts proposition nr

34

år 1969

carry out and promote studies in

this field, and publish the results

of such studies;

(vii) shall maintain services

facilitating the international pro-

tection of intellectual property

and, where appropriate, provide

for registration in this field and

the publication of the data con-

cerning the registrations;

(viii) shall take all other ap­

propriate action.

Article 5

Membership

(1) Membership in the Organiza-

tion shall be open to any State which

is a member of any of the Unions

as defined in Article 2 (vii).

(2) Membership in the Organiza-

tion shall be equally open to any

State not a member of any of the

Unions, provided that:

(i) it is a member of the United

Nations, any of the Specialized

Agencies brought into relationship

with the United Nations, or the In­

ternational Atomic Energy Agen-

cy, or is a party to the Statute of

the International Court of Justice,

or

(ii) it is invited by the General

Assembly to become a party to

this Convention.

Article 6

General Assembly

(1) (a) There shall be a General

Assembly consisting of the States

party to this Convention which are

members of any of the Unions.

(b) The Government of each State

shall be represented by one delegate,

who may be assisted by alternate

delegates, advisors, and experts.

(c) The expenses of each delega­

tion shall be home by the Govern­

ment which has appointed it.

(2) The General Assembly shall:

tuelle, effectue et encourage des

études dans ce domaine et en

publie les résultats;

vii) assure les services facilitant

la protection internationale de la

propriété intellectuelle et, le cas

échéant, procéde å des enregistre-

ments en la matiére et publie les

indications relatives å ees enregist-

rements;

viii) prend toutes autres mesu-

res appropriées.

Article 5

Membres

1) Peut devenir membre de l’Or-

ganisation tout Etat qui est membre

de l’une des Unions telles qu’elles

sont définies å l’article 2. vii).

2) Peut également devenir inem-

bre de 1’Organisation tout Etat qui

n’est pas membre de l’une des

Unions, å la condition :

i) qu’il soit membre de 1’Orga-

nisation des Nations Unies, de

1’une des institutions spécialisées

qui sont reliées ä 1’Organisation

des Nations Unies ou de 1’Agence

internationale de 1’Energie atomi-

que, ou partie au statut de la Cour

Internationale de Justice, ou

ii) qu’il soit invité par 1’Assem-

blée générale å devenir partie å la

présente Convention.

Article 6

Assemblée générale

1) a) Il est établi une Assemblée

générale comprenant les Etats par-

ties å la présente Convention qui

sont membres de l’une au moins des

Unions.

b) Le Gouvernement de chaque

Etat membre est représenté par un

délégué, qui peut étre assisté de sup-

pléants, de conseillers et d’experts.

c) Les dépenses de chaque déléga-

tion sont supportées par le Gouver­

nement qui Pa désignée.

2) L’Assemblée générale :

41

främja studier inom detta område samt offentliggöra resultaten här­ av;

vii) vara behjälplig genom att vidtaga åtgärder för underlättan­ det av det internationella skyddet av den intellektuella äganderätten och, där så är lämpligt, för regist­ rering inom detta område och of­ fentliggörande av uppgifter om dessa registreringar;

viii) vidtaga alla andra lämp­ liga åtgärder.

Kungl. Maj:ts proposition nr

34

år 1969

Artikel 5

Medlemskap

1. Medlemskap i organisationen skall stå öppet för varje stat, som är medlem av någon av unionerna, definierade i artikel 2:vii).

2. Medlemskap i organisationen skall likaledes stå öppet för varje annan stat, som ej är medlem av någon av unionerna, under förutsätt­ ning

i) att staten är medlem av För­ enta Nationerna eller av något av de fackorgan som är anknutna till Förenta Nationerna eller av inter­ nationella atomenergiorganet eller är ansluten till internationella domstolens stadga, eller

ii) att staten inbjudes av gene­ ralförsamlingen att tillträda den­ na konvention.

Artikel 6

Generalförsamlingen

1. a) Det skall finnas en general­ församling bestående av stater som tillträtt denna konvention och är medlemmar av någon av unionerna.

b) Varje stats regering skall före­ trädas av ett ombud, som kan bi­ stås av biträdande ombud, rådgi­ vare och sakkunniga.

c) Kostnaderna för varje delega­ tion skall bäras av den regering som utsett delegationen.

2. Generalförsamlingen skall

42

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

(i) appoint the Director General

npon nomination by the Coordina-

tion Committee;

(ii) review and approve reports

of the Director General coneerning

the Organization and give him all

necessary instructions;

(iii) review and approve the re­

ports and activities of the Coordi-

nation Committee and give in­

structions to such Committee;

(iv) adopt the triennial budget

of expenses common to the Unions;

(v) approve the measures pro-

posed by the Director General con-

cerning the administration of the

international agreements referred

to in Article 4 (iii);

(vi) adopt the financial regula-

tions of the Organization;

(vii) determine the working

languages of the Secretariat, tak-

ing into consideration the practice

of the United Nations;

(viii) invite States referred to

under Article 5 (2) (ii) to become

party to this Convention;

(ix) determine which States not

Members of the Organization and

which intergovernmental and in­

ternational non-governmental or-

ganizations shall be admitted to

its meetings as observers;

(x) exercise such other func-

tions as are appropriate under this

Convention.

(3) (a) Each State, whether mem-

ber of one or more Unions, shall

have one vote in the General Assem-

bly.

(b) One-half of the States mem­

bers of the General Assembly shall

constitute a quorum.

(c) Notwithstanding the provi­

sions of subparagraph (b), if, in any

i) nomme le Directeur général

sur présentation du Comité de

coordination;

ii) examine et approuve les rap­

ports du Directeur général relatifs

ä 1’Organisation et lui donne

toutes directives nécessaires;

iii) examine et approuve les

rapports et les activités du Comité

de coordination et lui donne des

directives;

iv) adopte le budget triennal des

dépenses communes aux Unions;

v) approuve les dispositions pro-

posées par le Directeur général

concernant 1’administration rela-

tive å la mise en ceuvre des engage-

ments internationaux visés ä l’arti-

cle 4. iii);

vi) adopte le réglement financier

de ^Organisation;

vii) détermine les langues de

travail du Secrétariat, compte tenu

de la pratique des Nations Unies;

viii) invite ä devenir parties å

la présente Convention les Etats

visés å 1’article 5.2) ii);

ix) décide quels sont les Etats

non membres de 1’Organisation et

quelles sont les organisations in-

tergouvernementales et internatio-

nales non gouvernementales qui

peuvent étre admis ä ses réunions

en qualité d’observateurs;

x) s’acquitte de toutes autres

tåches utiles dans le cadre de la

présente Convention.

3) a) Chaque Etat, qu’il soit mem-

bre d’une ou de plusieurs Unions,

dispose d’une voix å PAssemblée gé-

nérale.

b) La moitié des Etats membres

de 1’Assemblée générale constitue le

quorum.

c) Nonobstant les dispositions du

sous-alinéa b), si, lors d’une session,

Kungl. Maj. ts proposition nr

34

år 1969

43

i) utnämna organisationens ge­ neraldirektör sedan denne utsetts av samordningskommittén;

ii) granska och godkänna ge­ neraldirektörens verksamhetsbe­ rättelser angående organisationen samt ge honom alla erforderliga in­ struktioner;

iii) granska och godkänna sam­ ordningskommitténs verksamhets­ berättelser och åtgärder samt ge kommittén erforderliga instruktio­ ner;

iv) antaga treårsbudgeten avse­ ende unionernas gemensamma ut­ gifter;

v) godkänna åtgärder som före­ slagits av generaldirektören angå­ ende administreringen av sådana internationella avtal som omnäm- nes i artikel 4: iii);

vi) antaga organisationens rä- kenskapsreglemente;

vii) bestämma sekretariatets ar­ betsspråk, varvid hänsyn skall ta­ gas till praxis inom Förenta Natio­ nerna;

viii) inbjuda stater som avses i artikel 5: 2. ii) att tillträda kon­ ventionen;

ix) bestämma vilka stater — ej medlemmar av organisationen — och vilka mellanstatliga och in­ ternationella icke statliga organi­ sationer, som skall äga vara när­ varande vid dess möten som ob­ servatörer;

x) utföra sådana andra uppgif­ ter och åligganden som är fören­ liga med denna konventions be­ stämmelser.

3. a) Varje stat — medlem av en eller flera unioner — skall ha en röst i generalförsamlingen.

b) Generalförsamlingen är beslut­ mässig när hälften av antalet sta­ ter, som är medlemmar av denna för­ samling, är närvarande.

c) Utan hinder av vad i b) sägs får generalförsamlingen fatta beslut,

44

Kiingl. Maj:ts proposition nr

34

år 1969

session, the number of States repre-

sented is less than one-half but equal

to or more than one-third of the

States members of the General As-

sembly, the General Assembly may

make decisions but, with the excep-

tion of decisions concerning its own

procedure, all such decisions shall

take effect only if the following con-

ditions are fulfilled. The Internatio­

nal Bureau shall communicate the

said decisions to the States mem­

bers of the General Assembly which

were not represented and shall in­

vite them to express in writing their

vote or abstention within a period

of three months from the date of

the communication. If, åt the ex-

piration of this period, the namber

of States having thus expressed their

vote or abstention attains the number

of States which was lacking for at-

taining the quorum in the session it-

self, such decisions shall take effect

provided that åt the same time the

required majority still obtains.

(d) Subject to the provisions of

subparagraphs (e) and (f), the Gen­

eral Assembly shall make its deci­

sions by a maj ority of two-thirds of

the votes cast.

(e) The approval of measures

concerning the administration of in-

ternational agreements referred to in

Artide 4 (iii) shall require a ma­

jority of three-fourths of the votes

cast.

(f) The approval of an agreement

with the United Nations under Ar­

tides 57 and 63 of the Charter of

the United Nations shall require a

majority of nine-tenths of the votes

cast.

(g) For the appointment of the

Director General (paragraph (2)

(i)), the approval of measures pro-

posed by the Director General con­

cerning the administration of inter-

national agreements (paragraph (2)

(v)), and the transfer of headquar-

le nombre des Etats représentés est

inférieur å la moitié mais égal ou

supérieur au tiers des Etats membres

de l’Assemblée générale, celle-ci peut

prendre des décisions; toutefois, les

decisions de l’Assemblée générale, å

1’exception de celles qui concement

sa procédure, ne deviennent exécu-

toires que lorsque les conditions

énoncées ci-aprés sont remplies. Le

Bureau international communique

lesdites décisions aux Etats mem­

bres de 1’Assemblée générale qui

n’étaient pas représentés, en les

invitant ä exprimer par écrit, dans

un délai de trois mois å compter

de la date de ladite communication,

leur vote ou leur abstention. Si, ä

1’expiration de ce délai, le nombre

des Etats ayant ainsi exprimé leur

vote ou leur abstention est au moms

égal au nombre d’Etats qui faisait

défaut pour que le quorum fut at-

teint lors de la session, lesdites dé­

cisions deviennent exécutoires, pour-

vu qu’en méme temps la majorité

nécessaire reste acquise.

d) Sous réserve des dispositions

des sous-alinéas e) et f), l’Assemblée

générale prend ses décisions å la

majorité des deux tiers des votes ex-

primés.

e) L’acceptation des dispositions

concernant 1’administration relative

å la mise en ceuvre des engagements

internationaux visés å 1’article 4. iii)

requiert la majorité des trois quarts

des votes exprimés.

f) L’approbation d’un accord avec

1’Organisation des Nations Unies en

conformité avec les dispositions des

artides 57 et 63 de la Charte des Na­

tions Unies requiert la majorité des

neuf dixiémes des votes exprimés.

g) La nomination du Directeur

général (alinéa 2) i)), 1’approbation

des dispositions proposées par le

Directeur général concernant 1’ad­

ministration relative å la mise en

ceuvre des engagements intematio-

naux (alinéa 2) v)) et le transfert du

45

om vid något möte antalet företrädda

stater är mindre än hälften men. ut­

gör en tredjedel eller mer av general­

församlingens medlemsstater; med

undantag för beslut i dess egna

procedurfrågor skall alla dylika be­

slut bli gällande endast om följande

villkor uppfyllts. Den internationella

byrån skall meddela de av general­

församlingens medlemsstater, som

ej var företrädda vid mötet, sådana

beslut, och skall inbjuda dem att

skriftligen inom tre månader från

dagen för meddelandet avge sin röst

eller meddela att de avstår från att

rösta. Om vid utgången av sagda

tidsfrist antalet stater som sålunda

avgivit sin röst eller avstått från att

rösta uppgår till minst det antal sta­

ter, som fattades vid sammanträdet

i fråga för att beslutmässighet skulle

tia uppnåtts, skall dylika beslut bli

gällande om samtidigt det erforder­

liga röstetalet fortfarande erhålles.

Kungl. Maj:ts proposition nr

34

år 1969

d) Med förbehåll för bestämmel­

serna i e) och f) nedan fattar ge­

neralförsamlingen sina beslut med

en majoritet av två tredjedelar av

avgivna röster.

e) Godkännande av åtgärder rö­

rande administreringen av interna­

tionella avtal, som omnämnes i ar­

tikel 4: iii), skall kräva en majori­

tet av tre fjärdedelar av de avgivna

rösterna.

f) Godkännande av avtal med

Förenta Nationerna enligt artiklarna

57 och 63 i Förenta Nationernas

stadga skall kräva en majoritet av

nio tiondelar av de avgivna rösterna.

g) För utnämningen av generaldi­

rektör (2. i)), för godkännande av

åtgärder som föreslagits av general­

direktören rörande administrering­

en av internationella avtal (2.v))

och för flyttning av organisationens

säte (artikel 10) måste den erfor-

46

Kungl. Maj:ts proposition nr

34

år 1969

ters (Artide 10), the required ma-

jority must be attained not only in

the General Assembly but also in the

Assembly of the Paris Union and

the Assembly of the Berne Union.

(h) Abstentions shall not be con-

sidered as votes.

i) A delegate may represent, and

vote in the name of, one State only.

(4) (a) The General Assembly

shall meet once in every third cal-

endar year in ordinary session, upon

convocation by the Director General.

(b) The General Assembly shall

meet in extraordinary session upon

convocation by the Director General

either åt the request of the Coordina-

tion Committee or åt the request of

one-fourth of the States members of

the General Assembly.

(c) Meetings shall be held åt the

headquarters of the Organization.

(5) States party to this Conven-

tion which are not members of any

of the Unions shall be admitted to

the meetings of the General Assem­

bly as observers.

(6) The General Assembly shall

adopt its own rules of procedure.

Article 7

Conference

(1) (a) There shall be a Con­

ference consisting of the States party

to this Convention whether or not

they are members of any of the

Unions.

(b) The Government of each State

shall be represented by one delegate,

who may be assisted by alternate

delegates, advisors, and experts.

(c) The expenses of each delega­

tion shall be home by the Govern­

ment which has appointed it.

(2) The Conference shall:

(i) discuss matters of general

interest in the field of intellectual

property and may adopt recom-

mendations relating to such mat-

siége (article 10) requiérent la ma-

jorité prévue, non seulement dans

PAssemblée générale, mais également

dans 1’Assemblée de l’Union de Paris

et dans 1’Assemblée de 1’Union de

Beme.

h) L’abstention n’est pas considé-

rée comme un vote.

i) Un délégué ne peut représenter

qu’un seul Etat et ne peut voter qu’au

nom de celui-ci.

4) a) L’Assemblée générale se ré-

unit une fois tous les trois ans en

session ordinaire, sur convocation du

Directeur général.

b) L’Assemblée générale se réunit

en session extraordinarie sur con­

vocation du Directeur général å

la demande du Comité de coordina-

tion ou å la demande d’un quart des

Etats membres de 1’Assemblée géné­

rale.

c) Les réunions se tiennent au

siége de POrganisation.

5) Les Etats parties å la présente

Convention qui ne sont pas membres

de l’une des Unions sont admis aux

réunions de 1’Assemblée générale en

qualité d’observateurs.

6) L’Assemhblée générale établit

son réglement intérieur.

Article 7

Conference

1) a) Il est établi une Conférence

comprenant les Etats parties å la

présente Convention, qu’ils soient ou

non membres de l’une des Unions.

b) Le Gouvernement de chaque

Etat est représenté par un délégué,

qui peut étre assisté de suppléants,

de conseillers et d’experts.

c) Les dépenses de chaque déléga-

tion sont supportées par le Gouverne­

ment qui Pa désignée.

2) La Conférence :

i) discute des questions d’inté-

rét général dans le domaine de

la propriété intellectuelle et peut

adopter des recommandations re-

47

der liga majoriteten uppnås icke en­

dast i generalförsamlingen utan även

i Parisunionens församling och i

Bernunionens församling.

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

h) Avstående vid röstning skall

ej räknas som röst.

i) Ett ombud äger företräda och

rösta för endast en stat.

4. a) Generalförsamlingen skall

sammanträda till ordinarie möte en

gång vart tredje kalenderår på kal­

lelse av generaldirektören.

b) Generalförsamlingen skall på

kallelse av generaldirektören sam­

manträda till extra ordinarie möte

på begäran antingen av samordnings­

kommittén eller av en fjärdedel av

de stater som är medlemmar i ge­

neralförsamlingen.

c) Mötena skall hållas på platsen

för organisationens säte.

5. Stater, som tillträtt denna kon­

vention men som ej är medlemmar

av någon av unionerna, skall äga när­

vara vid generalförsamlingens möten

som observatörer.

6. Generalförsamlingen antar själv

sin arbetsordning.

Artikel 7

Konferensen

1. a) Det skall finnas en konfe­

rens bestående av de stater som till­

trätt denna konvention oavsett om

de är medlemmar av någon av unio­

nerna eller ej.

b) Varje stats regering skall före­

trädas av ett ombud, som kan bistås

av biträdande ombud, rådgivare och

sakkunniga.

c) Kostnaderna för varje delega­

tion skall bäras av den regering som

utsett delegationen.

2. Konferensen skall

i) diskutera frågor av allmänt

intresse inom området för den in­

tellektuella äganderätten och äger

antaga rekommendationer härom

48

Kungl. Maj:ts proposition nr

34

år 1969

ters, having regard för the com-

petence and autonomy of the

Unions;

(ii) adopt the triennial budget

of the Conference;

(iii) within the limits of the

budget of the Conference, establish

the triennial program of legal-

technical assistance;

(iv) adopt amendments to this

Convention as provided in Article

17;

(v) determine which States not

Members of the Organization and

which intergovernmental and in-

ternational non-governmental or-

ganizations shall be admitted to its

meetings as observers;

(vi) exercise such other func-

tions as are appropriate nnder

this Convention.

(3) (a) Each Member States shall

have one vote in the Conference.

(b) One-third of the Member States

shall constitute a quorum.

(c) Subject to the provisions of

Article 17, the Conference shall make

its decisions by a majority of two-

thirds of the votes cast.

(d) The amounts of the contri-

butions of States party to this Con­

vention not members of any of the

Unions shall be fixed by a vote in

which onlv the delegates of such

States shall have the right to vote.

(e) Abstentions shall not be con-

sidered as votes.

(f) A delegate mav represent, and

vote in the name of, one State onlv.

(4) (a) The Conference shall meet

in ordinary session, upon convoca-

tion by the Director General, during

the same period and åt the same

place as the General Assembly.

(b) The Conference shall meet in

extraordinary session, upon convoca-

tion by the Director General, åt the

lativement å ees questions, tout en

respeetant la compétence et l’au-

tonomie des Unions;

ii) adopte le budget triennal de

la Conférence;

iii) établit, dans les limites de

ce budget, le programme triennal

d’assistance technico-juridique;

iv) adopte les modifications å la

présente Convention selon la pro-

cédure définie å Tarticle 17;

v) décide quels sont les Etats

non membres de 1’Organisation et

quelles sont les organisations in-

tergouvernementales et internatio-

nales non gouvernementales qui

peuvent étre admis å ses réunions

en qualité d’observateurs;

vi) s’acquitte de toutes autres

tåches utiles dans le cadre de la

présente Convention.

3) a) Chaque Etat membre dis­

pose d’une voix å la Conférence.

b) Le tiers des Etats membres

constitue le quorum.

c) Sous réserve des dispositions de

Tarticle 17, la Conférence prend ses

décisions å la majorité des deux tiers

des votes exprimés.

d) Le montant des contributions

des Etats parties ä la présente Con­

vention qui ne sont pas membres de

1’une des Unions est fixé par un vote

auquel seuls les délégués de ees Etats

ont le droit de participer.

e) L’abstention n’est pas consi-

dérée comme un vote.

f) Un délégué ne peut représen-

ter qu’un seul Etat et ne peut voter

qu’au nom de celui-ci.

4) a) La Conférence se réunit en

session ordinaire sur convocation du

Directeur général pendant la méme

période et au méme lieu que 1’As-

semblée générale.

b) La Conférence se réunit en ses­

sion extraordinaire sur convocation

du Directeur général å la demande

49

under hänsynstagande till unio­

nens behörighet och självständig­

het;

ii) antaga konferensens treårs­

budget;

iii) inom ramen för konferen­

sens budget upprätta treårspro­

grammet för den juridisk-tekniska

biståndsverksamheten;

iv) antaga ändringar av denna

konvention enligt artikel 17;

v) bestämma vilka stater — ej

medlemmar av organisationen —

och vilka mellanstatliga och inter­

nationella icke statliga organisa­

tioner, som skall äga vara närva­

rande vid dess möten som observa­

törer;

vi) utföra sådana andra upp­

gifter och åligganden som är för­

enliga med denna konventions be­

stämmelser.

3. a) Varje medlemsstat skall ha

en röst i konferensen.

b) Konferensen är beslutmässig

när en tredjedel av antalet med­

lemsstater är närvarande.

c) Med förbehåll för bestämmel­

serna i artikel 17 fattar konferensen

sina beslut med en majoritet av två

tredjedelar av avgivna röster.

d) Storleken av bidragen från sta­

ter som tillträtt denna konvention

men som ej är medlemmar av någon

av unionerna skall fastställas genom

röstning, vari blott ombud från så­

dana stater äger rätt att deltaga.

e) Avstående vid röstning skall ej

räknas som en röst.

f) Ett ombud äger företräda och

rösta för endast en stat.

4. a) Konferensen skall samman­

träda till ordinarie möte på kallelse

av generaldirektören vid samma tid­

punkt och på samma plats som. gene­

ralförsamlingen.

b) Konferensen skall på kallelse

av generaldirektören sammanträda

till extra ordinarie möte på begäran

Kungl. Maj:ts proposition nr 3i år 1969

50

Kungl. Maj:ts proposition nr 3b år 1969

request of the majority of the Mem-

ber States.

(5) The Conference shall adopt

its om rules of procedure.

Artide 8

Coordination Committee

(1) (a) There shall be a Coordi­

nation Committee consisting of the

States party to this Convention which

are members of the Executive Com­

mittee of the Paris Union, or the

Executive Committee of the Berne

Union, or both. However, if either

of these Executive Committees is

composed of more than one-fourth

of the number of the countries mem­

bers of the Assembly which elected

it, then such Executive Committee

shall designate from among its mem­

bers the States which will be mem­

bers of the Coordination Committee,

in such a way that their number

shall not exceed the one-fourth re-

ferred to above, it being understood

that the country on the territory of

which the Organization has its head-

quarters shall not be included in the

computation of the said one-fourth.

(b) The Government of each State

member of the Coordination Com­

mittee shall be represented by one

delegate, who may be assisted by

alternate delegates, advisors, and ex­

perts.

(c) Whenever the Coordination

Committee considers either matters

of direct interest to the program

or budget of the Conference and

its agenda, or proposals for the

amendment of this Convention which

would affect the rights or obliga­

tions of States party to this Con­

vention not members of any of the

Unions, one-fourth of such States

shall participate in the meetings of

the Coordination Committee with the

same rights as members of that Com­

mittee. The Conference shall, åt each

of its ordinarv sessions, designate

these States.

de la majorité des Etats membres.

5) La Conférence établit son ré-

glement intérieur.

Article 8

Comité de coordination

(1) a) Il est établi un Comité de

coordination comprenant les Etats

parties å la présente Convention qui

sont membres du Comité exécutif de

1’Union de Paris, du Comité exécutif

de l’Union de Berne ou de l’un et

l’autre de ees deux Comité exécutifs.

Toutefois, si l’un de ees Comités

exécutifs comprend plus du quart

des pays membres de 1’Assemblée qui

l’aélu,ledit Comité désigne.parmi ses

membres, les Etats qui seront mem­

bres du Comité de coordination, de

telle sorte que leur nombre n’excéde

pas le quart susvisé, étant entendu

que le pays sur le territoire duquel

1’Organisation a son siége n’entre

pas en ligne de compte pour le calcul

de ce quart.

b) Le Gouvernement de chaque

Etat membre du Comité de coordi­

nation est représenté par un délégué,

qui peut étre assisté de suppléants,

de conseillers et d’experts.

c) Lorsque le Comité de coordi­

nation examine soit des questions in-

téressant direetement le programme

ou le budget de la Conférence et

son ordre du jour, soit des proposi­

tions de modification de la présente

Convention de nature å affeeter les

droits ou obligations des Etats par­

ties å la présente Convention qui ne

sont pas membres de l’une des

Unions, un quart de ees Etats parti-

cipent aux réunions du Comité de

coordination avec les mémes droits

que les membres de ce Comité. La

Conférence élit å chaque session or-

dinaire les Etats appelés å participer

å de telles réunions.

51

av majoriteten av medlemsstaterna.

5. Konferensen antar själv sin

arbetsordning.

Artikel 8

Samordningskommittén

1. a) Det skall finnas en samord­

ningskommitté bestående av stater

som tillträtt denna konvention och

som är medlemmar av Parisunio­

nens exekutivkommitté eller Bern-

unionens exekutivkommitté eller av

båda. Om emellertid någon av dessa

exekutivkommittéer består av mer

än en fjärdedel av antalet medlems­

stater i den församling som valt

kommittén, skall denna exekutiv­

kommitté bland sina medlemmar ut­

se de stater som skall vara medlem­

mar av samordningskommittén på

så sätt, att dessa staters antal ej

skall överstiga en fjärdedel enligt

ovan; dock skall den stat på vars

territorium organisationen har sitt

säte ej medräknas vid beräkningen

av denna fjärdedel.

Kungl. Maj.ts proposition nr 3 b år t969

b) Regeringen i stat som är med­

lem av samordningskommittén skall

företrädas av ett ombud, som kan

bistås av biträdande ombud, rådgi­

vare och sakkunniga.

c) När samordningskommittén be­

handlar antingen frågor av direkt in­

tresse för konferensens program el­

ler budget samt dess dagordning,

eller förslag till ändring av denna

konvention, som kan inverka på de

rättigheter eller skyldigheter som

tillkommer stater vilka tillträtt den­

na konvention utan att vara med­

lemmar av någon av unionerna, skall

en fjärdedel av dessa stater delta­

ga i samordningskommitténs möten

med samma rättigheter som medlem­

mar av denna kommitté. Konferen­

sen skall vid varje ordinarie möte

utse dessa stater.

52

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

(d) The expenses of each delega­

tion shall be home by the Govern­

ment which has appointed it.

(2) If the other Unions adminis-

tered by the Organization wish to be

represented as such in the Coordi-

nation Committee, their representa­

tives must be appointed from among

the States members of the Coordina-

tion Committee.

(3) The Coordination Committee

shall:

(i) give advice to the organs of

the Unions, the General Assembly,

the Conference, and the Director

General, on all administrative, fi-

nancial and other matters of com-

mon interest either to two or more

of the Unions, or to one or more of

the Unions and the Organization,

and in particular on the budget of

expenses common to the Unions;

(ii) prepare the draft agenda of

the General Assembly;

(iii) prepare the draft agenda

and the draft program and budget

of the Conference;

(iv) on the basis of the trien-

nial budget of expenses common

to the Unions and the triennial

budget of the Conference, as well

as on the basis of the triennial

program of legal-technical assist-

ance, establish the corresponding

annual budgets and programs;

(v) when the term of office of

the Director General is about to

expire, or when there is a vacancy

in the post of the Director Gener­

al, nominate a candidate for

appointment to such position by

the General Assembly; if the Gen­

eral Assembly does not appoint its

nominee, the Coordination Com­

mittee shall nominate another can­

didate; this procedure shall be

repeated until the latest nominee

is appointed by the General As­

sembly;

(vi) if the post of the Director

General becomes vacant between

d) Les dépenses de chaque délé-

gation sont supportées par le Gou-

vernement qui l’a désignée.

2) Si les autres Unions adminis-

trées par 1’Organisation désirent étre

représentées en tant que telles au

sein du Comité de coordination, leurs

représentants doivent étre désignés

parmi les Etats membres du Comité

de coordination.

3) Le Comité de coordination :

i) donne des avis aux organes

des Unions, å 1’Assemblé générale,

å la Conférence et au Directeur

général sur toutes les questions

administratives et financiéres et

sur toutes autres questions d’inté-

rét cornmun soit å deux ou plu-

sieurs Unions, soit å une ou plu-

sieurs Unions et å 1’Organisation,

et notamment sur le budget des

dépenses communes aux Unions;

ii) prépare le projet d’ordre du

jour de PAssemblée générale;

iii) prépare le projet d’ordre du

jour et les projets de progranune

et de budget de la Conférence;

iv) se prononce, sur la base du

budget triennal des dépenses com­

munes des Unions et du budget

triennal de la Conférence, ainsi

que sur la base du programme

triennal d’assistance technico-j uri-

dique, sur les budgets et program­

mes annuels correspondants;

v) å 1’expiration des fonctions

du Directeur général, ou en cas de

vacance de ce poste, propose le

nom d’un candidat en vue de sa

nomination å ce poste par l’Assem-

blée générale; si PAssemblée géné­

rale ne nomme pas le candidat

qu’il a présenté, le Comité de coor­

dination présente un autre candi­

dat; la méme procédure est re-

prise jusqu’å la nomination par

PAssemblée générale du dernier

candidat présenté;

vi) si une vacance du poste de

Directeur général survient entre

Kungl. Maj:ts proposition nr 3i år 1969

53

d) Kostnaderna för varje delega­

tion skall bäras av den regering som

utsett delegationen.

2. Om övriga unioner, vars admi-

nistrering ombesörjes av organisatio­

nen, önskar vara företrädda som så­

dana i samordningskommittén, skall

deras företrädare utses bland de sta­

ter som är medlemmar av samord­

ningskommittén.

3. Samordningskommittén skall

i) råda unionernas organ, gene­

ralförsamlingen, konferensen och

generaldirektören i alla administ­

rativa, finansiella och andra frågor

som är av gemensamt intresse an­

tingen för två eller flera av unio­

nerna eller för en eller flera

av unionerna och organisationen

samt särskilt rörande unionernas

gemensamma utgiftsbudget;

ii) göra upp förslag till dag­

ordning för generalförsamlingen;

iii) göra upp förslag till dag­

ordning samt till program och

budget för konferensen;

iv) på grundval av unionernas

treåriga gemensamma utgiftsbud­

get och konferensens treårsbudget

liksom på grundval av treårspro­

grammet för den juridisk-teknis-

ka biståndsverksamheten upprätta

motsvarande årsbudgetar och pro­

gram;

v) utse en kandiat till befatt­

ningen som generaldirektör för ut­

nämning av generalförsamlingen,

då generaldirektörens ämbetspe-

riod närmar sig sitt slut eller då

befattningen blir ledig; om gene­

ralförsamlingen ej utnämner kom­

mitténs kandidat, skall kommit­

tén utse en annan kandidat; detta

förfarande skall upprepas till dess

den sist utsedde utnämnes av ge­

neralförsamlingen ;

vi) förordna en tjänstgörande

generaldirektör, om generaldirek-

54

Kungi. Maj. ts proposition nr

34

år 1969

two sessions of the General Assem-

bly, appoint an Acting Director

General för the term preceding the

assuming of office by the new Di­

rector General;

(vii) perform such other fnnc-

tions as are allocated to it under

this Convention.

(4) (a) The Coordination Com-

mittee shall meet once every year in

ordinary session, upon convocation

by the Director General. It shall

normally meet åt the headquarters

of the Organization.

(b) The Coordination Committee

shall meet in extraordinary session,

upon convocation by the Director

General, either on his own initiative,

or åt the request of its Chairman or

one-fourth of its members.

(5) (a) Each State, whether a

member of one or both of the Execu-

tive Committees referred to in par-

agraph (1) (a), shall have one vote

in the Coordination Committee.

(b) One-half of the members of

the Coordination Committee shall

constitute a quorum.

(c) A delegate may represent, and

vote in the name of, one State only.

(6) (a) The Coordination Com­

mittee shall express its opinions and

make its decisions by a simple ma-

jority of the votes cast. Abstentions

shall not be considered as votes.

(b) Even if a simple majority is

obtained, any member of the Coordi­

nation Committee may, immediately

after the vote, request that the votes

be the subject of a special recount

in the following manner: two sepa-

rate lists shall be prepared, one con-

taining the names of the States mem­

bers of the Executive Committee of

the Paris Union and the other the

names of the States members of the

Executive Committee of the Berne

Union; the vote of each State shall

deux sessions de rAssemblée géné-

rale, nomme un Directeur général

par interim pour la durée précé-

dant 1’entrée en fonctions du nou-

veau Directeur général;

vii) s’acquitte de toutes autres

tåches qui lui sont attribuées dans

le cadre de la présente Convention.

4) a) Le Comité de coordination

se réunit une fois par an en session

ordinaire sur convocation du Direc­

teur général. Il se réunit en principe

au siége de 1’Organisation.

b) Le Comité de coordination se

réunit en session extraordinaire, sur

convocation adressée par le Direc­

teur général, soit å 1’initiative de ce-

lui-ci, soit å la demande de son pre­

sident ou d’un quart de ses membres.

5) a) Chaque Etat, qu’il soit mem-

bre de l’un seulement des deux Co-

mités exécutifs mentionnés å 1’alinéa

1) a) ou de ees deux Comités, dis­

pose d’une seule voix au Comité de

coordination.

b) La moitié des membres du Co­

mité de coordination constitue le

quorum.

c) Un délégué ne peut représenter

qu’un seul Etat et ne peut voter

qu’au nom de celui-ci.

6) a) Le Comité de coordination

exprime ses avis et prend ses déci-

sions å la majorité simple des votes

exprimés. L’abstention n’est pas con-

sidérée comme un vote.

b) Méme si une majorité simple

est obtenue, tout membre de Comité

de coordination peut, immédiatement

apres le vote, demander qu’il soit

procédé de la maniére suivante å un

décompte spécial des votes : deux

listes distinetes seront établies, sur

lesquelles figurent respectivement

les noms des Etats membres du Co­

mité exécutif de 1’Union de Paris et

ceux des Etats membres du Comité

exécutif de l’Union de Berne; le vote

de chaque Etat sera inscrit en regard

55

törsbefattningen blir ledig mellan

två generalförsamlingsmöten, var­

vid förordnandet skall gälla till

dess den nye generaldirektören

tillträder sin befattning;

vii) utföra sådana andra upp­

gifter och åligganden som tilldelas

den enligt denna konventions be­

stämmelser.

4. a) Samordningskommittén skall

sammanträda till ordinarie möte en

gång om året på kallelse av general­

direktören. Kommittén skall nor­

malt sammanträda på platsen för

organisationens säte.

b) Samordningskommittén skall

sammanträda till extraordinarie mö­

te på kallelse av generaldirektören

antingen efter beslut av denne el­

ler på begäran av dess ordförande

eller av en fjärdedel av dess med­

lemmar.

5. a) Varje stat, vare sig medlem

av en av eller båda exekutivkom­

mittéerna enligt 1. a), skall ha en

röst i samordningskommittén.

b) Samordningskommittén är be­

slutmässig, när hälften av antalet

stater som är medlemmar av denna

är närvarande.

c) Ett ombud äger företräda och

rösta för endast en stat.

6. a) Samordningskommittén skall

uttala sig samt fatta sina beslut med

en enkel majoritet av avgivna röster.

Avstående vid röstning skall ej räk­

nas som en röst.

b) Även om enkel majoritet er-

hålles, kan varje medlem av sam­

ordningskommittén omedelbart ef­

ter röstningen begära, att rösterna

skall bli föremål för ett särskilt sam-

manräkningsförfarande enligt föl­

jande: två skilda listor skall upp­

rättas, varvid den ena skall inne­

hålla namnen på medlemsstaterna i

Parisunionens exekutivkommitté och

den andra namnen på medlemssta­

terna i Bemunionens exekutivkom­

mitté; varje stats röstning skall där-

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

56

Kungl. Maj:ts proposition, nr 34 år 1969

be inscribed opposite its name in

each list in which it appears. Should

this special recount indicate that a

simple majority has not been ob-

tained in each of those lists, the pro-

posal shalt not be considered as car-

ried.

(7) Any State Member of the Or-

ganization which is not a member of

the Coordination Committee may be

represented åt the meetings of the

Committee by observers having the

right to take part in the debates but

without the right to vote.

(8) The Coordination Committee

shall establish its own rules of pro-

cedure.

Article 9

International Bureau

(1) The International Bureau shall

be the Secretariat of the Organiza-

tion.

(2) The International Bureau shall

be directed by the Director General,

assisted by two or more Deputy

Directors General.

(3) The Director General shall be

appointed for a fixed term, which

shall be not less than six years. He

shall be eligible for reappointment

for fixed terms. The periods of the

initial appointment and possible

subsequent appointments, as well as

all other conditions of the appoint­

ment, shall be fixed by the General

Assembly.

(4) (a) The Director General shall

be the chief executive of the Organi-

zation.

(b) He shall represent the Organi-

zation.

(c) He shall report to, and con-

form to the instructions of, the Gen­

eral Assembly as to the internal and

external affairs of the Organization.

(5) The Director General shall pre-

pare the draft programs and budgets

and periodical reports on activi-

ties. He shall transmit them to the

de son nom sur chacune des listes oii

il figure. Dans le cas ou ce décompte

spécial indiquerait que la majorité

simple n’est pas obtenue dans cha­

cune de ees listes, la proposition ne

serait pas considérée comme adoptée.

7) Tout Etat membre de l’Orga-

nisation qui n’est pas membre du Co-

mité de coordination peut étre repré-

senté aux réunions de ce Comité par

des observateurs, avec le droit de

participer aux délibérations, mais

sans droit de vote.

8) Le Comité de coordination éta-

blit son réglement intérieur.

Article 9

Bureau international

1) Le Bureau international consti-

tue le secrétariat de 1’Organisation.

2) Le Bureau international est

dirigé par le Directeur général assis-

té de deux ou plusieurs Vice-direc-

teurs généraux.

3) Le Directeur général est nommé

pour une période déterminée, qui ne

peut étre inférieure å six ans. Sa

nomination peut étre renouvelée

pour des périodes déterminées. La

durée de la premiére période et celle

des périodes suivantes éventuelles,

ainsi que toutes autres conditions de

sa nomination, sont fixées par l’As-

semblée générale.

4) a) Le Directeur général est le

plus haut fonetionnaire de 1’Organi-

sation.

b) Il représente 1’Organisation.

c) Il rend compte å 1’Assemblée

générale et se conforme å ses direc-

tives en ce qui concerne les affaires

intérieures et extérieures de l’Orga-

nisation.

5) Le Directeur général prépare

les projets de budget et de pro-

gramme ainsi que les rapports perio-

diques d’activité. Il les transmet aux

57

efter anges vid dess namn på var och

en av de listor där namnet förekom­

mer. Om detta särskilda samman-

räliningsförfarande skulle utvisa att

enkel majoritet ej erhållits på var

och en av dessa listor, skall förslaget

ej anses ha blivit antaget.

7. Varje stat som är medlem av

organisationen men som ej är med­

lem av samordningskommittén kan

låta sig företrädas vid kommitténs

möten genom observatörer, vilka

skall äga rätt att deltaga i diskus­

sionerna men ej äga rätt att rösta.

8. Samordningskommittén faststäl­

ler själv sin arbetsordning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 3i år 1969

Artikel 9

Internationella byrån

1. Den internationella byrån skall

vara organisationens sekretariat.

2. Den internationella byrån skall

ledas av generaldirektören, biträdd

av två eller flera biträdande general­

direktörer.

3. Generaldirektören skall förord­

nas för en bestämd tidsperiod, som

ej skall understiga sex år. Han skall

kunna utnämnas för nya, bestämda

tidsperioder. Den första ämbetsperio-

den och eventuellt följande förord­

nanden liksom alla övriga anställ­

ningsvillkor fastställes av general­

församlingen.

4. a) Generaldirektören skall vara

organisationens högste verkställande

tjänsteman.

b) Han skall företräda organisa­

tionen.

c) Han skall avge redovisning till

generalförsamlingen och rätta sig

efter dess instruktioner i vad avser

organisationens såväl yttre som inre

förhållanden.

5. Generaldirektören skall utar­

beta budget- och programförslag

samt periodiska verksamhetsberät­

telser. Han skall vidarebefordra dem

58

Kungl. Maj. ts proposition nr 34 år 1969

Governments of the interested States

and to the competent organs of the

Unions and the Organization.

(6) The Director General and any

staff member designated by him

sliall participate, without the right

to vote, in all meetings of the Gen­

eral Assembly, the Conference, the

Coordination Committee, and any

other committee or working group.

The Director General or a staff mem­

ber designated by him shall be ex

officio secretary of these bodies.

(7) The Director General shall

appoint the staff necessary for the

efficient performance of the tasks of

the International Bureau. He shall

appoint the Deputy Directors Gener­

al after approval by the Coordination

Committee. The conditions of em-

pioyment shall be fixed by the stalf

regulations to be approved by the

Coordination Committee on the pro-

posal of the Director General. The

paramount consideration in the em-

ployment of the staff and in the

determination of the conditions of

service shall be the necessity of se-

curing the highest standards of effi-

ciency, competence, and integrity.

Due regard shall be paid to the im-

portance of recruiting the staff on as

wide a geographical basis as possi-

ble.

(8) The nature of the responsi-

bilities of the Director General and

of the staff shall be exclusively in-

ternational. In the discharge of their

duties they shall not seek or receive

instructions from any Government

or from any authority external to the

Organization. They shall refrain

from any action which might preju-

dice their position as international

officials. Each Member State under-

takes to respect the exclusively inter­

national character of the responsi-

bilities of the Director General and

the staff, and not to seek to influence

tliem in the discharge of their duties.

Gouvernements des Etats intéressés

ainsi qu’aux organes compétents des

Unions et de l’Organisation.

6) Le Directeur général et tout

membre du personnel désigné par

lui prennent part, sans droit de vote,

å toutes les réunions de l’Assemblée

générale, de la Conférence, du Comi-

té de coordination, ainsi que de tout

autre comité ou groupe de travail. Le

Directeur général ou un membre du

personnel désigné par lui est d’office

secrétaire de ees organes.

7) Le Directeur général nomme le

personnel nécessaire au bon fonc-

tionnement du Bureau international.

Il nomme les Vice-directeurs géné-

raux apres approbation du Comité

de coordination. Les conditions d’em-

ploi sont fixées par le Statut du

personnel qui doi t étre approuvé

par le Comité de coordination, sur

proposition du Directeur général. La

nécessité de s’assurer les services

d’agents éminemment qualifiés en

raison de leur efficience, de leur

compétence et de leur intégrité doit

étre la considération dominante dans

le recrutement et la détermination

des conditions d’emploi des membres

du personnel. Il sera dument tenu

compte de 1’importance d’assurer ce

recrutement sur une base géographi-

que aussi large que possible.

8) Les fonetions du Directeur gé­

néral et des membres du personnel

sont de caractére strietement inter­

national. Dans 1’exercice de leurs

fonetions, ceux-ci ne doivent sollici-

ter ou recevoir d’instructions d’au-

cun Gouvernement ou d’aucune auto-

rité étrangére å 1’Organisation. Ils

doivent s’abstenir de tout aete de na­

ture å compromettre leur situation

de fonetionnaires internationaux.

Chaque Etat membre s’engage å res-

peeter le caractére exelusivement

international des fonetions du Direc­

teur général et des membres du per­

sonnel et å ne pas chercher å influen-

59

till vederbörande staters regeringar,

till vederbörande unionsorgan och

till organisationen.

6. Generaldirektören och varje av

honom därtill utsedd sekretariats-

tjänsteman skall utan rösträtt delta­

ga i alla möten, som hålles av gene­

ralförsamlingen, konferensen, sam­

ordningskommittén och varje annan

kommitté eller arbetsgrupp. General­

direktören eller en av honom utsedd

sekretariatstjänsteman skall ex offi-

cio vara dessa organs sekreterare.

7. Generaldirektören skall tillsätta

den personal som är nödvändig för

att den internationella byrån effek­

tivt skall kunna utföra sina arbets­

uppgifter. Han skall förordna biträ­

dande generaldirektörer efter god­

kännande av samordningskommit­

tén. Anställningsvillkoren skall fast­

ställas i särskilda bestämmelser för

personalen (staff regulations), vilka

skall godkännas av samordnings­

kommittén på förslag av generaldi­

rektören. Vid anställandet av perso­

nalen och vid bestämmandet av an­

ställningsvillkoren skall yttersta vikt

läggas vid nödvändigheten av att till­

försäkra organisationen högsta möj­

liga effektivitet, kompetens och oför-

vitlighet. Skälig hänsyn skall tagas

till betydelsen av att anställa perso­

nal efter så vidsträckt geografisk för­

delning som möjligt.

8. Generaldirektörens och perso­

nalens ansvar skall vara uteslutande

internationellt. Vid fullgörandet av

sina uppgifter skall de ej söka eller

mottaga förhållningsorder från nå­

gon regering eller från någon myn­

dighet utanför organisationen. De

skall avhålla sig från varje handling

som skulle kunna skada deras ställ­

ning som internationella tjänstemän.

Varje medlemsstat åtar sig att re­

spektera den uteslutande internatio­

nella karaktären hos generaldirek­

törens och personalens uppgifter

samt att ej söka påverka dem vid ut­

förandet av deras åligganden.

Kungl. Maj. ts proposition nr 3i år 1969

60

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Artide 10

Headquarters

(1) The headquarters of the Or-

ganization shall be åt Geneva.

(2) Its transfer may be decided

as provided for in Article 6 (3) (d)

and (g).

Article 11

Finances

(1) The Organization shall have

two separate budgets: the budget of

expenses common to the Unions, and

the budget of the Conference.

(2) (a) The budget of expenses

common to the Unions shall include

provision for expenses of interest to

several Unions.

(b) This budget shall be financed

from the following sources:

(i) contributions of the Unions,

provided that the amount of the

contribution of each Union shall

be fixed by the Assembly of that

Union, having regard to the inter­

est the Union has in the common

expenses;

(ii) charges due for services

performed hy the International

Bureau not in direct relation with

any of the Unions or not received

for services rendered by the In­

ternational Bureau in the field of

legal-technical assistance;

(iii) sale of, or royalties on, the

publications of the International

Bureau not directly concerning

any of the Unions;

(iv) gifts, bequests, and subven­

tions, given to the Organization,

except those referred to in par-

agraph (3) (b) (iv);

(v) rents, interests, and other

cer ceux-ci dans 1’exécution de leurs

fonctions.

Article 10

Siégc

1) Le siége de 1’Organisation esl

fixé å Geneve.

2) Son transfert peut étre décidé

dans les conditions prévues å l’ar-

ticle 6.3) d) et g).

Article 11

Finances

1) L’Organisation a deux budgets

distincts : le budget des dépenses

communes aux Unions et le budget

de la Conférence.

2) a) Le budget des dépenses com­

munes aux Unions contient les pré-

visions de dépenses présentant un in-

térét pour plusieurs Unions.

h) Ce budget est financé par les

ressources suivantes :

i) les contributions des Unions,

étant entendu que le montant de

la contribution de chaque Union

est fixé par FAssemhlée de cette

Union, compte tenu de la mesure

dans laquelle les dépenses commu­

nes sont effectuées dans 1’intérét

de ladite Union;

ii) les taxes et sommes dues

pour les services rendus par le

Bureau international qui ne sont

pas en rapport direct avec Tune

des Unions ou qui ne sont pas per-

<jues pour des services rendus par

le Bureau international dans le do-

maine de 1’assistance technico-j uri-

dique;

iii) le produit de la vente des

publications du Bureau interna­

tional qui ne concernent pas di-

rectement l’une des Unions, et les

droits afférents ä ees publications;

iv) les dons, legs et subventions

dont bénéficie 1’Organisation, å

1’exception de ceux visés å 1’alinéa

3) b)iv);

v) les loyers, intéréts et autres

Kungl. Maj.ts proposition nr 34 år 1969

61

Artikel 10

Organisationens säte

1. Organisationens säte skall vara

i Geneve.

2. Dess säte kan flyttas efter be­

slut fattat i enlighet med artikel 6:3.

d) och g).

Artikel 11

Finanser

1. Organisationen skall ha två

skilda budgetar: budgeten för unio­

nernas gemensamma utgifter och

budgeten för konferensen.

2. a) Unionernas gemensamma ut­

giftsbudget skall upptaga utgifter av

intresse för flera unioner.

b) Denna budget skall finansieras

genom följande inkomster:

i) unionernas bidrag, varvid

varje unions bidragssumma skall

fastställas av denna unions för­

samling med hänsyn tagen till det

intresse unionen har i de gemen­

samma utgifterna;

ii) avgifter för tjänster utförda

av den internationella byrån, vilka

ej har direkt samband med någon

av unionerna eller vilka ej utgör

ersättning för tjänster utförda av

den internationella byrån inom ra­

men för den j uri disk-tekniska bi­

ståndsverksamheten ;

iii) försäljning av eller royal-

ties från den internationella by­

råns skrifter, vilka ej direkt berör

någon av unionerna;

iv) gåvor, legat och subventio­

ner till förmån för organisationen

med undantag för dem som näm-

nes i 3. b) iv) nedan;

v) hyror, räntor och diverse

62

Kungl. Maj:ts proposition nr 3i år 1969

miscellaneous income, of the Or-

ganization.

(3) (a) The budget of the Con-

ference shall include provision for

the expenses of holding sessions of

the Conference and for the cost of

the legal-technical assistance pro­

gram.

(b) This budget shall be financed

from the following sources:

(i) contributions of States party

to this Convention not members of

any of the Unions;

(ii) any sums made available to

this budget by the Unions, provid­

ed that the amount of the sum

made available by each Union shall

be fixed by the Assembly of that

Union and that each Union shall

be free to abstain from contrib-

uting to the said budget;

(iii) sums received for services

rendered by the International Bu-

reau in the field of legal-technical

assistance;

(iv) gifts, bequests, and subven­

tions, given to the Organization

for the purposes referred to in

subparagraph (a).

(4) (a) For the purpose of estab-

lishing its contribution towards the

budget of the Conference, each State

party to this Convention not member

of any of the Unions shall belong to

a class, and shall pay its annual con­

tributions on the basis of a number

of units fixed as follows:

Class A ............... 10

Class B ............... 3

Class C ............... 1

(b) Each such State shall, concur-

rently with taking action as provided

in Artide 14 (1), indicate the class

to which it wishes to belong. Any

such State may change class. If it

chooses a lower class, the State must

announce it to the Conference åt one

of its ordinary sessions. Any such

revenus divers de 1’Organisation.

3) a) Le budget de la Conférence

contient les prévisions de dépenses

pour la tenue des sessions de la Con­

férence et pour le programme d’assis-

tance technico-juridique.

b) Ce budget est financé par les

ressources suivantes :

i) les contributions des Etats

parties å la présente Convention

qui ne sont pas membres de l’une

des Unions;

ii) les sommes éventuellement

mises ä la disposition de ce bud­

get par les Unions, étant entendu

que le montant de la somme mise

å disposition par chaque Union est

fixé par 1’Assemblée de cette

Union et que chaque Union est

libre de ne pas contribuer å ce

budget;

iii) les sommes percues pour des

services rendus par le Bureau In­

ternational dans le domaine de

1’assistance technico-juridique;

iv) les dons, legs et subventions

dont bénéficie 1’Organisation aux

fins visées au sous-alinéa a).

4) a) Pour déterminer sa part

contributive dans le budget de la

Conférence, chacun des Etats par­

ties å la présente Convention qui

n’est pas membre de l’une des

Unions est rangé dans une classe et

paie ses contributions annuelles sur

la base d’un nombre d’unités fixé

comme suit :

Classe A............... 10

Classe B............... 3

Classe C............... 1

b) Chacun de ees Etats, au mo­

ment ou il accomplit l’un des aetes

prévus å 1’article 14.1), indique la

classe dans laquelle il désire étre

rangé. Il peut changer de classe. S’il

choisit une classe inférieure, l’Etat

doit en faire part å la Conférence

lors d’une de ses sessions ordinaires.

Kungl. Maj. ts proposition nr 34 år 1969

63

andra inkomster som tillkommer

organisationen.

3. a) Konferensens budget skall

upptaga utgifter för konferensens

sammanträden och för kostnaderna

för det juridisk-tekniska bistånds­

programmet.

b) Denna budget skall finansieras

genom följande inkomster:

i) bidrag från stater som till­

trätt denna konvention men som

ej är medlemmar av någon av

unionerna;

ii) belopp som ställts till förfo­

gande för denna budget av unio­

nerna, varvid varje enskilt belopps

storlek skall fastställas av veder­

börande unions församling och

varje union skall äga frihet att av­

stå från att bidraga till denna bud­

get;

iii) belopp för tjänster som ut-

föres av den internationella byrån

inom ramen för den juridisk-tek­

niska biståndsverksamheten;

iv) gåvor, legat och subventio­

ner till förmån för organisationen

för ändamål som nämnes under

a).

4. a) För bestämmande av varje

stats bidrag till konferensens budget

skall varje stat, som tillträtt denna

konvention men som ej är medlem

av någon av unionerna, tillhöra en

klass och betala sina årliga bidrag i

förhållande till ett visst antal enhe­

ter enligt följande:

Klass

A

10

Klass

B

3

Klass

C

1

b) Varje sådan stat skall samti­

digt som den vidtager åtgärd enligt

artikel 14:1. uppge den klass i vil­

ken den önskar ingå. Varje sådan

stat kan byta klass. Om staten beslu­

tar att ingå i en lägre klass, måste

den tillkännage detta vid ett av kon­

ferensens ordinarie möten. Varje så-

64

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

change shall take effect åt the begin-

ning of the calendar year following

the session.

(c) The annual contribution of

each such State shall be an amount

in the same proportion to the total

sum to be contributed to the budget

of the Conference by all such States

as the number of its units is to the

total of the units of all the said

States.

(d) Contributions shall become

due on the first of January of each

year.

(e) If the budget is not adopted

before the beginning of a new finan-

cial period, the budget shall be åt the

same level as the budget of the previ-

ous year, in accordance with the fi-

nancial regulations.

(5) Any State party to this Con-

vention not member of any of the

Unions which is in arrears in the

payment of its financial contribu­

tions under the present Artide, and

any State party to this Convention

member of any of the Unions which

is in arrears in the payment of its

contributions to any of the Unions,

shall have no vote in any of the

bodies of the Organisation of which

it is a member, if the amount of its

arrears equals or exceeds the amount

of the contributions due from it for

the preceding two full years. How-

ever, any of these bodies may allow

such a State to continue to exercise

its vote in that body if, and as long

as, it is satisfied that the delay in

payment arises from exceptional and

unavoidable circumstances.

(6) The amount of the fees and

charges due for services rendered

by the International Bureau in the

field of legal-technical assistance

shall be established, and shall be re-

Un tel changement prend ef fet au

début de l’année civile suivant ladite

session.

c) La contribution annuelle de

chacun de ees Etats consiste en un

montant dont le rapport ä la somme

totale des contributions au budget

de la Conférence de tous ees Etats

est le méme que le rapport entre le

nombre des unités de la classe dans

laquelle il est rangé et le nombre to­

tal des unités de 1’ensemble de ees

Etats.

d) Les contributions sont dues au

ler janvier de chaque année.

e) Dans le cas ou le budget n’est

pas adopté avant le début d’un nou-

vel exercice, le budget de l’année

précédente est reconduit selon les

modalités prévues par le réglement

financier.

5) Tout Etat partie å la présente

Convention qui n’est membre d’au-

cune des Unions et qui est en retard

dans le paiement de ses contribu­

tions compte tenu des dispositions

du présent artide, de méme que tout

Etat partie å la présente Convention

qui est membre de l’une des Unions

et qui est en retard dans le paiement

de ses contributions au titre de cette

Union, ne peut exercer son droit de

vote, dans aucun des organes de

TOrganisation dont il est membre, si

le montant de son arriéré est égal

ou supérieur å celui des contribu­

tions dont il est redevable pour les

deux années complétes écoulées. Ge-

pendant, un tel Etat peut étre auto-

risé å conserver 1’exercice de son

droit de vote au sein dudit organe

aussi longtemps que ce dernier es-

time que le retard résulte de cir-

constances exceptionnelles et inévi-

tables.

6) Le montant des taxes et som-

mes dues pour des services rendus

par le Bureau International dans le

domaine de 1’assistance technico-ju-

ridique est fixé par le Directeur gé-

65

dan ändring skall gälla från början

av det kalenderår som följer på ett

sådant möte.

c) Varje sådan stats årliga bidrag

skall utgöras av ett belopp, som står

i samma proportion till det samman­

lagda belopp, med vilket alla sagda

stater bidrar till konferensens bud­

get, som antalet av dess enheter står

i förhållande till det sammanlagda

antalet av alla dessa staters enheter.

Kungl. Maj:ts proposition nr 3b år 1969

d) Bidragen förfaller till betalning

den 1 januari varje år.

e) Om budgeten ej antages före

början av en ny finansieringsperiod,

skall budgeten vara på samma nivå

som föregående års budget i enlig­

het med räkenskapsreglementets be­

stämmelser.

5. Stat, som tillträtt denna kon­

vention men som ej är medlem av

någon av unionerna och som ej i tid

betalat sina bidrag enligt förevaran­

de artikel, samt stat, som tillträtt

denna konvention och är medlem av

någon av unionerna och som ej i tid

betalat sina bidrag till någon av

unionerna, skall ej ha rösträtt i nå­

got av organisationens organ, vari

staten är medlem, om det oguldna

beloppet motsvarar eller överstiger

summan av de bidrag som är förfall­

na till betalning från staten i fråga

för de föregående två hela åren.

Emellertid kan varje sådant organ

tillåta en dylik stat att fortsätta att

utöva sin rösträtt i organet i fråga,

om och så länge som det är överty­

gat om att betalningsdröj smålet här­

rör från utomordentliga och ound­

vikliga omständigheter.

6. Storleken av de avgifter och and­

ra pålagor för tjänster som lämnas

av den internationella byrån inom

ramen för den juridisk-tekniska bi­

ståndsverksamheten fastställes av

3

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr

34

66

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

ported to the Coordination Commit­

tee, by the Director General.

(7) The Organization, with the

approval of the Coordination Com-

mittee, may receive gifts, bequests,

and subventions, directly from Gov-

ernments, public or private institu­

tions, associations or private per­

sons.

(8) (a) The Organization shall

have a working Capital fund which

shall be constituted by a single pay-

ment made by the Unions and by

each State party to this Convention

not member of any Union. If the

fund becomes insufficient, it shall be

increased.

(b) The amount of the single pay-

ment of each Union and its possible

participation in any increase shall

be decided by its Assembly.

(c) The amount of the single pay-

ment of each State party to this

Convention not member of any

Union and its part in any increase

shall be a proportion of the contribu-

tion of that State for the year in

which the fund is established or the

increase decided. The proportion

and the terms of payment shall be

fixed by the Conference on the pro-

posal of the Director General and

after it has heard the advice of the

Coordination Committee.

(9) (a) In the headquarters agree-

ment concluded with the State on

the territory of which the Organiza­

tion has its headquarters, it shall be

provided that, whenever the working

Capital fund is insufficient, such

State shall grant advances. The

amount of these advances and the

conditions on which they are grant-

ed shall be the subject of separate

agreements, in each case, between

such State and the Organization. As

long as it remains under the obliga­

tion to grant advances, such State

shall have an ex officio seat on the

Coordination Committee.

néral, qui fait rapport au Comité de

coordination.

7) ^Organisation peut, avec l’ap-

probation du Comité de coordina­

tion, recevoir tous dons, legs et sub­

ventions provenant directement de

gouvernements, d’institutions publi-

ques ou privées, d’associations ou de

particuliers.

8) a) ^Organisation posséde un

fonds de roulement constitué par un

versement unique effectué par les

Unions et par chaque Etat partie å

la présente Convention qui n’est pas

membre de l’une des Unions. Si le

fonds devient insuffisant, son aug-

mentation est décidée.

b) Le montant du versement uni­

que de chaque Union et sa participa­

tion éventuelle å toute augmentation

sont décidés par son Assemblée.

c) Le montant du versement uni­

que de chaque Etat partie å la pré­

sente Convention qui n’est pas

membre d’une Union, et sa partici­

pation å toute augmentation, sont

proportionnels å la contribution de

cet Etat pour l’année au cours de

laquelle le fonds est constitué ou

1’augmentation décidée. La propor­

tion et les modalités de versement

sont arrétées par la Conférence, sur

proposition du Directeur général et

aprés avis du Comité de coordina­

tion.

9) a) L’accord de siége conclu

avec l’Etat sur le territoire duquel

1’Organisation a son siége prévoit

que, si le fonds de roulement est in­

suffisant, cet Etat accorde des avan-

ces. Le montant de ees avances et les

conditions dans lesquelles elles sont

accordées font l’objet, dans chaque

cas, d’accords séparés entre l’Etat

en cause et 1’Organisation. Aussi

longtemps qu’il est tenu d’accorder

des avances, cet Etat dispose ex of­

ficio d’un siége au Comité de coor­

dination.

Kungl. Maj. ts proposition nr 3i år 1969

67

generaldirektören, som härom skall

lämna underrättelse till samord­

ningskommittén.

7. Organisationen får med samord­

ningskommitténs godkännande mot­

taga gåvor, legat och subventio­

ner direkt från regeringar, allmänna

eller enskilda institutioner, förening­

ar eller enskilda personer.

8. a) Organisationen skall ha en

kapitalfond som skall bildas genom

en engångsbetalning av unionerna

och av varje stat som tillträtt den­

na konvention utan att vara med­

lem av någon union. Om fonden blir

otillräcklig, skall den utökas.

b) Storleken av unionernas en-

gångsbetalningar och deras eventu­

ella deltagande i en ökning av fonden

skall beslutas av vederbörande uni­

ons församling.

c) Storleken av den engångsbetal­

ning som skall göras av stat, som

tillträtt denna konvention utan att

vara medlem av någon union, samt

dess andel i en ökning av fonden

skall stå i viss proportion till sag­

da stats bidrag för det år fonden bil­

das eller ökningen beslutas. Denna

proportion och betalningssättet skall

fastställas av konferensen på förslag

av generaldirektören och efter att

den rådfört sig med samordnings­

kommittén.

9. a) I det avtal (headquarters

agreement), som organisationen slu­

ter med den stat inom vars om­

råde organisationen har sitt säte,

skall bestämmas att, om kapitalfon­

den blir otillräcklig, sagda stat skall

bevilja förskott. Storleken av dessa

förskott och villkoren för deras be­

viljande skall göras till föremål för

särskilda överenskommelser i varje

särskilt fall mellan vederbörande stat

och organisationen. Så länge som

denna stat har skyldighet att bevil­

ja förskott, skall den vara ex officio

medlem av samordningskommittén.

68

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

(b) The State referred to in sub-

paragraph (a) and the Organisation

shall each have the right to de-

nounce the obligation to grant ad-

vances, by written notification. De-

nunciation shall take effect three

years after the end of the year in

which it has been notified.

(10) The auditing of the accounts

shall be effected by one or more

Member States, or by external audi-

tors, as provided in the financial

regulations. They shall be designated,

with their agreement, by the General

Assembly.

Article 12

Legal Capacitg; Privileges and

Immunities

(1) The Organization shall enjoy

on the territory of each Member

State, in conformity with the laws

of that State, such legal capacity as

may be necessary for the fulfilment

of the Organization’s objectives and

for the exercise of its functions.

(2) The Organization shall con-

clude a headquarters agreement with

the Swiss Confederation and with

any other State in which the head­

quarters may subsequently be lo-

cated.

(3) The Organization may con-

clude bilateral or multilateral agree-

ments with the other Member States

with a view to the enjoyment by the

Organization, its officials, and repre­

sentatives of all Member States, of

such privileges and immunities as

may be necessary for the fulfilment

of its objectives and for the exercise

of its functions.

(4) The Director General may

negotiate and, after approval by the

Coordination Committee, shall con-

clude and sign on behalf of the Or­

ganization the agreements referred

to in paragraphs (2) and (3).

b) L’Etat visé au sous-alinéa a)

et l’Organisation ont chacun le droit

de dénoncer 1’engagement d’accor-

der des avanees, moyennant notifi­

cation par écrit. La dénonciation

prend effet trois ans apres la fin de

l’année au cours de laquelle elle a

été notifiée.

10) La vérification des comptes

est assurée, selon les modalités pré-

vues dans le réglement financier, par

un ou plusieurs Etats membres ou

par des contröleurs extérieurs, qui

sont, avec leur consentement, dési-

gnés par 1’Assemblée générale.

Article 12

Capacité juridique; privileges et

immunités

1) L’Organisation jouit, sur le ter-

ritoire de chaque Etat membre, con-

formément aux lois de cet Etat, de

la capacité juridique nécessaire pour

atteindre son but et exercer ses fonc-

tions.

2) L’Organisation conclut un ac-

cord de siége avec la Confédération

suisse et avec tout autre Etat ou le

siége pourrait étre fixé par la suite.

3) L’Organisation peut conclure

des accords bilatéraux ou multila-

téraux avec les autres Etats mem­

bres pour s’assurer, ainsi qu’å ses

fonctionnaires et aux représentants

de tous les Etats membres, la jouis-

sance des privileges et immunités

nécessaires pour atteindre son but

et exercer ses fonctions.

4) Le Directeur général peut né-

gocier, et apres approbation du Co-

mité de coordination, conclut et signe

au nom de 1’Organisation les accords

visés aux alinéas 2) et 3).

69

b) Den stat som avses under a)

och organisationen skall var och en

äga rätt att uppsäga skyldigheten att

bevilja förskott, vilket skall ske

skriftligen. Uppsägning skall bli gäl­

lande tre år efter utgången av det år

under vilket uppsägningen medde­

lades.

10. Revision av räkenskaperna skall

verkställas av en eller flera medlems­

stater eller av utifrån tillkallade

revisorer på sätt som föreskrives

i räkenskapsreglementet. Revisorer­

na skall efter eget samtycke utses av

generalförsamlingen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 3i år 1969

Artikel 12

Rättskapacitet; privilegier och

immunitet

1. På varje medlemsstats territo­

rium skall i enlighet med vederbö­

rande stats lagar organisationen åt­

njuta sådan rättskapacitet som kan

anses nödvändig för fullgörandet av

organisationens syften och för utfö­

randet av dess uppgifter och ålig­

ganden.

2. Organisationen skall sluta ett

avtal (headquarters agreement) med

schweiziska regeringen och med var­

je annan stat, där den senare kan få

sitt säte.

3. Organisationen äger avsluta bi­

laterala eller multilaterala avtal med

de övriga medlemsstaterna för att

organisationen, dess tjänstemän och

företrädare för alla medlemsstater

skall komma i åtnjutande av sådana

privilegier och sådan immunitet som

kan anses nödvändig för fullgöran­

det av dess syften och för utföran­

det av dess uppgifter och åliggan­

den.

4. Generaldirektören äger förhand­

la om och skall, efter godkännande

av samordningskommittén, på orga­

nisationens vägnar avsluta och un­

derteckna avtal varom talas i 2. och

3.

70

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Artide 13

Relations with Other Organizations

(1) The Organization shall, where

appropriate, establish working rela­

tions and cooperate with other in-

ter-governmental organizations. Any

general agreement to such effect en-

tered into with such organizations

shall be concluded by the Director

General after approval by the Coor-

dination Gommittee.

(2) The Organization raay, on

matters within its competence, make

suitable arrangements for consulta-

tion and cooperation with interna-

tional non-governmental organiza­

tions and, with the consent of the

Governments concerned, with na­

tional organizations, governmental

or non-governmental. Such arrange­

ments shall be made by the Direc­

tor General after approval by the

Coordination Committee.

Artide 14

Becoming Party to the Convention

(1) States referred to in Artide

5 may become party to this Conven­

tion and Member of the Organiza­

tion by:

(i) signature without reserva­

tion as to ratification, or

(ii) signature subject to ratifica­

tion followed by the deposit of an

instrument of ratification, or

(iii) deposit of an instrument of

accession.

(2) Nothwithstanding any other

provision of this Convention, a State

party to the Paris Convention, the

Berne Convention, or both Conven-

tions, may become party to this

Convention only if it concurrently

Artide 13

Relations avec d’autres organisations

1) ^Organisation, si elle 1’estime

opportun, établit des relations de

travail et coopére avec d’autres or­

ganisations inter gouver nementales.

Tout accord général passé å cet effet

avec ees organisations est conclu par

le Directeur général, apres approba-

tion du Comité de coordination.

2) L’Organisation peut prendre,

pour les questions de sa compétence,

toutes dispositions appropriées en

vue de la consultation des organisa­

tions internationales non gouverne-

mentales et, sous réserve du con-

sentement des Gouvernements inté-

ressés, des organisations nationales

gouvernementales ou non gouverne-

mentales, ainsi qu’en vue de toute

coopération avec lesdites organisa­

tions. De telles dispositions sont pri-

ses par le Directeur général, apres

approbation du Comité de coordina­

tion.

Artide 14

Modalités selon lesquelles les Etats

peuvent devenir parties ä la Conven­

tion

1) Les Etats visés å 1’article 5

peuvent devenir parties å la présente

Convention et membres de l’Organi-

sation par :

i) leur signature sans réserve

de ratification, ou

ii) leur signature sous réserve

de ratification, suivie du dépöt de

1’instrument de ratification, ou

iii) le dépöt d’un instrument

d’adhésion.

2) Nonobstant toute autre dispo­

sition de la présente Convention, un

Etat partie å la Convention de Pa­

ris, å la Convention de Berne ou å

ees deux Conventions, ne peut de­

venir partie å la présente Convention

71

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Artikel 13

Förhållandet till andra orga­

nisationer

1. Organisationen skall där så är

lämpligt upprätthålla kontakt och

samarbete med andra mellanstatliga

organisationer. Varje allmänt avtal,

som i sådant hänseende ingås med

dylika organisationer, skall avslutas

av generaldirektören efter godkän­

nande av samordningskommittén.

2. Organisationen äger i frågor

som faller inom dess behörighet träf­

fa lämpliga anstalter för att rådföra

sig och samarbeta med internationel­

la icke statliga organisationer och,

efter medgivande av vederbörande

lands regering, med nationella stat­

liga eller privata organisationer. Så­

dana anstalter skall träffas av gene­

raldirektören efter godkännande av

sam ordning skommittén.

Artikel 14

Tillträde till konventionen

1. Sådana stater som nämnes i ar­

tikel 5 kan tillträda denna konven­

tion och bli medlemmar av organi­

sationen genom

i) undertecknande utan förbe­

håll för ratifikation, eller

ii) undertecknande med förbe­

håll för ratifikation följt av depo­

nering av ratifikationsinstrument,

eller

iii) deponering av anslutnings­

instrument.

2. Oavsett vad i denna konvention

stadgas kan en stat, som tillträtt

Pariskonventionen, Bernkonventio-

nen eller bådadera, tillträda denna

konvention endast om staten sam­

tidigt ratificerar eller ansluter

72

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

ratifies or accedes to, or only after

it has ratified or acceded to:

either the Stockholm Act of the

Paris Convention in its entirety or

with only the limitation set forth

in Artide 20 (1) (b) (i) thereof,

or the Stockholm Act of the Berne

Convention in its entirety or with

only the limitation set forth in Ar­

tide 28 (1) (b) (i) thereof.

(3) Instruments of ratification or

accession shall be deposited with the

Director General.

Artide 15

Entry into Force of the Convention

(1) This Convention shall enter

into force three months after ten

States memhers of the Paris Union

and seven States members of the

Berne Union have taken action as

provided in Artide 14 (1), it being

understood that, if a State is a mem-

ber of both Unions, it will be counted

in both groups. On that date, this

Convention shall enter into force also

in respect of States which, not being

members of either of the two Unions,

have taken action as provided in Ar­

tide 14 (1) three months or more

prior to that date.

(2) In respect to any other State,

this Convention shall enter into force

three months after the date on which

such State takes action as provided

in Artide 14 (1).

Artide 16

Reservations

No reservations to this Convention

are permitted.

qu’en devenant simultanément par-

tie, ou qu’aprés étre devenu partie

antérieurement, par ratification ou

adhésion

soit å l’Acte de Stockholm de la

Convention de Paris dans sa tota-

lité ou avec la seule limitation

prévue par 1’article 20. l)b)i) du-

dit Acte,

soit å l’Acte de Stockholm de la

Convention de Berne dans sa to-

talité ou avec la seule limitation

prévue par 1’artide 28. l)b)i) du-

dit Acte.

3) Les instruments de ratification

ou d’adhésion sont déposés auprés

du Directeur général.

Artide 15

Entrée en vigueur de la Convention

1) La présente Convention entre

en vigueur trois mois apres que dix

Etats membres de 1’Union de Paris

et sept Etats membres de l’Union de

Berne ont accompli l’un des actes

prévus å 1’article 14. 1), étant en-

tendu que tout Etat membre des

deux Unions est compté dans les

deux groupes. A cette date, la pré­

sente Convention entre également en

vigueur å l’égard des Etats qui, n’é-

tant membres d’aucune des deux

Unions, ont accompli, trois mois ou

plus avant ladite date, l’un des actes

prévus å 1’article 14. 1).

2) A Tégard de tout autre Etat,

la présente Convention entre en

vigueur trois mois apres la date å

laquelle cet Etat a accompli kun des

actes prévus å 1’article 14. 1).

Artide 16

Réserves

Aucune réserve n’est admise å la pré­

sente Convention.

73

sig till eller redan, har ratificerat el­

ler anslutit sig till

Kungl. Maj.ts proposition nr 3i år 1969

antingen Pariskonventionens

Stockholmsakt i dess helhet eller

endast med den inskränkning som

stadgas i artikel 20: 1. b)i) av sag­

da akt

eller Bernkonventionens Stock­

holmsakt i dess helhet eller en­

dast med den inskränkning som

stadgas i artikel 28: l.b)i) av sag­

da akt.

3. Ratifikations- eller anslutnings­

instrument skall deponeras hos ge­

neraldirektören.

Artikel 15

Konventionens ikraftträdande

1. Denna konvention skall träda i

kraft tre månader efter det att tio

stater, som är medlemmar av Paris­

unionen, och sju stater, som är med­

lemmar av Bernunionen, har vidta­

git åtgärd enligt artikel 14: 1., var­

vid en stat som är medlem av båda

unionerna skall räknas i båda grup­

perna. Nämnda dag skall denna kon­

vention träda i kraft även för stater

vilka, utan att vara medlemmar av

någon av de två unionerna, har, tre

eller fler månader före sagda dag,

vidtagit åtgärd enligt artikel 14: 1.

2. I förhållande till varje annan

stat skall denna konvention träda i

kraft tre månader efter den dag dy­

lik stat vidtar åtgärd enligt artikel

14: 1.

Artikel 16

Förbehåll

Inga förbehåll till denna konven­

tion är tillåtna.

3f

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr

34

74

Kungl. Maj:ts proposition nr

34

år 1969

Artide 17

Amendments

(1) Proposals for the amendment

of this Convention may be initiated

by any Member State, by the Coordi-

nation Committee, or by the Director

General. Such proposals shall be

communicated by the Director Gen­

eral to the Member States åt least six

months in advance of their consider-

ation by the Conference.

(2) Amendments shall be adopted

by the Conference. Whenever amend­

ments would affect the rights and

obligations of States party to this

Convention not members of any of

the Unions, such States shall also

vote. On all other amendments pro-

posed, only States party to this Con­

vention members of any Union shall

vote. Amendments shall be adopted

by a simple majority of the votes

cast, provided that the Conference

shall vote only on such proposals for

amendments as have previously been

adopted by the Assembly of the Paris

Union and the Assembly of the Berne

Union according to the rules appli-

cable in each of them regarding the

adoption of amendments to the ad­

ministrative provisions of their re-

spective Conventions.

(3) Any amendment shall en ter

into force one month after written

notifications of acceptance, effected

in accordance with their respective

constitutional processes, have been

received by the Director General

from three-fourths of the States

members of the Organization, en-

titled to vote on the proposal för

amendment pursuant to paragraph

(2), åt the time the Conference a-

dopted the amendment. Any amend­

ments thus accepted shall bind all

the States which are Members of the

Organization åt the time the amend­

ment enters into force or which be-

come Members åt a subsequent date,

Artide 17

Modifications

1) Des propositions de modifica-

tion å la présente Convention peu-

vent étre présentées par tout Etat

membre, par le Comité de coordina-

tion ou par le Directeur général. Ces

propositions sont communiquées par

ce dernier aux Etats membres six

mois au moms avant d’étre soumises

å 1’examen de la Conférence.

2) Toute modification est adoptée

par la Conférence. S’il slagit de mo­

difications de nature å affecter les

droits et obligations des Etats parties

ä la présente Convention qui ne sont

membres d’aucune des Unions, ces

Etats participent également au scru-

tin. Les Etats parties å la présente

Convention qui sont membres de

l’une au moms des Unions sont seuls

habilités å voter sur toutes propo­

sitions relatives å d’autres modifica­

tions. Les modifications sont adop-

tées å la majorité simple des votes

exprimés, étant entendu que la Con­

férence ne vote que sur les proposi­

tions de modification adoptées au

préalable par l’Assemblée de l’Union

de Paris et 1’Assemblée de 1’Union

de Berne selon les régles applicables

dans chacune d’el les å la modifica­

tion des dispositions administratives

de leurs Conventions respectives.

3) Toute modification entre en

vigueur un mois apres la réception

par le Directeur général des notifi­

cations écrites d’acceptation, effec-

tuée en conformité avec leurs régles

constitutionnelles respectives, de la

part des trois quarts des Etats qui

étaient membres de l’Organisation,

et avaient le droit de vote sur la mo­

dification proposée aux termes de

1’alinéa 2), au moment ou la mo­

dification a été adoptée par la Con­

férence. Toute modification ainsi ac-

ceptée lie tous les Etats qui sont

membres de 1’Organisation au mo­

ment ou la modification entre en

vigueur ou qui en deviennent mem-

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

75

Artikel 17

Ändringar

1. Förslag till ändringar av denna

konvention kan göras av varje med­

lemsstat, av samordningskommittén

eller av generaldirektören. Försla­

gen skall av generaldirektören med­

delas medlemsstaterna minst sex må­

nader innan de skall behandlas av

konferensen.

2. Ändringar skall antagas av kon­

ferensen. Närhelst ändringar kan

komma att inverka på rättigheter

och skyldigheter som tillkommer sta­

ter, vilka tillträtt denna konvention

utan att vara medlemmar av någon

av unionerna, skall även sådana sta­

ter rösta. Om alla andra ändrings­

förslag äger endast stater rösta, som

tillträtt denna konvention och som

är medlemmar av någon union. Änd­

ringar skall antagas med enkel ma­

joritet av avgivna röster, varvid kon­

ferensen skall rösta endast på såda­

na ändringsförslag som tidigare har

antagits av Parisunionens försam­

ling och Bernunionens församling i

enlighet med för dem tillämpliga be­

stämmelser för antagande av änd­

ringar av de administrativa bestäm­

melserna i de respektive konventio­

nerna.

3. Ändring skall träda i kraft en

månad efter det att skriftligt medde­

lande om godkännande av ändring­

en, verkställd i enlighet med varje

lands konstitutionella förfarande,

har mottagits av generaldirektören

från tre fjärdedelar av de medlems­

stater i organisationen som var be­

rättigade att rösta på ändringsför­

slaget enligt 2. vid den tidpunkt kon­

ferensen antog ändringen. Sålunda

godkänd ändring skall binda alla

stater som är medlemmar av orga­

nisationen vid den tidpunkt ändring­

en träder i kraft eller vilka blir med­

lemmar vid en senare tidpunkt. Dock

skall ändring som ökar medlemssta-

76

Kungl. Maj:ts proposition nr

34

år 1969

provided that any amendment in-

creasing the financial obligations of

Member States shall bind only those

States which have notified their ac-

ceptance of such amendment.

Article 18

Denunciation

(1) Any Member State may de-

nounce this Convention by notifica-

tion addressed to the Director Gen­

eral.

(2) Denunciation shall take effect

six months after the day on which

the Director General has received the

notification.

Article 19

Notifications

The Director General shall notify

the Governments of all the Member

States of:

(i) the date of entry into force

of the Convention,

(ii) signatures and deposits of

instruments of ratification or ac-

cession,

(iii) acceptances of an amend­

ment to this Convention, and the

date upon which the amendment

enters into force,

(iv) denunciations of this Con­

vention.

Article 20

Final Provisions

(1) (a) This Convention shall be

signed in a single copy in English,

French, Russian and Spanish, all

texts being equally authentic, and

shall be deposited with the Govern­

ment of Sweden.

(b) This Convention shall remain

open for signature åt Stockholm un-

til January 13, 1968.

(2) Official texts shall be estab-

lished by the Director General, after

consultation with the interested Gov­

ernments, in German, Italian and

bres å une date ultérieure; toutefois,

toute modification qui accroit les

obligations financiéres des Etats

membres ne lie que ceux d’entre eux

qui ont notifié leur acceptation de

ladite modification.

Article 18

Dénonciation

1) Tout Etat membre peut dénon-

cer la présente Convention par noti­

fication adressée au Directeur géné-

ral.

2) La dénonciation prend effet six

mois apres la date å laquelle le Di­

recteur général a recu la notifica­

tion.

Article 19

Notifications

Le Directeur général notifie aux

Gouvernements de tous les Etats

membres :

i) la date d’entrée en vigueur de

la Convention;

ii) les signatures et dépöts

d’instruments de ratification ou

d’adhésion;

iii) les acceptations de modifi-

cations de la présente Convention

et la date å laquelle ees modifica-

tions entrent en vigueur;

iv) les dénonciations de la pré­

sente Convention.

Article 20

Dispositions protocolaires

1) a) La présente Convention est

signée en un seul exemplaire en

langues anglaise, espagnole, fran-

gaise et russe, ees textes faisant éga-

lement foi; elle est déposée auprés

du Gouvernement de la Suéde.

b) La présente Convention reste

ouverte å la signature å Stockholm

jusqu’au 13 janvier 1968.

2) Des textes officiels sont établis

par le Directeur général, aprés con­

sultation des Gouvernements intéres-

sés, dans les langues allemande, ita-

77

t er nas finansiella åtaganden endast

binda de stater som lämnat medde­

lande om att de godkänt ändringen

i fråga.

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Artikel 18

Uppsägning

1. Varje medlemsstat kan uppsäga

denna konvention genom meddelan­

de ställt till generaldirektören.

2. Uppsägning skall bli gällande

sex månader efter den dag general­

direktören har mottagit meddelan­

det.

Artikel 19

Meddelanden

Generaldirektören skall underrät­

ta regeringarna i alla medlemssta­

ter om

i)

dagen för konventionens

ikraftträdande;

ii) undertecknanden och depo­

nering av ratifikations- eller an­

slutningsinstrument ;

iii) godkännande av ändring i

denna konvention och dagen för

dylik ändrings ikraftträdande;

iv) uppsägningar av denna kon­

vention.

Artikel 20

Slutbestämmelser

1. a) Denna konvention skall un­

dertecknas i endast ett exemplar på

engelska, franska, ryska och spanska

språken, varvid alla texter äger lika

vitsord. Konventionen skall depone­

ras hos svenska regeringen.

b) Denna konvention skall stå öp­

pen för undertecknande i Stockholm

till och med den 13 januari 1968.

2. Officiella texter skall efter sam­

råd med vederbörande regeringar

upprättas av generaldirektören på

italienska, portugisiska och tyska

78

Kungl. Maj:ts proposition nr 3b år 1969

Portuguese, and such other lan-

guages as the Conference may desig-

nate.

(3) The Director General shall

transmit two duly certified copies of

this Convention and of each amend-

ment adopted by the Conference to

the Governments of the States mem-

bers of the Paris or Berne Unions, to

the Government of any other State

when it accedes to this Convention,

and, on request, to the Government

of any other State. The copies of the

signed text of the Convention trans-

mitted to the Governments shall be

certified by the Government of Swe-

den.

(4) The Director General shall

register this Convention with the

Secretariat of the United Nations.

Article 21

Transitional Provisions

(1) Until the first Director Gener­

al assumes Office, references in this

Convention to the International Bu-

reau or to the Director General shall

be deemed to be references to the

United International Bureaux för the

Protection of Industrial, Literary

and Artistic Property (also called

the United International Bureaux för

the Protection of Intellectual Proper­

ty (BIRPI)), or its Director, respec-

tively.

(2) (a) States which are mem-

bers of any of the Unions but which

have not become party to this Con­

vention may, for five years from

the date of entry into force of this

Convention, exercise, if they so de-

sire, the same rights as if they had

become party to this Convention. Any

State desiring to exercise such

rights shall give written notification

to this effect to the Director General;

this notification shall be effective on

the date of its receipt. Such States

lienne et portugaise et dans les autres

langues que la Conférence pourra in-

diquer.

3) Le Directeur général transmet

deuxcopies certifiées conformes de la

présente Convention et de toute mo-

dification adoptée par la Conférence

aux Gouvernements des Etats mem-

bres des Unions de Paris ou de Berne,

au Gouvernement de tout autre Etat

lorsqu’il adhére å la présente Con­

vention et au Gouvernement de tout

autre Etat qui en fait la demande.

Les copies du texte signé de la Con­

vention qui sont transmises aux Gou-

vemements sont certifiées conformes

par le Gouvernement de la Suéde.

4) Le Directeur général fait en-

registrer la présente Convention

auprés du Secrétariat de 1’Organisa-

tion des Nations Unies.

Article 21

Clauses transitoires

1) Jusqu’å 1’entrée en fonctions

du premier Directeur général, les

références, dans la présente Conven­

tion, au Bureau international ou au

Directeur général sont considérées

comme se rapportant respectivement

aux Bureaux internationaux réunis

pour la protection de la propriété

industrielle, littéraire et artistique

(également dénommés Bureaux in-

temationaux réunis pour la protec­

tion de la propriété intellectuelle

(BIRPI)), ou å leur Directeur.

2) a) Les Etats qui sont membres

de l’une des Unions, mais qui ne

sont pas encore devenus parties å la

présente Convention, peuvent, pen-

dant cinq ans å compter de la date

de son entrée en vigueur, exercer,

s’ils le désirent, les mémes droits

que s’ils y étaient parties. Tout Etat

qui désire exercer lesdits droits dé-

pose å cette fin auprés du Directeur

général une notification écrite qui

prend ef fet ä la date de sa réception.

De tels Etats sont réputés étre mem-

79

språken samt på sådana andra språk

som konferensen äger bestämma.

3. Generaldirektören skall över­

lämna två vederbörligen bestyrkta

avskrifter av denna konvention och

av varje ändring, som antagits av

konferensen, till regeringarna i de

stater, som är medlemmar av Paris-

eller Bernunionerna, till regeringen

i varje annan stat när den ansluter

sig till konventionen och till rege­

ringen i varje annan stat som så

begär. Avskrifter av den underteck­

nade texten till konventionen som

överlämnas till regeringarna skall

bestyrkas av svenska regeringen.

4. Generaldirektören skall låta re­

gistrera denna konvention hos För­

enta Nationernas sekretariat.

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Artikel 21

Övergångsbestämmelser

1. Till dess den förste generaldi­

rektören tillträder sin befattning

skall hänvisningar i denna konven­

tion till den internationella byrån

eller till generaldirektören anses

hänföra sig till »De förenade inter­

nationella byråerna för skydd av den

industriella, litterära och konstnär­

liga äganderätten» (som även kallas

»De förenade internationella byråer­

na för skydd av den intellektuella

äganderätten» (BIRPI)), respektive

till BIRPIs direktör.

2. a) Stater som är medlemmar av

någon av unionerna men som ej till­

trätt denna konvention kan, om de

så önskar, under fem år från denna

konventions ikraftträdande utöva

samma rättigheter som om de hade

tillträtt konventionen. Varje stat

som önskar utöva sådana rättighe­

ter skall göra skriftlig anmälan här­

om till generaldirektören. Anmälan

skall bli gällande från och med den

dag den mottagits. Sådana stater

skall anses vara medlemmar av ge-

80

Kungl. Maj:ts proposition nr 3b år 1969

shall be deemed to be members of

the General Assembly and the Con-

ference until the expiration of the

said period.

(b) Upon expiration of this five-

year period, such States shall have no

right to vote in the General Assem-

bly, the Conference, and the Coordi-

nation Committee.

(c) Upon becoming party to this

Convention, such States shall regain

such right to vote.

(3) (a) As long as there are States

members of the Paris or Berne Un­

ions which have not become party to

this Convention, the International

Bureau and the Director General

shall also function as the United

International Bureaux for the Pro-

tection of Industrial, Literary and

Artistic Property, and its Director,

respectively.

(b) The staff in the employment

of the said Bureaux on the date of

entry into force of this Convention

shall, during the transitional period

referred to in subparagraph (a), be

considered as also employed by the

International Bureau.

(4) (a) Once all the States mem­

bers of the Paris Union have become

Members of the Organization, the

rights, obligations, and property, of

the Bureau of that Union shall de-

volve on the International Bureau of

the Organization.

(b) Once all the States members

of the Berne Union have become

Members of the Organization, the

rights, obligations, and property, of

the Bureau of that Union shall de-

volve on the International Bureau of

the Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the un-

dersigned, being duly authorized

thereto, have signed this Convention.

DONE åt Stockholm, on July 14,1967.

bres de 1’Assemblée générale et de la

Conférence jusqu’å 1’expiration de

ladite période.

b) A 1’expiration de la période de

cinq ans, ees Etats n’ont plus le droit

de vote å l’Assemblée générale, å la

Conférence ou au Comité de coordi-

nation.

c) Dés qu’ils sont devenus par-

ties å la présente Convention, lesdits

Etats peuvent exercer å nouveau le

droit de vote.

3) a) Aussi longtemps que tous

les Etats membres des Unions de

Paris ou de Berne ne sont pas de­

venus parties å la présente Conven­

tion, le Bureau international et le

Directeur général exercent également

les fonetions dévolues respective-

ment aux Bureaux mtemationaux

réunis pour la protection de la pro-

priété industrielle, littéraire et artis-

tique, et å leur Directeur.

b) Le personnel en fonetions aux

Bureaux susvisés å la date d’entrée

en vigueur de la présente Convention

est, durant la période transitoire

visée au sous-alinéa a), considéré

comme également en fonetions au

Bureau international.

4) a) Lorsque tous les Etats

membres de l’Union de Paris sont

devenus membres de 1’Organisation,

les droits, obligations et biens du

Bureau de cette Union sont dévolus

au Bureau international de l’Organi-

sation.

b) Lorsque tous les Etats mem­

bres de l’Union de Berne sont de­

venus membres de 1’Organisation,

les droits, obligations et biens du

Bureau de cette Union sont dévolus

au Bureau international de 1’Organi-

sation.

EN FOI DE QUOI, les soussignés,

dument autorisés ä cet effet, ont

signé la présente Convention.

FAIT å Stockholm, le 14 juillet

1967.

81

neralförsamlingen och konferensen,

till utgången av nämnda period.

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

b) Vid utgången av femårsperio­

den skall åsyftade stater ej ha nå­

gon rösträtt i generalförsamlingen,

konferensen eller i samordningskom­

mittén.

c) Då åsyftade stater tillträder

konventionen skall de åter erhålla

sådan rösträtt.

3. a) Så länge som det finns sta­

ter som är medlemmar av Paris- el­

ler Bernunionerna men som ej till­

trätt denna konvention, skall den in­

ternationella byrån och generaldi­

rektören även fungera som »De för­

enade internationella byråerna för

skydd av den industriella, litterära

och konstnärliga äganderätten» re­

spektive som BIRPIs direktör.

b) Den personal som är anställd

hos nämnda byråer vid tidpunkten

för denna konventions ikraftträdan­

de skall under den övergångsperiod

som nämnes under a) anses vara

anställd även hos den internationel­

la byrån.

4. a) När alla Parisunionens med­

lemsstater har blivit medlemmar av

organisationen, skall de rättigheter

och skyldigheter samt den egendom

som denna unions byrå äger övergå

på organisationens internationella

byrå.

b) När alla Bernunionens med­

lemsstater har blivit medlemmar av

organisationen, skall de rättigheter

och skyldigheter samt den egendom

som denna unions byrå äger övergå

på organisationens internationella

byrå.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har

undertecknade, därtill vederbörligen

befullmäktigade, underskrivit denna

konvention.

SOM SKEDDE i Stockholm den 14

juli 1967.

82

Kungl. Maj. ts proposition nr

34

år 1969

(Översättning)

Convention de Paris pour la protection

de la propriété industrielle

Du 20 mars 1883 revisée å Stock­

holm le 14 juillet 1967

Artides 13—30

Artide 13

1) a) L’union a une Assemblée

composé des pays de 1’Union liés

par les artides 13 å 17.

b) Le Gouvernement de chaque

pays est représenté par un délégué,

qui peut étre assisté de suppléants,

de conseillers et d’experts.

c) Les dépenses de chaque délé-

gation sont supportées par le Gou­

vernement qui Pa désignée.

2) a) L’Assemblée :

i) traite de toutes les questions

concernant le maintien et le dé-

veloppement de l’Union et 1’appli-

cation de la présente Convention;

ii) donne au Bureau Internatio­

nal de la propriété intellectuelle

(ci-aprés dénommé «le Bureau

international ») visé dans la Con-

venton instituant 1’Organisation

Mondiale de la Propriété Intellec­

tuelle (ci-aprés dénommée « l’Or-

ganisation») des directives con­

cernant la préparation des confé-

rences de revision, compte étant

dument tenu des observations des

pays de l’Union qui ne sont pas

liés par les artides 13 å 17;

iii) examine et approuve les rap­

ports et les activités du Directeur

général de 1’Organisation relatifs å

1’Union et lui donne toutes direc­

tives utiles concernant les ques­

tions de la compétence de 1’Union;

iv) élit les membres du Comité

exécutif de 1’Assemblée;

v) examine et approuve les rap-

Pariskonventionen för industriellt

rättsskydd

Av den 20 mars 1883, reviderad i

Stockholm den 14 juli 1967

Artiklarna 13—30

Artikel 13

1. a) Unionen skall ha en försam­

ling bestående av de unionsländer

som är bundna av artiklarna 13—

17.

b) Varje lands regering skall fö­

reträdas av ett ombud, som kan bi­

stås av biträdande ombud, rådgivare

och sakkunniga.

c) Kostnaderna för varje delega­

tion skall bäras av den regering som

utsett delegationen.

2. a) Församlingen skall

i) behandla alla frågor rörande

vidmakthållandet och utveckling­

en av unionen samt angående till-

lämpningen av denna konvention;

ii) ge anvisningar åt den inter­

nationella byrån för intellektuell

äganderätt (hädanefter kallad »in­

ternationella byrån»), som avses i

konventionen om upprättande av

världsorganisationen för den intel­

lektuella äganderätten (hädanefter

kallad »organisationen»), rörande

förberedandet av revisionskonfe-

renser, varvid vederbörlig hänsyn

skall tagas till de synpunkter som

framlägges av de unionsländer vil­

ka ej är bundna av artiklarna 13

—17;

iii) granska och godkänna de

verksamhetsberättelser som avges

av organisationens generaldirektör

ävensom dennes åtgärder i avse­

ende på unionen samt ge honom

alla erforderliga instruktioner i

frågor som faller inom unionens

verksamhetsområde;

iv) välja medlemmar till för­

samlingens exekutivkommitté;

v) granska och godkänna exe-

83

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

ports et les activités de son Co-

inité exécutif et lui donne des di-

rectives;

vi) arréte le programme, adopte

le budget triennal de l’Union et

approuve ses comptes de clöture;

vii) adopte le réglement finan-

eier de l’Union;

viii) crée les comités d’experts

et groupes de travail qu’elle juge

utiles å la réalisation des objec-

tifs de 1’Union;

ix) décide quels sont les pays

non membres de l’Union et quelles

sont les organisations intergouver-

nementales et internationales non-

gouvernementales qui peuvent étre

admis å ses réunions en qualité

d’observateurs;

x) adopte les modifications des

articles 13 å 17;

xi) entreprend toute autre action

appropriée en vue d’atteindre les

objectifs de l’Union;

xii) s’acquitte de toutes autres

tåches qu’implique la présente

Convention;

xiii) exerce, sous réserve qu’elle

les accepte, les droits qui lui sont

conférés par la Convention insti-

tuant TOrganisation.

b) Sur les questions qui intéres-

sent également d’autres Unions ad-

ministrées par ^Organisation, l’As-

semblée statue connaissance prise de

l’avis du Comité de Coordination de

TOrganisation.

3) a) Sous réserve des disposi­

tions du sous-alinéa b), un délégué

ne peut représenter qu’un seul pays.

b) Des pays de 1’Union groupés en

vertu d’un arrangement particulier

au sein d’un office commun ayant

pour chacun d’eux le caractére de

service national spécial de la pro-

priété industrielle visé å 1’article 12

peuvent étre, au cours des discus-

sions, représentés dans leur en­

semble par 1’un d’eux.

kutivkommitténs verksamhetsbe­

rättelser och åtgärder samt ge sag­

da kommitté instruktioner;

vi) fastställa unionens program

och antaga dess treårsbudget samt

godkänna dess räkenskaper;

vii)

antaga unionens räken-

skapsreglemente;

viii) upprätta sådana expert­

kommittéer och arbetsgrupper

som den anser ändamålsenliga för

genomförandet av unionens syf­

ten;

ix) bestämma vilka icke-unions-

länder och vilka mellanstatliga och

internationella icke statliga orga­

nisationer, som skall få vara när­

varande som observatörer vid för­

samlingens möten;

x) antaga ändringar till artik­

larna 13—17;

xi) vidtaga varje annan lämplig

åtgärd som avser att främja unio­

nens syften;

xii) utföra sådana andra upp­

gifter och åligganden som följer

av denna konventions bestämmel­

ser;

xiii) utöva sådana rättigheter

som med dess godkännande till­

delas församlingen genom konven­

tionen om upprättandet av orga­

nisationen.

b) I frågor av intresse även för

andra av organisationen administre­

rade unioner skall församlingen fat­

ta sina beslut efter att ha rådfört sig

med organisationens samordnings­

kommitté.

3. a) Med förbehåll för bestämmel­

serna under b) äger varje ombud fö­

reträda endast ett land.

b) Unionsländer som genom sär­

skilt avtal har slutit sig samman till

ett gemensamt organ, vilket för varje

land utgör ett slags nationellt för­

valtningsorgan för ärenden rörande

den industriella äganderätten enligt

artikel 12, får under församlingens

överläggningar gemensamt företrä­

das av ett av länderna.

84

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

4) a) Chaque pays membre de

1’Assemblée dispose d’une voix.

b) La moitié des pays membres

de 1’Assemblée constitue le quorum.

c) Nonobstant les dispositions du

sous-alinéa b), si, lors d’une session,

le nombre des pays représentés est

inférieur å la moitié mais égal ou su-

périeur au tiers des pays membres

de l’Assemblée, celle-ci peut prendre

des décisions; toutefois, les déci-

sions de l’Assemblée, å 1’exception

de celles qui concernent sa procé-

dure, ne deviennent exécutoires que

lorsque les conditions énoncées ci-

aprés sont remplies. Le Bureau Inter­

national communique lesdites déci­

sions aux pays membres de 1’As­

semblée qui n’étaient pas représen­

tés, en les invitant å exprimer par

écrit, dans un délai de trois mois å

compter de la date de ladite com-

munication, leur vote ou leur absten-

tion. Si, å 1’expiration de ce délai, le

nombre des pays ayant ainsi exprimé

leur vote ou leur abstention est au

moms égal au nombre de pays qui

faisait défaut pour que le quorum

fut atteint lors de la session, lesdites

décisions deviennent exécutoires,

pourvu qu’en méme temps la majo-

rité nécessaire reste acquise.

d) Sous réserve des dispositions

de 1’article 17.2), les décisions de

1’Assemblée sont prises å la majo-

rité des deux tiers des votes ex-

primés.

e) L’abstention n’est pas considé-

rée comme un vote.

5) a) Sous réserve du sous-alinéa

b), un délégué ne peut voter qu’au

nom d’un seul pays.

b) Les pays de l’Union visés å

Falinéa 3) b) s’efforcent, en régle

générale, de se faire représenter aux

sessions de 1’Assemblée par leurs

propres délégations. Toutefois, si,

pour des raisons exceptionelles, l’un

desdits pays ne peut se faire repré­

senter par sa propre délégation, il

4. a) Varje land som är medlem

av församlingen skall ha en röst.

b) Församlingen är beslutmässig

när hälften av antalet länder som är

medlemmar av denna är närvaran­

de.

c) Utan hinder av vad ib) sägs

får församlingen fatta beslut, om vid

något möte antalet företrädda län­

der är mindre än hälften men utgör

en tredjedel eller mer av försam­

lingens medlemsstater; med undan­

tag för beslut i dess egna procedur­

frågor skall alla dylika beslut bli

gällande endast om nedan angivna

villkor uppfyllts. Den internationel­

la byrån skall meddela de av för­

samlingens medlemsstater som ej var

företrädda vid mötet sådana beslut,

och skall inbjuda dem att skriftli­

gen inom tre månader från medde­

landets datum avge sin röst eller

meddela, att de avstår från att rösta.

Om vid utgången av sagda tidsfrist

antalet länder som sålunda avgivit

sin röst eller avstått från att rösta

uppgår till minst det antal länder,

som fattades vid sammanträdet i frå­

ga för att beslutmässighet skulle ha

uppnåtts, skall dylika beslut bli gäl­

lande om samtidigt det erforderliga

röstetalet fortfarande erhålles.

d) Med förbehåll för bestämmel­

serna i artikel 17: 2. fordras för be­

slut av församlingen två tredjedels

majoritet av avgivna röster.

e) Avstående vid röstning skall ej

räknas som röst.

5. a) Med förbehåll för vad i b)

stadgas äger ett ombud rösta för en­

dast ett land.

b) De unionsländer som avses i

3. b) skall vid församlingsmötena

söka att i regel låta sig företrädas

av egna delegationer. Om emeller­

tid på grund av särskilda skäl ett av

dessa länder ej kan låta sig företrä­

das av sin egen delegation, kan lan­

det befullmäktiga en delegation från

85

Kungl. Maj. ts proposition nr

34

år 1969

peut donner å la délégation d’un

autre de ees pays le pouvoir de voter

en son nom, étant entendu qu’une

délégation ne peut voter par procu-

ration que pour un seul pays. Tout

pouvoir å cet effet doit faire l’objet

d’un aete signé par le chef de 1’Etat

ou par le ministre compétent.

6) Les pays de l’Union qui ne sont

pas membres de 1’Assemblée sont ad-

mis å ses réunions en qualité d’ob-

servateurs.

7) a) L’Assemblée se réunit une

fois tous les trois ans en session or-

dinaire sur convocation du Directeur

général et, sauf cas exceptionnels,

pendant la méme période et au méme

lieu que 1’Assemblée générale de l’Or-

ganisation.

b) L’Assemblée se réunit en ses­

sion extraordinaire sur convocation

adressée par le Directeur général, å

la demande du Comité exécutif ou å

la demande d’un quart des pays

membres de 1’Assemblée.

8) L’Assemblée adopte son régle-

ment intérieur.

Article 14

1) L’Assemblée a un Comité exé­

cutif.

2) a) Le Comité exécutif est com-

posé des pays élus par l’Assemblée

parmi les pays membres de celle-ci.

En outre, le pays sur le territoire

duquel 1’Organisation a son siége

dispose, ex officio, d’un siége aii Co­

mité, sous réserve des dispositions

de 1’article 16.7) b).

b) Le Gouvernement de chaque

pays membre du Comité exécutif est

représenté par un délégué, qui peut

étre assisté de suppléants, de con-

seillers et d’experts.

c) Les dépenses de chaque délé­

gation sont supportées par le Gou­

vernement qui l’a désignée.

3) Le nombre des pays membres

du Comité exécutif correspond au

quart du nombre des pays membres

de l’Assemblée. Dans le calcul des

ett annat av dessa länder att rösta i

dess namn; dock får varje delega­

tion rösta för endast ett land genom

fullmakt. Sådan fullmakt att rösta

skall meddelas genom en av stats­

chefen eller vederbörande regerings­

medlem undertecknad handling.

6. Unionsländer, som ej är med­

lemmar av församlingen, äger delta­

ga i församlingsmötena som observa­

törer.

7. a) Församlingen skall samman­

träda till ordinarie möte en gång

vart tredje kalenderår på kallelse

av generaldirektören och vid sam­

ma tidpunkt och på samma plats

som organisationens generalförsam­

ling, om ej särskilda skäl föranleder

till annat.

b) Församlingen skall på kallelse

av generaldirektören sammanträda

till extra ordinarie möte på begäran

antingen av exekutivkommittén eller

av en fjärdedel av de länder som är

medlemmar i församlingen.

8. Församlingen antar själv sin

arbetsordning.

Artikel 14

1. Församlingen skall ha en exe­

kutivkommitté.

2. a) Exekutivkommittén skall be­

stå av länder valda av församlingen

bland dess medlemsstater. Det land,

där organisationen har sitt säte, skall

vidare vara ex officio medlem av

kommittén under iakttagande av be­

stämmelserna i artikel 16: 7. b).

b) Regeringen i varje land som är

medlem av exekutivkommittén skall

företrädas av ett ombud, som kan bi­

stås av biträdande ombud, rådgiva­

re och sakkunniga.

c) Kostnaderna för varje delega­

tion skall bäras av den regering som

utsett delegationen.

3. Antalet länder som är medlem­

mar av exekutivkommittén skall sva­

ra mot en fjärdedel av antalet län­

der som är medlemmar av försam-

86

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

siéges å pourvoir, le reste subsistant

apres la division par quatre n’est pas

pris en considération.

4) Lors de 1’élection des membres

du Comité exécutif, 1’Assemblée tient

compte d’une répartition géographi-

que équitable et de la nécessité pour

tous les pays parties aux Arrange-

ments particuliers établis en relation

avec l’Union d’étre parmi les pays

constituant le Comité exécutif.

5) a) Les membres du Comité exé­

cutif restent en fonctions å partir de

la clöture de la session de l’Assem-

blée au cours de laquelle ils ont été

élus jusqu’au terme de la session or-

dinaire suivante de l’Assemblée.

b) Les membres du Comité exé­

cutif sont rééligibles dans la limite

maximale des deux tiers d’entre eux.

c) L’Assemblée réglemente les mo-

dalités de 1’élection et de la réélec-

tion éventuelle des membres du Co­

mité exécutif.

6) a) Le Comité exécutif :

i) prépare le projet d’ordre du

jour de 1’Assemblée;

ii) soumet å 1’Assemblée des

propositions relatives aux projets

de programme et de budget trien-

nal de l’Union préparés par le Di-

recteur général;

iii) se prononce, dans les limites

du programme et du budget trien-

nal, sur les programmes et budgets

annuels préparés par le Directeur

général;

iv) soumet ä 1’Assemblée, avec

les commentaires appropriés, les

rapports périodiques du Directeur

général et les rapports annuels de

vérification des comptes;

v) prend toutes mesures utiles

en vue de 1’exécution du pro­

gramme de rUnion par le Direc­

teur général, conformément aux

décisions de 1’Assemblée et en te-

nant compte des circonstances sur-

venant entre deux sessions ordi-

naires de ladite Assemblée;

vi) s’acquitte de toutes au tres

lingen. Vid beräkningen av antalet

platser skall vad som blir över efter

delning med fyra ej medräknas.

4. Vid val av medlemmar till exe­

kutivkommittén skall församlingen

taga vederbörlig hänsyn till en rätt­

vis geografisk fördelning och nöd­

vändigheten av att länder, vilka till­

trätt de särskilda avtal som kan

komma att upprättas inom unionens

ram, kommer att ingå bland de med­

lemmar som bildar kommittén.

5. a) Medlemmarna av exekutiv­

kommittén skall tjänstgöra från slu­

tet av det församlingsmöte varunder

de valdes till och med slutet av föl­

jande ordinarie församlingsmöte.

b) Högst två tredjedelar av med­

lemmarna av exekutivkommittén kan

omväljas.

c) Församlingen skall fastställa

närmare regler för val och eventu­

ella omval av exekutivkommitténs

medlemmar.

6. a) Exekutivkommittén skall

i) göra upp förslag till dagord­

ning för församlingen;

ii) för församlingen framlägga

förslag till unionens program och

treårsbudget, vilka förberetts av

generaldirektören;

iii) inom ramen för program­

met och treårsbudgeten godkänna

de av generaldirektören förbered­

da särskilda årsbudgetarna och

årsprogrammen;

iv) med erforderliga kommenta­

rer framlägga för församlingen ge­

neraldirektörens periodiska verk­

samhetsberättelser och de årliga

revisionsberättelserna;

v) i enlighet med församlingens

beslut och med beaktande av mel­

lan tvenne ordinarie församlings-

möten uppkommande omständig­

heter vidtaga alla erforderliga åt­

gärder för att unionens program

behörigen fullgöres av generaldi­

rektören.

vi) utföra sådana andra uppgif-

87

Kungl. Maj. ts proposition nr 3i år 1969

tåches qui lui sont attribuées dans

le cadre de la présente Convention.

b) Sur les questions qui intéres-

sent également d’autres Unions ad-

ministrées par l’Organisation, le Co-

mité exécutif statue connaissance

prise de l’avis du Comité de coordi-

nation de 1’Organisation.

7) a) Le Comité exécutif se réunit

une fois par an en session ordinaire,

sur convocation du Directeur géné-

ral, autant que possible pendant la

méme période et au méme lieu que

le Comité de coordination de 1’Orga-

nisation.

b) Le Comité exécutif se réunit en

session extraordinaire sur convoca­

tion adressée par le Directeur général

soit ä 1’initiative de celui-ci, soit å la

demande de son président ou d’un

quart de ses membres.

8) a) Chaque pays membre du Co­

mité exécutif dispose d’une voix.

b) La moitié des pays membres du

Comité exécutif constitue le quorum.

c) Les décisions sont prises å la

majorité simple des votes exprimés.

d) L’abstention n’est pas considé-

rée comme un vote.

e) Un délégué ne peut représenter

qu’un seul pays et ne peut voter

qu’au nom de celui-ci.

9) Les pays de l’Union qui ne sont

pas membres du Comité exécutif sont

admis å ses réunions en qualité d’ob-

servateurs.

10) Le Comité exécutif adopte son

réglement intérieur.

Article 15

1) a) Les tåches administratives

incombant å l’Union sont assurées

par le Bureau international, qui suc-

céde au Bureau de 1’Union réuni avec

le Bureau de l’Union institué par la

Convention internationale pour la

ter och åligganden som tilldelas

den enligt denna konventions be­

stämmelser.

b) I frågor, som är av intresse

även för andra av organisationen ad­

ministrerade unioner, skall exeku­

tivkommittén fatta sina beslut efter

att ha rådfört sig med organisatio­

nens samordningskommitté.

7. a) Exekutivkommittén skall

sammanträda en gång om året till

ordinarie möte på kallelse av gene­

raldirektören och företrädesvis vid

samma tidpunkt och på samma plats

som organisationens samordnings­

kommitté.

b) Exekutivkommittén skall sam­

manträda till extra ordinarie möte

på kallelse av generaldirektören an­

tingen efter beslut av denne eller på

begäran av dess ordförande eller av

en fjärdedel av dess medlemmar.

8. a) Varje land som är medlem

av exekutivkommittén skall ha en

röst.

b) Exekutivkommittén är beslut­

mässig, när hälften av antalet län­

der som är medlemmar av kommit­

tén är närvarande.

c) Exekutivkommittén skall fatta

sina beslut genom en enkel majoritet

av avgivna röster.

d) Avstående vid röstning skall

ej räknas som röst.

e) Ett ombud äger företräda och

rösta för endast en stat.

9. Unionsländer som ej är med­

lemmar av exekutivkommittén äger

närvara vid dess möten såsom ob­

servatörer.

10. Exekutivkommittén antar själv

sin arbetsordning.

Artikel 15

1. a) Unionens förvaltningsålig-

ganden skall utföras av den interna­

tionella byrå som efterträder den

unionsbyrå, vilken förenats med den

unionsbyrå som inrättats genom

den internationella konventionen för

88

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

protection des oeuvres littéraires et

artistiques.

b) Le Bureau international assure

notamment le secrétariat des divers

organes de l’Union.

c) Le Directeur général de POrga-

nisation est le plus haut fonction-

naire de 1’Union et la représente.

2) Le Bureau international ras-

semble et publie les informations

concernant la protection de la pro-

priété industrielle. Chaque pays de

1’Union communique aussitöt que

possible au Bureau international le

texte de toute nouvelle loi ainsi que

tous textes officiels concernant la

protection de la propriété indu­

strielle. Il fournit, en outre, au Bu­

reau international toutes publica-

tions de ses services compétents en

matiére de propriété industrielle qui

touchent directement la protection

de la propriété industrielle et sont

jugées par le Bureau international

comme présentant un intérét pour

ses activités.

3) Le Bureau international publie

un périodique mensuel.

4) Le Bureau international four­

nit, å tout pays de 1’Union, sur sa

demande, des renseignements sur les

questions relatives å la protection de

la propriété industrielle.

5) Le Bureau international pro-

céde å des études et fournit des ser­

vices destinés å faciliter la protection

de la propriété industrielle.

6) Le Directeur général et tout

membre de personnel désigné par lui

prennent part, sans droit de vote, å

toutes les réunions de 1’Assemblée,

du Comité exécutif et de tout autre

Comité d’experts ou groupe de tra­

vail. Le Directeur général ou un

membre du personnel désigné par

lui est d’office secrétaire de ees orga­

nes.

7) a) Le Bureau international, se­

lon les directives de 1’Assemblée et

en coopération avec le Comité exécu­

tif, prépare les conférences de revi-

skydd av litterära och konstnärliga

verk.

b) Den internationella byrån skall

speciellt utgöra sekretariat för unio­

nens olika organ.

c) Organisationens generaldirek­

tör skall vara unionens högste verk­

ställande tjänsteman och företräda

unionen.

2. Den internationella byrån skall

samla och offentligöra upplysningar

angående det industriella rättsskyd­

det. Varje unionsland skall skynd­

samt meddela den internationella

byrån alla nya lagar och författning­

ar angående det industriella rätts­

skyddet. Unionsländerna skall vi­

dare tillställa den internationella by­

rån alla de publikationer som deras

vederbörande organ till tjänst för

det industriella rättsskyddet utger

och som direkt berör det industriella

rättsskyddet, vilka av den interna­

tionella byrån kan bedömas vara av

intresse för byråns verksamhet.

3. Den internationella byrån skall

utge en månatlig tidskrift.

4. Den internationella byrån skall

på begäran av unionsland meddela

upplysningar i frågor, som rör det

industriella rättsskyddet.

5. Den internationella byrån skall

utföra undersökningar och tillhanda-

gå med tjänster, ägnade att under­

lätta det industriella rättsskyddet.

6. Generaldirektören och varje av

honom därtill utsedd tjänsteman

skall utan rösträtt deltaga i alla mö­

ten, som hålles av församlingen, exe­

kutivkommittén och varje annan ex­

pertkommitté eller arbetsgrupp. Ge­

neraldirektören eller en av honom

utsedd tjänsteman skall ex officio

vara dessa organs sekreterare.

7. a) Den internationella byrån

skall i enlighet med av församlingen

givna anvisningar och i samarbete

med exekutivkommittén förbereda

89

Kungl. Maj. ts proposition nr 3b år 1969

sion des dispositions de la Conven-

tion autres que les articies 13 å 17.

b) Le Bureau international peut

consulter des organisations intergou-

vernementales et internationales non

gouvernementales sur la préparation

des conférences de revision.

c) Le Directeur général et les per-

sonnes désignées par lui prennent

part, sans droit de vote, aux délibé-

rations dans ees conférences.

8) Le Bureau international exé-

cute toutes autres tåches qui lui sont

attribuées.

Article 16

1) a) L’Union a un budget.

b) Le budget de l’Union comprend

les recettes et les dépenses propres å

1’Union, sa contribution au budget

des dépenses communes aux Unions,

ainsi que, le cas échéant, la somme

mise å la disposition du budget de

la Conférence de 1’Organisation.

c) Sont considérées comme dépen­

ses communes aux Unions les dépen­

ses qui ne sont pas attribuées exclu-

sivement å 1’Union mais également å

une ou plusieurs autres Unions ad-

ministrées par 1’Organisation. La

part de l’Union dans ees dépenses

communes est proportionelle å l’in-

térét que ees dépenses présentent

pour elle.

2) Le budget de 1’Union est arrété

compte tenu des exigences de coordi-

nation avec les budgets des autres

Unions administrées par 1’Organisa-

tion.

3) Le budget de l’Union est finan-

cé par les ressources suivantes :

i) les contributions des pays de

l’Union;

ii) les taxes et sommes dues

pour les services rendus par le Bu­

reau international au titre de

1’Union;

iii) le produit de la vente des

publications du Bureau internatio­

nal concernant l’Union et les droits

afférents å ees publications;

konferenser rörande revision av and­

ra bestämmelser i konventionen än

artiklarna 13—17.

b) Den internationella byrån äger

rådföra sig med mellanstatliga orga­

nisationer och internationella icke

statliga organisationer vid förbere­

dandet av revisionskonferenser.

c) Generaldirektören och av ho­

nom därtill utsedda personer skall

utan rösträtt deltaga i överläggning­

arna vid dessa konferenser.

8. Den internationella byrån skall

utföra alla andra uppgifter som till­

delas den.

Artikel 16

1. a) Unionen skall ha en budget.

b) Unionens budget skall upptaga

unionens egna inkomster och utgif­

ter, dess bidrag till unionernas ge­

mensamma utgiftsbudget liksom i

förekommande fall det belopp som

ställts till förfogande för budgeten

för organisationens konferens.

c) Utgifter, som ej uteslutande kan

hänföras till unionen utan även till

en eller flera andra unioner som ad­

ministreras av organisationen, skall

anses som gemensamma för union­

erna. Unionens andel i sådana ge­

mensamma utgifter skall vara pro­

portionell till det intresse som dessa

utgifter har för unionen.

2. Unionens budget skall faststäl­

las under vederbörligt hänsynsta­

gande till behovet av samordning

med budgetarna för de övriga unio­

ner som administreras av organisa­

tionen.

3. Unionens budget skall finansie­

ras genom följande inkomster:

i) unionsländernas bidrag;

ii) avgifter och pålagor som ut­

tages för tjänster utförda av den

internationella byrån för unionens

räkning;

iii) försäljning av eller royalties

från den internationella byråns

skrifter rörande unionen;

90

Kungl. Maj:ts proposition nr 3b år 1969

iv) les dons, legs et subventions;

v) les loyers, intéréts et autres

revenus divers.

4) a) Pour déterminer sa part

contributive dans le budget, chaque

pays de l’Union est rangé dans une

classe et paie ses contributions an-

nuelles sur la base d’un nombre

d’unités fixé comme suit :

Classe I ___ 25

Classe II ....

20

Classe III___

15

Classe IV....

10

Classe V ....

5

Classe VI....

3

Classe VII ..

1

b) A moms qu’il ne l’ait fait pré-

cédemment, chaque pays indique, au

moment du dépöt de son instrument

de ratification ou d’adhésion, la

classe dans laquelle il désire étre

rangé. Il peut changer de classe. S’il

choisit une classe inférieure, le pays

doit en faire part å 1’Assemblée lors

d’une de ses sessions ordinaires. Un

tel changement prend effet au début

de l’année civile suivant ladite ses­

sion.

c) La contribution annuelle de

chaque pays consiste en un montant

dont le rapport å la somme totale

des contributions annuelles au bud­

get de l’Union de tous les pays est

le méme que le rapport entre le nom­

bre des unités de la classe dans la­

quelle il est rangé et le nombre total

des unités de 1’ensemble des pays.

d) Les contributions sont dues au

premier janvier de chaque année.

e) Un pays en retard dans le paie-

ment de ses contributions ne peut

exercer son droit de vote, dans aucun

des organes de PUnion dont il est

membre, si le montant de son arriéré

est égal ou supérieur å celui des con­

tributions dont il est redevable pour

les deux années complétes écoulées.

Cependant, un tel pays peut étre

autorisé å conserver 1’exercice de son

droit de vote au sein dudit organe

iv) gåvor, legat och subventio­

ner;

v) hyror, räntor och diverse and­

ra inkomster.

4. a) För bestämmande av varje

unionslands bidrag till budgeten

skall varje land tillhöra en viss klass

och betala sina årliga bidrag på

grundval av ett bestämt antal en­

heter enligt följande:

Klass i ....

25

»

ii ....

20

»

in___

15

»

IV ...

10

»

v __

5

»

VI ...

3

»

VII ...

1.

Om ett land ej redan

det, skall landet, samtidigt som det

deponerar sitt ratifikations- eller an­

slutningsinstrument, uppge den klass

i vilken det önskar ingå. Varje land

kan byta klass. Om ett land beslu­

tar att ingå i en lägre klass, måste

det tillkännage detta vid ett av för­

samlingens ordinarie möten. En så­

dan ändring skall gälla från början

av det kalenderår som följer på ett

sådant möte.

c) Varje lands årliga bidrag skall

utgöras av ett belopp, som står i

samma proportion till det samman­

lagda belopp med vilket alla länder

bidrar till unionens årliga budget,

som antalet av dess enheter står i

förhållande till det sammanlagda

antalet av alla bidragsgivande län­

ders enheter.

d) Bidragen förfaller till betalning

den 1 januari varje år.

e) Ett land som ej i tid betalat

sina bidrag får ej utöva rösträtt i

något av unionens organ vari det är

medlem, om det oguldna beloppet

motsvarar eller överstiger summan

av de bidrag som är förfallna till

betalning från landet i fråga för de

föregående två hela åren. Emellertid

kan varje sådant organ tillåta ett

dylikt land att fortsätta att utöva

sin rösträtt i organet i fråga, om

91

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

aussi longtemps que ce dernier es-

tirne que le retard résulte de circon-

stances exceptionnelles et inévita-

bles.

f) Dans le cas ou le budget n’est

pas adopté avant le début d’un nou-

vel exercice, le budget de 1’ainnée

précédente est reconduit selon les

modalités prévues par le réglement

financier.

5) Le montant des taxes et som-

mes dues pour des services rendus

par le Bureau international au titre

de 1’Union est fixé par le Directeur

général, qui en fait rapport å l’As-

semblée et au Comité exécutif.

6) a) L’Union posséde un fonds

de roulement constitué par un ver-

sement unique effectué par chaque

pays de 1’Union. Si le fonds devient

insuffisant, 1’Assemblée décide de

son augmentation.

b) Le montant du versement ini­

tial de chaque pays au fonds précité

ou de sa participation å 1’augmenta-

tion de celui-ci est proportionnel å

la contribution de ce pays pour l’an-

née au cours de laquelle le fonds est

constitué ou 1’augmentation décidée.

c) La proportion et les modalités

de versement sont arrétées par l’As-

semblée sur proposition du Direc­

teur général et apres avis du Comité

de coordination de 1’Organisation.

7) a) L’Accord de siége conclu

avec le pays sur le territoire duquel

rOrganisation a son siége prévoit

que, si le fonds de roulement est in­

suffisant, ce pays accorde des avan-

ces. Le montant de ees avances et

les conditions dans lesquelles elles

sont accordées font l’objet, dans cha­

que cas, d’accords séparés entre le

pays en cause et 1’Organisation. Aus­

si longtemps qu’il est tenu d’accor-

der des avances, ce pays dispose ex

officio d’un siége au Comité exécu­

tif.

b) Le pays visé au sous-alinéa a)

et 1’Organisation ont chacun le droit

och så länge som det är övertygat

om att betalningsdröj smålet härrör

från utomordentliga och oundvikliga

omständigheter.

f) Om budgeten ej antages före

början av en ny finansieringsperiod,

skall budgeten vara på samma ni­

vå som föregående årsbudget i en­

lighet med räkenskapsreglementets

bestämmelser.

5. Storleken av de avgifter och

andra pålagor, som uttages för tjäns­

ter som lämnas av den internatio­

nella byrån för unionens räkning,

fastställes av generaldirektören, som

härom skall lämna redogörelse till

församlingen och exekutivkommit­

tén.

6. a) Unionen skall ha en kapital­

fond som skall bildas genom en en-

gångsbetalning av varje unionsland.

Om fonden blir otillräcklig, skall

församlingen besluta om en ökning

av densamma.

b) Storleken av varje lands första

inbetalning till denna fond eller av

dess andel i en ökning av fonden

skall stå i viss proportion till sagda

lands bidrag för det år fonden bildas

eller beslut om dess ökning fattas.

c) Proportionen och betalningssät­

tet skall fastställas av församlingen

på förslag av generaldirektören och

efter att den rådfört sig med orga­

nisationens samordningskommitté.

7. a) I det avtal (headquarters

agreement), som organisationen slu­

ter med det land inom vars om­

råde organisationen har sitt säte,

skall bestämmas att, om kapitalfon­

den blir otillräcklig, sagda land skall

bevilja förskott. Storleken av dessa

förskott och villkoren för deras be­

viljande skall göras till föremål för

särskilda överenskommelser i var­

je särskilt fall mellan vederbörande

land och organisationen. Så länge

som detta land har skyldighet att be­

vilja förskott, skall det vara ex offi­

cio medlem av exekutivkommittén.

b) Det land som avses under a)

och organisationen skall båda äga

92

Kungl. Maj:ts proposition nr 3b år 1969

de dénoncer 1’engagement d’accor-

der des avances moyennant notifi-

cation par écrit. La dénonciation

prend effet trois ans apres la fin de

l’année au cours de laquelle elle a

été notifiée.

8) La vérification des comptes est

assurée, selon les modalités prévues

par le réglement financier, par un

ou plusieurs pays de 1’Union ou par

des controleurs extérieurs, qui sont,

avec leur consentement, désignés par

l’Assemblée.

Article 17

1) Des propositions de modifica-

tion des articles 13, 14, 15, 16 et du

présent article peuvent étre présen-

tées par tout pays membre de l’As-

semblée, par le Comilé exécutif ou

par le Directeur général. Ces propo­

sitions sont communiquées par ce

dernier aux pays membres de l’As-

semblée six mois au moms avant

d’étre soumises å 1’examen de l’As-

semblée.

2) Toute modification des articles

visés å 1’alinéa 1) est adoptée par

1’Assemblée. L’adoption requiert les

trois quarts des votes exprimés; tou-

tefois, toute modification de 1’article

13 et du présent alinéa requiert les

quatre cinquiémes des votes expri­

més.

3) Toute modification des articles

visés å 1’alinéa 1) entre en vigueur

un mois apres la réception par le

Directeur général des notifications

écrites d’acceptation, effectuée en

conformité avec leurs régles consti-

tutionnelles respectives, de la part

des trois quarts des pays qui étaient

membres de l’Assemblée au moment

ou la modification a été adoptée.

Toute modification desdits articles

ainsi acceptée lie tous les pays qui

sont membres de 1’Assemblée au mo­

ment ou la modification entre en

vigueur ou qui en deviennent mem­

bres å une date ultérieure; toutefois,

toute modification qui augmente les

obligations financiéres des pays de

rätt att uppsäga skyldigheten att be­

vilja förskott, vilket skall ske skrift­

ligen. Uppsägning skall bli gällande

tre år efter utgången av det år under

vilket uppsägningen meddelades.

8. Revision av räkenskaperna skall

verkställas av en eller flera av

unionsländerna eller av utifrån till­

kallade revisorer på sätt som före-

skrives i räkenskapsreglementet. Re­

visorerna skall efter eget samtycke

utses av församlingen.

Artikel 17

1. Förslag till ändringar av artik­

larna 13, 14, 15, 16 och förevarande

artikel kan göras av varje land som

är medlem av församlingen, av exe­

kutivkommittén eller av generaldi­

rektören. Förslagen skall av gene­

raldirektören meddelas de länder

som är medlemmar av församlingen

minst sex månader innan de skall

behandlas av församlingen.

2. Ändringar av de artiklar som

nämnes under 1. skall antagas av

församlingen. Antagandet kräver tre

fjärdedelar av avgivna röster; dock

kräver varje ändring av artikel 13

och av förevarande punkt 2. fy­

ra femtedelar av de avgivna röster­

na.

3. Varje ändring av de artiklar

som avses under 1. skall träda i

kraft en månad efter det att skriftligt

meddelande om godkännande av

ändringen, verkställd i enlighet med

varje lands konstitutionella förfa­

rande, har mottagits av generaldi­

rektören från tre fjärdedelar av de

länder, som var medlemmar av för­

samlingen vid den tidpunkt ändring­

en antogs av denna. Varje sålunda

godkänd ändring skall binda alla

länder som är medlemmar av för­

samlingen vid den tidpunkt då änd­

ringen träder i kraft eller vilka blir

medlemmar därav vid en senare tid­

punkt. Dock skall ändring som ökar

unionsländernas finansiella åtagan-

93

Kungl. Maj. ts proposition nr 34 år 1969

1’Union ne lie que ceux d’entre eux

qui ont notifié leur acceptation de

ladite modification.

Article 18

1) La présente Convention sera

soumise å des revisions en vue d’y

introduire les améliorations de na-

ture å perfectionner le systéme de

l’Union.

2) A cet ef fet, des conférences

auront lieu, successivement, dans

Fun des pays de 1’Union, entre les

délégués desdits pays.

3) Les modifications des artides

13 å 17 sont régies par les disposi­

tions de 1’article 17.

Article 19

Il est entendu que les pays de

FUnion se réservent le droit de

prendre séparément, entre eux, des

arrangements particuliers pour la

protection de la propriété indus-

trielle, en tant que ees arrangements

ne contreviendraient pas aux dispo­

sitions de la présente Convention.

Article 20

1) a) Chacun des pays de FUnion

qui a signé le present Acte peut le

ratifier et, s’il ne Fa pas signé, peut

y adhérer. Les instruments de ra-

tification et d’adhésion sont déposés

auprés du Directeur général.

b) Chacun des pays de FUnion

peut déclarer, dans son instrument

de ratification ou d’adhésion, que

sa ratification ou son adhésion n’est

pas applicable :

i) aux artides 1 å 12, ou

ii) aux artides 13 ä 17.

c) Chacun des pays de FUnion

qui, conformément au sous-alinéa

b), a exclu des ef fets de sa ratifica­

tion ou de son adhésion Fun des

deux groupes d’articles visés dans

ledit sous-alinéa peut, å tout mo­

ment ultérieur, déclarer qu’il étend

les effets de sa ratification ou de

son adhésion å ce groupe d’articles.

den endast binda de länder som har

lämnat meddelande om att de god­

känt ändringen i fråga.

Artikel 18

1. Denna konvention skall under­

kastas revisioner i syfte att i den­

samma införa sådana ändringar som

är ägnade att förbättra unionens

system.

2. För sådant ändamål skall tid

efter annan konferenser hållas i

något av unionsländerna mellan om­

bud för dessa länder.

3. Ändringar till artiklarna 13—17

underkastas bestämmelserna i ar­

tikel 17.

Artikel 19

Det förutsätts att unionsländerna

förbehåller sig rätt att separat träf­

fa särskilda överenskommelser sins­

emellan för skydd av den industriel­

la äganderätten, i den mån sådana

överenskommelser ej står i strid med

bestämmelserna i denna konvention.

Artikel 20

1. a) Unionsland som underteck­

nat denna akt kan ratificera den,

och unionsland som ej undertecknat

akten kan ansluta sig till den. Rati­

fikations- och anslutningsinstrumen­

ten skall deponeras hos generaldi­

rektören.

b) Unionsland kan i sitt ratifika­

tions- eller anslutningsinstrument

förklara, att ratificeringen eller an­

slutningen icke äger tillämpning på

i) artiklarna 1—12, eller

ii) artiklarna 13—17.

c) Unionsland, som i enlighet med

vad i b) sägs i sitt ratifikations-

eller anslutningsinstrument gjort

förbehåll mot tillämpningen av en­

dera av de två artikelgrupperna som

avses under b), kan när som helst

senare förklara, att det utsträcker

ratificeringen eller anslutningen till

att avse denna artikelgrupp. Sådan

94

Kungl. Maj. ts proposition nr 34 år 1969

Une telle déclaration est déposée

auprés du Directeur général.

2) a) Les artides 1 å 12 entrent

en vigueur, å 1’égard des dix pre­

miers pays de l’Union qui ont dé-

posé des instruments de ratification

ou d’adhésion sans faire une décla-

ration comme le permet 1’alinéa 1)

b) i), trois mois apres le dépot du

dixiéme de ees instruments de rati­

fication ou d’adhésion.

b) Les artides 13 å 17 entrent en

vigueur, å 1’égard des dix premiers

pays de l’Union qui ont déposé des

instruments de ratification ou d’ad-

liésion sans faire une déclaration

comme le permet 1’alinéa 1) b) ii),

trois mois apres le dépot du dixiéme

de ees instruments de ratification ou

d’adhésion.

c) Sous réserve de 1’entrée en

vigueur initiale, conformément aux

dispositions des sous-alinéas a) ct

b), de chacun des deux groupes

d’articles visés ä 1’alinéa 1) b) i) et

ii), et sous réserve des dispositions

de 1’alinéa 1) b), les artides 1 å

17 entrent en vigueur å l’égard de

tout pays de l’Union, autre que ceux

visés aux sous-alinéas a) et b), qui

dépose un instrument de ratification

ou d’adhésion, ainsi qu’å l’égard de

tout pays de l’Union qui dépose

une déclaration en application de

1’alinéa 1) c), trois mois apres la

date de la notification, par le Di­

recteur général, d’un tel dépot, å

moins qu’une date postérieure n’ait

été indiquée dans 1’instrument ou

la déclaration déposé. Dans ce

dernier cas, le présent Acte entre

en vigueur å l’égard de ce pays å la

date ainsi indiquée.

3) A l’égard de chaque pays de

rUnion qui dépose un instrument

de ratification ou d’adhésion, les

artides 18 å 30 entrent en vigueur

å la premiére date å laquelle l’un

queleonque des groupes d’articles

visés å 1’alinéa 1) b) entre en vi­

gueur å l’égard de ce pays con­

formément å 1’alinéa 2) a), b) ou c).

förklaring skall deponeras hos ge­

neraldirektören.

2. a) Artiklarna 1—12 träder i

kraft, i förhållande till de tio första

unionsländer som deponerat sina ra­

tifikations- eller anslutningsinstru­

ment utan att ha avgivit den enligt

1. b) i) tillåtna förklaringen, tre må­

nader efter deponerandet av det tion­

de av dessa ratifikations- eller an­

slutningsinstrument.

b) Artiklarna 13—17 träder i kraft,

i förhållande till de tio första unions­

länder som deponerat sina ratifika­

tions- eller anslutningsinstrument

utan att ha avgivit den enligt 1. b)

ii) tillåtna förklaringen, tre månader

efter deponerandet av det tionde

av dessa ratifikations- eller anslut­

ningsinstrument.

c) Med förbehåll för det första

ikraftträdandet i enlighet med be­

stämmelserna under a) och b) av

var och en av de artikelgrupper som

avses under 1. b) i) och ii), och

med förbehåll för bestämmelserna

under 1. b), träder artiklarna 1—17 i

kraft i förhållande till varje unions-

land, med undantag av dem som

åsyftas under a) och b), som depo­

nerar ett ratifikations- eller anslut­

ningsinstrument, liksom även i för­

hållande till varje unionsland som

deponerar en förklaring med tillämp­

ning av 1. c), tre månader efter da­

gen för meddelande från generaldi­

rektören om sådan deponering, med

mindre ett senare datum angivits i

det instrument eller den förklaring

som deponerats. I sistnämnda fall

träder förevarande akt med avseen­

de på detta land i kraft på den så­

lunda angivna dagen.

3. I förhållande till unionsland

som deponerar ett ratifikations- el­

ler anslutningsinstrument träder ar­

tiklarna 18—30 i kraft vid den ti­

digaste tidpunkt någon av de artikel­

grupper varom talas i 1. b) träder i

kraft i förhållande till detta land i

enlighet med 2. a), b) eller c).

95

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Artide 21

1) Tout pays étranger å 1’Union

peut adhérer au présent Acte et

devenir, de ce fait, membre de

1’Union. Les instruments d’adhésion

sont déposés auprés du Directeur

général.

2) a) A l’égard de tout pays

étranger å 1’Union qui a déposé son

instrument d’adhésion un mois ou

plus avant la date d’entrée en

vigueur des dispositions du présent

Acte, celui-ci entre en vigueur å la

date å laquelle les dispositions sont

entrées en vigueur pour la premiére

fois en application de 1’article 20.2)

a) ou b), å moms qu’une date

postérieure n’ait été indiquée dans

^instrument d’adhésion; toutefois :

i) si les artides 1 å 12 ne sont

pas entrés en vigueur ä cette date,

un tel pays sera lié, durant la

période intérimaire avant 1’entrée

en vigueur de ees dispositions, et

en remplacement de celles-ci, par

les artides 1 å 12 de l’Acte de

Lisbonne,

ii) si les artides 13 å 17 ne

sont pas entrés en vigueur å cette

date, un tel pays sera lié, durant

la période intérimaire avant l’en-

trée en vigueur de ees dispositions,

et en remplacement de celles-ci,

par les artides 13 et 14.3), 4) et

5) de l’Acte de Lisbonne.

Si un pays indique une date

postérieure dans son instrument

d’adhésion, le présent Acte entre

en vigueur ä l’égard de ce pays

å la date ainsi indiquée.

b) A l’égard de tout pays étranger

å 1’Union qui a déposé son instru­

ment d’adhésion å une date posté­

rieure å 1’entrée en vigueur d’un

seul groupe d’articles du présent

Acte ou å une date qui la précéde

de moins d’un mois, le présent Acte

entre en vigueur, sous réserve de ce

qui est prévu au sous-alinéa a),

trois mois apres la date å laquelle

son adhésion a été notifiée par le

Directeur général, å moins qu’une

Artikel 21

1. Land som står utanför unionen

kan ansluta sig till förevarande akt

och därigenom bli unionsmedlem.

Anslutningsinstrumenten skall de­

poneras hos generaldirektören.

2. a) I förhållande till land som

står utanför unionen och som har

deponerat sitt anslutningsinstrument

en månad eller mer före dagen för

ikraftträdandet av bestämmelserna

i förevarande akt, träder denna akt

i kraft den dag då bestämmelser för

första gången trätt i kraft i enlighet

med artikel 20:2. a) eller b), med

mindre ett senare datum angivits i

anslutningsinstrumentet; dock gäl­

ler att

i) om artiklarna 1—12 icke trätt

i kraft vid detta datum ett sådant

land, under mellanperioden före

dessa bestämmelsers ikraftträdan­

de och i stället för dessa, blir bun­

det av artiklarna 1—12 i Lissa-

bonakten;

ii) om artiklarna 13—17 icke

trätt i kraft vid detta datum ett

sådant land, under mellanperio­

den före dessa bestämmelsers

ikraftträdande och i stället för

dessa, blir bundet av artiklarna

13 och 14: 3., 4. och 5. i Lissabon-

akten.

Om ett land anger ett senare da­

tum i sitt anslutningsinstrument,

träder förevarande akt i förhållan­

de till detta land i kraft på den så­

lunda angivna dagen.

b) I förhållande till land som står

utanför unionen och som depone­

rat sitt anslutningsinstrument vid

ett datum som ligger efter eller

mindre än en månad före ikraftträ­

dandet av en artikelgrupp i föreva­

rande akt, träder denna akt i kraft,

med förbehåll för bestämmelserna

under a), tre månader efter den dag

då landets anslutning meddelats ge­

nom generaldirektören, med mindre

ett senare datum angivits i anslut-

96

Kungl. Maj:ts proposition nr 3b år 1969

date postérieure n’ait été indiquée

dans 1’instrument d’adhésion. Dans

ce dernier cas, le présent Acte entre

en vigueur ä l’égard de ce pays å

la date ainsi indiquée.

3) A l’égard de tout pays étranger

å l’Union qui a déposé son instru­

ment d’adhésion apres la date

d’entrée en vigueur du présent Acte

dans sa totalité, ou moms d’un niois

avant cette date, le présent Acte

entre en vigueur trois mois apres la

date å laquelle son adhésion a été

notifiée par le Directeur général, ä

moins qu’une date postérieure n’ait

été indiquée dans 1’instrument d’ad-

hésion. Dans ce dernier cas, le

présent Acte entre en vigueur å

1’égard de ce pays å la date ainsi

indiquée.

Article 22

Sous réserve des exceptions pos-

sibles prévues aux artides 20.1) b)

et 28.2), la ratification ou 1’adhésion

emporte de plein droit accession å

toutes les clauses et admission ä

tous les avantages stipulés par le

présent Acte.

Article 23

Aprés 1’entrée en vigueur du pré­

sent Acte dans sa totalité, un pays

ne peut adhérer å des Actes anté-

rieurs de la présente Convention.

Article 24

1) Tout pays peut déclarer dans

son instrument de ratification ou

dadhésion, ou peut informer le

Directeur général par écrit å tout

moment ultérieur, que la présente

Convention est applicable å tout ou

partie des territoires, désignés dans

la déclaration ou la notification,

pour lesquels il assume la responsa-

bilité des relations extérieures.

2) Tout pays qui a fait une telle

déclaration ou effectué une telle

notification peut, å tout moment,

notifier au Directeur général que la

présente Convention cesse d’étre

ningsinstrumentet. I sistnämnda fall

träder denna akt med avseende på

detta land i kraft på den sålunda an­

givna dagen.

3. I förhållande till land som står

utanför unionen och som deponerat

sitt anslutningsinstrument efter el­

ler mindre än en månad före den

dag förevarande akt trätt i kraft i

sin helhet, träder denna akt i kraft

tre månader efter den dag då lan­

dets anslutning meddelats genom ge­

neraldirektören, med mindre ett se­

nare datum angivits i anslutnings­

instrumentet. I sistnämnda fall trä­

der denna akt med avseende på det­

ta land i kraft på den sålunda an­

givna dagen.

Artikel 22

Med förbehåll för de möjligheter

till undantag som finns enligt ar­

tiklarna 20: 1. b) och 28:2. medför

ratifikation eller anslutning automa­

tiskt godkännande av alla klausuler

samt tillträde till alla förmåner i fö­

revarande akt.

Artikel 23

Sedan förevarande akt trätt i kraft

i sin helhet, kan ett land icke an­

sluta sig till tidigare akter av den­

na konvention.

Artikel 24

1. Varje land kan i sitt ratifika­

tions- eller anslutningsinstrument

förklara eller när som helst därefter

skriftligen meddela generaldirektö­

ren, att denna konvention skall vara

tillämplig inom alla eller delar av

de i förklaringen eller meddelandet

angivna områden, för vars interna­

tionella förbindelser landet svarar.

2. Varje land som avgivit en sådan

förklaring eller lämnat ett sådant

meddelande kan när som helst med­

dela generaldirektören, att denna

konvention skall upphöra att vara

97

Kungl. Maj:ts proposition nr

34

år 1969

applicable ä tout ou partie de ees

territoires.

3) a) Toute déclaration faite en

vertu de 1’alinéa 1) prend effet å la

méme date que la ratification ou

l’adhésion dans l’instrument de

laquelle elle a été incluse, et toute

notification effectuée en vertu de cet

alinéa prend effet trois mois apres

sa notification par le Directeur gé-

néral.

b) Toute notification effectuée en

vertu de 1’alinéa 2) prend effet douze

mois apres sa réception par le Di­

recteur général.

Article 25

1) Tout pays partie å la présente

Convention s’engage å adopter, con-

formément å sa constitution, les

mesures nécessaires pour assurer

1’application de la présente Conven­

tion.

2) Il est entendu qu’au moment

ou un pays dépose son instrument

de ratification ou d’adhésion, il sera

en mesure, conformément å sa légis-

lation interne, de donner effet aux

dispositions de la présente Conven­

tion.

Article 26

1) La présente Convention de-

meure en vigueur sans limitation de

durée.

2) Tout pays peut dénoncer le pré-

sent Acte par notification adressée

au Directeur général. Cette dénon-

ciation emporte aussi dénonciation

de tous les Actes antérieurs et ne

produit son effet qu’å l’égard du pays

qui l’a faite, la Convention restant en

vigueur et exécutoire å l’égard des

autres pays de l’Union.

3) La dénonciation prend effet un

an apres le jour ou le Directeur gé­

néral a recu la notification.

4) La faeulté de dénonciation pré-

vue par le présent article ne peut étre

exercée par un pays avant 1’expira-

tion d’un délai de cinq ans å comp-

ter de la date å laquelle il est devenu

membre de l’Union.

tillämplig inom alla eller delar av

dessa områden.

3. a) Förklaring som avgivits en­

ligt 1. blir gällande samma dag som

ratifikationen eller anslutningen i

vars instrument förklaringen in­

gick, och varje meddelande som läm­

nats enligt sagda punkt 1. blir gäl­

lande tre månader efter meddelan­

de härom genom generaldirektören.

b) Meddelande som lämnats enligt

2. blir gällande tolv månader efter

det att meddelandet mottagits av

generaldirektören.

Artikel 25

1. Varje land som tillträtt denna

konvention förpliktar sig att, i över­

ensstämmelse med sin författning,

genomföra de åtgärder som är nöd­

vändiga för att säkerställa konven­

tionens tillämpning.

2. Det förutsätts att ett land, då

det deponerar sitt ratifikations- el­

ler anslutningsinstrument, enligt

sina egna lagar är i stånd att göra

denna konventions bestämmelser

verksamma.

Artikel 26

1. Denna konvention skall förbli i

kraft utan begränsning i tiden.

2. Varje land äger uppsäga denna

akt genom meddelande ställt till ge­

neraldirektören. Sådan uppsägning

innebär även uppsägning av alla ti­

digare akter och får verkan endast

med avseende på det land från vars

sida den skett. För övriga unions-

länder förblir konventionen i kraft.

3. Uppsägningen blir gällande ett

år efter den dag generaldirektören

mottagit meddelandet.

4. Rätten till uppsägning enligt

denna artikel får icke utövas av nå­

got land förrän efter fem år från den

dag landet blivit medlem av unionen.

4

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr

34

98

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Article 27

1) Le present Acte remplace, dans

les rapports entre les pays auxquels

it s’applique, et dans la mesure ou

il s’applique, la Convention de Paris

du 20 mars 1883 et les Actes de re­

vision subséquents.

2) a) A 1’égard des pays auxquels

le présent Acte n’est pas applicable,

ou n’est pas applicable dans sa tota-

lité, mais auxquels 1’Acte de Lis-

bonne du 31 octobre 1958 est ap­

plicable, ce dernier reste en vigueur

dans sa totalité, ou dans la mesure

ou le présent Acte ne le remplace pas

en vertu de 1’alinéa 1).

b) De méme, å 1’égard des pays

auxquels ni le présent Acte, ni des

parties de celui-ci, ni 1’Acte de Lis-

bonne ne sont applicables, l’Acte de

Londres du 2 juin 1934 reste en vi­

gueur dans sa totalité, ou dans la me­

sure ou le présent Acte ne le rem­

place pas en vertu de 1’alinéa 1).

c) De méme, ä 1’égard des pays

auxquels ni le présent Acte, ni des

parties de celui-ci, ni l’Acte de Lis-

bonne, ni l’Acte de Londres ne sont

applicables, l’Acte de La Haye du

6 novembre 1925 reste en vigueur

dans sa totalité, ou dans la mesure

ou le présent Acte ne le remplace pas

en vertu de 1’alinéa 1).

3) Les pays étrangers å FUnion

qui deviennent parties au présent

Acte 1’appliquent å 1’égard de tout

pays de FUnion qui n’est pas partie

å cet Acte ou qui, bien qu’y étant

partie, a fait la déclaration prévue å

Farticle 20.1) b) i). Lesdits pays ad-

mettent que le pays de FUnion con-

sidéré applique dans ses relations

avec eux les dispositions de 1’Acte le

plus récent auquel il est partie.

Article 28

1) Tout différend entre deux ou

plusieurs pays de FUnion concernant

1’interprétation ou 1’application de

la présente Convention qui ne sera

Artikel 27

1. Förevarande akt träder, i för­

hållandet mellan de länder på vilka

den är tillämplig och i den ut­

sträckning som den är tillämplig, i

stället för Pariskonventionen den 20

mars 1883 och de efterföljande revi-

sionsakterna.

2. a) I förhållande till de länder

på vilka förevarande akt ej är till­

lämplig eller på vilka den ej är till-

läinplig i sin helhet, men på vilka

Lissabonakten den 31 oktober 1958

är tillämplig, förblir sistnämnda akt

i kraft i sin helhet eller i den ut­

sträckning som förevarande akt ej

trätt i dess ställe i enlighet med 1.

b) På samma sätt förblir, i för­

hållande till de länder på vilka var­

ken förevarande akt eller delar där­

av eller Lissabonakten är tillämp­

liga, Londonakten den 2 juni 1934 i

kraft i sin helhet eller i den utsträck­

ning som förevarande akt ej trätt i

dess ställe i enlighet med 1.

c) På samma sätt förblir, i för­

hållande till de länder på vilka var­

ken förevarande akt eller delar där­

av eller Lissabon- eller Londonakten

är tillämpliga, Haagakten den 6 no­

vember 1925 i kraft i sin helhet eller

i den utsträckning som förevarande

akt ej trätt i dess ställe i enlighet

med 1.

3. Länder som står utanför unio­

nen men som tillträder denna akt

skall tillämpa den i förhållande till

varje unionsland som ej tillträtt

denna akt eller som, fastän landet

tillträtt akten, avgivit sådan förkla­

ring som avses i artikel 20: 1. b) i).

Sådana länder skall medge, att sagda

unionsland i förhållande till dem äger

tillämpa bestämmelserna i den senas­

te akt landet har tillträtt.

Artikel 28

1. Varje tvist mellan två eller fle­

ra unionsländer angående tolkningen

eller tillämpningen av denna kon­

vention, som ej kunnat biläggas ge-

Kungl. Maj. ts proposition nr

34

år 1969

99

pas réglé par voie de négociation peut

étre porté par l’un quelconque des

pays en cause devant la Cour Inter­

nationale de Justice par voie de re-

quéte conforme au Statut de la Cour,

å moms que les pays en cause ne

conviennent d’un autre mode de rég-

lement. Le Bureau International sera

informé par le pays requérant du

différend soumis å la Cour; il en

donnera connaissance aux autres

pays de l’Union.

2) Tout pays peut, au moment ou

il signe le présent Acte ou dépose

son instrument de ratification ou

d’adhésion, déclarer qu’il ne se con-

sidére pas lié par les dispositions de

1’alinéa 1). En ce qui concerne tout

différend entre un tel pays et tout

autre pays de l’Union, les disposi­

tions de 1’alinéa 1) ne sont pas ap-

plicables.

3) Tout pays qui a fait une décla-

ration conformément aux disposi­

tions de 1’alinéa 2) peut, å tout mo­

ment, la retirer par une notification

adressée au Directeur général.

Article 29

1) a) Le présent Acte est signé en

un seul exemplaire en langue fran-

caise et déposé auprés du Gouverne-

ment de la Suéde.

b) Des textes officiels sont éta-

blis par le Directeur général, apres

consultation des Gouvernements in-

téressés, dans les langues allemande,

anglaise, espagnole, italienne, portu­

gal et russe, et dans les autres

langues que 1’Assemblée pourra indi-

quer.

c) En cas de contestation sur l’in-

terprétation des divers textes, le

texte francais fait foi.

2) Le présent Acte reste ouvert å

la signature, å Stockholm, jusqu’au

13 janvier 1968.

3) Le Directeur général transmet

deux copies, certifiées conformes par

le Gouvernement de la Suéde, du

texte signé du présent Acte aux Gou-

nom förhandling, kan hänskjutas

till Internationella domstolen genom

ansökan i överensstämmelse med

domstolens stadga från något av de

berörda länderna, om parterna icke

överenskommer om annat sätt för

tvistens biläggande. Det land som

hänskjutit tvisten till domstolen

skall härom underrätta den interna­

tionella byrån; den internationella

byrån skall underrätta övriga unions-

länder om förhållandet.

2. Varje land kan då det under­

tecknar denna akt eller då det depo­

nerar sitt ratifikations- eller anslut­

ningsinstrument förklara, att det

icke anser sig bundet av bestämmel­

serna under 1. I fråga om varje tvist

mellan ett sådant land och ett annat

unionsland är bestämmelserna i 1.

icke tillämpliga.

3. Varje land som avgivit en för­

klaring med tillämpning av bestäm­

melserna i 2. kan när som helst åter­

taga sin förklaring genom underrät­

telse ställd till generaldirektören.

Artikel 29

1. a) Denna akt skall underteck­

nas i ett exemplar på franska språ­

ket och deponeras hos svenska rege­

ringen.

b) Officiella texter skall, efter

samråd med vederbörande regering­

ar, upprättas av generaldirektören

på engelska, italienska, portugisiska,

ryska, spanska och tyska språken

samt på sådana andra språk som för­

samlingen kan bestämma.

c) Vid meningsskiljaktigheter be­

träffande tolkningen av de olika tex­

terna skall den franska texten äga

vitsord.

2. Denna akt skall stå öppen för

undertecknande i Stockholm till och

med den 13 januari 1968.

3. Generaldirektören skall till re­

geringarna i samtliga unionsländer

och till regeringen i varje annat land

som så begär överlämna två av svens-

100

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

vernements de tous les pays de

rUnion et, sur demande, au Gou-

vernement de tout autre pays.

4) Le Directeur général fait enre-

gistrer le present Acte auprés du

Secrétariat de l’Organisation des

Nations Unies.

5) Le Directeur général notifie

aux Gouvernements de tous les pays

de 1’Union les signatures, les dépots

d’instruments de ratification ou

d’adhésion et de déclarations compri-

ses dans ees instruments ou faites en

application de 1’article 20.1) c), l’en-

trée en vigueur de toutes dispositions

du présent Acte, les notifications de

dénonciation et les notifications fai­

tes en application de 1’article 24.

Article 30

1) Jusqu’å 1’entrée en fonetions

du premier Directeur général, les ré-

férences, dans le présent Acte, au

Bureau international de 1’Organisa-

tion ou au Directeur général sont

considérées comme se rapportant

respectivement au Bureau de l’Union

ou å son Directeur.

2) Les pays de l’Union qui ne sont

pas liés par les artides 13 å 17 peu-

vent, pendant cinq ans apres 1’entrée

en vigueur de la Convention insti-

tuant 1’Organisation, exercer, s’ils le

désirent, les droits prévus par les

artides 13 å 17 du présent Acte,

comme s’ils étaient liés par ees ar­

tides. Tout pays qui désire exercer

lesdits droits dépose å cetite fin au­

prés du Directeur général une notifi-

cation écrite qui prend effet å la date

de sa réception. De tels pays sont

réputés étre membres de PAssemblée

jusqu’å l’expiration de ladite période.

3) Aussi longtemps que tous les

pays de 1’Union ne sont pas devenus

membres de l’Organisation, le Bu­

reau international de 1’Organisation

agit également en tant que Bureau

de 1’Union, et le Directeur général en

tant que Directeur de ce Bureau.

4) Lorsque tous les pays de

ka regeringen bestyrkta avskrifter

av den undertecknade texten till den­

na akt.

4. Generaldirektören skall låta re­

gistrera denna akt hos Förenta Na­

tionernas sekretariat.

5. Generaldirektören skall under­

rätta regeringarna i alla unionslän-

der om undertecknanden, om depo­

nering av ratifikations- eller anslut­

ningsinstrument och om förklaring­

ar som intagits i dessa instrument

eller gjorts med tillämpning av ar­

tikel 20:1. c), om ikraftträdande av

varje bestämmelse i denna akt, om

meddelanden angående uppsägning­

ar samt om meddelanden som läm­

nats med tillämpning av artikel 24.

Artikel 30

1. Till dess den förste generaldi­

rektören tillträtt sin befattning skall

hänvisningar i denna akt till organi­

sationens internationella byrå eller

till generaldirektören anses hänföra

sig till unionens byrå eller dess di­

rektör.

2. Unionsländer som ej är bundna

av artiklarna 13—17 kan, om de så

önskar, under fem år från ikraftträ­

dandet av konventionen om upprät­

tandet av organisationen utöva de

rättigheter som anges i artiklarna

13—17 i förevarande akt som om

de hade varit bundna av nämnda ar­

tiklar. Varje land som önskar utöva

sådana rättigheter skall göra skrift­

lig anmälan härom till generaldirek­

tören. Anmälan skall bli gällande

från och med den dag den motta­

gits. Sådana länder skall anses vara

medlemmar av församlingen till ut­

gången av nämnda period.

3. Så länge som icke alla unions­

länder blivit medlemmar av organi­

sationen, skall organisationens inter­

nationella byrå även fungera som

unionsbyrå och generaldirektören

som denna byrås direktör.

4. När alla unionsländer har blivit

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

101

1’Union sont devenus membres de

1’Organisation, les droits, obligations

et biens du Bureau de 1’Union sont

dévolus au Bureau international de

FOrganisation.

EN FOI DE QUOI, les soussignés,

dument autorisés å cet effet, ont

signé le présent Acte.

FAIT å Stockholm, le 14 juillet 1967.

medlemmar av organisationen, skall

de rättigheter och skyldigheter samt

den egendom som unionsbyrån äger

övergå på organisationens internatio­

nella byrå.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har

undertecknade, därtill vederbörligen

befullrnäktigade, underskrivit denna

akt.

SOM SKEDDE i Stockholm den 14

juli 1967.

102

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Berne Convention för the Protection of

Literary and Artistic Works

of September 9, 1886 as revised åt

Stockholm on July 14, 1967

Artides 21 to 38

Artide 21

(1) Special provisions regarding

developing countries are included in

a protocol entitled »Protocol Regard­

ing Developing Countries.»

(2) Subject to the provisions of

Artide 28 (1) (b) (i) and (c), the

Protocol Regarding Developing Coun­

tries forms an integral part of the

present Ad.

Artide 22

(1) (a) The Union shall have an

Assembly consisting of those coun­

tries of the Union which are bound

by Artides 22 to 26.

(b) The Government of each coun-

try shall be represented by one dele-

gate, who may be assisted by alter-

nate delegates, advisors, and experts.

(c) The expenses of each delega­

tion shall be home by the Govern­

ment which has appointed it.

(2) (a) The Assembly shall:

(i) deal with all matters con-

cerning the maintenance and de-

velopment of the Union and the

implementation of this Conven­

tion;

(ii) give directions concerning

the preparation for conferences

of revision to the International Bu-

reau of Intellectual Property (here-

inafter designated as the »Inter­

national Bureau») referred to in

the Convention establishing the

World Intellectual Property Or-

ganization (hereinafter designated

as the “Organization”), due ac-

count being taken of any com-

Convention de Berne pour la protection

des ceuvres littéraires eCartistiques

Du 9 septembre 1886 revisée å

Stockholm le 14 juillet 1967

Artides 21 å 38

Artide 21

1) Des dispositions particuliéres

concernant les pays en voie de déve-

loppement figurent dans un proto-

cole intitulé « Protocole relatif aux

pays en voie de développement ».

2) Sous réserve des dispositions de

1’article 28.1) b) i) et c), le Protocole

relatif aux pays en voie de développe­

ment forme partie intégrante du pré-

sent Acte.

Artide 22

1) a) L’Union a une Assemblée

composée des pays de 1’Union liés

par les artides 22 å 26.

b) Le Gouvernement de chaque

pays est représenté par un délégué,

qui peut étre assisté de suppléants,

de conseillers et d’experts.

c) Les dépenses de chaque déléga-

tion sont supportées par le Gouverne­

ment qui Pa désignée.

2) a) L’Assemblée :

i) traite de toutes les questions

concernant le maintien et le dé­

veloppement de 1’Union et l’appli-

cation de la présente Convention;

ii) donne au Bureau Internatio­

nal de la propriété intellectuelle

(ci-aprés dénommé »le Bureau in-

ternational») visé dans la Conven­

tion instituant 1’Organisation Mon-

diale de la Propriété Intellectuelle

(ci-aprés dénommée « 1’Organisa-

tion») des directives concernant

la préparation des conférences de

revision, compte étant dument

tenu des observations des pays de

Knngl. Maj:ts proposition nr 3i år 1969

103

(Översättning)

Bernkonventionen för skydd av litterära

och konstnärliga verk

Av den 9 september 1886, reviderad i

Stockholm den 14 juli 1967

Artiklarna 21—38

Artikel 21

1. Särskilda bestämmelser om ut­

vecklingsländerna har intagits i ett

protokoll med titeln »Protokoll rö­

rande utvecklingsländerna».

2. Med förbehåll för bestämmel­

serna i artikel 28: 1. b) i) och c)

skall protokollet rörande utvecklings­

länderna utgöra en integrerande del

av denna akt.

Artikel 22

1. a) Unionen skall ha en försam­

ling bestående av de unionsländer

som är bundna av artiklarna 22—26.

b) Varje lands regering skall före­

trädas av ett ombud, som kan bistås

av biträdande ombud, rådgivare och

sakkunniga.

c) Kostnaderna för varje delega­

tion skall bäras av den regering som

utsett delegationen.

2. a) Församlingen skall

i) behandla alla frågor rörande

vidmakthållandet och utveckling­

en av unionen samt angående till-

lämpningen av denna konvention;

ii) ge anvisningar åt den inter­

nationella byrån för intellektuell

äganderätt (hädanefter kallad »in­

ternationella byrån»), som avses i

konventionen om upprättande av

världsorganisationen för den intel­

lektuella äganderätten (hädanefter

kallad »organisationen»), rörande

förberedandet av revisionskonfe-

renser, varvid vederbörlig hänsyn

skall tagas till de synpunkter som

framlägges av de unionsländer vil-

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

ments made by those countries of

the Union which are not bound

by Articles 22 to 26;

(ni) review and approve the re­

ports and activities of the Director

General of the Organization con-

cerning the Union and give him

all necessary instructions concern-

ing matters within the competence

of the Union;

(iv) elect the members of the

Executive Committee of the As-

sembly;

(v) review and approve the re­

ports and activities of its Execu-

tive Committee, and give instruc­

tions to such Committee;

(vi) determine the program and

adopt the triennial budget of the

Union, and approve its final ac-

counts;

(vii) adopt the financial regula-

tions of the Union;

(viii) establish such committee s

of experts and working groups as

may be necessary för the work of

the Union;

(ix) determine which countries

not members of the Union and

which intergovernmental and in-

ternational non-governmental or-

ganizations shall be admitted to

its meetings as observers;

(x) adopt amendments to Ar­

ticles 22 to 26;

(xi) take any other appropriate

action designed to further the ob-

jectives of the Union;

(xii) exercise such other func-

tions as are appropriate under this

Convention;

(xiii) subject to its acceptance,

exercise such rights as are given

to it in the Convention establish-

ing the Organization.

104

l’Union qui ne sont pas liés par les

articles 22 å 26;

iii) examine et approuve les rap­

ports et les activités du Directeur

général de 1’Organisation relatifs å

1’Union et lui donne toutes direc-

tives utiles concernant les ques-

tions de la compétence de l’Union;

iv) élit les membres du Comité

exécutif de 1’Assemblée;

v) examine et approuve les rap­

ports et les activités de son Comité

exécutif et lui donne des directi-

ves;

vi) arréte le programme, adopte

le budget triennal de l’Union et

approuve ses comptes de clöture;

vii) adopte le réglement finan-

cier de l’Union;

viii) crée les comités d’experts

et groupes de travail qu’elle juge

utiles å la réalisation des objectifs

de 1’Union;

ix) décide quels sont les pays

non membres de l’Union et quelles

sont les organisations intergouver-

nementales et internationales non-

gouvernementales qui peuvent étre

admis å ses réunions en qualité

d’observateurs;

x) adopte les modifications des

articles 22 å 26;

xi) entreprend toute autre ac­

tion appropriée en vue d’atteindre

les objectifs de 1’Union;

xii) s’acquitte de toutes autres

tåches qu’implique la présente Con­

vention ;

xiii) exerce, sous réserve qu’elle

les accepte, les droits qui lui sont

conférés par la Convention insti-

tuant 1’Organisation.

(b) With respect to matters which b) Sur les questions qui intéres-

are of interest also to other Unions sent également d’autres Unions admi-

administered by the Organization, nistrées par 1’Organisation, 1’Assem-

the Assembly shall make its deci- blée statue connaissance prise de

105

ka ej är bundna av artiklarna

22—26;

iii) granska och godkänna de

verksamhetsberättelser som avges

av organisationens generaldirektör

ävensom dennes åtgärder i avse­

ende på unionen samt ge honom

alla erforderliga instruktioner i

frågor som faller inom unionens

verksamhetsområde;

iv) välja medlemmar till för­

samlingens exekutivkommitté;

v) granska och godkänna exe­

kutivkommitténs verksamhetsbe­

rättelser och åtgärder samt ge

sagda kommitté instruktioner;

vi) fastställa unionens program

och antaga dess treårsbudget samt

godkänna dess räkenskaper;

vii) antaga unionens räken-

skapsreglemente;

viii) upprätta sådana expert­

kommittéer och arbetsgrupper som

kan anses påkallade för unionens

arbete;

ix) bestämma vilka icke-unions-

länder och vilka mellanstatliga och

internationella icke statliga orga­

nisationer, som skall få vara när­

varande som observatörer vid för­

samlingens möten;

x)

antaga ändringar till artik­

larna 22—26;

xi) vidtaga varje annan lämplig

åtgärd som avser att främja unio­

nens syften;

xii) utföra sådana andra upp­

gifter och åligganden som följer av

denna konventions bestämmelser;

xiii) utöva sådana rättigheter

som med dess godkännande till­

delas församlingen genom konven­

tionen om upprättandet av orga­

nisationen.

b) I frågor av intresse även för

andra av organisationen administre­

rade unioner skall församlingen fatta

sina beslut efter att ha rådfört sig

4t

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

106

Kungl. Maj. ts proposition nr

34

år 1969

sions after having heard the advice

of the Coordination Committee of

the Organization.

(3) (a) Each country member of

the Assembly shall have one vote.

(b) One-half of the countries

members of the Assembly shall con-

stitute a quorum.

(c) Notwithstanding the provi­

sions of subparagraph (b), if, in any

session, the number of countries rep-

resented is less than one-half but

equal to or more than one-third of

the countries members of the Assem­

bly, the Assembly may make deci-

sions but, with the exception of deci-

sions concerning its own procedure,

all such decisious shall take effect

only if the following conditions are

fulfilled. The International Bureau

shall communicate the said decisions

to the countries members of the As­

sembly which were not represented

and shall invite them to express in

Avriting their vote or abstention

Avithin a period of three months from

the date of the communication. If,

åt the expiration of this period, the

number of countries having thus

expressed their vote or abstention

attains the number of countries

Avhich Avas lacking for attaining the

quorum in the session itself, such

decisions shall take effect provided

that åt the same time the required

majority still obtains.

(d) Subject to the provisions of

Article 26 (2), the decisions of the

Assembly shall require two-thirds of

the votes cast.

(e) Abstentions shall not be con-

sidered as votes.

(f) A delegate may represent, and

vote in the name of, one country

only.

(g) Countries of the Union not

members of the Assembly shall be

admitted to its meetings as observers.

(4) (a) The Assembly shall meet

once in every third calendar year in

ordinary session upon convocation

1’avis du Comité de Coordination de

1’Organisation.

3) a) Chaque pays membre de

1’Assemblée dispose d’une voix.

b) La moitié des pays membres de

1’Assemblée constitue le quorum.

c) Nonobstant les dispositions du

sous-alinéa b), si, lors d’une session,

le nombre des pays représentés est

inférieur å la moitié mais égal ou

supérieur au tiers des pays membres

de 1’Assemblée, celle-ci peut prendre

des décisions; toutefois, les décisions

de 1’Assemblée, å 1’exception de celles

qui concernent sa procédure, ne de-

viennent exécutoires que lorsque les

conditions énoncées ci-aprés sont

remplies. Le Bureau international

communique lesdites décisions aux

pays membres de 1’Assemblée qui

n’étaient pas représentés, en les in-

vitant å exprimer par écrit, dans un

délai de trois mois å compter de la

date de ladite communication, leur

ATote ou leur abstention. Si, å l’ex-

piration de ce délai, le nombre des

pays ayant ainsi exprimé leur vote

ou leur abstention est au moins égal

au nombre de pays qui faisait dé-

faut pour que le quorum fut atteint

lors de la session, lesdites décisions

deviennent exécutoires, pourvu qu’en

méme temps la majorité nécessaire

reste acquise.

d) Sous réserAre des dispositions

de 1’article 26.2), les décisions de

1’Assemblée sont prises å la majorité

des deux tiers des Arotes exprimés.

e) L’abstention n’est pas considé-

rée comme un vote.

f) Un délégué ne peut représenter

qu’un seul pays et ne peut voter

qu’au nom de celui-ci.

g) Les pays de l’Union qui ne sont

pas membres de 1’Assemblée sont ad-

mis å ses réunions en qualité d’obser-

Arateurs.

4) a) L’Assemblée se réunit une

fois tous les trois ans en session ordi-

naire, sur conA^ocation du Directeur

107

med organisationens samordnings­

kommitté.

3. a) Varje land som är medlem

av församlingen skall ha en röst.

b) Församlingen är beslutmässig,

när hälften av antalet länder som är

medlemmar av denna är närvarande.

c) Utan hinder av vad i b) sägs

får församlingen fatta beslut, om vid

något möte antalet företrädda länder

är mindre än hälften men utgör en

tredjedel eller mer av församling­

ens medlemsstater; med undantag

för beslut i dess egna procedurfrågor

skall alla dylika beslut bli gällande

endast om följande villkor uppfyllts.

Den internationella byrån skall med­

dela de av församlingens medlems­

stater som ej var företrädda vid mö­

tet sådana beslut och skall inbjuda

dem att skriftligen inom tre måna­

der från meddelandets datum avge

sin röst eller meddela, att de avstår

från att rösta. Om vid utgången av

sagda tidsfrist antalet länder som

sålunda avgivit sin röst eller avstått

från att rösta uppgår till minst det

antal länder, som fattades vid sam­

manträdet i fråga för att beslutmäs-

sighet skulle ha uppnåtts, skall dy­

lika beslut bli gällande om samtidigt

det erforderliga röstetalet fortfaran­

de erhålles.

Kungl. Maj:ts proposition nr 3 4 år 1969

d) Med förbehåll för bestämmel­

serna i artikel 26:2 fordras för be­

slut av församlingen två tredjedels

majoritet av avgivna röster.

e) Avstående vid röstning skall ej

räknas som röst.

f) Ett ombud äger företräda och

rösta för endast ett land.

g) Unionsländer som ej är med­

lemmar av församlingen äger deltaga

i dess möten som observatörer.

4. a) Församlingen skall samman­

träda till ordinarie möte en gång

vart tredje kalenderår på kallelse

108

Kungl. Maj:ts proposition nr

34

år 1969

by the Director General and, in the

absence of exceptional circumstances,

during the same period and åt the

same place as the General Assembly

of the Organization.

(b) The Assembly shall meet in

extraordinary session upon convoca-

tion by the Director General, åt the

request of the Executive Committee

or åt the request of one-fourth of the

countries members of the Assembly.

(5) The Assembly shall adopt its

own rules of procedure.

Article 23

(1) The Assembly shall have an

Executive Committee.

(2) (a) The Executive Committee

shall consist of countries elected by

the Assembly from among countries

members of the Assembly. Further-

more, the country on whose territory

the Organization has its headquar-

ters shall, subject to the provisions

of Article 25 (7) (b), have an ex

officio seat on the Committee.

(b) The Government of each coun­

try member of the Executive Com­

mittee shall be represented by one

delegate, who may be assisted by

alternate delegates, advisors, and

experts.

(c) The expenses of each delega­

tion shall be home by the Govern­

ment which has appointed it.

(3) The number of countries mem­

bers of the Executive Committee

shall correspond to one-fourth of the

number of countries members of the

Assembly. In establishing the num­

ber of seats to be filled, remainders

after divison by four shall be dis-

regarded.

(4) In electing the members of

the Executive Committee, the Assem­

bly shall have due regard to an equi-

table geographical distribution and

to the need for countries party to

the Special Agreements which might

be established in relation with the

général et, sauf cas exceptionnels,

pendant la méme période et au méme

lieu que 1’Assemblée générale de l’Or-

ganisation.

b) L’Assemblée se réunit en ses­

sion extraordinaire sur convocation

adressée par le Directeur général, å

la demande du Comité exécutif ou

å la demande d’un quart des pays

membres de 1’Assemblée.

5) L’Assemblée adopte son régle-

ment intérieur.

Article 23

1) L’Assemblée a un Comité exé­

cutif.

2) a) Le Comité exécutif est com-

posé des pays élus par l’Assemblée

parmi les pays membres de celle-ci.

En outre, le pays sur le territoire du-

quel 1’Organisation a son siége dis­

pose, ex officio, d’un siége au Comi­

té, sous réserve des dispositions de

1’article 25.7) b).

b) Le Gouvernement de chaque

pays membre du Comité exécutif est

représenté par un délégué, qui peut

étre assisté de suppléants, de conseil-

lers et d’experts.

c) Les dépenses de chaque déléga-

tion sont supportées par le Gou­

vernement qui Pa désignée.

3) Le nombre des pays membres

du Comité exécutif correspond au

quart du nombre des pays membres

de 1’Assemblée. Dans le calcul des

siéges å pourvoir, le reste subsis-

tant apres la division par quatre

n’est pas pris en considération.

4) Lors de l’élection des membres

du Comité exécutif, l’Assemblée tient

compte d’une répartition géographi-

que équitable et de la nécessité pour

les pays parties aux Arrangements

particuliers qui pourraient étre éta-

blis en relation avec l’Union d’étre

109

av generaldirektören och vid sam­

ma tidpunkt och på samma plats

som organisationens generalförsam­

ling, om ej särskilda skäl föranleder

till annat.

b) Församlingen skall på kallelse

av generaldirektören sammanträda

till extra ordinarie möte på begäran

antingen av exekutivkommittén eller

av en fjärdedel av de länder som är

medlemmar i församlingen.

5. Församlingen antar själv sin

arbetsordning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Artikel 23

1. Församlingen skall ha en exe­

kutivkommitté.

2. a) Exekutivkommittén skall be­

stå av länder valda av församlingen

bland dess medlemsstater. Det land,

där organisationen har sitt säte, skall

vidare vara ex officio medlem av

kommittén under iakttagande av be­

stämmelserna i artikel 25: 7. b).

b) Varje land som är medlem av

exekutivkommittén skall företrädas

av ett ombud, som kan bistås av bi­

trädande ombud, rådgivare och sak­

kunniga.

c) Kostnaderna för varje delega­

tion skall bäras av den regering som

utsett delegationen.

3. Antalet länder som är medlem­

mar av exekutivkommittén skall

svara mot en fjärdedel av antalet län­

der som är medlemmar av försam­

lingen. Vid beräkningen av antalet

platser skall vad som blir över efter

delning med fyra ej medräknas.

4. Vid val av medlemmar till exe­

kutivkommittén skall församlingen

taga vederbörlig hänsyn till en rätt­

vis geografisk fördelning och nöd­

vändigheten av att länder, vilka till­

trätt de särskilda avtal som kan

komma att upprättas inom unionens

no

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Union to be among the countries

constituting the Executive Com-

mittee.

(5) (a) Each member of the Ex­

ecutive Committee shall serve from

the close of the session of the As-

sembly which elected it to the close

of the next ordinary session of the

Assembly.

(b) Members of the Executive

Committe may be re-eleoted, but

not more than two-thirds of them.

(c) The Assembly shall establish

the details of the rules governing

the election and possible re-election

of the members of the Executive

Committee.

(6) (a) The Executive Committee

shall:

(i) prepare the draft agenda of

the Assembly;

(ii) submit proposals to the As­

sembly respecting the draft pro­

gram and triennial budget of the

Union, prepared by the Director

General;

(iii) approve, within the limits

of the program and the triennial

budget, the specific yearly budgets

and programs prepared by the

Director General;

(iv) submit, with appropriate

comments, to the Assembly the

periodical reports of the Director

General and the yearly audit re­

ports on the accounts;

(v) in accordance with the deci-

sions of the Assembly and having

regard to cirumstances arising be-

tween two ordinary sessions of

the Assembly, take all necessary

measures to ensure the execution

of the program of the Union by

the Director General;

(vi) perform such other func-

tions as are allocated to it under

this Convention.

(b) With respect to matters which

are of interest also to other Unions

administered by the Organization,

the Executive Committee shall make

parmi les pays constituant le Comité

exécutif.

5) a) Les membres du Comité exé­

cutif restent en fonctions å partir de

la clöture de la session deTAssemhlée

au cours de laquelle ils ont été élus

jusqu’au terme de la session ordi-

naire suivante de 1’Assemblée.

b) Les membres du Comité exé­

cutif sont rééligibles dans la limite

maximale des deux tiers d’entre eux.

c) L’Assemblée réglemente les mo-

dalités de 1’élection et de la réélec-

tion eventuelle des membres du Co­

mité exécutif.

6) a) Le Comité exécutif :

i) prépare le projet d’ordre du

jour de 1’Assemblée;

ii) soumet å 1’Assemblée des

propositions relatives aux projets

de programme et de budget trien-

nal de l’Union préparés par le Di-

recteur général;

iii) se prononce, dans les limi-

tes du programme et du budget

triennal, sur les programmes et

budgets annuels préparés par le

Directeur général;

iv) soumet å 1’Assemblée, avec

les commentaires appropriés, les

rapports périodiques du Directeur

général et les rapports annuels de

vérification des comptes;

v) prend toutes mesures utiles

en vue de 1’exécution du pro­

gramme de l’Union par le Direc­

teur général, conformément aux

décisions de 1’Assemblée et en te-

nant compte des circonstances sur-

venant entre deux sessions ordi-

naires de ladite Assemblée;

vi) s’acquitte de toutes autres

tåches qui lui sont attribuées dans

le cadre de la présente Convention.

b) Sur les questions qui intéres-

sent également d’autres Unions ad-

ministrées par 1’Organisation, le Co­

mité exécutif statue connaissance

in

ram, kommer att ingå bland de med­

lemmar som bildar kommittén.

5. a) Medlemmarna av exekutiv­

kommittén skall tjänstgöra från slu­

tet av det församlingsmöte varunder

de valdes till och med slutet av föl­

jande ordinarie församlingsmöte.

b) Högst två tredjedelar av med­

lemmarna av exekutivkommittén kan

omväljas.

c) Församlingen skall fastställa

närmare regler för val och eventu­

ella omval av exekutivkommitténs

medlemmar.

6. a) Exekutivkommittén skall

i) göra upp förslag till dagord­

ning för församlingen;

ii) för församlingen framlägga

förslag till unionens program och

treårsbudget, vilka förberetts av

generaldirektören;

iii) inom ramen för programmet

och treårsbudgeten godkänna de

av generaldirektören förberedda

särskilda årsbudgetarna och års­

programmen;

iv) med erforderliga kommenta­

rer framlägga för församlingen ge­

neraldirektörens periodiska verk­

samhetsberättelser och de årliga

revisionsberättelserna;

v) i enlighet med församlingens

beslut och med beaktande av mel­

lan tvenne ordinarie församlings-

möten uppkommande omständig­

heter vidtaga alla erforderliga åt­

gärder för att unionens program

behörigen fullgöres av generaldi­

rektören ;

vi) utföra sådana andra uppgif­

ter och åligganden som tilldelas

den enligt denna konventions be­

stämmelser.

b) I frågor, som är av intresse

även för andra av organisationen

administrerade unioner, skall exeku­

tivkommittén fatta sina beslut efter

Kungl. Maj:ts proposition nr

34

år 1969

112

Kungl. Maj:ts proposition nr 3b år 1969

its decisions after having heard the

advice of the Coordination Committee

of the Organization.

(7) (a) The Executive Committee

shall meet once a year in ordinary

session upon convocation by the Di-

rector General, preferably during the

same period and åt the same place

as the Coordination Committee of

the Organization.

(b) The Executive Committee shall

meet in extraordinary session upon

convocation by the Director General,

either on his own initiative, or åt

the request of its Chairman or one-

fourth of its members.

(8) (a) Each country member of

the Executive Committe shall have

one vote.

(b) One-half of the members of

the Executive Committee shall con-

stitute a quorum.

(c) Decisions shall be made by a

simple majority of the votes cast.

(d) Abstentions shall not be con-

sidered as votes.

(e) A delegate may represent, and

vote in the name of, one country

only.

(9) Countries of the Union not

members of the Executive Committee

shall be admitted to its meetings as

observers.

(10) The Executive Committee

shall adopt its own rules of proce-

dure.

Article 24

(1) (a) The administrative tasks

with respect to the Union shall be

performed by the International Bu-

reau, which is a continuation of the

Bureau of the Union united with

the Bureau of the Union established

by the International Convention för

the Protection of Industrial Property.

(b) In particular, the Internation­

al Bureau shall provide the secreta-

riat of the various organs of the

Union.

prise de l’avis du Comité de coordina­

tion de 1’Organisation.

7) a) Le Comité exécutif se réunit

une fois par an en session ordinaire,

sur convocation du Directeur géné-

ral, autant que possible pendant la

méme période et au méme lieu que

le Comité de coordination de l’Orga-

nisation.

b) Le Comité exécutif se réunit en

session extraordinaire sur convoca­

tion adressée par le Directeur géné-

ral, soit å Pinitiative de celui-ci, soit

å la demande de son président ou

d’un quart de ses membres.

8) a) Chaque pays membre du Co­

mité exécutif dispose d’une voix.

b) La moitié des pays membres du

Comité exécutif constitue le quorum.

c) Les décisions sont prises å la

majorité simple des votes exprimés.

d) L’abstention n’est pas considé-

rée comme un vote.

e) Un délégué ne peut représen-

ter qu’un seul pays et ne peut voter

qu’au nom de celui-ci.

9) Les pays de l’Union qui ne sont

pas membres du Comité exécutif sont

admis å ses réunions en qualité d’ob-

servateurs.

10) Le Comité exécutif adopte son

réglement intérieur.

Article 24

1) a) Les tåches administratives

incombant å l’Union sont assurées

par le Bureau international, qui suc-

céde au Bureau de l’Union réuni avec

le Bureau de l’Union institué par la

Convention internationale pour la

protection de la propriété indu-

strielle.

b) Le Bureau international assure

notamment le secrétariat des divers

organes de l’Union.

113

att ha rådfört sig med organisatio­

nens samordningskommitté.

7. a) Exekutivkommittén skall

sammanträda en gång om året till

ordinarie möte på kallelse av gene­

raldirektören och företrädesvis vid

samma tidpunkt och på samma plats

som organisationens samordnings­

kommitté.

b) Exekutivkommittén skall sam­

manträda till extraordinarie möte på

kallelse av generaldirektören anting­

en efter beslut av denne eller på be­

gäran av dess ordförande eller av en

fjärdedel av dess medlemmar.

8. a) Varje land som är medlem

av exekutivkommittén skall ha en

röst.

b) Exekutivkommittén är beslut­

mässig, när hälften av antalet län­

der som är medlemmar av kommit­

tén är närvarande.

c) Exekutivkommittén skall fatta

sina beslut genom en enkel majoritet

av avgivna röster.

d) Avstående vid röstning skall ej

räknas som röst.

e) Ett ombud äger företräda och

rösta för endast en stat.

9. Unionsländer som ej är med­

lemmar av exekutivkommittén äger

närvara vid dess möten såsom obser­

vatörer.

10. Exekutivkommittén antar själv

sin arbetsordning.

Kungl. Maj. ts proposition nr 34 år 1969

Artikel 24

1. a) Unionens förvaltningsålig-

ganden skall utföras av den inter­

nationella byrå som efterträder den

unionsbyrå, vilken förenats med den

unionsbyrå som inrättats genom den

internationella konventionen för in­

dustriellt rättsskydd.

b) Den internationella byrån skall

speciellt utgöra sekretariat för unio­

nens olika organ.

114

Kungl. Maj. ts proposition nr 3b år 1969

(c) The Director General of the

Organization shall be the chief ex­

ecutive of the Union and shall rep-

resent the Union.

(2) The International Bureau shall

assemble and publish information

concerning the protection of Copy­

right. Each country of the Union

shall promptly communicate to the

International Bureau all new laws

and official texts concerning the

protection of Copyright.

(3) The International Bureau shall

publish a monthly periodical.

(4) The International Bureau shall,

on request, furnish information to

any country of the Union on matters

concerning the protection of Copy­

right.

(5) The International Bureau shall

conduct studies, and shall provide

services, designed to facilitate the

protection of Copyright.

(6) The Director General and any

staff member designated by him

shall participate, without the right

to vote, in all meetings of the Assem-

bly, the Executive Committee, and

any other committee of experts or

working group. The Director Gener­

al, or a staff member designated by

him, shall be ex officio secretary of

these bodies.

(7) (a) The International Bureau

shall, in accordance with the direc-

tions of the Assembly and in cooper-

ation with the Executive Committee,

make the preparations for the con-

ferences of revision of the provisions

of the Convention other than Artides

22 to 26.

(b) The International Bureau mav

consult with intergovernmental and

international non-governmental or-

ganizations concerning preparations

for conferences of revision.

(c) The Director General and per­

sons designated by him shall take

part, without the right to vote, in the

discussions åt these conferences.

(8) The International Bureau shall

c) Le Directeur général de l’Or-

ganisation est le plus haut fonction-

naire de l’Union et la représente.

2) Le Bureau international ras-

semble et publie les informations

concernant la protection du droit

d’auteur. Chaque pays de 1’Union

communique aussitöt que possible

au Bureau international le texte de

toute nouvelle loi ainsi que tous tex-

tes officiels concernant la protection

du droit d’auteur.

3) Le Bureau international publie

un périodique mensuel.

4) Le Bureau international fournit,

å tout pays de l’Union, sur sa de-

mande, des renseignements sur les

questions relatives å la protection du

droit d’auteur.

5) Le Bureau international pro-

céde å des études et fournit des ser­

vices destinés å faciliter la protec­

tion du droit d’auteur.

6) Le Directeur général et tout

membre du personnel désigné par

lui prennent part, sans droit de vote,

å toutes les réunions de 1’Assemblée,

du Gomité exécutif et de tout autre

comité d’experts ou groupe de tra­

vail. Le Directeur général ou un

membre du personnel désigné par

lui est d’office secrétaire de ees or-

ganes.

7) a) Le Bureau international, se­

lon les directives de 1’Assemblée et

en coopération avec le Comité exé­

cutif, prépare les conférences de re­

vision des dispositions de la Conven­

tion autres que les artides 22 å 26.

b) Le Bureau international peut

consulter des organisations intergou-

vernementales et internationales non

gouvernementales sur la préparation

des conférences de revision.

c) Le Directeur général et les per-

sonnes désignées par lui prennent

part, sans droit de vote, aux délibé-

rations dans ees conférences.

8) Le Bureau international exé-

115

c) Organisationens generaldirek­

tör skall vara unionens högste verk­

ställande tjänsteman och företräda

unionen.

2. Den internationella byrån skall

samla och offentliggöra upplysning­

ar angående skydd av upphovsrät­

ten. Varje unionsland skall skynd­

samt meddela den internationella by­

rån alla nya lagar och författningar

angående skydd av upphovsrätten.

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

3. Den internationella byrån skall

utge en månatlig tidskrift.

4. Den internationella byrån skall

på begäran av unionsland meddela

upplysningar i frågor, som rör skyd­

det av upphovsrätten.

5. Den internationella byrån skall

utföra undersökningar och tillhanda-

gå med tjänster, ägnade att under­

lätta skyddet av upphovsrätten.

6. Generaldirektören och varje av

honom därtill utsedd tjänsteman

skall utan rösträtt deltaga i alla mö­

ten, som hålles av församlingen, exe­

kutivkommittén och varje annan

expertkommitté eller arbetsgrupp.

Generaldirektören eller en av honom

utsedd tjänsteman skall ex officio

vara dessa organs sekreterare.

7. a) Den internationella byrån

skall i enlighet med av församlingen

givna anvisningar och i samarbete

med exekutivkommittén förbereda

konferenser rörande revision av and­

ra bestämmelser i konventionen än

artiklarna 22—26.

b) Den internationella byrån äger

rådföra sig med mellanstatliga orga­

nisationer och internationella icke

statliga organisationer vid förbere­

dandet av revisionskonferenser.

c) Generaldirektören och av ho­

nom därtill utsedda personer skall

utan rösträtt deltaga i överläggning­

arna vid dessa konferenser.

8. Den internationella byrån skall

116

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

carry out any other tasks assigned

to it.

Artide 25

(1) (a) The Union shall have a

budget.

(b) The budget of the Union shall

indude the income and expenses pro­

per to the Union, its contribution to

the budget of expenses common to

the Unions, and, where applicable,

the sum made available to the budget

of the Conference of the Organiza-

tion.

(c) Expenses not attributable ex-

clusively to the Union but also to one

or more other Unions administered

by the Organization shall be con-

sidered as expenses common to the

Unions. The share of the Union in

such common expenses shall be in

proportion to the interest the Union

has in them.

(2) The budget of the Union shall

be established with due regard to the

requirements of coordination -with

the budgets of the other Unions ad­

ministered by the Organization.

(3) The budget of the Union shall

be financed from the following

sources:

(i) contributions of the coun-

tries of the Union;

(ii) fees and charges due for

services performed by the Inter­

national Bureau in relation to the

Union;

(iii) sale of, or royalties on, the

publications of the International

Bureau concerning the Union;

(iv) gifts, bequests, and subven­

tions;

(v) rents, interests, and other

miscellaneous income.

(4) (a) För the purpose of estab-

lishing its contribution towards the

budget, each country of the Union

shall belong to a class, and shall pay

its annual contributions on the basis

of a number of units fixed as fol-

lows:

cute toutes autres tåches qui lui sont

attribuées.

Article 25

1) a) LTJnion a un budget.

b) Le budget de l’Union comprend

les recettes et les dépenses propres

å 1’Union, sa contribution au budget

des dépenses communes aux Unions,

ainsi que, le cas échéant, la somme

mise å la disposition du budget de

la Conférence de 1’Organisation.

c) Sont considérées comme dépen­

ses communes aux Unions les dépen­

ses qui ne sont pas attribuées exclu-

sivement å l’Union mais également

å une ou plusieurs autres Unions ad-

ministrées par ^Organisation. La

part de l’Union dans ees dépenses

communes est proportionelle å l’in-

térét que ees dépenses présentent

pour elle.

2) Le budget de l’Union est arrété

compte tenu des exigences de co­

ordination avec les budgets des

autres Unions administrées par l’Or-

ganisation.

3) Le budget de 1’Union est fi-

nancé par les ressources suivantes:

i) les contributions des pays de

l’Union;

ii) les taxes et sommes dues

pour les services rendus par le

bureau international au titre de

1’Union;

iii) le produit de la vente des

publications du Bureau interna­

tional concernant 1’Union et les

droits afférents å ees publications;

iv) les dons, legs et subventions;

v) les loyers, intéréts et autres

revenus divers.

4) a) Pour déterminer sa part con-

tributive dans le budget, chaque pays

de 1’Union est rangé dans une classe

et paie ses contributions annuelles

sur la base d’un nombre d’unités fixé

comme suit :

117

utföra alla andra uppgifter som till­

delas den.

Artikel 25

1. a) Unionen skall ha en budget.

b) Unionens budget skall upptaga

unionens egna inkomster och utgif­

ter, dess bidrag till unionernas ge­

mensamma utgiftsbudget liksom i

förekommande fall det belopp som

ställts till förfogande för budgeten

för organisationens konferens.

c) Utgifter, som ej uteslutande kan

hänföras till unionen utan även till

en eller flera andra unioner som ad­

ministreras av organisationen, skall

anses som gemensamma för unioner­

na. Unionens andel i sådana gemen­

samma utgifter skall vara proportio­

nell till det intresse som dessa utgif­

ter har för unionen.

2. Unionens budget skall faststäl­

las under vederbörligt hänsynstagan­

de till behovet av samordning med

budgeterna för de övriga unioner

som administreras av organisatio­

nen.

3. Unionens budget skall finansie­

ras genom följande inkomster:

i) unionsländernas bidrag;

ii) avgifter och pålagor som ut­

tages för tjänster utförda av den

internationella byrån för unionens

räkning;

iii) försäljning av eller royalties

från den internationella byråns

skrifter rörande unionen;

iv) gåvor, legat och subventio­

ner;

v) hyror, räntor och diverse

andra inkomster.

4. a) För bestämmande av var­

je unionslands bidrag till budgeten

skall varje land tillhöra en viss klass

och betala sina årliga bidrag på

grundval av ett bestämt antal en­

heter enligt följande:

Kungl. Maj:ts proposition nr .H år 1969

118

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Class I ...........

25

Class II .........

20

Class III ....

15

Class IV___

10

Class V .........

5

Class VI ....

3

Class VII___

1

(b) Unless it has already done so,

each country shall indicate, concur-

rently with depositing its instrument

of ratification or accession, the class

to which it wishes to belong. Any

country may change class. If it

chooses a lower class, the country

must announce it to the Assembly

åt one of its ordinary sessions. Any

such change shall take effect åt the

beginning. of the calendar year fol-

lowing the session.

(c) The annual contribution of

each country shall be an amount in

the same proportion to the total sum

to be contributed to the annual bud­

get of the Union by all countries as

the number of its units is to the total

of the units of all contributing coun­

tries.

(d) Contributions shall become

due on the 1st January of each year.

(e) A country which is in arrears

in the payment of its contributions

shall have no vote in any of the or­

gans of the Union of which it is a

member if the amount of its arrears

equals or exceeds the amount of the

contributions due from it for the

preceding two full years. However,

any organ of the Union may allow

such a country to continue to exer-

cise its vote in that organ if, and as

long as, it is satisfied that the delay

in payment is due to exceptional and

unavoidable circumstances.

(f) If the budget is not adopted

before the beginning of a new finan-

cial period, it shall be åt the same

level as the budget of the previous

Classe I ............... 25

Classe II ............. 20

Classe III.............. 15

Classe IV.............. 10

Classe V .............. 5

Classe VI.............. 3

Classe VII ........... 1

b) A moins qu’il ne 1’ait fait pré-

cédemment, chaque pays indique,

au moment du dépöt de son instru­

ment de ratification ou d’adhésion,

la classe dans laquelle il désire étre

rangé. Il peut changer de classe. S’il

choisit une classe inférieure, le pays

doit en faire part å 1’Assemblée lors

d’une de ses sessions ordinaires. Un

tel changement prend effet au début

de l’année civile suivant ladite ses­

sion.

c) La contribution annuelle de

chaque pays consiste en un montant

dont le rapport å la somme totale

des contributions annuelles au bud­

get de l’Union de tous les pays est

le méme que le rapport entre le

nombre des unités de la classe dans

laquelle il est rangé et le nombre

total des unités de 1’ensemble des

pays.

d) Les contributions sont dues

au premier janvier de chaque an-

née.

e) Un pays en retard dans le paie-

ment de ses contributions ne peut

exercer son droit de vote, dans aucun

des organes de 1’Union dont il est

membre, si le montant de son arriéré

est égal ou supérieur å celui des con­

tributions dont il est redevable pour

les deux années complétes écoulées.

Cependant, un tel pays peut étre auto-

risé å conserver l’exercice de son

droit de vote au sein dudit organe

aussi longtemps que ce dernier es-

time que le retard résulte de circons-

tances exceptionnelles et inévitables.

f) Dans le cas ou le budget n’est

pas adopté avant le début d’un nou-

vel exercice, le budget de l’année pré-

cédente est reconduit selon les mo-

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

119

Klass I.........

25

»

II ....

20

»

III ....

15

IV . ..

10

>

V ....

5

VI ...

3

VII ..

1

b) Om ett land ej redan gjort det,

skall landet, samtidigt som det de­

ponerar sitt ratifikations- eller an­

slutningsinstrument, uppge den klass

i vilken det önskar ingå. Varje land

kan byta klass. Om ett land beslutar

att ingå i en lägre klass, måste det

tillkännage detta vid ett av försam­

lingens ordinarie möten. Eu sådan

ändring skall gälla från början av

det kalenderår som följer på ett så­

dant möte.

c) Varje lands årliga bidrag skall

utgöras av ett belopp, som står i

samma proportion till det samman­

lagda belopp med vilket alla länder

bidrar till unionens årliga budget,

som antalet av dess enheter står i

förhållande till det sammanlagda an­

talet av alla bidragsgivande länders

enheter.

d) Bidragen förfaller till betalning

den 1 januari varje år.

e) Ett land som ej i tid betalat

sina bidrag skall ej ha rösträtt i nå­

got av unionens organ vari det är

medlem, om det oguldna beloppet

motsvarar eller överstiger summan

av de bidrag som är förfallna till be­

talning från landet i fråga för de

föregående två hela åren. Emellertid

kan varje sådant organ tillåta ett dy­

likt land att fortsätta att utöva sin

rösträtt i organet i fråga, om och så

länge som det är övertygat om,

att betalningsdröj smålet härrör från

utomordentliga och oundvikliga om­

ständigheter.

f) Om budgeten ej antages före

början av en ny finansieringsperiod,

skall budgeten vara på samma nivå

som föregående årsbudget i enlighet

120

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

year, in accordance with the finan-

cial regulations.

(5) The amount of the fees and

charges due for services rendered by

the International Bureau in relation

to the Union shall be established, and

shall be reported to the Assembly

and the Executive Committee, by

the Director General.

(6) (a) The Union shall have a

working capital fund which shall be

constituted by a single payment

made by each country of the Union.

If the fund becomes insufficient, an

increase shall be decided by the As­

sembly.

(b) The amount of the initial pay­

ment of each country to the said

fund or of its participation in the

increase thereof shall be a proportion

of the contribution of that country

for the year in which the fund is

established or the increase decided.

(c) The proportion and the terms

of payment shall be fixed by the As­

sembly on the proposal of the Direc­

tor General and after it has heard

the advice of the Coordination Com­

mittee of the Organization.

(7) (a) In the headquarters agrce­

ment concluded with the country on

the territory of which the Organiza­

tion has its headquarters, it shall be

provided that, whenever the work­

ing capital fund is insufficient, such

country shall grant advances. The

amount of these advances and the

conditions on which they are granted

shall be the subject of separate agree-

ments, in each case, between such

country and the Organization. As

long as it remains under the obliga­

tion to grant advances, such country

shall have an ex officio seat on the

Executive Committee.

(b) The country referred to in

subparagraph (a) and the Organiza­

tion shall each have the right to

denounce the obligation to grant ad­

vances, by written notification. De-

dalités prévues par le réglement fi-

nancier.

5) Le montant des taxes et som-

mes dues pour des services rendus

par le Bureau international au titre

de l’Union est fixé par le Directeur

général, qui en fait rapport å l’As-

semblée et au Comité exécutif.

6) a) L’Union posséde un fonds

de roulement constitué par un ver-

sement unique effectué par chaque

pays de l’Union. Si le fonds devient

insuffisant, I’AssembIée décide de son

augmentation.

b) Le montant du versement ini­

tial de chaque pays au fonds précité

ou de sa participation å 1’augmenta-

tion de celui-ci est proportionnel å

la contribution de ce pays pour l’an-

née au cours de laquelle le fonds est

constitué ou l’augmentation décidée.

c) La proportion et les modalités

de versement sont arrétées par l’As-

semblée, sur proposition du Direc­

teur général et apres avis du Comité

de coordination de 1’Organisation.

7) a) L’Accord de siége conclu

avec le pays sur le territoire duquel

1’Organisation a son siége prévoit

que, si le fonds de roulement est in­

suffisant, ce pays accorde des avan-

ces. Le montant de ees avances et

les conditions dans lesquelles elles

sont accordées font l’objet, dans

chaque cas, d’accords séparés entre

le pays en cause et 1’Organisation.

Aussi longtemps qu’il est tenu d’ac-

corder des avances, ce pays dispose

ex officio d’un siége au Comité exé­

cutif.

b) Le pays visé au sous-alinéa a)

et 1’Organisation ont chacun le droit

de dénoncer 1’engagement d’accor-

der des avances moyennant notifica­

tion par écrit. La dénoncation prend

121

med räkenskapsreglementets bestäm­

melser.

5. Storleken av de avgifter och

andra pålagor, som uttages för tjäns­

ter som lämnas av den internationel­

la byrån för unionens räkning, fast­

ställes av generaldirektören, som

härom skall lämna redogörelse till

församlingen och exekutivkommit­

tén.

6. a) Unionen skall ha en kapital­

fond som skall bildas genom en en-

gångsbetalning av varje unionsland.

Om fonden blir otillräcklig, skall för­

samlingen besluta om en ökning av

densamma.

b) Storleken av varje lands första

inbetalning till denna fond eller av

dess andel i en ökning av fonden

skall stå i viss proportion till sagda

lands bidrag för det år fonden bildas

eller ökningen beslutas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 3i år 1969

c) Proportionen och betalnings­

sättet skall fastställas av församling­

en på förslag av generaldirektören

och efter att den rådfört sig med or­

ganisationens samordningskommitté.

7. a) I det avtal (headquarters ag-

reement), som organisationen avslu­

tar med det land inom vars område

organisationen har sitt säte, skall be­

stämmas att, om kapitalfonden blir

otillräcklig, sagda land skall bevilja

förskott. Storleken av dessa förskott

och villkoren för deras beviljande

skall göras till föremål för särskilda

överenskommelser i varje särskilt

fall mellan vederbörande land och

organisationen. Så länge som detta

land har skyldighet att bevilja för­

skott, skall det vara ex officio med­

lem av exekutivkommittén.

b) Det land som avses under a)

och organisationen skall båda äga

rätt att uppsäga skyldigheten att be­

vilja förskott, vilket skall ske skrift­

ligen. Uppsägning skall bli gällande

122

Kungl. Maj:ts proposition nr

34

år 1969

nunciation shall take effect three

years after the end of the year in

which it has been notified.

(8) The auditing of the accounts

shall be effected by one or more of

the countries of the Union or by

external auditors, as provided in the

financial regulations. They shall be

designated, with their agreement, by

the Assembly.

Article 26

(1) Proposals för the amendment

of Artides 22, 23, 24, 25, and the

present Article, may be initiated by

any country member of the Assem­

bly, by the Executive Committee, or

by the Director General. Such pro­

posals shall be communicated by the

Director General to the member

countries of the Assembly åt least

six months in advance of their con-

sideration by the Assembly.

(2) Amendments to the Artides

referred to in paragraph (1) shall be

adopted by the Assembly. Adoption

shall require three-fourths of the

votes cast, provided that any amend­

ment of Article 22, and of the present

paragraph, shall require four-fifths

of the votes cast.

(3) Any amendment to the Artic-

les referred to in paragraph (1) shall

enter into force one month after

written notifications of acceptance,

effected in accordance with their re-

spective constitutional processes,

have been received by the Director

General from three-fourths of the

countries members of the Assembly

åt the time it adopted the amend­

ment. Any amendment to the said

Artides thus accepted shall bind all

the countries which are members of

the Assembly åt the time the amend­

ment enters into force, or which be-

come members thereof åt a subse-

quent date, provided that any amend­

ment increasing the financial obliga­

tions of countries of the Union shall

bind only those countries which have

notified their acceptance of such

amendment.

effet trois ans apres la fin de l’an-

née au cours de laquelle elle a été

notifiée.

8) La vérification des comptes

est assurée, selon les modalités pré-

vues par le réglement financier, par

un ou plusieurs pays de l’Union ou

par des controleurs extérieurs, qui

sont, avec leur consentement, dé-

signés par 1’Assemblée.

Article 26

1) Des propositions de modifica-

tion des artides 22, 23, 24, 25 et du

présent article peuvent étre présen-

tées par tout pays membre de PAs-

semblée, par le Comité exécutif ou

par le Directeur général. Ces proposi­

tions sont communiquées par ce der-

nier aux pays membres de 1’Assem-

blée six mois au moins avant d’étre

soumises å 1’examen de 1’Assemblée.

2) Toute modification des artides

visés å Palinéa 1) est adoptée par

1’Assemblée. L’adoption requiert les

trois quarts des votes exprimés;

toutefois, toute modification de Par­

tier 22 et du présent alinéa requiert

les quatre cinquiémes des votes ex­

primés.

3) Toute modification des artides

visés å Palinéa 1) entre en vigueur

un mois apres la réception par le Di­

recteur général des notifications

écrites d’acceptation, effectuée en

conformité avec leurs régles consti-

tutionnelles respectives, de la part

des trois quarts des pays qui étaient

membres de 1’Assemblée au moment

ou la modification a été adoptée.

Toute modification desdits artides

ainsi acceptée lie tous les pays qui

sont membres de 1’Assemblée au mo­

ment ou la modification entre en

vigueur ou qui en deviennent mem­

bres å une date ultérieure; toute­

fois, toute modification qui aug-

mente les obligations financiéres des

pays de 1’Union ne lie que ceux

d’entre eux qui ont notifié leur ac-

ceptation de ladite modification.

123

tre år efter utgången av det år un­

der vilket uppsägningen meddelades.

8. Revision av räkenskaperna skall

verkställas av en eller flera av

unionsländerna eller av utifrån till­

kallade revisorer på sätt som före-

skrives i räkenskapsreglementet. Re­

visorerna skall efter eget samtycke

utses av församlingen.

Artikel 26.

1. Förslag till ändringar av artik­

larna 22, 23, 24, 25 och förevarande

artikel kan göras av varje land som

är medlem av församlingen, av exe­

kutivkommittén eller av generaldi­

rektören. Förslagen skall av general­

direktören meddelas de länder som

är medlemmar av församlingen

minst sex månader innan de skall

behandlas av församlingen.

2. Ändringar av de artiklar som

nämnes under 1. skall antagas av

församlingen. Antagandet kräver tre

fjärdedelar av avgivna röster; dock

kräver varje ändring av artikel 22

och av förevarande punkt 2. fyra

femtedelar av de avgivna rösterna.

3. Varje ändring av de artiklar

som avses under 1. skall träda i kraft

en månad efter det att skriftligt med­

delande om godkännande av änd­

ringen, verkställd i enlighet med var­

je lands konstitutionella förfarande,

har mottagits av generaldirektören

från tre fjärdedelar av de länder,

som var medlemmar av församlingen

vid den tidpunkt ändringen antogs

av denna. Varje sålunda godkänd

ändring skall binda alla länder som

är medlemmar av församlingen vid

den tidpunkt då ändringen träder i

kraft eller vilka blir medlemmar där­

av vid en senare tidpunkt. Dock skall

ändring som ökar unionsländernas

finansiella åtaganden endast binda

de länder som har lämnat meddelan­

de om att de godkänt ändringen i

fråga.

Kungl. Maj. ts proposition nr

34

år 1969

124

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Artide 27

(1) This Convention shall be sub-

mitted to revision with a view to the

introduction of amendments design­

ed to improve the system of the Un­

ion.

(2) For this purpose, conferences

shall be held successively in one of

the countries of the Union among

the delegates of the said countries.

(3) Subject to the provisions of

Article 26 which apply to the amend-

ment of Artides 22 to 26, any revi­

sion of this Convention, including

the Protocol Regarding Developing

Countries, shall require the unanim-

ity of the votes cast.

Artide 28

(1) (a) Any country of the Un­

ion which has signed this Act may

ratify it, and, if it has not signed it,

may accede to it. Instruments of ra-

tification and accession shall be de-

posited with the Director General.

(b) Any country of the Union may

declare in its instrument of ratica-

tion or accession that its ratification

or accession shall not apply:

(i) to Artides 1 to 21 and

the Protocol Regarding Developing

Countries, or

(ii) to Artides 22 to 26.

(c) If a country of the Union has

already separately accepted the Pro­

tocol Regarding Developing Coun­

tries in accordance with Article 5 of

such Protocol, its declaration under

item (i) of the preceding subpara-

graph may reläte only to Artides 1

to 20.

(d) Any country of the Union

which, in accordance -with subpara-

graphs (b) and (c), has excluded

from the effects of its ratification or

accession one of the two groups of

provisions referred to in those sub-

paragraphs may åt any later time

declare that it extends the effects

of its ratification or accession to

Article 27

1) La présente Convention sera

soumise å des revisions en vue d’y

introduire les améliorations de na-

ture å perfectionner le systéme de

1’Union.

2) A cet effet, des conférences

auront lieu, successivement, dans l’un

des pays de 1’Union, entre les délé-

gués desdits pays.

3) Sous réserve des dispositions de

1’article 26 applicables å la modifi-

cation des artides 22 å 26, toute re­

vision de la présente Convention, y

compris le Protocole relatif aux pays

en voie de développement, requiert

1’unanimité des votes exprimés.

Article 28

1) a) Chacun des pays de l’Union

qui a signé le présent Acte peut le

ratifier et, s’il ne Pa pas signé, peut

y adhérer. Les instruments de rati­

fication et d’adhésion sont déposés

auprés du Directeur général.

b) Chacun des pays de 1’Union

peut déclarer, dans son instrument

de ratification ou d’adhésion, que

sa ratification ou son adhésion n’est

pas applicable:

i) aux artides 1 ä 21 et au

Protocole relatif aux pays en voie

de développement, ou

ii) aux artides 22 å 26.

c) Si un pays de 1’Union a déjå

séparément accepté le Protocole

relatif aux pays en voie de dévelop­

pement conformément å 1’article 5

du dit Protocole, sa déclaration faite

selon le point i) du sous-alinéa

précédent ne peut se rapporter

qu’aux artides 1 å 20.

d) Chacun des pays de l’Union qui,

conformément aux sous-alinéas b)

et c), a exclu des effets de sa rati­

fication ou de son adhésion l’un des

deux groupes de dispositions visés

dans lesdits sous-alinéas peut, ä tout

moment ultérieur, déclarer qu’il

étend les effets de sa ratification

ou de son adhésion å ce groupe de

125

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Artikel 27

1. Denna konvention skall under­

kastas revisioner i syfte att i den­

samma införa sådana ändringar som

är ägnade att förbättra unionens

system.

2. För sådant ändamål skall tid

efter annan konferenser hållas i nå­

got av unionsländerna mellan om­

bud för dessa länder.

3. Med förbehåll för bestämmel­

serna i artikel 26, vilka är tillämp­

liga på ändring av artiklarna 22—

26, fordras enhällighet för varje änd­

ring av denna konvention, inbegri­

pet protokollet rörande utvecklings­

länderna.

Artikel 28

1. a) Unionsland som underteck­

nat denna akt kan ratificera den, och

unionsland som ej undertecknat ak­

ten kan ansluta sig till den. Ratifika­

tions- och anslutningsinstrumenten

skall deponeras hos generaldirektö­

ren.

b) Unionsland kan i sitt ratifika­

tions- eller anslutningsinstrument

förklara, att ratificeringen eller an­

slutningen icke äger tillämpning på

i) artiklarna 1—21 och proto­

kollet rörande utvecklingsländer­

na, eller

ii) artiklarna 22—26.

c) Om ett unionsland redan sepa­

rat har godkänt protokollet rörande

utvecklingsländerna i enlighet med

artikel 5 i nämnda protokoll, får lan­

dets förklaring enligt b) i) endast

hänföra sig till artiklarna 1—20.

d) Unionsland, som i enlighet med

vad under b) och c) sägs i sitt ratifi­

kations- eller anslutningsinstrument

gjort förbehåll mot tillämpningen av

endera av de två grupper av bestäm­

melser som avses under b) och c),

kan när som helst senare förklara,

att det utsträcker ratificeringen eller

anslutningen till att avse den grup-

126

Kungi. Maj. ts proposition nr 34 år 1969

that group of provisions. Such de-

claration shall be deposited with the

Director General.

(2) (a) Subject to the provisions

of Article 5 of the Protocol Regard-

ing Developing Countries, Artides 1

to 21 and the said Protocol shall en-

ter into force, with respect to the

first five countries of the Union

which have deposited instruments

of ratification or accession without

making the declaration permitted

by paragraph (1) (b) (i), three

months after the deposit of the fifth

such instrument of ratification or

accession.

(b) Artides 22 to 26 shall enter

into force, with respect to the first

seven countries of the Union which

have deposited instruments of ratifi­

cation of accession without making

the declaration permitted by para­

graph (1) (b) (ii), three months

after the deposit of the seventh such

instrument of ratification or acces­

sion.

(c) Subject to the initial entry

into force, pursuant to the provi­

sions or subparagraphs (a) and (b),

of each of the two groups of pro­

visions referred to in paragraph (1)

(b) (i) and (ii), and subject to the

provisions of paragraph (1) (b),

Artides 1 to 26 and the Protocol

Regarding Developing Countries

shall, with respect to any country

of the Union, other than those refer­

red to in subparagraphs (a) and (b),

which deposits an instrument of ra­

tification or accession or any country

of the Union which deposits a de­

claration pursuant to paragraph (1)

(d), enter into force three months

after the date of notification by the

Director General of such deposit, un-

less a subsequent date has been in-

dicated in the instrument or decla­

ration deposited. In the latter case,

this Act shall enter into force with

respect to that country on the date

thus indicated.

d) The Protocol Regarding Devel-

di spositions. Une telle déclaration est

déposée auprés du Directeur général.

2) a) Sous réserve des disposi­

tions de 1’article 5 du Protocole re-

latif aux pays en voie de développe-

ment, les artides 1 å 21 et ledit

Protocole entrent en vigueur, å

l’égard des cinq premiers pays de

l’Union qui ont déposé des instru­

ments de ratification ou d’adhésion

sans faire une déclaration comme

le permet 1’alinéa 1) b) i), trois

mois apres le dépöt du cinquiéme

de ees instruments de ratification

ou d’adhésion.

b) Les artides 22 å 26 entrent en

vigueur, å Fégard des sept premiers

pays de 1’Union qui ont déposé des

instruments de ratification ou d’ad-

hésion sans faire une déclaration

comme le permet 1’alinéa 1) b) ii),

trois mois apres le dépöt du sep-

tiéme de ees instruments de rati­

fication ou d’adhésion.

c) Sous réserve de l’entrée en

vigueur initiale, conformément aux

dispositions des sous-alinéas a) et b),

de chacun des deux groupes de

dispositions visés å 1’alinéa 1) b) i)

et ii), et sous réserve des dispositions

de 1’alinéa 1) b), les artides 1 å 26

et le Protocole relatif aux pays en

voie de développement entrent en

vigueur å Fégard de tout pays de

1'Union, autre que ceux visés aux

sous-alinéas a) et b), qui déposé

un instrument de ratification ou

d’adhésion, ainsi qu’å Fégard de tout

pays de 1’Union qui déposé une

déclaration en application de 1’alinéa

1) d), trois mois apres la date de

la notification, par le Directeur

général, d’un tel dépöt, å moms

qu’une date postérieure n’ait été

indiquée dans 1’instrument ou la

déclaration déposé. Dans ce dernier

cas, le présent Acte entre en vigueur

å Fégard de ce pays, å la date ainsi

indiquée.

d) L’application du Protocole re-

127

pen av bestämmelser. Sådan förkla­

ring skall deponeras hos generaldi­

rektören.

2. a) Med förbehåll för bestäm­

melserna i artikel 5 i protokollet

rörande utvecklingsländerna träder

artiklarna 1—21 och nämnda pro­

tokoll i kraft, i förhållande till de

fem första unionsländer som depo­

nerat ratfikations- eller anslutnings­

instrument utan att ha avgivit den

enligt 1. b) i) tillåtna förklaringen,

tre månader efter deponerandet av

det femte av dessa ratifikations- eller

anslutningsinstrument.

b) Artiklarna 22—26 träder i kraft,

i förhållande till de sju första uni­

onsländer som deponerat sina rati­

fikations- eller anslutningsinstru­

ment utan att ha avgivit den enligt

1. b) ii) tillåtna förklaringen, tre må­

nader efter deponerandet av det sjun­

de av dessa ratifikations- eller an­

slutningsinstrument.

c) Med förbehåll för det första

ikraftträdandet i enlighet med be­

stämmelserna under a) och b) av

var och en av de två grupper av be­

stämmelser som avses under 1. b)

i) och ii), och med förbehåll för be­

stämmelserna under 1. b), träder ar­

tiklarna 1—26 och protokollet röran­

de utvecklingsländerna i kraft i för­

hållande till varje unionsland, med

nndantag av dem som åsyftas un­

der a) och b), som deponerar ett ra­

tifikations- eller anslutningsinstru­

ment, liksom även i förhållande till

varje unionsland som deponerar en

förklaring med tillämpning av 1. d),

tre månader efter dagen för medde­

lande från generaldirektören om så­

dan deponering, med mindre ett se­

nare datum angivits i det instru­

ment eller den förklaring som depo­

nerats. 1 sistnämnda fall träder fö­

revarande akt med avseende på det­

ta land i kraft på den sålunda an­

givna dagen.

d) Innan denna akt trätt i kraft,

Kungl. Maj. ts proposition nr 34 år 1969

128

Kungl. Maj:ts proposition nr 3i år 1969

oping Countries may be applied, pur-

suant to Article 5 thereof, prior to

the entry into force of this Act, from

the date of its signature.

(3) With respect to any country

of the Union which deposits an in­

strument of ratification or acces-

sion, Artides 27 to 38 shall enter

into force on the earlier of the dates

on which any of the groups of pro­

visions referred to in paragraph (1)

(b) enters into force with respect

to that country pursuant to para­

graph (2) (a), (b) or (c).

Article 29

(1) Any country outside the Union

may accede to this Act and thereby

become a member of the Union. In­

struments of accession shall be de-

posited with the Director General.

(2) (a) With respect to any coun­

try outside the Union which deposits

its instrument of accession one

month or more before the date of

entry into force of any provisions of

the present Act, this Act shall enter

into force, unless a subsequent date

has been indicated in the instru­

ment of accession, on the date upon

which provisions first enter into

force pursuant to Article 28 (2) (a)

or (b); provided that:

(i) if Artides 1 to 21 do not en­

ter into force on that date, such

country shall, during the interim

period before the entry into force

of such provisions, and in substi-

tution therefor, be bound by Ar­

tides 1 to 20 of the Brussels Act,

(ii) if Artides 22 to 26 do not

enter into force on that date, such

country shall, during the interim

period before the entry into force

of such provisions, and in substi-

tution therefor, be bound by Ar­

tides 21 to 24 of the Brussels Act.

If a country indicates a subsequent

latif aux pays en voie de développe-

ment selon les termes de son article

5 est admise, avant 1’entrée en vi-

gueur du présent Acte, des sa signa­

ture.

3) A 1’égard de chaque pays de

TUnion qui dépose un instrument

de ratification ou d’adhésion, les

artides 27 ä 38 entrent en vigueur

å la premiére date å laquelle l’un

quelconque des groupes de disposi­

tions visés å 1’alinéa 1) b) entre en

vigueur ä l’égard de ce pays con-

formément å l’alinéa 2) a), b) ou c).

Artide 29

1) Tout pays étranger å TUnion

peut adhérer au présent Acte et

devenir, de ce fait, membre de

TUnion. Les instruments d’adhésion

sont déposés auprés du Directeur

général.

2) a) A 1’égard de tout pays

étranger å TUnion qui a déposé son

instrument d’adhésion un mois ou

plus avant la date d’entrée en vigueur

des dispositions du présent Acte,

celui-ci entre en vigueur å la date

å laquelle les dispositions sont

entrées en vigueur pour la premiére

fois en application de 1’article 28.

2) a) ou b), å moms qu’une date

postérieure n’ait été indiquée dans

Tinstrument d’adhésion; toutefois :

i) si les artides 1 å 21 ne sont

pas entrés en vigueur å cette date,

un tel pays sera lié, durant la

période intérimaire avant Tentrée

en vigueur de ees dispositions, et

en remplacement de celles-ci, par

les artides 1 å 20 de TActe de

Bruxelles;

ii) si les artides 22 å 26 ne

sont pas entrés en vigueur å cette

date, un tel pays sera lié, durant

la période intérimaire avant Ten­

trée en vigueur de ees disposi­

tions, et en remplacement de cel-

les-ci, par les artides 21 å 24 de

TActe de Bruxelles.

Si un pays indique une date

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

129

kan protokollet rörande utvecklings­

länderna tillämpas i enlighet med ar­

tikel 5 i protokollet från och med da­

gen för dess undertecknande.

3. I förhållande till unionsland

som deponerar ett ratifikations- el­

ler anslutningsinstrument träder ar­

tiklarna 27—38 i kraft vid den tidi­

gaste tidpunkt någon av de grupper

av bestämmelser varom talas i 1. b)

träder i kraft i förhållande till det­

ta land i enlighet med 2. a), b) el­

ler c).

Artikel 29

1. Land som står utanför unionen

kan ansluta sig till förevarande akt

och därigenom bli unionsmedlem.

Anslutningsinstrumenten skall depo­

neras hos generaldirektören.

2. a) I förhållande till land som

står utanför unionen och som har

deponerat sitt anslutningsinstrument

en månad eller mer före dagen för

ikraftträdandet av bestämmelserna i

förevarande akt, träder denna akt i

kraft den dag då bestämmelser för

första gången trätt i kraft i enlighet

med artikel 28:2. a) eller b), med

mindre ett senare datum angivits i

anslutningsinstrumentet; dock gäl­

ler att

i) om artiklarna 1—21 icke trätt

i kraft vid detta datum ett sådant

land, under mellanperioden före

dessa bestämmelsers ikraftträdan­

de och i stället för dessa, blir bun­

det av artiklarna 1—20 i Bryssel-

akten;

ii) om artiklarna 22—26 icke

trätt i kraft vid detta datum ett

sådant land, under mellanperioden

före dessa bestämmelsers ikraftträ­

dande och i stället för dessa, blir

bundet av artiklarna 21—24 i

Brysselakten.

Om ett land anger ett senare da-

5

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 34

130

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

date in its instrument of accession,

this Act shall en ter into for ce with

respect to that country on the date

thus indicated.

(b) With respect to any country

outside the Union which deposits its

instrument of accession on a date

which is subsequent to, or precedes

by less than one month, the entry

into force of one group of provisions

of the present Act, this Act shall,

subject to the proviso of subpara-

graph (a), enter into force three

months after the date on which its

accession has been notified by the

Director General, unless subsequent

date has been indicated in the in­

strument of accession. In the lat-

ter case, this Act shall enter into

force with respect to that country

on the date thus indicated.

(3) With respect to any country

outside the Union which deposits its

instrument of accession after the

date of entry into force of the

present Act in its entirety, or less

than one month before such date,

this Act shall enter into force three

months after the date on which its

accession has been notified by the

Director General, unless a subse­

quent date has been indicated in

the instrument of accession. In the

latter case, this Act shall enter into

force with respect to that country

on the date thus indicated.

Article 30

(1) Subject to the possibilities of

exceptions provided for in the fol-

lowing paragraph, in Artides 28 (1)

(b) and 33 (2), and the Protocol

Regarding Developing Countries,

ratification or accession shall auto-

matically entail acceptance of all the

clauses and admission to all the

advantages of this Act.

(2) (a) Any country of the Union

ratifying or acceding to this Act

may retain the benefit of the reser­

vations it has previously formulated

postérieure dans son instrument

d’adhésion, le présent Acte entre en

vigueur å l’égard de ce pays å la

date ainsi indiquée.

b) A l’égard de tout pays étranger

å l’Union qui a déposé son instru­

ment d’adhésion å une date posté­

rieure å 1’entrée en vigueur d’un seul

groupe de dispositions du présent

Acte ou å une date qui la précéde

de moms d’un mois, le présent Acte

entre en vigueur, sous réserve de ce

qui est prévu au sous-alinéa a), trois

mois aprés la date å laquelle son

adhésion a été notifiée par le Direc-

teur général, ä moms qu’une date

postérieure n’ait été indiquée dans

1’instrument d’adhésion. Dans ce der-

nier cas, le présent Acte entre en

vigueur å l’égard de ce pays å la

date ainsi indiquée.

3) A l’égard de tout pays étranger

å l’Union qui a déposé son instru­

ment d’adhésion aprés la date

d’entrée en vigueur du présent Acte

dans sa totalité, ou moms d’un mois

avant cette date, le présent Acte en­

tre en vigueur trois mois aprés la

date å laquelle son adhésion a été

notifiée par le Directeur général, å

moins qu’une date postérieure n’ait

été indiquée dans ^instrument d’ad-

hésion. Dans ce dernier cas, le pré­

sent Acte entre en vigueur å 1’égard

de ce pays å la date ainsi indiquée.

Article 30

1) Sous réserve des exceptions

possibles prévues ä 1’alinéa suivant

et aux artides 28. 1) b) et 33.2),

ainsi que dans le Protocole relatif

aux pays en voie de développement,

la ratification ou Padhésion emporte

de plein droit accession å toutes les

clauses et admission å tous les

avantages stipulés par le présent

Acte.

2) a) Tout pays de 1’Union rati-

fiant le présent Acte ou y adhérant

peut conserver le bénéfice des ré-

serves qu’il a formulées antérieure-

131

tum i sitt anslutningsinstrument,

träder förevarande akt i förhållande

till detta land i kraft på den sålunda

angivna dagen.

b) I förhållande till land som står

utanför unionen och som deponerat

sitt anslutningsinstrument vid ett

datum som ligger efter eller mindre

än en månad före ikraftträdandet av

en grupp bestämmelser i förevaran­

de akt, träder denna akt i kraft, med

förbehåll för bestämmelserna un­

der a), tre månader efter den dag då

landets anslutning meddelats genom

generaldirektören, med mindre ett

senare datum angivits i anslutnings­

instrumentet. I sistnämnda fall trä­

der denna akt med avseende på det­

ta land i kraft på den sålunda angiv­

na dagen.

3. I förhållande till land som står

utanför unionen och som deponerat

sitt anslutningsinstrument efter eller

mindre än en månad före den dag

förevarande akt trätt i kraft i sin hel­

het, träder denna akt i kraft tre må­

nader efter den dag då landets an­

slutning meddelats genom general­

direktören, med mindre ett senare

datum angivits i anslutningsinstru­

mentet. I sistnämnda fall träder den­

na akt med avseende på detta land i

kraft på den sålunda angivna dagen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Artikel 30

1. Med förbehåll för de möjlighe­

ter till undantag som finns enligt 2.

nedan samt enligt artiklarna 28: 1.

b) samt 33: 2. nedan liksom i proto­

kollet rörande utvecklingsländerna,

medför ratifikation eller anslutning

automatiskt godkännande av alla

klausuler samt tillträde till alla för­

måner i förevarande akt.

2. a) Varje unionsland som rati­

ficerar eller ansluter sig till denna

akt äger tillgodonjuta av landet förut

gjorda förbehåll, under villkor att

132

Kungl. Maj:ts proposition nr 34- år 1969

on condition that it makes a decla-

ration to that effect åt the time of

the deposit of its instrument of

ratification or accession.

(b) Any country outside the Union

may, in acceding to this Act, declare

that it intends to substitute, tem-

porarily åt least, for Article 8 con-

cerning the right of translation, the

provisions of Article 5 of the Union

Convention of 1886, as revised in

Paris in 1896, on the clear under-

standing that the said provisions are

applicable only to translation into

the language or languages of the

said country. Any country of the

Union has the right to apply, in re­

lation to the right of translation of

works whose country of origin is

a country availing itself of such a

reservation, a protection which is

equivalent to the protection granted

by the latter country.

(c) Any country may withdraw

such reservations åt any time by

notification addressed to the Director

General.

Article 31

(1) Any country may declare in

its instrument of ratification or ac­

cession, or may inform the Director

General by written notification any

time thereafter, that this Convention

shall be applicable to all or part of

those territories, designated in the

declaration or notification, for the

external relations of which it is

responsible.

(2) Any country which has made

such a declaration or given such a

notification may, åt any time, notify

the Director General that this Con­

vention shall cease to be applicable

to all or part of such territories.

(3) (a) Any declaration made

under paragraph (1) shall take ef­

fect on the same date as the ratifi­

cation or accession in which it was

included, and any notification given

ment, å la condition d’en faire la

déclaration lors du dépöt de son

instrument de ratification ou d’ad-

hésion.

b) Tout pays étranger å l’Union

peut, en adhérant au présent Acte,

déclarer qu’il entend substituer,

provisoirement au moms, å 1’article

8, concernant le droit de traduction,

les dispositions de l’article 5 de la

Convention d’Union de 1886 revisée

å Paris en 1896, étant bien entendu

que ees dispositions ne visent que la

traduction dans la ou les langues du

pays. Tout pays de l’Union a la

faeulté d’appliquer en ce qui eon-

cerne le droit de traduction des

oeuvres ayant pour pays d’origine un

pays faisant usage d’une telle ré-

serve une protection équivalente å

celle accordée par ce dernier pays.

c) Tout pays peut, å tout moment,

retirer de telles réserves, par noti­

fication adressée au Directeur gé-

néral.

Article 31

1) Tout pays peut déclarer dans

son instrument de ratification ou

d’adhésion, ou peut informer le Di­

recteur général par écrit å tout mo­

ment ultérieur, que la présente Con­

vention est applicable å tout ou partie

des territoires, désignés dans la

déclaration ou la notification pour

lesquels il assume la responsabilité

des relations extérieures.

2) Tout pays qui a fait une telle

déclaration ou effeetué une telle

notification peut, å tout moment,

notifier au Directeur général que

la présente Convention cesse d’étre

applicable å tout ou partie de ees

territoires.

3) a) Toute déclaration faite en

vertu de 1’alinéa 1) prend ef fet å

la méme date que la ratification ou

1’adhésion dans 1’instrument de

laquelle elle a été incluse, et toute

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

133

det avger förklaring om detta då det

deponerar sitt ratifikations- eller an­

slutningsinstrument.

b) Varje land som står utanför

unionen äger när det ansluter sig till

denna akt förklara, att det avser, i

vart fall tillfälligt, att ersätta artikel

8, rörande rätt till översättning, med

bestämmelserna i artikel 5 av unions­

ko nventionen 1886, sådan den revi­

derats i Paris år 1896, med klart be­

aktande av att nämnda bestämmel­

ser är tillämpliga endast på översätt­

ningar till ett eller flera av sagda

lands språk. Varje unionsland äger

rätt att tillämpa, i vad avser rätten

att översätta verk vilkas ursprungs­

land självt tillämpar en dylik re­

servation, ett skydd som är likvär­

digt med skydd som medges av sist­

nämnda land.

c) Varje land kan när som helst

återtaga sådana reservationer genom

meddelande ställt till generaldirek­

tören.

Artikel 31

1. Varje land kan i sitt ratifika­

tions- eller anslutningsinstrument

förklara eller när som helst därefter

skriftligen meddela generaldirektö­

ren, att denna konvention skall vara

tillämplig inom alla eller delar av de

i förklaringen eller meddelandet an­

givna områden, för vars internatio­

nella förbindelser landet svarar.

2. Varje land som avgivit en så­

dan förklaring eller lämnat ett så­

dant meddelande kan när som helst

meddela generaldirektören, att den­

na konvention skall upphöra att vara

tillämplig inom alla eller delar av

dessa områden.

3. a) Förklaring som avgivits en­

ligt 1. blir gällande samma dag som

ratifikationen eller anslutningen i

vars instrument förklaringen ingick,

och varje meddelande som lämnats

5f

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr

34

134

Kungl. Maj:ts proposition nr 3i år 1969

under such paragraph shall take

effect three months after its notifi-

cation by the Director General.

(b) Any notification given under

paragraph (2) shall take effect twelve

months after its receipt by the Direc­

tor General.

Article 32

(1) The present Act shall, as

regards the relations between the

countries of the Union, and to the

extent that it applies, replace the

Berne Convention of September 9,

1886, and the subsequent Acts of

revision. The Acts previously in

force shall continue to be applicable,

in their entirety or to the extent

that the present Act does not replace

them by virtue of the preceding

sentence, in relations with countries

of the Union which do not ratify

or accede to this Act.

(2) Countries outside the Union,

which become party to this Act,

shall, subject to the provisions of

paragraph (3), apply it with respect

to any country of the Union not

party to this Act or which, although

party to this Act, has made a

declaration pursuant to Article (28)

(1) (b) (i). Such countries recognize

that the said country of the Union,

in its relations with them:

(i) may apply the provisions of

the most recent Act to which it

is party, and

(ii) has the right to adapt the

protection to the level provided

for by this Act.

(3) Any country which, in ratify-

ing or acceding to the present Act,

has made any of or all the reserva­

tions permitted under the Protocol

Regarding Developing Countries may

apply them in its relations with

other countries of the Union which

are not party to this Act or which,

although party to this Act, have

made a declaration as permitted by

notification effectuée en vertu de

cet alinéa prend effet trois mois

apres sa notification par le Directeur

général.

b) Toute notification effectuée en

vertu de l’alinéa 2) prend effet douze

mois apres sa réception par le Di­

recteur général.

Article 32

1) Le présent Acte remplace dans

les rapports entre les pays de

1’Union, et dans la mesure ou il

s’applique, la Convention de Berne

du 9 septembre 1886 et les Actes

de revision subséquents. Les Actes

précédemment en vigueur conservent

leur application, dans leur totalité ou

dans la mesure ou le présent Acte

ne les remplace pas en vertu de la

phrase précédente, dans les rapports

avec les pays de l’Union qui ne rati-

fieraient pas le présent Acte ou n’y

adhéreraient pas.

2) Les pays étrangers å l’Union

qui deviennent parties au présent

Acte 1’appliquent, sous réserve des

dispositions de 1’alinéa 3), ä l’égard

de tout pays de l’Union qui n’est

pas partie å cet Acte ou qui, bien

qu’y étant partie, a fait la déclara-

tion prévue ä 1’article 28. 1) b) i).

Lesdits pays admettent que le pays

de l’Union considéré, dans ses rela­

tions avec eux :

i) applique les dispositions de

l’Acte le plus récent auquel il est

partie et

ii) a la faculté d’adapter la pro­

tection au niveau prévu par le

présent Acte.

3) Les pays qui, en ratifiant le

présent Acte ou en y adhérant, ont

fait l’une quelconque ou toutes les

réserves autorisées par le Protocole

relatif aux pays en voie de développe-

ment peuvent appliquer ees réserves

dans leurs rapports avec les autres

pays de l’Union qui ne sont pas

parties å cet Acte ou qui, bien qu’y

étant parties, ont fait une déclaration

135

enligt sagda punkt 1. blir gällande

tre månader efter meddelande här­

om genom generaldirektören.

b) Meddelande som lämnats enligt

2. blir gällande tolv månader efter

det att meddelandet mottagits av ge­

neraldirektören.

Kungl. Maj:ts proposition nr 3'r år 1969

Artikel 32

1. Förevarande akt träder, i förhål­

landet mellan unionsländerna och i

den utsträckning som den är tillämp­

lig, i stället för Bernkonventionen

den 9 september 1886 och de efter­

följande revisionsakterna. De tidiga­

re gällande akterna skall fortfarande

vara tillämpliga, i sin helhet eller i

den utsträckning som förevarande

akt ej ersätter dem i kraft av före­

gående mening, i förhållande till de

unionsländer som icke ratificerar el­

ler ansluter sig till denna akt.

2. Länder som står utanför unio­

nen men som tillträder denna akt

skall, med förbehåll för bestämmel­

serna under 3. nedan, tillämpa den

i förhållande till varje unionsland

som ej tillträtt denna akt eller som,

fastän landet tillträtt akten, avgivit

förklaring med tillämpning av arti­

kel 28: 1, b) i). Sådana länder skall

medge, att sagda unionsland i för­

hållande till dem

i) äger tillämpa bestämmelser­

na i den senaste akt landet har till­

trätt samt

ii) har rätt att anpassa skyddet

till den nivå som föreskrives i fö­

revarande akt.

3. Varje land som vid ratificeran­

det av eller vid anslutningen till före­

varande akt gjort någon av eller alla

de reservationer som är tillåtna en­

ligt protokollet rörande utvecklings­

länderna äger tillämpa dem i sina

förbindelser med andra unionslän­

der som icke tillträtt denna akt eller

som, fastän de tillträtt akten, avgivit

sådan förklaring som är tillåten en-

136

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Artide 28 (1) (b) (i), provided that

the latter countries have accepted

the application of the said reserva­

tions.

Article 33

(1) Any dispute between two or

inore countries of the Union con-

cerning the interpretation or appli­

cation of this Gonvention, not settled

by negotiation, may, by any one of

the countries concerned, be brought

before the International Court of

Justice by application in conformity

with the Statute of the Court, unless

the countries concerned agree on

some other method of settlement.

The country bringing the dispute

before the Court shall inform the

International Bureau; the Inter­

national Bureau shall bring the

matter to the attention of the other

countries of the Union.

(2) Each country may, åt the time

it signs this Act or deposits its

instrument of ratification or acces-

sion, declare that it does not consider

itself bound by the provisions of

paragraph (1). With regard to any

dispute between such country and

any other country of the Union, the

provisions of paragraph (1) shall not

apply.

(3) Any country having made a

declaration in accordance with the

provisions of paragraph (2) may,

åt any time, withdraw its declaration

by notification addressed to the

Director General.

Article 34

After the entry into force of this

Act in its entirety, a country may

not accede to earlier Acts of this

Convention.

Article 35

(1) This Convention shall remain

in force without limitation as to

time.

selon 1’article 28. 1) b) i), ä condi-

tion que ees derniers pays aient

accepté cette application.

Article 33

1) Tout différend entre deux ou

plusieurs pays de l’Union concer-

nant l’interprétation ou 1’applica-

tion de la présente Convention, qui

ne sera pas réglé par voie de négocia-

tion, peut étre porté par l’un quel-

conque des pays en cause devant la

Cour internationale de Justice par

voie de requéte conforme au Statut

de la Cour, å moms que les pays

en cause ne conviennent d’un autre

mode de réglement. Le Bureau In­

ternational sera informé par le pays

requérant du différend soumis å la

Cour; il en donnera connaissance aux

autres pays de l’Union.

2) Tout pays peut, au moment

ou il signe le présent Acte ou dépose

son instrument de ratification ou

d'adhésion, déclarer qu’il ne se

considére pas lié par les dispositions

de 1’alinéa 1). En ce qui concerne

tout différend entre un tel pays et

tout autre pays de 1’Union, les dis­

positions de 1’alinéa 1) ne sont pas

applicables.

3) Tout pays qui a fait une décla-

ration conformément aux disposi­

tions de 1’alinéa 2) peut, å tout mo­

ment, la retirer par une notification

adressée au Directeur général.

Article 34

Apres 1’entrée en vigueur du

présent Acte dans sa totalité, un

pays ne peut adhérer å des Actes

antérieurs de la présente Convention.

Article 35

1) La présente Convention demeure

en vigueur sans limitation de durée.

137

ligt artikel 28:l.b)i), under förut­

sättning att de sistnämnda länderna

godkänt tillämpningen av sagda re­

servationer.

Kungl. Maj. ts proposition nr 34 år 1969

Artikel 33

1. Varje tvist mellan två eller flera

unionsländer angående tolkningen

eller tillämpningen av denna kon­

vention, som ej kunnat biläggas ge­

nom förhandling, kan hänskjutas till

Internationella domstolen genom an­

sökan i överensstämmelse med dom­

stolens stadga från något av de be­

rörda länderna, om parterna icke

överenskommer om annat sätt för

tvistens biläggande. Det land som

hänskjutit tvisten till domstolen

skall härom underrätta den interna­

tionella byrån; den internationella

byrån skall underrätta övriga unions­

länder om förhållandet.

2. Varje land kan då det under­

tecknar denna akt eller då det depo­

nerar sitt ratifikations- eller anslut­

ningsinstrument förklara, att det

icke anser sig bundet av bestämmel­

serna under 1. I fråga om varje tvist

mellan ett sådant land och ett annat

unionsland är bestämmelserna i 1.

icke tillämpliga.

3. Varje land som avgivit en för­

klaring med tillämpning av bestäm­

melserna i 2. kan när som helst åter­

taga sin förklaring genom underrät­

telse ställd till generaldirektören.

Artikel 34

Sedan förevarande akt trätt i kraft

i sin helhet, kan ett land icke ansluta

sig till tidigare akter av denna kon­

vention.

Artikel 35

1. Denna konvention skall förbli

i kraft utan begränsning i tiden.

138

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

(2) Any country may denounce

this Act by notification addressed

to the Director General. Such denun-

ciation shall constitute also denun-

ciation of all erarlier Acts and shall

affect only the country making it,

the Convention remaining in full

force and effect as regards the other

countries of the Union.

(3) Denunciation shall take effect

one year after the day on which

the Director General has received

the notification.

(4) The right of denunciation

provided by this Article shall not be

exercised by any country before the

expiration of five years from the

date upon which it becomes a

member of the Union.

Article 36

(1) Any country party to this

Convention undertakes to adopt, in

accordance with its constitution, the

measures necessary to ensure the

application of this Convention.

(2) It is understood that, åt the

time a country deposits its instrument

of ratification or accession, it will be

in a position under its domestic law

to give effect to the provisions of

this Convention.

Article 37

(1) (a) This Act shall be signed

in a single copy in the French and

English languages and shall be

deposited with the Government of

Sweden.

(b) Official texts shall be es-

tablished by the Director General,

after consultation with the interested

Governments, in the German, Italian,

Portuguese and Spanish languages,

and such other languages as the

Assembly may designate.

(c) In case of differences of

opinion on the interpretation of the

various text, the French text shall

prevail.

2) Tout pays peut dénoncer le

present Acte par notification adres-

sée au Directeur général. Cette

dénonciation emporte aussi dénon-

ciation de tous les Actes antérieurs

et ne produit son effet qu’å l’égard

du pays qui Pa faite, la Convention

restant en vigueur et exécutoire å

1’égard des autres pays de 1’Union.

3) La dénonciation prend effet un

an apres le jour ou le Directeur ge­

neral a recu la notification.

4) La faculté de dénonciation

prévue par le présent article ne peut

étre exercée par un pays avant l’ex-

piration d’un délai de cinq ans å

compter de la date å laquelle il est

devenu membre de 1’Union.

Article 36

1) Tout pays partie å la présente

Convention s’engage å adopter, con-

formément å sa constitution, les

mesures nécessaires pour assurer

1 application de la présente Conven­

tion.

2) Il est entendu qu’au moment

ou un pays dépose son instrument

de ratification ou d’adhésion, il sera

en mesure, conformément å sa lé-

gislation interne, de donner effet aux

dispositions de la présente Conven­

tion.

Article 37

1) a) Le présent Acte est signé

en un seul exemplaire dans les lan-

gues anglaise et francaise et déposé

auprés du Governement de la Suéde.

b) Des textes officiels sont établis

par le Directeur général, aprés con­

sultation des Gouvernements intéres-

sés, dans les langues allemande,

espagnole, italienne et portugaise, et

dans les autres langues que l’As-

semblée pourra indiquer.

c) En cas de contestation sur

1’interprétation des divers textes, le

texte francais fera foi.

139

2. Varje land äger uppsäga denna

akt genom meddelande ställt till ge­

neraldirektören. Sådan uppsägning

innebär även uppsägning av alla tidi­

gare akter och får verkan endast med

avseende på det land från vars sida

den skett. För övriga unionsländer

förblir konventionen i kraft.

3. Uppsägningen blir gällande ett

år efter den dag generaldirektören

mottagit meddelandet.

4. Rätten till uppsägning enligt

denna artikel får icke utövas av nå­

got land förrän efter fem år från den

dag landet blivit medlem av unio­

nen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Artikel 36

1. Varje land som tillträtt denna

konvention förpliktar sig att, i över­

ensstämmelse med sin författning,

genomföra de åtgärder som är nöd­

vändiga för att säkerställa konven­

tionens tillämpning.

2. Det förutsätts att ett land, då

det deponerar sitt ratifikations- eller

anslutningsinstrument, enligt sina

egna lagar är i stånd att göra denna

konventions bestämmelser verksam­

ma.

Artikel 37

1. a) Denna akt skall underteck­

nas i ett exemplar på engelska och

franska språken och deponeras hos

svenska regeringen.

b) Officiella texter skall, efter

samråd med vederbörande regering­

ar, upprättas av generaldirektören

på italienska, portugisiska, spanska

och tyska språken samt på sådana

andra språk som församlingen kan

bestämma.

c) Vid meningsskiljaktigheter be­

träffande tolkningen av de olika tex­

terna skall den franska texten äga

vitsord.

140

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

(2) This Act shall remain open

for signature åt Stockholm until

January 13, 1968.

(3) The Director General

shall

transmit two copies, certified by

the Government of Sweden, of the

signed text of this Act to the Govem-

ments of all Countries of the Union

and, on request, to the Government

of any other country.

(4) The Director General

shall

register this Act with the Secretariat

of the United Nations.

(5) The Director General

shall

notify the Governments of all coun­

tries

of the Union of signatures,

deposits of instruments of ratifi-

cation or accession and any declara-

tions included in such instruments

or made pursuant to Article 28 (1)

(d), entry into force of any pro­

visions of this Act, notifications of

denunciation, and notifications pur­

suant to Article 31.

Article 38

(1) Until the first Director General

assumes Office, references in this

Act to the International Bureau of

the Organization or to the Director

General shall be deemed to be ref­

erences to the Bureau of the Union

or its Director, respectively.

(2) Countries of the Union not

bound by Artides 22 to 26 may,

until five years after the entry into

force of the Convention establishing

the Organization, exercise, if they

so desire, the rights provided under

Artides 22 to 26 of this Act as if

they were bound by those Artides.

Any country desiring to exercise

such rights shall give written noti-

fication to this effect to the Director

General; this notification shall be

effective on the date of its receipt.

Such countries shall be deemed to

be members of the Assembly until

the expiration of the said period.

2) Le present Acte reste ouvert ä

la signature, ä Stockholm, jusqu’au

13 janvier 1968.

3) Le Directeur général transmet

deux copies, certifiées conformes par

le Gouvernement de la Suéde, du

texte signé du présent Acte aux

Gouvernements de tous les pays de

FUnion et, sur demande, au Gouver­

nement de tout autre pays.

4) Le Directeur général fait en-

registrer le présent Acte auprés du

Secrétariat de FOrganisation des Na­

tions Unies.

5) Le Directeur général notifie

aux Gouvernements de tous les pays

de FUnion les signatures, les dépots

d’instruments de ratification ou d’ad-

hésion et de déclarations comprises

dans ees instruments ou faites

en application de 1’article 28. 1. d),

1’entrée en vigueur de toutes dispo­

sitions du présent Acte, les notifica­

tions de dénonciation et les notifica­

tions faites en application de 1’article

31.

Article 38

1) Jusqu’ä 1’entrée en fonetions

du premier Directeur général, les

références, dans le présent Acte, au

Bureau international de FOrganisa­

tion ou au Directeur général sont

considérées comme se rapportant

respectivement au Bureau de FUnion

ou å son Directeur.

2) Les pays de FUnion qui ne

sont pas liés par les artides 22 å

26 peuvent, pendant cinq ans apres

Fentrée en vigueur de la Conven­

tion instituant FOrganisation, exer-

cer, s’il's le désirent, les droits prévus

par les artides 22 å 26 du présent

Acte, comme s’ils étaient liés par

ees artides. Tout pays qui désire

exercer lesdits droits dépose å cette

fin auprés du Directeur général une

notification écrite qui prend effet å

la date de sa réception. De tels pays

sont réputés étre membres de 1’As-

semblée jusqu’å 1’expiration de ladite

période.

141

2. Denna akt skall stå öppen för

undertecknande i Stockholm till och

med den 13 januari 1968.

3. Generaldirektören skall till re­

geringarna i samtliga unionsländer

och till regeringen i varje annat land

som så begär överlämna två av

svenska regeringen bestyrkta avskrif­

ter av den undertecknade texten till

denna akt.

4. Generaldirektören skall låta re­

gistrera denna akt hos Förenta Na­

tionernas sekretariat.

5. Generaldirektören skall under­

rätta regeringarna i alla unionslän­

der om undertecknanden, om depo­

nering av ratifikations- eller anslut­

ningsinstrument och om förklaring­

ar som intagits i dessa instrument

eller gjorts med tillämpning av arti­

kel 28:1. d), om ikraftträdande av

varje bestämmelse i denna akt, om

meddelanden angående uppsägning­

ar samt om meddelanden som läm­

nats med tillämpning av artikel 31.

Artikel 38

1. Till dess den förste general­

direktören tillträtt sin befattning

skall hänvisningar i denna akt till

organisationens internationella byrå

eller till generaldirektören anses hän­

föra sig till unionens byrå eller dess

direktör.

2. Unionsländer som ej är bund­

na av artiklarna 22—26 kan, om de

så önskar, under fem år från ikraft­

trädandet av konventionen om upp­

rättandet av organisationen utöva de

rättigheter som anges i artiklarna 22

—26 i förevarande akt som om de

hade varit bundna av nämnda artik­

lar. Varje land som önskar utöva så­

dana rättigheter skall göra skriftlig

anmälan härom till generaldirektö­

ren. Anmälan skall bli gällande från

och med den dag den mottagits. Så­

dana länder skall anses vara med­

lemmar av församlingen till utgång­

en av nämnda period.

Kungl. Maj:ts proposition nr

34

år 1969

142

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

(3) As long as all the countries

of the Union have not become

Members of the Organization, the

International Bureau of the Organi­

zation shall also function as the

Bureau of the Union, and the Di-

rector General as the Director of the

said Bureau.

(4) Once all the countries of the

Union have become Members of the

Organization, the rights, obligations,

and property, of the Bureau of the

Union shall devolve on the Inter­

national Bureau of the Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the un-

dersigned, being duly authorized

thereto, have signed this Act.

DONE åt Stockholm, on July 14,1967.

3) Aussi longtemps que tous les

pays de l’Union ne sont pas deve-

nus membres de 1’Organisation, le

Bureau international de 1’Organisa-

tion agit également en tant que

Bureau de l’Union, et le Directeur

général en tant que Directeur de ce

Bureau.

4) Lorsque tous les pays de l’Union

sont devenus membres de 1’Organi-

sation, les droits, obligations et biens

du Bureau de l’Union sont dévolus

au Bureau international de l’Orga-

nisation.

EN FOI DE QUOI, les soussignés,

dument autorisés ä cet effet, ont

signé le présent Acte.

FAIT å Stockholm, le 14 juillet 1967.

143

3. Så länge som icke alla unions-

länder blivit medlemmar av organi­

sationen, skall organisationens inter­

nationella byrå även fungera som

unionsbyrå och generaldirektören

som denna byrås direktör.

Kungl. Maj. ts proposition nr 3i år 1969

4. När alla unionsländer har blivit

medlemmar av organisationen, skall

de rättigheter och skyldigheter samt

den egendom som unionsbyrån äger

övergå på organisationens internatio­

nella byrå.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har

undertecknade, därtill vederbörligen

befullmäktigade, underskrivit denna

akt.

SOM SKEDDE i Stockholm den 14

juli 1967.

144

Kungl. Maj.ts proposition nr 3i år 1969

(Översättning)

Arrangement de Nice concernant la classi-

fication Internationale des produits et des

services auxquels s’appliquent les marques

de fabrique ou de commerce

Du 15 juin 1957, révisé å Stock­

holm le 14 juillet 1967

Artides 5 å 16

Article 5

1) a) L’Union particuliére a une

Assemblée composée des pays qui

ont ratifié le présent Acte ou y ont

adhéré.

b) Le Gouvernement de chaque

pays est représenté par un délégué,

qui peut étre assisté de suppléants,

de conseillers et d’experts.

c) Les dépenses de chaque délé-

gation sont supportées par le

Gouvernement qui l’a désignée.

2) a) Sous réserve des dispositions

des artides 3 et 4, l’Assemblée :

i) traite de toutes les questions

concernant le maintien et le

développement de l’Union parti­

culiére et 1’application du présent

Arrangement;

ii) donne au Bureau interna-

tional des directives concernant

la préparation des conférences de

revision, compte étant dument

tenu des observations des pays

de 1’Union particuliére qui n’ont

pas ratifié le présent Acte ou n’y

ont pas adhéré;

iii) examine et approuve les

rapports et les activités du Direc-

teur général de 1’Organisation (ci-

aprés dénommé « le Directeur gé­

néral ») relatifs å l’Union parti­

culiére et lui donne toutes direc­

tives utiles concernant les ques­

tions de la compétence de 1’Union

particuliére;

Niceöverenskommelsen om den internatio­

nella kassificeringen av varor och tjänster

för vilka varumärken gäller

Av den 15 juni 1957, redderad i

Stockholm den 14 juli 1967

Artiklarna 5—16

Artikel 5

1. a) Den särskilda unionen skall

ha en församling bestående av de

länder, som har ratificerat eller an­

slutit sig till denna akt.

b) Varje lands regering skall fö­

reträdas av ett ombud, som kan bi­

stås av biträdande ombud, rådgivare

och sakkunniga.

c) Kostnaderna för varje delega­

tion skall bäras av den regering, som

utsett delegationen.

2. a) Med förbehåll för bestäm­

melserna i artiklarna 3 och 4 skall

församlingen

i) behandla alla frågor rörande

vidmakthållandet och utveckling­

en av den särskilda unionen samt

angående tillämpningen av den­

na överenskommelse;

ii) ge anvisningar åt den inter­

nationella byrån rörande förbere­

dandet av revisionskonferenser,

varvid vederbörlig hänsyn skall

tagas till de synpunkter som fram-

lägges av de länder tillhörande

den särskilda unionen, vilka icke

har ratificerat eller anslutit sig till

denna akt;

iii) granska och godkänna de

verksamhetsberättelser som avges

av organisationens generaldirek­

tör (hädanefter kallad »general­

direktören») ävensom dennes åt­

gärder i avseende på den särskil­

da unionen samt ge honom alla

erforderliga instruktioner i frågor

som faller inom den särskilda

unionens verksamhetsområde;

145

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

iv) arréte le programme, adopte

le budget triennal de rUnion par-

ticuliére et approuve ses comptes

de clöture;

v) adopte le réglement financier

de l’Union particuliére;

vi)

crée, outre le Comité

d’experts mentionné ä 1’article 3,

les autres comités d’experts et les

groupes de travail qu’elle juge

utiles å la réalisation des objectifs

de 1’Union particuliére;

vii) décide quels sont les pays

non membres de l’Union parti­

culiére et quelles sont les organi­

sations intergouvernementales et

internationales non gouverne-

mentales qui peuvent étre admis

å ses réunions en qualité d’obser-

vateurs;

viii) adopte les modifications

des artides 5 å 8;

ix) entreprend toute autre ac-

tion appropriée en vue d’atteindre

les objectifs de l’Union parti­

culiére;

x) s’acquitte de toutes autres

tåches qu’implique le présent Ar-

rangement.

b) Sur les questions qui intéres-

sent également d’autres Unions ad-

ministrées par 1’Organisation, l’As-

semblée statue connaissance prise de

l’avis du Comité de coordination de

1’Organisation.

3) a) Chaque pays membre de

1’Assemblée dispose d’une voix.

b) La moitié des pays membres

de l’Assemblée constitue le quorum.

c) Nonobstant les dispositions du

sous-alinéa b), si, lors d’une session,

le nombre des pays représentés est

inférieur å la moitié mais égal ou

supérieur au tiers des pays membres

de 1’Assemblée, celle-ci peut prendre

des décisions; toutefois, les décisions

de l’Assemblée, å 1’exception de cel-

les qui concernent sa procédure, ne

deviennent exécutoires que lorsque

iv) fastställa den särskilda unio­

nens program och antaga dess tre­

årsbudget samt godkänna dess rä­

kenskaper;

v) antaga den särskilda unio­

nens räkenskapsreglemente;

vi) upprätta, utöver den i ar­

tikel 3 nämnda expertkommittén,

de övriga expertkommittéer och

de arbetsgrupper som den anser

ändamålsenliga för genomföran­

det av den särskilda unionens syf­

ten;

vii) bestämma vilka länder som

icke är medlemmar av den sär­

skilda unionen och vilka mellan-

statliga och internationella icke

statliga organisationer som skall

få vara närvarande som observa­

törer vid församlingens möten;

viii) antaga ändringar till artik­

larna 5—8;

ix) vidtaga varje annan lämplig

åtgärd som avser att främja den

särskilda unionens syften;

x) utföra sådana andra uppgif­

ter och åligganden som följer av

bestämmelserna i denna överens­

kommelse.

b) I frågor av intresse även för

andra av organisationen administre­

rade unioner skall församlingen fat­

ta sina beslut efter att ha rådfört sig

med organisationens samordnings­

kommitté.

3. a) Varje land som är medlem

av församlingen skall ha en röst.

b) Församlingen är beslutmässig

när hälften av antalet länder som är

medlemmar av denna är närvarande.

c) Utan hinder av vad i b) sägs

får församlingen fatta beslut, om vid

något möte antalet företrädda län­

der är mindre än hälften men utgör

en tredjedel eller mer av försam­

lingens medlemsstater; med undan­

tag för beslut i dess egna procedur­

frågor skall alla dylika beslut bli gäl­

lande endast om nedan angivna vill­

kor uppfyllts. Den internationella

146

Kungl. Maj:ts proposition nr år 1969

les conditions énoncées ci-aprés sont

remplies. Le Bureau international

communique lesdites décisions aux

pays membres de 1’Assemblée qui

n’étaient pas représentés, en les in-

vitant å exprimer par écrit, dans un

délai de trois mois ä compter de la

date de ladite communication, leur

vote ou leur abstention. Si, ä 1’expira-

tion de ce délai, le nombre des pays

ayant ainsi exprimé leur vote ou

leur abstention est au moms égal

au nombre de pays qui faisait défaut

pour que le quorum fut atteint lors

de la session, lesdites décisions

deviennent exécutoires, pourvu qu’en

méme temps la majorité nécessaire

reste acquise.

d) Sons réserve des dispositions

de 1’article 8.2), les décisions de

FAssemblée sont prises å la majorité

des deux tiers des votes exprimés.

e) L’abstention n’est pas consi-

dérée comrne un vote.

f) Un délégué ne peut représenter

qu’un seul pays et ne peut voter

qu’au nom de celui-ci.

g) Les pays de 1’Union particuliére

qui ne sont pas membres de 1’As-

semblée sont admis å ses réunions

en qualité d’observateurs.

4) a) L’Assemblée se réunit une

fois tous les trois ans en session ordi-

naire sur convocation du Directeur

général et, sauf cas exceptionnels,

pendant la méme période et au

méme lieu que FAssemblée générale

de FOrganisation.

b) L’Assemblée se réunit en ses­

sion extraordinaire sur convocation

adressée par le Directeur général,

å la demande d’un quart des pays

membres de FAssemblée.

c) L’ordre du jour de chaque

session est préparé par le Directeur

général.

5) L’Assemblée adopte son régle-

ment intérieur.

byrån skall meddela de av försam­

lingens medlemsstater som ej var

företrädda vid mötet sådana beslut

och skall inbjuda dem att skriftligen

inom tre månader från meddelan­

dets datum avge sin röst eller med­

dela, att de avstår från att rösta. Om

vid utgången av sagda tidsfrist an­

talet länder som sålunda avgivit sin

röst eller avstått från att rösta upp­

går till minst det antal länder, som

fattades vid sammanträdet i fråga

för att beslutmässighet skulle ha

uppnåtts, skall dylika beslut bli gäl­

lande om samtidigt det erforderliga

röstetalet fortfarande erhålles.

d) Med förbehåll för bestämmel­

serna i artikel 8: 2. fordras för be­

slut av församlingen två tredjedels

majoritet av avgivna röster.

e) Avstående vid röstning skall

ej räknas som röst.

f) Ett ombud äger företräda och

rösta för endast en stat.

g) Länder tillhörande den sär­

skilda unionen, vilka ej är medlem­

mar av församlingen, äger deltaga i

församlingsmötena som observatö­

rer.

4. a) Församlingen skall samman­

träda till ordinarie möte en gång

vart tredje kalenderår på kallelse av

generaldirektören och vid samma

tidpunkt och på samma plats som

organisationens generalförsamling,

om ej särskilda skäl föranleder till

annat.

b) Församlingen skall på kallelse

av generaldirektören sammanträda

til! extra ordinarie möte på begäran

av en fjärdedel av de länder som är

medlemmar i församlingen.

c) Generaldirektören uppgör dag­

ordningen till varje möte.

5. Församlingen antar själv sin

arbetsordning.

147

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Article 6

1) a) Les tåches administratives incombant å 1’Union particuliére sont assurées par le Bureau Inter­ national.

b) En particulier, le Bureau Inter­ national prépare les réunions et assure le secrétariat de 1’Assemblée, du Comité d’experts, et de tous autres comités d’experts et tous groupes de travail que 1’Assemblée ou le Comité d’experts peut créer.

c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Union particuliére et la représente.

2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, å toutes les réunions de 1’Assemblée, du Comité d’experts, et de tout autre comité d’experts ou tout groupe de travail que 1’Assemblée ou le Comité d’experts peut créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de ees organes.

3) a) Le Bureau international, selon les directives de 1’Assemblée, prépare les conférences de revision des dispositions de 1’Arrangement autres que les artides 5 å 8.

b) Le Bureau international peut consulter des organisations inter- gouvernementales et internationales non gouvernementales sur la prépa- ration des conférences de revision.

c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui pren­ nent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ees conférences.

4) Le Bureau international exé- cute toutes autres tåches qui lui sont attribuées.

Artikel 6

1. a) Den särskilda unionens för- valtningsåligganden skall utföras av den internationella byrån.

b) Den internationella byrån skall särskilt förbereda de möten som hålles av församlingen, den i artikel 3 nämnda expertkommittén, alla öv­ riga expertkommittéer och alla ar­ betsgrupper som församlingen eller den i artikel 3 nämnda expertkom­ mittén kan tillsätta, ävensom utgöra sekretariat för alla dessa organ.

d) Generaldirektören skall vara den särskilda unionens högste verk­ ställande tjänsteman och företräda unionen.

2. Generaldirektören och varje av honom därtill utsedd tjänsteman skall utan rösträtt deltaga i alla mö­ ten, som hålles av församlingen, den i artikel 3 nämnda expertkommit­ tén, varje annan expertkommitté el­ ler arbetsgrupp som församlingen eller den i artikel 3 nämnda expert­ kommittén kan tillsätta. Generaldi­ rektören eller av av honom utsedd tjänsteman skall ex officio vara des­ sa organs sekreterare.

3. a) Den internationella byrån skall i enlighet med församlingens anvisningar förbereda konferenser rörande revision av andra bestäm­ melser i överenskommelsen än ar­ tiklarna 5—8.

b) Den internationella byrån äger rådföra sig med mellanstatliga or­ ganisationer och internationella icke statliga organisationer vid förbere­ dandet av revisionskonferenser.

c) Generaldirektören och av ho­ nom därtill utsedda personer skall utan rösträtt deltaga i överläggning­ arna vid dessa konferenser.

4. Den internationella byrån skall utföra alla andra uppgifter som till­ delas den.

148

Kungl. Maj. ts proposition nr 34 år 1969

Article 7

1) a) L’Union particuliére a un

budget.

b) Le budget de l’Union parti­

culiére comprend les recettes et les

dépenses propres å 1’Union parti­

culiére, sa contribution au budget

des dépenses communes aux Unions,

ainsi que, le cas échéant, la somme

mise å la disposition du budget de

la Conférence de 1’Organisation.

c) Sont considérées comme dé­

penses communes aux Unions, les

dépenses qui ne sont pas attribuées

exclusivement å 1’Union particuliére

mais également ä une ou plusieurs

autres Unions administrées par l’Or-

ganisation. La part de l’Union parti­

culiére dans ees dépenses communes

est proportionnelle å 1’intérét que

ees dépenses présentent pour elle.

2) Le budget de 1’Union parti­

culiére est arrété compte tenu des

exigences de coordination avec les

budgets des autres Unions admi­

nistrées par 1’Organisation.

3) Le budget de l’Union parti­

culiére est financé par les ressources

suivantes :

i) les contributions des pays de

l’Union particuliére;

ii) les taxes et sommes dues

pour les services rendus par le

Bureau international au titre de

l’Union particuliére;

iii) le produit de la vente des

publications du Bureau interna­

tional concernant l’Union parti­

culiére et les droits afférents å

ees publications;

iv) les dons, legs et subven­

tions;

v) les loyers, intéréts et autres

revenus divers.

4) a) Pour déterminer sa part

contributive au sens de 1’alinéa 3)i),

cliaque pays de l’Union particuliére

appartient å la classe dans laquelle

Artikel 7

1. a) Den särskilda unionen skall

ha en budget.

b) Den särskilda unionens budget

skall upptaga den särskilda unionens

egna inkomster och utgifter, dess

bidrag till unionernas gemensamma

utgiftsbudget liksom i förekomman­

de fall det belopp som ställts till för­

fogande för budgeten för organisa­

tionens konferens.

c) Utgifter, som ej uteslutande

kan hänföras till den särskilda

unionen utan även till en eller flera

andra unioner som administreras av

organisationen, skall anses som ge­

mensamma för unionerna. Den sär­

skilda unionens andel i sådana ge­

mensamma utgifter skall vara pro­

portionell till det intresse som dessa

utgifter har för den särskilda unio­

nen.

2. Den särskilda unionens budget

skall fastställas under vederbörligt

hänsynstagande till behovet av sam­

ordning med budgetarna för de öv­

riga unioner som administreras av

organisationen.

3. Den särskilda unionens budget

skall finansieras genom följande in­

komster :

i) bidrag från de länder som är

medlemmar av den särskilda unio­

nen;

ii) avgifter och pålagor som ut­

tages för tjänster utförda av den

internationella byrån för den sär­

skilda unionens räkning;

iii) försäljning av eller royalties

från den internationella byråns

skrifter rörande den särskilda

unionen;

iv) gåvor, legat och subventio­

ner;

v) hyror, räntor och diverse

andra inkomster.

4. a) Varje land tillhörande den

särskilda unionen skall för bestäm­

mande av det bidrag det skall be­

tala enligt 3. i) tillhöra den klass,

149

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

il est rangé pour ce qui concerne

1’Union de Paris pour la protection

de la propriété industrielle, et paie

ses contributions annuelles sur la

base du nombre d’unités déterminé

pour cette classe dans cette Union.

b) La contribution annuelle de

chaque pays de 1’Union particuliére

consiste en un montant dont le rap­

port å la somme totale des contribu­

tions annuelles au budget de l’Union

particuliére de tous les pays est le

méme que le rapport entre le nombre

des unités de la classe dans laquelle

il est rangé et le nombre total des

unités de 1’ensemble des pays.

c) Les contributions sont dues au

premier janvier de chaque année.

d) Un pays en retard dans le

paiement de ses contributions ne peut

exercer son droit de vote dans aucun

des organes de l’Union particuliére

si le montant de son arriéré est égal

ou supérieur å celui des contribu­

tions dont il est redevable pour les

deux années complétes écoulées.

Cependant, un tel pays peut étre

autorisé å conserver 1’exercice de

son droit de vote au sein dudit

organe aussi longtemps que ce

dernier estime que le retard résulte

de circonstances exceptionnelles et

inévitables.

e) Dans le cas ou le budget n’est

pas adopté avant le début d’un

nouvel exercice, le budget de 1’année

précédente est reconduit selon les

modalités prévues par le réglement

financier.

5) Le montant des taxes et som-

mes dues pour des services rendus

par le Bureau international au titre

de l’Union particuliére est fixé par

le Directeur général, qui fait rap­

port å 1’Assemblée.

6) a) L’Union particuliére posséde

un fonds de roulement constitué

par un versement unique effectué

par chaque pays de l’Union parti­

till vilken landet hänförts såvitt an­

går Parisunionen för industriellt

rättsskydd, och skall betala sitt år­

liga bidrag på grundval av det an­

tal enheter som fastställts för den­

na klass i Parisunionen.

b) Det årliga bidrag, som varje

land tillhörande den särskilda unio­

nen har att utgiva, skall utgöras av

ett belopp, som står i samma propor­

tion till det sammanlagda belopp,

med vilket alla länder bidrar till

den särskilda unionens årliga bud­

get, som antalet av dess enheter står

i förhållande till det sammanlagda

antalet av alla bidragsgivande län­

ders enheter.

c) Bidragen förfaller till betalning

den 1 januari varje år.

d) Ett land som ej i tid betalat

sina bidrag får ej utöva rösträtt i

något av den särskilda unionens or­

gan, om det oguldna beloppet mot­

svarar eller överstiger summan av

de bidrag som är förfallna till be­

talning från landet i fråga för de

föregående två hela åren. Emeller­

tid kan varje sådant organ tillåta ett

dylikt land att fortsätta att utöva

sin rösträtt i organet i fråga, om

och så länge det är övertygat om att

betalningsdröj smålet härrör från

utomordentliga och oundvikliga om­

ständigheter.

e) Om budgeten ej antages före

början av en ny finansieringsperiod,

skall budgeten vara på samma nivå

som föregående årsbudget i enlighet

med räkenskapsreglementets be­

stämmelser.

5. Storleken av de avgifter och

andra pålagor, som uttages för tjäns­

ter som lämnas av den interna­

tionella byrån för den särskilda

unionens räkning, fastställes av ge­

neraldirektören, som lämnar en re­

dogörelse härför till församlingen.

6. a) Den särskilda unionen skall

ha en kapitalfond som skall bildas

genom en engångsbetalning av varje

land tillhörande den särskilda unio-

150

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

culiére. Si le fonds devient insuf-

fisant, 1’Assemblée décide de son

augmentation.

b) Le montant du versement ini­

tial de chaque pays au fonds précité

ou de sa participation å 1’augmenta-

tion de celui-ci est proportionnel å

la contribution de ce pays pour

l’année au cours de laquelle le fonds

est constitué ou 1’augmentation

décidée.

c) La proportion et les modalités

de versement sont arrétées par l’As-

semblée, sur proposition du Direc-

teur général et apres avis du Comité

de coordination de POrganisation.

7) a) L’Accord de siége conclu

avec le pays sur le territoire duquel

POrganisation a son siége prévoit

que, si le fonds de roulement est

insuffisant, ce pays accorde des

avances. Le montant de ees avances

et les conditions dans lesquelles elles

sont accordées font 1’objet, dans

chaque cas, d’accords séparés entre

le pays en cause et POrganisation.

b) Le pays visé au sous-alinéa a)

et POrganisation ont chacun le droit

de dénoncer 1’engagement d’accorder

des avances moyennant notification

par écrit. La dénonciation prend effet

trois ans apres la fin de 1’année au

cours de laquelle elle a été notifiée.

8) La vérification des comptes est

assurée, selon les modalités prévues

par le réglement financier, par un

ou plusieurs pays de 1’Union parti-

culiére ou par des contröleurs exté-

rieurs, qui sont, avec leur consente-

ment, désignés par 1’Assemblée.

Article 8

1) Des propositions de modifica-

tion des artides 5, 6, 7 et du présent

article peuvent étre présentées par

tout pays membre de PAssemblée ou

par le Directeur général. Ces pro­

positions sont communiquées par ce

nen. Om fonden blir otillräcklig

skall församlingen besluta om en ök­

ning av densamma.

b) Storleken av varje lands förs­

ta inbetalning till denna fond eller

av dess andel i en ökning av fonden

skall stå i viss proportion till sagda

lands bidrag för det år fonden bil­

das eller beslut om dess ökning fat­

tas.

c) Proportionen och betalningssät­

tet skall fastställas av församling­

en på förslag av generaldirektören

och efter det att den rådfört sig

med organisationens samordnings­

kommitté.

7. a) I det avtal (headquarters

agreement), som organisationen slu­

ter med det land inom vars område

organisationen har sitt säte, skall

bestämmas att, om kapitalfonden

blir otillräcklig, sagda land skall be­

vilja förskott. Storleken av dessa

förskott och villkoren för deras be­

viljande skall göras till föremål för

särskilda överenskommelser i varje

särskilt fall mellan vederbörande

land och organisationen.

b) Det land som avses under a)

och organisationen skall båda äga

rätt att uppsäga skyldigheten att be­

vilja förskott, vilket skall ske skrift­

ligen. Uppsägning skall bli gällande

tre år efter utgången av det år un­

der vilket uppsägningen meddelades.

8. Revision av räkenskaperna skall

verkställas av en eller flera av de

länder som tillhör den särskilda

unionen eller av utifrån tillkallade

revisorer på sätt som föreskrives i

räkenskapsreglementet. Revisorerna

skall efter eget samtycke utses av

församlingen.

Artikel 8

1. Förslag till ändringar av ar­

tiklarna 5, 6, 7 och förevarande ar­

tikel kan göras av varje land som

är medlem av församlingen eller av

generaldirektören. Förslagen skall

av generaldirektören meddelas de

151

Kungl. Maj:ts proposition nr 3b år 1969

dernier aux pays membres de

1’Assemblée six mois ou moins avant

d’étre soumises å l’examen de

1’Assemblée.

2) Toute modification des articles

visés å 1’alinéa 1) est adoptée par

l’Assemblée. L’adoption requiert les

trois quarts des votes exprimés;

toutefois, toute modification de l’ar-

ticle 5 et du present alinéa requiert

les quatre cinquiémes des votes

exprimés.

3) Toute modification des articles

visés å 1’alinéa 1) entre en vigueur

un mois apres la réception par le

Directeur général des notifications

écrites d’acceptation, effectuée en

conformité avec leurs régles consti-

tutionnelles respectives, de la part

des trois quarts des pays qui étaient

membres de 1’Assemblée au moment

ou la modification a été adoptée.

Toute modification desdits articles

ainsi acceptée lie tous les pays qui

sont membres de 1’Assemblée au

moment ou la modification entre en

vigueur ou qui en deviennent mem­

bres å une date ultérieure; toutefois,

toute modification qui augmente les

obligations financiéres des pays de

1’Union particuliére ne lie que ceux

d’entre eux qui ont notifié leur ac-

ceptation de ladite modification.

Article 9

1) Chacun des pays de 1’Union

particuliére qui a signé le présent

Acte peut le ratifier et, s’il ne Pa pas

signé, peut y adhérer.

2) Tout pays étranger å 1’Union

particuliére, partie å la Convention

de Paris pour la protection de la

propriété industrielle, peut adhérer

au présent Acte et devenir, de ce fait,

membre de 1’Union particuliére.

3) Les instruments de ratification

et d’adhésion sont déposés auprés du

Directeur général.

4) a) A l’égard des cinq pays qui

länder som är medlemmar av för­

samlingen minst sex månader in­

nan de skall behandlas av försam­

lingen.

2. Ändringar av de artiklar som

nämnes under 1. skäll antagas av

församlingen. Antagandet kräver

tre fjärdedelar av avgivna röster;

dock kräver varje ändring av artikel

5 och av förevarande punkt 2. fyra

femtedelar av de avgivna rösterna.

3. Varje ändring av de artiklar

som avses under 1. skall träda i

kraft en månad efter det att skriftligt

meddelande om godkännande av

ändringen, verkställd i enlighet med

varje lands konstitutionella förfa­

rande, har mottagits av generaldi­

rektören från tre fjärdedelar av de

länder, som var medlemmar av för­

samlingen vid den tidpunkt änd­

ringen antogs av denna. Varje så­

lunda godkänd ändring skall binda

alla länder som är medlemmar av

församlingen vid den tidpunkt då

ändringen träder i kraft eller vilka

blir medlemmar därav vid en senare

tidpunkt. Dock skall ändring som

ökar de finansiella åtagandena för

de länder som tillhör den särskilda

unionen endast binda de länder som

har lämnat meddelande om att de

godkänt ändringen i fråga.

Artikel 9

1. Varje land tillhörigt den sär­

skilda unionen, vilket undertecknat

denna akt, kan ratificera den, och

varje sådant land, som ej underteck­

nat akten, kan ansluta sig till den.

2. Varje land, som står utanför

den särskilda unionen men är an­

slutet till Pariskonventionen för in­

dustriellt rättsskydd, kan ansluta

sig till förevarande akt och därige­

nom bli medlem av den särskilda

unionen.

3. Ratifikations- och anslutnings­

instrument skall deponeras hos ge­

neraldirektören.

4. a) I förhållande till de fem

152

Kungl. Maj:ts proposition nr

34

år 1969

ont, les premiers, déposé leurs instru­

ment de ratification ou d’adhésion, le

présent Acte entre en vigueur trois

mois apres le dépöt du cinquiéme de

ees instruments.

b) A l’égard de tout autre pays,

le présent Acte entre en

vigueur trois

mois apres la date å laquelle sa ra­

tification ou son adhésion a été noti-

fiée par le Directeur général, ä moins

qu’une date postérieure n’ait été in-

diquée dans 1’instrument de ratifica­

tion ou d’adhésion. Dans ce dernier

cas, le présent Acte entre en vigueur,

å 1’égard de ce pays, å la date ainsi

indiquée.

5) La ratification ou 1’adhésion

emporte de plein droit accession å

toutes les clauses et admission å

tous les avantages stipulés par le

présent Acte.

6) Apres 1’entrée en vigueur du

présent Acte, un pays ne peut adhé-

rer å l’Acte du 15 juin 1957 du pré­

sent Arrangement que conjointement

avec la ratification du présent Acte

ou 1’adhésion å celui-ci.

Article 10

Le présent Arrangement a la

méme force et durée que la Conven-

tion de Paris pour la protection de

la propriété

industrielle.

Artide 11

1) Le présent Arrangement sera

soumis å des revisions en vue d’y

introduire les améliorations

désira-

bles.

2) Chacune de ees revisions fera

l’objet d’une conférence qui se

tiendra entre les délégués des pays

de TUnion particuliére.

Artide 12

1) a) Le présent Acte remplace,

dans les rapports entre les pays de

TUnion particuliére qui l’ont ratifié

ou qui y ont adhéré, l’Acte du 15

juin 1957.

b) Toutefois, tout pays de TUnion

länder, som först deponerat sina ra­

tifikations- eller anslutningsinstru­

ment, träder denna akt i kraft tre

månader efter det att det femte av

dessa instrument deponerats.

b) I förhållande till varje annat

land träder denna akt i kraft tre må­

nader efter den dag då dess ratifika­

tion eller anslutning meddelats av

generaldirektören, såvida icke en se­

nare dag angivits i ratifikations- el­

ler anslutningsinstrumentet. I sist­

nämnda fall träder akten i förhål­

lande till landet i fråga i kraft på

den sålunda angivna dagen.

5. Ratifikation eller anslutning

medför automatiskt godkännande av

alla klausuler samt tillträde till alla

förmåner i förevarande akt.

6. Sedan förevarande akt trätt i

kraft, kan ett land icke ansluta

sig till akten den 15 juni 1957 av

denna överenskommelse annat än

i samband med ratifikation av fö­

revarande akt eller anslutning till

denna.

Artikel 10

Förevarande överenskommelse har

samma rättsliga kraft och giltighets­

tid som Pariskonventionen för in­

dustriellt rättsskydd.

Artikel 11

1. Förevarande överenskommelse

skall underkastas revisioner i syfte

att i densamma införa önskvärda

ändringar.

2. Varje revision skall behandlas

vid en konferens som skall hållas

mellan ombud för de länder som

tillhör den särskilda unionen.

Artikel 12

1. a) Förevar ande akt träder, i för­

hållandet mellan de länder som ra­

tificerat den eller anslutit sig till

den, i stället för akten den 15 juni

1957.

b) Däremot är varje land tillhö-

153

Kungl. Maj ds proposition nr 34 år 1969

particuliére qui a ratifié le présent Acte ou qui y a adhéré est lié par l’Acte du 15 juin 1957 dans ses rapports avec les pays de l’Union particuliére qui n’ont pas ratifié le présent Acte ou qui n’y ont pas adhéré.

2) Les pays étrangers å l’Union particuliére qui deviennent parties au présent Acte 1’appliquent å l’égard de tout pays de cette Union qui n’est pas partie au présent Acte. Lesdits pays admettent que ledit pays de l’Union applique dans ses relations avec eux les dispositions de l’Acte du 15 juin 1957.

Article 13

1) Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adres- sée au Directeur général. Cette dé- nonciation emporte aussi dénoncia- tion de l’Acte du 15 juin 1957 du présent Arrangement et ne produit son effet qu’å l’égard du pays qui l’a faite, 1’Arrangement restant en vigueur et exécutoire å l’égard des autres pays de l’Union particuliére.

2) La dénonciation prend effet un an apres le jour ou le Directeur géné­ ral a re§u la notification.

3) La faculté de dénonciation pré- vue par le présent article ne peut étre exercée par un pays avant l’ex- piration d’un délai de cinq ans ä compter de la date å laquelle il est devenu membre de l’Union parti­ culiére.

Article 14

Les dispositions de 1’article 24 de la Convention de Paris pour la pro- tection de la propriété industrielle s’appliquent au présent Arrange­ ment.

rande den särskilda unionen, vilket ratificerat förevarande akt eller an­ slutit sig till den, bundet av akten den 15 juni 1957 i sitt förhållande till de länder tillhörande den sär­ skilda unionen, vilka icke ratificerat förevarande akt eller anslutit sig till den.

2. Länder, som står utanför den särskilda unionen men som blir par­ ter till förevarande akt, skall till- lämpa denna i förhållande till varje land tillhörigt denna union, vilket icke är part till förevarande akt. Förstnämnda länder medger, att ifrågavarande land tillhörigt unio­ nen i sina relationer med dem till- lämpar bestämmelserna i akten den 15 juni 1957.

Artikel 13

1. Varje land äger uppsäga denna akt genom meddelande ställt till generaldirektören. Sådan uppsäg­ ning innebär även uppsägning av ak­ ten den 15 juni 1957 av denna över­ enskommelse och får verkan endast med avseende på det land från vars sida den skett. För övriga länder tillhörande den särskilda unionen förblir överenskommelsen i kraft.

2. Uppsägningen blir gällande ett år efter den dag generaldirektören mottagit meddelandet.

3. Rätten till uppsägning enligt denna artikel får icke utövas av något land förrän efter fem år från den dag landet blivit medlem av den särskilda unionen.

Artikel 14

Bestämmelserna i artikel 24 av Pariskonventionen för industriellt rättsskydd skall vara tillämpliga på denna överenskommelse.

Artide 15 Artikel 15

1) a) Le présent Acte est signé en 1. a) Denna akt skall underteck- un seul exemplaire en langue från- nas i ett exemplar på franska språ-

154

Kungl. Maj:ts proposition nr

34

år 1969

caise et déposé auprés du Gouverne-

ment de la Suéde.

b) Des textes officiels sont établis

par le Directeur général, apres con-

sultation des Gouvernements intéres-

sés, dans les autres langues que

1’Assemblée pourra indiquer.

2) Le présent Acte reste ouvert å

la signature, å Stockholm, jusqu’au

13 janvier 1968.

3) Le Directeur général transmet

deux copies, certifiées conformes par

le Gouvernement de la Suéde, du

texte signé du présent Acte aux

Gouvernements de tous les pays de

1’Union particuliére et, sur demande,

au Gouvernement de tout autre pays.

4) Le Directeur général fait en-

registrer le présent Acte auprés du

Secrétariat de 1’Organisation des Na­

tions Unies.

5) Le Directeur général notifie

aux Gouvernements de tous les pays

de l’Union particuliére les signatures,

les dépöts d’instruments de ratifica-

tion ou d’adhésion, 1’entrée en vi-

gueur de toutes dispositions du pré­

sent Acte, et les notifications de dé-

nonciation.

Article 16

1) Jusqu’å 1’entrée en fonction du

nouveau Directeur général, les réfé-

rences, dans le présent Acte, au

Bureau International de 1’Organisa-

tion ou au Directeur général sont

considérées comme se rapportant

respectivement au Bureau de 1’Union

établie par la Convention de Paris

pour la protection de la propriété

industrielle ou å son Directeur.

2) Les pays de l’Union particuliére

qui n’ont pas ratifié le présent Acte,

ou n’y ont pas adhéré, peuvent, pen-

dant cinq ans aprés 1’entrée en vi-

gueur de la Convention instituant

1’Organisation, exercer, s’ils le dé-

sirent, les droits prévus par les ar­

tides 5 å 8 du présent Acte, comme

s’ils étaient liés par ees artides. Tout

ket och deponeras hos svenska re­

geringen.

b) Officiella texter skall, efter

samråd med vederbörande regering­

ar, upprättas av generaldirektören

på sådana andra språk som försam­

lingen kan bestämma.

2. Denna akt skall stå öppen för

undertecknande i Stockholm till och

med den 13 januari 1968.

3. Generaldirektören skall till re­

geringarna i samtliga länder som är

medlemmar av den särskilda unio­

nen och till regeringen i varje an­

nat land som så begär överlämna

två av svenska regeringen bestyrkta

avskrifter av den undertecknade

texten till denna akt.

4. Generaldirektören skall låta

registrera denna akt hos Förenta

Nationernas sekretariat.

5. Generaldirektören skall under­

rätta regeringarna i alla länder som

är medlemmar av den särskilda

unionen om undertecknanden, om

deponering av ratifikations- eller an­

slutningsinstrument, om ikraftträ­

dande av varje bestämmelse i denna

akt samt om meddelanden angående

uppsägningar.

Artikel 16

1. Till dess den nye generaldirek­

tören tillträtt sin befattning, skall

hänvisningar i denna akt till orga­

nisationens internationella byrå el­

ler till generaldirektören anses hän­

föra sig till byrån inom den genom

Pariskonventionen för industriellt

rättsskydd upprättade unionen el­

ler dess direktör.

2. De länder tillhörande den sär­

skilda unionen, vilka icke ratifice­

rat denna akt och icke anslutit sig

till den, kan, om de så önskar, un­

der fem år från ikraftträdandet av

konventionen om upprättandet av

organisationen utöva de rättigheter

som anges i artiklarna 5—8 i före­

varande akt som om de hade varit

155

Kungl. Maj:ts proposition nr

34

år 1969

pays qui désire exercer lesdits droits dépose å cette fin auprés du Direc- teur général une notification écrite qui prend effet å la date de sa ré- ception. De tels pays sont réputés étre membres de l’Assemblée jusqu’å l’expiration de ladite période.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dument autorisés å cet effet, ont signé le present Acte.

FAIT å Stockholm, le 14 juillet 1967.

bundna av nämnda artiklar. Varje land som önskar utöva sådana rät­ tigheter skall göra skriftlig anmälan härom till generaldirektören. An­ mälan skall bli gällande från och med den dag den mottagits. Sådana länder skall anses vara medlemmar av församlingen till utgången av nämnda period.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade, därtill vederbör­ ligen befullmäktigade, underskrivit denna akt.

SOM SKEDDE i Stockholm den 14 juli 1967.

156

Kungl. Maj:ts proposition nr 3i år 1969

(Översättning)

Arrangement de Madrid concemant la re­

pression des indications de provenance

fansses ou fallacieuses sur les produits

Du 14 avril 1891, revisé å Lisbonne

le 31 octobre 1958

Article premier

1) Tout produit portant une in-

dication fausse ou fallacieuse par

laquelle un des pays auxquels s’ap-

plique le présent Arrangement, ou

un lieu situé dans l’un d’entre eux,

serait directement ou indirectement

indiqué comme pays ou comme lieu

d’origine, sera saisi å 1’importation

dans chacun desdits pays.

2) La saisie sera également effec-

tuée dans le pays ou 1’indication

fausse ou fallacieuse de provenance

aura été apposée ou dans celui ou

aura été introduit le produit muni

de cette indication fausse ou falla­

cieuse.

3) Si la législation d’un pays

n’admet pas la saisie ä 1’importa-

tion, cette saisie sera remplacée par

la prohibition d’importation.

4) Si la législation d’un pays

n’admet ni la saisie å 1’importation,

ni la prohibition d’importation, ni

la saisie å 1’intérieur, et en atten-

dant que cette législation soit modi-

fiée en conséquence, ees mesures

seront remplacées par les actions et

moyens que la loi de ce pays assure

en pareil cas aux nationaux.

5) A défaut de sanetions spéciales

assurant la répression des indica­

tion fausses ou fallacieuses de prove­

nance, les sanetions prévues par les

dispositions correspondantes des lois

sur les marques ou les noms com-

merciaux seront applicables.

Madridöverenskommelsen angående un­

dertryckande av oriktiga eller vilseledande

ursprungsbeteckningar på handelsvaror

Av den 14 april 1891, reviderad i

Lissabon den 31 oktober 1958

Artikel 1

1. Varje vara, på vilken finnes

anbragt en oriktig eller vilseledande

beteckning, varigenom ett av de län­

der, på vilka denna överenskommel­

se är tillämplig, eller en plats, belä­

gen inom något av dessa, direkt eller

indirekt anges såsom ursprungsland

eller ursprungsort, skall tagas i be­

slag vid införsel till något av nämn­

da länder.

2. Beslag skall likaledes verkstäl­

las inom det land, där den oriktiga

eller vilseledande ursprungsbeteck-

ningen anbragts, eller inom det land,

till vilket den med den oriktiga eller

vilseledande beteckningen försedda

varan blivit införd.

3. Om lagstiftningen i något land

icke medger beslag vid införseln,

skall sådant beslag ersättas med in­

förselförbud.

4. Därest lagstiftningen i något

land icke medger vare sig beslag

vid införseln eller införselförbud el­

ler beslag inom landet, skall sådana

åtgärder, till dess denna lagstiftning

ändrats i enlighet härmed, ersättas

med de rättsmedel, som det ifråga­

varande landets lag i jämförliga fall

tillförsäkrar landets egna medbor­

gare.

5. I saknad av särskilda rättsme­

del till undertryckande av oriktiga

eller vilseledande ursprungsbeteck­

ningar skall de rättsmedel, som fin­

nes givna genom motsvarande be­

stämmelser i lagarna om varumär­

ken eller om firma, vinna tillämp­

ning.

157

Kungl. Maj:ts proposition nr 3b år 1969

Article 2

1) La saisie aura lieu å la dili- gence de 1’Administration des doua- nes, qui avertira immédiatement 1’intéressé, personne physique ou mo- rale, pour lui permettre de régulari- ser, s’il le désire, la saisie opérée con- servatoirement; toutefois, le Mini­ ster public ou toute autre autorité compétenle pourra requérir la saisie, soit å la demande de la partie lésée, soit d’office; la procédure suivra alors son cours ordinaire.

2) Les autorités ne seront pas tenues d’effectuer la saisie en cas de transit.

Artide 3

Les présentes dispositions ne font pas obstacle å ce que le vendeur in- dique son nom ou son adresse sur les produits provenant d’un pays différent de celui de la vente; mais, dans ce cas, 1’adresse ou le nom doit étre accompagné de 1’indication pre­ cise, et en caractéres apparents, du pays ou du lieu de fabrication ou de production, ou d’une autre indica- tion suffisante pour éviter toute erreur sur l’origine véritable des marchandises.

Artide 3 bis

Les pays auxquels s’applique le présent Arrangement s’engagent également å prohiber 1’emploi, rela- tivement å la vente, å 1’étalage ou å l’offre des produits, de toutes indica- tions ayant un caractére de publicité et susceptibles de tromper le public sur la provenance des produits, en les faisant figurer sur les enseignes, annonces, factures, cartes relatives aux vins, lettres ou papiers de com- merce ou sur toute autre conimu- nication commerciale.

Artide b

Les tribunaux de chaque pays auront å décider quelles sont les appellations qui, ä raison de leur

Artikel 2

1. Beslag skall äga rum på föran­ staltande av tullmyndighet, som har att omedelbart underrätta vederbö­ rande, fysisk eller juridisk person, för att sätta honom i tillfälle att, om han så önskar, ordna det interimis­ tiskt lagda beslaget. I varje fall skall allmän åklagare eller vilken som helst annan behörig myndighet kun­ na påyrka beslag, antingen på begä­ ran av någon målsägande eller ex officio. Sakens behandling skall då fortgå i vanlig ordning.

2. Myndigheterna skall icke vara skyldiga att verkställa beslag på transitogods.

Artikel 3

Förevarande bestämmelser hind­ rar ej, att säljaren anger sitt namn eller sin adress på varor, som här­ stammar från ett annat land än det, inom vilket varorna försäljes; men skall i sådant fall adressen eller namnet åtföljas av en noggrann och med tydliga bokstäver anbragt upp­ gift om det land eller den plats, där varorna tillverkats eller frambragts, eller ock av annan uppgift, tillräck­ lig för att utesluta varje misstag i fråga om varornas verkliga ursprung.

Artikel 3 bis

De länder, på vilka denna överens­ kommelse är tillämplig, förbinder sig likaledes att förbjuda användan­ de, med avseende på försäljning, skyltning eller utbjudande av varor, av alla beteckningar, som har karak­ tären av ett offentliggörande och är ägnade att vilseleda allmänheten an­ gående varors ursprung, genom att låta dem förekomma på skyltar, an­ nonser, räkningar, vinlistor, affärs­ brev och -dokument eller andra af­ fär smeddelanden.

Artikel b

Domstolarna i varje land skall ha att bedöma, vilka beteckningar som på grund av sin generiska karaktär

158

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

caractére générique, échappent aux

dispositions du présent Arrange-

ment, les appelations régionales de

provenance des produits vinicoles

n’étant cependant pas comprises

dans la réserve spécifiée par cet

artide.

Article 5

1) Les pays de 1’Union pour la

protection de la propriété indus-

trielle qui n’ont pas pris part au pré­

sent Arrangement seront admis å y

adhérer sur leur demande, et dans

la forme prescrite par 1’article 16 de

la Convention générale.

2) Les stipulations des artides

16 bis et 17 bis de la Convention

générale s’appliquent au présent

Arrangement.

Artide 6

1) Le présent Acte sera ratifié et

les instruments de ratification en

seront déposés å Berne au plus tard

le ler mai 1963. Il entrera en vigueur,

entre les pays au nom desquels il

aura été ratifié, un mois apres cette

date. Toutefois, si auparavant il était

ratifié au nom de six pays au moins,

il entrerait en vigueur, entre ees

pays, un mois apres que le dépöt de

la sixiéme ratification leur aurait

été notifié par le Gouvernement de

la Confédération suisse et, pour les

pays au nom desquels il serait ratifié

ensuite, un mois apres la notifica-

tion de chacune de ees ratifications.

2) Les pays au nom desquels

Instrument de ratification n’aura

pas été déposé dans le délai visé å

1’alinéa précédent seront admis å

1’adhésion, aux termes de 1’article 16

de la Convention générale.

3) Le présent Acte remplacera,

dans les rapports entre les pays

auxquels il s’applique, 1’Arrangement

conclu å Madrid le 14 avril 1891 et

les Actes de revision subséquents.

icke är underkastade bestämmelser­

na i denna överenskommelse. Ur-

sprungsbeteckningar för vinodlings-

produkter inbegrips dock ej i det uti

denna artikel omförmälda undanta­

get.

Artikel 5

1. De länder, tillhörande unionen

för skydd av den industriella ägan­

derätten, vilka ej har deltagit i före­

varande överenskommelse, skall på

begäran äga att ansluta sig till den­

samma i den ordning, artikel 16 i

den allmänna konventionen föreskri­

ver.

2. Bestämmelserna i artiklarna 16

bis och 17 bis i den allmänna kon­

ventionen äger tillämpning på före­

varande överenskommelse.

Artikel 6

1. Förevarande akt skall ratifice­

ras och ratifikationsinstrumenten

skall deponeras i Bern senast den

1 maj 1963. Den skall träda i kraft

mellan de länder, på vilkas vägnar

den ratificerats, en månad efter

nämnda dag. Om den emellertid för­

ut blivit ratificerad för minst sex

länder, skall den träda i kraft mel­

lan dessa länder en månad efter det

deponeringen av den sjätte ratifika­

tionen meddelats dem genom Schwei­

ziska edsförbundets regering och för

de länder, på vilkas vägnar den se­

dermera ratificeras, en månad efter

meddelandet om var och en av dessa

ratifikationer.

2. De länder, på vilkas vägnar ra­

tifikationsinstrument ej deponerats

under den i föregående stycke an­

givna fristen, kan ansluta sig enligt

bestämmelserna i artikel 16 av den

allmänna konventionen.

3. Förevarande akt skall, vad gäl­

ler förhållandet mellan de länder, på

vilka den är tillämplig, ersätta den

i Madrid den 14 april 1891 avslutade

överenskommelsen och senare revi-

sionsakter.

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

4) En ce qui concerne les pays auxquels le présent Acte ne s’appli- que pas, mais auxquels s’applique 1’Arrangement de Madrid revisé å Londres en 1934, ce dernier restera en vigueur.

5) De méme, en ce qui concerne les pays auxquels ne s’appliquent ni le présent Acte, ni 1’Arrangement de Madrid revisé å Londres, 1’Arrange- ment de Madrid revisé å La Haye en 1925 restera en vigueur.

6) De méme, en ce qui concerne les pays auxquels ne s’appliquent ni le présent Acte, ni 1’Arrangement de Madrid revisé å Londres, ni l’Ar- rangement de Madrid revisé å La Haye, 1’Arrangement de Madrid re­ visé å Washington en 1911 restera en vigueur.

Acte additionnel de Stockholm du 14

juillet 1967

Article 1

Les instruments d’adhésion å l’Ar- rangement de Madrid concernant la repression des indications de prove- nance fausses ou fallacieuses sur les produits du 14 avril 1891 (ci-aprés dénommé « 1’Arrangement de Ma­ drid »), tel que revisé ä Washington le 2 juin 1911, å La Haye le 6 no- vernbre 1925, å Londres le 2 juin 1934 et å Lisbonne le 31 octobre 1958 (ci-aprés dénommé « l’Acte de Lisbonne»), seront déposés auprés du Directeur général de l’Organisa- tion Mondiale de la Propriété In- tellectuelle (ci-aprés dénommé «le Directeur général»), qui notifiera ees dépöts aux pays parties ä 1’Ar­ rangement.

Artide 2

La référence, dans les artides 5 et 6.2) de l’Acte de Lisbonne, aux artides 16, 16bis et \lbis de la Con- vention générale sera considérée comme une référence aux disposi-

4. Vad gäller de länder, på vilka förevarande akt icke är tillämplig men för vilka överenskommelsen i Madrid, reviderad i London 1934, är gällande, skall den sistnämnda för­ bli i kraft.

5. Likaledes skall i fråga om de länder, på vilka varken förevarande akt eller den i London reviderade överenskommelsen i Madrid är till­ lämplig, överenskommelsen i Mad­ rid, reviderad i Haag 1925, förbli i kraft.

6. Likaledes skall i fråga om de länder, på vilka den i Haag revide­ rade överenskommelsen i Madrid är tillämplig, överenskommelsen i Mad­ rid, reviderad i Washington 1911, förbli i kraft.

Tilläggsakt undertecknad i Stockholm den

14 juli 1967

Artikel 1

Anslutningsinstrumenten till Mad- ridöverenskommelsen den 14 april 1891 angående undertryckande av oriktiga eller vilseledande ursprungs- beteckningar på handelsvaror (här­ efter kallad »Madridöverenskommel- sen»), såsom den reviderats i Wash­ ington den 2 juni 1911, i Haag den 6 november 1925, i London den 2 juni 1934 och i Lissabon den 31 ok­ tober 1958 (härefter kallad »Lissa- bonakten»), skall deponeras hos ge­ neraldirektören för världsorganisa­ tionen för den intellektuella ägande­ rätten (härefter kallad »generaldi­ rektören»), som skall underrätta de till överenskommelsen anslutna län­ derna om varje sådan deponering.

Artikel 2

Hänvisningen i artiklarna 5 och 6:2 i Lissabonakten till artiklarna 16, 16 bis och 17 bis i den allmänna konventionen skall anses som en hänvisning till de bestämmelser i

160

Kungl. Maj:ts proposition nr 3b år 1969

tions de 1’Acte de Stockholm de la

Convention de Paris pour la protec-

tion de la propriété industrielle qui

correspondent auxdits articles.

Article 3

1) Tout pays partie å 1’Arrange-

ment de Madrid peut signer le pré-

sent Acte additionnel et tout pays

qui a ratifié 1’Acte de Lisbonne ou

y a adhéré peut ratifier le présent

Acte additionnel ou y adhérer.

2) Les instruments de ratifica-

tion ou d’adhésion sont déposés au-

prés du Directeur général.

Artide b

Tout pays qui n’a pas ratifié 1’Acte

de Lisbonne ou n’y a pas adhéré sera

également lié par les articles 1 et 2

du présent Acte additionnel ä comp-

ter de la date å laquelle son adhé-

sion å l’Acte de Lisbonne entrera en

vigueur, sous réserve, toutefois, que

si, å ladite date, le présent Acte addi­

tionnel n’est pas encore entré en vi­

gueur en application de 1’article 5.1),

ce pays sera alors lié par les articles

1 et 2 du présent Acte additionnel

seulement å compter de la date d’en-

trée en vigueur du présent Acte addi­

tionnel en application de 1’article

5.1).

Artide 5

1) Le présent Acte additionnel

entre en vigueur å la date å laquelle

la Convention de Stockholm du 14

juillet 1967, instituant l’Organisa-

tion Mondiale de la Propriété In-

tellectuelle, sera entrée en vigueur,

sous réserve, toutefois, que si, å cette

date, au moins deux ratifications du

présent Acte additionnel ou deux

adhésions å celui-ci n’ont pas été

déposées, le présent Acte additionnel

entrera alors en vigueur å la date å

laquelle deux ratifications du pré­

sent Acte additionnel ou deux adhé­

sions å celui-ci auront été déposées.

Stockholmsakten till Pariskonven­

tionen för industriellt rättsskydd,

vilka motsvarar nämnda artiklar.

Artikel 3

1. Varje land, som tillträtt Mad-

ridöverenskommelsen, kan under­

teckna denna tilläggsakt, och varje

land, som har ratificerat eller anslu­

tit sig till Lissabonakten, kan rati­

ficera eller ansluta sig till denna till-

läggsakt.

2. Ratifikations- eller anslutnings­

instrumenten skall deponeras hos

generaldirektören.

Artikel b

Varje land, som icke har ratifice­

rat eller anslutit sig till Lissabon­

akten, skall likaledes vara bundet av

artiklarna 1 och 2 i denna tilläggs­

akt från den dag då dess anslutning

till Lissabonakten träder i kraft,

dock med förbehåll för att, om

på nämnda dag denna tilläggsakt

ännu icke trätt i kraft enligt artikel

5:1, landet skall vara bundet av ar­

tiklarna 1 och 2 i denna tilläggsakt

först från den dag då denna tilläggs­

akt träder i kraft enligt artikel 5:1.

Artikel 5

1. Denna tilläggsakt träder i kraft

på samma dag som Stockholmskon-

ventionen den 14 juli 1967 rörande

upprättande av världsorganisationen

för den intellektuella äganderätten,

dock med det förbehållet att, om på

nämnda dag icke deponerats minst

två ratifikationer av eller två anslut­

ningar till denna tilläggsakt, denna

träder i kraft den dag då två rati­

fikationer av eller två anslutningar

till tilläggsakten deponerats.

161

Kungl. Maj:ts proposition nr M år 1969

2) A l’égard de tout pays qui dé- pose son instrument de ratification ou d’adhésion apres la date å laquelle le present Acte additionnel entre en vigueur en application de 1’alinéa précédent, le present Acte addition­ nel entre en vigueur trois mois apres la date å laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général.

Article 6

1) Le present Acte additionnel est signé en un exemplaire, en langue francaise, et déposé auprés du Gou- vernement de la Suéde.

2) Le présent Acte additionnel reste ouvert å la signature, å Stock­ holm, jusqu’å la date de son entrée en vigueur en application de 1’article 5.1).

3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suéde, du texte signé du présent Acte addition­ nel aux Gouvernements de tous les pays parties å 1’Arrangement de Madrid et, sur demande, au Gouver­ nement de tout autre pays.

4) Le Directeur général fait en- registrer le présent Acte additionnel auprés du Secrétariat des Nations Unies.

5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays parties å 1’Arrangement de Madrid les signatures, les dépöts d’instru- ments de ratification ou d’adhésion, 1’entrée en vigueur et les autres noti- fications requises.

2. I förhållande till varje land, som deponerar sitt ratifikations- el­ ler anslutningsinstrument efter den dag då denna tilläggsakt träder i kraft enligt föregående stycke, skall tilläggsakten träda i kraft tre måna­ der efter den dag då underrättelse om ratifikationen eller anslutningen lämnats av generaldirektören.

Artikel 6

1. Denna tilläggsakt skall under­ tecknas i ett exemplar på franska språket och deponeras hos svenska regeringen.

2. Denna tilläggsakt skall stå öp­ pen för undertecknande i Stockholm till den dag, då den trätt i kraft med tillämpning av artikel 5:1.

3. Generaldirektören skall till re­ geringarna i alla till Madridöverens- kommelsen anslutna länder och till regeringen i varje annat land som så begär överlämna två av svenska regeringen bestyrkta avskrifter av den undertecknade texten till denna tilläggsakt.

4. Generaldirektören skall låta re­ gistrera denna tilläggsakt hos För­ enta Nationernas sekretariat.

5. Generaldirektören skall under­ rätta regeringarna i alla till Madrid överenskommelsen anslutna lände? om undertecknande, om deponering av ratifikations- eller anslutnings­ instrument, om ikraftträdande och om andra erforderliga meddelanden.

Article 7

Artikel 7

Jusqu’ä 1’entrée en fonction du Till dess den förste generaldirek- premier Directeur général, les réfé- tören tillträtt sin befattning skall rences, dans le présent Acte addi- hänvisningar i denna tilläggsakt till tionnel, au Directeur général sont generaldirektören anses hänföra sig considérées comme se rapportant au till direktören för De förenade inter- Directeur des Bureaux internatio- nationella byråerna för skydd av den naux réunis pour la protection de la intellektuella äganderätten, propriété intellectuelle.

6|

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 3t

162

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

EN FOI DE QUOI, les soussignés,

dument autorisés å cet effet, ont

signé le présent Acte additionnel.

FAIT å Stockholm, le 14 juillet

1967.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV

har undertecknade, därtill vederbör­

ligen befullmäktigade, underskrivit

detta tilläggsprotokoll.

SOM SKEDDE i Stockholm den

14 juli 1967.

164

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Beme Convention: Stockholm Ad 1967

Protocol Regarding Developing

Countries

Article 1

Any country regarded as a devel­

oping country in conformity with

the established practice of the Gen­

eral Assembly of the United Nations

which ratifies or accedes to the Act of

this Convention of which this Proto­

col forms an integral part and which,

having regard to its economic situa­

tion and its social or cultural needs,

does not consider itself immediately

in a position to make provision for

the protection of all the rights as

provided in the Act, may, by a noti-

fication deposited with the Director

General, åt the time of making a rati-

fication or accession, which includes

Article 21 of the Act, declare that it

will, for a period of the first ten years

during which it is a party thereto,

avail itself of any or all of the follow-

ing reservations:

(a) substitute för the term of fifty

years referred to in paragraphs (1),

(2) and (3) of Article 7 of this Con­

vention a different term, providtd

that it shall not be less than

twenty-five years; and substitute för

the term of twenty-five years refer­

red to in paragraph (4) of the said

Article a different term, provided

that it shall not be less than ten

years;

(b) substitute for Article 8 of this

Convention the following provisions:

(i) authors of literary and ar-

tistic works protected by this

Convention shall enjoy in coun-

Convention de Beme: Acte de

Stockholm 1967

Protocole relatif aux pays en voie de

développement

Artide premier

Tout pays, considéré comme pays

en voie de développement conformé-

ment å la pratique établie de l’As-

semblée générale des Nations unies,

qui ratifie l’Acte de la présente Con­

vention dont le présent Protocole

forme partie intégrante ou qui y

adhére et qui, eu égard å sa situation

économique et å ses besoins sociaux

ou culturels, ne s’estime pas en

mesure dans 1’immédiat de prendre

les dispositions propres å assurer la

protection de tous les droits tels que

prévus dans cet Acte, peut, par une

notification déposée auprés du Di-

recteur général au moment de sa

ratification ou de son adhésion

comprenant 1’article 21 dudit Acte,

déclarer que, pendant les dix pre-

miéres années durant lesquelles il

est partie å celui-ci, il se prévaudra

de l’une quelconque ou de toutes les

réserves suivantes :

a) il substituera au délai de cin-

quante ans prévu aux alinéas 1), 2)

et 3) de 1’article 7 de la présente

Convention un délai autre, qui ne

pourra toutefois étre inférieur å

vingt-cinq ans, et au délai de vingt-

cinq ans prévu å 1’alinéa 4) dudit

article un délai autre, qui ne pourra

toutefois étre inférieur å dix ans;

b) il substituera å 1’article 8 de

la présente Convention les disposi­

tions suivantes :

i) les auteurs des ceuvres litté-

raires et artistiques protégées par

la présente Convention jouissent,

Kungl. Maj.ts proposition nr 3i år 1969

165

(Översättning)

Bernkonventionen: Stockholmsakten

1967

Protokoll rörande utvecklings­

länderna

Artikel 1

Varje land, som enligt Förenta Na­

tionernas generalförsamlings praxis

betraktas som utvecklingsland och

som ratificerar eller ansluter sig till

den akt av denna konvention, av

vilken detta protokoll utgör en in­

tegrerande del, och som med hän­

syn till sin ekonomiska situation

och sina sociala eller kulturella be­

hov ej anser sig omedelbart i stånd

att bereda skydd åt alla de rättig­

heter som anges i akten, kan genom

meddelande som skall deponeras hos

generaldirektören vid tiden för ra­

tifikation eller anslutning som

omfattar artikel 21 i akten förklara,

att landet under de första tio åren

som det är bundet därav ämnar be­

gagna sig av samtliga eller något av

följande förbehåll:

a) att i stället för den i artikel

7: 1, 2 och 3 i konventionen angiv­

na tiden av femtio år tillämpa an­

nan tid, som dock ej får understiga

tjugofem år, samt i stället för den

i samma artikel under 4. angivna

tiden av tjugofem år tillämpa annan

tid, som dock ej får understiga tio

år;

b) att i stället för artikel 8 i kon­

ventionen tillämpa följande bestäm­

melser:

i) upphovsmän till litterära

eller konstnärliga verk som skyd­

das av denna konvention äger i

166

Kungl. Maj:ts proposition nr Sb år 1969

tries other than the country of

origin of their works the exclusive

right of making and of author-

izing the translation of their works

throughout the term of protection

of their rights in the original

works. Nevertheless, the exclusive

right of translation shall cease to

exist if the author shall not have

availed himself of it, during a

term of ten years from the date

of the first publication of the ori­

ginal work, by publishing or

causing to be published, in one of

the countries of the Union, a

translation in the language for

which protection is to be claimed;

(ii) if, after the expiration of

a period of three years from the

date of the first publication of a

literary or artistic work, or of any

longer period determined by na­

tional legislation of the developing

country concerned, a translation

of such work has not been pub­

lished in that country into the

national or official or regional

language or languages of that

country by the owner of the right

of translation or with his authori-

zation, any national of such coun­

try may obtain a non-exclusive

license from the competent au-

thority to translate the work and

publish the work so translated in

any of the national or official or

regional languages in which it has

not been published; provided that

such national, in accordance with

the procedure of the country

concerned, establishes either that

he has requested, and been denied,

authorization by the proprietor of

the right to make and publish the

translation, or that, after due dili-

gence on his part, he was unable

to find the owner of the right. A

license may also be granted on

the same conditions if all previ-

ous editions of a translation in

such language in that country are

out of print;

dans les pays autres que le pays

d’origine de leurs oeuvres, du droit

exclusif de faire ou d’autoriser la

traduction de celles-ci pendant la

durée de protection de leurs droits

sur les ceuvres originales. Toute-

fois, le droit exclusif de traduc­

tion cessera d’exister lorsque

1’auteur n’en aura pas fait usage

dans un délai de dix ans å partir

de la premiére publication de

1’ceuvre originale, en publiant ou

en faisant publier, dans un des

pays de l’Union, une traduction

dans la langue pour laquelle la

protection sera réclamée;

ii) lorsque, å 1’expiration d’une

période de trois années å compter

de la premiére publication d’une

ceuvre littéraire ou artistique, ou

d’une période plus longue déter-

minée par la législation nationale

du pays en voie de développe-

ment intéressé, la traduction n’en

a pas été publiée dans ce pays

dans la ou l’une des langues na-

tionales, officielles ou régionales

de ce pays par le titulaire du droit

de traduction ou avec son autorisa-

tion, tout ressortissant dudit pays

pourra obtenir de 1’autorité com-

pétente une licence non exclusive

pour traduire 1’ceuvre et publier

l’ceuvre ainsi traduite dans l’une

des langues nationales, officielles

ou régionales en laquelle elle n’a

pas été publiée. Cette licence ne

pourra étre accordée que si le

requérant, conformément aux

dispositions en vigueur dans le

pays ou est introduite la demande,

justifie avoir demandé au titulaire

du droit de traduction 1’autorisa-

tion de traduire et de publier la

traduction et, apres dues diligences

de sa part, n’a pu atteindre le

titulaire du droit d’auteur ou

obtenir son autorisation. Aux

mémes conditions, la licence pour­

ra également étre accordée si, pour

une traduction déjå publiée dans

167

annat land än verkets hemland ensamrätt att översätta eller låta översätta sitt verk under den tid hans rättigheter består. Denna en­ samrätt upphör dock, om upphovs­ mannen ej utnyttjat den inom tio år från det första offentliggöran­ det av originalverket genom att i något unionsland offentliggöra eller låta offentliggöra en över­ sättning till det språk för vilket skydd påkallas;

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

ii) har vid utgången av en pe­ riod av tre år från det första of­ fentliggörandet av ett litterärt el­ ler konstnärligt verk eller av en längre period, som anges i veder­ börande utvecklingslands lagstift­ ning, översättning av verket till något av landets nationella, offi­ ciella eller regionala språk ej of­ fentliggjorts av den som innehar översättningsrätten eller med hans tillstånd, kan medborgare i så­ dant land av behörig myndighet få licens, utan ensamrätt, att över­ sätta verket till det nationella, of­ ficiella eller regionala språk på vilket det ej har offentliggjorts samt att offentliggöra det sålunda översatta verket. Licens kan med­ delas endast om sökanden i enlig­ het med gällande bestämmelser i ifrågavarande land styrker, an­ tingen att han sökt men av den som innehar översättningsrätten blivit vägrad tillstånd att över­ sätta och offentliggöra översätt­ ningen eller att han ej kunnat få förbindelse med rättsinnehavaren, trots att han gjort vad som skä­ ligen kunnat fordras av honom i det hänseendet. Licens kan också meddelas på samma villkor, om alla tidigare upplagor av en över­ sättning till det språket i nämnda land är utgångna;

168

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

(iii) if the owner of the right

of translation cannot be found,

then the applicant för a license

shall send copies of his applica-

tion to the publisher whose name

appears on the work and, if the

nationality of the owner of the

right of translations is known, to

the diplomatic or consular repre­

sentative of the country of which

such owner is a national, or to the

organization which may have been

designated by the Government of

that country. The license shall

not be granted before the expira-

tion of a period of two months

from the date of the dispatch of

the copies of the application;

(iv) due provision shall be

made by domestic legislation to

assure to the owner of the right of

translation a just compensation,

to assure payment and transmittal

of such compensation, subject to

national currency regulations, and

to assure a correct translation of

the work;

(v) the original title and the

name of the author of the work

shall be printed on all copies of

the published translation. The li­

cense shall be valid only for pub-

lication of the translation in the

territory of the country of the

Union where it has been applied

for. Copies so published may be

imported and sold in another

country of the Union if one of the

national or official or regional

languages of such other country

is the same language as that into

which the work has been so

translated, and if the domestic law

in such other country makes pro­

vision for such licenses and does

not prohibit such importation and

sale. Where the foregoing condi-

tions do not exist, the importation

cette langue dans ce pays, les édi-

tions sont épuisées;

iii) si le titulaire du droit de

traduction n’a pu étre atteint par

le requérant, celui-ci doit adresser

des copies de sa demande å l’édi-

teur dont le nom figure sur l’oeu-

vre et au représentant diplomatique

ou consulaire du pays dont le ti­

tulaire du droit de traduction est

ressortissant, lorsque la nationalité

du titulaire du droit de traduction

est connue, ou å 1’organisme qui

peut avoir été désigné par le

Gouvernement de ce pays. La li-

cence ne pourra étre accordée

avant l’expiration d’un délai de

deux mois å dater de 1’envoi des

copies de la demande;

iv) la législation nationale

adoptera les dispositions appro-

priées pour assurer au titulaire du

droit de traduction une rémuné-

ration équitable, ainsi que le paie-

ment et le transfert de cette ré-

munération, sous réserve de la

réglementation nationale en ma-

tiére de devises, et pour garantir

une traduction correcte de l’oeu-

vre;

v) le titre et le nom de 1’auteur

de 1’ceuvre originale doivent étre

également imprimés sur tous les

exemplaires de la traduction pu-

bliée. La licence ne sera valable

que pour 1’édition å 1’intérieur du

territoire du pays de l’Union ou

cette licence est demandée. L’im-

portation et la vente des exemplai­

res dans un autre pays de l’Union

sont possibles si l’une des langues

nationales, officielles ou régionales

de cet autre pays est la méme que

celle dans laquelle 1’ceuvre a été

traduite, si la loi nationale admet

la licence et si aucune des disposi­

tions en vigueur dans ce pays ne

s’oppose å 1’importation et å la

vente; 1’importation et la vente

sur le territoire de tout pays de

l’Union dans lequel les conditions

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

169

iii) kan innehavaren av över- sättningsrätten ej anträffas, skall licenssökanden sända avskrifter av sin ansökan till den förläg­ gare vars namn angivits på ver­ ket och, om rättsinnehavarens medborgarskap är känt, till diplo­ matisk eller konsulär representant för det land i vilket rättsinnehava­ ren äger medborgarskap eller till det organ som kan ha bestämts av det landets regering. Licens får ej meddelas förrän två månader för­ flutit efter det att avskrifterna av ansökningen sänts;

iv) den nationella lagstiftning­ en skall innehålla lämpliga före­ skrifter med ändamål att tillför­ säkra innehavaren av översätt- ningsrätten skälig ersättning och, med förbehåll för den nationella valutaregleringen, utbetalning och överförande av sådan ersättning samt att garantera att översätt­ ningen av verket blir korrekt;

v) originalverkets titel och dess upphovsmans namn skall tryckas på alla exemplar av den offentlig­ gjorda översättningen. Licensen är giltig för utgivning endast inom området för det unionsland, där licensen begärts. Sålunda utgivna exemplar får införas och säljas i annat unionsland, om ett av de nationella, officiella eller regiona­ la språken i det landet är samma språk som det till vilket verket har översatts och om det sistnämnda landets lagstiftning innehåller be­ stämmelser om sådana licenser och icke förbjuder införseln eller försäljningen. I unionsland där dessa villkor ej är uppfyllda kan införsel och försäljning av sådana exemplar äga rum endast i enlig­ het med det landets lagstiftning

170

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

and sale of such copies in a

country of the Union shall be

governed by its domestic law and

its agreements. The license shall

not be transferable by the licensee;

(vi) the license shall not be

granted when the author has

withdrawn from circulation all

copies of the work;

(vii) should, however, the

author avail himself of the right

under subparagraph (i) above

during the term of ten years from

the date of first publication, the

license shall terminate from the

date on which the author publish-

es or causes to be published his

translation in the country where

the license has been granted, pro­

vided, however, that any copies of

the translation already made be-

fore the license is terminated may

continue to be sold;

(viii) should, however, the

author not avail himself of the

right under subparagraph (i) a-

bove during the said term of ten

years, compensation under the

non-exclusive license referred to

above shall cease to be due for any

uses made after the expiry of such

term;

(ix) should the author be en-

titled to exclusive translation

rights in a country by having pub­

lished or caused to be published a

translation of the work in that

country within ten years from the

date of first publication, but

should thereafter during the term

of the author’s Copyright in the

work all editions of the authorized

translation in that country be out

of print, then a non-exclusive li-

cence to translate the work may

be obtained from the competent

authority in the same manner and

subject to the same conditions as

are provided with respect to the

non-exclusive license referred to

in subparagraphs (ii) to (vi)

above, but subject to the provi­

sions of subparagraph (vii) above;

précédentes n’existent pas sont

réservées å la législation de ce pays

et aux accords conclus par lui. La

licence ne pourra étre cédée par

son bénéficiaire;

vi) la licence ne peut étre

accordée lorsque 1’auteur a retiré

de la circulation les exemplaires

de l’ceuvre;

vii) toutefois, si 1’auteur se pré-

vaut du droit conféré conformé-

ment au sous-alinéa i) ci-dessus

dans le délai de dix ans å compter

de la date de la premiére publi­

cation, la licence expirera å partir

de la date å laquelle 1’auteur pu­

blie ou fait publier sa traduction

dans le pays ou la licence a été

accordée; il est entendu, cepen-

dant, que tout exemplaire de la

traduction déjå prét avant la date

d’expiration de la licence pourra

continuer å étre vendu;

viii) si 1’auteur ne se prévaut

pas du droit conféré conformé-

ment au sous-alinéa i) ci-dessus

dans le délai de dix ans, la rému-

nération prévue par la licence non

exclusive dont il est question ci-

dessus cesse d’étre due pour toute

utilisation postérieure å 1’expira-

tion de ce délai;

ix) si 1’auteur bénéficie du droit

exclusif de traduction dans un

pays pour avoir publié ou fait

publier une traduction de son

ceuvre dans ce pays dans un délai

de dix ans å compter de la pre­

miére publication, mais si, posté-

rieurement et pendant la durée du

droit de 1’auteur sur cette ceuvre

toutes les éditions de cette traduc­

tion autorisée dans ce pays vien-

nent å étre épuisées, une licence

non exclusive de traduction de

1’ceuvre pourrait alors étre obtenue

de 1’autorité compétente de la

méme maniére et dans les mémes

conditions que pour la licence non

exclusive visée aux sous-alinéas ii)

å vi) ci-dessus, mais sous réserve

des dispositions du sous-alinéa

vii) ci-dessus;

171

och av detsamma ingångna inter­ nationella överenskommelser. Li­ cens får ej överlåtas av licens­ innehavaren;

vi) licens får ej meddelas, om upphovsmannen dragit tillbaka samtliga exemplar av verket från den allmänna handeln;

vii) skulle upphovsmannen in­ om tio år från verkets första of­ fentliggörande utnyttja den rätt som anges ovan under i), upp­ hör licensen att gälla från den dag då upphovsmannen offentliggör eller låter offentliggöra sin över­ sättning i det land där licensen har meddelats; exemplar av över­ sättning som förelåg innan licen­ sen upphörde att gälla får dock försäljas även därefter;

Kungl. Maj. ts proposition nr 34 år 1969

viii) skulle upphovsmannen ej utnyttja sin rätt enligt i) ovan under tioårsperioden, upphör var­ je rätt till ersättning på grund av den ovan nämnda licensen utan ensamrätt för utnyttj anden efter periodens utgång;

ix) har upphovsmannen en­ samrätt till översättning i ett land genom att han där offentliggjort eller låtit offentliggöra en över­ sättning av sitt verk inom tio år från dess första offentliggörande men har därefter och under skyddstiden för upphovsrätten till verket alla upplagor av översätt­ ningen gått ut i det landet, kan licens, utan ensamrätt, att över­ sätta verket erhållas av behörig myndighet på samma sät1 och vill­ kor som licens utan ensamrätt en­ ligt ii)—vi) ovan, med iakttagan­ de av bestämmelserna under vii) ovan;

172

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

(c) apply the provisions of Artide

9(1) of this Convention subject to

the following provisions:

(i) if, af ter the expiration of a

period of three years from the

date of the first publication of a

literary or artistic work, or of any

longer period determined by natio­

nal legislation of the developing

country concerned, such work has

not been published in that country

in the original form in whieh it

was created, by the owner of the

right of reproduction or with his

authorization, any national of

such country may obtain a non-

exclusive license from the compe-

tent authority to reproduce and

publish such work for educational

or cultural purposes; provided that

such national, in accordance with

the procedure of the country

concerned, establishes either that

he has requested, and been denied,

authorization by the proprietor of

the right to produce and publish

such work for educational or cul­

tural purposes, or that, after due

diligence on his part, he was un-

able to find the owner of the right.

A license may also be granted on

the same conditions if all previous

editions of such work in its said

original form in that country are

out of print;

(ii) if the owner of the right of

reproduction cannot be found, then

the applicant for a license shall

send copies of his application to

the publisher whose name appears

on the work and, if the nationality

of the owner of the right of re­

production is known, to the diplo-

matic or consular representative

of the country of which such

owner is a national, or to the or-

ganization which may have been

designated by the Government of

c) il appliquera les dispositions de

l’article 9.1) de la présente Conven­

tion sous réserve des dispositions

suivantes :

i) lorsque, å 1’expiration d’une

période de trois années å com-

pter de la premiére publication

d’une oeuvre littéraire ou artisti-

que, ou d’une période plus longue

déterminée par la législation na-

tionale du pays en voie de déve-

loppement intéressé, cette oeuvre

n’a pas été publiée dans ce pays

en la forme originale dans laquelle

elle a été créée, par le titulaire du

droit de reproduction ou avec son

autorisation, tout ressortissant

dudit pays pourra obtenir de

1’autorité compétente une licence

non exclusive pour reproduire et

publier cette oeuvre å des fins

éducatives ou culturelles. Cette li­

cence ne pourra étre accordée que

si le requérant, conformément aux

dispositions en vigueur dans le

pays ou est introduite la demande,

justifie avoir demandé au titulaire

du droit 1’autorisation de repro­

duire et de publier 1’ceuvre å des

fins éducatives ou culturelles et,

apres dues diligences de sa part,

n’a pu atteindre le titulaire du

droit ou obtenir son autorisation.

Aux mémes conditions, la licence

pourra également étre accordée si,

pour cette oeuvre déjå publiée en

ladite forme originale dans ce pays,

les éditions sont épuisées;

ii) si le titulaire du droit de

reproduction n’a pu étre atteint

par le requérant, celui-ci doit

adresser des copies de sa de­

mande å 1’éditeur dont le nom fi-

gure sur 1’oeuvre et au représentant

diplomatique ou consulaire du

pays dont le titulaire du droit de

reproduction est ressortissant,

lorsque la nationalité du titulaire

du droit de reproduction est con-

nue, ou å l’organisme qui peut

avoir été désigné par le Gouverne-

173

c) att tillämpa bestämmelserna i artikel 9: 1 i konventionen med för­ behåll för följande bestämmelser:

i) har vid utgången av en pe­ riod av tre år från det första of­ fentliggörandet av ett litterärt eller konstnärligt verk eller av en läng­ re period, som anges i vederböran­ de utvecklingslands lagstiftning, sådant verk ej offentliggjorts i landet i den ursprungliga form i vilken verket skapats av den som innehar mångfaldiganderätten el­ ler med hans tillstånd, kan med­ borgare i sådant land av behörig myndighet få licens, utan ensam­ rätt, att mångfaldiga och offentlig­ göra verket för undervisningsän- damål eller kulturella ändamål. Li­ cens kan meddelas endast om sö­ kanden i enlighet med gällande be­ stämmelser i ifrågavarande land styrker, antingen att han sökt men blivit vägrad tillstånd av rätts­ innehavaren att mångfaldiga och offentliggöra verket för undervis- ningsändamål eller kulturella än­ damål eller att han ej kunnat få förbindelse med rättsinnehavaren, trots att han gjort vad som skä­ ligen kunnat fordras av honom i det hänseendet. Licens kan också meddelas på samma villkor, om alla tidigare upplagor av verket i dess nämnda ursprungliga form är utgångna i det landet;

ii) kan innehavaren av mång­ faldiganderätten ej anträffas, skall licenssökanden sända avskrifter av sin ansökan till den förläggare vars namn angivits på verket och, om rättsinnehavarens medborgar­ skap är känt, till diplomatisk eller konsulär representant för det land i vilket rättsinnehavaren äger medborgarskap eller till det organ som kan ha bestämts av det lan­ dets regering. Licens får ej med­ delas förrän två månader förflu-

Kungl. Maj:ts proposition nr

34

år 1969

174

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

that country. The license shall not

be granted before the expiration

of a period of two months from

the date of the dispatch of the

copies of the application;

(iii) due provision shall be

made by domestic legislation to

assure to the owner of the right

of reproduction a just compensa-

tion, to assure payment and trans-

mittal of such compensation, sub-

ject to national currency regula-

tions, and to assure an accurate

reproduction of the work;

(iv) the original title and the

name of the author of the work

shall be printed on all copies of

the published reproduction. The

license shall be valid only for

publication in the territory of the

country of the Union where it

has been applied for. Copies so

published may be imported and

sold in another country of the

Union för educational or cultural

purposes if the domestic law in

such other country makes provi­

sion for such licenses and does not

prohibit such importation and

sale. Where the foregoing condi-

tions do not exist, the importation

and sale of such copies in a coun­

try of the Union shall be governed

by its domestic law and its agree-

ments. The license shall not be

transferable by the licensee;

(v) the license shall not be

granted when the author has with-

drawn from circulation all copies

of the work;

(vi) should, however, the au­

thor avail himself of the right to

reproduce the work, the license

shall terminate from the date on

which the author publishes or

causes to be published his work in

its said original form in the

country where the license has

ment de ce pays. La licence ne

pourra étre accordée avant 1’expi-

ration d’un délai de deux mois å

dater de l’envoi des copies de la

demande;

iii) la législation nationale

adoptera les dispositions appro-

priées pour assurer au titulaire du

droit de reproduction une rémuné-

ration équitable, ainsi que le paie-

ment et le transfert de cette ré-

munération, sous réserve de la

réglementation nationale en ma-

tiére de devises, et pour garantir

une reproduction correcte de 1’ceu-

vre;

iv) le titre original et le nom de

Tauteur de 1’oeuvre doivent étre

également imprimés sur tous les

exemplaires de la reproduction

publiée. La licence ne sera valable

que pour 1’edition å 1’intérieur du

territoire du pays de l’Union ou

cette licence est demandée. L’im-

portation et la vente des exem­

plaires dans un autre pays de

l’Union sont possibles å des fins

éducatives ou culturelles si sa loi

nationale admet la licence et si

aucune des dispositions en vi-

gueur dans ce pays ne s’oppose å

1’importation et å la vente; Tim-

portation et la vente sur le terri­

toire de tout pays de l’Union dans

lequel les conditions précédentes

n’existent pas sont réservées å la

législation de ce pays et aux

accords conclus par lui. La licence

ne pourra étre cédée par son béné-

ficiaire;

v) la licence ne peut étre accor­

dée lorsque Tauteur a retiré de la

circulation les exemplaires de

1’ceuvre;

vi) toutefois, si Tauteur se pré-

vaut du droit de reproduire 1’ceu-

vre, la licence expirera å partir de

la date å laquelle Tauteur publie

ou fait publier son ceuvre en sa

dite forme originale dans le pays

ou la licence a été accordée; il

est entendu, cependant, que tout

175

tit efter det att avskrifterna av

ansökningen sänts;

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

iii) den nationella lagstiftning­

en skall innehålla lämpliga före­

skrifter med ändamål att tillför­

säkra innehavaren av mångfaldi-

ganderätten skälig ersättning och,

med förbehåll för den nationella

valutaregleringen, utbetalning och

överförande av sådan ersättning

samt att garantera att återgivan­

det av verket blir korrekt;

iv)

originalverkets titel och

upphovsmannens namn skall tryc­

kas på alla exemplar av den mång­

faldigade upplagan. Licensen är

giltig för utgivning endast inom

området för det unionsland där

licens begärts. Sålunda utgivna

exemplar får införas och säljas

i annat unionsland för undervis-

ningsändamål eller kulturella än­

damål, om landets lagstiftning

innehåller bestämmelser om så­

dana licenser och icke förbjuder

införseln eller försäljningen. I

unionsland där dessa villkor ej är

uppfyllda kan införsel och försälj­

ning av sådana exemplar äga rum

endast i enlighet med landets lag­

stiftning och av detsamma in­

gångna internationella överens­

kommelser. Licens får ej överlåtas

av licensinnehavaren;

v) licens får ej meddelas, om

upphovsmannen dragit tillbaka

samtliga exemplar av verket från

den allmänna handeln;

vi) skulle upphovsmannen ut­

nyttja sin rätt att mångfaldiga ver­

ket, upphör licensen att gälla från

den dag då upphovsmannen of­

fentliggör eller låter offentliggöra

sitt verk i dess nämnda ursprung­

liga form i det land där licensen

har meddelats; exemplar som fö-

176

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

been granted, provided, however,

that any copies of the work al­

ready made before the license is

terminated may continue to be

sold;

(vii) should the author publish

or cause his work to be published

in its said original form in a

country, but should thereafter

during the term of the author’s

Copyright in the work all authori-

zed editions in such original form

in that country be out of print,

then a non-exclusive license to

reproduce and publish the work

may be obtained from the compe-

tent authority in the same man-

ner and subject to the same con-

ditions as are provided with re-

spect to the non- exclusive license

referred to in subparagraphs (i)

to (v) above, but subject to the

provisions of subparagraph (vi)

above;

(d) substitute for paragraphs

(1) and (2) of Article 11 bis of this

Convention the following provisions:

(i) authors of literary and

artistic works shall enjoy the

exclusive right of authorizing the

broadcasting of their works and

the communication to the public

of the broadcast of the works if

such communication is made for

profit-making purposes;

(ii) the national legislations of

the countries of the Union may

regulate the conditions under

which the right mentioned in the

preceding subparagraph shall be

exercised, but the effect of those

conditions will be strictly limited

to the countries which have put

them in force. Such conditions

shall not in any case prejudice

the moral rights of the author,

nor the right which belongs to the

author to obtain an equitable

remuneration which shall be fixed,

failing agreement, by the compe-

tent authority;

exemplaire de 1’oeuvre déjå prét

avant la date d’expiration de la

licence pourra continuer å étre

vendu;

vii) si 1’auteur publie ou fait

publier son ceuvre en ladite forme

originale dans un pays mais si,

postérieurement et pendant la

durée du droit de 1’auteur sur cette

oeuvre toutes les editions autori-

sées en ladite forme originale

viennent å étre épuisées dans ce

pays, une licence non exclusive de

reproduction et de publication de

Foeuvre pourrait alors étre obtenue

de 1’autorité compétente de la

méme maniére et dans les mémes

conditions que pour la licence non

exclusive visée aux sous-alinéas

i) å v) ci-dessus, mais sous ré-

serve des dispositions du sous-

alinéa vi) ci-dessus;

d) il substituera aux alinéas 1)

et 2) de 1’article 11 bis de la pré-

sente Convention les dispositions

suivantes :

i) Les auteurs d’ceuvres litté-

raires et artistiques jouissent du

droit exclusif d’autoriser la radio-

diffusion de leurs ceuvres et la

communication publique de la ra-

diodiffusion de ees oauvres si cette

communication est faite å des fins

lucratives;

ii) il appartient aux legislations

nationales des pays de l’Union de

régler les conditions d’exercice du

droit visé au sous-alinéa précé-

dent, mais ees conditions n’auront

qu’un effet strietement limité au

pays qui les aurait établies. Elles

ne pourront en aucun cas porter

atteinte ni au droit moral de 1’au­

teur, ni au droit qui appartient å

1’auteur d’obtenir une rémunéra-

tion équitable fixée, å défaut

d’accord amiable, par 1’autorité

compétente;

177

relåg innan licensen upphörde att

gälla får dock försäljas även där­

efter;

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

vii) har upphovsmannen of­

fentliggjort eller låtit offentliggöra

sitt verk i dess nämnda ursprung­

liga form i ett land men har där­

efter och under skyddstiden för

upphovsrätten till verket alla till-

låtna upplagor av verket i nämn­

da ursprungliga form gått ut i det

landet, kan licens, utan ensamrätt,

att mångfaldiga och offentliggöra

verket erhållas av behörig myn­

dighet på samma sätt och villkor

som licens utan ensamrätt enligt

i)—v) ovan, med iakttagande dock

av bestämmelserna under vi)

ovan;

d) att i stället för artikel 11

bis: 1 och 2 i konventionen tilläm­

pa följande bestämmelser:

i) upphovsman till litterärt eller

konstnärligt verk äger ensamrätt

att låta utsända sitt verk i

radio och att offentligt återge

radioutsändning av verket, om så­

dan utsändning eller sådant åter­

givande sker för ekonomisk vin­

ning;

ii) det är förbehållet unions-

ländernas lagstiftning att faststäl­

la villkor för tillämpningen av

den i föregående stycke avsedda

rätten; verkan av dessa villkor

skall dock vara strängt begränsad

till de länder som uppställt dem.

Sådana villkor får ej i något fall

medföra intrång i upphovsman­

nens ideella rätt och ej heller i

hans rätt att erhålla skälig ersätt­

ning, vilken i avsaknad av överens­

kommelse skall bestämmas av be­

hörig myndighet;

178

Kungl. Maj:ts proposition nr

34

år 1969

(e) reserve the right, exclusively

för teaching, study and research in

all fields of education, to restrict the

protection of literary and artistic

works, provided due provision shall

be made by domestic legislation to

assure to the author a compensation

which conforms to standards of

payment made to national authors;

the payment and transmittal of such

compensation shall be subject to na­

tional currency regulations. Copies

of a work published pursuant to

reservations under this paragraph

may be imported and sold in another

country of the Union for purposes as

aforesaid if that country has invoked

the said reservations and does not

prohibit such importation and sale.

Where the foregoing conditions do

not exist, the importation and sale

of such copies in a country of the

Union which cannot take advantage

of this Protocol are prohibited in the

absence of agreement of the author

or his successor in title.

Article 2

Any country which no longer

needs to maintain any or all the

reservations made in accordance

with Article 1 of this Protocol shall

withdraw such reservation or reser­

vations by notification deposited

with the Director General.

Artide 3

Any country which has made re­

servations in accordance with Article

1 of this Protocol, and which åt the

end of the period of ten years pre-

scribed therein, having regard to its

economic situation and its social or

cultural needs, still does not consid-

er itself in a position to withdraw

the reservations under the said Ar­

ticle 1, may continue to maintain any

or all the reservations until it rati-

e) il se reservera le droit, exclu-

sivement ä des fins d’enseignement,

d’études et de recherches dans tous

les domaines de l’éducation, de res-

treindre la protection des ceuvres

littéraires et artistiques pourvu que

des dispositions appropriées soient

adoptées par la législation nationale

pour assurer å 1’auteur une rémuné-

ration qui soit conforme aux normes

de paiement applicables aux auteurs

nationaux; le paiement et le transfert

de cette rémunération seront soumis

å la réglementation nationale en

matiére de devises. Les exemplaires

d’une oeuvre publiée en application

des réserves faites en vertu du pré-

sent alinéa peuvent étre importés et

vendus dans un autre pays de

1’Union aux fins déterminées ci-

dessus si ce dernier pays s’est pré-

valu desdites réserves et n’interdit

pas cette importation et cette vente.

Lorsque les conditions précitées ne

sont pas remplies, Fimportation et la

vente de ees exemplaires dans un

pays de 1’Union non bénéficiaire du

présent Protocole sont interdites en

1’absence d’accord de 1’auteur, ou de

ses ayants droit.

Artide 2

Tout pays qui n’a plus besoin de

maintenir l’une queleonque des ré­

serves ou toutes les réserves faites

conformément å 1’article premier du

présent Protocole, retirera cette ou

ees réserves par notification déposée

auprés du Directeur général.

Artide 3

Tout pays qui a fait des réserves

conformément å 1’article premier du

présent Protocole et qui ne se con-

sidére pas encore, å la fin de la pé-

riode de dix années prévue, eu

égard å sa situation économique et å

ses besoins sociaux ou culturels, en

mesure de retirer les réserves faites

conformément å cet article premier,

peut maintenir l’une queleonque des

réserves ou toutes les réserves

179

e) att förbehålla sig rätten att

uteslutande för undervisnings-,

studie- eller forskningsändamål

inom utbildningsväsendets alla

områden begränsa skyddet för lit­

terärt och konstnärligt verk, för­

utsatt att upphovsmannen genom

den nationella lagstiftningen till­

försäkras ersättning enligt samma

normer som gäller för ersättning

till inhemska upphovsmän; be­

talning och överförande av sådan

ersättning skall vara underkastad

den nationella valutaregleringen.

Exemplar av ett verk som offent­

liggjorts i enlighet med förbehåll

enligt detta stycke får införas och

säljas i annat unionsland för ovan

nämnt ändamål, om sistnämnda

land begagnat sig av sagda förbe­

håll och icke förbjuder sådan in­

försel eller försäljning. Om nämn­

da villkor ej är uppfylda, är in­

försel och försäljning av sådana

exemplar utan tillstånd av upp­

hovsmannen eller hans rättsinne­

havare förbjudna i unionsland,

som ej kan dra fördel av detta

protokoll.

Kungl. Maj:ts proposition nr 3b år t969

Artikel 2

Varje land som ej längre är i be­

hov av att vidhålla något av eller

samtliga de förbehåll som gjorts en­

ligt artikel 1 i detta protokoll skall

återta sådant eller sådana förbehåll

genom meddelande, som skall de­

poneras hos generaldirektören.

Artikel 3

Varje land, som gjort förbehåll

enligt artikel 1 i detta protokoll och

som vid slutet av där angiven tio­

årsperiod, med hänsyn till sin eko­

nomiska situation och sina sociala

eller kulturella behov, ännu ej anser

sig i stånd att återkalla förbehållen,

äger vidhålla ett eller flera av för­

behållen även därefter till dess lan­

det ratificerar eller ansluter sig till

den akt som antagits av nästföl-

180

Kungl. Maj:ts proposition nr

54

år 1969

fies or accedes to the Act adopted

by the next revision conference of

this Convention.

Article 4

If, in conformity with the estab-

lished practice of the General

Assembly of the United Nations, a

country should cease to be regarded

as a developing country, the Director

General shall give notification of

such cessation to the country con-

cerned and to all of the other coun-

tries of the Union. Åt the expiry of a

period of six years from the date of

such notification the said country

shall no longer have the right to

maintain any of the reservations

under this Protocol.

Artide 5

(1) Any country of the Union

may declare, as from the signature

of this Convention, and åt any time

before becoming bound by Artides

1 to 21 of this Convention and by

this Protocol,

(i) in the case of a country

referred to in Article 1 of this

Protocol, that it intends to apply

the provisions of this Protocol to

works whose country of origin is

a country of the Union which

admits the application of the re­

servations under the Protocol, or

(ii) that it admits the applica­

tion of the provisions of the Pro­

tocol to works of which it is the

country of origin by countrics

which, on becoming bound by Ar­

tides 1 to 21 of this Convention

and by this Protocol, or on making

a declaration of application of this

Protocol by virtue of the provision

of subparagraph (i), have made

reservations permitted under this

Protocol.

(2) The declaration shall be made

in writing and shall be deposited

with the Director General. The de­

claration shall become effective from

the date it is deposited.

jusqu’au moment ou il ratifie 1’Acte

adopté par la prochaine conférence

de révision de la présente Conven­

tion, ou y adhére.

Artide 4

Si, conformément å la pratique

établie de 1’Assemblée générale des

Nations Unies, un pays cesse d’étre

considéré comme pays en voie de

développement, le Directeur général

le notifiera au pays intéressé et å

tous les autres pays de l’Union. A

1’expiration d’une période de six an-

nées, å compter de cette notification,

ledit pays n’aura plus le droit de

maintenir l’une quelconque des ré-

serves faites en vertu du présent

Protocole.

Artide 5

1) Tout pays de l’Union peut dé-

clarer, å partir de la signature de la

présente Convention et å tout mo­

ment avant de devenir lié par les

artides 1 å 21 de ladite Convention

et par le présent Protocole,

a) s’il s’agit d’un pays visé å

1’article premier du présent Proto­

cole, qu’il entend appliquer les

dispositions de ce Protocole aux

oeuvres dont le pays d’origine est un

pays de l’Union qui accepte l’appli-

cation des réserves du présent Proto­

cole, ou

b)

qu’il admet 1’application des

dispositions de ce Protocole aux ceu-

vres dont il est le pays d’origine, par

les pays qui, en devenant liés par les

artides 1 å 21 de la présente Con­

vention et par le présent Protocole

en vertu de la disposition du sous-

alinéa a), ont fait les réserves per-

mises selon ledit Protocole.

2) La déclaration doit étre faite

par écrit et déposée auprés du Direc­

teur général. Elle prend effet å la

date å laquelle elle a été déposée.

181

jande konferens för revision av den­ na konvention.

Kungl. Maj:ts proposition nr 3b år 1969

Artikel b

Om enligt Förenta Nationernas generalförsamlings praxis ett land upphör att betraktas som utveck­ lingsland, skall generaldirektören underrätta ifrågavarande land och alla övriga unionsländer därom. Vid utgången av en period av sex år från dagen för sådan underrättelse äger nämnda land ej längre vidhålla nå­ got förbehåll enligt detta protokoll.

Artikel 5

1) Varje unionsland kan, under tiden från undertecknandet av den­ na konvention och till dess landet blir bundet av artiklarna 1—21 i konventionen och av detta protokoll, förklara,

a) om det är ett land som av­ ses i artikel 1 av detta protokoll, att det avser att tillämpa protokol­ lets bestämmelser på verk från annat unionsland, vilket medger tillämpning av förbehåll enligt protokollet, eller

b) att landet medger att proto­ kollets bestämmelser tillämpas på verk, beträffande vilka landet är ursprungsland, av de länder som gjort enligt protokollet tillåtet för­ behåll i samband med sitt tillträde till artiklarna 1—21 i konventio­ nen och till protokollet eller i sam­ band med avgivande av förklaring enligt bestämmelserna under a) ovan, att de avser att tillämpa protokollet.

2) Förklaringen skall göras skriftligen och deponeras hos ge­ neraldirektören. Den får rättsver­ kan från och med den dag då den deponeras.

182

Kungl. Maj:ts proposition nr 34 år 1969

Article 6

Any country which is bound by

the provisions of this Protocol and

which has made a declaration or

notification under Article 31(1) of

this Convention in respect of territo-

ries which, on the date of the signa-

ture of this Convention, are not

responsible for their external rela­

tions, and the situation of which

can be regarded as analogous to that

of the countries referred to in Ar­

ticle 1 of this Protocol, may notify

the Director General that the pro­

visions of this Protocol shall apply

to all or part of those territories

and may in such notification declare

that any such territory will avail

itself of any or all of the reservations

per mitted by this Protocol.

Artide 6

Tout pays qui est lié par les dis­

positions du présent Protocole et

qui aura fait une déclaration ou une

notification aux termes de 1’article

31.1) de la présente Convention au

sujet de territoires qui, å la date de

la signature de la présente Conven­

tion, n’assurent pas leurs relations

extérieures et dont la situation peut

étre considérée comme analogue å

celle des pays visés å 1’article pre­

mier du présent Protocole, peut

notifier au Directeur général que les

dispositions du présent Protocole

s’appliqueront å tout ou partie des-

dits territoires et peut déclarer dans

cette notification qu’un tel territoire

se prévaudra de l’une quelconque ou

de toutes les réserves autorisées par

le présent Protocole .

Kungl. Maj:ts proposition nr Sb år 1969

183

Artikel 6

Varje land som är bundet av be­ stämmelserna i detta protokoll och som avgivit förklaring eller lämnat meddelande enligt artikel 31: 1 i konventionen beträffande områden, vilka vid dagen för konventionens undertecknande ej svarar för sina internationella förbindelser och vil­ kas situation kan anses jämförlig med situationen för de länder som avses i artikel 1 i detta protokoll, äger underrätta generaldirektören om att protokollets bestämmelser skall tillämpas helt eller delvis på dessa områden och kan i underrät­ telsen förklara, att sådant område kommer att begagna sig av något av eller samtliga de förbehåll som med­ givits genom detta protokoll.

MARCUS BOKTR. STHLM 1968 680348