Prop. 1969:84

('med förslag till lag om ändring i lagen den 14 september 1944 (nr 705) om aktiebolag',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 84 år 1969

1

Nr 84

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

ändring i lagen den 14 september 1944 (nr 705) om

aktiebolag; given Stockholms slott den 28 mars 1969.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över justitieärenden och lagrådets protokoll, föreslå riks­ dagen att antaga härvid fogade förslag till lag om ändring i lagen den 14 september 1944 (nr 705) om aktiebolag.

GUSTAF ADOLF

Herman Kling

Propositionens huvudsakliga innehåll

Enligt gällande bestämmelser i aktiebolagslagen skall styrelseledamot i aktiebolag vara svensk medborgare och bosatt i Sverige. Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t förordnar kan emellertid medge dispens från dessa krav, dock högst i fråga om en tredjedel av hela antalet styrelseleda­ möter. I propositionen föreslås att denna begränsning av dispensmöjligheten slopas.

Bihang till riksdagens protokoll 1969.1 samt. Nr 84

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 8i år 1969

Förslag

till

Lag

om ändring i lagen den 14 september 1944 (nr 705) om aktiebolag

Härigenom förordnas, att 79 § lagen den 14 september 1944 om aktie­

bolag1 skall erhålla ändrad lydelse på

(Nuvarande lydelse)

79

Styrelseledamöterna och verkstäl­

lande direktör skola vara myndiga

och, där ej för särskilt fall Konung­

en eller myndighet Konungen för­

ordnar annat tillåter, här i riket bo­

satta svenska medborgare. Sådant

tillstånd må beträffande styrelsele­

damöterna ej avse mer än en tredje­

del av hela antalet.

sätt nedan anges.

(Föreslagen lydelse)

§•

Styrelseledamöterna och verkstäl­

lande direktör skola vara myndiga

och, där ej för särskilt fall Konung­

en eller myndighet Konungen för­

ordnar annat tillåter, här i riket bo­

satta svenska medborgare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1969.

1 Senaste lydelse av 79 § se 1955: 384.

Kungl. Maj.ts proposition nr 8b år 1969

3

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 21 mars 1969.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander, ministern för utrikes ärendena

N

ilsson, statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Kling, Holmqvist, Aspling, Sven-E

ric

N

ilsson

, L

undkvist

, G

ustafsson

, G

eijer

, M

yrdal

, O

dhnoff

, W

ickman

,

B

engtsson

.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, anmäler efter gemen­ sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om ändring i lagen om aktiebolag och anför.

I 79 § lagen den 14 september 1944 (nr 705) om aktiebolag föreskrivs att styrelseledamot och verkställande direktör i aktiebolag skall vara myndig och här i landet bosatt svensk medborgare. Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t förordnar kan emellertid medge dispens från kraven på svenskt medborgarskap och bosättning i Sverige. I fråga om styrelseleda­ möter får dock sådan dispens inte avse mer än en tredjedel av hela antalet. Bestämmelserna om styrelseledamot och verkställande direktör gäller enligt 80 § första stycket i tillämpliga delar även styrelsesuppleant och vice verk­ ställande direktör.

Genom kungörelsen den 21 oktober 1955 (nr 575) om prövning av vissa ärenden rörande aktiebolag och ekonomiska föreningar har handläggningen och prövningen av frågor om tillstånd enligt bl. a. 79 § aktiebolagslagen delegerats till kommerskollegium.

Möjligheten att delegera beslutanderätten infördes genom en lagändring den 3 juni 1955 (nr 384). I övrigt bär bestämmelserna i 79 § varit oföränd­ rade sedan lagens tillkomst. Motsvarande regler fanns i den lagstiftning som tidigare gällde på området, nämligen 40 § andra stycket lagen den 28 juni 1895 (nr 65 s. 1) om aktiebolag och 57 § fjärde stycket lagen den 12 augusti 1910 (nr 88 s. 1) om aktiebolag.

Krav på bosättning i Sverige och svenskt medborgarskap uppställs även i andra bestämmelser i aktiebolagslagen. Dessa gäller stiftare (4 §), firma- tecknare (88 §), revisor och revisorssuppleant (107 § 1 mom.), likvidator och likvidatorssuppleant (149 §) samt likvidationsrevisor och suppleant för sådan revisor (152 §). Dispens från kraven på medborgarskap och bo­ sättning kan emellertid medges i alla dessa fall utom såvitt avser stiftare.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 84 år 1969

Beträffande likvidator och likvidatorssuppleant gäller motsvarande begräns­

ning av dispensmöjligheterna som för styrelseledamot.

Bestämmelser motsvarande de nu nämnda reglerna i aktiebolagslagen

finns också i annan associationsrättslig lagstiftning. Sålunda gäller enligt

lagen den 1 juni 1951 (nr 308) om ekonomiska föreningar, att styrelseleda­

mot (22 §), styrelsesuppleant (23 §), firmatecknare (29 §), revisor (46 §

1 mom.), likvidator (76 §) och likvidationsrevisor (80 §) skall vara här i

landet bosatta svenska medborgare, om inte Kungl. Maj :t eller myndighet

som Kungl. Maj :t förordnar medger annat. Någon begränsning av dispen­

sens omfattning i fråga om styrelseledamöterna föreskrivs inte. Beträffande

banker gäller i regel alt uppdrag av nämnda slag bara får innehas av här

bosatta svenska medborgare och att dispensmöjlighet saknas. I fråga om

försäkringsbolag gäller föreskrifter av motsvarande innehåll som i aktie­

bolagslagen.

Under senare år har i olika sammanhang framhållits önskvärdheten av

ett närmare samarbete inom näringslivet mellan de olika nordiska länderna.

Denna fråga har fått särskild aktualitet genom det arbete som pågår med

att undersöka möjligheterna till en utvidgning av det nordiska ekonomiska

samarbetet. Nordiska ämbetsmannakommittén har i sin preliminära rap­

port (NU 1969: 1 s. 63) pekat på behovet av samordning bl. a. i fråga om

de bolagsrättsliga reglerna.

En långt gående form av samarbete på näringslivets område är samman­

slagningar av företag i skilda nordiska länder till gemensamma bolag eller

bildande av bolag med uppgift att driva rörelse i flera sådana länder. Ge­

nom åtgärder av detta slag kan man skapa handlingskraftiga och på en

större marknad konkurrensdugliga enheter. Ofta torde en förutsättning

för bolagsbildning över gränserna vara att inte någon viss nationell grupp

får ett bestämmande inflytande i bolagets styrelse. De regler som f. n. gäller

enligt den svenska aktiebolagslagen och som har motsvarigheter i andra nor­

diska länders lagar gör det emellertid svårt att tillgodose detta önskemål.

Enligt 79 § aktiebolagslagen skall nämligen som jag nyss nämnde styrelse­

ledamöterna i ett svenskt aktiebolag vara svenska medborgare och bosatta

här i landet, och dispens från dessa regler får inte medges i fråga om mer

än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. Av nyss nämnda skäl

framstår ett slopande av denna begränsning i fråga om dispensmöjlighe­

terna som önskvärt. Någon motsvarande begränsning gäller som nämnts

inte enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Aktiebolagslagstiftningen är f. n. föremål för översyn i nordiskt samarbete.

Arbetet syftar till att få fram i allt väsentligt enhetliga aktiebolagslagar i

de olika nordiska länderna. Lagstiftning på grundval av utredningsarbetet

torde inte kunna genomföras förrän om ytterligare ett par år. De nordiska

utredningarna har emellertid under sitt arbete nått enighet om att en bety­

5

dande liberalisering bör genomföras i fråga om kraven på styrelseledamots medborgarskap och bosättning i bolagets hemland. En lagändring av den innebörd jag nyss antydde skulle därför vara väl förenlig med de stånd­ punkter man har kommit fram till vid det pågående nordiska utrednings­ arbetet.

Under hänvisning till det anförda förordar jag att det nu införs generell möjlighet att medge dispens från kravet att styrelseledamot i aktiebolag skall vara svensk medborgare och bosatt i Sverige. Begränsningen till en tredjedel av styrelsens ledamöter bör alltså slopas. Ändringen bör träda i kraft den 1 juli 1969. Anledning att nu göra motsvarande ändring i bestämmelserna om likvidator och likvidatorssuppleant eller att ändra reglerna i lagen om försäkringsrörelse föreligger inte.

Den föreslagna möjligheten att ge dispens i fråga om större andel av an­ talet styrelseledamöter än en tredjedel bör användas bara när det av spe­ ciella skäl kan anses lämpligt. Med hänsyn härtill synes det åtminstone i ett inledningsskede böra ankomma på Kungl. Maj :t att besluta om dispens i sådana fall. Detta förutsätter att den förut nämnda kungörelsen om pröv­ ning av vissa ärenden rörande aktiebolag och ekonomiska föreningar änd­ ras. Denna fråga torde få anmälas senare av chefen för handelsdeparte­ mentet, med vilken jag har samrått härom.

I enlighet med det anförda har inom justitiedepartementet upprättats för- slag till lag om ändring i lagen den H september 19H (nr 705) om aktie­ bolag. Förslaget torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga.1

Jag hemställer, att lagrådets utlåtande över förslaget inhämtas enligt 87 § regeringsformen genom utdrag av protokollet.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av stats­ rådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj :t Konungen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 8k år 1969

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

1 Bilagan, som är likalydande med det vid propositionen fogade förslaget, har uteslutits här.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 84 år 1969

Utdrag av protokoll, hållet i lagrådet den 27 mars 1969.

N ärvarande:

f.d. justitierådet

L

ind

,

justitierådet

A

lexanderson

,

regeringsrådet

R

ingdén

,

justitierådet

C

onradi

.

Enligt lagrådet den 27 mars 1989 tillhandakommet utdrag av protokoll

över justitieärenden, hållet inför Hans Maj: t Konungen i statsrådet den

21 mars 1969, hade Kungl. Maj :t förordnat, att lagrådets utlåtande skulle för

det i 87 § regeringsformen avsedda ändamålet inhämtas över upprättat för­

slag till lag om ändring i lagen den 14 september 1944 (nr 705) om aktie­

bolag.

Förslaget, som finns bilagt detta protokoll, föredrogs inför lagrådet av

hovrättsassessorn Anders Knutsson.

Lagrådet lämnade förslaget utan erinran.

Ur protokollet:

Aino Olsson

Kungl. Maj.ts proposition nr 84 år 1969

7

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 28 mars 1969.

Närvarande:

Ministern för utrikes ärendena

N

ilsson

,

statsråden

S

träng

, A

ndersson

,

L

ange

, K

ling

, H

olmqvist

, A

spling

, P

alme

, S

ven

-E

rig

N

ilsson

,

Gustafsson, Geijer, Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, anmäler efter gemen­ sam beredning med statsrådets övriga ledamöter lagrådets utlåtande över förslag till lag om ändring i lagen den 14 september 1944 (nr 705) om aktie­ bolag.

Föredraganden upplyser, att lagrådet lämnat lagförslaget utan erinran, och hemställer, att Kungl. Maj :t genom proposition föreslår riksdagen att an­ taga förslaget.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­ mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas pro­ position av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Gunnel Anderson