Prop. 1973:83

Kungl. Maj:ts proposition angående medel för den svenska andelen av 1974 års verksamhetsbudget för det nordiska kultursamarbetet, m.m.

Kungl. Maj:ts proposition nr 83 år 1973

Nr 83

Kungl. Maj:ts proposition angående medel för den svenska andelen av 1974 års verksamhetsbudget för det nordiska kultursamarbetet m. m.; given Stockholms slott. den 13 april 1973.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utbildningsårenden, föreslå riksdagen att bi- falla de förslag om vars avlåtande till riksdagen föredraganden hem- ställt.

Under Hans Maj:ts Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro, . enligt Dess nådiga beslut:

CARL GUSTAF

SVEN MOBERG

Propositionens huvudsakliga innehåll

I det år 1971 ingångna avtalet örn-nordiskt kulturellt samarbete ingår

bestämmelser om en gemensam verksamhetsbudget för kultursamar- . betet. Nordiska ministerrådet fastställde den 26 mars 1973 ett förslag till budget för år 1974. I propositionen begärs medel för att täcka den svenska andelen av denna budget. Förslag läggs också fram om en generell princip för fördelning mellan länderna av kostnaderna för ändamål som ingår i verksamhetsbudgeten. Vidare berörs vissa frågor angående det gemensamma sekretariat för nordiskt kulturellt samarbete som i enlighet med kulturavtalets bestämmelser inrättats i Köpenhamn.

Slutligen begärs i propositionen medel för att kompensera den minsk- ning av det svenska bidraget till vissa nordiska institutioner m. 111. som annars skulle följa av de i början av år 1973 beslutade kursförändring- arna av bl. a. den svenska kronan.

Prop. 1973: 83 2

Utdrag av protokollet över utbildningsårenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 13 april 1973.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, ASPLING, NILSSON, LUND- KVIST, ODHNOFF, MOBERG, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON, FELDT.

Statsrådet Moberg anmäler efter gemensam beredning med statsrå— dets övriga ledamöter fråga om medel för den svenska andelen av 1974 års verksamhetsbudget för det nordiska kultursamarbetet, m.m. och anför.

I prop. 1973: 1 (bil. 10 s. 510) har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition om den svenska andelen av 1974 års verksamhetsbudget för det nordiska kultursamarbetet, i riksstats- förslaget för budgetåret 1973/74 beräkna 1. till Sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete m. m. ett reserva—

tionsanslag av 900000 kr.,

2. till Nordiska samarbetsprojekt m. m. ett reservationsanslag av

4 059 000 kr.,

3. till Nordiska institutet för samhällsplanering ett reservationsanslag av 424 000 kr.,

4. till Nordiska institutet för teoretisk atomfysik ett reservationsanslag av 1 093 000 kr., och

5. till Nordiska kulturfonden ett reservationsanslag av 1284 000 kr. Jag anhåller att nu få ta upp dessa frågor.

Prop. 1973: 83 3

1. Inledning

År 1971 ingick de nordiska länderna ett avtal om kulturellt samar— bete, som efter ratifikation trädde i kraft den 1 januari 1972 (prop. 197l:54, KrU 1971: 13, rskr 1971: 188). Avtalet fastslår bl.a. att en ordning med en gemensam budget för det nordiska kultursamarbetet skall tillämpas.

I enlighet med beslut av Nordiska ministerrådet den 13 december 1971 om utformning av behandlingen av den gemensamma budgeten har den nya ordningen tillämpats i förenklad form för verksamhetsåret (kalenderåret) 1973 (prop. 1972: 130 s. 41, KrU 1972: 24, rskr 1972: 315). Inför verksamhetsåret 1974 avses ordningen bli tillämpad i full utsträck- ning. Efter budgetbehandling i de samarbetsorgan som tillkommit inom ramen för kulturavtalet, har Nordiska ministerrådet vid möte den 26 mars 1973 fastställt ett förslag till verksamhetsbudget för det nordiska kultursamarbetet för år 1974. I enlighet med en i samband med att avtalet ingicks träffad överenskommelse har överläggningar ägt rum den 5 februari 1973 mellan ministerrådet och Nordiska rådets kultur- utskott bl.a. om prioriteringsavvägningar mellan olika sakområden.

2. 1974 års verksamhetsbudget m. m. 2.1 Det nordiska kultursamarbetets struktur

Det mellanstatliga nordiska kultursamarbetet är inordnat under Nor- diska ministerrådet tillkommet genom 1971 års ändring av 1962 års nordiska samarbetsöverenskommelse, det s.k. Helsingforsavtalet ( prop. 1971: 53 , UU 1971: 9, rskr 1971: 154) —— i sammansättning av undervis- nings- OCh kuuurministrarna. Under ministerrådet leds samarbetet av en särskild ämbetsmannakommitté med ledamöter från de fem nordiska länderna. Vidare har upprättats ett gemensamt sekretariat som förlagts till Köpenhamn. Som rådgivande instanser för samarbetsorganen har ministerrådet tillsatt tre rådgivande kommittéer, en för vardera utbild- ning, forskning och allmänkulturell verksamhet.

Samarbete bedrivs vidare bl. a. inom ett antal gemensamma institu- tioner och andra samarbetsorgan. De nordiska länderna genomför dess- utom en rad projekt, såväl av mer permanent art som av begränsad varaktighet. Ett omfattande samarbete äger rum genom direktkontakter mellan myndigheter m.fl. i de nordiska länderna; detta samarbete har i allmänhet inte direkt påvisbara budgetära följder men har stor be— tydelse för utvecklingen av den nordiska kulturgemenskapen. I den gemensamma budgeten ingår också vissa bidrag till verksamhet inom fristående organisationer m.m.

Prop. 1973: 83 4

2.2. Samarbetets finansiering

Kostnaderna för kultursamarbetet har hittills bestridits genom natio- nella anslag. För vissa institutioner och projekt har man enats om en gemensam budget där kostnaderna delats mellan länderna efter en i varje särskilt fall överenskommen procentfördelning. I andra fall har varje land för sig beslutat om storleken" av sitt bidrag. _

I samband med att"-kulturavtalet kom till uttalade den arbetsgrupp som utarbetade förslag till avtal att en enhetlig princip för fördelning av kostnaderna borde införas. Denna fråga har dryftats av Nordiska ministerrådet (undervisnings- och kulturministrarna) varvid man kon- staterade att frågan berörde hela det nordiska samarbetsfältet och borde tas upp i ett större sammanhang. ' '

Efter ytterligare diskussioner har ministerrådet (samarbetsministrarna) enats om att föreslå att kostnaderna för nordiska samarbetsprojekt för- delas mellan de nordiska länderna i enlighet med en fördelningsnyckel som baseras på ländernas bruttonationalprodukter. Fördelningsnyckeln skall revideras vart tredje år. Fördelningen för åren 1974—1976 är: Danmark 22 %, Finland 16 %, Island 1%, Norge 16 % och Sverige ' 45 %. '

2.3 1974 års verksamhetsbudget

Nordiska ministerrådet fastställde den 11 december 1972 en verksam- hetsbudget för år 1973 om 32136900 danska kronor. Den svenska andelen därav motsvarade (enligt då gällande valutakurser-i Norden) ca 8 100 000 svenska kronor. ,

Efter en budgetbehandling inom samarbetsorganen enades minister— rådet den 26 mars 1973 om ett förslag till verksamhetsbudget för år 1974 om 33 700000 danska kronor, vartill kommer automatiska löne- ökningar till följd av nya löneavtal rn. rn. uppskattade till 1500 000 danska kronor. En sammanställning av förslaget torde få fogas till stats- rådsprotokollet i detta ärende somIbilaga l-.'I anslagsframställningar m.m. hade begärts i runt-tal, 50 milj. danskakronor. Budgetförslaget skall behandlas nationellt i de olika länderna-och föreläggas resp. lands parlament innan ministerrådet i slutet av år 1973 fastställer _1974 års . budget. . . .. . . . ,.

Vid utarbetande av budgetförslaget har. relativt sett större viktlagts vid det allmänkulturella området. Detta har skett- bl. a. mot bakgrund av att tyngdpunkten i budgeten hittills kommit. att ligga på den verk- samhet som har mer formaliserad'och institutionaliserad karaktär, något som i första hand gäller forsknings-, och utbildningsbmrådena. För de institutionaliserade verksamheterna har- det också bedömts väsentligt att företa en utvärdering innan någon större utbyggnad sker.

Prop. 1973: 83 - 5

Kravet på utvärdering gäller framför allt forskningsområdet, där - - det i dag finns en rad gemensamma nordiska institutioner. Budgetför- slaget förutser därför i huvudsak en verksamhet på samma aktivitets- nivå som hittills. Vissa ökningar föreslås dock, bl. a. för 'NOrdisk'a som—' marskolan för forskarutbildning. Dessutom beräknas medel för ett vul- kanologiskt institut i Island som ministerrådet, med utgångspunkt i bl. a. Nordiska rådets rekommendation nr 30/ 1968, enats om bör starta.

På utbildningsområdet föreslås en ytterligare utvidgning av.. arbetet på harmonisering av skolordningarna i Norden. Beroende av hur plane- ringsarbetet fortskrider förutsätts ytterligare medel .kunna tillskjutas under år 1974 från medel som står till ministerrådets disposition.

Inom det allmänkulturella området föreslås bl. a. ökningar av bidrag till musiksamarbetc. Som ny post förs upp ett särskilt anslag till teater- gästspelsutbyte, en verksamhet som t. o. m. är 1972 finansierats av- Nor- diska kulturfonden och under år 1973 av medel till ministerrådets dispo- sition. Vidare beräknas medel för ett nordiskt sameinstitut som avses bli förlagt till Kautokeino i Norge och arbeta med såväl samisk kultur som forskning om samiska förhållanden.

För Nordiska kulturfonden beräknas i enlighet med överenskom- melsen om fonden 5 milj. danska kronor.

I samband med att kulturavtalet ingicks beslöt man att medel skulle stå till Nordiska ministerrådets fria disposition för åtgärder inom det nordiska kultursamarbetet. Detta dispositionsbelopp har för såväl år 1972 som år 1973 uppgått till 6,5 milj. danska kronor. För år 1974 har beräknats 5,3 milj. danska kronor.

2.4. Sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete

I enlighet. med bestämmelserna i kulturavtalets art. 10 och 12 har ett gemensamt nordiskt sekretariat upprättats i Köpenhamn. Vid sekre- tariatet har hittills vad gäller anställningsförhållanden m.m. tillämpats en ordning som ansluter till danska förhållanden.

Vid möte den 11 december 1972 enades Nordiska ministerrådet om att sekretariatet skulle ha ställning av internationell organisation. Sam— ma beslut hade tidigare fattats om det ministerrådssekretariat som avses bli upprättat i Oslo under år 1973. Utredning har gjorts om hur ställ- ningen som internationell organisation skall regleras i olika avseenden. Den 12 april 1973 undertecknades ett avtal mellan de nordiska länderna om Nordiska ministerrådets sekretariat och dessas rättsliga ställning (jfr prop. 1973: 122 ).

Avtalet innebär konkret för kultursekretariatet bl. a. att sekretariatet befrias från all direkt beskattning liksom från tullavgifter m.m. För personalen fastställs en särskild löneskala som i princip anknyter till det danska lönesystemet; därutöver utgår vissa tillägg. På lönerna be—

Prop. 1973: 83 6

räknas i stället för skatt en särskild avgift som erläggs till Sekretariatet, inte till stationeringslandet. .

De ändringar i sekretariatets ställning, personalens anställningsvillkor m.m. som följer av det relaterade beslutet förutsätts träda i kraft den 1 juli 1973.

3. 1973 års verksamhetsbudget

Nordiska ministerrådet fastställde den 11 december 1972, med ut- gångspunkt i de beslut om medelstilldelning som fattats av parlamenten i de nordiska länderna ( prop. 1972:130 5. 41, KrU 1972: 24, rskr 1972: 315), en budget för kultursamarbetet under år 1973. För svensk del utgick man vid beräkningen av medelsbehovet från de vid tiden för ministerrådets förslag våren 1972 gällande valutakurserna. Sedan dess har genom valutakursändringar bl. a. den svenska kronans värde i för— hållande till andra nordiska länders valutor förändrats. I vissa fall krävs ytterligare medelsanvisningar för att Sverige skall kunna erlägga sin andel av den för 1973 fastställda budgeten.

4. Föredraganden

Det år 1971 ingångna nordiska kulturavtalet kan betecknas som ett väsentligt steg i utvecklandet av kultursamarbetet mellan de nordiska länderna. Avtalet ger en definition av målen för samarbetet och en sammanfattning av vad man skall söka uppnå på olika områden. Av— talet innehåller också bestämmelser om samarbetets organisation och om en gemensam budget. Genom de samarbetsorgan som tillkommit genom avtalet och den gemensamma budgeten har man fått bättre möj- ligheter än tidigare att bedriva och utveckla samarbetet planmässigt.

Efter det dryga år som förflutit sedan avtalet trädde i kraft kan det finnas anledning att söka sammanfatta resultaten av verksamheten under denna tid. Det är naturligt att man i första hand måst inrikta sig dels på att finna lämpliga arbetsrutiner och bygga upp ett samarbetsnät som förutom regeringarnas samarbetsorgan omfattar även kontakter med och kanaler till andra organ på kulturfältet, dels på att företa en inven- tering av samarbetsområdet som grund för det kommande planerings- arbetet. I dag torde man kunna säga att det står en utbyggd, effektiv samarbetsapparat till de deltagande ländernas förfogande.

Under detta första år har emellertid också ett betydande planerings- arbete bedrivits. Resultaten av detta, bl. a. vad gäller prioriteringar mel- lan olika områden, har sammanfattats i Nordiska ministerrådets Be-

Prop. 1973: 83 7

rättelse om det nordiska samarbetet, avsnittet Kulturellt samarbete, avgiven till Nordiska rådets session i år. De planer och beslut som återges där utgör utgångspunkter för det fortsatta samarbetet.

Som betonats i ministerrådets berättelse består samarbetet inte enbart av ett antal samnordiska projekt. Väsentliga beståndsdelar är också t. ex. arbetsfördelning mellan länderna och kontakter för förmedling av erfarenheter och resultat. Det är likaså av yttersta vikt att alltid i olika avseenden ställa det nordiska samarbetet i relation till motsvarande na- tionell verksamhet. Utan en sådan samordning är det en klar risk att det nordiska samarbetet blir en avskild, till stor del ofruktbar verksam- het.

En av de viktiga uppgifterna för de nya nordiska samarbetsorganen är att arbeta med den gemensamma verksamhetsbudgeten. Nordiska ministerrådet har den 26 mars 1973 fastställt ett förslag till verksam— hetsbudget för år 1974 (bilaga 1).

Innan jag närmare behandlar förslaget vill jag ta upp frågan om sam- arbetets finansiering. Kostnaderna för samnordiska projekt har hittills fördelats efter olika grunder. För de ändamål som ingår i den nordiska verksamhetsbudgeten framgår den svenska andelen, i de fall en särskild fördelning formellt fastställts, av sammanställningen av ministerrådets förslag för år 1974.

Nordiska ministerrådet har enats om att kostnaderna för samnordiska projekt fr. o. m. är 1974 bör fördelas mellan länderna enligt en fördel- ningsnyckel som baseras på ländernas bruttonationalprodukter. Sveriges andel skulle för år 1974 uppgå till 45 %. Denna fördelningsgrund bör tillämpas generellt för de ändamål som ingår i verksamhetsbudgeten. Kungl. Maj:t eller, då så bedöms ändamålsenligt, den svenske represen- tanten i ministerrådet bör bemyndigas att, i de fall en tidigare fastställd fördelningsgrund efter riksdagens godkännande införts i avtal, statuter m.m., ändra dessa i enlighet med beslutet om en generell fördelnings- princip.

Förslaget till verksamhetsbudget för år 1974 har utformats med ut- gångspunkt i de prioriteringsavvägningar som ministerrådet gjort i sin berättelse till Nordiska rådets session. Sålunda har vad gäller den över- gripande prioriteringcn bedömts att ökade satsningar bör göras i första hand på det allmänkulturella området. De ökningar som föreslås i budgeten framgår av sammanfattningen av budgetförslaget. Däri ingår medel för ett nordiskt sameinstitut som föreslås bli inrättat under år 1973. Jag anser det väsentligt att institutet kan upprättas. Vidare har ministerrådet inom ramen för sina dispositionsmedel bl.a. igångsatt försöksverksamhet med stöd till nordiskt ungdomsarbete — för vilket för åren 1972—1973 anvisats 1 milj. danska kronor —— och med nordiska vandringsutställningar av allmänupplysande karaktär. Medel för dessa ändamål har även för år 1974 beräknats under dispositionsposten.

Prop. 1973: 83 -." 8

På forskningsområdet har ministerrådet beslutat låta göra en. utvär- dering av den hittillsvarande verksamheten. I avvaktan på resultatet därav bör i flertalet fall inte mer betydande utvidgningar vid existe- rande institutioner ske. Av nya verksamheter har ministerrådet enats om att ett vulkanologiskt institut bör upprättas i Island. Jag finner det angeläget att institutet kan upprättas och förordar att medel beviljas.

Inom utbildningsområdet förutsätts framför allt det sedan ett par år pågående arbetet med- harmonisering av skolordningarna i Norden kom— ma att intensifieras och utvidgas.

I verksamhetsbudgeten ingår också anslag till Nordiska kulturfon- den. Till fonden föreslås oförändrat utgå 5 milj. danska kronor. Här bör dock anmärkas att en betydande avlastning av fonden skett genom att fr.o.m. år 1973 anslag till nordiskt teatergästspelsutbyte utgår på annat sätt. Fr. o. m. är 1974 beräknas vidare medel för sekretariatsfunk- tionen för fonden inom ramen för den ordinarie budgeten för sekre- tariatet för nordiskt kulturellt samarbete.

Jag anser det väsentligt att inom budgeten medel fortfarande står till ministerrådets disposition. För år 1974 "beräknas 5,3 milj. danska kronor. Av detta belopp torde en betydande del komma att tas i anspråk av redan gjorda åtaganden. En fri, på förhand icke intecknad del bör dock alltid finnas.

I detta sammanhang vill jag erinra om de uttalanden som gjorts i samband med kulturavtalets tillkomst att frågan om förhållandet mellan ministerrådets dispositionsmedel och Nordiska kulturfonden borde ut- redas och prövas så att slutlig ställning kan tas före utgången av år 1974 på grundval av de erfarenheter som då vunnits. Jag anser det viktigt att i samarbetsorganens löpande arbete uppmärksamhet ägnas denna fråga så att ett gott erfarenhetsunderlag föreligger då ställning skall tas.

Ministerrådet har den 11 december 1972 enats om att det minister- rådet underställda sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete, i lik- het med det för andra samarbetsområden planerade ministerrådssekre- tariatet i Oslo, bör ha ställning av internationell organisation. Ett sär- skilt avtal härom undertecknades den 12 april 1973; denna fråga har tidigare denna dag anmälts av statsrådet Lidbom. Det i budgetförslaget uppförda beloppet för sekretariatet har beräknats med utgångspunkt i de preliminära beslut om anställningsvillkor m. rn. för personalen som fattats med anledning av beslutet om sekretariatets ställning.

Nordiska ministerrådets budgetförslag omfattar sammanlagt 33 700000 danska kronor vartill kommer automatiska löneökningar uppskattade till 1 500 000 danska kronor. Den svenska andelen för de ändamål för vilka medel beräknas under åttonde huvudtiteln utgör enligt den föreslagna generella kostnadsfördelningsprincipen 15 480 000 danska kronor, med nu gällande valutakurs motsvarande 11380000 svenska kronor. Detta utgör en kraftig ökning av den svenska satsningen på nordiskt kulturellt

Prop. 1973: 83 9

samarbete. Medlen bör anvisas på 1973/74 års riks's't'at som reservations- " ' anslag varigenom de kan utnyttjas under kalenderåret 1974. '

Sedan förslaget förelagts parlamenten i de nordiska länderna avses 1974 ars budget bli fastställd av ministerrådet i slutet av detta år. Mi- nisterrådet bör därvid inom den överenskomna ramen kunna göra de ändringar i förhållande till förslaget som krävs av under mellantiden eventuellt uppkomna omständigheter. .

Ministerrådet fastställde den 11 december 1972 budget för år 1973. Medel för att täcka den svenska andelen har anvisats på 1972/73 års riksstat och på tilläggsstat till riksstaten. Till följd av den i början av år 1973 beslutade kursförändringen för den svenska kronan kommer dessa medel inte att förslå. Ytterligare medel bör anvisas. Jag beräknar härför ett medelsbehov av 245 000 svenska kronor.

För att täcka den svenska andelen av 1974 års verksamhetsbudget för nordiskt kultursamarbete och för att kompensera kursförändringarna föreligger ett sammanlagt behov av 11975 000 svenska kronor. I detta belopp har även medräknats medel för vissa nordiska ändamål som ej ingår i den gemensamma budgeten; en sammanställning med prelimi- när fördelning för dessa torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga 2.

5. Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställer jag att Kungl. Maj:t före- slår riksdagen att 1. godkänna att kostnaderna för ändamål inom verksamhetsbud- geten för nordiskt kulturellt samarbete fördelas mellan de nor- diska länderna i enlighet med den överenskomna fördelnings- nyckeln som baseras på ländernas bruttonationalprodukter samt bemyndiga Kungl. Maj:t att, i de fall en tidigare fastställd fördelningsgrund efter riksdagens godkännande införts i avtal, statuter m. m., ändra dessa i enlighet med beslut om en gene- rell fördelningsprincip, till Sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete m. m. för budgetåret 1973/74 under åttonde huvudtiteln anvisa ett re- servationsanslag av 1 062 000 kr.,

3. till Nordiska samarbetsprojekt m.m. för budgetåret 1973/74 under åttonde huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 7 237 000 kr.,

4. till Nordiska institutet för samhällsplanering för budgetåret 1973/74 under åttonde huvudtiteln anvisa ett reservationsan- slag av 596 000 kr.,

5. till Nordiska institutet för teoretisk atomfysik för budgetåret _|.)

Prop. 1973: 83 10

1973/74 under åttonde huvudtiteln anvisa ett reservationsan- slag av 1 426 000 kr., och

6. till Nordiska kulturfonden för budgetåret 1973/ 74 under åtton- de huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 1 654 000 kr.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet: Margit Edström

Nordiska ministerrådets förslag till verksamhetsbudget för det nordiska kultursamarbetet under år 1974.

Ändamål Tidigare gäl— Anslag 1973 Förslag 1974 lande fördel- (1 OOO-tal (1 OOO—tal ningsproeent danska danska kronor) för Sverige kronor)

Sekretariatet för nordiskt kultu- rellt samarbete ................ 37 3 150 3 210 Forskning 10 480,1 11 520 Nordiska institutet för teoretisk

atomfysik .................. 36,85 4 500 4 310 Nordiska institutet för folkdikt—

ning ........................ 34,78 207,9 275 Centralinstitutct för nordisk asien-

forskning . .................. 37,2 1 106,2 1 130 Nordiska institutet för sjörätt .. 35 414 545 Nordiska kollegiet för fysisk

oceanografi ................. 40 435 445 Nordiska kollegiet för terrester

ekologi . .................... 40 302 305 Nordisk sommarskola för forskar-

utbildning .................. 40 900 1 100 Nordiska samarbetskommittén för

arktisk medicinsk forskning .. 40 255 300 Nordiska samarbetskommittén för

internationell politik . ........ 45 490 490

Nordiska koordineringsorganet för vetenskaplig och teknisk infor- mation och dokumentation .. 45,5 4941 8001 Nordiska kollegiet för marinbio-

logi ........................ 319 325 Nordiska geoexkursioner till Is-

land ........................ 122 145 Nordiska sommaruniversitctet .. 935 500 Nordiskt vulkanologiskt institut . . — 850 Utbildning 4 929,1 5 180 Nordens folkliga akademi ...... 40 1 374 1 450 Harmonisering av skolordningarna

i Norden . .................. 40 650 850 Nordisk journalistkursus ........ 30 313,5 350 Nordiska hushållshögskolans sty-

relse . ...................... 25 140 -— Nordiska institutet för samhälls-

planering ................... 37.5 1 756 1 800 Nordiska kurser i språk och litte-

ratur . ...................... 500 525 Nordiska universitetskurser i hi-

storia ...................... 40 50 Nordisk federation för medicinsk

undervisning ................ 155,6 155 Allmänkulturell verksamhet . . . . 1 595 3 490 Nordens hus i Reykjavik ...... 37 814,3 l033 Nordiska teaterseminarier ...... 25 200 200 Nordiska rådets litteraturpris . .. 60 140

1 Medel beräknas under trettonde huvudtiteln.

Prop. 1973: 83 12

Ändamål Tidigare gäl- Anslag 1973 Förslag 1974 lande fördel- (1 OOO-tal (1 OOO-tal ningsprocent danska danska kronor) för Sverige kronor)

Nordiska rådets musikpris ...... — 99 Nordiskt samarbete om bildande '

konst - *107,7 125 Nordiskt musiksamarbete ...... 163 . 400 Nordiskt teatergästspelsutbyte . . - - ' 250 643 Nordiskt samiskt institut ........ —- 850

Medel till Nordiska ministerrå-

dets disposition . ............ 37 6 500 5300

Nordiska kulturfonden ......... 37 5 000 5 000

Summa ...................... 33 700

Medel avsedda att täcka under år 1974 inträffade avtalsenliga löneökningar m.m. .......... 1500 - Summa totalt .................. 35 200

Ändamål Anslag 1973 - Förslag 1974 (belopp i svenska kronor)

Nordisk journalistkursus:

stipendier . .............................. 8200 8 200 Stipendier till kulturkritiker och kulturjourna- . '

lister .................................. 22 000 22 000 Nordiska författarstipendier ................ 22 000 22 000 Nordiskt samarbete om bildande konst ...... 45000 50000 Nordiskt teatergästspelsutbyte . .............. 70 000 70 000 Nordiska samarbetsrådet för kriminologi . . . . 73 000 152 300 NordiSk Forum ............................ 25 000 25 000

Summa . ........................ - .......... . 349500

Prop. 1973: 83 14

1 Inledning

2 1974 års verksamhetsbudget m.m. 2.1 Det nordiska kultursamarbetets struktur 2.2 Samarbetets finansiering 2.3 1974 års verksamhetsbudget 2.4 Sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete

3 1973 års verksamhetsbudget

4 Föredraganden

© ax ON UIQ-hl»

5 Hemställan

Bilaga 1: Nordiska ministerrådets förslag till verksamhetsbudget 11 för det nordiska kultursamarbetet under år 1974

Bilaga 2: Vissa ändamål under anslaget Nordiska samarbetspro- 13 jekt m.m. som ej ingår i Nordiska ministerrådets förslag till verksamhetsbudget under år 1974