Prop. 1975/76:6

Regeringens proposition om godkännande, utom såvitt avser sjöfarten, av konvention om skydd av Östersjörådets marina miljö

Regeringens proposition nr 6 1975/76 Prop. 1975/76:6

Nr6

Regeringens proposition om godkännande, utom såvitt avser sjöfar- ten, av konvention om skydd av Ostersjöområdets marina miljö;

beslutad den 12 juni 1975.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll för den åtgärd som framgår av föredragandens hem- ställan.

På regeringens vägnar

OLOF PA LME

SVANTE LUNDKVlST

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner 1974 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö utom såvitt avser Föroreningar från fartyg. vilka behandlas i annat sammanhang (se prop. 1975/76:5). Konven- tionen, som har undertecknats av samtliga Östersjöstater, tar sikte på att förhindra och minska förorening av Östersjöområdet. vare sig föroreningen härrör från land, fartyg eller annan föroreningskälla. Enligt en grundläggande principdeklaration i konventionen skall de fördragsslutande parterna var för sig eller gemensamt vidta de lagstiftningsåtgärdcr. administrativa eller andra åtgärder som är nödvändiga för att förhindra och minska förorening i Östersjöområdet och för att skydda och förbättra den marina miljön i området.

l fråga om miljögifterna PCB och DDT åtar sig Östersjöstaterna att på olika sätt. bl. a. genom kontroll av användningen av ämne-na, motverka utsläpp i Östersjöområdet.

Staterna åtar sig vidare att kontrollera och så långt möjligt minska för- orening från land av åtskilliga andra ämnen bl. a. kvicksilver och kadmium. Bl.a. skall utsläpp av sådana ämnen i Östersjöområdet få ske endast efter särskilt tillstånd. Åtgärder skall också vidtas för att minska förorening från samhällen och industrier. All dumpning förbjuds i princip.

Prop. 1975/76:6 2

Konventionen utgör basen för ett fortsatt forsknings- och utvecklings- arbete beträffande Östersjöområdets marina miljö. En särskild kommission bildas för att fortlöpande övervaka tillämpningen av konventionen och verka för att ytterligare konkreta åtgärder vidtas.

Prop. 1975/76:6 3

Utdrag JORDBRUKSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1975-06-12

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Sträng, Johansson. Holmqvist. Lundkvist. Geijer, Bengtsson, Norling, Carlsson, Si- gurdsen, Gustafsson, Zachrisson, Hjelm-Wallén

Föredragande: statsrådet Lundkvist

Proposition om godkännande, utom såvitt avser sjöfarten, av konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö

Inledning

Östersjön är av flera skäl särskilt känslig för förorening. Under 1900-talet har belastningen av vissa typer av föroreningar ökat kraftigt. Detta har ak- tualiserat frågan om en konvention som allsidigt reglerar skyddet av Ös- tersjöns marina miljö. Vid Förenta nationernas miljökonferens i Stockholm i juni 1972 meddelade Finlands delegation. att Finlands regering var villig att fungera som arrangör av en konferens angående skydd av Östersjön. Samma höst framställdes på initiativ av Finlands regering en förfrågan hos alla Östersjöstater (Danmark. Polen, Sovjetunionen, Sverige. Tyska Demo- kratiska Republiken och Förbundsrepubliken Tyskland) huruvida de var intresserade av att få till stånd en konvention angående skydd av Östersjön och, om så var fallet, huruvida de var villiga att delta i en konferens i Helsingfors med representanter för Östersjöstaternas regeringar.

Finlands förslag mottogs positivt i alla Östersjöns kuststater. Ett första möte med regeringsexperter hölls i Helsingfors vid månadsskiftet maj—juni 1973. Vid mötet diskuterades bl. a. frågan om konventionens uppbyggnad, dess huvudsakliga innehåll och vilka åtgärder som konventionens genom- förande förutsatte. Alla de deltagande staterna uttryckte sin oro över Ös- tersjöns förorening och förklarade sig villiga att vidta förberedelser för en miljövårdskonvention i fråga om Östersjön. Finlands regering fick i uppgift att utarbeta ett utkast till konvention för ett andra expertmöte. Detta hölls i Helsingfors i början av november år 1973.

Det utkast till konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö,

Prop. l975/76:6 4

vilket efter ytterligare bearbetning blev resultat av förberedelserna, framlades för den diplomatkonferens som hölls i Helsingfors den 18—22 mars 1974. Som avslutning på konferensen undertecknade representanterna för alla sju stater vid Östersjön konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö.

Konventionens slutakt och konventionen i engelsk originaltext med över- sättning till svenska bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga..

Frågorna om godkännande av konventionen såvitt avser artiklarna 7 och 11 och bilagorna IV och Vi har anmälts av chefen för kommunikations- departementet tidigare denna dag och förbigås i det följande.

Efter remiss har yttranden över frågan om Sveriges tillträde till konven- tionen avgetts av chefen för marinen, sjöfartsverket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,—utredningen rörande omhändertagande och be- handling av kemiskt avfall m. m.. fiskeristyrelsen, statens naturvårdsverk, koncessionsnämnden för miljöskydd, statens brandnämnd. statens delega- tion för rymdverksamhet. statens naturvetenskapliga forskningsråd, länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Kal- mar, Gotlands, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus. Hallands, Göteborgs och Bohus, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. na- turhistoriska riksmuseet, Kusttankers intresseförening. Nordiska oljeskydds- unionen, Rederiföreningen för mindre fartyg, Svenska hamnförbundet. Svenska havsforskningsföreningen, Svenska kommunförbundet, Svenska naturskyddsföreningen, Svenska petroleum institutet, Svenska sjöfolksförv bundet, Sveriges fartygsbefalsförening, Sveriges fiskares riksförbund, Sve- riges industriförbund, Sveriges kemiska industrikontor, Sveriges redareför- ening, Sveriges varvsindustriförening och Östgas AB.

Översikt av gällande miljöskyddslagstiftning m. m. Miljöskyddslagen (1969:387) och miljöskyddskungörelsen (1969z388)

Miljöskyddslagen innehåller bestämmelser till skydd mot vattenförore- ning, luftförorening, buller och andra störningar, som uppkommer genom användning av mark, byggnad eller anläggning. Åtgärd eller verksamhet . som faller inom lagens tillämpningsområde kallas miljöfarlig verksamhet.

Enligt 2 & första stycket miljöskyddslagen gäller om miljöfarlig verksamhet utöver bestämmelserna i lagen vad som föreskrivs i hälsovårds-. byggnads- och naturvårdslagstiftning eller i annan lagstiftning. Bestämmelsen innebär dels att de prövningsmyndighcter som finns på miljöskyddsområdet skall beakta bestämmelser i annan lagstiftning som är av intresse för miljöskyddet, dels att de särskilda organ som skall tillämpa den andra lagstiftningen skall beakta de regler i denna, som är av betydelse från miljöskyddssynpunkt.

För miljöfarlig verksamhet skall väljas sådan plats att ändamålet kan vin-

Prop. l975/76:6 5

nas med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad (4 t'). För att motverka olägenheter av miljöfarlig verksamhet skall i skälig utsträckning vidtas försiktighetsmått. Med försiktighetsmått avses t.ex. reningsanord- ningar och andra skyddsåtgärder. Till försiktighetsmått räknas också be- gränsning av den miljöfarliga verksamheten (5 5). Om miljöfarlig verksamhet kan befaras medföra väsentlig olägenhet trots att alla skäliga försiktighets- mått iakttas får verksamheten utövas bara om det föreligger särskilda skäl (6 & första stycket).

Enligt 7 & får avloppsvatten av angivet slag inte släppas ut i vattendrag, sjö eller annat vattenområde, om det inte är uppenbart att det kan ske utan olägenhet. inte heller får enligt 7 & miljöskyddskungörelsen utan till- stånd eller dispens fast avfall eller annat fast ämne från mark, byggnad eller anläggning släppas ut i vattendrag, sjö eller annat vattenområde, om det inte är uppenbart att det kan ske utan olägenhet.

Den som utövar eller ämnar utöva miljöfarlig verksamhet kan hos kon- cessionsnämnden för miljöskydd ansöka om tillstånd till verksamheten (9 €). Regeringen har med stöd av bemyndigande i 10 & miljöskyddslagen i stor utsträckning föreskrivit skyldighet att inhämta tillstånd (koncessions- plikt). 2 5 miljöskyddskungörelsen innehåller en uppräkning i 38 punkter av olika slag av fabriker eller andra inrättningar som inte får anläggas utan tillstånd. Enligt 3 & miljöskyddskungörelsen gäller koncessionsplikt även vid ändring av de uppräknade anläggningarna. [ tillståndsbeslut skall enligt 18 & miljöskyddslagen noggrant anges den miljöfarliga verksamhet som tillståndet avser och de villkor som skall gälla.

Från koncessionsplikt kan naturvårdsverket enligt 10 å andra stycket mil- jöskyddslagen medge undantag (dispens) efter prövning i varje särskilt fall. Dispensbeslut skall förenas med villkor om försiktighetsmått. Även länsstyrelsen kan i vissa fall medge dispens (12 _S miljöskyddskungörelsen).

Till skydd mot miljöfarlig verksamhet som kan medföra fara för allmänna intressen skall enligt 38 & miljöskyddslagen tillsyn utövas av naturvårds- verket och länsstyrelserna. ! 39å sägs att tillsynsmyndigheterna kan med- dela råd och anvisningar om lämpliga åtgärder för att motverka olägenheter av miljöfarlig verksamhet. Om tillstånd inte getts enligt lagen. kan länsstyrel- sen enligt 40 5 första stycket meddela föreläggande om sådant försiktig- hetsmått eller förbud som är uppenbart behövligt för att lagens bestämmelser skall efterlevas. l paragrafens andra stycke sägs att tillståndsbeslut inte hind- rar länsstyrelsen från att meddela sådan brådskande föreskrift som är nöd- vändig till följd av särskilda omständigheter.

1 lagen finns vidare dels bestämmelser som syftar till att möjliggöra en effektiv kontroll över efterlevnaden av lagen, dels ansvarsbestämmelser.

Prop. l975/76:6 6

Lagen (1973z329) om hälso- och miljöfarliga varor och kungörelsen (1973z334) om hälso- och miljöfarliga varor

Lagen om hälso- och miljöfarliga varor är en ramlag som innehåller dels grundläggande bestämmelser om tillverkning, försäljning, annan hantering och import av hälso- och miljöfarliga varor, dels bemyndiganden för re- geringen eller myndighet som regeringen bestämmer att i olika avseenden utfärda särskilda föreskrifter. Med hälso— och miljöfarlig vara avses enligt lagen (1 & första stycket) ämne eller beredning som med hänsyn till sina kemiska eller fysikalisk-kemiska egenskaper och hanteringen kan befaras medföra skada på människor eller i miljön. Till hälso- och miljöfarlig vara räknas också vara som innehåller eller behandlats med sådant ämne eller sådan beredning, om varan därigenom och med hänsyn till sinhantering kan befaras medföra skada på människor eller i miljön. Om det är av särskild betydelse från hälso- eller miljöskyddssynpunkt. får regeringen enligt 1 & andra stycket föreskriva att vad som i lagen sägs om hälso- och miljöfarlig vara skall gälla även i fråga om annan vara än sådan som avses i första stycket.

i Så finns allmänna bestämmelser om de försiktighetsmått som skall iakttas vid hantering av hälso- och miljöfarliga varor. Enligt första stycket skall sålunda den som hanterar eller importerar sådan vara vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra eller mot- verka skada på människor eller miljön. Härvid skall särskilt den som till- verkar eller imponerar varan noggrant undersöka dess sammansättning och egenskaper i övrigt från hälso- eller miljöskyddssynpunkt. Varan skall mär- kas tydligt med uppgifter av betydelse från hälso- eller miljöskyddssynpunkt. Enligt andra stycket kan regeringen eller myndighet som regeringen be- stämmer meddela särskilda föreskrifter om försiktighetsmått och under- söknings- eller märkningsskyldighet enligt första stycket.

Om det är påkallat från hälso- eller miljöskyddssynpunkt, kan regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att hälso- och mil- jöfarlig vara av visst slag får hanteras eller importeras endast efter särskilt tillstånd eller att för hantering eller import av sådan vara skall gälla särskilt villkor. Fråga om tillstånd som nu sagts prövas av myndighet som regeringen bestämmer (6 ä). Enligt 758 kan regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förbjuda hantering eller import av hälso- och miljöfarlig vara av visst slag. Den som yrkesmässigt hanterar eller importerar ämne, be- redning eller annan vara är enligt Så skyldig att lämna de uppgifter om varans sammansättning, egenskaper i övrigt och hantering som är nöd- vändiga för utredning om varans hälso- eller miljöfarlighet. Myndighet som regeringen bestämmer får enligt 9ä föreskriva att den som yrkesmässigt hanterar eller importerar hälso- och miljöfarlig vara skall göra anmälan om denna verksamhet.

I fråga om tillsynen föreskriver lagen att tillsynsmyndighet har rätt att

Prop. l975/76:6 7

efter anfordran erhålla upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen enligt lagen (l2 å). Tillsynsmyndighet får vidare enligt 13 & meddela fö- reläggande eller förbud som uppenbart behövs för att lagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. Underlåter någon att vidta åtgärd som åligger honom enligt lagen eller enligt föreskrifter och villkor som meddelats med stöd av lagen eller enligt tillsynsmyndighets föreläggande, får myndigheten förordna om rättelse på hans bekostnad.

I [6 ä' finns bestämmelser om ansvar för den som bryter mot föreskrift, som meddelats med stöd av lagen.

Med stöd av lagen om hälso- och miljöfarliga varor har regeringen givit tillämpningsbcstämmelser till lagen. Dessa bestämmelser finns i kungörelsen om hälso- och miljöfarliga varor. [ kungörelsen skiljs mellan fyra olika grup— per av hälso- och miljöfarliga varor, nämligen

]. gifter och vådliga ämnen,

2. bekämpningsmedel,

3. PCB och PCB-varor,

4. andra hälso- och miljöfarliga varor. I fråga om gifter gäller tillståndstvång för yrkesmässig tillverkning och handel. För yrkesmässig tillverkning av och handel med vådliga ämnen räcker det att vederbörande gör anmälan till yrkesinspektionen. Skall någon använda gift yrkesmässigt, måste han, med vissa undantag, göra anmälan till yrkesinspektionen. För att undvika risker vid hanteringen av gifter och vädliga ämnen ges i kungörelsen föreskrifter bl. a. om hur gifter och vådliga ämnen skall vara märkta och förpackade och vidare hur de skall förvaras. Reglerna om bekämpningsmedel bygger på en registreringsskyldighet för ämne eller beredning som är avsedd att användas till skydd mot egen- domsskada, sanitär olägenhet eller annan jämförbar olägenhet, förorsakad av växter. djur. bakterier eller virus. Registreras inte medlet. får det inte säljas eller användas. Och registrering tillåts inte, bl. a. om medlet kan befaras medföra sådan olägenhet från hälso- eller miljöskyddssynpunkt att det ej lämpligen bör användas i bekämpningssyfte.

Även för PCB och varor som innehåller PCB gäller i stor omfattning tillståndstvång.

] fråga om vissa andra hälso- och miljöfarliga varor gäller förbud mot saluhållande och överlåtelse, om varorna innehåller eller behandlats med hälso- eller miljöfarligt ämne eller beredning och därigenom kan befaras medföra skada på människor. Sådant förbud gäller i fråga om sjukvårds- och sanitetsartiklar. klädesplagg och material till sådana plagg, barnleksaker och hushållsgods.

De centrala bedömningarna enligt lagstiftningen om hälso- och miljö- farliga varor åvilar produktkontrollnämnden. Nämnden har bl. a. att meddela generella föreskrifter om hantering och import samt att leda, samordna och i stort övervaka produktkontrollen i övrigt. Det centrala ansvaret för den löpande tillsynen över efterlevnaden av lagen och tillämpningsbestämmel-

Prop. l975/76:6 8

serna åvilar arbetarskyddsstyrclsen inom dess verksamhetsområde och na- turvårdsverket i övrigt. Under arbetarskyddsstyrelsen utövas den närmare tillsynen av yrkesinspektionen. [ övrigt utövar länsstyrelsen den närmare tillsynen inom länet och hälsovårdsnämnden den omedelbara tillsynen inom kommunen.

Lagen (l972:275) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg och kungö- relsen (1972:278) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

[ fråga om dessa författningar får jag hänvisa till vad chefen för kom- munikationsdepartementet redovisat tidigare denna dag.

Vattenlagen (1918z523)

Åtgärder som innebär byggande i vatten skall enligt vattenlagen prövas av vattendomstol såvitt avser byggnadsföretagets inverkan på vattenföring, vattenstånd o.d. Med byggande i vatten avses i första hand uppförande av damm. bro, brygga, vall, hus eller annan anläggning liksom fyllning, pålning m.m. Till byggande i vatten hänförs även sådana åtgärder som intag av kylvatten eller vatten för produktionsprocess, reglering, rensning samt utläggning av ledning i vatten m. rn. Enligt vattenlagen är det i princip förbjudet att kasta ut, släppa ut eller lägga upp fasta ämnen så att de kan vålla uppgrundning eller hinder för vattnets fria lopp.

Om vattenbyggnadsförctag innebär uppförande av anläggning som är mil- jöfarlig, t.ex. massafabrik. krävs såväl tillstånd enligt vattenlagen som till— stånd eller dispens enligt miljöskyddslagen. En viss dubbelprövning före- kommer alltså. F. n. pågår översyn av vattenlagen. Enligt direktiven skall de sakkunniga utforma 'ett prövningssystem för vattenbyggnadsfrågorna som överensstämmer med det som gäller på miljövårdsområdet.

Lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten

Lagen innehåller ett principiellt förbud mot dumpning av varje slag av avfall, vare sig det är fråga om fast ämne, vätska eller gas. Förbudet gäller både svenskt sjöterritorium och det fria havet. Sådant avfall får inte dumpas från fartyg. luftfartyg eller annat transportmedel inom Sveriges sjöterrito- rium. Dumpning får inte heller ske från svenskt fartyg eller luftfartyg i det fria havet. Avfall som är avsett att dumpas i det fria havet får inte föras ut ur landet. Undantag från dumpningsförbudet får medges om dump- ning kan ske utan olägenhet från miljöskyddssynpunkt. Fråga om undantag prövas av naturvårdsverket. Dumpningslagen är inte tillämplig på sådant utsläpp av olja eller oljehaltig blandning som avses i lagen (19721275) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg eller på avfall som härrör från fartygs drift. Den är inte heller tillämplig på sådant utsläpp som enligt mil- jöskyddslagen utgör miljöfarlig verksamhet.

Prop. l975/76:6 9

Lagen (I966:314) om kontinentalsockeln

Med kontinentalsockeln förstås i lagen havsbottnen och dess underlag inom allmänt vattenområde och inom det havsområde utanlör Sveriges ter- ritorialgräns som regeringen bestämmer i enlighet med 1958 års Geneve- konvention om kontinentalsockeln (] å). Rätten att utforska kontinental- sockeln och att utvinna dess naturtillgångar tillkommer enligt 2 & staten. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får enligt 3 & med- dela tillstånd för annan än staten att utforska kontinentalsockeln och att utvinna naturtillgångar från denna. Sådant tillstånd meddelas av regeringen eller, vad gäller tillstånd till sand-, grus- eller stentäkt, av industriverket. Vid tillstånd kan fogas föreskrift bl. a. till förebyggande av vattenförorening eller till skydd för sjöfarten, fisket eller annat enskilt eller allmänt intresse (4 å).

Konventionen

l konventionens inledning uttalar de fördragsslutande parterna bl.a. att de är medvetna om de omistliga ekonomiska. sociala och kulturella värden som Östersjöområdets marina miljö och dess levande tillgångar utgör för de fördragsslutande parternas folk,

(ut de med djup oro uppmärksammar den växande föroreningen av Ös- tersjöområdet, som härrör från" många källor såsom utsläpp genom llodcr, avlopp och rörledningar, dumpning och normal drift av fartyg såväl som luftburen förorening,

att de är medvetna om sitt ansvar att skydda och förbättra Östersjöom- rådets marina miljö.

att de inser att skyddet och förbättringen av Östersjöområdets marina miljö är uppgifter som kräver ett nära regionalt samarbete och andra lämpliga internationella åtgärder

samt arr de uppmärksammar betydelsen av vetenskapligt och teknologiskt samarbete för skydd och förbättring av Östersjöområdets marina miljö.

Konventionen omfattar enligt artikel I "Östersjöområdct", varmed avses den egentliga Östersjön med Bottniska viken och Finska viken samt inloppet till Östersjön, vilket begränsas av latitudparallellen i Skagerack vid 57. 44” 8" N, Området omfattar inte de fördragsslutande parternas inre vatten.

[ arlikc/ 2 fastslås vad som avses med förorening, dumpning och vissa andra i konventionen använda begrepp.

Enligt arrikc/j. som behandlar grundläggande principer och skyldigheter, skall de lördragsslutande parterna var för sig eller gemensamt vidta alla erforderliga lagstiftningsåtgärder. at'lministrativa eller eljest behövliga atgär- der föratt förhindra och minska förorening samt föratt skydda och förbättra den marina miljön i Östersjöområdet. Artikeln innehåller vidare ett åtagande från parternas sida att med kraft sträva efter att säkerställa att tillämpningen av konventionen inte leder till en ökad förorening av havsområden utanför

Prop. l975/76:6 10

konventionsområdet.

Konventionen skall enligt artikel—l gälla Skyddet av Östersjöområdets ma- rina miljö, som omfattar vattenmassan och havsbottnen. inbegripet de le- vande naturtillgångarna och den marina faunan och floran i övrigt. Enligt artikeln åtar sig de fördragsslutande parterna vidare att genom sina na- tionella myndigheter tillämpa konventionens bestämmelser inom sitt ter- ritorialhav och att tillse att syftet med konventionen uppnås även inom de inre vattnen. Enligt artikeln är konventionen inte tillämplig på bl.a. örlogsfartyg eller militära luftfartyg som ägs eller drivs av en stat och som används i statlig icke-kommersiell tjänst. Så långt det är skäligt och möjligt skall dock de fördragsslutande parterna tillse att sådant fartyg eller luftfartyg handhas i överensstämmelse med konventionen.

Enligt artikel 5 förbinder Sig de fördragsslutande parterna att motverka att vissa farliga ämnen släpps ut i Östersjöområdet genom luften, vattnet eller på annat sätt. Dessa farliga ämnen, som finns angivna i bilaga I till konventionen, är DDT och dess derivat DDE och DDD samt PCB.

Artikel 6 innehåller principer och skyldigheter beträffande landbaserad för- orening. De fördragsslutande parterna skall enligt artikeln vidta alla lämpliga åtgärder för att kontrollera och så långt som möjligt minska landbaserad förorening av Östersjöområdets marina miljö. De skall därvid särskilt vidta alla erforderliga åtgärder för att kontrollera och noga begränsa förorening genom de skadliga ämnen och material som har angivits i konventionens bilaga II. I denna uppräknas sexton Olika grupper av skadliga ämnen och material, varav kViCkSilVer och kadmium samt deras föreningar särskilt ont- nämns för angeläget beaktande. I övrigt uppräknas metaller som t. ex. kop- par. bly och nickel, spårämnen, fenolcr, cyanider. pesticider, radioaktiva ämnen. syror. alkalier, ytspänningsnedsättande medel, olja. lignin. EDTA och DTPA samt ämnen som inverkar på bl.a. smak eller lukt hos vattnet. [ angivet syfte skall parterna samarbeta föratt utveckla och tillämpa särskilda program. riktlinjer. normer eller bestämmelser angående utsläpp. miljöns kvalité och produkter innehållande skadliga ämnen och material samt an- vändningen av dem. l mängder av någon betydelse får de skadliga ämnen och material som anges i bilaga ll inte släppas ut i Östersjöområdets marina miljö utan ett på förhand av vederbörande nationella myndighet lämnat tillstånd, vilket kan omprövas periodvis. Den nationella myndigheten skall underrätta den i det följande närmare berörda kommissionen om mängden och arten av och metoden för utsläppet. om den finner att mängder av någon betydelse av de skadliga ämnena har blivit utsläppta. De fördrags- slutande parterna skall vidare enligt artikeln eftersträva att skapa och tillämpa gemensamma normer för meddelande av tillstånd för utsläpp.

[ artikel 6 föreskrivs vidare att parterna skall eftersträva att uppnå de mål och tillämpa de kriterier som anges i bilaga III till konventionen. Enligt denna bilaga skall sålunda kommunalt avloppsvatten behandlas på lämpligt sätt. så att mängden organiska ämnen inte orsakar skadliga förändringar

Prop. l975/76:6 11

i syrehalten i Östersjöområdet och mängden närsalter inte orsakar skadlig eutroftering. Avloppsvattnet skall även behandlas på länipligt sätt för att säkerställa att den hygieniska kvalitén hålls på en nivå som inte orsakar skada på människors hälsa. och dessutom på sådant sätt, att det i avlopps- vatten med viss sammansättning inte bildas någon betydande mängd av de skadliga ämnen som uppräknas i konventionens bilagor l och ll. Mängden av förorenande industriavläll skall på lämpligt sätt minskas så långt som möjligt för att reducera mängden skadliga ämnen, organiska ämnen och näringsämnen. Metoderna skall i synnerhet avse minskning av uppkom- sten av avfall, återanvändning av processvatten. utveckling av vattenhus- hållningen och förbättring av lörutsättningarna för vattenbehandling. Ut- släpp av kylvatten från kärnkraftverk eller andra industrier som använder stora mängder vatten skall ske på sätt som så långt som möjligt minskar föroreningen av Östersjöområdets marina miljö. Den kommission som skall beröras senare skall definiera kriterierna för kontroll av förorening och mål- sättningarna för minskning av förorening, däri inbegripet utveckling av mc- toder för processteknik och avfallshantering.

Om utsläpp från vattendrag som flyter genom två eller flera fördrags- slutande parters områden eller som utgör gräns mellan dem kan befaras förorsaka förorening av Östersjöområdets marina miljö, skall vederbörande parter vidare enligt artikel 6 gemensamt vidta lämpliga åtgärder för att för- hindra och minska sådan förorening. Artikeln ålägger slutligen parterna att eftersträva att använda bästa möjliga medel för att minska den luftburna föroreningen av Östersjöområdet genom farliga ämnen.

Artikel 7 och bilaga ll” innehåller allmänna bestämmelser till förhindrande av föroreningar från fartyg. I detta avseende får jag hänvisa till vad chefen för kommunikationsdcpartementet anfört tidigare denna dag.

Artikel 8 i konventionen. som behandlar fritidsbåtar. ålägger de fördrags- slutande parterna skyldighet att vidta särskilda åtgärder föratt minska skad- liga verkningar som en följd av användningen av sådana båtar. Åtgärderna skall bl. a. avse anordnande av ändamålsenliga mottagningsanordningar för avfall från fritidsbåtarna.

Artikel 9 i konventionen innehåller bestämmelser till förhindrande av dumpning. Enligt artikeln skall de fördragsslutande parterna förbjuda dump- ning i Östcrsjöområdet. Dumpning av muddermassor är dock tillåten under förutsättning av ett på förhand av vederbörande nationella myndighet lämnat tillstånd. Muddermassorna får då enligt bilaga V till konventionen inte in- nehålla nämnvärda mängder och koncentrationer av sådana ämnen som skall definieras av kommissionen. Ämnena finns angivna i bilaga l och ll till konventionen. En ytterligare förutsättning för dumpning av mud- dermassor är att den sker antingen inom avtalsslutande parts territorialhav eller, då så erfordras. utanför territorialhavet efter tidigare överläggningar inom kommissionen. Varje fördragsslutande stat förbinder sig att tillse att bestämmelserna om dumpning i artikel 9 iakttas av fartyg och luftfartyg

Prop. 1975/76:6 12

som är registrerat inom dess territorium eller för dess flagga eller som inom dess territorium eller territorialvatten lastar ämnen avsedda att dumpas eller som kan antas utföra dumpning inom dess territorialvatten. Bestämmelserna om dumpning gäller inte i nödsituationer, om dumpning är enda utvägen att avvärja faran och om det är sannolikt att skadan blir mindre än vad annat förfarande leder till. Om sådan dumpning måste utföras, skall bl. a. anmälan göras till kommissionen. Sådan anmälan skall innehålla uppgift om plats för dumpningen, mängd och sammansättning av de dumpade ämnena, spridningsegenskaper m.m.

Vederbörande nationella myndighet som lämnar tillstånd till dumpning av muddermassor skall enligt bilaga I"" till konventionen bl. a. föra bok över arten och mängden av ämnen för vilka ges tillstånd till dumpning samt över platsen, tidpunkten och metoden för dumpningen. Myndigheten skall vidare insamla tillgängliga upplysningar rörande arten och mängden av äm- nen som nyligen och fram till konventionens ikraftträdande har dumpats i Östersjöområdet, om ifrågavarande ämnen kan medföra förorening av vat- ten eller vålla skada. Kommissionen och vid behov även de fördragsslutande parterna skall underrättas om de upplysningar som sålunda insamlats.

Om dumpning misstänks ha skett i strid med bestämmelserna i artikel 9, skall de fördragsslutande parterna i samråd undersöka saken.

Artikel 10 behandlar utforskning av och utvinning från havsbottnen och dess underlag. Varje fördragsslutande pan skall vidta alla erforderliga åt- gärder för att förhindra sådan förorening av Östersjöområdets marina miljö som orsakas av utforskning av eller utvinning från dess del av havsbottnen och dess underlag. Varje stat skall även tillse att ändamålsenlig utrustning finns till hands för att påbörja omedelbar bekämpning av föroreningar i detta område.

Artikel 11 och bilaga VI reglerar samarbetet de fördragsslutande parterna emellan vid bekämpning av marina föroreningar. I dessa delar har kon- ventionen redovisats tidigare denna dag av chefen för kommunikations— departementet.

En särskild kommission för skydd av Östersjöområdets marina miljö upp- rättas enligt artikel 12 i konventionen. Närmare bestämmelser rörande kom- missionen ftnns i artiklarna 12 — l5. Parterna har var sin röst i kommissionen. Kommissionen skall fatta sina beslut enhälligt. om ej annat särskilt fö- reskrivs. Ordförandeskapet skall tilldelas varje fördragsslutande part i al- fabetisk ordning och mandattiden är två år. Kommissionen skall samman- träda minst en gång om året på kallelse av ordföranden. På begäran av part kan. om denna begäran biträds av annan fördragsslutande part, extra sammanträde sammankallas. Första sammanträdet skall hållas inom 90 da- gar efter konventionens ikraftträdande.

Kommissionens åligganden anges i artikel 13. Den skall fortlöpande över- vaka tillämpningen av konventionen och föreslå åtgärder som ansluter sig till dess syften. Den skall fortlöpande granska innehållet i konventionen

Prop. 1975/76:6 13

och föreslå de ändringar som kan anses påkallade samt definiera kriterier för kontroll av förorening och mål för minskandet av förorening. Den skall vidare i nära samarbete med vederbörande statliga myndighet främja ytter- ligare åtgärder till skydd av Östersjöområdets marina miljö och vid behov anlita kompetenta regionala och andra internationella organisationers tjänster för samarbete inom vetenskaplig och teknologisk forskning.

Arbetsspråket inom kommissionen är engelska. Kommissionen fastställer sin arbetsordning och har sitt sekretariat i Helsingfors. Den högste admi- nistrative tjänstemannen är exekutivsekreteraren som utses av kommis- sionen, artikel 14.

Kommissionen fastställer enligt artikel 15 regler för sin finansiering och budget för ett eller två år. De fördragsslutande staterna svarar till lika delar för budgetbeloppet i dess helhet.

De fördragsslutande parterna förbinder sig i artikel 16 att samarbeta inom vetenskap, teknologi och annan forskning samt att för konventionens syften utbyta data och annan vetenskaplig information. De skall vidare främja undersökningar samt utföra, understödja eller bidra till program för utveck- ling av metoder och medel för utvärdering av bl. a. arten och omfattningen av förorening. De skall samarbeta med varandra vid utvecklandet av ob- servationsmetoder, genomförandet av basstudier samt utarbetandet av över- vakningsprogram.

Enligt artikel 17 skall de fördragsslutande staterna så snart som möjligt gemensamt utveckla och anta föreskrifter rörande ansvaret för skada som orsakats genom handling eller underlåtenhet i strid med konventionen.

Om tvist uppstår rörande tolkningen eller tillämpningen av konventionen bör de fördragsslutande parterna söka bilägga tvisten genom förhandlingar. Om de inte kan nå enighet, bör de söka råd och hjälp eller medling av en tredje fördragsslutande part eller i sista hand hänskjuta frågan till skil- jedomstol eller till den internationella domstolen för avgörande, artikel 18.

Ingen bestämmelse i konventionen får enligt artikel 19 tolkas som intrång i friheten för sjöfart, fiske, vetenskaplig havsforskning eller annat behörigt utnyttjande av det fria havet och inte heller i rätten till oskadlig genomfart genom territorialvattnet.

Bestämmelserna i konventionen påverkar enligt artikel 21 inte de för— dragsslutande parternas rättigheter och skyldigheter enligt tidigare ingångna överenskommelser eller eventuella framtida överenskommelser som främjar och utvecklar havsrättens allmänna principer.

Artikel 23 behandlar ändringar av konventionens artiklar. Varje fördrags- slutande part kan föreslå ändring av artiklarna i konventionen. Ändring träder i kraft 90 dagar efter det att depositarieregeringen från samtliga för- dragsslutande stater mottagit meddelande om godtagande av ändringen i fråga-.- Med de fördragsslutande parternas samtycke eller på begäran av kom- missionen kan en konferens sammankallas för att ändra konventionen. Ar- tikel 24 reglerar förfarandet vid ändringar och antagande av bilagor. Sedan

Prop. l975/76:6 14

ändringsförslaget hardelgetts de andra fördragsslutande parterna och antagits av kommissionen anses ändringen ha blivit godtagen i och med utgången av den tidsperiod kommissionen fastställt, om inte någon fördragsslutande part under denna tid motsatt sig ändringen. Depositarieregeringen skall un- derrätta alla fördragsslutande parter om varje ändring i bilaga eller antagande av ny bilaga som träder i kraft och om tidpunkten för ikraftträdandet.

' Mot bestämmelserna i konventionen får enligt artikel 25 inga reservationer göras. Utan hinder härav får fördragsslutande part i undantagsfall uppskjuta tillämpningen av en bilaga eller del därav eller ändring däri för en tidsperiod som inte överstiger ett år.

Enligt artikel 26 skall konventionen ratificeras eller godkännas av de stater som undertecknat den. Konventionen står öppen för anslutning för varje annan stat som är intresserad att uppfylla konventionens mål och syften. under förutsättning att vederbörande stat inbjuds av alla fördragsslutande parter. instrumenten för ratificering, godkännande eller anslutning depo- neras hos Finlands regering.

Konventionen träder i kraft två månader efter det att det sjunde instru- mentet för ratifikation eller godkännande har deponerats, artikel 27.

När som helst efter utgången av fem år efter konventionens ikraftträdande får konventionen enligt artikel 28 frånträdas av fördragsslutande part genom skriftlig underrättelse till depositarieregeringen. Frånträdandet träder i kraft den 31 december året efter det år under vilket underrättelsen om frånträ- dandet skedde. Om sådan underrättelse sker, skall depositarieregeringen sammankalla de fördragsslutande parterna för att överväga verkan av från- trädandet.

Konventionen har upprättats i ett enda exemplar på engelska. Officiella översättningar till de fördragsslutande parternas språk skall utarbetas och deponeras tillsammans med originalet, artikel 29.

Remissyttrandena

Samtliga remissinstanser tillstyrker eller lämnar utan erinran att Sverige ansluter sig till konventionen.

Svenska nati”skydds/öreningen. statens ”(Illl/"l'PIFIISIt'l'1/7/f1w]?)I'SkllingSl'ät/OCh flera andra remissinstanser ställer sig positiva till förslaget om en konvention Om skydd av Östersjöområdets marina miljö och säger sig livligt tillstyrka att Sverige ansluter sig till konventionen.

Länsstyrelserna iStoekho/rns och Gotlands län påpekar att Östersjöom rådet. som i konventionen begränsas av latitudparallellen genom Skagen i Dan- mark. troligen utgör det största sammanhängande vattenområdet i världen med påtagliga föroreningsproblem. De svåraste föroreningsproblemen har till allra största delen uppkommit under de senaste 20—30 åren. Mot bakgrund av detta framstår den nu framlagda konventionen enligt länsstyrelserna som ett viktigt instrument föratt inom överskådlig tid vända föroreningstrenden.

Prop. l975/76:6 15

Länsstyrelserna tillstyrker en svensk anslutning till konventionen.

Länsstyrelsen i Östergt'itlantls län anför att den befolkningsmässiga och in- dustriella expansionen i Östersjöområdet har medfört en successivt ökande föroreningsbelastning på Östersjön. Den tilltagande föroreningen inger all- varliga farhågor bl. a. med hänsyn till Östersjöns särpräglade ekologiska och hydrografiska förhållanden med bl. a. relativt låga vattentemperaturer och bräckt vatten, vilket medför enjämfört med andra havsområden större käns- lighet för föroreningar. Eftersom nationella åtgärder endast kan få begränsad effekt på Östersjön som helhet, är ett internationellt samarbete och en sam- ordning av nödvändiga åtgärder för att begränsa föroreningen av största vikt. Den föreslagna konventionen skapar bl.a. förutsättningar för ett sådant samarbete, varför länsstyrelsen finner en svensk anslutning till konventionen angelägen.

Länsstyrelsen i Kalmar län delar helt den i konventionens inledning re- dovisade värderingen av Östersjön och behovet av att skydda dess marina miljö. Konventionstexten innebär i många hänseenden en välmotiverad skärpning av rådande föreskrifter och länsstyrelsen tillstyrker därför en svensk anslutning.

Eftersom de mål för föroreningsbekämpning inom Östersjöområdet som konventionen innehåller synes väl ansluta sig till den vattenvärdspolitik som tillämpas i vårt land, tillstyrker länsstyrelsen i tila/inöhus län en anslut- ning till konventionen. Länsstyrelsen i Hallands län framhåller att en förut- sättning för att vattenkvalitén i Östersjöns marina miljö skall kunna bevaras och förbättras är att de stater som utnyttjar Östersjön och dess angränsande vattenområden har en gemensam målsättning för dess miljö. Länsstyrelsen anser att konventionen är ett betydelsefullt steg i denna riktning och till- styrker en svensk anslutning.

Länsstyrelsen i Västernorrlana's län anför att målsättningen enligt konven- tionen bl. a. är att den mängd organisk substans som hamnar i Östersjön inte får leda till en för stark syrgastäring i havet som kan förorsaka alltför låga syrgashalter. De utsläppta mängderna av närsalter får således inte orsaka oacceptabel eutrofiering i Östersjön. Enligt länsstyrelsens bedömning är den- na målsättning rimlig. Länsstyrelsen tillstyrker en svensk anslutning till konventionen. Naturhistoriska riksmuseet uttalar att den uppfattning av för- oreningssituationen i Östersjön som kommer till uttryck i konventionstexten med dess olika tillägg synes bygga på en grund av nu tillgänglig vetenskaplig information som fångats upp under förarbetet till konventionen. Styrelsen för museet finner att konventionen är väl ägnad att uppnå sitt syfte att begränsa och minska föroreningen i Östersjön och vill därför tillstyrka an- slutning till konventionen.

Svenska havsforsknings/öreningert påpekar att konventionstexten är utar- betad att omfatta såväl landbaserade föroreningskällor som fartyg och olika aktiviteter till sjöss. Man har också skapat en organisation för genomförandet av konventionens intentioner vad gäller det internationella samarbetet. och

Prop. 1975/76:6 16

mekanismen för de med tiden nödvändiga förändringarna i konventions- texten förefaller vara enkel och effektiv. Östersjöområdet i konventionens mening omfattar även Kattegatt och sunden i söder, vilket med tanke på Östersjöns vattenutbyte är högst väsentligt. Föreningen hyser därför inga betänkligheter mot att rekommendera en svensk anslutning till konven- tionen.

Svenska komniitri/örbiindet påpekar att kustkommunerna årligen drabbas av olika typer av dumpning och utsläpp från fartyg. vilket tvingar till om- fattande sanerings— och naturvårdsinsatser. Förbundet vill vitsorda behovet av ökade insatser för att minska och förebygga skador på den marina miljön kring den svenska kusten och rekommenderar att konventionen ratificeras av Sverige.

Kern/kontoret anför att floran av nationella bestämmelser och interna- tionella konventioner. som reglerar utsläpp i havet, är något svåröverskådlig. inför tillkomsten av ytterligare en konvention för Östersjön kunde därför frågan uppkomma om inte misslörhållandena ur miljösynpunkt kunde till- rättaläggas med hjälp av redan existerande konventioner. Östersjöns säregna förhållanden liksom behovet av en reglering av utsläpp från fasta anlägg- ningar i vissa kustländer mot Östersjön kan dock enligt Kemikontoret moti- vera en speciell konvention för detta innanhav.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut fäster uppmärksamheten på att Östersjöområdets miljöförhållanden kan allvarligt förändras inte endast genom direkta och indirekta föroreningsutsläpp utan även genom vatten- omsättningen, exempelvis genom byggnationer, muddringar i tröskelom- rådena samt reglering av si'itvattentillförseln genom älvarna. institutet fram- håller att det är önskvärt att sådana ingrepp kommer att omfattas av över- enskommelsen. Länsstyrelsen i Kalmar län anmärker rörande de i bilaga lll angivna målsättningarna till förhindrande av föroreningar härrörande från land att dessa, vad gäller behandling av kommunalt avloppsvatten. synes innebära lägre krav än som tillämpas i Sverige efter miljöskyddslagens tillkomst. Kraven är också lägre än vad som gäller för industriellt avlopps- vatten. Länsstyrelsen ifrågasätter därför att bilagan bör omarbetas i detta hänseende.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, naturvetenskapliga forsk- ningsrådet. flera länsstyrelser, naturhistoriska riksrttuseet. Svenska havs/"afsk- nings/öreningen och Kommunförbundet understryker vikten av ökad forskning om såväl Östersjön som andra hav liksom grundforskning över huvud taget. Statens delegation/ör rvmdverksamhet påpekar att en viktig åtgärd från svensk sida blir att utveckla flygburna system för fjärranalys av oljeutsläpp.

Betydelsen av internationellt samarbete betonas av flera remissinstanser. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut framhåller vikten av att det forsknings- och planeringsarbete som utförs inom ramen för det projekt rörande Östersjöns vatten- och materialbalans. som initierats i samband med internationella hydrologiska dekaden. utnyttjas och stöds såväl på det

Prop. 1975/76:6 17

nationella planet som via kommissionen. Fiskeristvrelsen anser det nödvän- digt att kommissionen har ett nära samarbete med Internationella rådet för havsforskning (ICES) beträffande viss naturvetenskaplig och teknisk forskning. Även statens naturvetenskap/tea jorskningsräd förordar ett sam- arbete med lCES och konstaterar att det existerar ett kontaktnät mellan forskningen inom Östersjöområdet och den vidare internationella havsforsk- ningen bl. a. genom "Baltiska oceanograferna" och "Baltiska marinbiolo- gerna". som bör utnyttjas av kommissionen. lndnstri/örbumle/ påpekar i an- slutning till de bestämmelser i konventionen som behandlar kommissionens uppgift att definiera kriterierna för kontroll av förorening m. m.. att mil- jösekretariaten inom OECD och EG f. n. håller på med motsvarande arbete.

Några remissinstanser ifrågasätter om inte en svensk anslutning till kon- ventionen nödvändiggör ändringar i den inhemska miljölagstiftningen.

Statens naturvetenskapliga forskningsråd, flera länsstyrelser och Sveriges fiskares riks/?)"i'bnnd påpekar nödvändigheten av en kraftig förstärkning av såväl de personella som de ekonomiska resurserna för utforskning och kon- troll av Östersjön.

F öredraganden

Av flera skäl är Östersjön med sitt bräckta vatten särskilt känslig för föroreningar. Vattenutbytet med världshaven försiggår genom sund som är trånga och grunda och sker därför långsamt och oregelbundet. Det in- strömmande salta vattnet är tyngre än det utströmmande söta, vilket medför en uppdelning i djupled i skikt med olika salthalt som endast med svårighet blandar sig med varandra. Detta medför i sin tur. försämrad syresättning av de djupare belägna skikten. Östersjöns bottenvatten kännetecknas därför av låga syrehalter. En annan faktor som gör Östersjön särskilt känslig för förorening är den låga temperaturen i vattnet. Härigenom sker den bak- teriologiska nedbrytningen av organiskt material och vissa gifter långsam- mare än i varmare havsområden. Östersjön är också ett näringsfattigt hav . med låga halter av'biologiskt material och organiska partiklar, vilket bidrar till förhållandevis höga giftkoncentrationcr i organismer. Djur- och växt- världen är utsatt för särskilda påfrestningar. vilket sammanhänger med att få av Östersjöns växter och djur är egentliga brackvattcnarter. Dessa "im- migranter" från havet eller från sötvatten lever således i en ogynnsam miljö vilket gör dem särskilt känsliga för föroreningar av olika slag.

De sju länderna runt Östersjön är högt industrialiserade. Sextio städer- ligger vid dess kuster. Vid Östersjön och de floder som rinner ut däri bor bortemot 140 miljoner människor. Mer än 70 000 handelsfartyg. varav 3 000 _ stora tankfartyg. passerar enligt tyska uppgifter årligen Östersjökanalen i Kiel. _

Under de senaste decennierna har utsläppen av organiskt material från bl.a. cellulosaindustrin ökat kraftigt. Östersjön har också i allt större om-

Prop. 1975/76:6 18

fattning fått ta emot kloakvatten och därmed också stigande mängder av organiskt material och närsalter som kväve och fosfor. Skogs- och jordbruket bidrar med utsläpp av kväve i viss utsträckning. Övergödningen genom närsalterna är påtaglig i skärgårdsområdena nära städerna. Där färgas vattnet grönt av alger, algmattorna växer till. vassarna breder ut sig och i fjärdarnas djupområden får vattnet minskad syrehalt.

Analyser som utfördes vid naturvårdsverkets specialanalytiska laborato- rium och naturhistoriska riksmuseet i slutet av 1960-talet och i början på 1970-talet visade att halterna av de klorerade kolvätena DDT och PCB var avsevärt högre i fisk, fåglar och däggdjur från Östersjön än från an- gränsande havsområden. Detta har antagits bero på dels den relativt lång- samma vattenomsättningen, dels den långsamma bakteriella nedbrytningen av dessa kolväten till följd av den låga vattentemperaturen. De höga halterna av DDT och PCB anses ha bidragit till att sälbeståndet hastigt reducerats i Östersjöområdet. Det har också konstaterats att äggskalen hos vissa få- gelarter har förtunnats, vilket med stor sannolikhet. kan sättas i samband med dessa klorerade kolväten. Detta synes dock ännu inte i någon större mån ha påverkat fågelbeståndens storlek. Utsläppen av tungmetaller från industrierna har också skapat vissa problem. De är emellertid såvitt känt huvudsakligen av lokal natur. Det är stationära fiskbestånd i närheten av utsläppskällorna som uppvisar förhöjda koncentrationer av bl. a. kvicksilver. På ett fåtal ställen har kadmiumföroreningar kunnat konstateras. Oljeför- oreningarna med bl.a. skador på sjöfågel och badstränder har varit föremål ' för stor uppmärksamhet.

Av vad jag nu anfört framgår att behovet av en konvention som allsidigt reglerar skyddet av Östersjöns marina miljö har blivit alltmera påtagligt för varje år som gått. Alla strandstaterna har varit medvetna om lägets allvar, och frågan om en konvention har diskuterats informellt under flera år. Under FN-konferensen om den mänskliga miljön i Stockholm sommaren 1972 anmälde den finske chefsdelegaten att Finlands regering var villig att inbjuda Östersjöns kuststater till en konferens angående skyddet av Ös- tersjön. En sådan inbjudan gjordes samma höst, och ett första möte med regeringsexperter från kuststaterna hölls i Helsingfors vid månadsskiftet maj/juni 1973. En arbetsgrupp med representation från alla kuststaterna har sedan drivit arbetet vidare. Den 18—22 mars 1974 hölls i Helsingfors en diplomatkonferens, vid vilken texten till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö antogs. Som avslutning på konferensen un— dertecknades konventionen av samtliga Östersjöstater, nämligen Danmark. Finland, Polen, Sovjetunionen, Sverige, Tyska Demokratiska Republiken och Förbundsrepubliken Tyskland. Konferensen präglades av en allmän in- sikt om behovet av gemensamma och snara åtgärder mot föroreningarna.

Jag har i det föregående lämnat en utförlig redogörelse för konventionens innehåll och skall därför i det följande endast uppehålla mig vid de delar av konventionen som är av mera allmänt intresse. Som jag redan nämnt

Prop. l975/76:6 19

har chefen för kommunikationsdepartementet tidigare denna dag anmält konventionen såvitt den rör sjöfarten dvs. artiklarna 7 och 11 och bilagorna IV och V] — och jag förbigår alltså i huvudsak dessa delar i det följande.

Konventionen spänner över många olika områden. Den syftar till att kom- ma till rätta med all slags förorening av Östersjöområdet. Sålunda finns i konventionen bestämmelser som reglerar hanteringen av miljögif- terna DDT och PCB. Vidare finns bestämmelser till skydd mot s.k. landbaserade föroreningar. dvs. föroreningar som når Östersjöområdet från land genom bl.a. vattendrag, via luften eller direkt från kusten. 1 kon- ventionen finns Också bestämmelser till skydd mot utsläpp av bl. a. olja och avfall från fartyg. Likaså regleras dumpning. 1 konventionen tas upp bestämmelser för att motverka förorening vid utvinning av t.ex. mineral och olja från havsbottnen. Även formerna för samverkan vid katastrofutsläpp till sjöss regleras. Konventionen utgör vidare basen för ett fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete beträffande Östersjöområdets marina miljö.

Konventionen omfattar "Östersjöområdet”, varmed avses den egentliga Östersjön, Finska viken och Bottniska viken samt Kattegatt upp till en linje mellan Skagen påjylländska halvöns norra spets och Göteborg. Utanför" konventionen faller de fördragsslutande parternas inre vatten, men parterna förbinder sig att tillse att syftet med konventionen uppnås även i dessa vatten. Konventionen ålägger de fördragsslutande parterna en allmän för- pliktelse att vidta alla erforderliga åtgärder för att förhindra och minska förorening samt för att skydda och förbättra Östersjöområdets marina miljö. 1 konventionen sägs uttryckligen ifrån att dess tillämpning inte får orsaka en ökning av föroreningen inom andra havsområden.

l konventionen indelas de ämnen som orsakar förorening i dels farliga ämnen. dels skadliga ämnen. Till farliga ämnen hänförs DDT och PCB. Beträffande dessa ämnen förbinder sig de fördragsslutande parterna att mot- verka att de släpps ut i Östersjöområdet. Detta åtagande kan, sägs det i konventionen. avse bl. a. förbud och föreskrifter angående transport, handel och användning av produkter innehållande dessa farliga ämnen.

När det gäller landbaserad förorening förbinder sig parterna att så långt som möjligt minska denna. I fråga om utsläpp av skadliga ämnen som är förtecknade i en särskild lista förbinder sig parterna att nationellt införa tillståndstvång. vilket innebär att utsläpp av sådana ämnen inte får ske utan att nationell myndighet i förväg har gett tillstånd till detta. 1 listan upptas bl. a. kvicksilver. kadmium. klorerade kolväten.olja och fenol. Rap- port om utsläpp för vilka tillstånd beviljats skall översändas till den kom- mission för skydd av Östersjön som skall upprättas. Parterna skall efter- sträva att tillämpa gemensamma normer för beviljande av tillstånd.

Beträffande kommunala avloppsvatten föreskriver konventionen allmänt att reningen skall drivas därhän att skadlig inverkan på syrehalten i vattnet och skadlig eutrofiering motverkas. Den närmare innebörden av detta åta- gande ankommer det på den nyss nämnda kommissionen att fastställa.

Prop. l975/76:6 20

Konventionen innehåller också regler för att motverka förorening från fritidsbåtar. Bl.a. skall tillses att det finns ändamålsenliga mottagningsan- ordningar för avfall från sådana fartyg.

Konventionen innehåller ett allmänt förbud mot dumpning från fartyg och luftfartyg. Enda undantagen utgör dumpning av muddermassor och sådant utsläpp i havet som sker för att avvärja fara som hotar människoliv, fartyg eller luftfartyg. Bestämmelserna i konventionen om dumpning är strängare än motsvarande bestämmelseri tidigare konventioner om dump- ning, dvs. den s. k. Oslokonventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning från fartyg och luftfartyg och den s.k. Londonkonven- tionen om förhindrande av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall.

För att motverka skadliga följder av utforskning av och utvinning från havsbottnen ingår i konventionen en bestämmelse, enligt vilken varje fördragsslutande part skall vidta erforderliga åtgärder för att förhindra sådan förorening av den marina miljön som förorsakas av utforskning av och utvinning från den del av havsbottnen och dess grund som faller under vederbörande parts jurisdiktion. Regeln har utformats främst med tanke på oljeborrning i havsbottnen.

Enligt konventionen inrättas en kommission för skydd av Östersjöns marina miljö. Dess sekretariat förläggs till Helsingfors. Till kommissionens uppgifter hör bl. a. att föreslå åtgärder som hänför sig till konventionens syften och att ta initiativ till erforderliga ändringar av själva konventionen eller dess bilagor. Kommissionen skall också definiera kriterierna för kontroll av förorening och mål för minskandet av föroreningen. Den skall vid behov samarbeta med vederbörande regionala och andra internationella organi- sationer inom området för vetenskaplig och teknologisk forskning.

Konventionen skapar som nämnts också basen för vetenskapligt och teknologiskt samarbete beträffande Östersjöområdet. Parterna förbinder sig att samarbeta i fråga om forskning och fritt utbyta information av ve- tenskaplig natur för att främja konventionens syften. De åtar sig att själva eller genom internationella organ delta i och utarbeta forskningsprogram för att bedöma föroreningsrisker och metoder att behandla och eliminera sådana risker. Tillsammans skall de också utarbeta gemensamma övervak- ningsprogram.

Ändringar av konventionen kan ske på två sätt. Föreslår fördragsslutande part ändring av artiklarna och godtas ändringsförslaget av övriga fördrags- slutande parter, träder ändringsförslaget i kraft 90 dagar därefter. Föreslås ändring av bilagorna eller antagande av ny bilaga, blir den bindande för övriga fördragsslutande parter, om. ingen av dem inom en av kommis- sionen utsatt tid meddelar att den motsätter sig ändringen. En sålunda godkänd ändring träder i kraft på av kommissionen bestämd dag. Den av kommissionen sålunda utsatta tiden kan förlängas med sex månader och ändringens ikraftträdande uppskjuts i motsvarande mån, ifall någon för- dragsslutande part före utgången av den utsatta tiden meddelar att de

Prop. l975/76:6 21

konstitutionella förutsättningarna för godkännande av ändringen ännu inte uppfyllts i vederbörande stat. Reservationer mot konventionens bestäm- melser eller bilagor kan inte göras. En fördragsslutande part kan emellertid uppskjuta tillämpningen av någon bilaga till konventionen, del av bilaga eller ändring däri för en tid som inte överstiger ett år. Konventionen träder i kraft två månader efter det att alla sju fördragsslutande parter deponerat sina ratifikationsinstrument.

Av min tidigare redogörelse för remissyttrandena framgår att samtliga remissinstanser tillstyrker eller lämnar utan erinran att Sverige ansluter sig till konventionen såvitt nu är i fråga. 1 åtskilliga remissyttranden framhålls betydelsen av att kraftfulla åtgärder vidtas för att motverka och förhindra den tilltagande föroreningen av Östersjöområdet, och samtidigt understryks behovet att nå internationella lösningar för att komma till rätta med pro- blemen.

Jag delar helt de synpunkter som har framförts av remissinstanserna. Läget i Östersjöområdet är oroväckande, och som jag tidigare har anfört är föroreningskällorna många och de utsläpp som sker är mycket omfattande. De förorenande ämnena har ofta allvarliga miljöeffekter.

Som så många andra frågor på miljövårdsområdet kräver skyddet av Ös- tersjöns marina miljö en internationell samordning för att en tillfredsstäl- lande lösning skall kunna uppnås. Det är inte tillräckligt att problemen angrips nationellt. Det är därför utomordentligt glädjande att de sju Ös- tersjöstaterna så snabbt kunnat nå enighet om de omfattande och i vissa avseenden långtgående åtaganden som konventionen innebär. Som framgår av min tidigare redogörelse syftar konventionen till att komma till rätta med alla slags föroreningskällor.

Det regelsystem som konventionen innehåller grundar sig på de kunskaper som vi f.n. har om den marina miljön. Men de ekologiska sammanhangen är ytterst komplicerade och i stor utsträckning fortfarande okända. Det blir därför en gemensam uppgift för de fördragsslutande parterna att öka kunskaperna om Östersjöområdets marina miljö för att därigenom skapa en fast grund för ytterligare åtgärder till skydd för denna miljö. Med ökande kunskaper kommer det att bli möjligt att vidareutveckla nuvarande regler och åtaganden i konventionen. Jag vill i det sammanhanget särskilt understryka vikten av att konventionen har utformats så att den på ett förhållandevis smidigt sätt kan anpassas till de vid varje tid rådande för- hållandena. Konventionen kan därigenom bli ett effektivt internationellt instrument för vården av Östersjöområdets miljö.

Östersjöområdet är de fördragsslutande parternas värdefullaste gemen- samma naturtillgång. Konventionen gör det möjligt att åt kommande ge- nerationer bevara detta område. som är en unik del av haven och har av- görande betydelse för människan och hennes miljö i vår del av världen. Jag förordar att Sverige tillträder konventionen.

Jag kan i detta sammanhang nämna att konventionen har fått betydelse

Prop. l975/76:6 22

för det internationella miljövårdssamarbetet också utanför de fördrags- slutande staternas krets. Den har nämligen fått stå som mönster vid FN:s miljöstyrelses beslut 1974 att stödja utarbetandet av regionala konventioner på andra håll i världen.

En svensk anslutning till konventionen såvitt nu är i fråga torde kunna ske utan att riksdagen behöver medverka till någon lagstiftning på området. Konventionens tillämpning på svenska förhållanden kan regleras genom miljöskyddslagen (19692387), lagen (1973:329) om hälso- och miljöfarliga varor, vattenlagen (1918z523), lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten och lagen (19661143) om kontinentalsockeln.

Sveriges tillträde till konventionen medför såvitt nu är i fråga kostnader dels fören andel av kommissionens sekretariatkostnader,dels'för resor m. m. för dem som företräder Sverige vid kommissionens sammanträden. Kost- naderna bör täckas från nionde huvudtitelns förslagsanslag Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

Konventionen skall som tidigare nämnts utgöra basen för en fortsatt forsk- nings- och undersökningsverksamhet beträffande Östersjöområdets marina miljö. Jag räknar härvid för Sveriges del med att de undersökningar m. m. som kan komma att behövas skall kunna utföras inom ramen för den forsk- nings- och undersökningsverksamhet i övrigt som bedrivs av berörda myn- digheter och andra organ och med anlitande av de anslag som står till dessa organs förfogande.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att godkänna konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö utom såvitt avser artiklarna 7 och 11 och bilagorna IV och V1.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört för den åtgärd som han har hemställt om.

Prop. l975/76:6 23

Bilaga

SLUTAKT FRÅN DIPLOMATKONFERENSEN ANGÅENDE SKYDD AV ÖSTERSJÖOMRÄDETS MARINA MILJÖ

och

__ KONVENTION OM SKYDD AV OSTERSJÖOMRADETS MARINA MILJÖ

Prop. l975/76:6 24

l .

('_')

Lu

Ul

FINAL ACT OF THE DIPLOMATIC CONFERENCE ON THE PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT OF THE BALTIC SEA AREA

Helsinki 18 to "32 March 1974

At the invitation of the Government of Finland. the Diplomatic Conference on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area was held in Helsinki frorn 18 to "22 March 1974.

. Tire following seven States were represented by delegations: Denmark. Fin- land, tlre German Democratic Republic. the Federal Republic of Germany. the Polish People's Republic, Sweden and the Union of Soviet Socialist Republics.

.The Czechoslovak Socialist Republic and Norway were represented by

observe rs.

. The following organisations were represented by observers: United Nations Environment Programme United Nations Economic Commission for Europe Food and Agriculture Organization of the United Nations Inter-Governmental Maritime Consultative Organization Irrter-("jovernmental Occanographic Commission of UNESCO World Health Organization Regional Office for Europe International Council for the Exploration of tlte Sea The Nordic Council The Nordic Council of Ministers

. Tire Conference clected Mr. Jermu Laine. Minister of Foreigrr Trade. Finland. as President.

. The Conference clected as Vice-Presidents:

Mr. I-lolgcr Hansen. Minister for Environment. Denmark Dr. I'Ians Reichelt, Deputy Chairman of the Council of Ministers and Minister of Environmental Protection and Water Economy. German Democratic Republic Dr. Hans-Georg Sachs. State Sccretary.-Federal Republic of Germany Mr. Jerzy Kusiak. Minister of Local Economy and Environmental Protection. Polish People's Republic Mr. Svante Lundkvist, Minister of Agriculture, Sweden Mr. E. E. Alexcevsky, Minister for Reclamation and Water Management. The Union of Soviet Socialist Republics

. The following Comrnittees were set up: COMMITTEE OF THE WHOLE Chairman: lvlr. Paul Gustafsson. Finland DRAFTING COMMITTEE

Chairman: Mr. Jerzy Vonau, Polish People's Republic

. The Conference had before it the Draft Convention on the Protection of the

Marine I:.nvironment of the Baltic Sea Area prepared by the Working Group of Government Representativcs for the Preparation of the Conference on the

Prop. 1975/76:6 25

(Översättning) SLUTAKT FRÅN DIPLOMATKONFERENSEN ANGÅENDE SKYDD AV ÖSTERSJÖ- OMRÅDETS MARINA MILJÖ Helsingfors

den 18—22 mars 1974

1. På inbjudan av Finlands regering hölls diplomatkoiiferensen angående skydd av Ostersjöomrädets marina miljö i Helsingfors den I8- "22 mars 1974.

?.. Följande sju stater företräddes av delegationer: Danmark, Finland, Tyska Demokratiska Republiken. Förbundsrepubliken Tyskland. Polska Folkrepu- bliken. Sverige och De Socialistiska Rädsrepublikernas Union.

3. Socialistiska republiken Tjeckoslovakien och Norge företräddes av observa- törer. '

4. Följande organisationer företräddes av observatörer: Förenta Nationernas miljöprogram Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen Mellanstatliga oceanografiska kommissionen under UNESCO Världsltälsoorganisationens regionalkontor för Europa Internationella rådet för utforskning av havet Nordiska rådet Nordiska ministerrådet

'J'i . Konferensen valde herr Jermu Laine. minister för utrikeshandeln. Finland. till ordförande.

6. Konferensen valde till vice ordförande: Herr Holger Hansen. miljöminister. Danmark Herr Hans Reichelt. vice ordförande i ministerrådet och miljöminister. Tyska Demokratiska Republiken l_')r Hans-Georg Sachs. statssekreterare. I'iörbundsrcpublikcn Tyskland Herr Jerzy Kusiak. minister för lokalekonomi och miljöskydd. Polska Folk— republiken Herr Svante Lundkvist.jordbruksminister. Sverige . Herr 15.11". Alexeevsky. minister för nyodling och natiirvard. De Socialistiska R:"idsrepublikernas Union

7. Följande kommittéer tillsattes: HUVUDKOMMITTE Ord förande: Ilerr Patil Gustafsson. Finland REDAKTIONSKOMå-llTTf-l Ordförande: Herr Jerzy Vonau. Polska Folkrepubliken

8. Utkast förelåg till konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö, utarbetat av arbetsgruppen för regeringsförcträdare till förberedande av konferensen angaende skydd av Östersjöområdets marina miljö vid ett möte

Prop. 1975/76:6 26

10.

Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Arca at its Meeting held in Helsinki from 5 to 16 November 1973. by the Meeting of Technical Experts on Ship Based Pollution held in Stockholm frotn 8 to 10 January 1974. and by the Meetings of Legal Experts held in Helsinki from 11 to 15 February and 11 to 13 March 1974.

. On the basis of its deliberations the Conference adopted the text of the Convention on the Protection of the Marine l.;"nviromnent of the Baltic Sea Area. which is reproduced as Annex A hereto.

The ('ontracting States took note that at present none of them claims jurisdiction outside a limit of 12 (twelve) nautical miles from those lines from which the Contrac'ting States measure the breadth of the te rritorial sea.

The Conference also adopted the Resolutions which are reproduced in Annex B hereto. It was noted that while Resolutions no. 3 and 4 deal only with commercial ships there was a general agreement that in accordance with custotnary international rules of navigation Paragraph 4 of Article 4 of the Convention shall apply also to the subject matter dealt with in those Resolutions. The Convention was open for signature on "23 March 1974.

lN WI'I"Nl.-'.SS Wlllin—ÄOF the undersigned representatives have signed this Final Act.

DON'li AT HELSINKI. this twenty-second day of March 1974, in a single copy in the English language. which shall be depositetl with the Government of Finland, which will issue certified copies thereof together with the attached Convention on the Protection of the Marine Environment of tlte Baltic Sea Area and the Resolutions.

For Denmark:

For Finland:

For the German Democratic Republic:

For the Federal Republic of Germany:

For the Polish Peoples Republic:

For Sweden:

For the Union of Soviet Socialist Republics:

Prop. 1975/76:6 27

10.

I].

som hölls i Helsingfors den 5—--1(i november 1973. av ett möte med tekniska experter pa fartygsbaserad förorening som höllsi Stockholm den 8——10januari 1974 och av ett möte med juridiska experter som hölls i Helsingfors den 1 1— 15 februari och den I 1——13 mars 1974.

Konferensen godkände pä grundval av sina överläggningar texten till konventio- nen om skydd av Ostersjöomradets marina miljö, vilken text äterges i bilaga A.

De fördragsslutande parterna antecknade. att ingen av dem för närvarande kräver jurisdiktion utanför en gräns av 12 sjömil. räknat frän de linjer varifran de fördragsslutande parterna mäter bredden av territorialhavet.

Konferensen godkände även de i bilaga B' atergivna resolutionerna. Det antecknades, att. medan resolutiimerna nr 3 och 4 berör endast handelsfartyg. det överenskoms allmänt. att i enlighet med sedvanliga internationella sjöfartsregler skall artikel 4. stycket 4, i konventionen tillämpas ocksä pa det ämne. som behandlas i dessa resolutioner.

Konventionen var öppen för undertecknande den 22 mars 1974.

Till bekräftelse härav har undertecknade representanter undertecknat denna slutakt.

Som skedde i Helsingfors den "23 maj 1974 iett exemplar på engelska språket, vilket skall deponeras hos Finlands regering som skall utställa bestyrkta kopior därav jämte bifogade konvention om skydd av Ostersjöomrädets marina miljö och resolutionerna.

För Danmark:

För Finland:

För Tyska Demokratiska Republiken:

För Förbundsrepubliken Tyskland:

För Polska Folkrepubliken:

För Sverige:

För De Socialistiska Rädsrepublikernas Union:

I Bilagan är utesluten här.

Prop. l975/76:6 28

ANNEX A

CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT OF THE BALTIC SEA AREA

THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION.

CONSCIOUS of the indispensable economic, social and cultural values of the marine environment of the Baltic Sea Area and its living resources for the peoples of the. Contracting Parties:

BEARING in mind the exceptional hydrographic and ecological characteristics of the Baltic Sea Area and the sensitivity of its living resources to changes in the environment;

NOTING the rapid development of human activities at the Baltic Sea Area. the considerable population living within its catchment area and the highly urbanized and industrialized state of the (Tontracting Parties as well as their intensive agriculture and forestry:

NOTING with deep concern the increasing pollution of the Baltic Sea Area. originating from many sources such as discharges through rivers. estuaries. outfalls and pipelines. dumping and normal operations of vessels as well as through airborne pollutants:

CONSClOUS of the. responsibility of the Contracting Parties to protect and enhance the values of the marine environment of the Baltic Sea Area for the benefit of their peoples:

RECOGNIZING that the protection and enhancement of the marine environ— ment of the Baltic Sea Area are tasks that cannot effectively be accomplished by national efforts only but that also close regional co-operation and other appropriate international measures aiming at fulfilling these tasks are urgently needed;

NOTING that the relevant recent international conventions even after having entered into force for the respective Contracting Parties do not cover all special requirements to protect and enhance the marine environment of the Baltic Sea Area;

NOTING the importance of scientific and technological co-operation in the protection and enhancement of the tnarine environment of the Baltic Sea Area. particularly between the Contracting Parties:

DESIRING to develop further regional co-operation in the Baltic Sea Area, the possibilities and requirements of which were confirmed by the signing of the Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources in the Baltic Sea and the Belts. (idansk 1973:

CONSCIOUS of the importance of regional intergovernmental co-operation in the protection of the marine environment of the Baltic Sea Area as an integral part of the peaceful co-operation and mutual understanding between all European States:

HAVE AGREED as follows:

Prop. l975/76:6 . 29 (Örersä t tning) BILAGA A

KONVENTION OM SKYDD AV ÖSTERSJÖOMRÄDETS MARINA MILJÖ

De till denna konvention anslutna staterna

som är medvetna om de omistliga ekonomiska. sociala och kulturella värden. som Östersjöområdets marina miljö och dess levande tillgangar utgör för de fördragsslutande parternas folk.

som beaktar Östersjöområdets hydrografiska och ekologiska särart och dess levande- tillgängars känslighet för förändringar i miljön,

som uppmärksammar den snabba utvecklingen av mänsklig verksamhet i Östersjöområdet. den ansenliga befolkning som bor inom dess tillrimringsomräde samt de fördragsslutande parternas höga grad av urbanisering och industrialisering säväl som deras intensiva jordbruk och skogsbruk.

som med djup oro uppmärksammar den växande föroreningen av Östersjöom- rådet, vilken härrör från mänga källor såsom utsläpp genom floder. flodmynningar. avlopp och rörledningar. dumpning och normal drift av fartyg saväl som luftburen förorening.

som är medvetna om de fördragsslutande parternas ansvar att skydda och förbättra värdena i Ostersjöomrädets marina miljö till förmån för sin befolkning.

som inser att skyddet och förbättringen av Östersjöområdets marina miljö är uppgifter som ej effektivt kan fullgöras enbart genom nationella ansträngningar, utan att det även oundgängligen erfordras ett nära regionalt samarbete och andra lämpliga internationella åtgärder som syftar till genomförande av dessa uppgifter.

som konstaterar att tillämpliga. nyligen ingångna internationella konventioner ej ens efter det att de trätt i kraft för respektive fördragsslutande part täcker alla speciella krav till skydd och förbättring av Ostersjöomrädets marina miljö.

som uppmärksammar betydelsen av vetenskapligt och teknologiskt samarbete för skydd och förbättring av Östersjöområdets marina miljö. i synnerhet mellan de fördragsslutande parterna,

som önskar ytterligare utveckla det regionala samarbetet i Östersjöområdet vars möjligheter och krav fastställdes då konventionen om fisket och bevarandet av de levande tillgångarna i Östersjön och Bälten, avslutad i Gdansk 1973, underteckna- des.

som är medvetna om vikten av regionalt mellanstatligt samarbete för skyddet av Ostersjöområdets marina miljö såsom en integrerande del av det fredliga samarbetet och den ömsesidiga förståelsen mellan alla europeiska stater.

har överenskommit följande:

Prop. 1975/76:6 ' 30

Article ] Convention Area

For the purposes of the present Convention ”the Baltic Sea Area” shall be the Baltic Sea proper with the Gulf of Bothnia. the Gulfof Finland and the entrance to the Baltic Sea bounded by the parallel of the Skaw in the Skagerrak at 570 44' 8" N. It does not include internal waters of the (.”.ontracting Parties.

Article 2 Deff/iirions For the purposes of the present Convention:

]. "Pollution" means introduction by man. directly or indirectly. of substances or energy into the marine environment. including estuaries. resulting in such deleterious effects as hazard to human health. harm to living resources and marine life. hindrance to legitimate uses of the sea including fishing. impairment of the quality for use of sea water. and reduction ofamenities:

2. ""Land-based pollution" means pollution of the sea caused by discharges from land reaching the sea waterborne. airborne or directly from the coast. including outfalls from pipelincs:

3. a) "Dumping" means:

(i") any deliberate disposal at sea of wastes or other matter from vessels. aircraft. platforms or other man-made structures at sea:

(iii) any deliberate disposal at sea of vessels. aircraft. platforms or other man-made structures at sea:

b") "Dumping" does not include:

' (i) the disposal at sea of wastes or other matter incidental to. or derived from the normal operations of vessels. aircraft. platforms or other man-made structures at sea and their equipment. other than wastes or otiter matter transported by or to vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea. operating for the purpose of disposal of such matter or derived from the treatment of such wastes or other matter on such vessels. aircraft, platforms or structures:

("ii") placement of matter for a purpose other than the mere disposal thereof. provided that such placement is not contrary to the aims of the present Convention:

4. ”Vessels and aircraft" means waterborne or airborne craft of any type whatsoever. This expression includes hydrofoil boats. air-cushion vehicles, submers- ibles. fToating craft whether self-propelled or not. and fixed or floating platforms:

Prop. 1975/76:6 31

Artikel l Kon venlitnrsmnradt't

Med "Östersjöomrr'idet" avses i denna konvention den egentliga Östersjön med Bottniska viken och Finska viken samt inloppet till Östersjön. vilket begränsas av latitudparallellen genom Skagert i Skagerack vid 57'"”44'8"N. Omrädet omfattar ej de fördragsslutande parternas inre vatten.-

Artikel 2 [Definitioner [ denna konvention skall

1. med "förorening" förstäs sädana av människan direkt eller indirekt orsakade utsläpp av ämnen eller energi i den marina miljön. tlodmynningar inbegripna. som medför skadliga följder. siisom risk för människors hälsa. skada pa levande tillgangar och marin fauna och llora. hinder för behörigt utnyttjande av havet. fisket inbegripet.- försämring av havsvattnets användningsmöjligheter samt minskning av skönhets- och rekreationsvärden.

2. med "landbaserad förorening" förstås sädan av utsläpp frän land förorsa- kad förorening av havet. som när havet genom vattendrag. frän luften eller direkt från kusten. inbegripet utsläpp fran rörledningar.

3. a) med "dumpning" förstås

(i) varje avsiktlig kvittblivningi havet av avfall eller andra ämnen frän fartyg. luftfartyg. plattformar eller andra konstruktioner till havs.

(ii—) varje avsiktlig sänkning i havet av fartyg. luftfartyg. plattformar eller andra konstruktioner till havs.

b) "dumpning" ej innefatta

(i") kvittblivning av avfall eller andra ämnen som sammanhänger med eller härrör frän den normala driften av fartyg. luftfartyg. plattformar eller andra konstruktioner till havs och tillhörande utrustning. sävida det inte är fråga om avfall eller andra ämnen som antingen transporteras av eller till fartyg. luftfartyg. platt- formar eller andra konstruktioner till havs vilka har till uppgift att behandla sadant avfall eller som erhålls genom behandling av sådant avfall eller av andra ämnen ombord på sådana fartyg. luftfartyg. plattformar eller konstruktioner.

(ii) utläggning av ämnen för andra ändamål än enbart kvittblivning. under förutsättning att sädan utläggning inte strider mot denna konventions syften.

4. med ”fartyg och luftfartyg” förstas vatten- eller luftburna fartyg av alla slag. Uttrycket innefattar bärplansbr'itar. svåivare. undervattensfartyg. flytande farkoster med eller utan eget framdrivningsnraskirreri sanrt fasta och flytande plattformar.

Prop. l975/76:6 32

>. "Oil" means petroleum in any form including erudc oil. fuel oil. sludge. oil refuse and refined products;

6. "Harmful substance" rrreans any hazardous. noxious. or other substance. which. if introduced into the sea. is liable to cause pollution:

7. "Incident" means an event involving the actual or probable discharge into the sea of a harmful substance. or effluents containing such a substance.

Article 3

Fundamental principles and ::)bligarions

[. The Contraeting l'arties shall individually or jointly take all appropriate legislative. administrative or other relevant measures in order to prevent and abate pollution and to protect and enhance the marine environment of the Baltic Sea Area.

2. The ('.'.ontracting Parties shall use their best endeavours to ensure that the implementation of the present Convention shall not cause an increase in the pollution of sea areas outside the Baltic Sea Area.

Article 4 Application

]. The present Convention shall apply to the protection of the marine environment of the Baltic Sea Area which comprises the water-body and the sea-bed including their living resources and other forms of marine life.

2. Without prejudice to the sovereigrr rights in regard to their territorial sea. each Contracting Party shall implement the provisions of the present Convention within its territorial sea through its national authorities.

3. While the provisions of the present Convention do not apply to internal waters. which are under the sovereignty ofeaeh Contracting Party. the Contracting Parties undertake. without prejudice to their sovereign rights. to ensure that the purposes of the present Convention will be obtained in these waters.

4. The present Convention shall not apply to any warship. naval auxiliary. military aircraft or other ship and aircraft owned or operated by a State and used. for the time being. only on government non-commercial service.

However. each Contracting Party shall ensure. by the adoption of appropriate measures not impairing the operations or operational capabilities of such ships and aircraft owned or operated by it. that sueh ships and aircraft act in a manner consistent. so far as is reasonable and practicable. with the present Convention.

Prop. l975/76:6 33

3. med "olja" förstäs petroleum i varje form. däri inbegripet råolja. brännolja. oljeslant. oljeavfall och raffinerade produkter.

6. med ”skadligt ämne” förstas varje farligt. skadligt eller annat ämne. som. om det släpps ut i havet. kan orsaka fti'troretting.

7. nted "incident" förstas händelse som medför eller kan befaras medföra utsläpp i havet av skadligt ämne eller utflöden innehållande sadant ämne.

Artikel 3 ( [rund/äggandc principer och skr/digheter

|. De fi.")rdragsslutande parterna skall var för sig eller gemensamt vidtaga alla erforderliga lagstiftningsatgärder. administrativa eller eljest behövliga atgärder för att förhindra och minska förorening samt för att skydda och förbättra den marina miljön i Östersjöområdet.

2. De fördragsslutartde parterna skall nted kraft sträva efter att säkerställa att tilli'tntpningert av denna konvention ej orsakar en ökning av föroreningen av ltavsomrädena utanför Ostersjöornradet.

Artikel 4 Tillämpning

[. Dertna konvention skall gälla skyddet av (")stersjöomri'rdets marina miljö. som omfattar vattenmassan. och havsbottnen. inbegripet de levande tillgångarna och den marina faunan och floran i övrigt.

2. Utan inskränkning i de suveräna rättigheterna beträffande territorialhavet. skall varje fördragsslutartde part genom sina nationella myndigheter tillämpa besrärttrnelserrta i dertrta konvention inom sitt territorialhav.

3. Fastän bestämmelserna i dertna konvention ej gäller inre vatten. vilka star under fi'irdragsslutande parts suveränitet. förbinder sig parterna att utan inskränk- ning i sina suveräna rättigheter tillse. att syftet med denna konvention uppnas i dessa vatten.

4. Denna konvention skall ej äga tillämpning på örlogsfartyg. marina h_jälpfartyg. militära luftfartyg eller andra fartyg eller luftfartyg som äges eller drives av en stat och som vid tillfället i fraga användes ertbart i statlig icke-kommersiell tjänst.

Varje fördragsslutande part skall dock i fråga om fartyg och luftfartyg av detta slag. som den äger eller driver. tillse genom vidtagande av lämpliga åtgärder. som ej irtverkar menligt pä fartygens eller luftfartygens furtktion eller furtktionsförmäga. att sadana fartyg och luftfartyg sa längt det är skäligt och möjligt uppträder i överensstämmelse nted denna korrverttion.

3 Riksdagen I 975/76. ] sam/. Nr 6

Prop. l975/76:6 34

Article 5 Hazardous substances

The Contracting Parties undertake to counteract tlte introduction. whether airborrte. waterborne or otherwise, into tlte Baltic Sea Area of hazardous substances as specified in Annex 1 of tlte present Convention.

Article 6 Princip/cs and (.rbligarions ('Ollt'Cl'lilllg land-baser] pt..)llrrrinn

I. The Contracting Parties shall take all appropriate measures to control and minimize land-based polltrtion of the marirte ertvirtmment of the Baltic Sea Area.

2. hr particular. the Contracting Parties shall take all appropriate measures to control artd strictly limit pollution by noxious sttbstartces and materials in accordance with Annex ll of tlte presertt Convention. To this ertd tltey shall. inter alia. as appropriate co-operate in the development and adoptiort of specific programmes. guidelines. standards or regulations concerning discharges. environ- merttal quality. and products corttaining such srrbstanees and materials artd their use.

3. The substartces and materials listed in Annex Il of tlte presertt Convention shall rtot be irrtrodttced into tlte marine ertvirortrrtent of tlte Baltic Sea Area in significant quarttities without a prior special permit. wltieh rtray be periodically reviewed. by tlte appropriate national authority.

4. The appmpriate national authority will inform the (ornmission referred to in Article 12 of tlte present Convention of the quantity. quality and way of discharge if it considers tltat significant quantities of substances and materials listed in Annex ll of tlte present Convention were discharged.

5. Tltc Contracting Parties shall endeavour to establish and adopt common criteria for issuing permits for discharges.

6. To control and minimize pollution of tltc Baltic Sea Area by ltarrrtftrl substances the Corttracting Parties shall. in addition to the provisions of Article 5 of the present Convention. aim at attaining tlte goals artd applying the criteria enuntcrated in Annex lll of tlte present Cortverttion.

7. lf tlte discharge front a watercourse. flowing tltrouglt tlte territories of two

. or more Contracting Parties or forming a boundary between tltertr. is liable to cause

pollution of tlte marine environment of tlte Baltic Sea Area. tlte Contracting Parties concerned shall in common take appropriate measures in order to prevent and abate suclt pollution.

8. The Contracting Parties shall endeavour to use best practicable means in order to minimize the airborne pollution of the Baltic Sea Area by rtoxious substances.

Prop. 1975/76:6 35

Artikel 5

Farliga ämnen

De fördragsslutande parterna förbinder sig att motverka att farliga ärrrrrerr som anges i bilaga I till denna konvention utsläppes i Ostcrsjöomrädet genom luften. vattnet eller på annat sätt.

Artikel 6 Prr'nc'iper och skyldigheter beträffande landbaserad jörorening

]. De fördragsslutande partcma skall vidtaga alla erforderliga atgärder för att

kontrollera och så langt som möjligt minska landbaserad förorening av Östersjöom- rådets rrrarirra miljö.

'2. De f('_irdragsslutande parterna skall särskilt vidtaga alla erforderliga åtgärder" för att kontrollera och noga begränsa förorening genom skadliga ämnen och material i enlighet med bilaga II till denna konvention. [ detta syfte skall de. bland annat. pä sätt de finner lämpligt samarbeta i fråga om utveckling och tillämpning av särskilda program. riktlinjer. normer eller bestämmelser angäcrrde utsläpp. miljöns kvalitet och produkter som innehaller sadana ämnen och material och deras användning.

3. De ärrrrrerr och nraterial som anges i bilaga II till denna konvention far ej utsläppas i Östersjöomrädets marina miljö i mängder av någon betydelse utan särskilt av vederbörande nationella myndighet pä förhand meddelat tillständ. vilket periodvis kan omprövas.

4. Vederbörande nationella myndighet skall underrätta den i artikel I? i denna konvcrrtimr nämnda kommissionen om mängden och arten av samt metoden för utsläpp. om den anser att mängder av någon betydelse av de i bilaga II till denna konvention angivna ämnena och materialen blivit utsläppta.

5. De fördragsslutande parterna skall eftersträva att skapa och tillämpa gemensamma normer för meddelande av tillstånd till utsläpp.

6. För att kontrollera och så längt som rrröjligt minska förorening av Östersjöornradet genom skadliga ämnen skall de f("rrdragsslutande parterna utöver bestämmelserna i artikel 5 i denna konvention eftersträva att upprrä de mål och tillämpa de kriterier, som anges i bilaga [II till denna k(.)nr-'ention.

7. (')m utsläpp fr.'in vattendrag som flyter genom två eller flera fördragsslutan- de parters ornraderr eller som utgör gräns mellan dem. kan befaras förorsaka förorening av Osterstoomradcts marina miljö. sk.-tll vederbörande fördragsslutande parter gemensamt vidtaga lämpliga atgärder för att förhindra och minska sädan förorening.

8. _De fördragsslutande parterna skall eftersträva att använda bästa möjliga medel för att minska luftburen förorening av Östersjöornradet genom skadliga ärrrnerr.

Prop. l975/76:6 36

Article 7 Prevention of pollution from ships

l. ln order to protect the Baltic Sea Area front pollution by deliberate. negligent or accidcrrtal release of oil. harmful substances other than oil. and by the discharge of sewage and garbagc from ships. the Contracting Parties shall take measures as set out in Annex IV of the present Convention.

2. The Contracting Parties shall develop arrd apply uniform requirerrrents for the capacity and location of facilities for the reception of residues of oil. harmful substances other than oil. including sewage and garbage. taking into account inter alia the special needs of passerrger ships and combination carriers.

Article 8

Pleasure craft

The Contracting Parties shall. in addition to implementing those provisions of the present Convention which can appropriately be applied to pleasure craft. take special measures in order to abate harmful effects on the marine environment of the Baltic Sea Area of pleasure craft activities. The measures shall inter alia deal with adequate reception facilities for wastes from pleasure craft.

Article 9 Prevention ()ftlmnping

]. Thc Contracting Parties shall, subject to Paragraplrs 2 and 4 of this Article. prohibit dumping in the Baltic Sea Area.

2. Dumping of dredged spoils shall be subject to a prior special permit by the appropriate national authority in accordance with the provisions of Annex V of the present Convention.

3. Each Contracting Party trndertakes to ensure compliance with the pro- visions of this Article by vessels and aircraft:

a) registered in its territory or flying its flag:

b) loading. within its territory or territorial sea. matter which is to be dumped: or

c') believed to be engaged in dumping within its territorial sea.

4. The provisions of this Article shall not apply when the safety of human life or of a vesscl or aircraft at sea is threatened by the complete destruction or total loss of the vessel or aircraft. or in any case whiclr constitutes a danger to human life. if dumping appears to be the only way of avertirrg the tlrreal and if there is every probability that tlte damage consequent upon such dumping will be less than would otherwise occur. Such dumping shall be so conducted as to minimize the likelihood ofdamagc to human or marine life.

Prop. l975/76:6 37

Artikel 7 förhindrande ar förorening fran fartvg

[. För att skydda Östersjöområdet mot förorening genom utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen. som sker avsiktligt eller av försumlighet eller pä grund av olyckshändelse. eller genom utsläpp av toalettavfall eller fast avfall frän fartyg skall de fördragsslutande parterna vidtaga atgärder enligt bilaga [V till denna konvention.

2. De fördragsslutant'le parterna skall utveckla och tillämpa enhetliga normer beträffande kapaciteten hos och lokaliseringen av mottagningsanordningar för oljerester och andra skadliga ämnen än olja. däri inbegripet toalettavfall och fast avfall. med beaktande bland annat av passagerarfartygs och kombinationsfartygs särskilda behov.

Artikel 8 Fri tidsba tar

De fördragsslutande parterna skall förutom genom tillämpning av de bestäm- melser i denna konvention som lämpligen kan tillämpas på fritidsbåtar vidtaga särskilda atgärder för att minska skadliga verkningar av fritidsbåtars aktiviteter på Östersjöomradets marina miljö. Åtgärderna skall bland annat avse ändamålsenliga mottagningsanordningar för avfall fran fritidsbåtar.

Artikel 9

För/lindrande av dumpning

1. De fördragsslutande parternaskall. om ej annat följer av punkterna 2 och 4 i denna artikel. förbjuda dumpning i Ostersjöområdet.

2. Dumpning av muddermassor förutsätter ett särskilt. av vederbörande nationella myndighet pä förhand meddelat tillstand ienlighet med bestämmelsernai bilaga V till denna kmwention.

3. Varje fördragsslutande part förbinder sig att tillse. att bestämmelsemai denna artikel iakttages av fartyg och luftfartyg som

a) är registrerade inom dess territorium eller för dess flagga,

b') inom dess territorium eller territorialvatten lastar ämnen avsedda att dumpas. eller -

0) kan antagas utföra dumpning inom dess territorialvatten.

4. Bestämmelserna i denna artikel äger ej tillämpning dä säkerheten för människoliv eller för fartyg eller luftfartyg till havs hotas av fullständig förstörelse eller total förlust av fartyget eller luftfartyget eller i nagon situation som innebär fara för människoliv. om dumpning visar sig vara enda utvägen att avvärja hotet och om det är sannolikt att den av dumpningen orsakade skadan blir mindre än vad annat förfarande leder till. Sädan dumpning skall utföras sa. att sannolikheten för skada pa mänskligt eller marint liv begränsas sa langt som möjligt.

Prop. 1975/76z6 38

5. Dumping lttudC under the provisions of Paragraph 4 of this Article shall be reported and dealt with in accordance with Annex Vl of the present Convention and shall also be reported förthwith to tlte Commission referred to in Article l2 of the present Convention in accordance with the provisions of Regulation 4 of Annex V of the present ("Tonvention.

6. in case of dumping suspected to be in contravention of the provisions of this Article the Contracting Parties shall co-operate in investigating the matter in accordance with Regulation 2 of Annex lV of the present Convention.

Article 10

Exploration antl exploitation of the sea-bed and its subsoil

Each Contracting Party shall take all appropriate measures in order to prevent pollution of the marine environment of the Baltic Sea Area resulting from exploration or exploitation of its part of the sea-bed and its subsoil or from any associated activities thereon. lt shall also ensure that adequale equipment is at hand to start an immediate abatement of pollution in that area.

Article l l

Co-rnmration in eonzbatting marine pollution

The Contracting Parties shall take measures and co-operate as set out in Annex Vl of the present Convention in order to eliminate or minimi/e pollution of the Baltic Sea Area by oil or other harmful substances.

Article 12 Institutional and organimlirtnal framework

1. The Baltic Marine l-invironment Protection Commission. hereinafter referred to as "the Commission". is hereby established for the purposes of the present Convention.

2. The chairrnanship of the Commission shall be given to each Contracting Party in turn in alphabetical order of the names of the States in the English language.

The Chairman shall serve for a period of two years. and cannot during the period of his chairmanship serve as representativ of his country.

Should the ehairmanship fall vacant. the Contracting Party chairing the Commission shall nominate a successor to remain in ottice until the term ot chairmanship of that Contracting Party expires.

3. Meetings of the Commission shall be held at least once a year upon convoeation by the Chairman. Upon the request of a Contracting Party. provided ll is endorsed by another Contracting Party. the Chairman shall. as soon as possible.

Prop. l975/76:6 39

5. Dumpning som utförts i enlighet med bestämmelserna i punkt 4 i denna artikel skall anmälas och behandlas enligt bilaga Vl till denna konvention och anmälan därom skall även göras till den i artikel 12 i denna konvention nämnda kommissionen enligt bestämmelserna i regel 4 i bilaga V till denna konvention.

6. För den händelse dumpning misstänkes ha skett i strid med bestämmelserna i denna artikel. skall de fördragsslutande parterna i samråd undersöka saken i enlighet med tegel 2 i bilaga [V till denna konvention.

Artikel [0 Utförs/(ning av och utvinning fran Izarslwttncn och dess underlag

Varje fördragsslutande part skall vidtaga alla lämpliga åtgärder för att förhindra sädan förorening av Östersjöomrädets marina miljö som orsakas av utforskning av eller utvinning fran dess del av havsbottnen och dess underlag eller av annan därmed sammanhängande verksamhet. Varje part skall även tillse att ändamålsenlig utrustning finns till hands för att pabörja omedelbar bekämpning av förorening i detta omräde.

Artikel 11 Samarbete vid bekämpning av marina föroreningar De fördragsslutande parterna skall vidtaga åtgärder och samarbeta pä sätt som

anges i bilaga Vl till denna konvention för att avvärja eller så längt som möjligt begränsa förorening av Ostersjöomrädet genom olja eller andra skadliga ämnen.

Artikel 12 Institutimzell och organisatorisk ram

]. Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö. nedan kallad ”Kom- missionen". upprättas härmed för denna konventions syften.

"2. Ordförandeskapet för kommissionen skall tilldelas varje fördragsslutande part i alfabetisk ordning enligt staternas namn på engelska.

Ordförandens mandatperiod är två år och under denna tid kan han ej ftzireträda sitt land.

Blir ordförandeskapet vakant. skall den fördragsslutande part som innehar ordförandeskapet utse en efterträdare som skall inneha posten till dess att ordförandeskapsperioden för vederbörande fördragsslutande part utlöper.

3. KOHHHlSSlOITCII sammanträder minst en gäng om året på kallelse av ordft'n'anden. Pä begäran av fördragsslutande part skall ordföranden. förutsatt att detta stödes av annan fördragsslutande part. snarast möjligt sammankalla ett extra

Prop. l975/76:6 40

summon an extraordinary meeting at such time and place as the Chairman determines. however. not later than ninety days from the date of the Submission of the request.

4. The first meeting of the Commission shall be called by the Depositary Government and shall take place within a period of ninety days from "the date following the entry into force of the present Convention.

5. Each Contracting Party shall have one vote in the Commission. Unless otherwise provided under the present Convention. the Commission shall take its decisions unanimously. '

Article 13 The tluties of the Commission

The duties of the Commission shall be:

a) To keep the implementation of the present Convention under contintmus observation:

bi) To make recmnmendations on measures relating to the purposes of the present Convention:

c') To keep under review thc contents of the present Convention including its Annexes and to recommend to the Contracting Parties such amendments to the present Convention including its Annexes as may be required including changes in the lists of substances and materials as well as the adoption of new Annexes:

(1) To define pollution control criteria. objectives for the reduction of pollution. and objectives concerning measures. particularly according to Annex lll of the present Convention:

e.") To promote in close co-operation with appropriate governmental bodies. taking into consideration Sub-Paragraph 1) of this Article. additional measures to protect the marine environment of the Baltic Sea Area and for this purpose:

(i) to receive. process. summarize and disseminate from available sources relevant scientific. technological and statistical informatirm; and

(ii) to promote scientific and technological research:

i) To seek. when appropriate. the services of competent regional and other international organizations to collaborate in scientific and technological research as well as other relevant activities pertinent to the objectives of the present Convention:

g) To assume such otiter functions as may be appropriate under the terms of the present Convention.

Prop. 1975/76:6 4l

sammanträde pa tid och plats som ordföranden bestämmer. dock ej senare än nittio dagar räknat frän den dag dä begäran framställdes.

4. l.)epositaricregeringen skall sammankalla till konmtissionens första samman- träde vilket skall äga rum inom nittio dagar räknat fran den dag dä denna konvention träder i kraft.

Varje fördragsslutande part skall ha en röst i kommissionen. Om ej annat fin-eskrives i denna konvention. skall kommissionen fatta sina beslut enhälligt.

Artikel 13

Kontmissimtens åligganden [)et skall äligga kommissionen att

a) fortlizipande övervaka tillämpningen av denna konvention.

b') föresla ätgärdcr som ansluter sig till denna konventions syften.

c) fortlöpande granska innehållet i denna konvention, inbegripet bilagorna. och föresla de fördragsslutande parterna sädana ändringar i denna konvention med bilagor som kan anses päkallade. inbegripet ändringar i förteckningama över ämnen och material. ävensom antagande av nya bilagor.

d) definiera kriterier för kontroll av förorening. mal för minskandet av förorening. samt mal beträffande atgärder. i synnerhet enligt bilaga lll till denna konvention.

e) i nära samarbete med vederbörande statliga myndighet och med beaktande av punkt |) | denna artikel främja ytterligare åtgärder till skydd av Ostersjöomrädets marina miljö och i detta syfte

l) mottaga. bearbeta. sammanfatta och fran tillgängliga källor distri- buera relevant vetenskaplig. teknologisk och statistisk information.

2) främja vetenskaplig och teknologisk forskning. f) vid behov anlita kompetenta regionala och andra internationella organisa-

tioners tjänster. för samarbete inom vetenskaplig och teknologisk forskning ävensom annan relevant verksamhet som hänför sig till denna konventions syften.

g) ätaga sig andra uppgifter som kan anses lämpligt enligt bestämmelserna i denna konvention.

Prop. l975/76:6 . 42

Article 14 .4 dministratit'e prot'isitms for the Commission l. Tite working language of titc Commission shall be English. 2. The Commission shall adopt its Rules of Procedure.

3. The office of tite Commission. itereafter referred to as tlte "Secretariat". sitall be in Helsinki. '

4. The Commission shall appoint an Executive Secretary and make provisions for the appointment of such other personnel as may be necessary. and determine tite duties. terms and conditions of tite Executive Secretary.

5. The Executive Secretary shall be tlte chief administrative official of tlte Commission and shall perform the functions that are necessary for the adminis- tration of the present Convention. tlte work of tite Commission and otiter tasks etttrusted to the Executive Secretary by tite Commission attd its Rules of Procedttre.

Article 15 Financial prorisimts for the Crmzmission l. The Commission shall adopt its Financial Rules.

"2. The Commission shall adopt an annual or bienttial budget of proposed expenditures and budget estitnates for tlte fiscal period following thereafter.

3. The total amount of the budget. including any supplementary budget adopted by tite Commission, sitall be contributed by tlte Contracting Parties in equal parts. unless tlte Commission unanimously decides otherwise.

4. Each Contracting Party shall pay the expenses related to the participation in tlte Commission of its representatives. experts and advisers.

Article 16 Scientific antl technological crt-operation

i. The Contracting Parties undertake directly. or when appropriate through competent regional or other international organizations. to co—operate in the fields of science. technology and otiter research. and to exchange data as well as other scientific information for the purposes of tlte present Convention.

2. Without prejudice to Paragraphs i. 2 attd 3 of Article 4 of tlte present Convention tlte Contracting Parties undertakc directly, or when appropriate through competent regional or otiter international organizations. to promote studies. undertake. support or contribute to programmes aimed at developing ways attd means for tlte assessment of the nature and extent of pollution. pathways. exposures. risks artd remedies in tite Baltic Sea Area. and partiettlarly to develop

Prop. l975/76:6 43

Artikel 14

Administrativa lwstammelser för kommissionen [_ Arbetsspräket inom kommissionen är engelska.

2. Kommissionen fastställer sitt arbetsordning. 3. Kontntissionens kontor. här ttedart kallat "sekretariatet". 'a'r förlagt till Helsingfors,

4. Kommissionen utser en exektttivsekreterare och sörjer för anställning av annan erforderlig personal samt bestämmer exekutivsekreterarens arbetsuppgifter och anställnirtgsvillkor.

S. Exekutivsekreteraren är den itögste administrative tjänstemannen i kommis- sionen och utför de åligganden som är nödvändiga för adntinistrationen av denna konvention. kotttmissionerts arbete samt andra uppgifter som av kommissionen och i dess arbetsordning anförtrotts exekutivsekreteraren.

Artikel 15 Finansiella bestämmelserför kmnmissionen ]. Kommissionen fastställer regler för sin finansiering.

Z. Kommissionen fastställer en ärlig eller tvåårig budget över föreslagna utgifter och budgetförslag för därpå följande räkenskapsperiod.

3. De fördragsslutande parterna svarar till lika delar för budgetbeloppet i dess ltelitet. inbegripet eventuell av kommissionen godkänd tilläggsbudget. om ej kommissionen enhälligt beslutar annat.

4. Varje fördragsslutande part skall erlägga de kostnader som hänför sig till dess representanters. sakkunnigas och radgivares deltagande i kotttrttissiortett.

Artikel 16

l-"'ctcnskapligl och teknologiskt samarbete

i. De fördragsslutande parterna förbirtdcr sig att direkt eller då sa är lämpligt genom kompetenta regionala eller andra internationella organisationer samarbeta irtortt vetenskap. teknologi och annan forskning samt att för denna konventions s_vften utbyta data och andra vetenskapliga upplysningar.

3. Med beaktande av artikel 4 punkterna ]. 2 och 3 i detttta kom-'ention förbinder sig de fördragsslutande parterna att direkt eller dä sa är lämpligt genom kompetenta regionala eller andra internationella organisationer främja undersök- ningar. utföra. understödja eller bidraga till program för utveckling av metoder och medel för utvärdering av arten och omfattningen av förorening. dess vägar. förekomsten av. riskerna för samt botentedlen mot förorening i Österstöomradet

Prop. l975/76:6 44

alternative rttetltods of treatment. disposal artd eliminatitnt of sueit ntatter artd substances that are likely to cause pollution of tite marirte environment of tlte Baltic Sea Area.

3. The Contracting Parties urtdertake directly. or when appropriate titrougit competent regional or otiter international organizations. artd. on tlte basis of the information and data acquired pursuant to Paragraplrs [ and "2 of titis Article. to co-operate in developing inter-comparable observation methods. in performing baseline studies and in establishing complementary or joint prograntmes for monitoring.

4. 'The organization artd scope of work connected witlt tltc implementation of tasks referred to in the precedirtg Paragraplrs should primarily be outlined by tite Commission.

Article ] 7 Responsibilitt' för damage

The Contractittg Parties undertake. as soon as possible. joitttly to develop and accept rttles concerning responsibility for damage resulting frorn acts or orttissiotts in contravention of tltc present Convention. including. ittter alia. lirttits of responsibility. criteria artd procedures for tlte determination of liability attd available remedies.

Article 18

Settlement of disputes

l. ln case of a dispute between Contracting Parties as to the interpretation or '.tpplication of tlte present Convention. they should seek a solution by rtcgotatiort. lf tlte Parties eoncerncd cannot reaclt agreement they sltouid seek tlte good oflices of or joirttly request tlte ntediatiott by a third Contracting Party. a qualified itttcrtratiortal organization or a qualified person.

2. if the Parties concerned have rtot bcert able to resolve titeir dispute titrouglt rregotiatiorr or have becrt unable to agree on measures as discribed above. such disputes sltall be. ttport cornntort agreement. submitted to an ad-hoe arbitratiort tribunal. to a permanent arbitration tribunal. or to tite lrtternatiortal Court of Justice.

Article 19 Saj'eguartl ofcertain frem/(mrs Nothing in lite present Convention sltall be construed as ittfrittgirtg upon the freedom of navigation. fishing. rttarirte scientific rescarclt and other legitimate uses of the. high seas. as well as upon tlte rigltt ofirrrtocertt passage through the territorial sea.

Prop. l975/76:6 45

och särskilt att utveckla alternativa metoder för hantering. kvittblivning och eliminering av ämnen som kan orsaka förorening av (')stersjt'jomradets marina miljö.

3. De fördragsslutande parterna förbinder sig att direkt eller dä så är lämpligt genom behöriga regionala eller andra internationella tn'ganisationer och pä grundval av de upplysningar och data som erhiillits enligt punkterna ] och "2 i denna artikel samarbeta vid utvecklandet av med varandra jämförbara observationsmetoder. genomförandet av basstudier samt vid utarbetandet av kompletterande eller gemensamma kontrollprogram.

4. Organisationen och omfattningen av arbetet i samband med genomförandet av de i föregående stycken nämnda uppgifterna skall i första hand angivas av kommissionen.

Artikel ] 7 Ansvar för skada

De ft.")rdragsslutande parterna förbinder sig att sä snart som möjligt gemensamt utveckla och antaga föreskrifter rörande ansvaret för skada som orsakats genom handling eller underhitenhet i strid med denna konvention. inbegripet bland annat begränsning av ansvar. kriterier och förfaranden för fastställande av ansvarsskyldig- het samt de sanktionsmöjligheter som star till buds.

Artikel 1 8 Biläggande av tvister

[. Uppkonnner tvist mellan fördragsslutande parter beträffande tolkningen eller tillämpningen av denna konvention. bör de söka nå en lösning genom förhandlingar. Kan parterna ej na enighet. bör de söka råd och hjälp eller gemensamt begära medling av tredje fördragsslutande part. kvalificerad internatio- nell organisation ellcr kvalificerad person.

"2. Har parterna ej lyckats bilägga tvisten genom förhandlingar eller nä en överenskmnmelse om nyss angivna atgärder. skall tvisten. om parterna är ense därom. hänskjutas till en för ändamalet tillsatt skiljedomstol. permanent skiljedom- stol eller till den internationella domstolen.

Artikel 19 Säkerstäl/am/e av vissa friheter Ingenting i denna konvention fär tolkas som ett intrång i friheten för sjöfart.

fiske. vetenskaplig havsforskning eller annat behörigt utnyttjande av det fria havet och ej heller i rätten till oskadlig genomfart genom territorialhavet.

Prop. 1975/76:6 46

Article 20 Status ofAnnexes

The Annexes attached to the present Convention form an integral part ofthc Convention.

Article 21

Relation to other Conventions

The provisions of the present Convention shall be without prejudice to the rights and obligations of the Contracting Parties under treaties concluded previously as well as under treaties which may be concluded in the future furthering and developing the general principles of the Law of the Sea that the present Convention is based upon and in particular provisions concerning the prevention ot pollution of the marine environment.

Article 22 Revision of the (”ont-'ention

A conference for the purpose of a general revision of the present Convention may be ctmvened with the consent of the Contracting Parties or at the request of the Commission.

Article 23 Amendmenls tu the Articles off/ze Convenlimt

. Each Contracting Party may propose amendments to the Articles of the present Convention. Any such proposed amendment shall be submitted to the Depositary Government and communicated by it to all Contracting Parties. which shall inform the Depositary Government of either their acceptance or rejection of the amendment as soon as possible after the receipt of the COHIInUnlCGllOIT.

The amendment shall enter into force ninety days after the Depositary Government has received notifications ol acceptance of that amendment from all Contracting Parties.

2. With the consent of the Contracting Parties or at the request of the Commission a conference may be convened for the purpose of amending the present Com-'ention.

Article 24 .f-lHIwIt/HICIIIS to the Annexes and the adoption (.)fA/inexes

[. Any amendment to the Annexes proposed by a Contracting Party shall be communicated to the other Contracting Parties by the Depositary Government and

Prop. l975/76:6 47

Artikel 20 Bilagor/tas status

Bilagoma till denna konvention utgör integrerande delar av konventionen.

Artikel 21 Förhållandet till andra kont-*entioner

Bestämmelserna i denna konvention päverkar ej de fördragsslutande parternas rättigheter och skyldigheter enligt tidigare ingångna fördrag eller eventuella framtida fördrag som främjar och utvecklar havsrättens allmänna principer på vilka denna konvention vilar och i synnerhet bestämmelser angående förhindrande av förorening av den marina miljön.

Artikel 22 Revision av kotn'entionen

För en allmän revision av denna konvention kan en konferens sammankallas med de fördragsslutande parternas samtycke eller på kommissionens begäran.

Artikel 23

Ändringar av konventionens artiklar

1. Varje fördragsslutande part kan föreslå ändringar i artiklarna i denna konvention. Varje sådan föreslagen ändring skall underställas depositarieregeringen och av denna delges samtliga fördragsslutande parter. vilka snarast möjligt efter det att meddelandet mottagits skall meddela depositarieregeringen huruvida de godtager eller förkastarändringen;

Ändringen träder i kraft nittio dagar efter det att depositarieregeringen från samtliga avtalsslutande parter mottagit meddelande om godtagande av ifrågavarande ' ändring.

'? Med de fördragsslutande parternas samtycke eller på begäran av'konunissio- nen kan en konferens sammankallas för att ändra denna konvention.

Artikel 24 Ändringar och antagande av bilagor

1. Varje av fördragsslutande part föreslagen ändring i bilagorna skall av depositarieregeringen delges övriga tördragsslutande parter samt behandlas av

Prop. l975/76:6 48

considered in the Commission. lf adopted by the (.”ommission. the amendment shall be communicated to the Contracting Parties and recommended for acceptance.

Such amendment shall be deemed to have been accepted at the end of a period determined by the Commission unless within that period any one of the Contracting Parties has objectcd to the amendment. The accepted amendment shall enter into force on a date determined by the Commission.

The period determined by the Commission shall be prolonged for an additional period ol six months and the date ol entry into force ol the amendment postponed accordingly. if. in exceptional cases. any (.ontracting Party before the expiring ol the period determined by the (ommission inloims the Depositary Government. that. '.iltliough it intcnds to accept the proposal. the constitutional requirements for such an acceptance are not yet fulfilled in its State.

An Annex to the present Convention may be adopted in accordance with the provisions of this Article.

4. The l')epositary Government. shall inform all (kantracting Parties of any '.uncndments or the adtirption of a new Annex which enter into force under this Article and of the date on which such amendment or ncw Annex enters into force.

Any objection under this Article shall be made by notification in writing to the Depositary Government which shall notification in writing to the Depositary Government which shall notify all Contracting Parties and the Executive Secretary of any such notification and the date of its receipt.

Article 25 Resw'vatitjnis

Hänvisningar till S1

  • Prop. 1975/76:6: Avsnitt apply.

1. The provisions of the present (."t'mventitirn shall not be subject to reservations. '

The PR'WiSiOH Of Paragraph ] of this Article does not prevent a Contracting Party from suspending for a period not exceeding one year the application of an Annex of the present Convention or part thereof or an amendment thereto after the Annex in question or the amendment thereto has entered into force.

3. lf after the entry into force of the present (.".t'mvention a Contracting Party invokcs the provisions of Paragraph 2 of this Article it shall inform the other (.”ontracling Parties. at the time of the adoption by the Commission of an amendment to an Annex or a new Annex. of those provisions which will be suspendcd in accordance with Paragraph 2 of this Article.

Article 26 Signature. ratifikation. approral. ana' (ICCCSSlOll The present Convention shall be open for signature in llelsinki on "22 March

1974 by the Baltic Sea States participating in the Diplomatic Conference on the Protection of the Marine lEnvircnuncnt of the Baltic Sea Area. held in Helsinki from

Prop. l975/76:6 49

kommissionen. Antager kommissionen ändringen. skall de fördragsslutande parterna underrättas därom och ändringen rekommenderas för godtagande.

2. Sädan ändring skall anses ha blivit godtagen vid utgängen av den tidsperiod som kommissionen fastställt, om ej någon fördragsslutande part under denna tid motsatt sig ändringen. Kommissionen fastställer dagen för ikraftträdande av den godtagna ändringen.

Den av kommissionen fastställda tiden skall förlängas med ytterligare sex månader och dagen för ändringens ikraftträdande framflyttas i motsvarande mån. om i exceptionella fall någon fördragsslutande part före utgången av den av kommissionen fastställda tiden meddelar depositarieregeringen. att fastän den avser att godtaga förslaget. de konstitutionella förutsättningar-na för sådant godtagande ännu ej uppfyllts i vederbörande stat.

3. Ny bilaga till denna konvention kati antagas i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

- 4. Depositarieregeringen skall underrätta alla fördragsslutande parter om varje ändring eller antagande av en ny bilaga som träder i kraft enligt denna artikel och om den tidpunkt dä sädan ändring eller ny bilaga träderi kraft.

5. lnvändning enligt denna artikel skall skriftligen meddelas depositarierege- ringen. som skall underrätta alla fördragsslutande parter och exekutivsekreteraren om sådant meddelande samt om dagen för dess mottagande.

Artikel 25 R eserva tioner

1 . Reservationer får ej göras mot bestämmelserna i denna konvention.

2. Bestämmelsen i punkt 1 i denna artikel hindrar ej fördragsslutande part från att" för en tidsperiod ej överstigande ett år uppskjuta tillämpningen av en bilaga till denna konvention eller del därav eller ändring däri efter det att bilagan i fräga eller ändringen däri har trätt i kraft.

3. Äberopar fördragsslutande part efter denna konventions ikraftträdande bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel. skall den vid tidpunkten för kommissio- nens antagande av ändring i en bilaga eller av ny bilaga underrätta övriga tördragsslutande parter om de bestämmelser som i enlighet med punkt '? i denna artikel kommer att uppskjutas.

Artikel 26

Undertecknande. ratificering. godkännande (.te/1 anslutning 1. Denna konvention skall vara öppen för undertecknande i Helsingfors den 22

mars 1974 för de Östersjöstater som deltager i diplomatkonferensen för skydd av Ostersjöomradets marina miljö. vilken hölls i Helsingfors från den 18 till den 22

4 Riksdagen I975/76. ] saml. Nr 6

Prop. 1975/76:6 50

18 to 22 March 1974. The present Convention shall be open for accession to any other State interested in fulfilling the aims and purposes of the present Convention. provided that this State is invited by all the Contracting Parties.

2. The present Convention shall be subject to ratifieation or approval by the States which have signed it.

3. The instruments of ratification. approval, or accession shall be deposited with the Government of Finland, which will perform the duties of the. Depositary Government.

Article 27 Entry into force

The present Convention shall enter into force two months after the deposit of the seventh instrument of ratification or approval.

Article 28 Withdrawal

l. At any time after the expiry of tive years from the date of entry into force of the present Convention any Contracting Party may. by giving written notification to the Depositary Government. withdraw from the present Convention. The withdrawal shall take effect for such Contracting Party on the thirty-first day of December of the year which follows the year in which the Depositary Government was notified of the withdrawal.

2. in case of notification of withdrawal by a Contracting Party the Depositary

Government shall convene a meeting of the Contracting Parties for the purpose of considering the effect of the withdrawal.

Article 29 Language

The present Convention has been drawn up in a single copy in the English language. Official translations into the Danish. Finnish. German, Polish. Russian, and Swedish languages shall be prepared and deposited with the signed original.

lN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries. being duly authorised thereto, have signed the present Convention.

DONE AT HELSINKI, this twenty-second day of March one thousand nine hundred and seventy-four.

For Denmark:

For Finland:

Prop. l975/76:6 51

mars 1974. Denna konvention skall vara öppen för anslutning av varje annan stat som är intresserad av att uppfylla konventionens mål och syften, under förutsätt- ning att vederbörande stat inbjudes av samtliga fördragsslutande parter.

2. Denna konvention skall ratificeras eller godkännas av de stater som undertecknat den.

3. Instrument avseende ratif1cering, godkännande eller anslutning skall depone- ras hos Finlands regering som ätager sig förpliktelserna som depositarieregering.

Artikel 27 Ikraftträdande

Denna konvention träder i kraft två månader efter depositionen av det sjunde ratifikations- eller godkännandeinstrumentet.

Artikel 28

Fräntra'dande 1. När som helst efter utgången av fem år räknat från dagen för denna konventions ikraftträdande kan fördragsslutande part frånträda konventionen genom skriftlig underrättelse till depositarieregeringen?Frånträdande träder i kraft frän den trettioförsta december året efter det är under vilket depositarieregeringen underrättades om uppsägningen.

2. I händelse av underrättelse om någon fördragsslutande parts fränträde skall depositarieregeringen sammankalla ett möte med de fördragsslutande parterna för att överväga verkan av frånträdandet.

Artikel 29 Språk Denna konvention har upprättats i ett enda exemplar på engelska språket. Officiella översättningar till danska, finska. polska, ryska, svenska och tyska språken skall utarbetas och deponeras tillsammans med det undertecknade originalet.

Till bekräftelse härav har undertecknade ombud, därtill vederbörligen bemyn- digade, undertecknat' denna konvention.

Som skedde i Helsingfors, den tjugoandra mars nittonhundrasjuttiofyra.

För Danmark:

För Finland:

1 Namnteckningarna uteslutna.

Prop. 1975/76:6

For the German Democratic Republic: For the Federal Republic of Germany: For the Polish Peoples Republic:

For Sweden:

For the Union of Soviet Socialist Republies:

52

Prop. l975/76:6

För Tyska Demokratiska Republiken: För Förbundsrepubliken Tyskland: För Polska Folkrepubliken:

För Sverige:

För Socialistiska Rädsrepublikernas Union:

53

Prop. l975/76:6 54

ANNEX I

HAZARDOUS SUBSTANCES

The protection of the Baltic Sea Area frotn pollution by the substances listed below can involve the use of appropriate technical means, prohibitions and regulations of the transport, trade, handling, application, and final deposition of products containing such substances.

1. DDT (_1.1,1-trichloro-2,2-bis-(cl1loropheny1)-ethane) and its derivatives DDE and DDD.

2. PCB”s (polychlorinated biphenyls').

Prop. 1975/76:6 55 (Översättning) BILAGA I

FARLIGA ÄMNEN Skyddet av Östersjöområdet mot förorening genom nedan angivna ämnen kan avse användning av lämpliga tekniska medel, förbud och föreskrifter angående transport, handel. hantering, användning och slutligt omhändertagande av produk- ter innehållande sädana ämnen.

l. DDT (1.1,1-triklor-2,2.—bis (klorfenyl)-etan) och dess derivat DDE och DDD.

2. PCB (polyklorerade bifenyler).

Prop. 1975/76:6 56

ANNIEX ll

NOXIOUS SUBSTANCES AND MATERIALS

The following substances and materials are listed for the purposes of Article 6

of the present Convention.

The list is valid for substances and materials introduced as waterborne into the

tnarine environment. The Contracting Parties shall also endevour to use best practicable means to prevent harmful substances and materials from being introduced as airborne into the Baltic Sea Area.

A

1 .

B

'7

10. 11.

14.

For urgent consideration

Mercury, cadmium, and their compounds.

. Antimony, arsenic, beryllium. chromium. copper, lead, molybdenum, nickel. selenium, tin, vanadium, zinc. and their compounds. as well as elemental phosphorus.

. Phenols and their derivatives.

. Plithalic acid and its derivatives.

. Cyanides.

. Persistent halogenatcd hydrocarbons.

. Polycyclic aromatic liydrocarbons and their derivatives.

. Persistent toxic organosilicic compounds.

. Persistent pesticides. including organophosphoric and organostannic pesticides. herbicides. slimicides and chemicals used for the preservation of wood. timber, wood pulp, cellulose, paper, hides and textiles, not covered by the provisions of Annex 1 of the present Convention.

Radioactive materials.

Acids, alkalis and surface active agents in high concentrations or big quantities.

. Oil and wastes of petrochemical and other industries containing lipid-soluble substances.

. Substances having adverse effects on the taste and,/or smell of products for human consumption from the sea. or effects on taste. smell. colour. transparency or other characteristics of the water seriously reducing its amenity values.

Materials and substances which may float. remain in suspension or sink, and which may seriously interfere with any legitimate use of the sea.

Prop. l975/76:6 57 ' (Översättning) BILAGA Il SKADLIGA ÄMNEN OCH MATERIAL

Följande ämnen och material är uppräknade med hänsyn till artikel 6 idenna kon ve ntion .

Denna förteckning gäller sådana ämnen och material som utsläppes genom vatten i den marina miljön. De fördragsslutande parterna skall även eftersträva att använda bästa möjliga metoder för att hindra att skadliga änmen och material utsläppes i ()stersjöomrädet genom luften.

A. För angeläget beaktande ]. Kvicksilver. kadmium och deras föreningar.

B.

2. Antimon, arsenik. beryllium. krom, koppar. bly, molybden, nickel, selen. tenn, vanadin. zink och deras föreningar säväl som elementärt fosfor.

3. Fenoler och deras derivat.

4. Ftalsyra och dess derivat.

5. Cyanider.

6. Beständiga halogena kolväten.

7. Polycykliska aromatiska kolväten och deras derivat.

8. Beständiga toxiska kiselorganiska föreningar.

9. Beständiga biocider inklusive fosfororganiska och tennorganiska pesticider. herbicider. slembekämpningsmedcl och kemikalier som användes för konserve- ring av trä. timmer. trämassa. cellulosa. papper. hudar och textilier och som ej täckes av bestämmelserna i bilaga 1 till denna konvention.

10. Radioaktiva ämnen. 11. Syror. baser samt ytaktiva ämnen i höga koncentrationer eller stora kvantiteter.

12. Olja och avfall fran petrokemiska och andra industrier som innehåller fettlösliga ämnen.

13. Ämnen som har en ogynnsam inverkan pa smak och,/eller lukt hos produkter frän havet. avsedda för mänsklig konsumtion. eller inverkan på smak. lukt. färg. ldarhet eller andra egenskaper hos vattnet som allvarligt minskar dess skönhets- och rekreationsvärden.

14. Material och ämnen som kan tlyta. hälla sig svävande i vattnet eller sjunka. och som allvarligt kan störa en legitim användning av havet.

Prop. 1975/76:6 58

15. Lignin substances contained in industrial waste waters.

16. The chelators EDTA (lethylenedinitrilotetraacetic acid or ethylenediaminetetra- acetic acid) and DTPA (dietliylenetriaminopentaacetic acid).

Prop. 1975/76:6 59

15. Ligninämnen som ingår i industriellt avloppsvatten.

16. Komplexbildama EDTA (etylendinitrilotetraättiksyra eller etylendiaminotetra- ättiksyra) och DTPA (dietylentriaminopentaättiksyra).

Prop. l975/76:6 60

ANNEX lll

GOALS. CRITERIA AND MEASURES CONCERNING THE PREVENTlON-OF LAND-BASED POLLUTION

ln accordance with the provisions of Article 6 of the present Convention the Contracting Parties shall endeavour to attain the goals and apply the criteria and measures enumerated in this Annex in order to control and minimize land-based pollution of the marine environment of the Baltic Sea Area.

[. Municipal sewage shall be treated in an appropriate way so that the amount of organic matter does not cause harmful changes in the oxygen content of the Baltic Sea Area and the amount of nutrients does not cause harmful eutrophication ofthe Baltic Sea Area.

"2. Municipal sewage shall also be treated in an appropriate way to ensure that the hygienic quality. and in particular epidemiological and toxicological safety. of the receiving sea area is maintained at a level which does not cause harm to human health, and in a way that under the given composition of the sewage no significant amount of such harmful substances as are listed in Annexes 1 and 11 of the present Convention is formed.

3. The polluting load of industrial wastes shall be minimized in an appropriate way in order to reduce the amount of harmful substances. organic matter and nutrients.

4. The means referred to in Paragraph 3 of this Annex shall in particular include minimization of production of wastes by processing techniques. re-circu- lation and re-usc of processing water. developing of water economy and improvement of qualifications for water treatment. ln the treatment of waste water mechanical, chemical. biological and other measures. according to the quality of the waste water. and as required to maintain or improve the quality of the recipient water. shall be applied.

5. The discharge of cooling water from nuclear power plants or other kinds of industries using large amounts of water shall be effected in a way which minimizes the pollution of the marine environment of the Baltic Sea Area.

6. The Commission will define pollution control criteria. objectives for reduction of pollution and objectives concerning measures. including processing techniques and waste treatment. to reduce pollution of the Baltic Sea Area.

Prop. l975/76:6 61 (Översättning) BILAGA lll

MÄLSÄTTNINGAR. KRITERIER OCH ÅTGÄRDER RÖRANDE FÖRHINDRAN- DET AV LANDBASERAD FÖRORENING

I enlighet med bestämmelserna i artikel 6 i denna konvention skall de fördragsslutande parterna eftersträva att uppnå de målsättningar och att tillämpa de normer och åtgärder som uppräknats i denna bilaga för att kontrollera och sä långt möjligt minska landbaserad förorening av Östersjöomrädets marina miljö.

]. Kommunalt avloppsvatten skall behandlas på Iämpligtsätt så att mängden organiska ämnen ej orsakar skadliga förändringar i syrehalten i Ostersjöomrädet och mängden närsalter ej orsakar skadlig eutrofiering i Östersjöområdet.

"2. Kommunalt avloppsvatten skall även behandlas pä lämpligt sätt för att säkerställa att den hygieniska kvaliteten och i synnerhet den epidemiologiska och toxikologiska säkerheten hos det mottagande vattenomrädet hälles på en nivå som inte orsakar skada pä människors hälsa och på sådant sätt att det i avloppsvatten med viss sammansättning ej bildas nägon betydande mängd av de skadliga ämnen som uppräknas i bilagorna [ och 11 till denna konvention.

3. Mängden av förorenande industriavfall skall på lämpligt sätt minskas sä längt som möjligt för att reducera mängden skadliga ämnen. organiska ämnen samt näringsämnen.

4. De i punkt 3 i denna bilaga avsedda metoderna skall i synnerhet omfatta minskning av uppkomsten av avfall genom processtekniska åtgärder. recirkulation och återanvändning av processvatten. utveckling av vattenhushällningen samt förbättring av förutsättningarna för vattenbehandling. Vid behandling av avlopps- vatten skall mekaniska. kemiska. biologiska och andra metoder. beroende pa avloppsvattnets kvalitet och behovet att bevara eller förbättra vattenkvaliteten hos recipienten. tillämpas.

5. Utsläpp av kylvatten frän kärnkraftverk eller andra slag av industrier som använder stora mängder vatten skall ske pä sätt som sä långt som möjligt minskar föroreningen av Ostersjöomrädets marina miljö.

6. Kommissionen skall definiera kriterierna för kontroll av förorening. mälsättningarna för minskning av förorening och målsättningarna för åtgärder. däri inbegripet processteknik och avfallshantering. för minskning av förorening i Östersjöomrädet.

Prop. 1975/76:6 62

ANNEX lV

PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS

Regulation ]

The Contracting Parties shall as appropriate co-operate and assist each other in

initiating action by the lnter-Governmental Maritime Consultative Organization to develop:

a') international rules for navigation of deep draught ships in narrow and shallow waters in international waters of the Baltic Sea Area and in the entrances to the Baltic Sea for the prevention of collisions. strandings and groundings:

bl an international radio reporting system for large ships en route within the. Baltic Sea Area as well as for ships carrying a significant amount of & harmful substance.

Regulation 2

The Contracting Parties shall. without prejudice to Paragraph 4 of Article 4 of the present Convention. as appropriate assist each other in investigating violations of the existing legislation on antipollution measures. which have occurred or are suspected to have occurred within the Baltic Sea Area. This assistance may include but is not limited to inspection by the competent authorities of oil record books. cargo record books. log books and engine log books and taking oil samples for analytical identification purposes and in respect of the system of tagging oil residues.

Regulation 3 Definitions

For the purposes of this Annex:

1. "Ship” means a vessel of any type whatsoever operating in the marine environment and includes hydrofoil boats. air-cushion vehicles, submersibles. Heating craft and fixed or floating platforms.

2. ”Administration” means the Government of the State under whose authority the ship is operating. With respect to a ship entitled to fly a flag of any State. the Administration is the Government of that State. with respect to fixed or floating platforms engaged in exploration and exploitation of the sea-bed and subsoil thereof adjacent to the coast over which the coastal State exercises sovereign rights for the purposes of exploration and exploitation of their natural resources. the Administration is the Government of the coastal State concerned.

3. a') ””Discliarge”. in relation to harmful substances or effluents containing such substances. means any release howsoever caused from a ship and includes any escape. disposal. spilling. leaking, pumping. emitting or emptying:

b') "Discharge" does not include:

(il Dumping within the meaning of the Convention on the Preven- tion of Marine Pollution by Dumping of Wastes and other Matter done at London on 29 December 1972; or

Prop. l975/76:6 63

( Översättning) BILAGA lV

FÖRHINDRANDE AV FÖRORENING FRÅN FARTYG

Regel 1

De fördragsslutande parterna skall pä lämpligt sätt samarbeta och bistä varandra för att ävägabringa åtgärder av Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisa- tionen som har till syfte att utveckla

a) internationella regler för navigering av djupgående fartyg i trånga och grunda delar av Östersjöområdets internationella vatten och i tillfartslederna till Östersjön för att förhindra kollisioner. strandningar och grundkänningar.

b") ett internationellt radiorapporteringssystem för stora fartyg inom Östersjö— omra'det samt för fartyg som tranporterar betydande mängder av skadliga ämnen.

Regel 2

De fördragsslutande parterna skall. med beaktande av artikel 4 punkt 4 i denna konvention. på lämpligt sätt bistå varandra vid undersökning av sådana överträdelser av gällande lagstiftning om åtgärder mot förorening som skett eller som misstänkes ha skett inom Östersjöområdet. Sådant bistånd kan innefatta, men är ej begränsat till. granskning genom behöriga myndigheter av oljedagböcker, lastdagbr'ticker. skepps- och masl—zindagböcker. tagande av oljeprov i och för analytisk identifiering och i samband med märkning av oljerester.

Regel 3 Definitioner

I denna bilaga skall

1. med ”fartyg” förstås fartyg av alla slag som användes i den marina miljön. däri inbegripet härplarisbätar, svävare. undervatterrsfartyg, flytande farkoster och fasta eller flytande plattformar.

2. med "administration" förstås regeringen i den stat under vars myndighet

fartyget lyder. l fräga om ett fartyg som är berättigat att föra en viss stats flagga är administrationen denna stats regering. [ fräga om fasta eller flytande plattformar som användes för utforskning av och utvinning från den del av havsbottnen och dess underlag som gränsar till den kust över vilken kirststalen utövar suveräna rättigheter med avseende på utforskning och utvinning av naturtillgångarna. är administratio- nen ifrägavarande kuststats regering.

3. a) med "utsläpp” förstås. i fräga om skadliga ämnen eller utflöden som ir»nehäller sädana ämnen. varje utsläpp. oavsett hur det orsakats. från ett fartyg. däri inbegripet varje utströmning, kvittblivning, spill. läckage. utpurnpning. utspridning eller uttömning. .

b) uttrycket "utsläpp" ej innefatta

]) dumpning som avses i konventionen om förhindrande av havsförore- ningar till följd av dumpning av avfall. avslutad i London den Zl.) december 1972. eller

Prop. l975/76:6 64

(ii) release of harmful substances directly arising from the exploration. exploitation and associated off-shore processing of sea-bed mineral resources; or

(iii) release of harmful substances for purposes of legitimate scientilic research into pollution abatement or control.

4. ”Nearest land”. The term ”from the nearest land” means from the baseline front which the territorial sea of the territory in question is established iu accordance with international law.

>. The term ”jurisdiction” shall be interpreted in accordance with inter- national law in force at the time of application or interpretation of this Annex.

Regulation 4 . Oi [.

The Contracting Parties shall as soon as possible but not later than 1 January 1977 or on the date of entry into force of the present Convention. whichever occurs later. apply the provisions of Paragraplrs A to l) of this Regulation on nethods for the prevention of pollution by oil from ships while operating in the Baltic Sea Area.

A Definitions

For the purposes of this Regulation: ]. ”Oil” means petroleum in any form including crude oil. fuel oil. sludge. oil refuse and refined products (other than petrochemicals which are subject to the provisions of Regulation 5 of this Annex) and, without limiting the generality of the foregoing, includes the substances listed in Appendix [ to this Annex.

2. ”0in mixture" means a mixture with any oil content.

3. .”Oil fuel" means any oil used as fuel in connection with the propulsion and auxiliary machinery of the ship in which such oil is carried.

4. ”Oil tanker" means a ship constructed or adapted primarily to carry oil in bulk in its cargo spaces and includes combination carriers and any ”chemical tanker" as defined in Regulation 5 of this Annexwhen it is carrying a cargo or part cargo of oil in bulk.

5. ”Combination carrier” means a ship designed to carry either oil or solid cargoes in bulk.

6. ”Clean ballast” means the ballast in a tank which since oil was last carried therein has been so cleaned that eftluent therefrom if it were discharged from a ship which is statiorrary into clean calm water on a clear day would not produce visible traces of oil on the surface of the water or on adjoirring shore lines or cause a sludge or emulsion to be deposited beneath the surface of the water or upon adjoining shore lines. If the ballast is discharged through an oil discharge monitoring and control systern approved by the Administration, evidence based on such & system to the effect that the oil content of the eftluent did not. exceed 15 parts per million shall be determinative that the ballast was clean, notwithstanding the presence of visible traces.

7. ”Segregated ballast” means the ballast water introduced into a tank which is completely separated from the cargo oil and oil fuel system and which is permanently allocated to the carriage of ballast or to the carriage of ballast or cargoes other than oil or noxious substances as variously defined in the Regulations of this Annex.

Prop. 1975/76:6 65

2) sädant utsläpp av skadliga ämnen som direkt orsakas av utforskning, utvinning och därmed förenad. ej landbaserad bearbetning av havs- bottnerrs mineraltillgångar, eller 3) utsläpp av skadliga ämnen för behörig vetenskaplig forskning angående bekämpning eller kontroll av förorening.

4. ”närmaste land”. Uttrycket ”från närmaste land” betyder från den baslinje frän vilken territorialhavet för ifrågavarande stats territorium räknas enligt internationell rätt.

5. uttrycket "jurisdiktion” tolkas enligt den internationella rätt som gäller vid tidpunkten för tillämpning eller tolkning av denna bilaga.

Regel 4 OLJ A

De fördragsslutande parterna skall, så snart som rrröjligt men ej senare än den i januari 1977 eller vid tidpunkten för denna konventions ikraftträdande. om denna tidpunkt infaller senare, börja tillämpa föreskrifterna i avsnitten A --D i denna regel om metoder för förebyggande av förorening genom olja från fartyg som användesi Östersjöområdet.

A. Definitioner

[ denna regel skall !. med ”olja" förstäs petroleum i varje form, däri inbegripet råolja, brännolja, oljeslam. oljeavfall och ra filtrerade produkter (med undantag av petrokemiska produkter i fräga om vilka regel 5 i denna bilaga gäller.) och skall. utan inskränkning i definitionens allmängiltighet. till olja hänföras de ämnen som förteckrrats i bihang ] till denna bilaga.

2. med ”oljehal tig blandning" förstås en blandning som innehåller olja,

3. med "bunkerolja" förstås olja som användes som bränsle i samband med framdrivnings- eller hjälpmaskineriet i det fartygi vilket oljan föres,

4. med "olje-tankfartyg" förstas fartyg som är byggt eller anpassat huvudsakligen för transport av olja i bulk i lastrummen, däri inbegripet kombina- rionsfartyg och sådant ”kemikalietankfartyg" som avses i regel 5 i denna bilaga, när det för last eller dellast av olja i bulk,

). med "kornblnalionsfartyg" förstås fartyg som är avsett att transportera antingen olja eller fasta laster i bulk.

6. med "ren harlast" förstas barlast i en tank som, sedan den senast använts för transport av olja. har rengjorts sä att trtllöde frän densamma. om det utsläppes från ett stillaliggande fartyg i rent lugnt vatten i klart väder under dagtid, ej ger upphov till synliga spår av olja på vattenytan eller på omgivande stränder, ej heller till oljeslam eller emulsion under vattenytan eller pä omgivande stränder; utsläppes barlasten genom ett övervaknings- och kontrollsystem för oljeutsläpp som är godkänt. av adrrrinistrationen. skall bevis baserat pä ett sådant system som visar att oljeinnehället i utflödet ej överstiger 15 delar på en miljon delar vara avgörande för att betrakta barlasten som ren även om synliga spär av olja upptäckes.

7. med ”segregerad barlast" förstås barlastvatten som intagits i en tank. helt skild från lastolje- oeh bunkeroljesystemet och avsedd att stadigvarande nyttjas för förande av barlast eller för förande av barlast eller last som ej utgöres av olja eller skadliga ämnen som definieras på olika ställen i reglerna i denna bilaga.

Prop. 1975/76:6 66

B Control of Discharge of Oil

l. a) Subject to the provisions of Paragraph C of this Regulation. any discharge into the sea of oil or oily mixtures from any oil tanker and any ship of 400 tons gross tonnage and above other than an oil tanker shall be prohibited. while in the Baltic Sea Area.:

b) such ships while in the Baltic Sea Area shall retain on board all oil drainagc. and sludge. dirty ballast and tank washing waters and discharge them only to reception facilities.

2. a') Subject to the provisions of Paragraph C of this Regulation. any discharge into the sea of oil or oily mixtures from a ship ofless than 400 tons gross tonnage, other than an oil tanker. shall be prohibited while in the Baltic Sea Area. except when the oil content of the effluent without dilution does not exceed 15 parts per million or alternatively when all of the following conditions are satistled:

(i) the ship is procecdirrg en route: till the oil content of the eftluent is less than 100 parts per million: and (iii) the discharge is made as far as practicable from the land. but in no case less than 12 nautical miles from the nearest land;

b.) no discharge into the Sea shall contain chemicals or other substances in quantities or concentrations which are hazardous to the rrrarine environment or chemicals or other substances introduced for the purpose of circumventing the conditions of discharge specitled in this Regulation;

c) the oil residues which cannot be discharged into the sea in compliance with Sub-Paragraph 3 a') of this Paragraph shall be retained on board or discharged to reception facilities.

3. The provisions of this Paragraph shall not apply to the discharge of clean. or segregated ballast.

4. Whenever visible traces of oil are observed on or below the surface of the water in the immediate vicinity of a ship or its wake. the Contracting Parties should. to the extent they are reasonably able to do so. promptly investigate the facts bearing on the issue of whether there has been a violation of the provisions of this Regulation. The investigation should include. in particular. the wind and sea conditions, the track and speed of the ship. other possible sources of the visible traces in the vicinity. and any relevant oil discharge. records.

C Exceptions

Paragraph B of this Regulation shall not apply to: 3) the discharge into the sea of oil or oily mixtures necessary for the. purpose of securing the safety of a ship or saving life at sea: or

b) the discharge into the sea of oil or oily rnixtnres resulting from damage to a ship or its equipment:

(i) provided that all reasonable pretantions have been taken after the occurrence of the damage or discovery of the discharge for the purpose ofpreventing or minimizing the discharge: and (ii) except if the owner or the Master acted either with interrt to cause damage. or recklessly and with knowledge that damage would probably result: Or

cl the discharge into the sea of substances containing oil. approved by the Administration. when being used for the purpose of conrbatting specific pollution

Prop. l975/76z6 67

B. Kontroll av oljeutsläpp

]. a) Om annat ej följer av föreskriftema i avsnitt C i denna regel, skall utsläpp i havet av olja eller oljehaltig blandning från oljetankfartyg och från fartyg som ej är oljetankfartyg och som har en bruttodräktighet av minst 400 registerton vara förbjudet i Östersjöområdet.

b) Sådana fartyg skall, när de befinner sig i Östersjöområdet, behålla ombord oljerester. oljeslaui. förorenad barlast och tankspolvatten och får ej avlämna dessa annat än till mottagningsanordningar.

"2. 3) Om annat ej följer av föreskrifterna i avsnitt C i denna regel, skall

utsläpp i havet av olja eller oljehaltig blandning från fartyg som ej är oljetankfartyg och som har en bruttodräktighet understigande 400 registerton vara förbjudet när det befinner sig i Östersjöområdet utom när utflödets oljeinnehäll utan utspädning ej överstiger IS delar på en miljon delar eller alternativt när samtliga följande villkor är uppfyllda:

1) att fartyget är under gång.

2) att oljeinnehållet i utflödet är mindre än 100 delar på en miljon delar, och 3) att utsläppet göres så långt som möjligt från land men alltid minst 12 nautiska mil från närmaste land.

b) Inget utsläpp i ltavet får innehålla kemikalier eller andra ämneni mängder eller koncentrationer som innebär risker för den marina miljön.ej heller kemikalier eller andra ämnen som tillsätts i syfte att kringgå de villkor för utsläpp som angesi denna regel.

c) De oljerester som ej kan släppas ut i havet med iakttagande av föreskrifterna i punkt 2 a) i detta avsnitt skall behållas ombord eller avlämnas till mottagningsanordningar.

3. Föreskrifterna i detta avsnitt äger ej tillämpning på utsläpp av ren eller segregerad barlast.

4. Närhelst synliga spår av olja iakttages på eller under vattenytan i ett fartygs omedelbara närhet eller i dess kölvatten bör de fördragsslutande parterna, i den utsträckning det rimligen är möjligt för dem, skyndsamt undersöka de omständig— heter som är av betydelse förfrågan huruvida överträdelse av föreskrifterna i denna regel har förekommit. Undersökningen bör särskilt omfatta vind- och sjöförhållan- dena. fartygets kurs och fart. andra möjliga orsaker till de synliga spären i fartygets närhet och varje relevant registrering av oljeutsläpp.

C. Undantag

Avsnitt B i denna regel äger ej tillämpningi fråga om

a) sådant utsläpp i havet av olja eller oljehaltig blandning som är nödvändigt för ett fartygs säkerhet eller för räddande av människoliv till sjöss, eller

b) sådant utsläpp i havet av olja eller oljehaltig blandning som är en följd av en skada pä fartyget eller dess utrustning

ll förutsatt att alla rimliga försiktighetsätgärder har vidtagits efter det att skadan inträffat eller utsläppet upptäckts. i syfte att hindra eller så längt som möjligt begränsa utsläppet, och 2) utom när ägaren eller befälhavaren handlat antingen i avsikt att orsaka skada eller vårdslöst och med kännedom om att en skada troligen skulle bli följden, eller

c..) utsläpp i havet av ämnen som innehåller olja och som godkänts av administrationen. när de användes i syfte att bekämpa särskilda föroreningsinciden-

Prop. l975/76:6 68

incidents in order to minimize the damage from pollution. Any such discharge shall be subject to tlte approval of aity Contracting Party in whose jurisdiction it is ctmteinplated the discharge will occur.

D Special Requirements for Drilling Rigs and other Platforms

[fixed and floating drillirig rigs when engaged in the exploration, exploitation and associated off-shore processing ofsea-hed mineral resources and other piatft'n'ms shall comply with the requirements of this Regulation applicable to ships of 400 tons gross tonnage and above other than oil tankers. except that:

a) they shall keep a record of all operations involving oilor oily inixture discharges. in a form approved by the Administration; and

b) subject to the provisions of Paragraph C of this Regulation, the discharge into the sea of oil or oily mixtures shall be prohibited except when the oil content of the discharge without dilution does not exceed 15 parts per million.

E Reception Facilities of the Baltic Sea Area

The Contracting Parties undertakc to ensure that not later than ] January 1977 all oil loading terminals and repair ports of the Baltic Sea Area are provided with facilities adequate for the reception and treatment of all the dirty ballast and tank washing waters front oil tankers. In addition all ports of the area shall be provided with adequate reception facilities for other residues and oily inixtures from all ships. Such facilities shall have adequate capacity to meet the needs of tlte ships using them without causing undue delay.

Regulation 5 NOXIOUS LlQlilD SUBSTANfl-ÄS lN BULK

The Contracting l'arties shall as soon as possible. but not later than l January l977 or at a date not later than one year after the date of the entry into force of the present Convention. whichever occurs later, decide upon a date from which the provisions of Paragraplrs A to D of this Regulation on the discharge of noxious liquid substances in bulk from ships while operating in the Baltic Sea Area shall

apply.

A [)efinitions

For the purposes of this Regulation: I. "Chemical tanker” means a ship constructed or adapted primarily to carry a cargo of noxious liquid substances in bulk and includes an ”oil tanke.-"" as defined in Regulation 4 of this Annex when carrying a cargo or part cargo of noxious liquid substances in bulk.

2. "Clean ballast" means ballast cairied in a tank which. since it was last tlSCd

to carry a cargo containing a substance in Category A. Il. (". or ]) has been thoroughly cleancd and the residues resulting therefrom have been dischargcd aml the tank emplied in accordance with the appropriate requirements of this Regulation.

3. ”Segregated ballast” means ballast water introduced into a tank perma- nently allocated to the carriage of ballast or to the carriagc oi" ballast or cargoes

Prop. l975/76:6 69

ter för att så längt som möjligt begränsa skada på grund av förorening. Sådant utsläpp kräver godkännande av varje fördragsslutande part inom vars jurisdiktion utsläpp avses äga rum.

D. Särskilda föreskrifter för bon-plattformar och andra plattformar

Fasta och tlytande borrplattformar. sorti användes för utforskning, utvinning och därmed förenad. ej landbaserad bearbetning av havsbottnens mineraltillgängar. och andra plattformar skall uppfylla de föreskrifter i denna regel som äger tillämpning pa sädana fartyg som ej är oljetankfartyg och som har en bruttodräktig- het av minst 400 registerton, med följande undantag:

a) De skall föra anteckningar om alla åtgärder som medför utsläpp av olja eller oljehaltig blandning. i en form som godkänts av administrationen.

b) Om annat ej följer av föreskrifterna i avsnitt (' i denna regel. skall utsläpp i havet av olja eller oljehaltig blandning vara förbjudet utom när utsläppets oljeinnehall utan utspädning ej överstiger 15 delar på en miljon delar.

E. Mottagningsanordningar i Östersjöområdet

De förd ragsslutande parterna förbinder sig att tillse att i alla oljelastningstermi- naler och reparationshamnar inom Östersjöområdet ej senare än den 1 januari 1977 tillhandahålles anordningar som är tillräckliga för mottagande och behandling av all förorenad barlast och allt tankspolvatten från oljetankfartyg. Därutöver skall alla hamnar inom omradet vara försedda med tillräckliga anordningar för mottagande av andra rester och oljehaltiga blandningar från alla fartyg. Sädana anordningar skall ha tillräcklig kapacitet för att tillgodose behoven hos de fartyg som använder dem utan att otillbörlig Rias-aning orsakas fartygen.

Regel 5 SKADLIGA FLN-"TANDlE ÄMNEN ! BULK

De fördragsslutande parterna skall så snart som möjligt men ej senare än den 1 januari 1077 eller vid en tidpunkt inom ett är efter denna konventions ikraftträdande. om denna tidpunkt infaller senare. besluta om en tidpunkt frän vilken föreskrift-crm i avsnitten A D i denna regel om utsläpp från skadliga flytande ämnen i hulk från fartyg som användes i Östersjöområdet skall äga tillämpning.

A. Definitioner

i denna regel skall ]. med "kemikalietankfartyg" förstas fartyg som är byggt eller anpassat huvudsakligen för transport av skadliga flytande ämnen i bulk. däri inbegripet olje-tankfartyg som avses i regel 4 i denna bilaga. när det för last eller deilast av skadliga flytande ämnen i bulk.

2. med iren barlast” förstas barlast i en tank som. sedan den senast använts

för transport av en last innehållande ett ämne av kategori A. B. (' eller D. har omsorgstullt rengjorts. varefter resterna som uppkommit därvid utsläppts och tanken tömts i enlighet med tillämpliga föreskrifteri denna regel.

3. med "segregerad barlast" förstas barlastvatten som intagits i en tank. avsedd att stadi svarande nyttjas för förande av barlast eller för förande av barlast

Prop. 1975/76:6 70

other than oil or noxions liquid substances as variously defined in the Regulations of this Annex. and which is completely separated from the cargo and o1l fuel system.

4. ”Liquid substances" are those having a vapour pressure not exceeding 2.8 kp/em2 at a temperature of37.8O C.

5. "Noxious liquid substance” means any substance. designated in Appendix lll to this Annex or provisionally assessed under the provisions ofSub-Paragraph 4 of Paragraph B of this Regulation as falling into Category A. B, C, or D.

B Categorization and Listing of Noxious Liquid Substances

1. For the purposes of this Regulation noxious liquid substances shall be divided into four categories as follows:

a) Category A - noxious liquid substances which if discharged into the sea from tank Cleaning or deballasting operations would present a major hazard to either marine resources or human health or cause serious harm to amenities or other legitimate uses of the sea and therefore justify the application of stringent anti-pollution measures;

b) Category B noxious liquid substances which if discharged into the sea from tank cleaning or deballasting operations would present a hazard to either marine resources or human health or cause harm to amenities or other legitimate uses of the sea and therefore justify the application of special anti-pollution measures;

c) Category (' noxious liquid substances which if discharged into the sea from tank cleaning or deballasting Operations would present a minor hazard to either marine resources or human health or cause minor harm to amenities or other legitimate uses of the sea and therefore require special operational conditions:

d) Category [) —- noxious liquid substances which if discharged into the sea from tank cleaning or deballasting operations would present a recognizable hazard to either marine resources or human health or cause minimal harm to amenities or other legitimate uses of the sea and therefore require some attention in operational conditions.

2. Guidelines for use in the categorization of noxious liquid substances are given i Appendix ll to this Annex.

3. The list of noxious liquid substances carried in bulk and presently categorized which are subject to the provisions of this Regulation is set out in Appendix lll to this Annex.

4. Where it is proposed to carry a liquid substance in bulk which has not been categorized under Sub—Paragraph 1 of this Paragraph or evaluated as referred to in Sub-Paragraph ] of Paragraph (f of this Regulation the Contracting Parties involved in the proposed operation shall establish and agree on a provisional assessment for the proposed operation on the basis of the guidelines referred to in Sub-Paragraph 2 of this Paragraph. Until full agreement between the Governments involved has been reached, the substance shall be. carried under the most severe conditions proposed.

C Other Liquid Substances

1. The substances listed in Appendix N to this Annex have been evaluated and found to fall outside the Categories A. B. C. and I"). as defined in Sub-Paragraph 1 of Paragraph B of this Regulation because they are. presently considered to

Prop. l975/76:6 ' 7]

eller last som ej utgöres av olja eller skadliga flytande ämnen, som_ definieras pa olika ställen i reglerna i denna bilaga, och helt skild från lastolje- och bunkerolje- systemet.

4. med "flytande ämnen” förstas ämngn som har ett ängtryck som ej överstiger 3.8 kp/cm2 vid en temperatur av 37,8 C, 5. med "skadligt flytande ämne” förstås varje ämne som angivits i bihang lll till denna bilaga eller som enligt föreskrifterna i avsnitt B punkt 4 i denna regel provisoriskt bedömts tillhöra kategori A, B. C eller D.

B. Kategorisering och förteckning av skadliga flytande ämnen

]. 'v'irl tillämpningen av denna regel indelas skadliga flytande ämnen i fyra kategorier enligt följande:

a:) Kategori A -- Skadliga flytande ämnen som. om de släppes ut i havet vid tankrengöring eller barlastutlossning. skulle utgöra en allvarlig risk för marina tillgångar eller människors hälsa eller medföra allvarlig skada på skönhets- och rekreationsvärden eller medföra allvarlig störning av annat behörigt utnyttjande av havet och som därför berättigar till vidtagande av stränga åtgärder till förhindrande av förorening.

b) Kategori B — Skadliga flytande ämnen som, om de släppes ut i havet vid tankrengt'iriug eller barlastutlossning, skulle utgöra en risk för marina tillgångar eller människors hälsa eller medföra skada på skönhets- och rekreationsvärden eller medföra störning av annat behörigt utnyttjande av havet och som därför berättigar till vidtagande av särskilda åtgärder till förhindrande av förorening.

ef) Kategori C Skadliga flytande ämnen som. om de släppes ut i havet vid. tankrengöring eller barlastutlossning, skulle utgöra en mindre risk för marina tillgångar eller människors hälsa eller medföra mindre skada på skönltets- och rekreationsvärden eller medföra mindre störning av annat behörigt utnyttjande av havet och som därför kräver särskilda förhällningsregler.

d) Kategori D — Skadliga flytande ämnen sotn. om de släppes ut Vid tankrengöring eller barlastutlossning. skulle utgöra en mätbar risk för marina tillgångar eller människors hälsa eller medföra obetydlig skada på skönhets- och rekreatirmsi.-'ärden eller medföra obetydlig störning av annat behörigt utnyttjande av havet och som därför kräver viss uppmärksamhet i fraga om förhällningsregler.

3. Riktlinjer att användas vid kategoriseringen av skadliga flytande ämnen finns i bihang Il till denna bilaga. 3, Förteckningen över skadliga flytande ämnen som transporteras i bulk och som för närvarande är kategoriserade och på vilka föreskrifterna i denna bilaga är tillämpliga finns i bihang Ill till denna bilaga.

4. När fräga uppkommer om transport av ett flytande ämne ibulk som ej kategoriserats enligt punkt 1 i detta avsnitt och sotn ej heller utvärderats på sätt som anges i avsnitt C punkt 1 i denna regel skall de fördragsslutande parter som beröres al.-' den iftägasatta transporten verkställa och gemensamt besluta en provisorisk bedömning för den ifrågasatta transporten pa grundval av de riktlinjer som avses i punkt 2 i detta avsnitt. Till dess fullständig enighet natts mellan berörda regeringar skall ämnet transporteras med tillämpning av de strängaste villkor som har föreslt'igits.

C. Andra flytande ämnen ]. De amnen som är förtecknade ibihang [V till denna bilaga har utvärderats och befunnits falla utanför kategorierna A. B. C och D. sadana dessa är definierade i avsnitt B punkt 1 i denna regel. eftersom de för närvarande ej anses. innebära risk

Prop. 1975/76:6 72

present no hartn to human health, marine resources, amenities or other legitimate uses of the sea. when discharged into the sea from tank clcaning or deballasting operations.

2. The discharge of bilge or ballast water or other residues or mixtures containing only substances listed in Appendix lV to this Annex shall not be subject to any requirement of this Regulation.

3. The discharge into the sea of clean ballast or segregated ballast shall not be subject to any requirement of this Regulation.

D Discharge of Noxious Liquid Substances

Subject to the provisions of Paragraph E of this Regulation:

1. The discharge into the sea of substances in Category A as defined in Sub-Paragraph ! a) of Paragraph B of this Regulation, or of those provisionally assessed as such or ballast water, tank washings. or other residues or mixtures containing such substances shall be prohibited. lf tanks containing such substances or mixtures are to be washed, the resulting residues shall be discharged to a reception facility which the Contracting Parties shall provide in accordance with Paragraph 11 of this Regulation, until the concentration of the substance in the effluent to such facility is at or below the residual concentration prescribed for that substance in column lV of Appendix lll to this Annex and until the tank is empty. Provided that the residue then remaining in the tank is subsequently diluted by the addition of a volume ofwater of not less than 5 per cent of the total volume of the tank. it may be discharged into the sea when all the following conditions are also satisfied:

a') the ship is proceeding en route at a speed of at least 7 knots in the case of self-propelled ships or at least 4 knots in the case of ships which are not self-propelled;

b) the discharge is made below the waterline. taking into account the location of the seawatcr intakes; and

c) the discharge is made at a distance of not less than 12 nautical miles from the nearest land and in a depth of water ofnot less than 25 metres.

2. The discharge into the sea of substances in Category B as defined in Sub-Paragraph ] b') of Paragraph B of this Regulation or of those provisionally assessed as such or ballast water, tank washings. or other residues or mixtures containing such. substances shall be prohibited except when all the following conditions are satisfied:

a) the tank has been washed after unloading with a volume of water of not less than 0.5 per cent of the total volume of the tank. and the resulting residues have been diseharged to a reception facility until the tank is empty:

b) the ship is proceeding en route at a speed of at least 7 knots in the case of self-propelled ships or at least 4 knots in the case of ships which are not self-propelled:

c) the procedures and arrangements for discharge and washings are approved by the Administration and shall ensure that the concentration and rate of discharge of the effluent is such that the concentration of the substance in the wake astcrn of the ship does not exceed 1 part per million;

d) the discharge is made below the waterline, taking into account the location of the seawater intakes: and

e) the discharge is made at a distance ofnot less than 12 nautical miles from the nearest land and in a depth of water ofnot less than 25 metres.

Prop. 1975/76z6 73

för människors hälsa. för marina tillgångar, för skönhets- och rekreationsvärden eller för annat behörigt utnyttjande av havet när de släppes ut i travet vid lankrengoring eller barlastutlossning.

2. Utsläpp av rännstens- eller barlastvatten eller andra rester eller blandningar. som innehåller endast ämnen som är förtecknade i bihang [V till denna bilaga. är ej underkastat nagra föreskrifter i denna regel.

_,

_). Utsläpp i havet av ren barlast eller-segreg-z-zrad barlast är ej underkastat nagra föreskrifter i denna regel.

D. Utsläpp av skadliga flytande ämnen

Om annat ej följer av förskrifternai avsnitt E. i denna regel. gäller följande: ]. l.]tsläpp i havet av ämnen av kategori A. sadana dessa är definierade i avsnitt B punkt ] a'") i denna regel. eller av ämnen som provisoriskt bedömts som sådana eller av l.):ii'lastvatten, tankspolvätska eller andra rester eller blandningar som innehåller sadana ämnen skall vara förbjudet. Om tankar som innehåller sadana ämnen eller blandningar skall rerispolas. skall därvid uppkommande rester avlämnas till en motta gnirigsanordning som de fördragsslutande parterna skall tillhandaliälla . enlighet med avsnitt H i denna regel. till dess ämnets koncentration i utflödet till sädan anordning är lika med eller mindre än den re'stkemcentratitin som anges för ämnet i kolumn [V i bihang lll till denna bilaga och till dess tanken är tom. Under förutsättning att därefter återstaende rester i tanken ytterligare utspädes med en vattenmängd motsvarande minst 5 procent av tankens hela rymd får dessa släppas ut. i havet näi samtliga följande villkor också är uppfyllt'la:

a) att fartyget är under gäng med en fart av minst 7 knop när det gäller fartyg med eget framdrivningsmaskineri eller minst 4 knop när det gäller fartyg som saknar eget frarndrivningsmaskineri.

b) att utsläppet med beaktande av vatteniritagens place-ring göres under vattenlinjen. och

c) att utsläppet göres pa ett avstånd av minst 12 nautiska mil fran närmaste land och där vattendjupet är minst "25 meter.

2. Utsläpp i havet av ämnen av kategoriB B. sadana dessa är deiinier ade i avsnitt B i punkt 1 b) i denna regel. eller av ämnen som provisoriskt. bedömts som sädana eller av barlastvatten. tankspolvätska eller andra rester eller blandningar som innehåller sadana ämnen skall vara förbjudet utom näi' samtliga följande villkor är uppfyllda:

a) att tanken blivit spolad efter lossning med en vattenmängd motsvarande minst 0.5 procent av tankens hela rymd och därvid uppkommande rester har blivit avlämnade till en mottagningsanordning till dess tanken är tom.

b) att tartyget är under gäng med en fart av minst 7 knop när det gäller fartyg med eget framdrivningsmaskineri eller minst 4 knop när det gäller fartyg som saknar eget framdrii'ningsmaskineri.

e) att metoder och anordningar för utsiäpp och spolning är godkända av administrati-Lu'ien. varvid dessa metoder och anoitlningar skall säkerställa att koncentrationen i utflödet och utsläppshastigheten är sadana att koncentrationen av ämnet i kölvattnet akter om fartyget ej överstiger en del pä en miljon delar

d) att utsläppet med beaktande av vattenintagens placering göres under vattenlinien. och

e) att ut. ;åil .ppet göres p'i ett avstand av minst !: nautiska mil fiän 11 ”01.1le land och där 1: aitendjupet är minst 35 meter.

Prop. l975/76:6 74

3. Thi.— discharge "into the sea of substances in Category C as defined in Sub—Paragrz-tph ? .;j ot" Paragraph B of this Regulation or of those provisionally assessed as such or ballast water. tank washings. or other residues or mixtures containing such substances shall be prohibited except when all the following conditions are satisfied:

:i) the ship rs proceeding en route at a speed of at leasr 7 knots in the case of self-propelled ships or at least 4 knots in the case of ships which are not self-propelled:

b") the protedures and arrangements for discharge are approved by the Administration and shall ensure that the. concentration and rate of discharge ofthe effluent is such that the concentration of the substance in the wake astern of the. Ship does not exceed ] part per million;

0) the maximum quantity of cargo discharged from each tank and its associated piping system does not exceed the maximumquantity approved in accordance with the procedures referred to in Sub-Paragraph 3 b) of this Paragraph wlrrch shall in no case exceed the greater of 1 cubic metre or l/3.000 of the tank :apacity in cubic metres;

d) the discharge is made below the waterline. taking. into account the location of the seawater intakes; and

e) the discharge is made at. a distance of not less than 12 nautical miles from the nearest land and in a depth of water of not less than 25 metres.

4. The discharge into the sea of substances in Category [) as defined in Sub-Paragraph ] d) of Paragraph B of this Regulation. or of those provisionally assessed as such or ballast water. tank washings. or other residues or mixtures containing such substances shall be prohibited except when all the following conditions are satisfied:

af) the. ship is proceeding en route at a speed of at least 7 knots in the case of self-propelled ships or at least 4 knots in the case of strips which are not self-propelled:

b) such mixtures are of a concentration not greater than one part of the Substance in ten parts of water; and

c) the discharge is made at a distance ofnot less than 12 nautical miles from the nearest land..

5. Ventilation procedures approved by the Administration may be used to remove cargo residues from a tank. lf subsequent washing of the tank is necessary. the discharge into the sea of the resulting tank washings shall be made in accordance with Sub-Paragraph ]. 2. 3, or 4 of this Paragraph, whichever is applicable.

6. The discharge. into the sea of substances which have not been categorized. provrsronally assessed. or evaluated as referred to in Sub-Paragraph 1 of Paragraph C of this Regulation. or of ballast water, tank washings, or other residues or mixtures containing such Substances shall be prohibited.

F. Exceptions Paragraph f) of this Regulation shall not apply to:

a) the discharge into the sea of noxious liquid substances or mixtures containing such substances necessary for the purpose oi Securing the safety of a ship or saving life at sea; or

b) the discharge into the sea of llOÄlUUS liquid substances or mixtures containing such substances resulting from damage to a ship or its equipment:

Prop. l975/76:6 75

3. Utsläpp i havet av ämnen av kategori C, sådana dessa är definierade i avsnitt B punkt 1 e) i denna regel, eller av ämnen som provisoriskt bedömts som sådzma eller av barlastvatten, tankspolvätska eller andra tester eller blandningar som innehåller sådana ämnen skall vara förbjudet utom när samtliga följande villkor är uppfyllda:

a) att fartyget är under gäng med en fart av minst 7 knop när det gäller fartyg med eget framdrivningsmaskineri eller minst 4 knop när det gäller fartyg som saknar eget framdrivningsmaskineri,

b) att metoder och anordningar för utsläpp är godkända av administrationen. varvid dessa metoder och anordningar skall säkerställa att koncentrationen i utflödet och utsläppshastigheten är sådana att koncentrationen av ämnet i kölvattnet akter om fartyget ej överstiger endel på en miljon delar.

e) att den största mängd last som utsläppes från varje tank med tillhörande rörledningar ej överstiger den största mängd som tillåtes enligt den metod som avses i punkt 3 b) i detta avsnitt och som ej i något fall får överstiga det större av värdena 1 kubikmeter eller 1/3000 av tankens lastförmåga i kubikmeter.

d) att utsläppet med beaktande. av vattenintagens placering göres under vattenlinjen. och

e) att utsläppet göres på ett avstånd av minst 12 nautiska mil från närmaste land och där vattendjupet är minst 25 meter.

4. Utsläpp i havet av ämnen av kategori D. sådana dessa är definierade i avsnitt B punkt ! d) i denna regel. eller av ämnen som provisoriskt bedömts som sådana eller av ballastvatten, tankspolvätska eller andra rester eller blandningar som innehåller sådana ämnen skall vara förbjudet utom när samtliga följande villkor är uppfyllda: &) att fartyget är under gäng med en fart av minst 7 knop när det gäller fartyg med eget framdrivningsmaskineri eller minst 4 knop när det gäller fartyg som saknar eget framdrivningsmaskineri,

b) att sådana blandningar har en koncentration av högst en del av ämnet pä tio delar vat ten. och

e:) att utsläppet göres pä ett avstånd av minst 12 nautiska mil från närmaste land. '

5. Av administrationen godkända ventilationsmetoder får användas för att avlägsna lastresler frän en tank. Om efterföljande spolning av tanken är nödvändig, skall utsläpp i havet av uppkommande tankspolvätska göras enligt tillämpliga föreskrifter i punkt. 1.2, 3 eller 4 i detta avsnitt.

6. Utsläpp i havet av ämnen som ej blivit kategoriserade. provisoriskt bedömda eller utvärderade säsom anges i avsnitt (.." punkt 1 i denna regel eller av barlastvattcn. tankspolvätska eller andra rester eller blandningar som innchäller sådana ämnen skall vara förbjudct.

E. Undantag

Avsnitt Di denna regel äger ej tillämpningi fråga om &) uts äpp i havet av skadliga tlytande ämnen eller blandningar som innehåller sådana ämnen. om utsläppet är nödvändigt för ett fartygs . säkerhet eller för räddande av n'iäi'rniskoliv till sjöss, eller

b) utsläpp i havet av skadliga flytande ämnen eller blandningar som innehåller sadzuta ämnen. om utsläppet är en följd av en skada på fartyget eller dess utrustning.

Prop. l975/76:6 76

(i) provided that all reasonable precautions have been taken after the oceurrrence of the damage or discovery of tlte discharge for the purpose of preventing or minimizing the discharge; and

(ii) except if the owner or the Master act-:d either with intent to cause damage. or recklessly and with knowledge that damage would probably result; or

cl the discharge into the sea of noxious liquid substances or mixtures containing; such substances. approved by the Administration, when being used for the purpose of coiribatting specific pollution incidents in order to minimize the damage trom pollution. Any such discharge shall be subject to the approval of any ('.-.mtracting l'arty in whose jurisdiction it is conten'iplated the discharge will occur.

_F Measure—; of Control

1. The (_"r'nitracting Parties shall appoint or authorize surveyors for the purpose of implementing this Paragraph.

Cilft!g()!'_l' .fi Srr/rsmrrces

2. a) li" a tank is partially unloaded or unloaded but not cleaned. an

appropriate entry shall be made in the ('argo Record Book;

b) until that tank is cleaned every subsequent pumping or transfer operation carried out in connection with that tank shall also be entered in the Cargo Record Book.

., *.

if the tank is to be washed:

al the efiluent' from the tank washing operation shall be discharged from the. ship to a reception facility at least until the concentration of the substance in the discharge. as indicated by analyses of samples of the effluent taken by the surveyor. has fallen to the residual concentration specified for that substance in Appendix lll to this Annex. When the required resrdual concentration has been achieved. remaining tank washings shall continue to be discharged to the reception facility until the tank is empty. Appropriaie entries of these operations shall be made in the Cargo Record Book and certified by the surveyor; and

b') after tliluting the residue then remaining in the. tank with at least 5 per cent of the tank capacity of water. this mixture may be discharged into the sea in accordance with the provisions of Sub-Paragraphs l a'). b) and c) of Paragraph D of this Regulalnrn. Appropriate entries of these operations shall be made in the Cargo Record Book.

4. Where the Government of the receiving Party is satisfied that it is impracticable to measure the concentration of the substance in the effluent without causing undue delay to the ship, that Party may accept an alternative procedure as being equivalrnit to Sub-Paragraph 3 a') of this Paragraph provided that:

a) a precleaning procedure for that tank and that substance is approved by the Administration and that Party is satisfied that such procedure will fulfil the requirements ol' Sub-Paragraph 1 of Paragraph lf) of this Regulation with respect to the attainn'rent of the prescribed residual crmcentratiims:

bl a Surveyor duly autl'iorized by that Party shall certify in the Cargo Record

Book that: (i) thc tank. its pump and piping system have been emptied. and that the quantity ol cargo remaining in the tank is at or below the quantity on

Prop. l975/76:6 77

]) förutsatt att alla rimliga försiktighetsätgärder ltar vidtagits efter det att skadan inträffat eller utsläppet upptäckts, i syfte att hindra eller så långt som möjligt begränsa utsläppet, och

J utom när ägaren eller befälhavaren handlat antingen i avsikt att orsaka skada eller vårdslöst och med kännedom om att en skada troligen skulle bli följden. eller

c) utsläpp i havet av skadliga flytande ämnen eller blandningar som innehaller sädana ämnen, om de godkänts av administrationen och användes i syfte att bekämpa särskilda förorerringsirrcidenter för att så långt som möjligt begränsa skada pa grund av förorening. Sådant utsläpp kräver godkännande av varje fördragsslutan- de part inom vars jurisdiktion utsläpp avses äga rum.

F. Kontrollätgärder

1. De fördragsslutande parterna skall förordna eller särskilt bemyndiga inspektörer för tillämpningen av detta avsnitt.

Ämnen ar' karegori A

2. a) Om en tank delvis lossas eller om den lossas men ej rengöres. skall vederbörlig anteckning göras i lastdagboken.

b) lrrtill dess denna tank blivit renlord skall varje efterföljande pumpning eller överföring som berör denna tank ocksä antecknas- i lastdagboken.

3. Om tanken skall renspolas:

a) Uttlorlet från tankspolningen skall avlämnas från fartyget till en mottag- ningsanordning ätminstone intill dess koncentratir'rnen av ämnet i utsläppet. enligt vad som visas genom analyser av utflödesprov som tages. av inspektören. har nedgatt till den restl;(:nrcerrtrati0n som anges för ämnet i bihang lll till denna bilaga. När den föreskrivna restkoncentrationen erhållits skall även återstående tankspolvätska avlämnas till mottagnirrgsanordningen till dess tanken är tom. Vederbörliga anteck- ningar om dessa atgärder skall göras i lastdagboken och hestyrkas av inspektören.

b") lifter utspädning av därefter aterstaende rester i tanken med en vatten— mängd som motsvarar minst 5 procent av tankens hela rymd far blandningen släppas ut i Inn-et enligt tillämpliga föreskrifter i punkterna l a').b') och el i avsnitt l) i denna regel. Vederbörliga anteckningar om dessa atgärder skall göras i lastdagbokerr.

4. Finner regeringen för den mottagande fördragsslutande parten att det är omöjligt att rnirta koncentrationen av ämnet i utflödet utan att otillbörligt dröjsmäl orsakas fartyget. far denna fii'rrdragsslutande part godt-aga en alternativ metod som likvärdig med vad som föreskrives i punkt 3 a) i detta avsnitt, förutsatt att

a) en förrengöringsmetod för ifragavarande tank och ämne har godkänts av adrninistrationen och denna fördragsslutande part är övertygad om att metoden uppfyller förr.-skrifterna i punkt 1 i avsnitt D i denna regel i vad avser erhallande av föreskriven restkoncentration.

b) en inspektor. vederbörligen bemyrrdigad av denna fördragsslutande pari. intygari lastdaghoken att

ll tanken och dess pump- och rörledningssyste 11 har tömts och att den mangd last som finns kvar i tanken ej överstiger den mängd pa vilken

Prop. 1975/76:6 78

|

which the approved precleaning procedure referred to in Sub-Para— graph (ii) of this Sub-Paragraph has been based;

(ii) prccleaning has been carried out in accordance with the precleaning procedure approved by the Administration for that tank and that substance; and (till the tank washings resulting from such precleaning have been dis- charged to a reception facility and the tank is empty:

c') the discharge into the sea of any. remanining residues shall be in accordance with the provisions of Sub-Paragraph 3 b) of this Paragraph and an appropriate entry is made in the Cargo Record Book.

Category H .S'uthr/lrees

5. Subject to such surveillance and approval by the authorized or appointed surveyor as rrray be dee-med necessary by the Contracting Party. the Master of a ship shall. with respect to a Category B substance. ensure compliance with the following:

a) if a lank is partially unloaded or unloaded but not cleaned. an appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book;

bl until lirat tank is cleaned every subsequent pumping or transfer operation carried out in connection with that tank shall also be entered in the Cargo Record Book."

C) if the tank is to be washed. the effluent from the tank washing operation. which shall contain a volume of water not less than 0.5 per cent of the total volume of the tank. shall be diseharged from the ship to a reception facility until the tant.. its pump and piping system are empty. An appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book;

d') if the tank is to be further cleaned and ernptied at sea. the Master shall:

(i) ensure that the approved procedures referred to in Sub-Paragraph ? ci of l')aragraph [) of this Regulation are complied with and that the appropriate entries are made in the Cargo Record Book: and

iii) ensure that any discharge into the sea is made in accordance with the requirements of Sub-Paragraph 2 of Paragraph D of this Regulation and an appropriate entry is made in the. Cargo Record Book:

e) if after unloading a Category B substance. any residues of tank washings are to be retained on board until the ship is outside the Baltic Sea Area. the Master shall so indicate by an appropriate entry in the Cargo Record Book.

(lrtegorr' (? .S'u/rsnrnt'es

6. Subject to such surveillance and approval by the authorized or appointed surveyor' a:"; may be deerned necessary by the Contracting Party. the Master of a ship shall. wrtii respect to a Category C substance. ensure compliance with the following: ai i!" a tank is partially unloaded or unloaded but not cleaned. an appropriate entry slrail be made in the Cargo Record Book:

bl rt" the tank is to be cleaned at sea:

(ii the cargo piping system serving that tank shall be drained and an appropriate entry made in the Cargo Record Book;

Prop. 1975/76:6 79

den godkänd.-1 förrengöringsmetod som avses i 2) i denna punkt är grundad.

2") trnict—vnmg har utförts enligt den förrengöringsmetod som av administrationen godkänts för ifrågavarande tank och ämne, och

3) den tankspolvätska som uppstår vid Sådan förreugöring har avlämnats till en mottagningsanordning och att tanken är tom

c") utsläpp i havet tav återstående rester göres enligt töreskritterna i punkt3 b) i de tta avsnitt och vederbörlig anteckning göres i lastdagboken

.fi—mna” av kategori B

5. Med beaktande av de föreskrifter 0111övervakningoch godkännande genom förordnad eller särskilt bemyndigad inspektör som bedömes nödvändiga av den fördragsslutande parten, skall fartygets befälhavare i fräga om ämne av kategori B tillse att följande iakttages:

a) Om en tank delvis lossas eller om den los-sas men ej rengöres. skall vederbörlig anteckning göras i lastdagboken.

b) Intill dess denna tank blivit rengjord skall varje efterföljande pumpning eller överföring som berör denna tank också antecknas i lastdagboken.

e) Om tanken skall renspolas, skall utflödet från tankspolningen. som skall innehälla en mängd vatten som motsvarar minst 0,5 procent av tankens hela rymd. avlämnas från fartyget till en mottagningsanordning till dess tanken och dess pump— och rörledningssystem är tomma. Vederbörlig anteckning skall göras i lastdagboken.

d') Om tanken skall rengöras ytterligare och tömmas till sjöss, skall befälhava- ren ]) tillse att godkända metoder som avses i avsnitt D punkt 2 c) i denna regel tillämpas och att vederbörliga anteckningar göres i lastdagboken. och

2) tillse att varje utslapp i havet göres enligt töreskrilterna i avsnitt 1) punkt 2 i denna regel och att vederbörlig anteckning göres i lasttl1gboken.

e") Om efter lossning av ämne av kategori B tankspolvätska skall behallas ombord till dess fartyget kommer utanför Östersjöomrädet. skall befälhavaren ange detta genom vederbörlig anteckning i lastdagboken.

_ft nine/1 av kategori C

6. Med beaktande av de föreskrifter om övervakning och godkännande genom förordnad eller särskilt bemyndigad inspektör som bedömes nödvändiga av den fördragsslutande parten. skall fartygets befälhavare i fraga om ämne av kategori C" tillse att följande iakttages:

a) Om en tank delvis lossas eller om den lossas men ej rengöres. skall vederbörlig anteckning göras i lastdagboken. b) Om tanken skall rengöras till sjöss,

ll skall det laströrledningssystem som betjänar tanken tömmas och vederbörlig anteckning göras i lastdagbokcn.

Prop. l975/76:6 80

c)

d')

(ii) the quantity of substance remaining in the tank shall not exceed the maximum quantity which may be discharged into the sea for that substance under Sub-Paragraph 3 c) of Paragraph D of this Regulation. An appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book;

(iii) '.vhere it is intended to discharge the quantity of substance remaining into the sea the approved procedures shall be complied with, and the necessary dilution of the substance.satisfactory for such a discharge shall be achieved. An appropriate entry shall be made in tlte Cargo Record Book: or

(ii.) where the tank washings are not dischargcd into the sea. if ant internal transfer of tank washings takes place from that tank an appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book: and

tv) any subsequent discharge into the. sea of such tank washinos shall be

made in accordance with the requirements of Sub-Paragraph 3 of Paragraph l") of this Regulation:

if the tank is to be cleaned in port: (i) the tank washings shall be discharged to a reception facility and an appropriate entry shall be made in the ('argo Record Book; or

till the tank washings shall be retained on board the ship and an appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book indicating the. location and disposition of the tank washings; if after unloading a Category C substance within the Baltic Sea Area. any

residues or tank washings are to be retained on board until the ship is outside the area. the Master shall so indicate by an appropriate entry in the Cargo Record Book.

(bregott-' [) .S'i/l'ttrtmr'cs

7. The master of a ship shall. with respect to a Category |) substance. ensure compliance with the following:

al if a tant-." is partially unloaded or unloaded but not cleaned. an appropriate

entry shall be made. in the Cargo Record Book;

b)

c)

if the tank is to be cleaned at sea:

(i) the cargo piping system serving that tank shall be drained and an ar-prt'npriate entry made in the Cargo Record Book; iii) Where it is intended to discharge the quantity of substance remaining into the sea. the necessary dilution of the substance satisfactory for such a discharge shall be achieved. An appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book:

(iii) Where the tank washings are not discharged into the sea. if any internal transler of tank washings takes place from that tank an appropriate entry shall be made in the ("argo Record Book: and

t'1-."1 any subsequent discharge into the sea of such tank washings shall be made in accordance with the requirements of Sub-Paragraph el ot" Paragraph D of this Regulation; if the tank is to be cleaned in port: (1) the tank washings shall be discharged 10 a reception facility and an appropriate entry shall be made in the ('argo Record Hot..»k: or

Prop. 1975/76:6 81

2") får den mängd av ämnet som återstår i tanken ej överstiga den största mängd som får släppas ut i havet enligt avsnitt D punkt 3 c) i denna

regel och skall vederbörlig anteckning göras i lastdagboken,

3") skall, när avsikten är att släppa ut den återstående mängden av ämnet i havet, de godkända metoderna tillämpas och den utSpädning av ämnet som är erforderlig för ett sådant utsläpp genomföras och vederbörlig anteckning göras i lastdagboken, eller

4") skall, när tankspolvätskan ej släppes ut i havet och intern överföring av tankspolrester sker från tanken, vederbörlig anteckning göras i last- dagboken, och '

3) skall varje efterföljande utsläpp i havet av sådan tankspolvätska göras enligt föreskrifterna i avsnitt D punkt 3 i denna regel.

c) Om tanken skall rengöras i hamn, i) skall tankspolvätskan avlämnas till en mottagningsanordning och vederbörlig anteckning göras i lastdagboken, eller

2) Skall tankspolvätskan behållas ombord i fartyget och vederbörlig anteckning göras i lastdagboken varvid skall anges tankspolvätskans placering och fördelning.

d) Om efter lossning av ett ämne av kategori C inom Östersjöområdet lastrester eller tankspolvätska skall behållas ombord till dess fartyget kommer utanför omrädet. skall befälhavaren ange detta genom vederbörlig anteckning i lastdagboken.

Ämnen av kategori D

Hänvisningar till US1

7. Fartygets befälhavare skall i fråga om ämne av kategori D tillse att följande iakttages;

a) Om en tank delvis lossas eller om den lossas men ej rengöres. skall vederbörlig anteckning göras i lastdagboken.

b) Om tanken skall rengöras till sjöss,

]) skall det laströrledningssystem som betjänar tanken tömmas och vederbörlig anteckning göras i lastdagboken,

'2) skall. när avsikten är att släppa ut den återstående mängden av ämnet i havet. den utspadning av ämnet som är erforderlig för ett sådant utslapp genomföras och vederbörlig anteckning göras i lastdagboken,

3) skall. när tankspolvätskan ej släppes ut i havet och intern överföring av tankspolvätska sker från tanken, vederbörlig anteckning göras i lastdagboken, och

4) skall varje efterföljande utsläpp i havet av sädan tankspolvätska göras enligt föreskrifterna i avsnitt D punkt 4 i denna regel. c) Om tanken skall rengöras i hamn,

1) skall tankspolvätskan avlämnas till en mottagningsanordning och vederbörlig anteckning göras i lastdagboken. eller

Prop. 1975/76:6 82

(11) the tank washings shall be retained on board the ship and an appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book indicating the location and disposition of the tank washings.

Disc/large from a Slap Tank

8. Any residues retained on board in a slop tank. including those from pump room bilges, which contain a Category A or a Category B substance. shall be discharged to a reception facility in accordance with the provisions of Sub-Para- graph 1 or ? of Paragraph D of this Regulation, whichever is applicable. An appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book.

9. Any residues retained on board in a slop tank. including those from pump room bilges. which contain a Category C substance in excess of the aggregate of the maximum quantities specified in Sub-Paragraph 3 c') of Paragraph D of this Regulation shall be discharged to a reception facility. An appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book.

G Cargo Record Book

1. Every ship to which this Regulation applies shall be provided with a Cargo Record Book. whether as part of the ship's official log book or otherwise. in the form specified in Appendix V to this Annex.

2. The Cargo Record Book shall be completed. on a tank-to-tank basis. whenever any of the following operations with respect to a noxious liquid substance takes place in the ship:

(i) loading of cargo; (ii) unloading of cargo; (iii) transfer of cargo; (iv) transfer ofcargo.cargo residues or mixtures containing cargo tt: a slop tank: (v") cleaning of cargo tanks; (vi") transfer from slop tanks; (vii) ballasting of cargo tanks; (viii) transfer ofdirty ballast water;

(ix) discharge into the sea in accordance with Paragraph D of this Regulation.

3. In the event of any discharge of the kind referred to in Annex Vl of the present Convention and Paragraph l:", of this Regulation of any noxious liquid substance or mixture containing such substance. whether intentional or accidental. an entry shall be made in the Cargo Record Book stating the circumstances of. and the reason for, the discharge.

4. When a surveyor appointed or authorized by :] Contracting Party to supervise any operations under this Regulation has inspected a ship, then that surveyor shall make an appropriate entry in the Cargo Record Book.

5. Each. operation referred to in Sub-Paragraplrs "3 and 3 of "this Paragraph shall be fully recorded without delay in the Cargo Record Book so that all the entries in the Book appropriate to that operation are completed. Each entry shall be signed by the officer or officers in charge of the Operation concerned and, when the ship is manned. each page shall be signed by the Master of the ship. The entries in the Cargo Record Book shall be in an official language of the State whose flag

Prop. l975/76:6 83

2.) skall tankspolvätskan behållas ombord i fartyget och vederbörlig anteckning göras i lastdagboken varvid skall anges tankspolvätskans placering och fördelning.

Utsläpp fran sluptank

8. Rester. däri inbegripet rester från rännstenarna i pumprum, som behålles ombord i en sloptank och som innehåller ett ämne av kategori A eller B. skall avlämnas till mottagningsanordning eniigt tillämpliga föreskrifter i avsnitt D punkt i eller 2 i denna regel. Vederbörlig anteckning skall göras i lastdagboken.

9. Rester, däri inbegripet rester från rännstenar i pumprum, som behailes ombord i en sloptank och som innehåller ett ämne av kategori C i en mängd som överstiger de. sammanlagda största mängderna enligt föreskrifterna i avsnitt D punkt 3 c) i denna regel, skall avlämnas till mottagningsanordning. Vederbörlig anteckning skall göras i lastdagboken.

G. Lastdagbok

1. Varje fartyg på vilket denna regel äger tillämpning skall vara försett med en ]astdagbok som kan utgöra en del av fartygets officiella skeppsdagbok och skall vara utformad enligt formuläret i bihang V till denna bilaga.

2. Anteckning i lastdagboken skall göras, tank för tank, varje gång någon av följande åtgärder som avser skadligt flytande ämne vidtages ombord på fartyget:

i ) intag av last, 2) lossning av last. 3) omdisponering av last, 4') omdisponering av last. lastrester eller blandningar som innehåller last till en sloptank, 5) rengöring av lasttankar,

of) överföring från sloptankar,

7) har-lastning av lasttankar, 8') överföring av förorenad barlast, Oi utsläpp i travet enligt föreskrifterna i avsnitt D i denna regel.

3. i händelse av utsläpp av det slag som avses i bilaga Vl till denna konvention och avsnitt E i denna regel av skadligt flytande ämne eller blandning som innehåller sadant ämne skall. vare sig utsläppet är avsiktligt eller sker på grund av olyckshändelse, anteckning göras i lastdagboken med angivande av omständigheter- na kring och skälen för utsläppet.

4. När en inspektör, som har förordnats eller särskilt bemyrrdigats av en fördragsslutande part att övervaka åtgärder som avses i denna regel, har besiktigat ett fartyg. skall denne inspektör göra vederbörlig anteckning i lastdagboken.

5. Varje åtgärd som avses i punkterna ?. och 3 i detta avsnitt skall utan dröjsmål antecknas fullständigt i lastdagboken, varvid samtliga uppgifter som hänför sig till åtgärden skall ifyllas. Varje anteckning skall undertecknas av det eller de befäl som har ansvaret för ifrågavarande åtgärd och, om fartyget är bemannat, skall därjämte varje sida undertecknas av fartygets befälhavare. Anteckningarna i lastdagboken skall vara avfattade på ett officiellt språk i den stat vars flagga fartyget

Prop. l975/76:6 84

the ship is entitled to fly. and. except when the ship is engaged in domestic voyages. in English or French. Tire entries in an official national language of the State whose flag the ship is entitled to fly shall prevail in case ofa dispute or discrepancy.

6. The Cargo Record Book shall be kept in such a place as to be readily available for inspection and. except in the case of unmanned ships under tow. shall be kept on board the ship. It shall be retained for & period of two years after the last entry has been made.

7. Tire competent authority of a Contracting Party may inspect the Cargo Record Book on board any ship to which this Regulation applies while the ship is in its ports. and may make a copy of any entry in that Book and may require the Master of the ship to eertify that the copy is a true copy of such entry. Any copy so made which has been certified by the Master of the ship as a true copy of an entry in the ship's Cargo Record Book shall be made admissible in any judicial proceedings as evidence of the facts stated in the entry. The inspection ofa Cargo Record Book and the taking of a certified copy by the competent authority under this Paragraph shall be performed as expeditiously as possible without causing the ship to be unduly delayed.

H Reception Facilities

_ i. The Contracting Parties undertake to ensure the provision of reception facilities according to the needs of ships using their ports. terminals or repair ports of the Baltic. Sea Area as follows:

a) cargo loading and unloading ports and terminals shall have facilities adequate for reception without undue delay to ships of such residues and mixtures containing noxious liquid substances as would remain for disposal from ships carrying them as a consequence ofthe application of this Regulation; and

b) ship repair ports undertaking repairs to chemical tankers shall have facilities adequare for the reception of residues and mixtures containing noxious liquid substances.

2. Each Contracting Party shall determine the. types of facilities provided for die purpose of Sub-Paragraph ] of this Paragraph at its cargo loading and unloading ports, terminals and ship repair ports of the Baltic Sea Area.

Regulation 6 HARMFUL SUBSTANCES IN PACKAGED FORMS

A. The Contracting Parties shall as soon as possible apply suitable uniform rules for the carriage of harmful substances in packaged forms or in freight containers. portable tanks or road and rail tank wagons.

B. With respect to certain harmful substances. as may be designated by the ”Commission. the Master or owner of the ship or his representative shall notify the appropriate port authority of the intent to load or unload such substances at least 24 hours prior to such action.

C. A report of an incident involving harmful substances shall be made in accordance with the provisions of Annex Vi of the present Convention.

Prop. l975/76:6 85

är berättigat att föra och utom när fartyget brukas i nationell traf1k,pa engel .ka eller franska so.-Irket. Anteckningar pa ett officiellt språk i den stat vars flagga fartyget '.ir berai tigat att föra skall ha företräde ihändelse av tvist eller olikheter.

6. Lastrlagboken skall förvaras på en sådan plats att den ar lätt tillgänglig för granskning och skall, rrred undantag för obemannade fartyg som bogseras. förvaras ombord pa fartyget. Den skall bevaras två år efter det den senaste anteckrrirrgerr har gjorts.

7. Behörig myndighet under en fördragsslutande part äger rätt att granska lastdagboken ombord på varje fartyg på vilket denna regel äger tillämpning, medan fartyget befinner sig i någon av dess hamnar, och att taga avskrift av varje anteckning i boken och anmoda fartygets befälhavare att bestyrka avskriftens riktighet. Avskrift som av fartygets befälhavare bestyrkts vara en riktig avskrift av en anteckning i fartygets lastdagbok skall i varje rättssak kunna åberopas som bevis för de sakförlrallanden som avses nred anteckningen. Granskning av lastdagboken och tagande av bestyrkt avskrift med stöd av detta avsnitt skall av den behöriga myndigheten verkställas så snabbt som möjligt utan att otillbörlig försening orsakas fartyget.

H. Mottagningsanordningar

1. De fördragsslutande parterna förbinder sig att tillse att mottagningsanord- ningar tillhandalrz'illes som tillgodoser behoven hos de fartyg som använder deras hamnar, terminaler eller reparationshamnar i Östersjöorrrradet, enligt följande:

a) Hamnar och terminaler för lasrning och lossning av last skall vara försedda med anordningar som är lämpliga för mottagande. utan att otillbörlig försening orsakas fartygen. av sådana rester och blandningar innehållande skadliga flytande ämnen som finns kvar för kvittblivning från fartyg som har dessa ombord som en följd av tillämpningen av denna regel.

b') Fartygsreparationshamnar i vilka reparation av kemikalietarrkfartyg utföres skall vara försedda nred anordningar som är lämpliga för mottagande av rester och blandningar som innehåller skadliga flytande ämnen.

'2. Varje fördragsslutande part skall fastställa den typ av anordningar som skall tillhand :'rlr. ill rs för ändamål som avses i punkt 1 i detta avsnitt i dess la_stnings- och lossnirrgslrarrrnar för last terminaler och fartygsreparationslramnar i Östersjö— omradet.

Regel () SKADLIGA ÄMNEN l FÖRPACKAD FORM

A. De fördragsslutande parterna skall så snart som möjligt tillämpa lämpliga enhetliga regler rörande transport av skadliga ämnen i förpackad förrn eller i fraktcontainer. flyttbara tankar eller landsvägs- och järnva'gstarrkvagnar.

B. t fraga om vissa skadliga ämnen, enligt vad som kan bli bestämt av kommissionen. skall fartygets befälhavare eller ägare eller dennes representant underrätta tederbörande ham nmyndiglret om avsikten att lasta eller lossa sadana '.imnen minst 31 timmar före sådan atgärd.

('. Rapport om en incident som rör skadliga iirnnen skall göras i enlighet med föreskrifterna i bilaga Vl till denna konvention.

Prop. l975/76:6 86

Regulation 7 SEWAGl—I

The Contracting Parties shall apply the provisions of Paragraphs A to D of this Regulation on discharge of sewage from ships while operating in the Baltic Sea Area.

A Definitions

For the purposes of this Regulation: ]. "New ship” means a ship:

a) for which the building contract is placed. or in the absence of a building contract. the keel of which is laid. or which is at a similar stage of construction. on or after the date ofentry into force of the present Convention; or

b) the delivery of which is three years or more after the date of entry into force of the present convention.

_ 2. ”Existing ship” means a ship which is not a new ship. 3. "Sewage” means:

&) drainage and other wastes from any form of toilets, urinals, and WC scuppers;

b) drainage from medical premises (dispensary. sick bay. etc.,) via wash basins. wash tubs and seuppers located in such premises;

c) drainage from spaces containing living animals; or d) other waste waters when mixed with the drainages defined above.

4. ”Holding tank" means a tank used for the collection and storage of” sewage. _

B Application

]. The provision of this Regulation shall apply to:

a) new ships certified to carry more than 100 persons from a date not later than ] January 1977:

b) existing ships certified to carry more than 400 persons from a date not later than 1 January 1978: and

c) other ships. as specified in Sub-Paragraphs ('i). (ii). and (iii). from dates decided by the Contracting Parties on recommendation by the Commission:

(i) ships of 200 tons gross tonnage and above:

(ii) ships of less than 200 tons gross tonnage which are certified to carry more than 10 persons;

('iii) ships which do not have a measured gross tonnage and are certified to carry more than 10 persons.

In the case of new such ships the date shall be not later than 1 januari 1979. 111

the case of existing such ships the date shall be not later than ten years after the date decided for new ships.

2. A Contracting Party may. if it is satisfied that the application of" the provisions of Sub-Paragraph 1 b) of this Paragraph witlr respect to a certain strip

Prop. 1975/76:6 87

Regel 7

TOALETTAVFAI .1. De fördragsslutande parterna skall tillämpa föreskrifterna i avsnitten A——D i denna regel om utsläpp av toalettavfall från fartyg som användesi Ostersjöomrädet.

A. Definitioner ] denna regel skall l. rrred "nytt fartyg” förstås fartyg a) för vilket byggnadskontraktet tecknas eller, när byggrradskontrakt ej finns. vars köl sträckes eller som befinner sig pä motsvarande byggnadsstadium pa eller efter dagen för denna konventions ikraftträdande. eller

b) som levereras minst tre är efter denna konventions ikraftträdande, ” nred ”existerande fartyg” förstas fartyg som ej är ett nytt fartyg,

3. nred "toalettavfall" förstås

a) avlopp och annat avfall från varje form av toalett. urinoar och spygatti toalettrunr.

b) avloppfrän sjukvardslokaler (apotek, sjukhytt etc.) via tvättställ. badkar och spygatt i sådana lokaler.

c) avlopp fran utrymme som innehåller levande djur. eller

(1) annat spillvatten som är blandat med avlopp som anges i det föregående, 4. med ”uppsanrlingstank” först:-"rs en tank som användes för att samla och magasinera toalettavfall.

B. Tillämpningsomräde

l. Bestänrrrrelserna i denna regel skall äga tillämpning på a) nya fart.).tg som är godkända för transport av mer än 100 personer. från en tidpunkt ei senare än den 1 januari 1977.

5) existerande. fartyg som är godkända för transport av mer än 400 personer. från en tidpunkt ej senare än den 1 januari 1978. och

c) andra fartyg enligt vad som anges i punkterna l). 2) och 3). från tidpunkter som bestämmes av de fördragsslutande parterna pä rekommendation av kommissionen: i) fartyg med en bruttodräktighet av minst 200 registerton,

7.) fartyg med en bruttodräktighet som ej uppgår till 200 registerton och som är godkända för transport av mer än tio personer. 3) fartyg för vilka bruttodräktighet ej fastställts och som är godkända f'ör transport av tner än tio personer.

I fråga om nya sådana fartyg skall tidpunkten ej vara senare än den 1 januari 1979. [ fräga orrr existerande sadana fartyg skall tidpunkten ej vara senare än tio år efter den tidpunkt som fastställts för nyapfartyg.

"' En förd:'agsslutande part fär. om den finner att tillämpning av bestämmel-

serna i punkt lr) i detta avsnitt i fråga om visst fartyg skulle nt'jdva'rtdiggt'rra

Prop. l975/76:6 88

would necessitate constructional alterations which would be unreasonable, exempt the ship from the application until a date not later than ten years after the date of entry into force of the present Convention.

C Discharge of Sewage

1. Subject to the provisions of Paragraph D of this Regulation. the discharge of sewage into the sea is prohibited. except when:

a) the ship is discharging comminuted and disinfected sewage using a system approved by the Administration at a distance of more than 4 nautical miles from the nearest land, or sewage which is not comminuted or disinfected at a distance of more than 12 nautical miles from the nearest land, provided that in any cace the sewage that has been stored in holding tanks shall not be discharged instantaneously but at a moderate rate when the ship is en route and proceeding at not less than 4 knots; or

b) the ship has in operation a sewage treatment plant which has been approved by the Administration, and

(i) the test results of the plant are laid down in a document carried by the ship;

(ii) additionally, the effluent shall not produce visible floating solids in, nor cause discolouration of the surrounding water; or

c) the ship is situated in the waters under the jurisdiction of & State and is discharging sewage in accordance with such less stringent requirements as may be imposed by such State.

2. When the. sewage is mixed with wastes or waste water having different discharge requirements, the more stringent requirements shall apply.

D Exceptions

Paragraph C of this Regulation shall not apply to:

a) the discharge of sewage from a ship necessary for the purpose of securing the safety of a ship and those on board or saving life at sea; or '

b') the. discharge of sewage resulting from damage to a ship or its equipment if all reasonable precautions have been taken before and after the occurrence of the damage for the purpose of preventing or minimizing the discharge.

E Reception Facilities

]. Each Contracting Party undertakes to ensure the provision of facilities at its ports and terminals of the Baltic Sea Area for the reception of sewage. without causing undue delay 10 ships, adequate to meet the needs of the ships using them.

2. To enable pipes of reception facilities to be connected with the ships discharge pipeline, both lines shall be fitted with a standard discharge connection in accordance with the following table:

Prop. l975/76z6 89

konstruktiva ändringar som skulle vara orimliga undantaga fartyget frän tillämp- ningen till dess högst tio år förflutit från denna konventions ikraftträdande.

C. Utsläpp av toalettavfall

[. Om annat ej följer av föreskrifterna i avsnitt Di denna regel. skall utsläpp av toalettavfall i havet vara förbjudet utom när

a') fartyget släpper ut finfördelat och dcsinfrcerat toalettavfall med användan- de av ett system. som godkänts av administrationen. pa ett avstånd av mer än 4 nautiska mil från närmaste land. eller toalettavfall. som ej är finfördelat eller desinficerat. pa ett avstånd av mer än 12 nautiska mil från närmaste land. under förutsättning i varje fall att toalettavfall som magasinerats i uppsamlingstank ej släppes ut momentant utan med mattlig hastighet när fartyget är under gäng med en fart av minst 4 knop, eller

b') fartyget har i användning ett reningsverk för toalettavfall som är godkänt av administrationen. och

ll provningsresultaten för verket är angivna i en handling som medföres ombord. och

;) utflödet ej ger upphov till synliga flytande fasta partiklar i omgivande vatten och ej heller missfärgar detta. eller

c) fartyget befinner sig i farvatten under en stats jurisdiktion och släpper ut toalettavfall i enlighet med sådana mindre stränga föreskrifter som kan ha fastställts av denna stat.

2. Om toalettavfall är blandat med avfall eller spillvatten. i fråga om vilket

awikande utsläppsföreskrifter gäller. skall de strängaste föreskrifterna äga tillämp— ning.

D. Undantag

Avsnitt C i denna bilaga äger ej tillämpning i fraga om

a) sadant utsläpp av toalettavfall från fartyg som är nödvändigt för fartygets och omhordvarandes säkerhet eller för räddande av människoliv till sjöss. eller

b) sadant utsläpp av toalettavfall som är en följd av en skada pä fartyget eller dess utrustning. om alla rimliga försiktighetsfitgärder har vidtagits före och efter skadans uppkomst, i syfte att hindra eller sa långt som möjligt begränsa utsläppet.

E. Mottagningsanordningar

1. Varje fördragsslutande part förbinder sig att tillse att i dess hamnar och terminaler i (")stersjöomrädct tillhandahålles sadana anordningar för mottagande av toalettavfall som. utan att otillbörlig försening orsakas fartygen. är tillräckliga för att tillgodose behoven hos de fartyg som använder dem. "2. för att möjliggöra anslutning av mottagningsanordningarnas rörledningar till fartygets utsläppsrörledningar skall bada ledningarna vara försedda med en standardiserad anslutning i enlighet med följande uppställning.

Prop. l975/76:6 90

Standard Di/mmit utr ofF/anges for Disc/taiga Connecticuts

.Deseription ; Dimension

___ ___. .. . . ._______.__.. ___. _____.._...__. __.._____.___.______._.. _ .. _

Outside diameter 210 tttttt

Inner diameter According to pipe outside diameter

Bolt circle diameter 170 mm

Slots in flange 4 holes 18 mm in diameter equidistantly placed | : on a bolt circle of tlte above diameter. | slotted to tlte flange peripltery. The slot widtlt to be 18 ntm

Fiange thickness 16 mm Bolts and nuts: 4. each of 16 mm in diameter and of quantity and diameter l suitable length The flange is designed to accept pipes up to a maximum internal diameter of i 100 mm anti shall be of steel or otlter equivalent material having a flat face. This flange. together with a suitable gasket. shall be suitable for a service pressure of 6 kgf'cm2 .

For ships having a moulded depth of 5 metres and less, the inner diameter of the discharge er:-.nnection may be 38 millitnetres.

Regulation 8 (iARBAt'iE

The Contracting Parties shall as soon as possible but not later than 1 January 1976 or on the. date of entry into force of the present Convention. whichever occurs later. apply the provisions of Paragraphs A to D of this Regulation on the disposal of garbage front ships while operating in the Baltic Sea Area.

A Definition For the purposes of this Regulation: ”Garbage” means all kinds of victual. domestic attd operational waste excluding fresh fish and parts thereof, generated during the normal operation of tlte ship and liah!e to be disposed of contittttously or periodically except those substances which are defined or listed in other Regulations of this Annex.

B Disposal of Garbage '

1. Subject to the provisions of Paragraphs C and D of this Regulatioat a) disposal into tlte sea of tlte following is prohibited: (il all plastics. including but not limited to synthetic ropes. svntltetic fishing nets and plastic garbagc bags; and

Prop. l975/76:6 91

Standard./it'n'/minner för flå/tsar pa" ursläppsanslufru"/igar

! Beskrivning ' Dimension

'"*."..Tg".".;.'.;...("”" —"_'"£i6 ...... ' "'_'—i"— ” | .. __ _. ... _.___ ___ __ _. ..J __ . ._.- _ _. . ._. _ __ _ . )

! Inre diameter Motsvarande yttre rördiametern '

'|'" Bil....ia'äii...iå'. .. HG.—.... ' ' ' : i '_flnagi lläns'en " 4 hal med en dia'nreter' av '1'8 min—placerade '

på lika avstand längs en bultcirkel med i ovan angiven diameter. Halen skall lta ; urtag till flänskatrten. Bredden på ur- l tagen skall vara lS-mm.

I

! Flanstjocl lek 16 mm .

._-—__ _ __ _._.___ __ . ._ ___ ._-. __ _ _: Bultar och muttrar: ; 4 var och en med' en diameter av 16 mm

antal och diameter ! och nted lämplig längd . Fl'ansen skall passa till rörledningar med en största innerdiameter av 100" nttn och skall vara av stål eller annat likvärdigt material och ha plan yta. Flänsen. med lämplig packning. sk.-tll tala ett arbetstry ck av 6 kgl'.cm

På fartyg med ett malldjup av 5 meter eller mindre far innerdiametern pä nt- släppsanslutningen vara 38 millimeter.

Regel 8 FAST AVFALL

De ft'irdragsslutande parterna skall så snart som möjligt men ej senare .in der.] januari 1976 eller vid tidpunkten för denna konverttions ikrattträdande. om denna tidpunkt infaller senare. börja tillämpa bestämmelserna i avsnitten A -D i denna regel om kvittblivning av fast avfall iran fartyg som användes i Ostersjöomradet.

A. Definition

i denna regel skall med "fast avfall" förstas alla slag av sådant mat-. lruslrälls- och driftavfall. utom färsk fisk oc lt delar av sadan frsk. som uppstår under ett fartygs normala användning och som maste bli förenta] för kontinuerlig eller periodisk kvittblivning. med undantag av de ämnen som är angivna eller förtecknade i andra regler i denna bilaga.

B. Kvittblivning av fast avfall

]. Ont annat ej följer av föreskrifterna i avsnitten (f" och D i denna regel a) är kvittblivning i havet av följande avfall förbjuden:

.

1) allt som är' av plast. däri inbegripet -— men utan begränsning till tägvlrke och lisknat av syntetmaterial och avfallssäckar av plast. och.

Prop. 1975/76z6 92

(ii) all other garbagc, including paper products, rags, glass. metal,bottles. crockery. dunnage, lining and packing materials;

b') disposal into the sea of food wastes shall be made as far as practicable from land. but in any case not less than 12 nautical miles from the nearest land.

2. When the garbage is mixed with other discharges having different disposal or discharge requirements the more stringent requirements shall apply.

C Special Requirements for Fixed and Floating Platforms

]. Subject to the provisions of Sub-Paragraph ?, of this Paragraph. the disposal of any materials regulated by this Regulation is prohibited from fixed or floating platforms engaged in the exploration, exploitation and associated off-shore processing-of sea—bed mineral resources, and all other ships when alongside or within 500 metres ofsuch platforms.

2. The disposal into the sea of food wastes maybe permitted when they have passed through a comminuter or grinder from such fixed or floating platforms located more than 12 nautical miles from land and all other ships when alongside or within 500 metres of such platforms. Such comminuted or ground food wastes shall be capable of passing through a screen with openings no greater than 25 millimetrcs.

D Exceptions

Paragraphs B and C of this Regulation shall not apply to:

a) thc disposal of garbage from a ship necessary for the purpose of securing the safety oi a Ship and those on board or saving life at sea: or

b,) the escape of garbage resulting from damage to a ship or its equipment provided all reasonable precautions have been taken before and after the occurrence of the damage. tor the purpose ot preventing or minimi/ing the escape: or

c) the accidental loss ofsynthetic fishing nets or Synthetic material incidental to the repair oi such nets, provided that all reasonable precautions have been taken to prevent such loss.

E Reception Facilities

Each ('.'ontracting Party undertakes to ensure the provision of facilities at its ports and terminals of the Baltic Sea Area for the reception of garbage. without causing undue delay to ships, and according to the needs of the ships using them.

Prop. l975/7616 93

2) allt annat fast avfall, däri inbegripet pappersprodukter, trasor. glas.

metall, flaskor, porslin, ströbrädor, beklädnads- och förpackningsma- terial,

b') skall kvittblivning i havet av matrester ske så längt från land som möjligt men under alla förhållanden minst 12 nautiska mil från närmaste land.

2. Om fast avfall är blandat med andra utsläpp. i fräga om vilka avvikande kvittblivnings- eller utsläppsföreskrifter gäller, skall de strängaste föreskrifterna äga tillämpning.

C. Särskilda föreskrifter för fasta och flytande plattformar

]. Om annat ej följer av föreskrifterna i punkt 2 i detta avsnitt. är kvittblivning i havet av varje material som regleras i denna bilaga förbjuden fran fasta och flytande plattformar som användes för utforskning, utvinning och därmed förenad. ej landbaserad bearbetning av havsbottnens mineraltillgängar samt frän alla andra fartyg som befinner sig vid sådana plattformar eller inom ett avstfmd av 500 meter frän dessa.

2. Kvittblivning i havet av matrester fär tillatas. om de har passerat genom en sönderdelare eller avfallskvarn och släppes ut från dylika fasta eller flytande plattformar. när de befinner sig minst 12 nautiska mil frän land, och från alla andra fartyg när de befinner sig vid sådana plattformar eller inom ett avstånd av 500 meter från dessa. Sådant sönderdelat eller malt avfall skall vara så finfördelat att det kan passera genom ett säll med öppningar som ej är större än 25 millimeter.

D. Undantag

Avsnitten B och C i denna regel äger ej tillämpningi fraga om 21) Sildim kvittblivning av fast avfall frän fartyg som är nödvändig för fartygets och i.):nbordvarandes säkerhet eller för räddande av människoliv till sjöss. eller (_ [

b') sadant utsläpp av fast avfall som är en följd av en skada på fartyget eller dess utrustning. om alla rimliga försiktighetsätgärder har vidtagits före och efter skadans uppkomst. i syfte att hindra eller så längt som möjligt begränsa utsläppet.- eller

c) oavsiktlig förlust av syntetiska fiskenät eller syntetiskt material i samband med reparation av sadana nät, förutsatt att alla rimliga försiktighetsätgärder har vidtagits för att hindra sådan förlust.

E. Mottagningsanordningar

Varje fördragsslutande part förbinder sig att tillse att i dess hamnar och terminaler i Östersjöområdet tillhandahålles sadana anordningar för mmragande av fast avfall som. utan att otillbörlig försening orsakas fartygen, tillgodoser behoven hos de fartyg som använder dem.

Prop. 1975/76:6 94

ANNEX lV APPENDIXI

LIST OF OILS*

Asphalt salu./iom Gasolene Blemling Stocks Blending Stocks Alkylates -- fuel Roofers Flux Reformates Straight Run Residue Polymer - fuel

(.)/"Is Caso/enes Clarified Casinghead (natural) Crude Oil Automotive Mixtures containing crude oil Aviation Diesel Oil Straight Run Fuel Oil No. 4 Fuel Oil No l (Kerosene) Fuel Oil No. 5 Fuel Oil No. l—D Fuel Oil No. 6 Fuel Oil No. 2 Residual Fuel Oil Fuel Oil No. "2 -D Road Oil Transformer Oil let Fuels'

Aromatic Oil ("e xcluding vegetable ' *

oil") JP 1 ('Kerosene) Lubricating Oils and Blending JP——3

Stocks JP ---4 Mineral Oil JP —5 (Kerosene, Heavy) Motor Oil Turbo Fuel Penetrating Oil Kerosene Spindle Oil Mineral Spirit Turbine Oil

Naplzrlza

Draft/latex " Solvent Straight" Run Petroleum Flashed Feed Stocks Heartcut Distillate Oil

Gas Oil Cracked

* The list ofoils sitall not necessarily be considered as comprehensive.

Prop. 1975/76:6 95

Eldningsolja nr 4 Eldningsolja nr 5 Eldningsolja nr 6 Återstodsolja Vägolja Transformatorolja

Aromatbasoljor (exklusive vegeta-

(Översättning)' BiLAGA IV BIHANG [ FÖRTECKNING ÖVER OLJOR* Asflrltlösnirzgar Bensirtkonzpmzenrer Basoljor Alkylathränsle Basämne för oxiderad asfalt Refonnat Direkt-destillat. äterstodsolja Polymerisatbränsle Oljor Bensin Klarad olja Naturlig lättbensin Råolja Motorbensin Blandningar innehållande råolja Flygbensin Dieselbrännolja Direktdestillat

Lys- och eldningsfotogen Eldningsolja nr i-D Eldningsolja nr 2 Eldningsolja nr 2-0

Fb'gforogener — Jetbränslen

Jet-1 (Flygfotogen)

biliska oljor) 3 Smörjoljor och basoljor för smörj- Jet- mede] Jet-il Mineralolja Jet-3 (Fiygfotogen, tung) Motorolja Turbinbränsle Metallbearbetningsolja Fotogen . Spindelolja Mmeralterpentm Turbinolja Destillat Nafta Direktdestillat Lösningsmedel Toppad råolja Processnafta Extraktionsbensin Mellandestillar Krackad

' l översättningen använda beteckningar överensstämmer ej alltid med dem som vanligen brukas i Sverige. * Förteckningen över oljor är ej att anse som uttömmande.

Prop. l975/76:6 96

ANNEX !V APPENDIX ll

GUlDELlNES FOR THE CATEGORIZATION OF NOXIOUS LlQUlD

Category A

Category B

Category C

Category D

SUBSTANCES

Substances which are bioaccumulated and liable to produce a hazard to aquatic life or human health: or which are highly toxic to aquatic life ("as expressed by a Hazard Rating 4. defined by a TLm less than l ppm); and additionally certain substances which are moderately toxic to aquatic life (as expressed by a Hazard Rating 3. delined by a TLm of 1 or more. but less than 10 ppm) when particular weight is given to additional factors in the hazard profile or to special characteristics of the. substance.

Substances which are bioaccumulated with a short retention of the order of one week or less; or which are liable to-produce tainting of the sea food: or which are moderately toxic to aquatic life tas expressed by a Hazard Rating 3, defined by & TLin of 1 ppm or more. but less than 10 ppm): and additionally certain substances which are slightly toxic to aquatic life (as expressed by a Hazard Rating 2. defined by a TLm of lO ppm or more. but less than 100 ppm) when particular weight is given to additional factors in the hazard profile or to Special characteristics of the substance.

Substances which are slightly toxic to aquatic. life (as expressed by a Hazard Rating 2. defined by a TLm of 10 or more. but less than 100 ppm); and additionally certain substances which are praetically non—toxic to aquatic life (as expressed by a Hazard Rating ], defined by a TLm of 100 ppm or more. but less than 1.000 ppm.) '.vhen particular weight is given to additional factors in the hazard profile or to special characteristics of the substance.

Substances which are practically non-toxic to aquatic life ('as expressed by a Hazard Rating 1. detined by a TLin of 100 ppm or more. but less than 1.000 ppm); or causing deposits blanketing the sealloor with a high biochemical oxegen demand (BOD); or highly hazardous to human health. with an LDSO of less than 5 mg,-"kg; or produce moderate reduction of amenities because of persistency. smell or poisonous or irritant characteristics. possibly interfering with use of beaches; or moderately hazardous to human health. with an LD”, of 5 mg,/kg or more. but less than 50 mg,/kg and produce slight reduction r.")famenitics.

Other Liquid Substances (for the purposes of Paragraph C of Regulation 5)

Substances other than those categorizcd in Categories A, B. C and D above.

Prop. l975/76:6 97

Kategori. A

Kategori B

Kategori C

Kategori D

(Översättning)

BILAGA IV BIHANG ll

RIKTLINJER FÖR kamoomsanmcv AV SKADLIGA FLYTANDE ÄMNEN

Ämnen som bioackumuleras'och kan utgöra en risk för vattenlivet eller människors hälsa, eller som är i hög grad giftiga för vattenlivet (uttryckt genom riskg.rad'4_. definierad som en TLm på mindre än 1 ppm), och dessutom vissa ämnen som är måttligt giftiga för vattenlivet (uttryckt genom riskgrad 3, definierad som en TLm pä 1 ppm eller mer, men mindre än 10 ppm) när särskild vikt fästes vid ytterligare faktorer i riskprofilen eller vid ämnets speciella egen- skaper.

Ämnen som bioackumuleras med en varaktighet av omkring en vecka eller mindre. eller som kan skämma födoämnen från havet. eller som är måttligt giftiga för vattenlivet (uttryckt genom riskgrad 3. definierad som en TLm på 1 ppm eller mer, men mindre än 10 ppm), och dessutom vissa ämnen som är i någon mån giftiga för vattenlivet (uttryckt genom riskgrad 2, definierad som en TLm på 10 ppm eller mer, men mindre än 100 ppm) när särskild vikt fästes vid ytterligare faktorer i riskprofilen eller vid ämnets speciella egenskaper.

Ämnen som är i någon mån giftiga för vattenlivet (uttryckt genom riskgrad 2. definierad som en TLm på 10 ppm eller mer, men mindre än 100 ppm), och dessutom vissa ämnen som är praktiskt taget ogiltiga för vattenlivet (uttryckt genom riskgrad 1, definierad som en TLm på 100 ppm eller mer, men mindre än 1 000 ppm) när särskild vikt fästes vid ytterligare faktorer i riskproiilen eller vid ämnets speciella egenskaper.

Ämnen som är praktiskt taget ogiftiga för vattenlivet (uttryckt genom riskgrad ]. definierad som en TLm på 100 ppm eller mer, men mindre än 1 000 ppm), eller som ger upphov till avlagringar som täcker havsbottnen och har hög biokemisk syreförbrukning (BOD), eller som utgör en betydande risk för människors hälsa och vilkas LDSO är mindre än 5 mg/kg, eller som på grund av varaktighet, lukt eller giftiga eller retande egenskaper orsakar en måttlig minskning av skönhets- och rekreationsvärden och därigenom möjligen kan störa användningen av badstränder, eller som kan utgöra en måttlig risk för människors hälsa och vilkas LDSO är 5 ing/kg eller mer. men mindre än 50 mg/kg och som orsakar en mindre minskning av skönhets- och rekreationsvärden.

Andra flytande ämnen (som avses i regel 5 avsnitt C)

Andra ämnen än de som upptagits i företrämnda kategorier A. B. C eller D.

Prop. l975/76:6

LIST OF NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES CARRIED IN BULK

Substance

Acetaldehyde

Acetic acid Acetic anhydride Acetone Acetone cyanohydrin

Acetyl chloride

Acrolein '

Acrylic acid*

Acrylonitrile

Adiponitrile Alkylbenzene sulfonate (straight chain) (branched chain) Allyl alcohol Allyl chloride Alum (15% solution) Aminoethylethanolamine (Hydroxyethyl-ethylene- diamine)* Ammonia (38% aqueous) iso-Amyl acetate n-Amyl acetate n--Amy1 alcohol

Aniline

!

1005 1104 1104

1547

Pollution Category for operational

Regulation 5)

UÖwwÖ UEDÖ>Ö>UÖÖÖ

munnens

98

ANNEX IV APPENDIX III

Residual concentration

(per cent by weight) discharge . (Paragraph B of __

(Paragraph D(1) of

Regulation 5)"

it'r'rh in the Baltic Sea Area

___I______

0.05

0.05

* . . . . . Asterisk indicates that the substance has been provrsronaily included in this list and firat

further data are necessary in order to complete the evaluation of its environmental hal-artis. particularly in relation to living resources.

Prop. l975/76:6

99

(Översättning)

BILAGA IV BIHANG lll

FÖRTECKNING ÖVER SKADLIGA FLYTANDE ÄMNEN SOM TRANSPORTERAS [ BULK

F örorenings— kategori för Restkoncentratron

. .. i vikt rocent nummer dnftutslapp ( p ) __ __ (Regel 5 avxnit! Amne avsnitt B) D punkt 1) Il IV __111om Oxtcrsjö- område! Acct aldehyd 1089 | C Ättiksyra 1842 | C Ättikssyraunliydrid 1715 C Aceton 1090 [) Acetoncyanhydrin 1541 A 0.05 Acelylklon'd 1717 C Akrol'ein 1092 A 0.05 Akrylsyra* --— C Akrylonitril ('vinylcyanidi) 1093 B Adiponitril D Alkylbensensulfonat (ABS) (r:-lk kedja ") C (grenad kedja") B | Allyl al koh 01 1098 B ' AJIyIklorid 1100 (' Ajun (15 % lösning) D Aminöetyletwmlamin (hydroxietylctylen- diamin')* D Ammoniak (ZS % vaiten- : lösning) 1005 B lsoamylaccmt 1 104 C n-Amylacctzit 1104 C n-Amylalkohol D Anilin 1547 C

Asterisk anger att ämnet har upptagits provisoriskt i l'ortcckningen och att ytterligare uppgifter är nödvärndiga för att slutföra utvärderingen av dess miljörisker, särskilt med avseende pa levande tillgångar.

Prop. 1975/76:6 100

Substance

Benzene Benzyl alcohol Benzyl chloride n-Butyl acetate sec-Butyl acetate n-Butyl acrylate Butyl butyrate* Butylene glycol(s) Butyl methacrylate n-Butyraldehyde Butyric acid Calcium hydroxide (solution) Camphor oil 1 130 Carbon disulp'nide 1 131 Carbon tetrachloridc 1846 Caustic potash ' (Potassium hydroxidc) 1814 Chloroacetic acid 1750 Chloroform 1888 Chlorohydrins ( crude)* —- Chlomprene' 1991 Chlorosulphonic acid 1754 para-Chlorotoluene Citric acid (lO%—25%) Creosote 1334 Cresols 2076 C resylic acid 2022 Crotonaldehyde 1 143 Cumene 1918 C yclohexane 1 145 Cyclohexanol — Cyclohexanone 1915 Cyclohexylamine* —- para-Cymene (lsopropyltoluene)* 2046 Decahydronapllthalcne ] 147 Decane* —

WWDUWUUUWUÖ

w>wo

UDU UUUÖÖW>>>UUJÖÖUWOÖ

1 0.05 1 1

* Asterisk indicates that the substance has been provisionally included in this list and that further data are necessary in order to complete the evaluation of its environmental hazards, Particularly in relation to living resources.

Prop. 1975/76:6 101

Ämne

Benson Bcnsylalkohol Bcnsylklorid n-Butylacetat s-Butylacc tat 11-l3uty1ukrylat Butylbutyral * Butylcnglykol Butylmetakrylat n-Butyraldehyd (n-butanal)

0.005

C D B 1) D D ' 13 D D B

Smörsyra —— B

Kalciumhydroxid (lösning) D

Kam fe rol ja | B A

Koltetraklorid 1846 B Kaliumhydroxid 1814 C Klorättiksyra 1750 C Kloroform 1888 B Klorhydriner (ot—orädlade)" [) Kloropren* 1991 C Klorsulfonsvra 1754 (

p-Klortoluen B

Citronsyra (10——25 '.'4.) _ |) Kreosot 1334 A 0.05

A 0.05

Kresylsyra (blandade fenoler) 2022 A 0,05 Krotoualdehyd 1143 Kumen (isopropylbcnscn) 1918 Cyklohexan 1145

Cyklohexano'!

Cyklohexanon | 1915 (,'yklohcxylamin

(aminocyklo!man)* — p-(fymen ('p-isopropyltoluen)' 2046 Dekahydronaftalcn , 1 147 | .

L)

'. L.

[)

Koldisulfid Kresoler - 2076 3ekan*

' Asterisk anger att ämnet har upptagits provisoriskt i fortcckningcn och att ytterligare uppgifter iir nödvändiga för att slutföra utvärderingen av dess miljöriskur, särskilt med avseende på levande tillgångar. -

Prop. l975/76:6 102

Diacetone alcohol* leenzyl ether* Dichlorobcnzeues Dichloroethyl ether

0.05

Ethyl acetate 1173 Ethyl acrylate. 1917 Ethyl amyl ketone*

!

1 __ Ethylbenzene » 1 175

I

Dichloropropene - ,

Dichloropropane

mixturc (DD. Soil

fumigant) l Diethylamine | 1154 C Diethylbenzene I 2049 C

(mixed isomers) Dicthyl ether 1155 D Diethylenctriamine* 2079 C Diethylene glycol -— C |

monoethyl ether Diethylketone

(3-Pentanone) 1156 . D Diisobutylene* 2050 D Diisobutyl ketone 1157 D i Diisopropanolamine C | Diisopropylamine 1158 C Diisopropyl ether* 1159 D ' Dimethylamine

(40% aqueous) 1160 C Dimethylethanolamine 2051 C

(2-Dimethylamino-

ethanol)*

Dimethylformamide -- | 1,4—Dioxane* 1165 _ Diphenyl/Diphenyloxide,

mixtures* — Dodecylbenzcne — l Epichlorohydrin 2023 ' 2-Ethoxyethyl acetate* 1172 1

UÖÖUUUU'JÖU OU

Ethyl cyclohexane

1 1 l

* Asterisk indicates that the substance'has been provisionally included in this list and that further data are necessary in order to complete the evaluation of its environmental hazards. particularly in relation to living resources.

Prop. 1975/7616 103

Ämne

Diacetonalkohol ' l)ibens_.-'ieter* Diklorbcnsener Dildorelydeter Diklorpropen- diklorpropan, blandning Dietylamin Dietylbensen (blandade isomerer) Dielyleter (eter) Dietylcntriamin" Dietylenglykolmonoelyleter Dictylketon (3-pentanmi) Diisobutylen (diisohuten )*' Diisobutylketon Diisopropanolamiu ( UIPAI DiiSOpropylamin DiiSOpropyleter ('isoprl_1pylcter')* Dirnetylamin (DMA) (40 9.5. vattenlOsning) Dimetyletanolamiu ("3-dimetylaminoetanol)' Dimetyl formamid ( Dl.-l F ) ] ,4-Dioxan* Bil'enyl/bifenyloxid, blandningar* Dodc—kylbensen (dodecylbenscn) lipiklorhydrin 2-1itoxyetylacetzrt* Etylacetztt lityluiuylat Etylamylketon (LiAK)' iitvlbensen Etylcyklohcxan ] —

l 1) C C |D

Asterisk anger att ämnet har upptagits provisoriskt i förteckningen och att ytterligare uppgifter är nödvändiga för att slutföra utvärderingen av dess miliöriskcr, särskilt med avseende på levande tillgångar. -

Prop. 1975/76:6

Substance

lathylenc chlorohydrin ( 2-("hloro-ethan ol ) i'llwlene cyanohydrin* l:.thylenediamine lithylene dibromide lithyiene dichloridc lithylcnc glycol monethyl ether (Methyl cellosolve) 2—1-Zthylhexyl ;tcrylate* Z-Ethylhexyl alcohol Ethyl lactale* I-Ethyl 3-propyl- acrolein* Formaldehyde (37-502: solution) Formic acid Furfuryl alcohol Heptanoic acid* Hexamethylenediamine* Hydrochloric acid Hydrofluoric acid

(40% aqueous) Hydrogen peroxidc (greater than 6074.) lsobutyl acrylate lsobutyl alcohol lsobutyl methacrylale lsobutyraldehydc lsooctane* lsopentane lsophorone lsopropylamine lsopropyl cyclohexanc lsoprene Lactic acid Mesityl oxide* Methyl acetate Methyl acrylate Methylamyl alcohol

*

1198 1779

1783 1789

1790

2015 1212

2045

1221 1218

1229 1231 1919

UÖUÖUÖ w

&

DÖUÖUUUÖUUUÖUUUÖ

Asterisk indicates that the substance has been provisionally included in this list and that further data are necessary in order to complete the evaluation of i:.s environmental hazards. particularly in relation to living resources.

Prop. 1975/76:6 105

Ämne

litylenklorhydnn ("Z-klot'etanol)

Litylencyanhydrin* lätylendiumin 1604 låt)-'lendihromid 1605 litylendilx'lorid ' 1184 | litt-'lenglykolmonoetylcter (etylcellosolv) l 1 171 '| 1) 2—lfitylhcxylakrylat' -— 1) 2-[;tylhexylalkohol_

12-ctylhexanol .) — C lityllaktat' 1 192 [) 2-13tyl-3-propylakrolcin" B lfortnaldehyd ("37 -50'./1-löSning) ,

(formalin) 1198 (' My rsyra 1779 !) Furfurylalkohol C l-leptansyra* — D 1lexametylendirunin* 1783 C Saltsyra 1789 1) ! Fluorviitesyra |

(40 % vattenlosning) 1790 | B Väteperoxid !

(mer än 60 c:.) | 2015 C 1 lsobutylakrylat — D | lsobutylalkohol 1212 1) lsobutylmetakrylat — D 1 lsobutymldehyd

( isobutylaldehit'd ) 2045 (? lsooktan'" 1) lsopentan — 1) lsoforou — I) isopropylamiu 1221 C isopropylcyklohcxan — D lsopren 1218 [) Mi ol ksyra — |) 1-1csityloxid*" 1229 (" Metylacelat 1331 lf) Metylakrylal 1919 (" l Metylamylalkohol (MIBC) —-- 1) l

* Asterisk anger att amn-el har upptagits provisoriskt i 1'1'1rrct'kningen och att ytterligare uppgifter ar 11-zdv_intliga for att slutföra utvärderingen av dess lllllelifsker, sarskilt med avseende på levande ttllgimear.

Prop. 1975/76z6

_-

Substance

Methylcnc chloride i-Methyl-F—l—"tliyl- 1 pyridine*

lvlctliyl nielluierylaie | 2--Meihylpcntene* alpha-Methylstyrcne" i Monuchlortihenzcne Monoetliunolamine MonoiSOpropunolamine

Monometliyl ei hanolanr i ne Mononitmbenzene Monoisopropylamine Morplioline* Naphthalene ( moltcn) Naphthenic u.:ids'" Nitric acid 1111"??? ') ! 1

Z-Nitropropane orlho-Nitrotolucne Nonyl alcoliol* Nonylphenol ! n-Octanol Oleum Oxalic acid (. 10-2571, Pentaehloroczlmne n-Pentane Percliloroethylena . (Tetrachlm(Maths-imo)I Phenol Phosphoric ueiti Phosphorus(elemental) l Phtiialie anhydnclc & (molien) heta-Propiolnct=.ine* Pr—_=piunaldclzydc Prcpionie 313111 Propionie. unliyiiritle n-Propyl acetaie*

1831

1669 1265 1897

1671 1805 1338

"' 1 1275 1848

1276

Ö>>ÖOÖÖ ÖUCUUUUW w

WÖWUÖÖÖÖÖU

"))UW

ÖUUUU'J

!

106

0.05 0.05

0.005

* Asterisk Indicatczi that the substance has been provisionally included in this list and that furu-ler data are. necessary in order to complete the evaluailon nl" its environmental hazards. particularly in relation to living resources.

Prop. l975/76:6

Ämne

Xlelylcnklnritl (diklorinclun) 1593 vletyl-5-e1ylpyridin (MI-.IU' — M.:tylumt'nk:ylat 1247 ? Nletylpenten' & Nlctylstyrew .- Monoklorhezrisou ('klorbenscn) 1134 tvinnat-etanolamin (M EA) ictzinolnminl — &! moisopmpunolamin (MlPA) !isrmmpzuml:unin) Munomctyletauolumin —— Mnnonitrobensen (nitrobensen) — .N-lnnoisopropylumin —- Muriblin* 2054 Naftalen (smällt) 1334 Naftensyrnr* —— Saipctcrsyru (()t) %) 2031/ 2032

Z—Nilroprnpuit --— - :i-Nitrotnluen 1664 xionylzrllmliol ' -— Nonyl l'cnol _ n-(.)kt:inol (n—oklyalkohol) — Olcum 1831 ()xulsyrzi ( 10- 25 ',???) — Pentaklmeinu 1669 n-Pentuu 1265 l'erkloretyltzu

(tctrulclurctylcn) 1897 l-enol 1671 fosforsyra 1805 l-cisfor ('gi'uruldmnut ) 1333 | tulsyrzi;iiil';j.-'ilr;d (smalt) | ö-l'ropinlzikinn (BPLf 1'1'()p101|31t1c11)'t.1 1275 Piopionsyrzi 1848 1)l'()[71011'€:»'1'.'11111lly'dfld —- n-Propylncctu” 1276

.

ÖUCGSÖ>UWW

"?>>ÖÖT'3Ö-"3

nmcdddnnc

0,05 0,05

0.005

Asterisk illl_L'L|' :itt :imnct har upptagits pruvisoriskt i t'Orteekningen och att ytterligur. uppgifter :ir nndviuuliga for att slutföra utmrderingcn av dess miljorisker. särskilt nia.-u avsccndu på levande tillgångar.

Prop. 1975/76:6

Substance

n-Propyl alcohol ri-Propylaniirie Pyridine Silicon tetiuehlurn'ie Stidium hielu'nmznf: (solution) Sodiurn liydrnsnlc Sodium penta-eltltno- ! phenate (solution) Styrenc monnmcr Suiphuric acid

Tullow % Tetraetliyllead 1 Tetruitytlrut—tunn Telrahydrtmnplnlmlenc Tetramethylbcn/eue Tetiamethyl lcutl Titanium tctruehloiide Toluene Toluene diisoeyunutc* | Triehloroctliun»: Tri—;liloroeth_vlcne 'l'ricthatmluminc Triethylaminc Trimethylbenxcnc” Tritolyl phosplmtc (Tricresyl phospluncW Turpentine (wood) Vinyl acetatc l Vinylidene dumma-* Xyleneshnixetl isumers) !

*

1277 1282 1818

1299 1301 1303 1307

f)./Ä

Öt1>

ÖÖUWÖGÖU>UÖU>U

ÖWÖWUS

108

0.05

0.05

0.05

Asterisk indre-.nu:— tlni! alu: substance has been provisionen)" intluded in this list and that further dutu art:" nuessary in order to complete the evaluation of its environmental hazat'u'x. particularly ut ;t_'lf.il|nn to living resources.

Prop. l975/76:6 109

111 [V

0,05 005 0.05

Asterisk anger att ämnet har upptagits provisoriskt i förteckningen och att ytterligar-v uppgifter är nödvändiga fdr att slutföra utvärderingen av dess miljöriskcr. särskilt med avseende på levande tillgångar.

n-l'ropylalkoliol n-Propylznnin Py ridin Kiseltetrakiorid ( tet raklc rsilan) Natriumdikromat (losning) Natriumltydroxid Natriumpentaklorfenat (natriumpentaldorfenoxid) (lösning) Styren (monomer) Svavelsyra

'falg Tetractylbly (TEL) Tctrzthydrofurzin (THF) Tetrahydroiuiftalen Tetrnmctylbenscn Tetrametylbly (TM 1-) Titantetraklorid (titanklorid) Toluen (toluol) Toluendiisocyanat' Trikloretzm Trildoretylen Tn'etanolztmin (TEA) Trictylamin Trimetylbcnsen * Tritolylfosfat (TCP) (trikresylfosfat)' Terpentiri (trä) Vinylacetat Vinylidenklorid* Xylen (blandade isomerer)

I

Prop. l975/76:6

110

ANNEX IV APPENDIX IV

LIST OF OTHER LIQUID SUBSTANCES CARRIED IN BULK

Acetonitrilc ( Mcthyl cyanidc) tert-Amyl alcohol n-Butyl alcohol Butyrolactone Calcium chloride (solution) Castor oil Citric juices Coconut oil Cod liver oil iso-Decyl alcohol n-Decyl alcohol Decyl octyl alcohol Dibutyl ether Diethanolamine Dicthylene glycol Dipentene Dipropylene glycol Ethyl alcohol Ethylene glycol Fatty alcohols(C, ; -—C20) Glycerine

n-Heptane Heptene (mixed isomers)

n-Hexane

Ligroin Methyl alcohol Methylamyl acetate Methyl ethyl ketone (2—butanone)

Milk Molasses Olive Oil Polypropylene glycol iso-Propyl acetate iso-Propyl alcohol Propylene glycol Propylene oxide Propylene tetramer Propylene trirner Sorbitol

Sulphur (liquid) Tridecanol Triethylene glycol T'riethylenetetramine Tripropylene glycol Water

Wine

Prop. 1975/76:6

111

( Översä' rtning)

BILAGA IV BIHANG IV

FÖRTECKNING ÖVER ANDRA FLYTANDE ÄMNEN SOM TRANSPORTERAS

Acetonitril (metylcyanid) t-Amylalkoltol n—Butylalkoltol Butyrolztkton Kalciuinklorid (lösning) Ricinolja Citronsaft

Kokosolja Fiskleverolja lsodekanol (isodekylalkohol) n-Dekanol ('n-deltylalkohol) Dekyloktylulkolrol Dibutyleter

Dietanolamin Dietylenglykol Dipenten

Dipropylenglykol Etylalkohol Etylenglykol

Fettalkoholer (C, : —C29) Glycerin

n-Heptan Hepten (blandade isomerer)

I BULK

n-Hexan

Ligroin Metylalkohol Metylamylacetat Metyletylketon ( 2-butanon) Mjölk

Melass

Olivolja Polypropylenglykol Isopropylacetat lsopropylalkohol Propylenglykol Propylenoxid Propylen tetramcr Propylen trimer Sorbitol .

Svavel (lösning) Tridekanol Trietylenglykol Trietylentetramin Tripropylenglykol ' Vatten Vin

Prop. 1975/76:6 112

ANNEX IV APPENDIX V

CARGO RECORD BOOK FOR SHIPS CARRYING NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK

Name of ship ............................................ Cargo carrying capacity of each tank in cubic metres .................. Voyage front .................. to ......................

&) [,oadinguj'cargo

Date and place ofloading Name and category of cargo(es) loaded 3. Identity of tank(s) loaded I.. 2.

b) Transfer oj'r'argu

4. Date of transfer 5. ldentity of tankts) (i) Fröm (ii) To 6. Was (were) tankt's) in 5 (i) empticd? 7. lfnot. quantity remaining

c) Unloadingof:.wrgo

8. Date and place of unloading 9. Identity of tank(s) unloaded 10. Was (were) tanlqt's) emptied? ! ]. lf not. quantity remaining in tankt's) 12. ls(are) tankts) to be cleaned? 13. Amount transferred to slop tank 14. Identity of slc-p tank

d) Ballasting (if(-arga ranks

15. ldentity oftankts)ballasted 16. Date and position ofship at start of ballasting

e) Cleaning ofcargo ranks

Category .4 substances 17. Identity of tank(s) cleaned 18. Date and location of cleaning

..................................... Signature of Master

Prop. l975/76:6 113

(Översättning)

BILAGA IV BIHANG V

LASTDAGBOK FÖR F ARTYG SOM TRANSPORTERAR SKADLIGA FLYTAN- DE ÄMNEN I BULK

Fartygets namn ............................................. Varje tanks lastkapacitet i kubikmeter ..............................

Resa f rån ...................... till .........................

a) Intag av last

1. Dag och plats för lastning 2. Namn på och kategori av intagen last 3. Lastade tankens(arnas) identitetsbeteckning('ar)

b) Omdisponering ai" last

4. Dag för omdisponering

5. Tankens(arnas) identitetsbcteckning(ar) 1) Från 2) Till

6. Blev tankeniarna) under 5. ]) tömd(a)?

7. Om ej. ange återstående mängd.

c) Lossning av last

8. Dag och plats för lossning

9. Lossade tankens(arnas) identitetsbeteckning(ar) 10. Blev tanken(arna) tömd(a)'? 11. Om ej. ange återstående mängd i tanken(arna) 12. Skall tankentarna) rengöras?

13. Mängd som överförts till sloptank 14. Sloptanks identitetsbeteckning

cl) Barlaslning m= lasrtankar 15. Barlastade tankens(arnas') identitetsbeteckning(ar) 16. Dag och fartygets position vid barlastningens början

e) Rengöring av lasttankar

Ämnen av kategori A

17. Rengjorda tankens(arnas') identitetsbeteckningmri 18. Dag och fartygets position vid rengöring

...................................... Betälhavarens underskrift

Prop. 1975/76:6 114

19. Method(s) of cleaning 20. Location of reception facility used 21. Concentration of effluent when discharge to reception facility stopped 22. Quantity remaining in tank 23. Procedure and amount of water introduced into tank in final cleaning 24. Location, date of discharge into the sea 25. Procedure and equipment used in discharge into the sea

Category B, C, and D substances

26. Washing procedure used 27. Quantity of water used

28. Date. location of discharge into the sea 29. Procedure and equipment used in discharge into the sea

f) Transfer ofrlirl y ballast water

30. Identity of tank(s) 31. Date and position of ship at start of discharge into the sea 32. Date and position of ship at finish of discharge into the sea 33. Ship”s speed(s) during discharge 34. Quanti ty discharged into the sea 35. Quantity of polluted water transferred to slop tank(s) (identify slop tank(s)) 36. Date and port of discharge. to reception facilities (if applicable)

g) Transfer from slap tank/disposal of residue

37. Identity of slop tank(_s) 38. Quantity disposed from each tank 39. Method of disposal of residue: (_ a) Reception facilities (b) Mixed with cargo (c) Transferred to another (other) tank(s) (identify tank(s)) (d) Other method 40. Date and port of disposal of residue

h) Accidental or otiter exceptional discharge

41. Date and time of occurrence 42. Place or position of ship at time of occurrence 43. Approximate quantity, name and category of substance 44. Circumstances of discharge or escape and general remarks.

..................................... Signature of Master

Prop. 1975/76:6 115

h)

19. Rengöringsmetod(er) 20. Belägenhet av mottagningsanordning som anlitats 21. Koncentration i utflöde när avlämnande till mottagningsanordning avslu- tats 22. Återstående mängd i tank

23. Metod för avslutande rengöring och mängd vatten som därvid tillförts tank 24. Position vid och dag för utsläpp i havet . Metod och utrustning som använts vid utsläpp i havet

Ämnen av kategori B, C och D

26. Använd renspolningsmetod 27. Använd mängd vatten 28. Dag och fartygets position vid utsläppi havet 29. Metod och utrustning som använts vid utsläpp i havet

Överföring av förorenad barlast

30. Tankens(arnas) identitetsbeteckning(ar) 31. Dag och fartygets position när utsläpp i havet påbörjats 32. Dag och fartygets position när utsläpp i havet avslutats 33. Fartygets fart(er) under utsläppet 34. Mängd som har släppts ut i havet 35. Mängd förorenat vatten som överförts till sloptank(ar) (sloptankens(arnas) identitetsbeteckning( ar) anges) 36. Dag och hamn för avlämnande till mottagningsanordningar i land (om tillämpligt)

Överföring från sloptank/bortskaffandc av rester

37. Sloptankens(arnas) identitetsbeteckning(ar) 38. Mängd som bortskaffats från varje tank 39. Metod för bortskaffande av rester: .

a) mottagningsanordningar

b) blandning med last .

c) överföring till annan (andra) tank( ar) ( tankens(arnas) identitetsbeteck- ning(ar) anges)

d) annan metod

40. Dag och hamn för bortskaffande av rester

Urs/app till följd av olyckshändelse eller annan oförutsedd omständighet

41. Dag och tidpunkt för händelsen 4'2. Fartygets uppehållsort eller position vid tidpunkten för händelsen 43. Ämnets ungefärliga mängd, benämning och kategori 44. Omständigheter vid utsläppet eller utflödet och allmänna anmärkningar

...................................... Befälhavarens underskrift

Prop. 1975/76:6 116

ANNEX V

EXCEPTIONS FROM THE GENERAL PROHIBITION OF DUMPING OF WASTE AND OTHER MATTER IN THE BALTIC SEA AREA

Regulation ]

In accordance with Paragraph 2 of Article 9 of the present Convention the prohibition of dumping shall not apply to the disposal at sea of dredged spoils provided that:

I. they do not contain significant quantities and concentrations of substances to be defined by the Commission and listed in Annexes [ and 11 of the present Convention; and

2. the dumping is carried out under a prior special permit given by the appropriate national authority, either

a) within the area of the territorial sea of the Contracting Party; or

b) outside the area of the territorial sea, whenever necessary, after prior consultations in the Commission.

When issuing such permits the Contracting Party shall comply with the provisions in Regulation 3 of this Annex.

Regulation 2

1. The appropriate national authority referred to in Paragraph 2 of Article 9 of the present Convention shall:

a) issue special permits provided for in Regulation 1 of" this Annex;

b) keep records of the nature and quantities of matter permitted to be dumped and the location, time and method of dumping;

c) collect available information concerning the nature and quantitites of matter that has been dumped in the Baltic Sea Area recently and up to the coming into force of the present Convention, provided that the dumped matter in question could be liable to contaminate water or organisms in the. Baltic Sea Area, to be caught by fishing equipment, or otherwise to give rise to harm, and the location, time and method of such dumping.

2. The appropriate national authörity shall issue special permits in accordance with Regulation 1 of this Annex in respect of matter intended for dumping in the Baltic Sea Area:

a) loaded in its territory; b) loaded by a vessel or aircraft registered in its territory or flying its flag.

when the loading occurs in the territory of a State not Party to the present Convention.

Prop. l975/76:6 117 _ (Översättning) BILAGA V

UNDANTAG FRÅN DET ALLMÄNNA FÖRBUDET MOT DUMPNING AV AV- FALL OCH ANDRA AMNEN I ÖSTERSJÖOMRÅDET

Regel 1 Enligt artikel 9 punkt 2 i denna konvention skall förbudet mot dumpning ej gälla vid kvittblivning till havs av muddermassor under förutsättning att

1. muddermassorna ej innehåller nämnvärda mängder och koncentrationer av sådana ämnen som skall definieras av kommissionen och som fmnes angivna i bilaga I och 11 till denna konvention, och

2. dumpningen utföres enligt ett på förhand meddelat särskilt tillstånd av behörig nationell myndighet antingen

a) inom fördragsslutande parts territorialhav eller

b) utanför territorialhavsomrädet, då så erfordras, efter tidigare överläggningar inom kommissionen.

Då fördragsslutande part utfärdar sådant tillstånd skall den iakttaga bestämmel- serna i regel 3 i denna bilaga. Regel 2

1. I artikel 9 punkt 2 i denna konvention nämnd behörig nationell myndighet skall

a) utfärda de särskilda tillstånd som avses i regel 1 i denna bilaga,

b) föra bok över arten och mängden ämnen för vilka dumpning medges samt över platsen, tidpunkten och sättet för dumpningen,

c) insamla tillgängliga upplysningar beträffande arten och mängden ämnen som nyligen och fram till denna konventions ikraftträdande har dumpats i Östersjöområ- det, under förutsättning att ifrågavarande dumpade ämnen kan förorena vatten eller organismer i Östersjöområdet. fastna i fiskredskap eller på annat sätt orsaka skada samt platsen, tidpunkten och sättet för dumpningen.

2. Behörig nationell myndighet skall utfärda särskilt tillstånd enligt regel 1 i' denna bilaga beträffande ämnen som avses att duman i Östersjöområdet, och som

a) lastats inom dess territorium,

b) lastats på fartyg eller luftfartyg, som är registrerat inom dess territorium

eller för dess flagga, då lastningen äger rum inom en stats territorium, vilken ej är ansluten till denna konvention.

9 Riksdagen [ 975 / 76. 1 saml. Nr 6

Prop. 1975/76:6 118

3. When issuing permits under Sub-Paragraph la) above, the appropriate national authory shall comply with Regulation 3 of this Annex, together with such additional criteria, measures and requirements as they may consider relevant.

4. Each Contracting Party shall report to the Commission. and where appropriate to other Contracting Parties, the information specified in Sub-Para- graph 1 c) of Regulation 2 of this Annex. The procedure to be followed and the nature of such reports shall be determined by the Commission.

Regulation 3

When issuing special permits according to Regulation 1 of this Annex the appropriate national authority shall take into account:

l. Quantity ofdredged spoils to be dumped.

2. The content of the matter referred to in Annexes 1 and 11 of the present Convention.

3. Location (e. g. co-ordinates of the dumping area, depth and distance from coast) and its relation to areas of special interest (e. g. amenity areas, spawning, nursery and fishing areas, etc.)

4. Water characteristics, if dumping is carried out outside the territorial sea, Consisting of:

a) hydrographic properties (e. g. temperature, salinity, density, profile);

b) chemical properties (e. g. pH, dissolved oxygen, nutrients);

c) biological properties (e. g. primary production and benthic animals).

The data should include sufficient information on the annual mean levels and the seasonal variation of the properties mentioned in this Paragraph.

5. The existence and effects of other dumping which may have been carried out in the dumping area. Regulation 4

Reports made in accordance with Paragraph 5 of Article 9 of the present Convention shall include the following information:

1. Location of dumping, characteristics of dumped material, and counter measures taken:

a) location (e.g. co-ordinates of the accidental dumping site, depth and distance from the coast);

b) method of deposit;

Prop. 1975/76:6 119

3. Då tillstånd utfärdas enligt punkt 1 3) ovan, skall behörig nationell myndighet iakttaga regel 3 i denna bilaga och sådana ytterligare kriterier, åtgärder och krav som den anser vara av betydelse.

4. Varje fördragsslutande part skall ge kommissionen och, vid behov, de övriga fördragsslutande parterna de upplysningar som anges i regel 2 punkt 1 c) i denna bilaga. Det förfarande som därvid skall iakttagas och arten av sådana meddelanden fastställes av kommissionen.

Regel 3

Då särskilda tillstånd enligt regel l i denna bilaga utfärdas, skall behörig nationell myndighet beakta

1. mängden muddermassor som skall dumpas,

2. innehållet av de ämnen som avses i bilaga 1 och 11 till denna konvention,

3. platsen (till exempel dumpningsområdets koordinater, djup samt avstånd från kusten) och dess förhållande till områden av särskilt intresse (till exempel skönhets- och rekreationsområden, fiskars lekområden och yngeluppväxtområden, fiskeområden m. m.),

4. vattnets egenskaper, om dumpningen utföres utanför territorialhavet, nämligen

a) hydrografiska egenskaper (till exempel temperatur-, salthalts-, täthetsprofi- ler, temperatur, salthalt, täthet, profil),

b) kemiska egenskaper (till exempel pH, syrgashalt, närsalter),

c) biologiska egenskaper (till exempel primärproduktion och bottenlevande djur).

Uppgifterna bör omfatta tillräckliga upplysningar om årsmedelvärden och årstidsvariation hos de egenskaper som angivits i detta stycke.

5. Förekomst och verkan av annan dumpning som kan ha utförts i dumpnings- området.

Regel 4

Rapporter i enlighet med artikel 9 punkt 5 i denna konvention skall omfatta följande upplysningar

1. Plats för dumpning. egenskaper hos dumpat material och vidtagna motåt- gärder

a) plats (till exempel koordinater för den oavsiktliga dumpningsplatsen, djup och avstånd från kusten),

b) dumpningsmetod,

Prop. l975/76z6 120

e) quantity and composition of dumped matter as well as its physical (e. g. solubility and density), chemical and biochemical (e. g. oxygen demand, nutrients), and biological properties (e. g. presence of viruses, bacteria, yeasts, parasites);

d) toxicity;

e) content of the substances referred to in Annexes [ and 11 of the present Convention:

i) dispersal characteristics (e. g. effects of currents and wind. and horizontal transport and vertical mixing);

g) water characteristics (e. g. temperature, pH, redox conditions, salinity and stratification);

h) bottom characteristics (e.g. topography, geological characteristics and redox conditions);

i) counter measures taken and follow-up operations carried out or planned.

2. General considerations and conditions:

&) possible effects on amenities (e. g. floating or Stranded material, turbidity, objectionable odur, discolouration and foaming);

b) possible effect on marine life, fish and shellfrsh culture. fish stocks and fisheries, seaweed harvesting and cultures: and

0) possible effects on other uses of the sea (e. g. impairment of water quality for industrial use, underwater corrosion of structures, interference with ship operations from floating materials. interference with fishing or navigation and protection of areas of special importance for scientific or conservation purposes).

Prop. 1975/76:6 121

e) mängd och sammansättning av dumpade ämnen samt deras fysikaliska (till exempel löslighet och täthet), kemiska och biokemiska (till exempel syreförbruk- ning och närsalter) samt biologiska egenskaper (till exempel förekomst av virus, bakterier,jästsvampar och parasiter).

d) giftighet,

e) innehåll av de i bilaga 1 och II till denna konvention angivna ämnena,

f) spridningsegenskaper (till exempel inverkan av strömmar och vind samt horisontell transport och vertikal blandning).

g) vattenegenskaper (till exempel temperatur, pH, redoxförhållanden, salthalt och skiktning).

h) bottnens egenskaper (till exempel topografi, geologi och redoxförhållan- den),

i) vidtagna motåtgärder och utförda eller planerade uppföljningsåtgärder. 2. Allmänna synpunkter och villkor.

a) eventuell verkan på skönhets- och rekreationsvärden (till exempel flytande eller ilandflutna ämnen, grumlighet. obehaglig lukt, missfärgning och skumbild- ning),

b) eventuell verkan på den marina faunan och floran. fisk- och skaldjursod- lingar, fiskbestånd och fiskevatten, skörd och odling av tång, och

c) eventuell inverkan på annan användning av havet (till exempel kvalitetsför- sämring av vatten för industriellt bruk. rostangrepp på konstruktioner under vattnet, störning i fartygs gång genom flytande material, störning av fiske eller sjöfart och skydd av områden av särskild betydelse för vetenskapliga ändamål eller naturskyddsändamål).

Prop. l975/76:6 122

ANNEX VI

CO-OPE RATION IN COMBA'ITING MARINE POLLUTION Regulation ]

For the purpOSes of this Annex:

1. ”Ship” means a vessel of any type whatsoever operating in the marine environment and includes hydrofoil boats, air-cushion vehicles, submersibles, Heating craft and fixed or floating platforms.

2. ”Administration” means the Government of the State under whose authority the ship is operating. With respect to a ship entitled to fly a flag of any State, the Administration is the Government of that State. With respect to fixed or floating platforms engaged in exploration and exploitation of the sea-bed and subsoil thereof adjacent to the coast over which the coastal State exercises sovereign rights for the purposes of exploration and exploitation of their natural resources, the Administration is the Government of the coastal "State concerned.

3. a) ”Discharge”, in relation to harmful substances of effluents containing such substances, means any release howsoever caused from a ship and includes any escape, disposal, spilling, leaking, pumping, emitting or emptying.

b) ”Discharge” does not include:

(i) dumping within the meaning of the Convention on the Prevention ot Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter done ai" London on 29 December 1972; or (ii) release of harmful substances directly arising from the exploration, exploitation and associated off-shore processing of sea-bed mineral resources; or

(iii) release of harmful substances for purposes of legitimate scientific research into pollution abatement or control.

Regulation 2

The Contracting Parties undertake to maintain ability to combat spillages of oil and other harmful substances on the sea. This ability shall include adequate equipment, ships and manpower prepared for operations in coastal waters as well as on the high sea.

Regulation 3

The Contracting Parties shall, without prejudice to Paragraph 4 of Article 4 of the present Convention, develop and apply, individually or in co-operation, surveillance activities covering the Baltic Sea Area, in order to spot and monitor oil and other harmful substances released into the sea.

Regulation 4

In the case of loss overboard of harmful substances in packages, freight containers, portable tanks, or road and rail tank wagons, the Contracting Parties

Prop. l975/76:6 123

(Översättning) BILAGA VI

SAMARBETE VID BEKÄMPNING AV I-IAVSFÖRORENING Regel 1

I denna bilaga skall

1. med ”fartyg” förstås fartva av alla slag som användes i den marina miljön, däri inbegripet bärplansbåtar, svävare, undervattensfartyg, flytande farkoster och fasta eller flytande plattformar,

2. med "administration” förstås regeringen i den stat under vars myndighet fartyget lyder. I fråga om ett fartyg som är berättigat att föra en viss stats flagga är administrationen denna stats regering. ] fråga om fasta eller flytande plattformar, som användes för utforskning av och utvinning från den del av havsbottnen och dess underlag som gränsar till den kust över vilken kuststaten utövar suveräna rättigheter med avseende på urforskning och utvinning av naturtillgångarna, är administratio- nen ifrågavarande kuststats regering,

3. a) med ”utsläpp" förstås, i fråga om skadliga ämnen eller utflöden som innehåller sådana ämnen, varje utsläpp, oavsett hur det orsakats, från ett fartyg, däri inbegripet varje utströnining, kvittblivning, spill, läckage, utpumpning, utspridning eller uttömning,

b) uttrycket ”utsläpp" ej innefatta

1) dumpning som avses i konventionen om förhindrande av havsförore- ningar till följd av dumpning av avfall, avslutad i London den 29 december 1972, eller 2) sådant utsläpp av skadliga ämnen som direkt orsakas av utforskning,

utvinning och därmed förenad, ej landbaserad bearbetning av havs- bottnens mineraltillgångar, eller

3) utsläpp av skadliga—ämnen för behörig vetenskaplig forskning angående bekämpning eller kontroll av förorening.

Regel 2

De fördragsslutande parterna förbinder sig att upprätthålla beredskap för att bekämpa förorening genom olja och andra skadliga" ämnen till havs. Denna beredskap skall omfatta utrustning, fartyg och personal som är förberedd för insatser båda i kustvatten och på det fria havet.

Regel 3

De fördragsslutande parterna skall, utan inskränkning i vad som sägs i artikel 4 punkt 4 i denna konvention, var för sig eller i samarbete utveckla och tillämpa övervakningsfornier som täcker Östersjöområdet, i syfte att upptäcka och registrera utsläpp till havs av olja och andra skadliga ämnen.

Regel 4

I fall då skadliga ämnen i förpackning, fraktcontainer, flyttbara tankar eller landsvägs- och järnvägstankvagnar fallit överbord, skall de fördragsslutande parterna

Prop. 1975/76:6 124

shall co-operate in the salvage and recovery of such packages, containers or tanks so as to minimize the danger to the environment.

Regulation 5

1. The Contracting Parties shall develop and apply 3 system for receiving, channelling and dispatching reports on significant spillages of oil or other harmful substances observed at sea. as well as any incident causing or likely to cause any kind of significant pollution.

2. The Contracting Parties shall request masters of ships and pilots of aircraft to report without delay in accordance with this system on significant spillages of oil or other harmful substances observed at sea. Such reports should as far as possible contain the following data: time, position, wind and sea conditions, and kind. extent and probable source of the spill observed.

3. The master of a ship involved in an incident referred to in Paragraph ] of this Regulation, or other person having charge of the ship, shall without delay and to the fullest extent possible report in accordance with this system and with the provisions of the Appendix to the present Annex.

4. Each Contracting Party undertakes to issue instructions to its maritime inspection vessels and aircraft and to other appropriate services, to report" to its authorities any observation or incident referred to in Paragraph 1 of this Regulation. Such reports shall as far as possible contain the data referred to in Paragraphs 2 or 3 of this Regulation respectively. as well as possible indications on the spreading or drifting tendencies of the spill in question.

5. Whenever a Contracting Party is aware of a casualty or the presence of spillages of oil or other harmful substances in the Baltic Sea Area likely to constitute a serious threat to the marine environment of the Baltic Sea Area or the coast or related interests of any other Contracting Party, it shall without delay transmit all relevant information thereon to the Contracting Party which may be affected by the pollutant and. as regards ship casualty incideiits. to the Administration of the ship involved.

Regulation 6

Each Contracting Party shall request masters of ships flying its flag to pr0vide, in case of an incident, on request by the proper authorities, such detailed information about the ship and its cargo which is relevant to actions for preventing or combatting pollution of the sea, and to co-operate with these authorities.

Regulation 7

l. a) Ilie Contracting Parties shall as soon as possible agree bilaterally or inultilaterally on those regions of the Baltic Sea Area in which they will take action for combatting or salvage activities whenever a significant spillage of oil or other harmful substances or any incidents causing or likely to cause pollution within the Baltic Sea Area have occurred or are likely to occur. Such agreements shall not prejudice any other agi'eements concluded between Contracting Parties concerning the same subject. The neighbouring States shall ensure the hannonization of the different agreements. The Contracting Parties shall inform each other about such agreements.

Prop. l975/76:6 125

samarbeta vid bärgning och återskaffande av sådana förpackningar, container eller tankar för att så långt som möjligt begränsa faran för miljön.

Regel 5

1. De fördragsslutande partema skall utveckla och tillämpar ett system för mottagning. kanalisering och expediering av rapporter om större föroreningar genom olja eller andra skadliga ämnen som observerats till havs, liksom om varje incident som orsakar eller kan befaras orsaka större förorening av något slag.

2. De fi'irdragsslutande parterna skall anmoda befälhavare på fartyg och piloter på flyg plan att utan dröjsmål enligt detta systc—ni rapportera större föroreningar genom olja eller andra skadliga ämnen som observerats till havs Sådana rapporter bör i möjligaste mån innehåll.-i följande uppgifter. tidpunkt, position, vind- och sjöförhållanden s.imt art, utbredning och sannolikt urSprung av den observerade föroreningen.

3. Befälhavaren på ett fartyg som haft del i en incident som avses i punkt 1 i denna regel eller annan person som är ansvarig för fartyget skall utan dröjsmål och så fullständigt som möjligt avge rapport enligt detta system och föreskrifterna i bihanget till denna bilaga.

4. Varje fördragsslutande part förbinder sig att utfärda instruktioner för sina sjöbevakningsfartyg och -flygplan och andra lämpliga organ att till sina myndigheter rapportera varje observation eller incident som avses 1 punkt 1 i denna r.egel Sådana rapporter skall i möjligaste mån innehalla de uppgifter som avses i punkterna - och 3 i denna regel, liksom även eventuella uppgifter om spridnings- och drifttendensei hos föroreningen i fråga.

5. Närhelst en fördragsslutande part får kännedom om en incident eller om förekomsten av förorening genom olja eller andra skadliga ämnen i Östersjöområdet som kan utgöra ett allvarligt hot mot den marina miljön i Östersjöområdet eller mot någon fördragsslutande parts kust eller därtill knutna intressen, skall parten utan dröjsmål översända alla relevanta uppgifter därom till den fördragsslutande part som kan beröras av föroreningen och, beträffande fartygsolyckor, till ifrågavarande fartygs administration.

Regel 6

Varje fördragsslutande part skall anmoda befälhavare på fartyg som för dess flagga att vid incidenter. på begäran av behöriga myndigheter, lämna så detaljerade upplysningar om firtyget och dess last, somar nödvändigt för atgärder i syfte .itt förhindra och bekämpa förorening av havet. och att samarbeta med dessa myndigheter.

Regel 7

1. a) De fördragsslutande parterna skall så snart som möjligt. bilateralt eller inultilateralt, komma överens om de regioner i Östersjöområdet inom vilka de skall vidtaga bekämpnings- eller bärgiiingsätgärder närhelst en större förorening genom olja eller andra skadliga ämnen eller en incident som orsakar eller kan orsaka förorening i Östersjöområdet har inträffat eller kan befaras inträffa. Sådana överenskommelser skall ej utgöra inskränkning i andra överenskommelser som slutits mellan fördragsslutande parter i samma ämne. Angränsande stater skall tillse att de olika överenskommelserna harmoniseras. De fördragsslutande parterna skall informera varandra om sådana överensl—zon'imelser.

Prop. 1975/76:6 126

The Contracting Parties may ask the Commission for assistance to reach agreement, if needed.

b) The Contracting Party within whose region a situation as described in Regulation 1 ot this Annex occurs shall make the necessary assessments of the situation and take adequate action in order to avoid or minimize subsequent pollution effects and shall keep drifting parts of the spillage under observation until no further action is called for.

2. in the case that such & spillage is drifting or is likely to drift into a region, where another Contracting Party should take action förpurposes as defined in Sub—Paragraph 1 a') of this Regulation, the Party shall without delay be informed of the situation and the actions that have been taken.

Regulation 8

A Contracting Party requiring assistance for combatting spillages of oil or other harmful substance at sea is entitled to call for assistance by other Contracting Parties, starting with those who seem likely also to be affected by the spillage. Contracting Parties called upon for assistance in accordance with this Regulation shall use their best endeavours to bring such assistance.

Regulation 9

]. "The. Contracting Parties shall provide information to the other Contracting Parties and the Commission about

a) their national organization for dealing with spillages at sea of oil and other harmful substances:

b) national regulations and other matters which have a direct hearing on combatting pollution at sea by oil and other harmful substances;

ci) the competent authority responsible for receiving and diSpatching reports of pollution at sea by oil and other harmful substances;

dl the competent authorities for dealing with questions concerning measures of mutual assistance. information and co-operation between the Contracting Parties according to this Annex;

el actions taken in accordance with Regulation 8 of this Annex. 2. The Contracting Parties shall exchange information of research and development programs and results concerning ways in which pollution by oil and other harmful substances at. sea may be dealt with and experiences-in combatting such pollution.

Regulation 10

The authorities referred to in Sub-Paragraph l (i") of Regulation 9 of this Annex shall establish direct contact and co—operate in operational matters.

Prop. l975/76:6 127

De fördragsslutande partema kan vid behov begära kommissionens bistånd för att uppnå en överenskommelse.

b) Den fördragsslutande part, inom vars region ett läge inträffar som beskrives i regel l i denna bilaga, skall göra erforderlig bedömning av läget och vidtaga lämpliga åtgärder för att förebygga eller så långt som möjligt begränsa efterföljande föroreningseffekter och skall hålla drivande delar av föroreningen under observation till dess inga ytterligare åtgärder är påkallade.

2. I fall då en sådan förorening driver eller kan befaras driva till ett område. där en annan fördragsslutande part skall vidtaga åtgärder i de syften som anges i punkt 1 a) i denna regel, skall denna fördragsslutande part omedelbart underrättas om läget och om vidtagna åtgärder.

Regel 8

En fördragsslutande part som behöver hjälp för att bekämpa havsförorening genom olja eller andra skadliga ämnen är berättigad att begära sådan hjälp av andra fördragsslutande parter, med början hos dem som också kan komma att beröras av föroreningen. Fördragsslutande parter av vilka begärts hjälp i enlighet med denna regel skall göra sitt bästa för att lämna sädan hjälp.

Regel 9

1. De fördragsslutande parterna skall underrätta andra fördragsslutande parter och kommisionen om

3) sin nationella organisation för bekämpning av havsförorening genom olja eller andra skadliga ämnen,

b) nationella bestämmelser och övriga förhållanden som har direkt betydelse för bekämpning av havsförorening genom olja och andra skadliga ämnen,

c) den behöriga myndighet som är ansvarig för mottagande och avsändande av rapporter om havsförorening genom olja och andra skadliga ämnen,

d) de behöriga myndigheter som handlägger frågor om åtgärder rörande ömsesidig hjä1p. information och samarbete mellan de fördragsslutande parterna i enlighet med denna bilaga,

e") åtgärder som vidtagits i enlighet med regel 8 i denna bilaga.

2. De fördragsslutande parterna skall utbyta informationer om forsknings- och utvecklingsprogram, om resultat beträffande metoder att bekämpa havsförore- ning genom olja eller andra skadliga ämnen och om erfarenheter av bekämpning av sådan förorening.

Regel 10

De myndigheter som avses i punkt 1 d) i regel 9 i denna bilaga skall upprätta direkt kontakt och samarbeta i ärenden av praktisk natur.

Prop. l975/76:6 128

ANNEX VI APPENDIX

PROVISIONS CONCERNING REPORTS ON lNClDENTS INVOLVING HARMFUL SUBSTANCES

Regulation l Duty to Report

]. The Master of a ship involved in an incident referred to in Regulation 3 of this Appendix. or other person having charge of the ship, shall report the particulars of such incident without delay and to the fullest extent possible in accordance with the. provisions of this Appendix.

2. In the event of the ship referred to in Paragraph ] of this Regulation being abandoned, or in the event of a report from such ship being incomplete or unobtainable. the owner. charterer, manager or operator of the ship, or their agents shall, to the fullest extent possible assume the obligations placed upon the Master under the provisions of this Appendix.

Regulation 2 Methods of Reporting

]. Each report. shall be made by radio whenever possible. but in any case by the fastest Channels available at the time the report is made. Reports made by radio shall be given the highest possible priority.

2. Reports shall be directed to the appropriate officer or agency referred to in Sub-Paragraph l e) of Regulation 9 of Annex Vl of the present Convention.

Regulation 3 When tr.) Make Reports

The report shall be made whenever an incident involves: a) a discharge other than as permitted under the. present Convention: or l)) a discharge permitted under the present Convention by virtue of the fact (het:

(i) it is for the purpose of securing the. safety of a ship or savmg life at sea; or

(ii) it res-al ts from damage to the ship or its equipment; or

ci) a discharge of a harmful substance for the. purpose of combatting a specific pollution incident or for purposes of legitimate scientific. research into pollution abatement or control; or

(1) the probability of a discharge referred to in Sub-Paragraph a). b), or c) of this Regulation.

Prop. l975/76:6 129 (Översättning) BILAGA VI BIHANG

BESTÄMME LSER OM RAPPORTER OM INCIDENTER SOM RÖR SKADLIGA ÄMNEN -

Regel 1 Skyldighet att rapportera

l. Befälhavaren på ett fartyg som haft del i en incident som avses i regel 3 i detta bihang eller annan person som är ansvarig för fartyget skall rapportera de närmare omsrändigheterna kring incidenten utan dröjsmål och så fullständigt som möjligt ienlighet med bestämmelserna i detta bihang.

2. Har fartyg som avses i punkt l i denna regel övergivits eller är rapport som avges av sådant fartyg ofullständig eller omöjlig att erhålla, skall fartygets ägare. befraktare. redare eller den som eljest nyttjar fartyget eller deras ombud i största möjliga utsträckning påtaga sig befälhavarens skyldigheter enligt bestämmelserna i detta bihang.

Regel 2 Metoder för rapportering

1. Varje rapport skall avges per radio. när detta är möjligt, och i varje fall genom de snabbaste kanaler som står till buds vid tidpunkten för rappportens avgivande. Rapporter som sändes per radio skall ges högsta möjliga prioritet.

2. Rapport skall ställas till vederbörande tjänsteman eller organ som anges i regel 9 punkt ] e) i bilaga Vl till denna konvention.

Regel 3 När rapport skall avges

Rapport skall avges närhelst en incident inträffar som rör al annat utsläpp än sådant som är tillåtet enligt denna konvention. eller

b.) utsläpp som är tillåtet enligt denna konvention på grund av att

I) det göres i syfte att trygga fartygets säkerhet eller att rädda människoliv till sjöss, eller

2) det är föranlett av en skada på fartyget eller dess utrustning. eller

c") utsläpp av ett skadligt ämne i syfte att bekämpa en särskild löroreningsin- cident eller för behörig vetenskaplig forskning angående bekämpning eller kontroll av förorening, eller

(1) sannolikhet för ett utsläpp som avses i punkten al. b') eller C) i denna regel.

Prop. l975/76z6 ' 130

Regulation 4 Contents of Report

1. Each report shall contain in general:

a) the identity of the ship;

b) the time and date of the occurrence of the incident; cl the geographic position of the ship when the incident occurred; (1) the wind and sea conditions prevailing at the time of the incident; and e) relevant details respecting the condition of the ship.

2. Each report shall contain, in particular: . a) a clear indication or description of the harmful substances involved. including, if possible, the correct technical names of such substances (trade names should not be used in place of the correct technical names);

h) a statement or estimate of the. quantities, concentrations and likely conditions of harmful substances discharged or likely to be discharged into the. sea;

c) where relevant. a description of the packaging and identifying marks; and (1) if possible the. name of the consignor, consignee or manufacturer.

3. Each report shall clearly indicate whether the harmful substance dis- charged, or likely to be discharged is oil, a noxious liquid substance, a noxious solid substance, or a noxious gaseous substance and whether such substance was or is carried in bulk or contained in packaged form, freight containers, portable tanks, or road and rail tank wagons.

4. Each report shall be supplemented as necessary by any other relevant information requested by a recipient of the report or which the person sending the report deems appropriate.

Regulation 5 Supplemen tary Report

Any person who is obliged under the provisions of this Appendix to send a report shall. when possible:

a) supplement the initial report. as necessary. with information concerning further developments; and

b) comply as fully as possible with requests from affected States for additional information concerning the incident.

Prop. 1975/76:6 l3l

Regel 4 Rapportens innehåll

1. Av varje rapport skall i allmänhet framgå

a) fartygets identitet,

b) tidpunkt och dag för incidenten,

c) fartygets geografiska position då incidenten inträffade,

d) vind- och sjöförhällanden vid tidpunkten för incidenten, och

e) relevanta uppgifter om fartygets tillstånd. '2. Av varje rapport skall särskilt framgå

a) tydliga uppgifter om eller tydlig beskrivning av ifrågavarande skadliga

ämnen med, om möjligt, ämnenas korrekta tekniska benämningar (handelsnamn bör ej användas [ stället för de korrekta tekniska benämningarna),

b) uppgift om eller uppskattning av mängder, koncentrationer och troligt tillstånd i fråga om de skadliga ämnen som utsläppts eller befaras bli utsläpptai havet,

e) i förekommande fall, beskrivning av förpackningar och identifieringsmär- ken, och

d) om möjligt, namnet på avsändaren, mottagaren eller tillverkaren.

3. I varje rapport skall tydligt anges huruvida det skadliga ämne som utsläppts eller befaras bli utsläppt är olja, skadligt flytande ämne, skadligt fast ämne eller skadligt gasformigt ämne och huruvida sådant ämne transporterats eller transporte- ras i bulk eller i förpackad form, fraktcontainer. flyttbara tankar eller väg- och järnvägstankvagnar.

4. Varje rapport skall i erforderlig utsträckning kompletteras med andra relevanta uppgifter. om rapportens mottagare begär det eller rapportens avsändare bedömer det som lämpligt.

Regel 5 Kompletterande rapport

Person som enligt bestämmelserna i detta bihang är skyldig att avge rapport skall om möjligt

a) komplettera den ursprungliga rapporten i erforderlig utsträckning med upplysningar om den vidare utvecklingen. och

b) så fullständigt som möjligt tillmötesgå framställningar från berörda stater om ytterligare upplysningar rörande incidenten.

GOTAB 75 9665 Stockholm 1975