Prop. 1975/76:5

Regeringens proposition om åtgärder i fråga om sjöfarten till skydd av Östesjöområdets marina miljö, m.m.

Regeringens proposition nr 5 1975/76 Prop. 1975/76:5

Nr5

Regeringens proposition om åtgärder i fråga om sjöfarten till skydd av Ostersjöområdets marina miljö, m. m.;

beslutad den 12 juni 1975.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll för den åtgärd som framgår av föredragandens hem- ställan.

På regeringens vägnar OLOF PALME

BENGT NORLlNG

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås — på grundval av 1973 års havsföroreningskon- vention och 1974 års Östersjökonvention — en rad åtgärder mot vatten- förorening från fartyg. Därvid förordas särskilda restriktioner i fråga om Östersjöområdet. dvs. Östersjön, Bottniska viken, Finska viken och inloppet till Östersjön upp till en linje i höjd med Skagen och Göteborg.

För Östersjöområdet föreslås ett totalförbud mot utsläpp från fartyg av olja. oljerester, oljeblandat barlastvatten och andra slag av oljehaltiga bland- ningar. Vidare kommer toalettavlall och fast avfall att få släppas ut från fartyg endast i undantagsfall eller på särskilda villkor. De nu beskrivna reglerna föreslås gälla även inre vatten — dvs. sjöar och vattendrag och svenskt vatten utanför Bohuskusten.

För att oljeblandat barlastvatten o.d. skall kunna tas om hand på ett från miljösynpunkt betryggande sätt föreslås att särskilda mottagningsan- ordningar skall finnas i hamnar. där man lastar olja. vid reparationsvarv och på andra platser där fartyg kan behöva lämna oljeförorenat vatten. An- svariga för anordningarna föreslås bli vederbörande oljeföretag. varv etc. Andra oljerester liksom toalettavfall och fast avfall som kan behöva av- lämnas i hamn — avses bli omhändertaget inom ramen för det kommunala renhållningsmonopolet.

Genom Östersjökonventionen kommer också samarbetet mellan de sju strandstaterna till motverkande och bekämpning av vattenförorening från fartyg att utvidgas och fördjupas.

Prop. 1975/76:5 2

Havsföroreningskonventionen innehåller bl.a. bestämmelser om farty- gens konstruktion och utrustning i avseenden som är betydelsefulla från miljöskyddssynpunkt. i propositionen förutses en utveckling som innebär att den svenska handelsilottan i betydande utsträckning kommer att mot- svara kraven redan när konventionen träder i kraft.

Prop. 1975/76:5 3

1. Förslag till Lag om åtgärder mot vattenförorening från fartyg inom Östersjöområdet

Härigenom föreskrives följande.

15 Denna lag gäller åtgärder mot vattenförorening från fartyg inom Ös- tersjöområdet och Sveriges sjöterritorium utanför detta.

25. Lagen gäller ej

1. utsläpp som avses i miljöskyddslagen (19692387),

2. dumpning som avses i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten,

3. sådant utsläpp av skadliga ämnen som direkt orsakas av utforskning. utvinning och därmed förenad, ej landbaserad bearbetning av havsbottnens mineraltillgångar.

4. utsläpp av skadliga ämnen för behörig vetenskaplig forskning angående bekämpning eller kontroll av förorening.

35 1 denna lag användes följande beteckningar med nedan angiven be- lydelse.

Beteckning Betydelse

Östersjökonventionen 1974 års konvention om skydd av Ös- tersjöområdcts marina miljö

Konventionsstat Stat som tillträtt Östersjökonventionen

Östersjöområdct Den egentliga Östersjön med Bottniska viken, Finska viken och inloppet till Ös- tersjön upp till latitudparallellen genom Skagen i Skagerack vid 57”54.8' nord

Fartyg Fartyg, svävare och fast eller flytande plattform samt annan flytande anordning som användes till sjöss

Oljetankfartyg '1. Fartyg som är byggt eller anpassat hu- vudsakligen för transport av olja i bulk 2. Fartyg som är avsett för att i bulk transportera antingen olja eller fasta laster

Olja . ' 1. Petroleum och petroleumprodukterav varje slag. dock ej petrokemiska produk- .

ter 2. Varje blandning som innehåller olja som avses i 1

Toalettavfall 1. Avlopp och annat avfall från toalett. urinoar eller spygatt i toalettrum

Prop. l975/76:5 4

Beteckning Betydelse

2. Avlopp från sjukvårdslokal genom tvättställ. badkar eller spygatt i sådan lo- kal

3. Avlopp från utrymme som innehåller levande djur

4. Annat spillvatten som är blandat med avlopp som avses i 1—3

Fast avfall Sådant mat-. hushålls- och driftavfall. utom färsk fisk. som uppkommer under ett fartygs normala användning

45 Olja får ej släppas ut från fartyg utan skall behållas ombord och ej av- lämnas annat än till mottagningsanordning som avses i 9 eller 105.

5 5 Toalettavfall får ej släppas ut från fartyg annat än under de förhållanden som föreskrives av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

65 Annat fast avfall än matrester får ej släppas ut från fartyg. Utsläpp av matrester skall ske så långt som möjligt. dock minst tolv nautiska mil. från närmaste land.

75 Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö- reskrifter om åtgärder vid utsläpp som är nödvändigt för fartygets säkerhet eller för att rädda människoliv till sjöss eller som är en följd av skada på fartyget eller dess utrustning. Detsamma gäller sådant utsläpp av oljehaltigt ämne som sker i syfte att bekämpa förorening och av fast avfall som sker vid oavsiktlig förlust av fisknät av syntetiskt material eller reparationsmate- rial för sådant nät.

85 Om annat avfall som härrör från fartygs drift än olja. toalettavfall eller fast avfall får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter för att förebygga att vattnet förorenas.

95 Anordning för mottagning och behandling av oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten skall finnas på platser inom Sveriges territorium där olja lastas eller oljetankfartyg repareras. .Den som lastar ut olja eller driver reparationsverksamheten svarar för att behövlig mottagnings- och behand- lingsanordning finns. Regeringen får föreskriva att mottagnings- och behandlingsanordning för oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten skall finnas även på annan plats än sådan som avses i första stycket. I sådant fall bestämmer regeringen vem som svarar för anordningen.

10 5 Ont mottagning av annat avfall från fartyg än sådant som avses i 95 finns särskilda bestämmelser.

Prop. l975/76:5 5

11 5 Avgift får ej tagas ut för omhändertagande vid anordning som avses i 95 första stycket av oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten från fartyg som lastas eller repareras hos den som svarar för anordningen.

] fråga om avgift för mottagning och behandling vid anordning som avses i 95 andra stycket meddelar regeringen föreskrifter.

125 Den som avlämnar oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten till mot- tagningsanordning som avses i 95 skall lämna uppgift om lösningsmedel eller andra ämnen i vattnet som har betydelse för behandlingen. Omhändertagande vid anordning som avses i 95 första stycket av 01- jehaltigt barlast- eller'tankspolvatten från fartyg som lastas eller repareras hos den som svarar för anordningen får ej vägras. om uppgift lämnas enligt första stycket. Om skyldighet att mottaga oljehaltigt barlast- och tankspolvatten vid an-. ordning som avses i 95 andra stycket gäller vad som föreskrives av re- geringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

135 Närmare föreskrifter om utformning och drift av anordning som avses i 9.5 meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

145 Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får vid vite förbjuda att olja lastas. fartyg repareras eller annan verksamhet drives som kan orsaka förorening genom olja, om behövlig mottagnings- och behand- lingsanordning som avses i 9 5 ej finns. Meddelas ej förbud får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer vidta åtgärder för inrättande eller drift av anordningen på bekostnad av den som har att svara för denna.

155 Regeringen får föreskriva att bestämmelserna om skyldighet att föra och förvara oljedagbok på svenskt fartyg i lagen (1972:275) om åtgärder mot vattenförorcning från fartyg skall äga motsvarande tillämpning i fråga om fartyg. som är registrerat i annan konventionsstat.

165 Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö- reskrifter om skyldighet att rapportera vattenförorening och lämna sådana uppgifter om fartyg och fartygs last som behövs för att förhindra eller be- kämpa vattenförorening.

175 I fråga om åtgärd mot vattenförorening som avses i denna lag gäller 11. 12, 13—15. 18—20 55. 21 5 tredje punkten och 24—26 55 lagen (1972:275) om åtgärder mot vattenförorcning från fartyg i tillämpliga delar.

18 5 Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva eller för särskilt fall medge sådant undantag från denna lag som ej strider mot Östersjökonventionen. Vid meddelande av undantag får föreskrivas särskilda villkor.

195 Till böter eller fängelse i högst ett år dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 4. 5 eller 65 eller föreskrift som meddelats med stöd av 7 eller 8 5. om ej gärningen är belagd med straffi brottsbalken.

Prop. 1975/76:5 6

205 Har befälhavaren eller det befäl till vilket befälhavaren har överlåtit ansvaret för tillsynen över hanteringen ombord av olja eller avfall som avses i denna lag brustit i den tillsyn som behövs för att utsläpp ej skall ske i strid mot lagen eller föreskrift som har meddelats med stöd av den, dömes han till böter eller fängelse i högst ett år..

21 5 Till böter eller fängelse i högst sex månader dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 15 eller 16 5. Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 13 5. om ej gärningen är belagd med straffi brottsbalken, miljöskyddslagen (1969:387)e11er lagen (1971 : 1 154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten.

22 5 Till böter dömes den som bryter mot 11 5 första stycket. 125 första eller andra stycket eller mot föreskrift som har meddelats med stöd av 11 5 andra stycket eller 125 tredje stycket.

235 Släppes olja. toalettavfall eller fast avfall ut i strid mot denna lag eller föreskrift som har meddelats med stöd av lagen. dömes fartygets redare eller ägare som om han själv hade begått gärningen. om han har haft eller bort ha vetskap om gärningen.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Därvid får fö- reskrivas olika tidpunkter för ikraftträdandet av skilda delar av lagen.

Prop. 1975/76:5

2. Förslag till Lag om ändring i lagen (l972:275) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Härigenom föreskrives i fråga om lagen (1972:275) om åtgärder mot vat- tenförorcning från fartyg

dels att 105 skall upphöra att gälla. dels att 1. 2. 9 och 25 55 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Inom Sveriges siölerritaritunjär alla ej tömmas ul j'rfi'njézrtvg. Uti/öde av olja./rånjärtvg inom siöterritoriet skall för/lindras så långt det är möjligt.

På det fria havet gäller vad som sägs ijörsta stycket tankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 re- gisterton och annat fartyg med en bruttodräktighet av minst 500 regis- terton.

Regeringen får förordna. att amlra stycket skall gälla även i fråga om fartyg med mindre bruttodräktighet än som anges där.

Utan hinder av 1 5 andra stycket får på det fria havet tömmas ut

&i

l .

Föreslagen lydelse

På det fria havet utanför Östers/'ö- områ'det får alla ej tömmas ut från tankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 registerton och annat fartyg med en bruttodräktighet av minst 500 registerton. Utflöde av olja från sådant/ärtyg skall förhindras så långt det är möjligt.

För Östersjöomrädet och Sveriges sjöterritorium utan/ör (lettajinns vissa bestämmelser i lagen (I 975 :()00) om åtgärder mot vatten/örorening från I/ärtvg inom Östersjöområdet.

Regeringen får förordna. att./örbud som avses il/örsta stycket skall gälla även i fråga om fartyg med mindre bruttodräktighet än som anges där.

K1

2 .

Utan hinder av 1 5./örsta stycket får på det fria havet utan/ör Öster- siöomrädet tömmas ut

1. oljehaltig blandning från annat fartyg än tankfartyg under förutsättning

att fartyget är under gång. blandningen aldrig tömmes ut med större hastighet än som svarar mot 60 liter olja per nautisk mil som fartyget tillryggalägger.

' Senaste lydelse 197584. ZSenaste lydelse 197518—1.

Prop. 1975/76:5 8

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

oljan utgör mindre än en tiotusendel av blandningen. och uttömningen sker så långt från närmaste land som omständigheterna med- ger.

2. slagvatten innehållande olja som har runnit eller läckt från utrymme för framdrivningsmaskineri i tankfartyg. om vattnet tömmes ut under de förutsättningar som anges under 1.

3. annan olja från tankfartyg än som avses under 2 under förutsättning att

fartyget är under gång. oljan aldrig tömmes ut med större hastighet än som svarar mot 60 liter olja per nautisk mil som fartyget tillryggalägger.

den sammanlagda mängd olja som tömmes ut under en barlastresa ej överstiger en femtontusendel av fartygets lastlörmåga. och

fartyget befinner sig minst 50 nautiska mil från närmaste land. Avstånd från närmaste land skall beräknas från den baslinje från vilken territorialhavet räknas. om ej regeringen föreskriver annat.

—1 9.5

I allmän hamn som regeringen be- Om anordning för mottagning och stämmer skall finnas anläggning eller anordning/ör mottagande av alierester aeh oljehaltig blandning från _lartyg.

Regeringen eller mvndighet som re- geringen bestämmer meddelar före- skrifter om anläggning och anordning som avses iI/örsta stycket.

10 Under/äter hamnägare att inrätta eller driva anläggning eller anordning som avses i 9 _xl'. jär regeringen eller m_vndiglwt som regeringen bestämmer pä ägarens bekostnad inrätta eller dri- va anläggningen eller anordningen.

25 Mål om ansvar för brott som avses i denna lag får upptagas av tingsrätt. som är behörig domstol enligt

3 Senaste lydelse l975:84. ' Senaste lydelse 1975z84.

behandling av olierester. oljehaltig blandning oeh (mnat avfal/fränfartyg finns särskilda bestämmelser.

—4 5

5

Mål om "ansvar för brott som avses i denna lag eller om ersättning enligt lagen får upptagas av tingsrätt. som är behörig domstol enligt rättegångs- balken eller 336—338 &;

(1891235 5. l).

sjölagen

Prop. 1975/76:5 9

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 kap.rättegångsbalken eller 336 och 338 5955" sjölagen (1891135 5. 1).

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Därvid får re- geringen. med undantag från de nya bestämmelserna. föreskriva att äldre bestämmelser i stället skall tillämpas i fråga om vissa utländska fartyg.

Prop. 1975/76:5

3. Förslag till

10

Lag om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten

Härigenom föreskrives i fråga om lagen (1971 :] 154) om förbud mot dump-

ning av avfall i vatten

dels att i 3 och 4 55 ordet "Konungen" skall bytas ut mot ""regeringen". dels att 25 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Denna lag är ej tillämplig på sådant utsläppande av olja eller oljehaltig blandning som avses i lagen (l972:275) om åtgärder mot vatten- förorcning från fartyg eller på avfall som härrör från fartygs drift.

25'

Föreslagen lydelse

Denna lag är ej tillämplig på så- dant utsläppande av olja eller olje- haltig blandning som avses i lagen (1972:275) om åtgärder mot vatten- förorening från fartyg eller lagen ( 1 975 .'000) om åtgärder mot vatten/ör- orening från fartyg inom Östersjöom- rådet eller på avfall som härrör från fartygs drift.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

' Senaste lydelse l972:277.

Prop. l975/76:5 ll

Utdrag KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1975-06-12

Närvarande: statsministern Palme. ordförande. och statsråden Sträng. Jo- hansson. llolmqvist. Lundkvist. Geijer. Bengtsson. Norling. Carlsson. Si- gurdsen. Gustafsson. Zachrisson. Hjelm-Wallén.

Föredragande: statsrådet Norling.

Proposition om åtgärder i fråga om sjöfarten till skydd av Östersjöområdets marina miljö. m. m.

1 Inledning

Den nuvarande svenska lagstiftningen till skydd mot vattenlörorening från fartyg bygger på bl. a. 1954 års internationella oljeskyddskonvention och de ändringar av konventionen som har antagits vid olika internationella konferenser åren 1962. 1969 och 1971. Den konvention som antogs år 1973 vid den internationella luivslöroreningskonferensen i London (havslörore- ningskom'cntionen) liksom den särskilda konventionen 1974 om skydd av Östersjöområdets marina miljö (Östersjökonventionen) aktualiserar ytter- ligare åtgärdcr från svensk sida. Detsamma giiller i fråga om protokollet av är 1973 om ingripande på det fria havet vid luwslöroreningar genom andra ämnen än olja (ingreppSprotokollet). Med anledning härav vill jag nu ta upp frågorna om godkännande av havsföroreningskonventionen. av Östersjökonventionen såvitt den avser sjöfarten (artiklarna 7 och ll_och bilagorna W och Vi) och av ingreppsprotokollet. Frågan om godkännande av Östersjökonventionen i övrigt kommer att anmälas senare denna dag av chefen för jordbruksdepartementet. Ett godkännande av Östersjökon- ventionen i vad den rör sjöfarten aktualiserar vissa lagstiftningsfrågor. som jag också avser att ta upp i detta sammanhang. i de delar Iagstiftningsfrågorna rör den kommunala renhållningen har jag samrått med chefen för jord- bruksdepartementet.

Rörande frågan om Sveriges tillträde till havs fö ro rening s k 0 n - ventionen och ingreppsprotokollet har—efter remiss— ytt-

Prop. 1975/76:5 12

randen inkommit från riksåklagaren (RÅ). socialstyrelsen. sjöfartsverket. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. generaltullstyrelsen. sta- tens livsmedelsverk. fiskeristyrelsen. statens naturvårdsverk. kommerskol- legium. arbetarskyddsstyrelsen. utredningen (.10 1971101) rörande omhän- dertagande och behandling av kemiskt avfall rn. m. (UKA). de svenska ledamöterna av Nordiska oljeskyddsunionens råd. Sjöassuradörernas för- ening. Stiftelsen Svensk skeppsforskning. Svenska hamnförbundet. Svenska naturskyddsföreningen. Svenska petroleum institutet. Svenska sjöfolksför- bundet. Sveriges fiskares riksförbund. Sveriges redareförening. Sveriges varvsindustriförening. Sveriges ångfartygs assurans förening. Vattenvärnet och Vetenskapsakademien. Vissa remissinstanser har överlämnat av dem inhämtade remissyttranden. RÅ har sålunda överlämnat yttranden av över- åklagarna i Stockholms. Göteborgs och Malmö åklagardistrikt. Från fiske- ristyrelsen har överlämnats ett yttrande av havsfiskelaboratoriet. och kom- merskollegium har överlämnat ett yttrande av Stockholms handelskammare.

Vid remissbehandling av frågan om Sveriges tillträde till Ös t e rsj ö - konventionen har följande remissinstanser yttrat sig över konven- tionens bestämmelser om havsförorening från fartyg. nämligen sjöfartsver- ket. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. länsstyrelsen i Stock- holms län. UKA. de svenska ledamöterna av Nordiska oljeskyddsunionens råd. Kusttankers intresseförening. Rederiföreningen för mindre fartyg. Svenska hamnförbundet. Svenska kommunförbundet. Sveriges fartygsbe- falsförening. Sveriges fiskares riksförbund. Sveriges kemiska industrikontor och Sveriges redareförening.

Samtidigt med det internationella samarbetet har inom landet utredningen (Jo 1971:01) rörande omhändertagande och behandling av kemiskt avfall m.m. (UKA)' övervägt frågor om vilka åtgärder som är påkallade i fråga om mmtagningsanordningar o.d. när det gäller oljeblandat barlastvatten. kemikalierester m. m.

Efter remiss har yttranden över betänkandet (Ds K 1973:4) A n 1 ägg - ningar för mottagning av oljeblandat barlastvatten. m. m. avgetts av RÅ. rikspolisstyrelsen. chefen för marinen. sjöfartsverket. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. generaltullsty-relsen. fiskeristyrelsen. statens naturvårdsverk. institutet för vatten- och luftvårds- forskning.överstyrelsen iörekonomiskt försvar.oljelagringsrådet. länsstyrel- serna i Stockholms. Uppsala. Södermanlands. Östergötlands. Jönköpings. Kalmar. Gotlands. Blekinge. Kristianstads. Malmöhus. Hallands. Göteborgs och Bohus. Älvsborgs. Skaraborgs. Värmlands. Västmanlands. Gävleborgs. Västernorrlands. Västerbottens och Norrbottens län. Aktiebolaget Atom- energi. CDL-företagens samarbetsorgan. Kusttankers intresseförening. Re- deriföreningen för mindre fartyg. Sjöassuradörernas förening. Svenska hamnförbundet. Svenska kommunförbundet. Svenska petroleum institutet.

' F.d. riksdagsledamoten Einar Henningsson. utrcdningsman.

Prop. 1975/76:5 13

Sveriges fartygsbefälslörening. Sveriges redareförening och Sveriges varvs- industriförening. Därjämte har Svenska värmeverksföreningen och Sveriges industriförbund överlämnat yttranden över betänkandet. Vissa av remiss- instanserna har överlämnat av dem imhämtade remissyttranden. Sålunda har RÅ överlämnat yttranden av överåklagarna i Stockholms. Göteborgs och Malmö åklagardistrikt och av länsåklagarna i Stockholms och Gotlands. Göteborgs och Bohus samt Skaraborgs län. Vidare har flera länsstyrelser överlämnat yttranden från kommuner.

Betänkandet (Ds K1974:12)An1äggningaroch anordningar för mottagning av kemikalierester från fartyg har också remissbelmndlats. Yttranden över betänkandet har avgivits av RÅ. rikspolisstyrelsen. chefen för marinen. sjöfartsverket. Sveriges meteorolo- giska och hydrologiska institut. generaltullstyrelsen. statens naturvårdsverk. kommerskollegium. arbetarskyddsstyrelsen. statens industriverk. länsstyrel- serna i Stockholms. Uppsala. Södermanlands. Östergötlands. Jönköpings. Kalmar. Gotlands. Blekinge. Kristianstads. Malmöhus. Hallands. Göteborgs och Bohus. Älvsborgs. Skaraborgs. Värmlands. Västmanlands. Gävleborgs. Västernorrlands. Västerbottens och Norrbottens län. utredningen (JO 1971:O8) om kostnaderna för miljövärden. Sjöassuradörernas förening. Svenska hamnförbundet. Svenska kommunförbundet. Svenska maskinbe- fälsförbundet. Svenska naturskyddsföreningen. Svenska petroleum institu- tet. Svenska sjöfolksförbundel. Svenska ångfartygs assurans förening. Sve- riges l'artygsbelälslörening. Sveriges industriförbund. Sveriges kemiska in- dustrikontor. Sveriges redareförening och Sveriges varvsindustriförening. Vissa av remissinstanserna har överlämnat av dem inhämtade remissyt- tranden. Sålunda har flera länsstyrelser överlämnat yttranden från kom- muner.

Slutligen har sjöfartsverket avgett fö rs l a g till än d r i n ga r i la - gen (1972:275) om åtgärder mot vattenförorcning från fartyg (ändrad senast 19751149) och kungörelsen (1972:278) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg (ändrad l975:151). vilka förslag likaledes har remissbehandlats. Yttranden över förslagen har inkommit från RÅ. rikspolisstyrelsen. chefen för marinen. socialstyrelsen. Sveriges me- teorologiska och hydrologiska institut. generaltullstyrelsen. statens livsme- delsverk. fiskeristyrelsen. statens naturvårdsverk. kommerskollegium. ar- betarskyddsstyrelsen. länsstyrelserna i Stockholms. Malmöhus samt Göte- borgs och Bohus län. de svenska ledamöterna av Nordiska oljeskyddsu- nionens råd. Kusttankers intresseförening. Rederiföreningen för mindre far- tyg. Sjöassuradörernas förening. Svenska hamnförbundet. Svenska kom- munförbundet. Svenska petroleum institutet. Svenska sjöfolksförbundet. Sveriges fartygsbelälsförening. Sveriges fiskares riksförbund. Sveriges re- dareförening. Sveriges varvsindustriförening och Sveriges ångfartygs assu- rans förening.

Prop. 1975/76:5 14

2 Nuvarande konventionsbestämmelser 2.1 1954 års oljeskyddskonvention 2.1.1 Inlet/ning

Internationellt samarbete pågår sedan länge för att Söka hindra förorening av havsvattnet. I fråga om utsläpp av olja från fartyg har samarbetet resulterat i konventionen den 12 maj 1954 till förhindrande av havsvattnets förorening genom olja (oljeskyddskonventionen). Konventionen ändrades i vissa hän- seenden vid en internationell oljeskyddskonférens år 1962. Viti församlings- möten som Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen (lMCO') höll åren 1969 och 1971 antogs ytterligare ändringar i konventionen. 1971 års ändringar avser dels skydd av Stora Barriärrevet utanför Australien. dels begränsning av lasttankars storlek i oljetankfartyg.

Sverige har tillträtt oljeskyddskonventionen (prop. 195623. 31.11 195614. rskr 195696) och godkänt 1962. 1969 och 1971 års ändringari konventionen (prop. 19631161. 3LU 1963z28. rskr 1963z296'. prop. 1972:38. 1011 197236. rskr 19721234).

Oljesk_t-'ddskom-'entionen träddci kraft den 26juli 1958. 1962 års ändringar trädde i kraft med avseende på samtliga fört'lragsslutande parter den 18 maj 1967. 1 mars 1975 gällde konventionen i den lydelse den erhållit genom 1962 års ändringar för 52 stater. 1969 och 1971 års ändringar har ännu inte trätt i kraft. För uppnående av det minimiantal anslutna stater (35) som är föreskrivet för ikraftträdande av ändringarna behövdes i maj 1975. i fråga om 1969 års ändringar anslutning av ytterligare 11 stater. i fråga om 1971 års ändring såvitt avser Stora Barriärrevet anslutning av ytterligare 23 stater och i fråga om 1971 års ändringar såvitt avser begränsning av lasttankars storlek anslutning av ytterligare 22 stater.

Texten till oljeskyddskonventionen finns intagen i prop. 195623 och tex- ten till 1962 års ändringar i prop. 1963:161. Texten till 1969 och 1971 års ändringar återfinns i prop. 197238.

2.1.2 Oljeskvddskonvenrio/mn med 1962 års ändringar

Konventionens regler avser beständiga oljor. dvs. råolja. brännolja. tjock dieselolja och snrörjolja. samt oljehaltig blandning vari sådan olja ingår med en oljekoncentration av minst en tiotusendel. dvs. 100 ppmz (artikel/). Kon- ventionen äger tillämpning på tankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 registerton och på andra fartyg som har en bruttodräktighet av minst- 501) registerton (artikel 11). Lindantagna från konventionen är örlogsfartyg och andra fartyg när de används som marina hjälpfartyg. 1 fråga om dessa fartyg liksom i fråga om fartyg under de angivna tongränserna förbinder sig med-

2ppm = parts per million (miljondelar)

Prop. 1975176z5 15

lernsstaterna dock att så långt det är rimligt och möjligt göra konventionens regler tillämpliga (artikel 11).

Artikel lll förbjuder uttömning av olja och oljehaltig blandning från fartyg inom förbjudna zoner. Till .de förbjudna zonerna hör allt havsområde inom ett avstånd av 50 nautiska mil från närmaste land. Vidare finns ett flertal förbjudna Zoner som ligger utanför de 50 nautiska milen. Bl.a. är efter 1962 års ändringar hela Östersjön och Nordsjön förbjudna zoner (Bilaga A till konventionen). Uttömning är emellertid inte förbjuden från andra fartyg än tankfartyg. när de är på väg till hamn som inte har passande mottagningsanordningar för olja. Genom 1962 års ändringar infördes också ett särskilt förbud för stora fartyg. För fartyg med en bruttodräktighet av 20000 registerton eller mer. för vilka byggnadskontrakt tecknats den 18 maj 1967 eller senare — dvs. efter tidpunkten för ikraftträdandet av 1962 års ändringar gäller sålunda i princip totalförbud mot utsläpp av olja eller oljehaltig blandning. alltså inte bara inom de förbjudna zonerna utan också inom övriga havsområden. Om det enligt befälhavarens bedömande före- ligger särskilda omständigheter. som gör det oskäligt eller omöjligt att förvara oljan eller den oljehaltiga blandningen ombord. får oljan eller blandningen (lock tömmas utanför förbjuden zon. Skälen för oljeutsläppet skall i sådant fall anmälas till regeringen i den stat till vilken fartyget hör. Regeringarna Skall minst var tolfte månad lämna detaljerade uppgifter om sådana ol- jeutsläpp till lMCO.

Enligt artikel 11' är uttömning av rester från rening eller klargöring av brännolja eller smörjolja undantagen från förbudet under förutsättning att sådan uttömning sker så långt från land som det är praktiskt möjligt. För- budet gäller enligt artikel l-' ej heller för uttömning från ett fartygs rännstenar av oljehaltig blandning. som inte innehåller annan olja än smörjolja vilken har runnit eller läckt ut från fartygets maskinutrymmen.

Beträffande straffsatserna för överträdelse av förbud att utsläppa olja eller oljehaltig blandning utanför ett lands territorialvatten föreskrivs att straff- skalan skall vara tillräckligt sträng för att avskräcka från dylika överträdelser. Vidare skall medlemsstat lämna uppgift till lMCO om straff som utdömts för sådan överträdelse (artikel I'll.

1 artikel I'll sägs att fartyg skall vara försett med anordning av beskaffenhet att. i den mån det är skäligt och möjligt. hindra brännolja ellertjock dieselolja att rinna ner i rännsten. Sådan anordning behöver inte finnas om fartyget har effektiva medel att hindra att oljan i rännstenarna släpps ut i strid mot . konventionen.

Artikel 1111 innehåller bestämmelser om mottagningsanordningar i ham- nar. Enligt artikeln skall medlemsstat vidta lämpliga åtgärder för att befordra tillkomsten av anordningar för mottagande i angivna fall av oljerester från fartyg. 1 den omfattning andra fartyg än tankfartyg har behov därav skall

Prop. 1975/76:5 16

hamnar vara utrustade med anordningar för mottagande.utan onödigt dröjs- mål'för fartygen. av olja eller sådana oljerester som finns kvar sedan hu- vuddelen av vattnet separerats från en oljehaltig blandning. Det överlämnas till vederbörande stat att bedöma i vilka hamnar mottagningsanordningar behövs. Oljelastningshamnar och reparationshamnar skall vara utrustade med anordningar. tillräckliga för mottagande av olja eller oljehaltiga bland- ningar. som efter separering finns kvar ombord i de fartyg som använder hamnarna.

Enligt artikel 1.1" skall de flesta fartyg som omfattas av konventionen vara försedda med oljedagbok. Artikeln föreskriver i detalj hur dagboken skall föras. Syftet med föreskrifterna är att göra det möjligt för myndigheterna att kontrollera att konventionen efterlevs.

Enligt artikel .1' äger regeringen i fördragsslutande stat att hos regeringen i det land där fartyg är registrerat anmäla överträdelse av konventionen från fartygets sida oavsett var överträdelsen ägt rum. Om tillräckliga skäl föreligger. skall i fartygets hemland rättsligt förfarande i anledning av för- seelsen inledas mot fartygets ägare och befälhavare. Resultatet av rättsligt förfarande mot fartygets ägare. redare eller befälhavare med anledning av konventionsöverträdelse. som av en regering har anmälts till en annan re- gering. skall meddelas förstnämnda regering och lMCO.

Härutöver innehåller konventionen bestämmelser om viss underrättel- seplikt (artikel .1'11). om sättet för slitande av tvister (artikel XIII) och om ikraftträdande. ändring. uppsägning. undantag vid krigsförhållanden. rn. m. (artiklarna X 1 V—X XI ).

3.1.3 1969 års ätit/ringar ( ()(/('.ski'c/rlsk'onventionen

Genom den beslutade nya lydelsen ändras konventionen väsentligt. Som princip införs totalförbud mot utsläpp av olja och av oljeblandning från fartyg som konventionen är tillämplig på. Utsläpp i havsområden utanför områden som svarar mot de nu förbjudna zonerna blir sålunda förbjudna också för fartyg med en bruttodräktighet som understiger 20 000 ton (artikel 111). Vidare skärps förbudet genom att som oljehaltig blandning anses också blandning med den lägsta koncentration av olja (artikel 1).

Från totalf'örbudet medges emellertid undantag i artikel 111. Under gång får fartyg släppa ut viss kvantitet olja. men utsläppet Skall ske så långt från land som möjligt och när det gäller tankfartyg minst 50 nautiska mil från närmaste land. Bestämmelserna är i fråga om tankfartyg utformade med hänsyn till de utsläpp av barlastvatten och tankspolvatten som anses vara ofrånkomliga vid tillämpning av load on top-systemet.

Villkoren för att olja skall få pumpas ut från fartyg utan hinder av hu-

Prop. 1975/76:5 17

vud regeln om totalförbud är något olika för tankfartyg och för andra fartyg.

] båda fallen är en förutsättning att fartyget är under gång vid utpump- ningen. llärigenom samlas (len utpumpade oljan inte i fläckar utan sprids över ett större vattenområde i så små mängder att den antas ej förorsaka någon skada. l båda fallen gäller också regler som begränsar mängden olja som får tömmas ut under fartygets gång. I fråga om tankfartyg är begräns- ningen knuten till både uttömningshastigheten och fartygets hastighet vid varje tillfälle. Detta framgår av definitionen i artikell av uttrycket "mo- mentan oljeuttömningshastighet". Med rnomcntan oljeuttömningshastighet förstås oljeuttömningshastighetcn i liter per timme vid vilket tillfälle som helst. dividerad med fartygets fart i knop vid samma tillfälle. Denna ut- tömningshastighet får enligt artikel 111 inte överstiga 60 liter per nautisk mil som fartyget tillryggalägger. Bestämmelsen om en maximikvantitet av 60 liter uttömd olja per nautisk mil som fartyget tillryggalägger är un- derbyggd av en rad omfattande prov. Enligt proven slås den oljestrimma som uppkommer vid sådan utpumpning sönder och sprids så snabbt att oljan efter mindre än fyra timmar inte kan upptäckas med blotta ögat vare sig från fartyg eller från flygplan. För tankfartygens del föreskrivs vidare att den sammanlagda mängd olja som töms ut under en barlastresa inte får överstiga 1/15000 av fartygets totala lastkapacitet.

l fråga om andra fartyg än oljetankfartyg gäller att koncentrationen av olja i blandning som töms ut aldrig får överstiga 100 ppm.

Någon motsvarighet till undantagsregeln enligt 1962 års ändringar för fartyg på väg till hamn utan passande mottagningsanordningar finns inte i den nya texten.

Till artikel 111 har vidare fogats nya bestämmelser som upptar ytterligare två undantag för tankfartyg från det allmänna förbudet att tömma ut olja och oljehaltig blandning: Det första av dessa undantag gäller vattenbarlast i tankfartyg. Om barlasten förs i lasttank som tidigare har innehållit olja. blir barlastvattnet oljcförorenat. Därmed gäller de förut angivna reglerna för uttömning. Men har tanken rengjorts efter det att den senaste oljelasten Iossades. tillåts uttömning även om rengöringen inte har varit så effektiv att inget spår av olja finns i det utpumpade vattnet. Regeln har utformats så. att vattenlmrlast får tömmas ut. från lasttank under förutsättning att tanken har blivit sa rengjord. att vattnet inte skulle lämna något synbart spår på vattenytan. om det en klar dag hade tömts från ett stillaliggande tankfartyg i lugnt vatten. Det andra undantaget avser uttömning av olja eller oljehaltig blandning frän rännstenar i maskinutrymmen (slagvatten). De förut angivna reglerna för tankfartyg gäller inte i fråga om slagvatten. I stället gäller för slagvatten från tankfartyg samma regler som för olje- blandning från andra fartyg.

1 artikel II" har gjorts den ändringen att bestämmelsen som tillåter viss

Prop. l975/76:5 18

uttömning av rester från rening eller klargöring av brännolja eller smörjolja upphävs.

Undantaget i artikel l'från uttömningsförbudet i fråga om blandning som inte innehåller annan olja än stnörjolja från fartygs maskinutrymmen upp- hävs med hänsyn till de undantag som medges i artikel 111.

Föreskrifter i artikel 171 om anordning som hindrar brännolja och tttng dieselolja att rinna ned i rännsten har ändrats så. att den inte anger särskilda slag av oljor utan allmänt talar om olja och därmed omfattar även 1. ex. smörjolja.

Artikel I..-l" ändras i samband med ändringar av formulären till oljedagbok. varvid-bilaga B ersätts av en ny bilaga. I stort innebär ändringarna att all olja som tas ombord måste kunna redovisas antingen som lossad fast eller som avlämnad i mottagrringsanläggning i land eller som uttömd i över- ensstämmelse med undantagsreglerna i konventionen. Tidigare lydelse tar mera sikte på förekommande fall av oljeutsläpp i samband med tankren— göring. barlastning. m. m.

I fråga om artikelX har den ändringen gjorts titt underrättelse skall lämnas till vederbörande regering och till lMCO också om de åtgärder som en an- mälan om överträdelse av konventionen har lett till. Det förutsätts att un— derrättelse skall lämnas även om anmälan inte har föranlett någon åtgärd.

3.1.4 1971 års ändringar i alieskt't/tlskonvent/"(nimi

Genom 1971 års ändringar har delar av de år 1969 ändrade artiklarna 1 och 111 fått ny lydelse. Till konventionen fogas en ny artikel Vla och en ny bilaga.

Ändringarna i artiklarna [ ()(/7 111 är föranledda av särskilda hänsyn till Stora Barriärrevet. som ligger utanför Australiens nordöstra kust. Enligt 1969 års lydelse av artikel 1 betyder "närmaste land" i uttrycket "från när- maste land" den baslinje från vilken territorialhavet räknas. Enligt ändringen räknas avståndet från närmaste land utanför Australiens ostkttst från en bruten linje som är bestämd av punkter som anges med längd- och bredd- grader och befinner sig utanför revet. Artikel 111 i 1969 års lydelse föreskriver att utsläpp från andra fartyg än oljetankfartyg skall ske så långt från land som det är praktiskt möjligt. Enligt ändringen skall utsläppet ske så långt "från närmaste land" som det är praktiskt möjligt. Därmed skyddas revet för utsläpp även från andra fartyg än ofjetankfartyg.

Artikel f"1a och den nya bilagan rör storleken av lasttankar i tankfartyg m. m.

Huvudregeln enligt de nya bestämmelserna innebär att ett fartygs last-

Prop. 1975/76:5 19

tankar skall vara arrangerade så. att ett oljeutflöde från fartyget vid kollision eller grundstötning inte skall överstiga 30000 m]. Storleken av s.k. cen- tertankar och sidotankar får inte överstiga 50 000 m3 resp. 22 500 m”. Även lasttank-arnas längd begränsas. För fartyg med större bruttodräktighet än ungefär 410000 ton medges något större tankar och något större möjliga oljeutflöden enligt en proportionellt stigande kurva. Maximum för det till- låtna möjliga utflödet har satts vid 40000 m].

De nya reglerna är tillämpliga på tankfartyg för vilket byggnadskontrakt tecknats den dag då reglerna träder i kraft eller senare. Från två år efter ikraftträdandet gäller reglerna även för vissa tankfartyg för vilka byggnads- kontrakt har tecknats före ikraftträdandet eller. om sådant kontrakt inte finns. på vilka kölen då är sträckt eller som då befinner sig på motsvarande byggnadsstadium. Reglerna är sålunda tillämpliga om sådant fartyg levereras efter den 1 januari 1977 eller. vid tidigare leverans. om byggnadskontrakt har tecknats efter den 1 januari 1972 eller. om byggnadskontrakt inte finns. kölen har sträckts eller fartyget befunnit sig på motsvarande byggnads- stadium efter den 30 juni 1972.

För att göra det möjligt att kontrollera att reglerna om lasttankar efterlevs har i artikel Vl a införts krav på särskilt certifikat för tankfartyg. Certifikatet skall utfärdas av behörig myndighet i vederbörande medlemsstat och in- nehålla uppgift om antingen att fartyget är konstruerat enligt de nya reglerna eller att reglerna inte är tillämpliga på fartyget. Medlemsstaten får inte tillåta att fartyget används till sjöfart om det saknar sådant certifikat. Vidare får medlemsstat vägra utländskt tankfartyg tillträde till hamn inom statens sjö- territorium och till utsjöterminal som lyder under statens regering. om de nya reglerna är tillämpliga och fartyget inte är konstruerat enligt dessa regler.

Med stöd av en regel i artikel XVI bestämde lMCO:s församlingsmöte då 1971 års konventionsändringar antogs att ändringarna om oljelasttankar är så viktiga att en medlemsstat som inte godkänner ändringarna inom 12 månader efter det att de har kommit i kraft skall upphöra att vara ansluten till konventionen.

2.2 1969 års ingreppskonvention 2.3.1 Inledning

Vid en konferens i Bryssel år 1969 antogs bl.a. en internationell kon- vention om ingripande på det fria havet vid olyckor som är ägnade att leda till förorening genom olja. 1969 års ingreppskonvention. Den syftar till att precisera kuststaternas befogenhet att på det fria havet ingripa mot utländskt fartyg för att förebygga förorening genom olja på grund av sjö- olycka eller för att begränsa skadeverkningarna av sådan förorening.

Prop. 1975/76:5 20

Sverige har tillträtt ingreppskonventionen (prop. l972:106. JoU 1972162. rskr l972:272). . Ingreppskonventionen trädde i kraft den 6 maj 1975. Nitton stater hade i maj 1975 tillträtt konventionen.

Texten till ingreppskonventionen är intagen i prop. l972:106.

2.2.2 Ingreppskmtventionens innehåll

Artikel 1 fastslår att stat har rätt att på det fria havet vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga. minska eller avvärja allvarlig och överhängande fara. som förorening av havsvattnet genom olja medför för statens kuster eller därtill knutna intressen. Även hot om sådan förorening berättigar staten att ingripa. Rätten att ingripa är begränsad till fall då förorening eller hot om förorening orsakas av sjöolycka eller åtgärder i samband med sådan olycka och då det är rimligt att anta att mycket allvarlig skada kan upp- komma. Åtgärder enligt konventionen får inte vidtas mot örlogsfartyg eller annat fartyg som ägs eller drivs av stat och som vid tillfället brukas endast i statlig icke-kommersiell tjänst (artikel 1 punkt 2).-

Artikel 1! innehåller definitioner. Bl. a. sägs att med olja förstås råolja. brännolja. dieselolja och smörjolja. Med "därtill knutna intressen" menas sådana kuststatens intressen som omedelbart påverkas av sjöolyckan och som har samband med fiske eller annan verksamhet till sjöss vid kust. i hamn eller i flodmynning som utgör väsentlig inkomstkälla för berörda personer. "Därtill knutna intressen” innefattar också turistattraktioner i det berörda området. kustbefolkningens hälsa och områdets välbefinnande. däri inbegripet bevarandet av levande havstillgångar. både djurliv och växtlighet.

Artikel III innehåller närmare föreskrifter för stat som vidtar åtgärder enligt artikel 1. Innan åtgärd vidtas. skall staten samråda med andra berörda stater. särskilt flaggstaten. Berörda fysiska och juridiska personer skall underrättas om de avsedda åtgärderna. och kuststaten skall beakta dessa personers syn- punkter. Kuststaten får rådfråga sakkunniga. 1 ytterst brådskande fall får kuststaten omedelbart vidta nödvändiga åtgärder. fastän staten inte har följt reglerna om samråd och underrättelse. [ samband med sådana åtgärder skall staten göra största möjliga ansträngningar för att undvika fara för män- niskoliv. för att bistå nödställda personer och för att underlätta fartygs- besättningars hemtransport. Staten skall vidare underrätta berörda stater. personer och lMCO:s generalsekreterarc om de åtgärder som har vidtagits.

Artikel Il-"' innehåller regler om en lista över sådana sakkunniga som avses i artikel 111. Staterna kan föreslå namn till listan som förs av lMCO.

Artikel V föreskriver att åtgärder enligt artikel 1 skall avpassas till den inträffade eller hotande skadan. Åtgärderna får inte sträcka sig längre än som rimligen krävs för att det i artikel 1 angivna syftet skall nås.

Prop. 1975/765 21

Enligt artikel VI är fördragsslutande stat skyldig att lämna ersättning för skada som har uppkommit på grund av åtgärd som går längre än vad som är nödvändigt för att det i konventionen angivna syftet skall nås.

Artikel VII slår fast att konventionen inte inverkar på andra tillämpliga regler. om den inte särskilt anger det.

Artikel VIII behandlar situationen när tvist har uppkommit om huruvida vidtagna åtgärder står i strid med konventionen eller huruvida skadestånds- skyldighet föreligger och i sådant fall om skadeståndets storlek. På begäran av någon berörd stat skall tvistefrågan hänskjutas till förlikningsförfarande och. om detta inte leder till uppgörelse. till skiljemannaförfarande enligt bestämmelser som har intagits i en bilaga till konventionen. Förliknings- eller skiljemannaförfarande får inte avvisas av en stat enbart på den grunden att möjligheterna att få saken prövad av statens egna domstolar inte har utnyttjats till fullo.

Artiklarna IX och X innehåller regler om undertecknande och ratificering av konventionen och om anslutning. Enligt artikel XI träder konventionen i kraft 90 dagar efter det att femton stater har tillträtt den. För stat som godkänner konventionen senare finns en särskild ikraftträdanderegel.

l artiklarna XII—XVII finns bestämmelser om bl.a. uppsägning. konven- tionens giltighet i vissa territorier. ändring i konventionen. deposition och underrättelseskyldighet.

Bilagan till konventionen innehåller regler om förlikning och skiljedom. Reglerna skall följas. om inte parterna enas om annat. Förlikningsförfarandet sker inför en förlikningskommission och skiljemannaförfarandet inför en skiljenämnd. Både kommissionen och nämnden består av tre personer. För- likningsman väljs från lista. som upprättats efter förslag av staterna och förs av lMCO. 1 en del fall väljs även skiljeman från sådan lista. Tredje . part får delta i förhandlingarna. om de ursprungliga parterna medger det. Kommissionen/nämnden fastställer själv förhandlingsregler. Part är skyldig att underlätta kommissionens/nämndens arbete bl.a. genom att tillhan- dahålla handlingar och upplysningar och genom att bereda kommissio- nen/nämnden tillträde till partens territorium för att höra vittnen och sak- kunniga eller för att företa syn på platsen. Vid omröstning bestäms beslutets innehåll av den mening som företräds av flertalet av kommissionens/nämn- dens medlemmar.

Kapitel 1 handlar om förlikningsförfarandet. Förlikningskommission till- sätts när en part med stöd av artikel Vlll i konventionen begär förlikning. Kommissionen har till uppgift att söka klargöra tvistefrågorna och att söka förlika parterna. Den lämnar parterna en motiverad rekommendation till lösning av tvisten. Förlikningsförfarandet anses inte ha lyckats.om parterna inte inom viss tid har godkänt rekommendationen eller om kommissionen inte har meddelat någon rekommendation inom ett år.

Prop. 1975/76:5 22

I kapitel 11 ges regler om skiljedom. Sådan kan begäras inom viss tid. om förlikningsförfarandet inte lyckas. lskiljedomen skall skälen anges. Skil- jedomen är slutlig och kan inte överklagas. Däremot kan tvist om tolkning av skiljedomen underställas prövning av skiljenämnd.

Prop. 1975/765 23

3 Gällande bestämmelser 3.1 Lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg. m. m.

Bestämmelser om förbud rn. m. mot utsläpp från fartyg av olja. oljehaltig blandning och annat avfall som härrör från fartygs drift finns i lagen (l972:275) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg (ändrad senast 19751149. i det följande benämnd 1972 års lag) och i kungörelsen (l972:278) om åtgärder mot vattenförorcning från fartyg (ändrad l975:151 , i det följande benämnd 1972 års kungörelse). Lagstiftningen bygger på oljeskyddskon- ventionen med däri fram t.o.m. år 1971 beslutade ändringar. .

Enligt 1 ;" 1972 års lag får olja inte tömmas ut från fartyg inom Sveriges sjöterritorium. Även utflöde av olja från fartyg inom sjöterritoriet skall för- hindras så långt det är möjligt. i fråga om tankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 registerton och annat fartyg med en bruttodräktighet av minst 500 registerton gäller bestämmelserna i lagen även på det fria havet. Där- utöver föreskrivs i 2 & [972 års kungörelse att bestämmelserna skall tillämpas också i fråga om svenskt tankfartyg med en bruttodräktighet under 150 registerton och i fråga om annat svenskt fartyg med en bruttodräktighet under 500 registerton och en maskinstyrka av minst 400 effektiva hästkrafter. Sjöfartsverket får dock medge undantag från bestämmelserna i Zå 1972 års kungörelse.

l 2 ; 1972 års lag anges vissa undantag från förbudet att tömma ut olja från fartyg. Enligt denna paragraf får på det fria havet tömmas ut I. oljehaltig blandning från annat fartyg än tankfartyg under förutsättning

att

fartyget är under gång. blandningen aldrig töms ut med större hastighet än som svarar mot 60 liter olja per nautisk mil som fartyget tillryggalägger. oljan utgör mindre än en tiotusendcl av blandningen, och uttömningen sker så långt från närmaste land som omständigheterna medger.

2. slagvatten innehållande olja som har runnit eller läckt från utrymme för framdrivningsmaskineri i tankfartyg. om vattnet töms ut under de förutsättningar som anges under [,

3. annan olja från tankfartyg än som avses under 2 under förutsättning att fartyget är under gång. oljan aldrig töms ut med större hastighet än som svarar mot 60 liter olja per nautisk mil som fartyget tillryggalägger. den sammanlagda mängd olja som töms ut under en barlastresa ej över- stiger en femtontusendel av fartygets lastförmåga. och fartyget befinner sig minst 50 nautiska mil från närmaste land. Med olja förstås enligt 3å 1972 års lag råolja. smörjolja. dieselolja och annan brännolja enligt bestämmelser som meddelas av regeringen. Med

Prop. 1975/765 24

oljehaltig blandning avses varje blandning som innehåller olja.

I fråga om förbud mot utsläpp av annat avfall som härrör från fartygs drift än olja meddelas enligt 45)" 1972 års kungörelse föreskrifter av chefen för marinen när det gäller örlogsfartyg och av statens naturvårdsverk när det gäller andra fartyg. De båda myndigheterna skall därvid samråda med varandra samt med socialstyrelsen och sjöfartsverket. Enligt motivuttalan- den avses med uttrycket "fartygs drift" fartygs normala användning. Be- stämmelsen medger att föreskrifter meddelas inte bara om utsläpp av avfall från fartygs framdrivning utan även om utsläpp av exempelvis sopor. toa- lettavfall och avfall från annan last än olja i lagens mening. såsom kemikalier och kemikalierester. För tiden till dess föreskrifter härom har trätt i kraft gäller enligt punkt 4 övergångsbestämmelserna till 1972 års kungörelse som föreskrifter sådana länsstyrelsebeslut som har meddelats med stöd av 33% kungörelsen (1958zl9l) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 6 april 1956 (nr 86) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg. Lagen benämns i fortsättningen 1956 års lag och kungörelsen 1958 års kungörelse (3 & 1958 års kungörelse ändrad senast 1968:116).-

Bestämmelserna i 5—7 & 1972 års lag och 5—8 ;s" 1972 års kungörelse handlar om bl.a. fartygs konstruktion och utrustning för att förebygga eller begränsa vattenförorening och om certifikat som visar att sådana bestäm- melser är uppfyllda. Av bestämmelserna framgår bl. a. följande.

Föreskrifter i fråga om fartygs konstruktion och utrustning och i fråga om certifikat som avses i artikel V-l a i oljeskyddskonventionen (enligt 1971 års ändringar) meddelas av sjöfartsverket efter samråd med statens natur- vårdsverk.

Svenskt fartyg får användas till sjöfart endast om det är konstruerat och utrustat enligt nyss nämnda föreskrifter. Vidare gäller att svenskt tankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 registerton inte får användas till sjöfart. om det saknar föreskrivet certifikat.

Tankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 registerton får inte anlöpa eller uppehålla sig inom sådan del av Sveriges sjöterritorium eller sådan lastnings- eller lossningsplats till sjöss under svensk kontroll som sjöfartsverket har bestämt. om fartyget saknar föreskrivet certifikat eller motsvarande handling utfärdad av behörig utländsk myndighet. Sjöfarts- verket får dock medge undantag från förbudet. om det på annat sätt visas att fartyget uppfyller fordringarna enligt artikel Vl a i oljeskyddskonven- tionen eller om eljest särskilda skäl föreligger. Det bör anmärkas att -— för tiden till dess artikel Vl a i konventionen trätt i kraft bestämmelserna gäller utländskt fartyg endast om det hör hemma i land som redan tillämpar artikeln (punkt 5 övergångsbestämmelserna till 1972 års kungörelse).

Svenskt fartyg får inte föra vatten i bränsletank. Sjöfartsverket får dock medge undantag från förbudet.

l 8 & l972 års lag och 9 och M ä;" 1972 års kungörelse finns bestämmelser

Prop. l975/76:5 25

om oljedagbok. Enligt dessa bestämmelser skall på svenskt tankfartyg och på annat svenskt fartyg med en bruttodräktighet av minst 500 registerton.

för vilket olja används som bränsle för framdrivningen. av befälhavaren ' eller under hans tillsyn föras oljedagbok enligt föreskrifter som meddelas av sjöfartsverket efter samråd med tullverket. För kontrollen av oljedag-

böckerna meddelar sjöfartsverket anvisningar efter samråd med rikspolis- styrelsen och tullverket.

Föreskrifter ges i 9 och 10 åå 1972 års lag och lOå 1972 års kungörelse om mottagningsstationer. [ 9å föreskrivs att anläggning eller anordning för mottagande av oljerester och oljehaltig blandning från fartyg skall finnas i allmän hamn som regeringen bestämmer. Underlåter hamnägare att inrätta eller driva anläggning eller anordning får enligt lOå lagen regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer på ägarens bekostnad inrätta eller driva anläggningen eller anordningen. Enligt 10 å första stycket kungörelsen skall mottagningsanläggning finnas i allmän hamn i Luleå. Stockholm. Norr- köping. Malmö. Helsingborg och Göteborg. [ allmän hamn i Piteå. Skellefteå. Umeå. Härnösand. Sundsvall. Hudiksvall. Söderhamn. Gävle. Södertälje. Oskarshamn. Kalmar. Visby. Slite. Karlskrona. Trelleborg. Landskrona. Fal- kenberg. Lidköping. Karlstad. Kristinehamn. Västerås och Köping skall en- ligt andra stycket samma paragraf finnas anordning av enklare slag. som kan ta emot begränsade mängder oljerester från fartyg. Föreskrifter om an- läggning och anordning meddelas enligt tredje stycket samma paragraf av sjöfartsverket.

Bestämmelser om särskilda åtgärder mot förorening. bl. a. förbud och förelägganden som är påkallade för att hindra eller begränsa utsläpp. finns i ll. 12. 13 och 14 åå 1972 års lag och ll och 12 åå 1972 års kungörelse. De åtgärder som kan vidtas är I. förbud mot fartygets avgång eller vidare resa.

2. förbud att använda viss utrustning.

3. föreläggande att fartyget skall följa viss färdväg.

4. föreläggande att fartyget skall anlöpa eller avgå från viss hamn eller annan uppehållsplats.

. föreläggande i fråga om fartygets framförande eller drift.

6. föreläggande att läktra olja eller annat som är skadligt.

7. föreläggande om att lastning. lossning. läktring eller bunkring skall av-

brytas. '

8. föreläggande om annan åtgärd för att hindra eller begränsa utsläpp av olja eller annat som är skadligt.

l nämnda bestämmelser anges vidare vilken myndighet i första hand sjöfartsverket — som äger meddela föreläggande och förbud och vilken åtgärd som kan vidtas om någon underlåter att inom förelagd tid vidta åtgärd som åligger honom enligt beslut.

1 15—26 åå l972 års lag och l3—l6 åå l972 års kungörelse finns bestäm- melser om tillsyn över lagens efterlevnad samt om besvär. ansvar m. m. Lh

Prop. 1975/765 26

l den män inte annat är föreskrivet utövas tillsynen över efterlevnaden av lagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av denna av chefen för marinen i fråga om örlogsfartyg och av sjöfartsverket i fråga om andra fartyg (l3å 1972 års kungörelse).

1972 års lag trädde i kraft den 1 juli 1972. För tiden till dess 1969 års ändringar i ofjeskyddskonventionen träder i kraft gäller dock 2å l972 års lag i fråga om utländskt fartyg endast om det hör hemma i land som redan tillämpar de ändrade konventionsreglerna. [ fråga om utsläpp av olja från annat utländskt fartyg äger enligtlpunkt 3 övergångsbestämmelserna till 1972 års kungörelse för samma tidivissa äldre bestämmelser motsvarande tillämpning. nämligen Zå 1956 års lag (2å ändrad senast l967:653). l å 1958 års kungörelse (l å ändrad 19671126) och bilagan till samma kungörelse (bilagan ändrad senast l970:521).

[ l å första stycket 1958 års kungörelse föreskrivs att från svenskt tank- fartyg med en bruttodräktighet av minst 150 registerton och annat svenskt fartyg med en bruttodräktighet av minst 500 registerton inte får tömmas ut olja i vattenområde inom vissa förbjudna zoner. som finns angivna i den till kungörelsen fogade bilagan (bl. a. hela Nordsjön. Östersjön och Bot- tenhavet samt därutöver allt havsområde inom ett avstånd av 50 nautiska mil från närmaste land). Vidare föreskrivs i ! å andra stycket i fråga om vissa större svenska fartyg fartyg med en bruttodräktighet av minst 20 000 registerton. för vilka byggnadskontrakt tecknats den 18 maj l967 eller senare att olja inte heller. utom i undantagsfall. får tömmas i vattenområde utanför de förbjudna zonerna.

l 2.5 1956 års lag finns vissa undantagsbestämmelser som enligt punkt 3 övergångsbestämmelserna till 1972 års kungörelse är tillämpliga också på nyss nämnda förbud. när de enligt samma övergångsbestämmelser till- lämpas på utländskt fartyg. Detta innebär att uttömning får ske av

a) oljehaltigt slagvatten om vattnet inte innehållerannan olja än smörjolja. som runnit eller läckt ut från fartygets maskinutrymmen.

b") bottensats. som utgörs av rester från rening av brännolja eller smörjolja. om uttömningen sker så långt från land som omständigheterna medger.

3.2. Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten

Enligt lagen (l971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vat- ten (ändrad l9721277) är det förbjudet att inom landets sjöterritorium från fartyg. luftfartyg eller annat transportmedel släppa ut (dumpa) avfall. vare sig det är fast ämne. vätska eller gas. Dumpning får inte heller ske från svenskt fartyg eller luftfartyg i det fria havet. Vidare föreskrivs i lagen att avfall som är avsett att dumpas i det fria havet inte får föras ut ur landet (1 å). Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan medge undantag från dumpningsförbudet i l å. om dumpningen kan ske

Prop. 1975/765 27

utan olägenhet från miljöskyddssynpunkt (3 å första stycket). Lagen är inte tillämplig på sådant utsläppande av olja eller oljehaltig blandning som avses i lagen om åtgärder mot vattenförorcning från fartyg eller på avfall som härrör från fartygs drift (2 s).

3.3 Miljöskyddslagen m. m.

Miljöskyddslagen(19691387. omtryckt l972z782. ändrad senast l975z461) är tillämplig på bl.a. utsläpp i vattenområde av avloppsvatten eller fast ämne från anläggning. Lagen gäller dock inte beträffande sådant utsläpp av avfall som avses i lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten. Med avloppsvatten avses i miljöskyddslagen bl.a. spillvatten eller annan flytande orenlighet. Åtgärd som omfattas av lagen kallas miljöfarlig verk- samhet (1 och 3 åå). Utöver bestämmelserna i lagen gäller-om miljöfarlig verksamhet vad som föreskrivs i hälsovårds-. byggnads- och naturvårds- lagstiftning eller i annan lagstiftning (Zå första stycket).

l'ör miljöfarlig verksamhet skall väljas sådan plats att ändamålet kan vin- nas med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad (4 å). Den som utövar eller ämnar utöva miljöfarlig verksamhet skall vidta de skyddsåt- gärder. tåla den begränsning av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan krävas för att förebygga eller avhjälpa olägenhet. Omfattningen av dessa åligganden skall bedömas med utgångspunkt från vad som är tekniskt möjligt vid verksamhet av det slag som är i fråga och med beaktande av såväl allmänna som enskilda intressen. Vid avväg- ningen mellan olika intressen skall särskild hänsyn tas till dels beskaffenhet av område som kan bli utsatt för störning och betydelsen av störningens verkningar. dels nyttan av verksamheten. kostnaden för skyddsåtgärd och den ekonomiska verkan i övrigt av försiktighetsmått som kommer i fråga (5 å).

Den som utövar eller ämnar utöva miljöfarlig verksamhet kan hos kon- ccssionsnämnden för miljöskydd ansöka om tillstånd till verksamheten (9 % första stycket). Kungl. Maj:t har med stöd av bemyndigande i 10å i stor utsträckning föreskrivit koncessionsplikt. dvs. skyldighet att inhämta till- stånd. ] tillståndsbeslut skall enligt 18 å första stycket noggrant anges den miljöfarliga Verksamhet som tillståndet avser och de villkor som skall gälla. 2 : miljöskyddskungörelsen (1969z388. ändrad senast 19751347) innehåller en uppräkning i 38 punkter av olika slag av fabriker och andra inrättningar som inte får anläggas utan tillstånd eller utan dispens från koncessions- plikten. Enligt denna paragraffår bl.a. upplag eller anläggning förbehandling av oljeavfall. kemiskt avfall eller annat Specialavfall inte anläggas utan till- stånd av koncessionsnämnden eller dispens av statens naturvårdsverk eller i vissa fall av länsstyrelsen. Vidare får enligt 7å miljöskyddskungörelsen fast avfall eller annat fast ämne från bl.a. anläggning inte släppas ut i vat- tenområde utan tillstånd eller dispens från koncessionsplikten. om det inte

Prop. 1975/76:5 28

är uppenbart att det kan ske utan olägenhet av betydelse från hälso- eller naturvårdssynpunkt eller med hänsyn till annat allmänt intresse. Bestäm- melsen äger motsvarande tillämpning i fråga om uppläggande av fast ämne så att vattenområde kan förorenas.

Till skydd mot miljöfarlig verksamhet som kan medföra fara för allmänna intressen skall tillsyn utövas av naturvårdsverket och länsstyrelserna (38å miljöskyddslagen).

3.4 Lagen om hälso- och miljöfarliga varor, m. m.

Bestämmelser om hantering m. ni. av vissa kategorier farliga varor finns i lagen (1973:329) om hälso- och miljöfarliga varor (ändrad 1975:340) och i kungörelsenf1973z334) om hälso- och miljöfarliga varor(ändrad senast 1975z465). Med hälso— och miljöfarlig vara avses enligt lagen dels ämne eller beredning som med hänsyn till sina kemiska eller fysikalisk-kemiska egenskaper och hantering kan befaras medföra skada på människor eller i miljön. dels vara som innehåller eller behandlats med ämne eller beredning av nyss nämnda slag.om varan därigenom och med hänsyn till sin hantering kan befaras medföra skada på människor eller i miljön. Beteckningen "vara” har i sammanhanget cnjuridisk-teknisk funktion och innebär inte detsamma som "vara" i kommersiell mening. Med hälso- och miljöfarlig vara avses sålunda även avfall som kan befaras medföra hälso- och miljörisker. Om det är av särskild betydelse från hälso- eller miljöskyddssynpunkt. får re- geringen föreskriva att vad som i lagen sägs om hälso- och miljöfarlig vara skall gälla även i fråga om annan vara (1 å). Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan också förordna om undantag från lagens tillämpning i fråga om visst varuslag eller viss hantering eller import (4å första stycket).

Lagen innehåller i sina huvuddrag dels grundläggande bestämmelser om tillverkning. försäljning och annan hantering t.ex. transport. omhänder- tagande. destruktion och konvertering — och om import av hälso- och mil- jöfarliga varor. dels bemyndiganden för regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att ingripa mot hälso- och miljöfarliga varor.

Enligt lagen skall den som hanterar eller importerar hälso- och miljöfarlig vara vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmätt i övrigt som behövs föratt hindra eller motverka att varan får skadliga verkningar på människor eller i miljön. Särskilt anges att tillverkare och importörer noggrant skall undersöka varans sammansättning och egenskaper i övrigt från hälso- och miljöskyddssynpunkt. Regeringen eller myndighet som regeringen bestäm- mer kan meddela särskilda föreskrifter om försiktighetsmätt m.m. (Så). Om det behövs frän hälso-eller miljöskyddssynpunkt. kan vidare föreskrivas att visst slag av hälso- och miljöfarlig vara fär hanteras eller importeras endast efter särskilt tillstånd eller att för hantering eller import av sådan vara skall gälla annat särskilt villkor (6 å). Är det av särskild betydelse från

Prop. 1975/76:5 29

hälso- eller miljöskyddssynpunkt. kan hantering eller import av hälso- och miljöfarlig vara av visst slag förbjudas (7å). Statens naturvårdsverk och arbetarskyddsstyrelsen utövar inom resp. verksamhetsområde den centrala tillsynen över efterlevnaden av lagen och med stöd av lagen meddelade föreskrifter. I fråga om transport av hälso- och miljöfarlig vara med luftfartyg eller fartyg utövas dock tillsynen av vederbörande centrala myndighet. dvs. luftfartsverket resp. sjöfartsverket (58.5 kungörelsen).

För prövning av frågor som avses i lagen finns ett särskilt organ. pro- duktkontrollnämnden. som i administrativt hänseende är knutet till na- turvårdsverket. Denna nämnd är — utom i fråga om transporter med luft- fartyg. fartyg eller järnväg självständigt beslutande när det gäller tillämp- ningen av lagstiftningen. Enligt 52å kungörelsen kan nämnden föreskriva att hälso- och miljöfarlig vara eller avfallsprodukt av sådan vara får de- strueras. konverteras eller på annat sätt omhändertas endast efter särskilt tillstånd av nämnden. I fråga om transport med luftfartyg. fartyg ellerjärnväg gäller enligt 56 å första stycket kungörelsen att vissa uppgifter — bl. a. med- delande av föreskrifter om försiktighetsmått m. m. som eljest ankommer på produktkontrollnämnden skall åligga vederbörande centrala förvalt- ningsmyndighet. Denna myndighet kan vidare enligt andra stycket samma paragraf föreskriva att transport får ske endast efter särskilt tillstånd eller. om det är av särskild betydelse från hälso- eller miljöskyddssynpunkt. för- bjuda transport. Därutöver äligger det den centrala förvaltningsmyndigheten att meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av lagstiftningen (64å kungörelsen).

I sammanhanget bör nämnas att i fråga om visst kemiskt avfall. bl.a. oljeavfall. särskilda bestämmelser om tillstånd till transportverksamhct. slut- ligt omhändertagande. m. m. finnsi förordningen ( 1975:346)om miljöfarligt avfall.

3.5 Kommunala renhållningslagen. m. m.

1 4 å kommunala renhållningslagen (1970:892. ändrad senast 19751338) finns bestämmelser om det s.k. kommunala i'enhållningsmonopolet.

Enligt 4 å första stycket kommunala renhållningslagen är kommun skyldig att till allmän avstjälpningsplats eller allmän destruktionsanläggning forsla orenlighet som härrör från hushåll samt hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. om inte regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer fö- reskriver annat. Enligt 4å andra stycket får kommun genom föreskrift i lokal hälsovårdsordning utvidga renhållningsmonopolet till att omfatta vid bebyggelse förekommande annan orenlighet eller annat avfall än som avses i paragrafens första stycke. Skall orenlighet och avfall forslas bort genom kommunens försorg. får annan person än den kommunen anlitar för detta ändamål inte ta befattning därmed (4å tredje stycket).

i anslutning härtill bör framhållas att riksdagen numera antagit förslag

Prop. 1975/765 30

som framlagts av regeringen i prop. 1975:32 om bl. a. lag om ändring i kommunala renhållningslagen och om inrättande av ett företag för att be- handla miljöfarligt avfall (JoU 1975210. rskr l975:161). Riksdagens beslut innebär bl. a. att regeringen med stöd av ett bemyndigande i kommunala renhållningslagen kommer att kunna meddela föreskrifter om införande av kommunalt renhållningsmonopol avseende bl. a. kemiskt avfall (t. ex. ol- _ieavfall) i kommunerna. Lagen om ändring i kommunala renhållningslagen träder i kraft den 1 juli 1975. Utvidgningen av renhållningsmonopolet avses ske allteftersom kommunerna hinner vidta behövliga förberedelser och förutsätts vara genomförd inom en femårsperiod. Bland de åtgärder som skall vidtas kan nämnas bildandet av ett landsomfattande behand- lingsföretag vari staten har majoritetsinflytande - vilket skall ha till uppgift att bl. a. oskadliggöra kemiskt avfall. [sammanhanget bör särskilt framhållas att föredragandcn på s. 53 i propositionen anfört att den reglering som för— ordas i fråga om hanteringen av miljöfarligt avfall inte innefattar ställnings- taganden beträffande de åtgärder som kan behöva vidtas med anledning av Sveriges tillträde till havsföroreningskonventionen och Östersjökonven- tionen utan att denna fråga får prövas i samband med att frågan om ra- tificering av konventionerna underställs riksdagen. _

Kommunens rätt att ta ut avgifter för renhållningen regleras i lagen (1965:54)om kommunala renhållningsavgifter (ändrad 19701894). Reglering- en innehär i huvudsak följande. Kommunen äger enligt i å besluta att avgift skall utgå för bortforsling. omhändertagande och oskadliggörande av oren- lighet och avfall som uppsamlas inom kommunen enligt kommunala ren- hållningslagen eller hälsovårdsstadgan (1958:663. ändrad senast l975z339). Avgiften skall vara ärlig eller på annat sätt periodisk. Den skall bestämmas till högst det belopp som motsvarar nödvändiga kostnader för förräntning - av använda medel. för förnyelse och underhåll av anläggningar och tit- rustning samt för driften. Från kostnaderna skall dras av vad som kan beräknas belöpa på användning av anläggning eller utrustning för annat ändamål än renhållning (Zå första stycket). Avgiften skall utgå enligt taxa som fastställs av kommunens fullmäktige (3å första stycket).

Bestämmelser om hamnavgifter o.d. finns i kungörelsen (19501152) om fastställelse av hamn- och grundpenningtaxor samt taxor å sluss-. kanal- och andra farledsavgiftcr (ändrad 197321055).

Prop. 1975/765 31

4 1973 års internationella havsföroreningskonferens och 1974 års miljövårdskonferens om Östersjön

4.1. Inledning

Vid en internationell havsföroreningskonferens. som hölls i London hös- ten 1973. antogs dels en internationell konvention till förhindrande av för- orening från fartyg. havsföroreningskonventionen. dels ett protokoll om in- gripande på det fria havet vid havsföroreningar genom andra ämnen än olja. ingreppsprotokollet. dels 26 resolutioner.

Havsföroreningskonventionen innehåller inte bara. som oljeskyddskon- ventionen. regler om olja utan också om kemikalier. förpackat farligt gods. toalettavfall och fast avfall. Genom protokollet utvidgas 1969 års in- greppskonvention så att det blir möjligt att ingripa också när allvarlig och överhängande fara föreligger för förorening genom annat skadligt ämne än olja.

1 maj 1975 hade havsföroreningskonventionen tillträtts av Jordanien. Sverige har undertecknat havsföroreningskonventionen och ingreppspro- tokollet med förbehåll för ratificering.

Texten till konventionen och protokollet på engelska språket och i över- sättning till svenska bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilagor ] och 2.

På Finlands initiativ förbereddes en särskild konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö (Östersjökonventionen) parallellt med arbetet på havsföroreningskonventionen. Arbetet på Östersjökonventionen avslu- tades vid en miljövårdskonferens om Östersjön som hölls i Helsingfors i mars 1974. Vid konferensen undertecknades Östersjökonventionen av re- presentanter för områdets sju stater — Danmark. Finland. Förbundsrepub- liken Tyskland. Polen, Sovjetunionen. Sverige och Tyska Demokratiska Re- publiken. i konventionen ingår 29 artiklar och sex bilagor. Konventionen. som omfattar de olika formerna av och källorna till förorening. har till syfte att minska den förorening som orsakas av ämnen som härrör från områdena kring Östersjön och från sjöfarten. Konventionen gäller också förorening genom luftburna ämnen.

Min redogörelse för Östersjökonventionens innehåll kom mer att begränsas till de bestämmelser som rör förorening från fartyg. Huvuddelen av kon- ventionens bestämmelser om förorening från fartyg har tagits upp i bilaga lV till konventionen. Dessa bestämmelser ansluter sig så gott som ordagrant till vissa bestämmelser i bilagorna till havsföroreningskonventionen. ] min redogörelse för sistnämnda bilagor kan jag därför inskränka mig till att peka på förekommande olikheter. ] bilaga V] till Östersjökonventionen behandlas samarbetet mellan Östersjöstaterna vid bekämpning av havsföroreningar. Också en del av dessa bestämmelser är direkta motsvarigheter till bestäm-. melser i havsföroreningskonventionen. Bilagorna W och Vi — på engelska

Prop. 1975/76:5 32

språket och i översättning till svenska — bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga 3. Beträffande innehållet i Östersjökonventionen i övrigt får jag hänvisa till prop. 1975/7616.

4.2. Havsföroreningskonventionen

l—lavsföroreningskonventionen är uppbyggd som en ramkonvention. De allmänna bestämmelserna finns i artiklarna och de tekniska bestämmelserna i fem bilagor. Till konventionen har dessutom fogats två protokoll som innehåller närmare bestämmelser om rapportering av föroreningsincidenter. dvs. händelser som medför eller kan befaras medföra utsläpp i havet av skadligt ämne eller utflöden som innehåller sådana ämnen. och om skil- jedomslörl'arande.

Enligt ar/ikal I förbinder sig de fördragsslutande parterna att tillämpa be- stämmelserna i konventionen och dess bilagor föratt förhindra förorening av den marina miljön genom utsläpp från fartyg av skadliga ämnen och utflöden som innehåller sådana ämnen.

Artikel 2 innehåller definitioner. Med "skadligt ämne" avses i konven- tionen varje ämne som. om det tillförs havet. kan innebära risker för män- niskors hälsa eller vara skadligt för levande tillgångar och den marina faunan och floran eller skada skönhets- och rekreationsvärden eller störa annat behörigt utnyttjande av havet. Med "fartyg" avses fartyg av alla slag som användes i havsmiljön. Begreppet omfattar även bärplansbåtar. svävare. un- dervattensfartyg. flytande farkoster och fasta eller flytande plattformar. Av definitionen av begreppet "utsläpp" framgår att konventionen avser utsläpp av alla slag. oavsett hur de orsakats. med undantag dock av utsläpp. som utgör dumpning enligt 1972 års konvention om förhindrande av havsför- orening till följd av dumpning av avfall. och med undantag av sådana utsläpp av skadliga ämnen som direkt orsakas av utforskning. utvinning och därmed förenad. ej landbaserad bearbetning av havsbottnens mineraltillgångar. Undantagna från konventionen är vidare utsläpp av skadliga ämnen i och för vetenskaplig forskning angående bekämpning eller kontroll av förorening. 1 artikel 2 definieras också begreppet "administration". Med ett fartygs ad- ministration menas sålunda i princip regeringen i den stat vars flagga fartyget är berättigat att föra.

Konventionen är enligt artikel 3 tillämplig på fartyg som är berättigade att föra en fördragsslutande stats flagga och på sådana fartyg som inte är berättigade att föra en fördragsslutande stats flagga men står under en sådan stats överhöghet. Konventionens bestämmelser gäller dock inte i fråga om örlogsfartyg. militära hjälpfartyg eller andra fartyg som ägs eller drivs av en stat och som används endast i statlig icke-kommersiell tjänst. De för- dragsslutande staterna förbinder sig dock att tillse att sådana fartyg så långt som möjligt uppträder i överensstämmelse med konventionen.

Prop. 1975/76:5 33

l artiklarna 4—6 ges vissa regler om överträdelser av konventionsbestäm- melserna. om inspektion och om verkställande av konventionen.

l afrika/4 föreskrivs sålunda att stater i fråga om fartyg som är berättigade att föra statens flagga eller som eljest står under statens överhöghet — flagg- stater — skall meddela förbud mot överträdelser av konventionsbestämmel- serna och föreskriva påföljder för sådana överträdelser. oberoende av var de inträffar. Underrättas flaggstat om att något av dess fartyg överträtt en konventionsbestämmelse och finner den att tillräckliga bevis föreligger för påståendet. skall den se till att ett rättsligt förfarande inleds så snart som möjligt. Vidare föreskrivs i artikel4 att överträdelser av konventionsbe- stämmelserna inom en fördragsslutande stats jurisdiktion skall vara för- bjudna och belagda med påföljder i den statens — kuststatens lag. När en sådan överträdelse inträffar skall kuststaten antingen se till att ett rättsligt förfarande inleds i enlighet med dess lag eller tillhandahålla flaggstaten upp- lysningar och bevis om överträdelsen. Den stat som lämnat upplysningar eller bevis till flaggstaten skall av denna informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning härav. [ en särskild punkt i anikeln inskärps att straff som föreskrivs i en fördragsslutande parts lag för överträdelse av kon- ventionens bestämmelser skall vara tillräckligt stränga för att avskräcka från sådana överträdelser och att de skall vara lika stränga oavsett var över- trädelsen sker.

Artikel 5 inleds med grundläggande regler om certifikat som utfärdas för fartyg enligt regleri bilagorna I. 11 eller [V till konventionen. Sådana certifikat avser fartygens konstruktion och utrustning. och de skall enligt artikel 5. om de är utfärdade av en fördragsslutande part. godtas av övriga fördrags- slutande parter och tillerkännas samma giltighet som certifikat som de själva har utfärdat.

Enligt artikel 6 punkt 1 skall de fördragsslutande parterna samarbeta för att upptäcka och beivra överträdelser av konventionens bestämmelser.

Regler om inspektion av fartyg i fördragsslutande parts hamnar och ut- sjöterminaler finns både i artikel 5 och i artikel 6. Sålunda får på nämnda platser inspektion Ske av fartyg som skall föra certifikat. inspektionen skall begränsas till fastställande av att giltigt certifikat finns ombord men får gå längre. om det finns klara skäl att anta att fartygets tillstånd eller ut- rustning i väsentliga avseenden avvikcr från uppgifterna i certifikatet (ar- tikel 5 punkt 2). Vidare får fartyg som konventionen är tillämplig på in- spekteras på angivna platser för att fastställa om skadliga ämnen släppts ut i strid mot konventionen (artikel 6 punkt 1). Sådan inspektion får också ske på begäran av en annan fördragsslutande part (artikel 6 punkt 5).

Om fartyg inte medför giltigt certifikat eller om inSpektion visat att kon- ventionens utsläppsregler överträtts. skall flaggstaten underrättas (artikel 5 punkt 3. artikel 6 punkt 2). Flaggstaten skall vidare underrättas om fördrags- slutande stat nekar ett utländskt fartyg tillträde till någon av sina hamnar eller utsjöterminaler eller vidtar annan åtgärd mot sådant fartyg därför att

Prop. 1975/76:5 34

fartyget inte uppfyller bestämmelserna i konventionen (artikel 5 punkt 3). 1 det fall att ett fartygs tillstånd eller utrustning i väsentliga avseenden avviker från uppgifterna i certifikatet eller att giltigt certifikat inte förs på fartyget är enligt artikel 5 punkt 2 den fördragsslutande part som utfört in- spektion av fartyget skyldig att se till att fartyget inte avgår förrän detta kan ske utan att fartyget utgör ett oskäligt hot om skada på den marina miljön. Fartyget får dock tillåtas gå till närmaste lämpliga reparationsvarv.

l linje med de fördragsslutande parternas skyldighet att samarbeta för att upptäcka och beivra överträdelser av konventionens bestämmelser ligger föreskrifterna i artikel 6 punkterna 3 och 4. enligt vilka det åligger dels varje fördragsslutande part att till flaggstaten överlämna bevis för att fartyg över- trätt konventionens utsläppsbestämmelser. dels flaggstaten att undersöka sådana fall och. om tillräckliga bevis föreligger. se till att ett rättsligt för- farande inleds i enlighet med dess lag. Flaggstaten skall underrätta den som rapporterat överträdelsen och lMCO-om vidtagna åtgärder.

Enligt artikel 7 är ett fartyg. som otillbörligt kvarhålls eller försenas på grund av åtgärd enligt artikel 4. 5 eller 6 i konventionen. berättigat till ersättning för uppkommen förlust eller skada.

Artikel 8 innehåller grundläggande bestämmelser om rapportering av för- oreningsincidenter. De närmare föreskrifterna om denna rapportering ges i det vid konventionen fogade protokoll ]. I artikel 8 föreskrivs att varje fördragsslutande part skall ha en lämplig organisation som mottar och be- arbetar rapporter om incidenter och att inkomna rapporter omedelbart skall vidarebefordras till flaggstaten och varje stat som kan komma att beröras.

Konventionen ersätter - när den träder i kraft - den reviderade olje- skyddskonventionen såvitt avser förhållandet mellan fördragsslutande parter som är bundna av sistnämnda konvention (artikel)).

Tvist mellan fördragssslutande parter beträffande tolkningen eller tillämp- ningen av konventionen skall enligt artikel I!) slitas genom skiljedom. om parterna inte kommer överens om annat. Närmare föreskrifter om skilje- domsförfarande finns i protokoll ll.

Artikel II handlar om informationer som fördragsslutande parter skall till- handahålla lMCO. bl. a. om anordningar för mottagande av föroreningar. och som organisationen därefter skall delge övriga parter.

Enligt artikel 12 skall flaggstat verkställa undersökning av varje olycka som drabbar dess fartyg när sådan olycka har orsakat en större skadlig effekt på den marina miljön.

Regler om tillträde till konventionen. om möjligheten att därvid utesluta vissa bilagor och om konventionens ikraftträdande har tagits tipp i artiklarna 13—15. Enligt artikel 13 var konventionen öppen för undertecknande — med eller utan förbehåll för ratificering. godtagandc eller godkännande — under tiden 15 januari 1974—31 december 1974 och står därefter öppen för an- slutning. Stat kan bli fördragsslutande part genom undertecknande utan förbehåll eller genom undertecknande med förbehåll för ratificering. god-

Prop. 1975/765 35

tagande eller godkännande och efterföljande ratificering. godtagande eller godkännande eller genom anslutning. Av artikel 14 framgår att stat. då den tillträder konventionen. kan förklara att den inte godtar en eller flera av bilagorna lll. IV och V till konventionen. vilka bilagor alltså är valfria. Stat som avgett sådan förklaring kan dock senare godta bilagan eller bilagorna i fråga. Övriga bilagor till konventionen — 1 och II — har bedömts som så väsentliga att någon möjlighet att utesluta dem vid tillträde till kon- ventionen inte har öppnats. Konventionen träder enligt artikel 15 i kraft tolv månader efter den dag då minst 15 stater. vilkas sammanlagda andel i världshandelsflottans bruttotonnage uppgår till minst 50 %. blivit fördrags- slutande parter. En valfri bilaga träder i kraft tolv månader efter den dag då motsvarande villkor är uppfyllda i fråga om den bilagan. För stat. som tillträder konventionen eller en valfri bilaga sedan villkoren för ikraftträdande uppnåtts men före tidpunkten för ikraftträdandet. blir tillträdet gällande den dag då konventionen eller bilagan träder i kraft eller tre månader efter den dag då tillträde skedde. beroende på vilken tidpunkt som infaller senare. Sker tillträde efter den dag då konventionen eller en valfri bilaga trätt i kraft. blir tillträdet gällande tre månader efter den dag då tillträde skedde.

Detaljerade regler om ändring av konventionen har tagits upp i artikel lö. Här bör särskilt nämnas att reglerna om ändring i de tekniska bilagorna har utformats så. att det bör bli möjligt att på ett snabbare och effektivare sätt än i fråga om oljeskyddskonventionen åstadkomma en nödvändig an- passning av reglerna till den tekniska utvecklingen. Förslag till ändringar i artiklarna eller bilagorna kan prövas antingen inom lMCO eller av en särskild för ändamålet sammankallad konferens. Den förstnämnda metoden torde bli den vanligaste. varför den följande redogörelsen begränsas till hu- vuddragen i denna metod.

Ändringsförslag som väcks av fördragsslutande part skall av lMCO:s ge- neralsekreterare delges lMCO:s medlemsstater och alla fördragsslutande par- ter minst scx månader före förslagets prövning av ett särskilt lMCO-organ. Detta organ är enligt beslut vid lMCO:s församlingsmöte år 1973 — kom- mitte'n för skydd av havets miljö (Marine Environment Protection Com- mittee. MEPC). Ett ändringsförslag är antaget om det beslutad MEPC med två tredjedels majoritet av närvarande och röstande fördragsslutande parter. vare sig de är IMCD-medlemmar eller ej. Ändringar som antagits över- lämnas därefter till alla fördragsslutande parter för godtagande. Skilda för- faranden blir då tillämpliga i olika fall.

1 fråga om ändring i en konventionsartikel eller i protokoll ll gäller att den skall anses som godtagen den dag då den godtagits av två tredjedelar av de fördragsslutande parterna. om de som godtagit ändringen sammanlagt har minst 50 (:”-a av världshandelstonnaget. Ändringen träderi kraft sex må- nader eftcr dcndag då den skall anses som godtagen och blir bindande för dem som förklarat att de godtar ändringen.

l fråga om ändring i ett bihang till en bilaga kan ändring åstadkommas

Prop. 1975/765 36

genom tyst medgivande. Ändringen skall anses som godtagen vid utgången av en tid som fastställs av MEPC i samband med ändringens antagande (dock minSt tio månader). om lMCO inte under denna tid tnottar invänd- ningar antingen från minst en tredjedel av de fördragsslutande parterna eller från ett antal fördragsslutande parter som har minst 50 % av världs- handelstonnaget. Ändringen träder i kraft sex månader efter den dag då den skall anses som godtagen. Den blir bindande för samtliga fördrags- slutande parter utom dem som förklarat att de inte godtar ändringen.

När det gäller ändring i en bilaga till konventionen eller i protokoll ] skall sådan ändring ske i samma ordning som ändring i bihang till bilaga. dvs. med tyst medgivande. men med den avvikelsen att fördragsslutande part före ändringens ikraftträdande kan förklara att dess uttryckliga god- kännande är nödvändigt innan ändringen träder i kraft för dess del. MEPC kan emellertid i samband med ändringens antagande besluta att den på tyst medgivande grundade metoden skall ersättas med det för ändring i konventionsartikel eller i protokoll ll tillämpliga förfarandet.

Artikel 17 handlar om stöd till stater som är i behov av tekniskt bistånd i hänseenden som sammanhänger med konventionens syften.

i artiklarna 18—20 slutligen finns bestämmelser om uppsägning. depone- ring. registrering och språk. Av artikel 18 framgår att konventionen och en valfri bilaga kan sägas upp först fem år efter konventionens eller bilagans ikraftträdande för ifrågavarande part. Uppsägningen blir gällande tolv må- nader efter det att lMCO:s generalsekreterare mottagit skriftligt meddelande om uppsägningen.

Som nämnts tidigare innehåller protokoll I till konventionen närmare fö- reskrifter om rapportering av incidenter som rör skadliga ämnen". Enligt artikel 111 skall rapport avges i fråga om utsläpp som är förbjudna i kon- ventionen men också i fråga om vissa närmare angivna utsläpp som är tillåtna enligt konventionen. Den som skall avge rapporten är i princip be- fälhavaren på ett fartyg eller den som är ansvarigför fartyget (artikel 1). För vissa fall ges särskilda regler om skyldigheten att avge rapport. Rapporter skall enligt artikel 11 avges per radio. när så är möjligt. eller genom de snabbaste kanaler som står till buds. Rapporter skall ställas till den för än- damålet inrättade organisationen i stat som är fördragsslutande part. Regler om rapporters innehåll och om kompletterande rapporter ges i artiklarna IV och V.

1 protokoll II till konventionen regleras det skiljedomsförfarande som avses i artikel 10 i konventionen. Reglerna är tillämpliga om inte parterna kommer överens om annat (artikel 1). Skiljedomstol tillsätts på begäran av någon av de tvistande parterna (artikel 11) och skall bestå av tre ledamöter. av vilka vardera parten utser en och de sålunda utsedda väljer den tredje. som tillika skall vara domstolens ordförande (artikel 111). 1 artikel IV ges bl. a. regler för vissa fall då ledamot eller ordförande inte utses inom fö- reskriven tid. i vilka fall lMCO:s generalsekreterare kan-välja någon från

Prop. 1975/76:5 37

4.

en av lMCO:s råd upprättad förteckning över kValificerade personer. Vardera parten skall enligt artikel VI svara för den egna skiljedomarens arvode och omkostnader. medan arvodet till ordföranden och allmänna kostnader som föranleds av förfarandet skall delas lika av parterna. Skiljedomstolen får pröva motfordringar som har omedelbart samband med tvisten (artikel V). och den kan medge utomstående fördragsslutande parter att" delta i skil- jedomsförfarandet. om de har ett rättsligt intresse som kan påverkas av skiljedomen i fallet (artikel VII). Skiljedomstolen beslutar själv om reglerna för förfarandet (artikel VIII). Domstolens beslut. såväl i fråga om förfarandet och san'imanträdesplats som i varje sakfråga. bestäms av den mening som flertalet av domstolsledamöterna enar sig om. Parterna skall underlätta dom- stolens arbete i olika närmare angivna hänseenden (artikel IX). Enligt artikel X skall skiljedomen meddelas inom fem månader från domstolens tillsät- tande. Tiden kan dock förlängas av domstolen med högst tre månader. Skiljedomen. som skall innehålla skälen för domstolens ställningstagande. kan inte överklagas. Tvister om tolkning eller verkställande av skiljedomen avgörs av samma domstol eller. om denna inte är tillgänglig. av en annan för ändamålet tillsatt skiljedomstol.

I de fem bilagorna till ltai's/o'roratings/('onventionen regleras föroreningar av olika slag från fartyg. I bilaga I finns sålunda regler till förhindrande av förorening genom olja. i bilaga 11 regler till förhindrande av förorening genom skadliga flytande ämnen som transporteras i bulk. i bilaga lll regler till förhindrande av förorening genom skadliga ämnen som transporteras till sjöss i förpackad form eller i fraktcontainer. flyttbara tankar eller landsvägs- och järnvägstankvagnar. i bilaga lV regler till förhindrande av förorening genom toalettavfall och i bilaga V regler till förhindrande av förorening genom fast avfall.

Bilaga I till havsföroreningskonventionen inleds med ett kapitel som in- nehåller allmänna föreskrifter. l race/1 finns ett antal definitioner av grund— läggande betydelse för bilagans tillämpning. Medan oljeskyddskonvcntionen avser endast 5. k. beständiga oljor äger den nya konventionen tillämpning på alla oljor. även s.k. lätta oljor. Detta framgår av en definition i regel 1 som täcker alla slags oljor med undantag av vissa produkter som regleras i bilaga 11. En exemplifierande förteckning över de oljor som omfattas av bilaga I finns i bihang I till bilagan. Med ”oljehaltig blandning" avses i bilaga I. liksom enligt 1969 års ändringar av oljeskyddskonventionen. varje blandning som innehåller olja. "Oljetankfartyg" definieras som fartyg vilket byggts eller anpassats huvudsakligen för transport av olja i bulk. Begreppet omfattar även kombinationsfartyg och kemikalietankfartyg när de för fast av olja i bulk. Med "nytt fartyg" förstås fartyg som kontrakteras efter den 31 december 1975 eller som. om kontrakt inte finns. kölsträcks efter den 30 juni 1976 eller som levereras efter den 31 december 1979. Som nytt

Prop. 1975/765 38

fartyg Skall också räknas fartyg som undergår väsentlig förändring. som kon- trakteras efter den 31 december 1975 eller som. om kontrakt inte finns. påbörjas efter den 30 juni 1976 eller som avslutas efter den 31 december 1979. "Existerande fartyg" definieras som fartyg som inte är nytt fartyg. Vidare finns i regel I den definition av begreppet "från närmaste land" som införts i oljeskyddskonventionen genom 1971 års ändring till skydd för Stora Barriärrevet.

] bilaga I — liksom i bilagorna II och V — ges särskilda utsläppsregler för vissa speciellt känsliga vattenområden. Dessa områden kallas "special- områden" och definieras i regel I som områden där det med hänsyn till områdets oceanografiska och ekologiska förhållanden och den särskilda ka- raktären av trafiken särskilda. tvingande metoder för förebyggande av havs- förorening genom olja behövs. Vilka områden som skall vara specialområden anges i regel 10. Den genom 1969 årsändringar i oljeskyddskonventionen införda definitionen av "momentan oljeuttömningshastighet" har överförts till regel 1. Ren barlast och segregerad barlast undantas från utsläppsförbud och utsläppsbegränsningar i bilaga 1. Som ”ren barlast" beskrivs i regel ] — i anslutning till en regel som införts i oljeskyddskonventionen genom 1969 års ändringar barlast i en tank som. efter användning för transport av olja. har rengjorts så att utflöde från tanken under dagtid i rent lugnt vatten och i klart väder inte ger upphov till synliga spår av olja på vattenytan. Definitionen har emellertid skärpts på det sättet att synliga spår av olja inte heller får uppkomma på omgivande stränder och att utsläppet inte får ge upphov till oljeslam eller emulsion under vattenytan eller på om- givande Stränder. Vidare föreskrivs att också barlast som lämnar synliga spår av olja skall anses som ren. om den släpps ut genom ett av fartygets administration godkänt övervaknings- och kontrollsystem för oljeutsläpp och detta system visaratt oljekoncentration i utflödet inte överstiger 15 ppm. Som "segregerad barlaSt" definieras i regel l barlastvatten i en tank som är helt skild från lastolje- och bunkeroljesystemet och avsedd uteslutande lör barlast eller för barlast och fast som inte utgörs av olja eller skadliga ämnen.

Enligt raw/2 äger vissa föreskrifter i bilagaI för oljetankfartyg tillämpning också i fråga om konstruktion och handhavande av sådana djuptankar i andra fartyg som har en volym av minst 200 m" och är avsedda för transport av olja. Fartygets administration får enligt samma regel medge undantag från föreskrifterna om konstruktion och utrustning i fråga om bäi'plansfartyg. svävare och andra nya typer av fartyg. om tillämpning av nämnda föreskrifter på sådant fartyg skulle vara omöjlig eller orimlig och fartygets konstruktion och utrustning ger likvärdigt skydd mot förorening. Administrationen har vidare rätt att medge att anordningar som föreskrivs i bilaga I ersätts med andra anordningar som är minst lika effektiva som de föreskrivna. Det— samma gäller också i fråga om material. redskap och apparater som är fö- reskrivna i bilagan (TQM-VI 3).

Prop. 1975/76:5 39

I regel 4 ges föreskrifter om besiktning av fartyg. Oljetankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 registerton och andra fartyg med en brut- todräktighet av minst 400 registerton skall undergå dels en första besiktning. dels periodiska besiktningar med högst fem års mellanrum. dels mellan- besiktningar med högst 30 månaders mellanrum. De båda förstnämnda be- siktningarna syftar till att säkerställa att de konstruktiva delarna. utrust- ningen. anordningarna. arrangemangen och materialet i fartyget uppfyller tillämpliga föreskrifter i bilaga I. Den sistnämnda besiktningen har till syfte att säkerställa att utrustningen och tillhörande pump- och rörledningssystem överensstämmer med föreskrifterna i bilaga I och är i funktionsdugligt skick. Efter besiktning enligt regel 4 får utan administrationens medgivande vä- sentlig ändring av fartyget inte ske i fråga om besiktigade detaljer.

Reglerna 5—8 handlar om oljeskyddscertifikatet Internationellt olje- skyddscertifikat ( 1973). Sådant certifikat skall utfärdas efter besiktning enligt regel 4 för Oljetankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 registerton och för andra fartyg med en bruttodräktighet av minst 400 registerton. om fartyget används för resor till hamnar eller utsjöterminaler under andra fördragsslutande partersjurisdiktion. I fråga om existerande fartyg skall den- na föreskrift börja tillämpas ett år efter konventionens ikraftträdande. Cer- tifikatet utfärdas av administrationen eller. på dess ansvar. av person eller organisation som bemyndigats därtill (rage/5). Även annan fördragsslutande parts regering får utfärda certifikat för ett fartyg. om dess administration begär det (fega/6). Certiftkatet avfattas enligt formulär som är intaget i bihang II till bilaga I (regel 7). Certifikatets giltighetstid är högst fem år och kan i vissa fall förlängas med högst fem månader. Certifikat upphör att gälla om väsentliga ändringar skett i fråga om föreskrivna konstruktiva delar m. m. Det upphör att gälla också om föreskrivna mellanbesiktningar inte utförs och. med vissa begränsningar. om fartyget övergår till annan stats flagga (regel 8).

I kapitel 11 har tagits upp föreskrifter om kontroll av föroreningar som orsakas av fartygs drift. Reglerna 9—12 innehåller regler om utsläpp av olja och om mottagningsanordningar för oljerester. Olika föreskrifter ges därvid för havsområden i allmänhet och havsområden som utgör specialområden.

I fråga om h a v so rn råd e n i allmän h et (dvs. områden som inte är specialområden) ges i racial 9 ett generellt förbud mot utsläpp av olja från fartyg. Undantag från förbudet gäller emellertid i vissa fall under vissa villkor. Dessa villkor. som samtliga skall vara uppfyllda. äri fråga om utsläpp från oljetankfitrtygs lastdelar a) att fartyget befinner sig mer än 50 nautiska mil från närmaste land. b) att det är under gång. c)att den momentana oljeutsläppshastigheten inte i något ögonblick överstiger 60 liter per nautisk mil. d)att den sammanlagda oljemängd som släpps ut under en resa inte överstiger för existerande fartyg I/15000 och för nya fartyg 1/30 000 av den fast från vilken utsläppet härrör och e) att fartyget har i drift ett över- vaknings- och kontrollsystem för oljeutsläpp och ett sloptanksarrangemang

Prop. 1975/765 40

enligt regel 15 i bilaga I. Motsvarande villkor för oljeutsläpp från andra fartyg med en bruttodräktighet av minst 400 registerton och från rännstenar i maskinrum i Oljetankfartyg (slagvatten) är a) att fartyget befinner sig mer än 12 nautiska mil från närmaste land. b) att det är under gång. e) att oljeinnehållet i utflödet är mindre än 100 ppm och (1) att fartyget har i drift ett övervaknings- och kontrollsystem för oljeutsläpp. separeringsutrustning. . filtreringssystem eller annan särskild installation enligt regel 16 i bilaga I. Reglerna om utsläpp från andra fartyg än Oljetankfartyg äger inte tillämpning på blandning vars oljeinnehåll utan utspädning inte överstiger 15 ppm.

Nu nämnda villkor för utsläpp utanför specialområden ansluter sig i vissa avseenden till dem som föreskrivs i 1969 års ändringar av oljeskyddskon- ventionen. De har skärpts såtillvida att den tillåtna maximimängden olja som får släppas ut från Oljetankfartyg sätts i relation till den aktuella trans- porten och inte som tidigare till fartygets totala lastkapacitet och att man för nya tankfartyg har sänkt maximimängden olja från 1/15 000 till 1/30 000. I fråga om andra fartyg och utsläpp från rännstenari maskinrum i tankfartyg har den skärpningen gjorts att ett minsta avstånd från närmaste land angivits för utsläpp. Dessutom har tongränsen för reglernas tillämplighet på andra fartyg sänkts från 500 till 400 registerton. Slutligen har för både tankfartyg och andra fartyg föreskrivits som villkor för utsläpp att fartyget har i drift vissa anordningar för att begränsa oljeutsläpp.

I fråga om fartyg som inte är Oljetankfartyg och som har en bruttodräk- tighet understigande 400 ton skall administrationen enligt regel 9 tillse att fartygen när de befinner sig utanför specialområden — så långt det är möjligt och rimligt är utrustade så att oljerester kan behållas ombord och avlämnas till mottagningsanordningar eller släppas ut i havet enligt de regler som gäller för större fartyg.

Till 5 p e c i a 1 o m r å d e n räknas enligt regel [() Medelhavsområdet. Östersjöområdet. Svartahavsområdet. Rödahavsområdet och Gulfområdet. dvs. Persiska viken. Östersjöområdet omfattar i detta sammanhang den egentliga Östersjön med Bottniska viken. Finska viken och inloppet till Östersjön som begränsas av latitudparallellen genom Skagen i Skagerack vid 57"44.8' nord. Inom specialområdena gäller totalförbud mot oljeutsläpp från Oljetankfartyg och från andra fartyg med en bruttodräktighet av minst 400 registerton. Sådana fartyg skall behålla oljerester. oljeslam. förorenad barlast och tankspolvatten ombord för avlämning till mottagningsanord- ningar. När det gäller fartyg med en bruttodrätighet understigande 400 re- gisterton (andra fartyg än Oljetankfartyg) tillåts oljeutsläpp av oljehaltiga blandningar. om oljehalten inte överstiger 15 ppm eller om samtliga följande villkor är uppfyllda: a) att fartyget är under gång. b) att oljeinnehållet i utflödet är mindre än 100 ppm och c) att utsläppet görs så långt som möjligt från land men alltid minst 12 nautiska mil från närmaste land.

Vissa bestämmelser är gemensamma för ha vsom råde n i a 1 I - m ä n h e t oc h 5 pec i a 1 o m råd e n (reglerna 9 och 10). Sålunda äger

Prop. 1975/765 41

föreskrifterna inte tillämpning på utsläpp av ren eller segregerad barlast. Inget tillåtet utsläpp får innehålla kemikalier eller andra ämnen vilkas mängd eller koncentration kan medföra risker för den marina miljön eller som tillsätts i syfte att kringgå villkoren för utsläpp. Oljerester som inte kan släppas ut med iakttagande av villkoren för tillåtna utsläpp skall behållas ombord eller avlämnas till mottagningsanordningar. När synliga spår av olja upptäcks på eller under vattenytan i ett fartygs omedelbara närhet eller i dess kölvatten skall fördragsslutande parters regeringar. i den utsträckning det är möjligt för dem. skyndsamt undersöka om en överträdelse av fö- reskrifterna i regel 9 eller 10 har förekommit. Därvid skall särskilt beaktas vind- och sjöförhållandena. fartygets kurs och fart. möjliga orsaker till 01- jespårcn och förekommande registrering av oljeutsläpp.

Regel ]] innehåller allmänna undantag från föreskrifterna i reglerna 9 och 10 om begränsning av eller förbud mot oljeutsläpp. Undantagen avser dels utsläpp som är nödvändiga för fartygets säkerhet eller för att rädda män- niskoliv till sjöss. dels — med vissa inskränkningar — utsläpp som är en följd av en skada på fartyget eller dess utrustning. dels utsläpp av ämnen som innehåller olja och som används i syfte att bekämpa särskilda för- oreningsincidenter. För sistnämnda fall föreskrivs att utsläppet kräver god- kännande av den regering inom vars jurisdiktion utsläppet är avsett att ske.

Föreskrifterna i reglerna 10 och 11 om oljeutsläpp och undantag har prak- tiskt taget oförändrade tagits upp i Östersjökonventionen (bilaga IV regel 4).

Allmänna föreskrifter om mottagningsanordningar för oljerester finns i regel 12. Särskilda föreskrifter om mottagningsanordningar i specialområden ges i regel 10.

I fråga om mottagningsanordningar i s p e c i a 1 o m r ä d e n ges i regel 10 olika föreskrifter för Medelhavs-. Svartahavs- och Östersjöområdena. å ena sidan. samt Rödahavs- och Gulfområdena. å andra sidan.

För Medelhavs-. Svartahavs- och Östersjöområdena gäller sålunda att 01- jelaätningsterminaler och reparationshamnar inom dessa områden senast den I januari 1977 skall vara försedda med anordningar som är tillräckliga för mottagande och hantering av förorenad barlast och tankspolvatten som avlämnas av oljetankfärtyg och att alla hamnar inom områdena skall ha tillräckliga anordningar för mottagande av oljerester och oljehaltiga bland- ningar från alla slags fartyg. Anordningarna skall ha sådan kapacitet att behoven hos de fartyg som använder dem kan tillgodoses utan att otillbörlig försening orsakas fartygen. Motsvarande föreskrifter finns i Östersjöktm- ventionen såvitt avser mottagningsanordningar i ÖStersjöomrädet (bilaga IV regel 4). Enligt regel 10 gäller Vidare i fråga om Medelhavs-. Svartahavs- och Östersjöområdena att mottagningsanordningar skall inrättas också av fördragsslutande stat som under sin jurisdiktion har inlopp till sjötrafikleder med begränsat djup t. ex. Suezkanalen — som kräver en minskning av

Prop. 1975/765 42

fartygens djupgående genom utsläpp av barlast. Om havsföroreningskon- ventionen träder i kraft före den I januari 1977. skall fartygen iaktta utsläppsbestämmelserna i regel 9 även inom nu ifrågavarande specialom- råden. Är mottagningsanordningarna inom något av dessa områden färdiga före år 1977. kan staterna inom området bestämma en tidpunkt före den I januari 1977 från vilken utsläppsbestämmelserna i regel 10 skall börja tillämpas. om staterna i fråga underrättar IMCO minst sex månaderi förväg. Befinnes mottagningsanordningar på något ställe vara otillräckliga. skall an- mälan till IMCO göras för underrättelse till berörda fördragsslutande parter.

Föreskrifterna om mottagningsanordningar inom Rödahavsområdet och Gulfområdet skiljer sig från föreskrifterna för övriga Specialområden i föl- jande avseenden. Staterna inom Rödahavsområdet och Gulfområdet skall underrätta IMCO om de åtgärder som vidtagits för att förse hamnar och terminaler med mottagningsanordningar. IMCO fastställer på grundval av inkomna underrättelser tidpunkten för ikraftträdande av utsläppsbestäm- melserna i regel 10 för ifrågavarande områden. Sedan dessa bestämmelser har trätt i kraft för ett område. skall Oljetankfartyg som lastar i hamn inom området iaktta bestämmelserna. även om hamnen inte har nödvändiga mot- tagningsanordningar. Detta innebär att fartyget måste behålla oljerester och oljeförorenat vatten ombord. vilket minskar fartygets lastförmåga vid last- ningen i hamnen i fråga. Åtminstone de mottagningsanordningar som fö- reskrivs i regel 12 skall vara inrättade den I januari 1977 eller efter ett år efter konventionens ikraftträdande. om denna tidpunkt infaller senare.

Ifråga om hav s om rå d e n i allmän h et förbinder sig de fördrags- slutande parterna enligt rcga/ IJ att tillse att lastterminaler för olja. repa- rationshamnar och andra hamnar utrustas med anordningar för mottagande av olja och oljehaltiga blandningar från Oljetankfartyg och andra fartyg. An- ordningarna skall vara tillräckliga för att tillgodose fartygens behov utan att otillbörliga förseningar orsakas fartygen. I regel 12 ges närmare föreskrifter om i vilka slags hamnar och terminaler mottagningsanordningar skall finnas och vilken kapacitet anordningarna skall ha. Vidare sägs i regel 12 att fö- reskrivna mottagningsanordningar skall vara tillgängliga senast ett år efter konventionens ikraftträdande eller den 1 januari 1977. om denna tidpunkt infaller senare. Befinnes tnottagningsanordningar som skall tillhandahållas enligt regel 12 otillräckliga. skall saken rapporteras till IMCO. som därefter har att underrätta berörda fördragsslutande parter.

Reglerna 13 och 14 handlarom åtskiljande av olja och vattenbarlast. F.nligt regel 13 skall varje nytt Oljetankfartyg med minst 70 000 tons dödvikt vara utrustat med särskilda barlasttankar med närmare angiven minsta kapacitet. Barlastvatten får inte föras i oljetankar i sådant fartyg annat än då det enligt befälhavarens bedömning av säkerhetsskäl är nödvändigt att ta in extra barlast i oljetank. Fartyg som inte behöver vara utrustade med särskilda barlasttankar får frivilligt underkastas kraven för tankfartyg med segregerade

Prop. l975/76:5 ' 43

barlasttankar och får då betraktas som sådana tankfartyg. om de i allt upp- fyller för dessa gällande krav eller. i fråga om fartyg som har en längd understigande 150 meter. fartygens barlastförhållanden är godkända av ad- ministrationen.

Enligt regel 14 blir det förbjudet att föra barlastvatten i bränsletankar i oljetankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 ton och i andra fartyg med en bruttodräktighet av minst 4000 ton. Undantag görs dock för de fall att onormala förhållanden eller behovet av stora mängder bränsle gör det nödvändigt att ta in barlastvatten i bränsletank. I sådana fall skall det förorenade barlastvattnet antingen lämnas av till mottagningsanordning eller släppas ut i havet i enlighet med utsläppsbestämmelserna i regel 9 och med användande av vissa kontrollanordningar. Ntt nämnda regler om barlastvatten i bränsletankar gälleri fråga om nya fartyg av angiven storlek. I fråga om övriga fartyg skall reglerna tillämpas så långt det är rimligt och möjligt.

I reglerna 15—18 finns ytterligare föreskrifter om fartygs utrustning som syftar till begränsning och kontroll av oljeutsläpp. Oljetankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 ton skall enligt regel 15 ha utrustning som gör det möjligt att behålla oljerester ombord. För detta ändamål skall finnas en s.k. sloptank. dvs. en särskild tank för uppsamling av oljerester. av närmare angiven minsta storlek. På nya oljetankfartyg med mer än 70000 tons dödvikt skall det finnas två sloptankar. Oljetankfartyg med en brut- todräktighet av minst 150 ton skall vidare ha ett övervaknings- och kon- trollsystem med bl. a. en oljehaltmätare och kontinuerlig skrivare som re- gistrerar oljeutsläpp. Systemet skall vara så konstruerat att utsläpp stoppas. om oljeinnehållet är större än vad som är tillåtet. På oljetankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 ton skall också finnas en gränsskiktsmätare som anger var i en sloptank eller annan tank. från vilken oljeblandat vatten släpps ut i havet. det bälte befinner sig som består av en blandning av olja och vatten. Föreskrifterna om övervaknings- och kontrollsystem blir i fråga om existerande fartyg tillämpliga först tre år efter konventionens iktaftträt'lande. När det gäller oljetankfartyg med en bruttodräktighet un- derstigande 150 ton äger föreskrifterna i regel 15 inte tillämpning. om tank- spolvätska behålls ombord för avlämnande till mottagningsanordning eller om den släpps ut i havet med användande av en effektiv övervakningsmetod som säkerställer att utsläppsbestämmelserna i regel 9 iakttas. Föreskrifterna i regel 15 gäller inte heller i fråga om asfalttankfartyg som behåller all för- orenad tankspolvätska ombord.

Administrationen kan enligt regel 15 medge undantag från föreskrifterna i regeln för oljetankfartyg som endast gör kortare resor och inte behöver inneha ett internationellt oljeskyddscertifikat. Ett sådant medgivande för- utsätter att fartyget behåller oljeblandningar ombord och att tillräckliga mot- tagningsanordningar för dessa finns. I regel 15 behandlas slutligen det fall att övervaknings- och kontrollsystem för lätta raffinerade produkter inte

Prop. 1975/76:5 44

finns tillgängliga. I sådant fall får administrationen medge undantag från kraven på sådan utrustning på villkor att utsläpp sker i enlighet med ett förfarande som fastställs av IMCO. Organisationen skall årligen pröva om utrustningen i fråga har blivit tillgänglig.

Enligt regel 16 skall fartyg med en bruttodräktighet av minst 400 ton vara utrustade med en separeringsutrustning för oljehaltigt vatten eller ett oljefiltreringssystem. Fartyg med en bruttodräktighet av minst 10000 ton skall dessutom vara utrustade med ett övervaknings- och kontrollsystem. om inte ett filtreringssystem finns som nedbringar oljehalten till 15 ppm. Administrationen skall tillse att fartyg under förstnämnda tongräns så långt det är möjligt behåller oljan ombord eller iakttar utsläppsbestämmelserna i regel 9 för andra fartyg än oljetankfartyg. Nu redovisade föreskrifter i regel 16 skall i fråga om existerande fartyg börja tillämpas tre är efter kon- ventionens ikraftträdande. Regel 16 innehåller också närmare föreskrifter om övervaknings- och kontrollsystem. separeringsutrustning och filtrerings- system.

1 rage/17 föreskrivs att fartyg med en bruttodräktighet av minst 400 ton skall vara försedda med en eller flera tankar med tillräcklig kapacitet för mottagande av sådana oljerester som dem som uppkommer vid rening av bränn- eller smörjolja eller genom Oljeläckage i maskinutrymmcn.

Rage/18 innehåller närmare föreskrifter om pump-. rörlednings- och ut- släppsanordningar i oljetankfartyg Och regel 19 om standardiserade anslut- ningar dels på fartygens rörledningar för utsläpp av rester från rännstenar i maskinrummet. dels på mottagningsanordningarnas rörledningar.

De grundläggande föreskrifterna om oljedagboks innehåll och förande ges i regel 20. Föreskrifterna ansluter sig i stort sett till de föreskrifter om oljedagbok som införts i oljeskyddskonventionen genom 1969 års ändringar. I regel 20 har dock tagits upp en bestämmelse som upphävts genom nämnda ändringar och som berättigar behörig myndighet i stat som är fördrags- slutande part att granska oljedagboken ombord på varje fartyg som bilaga I är tillämplig på och som befinner sig i någon av statens hamnar eller utsjöterminaler. Formulär för oljedagbok finns i bihang 111 till bilaga I.

I regel !] behandlas de oljeutsläpp från borrplattformar som regleras i konventionen. I princip skall de regler tillämpas som gäller för fartyg som inte är oljetankfartyg och som har en bruttodräktighet av minst 400 ton. Den i reglerna 16 och 17 föreskrivna utrustningen behöver dock finnas bara om detta är möjligt. och anteckningar om utsläpp av olja eller oljehaltiga blandningar skall göras på sätt administrationen bestämmer. Inom special- områden får utsläpp av olja eller oljehaltiga blandningar ske endast om oljehalten utan utspädning uppgår till högst 15 ppm.

Kapitel III (reglerna 22—25) innehåller föreskrifter om begränsning av fast- tankars storlek och om fartygs rumsindelning och stabilitet. Reglerna har till syfte att minimera oljelörorening från oljetankfartyg vid sido- och bot- tenskador på grund av kollision eller grundstötningar. De har sin motsva- righet. såvitt avser tankstorleksbegränsning. i föreskrifter som omfattas av

Prop. l975/76:5 45

1971 års ändringar i oljeskyddskonventionen. Föreskrifterna om tankstor- leksbegränsning i havsföroreningskonventionen (reglerna 22—24)skall bli till- lämpliga på nya oljetankfartyg och. två år efter konventionens ikraftträdande. på vissa existerande oljetankfartyg. nämligen sådana som levereras efter - den I januari 1977 eller sådana som levereras tidigare men kontrakterats efter den I januari 1974 eller. om kontrakt inte finns. kölsträckts eller befunnit sig på motsvarande byggnadsstadium efter den 30 juni 1974. Fö- reskrifterna om rumsindelning och stabilitet (regel 25) skall säkerställa far- tygens flytbarhet i skadat skick. De är tillämpliga på nya oljetankfärtyg och innebär att fartygen skall byggas så. att de fortfarande flyter trots skador i bottnen eller sidan vid olika lastningsförhållanden. Fartyg med en längd av mer än 225 meter skall sålunda kunna klara en skada som inträffar var som helst på fartyget och fartyg med en längd av 150—225 meter en skada var som helst på fartyget utom på maskinrumsskott. I fråga om mindre fartyg är kraven av byggnadstekniska skäl inte lika långtgående. I regel 25 föreskrivs också att oljetankfartyg skall ha stabilitetsuppgifter och fast- hanteringsföreskrifter ombord.

Som nämnts tidigare finns i bihang till bilaga I dels en förteckning över oljor (bihang I). dels formulär för det internationella oljeskyddscertifikatet (1973) (bihang II). dels formulär för oljedagbok (bihang Ill).

1 Östersjökonventionen regleras förorening genom olja från fartyg i bi- laga IV regel 4.

Bilaga 1] till havsföroreningskonventionen innehåller regler om skadliga flytande ämnen som transporteras i bulk. Arbetet på bestämmelser om skad- liga gasformiga och fasta ämnen som transporteras i bulk ärännu inte slutfört. Föreskrifterna om skadliga flytande ämnen bygger på en riskgradering i fyra olika kategorier. betecknade A—D med A som den farligaste kategorien. Grundmaterialct för denna gradering har presenterats av en vetenskaplig expertgrupp (GESAMP) tillsatt av IMCO och andra FN-organ.

Bilaga 11 inleds liksom bilaga I med definitioner (regel I.). "Kemikalie- tankfartyg"definieras som fartyg vilket byggts eller anpassats huvudsakligen för transport av skadliga flytande ämnen i bulk. Även oljetankfartyg omfattas av begreppet när de för fast av skadliga flytande ämnen i bulk. "Skadliga flytande ämnen" är sådana ämnen som tagits upp i bihang 11 Och sådana som enligt regel 3 provisoriskt bedömts tillhöra någon av kategorierna A—D. Med "ren barlast” förstås enligt en annan definition i regel I barlast i en tank som. sedan den senast använts för transport av skadligt flytande ämne. har rengjorts omsorgsfullt varefter uppkomna rester släppts ut och tanken tömts enligt föreskrifterna i bilaga 11. I regel 1 finns vidare definitioner på "segregerad barlast". "närmaste land”. "specialområde" och "Östersjöom- råde" som i sak överensstämmer med motsvarande definitioner i bilaga I. Det bör dock anmärkas här att i bilaga 11 endast Östersjöområdet och Svar- tahavsområdet räknas som specialområden.

Enligt regel .? äger föreskrifterna i bilaga 11. om annat inte uttryckligen

Prop. 1975/765 46

anges. tillämpning på alla fartyg som transporterar skadliga flytande ämnen i bulk. Regel 13 om minimering av förorening genom olyckshändelser gäller endast fartyg som transporterar ämnen av kategori A—C.

Riskgraderingen avser utsläpp av tankrengöringsvätska eller av förorenat barlastvatten och hänför sig till risken för marina tillgångar eller människors hälsa eller till skadan på skönhets- och rekreationsvärden eller till störningar av annat behörigt utnyttjande av havet (rage/3). Ämnen av kategori A är sådana som medför allvarlig risk. skada eller störning. ämnen av kategori B risk. skada eller störning. ämnen av kategori C mindre risk. skada eller störning och ämnen av kategori D mätbar risk eller obetydlig skada eller störning. Riktlinjer för kategoriseringen av skadliga flytande ämnen finns i bihang 1 till bilaga 11. 1 bihang 11 har tagits upp en förteckning över sådana skadliga flytande ämnen som transporteras i bulk och som f.n. är kate- goriserade. Provisorisk kategorisering av ett ämne verkställs enligt regel 3 av regeringarna i de stater som berörs av en planerad transport av ett ämne som inte blivit kategoriserat. Kan enighet inte nås. skall transporten ske i enlighet med de strängaste villkor som ifrågasatts. Senast 90 dagar efter den första transporten skall lMCO underrättas om den provisoriska kategoriseringen varefter alla fördragsslutande parter får tillfälle att avge synpunkter.

A_v rage/4 framgåratt vissa ämnen. som förtecknatsi bihang lll. befunnits falla utanför kategoerierna A—D. varfor utsläpp av rännstens- eller barlast- vatten eller andra rester eller blandningar. som endast innehåller sådana ämnen. inte är underkastat föreskrifterna i bilaga ll. Vidare följer av regel 4 att bilaga ll inte är tillämplig på utsläpp av ren barlast eller segregerad barlast.

Detaljerade föreskrifter om utsläpp av skadliga flytande ämnen ges i regel 5. Föreskrifterna innebär i huvudsak följande. Utsläpp i havet av skadliga flytande ämnen. även när de endast kategoriserats provisoriskt. är förbjudet. om inte i regeln angivna villkor är uppfyllda. Dessa villkor ökari stränghet med ämnets farlighetsgrad och havsområdets karaktär. De strängaste ut- släppsvillkoren gäller alltså för ämnen av kategori A som skall släppas ut i ett havsområde som är specialområde. För samtliga fall gäller att angivna utsläppsvillkor skall vara uppfyllda utan undantag. Gemensamma villkor är för samtliga fall att fartyget vid utsläppet är ttnder gång och har en fart av 7 knop (4 knop i fråga om fartyg som saknar eget framdrivningsmaskineri) och att utsläppet sker minst 12 nautiska mil från närtttaste land. i fråga om ämnen av kategori A—C tillkommer som villkor att utsläppet görs under vattenlinjen och att vattendjupet på platsen för utsläppet är minst 25 meter.

I övrigt gäller följande villkor för de olika kategorierna av ämnen. Vad som får släppas ut i havet av blandningar innehållande ämnen av kategori A både inom och utanför specialområden är de utspädda rester som återstår sedan den för transporten av ämnet begagnade tanken tvättats och. efter tömning till mottagningsanordning. llödats med vatten motsvarande minst

Prop. 1975/765 47

5 % av tankens hela rymd. Vid överföringen av tankspolresterna till mottagningsanordning får restkoncentrationen av ämnet i utflödet inte över- stiga i bihang II angivna värden. vilka med avseende på Specialområden utgör hälften av de värden som anges med avseende på övriga områden. I fråga om utsläpp av blandningar innehållande ämnen av kategori B inom specialområden föreskrivs att tanken tvättas efter lossning. Tvättningen skall ske med en vattenmängd motsvarande minst 0,5 % av tankens hela rymd varvid av administrationen godkända och på lMCO:s normer grundade me- toder och arrangemang skall användas. Också metoderna och arrangemangen för utsläpp skall vara godkända av administrationen och bygga på lMCO:s normer. På detta sätt skall säkerställas att utsläppet inte medför större kon- centration av ämnet i vattnet akter om fartyget än ] ppm. För utsläpp av blandningar innehållande ämnen av kategori B utanför specialområden gäller samma villkor som för utsläpp inom sådana områden med undantag av att inledande tvättning av tanken inte föreskrivs och att som maximi- utsläpp från varje tank, inklusive anslutande rörledningar. anges 1 ml eller 1/3000 av tankens hela volym. av vilka värden det större får tillämpas. Villkoren för utsläpp av blandningar innehållande ämnen av kategori C inom specialområden är desamma som för utsläpp av kategori B-ämnen utanför sådana områden. I fråga om utsläpp av ämnen av kategori C utanför specialområden föreskrivs samma villkor som för utsläpp av kategori B- ämnen utanför specialområden. men med den avvikelsen att koncentra- tionen i kölvattnet får uppgå till 10 ppm och maximiutsläppet från varje tank till 3 m, eller 1/1 000 av tankens hela volym. När det slutligen gäller ämnen som tillhör kategori D föreskrivs för utsläpp utanför och inom spe- cialområden av blandningar som innehåller sådana ämnen. att ämnets kon- centration i blandningen inte får överstiga 100000 ppm.

I fråga om utsläpp utanför och inom specialområden föreskrivs i regel 5 att ventilationsmetoder som godkänts av administrationen och som grun- dar sig på lMCO:s normer får användas för rengöring av tankar. I regel 5 slås vidare fast att utsläpp av ämne som inte kategoriserats. provisoriskt eller slutligt. eller hänförts till den grupp av ämnen som förtecknats i bihang III är förbjudet både utanför och inom specialområden.

Fartyg som befinner sig i ett specialområde får enligt regel 5 behålla bland- ningar innehållande ämne av kategori B eller C ombord för att släppa ut dem utanför specialområdet i enlighet med de regler som gäller för sådant utsläpp.

Beträffande ikraftträdandet av de särskilda utsläppsreglerna för special- områden sägs i regel 5 att de stater som gränsar till ett specialområde skall komma överens om en tidpunkt då kravet på nödvändiga mottagnings- anordningar inom området är uppfyllt och de särskilda utsläppsreglerna skall börja tillämpas. IMCO skall underrättas om denna tidpunkt minst sex må- naderi förväg. varefter organisationen skall informera alla fördragsslutande parter. Skulle konventionen träda i kraft fore nämnda tidpunkt. skall inom

Prop. 1975/765 48

området tillämpas de föreskrifter som avser utsläpp utanför specialområden.

Rage/6 innehåller allmänna undantag från utsläppsreglerna och överens- stämmer med regel 11 i bilaga 1.

Enligt regel 7 förbinder sig de fördragsslutande parterna att se till att ham- nar och terminaler för lastning och lossnirtg utrustas med anordningar för mottagande av rester och blandningar innehållande skadliga flytande ämnen. Mottagningsanordttingarna skall vara tillräckliga för att. utan otillbörlig för- sening för fartygen. ta emot sådana rester och blandningar som skall av- lämnas på grund av föreskrifterna i bilaga ll. Även i reparationshamnar där kemikalietankfartyg repareras skall enligt regel 7 finnas lämpliga an- ordningar för mottagande av rester och blandningar som innehåller farliga flytande ämnen. Det ankommer på regeringen för varje fördragsslutande part att besluta om typen av mottagningsanordningar i hamnar och ter- minaler. IMCO skall underrättas om sådana beslut. Befinnes att mottag- ningsanordningar som skall tillhandahållas enligt regel 7 är otillräckliga. skall saken rapporteras till IMCO. som därefter har att informera berörda fördragsslutande parter.

I anslutning till utsläppsbestämmelserna i regel 5 ges i rage/8 detaljerade föreskrifter som skall möjliggöra kontroll av att utsläppsbestämmelserna efterlevs. Kontrollen sker med hjälp av en lastdagbok. i vilken olika åtgärder med avseende på rester och blandningar som innehåller skadliga flytande ämnen skall antecknas,och —särskilt i fråga om utsläpp av ämnen av kategori A inom och utanför specialområden — med hjälp av inspektörer som utses för ändamålet av regeringen i stater som är fördragsslutande parter.

Regel 8 innehåller vidare föreskrifter om utsläpp från sloptankar som kompletterar utsläppsbestämmelserna i regel 5. Innehåller sloptank en bland- ning i vilken ingår ett ämne av kategori A eller. när det är fråga om ett specialområde. ett ämne av kategori A eller B. skall blandningen avlämnas till mottagningsanordning i enlighet med vad som sägs i regel 5 om ifrå- gavarande ämne och område. Motsvarande gäller då sloptank innehåller en blandning i vilken ingår ett ämne av kategori B eller C eller. när det är fråga om ett specialområde. ett ämne av kategori C i en mängd som överstiger de sammanlagda maximimängderna som anges i regel 5 för ifrå- gavarande ämne och område.

Föreskrifter om lastdagbokens innehåll och förande och om granskning av lastdagboken ges i regel 9. Föreskrifterna anslttter sig i huvudsak till be- stämmelserna om oljedagbok i bilaga I regel 20. Också föreskrifterna i reglerna [()—12 om besiktningar och certifikat överensstämmer i allt väsentligt med motsvarande bestämmelseri bilaga I (reglerna 4—8). Det certifikat som skall utfärdas enligt bilaga Il kallas Internationellt föroreningsskyddscertifikat för transport av skadliga flytande ämnen i bulk (1973). Varje fartyg som trans- porterar skadliga flytande ämnen till hamnar och utsjöterminaler under andra fördragsslutande partersjurisdiktion skall inneha sådant certifikat. Formulär

Prop. 1975/765 49

för lastdagbok och certifikat har tagits upp i bihangen IV och V till bilaga II.

I rage/13 ges föreskrifter som syftar till en minimering av förorening genom olyckshändelse. Utformning, konstruktion och utrustning av fartyg på vilka transporteras skadliga flytande ämnen av kategori A—C i bulk skall vara sådan. att okontrollerat utsläpp i havet av sådana ämnen begränsas så långt som möjligt. Detsamma gäller i fråga om handhavandet av sådana fartyg. För att uppnå detta mål skall i varje stat meddelas detaljerade föreskrifter. vilka i fråga om kemikalietankfartyg skall innehålla åtminstone de regler som ges i den s.k. kemikaliebulkkoden. som antagits av lMCO:s försam- lingsmöte genom resolution A.212(VII). och i framtida ändringar i koden. om i fråga om dessa ändringar tillämpas samma förfarande som föreskrivs i havsföroreningskonventionen för ändringar i bihang till en bilaga.

I det föregående har nämnts att det finns fem bihang till bilaga ll. Bihang I innehåller riktlinjer för kategoriseringen av skadliga flytande ämnen. bihang II en förteckning över skadliga flytande ämnen som transporteras i bulk. bihang III en förteckning över andra flytande ämnen som transporteras i bulk. bihang IV formulär för lastdagbok och bihang V formulär för det internationella föroreningsskyddsccrtifikatet för transport av skadliga fly- tande ämnen i bulk (1973).

Östersjökonventionens bestämmelser om skadliga flytande ämnen i bulk finns i regel 5 i bilaga IV till konventionen.

Bilaga III till havsföroreningskonventionen handlar om skadliga ämnen som transporteras till sjöss i förpackad form eller i fraktcontainer. flyttbara tankar eller landsvägs- och järnvägstankvagnar. Föreskrifterna överensstäm- meri stort med reglerna i 1960 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS) om farligt gods (kap. VII).

Fartygstransport av skadliga ämnen i förpackad form elleri fraktcontainer. flyttbara tankar eller landsvägs- och järnvägstankvagnar är enligt regel I förbjuden. om den inte sker i enlighet med föreskrifterna i bilaga III. Enligt regel 1 är dessa föreskrifter tillämpliga på alla fartyg på vilka skadliga ämnen transporteras i förpackad form eller i fraktcontainer. flyttbara tankar eller landsvägs- och järnvägstankvagnar. Föreskrifterna skall av de fördragsslu- tande parterna kompletteras med detaljbestämmelser om bl. a. förpackning- ar. märkning. etikettering. dokumentation. stuvning och kvantitetsbegräns- ning. i syfte att förhindra eller så långt möjligt begränsa förorening av den marina miljön genom skadliga ämnen. Vid tillämpningen av bilaga III skall också tomma behållare. fraktcontainer. flyttbara tankar och landsvägs- och järnvägstankvagnar. som använts för transport av skadliga ämnen. betraktas som sådant ämne. om inte alla rester avlägsnats som innebär en fara för den marina miljön.

I regel 2 föreskrivs att förpackningar. lastcontainer. flyttbara tankar och landsvägs- och järnvägstankvagnar skall vara av sådan beskaffenhet med hänsyn till sitt speciella innehåll.att riskerna för den marina miljön begränsas

Prop. 1975/765 50

så långt som möjligt.

Enligt regel.? skall varje förpackning. lastcontainer. flyttbar tank och lands- vägs— och järnvägstankvagn som innehåller skadligt ämne vara märkt på varaktigt sätt med ämnets korrekta tekniska benämning. ej handelsnamnet. och med en symbol som klart anger att innehållet är skadligt. Identifieringen skall. om så är möjligt. underlättas också på annat sätt. exempelvis genom att ämnets FN-nummer sätts ut.

I fråga om dokumentationen föreskrivs i regel 4 att i alla dokument. som avser sjötransport av skadliga ämnen. ämnets korrekta tekniska benämning och ej handelsnamnet skall användas. Vidare föreskrivs att skeppnings- dokumentcn som tillhandahålls av avsändaren skall innehålla ett intyg eller en förklaring att godset är lämpligt förpackat. märkt och etiketterat och att det är i lämpligt skick för transport. Fartyg som transporterar skadliga ämnen skall inneha en särskild förteckning över de skadliga ämnen som finns ombord. En kopia av förteckningen skall förvaras i land av fartygets” ägare till dess de skadliga ämnena lossats.

Enligt regel 5 skall skadliga ämnen stuvas och säkras ombord i fartyget så att risken för den marina miljön begränsas så långt som möjligt utan att säkerheten för fartyget och personer ombord försämras.

Av regel 6 framgår att förbud eller kvantitetsbegränsnin'g får' införas i fråga om transport av vissa särskilt skadliga ämnen. Vid kvantitetsbegräns- ning skall fartygets storlek. konstruktion och utrustning beaktas. liksom också ämnets förpackning och egenskaper.

I regel 7 föreskrivs förbud mot överbordlämpning av skadliga ämnen som transporteras i förpackad form. fraktcontainer. flyttbara tankar eller lands- vägs- och järnvägstankvagnar. Undantag görs för det fall att en sådan åtgärd är nödvändig för fartygets säkerhet eller för att rädda människoliv till sjöss. Det ankommer enligt regel 7 på de fördragsslutande parterna att reglera överbordspolning av skadliga ämnen som läckt ut.

Enligt regel 8 skall i fråga om transport av vissa skadliga ämnen fartygets befälhavare eller ägare eller ägarens representant göra anmälan till veder- börande hamnmyndighet om planerad lastning eller lossning minst 24 tim- mar i förväg. I vilka fall sådan förhandsanmälan skall göras bestäms av fördragsslutande part.

Östersjökonventionens bestämmelser om skadliga ämnen i förpackad form återfinns i regel 6 i bilaga IV till konventionen.

Bilaga IV till havsföroreningskonventionen innehåller regler till förhind- rande av förorening genom toalettavfall från fartyg. Med "toalettavfall" avses enligt en definition i regel I avlopp och annat avfall från toaletter. urinoarer och spygatt i toalettrum. avlopp från sjukvårdslokaler. avlopp från utrymmen i vilka levande djur transporteras och spillvatten som är blandat med avlopp av nu nämnda kategorier. Föreskrifterna i bilaga IV äger till- lämpning på nya och existerande fartyg enligt särskilda bestämmelser i regel 2. Med ”nya fartyg" avses enligt en deGnition i regel I dels fartyg som

Prop. 1975/76:5 51

kontrakterats eller. om byggnadskontrakt inte finns. kölsträckts eller befinner sig på motsvarande byggnadsstadium på eller efter dagen för bilagans ikraft- trädande. dels fartyg som levereras tre år eller mer efter bilagans ikraft- trädande. Fartyg som inte är nya enligt denna definition kallas "existerande fartyg". I regel I finns också en definition på "närmaste land” som över- ensstämmer med motsvarande definition i bilaga I (regel 1).

Enligt regel 2 skall föreskrifterna i bilaga IV tillämpas på nya fartyg med en bruttodräktighet av minst 200 ton och på andra nya fartyg. om de är godkända för transport av minst tio personer. I fråga om existerande fartyg blir föreskrifterna tillämpliga tio år efter bilagans ikraftträdande.

Reglerna 3—7 innehåller föreskrifter om besiktningar och certifikat. Före- skrifterna överensstämmer i princip med motsvarande bestämmelser i bilaga I (reglerna 4—8). Följande olikheter bör dock noteras. Föreskrifterna om be- siktning i bilaga IV (regel 3') är endast tillämpliga på fartyg som omfattas av reglerna i bilagan och som används för resor till hamnar eller utsjö- terminaler under andra fördragsslutande parters jurisdiktion. De besiktningar som skall göras enligt regel 3 är en första besiktning och periodiska be- siktningar. Mellanbesiktningar föreskrivs alltså inte. Det certifikat som ut- färdas efter besiktning kallas enligt regel 4 Internationellt föroreningsskydds- certifikat för toalettavfall (1973). Formulär för sådant certifikat har tagits upp i ett bihang till bilaga IV.

Föreskrifter om utsläpp av toalettavfall ges i rage/8. De innebär att sådant utsläpp får ske a) på större avstånd än 12 nautiska mil från närmaste land. om toalettavfallet är obehandlat. b) på större avstånd än 4 nautiska mil från närmaste land. om toalettavfallet finfördelats och desinficerats med användning av ett system som godkänts av administrationen. och c) var som helst. om fartyget har i användning ett reningsverk för toalettavfall och utflödet inte ger upphov till synliga flytande fasta partiklar i omgivande vatten och inte missfärgar detta. Utsläpp får också ske med avvikelse från dessa regler. om det äger rum i farvatten under en stats jurisdiktion och ifrågavarande stats mindre stränga föreskrifter iakttas.

I fråga om utsläpp av toalettavfall som inte renats föreskrivs i regel 8 att. om utsläppet sker från uppsamlingstank. avfallet inte får släppas ut momentant utan med måttlig hastighet när fartyget är under gång med en fart av minst 4 knop. Utsläppshastigheten i dessa fall skall vara godkänd av administrationen och grundad på normer som utvecklats av IMCO. I fråga om utsläpp av renat toalettavfall föreskrivs att reningsverket enligt intyg av administrationen uppfyller de föreskrifter för driften som är grun- dade på normer och provningsmetoder utvecklade av IMCO och att prov- ningsresultaten är angivna i fartygets certifikat.

Är toalettavfall blandat med annat avfall och gäller andra utsläppsbe- stämmelser för detta. skall enligt regel 8 de strängaste föreskrifterna äga tillämpning.

Regel 9 innehåller allmänna undantag från utsläppsbestämmelserna.

Prop. 1975/76:5 52

Undantag gäller sålunda för utsläpp som är nödvändigt för fartygets säkerhet eller för att rädda människoliv till sjöss och för utsläpp som är en följd av en skada på fartyget eller dess utrustning. om alla rimliga försiktighets- åtgärder har vidtagits för att förhindra eller så långt som möjligt begränsa utsläppet.

Enligt regel 10 förbinder sig de fördragsslutande parterna att tillse att lämp- liga anordningar kommer till stånd i hamnar och terminaler för mottagande av toalettavfall från fartyg. Anordningarna skall vara sådana att otillbörlig försening inte orsakas de fartyg som använder dem. I regel 10 finns också en motsvarighet till föreskriften i bl. a. bilaga II regel 7 om anmälan till IMCO i fall då mottagningsanordning inte avses vara tillräcklig.

Rage/11 innehåller föreskrifter om och tekniska specifikationer för stan- dardiserade utsläppsanslutningar.

Som nämnts tidigare har i bihanget till bilaga IV tagits upp formuläret för det internationella föroreningsskyddscertifikatet för toalettavfall (1973).

1 Östersjökonventionen (bilaga IV regel 7) finns bestämmelser om toa- lettavfall som i allt väsentligt följer föreskrifterna i havsföroreningskonven- tionen.

I bi/aga V till havsföroreningskonventionen ges regler till förhindrande av förorening genom fast avfall från fartyg. "Fast avfall" definieras i regel! som allt slags mat-. hushålls- och driftavfall från fartyg. med undantag av färsk fisk (och delar av färsk fisk) och av ämnen som regleras i andra bilagor till konventionen. Definitionerna i regel I av ”närmaste land" och "specialområde” överensstämmer i sak'med motsvarande definitioner i bi- laga I regel 1. Föreskrifterna om utsläpp av fast avfall finns i reglerna 2—5 och innebär

följande.

Specialområdena är desamma som enligt bilaga I regel 10. dvs. Medel- havsområdet. Östersjöområdet. Svartahavsområdet. Rödahavsområdet och Gulfområdet. "Östersjöområdet" definieras på samma sätt som i bilaga I regel 10. Bestämmelserna i bilaga V gäller enligt regel 2 alla fartyg.

Inom specialområden är utsläpp av allt fast avfall utom matrester helt förbjudet. I fråga om utsläpp av matrester inom specialområden gäller att utsläppet skall ske så långt som möjligt från närmaste land och att avståndet till närmaste land inte får understiga 12 nautiska mil. Utanför specialom- råden är utsläpp av allt som är av plast. bl. a. tågvirke och fisknät av syn- tetmaterial och avfallspåsar av plast. förbjudet. Övrigt fast avfall får utanför specialområden släppas ut. om det sker så långt som möjligt från närmaste land och avståndet uppgår till minst 25 nautiska mil när det är fråga om ströbrädor eller beklädnads- och förpackningsmaterial som flyter. och till minst 12 nautiska mil när det är fråga om matrester och allt annat fast avfall. exempelvis pappersprodukter. trasor. glas. metall. flaskor och porslin. 1 sistnämnda fall. där avståndet till närmaste land enligt huvudregeln skall vara minst 12 nautiska mil. får utsläpp på ett avstånd av minst 3 nautiska mil från närmaste land dock tillåtas. om avfallet har passerat en

Prop. 1975/765 53

sönderdelare eller avfallskvarn som finfördelar avfallet.

Särskilda föreskrifter gäller för utsläpp från fasta eller flytande plattformar och för utsläpp från fartyg som befinner sig vid eller inom 500 meter från sådana plattformar. Utsläpp av allt fast avfall är förbjudet i dessa fall. Utsläpp av matrester får dock tillåtas. om plattformen befinner sig mer än 12 nautiska mil från land och matresterna har passerat en sönderdelare eller avfallskvarn.

Är fast avfall blandat med annat avfall för vilket gäller andra utsläpps- bestämmelser. skall de strängaste föreskrifterna äga tillämpning på utsläppet.

Enligt regel 5 skall stater som gränsar till ett specialområde tillse att mot- tagningsanordningar inrättas så snart som möjligt med beaktande av de särskilda behoven hos fartyg som trafikerar området. IMCO skall av varje sådan stat underrättas om åtgärder som vidtagits i detta avseende. Sedan IMCO mottagit tillräckliga underrättelser. fastställer IMCO den tidpunkt då de särskilda utsläppsbestämmelserna för specialområdet skall börja till- lämpas på ifrågavarande område. IMCO skall underrätta de fördragsslutande parterna om denna tidpunkt minst 12 månader i förväg. Efter denna tidpunkt skall fartygen inom området iaktta de särskilda utsläppsbestämmelserna även om mottagningsanordningar inte finns i den hamn fartyget skall besöka.

I regel 6 ges allmänna undantagsbestämmelser som har samma innebörd som bestämmelserna i regel 9 i bilaga IV. Därutöver görs i regel 6 undantag för fall av oavsiktlig förlust av syntetiska fisknät eller syntetiskt repara- tionsmaterial. under förutsättning att rimliga försiktighetsåtgärder har vid- tagits för att hindra förlusten.

Föreskrifter om mottagningsanordningar för fast avfall ges i regel 7. De fördragsslutande parterna förbinder sig att se till att sådana anordningar tillhandahålls i hamnar och terminaler som tillgodoser fartygens behov utan att otillbörlig försening orsakas fartygen. Befinnes mottagningsanordningar vara otillräckliga. skall anmälan göras till IMCO. som har att underrätta berörda fördragsslutande parter. I Östersjökonventionen finns föreskrifter om utsläpp av fast avfall från fartyg i bilaga IV regel 8.

4.3. Ingreppsprotokollet

Protokollets syfte är att göra bestämmelserna i 1969 års ingreppskonven- tion om ingripande på det fria havet vid sjöolyckor. som kan leda till 01- jeförorening. tillämpliga också på fall då sådana olyckor kan medföra för- orening genom andra ämnen än olja. Förutsättningarna för och omfattningen av rätten att ingripa beskrivs i protokollets artikel I (punkt 1) på samma sätt som i 1969 års konvention (artikel 1 punkt 1). Stat får sålunda på det fria havet vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga. minska eller avvärja allvarlig eller överhängande fara som förorening av havsvattnet genom andra ämnen än olja medför för statens kuster eller därtill knutna intressen. Även hot om sådan förorening berättigar staten att ingripa. Rätten att ingripa

Prop. 1975/76:5 54

är begränsad till fall då förorening eller hot om förorening orsakas av sjö- olycka eller åtgärder i samband med sådan'olycka och det är rimligt att anta att mycket allvarlig skada kan uppkomma.

Vad som avses med "andra ämnen än olja” preciseras i artikel [ punkt 2 i protokollet. Sådana ämnen är dels de ämnen som tagits upp i en särskild förteckning över skadliga ämnen som skall upprättas inom IMCO och som skall fogas som bilaga till protokollet. dels andra ämnen som kan innebära risker för människors hälsa. vara skadliga för levande tillgångar och den marina faunan och floran. skada skönhets- och rekreationsvärden eller störa annat behörigt utnyttjande av havet. Enligt punkt 3 har fördragsslutande part. som gör ett ingripande enligt protokollet i fråga om ämne som inte finns i den särskilda förteckningen. bevisskyldigheten för att ämnet under rådande förhållanden vid tidpunkten för ingreppet skäligen kunde ge upphov till allvarlig och överhängande fara likartad med den som framkallas av ämnen som är upptagna i förteckningen.

I detta sammanhang bör nämnas att den särskilda förteckning som avses i artikel I punkt 2 har utarbetats av lMCO:s kommitté för skydd av havets miljö (MEPC). som fastställde dess innehåll genom beslut den 21 november 1974. och att förteckningen numera finns som bilaga till ingreppsprotokollet. I förteckningen har tagits upp bl. a. lätta oljor. Att så har skett beror på att protokollet är avsett att komplettera ingreppskonventionen vars definition av ”olja" omfattar endast råolja. brännolja. dieselolja och smörjolja.

Genom artikel II i protokollet görs en rad bestämmelser i ingreppskon- ventionen (artikel I punkt 2. artiklarna ll—VIII och bilagan) tillämpliga på det område som regleras i protokollet. Den förteckning över experter som nämns i artiklarna III och IV i konventionen skall för protokollets tillämpning utökas med experter på de ämnen som avses med protokollet.

Artikel III i protokollet innehåller regler om ändring av den särskilda för- teckningen över skadliga ämnen som numera linns i bilagan till protokollet. Ändringsförfarandet ansluter i princip till vad som föreskrivs i havsför- oreningskonventionen i fråga om ändring i bihang till bilaga. Har en ändring antagits inom MEPC med två tredjedels majoritet av närvarande och rös- tande fördragsslutande parter och därefter delgivits de fördragsslutande par-' terna. skall den anses som godtagen vid utgången av en tid av sex månader. om inte inom denna tid minst en tredjedel av de fördragsslutande parterna gör invändningar häremot. En ändring som skall anses som godtagen träder efter ytterligare tre månader i kraft för samtliga fördragsslutande parter utom dem som förklarat sig inte kunna godta ändringen.

Enligt artikel I Vskall protokollet. som var öppet för undertecknande under tiden 15 januari — 31 december 1974. bli föremål för ratificering. godtagande eller godkännande av stater som undertecknat det och för anslutning av stater som inte undertecknat det. En förutsättning är emellertid att staten har tillträtt ingreppskonventionen.

Artikel l" innehåller närmare föreskrifter om ratificering. godtagande. god-

Prop. 1975/76:5 55

kännande och anslutning.

Av artikel VI framgår att protokollet träder i kraft på nittionde dagen efter den dag då femton stater har tillträtt protokollet. För stater som tillträder senare träder protokollet i kraft på nittionde dagen efter den dag då staten deponerat vederbörligt instrument om tillträde.

Enligt artikel VII, som handlar om uppsägning. träder en uppsägning i kraft ett år efter det att ett instrument om uppsägning deponerats. om inte staten i fråga själv bestämmer en längre tid. Uppsägning av ingreppskon— ventionen skall anses innefatta uppsägning också av protokollet.

Revision och ändring av protokollet sker enligt artikel VIII genom en för ändamålet anordnad konferens. Om minst en tredjedel av de fördragsslu- tande parterna begär det. skall en sådan konferens sammankallas av IMCO.

Artiklarna IX—XI innehåller slutbestämmelser om protokollets deponering och om underrättelser. registrering och språk.

Bilagan till protokollet — med en förteckning över skadliga ämnen — har berörts i det föregående.

4.4. Östersjökonventionen

Konventionens tillämpningsområde — Östersjöområdet — definieras i ar- tikel ! på samma sätt som i havsföroreningskonventionen (bl. a. bilaga I regel) 10). Det omfattar den egentliga Östersjön. Finska viken. Bottniska viken och Östersjöns inlopp. vars norra gräns utgörs av latitudparallellen vid Skagen på jylländska halvöns norra spets (S'/”44.8' nord). I artikel I anges därutöver att de fördragsslutande parternas inre vatten faller utanför Östersjökonven- tionens tillämpningsområde. De fördragsslutande parterna förbinder sig dock enligt artikel—! att tillse att syftemålen med konventionen uppnås även inom de inre vattnen. Konventionen är inte heller direkt tillämplig på krigsfartyg. marina hjälpfartyg. militära luftfartyg eller annat fartyg eller luftfartyg som ägs eller drivs av en stat och som vid tillfället i fråga används endast i statlig icke—kommersiell tjänst. De fördragsslutande parterna skall dock tillse att sådant fartyg och luftfartyg används i överensstämmelse med konven- tionen i den mån detta är skäligt och möjligt (artikel 4).

I artikel.? definieras bl. a. begreppen "förorening”. "fartyg och luftfartyg". "olja". "skadligt ämne" och "incident". Med "förorening" förstås sådana av människan direkt eller indirekt orsakade utsläpp i den marina miljön av ämnen eller energi som medför skadliga följder. såsom risk för människors hälsa. skada på levande tillgångar och marin fauna och flora. hinder för behörigt utnyttjande av havet. fiske inbegripet. försämring av havsvattnets användningsmöjligheter och minskning av skönhets- och rekreationsvärden. "Skadligt ämne" är ämne som utsläppt i havet är ägnat att orsaka förorening. Nu nämnda definitioner av "förorening" och "skadligt ämne" överens- stämmer i stort sett med definitionen av "skadligt ämne" i havsförore- ningskonventionen (artikel 2). Med "olja" förstås. liksom i bilaga I till havs-

Prop. 1975/76:5 56

föroreningskonventionen. petroleum i varje form. däri inbegripet råolja. brännolja. oljeslam. oljeavfall och raffinerade produkter. Med "fartyg och luftfartyg" avses vatten- och luftburna fartyg av alla slag. däri inbegripet bärplansbåtar. svävare. undervattensfartyg. flytande farkoster med eller utan eget framdrivningsmaskineri och fasta eller flytande plattformar. "Incident" definieras i överensstämmelse med havsföroreningskonventionen (artikel 2) som händelse som medför eller kan befaras medföra utsläpp i havet av skadligt ämne eller utflöden innehållande sådant ämne.

Särskilda bestämmelser om förorening från luftfartyg ges i Östersjökon— ventionen endast i reglerna om dumpning. vilka avser dumpning från både fartyg och luftfartyg (artikel 9'och bilaga V). Dessa regler behandlas i prop. 1975/7616 och förbigås i förevarande sammanhang.

Bestämmelser om förorening från fartyg finns. lörulom i reglerna om dumpning. i artikel 7 och i bilaga lV till konventionen. Enligt artikel 7 åtagcr sig de fördragsslutande parterna att vidta de åtgärder som anges i bilaga lV för att skydda Östersjöområdet mot förorening. De för- dragsslutande parterna skall därutöver utveckla och tillämpa enhetliga nor- mer för mottagningsanordningarnas kapacitet och lokalisering. varvid skall beaktas bl. a. passagerarfartygens och kombinationsfartygens särskilda be- hov. _ _.

Bilaga II" till Östersjökonventionen inleds med två regler som behandlar samarbetet mellan Östersjöstaterna i havsföroreningsfrågor. I regel 3 ges vissa definitioner. Reglerna 4—8 handlar om föroreningar genom olja. skad- liga flytande ämnen i bulk. skadliga ämnen i förpackad form. toalettavfall resp. fast avfall.

Enligt regel ] skall de fördragsslutande parterna samarbeta inom lMCO i syfte att få organisationen att utveckla dels internationella regler för na- vigering av djupgående fartyg i trånga och grunda delar av Östersjöområdets internationella vatten och i tillfartslederna till Östersjön. dels ett interna- tionellt radiorapporteringssystem för stora fartyg inom Östersjöområdet och för fartyg som transporterar betydande mängder skadliga ämnen. De för- dragsslutande parterna skall enligt regel 2 bistå varandra också vid under- sökning av överträdelser av gällande lagstiftning om åtgärder mot förorening. om öi/erträdelsen har skett eller misstänks ha skett inom Östersjöområdet. Sådant samarbete kan omfatta exempelvis granskning av fartygs oljedag- böcker. lastdagböcker. skepps- och maskindagböcker och tagande av oljeprov i och för identifiering eller märkning av oljan.

I regel 3 har tagits upp definitioner av betydelse. för samtliga övriga regler. Definitionen av begreppen "fartyg". "administration" och "utsläpp" över- ensstämmer med motsvarande definitioner i artikel 2 i havsförorenings- konventionen. Begreppet ”närmaste land" definieras i regel 3 så att avstånd från närmaste land skall räknas. liksom ifrågavarande stats territorialhav. från baslinjen.

Prop. 1975/765 57

Bestämmelserna i reglerna 4. 5. 7 och 8 om olja. skadliga flytande ämnen. toalettavfall och fast avfall ansluter sig till föreskrifterna i bilagorna I. II. IV och V till havsföroreningskonventionen. varvid i förekommande fall reglerna för specialområden följts. När det gäller bestämmelserna om skadliga ämnen i förpackad form — regel 6 i bilaga IV till Östersjökonventionen och bilaga [II till havsföroreningskonventionen — är skiljaktigheterna större.

I fråga om förorening från fartyg genom olja slås i regel 4 fast att be- stämmelserna skall börja tillämpas snarast möjligt. dock inte senare än den I januari l977 eller vid tidpunkten för konventionens ikraftträdande. om denna tidpunkt infaller senare. I regel 4 har också tagits upp vissa defi- nitioner. som har direkt motsvarighet i havsföroreningskonventionen (bilaga I regel I). såsom definitionerna av begreppen "olja”. "oljehaltig blandning". "oljetankfartyg". "ren barlast" och "segregerad barlast". Övriga bestäm- melser i regel 4 — om utsläpp. allmänna undantag. om borrplattformar och andra plattformar och om mottagningsanordningar överensstämmer i allt väsentligt med motsvarande föreskrifter i bilaga I till havsföroreningskon- ventionen (reglerna 10. II och 21).

Bestämmelserna om skadliga flytande ämnen i bulk (regel 5) är desamma som de i havsföroreningskonventionens bilaga Il utom såtillvida att i Ös- tersjökonventionen saknas motsvarighet till havstöroreningskonvcntionens föreskrifter om havsområden som inte är specialområden, om besiktningar och certifikat och om åtgärder för att minimera förorening genom olycks- händelse. Bihangen II—V till Östersjökonventionens bilaga IV motsvarar bihangen I—IV till havsföroreningskonventionens bilaga II. I fråga om tid- punkten för ikraftträdandet av bestämmelserna om skadliga flytande ämnen som transporteras i bulk sägs i bilaga IV till Östersjökonventionen att den skall fastställas av de fördragsslutande parterna så snart som möjligt och inte senare än den I januari 1977 eller ett år efter konventionens ikraft- trädande. beroende på vilken av dessa tidpunkter som infaller senare.

Vad som föreskrivs i regel 6 om skadliga ämnen i förpackad form har viss motsvarighet i bilaga III till havsföroreningskonventionen. I Östersjö- konventionen sägs att de fördragsslutande parterna så snart som möjligt skall tillämpa lämpliga enhetliga regler rörande transport av skadliga ämnen i förpackad form eller i fraktcontainer. flyttbara tankar eller Iandsvägs- och järnvägstankvagnar. I samma regel ges vidare en föreskrift som i sak över- ensstämmer med regel 8 i bilaga [II till havsföroreningskonventionen.

Föreskrifterna i regel 7 om toalettavfall från fartyg överensstämmer i allt väsentligt med föreskrifterna i havsföroreningskonventionen om utsläpp. allmänna undantag. mottagningsanordningar och standardiserade utsläpps- anslutningar (bilaga IV till havsföroreningskonventionen. reglerna 8—1 I"). Be- greppet "nytt fartyg" knyts i Östersjökonventionen till tidpunkten för kon- ventionens ikraftträdande. Östersjökonventionens utsläppsregler skall träda i kraft. i fråga om nya fartyg som är godkända för transport av mer än

Prop. 1975/76:5 58

100 personer senast den I januari 1977 och i fråga om andra nya fartyg. om de har en bruttodräktighet av minst 200 ton eller är godkända för trans- port av minst 10 personer. vid en tidpunkt som bestäms av de fördrags- slutande parterna. dock senast den I januari 1979. När det gäller existerande fartyg skall utsläppsbestämmelserna i Östersjökonventionen träda i kraft. i fråga om fartyg som är godkända för transport av mer än 400 personer senast den I januari 1978 och i fråga om andra fartyg. om de har en brut- todräktighet av minst 200 ton eller är godkända för transport av minst 10 personer. vid en tidpunkt som bestäms av de fördragsslutande parterna. dock senast tio år efter den tidpunkt som fastställts för nya fartyg. Finner en fördragsslutande part att en tillämpning från den 1 januari l978 av ut- släppsbestämmelserna på ett visst existerande fartyg som är godkänt för transport av mer än 400 personer skulle medföra behov av konstruktions- ändringar som skulle vara orimliga. får undantag medges för fartyget längst till dess tio år förflutit från konventionens ikraftträdande.

Av race! 8 framgår att definitionen av begreppet "fast avfall" och före- skrifterna om utsläpp. om- fasta och flytande plattformar. om allmänna undantag och om mottagningsanordningar i allt väsentligt överensstämmer med motsvarande föreskrifter i bilaga V till havsföroreningskonventionen. Östersjökonventionens föreskrifter skall dock enligt regel 8 börja tillämpas så snart som möjligt och senast den 1 januari 1976 eller den dag då kon- ventionen träder i kraft. om denna tidpunkt infaller senare.

I övrigt fårjag beträffande nu nämnda regler i Östersjökonventionen hän- visa till min redogörelse för motsvarande bilagor till havsföroreningskon— ventionen. I detta sammanhang bör framhållas med avseende på Öster- sjökonventionen att bestämmelserna om skadliga ämnen i förpackad form. toalettavfall och fast avfall (reglerna 6—8 i bilaga IV") — till skillnad från mötsvarande föreskrifter i havsföroreningskonventionen (bilagorna lll—V) inte är valfria och alltså blir omedelbart bindande för de stater som tillträder Östersjökonventionen. Det bör också nämnas att bestämmelserna i reglerna 4—8 i Östersjökonventionen inte innehåller några krav i fråga om fartygens konstruktion och. på få undantag när. inte heller särskilda bestämmelser om fartygens utrustning.

Bestämmelser om samarbete mellan de fördragsslutande parterna vid be- kämpning av havsföroreningar finns i artikel I]. I artikeln förbinder sig par- terna att samarbeta på sätt som anges i bilaga VI för att avvärja eller så långt som möjligt begränsa förorening av Östersjöområdet genom olja eller andra skadliga ämnen. Förebilder för bilaga VI har varit överenskommelsen mellan de nordiska länderna om samarbete i fråga om åtgärder mot ol- leförorening av havet (SÖ 1971123) och det avtalsutkast i samma fråga som uppgjordes vid Östersjöstaternas möte i Visby år 1970. Bilagan gäller framför allt samarbete mellan myndigheterna men innefattar också bestämmelser om fartygs-och llygplansbefälhavares skyldighet att avge rapporter. Till bi-

Prop. 1975/76:5 59

lagan är fogat ett bihang med bestämmelser om rapporter om incidenter som rör skadliga ämnen. Bihanget har samma innehåll som protokoll I till havsföroreningskonventionen.

I regel [ i bilaga VI definieras begreppen "fartyg". "administration" och "utsläpp" på samma sätt som i artikel 2 i havsföroreningskonventionen. Enligt regel 2 skall de fördragsslutande parterna upprätthålla beredskap för att bekämpa förorening genom olja och andra skadliga ämnen till havs. De skall enligt regel.? utveckla och tillämpa övervakningsformer som täcker Östersjöområdet och som gör det möjligt att upptäcka och registrera utsläpp till havs av olja och andra skadliga ämnen. Samarbetet mellan de fördrags- slutande parterna skall enligt regel-1 omfatta också bärgning och återskaf- fande av förpackningar. fraktcontainer. flyttbara tankar eller landsvägs- eller järnvägstankvagnar som innehåller skadliga ämnen och som har fallit över- bord.

Regel 5 handlar om rapportering. De fördragsslutande parterna skall ut- veckla och tillämpa ett system för mottagning. kanalisering och expediering av rapporter om större föroreningar genom olja eller andra skadliga ämnen som observerats till havs och om incidenter som orsakar eller skulle kunna orsaka större förorening. De fördragsslutande parterna skall anmoda be- fälhavare på fartyg och piloter på flygplan att utan dröjsmål rapportera större föroreningar som observerats till havs och lämna vissa uppgifter om för- oreningen. Befälhavare på fartyg som haft del i en incident eller annan person som är ansvarig för fartyget skall utan dröjsmål avge rapport om saken i enlighet med föreskrifterna i bihanget till bilaga VI. vilket bihang — som nämnts — överensstämmer med protokoll [ till havsföroreningskon- ventionen. De fördragsslutande parterna skall vidare instruera fartyg och flygplan som utövar sjöbevakning och andra lämpliga organ att till sina myndigheter rapportera observationer om större föroreningar och om in- cidenter som orsakar eller skulle kunna orsaka sådan förorening. Av regel 5 framgår ytterligare att fördragsslutande parter. som får reda på att en incident eller förorening genom olja eller andra skadliga ämnen kan utgöra ett allvarligt hot mot den marina miljön i Östersjöområdet eller mot någon annan fördragsslutande parts kust eller därtill knutna intressen. utan dröjs- mål skall informera staten i fråga och. när det gäller fartygsolyckor. fartygets administration. Enligt regel () skall varje fördragsslutande part anmoda be- fälhavare på fartyg som för dess flagga att vid incidenter lämna upplysningar om fartyget och dess fast på begäran av behöriga myndigheter och att sam- arbeta med dessa myndigheter. De upplysningar som skall lämnas skall vara tillräckligt detaljerade för att havslörorening skall kunna förhindras eller bekämpas.

I regel 7 behandlas samarbetet mellan de fördragsslutande parterna såvitt avser bekämpnings- och bärgningsåtgärder med anledning av större för- orening genom olja eller andra skadliga ämnen och av incidenter som orsakar

Prop. 1975/765 60

eller kan befaras orsaka förorening i Östersjöområdet. För ändamålet skall parterna avtala inom vilken region av Östersjöområdet var och en skall vidta nödvändiga åtgärder. Det föreskrivs också att. om en förorening driver mot annan stats region eller kan befaras göra det. den staten skall informeras utan dröjsmål.

Regel 8 ålägger de fördragsslutande parterna att lämna varandra bistånd vid bekämpning av förorening genom olja eller andra skadliga ämnen till havs. Regel 9 innehåller föreskrifter om utbyte av information. Av regel If) följer att de myndigheter som hos de fördragsslutande parterna handlägger frågor om bekämpning av havsförorening skall upprätta direkt kontakt och Samarbeta med varandra i ärenden av praktisk natur.

Slutligen bör i förevarande sammanhang nämnas att Östersjökonventio- nen enligt artikel 27 träder i kraft två månader efter den dag då det sjunde instrumentet innefattande ratificering eller godkännande har deponerats. Att bestämmelserna i bilaga IV om förorening från fartyg innehåller särskilda regler om ikraftträdande har berörts i det föregående. Nämnas bör här också att en fördragsslutande part enligt artikel 25 har möjlighet att, trots att för- behåll mot konventionen inte är medgivna, under en tid av högst ett år uppskjuta tillämpningen av alla eller vissa bestämmelser i en bilaga till konventionen eller av en ändring i en bilaga.

Prop. 1975/765 61

5. UKA:s förslag

5.1. Betänkandet (Ds K l973:4) Anläggningar för mottagning av oljeblandat barlastvatten, m. m.

5.1.1. Inledning

1 betänkandet erinras om det sedan länge pågående internationella sam- arbetet för att söka förhindra att havsvattnet förorenas genom olja. Sedan 1956 års riksdag godkänt 1954 års internationella oljeskyddskonvention ut- färdades 1956 års lag. I lagen föreskrevs bl.a. att anläggning för mottagning av oljehaltig blandning skulle finnas i allmän hamn som Kungl. Maj:t be- stämde. Lagen har sedermera — såsom framgår av det föregående — ersatts av 1972 års lag. Bestämmelsen i 1956 års lag har med i stort sett oförändrat innehåll överförts till den nya lagen men har preciserats till att gälla även anordning. Frågan om inrättande av mottagningsanläggningar har också tagits upp av riksdagen som år 1968 (mot. l968:l:420 och 19681111528. 3LU 1968149. rskr 19681233) framhöll att åtgärder bör vidtas för att ordna och förbättra mottagningsstationer och där ge tiflfredsställande service. Frågan överlämnades till UKA för att övervägas.

5 . 1.2 Olierransporternas omfattning

Enligt utredningen har Sveriges totalförbrukning av oljeprodukter under tiden 1937—1967 mer än tjugodubblats. Särskilt markant har ökningen varit under andra hälften av 1950-talet och under 1960-talet. Från och med 1975 och fram till 1980 beräknas den årliga tillväxten komma att uppgå till om- kring 5 %. Enligt utredningen beror ökningen vid sidan av övergången från fasta till flytande bränslen främst på det ökade energibehovet och på utbyggnaden av den petro-kemiska industrin. Den stegrade förbrukningen av oljeprodukter har medfört ändringar i oljeimportens struktur och antalet hamnar med direktimport av olja har ökat kraftigt. Vidare har underlag bildats för raffinaderietablering inom landet. Enligt utredningen gör den inhemska raffinaderikapacitetens ökning det troligt att andelen råolja i den svenska oljeimporten kommer att öka från ca 39 % år 1973 till 60—70 %.

Den totala kvantiteten lossade oljor och oljeprodukter från utrikes ort utgjorde enligt utredningen 1971 ca 29.8 milj. ton. Mer än en tredjedel av denna kvantitet eller ca 11.6 milj. ton lossades i Göteborg. I Nynäshamns oljehamn. Malmö. Stockholm och vid vissa oljelagringsanläggningar utanför Stockholms hamnområde lossades mellan 1,7 och 2.1 milj. ton på varje ställe. 1 Norrköping. Gävle. Karlshamn och Stenungsund lossades mellan 1.0 och 1.3 milj. ton per hamn. 5.7 milj. ton lossades i mindre kvantiteter i ett hundratal hamnar och lastageplatser. Av de 29,8 milj. ton oljor och oljeprodukter som 1971 fossats i svensk hamn från utrikes ort vidaretrans- porterades i inrikes sjöfart ca 8.0 milj. ton. För vidaretransport till utrikes

Prop. 1975/7625 62

ort inlastades ca 1.8 milj. ton. Lastningen av oljor och oljeprodukter avseende både inrikes och utrikes ort var enligt utredningen huvudsakligen koncen- trerad till Göteborgs och Nynäshamns ofjehamnar samt till-vissa oljelag- ringsplatser utanför Stockholms hamnområde. Enligt uppgift lastadesi Gö- ' teborg 6.7 milj. ton. i Nynäshamns oljehamn 1.6 milj. ton och vid olje- lagringsanläggningarna utanför Stockholms hamnområde 0.8 milj. ton. Där- utöver lastades i regel endast mindre kvantiteter i Stockholms hamn. Malmö och Stenungsund (OJ—0,3 milj. ton per hamn).

5.1.3 Utnyttjande! av nuvarande Ollantarlagningsan/äggningar. in. m.

Enligt utredningen föreligger behov av att lämna oljeförorenat barlast- vatten i första hand i lastningshamnar för oljor och oljeprodukter samt i fråga om de 5. k. OBO-fartygen (kombinerade bulk— och tankfartyg) även i malmlastningshamnar. Ett visst behov kan också finnas vid bunkring av fartyg som ännu använder sig av s. k. växeltankar. dvs. tankar som används för både barlastvatten och bunkerolja.

Såsom framgår av den tidigare redogörelsen skall det enligt [De' första stycket 1972 års kungörelse finnas anläggning för mottagande av oljerester och oljehaltig blandning från fartyg i allmän hamn i Luleå. Stockholm. Norrköping. Malmö. Helsingborg och Göteborg. I betänkandet lämnas i huvudsak följande uppgifter om avlämnat barlastvatten. Under 1971 av- lämnades i Göteborg ca- 1.2 milj. ml. 1 Luleå hade under de fem senaste åren endast 19 fartyg begärt att få lämna barlastvatten. I Stockholm av- lämnades barlastvatten tämligen sällan och i, Malmö knappast någon gång. De avgifter som togs ut i samband med avlämnande av barlastvatten var enligt utredningen varierande. Vid avlämning vid Shell-Koppartrans-BP:S raffinaderi i Göteborg togs inte ut någon särskild avgift för fartyg som var destinerade till raffinaderiet medan avgiften för övriga fartyg var ] kr/ml jämte kostnader för personalen vid Shell-Koppartrans-Bst anläggning. Vid mottagning i den anläggning som drivs i Göteborg av Tankcleaning AB utgick avgift med ca 4 kr/ml. I Malmö uppgick destruktionsavgiften till mellan 12 och 120 kr/mJ. I Stockholms hamn var avgiften mellan 3 och 5 kr/mJ. l Nynäshamns oljehamn togs ut 25 öre/m]. 1 Luleå utgick dels en fast avgift om 1 500 kr. vid malmkajcn och 500 kr. vid kajen i Uddebo. _d_els_en avgift om 50 kr/mJ för avskild olja jämte kostnader för personal.

Trots att oljeförbrukningen under en följd av år ökat väsentligt har. fram- håller utredningen. de mottagningsanläggningar som nu finns i de flesta fall utnyttjats i ringa utsträckning. Enligt utredningen beror den låga ut- nyttjandcgraden av mottagningsanordningarna i bl.a. Stockholm. Malmö och Luleå på bristande mottagningskapacitet. mindre god service i övrigt och höga kostnader i samband med avlämning.

Enligt 10%" andra Stycket 1972 års kungörelse skall i 22 hamnar finnas anordningar av enklare beskaffenhet för mottagande av begränsade mängder

Prop. 1975/765 63

oljerester från fartyg. Anordningarnas kapacitet per timme varierar mellan 5 och 65 ms. Kostnaden för avlämning varierar mellan 15 och 50 kr/m”. vartill i regel kommer kostnad för personal och transporteri vissa fall. Enligt utredningen förefaller utnyttjandegraden vid nämnda anordningar att vara mycket låg.

5 . 1.4 Behovet av a_liemottagningsanläggningar

Enligt utredningen bör det beaktas att behovet av mottagningsanlägg- ningar i praktiken ställer sig helt olika för fartyg av skilda typer och att anläggningar kan behövas även i annan hamn än allmän hamn. Utredningen anser därför att den föreliggande frågan bör få en lösning som tillgodoser miljövårdsintresset utan inskränkningar med hänsyn till vilka typerav fartyg och hamnar det är fråga om.

Vad tankfartygen beträffar behövs enligt utredningen anläggningar för mottagande av barlast- och tankspolvatten endast vid lastningsplatser och reparationsvarv. Sistnämnda slag av anläggningar kommer att behandlas underavsnitt 5.1.7. 1 lossningshamnar för de oceangående tankfartygen anser utredningen att det i regel inte finns behov av några mottagningsanlägg- ningar för barlastvatten. eftersom sådana fartyg efter lossning tar in bar- lastvatten före utresan och sedan lossar det utanför svenskt territorium.

Vidare uttalar utredningen att det för samtliga typer av fartyg fordras möjlighet att göra sig av med sådana oljerester som uppkommer som en följd av fartygens drift. Härmed avses oljerester som hörrör från fartygens maskineri. Denna fråga kommer att behandlas under avsnitt 5.1.6.

Slutligen anser utredningen. att behov kan föreligga för vissa äldre fartyg med växeltankar. dvs. tankar som används för både barlastvatten och bun- kerolja. att avlämna barlastvatten vid bunkringsanläggningar.

Enligt utredningen kommer behovet av anläggningar m. rn. för motta- gande av barlastvatten även fortsättningsvis att härröra främst från fartyg som i svenska hamnar lastar olja och oljeprodukter. I sina överväganden anser sig utredningen vidare böra utgå från att behovet av mottagnings- anläggningar av ifrågavarande slag under överblickbar framtid i varje fall inte kommeratt minska. Utredningen erinrarom det då föreliggande utkastet till havsföroreningskonvention.

Hänvisningar till S5-1-1

5.1.5. Skv/dighet att inrätta oljenmttagningsanläggningar för barlastvatten. m. m.

Skyldighet att inrätta och driva anläggning för mottagande av oljerester är f.n. knuten till ägaren av allmän hamn. dvs. i realiteten vederbörande kommun. Mot denna princip invänder utredningen att mottagandet av bar- lastvatten måste anses utgöra en integrerande del av den verksamhet som

Prop. 1975/765 64

pågår vid en oljedepå. cisternanläggning eller liknande och detta oavsett var den är belägen. Enligt utredningens uppfattning bör bl.a. av detta skäl skyldigheten att ta emot oljeblandat barlastvatten vara knuten till huvud- mannen för den anläggning varifrån olja och oljeprodukter utlastas till fartyg. En sådan ordning anses också stå i överensstämmelse med grunderna för gällande miljöskyddslagstiftning.som innebär att den som utövar elleränmar utöva miljöfarlig verksamhet skall vidta de skyddsåtgärder. tåla den be- gränsning av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa olägenhet. Ett särskilt skäl för att knyta mottagningsanläggning för barlastvatten till raffinaderier o.d. är att de tekniska förutsättningarna för att slutligt ta hand om 01- jeresterna är särskilt goda just där sådan verksamhet bedrivs. Utredningen pekar på att mottagningsanläggningar genom oljebolagens försorg tillkommit i Nynäshamn och Göteborg och att dessa anläggningar enligt berörda parter fungerar på ett utmärkt sätt. Slutligen erinras om att kommerskollegium i samband med tillkomsten av 1956 års lag förutsatte att mottagningsan- läggningar i flertalet oljelastningshamnar skulle komma att inrättas genom oljedistributionsföretagens försorg och att detta också förutsattes av 1954 års internationella oljeskadekonferens i London.

Utredningens förslag innebär att skyldigheten att inrätta anläggning skall avse varje hamnanläggning där olja och oljeprodukter utlastas under sådana förhållanden att det fastande fartyget behöver lämna oljeblandat barlastvat- ten eller oljerester för att kunna ta emot lasten. Utredningen anser det inte vara möjligt att generellt ange vilka kvantiteter barlastvatten det bör vara fråga om för att sådan skyldighet skall föreligga. Uppenbart är dock att det måste vara fråga om ett stadigvarande behov som inte gäller endast obetydliga kvantiteter. Bestämmelsen i ämnet bör enligt utredningen ut— formas så att regeringen skall besluta om i vilka hamnar oljemottagnings- anläggningar skall finnas. Att delegera denna beslutanderätt till myndighet som regeringen bestämmer bör enligt utredningens uppfattning inte komma i fråga. Enligt utredningen bör vidare regeringen ensam besluta om vem som skall vara huvudman för anläggning. Beträffande anläggningarnas tek- niska utformning förutsätter utredningen. att sjöfartsverket — i vad avser miljöfrågor efter samråd med statens naturvårdsverk utformar erforderliga direktiv. I enlighet med det anförda har utredningen upprättat förslag till lag om ändring av 9 och ID:; i 1972 års lag.

Utredningen framhåller. att det är angeläget att sjöfartsverket fortlöpande övervakar verksamheten vid anläggning så att den fungerar helt tillfreds- ställande och att verket vidtar de åtgärder som utvecklingen kan påkalla. Om det vid mottagningsanläggning sker återvinning av olja på sådant sätt att renat vatten släpps ut. bör kontroll av utsläpp ske på samma sätt som vid andra industrier i landet.

Prop. 1975/765 65

Utredningen framhåller vidare att oljemottagningsanläggning kan behöva inrättas även i hamn där olja inte lastas men som anlöps av fartyg som kan lasta olja. Utredningen syftar därvid främst på de s.k. OBO-fartygen som kan lasta både malm och olja och som i malmlastningshamn kan behöva göra sig av med oljeblandat barlastvatten m. m. Skyldighet att anordna sådan mottagningsanläggning bör enligt'utredningen vara knuten till huvudman- nen för utlastningsanläggningen.

Utredningen förutsätter att oljemottagningsanläggningar efter avtal skall få utnyttjas även för mottagande av sådana oljeblandningar som kustbe- vakningen kan ha behov av att avlämna efter genomförda oljebekämpnings- uppdrag till sjöss.

Utredningen anser inte att det föreligger skäl att införa några särskilda statsbidragsmöjligheter inom detta område. Som skäl härför åberopas att som allmän princip för miljövärden" kan sägas gälla att den som förorenar eller kan förorena skall bära kostnaderna för att detta skall kunna förhindras. Vidare framhåller utredningen bl.a. att sådana bidrag skulle kunna få vid- sträckta konsekvenser och medföra krav på liknande bidrag på näraliggande håll. Utredningen anser. att statsmakterna inte har att ta ställning till om avgifter bör tas ut eller ej. Frågan härom synes enligt utredningen vara av den karaktär att den inte bör offentligrättsligt regleras utan avgöras genom överenskommelse mellan vederbörande parter. dvs. i första hand rederiet och det utlastande företaget.

5 . 1 . 6 O!ierester_ från fartygs drift

Vid all fartygstrafik uppkommer vissa mängder avfallsolja som härrör från fartygens maskineri. i regel av mindre omfattning. Denna olja kan i allmänhet tas om hand i tankbilar eller andra enklare anordningar. som enligt 1972 års kungörelse skall finnas i ett relativt stort antal hamnar. De oljerester som här avses skiljer sig enligt utredningens mening principiellt inte från avfallsolja som härrör från kommunikationsmedel på land. t. ex. från bilar. Det ligger därför enligt utredningen nära till hands att hävda att all sådan olja från avfallssynpunkt bör betraktas på ensartat sätt. Ut- redningen erinrar därvid om att utredningen i sitt föregående betänkande (Ds Jo 1973:1) Kemiskt avfall — uppgifter och organisation. del II föreslagit en sådan ändring av 4å kommunala renhållningslagen att regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer skall kunna besluta om kommunalt monopol på vissa grupper av kemiskt avfall. Enligt utredningens mening bör förutsättningar för ett beslut om kommunalt monopol på i vart fall avfallsprodukter av det slag som representeras av avfallsolja eller sådan blandning som innehåller olja och som härrör från fartygs drift föreligga och därför införas. Några bestämmelser om anordning för mottagande av oljerester och oljehaltig blandning behöver med hänsyn härtill enligt ut- redningen inte tas upp i 1972 års lag och 1972 års kungörelse. utan be- _

Prop. 1975/765 66

stämmelserna i dessa författningar kan begränsas till att avse anläggningar av den karaktär som angivits tidigare. Genom den föreslagna ordningen skapas enligt utredningens uppfattning förutsättningar för den samordning i vederbörande hamnar av ifrågavarande avfallshantering med annan sådan hantering som enligt utredningens direktiv ansetts önskvärd och som också enligt utredningen måste anses angelägen. Överhuvudtaget bör enligt ut- redningen gälla att. i den mån oljerester som härrör från oljemottagnings- anläggningar och liknande anordningar inte kan tas till vara inom veder- börande anläggning eller anordning, kommun inom ramen för ett kommunalt monopol på avfallsolja bör ha ansvaret härför. Utredningen erinrar i sam- manhanget om att en praktiskt taget hela landet omfattande insamlings- organisation för oljeavfall torde vara uppbyggd inom kort. Utredningen fram- håller att de kostnader som en kommun kan få i detta sammanhang kan täckas genom avgiftsbeläggning, eftersom lagen om kommunala renhåll- ningsavgifter blir tillämplig om kommunalt monopol på oljeavfall införs.

5. 1 . 7 Tankrengöringsanläggningar

Särskild tankrengöring behövs ofta innan vissa reparationer av fartyg kan utföras. Sådan reparationsverksamhet torde enligt utredningens uppfattning komma att koncentreras till några få varv. En lösning som därvid kan vara lämplig är enligt utredningen den som valts av AB Götaverken i Göteborg. Detta företag har byggt om ett tankfartyg så att det utgör en behandlings- anläggning för oljeavfall och annat kemiskt avfall. Vidare erinrar utredningen om de då inom IMCO pågående utredningarna för belysning av frågan vilken betydelse sådana anläggningar kan ha i kampen mot oljeföroreningar. För egen del förutsätter utredningen att varje reparationsvarv kommer att ha tillgång till nödvändig anläggning. .

5.2. Betänkandet (Ds K 1974:12) Anläggningar och anordningar för mottagning av kemikalierester från fartyg

5.2.1. Inledning

Både havsföroreningskonventionen och Östersjökonventionen behandlar, som jag tidigare har redovisat, andra skadliga flytande ämnen i bulk än olja. Konventionerna förutsätter att särskilda mottagningsanordningar för rester av och blandningar med sådana ämnen skall finnas i hamnar och terminaler för lastning och lossning samt i hamnar där kemikalietankfartyg repareras. Någon bestämmelse om sådana anläggningar finns inte i svensk lagstiftning. Enligt utredningen finns dock f. n. i Göteborg vissa möjligheter att avlämna kemikalier och kemikalierester för tillfällig förvaring.

Fartygstankar skall enligt vad utredningen anför före påfyllning av ny

Prop. 1975/76:S ' 67

last vara helt fria från främmande ämnen. Då'fartygen i allmänhet byter lastslag vid varje resa. behöver således tankarna rengöras efter så gott som varje lossning. Enligt utredningen kan rester av lättflyktig last avlägsnas genom vädring. medan rester av andra produkter oftast spolas bort med vatten. Lastresterna och spolvattnet släpps i regel ut i havet. De flesta be- fälhavare torde dock försöka undvika att göra utsläppen allt för nära land eller i eljest ömtåliga vatten.

5.2.2. Kemikalietransporter/ras omfattning

Utvecklingen av den kemiska och kemisk-tekniska industrin har enligt utredningen varit och är alltjämt mycket stark. Parallellt med industrins utveckling har kemikalietransporterna fått en allt större omfattning. Tidigare skeppades huvuddelen av kemikalierna i förpackad form (plåtfat, flaskor m. m.). men många kemikalier fraktas numera i kemikalietankfartyg. i djup- tankar på torrlastfartyg. i fraktcontainers och i flyttbara tankar.

Enligt vad utredningen anför fanns 1972 över 20 redare som opererade med mer än 470 kemikalietankfartyg med en total dödvikt av 2 milj. ton. Av dessa fartyg hade 110 mer än 17000 ton dödvikt. F. n. transporteras mer än 300 olika kemiska ämnen och beredningar i bulk till sjöss. Stora mängder kemikalier transporteras också som styckegods på torrlastfartyg. Enligt uppgift förekommer mer än 700 olika ämnen och beredningar i sjö- transport. Antalet ökar successivt.

I Sverige har enligt utredningen införseln och utförseln av produkter från kemiska och närstående industrier under 1964—1972 i stort sett fördubblats. Den sammanlagda mängden har ökat från 2.2 milj. ton 1964 till ca 4,7 milj. ton 1972. Den största varugruppen av produkter från kemiska och närstående industrier utgörs av kemiska grundämnen och kemiska förening- ar. Den sammanlagda mängden införda och utförda kemiska grundämnen och kemiska föreningar utgjorde 1972 ca 2,2 milj. ton. Av denna mängd _ transporterades ca 1,8 milj. ton med fartyg. Utöver nämnda kvantitet i utrikes sjöfart lossades och lastades ca 0,6 milj. ton i inrikes sjöfart. Av sjöfarts- statistiken framgår att lossning och lastning av kemiska grundämnen och föreningar är starkt koncentrerad till vissa geografiska områden. Av den totala lossade kvantiteten på ca 1,4 milj. ton lossades 29 % i Malmö—Hel- singborgsområdet, 20 % i Umeå—Sundsvallsområdet och 8,5 % i Göteborgs- området. Av den totala lastade kvantiteten på ca 1 milj. ton lastades inte mindre än 52 % iMalmö—Helsingborgsområdet. 20,5 % i Göteborgsområdet och 15 % i Haparanda—Ske]lefteåområdet.

5.2.3. Avgränsningen av begreppen kemikalier och kemikalierester

De anläggningar eller anordningar som det är fråga om kan allmänt sägas ha till uppgift att i hamn ta emot andra kemikalier och kemikalierester från fartyg än olja och oljerester (skadliga ämnen). Det är alltså fråga om sådana

Prop. 1975/76:5 68

kemikalier och kemikalierester som härrör från fartygs drift. Föreskrifter kan med stöd av 1972 års lag meddelas inte bara om avfall från fartygs framdrivning utan även om t.ex. sopor. toalettavfall och avfall från annan last än olja i lagens mening (4 i). Skyldigheten att inrätta anläggning eller anordning kan dock enligt utredningen uppenbarligen författningsmässigt inte anknytas till ett så allmänt uttryck som kemikalier och kemikalierester. Ej heller bör användas begreppet "det som är skadligt". vilket begrepp fö- rekommer i andra sammanhang. En närmare precisering är enligt utred- ningens mening nödvändig.

Bilaga 11 till havsföroreningskonventionen upptar bestämmelser om ka- tegorisering av och en förteckning över skadliga ämnen som transporteras i bulk. Ämnena har i första hand fördelats på fyra grupper, A—D. varvid till grupp A hänförts de farligaste ämnena beträffande vilka gäller de sträng- aste bestämmelserna. Även Östersjökonventionen har en sådan kate- gorisering. På motsvarande sätt är det enligt utredningen nödvändigt att vid tillämpning av en svensk lagstiftning noga ange beträffande vilka ämnen m. m. skyldighet skall föreligga att anordna anläggning eller anordning, var- vid konventionens innehåll givetvis bör utgöra grunden för svenska be- stämmelser. Hur denna fråga lagtekniskt skall lösas. måste enligt utred- ningens mening bl. a. bli beroende av det sätt på vilket konventionens in- nehåll kommer att upphöjas till svensk lag. Utredningen finner det i fö- revarande fall naturligt att anknyta till lagen om hälso- och mil- jöfarliga varor som bemyndigar regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att ingripa mot hantering av olika kemiska varor eller beredningar som innehåller sådana varor. Enligt 52 ;" kungörelsen om hälso- och miljöfarliga varor kan produktkontrollnämnden föreskriva att hälso- och miljöfarlig vara eller avfallsprodukt av sådan vara får destrueras. kon- verteras eller på annat sätt tas om hand endast efter särskilt tillstånd av nämnden. Enligt utredningens mening bör produktkontrollnämnden med tillämpning av denna bestämmelse och efter samråd med bl. a. sjöfartsverket föreskriva för vilka ämnen och beredningar som det skall finnas mottag- ningsanläggningar eller anordningar. För uppfyllande av konventionskraven erfordras enligt utredningens uppfattning mottagningsanläggningar eller an- ordningar för i varje fall ämnen och beredningar av kategori A och B. Om anläggningar eller anordningar inrättas även för andra ämnen och bered- ningar, bör med hänsyn till sjöfartens internationella karaktär en obligatorisk skyldighet att anlita sådana anläggningar eller anordningar i första hand grundas på mellanstatliga överenskommelser.

Hänvisningar till S5-2-3

  • Prop. 1975/76:5: Avsnitt 5.2.5

5.2.4. Huvudmannaskapet för anläggning och anordning

Skyldigheten att inrätta och driva anläggning för mottagande av oljerester är f.n. knuten till ägaren av vederbörande hamn. dvs. i realiteten veder-

Prop. 1975/765 69

börande kommun. Utredningen har emellertid såsom tidigare nämnts i sitt föregående betänkande uttalat att denna skyldighet inte bör vara knuten till ägaren av viss hamn utan i princip till huvudmannen för den anläggning varifrån olja och oljeprodukter lastas ut till fartyg. Som skäl för denna stånd- punkt har utredningen bl. a. framhållit att mottagandet av barlastvatten måste anses utgöra en integrerande del av den verksamhet som pågår vid en oljedepå. cisternanläggning eller liknande och detta oavsett var den är belägen. Utredningen ansåg också att en sådan ordning fick anses stå i ' överensstämmelse med grunderna för gällande miljöskyddslagstiftning.

När det. gäller ansvaret för att lämplig mottagningsanläggning eller an- ordning finns för fartyg som behöver lämna farliga ämnen och rester av sådana synes enligt utredningens uppfattning två lösningar i första hand böra övervägas, den ena att lägga skyldigheten på hamnens ägare och den andra att lägga skyldigheten på lastens mottagare eller avsändare (hanterare). Vid ställningstagandet bör enligt utredningen en sådan ordning väljas att miljöskyddskraven kan tillgodoses utan alltför stora olägenheter för han- terare och rederier. Fartygen bör i möjligaste mån inte tvingas gå långa omvägar för att bli av med resterna av sina laster. lfrågavarande transporters vägar. omfattning. karaktär m.m. måste med andra ord främst beaktas. När utredningen övervägt frågan om huvudmannaskapet har den kommit till den upplättningen att det inte är möjligt att finna en lösning som utan undantag kan tillämpas i alla hamnar. Det synes i stället enligt utredningen bli nödvändigt att tillämpa ett flexibelt system. som i varje särskilt fall ger det mest ändamålsenliga resultatet. En sådan ordning kan från prin- cipiella utgångspunkter framstå som inte helt lyckad men är likväl enligt utredningens uppfattning med hänsyn till ifrågavarande fartygstrafiks ka- raktär och omfattning nödvändig. F.nligt utredningen blir det nödvändigt att — på grundval av produktkontrollnämndens förut omnämnda fö- reskrifter om vilka ämnen och beredningar som skall kunna tas om hand -— bestämma i vilka hamnar mottagningsanläggningar och -anordningar skall inrättas._Efter analys av trafikens omfattning och karaktär bör sedan beslutas vem som skall vara huvudman. Uteslutet är inte att sådana för- hållanden i viss hamn kan föreligga att det kan vara motiverat t.ex. att ålägga viss eller vissa hanterare att svara för anläggning av visst Slag samtidigt som hamnens ägare åläggs att i övrigt ansvara för att erforderlig mottag- ningsanläggning finns tillgänglig. Åläggande att inrätta och driva anläggning eller anordning bör enligt utredningen kunna meddelas oavsett om anlägg- ningens eller anordningens huvudman är enskild person eller ett enskilt. kommunalt eller statligt bolag eller annan juridisk person eller myndighet. Hinder bör inte föreligga för att huvudman anlitar annat företag för verk- samheten under förutsättning att den drivs under former som kan godkännas av vederbörande myndighet.

Huvudman för viss anläggning eller anordning som tillkommit enligt myndighets beslut bör enligt utredningen vara skyldig att låta varje fartyg

Prop. 1975/76:5 70

anlita anläggning eller anordning för att avlämna rester av ämnen. som anläggningen eller anordningen är avsedd för. För att förhindra att oskäliga avgifter tas ut bör kunna föreskrivas att avgiften skall bestämmas enligt skälig och rättvis grund, dvs. efter samma normer som enligt förslaget till ny hamnlag skall gälla för avgifter i allmän hamn.

De skäl som utredningen åberopat för att inte föreslå något statsbidrag för tillkomst och drift av anläggningar för mottagning av olja och oljerester främst principen inom miljövärden att den som förorenar eller som kan komma att förorena skall bära kostnaderna för att detta skall kunna för- hindras — torde enligt utredningen kunna åberopas även beträffande nu ifrågavarande anläggningar och anordningar. Detta innebär alltså att kost- naderna i princip bör bestridas av huvudmannen. Huruvida särskilda avgifter för användning av anläggning eller anordning bör tas ut eller ej. får enligt utredningens uppfattning avgöras av huvudmannen för denna.

5.2.5. Den jörjättningsmässiga regleringen, m. m.

Utredningen anser att det finns två författningar som kan kom- ma i fråga när det gäller att lagfästa skyldigheten att inrätta och driva an- läggning eller anordning i hamn för mottagning av rester av blandningar av kemikalier från fartyg, nämligen lagen om hälso- och miljöfarliga varor och 1972 års lag. Lagen om hälso- och miljöfarliga varor syftar främst till att förebygga att händelser inträffar som kan leda till skada på människor eller i miljön. Utredningen anser inte att lagen i sin nuvarande lydelse ger möjlighet att föreskriva att anläggningar eller anordningar av här avsett slag skall inrättas. 1972 års lag innehåller däremot redan bestämmelser om skyldighet att inrätta anläggning eller anordning för mottagande av öl- jerester och oljehaltig blandning från fartyg. Den är vidare tillämplig inte bara på föroreningar genom olja utan även på förorening genom annat som härrör från fartygs drift. Det är därför enligt utredningens mening na- turligt att ta upp de bestämmelser som det är fråga om i 1972 års lag. Utredningen har i sitt tidigare betänkande föreslagit ny lydelse av 9 och 10 åå 1972 års lag. Enligt utredningen bör 9å kompletteras så att den avser även rester av och blandningar med kemikalier. Förslag härom har utar- betats av utredningen.

[ fråga om rester av andra skadliga ämnen än olja framhåller utredningen att kvantiteterna ofta är ganska begränsade. [ många fall torde därför enligt utredningen exempelvis en tankbil eller en särskild båt vara tillräcklig. [ andra fall. uttalar utredningen. kan fasta anläggningar med t. ex. cisterner för lagring bli erforderliga. Då det inte torde kunna förutsättas att något allmänt kommunalt monopol på de typer av skadliga ämnen som här avses blir aktuellt inom en nära framtid bör bestämmelserna i ämnet enligt ut- redningens uppfattning avse både anläggningar och anordningar i alla de hamnar där behov kan finnas att lämna rester av ämnen och beredningar

Prop. 1975/765 71

som avses i lagen om hälso- och miljöfarliga varor. Om fasta anläggningar blir erforderliga, får dessa förutsättas vara underkastade miljöskyddslagens bestämmelser, vilket utgör en särskild garanti för att de får en från miljö- skyddssynpunkt tillfredsställande utformning. Produktkontrollnämnden kan också vid behov besluta om hur det skall förfaras med resterna efter ilandföring. Genom nämndens nära anknytning till statens naturvårdsverk föreligger enligt utredningens mening naturliga förutsättningar för att frågan om omhändertagandet av resterna skall beaktas vid den planering och ut- veckling av behandlingsresurser som utredningen föreslagit former för i betänkandet Kemiskt avfall uppgifter och organisation. del ll.

De tidigare i avsnitt 5.2.3 nämnda konventionerna talar förutom om skad- liga ämnen i bulk även om bl. a. skadliga ämnen i förpackad form. I fråga om skadliga ämnen i bulk föreskrivs att erforderliga mottagningsanordningar skall anordnas. De svenska bestämmelserna om mottagningsanläggningar och -anordningar bör enligt utredningen i princip avse samtliga former av här avsedda ämnen och beredningar m.m. som transporteras med fartyg och inte begränsas såsom skett i konventionerna.

Vidare framhåller utredningen att bestämmelser även i andra hänseenden är erforderliga för att miljöskyddssynpunkterna skall kunna beaktas fullt ut. För att säkerställa att rester inte dumpas i havet bör bestämmelser ut- färdas om att fanyg med vissa laster i bulk inte får lämna hamn förrän det kontrollerats att fartyget rengjorts på tillfredsställande sätt. Det bör ock- så kunna föreskrivas att rester av och från söndriga förpackningar skall lämnas i land och att lastning och lossning får ske endast i vissa hamnar.

Enligt utredningen bör det slutligen såsom ett led i sjöfartsverkets upp- gifter beträffande det förebyggande skyddet ankomma på verket att efter samråd med rikspolisstyrelsen och tullverket — meddela anvisningar för kon- trollen av lastdagböcker. Utredningen framhåller också att arbetarskyddets intressen noga måste beaktas i förevarande sammanhang. I den mån en tillräcklig kontroll av lastningen kan ske. torde en övergång till container- transporter vara ett verksamt medel när det gäller att tillgodose arbetar- skyddet. Överhuvudtaget gäller att de frågor som aktualiseras i detta och liknande sammanhang ofta är av övergripande natur och berör olika myn- digheters verksamhetsområden. För att tillgodose behovet av ett kontinu- erligt samrådslörfärande kan det enligt utredningen vara lämpligt att för ändamålet inrätta en samrådsgrupp med representanter för bl.a. sjöfarts- verket. tullvcrket. naturvårdsverket. yrkesinspektionen och rikspolisstyrel- sen. Gruppen bör enligt utredningens mening bestå av personer som är aktivt engagerade i det dagliga arbetet på området.

Prop. 1975/765 72

Hänvisningar till S5-2-5

6. Remissyttrandena

Som framgår av vad jag har anfört inledningsvis har frågor rörande skyddet mot förorening av haven remissbehandlats i flera olika sammanhang. Många remissinstanser har avgivit yttranden vid skilda tillfällen. Självfallet har re- missinstanserna därvid gett uttryck för samma principiella ståndpunkt och jag kommer därför i det följande inte att ange i vilket sammanhang syn- punkterna har framförts.

Ett svenskt tillträde till havsföroreningskonven- tionen tillstyrks eller lämnas utan erinran av remissinstanserna. Siö- I/artsverket, statens naturvårdsverk och kommerkollegium betonar att Sverige bör tillträda konventionen till alla delar. dvs. också i fråga om de valfria bilagorna. Åtskilliga remissinstanser framhåller att konventionen innebär ett betydelsefullt steg framåt när det gäller att förebygga och begränsa havs- förorening från fartyg. Uttalanden av denna innebörd görs av bl. a. RÅ, generaltullstyrelsen. _liskeristyrelsen, kommerskollegium, Sveriges redare/ör- ening, Vattenvärnet, de svenska ledamöterna av Nordiska oljeskyddsunionens råd och Svenska hamnförbundet.

RÅ välkomnar konventionens krav på fartygens utrustning och fler och bättre mottagningsanläggningar för oljerester o. d. i hamnarna. Högt ställda krav på dessa punkter torde vara det bästa sättet att förhindra havsför- oreningar. eftersom förebyggande åtgärder ger större effekt än hot om sank- tioner. Trots förbättringar av kontrollsystemet medför bevissvårigheterna att en effektiv lagföring av alla förbjudna utsläpp inte är möjlig att ås- tadkomma. Som tillfredsställande betecknas av statens livsmedelsverk att en reglering kommer till stånd i fråga om utsläpp av olika slag av kemiska föroreningar. Vetenskapsakademien värderar som särskilt positivt totalför- budet mot oljeutsläpp från fartyg i Östersjön. minskningen av de tillåtna oljeutsläppen i världshaven och reglerna om giftiga substanser. toalettavfall och fast avfall. Också Vattenvärnet understryker sistnämnda reglers bety- delse. De svenska ledamöterna av Nordiska olieskvddsunionens räd framhåller som nyheter av väsentlig betydelse föreskrifterna i konventionen om fartygs konstruktion och utrustning till skydd mot oljeutflöde m. m.. föreskrifterna om kontrollanordningar som skall möjliggöra en noggrannare tillämpning av förbudsbestämmelserna och reglerna om anordningar för oljemottagning i hamnarna. Enligt Svenska hamn/örbtmdets mening är konventionens be- stämmelser väl avvägda och erbjuder inga oöverstigliga tekniska problem.

Några remissinstanser framför kritiska synpunkter i vissa mera allmänna avseenden utan att för den skull avstyrka ett svenskt tillträde till konven- tionen. Sålunda framhåller de svenska ledamöterna av Nordiska olieskvdds— ttniOnens råd att man genom konventionen inte kan åstadkomma ett full- ständigt upphörande av avsiktlig förorening av havet genom utsläpp av olja och skadliga ämnen. Vidare anför statens naturvårdsverk att de utsläpp som tillåts enligt'bestämmelserna i konventionen måste betraktas som stora.

Prop. 1975/76:5 73

Verket menar dock att konventionen ger bättre möjligheter än den gällande oljeskyddskonventionen att snabbt åstadkomma tillägg till de tekniska av- snitten vilket är betydelsefullt för att hålla konventionen tidsenlig och i linje med tekniskt framåtskridande. Även Vetenskapsakademien är av den uppfattningen att reglerna om utsläpp av olja och kemikalier inte är till- räckligt långtgående. Även om totalförbud för oljeutsläpp skall gälla för vissa särskilda områden. kan enligt akademien de tillåtna utsläppsmängderna inom övriga områden medföra betydande förorening. Akademien bedömer också möjligheterna att övervaka konventionsreglerna som små. Enligt Vat- tenvärnets uppfattning medger konventionsbestämmelserna utsläpp av avfall alltför nära kusterna.

Flera remissinstanser. bl. a. siii/artSverket, genera/ntllstvrelsen och de svens- ka ledamöterna av Nordiska olieskvddsrmionens råd. framhåller att ett svenskt tillträde till konventionen bör ske snarast. Andra remissinstanser. bl. a. Kust- tankers intresseförening. Sjöassuradörernas förening och Sveriges redare/("ir- ening. understryker emellertid att det är mycket angeläget att konventionen inte träder i kraft för Sveriges del förrän det finns mottagningsanordningar för oljerester och oljeblandningar. skadliga ämnen m. m. inte bara i Sverige utan även i andra konventionsstater. Enligt K usttankers intresse/örening skul- le konsekvenserna av ett ensidigt svenskt införande av havsförorenings- konventionens bestämmelser innebära att svenska tankfartyg inte alls skulle kunna deltaga i transporter av sådana produkter som är upptagna i bilaga ll till konventionen och att den svenska sjöfartsnäringens konkurrensmöj- ligheter skulle bli starkt hämmade i fråga om transporter av lättare pe- troleumprodukter och vegetabiloljor.

Sveriges redareförening erinrar om att de mätnings- och kontrollsystem (bl. a. Oljemätare. separatorer och oljefilter) som krävs enligt havsförore- ningskonventionen ännu inte är framtagna för praktiskt bruk. Redareför- eningen bedömer emellertid dessa problem som möjliga att lösa. även om det kommer att ta viss tid. Sverige.sjiskares riks/örbund framhåller att in- stallation av ny utrustning i eller partiella ombyggnader av fiskefartyg för att uppfylla konventionsbestämmelsernas krav kommer att få svåra eko- nomiska konsekvenser för fisket. Som exempel härpå anger riksförbundet utrustning med filtersystem för olja. Sveriges varvsindustri/örening anger som förutsättning för sitt tillstyrkande av ett svenskt tillträde till havsförore- ningskonventionen att konventionsbestämmelserna i fråga om fartygs kon- struktion och utrustning inte börjar tillämpas i Sverige förrätt ett interna- tionellt ikraftträdande av konventionen uppnåtts.

Vid remissbehandlingen av in g re pp s p ro to k ol let har e tt s v e n s kt til lt räd e tillstyrkts eller lämnats utan erinran av alla re- missinstanserna.

Ett svenskt tillträde till Östersjökonventionen till- styrks eller lämnas utan erinran av samtliga remissinstanser som yttrat sig över konventionens bestämmelser om havsförorening från fartyg. I flera

Prop. 1975/765 74

remissyttranden. bl. a. av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, länsstyrelsen i Stockholms län. de svenska ledamöterna av Nordiska oljeskydds- unionens råd, Svenska kommunförbundet och Sveriges redare/örening, görs ut- talanden av den innebörden att konventionen skulle komma att utgöra ett betydelsefullt skydd för Östersjöns miljöförhållanden och att det därför är av stor betydelse att Sverige tillträder konventionen.

Några remissinstanserframför emellertid en del kritiska synpunkter. Så- lunda framhåller Svenska kommunförbundet i fråga om Östersjöområdets av- gränsning att det hårt trafikerade Skagerack. som ligger utanför konven- tionens tillämpningsområde. kan bli utsatt för ökade fartygsutsläpp när de strängare bestämmelserna i konventionen blir gällande för Östersjön. Öre- sund och Kattegatt och att Skagerack därför bör omfattas av konventions- bestämmelserna. .

Förbundet — liksom de svenska ledamöterna av Nordiska olieskvddsunionens ra'd förordar vissa kompletterande åtgärder för att öka skyddet av Ös- tersjöområdets marina miljö mot föroreningar från fartyg. Svenska kom- munförbundet finner det önskvärt att ett svenskt förslag om trafikseparering av Östersjön snarast läggs fram. Fartyg som går i olika riktningar bör tilldelas olika leder. Vidare bör enligt förbundets mening reglerna om lotsplikt för fartyg med allmänfarlig last och viss storlek ses över med hänsyn till känsliga marina miljöer.

En annan fråga som enligt de svenska ledamöterna av Nordiska olje- skyddsunionens råd påkallar särskild uppmärksamhet gäller åtgärder i syfte att förmå även andra än konventionsstaternas egna fartyg att respektera konventionsförbuden inom Östersjöns hela vattenområde och sålunda även utanför kuststaternas territorialvatten. Det torde vara osäkert om påtryck- ningsåtgärder inom lMCO i syfte att åstadkomma godvillig efterföljd av förbudet från icke-konventionsstaters sida kommer att ge tillfredsställande resultat. även om energiska ansträngningar görs på diplomatisk väg. Om man på detta sätt inte kan uppnå önskat resultat. bör saken tas upp i den i konventionen angivna kommissionen i syfte att ena de kontraktslutande Staterna om att inte tillåta hamnanlöp av fartyg som inte efterkommer för- budet mot oljeutsläpp inom Östersjöområdet.

Beträffande den lämpliga tidpunkten för ett ikraftträdande av Östersjö- konventionen framförs olika synpunkter. Slö/artsverket förordar ett tidigt tillträde från Sveriges sida. Verket anser att Sveriges ratificering av kon- ventionen bör samordnas med ratificeringen av havsförorcningskonventio- nen. Sveriges redareförening framhåller att upprättandet av särbestämmelser runt om i världen medför oöverskådlighet och osäkerhet som kan sägas underminera idén bakom internationella avtal. Föreningen. som dock till- styrker att Sverige tillträder Östersjökonventionen så snart de praktiska för- utsättningarna är för handen. finner det därför mest naturligt att konven- tionen träder i kraft samtidigt som havsföroreningskonventionen. [ vart fall bör Östersjökonventionens ikraftträdande uppskjutas i avvaktan på på-

Prop. 1975/76:5 75

gående tekniska utredningar i Sverige och till dess man i samverkan med övriga Östersjöländer fått en klar bild av beredskapsläget runt hela Östersjön. Sveriges kemiska industrikontor tillstyrker ett svenskt tillträde till konven- tionen under förutsättning att konventionen tillämpas på ett enhetligt sätt av de olika Östersjöstaterna. Enligt Rederiföreningen .för tnindrefartvg får konventionens regler under inga omständigheter börja tillämpas i Sverige innan samtliga Östersjöstater förbundit sig att börja tillämpa reglerna från samma tidpunkt. Som förutsättningariöratt konventionen skall kunna träda i kraft anger Sveriges redareförening att erforderliga mottagningsstationer inrättas i SVerige och övriga Östersjöstater. Sådana behövs för rester och vattenblandningar av alla slags oljor från barlast-. bunker- och sludgetankar samt rännstenar i alla fartyg. för flytande skadliga ämnen i bulk som upp- blandats med barlastvatten och rengöringsvatten på fartyg avsedda för trans- port av flytande kemikalier. för toalettavfall och för fast avfall. Att tillräckliga mottagningsanordningar för oljerester och andra miljöfarliga ämnen är en förutsättning för konventionens ikraftträdande betonas också av slö/arts- verket. länsstyrelsen i Stockholms län. de svenska ledamöterna av Nordiska olieskyddsttnionens räd. K usttankers intresseförening och Rederiföreningenför mindre _fart_vg_

Behovet av anläggningar och anordningar för mot- tagning av oljerester och oljehaltiga blandningar från fartyg vitsordas nästan genomgående av remissinstanserna. Åtskilliga av dessa understryker även att det är angeläget att sådana anläggningar och anordningar inrättats i den utsträckning som anges av UKA. Uttalanden av denna innebörd görs av bl.a. RÅ . statens naturvårdsverk. länsstvrelserna i Stockholms samt Göteborgs och Bohus län, Svenska hamnförbumlet. Svenska petroleum institutet och Sveriges redareförening. Enligt Sveriges redareförening måste möjligheter till mottagning finnas på ett stort antal platser runt den svenska kusten. Redareföreningen pekar i detta sammanhang på de problem som kan uppkomma när kombinationsfartyg (s. k. OBO-fartyg) växlar från oljelast till malmlast i malmlastningshamnar och där vill lämna av oljerester och oljeblandat barlastvatten. Det kan här enligt föreningen bli fråga om vattenkvantitctcr på 20000 ton och mera som mottagningsanläggningen måste kunna ta emot och behandla. Sådana anläggningars processkapacitct bör därför övervägas mycket noga så att avlämnande kan ske utan dröjsmål. Vidare framhåller redareföreningen att barlastvatten måste kunna avlämnas. särskilt under vintertid. även från torrlastfartyg.

Nästan samtliga remissinstanser tillstyrker eller lämnar utan erinran för- slaget att skyldigheten att inrätta och driva anläggning för mottagning av oljeblandat barlastvatten och tankspolvatten bör åligga huvudmannen för den anläggning varifrån olja och oljeprodukter utlastas samt i vissa fall även huvudmannen för utlastningsanläggning i malmlastningshamn och för bunkringsanläggning. Några remissinstanser. bl.a. olielagringsrädet. Svenska petroleum institutet och Sveriges industriförbund. är emellertid av

Prop. 1975/76:5 76

annan uppfattning och framhåller att huvudmannaskapet inte bör överflyttas från ägaren av allmän hamn. dvs. i regel kommunen. Enligt oljelagringsrådet har utredningen inte redovisat tillräckligt övertygande argument för ett över- givande av rådande ordning. l varje fall bör det enligt rådets mening un- dersökas om man inte med begränsadejusteringarav det nuvarande systemet kan effektivisera hanteringen av oljeblandat barlastvatten och bättra på de brister som i vissa hänseenden konstaterats. Svenska petroleum institutet framhåller att ett fartygs behovav barlastvatten inte i och för sig sam- manhänger med det utlastande företagets bcfraktning av fartyget utan i stället med fartygets närmast föregående last. resa och destination. Vidare påpekar institutet att — med undantag för ett fåtal enskilda anläggningar — oljedepåerna anlagts på kommunerna tillhörig mark. att kommunerna anlagt kajer. gemensamma anläggningar för lossning, inpumpning, oljeav- skiljning m. m.. att kommunerna har rätt att ta ut hamnavgifter och att kommunerna generellt strävar efter att tillhandahålla företagen service i olika hänseenden. Ett överförande av huvudmannaskapet till oljedepåerna synes enligt institutet rent praktiskt innebära en onödig omgång. Man måste nämligen utgå ifrån att varje huvudman — sedan regeringen beslutat i frågan först måste träffa avtal med hamnen om tillstånd. mark. eventuella led- ningar och om disposition och destruktion av det oljeförorenade vattnet. Enligt institutet kan det inte heller vara rationellt med flera anläggningar i samma hamn.

Sjöfartsverket förklarar sig berett att dels i samråd med berörda parter lägga fram förslag om i vilka hamnar anläggningar skall finnas. vem som skall vara huvudman för de olika anläggningarna. dessas tekniska utform- ning. kapacitet m. m.. dels övervaka att anläggningarna kommer till stånd och deltaga i övervakningen av driften. Enligt verket bör dock drift kontrollen av anläggningar på land handhas av annan myndighet än verket. Vidare anser sjöfartsverket att verket även bör få i uppdrag att i samråd med berörda parter lägga fram förslag om den tekniska utformningen. kapaciteten m. m. av anordningarna för mottagande av oljerester från fartygs drift och att övervaka att sådana anordningar kommer till stånd.

Vissa remissinstanser framför olika synpunkter beträffande användningen av oljemottagningsanläggningar och därmed sammanhängande frågor.

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar erinrar om att utbyte av olja i bc- redskapSIager sker i intervallet. Enligt överstyrelsen måste det vara rimligt att avlämning av barlastvatten i sådana sammanhang kan ske vid någon närbelägen. av annan ägd mottagningsanläggning. Med hänsyn till de kost- nader som det här är fråga om bör varje möjlighet till samarbete på platser med flera anläggningsägare tillvaratas i framtiden. liksom möjligheterna till fortsatt utnyttjande av befintliga mottagningsanläggningar oavsett nuva- rande ägare. I sådana fall synes enligt överstyrelsen någon ändring vad be- träffar huvudmannaskapet inte böra vidtas.

Statens naturvårdsverk anser att föroreningsfrågorna i samband med mot-

Prop. 1975/765 77

tagningsanläggningar inte tillräckligt beaktats av UKA. Att minska utsläp- pen till sjöss får enligt verket inte innebära att vattenvärdskraven eftersätts beträffande anläggningarna. som i sig innebär koncentrering av föroreningar och utsläpp i ofta redan hårt belastade recipienter.

Länsstvrelsen i Malmöhus lätt framhåller att i området mellan Helsingborg och Helsingör har införts ett trafiksystem. som innebär att den längsgående fartygstrafiken enkelriktats. Detta system kommer möjligen att utvidgas att gälla ytterligare avsnitt i Öresund. För att i detta läge underlätta för fartyg att avlämna oljeblandat barlastvatten m. m. utan att enkelriktnings- systemet äventyras är det enligt länsstyrelsen angeläget att samråd sker mellan Sverige och Danmark i fråga om lokaliseringen m.m. av mottag- ningsanläggningar i Öresund.

Svenska petroleum institutet framhåller att en teknisk omständighet. som försvårar lösningen av mottagningsproblemet. är att mottagningsanordning- ar i regel inte kan klara av behandling av oljeblandat vatten som innehåller emulgeringsmedel. Sådana medel förekommer vid rengöring av fartygstan- kar men bör enligt institutet förbjudas. när fartyg skall gå till oljehamn för lastning.

Statens naturvårdsverk. Svenska kommunförbundet och Sveriges.förtvgsbe- .fölsförening framhåller att risken för oljeutsläpp i samband med läktring inte berörts av UKA och inte heller hur man skall förfara i sådana sam- manhang.

Beträffande de ekonomiska aspekterna i samband med anläggningarnas anordnande och drift framför vissa remissinstanser olika synpunkter. Länsstyrelsen i. Stockholm län anser att ytterligare överväganden bör göras beträffande finansieringen av anläggningar med direkta statsbidrag eller via en särskild fond. Att avgifternas storlek avgörs genom överenskommelse mellan berörda parter kan enligt länsstyrelsen leda till att de uttagna av- gifterna liksom nu kommer att variera avsevärt från plats till plats och i vissa fall betraktas som alltför höga. Lönsstvre/sen i Hallands län ifrågasätter om det inte bör utgå statsbidrag till täckande av kosmader för vissa mot- tagningsanläggningar. Enligt länsstyrelsen bör denna fråga ytterligare över- vägas. Lönsstvmlsen i Skaraborgs län uttalar att statsbidrag i viss omfattning bör kunna utgå till täckande av sådana kostnader. K usttankers intresseförening föreslår att sjöfartsverket bemyndigas att efter samråd med rederiorgani- sationer och oljeföretag fastställa enhetliga mottagningsvillkor och even- tuellt taxor. Sverigesfartvgsbefölstörening föreslår att ett maximipris fastställs för mottagning. Flera remissinstanser framhåller att avgiften för mottagning av barlastvatten bör vara låg. Lönsstyl'elsen i -K ristianstads län är av den upp- fattningen att det bör föreskrivas att huvudman för anläggning är skyldig att kostnadsfritt mottaga oljeblandat barlastvatten. Även länsstyrelsen i Mal- möhus län ger uttryck för en sådan uppfattning. Sveriges redareförening till- styrker UKAzs förslag när det gäller mottagningsanläggningar för oljeblandat barlastvatten endast under förutsättning att inga ellcri varje fall låga avgifter tas ut.

Prop. 1975/765 78

Nästan samtliga remissinstanser tillstyrker eller lämnar utan erinran UKA:s förslag att de oljerester som härrör från fartygs maskinrum om- händertas av kommunerna inom ramen för ett kommunalt renhållnings- monopol och att kostnaderna härför täcks genom avgifter som tas ut med stöd av lagen om kommunala renhållningsavgifter.

Behovet av anläggningar och anordningar för mot- tagning av andra kemikalier och kemikalierester från fartyg än olja vitsordas genomgående av remissinstanserna. Flera av dem understryker dessutom att det är angeläget att sådana anläggningar och anordningar kommer till stånd. Av flera remissinstanser. bl. a. statens natuntårdsverk. länsstyrelsen i Östergötlands län och Svenska kommunförbun- det. betonas vidare. att det är nödvändigt att frågan om det slutliga om- händertagandet och oskadliggörandet av kemiskt avfall löses i samband med att anläggningarna och anordningarna kommer till stånd. Naturvårds- verket är av den uppfattningen att flera betydelsefulla frågor måste belysas för att slutlig ställning skall kunna tas till hur ett system för anläggningar skall byggas upp Och administreras. Enligt verket är en av de viktigaste frågorna på vilket sätt de omhändertagna kemikalieresterna skall behandlas och oskadliggöras och om det finns resurser för detta inom landet. Verket framhåller därvid att det är "uteslutet att ta emot några kemikalierester innan behandlingsfrågan är löst". Är behandlingsfrågan inte löst skulle näm- ligen enligt verket den situationen kunna uppstå att avfall som bedömts alltför riskfyllt att släppas ut i havet i stället —efter kanske endast bristfällig behandling — släpps ut i avsevärt känsligare områden. såsom hamnar och andra kustnära vatten. Samma synpunkter understryks av Svenska hamn- förbundet.

Flertalet remissinstanser är av den uppfattningen att frågan om huvud- mannaskapet bör lösas i princip på det sätt UKA föreslagit. nämligen att ansvaret för att lämplig anläggning eller anordning finns läggs på hamnens ägare eller lastens mottagare eller avsändare (hanterare) och att ett flexibelt system tillämpas. som i varje särskilt fall ger det mest ändamålsenliga re- sultatet. Några remissinstanser är emellertid av annan uppfattning. Sålunda framhåller bl.a. länsstvrelsen i Malmöhus lätt, Svenska petroleum institutet, Sveriges industriförbuml och Sveriges redareförening att ansvaret för mottag- ning av kemisktavfall bör läggas på kommunerna.

Flertalet remissinstanser delar UKA:s uppfattning att kostnaderna för an- läggning eller anordning för mottagning av kemiskt avfall bör bestridas av huvudmannen. Några remissinstanser anser dock att statsbidrag bör utgå till täckande av kostnader för uppförande av anläggning eller att denna fråga i varje fall bör utredas. Vidare är remissinstanserna nästan genom- gående av den uppfattningen att huvudmannen efter skälig och rättvis grund själv bör få bestämma huruvida avgift för användning av anläggning eller anordning skall utgå. Av fiera remissinstanser betonas härvid att avgiften bör vara låg. Några remissinstanser anser att avgiften bör inarbetas i hamn- avgiften.

Prop. 1975/765 79

Mot konventionernas bestämmelser om toalettavfall och fast avfall framförs i stort sett inte några erinringar av remissinstanserna. Ett genomförande av en svensk lagstiftning på grundval av dessa bestäm- melser hälsas med tillfredsställelse av bl.a. Vattenvärnet och Vetenskaps- akademien. Statens naturvårdsverk anser att Sveri ge bör verka föratt så många stater som möjligt ansluter sig till havsföroreningskonventionens valfria bi- lagor om toalettavfall och fast avfall.

Prop. 1975/76:5 80

7. Föredraganden

7.1. Inledning

Förorening av havsvatten genom olja. kemikalier etc. medföri flera hän- seenden betydande skador och avsevärda olägenheter. Skadeverkningarna på växt- och djurvärld är välkända. Skador och olägenheter förorsakas också fisket bl. a. genom att redskap smutsas ned och förstörs av oljeföroreningar. Olja som driver in mot kusterna kan göra stränder otjänliga för bad och annat friluftsliv.

Sedan länge pågår ett internationellt samarbete för att söka hindra bl. a. sådan förorening av havsvattnet. Beträffande utsläpp av olja från fartyg har samarbetet tidigare resulterat i bl.a. konventionen den l2 maj l954 till förhindrande av havsvattnets förorening genom olja (oljeskyddskonven- tionen). Grundtanken i konventionen är att varje fördragsslutande stat skall tillse att dess fartyg, oavsett var i världen de uppehåller sig. iakttar i kon- ventionen angivna regler för att motverka att havsvattnet förorenas. Den viktigaste av dessa regler är ett förbud mot utsläpp av olja inom vissa i konventionen angivna zoner (förbjudna zoner). Dessa sträcker sig i regel 50 nautiska mil från land. Det bör anmärkas att konventionens förbud inte avser alla slag av olja och inte heller utsläpp under vissa förhållanden av blandningar med en oljehalt som understiger särskilt angivna värden. Kon- ventionen ändrades i vissa hänseenden vid en internationell oljeskydds- konferens år 1962. Ändringarna innebar bl. a. att också Östersjön och Nord- sjön förklarades vara förbjudna zoner. Ytterligare ändringari konventionen antogs vid församlingsmöten som Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorga- nisationen (lMCO) höll åren 1969 och l97l. Genom dessa ändringar fick konventionen ett väsentligt ändrat innehåll. Bl. a. slopades de 5. k. fria zoner, där olja tidigare fått släppas ut. Konventionen och l962 års ändringar däri trädde i kraft l958 resp. 1967. De 1969 och 1971 beslutade ändringarna har ännu inte trätt i kraft. Sverige har tillträtt konventionen och godkänt konventionsändringarna.

Vidare antogs 1969 en internationell konvention om ingripande på det fria havet vid olyckor som är ägnade att leda till föroreningar genom olja (l969 års ingreppskonvention). Konventionen syftar till att precisera kust- staternas befogenhet att på det fria havet ingripa mot utländskt fartyg för att förebygga förorening genom olja vid sjöolycka och för att begränsa ska- deverkningar av sådan förorening. Sverige har tillträtt ingreppskonventionen. som trädde i kraft den 6 maj l975.

För Sveriges del finns bestämmelser till skydd för den marina miljön bl. a. i lagen (l972:275) om åtgärder mot vattenförorcning från fartyg (ändrad senast 19751149. i det följande benämnd 1972 års lag) och i kungörelsen (l972:278) om åtgärder mot vattenförorcning från fartyg (ändrad l975:151, i det följande benämnd 1972 års kungörelse). Lagstiftningen bygger på ol- jeskyddskonventionen med däri t.o.m. 1971 beslutade ändringar.

Prop. 1975/765 81

Trafiken med olje- och kemikalielaster till sjöss har fortlöpande ökat kraf- tigt. På grund härav och i anslutning till de växande miljöskyddssträvandena har frågan om åtgärder till skydd för den marina miljön allt mer kommit att uppmärksammas. Ökade ansträngningar har också gjorts i syfte att _vtter- ligare motverka och förhindra att havsvattnet förorenas.

Vid en internationell havsföroreningskonferens i London hösten 1973 an- togs en internationell konvention till lörhindrande av förorening från fartyg (havsföroreningskonventionen) och ett protokoll om ingripande på det fria havet vid havsförorening genom andra ämnen än olja (ingreppsprotokollet). Till skillnad från oljeskyddskonventionen innehåller havsföroreningskon- ventionen bestämmelser inte bara om utsläpp av olja utan även av andra skadliga ämnen i huvudsak kemikalier —. toalettavfall och fast avfall. Genom ingrcppsprotokollet utvidgas 1969 års ingreppskonvention så att det blir möjligt att vidta åtgärder även när allvarlig och överhängande fara fö- religger för förorening genom kemikalier m. m. Sverige har undertecknat konventionen och protokollet med förbehåll för ratificering.

Parallellt med arbetet på havsföroreningskonventionen förbereddes en sär- skild konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö (Östersjö- konventionen). Arbetet med konventionen avslutades vid en miljövårds- konferens i Helsingfors i mars l974. Konventionen har till syfte att minska den förorening som orsakas av ämnen som härrör från områdena kring Östersjön och från sjöfarten där. Den innehåller i likhet med havsförore- ningskonventionen regler om utsläpp av olika slag (olja. kemikalier. toa- lettavfall och fast avfall) från fartyg. Reglerna ansluter i stort till motsvarande regler i havsföroreningskonventionen för specialområden. med det undan- taget att tidpunkten för ikraftträdandet i fråga om flytande kemikalier i bulk lämnats öppen. Sverige har undertecknat Östersjökonventionen. Denna skall ratificeras enligt konventionsbestämmelserna.

Jämsides med det internationella samarbetet har inom landet utredningen (Jo l97l:01) rörande omhändertagande och behandling av kemiskt avfall m. m. (UKA) övervägt åtgärder till motverkande av vidare förorening av havsvattnet. Utredningen har avgett betänkandena (Ds K l973z4) Anlägg- ningar _för mottagning av oljeblandat barlastvatten. m. m. och (Ds K 1974: l 2) Anläggningaroch anordningar för mottagning av kemikalierester från fartyg.

Vidare har sjölartsverket avgett förslag till lörfattningsändringar som lör- anleds av ett svenskt tillträde till havstöroreningskonventionen och Ös- tersjökonventionen.

Havsföroreningskonventionen. Östersjökonventionen. ingreppsprotokol- let. de båda utredningsbetänkandena och förätttttingsförslaget har remiss- behandlats.

Jag har tidigare lämnat en detaljerad redogörelse för det internationella samarbetet till skydd för den marina miljön. den svenska lagstiftningen i ämnet och nyssnämnda utredningsarbete liksom för den omfattande re- missbehandlingen av de nya internationella överenskommelserna. utred-

Prop. 1975/76:5 82

ningsförslagcn och författningsförslaget. [ det följande kommer jag därför att särskilt omnämna endast de viktigaste momenten medan jag i övrigt får hänvisa till föregående redovisning.

7.2. Sveriges tillträde till konventionerna 7.2.1 Allmänt om mtl/it'eringsl'rägorna

Som framgått av min tidigare redogörelse upptar hav s fö ro re - n i n g 5 k 0 n v e nt io n e n i ett antal artiklar dels allmänna bestämmelser. dels regler om ikraftträdande. ändringar av konventionen etc. De tekniska bestämmelserna finns i fem bilagor med detaljerade regler till förhindrande av föroreningar av olikaslagmämligen i bilaga I förorening genom olja. i bilaga ll förorening genom flytande kemikalier som transporteras i bulk. i bilaga lll förorening genom skadliga ämnen. främst kemikalier, som trans- porteras i förpackad form eller i fraktcontainer m. m.. i bilaga IV förorening genom toalettavfall och i bilaga V förorening genom fast avfall. Bilagorna I. II och lV gäller inte endast förbud mot eller begränsning av utsläpp utan även fartygets konstruktion och utrustning i sådana avseenden som är vä- sentliga från miljöskyddssynpunkt.

Till konventionen är också fogade två protokoll som innehåller närmare bestämmelser om rapportering av (örorcningsincidentcr och om skiljedoms- förfarande.

Konventionen träder i kraft tolv månader efter det att femton stater. som tillsammans representerar minst 50 % av det samlade världstonnagets bruttodräktighet räknat i registerton. har tillträtt den. Konventionsbestäm- melserna för olja och flytande kemikalier i bulk blir bindande för alla stater som tillträder konventionen. Däremot är bilagorna lll—V valfritt i den me- ningen att en tillträdande stat kan förklara att den inte är villig att tillämpa de i dessa bilagor upptagna reglerna. En stat som har avgett sådan förklaring kan dock senare godta bilagan eller bilagorna i fråga. Den nya konventionen ersätter. sedan den trätt i kraft. den reviderade oljeskyddskonventionen såvitt avser förhållandet mellan stater som är bundna av båda konventionerna.

Såsom framgått av det föregående innebär in g re p p 5 p ro t'o k 0 I let en utvidgning av 1969 års ingreppskonvention i anslutning till de utvidg- ningar som följer av havsförorcningskonventionen.

Liksom havsföroreningskonventionen innehåller Ö 5 t e r sj ö k 0 n v 0 n - tionen ett antal artiklar med allmänna bestämmelser och med regler om ikraftjrädande och procedurfrågor. medan de mera detaljerade tekniska frågorna rörande sjöfarten regleras i bilagor till konventionen. De materiella bestämmelser som rör sjöfarten finns i artiklarna 7 och ll och i de därtill anslutande bilagorna [V och Vi. Artikel 7 och bilaga lV innehåller regler om utsläpp från fartyg av olja. kemikalier. toalettavfall och fast avfall. I artikel ll och bilaga Vi finns föreskrifter om samarbete mellan de för-

Prop. 1975/765 83

dragsslutande staterna vid bekämpning av marina föroreningar. Som jag har påpekat tidigare innehåller konventionen också regler som inte berör sjöfarten främst bestämmelser om landbaserade föroreningar — vilka för- bigås i detta sammanhang. De anmäls senare denna dag av chefen för jord- bruksdepartementet.

Förutom av Sverige har Östersjökonventionen undertecknats av Oster- sjöområdets övriga sex stater. nämligen Danmark. Finland. Förbundsre- publiken Tyskland. Polen. Sovjetunionen och Tyska Demokratiska Repub- liken. Konventionen träder i kraft två månader efter det att det sjunde instrumentet som innefattar ratificering eller godkännande har deponerats. Till artikel 7 och bilaga lV finns särskilda ikraftträda-tndebestämmelser som innebär att betydelsefulla delar skall börja tillämpas snarast möjligt. dock senast den ] januari l977 eller vid konventionens ikraftträdande. om denna tidpunkt infaller efter 1976 års utgång. När det gäller reglerna om flytande kemikalier i bulk är tidpunkten för ikraftträdande inte bestämd. l stället förbinder sig de fördragsslutande staterna att senast den I januari l977 eller ett år efter konventionens ikrafttrt't'dande - beroende på vilken av dessa tidpunkter som infaller senare — fastställa tidpunkten för kemi- kaliereglernas ikraftträdande. Det bör framhållas att Östersjökonventionen till skillnad från havsföroreningskonventionen — inte innehåller några val- fria bestämmelser utan i sin helhet blir bindande för stater som tillträder den. Dock må påpekas att konventionen medger ett uppskov av högst ett år med tillämpningen av_ vissa_bestämmelser.

Etts v e ns kt t i | l träd e till de nya överenskommelserna har genom- gående tillstyrkts eller lämnats utan erinran vid remissbehandlingen. Från många håll har betydelsen av överenskommelserna understrukits. De in- vändningar som rests rör — såsom jag skall redovisa senare delfrågor och går ut på att överenskommelserna i vissa avseenden inte är tillräckligt in- gripande eller — i andra fall -att de medför alltför långtgående restriktioner. Vidare diskuteras alternativa lösningar av olika problem och lämpliga tid- punkter för reglernas ikraftträdande.

Jag delar den positiva inställning som präglar praktiskt taget alla remiss- yttranden. llavsföroreningskonventionen — med det anslutande ingreppspro- tokollet — och Östersjökonventionen utgör betydelsefulla steg när det gäller att förbättra den marina miljön. Jag ser det som helt naturligt att vi i Sverige — i överensstämmelse med våra allmänna ambitioner på miljövårdsområdet — skall tillträda överenskommelserna och internationellt verka för att de får vidast möjliga tillämpning. Det anförda innebär att jag förordar en'ra- tificering av överenskommelserna för svenskt vidkommande. Vissa problem rörande tidpunkten för det praktiska genomförandet av föreskrifterna såvitt de gäller tiytande kemikalier i bulk har dock ännu inte fått sin lösning utan kommer att vidare övervägas i anslutning till de överläggningar som skall föregå en överenskommelse enligt Östersjökonventionen om ikraft- trädande av konventionens bestämmelser om sådana kemikalier. Dessa pro- blem _ vilka jag skall återkomma till senare — innebär att havsförorenings-

Prop. 1975/765 84

konventionen inte kan ratificeras f. n.. eftersom bilaga ll till konventionen är av tvingande natur. Däremot möter inte hinder mot att ratificera Ös- tersjökonventionen. Frågan om godkännande av havsföroreningskonven- tionen i nyssnämnda del torde få underställas riksdagen samtidigt som frå- gorna om godkännande av tilläggsöverenskommelsen till Östersjökonven- tionen och om vissa lagstiftningsåtgärder som påkallas av konventionsbe- stämmelserna. Detta beräknas kunna ske under år 1976.

7.3.) Olja

Som har framgått av min tidigare redovisning är det oljeskyddskonven- tionen med l962 års ändringar som är internationellt gällande. För svenskt vidkommande har vi emellertid gått avsevärt längre och vår lagstiftning — 1972 års lag och 1972 års kungörelse — bygger på oljeskyddskonventionen med de ändringar däri som beslutats l969 och 197]. De svenska bestäm- melserna innehåller i huvuddrag följande.

Inom Sveriges sjöterritorium får olja inte tömmas ut från fartyg. Även annat utflöde av olja inom sjöterritoriet skall förhindras så långt det är möjligt. I fråga om tankfartyg med en bruttodräktighet av minst l50 re- gisterton och annat fartyg med en bruttodräktighet av minst 500 registerton gäller bestämmelserna även på det fria havet. Därutöver föreskrivs i fråga om svenskt tonnage att bestämmelserna skall tillämpas även på tankfartyg med en bruttodräktighet under 150 registerton och annat fartyg med en 'bruttodräktighet under 500 registerton och en maskinstyrka av minst 400 effektiva hästkrafter. Från förbudet mot oljeutsläpp medges vissa begränsade undantag i huvudsaklig överensstämmelse med 1969 års ändringar i ol- jeskyddskonventionen. För tiden intill dess 1969 års ändringar i konven- tionen träder i kraft gäller undantagsbestämmelserna dock i fråga om ut- ländskt fartyg endast om det hör hemma i land som redan tillämpar de ändrade konventionsreglerna. I fråga om utsläpp av olja från annat utländskt fartyg äger vissa äldre. mindre långtgående bestämmelser motsvarande till- lämpning. Dessa bestämmelser ansluter till de föreskrifter som gäller enligt oljeskyddskonventionen med 1962 års ändringar.

1 1972 års lag föreskrivs vidare att anläggning eller anordning för mot- tagning av oljerester och oljehaltig blandning från fartyg skall finnas i allmän hamn som regeringen bestämmer. l enlighet härmed har föreskrivits att mottagningsanläggning skall finnas i Luleå. Stockholm. Norrköping. Malmö. Helsingborg och Göteborg. Vidare skall i allmän hamn i ett flertal olika kommuner finnas anordning av enklare slag som kan ta emot begränsade mängder av oljerester. Föreskrifter om anläggning och anordning meddelas av sjöfartsverket.

Bestämmelser om fartygs konstruktion och utrustning till förebyggande eller begränsning av vattenförorcning finns i 1972 års lag. 1972 års kungörelse och föreskrifter som meddelas av sjöfartsverket. Detsamma gäller i fråga om certifikat som visar att bestämmelserna är uppfyllda.

Prop. 1975/765 85

I förhållande till den svenska lagstiftningen innebär föreskrifterna i h a vs fö ro re nin g s k on v e nt io n e n om oljeutsläpp utanför special-' områden endast ett par smärre ändringar. som lämpligen bör tas upp i den svenska lagstiftningen med tidsmässig anpassning till konventionens ikraft- trädande. Denna bedömning skall också ses mot bakgrund av de betydligt strängare regler som — enligt vad jag föreslår i det följande på grundval av Östersjökonventionen — avses gälla i fråga om hela Östersjöområdet.

Havsföroreningskonventioncn upptar också en rad föreskrifter om far- tygens konstruktion och om särskilda övervaknings- och kontrollsystem. I anslutning härtill finns särskilda övergångsbestämmelser för fartyg som är i drift. när konventionen träder i kraft.

Konstruktions- och utrustningsbestämmelserna utgör en väsentlig del av havsföroreningskonventionens regler till förhindrande eller motverkande av oljeföroreningar. Det är med hänsyn härtill tillfredsställande att kunna konstatera att svensk varvsindustri och rederinäring ligger långt framme på detta område. När det gäller svenska fartyg som är under byggnad eller projektering torde man redan f. n. i betydande utsträckning ha tagit hänsyn till de i havsföroreningskonventionen angivna kraven. Vissa komponenter i kontroll- och övervakningssystemen finns ännu inte tillgängliga för kom- mersiellt bruk men svenska företag har spelat en betydande roll när det gällt att driva på utvecklingen. Man torde därför kunna utgå från att även denna fråga skall få sin lösning i en nära framtid.

F.nligt l972 års kungörelse ankommer det på sjöfartsverket att — efter samråd med naturvårdsverket — meddela föreskrifter om bl. a. fartygs kon- struktion och utrustning för att förebygga eller begränsa vattenförorcning. I enlighet härmed följer sjöfartsverket utvecklingen när det gäller konstruk- tions- och utrustningsfrågorna inom detta område och verket torde — efter hand som de tekniska problemen löses och med beaktande av de ekonomiska aspekterna — meddela behövliga föreskrifter. Detta förhållande. sett mot bakgrund av rederi- och varvsnäringens höga ambitionsnivå. gör sannolikt att den svenska handelsflottan. redan när havsföroreningskonventionen trä- der i kraft. i stor utsträckning kommer att motsvara de i konventionen angivna konstruktions- och utrustningskraven.

Östersjöområdet omfattar i konventionssammanhang — utom Östersjön — även Bottniska viken. Finska viken och inloppet till Östersjön söder om en linje ungefärligen mellan Skagen och Göteborg. Detta område utgör ett av de specialområden för vilka havsföroreningskonventionen uppställer sär- skilt stränga regler. Det är dessa regler — vilka i princip innebär totalförbud mot alla slags utsläpp av olja och oljehaltiga blandningar som har tagits upp i Ö ste r sj ö k 0 n v e n t i o n e n . Alla oljetankfartyg och alla andra fartyg som har en bruttodräktighet av minst 400 registerton skall behålla oljerester. förorenat barlastvatten och tankspolvatten ombord för avlämning till mottagningsanordning. När det gäller fanyg som inte är oljetankfartyg

Prop. 1975/765 86

och som har en bruttodräktighet understigande 400 registerton tillåts utsläpp av oljehaltiga blandningar endast under vissa snävt preciserade villkor. Vida- re föreskriver konventionen att oljelastningsterminaler och reparationsham- nar inom Östersjöområdet senast den 1 januari 1977 skall vara försedda med anordningar för mottagning och hantering av förorenat barlastvatten och tankspolvatten från oljetankfartyg och att alla hamnar inom området skall ha anordningar för mottagning av oljerester och oljehaltiga blandningar från alla slags fartyg.

En riktpunkt för ikraftträdandet av Östersjökonventionens regler om olja och oljehaltiga blandningar är den ] januari 1977.

Bestämmelserna i havsföroreningskonventionen och Östersjökonventio- nen aktualiscrar. som framgår av min tidigare redogörelse. frågan om in- rättande dels av anordningar för mottagning och behandling av allt förorenat

. barlast- och tankspolvatten från oljetankfartyg i alla oljelastningsterminaler och reparationshamnar. dels av anordningar för mottagning av andra ol- jerester och oljehaltiga blandningar från alla fartyg i alla hamnar. UKA har i det tidigare nämnda betänkandet Anläggningar för mottagning av oljeblandat barlastvatten. m. m. behandlat denna fråga. Enligt utredningen föreligger behov av att avlämna oljeförorenat barlastvatten främst i fast- ningshamnar för olja och oljeprodukter. Vidare kan anläggningar behöva inrättas i hamn där olja inte lastas men som anlöps av fartyg som kan lasta olja. Utredningen syftar dels på de 5. k. OBO-fartygen som kan lasta antingen malm eller olja och som i malmlastningshamn. t. ex. Luleå. kan behöva göra sig av med oljeblandat barlastvatten m. m.. dels på vissa äldre fartyg med växeltankar dvs. tankar som används för både barlastvatten och bunkerolja som kan behöva avlämna barlastvatten vid bunkrings- anläggningar. Utredningen förutsätter vidare att varje reparationsvarv kom- mer att ha tillgång till erforderlig mottagningsanläggning för oljeblandat barlastvatten o.d. Trots att oljetraftken ökat. utnyttjas de mottagningsan- läggningar som finns i de flesta fall endast i ringa utsträckning. Detta beror. framhåller utredningen. på bristande mottagningskapacitet. mindre god ser- . vice i övrigt och höga kostnader i samband med avlämning.

F. n. är skyldigheten att inrätta och driva anläggning för mottagande av barlastvatten m.m. knuten till ägaren av allmän hamn. dvs. i realiteten till vederbörande kommun. Enligt utredningens uppfattning bör skyldig- heten i fortsättningen åligga huvudmannen för den anläggning varifrån olja och oljeprodukter lastas ut. Mottagandet av barlastvatten m. m. måste näm- ligen anses utgöra en integrerande del av den verksamhet som pågår vid en oljedepå. cisternanläggning eller liknande. En sådan ordning anses stå i överensstämmelse med grunderna för gällande miljöskyddslagstiftning. vilken innebär att den som utövar eller ämnar utöva miljöfarlig verksamhet skall vidta de skyddsåtgärder. tåla den begränsning av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som kan behövas för att förebygga eller avhjälpa olägenhet. Därtill kommer att de tekniska förutsättningarna för

Prop. 1975/765 87

att slutligt ta om hand oljerester är särskilt goda just vid raf'linaderier och liknande anläggningar.

När det gäller de ekonomiska aspekterna uttalar utredningen att som allmän princip för miljövärden kan sägas gälla att den som förorenar eller kan förorena skall bära kostnaderna för att detta skall kunna förhindras. Frågan om uttagande av avgift för mottagning av oljeblandat barlastvatten m. m. anses vara av den karaktären att den inte bör regleras utan avgöras genom överenskommelse mellan vederbörande parter. dvs. i första hand rederiet och det utlastande företaget.

Utredningen förordar att regeringen skall bestämma i vilka hamnar an- läggningar skall finnas och vem som skall vara huvudman för anläggning. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer skall meddela fö- reskrifter om utförande av anläggning och om dess underhåll och drift.

De oljerester som härrör från fartygs maskinutrymmen bör enligt utred- ningens uppfattning tas om hand inom ramen för det kommunala ren- hållningsmonopolet. Sådana oljerester skiljer sig nämligen principiellt inte från avfallsolja från kommunikationsmedel på land.

i remissyttrandena framförs inte några kritiska synpunkter beträffande ÖStersjökonventionen i vad den gäller sjöfarten. Behovet av mottagnings- anordningar för olja och oljerester vitsordas nästan genomgående av re- missinstanserna. l åtskilliga remissyttranden understryks att det är angeläget att sådana inrättas i den omfattning som UKA föreslår. Av bl. a. Sveriges redareförening framhålls att en nödvändig förutsättning för att utsläpps- bestämmelserna skall kunna tillämpas är att behövliga mottagningsanord- ningar ftnns tillgängliga. Nästan alla remissinstanser tillstyrker eller länmar utan erinran förslaget att skyldigheten att inrätta och driva mottagnings- anläggning för oljeblandat barlastvatten. tankspolvatten rn. m. bör åligga huvudmannen för den anläggning varifrån olja och oljeprodukter utlastas samt i vissa fall även huvudman för utlastningsanordningi malmlastnings- hamn och bunkringsanläggning. Några remissinstanser. bl. a. oljelagrings- rådet. Svenska petroleum institutet och Sveriges industriförbund.ärav annan uppfattning och anser att huvudmannaskapet inte bör flyttas från ägare av allmän hamn. dvs. i realiteten vederbörande kommun. Utredningens uttalande om mottagningsanordningar vid reparationsvarv godtas i princip av . remissinstanserna.

] likhet med UKA och nästan samtliga remissinstanser anser jag att an- svaret för att anläggning för mottagning av oljeblandat barlastvatten. tank- spolvatten o.d. inrättas och drivs framdeles bör vila på huvudmannen för den anläggning varifrån olja och oljeprodukter utlastas. De skäl UKA anfört härföranserjag välgrundade. Till detta vill jag foga att ytterligare erfarenheter numera har vunnits av sådana mottagningsanläggningar och att återvin- ningen av olja i anläggningarna lämnar betydande bidrag till kostnadstäck- ningen och under vissa förhållanden gör anläggningarna lönsamma. Detta förhållande understrykersambandet med den verksamhet som i övrigt drivs i anslutning till oljeutlastningsterminalerna. I de fall behov föreligger att

Prop. 1975/765 88

avlämna oljeblandat barlastvatten m. m. där oljetankfartyg repareras. bör en- ligt min mening den som driver reparationsverksamheten svara för att be- hövlig mottagningsanordning finns. Om mottagningsanordning behövs även på annan plats bör regeringen i varje särskilt fall bestämma vem som skall svara för anordningen. Som UKA har föreslagit bör regeringen eller myn- dighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om utförande av anläggning och om dess underhåll och drift.

En väsentlig förutsättning för en svensk ratificering av Östersjökonven- tionen är — såvitt gäller nu berörda delar — att frågan om anordnande av mottagningsanläggningar kan lösas tillräckligt snabbt. Under ärendets be- redning inom kommunikationsdepartementet har kontakter tagits med be- rörda myndigheter och intresseorganisationer och det har därvid klarlagts att behövliga anläggningar med tillräcklig kapacitet kan vara i drift vid års- skiftet l976—l977.

Som framhållits av UKA och flera remissinstanser är avgiftsfrågan vä- sentlig för ett effektivt utnyttjande av mottagningsanläggningarna. Hur frå- gan löses har emellertid betydelse också i ett vidare sammanhang. som det enligt min mening finns anledning att lägga särskild vikt vid. Jag syftar då på önskvärdheten att uppnå vidast möjliga efterlevnad av Östersjökon- ventionens utsläppsförbud. När konventionen godkänts av samtliga Öster- sjöstater och trätt i kraft blir dess bestämmelser bindande inom konven- tionsstaternas territorialvatten men inom Östersjöområdet i övrigt endast för fartyg som hör hemma i dessa stater. Bestämmelserna kommer inte att gälla för andra fartyg på fritt vatten inom Östersjöområdet. förrän hem- landet godkänt havsföroreningskonventionen och denna trätt i kraft. Risken är påtaglig för utsläpp från sådana fartyg. därför att man på så sätt undviker kostnader för avlämning av barlastvatten etc. En bristande efterlevnad i detta hänseende skulle — med hänsyn till den betydande trafiken med fartyg som inte hör hemma i Östersjöstat —allvarligt äventyra de positiva effekterna av Östersjökonventionen. Den lämpliga lösningen ligger enligt min mening i att avlämnandet av oljeförorenat vatten i princip görs avgiftsfritt för redaren. vilket också har föreslagits av ett par remissinstanser. Självfallet innebär detta inte att den som svarar för anordningen är förhindrad att gottgöra sig för sina kostnader utan endast att dessa skall kalkyleras in i verksamheten så att fartygen behandlas lika oavsett om förorenat vatten avlämnas eller ej. Om principens giltighet begränsas till sådana fall då fartyget skall lasta olja eller genomgå reparation hos den som svarar för mottagningsanlägg- ningen. torde avgiftsbefrielsen inte få negativa effekter för den senare. efter- som en avgift under alla förhållanden skulle komma att belasta hans verk- samhet. En lösning enligt nu angivna riktlinjer bör ha en gynnsam effekt i fråga om intresset även hos befälhavarna på konventionsbundna fartyg att efterleva bestämmelserna.

När det gäller de ekonomiska aspekterna i övrigt anser jag — liksom ut- redningen och flertalet remissinstanser — att särskilt statsbidrag inte bör

Prop. 1975/76:5 89

komma i fråga. Därvid har jag också beaktat möjligheterna 'att med en rationell drift få intäkter genom återvinning av olja.

Nästan samtliga remissinstanser tillstyrker eller lämnar utan erinran för- slaget att oljerester som härrör från fartygs maskinrum o.d. skall omhän- dertas inom ramen för ett kommunalt renhållningsmonopol och kostnaderna härför täckas genom avgifter som tas ut med stöd av lagen (1965254) om kommunala renhållningsavgifter (ändrad l970:894). Jag biträder förslaget.

När det gäller avgiftsfrågan vill jag med hänvisning till mina över- väganden i detta avseende såvitt rör omhändertagande av barlastvatten och tankspolvatten understryka vikten av att kostnaderna inte täcks genom uttag endast för fartyg som lämnar oljerester. I stället bör för den renhåll- ningsservice som erbjuds sjöfarten via hamnarna tas ut ersättning enligt de grunder som anges i kungörelsen (1950:152) om fastställelse av hamn- och grundpenningtaxor samt taxor å sluss-. kanal- och andra farledsavgifter (ändrad 1973:1055). En rad skäl — inte minst av praktisk natur — talar också för att avgift enligt lagen om kommunala renhållningsavgifter för omhän- dertagande och annan behandling av avfall som lämnas av fartyg i hamn bör belasta hamnverksamheten. De kostnader som hamnen förorsakas här- igenom kan sedan med hänsynstagande till nyss förordade principer — beaktas vid bestämningen av hamnavgift. grundpenning eller motsvarande avgift som erläggs för utnyttjande av hamnen.

[ sammanhanget vill jag också erinra om att riksdagen numera antagit förslagen i prop. l975z32 om bl. a. inrättande av ett företag för att behandla miljöfarligt avfall (JoU l975:10. rskr l975:l6l). Riksdagens beslut innebär bl.a. att regeringen med stött av ett bemyndigande i kommunala renhåll- ningslagen (19702892. ändrad senast l975z338) får meddela föreskrifter om införande av kommunalt renhållningsmonopol avseende bl.a. oljeavfall.

Sammanfattningsvis utmynnar mina överväganden rörande olja och öl- jerester i att jag förordar ett godkännande av havsföroreningskonventionen och Östersjökonventionen såvitt de avser sådana ämnen.

7.2.3. Kemikalier

Oljeskyddskonventionen upptar inte några bestämmelser om kemikalier. toalettavfall. fast avfall e. (1. Enligt svensk lagstiftning kan emellertid med- delas särskilda föreskrifter till förebyggande av vattenförorening genom an- nat avfall som härrör från fartygs drift än olja. Föreskrifter får meddelas inte bara om avfall från fartygs framdrivning utan också om bl. a. avfall från annan last än olja. t. ex. kemikalier. Föreskrifterna meddelas av chefen för marinen i fråga om örlogsfartyg och av statens naturvårdsverk i fråga om andra fartyg. För tiden till dess föreskrifter härom har trätt i kraft gäller länsstyrelsebeslut som har meddelats med stöd av äldre lagstiftning.

Som jag tidigare nämnt finns i bilaga ll till havsföroreningskonventioncn detaljerade regler till förhindrande av förorening genom flytande kemikalier

Prop. 1975/76:5 90

i bulk. Föreskrifterna bygger på en riskgradering i fyra olika kategorier. betecknade A—D med A som den farligaste kategorin. och anger kriterierna för dessa. Kriterierna är knutna till bl.a. ämnenas grad av farlighet för havets resurser. människors hälsa eller möjligheterna att utnyttja havet. De ämnen som omfattas av regleringen är de som tagits upp i bihang ll till bilagan och sådana som provisoriskt bedömts tillhöra någon av nämnda kategorier. Föreskrifterna ägeri princip tillämpning på alla fartyg som trans- porterar flytande kemikalier i bulk.

Utsläpp av flytande kemikalier är i princip förbjudet och tillåts endast under vissa angivna villkor. Villkoren för utsläpp ökar i stränghet med ämnets farlighet och havsområdets karaktär. De strängaste villkoren gäller således för utsläpp av ämnen av kategori A i specialområden, till vilka räknas endast ("Östersjö- och Svartahavsområdena.

i anslutning till utsläppsbestämmelserna ges detaljerade föreskrifter som skall möjliggöra kontroll av att dessa bestämmelser efterlevs. Kontrollen skall ske med hjälp av bl. a. lastdagbok i vilken olika åtgärder med skadliga ämnen skall redovisas. .

De fördragsslutande parterna skall tillse att hamnar och terminaler för lastning och lossning utrustas med anordningar för mottagning av rester och blandningar som innehåller kemikalier. Även i hamnar där kemika- lietankfartyg repareras skall finnas lämpliga anordningar för mottagning av sådana rester och blandningar. .

Beträffande ikraftträdandet av utsläppsreglerna för specialområden sägs i havsföroreningskonventionen att de stater som gränsar till ett sådant om- råde skall komma överens om en tidpunkt då kravet på nödvändiga mot- tagningsanordningar skall vara uppfyllt och de särskilda utsläppsreglerna för specialområden skall börja tillämpas. Skulle konventionen träda i kraft före denna tidpunkt. skall inom området tillämpas de föreskrifter som avser utsläpp utanför specialområden.

Vidare finns. som framgår av vad jag tidigare anfört. i bilaga lll till havs- föroreningskonventionen detaljerade regler som handlar om kemikalier m.m. som transporteras till sjöss i förpackad form eller i fraktcontainer. flyttbara tankar eller landsvägs- och _iärnvägstankvagnar. Reglerna överens- stämmer i stort med motsvarande regleri 1960 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS) om farligt gods ("kap. VII). vilken Sverige har tillträtt.

Bestämmelserna i bilaga lV till Östersjökonventionen om flytande ke- mikalier i bulk ansluter till havsföroreningskonventionens regler i bilaga ll för specialområden. [ fråga om tidpunkten för ikraftträdandet av bestäm- melserna sägs att den skall fastställas av de fördragsslutande parterna så snart som möjligt och inte senare än den 1 januari 1977 eller ett år efter konventionens ikraftträdande. beroende på vilken tidpunkt som infaller se- nare.

Föreskrifterna i bilaga lV till Östersjökonventionen om kemikalier rn. m.

Prop. 1975/76:5 91

i förpackad form har viss motsvarighet i bilaga lff till havsföroreningskon- ventionen. l Östersjökonventionen sägs bl. a. att de fördragsslutande parterna så snart som möjligt skall tillämpa lämpliga enhetliga regler rörande transport av kemikalier m.m. i förpackad form.

I både havsföroreningskonventionen och Östersjökonventionen föreskrivs — som framgår av min tidigare redogörelse — att särskilda mottagnings- anordningar för kemikalier och blandningar som innehåller kemikalier skall finnas i hamnar och'terminaler för lastning och lossning samt i hamnar. där kemikalietankfartyg repareras. UKA har i betänkandet Anläggningar och anordningar för mottagning av kemikalierester från fartyg behandlat denna fråga. UKAzs förslag innebär bl. a. att produktkontrollnämnden —efter samråd med bl. a. sjöfartsverket — skall föreskriva för vilka ämnen och be- redningar mottagningsanläggningar eller anordningar skall finnas och att regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer har att besluta i vilka hamnar som sådana anläggningar eller anordningar skall finnas. vilka ämnen och beredningar dessa i varje särskilt fall skall avse och vilket tekniskt utförande anläggningarna eller anordningarna skall ha. När UKA övervägt frågan om huvudmannaskap har UKA kommit till den uppfattningen att det inte är möjligt att finna en lösning som utan undantag kan tillämpas i alla hamnar. Enligt UKA bör regeringen efter en analys av trafikens om- fattning och karaktär besluta om hamnens ägare eller lastens mottagare eller avsändare (hanterare) skall vara skyldig att svara för anläggning eller anordning. Om särskilda avgifter för användning av anläggning eller an- ordning bör tas ut eller inte får enligt UKA:s mening avgöras av huvud- mannen.

Värdet av havsföroreningskonventionens och Östersjökonventionens be- stämmelser till förebyggande av vattenförorcning genom kemikalier vits- ordas genomgående vid remissbehandlingen. Flera remissinstanser. bl. a. statens naturvårdsverk och Svenska kommunförbundet. betonar emellertid att det är nödvändigt att frågan om det slutliga omhändertagandet och o- skadliggörandet av kemiskt avfall löses i samband med att anläggningarna och anordningarna kommer till stånd. Natunfårdsverket är av den upp- fattningen att flera betydelsefulla frågor måste belysas för att slutlig ställning skall kunna tas till hur ett system för anläggningar skall byggas upp och administreras. Enligt verket är några av de viktigaste frågorna på vilket sätt de omhändertagna kemikalieresterna skall behandlas och oskadliggöras och om det finns resurser för detta inom landet. Verket framhåller därvid att det är "uteslutet att ta emot några kemikalierester innan behandlings- frågan är löst". Är behandlingsfrågan inte löst skulle nämligen enligt verket den situationen kttnna uppstå. att avfall som bedömts alltför riskfyllt att släppa ut i havet i stället. efter kanske endast bristfällig behandling. släpps ut i avsevärt känsligare områden. t. ex. hamnar och andra kustnära vatten.

Att Sverige så snart som möjligt skall tillämpa konventionernas bestäm- melser om flytande kemikalieri bulk är enligt min mening självklart. Detta

Prop. 1975/765 92

förutsätter emellertid att problemen med det kemiska avfallets mottagande. omhändertagande och oskadliggörande kan lösas. Häri ligger en rad frågor av praktisk. teknisk och ekonomisk natur som får prövas i anslutning till de fortsatta överläggningarna rörande ikraftträdandet av Östersjökonven- tionens bestämmelser om kemikalier. Enligt min mening bör för svensk del frågan kunna lösas genom medverkan av det riksomfattande behand- lingsföretag som enligt riksdagens beslut (prop. l975:32. JoU l9751l0. rskr l975:161 ) skall inrättas för att behandla eller långtidsförvara miljöfarligt av- fall. Såvitt gällcr avfall från sjöfarten måste i samband därmed lösas bl. a. sådana frågor om avgränsningen av ansvaret faktiskt och ekonomiskt i olika hanteringsled mellan detta företag. lastens avsändare och mottagare. ham- nens ägare. redaren etc. Till dessa frågor avser jag som jag redan har förutskickat att återkomma i ett senare sammanhang.

Med hänsyn till Östersjökonventionens utformning såvitt den avser ke"- mikafier möter ej hinder mot ratificering. och jag förordar ett godkännande i denna del. Vidare förordarjag att havsföroreningskonventionen godkänns i den del som rör kemikalier m.m. i förpackad form.

7.2.4. Toa/eilav/ä/I och jäst at:/äl!

I bilagorna IV och V till havsföroreningskonventionen finns detaljerade regler bl. a. i fråga om villkor för utsläpp och om mottagningsanordningar - till förhindrande av förorening genom toalettavfall och fast avfall. [ fråga om toalettavfall innehåller konventionen även föreskrifter om fartygens ut- rustning.

Föreskrifterna i Östersjökonventionen om toalettavfall och fast avfall över- ensstämmer i allt väsentligt med motsvarande regler i havsföroreningskon- ventionen om utsläpp. mottagningsanordningar m.m.

Mot konventionernas bestämmelser om toalettavfall och fast avfall fram- förs i stort sett inte några erinringar av remissinstanserna. Flera av dem hälsar med tillfredsställelse ett genomförande av en svensk lagstiftning i enlighet med dessa bestämmelser.

Jag delar den positiva uppfattning som kommit till uttryck vid remiss- behandlingen och förordar att konventionerna godkänns i dessa delar. Det avfall som här avses bör — i likhet med vad jag tidigare förordat i fråga om oljerester från fartygs maskinrum tas om hand inom ramen för det kommunala renhållningsmonopolet.

Enligt min mening bör i avgiftsfrågan i stort kunna tillämpas samma principer som jag tidigare förordat beträffande omhändertagande av ofje- rester.

7.2.5. Samarbete vid bekämpning av hai's/(firm'eiiingar

Bestämmelser om samarbete mellan Östersjöstaterna vid bekämpning av havsföroreningar finns i Östersjökonventionen i artikel 11 och bilaga Vf.

Prop. 1975/7625 93

Förebilder för bilagan har varit överenskommelsen i samma ämne mellan de nordiska länderna (SÖ 1971:23) och det avtalSutkast som utarbetades vid Östersjöstaternas möte i Visby 1970. Bestämmelserna har inte mött någon erinran vid remissbehandlingen och jag förordar — efter samråd med chefen för kommundepartementet — att konventionen godkänns i denna del.

7.3. Övriga frågor

llavsföroreningskonventionen innehåller en rad bestämmelser om beiv- randc av överträdelser. om övervakning och kontroll. skadestånd i vissa fall. rapporteringsskyldighet m. m. Likaså finns regler om undertecknande. ratificering. ikraftträdande. ändringar i konventionen o.d. 1 Östersjökon- ventionen finns — utöver vad jag nyss nämnt — vissa ätganden om samarbete i olika frågor rörande sjöfarten. 1 nti angivna delar har vid remissbehand- lingen inte framförts några invändningar mot konventionerna och jag för- ordar ett godkännande.

Bestämmelserna i Östersjökonventionen om vattenförorening från fartyg har möjliggjorts genom att Östersjöområdet behandlats som ett specialom- råde i havsföroreningskonventionen. Bl. a. med hänsyn till bestämmelsernas art av särreglering för ett klart avgränsat område förordar jag. att de tas upp i en särskild författning vid sidan av 1972 års lag. som alltså med denna lösning skulle innehålla endast mera generellt gällande regler be- stämmelser om utsläpp på det fria havet utanför Östersjöområdet. föreskrifter om fartygens konstruktion och utrustning. kontroll- och övervakningsregler o. d. För en sådan lösning talar också den omständigheten att till 1972 års lag — eftersom den bygger på överenskommelser som inte trätt i kraft kommit att knytas tämligen komplicerade övergångsbestämmelser vilka skulle behöva byggas ut ytterligare. om Östersjökonventionens regler skulle arbetas in i lagen.

Som framgått av det föregående omfattar Östersjöområdet inte konven- tionsstaternas inre vatten. Inte heller ingår i detta område svenskt vatten norr om latitudparallellen genom Skagen. Enligt min mening bör emellertid en svensk lagstiftning om åtgärder mot vattenförorcning från fartyg på grundvalav Östersjökonventionen gälla allt svenskt sjöterritorium.dvs. även inre vatten och vattnet utanför Bohuskusten. varvid möjligheten bör bevaras att för svenskt sjöterritorium tillämpa föreskrifter som är strängare än Ös- tersjökonventionens bestämmelser.

lenlighet med det anförda har inom kommunikationsdepartementet upp- rättats förslag till lag om åtgärder mot vattenförorcning från fartyg inom Östersjöområdet. [ det följande avser jag att närmare kommentera de fö- reslagna bestämmelserna.

I 1 % anges lagens giltighetsområde. Det kan i anslutning härtill erinras om att vissa bestämmelser i 1972 års lag och 1972 års kungörelse — främst

Prop. 1975/765 94

rörande fartygs konstruktion och utrustning har giftighet även i fråga om fartyg som trafikerar Östersjöområdet. l 3å upptas definitioner i hu- vudsaklig överensstämmelse med Östersjökonventionen. 1 en del fall har vissa i den praktiska tillämpningen betydelselösa avvikelser gjorts i_ syfte att förenkla beskrivningarna. 1 den mån mera detaljerade bestämningar behövs. kan de lämnas i verkställighetsföreskrifter.

Uttrycket "släppas ut" används bl. a. i 4; för att beskriva alla slag av oljeutflöden. Av 19; följer att utsläpp som sker på grund av uppsåt eller oaktsamhet är straffbara. Om ett straffritt utsläpp har skett men veder- börande uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att hindra eller minska fortsatt utflöde.omfattas underlåtenheten av samma straffbestämmelse. Vad nu sagts har självfallet motsvarande tillämpning i fråga om utsläppsförbuden i 5 och 6 så.

Med de inskränkningar som följer av 5 och ;;" om toalettavfall och fast avfall utgör bestämmelserna i && i princip en motsvarighet till M" i 1972 års lag. Syftet med 8 & är att — i avbidan på att Östersjökonventionens bestämmelser härom kan sättas i tillämpning — undvika en försämring av nuvarande möjligheter att vidta åtgärder mot vattenförorcning genom ke- mikalier.

Begreppet anordning i den nya lagen motsvarar även anläggning enligt terminologin i 1972 års lag. 1 fråga om mottagningsanordningarna beskrivs i bl. a. 9s' äliggandena för den som lastar ut olja eller driver reparations- verksamhet sa att vederbörande företag "svarar för" att mottagningsan- ordning finns. Därav följer att företaget inte självt behöver driva anlägg- ningen. Den faktiska driften kan anförtros t.ex. ett för flera utlastande oljebolag gemensamt dotterföretag i de fall en samordnad lösning är att föredra. F.tt reparationsvarv kan överlåta driften på en entreprenör. t.ex. ett oljebolag. Sådana åtgärder får dock inte innebära att det företag som har det förfaitningsmässiga ansvaret inte längre kan uppfylla sina förplik- telser. t. ex. genom att företaget avhänder sig inflytandet över mottagnings' verksamheten. Aktualiseras en lösning som innebäratt entreprenör-används. måste också beaktas att anläggningen skall lokaliseras så att fartygen inte orsakas otillbörlig försening.

Konventionen ställer inte krav på att mottagningsanordning skall finnas tillgänglig där läktring av olja sker. Vad som skall gälla i olika fall vid sådan verksamhet kan enligt lagen beslutas med stöd av 9 ;" första stycket. 14 och 1 åå. Bestämmelsen i 11 ;" första stycket innebär att mottagning och behandling av barlast- eller tankspolvatten från fartyg. som lastas eller repareras. skall ske utan särskilt vederlag.

Östersjökonventionen innehåller som jag tidigare redovisat i detalj — noggranna regler om de förhållanden under vilka vissa utsläpp får ske. Be- stämmelser härom torde få meddelas med stöd av 18 .:.

Föreskrifter i övrigt i anledning av Östersjökonventionen t.ex. regel 6 i bilaga lV — torde det ankomma på regeringen att meddela.

Prop. 1975/7615 " 9 lJl

Den nya lagstiftningen om åtgärder mot vattenförorcning från fartyg inom Östersjöområdet föranleder vissa följdändringar i 1972 års lag och lagen (1971:1 154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten (ändrad l972:277). Vidare bör 25 = 1972 års lag ändras så att forumregeln kommer att omfatta även talan om ersättning av fartygets ägare eller redare i fall som avses i 11 å andra stycket.

När det gäller ändringarna i lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten har jag samrått med chefen för jordbruksdepartementet.

Som har framgått av den tidigare redovisningen är tillämpningen av Ös- tersjökonventionen i olika delar beroende av konventionens ikraftträdande. Tidpunkten härför kan inte nu anges exakt och det får alltså ankomma på regeringen att besluta när lagstiftningen skall träda i kraft. En riktpunkt är därvid i fråga om huvuddelen av bestämmelserna den 1 januari 1977. I fråga om vissa delar kan ett tidigare ikraftträdande bli aktuellt. Vid be- slutandet om ikraftträdande har regeringen också att fastställa de övergångs- bestämmelser som behövs med hänsyn till stater som inte är bundna av Östersjökonventionen. Jag syftar då på att det i vissa avseenden bör fö- reskrivas att äldre bestämmelser skall tillämpas.

lngrcppsprotokollet har vid remissbehandlingen tillstyrkts eller lämnats utan erinran. Jag förordar att det godkänns. En ratificering påkallar inte någon ytterligare lagstiftning eftersom ingripanden som avses i protokollet kan ske med stöd av 11 = 1972 års lag (jfr prop. 197238. JoU 197236. rskr 197212341.

7.4. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att

dels godkänna 1973 års internationella konvention till förhindrande av föroreningar från fartyg utom såvitt den avser flytande kemikalier som trans- porteras i bulk.

((>/s godkänna 1973 års protokoll om ingripande på det fria havet vid havsförorening-ar genom andra ämnen än olja.

(le/s godkänna 1974 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö såvitt den avser artiklarna 7 och 11 och bilagorna W och VI.

(Ia/s antaga förslagen till

1. lag om åtgärder mot vattenförorcning från fartyg inom ('.')stersjöom- rådet. '

2. lag om ändring i lagen (1972:275) om åtgärder mot vattenförorcning från fartyg.

3. lag om ändring i lagen (l971:1 154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten.

Prop. 1975/765 96

8. Beslut

Regeringen beslutar att genom proposition förelägga riksdagen vad fö- redraganden har anfört för den åtgärd som han har hemställt om.

Prop. 1975/76:5 97

1973 ARS INTERNATIONELLA KONVENTION TILL FÖRHINDRANDE AV FÖRORENING FRAN FARTYG

7 Rilrsdagen 1975/76. ] saml. Nr)"

Prop. 1975/76:5 98

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS. 1973

THE PARTIES TO THE CONVENTION.

BEING CONSCIOUS of the need to preserve the human environment in general and the marine environment in particular,

RECOGNIZINC that deliberate, negligent or accidental release of oil and other harmful substances from ships constitutes a serious source of pollution.

RECOGNIZING ALSO the importance of the International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil. 1954, as being the first multilateral instrument to be concluded with the prime objective of protecting the environment. and appreciating the significant contribution which that Convention has made in preserving the seas and coastal environment from pollution,

DESIRING to achieve the complete elimination of intentional pollution of the marine environment by off and other-harmful substanccs and the minimization of accidental discharge of such substances.

CONSIDERING that this object may best bc achieved by establishing rules not limited to oil pollution having a universal purport.

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

General Obligarions under the Convention

(1) The Parties to the Convention undertake to give effect to the provisions of the present Convention and those Annexes thereto by which they are bound, in order to prevent the pollution of the marine environment by the discharge of harmful substanccs or effluents containing such substances in contravcntion of the present Convention. (2) Unless expressly provided otherwise. a reference to the present Convention constitutes at the same time a reference to its Protocols and to the Annexes.

ARTICLE 2 Definitions

For the purposes of the present Convention. unless expressly provided other- wise: '

(1) "Regulations” means the Regulations contained in the Annexes to the present Convention.

Prop. 1975/76:5 99

(Översättning)

1973 ÄRS INTERNATIONELLA KONVENTION TILL FÖRHINDRANDE AV FÖRORENING FRÅN FARTYG

DE I—"ÖRDRAGSSLLTTANDE PAR'I'ERNA.

SOM ÄR MEDVETNA om nödvändigheten att bevara den mänskliga miljön i allmänhet och den marina miljön i synnerhet.

SOM INSER att utsläpp av olja och andra skadliga ämnen från fartyg som sker avsiktligt eller av försumlighet eller på grund av olyckshändelse utgör en allvarlig förorciiingskälla.

SOM ÄVEN INSER betydelsen av 1954 års internaticmella konvention till förhindrande av havsvattnets förorening genom olja som det första multilaterala avtal. som träffats med skyddet av miljön som främsta syfte. oeh uppskattar denna konventions betydande bidrag till skyddet av haven och kusternas miljö mot förorening.

SOM ÖNSKAR tippnä en fullständig eliminering av avsiktlig förorening av den marina miljön genom olja och andra skadliga ämnen och en minimering av utsläpp av sådana ämnen pa grtiiid av olyckshändelse.

SOM ANSER att detta mål bäst kan uppnas genom att regler fastställes som ej är begränsade till oljcförorening och som har universell tillämplighet.

HAR ÖVERENSKOiN-Ilt-IIT om följande:

ARTIKEL 1 Allmänna förpliktelser" enligt lt'(.)lll'('lili()licll [. De fördragsslutande parterna ft'irbinder sig att tillämpa bestämmelserna i denna konvention och i de bilagor till den som är biiidaiidc för dem. i syfte att hindra förorening av den marina miljön genom utsläpp av skadliga ämnen eller utflöden som innehaller sådana ämnen i strid mot denna konvention.

2. Om annat ej uttryckligen anges innebär en hänvisning till denna konvention samtidigt en hänvisning till dess protokoll och till bilagorna.

ARTIKEL 2 Definitioner Om annat ej uttryckligen anges skall i denna konvention

1, med "regler" förstås reglerna i bilagorna till denna konvention.

Prop. 1975/76:5 100

(2) ”Harmful substance” means any substance which, if introduced into the sea, is liable to create hazards to human health, to harm living resources and marine life, to damage amenities or to interfere with other legitimate uses of the sea, and includes any substance subject to control by the present Convention.

(3) (a) ”Discharge”, in relation to harmful substances or effluents containing such substances. means any release howsoever caused from a ship and includes any escape, disposal, spilling, leaking. pumping, emitting or emptying;

(b) uDischarge” does not include:

(i) dumping within the meaning of the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, done at London on 13 November 1972; or

(ii) release of harmful substances directly arising from the explora- tion, exploitation and associated off-shore processing of sea-bed mineral resources; or

' (iii) release of harmful substances for purposes oflegitimate scientific research into pollution abatement or control.

(4) "Ship” means a vessel of any type whatsoever operating in the marine environ- ment and includes hydrofoil boats, air-cushion vehicles, submersibles, Heating craft and fixed or Heating platforms.

(5) "Administration” means the Government of the State under whose authority the ship is operating. With respect to a ship entitled to fly a flag of any State. the Administration is the Government of that State. With respect to fixed or floating platforms engaged in exploration and exploitation of the sea-bed and subsoil thereof adjacent to the coast over which the coastal State exercises sovereign rights for the purposes of exploration and exploitation of their natural resources, the Administration is the Government of the coastal State concerned.

(6) "Incident” means an event involving the actual or probable discharge into the sea of a harmful substance. or effluents containing such a substance.

(7) "Organization” means the Inter-Governmental Maritime Consultative Organi- zation.

ARTICLE 3 Application

(1) The present Convention shall apply to: (a) ships entitled to fly the flag of a Party to the Convention: and

(b) ships not entitled to lly the flag ofa Party but which operate under the authority of a Party.

(2) Nothing in the present Article shall be construed as derogating from or extending the sovereign rights of the Parties under international law over the sea-bed and subsoil thereof adjacent to their coasts for the purposes of exploration and exploitation of their natural resources.

Prop. 1975/765 101

2. med "skadligt ämne" förstas varje ämne som. om det tillföres havet. kan innebära risker för människors hälsa, vara skadligt för levande tillgangar och den marina faunan och floran. skada skönhets- och rekreationsvärden eller störa annat behörigt utnyttjande av havet. däri inbegripet varje ämne som är förernäl för reglering i denna konvention.

3. a) med "utsläpp” förstäs. i fråga om skadliga ämnen eller utflöden som innehäller sådana ämnen. varje utsläpp. oavsett hur det orsakats. från ett fartyg. däri inbegripet varje utströrnning. kvittblivning. spill. läckage. utpumpning. trtspridning eller uttömning.

b) uttrycket "utsläpp" ej innefatta

I') dumpning som avses i konventionen om förhindrande av havsför- oreningar till följd av dumpning av avfall, avslutad i London den 13 november 1972, eller

;.) sädant utsläpp av skadliga ämnen som direkt orsakas av utforsk— ning. utvinning och därmed förenad. ej landbaserad bearbetning av havsbottnens mineraltillgitngar. eller

3) utsläpp av skadliga ämnen för behörig vetenskaplig forskning ang-.iende bekämpning eller kontroll av förorening.

4. med "fartyg" förstäs fartyg av alla slag som användes i den marina miljön. däri inbegripet bärplansbatar. svävare. undervattensfartyg. flytande farkoster och fasta eller flytande plattformar.

5. med "administration" förstäs regeringen i den stat under vars myndighet fartyget lyder. l fraga om ett fartyg som är berättigat att föra en viss stats flagga är administratitmcn denna stats regering. l fraga om fasta eller flytande plattformar, som användes för utforskning av och utvinning fran den del av havsbottnen och dess underlag sotn gränsar till den kust över vilken kuststaten utövar suveräna rättigheter med avseende pa utt—('.)rskning och utvinning av naturtillgängarna. är administra- tionen ifragavarande kuststats regering.

6. med "incident" förstas en händelse som medför eller kan befaras medföra utsläpp i havet av skadligt ämne eller utflöden innehållande sadant ämne.

7. med "organisationen" förstas Mellautstatfiga rädgivande sjöfartsorganisatio- nen.

ARTIKEL 3

Til/("impningsonzråtlc

1. Denna konvention skall äga tillämpning pa

a) fartyg som är berättigade att föra en fördragsslutande parts flagga. och

b) fartyg som ej är berättigade att föra en fördragsslutande parts flagga men som lyder under en fördragsslutande parts myndighet.

"2. littct i denna artikel skall tolkas som inskränkning i eller utvidgning av de fördragsslutande parternas suveräna rättigheter enligt internationell rätt i fråga om utforskning och utvinning av naturtillgangarna i den del av havsbottnen och dess underlag som gränsar till deras kuster.

Prop. l975/76:5 102

(3) The present Convention shall not apply to any warship, naval auxiliary or other ship owned or operated by a State and used, for the time being, only on government non-commercial service. However, each Party shall ensure by the adop- tion of appropriate measures not impairing the operations or operational capabilities of such ships owned or operated by it, that such ships act in a manner consistent, so far as is reasonable and practicable, with the present Convention.

ARTICLE 4

Violation

(1) Any violation of the requirements of the present Convention shall be prohibited and sanctions shall be established therefor under the law of the Administration of the ship concerned Wherever the violation occurs. If the Administration is informed of such a violation and is satisfied that sufficient evidence is available to enable proceedings to be brought in respect of the alleged violation, it shall cause such proceedings to be taken as soon as possible. in accordance with its law.

(2) Any violation of the requirements of the present Convention within the jurisdiction of any Party to the Convention shall be prohibited and sanctions shall be established therefor under the law of that Party. Whenever such a violation occurs. that Party shall either.

(a) cause proceedings to be taken in accordance with its law; or

(b) furnish to the Administration of the ship such information and evidence as may be in its possession that a violation has occurred.

(3) Where information or evidence with respect to any violation of the present Convention by a ship is furnished to the Administration of that ship, the Admini- stration shall prornptly inform the Party which has furnished the. information or evidence, and the Organization, of the action taken.

(4) The penalties specified under the law of a Party pursuant to the present Article shall be adequate in severity to discourage violations of the present Convention and shall be equally severe irrespective of where the violations occur.

ARTICLE 5

Certificates and Special Rules on Inspection ofS/rips

(1) Subject to the provisions of paragraph (21) of the present Article a certificate issued under the authority of a Party to the Convention in accordance with the provisions of the Regulations shall be accepted by the other Parties and regarded for all purposes covered by the present Convention as having the same validity as a certificate issued by them.

(3) A ship required to hold a certificate in accordance with the provisions of the Regulations is subject while in the ports or off shore terminals under the jurisdiction of a Party. to inspection by officers duly authorized by that Par.ty Any such inspec- tion shall be limited to verifying that there is on board a valid certificate. unless there are clear grounds tor believing that the condition of the ship or its equipment

Prop. 1975/765 l03

3. Denna konvention skall ej äga tillämpning pa örlogsfartyg. militära hjälpfartyg eller andra fartyg som äges eller drives av en stat och som vid tidpunkten i fråga användes enbart i statlig icke-kommersiell tjänst. Varje fördragsslutimde part skall dock i fräga om fartyg av detta slag, som den äger eller driver. tillse genom vidtagande av lämpliga atgärder. som ej inverkar menligt pä fartygens funktion eller funktionsförmäga. att sadana fartyg sä langt det är skäligt och möjligt uppträder i överensstämmelse med denna konvention.

A RTI K E L 4 Överträdelser

1. Varje överträdelse av bestämmelserna i denna konvention skall vara förbjuden och päföljder för sadan överträdelse skall vara lagligen fastställda av ifrägavarande fartygs administration oavsett var överträdelsen sker. Underrättas administrationen om en sadan överträdelse och finner att tillräckliga bevis föreligger för att inleda rättsligt förfarande med anledning av den pastadda överträdelsen. skall den föranstalta om att rättsligt förfarande inledes så snart som möjligt i enlighet rrred dess lag.

3. Varje överträdelse av bestämmelserna i denna konvention inom någon fördragsslutande parts jurisdiktion skall vara förbjuden och paföljder för sadana överträdelser skall vara fastställda i denna parts lag. Närhelst sadan överträdelse sker skall denna fördragsslutande part antingen

a') föranstalta om att rättsligt förfarande inledes i enlighet med dess lag. eller

b) tillliandahälla fartygets adtninistration sadana upplysningar och bevis i dess besittning som visar att en överträdelse har skett.

3. Har upplysningar eller bevis rörande överträdelse av denrta konvention tillställts fartygets administration, skall denna skyndsamt underrätta den fördrags- slutande part som har tillhandahallit upplysningen eller beviset samt organisationen om de atgärder som har vidtagits.

4. De straff som anges i en fördragsslutande parts lag i enlighet med denna artikel skall vara tillräckligt stränga för att avskräcka fran överträdelser av konventionen och de skall vara lika stränga oavsett var överträdelserna sker.

ARTI KE L 5 Certifikat och särskilda regler om inspektion (Il-' fartyg

]. ()m annat ej följer av bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel. skall certifikat som utfärdats enligt bemyndigande av en fördragsslutande part enligt vad som föreskrives i reglerna godtagas av övriga fördragsslutande parter och betraktas för alla i denna konvention avsedda ändamäl som likvärdigt med certifikat som de själva utfärdat.

2. filt fartyg för vilket kräves certifikat enligt vad som föreskrives i reglerna fär i sadan hamn eller terrninalanläggning utanför kusten (utsjöterminal) som är under en fördragsslutande parts jurisdiktion underkastas inspektion genom förrättningsmän som bemyndigats därtill i vederbörlig ordning av denna fijirdragsslutande part. Varje sadan inspektion skall begränsas till att fastställa att giltigt certifikat finns ombord. törsavitt det ej finns klara skäl att antaga att fartygets tillstand eller dess

Prop. l975/76:5 l04

does not correspond substantially with the particulars of that certificate. In that case, or if the ship does not carry a valid certificate. the Party carrying out the inspection shall take such steps as will ensure that the ship shall not sail until it can proceed to sea without presenting an unreasonable threat of harm to the marine environment. That Party may, however. grant such a ship permission to leave the port or off-shore terminal for the purpose of proceeding to the nearest appropriate repair yard available.

(3) lf a Party denies a foreign ship entry to the ports or off-shore terminals trnder its jurisdiction or takes any action against such a ship for the reason that the ship does not comply with the provisions of the present Convention, the Party shall immediately inform the consul or diplomatic representative of the Party whose flag the ship is entitled to fly, or if this is not possible, the Administration of the ship concerned. Before denying entry or taking suchaction the Party may request consultation with the Administration of the ship concerned. lrrformation shall also be given to the Administration wlten a ship does not carry a valid certificate in accordance with the provisions of the Regulations.

(4) With respect to tlte ships of non-Parties to the Convention, Parties shall apply the requirements of the present Convention as may be necessary to ensure that no more favourabfe treatment is given to such ships.

ARTICLE 6

Detection of Violations and I:"nj'orcement of the Convention

(1) Parties to the Convention shall co-operate in the detection of violations and the enforcerrrent of the provisions of the present Convention, using all appropriate and practicable measures of detection and environmental monitoring, adequate procedures for reporting and accumulation of evidence.

(2) A ship to which the present convention applies may, in any port or off-shore terminal of a Party, be subject to inspection by officers appointed or authorized by that Party for the purpose of verifying whether the ship has dischargcd any harrnfuf substances in violation of the provisions of the Regulations. Il arr inspection indicates a violation of the Convention, a report shall be forwarded to the Administration for any appropriate action.

(3') Any Party shall furnish to the Administration evidence. if any. that the. strip has discharged harmful substances or effluents containing such substances in violation of the provisions of the Regulations. If it is practicable to do so. the competent atrthority of the fonner Party shall 'notify the Master of the ship ofthe alleged violation. '

(4) Upon receiving such evidence. the Administration so infomted shall investigate the matter. and may request the other Party to furnish further or better evidence of the alleged contravention. If the Administration is satisfied that sufficient evidence is available to enable proceedings to be brought in respect of the alleged violation, it shall cause such proceedings to be taken in accordance with its law as soon as possible. The Administration shall promptly inform the Party which has reported the alleged violation, as well as the Organization, of the action taken.

(5) A Party may also inspect & ship to which the-present Convention applies when it enters the ports or off-shore terminals under its jurisdiction. if a request for an

Prop. 1975/76:5 . 105

utrustningi väsentliga avseenden ej överensstämmer med uppgifterna i certifikatet. [ sadant fall eller-om pa fartyget ej föres giltigt certilikat. skall den fördragsslutande part som utför inspektiorr;vidtaga atgärder for att säkerställa att fartyget ej skall avga förrän det kan gä till sjöss utan att utgöra ett oskäligt hot om skada pa den marina miljön. Denna fördragsslutande part fär dock ge sadant fartyg tillstand att lämna hamnen eller utsjöterminalen för att ga till det närmaste lämpliga reparationsvarv som är tillgängligt.

3. Om en ti'irdragsslntartde part nekar ett utländskt fartyg tillträde till hamnar eller utsjöterminaler under dess jurisdiktion eller vidtager nagon ätgärd mot Stltltllll fartyg pä grund av att fartyget ej uppfyller bestämmelserna i denna konvention, skall denna fördragsslutande part omedelbart underrätta konsuln eller den diplomatiskc representanten för den part vars flagga fartyget är berättigat att föra eller. om detta ej är möjligt. ifrägavarande fartygs administration. Innan tillträde nekas eller ätgärd vidtages kan fördragsslutandc part begära sarnräd med ifragavarande fartygs administration. Administrationen skall ocksa underrättas när ett fartyg ej medför giltigt certifikat enligt vad som föreskrives i reglerna.

4. Med avseende pä fartyg frän stater som ej är fördragsslutande parter skall de fördragsslutande parterna tillämpa bestämmelserna i denna konvention i den man det är nödvändigt för att säkerställa att sadana fartyg ej far en mera gynnsam behandling.

ARTI KE L 6 Upptäckuntle av överträdelser och verkställande 111' konventionen

]. De fördragsslutande parterna skall samarbeta för att upptäcka överträdelser av konventionen och för att verkställa bestämtnelserna i konventionen och de skall därvid begagna alla lämpliga och användbara medel för spaning och miljt'iövcrvak- ning. lämpliga förfaranden för rapportering och insamlande av bevismaterial.

2. Ett fartyg pa vilket denna konvention äger tillämpning far i varje hamn'ellcr utsjöterminal under en fördragsslutande part underkastas inspektion genom förrättningsmän som utsetts eller bemyndigats av parten för att utröna om skadliga ämnen släppts ut i strid riiot vad som föreskrives i reglerna. Visar en inspektion att överträdelse av ktnwentionen skett. skall en rapport tillställas administrationett för lämplig atgärd. , ' '

3. Varje fördragsslutande part skall förse administrationen mcd bevis. om sädana finns. för att fartyg släppt ut skadliga ämnen eller utflöden som innehaller sadana ämnen i strid mot vad sorti t'i'ir'cskrives i reglerna. Om sa är möjligt. skall den. . förstnämnda partens behöriga myndighet underrätta fartygets befälhavare om den pastädda överträdelsen.

4. Den administration som salunda underrättats skall efter mottagande av sadana bevis undersöka fallet och kan begära att den andra för-dr .slutandc parten tillhandahaller ytterligare eller bättre bevis för den pästädda överträdelsen. Finner administrationen att tillräckliga bevis föreliggerfi'ir att inleda rättsligt förfarande med anledning av den pästadda överträdelsen. skall 'den föranstalta om att sadant rättsligt förfarande inledes sa snart som möjligt i enlighet med dess lag. Adrninistrationen skall skyndsamt underrätta den lördragsslutandc part som rapporterat den pastädda överträdelsen och organisationen om vidtagen atgärd.

5. fin fö rdragssltrtande part fär ocksir verkställa inspektion av ett fartyg pa vilket denna konventitint äger tillämpning. när det anli.">per ltamnar eller utsjöterminaler

Prop. 1975/765 106

investigation is received from any Party together with sufficient evidence that the ship has discharged ltartnful substances or effluents containing such substances in any place. The report of such investigation shall be sent to the Party requesting it and to the Administration so that the appropriate action may be taken under the present Convention.

ARTICLE 7 Undue Delay to Ships

(.1) All possible efforts shall be made to avoid a ship being ttnduly detained or delayed under Article 4. 5 or 6 of the present Convention.

(2) When a ship is unduly detained or delayed under Article 4. 5 or 6 of the present Convention. it shall be entitled to compensation for any loss or damage suffered.

ARTICLE 8

Reports on Inciden ts Involving Harmful Substances

(1) A report of an incident shall be made 'without delay to the fullest extent possible in accordance witlt tlte provisions of Protocol [ to tfte present Convention.

(2) Each Party to the Convention sltall:

(a) make all arrangements necessary for an appropriate officer or agency to receive and process all reports on incidents; and

' (b) notify the Organization with complete details of such arrangentents for circulation to other Parties and Member States of the Organization.

(3) Whenever a Party receives a report under tlte provisions of tlte present Article, that Party shall relay tlte report witltout delay to:

(3) the Administration of the ship involved; and

(b) any other State which may be affected.

(.4) Each Party to the Convention undertakes to issue'instructions to its tttaritime inspection vessels and aircraft and to other appropriate services, to report to its authorities any incident referred to in Protocol I to the present Convention. That Party shall, if it considers it appropriate. report accordingly to the Organization and to any other party concerned. '

ARTICLE 9

Other Treaties and Interpreration

(ll) Upon its entry into force, the present Convention supersedes the International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil. 1954. as amended. as between Parties to that Convention.

Prop. l975/76:5 107

under dess jurisdiktion. om begäran om en sådan undersökning mottagits från en annan fördragsslutande part jämte tillräckliga bevis för att fartyget släppt ut Skadliga ämnen eller uttlöden som innehåller sådana ämnen. oavsett var detta skett. Rapport om sådan undersökning skall tillställas den fördragsslutande part som begärt undersökningen samt administrationen. så att lämplig åtgärd kan vidtagas enligt denna konvention.

ARTlKEL 7 Otillbörlig! försena/ltie av fartyg

[. Alla tänkbara ansträngningar skall göras för att undvika att ett fartyg otillbörligt kvarhälles eller ft.")rsenas på grund av åtgärd enligt artikel 4. 5 eller 6 i denna konvention.

3. När ett fartyg otillbörligt kvarhälles eller försenas pa grund av atgärd enligt artikel 4. 5 eller 6 i denna konvention. skall det vara berättigat till ersättning för uppkommen förlttst eller skada.

ARTI KE L 8 Rapporter om incidenter som rör skadliga ämnen

|. Rapport om en incident skall avges utan dröjsmål och sa fullständigt som möjligt i enlighet med bestämmelserna i protokoll I till denna konvention.

3. Varje tördragsslutande part skall a) vidtaga alla atgärder som är nödvändiga för att alla rapporter om incidenter mottages och bearbetas av en lämplig tjänsteman eller lämpligt organ. och

b) delge organisationen fullständiga uppgifter om sädtura åtgärder för utsändning till övriga fördragsslutande parter och organisationens medlemsstater.

3 Närhelst en fördragsslutande part tnottager en rapport enligt bestämmelserna i denna artikel skall parten omedelbart vidarebelordra rapporten till

a) ifrägavarande fartygs administration. och b) varje annan stat som kan beröras.

4. Varje fordragsslutande part förbinder sig att utfärda instruktioner för sädana fartyg och luftfartyg. som användes för sjötartsövervakning. och andra lämpliga förvaltningar att till sitta myndigheter rapportera varje inöident som avses i protokoll l till denna konvention. Sädan fördragsslutande part skall, om den anser det lämpligt. avge motsvarande rapport till organisationen och varje annan berörd fördragsslutande part. '

ARTIKEL 9 A ndra jön/rag och tolk/ling !. Denna konvention ersätter. när den "träder i kraft. 1954 års reviderade internationella konvention till förhindrande av havsvattnets förorening genom olja sävitt avser förhållandet mellan den konventionens parter.

Prop. 1975/76:5 108

(2) Nothing in the present Convention shall prejudice the codification and development of the law of the sea by the United Nations Conference on the Law of the Sea convened pursuant to Resölution 2750 C(IXXV) of the General Assembly of the United Nations nor the present or future claims and legal views of any State concerning the law of the sea and the nature and extent of coastal and flag State jurisdiction.

(,3) The term "jurisdiction" in the present Convention shall be construed in the light of international law in force at the time of application or interpretation of the present Convention.

ARTICLE 10

Settlement ufDisputes

Any dispute between two or more Parties to the Convention concerning the interpretation or application of the present Convention shall, if settlement by negotiation between the Parties involved has not been possible, and if these Parties do not otherwise agree. be submitted upon request of any of them to arbitration as set out in Protocol ll to the present Convention.

ARTICLE 11

Communication of Information

(1) The Parties to the Convention undertake to communicate to the Organization:

(a) the text of laws, orders. decrees and regulations and other instrtunents which have been promulgated on the various matters within the scope of the present Convention:

(b") a list of non—governmental agencies which are authorized to act on their behalf in matters relating to the design. construction and equipment of ships carrying harmful substances in accordance with the provisions of the Regulations:

(c) a sufficient number of specimens of their certificates issued under the provisions of the Regulations;

(d) a list of reception facilities including their location, capacity and available facilities and other characteristics:

(e) official reports or summaries of official reports in so far as they show ' the results of the application of the present Convention; and

(f) an annual statistical report, in a form standardized by the Organization. of penalties actually imposed for infringement of the present Conven- tion.

(2) The (.h'ganization shall notify Parties of the receipt of any communications under the present Article and circulate to all Parties any information communicated to it Linder sub-paragraphs ( 1 )(b) to (f) of the present Article.

Prop. 1975/76:5 109

2. lntet i detttta konvention skall föregripa havsrättens kodifiering och utveck— ling vid dett ltavsrättskonferens som Förenta nationerna skall hälla enligt Förenta nationernas getteralförsamlings resolution 2750 (." (XXV): ej heller föregripes nagott stats nuvarande eller framtida anspt'äk och rättsliga uppfattning rörande havsrätten santt arten och omfattningen av kttststats- och tlaggstatsjurisdiktion.

3. Uttrycket "jurisdiktion" skall i dettna konvention tolkas enligt den interna- tionella rätt som gäller vid tidpunkten för tillämpning eller tolkning av dettna konvention.

ARTI KE L 10 Biläggande (n' tvister

Tvist mellan tvä eller flera löt'dtagsslutande parter beträffande tolkningen eller tillämpningen av dettna konvention skall. om tvisten ej kunnat biläggas genom förhandlingar mellan berörda fört'lragsslutande parter och dessa parter ej kotntner överens om annat, på begäran av nägon av dem hänskjutas till skiljedom enligt protokoll II till dentta konvention.

ARTI KE L 1 1 Til/ltamIa/täl/ande av information |. De fördragsslutande parterna förhittder sig att delge organisationen

a) texten till lagar. ft'Srordningar. kungörelser. reglementen och andra bestämmelser som ltar utfärdats i olika ämnen inom denna konventions tillämpningsomrade.

b) en förteckning över de icke-statliga organ som bemyndigats att vidtaga åtgärder pä deras vägnar i fragor som rör utformning. konstruktion och utrustning av fartyg sotn transporterar skadliga ämnen enligt vad som löreskrives i reglerna.

e) ett tillräckligt antal exemplar av de certifikat sotn utfärdas av dern enligt vad som föreskrives i reglerna. '

d) en förteckning över mottagningsanordningar. innefattande dessas helä- genltet och kapacitet. tillgängliga anordningar och övriga kännetecken.

e) officiella rapporter eller sammandrag av officiella rapporter i den män de avser resultaten av denna konventions tillämpning. och

f) en ärlig statistisk redogörelse. enligt formulär som fastställes av organisationen. för straff som utdömts för överträdelse av denna konvention.

2. Organisationen skall underrätta fördragsslutande parter om mottagandet av meddelanden enligt denna artikel och vidarebefordra till alla fördragsslutande parter information som delgivits organisationen enligt pttnkterna ] b) 1 f) i dentta artikel.

Prop. 1975/765 110

ARTICLE 12

Casualties to Ships

(1) Each Administration undertakes to conduct an investigation of any casualty occurring to any of its ships subject to the provisions of the Regulations if such casualty has produced a major deleterious effect ttpon the marine environment.

(2) Each Party to the Convention undertakes to supply the Organization with information concerning the findings of such investigation. when itjudges that such information may assist in determining what changes in the present Convention might be desirable.

ARTICLE 13

Signature, Ratification, Acceptance, Approval and A ccession

(1) The present Convention shall remain open for signatttre at the Headquarters of tlte Organization from 15 January 1974 until 31 December 1974 and shall thereafter remain open for accession. States may become Parties to the present Convention by:

(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

('b') signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification. acceptance or approval: or

('c') accession.

(2) Ratiftcation.aeceptance,approva1 or accession shall be effected by tlte deposit of an instrutnent to that effect with tlte Secretary-General of the Organization.

('3') The Secretary-General of the Organization shall inform all States which have signed the present Convention or acceded to it of any signature or of the deposit of any new instrument of ratification. acceptance, approval or accession and the date of its deposit.

ARTICLE 14

Optional Annexes

(i) A State may at the titne ofsigning, ratifying, accepting. approving or acceding to the present Convention declare that it does not accept any one or all of Annexes lll, lV and V ("hereinafter referred to as "Optional Annexes") to the present Convention. Subject to the above. Parties to the Convention shall be bound by any Annex in its entirety.

(2) A State wltich has declared that it is not bound by an Optional Annex may at any time accept such Annex by depositing witlt the Organization ati instruntent of the kind referred to in Article 13(2) of the present Convention.

(3) A State which makes a declaration under paragraph ( 1') of the present Article in respect of an Optional Annex and which has not subsequently accepted that" Annex in accordance with paragraph (2) of the present Article shall not "be under any obligation nor entitled to elaitn any privileges ttnder the. present Convention in

Prop. 1975/765 111

ARTIKEL 12

I'l?)7_t't','S()l_l-'Ck()t'

1. Varje administration förbir'rder sig att verkställa en undersökning av varje olycka som drabbar nagot av dess fartyg pa vilket reglerna äger tillämpning. om sadan olycka medfört en allvarlig skadlig effekt pi'r den marina miljön.

7 Varje fördragsslutande part förbinder sig att tillhandahålla organisationen information om resultatet av sådana undersökningar när den finner att sadan information kan vara av betydelse för bedömande av vilka ändringar i denna konvention som kan vara önskvärda.

ARTIKEL 13 L=";alerta-kliande. ratijic-cring, godtagande. gtnlkännancle och anslutning

1. Denna konvention skall vara öppen för undertecknande i organisationens lokaler från den 15 januari 1974 till den 31 december 1974 och skall därefter vara öppen för anslutning. Stater kan bli tördragsslutande parter genom '

a) undertecknande utan förbehall för ratificering. godtagande eller god— kännande. eller

bl undertecknande med förbehall för ratificering. godtagande eller god- kännande. följt av ratificering. godtagande eller godkännande eller

c) anslutning.

"Z. Ratificering, godtagande. godkännande eller anslutning skall verkställas genom deposition av ett instrument därom hos organisationens generalsekreterare.

3. Organisationens generalsekrctcrarc skall underrätta alla stater som har undertecknat denna konvention eller anslutit sig till den om undertecknande och om deposition av nytt instrument som avser ratificering. godtagande. godkännande eller anslutning samt om dagen för instrumentets deposition.

A R TI K E L 14 l'alji'ia bilagor

]. Stat kan. då den undertecknar. ratificerar, godtager. godkäinnercllcr anslrrler sig till denna konvention. förklara att den ej godtagcr en eller llera av bilagorna lll. IV och V (i det följande benämnda "valfria bilagor") till denna konvention. Om annat ej följer av vad som sagts ovan. skall lördragsslutarrde parter vara bundna av varje bilaga i dess helhet.

godtaga denna bilaga genom att hos organisationen deportera ett instrument av det slag som anges i artikel 13 punkt 2 i denna konvention. '” Stat som förklarat sig ej vara bunden av en valfri bilaga kan när som helst

3. Start som avger förklaring enligt punkt l i denna artikel i fråga om valfri bilaga och som ej därefter godtagit denna bilaga enligt punkt 2 i denna artikel skall ej ha några skyldigheter och skall ej heller kunna iiberopa nagra rättigheter enligt

Prop. l975/76:5 112

respect of matters related to such Annex and-all references to Parties in the present Convention shall not include that State in so far as matters related to such Annex are concerned.

(4) The Organization shall inform the States which have signed or acceded to the present Convention of any declaration under the present Article as well as the receipt of any instrument deposited in accordance with the provisions of para- graph (2) of the present Article.

ARTICLE 15

Entry in to Force

(1) The present Convention shall enter into force twelve months after the date on which not less than fifteen States. the combined merchant fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of the world's merchant shipping. have become parties to it in accordance with Article 13 of the present Convention.

(2') An Optional Annex shall enter into force twelve months after the date on which the conditions stipulated in paragraph (1) of the present Article" have been satisfied in relation to that Annex.

(3) The Organization shall inform the States which have "signed the present Convention or acceded to it of the date on which it enters into force and of the date on which an Optional Annex enters into force in accordance with paragraph(2) of the present Article.

(4) For States which have deposited an instrument of ratiftcation. acceptance", approval or accession in respect of the present Convention or any Optional Annex after the requirements for entry into force thereof have been met but prior to the date of entry into force. the ratification, acceptance, approval or accession shall take effect on the date of entry into force 'of the Convention or such Annex or three months after the date of deposit of the instrument whichever is the later date.

(5) For States which have deposited an instrument of ratification; acceptance, approval or accession after the date on which the Convention or an Optional Annex entered into force, the Convention or the Optional Annex shall become effective three months after the date of deposit of the instrument.

(6) After the date on which all the conditions required under Article 16 to bring an amendment to the present Convention or an Optional Annex into .force have been fulfilled. any instrument of ratification. acceptance, approval or accession deposited shall apply to the Convention or Annex as amended.

ARTICLE 16

Amendments

(1) The present Convention may be amended by any of the procedures specified in the following paragraphs.

Prop. 1975/765 113

denna konvention i frägor som hänför sig till denna bilaga. och hänvisningar i denna konvention till fördragsslutande parter skall ej innefatta denna stat sävitt avser frågor som hänför sig till bilagan.

4. Organisationen skall underrätta de stater som har undertecknat eller anslutit sig till denna konvention om förklaring enligt denna artikel och om mottagandet av instrument som deponeras enligt bestämmelserna i punkt "2 i denna artikel.

ARTIKEL 15 ' Ikrafrr'rr'idande 1. Denna konvention skall träda i kraft tolv mänader efter den dag dä minst 15

stater, vilkas handelstlottor sammanlagt har minst 50 procent av världshandels- flottans bruttodräktighet, blivit fördragsslutande parter enligt artikel 13 i denna konvention.

2. En valfri bilaga skall träda i kraft tolv månader efter den dag dä de villkor sotn anges i punkt 1 i denna artikel har uppfyllts i fraga om denna bilaga.

3. Organisationen skall underrätta de stater som har undertecknat eller anslutit sig till denna konvention om dagen för dess ikraftträdande och om dagen för ikraftträdandet av valfri bilaga enligt punkt 2 i denna artikel.

4. För stater. som deponerar instrument avseende ratificering. godtagande eller godkännande av eller anslutning till denna konvention eller någon av de valfria bilagorna efter det att villkoren för ikraftträdande uppnåtts men före tidpunkten för ikraftträdandet. skall ratificeringen, godtagandet. godkännandet eller anslut- ningen bli gällande den dag. dä konventionen eller bilagan träderi kraft, eller tre mänader efter den dag dä instrumentet deponerats. om sistnämnda dag infaller senare.

5. För stater. som dcptmcrar instrument avseende ratificering. godtagande. godkännande eller anslutning efter den dag dä konventitmen eller en valfri bilaga trätt i kraft. skall konventionen eller den valfria bilagan bli gällande tre mänader efter den dag da instrumentet deponerats.

6. Efter den dag dä alla villkor uppfylits som föreskrives i artikel 16 för ikraftträdande av en ändring i denna konvention eller i en valfri bilaga skall instrument avseende ratificering. godtagande. godkännande eller anslutning som deponeras gälla den ändrade konventionen eller bilagan.

ARTI K E L 1 6 Ändringar

1. Denna konvention kan ändras på nagot av de sätt som anges i följande punkter.

8 Riksdagen 1975/76. ] saml. Nr5

Prop. 1975/765 114

(2) Amendments after consideration by the Organization:

(a)

(b)

(C)

(d)

(6)

(f)

any amendment proposed by a Party to the Convention shall be submitted to the Organization and circulated by its Secretary-General to all Members of the Organization and all Parties at least six months prior to its consideration;

any amendment proposed and circulated as above shall be submitted to an appropriate body by the Organization for consideration;

Parties to the Convention, whether or not Members of the Organiza- tion, shall be entitled to participate in the proceedings of the appropriate body:

amendments shall be adopted by a two-thirds majority of only the Parties to the Convention present and voting;

if adopted in accordance with sub—paragraph (d) of this paragraph, amendments shall be communicated by the Secretary-General of the Organization to all the Parties to the Convention for acceptance;

an amendment shall be deemed to have been accepted in the following circumstances.

(i) att amendment to an Article of the Convention shall be deemed to have been accepted on the date on which it is accepted by tw0-thirds of the Parties. the combined merchant fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of the world's merchant fleet;

(ii) an amendment to an Annex to the Convention shall be deemed to have been accepted in accordance with the procedure specified in sub-paragraph (t')(iii) of this paragraph unless the appropriate body, at the time of its adoption. determines that the amendment shall be deemed to have been accepted on the date on which it is accepted by two-thirds of the Parties, the combined merchant fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of the world's merchant fleet. Nevertheless, at any time before the entry into force of an amendment to an Annex to the Convention, a Party may nötify the Secretary—General of the Organization that its express approval will be necessary before the amendment enters into force for it. The latter shall bring such notification and the date of its receipt to the notice of Parties:

(iii) an amendment to an Appendix to an Annex to the Convention shall be deemed to have been accepted at the end of a period to be determined by the appropriate body at the time of its adoption, which period shall be not less than ten months, unless within that period an objection is communicated to the Organiza- tiOn by not less than one-third of the Parties or by Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of the world's merchant fleet whichever condition is fulfilled;

(iv) an amendment to Protocol l to the Convention shall be subject to the same procedures as for the amendments to the Annexes to the Convention, as provided for in sub-paragraphs (f)(ii) or (O(iii) of this paragraph:

Prop. 1975/76:5 115

Ändringar efter prövning av organisationen:

i!)

b)

d)

e)

f.)

. Ändring som föresläs av en fördragsslutande part skall överlämnas till

organisationen och av dess generalsekretcrare delges alla organisationens medlemmar och alla fördragsslutande parter minst sex månader före förslagets prövning.

Ändring som föreslagits och delgivits enligt ovan skall av organisationen överlämnas till ett särskilt organ för prövning.

Fördragsslutande parter skall, vare sig de är medlemmar av organisatio- nen eller ej vara berättigade att deltaga i överläggningarna i det särskilda organet.

Ändringar skall antagas med två tredjedels majoritet uteslutande bland närvarande och röstande fördragsslutande parter.

Ändringar som antagits enligt di i denna punkt skall av organisationens generalsekreterare överlämnas till alla fördragsslutande parter för godtagande.

En ändring skall anses som godtagen i följande fall:

11 Ändring i en artikel i konventionen skall anses som godtagen den dag då den godtagits av två tredjedelar av de fördragsslutande parterna, om de som godtagit ändringen har handelstlottor som sammanlagt har minst 50 procent av världshandelsllottans brutto-

dräktighet.

Ändring i en bilaga till konventionen skall anses som godtagen i enlighet med det förfarande som anges i f) 3') i denna punkt. om ej det särskilda 01ganet vid tidpunkten för ändringens antagande bcstämme1 att ändringen skall anses som godtagen den dag da den godtagits av tva tredjedelar av de fördragsslutande parterna. om de. som godtagit ändringen har handelsflottor som sammanlagt har minst 50 procent av världshandelstlottans bruttodräktighet. För- dragsslutande part får dock när som helst före ikraftträdandet av en ändring i en bilaga till konventionen meddela organisationens generalsekreterarc att dess uttryckliga godkännande är nödvändigt innan ändringen träder i kraft för dess del. Generalsekreteraren skall underrätta de fördragsslutande parterna om sådant medde- lande och oni dagen för mottagandet.

3) Ändring i ett bihang till en bilaga till konventionen skall anses som godtagen vid utgången av en tid, som fastställes av det särskilda organet vid tidpunkten förändringens antagande och som ej får vara kortare än tio månader, om organisationen ej under denna tid mottagcr invändningar antingen från minst en tredjedel av de iördragsslutande parterna eller frän ett antal fördragsslutande parter vilkas handelsllottor sammanlagt har minst 50 procent av världshandelstlottans bruttodräktighet.

4) Ändring i protokoll 1 till konventionen skall ske enligt det förfarande som anges i f) 2) eller f) 3.) i denna punkt för ändringi bilaga till konventitmen.

Prop. 1975/76:5 116

(a)

(v) an amendment to Protocol 11 to the Convention shall be subject to the same procedures as for the amendments to an Article of the Convention, as provided for in sub-paragraph (f)(i) of this paragraph;

the amendment shall enter into force under the following conditions:

(i) in the case of an amendment to an Article of the Convention. to Protocol 11, or to Protocol ] or to an Annex to the Convention not under the procedure specified in sub-paragraph (f)(iii) of this paragraph, the amendment accepted in conformity with the fore- going provisions shall enter into force six months after the date of its acceptance with respect to the Parties which have declared that they have accepted it; (ii) in the case of an" amendment to Protocol [, to an Appendix to an Annex or to an Annex to the Convention under the procedure specified in sub-paragraph (f)(iii) of this paragraph, the amend- ment deemed to have been accepted in accordance with the foregoing conditions shall enter into force six months after its acceptance for all the Parties with the exception of those which, before that date, have made a declaration that they do not accept it, or a declaration under sub-paragraph (f)(ii) of this paragraph, that their express approval is necessary.

(3) Amendment by a Conference:

(a)

(b)

(C)

(4) (a)

(b)

Upon the request of a Party, concurred in by at least one-third of the Parties, the Organization shall convene a Conference of Parties to the Convention to consider amendments to the present Convention.

Every amendment adopted by such a Conference by a two-thirds majority of those present and voting of the Parties shall be communi- cated by the Secretary-General of the Organization to all Contracting Parties for their acceptance.

Unless the Conference decides otherwise, the amendment shall be deemed to have been accepted and to have entered into force in accordance with the procedures Specified for that purpose in sub- paragraphs (2)(f) and (g) of the present Article.

In the case of an amendment to an Optional Annex, a reference in the present Article to a "Party to the Convention” shall be deemed to mean a reference to a Party bound by that Annex.

Any Party which has declined to accept an amendment to an Annex shall be treated as a non-Party only for the purpose of application of that Amendment.

(5) The adoption and entry into force of a new Annex shall be subject to the same procedures as for the adoption and entry into force of an amendment to an Article of the Convention.

(6) Unless expressly provided otherwise, any amendment to the present Convert- tion made under this Article, which relates to the structure of a ship, shall apply only to ships for which the building contract is placed, or in the absence of a building contract, the keel of which is laid, on or after the date on which the amendment comes into force.

Prop. 1975/765 117

5) Ändring i protokoll ll till konventionen skall ske enligt det för- farande som anges i f) 1) i denna punkt för ändring ien artikel i konventionen.

g) En ändring träder i kraft pä följande villkor:

1) [ fräga om sädan ändring i en artikel i konventionen eller i protokoll 11 eller i protokoll i eller i en bilaga till konventionen, som ej skett enligt det förfarande som anges 1 f) 3) i denna punkt, träder ändringen, om den godtagits i enlighet med förestäende bestämmelser, ikraft sex månader efter den dag dä den skall anses som godtagen, med avseende på de fördragsslutande parter som ; förklarat att de godtager ändringen.

2) [ fraga om sadan ändring i protokoll i eller i ett bihang till en bilaga eller i en bilaga till konventionen, som skett enligt det förfarande som anges 1 f) 3) i denna punkt, träder ändringen, om den skall anses som godtagen i enlighet med förestäende bestämmelser, i kraft sex månader efter den dag då den skall anses som godtagen. med avseende pa alla fördragsslutande parter utom dem som före denna dag har förklarat att de ej godtager ändringen eller avgivit en förklaring enligt 1) '2') i denna punkt att deras uttryckliga godkännande är nödvändigt.

b.) Ändring genom en konferens:

a) Pa begäran av en. fördragsslutande part skall organisationen, om denna begäran biträtts av minst en tredjedel av de fördragsslutande parterna, sammtmkalla en konferens av fördragsslutande parter för att pröva ändringar i denna konvention.

b) Varje ändring som antagits av en sadan konferens med två tredjedels majoritet bland närvarande och röstande fördragsslutande parter skall av organisationens generalsckreterare överlämnas till samtliga fördrags- slutande parter för godtagande.

c) Om konferensen ej beslutar annat skall ändringen anses som godtagen och ha trätt i kraft i enlighet med de förfaranden som anges för sådant ändamal i punkterna 3 f) och 2 g) i denna artikel.

4. a) [ fräga om ändring i en valfri bilaga skall en hänvisning i denna artikel till "en fördragsslutande part" anses avse en hänvisning till en förd ragsslutande part som är bunden av ifrz'igavarande bilaga.

b) Fördragsslutande part som avböjt att godtaga en ändring i en bilaga skall betraktas som icke fördragsslutande part endast vid tillämpning av ifragavarande ändring.

5. l fraga om antagande och ikraftträdande av en ny bilaga tillämpas samma tifirfaranden sotn i fraga om antagande och ikraftträdande av en ändring i en artikel i konventionen.

6. Om annat ej uttryckligen anges skall sadan ändring i konventionen enligt denna artikel som avser fartygs konstruktiva delar gälla endast fartyg för vilket byggnadskontrakt tecknas eller, om byggnadskontrakt ej linns. vars köl sträckes pä eller efter deti dag dä ändringen träder i kraft.

Prop. 1975/76:5 118

(7) Any amendment to a Protocol or to an Annex shall relate to the substance of that Protocol or Annex and shall be consistent with the Articles of the present Convention.

(8) The Secretary-General of the Organization shall inform all Parties of any amendments which enter into force under the present Article. together with the date on which each such amendment enters into force.

(9) Any declaration of acceptance or of objection to an amendment under the present Article shall be notified in writing to the Secretary-General of the Organiza- tion. The latter shall bring such notification and the date ofits receipt to the notice of the Parties to the Convention.

ART|CLE 17

Promotion of Technical Co-operation

The Parties to the Convention shall promote, in consultation with the Organization and other international bodies, with assistance and co-ordination by the Executive Director of the United Nations Environment Programme. support for those Parties which request technical assistance for:

(a) the training of scientific and technical personnel; (b) the supply of necessary equipment and facilities for reception and monitoring;

(c) the facilitation of other measures and arrangements to prevent or mitigate pollution of the marine. environment by ships; and

(d) the encouragement of research;

preferably within the countries concerned, so furthering the aims and purposes of the present Convention.

ARTICLE 18

Demmciation

(1) The present Convention or any Optional Annex may be denounced by any Parties to the Convention at any time after the expiry of five years from the date on which the Convention or such Annex enters into force for that Party.

General of the Organization who shall inform all the other Parties of any such notification received and of the date of its receipt as well as the date on which such denunciation takes effect. (2) Denunciation shall be effected by notification in writing to the Secretary-

(3) A denunciation shall take effect twelve months after receipt of the notifica- tion of denunciation by the Secretary-General of the Organization or after the expiry of any other longer period which may be indicated in the notification.

Prop. 1975/765 119

7. Ändring i ett protokoll eller i en bilaga skall hänföra sig till det sakliga innehallet i protokollet eller bilagan och skall vara förenlig med artiklarna i denna konvention.

ö. (')rganisationens generalsekreterare skall underrätta alla fördragsslutande parter om varje ändring som träder i kraft enligt denna artikel och om den dag då varje sådan ändring träder i kraft.

(.). Förklaring om godtagande av eller om invändning mot en ändring enligt denna artikel skall avges genom ett skriftligt meddelande till organisationens generalsekreterare. Denne skall underrätta de fördragsslutande parterna om sådant meddelande och om dagen för mottagandet.

A RTI K E L 1 7 Främjande av lek/tiskt samarbete

De fördragsslutande parterna skall. i samräd med tinganisationen och andra internationella organ och med hjälp och samordning av verkställande direktören för Förenta nationernas miljöprogram. främja stöd till sädana fördragsslutande parter som begär tekniskt biständ för

a) utbildning av vetenskaplig och teknisk personal.

b) leverans av utrustning och hjälpmedel som är nödvändiga för mottag- ning och övervakning.

c) underlättande av andra atgärder och arrangemang för att hindra eller minska förorening av den marina miljön genom fartyg. och

d) uppmuntran till forskning.

löreträdesvis inom berörda länder. för att pä detta sätt befrämja denna konventions mail och sylten.

ARTI KE L 18 Uppsägning

]. Denna konvention eller varje valfri bilaga fär av fördragsslutande part uppsägas när som helst efter ntgangen av fem ar räknat fran den dag. da krmventionen eller sadan bilaga träder i kraft för denna fördragsslutande part.

2. Uppsägningen skall verkställas genom ett skriftligt meddelande till organisa- tionens generalsekreterare som skall underrätta alla övriga fördragsslutande parter om sadant meddelande och om dagen för mottagandet samt om den dag da sadan uppsägning blir gällande.

3. lin uppsägning blir gällande tolv mänader efter den dag dä organisationens generalsekreterare mottagit uppsägningen eller efter utgängen av den längre tid som kan vara angiven i meddelandet.

Prop. 1975/76:5 120

ARTICLE 19

Deposit and Registration

(1) The present Convention shall be deposited with the Secretary-General of the Organization who shall transmit certified true copies thereof to all States which have signed the present Convention or acceded to it.

(2) As soon as the present Convention enters into force. the text shall be transmitted by the Secretary-General of the Organization to the Secretary-General of the United Nations for registration and publication. in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

ARTICLE 20 Languages The present Convention is established in a single copy in the English, French, Russian and Spanish languages, each text _being equally authentic. Official trans- lations in the Arabic, German, Italian and Japanese languages shall be prepared and deposited with the signed original.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned* being duly authorized by their respective Governments for that purpose have signed the present Convention.

DONE AT LONDON this second day of November, one thousand nine hundred and seventy-three.

* Signatures omitted.

Prop. 1975/76:5 12l

A R TI K E L 19 Deponering och registrering

|. Denna konvention skall deponeras hos organisationens generalsekreterare sotn skall överlämna bestyrkta avskrifter därav till alla stater som undertecknat dettna konvention eller anslutit sig till den.

2. Sa snart denna konvention trätt ikraft skall organisationens generalsekretera- re överlämna texten till Förenta nationernas generalsekrcterare lör registrering och publicering enligt artikel 103 i Förenta nationernas stadga.

ARTIKEL 20 Språk Denna konvention är upprättad i ett enda exemplar pä engelska. franska. tyska och spanska språken. varvid varje text äger lika vitsord. Officiella översätt- ningar till arabiska. tyska. italienska och japanska spraken skall utarbetas och deponeras tillsammans med det undertecknade originalet.

'l'lLI. Bl.-LKRÄl—"TELSE l—IÄRAV har undertecknade*. därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar. undertecknat denna konvention.

SOM SK I—IDDE l LONDON den andra november nittonhundrasjuttiotre.

* N;nnntcckningarna uteslutna.

Prop. 1975/765 l22

PROTOCOL I

PROVISIONS CONCERNING REPORTS ON INCIDENTS INVOLVING HARMFUL SUBSTANCES (in accordance with Article 8 of the Convention)

Article I

Duty to Report

(1) The Master of a ship involved in an incident referred to in Article lll of this Protocol, or other person having charge of the ship. shall report the particulars of such incident without delay and to the fullest extent possible in accordance with the provisions of this Protocol.

(2) In the event of the ship referred to in paragraph (l) of the. present Article being abandoned. or in the event of a report from such ship being incomplete or unobtainable. the owner. charterer, manager or operator of the ship, or their agents shall. to the fullest extent possible assume the obligations placed upon the Master under the provisions of this Protocol.

Article II

Met/rods of Reporting

(1) Each report shall be made by radio whenever possible, but in any case by the fastest channels available at the time the report is made. Reports made by radio shall be given the highest possible priority.

(2) Reports shall be directed to the appropriate officer or agency specified in paragraph (f)(a) of Article 8 of the Convention.

Article III

When to make Reports The report shall be made whenever an incident involves:

(a) a discharge other than as permitted under the present Convention; or

(b) a discharge permitted under the present Convention by virtue of the fact that:

(i) it is for the purpose of seeuring the safety of a ship or saving life at sea: or

(ii) it results from damage to the ship or its equipment; or

(e) a discharge of a harmful substance for the purpose of cotnbating a specific pollution incident or for purposes of legitimate" scientific research into pollution abatement or control: or

(d') the probability of a discharge referred to in sub-paragraphs (a), (b) or (C) of the present Article.

Prop. 1975/765 123

PROTOKOLL I (Öt'ersri'ttning/

BESTÄMMELSER OM RAPPORTER OM INCIDENTER SOM RÖR SKADLIGA ÄMNEN

(enligt artikel 8 i konventionen)

Artikel | Skj-'[diglzet att rapportera

l. Befälhavaren pa ett fartyg som haft del i en incident som avses i artikel lll i detta protokoll eller annan person som är ansvarig för fartyget Skall rapportera de närmare omständigheterna kring incidenten utan dröjsmal och så fullständigt som möjligt i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll.

2. Har fartyg som avses i punkt 1 i denna artikel övergivits eller är rapport som avges av sadant fartyg ofullständig eller omöjlig att erhålla. skall fartygets ägare. befraktare. redare eller den som eljest nyttjar fartyget eller deras ombud i största möjliga utsträckning pataga sig betälhavarens skyldigheter enligt bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel | I riletou'er för rapportering

[. Varje rapport skall avges per radio. när detta är möjligt. ochi varje fall genom de snabbaste kanaler som stat till buds vid tidpunkten för rapportens avgivande. Rapporter som sändes per radio skall ges högsta möjliga prioritet.

3. Rapport skall ställas till vederbörande tjänsteman eller organ som anges i artikel 8 punkt 2 a) i kt.)nventionen.

Artikel l|l Af'z'l'r rapport sku/l urges Rapport skall avges närhelst en incident inträffar som rör (i) annat utsläpp än sadant som är tillatet enligt denna konvention. eller

b) utsläpp sotn är tillatet enligt denna krmt-ention pä grund av att

1") det göres i syfte att trygga fartygets säkerhet eller att rädda människoliv till sjöss. eller

21 det är föranlett av en skada pa fartyget eller dess utrustning. eller

e) utsläpp av ett skadligt ämne i syfte att bekämpa en särskild lörorenings- incident eller för behörig vetenskaplig forskning angaende bekämpning eller kontroll av förorening. eller

d) Sannolikhet för ett utsläpp som avses i pttnkterna a).b) eller e) i denna artikel.

Prop. 1975/765 124

Article IV Contents of Report (l) Each report shall contain in general: (3) the identity of the ship”. (b) the time and date of the occurrence of the incident; (c) the geographic position of the ship when the incident occurred; ((1) the wind and sea conditions prevailing at the time of the incident; and ("e) relevant details respecting the condition of the ship. (2) Each report shall contain. in particular:

(a) a clear indication or description of the hartnful substances involved. including, if possible. the correct technical names of such substances (trade names should not be used in place of the correct technical names)".

(b) a statement or estimate of the quantities. concentrations and likely conditions of harmful substances discharged or likely to be discharged into the sea; and

(C) where relevant. a description of the packaging and identifying marks; and

((1) if possible. the names of the consignor. consignee or manufacturer.

(3) Each report shall clearly indicate whether the harmful substance discharged. or likely to be discharged is oil. a noxious liquid substance, a noxious solid substance or a noxious gaseous substance and whether such substance was or is - carried in bulk or contained in packaged form. freight containers. portable tanks, or read and rail tank wagons.

(.4) Each report shall be supplemented as necessary by any other relevant informa- tion requested by a recipient of the report or which the person sending the report deerns appropriate.

Article V

.S'upplementart' Report

Any person who is obliged under the provisions of this Protocol to send & report shall, when possible:

(a) supplement the initial report. as necessary. with information concerning further developments; and

(b) comply as fully as possible with requests from affected States for additional information concerning the incident.

Prop. 1975/76:5 125

Artikel IV Rapportens innehåll 1. Av varje rapport skall i allmänhet framgä a') fartygets identitet. b) tidpunkt och dag för incidenten. c) fartygets geografiska position dä incidenten inträffade. d) vind- och sjöförhallanden vid tidpunkten för incidenten. och

e) relevanta uppgifter om fartygets tillstand.

IJ Av varje rapport skall särskilt framgå

a) tydliga uppgifter om eller tydlig beskrivning av ifrågavarande skadliga ämnen med. om möjligt. ämnenas korrekta tekniska benämningar (handelsnamn bör ej användas i stället för de korrekta tekniska benämningama').

b) uppgift om eller uppskattning av mängder. koncentrationer och troligt tillstand i fråga om de skadliga ämnen som utsläppts eller befaras bli utsläppta i havet. och

el i förekommande fall. beskrivning av förpackningar och identifierings- märken. och

d') om möjligt. namnet pa avsändaren. mottagaren eller tillverkaren.

3. I varje rapport skall tydligt anges huruvida det skadliga ämne som utsläppts eller befaras bli utsläppt är olja. skadligt flytande ämne. skadligt fast ämne eller skadligt gasformigt ämne och huruvida sådant ämne transporterats eller transpor- teras i bulk eller i förpackad form, fraktcontainer. flyttbara tankar eller väg- och järnvägstankvagnar.

4. Varje rapport skall i erforderlig utsträckning kompletteras med andra relevanta uppgifter. om rapportens mottagare begär det eller rapportens avsändare bedömer det som lämpligt.

Artikel V Kompletterande rapport

Person som enligt bestämmelserna i detta protokoll är skyldig att avge rapport skall om möjligt

a) komplettera den ursprungliga rapporten i erforderlig utsträckning med upplysningar om den vidare utvecklingen. och

b) sa fullständigt som möjligt tillmötesgå framställningar frän berörda stater om ytterligare upplysningar rörande incidenten.

Prop. 1975/765 126

PROTOCOL ||

ARBITRATION (in accordance with Article 10 of the Convention)

Article I

. Arbitration procedure. unless the Parties to the dispute decide otherwise. shall be in accordance with the rules set out in this Protocol.

Article ||

(1) An Arbitration Tribunal shall be established upon the request of one Party to the Convention addressed to another in application of Article 10 of the present Convention. The request for arbitration shall consist of a statement of the case together with any supporting documents.

(2) The requesting Party shall inform the Secretary-General of the Organization of the fact that it has applied for the establishment of a Tribunal-, of the names of the Parties to the dispute. and of the Articles of the Convention or Regulations over which there is in its opinion disagreement concerning their interpretation or application. The Secretary-General shall transmit this information to all Parties.

Article Ill

The Tribunal shall consist of three. members: one Arbitrator nominated by each Party to the dispute and a third Arbitrator who shall be nominated by agree- ment between the two first named. and shall act as its Chairman.

Article IV

(1) if. at the end of a period of sixty days from the nomination of the second Arbitrator. the Chairman of the Tribunal shall not have been nominated. the Secretary-General of the Organization upon request of either Party shall within a further period of sixty days proceed to such nomination. selecting him from a list of qualified persons previously drawn up by the Council of the Organization.

(2) lf. within a period of sixty days from the date of the receipt ofthe request. one of the Parties shall not have nominated the member of the Tribunal for whose designation it is responsible. the other Party may directly inform the Secretary-(_ieneral of the Organization who shall nominate the Chairman of the Tribunal within a period of sixty days. selecting him from the list prescribed in paragraph ( 1) of the present Article.

(3) The Chairman of the Tribunal shall. upon nomination. request the Party which has not provided an Arbitrator. to do so in the same manner and under the same conditions. lf the Party does not make the required nomination, the Chairman of the Tribunal shall request the Secretary-General of the Organization to make the nomination in the form and conditions prescribedin the preceding paragraph.

Prop. 1975/765 127

PROTOKOLL ” (O:-'ursaltlli/rgl

SKILJEDOM (enligt artikel 10 i konventionen)

Artikel 1

Skiljedomsförfarande skall. om de tvistande parterna ej kommer överens om annat. äga rum i enlighet med de regler som är upptagna i detta protokoll.

Artikel ||

]. fin skiljedomstol skall tillsättas när en fördragsslutande part framställer begäran härom hos en annan fördragsslutande part under åberopande av artikel 10 i denna konvention. Begäran om skiljedom skall innehålla en redogörelse för fallet och vara åtföljd av de handlingar som aberopas.

2. Den part som begär skiljedom skall underrätta organisationens generalsekre- terare om att den har begärt tillsättande av en skiljedomstol. om namnen på de tvistande parterna och om de konventionsartiklar eller regler beträffande vilkas tolkning eller tillämpning oenighet räder enligt dess mening. Generalsekreteraren skall vidarebefordra denna information till alla parter.

Artikel lll

Skiljedomstolen skall bestå av tre ledamöter: en skiljedtnnare som utses av vardera av de tvistande parterna och en tredje skiljedomare som skall utses genom ("överenskommelse mellan de bada först utsedda och som skall vara domstolens ordförande. '

Artikel IV

]. l-lar skiljedomstolens ordförande ej utsetts vid utgangen av en tidrymd av (')0 dagar frän det att den andre skiljcdmnaren utsags. skall organisationens generalsek- reterare pa begäran av endera parten inom en ytterligare tidrymd av 60 dagar utse honom och därvid välja nagon som upptagits i den förteckning över kvalificerade personer som upprättats tidigare av organisationens rad.

2. Har en av parterna ej inom en tidrymd av 60 dagar fran den dag dä framställningen mottogs utsett den ledamot av skiljedomstolen för vars nominering den är ansvarig. får den andra parten direkt underrätta organisationens generalsek- reterare som har att utse ordförande för skiljedomstolen inom en tidrymd av 60 dagar med användande av den förteckning som avsesi punkt 1 i denna artikel.

'3. Skiljedomstolens ordförande skall sedan han utsetts genast anmoda den part som ej utsett skiljedomare att göra detta pa samma sätt och i samma ordning. Om parten ej efterkomrner begäran om nominering. skall skiljedomstolens ordförande anmoda organisationens generalsekretcrare att utse en skiljedomare i den form och ordning som anges i föregaende punkt.

Prop. l975/76:5 128

(.4) The Chairman of the Tribunal. if nominated under the provisions of the present Article, shall not be or have been a national of one of the Parties concerned. except with the consent of the other Party.

(5) In the case of the decease or default of an Arbitrator for whose nomination one of the Parties is responsible. the said Party shall nominate a replacement within a period of sixty days from the date of decease or default. Should the said Party-not make the nomination. the arbitration shall proceed under the remaining Arbitrators. ln case of the decease or default of the Chairman of the Tribunal. a replacement shall be nominated in accordance with the provisions of Article lll above. or in the absence of agreement between the members of the Tribunal within a period of sixty days of the decease or default. according to the provisions of the present Article.

Article V

The Tribunal may hear and determine counter-claims arising directly out of the subject matter of the dispute.

Article VI

Each Party shall be responsible for the remuneration of its Arbitrator and connected costs and for the costs entailed by the preparation of its own case. The remuneration of the Chairman of the Tribunal and of all general expenses incurred by the Arbitration shall be borne equally by the Parties. The Tribunal shall keep a record of all its expenses and shall furnish a final statement thereof.

Article VII

Any Party to the Convention which has an interest of a legal nature and which may be affected by the decision in the case may. after giving written notice to the Parties which have originally initiated the procedure. join in the arbitration procedure with the consent of the Tribunal.

Article VIII

Any Arbitration Tribunal established under the provisions of the present Protocol shall decide its own rules of procedure.

Article IX

(1) Decisions of the Tribunal both as to its procedure and its place of meeting and as to any question laid" before it. shall be taken by majority votes of its members; the absence or abstention of one of the members of the Tribunal for whose nomination the Parties were responsible, shall not constitute an impediment to the Tribunal reaching a decision. In cases of equal voting, the vote of the Chair- man shall be decisive.

Prop. 1975/765 ' 129

4. Har skiljedomstolens ordförande utsetts enligt bestämmelserna i denna artikel. fär han vara eller ha varit medborgare i någon av de stater som är parter, om ej den andra parten lämnar sitt samtycke.

5. Avlider en skiljedomare för vars nominering en av parterna är ansvarig eller undandrar han sig att tjänstgöra. skall parten utse. en ersättare inom en tidrymd av 60 dagar frän dagen för franfället eller uteblivandct. Utser parten ej ersättare. skall skiljedomsl'örlärandet fortsätta med återstående skiljedomare. Avlider skiljedomstolens ordförande eller undandrar han sig att tjänstgöra. skall ersättare utses enligt bestämmelserna i artikel 111 i detta protokoll eller. i avsaknad av överenskommelse mellan skiljedomstolens ledamöter inom en tidrymd av 60 dagar frän fränlället eller uteblivandet. enligt bestämmelserna i denna artikel.

Artikel V

Skiljedomstolen fär ta upp och pröva motfordringar som har omedelbart samband med fi.”)rernalet för tvisten.

Artikel VI

Vardera parten skall svara för sin skiljedomares arvode och omkostnader och för de kostnader som är förenade med det egna törberedelsearbetet. Arvodet till skiljedornstolens ordförande och alla allmänna kostnader som föranledes av skiljedomsförfarandet skall bäras till lika stor del av vardera parten. Skiljedomssto- len skall bokföra alla sina kostnader och avge slutlig redovisning för dessa.

Artikel VII

fördragsslutande part som har ett rättsligt intresse och som kan påverkas av skiljedomen i fallet får efter skriftligt meddelande till de parter som ursprungligen inlett förfarandet och med skiljedornstolens medgivande deltaga i skiljedomsförfa- randet.

Artikel VIII

Skiljedomstol som tillsättes enligt bestämmelserna i detta protokoll beslutar själv om reglerna för förfarandet.

Artikel IX

]. Som skiljedomstolens beslut både i fraga om förfarandet och sammanträdes- plats och i varje fraga som förelagts domstolen gäller den mening varom flertalet av dess ledamöter förenat sig: det förhållandet att en av de ledamöter i skiljedomstolen för vilkas nominering parterna varit ansvariga är frånvarande eller nedlägger sin röst skall ej utgöra hinder för att skiljedomstolen fattar beslut. Vid lika röstetal skall ordförandens röst vara utslagsgivande.

9 Riksdagen ] (175/76. I sum/. Nr)"

Prop. 1975/765 130

(?.) The Parties shall facilitate the work of the Tribunal and in particular. in accordance with their legislation, and using all means at their disposal:

(a) provide the Tribunal with the necessary documents and information;

(b) enable the Tribunal to enter their territory, to hear witnesses or experts, and to visit the scene.

(3) Absenee or default of one Party shall not constitute an impediment to the procedure.

Article X

(1) The Tribunal shall render its award within a period of five months from the time it is established unless it decides, in the case of necessity, to extend the time limit for a further period not exceeding three months. The award of the Tribunal shall be accompanied by a statement of reasons. lt shall be final and without appeal and shall "be communicated to the Secretary-General of the Organization. The Parties shall immediately comply with the award.

(2') Any controversy which may arise between the Parties as regards interpreta- tion or execution of the award may be submitted by either Party l'orjudgment to the Tribunal which made the award, or, if it is not available to another Tribunal constituted for this purpose. in the same manner as the original Tribunal.

Prop. 1975/765 131

2. Parterna skall underlätta skiljedomstolens arbete och skall särskilt. i enlighet med sin lagstiftning och med användande av alla medel som stär till deras fo rfogan d e .

a) tillhandahalla skiljedomstolen erforderliga handlingar och upplysningar.

b) möjliggöra för skiljedomstolen att inresa till deras omräden. att höra vittnen eller sakkunniga och att hälla syn på stället.

3, l—"ränvaro eller uteblivande av en part skall ej utgöra hinder för förfarandet. Artikel X ]. Skiljedtnnstolen skall meddela skiljedom inom en tidrymd av fem månader räknat frän tidpunkten för dess tillsättande. savida den ej. när så är nödvändigt. beslutar att förlänga tiden med en ytterligare tidrymd som. ej får överstiga tre manader. Skiljedomen skall åtföljas av redogörelse för skälen. Den är slutgiltig och kan ej (_iverklagas och skall delges organisationens generalsekreterare. Parterna skall omedelbart rätta sig efter skiljedomen.

2. Tvist som kan uppstår mellan parterna angaende tolkning eller verkställande av skiljedomen kan av endera parten hänskjutas för avgörande till den skiljedomstol som meddelade skiljedomen eller. om denna ej är tillgänglig. till en annan skiljedmnstol som tillsättes för detta ändamäl på samma sätt som den ursprungliga skiljedomstolen.

Prop. 1975/76:5 132

ANNEXI

REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF POLLUTION BY OIL

CHAP'I'FRI -— GENFRAL

Regulation 1

Definitions For the purposes of this Annex:

(1) "Oil” means petroleum in any form including crude oil. fuel oil, sludge, oil refuse and refined products (other than petrochemicals which are subject to the provisions of Annex ll of the present Convention) and, without limiting the generality of the foregoing, includes the substances listed in Appendix [ to this Annex.

(2) "0in mixture” means a mixture with any oil content.

(3) "Oil fuel" means any oil used as fuel in connexion with the propulsion and auxiliary machinery of the ship in which such oil is carried.

(4) "Oil tanker" means a ship constructed or adapted primarily to carry oil in bulk in its cargo spaces and includes combination carriers and any "chemical tanker” as defined in Annex ll of the present Convention when it is carrying a cargo or part cargo of oil in bulk.

(5) "Combination carrier” means a ship designed to carry either oil or solid cargoes in bulk.

(6) "New ship” means a ship: (3) for which the building contract is placed after 31 December 1975; or

(b) in the absence of a building contract, the keel ofwhich is laid or which is at a similar stage of construction after 30 June 1976; or

('c) the delivery of which is after 31 December 1979; or (d) which has undergone a major conversion: (1) for which the contract is placed after 31 December 1975; or

(ii) in the absence of a contract, the construction work of which is begun after 30 June 1976; or

(iii) which is completed after 31 December 1979.

(7_) "Existing ship” means a ship which is not a new ship.

Prop. l975/76:5 133

fört-Inrättning)

BILAGA | REGLER TILL FÖRHINDRANDE AV FÖRORENING GENOM OLJA

KAPITEL 1 — ALLMÄNT

Regel 1 Definitioner [ denna bilaga skall ]. med ”olja" förstäs petroleum i varje form, däri inbegripet räolja. brännolja.

oljcslam. oljeavfall och raffinerade produkter (med undantag av petrokemiska produkter i fråga om vilka bilaga ll till denna konvention gäller) och skall, utan inskränkning i definitionens alltnängiltighet, till olja hänföras de ämnen som förtecknats i bihang 1 till denna bilaga,

"1

;. med "oljehaltig blandning" förstäs blandning som innehåller olja.

3. med "bunkerolja" förstas olja som användes som bränsle i samband med framdrivnings- eller hjälpmaskineriet i det fartyg i vilket oljan föres.

4. med "oljetankfartyg" förstas fartyg som är byggt eller anpassat huvudsakligen för transport av olja i bulk i lastrummen. däri inbegripet kombinationsfartyg och sådant "kemikalietankfartyg" som avses i bilaga ll till denna konvention. när det för last eller dellast av olja i bulk.

5. med "kombinationsfartyg" förstås fartyg som är avsett att transportera antingen olja eller fasta laster ibulk.

6. med "nytt fartyg” förstas fartyg

a) för vilket byggrurdskontraktct tecknas efter den 31 december l975. eller

b") när byggnadskontrakt ej finns, vars köl sträckes eller som befinner sig på motsvarande byggnadsstadium efter den 30 juni 1976. eller

c') som levereras efter den 31 december 1979. eller d) som har undergått en väsentlig förändring 1) för vilken kontrakt tecknas efter den 31 december 1975. eller

2') när kontrakt ej finns. om byggnadsarbetet påbörjas efter den 30 juni 1076.eller

3”) som avslutas efter den 31 december 1979.

7. med "existerande fartyg" förstas fartyg som ej är ett nytt fartyg.

Prop. 1975/76:5 134

(8) "Major conversion” means & conversion of an existing ship:

(a) which substantially alters the dimensions or carrying capacity of the ship;or

(b) which changes the type of the ship; or

(_c) the intent of which in the opinion of the Administration is substantially to prolong its life; or

(d) which otherwise so alters the ship that if it were a new ship, it would become subject to relevant provisions of the present Convention not applicable to it as an existing ship.

(9) ”Nearest land”. The term "from the nearest land” means from the baseline from which the territorial sea of the territory in question is established in accordance with international law, except that, for the purposes of the present Convention "from the nearest land” off the north eastern coast of Australia shall mean from a line drawn from a point on the coast of Australia in

latitude 11 000' South. longitude 1420 08 East to a point in latitude 100035' South, longitude 1410 55' East— thence toa po1ntlat1tude0010 OO' South, longitude 1420 00' East, thence to a pornt latitude 9010' South, longitude 1430 52' East, thence to a pointlatitude 90 00' South longitude 1442 30' East, thence to a pointlatitude 130 00' South longitude 1442 00' l:.ast, thence to apo1ntlat1tude 150 00' South longitude 1460 00' East, thence to a point latitude 18 00 South longitude 1470 00 East thence to apo1ntlat1tude 21 00' South, longitude 1530 00' East thence to a point on the coast of Australia in latitude 24 042' South longitude 1530 15 East.

(10) "Special area" means a sea area where for recognized technical reasons in relation to its oceanographical and ecological condition and to the particular character of its traffic the adoption of special mandatory methods for the preven- . tion of sea pollution by oil is required. Special areas shall include those listed in Regulation 10 of this Annex.

(11) "lnstantaneous rate of discharge of oil content” means the rate of discharge of oil in litres per hour at any instant divided by the speed of the ship in knots at the same instant.

(12) "Tank" means an enclosed space which is formed by the permanent structure ofa ship and which is designed for the carriage ofliquid in bulk. '

(l3) "Wing tank" means any tank adjacent to the side shell plating. (14) "Centre tank" means any tank inboard of a longitudinal bulkhead.

(l5) "Slop tank" means a tank specifically designated for the collection of tank drainings, tank washings and other oily mixtures.

(10) "Clean ballast" means the ballast in a tank which since oil was last carried therein. has been so cleaned that effluent therefrom if it were discharged from a ship which is stationary into clean calm water on a clear day would not produce visible traces of oil on the surface of the water or on adjoining shorelines or cause

Prop. 1975/765 135

8. med "väsentlig förändring lorstäs torandring av ett existerande fartyg som a') väsentligt ändrar fartygets dimensioner eller lastkapacitet, eller b) ändrar fartygets typ. eller

c) enligt '.1d111inistrationens bedömning göres i syfte att väsentligen förlänga fartygets livslängd. eller '

d) pä annat sätt ändrar fartyget sa. att det. om det hade varit ett nytt iartyg. skulle ha varit underkastat vissa bestämmelser i denna konven- tion som ej är tillämpliga på fartyget som existerande fartyg.

9. "närmaste land". Uttrycket "frän närmaste land” betyder från den baslinje frän vilken territo'riall1'.1vct för ifragavarandc stats territorium räknas enligt internatirrnell rätt. med undantag av att avstand "frä1111ä1'1nasteland" vid Australiens nordostkust vid tillämpning av denna konvention räknas fran en linje dragen frän en punkt pa Australiens kust

latitttd ll OO syd longitud 142 08' ost till en punkt laotitud 10 35' syd, longitud 1412 55' ost — ditrifrän till en punktlatitudO 100 00' syd, longitud 142 00 ost, därifrän till en punkt latitud 9010' syd. longitud 143 52 ost. därifran till en punkt latitud 90 00' syd. longitud 144 3.0' ost. diirifran till en punkt latitud 130 00' syd longitud 144 00' ost. därifrån till en punktlatitud 15 0'00 syd longitud 1460 00' ost, därifrän till en punkt latitud 180 00' syd longitud 1470 )()'0 ost, dt'irifran till en punkt latitud 21" 00' syd.

longitud 15.1300' ost. däriträn till en punkt p 1 Australiens kust

latitud 24 42' syd, longitud 153015' ost,

I

:

10. med "specialo111rade” förstäs ett havsomräde i fraga om vilket. av erkända tekniska skäl med avseende på omrädets oceanografiska och ekologiska förhallan- den och den särskilda karaktären av där förekommande trafik, antagande av särskilda. tvingande metoder för förebyggande av havsförorening genom olja är nödvändigt. varvid som specialområden skall räknas de omräden som förtecknats i regel 10 i denna bilaga.

11. med "111ome11tan oljeutsläppshastighet" förstas oljeutsläppshastigheten i liter per timme vid ett tillfälle. vilket som helst, dividerad med fartygets fart i knop vid samma tillfälle,

12. med "tank" förstas ett slutet utrymme som bildas av fartygets fasta konstruktion och som är avsett för förande av vätskor i bulk.

13. med "vingtank" förstås en tank som är placerad intill sidobordläggningcn,

14. med '"centertank" förstas en tank som är placerad innanför ett långskepps- skott,

15. med "sloptank ””””” tankdränering, tankspolvätska och andra oljehaltiga blandningar.

16. med ”ren barlast" förstäs barlast i en tank som, sedan den senast använts för transport av olja, har rengjorts sa att utflöde fran densamma. om det utsläppes fran ett stillaliggande fartyg i rent lugnt vatten i klart väder under dagtid, ej ger upphov

Prop. 1975/765 136

a sludge or emulsion to be deposited beneath the surface of the water or upon adjoining shorelines. If the ballast is discharged through an oil discharge monitoring and control system approved by the Administration. evidence based on such a system to the effect that the oil content of the efflucnt did not exceed 15 parts per million shall be determinative that the ballast was clean. notwithstanding the presence of visible traces.

(17) "Segregated ballast” means the ballast water introduced into a tank which is completely separated from the cargo oil and oil fuel system and which is permanently allocated to the carriage of ballast or to the carriage of ballast or cargoes other than oil or noxious substances as variously defined in the Annexes of the present Convention.

(18) "Length” (L) means 96 per cent of the total length on a waterline at 85 per cent of the least moulded depth measured from the top of the keel, or the length from the foreside of the stem to the axis of the rudder stock on that waterline, if that be greater. ln ships designed with a rake of keel the waterline on which this length is measured shall be parallel to the designed waterline. The length (L) shall be measured in metres.

(19) "Forward and after perpendiculars" shall be taken at the forward and after ends of the length ("L). The forward perpendicular shall coincidc with the foreside of the stem on the waterline on which the length is measured.

(20) "Amidships" is at the middle of the length (L).

(21) "Breadth" (13) means the maximum breadth of the ship, measured amidships to the moulded line of the frame in a ship with a metal shell and to tlte outer surface of the hull in a ship with a shell of any other material. The breadth (B) shall be measured in metres.

(22) "Deadweigl1t” (DW) means the difference in metric tons between the displace- ment of a ship in water of a specific gravity of 1.025 at the load waterline corresponding to the assigned summer freeboard and the lightweight of the ship.

(23) "Lightweight” means the displacement ofa ship in metric tons without cargo, oil fuel, lubn'cating oil, ballast water, fresh water and feedwater in tanks, consumable stores, passengers and their effects.

(24) "Permcability" of a space means the ratio of the volume within that space which is assumed to be occupied by water to the total volume of that space.

(25) "Volumes" and "areas” in a ship shall be calculated in all cases to moulded lines.

Regulation 2 Application

(1) Unless expressly provided otherwise. the provisions of this Annex shall apply to all ships.

Prop. 1975/765 137

till synliga spar av olja pa vattenytan eller på omgivande Stränder, ej heller till oljeslam eller emulsion under vattenytan eller pä omgivande stränder; utsläppes barlasten genom ett övervaknings- och kontrollsystem lör oljeutsläpp som är godkänt av administrationen, skall bevis baserat pa ett sadant system som visar att oljeinnehallet i utflödet ej överstiger 15 delar pä en miljon delar vara avgörande för att betrakta barlasten som ren även om synliga spar av olja upptäckes,

17. med "segregerad barlast” förstas barlastvatten som intagits i en tank, helt skild fran lastolje- och bunkeroljesystemet och avsedd att stadigvarande nyttjas för förande av barlast eller för förande av barlast eller last som-ej utgöres av olja eller skadliga ämnen som definieras pa olika ställen ibilagoma till denna konvention,

1.8. med "längd" (L) förstäs antingen 96 procent av hela längden i en vattenlinje belägen pa 85 procent av minsta malldjupet mätt fran kölen eller längden frän förstävens förkant till roderhjärtstockens mittlinje i samma vattenlinje, om sistnämnda längd är större: i fråga om fartyg konstruerade med styrlastighet skall längden mätas i en vattenlinje" som är parallell med konstruktionsvattenlinjen; längden (L) skall mätas i meter.

10. med "förliga och aktra pcrpendiklarna" förstäs förliga och aktra ändpunk- terna av längden (L): den förliga perpendikeln skall sammanfalla med stävens. förkant i den vattenlinje i vilken längden mätes,

20. med "midskepps" förstas mittpunkten av längden (L), 21. med "bredd" (B) förstäs fartygets störSta bredd midskepps mätt till ytterkant av spant i fartyg med bordläggning av metall och till skrovets yttersida i fartyg med bordläggning av annat material: bredden (IB) skall mätas i meter.

22. med "dödvikt" (DW) förstas skillnaden i metriska ton mellan fartygets deplacement i vatten med specifika vikten 1.025 vid den lastvattenlinjc som motsvarar det beräknade sommarlribordet och fartygets vikt tomt.

23. med "fartygets vikt tomt" förstäs fartygets deplacement i metriska ton utan last. bunkerolja, smörjolja. barlastvatten, färsk- och matarvatten i tankar. förbruk- ningsförrad. passagerare och deras bagage,

24. med "fyllbarhct" i fråga om ett utrymme förstas förhallandet mellan den del av utrymmcts rymd som förutsattes bli fylld med vatten och utrymmets hela rymd.

25. "rymder" och "ytor" i fartyg alltid räknas till mallade linjer.

Regel 2 Tillämpaingsomrdde

l. ()m annat ej uttryckligen anges skall föreskrifterna i denna bilaga äga tillämpning pa alla fartyg.

Prop. 1975/765 138

(2) ln ships other than oil tankers trtted with cargo spaces which are constructed and utilized to carry oil in bulk of an aggregate capacity ot 200 cubic metres or more, the requirements ot Regulations 9,10,14,15(1) (2) and (3), 18, 20 and 24(4) of this Annex for oil tankers shall also apply to the construction and opera- tion of those spaces, except that where such aggregate capacity is less than 1.000 cubic metres the requirements of Regulation 15(4) of this Annex may apply in lieu of Regulation 15(1 ), (2) and (3).

(3) Where a cargo subject to "the provisions of Annex 11 of the present Conven- tion is carried in a cargo space of an oil tanker, the appropriate requirements of Annex 11 of the present Convention shall also apply.

(4) (.a) Any hydrofoil, air-cushion vehicle and other new type of vessel (near-surface craft, submarine craft, etc.)-whose constructional features are such as to render the application of any of the provisions of Chapters 11 and 111 of this Annex relating to constructionand equip— ment unreasonable or impracticable may be exempted by the Admini- stration from such provisions. provided that the construction and equipment of that ship provides equivalent protection against pollution by oil, having regard to the service for which it is intended.

(b) Particulars of any such exemption granted by the Administration shall be indicated in the Certificate referred to in Regulation 5 of this Annex.

(c) The Administration which allows any such exemption shall, as soon as possible, but not more than ninety days thereafter, communicate'to the Organization particulars of same and the reasons therefor, which the Organization shall circulate to the Parties to the Convention for their information and appropriate action, if any.

Regulation 3

E qu [valen ts

(1) The Administration may allow any fitting, material, appliance or apparatus to be fitted in a ship as an alternativeto that required by this Annex if such fitting, material, appliance or apparatus is at least as effective as that required by this Annex. This authority of the Administration shall not extend to substitution of operational methods to effect the control of discharge of oil as equivalent to those design and construction features which are prescribed by Regulations in this Annex.

(2) The Administration which allows a fitting, material. appliance or apparatus. as an alternative to that required by this Annex shall communicate to the Organization for circulation to the Parties to the Convention particulars thereof, for their information and appropriate action, if any.

Regulation 4 Suri-'eys (1') Every oil tanker of 150 tons gross tonnage and above. and every other ship of 400 tons gross tonnage and above shall be subject to the surveys specified below.

Prop. 1975/765 139

2. l fraga om fartyg, som ej är oljetankfartyg och som är försett med lastutrymmen byggda och använda för förande av olja i bulk med en sammanlagd volym av minst 200 kubikmeter. skall föreskrifterna för oljetankfartygi reglerna 9. 10 och 14; regel 15 punkterna l, _ och 3 reglerna 18 och "20 och regel 3'4 punkt 41 denna bilaga ocksä aga tillämpning i träga om konstruktion och handhavande av dessa utrymmen. Är den satnmanlagda volymen mindre än 1 000 kubikmeter. tär dock törcskrifterna i regel 15 punkt 4 i denna bilaga tillämpas i stället för regel 15 punkterna 1.3 och 3.

3. När en last 1 fraga om vilken föreskrifterna i' bilaga 11 till denna konvention gäller föres i ett lastutrymmc i ett oljetankfartyg skall tillämpliga föreskrifter i bilaga ll till denna ktimvention ocksä äga tillämpning.

4. a) Bärplansfartyg. svävare. och annan ny typ av fartyg (ytnärfarkost. nndervattensfarkost etc.) vars konstruktion är sådan att tillämpning av föreskrifterna i kapitlen 11 och 111 i denna bilaga 1 fräga om konstruktion och utrustning är orimlig eller omöjlig fär av '.1dministra- tionen undantagas frän sadan föreskrift. förutsatt att fartygets kon— struktion och utrustning. med beaktande av den fart för vilken fartyget är avsett. ger likvärdigt skydd mot förorening genom olja.

b) Uppgifter om sadant undantag som medgivits av en administration skall tagas upp i det certifikat som avses i regel'S i denna bilaga.

c) Administration som medgivit sadant undantag skall snarast möjligt dock ej senare än 90 dagai dtiref.ter tillställa organisationen närmare uppgifter om undantaget och skälen härför, vilka uppgifter organisa- tionen skall delge de fördragsslutande parterna för kännedom och den .1tg.i1'd som kan vara p.'1k.1llad.

Regel 3

[,ikr-v'irtliga anordningar

1. Administrationen far medgiva att anordning. material, redskap eller apparat anbringas ombord på fartyg i stället för den som föreskrives i denna bilaga, om turordningen, materialet, redskapet eller apparaten är minst lika effektiv som den som föreskrives i denna bilaga. Detta bei-nyndigande för '.1dministrationen omfattar ej ersättande av de utformnings- och konstrnktionsdetaljer som föreskrives genom regler i denna bilaga med operationella metoder som avser oljeutsläppskontroll.

3. .itdministration som godkänner anordning, material. redskap eller apparat i stället för den som föreskrives i denna bilaga skall tillställa organisationen närmare uppgifter härom. vilka uppgifter organisationen skall delge de fördragsslutande parterna för kännedom och den atgärd som kan vara pakallad.

Regel 4

Besiktningar

1. Varje oljetankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 registerton och varje annat fartyg med en bruttodräktighet av minst 400 registerton skall underga nedan angivna besiktningar:

Prop. l975/76:5 140

tal An initial survey before. the ship is put in service or before the Certificate required under Regulation 5 ot' this Annex is issued for the first time. which shall include a complete survey of its structure, equipment, fittings. arrangements and material in so far as the ship is covered by this Annex. This survey shall be such as to ensure that the structure, equiptnent. fittings. arrangements and material fully comply with the applicable requirements of this Annex.

lb) Periodical surveys at intervals specified by the Administration, but not execeding five years. which shall be such as to ensure that the structure. equipment. fittings. arrangements and material fully comply with the applicable requirements of this Annex. However, where the duration of the International Oil Pollution Prevention Certit'icatc ( 1973) is extended as specified in Regulation 86) or (4) of this Annex, the interval ot' thc periodical survey may be extended correspondingly.

(c) Intermediate surveys at intervals specified by the Administration but not exceeding thirty months. Which shall be such as to ensure that the equipment and associated pump and piping systems, including oil discharge monitoring and control systems, Oily-water separating equip- ment and oil filtering systems." fully comply with the applicable requirements ol' this Annex and are in good working order. Such inter- mediate surveys shall be endorsed on the International Oil Pollution Prevention Certificate ( 1973) issued under Regulation 5 ot' this Annex.

(2') The Administration shall establish appropriate tneasures for ships which are not subject to the provisions of paragraph (I) ol' this Regulation in order to ensure that the applicable provisions of this Annex are complied with.

(3) Surveys ol' the ship as regards enforcement ot' the provisions ol' this Annex shall be carried out by officers of the Administration. 'I'he Administration may. however. entrust the surveys either to snrvcyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it. In every case the Administration concerned fully guarantees the ctnnpleteness and efficiency of the surveys.

(4) After any survey ot' the. ship under this Regulation has been completed. no significant change shall be made in the structure. equipment. fittings, arrange- ments or material covered by the survey without the sanction ot' the Administration. except the direct replacement ol' such equipment or I'ittings.

Regulation 5 Issue of Certificate

(II )- An International Oil Pollution Prevention Certificate (1973) shall be issued, after survey in accrn'dance with the provisions of Regulation 4 of this Annex, to any oil tanker ol' 150 tons gross tonnage and above and any other ships of400 tons gross tonnage and above which are engaged in voyages to ports or off-shore terminals umler the jurisdiction ol' other Parties to the Convention. In the case of existing ships this requirement shall apply twelve months after the date of entry into force of the present Conventitm.

(J) Such ("ertificate shall be issued either by the Administration or by any persons or organization duIy authorized by it. In every case the Administration assumes full responsibility for the Certificate.

Prop. 1975/765 141

a) En första besiktning innan fartyget sättes i trafik eller innan det certifikat som kräves enligt regel 5 i denna bilaga utfärdas första gängen, vilken besiktning skall omfatta en fullständig besiktning av fartygets konstruktiva delar, utrustning. anordningar. arrangemang och material. allt i den utsträckning fartyget är underkastat föreskrifterna i denna bilaga. Denna besiktning syftar till att säkerställa att de konstruktiva delarna, utrustningen. anordningarna. arrangemangen och materialet helt uppfyller tillämpliga föreskrifter i denna bilaga.

b) Periodiska besiktningar med mellantider som fastställes av administra- tionen. dock ej överstigande fem är. vilka besiktningar syftar till att säkerställa att fartygets konstruktiva delar. utrustning. anordningar. arrangemang och material helt uppfyller tillämpliga föreskrifter i denna bilaga. Ilar giltighetstiden för det internationella (_iljeskyddscertiftkatet ('1973') utsträckts med stöd av regel 8 punkt 3. eller 4 i denna bilaga. får dock mellantiden för periodiska besiktningar utsträckas i motsvarande man.

e) It'lellanbesiktningar med mellantider som fastställes av administrationen. dock ej överstigande 30 mänader. vilka besiktningar syftar till att säkerställa att utrustningen och tillhörande pump- och rörledningssys- tem. däri inbegripet kontroll- och övervakningssystern för oljeutsläpp. separeringsutrustning för oljeblandat vatten och oljefiltreringssystem helt uppfyller tillämpliga föreskrifter i denna bilaga och äri funktions- dugligt skick. Intyg om sadana mellanbesiktningar skall upptagas i det internationella oljeskyddscertifikatet (1973) som utfärdats med stöd av regel 5 i denna bilaga. '

2. Administrationen skall i fråga om fartyg som ej är underkastade föreskrifterna i_ punkt I i denna regel vidtaga lämpliga atgärder för att säkerställa att tillämpliga föreskrifter i denna bilaga iakttages.

,

.). Besiktningar av fartyg med avseende på iakttagandet av föreskrifternai denna bilaga skall utföras av tjänstemän hos administrationen. Administrationen far dock anförtro besiktningarna antingen at inspektörer, som utses för ändamålet. eller att organisationer som godkänts av administrationen. Vederbörande administration svarar i varje t'all helt för besiktningens fullständighet och effektivitet.

4. Sedan besiktning av fartyget enligt denna regel avslutats far ej utan administrationens medgivande göras väsentlig ändring i fråga om konstruktiva delar. utrustning. anordningar, arrz'utgemang och material som besiktningen omfattat. utom direkt utbyte av utrustning eller anordningar.

Regel 5

Utfärdande av certifikat

1. Ett internationellt oljeskyddscertifikat (1973) skall utfärdas efter besiktning i enlighet med vad som t'öreskrives i regel 4 i denna bilaga för varje oljetankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 registerton och för varje annat fartyg med en bruttodräktighet av minst 400 registerton. om fartyget användes för resor till hamnar eller utsjöterminaler under andra fördragsslutande parters jurisdiktion. I Iraga om existerande fartyg skall denna föreskrift äga tillämpningtolv manader etter dagen för ikraftträdandet av denna konvention.

2. Sådant certifikat skall utfärdas antingen av administrationen eller av person eller organisation som i vederbörlig ordning bemyndigats därtill av ad ministratio- nen. I varje fall ätager sig administrationen l'ullt ansvar för certifikatet.

Prop. 1975/765 142

Regulation 6

Issue ofa Certificate by another Government

(1) The Government of a Party to the Convention may. at the request of the Administration, cause a ship to be surveyed and. if satisfied that the provisions of this Annex are complied with. shall issue or authorize the issue of an International Oil Pollution Prevention Certificate (1973) to the ship in accordance with this Annex.

(2) A copy of the Certificate and a copy of the survey report shall be trans- mitted as soon as possible to the requesting Administration.

(3) A Certificate so issued shall contain a statement to the effect that it has been issued at the request of the Administration and it shall have the same torce and receive the satne recognition as the Certificate issued under Regulation 5 of this Annex.

(4) No international Oil Pollution Prevention Certificate (1973) shall be issued to a ship which is entitled to fly the flag of a State which is not a Party. " '

Regulation 7 Form of Certificate

The International Oil Pollution Prevention Certificate ( l973) shall be drawn up in an official language of the issuing country in the form correspont'ling to the model given in Appendix ll to this Annex. If the language'uscd is neither långlish nor French. the text shall include a translation into one of these languages.

Regulation 8 Duration of Certificatc

tll An International Oil Pollution Prevention Certificate (1073) shall he issued for a period specified by the Administration. which shall not exceed five years from the date of issue. except as provided in paragraphs (3). (3) and (4) of this Regulation.

(3) if a ship at the time when the Certificate expires is not in a port or off-shore terminal under the jurisdiction of the Party to the Convention whose llag the ship is entitled to lly. the Certificate may be extended by the Administration. hut such extension shall he granted only for the purpose of allowing the ship to complete its voyage to the State whose flag the ship is entitled to lly or in which it is to be. surveycd and tlten only in cases where it appears proper and reasonable to do so.

(3) No Certificate shall be thus extended for a period longer than five months and a ship to which such extension is granted shall not on its arrival in the State whose tlag it is entitled to fly or the port in which it is to be surveyed. be entitled by virtue of such extension to leave that port or State without 'havmg obtained a new Certificate. - -

Prop. l975/76:5 143

Regel 6 Certifikat som utfärdas av annan regering

l. Fördragsslutande parts regering får pa framställning av administrationen-låta ett fartyg undergå besiktning och. om det befinnes att föreskrifterna i denna bilaga är iakttagna. utfärda eller låta utfärda ett internationellt oljeskyddscertifikat (19732) för fartyget enligt föreskrifterna i denna bilaga.

2. Avskrift av certifikatet och av besiktningsrapporten skall så snart som möjligt översändas till den administration som gjort framställningen.

3. Sälunda utfärdat certifikat skall innehålla uppgift om att det har utfärdats pa framställning av administrationen. och det_skall äga samma giltighet och erhzilla samma erkännande som certifikat som utfärdats med stöd av regel 5 i denna bilaga.

4. lnternationellt oljeskyddscertiftkat (1973) fär ej utfärdas ftir ett fartyg som är berättigat att föra flaggan för en stat som ej är fördragsslutande part.

Regel 7 Certifikate ts form

internationellt oljeskyddscertifikat (1973) skall av fattas på ett officiellt sprak i det land där det utfärdas och i en form som överensstämmer med formuläret i bihang ll till denna bilaga. Är det anvanda Språket varken engelska eller franska spräket. skall texten innehålla en översättning till ettdera av dessa språk.

Regel 8 Certifikatets giltighetstid

]. Internationellt oljeskyddscertifikat (1973')'skall utfärdas med en av admi- nistrationen fastställd giltighetstid som ej får överstiga fem är fran dagen för utfärdandet. med undantag för de fall som avses i punkternaZ . 3 och 4 i denna regel.

"2. Befinner sig ett fartyg vid tidpunkten för utgången av certifikatets giltighet ej i en hamn eller utsjöterminal under jurisdiktionen av den fördragsslutande part vars flagga fartyget är berättigat att föra. far certifikatets giltighet förlängas av administrationen. Sädan förlängning får dock medges endast för att fartyget skall kunna fullborda sin resa till det land vars flagga fartyget är berättigat att föra elleri vilket det skall besiktigas och endast i fall da ätgärden framstar som lämplig och

skälig.

3. Giltighetstiden för ett certifik at fär ej på detta sätt förl .ingas med mer än fem manader. och ett f'trtyg. för vilket sadan förlängning medgivits. .iger ej pä grund härav rätt att efter ankömsten till det land vars flagga det lär berättigat att föra eller till den hamn där det skall besiktigas lamna hamnen eller staten utan att 11.1 crhallit nytt certifikat.

Prop. l975/76:5 144

(4) A Certificate which has not been extended under the provisions of para- graph (2) of this Regulation may be extended by the Administration for a period ofgrace of up to one month from the date of expiry stated on it.

(5) A Certificate shall cease to be valid if significant alterations have taken place in the construction. equipment, fittings. arrangements, or material required without the sanction of the Administration. except the direct replacement of such equip— ment or fittings. or if intermediate surveys as specified by the Administration under Regulation 4( l)(:c) of this Annex are not carried out.

(6) A Certificate issued to a ship shall cease to be valid upon transfer of such a ship to the flag of another State, except as provided in paragraph (27) of this Regulation.

(7) Upon transfer of a ship to the flag of another Party. the Certificate shall remain in force for a period not exceeding five months provided that it would not have expired before the end of that period. or until the Administration issues a replacement Certificate, whichever is earlier. As soon as possible after the transfer has taken place the Government of the Party whose flag the ship was formerly entitled to fly shall transmit to the Administration a copy of the Certificate carried by the ship before the transfer and, if available, a copy of the relevant survey report.

CHAPTER ll - REQUIRFMFNTS FOR CONTROL OF OPERATIONAL POLLUTION

Regulation 9

Control ofDisc/zarge of Oil

(l) Subject to the provisions of Regulations 10 and 1 1 of this Annex and para- graph (2) of this Regulation. any discharge into the sea of oil or oily mixtures from ships to which this Annex applies shall be prohibited except when all the following conditions are satisfied:

(.a) for an oil tanker. except as provided for in sub-paragraph (b) of this paragraph: (i) the tanker is not within a special area; (ii) the tanker is more than 50 nautical miles from the nearest land: (iii) the tanker is proceeding en route:

(iv) the instantaneous rate of discharge of oil content does not exceed 60 litres per nautical mile;

(v) the total quantity of oil discharged into the sea does not exceed for existing tankers l/15.000 of the total quantity of the particular cargo of which the residue formed a part, and for new tankers l/30,000 of the total quantity of the particular cargo of which the residue formed a part; and

Prop. 1975/765 145

4. Certifikat vars giltighetstid ej blivit förlängd med stöd av föreskrifterna i punkt 2 i denna regel får av administrationen ges förlängd giltighet med en respittid av högst en månad. räknat från den i certifikatet angivna utgången av giltigheten.

S. Certifikat skall upphöra att gälla. om väsentliga ändringar vidtagits utan administrationens medgivande i fråga om föreskrivna konstruktiva delar. utrustning, anordningar. arrangemang eller material. med undantag för direkt utbyte av utrustning eller anordningar. eller om mellanbesiktningar som föreskrivits av administrationen med stöd av regel 4 punkt ] c)i denna bilaga ej utförts.

6. Certifikat som utfärdats för ett fartyg skall upphöra att gälla när fartyget övergår till annan stats flagga. utom i fall som avses i punkt 7 i denna regel.

7. Då fartyg övergår till annan fördragsslutande parts flagga skall certifikatet förbli giltigt under en tid av högst fem månader. förutsatt att giltighetstiden ej skulle ha utgått före slutet av denna tid. eller till dess administrationen utfärdat ett ersättningscertiflkat. om detta sker tidigare. Så snart som möjligt efter övergången skall regeringen för den fördragsslutande part vars flagga fartyget tidigare var berättigat att föra till administrationen översända kopia av det certifikat fartyget innehade före övergängen och. om möjligt. kopia av den tillämpliga besiktnings- rapporten.

KAPl'fliL ll FÖRl'ÄSKRllfTER OM KONTROLL AV FÖRORENINGAR ORSAKADE AV l"ARTYGS DRllTT

Regel 9

Kontroll av oljeutsläpp

1. Om annat ej följer av föreskrifterna i reglerna 10 och 11 i denna bilaga och punkt 2 i denna regel. skall utsläpp i havet av olja eller oljehaltig blandning från fartyg i fråga om vilket denna bilaga äger tillämpning vara förbjudet utom när samtliga följande villkor är uppfyllda:

a) i fråga om oljetankfartyg. med de undantag som anges i b),

1) att fartyget ej befinner sig inom ett specialområde,

2) att fartyget befinner sig mer än 50 nautiska mil från närmaste land.

3”) att fartyget är under gång.

4) att den momentana oljeutsläppshastigheten ej i något ögonblick överstiger 60 liter per nautisk mil. 5) att den sammanlagda mängd olja som Släppes ut i havet ej överstiger. i fråga om existerande fartyg 1/1.5 000 ochi fråga om nya fartyg l/30 000 av den sammanlagda mängden av den särskilda last i vilken lastresten ingick, och

lO Riksdagen ] 975 / 76. I sam/. Nr 5

Prop. 1975/765 146

(vi) the tanker has in operation, except as provided for in Regula- tion 15(3) of this Annex. an oil discharge monitoring and control system and a slop tank arrangement as required by Regulation 15 of this Annex;

(b) from & ship of 400 tons gross tonnage and above other than an oil tanker and from machinery space bilges excluding cargo pump room bilges of an oil tanker unless mixed with oil cargo residue:

(i) the ship is not within a special area; (ii) the ship is more than 12 nautical miles from the nearest land; (iii) the ship is proceedinglen route: (iv) the oil content ofthe effluent is less than 100 parts per million; and

(lv) the ship has in operation an oil discharge monitoring and control system, Oily-water separating equipment, oil filtering system or other installation as required by Regulation 16 of this Annex.

(2) ln the case of a ship of less than 400 tons gross tonnage other than an oil tanker whilst outside the special area. the Administration shall ensure that it is equipped as far as practicable and reasonable with installations to ensure the storage of oil residues on board and their discharge to reception facilities or into the sea in compliance with the requirements of paragraph ('_1)(b) of this Regulation.

(3) Whenever visible traces of oil are observed on or below the surface of the water in the immediate vicinity of a ship or its wake. Governments of Parties to the Convention should. to the extent they are reasonably able to do so, prornptly investigate the facts bearing on the issue of whether there has been a violation of the provisions of this Regulation or Regulation 10 of this Annex. The investigation should include. in particular. the wind and sea conditions, the track and speed of the ship. other possible sources of the visible traces in the vicinity. and any relevant oil discharge records.

(4) The provisions of paragraph (1) of this Regulation shall not apply to the discharge of clean Or segregated ballast. The provisions of sub-paragraph (1)(b) of this Regulation shall not apply to the discharge of oily mixture which without dilution has an oil content not exceeding 15 parts per million.

(5) No discharge into the sea shall contain chemicals or other substances in quantities or concentrations which are hazardous to the marine environment or chemicals or other substances introduced for the purpose of circumventing the conditions of discharge specified in this Regulation.

(6) The oil residues which cannot be discharged into the sea in compliance with paragraphs (l), (2) and (4) of this Regulation shall be retained on board or discharged to reception facilities.

Regulation 10

Methods for the Prevention of Oil Pollution from Ships while operating in Special Areas

(1) For the purposes of this Annex the special areas are the Mediterranean Sea area. the Baltic Sea area. the Black Sea area. the Red Sea area and the Gulfs area which are defined as follows:

Prop. 1975/765 147

6') att fartyget har. med det undantag som anges i regel 15 punkt 3 i denna bilaga. i drift ett övervaknings- och kontrollsystem för oljeutsläpp och ett sloptanksarrangemang enligt vad som före- skrives i regel 15 i denna bilaga.

b) i fråga om fartyg som ej är oljetankfartyg och som har en bruttodräktig- het av minst 400 registerton samt i fråga om rännstenar i maskinut- rymmen. dock ej lastpumprum i oljetankfartyg. såvida blandning ej skett med oljelastrester: 1) att fartyget ej befinner sig inom ett skyddsområde, 2) att fartyget befinner sig mer än 12 nautiska mil från närmaste land.

3) att fartyget är under gäng. 4) att oljeinnehållet i utflödet är mindre än 100 delar på en miljon delar. och 5) att fartyget har i drift ett övervaknings- och kontrollsystem för oljeutsläpp, separeringsutrustning för oljehaltigt vatten. olje- filtreringssystem eller annan installation enligt vad som föreskri- ves i regel 16 i denna bilaga.

2. l fråga om fartyg som ej är oljetankfartyg och som har en bruttodräktighet understigande 400 registerton skall administrationen med avseende på det fall att' fartyget befinner sig utanför specialområde tillse att det är utrustat. sä långt det är möjligt och rimligt. med anordningar som säkerställer att oljerester behålles ombord och att de avlämnas till mottagningsanordningar eller släppes ut i havet i enlighet med föreskrifterna i punkt ] b)i denna regel.

3. Närhelst synliga spår av olja iakttages på eller under vattenytan i ett fartygs omedelbara närhet eller i dess kölvatten bör fördragsslutande parters regeringar. i den utsträckning det rimligen är möjligt för dem. skyndsamt undersöka de omständigheter som är av betydelse för frågan huruvida överträdelse av föreskrif- terna i denna regel eller regel 10 i denna bilaga har förekommit. Undersökningen bör särskilt omfatta vind- och sjöförhållandena. fartygets kurs och fart, andra möjliga orsaker till de synliga spåren i fartygets närhet och varje relevant registrering av oljeutsläpp.

4. Föreskrifterna i punkt 1 i denna regel äger ej tillämpning på utsläpp av ren eller segregerad barlast. Föreskrifterna i punkt 1 b) i denna regel äger ej tillämpning på utsläpp av oljehaltig blandning som utan utSpädning har ett oljeinnehåll ej överstigande 15 delar på en miljon delar.

5. Inget utsläpp i havet får innehålla kemikalier eller andra ämnen i mängder eller koncentrationer som innebär risker för den marina miljön. ej heller kemikalier eller andra ämnen som tillsätts i syfte att kringgå de villkor för utsläpp som angesi denna regel.

6. De oljerester som ej kan släppas ut i havet med iakttagande av föreskrifternai punkterna ], 2 och 4 i denna regel Skall behållas ombord eller avlämnas till mottagningsanordningar.

Regel 10

Metoder för förebyggande av (_)ljejörorening från fartyg i specialområden

l. I denna bilaga förstås med specialområde Medelhavsområdet, Östersjöområ- det. Svartahavsområdet. Rödahavsområdet och Gulfområdet. vilka definieras på följande sätt:

Prop. l975/76:5 148

(a)

(h)

(e)

(d)

(e)

(2) (a)

(b")

(3) (a)

(b)

(6)

The Mediterranean Sea area means the Mediterranean Sea proper including the gulfs and seas therein with the boundary between the Mediterranean and the Black Sea constituted by the 4loN parallel and bounded to the west by the Straits of Gibraltar at the meridian of 5036'W.

The Baltic. Sea area means the Baltic Sea proper with the Gulf of Bothnia, the Gulf of Finland and the entrance to the Baltic Sea bounded by the parallel of the Skaw in the Skagerrak at 57044.8'N.

The Black Sea area means the Black Sea proper with the boundary between the Mediterranean and the Black Sea constituted by the parallel 410N.

The Red Sea area means the Red Sea proper including the Gulfs of Suez and Aqaba bounded at the south by the rhumb line between Ras si Ane (1208.5'N, 43019.6'E) and Husn Murad (1204O.4'N. 43030.2'E).

The Gulfs area means the sea _area located north west of the rhumb lirie between Ras al Hadd (22030'N. 59048'15) and Ras al Fasteh (25004'N, 61025'E).

Subject to the provisions of Regulation ] 1 of this Annex. any discharge into the sea of oil or oily mixture from any oil tanker and any ship of 400 tons gross tonnage and above other than an oil tanker shall be prohibited. while in a special area.

Such ships while in a special area shall retain on board all oil drainage and sludge. dirty ballast and tank washing waters and discharge them only to reception facilities.

Subject to the provisions of Regulation 1 1 of this Annex. any discharge into the sea of oil or oily mixture from a ship of less than 400 tons "gross tonnage. other than an oil tanker. shall be prohibited while in a

special area, except when the oil content of the effluent without dilution does not exceed 15 parts pcr million or alternatively when all of the following conditions are satisfied:

(i) the ship is proceeding en route;

(ii) the oil content of the effluent is less than 100 parts per million; and

(iii) the discharge is made as far as practicable from the land. but in no case less than 12 nautical miles from the nearest land.

No discharge into the sea shall contain chemicals or other substances in quantities or concentrations which are hazardous to the marine environ- ment or chemicals or other substances introduced for the purpose of circumventing the conditions of discharge specified in this Regulation.

The oil residues which cannot be discharged into the sea in compliance with sub-paragraph (_a-) of this paragraph shall be retained on board or discharged to reception facilities.

(4) The provisions of this Regulation shall not apply to the discharge of clean or segregated ballast.

Prop. 1975/765 149

IQ

4.

a')

b' V

a)

b)

C)

Med Medelhavsområdet förstas det egentliga Medelhavet med vikar och hav begränsat mot Svarta havet av latitudparallellen 41 nord och 1 väst av Gibraltarsund vid meridianen 50 36' väst.

Med Östersjöområdet förstås den egentliga Östersjön med Bottniska viken och Finska viken samt inloppet till Östersjön vilket begränsas av latitudparallellen genom Skagen i Skagerack vid 57044.8' nord.

Med Svartahavsområdet förstås det egentliga Svarta havet. begränsat mot Medelhavet genom latitudparallellen 41” nord.

Med Rödahavsområdet förstås det egentliga Röda havet med Suezviken ocho Aqabavikcn. begränsat i söder av loxodromen mellan Ras si Ane (120 8 .5 nord, 430 19.6 ost) ochHusn Murad (12o 40.'4 nord. 450 30.2 ost).

Med Gulfområdet förstås havsområdet nordväst om loxodromen mellan Ras al l—ladd _(22030' nord, 59048' ost) och Ras al Fasteh (25004' nord. 61025' ost).

Om annat ej följer av föreskrifterna i regel 11 i denna bilaga, skall utsläpp i havet av olja eller oljehaltig blandning från oljetankfartyg och från fartyg som ej är oljetankfartyg och som har en bruttodräktighet av minst 400 registerton vara förbjudet när fartyget befinner sig i ett specialområde.

Sådana fartyg skall. när de befinner sig i ett specialområde. behålla ombord oljerester, oljeslam. förorenad barlast och tankspolvatten och får ej avlämna dessa annat än till mottagningsanordningar.

Om annat ej följer av föreskrifterna i regel 11 idenna bilaga. skall utsläpp i havet av olja eller oljehaltig blandning från ett fartyg som ej är oljetankfartyg och som har en bruttodräktighet understigande 400 registerton vara förbjudet när det befinner sig i ett specialområde utom när uttlödets oljeinnchäl] utan utspädning ej överstiger 15 delar på en miljon delar eller alternativt när samtliga följande villkor är uppfyllda: 1) att fartyget är under gång,

2) att oljeinnehållet i utflödet är mindre än 100 delar på en miljon delar. och

3) att utsläppet göres så långt som möjligt från land men alltid minst 12 nautiska mil från närmaste land.

Inget utsläpp i havet får innehålla kemikalier eller andra ämnen i mängder eller koncentrationer som innebär risker för den marina miljön. ej heller kemikalier eller andra ämnen som tillsätts i syfte att kringgå de villkor för utsläpp som anges i denna regel.

De oljerester som ej kan släppas ut i havet med iakttagande av föreskrifterna i a) i denna punkt skall behållas ombord eller avlämnas till mottagningsanordningar.

Föreskrifterna i denna regel äger ej tillämpning på utsläpp av ren eller segregerad barlast.

Prop. 1975/765 150

(5) Nothing in this Regulation shall prohibit & ship on a voyage only part of which is in a special area from discharging outside the special area in accordance with Regulation 9 of this Annex.

(6) Whenever visible traces of oil are observed on or below the surface of the water in the immediate vicinity of a ship or its wake, the Governments of Parties to the Convention should, to the extent they are reasonably able to do so, prornptly investigate the facts bearing on the issue of whether there has been a violation of the provisions of this Regulation or Regulation 9 of this Annex. The investigation should include, in particular, the wind and sea conditions, the track and speed of the ship, other possible sources of the visible traces in the vicinity, and any relevant oil discharge records.

(7) Reception facilities within special areas:

(a) Mediterranean Sea, Black Sea and Baltic Sea areas:

(i) The Government of each Party to the Convention. the coastline of which borders on any given special area, undertakes to ensure that not later than 1 January 1977 all oil loading terminals and repair ports within the special area are provided with facilities adequate for the reception and treatment of all the dirty ballast and tank washing water from oil tankers. In addition all ports within the special area shall be provided with adequate reception facilities for other residues and oily mixtures from all ships. Such facilities shall have adequate capacity to meet the needs of the ships using them without causing undue delay.

(ii) The Government of each Party having under 'its jurisdiction entrances to seawater courses with low depth contour which might require a reduction of draught by the discharge of ballast undertakes to ensure the provision of the facilities referred to in sub-paragraph (a)(i) of this paragraph but with the proviso that ships required to discharge slops or dirty ballast could be subject to some delay.

(iii) During the period between the entry into force of the present Convention (if earlier than 1 January 1977) and 1 January 1977 ships while navigating in the special areas shall comply with the requirements of Regulation 9 of this Annex. However, the Governments of Parties the coastlines of which border on any of the special areas under this sub-paragraph may establish a date earlier than 1 January 1977 but after the date of entry into force of the present Convention. from which the requirements of this Regulation in respect of the special areas in question shall take effect: (1) if all the reception facilities required have been provided by the date so established; and

(2) provided that the Parties concerned notify the Organization of the date so established at least six months in advance, for circulation to other Parties.

(iv) After 1 January 1977, or the date established in accordance with sub-paragraph (a)(iii) of this paragraph if earlier. each Party shall

Prop. 1975/765

151

5. Denna regel skall ej utgöra hinder för ett fartyg. vars resa endast till en del sker inom ett specialområde, att utanför specialområdet göra utsläpp enligt föreskrifterna i regel 9 i denna bilaga.

6. Närhelst synliga spår av olja iakttages på eller under vattenytan i ett fartygs omedelbara närhet eller i dess kölvatten bör fördragsslutande parters regeringar, i den utsträckning det rimligen är möjligt för dem skyndsamt undersöka de omständigheter som är av betydelse för frågan huruvida överträdelse av föreskrif- terna i denna regel eller regel 9 i denna bilaga har förekommit. Undersökningen bör - särskilt omfatta vind- och sjöförhållandena, fartygets kurs och fart. andra möjliga orsaker till de synliga spi-iren i fartygets närhet och varje relevant registrering av

oljeutsläpp.

7. Mottagningsanordningar inom specialområden

a) Medelhavs-, Svartahavs- och Östersjöområdena

1)

3)

4)

Regeringen för varje fördragsslutande part vars kustlinje gränsar till ett visst specialområde förbinder sig att tillse att i alla oljelastningsterminaler och reparationshamnar inom specialområ- det ej senare än den 1 januari 1977 tillhandahålles anordningar som är tillräckliga för mottagande och behandling av all förorenad barlast och allt tankspolvatten från oljetankfartyg. Därutöver skall alla hamnar inom specialområdet vara försedda med tillräck- liga anordningar för mottagande'av andra rester och oljehaltiga blandningar från alla fartyg. Sådana anordningar skall ha tillräck- lig kapacitet för att tillgodose behoven hos de fartyg som använder dem utan att otillbörlig försening orsakas fartygen.

Regeringen för varje fördragsslutande part som under sin juris- diktion har inlopp till sjötrafikleder med begränsat djup som kan kräva en minskning av djupgåendet genom utsläpp av barlast förbinder sig att tillse att anordningar som avses i a) 1) i denna punkt inrättas, varvid dock förutsattes att fartyg som skall avlämna rester eller förorenad barlast till sådan anordning kan bli något löisenat.

Under tiden mellan ikraftträdandet av denna konvention (om detta sker tidigare än den 1 januari 1977) och den ljanuari 1977 skall fartyg som framföres i specialområden iakttaga föreskrifter- na i regel 9 i denna bilaga. Regeringarna för fördragsslutande parter vilkas kustlinjer gränsar till något av de specialområden som avses i punkt 711) får dock fastställa en tidpunkt före den 1 januari 1977 men efter konventionens ikraftträdande. från vilken föreskrifterna i denna regel i vad avser ifrågavarande specialområ- den skall börja tillämpas. förutsatt

aa") att samtliga erforderliga mottagningsanordningar är inrätta- de vid den tidpunkt som sålunda fastställts. och

bb) att berörda parter underrättar organisationen om den sålunda fastställda tidpunkten minst sex månader i förväg, för meddelande till övriga fördragsslutande parter.

Efter den 1 januari 1977 eller den tidpunkt som fastställts enligt a) 3) i denna _punkt. om denna tidpunkt infaller tidigare. skall

Prop. 1975/765 152

notify the Organization for transmission to the Contracting Governments concerned of all cases where the facilities are alleged to be inadequate.

(b) Red Sea area and Gulfs area:

(i) The Government of each Party the coastline of which borders on the special areas undertakes to ensure that as soon as possible all oil loading terminals and repair ports within these special areas are provided with facilities adequate for the reception and treat- ment of all the dirty ballast and tank washing water from tankers. ln addition all ports within the special area shall be provided with adequate reception facilities for other residues and oily mixtures from all ships. Such facilities shall have adequate capacity to meet the needs of the ships using them without causing undue delay.

(ii) The Government of each Party having under its jurisdiction entrances to seawater courses with low depth contour which might require a reduction of draught by the discharge of ballast shall undertake to ensure the provision of the facilities referred to in sub-paragraph (b)(i) of this paragraph but with the proviso that ships required to discharge slops or dirty ballast could be subject to some delay.

(iii) Each Party concerned shall notify the Organization of the measures taken pursuant to provisions of sub-paragraph (b')(.i) and (ii) of this paragraph. Upon receipt of sufficient notifications the Organization shall establish a date from which the require- ments of this Regulation in reSpect of the area in question shall take effect. The Organization shall notify all Parties of the date so established no less than twelve months in advance of that date.

(iv) During the period between the entry into force of the present Convention and the date so established, ships while navigating in the special area shall comply with the requirements of Regula- tion 9 of this Annex.

(v) After such date oil tankers loading in ports in these special areas where such facilities are not yet available shall also fully comply with the requirements of this Regulation. However. oil tankers entering these special areas for the purpose ofloading shall make every effort to enter the area with only clean ballast on board.

(vi) After the date on which the requirements for the special area in question take effect, each Party shall notify the Organization for transmission to the Parties concerned of all cases where the facilities are alleged to be inadequate.

(vii) At least the reception facilities as prescribed in Regulation 12, of this Annex shall be provided by 1 January 1977 or one year after the date of entry into force of the present Convention. whichever occurs later.

Prop. 1975/765 153

varje förd ragsslutande part om alla fall där anordningar anses vara otillräckliga underrätta organisationen. som har att underrätta berörda fördragsslutande regeringar.

b) Rödahavsområdet och Gul foinråd et

1) Regeringen för varje fördragsslutande part vars kustlinje gränsar till specialområdena förbinder sig att tillse att i alla oljelastnings- terminaler. och reparationsliamnar inom specialområdena så snart som möjligt tillhandalialles anordningar som är tillräckliga för mottagande och behandling av all förorenad barlast och allt tankspolvatten frän oljetankfartyg. Därutöver skall alla hamnar inom specialområdet vara försedda med tillräckliga anordningar för mottagande av andra rester och oljehaltiga blandningar från alla fartyg. Sådana anordningar skall ha tillräcklig kapacitet för att tillgodose behoven hos de fartyg som använder dem utan att otillbörlig försening orsakas fartygen.

2) Regeringen för varje fördragsslutande part som under sin juris- diktion har inlopp till sjötrafikleder med begränsat djup som kan kräva en minskning av djupgaendet genom utsläpp av barlast förbinder sig att tillse att anordningar som avses i b) 1) i denna punkt inrättas. varvid dock förutsättes att fartyg som skall avlämna rester eller förorenad barlast till sådan anordning kan bli något försenat.

3) Varje berörd fördragsslutande part skall underrätta organisationen om de åtgärder som vidtagits med zmledning av föreskrifterna i b) 1) och 2) i denna punkt. När organisationen mottagit tillräckligt antal underrättelser skall den fastställa en tidpunkt från vilken föreskrifterna i denna regel i vad avser ifrågavarande specialområde skall börja gälla. Organisationen skall underrätta alla fördragsslutande parter om den sålunda fastställda tidpunkten minst tolv månader i förväg.

4) Under tiden mellan ikraftträdandet av denna konvention och den sälunda fastställda tidpunkten skall fartyg som framföres i specialområdet iakttaga föreskrifternai rcgcl () i denna bilaga.

5") Efter denna tidpunkt skall oljetankfartyg som lastar i sadana hamnar i ifrägavarande specialområden där mottagningsanord- ningar ännu ej är tillgängliga också till alla delar iakttaga föreskrifterna i denna regel. Oljetankfartyg som kommer till dessa områden i avsikt att lasta skall dock göra alla '.inSirängningar för att komma till området med endast ren barlast ombord.

6) Efter den tidpunkt da föreskrifterna för ifrågavarande specialom- räde börjar gälla. skall varje fördragsslutande part om alla fall där anordningar anses vara otillräckliga underrätta organisationen. som har att underrätta berörda fördragsslutande parter. 7) Åtminstone de mottagningsanordningar som föreskrives i regel 12 i denna bilaga skall vara inrättade den 1 januari 1077 eller ett ar efter dagen för denna konventions ikraftträdande. om denna tidpunkt infaller senare.

Prop. l975/76:5 154

Regulation 11

Exceptions

Regulations 9 and 10 of this Annex shall not apply to:

(_a)

(13)

(C)

the discharge into the sea of oil or oily mixture necessary for the purpose of securing the safety of a ship or saving life at sea; or

the discharge into the sea of oil or oily mixture resulting from damage to a ship or its equipment:

(i) provided that all reasonable precautions have been taken after the occurrence of the damage or discovery of the discharge for the purpose of preventing or minimizing the discharge; and

(ii) except if the owner or the Master acted either with intent to cause damage, or recklessly and with knowledge that damage would probably result; or

the discharge into the sea of substances containing oil. approved by the Administration. when being used for the purpose of combating specific pollution incidents in order to minimize the damage from pollution. Any such discharge shall be subject to the approval of any Government in whose jurisdiction it is contemplated the discharge will occur.

Regulation 12

Reception Facilities

(l) Subject to the provisions of Regulation 10 of this Annex, the Government of each Party undertakes to ensure the provision at oil loading terminals, repair ports. and in other ports in which ships have oily residues to discharge. of facilities for the reception of such residues and oily mixtures as remain from oil tankers and other ships adequate to meet the needs of the ships using them without causing undue delay to ships.

(2) Reception facilities in accordance with paragraph (1) of this Regulation shall be provided in:

(a)

(b)

(C) (d)

(e)

all ports and terminals in which crude oil is loaded into oil tankers where such tankers have immediately prior to arrival completed a ballast voyage of not more than 72 hours or not more than 1.200 nautical miles;

all ports and terminals in which oil other than crude oil in bulk is loaded at an average quantity of more than 1,000 metric tons per day;

all ports having ship repair yards or tank cleaning facilities:

all ports and terminals which handle ships provided with the sludge tank(s') required by Regulation 17 of this Annex;

all ports in respect of oily bilge waters and other residues. which cannot be discharged in accordance with Regulation 9 of this Annex; and

Prop. 1975/7615 155

Regel 1 1 Undantag

Reglerna 9 och 10 i denna bilaga äger ej tillämpning i fråga om

a') sådant utsläpp i havet av olja eller oljehaltig blandning som är nödvändigt för ett fartygs säkerhet eller för räddande av människoliv till sjöss, eller

b) sadant utsläpp i havet av olja eller oljehaltig blandning som är en följd av en skada på fartyget eller dess utrustning.

1) förutsatt att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits efter det att skadan inträffat eller utsläppet upptäckts, i syfte att hindra eller så långt som möjligt begränsa utsläppet, och 2) utom när ägaren eller befälhavaren handlat antingen i avsikt att orsaka skada eller vårdslöst och med kännedom om att en skada troligen skulle bli följden, eller

c) utsläpp i havet av ämnen som innehåller olja och som godkänts av administrationen. när de användes i syfte att bekämpa särskilda föroreningsincidenter för att så längt som möjligt begränsa skada pä grund av förorening. Sadant utsläpp kräver godkännande av varje regering inom vars jurisdiktion utsläpp avses äga rum.

Regel 1 2 Mo ttagvzingsanordn ingar

1. Om annat ej följer av föreskrifterna i regel 10 i denna bilaga," förbinder sig varje fördragsslutande parts regering att tillse att i oljelastningsterminaler. repara- tionshamnar och andra hamnar i vilka fartyg har oljehaltiga rester att avlämna tilllrandahälles anordningar för mottagande av sädana rester och oljehaltiga blandningar, som finns kvar i oljetankfartyg och andra fartyg. vilka anordningar skall vara tillräckliga för att tillgodose behoven hos de fartyg som använder dem utan att otillbörligt dröjsmäl orsakas fartygen.

2. Mottagningsanordningar som avses i föreskrifterna i punkt 1 i denna regel skall tillhandahällas i

a) alla hamnar och terminaler i vilka räolja lastas i oljetankfartyg när sadana tankfartyg omedelbart före ankomsten avslutat en barlastresa pä högst 72- timmar eller 1 200 nautiska mil.

b) alla hamnar och terminaler i vilka annan olja än räolja lastas i bulk ien genomsnittlig mängd av mer än 1 000 metriska ton per dygn.

c) alla hamnar som har reparationsvarv eller tankrengöringsanordningar för fartyg.

d) alla hamnar och terminaler som besökes av fartyg med sludgetanktar) som föreskrives i regel 17 i denna bilaga.

e) alla hamnar. för oljeförorenat rännstensvatten och andra rester som ej kan släppas ut enligt föreskrifterna i regel 9 i denna bilaga. och

Prop. 1975/765 156

(f) all loading ports for bulk cargoes in respect of oil residues from combination carriers which cannot be discharged in accordance with Regulation 9 of this Annex.

(3) The capacity for the reception facilities shall be as follows:

('a) Crude oil loading terminals shall have sufficient reception facilities to receive oil and oily mixtures which cannot be discharged in accordance with the provisions of Regulation 9(l)(a) of this Annex from all oil tankers on voyages as described in paragraph (2)(a) of this Regulation.

(b.) Loading ports and terminals referred to in paragraph (2)(b) of this Regulation shall have sufficient reception facilities to receive oil and oily mixtures which cannot be- discharged in accordance with the provisions of Regulation 9(l)('a) of this Annex front oil tankers which load oil other than crude oil in bulk.

('c) All ports having ship repair yards or tank cleaning facilities shall have sufficient reception facilities to receive all residues and 0in mixtures which remain on board for disposal from ships prior to entering such yards or facilities.

(d) All facilities provided in ports and terminals under paragraph (2)(d) of this Regulation shall be sufficient to receive all residues retained according to Regulation 17 of this Annex from all ships that may reasonably be expected to call at such ports and terminals.

(e) All facilities provided in ports and terminals under this Regulation shall be sufficient to receive oily bilge waters and other residues which cannot be discharged in accordance with Regulation 9 of this Annex.

(f) The facilities provided in loading ports for bulk cargoes shall take into account the special problems of combination carriers as appropriate.

(4) The reception facilities prescribed in paragraphs (2) and (3) of this Regula- tion shall be made available no later than one year from the date of entry into force of the present Convention or by ] January 1977. whichever occurs later.

('5) Each Party shall notify the Organization for transmission to the Parties concerned of all cases where the facilities provided under this Regulation are alleged to be inadequate.

Regulation 13

Segregatca' Ballast ()il Tankers

(1) Every new oil tanker of 70.000 tons deadweight and above shall be provided with segregated ballast tanks and shall comply with the requirements of this Regulation.

(2) The capacity of the segregated ballast tanks shall be so determined that the ship may operate safely on ballast voyages without recoursc to the use of oil tanks for water ballast except as provided for in paragraph (3) of this Regulation. in all cases. however. the capacity of segregated ballast tanks shall be at least such that in

Prop. 1975/765 157

f) alla lastningshamnar för bulklaster, för oljerester frän kombinations- fartyg. soni ej kan släppas ut enligt föreskrifterna i regel 9 i denna bilaga.

3. Mottagningsanordningarna skall ha följande kapacitet:

a) Terminaler där räolja lastas skall ha tillräckliga mottagningsanordningar för mottagande av olja och oljehaltiga blandningar som ej kan släppas ut enligt föreskrifterna i regel 9 punkt 1 a) i denna bilaga från oljetank- fartyg pä resor som avses i punkt 2 a) i denna regel.

b) Hamnar och tenninaler som avses i punkt Zb') i denna regel skall ha tillräckliga mottagningsanordningar för mottagande av olja och olje- haltiga blandningar som ej kan släppas ut enligt föreskrifterna i regel 9 punkt 1 a) i denna bilaga frän oljetankfartyg som lastar annan olja i bulk än råolja.

c) Alla hamnar med reparationsvarv eller tankrengöringsanläggningar skall ha tillräckliga mottagningsanordningar för mottagande av alla rester och oljehaltiga blandningar som finns kvar ombord för avlämning fran fartyg innan dessa anlöper sädana varv eller anläggningar.

d) Alla anordningar i hamnar och terminaler som tillhandahålles enligt punkt 2 d') i denna regel skall vara tillräckliga för mottagande av alla rester som behållits ombord enligt regel 17 i denna bilaga frän alla fartyg som skäligen kan väntas besöka ifrågavarande hamnar och. terminaler.

e) Alla anordningar i hamnar och terminaler som tillhandahålles enligt denna regel skall vara tillräckliga för mottagande av oljeförorenat rännstensvatten och andra rester som ej kan släppas ut enligt föreskrif- tema i regel 9 i denna bilaga.

f) 1 fråga om de anordningar som tillhandahi'illes i lastningshamnar för bulklaster skall de särskilda problemen med kombinationsfartyg beaktas i erforderlig utsträckning.

4. De mottagningsanordningar som föreskrives i punkterna 2 och 3 i denna regel skall vara tillgängliga senast ett är efter konventionens ikraftträdande eller den 1 januari 1977, om denna tidpunkt infaller senare.

5. Varje fördragsslutande part skall om alla fall där anordningar som tillhanda- hålles enligt denna regel anses vara otillräckliga underrätta organisationen, som har att underrätta berörda fördragsslutande parter.

Regel 13 Oljetankfartyg med segregerat! barlast

1. Varje nytt oljetankfartyg med minst 70 000 tons dödvikt skall vara försett med segregerade barlasttankar och skall uppfylla föreskrifterna i denna regel.

2. De segregerade barlasttankarnas kapacitet. skall fastställas sä, att fartyget kan framföras säkert under barlastresor utan att ta i anspråk oljetankar för vattenbarlast med det undantag som anges i punkt 3 i denna regel. ! varje fall skall dock de segregerade barlasttankarnas kapacitet minst vara sädan att fartygets djupgående

Prop. 1975/765 158

any ballast condition at any part of the voyage, including the conditions consisting of lightweight plus segregated ballast only, the ship,s draughts and trim can meet each of the following requirements:

(a) the moulded draught amidships (dm) in metres (without taking into account any ship's deformation) shall not be less than:

dm = 2.0 + 0.02L:

(b') the draughts at the forward and after perpendiculars shall correspond to those determined by the draught amidships (dm), as specified in sub- paragraph (.a) of this paragraph, in association with the trim by the stem of not greater than 0.015L; and

(c) in any case the draught at the after perpendicular shall not be less than that which is necessary to obtain full immersion of the propeller(s).

(3) In no case shall ballast water be carried in oil tanks except in weather conditions so severe that, in the opinion of the Master, it is necessary to carry additional ballast water in oil tanks for the safety of the ship. Such additional ballast water shall be processed and discharged in compliance with Regulation 9 and in accordance with the requirements of Regulation 15 of this Annex, and entry shall be made in the Oil Record Book referred to in Regulation 20 of this Annex:

(4) Any oil tanker which is not required to be provided with segregated ballast tanks in accordance with paragraph (1) of this Regulation may, however, be qualified as a segregated ballast tanker, provided that in the case of an oil tanker of 150 metres in length and above it fully complies with the requirements of paragraphs (2) and (3) of this Regulation and in the case of an oil tanker of less than 150 metres in length the segregated ballast conditions shall be to the satisfaction of the Administration.

Regulation 14

Segregation of 017 and Water Ballast

(ll Except as provided in paragraph (2) of this Regulation, in new ships of 4.000 tons gross tonnage and above other than oil tankers. and in new oil tankers of 150 tons gross tonnage and above, no ballast water shall be carried in any oil fuel tank.

(2) Where abnormal conditions or the need to carry large quantities of oil fuel render it necessary to carry ballast water which is not a clean ballast in any oil fuel tank, such ballast water shall be discharged to reception facilities or into the sea in compliance with Regulation 9 using the equipment specified in Regulation 16(2) of this Annex, and an entry shall be made in the Oil Record Book to this effect.

(3') All other ships shall comply with the requirements of paragraph (1) of this Regulation as far as reasonable and practicable.

Prop. 1975/765 159

och trim vid varje barlastförhållande under varje del av en resa. däri inbegripet förhållanden med endast fartygets vikt tomt och segregerad barlast. kan uppfylla ettvart av följande krav:

a) det mallade djupgåendet midskepps (dm) i meter (utan beaktande av deformation av fartyget) skall ej vara mindre än

dm = 2.0 + 0.02 L.

b:) djupgåendet vid förliga och aktra perpendiklarna skall motsvara det som bestämmes av djupgåendet midskepps (dm) enligt a) i denna punkt tillsammans med ett trim på aktern av högst 0.015 L. och

c) i varje fall skall djupgåendet vid aktra perpendikeln vara minst sä stort som behövs för att uppnå full nedsänkning av propellern (propellrarna).

3.1 inget fall far barlastvatten föras i oljetankar utom under så svära väderleksförhällanden att det enligt befälhavarens bedömning är nödvändigt att föra extra vattenbarlast i oljetankar för att fartyget skall vara säkert. Sådan extra vattenbarlast skall hanteras och släppas ut med iakttagande av regel 9 och i enlighet med föreskrifterna i regel 15 i denna bilaga. och anteckning skall göras i den oljedagbok som avses i regel 20 i denna bilaga.

4. Oljetankfartyg som ej enligt punkt 1 i denna regel skall vara försett med segregerade barlasttankar får dock betraktas som ett tankfartyg med segregerade barlasttankar. förutsatt att. om det är fråga om ett oljetankfartyg med en längd av minst 150 meter. fartyget i allt uppfyller föreskrifterna i punkterna 2 och 3 i denna regel eller. om det är fråga om ett oljetankfartyg med en längd som understiger 150 meter. de segregerade barlastförhållandena är godkända av administrationen.

Regel 14 Segregering av olja och vattenbarlast

1. Om annat ej följer av punkt 2 i denna regel, får i nya fartyg. som ej är oljetankfartyg och som har en bruttodräktighet av minst 4 000 registerton, och i nya oljetankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 registerton vattenbarlast ej föras i bunkeroljetank.

2. När onormala förhållanden eller behovet att föra stora mängder bunkerolja gör det nödvändigt att föra vattenbarlast som ej är ren barlast i en bunkeroljetank. skall sådan vattenbarlast avlämnas till rnottagningsanordningar eller släppas ut i havet med iakttagande av regel 9 och med användning av den utrustning som anges i regel 16 punkt 2i denna bilaga. Anteckning härom skall göras i oljedagboken.

3. Alla andra fartyg skall uppfylla föreskrifterna ipunkt ] idenna regel sä langt detta är rimligt och möjligt.

Prop. 1975/765 160

Regulation 15

Retention of Oil on Board

(l) Subject to the provisions of paragraphs (5) and (.6) of this Regulation. oil tankers of 150 tons gross tonnage and above shall be provided with arrangetncnts in accordance with the requirements of paragraphs (2') and (3) of this Regulation, provided that in the case of existing tankers the requirements for oil discharge monitoring and control systems and slop tank arrangements shall apply three years after the date ofcntry into force of the present Convention.

(2) ('a') Adequate means shall be provided for cleaning the cargo tanks and trausferring the dirty ballast residue and tank washings from the cargo tanks into a slop tank approved by the Administration. ln existing oil tankers, any cargo tank may be designated as a slop tank.

(b') ln this system arrangements shall be provided to transfer the oily waste into a slop tank or combination of slop tanks in such a way that any effluent discharged into the sea will be such as to comply with the provisions of Regulation 9 of this Annex.

(c) The arrangements of the slop tank or combination of slop tanks shall have a capacity necessary to retain the slops generated by tank washing, oil residues and dirty ballast residues but the total shall be not less than 3 per cent of the oil carrying capacity of the ship. except that, where segregated ballast tanks are provided in accordance with Regulation 13 of this Annex. or where arrangetnents such as eductors involving the use of water additional to the washing water are not fitted. the Administra— tion may accept 2 per cent. New oil tankers over 70.000 tons dead- weight shall be provided with at least two slop tanks.

(Id) Slop tanks shall be so designed particularly in respect of the position of inlets. outlets. baflles or weirs where fitted. so as to avoid excessive turbulence and entrainment of oil or emulsion with the water.

(3) (a) An oil discharge monitoring and control system approved by the Administration shall be fitted. ln considering the design of the oil content meter to be incorporated in the system. the Administration shall have regard to the specification recommended by the Organiza- tion.* The system shall be fitted with a recording device to provide a continuous record of the discharge in litres per nautical mile and total quantity discharged. or the oil content and rate of discharge. This record shall be identifiable as to time and date and shall be kept for at least three years. The oil discharge monitor and control system shall come into operation when there is any discharge of eflluent into the sea and shall be such as will ensure that any discharge of oily tnixture is automatically stopped when the instantaneous rate of discharge of oil exceeds that permitted by Regulation 9(l)(a) of this Annex. Any failure of this monitoring and control system shall stop the discharge

* Refcrencc is made to the Recommendation on lntcrnational Performance Specifications for Oily-Water Separating Equipment and Oil Content Mctcrs adopted by the Organization by Resolution A.233(V11).

Prop. 1975/765 ' 161

Regel 1 5 Bella/lande av olja ombord

]. Om annat ej följer av föreskrifterna i punkterna 5 och 6 i denna regel. skall oljetankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 registerton vara försedda med anordningar enligt föreskriftertut i punkterna "2 och 3 i denna regel. varvid dock i fråga om existerande tankfartyg föreskrifterna om övervaknings- och kontroll- system för oljeutsläpp och sloptanksarrangemang skall äga tillämpning tre är efter dagen för denna konventions ikraftträdande.

2. a) "tillräckliga anordningar skall finnas för rengöring av lasttankarna och överföring av förorenade harlastrestcr och tankspolvätska frän lasttankarna till en sloptank som är godkänd av administrationen. | existerande oljetankfartyg fär vilken som helst lasttank avdelas som sloptank.

b) I detta system skall anordningar finnas för överföring av det oljehaltiga avfallet till en eller flera sloptankar pä sädant sätt att varje utflöde som släppes ut i havet uppfyller föreskrifterna i regel 9 i denna bilaga.

c) Sloptanksarrangemanget. med en eller flera sloptankar. skall ha den kapacitet som behövs för att taga emot den slop som uppstär vid tankspolning. genom oljerester och genom rester av förorenad barlast. dock sammanlagt minst tre procent av fartygets oljelastkapacitet. 1 fall da segregerade barlasttankar är inrättade enligt föreskrifterna i regel 13 i derma bilaga eller dä sadana anordningar som eduktorer vilka medför behov av ytterligare vatten utöver spolvattnet ej förekommer. fär administrationcn dock medge två procent. Nya oljetankfartyg med mer än 70000 tons dödvikt skall vara försedda med minst två slop- tankar.

d') Sloptankar skall vara så utformade. särskilt med avseende på placering av intag. utlopp och skvalpskött. om sådana finns. att onödigt stark turbulens och utsugning av olja eller emulsion med vattnet undvikes.

ha

a) Ett av administrationen godkänt övervaknings- och kontrollsystem för oljeutsläpp skall vara anordnat. Vid prövning av utförandet av den oljehaltmätare som skall inga i systemet skall administrationen beakta den specifikation som rekommenderas av organisationen.* Systemet skall vara försett med en registreringsanordning som ger en fortlöpande registrering av utsläppet i liter per nautisk mil och av deti sammanlagda utsläppta mängden. eller av oljehalten och utsläppshastigheten. Registre- ringen skall innehälla uppgift om tidpunkt och dag och skall bevaras minst tre är. Övervaknings- och ktmtrollsystemet skal] träda i funktion sä snart ett utflöde Släppes ut i havet och skall vara sa konstruerat att varje utsläpp av oljehaltig blandning automatiskt stoppas när den momentana oljeutsläppshastigheten överstiger den som är tillaten enligt regel 9 punkt 1 a) i denna bilaga. Varje fel på detta övervaknings- och

Sc rekommcndation om internationell utförantlcspccifikation för separeringsutrustning för oljehaltigt vatten och oljehaltmätarc. antagen av organisaticmcn genom resolution A.233 (Vll).

ll Riksdagen 1975/76. ] sam/. .Nr 5

Prop. l975/76:5 162

and be noted in the Oil Record Book. A manually operated alternative method shall be provided and may be used in the event of such failure. but the. defective unit shall be made operable before the oil tanker cornrnences its next ballast voyage unless it is proceeding to a repair port. Existing oil tankers shall comply with all ofthe provisions specified above except that the stopping of the discharge may be performed manually and the. rate of discharge may be estimated from the pump characteristic.

(b') Effective oil/water interface detectors approved by the Administration shall be provided fora rapid and accurate determination of the oil/water interface in slop tanks and shall be available for use in other tanks where the separation of oil and water is effected and from which it is intended to discharge eftlrrent direct to the sea.

('c) Instructions as to the operation of the system shall be in accordance with an operational manual approved by the Administration. They shall cover manual as well as automatic operations and shall be intended to ensure that at no time shall oil be discharged except in compliance with the conditions specified in Regulation 9 of this Annex.*

(4) The requirements of paragraphs ( l). (2) and (3) of this Regulation shall not apply to oil tankers of less than 150 tons gross tonnage, for which the control of discharge of oil under Regulation 9 of this Annex shall be effected by the retention of oil on board with subsequent discharge of all contaminated washings to recep- tion facilities. The total quantity of oil and water used for washing and returned to a storage tank shall be recorded in the Oil Record Book. This total quantity shall be discharged to reception facilities unless adequate arrangements are made to ensure that any eftluent which is allowed to be discharged into the sea is effectively monitored to ensure that the provisions of Regulation 9 of this Annex are complied with.

(5) The Administration may waive the requirements of paragraphs ('t). (2) and ('3) of this Regulation for any oil tanker which engages exclusively on voyages both of 72 hours or less in duration and within 50 miles from the nearest land. provided that the oil tanker is trot required to Irold and does not hold an International Oil Pollution Prevention Certificate (1973). Any such waiver shall be subject to the requirement that the oil tanker shall retain on board all oily mixtures for subsequent discharge to reception facilities and to the determination by the Administration that facilities available to receive such oily mixtures are adequate.

(6) Where in the view of the Organization equipment required by Regula- tion 9t1)(a)t'vi) of this Annex and specified in sub—paragraph (_?)(a) of this Regulation is not obtainable for the monitoring of discharge of light retined products (white oils), the Administration may waive compliance with such require- ment. provided that discharge shall be permitted only in compliance with procedures established by the Organization which shall satisfy the conditions of Regula- tion 9tl)(a') of this Annex except the obligation to have an oil discharge monitoring and control system in operation. The Organization shall review tlte availability of equipment at intervals not exceeding twelve months.

* Reference is made to "Clean Seas Guide for Oil 'I'ankers". published by the. International

Chamber of Shipping and the Oil Companies International Marine Forum.

Prop. 1975/765 163

kontrollsystem skall stoppa utsläppet och antecknasi oljedagboken. Ett manuellt reservsystem skall finnas och far användas i händelse av sådant fel. men den felaktiga anordningen skall göras funktionsduglig innan tankfartyget paböi'jar nästföljande barlastresa försävitt det ej är pa väg till en reparationshtunn. Existerande oljetankfartyg skall uppfylla samtliga förestäende föreskrifter med undantag av att utsläpp fär stoppas manuellt och att utsläppshastigheten fär uppskattas med ledning av pumpspecilikationerna.

b) Av administrationen godkända effektiva gränsski'ktsmätarc skall tinnas för snabbt och noggrant fastställande av gränsskiktet mellan olja och vatten i sloptank.-ir. sadana mätare skall finnas tillgängliga för använd— ning i andra tankar i vilka olja och vatten separeras och tran vilka utsläpp av utflöde direkt i havet är avsett att verkställas. Anvisningar för systemets handhavande skall vara i öv'eiensstämmelse med en av administrationen godkänd handbok för handhavandet. De skall avse manuellt och automatiskt handh'avandc och skall syfta till att säkerställa 'att olja ej vid nägot tillfälle Släppes ut annat än i enlighet med de föreskrifter som anges i regel 9 i denna bilaga?" 0 v

4. Föreskrifterna i punkterna ]. 2 och 3 i denna regel äger ej tillämpning pä sädana oljetankfartyg med en bruttodräktighet understigande 150 registerton i fråga om vilka kontrollen av oljeutsläpp enligt regel 9 i denna bilaga skall ske genom att olja behälles ombord för senare avlämnande av all förorenad spolvätsk'a till mottagningsanordningar. Den sammanlagda mängden olja och vatten sotn använts för spolning och ät'erförts till förradstank skall antecknas i oljedagboken. Denna sammanlagda mängd skall avlämnas till mottagningsanordningar. om tillräckliga atgärder ej vidtagits för att säkerställa att utflöde som får släppas ut i havet blir föremäl för effektiv övervakning för att säkerställa att föreskrifterna i regel 9 i denna bilaga iakttages.

5. Administrationen f"1r medge undantag frän föreskrifterna i punkterna ] Zoch 3 i denna regel för oljetankiartyg som användes uteslutande för sädana resor som varken varar längre .in 72 timmar eller sträcker sig längre .in 50 nautiska mil fran närmaste land, förutsatt att oljetankfartyget ej skall inneha eller innehar ett interriaticmellt oljeskyddscertifikat (1973). Sadant undantag skall förenas med det villkoret att oljetankfartyget skall behalla alla oljehaltiga blandningar ombord för senare avlämnande till mottagningsanordningar och skall f('_')rutsätta den bedöm— ningen frän adminislrationens sida att tillgängliga anordningar för mottagande av sadana oljehaltiga blandningar är tillräckliga.

6. ! fall da enligt organisathanens uppfattning den utrustning som f(':f11'cskrives i regel 9 punkt _] a) (1) i denna bilaga och varom närmare föreskrifter ges i punkt 3 a) i denna regel ej är tillgänglig för övervakning av utsläpp av lätta raffinerade produkter (vita oljor). far administrationen medge undantag fran dessa föreskrifter. förutsatt att utsläpp tillates endast enligt ett förfarande som fastställts av organisationen och som uppfyller de villkor som anges i regel 9 punkt ] a) i denna bilaga med undantag för skyldigheten att ha ett övervaknings- och kt'introllsystem för oljeutsläpp i funktion. Organisationen skall taga tipp frågan om Utrustningens tillgänglighet med mellanrum som ej överstiger tolv månader.

Se (ltan Seas Guide for ()il 'lankers publicerad av International ( hamber of Shipping och Oil Corripariies international Marine I orum.

Prop. 1975/76:5 164

('7) The requirements of paragraphs (l). (2) and (3) of this Regulation shall not apply to oil tankers carrying asphalt. for which the control of discharge of asphalt under Regulation 9 of this Annex shall be effeeted by the retention of asphalt residues on board with discharge of all contaminated washings to reception facilities.

Regulation 16

Oil Disc/large Monitoring and Control Systern and ()il_v- Water Separaring Equipment

(_l') Any ship of 400 tons gross tonnage and above shall be fitted with an oily- watcr separating equipment or filtering system eomplying with the provisions of paragraph (6) ol' this Regulation. Any such ship which carries large quantities of oil fuel shall comply with paragraph (2) of this Regulation or paragraph (1) of Regulation l4.

'(2) Any ship of l0.000 tons gross tonnage and above shall be fitted:

(.a) 111 addition to the requirements of paragraph (1) of this Regulation with an oil discharge monitoring and control system eomplying with para- graph (5) ol' this Regulation; or

(b) as an alternative to the requirements of paragraph (1) and sub- paragraph (Zita) ol' this Regulation. with an oily-water separating equipment eomplying with paragraph ((1) ol' this Regulation and an effective filtering system. eomplying with paragraph (7) of this Regula- tlon.

(3) The Administration shall ensure that ships of less than 400 tons gross tonnage are equipped. as far as practicable. to retain on board oil or oily mixtures or discharge them in accordance with the requirements of Regulation 9(l ')(11) of this Annex.

(4) For existing ships the requirements of paragraphs (] ). (2) and (_3) of this Regulation shall apply three years after the date of entry into force of the present ("onvention.

(5) An oil discharge monitoring and control system shall be of '.i design approved by the Administration. ln considering the design of the oil content meter to be incorporated into the system. the Administration shall have regard to the specifica- tion recommended by the Organization.* The system shall be fitted with a recording device to provide & continuous record of the oil content in parts per million. This record shall be identifiable as to time and date and shall be kept for at least three years. The monitoring and control system shall come into operation when there is any discharge ol' efthient into the sea and shall be such as will ensure that any discharge ot oily mixture is automatically stopped when the oil content of etfluent exceeds that permitted by Regulation ()(])(b) of this Annex. Any failure of this monitoring and control system shall stop the discharge and be noted in the

* Reference is ritade to the Recommendathm on International Performance Specil'ications for Oily-Water Separating Equipment and Oil Content Mete-rs adopted by the Organization by Resolution A.233(Vll).

Prop. l975/76:5 165

7. Ft'ireskrifterna i punkterna l. 3 och 3 i denna regel skall ej äga tillämpning på oljetankfartyg som transporterar asfalt och i fraga om vilka kontrollen av asfaltutsläpp enligt regel 9 i denna bilaga skall ske genom att asfaltrester behålles ombord med avlämnande av all förorenad spolvätska till mottagningsanordningar.

Regel 16

Övervakningv- och kontrollsystem för oljeutsläpp uc/z .repareringsutrustning för olje/za/tigt vatten

I. Fartyg med en bruttodräktighet av minst 400 registerton skall vara utrustat med en separeringsutrustning eller ett filtreringssystem för oljehaltigt vatten som uppfyller föreskrifterna i punkt 6 i denna regel. Om sådant fartyg för stora mängder bunkerolja. skall det uppfylla föreskrifterna i punkt 2 i denna regel eller punkt 1 i regel 14.

"2. Fartyg med en bruttodräktighet av minst 10000 registerton skall vara utrustat med.

a) utöver vad som kräves enligt punkt l i denna regel. ett ("1ve1'vaknin s- och kontrollsystem för oljeutsläpp som uppfyller töreskritterna i ptin "t 5 i denna regel. eller

b) som ett alternativ till vad som kräves enligt punkt 1 och punkt 2 't) i denna regel. en separeringsutrustning för oljehaltigt vatten som upp- fyller föreskrifterna i punkt 6 i denna regel och ett effektivt filtreringssystem som uppfyller föreskrifterna i punkt 7 i denna regel.

3. Administrationen skall tillse att fartyg med en bruttodräktighet av mindre än 400 registerton sa langt detta är möjligt är sä utrustade att de kan behälla ombord olja och oljehaltiga blandningar eller släppa ut dem enligt föreskrifterna i regel 9 punkt 1 b) i denna bilaga.

4. l fräga om existerande fartyg skall föreskrifterna i punkterna |. och 3 i denna regel äga tillämpning tre är efter dagen för denna konventions ikraftträdande.

3. ('"')vervaknings— och kontrollsystem för oljeutsläpp skall ha ett utförande som är godkänt av administrationen. Vid prövningen av utformningen av den oljehalt- mätare som skall inga i systemet skall administrationen beakta den specifikation som rekommenderas av organisati(u1en.* Systemet skall vara försett med en registreringsanordning som ger en fortlöpande registrering av oljeinnehället i miljondelar. Registreringen skall innehälla uppgift om tidpunkt och dag och skall bevaras minst tre är. ('_')v'et'vaknings- och kontrollsystemet skall träda i funktion så snart ett utflöde Släppes ut i havet och skall vara sa konstruerat att varje utsläpp av oljehaltig blandning automatiskt stoppas när uttlödets oljeinnehäll överstiger det som är tillatet enligt regel 9 "punkt lb) i denna bilaga. Varje fel pä detta övervaknings— och kontrollsystem skall stoppa utsläppet och antecknas i oljedag-

* Se rekommendation om internat1onell utförandcspccifikation för separeringsutrustning för oljehaltigt vatten och oljehaltniätare. antagen av organisationen genom resolution A.L'33 (VII).

Prop. 1975/765 166

Oil Record Book. The defective unit shall be made operable before the ship commences its next voyage unless it is proceeding to & repair port. Existing ships shall comply with all of the provisions specified above except that the stopping of the discharge may be performed manually.

(6) Oily-water separating equipment or an oil filtering system shall be of a design approved by the Administration and shall be such as will ensure that any oily tnixture discharged into the. sea after passing through the separator or filtering systems shall have an oil content of not more than 100 parts per million. ln considering the design of such equipment, the Administration shall have regard to the specification recommended by the Organization.*

(7) The oil filtering system referred to in paragraph (IP-.)(b) of this Regulation shall be of a design approved by the Administration and shall be such that it will accept the discharge from the separating system and produce an eftluent the oil content of which does not exceed 15 parts per million. lt shall be provided with alarm arrangements to indicate when this level cannot be maintained.

Regulation 17 Tanks for Oil Resitlues (Sludge)

(l) Every ship of 400 tons gross tonnage and above shall be provided with a tank or tanks of adequate capacity, having regard to the type of machinery and length of voyage, to receive the oily residues (sludges) which cannot be. dealt with other- wise in accordance with the requirements of this Annex. such as those resulting from the purification of fuel and lubricating oils and oil leakages in the machinery spaces.

(2) ln new ships, such tanks shall be designed and constructed so as to facilitate their cleaning and the discharge of residues to reception facilities. Existing ships shall comply with this requirement as far as is reasonable and practicable.

Regulation 18 Pzrmping, Piping and Disc/large Arrangements oj'Oil Tankers

(1) In every oil tanker. a discharge manifold for connexion to reception facilities for the discharge of dirty ballast water or oil contaminated water shall be located on the open deck on both sides of the ship.

(2) ln every oil tanker. pipelines for the discharge to the sea of eftluent which may be permitted under Regulation () of this Annex shall be led to the open deck or to the ship”s side above the waterline in the deepest ballast condition. Different piping arrangements to permit operation in the tnanner permitted in sub- paragraphs (4)(a) and (b,) of this Regulation may be accepted.

* Reference is made to the Recommendation on International Performance Specifications for Oily—Water Separating Equipment and Oil Content Meters adopted by the Organization by Resolution A.ERBtVlli.

Prop. 1975/765 167

boken. Den felaktiga anordningen skall göras lttnktionsduglig innan fartyget päbörjar nästföljande resa försävitt det ej är pä väg till en reparationshanm. Existerande fartyg skall uppfylla samtliga förestäende föreskrifter med undantag av att utsläpp far stoppas manuellt.

6. Separeringsutrustning för oljehaltigt vatten och oljeliltrcringsu[rustning skall ha ett utförande som är godkänt av administrationen och skall vara sadan att den säkerställer att oljehaltig blandning som släppes ut i havet efter att ha passerat genom separerings- och tiltreringssystemet har ett oljeinnehall som ej överstiger 100 delar på en miljon delar. Vid prövningen av derma utrustnings utformning skall administratiouen beakta den specifikation som rekommenderas av organisationen?

7. Det oljelilt'reringssystem som avses i punkt "2 b) i denna regel skall ha ett utförande som är godkänt av administrationen och skall vara sadant att det tar emot utsläpp från separeringssystcmet och lämnar ifrån sig ett utflöde vars oljeinnehäll ej överstiger 15 delar pa en miljon delar. Det skall vara försett med larmanordningar som anger när denna niva ej kan ltallas.

Regel 17 Tun/eur _f'ör oljerester (sludge)

]. Varje fartyg med en bruttodräktighet av minst 400 registerton skall vara försett med en eller flera tankar med tillräcklig kapacitet. med beaktande av maskineriets typ och resans längd. för mottagande av oljerester (sludge) som ej katt omhändertagas på annat sätt enligt föreskrifterna i denna bilaga. exempelvis sädana som uppkommer vid rening av bunker- och stnörjoljor och vid oljeläckage i maskiuutrynuneu.

"2. I nya fartyg skall sadana tankar vara utformade och konstruerade sä att deras rengöring och avlämnandet av rester till mottagningsanordningar underlättas. Existerande fartyg skall uppfylla denna föreskrift sä langt detta är rimligt och möjligt.

Regel 18 Pump-, rör/ct/ni/zgs— och itlsltippsaliordningur i oljetankfartyg

l. I varje oljetankfartyg skall en utsläppsmtutifold för anslutning till mottag- ningsanordningar vid utsläpp av förorenat barlastvatten eller oljeförorenat vatten vara placerad pä öppet däck pä fartygets bäda sidor.

2. l varje t')l_jetankfartyg skall rörledningar för sädana utsläpp ihavet av utflöden som far ske enligt regel 0 i denna bilaga dragas till öppet däck eller till fartygssidan ovanför vattenlinjen vid det djupaste barlastförhällandet. Andra rörledningsanord- ningar som medger hantering på sätt" som anges i punkterna 4 a) och b) i denna regel far godta gas.

Se rekommendation om internatitmcll utiörandespecifikation för separeringsutrustning för oljehaltigt Vatten och oljehaltmätare. antagen avorganisationen genom resolution A.233 (Vil).

Prop. 1975/7615 168

(3) ln new oil tankers means shall be provided for stopping the discharge of eftluent into the sea from a position on upper deck or above located so that the manifold in use referred to in paragraph (l ') of this Regulation and the eftluent from the pipelines referred to in paragraph (2) of this Regulation may be visually observed. Means for stopping the discharge need not be provided at the observation position if a positive communication system such as telephone or radio system is provided between the observation position and the discharge control position.

(.4.) All diseharges shall take place above the waterline except as follows:

(a) Segregated ballast and clean ballast may be discharged below the waterline in ports or at off-shore terminals.

(.b) Existing ships which. without modification. are not capable of discharging segregated ballast above the waterline may discharge segregated ballast below the waterline provided that an examination of the tank immediately before the discharge has established that no con- tamination with oil has taken place.

Regulation 19

Standard Disc/large Connection

To enable pipes of reception facilities to be connected with the ship's discharge pipeline for residues frotn machinery bilges, both lines shall be fitted with a standard discharge connection in accordance with the following table:

STANDARD leleNSlONS OF FLANGLS FOR DlSCl—lARGl-l ('OXNl—lC'l'lONS

Description Dimension

Outside dia tnetcr 215 mm

lnner diameter According to pipe outside diameter

Bolt circle diameter 183 mm

Slots in flangc 6 holes 22 nun in diameter equidistantly placed on a bolt circle of the above diameter. slottcd to the flangc periphery. 'fhe slot width to be 22 mm

Flange thickness 20 mm

Bolts and nuts: quantity. diameter

6. each of 20 mm in diatnctcr and of suitable length

The flange is designed to accept pipes up to a maximum internal diameter of 125 min and shall be of steel or other equivalent material having a tlat face. 'l'his t'langc. together with a gaskct ofoilproof material. shall be suitable for a service pressure of 6 kg,-'"'cniz.

Prop. l975/76:5 l69

.,

_». 1 nya oljetankfartyg skall finnas en anordning för att stoppa utsläpp av utflöde i havet fran en plats pa eller ovanför övre däck som är sii belägen att den manifold som är i användning och som avses i punkt 1. i denna regel och utflödet frän de rörledningar som avses i-punkt 2 i denna regel kan visuellt iakttagas. Anordning för att stoppa utsläpp behöver ej finnas vid observationsplatsen. om ett verksamt kommunikationssystem. siisom telefon— eller radiosystem, är anordnat mellan observationsplatsen och platsen för utsliippskontrollen. 4. Alla utsläpp skall ske ovanför vattenlinjen. utom i följande fall:

a) Segregerad barlast och ren barlast far släppas ut under vattenlinjen i hamnar och utsjöterminaler. -

b) Existerande fartyg som ej utan ombyggnad kan släppa ut segregerad barlast ovanför vattenlinjen far släppa ut segregerad barlast under vattenlinjen. förutsatt att genom undersökning av tanken omedelbart före utsläppet har klarlagts att förorening med olja ej skett.

Regel 19

Standardiserad utsläppsuns/tirning

För att möjliggöra anslutning av mottagningsani:)rdningarnas rörledningar till fartygets utsläppsrörledningar för rester från rännstenar i maskinutrymmen skall bada ledningarna vara försedda med en standardiserad anslutning i enlighet med fi'iljande uppställning.

S'l'ANL).-XRDl)lM|:'NSl(_)Nl-_'R 1-"ÖR l-'l.ÄNS.-XR PA t-'l'5LÄ|'PS.-X.NSL1'TNINGAR

Beskrivning Dimension

Yttre diameter

215 mm

lm'c diameter Motsvarande _xttrc rördiameter

llultcirkeldiamcter 183 mm

lirtag i l'liinscn 6 hal med en (_liamctcr av 22 ”1111 placerade p:- lika avstand lang; en bultcirkel med ovan an- given diameter. Halen skall ha urtag till fl:".itts- kanten. Brcddcn pfi urtagen skall vara 22 mm.

l'limstjncklek 20 mm Bullar och muttrar: . (=. var och en med en diameter [ antal och diameter av 20 mm och med ltiinplig längd

l-Iiinscn skall passa till rörledningar med en största imicrdiamcter av 125 mm och skall va- ra av stal eller annat likvärdigt material och ha plan _vta. l"1iinscn. med packning av oljchcstiindigt material. skall tala ett arlwetstr) ck av 6 kg.. 113.

Prop. 1975/765 170

Regulation 20 ()i/ Record Book

(l) Every oil tanker of 150 tons gross tonnage and above and every ship of 400 tons gross tonnage and above other than an oil tanker shall be provided with an Oil Record Book. whether as part of the shipis official log book or otherwise. in the form specified in Appendix lll to this Annex.

(3) The Oil Record Book shall be completed on each occasion. on a tank-to-tank basis. whenever any of the following operations take place in the ship:

(.a-) For oil tankers ('i') loading of oil cargo; (ii) internal transfer of oil cargo during voyage”.

(iii) opening or closing before and after loading and unloading opera- tions of valves or similar devices which inter—connect cargo tanks:

(iv) opening or closing of means of communication between cargo piping and seawater ballast piping".

(v') opening or closing of ships" side valves before. during and after loading and unloading operations;

(vi) unloading of oil cargo (vii) ballasting of cargo tanks". (viii) cleaning of cargo tanks: (ix) discharge of ballast except from segregated ballast tanks: (xi) discharge of water from slop tanks; (xi) disposal of residues".

(xii) discharge overboard of bilge water which has accumulated in machinery spaces whilst in port. and the routine discharge at sea ol bilge water which has accumulated in machinery spaces.

(1)) For ships other than oil tankers (i) ballasting or cleaning of fuel oil tanks or oil cargo spaces:

(ii) discharge of ballast or cleaning water from tanks referred to under (i) of this sub—paragraph:

(iii) disposal of residues:

(iv) discharge overboard of _bilge water which has accumulated in machinery spaces whilst in port. and the routine discharge at sea of bilge water which has accumulated in machinery spaces.

(3) in the event of such discharge of oil or oily mixture as is referred to in Regulation 11 of this Annex or in the event of accidental or other exceptional discharge of oil not excepted b_v that Regulation, a statement shall be made in the Oil Record Book of the circumstanees of. and the reasons for. the discharge.

Prop. l975/76:5 171

Regel 20 ()chdag/Jok

|. Varje oljetankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 registerton och varje fartyg som ej är oljetankfartyg och som har en bruttodräktighet av minst 400 register- ton skall vara försett med en oljedagbok som kan utgöra en del av fartygets officiella skeppsdagbok och skall vara utformad enligt formuläret i bihang lll till denna bilaga.

2. Anteckning i oljedagboken skall göras. tank för tank, varje gang nägon av löljande atgärder vidtages ombord pa fartyget: a) i fraga om tankfartyg ] ) intag av oljelast. 2) omdisponering ombord av oljelast under resa.

3) öppning eller stängning före och efter lastning och lossning av ventiler eller liknande anordningar som förbinder lasttankar med varandra.

4) öppning eller stängning av förbindelseanordningar mellan lastled— ningar och ledningar för havsvattenbarlast.

S) öppning och stängning av fartygets överbordventiler före. under och eller lastning och lossning.

6) lossning av oljelast.

7.) barlastning av lasttankar.

8) rengöring av lasttankar.

(:)) utsläpp av barlast utom frän segregerade barlasttankar. lO) utsläpp av vatten från sloptankar.

l l ) bortskaffande av oljerester.

13) utsläpp överbord av rännstensvalten som har samlats i maskin- utrymmen undcr hamnuppehäll och rutinmässigt utsläpp till sjöss av rännstcnsvatten som har samlats i maskinutrymmen.

b) i fraga om andra fartyg än oljetanklartyg ] ) barlastning eller rengöring av bränsletankar eller lastoljetankar. 3) utsläpp av barlast eller rengöringsvatten frän tankar som avses i b) 1), 3) bm-lskaffande av oljerester.

4) utsläpp överbord av rännstcnsvatten som har samlats i maskin— utrymmen under hamnuppehäll och rutinmässigt utsläpp till sjöss av rännstensvatten som har samlats i maskinutrymmen.

3. l händelse av sadant utsläpp av olja eller oljehaltig blandning som avses i regel 11 i denna bilaga eller i fall av utsläpp av olja vid olyckshändelse eller på grund av gummi oförutsedd omständighet för vilket undantag ej medges i nämnda regel skall redogörelse för omständigheterna kring och skälen för utsläppet införas i oljedagboken.

Prop. 1975/765 172

(4) Each operation described in paragraph (2) of this Regulation shall be. fully recorded without delay in the Oil Record Book so that all the entries in the book appropriate to that operation are completed. Each section of the book shall be signed by the officer or officers in charge of the operations concerned and shall be countersigned by the Master of the ship. The entries in the Oil Record Book shall be in an official language of the State whose flag the ship is entitled to Hy, and, for ships holding an lnterrrational Oil Pollution Prevention Certificate (1973),in English or French. The entries in an official national language of the State whose llag the ship is entitled to tly shall prevail in case of a dispute or discrepancy.

(5) The Oil Record Book shall be kept in such a place as to be readily available for inspection at all reasonable times and. except in the case of unmanned ships rrnder tow, shall be kept on board the ship. lt shall be preserved for a period of three years after the last entry has been made.

(6) The competent authority of the Government of a Party to the Convention may inspect the Oil Record Book on board any ship to which this Annex applies while the ship is in its port or off-shore terminals and may make a copy of any entry in that book and may require the Master of the ship to certify that the copy is a true copy of such entry. Any copy so made which has been certified by the Master of the ship as a true copy of an entry in the ship"s Oil Record Book shall be made adrrrissible in any judicial proceedings as evidence of the facts stated in the entry. The inspection of an Oil Record Book and the taking ofa certified copy by the competent authority under this paragraph shall be performed as expeditiously as possible without catrsirrg the ship to be trnduly delayed.

Regulation 21

Special Requirements for Drillilrg Rigs and other Platforms

Fixed and floating dr'illing rigs when engaged in the exploration, exploitation and associated off-shore processing of sea-bed mineral resources and other platforms shall comply with the requirements of this Annex applicable to ships of 400 tons gross tonnage and above other than oil larrkers. except that:

(a) they shall be equipped as far as practicable with the installations required in Regulations 16 and 17 of this Annex:

(b") they shall keep a record of all operations involving oil or oily mixture discharges. in a form approved by the Administration; and

(c) in any special area anti subject to the provisions of Regulation 11 of this Annex. the discharge into the sea of oil or oily rnixtrrre shall be prohibited except when the oil content of the discharge without dilu- tion does not exceed 15 parts per million.

Prop. 1975/765 173

4. Varje åtgärd som avses i punkt "2 i denna regel skall utan dröjsmäl antecknas fullständigt i oljedagboken varvid samtliga uppgifter som hänför sig till åtgärden skall ifyllas. Varje daglmksavdelning skall undertecknas av det eller de befäl som har ansvaret för ifragavarande ätgärder och kontrasigrreras av fartygets befälhavare. An teckningarna i oljedagboken skall vara avfattade pä ett officiellt sprak i den stat vars llagga fartyget är berättigat att föra och. i fraga om fartyg som innehar ett internationellt oljeskyddscertifikat (1973). pa engelska eller franska spräket. Anteckningar pa ett officiellt sprak i den stat vars flagga fartyget är berättigat att föra skall ha ft.")retriide i händelse av tvist eller olikheter.

5. Oljedagboken skall förvaras pa en sadan plats att den är lätt tillgänglig för granskning vid varje rimlig tidpunkt och skall. med undantag för obemannade fartyg som bogseras. förvaras ombord pri fartyget. Den skall bevaras tre är efter det den senaste arrtecknirr gen har gjorts.

ö. Behörig rrryndighet trnder en fördragsslutande parts regering äger rätt att granska oljedagboken ombord pä varje fartyg pä vilket "denna bilaga äger tillämpning. rrredarr fartyget befinner sig i nägon av dess hamnar eller utsjötermi- rraler. och att taga avskrift av varje anteckning i boken och anmoda fartygets befälhavare att bestyrka avskriftens riktighet. Avskrift som av fartygets befälhavare bestyrkts vara en riktig avskrift av en anteckningi fartygets oljedagbok skall ivarje rättssak kunna åberopas som bevis för de sakförlrällanden som avses nred anteckrringen. Granskning av oljedagboken och tagande av bestyrkt avskrift nred stöd av denna punkt skall av den behöriga myndigheten verkställas sä snabbt som möjligt utan att otillbörlig försening orsakas fartyget.

Regel 21 Särskildaföreskrifter för borrplattformar ut'/l andra pkt/[formar

Fasta och tlytande borrplattformar. som användes för utforskning. utvinning och därmed förenad. ej landbaserad bearbetning av lravslmttnens mineraltillgängar. och andra plattformar skall rrppfylla de föreskrifter i denna bilaga som äger tillämpning på sadana fartyg som ej är oljetankfartyg och som har en bruttodräktig- het av minst 400 registerton. med följande rrndarrtag:

a) De skall. sa längt detta är möjligt. vara utrustade med de anordningar- som föreskrives i reglerna 16 och 17 i denna bilaga.

b) Anteckningar skall föras om alla ätgärder som medför utsläpp av olja eller oljehaltig blandning i en form som godkänts av administrationen.

c) I varje specialområde skall. om annat ej följer av föreskrifterna i regel 11 i denna bilaga. utsläpp i havet av olja eller oljehaltig blandning vara förbjudet trtom när rrtsläppets oljeinnelrall trtarr utspädning ej överstiger 15 delar pa en miljon delar.

Prop. 1975/76:5 174

CHAPTER Ill - REQUIREMENTS FOR MlNlMlZlNG OIL POLLUTION FROM OlL TANKERS DUE TO SlDl-i AND BOTTOM DAMAGES

Regulation 22

Damage Assumprr'ons

(1) For the purpose of calculating hypothetical oil outflow from oil tankers. three dimensions of the extent ofdamage ofa parallelepiped on the side and bottom of the ship are assumed as follows. In the case of bottom damages two conditions are set forth to be. applied individually to the stated portions of the oil tanker.

(i!) Side damage

_2 (i) Longitudinal extent (QC): %LJ or 14.5 metres. ' whichever is less .. . B (u) Transverse extenutui. 5" or 11.5 metres. (inboard from the whichever is less

ship's side at right angles to the centre- line at the-level corresponding to the assigned summer free- board")

(iii Vertical extent (v.): front the base line L . . . upwards Without limit

( "b) Bottom damage

For 0.3L from the Any other part forward perpendi- of the ship cular of the ship

(li) Longitudinal L

extenttQh): 10 _10 or > metres,

whichever is less

i”) Transve-rse' & or 10 metres. 5 metres extent (tå). (, whichever is less but not less than 5 metres

(iii) Vertical extent from the base

line (vs): il

GJ

- or 6 metres. whichever is less 'J

(2) Wherever the symbols given in this Regulation appear in this Chapter. they have the meaning as defined in this Regulation.

Prop. 1975/765 175

lx'Al'l'l'liL 111 — ll'ÖRl-ZSKRII'TI'R FÖR Ä-llNlMliRlNG AX" OLJlil"(')ROREN1NG FRÅN Ol..ll—fTANKITARTYG PÅ GRUND AV SlDO- O("H BOT'fleSKADOR

Regel 22 .»1111agarru'r'n om. skador ]. För beräkning av ett hypotetiskt oljeuttlöde iran oljetankf'fartjg anges i det följande de tre dimensioner som skadcutsträckningcn skall ant.-rs hai form av en parallellepiped i fartygets sida och botten. För fall av bottenskada anges tva villkor som skall tillämpas vart för sig på angivna delar av lartygct.

'(l ) Sit/t käkat/(1

_,

1) Utsträckningi . '. 1.3 eller 14.5 meter längskeppsled (ch om detta matt är mindre

1; eller 1 1.5 meter om

31 lltsträckning i tvär- skeppsled (tC) finät frän fartygssidan i rät vinkel mot far- tygets mittplan i höjd med fastställd sommar- lastvattenlinje)

detta mått är mindre

3) Utsträckning i Frän baslinjen och uppåt vertikalled (vc) utan begränsning

b ) Br areas/rada

Den del av fartyget Övriga delar av som ligger inom 0.31. fartyget fran förliga perpen- (likeln .. . . |_ 1 ) Utstracknrngr I. 10 eller5 meter langskeppsled (R$) 10 om detta matt är mindre . . . _B _ 3) L-tstracknrngt 6 eller 10 meter 5 meter

. ' . * 1 h 'rgkapgltM S) om detta matt är

mindre. dock minst 5 meter

3) Utsträckning i vertikalled frän B baslinjen fl's') 1—5 eller 6 meter om detta matt '.ir mindre "2. Varhclst de symboler som användes i denna regel förekommer' i detta k rpitel skall de ha (len innebörd som anges i denna regel.

Prop. 1975/7625 176

Regulation 23 Ht'pollretical Ourfhm' of Oil

(1) The hy pothetical outllow of oil in the case of side damage (O. ') and bottom damage (O ) shall be calculated by the following iormulae with respect to compartments breached by damage to all conceivable locations along the length of the ship to the extent as defined rn Regulation 22 of this Annex.

(a) for side damages: OC = EW. + ZKiCi (1) (b) for bottom damages: __ l "* .1 "* 1 : OsfgtILZiWi+LZicii (li)

where: Wi = volume of a wing tank in cubic metres assumed to be breached by the damage as specified in Regulation 22 of this Annex”. W. for a segregated ballast tank may be taken equal to zero.

Ci = volume ofa centre tank in cubic metres assumed to be breached by the damage as specified in Regulation 22 of this Annex: Ci for a segregated ballast tank may be taken equal to zero.

b- .

Ki: l —— t—l when bi rs equal to or greater than tc. ki shall be taken equal to zero. 11- Li= 1 g-l" when hi is equal 10 or greater than v Zi * shall be taken equal to zero

bi = width of wing tank in metres trnder consideration measured inboard lrom the ships sside at right angles to the centreline at the level corresponding to the assigned summer freeboard.

lri : minimum depth of the double bottom in metres under consideration: where no double bottom is fitted lri shall be taken equal t(17.cro.

Whenever symbols given in this paragraph appear in this ('lrapter. they have the meaning as defined in this Regulation.

(lZ) lf a void space or segregated ballast tank ofa length less than QC as defined in Regulation 22 of this Annex is located between wing oil tanks. 0.- in forrntrla (I) may be calculated on the basis of volume Wi being the actual volume of one such tank (where they are of equal capacity) or the smaller of the two ranks (if they differ in capacity). adjacent to such space. multiplicd by "Si as defined below and taking for all other wing tanks involved in such a collision the value of the actual full volume.

s 1 Qi

* Q.- where Qi = length in metres of void space or segregated ballast tank under consideration.

Prop. 1975/765 177

Regel 23 H_1-'].)()Ietf.1'/1'l utflöde av olja

1. Det hypotetiska utflödet av olja vid sidoskada (0c ) eller bottenskada (() ) beräknas enligt l'oljande lormler i fraga om utrymmen som skadats 1 varje tankbart lage utefter farty gets langd 1 den utstrackning som anges i regel 22 1 denna bilaga:

a) i fräga om sidoskador 05:11!” EKitji (1)

b) i fraga om bottenskador (_=%(*ÅW+*7(,) (ll) [ dessa formler är Wi: rymd i kubikmeter av en vingtank som antages ha skadats genom sadan skada Som anges i regel 22 i denna bilaga: i fråga om en segregerad barlasttank fär Wi sättas lika med noll.

Ci = rymd i kubikmeter av en centertank som antages ha skadats genom sadan skada som anges i regel 22 i denna bilaga;i fråga om en seg— regerad barlasttank fär (fi sättas lika med noll,

lxi = l. t"! 0111 bi ar lika med eller storre an tC. sat- U tes Ki lika med noll.

- 11' .. . .. ..

1.1 = i -- v—l 0111 hi ar hka med eller storre '.m vs. sät- s

tes Zi lika med noll.

bi = bredd imeterav ifragavarande vingtank mätt inåt från fartygssidan i rät vinkel mot fartygets mitt- plan i höjd med fastställd sommarlastvattenlinje,

ll

hi minsta djupet i meter av ifragavarande dubbel-

bottentank: finns ingen dubbelbotlen. sättes hj lika med noll.

Varhelst de symboler som användes i denna regel förekommer i detta kapitel skall de ha den innebörd som anges i denna regel.

2. ()111 ett tomt utrynune eller en segregerad barlasttank med en längd som är mindre än %. som del'inierasi regel 32 i denna bilaga. är placerad mellan vingtankar för olja. fiir OL- i formel (1) beräknas med användande av rymden Wi- som är den verkliga rymden av en av de två tankar som är belägna intill sadant utrymme (om tankarna har samma rymd) eller av den mindre av de två tankama (om de har olika rymd) multiplicerat med S som detmieras här nedan. för .tlla andra vingtankar som beröres av skadan användes hela den verkliga rymden.

(61 lfc .

I denna formel är Qi=längd i meter av il'ragavarande tomma utryn'nne eller segregerade barlasttank.

Si: ] ...

12 Riksdagen 1975/76. I sam/. Nri

Prop. 1975/765 178

(.3') (.a) Credit shall only be given in respect of double bottom tanks which are either empty or carrying clean water when cargo is carried in the tanks above.

(b) Where the double bottom does not extend for the full length and width of the tank involved. the double bottom is considered non- existent and the volume of the tanks above the area of the bottom damage shall be included in formula ('ll) even if the tank is not considered breached because of the installation ol' suclt a partial double bottom.

(c') Suction wells may be neglected in tlte determination of the value hi provided such wells are not excessive in area and extend below the tank for & minimum distance and in 110 case more than half the height of tlte double bottom. lf the depth of such a well exceeds half the height of the double bottom. hi shall be taken equal to the double bottom height minus the well height.

Piping serving such wells if installed within the double bottom shall be fitted with valves or other closing arrangements located '.11 the point ol' connexion to tlte tank served to prevent oil outtlow in the event of damage to the piping. Such piping shall be installed as high from tlte bottom shell as possible. These valves shall be kept closed at sea '.11 any time when the tank contains oil cargo. except that they may be opened only for cargo transfer needed for the purpose of trimming of the ship.

(4) In the case where bottom damage simultaneously involves four centre tanks. the value ofOs may be calculated according to the formula

05 = år*:ziwi + xzici) (1111

(5) Att Administration may credit as reducing oil outllow 111 case of bottom damage. an installed cargo transfer system having an emergency high suction in each cargo oil tank. capable of transferring from a breached tank or tanks to segregated ballast tanks or to available cargo tankage if it can be assurcd that such tanks will have sufficient ullage. ('redit for such a system would be governed by ability to transfer in two hours of operation oil equal to one half ofthe largest of the breached tanks involved and by availability of equivalent receiving capacity in ballast or cargo tanks. The credit shall be confined to permitting calculation ofOS according to formula (lll ). The pipes for such suctions shall be installed at least at a height not less than the vertical extent of the bottom damage vg. The Administra- tion shall supply the Organization with the inl'orn1ati(.1n concerning the arrangements accepted by it. for circulation to other Parties to the Convention.

Regulation 24

limitation ('.)j'Siu' and Arrangenzc'nt (.th'argo Tanks

(.l) Every new oil tanker shall comply with tlte provisions of this Regulation. livery existing oil tanker shall be required. within two years after the date ofenlry into force of the present ('onvention. to comply with the provismns of this Regulation if such a tanker l'alls into either of the following categories:

Prop. 1975/765 179

.)

..». a') Hänsyn far tagas endast till dubbelbottentank som är tom eller innehaller rent vatten när last föres i tankarna ovanför densamma.

b.) Om den dubbla bottnen ej har minst samma utsträckning i både längd och omfiing sotn tanken. beaktas den ej vid beräkningen. Rytnden av tankarna ovanför omradet för bottenskadan inräknas då i formel ('ll'). även om tanken ej anses skadad med hänsyn till att det finns en delvis täckande dubbelbotten.

c) Länsbrunnar behöver ej tagas med vid beräkning av värdet 111. om de ej har alltför stor yta och om de har ett djup som är så litet som möjligt och i vart fall ej större än halva höjden av den dubbla bottnen. Ar djupet av en sådan brunn större än halva höjden av den dubbla bottnen. sättcs hi lika med den dubbla bottnens höjd minskad med brunnens djup.

Är rörledningtill sädan brunn installerad inne i dubbelbottnen, skall den vara försedd med ventiler eller andra avstängningsanordningar vid anslut- ning till den tank den betjänar för att hindra oljeutflöde i händelse av skada pa rörledningen. Sädan rörledning skall installeras sä högt över bottenbordläggningen som möjligt. Dessa ventiler skall alltid hallas stäng— da till sjöss när tankeit innehaller oljelast. De får dock öppnas för last- överföring som behövs för omtrimning av fartyget.

4. Ont en bottenskada samtidigt berör fyra centertankar. fär värdet på OS beräknas enligt formeln

()S = ;l-(Eziwi + xzici) (Ill)

5. Administrationen far medge att man räknar med att oljeuttlödet vid bottenskada tninskar. om det finns ett lastt'iverföringssystem som ien nödsituation har stor sugförmaga i varje lastoljetank och som kan överföra olja från en eller flera skadade tankar till segregerade barlasttankar eller till tillgängliga lasttankar. om det visas att dessa tankar har tillräcklig ryntd. Ett sadant system ftir beaktas endast. om det inom tva timmar kan överföra olja sorti motsvarar halva rymden av den största av de skadade tankarna och om barlast— eller lasttankar kan taga emot motsvarande mängd olja. Nledgiven minskning fiir tillämpas endast på det sätt att Os beräknas enligt formel (lll). Suglcdningarna skall vara installerade på en höjd som ej är mindre än bottenskadans utsträckning i vertikalled vs. Administrationen skall lämna organisatitnten upplysningar om de anordningar som den har godkänt. för meddelande till övriga fördragsslutande parter.

Regel 24

Storleksbegrtinsning och arrangemang av lasttankar

l. Varje nytt oljetankfartyg skall uppfylla föreskrifterna i denna regel. Varje existerande oljetankfartyg skall inom tvä är efter den dag da denna konvention träder i kraft uppfylla föreskrifterna i denna regel. om fartyget tillhör någon av följande kategorier:

Prop. 1975/765 180

(a) a tanker. the delivery of which is after 1 January 1977; or (b) a tanker to which botlt the following conditions apply:

(i) delivery is not later than 1 January 1977; and

(ii) the building contract is placed after 1 January. 1974. or in cases Where no building contract has previously been placed. the keel is laid or the tanker is at a similar stage of construction after 30 June 1974.

(2) Cargo tanks of oil tankers shall be of such size and arrangements that the hypothetical outllow Oc or Os calculated in accordance with the provisions of Regulation 33 of this Annex anywhere in the length of the ship does not exceed 30.000 cubic metres or 400 MSW". whichever is the greater. but subject to a maximum of 40.000 cubic metres.

(3) The volume of any one wing cargo oil tank of an oil tanker shall not exceed severity-five per cent of the limits of the hypothetical oil outtlow referred 10 in paragraph ('2) of this Regulation. The volume ofany one centre cargo oil tank shall not exceed 50.000 cubic metres. However. in segregated ballast oil tankers as defined in Regulation 13 of this Annex, the permitted volume of a wing cargo oil tank. situated between two segregated ballast tanks. each exceeding QL. in length. may be increased to the maximum limit of hypothetical oil outllow provided that the width of the wing tanks exceeds to.

(4) The length of each cargo tank shall not exceed 10 metres or one of the following values, whichever is the greater:

(a) where no longitudinal bulkhead is provided: 0.1 L

(b.) where a longitudinal bulkhead is provided at the centreline only: 0.15L .

(c:) where two or more longitudinal bulkheads are provided:

(1) for wing tanks:

0.2L (ii) for centre tanks: . . .bi . 1 ( l ) 11 B— 15 equal to or greater than %: 0.2L b-

(2) if B—l is less than %.

— where no centreline longitudinal bulkltead is provided:

bi . (0.5 i? + 0.1)L

— where a centreline longitudinal bulkhead is provided:

b

("0.25 B—' + 0.15n-

Prop. 1975/76:5 181 a) tankfartyg sotn levereras efter den 1 januari 1977. eller b) tankfartyg pä vilket bäda följande villkor är tillämpliga: ]) leveransen sker ej senare ätt den 1 januari 1977. och

3) byggttadskontraktet är tecknat efter den 1 januari 1974 eller. ttär byggnadskontrakt ej fitttts. kölen ltar sträckts eller fartyget bcfintter sig pä motsvarande byggnadsstadium efter den 30jutti 1974.

"2. Lasttankar i oljetankfartyg skall vara av sadan storlek och så anordttadc att det hypotetiska oljeutflödet ()c eller OS beräknat ettligt föreskrifterna i regel 23 i

denna bilaga _j pa nagot ställe utei 'ter fas'rtygets längd överstiger 30 000 kubikmeter eller 400Q/1)W ont sistnätrmda mätt är större dock högst 40 000 kubikmeter.

3. Ingen vingtank för lastolja i ett oljetankfartyg fär lta större rymd ätt som tttotsvarar 75 procettt av det hypotetiska oljeutflöde som anges i punkt 2 i denna regel. lngett cetttertank fär lta större ryittd än 50 000 kttbiktneter. I fråga om sädana oljetankfartyg ttted segregerade barlasttankar som avses i regel 13 i denna bilaga fär dock den tillätna rytttdctt av en vittgtank för lastolja som är placerad mellan tva segregerade barlasttankar. vilka bada ltar större längd än 'Qc ökas till vad som tttotsvarat det. största hypotetiska oljeuttl.ödet förutsatt .ttt vingtankarnas bredd överstigertC

4. Ingen tattk far lta större längd än 10 meter eller nagot av följande mätt. ont det är större:

a) om langskeppsskott ej finns.

0.11.

1)) om längskeppsskott finns endast i cettterlinjen.

0.15L

c) om tva eller llera langskeppsskott finns.

1) i fr. |th om vittgtattkar.

0.21.

'2') i fråga om centertankar. . bi , aa) om 13 är lika ttted eller större ätt _.—. 0. ZL b bb) '- om P" '.ir tttittdre' '.lll'.

— ttär langskeppsskott ej lintts i fartygets rttittplan.

_bi (OJ-B+.01lL

-ttär lattgskeppsskotl finns i fartygets rttittplan.

10.15 % + 0.15)L

Prop. 1975/765 182

(5) In order not to exceed the volume limits established by paragraphs (22). (3) and (.4) of this Regulation and irrespective of the accepted type of cargo transfer system installed. when such system inter-connects two or more cargo tanks. valves or other similar closing devices shall be provided for separating tlte tanks from each other. These valves or devices shall be closed when the tanker is at sea.

(()) Lines of piping wltich run througlt cargo tanks in a position less than t t'rom tlte ship's side or less than vC t'rom the ship's bottont shall be fitted witlt va ves or similar closing devices at tlte point at which they open into any cargo tank. These valves shall be kept closed at sea at any time when the tanks contain cargo oil, except that they tnay be opened only l'or cargo transfer needed for the purpose of trintnting of tlte ship.

Regulation 25

Subdivision and Stability

(l) Every new oil tanker shall comply with tlte subdivision and damage Stability criteria as specified in paragraph (23) ol' this Regulation. at'ter the assumed side or bottottt damage as specit'ied in paragraph (22) of this Regulation. for any operating draugltt reflecting actual partial or full load conditions consistent with trim and strength ol' tlte ship as well as specific gravities ot' tlte cargo. Such damage shall be applied to all conceivable locations along tlte length ol' the ship as follows:

('ta) in tankers ol' more titan 225 metres in length. anywhere in the ship's length;

('b) in tankers of tttore than 150 metres. but not exceeding 225 metres in length. anywhere in the ship”s length except involving eitlter after or forward bulkhead boundittg the machinery space located aft. The machinery space shall be treated as a single lloodable compartment:

(c.) in tankers not exceeding 150 metres in length. anywhere in tlte ship's lettgtlt between adjacent transverse bulklteads with tlte exception of tlte machinery space. For tankers of 100 metres or less in length where all requirements ol' paragraph ('3) ol' this Regulation cannot be fulfilled without ntaterially impairing tlte operational qualities of tlte ship. Administrations may allow relaxations front these requirements.

Ballast conditions where tlte tanker is not carrying oil in cargo tanks excluding any oil residues. shall not be considered.

(2) The following provisions regarding the extent and tlte character of tlte assumed damage sltall apply:

(3) The extent ol' side or bottom damage shall be as specified in Regula- tion 32 of this Annex. except that tlte longitudittal extent of bottottt damage within 0.3L from the forward perpendicular shall be tlte same as for side damage. as specified in Regulation 22(' l )(a)(i) of tltis Annex. lt' any damage of lesser extent results in a more severe condition such damage shall be assumed.

Prop. 1975/76:5 183

N.. For att de rytndgränser som anges i punkterna 3. 3 och 4 i denna regel ej skall överskridas och oavsett vilken godkänd typ av lastöverft'fu'ingssystcm som användes. skall. om sadant system förbinder tva eller llera lasttankar. finnas ventiler eller andra liknande stängningsanordningar som skiljer tankarna från varandra. Dessa ventiler eller anordningar skall vara stängda när tankfartyget är till sjöss. !

6. Rörledningar som är dragna genom lasttankar i ett läge som är mindre än tC frän fartygssidan eller mindre än Ve frän fartygsbottnen skall förses med ventiler eller likntutdc stängningsanordningar vid det ställe där de ansluter till en lasttank. Dessa ventiler skall vara stängda till sjöss vid varje tillfälle då tankarna innehåller lastolja. De far dock öppnas för lastöverföring som behövs för omtrimning av fartyget.

Regel 25

Rumsindelning ()(/1 stabilitet

]. Varje nytt oljetankfartyg skall uppfylla de föreskrifter om rumsindelning och stabilitet i skadat skick som anges i punkt 3 i denna regel vid antagen sido- eller bottenskada som anges i punkt 2 i denna regel vid varje djupgäende som förekommer vid verklig partiell eller full lastning som är förenlig tried säväl fartygets trim och styrka som lastens specifika vikt. Sadan skada skall antagas i alla tänkbara lägen längs fartygets längd enligt följande:

a) i fråga om tankfartyg vars längd överstiger "325 meter. var sotn helst utclter fartygets längd.

l)) i fraga om tankfartyg vars längd överstiger 150 meter men ej 225 meter. var som helst utefter fartygets längd med undantag av de skott som avgränsar ett akterut beläget maskinutrymme: maskinutrymmet skall behandlas som en enda avdelning i fraga om vattenfyllnad.

e) i fraga om tankfartyg vars längd ej överstiger 150 meter. var som helst utefter fartygets längd mellan intilliggande tvärskeppsskott med undan- tag av maskinutrymmet: i fräga om tankfartyg vars längd ej överstiger 100 meter och beträffande vilket alla föreskrifter i punkt 3 i denna regel ej kan uppfyllas utan att fartygets driftegcnskaper väsentligt försämras. fär administrationen medge avsteg fran dessa föreskrifter.

Sädana lastfall med barlast dä fartyget ej transporterar olja i lasttankar. med undantag av oljehaltiga rester. skall ej tagas i beaktande. 3. Följande föreskrifter rörande utsträckningen och arten av en antagen skada skall gälla:

a) Utsträckningen av sido- eller bottenskador skall vara sadan den anges i regel 22 i denna bilaga. dock att utsträckningen i längskeppsled av en bottenskada inom 0.3L fran förliga perpendikeln skall vara densamma som anges för sidoskada i regel 32 punkt 1 a) ll i denna bilaga. Om skada av mindre utsträckning medför svarare följder. skall sadan skada anlagas.

Prop. 1975/765 184

(b,)

(C)

( d)

Where tlte damage involving trattsverse bulkheads "is envisaged as specified in sub-paragraphs (l')('a.) and (b) ol' this Regulation. transverse watertigltt bulklteads shall be spaced at least at a distance equal to the longitudinal extent ol' assumed damage specified in sub-paragraph (a') ol' this paragraph in order to be considered effective. Where transverse bulkheads are spaced at a lesser distance, one or more of these bttlkheads within suelt extent of damage shall be assumed as non- existent for tlte purpose of determining llooded compartments.

Where the damage between adjacent transverse watcrtight bulkheads is envisaged as specified in sub-paragraph (nte) ol' this Regulation. no main transverse bulkhead or a transverse bulkltead bounding side tanks or double bottom tanks shall be assumed damaged. unless:

(i) the spacing of the adjacent bulkheads is less than tlte longitudinal extent of assumed damage specil'ied in sub-paragraph ta) ol' this paragraph: or

(ii) there is a step or a recess in a transverse bulkltead of more than 3.05 metres in length, located within tlte extent ol' penetration of assumed damage. The step formed by the after peak bulkhead attd after peak tank top shall not be regarded as a step l'or the purpose of this Regulation.

lf pipes, ducts or tunnels are situated witltin tlte assumed extent of damage, arrangements shall be made so that progressive tloodittg cannot thereby extend to compartments other than those assumed to be lloodable for each case of damage.

(3) Oil tankers shall be regarded as eomplying with tlte damage stability criteria if the following requirements are ntet:

(a')

(bl

(C)

M .)

The final waterline, taking into account sinkage. lteel and trim. shall be below the lower edge of any opening through which progressive lltx'tding may take place. Such openings shall include air pipes and those which are closed by tneans ol' weathertight doors or ltatclt covers and may exclude those openings closed by means ol' watertight manhole covers and lluslt scuttles. small watertigltt cargo tattk ltatclt covers wlticlt maintain tlte high integrity ol' tlte deck. remotely operated watertight sliding doors, and side scuttles ol' the non-opening type.

ln tlte final stage ol' llooding. the angle ol' lteel due to unsymmetrical llooding shall not exceed 25 degrees. provided that this angle may be increased up to 30 degrees il no deck edge intntersion occurs.

The stability in tltc final stage of llooding shall be investigated and may be regarded as sufficient if tlte rigltting lever curve ltas at least a range ol' 30 degrees beyond the position ol' equilibrium in association witlt a maximum residual rigltting lever ol' at least 0.1 metre. The Administra- tion shall give consideration to tlte potential hazard presented by protected or unprotected opertirtgs which may become temporarily immersed witltin the range ol' residual stability.

The Administration shall be satisfied that tlte stability is sufficient durittg intermediate stages of t'looding.

Prop. 1975/765 l85

b)

d)

i fall av skada som omfattar tvärskeppsskott. säsom förutsättesi punk- terna ! a) och ] bl i denna regel. skall vattentäta tvärskeppsskott vara placerade med ett inbördes avstånd som är atminstone lika med den antagna skadans utsträckning i langskeppsled.- sadan denna anges i a) i denna punkt. för att de skall anses vara effektiva. Är tvärskeppsskott placerade med mindre inbördes avstand. skall vid bestämningen av vil- ka avdelningar som vattenfylles bortses fran skott inom angiven skade— utsträckning.

i fall av skada mellan intilliggande vattentäta tvärskeppsskott. sasom förutsättes i punkt l e) i denna regel. skall inget huvudtvärskeppsskott eller tvärskeppsskott som begränsar sidotankar eller dubbelbottentankar antagas vara skadat. utom da

[) avständet mellan ett skott och det närtnast intilliggande är mindre än den antagna skadans utsträckning i langskeppsled. sadan denna anges i al i denna punkt. eller

'3.) det i ett tvärskeppsskott finns ett steg eller en recess som haren större längd än 3.05 meter och som är belägen inom omrädet l'ör den antagna skadans utsträckning. Steg som bildas av akterpik- skottet och taket pa aktcrpiktanken anses ej Som steg vid tillämpningen av denna regel.

()m rör_ trummor eller tunnlar är belägna inom den antagna skadans utsträckning. skall ätgärder vidtagas så att tilltagande vattenfyllning ej därigenom kan utsträckas till andra avdelningar än dem som antages bli vattenfyllda vid varje särskild skada.

3. Oljetankfartyg skall anses uppfylla kraven pä stabilitet i skadat skick. om följande föreskrifter är uppfyllda:

a)

b)

c)

d)

Den slutliga vattenlinjen skall. med beaktande av djupgäendeokning. krängning och trim. ligga under den lägre kanten av varje öppning genom vilken tilltagande vattenfyllning kan ske. Till sadana öppningar” skall räknas luftrör och sädana öppningar som är tillslutna med vädertäta dörrar eller täckltlckor men behöver ej räknas öppningar som är tillslutna med vattentäta manhälsluckm- eller llushluckor. smä vattentäta lasttanksluckor som har samma vattentäthet som däcket. ljärrmanövrerade vattentäta skjutdörrar eller fasta l'önsterventiler.

i det slutliga läget efter vattenl'yllning l'är krängningsvinkeln efter osymmetrisk fyllning ej överstiga 25 grader. dock fär denna vinkel ökas till 30 grader om däcket ej på] nagot ställe kommer under vattenytan.

Stabiliteten i det slutliga läget efter vattenl'yllning skall undersökas och far anses tillräcklig. om den rätande hävarmskurvan sträcker sig minst 30 grader fran jämviktsläget och har en största resterande rätande hävarm som är minst ().l meter. Administrationen skall beakta den risk som kan uppstä pä grund av att skyddade eller oskyddade öppningar tillfälligtvis kan konnna under vattenytan vid krängningsvinklar som överstiger jämviktsläget.

Administrationen skall förvissa sig om att stabiliteten är tillräcklig under vattenfyllningen.

Prop. 1975/765 186

(4) The requirements of paragraph (l) ol' this Regulation shall be confirmed by calculations which take into consideration the design characteristics ot' the ship. the arrangements. configuration and contents ol' the damaged compartments: and the distribution. specific gravities and the free surface effect ol' liquids. The calculations shall be based on the following:

(.a) Account shall be taken ol' any empty or partially filled tank. the specific gravity ol' cargoes carried. as well as any outliow ol' liquids l'rom damaged compartments.

(b) The permeabilities are assumed as follows:

Spaces Permeabilitj' Appropriated to stores 0.60 Occupied by accommodation 0.95 Occupied by machinery 0.85 Voids 0.95 intended t'or consumable liquids 0 or 0.95* intended l'or other liquids 0 to 0.'—')5**

* Whichever results in the more severe requirements. ** The permeability ol' partially filled compartments shall be consistent with the amount ol' liquid carried.

(.c) The buoyancy ol' any superstructure directly above the side damage shall be disregarded. The untlooded parts of superstructures beyond the extent ot' damage. however. may be taken into consideration provided that they are separated l'rom the damaged space by watertight bulkheads and the requirements ol' sub-paragraph ('3lt'a'.) of this Regulation in respect ol' these intact spaces are complied with. Hinged watertight doors may be acceptable in watertight bulkheads in the superstructure.

('d') The l'ree surface effect shall be calculated at an angle of heel of 5 degrees l'or each individual compartment. The Administration may require or allow the l'ree surface corrections to be calculated at an angle ol' heel greater than 5 degrees l'or partially filled tanks.

(e) ln calculating the effect ol' l'ree surfaces ol' consumable liquids it shall be assumed that. t'or each type ol' liquid at least one transverse pair or a single centreline tank has a free surface and the tank or combination ol' tanks to be taken into account shall be those where the effect ol' t'ree surfaces is the greatest.

(5) The Master ol' every oil tanker and the person in charge of a non- sell'—propelled oil tanker to which this Annex applies shall be supplied in an approved t'orm with:

(all information relative to loading and distribution of cargo necessary to ensure compliance with the provisions ol' this Regulation: and

(b) data on the ability ol' the ship to comply with damage stability criteria as determined by this Regulation. including the effect ol' relaxations that may have been allowed under sub-paragraph (l )(c) ol' this Regulation.

Prop. 1975/76:5 187

4. Att föreskrifterna i punkt 1 i denna regel är uppfyllda skall styrkas genom beräkningar som beaktar fartygets konstruktiva utformning och den skadade avdelningens arrangemang. utseende och innehall samt vätskors fördelning. specifika vikt och effekt av l'ria ytor. Beräkningarna skall grundas pa följande:

a)

d')

Hänsyn skall tagas till varje tont eller delvis fylld tank. till den specifika vikten hos transporterad last och till varje utliöde av vätska fran skadade avdelningar.

Fyllbarheten skall antagas ha följande värden: Lii/[vunnen I-ft'l/IJar-lm

Avsedda för förrad 0.60' Innehallande bostäder 0.95 lrmehällande maskineri 0.85

Tomma 0.95

Avsedda för vätskor som förbrukas 0 eller 095" Avsedda för andra vätskor 0 till 0.95”

* Det av nämnda värden som innebär det strängaste kravet. ** Fyllbarheten för delvis fyllda avdelningar skall överensstämma med den mängd vätska som transporteras.

Överbyggnad belägen omedelbart ovanför sidoskada skall ej betraktas som deplacerande. l:'j vattenfyllda delar av överbyggnader som ligger utanför skadeutsträckningen fär dock beaktas under förutsättning att de är avskilda fran det skadade utrymmet med vattentäta skott och att föreskrifterna i punkt 3 a) i denna regel rörande dessa oskadadc urynnncn är uppfyllda. Vattentäta gangiärnsdörrar far godtagas i vattentäta skott i överbyggnader.

Effekten av l'ria vätskeytor skall beräknas för en krängningsvinkel av 5 grader i varje särskild avdelning. Administratonen kan kräva eller medge att korrektioncn för l'ri vätskeyta beräknas för en krängningsvinkcl som är större än 5 grader för delvis fyllda tankar.

Vid beräkning av effekten av l'ria vätskeytor hos vätskor som förbrukas skall antagas att det för varje typ av vätska uppstär l'ri vätskeyta åtminstone i ett pa ömse sidor av fartyget beläget par sidotankar elleri en centertank. Den tank eller den kombination av tankar som skall beaktas skall vara den där cl'l'cktcn av t'ri vätskeyta är störst.

>.. Befälhavaren pa varje oljetankl'artyg och den som har ansvaret för en oljeläktare titan eget l'rantdrivningsmaskincri pa vilken denna bilaga är tillämplig skall i godkänd ordning t'örscs med

11)

b)

sadana uppgifter om lastning och lastfördelning som är nödvändiga för att säkerställa att löreskrilterna i denna regel uppl'yllcs. och

uppgifter om fartygets törmäga att uppfylla kraven i denna regel pa stabilitet i skadat skick. däri inbegripet effekten av avsteg som medgivits med stöd av punkt l c) i denna regel.

Prop. 1975/765

Appendix I

usr OF -on,s*

Asphalt solutions Blending Stocks Root—ers Flux

Straight Run Residue

Oils

Clarified

Crude Oil

Mixtures containing crude oil Diesel Oil

Fuel Oil No.4

Fuel Oil No.5

Fuel Oil No.6

Residual Fuel Oil

Road Oil

Transformer Oil

Aromatic Oil (excluding vegetable oil) Lubricating Oils and Blending Stocks Mineral Oil

Motor Oil

Penetrating Oil

Spindle Oil Turbine Oil

Distillates

Straight Run Flashed Feed Stocks

Gas Oil (*racked

l88

Gasoline Blending Stocks Alkylates -- fuel

Reformates

Polymer —- fuel

Gasolines

Casinghead (natural) Automotive

Aviation

Straight Run

Fuel Oil No.1 (:Kerosene) Fuel Oil Nol—D

Fuel Oil Nol

Fuel Oil No?-:D

Jet Fuels

JP—l (Kcroscne) JP-3

JP-4

JP-S (Kerosene. Heavy) Turbo Fuel Kerosene Mineral Spirit Naphtha Solvent Petroleum

Heartcut Distillate Oil

* The list of oils shall not necessarily be considered as comprehensive.

Prop. 1975/765 189

(Öre/tra"! mil/g )'

Bihang l

l—"ÖR'fl:Ä(.'KNlN(_; övr-ik ()LJUR'

Asfaltlösningar Bensinkomponenter Basoljor Alkylatbränsle

Basämne för oxiderad asfalt Reform-.it

Direktdestillat. aterstodsolja Polymerisatbränsle

Oljor Bensin Klarad olja Naturlig lättbensin Räolja thorbensin Blandningar innehällaude räolja l'-'lygbensin Dieselln'ännolja Direktdestillat Eldningsolja nr 4 Lys- och eldningsfotogen

Eldningsolja nr 5 Eldningsolja nr l-D Eldningsolja nr (» Eldningsolja nr 2 Aterstodsolja ' Eldningsolja nr 'Z-l) V ä gt ilj a 'l'ransformatorolja Flygfotogener — Jetbränslen

Aromatbasoljor (exklusive vegetabiliska oljor) _|c|_| ff-"lygfotogen) Smörjoljt'n' och basoljor för smörjmedel _]cpj Mineralolja Jet-4 Ä-lotorolja Jet-5 (f-"lyglotogen. tung) Metallbearbetnittgsolja Turbinbränsle

Spindelolja ' Eotogen

'furbinolja h'lineralterpentin

Destillat Nafta

Direktdestillut ' LÖSt'tingsmethl

Toppad räolja Processnafta Extraktionsbensin

Mellandestillat. gasolja '

Krackad

' l översättningen använda beteckningar överensstämmer ej alltid med dem som vanligen brukas i Sverige.

':' Förteckningen över oljor är ej att anse som uttömmande.

Prop. 1975/76:5 190

Appendix II

FORM OF CERTIFICATE

INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE (1973)

Issued under the Provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973. under the Authority of the Government of

(full designation of the country )

by ............................................................... (full designation of the competent person or organization authorized under the

provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. 1973)

Distinctive Name of Ship Number or Letter

Type of ship: Oil tanker, including combination carrier* Asphalt earrier*

Ship other than an oil tanker with cargo tanks coming under Regulation 2(2) of Annex I of the Convention*

Ship other than any of the above* ' New/existing ship*

Date of building or major conversion contract ..............................

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or on which major conversion was commenced ..... _ ..............

Date of delivery or completion of major conversion ..........................

* Delete as appropriate.

Prop. 1975/7625 191 (Översättning/' Bihang ll |"'()RML.'I.ÄR I""ÖR CICR'III'IKA'I'

INTERNATIONEIIT OLJESKYDDSCERTIFIKATt1973)

l..?tfardat enligt föreskrifternai 1973 ars internationella kom-'ention till förhindrande av förorening fran fartyg enligt bemyndigande av regeringen i

(fill/ständigt namn på behörig person eller tn'ganisuzion Som benrvmligats enligt föreskrifterna i 1973 års internationella konvention till för/lindrande av förorening från fartyg)

Registrerings- nttmmer eller signalbokstäver

Hemort Brutto— (lräktighet |

Fartygets ttattt n

l-"artygsty p:

Oljetankfartyg inklusive kotnbinationsfartyg'i'" Asfalttankfartyu' I-"artyg som ej är oljetankfartyg och sotn har lasttankar sotn avses i regel punkt 3 i bilaga I till konventionenll

An nat fartyg än de ovan angivna

f]

,,.

Nyttiexisterande fartygi Dag för kontrakt om byggnad eller väsentlig förändring ..................

Dag för kölsträckning. eller da fartyget befann sig pa motsvarande byggnadsstadium eller da väsentlig förändring pabt'n'jades .............................

Dag för leverans eller slutförande av väsentlig förändring ..................

'" Det ej tillämpliga strykes.

Prop. 1975/76:5 192

PART A ALL- SHlPS The ship is equipped with: for ships of 400 tons gross tonnage and above:

(a) oily-water separating equipment* (capable of producing the eftluent with oil content not exceeding 100 parts per million) or

('b') an oil filtering system* (capable of producing the efflucnt with oil content not exceeding 100 parts per million)

for ships of 10.000 tons gross tonnage and above:

(c") an oil discharge monitoring and control system* (additional to (a) or (b) above) or

(Id) oily-water separating equipment and an oil filtering system*

(Capable of producing the effluent with oil content not exceeding 15 parts per million) in lieu of(a) or (b) above.

Particulars of requirements from which exemption is granted under Regulation 20) and 3(4)(a) of Annex 1 of the Convention:

Renmrks:

PART B OIL TANKER' 1

Deadweight ............ metric tons. Length of ship ............ metres it is certified that this ship is:

("a) required to be constructed according to and complies with

(b) not required to be constructed according to3

(c) not required to be constructed according to. but complies with3

the requirements of Regulation 24 of Annex [ of the Convention.

Delete as appropriate. 1 This Part should hc completed for oil tankers including combination carriers and asphalt carriers, and those entries which are applicable should be completed for strips other than oil tankers which are constructed and utilized to carry oil in bulk of an aggregate capacity of 200 cubic metres or above.

2 Part B need not be reproduced on a Certificate issued to any ship otiter than those referred to in footnote t.

3 Delete as appropriate.

Prop. 1975/765 193

DEL A ALLA FARTYG Fartyget är utrustat med (avser fartyg med en bruttodräktighet av minst 400 registerton)

a) separeringsutrustning för oljehaltigt vatten! (som lämnar ett utflöde vars oljeinneliall ej överstiger 100 delar pa en miljon delar). eller

b) ett oljefiltreringssystem' ('som lämnar ett utllöde vars oljeinnehall ej överstiger [00 delar pit en miljon delar).

(avser fartyg med en brttttodräktigbet av minst 10 000 registerton)

c) ett oljeövervaknings- och kontrollsystenf (utöver utrustning enligt a) eller b) ovan). eller

d) separeringsutrustning för oljehaltigt vatten och ett oljetiltrerings— system'*" (som lämnar ett utflöde vars oljeinneliäll ej överstiger lS delar pa en miljon delar.) i stället för utrustning enligt a) eller b) ovan.

Uppgifter om föreskrifter fran vilka undantag medgivits enligt regel "3 punkterna "2 och 4 a) i bilaga I till kom-'entiemen:

Annui'rlutingar:

Dlil. B OLJETANKf-ARTYG' 2 Dödvikt ......... metriska ton. Fartygets längd ........ meter. Det intygas att fartyget a) Skall vara konstruerat enligt och uppfyller3 b.) ej behöver vara konstruerat enligt:] c) ej behöver vara konstruerat enligt. men uppfyller3

föreskrifterna i regel 24 i bilaga I till kmwentionen.

* |.)el ej tillämpliga slrykcs. ! Denna del skall ifyllas för oljetankfartyg. däri inbegripet kombinationsfartyg och

asfalttankfartyg. Tillämpliga anteckningar skall göras för andra fartyg än oljetankfartyg om de är konstruerade för och användes till transport av olja i bulk med en sammanlagd rymd av minst 200 kubikmeter.

? Del B behöver ej a'terges pa certifikat som utfärdas för annat fartyg än sådant som avses i fotnot l. 3 Det ej tillämpliga strykes.

l3 Riksdagen [Gli/76. / sum/. Ar)"

Prop. 1975/7615 194

The capacity of segregated ballast tanks is ............ cubic metres and complies with the requirements of Regulation 13 of Annex 1 of the Convention.

The segregated ballast is distributed as follows:

THIS IS TO CERTIFYI

That the ship has been surveyed in accordance with Regulation 4 ofAnnex 1 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. 1973. concerning the prevention of pollution by oil; and

That the survey shows that the structure. equipment. fittings. arrangement and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of Annex 1 of the Convention.

This Certificate is valid until ........................................... subject to intermediate survey(s) at intervals of .............................

Issued at ........................................................... (place of issue of Certificate)

......................... 19..

(Signature of tlttlv authorized official issuing the Certificate )

(Seal or stamp of the issuing Authority. as appropriate)

Endorsement for existing ships4

This is to certify that this ship has been so equipped as to comply with the requirements of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. 1973 as relating to existing ships three years from the date of entry into force of the Convention.

Signed . . , ._ .............................. (Signature of dit/y authorized official) Place of endorsement ......................

Date of endorsement ......................

(Seal or stamp ofthe .rtuthoritv. as appropriate)

* End ofPart B.

4 This entry need not be reproduced on a ('crtificate other than the first Certificate issued to any ship.

Prop. 1975/765 195

De segregerade barlasttankarmrs rymd iir . . ..: ..... -. . . .kubiktneter och uppfyller löreskrilterna i regel l3 i bilaga I till konventionen. Den segregerade barlasten är fördelad på följande sätt:

'l'ank Volym 'fank Volym |

l)|:"l' INTYGAS

att fartyget har besiktigats enligt föreskrifterna i regel 4 i bilaga I till 1973 ars internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg. avseende lörhtndrande av fi'ärorening genom olja. och att besiktningen har visat att fartygets konstruktiva delar. utrustning. anordningar. arrangemang och material är i alla avseenden i ett tillfredsställande skick och att fartyget uppfyller tillämpliga föreskrifter i bilaga I till konventitmen.

Detta certifikat giiller till ....................................... under förutsättning att fartyget undergar tnellanbcsiktninglar) med mellantider av

Utfärdat i ................................................. ( pla ts (liir (:'erifikatet utfärda ts )

............ ".........19.. (l..-"mlerskrij't av i*eclerln'irlilg'en /)(-.'l)I_1'lI(/l- gacl tjänsteman som utfart/at certifikat-' tet)

(Den utfärdande m_t'ndig/zetens sigill eller stämpel. enligt vad som iir tillämpligt)

Pateckning avseende existerande fartyg4

Det intygas att fartyget iir sa utrustat att det uppfyller föreskrifterna i 1973 års internationella konventitm till förltindrande av förorening friin fartyg. savitt avser existerande fartyg tre iir efter dagen för konventionens ikraftträdande.

Underskrift ......................... ( (:"ntlerskri/"t ar vederh("ir/igen bemyndigad tjänsteman )

Plats för pateckning ....................

Dag för pt'iteckning ....................

(.fi[_rntlig/tete/ts sigill eller stämpel, enligt rad som iir tillämpligt) Slut på clel B. 4 Denna del behöver ej :itcrgcs pa andra certifikat iin det första certifikat som uttiirdas för ett fartyg.

Prop. 1975/76:5 196

Intermediate survey

This is to certify that at an intermediate survey required by Regulation 4(1)(c) of Annexl of the Convention, this ship and the condition thereof are found to comply with the relevant provisions of the Convention.

Signed .............................. (Signature of duly authorized official)

(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Signed .............................. (Signature of duly authorized official)

(Seal or stamp of the Authority. as appropriate)

Under the provisions of Regulation 8('2) and (4) of Annex [ ofthe Convention the validity of this Certificate is extended until

Signed .............................. (Signature of duly authorized official)

(Seal or stamp of the Authority. as appropriate)

Prop. 1975/765 197

Mellanbesiktning

Det intygas att vid mellanbesiktning som avses i regel 4 punkt ] e) i bilaga I till konventionen detta fartyg och dess tillstand befunnits uppfylla tillämpliga föreskrif- ter i konventionen.

Underskrift ..................... ( Underskrift av vederbr'irligen bemyndigad tjänsteman )

Plats ..........................

Dag ...........................

(Alpadie/leter” sigill eller stämpel. enligt vad som är tillämplig! )

Underskrift ..................... ( tt'nderskrift ar vederbörligen bemyndigar"! tjänsteman)

( tlft'ndig/zetens sigill eller Stämpel. enligt vad som är tillämpligt )

Med stöd av föreskriftcma i regel 8 punkterna "2 och 4 i bilaga I till konventionen har certifikatets giltighet förlängts till

Underskrift ..................... (Unt/utskrift ar ret/erluirligun [)(Vlll'llt/fgilt/ [juristerna/I)

(till'/ltlighetens Sigill eller stämpel. enligt rad SUI)! är tillämplig!)

Prop. 1975/765 198

Appendix lll FORM OF OIL RECORD BOOK OIL RECORD BOOK

| — FOR OIL TANKERSl

Name of ship ....................................................... Total cargo carrying capacity of ship in cubic metres ........................

Voyage from ............ (date) ....... to ................. (date) .......

(a) Loading of oil cargo

3. Identity of tank(s') loaded 4. Closing of applicable cargo tank valves and applicable line cut-off valves on completion of loading2

The undersigned certifies that in addition to the above, all sea valves, over- board discharge valves, cargo tank and pipeline connections and inter-connections. were secured on completion of loading oil cargo.

Date of entry .................... Officer in charge ....................

Master ...........................

1 This Part should be completed for oil tankers including combination carriers and asphalt carriers, and those entries which are applicable shall be completed for ships other than oil tankers which are constructed and utilized to carry oil in bulk of an aggregate capacity Of 200 cubic metres or above. This Part need not be reproduced on an Oil Record Book issued to any ship other than those referred to above. 2 Applicable valves and similar devices are those referred to in Regulations 20(2)(a)(iii). 23 and 24 of Annex I of the Convention.

Prop. 1975/765 199 f("lvursäl/ningj Bihang l|l l5'()RlNlL?lÄR FÖR OLJEDAGBOK OLJEDAGBOK

l — l—"ÖR ()LJ LÄ'lÄÅNKFARTNTi '

l--'art_vgeis namn ............................................. Fartygets totala lastliirmaga i kubikmeter ........................... Resa fran ............. (dag) ...... till ............. (dag) ......

a) Intag av oljelast

1. Dag och plats för lastning

_ _ . . _ _. _ _. l __ _. _ _. ! 2. Typ av lastad olja i 3. lastade tankenstarnas) iden- titetsbcteckningtar) ! _. + __ . __

4. Stängning av berdrda last- ! tat'tl-zsventiler och berorda av— | stiingningsventiler i rorled- ' ningar efter avslutad last- , ning—” '

Undertecknad intygar att. förutom ovanstaende. alla s_iitwentiler. ventiler for överbordutllode samt lasttanks- och rorledningsanslutningar och -f(.'>rbint'lelser blivit saktade sedan lastning av ollielast avslutats.

Dag för anteckning .............. Ansvarigt befa'l ................

Befälhavare ..................

1 Denna det skall ifyllas for oljetankfartyg. diiri inbegripet komhinationslartyg och asfalt- tankliin'ti'y. 'l'illäimplipa anteckningar skall goras for andra fartyg iin oliv-tankfartyg: om de iir konstruerade for och anvandcs till transport av olja i bulk med en sammanlagd volym av minst Elit) kubikmeter. Denna del h.;hrjver ej :itergt's i en oljedagbok som ulfardas l'or annat fartyg an som anges i det föregaende.

r.: lierorda ventiler och liknande anordningar in de som avses i tegel Ett punkt 2:1131 och reglerna 33 nt-h 34 i bilaga I till konventionen.

Prop. 1975/76:5 200

(b) Internal transfer of oil cargo during voyage

5. Date ofinternal transfer

The undersigned certifies that in addition to the above, all sea valves. over- board discharge valves, cargo tank and pipeline connections and inter-connections. were secured on completion of internal transfer of oil cargo.

Date of entry .................... Officer in charge ....................

Master ............................

(c) Unloading of oil cargo

8. Date and place of unloading

9. Identity of tank(s') unloaded

lO. Wastjwere) tankt-s) emptied'?

ll. Opening of applicable cargo tank valves and applicable line cut-off valves prior to cargo unloading2 Al 12. Closing of applicable cargo tank valves and applicable line cut-off valves on completion of un- loading2

L________________

The undersigned certifies that in addition to the above, all sea valves, over— board discharge valves. cargo tank and pipeline connections and inter-connections, were secured on completion of unloading of oil cargo.

Date of entry .................... Officer in charge ....................

Master ............................

2 Applicable valves and similar devices are those referred to in Regulations 20(2)(a)(iii). 23 and 24 of Annex 1 of the Convention.

Prop. 1975/765 20]

h) Intern omdisponering av oljelast under resa

5. Dag förintcrn omdisponering |

__ _. .T . _ _. ___ _ .. . _ (). Tankens(arnas) l l)| Fran |

identitetsbe- ' :

"z., rm" " | _

teckning(arl

7. Blev tanken(arna) under 6.1) tömdfa)?

Lindertecknad intygar att. förutotn ovanstacnde. alla sjöventiler. ventiler för överhort'lutllödc samt lasttanks- och rörledningsanslutningar och -lörbindelser blivit säkrade sedan intern omdisponering av oljelast avslutats.

Dag för anteckning ............ Ansvarigt heliil .................

Be fiilhavarc . . - .................

c) Lossning av oljelast

8. Dag och plats för lossning ' * | *

9. lossade (tililteris(arrras') iden- titetsbetcckningl ar)

10. Blev tankenfarna) lömd(a)? r.... _____ .. ___ __ __ . ____. . __. _... r_... __ _. ____ _ _| l ]. (")ppnant'lc av berörda lasttanks— - !

ventiler och berörda avstiingnings- : ventiler i rörledningar före loss- ' | ning av last 3 - !

. . _ _.. _ .. __ ._ ___ ___ . __ _. _ ....___. ___. .._|

12. Stängning av berörda last- ' tanksventiler och berörda av- ! stilngningsventiler i rörledning- l ar efter avslutad lossning2 .

..-. _ __ 4

Undertecknad intygar att. förutom ovanstaende. alla siöventiler. ventiler för (Werhordutllodc samt lasttanks- och rörledningsanslutningar och -lörl)indelscr blivit" säkrade sedan lossning av oljelast avslutats.

Dag för anteckning ............ Ansvarigt bcfal ...............

llefiilliava re .................

"3 Berintla ventiler och liknande anordningar iir de som avses i tegel lf) punkt 3 a) 3) och reglerna 23 och 34 i bilaga! till konventitmcn.

Prop. l9_75/76:5 202

(d') Ballasting ofcargo tanks

14. [)atc and position of ship at start ofballasting

| B. Identity oftankfslballasted |

15. lf valves connecting cargo lines

artd segregated ballast litres were | | |

used give time, date and position

of ship when valves were | | | (a) opened. and (b) closed . | | | | |

The undersigned certifies that in addition to the above all sea valves. over- board discharge valves, cargo tank and pipeline connections and inter-connections. were secured on the completion of ballasting.

Date of entrv .................... Officer in char e .................... . g

Master ............................

(e:) Cleaning of cargo tanks

. .

16. Identity ot tank(s) cleaned | | | |

_ | _. | ._ 17. Date attd duration ofcleaning | | | | . —l——— +— | - . 18. Methods of cleaning3 | | | ' | Date of entry .................... Officer in charge .................... Master ............................

3 l'lantl hosing. machine washing and/or chemical cleaning. Where chemicall)" cleaned. the chemical concerned and the amount used should be stated,

Prop. 1975/7615 203

d) Barlastnittg av lasttankar

13. Barlastadc tankens(arnas) , idcntitetsbcteckninglar) '

l4. Dag och fartygets position vid barlastningens början

15. (lm ventiler som lörbinder last- - ! ledningar och ledningar för segregerad barlast använts. ange tidpunkt. dag och fartygets posi- tion när ventilerna a) öppnades och bl stängdes.

Undertecknad intygar att. förutom ovanstaende. alla sit'rventiler. ventiler för ÖVCI'bOl'dUlllÖLlC satnt lastanks- och rörledningsanslutningar och -f(:irbindelscr blivit säkrade sedan barlastning avslutats.

Dag för anteckning ............ Ansvarigt befäl ...............

Befälhavare .................

c) Rengöring av lasttankar

. . ._____._._ ___________ .. __ ___._ _ _| _ _ _____ lo. Rengjorda tankenstarnas) identi- ! tetsbeteckningtar) * ' 17. Dag och tidsatgäng för rengöring ' .

18. Rengöringsmctoder"1 | i

___... __ ..... __... _ _ _ l.__

Dag för anteckning ............ Ansvarigt befäl

Befälhava re .................

Manuell. maskinell eller kemisk rengorlng. (.)m kemiskt rengöringsmedel anrants. skall anvant medel och använd mängd Uppges.

Prop. 1975/76:5'

(f) Discharge of dirty ballast

19. Identity of tank(s')

20. Date and position of ship at start of discharge to sea

204

21. Date and position of ship at finish of discharge to sea

22. Shipls speed('s) during discharge

transferred to slop tank(s') (identify slop tankt'sj)

25. Date and port of discharge into shore reception facilities ('if applicable)

26. Was any part of the discharge conducted during darkness. if so. for how long?

l

,—

23. Quantity discltarged to sea 24. Quantity of polluted water

27. Was a regular check kept on tlte eftluent and the surface of tlte water in the locality of the discharge?

28. Was any oil observed on the surface of the water in the locality of the discharge?

Date of entry .................... Officer in charge ....................

Master ............................

Prop. 1975/76:5

t) Utsläpp av förorcn ad barlast

i" - lf). 'l'ankenstarnas) identitetsbeteck- - ningt ar) 20. Dag och fartygets position när utsläpp i havet pabörjats

Zl. Dag och fartygets position när utsläpp i havet avslutats

'" Fartygets fartter) under utsläppet

23. Mängd sotn har släppts ut i havet

24. Mängd av förorenat vatten sotn överförts till sloptankfar) (slop- tankensfarnas) identitets- beteckningt'ar) anges)

25. Dag och hamn för avlämnandetill mottagningsanordningar i land (om ! tillämpligt)

26. Har någon del av utsläppet skett

trnder mörker? Orti sä varit fallet _

ange urtdcr vilken tid.

llar utflödet och vattenytan pä platsen lör utsläppet ltällits under ständig kontroll?

| 28. Har nagon olja iakttagits pä vat- tenytan pä platsen för utsläppet”?

Dag för anteckning

___.__. ..t

Ansvarigt befäl

lic fä l h ava rc

205

Prop. 1975/76:5

( g) Discharge of water from slop tanks

29. Identity of slop tanktis)

30. Time of settling from last entry of residues, or

31. Time of settling from last discharge

206

32. Date, time and position of ship at start of discharge

|___

33. Sounding of total contents at start of discharge

34. Sounding of oil/water interface

rate of discharge

36. Final quantity discharged and rate of discharge

37. Date. time and position of ship at end of discharge

at start of discharge | 35. Bulk quantity discharged and

38. Ship's speedts) during r discharge | _|_ _| 39. Sounding of oil/water interface ' at end of discharge _

40. Was any part of the discharge conducted during darkness, if so. for how long? '_'-_— 41. Was a regular check kept on the eftluent and the surface of the water in the locality of the discharge ')

2. Was any oil observed on the surface of the water in the locality of tlte discharge?

Date ofentry ....................

P————————l————l————l——|4 .

T

___—___—

Officer in charge ....................

Master ............................

Prop. 1975/765

g) Utsläpp av vatten fran sloptankar

29. Sloptankens(arnas) identitets- beteckningtar)

30. _S_c__ttlingstid _1_r_|' |n senaste p 'tly 11— | ning av L)1|t.1't,Sl).1'.Clle

31 Sctthnnsttd fr'tn senaste utsli app

. _1)ag tidpunkt och fartygets posi- tion vid utsläppets början

__

33. l'cjling av hela innchället vid ut-

släppets början ' 34. chling av gränsytan mellan olja . och vatten vid utsläppets bt'jrrjan 35 H||vt|dk)-".|||titet som har släppts ut och utsläppshastighetcn

.Sista kvantitet som har släppts ut och utsl'.ippshastigl|eten '

.l.)ag_ tidpunkt och 1: |rtygets_ posi- tion vid utsläppets slut

38. fartygets fa_|_'_tter) under utsl'" app

.39._Pejli|_1g_ .n- gräns) tan mellan olja och vatten vid utsläppets slut

_ 40. Har n'. '|gon del av |_|_tsläppet skett under mörkcr'. (_)tn sa varit lallet ange under vilken tid. ' 41. _llar utllötlet (>.-__|) ).tttett) tan pä platsen tör utsläppet h" |llits un- : der ständig kontroll"?

42. Har nagon olja iakttagits pa vat— tenytan pa platsen för utsläppet?

Dag för anteckning ............ .-')ns)'a|'igt hefiil

Befälhavare

(_h) Prop. l975/76:5 208 Disposal of residues . Identity oftankts') |_—

' . Quantity diSposed from each tank

. Method of disposal of residue:

(_a) Reception facilities (_b) Mixed )vith cargo ('c) Transferred to another (other) tank(s) (identify tank(s)) ('d) Other method (state which)

| 46. Date and port of diSposal of 1. residue

Date of entry ....................

(i)

__l___._.

Officer in charge ....................

Master ............................

Discharge of clean ballast contained in cargo tanks

. Date and position of ship at commencernent ol discharge of clean ballast . Identity of tank(s) discharged . Was( were) the tank(s) empty on | completion"? Position of vessel on completion if different ft'otn 47

. Was any part of the discharge conducted during darkness. if so. for how long?

_|

1__

|__ | 't

_ -

53. Was a regular check kept on the eftluent and the surface of the water in the locality of the discharge '_'

|__ _

5.3. Was any oil observed on the surface of the water in the locality of the discharge ')

Date of entry .................... Officer in charge ....................

Master ............................

Prop. l975/76:5

h)

l

43.

'Jl

46.

Dag for an teckning ............ Ansvarigt befäl

i )

Bortskäffai'idc av oljerester 'l'ankenstantas) identitetsbeteck- ningtarl

' 44. Mängd som bortskaffats fran varje

tank

. Metod för bortskaffande av olje- rest:

a') mottagningsanordningar b") blandning med last

c) överföring till annan (andra) tank(ar') (tankenst'arnas) iden- titetsbeteckningt'ar') anges) d') annan metod (ange vilken)

Dag och hamn för bortskaffande av oljerest

' Befälhavare

209

Utsläpp av ren barlast som förts i lasttankar

5 49. ; 4.7.

. 48.

. Har nägon del av utsläppet skett

Dag. tidpunkt och "fartygets posi- tion när utsläpp av ren barlast päbörjats

[dentitetsbeteckningtar) för tank(ar'); varifrän utsläpp skett

Var tankcntarna) tömdta) när tit— släppet avslutats”?

. Fartygets position när utsläppet avslutats. ont avvikande frän den under 47.

under mörker? Om sä varit fallet ange under vilken tid.

J—

..-.i .. _ _

Dag för anteckning

. Har utflödet och vattenytan pä

platsen för utsläppet hällits under ständig kontroll?

. Har nägon olja iakttagits pä vat- tenytan på platsen för utsläppet?

l4 Riksdagen I (175/ 76. I sam/. .it-'i'.)"

Ansvarigt befäl ...............

Befälhavare

Prop. 1975/765 210

(j) Discharge overboard ot bilge water containing oil which has accumulated in machinery spaces whilst 1n port4

?— —_l_ "_l . Port .. |

. Duration of stay

'. Quantity disposed _ 1 l i 57. Date and place of disposal l l ' Al [ | 58. Method of disposal (state

L whether a separator was used) l i ' - I | -__ _! Date of entry .................... Off1cer in charge .................... Master ............................

(k) Accidental or other exceptional discharges of oil

| 59. Date and time of occurrence [

60. Place or position of ship at time of occurrence

i l l

_ . i— | | . 61. Approxnnate quanuty and type l l l , of oil | l | _ ; | |

. 62. Cireumstances of discharge or ; i ; ' escape. the reasons therefor and [ ' : general remarks | l i l l . _J Date ofentry .................... Officer in charge .................... Master............................

4 Where the pump starts automatically and diseharges through a separator at all times it will be sufficient to enter each day ”Automatic discharge from bilges through a separator” .

Prop. 1975/765 211

j) Utsläpp överbord av rännstensvatten' innehållande olja som har samlat-si maskinutiy minen under vistelse ili.1mn4.. - --

54. Namn

' '55. llamnuppehallctslangd &

.l'301'tskaflad mängd

57. Dag och plats för bortskaffande

58. Metod för bortskaffande (ange om ; . separator använts) i j Dag t'ör anteckning ............ Ansvarigt befäl ................ Befälhavare ................ . .

k) Utsläpp '.1V' olja' till följd av 'oly ckshändelse eller annan oförutsedd omständig ltcl '

I 59. Dag och tidpunkt för händelsen _ ' - - 'j ' j ' '- ' 5__,__ _ _ __ _.,____' ' " _l"" .'.' _ ._.. ' ...__

60.1 .irtygcts uppeh. i'l'ls'ort eller posi- tion vid tidpunkten för händelsen

6 |. Ungeiärli'g mängd och typ av olja l l l : __ ' _ '"l

(12. (.)mstä11digl'1'c'ter vid utsläppet elle'r _ utflödet. anledningen härtill och = | allmänna anmärkningar

I.);ig t'ör anteckning ............ Ansvarigt befäl ...............

Befälhavare .................

4 När pumpen startar automatiskt och utsläpp alltid sker genom separator, är det tillräckligt att varje (lag införa "Automatiskt utsläpp av rännstensvatten genom separator".

Prop. l975/76:5 212

(1) Has the oil monitoring and control system been out of operation at any time when discharging overboard? lf so, give time and date of failure and time and date of restoration and conftrm that this was due to equipment failure and state reason if known ............................................................

Date of entry .................... Officer in charge ....................

Master ............................

(m) Additional operational procedures and general remarks .................

For oil tankers of less than 150 tons gross tonnage Operating in accordance with Regulation 15(4) of Annex [ of the Convention, an appropriate oil record book should be developed by the Administration.

For asphalt carriers, a separate oil record book may be developed by the Administration utilizing sections (a), (b), (c), (6), (h). (i), 00 and (m) of this form of oil record book.

76

Prop. 1975/765 21 3

l') l'lar övervaknings- och kontrollsystemet för oljeutsläpp varit'ur funktion vid nagot tillfälle då utsläpp överbord skett? Om sä varit fallet. ange tidpunkt och dag dä avbrottet inträffade samt tidpunkt och dag da systemet äter togs i bruk. Bekräfta att avbrottet berodde pa utrustningsfel. Ange orsaken till felet om den är känd. . . .

Dag för anteckning ............ Ansvarigt befäl ............... Befälhavare ................. m) Ytterligare driftförfaranden och allmänna anmärkningar ..............

För oljetankfartyg med en bruttodräktighet understigande 150 registerton som användes | enlighet med regel IS punkt 4 i bilaga I till denna konvention skall administrationen utarbeta en lämplig oljedagbok.

För asfalttankfartyg far administrationen utarbeta en särskild oljedagbok med användande av punkterna a'). b). e). e). ||). j-). k) och m) i detta formulär för oljedagbok.

Prop. 1975/76:5 214

ll — FOR SHIPS OTHER THAN OIL TANKERS

Nameofship.........;....' ........................................ '.

Operations from ............. (date), to ......................... (date)

(21) Ballasting or cleaning of oil fuel tanks

. Identity of tank(s) ballasted

. Whether cleaned since they last contained oil and, if not, type. of oil previously carried

. Date and position of ship at start of cleaning

. Date and position of ship at start of ballasting

Date of entry ............... ' ..... Officer in charge-. ................... -

Master ...........................

(b) Discharge of dirty ballast or cleaning water from tanks referred to under section (a)

5. Identity of tank(s)

6. kDate and position of ship at start of discharge

7. Date and position of ship at finish of discharge

8. Ship's speedt's) durmg discharge

9. Method of discharge (state whether to reception facility or through installed equipment)

10. Quantity discharged

Date of entry .................... Officer in charge ....................

Master ...........................

Prop. 1975/765 215

ll l'-"('.'Ö>R ANI.)RA l—"ARTYL; ÄN Ol.]li'l'ANKFARTYG Fartygets namn .............................................

Resor f|"an ............... (dag). till ..................... (dag)

a) Barlastning eller rengöring av bränsletankar

]. Barlastadte) t-ankenst'arnas) identitetsbeteekningtar) - , "2. Ange om tankarna rengjorts sedan de senast innehöll olja eller. om sa . | ej är fallet. vilken typ av olja - som senast har transptin'terats. | 3. Dag och fartygets position vid l rengöringcns början ' l - 4. Dag och fartygets position vid ( l barlastningens borjan. , Dag för anteckning ............ ..Ånsvarigt befäl ..... ' ..........

Befälhavare .................

b) Utsläpp av förorenad barlast eller rengöringsvatten fran tankar som avses i a')

! 5. Tankenstarnas)identitetsbe- teckningtar) l

(|. Dag och fartygets position vid . utsläppets början ' . '

7. Dag och fartygets position vid . utsläppets slut l

8. l—"artvgets fartter) under nt- släppet

9. Metod för utsläpp (ange om till mottagningsanordning eller ge— nom installerad utrustning)

lO. Utsläppt mängd l

Dag för anteckning ............. .ansvarigt befäl ." ..............

Befälhava re ' .................

Prop. 1975/76:5 216

(c) Disposal of residues

ll. Quantity of residue retained on board

12. Methods of disposal of residue: (a) reception facilities (b) mixed with next bunkering (c) transferred to another (other) tank (d) other method (state which) 13. Date and port of disposal of residue

Date of entry .................... Officer in charge .....................

Master ...........................

(d) Discharge overboard of bilge water containing oil which has accumulated in machinery spaces whilst in port5

14. Port

16. Quantity discharged 17. Date and place of discharge

18. Method of discharge: (a) through oily-water separating equipment; (b) through oil filtering system; (c) through oily-water separating equipment and an oil filtering system: (d) to reception facilities

Date of entry .................... Officer in charge ....................

Master ....................... '. . . .

s Where the pump starts automatically and discharges through a separator at all times it will be sufficient to enter each day "Automatic discharge from bilges through a separator".

Prop. 1975/765 217

C)

Dag

l—"l. llamn

.._ _... __ . . _ _. _. ___... . ...._..l__._

Da g

'.!—|

_. Metod iör btntskaflande av

13. Dag och hamn för b'o'rtskaf— '

15. 'll'.'1|nnuppeh: tllet's längd

| 17. Dag och plats för utsläpp ' . '

18. Metod för utsläpp.

Btn'tskafl'ande av oljerester

.._. ___ .__ ___—.... .. . _____ ___. "l

. Mängd oljerester som behållits | ombord

oljerest: . a') mottagningsanordningar '

b) blandning med senare ' intagen bunkerolja | !

c) överföring till annan ' ' ' ' (andra) tank(ar)

d) annan metod tango vilken)

fande av olje rest

för an teckning ............ Ansvarigt befäl ............... Befä | hava re ................. Utsläpp överbord av |".i||nstcnsv'.|tten innehallandc olja som har samlats |

maskinut|'_|'n||||e.n under vistelse i hamn'

l(). l.tsl.rppt mängd ; ' ,

a) genom separeringsntrustning1öri ' ' | oljehaltigt vatten. '

b) genom filtreringssystem for l olja.

c) genom separeringsutrustning för t')l_iehaltigt vatten och ett tiltreringssystem för olja

d) till mottagningsanordningar

för anteckning ............ Ansvarigt befäl ...............

Befälhavare .................

När pumpen startar automatiskt och utsläpp alltitl sker genom separator. är det tillräckligt att varje dag införa ”'.-'Xutomatiskt utsläpp av rännstcnsvatten genom separator".

Prop. 1975/765 218

(e) Accidental or other exceptional discharges of oil

. Date and time of occurrence

- . Place or position of ship at time of occurrence

. Approximate quantity and type ofon

| 22. Cireumstances of discharge or ' escape. the reasons therefor and l l general remarks '

Date-of entry .................... Officer in charge ....................

(f) Has the required oil monitoring and control system been out of operation at any time when discharging overboard? lf so, state time and date of failure and time and date of restoration, and confirm that this was due to equipment failure, and state reason if known.

Date ofentry .................... Officer in charge ....................

Master ...........................

(g) New ships of 4000 tons gross tonnage and above: has dirty ballast been carried in 011 fuel tanks? _ Yes/No .............

lf so, state which tanks were so ballasted and method of discharge of the dirty ballast ........................................................

Date ofentry .................... Officer in charge ....................

Master ........... ' ................ (h) Additional operational procedures and general remarks .................. Date of entry .................... Officer in charge ....................

Prop. l975/76:5 ' ' 219

e) Utsläpp |||-' olja till följd av olyckshändelse eller annan oförutsedd t.)|nständig-

het 19. Dag och tidpunkt för händelsen !

"20. Fartygets uppchallsort eller po- sition vid tidpunkten för hä'ndels'eii

olja

22. Omständigheter vid utsläppet eller utflödet. anledningen härtill och allmänna anmärkningar

' 21. Ungefärlig mängd och typ av : | | | l | | | |

l.')ag för anteckning ............ Ansvarigt befäl

Befälhava rc .................

1') Har föreskrivet övervaknings- och kontrollsystem för oljeutsläpp varit ur funktion vid nagot tillfälle dä ntsl" |pp överbord skett? Om s: '| varit lallet. ange tidpunkt och dag då avbrottet inträffade samt tidpunkt och dag da svstemet :fter togs i bruk. Bekräfta att avl')|ottet berodde pa utrustningsfel. .tnge orsaken till felet om den är känd.

Dag för anteckning . . . . . ...... Ansvarigt befäl . . .. ............

Befäll|av'are ...... . ...........

g') Nya fartyg med en bruttodräktighet av minst 4000 registerton: Har förorenad barlast förts i bränsletankar? , _ jajNej .............

Om sä varit fallet. ange vilka tankar som sälunda barlastats och metoden för utsläpp av den förorenade barlasten ...............................

Dag l'or anteckning . . . ' ......... Ansvarigt bcl'äl

Befälhavare ..... . .......... - . .

Dag för anteckning ............ Ansvarigt befäl ...............

Befälhavare . . . .' .............

Prop. 1975/76:5 220

ANNEX Il

REGULATIONS FOR THE CONTROL OF POLLUTION BY NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK

Regulation 1 Definitions

For the purposes of this Annex:

(l') ”Chemical tanker" means a ship constructed or adapted primarily to carry a cargo of noxious liquid substances in bulk and includes an "oil tanker” as defined in Annex 1 of the present Convention when carrying a cargo or part cargo of' noxious liquid substances in bulk.

(2) ”Clean ballast" means ballast carried in a tank which. since it was last used to carry a cargo containing a substance in Category A. B, C or D has been thoroughly cleaned and the residues resulting therefrom have been discharged and the tank emptied in accordance with the appropriate requirements ol' this Annex.

(3) "Segregated ballast" means ballast water introduced into a tank permanently allocated to the carriage of ballast or to the'carriage of ballast or cargoes other than oil or noxious liquid substances as variously defined in the Annexes of the present Convention, and which is completely separated from the cargo and oil fuel system.

(4) "Nearest land” is as defined in Regulation l(_9) of Annex 1 of the present Convention.

(5) "Liquid substances" are those having a vapour pressure not exceeding 2.8 kp/cm2 at a temperature of 37.80C.

(6) "Noxious liquid substance" means any substance designated in Appendix ll to this Annex or provisionally assessed under the provisions 01' Regulation 3(4) as falling into Category A. B. C. or D.

(7) ”Special area" means a sea area where for recognized technical reasons in relation to its oceanographic and ecological condition and to its peculiar trans- portation traffic the adoption of special mandatory methods f'or the prevention of sea pollution by noxious liquid substances is required.

Special areas shall be: (_a) The Baltic Sea Area. and (b) The Black Sea Area.

(8) "Baltic Sea Area" is as defined in Regulation 10(l)(b') of Annex 1 of the present Convention.

(9) "Black Sea Area" is as definedin Regulation 10(l)(c) of Annex 1 of the present Convention. '

Prop. 1975/76:5 22!

(Öre/"stillni/zg)

BILAGA Il

REGLER FÖR KONTROLL AV FÖRORENING GENOM SKADLIGA FLYTANDE ÄMNEN | BULK

Regel 1 Definitioner I denna bilaga skall ]. med "kemikalietankfartyg" f'i'irstas fartyg som är .ryggt eller anpassat huvudsakligen för transport av skadliga flytande ämnen i bulk. däri inbegripet oljetankfartyg som avses i bilaga I till denna kmwention. när det för last eller dellast av skadliga flytande ämnen i bulk.

med "ren barlast" förstas barlast i en tank som. sedan den senast använts för transport av en last innehallande ett ämne av kategori A. B. C eller D. har omsorgsfullt rengiorts. varefter resterna som uppkommit därvid utsläppts och tanken tömts i enlighet med tillämpliga föreskrifter i denna bilaga.

3. med "segregerad barlast" förstäs barlastvatten som intagits i en tank. avsedd att stadigvarande nyttjas för förande av barlast eller för ft'irand'e av barlast eller last som ej utgöres av olja eller skadliga flytande ämnen. som definieras pa olika ställen i bilagorna till denna konvention. och helt skild fran Iastolje- och bunkerolje- systemet.

4. "närmaste land" förstäs i enlighet med definitionen i regel [ punkt 9 i bilaga l till denna konvention.

5. med "flytande ämnen" förstas ämnen som har ett angtryck som ej överstiger 3.8 kp/cm" vid en temperatur av 37.8' C.

(>. med "skadligt flytande ämne" förstas varje ämne som angivits i bihang ll till denna bilaga eller som enligt fi'ireskrifterna i regel 3 punkt 4 prtwismiskt bedömts tillhöra kategori A. B. C eller I").

7. med "specialomrade" förstas ett havsomrade i fraga om vilket. av erkända tekniska skäl med avseende pa omradets ocearmgraliska och ekologiska fi'n'hiillan- den och den särskilda karaktären av där förekommande trafik. antagande av särskilda. tvingande metoder för förebyggande av havsft'irorening genom skadliga flytande ämnen är nödvändigt. varvid som specialomrade'n skall räknas

11) Östersjöomradet och b) Svartahavsomrädet.

8. "Östersjöomrädet" definieras i enlighet med regel 1.0 punkt ] b) i bilaga i till denna konvention.

9. "Svartahavsomradet" definieras i enlighet med regel lO punkt 1 e) i bilaga I till denna konvention.

Prop. 1975/765 222

Regulation 2 Application

(1) Unless expressly provided otherwise the provisions of this Annex shall apply to all ships carrying noxious liquid substances in bulk.

(2) Where a cargo subject to the provisions of Annex 1 of the present Convention is carried in a cargo space of & chemical tanker, the appropriate requirements of Annex ] of the present Convention shall also apply.

(3) Regulation 13 of this Annex shall apply only to ships carrying substances which are categorized for discharge control purposes in Category A, B or C.

Regulation 3

Categorization and Listing ofrVoxious Liquid Substances

(1) For the purpose of the Regulations of this Annex. except Regulation 13. noxious liquid substances shall be divided into four categories as follows:

(a) Category A — Noxious liquid substances which if discharged into the sea from tank cleaning or deballasting operations would present a major hazard to either marine resources or human health or cause serious harm to amenities or other legitimate uses of the sea and therefore justify the application of stringent anti—pollution measures.

(b') Category B — Noxious liquid substances which if discharged into the sea from tank cleaning or deballasting operations would present a hazard to either marine resources or human health or cause harm to amenities or other legitimate uses of the sea and therefore justify the application of special anti-pollution measures.

(c) Category (' - Noxious liquid substances which if discharged into the sea from tank cleaning or deballasting operations would present a minor hazard to either marine resources or human health or cause minor harm to amenities or other legitimate uses of the sea and therefore require special operational conditions.

('d) Category D Noxious liquid substances which if discharged into the sea from tank cleaning or deballasting operations would present a recognizable hazard to either marine resources or human health or cause minimal harm to amenities or other legitimate uses-of the sea and therefore require some attention in operational conditions.

('_- ) Guidelines for use in the categorization of noxious liquid substances are given in Appendix [ to this Annex.

(3) The list of noxious liquid substances carried in bulk and presently categorized which are subject to the provisions of this Annex is set out in Appendix llto this Annex.

Prop. 1975/76z5 ' - . 223

Regel 2

Tillrirnp)ringsonrrtide

[. Om annat ei uttryckligen anges skall föreskrifterna i denna bilaga äga tillämpning pa alla fartyg som transporterar skadliga flytande ämnen i bulk.

2. När en last. 1 fraga om'vilken föreskrifterna i bilaga I till denna konvention gäller. föres i ett lastutryrnme i ett kemikalietankfartyg skall tillämpliga föreskrifter i bilaga I till denna konvention ocksä äga tillämpning.

3. Regel B i denna bilaga äger tillämpning endast pä fartyg som transporterar ämnen som för titsläppskontroll lränförts till kategori A. B eller ('.

Regel 3

Kategorisering och förteckning av skadliga flytande innnan

]. Vid tillämpningen av reglerna i denna bilaga. utom regel l3. indelas skadliga flytande ämnen i fyra kategorier enligt följande:

a)

bl

d)

.,

Kategori A -- Skadliga flytande ämnen'som. om de släppes "ut i havet vid tankrengt'rring eller barlastutlossning, skulle utgöra en allvarlig risk för marina" tillgängar eller människors hälsa eller medföra allvarlig skada pa skönhets- och rekreationsvärden eller medföra allvarlig störning av - annat behörigt utnyttjande av havet och som därför berättigar till vidtagande av stränga ätgärder till förhindrande av förorening. '

Kategori B Skadliga flytande ämnen som. om de släppes ut i havet vid tankrengöring eller barlastutlossning. skulle utgöra en risk för marina tillgängar eller människors frälsa eller medföra skada pä skönhets- och rekreationsvärden eller medföra störning av annat behörigt utnyttjande av havet och som därför berättigar till vidtagande av särskilda ätgärder till förhindrande av förorening.

Kategori (" — Skadliga flytande ämnen som. om de släppes ut i havet vid tankrengöring eller barlastutlossning. skulle utgöra en mindre risk för marina tillgängar eller människors hälsa eller medföra mindre skada pa skönhets— och rekreationsvärden eller medföra nrirrdre störning av annat behörigt utnyttjande av havet och som därför kräver särskilda fi:"rrliäll- ningsregler.

Kategori L) — Skadliga flytande ämnen som. om de släppes ut vid tankrengöring eller barlastutlossnirrg skulle utgöra en mätbar risk för marina tillgängar eller människors hälsa eller medföra obetydlig skada pä skönlrets- och rekreationsvärden eller medföra obetydlig störning av annat behörigt utnyttjande av havet och som därför kräver viss uppmärksamhet i fraga om förhällningsregler.

_. Riktlinjer att användas vid kategoriseringen av skadliga flytande ämnen finns i bihang i till denna bilaga.

3. förteckningen över skadliga flytande ämnen som transporteras i btilk och som för närvarande är kategoriserade och pa vilka ft'rre'skrifterna i denna bilaga är tillämpliga finns i bihang II till denna bilaga.

Prop. l975/76:5 - _ 224

(14) Where it is proposed to carry a liquid substance in bulk which has not been categorized under paragraph (1) of this Regulation or evaluated as referred to in Regulation 4(l) of this Annex, the Governments of Parties to the Convention involved in the proposed operation shall establish and agree on a provisional assessment for the proposed operation on the basis of the guidelines referred to in paragraph (2) of this Regulation. Until full agreement between the Governments involved has been reached. the substance shall be carried under the most severe conditions proposed. As soon as possible. but not later than ninety days after its first carriage, the Administration concerned shall notify the Organization and provide details of the substance and the provisional assessment for prompt circulation to all Parties for their information and consideration. The Government of each Party shall have a period of ninety days in which to forward its comments to the Organization, with a view to the assessment of the substance.-

Regulatlon 4

Other Liquid Substances

(i) The substances listed in Appendix lll to this Annex have been evaluated and found to fall outside the Categories A. B, C and D. as defined in Regulation 3(1) of this Annex because they are presently considered to present no harm to human health, marine resources, amenities or. other legitimate uses of the sea, when discharged into the sea from tank cleaning or deballasting operations.

(.2) The discharge of bilge or ballast water or other residues or mixtures containing only substances listed in Appendix lll to this Annex shall not be subject to any requirement of this Annex.

(3) The discharge into the sea of clean ballast or segregated ballast shall not be subject to any requirement of this Annex.

Regulation 5

Discharge of Noxious Liquid Substances

Categories A, B and C Substances outside Special Areas and Category D Substances in all Areas

Subject to the provisions of Regulation 6 of this Annex,

(i) The discharge into the sea of substances in Category A as defined in Regulation 3(l)(a') of this Annex or of those provisionally assessed as such or ballast water, tank washings, or otiter residues or mixtures containing such substances shall be prohibited. If tanks containing such substances-or mixtures are to be washed. the resulting residues shall be discharged to a reception facility Until the concentration of the substance in the eftluent to such facility is at or below the residual concentration prescribed for that substance in column lll of Appendix Il to this Annex and until the tank is empty. Provided that the residue then remaining in the tank is subsequently diluted by the addition of & volume of water of not less than 5 per cent of the total volume 'of the tank, it may be discharged into the sea when all the following conditions are also satisfied:

Prop. 1975/76:5 225

4. När fraga ttppkonuner om transport av ett flytande ämne i bttlk som ej kategoriserats enligt punkt l i denna regel och som ej heller utvärderats pä sätt sorti anges i regel 4 punkt I i denna bilaga skall regeringarna för de fördragsslutande parter som beröres av den ifragasatta transptn'ten verkställa och gemensamt beslttta en provisorisk bedömning för den ifrågasatta transporten pa grundval av de riktlinjer som avses i punkt 2 i denna regel. Till dess fullständig enighet natts mellan berörda regeringar skall äntnet transporteras med tillämpning av de strängaste villkor som har föreslagits. Sä snart som möjligt. men ej senare än 90 dagar efter den första transporten. skall vederbörande administration underrätta organisationen och tillhandahälla uppgifter om ämnet och den provisoriska bedömningen. vilka uppgifter skall skyndsamt delges alla fijirdragsslutande parter för dessas kännedom och övervägande. Regeringen för varje f("trdragsslutande part katt ittorn 90 dagar tillställaorganisationen sitta synpunkter pa ämnets bedömning.

Regel 4

Alu/ra _th'rrl/n/e ämne/r

]. De ämnen som är fi'trtecknade i bihang lll till denna bilaga har utvärderats och befunnits falla utanför kategorierna A. B. (" och D. sadana dessa är definierade i regel 3 punkt 1 i denna bilaga. eftersom de för närvarande ej anses innebära risk för människors hälsa. för marina tillgängar. för skönhets- och rekreationsvärden eller för annat behörigt utnyttjande av havet när de släppes ut i havet vid tankrengöring eller barlastutlossning.

2. Utsläpp av rännstens- eller barlastvatten eller andra rester eller blandningar. som mnehäller endast ämnen sotn är ti'irteeknade i bihang lll till denna bilaga. är ej underkastat nagra föreskrifter i denna bilaga.

3. Utsläpp i havet av ren barlast eller segregerad barlast är ej underkastat nägra föreskrifter i denna bilaga.

Regel 5

Utsläpp av skadliga th'ra/ru'e ämne/z

Ämnen av kategori A. B eller C utanför speeialomräden och ämnen av kategori [) inom alla omraden

()m annat ej följer av föreskrifterna i regel ö i denna bilaga. gäller följande:

I. Utsläpp i havet av ämnen av kategori A. sadana dessa är definierade i regel 3 punkt 1 a) i denna bilaga. eller av ämnen som provisoriskt bedömts som sadana eller av barlastvatten. tankspolvätska eller andra rester eller blandningar som innehaller sadana ämnen skall vara förbjudet. Om tankar som innehaller sädana ämnen eller blandningar skall renspolas. skall därvid uppkommande rester avlämnas till en mottagningsanordning till dess ämnets koncentration i utflödet till sädan anordning är lika med eller mindre än den restkoncentraticm som anges för ämneti kolumn lll i bihang ll till denna bilaga och till dess tanken är tom. Under förutsättning att därefter äterstäende tester i tanken ytterligare utspädes med en vattenmängd motsvarande minst 5 procent av tankens hela rvmd får dessa släppas ut i havet när samtliga följande villkor ocksä är uppfyllda:

li Riksdagen 1975/Fr). ] saml. Nr 5

Prop. l975/76:5 226

(8) the ship is proceeding en route at a speed of at least 7 knots in the case of self-propelled ships or at least 4 knots in the case of ships which are not self-propelled;

(b) the discharge is made below the waterline. taking into account the location of the seawater intakes; and

(c,. the discharge is made at a distance of not less than 12 nautical miles from the nearest land and in a depth of water of not less than 25 metres.

(2) The diseharge into the sea of substances in Category B as defined in Regula- tion 3(1)(b) of this Annex or of those provisionally assessed as such. or ballast water, tank washings, or other residues or mixtures containing such substances shall be prohibited except when all the following conditions are satisfied:

(.a) the ship is proceeding en route at a speed of at least 7 knots in the case of self-propelled ships or at least 4 knots in the case ofships which are not self—propelled;

(b) the procedures and arrangements for discharge are approved by the Administration. Such procedures and arrangements shall be based upon standards developed by the Organization and shall ensure that the concentration and rate of discharge of the eftluent is such that the concentration of the substance in the wake astem of the ship does not exceed l part per million:

(c') the maximum quantity of cargo discharged from each tank and its associated piping system does not exceed the maximum quantity approved in accordance with the procedures referred to in sub- paragraph (b) of this paragraph. which shall in no case exceed the greater of 1 cubic metre ot l/3.000 of the tank capacity in cubic metres;

(d) the discharge is made below the waterline, taking into account the location of the seawater intakes: and

(e) the discharge is made at a distance of not less than 12 nautical miles from the nearest land and in a depth of water of not less than "25 metres.

(3) The diseharge into the sea of substances in Category C as defined in Regula- tion 3(l)(:c) of this Annex or of those provisionally assessed as such, or ballast water. tank washings. or other residues or mixtures containing such substances shall be prohibited except when all the following conditions are satisfied:

(a) the ship is proceeding en route at a speed of at least 7 knots in the case of self-propelled ships or at least 4 knots in the case of ships which are not self-propelled:

(b) the procedures and arrangements for discharge are approved by the Administration. Such procedures and arrangements shall be based upon standards developed by the Organization and shall ensure that the concentration and rate of discharge of the eftluent is such that the concentration of the substance in the wake astern of the ship does not exceed 10 parts per million;

Prop. l975/76:5 227

a) att fartyget är under giltig med en fart av minst 7 knop när det gäller fartyg med eget framdrivningsmaskincri eller minst 4 knop när det gäller fartyg som saknar eget frarndrivningsmaskineri.

b) att utsläppet rued beaktande av vattenintageus placering göres under vattenlinjen. och

c) att utsläppet göres pa ett avstand av minst 13 nautiska mil frän närmaste land och där vattendjupet är minst "25 meter.

"2. Utsläpp i havet av ärnuen av kategori B. sadana dessa är definierade i regel 3 punkt 1 b) i denna bilaga, eller av ämnen som provisoriskt bedömts som sädana eller av barlastvatten. taukSpolviitska eller andra rester eller blandningar som innehaller sadana ärunen skall vara förbjudet utoru när samtliga följande villkor är uppfyllda:

a') att fartyget är under gäng rned en fart av minst 7 knop när det gäller fartyg rued eget tramdrivniugsmaskineri eller minst 4 knop när det gäller fartyg som saknar eget frarudrivuingsrnaskiueri.

b) att metoder och anordningar för utsläpp är godkända av administratio- nen. varvid dessa metoder och anordningar skall vara grundade på normer. som utvecklats av organisationen, och skall säkerställa att koncentrationen i utflödet och utsläppshastigheten är sådana att koncentrationen av ämnet i kölvattnet akter om fartyget ej överstiger en del pa en miljon delar.

c) att den största mängd last som utsläppes frän varje tank med tillhörande rörledningar ej överstiger den största mängd som tillätes enligt den metod som avses i. b') i denna punkt och som ej i nagot fall far överstiga det större av värdena ] kubikmeter eller l..-"3000 av tankens lastlörmz'rga i kubikmeter.

d') att utsläppet med beaktande av vattenintagens placering göres under vattenlinjen. och

e) att utsläppet göres pa ett avstånd av minst 13 nautiska mil fran närmaste land och där vattendjupet är rniust 25 meter.

3. Utsläpp i havet av ämnen av kategori (.”. sadana dessa är definierade i regel 3 punkt 1 e) i denna bilaga. eller av ämnen som provisoriskt bedömts som sadana eller av barlastvatten. tankspolvätska eller andra rester eller blandningar som innehaller sådana ämnen skall vara förbjudet utom när samtliga följande villkor är uppfyllda:

a) att fartyget är under gäng med en fart av minst 7 knop när det gäller fartyg med eget frarndrivningsrmskineri eller minst 4 knop när det gäller fartyg som saknar eget frarndrivningsmaskineri.

b') att metoder och anordningar för utsläpp är godkända av administratio- nen. varvid dessa metoder och anordningar skall vara grundade på normer. som utvecklats av organisationen. och skall säkerställa att koncentrationen i utllödet och utsläppslnrstigheten är sadana att koncentrationen av ämnet i kölvattnet akter om fartyget ej överstiger tio delar pa en miljon delar.

Prop. l975/76:5 228

(0) the maximum quantity of cargo discharged from each tank and its associated piping system does not exceed the maximum quantity approved in accordance with the procedures referred to in sub- paragraph (b) of this paragraph, which shall in no case exceed the greater of 3 cubic metres or 1/1,000 of the tank capacity in cubic metres;

(d) the discharge is made below the waterline, taking into account the location of the seawater intakes; and

(e) the discharge is made at a distance of not less than 12 nautical miles from the nearest land and in a depth of water of not less than 25 metres.

(4) The discharge into the sea of substances in Category D as defined in Regula- tion 3(1)(d) of this Annex-, or of those provisionally assessed as such, or ballast water, tank washings, or other residues or mixtures containing such substances shall be prohibited except when all the following conditions are satisfied:

(a) the ship is proceeding en route at a speed of at least 7 knots in the case of self-propelled ships or at least 4 knots in the case of ships which are not self-propelled;

(b) such mixtures are of a concentration not greater than one part of the substance in ten parts of water; and

(c) the discharge is made at a distance of not less than 12 nautical miles from the nearest land.

(5) Ventilation procedures approved by the Administration may be used to remove cargo residues from a tank. Such procedures shall be based upon standards developed by the Organization. lf subsequent washing of the tank is necessary, the discharge into the sea of the resulting tank washings shall be made in accordance with paragraph (l), (2), (3) or (4) of this Regulation, whichever is applicable.

(6) The discharge into the sea of substances which have not been categorized. _ provisionally assessed, or evaluated as referred to in Regulation 4(1) of this Annex. or of ballast water, tank washings, or other residues or mixtures containing such substances shall be prohibited.

Categories A, B and C Substances within Special Areas Subject to the provisions of Regulation 6 of this Annex,

(7) The discharge into the sea of substances in Category A as defined in Regula- tion 3(1)(a) of this Annex, or of those provisionally assessed as such, or ballast water, tank washings, or other residues or mixtures containing such substances shall be prohibited. lf tanks containing such substances or mixtures are to be washed the resulting residues shall be discharged to a reception facility which the States bordering the special area shall provide in accordance with Regulation 7 of this Annex, until the concentration of the substance in the effluent to such facility is at or below the residual concentration prescribed for that substance in column lV of Appendix 11 to this Annex and until the tank is empty. Provided that the residue then remaining in the tank is subsequently diluted by the addition of a volume of water of not less than 5 per cent of the total volume of the tank, it may be discharged into the sea when all the following conditions are also satisfied:

Prop. 1975/76:5 229

c) att deti största mängd last som utsläppes frän varje tank med tillhörande rörledningar ej överstiger den största mängd som tillätes enligt den metod som avses i b') i denna punkt och som ej i något fall får överstiga det större av värdena 3 kubikmeter eller l!1000 av tankens lastförmåga i kubikmeter.

d') att utsläppet med beaktande av vattenintagens placerirtg göres under vattenlinjen. och

e") att utsläppet göres på ett avstand av minst 12 nautiska mil från närmaste land och där vattendjupet är minst "25 meter.

4. Utsläpp i havet av ämnen av kategori D. sadana dessa är definierade i regel 3 punkt 1 d') i denna bilaga. eller av ämnen som provisoriskt bedömts som sädana eller av barlastvatten. tankspolvätska eller andra rester eller blandningar som innehaller sådana ämnen skall vara förbjudet utom när samtliga följande villkor är uppfyllda:

a) att fartyget är under gäng med en fart av minst 7 knop när det gäller fartyg med eget frarndrivningsmaskineri eller minst 4 knop när det gäller fartyg som saknar eget framdrivningsrnaskirrcri.

b) att sädana blandningar har en koncentration av högst en del av ämnet pä tio delar vatten. och

e") att utsläppet göres pa ett avstånd av minst 12 nautiska mil frän närmaste land. 5. Av administrationen godkända ventilationsmetoder får användas för att avlägsna lastrester fran en tank. Sådana metoder skall vara grundade pä normer som utvecklats av organisationen. Om efterföljande spolning av tanken är nödvändig. skall utsläpp i havet av uppkommande tankspolvätska göras enligt tillämpliga föreskrifteri punkt 1, 2, 3 eller 4 i denna regel.

6. Utsläpp i havet av ämnen som ej blivit kategoriserade, provisoriskt bedömda eller utvärderade säsom anges i regel 4 punkt 1 i denna bilaga eller av barlastvatten, tankspolvätska eller andra rester eller blandningar som innehåller sädana ämnen skall vara förbjudet.

Ämnen av kategori A, B eller C inom specialområden Om annat ej följer av föreskrifterna i regel 6 i denna bilaga. gäller följande:

47. Utsläpp i havet av ämnen av kategori A, sädana dessa är definierade i regel 3 punkt 1 a') i denna bilaga. eller av ämnen som provisoriskt bedömts som sädana eller av barlastvatten. tankSpolvätska eller andra rester eller blandningar som innehaller sädana ämnen skall vara förbjudet. Om tankar som innehåller sadana ämnen eller blandningar skall renspolas, skall därvid uppkommande rester avlämnas till en mottagningsanordning. som de stater som gränsar till specialomrädet skall anordna enligt föreskrifterna i regel 7 i denna bilaga. till dess ämnets koncentration i utflödet till sådan anordning är lika med eller mindre än den restkoncentration som anges för ämnet i kolumn IV i bihartg 11 till denna bilaga och till dess tanken är tom. Under förutsättning att därefter aterstäende rester i tanken ytterligare utspädes med en vattenmängd motsvarande minst 5 procent av tankens hela rymd fär dessa släppas ut i havet när samtliga följande villkor också är uppfyllda:

Prop. 1975/765 230

(a) the ship is proceeding en route at a speed of at least 7 knots in the case of self-propelled ships or at least 4 knots in the case of ships which are not self-propelled;

(b.) the discharge is made below the waterline, taking into account the location of the seawater intakes; and

(c) the discharge is made at a distance of not less than 12 nautical miles from the nearest land and in a depth of water of not less than 25 metres.

(8) The discharge into the sea of substances in Category B as defined in Regula- tion 3(l)(b) of this Annex or of those provisionally assessed as such, or ballast water. tank washings, or other residues or mixtures containing such substances shall be prohibited except when all the following conditions are satisfied:

(a) the tank has been washed after unloading with a volume of water of not less than 0.5 per cent of the total volume of the tank, and the resulting residues have been discharged to a reception facility until the tank is empty;

(b) the ship is proceeding en route at a speed of at least 7 knots in the case of self-propelled ships or at least 4 knots in the case of ships which are not self-propelled:

(c) the procedures and arrangements for discharge and washings are approved by the Administration. Such procedures and arrangements shall be based upon standards developed by the Organization and shall ensure that the concentration and rate of discharge of the eftluent is such that the concentration of the substance in the wake astern of the ship does not exceed ] part per million;

(d) the discharge is made below the waterline, taking into account the location of the seawater intakes; and

(e) the discharge is made at a distance of not less than 12 nautical miles from the nearest land and in a depth of water of not less than 25 metres.

(9) The discharge into the sea of substances in Category C as defined in Regula- tion 3(l)(c) of this Annex or of those provisionally assessed as such.-or ballast water. tank washings. or other residues or mixtures containing such substances shall be prohibited except when all the following conditions are satisfied:

(a) the ship is proceeding en route at a speed of at least 7 knots in the case of self-propelled ships or at least 4 knots in the case of ships which are not self-propelled;

(b) the procedures and arrangements for discharge are approved by the Administration. Such procedures and arrangements shall be based upon standards developed by the Organization and shall ensure that the concentration and rate of discharge of the eftluent is such that the concentration of the substance in the wake astern _of the ship does not exceed 1 part per million;

Pr0p. 1975/765 231

a') att fartyget är under gäng med en fart av minst 7 knop när det gäller fartyg med eget tranrdrivningsmaskineri eller minst 4 knop när det gäller fartyg sotn saknar eget 1ramdrivningsmaskineri.

bl att utsläppet med beaktande av vattenintagens placering göres under' vattenlinjen. och

c) att utsläppet göres pa ett avständ av minst 12 nautiska mil fran närmaste land och där vattendjupet är' minst 15. meter. .

b. Utsläpp i havet av ämnen av kategori B. sadana dessa är detinieradc i regc13 punkt 1 b)i denna bilaga. eller av ämnen som provisoriskt bedömts som sädana eller av barlastvatten, tankspolvätska eller andra rester eller blandningar som innehaller sadana ämnen skall vara förbjudet utom när samtliga följande villkor är uppfyllda:

a'l

bl

el

att tanken blivit spolad efter lossning med en vattenmängd motsvarande minst 0.5 procent av tankens hela rymd och därvid uppkommande rester har blivit avlämnade till en mottagningsanordning till dess tanken är tom.

att fartyget är' under gang med en fart av minst 7 knop när det gäller tartyg med eget framdrivningsmaskineri eller minst 4 knop när det gäller fartyg som saknar eget fr'arndrivningsmaskineri.

att metoder och anordningar för utsläpp och spolning är' godkända av administrationen. varvid dessa metoder och '.mordningar skall vara grundade pa normer. som utvecklats av organisationen, och skall säkerställa att koncentrationen i utflödet och utsläppshastighetcn är sadana att koncentrationen av ämnet i kölvattnet akter om 1.1rtyget ej överstiger en del pa en miljon delar

att utsläppet rrred beaktande av vattenintagens placering göres under vattenlinjen. och

att utsläppet göres pä ett avstand av minst 12 nautiska mil frän närmaste land och där vattendjupet är' minst "25 meter.

*). Utsläpp i havet av ämnen av kategori (.". sadana dessa är definierade i regel 3 punkt 1 e) i denna bilaga. eller av ämnen som provisoriskt bedömts som sadana eller av barlastvatten. tankspolvätska eller andra rester eller blandningar som innehaller sädana ämnen skall vara förbjudet utom när samtliga följande villkor är uppfyllda:

a) att larty get är under gäng med en tart av minst7 knop när det gäller fartyg med eget trarndrivningsmaskineri eller minst 4 knop när det gäller fartyg som saknar eget framdrivningsnraskineri.

att metoder och ant'udningar för utsläpp är godkända av '.1dministratio- nen. varvid dessa metoder och '.mordningar skall vara grundade pä normer. som utvecklats av organisationen. och skall säkerstätla att koncentrationen i uttlodet och utsläppshastigheten är sadana att koncentrationen av ämnet i kölvattnet akter om fartyget ej överstiger en del pä en miljon delar.

Prop. 1975/765 232

(e) the maximum quantity of cargo discharged from each tank and its associated piping system does not exceed the maximum quantity approved in accordance with the procedures referred to in sub- paragraph (b) of this paragraph which shall in no case exceed the greater of 1 cubic metre or l/3.000 of the tank capacity in cubic metres;

(d) the discharge is made below the waterline. _taking into account the location of the seawater intakes; and

e the dischar e is made at a distance of not less than 12 nautical miles g

from the nearest land and in a depth of water of not less than 25 metres.

(10) Ventilation procedures approved by the Administration may be used to remove cargo residues from a tank. Such procedures shall be based upon standards developed by the Organization. lf subsequent washing of the tank is necessary, the discharge into the sea of the resulting tank washings shall be made in accordance with paragraph (7), (8), or (9) of this Regulation. whichever is applicable.

(11) The discharge into the sea of substances which have not been categorized, provisionally assessed or evaluated as referred to in Regulation 4(1') of this Annex, or of ballast water, tank washings. or other residues or mixtures containing such substances shall be prohibited.

(12) Nothing in this Regulation shall prohibit a ship from retaining on board the residues from a Category B or C cargo and discharging such residues into the sea outside a special area in accordance with paragraph ('2) or (3) of this Regulation. respectively.

(13) (3) The Governments of Parties to the Convention, the coastlines ofwhich border on any given special area, shall collectively agree and establish a date by which time the requirement of Regulation 7(l) of this Annex will be fulfilled and from which the requirements of paragraphs (7), (8), (9) and (10) of this Regulation in respect of that.-area shall take effect and notify the Organization of the date so established at least six months in advance of that date. The Organization shall then prornptly notify all Parties of that date.

(b) If the date of entry into force of the present Convention is earlier than the date established in accordance with sub-paragraph (a) of this paragraph, the requirements of paragraphs (1). (2) and (3) of this Regulation shall apply during the interim period.

Regulation 6

Evceptions

Regulation 5 of this Annex shall not apply to:

(3) the discharge into the sea of noxious liquid substances or mixtures containing such substances necessary for the purpose of securing the safety of a ship or saving life at sea; or

Prop. 1975/765 233

e) att den största mängd last sorti utsläppes frän varje tank med tillhi'irande rörledningar ej ("överstiger den största mängd som tillates enligt den metod som avses i b) i denna punkt och som ej i nagot fall fär överstiga det större av värdena ] kubikmeter eller 1/3000_ av tankens lastförmäga i kubikmeter.

d) att utsläppet med beaktande av vattenintagens placering göres under vattenlinjen. och

e") att utsläppet göres pa ett avstand av minst i? nautiska mil fran närmaste land och där vattendjupet är minst "25 meter.

10. Av administrationen godkända.ventilationsmetoder far användas för att avlägsna lastrester frän en tank. Sadana metoder skall vara grundade pä normer som utvecklats av organisationen. Om efterföljande spolning av tanken är nödvändig. skall utsläpp i havet av uppkommande tankSpolvätska göras enligt tillämpliga föreskrifter i punkt 7. 8 eller 9 i denna regel.

| I. Utsläpp i havet av ämnen som ej blivit kategoriserade. provisoriskt. bedömda eller utvärderade säsom anges i regel 4 punkt ] i denna bilaga eller av barlastvatten. tankspolvätska eller andra rester eller blandningar som innehaller sädana ämnen skall vara förbjudet.

12. Denna regel skall ej utgöra hinder för ett fartyg att behalla ombord lastrester av kategori B eller C och släppa ut sädana rester i havet utanför ett speeialomräde i enlighet med punkt "2 respektive 3 i denna regel.

13. a) Regeringarna för fördragsslutande parter vilkas kustlinjer gränsar till ett visst specialområde skall gemensamt överenskomma om och fastställa en tidpunkt da föreskrifterna i regel 7 punkt 1 i denna bilaga skall vara uppfyllda och från vilken föreskrifterna i punkterna 7. 8, 9 och 10 i denna regel skall börja tillämpas med avseende pä ifrågavarande omräde. Regeringarna skall underrätta organisationen om den salunda fastställda tidpunkten minst sex manader i förväg. Organisationen skall därefter skyndsamt underrätta alla fördragsslutande parter om denna tidpunkt.

b) Om tidpunkten för denna korn-'entions ikraftträdande är tidigare än den tidpunkt som fastställts enligt a) i denna punkt. skall föreskrifterna i punkterna ]. 3 och 3 i denna regel äga tillämpning under mellantiden.

Regel 6 Undantag Regel 5 i denna bilaga äger ej tillämpning i haga om a) utsläpp i havet av skadliga llytande ämnen eller blandningar som

innehaller sädana ämnen. om utsläppet är nödvändigt för ett fartygs sakerhet eller för räddande av människoliv till sjöss. eller

Prop. 1975/765 234

(b) the discharge into the sea of noxious liquid substances or mixtures containing such substances resulting from damage to a ship or its equipment:

(i) provided that all reasonable precautions have been taken after the occurrence of the damage or discovery of the discharge for the purpose of preventing or minimizing the discharge; and

(ii) except if the owner or the Master acted either with intent to cause damage, or recklessly and with knowledge that damage would probably result; or

(c) the discharge into the sea of noxious liquid substances or mixtures containing such substances, approved by the Administration. when being used for the purpose of combating specific pollution incidents in order to minimize the damage from pollution. Any such discharge shall be subject to the approval of any Government in whose jurisdiction it is contemplated the discharge will occur.

Regulation 7

Reception Facilities

(1) The Government of each Party to the Convention undertakes to ensure the provision of reception facilities according to the needs of ships using its ports. terminals or repair ports as follows:

(a) cargo loading and unloading ports and terminals shall have facilities adequate for reception without undue delay to ships of such residues and mixtures containing noxious liquid substances as would remain for disposal from ships carrying them as a consequence of the application of this Annex: and

(b) ship repair ports undertaking repairs to chemical tankers shall have facilities adequate for the reception of residues and mixtures containing noxious liquid substances.

(2) The Government of each Party shall determine the types of facilities provided for the purpose of paragraph (1) of this Regulation at each cargo loading and unloading port. terminal and ship repair port in its territories and notify the Organization thereof.

(3) Each Party shall notify the Organization, for transmission to the Parties concerned. of any case where facilities required under paragraph (1) of this Regulation are alleged to be inadequate.

Regulation 8

Measures of Control

(1) The Government of each Party to the Convention shall appoint or authorize surveyors for the purpose of implementing this Regulation.

Prop. 1975/76:5 235

b) utsläpp i havet av skadliga llytande ämnen eller blandningar soin innehaller sådana ämnen. om utsläppet är en följd av en skada på fartyget eller dess utrustning. l") förutsatt att alla rimliga försiktighetsatgärder har vidtagits efter det att skadan inträffat eller utsläppet upptäckts. i syfte '.rtt hindra "eller sä langt som möjligt begränsa utsläppet. och

'3) utom när ägaren eller befälhavaren handlat antingen-i avsikt att orsaka skada eller värdslöst och med kännedom om att en skada troligen skulle bli följden. eller

e) utsläpp i havet av skadliga. flytande ämnen eller blandningar som innehaller sädana ämnen. om de godkänts av administratiorren och användes i syfte att bekämpa särskilda föroreningsincidenter' för att sä langt som möjligt begränsa skada pa grund av törorening- Sadant - utsläpp kräver godkännande av varje regering inom vars jurisdiktion utsläpp avses äga rum.

Regel 7

tilt)!tzrgrrirrgsanordningar

l. Varje fördragsslutande parts regering förbinder sig att tillse att mottagningsan- ordningar tilllrandaltälles som tillgodoser behoven hos de tartyg som använder dess hamnar. terminaler eller reparationshamnar. enligt följande:

al Hamnar och terminaler för lastning och lossning av last skall vara försedda med '.tnordnir'rgar som är lämpliga för mottagande. utan att otillbörlig försening orsakas fartygen. av sädana rester och blandningar innehållande skadliga flytande ämnen som finns kvar för kvittblivning fran fartyg som har dessa ombord som en följd av tillämpningen av denna bilaga.

b) Fartygsr'eparatiorrshanrnar' i vilka reparation av kernikalietarrkfartyg utföres skall vara försedda rrred anordningar som är lämpliga för mottagande av rester och blandningar som innehaller skadliga flytande arnrrerr.

_,

_. Varje fördragsslutande parts regering skall fastställa den typ av anordningar som skall tilllrandalrällas för ändarnäl som anges i punkt i i denna regel i varje lastnirrgs- och lossningslramrr for last. terminal och fartygsr'eparationsharrrrr inom dess ornr'äderr och underrätta organisationen därom.

3. Varje fördragsslutande part skall om fall där anordningar som kräves enligt punkt i i denna regel anses vara otillräckliga underrätta organisationen. som har att underrätta berörda "fördragsslutande parter.

Regel 8 Kun/rt rl/dtga'rdel'

1. Varje fördragsslutande parts regering skall förordna eller särskilt bemyndiga inspektörer tör tillämpningen av denna regel.

Prop. 1975/7625 236

Category A Substances in all Areas

(2) (_a-) lf a tank is partially unloaded or unloaded but not cleaned, an appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book.

(b) Until that tank is cleaned every subsequent pumping or transfer . operation carried out in connexion with that tank shall also be entered in the Cargo Record Book.

(3) lf the tank is to be washed:

(a) the eftluent from the tank washing operation shall be discharged from the ship to a reception facility at least until the concentration of the substance in the discharge. as indicated by analyses of samples of the eftluent taken by the surveyor. has fallen to the residual concentration specified for that substance in Appendix lI to this Annex. When the required residual concentration has been achieved. remaining tank washings shall continue to be discharged to the reception facility until the tank is empty. Appropriate entries of these operations shall be made in the Cargo Record Book and certified by the surveyor: and

(b) after diluting the residue then remaining in the tank with at least 5 per cent ofthe tank capacity of water, this mixture may be discharged into the sea in accordance with the provisions of sub-paragraphs ( 1)('a). (.b) and (c) or 7(a). (b) and (c). whichever is applicable, of Regulation 5 of this Annex. Appropriate entries of these operations shall be made in the Cargo Record Book.

(4) Where the Government of the receiving Party is satisfied that it is impracticable to measure the concentration of the substance in the eftluent without causing undue delay to the ship. that Party may accept an alternative procedure as being equivalent to sub-paragraph (B.)(a) provided that:

ta) 3 precleaning procedure for that tank and that substance, based on standards developed by the Organization. is approved by the Admini- stration and that Party is satisfied that such procedure will fulfil the requirements of paragraph (1) or (7), whichever is applicable, of Regulation 5 of this Annex with respect to the attainment of the prescribed residual concentrations;

(b) a surveyor dtrly authorized by that Party shall certify in the Cargo Record Book that:

(i) the tank. its pump and piping system have been emptied. and that the quantity ofcargo remaining in the tank is at or below the quantity on which the approved precleaning procedure referred to in sub-paragraph (ii) of this paragraph has been based:

(ii) precleaning has been carried out in accordance with the pre- cleaning procedure approved by the Administration for that tank and that substance: and

(iii) the tank washings resulting from such precleaning have been discharged to a reception facility and the tank is empty;

Prop. 1975/76:5 ' 237

Ämnen av kategori A inom alla omraden

2. al

b ')

Om en tank delvis lossas eller om den lossas men ej rengöres. skall vederbörlig anteckning göras i lastdagboken.

intill dess denna tank blivit rengjord skall varje efterföljande pumpning eller överföring som berör denna tank ocksa antecknas i lastdagboken.

3. Om tanken skall renspolas:

a)

b')

Uttlödet frän tankspolningen skall avlämnas fran fartyget till en mottagningsanordning atminstone intill dess koncentrationen av ämnet i utsläppet. enligt vad som visas genom analyser av utllödesprov som tages av inspektören. har nedgatt till den restkoncentration som anges för ämnet i bihang II till denna bilaga. När den föreskrivna restkoncen- trationen erhällits skall även äterstäende tankSpolvätska avlämnas till mttttagningsanordningen till dess tanken är tom. Vederbörliga anteck- ningar om dessa ätgärder skall göras i lastdagbokcn och bestyr-kas av inspektören.

Efter utspädning av därefter äterstäendc rester i tanken med en vattenmängd som motsvarar minst 5 procent av tankens hela rymd far blandningen släppas ut i havet enligt tillämpliga föreskrifter i punkterna ] a). b) och c.) eller 7 a). b) och c) i regel 5 i denna bilaga. Vederbörliga anteckningar om dessa ätgärder skall göras i lastdagboken.

4. Finner regeringen för den mottagande fördragssltttande parten att det är omöjligt att mäta koncentrationen av ämnet i utflödet utan att otillbörligt dröjsmäl orsakas fartyget. fär denna fördragsslutande part godtaga en alternativ metod som likvärdig med vad som föreskrives i punkt 3 a). förutsatt att

a)

b)

en förrengöringsmetod för it'ragavarande tank och ämne. grundad på normer som utvecklats av organisationen. har godkänts av administra- tionen och denna fördragsslutande part är övertygad om att metoden uppfyller tillämpliga föreskrifter i punkt 1 eller 7 i regel 5 i denna bilaga i vad avser erhållande av föreskriven restkoncentration.

en inspektör, vederbörligen bemyndigad av denna fördragsslutande part. intygar i lastdagbokcn att

I) tanken och dess pump- och rörledningssystem har tömts och att den mängd last som finns kvar i tanken ej överstiger den mängd pä vilken den godkända förrengöringsmetod som avses i 3) i denna punkt är grundad.

_) lörrengöring har utförts enligt den förr-engöringsmetod som av administrationen godkänts för ifrägavarande tank och ämne. och

3') den tankspolvätska som uppstår vid sadan förrengöring har avlärnnats till en mottagningsanordning och att tanken är tom.

Prop. 1975/76:5 238

(e) the discharge into the sea of any remaining residues shall be in accordance with the provisions of paragraph (3)(b) of this Regulation and an appropriate entry is made in the Cargo Record Book.

Category B Substances outside Special Areas and Category C Substances in all Areas

("S) Subject to such surveillance and approval by the authorized or appointed surveyor as may be deemed necessary by the Government of the Party. the Master of a ship shall. with respect to a Category B substance outside special areas or a Category C substance in all areas. ensure compliance with the following:

(3) if a tank is partially unloaded or unloaded but not cleaned. an appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book.

(b) if the tank is to be cleaned at sea:

(i) the cargo piping system serving that tank shall be drained and an appropriate entry made in the Cargo Record Book;

(_ii) the quantity of substance remaining in the tank shall not exceed the maximum quantity which may be discharged into the sea for that substance under Regulation 5(2)(c') of this Annex outside special areas in the case of Category B substances, or under Regulations 5(3)(.c) and 5(9)(c) outside and within special areas respectively in the case of Category C substances. An appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book;

(iii) where it is intended to discharge the quantity of substance remaining into the sea the approved procedures shall be complied with. and the necessary dilution of the substance satisfactory for such a discharge shall be achieved. An appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book: or ' '

(iv) where the tank washings are not discharged into the sea. if any internal transfer ot tank washings takes place from that tank an appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book: and

(v) any subsequent discharge into the sea of such tank washings shall be made in accordance with the requirements ofRegulation 5 of this Annex for the appropriate area and Category of substance involved.

(c) if the tank is to be cleaned in port:

(i) the tank washings shall be discharged to a reception facility and an appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book: or

(ii) the tank washings shall be retained on board the ship and an appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book indicating the location and disposition of the tank washings.

(Id) lf after unloading a Category C substance within a special area, any residues or tank washings are to be retained on board until the ship is outside the special area. the Master shall so indicate by an appropriate entry in the Cargo Record Book and in this case the procedures set out in Regulation S(3) of this Annex shall be applicable.

Prop. 1975/765 239

e") utsläpp i havet av återstående rester göres enligt föreskrifterna i punkt 3 b) i denna regel och vederbörlig anteckning göres i lastdagboken.

Ämnen av kategori B utanför specialomraden och ämnen av kategori C inom alla omraden

5. Med beaktande av de föreskrifter om övervakning och godkännande genom förordnad eller särskilt bemyndigad inspektör som bedömes nödvändiga av den fördragsslutande partens regering. skall fartygets befälhavare i fråga om ämne av kategori B utanför specialomrädcn eller ämne av kategori C inom alla omräden tillse att följande iakttages:

a) Om en tank delvis los5as eller om den lossas men ej rengöres. skall vederbörlig anteckning göras i lastdagboken.

b') Om tanken skall rengöras till sjöss.

1) skall det laströrledningssystem som betjänar tanken tömmas och vederbörlig anteckning göras i lastdagboken.

3) fär den mängd av ämnet som äterstar i tanken ej överstiga den största mängd som fär släppas ut i havet enligt punkt 2 e) i regel 5 i denna bilaga utanför specialområden i fråga om ämnen av kategori B eller enligt punkterna 3 el och 9 el i regel 5 utanför respektive inom specialomräden i fraga om ämnen av kategori C och skall vederbörlig anteckning göras i lastdagboken.

3) skall. när avsikten är att släppa ut den äterstäende mängden av ämnet i havet. de godkända metoderna tillämpas och den utspäd- ning av ämnet som är erforderlig för ett sädant utsläpp genom- föras och vcderbörlig anteckning göras i lastdagboken. eller

4) skall. när tankspolvätskan ej släppes ut i travet och intern överföring av tankspolvätska sker fran tanken. vederbörlig anteck- ning göras i lastdagboken. och

öl skall varje efterföljande utsläpp i havet av sådan tankspolvätska göras enligt föreskrifterna i regel 5 i denna bilaga för ifrågavaran- de omräde och kategori av ämne.

e) Om tanken skall rengöras i hamn.

1") skall tank5p01vätskan avlämnas till en rnottagningsanordning och vederbörlig anteckning göras i lastdagboken. eller

2) skall tankSpolvätskan behällas om bord i fartyget och vederbörlig anteckning göras i lastdagboken varvid skall anges tankSpolväts- kans placering och fördelning.

(1) Om efter lossning av ett ämne av kategori C inom ett specialomrade lastrester eller tank5polvätska skall behällas ombord till dess fartyget kommer utanför specialomradet. skall befälhavaren ange detta genom vederbörlig anteckning i lastdagboken och skall i detta fall de metoder som anges i regel 5 punkt. 3 i denna bilaga användas.

Prop. 1975/7615 240

Category B Substances within Special Areas

(6) Subject to such surveillance and approval by the authorized or appointed surveyor as may be deemed necessary by the Government of the Party, the Master of a ship shall, with respect to a Category B substance within a special area, ensure compliance with the following:

(a)

G))

(C)

((D

(e)

lf a tank is partially unloaded or unloaded but not cleaned. an appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book.

Until that tank is cleaned every subsequent pumping or transfer" operation carried out in connexion with that tank shall also be entered in the Cargo Record Book.

If the tank is to be washed, the eftluent from the tank washing operation. which shall contain a volume of water not less than 0.5 per cent of the total volume of the tank, shall be discharged from the ship to a reception facility until the tank, its pump and piping system are empty. An appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book.

If the tank is to be further cleaned and emptied at sea, the Master shall:

(i) ensure that the approved procedures referred to in Regula- tion 5(8)(c) of this Annex are complied with and that the appropriate entries are made in the Cargo Record Book; and

(ii) ensure that any discharge into the sea is made in accordance with the requirements of Regulation S(8) of this Annex and an appropriate entry is made in the Cargo Record Book.

lf after unloading a Category B substance within a. special area. any residues or tank washings are to be retained on board until the ship is outside the special area. the Master shall so indicate by an appropriate entry in the Cargo Record Book and in this case the procedures set out in Regulation S(Z') of this Annex shall be applicable.

Category D Substances in all Areas

(7) The Master of a ship shall. with respect to a Category D substance, ensure compliance with the following:

(a)

(b)

lf & tank is partially unloaded or unloaded but not cleaned, an appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book.

If the tank is to be cleaned at sea:

(i) the cargo piping system serving that tank shall be drained and an appropriate entry made in the Cargo Record Book;

(ii) where it is intended to discharge the quantity of substance remaining into the sea, the necessary dilution of the substance satisfactory for such a discharge shall be achieved. An appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book; or

(iii) where the tank washings are not discharged into the sea, if any internal transfer of tank washings takes place from that tank an appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book; and

Prop. 1975/ 7615 241

Ämnen av kategori B inorn specialområden

6. Med beaktande av de föreskrifter om övervakning och godkännande genom förordnad eller särskilt bemyndigad inspektör som bedömes nödvändiga av den fördragsslutande partens regering. skall fartygets befälhavare i fråga om ämne av kategori B inoni specialområden tillse att följande iakttages:

' a) Om en tank delvis lossas eller om den lossas men ej rengöres. skall vederbörlig anteckning göras i lastdagboken.

b) lntill dess denna tank blivit rengjord skall varje efterföljande pumpning eller överlöring som berör denna tank ocksä antecknas i lastdagboken.

c) Om tanken skall renspolas. skall utflödet fran tankspolningen. som skall innehalla en mängd vatten som tnotsvarar minst 0.5 procent av tankens hela rymd. avlämnas från fartyget till en mottagningsanordning till dess tanken och dess pump- och rörledningssystem är tomma. Vcderbörlig anteckning skall göras i lastdagboken. dl Om tanken skall rengöras ytterligare och tömmas till sjöss. skall betälhavaren

] ) tillse att godkända metoder som avses i regel 5 punkt 8 e) i denna bilaga tillämpas och att vederbörliga anteckningar göresi lastdag- boken. och

2) tillse att varje utsläpp i havet göres enligt föreskrifterna i regel 5 punkt 8 i denna bilaga och att vederbörlig anteckning göres i lastdagboken.

".: V

Om efter lossning av ämne av kategori B inom ett specialomrade lastrester eller tankspolvätska skall behällas ombord till dess fartyget kommer utanför specialomradet. skall befälhavaren ange detta genom vederbörlig anteckning i lastdagboken och skall i detta fall de metoder som anges i regel 5 punkt 2 i denna bilaga användas.

Ämnen av kategori D inom alla omraden

7. Fartygets befälhavare skall i fraga om ämne av kategori D tillse att följande iakttages:

a) ' Om en tank delvis lossas eller om den lossas men ej rengöres. skall vederbörlig anteckning göras i lastdagboken.

h) Om tanken skall rengöras till sjöss.

l ) skall det laströrledningssystem som betjänar tanken tömmas och vederbörlig anteckning göras i lastdagboken.

2) skall. trär avsikten är att släppa ut den ätcrstaende mängden av ämnet i havet. den utspädning av ämnet som är erforderlig för ett sådant utsläpp gencunföras och vederbörlig anteckning göras i lastdagboken. eller '

3) skall. när tankspolvätskan ej släppes ut i havet och intern

överföring av tankspolvätska sker från tanken. vederbörlig anteck- ning göras i lastdagboken, och

lö Riksf/(Igen 1975/76. [ saml. Nr)"

Prop. 1975/765 242

(iv) any subsequent discharge into the sea of such tank washings shall be made in accordance with the requirements of Regulation 5(4) of this Annex.

(c) If the tank is to be cleaned in port:

(1) the tank washings shall be discharged to a reception facility and an appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book; or

(ii) the tank washings shall" be retained on board the ship and an appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book indicating the location and disposition of the tank washings.

Discharge from a Slop Tank

(8) Any residues retained on board in a slop tank, including those from pump room bilges, which contain a Category A substance. or within a special area either a Category A or a Category B substance. shall be discharged to a reception facility in accordance with the provisions of Regulation S(l), (7) or (8) of this Annex, whichever is applicable. An appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book.

(9) Any residues retained on board in a slop tank. including those from pump room bilges, which contain a quantity of a Category B substance outside a special area or a Category C substance in all areas in excess of the aggregate of the maximum quantities specified in Regulation 5(2)(c). (3)(c'). or (9)(c)ofthis Annex, whichever is applicable, shall be discharged to a reception facility. An appropriate entry shall be made in the Cargo Record Book.

Regulation 9

Cargo Record Book

(l) Every ship to which this Annex applies shall be provided with a Cargo Record Book, whether as part of the ship's official log book or otherwise. in the form specified in Appendix lV to this Annex.

(2) The Cargo Record Book shall be completed. on & tank-to-tank basis, whenever any of the following operations with respect to a noxious liquid substance take place in the ship:

(i) loading of cargo: (ii) unloading of cargo; (iii) transfer of cargo;

(iv) transfer of cargo. cargo residues or mixtures containing cargo to a slop tank:

(v) cleaning of cargo tanks:

(vi) transfer from slop tanks; (vii) ballasting of cargo tanks; (viii) transfer of dirty ballast water:

(ix) discharge into the sea in accordance with Regulation 5 of this Annex.

Prop. 1975/765 243

4.) skall varje efterföljande utsläpp i havet av sådan tankspolvätska göras enligt föreskrifterna i'regel 5 punkt 4 i denna bilaga.

c) Om tanken skall rengöras i hamn.

]) Skall tankspolvätskan avlämnas till en mottagningsanordning och vederbörlig anteckning göras i lastdagboken, eller

3) skall tankspolvätskan behallas ombord i fartyget och vederbörlig anteckning göras i lastdagboken varvid skall anges tankspol- vätskans placering och fördelning.

Utsläpp fran sloptank

8. Rester. däri inbegripet rester från rännstenarna i pumprum, som behälles ombord i en sloptank och som innehåller ett ämne av kategori A eller inom ett specialområde ett ämne av antingen kategori A eller kategori B. skall avlämnas till mottagningsanordning enligt tillämpliga föreskrifter i regel 5 punkt 1. 7 eller 8 i denna bilaga. Vederbörlig anteckning skall göras i lastdagboken.

9. Rester. däri inbegripet rester fran rännstenar i pumprum. som behälles ombord i en sloptank och som innehåller ett ämne av kategori B utanför ett specialområde eller ett ämne av kategori C inom alla områden i en mängd som. överstiger de sammanlagda största mängderna enligt tillämpliga föreskrifter i regel 5 punkt 2 c"). 3 c) eller 9 e) i denna bilaga. skall avlämnas till mottagningsanordning. Vederbörlig anteckning skall göras i lastdagboken.

Regel'9 Lastdagbok l'. Varje fartyg på vilket denna bilaga äger tillämpning skall vara försett med en

lastdagbok som kan utgöra en del av fartygets officiella skeppsdagbok och skall vara utformad enligt formuläret i bihang [V till denna bilaga.

2. Anteckning i lastdagboken skall göras. tank för tank, varje gång nagon av följande ätgärder som avser skadligt flytande ämne vidtages ombord på fartyget:

l) intag av last.

2) lossning av last.

3) omdisponering av last.

4') omdisponering av last. lastrester eller blandningar som innehåller last till en sloptank.

5) rengöring av lasttankar.

6) överföring frän sloptankar. 7) barlastning av lasttankar, 8) överföring av förorenad barlast. 9") utsläpp i havet enligt fi'ireskrifterna i regel 5 i denna bilaga.

Prop. 1975/765 244

(3) In the event of any discharge of the kind referred to in Article 7 of the present Convention and Regulation 6 of this Annex of any noxious liquid substance or mixture containing such substance, whether intentional or accidental, an entry shall be made in the Cargo Record Book stating the circumstances of, and the reason for, the discharge.

(4) When a surveyor appointed or authorized by the Government of the Party to the Convention to supervise any operations under this Annex has inspected a ship, then that surveyor shall make an appropriate entry in the Cargo Record Book.

(5) Each operation referred to in paragraphs (2) and (3) of this Regulation shall be fully recorded without delay in the Cargo Record Book so that all the entries in the Book appropriate to that operation are completed. Each entry shall be signed by the officer or officers in charge of the operation concerned and, when the ship is manned, each page shall be signed by the Master of the ship. The entries in the Cargo Record Book shall be in an official language of the State whose flag the ship is entitled to fly, and, for ships holding an International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of'Noxious Liquid Substances in Bulk (1973), in English or French. The entries in an official national language of the State whose flag the ship is entitled to fly shall prevail in case of a dispute or discrepancy.

(6) The Cargo Record Book shall be kept in such a place as to be readily available for inspection and, except in the case of unmanned ships under tow. shall be kept on board the ship. lt shall be retained for a period of two years after the last entry has been made.

(7) The competent authority of the Government of a Party may inspect the Cargo Record Book on board any ship to which this Annex applies while the ship is in its port, and may make a copy of any entry in that book and may require the Master of the ship to certify that the copy is a tru'e copy of such entry. Any copy so made which has been certified by the Master of the ship as a true copy of an entry in the ship's Cargo Record Book shall be made admissible in a'ny judicial proceedings as evidence of the facts stated in the entry. The inspection ofa Cargo Record Book and the taking of a certified copy by the competent authority under this paragraph shall be performed as expeditiously as possible without causing the ship to be unduly delayed.

Regulation 10 Surveys

(1) Ships which are subject to the provisions of this Annex and which carry noxious liquid substances in bulk shall be surveyed as follows:

(a) An initial survey before a ship is put into service or before the certificate required by Regulation 11 of this Annex is issued for the first time. which shall include a complete inSpection of its structure. equipment. fittings, arrangements and material in so far as the ship is covered by this Annex. The survey shall be such as to ensure full compliance with the applicable requirements of this Annex.

Prop. 1975/765 245

3. i händelse av utsläpp av det slag som avses i artikel 7 i denna konvention och regel 6 i denna bilaga av skadligt flytande ämne eller blandning som innehäller sadant ämne skall. vare sig utsläppet är avsiktligt eller sker pä grund av olyckshändelse. anteckning göras i lastdagboken med angivande av omständigheter- na kring och skälen för utsläppet.

4. När en inspektör. som har förordnats eller särskilt bemyndigats av den fördragsslutande partens regering att övervaka atgärder som avses i denna bilaga. har besiktigat ett fartyg. skall denne inspektör göra vederbörlig anteckning i lastdag- boken.

5. Varje atgärd som avses i punkterna 2 och 3 i denna regel skall utandröjsmäl antecknas fullständigt i lastdagboken. varvid samtliga uppgifter som I'iänför sig till ätgärden skall ifyllas. Varje anteckning skall undertecknas av det eller de befäl som har ansvaret för ifriigavarande atgärd och. om fartyget är bemannat. skall därjämte varje sida undertecknas av fartygets befälhavare. Anteckningarna i lastdagboken skall vara avfattade pa ett officiellt sprak iden stat vars flagga fartyget är berättigat att föra och. i fraga om fartyg som innehar ett internationellt föroreningsskyddscer- tifikat för transport av skadliga flytande ämnen i bulk (1973). på engelska eller franska spräket. Anteckningar pä ett officiellt spräk i den stat vars flagga fartyget är berättigat att föra skall ha företräde i händelse av tvist eller olikheter.

6. Lastdagbokeii skall förvaras pä en sadan plats att den är lätt tillgänglig för granskning och skall. med undantag för obemannade fartyg som bogseras. förvaras ombord pä fartyget. Den skall bevaras två är efter det den senaste anteckningen har gjorts.

7. Behörig myndighet under en fördragsslutande parts regering äger rätt att granska lastdagboken ombord pä varje fartyg på vilket denna bilaga äger tillämpning. medan fartyget befinner sig i nägon av dess hamnar, och att taga avskrift av varje anteckning i boken och anmoda fartygets befälhavare att bestyrka avskriftens riktighet. Avskrift som av fartygets befälhavare bestyrkts vara en riktig avskrift av en anteckning i fartygets lastdagbok skall i varje rättssak kunna aberopas som bevis för de sakfr'irliallanden som avses med anteckningen. Granskning av lastdagboken och tagande av bestyrkt avskrift med stöd av denna punkt skall av den behöriga myndigheten verkställas sä snabbt som möjligt utan att otillbörlig försening orsakas fartyget.

Regel 10

B esi/t' m ii igar

]. fartyg pä vilka föreskrifterna i denna bilaga är tillämpliga och som transpor- terar skadliga flytande ämnen i bulk skall underga nedan angivna besiktningar:

11) En första besiktning innan fartyget sättes i trafik eller innan det certifikat som kräves enligt regel ll i denna bilaga utfärdas första gängen. vilken besiktning skall omfatta en fullständig besiktning av fartygets konstruktiva delar. utrustning. anordningar. arrangemang och material. allt i den utsträckning fartyget är underkastat föreskrifternai denna bilaga. Denna besiktning syftar till att säkerställa att tillämpliga föreskrifter i denna bilaga fullständigt iakttages.

Prop. 1975/765 246

(b) Periodical surveys at intervals specified by the Administration which shall not exceed five years and which shall be such as to ensure that the structure, equipment, fittings, arrangements and material fully comply with the applicable requirements of this Annex. However, where the duration of the International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk (1973) is extended as specified in Regulation l2(2) or (4)" of this Annex, the interval of the periodical survey may be extended correspondingly.

(c) Intermediate surveys at intervals specified by the Administration which shall not exceed thirty months and which shall be such as to ensure that the equipment and associated pumps and piping systems, fully comply with the applicable requirements ofthis Annex and are in good working order. The survey shall be endorsed on the International Pollu- tiön Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk (1973) issued under Regulation 11 of this Annex.

(2) Surveys of a ship with respect to the enforcement of the provisions of this Annex shall be carried out by officers of the Administration. The Administration may, however, entrust the surveys either to surveyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it. In every case the Administration concerned shall fully guarantee the completeness and efficiency of the surveys.

(3) After any survey of a ship under this Regulation has been completed, no significant change shall be made in the structure, equipment, fittings. arrangements or material, covered by the survey without the sanction of the Administration, except the direct replacement of such equipment and fittings for the purpose of repair or maintenance.

Regulation 11

Issue of Certificate

(1) An International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk (1973) shall be issued to any ship carrying noxious liquid substances which is engaged in voyages to ports or off-shore terminals under the jurisdiction of other Parties to the Convention after survey of such ship in accordance with the provisions of Regulation 10 of this Annex.

.2) Such Certificate shall be issued either by the Administration or by a person or organization duly authorized by it. In every case the Administration sliall'assume full responsibility for the Certificate.

(3) (a) The Government of a Party may, at the request of the Administration. cause a ship to be surveyed and if satisfied that the provisions of this Annex are complied with shall issue or authorize the issue of a Certificate to the ship in accordance with this Annex.

(b) A copy of the Certificate and a copy of the survey report shall be transmitted as soon as possible to the requesting Administration.

(c) A Certificate so issued shall contain a statement to the effect that it has been issued at the request of the Administration and shall have the same force and receive the same recognition as a certificate issued under paragraph (1) of this Regulation.

Prop. 1975/76:5 247

b) Periodiska besiktningar nred mellantider som fastställes av administra- tionen. dock ej överstigande fem är. vilka besiktningar syftar till att säkerställa att fartygets konstruktiva delar. utrustning. anordningar. arrangemang och material helt uppfyller tillämpliga föreskrifter i denna bilaga. Har giltighetstiden för det internationella föroreningsskyddscer'- tifikatet för transport av skadliga flytande ämnen i bulk (1973) utsträckts med stöd av regel lZ punkt 3 eller 4 i denna bilaga. far dock mellantiden för periodiska besiktningar utsträckas i motsvarande män.

c) Mellanbesiktningar med niellantidcr som fastställes av administrationeii. dock ej överstigande 30 iriänader. vilka besiktningar syftar till att säkerställa att utrustningen och tillhörande pump- och rörledningssys— fem Iielt uppfyller tillämpliga föreskrifter i denna bilaga och är i funktiönsdugligt skick. Intyg om besiktningen skall upptagas i det internationella föroreningsskyddscertifikatct för transport av skadliga flytande ämnen i btrlk (1973) som utfärdats med stöd av regel II i denna bilaga.

2. Besiktningar av fartyg med avseende pä iakttagandet av förskrifterna i denna bilaga skall utföras av tjänstemän hos administrationen. Administrationen fär dock anförtro besiktningarna antingen ät inspektörer. som utses för ändamälet. eller at organisationer som godkänts av administrationen. Vederbörande administration svarar i varje fall helt för besiktningens fullsti'indighet och effektivitet.

3. Sedan besiktning av fartyget enligt denna regel avslutats fär ej utan administrationens medgivande göras väsentlig ändring i fraga om kt')tl5tl'llklllf'(l delar. utrustning. anordningar. arrangemang och material som besiktningen omfattat. utom direkt utbyte av utrustning eller anordning i och för reparation eller underhall.

Regel 1 1 Ur/iirdundc av certifikat

I. litt internationellt föroreningsskyddscertifikat för transport av skadliga flytande ämnen i bulk ( l973) skall utfärdas efter besiktning i enlighet med vad som föreskrives i regel It") i denna bilaga för varje fartyg som transporterar skadliga flytande ämnen. om tai'tyger användes för resor till Irarnnar eller rrtsjötcrirrinalcr under andra fördi'agsslutande parters jurisdiktion.

Z. Sädänt certifikat skall utfärdas antingen av administrationen eller av person eller organisation som i vederbörlig ordning bemyndigats därtill av administratio- neii. I varje fall ätager sig administrationen fullt ansvar för certifikatet.

3. a) Förd ragsslutande parts regering fär pä framställning av administrationen lata ett fartyg undergä besiktning och. om det befinnes att föreskrifter-. nä i denna bilaga är iakttagna. utfärda eller låta utfärda ett certifikat för fartyget enligt föreskrifternai denna bilaga.

b) Avskrift av certifikatet och av besiktningsrapporten skall sä snart som möjligt översändas till den administration som gjort framställningen.

c) Sälunda utfärdat certifikat skall iirnehirlla uppgift om att det har utfärdats pä framställning av administrationen. och det skall äga samma giltighet och erhälla samma erkännande som certifikat som utfärdats med stöd av punkt ! i denna regel.

Prop. 1975/76:5 248

(d) No International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk (1973) shall be issued to any ship which is entitled to fly the flag of a State which is not a Party.

(4) The Certificate shall be drawn up in an official language of the issuing country in a form corresponding to the model given in Appendix V to this Annex. If the language used is neither English nor French, the text shall include a translation into one of these languages.

Regulation 12

Duration of Certificate

(I) An International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk (1973) shall be issued for a period specified by the Administration, which shall not exceed five years from the date of issue, except as provided in paragraphs (2) and (4) of this Regulation.

(2) If a ship at the time when the Certificate expires is not in a port or off-shore terminal under the jurisdiction of the Party to the Convention whose flag the ship is entitled to fly. the Certificate may be extended by the Administration, but such extension shall be granted only for the purpose of allowing the ship to complete its voyage to the State whose flag the ship is entitled to fly or in which it is to be surveyed and then only in cases where it appears proper and reasonable to do so.

(3) No Certificate shall be thus extended for a period longer titan five months and a ship to which such extension is granted shall not on its arrival in the State whose flag it is entitled to fly or the port in which it is to be surveyed. be entitled by virtue of such extension to leave that port or State without having obtained a new Certificate.

(4) A Certificate which has not been extended under the provisions of para- graph (2) of this Regulation may be extended by the Administration for a period of grace of up to one month from the date of expiry stated on it.

(5) A Certificate shall cease to be valid if significant alterations have taken place in the structure, equipment, fittings, arrangements and material required by this Annex without the sanction of the Administration. except the direct replacement of such equipment or fitting for the purpose of repair or maintenance or if inter- mediate surveys as specified by the Administration under Regulation 10(l)(c) of this Annex are not carried out.

(6) A Certificate issued to a ship shall cease to be valid upon transfer. of such a ship to the flag of another State. except as provided in paragraph (7) of this Regulation. '

(7) Upon transfer of a ship to the flag of another Party. the Certificate shall remain in force for a period not exceeding five months provided that it would not have expired before the end of that period, or until the Administration issues a replacement Certificate, whichever is earlier. As soon as possible after the transfer has taken place the Government of the Party whose flag the ship was formerly entitled to fly shall transmit to the Administration a copy of the Certificate carried by the ship before the transfer and, if available, a copy of the relevant survey report.

Prop. 1975/765 249

d) Internationellt föroreningsskyddscertitikat för transport av skadliga flytande ämnen i bulk (1973) fär ej utfärdas för ett fartyg som är berättigat att föra flaggan för en stat som ej är fördragsslutande part.

4. Certifikatet skall avfattas pa ett officiellt sprak i det land där det utfärdas och i en form som överensstämmer med formuläret i bihang V till denna bilaga. Är det använda spräket varken engelska eller franska spraket. skall texten innehälla en översättning till ettdera av dessa sprak.

Regel 12 Certijikatets giltighetstid

l. Internatit'mellt föroreningsskyddscertifikat för transport av skadliga flytande ämnen i bulk (1973) skall utfärdas med en av administrationen fastställd giltighetstid som ej fär överstiga fem är fran dagen för utfärdandet. med undantag för de fall som avses i punkterna 2 och 4i denna regel.

2. Befinner sig ett fartyg vid tidpunkten för utgängcn av certifikatets"giltighet ej i en hamn eller utsjöterminal under jurisdiktionen av den fi.")rdragsslutande part vars flagga fartyget är berättigat att föra. fär certifikatets giltighet förlängas av administrationen. Sadan förlängning fär dock medges endast för att fartyget skall kunna fullborda sin resa till det land vars flagga fartyget är berättigat att föra eller i vilket det skall besiktigas och endast i fall dä ätgärden framstär som lämplig och skälig.

3. Giltighetstiden för ett certifikat fär ej pä detta sätt förlängas med mer än fem manader. och ett fartyg. för vilket sadan förlängning medgivits. äger ej pa grund härav rätt att efter ankomsten till det land vars flagga det är berättigat att f("Jra eller till den hamn där det skall besiktigas lämna hamnen eller staten utan att ha erhällit nytt certifikat.

4. Certifikat vars giltighet ej blivit förlängd med stöd av föreskrifterna i punkt 2 i denna regel fär av adtninistrationen ges förlängd giltighet med en respittid av högst en manad räknat frän den i certifikatet angivna utgangen av giltigheten.

5. Certifikatct skall upphöra att gälla. om väsentliga ändringar vidtagits utan administrationeus medgivande i fraga om i denna bilaga föreskrivna kt'instruktiva delar. utrustning. anordningar. arrangemang eller material. med undantag för direkt utbyte av utrustning eller anordningar i och för reparation eller underhäll. eller om mellanbesiktningar som ft.")reskrivits av administrationen med stöd av regel l() punkt 1 el i denna bilaga ej utförts.

(s. (.”.ertifikat som utfärdats för ett fartyg skall upphöra att gälla när fartyget övergar till annan stats flagga. utotn i fall som avses i punkt 7 i denna regel.

7. Da fartyg over-gar till annan fördragsslutande parts flagga skall certifikatet förbli giltigt under en tid av högst fetn manader. förutsatt att giltighetstiden ej skulle ha utgätt före slutet av denna tid. eller till dess administrationen utfärdat ett ersättningscertifikat. om detta sker tidigare. Sä snart som möjligt efter övergängen skall regeringen för den fördragsslutande part vars flagga fartyget tidigare var berättigat att föra till administrationen översända kopia av det certifikat fartyget innehade före övergängen och. om möjligt. kopia av den tillämpliga besiktningsrap- porten.

Prop. 1975/765 250

Regulation 13

Requirements for Minimizing acciden tal Pollution

(1) The design, construction, equipment and operation of ships carrying noxious liquid substances in bulk which are subject to the provisions of this Annex shall be such as to minimize the uncontrolled discharge into the sea of such substances.

(2) Pursuant to the provisions of paragraph (1') of this Regulation, the Govern- ment of each Party shall issue, or cause to be issued, detailed requirements on the design, construction, equipment and operation of such ships.

(3) In respect of chemical tankers, the requirements referred to in paragraph (2) of this Regulation shall contain at least all the provisions given in the Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk adopted by the Assembly of the Organization in Resolution A.212(Vll') and as may be amended by the Organization, provided that the amendments to that Code are adopted and brought into force in accordance with the provisions of Article 16 of the present Convention for amendment procedures to an Appendix to an Annex.

Prop. 1975/7615 251

Regel 13

litres/(ritter för minimering av förorening pa" grum! ur ()[i't'ks/rz'r'rldelse

]. Utformningen. konstruktionen. utrustningen och handhavandet av fartyg som tranSporterar skadliga flytande ämnen i bulk och som är underkastade föreskrifter- na i denna bilaga skall vara av sådan beskaffenhet att okontrollerat utsläppi havet av sadana ämnen begränsas sa langt som möjligt.

2. I enlighet med vad som föreskrives i punkt l i denna regel skall varje fördragsslutande parts regering utfärda eller lata utfärda detaljerade föreskrifter rörande utformning. konstruktion. utrustning och handhavande av sadana fartyg.

3. | fraga om kemikalietankfartyg skall de föreskrifter som avses i punkt 2 i denna regel innehålla åtminstone alla de föreskrifter som är intagnai Anvisningarna för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk. antagna av organisationens församling genom resolution A.212 (VII). med de ändringar som kan göras av organisationen. förutsatt att ändringarna i anvisningarna antages och sattes i kraft enligt bestämmelserna i artikel 16 i denna konvention om ändringi bihang till en bilaga.

Prop. 1975/765 252

Category A

Category B

Category C

Category D

.' A pendix 1

GUIDELlNES FOR THE CATEGORIZATION OF NOXIOUS LIQUID SLTBSTANCES

Substances which are bioaccumulated and liable to produce a hazard to aquatic life or human health". or which are highly toxic to aquatic life (as expressed by a Hazard Rating 4. defined by a TLm less than 1 ppm); and additionally certain substances which are moderately toxic to aquatic life (as expressed by a Hazard Rating 3, defined by a TLm of 1 or more. but less than 10 ppm) when particular weight is given to additional factors in the hazard profile or to special characteristics of tlte substance.

Substances which are bioaccumulated with a short retention of the order of one week or less: or which are liable to produce tainting of the sea food; or which are moderately toxic to aquatic life ('as expressed by a Hazard Rating 3. defined by a TLm of 1 ppm or more. but less than 10 ppm); and additionally certain substances which are slightly toxic to aquatie life (as expressed by a Hazard Rating ]. defined by' a TLm of 10 ppm or more. but less than 100 ppm) when particular weight is given to additional factors in the hazard profile or to special characteristics of the substance.

Substances which are slightly toxic to aquatic life (as expressed by a Hazard Rating 3. defined by a TLm of l0 or more. but less than 100 ppm)". and additionally certain substances which are practically non-toxic to aquatic life (as expressed by a Hazard Rating 1. defined by a TLm of 100 ppm or more. but less than 1.000 ppm) when particular weight is given to additional factors in the hazard profile or to special "characteristics of the substance.

Substances which are practically non-toxic to aquatic life (as expressed by a Hazard Rating l. defined by a TLm of 100 ppm or more. but less than 1.000 ppm): or causing deposits blanketing the seatloor with a high biochemical oxygen demand (BOD): or highly hazardous to human health. with an LDSO of less than 5 mg,-"kg: or produce moderate reduction of amenities because of persistency. smell or poisonous or irritant characteristics, possibly interfering with use of beaches; or moderately hazardous to human health, with an LD50 of 5 mgfkg or more. but less than 50 mg,/kg and produce slight reduction of amenities.

Other Liquid Substances (for the purposes of Regulation 4 of this Annex)

Substances other than those categorized in Categories A. B. C and D above.

Prop. 1975/76:5 253

Kategori A

Kategori B

Kategori C

Kategori D

((.).l't'l'XtI'IlllfIlg)

Bihang I

RIKTLINJER FÖR KATEGORISERING AV SKADLIGA FLYTANDE ÄMNEN

Ämnen sotn bioackumuleras och kan utgora en risk för vattenlivet eller människors ltälsa. eller sotn är i hög grad giftiga för vattenlivet (uttryckt genom riskgrad 4. definierad som en 'fLm pa tuittdrc än [ ppttt). och dessutom vissa ämnen sorti är mättligt giftiga för vattenlivet (uttryckt gettottt riskgrad 3. definierad som en TLm pgr 1 ppm eller mer. men mindre ätt 10 ppm) när särskild vikt tästes vid ytterligare faktorer i riskpmfilen eller vid ämnets speciella egenska- per.

Ämnen Som bioackumuleras med en varaktighet av omkring en vecka eller mindre. eller sotn katt skämma födoämnen frän havet. eller som är måttligt giftiga för vattenlivet (uttryckt genom riskgrad 3. definierad som en TLm pa 1 ppm eller mer. men mindre än 10 ppm), och dessutom vissa ämnen sotn äri nagon man giftiga för vattenlivet (uttryckt genom riskgrad "2. definierad sotn en TLm pa IO ppm eller mer. men mindre ätt l00 ppm) ttär särskild vikt lästes vid ytterligare faktorer i riskprofilcn eller vid ämnets speciella egenskaper.

Ämnen som är i nägon titan giftiga för vattenlivet (uttryckt genom riskgrad 2. definierad som en TLm på 10 ppm eller tner. men mindre än 100 ppm). och dessutom vissa ämnen som är praktiskt taget ogiftiga för vattenlivet (uttryckt genom riskgrad ]. definierad som en TLm pa 100 ppm eller tner. men mindre ätt 1 000 ppm) när särskild vikt fästes vid ytterligare faktorer i riskprofilen eller vid ämnets speciella egenskaper.

Ämnen som är praktiskt taget ogiltiga för vattenlivet (uttryckt genom riskgrad l.definierad som en TLm pa 100 ppm eller mer. men mindre än 1 ()()O ppm). eller som ger upphov till avlagringar som täcke" havsbtntnen och har hög biokemisk syretörbrukning (BOD). eller som utgör en betydande risk för människors hälsa och vilkas l..-Dm är mindre än 5 mg,.fkg. eller Som pa grund av varaktighet. lttkt eller giftiga eller retande egenskaper orsakar en mättlig minskning av skrf'tnhets- och rekreationsvärden och därigenom möjligen katt störa '.tnvändningen av badstränder. eller som katt utgöra en tnattlig risk för människors ltälsa och vilkas LD...) är 5. mgfkg eller mer. men mindre ätt 50 mg.-""kg och som orsakar en mindre minskning av skött- hets— och rekrcationsvärden.

Andra flytande ämnen (som avses i regel 4 i denna bilaga)

Andra ämnen än de som upptagits i förenämnda kategorier A. B. (" eller 1"). '

Prop. 1975/765 254 Appendix || LIST OF NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES CARRIED lN BULK Pollution Category for Residual concentration UN operational (per cent by weight)

Substance

Number discharge ___—_l._____,______

(Regulation 3 (Regulation 5(1) (Regulation 5(7)

of Annex 11) 1 of Annex 11) of Annex 11) l ll | 111 i [V Outside Within special ' special areas areas

Acetaldehyde

Aeetic acid Aeetic atthydride Acetone Acetone cyanohydrin

Acetyl cltloride Acrolein Aerylie acid* Actylonitrile Adiportitrile Alkylbenzene sulfonate (straight chain) . (branched chain) Allyl alcohol Allyl chloride Alttm (15% solution) Atttinetyletanolantitt

(Hydroxyetltyl-ethylene-

diamine)* Ammonia (28% aqueous)

iso-Amyl acetate n—Amyl acetate n-Amyl alcohol Aniline

1089 I c [ .

1842 C 1 '

1715 c 1090 D 1541 A 0.1 0.05

1717 C 1092 A 0.1 0.05

. C | 1093 B ' D i

_ I c . 13

1098 B 1100 c 5 D .

. D *

1005 B 1104 (f

1104 C

. D

1547 1 c

* Asterisk indicates that the substance has been provisionally included in this list and that

further data are necessary in order to complete the evaluation of its environmental hazards. particularly in relation to living resources.

Prop. 1975/76:5 ' 2

U| (Jr

( Ö | 'crxa' [lui/lg ) Bihang II '

l-"(')R'l'li('l(NlN(; ÖVER SKADLIGA FLYTANDE ÄMNEN SOM TRANSPt.)R'l'ER_AS ] BL'LK

Förurenings- Restkoneentration

FN- kategori för ' (i viktprocent) nummer; drlftutsläpp __ (Regel 3 i ' (Regel 5 punkt (Regel 5 punkt Amne 5 bilaga 11) 1 i bilaga 11) _ 7i bilaga ll) ] [[ lll lV ; 1 | Ulanji'ir Inn/u ' . spm-ial- S])Ct'illl- ' områden mi)/råden Aeetaldehyd 1089" t i Ä ttikssy ra | 1842 (_. ! l Ättikssyraanhydrid | 1715 C Aceton 1090 D % Acetoncyanhydrin i 1541 A ()_1 005 Aeetylklorid ! 1717 (* Akrolein ! 1093 Å 0.1 : 0.05 .L'Xkryls_vra* | —- C ! Akrylonitril (vinyl— . | cyanid) 1093 I B Adiponitril —- ' D Alkylbensensultonat(ABSV 5 , (rak kedja) C ' : (grenatl kedja) B Allylalkollol | 1098 : B .-X11y1klorid 5 1100 ' (? Alun ( 15 ”235 lösning) ' D Aminoetyletanolamin ! (h_vdroxictyletylen- ' diamin)* — D Ammoniak ("28 'if-. vatten- 5 l lösning) i 1005 B 1 lsoamylacetat 1 104 (' ' n-g—melacetat 1 104 | C . . u-Mnylalkolml — D i ' Anilin ! 1547 (' |

Asterisk anger att aruuet har upptagits provisoriskt [ tnrteckntngen och att ytterligare uppgifter är nodvändiga för att slutföra utvärderingen av dess miljörisker. särskilt med avseende pa levande tillgängar.

Prop. 1975/76:5

Substance

Benzene Bcnzyl alcohol Benzyl chloride n-Butyl acetate sec-Butyl acetate n-Butyl acrylate Butyl butyratc* Butylene glycol(s) Butyl methacrylate n-Butyraldehyde Butyric acid Calcium hydroxide (solution) Camphor oil Carbon disulphidc Carbon tetrachloride Caustic potash ('Potassium hydroxide) Chloroacetic acid Chloroform Chlorohydrins (crude)* Chloroprene* Chlorosulphonic acid para-Chlorotoluene Citric acid (10%—25%) Creosote Cresols Cresylic acid Crotonaldehyde Cumene Cyclohexane Cyclohexanol Cyclohexanone (Tyclohexylamine*

para-Cymene (lsopropyltoluene )* Decahydronaphtlialenc Decane*

*

1738 1123 1124

1129

1130 1131 1846

1814 1750 1888

1991 1754

1334 2076 2022 1143 1918 1145

1915

2046 1 147

UDUJUUUJUUUUUUÖ

UD>U$U

DOD UUUÖÖW>>>UWÖÖUWÖÖ

0.01

0.1 0.1 0.1

256

0.005

0.05 0.05 0.05

Asterisk indicates that the substance has been provisionally included in this list and that further data are necessary in order to complete the evaluation of its environmental hazards, particularly in relation to living resources.

Prop. 1975/76:5 257 Ämne I || 111 IV Bensen 1 114 C Bensylalkohol - D' Bcnsyl klorid 1738 B n-Butylacetat 1123 ' D s-Butylacctat 1 124 D n-Butylakrylat —- D Butylbutyrat* — B Butylcnglykol — , D Butylmetakrylat —- _ D- ii—Buty raldcliyd ('n-butanal) 1129 B Smörsyra | B Kalciumhydroxid (lösning) —— ' D Kam ferolja 1 130 B ' ' Koldisulfid 1131 A' 001 0.005 Koltetraklorid 1846 B Kaliumhydroxid 1814 C Klorättiksyra 1750 C Kloroform 1888 B Klorhydriner (oförädlade)* D Kloropren* 1991 - C. Klorsulfonsyra 1754 C. p-Klortoluen B Citronsyra ('10 25 %) D. -. Kreosot 1334 ' A. 0.1 0.05 Krcsoler 2076 A 0.1 0,05 Kresylsyra (blandade fenoler) 2022 A 0,1 0,05 Krotonaldehyd 1 143 B'- Kumen (isopropylbensen) 1918 (" Cyklohexan ! 145 C Cyklohexanol - - . D' Cyklohexanon 1915 D. Cyklohexylamin "' ('aminocyklohexan')* D p-Cymen ('p—isopmpyltoluen)* 2046 D Dekahydronaftalen 1147 1) Dekan*

* Asterisk anger att ämnet har upptagits provisoriskt i förteckningen och att ytterligare uppgifter är nödvändiga för att slutföra utvärderingen av dess miljörisker, särskilt med avseende på levande tillgångar.

Prop. 1975/76:5 258

Substance IV Diacetone alcohol* D Dibenzyl ether* - C Dichlorobenzenes 1 591 A 0.05 Dichloroethyl ether 1916 B Dichloropropene - 2047 B

Dichloropropane

mixture (D.D. Soil

fumigant) Diethylamine 1 154 C . Diethylbenzene 2049 C-

(mixed isomers) . Diethyl ether 1155 D Diethylenetriamine* 2079 C Diethylene glycol C

monoethyl ether Diethylketone .

(3-Pentanone) 1 156 D Diisobutylene* 2050 D Diisobutyl ketone 1157 D Diisopropanolamine - C' Diisopropylamine 1 158 C Diisopropyl ether* 1159 D Dimethylamine '

(40% aqueous) 1160 C Dimethylethanolamine 205 1 C

(2-Dimethylamino-

ethanol)* .-

Dimethylformamide - D 1,4-Dioxane* 1165 C, Diphenyl/Diphenyloxide.

mixtures* D Dodecylbenzene - C Epichlorohydrin 2023 B 2-Ethoxyethyl acetate* 1 172 D Ethyl acetate 1173 D Ethyl acrylate 1917 1 D Ethyl amyl ketone* - | C Ethylbenzene . 1175 C Ethyl cyclohexane - D

|

* Asterisk indicates that the substance has been. provisionally included in this list and that further data are necessary in order to complete the evaluation of its environmental hazards, particularly in relation to living resources.

Prop. 1975/7625 259

111 " IV

Ämne 1 1 1 . u 1)iacetonalkohol* __l 1 148 1 D ' Dibensylcter* Ä' C Diklorbensener 1591 A 0.1 0,05 Dikloretyleter 1916 B ' Diklorpropen-

diklorpropan,

blandning 2047 B Dietylamin 1 1 54 C Dietylbensen

(blandade isomerer) 2049 C Dietyletcr (eter) 1155 D Dietylentriamin* 2079 C Dietylenglykolmonoctyletcr —- C Dietylketon (3-pentanon) ! 1156 . D . Diisobutylcn (diisobuten)* j 2050 ' D i Diisobutylketon 1 157 D Diisopropanolamin ( DlPA') — C Diisopropylamin i 1 158 C Diisopropyletcr ('isopropyleter)* 1159 * D [)imetylaniin (DMA)

('40 ff; vattenlösning) 1160 C Dimctyletanolamin '

(2-dimetylaminoetanol)* 2051 C Dimetylformamid ( DM F ') -—- D' 1.4—Dioxan* 1165 C Bifenyl/bifcnyloxid, '

blandningar* - D Dodekylbensen

(dodecylbensen) -- (' Epiklorhydrin 2023 B 2-Etoxyetylacetat* . 1172 D Etylacetat 1173 D Etylakrylat 1917 [) litylamylketon (EAKY' __ ('_', Etylbensen 1175 C Etylcykloliexan D

* Asterisk anger att ämnet har upptagits provisoriskt.i förteckningen och att ytterligare

uppgifter är nödvändiga för att slutföra utvärderingen av dess miljörisker. särskilt med avseende på levande tillgångar.

Prop. 1975/765 260

Substance

Ethylene chlorohydrin ("Z—Chloro-ethanol)

Etliylene cyanohydrin* - Ethylenediamine 1604

Ethylene dibromide 1605 Ethylene dicltloride 1 184 Ethylene glycol monoethyl ether (Methyl cellosolve) 1 171 2-Ethylhexy1 acrylate* Z-Ethylhexyl alcohol - Ethyl lactate* 1192

2-Ethyl 3-propyl-

acrolein* B- Formaldehyde :

(37—50% solution) 1198 C Formic acid 1779 D Furfuryl alcohol C Heptanoic acid* - D Hexamethylenediamine* 1783 C Hydrochloric acid 1789 D Hydrofluoric acid

(40% aqueous) 1790 B Hydrogen peroxide '-

(greater than 60%) 2015 C lsobutyl acrylate - D lsobutyl alcohol 1212 D lsobutyl methacrylate - D lsobutyraldehyde 2045 C lsooctane* - D lsopentane D lsophorone D lsopropylamine 1221 C lsopropyl cyclohexane D lsoprene 1218 D Lactic acid - D Mesityl oxide* 1229 C Methyl acetate 1231 D Methyl acrylate 1919 C Methylamyl alcohol - D

* Asterisk indicates that the substance has been provisionally included in this list and that further data are necessary in order to complete the evaluation of its environmental hazards, particularly in relation to living resources.

Prop. 1975/76:5' 261

— . [_ . | | Ämne ' 1 11' m ' IV ___.__.. ______1______...___.______ ___ _ Etylenklorhydrin (2-kloretanol) 1135 [)

Etylencyanhydriif ' — D

Etylendiamin 1604 C Etylendibromid 1605 B l.'ltylendiklorid ] 184 B

litylenglykolmonoetyleter

(etylcellosolv) '- 1171 D 2-Etylhexy1akrylat* ' -— D ; 2-Ety1hcxylalkohol . ' :

('2-ety1hcxanol) 1 C ' Etyllaktaf . 1192 ' D ' 2-thyl-3-propylakrolein* ' —— B Formaldehyd (37—50 %. lösning)

(formalin) 1198 ( Myrsyra :| 1779 D

Furfurylalkohol —— C Heptansyra* D ! llexametylendiamin * 1783 C " ! Saltsyra 1789 D ' Fluorvätcsyra .

(401'1-51vattenlösning) . 1790 B ' i Viitcpcroxid -

(mer än 60 ',???) 2015 C ' lsobutylakrylat —- | D ' lsobutylalkohol 1212 D lsobutylmetakrylat D 1 Isobutyraldehyd .

(isobutylaldehyd) 2045 . (' lsooktan* D lsopentan D lsoforon D lsopropylamin ' '1221 ! C _ . lSOpropylcyklohexan & -—- ' l) ' lsopren ' 1218 D ll-ljölksyra -— D | Mesityloxid* 1229 C ! Metylacctat 1231 D : Metylakrylat . C Metylamylalkohol (MlBC) -— D

* Asterisk anger att ämnet har upptagits provisoriskt i förteckningen och att ytterligare uppgifter är nödvändiga för'att slutföra utvärderingen av dess miljörisker. särskilt med avseende på levande tillgängar.

Prop. 1975/765 262

Substance

Methylene chloride B ' 2-Methyl-5-Ethy1- '

pyridine* - B ' Methyl methacrylate 1247 D 2-Methylpentene* ' - D ' alpha-Methylstyrene* - D Monochlorobenzene 1134 B '- Monoethanolamine D Monoisopropanolamine C Monomethyl

ethanolamine C Mononitrobenzene C . Monoisopropylamine - C Morpholine* 2054 C . Naphthalene (molten) 1334 A 0.1 0.05 Naphthenic acids* - A 0.1 0.05 Nitric acid (90%) 2031/ C

2032

2-Nitropropane - D ortho-Nitrotoluene' 1664 C Nonyl alcohol* C Nonylphenol C n-Octanol - C Oleum ' 1831 C — Oxalic acid (IO-25%) - D Pentachloroethane 1669 B . n-Pentane 1265 | C Perchloroethylene 1897 B

(Tetrachloroethylene) Phenol 1671 B Phosphoric acid 1805 D . Phosphorus (elemental) 1338 A , 0.01 0.005 Phthalic anhydride l - C

(molten) beta-Propiolactone* - B Propionaldehyde 1275 D Propionic acid 1848 D Propionic anhydride D n-Propyl acetate* . 1276 C

1 |

* Asterisk indicates that the substance has been provisionally included in this list and that further data are necessary in order to complete the evaluation ofits environmental hazards, particularly in relation to living resources.

Prop. 1975/7625 263 Ämne I 11 ' 111 [V' Metylenklorid (diklormetan) 1593 B ' 2-Metyl-5-ety1pyridin (MEP)* —- B Metylmetakrylat 1247 D. 2-Mety1penten* — D : (;t-Mt=tylsty1'en"k -- D Monoklorbensen (klorbensen) ] 134 B ll'lonoetanolamin ( MEA') '-

(ctanolamin) D Monoisopropanolamin (MlPA) '

(isopropanolamin) " C Monometyletanolamin —— C - Morimiitrobensen ( nitrobensen) — C Monoisopropylamin C . Morfolin* 2054 c _ .. Naftalen (smält) 1334 A' 0.1 0.05 Naftensyror* — A 0.1 0.05 Salpetersyra (90 %) 2031/ C '

2032 Z-Nitropropan — D o-Nitrotoluen 1664 C Nonylalkohol * C . Nonyl fenol C n—Oktanol (ii-oktyalkohol) C _ Oleum 1831 C . Oxalsyra (10 - 25 %) -— D' Pentakloretan 1669 B n-Pentan 1265 C Perkloretylcn (tetrakloretylen') 1897 B , Fenol 1671 B Fosforsyra 1805 D =. _ . Fosfor (grundämnet) 1338 A 0.01 . 0.005 Ftalsyraanhydrid (smält) C B-Propiolakton (BPL)' B Propionaldehyd . 1275 1) Propionsyra 1848 [) Propionsyraanhydrid D n—Propylacetat * 1276 C

* Asterisk anger att ämnet har upptagits provisoriskt i förteckningen och att ytterligare uppgifter är nödvändiga föratt slutföra utvärderlngen av dess miljörisker. särskilt med avseende på levande. tillgångar.

Prop. 1975/76:5

n-Propyl alcohol n-Propylamine Pyridine

Silicon tetraehloride Sodium bichromute (solution)

Sodium hydroxide Sodium pentachloro- phenate (solution)

Styrene monomer Sulphuric acid

Tullow Tetraethyl lead Tetrahydrofuran Tetrahydronaphthalenc Tetramethylbenzene Tetramethyl lead Titanium tetrztchloride Toluene Toluene diisocyanate* Trichloroethunc -Trichloroethylene Triethunolumine Triethylamine Trimethylbenzene* Tritolyl phosphate

(Tricresyl pliosplrate)* Turpentine (wood) Vinyl ucetate Vinylidene chloride* Xylenes (mixed isomers)

264

. A 0.05 2055 (: 1830/ c 183l/ 1832 - D 1649. A 0.05 2056 D 1540" C _ D l649 A 0.05 1838 D 1394 c _ 3078 B " (' ' B D . c c

. B 1399 B

l30) C . 1303 B ' 1307 c"

* Asterisk indicates that the substance has been provisionally included in this list and that further data ure necessary in order to "complete the evaluation of its environmental hazards, particularly in relation to living resources.

Prop. 1975/765 265

Ämne | ' 11 ; 111 W

__ _.____.,__ . .J. 1 _ _!_._ _L___ _ __ n-Propylalkohol 1274 . D

n-Propylam'm 1277 1 C Pyridin ' 1282 ' B

Kiseltetraklorid

(tctraklorsilan) : 1818 D

Natriumdikromat (lösning) - '. _ C , Natriumhydroxid ' . - ', 1824 ('

Natriumpentaklorfenat (natriumpentaklorl'enoxid)

(lösning) ' _ | A ' 0.1 0.05 Styren (monomer) ' 1 2055 C Svavelsyra ' 1830/ C '

' 1831/ |

1832 ;

Talg i D 'l'etractylbly (TEL) 1649 | A 0.1 | 0.05 Tctrahydrofuran (TH F) 2056 D i Tetrahydronaftalcn . 1540 C ; Tetrametylbensen ' —- D Tetrametylbly (TM L) : 1649 A 0,1 0.05 Titantetraklorid (titanklorid) ; 1838 D Toluenttoluol) ' 12.94 (? : Toluendiisoeyanaf 2078 B Trikloretan — C Trikloretylen 1710 ! B Trictanolamin (TEA) ' -— ' D ! Tn'etylamin ' 1296 i C 1 Trimetylbensen* ' —— ' C '

Tritolyll'osl'at (TCP) ! !

("t1'ikresylt'osfat')' —' : B Terpentin (tråi) 1299 ' B Vinylacetat 1301 ' C. Vinylidenklorid* 1303 i B

Xyl'en (blandade isomerer) 1307 i C i

' 1

| . |

Asterisk anger att ämnet har upptagits provisoriskt i förteckningen och att ytterligare uppgifter är nödvändiga för att slutföra utvärderingen av dess miljörisker. särskilt med avseende på levande tillgangar.

Prop. 1975/765

Appendix Ill

266

LIST OF OTHER LIQUID SUBSTANCES CARRIED lN BULK

Acetonitrile (Methyl cyanide) tert-Amyl alcohol n-Butyl alcohol Butyrolactone

Calcium chloride (solution)

Castor oil

Citric juices Coconut oil

Cod liver oil iso-Decyl alcohol n—Decyl alcohol Decyl octyl alcohol Dibutyl ether Diethanolamine Diethylene glycol Dipentene Diptopylene glycol Ethyl alcohol Ethylene glycol Fatty alcohols (Cm-Cao) Glycerine n-Heptane

Heptene (mixed isomers) n-Hexane

Ligroin

Methyl alcohol Methylamyl acetate Methyl ethyl ketone (2-butanone) Milk Molasses

Olive Oil Polypropylene glycol iso-Propyl acetate iso-Propyl alcohol Propylene glycol Propylene oxide Propylene tetramer Propylene trimer Sorbitol

Sulphur (liquid) Tridecanol Triethylene glycol . Triethylenetetramine Tripropylene glyc'ol Water

Wine

Prop. 1975/765

267

(Öl.—ersättning)

. Bihanglll.l .

FÖRTECKNlNG ÖVER ANDRA FLYTANDE ÄMNEN SOM TRANSPORTER/XS l BULK

Acetonitril (metylcyanid) t-Amylalkohol n-Butylalkohol Butyrolakton Kalciumklorid (lösning) Ricinolja

Citronsaft

Kokosolja

Fiskleverolja ' lsodekanol ( isodekylalkohol) n-Dekanol (n-dekylalkohol) Dekyloktylalkohol Dibutyleter

Dietanolamin Dietylenglykol

Dipenten Dipropylenglykol lEtylalkohol Etylenglykol

Fettalkoholer (C, 2 —C2 0 ) Glycerin

n-Heptan Hepten (blandade isomerer) n-Hexan

Ligroin Metylalkohol Metylamylacetat Metyletylketon (2-butanon) Mjölk

Melass

Olivolja . Polypropylenglykol

lsopropylacetat lsopropylalkohol Propylenglykol .Propylenoxid l'ropylen tetramer Propylen trimer Sorbitol

Svavel (lösning) Tridekanol Tr'ietylenglykol Trietylentctramin Tripropylenglykol Vatten' '

Vin

Prop. l975/76:5 268

Appendix IV

CARGO RECORD BOOK F'OR SHIPS CARRYING NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES lN BULK

Name of ship .......................................................

Cargo carrying capacity of . each tank in cubic metres .............................................

Voyagefrom.............. ............. to .........................

( a,) Loading of cargo ]. Date and place of loading

2. Name and category of cargot'es) loaded '

3. Identity of tank(s) loaded

(b) Transfer of cargo 4. Date ol' transl'er

5. 1dentityoftank(s) (1) From (ii) To

6. Was( were) tank(s) in 5(i) cmptied'?

7. lf not. quantity remaining

(c) Unloading of cargo 8. Date and place of unloading 9. Identity ol' tank(s) unloaded 10. Was( were) tank(s) emptied'? [ 1. If not. quantity remaining in tank(s) 12. ls(arc) tank(s) to be cleaned? 13. Amount transferred to slop tank 14. Identity ofslop tank

(d) Ballasting of cargo tanks 15. ' ldentity of tank(s) ballasted

16. Date and position ofship at start ol' ballasting

............................. Signature of Master

Prop. l975/76:5 269

(Översättning) Bihang IV

LASTDAGBOK FÖR ["ARTYG SOM TRANSPORTERAR SKADLIGA FLYTANDE ÄMNEN 1 BULK

Fartygets namn .............................................

Varje tanks lastkapacitet i kubikmeter ...............................................

Resa från ......................... till .....................

a) Intag av last 1. Dag och plats för lastning

2. Namn på och kategori av intagen last

3. Lastade tankens(arnas) identitetsbeteckning(ar)

b) Omdisponering av last 4. Dag för omdisponering 5. Tankenst'arnas) l) Från identitctsbetcekningtar) 2) Till 6. Blev tankcn(arna) under 5. 1)tömd(a)? 7. Om ej, ange återstående mängd.

c) Lossning av last 8. Dag och plats för lossning ' 9. Lossade tankens(arnas) identitetsbeteckning(ar) 10. Blev tanken(arna) tömd(a)? [ 1. Om ej. ange återstående mängd i tanken(arna). 12. Skall tanken(arna)'rengöras? 13. Mängd som överförts till sloptank

14. Sloptanks identitetsbeteckning

d) Barlastning av lasttankar 15. Barlastade tankens(arnas) identitetsbeteckning(ar)

16. Dag och fartygets position vid barlastningens början

...................................... Befalltavarens underskrift

Prop. 1975/765

(e) Cleaning of cargo tanks

Category A substances

ldentity of tank(s) clean'éd

Date and location of cleaning Method(s) of cleaning

Location of reception facility used

Concentration of effluent when discharge to reception facility stopped

Quantity remaining in tank

Procedure and amount of water introduced into tank in final cleaning

Location. date of discharge into sea

Proeedure and equipment used in discharge into the sea

Category B, C and D substances Washing procedure used

Quantity of water used

Date, location of discharge into sea

Procedure and equipment used in discharge into the sea

(f) Transfer of dirty ballast water

30. ldentity of tank(s)

Date and position of ship at start of discharge into sea

Date and position of ship at finish of discharge into sea

Ship's speed(s) during discharge Quantity discharged into sea

Quantity of polluted water transferred to slop tank(s) (identify slop tank(s))

Date and port of discharge to shore reception facilities (if applicable)

270

Signature of Master

Prop. 1975/76:5 271

e) Rengöring av lasttankar Ämnen av kategori A 17. Rengjorda tankenstarnas) identitetsbeteckning(ar) 18. Dag och fartygets position vid rengöring 19. Rengörir1gsmetod(er) 20. Belägenhet av mottagningsanordning som anlitats '31. Koncentration i utflöde när avlämnande till mottagningsanordning avslutats

22. Återstående mängd i tank 23. Metod för avslutande rengöring och mängd vatten som därvid tillförts tank

24. Position vid och dag för utsläppi havet

25. Metod och utrustning som använts vid utsläpp i havet

Ämnen av kategori B, C och D 26. Använd renspolningsmetod 27. Använd mängd vatten 28, Dag för och fartygets position vid utsläpp i havet

29. Metod och utrustning som använts vid utsläpp i havet

!) Överföring av förorenad barlast

30. Tankens(arnas) identi- tetsbe teckning(a r)

'.»

1. Dag och fartygets position när utsläpp i havet påbörjats

'.».1 | J . Dag och fartygets position när utsläpp i havet avslutats l..—t ';.) . Fartygets fart(er) under utsläppet

'.») J:. Mängd som har släppts ut i havet '_u 'Jl

. Mängd förorenat vatten som överförts till sloptankl ar) (sloptankens(ar11as) identitetsbcteckning( ar) anges)

36. Dag och hamn för avlämnande till mottagningsanordningar i land (om tillämpligt)

....................................... Befälhavarens underskrift

Prop. 1975/765

(15)

(h)

Transfer from slop tank/disposal of residue

37. 38. 39.

40.

ldentity of slop tank(s) Quantity disposed from each tank

Method of disposal of residue: (a) Reception facilities (b) Mixed with cargo (c) Transferred to another (other) tank(s) (identify tank(s))

(d) Other method

Date and port of disposal of residue

Accidental or other exceptional discharge

41. 42.

43.

44.

Date and time of occurrence

Place or position of ship at time of occurrence

Approximate quantity, name and category of substance

Circumstanees of discharge or escape and general remarks.

Signature of Master

272

Prop. 1975/765 273

g) Överföring frän sloptank/bortskaffande av rester 37. Sloptankens(arnas) identitetsbeteckning(ar) 38. Mängd som bortskaffats från varje tank 39. Metod för bortskaffande av rester: a) mottagningsanordningar b) blandning med last

c) överföring till annan (andra) tank(ar) . (tankens(arnas) identitetsbeteekning(ar) anges)

d) annan metod 40. Dag och hamn för bortskaffande av rester

h) Utsläpp till följd av olyckshändelse eller annan oförutsedd omständighet 41. Dag och tidpunkt för händelsen 42. Fartygets uppehållsort eller position vid tidpunkten för händelsen

43. Ämnets ungefärliga mängd. benämning och kategori 44. Omständigheter vid utsläppet eller utflödet och allmänna anmärkningar

....................................... Befälhava rens undersk rift

18 Riksdagen I (175/76. I sam/. Nr:?

Prop. 1975/765 274

Appendix V

FORM OF CERTI FlCATE

INTERNATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE FOR THE CARRIAGE OF NOXlOUS LIQUID SUBSTANCES lN BULK (1973)

(Note: This Certificate shall be supplemented in the case of a chemical tanker by the certificate required pursuant to the provisions of Regulation 13(3) of Annex 11 of the Convention)

(Official Seal)

lssued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, under the authority of the Government of

/ full official designation of the country)

by ............................................................... (full official designation of the competent person or organization authorized

under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973)

Distinctive Number or Letter

Gross Tonnage

Prop. 1975/765 275

(Översättning)

Bihang V

FORMULÄR FÖR CERTIFIKAT

INTERNATIONELLT FÖRORENINGSSKYDDSCERTIFIKAT FÖR TRANSPORT AV SKADLIGA FLYTANDE ÄMNEN I BULK (1973)

(Anmärkning: Detta certifikat skall i fråga om kemikalietankfartyg kompletteras med det certifikat som kräves enligt föreskrifterna i regel 13 punkt 3 i bilaga II till konventionen) ( Officiellt sigill)

Utfärdat enligt föreskrifterna i 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg enligt bemyndigande av regeringen i

ZIV ...................................................... (fullständigt nanm pa” behörig person eller organisation som bem yndigats enligt

föreskrifterna i 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg)

J

|__—_? Fartygets namn Registrerings- Hemort Brutto-

nummer eller dräktighet signalbokstäver

l————_—t————é

Prop. 1975/765 276

THIS IS TO CERTIFY:

]. That the ship has been surveyed in accordance with the provisions of Regulation 10 of Annex 11 of the Convention.

2. That the survey showed that the design, construction and equipment of the ship are such as to minimize the uncontrolled discharge into the sea of noxious liquid substances.

3. That the following arrangements and procedures have been approved by the Administration in connexion with the implementation of Regulation 5 of Annex II of the Convention:

Thiscertificateisvaliduntil subject to intermediate survey(ls_) at intervals of ............................

lssued at ........................................................... (place of issue of Certificate)

.......................... 19.. (Signature of duly authorized official issuing the Certificate)

(Seal or stamp of the issuing Authority, as appropriate)

Prop. 1975/765 277 DET INTYGAS

]. att fartyget har besiktigats enligt föreskrifterna i regel 10 i bilaga II till konventionen,

2. att besiktningen har visat att fartygets '- utformning, konstruktion och utrustning är sådan att okontrollerat utsläpp i havet av skadliga flytande ämnen begränsas så långt som möjligt.

3. att följande anordningar och metoder har godkänts av administrationen i samband med tillämpningen av regel 5 i bilaga II till konventionen:

Detta certifikat gäller till ....................................... under förutsättning att fartyget undergår mellanbesiktningar") med mellantider av

Utfärdat i ................................................. (plats där certifikatet utfärdats)

...................... IQ..

digad tjänsteman söm utfärdat certifi- karet )

( Den utfärdande myndighetens sigill eller stämpel. enligt vad som är tillämpligt)

Prop. 1975/765 278

Intermediate surveys

This is to certify that at an intermediate survey required by Regulation lO(l)(c) of Annex II of the Convention, this ship and the condition thereof are found to comply with the relevant provisions of the Convention.

Signed ............................ (Signature of duly authorized official)

(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Signed ............................ (Signature of duly authorized official)

(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Under the provisions of Regulation 12(2) and (4) of Annex II of the Convention the validity of this Certificate is extended until

Signed ............................ (Signature of duly authorized official)

(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Prop. 1975/765 279

Mellanbesiktningar

Det intygas att vid mellanbesiktning som avses i regel lO punkt 1 c) i bilaga II till konventionen detta fartyg och dess tillstånd befunnits uppfylla tillämpliga föreskrifter i konventionen.

Underskrift ..................... ( Underskrift av vederbörligen bemyndigad tjänsteman )

Plats .......................... Dag ...........................

(/1=I_wrt1igltt>telts sigill eller stämpel, enligt vad som är tillämpligt)

Underskrift ..................... (Underskrift av vederbörligen bemyndigad tjänsteman )

(tlft'ndighetens sigill eller stämpel, enligt vad som är tillämpligt)

Med stöd av föreskrifterna i regel l'2 punkterna 2 och 4 i bilaga II till konventionen har certifikatets giltighet förlängts till

Underskrift ..................... (Underskrift av vederbörligen bemyndigad tjänsteman)

Plats ..........................

(ll-bvzdighetens sigill eller stämpel, enligt vad som är tillämpligt)

Prop. 1975/765 280

ANNEX III

REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF POLLUTION BY HARMFUL SUBSTANCES CARRIED BY SEA IN PACKAGED FORMS, OR IN FREIGHT CONTAINERS, PORTABLE TANKS OR ROAD AND RAIL TANK WAGONS

Regulation 1

Application

(1) Unless expressly provided otherwise. the Regulations of this Annex apply to all ships carrying harmful substances in packaged forms, or in freight containers. portable tanks or road and rail tank wagons.

(2) Such carriage of harmful substances is prohibited except in accordance with the provisions of this Annex.

(3) To supplement the provisions of this Annex the Government of each Party to the Convention shall issue, or cause to be issued, detailed requirements on packaging, marking and labelling, documentation, stowage, quantity limitations, exceptions and notification, for preventing or minimizing pollution of the marine environment by harmful substances.

(4) For the purpose of this Annex, empty receptacles, freight containers. portable tanks and road and rail tank wagons which have been used previously for the carriage of harmful substances shall themselves be treated as harmful substances unless adequate precautions have been taken to ensure that they contain no residue that is hazardous to the marine environment.

Regulation 2 Packaging

Packagings, freight containers, portable tanks and road and rail tank wagons shall be adequate to minimize the hazard to the marine environment having regard to their specific contents.

Regulation 3

Marking and Labelling

Packages, whether shipped individually or in units or in freight containers, freight containers, portable tanks or road and rail tank wagons containing a harmful substance, shall be durably marked with the correct technical name (trade names shall not be used as the correct technical name), and further marked with a distinctive label or stencil of label, indicating that the contents are harmful. Such identification shall be supplemented where possible by any other means, for example by the use of the United Nations number.

Prop. 1975/765 ' . 281

( Översättning ) BILAGA III

REGLER TILL FÖRHINDRANDE AV FÖRORENING GENOM SKADLIGA ÄMNEN SOM TRANSPORTERAS TILL SJÖSSI FÖRPACKAD FORM ELLER I FRAKTCONTAINER, FLYTTBARA TANKAR ELLER LANDSVÄGS- OCH JÄRNVÄGSTANKVAGNAR

Regel 1

Tillämpningsomrdde

I. Om annat ej uttryckligen anges skall reglerna idenna bilaga äga tillämpning pa alla fartyg som transporterar skadliga ämnen i förpackad form eller i fraktcontainer, flyttbara tankar eller landsvägs- och järnvägstankvagnar.

"2. Sadan transport av skadliga ämnen är förbjuden. om den ej sker i enlighet med föreskrifterna i denna bilaga.

3. I syfte att komplettera föreskrifterna i denna bilaga skall varje fördragsslutande parts regering utfärda eller låta utfärda detaljerade föreskrifter om förpackning. märkning och etikettering, dokumentation. stuvning. kvantitetsbcgränsningar. undantag och underrättelser för att förhindra eller sä längt som möjligt begränsa förorening av den marina miljön genom skadliga ämnen.

' 4. Vid tillämpningen av denna bilaga skall tomma förpackningar, fraktcontainer. flyttbara tankar och Iandsvägs- och järnvägstankvagnar som använts tidigare för transport av skadliga ämnen själva behandlas som skadliga ämnen, om ej lämpliga försiktighetsatgärder vidtagits för att säkerställa att de ej innehåller någon rest som är skadlig för den marina miljön.

Regel 2 Förpackning

Förpackningar, fraktcontainer. flyttbara tankar och landsvägs- och järnvägs- tankvagnar skall vara lämpliga med hänsyn till sitt särskilda innehall for att sa längt som möjligt begränsa risken för den marina miljön.

Regel 3

lllärkning och etikettering

Kollin. vare sig de skeppas för sig eller i enheter eller i fraktcontainer. flyttbara tankar eller landsvägs— och järnvägstankvagnar. som innehaller ett skadligt ämne skall vara varaktigt märkta med den korrekta tekniska benämningen (handelsnamn skall ej användas som korrekt teknisk benämning) och skall vidare vara märkta med en tydlig etikett eller med ett schablonmälat märke som anger att innehällct är skadligt. Denna märkning skall. när det är möjligt. kompletteras på annat sätt. t. ex. genom användande av Förenta nationernas nutnmcr.

Prop. 1975/76:5 282

Regulation 4

Documentation

(1) In all documents relating to the carriage of harmful substances by sea where such substances are named, the correct technical name of the substances shall be used (trade names shall not be used).

(2) The shipping documents supplied by the shipper shall include a certificate or declaration that the shipment offered for carriage is properly packed, marked and labelled and in proper condition for carriage to minimize the hazard to the marine environment.

(3) Each ship carrying harmful substances shall have a special list or manifest setting forth the harmful substances on board and the location thereof. A detailed stowage plan which sets out the location of all harmful substances on board may be used in place of such special list or manifest. Copies of such documents shall also be retained on shore by the owner of the ship or his representative until the harmful substances are unloaded.

(4) in a case where the ship carries a special list or manifest or a detailed stowage plan, required for the carriage of dangerous goods by the International Convention for the Safety of Life at Sea in force, the documents required for the purpose of this Annex may be combined with those for dangerous goods. Where documents are combined, a clear distinction shall be made between dangerous goods and other harmful substances.

Regulation 5

Stowage

Harmful substances shall be both properly stowed and secured so as to minimize the hazards to the marine environment without impairing the safety of ship and persons on board.

Regulation 6

Quantity Limitan'ons

Certain harmful substances which are very hazardous to the marine environ- ment may, for sound scientific and technical reasons, need to be prohibited for carriage or be limited as to the quantity which may be carried aboard any one ship. ln limiting the quantity due consideration shall be given to size, construction and equipment of the ship as well as the packaging and the inherent nature of the substance.

Regulation 7

Exceprions

(l) Discharge by jettisoning of harmful substances carried in packaged forms, freight containers, portable tanks or read and rail tank wagons shall be prohibited except where necessary for the purpose of securing the safety of the ship or saving life at sea.

Prop. 1975/765 283

Regel 4

Dokumentation

l. I alla handlingar som avser transport av skadliga ämnen till sjöss där sädana ämnen nämnes skall ämnenas korrekta tekniska benämning användas (handelsnamn skall ej användas).

2. De skeppningshandlingar som tillhandahålles av avsändaren skall innefatta ett intyg eller en förklaring att den skeppslast sotn skall transporteras är lämpligt förpackad, märkt och etiketterad och i lämpligt skick för transport så att risken för den marina miljön begränsas sa långt som möjligt.

3. Varje fartyg som transporterar skadliga ämnen skall inneha en särskild förteckning eller ett särskilt manifest som upptar de skadliga ämnen som finns ombord och deras placering. En detaljerad stuvningsplan som anger placering av alla skadliga ämnen ombord får användas i stället för särskild förteckning eller särskilt manifest. Kopior av sädana dokument skall också behållas i land av fartygets ägare eller hans representant till dess de skadliga ämnena har lossats.

4. [ fall då på fartyget finns en särskild förteckning eller ett särskilt manifest eller en detaljerad sttn'ningsplan som kräves. för tranSport av farligt gods enligt gällande internationella konvention om Säkerheten för människoliv till sjöss far de handlingar som kräves enligt denna bilaga kombineras med dem som avser farligt gods. l'lar handlingarna kombinerats, skall tydlig atskillnad göras mellan farligt gods och andra Skadliga ämnen.

Regel 5 Stavning

Skadliga ämnen skall bade stuvas och säkras på lämpligt sätt, så att riskerna för den marina miljön begränsas så långt som möjligt utan att säkerheten för tartyget och personer ombord försämras.

Regel 6 Kmntite tsbegrr'z'nsningar

I fråga om vissa skadliga ämnen som innebär mycket stora risker för den marina miljön kan det av välgrundade vetenskapliga och tekniska skäl vara nödvändigt att förbjuda transport eller att begränsa de mängder av dessa ämnen som får transporteras pä ett fartyg. Vid kvantitetsbegränsning skall vederbörlig hänsyn tagas till fartygets storlek. konstruktion och utrustning liksom till ämnets förpackning och särskilda egenskaper.

Regel 7 Undantag

1. Utsläpp av skadliga ämnen som transporteras i förpackad form. fraktcontai- ner. flyttbara tankar eller landsvägs- och järnvägstankvagnar genom överbordlämp- ning skall vara förbjudet utom när det är nödvändigt för att trygga fartygets säkerhet eller för att rädda människoliv till sjöss.

Prop. 1975/765 284

(2) Subject to the pl'OVlSlOIlS of the present Convention. appropriate measures based on the physical, chemical and biological properties of harmful substances shall be taken to regulate the washing of leakages overboard provided that com- pliance with such measures would not impair the safety ofthe ship and persons on board.

Regulation 8

Notification

With respect to certain harmful substances, as may be designated by the Government of a Party to the Convention, the master or owner of the ship or his representative shall notify the appropriate port authority of the intent to load or unload such substances at least 24 hours prior to such action.

Prop. 1975/765 285

"3. Lämpliga ätgärder, som grundas pä skadliga ämnens fysiska. kemiska och biologiska egenskaper, skall med beaktande av föreskrifterna i denna konvention vidtagas för att reglera spolning överbord av läckage, förutsatt att sädana ätgärder ej försämrar säkerheten för fartyg och personer ombord.

Regel 8

Underrättelser

[ fräga om vissa skadliga ämnen, enligt vad som kan bli bestämt av fördragsslutande parts regering. skall fartygets befälhavare eller ägare eller dennes representant underrätta vederbörande hammnyndighet om avsikten att lasta eller lossa sadana ämnen minst 24 timmar t't'rre sadan atgärd.

Prop. 1975/765 286

ANNEX IV

REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF POLLUTION BY SEWAGE FROM SHIPS

Regulation 1

Definitions For the purposes of the present Annex:

(i) "New ship” means a ship:

(a) for which the building contract is placed, or in the absence of a building contract, the keel of which is laid, or which is at a similar stage of construction. on or after the date of entry into force of this Annex; or

(b) the delivery of which is three years or more after the date of entry into force of this Annex.

(2) "Existing ship” means a ship which is not a new ship. (3) "Sewage" means:

(a) drainage and other wastes from any form of toilets, urinals, and WC chppers;

(b) drainage from medical premises (dispensary, sick bay, etc.) via wash basins, wash tubs and scuppers located in such premises;

(c) drainage from spaces containing living animals; or

(d) other waste waters when mixed with the drainages defined above. (4) "Holding tank” means a tank used for the collection and storage of sewage.

(5) ”Nearest land”. The term "from the nearest land” means from the baseline from which the territorial sea of the territory in question is established in accordance with international law except that, for the purposes of the present Convention "from the nearest land” off the north eastern coast of Australia shall mean from 3 line drawn from a point on the coast of Australia in

latitude 11 00' South, longitude 1420 08' East to a point in latitude 10: 35 South, long itude 141 55' East — thence to a point latitude 100 00' South, longitude 142;) 00' East, thence to a point latitude 9010' South, long itude 143 52' East thence to a point latitude9o OO' South long itude 1442 30' East, thence to a point latitude 13() 00' South, long gitude 144 00' East, thence to a point latitude 150 00' South, longitude 146o OO' East, thence to apoint latitude 18: 00' South, long itude 1470 00' East, thence to a point latitude 210 00' South, longitude 153() 00' East thence to a point on the coast of Australia 1n lat1tude 24 42' South, longitude 153 15' East.

Prop. 1975/76:5 287

(Öre/sättning)

BILAGA IV

REGLER TILL FÖRHINDRANDE AV FÖRORENING GENOM TOALETTAVFALL FRÅN FARTYG

Regel 1 Definitioner I denna bilaga skall 1. med "nytt fartyg" förstäs fartyg

a) för vilket byggnadskontraktet tecknas eller, när byggnadskontrakt ej finns. vars köl sträckes eller som befinner sig pä motsvarande byggnadsstadium på eller efter dagen för denna bilagas ikraftträdande, eller

b) som levereras minst tre är efter denna bilagas ikraftträdande.

KJ med ”existerande fartyg” förstäs fartyg som ej är ett nytt fartyg.

3. med "toalettavfall" förstäs

a) avlopp och annat avfall från varje form av toalett. urinoar och spygatt i toalettrum,

b") avlopp frän sjukvårdslokaler (apotek, sjukhytt etc.") via tvättställ, badkar och spygatt i sådana lokaler.

c) avlopp frän utrymme som innehåller levande djur. eller d) annat spillvatten som är blandat med avlopp som anges i det föregaende.

4. med "uppsamlingstank" förstås en tank som användes för att samla och magasinera toalettavfall.

5. "närmaste land". Uttrycket "frän närmaste land” betyder frän den baslinje från vilken territorialhavet för ifrågavarande stats territorium räknas enligt internationell rätt, med undantag av att avstånd "från närmaste land" vid Australiens nordostkust vid tillämpning av denna konvention räknas från en linje dragen från en punkt på Australiens kust

latitud ll OOOO' syd longitud 1420 08' ost till en punkt la_titud IOo 35' syd longitud 141 55 ost- -da'rifran till en punkt latitud 010 00' sy.d longitud l42o oOO: ost, därifrän till en punkt latitud 00 lO' syd longitud 1430 52 ost. därifrån till en punkt latitud *)0 OO' syd longitud 144230' ost. därifrän till en punkt latitud 132 00' syd longitud l440 OO' ost därifrån till en punkt latitud 150100 syd longitud 1460 00' ost. därifran till en punkt latitud 182 00' syd longitud 1470 00' ost. därifrån till en punkt latitud 21 C'OO' syd. longitud 15300100 ost. därifrån till eon punkt på Austialiens kust

latitud 24() 42' syd, longitud 1530 15' ost.

Prop. 1975/765 288

Regulation 2 Application The provisions of this Annex shall apply to:

(a) (i) new ships of 200 tons gross tonnage and above;

(ii) new ships of less than 200 tons gross tonnage which are certified to carry more than 10 persons;

(iii) new ships which do not have a measured gross tonnage and are certified to carry more than 10 persons; and

(b) (i) existing ships of 200 tons gross tonnage and above, 10 years after the date ofentry into force of this Annex;

(ii) existing ships of less than 200 tons gross tonnage which are certified to carry more than lO persons, 10 years after the date of entry into force of this Annex; and

(iii) existing ships which do not have a measured gross tonnage and are certified to carry more than 10 persons, 10 years after the date of entry into force of this Annex.

Regulation 3 Surveys

(l) Every ship which is required to comply with the provisions of this Annex and which is engaged in voyages to ports or off-shore terminals under the jurisdiction of other Parties to the Convention shall be subject to the surveys specified below:

(a) An initial survey before the ship is put in service or before the Certificate required under Regulation 4 of this Annex is issued for the first time, which shall include a survey of the ship which shall be such as to ensure:

(i) when the ship is equipped with a sewage treatment plant the plant shall meet operational requirements based on standards and the test methods developed by the Organization;

(ii) when the ship is fitted with a system to comminute and disinfect the sewage, such a system shall be of a type approved by the Administration;

(iii) when the ship is equipped with & holding tank the capacity of such tank shall be to the satisfaction of the Administration for the retention of all sewage having regard to the operation of the ship, the number of persons on board and other relevant factors. The holding tank shall have a means to indicate visually the amount of its contents; and

(iv) that "the ship is equipped with a pipeline leading to the exterior convenient for the discharge of sewage to a reception facility and that such a pipeline is fitted with a standard shore connection in compliance with Regulation 11 of this Annex.

Prop. 1975/765 289

Regel 2 Tilla/ilprzingsonzmile Föreskrifterna i denna bilaga skall äga tillämpning på a) 1) nya fartyg med en bruttodräktighet av minst 200 registerton,

2) nya fartyg med en bruttodräktighet av mindre än "200 registerton som är godkända för transport av mer än tio personer,

3) nya fartyg för vilka bruttodräktighet ej fastställts och som är . godkända för transport av mer än tio personer.

b) 1) existerande fartyg med en bruttodräktighet av minst 200 register- ton. tio år efter dagen för denna bilagas ikraftträdande. 2) existerande fartyg med en bruttodräktighet av mindre än 200 registerton som är godkända för transport av mer än tio personer, tio ar efter denna bilagas ikraftträdande,

3.) existerande fartyg för vilka bruttodräktighet ej fastställts och som är godkända för transport av mer än tio personer. tio år efter denna bilagas ikraftträdande.

Regel 3 Besiktningar

]. Varje fartyg som skall uppfylla föreskrifterna i denna bilaga och som användes för resor till hamnar eller utsjöterminaler under andra fördragsslutande partcrsjurisdiktion skall underga nedan angivna besiktningar:

a) 1311 första besiktning innan fartyget sättes i trafik eller innan certifikat som kräves enligt regel 4 i denna bilaga utfärdas första gängen. vilken besiktning skall omfatta en sådan besiktning av fartyget som skall säkerställa 1) när fartyget är utrustat med ett reningsverk för toalettavfall, att

reningsverket uppfyller sädana föreskrifter för driften som är grundade pa normer och provningsmetoder som utvecklats av organisationen,

2) när fartyget är försett med ett system för sizinderdclning och desinficering av toalettavfall. att detta system är av en typ som är godkänd av administrationen,

3) när fartyget är försett med en uppsamlingstank. att denna tanks kapacitet kan godtagas av administrationen som magasin för allt toalettavfall med hänsyn till fartygets användning. antalet perso- ner ombord och andra omständigheter av betydelse och att uppsamlingstanken är försedd med anordning som visuellt anger hur mycket den innehaller, och

4) att fartyget är utrustat med en sadan rörledning till utsidan som är lämplig för avlämnande av toalettavfall till en 1110ttag111ngsan- ordning och att denna rörledning är försedd med en standardise- rad landanslutning enligt regel 1 1 i denna bilaga.

l9 Riksdagen I 975/ 76. ] saml. .--'N"'r 5

Prop. 1975/7625 290

This survey shall be such as to ensure that the equipment, fittings, arrangements and material fully comply with the applicable require- ments of this Annex.

(b) Periodical surveys at intervals specified by the Administration but not exceeding five years which shall be such as to ensure that the equipment, fittings, arrangements and material fully comply with the applicable requirements of this Annex. However. where the duration of the International Sewage Pollution Prevention Certificate (1973) is extended as specified in Regulation 7("2) or (4) of this Annex. the interval of the periodical survey may be extended correspondingly.

(2) The Administration shall establish appropriate measures for ships which are not subject to the provisions of paragraph (,1") of this Regulation in order to ensure that the provisions of this Annex are complied with.

(3) Surveys of the ship as regards enforcement of the provisions of this Annex shall be carried out by officers of the Administration. The Administration may, however, entrust the surveys either to surveyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it. in every case the Administration concerned fu'lly guarantees the completeness and efficiency of the surveys. .

(4) After any survey of the ship under this Regulation has been completed, no significant change shall be made in the equipment, fittings. arrangements. or material covered by the survey without the approval of the Administration, except the direct replacement of such equipment or fittings.

Regulation 4

Issue of Certificate

(1) An international Sewage Pollution Prevention Certificate (1973) shall be issued. after survey in accordance with the provisions ofRegulation 3 of this Annex. to any ship which is engaged in voyages to ports or off-shore terminals under the jurisdiction of other Parties to the Convention.

(2) Such Certificate shall be issued either by the Administration or by any persons or organization duly authorized by it. ln every case the Administration assumes full responsibility for the Certificate.

Regulation 5

Issue of a Certificate by another Government

(1) The Government of a Party to the Convention may. at the request of the Administration, cause a ship to be surveyed and. if satisfied that the provisions of this Annex are complied with. shall issue or authorize the issue of an International Sewage Pollution Prevention Certificate (1973) to the ship in accordance with this Annex.

(2) A copy of the Certificate and a copy of the survey report shall be transmitted as early as possible to the Administration requesting the survey.

Prop. 1975/765 291

Denna besiktning syftar till att säkerställa att utrustningen. anordning- arna. arrangemangen och materialet helt uppfyller tillämpliga föreskrif- ter i denna bilaga.

b) Periodiska besiktningar med mellantider som fastställes av administra— tionen, dock ej överstigande fem ut, vilka besiktningar syftar till att säkerställa att fartygets utrustning, anordningar, arrangemang och material helt uppfyller tillämpliga föreskrifter i denna bilaga. Har giltighetstiden för det internationella föroreningsskyddscertiiikatet för toalettavfall (1973) utsträckts med stöd av regel 7 punkt 2 eller 4 i denna bilaga. fär dock mellantiden för periodiska besiktningar ut- sträckas i motsvarande man.

2. Administrationen skall i fraga om fartyg som ej är underkastade föreskrifterna i punkt 1 i denna regel vidtaga lämpliga atgärder för att säkerställa att tillämpliga föreskrifter i denna bilaga iakttages.

3. Besiktningar av fartyg med avseende på iakttagandet av föreskrifterna i denna. bilaga skall utfi'iras av tjänstemän hos administrationen. Administrationen fär dock anförtro besiktningarna antingen ät inspektörer. som utses för ändamålet, eller ät organisationer som godkänts av administrationen. Vederbörande administration svarar i varje fall helt för besiktningens fullständighet och effektivitet.

4. Sedan besiktning av fartyget enligt denna regel avslutats far ej utan administrationens medgivande göras väsentlig ändring i fråga om utrustning, anordningar. arrangemang eller material som besiktningen omfattat, utom direkt utbyte av utrustning eller anordningar. '

Regel 4 (ftf'r'irdunde av certifikat

]. Ett internationellt föroreningsskyddscertifikat för toalettavfall (1973) skall utfärdas efter besiktning i enlighet med vad som föreskrives i regel 3 i denna bilaga för varje fartyg som användes för resor till hamnar eller utsjöterminaler under andra fördragsslutande parters jurisdiktion.

2. Sädant certifikat skall utfärdas antingen av" administrationen eller av person eller organisation som i'vederbörlig ordning bemyndigats därtill av administra- tionen. l varje fall ätager sig administrationen fullt ansvar för certifikatet.

Regel 5 Certifikat som utfärdas av annan regering

l. Fördragsslutande parts regering fär på framställning av administrationen låta ett fartyg underga besiktning och, om det betinnes att föreskrifterna i denna bilaga är iakttagna, utfärda eller låta utfärda ett internationellt föroreningsskydds- certifikat för toalettavfall ( 1973) för fartyget enligt föreskrifterna i denna bilaga.

2. Avskrift av certifikatet och av besiktningsrapporten skall så snart som möjligt översändas till den administration som gjort framställningen.

Prop. 1975/765 292

(3) A Certificate so issued shall contain a statement to the effect that it has been issued at the request of the Administration and it shall have the same force and receive the same recognition as the Certificate issued under Regulation 4 of this Annex.

(4) No international Sewage Pollution Prevention Certificate (1973) shall be issued to a ship which is entitled to fly the flag of a State, which is not & Party.

Regulation 6

Form of Certificate

The international Sewage Pollution Prevention Certificate (1973) shall be drawn up in an official language of the issuing country in the form corresponding to the model given in the Appendix to'this Annex. if the language used is neither English nor French, the text shall include a translation into one of these languages.

Regulation 7

Duration of Certificate

(i) An international Sewage Pollution Prevention Certificate (1973) shall be issued for a period specified by the Administration. which shall not exceed five years from the date of issue, except as provided in paragraphs (2), (3) and (4) of this Regulation.

(2) if a ship at the time when the Certificate expires is not in a port or off-shore terminal under the jurisdiction of the Party to the Convention whose flag the ship is entitled to ily. the Certificate may be extended by the Administration, but such extension shall be granted only for the purpose of allowing the ship to complete its voyage to the State whose flag the ship is entitled to fly or in which it is to be surveyed and then only in cases where it appears proper and reasonable to do so.

(3) No Certificate shall be thus extended for a period longer than five months and a ship to which such extension is granted shall not on its arrival in the State whose flag it is entitled to fly or the port in which it is to be surveyed, be entitled by virtue of such extension to leave that port or State without having obtained a new Certificate.

(4) A Certificate which has not been extended under the provisions of para- graph (2) of this Regulation may be extended by the Administration for a period of grace of up to one month from the date of expiry stated on it.

(_5') A Certificate shall cease to be valid if significant alterations have taken place in'the equipment, fittings, arrangement or material required without the approval of the Administration, except the direct replacement ofsuch equipment or fittings.

(6) A Certificate issued to a ship shall cease to be valid upon transfer of such & ship to the "flag of another State, except as provided in paragraph (7) of this Regulation. '

Prop. 1975/765 293

1

). Sälunda utfärdat certifikat skall innehälla uppgift om att det har utfärdats pä framställning av administrationen, och det skall äga samma giltighet och erhälla samma erkännnände som certifikat som utfärdats med stöd av regel 4 i denna bilaga.

4. Internationellt föroreningsskyddscertifikat för toalettavfall (1973) fär ej utfärdas för ett fartyg som är berättigat att föra flaggan för en stat som ej är fördragsslutande part.

Regel 6 ( 'errif'ikatets form

internationellt föroreningsskyddscertifikat för toalettavfall ( 1973.) skall avfat- tas pä ett officiellt språk i det land där det utfärdas och i en form som överensstämmer med formuläret i bihanget till denna bilaga. Är det använda språket varken engelska eller franska spraket. skall texten innehäila en översättning till ettdera av dessa sprak.

Regel 7 Certifikatets giltighetstid

i. internationellt föroreningsskyddscertifikat för toalettavfall (1973) skall utfär- das med en av administrationen fastställd giltighetstid som ej far överstiga fem är frän dagen för utfärdandet. med undantag för de fall som avses i punkterna 2. 3 och 4 i denna regel.

2. Befinner sig ett fartyg vid tidpunkten för utgången av certifikatets giltighet ej i en hamn eller utsjöterminal under jursdiktionen av den fördragsslutande part vars Ilagga fartyget är berättigat att föra. fär certifikatets giltighet förlängas av administrationen. Sädan förlängning far dock medges endast för att fartyget skall kunna fullborda sin resa till det land vars flagga fartyget är berättigat att föra eller i vilket det skall besiktigas och endast i fall dä atgärden framstar som lämplig och skälig.

3. Giltighetstiden för ett certifikat fär ej pa detta sätt förlängas med merän fem manader. och ett fartyg, för vilket sadan förlängning medgivits. äger ej pä grund härav rätt att efter ankomsten till det land vars flagga det är berättigat att föra eller till den hamn där det skall besiktigas lämna hamnen eller staten utan att ha erhailit nytt certifikat.

4. Certiiikat vars giltighetstid ej blivit förlängd 'med stöd av föreskrifterna i punkt 2 i denna regel far av administrationen ges förlängd giltighet med en respittid av högst en mänad. räknat från den i certifikatet angivna utgången av giltigheten.

5. Certifikat skall upphöra att gälla. om väsentliga ändringar vidtagits utan administrationens medgivande i fräga om föreskriven utrustning, anordningar. arrangemang eller material. med undantag för direkt utbyte av utrustning eller anordningar.

6. Certifikat sotn utfärdats för ett fartyg skall upphöra att gälla när fartyget övergar till annan stats flagga, utom i fall som avses i punkt 7 i denna regel.

Prop. 1975/765 294

(7) Upon transfer of a ship to the flag of another Party, the Certificate shall remain in force for a period not exceeding five months provided that it would not have expired before the end of that period, or until the Administration issues a replacement Certificate. whichever is earlier. As soon as possible after the transfer has taken place the Government of the Party whose flag the ship was formerly entitled to fly shall transmit to the Administration a copy of the Certificate carried by the ship before the transfer and, if available, a copy of the relevant survey report.

Regulation 8

Discharge of Sewage

(1) Subject to the provisions of Regulation 9 of this Annex. the discharge of sewage into the sea is prohibited, except when:

(a)

(b)

(C)

the ship is discharging comminuted and disinfected sewage using a system approved by the Administration in accordance with Regula- tion 3(i)(a) at a distance of more than four nautical miles from the nearest land, or sewage which is not comminuted or disinfected at & distance of more than 12 nautical miles from the nearest land. provided that in any case, the sewage that has been stored in holding tanks shall not be discharged instantaneously but at a moderate rate when the ship is en route and proceeding at not less than 4 knots; the rate of discharge shall be approved by the Administration based upon standards developed by the Organization; or .

the ship has in operation an approved sewage treatment plant which has been certified by the Administration to meet the operational requirements referred to in Regulation 3(1)(a)(i") of this Annex, and (i) the test results of the plant are laid down in the-ship's inter- national Sewage Pollution Prevention Certificate ( 1973);

(ii) additionaliy, the eftluent shall not produce visible floating solids in, nor cause discolouration of, the surrounding water: or

the ship is situated in the waters under the jurisdiction of a State and is discharging sewage in accordance with such less stringent require— ments as may be imposed by such State.

(2) When the sewage is mixed with wastes or waste water having different discharge requirements, the more stringent requirements shall apply.

Regulation 9

Etceptians

Regulation 8 of this Annex shall not apply to:

(3)

the discharge of sewage from a ship necessary for the purpose of securing the safety of a ship and those on board or saving life at sea; or

Prop. 1975/765 295

7. Da fartyg överga1 till annan fördragsslutande parts flagga skall certifikatet förbli giltigt under en tid av högst fem manader. förutsatt att giltighetstiden ej skulle ha utgatt före slutet av denna tid eller till dess administrationen utfärdat ett ersättningScertifikat. om detta sker tidigare. Sa snart som möjligt efter övergängen skall regeringen för den fördragsslutande part vars flagga fartyget tidigare var berättigat att föra till administrationen översända kopia av det certifikat fartyget innehade före övergängen och. om möjligt. kopia av den tillämpliga besiktningsrap— porten. Regel 8 Utsläpp av toalettav/äl! ]. Om annat ej följer av föreskrifterna i regel 9 i denna bilaga. skall utsläpp av toalettavfall i havet vara förbjudet utom när

a)

b)

fartyget släpper ut finfördelat och desinficerat toalettavfall med användande av ett system. som godkänts av administrationen enligt regel 3 punkt i a). på ett avstand av mer än 4 nautiska mil frän närmaste land. eller toalettavfall. som ej är finfördelat eller desinficerat. pa ett avstand av 11101 än !? nautiska mil fran närmaste land. under förutsättning i varje fall att toalettavfall som magasinerats i _u_ppsam- lingstank ej släppes ut momentant utan med mattlig hastighet när fartyget är under gäng med en fart av minst 4 knop. varvid utsläppshastigheten skall vara godkänd av administrationen och grundad pa normer som utvecklats av organisationen. eller

fartyget har i användning ett reningsverk för toalettavfall som enligt