Prop. 1970:116

('med förslag till ändring i regeringsformen m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 116 år 1970

1

Nr 116

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till ändring

i regeringsformen m. m.; given Stockholms slott den 20 mars 1970.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över justitieärenden, för prövning i grundlagsenlig ord­ ning förelägga riksdagen härvid fogade förslag till

1) ändring i regeringsformen, riksdagsordningen och tryckfrihetsför­ ordningen,

2) ändring i regeringsformen.

Enligt Vårt nådiga beslut:

GUSTAF ADOLF

Lennart Gei jer

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i regeringsformen, riksdags­ ordningen och tryckfrihetsförordningen för att möjliggöra en reform av förvaltningsdomstolarnas organisation. Enligt förslaget skall bestämmel­ serna om beredning och föredragning av mål hos regeringsrätten flyttas från grundlag till vanlig lag. Vidare öppnar ändringarna möjlighet att läg­ ga om besvärsvägen för de mål som skall prövas av regeringsrätten, så att besvären anförs direkt till regeringsrätten i stället för som nu hos Kungl. Maj :t i statsdepartementen.

I anslutning till grundlagsändringarna beträffande regeringsrätten fö­ reslås att nuvarande grundlagsbestämmelser om högsta domstolens bered­ nings- och föredragandeorganisation upphävs. Härigenom undviks att genomförandet av en förestående reform på detta område måste anstå i avbidan på grundlagsändringar.

Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Nr 116

2

1) Förslag

till

ändring i regeringsformen , riksdagsordningen och tryckfrihetsförordningen

Regeringsformen1

(Nuvarande lydelse2) (Föreslagen lydelse)

Kungl. Maj:ts proposition nr 116 år 1970

Konungens rätt att pröva och av­ göra besvär, som jämlikt författ­ ningarna må hos Konungen fullföl­ jas i statsdepartementen, skall i den omfattning, som bestämmes i sär­ skild lag, stiftad av Konungen och riksdagen samfällt enligt den i 87 § 1 mom. stadgade ordning, uppdra­ gas minst sju av Konungen utnämn­ da personer, som förvaltat civil be­ ställning samt däruti ådagalagt in­ sikt, erfarenhet och redlighet. De kallas regeringsråd och utgöra Konungens regeringsrätt. Minst två tredjedelar av hela antalet regerings­ råd skola hava fullgjort vad författ­ ningarna föreskriva dem, som uti domareämbeten må nyttjas.

Närmare bestämmelser om rege­ ringsrättens sammansättning och tjänstgöring meddelas i omförmälda lag.

§

Till föredragning och avgörande i regeringsrätten skola ärendena bere­ das i det departement, vartill de, en­ ligt den i 5 § omförmälda fördelning, höra.

18.

Konungens rätt att pröva och av­ göra besvär i förvaltningsärenden skall i den utsträckning, som

Konungen och riksdagen bestämmer i lag, uppdragas minst sju av

Konungen utnämnda personer, som förvaltat civil beställning samt där­ uti ådagalagt insikt, erfarenhet och redlighet. De kallas regeringsråd och utgöra Konungens regeringsrätt. Minst två tredjedelar av hela antalet regeringsråd skola hava fullgjort vad författningarna föreskriva dem, som uti domareämbeten må nyttjas.

Närmare bestämmelser om rege­ ringsrättens sammansättning och tjänstgöring meddelas i lag som be­ slutas av Konungen och riksdagen.

25.

(Denna paragraf utgår.)

Riksdagsordningen3

§ 22

.

Besvär över val till riksdagen an- Besvär över val till riksdagen an­ föras hos Konungen enligt föreskrif- föras hos regeringsrätten enligt fö-

1 Omtryckt 1969:795. 2 Med nuvarande lydelse avses den enligt 1969:22 antagna lydelsen. 3 Omtryckt 1969: 796.

Kungl. Maj:ts proposition nr 116 år 1970

3

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

ter i vallagen. Besvären prövas av reskrifter i vallagen. re ringsrätten.

S all på------------------------------------ blivit utsedda.

Tryckfrihetsförordningen1

2 KAP.

11

§•

A dring, som avses i 10 §, skall sö­ kas hos den myndighet, som har att upp aga klagan över beslut eller åt­ går i det mål eller ärende, till vilket han lingen hör, eller om klagan ej är t llåten i sådant mål eller ärende elle handlingen ej tillhör mål eller äre de, som myndigheten har att han lägga, hos den myndighet, som i all änhet har att upptaga klagan över myndighetens beslut eller åt- gär er. Vad nu sagts gällde ock an- gåe e den ordning i vilken ändring skal sökas.

Fi nes enligt vad ovan sagts ej behö ig myndighet, skall ändring sö­ kas fråga om beslut av kommu- n yndighet hos länsstyrelse, be- träff de beslut av myndighet, som lyde under länsstyrelse, domkapi­ tel, s yrelse, ämbetsverk eller annan över rdnad myndighet, hos den över rdnade myndigheten samt i andr fall hos Konungen i vederbörand statsdepartement. Angående beslu av myndighet, som tillhör el­ ler der under riksdagen, gälle dock vad riksdagen bestämmer.

Ta an, som hos Konungen full­ följe i statsdepartementen, skall i reger ngsrätten föredragas och av­ göras

Ändring, som avses i 10 §, skall sökas hos den myndighet, som har att upptaga klagan över beslut eller åtgärd i det mål eller ärende, till vil­ ket handingen hör, eller om klagan ej är tillåten i sådant mål eller ären­ de eller handlingen ej tillhör mål el­ ler ärende, som myndigheten har att handlägga, hos den myndighet, som i allmänhet har att upptaga klagan över myndighetens beslut eller åtgär­ der. Vad nu sagts gälle ock angåen­ de den ordning i vilken ändring skall sökas. I stället för hos Konungen i statsdepartementen skall ändring sö­ kas hos regeringsrätten.

Finnes enligt vad ovan sagts ej behörig myndighet, skall ändring sökas i fråga om beslut av kommu­ nalmyndighet hos länsstyrelse, be­ träffande beslut av myndighet, som lyder under länsstyrelse, domkapi­ tel, styrelse, ämbetsverk eller annan

Konungen underställd myndighet, hos den överordnade myndigheten samt i andra fall hos regeringsrätten.

Angående beslut av myndighet, som tillhör eller lyder under riksdagen, gälle dock vad riksdagen bestämmer.

1 O tryckt 1965: 818.

Kungl. Maj:ts proposition nr 116 år 1970

Övergångsbestämmelse

Äldre bestämmelser tillämpas intill dess lagen (1909 : 38 s. 3) om Kungl. Maj :ts regeringsrätt upphört att gälla.

2) Förslag

till

ändring i regeringsformen1

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

§ 24.

Ärenden, vilkas prövning och av-(Denna paragraf utgår.) görande ankommer på högsta dom­ stolen, skola för sådant ändamål beredas i nedre justitierevisionen.

Övergångsbestämmelse

Äldre bestämmelser tillämpas intill dess Konungen och riksdagen be­ stämmer annat.

1 Omtryckt 1969: 795.

Kungl. Maj:ts proposition nr 116 år 1970

5

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­ rådet på Stockholms slott den 20 mars 1970.

Närvarande: Statsministern

P

alme, ministern för utrikes ärendena

N

ilsson, statsråden

S

träng

, A

ndersson

, L

ange

, H

olmqvist

, A

spling

, L

undkvist

, G

eijer

,

M

yrdal

, O

dhnoff

, W

ickman

, M

oberg

, B

engtsson

, N

orling

, L

idbom

,

C

arlsson

.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler efter ge­ mensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om ändrade grundlag sregler beträffande beredning och föredragning av mål hos högsta domstolen och regeringsrätten m. m. samt anför.

Kungl. Maj :t har tidigare i dag på min föredragning beslutat att till lag­ rådet remittera en rad lagförslag, vilka innefattar en genomgripande re­ form av förvaltningsrättskipningens organisation. I huvuddrag innebär reformen att tyngdpunkten i den domstolsmässiga besvärsprövningen av förvaltningsärenden förskjuts från regeringsrätten till kammarrätt och att regeringsrätten huvudsakligen får ställning som prejudikatinstans. Den nya organisationen är avsedd att träda i kraft den 1 januari 1972. Reformen bygger på de förslag som förvaltningsdomstolskommittén har lagt fram i betänkandet Förvaltningsrättskipning (SOU 1966: 70).

Reformen av förvaltningsrättskipningen förutsätter vissa grundlags­ ändringar. Förslag till dessa ändringar bör föreläggas riksdagen redan nu, så att riksdagen kan anta förslaget som vilande vid innevarande vårsession. I annat fall kan slutligt beslut angående vissa delar av reformen inte fattas förrän vid 1974 års riksdag.

Enligt nuvarande ordning fördelas de förvaltningsärenden i vilka be­ svär anförts hos Kungl. Maj :t mellan Kungl. Maj :t i statsrådet och rege­ ringsrätten. Reglerna om vilka ärenden som skall tillfalla regeringsrätten finns i lagen (1909:38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt. Beredning av samtliga förvaltningsärenden i vilka talan fullföljts till Kungl. Maj:t sker inom statsdepartementen. Den nuvarande ordningen är grundlagsmässigt förankrad genom 18 och 25 §§ regeringsformen (RF). I 18 § föreskrivs att regeringsrätten skall pröva besvär, som enligt författningarna får full­ följas hos Konungen i statsdepartementen, i den omfattning som bestäms i särskild lag. Enligt 25 § skall regeringsrättens ärenden beredas till före­

dragning och avgörande i det departement till vilket ärendena hör enligt

stadgan om statsdepartementen. Dessutom kommer den nuvarande ord­

ningen till uttryck i grundlag genom bestämmelser dels i 22 § riksdags­

ordningen, dels i 2 kap. It § tryckfrihetsförordningen. Enligt 22 § riks­

dagsordningen skall besvär över val till riksdagen anföras hos Konungen

och prövas av regeringsrätten. I 2 kap. 11 § tryckfrihetsförordningen före­

skrivs att besvär över vägran att lämna ut allmän handling i vissa fall skall

anföras hos Konungen i vederbörande statsdeparlement och att talan, som

hos Konungen fullföljts i statsdepartementen, skall föredras och avgöras i

regeringsrätten.

Enligt den föreslagna reformen skall den nuvarande anknytningen

mellan regeringsrätten och statsdepartementen brytas. För regeringsrät­

ten skall inrättas ett särskilt kansli med tjänstemän, som skall ha till upp­

gift att bereda och föredra ärenden hos domstolen. Reformen överens­

stämmer i denna del med förvaltningsdomstolskommitténs förslag. För­

slaget har genomgående godtagits vid remissbehandlingen av kommitténs

betänkande.

Förslaget innebär vidare att reglerna om berednings- och föredragande­

organisationen hos regeringsrätten ges i vanlig lag. Något behov av grund-

lagsregler i ämnet kan inte anses föreligga. Jag föreslår därför att 25 § ut­

mönstras ur RF.

En konsekvens av reformen är att nuvarande system att talan fullföljs

i statsdepartementen, vare sig ärendet skall slutligt prövas av Kungl. Maj :t

i statsrådet eller av regeringsrätten, måste överges. Det blir då naturligt

att reservera uttrycket att fullföljd av talan sker till Konungen för de fall

då talan skall prövas av Kungl. Maj :t i statsrådet och att direkt ange att

talan skall fullföljas till regeringsrätten när den slutliga prövningen skall

vara förlagd dit. Reformen kommer därför att i tekniskt hänseende inne­

bära bl. a. att i ett antal författningar anges att besvär skall anföras hos

regeringsrätten.

På grund av vad jag sålunda anfört bör 18 § RF inte längre referera till

mål som fullföljs i statsdepartementen. Paragrafen bör dessutom ändras

så, att det blir möjligt att i skilda lagar föreskriva att besvär skall anföras

hos regeringsrätten. Vidare bör de förut återgivna bestämmelserna i riks­

dagsordningen och tryckfrihetsförordningen ändras i enlighet med det

anförda.

De föreslagna grundlagsändringarna bör träda i tillämpning först i

och med att den nuvarande regeringsrättslagen ersätts med ny lagstift­

ning, vilket som sagt är avsett att ske den 1 januari 1972. Grundlagsänd­

ringarna bör därför kompletteras med en övergångsbestämmelse härom.

Övergångsbestämmelser beträffande mål, som kommit in till statsdepar­

tementen före ikraftträdandet men som då ännu inte föredragits i rege­

ringsrätten, kan lämpligen ges i anslutning till nyssnämnda lagstiftning.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 116 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 116 år 1970

7

I anslutning till att grundlagsbestämmelserna om beredningen av mål i regeringsrätten föreslås utmönstrade och ersatta med bestämmelser i vanlig lag synes det lämpligt att ta upp frågan om en motsvarande reform på högsta domstolens område.

Sedan lång tid tillbaka ombesörjs beredningen och föredragningen av mål och ärenden hos högsta domstolen av en särskild myndighet, nedre justitierevisionen. Denna ordning är föreskriven i 24 § RF. Domstols- kommittén har i sitt år 1969 avgivna betänkande Fullföljd av talan m. m. (SOU 1969:41) uttalat den principiella uppfattningen att nedre justitie­ revisionen bör upphöra som självständigt ämbetsverk och knytas direkt till högsta domstolen. Kommittén har dock inte lagt fram något förslag härom utan förklarat sig skola återkomma härtill i ett senare betänkande. Kungl. Maj :t har genom beslut den 13 mars 1970 bestämt att frågan om högsta domstolens föredragandeorganisation inte vidare skall utre­ das av kommittén. Utredningsarbetet fortsätts i stället tills vidare inom j ustitiedepartementet.

Jag räknar med att inom en förhållandevis nära framtid ta upp frågan om vissa reformer beträffande berednings- och föredragandeorganisationen hos högsta domstolen. Genomförandet av sådana reformer bör inte uppskju­ tas i avbidan på grundlagsändring. Inte heller på högsta domstolens område finns behov av att reglera berednings- och föredragandeorganisationen i grundlag. Jag anser därför att förslag om upphävande av 24 § RF bör föreläggas riksdagen redan nu. Grundlagsändringen bör inte tillämpas förrän nya regler om berednings- och föredragandeorganisationen trätt 1 kraft. Med hänsyn härtill bör till grundlagsändringen knytas en över­ gångsbestämmelse att äldre bestämmelser gäller intill dess Kungl. Maj :t och riksdagen bestämmer annat.

I enlighet med vad jag sålunda har anfört har inom justitiedepartemen­ tet upprättats förslag till

1) ändring i regeringsformen, riksdagsordningen och tryckfrihetsförord­ ningen (avser 18 och 25 §§regeringsformen, 22 § riksdagsordningen samt 2 kap. 11 § tryckfrihetsförordningen),

2) ändring i regeringsformen (avser 24 §). Jag hemställer, att förslagen genom proposition föreläggs riksdagen för prövning i grundlagsenlig ordning.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­ mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riksdagen skall av­ låtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten