Prop. 1973:65

KungI. Maj:ts proposition angående ansIag till regionmusiken för budgetåret 1973/74, m.m.

Kungl. Maj:ts pröposition nr 65 år 1973

Nr 65

Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till regionmusiken för

budgetåret 1973/74, m. m.; given Stockholms slott den 23 februari 1973.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utbildningsårenden, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departements- chefen hemställt.

GUSTAF ADOLF '

INGVAR CARLSSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det nuvarande ledningsorganet för region- musiken, organisationskommittén för regionmusiken, ersätts med en särskild av Kungl. Maj:t utsedd styrelse. Till styrelsen skall knytas ett kansli.

Ärenden rörande regionmusiken avses i fortsättningen handläggas inom utbildningsdepartementet.

Regionmusiken föreslås för budgetåret 1973/74 under åttonde hu- vudtiteln få diSponera 23 598000 kr., varav 838000 kr. för den nya centrala ledningen.

1. Riksdagen 1973. ] saml. Nr 65

Prop. 1973: 65 2

Utdrag av protokollet över utbildningsårenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 23 februari 1973.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, NILSSON, LUNDKVIST, ODHNOFF, MOBERG, NOR- LING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON, FELDT.

Chefen för utbildningsdepartementet, statsrådet Carlsson, anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om anslag till regionmusiken för budgetåret 1973/74, m.m. och anför.

I prop. 1973: 1 (bil. 10 s. 46) har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till region- musiken för budgetåret 1973/74 beräkna ett förslagsanslag av 23 260 000 kr. Jag anhåller nu att få ta upp dessa frågor.

1 Inledning

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1970: 31, SU 1970: 121, rskr 1970: 282) ombildades den 1 juli 1971 den dåvarande militärmusiken till regionmusiken. Regionmusiken har uppgifter inom både försvaret och det allmänna musiklivet. En övervägande del av regionmusikens kapa— citet disponeras för det allmänna musiklivet, främst rikskonsertverk— samheten. Personalen i regionmusikorganisationen har civil status. Orga- nisatoriskt har regionmusiken t.v. fått behålla anknytningen till för- svaret.

Regionmusikens verksamhet i landet är fördelad på åtta musikre- gioner, med två eller tre musikavdelningar i varje region. Vid fullt utbyggd organisation skall regionmusiken omfatta 590 musiker.

Utbildning till regionmusiker skall framdeles ske inom det allmänna utbildningsväscndet. Regionmusikskolan skall därför successivt avveck- las. Regionmusikernas vidareutbildning omhänderhas av Institutet för rikskonserter.

I prop. 1970: 31 framhölls att det var av stor vikt att regionmusiken fick en stark förankring i de regioner där den skulle verka. Det var därför önskvärt att en betydande del av ledningsfunktionerna och an- svaret för verksamheten lades på regional nivå. Ansvaret för vissa uppgifter borde dock ligga centralt. Dit hörde den övergripande plane- ringen, personaladministrationen, budgetfrågorna samt förvaltningen av medel och materiel.

Prop. 1973: 65 ' 3

Statsmakterna tog vid omorganisationen inte slutlig ställning till hur den centrala ledningen för regionmusiken skulle utformas. En kommitté, organisationskommittén för regionmusiken, som ursprungligen tillkallats för att genomföra omorganisationen rn. m., fick i uppdrag att från den 1 juli 1971 även fungera som centralt ledningsorgan för regionmusiken. Kommittén har bestått av ordförande och fyra andra ledamöter, repre— senterande personalen, försvaret, rikskonsertverksamheten och den kommunala sektorn.

Enligt den av Kungl. Maj:t fastställda provisoriska instruktionen för regionmusiken är kommitténs ordförande chef för regionmusiken.

Enligt samma instruktion åligger det kommittén särskilt att sörja för översiktlig och samordnad planering av regionmusikens omfattning, in- riktning och organisation, att meddela föreskrifter för och ha tillsyn över verksamheten vid musikregionerna, musikavdelningarna och region— musikskolan, att ansvara för förvaltningen av regionmusikens medel och materiel samt, i den utsträckning medel ställts till förfogande, cen- tralt anskaffa musikinstrument och annan materiel till regionmusiken.

Vidare tillsätter kommittén tjänster vid regionmusiken, antar personal och beslutar om fördelning av personalen på musikrcgioner och musik- avdelningar.

I frågor som rör regionmusikens medverkan inom försvaret skall kommittén samråda med överbefälhavaren och i frågor som har an— knytning till rikskonsertverksamheten med Institutet för rikskonsertcr.

Till sitt förfogande har kommittén ett kansli som förestås av kom-- mitténs sekreterare. Vid kansliet finns, förutom sekreteraren, en biträ— dande sekreterare, en handläggare för personalärenden, en för repertoar- och notärendcn och en för utbildnings— och musikärenden. Den sist- nämnde är också chef för regionmusikskolan. Vid kansliet finns dess— utom en Skolassistent samt biträdespersonal. Slutligen förfogar kansliet över vissa arvodesmedel till expertis.

Regionmusikens verksamhet leds regionalt av en regionkapellmästare. I rcgionkapellmästarens uppgifter ingår att vara konstnärlig ledare för regionmusikens verksamhet i regionen. Vidare svarar regionkapell- mästaren för uppgiften att planera den samlade musikaliska verksam— heten vid regionens musikavdelningar och, efter riktlinjer som angetts av kommittén, fördela regionens musikresurser mellan försvaret, riks— konsertverksamhcten och andra regionala och lokala intressenter. För uppgifter som rör administrativ planering och förvaltning biträds re- gionkapcllmästarcn av en musiksckreterare. Den senare förestår också regionkansliet.

Verksamheten vid den enskilda musikavdelningen leds av en kapell- mästare eller, i de fall musikavdelningen är förlagd till regionens huvud- ort, en regionkapellmästare. För administrativa uppgifter finns vid varje avdelning en inspicient.

1* Riksdagen 1973. I saml. Nr 65

Prop. 1973: 65 4

2. Förslag om ny ledningsorganisation

I sin anslagsframställning för budgetåret 1973/ 74 föreslår organisa- tionskommittén att en permanent styrelse skall ta över kommitténs uppgifter från den 1 juli 1973.

I motiveringen för sitt förslag framhåller kommittén bl. a. att dess uppdrag nu i allt väsentligt är avslutat i vad avser genomförandet av omorganisationen. Organisationskommittén bedöms i fortsättningen bli mindre lämplig som ledningsorgan. Nuvarande kansliresurser är inte heller tillräckliga. Den omedelbara ledningen av regionmusiken bör vidare åvila en särskild heltidsanställd tjänsteman, en direktör.

Den nya sty r el s e n för regionmusiken bör enligt förslaget bestå av ordförande, direktören för regionmusiken samt sju andra ledamöter, representerande personalen, försvaret, folkrörelserna, rikskonscrtverk- samheten, landsting, kommuner och musiklivet. Styrelsen bör utses av Kungl. Maj:t för en tid av tre år.

Styrelsen bör inom sig utse ett arbetsutskott bestående av fyra leda- möter, mcd ordföranden och direktören som självskrivna ledamöter.

För repertoarfrågor bör till styrelsen knytas en rådgivande expert— grupp.

Det nya kansliet bör få följande organisation. Närmast under direktören bör finnas en särskild tjänsteman som svarar för det över- siktliga utvecklingsarbetet, långsiktsplaner, målangivelser, efterfrågebe- dömningar m.m. I uppgifterna för denna tjänst bör ingå att svara för att repertoaren stämmer överens med statsmakternas mål för verk- samheten och orkestrarnas kunskaper, att initiera nykomponeringar, kartlägga utbildningsbehovcn i organisationen samt delta i den ut- bildningsplanering som sker inom rikskonsertverksamheten.

För beredning av de löpande ärendena bör vid kansliet finnas två enheter, en för ekonomi och organisation och en för personalfrågor och information. Den förstnämnda enheten bör ha hand om planering, organisationsutveckling, budgetering, anslagsframställningar, löpande uppföljning och kontroll av verksamheten, materielinköp, lokalfrågor m.m. medan den senare bör svara för bl.a. all intern och extern information, tjänstetillsättningar, personalplanering och personalstatistik. Vid resp. enhet bör finnas en handläggare, en assistent och ett biträde.

Vid kansliet bör dessutom finnas två kvalificerade biträden.

Beträffande regionkanslierna framhåller kommittén att dessa bör ges befogenheter att i så stor utsträckning som möjligt själv- ständigt handlägga ärenden av administrativt, organisatoriskt och konst- närligt slag.

Prop. 1973: 65 5 3 Organisationskommitténs anslagsberäkning för budgetåret 1973/74

B 12. Regionmusiken

1971/72 Utgift1 18 547 033 1972 / 73 Anslag1 21 004 000 1973 / 74 Förslag 23 598 000

1 Anslaget Bidrag till regionmusiken.

Antal tjänster

Beräknad ändring 1973/74

1972/73 Organisations- Departements- kommittén chefen Personal Musikpersonal 641 of. —8 Övrig personal 31 +18 +9,5 672 +1.8 +1,5 1973/74 1972/73 Organisations- Departements- kommittén chefen Plan Kostnader för verksamheten 37 189 000 42 398 000 40 388 000 Intäkter från konsert- verksamhet 1 870 000 1 561 000 1 570 000 Summa anslag 35 319 000 40 837 000 38 818 000 därav under fjärde huvudtiteln 14 315 000 16 702 000 15 220 000 därav under åttonde huvudtiteln 21 004 000 24 135 000 23 598 000

Kostnaderna för regionmusikens verksamhet delas mellan fjärde och åttonde huvudtiteln i proportionerna 40/60. Anslaget finns i dag i sin helhet redovisat under fjärde huvudtiteln. Regionmusiken tillämpar programbudgetering inom ramen för försvarets planerings— och ekonomi- system. Uppläggningen följer i huvudsak den inom försvaret tillämpade ordningen. Fr. o. m. innevarande budgetår är regionmusikens verksamhet inlämmad i försvarets redovisningssystcm m/70-S, för vilket försvarets civilförvaltning ansvarar.

Innevarande budgetår har i riksstaten till regionmusiken anvisats sammanlagt 35 319 000 kr., varav 14 315 000 kr. under fjärde huvud- titelns förslagsanslag F 18. Regionmusiken och 21004000 kr. under åttonde huvudtitelns förslagsanslag B 12. Bidrag till regionmusiken. In- komsterna i form av arrangörsavgifter för skolkonsertverksamhet m. m. har därvid beräknats till 1 870 000 kr.

Kostnaderna för regionmusikens nuvarande ledningsorganisation, organisationskommittén för regionmusiken, bekostas från kommitté-

Prop. 1973: 65 6

anslag. De sammanlagda kostnaderna för organisationskommitténs verk- samhet beräknas av kommittén under innevarande budgetår till ca 750 000 kr.

Organisationskommittén har i sin anslagsframställning för nästa bud- getår beräknat utgifterna för regionmusiken till 42 249 000 kr. I belop- pet ingår kostnaderna för den centrala ledningen. Inkomsterna från regionmusikens konsertverksamhet beräknas härav täcka ett belopp av 1 561 000 kr.

Av framställningen framgår att kompensation för p r i s- 0 c 11 lö n e- f ö r ä n d r i n g a r m.m. beräknats till 2 972 000 kr.

För att möjliggöra för m 11 sik a v d e In i n g a r n a att öka sitt utbud av musik föreslås ökningar med sammanlagt 850000 kr. Av beloppet hänför sig 687 000 kr. till förslag om ökade medel för resc- ersättningar, 100 000 kr. till anställning av extra musiker och samman- lagt 63 000 kr. till chaufförsersättningar och handräekningshjälp.

Vid r e g i o n k a n s 1 i e r n a behöver nuvarande resurser till skriv- personal ökas ut till att avse heltidstjänster, vilket medför en kostnads- ökning med 230 000 kr.

Kommittén har beräknat den sammanlagda kostnaden för den e e n t r ala le d nin g e n under nästa budgetår till 1008 000 kr. Av beloppet avser 649 000 kr. lönekostnader, styrelsearvoden rn. m., 100000 kr. ersättningar till tonsättare och medel för inköp av nykom- poneringar, sammanlagt 179000 kr. expenser, varav en del i form av engångsanvisningar, samt 50000 kr. hyror och 30000 kr. reseersätt- ningar.

I särskild skrivelse i oktober 1972 föreslår organisationskommittén att regionmusikens centrala ledning skall få lokaler i samma hus i Gamla Stan i Stockholm som Stiftelsen Institutet för rikskonserter. Förslaget medför en nettokostnadsökning för den centrala ledningen med 149 000 kr., varav drygt 100 000 kr. avser engångsutgifter.

Beträffande en reducering enligt O-alternativet anför kommittén föl- jande. De två för regionmusiken rörliga posterna är medel för rese- ersättningar resp. materiel. En nedskärning av medlen till reseersättningar skulle innebära att utbudet av musik måste begränsas, varvid en stor del av regionmusikens kapacitet skulle stå outnyttjad. Medlen till materiel används till en stor del för reparationer. Flera av musikerna i organisa- tionen har ännu ej tillgång till tjänsteinstrument för avsedda stämbesätt- ningar utan använder sina egna. En nedskärning här skulle innebära att musikavdelningarna inte kunde bedriva sin verksamhet på grund av bristande stämbesättningar. En ytterligare möjlighet till reduceringar är vakantsättning av tjänster. I så fall måste emellertid statsmakterna radi— kalt ompröva målsättningcn och uppgifterna för regionmusikens verk- samhet.

Prop. 1973: 65 7

4. Remissyttranden

Yttranden över organisationskommitténs anslagsframställning har av- getts av överbefälhavaren och av teater; och nmsikrådet. Båda remiss- instanserna finner kommitténs förslag om en permanent central led- ningsorganisation i och för sig befogat men avstyrker likväl en orga- nisationsändring från den 1 juli 1973. Överbefälhavarens avstyrkande är ekonomiskt betingat medan teater- och musikrådet anser att ytterligare något års erfarenhet behövs innan ledningsorganisationcn kan ges per- manent form. I vad avser kommitténs förslag i övrigt tillstyrker överbe- fälhavaren endast de kostnadsökningar som följer av att 1972/73 års anslag räknas om till prisläget februari 1972. Teater- och musikrådet tillstyrker för sin del kompensation för automatiska kostnadsökningar, de begärda medlen till reseersättningar samt beloppen för ersättning till tonsättare och för anställning av extra musiker. Däremot kan rådet i avvaktan på en samlad översyn av musiklivets regionala organisation inte tillstyrka de föreslagna förstärkningarna för regionkanslierna.

5. Departementschefen

Riktlinjerna för regionmusikens verksamhet och organisation drogs upp i prop. 1970:31 angående regionmusiken. Riksdagen anslöt sig till det framlagda förslaget (SU 1970: 121, rskr 1970:282). I proposi- tionen framhöll föredragande statsrådet bl.a. att det var önskvärt att en betydande del av ledningsfunktionerna och ansvaret för verksam— heten lades på regional nivå men att vissa uppgifter, såsom ansvaret för övergripande planering, personaladministration, budgetfrågor samt förvaltningen av medel och materiel borde ligga på central nivå. Med hänsyn till bl.a. kulturrådets utredningsarbete, togs emellertid ingen slutlig ställning till hur den centrala ledningsorganisationen för region- musiken Skulle utformas. En kommitté, organisationskommittén för re- gionmusiken, har fungerat som centralt lcdningsorgan från den 1 juli 1971.

I oktober 1972 överlämnade kulturrådet sitt betänkande (SOU 1972: 66) Ny kulturpolitik med förslag om bl. a. de samhällsstödda kultur- institutionernas organisation och verksamhetsformer. Beträffande re- gionmusikens ledning bedömer rådet det som nödvändigt att centralt ha ett särskilt organ för regionmusikens ledningsuppgifter även sedan den nuvarande organisationskommittén slutfört sitt arbete. Detta led- ningsorgan bör enligt rådet vara fristående i förhållande till andra organ på kulturområdet. Rådet framhåller dock att regionmusiken bör ha nära kontakter med Institutet för rikskonserter samt att man även bör överväga att samordna vissa kanslifunktioner med institutet.

I sin anslagsframställning för budgetåret 1973/ 74 föreslår organisa-

Prop. 1973: 65 8

tionskommittén med hänvisning till kulturrådets förslag att kommitténs uppgifter från den 1 juli 1973 skall tas över av en permanent styrelse. Kommittén motiverar i övrigt sitt förslag med att dess uppgifter i vad avser omorganisationen av den förutvarande militärmusiken nu i allt väsentligt är avslutade samt att en permanent ledning behövs för att statsmakternas intentioner med regionmusiken skall kunna förverkligas. I sitt yttrande över organisationskommitténs anslagsframställning delar teater- och musikrådet visserligen kommitténs uppfattning om att en central instans för regionmusiken är nödvändig men anser att ytter- ligare något års erfarenhet av regionmusikorganisationen behövs, in- nan den centrala ledningen ges en slutlig utformning.

Enligt min mening är det förenat med betydande olägenheter för re- gionmusiken om ett ställningstagande i fråga om den centrala ledningen skjuts upp. Organisationskommitténs verksamhetsformer har i det hit- tillsvarande inledande skedet underlättat genomförandet av omorganisa- tionen. Man har vidare fått erfarenheter av de krav som ställs på de centrala ledningsfunktioncrna. Anordningen har emellertid varit av pro- visorisk natur i ett övergångsskede. Ett i vanlig ordning uppbyggt led- ningsorgan har givetvis större möjligheter än en provisorisk organisation av nuvarande slag att svara för genomförandet av den löpande verk- samheten och för de långsiktiga centrala lednings- och utvecklingsupp— gifterna. Även möjligheterna till samverkan med andra organ och in- stitutioner på kulturområdet förbättras. Jag anser således att beslut nu bör fattas rörande en central ledningsorganisation av permanent karak- tär. Jag förordar därför att organisationskommitténs uppgifter i enlighet med kommitténs förslag tas över av en särskild styrelse den 1 juli 1973.

Frågorna rörande regionmusikens verksamhet och samverkan med intressenter på det regionala resp. lokala planet kommer att tas upp i samband med behandlingen av kulturrådets förslag i fråga om kultur- områdets organisation på regional och lokal nivå.

Myndigheten regionmusiken, vilken innefattar såväl regionmusikens centrala som regionala och lokala organisation, bör enligt min mening genom styrelsens sammansättning få en stark anknytning till de verk- samheter som regionmusiken samverkar med, bl.a till försvaret och rikskonsertverksamheten. Jag avser att i annat sammanhang återkomma till Kungl. Maj:t i fråga om styrelsens sammansättning.

Regionmusiken bör närmast under styrelsen ledas av en direktör. Denne skall vara regionmusikens chef. För direktören bör inrättas en ordinarie tjänst med beteckningen p.

I fråga om kansliet har kommittén avgett vissa förslag. Det ankom- mer på Kungl. Maj:t att besluta härom. Jag vill här emellertid fram- hålla att jag delar kommitténs uppfattning att styrelsen bör få goda kansliresurser. Enligt min mening bör dock kansliets indelning i arbets- enheter vara en annan än vad kommittén föreslagit. Vid kansliet

Prop. 1973: 65 9

bör finnas en enhet för ekonomi och personal och en för repertoar, utbildning och information. Jag ansluter mig vidare till kommitténs uppfattning att långsiktsplaneringen är en viktig del av organisatio- nens uppgifter. Denna del av arbetet bör emellertid inte läggas på en särskild tjänsteman utan integreras i resp. enhets arbetsuppgifter. Vid min medelsberäkning har jag utgått från att det vid enheten för eko- nomi och personal skall finnas en chef och två handläggare samt två biträden, varav ett kvalificerat. Enheten för repertoar, utbildning och information bör få disponera resurser motsvarande en handläggare samt ett kvalificerat biträde. Jag har vidare beräknat medel för expertis vid denna enhet. Vid kansliet skall slutligen finnas ytterligare ett kvali- ficerat biträde.

I de delar anställnings- och arbetsvillkoren för personalen vid det centrala kansliet är förhandlingsfrågor avser jag att ge statens avtals- verk förhandlingsuppdrag.

Vid omorganisationen bestämdes att huvuddelen av regionmusikens kapacitet skulle disponeras för det allmänna musiklivet samt att perso- nalen i organisationen skulle ha civil status. Vidare bestämdes att re- gionmusiken t.v. skulle behålla anknytningen till försvaret. I samråd med chefen för försvarsdepartementct kommer jag att i annat samman- hang föreslå Kungl. Maj:t att ärenden rörande regionmusiken från nästa budgetår skall handläggas inom utbildningsdepartementet. De tjänster på övergångsstat som f.n. finns upptagna på regionmusikens personal- förteckning skall dock som hittills redovisas under fjärde huvudtiteln.

Med hänsyn till att regionmusikavdelningarna ofta har sina lokaler i nära anslutning till ett militärt förband är chefen för försvarsdeparte- mentet beredd att medverka till att inga förändringar t. v. behöver vidtas i vad avser förbandens handhavande av kassatjänsten m. m. för region- musikens del. Försvaret kan även t. v. medverka vid upphandling m. in. av musikinstrument.

Enligt sin instruktion skall teater- och musikrådet bl.a. främja sam— ordning samt planerings— och utvecklingsarbete inom sitt verksamhets- område. Regionmusiken svarar för en avsevärd del av utbudet av levan- de musik. För att rådet skall kunna fullgöra sina uppgifter i nämnda avseenden bör det ges till uppgift att avge yttranden över regionmusikens anslagsframställningar m. m. Jag avser att i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att besluta om den ändring i instruktionen för rådet som föranleds därav.

Frågan om regionmusikens ställning i en framtida statlig organisa- tion på kulturområdet torde få tas upp i samband med behandlingen av kulturrådets förslag.

Min medelsberäkning för regionmusiken under åttonde huvudtiteln för nästa budgetår framgår av sammanställningen. Jag har därvid för- utom för kompensation för pris- och löneförändringar m.m. om

Prop. 1973: 65 10

1 456000 kr. beräknat ett belopp av 300 000 kr. som kompensation för ändrade intäkter. I det förstnämnda beloppet ingår vissa merkostnader för inrättande av musikertjänster åt aspiranter som slutfört sin utbild- ning vid regionmusikskolan m. m.

Kostnaderna för den centrala ledningen beräknar jag till sammanlagt 838 000 kr., varav 633 000 kr. för lönekostnader, styrelsearvoden m. m., 95000 kr. för expenser, varav 55000 kr. avser utgifter av engångska- raktär, 30000 kr. för reseersättningar och 80000 kr. för hyreskostna- der m.m. för kansliets lokaler i det hus som rikskonserter disponerar i Gamla Stan i Stockholm.

Som framgår av prOp. 1973: 1 (bil. 10 s. 148) skall årligen högst tio aspiranter från regionmusiken kunna bedriva studier vid musikhög- skolan i Göteborg eller i Malmö. De extra kostnader för bl. a. resor och traktamenten som av denna anledning uppstår för regionmusiken får täckas inom ramen för anvisade medel.

I riksstaten för budgetåret 1972/73 finns under åttonde huvudtiteln uppfört ett förslagsvis betecknat anslag Bidrag till regionmusiken. För budgetåret 1973 /74 bör i riksstaten under åttonde huvudtiteln föras upp ett förslagsvis betecknat anslag Regionmusiken. Chefen för försvars- departementet har tidigare föreslagit att i riksstaten för budgetåret 1973 / 74 skall under fjärde huvudtiteln föras upp ett förslagsvis betecknat anslag Bidrag till regionmusiken.

Under åberopande av vad jag anfört hemställer jag att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att

1) godkänna de riktlinjer rörande centralt ledningsorgan för re- gionmusiken som jag förordat, 2) bemyndiga Kungl. Maj:t att vid regionmusiken inrätta en or— dinarie tjänst för direktören med beteckningen p, 3) till Regionmusiken för budgetåret 1973 /74 under åttonde hu- vudtiteln anvisa ett förslagsanslag av 23 598 000 kr.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta G yllensten

Prop. 1973: 65

1 Inledning 2 Förslag om ny ledningsorganisation

3. Organisationskommitténs anslagsberäkning för budgetåret 1973/74

4 Remissyttranden

5 Departementschefen

11

sid.

...IKO—Amx_m0_r>nm._. _(>1 Ihnnmdwmz Dm. miOOXIOFZ _muu