Prop. 1980/81:135

om former för styrning av försäkringskassornas förvaltningsutgifter, m.m.

Prop. 1980/81: 135 Regeringens proposition 1980/81: 135

om former för styrning av försäkringskassornas förvaltningsutgifter, m. m.;

beslutad den 26 februari 1981.

Regeringen f("äreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

Tl-IORBJÖRN FÄLLDIN KARIN SÖDER

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att ett nytt budgeteringssystem införs för de allmänna försäkringskassornas förvaltningsutgifter. Anslag till dessa utgifter skall anvisas på statsbudgeten enligt samma teknik som gäller för statliga myndigheter. Försäkringskassornas räkenskapsår föreslås ändrat från kalen- derår till statligt budgetår.

Avsikten är också att vissa administrativa bcslutsbefogenheter samtidigt skall decentraliseras från riksförsäkringsverket till försäkringskassorna.

De nya reglerna föreslås tillämpas fr. o. m. budgetåret 1982/83.

Prop. 1980/81zl35

Förslag till

(J

Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 18 kap. 4, 8. 12—14 och 16 åå lagen (1962:381) om allmän försäkring1 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

18 kap. 4 &” För allmän försäkringskassas förbindelser häfta allenast kassans tillgång-

ar.

Utan riksförsäkringsverkets med- givande må allmän försäkringskassa ej överlåta eller med inteckning för giild belasta fast egendom och ej heller upptaga. övertaga eller ikläda sig ansvar för län eller åtaga sig annan förpliktelse. såvida ej denna har omedelbart sammanhang med kassans verksamhet.

Om vad som skall iakttagas beträffande allmän försäkringskassas tillgång- ar och skulder. därest kassan upphör eller dess vcrksamhctsområde ändras, meddelar regeringen bestämmelser i varje särskilt fall.

85

Styrelseledamot utses. om icke rege- ringen annat förordnar. för en tid av tre år, räknat från och med den I januari året näst efter det. då han blivit utsedd.

Styrelseledamot må skiljas från uppdraget genom beslut av den som utsett honom.

Avgår styrelseledamot innan den tid för vilken han blivit utsedd. gått till ända. skall för den återstående tiden utses ny ledamoti den ordning. vari den avgångne ledamoten blivit utsedd.

1 Lagen omtryckt 1977:630.

Sti'relselecla/nöter utses. om inte regeringen föreskriver annat. för en tid av tre år, räknat från och med den I juli året efter det år då val i hela riket till landsting och kommunfull- mäktige har ägt rmn.

En styrelseledamot kan skiljas från uppdraget genom beslut av den som utsett honom.

Avgår en styrelseledamot innan den tid. för vilken han blivit utsedd gått till ända. skall för den återståen- de tiden utses en ny ledamot i den ordning. vari den avgångnc ledamo- ten blivit utsedd.

2 Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

Prop. 1980/81 :135

Nuvarande lydelse

'.»)

Föreslagen lydelse

125

Hos allmän försäkringskassa skola vara anställda en direktör. vilken i enlighet med de anvisningar. som lämnas av kassans styrelse, har att leda arbetet inom kassan samt en eller flera föredragande för pensions- ärenden. Hos sådan kassa skola jäm- väl vara anställda en eller flera "för— troendeläkare och förtroendetand- läkare. Dessa hava att tillhandagå kassani frågor, som kräva medicinsk eller odontologisk sakkunskap, och skola söka främja samarbetet mellan kassan och inom dess område verk- samma läkarc och tandläkare. Utöver de befattningshavare. som avses i första stycket, skola hos all- män försäkringskassa vara anställda tjänstemän i erforderligt antal.

1 den allmänna försökringskassan skal/finnas en direktör. som har att leda arbetet inom kassan i enlighet med styrelsens anvisningar. Vidare skall finnas en eller flera förtroen- deläkare och förtroendetandläkare. Dessa skall biträda kassan i frågor som kräver medicinsk eller odonto- logisk sakkunskap samt verka för ett gottsatnarbete mellan kassan och de läkare och tandläkare som är verk- samma inom dess område. Därutö- ver skall finnas personal i mån av behov och tillgång på tnedel.

13%

Befattningshavare hos allmän för- säkringskassa tillsättas och entledi- gas

I) direktör. föredragande för pen— sionsärenden, förtroende/åkare, för— troendetandliikare ävensom annan tjänsteman. beträffande vilken rege- ringen så föreskrivit, av riksförsäk— ringsverket; samt

2) övriga tjänstemän av kassan. Riksförsäkringsverket skall vid tillsättande och entledigande av befattningshat-are hos kassan inhäm— ta yttrande frän kassans styrelse. För befattningshavare, för vilka regeringen så föreskrivit, skola anställnings- och arbetsvillkor fast- ställas under medverkan av rege- ringen eller myndighet som rege- ringen bestämmer.

Direktören och de andra tjänste- män. beträffande vilka regeringen föreskriver det, tillsätts och entledi- gas av riksförsäkringsverket. Övriga tjänstemän tillsätts och entledigas av kassan.

Riksförsäkringsverket skall vid tillsättande och entledigande av tjän- stemän hos kassan inhämta yttrande från kassans styrelse.

För de tjänstemän. för vilka rege- ringen föreskriver det. skall anställ- nings- och arbetsvillkor fastställas under medverkan av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Prop. 1980/81zl35

Nuvarande lydelse

I den utsträckning regeringen förordnar må försäkringskassa inrät- ta ny tjänst endast efter medgivande av riksförsäkringsverket.

Föreslagen lydelse

I den utsträckning regeringen föreskriver det får försäkringskassmt inrätta nya tjänster endast efter med- givande av riksförsäkringsverket.

14%?"

Allmän försäkringskassas räken- skaper skola avslutas för år. Räken- skapsavslutningen skall vara verk- ställd före utgången av nästföljande mars månad.

Styrelsen skall senast den 15 april varje år till revisorerna avlämna en av styrelsens ledamöter underskri- ven förvaltningsberättelse för det senast förflutna året. Styrkt avskrift av berättelsen skall samtidigt över- sändas till riksförsäkringsverket samt" till vederbörande landsting eller kommunfullmäktige.

Före utgången av oktober månad varje år skall styrelsen tillställa riks- försäkringsverket en beräkning av kassans förvaltningskostnader för nästföljande år.

En allmän försäkringskassas rä— kenskaper skall omfatta perioden den ] juli—den 30 juni (budgetår).

Styrelsen skall senast den [ okto- ber varje år till revisorerna lämna en av styrelsens ledamöter underskri- ven årsberättelse innefattande för— valtningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för det senast förflutna budgetåret. Styrkt avskrift skall översändas till riksförsäkringsverket av årsberättelsen samtidigt och till landstinget eller kommunfull- mäktige.

Styrelsen skall årligen tillställa riksförsäkringsverket de uppgifter om kassans förvaltning som fordras för framställning om anslag.

165

För granskning av styrelsens för- valtning och den allmänna försäk- ringskassans räkenskaper skola var- je år utses en revisor av riksförsäk- ringsverket och två revisorer av landstinget eller. där fråga är om kassa. vars verksamhetsområde ut- göres av kommun, av kommunfull- mäktige.

För granskning av styrelsens för- valtning och den allmänna försäk- ringskassans räkenskaper skall för varje budgetår utses en revisor av riksförsäkringsverket och två reviso- rer av landstinget eller, där fråga är om en kassa. vars verksamhetsområ- de utgörs av en kommun, av kom- munfullmäktige.

För varje revisor utses en suppleant. Revisor må skiljas från uppdraget av den som utsett honom. Revisor skall hava den erfarenhet

En revisor kan skiljas från uppdra- get av den som utsett honom. En revisor skall ha den erfarenhet

Prop. 1980/8l:135

Nuvarande lydelse

beträffande bokföring och insikt i ekonomiska förhållanden, som med hänsyn till verksamhet erfordras för uppdraget. Till revisor må ej utses den som äri kassans eller styrelseledamots tjänst, ej heller nära anhörig till styrelseledamot.

kassans

U|

Föreslagen lydelse

av bokföring och den insikt i ekono— miska förhållanden som med hänsyn till kassans verksamhet fordras för uppdraget. Till revisor får inte utses den som är i kassans eller en styrel- seledamots tjänst eller den som är nära anhörig till en styrelseleda— mot.

1. Denna lag träderi kraft såvitt avser 18 kap. 14 & tredje stycketden 1 juli 1981. såvitt avser 18 kap. 8 5 den 1 januari 1983 och iövrigt den ljuli 1982. Vad som enligt 18 kap. 145 tredje stycket i dess förutvarande lydelse föreskrivs om skyldighet att tillställa riksförsäkringsverket en beräkning av kaSSans förvaltningskostnader skall dock gälla till utgången av år 1981.

2. Tiden den 1 januari—30 juni 1982 skall vid tillämpning av 18 kap. 14 å andra stycket i dess nya lydelse anses som ett budgetår.

Prop. 1980/81zl35 6

Utdrag SOCIALDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 198 l -02-26

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Ullsten. Bohman. Wikström. Friggebo. Mogård. Dahlgren. Åsling. Söder. Krön- mark. Burenstam Linder. Johansson. Wirtén. Holm. Andersson. Boo. Winberg, Adelsohn. Danell. Petri. Eliasson

Föredragande: statsrådet Söder

Proposition om former för styrning av försäkringskassornas förvalt- ningsutgifter, m. m.

1. Inledning

De allmänna försäkringskassorna och riksförsäkringsverket svarar för administrationen av större delen av samhällets ekonomiska trygghetssystem. Enligt 18 kap. 1 5 lagen (1962:381) om allmän försäkring. AFL. skall det finnas en allmän försäkringskassa i varje landstingskommun och i varje kommun som inte tillhör ett landstingsomräde. Totalt finns 26 försäkrings- kassor. Formellt är kassorna inte statliga myndigheter utan självständiga offentligrättsliga organ med egna styrelser. Riksförsäkringsverkct är central förvaltningsmyndighet och utövar tillsyn över kassornas verksamhet (18 kap. 2 & AFL).

Utgifterna för försäkringskassornas administration finansieras på samma sätt som sjukförsäkringcns utgifter. dvs. till 15. % med statsbidrag och till 85 % med arbetsgivaravgiftcr. l princip fastställer varje försäkringskassa sin egen budget och avgör därmed själv omfattningen av sina förvaltningsutgif- ter.

Riksrevisionsverket framförde i juni 1978 i en revisionsrapport om riksförsäkringsverkets tillsyn av de allmänna försäkringskassorna m. rn. vissa synpunkter beträffande försäkringskassornas organisation och förvaltnings- utgifter. I rapporten förordades bl. a. att ett system skulle införas för styrning av försäkringskassornas förvaltningskostnader. I rapporten framhölls vidare behovet av att riksförsäkringsverket som ett led i tillsynen i ökad omfattning följde utvecklingen av försäkringskassornas förvaltningsutgifter.

Chefen för socialdepartementet bemyndigades den 14 juni 1979 att tillkalla en kommitté kommittén (S 1979108) för översyn av riksförsäkringsverkets

Prop. 1980/81zl35 7

organisation m. m.l för att göra en organisationsöversyn av verket. Enligt direktiven (Dir. 1979:60) skulle kommittén även pröva frågan om formerna för styrning av försäkringskassornas organisation och förvaltningskostnader mot bakgrund av vad sotn anförts i riksrevisionsverkets revisionsrapport. Kommittén har redovisat sina överväganden och förslag i sistnämnda avseende i delbetänkandet (Ds S 1980:7) Former för styrning av försäkrings- kassornas organisation och förvaltningsutgifter. En sammanfattning av kommitténs förslag bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 1. Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av riksförsäkrings- verket. riksrevisionsverket. statskontoret. statens arbetsgivarvcrk. Försäk- ringskasseförbundet ( FKF). Försäkringskassornas förhandlingsorganisation (FFO). Landstingsförbundet. Svenska kommunförbundet. Landsorganisa- tionen i Sverige (LO). Tjänstemännens centralorganisation (TCO). Central- organisationen SACO/SR och Försäkringsanställdas förbund (FF). Försäkringskasseförbundet har bifogat yttranden från flertalet allmänna försäkringskassor. En retnissammanställning bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2.

2. Allmän motivering

2.1. Allmänt

Utvecklingen av samhällets ekonomiska trygghetsanordningar har inne- burit väsentligt utvidgade arbetsuppgifter för de allmänna försäkringskas- sorna. Detta har trots ökad användning av automatisk databehandling lett till en kraftig ökning av försäkringskassornas förvaltningsutgifter. För är 1980 har kassornas förvaltningsutgifter beräknats till 2 190 milj. kr. . vilket innebär en ökning med mer än 1 000 milj. kr. sedan år 1975. Antalet årsarbetare hos kassorna har ökat från 11 800 år 1975 till ca 17000 är 1980. Samtidigt har under denna period omslutningen inom den allmänna försäkringen ökat från ca 47 000 milj. kr. till ca 100000 milj. kr.

Före år 1974 finansierades försäkringskassornas förvaltningsutgifter helt med avgifter från de försäkrade. Tariffcrna för dessa avgifter. som även skulle täcka en del av sjukförsäkringskostnaderna. fastställdes för varje kassa av riksförsäkringsverket. Härigenom gällde i princip en ram för förvaltnings- utgifterna även om detta i praktiken inte medförde någOn direkt styrning av kassornas förvaltning. Sedan sjukförsäkringsavgifterna slopats för anställda fr. 0. m. är 1975 finansieras förvaltningsutgifterna numera med arbetsgivar- avgifter. egenavgifter från egna företagare och statsbidrag enligt samma regler som gäller för sjukförsäkringens utgifter.

1 Ledamöter: generaldirektören Lars—Åke Åström, ordförande. avdelningschefen Jan Engman, revisionsdirektören. numera ehefrevisorn Wilhelm Engström, sekreteraren Gustav Persson och civilekonomen Jan Stephansson.

Prop. 1980/8lzl35 8

För innevarande budgetår har medel för statens bidrag förts upp i statsbudgeten på ett särskilt anslag under socialhuvudtiteln. B 4. Bidrag till försäkringskassornas förvaltningskostnader. Förändringen är endast av formell naturi förhållande till närmast föregående budgetår. då försäkrings- kassornas förvaltningskostnadcr redovisades som en delpost under anslaget Bidrag till sjukförsäkringen. Anslagets storlek medför i princip ingen begränsning av kassornas förvaltningsutgifter eftersom anslaget kan över- skridas utan särskilda åtgärder.

i årets budgetproposition (prop. 1980/81:100 bil. 8. sid. 55) har riksdagen underställts uttalanden om att den restriktiva budgetprövning som gäller för statliga myndigheter bör tillämpas också för de allmänna försäkringskassor- na. Jag anförde där att riksförsäkringsverket i avvaktan på genomförandet av ett nytt budgeteringssystem bör få i uppdrag att följa kostnadsutvecklingcn hos försäkringskassorna och utfärda de anvisningar som behövs för att de principer som gäller för genomförandet av statliga myndigheters huvudför- slag skall tillämpas även för försäkringskassornas förvaltningskostnader under åren 1981 och 1982.

i enlighet med vad som förutskickades i budgetpropositionen återkommer jag nu med förslag i fråga om ett nytt budgeteringssystem för kassornas förvaltningskostnader.

Kommittén föreslår i betänkandet att ett system med ekonomisk ramstyrning införs för försäkringskassornas förvaltningsutgifter. Anslaget för ifrågavarande kostnader skall enligt förslaget behandlas enligt samma teknik som gäller för övriga anslag på statsbudgeten. Kommittén föreslår vidare att vissa administrativa beslutsbefogenheter skall decentraliseras frän riksförsäkringsverket till försäkringskassorna.

Remissinstanserna är positiva till huvudprinciperna i förslaget. Riksför- säkringsverket konstaterar att utredningsarbetct haft en bred förankring inom såväl verket som försäkringskasseomrädet. Försäkringskasseförbundet finner att kommitténs förslag i stort sett överensstämmer med den s. k. RFV/FKF-utredningens — med representanter för riksförsäkringsverket och försäkringskassorna förslag. vilka i allt väsentligt godtagits av Försäkrings- kasseförbundets kongress i juni 1980.

Försäkringskassornas behov av medel för förvaltningsutgifterna bör enligt min mening i likhet med vad som gäller för statliga myndigheter — bli föremål för årlig prövning av statsmakterna. Jag förordar därför i likhet med kommittén att ett system för anslagsstyrning av försäkringskassornas förvaltningsutgifter införs. Systemet bör utformas så att det ger statsmak— terna ett tillfredsställande underlag för prövning och kontroll av försäkrings- kassornas förvaltningskostnadcr på motsvarande sätt som gäller för de statliga myndigheterna. Det är också angeläget att få en ekonomisk redovisning som kan ge underlag för beräkningen av konsekvenser för organisation och förvaltningsutgifter av planerade regeländringar i trygg- hetssystemcn .

Prop. 1980/81:135 9

Genom en effektiv och ändamålsenlig styrning av de ekonomiska resurserna minskar behovet av annan administrativ styrning. Därvid ökar möjligheterna till decentralisering av administrativa beslutsbefogenheter till försäkringskassorna. Detta innebär en markering av försäkringskassornas självständiga ansvar för förvaltningen inom givna regler och anslagsramar. samtidigt som man uppnår en ytterligare renodling av riksförsäkringsverkets centrala ansvar för verksamheten.

2.2. Ekonomiska ramar för försäkringskassornas för 'altningsutgifter

Kommittén föreslär att statsmakternas anslag till försäkringskassornas förvaltningsutgifter skall ges i form av en totalram för kassornas samman— lagda förvaltningskostnadcr. Kommittén f("ireslär vidare en modell för dels beräkning av totalramcn dels fördelning av totalramen mellan försäkrings— kassorna. Enligt kommitten skall det ankomma pä riksförsäkringsverket att efter samråd med Försäkringskasseförbundct beräkna det sammanlagda medelsbelmvet och ge in anslagsframställning till regeringen i ("överensstäm— melse med vad som gäller för begäran om anslag på statsbudgeten. Beräkningen av totalramen skall enligt förslaget bygga pit dels vissa schablonberäkningar. främst baserade på im'änarantal samt uppgifter från försäkringskassornas s. k. arbetsredovisningssystem (som bygger på perso— nalstatistik och ärendestatistik). dels en bedömning av ekonomiska och andra uppgifter som hämtas in från kassorna. Dessa faktorer avses även ligga till grund för den f("irdelning mellan kassorna som skall ske sedan statsmakterna tagit ställning till totalramen. Fördelningen bör göras av riksförsäkringsvcrket efter samråd med Försäkringskasscförbundet.

Från flera remissinstanser har synpunkter anförts beträffande beräkning aven totalram och ft'_')rdelningen inom denna. Riksrevisirmsverket framhåller att resttrstilldelningen inte bör göras alltför schablonmässig eftersom det finns risk för att möjliga effektivitetsvinster då inte skulle tillvaratas. Riksförsäkringsverket understryker vikten av det analysarbete i anslutning till sehablonberäkningarna som skall åligga verket. Frän försäkringskassehäll pekar man bl. a. på att arbetsredovisningssystemet ännu inte är tillräckligt utvecklat samt att kassorna behöver ett bättre redovisningssystem.

För egen del finner jag det föreslagna budgetsystemet med en gemensam totalram i statsbudgeten lämpligt för kassornas förvaltningskostnader. Försäkt'ingskassmna är 26 till antalet och har i huvudsak samma organisatitm och verksamhetsft'örh'ällanden. Liksom kommitten anser jag att -det bör ankomma på riksförsäkringsverket att på grundval av uppgifter från försäkringskassorna och efter samråd med Försäkringskasseförbundet göra framställning om den totala anslagsramen för kassornas förvaltningsutgifter. Verket bör även disponera anvisat anslag och svara för fördelning av medlen mellan kassorna. Som kommittén anfört bör fördelningen göras av verket efter samråd med Försäkringskasseförbundet.

Prop. l980/81:l$5 lt)

När det gäller beräkningen av det samlade medelsbehtwet och fördelning- en av den anvisade totalramen är det av stor betydelse att beräkningarna grundas på tillräckligt väl underbyggda och tillförlitliga uppgifter. Beräk- ningarna avses enligt förslaget bygga pä dels vissa schablonberäkningar. dels en bedömning av andra uppgifter som hämtas in frän kassorna. Försäkrings- kassorna måste därför förse riksförsäkringsverket med de uppgifter om kassornas förvaltning som behövs för framställning om anslag samt fördelning av anvisade medel. Jag vill här betona vikten av det analysarbete som bör utföras på grundval av bl. a. dessa uppgifter.

Det föreslagna systemet kräver en väl utvecklad planerings- och budget- process hos försäkringskassorna. Det bör an komma på riksförsz'ikringsverket att med utgångspunkt i de statliga budgetanvisningarna lämna anvisningar och rekommendationer till kassorna för deras budget— och redovisningsar- bete. Enligt vad jag inhämtat pägär redan arbete med en utveckling av systemen beträffande arbetsredm'isning och kassornas redovisning.

Kommitténs förslag att försäkringskasst'rrna i samband med rambudget- systemet skall övergä frän kalenderår till att tillämpa det statliga budgetåret har inte väckt någon erinran frän remissinstanserna. .lag ansluter mig till förslaget. I samband med denna ändring bör även mandatperioderna för försäkringskassornas styrelseledamöter i enlighet med utredningens förslag ändras så att perioderna börjar den I juli i stället för som f. n. den I januari.

Beträffande Försäkringskasseförbundets medelsbehov förutsätter kom- mitten att detta skall omfattas av anslaget till försäkringskassorna. Riksre- ' visionsverkct framhåller att medelsbehm'et för förbundet bör prövas på samma sätt som när det gäller försäkringskassorna samt att det i reglerings- brev skall anges inom vilka ekonomiska ramar förbundet får bedriva sin verksamhet. Verket föreslår vidare att — i likhet med vad som gäller för försäkringskassorna riksförsäkringsverket fär utse en revisor att granska förbundets verksamhet.

För egen del vill jag anföra följande. Försäkringskasseförbundet är en service- och intresseorganisation för försäkringskassorna. Förbundet har bildats genom en överenskommelse mellan kassorna och handhar frågor inom kassornas område där gemensam behandling bedöms 'ara rationell. Förbundets verksamhet finansieras genom medlemsavgifter frän kassorna beräknade efter invånarantalet med belopp som fastställs vid kongress eller förbundsmöte.

[ likhet med kommitten finner jag att Försäkringskasseförbundets medelsbehov bör innefattas i anslaget'till försäkringskassornas förvaltnings- kostnader. Jag är f. n. inte beredd att föreslå några ändrade regler beträffande medlen till förbundets verksamhet. Jag förutsätter dock att motsvarande restriktiva ekonomiska bedömning. som när det gäller försäk- ringskassornas egna förvaltningsutgifter. kommer att tillämpas även när det gäller Försäkringskasscförbundets medelsbehov-'. Självfallet skall den på

Prop. l980/81:135 ] ]

detta sätt finansierade verksamheten begränsas till sådana gemensamma frågor som faller inom försäkringskassornas kompetensområde. Beträffande revisionen utgår jag från att kommittén i sitt fortsatta arbete prövar frågan huruvida revisionen av försäkringskassornas verksamhet även bör omfatta förbundet.

Kommittén förutsätter att statsbudgetens anslag till försäkringskassornas förvaltningsutgifter får karaktären av förslagsanslag. vilket är den form som används för flertalet myndighetsanslag. Det innebär vanligen att anslaget får överskridas endast efter regeringens medgivande. Vidare föreslår kommit- tén att detta budgetanslag skall omfatta det totala beloppet för kassornas förvaltningsutgifter. Förvaltningsutgifterna under anslaget skall till 85 % finansieras via avgifter. Avgiftsmedlen bör redovisas som en inkomstpost under förslagsanslaget. På samma sätt bör enligt kommittén ersättningsbe- loppet från allmänna pensionsfonden för kassornas administration av tilläggspensioneringcn redovisas som inkomst under anslaget.

Jag biträder kommitténs förslag som i dessa delar lämnats utan erinran av remissinstanserna. De närmare frågorna om den tekniska redtwisningen av anslaget på statsbudgeten bör behandlas i anslutning till det årliga budgetarbetet. Det gäller bl. a. frågan om det finns anledning att särbehand- la vissa utgifter som har karaktären av engångsbelopp. t. ex. utrustning av nya lokaler. Jag utgår från att sådana utgifter redovisas så att de kan avskiljas i anslagsframställningen.

Kommittén föreslår vidare att samma regler för överskridande m. m. i princip skall gälla för ifråga -'arande anslag som beträffande anslag till statliga myndigheter. Dock föreslår kommittén att. av de medel på anslaget som vid bttdgetårets slut eventuellt inte har förbrukats. hälften upp till ett visst belopp skall få användas av respektive försäkringskassa för vissa ändamål av värde för kassans utveckling. Härför skall dock krävas särskild prövning av regeringen. Förslaget motiveras med behovet av att stimulera till hushållning med resurserna.

Kommitténs förslag angående dispositionen av kvarstående anslagsmedel tas upp av flera remissinstanser. Statskontoret anför att man om förslaget genomförs bör pröva att införa samma princip också för statliga myndighe- ter. Riksrevisionsverket delar kommitténs uppfattning om behovet av att stimulera till bättre hushållning med tilldelade resurser. Verket "anser dock att man bör överväga även andra metoder eller i varje fall ställa som villkor dels att kvarstående medel kan hänföras till reella effektivitetsvinster. dels att anslaget totalt sett inte är förbrukat. Härvid förutsätts att riksförsäkrings- verket under löpande budgetår kan göra omdispositioner mellan kassor- na.

Från försäkringskassehåll är man positiv till förslaget att kassorna skall få disponera budgetöverskott. Man anser dock att förslaget har för många begränsningar. [ anslutning till frågan om förfarande med kvarstående budgetanslag erinrar man vidare om kassornas fonder avseende den

Prop. 1980/8lzl35 . 12

obligatoriska sjukförsäkringen. Försäkringskasseförbundet anför att fonder- na skulle kunna fylla en viktig utjämnande funktion vid överskott respektive underskott i budgetutfallet.

Enligt min mening är det i och för sig önskvärt att stimulera till sparande av anslagna medel. Detta är dock en fråga som gäller generellt för alla förvaltningsanslag. "Jag är därför f. 11. inte beredd att föreslå några särreglcr när det gäller anslaget till försäkringskassornas förvaltningsutgifter. Jag finner inte heller att det föreligger något behov av att i detta sammanhang använda de fonder som finns hos försäkringskassorna från tiden före 1974. Beträffande ifrågavarande fonder får jag framhålla att regeringen har gett riksförsäkringsverket i uppdrag att föreslå hur man skall förfara med dessa fonder sedan det efter ändring av finansieringsreglerna fr. o. m. är 1975 inte föreligger behov av fondering utöver den som sker i den allmänna sjukförsäkringsfondcn. Jag räknar med att en slutredovisning av uppdraget skall lämnas inom kort.

2.3. Deeentralisering av vissa administrativa uppgifter till försäkringskassor- na

Som tidigare nämnts föreslår kommittén att. i samband med att en ekonomisk ramstyrning införs. flera av de administrativa uppgifter som handläggs inom riksförsäkringsverket decentraliseras till försäkringskassor- na. Kommittén framhåller att den nuvarande fördelningen av ansvar och befogenheter mellan verket och kassorna grundar sig på de begränsade möjligheter som hittills funnits till ekonomisk styrning av kassornas förvaltning. Detta har medfört relativt omfattande och detaljerade administ- rativa anvisningar för kassornas verksamhet. Bättre ekonomiska styrmedel bör enligt kommittén möjliggöra en rationellare arbetsfördelning mellan riksförsäkringsverket och kassorna. Kommittén föreslår att försäkringskas- sorna själva inom ramen för vissa anvisningar och rekommendationer från riksförsäkringsverket får besluta om inrättande och tillsättande av huvudde- len av sina tjänster samt besluta i frågor om lokaler. inköp och försäljning m. fl. åtgärder rörande fast egendom. Riksförsäkringsverkcts uppgift att som tillsynsmyndigliet följa verksamheten och vid behov ingripa föreslås kvarstå oförändrad.

Remissinstanserna är positiva till en decentralisering till försäkringskas- sorna. Centralorganisationen SACO/SR framhåller dock att riksförsäkrings- verket bör besluta i tillsättningsärenden ned t.o.m. avdelningschefsnivå samt beträffande revisorer.

Från försäkringskassehåll anser man att ytterligare beslutsbefogenheter bör decentraliseras. I fråga om organisationen finner Försäkringsanställdas förbund att kassorna självständigt bör besluta om sektionsindelningen och därmed inrättandet av sektionschefstjänster. Någon försäkringskassa anser att lokalkontorsnätets utformning helt bör överlämnas till den enskilda

Prop. l98tl/Blzl35 ls

kassans avgt'årande. l-"örsäkringskasscförbunt'let och några försäkringskassor framhåller att förtrt'tendeläkare och förtrocndetandläkare bör l'örm'dnas av kassorna.

I likhet med kommitten anser jag att ökade möjligheter till ekonomisk styrning bör medföra minskat behov av annan administrativ styrning. Det här förordade budgeteringssvstemct bör skapa förutsättningar att i ökad omfattning decentralisera administrativa befogenheter till försäkringskas— stirna.

] fråga om decentraliscringcns omfattning bör kommittens förslag ktmna tjäna som vägledning för en decentralisering av administrativa beslut till kassastvrclscrna. När det gäller inrättande av tjänster liksom kassornas organisation och lokalkontorsnät är det fråga om beslut som innebär kostnader inte bara för det budgetår då t'ttgärden vidtas titan även l'ramdcles. Det gäller vidare att ge de försäkrade en i princip likvärdig service i alla kassorna. Riksförsäkringsverket bör därför på dessa omraden utfärda anvisningar för försäkringskassorna enligt kommitténs förslag.

Jag återkommer i specialmotiveringen till lagreglernas utformning. l fråga om tillsättande av tjänster bör i lagen anges att direktörstjänstcrna tillsätts av riksförsäkringsverkct. I övrigt bör det ankomma på regeringen att tttfärda bestämmelser om vilka tillsättningsbeslut som även i fortsättningen skall

ligga hos riksförsäkringsvcrkct.

2.4 Ikraftträdande m. m.

Kommittén föreslår att det nya systemet skall tillämpas fr. o. m. budget— året 1982.-Nl

Remissopinionen är delad i detta avseende. Kommitténs förslag om tidpunkt tillstyrks av riksförsäkringsverkct. statskontoret. landstingsförlmn- det och TCO. Några försäkringskassor lämnar förslaget tttan erinran men uttrycker oro för den korta ft'irberedelsetid det kan bli fråga om. L(f) samt flertalet remissinstanser från försäkringskasseomradct anser att man för att lämna en tillräcklig förberedelsetid bör avvakta till budgetåret IOSSEH—l.

Som jag tidigare nämnt har i årets budgetproposition riksdagen under- ställts ttttalanden om att de principer som gäller för genomft'irandct av statliga myndigheters htwudft'hslag :dvs. en reell kostnadsbcsparing med 2 C? — skall tillämpas också för de allmänna försäkringskassornas förvalt- ningskostnader. Genom beslut den lEfebruari 1981 harregcringen uppdragit åt riksförsåkringsverkct att i avvaktan på riksdagens beslut i denna fråga samt den fortsatta behandlingen av ifrågavarande kommittéförslag (mtbesörja att erforderliga ft'irberedclser vidtas hos verket och försäkrings- kassorna för att dels den avsedda besparingen skall kunna uppnåsi kassornas förvaltningsutgiftcr under åren l9Hl och lOHZ. dels erforderligt material skall kunna redovisas i den anslagsframställning bctrt'iffant'le försäkringskassornas förvaltningsu[gifter som skall lämnas tlen [ september lUSl.

Prop. 1980/81zl35 14

Genom att de principer som gäller för genomförandet av statliga myndigheters huvudförslag även avses tillämpas för försäkringskassornas förvaltningskostnader är det angeläget att snarast möjligt övergå till att tillämpa det statliga budgetåret. Jag förordar därför att övergången till budgetår som redtwisningsperiod samt tillämpning av det nya budgctsyste- mcti princip skall ske fr. o. m. budgetåret 1982./83. Liksom kommitten finner jag det naturligt att förberedelsearbctct sker under medverkan av berörda intressenter.

Dc invändningar som har anförts mot den angivna tidpunkten avser närmast den korta förberet'lelsetjd som skttllc bli följden och svårigheterna att göra tillräckligt noggranna beräkningar. I detta sammanhang får jag framhålla att det till en början sannolikt kommer att finnas en viss osäkerhet vid anslagsberäkning och fördelning av anvisade medel mellan de 26 försäkringskassorna. Det kan krävas något års erfarenhet innan man uppnår tillräcklig säkerhet vid beräkningarna. vilket givetvis får beaktas vid tillämpningen av det nya anslagssystcmet under den första tiden. Det nya budgeteringssystetnet bör således införas fr. o. m. budgetåret 1982/83. men tillämpningen bör vid övergången anpassas till det redovisningsmate rial som då finns tillgängligt.

Beträffande övergången från kalenderår till det statliga budgetåret anser jag i likhet med kommittén att första halvåret 1982 skall utgöra en särskild redovisningsperiod. Detta alternativ torde ge bättre underlag f("irjåmförelser och analyser än att låta ett redovisningsår omfatta 18 månader.

Liksom kommittén anser jag att det finns anledning att utvärdera det nya systemet sedan det variti funktion några år. Jag vill också betona vikten av en noggrann kontinuerlig uppföljning av systemets konsekvenser.

I fråga om resursmässiga konsekvenser av de förändringar jag här har förordat bör det för försakringskassornas del i stort sett inte bli fråga om något ändrat resursbehov. Vad beträffar riksförsäkringsverket torde det i viss mån krävas ökade resttrser för hanteringen av rambudgeteringsfrågor samtidigt sotn viss minskning av resttrsbehovet katt uppkomma till följd av decentraliseringen av uppgifter till försäkringskassorna. Jag förutsätter att kommittén i sitt fortsatta arbete rörande riksförsäkringsverkets organisation tar ttpp dessa frågor.

3. Upprättat lagförslag _

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom socialdepartementet upprättats förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

'Jl

Prop. l980/81:I35 . l

4. Specialmotivering

De grundläggande bestämmelserna om de allmänna försäkringskassorna finnsi 18 kap. AFL. I det ft':iljande behandlas de ändringar som föresläsi AFL till följd av det nya budgetsystcmet. I övrigt föreslås vissa språkliga ändringar. Som kommitten påpekat kan regeringen. eller efter regeringens bemyndigande riksförsäkringsverket. behöva meddela närmare föreskrifter för införandet av det nya systemet. Sådana föreskrifter får meddelas med stöd av 20 kap. 16.5 AFI...

18 kap. 4.5

Andra stycket i denna paragraf innehåller f. n. förbud för försäkringskas- sorna att utan riksförsåkringsverkets medgivande besluta om vissa åtgärder rörande den fasta egendomen. Som framgår av den allmänna motiveringen föreslås att försäkringskassorna. inom ramen för anvisningar från riksför- säkringsverket. själva får besluta om dessa åtgärder. Det föreslås därför att bestämmelsen i andra stycket upphävs.

8 &

Första stycket denna paragraf behandlar mandatperioden för styrelsele- damöterna. Eftersom försäkringskassornas räkenskapsår anpassas till det statliga budgetåret, föreslås att styrelseledamöternas mandatperiod beräk- nas med utgångspunkt i budgetårets början.

125

Denna paragraf behandlar vilka anställda som skall finnas hos en försäkringskassa. Som en följd av övergången till det nya bttdgetsystemet anges att det förutom direktören. förtroentleläkare och förtroendetandlä- kare skall finnas personal i mån av behov och tillgång på medel.

13.5

Som framgår av den allmänna motiveringen skall direktören för den allmänna försäkringskassan. i likhet med tad som.f. n. gäller. tillsättas av riksförsäkringsverket. Ifråga om ("övriga tjänster föreskrivs att det ankommer på regeringen att ange vilka tjänstcr som tillsätts av riksförsäkringsverket. IIärigenom uppnås ett flexibelt system för framtiden.

Prop. 1980/81:135 Jo

145

Denna paragraf innehåller de grundläggande bestämmelserna om försäk- ringskassornas räkenskaper och budget. Även med ett nytt budgetsystem för kassorna bör sådana bestämmelser återfinnas i AFL. De närmare bestäm- melserna om redovisningssystem. budgetarbete. fördelning av anvisade medel till försäkringskassornas förvaltningskostnader m. m. bör dock utfärdas av riksförsäkringsverkct. som enligt 18 kap. 2 %$ AI—"L får meddela anvisningar för verksamheten.

16 5 Ändringen i denna paragraf föranleds av att försäkringskassornas räken- skapsår anpassas till det statliga budgetåret.

Overgångsbeslämmelser

Som framgår av (len allmänna motiveringen bör det nya bttdgetsystetnet genomföras fr. o. m. budgetåret 1982./83. Flertalet ändringar i 18 kap. AFI. bör därför träda i kraft den ] jttli 1982. Med hänsyn till att riksförsäkrings- verket skall inge anslagsframställning för försäkringskassornas förvaltnings- utgifter före den 1 september 1981 bör dock den nya bestämmelsen i 18 kap. 14.5 tredje stycket träda i kraft redan den ] jttli 1981.

Styrelseledamt'åter i försäkringskassorna tttscs av bl. a. landstinget eller kommunfullmt'iktigc. Mandatperit.>den för de sittande styrelseledamt'jterna upphör vid utgången av år 1982. Som framgår av motiveringen till 18 kap. 8 .5 föreslås att en styrelseledamots mandatpcrit')d beräknas mcd utgångspttnkt i budgetårets början. Enligt huvudregeln är mandatperiodens längd tre år. Regeringen kan dock med stöd av nämnda paragraf föreskriva undantag från huvudregeln. I samband med ("övergången till det nya systemet bör mandatperioden som börjar den [januari 1983 utsträckas till tre och ett halvt år. Med hänsyn härtill bör den nya bestämmelsen i 18 kap. b'å om styrelseledamöter träda i kraft den 1. januari 1983.

Som framgår av den allmänna motiveringen bör det första halvåret 1982 utgöra en särskild redovisningsperiod.

5. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att antaga ett inom socialdept'trtcmentet upprättat förslag till lag om ändring i lagen (19621381) om allmän försäkring.

Prop. 1980/81:135 17

6. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som föredragan- den har lagt fram.

Prop. l98ll/8lzl35 18

Former för styrning av försäkringskassornas organisation och förvalt- ningsutgifter (Ds S l98(l:7 )

Delbetänkande av kommittén (S l979:08) för översyn av riksförsäkringsver- kets organisation m. m.

Sammanfattning 1.1 Allmänt

Riksförsäkringsverket. RFV. och de allmänna försäkringskassorna svarar för administrationen av större delen av samhällets ekonomiska trygghetssys- tem för medborgarna. RFV är central förvaltningsmyndighet. främst för ärenden som rör den allmänna försäkringen och har tillsyn över de allmänna försäkringskassornt-i som är regionala och lokala organ för den allmänna försäkringen m. m . '

Det finns en allmän försäkringskassa i varje landstingskommun och i varje kommun som inte ingår i landstingskommun (Malmö. Göteborg och Gotland). Totalt finns 26 försäkringskassor. Varje försäkringskassa är ett självständigt offentligrättsligt organ som leds av en styrelse. Styrelsen består av ordförande och vice ordförande som utses av regeringen samt i regel fyra ledamöter som utses av landstingen eller. om kassans verksamhetsomrade utgörs av kommun. av kommunfullmäktige. Härutöver får i styrelsearbetet delta t 'ä personalrcprcsentanter.

Utvecklingen av samhällets ekonomiska trygghetsanordningar har inne- burit väsentligt utvidgade arbetsuppgifter för såväl RFV som försäkrings- kassorna. För försäkringskassornas del har detta trots ökad användning av automatisk databehandling lett till en kraftig ökning av personalen. Sedan är 1963 har försäkringskassornas personal uttryckt i årsarbetare ökat från ca 6 000 till nära '1'7 000 vid utgången av år 1979.

För är 1979 uppgick kassornas förvaltningsutgifter till drygt 1 860 milj. kr.. vilket innebär en ökning med ca 1 000 milj. kr. sedan är 1975.

Finansieringen av kassornas förvaltningsutgifter sker med statsbidrag (15 %) och arbetsgivaravgifter (85 %]. I princip fastställer varje försäkrings- kassa sin egen budget och avgör därmed själv omfattningen av sina förvaltningsutgifter.

RFV lämnar dock varje år anvisningar och rekommendationer till kassornas styrelser inför deras budgetarbete. En viss ekonomisk styrning från verkets sida sker vidare utan samband med budgeten genom föreskrifter och rekommendationer rörande kassornas organisatitm. inrättande av vissa tjänster m. m.

Kommittén anser att det numera saknas skäl att inte behandla försäkrings- kassornas förvaltningsutgifter på samma sätt som gäller för andra verksam- heter. Statsmakterna bör således enligt kommitténs mening få möjlighet atti

Prop. l980/8lzl35 19

sin helhet väga utgiftsökningar inom försäkringskassornas förvaltning mot andra utgiftsökningar. Förbättrade ekonomiska styrmedel skulle ocksä möjliggöra en rationellarc arbetsfördelning mellan RFV och försäkringskas- sorna. Härvid bör. enligt kommitténs mening. särskilt beaktas de fördelar som står att vinna genom en ytterligare renodling av RFV:s centrala ansvar för verksamheten i kombination med en medveten decentralisering av arbetsuppgifter till försäkringskassorna. Genom den utbyggnad som skett av försäkringskassornas administration finns nu ocksä där en större kompetens och möjlighet att överta arbetsuppgifter frän RFV än vad som tidigare -'arit fallet. '

Mot denna bakgrund föreslär kommittén att en ekonomisk ramstyrning införs för försäkringskassornas förvaltningsutgifter. Genom att en ekono- misk ram fastställs bör verkets administrativa anvisningar i ökad utsträckning ges formen av riktlinjer och ramar för kassornas agerande.

.

1.2 Ekonomiska ramar för försäkringskassornas förvaltningsutgifter

I ett nytt system med ekonomiska ramar för försäkringskassornas förvaltningsutgifter bör anslaget pä statsbudgeten till försäkringskassornas förvaltningsutgifter fä karaktären av totalram för kassornas sammanlagda förvaltningsutgifter. RFV förutsätts beräkna äskande av totalramen efter samråd med Försäkringskasseförbundet. FKF. och därefter ge in anslags- framställning till regeringen i överensstämmelse med vad som gäller för begäran av anslag på statsbudgeten.

Mot angivna bakgrund faller det sig enligt kommitténs mening naturligt att ' beräkningen av totalramen i tillämpliga delar följer de statliga budgetanvis- ningarna. Detta innebär bl. a. att de principiella uttalanden om riktlinjer för budgetpolitiken m. m. som regeringen ger till känna i de årliga anvisningarna fär beaktas beträffande totalramen för försäkringskassornas förvaltningsut- gifter. I sin tur medför detta att riktlinjerna även bör beaktas i kassornas eget budgetarbete.

Av mycket stor betydelse för möjligheten att erhälla ett fullgott beslutsunderlag för regering och riksdag är att beräkningen av den äskade totalramen grundas på tillräckligt välundcrbyggda och tillförlitliga data. En av grundfaktorerna för den föreslagna lösningen med en ekonomisk ram för försäkringskassornas förvaltningsutgifter utgörs av kassornas arbetsredovis— ningssystem. De tre huvudkomponenterna i arbetsret'lovisningssystemet är personalstatistik. ärendestatistik (antal ärenden av olika slag) och ärendeti- der (för nämnda ärenden).

Andra viktiga underlag för beräkningen av totalramen utöver antal invånare och ärendetidsdagar är redovisnings- och budgetdata frän försäkringskassorna. Sålunda bör RFV och FKF vid beräkningen ha tillgång till kassornas senaste årsbokslut och senare mänadsrcdovisningar. intern- budgetar för löpande budgetär. preliminära internbudgetar för nästkom-

Prop. 1980/8l : l35 lo

mande budgetär samt utkast till intcrnlntdgetar för det ar beräkningarna skall avse. För att en korrekt bedömning av dessa uppgifter skall kunna göras är det av stor betydelse att systemen bygger pa samma principer. vilket gör det möjligt att erhålla information för jämförelser och sammanställningar för alla l'örsz'ikringskassor. Detta förutsätter att [utvisningar för bl. a. redovisning och budgetering utfärdas som komplettering till de tncr allmänt hällna statliga budgetanvisningarna

lin redovisning frän kassorna av de faktiska kostnaderna på program eller kostnzulsbärare. t. ex. de olika försäkringsgrenarna vore av stort värde. Därigenom skulle bl. a. analyser av regelsystemändringars zulministrativa konsekvenser underlättas och fi'irbättras. Detta medges emellertid inte av försäkringskassornas nuvarande redovisningssystem. lin utveckling av detta system har redan påbörjats inom RFV.

Det föreslagna systemet kräver vidare enligt kommitténs—memng en väl utvecklad planerings— och budgetprocess hos försäkringskassorna. Kommit- ten förutsätter att RFV stöder försäkringskassorna i arbetet med utveckling— en härav.

Kommittén vill för sin del vidare framhälla vikten av ett noggrant analysarbete inom RFV och FKF som grund för beräkningen av äskandet av totalramen. llärvid bör stor vikt läggas vid en bedömning och eventuell justering av de schabloner som används vid beräkningen.

De uppgifter från försäkringskassorna som skall ligga till grtmd för beräkningen av totalramen santt för den fördelning som i sinom tid skall ske mäste insändas till "RFV i sådan tid att RFV och FKF far tillräckligt utrymme för sitt arbete med sannnanställningar och bedömningar. Samtidigt mäste beaktas att kassorna skall ges tillräcklig tid för sitt budgetarbete suttit att detta baseras pä sä aktuella uppgifter som möjligt. Kommittén ft'fn'esli'n' att uppgifterna skall lämnas till RFV före den I maj.

Fördelningen av totalramen anser kommittén skall göras av RFV efter samrad med l-"KF med hjälp av en metodik som i princip skall motsvara sättet att beräkna underlaget för totalratncn. llela ramen förutsätts fördelas vid ett och samma tillfälle. Kommittén vill särskilt framhålla vikten av att medelstilldelningcn till de enskilda kassorna bestäms utöver vad som följer av de generella fördelningsinstt'umenten även med hänsyn till inftn'mation frän kassorna själva. Kommittén menar att bl. a. sadana strukturella skillnader föreligger mellan de olika törsäkringskassorna att det ätminstone inte inom den närmaste framtiden torde vara möjligt att genom schabloner grundade pä arbetsredovisningssystemet _beakta alla de faktorer som bör bilda grundvalen för fördelningen. av totalramen. Vid fördelning av totalramen bör givetvis ocksä hänsyn tas till uppgifter om de enskilda kassorna som inhämtats pä annat sätt t. ex. genom RFV:s tillsynsverksam- het.

Anslaget i statsbudgeten för försäkringskassornas förvaltningsutgifter

öru sä s a '; ' ';'"et L" (' _”.Lst s1_. e t tll't'CI vtt igzsea sags- f t tt f ktraktu t ttftrsltg tnltg D ttt lt ttl__tt nl_

5 Prop. 1980/81:135 21

formen och används för flertalet myndighetsanslag. Anslaget bör uppta totala beloppet för försäkringskassornas förvaltningsutgifter. Avgiftsmedlen 85 % av det hela — bör redovisas som inkomstpost på anslaget. På samma sätt bör ersättningen från AP-fonden för kassornas administration av tilläggspensioneringen redovisas som inkomst.

För anslaget bör i princip gälla samma regler som beträffande statliga myndigheter. På samma sätt som gäller dessa får därför t. ex. förutsättas att överskridanden av anslaget i princip inte skall ske.

För eventuella överskott på anslaget vid budgetårets slut gäller för statliga myndigheter i princip att dessa inte får föras över till kommande budgetår. Nackdelen med en sådan ordning är givetvis risken att eventuellt möjliga överskott förbrukas under senare delen av budgetåret. Systemet innehåller knappast något incitament till sparande. För försäkringskassorna vore det av värde om ett system kunde tillskapas som inom de ekonomiska ramarnas begränsning innehåller ett moment som stimulerar till hushållning med resurserna. Förslagsvis kunde detta konstrueras på så sätt att efter särskild prövning av regeringen hälften av ett eventuellt överskott upp till ett visst belopp kan användas för vissa särskilda ändamål av värde för kassans utveckling.

Överskottsmedlen bör kunna användas för att täcka kostnaden för lokala” utvecklingsprojekt inom resp. försäkringskassas område, t. ex. försök med nya metoder och arbetsformer rörande kassans medverkan i rehabilitering. Det får därvid förutsättas att RFV utfärdar vissa rekommendationer om inriktningen av projekten. granskar kassornas framställningar om att få disponera överskottsmedel och även följer upp resultaten.

Vissa av de utgifter försäkringskassorna bokför som förvaltningsutgifter kan bedömas ha karaktären av engångsutgifter. Det kan då naturligtvis övervägas att behandla dessa i särskild ordning, t. ex. som en särskild del av anslaget. Kommittén har emellertid. med hänsyn till den begränsade omfattningen av denna typ av utgifter (de beräknas uppgå till ca 2 % av de totala förvaltningsutgifterna). inte ansett särskilda åtgärder nödvändiga i samband med bestämningen av totalramen. De olika försäkringskassornas behov kan bedömas jämna ut varandra över tiden. Vid bestämning av basårets utgifter bör alltså även utgifter" av engångskaraktär innefattas. Vid fördelningen av totalramen bör däremot naturligtvis hänsyn tas till den enskilda kassans behov.

1.3 Decentralisering av vissa administrativa uppgifter till försäkringskassor- na

Ökade möjligheter till ekonomisk styrning bör enligt kommittén medföra minskat behov av annan administrativ styrning i motsvarande män. Det nu föreslagna systemet för styrning av försäkringskassornas förvaltningsutgifter bör således medföra möjligheter till att såväl decentralisera beslutsbefogen—

Prop. l980/8l : [35 32

heter i administrativa frågor till kassorna som att minska detaljeringsgraden i RFV:s administrativa anvisningar.

Kommittén föreslår således att kassorna själva inom ramen för vissa anvisningar och rekommendationer från RFV får besluta om organisation och l(.)kalkontorsnät. Kommittén föreslår att kassorna själva får besluta om inrättande och tillsättande av huvudparten av sina tjänster samt besluta i lokalfrågor och frågor om inköp. liksom frågor om försäljning av fast egendom m. m. ,

Kommittén vill härvid peka på att inrättande av tjänster och lokalkontor (inkl. filialexpeditioner) innebär kostnader inte bara för det budgetår då åtgärder vidtas. utan även för framtiden. En decentralisering av sådana uppgifter till kassorna skulle i avsaknad av riktlinjer — kunna medföra att dessa genom egna beslut äsamkar det allmänna kostnader för avsevärd tid framöver. Kommittén förutsätter därför att RFV via anvisningar och rekommendationer till kassorna i anslutning till deras budgetarbete förebyg- ger de konsekvenser som kommittén här har pekat på.

RFV:s uppgift att som tillsynsmyndighet följa verksamheten och vid behov ingripa i efterhand föreslås kvarstå oförändrad.

Som kommittén redan framhållit medför det föreslagna systemet möjlig- heter att minska detaljeringsgraden i RFV:s administrativa anvisningar. Dessa anvisningar bör framdeles i större utsträckning än för närvarande få formen av rekommendationer. I vissa särskilda frågor. cxempelvisi vad avser användningen av ADB-systemen. torde dock instruktioner behöva utfärdas för kassapersonalen. Genom sådana förändringar läggs på den enskilda kassan ett större ansvar för den egna förvaltningen. Möjligheterna till lokal anpassning av administrationen blir också större än för närvarande vilket bör kunna bidra till ökad effektivitet i verksamheten.

1.4 Ikraftträdande m. m.

Kommittén föreslår att de nya reglerna skall tillämpas fr. o. m. budgetåret 1982/83 under förutsättning att erforderliga ställningstaganden till förslagen sker utan dröjsmål. Budgetåret 1982./83 är första möjliga genomförandetid för systemet i dess helhet med den årscykel för arbetet med försäkringskas- sornas ekonomiska ramar som föreslagits. Detta kräver att anvisningar för kassornas budgeteringsarbete avseende budgetåret l982/83 utfärdas i början av år 1981. Uppgifter från försäkringskassorna måste sedan komma in till RFVi sådan tid att bedömningar och analyser samt samråd med FKF kan ske under våren och försommaren 1981. RFV skall besluta om anslagsframställ- ning för försäkringskassornas förvaltningsutgifter och före den I september ge in denna till regeringen. Anslaget behandlas i budgetpropositionen i januari 1982. RFV gör efter samråd med FKF en preliminär bedömning av hur förslaget till anslag enligt budgetpropositionen bör fördelas mellan kassorna. Beslut fattas i riksdagen i maj 1982 varefter regleringsbrevutfärdas

Prop. l980/8l:l35 23 »

till RFV. Efter samråd med FKF meddelar RFV kassorna slutligt beslut om den ekonomiska ramen för förvaltningsutgifterna för budgetåret 1982/83.

En omläggning av försäkringskassornas budgeteringssystem från budget- året 1982/83 kräver att kassornas redm'isningsår samtidigt ändras från kalenderår till budgetår. Övergången kan ske antingen genom att ett redovisningsår förlängs till att omfatta 1.8 månader ( l981-01-01—1982-()6-30) eller genom att ett redovisningsår får omfatta endast 6 månader (1982- 01-01—1982—06-30). Det senare alternativet torde ge något bättre underlag för kommande jämförelser och analyser. Kommittén vill därför. trots att det medför ett visst merarbete i försäkringskassorna. förorda ett redovisningsår omfattande l982-t)l-(ll—l982-(l6-3t) i samband med genomförandet av ett nytt budgeteringssystem.

Ett genomförande av kommitténs förslag kommer att medföra betydligt förändrade villkor för försäkringskassornas förvaltning och för RFV:s styrning härav. Konunitten vill därför understryka vikten av en noggrann kontinuerlig uppföljning av systemets konsekvenser. Dessutom bör en total utvärdering göras sedan systemet varit i funktion under fem år.

Prop. l980/81:l35 24

Former för styrning av försäkringskassornas organisation och förvalt- ningsutgifter (Ds S 1980:7)

1.1 Allmänt

Remissinstanserna är i allmänhet positiva till kommitténs förslag beträf- fande såväl införande av ekonomiska ramar för försäkringskassornas förvaltningsutgiftcr som decentralisering av vissa administrativa beslutsbe- fogcnheter från riksförsäkringsverkct till försäkringskassorna.

Riksförsäk ringsverkel tillstyrker förslagen samt konstaterar att utrednings- arbetet haft en bred förankring inom såväl verket som försäkringskasseom- rådet.

Riksrevisionsverkct anser att förslaget om anslagsstyrning av försäkrings- kassornas förvaltning ligger väl i linje med de synpunkter verket framförde i sin revisionsrapport Riksförsäkringsverkcts tillsyn av de allmänna försäk- ringskassorna m. m.

.S'larskmzmre/ anför att man helt delar utredningens förslag beträffande utformningen av de ekonomiska ramarna för försäkringskassornas förvalt- ningsutgifter"(')cl1 f("irdelningen mellan kassorna. Verket hänvisar till att kassaverksamheten helt finansieras med av riksdagen beslutade skatter och avgifter.

Kom/nini/örbimde/ finner förslaget innebära erforderlig grad av övergri- pande kontroll från riksdag och regering över kostnadsutvecklingen kombi- nerat med den självständighet för försäkringskass(.u'na som bör kunna garantera en smidig anpassning till lokala förutsättningar.

Iförsäkrings/rrisse/örbunder (FKF-) konstaterar. liksom åtskillzga av försäk- ringskassorna. att kommitténs förslag i stort sett ("werensstämmer med RFVi/lilsll—lutredningcns förslag i berörda avseenden. vilka i allt väsentligt godtagits av FKF:s kongress i juni 1980. Förbundet liksom de flesta av försäkringskassorna finner sig därför principiellt kunna tillstyrka kommitténs förslag. Förbundet framhåller dock att kommittén borde tagit som utgångs- punkt för sina överväganden en principiell genmngång av roll— och uppgiftsfördelningen mellan kassorna och verket. Enligt förbundets uppfatt- ning finns ett påtagligt behov av en sådan genomgång. Försäkringskasseför- bundet utgår från att kommitténs nästa rapport behandlar nu berörda principfrågor uttömmande.

Smek/minn [fi/ix allmänna förxäkrings/(assa är kritisk mot kommitténs delning av sitt uppdrag med etappvis redovisning. Kassan anser att alla frågor om förhållandet mellan försäkringskassor och riksff'irsäkringsverket, tillsyns- funktionen. samt verkets roll som central förvaltningsmyndighet borde ha

ro lJl

Prop. 1980/81 :135

behandlats i ett gemensamt sammanhang.

Även Uppsala läns allmänna försäkringskassa är kritisk mot att kommittén inte tillräckligt klarlagt ansvars- och befogenhetsfördelningen mellan försäk- ringskassorna och riksförsäkringsverket. Kassan menar att det är synnerligen viktigt att rollen som tillsynsmyndighet definieras och relateras till kassornas roll som självständiga offentligrättsliga organ. Kassan konstaterar att det är många oklara frågor. som borde behandlas ytterligare före beslut om genomförande av rambudget. Södermanlands läns allmänna försäkringskas- sa anför liknande synpunkter. Värmlands läns allmänna försäkringskassa beklagar att det nuvarande systemet för reglering av försäkringskassornas förvaltningskostnader inte tycks kunna accepteras längre. Kassan menar att kassornas relativt fria ställning med möjligheter till snabba resursförstärk- ningar varit en förutsättning för att man med korta förberedelsetider kunnat föra ut statsmakternas reformbeslut i praktisk tillämpning.

Försökringsansrälldas förbund (FF) konstaterar likaledes att nuvarande budgeteringssystem fungerat bra och varit en förutsättning för att kassorna på ett smidigt sätt kunnat "möta de snabba förändringarna i verksamheten under de senaste åren. Systemet har medgett erforderlig flexibilitet och därigenom gett dc försäkrade en fullgod service. Förbundet finner sig dock kunna tillstyrka kommitténs förslag till ekonomisk styrning av försäkrings- kassorna då förbundet anser att en styrning enligt förslaget dels kan tillfredsställa statsmakternas krav om insyn. dels kan medverka till ett bibehållande av försäkringskassornas nuvarande handlingsfrihet. FF tar också upp tillsynsfrågan och framhåller vikten av att tillsynsbegreppet definieras i samband med ändrad ansvarsfördelning mellan riksförsäkrings- verket och försäkringskassorna. Den av verket i dag bedrivna förebyggande tillsynen bör begränsas till riktlinjer som direkt berör försäkringstillämpning- en.

Centralorganisarionen SA (TO/SR anser att det nu föreslagna systemet för styrning av försäkringskassornas förvaltningsutgifter bör minska detalje- ringsgraden i riksförsäkringsverkets administrativa anvisningar. Systemet bör innebära en renodling av riksförsäkringsverkets centrala ansvar och en markering av försäkringskassornas självständiga ansvar inom givna ramar.

Tjänstemännens Centralorganisarion (TCO) finner kommitténs förslag väl avvägda men vill framhålla att en viktig utgångspunkt måste vara att försäkringskassornas service till allmänheten inte får försämras.

Landsorganisationen i Sverige (LO) framhåller att LO i andra samman- hang understrukit det angelägna i att försäkringskassorna får bibehålla sin självständiga ställning och att utvecklingen bör gå i riktning mot ökad decentralisering och flera befogenheter för kassorna. LO tillstyrker kommit- téns förslag då dessa ligger helt i linje med ifrågavarande tankegångar.

Prop. l980/81:135 26

1.2 Ekonomiska ramar för försäkringskassornas förvaltningsutgifter

Kommitténs förslag att förvaltningsutgifter för samtliga försäkringskassör. inklusive Försäkringskasseförbundet. skall behandlas under ett gemensamt anslag — ett förslagsanslag samt att bedömningen av varje enskild kassas behov inom totalramen skall utföras av riksförsäkringsveket efter samråd med Försäkringskasseförbundet lämnas i stort sett utan erinran av remiss- instanserna.

Riksrevisianswrket understryker i detta sammanhang vikten av att de riktlinjer förbudgetarbetet m. m. som regeringen ger till känna i de allmänna och årliga anvisningarna för myndigheternas anslagsframställningar beaktas. Beträffande beräkningen av totalramen och fördelningen av denna mellan försäkringskassorna framhåller riksrevisionsverket att resurstilldelningen inte bör göras alltför schablonmässigt eftersom det finns risk för att möjliga effektivitetsvinster inte tillvaratas i ett helt schabloniscrat budget- och planeringssystem. Verket anser att även de uppgifter om enskilda kassor som inhämtats genom riksförsäkringsverkets tillsynsverksamhet bör utgöra ett väsentligt underlag vid fördelningen av totalramen. Ett värdefullt underlag för beräkningen av totalramen vore om det fanns en redovisning och analys av kostnaderna för försäkringskassornas administration av de olika försäk- ringsgrenarna. Ett sådant underlag skulle även kunna aktualisera förändring- ar i kostnadsbesparande syfte av socialförsz'ikringssystcmet.

Riksrevisionsverket tar också upp frågan om Försäkringskasseförbundets medelsbehov. Verket förutsätter härvid att medelsbehovet för förbundet prövas på samma sätt som när det gäller försäkringskassorna. En sådan prövning måste enligt verkets mening innebära att nuvarande finansiering genom schablonmäSSigt beräknade medlemsavgifter avskaffas och att det i regleringsbrev anges inom vilka ekonomiska ramar förbundet får bedriva sin verksamhet. Verket föreslår vidare att — i likhet med vad som gäller för försäkringskassorna riksförsäkringsverket får utse en revisor att granska förbundets verksamhet.

Statskontoret understryker att det föreslagna systemet kräver en väl utvecklad planerings- och budgetprocess hos försäkringskassorna. Verket förutsätter att riksförsäkringsverket bistår kassorna härmed.

Riksfömäkringsverket framhåller att såsom också framgår av delbetän- kandet sambanden mellan olika strukturella och organisatoriska faktorer och försäkringskassornas förvaltningsutgifter ännu är otillräckligt klarlagda. varför verket särskilt vill understryka vikten av det analysarbete i anslutning till schablonberäkningarna som skall åligga verket. Detta kan lämpligen ske allteftersom arbetet fortgår med att sätta systemet i kraft.

Försäkringskasseförbandet. ett flertal försäkringskassor och Försäkrings- anställdas förbund pekar likaledes på bristerna i det nuvarande arbetsredo— visningssystemet. Försäkringskasseförbundet anser att riksförsäkringsverket och förbundet ännu inte har förutsättningar för att på ett meningsfullt sätt

Prop. l980/8lzl35 27

delta i fastställandet av kassornas förvaltningsutgifter.

Södermanlands läns allmänna försäkringskassa delar kommitténs uppfatt- ning att det är angeläget att utveckla arbetsredovisningssystemet både rent metodmässigt och i fråga om omfattning. dvs. att det så långt möjligt skall täcka ärendehandläggningen vid såväl central- som lokalkontor. Pågående utvecklingsarbete avseende ett ADB—baserat redovisningssystem bör påskyndas så att systemet är klart att tas i drift vid den tidpunkt då en ekonomisk ramstyrning införs. Vidare anser kassan att formerna för riksförsäkringsverkets samråd med Försäkringskasseförbundet närmare måste preciseras med sikte på att skapa mer direkta kanaler för framförande av varje kassas argument och synpunkter vid fördelningen av totalramen.

Kalmar läns allmänna försäkringskassa anser att en mer ingående analys och diskussion mellan riksförsäkringsverket. Försäkringskasseförbundet och kassorna angående arbetssättet krävs innan systemet med rambudgetering införs. Rambudgetering förutsätter, för att bli effektiv, bl. a. att kassans redovisning är upplagd på kostnadsställen. Vidare måste bättre system för planering och verksamhetsvärdering både på kort och lång sikt utvecklas.

Malmöhus allmänna försäkringskassa framhåller att kassornas nuvarande redovisningssystem är föråldrat och snarast bör ersättas av ett ADB-anpassat system.

Göteborgs allmänna försäkringskassa anför att försäkringskassorna kan inordnas i den statliga budgetordningen utan bindning till ett för ändamålet outvecklat rambudgeteringssystem enligt kommitténs modell. Kassan menar att det redan i dag bör finnas förutsättningar för en ordentlig budgetpröv- ning. Utifrån sitt ansvar som tillsynsmyndighet har riksförsäkringsverket möjlighet att pröva dokumenterade anslagsäskanden från resp. försäkrings- kassa. De senaste årens utveckling i kassornas budgetarbete har vidare i sin förlängning en modell. där riksförsäkringsverket och regeringen kan göra de nedskärningar av kassornas förvaltningsutgifter man bedömer nödvändiga. Det blir sedan kassornas uppgift att vidta de åtgärder och omdispositioner av verksamheten. som föranleds av resurstilldelningen. Vid övergången till statligt budgetår och budgetprövning blir det lättare för kassorna om man utgår från befintliga metoder och de hjälpmedel som bedöms som tillförlitliga ur budgetbedömningssynpunkt.

Kassan anser att man bör införa ett budgetsystetn med drift- och kapitalbudget. Därigenom skulle de ojämna effekterna av engångsutgifterna försvinna samtidigt som en långsiktig ekonomisk planering skulle bli naturlig. Beträffande arbetsredovisningssystemet framhåller kassan att kassornas ambitioner att tillgodose olika service- och kontrollbehov stundom kan motverkas av detta system.

Stockholms läns allmänna försäkringskassa framhåller att god hushållning inte bara är en fråga om hög produktivitet utan främst också om rätt avvägning mot effektivitet när det gäller att uppfylla verksamhetens mål samt rättssäkerhet och service för de försäkrade. Kassan påpekar att det måhända

Prop. 1980/81:135 28

hade kunnat vara till fördel om kommittén hade studerat och kunnat visa en alternativ konstruktion grundad på ett mera direkt samband mellan genom budget tillmätta resurser samt utförda prestationer.

Försökringsanställdas förband anser det mycket viktigt att fördelnings- principerna mellan försäkringskassorna ytterligare utreds i syfte att nå en rättvis medelsfördelning.

Kommitténs förslag beträffande medel på anslaget som vid budgetårets slut inte har förbrukats — överskott — tas upp av ett flertal remissinstan— ser. (

Riksrevisionsverkct delar kommitténs uppfattning om behovet av att stimulera till bättre hushållning med tilldelade resurser. Verket anser dock att den föreslagna metoden närmare bör ('.')vervägas.Verket finner att även andra metoder än den av kommittén föreslagna kan användas. En sådan metod kan vara att riksförsäkringsverket vid budgetårets början inte delar ut hela anslaget utan behåller en del som reserv. Under senare delen av budgetåret skulle denna reserv kunna användas t. ex. för att reglera underskott hos någon försäkringskassa. I den mån det därefter finns medel kvar skulle dessa efter riksförsäkringsverkets beslut kunna användas av försäkringskassorna för den typ av ändamål som utredningen f("ireslagit. Genom en sådan lösning krävs inte regeringens medgivande vilket administrativt kan vara en fördel - utan riksförsäkringsverket kan svara för fördelning av denna reserv enligt t. ex. de intentioner som utredningen angivit. ()m kommitténs förslag ändock väljs anser riksrevisionsverket att förslaget skall kompletteras med två villkor. Det ena villkoret skall vara att "överskottet" hos den enskilda försäkringskassan kan hänföras till reella effektivitetsvinster. Det andra villkoret skall vara att anslaget totalt sett inte är förbrukat.

Statskontoret framhåller att om kommitténs förslag att utnyttja eventuella överskott med motiveringen att ett eventuellt överskott härigenom kan utnyttjas för ett rationellt framåtsyftande ändamål genomförs bör regeringen pröva att införa samma generösa förslag för statliga myndigheter.

På försäkringskasseområdet är man positiv till förslaget att kassorna skall få disponera budgetöverskott. Man anser dock att användandet av överskott kringgärdas med för många restriktioner. Enligt Försäkringskasseförbunder desarmeras den principiellt goda idén genom de byråkratiska restriktionerna i förslaget. Förbundet finner det föreslagna systemet självdestruerande. Restriktionerna rimmar enligt förbundet dessutom illa med det relativt fria resursutnyttjande inom budgetramarna som kassorna avses få i ett rambud- getcringssystem.

I anslutning till frågan om förfarande vid överskott erinrar förbundet om den pågående utredningen om kassornas fonder. Förbundets representanter i denna har där bl. a. framfört att fonderna skulle kunna fylla en viktig funktion som utjämnande buffert vid över- resp. underskott i budgetutfallet. Förbundsmötet 1979 antog ett enhälligt uttalande där bl.a. just detta framhölls.

Prop. l980/81:135 2.9

Liknande synpunkter i fråga om fonderna anförs av försäkringskassornai Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län. Kopparbergs län och Gävleborgs län. Man framhåller särskilt svårigheterna att annars klara större projekt som lokalinredningar m.m.

Försäkringskassorna i Bohuslän. Älvsborgs län. Jönköpings län och Västerbottens län anser att budgetsystemet måste medge möjligheter att överföra medel från ett budgetår till nästa för att klara förskjutningar av utbetalningar avseende större projekt.

Stockholms lärts allmänna försäkringskassa finner fi.")rslaget om avsättning av en del av uppkommet överskott för lokala utvecklingsprojekt av den typ kommittén anför helt otillräckligt. Sådana projekt bör enligt kassans mening för övrigt snarare kunna inrymmas i budgeten än finansieras utanför. Det med särställningen som statsunderstödd verksamhet bevarade självstyret i försäkringskassorna har sin traditionella och fortfarande logiska grundval i en för varje kassa för sig avgränsad och resultatredovisad ekonomi. Övergång till rambudgetering får därför inte utgöra något ovillkorligt hinder för att bibehålla principen om en avgränsad kassaekonomi och självständig ekonomisk resultatredovisning. Kassan tillmäter dessa frågor avgörande vikt och yrkar därför på att förslaget i denna del överarbetas på nytt.

Försäkringskassornas förhandlingsorganisation anser att någon gransk- ning av riksförsäkringsverket i fråga om användningen av överskottsmedel inte torde. vara nödvändig.

Kalmar läns allmänna försäkringskassa anför samma synpunkt och förordar i stället ett samrådsförfarande mellan riksförsäkringsverket och Försäkringskasseförbundet.

Försäkringsanställdas förband anser att försäkringskassorna antingen själva bör få disponera hela överskottet efter vissa riktlinjer eller att överskotten samordnas med de fonder som finns i kassorna och som även fortsättningsvis bör förvaltas av kassorna.

2.3 Decentralisering av vissa administrativa uppgifter till försäk- ringskassorna

Samtliga remissinstanser är positiva till en ökad decentralisering av arbetsuppgifter till försäkringskassorna.

Jönköpings lärts allmänna fönsäkringskassa finner att beslut om lokalkon- torsnätets utformning helt bör kunna överlämnas till den enskilda kassans avgörande.

Försäkringsanställdas förbund anser att riksförsäkringsverket bör utfärda anvisningar för central- och lokalkontorens indelning i sektioner men begränsat till själva sortimentet av sektioner. Däremot bör försäkringskas- sorna självständigt besluta om när sektion skall inrättas. antalet sektioner samt som en konsekvens inrättandet av tjänster som scktionschefcr.

Centralorganisationen SAC O/SR förordar att riksft'örsäkringsverket skall

Prop. 1980/81:135 30

besluta även i tjänstetillsättningsärenden sotn gäller avdelningschefer och revisorer. Det är här fråga om tjänster där skicklighetskriteriet väger tungt och där det är vanligt med sökande utanför den egna kassan. SACO/SR vill vidare framhålla vikten av att vid tillsättning av handläggartjänster kraven på kvalificerad utbildning tillgodoses och att kvalifikationskrtwen fastslås av upprättade befattningsbeskrivningar.

Försäkringskasseförbnndet samt Bohusläns och ll'lalntöltus allmänna försäkringskassor framhåller att tillsättande av förtroendeläkare och -tand- läkare bör anförtros åt kassorna.

2.4 Ikraftträdande m. m.

I fråga om den föreslagna tidpunkten — budgetårsskiftct 1982/83 — är remissopinionen delad.

Riksförsäkrirtgsverket finner det angeläget att det föreslagna systemet träder i kraft så fort som möjligt. Verket tillstyrker därför den fi.")reslagna tidpunkten. Med hänsyn till den korta tid som återstår för förberedelse avser verket att inom kort tillsätta en särskild grupp med representanter för intressenterna för att förbereda genomförandet.

Till utredningens förslag ansluter sig också statskontoret. Landstingsför- bundet. Tjänstemännens C entralorgartisation samt försäkringskassorna i . Malmöhus, Skaraborgs län. Bohus län och Jönköpings län. Försäkringskas- sorna påpekar dock att förslaget innebär en stark tidspress för kassorna.

Västerbottens lärts allrnänrta försäkringskassa framhåller att ett genomfö- rande enligt kommitténs tidsplan kommer att medföra stora påfrestningar för i stort sett samtliga kassaanställda. Det är viktigt att anvisningar utfärdas i god tid och att erforderlig utbildning inplaneras på lämplig tidpunkt samt att förberedelsearbetet i övrigt planeras noggrant.

Göteborgs allmänna försäkringskassa förordar att de kommande åren används som försöksperiod. där en anpassning till det" statliga budgetåret bör tas som ett första steg.

Försökringskassorrta i Kristianstads län. Jämtlands län och Västernorrlands län ifrågasätter att vänta till budgetårsskiftet 1983/84 på grund av det omfattande förberedelsearbete som krävs.

Utredningens förslag om tidpunkt avstyrks av LO. Försäkringskasseför- bundet. Försäkringskassornas förltandlingsorganisation. Försäkringsartställ- das förburtd samt försäkringskassorna i Stockholms län. Uppsala län. Södermanlands län. Östergötlands län. Gotlands län. Blekinge län. Värnt- lands län. Örebro län. Västmanlands län. Kopparbergs län, Gävleborgs län och Norrbottens län.

LO anser att med tanke på behovet av förberedelse torde knappast ett genomförande vid ingången av budgetåret 1982/83 vara realistiskt.

Försäkrirtgskasseförbandet finner ett genomförande av rambudgetering redan fr. o. m. budgetåret 1982/83 som direkt olämpligt. Rambudgeterings-

Prop. 1980/81zl35 31

idén är enligt förbundets mening alltför god för att ett snabbt genomförande skall vara värt risken att den redan första året p. g. a. otillräckliga förberedelser skall råda i vanrykte hos kassorna och deras anställda.

Förbundet framhåller i detta satnmanhang bristerna i ärendetidsredovis- ningen och beträffande kunskaper om samband mellan kassornas skilda verksamhetsförutsättningar och förvaltningskostnader. Förbundet vill vida- re understryka att kassornas system för budgetering. redovisning och planering måste utvecklas och/eller anpassas till rambudgetering. Arbete pågår redan med delar av detta.Det har visat sig att det krävs avsevärd tid för dessa förberedelser. Förbundet föreslår därför att genomförandet sker i anslutning till budgetåret 1983/84.

Bristerna i arbetsredovisningssystemet påpekas också av Försäkringskas- sornasförltandlingsorganisation sotn föreslår att rambudgetsystemet genom- förs tidigast vid budgetårsskiftet 1983/84. Decentraliseringen av vissa arbetsuppgifter till kassorna bör dock inledas även om rambudgetsystemet måste flyttas fram i tiden.

Försäkringsanställdas förbund framhåller att det fordras utveckling av planeringssystem och metoder för att ett meningsfullt genomförande skall kunna ske. Vidare fordras olika utbildningsinsatser. Därför är det menar FF nödvändigt med noggranna förberedelser och försöksverksamhet. En försöksverksamhet bör. mot ovanstående bakgrund, påbörjas tidigast budgetåret 1983/84.

Stockholms lärts allmänna försäkringskassa anför att det för kassans del framstår som helt orealistiskt att få fram en internbudget för det avsedda första budgetåret inom förutsatt tid. Med hänvisning till det politiska ansvar för att primärt upprättad internbudget står i rätt förhållande till verksamhe- tens behov avstyrker kassan bestämt att rambudget införs i ett steg från budgetåret 1982/83 och yrkar på att starttid bestäms till ett år senare.

Uppsala lärts allmänna försäkringskassa anser likaledes att tidpunkten bör flyttas fram ett år då rambudgetprocessen förutsätter att kassan har tillgång till budgetanvisningar (interna och från tillsynsmyndighetenl). planeringssys- tem för det långsiktiga perspektivet. system för redovisning och uppföljning anpassade till rambudgetprocessens krav (REBUS-projcktet). arbetsord- ning och personella resurser samt ett förbättrat arbetsredovisningssystem.

Liknande synpunkter anförs av Östergötlands lärts allmänna försäkrings— kassa. Kassan framhåller vidare att det är nödvändigt med en bred insats av utbildnings- och informationsåtgärder.

Även Västmanlands lärts allmänna försäkringskassa påpekar försäkrings- kassornas behov av förstärkning av personalresurserna och utbildning i budget- och analysteknik.

Blekinge läns allmänna försäkringskassa förordar också budgetårsskiftet 1983/84 samt anför att om en förskjutning av tidpunkten inte är möjlig bör inledningsvis möjligheter till snabbjustering av medelstilldelningcn förelig-

ga.

Prop. [980/81: [35 3 lx.)

Statskontoret tar upp frågan om uppföljning av systemets konsekvenser och betonar att en total utvärdering såsom föreslagits av kommittén bör göras sedan systemet varit i funktion under fem år.

Riksrevisionsverket finner att kommittén inte behandlat vilka effekter decentraliseringcn leder till resursmässigt för riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. Riksrevisionsverket ser detta som ett uttryck för att kommittén inte har förväntat sig några konsekvenser i detta avseende. Detta torde i allt väsentligt vara riktigt när det gäller försäkringskassorna. Beträffande riksförsäkringsverket anser riksrevisionsverket emellertid att utredningens förslag leder till en avlastning av arbetsuppgifter. Man förutsätter att kommittén i sitt fortsatta arbete beaktar denna otnständig- het.

Göteborgs Offsettryckcri AB. Stockholm 1981