Prop. 1981/82:166

med anledning av beslut fattade av internationella arbetskonferensen vid dess sextiosjätte och sextiosjunde möten, m. m.

Prop. 1981/82: 166

Regeringens proposition 1981/82: 166

med anledning av beslut fattade av internationella arbetskonferensen vid dess sextiosjätte och sextiosjunde möten, m. m.;

beslutad den 25 mars 1982.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll för den åtgärd eller det ändamål som föredraganden har hemställt om.

På regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN

lNGEMAR ELIASSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner de av internationella arbetsorganisationen (ILO) antagna konventionerna (nr 154) om främjande av kollektiva förhandlingar, (nr 155) om arbetarskydd och arbetsmiljö och (nr 156) omjämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare: arbets- tagare med familjeansvar. Genom propositionen ges riksdagen även tillfäl- - le att yttra sig över de av lLO' antagna rekommendationerna i samma ämnen samt rekommendationen (nr 162) om äldre arbetstagare. Vidare föreslås att riksdagen godkänner den av ILO tidigare antagna konven- tionen (nr 47) om arbetstidens förkortning till 40 timmar i veckan.

Prop. 1981/82: 166

I'J

Utdrag ARBETSMARKN ADSDEPA RTEM EN'I'ET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1982-03-25

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Wikström. Friggebo. Dahlgren. Åsling. Söder. Johansson. Wirtén. Andersson. Boo. Petri. Eliasson. Gustafsson. Elmstedt. Ahrland. Molin

Föredragande: statsrådet Eliasson

Proposition med anledning av beslut fattade av internationella arbetskonfe- rensen vid dess sextiosjätte och sextiosjunde möten. m.m.

Genom sin anslutning till Nationernas förbund år 1920 inträdde Sverige som medlem av internationella arbetsorganisationen (ILO).

[LO:s beslutande församling internationella arbetskonferensen sammanträder i regel en gång per år. Ärenden på dagordningen kan enligt artikel 19 i organisationens stadga föranleda beslut antingen om internatio- nella konventioner. avsedda att ratiliceras av organisationens medlemmar. eller om rekommendationer. avsedda att övervägas vid lagstiftning eller på annat sätt men utan den bindande karaktär som tillkommer en ratificerad konvention. ()m beslutet är av mindre räckvidd eller huvudsakligen av formell innebörd. t.ex. då det gäller en begäran om utredning. brukar det ges formen av en resolution.

Varje medlem skall inom ett är (undantagsvis arton månader) från avslu- tandet av ett konferenssammanträde förelägga antagna konventioner och rekommendationer vederbörlig myndighet (i vårt land riksdagen) för lag- stiftning eller andra åtgärder. Varje _medlem har vidare skyldighet att underrätta internationella arbetsbyräns generaldirektör om de åtgärder som har vidtagits för att uppfylla denna förpliktelse samt om vilka åtgärder som i övrigt har vidtagits.

Internationella arbt'tskunjl'renxens sartiusjätte möte hölls i Geneve den 4—25 juni 1980 och dess sextiosjmtde möte den 3—24juni 1981.

Sverige deltog på mötena pä sedvanligt sätt med en fullständig delega- tion. dvs. två regerings-_ ett arbetsgivar- och ett arbetstagarombud samt ett antal experter.'

' Genom beslut den 30 april 1980 resp. den 30 april 1981 utsåg regeringen följande personer att delta i konferensen som ombud. nämligen

för regeringen: departementsrädet i arbetsmarknadsdepartementet Bert lsaesson och sakkunniga i arbetsmarknadsdepartementet Ulla Fredriksson:

för arbetsgivarna: direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Johan von Hol- ten:

för arbetstagarrm: internationelle sekreteraren i Landsorganisationcn i Sverige Thorbjörn Carlsson.

Prop. 1981/82:166

Lu

Arbetskonferensen antog år 1980 dels en rekommendation (nr 162) om äldre arbetstagare. dels en reviderad förteckning över yrkessjukdomar vilken fogas som bilaga till 1964 års konvention (nr 121") om förmåner vid yrkesskada. 1981 års konferens antog dels en konvention (nr 154) och en rekommendation (nr 163) om främjande av kollektiva förhandlingar. dels en konvention (nr 155) och en rekommendation (nr 164) om arbetarskydd. och arbetsmiljö och dels en konvention (nr 156) och en rekommendation (nr 165) omjämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare: arbets- tagare med familjeansvar. Texterna på engelska och svenska till dessa instrument bör fogas som bilagor 1—8 till regeringsprotokollet i detta ärende.

Jag avser att i detta sammanhang också ta upp frågan om godkännande av den av [LO tidigare antagna konventionen (nr 47) om arbetstidens förkortning till 40 timmar i veckan. Texten på engelska och svenska till denna konvention bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 9.

1. Rekommendation om äldre arbetstagare

Frågan om äldre arbetstagare togs upp till en första diskussion vid arbetskonferensen år 1979. Behandlingen ledde efter ytterligare övervä- ' ganden vid 1980 års konferens till att en rekommendation (nr 162) om äldre arbetstagare enhälligt antogs (bil. 1). Förslag från arbetstagargruppen att anta även en konvention i ämnet avvisades-äv konferensen.

Rekommendationen har behandlats av ILO-kommittén som i sin tur har inhämtat yttranden från socialstyrelsen. riksförsäkringsverket (Rfv). skol-_ överstyrelsen (SÖ). arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). arbetarskyddsstyrel- scn (ASS). Svenska arbetsgivareföreningen (SAF). Svenska kommunför- bundet. Landstingsförbundet. Landsorganisationen i Sverige (LO). Tjäns- temännens centralorganisation ('l'CO) och Sveriges folkpensionärers riks- förbund (SFRF). Efter kommittébehandlingen har till arbetsmarknadsde— partementet inkommit ett yttrande avgivet av Pensionärernas riksorganisa- tion (PRO).

Eftersom rekommendationer. till skillnad från konventioner. inte är avsedda att ratificeras av medlemsländerna eller annars ger upphov till andra förpliktelser än nyssnämnda föreläggande för riksdagen och viss rapportering enligt beslut av lLO:s styrelse. har ILO-kommittén inte ansett det påkallat att göra en detaljerad genomgång av hur rekommendationens intentioner uppfylls genom lagstiftning och avtal. Kommittén konstaterar emellertid att remissinstanserna är eniga i sin allmänna bedömning. att de i instrumentet intagna reglerna i stort sett redan finns inskrivna i svensk lagstiftning och gällande avtal.

Soria[styra/sen påpekar att rekommendationens tillämplighet beror på vilken målgrupp den avses gälla. Rekommendationen innehåller ingen klar

Prop. 1981/82: 166 4

definition av begreppet "äldre arbetstagare". och SFRF finner uttrycket flytande och därmed svåranvändbart och stundom vilseledande.

ILO-kommittén konstaterar att enligt punkten I (2) "kan ("may") i varje land närmare bestämmas för vilka arbetstagare den (rekommendationen) gäller". Ingen remissinstans har föreslagit att begreppet skall ges en mer formell definition. och kommittén vill snarast förm'da att begreppet t.v. inte definieras närmare eftersom detta eventuellt skulle kunna medföra en minskad genomslagskraft för rekommendationen.

Flera remissinstanser hänvisar såvitt avser tillämpningen av rekom- mendationens del II — till lagen (1974: 13. ändrad 1982: 81) om vissa anställningsfrämjande åtgärder som ett instrument att uppnå denjämställd- het som eftersträvas med ILO-rekommendationen. 1.0. TCO och SFRF anser emellertid att lagstiftningen inte fått tillräcklig praktisk tillämpning och vill se rekommendationen som en påminnelse om dess existens och en uppmaning att använda den i praktiken. ILO-kommittén finner detta stå i överensstämmelse med rekommendationens punkt 7.

SÖ anser att i avsnitt 11 — särskilt punkterna 5 (a) oelz (b) (ii) sann 9 berör SÖ:s ansvarsområde och finner att rekommendationen i denna del är väl tillämplig på förhållandena i Sverige. SÖ pekar dock på några förhållan- den som möjligen kan verka hindrande för äldre arbetstagare. Dels kan statliga studiemedel i regel inte sökas av personer över 45 år. Dispens ges endast i undantagsfall. Dels är skolans resurser för vägledningsändamål inom vuxenutbildningen begränsade. Det innebär att det vanligen endast är personer vilka redan är i utbildning som-får tillgång till vägledning.

I fråga om tillämpningen av rekommendationens del III erinrar ASS om vissa regler i arbetsmiljölagen(1977: 1160) som är grundläggande vid till- lämpningen av lagens övriga bestämmelser. Särskilt pekar styrelsen på bestämmelserna i lagens 2 kap. 1 5 och förarbetena till dessa. varav fram- går att man vid utformningen av arbetsmiljö och arbetsförhållanden skall ta hänsyn till den enskilde arbetstagarens ålder t. ex. Den svenska arbetsmil— jölagstiftningen innehåller däremot ing-a föreskrifter som avser enbart äldre arbetstagare eller någon annan utpekad grupp av arbetstagare. Tanken har varit att i stället för särlagstiftning krav bör ställas på en individuell bedömning av arbetstagares förutsättningar. samtidigt som man eftersträ- var att arbeten och arbetsplatser utformas så att de passar en allt större del av populationen. Särlagstiftning för speciella grupper har ofta visat sig ha icke avsedda effekter för sysselsättningen och konservera uppfattningar om olika arbetsuppgifters lämplighet för vissa grupper. Därigenom får de negativa effekter för dem man syftar till att hjälpa. Liknande synpunkter framförs av LO som tillägger att det. trots arbetsmiljt'ipolitikens generella - inriktning. kan finnas motiv för särskilda insatser för att anpassa arbetsför- hällanden till de äldres behov och förutsättningar.

'l'ill punkten 14 (a) anför Svenska kommunförbundet att frågan om en eventuell förkortning av arbetstiden inte kan lösas enbart för äldre arbets-

Prop. 1981/82: 166 _ 5

tagare utan måste i sin helhet avgöras utifrån de ekonomiska resurser'som vid varje tid står till parternas förfogande. Därvid måste parternas övervä- ganden och prioriteringar avgöra vilken eller vilka kategorier av arbetsta- gare som kan få komma i åtnjutande av en arbetstidsförkortning. Förbun- det anser vidare att frågan om eventuell förlängning av den betalda semes- tern på grundval av anställningstid eller ålder — punkten 14 (t') måste göras till föremål för parternas överväganden och lösas utifrån de förutsätt- ningar som gäller vid varje förhandlingstillfälle. Liknande synpunkter an- förs av SAF som finner bestämmelsen ifråga klart olämplig och snarast ägnad att motverka de äldres sysselsättningsmöjligheter.

Svenska kommunförbundet finner att punkten 25 (a) innebär att äldre arbetstagare som varit sysselsatta i arbeten som bedöms mödosamma eller ohälsosamma skall ha möjlighet att efter viss kvalifikationstid erhålla förtidspension från tidpunkt före den fastställda pensionsåldern. Förbun- det påpekar att på den primärkommunala sektorn gäller olika pensionsål- drar. nämligen 60. 63 och 65 år. Dessa pensionsåldrar har bestämts bl.a. med hänsyn till att vissa arbeten eller arbetsuppgifter innebär större fysisk och/eller psykisk påfrestning. Genom att parterna redan vid bestämmandet av pensionsåldrarna tagit hänsyn till vissa arbetens mera påfrestande ka- raktär har den i rekommendationen avsedda effekten sålunda redan upp- nåtts. Rekommendationen i denna punkt torde därför svårligen kunna tillämpas inom det primärkommunala området. Likaså anför kommunför- bundet att punkten 29 avviker från vad som gäller på den primärkommu- nala sektorn, där möjligheter att kvalificera för eller förbättra pensionsför- mäner efter uppnådd pensionsålder saknas.

Beträffande punkten 30 erinrar sm*ialstyrelsen om bestämmelsen i so- cialtjänstlagens (1980: 620) 20 &. tredje stycket: "Övergången från ett yrkesverksamt liv skall underlättas genom information och annat stöd." 1 specialmotiveringarna till denna paragraf(prop. 1979/80: 1) om socialtjäns- ten anges klart socialnämndens "ansvar för information och andra insatser som är ägnade att förebygga eller begränsa omställningssvårigheter när de ' äldre lämnar yrkeslivet".

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet erinrar om att det i medbestämmandeavtalet för kommuner och landsting (MBA-KL 80) finns möjligheter att sluta lokala avtal om riktlinjer för hur ålders— och dclpen- sion skall förberedas. Riktlinjerna kan t.ex. innehålla bestämmelser om informations- och utbildningsåtgärder för anställda som slutar genom pen- sionering.

ILO-kommittén finner för sin del ingen anledning att förorda någon ändring av de lagregler och liknande som berörs i avsnitt 111.

Rfr anser att den nuvarande svenska pensionslagstiftningen väl upp- fyller de grundläggande krav som föreskrivs i rekommendationens de! IV. Också SAF finner att den svenska delpcnsionen och regelsystemet med förtida och uppskjutet uttag av ålderspension samt förtidspension på ar-

Prop. 1981/82: 166 ' 6

betsmarknadsmässiga grunder väl svarar mot rekommendationens bestäm- melser. I själva verket torde det förhålla sig så. säger SAF. att den svenska delpensioneringen utgjort en förebild för bestämmelserna ifråga.

LO anser att huvuddelen av innehållet i detta avsnitt av rekommendatio- nen överensstämmer med de regler för rörlig pensionsålder som finns i Sverige. LO understryker dock det angelägna i att pensionsförmånerna inte försämras så att möjligheterna till utnyttjande av flexibiliteten i pen- sionssystemet försvåras eller omöjliggörs. Liknande synpunkter anförs av TCO och PRO.

ILO-kommittén konstaterar i det sammanhanget endast att rekommen- dationen inte innehåller något om nivån på pensionsförmånerna ifråga.

.S'oeialstyrelsen noterar en skillnad mellan punkten 20 (c) och direktiven (1979:20) till utredningen av pensionärernas sysselsättningsförhållanden (äldrearbetskommittén A 1979:02). 1 direktiven anförs bl.a. att det är "önskvärt att få de pensionerades ställning i arbetslivet närmare belyst och att utreda vad som kan göras för att bereda förvärvsarbete åt de pensionä- rer som så önskar". Socialstyrelsen drar slutsatsen att Sverige i den principiella uppfattningen uppenbarligen ligger före den syn på även de äldres rätt till förvärvsarbete som rekommendationen står för.

ILO-kommittén konstaterar för sin del att existerande lagstiftning och avtal ger goda möjligheter att tillämpa p'unkten 30. Kommittén-föreslår avslutningvis att regeringen efter riksdagsbehandlingen av rekommenda- tionen nr 162 överlämnar texten till rekommendationen och däröver av- givna yttranden till äldrearbetskommittén och företagshälsovårdsutred- ningen (A 1976201) samt äldreberedningen (S 1981:()1).

Efter samråd med chefen för socialdepartementet tillstyrker jag ILO- kommitte'ns nyssnämnda förslag. De tidigare nämnda utredningarna bör i samband med överlämnandet av nu föreliggande material delges också de synpunkter som framkommer i riksdagsbehandlingen av rekommendatio— nen nr 162.

Hänvisningar till S1

2. Förteckning över yrkessjukdomar (reviderad 1980)

lLO antog år 1964 en konvention (nr 121) om förmåner vid yrkesskada. Till konventionen finns fogad en förteckning över yrkessjukdomar. tabell |_ Konventionen och en rekommendation i samma ämne förelades riksda- gen genom prop. 1965z51. Med anledning 'av att lagstiftningen om yrkes- skadeförsäkring vid den tidpunkten var föremål för omprövning. beslöt man att uppskjuta frågan om ratifikation i avvaktan på yrkesskadeutred- ningens slutbetänkande och en reviderad lagstiftning på området. Med prop. 1969: 15 lades de två instrumenten på nytt fram för riksdagen varvid föredragande departementschefen tillstyrkte en svensk anslutning till kon- ventionen. Riksdagen godkände konventionen" som ratificerades av Sveri- ge med verkan från år 1970.

Prop. 1981/82: 166 7

1 artikel 7 i konventionen anges en definition av begreppet yrkesskada i vilken ingår såväl olycksfall i arbetet som yrkessjukdomar. Det ankommer på medlemsstaterna att själva specificera vad som skall förstås med yrkes- skada.

Beträffandc yrkessjukdomar anvisas i konventionens artikel 8 olika möj- ligheter. En möjlighet är att upprätta en särskild förteckning över de fall som skall ersättas. Denna förteckning måste då minst vara av samma omfattning som den till konventionen fogade förteckningen över yrkes- sjukdomar. Ett annat alternativ är att i medlemsstaternas lagstiftning ingår en allmän definition av yrkessjukdomar. En kombination av de båda meto- derna är också möjlig.

Sverige har genom lagen (1976: 380) om arbetsskadcförsäkring infört en generell beskrivning av arbetsskadebegreppet ("2 kap. l & l:a st."). Arbets- skadan definieras där som en skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Definitionen täcker även yrkessjukdomarna. Yrkesskadeförsäkringskommittén motiverade i sitt betänkande (SOU 1975:84) införandet av en allmän regel om yrkessjukdomar på följande sätt: Genom en generell definition kan utvecklingen fångas in på ett säk- rare och snabbare sätt: det kan inte förhindras att en förteckning. hur uttömmande den än görs. i takt med utvecklingen och nya vetenskapliga rön blir föråldrad och i behov av återkommande komplettering. Även ur lagteknisk synpunkt är enligt kommitten en allmän regel att föredra. Den föredragande departementschefen anslöt sig till de refererade synpunk- terna (prop. 1975/76: 197).

[juni 1980 antogs en reviderad lista över yrkessjukdomar av internatio- nella arbetskonferensen (bil. 2). Mot bakgrund av svensk lagstiftning på området får den nya listan över yrkessjukdomar inte några konsekvenser för Sveriges åtaganden enligt konvention nr 121. Enligt lL(.)-kmnmitténx uppfattning bör dock riksdagen informeras om den reviderade listan. Lika- så bör förteckningen. som en integrerad del av konventionen nr 121. publiceras i Sveriges överenskommelser mcd främmande makter.

Efter samråd med chefen för socialdepartementet ansluterjag mig till ILO-kommitténs bedömning och förslag.

3. Konvention och rekommendation om främjande av kollektiva förhandlingar '

Efter sedvanlig tvåårsbehandling antog internationella arbetskonferen- ' scn år 1981 en konvention (nr 154') och en rekommendation (nr 163) om främjande av kollektiva förhandlingar (bil. 3—4). Konventionen antogs med 332 röster för. ingen emot och 108 nedlagda. och rekommendationen med 417 röster för. ingen emot och sju nedlagda röster. För konventionens antagande röstade de svenska regerings- och arbetstagarombuden medan

Prop. 1981/82: 166 8

arbetsgivarombudet lade ner sin röst. För rekommendationen röstade samtliga svenska ombud. '

De nyantagna instrumenten syftar till att komplettera vissa äldre ILO- instrument av grundläggande betydelse för förhållandena mellan arbets- marknadens parter. främst 1948 ars konvention (ni: 87) om föreningsfrihct och skydd för organisationsrätten. 1949 års konvention (nr 98) om organi— sationsrätten och den kollektiva förhandlingsrättcn och 1978 års konven- tion (_nr 151) om offentligt anställda. Dessa konventioner har alla tillträtts av Sverige (prop. 1949: 162. 1950: 188 resp. 1978/79: 148).

Yttrande över de nya instrumenten har avgetts av ILO-kommitten som har överlämnat yttranden från statens arbetsgivarverk. Svenska arbetsgi— vareföreningen. Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet. Landsorganisationen i Sverige. Tjänstemännens ccntralorganisation och Centralorganisationen SACO/SR.

Tillämpningen av bestämmelserna i de nya instrumenten får. anför ILO- kommittén. anses 'ankomma på alla tre parter i ILO-samarbetet. Ingen remissinstans har funnit hinder föreligga mot att Sverige ansluter sig till konventionen nr 154. Någon åtgärd med anledning av rekommendationen nr 163 föreslås inte.

För "egen del finner jag att den svenska lagstiftningen, främst lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och lagen (1976:600. om- tryckt 1982: 100) om offentlig anställning. med kompletterande författning- ar och avtal "motsvarar högt ställda krav på instrumentens tillämpning. Efter samråd med statsrådet Johansson förordarjag att Sverige ansluter sig till konventionen nr 154. Rekommendationen nr 163 påkallar ingen åtgärd.

4. Konvention och rekommendation om arbetarskydd och arbets- miljö

Frågan om arbetarskydd och arbetsmiljö togs upp till första diskussion vid arbetskonferensen år 1980. Behandlingen ledde efter ytterligare över- väganden vid 1981 års konferens till att en konvention (nr 155) och en rekommendation (nr 164) om arbetarskydd och arbetsmiljö enhälligt an- togs (bil. 5—6).

Som framgår av bilaga till rekommendationen har ILO genom åren antagit ett antal konventioner och rekommendationer inom mer avgränsa- de, ämnesspecifika områden inom arbetsmiljösektorn. Den 'nya konven- tionen utgör ett basinstrument på arbetsmiljöområdet och är till sitt inne- håll av övergripande och generell karaktär.

Konventionen och rekommendationen har behandlats av ILO-kommit- tén som i sin tur har inhämtat yttranden från sjöfartsverket. fiskeristyrel- sen, arbetarskyddsstyrelsen (ASS). Svenska arbetsgivareföreningen (SAF). Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet. Landsorganisa-

Prop. 1981/82: 166 _ ' 9

tionen i Sverige (LO). Tjänstemännens centralorganisation (TCO). Sveri- ges arbetsledarcförbund och Sveriges redareförening.

Samtliga remissinstanser tillstyrker svensk anslutning till konventionen eller har inget att erinra däremot. 1 artikel I punkt 2 medger konventionen att medlemsstat gör vissa undantag från tillämpningen av bestämmelserna i konventionen. Sådan befrielse. fullständig eller partiell. kan på vissa vill- kor göras då det gäller t. ex. sjöfart eller fiske.

Sjöfartsverket. fiskeristyrelsen och Sveriges rcdarcj'örening är av den uppfattningen att några skäl inte föreligger för att helt eller delvis utesluta sjöfart eller fiske från konventionens tillämpning.

ASS framhåller att konventionen och rekommendationen inte kan för- väntas fä någon nämnvärd inverkan på arbetsmiljön i Sverige, men väl i länder där arbetsmiljön ligger på en lägre utvecklingsnivå.

Enligt LO utgör konventionen och rekommendationen sammantagna ett övergripande normsystem på arbetsmiljöområdet med sikte på en interna- tionell tillämpbarhet och bredast möjliga uppslutning bland lLO:s med- lemsländer. LO framhåller att greppet på ämnet från nordisk synpunkt kan betraktas som konventionellt både i konventionen och rekommendatio- nen. Enligt LO:s bcdömning framstår ILO-instrumenten ijämförelse med den svenska arbetsmiljölagstiftningcn kompletterad med centrala arbets- miljöavtal närmast som en form av minimistandard. Liknande synpunkter framförs av SAF. LO för vidare fram den uppfattningen att en ratifikation av konventionen kan ses som ett led i strävandena att utjämna skillnader mellan länder i fråga om synsätt på och reglering av arbetsmiljöfrågorna.

ILO-kommittén konstaterar för sin del att såväl den nya konventionen som den nya rekommendationen är av övergripande och rambetonad na- tur. Kommittén påpekar att den svenska arbetsmiljölagstiftningen i många stycken har en ambitionsnivå som ligger högre än de nya ILO-instrumen- ten. .

Kommittén pekar i detta sammanhang på riskerna med att produktion förläggs till ett annat land i syfte att slippa ifrån krav på god arbetsmiljö. Under förutsättning att ett stort antal medlemsstater ratificerar den nya konventionen bör man. enligt kommitténs uppfattning. med större kraft kunna skapa förutsättningar för en mera likartad lösning av problemen med hälsofarliga arbetsmiljöer och därmed motverka att arbetsmiljön an- vänds som otillbörligt konkurrensmedel.

ILO-kommittén föreslår för sin del att Sverige tillträder konventionen. Inga invändningar har anförts mot tillämpning av rekommendationen. För egen del finner jag att konventionens krav i stort tillgodoses genom gällande lagstiftning i form av arbetsmiljölagen(1977: 1 160). lagen (1965:719) om säkerheten på fartyg och lagen (1973: 329) om hälso- och miljöfarliga varor. Efter samråd med chefen för kommunikationsdeparte- mentet och chefen för jordbruksdepartemcntct ansluter jag mig till ILO- kommitte'ns förslag. Rekommendationen nr 164 påkallar enligt min upp- fattning ingen åtgärd. '

Prop. 1981/82: 166 ' m

5. Konvention och rekommendation om jämställdhet mellan man- liga och kvinnliga arbetstagare: arbetstagare med familjeansvar

ILO har sedan lång tid tillbaka ägnat intresse åt kvinnornas situation i arbetslivet och ett antal instrument har utarbetats på detta område. På 1970-talet har perspektivet vidgats till att gällajämställdhet mellan könen. År 1975 antogs sålunda en deklaration och en aktionsplan om lika möjlig- heter och behandling för kvinnliga arbetstagare. Dessa texter redovisades för riksdagen genom prop. 1975/76: 126. Vidare antogs på nordiskt initiativ en separat jämställdhetsresolution. där lLO:s styrelse bl.a. uppmanades att snarast sätta upp frågan om arbetstagare med familjeansvar på arbets— konferensens dagordning.

Efter sedvanlig tvåårsbehandling antog internationella arbetskonferen- sen år 1981 nu föreliggande konvention (nr 156) och rekommendation (nr 165) om jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare: arbetsta- gare med familjeansvar (bil. 7—8). Konventionen antogs med 324 röster mot 0 och 92 nedlagda. Rekommendationen antogs med 287 röster för. 0 mot och 56 nedlagda. De svenska regerings- och arbetstagarombuden . röstade för instrumentens antagande medan arbetsgivarombudet lade ned sin röst.

Den nya rekommendationen ersätter 1965 års rekommendation (nr 123) om sysselsättning av kvinnor med familjeplikter'. Det gamla instrumentet utgick från att familjeansvaret helt åvilar kvinnorna. I proposition 1966: 19 ställde sig departementschefen tveksam till denna rekommendation och framhöll att särbehandling av kvinnor i ett internationellt instrument riske- rar att motverka snarare än främja en utveckling mot verklig likställighet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden.

Arbetskonferensens beslut att ersätta den gamla rekommendationen fattades efter intensiva diskussioner genom en särskild omröstning. Det är enligt min mening ett viktigt ställningstagande. De nu föreliggande instru- menten utgår från att både män och kvinnor har familjeansvar . I syfte att åstadkomma reell jämställdhet föreslås åtgärder som kan främja en jäm- nare fördelning av detta ansvar mellan könen och göra det möjligt för kvinnor och män att delta i arbetslivet på lika villkor. Detta sätt att se på _iämställdhctsproblematiken 'ligger väl i linje med det svenska.

Yttrande över instrumenten har avgetts av ILO-kommittén som i sin tur har inhämtat yttranden från socialstyrelsen. riksförsäkringsverket. statens arbetsmarknadsnämnd. skolöverstyrelsen. arbetsmarknadsstyrelsen. ar- betarskyddsstyrelsen. jämställdhetsombudsmannen. jå'imställdhetskom- mitten. Svenska arbetsgivareföreningen. Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet. Landsorganisationen i Sverige. Tjänstemännens centralorganisation och Centralorganisationen SACO/SR.

Samtliga remissinstanser tillstyrker eller har ingenting att invända mot att Sverige ratificerar konventionen. '

Prop. 1981/82: 166 ”

ILO-kommittén konstaterar att frågan om vilken grad av åtaganden en ratifikation medför regleras i konventionens artikel ] och artikel I(). De åtgärder som vidtas enligt konventionen skall i varje fall avse såväl manliga som kvinnliga arbetstagare med ansvar för egna barn som är beroende av sina föräldrar. Det står alltså varje medlemsstat fritt att avgöra om åtgär- derna därutöver skall avse den grupp som anges i artikel 1:2. dvs. arbetsta- gare mcd ansvar för andra medlemmar av sin närmaste familj. Kommittén noterar vidare att konventionen i artikel 1:3 överlåter ät varje medlemsstat att själv definiera vad som menas med "barn som de har vårdnaden om" och "annan medlem av den närmaste familjen som uppenbart behöver omvårdnad eller stöd".

Enligt ILO-kommittén blir det' för svenskt vidkommande i första hand fråga om att tillämpa konventionen på den grupp som anges i artikel 1:l. nämligen arbetstagare med barn som de har vårdnaden om. Artikel'l:2 torde vara aktuell främst för länder med annan familjestruktur än Sveriges. Frågan om rättigheter för- arbetstagare med'ansvar för andra familjemed- lemmar än barn saknar dock inte relevans för Sverige. Anhörigvårdskom- mitten (S 1979: 11) utreder f.n. hithörande problem. I avvaktan på denna utrednings resultat avstår ILO-kommittén från att ta ställning till huruvida tillämpningen av konventionen bör utsträckas till att gälla en vidare krets personer i enlighet med artikel 1:2. '

Vad gäller rekommendationen anser ILO-kommitten att Sverige'utan att några särskilda åtgärder vidtas i stort sett följer denna.

För egen del förordar jag efter samråd med statsrådet Andersson och chefen för socialdepartementet att Sverige ansluter sig till konvention nr 156. Jag delar ILO-kommitténs uppfattning att det naturliga för svensk del är att i första hand tillämpa konventionen på arbetstagare med barn som de har vårdnaden om. När det gäller frågan om tillämpning av konventionen på arbetstagare med ansvar för andra familjemedlemmar än barn anserjag att det vore olämpligt att föregripa anhörigvårdskommittens övervägan— den. Något ställningstagande är heller inte nödvändigt förrän Sverige förs- ta gången skall rapportera till internationella arbetsbyrån om tillämpningen av konventionen.

6. Konvention (nr 47) om arbetstidens förkortning till 40 timmar i veckan samt vissa därmed sammanhängande frågor

I samband med förslaget till ny arbetstidslag (prop. 1981/82:154) an- mälde jag min avsikt att återkomma till frågan om godkännande av ILO- konventionen (nr 47) om arbetstidens förkortning till 40 timmar i veckan. Jag anhåller att få göra det nu och samtidigt behandla riksdagens skrivelse 1977/78z92 med anledning av en motion om en ny internationell konven— tion rörande arbetstiden.

Prop. 1981/82: 166 ' 12

ILO har genom åren antagit ett antal instrument om arbetstiden. såväl generella som speciella (gällande viss bransch etc.)". Den första konvention som överhuvudtaget antogs av ILO år 1919 avsåg arbetstiden inom indu- strin (8 timmars arbetsdag och 48 timmars arbetsvecka). Därefter har arbetstidsfrågor många gånger stått på arbetskonferensens dagordning.

Den nu aktuella konventionen nr 47 antogs av arbetskonferensen redan år 1935. Konventionen förelades riksdagen för godkännande genom prop. 1936: 15. men riksdagen fann bl. a. att ratificering av en konvention om 40- timmarsvecka knappast överensstämde med den omständigheten. att vårt land ännu inte ansett sig kunna biträda den år 1919 antagna konventionen (nr 1) om 48-timmarsvecka.

Frågan om ratifikation av konventionen nr '47 togs upp av ILO_kommit- tén år 1970. Kommittén kom då till slutsatsen att frågan borde prövas på nytt sedan lämplig tid förflutit efter det att 1970 års arbetstidslag börjat tillämpas i full utsträckning.

I sitt yttrande över utret'lningsförslaget till ny arbetstidslag (SOU 1981 : 5) framhåller 1L(_')-kmnmi11én att varken den nu gällande eller den föreslagna arbetstidslagstiftningen innebär något formellt hindermot en svensk an— slutning till konventionen nr 47. Till frågan om lämpligheten av att ratifi- cera konventioncn anför kommittén bl. a. följande.

Riksdagen biföll i december 1977 motionen 1976/77: 190 om en ny inter— nationell konvention rörande arbetstidcn (SoU 1977/78: 14. rskr 1977/' 78:92) och begärde att regeringen i samråd med övriga nordiska länders regeringar verkar för att frågan om en ny internationell konvention om arbetstiden aktualiseras inom ILO. Ett motsvarande beslut fattades av Nordiska rådet vid (less 26:e session år 1978. Rådet rekommenderade de nordiska ländernas regeringar att verka för samma syfte (rek. nr 12/1978). ILO-kommittén utesluter inte att en svensk anslutning till konventionen skulle förbättra förutsättningarna att med framgång driva frågan om ett nytt internationellt arbetstidsinstrument. Bortsett härifrån finner kommit— tén det önskvärt att påverka länder med längre veckoarbetstid att närma . sig eller ansluta sig till normen fyrtio timmars arbetsvecka. Kommittén föreslår därför att riksdagen på nytt bereds tillfälle att ta ställning till frågan om godkännande av konventionen nr 47.

Jag delar ILO-kommitténs uppfattning att något formellt hinder mot anslutning till konventionen ifråga inte föreligger. Betydelsen av en sådan anslutning får dock inte överskattas. Vad beträffar utsikterna att få till stånd en ny ILO-konvention om arbetstiden har de nordiska regeringarna tidigare till Nordiska rådet anmält vilka initiativ som har tagits i ILO- arbetet och de bedömningar som därvid gjorts (Nordiska rådet 27:e sess.. s. 1875. Nordiska rådet 28:e sess.. s. 2412 och Nordisk Råd 29 sess.. s. 2294). Efter noggrann prövning av frågan har regeringarna nyligen medde- lat Nordiska rådet att det inom de närmaste åren finns små möjligheter till konkreta initiativ i frågan. Nordiska rådet har vid årets session beslutat

Prop. 1981/82: 166 13

avskriva rekommendationen nr 12/1978. eftersom syftet med rekommen- dationen inte synes möjligt att uppnå inom överblickbar framtid.

Mot denna bakgrund finnerjag att riksdagens skrivelse 1977/78: 92 inte bör föranleda någon ytterligare åtgärd från regeringens sida. Däremot är ILO-konventionen nr 47 alltjämt aktuell. Jag förordar därför att Sverige ansluter sig till konventionen.

7. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställerjag att regeringen

dels föreslår riksdagen att godkänna konventionerna (nr 154) om främjande av kollektiva förhandlingar. (nr 155) om arbetarskydd och arbetsmiljö och (nr 156) om jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare: arbetstagare med familjeansvar samt kon- ventionen (nr 47) om arbetstidens förkortning till 40 timmar'i veckan.

dels lämnar riksdagen tillfälle att yttra sig över vadjag i övrigt anfört om de vid internationella arbetskonferensens sextiosjätte och sextiosjunde möten antagna instrumenten. _ dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vadjag anfört i anledning av riksdagens skrivelse 1977/78: 92.

8. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört för den åtgärd eller det ändamål som föredraganden har hemställt om.

Prop. 1981/82: 166

Recommendation (No. 162) Concerning Older Workers

The General Conference of the Interna- tional Labour Organisation.

Having been eonvened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office. and having met in its Sixty-sixth Ses- sion on 4 June 1980. and

Recalling thatthe Discrimination (Employ- ment and Occupation) Convention and Re- commendation. 1958. do not include age among the grounds for discrimination listed therein, but provide for possible additions to the list. and ' '

Recalling the specific provisions relating to older workers in the Employment Policy Recommendation. 1964. and in the Human Resources Development Recommendation. 1975. and

Recalling the terms ofexisting instruments relating to the social security of older per- sons. in particular the Invalidity. Old-Age and Survivors' Benefits Convention and Re- commendation. 1967. and

Recalling also the provisions of article 6. paragraph (3). of the Declaration on Equality of Opportunity and Treatment for Women Workers. adopted by the International La— bour Conference at its Sixtieth Session in 1975. and

Consider-ing it desirable to supplement the existing instruments with standards on equa- lity of opportunity and treatment for older workers. on their protection in employment and on preparation for and access to retire- ment. and

Having decided upon the adoption of cer- tain proposals with regard to older workers: work and retirement. which is the fourth item on the agenda of the session. and

Having determinedthat these proposals shall take the form of a Recommendation.

adopts this twenty-third day of .lune of the year one thousand nine hundred and eighty the following Recommendation. which may be citcd as the Older Workers Recommenda- tion. 1980:

14. Bilaga !

Oversättning

lLO:s rekommendation (nr 162) om äldre arbetstagare '

Internationella arbetsorganisationens all- männa konferens.

som har sammankallats till Geneve av sty- relsen för internationella arbetsbyrån och _ samlats där den 4juni 1980 till sitt sextiosjätte

möte.

erinrar om att 1958 års konvention och re- kommendation angående diskriminering (an- ställning och yrkesutövning) inte innefattar ålder bland de där uppräknade grunderna för diskriminering men förutser möjligheten av tillägg till förteckningen över sådana grunder.

erinrar om de speciella bestämmelser an- gående äldre arbetstagarc som ingår i 1964 års rekommendation angående sysselsätt- ningspolitik och i 1975 års rekommendation om utveckling av mänskliga resurser.

erinrar om bestämmelserna i existerande instrument beträffande social trygghet för äldre personer. särskilt i 1967 års konvention och rekommendation om invaliditets-. ålders- oeh efterlevandeförmåner. _

även erinrar om bestämmelserna i artikel 6 mom. (3) i den deklaration om kvinnliga ar- betstagares jämställdhet i fråga om möjlighe- . ter och behandling som antogs av internatio- nella arbetskonferensen vid dess sextionde möte år 1975.

anser det önskvärt att komplettera de exi- sterande instrumenten med normer beträffan- de Iika möjligheter och behandling för äldre arbetstagare. deras trygghet i anställningen samt förberedelse för och inträde i pensions- åldern.

har beslutat anta vissa förslag om äldre arbetstagare: arbete och pensionering. en frå- ga som utgör den fjärde punkten på mötets dagordning.

har beslutat att dessa förslag skall ta for- men av en rekommendation och

antar denna den tjugotredje dagen ijuni månad är nittonhundraåttio följande rekom- mendation. som kan kallas 1980 års rekom- mendation om äldre arbetstagare:

Prop. 1981/82: 166

I . General Prm'isir'nrs'

1. (1) This Recommendation applies to all workers who are liable to encounter difficul- ties in employment and occupation because of advancement in age.

(2) In giving effect to this Recommenda- tion. a more precise definition ofthe workers to whom it applies. with reference to specific age categories. may be adopted in each coun- try. in a manner consistent with national laws. regulations and practice and appropri- ate under local conditions.

(3) The workers to whom this Recommen- dation applies arc referred to herein as "older workers".

2. Employment problems of older workers

should be dealt with in the context of an over- all and well balanced strategy for full employ- ment and. at the level of the undertaking. of an over-all and well balanced social policy. due attention being given to all population groups. thereby ensuring that employment problems are not shifted from one group to another.

II. Equality (.gf"()p,rmrtrurir_v and Treatment

3. Each Member should. within the frame- work ofa national policy to promote equality of opportunity and treatment for workers. whatever their age. and of laws and regula— tions and of practice on the subject. take measures for the prevention of discrimination in employment and occupation with regard to older workers.

4. Each Member should. by methods ap- propriate to national conditions and prac- tice— lu) make provision for the effective par- ticipation of'employers' and workers" organi— sations in formttlating the policy referred to in paragraph 3 ofthis Recommendation: (I?) make provision for the effective par- ticipation of employers" and workers" organi- sations in promoting the acceptance and ob- scrvance of this policy". (c) enact such legislation and/or promote such programmes as may be calculated to secure the acceptance and observance of the policy.

5. Older workers should. without discrimi- nation by reason of their age. enjoy equality of opportunity and treatment with other workers as regards. in particular—

15

1. Allmänna lwstr'inrmelscr

]. (|) Denna rekommendation gäller för alla arbetstagare som kan möta svårigheter i fråga om anställning och yrkesutövning på grund av åldrande.

(2) Vid tillämpningen av denna rekommen— dation kan i varje land närmare bestämmas för vilka arbetstagare den gäller. med hänsyn till bestämda åldersgrupper. på ett sätt som är förenligt med nationell lagstiftning och praxis och lämpligt med hänsyn till lokala förhållan- den. .

(3) De arbetstagare för. vilka denna rekom- mendation gäller betecknas som "äldre ar- betstagare".

2. Äldre arbetstagares sysselsättningspro- blem bör behandlas inom ramen för en allsi- dig och väl balanserad strategi för full syssel— sättning och på företagsnivå av en allsidig och väl balanserad socialpolitik under veder- börligt hänsynstagande till alla befolknings- grupper varigenom det säkerställs att syssel- sättningsproblemen inte övervältras från en grupp till en annan.

II. Lika nn'y'lig/reter och behandling

3. Varje medlemsstat bör inom ramen för en nationell politik som syftar till att främja lika möjligheter och behandling för arbetsta- gare. oavsett deras ålder. samt inom ramen för hithörande lagstiftning och praxis vidta åtgärder för att hindra diskriminering i fråga _ om anställning och yrkesutövning då det gäl— ler äldre arbetstagare.

4. Varje medlemsstat hör med metoder an- passade cfter nationella förhållanden och praxis

a) vidta erforderliga åtgärder för arbetsgi- var- och arbetstagarorganisationernas effek- tiva medverkan vid utformningen av den poli- tik som avses i punkt 3 ovan:

b) vidta erforderliga åtgärder för arbetsgi- var- och abetstagarorganisationernas effekti— va medverkan till främjande av godtagande och genomförande av denna politik:

c) införa lagstiftning och/eller främja pro- gram som är ägnade att säkerställa godta- gande och genomförande av denna politik.

5. Äldre arbetstagare bör utan diskrimine- ring på grund av sin ålder åtnjuta jämlikhet med andra arbetstagare i fråga om möjlighe— tcr och behandling. särskilt då det gäller

Prop. 1981/82: 166

_ (a) access to vocational guidance and placement services:

(b) access. taking account oftheir personal skills, experience and qualifications. to—

(i) employment of their choice in both the public and private sectors: Provided that in exceptional cases age limits may be set because ofspecial requirements. condi- tions or rules of certain types of employ- ment: '

(ii) vocational training facilities. in par- ticular further training and retraining;

(iii) paid educational leave. in particular for the purpose of training and trade union education:

(iv) promotion and eligibility for distri- bution of tasks: ((*) employment security. subject to na- tional law and practice relating to termination of employment and subject to the results of the examination referred to in Paragraph 22 of this Recommendation:

(d) remuneration for work ofequal value: (0) social security measures and welfare benefits:

(f) conditions of work. including occttpa- tional safety and health measures:

(g) access to housing. social services and health institutions. in particular when this ac— cess is related to occupational activity or ern— ployment.

6. Each Member should examine relevant statutory provisions and administrative regu- lations and practices in order to adapt them to the policy referred to in Paragraph 3 ofthis Recommendation.

7. Each Member should. by methods ap- propriate to national conditions and prac- tice— (a) ensure as far as possible the obser- vance of the policy referred to in Paragraph 3 of this Recommendation in all activities un- der the direction or control of a public au- thority: (l)) promote the observance of that policy in all other activities. in co-operation with employers" and workers” organisations and any other bodies concerned.

8. ()lder workers and trade union organi- sations as well as employers and their organi- sations should have access to bodies empow- crcd to examine and investigate complaints

16

a) tillträde till yrkesvägledning och arbets- förmedling:

b) möjlighet under hänsynstagande till deras personliga duglighet. erfarenhet och kvalifikationer —

(i) att själva välja anställning såväl inom den offentliga som inom den privata sek- torn. dock att åldersgränser i undantagsfall får sättas på grund av speciella krav. vill- kor eller bestämmelscr för vissa slag av anställning:

(ii) att få tillträde till yrkesutbildning. särskilt vidareutbildning och omskolning:

(iii) att få betald studieledighet. särskilt för utbildning och facklig utbildning:

(iv) att få befordran och komma i fråga vid fördelning av upgiftcr:

c) trygghet i anställningen. med förbehåll för nationell lagstiftning och praxis beträffan- de anställnings upphörande samt för resulta- ten av den prövning som avses i punkt 22 nedan:

d) lön för arbete av lika värde:

e) åtgärder för social trygghet och sociala förmåner:

f) arbetsvillkor. däri inbegripet åtgärder för arbetarskydd;

g) tillgång till bostad. samhällsservice och hälsovårdsinstitutioner. i synnerhet när så— dan tillgång är knuten till yrkesverksamhet eller anställning.

6.Varjc medlemsstat bör granska relevanta lagstadganden samt administrativa bestäm— melser och praxis för att anpassa dem till den politik som avses i punkt 3 ovan.

7. Varje medlemsstat här med metoder an- passade eftcr nationella förhållanden och praxis

a) i mån av möjlighet säkerställa tillämp- ningen av den politik som avses i punkt 3 ovan inom alla verksamhetsområden som står tlnder ledning eller kontroll av en offent- lig myndighet:

bl främja tillämpning av denna politik inom alla övriga verksamhetsområden i samverkan med arbetsgivar- och arbetstagarorganisatio- ner och andra berörda organ.

8. Äldre arbetstagare och fackliga organi- sationer bör liksom arbetsgivare och deras organisationer ha tillträde till organ som har befogenhet att granska klagomål och utföra

Prop. 1981/82: 166

regarding equality of opportunity and treat- ment. with a view to securing the correction of any practices regarded as in conflict with the policy.

9. All appropriate measures should be tak- en to ensure that guidance. training and placement services provide older workers with the facilities. advice and assistance they may need to enable them to take full advan- tage of equality of opportunity and treatment.

10. Application of the policy referred to in Paragraph 3 of this .Recommendation should not adversely affect such special protection or assistance for older workers as is recog- nised to be necessary.

III . Protectimr

11. Within the framwork of an national policy to improve working conditions and the working environment at all stages of working life. measures appropriate to national condi- tions and practice designed to enable older workers to continue in employment under satisfactory conditions should be devised. with the participation of the representative organisations ofemployers and workers.

12. (1) Studies should be undertaken. with the participation of employers" and workers" organisations. in order to identify the types of activity likely to hasten the ageing process or in which older workers encounter difficulties in adapting to the demands of their work. to determine the reasons. and to devise appro- priate solutions.

(2) These studies may be part of" a general system for evaluatingjobs and corresponding skills.

(3) The results of the studies should be widely disseminated. in particular to employ- ers" and workers' organisations and. as the case may be. through them to the older work- ers concerned.

13. Where the reasons for the difficulties in adaption encountered by older workers are mainly related to advancement in age. mea- sures in respect of the type of activity in question. should to the extent practicable be applied so as to— (a) remedy those conditions of work and ofthe working environment that are likely to hasten the ageing process: 2 Riksdagen 1981/82. I saml. Nr 166

17

undersökningar rörande jämlikhet i fråga om möjligheter och behandling i syfte att rätta till varje praxis som befinns ståi strid med politi- ken.

9. Alla lämpliga åtgärder bör. vidtas för att säkerställa att institutioner för yrkesvägled- ning. utbildning och arbetsförmedling tillhan- dahåller äldre arbetstagare de anordningar. de råd och den hjälp som de kan behöva för att till fullo dra fördel av jämlikheten i fråga om möjligheter och behandling.

10. Tillämpningen av en politik som avses i punkt 3 ovan bör inte ha någon menlig inver- kan på sådana speciella skydds- och hjälpåt- gärder för äldre arbetstagare som bedöms som erforderliga.

III . S/Q'dd

11. Inom ramen för en nationell politik för förbättring av arbetsvillkor och arbetsmiljö i alla skeden av det yrkesverksamma livet bör under medverkan av representativa arbetsgi- var- och arbetstagarorganistioner utformas åtgärder, lämpliga med hänsyn till nationella förhållanden och nationell praxis. för att göra det möjligt för äldre arbetstagare att fortsätta att vara yrkesverksamma under tillfredsstäl- landc förhållanden. 12. 1) Undersökningar bör företas under medverkan av arbetsgivar- och arbetstagar- organistioner för att utröna vilka slag av verksamhet som tenderar att påskynda åld- randet och inom vilka typer av verksamhet äldre arbetstagare möter svårigheter att an- passa sig till arbetets krav, för att fastställa orsakerna och för att utforma lämpliga lös- ningar. 2) Dessa undersökningar kan ingå i ett all— mänt system för bedömning av arbetsuppgif- ter och däremot svarande kvalifikationer. 3) Resultaten av undersökningarna bör ges vid spridning. särskilt bland arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och i förekomman- de fall genom dem till berörda äldre arbetsta— gare. 13. När skälen till de anpassningssvårig- heter som de äldre arbetstagarna möter främst står i samband med framskriden ålder, bör i mån av möjlighet åtgärder vidtas med avseende på ifrågavarande slag av verksam- het för att

a) ändra de förhållanden i arbetet och i arbetsmiljön som är ägnade att påskynda åld- randeprocessen:

Prop. 1981/82: 166

(b) modify the forms of work organisation and working time which lead to stress or to an excessive pace of work in relation to the possibilities of the workes concerned. in par- ticular by limiting overtime:

(c) adapt the job and its content to the worker by recourse to all available technical means and. in particular. to ergonomic prin- ciples. so as to preserve health. prevent acci- dents and maintain working capacity:

(d) provide for a more systematic supervi- sion ofthe workers" state of health:

(e) provide for such supervision on the job as is appropriate for preserving the workers" safety and health.

14. Among the measures to give effect to paragraph 13. clause (17). of this Recommen- dation, the following might be taken at the level ofthe tlndertaking. after consulting the workers" representatives or with the partici- pation of their representative organisations. or through collective bargaining. according to the practice prevailing in each country: (a) reducing the normal daily and weekly hours of work of older workers employed on arduous. hazardous or unhealthy work:

(b) promoting the gradual reduction of hours of work. during a prescribed period prior to the date on which they reach the age normally qualifying workers for an old-age benefit. of all older workers who request such reduction:

(t') increasing annual holidays with pay on the basis oflength of service or of age:

(d) enabling older workers to organisc their work time and leisure to suit their con— venience. particularly by facilitating their part-time employment and providing for flexible working hours:

(0) facilitating the assignment of older workers to jobs performed during normal day-time working hours after a certain num- ber of years of assignment to continuous or semi-continuous shift work.

15. Every effort should be made to meet the diflieulties encountered by older workers through guidance and training measures such as those provided for in Paragraph 50 of the Human Resources Development Recommen- dations. 1975. 16. (1) With the participation ofthe repre- sentative organisations of employers and

18

b). ändra de former av arbetsorganisation och arbetstid som leder till stress eller till en alltför högt uppdriven arbetstakti förhållande till berörda arbetstagares möjligheter. särskilt genom begränsning av övertiden:

c) anpassa arbetet och dess innehåll till arbetstagaren med alla tekniska medel och i synnerhet genom att tillämpa ergonomiska principer i syfte att bevara hälsan. förebygga olycksfall och bevara arbetsförmågan:

d) åstadkomma en mera systematisk över- vakning av arbetstagarnas hälsotillstånd:

e) åstadkomma en övervakning på arbets- platsen som är ägnad att bevara arbetstagar- nas säkerhet och hälsa.

14. Bland de åtgärder. som avses ge verkan åt punkt 13 b) ovan. kan följande åtgärder vidtas på företagsnivå efter samråd med ar- betstagarnas representanter eller under med- verkan av deras representativa organisatio- ner eller genom kollektiva förhandlingar. be- roende på vilken praxis som är gängse i varje land:

a) förkortning av den normala arbetstiden per dag eller vecka för äldre arbetstagare som sysselsätts i mödosamt. farligt eller ohälso- samt arbete:

b) främjande av en successiv förkortning av arbetstiden för alla äldre arbetstagare som begär det under en föreskriven period före den tidpunkt då de uppnår den ålder som normalt kvalificerar arbetstagare för ålders- förmåner:

c) förlängning av den betalda semestern på gundval av anställningstid eller ålder:

d) möjliggörande för äldre arbetstagare att organisera sin arbetstid och sin fritid så att det passar dem. i synnerhet genom att under- lätta för dem att arbeta på deltid och genom införande av flexibel arbetstid:

e) underlättande av äldre arbetstagares pla- cering i arbeten som utförs på normal dagtid efter ett visst antal års tjänstgöring med kon- tinuerligt eller halvkontinuerligt skiftarbete.

15. Alla anstängningar bör göras för att av- hjälpa de svårigheter, som äldre arbetstagare möter. genom yrkesväglednings- och utbild- ningsåtgärder av det slag som föreskrivs i punkt 50 i 1975 års rekommendation om ut- veckling av mänskliga resurser. 16. 1) Under medverkan av representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer

Prop. ]981/82: 166

workers. measures should be taken with a view to applying to older workers. Wherever possible. systems of remuneration adapted to their needs.

(2) These measures might include— (a) med systems of remuneration that take account not only of speed of perfor- mance but also of know-how and experience:

(In the transfer of older workers from work paid by results to work paid by time.

17. Measures might also be taken to make available to older workers if they so desire other employment opportunities in their own or in another occupation in which they can make use of their talents and experience. as far as possible without loss ofearnings. . 18. in cases of reduction ofthe workforcc. particularly in declining industries. special ef- forts should be made to take account of the specific needs of older workers. for instance by facilitating retraining for other industries. by providing assistance in securing new cm- ployment or by providing adequate income protection or adequate financial compensa- tion. 19. Special efforts should be made to fa- cilitate the entry or re-entry into employment of older persons seeking work after having been out of employment due to their family responsibilities.

IV. Preparalion for and Access m Relire- )m'n! _

20. For the purposes of this Part of this Rccommendation— ' (a) the term "prescribed" means deter- mined by or in virtue of one of the means of action referred to in Paragraph 31 ofthis Rec- ommen'dation: (b) the term "old-age benefit" means a benefit provided in the case of survival be- yond a prescribed age: (c) the term "retirement benefit" means old-age benefit the award of which is subject to the cessation of any gainful activity:

(a') the expression "age normally qualifi- ing workers for. an old-age bcncfit""' means the prescribed age for award of old-age bene- fit with reference to which such an award can be either advanced or postponed:

(c) the term "long-service benefit" means a benefit the grant of which depends only upon the completion ofa long qualifying peri- od. irrespective of age:

19

bör åtgärder vidtas för att i samtliga fall. då det är möjligt. för äldre arbetstagare tillämpa avlöningssystem som är anpassade efter deras behov. '

2) Dessa åtgärder kan innefatta:

a) avlöningssystem som tar hänsyn inte bara till arbetstempot utan också till fack— kunskaper och erfarenhet: .

b) överförande av äldre arbetstagare från ackordsarbete till tidlönsarbete.

17. Åtgärder kan också vidtas för att erbju- da äldre arbetstagare om de så önskar andra anställningsmöjligheter i deras eget eller i ett annat yrke. där de kan göra bruk av sin för- måga och sin erfarenhet. så vitt möjligt utan att inkomsten minskas. 18. I händelse av minskning av arbetsstyr- kan. särskilt i tillbakagående branscher. bör särskilda ansträngningar göras att ta hänsyn till de äldre arbetstagarnas särskilda behov. exempelvis genom att underlätta omskolning för andra branscher. genom att bistå vid an- skaffning av ny anställning eller genom att garantera ett tillräckligt inkomstskydd eller tillräcklig ekonomisk ersättning. 19. Särskilda ansträngningar bör göras för att underlätta inträde eller återinträde i yrkes- verksamhet för äldre personer som söker ar- bete efter att på grund av familjeansvar ha varit utan anställning.

IV. Ft'irberedelse för och inträde !" pensions- åldern

20. i denna del av denna rekommendation

a) avser uttrycket ”föreskriven" fastställd genom eller med stöd av de åtgärder som avses i punkt 31 nedan:

b) avser uttrycket "åldersförmån" en för- män som utgår vid överskridande av en före- skriven åldersgräns:

c) avser uttrycket ”pension" åldersför- måner som utgår under förutsättning att all förvärvsverksamhet upphört:

d) avser uttrycket ""ålder som normalt kva- lificerar arbetstagare för åldersförmån" den föreskrivna ålder. i förhållande till vilken be- viljandet av åldersförmån kan tidigareläggas eller uppskjutas:

e) avser '"tjänstetidsförmåner" (long-ser- vice benefit) förmåner vilkas beviljande en- ban är beroende av en lång kvalifikationspe- riod. oavsett ålder:

Prop. 1981/82:166

(fi the term "qualifying period" means a period ofcontribtltion. ora period of employ- ment. ora period of residence. or any combi- nation thereof. as may be prescribed.

21. Wherever possible. measures should be taken with a view to— (a) ensuring that. in a framework allowing for a gradual transition from working life to freedom of activity. retirement is voluntary:

(b) making the age qualifying for an old- age pension flexible.

22. Legislative and other provisions mak- ing mandatory the termination of employ- ment at a specified age should be examined in the light ofthe preceding Paragraph and Para- graph 3 of this Recommendation. 23. (l) Subject to its policy'regarding spe- cial benefits. each Member should endeavour to ensure that older workers whose hours ol' work are gradually reduced'and reach a pre- scribed level. or who start to work on a part- time basis. receive. during a prescribed peri- od prior to the date on which they reach the age normally qualifying workers for an old- age benefit. a special benefit in partial or full compensation for the reduction in their remu- neration. (2) The amount and conditions of the spe- cial benefit referred to in subparagraph (l) ol' this Paragraph should be prescribed: where appropriate. the special benefit should be treated as earnings for the purpose of calcu- lating old-age benefit and the period during which it is paid should be taken into account in such calculation. ' 24. (1) Older workers who are unem- ployed during a prescribed period prior to the date on which they reach the age normally qualifying workers for an old-age benefit should. where an unemployment benefit- scheme exists. continue until such date to receive unemployment benefit or adequate income maintenance.

(2) Alternatively. older workers who have been unemployed for at least one year should be eligible for an early retirement benefit dur- ing a prescribed period prior to the date on which they reach the age normally qualifying workers for an old-age benefit: the grant of early retirement benefit should not be made dependent upon a qualifying period longer

20

f) avser uttrycket "kvalifikationsperiod" en period av fullgjorda avgiftsbetalningar el- ler av arbetsanställning eller en bosättnings- period eller dylika perioder i förening. allt efter vad härom må föreskrivas.

21. i mån av möjlighet bör åtgärder vidtas för att

a) säkerställa att övergången till pension sker frivilligt inom ramen för ett system som möjliggör en successiv övergång från yrkes- verksamhet till fri aktivitet:

b) göra den ålder som kvalificerar för ål- derspension flexibel.

22. Lagstadganden och andra bestämmel- ser som fastställer en obligatorisk ålder för upphörande av anställning bör prövas i för— hållande till föregående punkt och punkten 3 ovan. 23. 1) Med hänsyn till sin politik avseende särskilda förmåner bör varje medlemsstat sträva att säkerställa. att äldre arbetstagare. vilkas arbetstid successivt reduceras och når en föreskriven nivå eller som börjar arbeta på deltid. under en föreskriven period före den tidpunkt då de uppnår den ålder. som normalt kvalificerar arbetstagare för åldersförmåner. får särskilda förmåner såsom partiell eller full kompensation för minskningen av deras ar- betsinkomst. 2) Storleken av och villkoren för de särskil- da förmåner som avses i 1) ovan bör föreskri- vas: där så är lämpligt bör de särskilda förmå- nerna behandlas som arbetsinkomster vid be- räkningen av åldersförmåner. och den period under vilken de utgår bör beaktas vid denna beräkning.

24. 1) Äldre arbetstagare som är arbetslösa under en föreskriven period före den tidpunkt då de uppnår den ålder. som normalt kvalifi- cerar arbetstagare för åldersförmåner. bör där ett system för arbetslöshetsförmåner exi- sterar intill denna tidpunkt fortsätta att upp- bära arbetslöshetsförmåner eller tillräckligt inkomstskydd.

2) Alternativt bör äldre arbetstagare. som har varit arbetslösa minst ett år. ha möjlighet att erhålla förtidspension under en föreskri- ven period före den tidpunkt då de uppnår den ålder. som normalt kvalificerar arbetsta- gare för åldersförmåner: beviljandet av för- tidspension bör inte göras beroende av en kvalifikationsperiod som är längre än den

Prop. 1981/82: 166

than that required at the age normally quali- fying workers for an old-age benefit and its amount. corresponding to that of the benefit thc worker concerned would have received at that age. should not be reduced to offset the probable longer duration of payment. but. for the purpose of calculating this amount. the period separating the actual age from the age normally qualifying workers for an old-age benefit need not be included in the qualifying period.

25. (1) Older workers who— (a) have been engaged in occupations that are deemde arduous or unhealthy. for the purpose of old-age benefit. by national laws or regulations or national practice. or

(b) are recognised as being unfit for work to a degree prescribed.

should be eligible. during a prescribed peri- od prior to the date on which they reach the age normally qualifying workers for an old- age benefit. for an early retirement benefit the grant of which may be made dependent upon a prescribed qualifying period: the amount of the benefit. corresponding to that of the benefit the worker concerned would have received at the age normally qualifying workers to an old-age benefit. should not be reduced to offset the probable longer dura- tion of payment. but. for the purpose of cal- culating this amount. the period separating the actual age from the age normally qualify- ing workers for an old-age benefit need not be included in the qualifying period.

(2) The provision of subparagraph (1) of this Paragraph do not apply to—

(a) persons in receipt of an invalidity or other pension on grounds of incapacity for work corresponding to a degree of invalidity or incapacity at least equal to that required to qualify for an early retirement benefit:

(b) persons for whom adequate provisions is made through occupational pension schemes or other social security benefits.

26. Older workers to whom Paragraphs 24 and 25 do not apply should be eligible for an early old-age benefit during a prescribed peri- od prior to the date on which they reach the age normally qualifying workersfor an old- age benefit. subject to such reductions as may be made in the amount of any periodical old-age benefit they would have received at

21 som krävs vid den ålder. som normalt kvalifi- cerar arbetstagare för åldersförmåner. och dess belopp. motsvarande det förmånsbelopp som arbetstagaren skulle ha fått vid den ål- dern. bör inte vara reducerat för att kompen- sera för den troliga längre betalningstiden. men för beräkning av beloppet behöver den tid som skiljer den faktiska förmånsåldern från den ålder som normalt kvalificerar ar- betstagare för åldersförmåner inte räknas in i kvalifikationstiden.

25. Äldre arbetstagare som

a) har varit sysselsatta i arbeten som då det gäller åldersförmåner enligt nationell lagstift- ning eller praxis bedöms som mödosamma eller ohälsosamma. eller .

b) har bedömts som oförmögnatill arbete i föreskriven grad.

bör ha möjlighet att under en föreskriven period före den tidpunkt då de uppnår den ålder. som normalt kvalificerar arbetstagare för åldersförmåner erhålla förtidspension vars beviljande må göras beroende av en fö- reskriven kvalifikationstid: förmånsbeloppet. motsvarande det förmånsbelopp som arbets- tagaren skulle ha fått vid den ålder som nor- malt kvalificcrar arbetstagare för åldersför- måner. bör inte .vara reducerat för att kom- pensera för den troliga längre utbetalningsti- den. men för beräkning av beloppet behöver den tid som skiljer den faktiska förmånsål- dem från den ålder som normalt kvalificerar arbetstagare för åldersförmåner inte räknas in i kvalifikationstiden.

2) Bestämmelserna i 1) ovan gäller inte för

a) personer som erhåller invalidpension el- ler annan pension på grund av nedsatt arbets- förmåga som motsvarar en grad av invaliditet eller nedsatt arbetsförmåga som är minst lika hög som den som erfordras för erhållande av förtidspension:

b) personer som är tillräckligt skyddade genom yrkespensionsförsäkringar eller ge- nom andra sociala trygghetsförmåner.

26. Äldre arbetstagare för vilka punkterna 24 och 25 inte gäller bör ha möjlighet att erhålla åldersförmåner i förtid under en före- skriven period före den tidpunkt då de upp- når den ålder. som normalt kvalificerar ar- betstagare för åldersförmåner. med förbehåll för sådana begränsningar som kan göras i storleken av förekommande periodiska ål-

Prop. 1981/82: 166 that age.

27. Under schemes in which the grant of an old-age benefit depends on the payment of contributions or on a period of occupational activity. older workers who have completed a prescribed qualifying period should be enti- tled to receive a long-service benefit. 28. The provisions of Paragraphs 26 and 27 of this Recommendation need not be applied by schemes in which workers can qualify for an old-age benefit at the age of sixty-five or earlier.

29. Older workers who are fit for work should be able to defer their claim to an old- age benefit beyond the age normally qualify- ing workers for such a benefit. for example either for the purpose of satisfying all qualify- ing conditions for benefit or with a view to receiving benefit at a higher rate taking ac- count of the later age at which the benefit is taken and. as the case may be. of the addi- tional work or contributions. 30. (l) Retirement preparation pro- grammes should be implemented during the years preceding the end of working life with the participation of representative organisa- tions of employers and workers and other bodies concerned. in this connection. ac- count should be taken ofthe Paid Education- al Leave Convention. 1974. (2) Such programmes should. in particu- lar. enable the persons concerned to make plans for their retirement and to adapt to the new situation by providing them with infor- mation on— " (a) income and. in particular. the old-age benefit they can expect to receive. their tax status as pensioners. and the related advan- tages available to them such as medical care. social services and any reduction in the cost of certain public services: (h) the opportunities and conditions for continuing an occupational activity. particu- larly on a part-time basis. and on the possibil- ity of establishing themselves as self-em- ployed: ((*) the ageing process and measures to at- tenuate it such as medical examinations. physical exercise and appropriate diet: (a') how to use leisure time: (0) the availability of facilities for the edu- cation of adults. whether for coping with the

22

dersförmåner som de skulle ha erhållit vid denna ålder.

27. 1 system. där beviljandet av åldersför- måner är beroende av fullgjorda avgiftsbetal- ningar eller av en period av arbetsanställning. bör äldre arbetstagare. som har fullgjort en föreskriven kvalifikationsperiod. ha rätt att erhålla tjänstetidsförmåner.

28. Bestämmelserna i punkterna 26 och 27 ovan behöver inte tillämpas i system där ar- betstagarna kan bli kvalificerade för ålders- förmåner vid 65 års ålder eller tidigare-.

29. Äldre arbetstagare som är arbetsdug- liga bör kunna uppskjuta sina anspråk på ål- dersförmåner utöver den ålder. som normalt kvalificerar arbetstagare för sådana förmå- ner. i syfte exempelvis att uppfylla alla kvali- fikationsvillkor för förmåner eller att förbätt- ra sina förmåner med hänsyn till den högre ålder då förmånerna tas ut och i förekomman- de fall det ytterligare arbete som utförts eller de ytterligare avgifter som erlagts. 30. 1) Program för förberedelse inför pen- sionsåldern bör genomföras under de år som föregår slutet av det yrkesverksamma livet tlnder "medverkan av representativa arbetsgi- var- och arbetstagarorganisationer och andra berörda organ. [ detta sammanhang bör hän- syn tas till 1974 års konvention om betald studieledighet. 2) Sådana program bör i synnerhet möjlig- göra för berörda personer att planera för sin pensionering och anpassa sig till den nya si- tuationen genom att tillhandahålla dem infor-- mation om

a) de inkomster och särskilt de åldersför- måner som de kan vänta sig att få. beskatt- ningen av pensionärer och de anslutande för- måner som de har tillgång till. såsom sjuk- vård. social service och nedsättning av tax- orna för vissa offentliga tjänster:

b) möjligheter och förutsättningar för att fortsätta med yrkesverksamhet. särskilt på deltidsbasis. och om möjligheten att etablera sig som egen företagare:

c) åldrandeprocessen och åtgärder för att mildra den. såsom läkarundersökningar. fysisk träning och lämplig diet:

d) användande av fritiden: -

e) tillgången på studiemöjligheter för vuxna, oavsett om de syftar till att svara mot

Prop. 1981/82: 166

particular problems of retirement or for main- taining or developing interests and skills.

V. lmplwncnmriun

31. Effect may be given to this Recom- mendation. by stages as necessary. through laws or regulations or collective agreements or in any other manner consistent with na- tional practice and taking account of national economic and social conditions. 32. Appropriate measures should be taken with a view to informing the public and. more particularly. those responsible for guidance. training. placement and the social services concerned. as well as employers. workers and their respective organisations. of the problems which older workers may encoun- ter in respect. in particular. of the matters dealt with in Paragraph 5 of this Recommen- dation and of the desirability of helping them to overcome such problems. 33. Measures should be taken to ensure that older workers are fully i'nformed of their rights and opportunities and encouraged to avail themselves of them.

23

de särskilda problem som pensioneringen in- nebär eller till att vidmakthålla eller utveckla intressen och färdigheter.

V. Tillämpning

31. Denna rekommendation kan ges ver- kan. om så erfordras stegvis. genom lagstift- ning eller kollektivavtal eller på annat sätt som är förenligt med nationell praxis och tar hänsyn till nationella ekonomiska och sociala förhållanden. 32. Lämpliga åtgärder bör vidtas för att in- formera allmänheten — och särskilt den per- sonal som ansvarar för yrkesvägledning. ut- bildning. arbetsförmedling och andra berörda samhälleliga tjänster. liksom även arbetsgiva- re. arbetstagare och deras respektive organi- sationer om de problem som äldre arbets— tagare kan möta. speciellt när det gäller de frågor som avses i punkt-5 ovan och om önsk- värdheten av att hjälpa dem att lösa sådana problem. ' 33. Åtgärder bör vidtas för att säkerställa att äldre arbetstagare blir fullt informerade om sina rättigheter och möjligheter och för att uppmuntra dem att utnyttja dessa.

Prop. 1981/82: 166

Employment Injury Benefits Convention, 1964 (No. 121)

Schedule [. List (if()eenpational Diseases (Amended 1980)

Occupational diseases Work involving exposure to risk*

|»)

'..)

6.

18.

19

20.

77

23.

. Pneumoconioses caused by sclerogenic mineral dust (silicosis. anthraco-silicosi.. asbestosis) and silicotuberculosis. provided that silicosis is an es- sential factor in causing the resultant incapacity or death. . Bronchopulmonary diseases caused by hard-metal dust. . Bronchopulmonary diseases caused by cotton dust (byssinosis). or flax. hcmp or sisal dust. . (.)ceupational asthma caused by sensitising agents or irritants both recognised in this regard and in- herent in the work process. . Extrinsic allergic alveolitis and its sequelae caused by the inhalation of organic dusts. as prescribed by national legislation. Diseases caused by bcryllium or its toxic com- pounds. Diseases caused by cadmium or its toxic com- pounds. . Diseases caused by phosphorus or its toxic com-

pounds. Diseases caused by chromium or its toxic com- pounds. Diseases caused by manganese or its toxic com- pounds. Diseases caused by arsenic or its toxic com— pounds. Diseases causcd by mercury or its toxic com- pounds.

. Diseases caused by lead or its toxic compounds.

. Diseases caused by fluorine or its toxic com-

pounds.

. Diseases caused by carbon disultide. Diseases caused by the toxic halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons. Diseases caused by benzene or its toxic homolo- gues. Diseases caused by toxic nitro- and amino—deriva- tives of benzene or its homologues. Diseases caused by nitroglycerin or other nitric acid esters. Diseases caused by alcohols. glycols or ketones.

. Diseases caused by asphyxiants: carbon monox- ide. hydrogen eyanide or its toxic derivatives. hy— drogen sulfide.

Hearing impairmcnt caused by noise. Diseases caused by vibration (disorders of mus- cles. tendons. bones.joints. peripheral blood ves- sels or peripheral nerves). - Diseases caused by work in compressed air.

All work involving expo- sure to the risk con- cerned.

Prop. 1981/82: 166 25

Bilaga .?

Konvention (nr 121) om förmåner vid yrkesskada Översättning

Tabell ]. Förteckning över _vrkessjukdmnar (reviderad ]980)

Yrkessjukdomar Arbete som medför expo- nering för risker*

Allt arbete där arbetsta- garen blir utsatt för den— na risk.

1. Pneumokonioser orsakade av fibrosframkallande mineralpartiklar (silikos. antrakosilikos. asbestos) och silikotuberkulos förutsatt att silikos i väsentlig grad orsakat arbetsoförmågan eller döden.

l-J . Sjukdomar i andningsorganen orsakade av hård- mctalldamm. . Sjukdomar i andningsorganen orsakade av damm av bomull (byssinos). lin. hampa eller sisal.

4. Astma orsakad av sensibiliserande eller irriterande ämnen som kan ge dessa effekter och som före- kommer i arbetsprocessen. . Extrinsic allergisk alveolit och sviter därav orsa- kade av inandning av organiska dammpartiklar (enligt bestämmelser i landets lagstiftning).

6. Sjukdomar orsakade av bcryllium eller giftiga för- eningar därav.

7. Sjukdomar orsakade av kadmium eller giftiga för- eningar därav.

8. Sjukdomar orsakade av fosfor eller giftiga för- eningar därav.

9. Sjukdomar orsakade av krom eller giftiga förening- ar därav. 10. Sjukdomar orsakade av mangan eller giftiga för- eningar därav. _ 11. Sjukdomar orsakade av arsenik eller giftiga för— eningar därav. . 12. Sjukdomar orsakade av kvicksilver eller giltiga föreningar därav. 13. Sjukdomar orsakade av bly eller giftiga föreningar därav. . 14. Sjukdomar orsakade av fluor eller giftiga förening- ar därav. 15. Sjukdomar orsakade av koldisulfid. 16. Sjukdomar orsakade av toxiska halogenderivat av alifatiska eller aromatiska kolväten. 17. Sjukdomar orsakade av bensen eller dess giftiga homologer. 18. Sjukdomar orsakade av giftiga amino- och nitro- derivat av bensen eller dess homologer. 19. Sjukdomar orsakade av nitroglycerin eller andra cstrar av salpetersyra. 20. Sjukdomar orsakade av alkoholer, glykoler eller ketoner. 21. Sjukdomar orsakade av kvävande gaser: kolmo- noxid. cyanväte eller toxiska föreningar därav. svavelväte. 22. Hörselnedsättning orsakad av buller. 23. Sjukdomar orsakade av vibrationer (rubbningar i muskler. senor. ben. leder. perifera blodkärl eller perifera nerver). 24. Sjukdomar orsakade av arbete i komprimerad luft. LH 'J-

Prolp. 1981/82: 166

Occupational diseases

25. Diseases caused by ionising radiations.

26. Skin diseases caused by physical. chemical or bio- logical agents not included under other items.

27. Primary epitheliomatous cancer of the skin caused by tar. pitch. bitumen, mineral oil. anthracene. or the compounds. products or residues of these sub- stances. 28. Lung cancer or mesotheliomas caused by asbes- (OS. 29. Infectious or parasitic diseases contracted in an occupation where there is a particular risk of con- tamination.

Work involving exposure to risk*

All work involving expo- sure to the action of ion- ising radiations. All work involving expo- sure to the risk con- cerncd.

(al Health or laboratory work.

("h) Veterinary work. tr) Work handling ani- mals. animal car- casses. parts of such carcasses. or mer— chandise which may have been contamin- ated by animals ani- mal carcasses. or parts of such car- casses. td) Other work carrying a particular risk of contamination.

___—___—

* In the application of this Schedule the degree and type of exposure should be taken into account when appropriate.

Prop. 1981/82:166 27

Yrkessjukdomar Arbete som medför expo- nering för risker*

25. Sjukdomar orsakade av joniserande strålning. Allt arbete som medför exponering för jonise— rande strålning. 26. Hudsjukdomar orsakade av fysiska. kemiska eller Allt arbete som medför biologiska faktorer som ej tagits upp under andra exponering för den ak- ruhriker. tuella risken. 27. Primär hudkancer orsakad av tjära. beck. mineral— " olja. antracen eller föreningar. produkter eller res— ter av dessa substanser.

28. Lungcancer eller mesoteliom orsakade av asbest.

29. Infektions- eller parasitsiukdomar förvärvade i yr- ta) Hälsovårds- och la- kesarbete som medför särskilt stor risk för smitta. boratoriearbete.

(b) Veterinärarbete. (t') Hantering av djur. djurkroppar. delar av djurkropp och han- delsvaror som kan ha blivit kontaminerade av djur. djurkroppar eller delar av djur- kroppar.

td) Annat arbete som medför särskilt stor risk för kontamine— ring.

* Vid tillämpning av denna förteckning skall hänsyn tas till exponeringens art och grad när så är lämpligt.

Prop. 1981/82: 166

Convention (No. 154) Concerning the Promotion of Collective Bargaining

'l'he General Conference of the Interna- tional Labour Organisation.

I-Iaving been convencd at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office. and having met in its Sixty-seventh Session on 3 June 1981. and

Reaffirming the provision of the Declara- tion of Philadelphia recognising "the solemn obligation of the International Labour Or- ganisation to further among the nations of the world programmes which will achieve .. . the effective recognition of the right of collective bargaining". and noting that this principle is "fully applicable to all people everywhere". and '

Having regard to the key importance of existing international standards contained in the Freedom ofAssociation and Protection of the Right to Organise Convention. l948.'the Right to (_)rganisc and Collective Bargaining Convention. 1949. the Collective Agreements Recommendation. 1951. the Voluntary Con- ciliation and Arbitration Recommendation. 1951. the Labour Relations (Public Service) Convention and Recommendation. 1978. and the Labour Administration Convention and Recommendation. 1978. and

Considering that it 'is desirable to make greater efforts to achieve thc objectives of these standards and. particularly. the general principles set out in Article 4 of the Right to Organise and Collective Bargaining Conven- tion. 1949. and in Paragraph 1 ofthe Collec— tive Agreements Recommendation. 1951. and

Considering accordingly that these stan- dards should be complemented by appropri- ate measures based on them and aimed at promoting free and voluntary collective bar- gaining. and

Having decided upon the adoption of cer- tain proposals with regard to the promotion of collective bargaining. which is the fourth item on the agenda ofthe session. and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Con- vention.

lLO:s konvention (nr 154) om främjande av kollektiva förhandlingar

Internationella arbetsorganisationens all- männa konferens.

som har sammankallats till GenEVe av sty- relsen för internationella arbetsbyrån och samlats där den 3 juni 1981 till sitt sextio- sjunde möte, .

bekräftar Philadelphia-deklarationens er- kännande av ”internationella arbetsorganisa- tionens högtidliga förpliktelse att bland värl- dens länder främja ätgärder ägnade att för— verkliga . . . ett effektivt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar" och observerar att denna princip är "fullt tillämpbar med avseende på alla människor överallt".

beaktar den grundläggande betydelsen av redan antagna internationella normer inskriv- na i 1948 års konvention om föreningsfrihct och skydd för organisationsrätten. 1949 års konvention om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten. 1951 års re— kommendation om kollektivavtal. 1951 års rekommendation om frivillig förlikning och skiljedom. 1978 års konvention och rekom- mendation om offentligt anställda och 1978 års konvention och rekommendation om ar- betsmarknadsförvaltning.

anser det önskvärt att göra större ansträng- ningar att förverkliga syftena med nämnda normer och, i synnerhet. de allmänna prin- cipcr som anges i artikel 4 i 1949 års konven- tion om organisationsrätten och den kollek- tiva förhandlingsrätten och i punkt 1 i 1951 års rekommendation om kollektivavtal.

anser följaktligen att dessa" normer bör kompletteras genom lämpliga åtgärder som bygger på normerna och syftar till att främja fria och frivilliga kollektiva förhandlingar.

har beslutat anta vissa förslag med avseen- de pä främjande av kollektiva förhandlingar, vilket utgör den fjärde punkten på mötets dagordning.

har fastställt att dessa förslag skall ta for- men av en internationell konvention och

Prop. 1981/825166 -

adopts this ninetcenth day ofJune ofthe year one thousand nine hundred and eighty-one the following Convention. Which may "be cited as the Collective Bargaining Conven- tion. "1981:

Part ! . Scope and Definitions Article I

1. This Convention applies to all branches of economic activity.

2. The extent to which the guarantees pro- vided for in this Convention apply to the armed forces and the police may be deter- mined by national laws or regulations or na- tional practice.

3. As regards the public service. special modalities of application of this Convention may be fixed by national laws or regulations or national practice.

Artic/02

For the purpose of this Convention the term "collective bargaining" extends to all negotiations which take place between an employer. a group of employers or one or more employers' organisations. on the one hand. and one or more workers' organisa- tions. on the other. for—

(a) determining working conditions and terms of employment; and/or

(b) regulating relations between employers and workers; and/or

((') regulating relations between employers or their organisations and a workers” organi- sation or workers' organisations.

Artic/e 3

[. Where national law or practice recog- nises the existence of workers' representa- tives as defined in Article 3. subparagraph (b), of the Workers" Representatives Con- vention. 1971. national law or practice may determine the extent to which the term "col- lective bargaining” shall also extend. for the purpose of this Convention. to negotiations with these representatives.

2. Where. in pursuance of paragraph 1 of this Article. the term ”collective bargaining" also includes negotiations with the workers' representatives referred to in that paragraph. appropriate measures shall be taken. Wherev-

er necessary. to ensure that the existence of

29

antar denna den nittonde dagen ijuni mä- nad år nittonhundraåttioett följande konven- tion. som kan kallas 1981 års konvention om kollektiva förhandlingar.

Del I . Tillämpningsmnråde och definitioner Artikel [

1-. Denna konvention är tillämplig på alla arbetsmarknadens områden.

2. Den utsträckning i vilken de i konven- tionen inskrivna garantierna skall tillämpas på försvarsmakten och polisen får bestäm- mas genom nationell lagstiftning eller natio- nell praxis.

3. Såvitt avser den offentliga sektorn får särskilda tillämpningsbestämmelser avseen— de denna konvention fastställas genom natio- nell lagstiftning eller nationell praxis.

Artikel 2

För tillämpningen av denna konvention be- tecknar termen "kollektiva förhandlingar" alla förhandlingar mellan å ena sidan en ar- betsgivare. en grupp arbetsgivare eller en el- ler flera arbetsgivaroganisationer och å andra sidan en eller flera arbetstagarorganisationer i syfte

a) att bestämma arbets- och anställnings- villkor och/eller

b) att reglera relationerna mellan arbetsgi- vare och arbetstagare och/eller

c) att reglera relationerna mellan arbetsgi- vare och deras organisationer och en eller flera arbetstagarorganisationer.

Artikel 3

1. Där nationell lagstiftning eller praxis er- känner existenscn av sådana arbetstagarrep- resentanter som beskrivs i artikel 3 b) i 1971 års konvention om arbetstagarnas represen- tanter. kan genom nationell lagstiftning eller praxis bestämmas i vilken utsträckning ter- men "kollektiva förhandlingar" skall omfatta också förhandlingar med dessa representan- ter för tillämpningen av denna konvention.

2. Där i enlighet med föregående stycke temen "kollektiva förhandlingar" innefattar också förhandlingar med sådana arbetstagar- representanter som avses i stycket. skall när- helst det är nödvändigt lämpliga åtgärder vid- tas för att garantera att förekomsten av så-

Prop. 1981/82: 166

these representatives is not used to under- minc the position of the workers' organisa- tions concerned.

Part II. Met/mds Qprp/ic'atmn Article 4

The provisions of this Convention shall. in so far as they are not otherwise made effec- tive by means ofcollective agreements. arbi- tration awards or in such other manner as may be consistent with national practice. be given effect by national laws or regulations.

Part [II. Promotion of Collective Bargaining

Article 5 _

1. Measures adapted to national condi- tions shall be taken to promote collective bar- gaining.

2. The aims of the measures referred to in paragraph 1 of this Article shall be the follow- ing: (a) collective bargaining should be made possible for all employers and all groups of workers in the branches of activity covered by this Convention: (b) collective bargaining should be pro- gressively extended to all matters covered by subparagraphs (a). (b) and (L") of Article 2 of

this Convention;

(6) the establishment of rules of procedure agreed between employers' and workers' or- ganisations should be encouraged:

(d) collective bargaining should not be hampered by the absence of rules governing the procedure to be used or by the inade- quacy or inappropriateness of such rules:

(c) bodies and procedures for the settle- ment of labour disputes should be so con- ceived as to contribute to the promotion of collective bargaining.

Artic/(* 6

The provisions of this Convention do not precludc the operation of industrial relations systems in which collective bargaining takes place within the framework of conciliation and/or arbitration machinery or institutions. in Which machinery or institutions the parties to the collective bargaining process volun- tarily participate.

30

dana representanter inte utnyttjas för att un- dergräva berörda arbetstagarorganisationcrs ställning..

Del II. Til/ämpningsmatoder Artikel-1

Bestämmelserna i denna konvention skall tillämpas genom nationell lagstiftning förså-' vitt de inte bringas i tillämpning genom kol— lektivavtal eller skiljedomsförfarandc eller på annat sätt som är förenligt med nationell praxis.

Del II]. Främjande av kollektiva för/tand- Iingar ' Artikel 5

1. Åtgärder anpassade till förhållandena i varje land skall vidtas för att främja kollek- tiva förhandlingar.

2. Syftet med de åtgärder som avses i före- gående stycke skall vara att:

a) möjliggöra kollektiva förhandlingar för alla arbetsgivare. och alla grupper av arbetsta- gare inom de områden av arbetsmarknaden som täcks av denna konvention:

b) successivt utsträcka kollektiva förhand- lingar till alla frågor som anges i artikel 2 a). b) och c): '

c) uppmuntra fastställandet av procedur- regler varom arbetsgivar- och arbetstagaror- ganisationer kan enas:

d) undvika att kollektiva förhandlingar hindras genom avsaknad av regler för det förfarande som skall användas eller genom att sådana regler är otillräckliga eller olämpli- ga: '

e) utforma organ och förfaranden för avgö- rande av arbetstvister så att de bidrar till att främja kollektiva förhandlingar.

Artike/ö

Bestämmelserna i denna konvention ute- sluter inte användningen av sådana system för relationerna mellan parterna i vilka kol- lektiva förhandlingar äger rum inom ramen för ett förfarande eller en institution för för- likning och/eller skiljedom om parterna i de kollektiva förhandlingarna deltar däri frivil- ligt.

Prop. 1981/82: 166

Artic/e 7

Measures taken by public authorities to en- courage and promote the development ofcol- lective bargaining shall be the subjekt of prior consultation and. whenever possible. agree- ment between public authorities and employ- ers' and workers' organisations.

Article 8

The measures taken with a view to promot- ing collective bargaining shall not be so con- ceived or applied as to hamper the freedom of collective bargaining.

Part IV. Final Prorisions Article 9

This Convention does not revise any exist— ing Convention or Recommendation.

Article IO

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-Gen- eral of the international Labour Office for registration.

Artic/c II

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International La- bour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratilications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter. this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Artic/a 12 1. A Member which has ratified this Con- vention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Con- vention first comes into force. by an act com- municated to the Director-General of the ln- ternational Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until ' one year after the date on which it is regis- tered. 2. Each Member which has ratified this

31

Artikel 7 _

Offentliga myndigheters åtgärder för att uppmuntra och främja utvecklingen av kol- lektiva förhandlingar skall föregås av samråd och. närhelst möjligt. överenskommelse mel- lan de offentliga myndigheterna och arbetsgi- var- och arbetstagarorganisationer. .

Alike/8

Åtgärder vidtagna i syfte att främja kollek- tiva förhandlingar skall inte utformas eller genomföras så att de hindrar den kollektiva förhandlingsfriheten.

Del IV. Slut/Jextt'im/nalser Artikel 9

Denna konvention innebär inte någon änd- ring i någon av internationella arbetsorgani- sationen antagen konvention _eller rekom- mendation.

Artikel IO .

De officiella ratifikationerna av denna kon- vention skall sändas till internationella ar- betsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikel []

1. Denna konvention är bindande endast för de medlemmar av internationella arbets- organisationen vilkas ratifikationer har re- gistererats hos generaldirektören.

2. Konventionen träder i kraft tolv måna- der efter det att ratifikationer från två med- lemsstater har registrerats hos generaldirek- tören.

3. Därefter träder konventionen i kraft för varje medlemsstat tolv månader efter den dag då dess ratifikation har registrerats.

Artikel 12

l. Medlemsstat som ratificerar denna kon- vention kan. sedan tio år förflutit från den dag då konventionen först trädde i kraft. säga upp den genom en skrivelse som sänds till internationella arbetsbyråns generaldirektör för registrering. Uppsägningen får verkan först ett år efter det att den har registrerats.

2. Varje medlemsstat. som har ratificerat

Prop. 1981/82: 166

Convention and which does not. within the year following the expiration of the period of ten- years mentioned in the preceding para- graph. exercise the right ofdenunciation pro- vided for in this Article. will be bound for another period of ten years and. thereafter. may denounce this Convention at the expira- tion of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Artic/a 13

1. The Director-General of the Interna- tional Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications'and denun- ciations communicated to him by the Mem- bers ofthe Organisation.

2. When notifying the Members ofthe Or— ganisation of the registration of the second ratification communicated to him. the Direc- tor-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force. '

Article [4

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Sec- retary-General of the United Nations for reg- istration in accordance with Article 102 ofthe Charter ofthe United Nations full particulars ' of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the pro- visions of the preceding Articles.

Artic/a l5

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International La- bour Office shall present to the General Con- ference a report on the working of this Con- vention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article IO

l. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part. then. unless the new Con- vention otherwise provides—

(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Conven-

32

konventionen och inte inom ett år efter ut- gången av den tioårsperiod som avses i punkt 1 gör bruk av sin uppsägningsrätt enligt den- na artikel. är bunden för en ny period av tio år och kan därefter. på de i denna artikel föreskrivna villkoren. säga upp konventionen vid utgången av varje tioårsperiod.

Artikel 13

|. Internationella arbetsbyråns generaldi- rektör skall underrätta samtliga medlemmar av internationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och upp- sägningar som generaldirektören har tagit emot från organisationens medlemmar.

2. När generaldirektören underrättar orga- nisationens medlemsstater om registreringen av den andra ratifikation i ordningen som ge- neraldirektören har tagit emot. skall general- direktören fästa mcdlemmarnas ttppmärk- samhet på den dag då konventionen träder i kraft. '

Artikel 14

Internationella arbetsbyråns generaldirek- tör skall. för registrering enligt artikel 102 i Förenta nationernas stadga, lämna Förenta nationernas generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje ratifikation och upp— sägning som har registrerats enligt bestäm- melserna i föregående artiklar.

Artikel I5 .

När internationella arbetsbyråns styrelse finner att det behövs. skall den lämna inter- nationella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för denna konven- tions tillämpning och undersöka om det finns skäl att på konferensens dagordning föra upp frågan om att helt eller delvis revidera kon- ventionen.

Artikel 16

1. Om konferensen antar en ny konven- tion. varigenom denna konvention helt eller delvis revideras. och den nya konventionen inte föreskriver annat.

a) skall. under förutsättning att den nya konventionen har trätt i kraft. en medlems- stats ratifikation av den nya konventionen i

Prop. 1981/82: 166

tion. notwithstanding the provisions of Arti- cle 12 above. if and when the new revising Convention shall have come into force:

(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members. .

2. This Convention shall in any case re- main in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article [7

The English and French versions of the text ofthis Convention are equally authorita- tive.

3 Riksdagen [%!/82. I saml. Nr [66

33

sig innefatta omedelbar uppsägning av denna konvention. utan hinder av bestämmelsernai artikel 25 ovan;

b) skall. från den dag då den nya konven- tionen träder i kraft. denna konvention inte längre kunna ratificeras av medlemsstaterna.

2. Denna konvention skall likväl förbli gäl- Iandc till form och innehåll för de medlems- stater som har ratificerat den men inte har ratilicerat den nya konvention varigenom den revideras.

Artikel 17

De engelska och franska versionerna av texten till denna konvention är lika giltiga.

Prop. 1981/82: 166

Recommendation (No. 163) Concerning the Promotion of Collective Bargaining

The General Conference of the Interna- tional Labour Organisation.

Having been eonvened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office. and having met in its Sixty-seventh Session on 3 June 1981 . and

Having decided upon the adoption of cer- tain proposals with regard to the promotion of collective bargaining which is the fourth item on the agenda of the session. and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Collective Bargaining Convention. 1981.

adopts this ninetcenth day of .lune of the year one thousand nine hundred and eighty- one the following Recommendation. which - may be cited as the Collective Bargaining Recommendation. 1981:

[. Methods qupplication

1. The provisions ofthis Recommendation may be applied by national laws or regulai tions. collective agreements. arbitration awards or in any other manner consistent with national practice.

ll. Means of Promoting Collective Bargain- ing

2. In so far as necessary. measures adapt- ed to national conditions should be taken to facilitate the establishment and growth. on a voluntary basis. of free. independent and re- presentative employers' and workers' organi- sations.

3. As appropriate and necessary. mea- sures adapted to national conditions should be taken so that— (a) representative employers' and workers' organisations are recognised for the purposes of collective bargaining: (i)) in countries in which the competent authorities apply procedures for recognition with a view to determining the organsations to be granted the right to bargain collectively.

34

lLO:s rekommendation (nr 163) om främ- jande av kollektiva förhandlingar

Internationella arbetsorganisationens all- männa konferens som har sammankallats till Geneve av sty- relsen för internationella arbetsbyrån och

samlats där den 3juni- 1981 till sitt sextiosjun- de möte.

har beslutat anta vissa förslag med avseen- de på främjande av kollektiva förhandlingar. vilket utgör den fjärde punkten på mötets dagordning.

har fastställt att dessa förslag skall ta for- men av en rekommendation som komplet- terar 1981 års konvention om kollektiva för- handlingar och

antar denna den nittonde dagen ijuni må- nad år nittonhundraåttioett följande rekom- mendation. som kan kallas 1981 års rekom- mendation om kollektiva förhandlingar.

I. Til/('impningsnwmder

1. Bestämmelserna i denna rekommenda- tion kan tillämpas genom nationell lagstift- ning. kollektivavtal. skiljedomsförfarandc el- ler på annat sätt som är förenligt med natio- nell praxis.

II. Medel för att främja kollektiva förhand- lingar

2. Iden utsträckning det är nödvändigt bör åtgärder anpassade till nationella förhållan- den vidtas för att underlätta bildande och till- växt. på frivillighetens grund. av fria. obero- ende och representativa arbetsgivar- och ar- betstagarorganisationer.

3. Såvitt lämpligt och nödvändigt bör åt- gärder anpassade till nationella förhållanden vidtas så att &) representativa arbetsgivar- och arbets- tagarorganisationer erkänns för kollektiva förhandlingar;

b) i länder, i vilka myndigheterna tillämpar särskilda förfaranden i syfte att avgöra vilka organisationer som skall tillerkännas rätten att förhandla kollektivt. sådana avgöranden

Prop. 1981/82: 166

such determination is based- on pre-estab- lished and objective criteria with regard to the organisations” representative character. established in consultation with representa- tive employers' and workers' organisations.

4. (l) Measures adapted to national condi- tions should be taken. if necessary. sothat collective bargaining is possible at any level whatsoever. including that of the establish- ment. the undertaking. the branch of activity. the industry. or the regional or national lev- els. '

(2) In countries where collective bargain- ing takes place at several levels. the parties to negotiations should seek to ensure that there is co-ordination among these levels.

5. (l) Measures should be taken by the parties to collective bargaining so that their negotiators. at all levels. have the opportuni- ty to obtain appropriate training.

(2) Public authorities may provide assis- tance to workers" and employers' organisa- tions. at their request. for such training.

(3) The content and supervision ofthe pro- grammes of such training should be deter- mined by the appropriate workers' or em- ployers” organisation concerned.

(4) Such training should be without preju- dice to the right of workers' and employers' organisations to choose their own representa- tives for the purpose ofcollective bargaining.

6. Parties to collective bargaining should provide their respective negotiators with the necessary mandate to conduct and conclude negotiations. subject to any provisions for consultations within their respective organi- sations.

7. (1) Measures adapted to national condi- tions should be taken. if necessary. so that the parties have access to the information required for meaningful negotiations.

(2) For this purpose— (a) public and private employers should. at the request of workers" organisations. make available such information on the eco- nomic and social situation ofthe negotiating unit and the undertaking as & whole. as is necessary for meaningful negotiations; where the disclosure of some of this information could be prejudicial to the undertaking. its communication may be made conditional upon a commitment that it would be regarded as confidential to the extent required; the

35

bygger på i förväg fastställda och objektiva kriterier med avseende på organisationernas representativa karaktär. fastställda i samråd med representativa arbetsgivar- och arbetsta- garorganisationer. '

4. 1) Åtgärder anpassade till nationella förhållanden bör. om nödvändigt. vidtas så att kollektiva förhandlingar blir möjliga på alla nivåer. inklusive arbetsplats—. företags- eller branschnivå. eller på regional eller na- tionell nivå.

2) I länder där kollektiva förhandlingar äger rum på flera nivåer bör förhandlingspar- terna tillse att samordning sker mellan de oli- ka nivåerna.

5. 1) Åtgärder bör vidtas av parterna i kol- lektiva förhandlingar så att deras förhandlare på alla nivåer får tillfälle att erhålla lämplig utbildning. . -

2) Offentliga myndigheter kan. på begäran därom. bistå arbetstagar- och arbetsgivaror- ganisationerna i sådan utbildning.

3) Innehållet i och tillsynen av program för sådan utbildning bör avgöras av berörda ar- betstagar- och arbetsgivarorganisationer.

4) Sådan utbildning bör inte påverka ar- betstagar- och arbetsgivarorganisationernas rätt att välja sina egna representanter för kol- lektiva förhandlingar.

6. Parterna i kollektiva förhandlingar bör förse sina respektive förhandlare med nöd- vändiga fullmakter att föra och avsluta för- handlingar med förbehåll för föreskrifter om konsultationer inom respektive organisation.

7. 1) Åtgärder anpassade till nationella förhållanden bör. om nödvändigt, vidtas så att parterna har tillgång till den information som krävs för meningsfulla förhandlingar.

2) För detta syfte bör

a) offentliga och privata arbetsgivare på begäran av arbetstagarorganisationerna till- handahålla sådan information om den ekono- miska och sociala situation i vilken förhand- lingsenheten och företaget som helhet befin- ner sig som är nödvändig för meningsfulla förhandlingar; om avslöjandet av någon del av denna information skulle kunna skada fö- retaget. kan tillhandahållandct ske på villkor att informationen skall betraktas som konti- denticll i den utsträckning som erfordras: vil-

Prop. 1981/82: 166

information to be made available may be agreed upon between the parties to collective bargaining:

(b) the public authorities should make available such information as is necessary on the over-all economic and social situation of the country and the branch of activity con- cerned. to the extent to which the disclosure of this information is not prejudicial to the national interest.

8. Measures adapted to national condi- tions should be taken. if necessary. so that the procedures for the settlement of labour disputes assist the parties to find a solution to the dispute themselves. whether the dispute is one which arose during the negotiation of agreements. one which arose in connection with the interpretation and application of agreements or one covered by the Examina- tion of (irievances Recommendation l967. '

lll. Final Prmrision

9.This Recommendation does not revise any existing Recommendation.

36

ken information som skall göras tillgänglig kan överenskommas mellan parterna i de kol- lektiva förhandlingarna.

b) de offentliga myndigheterna tillhanda- hålla erforderlig information om landets och den berörda branschens allmänna ekonomis— ka och sociala situation försåvitt tillhandahål- landet av denna information inte skadar lan- dets intressen.

8. Åtgärder anpassade till nationella för- hållanden bör. om nödvändigt. vidtas så att förfarandena för avgörande av arbetstvister hjälper parterna att själva finna en lösning på tvisten. oavsett om tvisten uppkommit under avtalsförhandlingar elleri samband med tolk- ning och tillämpning av avtal eller är av det slag som avses i l967 års rekommendation om prövning av klagomål.

V. Slllthesrämnwlse

9. Denna rekommendation innebär inte någon ändring i någon av ILO antagen re- kommendation. '

Prop. 198l/82: 166

Convention (No. 155) Concerning Occu- pational Safety and Health and the Work- ing-Environment

The General Conference of the Interna- tional Labour Organisation.

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office. and having met in its Sixty-seventh Session on 3 June 1981. and

Having decided upon the adoption of cer- tain proposals with regard to safety and health and the working environment. which is the sixth item on the agenda ofthe session. and '

Having determined that these proposals shall take the form of an international Con- vention. adopts this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred and eighty-one the following Convention. which may be cited as the Occupational Safe- ty and Health Convention. l98l:

Part [ . Scope (md Definitions Artic/E I

[. This Convention applies to all branches of economic activity.

2. A Member ratifying this Convention may. after consultation at the earliest possi- ble stage with the representative organisa- tions of employers and workers concerned, exclude from its application. in part or in whole, particular branches of economic ac- tivity. such as maritime shipping or fishing. in respect of which special problems of a sub- stantial nature arise.

3. Each Member which ratifles this Con- vention shall list. in the first report on the application of the Convention submitted un- der article 22 ofthe Constitution of the lnter- national Labour Organisation. any branches which may have been excluded in pursuance of paragraph 2 of this Article. giving the rea- sons for such exclusion and describing the measures taken to give adequate protection to workers in excluded branches. and shall indicate in subsequent reports any progress

37

lLO:s konvention (nr 155) om arbetar- skydd och arbetsmiljö

lnternationella arbetsorganisationens all- männa konferens.

som har sammankallats till Geneve av sty- relsen för internationella arbetsbyrån och samlats där den 3 juni l98| till sitt sextio- sjunde möte. .,

har beslutat anta vissa förslag avseende ar- betarskydd och arbetsmiljö. en fråga som ut- gör den sjätte punkten på mötets dagordning.

har beslutat att dessa förslag skall ta for- men av en internationell konvention och

antar den den tjugoandra dagen ijuni må- nad år nittonhundraåttioett följande konven- tion. som kan kallas l98l års konvention om arbetarskydd:

Del I . Tillämpningsonzrådc och dcjinitioner Artikel I

|. Denna konvention är tillämplig på alla områden av arbetsmarknaden.

2. Medlemsstat som ratificerar denna kon- vention kan. efter samråd på tidigast möjliga stadium med berörda representativa arbetsgi- var- och arbetstagarorganisationer. från kon- Ventionens tillämpning helt eller delvis ute- sluta särskilda områden av arbetsmarknaden. såsom sjöfart och fiske. för vilka tillämpning; en föranleder särskilda problem av väsentlig betydelse.

3. Varje medlemsstat som ratificerar den- na konvention skall iden första rapporten om konventionens tillämpning som lämnas enligt artikel 22 av internationella arbetsorganisa- tionens stadga förteckna alla områden som kan ha uteslutits vid tillämpning av punkt 2 av denna artikel. Därvid skall varje medlems- stat ange skälen för sådana undantag och re- dogöra för de åtgärder som vidtagits för att ge betryggande skydd åt arbetstagare inom un- dantagna områden samt i efterföljande rap-

Prop. 1981/82: 166

towards wider application.

Article 2 1. This Convention applies to all workers in the branches of economic activity covered.

2. A Member ratifying this Convention may. after consultation at the earliest possi- ble stage with the representative organisa- tions of employers and workers concerned. exclude from its application. in part or in whole. limited categories of workers in.re- spect of which there are particular difficul- ties.

3. Each Member which ratifies this Con- vention shall list. in the first report on the application of the Convention submitted un- der article 22 ofthe Constitution ofthe lnter- national Labour Organisation. any limited categories of workers which may been ex- cluded in pursuance of paragraph 2 of this Article. giving the reasons for such exclu- sion. and shall indicate in subsequent reports any progress towards wider application.

Article 3

For the purpose ofthis Convention— ((1) the term "branches of economic activ- ity" covers all branches in which" workers are employed. including the public service:

(b) the term ”workers" covers all em- ployed persons. including public employees:

((") the term "workplace” covers all places where workers need to be or to go by reason of their work and which are under the direct or indirect control ofthe employer: '

(a') the term "regulations" covers all pro- visions given force of law by the competent authority of authorities:

(e) the term ”health". in relation to work. indicates not merely the absence of disease or inftrmity: it also includesthe physical and mental elements affecting health which are ' directly related to. safety and hygiene at work.

38

porter redovisa alla framsteg mot vidgad tillämpning.

Artikel 2

1. Denna konvention är tillämplig på alla arbetstagare inom .de områden av arbets- marknaden som konventionen omfattar.

2. Medlemsstat som ratificerar denna kon- vention kan. efter samråd på tidigast möjliga stadium med berörda representativa arbetsgi- var- och arbetstagarorganistioner. från kon- ventionens tillämpning helt eller delvis un- danta begränsade kategorier av arbetstagare för vilka tillämpningen är förbunden med sär- skilda svårigheter.

3. Varje medlemsstat som ratificerat den— na konvention skall i den första rapport om konventionens tillämpning som lämnas enligt artikel 22 av internationella arbetsorganisa- tionens stadga förteckna alla begränsade ka- tegorier av arbetstagare som kan ha undanta- gits vid tillämpning av punkt 2 av denna arti- kel och samtidigt ange skälen för sådana un- dantag och skall i efterföljande rapporter re- dovisa alla framsteg-mot vidgad tillämpning.

Artikel 3 I denna konvention

a) omfattar uttrycket "områden av arbets- marknaden" alla de verksamhetsgrenar inom vilka arbetstagare är anställda. offentlig för- valtning-inräknat:

b) omfattar uttrycket "arbetstagare" alla anställda. offentligt anställda inräknade:

c) avser uttrycket "arbetsplats” alla platser. där arbetstagarna måste uppehålla sig eller dit de måste bege sig för arbetets skull och vilka övervakas direkt eller indirekt av arbetsgivaren: -

d) avser uttrycket "föreskrifter” alla be- stämmelser som av vederbörande myndighet eller myndigheter har gjorts rättsligt bin- dande:

0) innebär uttrycket "hälsa" i samband med arbete inte enbart frånvaro av sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga: det omfattar också de fysiska Och psykiska faktorer som påverkar hälsan. och som har direkt samband med säkerhet och yrkeshygieniska förhållan- den i arbetet.

Prop. 1981/82: 166

Part II . Principles oj'Nationu/ Policy Artic/c 4

l. Each Member shall. in the light of na- tional conditions and practice. and in consul- tation with the most representative organisa- tions of employers and workers. formulate. implement and periodically review a coher- ent national policy on occupational safety. occupational health and the working environ- ment.

2. The aim ofthe policy shall be to prevent accidents and injury to health arising out of. linked with or occurring in the course of work. by minimising. so far as it reasonably practicable. the causes of hazards inherent in the working environment.

Article 5

The policy referred to in Article 4 of this Convention shall take account of the follow- ing main spheres of action in so far as they affect occupational safety and health and the working environment:

(al design. testing. choice. substitution. installation. arrangement. use and mainten- ance ofthe material elements of work (work- places. working environment. tools. machin- ery and equipment. chemical. physical and biological substances and agents. work pro- cesses):

(h) relationships between the material cle- ment of work and the person who carry out or supervise the work. at adaptation of ma- chinery. equipment. working time. organisa- tion of work and work processes to the phys- ical and mental capacitics of the workers:

(c) training. including necessary further training. qualifications and motivations ol' persons involved. in one capacity or another. in the achievement ofadequate levels of safe- ty and health:

(d) communication and co-operation at the levels ofthe working group and the undertak- ing and at all other appropriate levels up to and including the national level:

te) the protection of workers and their re- presentatives from disciplinary measures as a result of actions properly taken by them in conformity with the policy referred to in Arti- cle 4 ofthis Convention.

39

Del II . Prim'iperjör nationell politik Artikel 4 _

1. Varje medlemsstat skall. mot bakgrund av nationella förhållanden och nationell prax- is och i samråd med de mest representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer- na. utforma. tillämpa och-med jämna mellan- rum revidera en enhetlig politik avseende sä- kerhet och hälsa på arbetsplatsen och arbets- miljön.

2. Syftct med politiken skall vara att före- bygga olycksfall och hälsoskador. som upp- står till följd av. i samband med eller som inträffar under arbetet genom att reducera. så långt det är rimligt och praktiskt genomför- bart. de olycksrisker som finns inbyggda i arbetsmiljön.

AHMH5 Den politik som avses i artikel 4 skall ta hän- syn till följande huvudsakliga aktionsområ- ' den i den mån de påverkar arbetarskydd och

arbetsmiljö:

a) utformning. provning. urval." ersät- tande. installering. anordnande. användning och underhåll av arbetets materiella kompo- nenter (arbetsplatser. arbetsmiljö. verktyg. maskiner och utrustning. kemiska fysiska och biologiska ämnen och agcnser. arbets- processer):

b) samband mellan arbetets materiella komponenter och de personer som utför eller övervakar arbetet samt anpassning av maski- ner. utrustning. arbetstid. uppläggning av ar- betet och arbetsprocesser till arbetstagarnas fysiska och mentala förutsättningar:

c) utbildning. inklusive erforderlig vidare- utbildning. kvaliftkationer och motivation hos personer som i'någon egenskap har som uppgift att åstadkomma ett tillfredsställande arbetarskydd:

d) kommunikation och samverkan såväl på arbetslagets och företagets nivå som på alla andra lämpliga nivåer upp till och inklusi- ve nationell nivå.

e) skydd för arbetstagare och deras före- trädare mot disciplinära åtgärder till följd av åtgärder som vederbörligen vidtagits av des- sa i överensstämmelse med den politik som avses i artikel 4.

Prop. 1981/82: 166

Article 6

The formulation ofthe policy referred to in Article 4 ofthis Convention shall indicate the respective functions and responsibilities in respect of occupational safety and health and the working environment of public authori- ties. employers. workers and others. taking account both ofthe complementary character of such responsibilites and of national condi- tions and practice.

Article 7

The situation regarding occupational safety and health and the working environment shall be reviewed at appropriate intet—vals. either over-all or in respect of particular areas. with a view to identifying major problems..evolv- ing effective methods for dealing with them and prioritics of action. and evaluating re- sults.

Part 111. Action at the National Level Article 8

Each Member skall. by laws or regulations or any other method consistent with national conditions and practice and in consultation with the representative organisations of etn— ployers and workers concerned. take such steps as may be necessary to give effect to Article 4 of this Convention.

Article 9

I. The enforcement of laws and regula- tions concerning occupational safety and health and the working environment shall be secured by an adequate and appropriate sys- tem ofinspection.

2. The enforcement system shall provide for adequate pcnalties for violations of the law and regulations.

Article IO

Measures shall be taken to provide guid- ance to employers and workers so as to help them to comply with legal obligations.

Article II

'l'o give effect to the policy referred to in Article 4 of this Convention. the competent authority or authorities shall ensure that the following functions are prOgressively carried out:

40

Artikelö

Utformandct av den politik som avses i arti- kel 4 skall ange de respektive uppgifter och förpliktelser ifråga om arbetarskydd och ar- betsmiljö som åvilar offentliga myndigheter. arbetsgivare. arbetstagare och andra med hänsyn tagen såväl till dessa l'örpliktclsers komplementära karaktär som till nationell praxis och nationella förhållanden.

Artikel 7

Läget ifråga om arbetarskydd och arbetsmiljö skall med lämpliga mellanrum bli föremål för en allmän översyn eller en översyn med avse- ende på särskilda områden i syfte att identifi- era viktigare problem. för att utveckla effek- tiva metoder för att lösa dem samt bestämma prioriterade områden och utvärdera resultat.

De! III. Atqära'erpå nationell nivå Artikel 8 Varje medlemsstat skall. genom lagstiftning eller föreskrifter eller någon annan metod för- enlig med nationell praxis och nationella för- hållanden och i samråd med berörda repre- sentativa arbetsgivar- och arbetstagarorgani- sationer. vidta sådana åtgärdcr som är erfor- derliga för att ge verkan åt artikel 4.

Artikel 9

I. Tillsynen över tillämpningen av lagar och föreskrifter beträffande arbetarskydd och arbetsmiljö skall säkerställas genom ett tillfredsställande och lämpligt inspektions- system.

2. Tillsynssystemet skall innefatta lämpli- ga sanktioner vid överträdelse av lagar och föreskrifter.

Artikel IÖ Åtgärder skall vidtas för att ge vägledning till arbetsgivare och arbetstagare för att hjälpa dem iaktta lagenliga förpliktelser.

Artikel II

Åtgärder för genomförande av den politik som avses i artikel 4 skall innefatta att veder- börande myndighet eller myndigheter steg för steg åtar sig följande uppgifter:

Prop. 1981/82: 166

((1) the determination. where the nature and degree of hazards so require. of condi- tions governing the designs. construction and layout of undertakings. the commencement of their operations. major alterations affect- ing them and changes in their purposes. the safety of technical equipment used at work. as well as the application of procedures dc- ftned by the competent authorities;

(h) the determination of work processes and of substances and agents the exposure to which is to be prohibited. limited or made subject to authorisation or control by the competent authority or authorities: health ha- zards due to the simultaneous exposure to several substances or agents shall be taken into consideration;

(c) the establishment and application of procedures for the notilication of occupation- al accidents and diseases. by employers and. when appropriate. insurance institutions and other directly concerned. and the production of annual statistics on occupational accidents and diseases:

(d) the holding of inquiries. where cases of occupational accidents. occupational dis- eases or any other injuries to health which arise in the course of or in connection with work appear to reflect situations which are serious:

te) the publication. annually. or informa- tion on measures taken in pursuance of the policy referred to in Article 4 ofthis Conven- tion and on occupational accidents. occupa- tional diseases and other injuries to health which arisc in the course of or in connection with work:

(f) the-introduction or extension of sys- tems. taking into-account national conditions and possibilities. to examine chemical. phys- ical and biological agents in respect of the risk to the health of workers.

Article 12

Measures shall be taken. in accordance with national law and practice. with a view to ensuring that those who design. manufacture. import. provide or transfer machinery. equip- ment or substances for occupational use—

(a) satisfy themselves that. so far as is rea- sonably practicable. the machinery. equip- ment or substance does not entail dangers for

41

a) bestämmande. därlkaraktären och gra- den av risk så erfordrar. av villkor för byg- gande och utrustning av företag. igångsät- tande av deras verksamhet. större ändringar som berör dem och ändringar av deras upp- gifter. säkerställande av teknisk utrustning som används i arbetet samt tillämpning av föreskrifter som meddelats av vederbörande myndighet:

b) bestämmande av ämnen och agenser beträffande vilka exponering skall förbjudas. begränsas eller göras beroende av tillstånd eller kontroll av vederbörande myndighet el- ler myndigheter: hänsyn skall tas till hälsoris- ker förorsakade av samtidig användning av flera ämnen och samtidiga effekter:

c) utformande och tillämpning av förfaran- den för anmälan om olycksfall i arbete och yrkessjukdomar av arbetsgivare och. när så är lämpligt. försäkringsinstitutioner och and- ra direkt berörda samt framtagande av årlig statistik om olycksfall i arbete och yrkessjuk- domar;

d) utförande av undersökningar då olycks- fall eller fall av yrkessjukdomar och alla and- ra hälsoskador som uppstår under eller i sam- band med arbetet förefaller återspegla situa- tioner som är särskilt allvarliga:

e) publicering av en årlig redogörelse avse- ende åtgärder som vidtagits för genomföran- de av den politik som avses i artikel 4. däri inbegripet olycksfall i arbetet. yrkessjukdo- mar samt alla andra hälsoskador som uppstår under och i samband med arbete:

f) införande eller utbyggnad av system. med hänsyn tagen till nationella förhållanden och förutsättningar, för att undersöka ke- miska. fysiska och biologiska agenser med _avseende på risken för arbetstagares hälsa.

Artikel 12 ' Åtgärder skall vidtas i enlighet med natio- nell lag och praxis för att säkerställa att de som utformar. tillverkar. importerar. tillhan- dahåller eller överlåter maskiner. utrustning. ämnen eller agenser för yrkesmässig hante- ring

a) övertygar sig om att. i den mån- det är rimligt och praktiskt genomförbart, maski- nerna. utrustningen. ämnet eller agensen inte

Prop. 1981/82: 166

the safety and health of those using it correct— ly:

(b) make available information concerning the correct installation and use of machinery and equipment and the correct use of sub- stances. and information on hazards of ma- chinery and equipment and dangerous prop- erties of chemical substances and physical and biological agents or products. as well as instructions on how known hazards are to be avoided:

(c) undertakc studies and research or oth- erwise keep abrcast ofthe scientific and tech- nical knowledge necessary to comply with subparagraphs ((1) and (I?) ofthis Article.

Artic-le [3

A worker who has removed himself from a work situation which he has reasonablejusti- fication to believe presents an imminent and serious danger to his life or health shall be protected from undue consequences in accor- dance with national conditions and practice.

Article 14 ' '

Measures shall be taken with a view to promoting. in a manner appropriate to na- tional conditions and practice. the inclusion of questions of occupational safety and health and the working environment at all levels of education and training. including higher technical. medical and professional education. in a manner meeting the training needs of all workers.

Article [5

l. With a view to ensuring the coherence of the policy referred to in Article 4 of this Convention and of measUres for its applica- tion. each Member shall. after consultation at the earliest possible stage with the most rc- presentative organisations of employers and workers. and with other bodies as appropri- ate. make arrangements appropriate to na- tiOnal conditions and practice to ensure the necessary co-ordination between various authorities and bodies called upon to give effect to Parts ll and lll ofthis Convention.

2. Whenever circumstances so requires and national conditions and practice permit. these arrangements shall include the estab- lishment of a central body.

42

medför fara för säkerhet och hälsa för dem som använder dem på rätt sätt:

b.) tillhandahåller information om det rätta sättet att installera och använda maskiner och utrustning och det rätta sättet att använ- da ämnen samt tillhandahåller information om hälsorisker med maskiner och utrustning och farliga egenskaper hos kemiska ämnen och fysiska och biologiska agenser eller pro- dukter. liksom instruktioner om hur kända risker undviks;

c) utför undersökningar och bedriver forskning eller på annat sätt håller sig år jour med de vetenskapliga och tekniska kunska- per som erfordras för att iaktta a') och b) ovan.

Artikel 13

Arbetstagarc som avlägsnat sig från en ar- betssituation. som de har skälig anledning tro utgör en överhängande och allvarlig fara för deras liv och hälsa skall skyddas mot orätt- mätiga påföljder i enlighet med nationella för- hållanden och nationell praxis.

Artikel [4 Åtgärder skall vidtas för att främja. på ett sätt som är förenligt med nationell praxis och na- tionella förhällanden. att frågor rörande arbe- tarskydd och arbetsmiljö innefattas på alla utbildningsniväer. däri inbegripet högre tek- nisk och medicinsk utbildning samt yrkesför- beredande högskolor. på ett sätt som svarar mot utbildningsbehoven hos alla arbetstaga- re.

Artikel 15

1. För att säkerställa enhetligheten i den politik som avses i artikel '4 och metoderna för dess tillämpning skall varje medlemsstat. efter samråd på tidigast möjliga stadium med de mest representativa arbetsgivar— och ar- betsorganisationerna. vidta åtgärder. i över- ensstämmelse med nationell praxis och natio- nella förhållanden. för att säkerställa en er- forderlig samordning mellan olika myndighe- ter och organ som skall ha till uppgift att tillämpa delarna ll och 111 i denna konven- tion.

2. Närhelst omständigheterna så kräver och nationell praxis och nationella förhållan- den tillåter. skall dessa åtgärder innefatta in- rättandet av ett centralt organ.

Prop. 1981/82: 166

Part IV. Action at the Level Off/lt” Undertak- ing Article [6

!. Employers shall be required to ensure that. so far as is reasonably practicable. the workplaces. machinery. equipment and pro- cesses under their control are safe and with- out risk to health.

2. Employers shall be required to ensure that. so far as is reasonably practicable. the chemical. physical and biological substances and agents under their control are without risk to health when the appropriate measures of protection are taken.

3. Employers shall be required to provide. where necessary. adequate protective cloth- ing and protective equipment to prevent. so far as is reasonably practicable. risk of acci- dents or of adverse effects on health.

Article 17

Whenever two or more undertakings en- -

gage in aetitivites simultaneously at one workplace. they shall collaborate in applying the requirements ofthis Convention.

Artie/e 18

Employers shall be required to provide. where necessary. for measures to deal with emergencies and accidents. including ade- quate first—aid arrangements.

Article 19

There shall be arrangements at the level of the undertaking under which—

(a) workers. in the course of performing their work. co-operatc in the fulfilment by their employer ofthe obligations placed upon him:

(b) representatives of workers in the un- dertaking co-operate with the employer in the field of occupational safety and health:

(e) representatives of workers in an under- taking arc given adequate information on measures taken by the employer to secure occupational safety and health and may con- sult their representative organisations about such information provided they do not dis- close commercial secrets: '

(d) workers and their representatives in the undertaking are given appropriate train- ing in occupational safety and health;

43 Del IV. Åtgärder på_li'iretagsnirå

Artikel 16

]. Arbetsgivarna skall åläggas att säker- ställa. så långt det är rimligt och praktiskt genomförbart. att arbetsplatser. maskiner. utrustning och processer under deras över- vakning skall vara säkra och utan risker för hälsan. '

2. Arbetsgivare skall åläggas att säkerstäl- la. så långt det är rimligt och praktiskt ge- nomförbart att kemiska. fysiska och biologis- ka ämnen och agenser som är under deras kontroll är säkra och utan risk för hälsan när ändamålsenliga skyddsåtgärder är vidtagna.

3. Arbetsgivare skall åläggas att tillhanda- - hålla. när så erfordras. lämpliga skyddskläder och lämplig skyddsutrustning för att förebyg- ga. så långt det är rimligt och praktiskt ge- nomförbart. risk för olycksfall eller negativa hälsoeffekter.

Artikel 17

Närhelst två eller flera företag samtidigt driver verksamhet på samma arbetsställe. skall de medverka vid genomförandet av be- stämmelserna i denna konvention.

Artikel 18 Arbetsgivare skall vidare åläggas att. där ' så erfordras. sörja för anordningar för nödsi- tuationer och olycksfall däri inbegripet lämp- lig första hjälp.

Artikel 19 På företagsnivå skall sådana åtgärder vid- tas att *

a) arbetstagare. under utförandet av sitt arbete. samverkar för att arbetsgivaren skall kunna fullgöra förpliktelser som ålagts ho- nom cllcr henne:

b) företrädare för arbetstagarna i företaget samverkar med arbetsgivaren på arbetar- skyddsområdet:

c) företrädare för arbetstagare i ett företag ges fullgod information om de åtgärder som vidtagits av arbetsgivaren för att trygga ar- betsmiljön och kan rådfråga sina representa- tiva organisationer om sådan information för- utsatt att de inte röjer handelshemligheter:

d) arbetstagare och deras företrädare i fö- retaget erhåller erforderlig utbildning i arbe- tarskydd:

Prop. 1981/82: l66

(e) workers or their representatives and. as the case may be. their representative or- ganisations in an undertaking. in accordance with national law and practice. are enabled to enquire into. and are consultcd by the em- ployer on. all aspects of occupational safety and health associated with their work: for this purpose technical adviscrs may. by mu- tual agreement. be brought in from outside the undertaking:

lf) a worker reports forthwith to his imme- diate supervisor any situation which he has reasonablejustification to believe presents an imminent and serious danger to his life or health: until the employer has taken remedial action. if necessary. the employer cannot re- quire workers to return to a work situation where there is continuing imminent and seri- ous danger to life or health.

Article 20

(”o-operation between management and workers and/or their representatives within the undertaking shall be an essential element of organisational and other measures taken in pursuance of Articles [6 to I9 ofthis Conven- tion.

Artic/eZ!

Occupational safety and health measures shall not involve any expenditure for the workers.

Part V. Final Prm'isiuns Article 22

This Convention does not revise any inter- national labour Conventions or Recommen- dations.

Article 23

The formal ratifications ofthis Convention shall be communicated to the Director-'Gen- eral of the International Labour Office for registration.

Artic/e 24

!. 'l'his Convention shall be binding only upon those Members of the International La- bour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

2. lt shall comeinto force twelve months

44

e) arbetstagare eller deras företrädare. och i förekommande fall deras representativa or- ganisationer. i enlighet med nationell lagstift- ning och praxis i ett företag har möjlighet att utföra undersökningar om. och rådfrågas av sin arbetsgivare beträffande alla aspekter på arbetarskydd som har samband med arbetet: i detta syfte kan tekniska rådgivare anlitas utifrån genom ömsesidiga avtal:

f) arbetstagare utan dröjsmål rapporterar till sin närmaste förman varje situation som de har skälig anledning tro utgöra en över- hängande och allvarlig fara för deras liv eller hälsa: tills arbetsgivaren har vidtagit sådan åtgärd. som kan erfordras. kan arbetstagare inte åläggas att återgå till en arbetssituation som alltjämt utgör en omedelbar och allvarlig fara för liv eller_ hälsa.

Artikel 2!)

Samverkan mellan ledningen och arbetsta- garna och/eller deras företrädare i företaget skall utgöra en väsentlig komponent i sam- band med de organisations- och andra åtgär- der som vidtas enligt artiklarna l6— 19 i den- na konvention.

Artikel 21

Arbetarskyddsåtgärder skall inte innebära nägra kostnader för arbetstagarna.

Del V. .S'luthestiimmelser Artikel 22

Denna konvention innebär inte någon änd- ring i någon av internationella arbetsorgani- sationen antagen konvention eller rekom- mendation.

Artikel 23

De officiella ratifikationerna av denna kon- vention skall sändas till internationella ar- betsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikel 24

1. Denna konvention är bindande endast för de medlemmar av internationella arbets- organisationen vilkas ratifikationer har regi- strerats hos generaldirektören.

2. Konventionen träder i kraft tolv måna-

Prop. 1981/82: 166

after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thercafter. this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered. '

Article 25

1. A Member which has ratified this Con- vention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Con- vention first comes into force. by an act com- municated to the Director-General of the ln- ternational Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date'on which it is regis- tered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not. whithin the year following the expiration of the period of man years mentioned in the preceding para- graph. exercise the right of denunciation pro- vided for in this Article. will be bound for another period of ten years and. thereafter. may denounce this Convention at the expira- tion of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 26

I. The Director-General of the Interna- tional Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunå ciations communicated to him by the Mem- bers ofthe Organisation.

2. When notifying the Members ofthe Or- ganisation of the registration of the second ratification communicated to him. the Direc- tor-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 27

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Sec- retary-General ofthe United Nations for reg- istration in accordance with Article 102 ofthe Charter ofthe United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the pro- visions ofthe preceding Articles.

45

der efter det att ratifikationer från två med-' lemsstater har registrerats hos generaldirek- tören.

3. Därefter träder konventionen i kraft för varje medlemsstat tolv månader efter den dag då dess ratifikation har registrerats.

Artikel 25

]. Medlemsstat som ratificerar denna kon- vention kan. sedan tio år förflutit från den dag då konventionen först trädde i kraft. säga upp den genom en skrivelse som sänds till internationella arbetsbyråns generaldirektör för registrering. Uppsägningcn får verkan först ett år efter det att den har registrerats.

2. Varje medlemsstat. som har ratificerat konventionen och inte inom ett år efter ut- gången av den tioårsperiod som avses i punkt 1 gör bruk av sin uppsägningsrätt enligt den- na artikel. är bunden för en ny period av tio år och kan därefter. på de i denna artikel föreskrivna villkoren. säga upp konventionen vid utgången av varje tioårsperiod.

Artikel 26

|. Internationella arbetsbyråns generaldi- rektör skall underrätta samtliga medlemmar av internationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och upp- sägningar som generaldirektören har tagit emot från organisationens medlemmar.

?.. När generaldirektören underrättar orga- nisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikation i ordningen som gene- raldirektören har tagit emot. skall generaldi- rektören fasta medlemmarnas uppmärksam- het på den dag då konventionen träder i kraft.

Artikel 27

Internationella arbetsbyråns generaldirek- tör skall. för registrering enligt artikel l02 i Förenta nationernas stadga. lämna Förenta nationernas generalsekretcrare fullständiga upplysningar om varje ratifikation och upp- sägning som har registrerats enligt bestäm- melserna i föregående artiklar.

Prop. 1981/82:166

Article 28

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International La- bour Office shall present to the General Con- ference a report on the working of this Con- vention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 29

[. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part. then. unless the new Con- vention otherwise provides—

(a) the ratification by a Member ofthe new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Conven- tion. notwithstanding the provisions of Arti- cle 25 above. if and when the new revising Convention shall have come into force:

(h)" as from the date when the new revising Convention comesinto force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case re- main in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 30 The English and French versions of the text of this Convention are equally authorita- tive.

46

Artikel 28

När internationella arbetsbyråns styrelse finner att det behövs. skall den lämna inter- nationella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för denna konven— tions tillämpning och undersöka om det finns skäl att på konferensens dagordning föra upp frågan om att helt eller delvis revidera kon- ventionen.

Artikcl29

]. Om konferensen antar _en ny konven- tion. varigenom denna konvention helt eller delvis revideras, och den nya konventionen inte föreskriver annat.

a) skall. under förutsättning att den nya konventionen har trätt i kraft. en medlems- stats ratifikation av den nya konventionen i sig innefatta omedelbar uppsägning av denna konvention. titan hinder av bestämmelserna i artikel 25 ovan:

b) skall. från den dag då den nya konven- tionen träder i kraft. denna konvention inte längre kunna ratificeras av medlemsstaterna.

2. Denna konvention skall likväl förbli gäl- lande till'form och innehåll för de medlems- stater som har ratificerat den men inte har ratificerat den nya konvention varigenom den revideras. Artikel 30

De engelska och franska versionerna av texten till denna konvention är lika giltiga.

Prop. 1981/82: 166

Recommendation (No. 164) Concerning Occupational Safety and Health and the Working Environment

'l'he General Conference of the Interna- tional Labour Organisation.

Having been eonvened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office. and having met in its Sixty-seventh Session on 3 June l98| . and

Having decided upon the adoption of cer- tain proposals with regard to safety and health and the working environment. which is the sixth item on the agenda of the session. and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Occupational Safety and Health Convention. 1981.

adopts this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred and eighty-one the following Recommendation. which may be cited as sthe Occupational Safety and Health Recommendation. 1981:

I . Scapa t'tna' Deli/titimts

l. tl) To the greatest extent possible. the provisions of the Occupational Safety and Health Convention. l98l (hereinafter re- ferred to as ”the Convention”) and of this Recommendation should be applied to all branches of economic activity and to all cate- gories of workers.

(2) Provision should be made for such mea- sures as may be necessary and practicable to give self-employed persons protection analo- gotts to that provided for in the Convention and in this Recommendation.

2. For the purpose of the Recommenda- tion— ((I) the term "branches of economic activ- ity" covers all branches in which workers are employed. including the public service:

47

lLO:s rekommendation (nr 164.) om arbe- tarskydd och arbetsmiljö

Internationella arbetsorganisationens all- manna konferens.

som har sammankallats till Geneve av sty- relsen för internationella arbetsbyrån och samlats där den 3juni l98l till sitt sextiosjun- de möte.

beslutar anta vissa förslag avseende arbe- tarskydd och arbetsmiljö. en fråga som utgör den sjätte punkten på mötets dagordning.

besltltar att dessa förslag skall ta formen av en rekommendation som kompletterar l98l års konvention om arbetarskydd och

antar denna den tjugoandra dagen i juni månad år nittonhundraåttioett följande re- kommendation. som kan kallas 1981 års re- kommendation om arbetarskydd:

I. Tillämpaittgsmnråtlc och detinitimwr .

l. |") I största möjliga utsträckning bör bc- stämmelsernai 1981 års konvention om arbe- tarskydd ("hädanefter benämnd "konven- tionen") och i denna rekommendation äga ' tillämpning på alla områden av arbetsmark- naden och på alla kategorier av arbetstagare.

2) Sådana åtgärder bör vidtas som kan bli erforderliga och är praktiskt genomförbara för att ge ensamf'öretagare skydd motsvaran- de det som föreskrivs i konventionen och rekommendationen.

2. I denna rekommendation

a) omfattar uttrycket "områden av arbets- marknaden" alla de verksamhetsgrenar inom vilka arbetstagare är anställda. offentlig för- valtning inräknat;

Prop. 1981/82: 166

(b) the term "workers" covers all em- ployed persons. including public employees:

(c) the term "workplace” covers all places where workers need to be or to go by reason of their work and which are under the direct or indirect control of the employer:

(ti) the term "regulations” covers all provi- sions given force of law by the competent authority or authorities:

(0) the term "health". in relation to work. indicates not merely the absence of disease or infirmity: it also includes the physical and mental elements affecting health-which are directly relaticd to safety and hygiene at work.

lI. Technical Fields a_l'Actiun

3. As appropriate for different branches of economic activity and different types of work and taking into account the principle ofgiving priority to eliminating hazards at their source. measures should be taken in pursu- ance of the policy referred to in Article 4 of the Convention. in particular in the following fields: f(I) design. siting. structural features. itt- stallation. maintenance. repair and alteration of workplaces and means of access thereto and egrcss thereform: (l)) lighting. ventilation. order and cleanli- ness of wotkplaces: _ (c) temperature. httmidity and movement of air in the workplace: (a') design. construction. use. maintenance. testing and inspection of machinery and equipment liable to present hazards and. as appropriate. their approval and transfer":

(e) prevention of harmful physical or men- tal stress due to conditions of work:

(fl handling. stacking and storage of loads ant materials. manually or meehanically:

tg) use ofelectricity: (ll) manufacture. packing. labelling. trans- port. storagc and use of dangerous sub-

48

b) omfattar uttrycket ”arbetstagare" alla anställda. däri inbegripet offentligt anställda:

c) avser uttrycket ”arbetsplats" alla platser. där arbetstagare måste uppehålla sig eller dit de måste bege sig för arbetets skull och vilka övervakas ditekt eller indirekt av arbetsgivaren:

d) avser uttrycket "föreskrifter" alla bc- stämmelscr som av vederbörande myndighet eller myndigheter har gjorts rättsligt bin- dande:

6) innebär uttrycket "hälsa" i samband med arbete inte endast frånvaro av sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga: det omfattar även fysiska eller psykiska faktorer som på- verkar hälsan och som har direkt samband med säkerhet och yrkeshygieniska förhållan— den i arbetet.

11. Tekniska ttktimtsområdett

"l. [ förekommande fall bör för olika områ- den av arbetsmarknaden och olika typer av arbete och med hänsyn tagen till principen om företräde för undanröjande av yrkesrisker vid källan. åtgärder vidtas i enlighet med den politik som avses i artikel 4 i konventionen. i synnerhet på följande områden:

a) utformning. placering. byggnadsmässi- ga egenskaper. installation. underhåll. repa- ration och ändring av arbetsplatser och deras förbindelsevägar:

b) belysning. ventilation. ordning och ren- lighet på arbetsplatserna:

c) temperatur. fuktighet och luftcirkulation på arbetsplatsen:

dl utformning. konstruktion. användning. underhåll. provning och inspektion av maski- ner och utrustning. som kan medföra risker. och i förekommande fall godkännande och överlåtande av dem i varje form:

e) förebyggande av skadlig stress på grttnd av arbetsförhållandena:

f) hantering. stapling och lagring av laster och material. för hand och med mekaniska hjälpmedel:

g) användande av elektricitet;

h) tillverkning. förpackning. märkning. transport. lagring och användning av farliga

Prop. 1981/82: 166

stances and agents. disposal of their wastes and residues. and. as appropriate. their re- placement by other substances or agents which are not dangerous or which are less dangerous:

(i) radiation protection: (j) prevention and control of. and protec- tion against. occupational hazards due to noise and vibration:

rk) control of the atmosphere and other ambient factors of workplaces;

(l) prevention and control of hazards due to high and low barometric pressurcs:

(m) prevention of fires and cxplosions and measures to be taken in case of fire or explo- sion:

(n) design, manufacture. supply. use. maintenance and testing of personal protec- tive equipment and protective clothing;

(o) sanitary installations. Washing facili- ties. facilities for changing and storing clothes. supply of drinking water. and any other welfare facilities connected with occu- pational safety and health:

(p) first-aid treatment: (q) establishment of emergency plans:

(r) supervision of the health of workers.

III. Action ut lite National Level

4. With a view to giving effect to the policy referred to in Article 4 of the Convention, and taking account of the technical fields of action listed in Paragraph 3 of this Recom- mendation. the competent authority or auth- orities in each country should— (a) issue or approve regulations. codes of practice or other suitable provisions on occu- pational safety and health and the working environment. account being taken of the links existing between safety and health. on the one hand. and hours of work and rest breaks. on the other: rb) from time to time review legislative en- actments concerning occupational safety and health and the working environment. and provisions issued or approved in pursuance of clause (tt) of this Paragraph. in the light of

4 Riksdagen I98l/82. ] sami. Nr 166

49

ämnen och agenser. omhändertagande av av- fall och rester av dessa samt i förekommande fall deras ersättande av andra ämnen eller agenser som inte är farliga eller som är mind- re farliga;

i) strålskydd:

j) bekämpande av buller och vibration samt skydd mot yrkesrisker förorsakade .tv buller och vibration:

k) kontroll av atmosfären och andra miljö- faktorer på arbetsplatser; .

l) förebyggande och kontroll av risker be- tingade av högt och lågt lufttryck:

m) förebyggande av bränder och explosio- ner samt åtgärder som skall vidtas i händelse av brand eller explosion:

n) utformning. tillverkning. tillhandahål- lande. användning. underhåll och provning av personlig skyddsutrustning och skydds— kläder: .

o) sanitära installationer. tvättanordningar. anordningar för klädbyte oeh' förvaring av kläder. dricksvattenförsörjning och alla and- ra välfärdsanordningar som har anknytning till arbetarskydd: .

p) anordning för första hjälp: .

q) upprättande av planer för nödsitua- tioner:

_r) övervakning av arbetstagares hälsa.

III. Åtgärder på nationell nivå

4. I avsikt att förläna verkan till den politik som avses i artikel 4 i konventionen och med hänsyn tagen till de tekniska åtgärdsområden som uppräknas i punkt 3 i denna rekommen- dation- bör vederbörande myndighet eller myndigheter i varje land

a) utfärda eller godkänna föreskrifter. handböcker eller andra lämpliga bestämmel- ser avseende arbetarskydd och arbetsmiljö med hänsyn tagen till de samband som före-- ligger mellan säkerhet och hälsa å ena sidan och arbetstider och vilopauser åden andra:

b) tid.efter annan företa översyn av lagstift- ningen rörande arbetarskydd och arbetsmiljö samt bestämmelser, _som utfärdats eller god- känts i enlighet med a) ovan. i belysning av erfarenhet och framsteg inom vetenskap och

Prop. 1981/82: 166

experience and advances in science and tech- nology:

((*) undertake or promote studies and re- search to identify hazards and tind means of overcoming them:

(a') provide information and advice. in an appropriate manner. to employers and work- ers and promote of facilitate co-operation be- tween them and their organisations, with a view to eliminating hazards or reducing them as far as practicable: where appropriate. a special training programme for migrant work- ers in their mother tongue should be pro- vided:

(e) provide specific measures to prevent catastrophes. and to co-ordinate and make coherent the actions to be taken at different levels. particularly in industrial zones where undertakings with high potential risks for workers and the surrounding population are situated:

(j) secure good liaison with the Internation- al'Occupational Safety and Health Hazard Alert System set up within the framework of the International Labour Organisation:

(g) provide appropriate measures for handicapped workers. .

5. The system ofinspection provided for in paragraph [ of Article 9 of the Convention should be guided by the provisions of the Labour Inspection Convention. 1947. and the Labour Inspection (Agriculture) Convention. l969. without prejudice to the obligations thercunder of Members which have ratified these instruments. '

6. As appropriate. the competent authority or authorities should. in consultation with the representative organisations of employers and workers concerned. promote measures in the field of conditions of work consistent with the policy referred to in Article 4 of the Convention.

7. The main purposes of the arrangements referred to in Article 15 of the Convention should be to— (u) implement the requirements of Articles 4 and 7 of the Convention: . (b) co-ordinate the exercise of the func- tions assigned to the competent authority or authorities in pursuance of Article 11 of the Convention and Paragraph 4 of this Recom- mendation; . (c) eo-ordinate activities in the field of oc-

teknologi:

c) utföra eller främjaundersökningar och forskning för att utröna risker och finna me— del att övervinna dem:

d) på lämpligt sätt tillhandahålla informa-. tion och råd åt arbetsgivare och arbetstagare och främja eller underlätta samverkan mellan dem och deras organisationer i syfte att elimi- nera risker eller att i möjligaste mån reducera dem: i förekommande fall bör föreskrivas om ett speciellt utbildningsprogram för migreran- de arbetare på deras modersmål:

e) vidta särskilda åtgärder i syfte att före- bygga katastrofer och samordna och integre- ra verksamheter som skall bedrivas på olika nivåer. särskilt inom industriella områden där företag med hög potentiell risk för arbetstaga- re och omgivande befolkning är lokaliserade:

. f) säkerställa goda förbindelser med det in- ternationella varningssystem för yrkesrisker som upprättats inom ramen för internationel- la arbetsorganisationen:

g) vidta lämpliga åtgärder för handikappa- de arbetstagare.

5. Det inspektionssystem som föreskrivs enligt punkt l i artikel 9 av konventionen bör vägledas av 1947 års konvention om arbetsin- spektion och l969 års konvention om yrkes- inspektion inom jordbruket utan förfång för härav föranledda förpliktelser för medlem- mar som har ratificerat dessa konventioner.

6. I förekommande fall bör vederbörande myndighet eller myndigheter efter samråd med berörda representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. främja åtgärder ifråga om arbetsförhällanden i överensstäm- melse med den politik som avses i artikel 4 i konventionen.

7. Huvudsyftena med de åtgärder som avses i artikel 15 i konventionen bör vara att .a) tillämpa bestämmelsernai artiklerna 4 och 7 i konventionen:

b) samordna utövandet av de uppgifter som tilldelats vederbörande myndighet eller myn- digheter enligt artikel II i konventionen och punkt 4 i denna rekommendation:

c) samordna aktiviteter på arbetarskydds-

Prop. 1981/82: 166

cupational safety and health and the working environment which are exercised nationally. regionally or locally. by public authorities. by employers and their organisations. by work- ers' organisations and representatives. and by other persons or bodies concerned:

(cl) promote exchanges of views. informa- tion and experience at the national level. at the level of an industry or that ofa branch of economic activity.

8. There should be close co-opcration be- tween public authorities and representative employers' and workers' organisations. as well as other bodies concerned in measures for the formulation and application of the policy referred to in Article 4 of the Conven- tion.

9. The review referred to in Article 7 of the Convention should cover in particular the sit- uation of the most vulnerable workers. for example. the handicapped.

IV. Action at the Level th/za Undartaking

10. The obligations placed upon employers with a view to achieving the objective set forth in Article 16 of the Convention might include. as appropriate for different branches of economic activity and different types of work. the following: (a) to provide and maintain workplaces. machinery and equipment. and use work methods. which are as safe and without risk to health as is reasonably practicable:

(h) to give necessary instructions and train- ing. taking account ofthe functions and capa- cities of'different categories of workers:

((') to provide adequate supervison of work. of work practices and of application and use of occupational safety and health measures:

((1) to institute organisational arrangements regarding occupational safety and health and the working environment adapted to the size of the undertaking and the nature ofits activi- ties:

(e) to provide. without any cost to the worker. adequate personal protective cloth- ing and equipment which are reasonably nec- essary when hazards cannot be otherwise preventcd or controlled;

(f) to ensure that work organisation. par- ticularly with respect to hours of work and

51

och arbetsmiljöområdet. som utövas på na- tionell. regional och lokal nivå av offentliga myndigheter. av arbetsgivare och arbetsgi- varorganisationer. av arbetstagarorganisatio- ner och arbetstagarrepresentanter och av andra berörda personer och organ:

d) främja utbyte av åsikter. information och erfarenheter på nationell nivå. på indu- strinivå eller på branschnivå.

8. En nära samverkan bör etableras mellan offentliga myndigheter och representativa ar- betsgivar- och arbetstagarorganisationer samt andra berörda organ ifråga om åtgärder för utformande och genomförande av den po- litik som avses i artikel 4 i konventionen.

9. Den översyn som avses i artikel 7 i kon- ventionen. bör särskilt behandla förhållan- dena för de mest utsatta arbetstagarna. t. ex. de handikappade.

IV. Åtgärder påföretagsnit'å

10. De skyldigheter som åläggs arbetsgi- varna i syfte att nå det mål som fastställs i artikel 16 i konventionen bör innefatta föl- jande områden. på sätt som är lämpligt för olika områden av ekonomisk verksamhet och olika typer av arbete:

a) att iordningställa och underhålla arbets- platser. maskiner och utrustning och använda arbetsmetodcr som är så säkra och utan risker för hälsan som är rimligt och praktiskt möjligt:

b) att ge erforderliga instruktioner och ut- bildning med hänsyn till olika arbetstagarka- tegoriers uppgifter och förmåga:

e) att sörja för en tillfredsställandc över- vakning av arbetet. arbetsmetoderna och ge- nomförandet av arbetarskyddsåtgärder:

d) att genomföra organisatoriska anord- ningar beträffande arbetarskydd och arbets- miljö anpassade efter företagets storlek och dess verksamhetskaraktär:

e) att utan kostnad för arbetstagaren till- handahålla personlig skyddsutrustning och skyddskläder som rimligen kan erfordras då risker inte kan förebyggas eller övervakas på annat sätt:

1) att säkerställa att arbetsorganisationen. i synnerhet med hänsyn tagen till arbetstid och

Prop. 1981/82: 166

rest breaks. does not adversely affect occu- pational safety and health: . (_q) to take all reasonably praticable mea- sures with a view to eliminating excessive physical and mental fatigue: ' (11) to undertake studies and research or otherwise keep abrcast of the scientitic and technical knowledge necessary to comply with the foregoing clauscs.

11. Whenever two or more undertakings engage in activities simultaneously at one workplace. they should collaborate in apply- ing the provisions regarding occupational safety and health and the working environ-_ ment. without prejudice to the responsibility of each undertaking for the health and safety of its employees. ln appropriate cases. the competent authority or. authorities should prescribe general procedures for this collabo- ration. 12. (1)The measures taken to facilitate the co-operation referred to in Article 20 of the Convention should include. where appropri- ate and necessary. the appointment. in accor- dance with national practice. of workers' safety dclegates, of workers' safety and health committees. andior ot'joint safety and health committees: in joint safety and health committees workers should have at least equal representation with employers" repre- sentatives.

(Z) Workers" safety _delegates. workers' safety and health committees. and joint safe- ty and health committees. or. as appropriate. other workers' representatives should—

(u) be given adequate information on safety and health matters. enabled to examine fac- tors affecting safety and health. and encour- aged to propose measures on the subject:

(l)) be consultcd when major new safety and health measures are envisaged and be- fore they are carried out. and seek to obtain the support of the workers for such mea- sures:

(t') be consulted in planning alterations of work processes. work content or organisa- tion of work which may have safety .or health implications lot the workers.

(d) be given protection from dismissal and other measures prejudicial to them while ex-

52 vilopauser inte negativt påverkar säkerhet och hälsa på arbetsplatsen:

g) att vidta alla rimliga och praktiskt ge- nomförbara åtgärder för att eliminera alltför stor fysisk och psykisk uttröttning:

h) att utföra undersökningar och forskning eller på annat sätt hålla sig 51 jour med de vetenskapliga och tekniska kunskaper som erfordras för att iaktta de skyldigheter som anges i de föregående styckena.

11. Närhelst två eller flera företag samti- digt driver verksamhet på samma arbets- ställe. bör de medverka vid genomförandet av bestämmelserna om arbetarskydd och ar- betsmiljö. utan förfång föt' varje företags an- svar för sina anställdas hälsa och säkerhet. Då så är lämpligt bör vederbörande myndig- het eller myndigheter föreskriva allmänna fötfaranden fördenna samverkan.

12. l ) De åtgärder som vidtagits för att un- derlätta den samverkan som åsyftas i artikel 20 i konventionen skall innefatta. då så är lämpligt och erforderligt. tillsättande. i enlig- het med nationell praxis. av skyddsombud för arbetstagarna och/eller bildande av parite- tiska skyddskommittéer: i paritetiska skydds- kommittéer skall arbetstagare ha minst lika stor representation som arbetsgivare.

2) Skyddsombud för arbetstagarna. ar- betstagares skyddskommittéer och parite- tiska skyddskommittéer eller. då så är lämp- ligt. andra rcpresentanter för arbetstagarna bör —

. a') erhålla fullständig information i arbetar- skyddsfrågor. ha möjlighet att undersöka fak— torer som påverkar arbetarskyddet och upp- muntras att föreslå åtgärder inom detta områ- de:

. b) höras då mera betydande nya arbetar- skyddsåtgärder planer-as eller genomförs och söka erhållaarbetstagarnas stöd för sådana åtgärder:

e) höras vid planering av sådana ändringar av arbetsprocesser. arbetsinnehåll eller ar- betsorganisation. som kan få konsekvenser ifråga om arbetarskydd för arbetstagarna:

d) erhålla skydd mot avsked och andra åt- gärder till förfång för arbetstagarna vid tit-

Prop. 1981/82: 166

ercising their functions in the field of occupa- tional safety and health as workers' represen- tatives or as members of safety and health committees:

(e) be able to contribute to the decision- making process at the level of the undertak- ing regarding matters of safety and health:

(f) have access to all parts ofthe workplace and be able to communicate with the workers on safety and health matters during working hours at the workplace:

(g) be free to contact labour inspectors: (h) be able to contribute to negotiations in the undertaking on occupational safety and health matters:

(i) have reasonable time during paid work- ing hours to exercise their safety and health functions and to receive training related to these functions:

(i) have recourse to specialists to advise on particular safety and health problems.

13. As necessary in regard to the activities ot the undertaking and practicable in regard to its size. provison should be made for— (a) the availability of an occupational health service and a safety service. within the undertaking. jointly with other undertakings. or under arrangements with an outside body: (b) recourse to specialists to advise on par- ticular occupational safety or health prob- lems or supervise the application of measures to meet them. 14. Employers should. where the nature of the operations in their undertaking warrants it. bc required to set out in writing their poli— cy and arrangements in the field of occupa— tional safety and health. and the various re- sponsibilities exercised under these arrange- ments. and to bring this information to the notice of every worker. in a language or me- dium the worker readily understands. 15. (1) Employers should be required to verify the implementation of applicable stan- dards on occupational safety and health regu- larly. for instance by environmental monitor- ing. and to undertake systematic safety au- dits from time to time. (2) Employers should be required to keep such records relevant to occupational safety and health and the working environment as- are considered necessary by the competent authority or authorities: these might include records of all notifiable occupational acci-

5 Riks./agan I98ll82. I .tantl. Nr mn

51

övandet av deras uppgifter inom arbetar- skyddsområdet som representanter eller le- damöter av skyddskommitte'er:

e) kunna medverka i beslutsprocessen på företagsnivå i frågor beträffande säkerhet och hälsa:

f) ha tillträde till alla delar av arbetsplatsen och kunna kommunicera med arbetstagarna i säkerhets- och hälsofrågor under arbetstid och på arbetsplatsen:

g) ha frihet att kontakta yrkesinspektörer'.

h) kunna delta i förhandlingar i företag i frågor beträffande säkerhet och hälsa:

i) ha rimlig tid att under betald arbetstid utöva sina säkerhets— och hälsouppgifter och att delta i utbildning i dessa uppgifter:

j) anlita specialister för rådgivning beträf- fande särskilda säkerhets- och hälsoproblem.

13. Om så erfordras med hänsyn till företa— gets verksamhet och om så är praktiskt möj- ligt med hänsyn till dess storlek bör man sörja för

a) inrättande av lörctagshälsm'ård och av en skyddsavdelning inom företaget. tillsam- mans med andra företag eller enligt överens- kommelse med ett utomstående organ:

bl anlitande atv-specialister för rådgivning beträffande särskilda arbetarskyddsproblem och övervakning av åtgärder för att lösa dem.

14. Arbetsgivare bör. där karaktären av företagets verksamhet ger anledning till det- ta. åläggas att offentliggöra sin politik och sina åtgärder på arbetarskyddsområdet samt de skyldigheter som utvecklas enligt dessa åtgärder. samt att tillställa alla arbetstagare denna information föi' kännedom på ett språk eller i en form som arbetstagare titan svårig- het förstår: 15. |) Arbetsgivare bör åläggas att regel- bundet kontrollera tillämpningen av gällande normer för arbetarskyddet. exempelvis ge— nom övervakning av miljöförhållandena. och att tid efter annan företa ingående undersök- ningar av situationen på detta område: 2) Arbetsgivare bör åläggas att föra sådana anteckningar av betydelse för arbetarskydd och arbetsmiljö som av vederbörande myn- dighet och myndigheter anses erforderliga: dessa kan innefatta anteckningar om alla an- mälningspliktiga olycksfall i arbete och häl-

Prop. 1981/82: 166

dents and injuries to health which arise in the course of or in connection with work. records of authorisations and exemptions under laws or regulations in the field and any conditions to which they may be subject. certilicates relating to supervision of the health of work- ers in the ttndertaking. and data concerning exposure to specified substances and agents.

l6. The arrangements provided for in Arti- cle 19 of the Convention should aim at ensur- ing that workers—

(a) take reasonable care for their own safe- ty and that of other persons who may be affected by their acts or omissions at work:

(I)) comply with instructions given for their own safety and health and those of others and with safety and health procedures:

(t') use safety devices and protective equip- ment correctly and do not render them inop- erativc:

(d) report forthwith to their immediate su- pervisor any situation which they have rea— son to believe could present a hazard and which they cannot themselves correct:

(el report any aecident or injury to health which arises in the course of or in connection with work.

l7. No measures prejudicial to a worker should be taken by reference to the fact that. in good faith. he complained of what he con- sidered to be a breach of statutory require- ments or a serious inadequacy in the mea- sures taken by the employer in respect of occupational safety and health and the work- ing environment.

V. Relations to Existing International La- hoar Conventions and Rec'orn/nendations

l8. This Recommendation does not revise any international labour Recommendation.

19. (|) In the development and application- of the policy referred to in Article 4 of the Convention and without prejudice to their obligations under Conventions they have ra- tified. Members should refer to the interna-

54

soskador som uppstår under eller i samband med arbete: anteckningar om givna tillstånd och medgivna undantaganden enligt lagstift- ning på området samt villkor som eventuellt är förknippade med undantaganden: intyg rö- rande övervakningen av arbetstagarnas hälsa inom företaget: data rörande exponering för bestämda ämnen och agenser.

16. De åtgärder som föreskrivs i artikel l9 i konventionen bör syfta till att säkerställa att arbetstagare

a) på rimligt sätt sörjer för sin egen säker- het och säkerheten för andra personer som kan beröras av deras handlingar eller försum- melscr i arbetet:

b) rättar sig efter instruktioner som utfär- dats för deras egen och andras säkerhet och hälsa och efter förfaranden på arbetarskyd- dcts område:

c) använder säkerhetsanordningar och skyddsutrustning på rätt sätt och inte gör dem ineffektiva:

d) utan dröjsmål underrättar närmaste för- man om varje situation som de har anledning tro kan innebära en risk och som de själva inte kan åtgärda:

e) anmäler alla olycksfall eller hälsoskador som uppstår under eller i samband med arbe- tet.

17. Inga för en arbetstagare ofördelaktiga åtgärder får vidtas pågrund av det faktum att han i god tro har bcsvärat sig över vad han ansett vara ett överträdande av lagliga be- stämmelser eller en allvarlig brist i de åtgär- der som vidtagits av arbetsgivaren med avse- ende på arbetarskydd och arbetsmiljö.

V. Förhållande till gällande av internationel- la (n'/Jetsorganixationen antagna kont-en- tioner och rekonznzandalioner

18. Denna rekommendation innebär inte någon ändring i någon gällande av internatio- nella arbetsorganisationen antagen rekom- mendation.

19. I) Vid utvecklingen och tillämpningen av den politik som avses i artikel 4 i konven- tionen och utan förfång för medlemsstaternas åtaganden enligt de konventioner de har rati- ficerat. bör medlemsstaterna åberopa de av

"Prop. 1981/82:166

tional labour Conventions and Recommenda- tions listed in the Appendix.

(2) The Appendix may be modified by the International Labour Conference. by a two- thirds majority. in connection with the future adoption or revision of any Convention or Recommendation in the field of safety and health and the working environment.

55

internationella arbetsorganisationen antagna konventionerna och rekommendationerna som är förtecknade i bilagan.

2) Bilagan kan ändras av internationella arbetskonferensen med två-tredjedels majori- tet i samband med framtida antagande eller revision av någon konvention eller rekom- mendation avseende arbetarskydd och ar- betsmiljö.

Prop. 1981/82:166

Appendix

List ofInstrmncntx Concerning Occupational Safety and Health and the Working1 Environment Adopted by the International Labour Conference Since 1919

Year

1921 [929

1937 1946

1947

[949

1953 1.958

[959 [960 [963 [964 [ 965 | 9157 I 969 [97()

[971 1974 [977

[979

[3 27.

62. 73.

77.

78.

81.

m

113.

[15. [19. 120. 121. 124.

127. 129. 133.

134.

136. 139.

Convention

. White Lead (Painting)

Marking of Weight (Packages Transportcd by Vessels) Safety Provisions (Building) Medical l—Zxaminations (Seafarers)

Medical Examination of Young Persons (Industry) Medical Examination of Young Persons (Non—industrial Occupa- tions) l.,abour Inspection

Accommodation of Crew-s (Re— vised)

Medical Examination (Fisher- men) Radiation Protection Guarding of Machinery Hygiene (Commerce and Offices) Employment Injury Benefits Medical Examination of Young Persons (Underground Work) Maximum Weight Labour Inspection (Agriculture) Accommodation of Crews (sup- plementary Provisions)

Prevention of Accidents (Sea- farers) Benzene Occupational Cancer . Working Environment (Air Pollution. Noise and Vibration) Occupational Safety and Health (Dock Work)

Recommendation

81. 82.

97. 105. 106. [12.

114. [18. [20. [21.

128. [33. 140. 141. 142. 144. 147. 156.

[ ()().

_ . Safety ProvisionstBuilding) 79.

Medical Ex:-imination of Young Persons

Labour Inspection Labour Inspection (Mining and 'l'ra nsport )

Protection of Workers" Health Ships" Medicine Chests Medical Advice at Sea Occupational Health Services

Radiation Protection

Guarding of Machinery Hygiene (Commerce and ()flice) Employment Injury Benefits

Maximum Weight Labour Inspection (Agriculture) Crew Accommodation (Air Condi- (toning) Crew Accommodation (Noise Control) Prevention of Accidents (sea- farers) Benzene Occupation:-tl Cancer Working Environment (Air Pollution. Noise and Vibration) Occupational Safety and Health (Dock Work)

Prop. 1981/82: 166

Bilaga

Förteckning över instrument avseende arbetskonferensen sedan I 9/ 9 År

[921 [929

1937

1946

1 947

1949 [953 [958 1959 [960 [963 [964

I 965

[967

1969 1970

1971 1974 1977

[979

Konvention

13. 27.

62. 73. 77. 78.

81.

103.

[15. [19. 120.

121. 124.

127

Blyvitt vid målning

Märkning av kollin vid fartygs- transporter Säkerhctsl'öreskrifter (Byggnadsindustrin) Läkarundersökning av sjömän Läkarundersökning av minder- åriga (industriellt arbete) Läkarundersökning av minder- åriga (icke-industriellt arbete) Arbetsinspektion (industri och handel)

. Besättningsbostäder

Läkarundersökning (fiskare) Strålskydd Maskinskydd Hygien (handels- och kontorsverksamhet) Förmåner vid yrkesskada Läkarundersökning av minderåriga (arbete under jord i gruvor)

Högsta vikt som får bäras av en arbetstagare . Yrkesinspektion (jordbruk) _. Besättningsbostäder

(tilläggsbestämmelser)

' . Förebyggande av olycksfall

(sjöfolk) '.

. Bensen . Yrkescancer . Luftföroreningar.

buller och vibrationer Arbetarskydd vid hamnarbctc

arbetarskydd Och arbetsmiljö antagna av internationella

Rekommendation

. . Säkerhetsföreskrifter

79.

- 128..

(41. 142. (44; 147. 156.

löt);

(By-'ggnadsindustrin) Läkarundersökning av minderåriga

. Arbetsinspektion

. Arbetsinspektion

(gruvdrift och transport)

. Skydd för arbetarnas hälsa . Skeppsapotek . Medicinsk rådgivning till sjöss

Företagshälsovård

Strålskydd Maskinskydd

. Hygien (handels— och

kontorsverksamhet)

. _Förmåner vid yrkesskada

Högsta vikt som får bäras av en arbetstagare

3. Yrkesinspektion (jordbruk) 140. [.uftkonditionering i besättningens bostäder Kontroll av bulleri besättningens bostäder Förebyggande av olycksfall (sjöfolk)

Bcnsen ,

Yrkescancer Luftföroreningar. buller och vibrationer . Arbetarskydd vid hamnarbete

Prop. 1981/82: 166

Convention (No. 156) Concerning Equal Opportunities and Equal Treatment for Men and Women Workers: Workers with Family Responsibilities

The General Conference of the Interna- tional Labour Organisation.

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office and having met in its Sixty-seventh Session on 3 June 1981 . and

Noting the Declaration of Philadelphia concerning the Aims and Purposes of the In- ternational Labour Organisation which re- cogniscs that ”all human beings. irrespective of race. creed or sex. have the right to pursue their material well-being and their spiritual development in conditions of freedom and dignity. of economic security and equal op- portunity". and

Noting the terms of the Declaration on Equality of Opportunity and Treatmentu for Women Workers and of the resolution con- cerning a plan of action with a view to pro- moting equality of opportunity and treatment for women workers. adopted by the Interna- tional Labour Conference in 1975. and

Noting the provisions of international la- bour Conventions and Recommendations aimed at ensuring equality of opportunity and treatment for men and women workers. namely the Equal Remuneration Convention and Recommendation. 1951-. the Discrimina- tion (Employment and Occupation) Conven- tion and Recommendation. 1958, and Part VIII of the Human Resources Development Recommendation. 1975. and

Recalling that the Discrimination (Employ- ment and Occupation) Convention. 1958. does not expressly cover distinctions made on the basis of family responsibilities. and considering that supplementary standards are necessary in this respect. and

Noting the terms of the Employment (Women with Family Responsibilities) Ree- - ommendation. 1965. and considering the

Bilaga 7 Översättning

lLO:s konvention (nr 156) om jämställd- het mellan manliga och kvinnliga arbets- tagare: arbetstagare med familjeansvar

Internationella arbetsorganisationens all- männa konferens.

som har sammankallats till Geneve av sty— relsen för internationella arbetsbyrån och samlats där den 3 juni 1981 till sitt sextio- sjunde möte.

åberopar Philadelphiadeklarationcn om [LO:s mål, som fastslår att "alla människor. oberoende av ras. tro eller kön. har rätt att främja sin materiella välfärd och sin andliga förkovran i frihet och värdighet och med eko- nomisk trygghet och lika möjligheter".

åberopar bestämmelserna i deklarationen om kvinnliga arbetstagaresjämställdhet i frå- ga om möjligheter och behandling samt i re- solutionen om en aktionsplan i syfte att främ- ja jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling för kvinnliga arbetstagare. vilka antogs av internationella arbetskonferensen år 1975 . '

åberopar bestämmelserna i ILO-konven- tioner och -rekommendationer som syftar till att säkerställa jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare. nämligen 1951 års konvention och rekommendation om lika [ön. 1958 års konvention och rekommendation om diskriminering i fråga om anställning och yr- kesutövning samt del VIII i 1975 års rekom- mendation om yrkesvägledning och yrkesut- bildning vid utvecklingen av de mänskliga re- surserna.

erinrar om att 1958 års konvention om dis- kriminering i fråga om anställning och yrkes- utövning inte uttryckligen täckcr skillnader som görs på grundval av familjeansvar och anser att kompletterande normer är nödvän- diga i detta avseende.

noterar bestämmelserna i 1965 års rekom- mendation om sysselsättning av kvinnor med familjeplikter och de förändringar som ägt

Prop. 1981/82:166

changes which have taken place since its adopHon.and

Noting that instruments on equality of op- portunity and treatment for men and women have also been adopted by the United Na- tions and other specialised agencies. and re- calling. in particular. the fourteenth para- graph of the Preamble of the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. 1979. to the effect that States Parties are ”aware that a change in the traditional role ofmen as well as the role of women in society and in the family is needed to achieve full equality be- tween men and women". and

Recognising that the problems of workers with family responsibilities are aspects of wider issues regarding the family and society which should be taken into account in nation- al policies. and

Recognising the need to create effective equality of opportunity and treatment as be- tween men and women workers with family responsibilities and between such workers and other workers. and

Considering that many of the problems fac- ing all workers are aggravated in the case of workers with family responsibilities and re- cognising the need to improve the conditions of the latter both by measures responding to their special needs and by measures designed to improve the conditions of workers in gen- eral. and

Having decided upon the adoption of cer- tain proposals with regard to equal opportu- nities and equal treatment for men and wom- en workers: workers with family responsibil- ities. which is the tifth item on the agenda of the session. and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Con- vention. adopts this twenty-third day of June of the year one thousand nine hundred and eighty- onc the following Convention. which may be cited as the Workers with Family Responsi- bilities Convention. 1981:

Artic/0 ]

1. This Convention applies to men and- women workers with responsibilities in rela- tion to their dependent children. where such responsibilities restrict their possibilities of

59

rum sedan dess antagande.

konstaterar att instrument om jämställdhet mellan män och kvinnor har antagits även av FN och andra fackorgan och erinrar särskilt om det fjortonde stycket i- inledningen till 1979 års FN-konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnnor. vari sägs att konventionsstaterna är "medvetna om att en ändring av mannens traditionella roll lik- som av kvinnans roll inom samhället och fa- miljen är nödvändig för att full jämställdhet mellan män och kvinnor skall uppnås".

är medvetna om att problemen för arbets- tagare med familjeansvar är en del av mer övergripande frågor beträffande familj och samhälle som bör beaktas i den nationella politiken.

är medvetna om behovet att skapa reell jämställdhet mellan manliga och kvinnliga ar- betstagare med familjeansvar samt mellan så- dana arbetstagare och övriga arbetstagare.

anser att många av de problem som berör alla arbetstagare är svårare för arbetstagare med familjeansvar och är medvetna om beho- vet att förbättra villkoren för de senare både genom åtgärder som inriktas på deras särskil- da behov och genom åtgärder avsedda att förbättra villkoren för arbetstagare i allmän- het.

har beslutat anta vissa förslag om jäm- ställdhet mellan manliga och kvinnliga ar— betstagare: arbetstagare med familjeansvar. en fråga som utgör den femte punkten på mötets dagordning.

har fastställt att dessa förslag skall ta for— men av en internationell konvention och

antar denna den tjugotredje dagen i juni månad är nittonhundraåttioett följande kon- vention. som kan kallas 1981 års konvention om arbetstagare med familjeansvar.

Artikel] 1. Denna konvention är tillämplig på man- liga och kvinnliga arbetstagare med ansvar

för egna barn som är beroende av sina föräld- rar. när sådant ansvar begränsar deras möj-

Prop. 1981/82: 166

preparing for. entering. participating in or ad- vancing in economic activity.

2. The provisions of this Convention shall also be applied to men and women workers with responsibilities in relation to other mem- bers of their immediate family who clearly need their care or support. where such re— sponsibilities restrict their possibilities of preparing for. entering.'participating in or ad- vancing in economic activity.

3. For the purposes of this Convention. the terms "dependent child" and "other member of the immediate family who clearly needs care or support" mean persons defined as such in each country hy one of the means referred to in Article 9 of this Convention.

4. The workers covered hy virtue of para"- graphs 1 and 2 of this Article are hereinafter referred to as "workers with family responsi- bilities”. '

Artic/c 2

This Convention applies to all branches of economic activity and all categories of work- ers. '

Artic/c 3

l. With a view to creating effective'equa- lity of opportunity and treatment for men and women workers. each Member shall make it an aim of national policy to enable persons with family responsibilities who are engaged or wish to engage in employment to exercise their right to do so without being subject to discrimination and. to the extent possible. without conliict between their employment and family responsibilities.

2. For the purposes of paragraph [ of this Article. the term "discrimination" means discrimination in employment and occupa- tion as defined by Articles ] and 5 ol' the Discrimination (Employment and Occupa- tion) Convention. 1958.

Article 4

With a view to creating effective equality of opportunity and treatment for men and women workers. all measures compatible with national conditions and possibilities shall be taken— '

(a) to enable workers with family respon- sibilities to exercise their right to free choice of employment: and

60

ligheter att förbereda sig för. inträda i. delta i eller utveckla sig i arbetslivet.

2. Bestämmelserna i denna konvention skall också tillämpas på manliga och kvinn- liga arbetstagare med ansvar för andra med- lemmar av deras närmaste familj som uppen- bart behöver deras omvårdnad eller stöd. när sådant ansvar begränsar deras möjligheter att förbereda sig för. inträda i. delta i eller ut- veckla sig i arbetslivet.

3. Med uttrycken "med ansvar för egna barn som är beroende av sina föräldrar" och "annan medlem av den närmaste familjen som uppenbart behöver omvårdnad eller stöd" avses i denna konvention personer som definieras som sådana i varje land genom någon av de metoder som anges i artikel 9 i denna konvention.

4. Arbetstagarc som omfattas av konven- tionen med stöd av punkterna 1 och 2 i denna artikel kallas i det följande för "arbetstagare med familjeansvar".

Artikel 2

Denna konvention är tillämplig på alla om- råden'av arbetsmarknaden och alla kategori- er av arbetstagare. -

Artikel 3 .

1. I syfte att skapa reell jämställdhet mel- lan manliga och kvinnliga arbetstagare skall varje medlemsstat i sin nationella politik strä— va cfter att göra det möjligt för personer med familjeansvar som har eller önskar få för- värvsarbete att utöva sin rätt att göra detta utan att utsättas för diskriminering och. så långt det är möjligt. utan konflikt mellan yrkes- och familjeansvar.

2. Ordet "diskriminering" i punkt 1 i den- na artikel avser diskriminering i anställning och yrkesutövning i enlighet med definitio- nen i artiklarna 1 och 5 i 1958 års konvention om diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

Artikel-'!

I syfte att skapa reell jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare skall alla åtgärder som är förenliga med nationella för- hållanden och möjligheter vidtas för att

a) göra det möjligt för arbetstagare med fa- miljeansvar att utöva sin rätt till fritt val av sysselsättning och

Prop. 1981/82: 166

(l)) to take account of their needs in terms and conditions of employment and in social security.

Article 5

All measures compatible with national con- ditions and possibilities shall further be tak- en—

(a) to take account ofthe needs of workers with family responsibilities in community planning: and

(b) to develop or promote community ser- vices. public or private. such as child-care - and family services and facilities.

Article 6

The competent authorities and bodies in each country shall take appropriate measures to promote information and education which engender broader public understanding ofthe principle of equality of opportunity and treat- ment for men and women workers and of the problems of workers with family responsibil- ities. as well as a climate of opinion conduc- ive to overcoming these problems.

Article 7

All measures compatible with national con- ditions and possibilities. including measures in the field of vocational guidance and train- ing. shall be taken to enable workers with family responsibilities to become and remain integrated in the labour force. as well as to re- enter the labour force after an absence due to those responsibilities.

Article 8

Family responsibilities shall not. as such. constitute a valid reason for termination of employment.

Article 9

The provisions of this Convention may be applied by laws or regulations. collective agreements. works rules. arbitration awards. court decisions or a combination of these methods. or in any other manner consistent with national practice which may be appro- priate. account being taken of national condi- tions.

6 Riksdagen 1981./82. I .x'a/nl. Nr 166

61

b) ta hänsyn till deras behov när det gäller anställningsvillkor och social trygghet.

Artikel 5

Alla åtgärder som är förenliga med natio- nella förhållandcn och möjligheter skall ock- så vidtas för att

a) ta hänsyn till behoven hos- arbetstagare med familjeansvar i samhällsplaneringen och

"b) att utveckla eller främja social service. offentlig eller privat. såsom barnomsorg samt service och anordningar för andra familje- medlemmar. '

Artikel 6

Behöriga myndigheter och organ i varje land skall vidta lämpliga åtgärder för att främ- ja information och utbildning som ökar all- mänhetens förståelse för principen om jäm- ställdhet mellan manliga och kvinnliga ar- betstagare liksom för de problem som möter arbetstagare med familjeansvar och skapar ett opinionsklimat som främjar lösandet av dessa problem.

Artikel 7

Alla åtgärder som är förenliga med natio- nella förhållanden och möjligheter. inklusive åtgärder för yrkesvägledning och yrkesut- bildning. skall vidtas för att göra det möjligt för arbetstagare med familjeansvar att bli och förbli integrerade i arbetskraften liksom att återvända till arbetsmarknaden efter en från- varo som berott på detta ansvar.

Artikelå Familjeansvar skall inte. som sådant. utgö- ra giltig orsak för anställnings upphörande.

Artikel 9

Bestämmelserna i denna konvention kan tillämpas genom lagstiftning. kollektivavtal. reglementen. skiljedom. domstolsutslag eller genom en kombination av dessa metoder. el- ler på annat lämpligt sätt som är förenligt med nationell praxis och tar hänsyn till de natio- nella förhållandena.

Prop. 1981/82: 166

Article ] ()

1. The provisions of this Convention may be applied by stages if necessary. account being taken of national conditions: Provided that such measures of implementation as are taken shall apply in any case to all the work- ers covered by Article 1. paragraph 1.

2. Each Member which ratifies this Con- vention shall indicate in the first report on the application of the Convention submitted un- der article 22 ofthe Constitution ofthe Inter- national Labour Organisation in what re- spect. if any. it intends to make use of the faculty given by paragraph 1 of this Article. and shall state in subsequent reports the ex- tent to which effect has been given or is pro- posed to be given to the Convention in that respect.

Article ]]

Employers" and workers' organisations shall have the right to participate. in a man- ner appropriate to national conditions and practice, in devising and applying measures designed to give effect to the provisions of this Convention.

Article 12 The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-Gen- eral of the International Labour Office for registration.

Article I3

1. This Convention shall be binding only upon those Members ofthe International La- bour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

2. lt shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter. this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article I4

1. A Member which has ratified this Con- vention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Con- vention first comes into force. by an act com- municated to the Director-General of the In-

62

Artikel 10

1. Bestämmelserna i denna konvention kan om nödvändigt tillämpas stegvis och med hänsyn tagen till nationella förhållanden. un- der förutsättning att de åtgärder som vidtas i varje fall tillämpas på alla arbetstagare som avses i artikel 1. punkt 1.

2. Varje medlemsstat som ratificerat den- na konvention skall i sin första rapport om tillämpningen av konventionen. som inläm- nas i enlighet med artikel 22 i lLO:s stadga, ange i vilket avseende. om något. den ämnar utnyttja den möjlighet som står öppen enligt punkt 1 i denna artikel och skall i följande rapporter uppge i vilken utsträckning kon- ventionen tillämpas eller avses bli tillämpad i detta avseende.

Artikel I I

På ett för nationella förhållanden och prax- is lämpligt sätt skall arbetsgivar- och arbets- tagarorganisationer ha rätt att delta i utarbe- tandet och genomförandet av åtgärder som är avsedda att omsätta bestämmelserna i denna konvention i praktiken.

Artikel 12

De officiella ratifikationerna av denna kon- vention skall sändas till internationella ar- betsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikel 13

1. Denna konvention är bindande endast för de medlemmar av internationella arbets- organisationen vilkas ratifikationer har re- gistrerats hos generaldirektören.

2. Konventionen träder i kraft tolv måna- der efter det att ratifikationer från två med- lemsstater har registrerats hos generaldirek- tören.

3. Därefter träder konventionen i kraft för varje medlemsstat tolv månader efter den dag då dess ratifikation har registrerats.

Artikel I 4

1. Medlemsstat som ratificerar denna kon- vention kan. sedan tio år förflutit från den dag då konventionen först trädde i kraft. säga upp den genom en skrivelse som sänds till internationella arbetsbyråns generaldirektör

Prop. 1981/82: 166

ternational Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is regis- tered. '

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not. within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding para- graph. exercise the right of denunciation pro- vided for in this Article. will be bound'for another period of ten years. and. thereafter. may denounce this Convention at the expira- tion of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 15

1. The Director-General of the Interna- tional Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denun- ciations communicated-to him by the Mem- bers ofthe Organisation.

2. When notifying the Members ofthe Or- ganisation of the registration of the second ratilication communicated to him. the Direc- tor-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 16

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Sec- retary-General of the United Nations for reg- istration in accordance with Article 102 ofthe Charter ofthe United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the pro- visions ofthe preceding Articles.

Article 17

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International La- bour Office shall present to the General Con- ference a report on the working of this Con- vention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 18

1. Should 'the Conference adopt a new Convention revising this Convention in

63 för registrering. Uppsägningen får verkan först ett år efter det att den har registrerats.

2. Varje medlemsstat. som har ratificerat konventionen och inte inom ett år efter ut- gången av den tioårsperiod som avses i punkt 1 gör bruk av sin uppsägningsrätt enligt den- na artikel. är bunden för en ny period av tio år och kan därefter. på de i denna artikel föreskrivna villkoren. säga upp konventionen vid utgången av varje tioårsperiod.

Artikel 15

1. Internationella arbetsbyråns generaldi- rektör skall underrätta samtliga medlemmar av internationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och tipp- sägningar som generaldirektören har tagit emot från organisationens medlemmar.

2. När generaldirektören underrättar orga- nisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikation i ordningen som han har tagit emot. skall generaldirektören fästa medlemmarnas uppmärksamhet på den dag då konventionen träder i kraft.

Artikel 16

Internationella arbetsbyråns generaldirek- tör skall, för registrering enligt artikel 102 i Förenta nationernas stadga. lämna Förenta nationernas generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje ratifiktaion och upp- sågning" som har registrerats hos honom en- ligt bestämmelserna i föregående artiklar.

Artikel [7

När internationella arbetsbyråns styrelse finner att det behövs. skall den lämna inter- nationella arhetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för denna konven- tions tillämpning och undersöka om det finns skäl att på konferensens dagordning föra upp frågan om att helt eller delvis revidera kon- ventionen.

Artikel 18 1. Om konferensen antar en ny konven- tion. varigenom denna konvention helt eller

Prop.-1981/82: 166

whole or in part. then. unless the new Con- vention otherwise provides—

((I) the ratification by a Member ofthe new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Conven- tion. notwithstanding the provisions of Arti- cle 14 above. if andfwhen the new revising Convention shall have come into force:

(h) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case re- main in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 19 The English and French versions of the text of this Convention are equally authorita- tive.

64

delvis revideras, och den nya konventionen inte föreskriver annat. .

a) skall. under förutsättning att den nya konventionen har trätt i kraft. en'medlems- stats ratifikation av den nya konventionen i sig innefatta omedelbar uppsägning av denna konvention, utan hinder av bestämmelserna i artikel 14 ovan;

b) skall. från den dag då den nya konven- tionen träder i kraft. denna konvention inte längre kunna ratificeras av medlemsstaterna.

2. Denna konvention skall likväl förbli gäl- lande till form och innehåll för de medlems- stater som har ratificerat den men inte har ratificerat den nya konvention varigenom den revideras.

Artikel 19 De engelska och franska versionerna av texten till denna konvention är lika giltiga.

Prop. 1981/82: 166

Recommendation (No. 165) Concerning Equal Opportunities and Equal Treat- ment for Men and Women Workers: Workers with Family Responsibilities

The General Conference of the Interna- tional Labour Organisation.

Having been eonvened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office and having met in its Sixty-seventh Session on 3 June 1981 . and

Noting the Declaration of Philadelphia concerning the Aims and Purposes ofthe In- ternational Labour Organisation which re- cognises that "all human beings. irrespective of race. creed or sex. have the right to pursue their material.well-being and their spiritual development in conditions of freedom and dignity. of economic security and equal op- portunity". and

Noting the terms of the Declaration on Equality of Opportunity and Treatment for Women Workers and of the resolution con- cerning a plan of action with a view to pro- moting equality of opportunity and treatment for women workers. adopted by the Interna- tional Labour Conference in 1975 . and

Noting the provisions of international la— bour Conventions and Recommendations aimed at ensuring equality of opportunity and treatment for men and women workers. namely the Equal Remuneration Convention and Recommendation. 1951. the Discrimina- tion (Employment and Occupation) Conven- tion and Recommendation. 1958. and Part VIII of the Human Resources Development Recommendation. 1975, and

Recalling that the Discrimination (Employ- ment and Occupation") Convention. 1958. does not expressly cover distinctions made on the basis of family responsibilities. and considering that supplementary standards are necessary in this respect. and

Noting the terms of the Employment (Women with Family Responsibilities) Rec- ommendation. 1965. and considering the

lLO:s rekommendation (nr 165) om jäm- ställdhet mellan manliga och kvinnliga ar- betstagare: arbetstagare med familjean- svar

Internationella arbetsorganisationens all- männa konferens.

som har sammankallats till Geneve av sty- relsen för internationella arbetsbyrän och samlats där den 3 juni 1981 till sitt sextio— sjunde möte. '

åberopar Philadelphiadeklarationen om lLO:s mål. som fastslår att "alla människor. oberoende av ras. religion eller kön. har rätt att främja sin materiella välfärd och sin and- liga förkovran i frihet och värdighet och med ekonomisk trygghet och lika möjligheter".

åberopar bestämmelserna i deklarationen om kvinnliga arbetagares jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling samt i resolu- tionen om en aktionsplan i syfte att främja jämställdhet i fråga om möjligheter och be- handling för kvinnliga arbetstagare. vilka an- togs av Internationella arbetskonferensen år 1975.

åberopar bestämmelsernai ILO-konven- tioner och -rekommendationcr som syftar till att säkerställa jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare. nämligen 1951 års konvention och rekommendation om lika lön, 1958 års konvention och rekommendation om diskriminering i fråga om anställning och yr- kesutövning samt del VIII i 1975 års rekom- mendation om yrkesvägledning och yrkesut- bildning vid utvecklingen av de mänskliga re- surserna.

erinrar om att 1958 års konvention om dis- kriminering i fråga om anställning och yrkes— utövning inte uttryckligen täcker skillnader som görs på grundval av familjeansvar och anser att kompletterande normer behövs i detta avseende.

noterar bestämmelserna i 1965 års rekom- mendation om sysselsättning av kvinnor med familjeplikter och de förändringar som ägt

Prop. 1981/82: 166

changes which have taken place since its adoption. and

Noting that instruments on equality of op- portunity and treatment for men and women have also been adopted by the United Na- tions and other specialised agencies. and re- calling. in" particular. the fourteenth para- graph of the Preamble of the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. 1979. to the effect that States Parties are "aware that a change in the traditional role of men as well as the role of women in society and in the family is needed to achieve full equality be- tween men and women". and .

Recognising that the problems of workers with family responsibilities are aspects of wider issues regarding the family and society which should be taken into account in nation- al policies. and

Recognising the need to create effective equality of opportunity and treatment as be- tween men and women workers with family responsibilities and between such workers and other workers. and

Considering that many ofthe problems fac- ing all workers are aggravated in the case öf workers with family responsibilities. and re- cognising the need to improve the conditions of the latter both by measures responding to their special needs and by measures designed to improve the conditions of workers in gen- eral. and

Having decided upon the adoption of cer- tain proposals with regard to equal opportu- nities and equal treatment for men and wom- en workers: workers with family responsibil- ities. which is the fifth item on the agenda of the session. and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation. adopts this twenty-third day of .lune of the year one thousand nine hundred and eighty- one the following Recommendation. which may be cited as the Workers with Family Responsibilities Recommendation. 1981:

I. Dejinition. Scope and Means of Imple- mentation

. (1) This Recommendation applies to men and women workers with responsibil- ities in relation to their dependent children.

66

rum sedan dess antagande.

konstaterar att instrument om jämställdhet mellan män och kvinnor har antagits även av FN och andra fackorgan och erinrar särskilt om det fjortonde stycket i inledningen till 1979 års FN-konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.-vari sägs att konventionsstaterna är "medvetna om att en ändring av mannens traditionella roll lik- som av kvinnans roll inom samhället och fa- miljen är nödvändig för att full jämställdhet mellan män och kvinnor skall uppnås".

är medvetna om att problemen för arbets- tagare med familjeansvar är en del av mer övergripande frågor beträffande familj och samhälle som bör beaktas i den nationella politiken.

är medvetna om behovet att skapa reell jämställdhet mellan manliga och kvinnliga ar- betstagare med familjeansvar samt mellan så- dana arbetstagare och övriga arbetstagare.

anser att många av de problem som berör alla arbetstagare är svårare för arbetstagare med familjeansvar och är medvetna om beho- vet att förbättra villkoren för de senare både genom åtgärder som inriktas på deras särskil- da behov och genom åtgärder avsedda att förbättra villkoren för arbetstagare i allmän- het.

har beslutat anta vissa förslag om jäm- ställdhet mellan manliga och kvinnliga ar- betstagare: arbetstagare med familjeansvar. en fråga som utgör den femte punkten på mötets dagordning.

har fastställt att dessa förslag skall ta for- men av en internationell rekommendation och

antar denna den tjugotredje dagen i juni månad är nittonhundraåttioett följande re- kommendation. som kan kallas 1981 års re- kommendation om arbetstagare med famil- jeansvar.

I Definition, lillämpningsområde och meto- der för genomförande

1. 1) Denna rekommendation är tillämplig på manliga och kvinnliga arbetstagare med ansvar för egna barn som är beroende av sina

Prop. 1981/82:166

where such responsibilities restrict their pos- sibilities of preparing for. entering. partici-_ pating in or advancing in economic activity.

(2) The provisions of this Recommenda— tion should also be applied to men and wom- en workers with responsibilities in relation to other members of their immediate family who need their care or support. where such re- sponsibilities restrict their possibilities of preparing for. entering. participating in or ad- vancing in economic activity.

(3) For the purposes of this Recommenda- tion. the terms "dependent child" and "other member of the immediate family who needs care or support" mean persons defined as such in each country by one of the means referred to in Paragraph 3 of this Recommen- dation.

(4) The workers covered by virtue of sub- paragraphs (1) and (2) of this Paragraph are hereinafter referred to as ”workers with fam- ily responsibilities"'.

2. This Recommendation applies to all branches of economic activity and all cate- gories of workers.

3. The provisions ofthis Recommendation may be applied by laws or regulations. collec- tive agreements. works rules. arbitration awards. court decisions or a combination of these methods. or in any other manner con- sistent with national practice which may be appropriate. account being taken of national conditions.

4. The provisions ofthis Recommendation may be applied by stages if necessary. ae- count being taken of national conditions: Pro- vided that such measures of implementation as are taken should apply in any case to all the workers covered by Paragraph ]. sub- paragraph (l).

5. Employers" and workers' organisations should have the right to participate. in a man- ner appropriate to national conditions and practice. in devising and applying measures designed to give effect to the provisions of this Recommendation.

Il. National Policy

6. With a view to creating effective equa- lity of opportunity and treatment for men and women workers. each Member should make it an aim of national policy to enable persons with family responsibilities who are engaged

67

föräldrar. när sådant ansvar begränsar deras möjligheter att förbereda sig för. inträda i. delta i eller utveckla sig i arbetslivet.

2) Bestämmelserna i denna rekommenda- tion bör även tillämpas på manliga och kvinn- liga arbetstagare med ansvar för andra med- lemmar av deras närmaste familj som behö- ver deras omvårdnad eller stöd. när sådant ansvar begränsar deras möjligheter att förbe- reda sig för. inträda i. delta i eller utveckla sig i arbetslivet.

3) Med uttrycken "med ansvar för egna barn som är beroende av sina föräldrar" och "annan medlem av den närmaste familjen som behöver omvårdnad eller stöd" avses i denna rekommendation personer som defini- eras som sådana i varje land genom någon av de metoder som anges i punkt 3 i denna re- kommendation.

4) Arbetstagare som omfattas av rekom- mendationen med stöd av 1) och 2) i denna punkt kallas i det följande för "arbetstagare med familjeansvar".

2. Denna rekommendation är tillämplig på alla områden av arbetsmarknaden och alla kategorier av arbetstagare.

3. Bestämmelserna i denna rekommenda- tion kan tillämpas genom lagstiftning. kollek- tivavtal, reglementen. skiljedom. domstolsut- slag eller genom en kombination av dessa" metoder eller på annat lämpligt sätt som är förenligt med nationell praxis och tar hänsyn till de nationella förhållandena.

4. Bestämmelserna i denna rekommenda- tion kan om nödvändigt tillämpas stegvis och med hänsyn tagen till nationella förhållanden. under förutsättning att de åtgärder som vidtas i varje fall gäller arbetstagare som avses i punkt ]. l).

5. På ett för nationella förhållanden och praxis lämpligt sätt bör arbetsgivar- och ar- betstagarorganisationer ha rätt att delta i ut- arbetandet och genomförandet av åtgärder som är avsedda att omsätta bestämmelserna i denna rekommendation i praktiken.

][ Nationellpolitik

6. I syfte att skapa reell jämställdhet mel- lan manliga och kvinnliga arbetstagare bör varje medlemsstat i sin nationella politik strä- va eftcr att göra det möjligt för personer med familjeansvar som har eller önskar få för—

Prop. 1981/82:166

or wish to engage in employment to exercise their right to do so without being subject to discrimination and. to the extent possible. without conflict between their employment and family responsibilities.

7. Within the framework of a national poli- cy to promote equality of opportunity and treatment for men.and women workers. mea- sures should be adopted and applied with a view to preventing direct or indirect discrimi- nation on the basis of marital status or family responsibilities.

8. (1) For the purpose of Paragraphs 6 and 7 above. the term ”discrimination” means discrimination in employment and occupa- tion as defined by Articles [ and 5 of the Discrimination (Employment and ()ccupa- tion) Convention. 1958.

(2) During a transitional period special measures aimed at achieving effective equa- lity between men and women workers should not be regarded as discriminatory.

9. With a view to creating effective equal- ity of opportunity and treatment for men and women workers. all measures compatible with national conditions and possibilities should be taken— ((1) to enable workers with family respon- sibilities to exercise their right to vocational training and to free choice of employment: (17) to take account of their needs in terms and conditions of employment and in social security; and . (t') to develop or promote child-care. fam- ily and other community services. public or private. responding to their needs.

l0. The competent authorities and bodies in each country should take appropriate mea- sures to promote information and education which engender broader public understand— ing of the principle of equality ol' opportunity and treatment for men and women workers and of the problems of workers with family responsibilities. as wellas a climate of opini- on conductive to overcoming these prob- lems.

ll. The competent authorities and bodies in each country should takc appropriate mea— sures—

((1) to undertake or promote such research as may be necessary into the various aspects of the employment of workers with family responsibilities with a view to providing ob-

68

värvsarbete att utöva sin rätt att göra detta utan att utsättas för diskriminering och. så långt det är möjligt. utan konflikt mellan yrkes- och familjeansvar.

7. Inom ramen för en nationell politik för att främja jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare bör åtgärder beslutas- och genomföras för att förhindra direkt eller indirekt diskriminering på grund av civilstånd eller familjeansvar.

8. ]) Ordet "diskriminering" i punkterna 6 och 7 ovan avser "diskriminering i anställ- ning och yrkesutövning i enlighet med defini- tionen i artiklarna 1 och 5 i 1958 års konven- tion om diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

2) Under en övergångsperiod bör särskilda åtgärder som syftar till full jämställdhet mel- lan manliga .och kvinnliga arbetstagare inte anses som diskriminerande.

9. I syfte att skapa reell jämställdhet mel- lan manliga och kvinnliga arbetstagarc med familjeansvar skall alla åtgärder som är fören- liga med nationella förhållanden och möjlig- heter vidtas för att

a) göra det möjligt för arbetstagare med familjeansvar att utöva sin rätt till yrkesut- bildning och fritt val av sysselsättning:

b) beakta deras behov när det gäller an- ställningsvillkor och social trygghet samt

c) utveckla eller främja barnomsorg. om- sorg om andra familjemedlemmar och social service i övrigt. offentlig eller privat. som tillgodoser deras behov.

l0. Behöriga myndigheter och organ i var- je land bör vidta lämpliga åtgärder för att främja information och utbildning som ökar allmänhetens förståelse för principen om jämställdhet mellan manliga och kvinnliga ar- betstagare liksom för de problem som möter arbetstagare med familjeansvar och skapar ett opinionsklimat som främjar lösandet av dessa problem.

ll. Behöriga myndigheter och organ i var- je land bör vidta lämpliga åtgärder för att

a) genomföra eller främja sådan forskning som är nödvändig om skilda aspekter på sys- selsättning av arbetstagare med familjeansvar i syfte att tillhandahålla saklig information

Prop. 1981/82: 166

jective information on which sound policies and measures may be based; and _ (b) to promote such education as will en- courage the sharing of family responsibilities between men and women and enable workers with family responsibilities better to meet their employment and family responsibilities.

III. Training and Employment

12. All measures compatible with national conditions and possibilities should be taken to enable workers with family responsibilities to become and remain integrated in the la- bour force. as well as to re-enter the labour force after an absence due to those responsi- bilities. 13. In accordance with national policy and practice. vocational training facilities and. where possible. paid educational leave ar- rangements to use such facilities should be made available to workers with family re- sponsibilities. l4. Such services as may be necessary to enable workers with family responsibilities to enter or rc-enter employment should be available. within the framework of existing services for all workers or. in default thereof. along lines appropriate to national condi- tions: they should include. free of charge to the workers. vocational guidance. counsel- ling. information and placement services which are staffed by suitably trained person- nel and are able to respond adequately to the special needs of workers with family respon- sibilities. l5. Workers with family responsibilities should enjoy equality of opportunity and treatment with other workers in relation to preparation for employment. access to em- ployment. advancement within employment and employment security. 16. Marital status. family situation or fam- ily responsibilities should not. as such. con- stitute valid reasons for refusal or termina- tion of employment.

I V. Terms and conditions of employment

l7. All measures compatible with national conditions and possibilities and with the |e- gitimate interests of other workers should be taken to ensure that terms and conditions of employment are such as to enable workers with family responsibilities to reconcile their employment and family responsibilities.

69

som kan ligga till grund för en sund politik och effektiva åtgärder och

b) främja sådan utbildning som uppmanar till delat familjeansvar mellan män och kvin- nor och gör det möjligt för arbetstagare med familjeansvar att bättre fullgöra sitt yrkes- och familjeansvar.

III Utbildning och sysselsättning

12. Alla åtgärder som är förenliga med na- tionella förhållanden och möjligheter bör vid- tas för att göra det möjligt för arbetstagare med familjeansvar att bli och förbli integrera- de i arbetskraften liksom att återvända till arbetslivet efter en frånvaro som berott på detta ansvar. 13. I enlighet med nationell politik och praxis bör arbetstagare med familjeansvar få tillgång till yrkesutbildning och. när det är möjligt. betald studieledighet för att kunna delta i sådan utbildning.

14. Sådan service som är nödvändig för att göra det möjligt för arbetstagare med famil- jeansvar att ta eller återuppta förvärvsarbete bör vara tillgänglig inom ramen för den ser- vice som finns för alla arbetstagare eller. i avsaknad därav. på sätt som är lämpade efter nationella förhållanden. Denna service bör inbegripa kostnadsfri yrkesvägledning. råd- givning samt informations- och arbetsför- medlingsscrvice som utförs av lämpligt utbil- dad personal och som kan tillgodose de sär- skilda bchovcn hos arbetstagare med famil- jeansvar på ett tillfredsställande sätt. 15. Det bör råda jämställdhet mellan ar- betstagare med familjeansvar och andra ar- betstagare när det gäller förberedelse för an- ställning. tillträde till anställning. befordran och anställningstrygghet. '

16. Civilstånd. familjeförhållanden eller familjeansvar bör inte i sig utgöra giltig orsak för att vägra någon anställning eller för an- ställnings upphörande.

IV Anstiillningsvillkor

17. Alla åtgärder som är förenliga med na- tionella förhållanden och möjligheter och med andra arbetstagares legitima intressen bör vidtas för att säkerställa att anställnings- villkoren är sådana att det är möjligt för ar- betstagare med familjeansvar att förena yrkes- och familjeansvar.

Prop. 1981/82: 166

18. Particular attention should be given to general measures for improving working con- ditions and the quality of working life. includ- ing measures aiming at— ta) the progressive reduction of daily hours of work and the reduction of overtime. and ' (1)) more flexible arrangements as regards working schedules. rest periods and holi- days. account being taken of the stage of devel- opment and the particular needs of the coun- try and ofdifferent sectors of activity.

l9. Whenever practicable and appropri- ate. the special needs of workers. including those arising ' from family responsibilities. should be taken into account in shift-work arrangements and assignments to night work.

20. Family responsibilities and consider- ations such as the place of employment ofthe spousc and the possibilities of educating chil- dren should be taken into account when transferring workers from one locality to an- other. 21. (l) With a view to protecting part-time workers." temporary workers and homewor- kers. many of whom have family responsibili- ties. the terms and condititions on Which these types of employment are performed should be adequately regulated and super- viscd. (2) The terms and conditions of employ- ment. including social security coverage. of part-time workers and temporary workers should be. to the extent possible. equivalent to those of full-time and permanent workers respectively: in appropriate cases. their enti- tlement maybe calculated on a pro rata basis. (3) Part-time workers should be' given the option to obtain or return to full-time employ- ment when a vacancy exists and when the circumstances which determined assignment to part-time employment no longer exist. 22. (l) Either parent should have the pos- sibility. within a period immediately follow- ing maternity leave. of obtaining leave of ab- sence (parental leave). without relinquishing employment and with rights resulting from employment being safeguarded. (2) The length of the period following ma- ternity leave and the duration and conditions ofthe leave of absence referred to in subpara-

70

18. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt allmänna åtgärder för att förbättra förhållan- dena i arbetslivet. inklusive åtgärder som syf- tar till

a) en successiv minskning av den dagliga arbetstiden och en minskning av övertidsar- bete och

b) mer flexibla anordningar beträffande ar- betsschcman. viloperioder och semester.

varvid hänsyn bör tas till vilket utveck- lingsstadium landet befinner sig i liksom till landets och olika näringslivssektorers särskil- da behov.

l9. När det är möjligt och lämpligt bör ar- betstagares särskilda behov. inklusive de problem som hänger samman med famil- jeansvar. beaktas vid uppläggningen av skift- arbete och vid hänvisning till nattarbete.

20. Familjeansvar. inklusive makes/makas anställningsort och möjligheterna att uppfost- ra barnen, bör beaktas när arbetstagare för- flyttas från en ort till en annan.

2]. |) För att skydda deltidsarbetande. visstidsanställda och hemarbctande. som i många fall har familjeansvar. bör anställ- ningsvillkoren för dessa typer av anställning regleras och kontrolleras på ett tillfredsstäl- lande sätt. '

2) Anställningsvillkoren. inklusive social trygghet. för deltidsarbetande och visstidsan- ställda bör så långt det är möjligt motsvara dem som gäller för heltidsarbetande respekti- ve fast anställda. Då så är lämpligt bör deras rättigheter beräknas i förhållande till deras arbetstid. .

3) Deltidsarbetandc bör ges företräde att erhålla eller återvända till heltidsanställning när ett sådant arbete blir ledigt och när om— ständigheterna som låg till grund för deltids- anställning-inte längre föreligger.

22. !) Endera föräldern bör ha möjlighet. inom en period omedelbart efter moderskaps- ledigheten. att få ledigt (föräldraledighet) utan att förlora sin anställning och med be- varande av rättigheter som grundar sig på anställningsförhållandet. .

2) Längden på perioden som följer på mo— derskapsledigheten samt omfattningen av och villkoren för den ledighet som anges i l) i

Prop. 1981/82: 166

graph (l) of this Paragraph should be deter- mined in each country by one of the means referred to in Paragraph 3 ofthis Recommen- dation.

(3) The leave ofabsence referred to in sub- paragraph (l) ofthis Paragraph may be intro- duced gradually.

23. (1) lt should be possible' for a worker. ' man or woman. with family responsibilities in relation to a dependent child to obtain leave of absence in the case of its illness.

(2) lt should be possible for a worker withT family responsibilities to obtain leave of ab- sence in the case of the illness of another member of the worker's immediate family who needs that worker's care or support.

(3) The duration and conditions of the leave of absence referred to in subparagraphs (l) and (2) of this Paragraph should be deter- mined in each country by one of the means referred to in Paragraph 3 ofthis Recommen- dation. '

V. Child-care and family services andfacili- ties

24. With a view to determining the scope and character of the child-care and family services and facilities needed to assist work- ers with family responsibilites to meet their employment and family responsibilities. the competent authorities should. in co-opera- tion with the public and private organisations concerned. in ' particular employers' and workers' organisations. and within the scope of their resources for collecting information. take such measures as may be necessary and appropriate— (a) to collect and publish adequate statis- tics on the number of workers with family responsibilities engaged in or seeking em- ployment and on the number and age oftheir children and of other dependants requiring care: and (l)) to ascertain. through systematic sur- veys conducted more particularly in local communities. the needs and preferences for child-care and family services and facilities.

25. The competent authorities should. in co-operation with the public and private or- ganisations concerned. take appropriate steps to ensure that child-care and family ser- vices and facilities meet the needs and prefer-

7l

denna punkt bör fastställas i varje land på något av de sätt som anges i punkt 3 i denna rekommendation.

3) Den ledighet som avses i l) i denna punkt kan införas stegvis, '

23. I) Det bör vara möjligt för arbetstagar- re. man eller kvinna. med ansvar för egna barn som är beroende av sina föräldrar att få ledigt om barnet blir sjukt. 2) Det bör vara möjligt för arbetstagare med familjeansvar att få ledigt vid sjukdom hos annan medlem av deras närmaste familj som är i behov av arbetstagarens omvårdnad eller stöd. 3) Omfattningen av och villkoren för sådan ledighet som åsyftas i 1) och 2) i denna punkt bör bestämmas i varje land på något av de sätt som anges i punkt 3 i denna rekommen- dation.

V Service och inrättningar för bar/nnnsorg och omsorg om andrafinniliemedlemmor

24. För att fastställa omfattningen och in- riktningen av den service och de inrättningar för barnomsorg och omsorg om andra famil- jemedlemmar som behövs för att hjälpa ar- betstagare med familjeansvar att fullgöra sitt yrkes- och familjeansvar bör behöriga myn- digheter inom ramen för sina resurser att samla information och i samarbete med be- rörda offentliga och enskilda organisationer. särskilt arbetsgivar- och arbetstagarorganisa- tioner. vidta sådana åtgärder som kan vara nödvändiga och lämpliga för att

a) insamla och publicera tillräcklig stati— stik om antalet arbetstagare med familjean- svar som har eller söker förvärvsarbete och om antal och ålder på deras barn och på and- ra familjemedlemmar som är beroende av deras omvårdnad samt .

b) utröna behov och preferenser när det gäller service och inrättningar för barnom- sorg och omsorg om andra familjemedlem- mar genom systematiska undersökningar som utförs framför allt på lokal nivå.

25. Behöriga myndigheter bör i samarbete med berörda offentliga och enskilda organisa- tioner vidta lämpliga åtgärder för att säker- ställa att service och inrättningar för barnom- sorg och omsorg om andra familjemedlem-

Prop. 1981/82:166

ences so revealed: to this end they should. taking account of national and local circum- stances and possibilities. in particular—

(a) encourage and facilitate the establish- ment. particularly in local communities. of plans for the systematic development of child-care and family services and facilities. and

(I)) themselves organisc or encourage and facilitate the provision of adequate and ap- propriate child—care and family services and facilities, free of charge or at a reasonable charge in accordance with the workers' abili- ty to pay. developed along flexible lines and meeting the needs of children of different ages. of other dependants requiring care and of workers with family responsibilities.

26. (l) Child-care and family services and facilities of all types should comply with stan- dards laid down and supervised by the com- petent authorities.

(2) Such standards should prescribe in par- ticular the equipment and hygienic and tech- nical requirements of the services and facili- ties provided and the number and qualifica- tions of the staff.

(3) The competent authorities should pro- vide or help to ensure the provision of ade- quate training at various levels for the per- sonnel needed to staff child-care and family services and facilities.

VI. Social security

27. Social security benefits. tax relief. or other appropriate measures consistent with national policy should. when necessary. be available to workers with family responsibil- ities. - 28. During the leave of absence referred to in Paragraphs 22-and 23. the workers con- cerned may. in conformity with national con- ditions and practice. and by one ofthe means referred to in Paragraph 3 ofthis Recommen- dation. bc protected by social security.

29. A worker should not be exluded from social security coverage by reference to the occupational activity of his or her spousc and

72

mar motsvarar de behov och preferenser som på detta sätt har klarlagts. ] detta syfte bör de. med beaktande av nationella och lokala förhållanden. i synnerhet

&) uppmuntra och underlätta upprättandet av planer för en systematisk utveckling av service och inrättningar för barnomsorg och. omsorg om andra familjemedlemmar. särskilt på lokal nivå samt _

b) själva organisera. uppmuntra och un- derlätta tillhandahållandet av tillräcklig och lämplig service och inrättningar för barnom- sorg och omsorg om andra familjemedlem- mar. kostnadsfritt eller till en rimlig kostnad i enlighet med arbetstagarens betalningsför- måga. Denna service och dessa inrättningar bör vara flexibla och motsvara behoven hos barn i olika åldrar. hos andra familjemedlem- mar som är beroende av omvårdnad samt hos arbetstagare med familjeansvar.

26. |) Alla slag av service och inrättningar för barnomsorg och omsorg om andra famil- jemedlemmar bör uppfylla de normer som fastställs och kontrolleras av behöriga myn- digheter.

2) Sådana normer bör särskilt föreskriva den utrustning och hygieniska och tekniska standard som skall gälla för den service och de inrättningar som tillhandahålls samt perso- nalens storlek och kvalifikationer.

3) Behöriga myndigheter bör tillhandahål- la eller bistå i tillhandahållandet av lämplig utbildning på olika nivåer för den personal som behövs för service och inrättningar för barnomsorg och omsorg om andra" familje- medlemmar.

VI Social trygghet

27. Arbetstagarc med familjeansvar bör när så erfordras åtnjuta socialförsäkringsför- måner. skattelättnad eller andra lämpliga åt- gärder som är förenliga med nationell politik.

28. Under ledighet som avses under punk- terna 22 och 23 kan berörda arbetstagare skyddas genom lagstiftning om social trygg- het. i överensstämmelse med nationella för- hållanden och praxis. och på något av de sätt som anges under punkt 3 i denna rekommen- dation. 29. En arbetstagare bör inte undantas från sociala trygghetsförmåner med åberopande av makas eller makes yrkesverksamhet och

Prop. 1981/82:166

entitlement to benefits arising from that ac- tivity.

30. (1) The family responsibilities of a worker should be an element to be taken into account in determining whether employment offered is suitable in the sense that refusal of the offer may lead to loss or suspension ol' unemployment benefit.

(2) In particular. where the employment offered involves moving to another locality. the considerations to be taken into account should include the place of employment of the spousc and the possibilites of educating children.

31. In applying Paragraphs 27 to 30 of this Recommendation. a Member whose econo- my is insufliciently developed may take ac- count of the national resources and social security arrangements available.

VII. Help in exercise offatnily responsibil- ities .

32. The competent authorities and bodies in each country should promote such public and private action as is possible to lighten the burden deriving from the family responsibil- ities of workers. 33. All measures compatible with national conditions and possibilities should be taken to develop home-help and home-care ser- vices which are adequately regulated and str- pervised and which can provide workers with family responsiblities. as necessary. with qualified assistance at a reasonable charge in accordance with their ability to pay. 34. Since many measures designed to im- prove the conditions of workers in general can have a favourable impact on those of workers with family responsibilities, the competent authorities and bodies in each country should promote such public and pri— vate action as is possible to make the provi- sion of services in the community. such as public transport. supply of water and energy in or ncar workers' housing and housing with labour-saving layout. responsive to the needs of workers.

VIII. Effect on e.t'isting ret'om/nena'ations 35. This Recommendation supersedes the Employment (Women with Family Responsi- bilities) Recommendation. 1965.

73

rättigheter till'förmåner som uppkommer från denna verksamhet.

30. 1) En arbetstagares familjeansvar bör vara en omständighet som beaktas vid avgö- rande av huruvida en erbjuden anställning är lämplig i den meningen att avvisande av er- bjudandet kan leda till förlust av eller tillfäl- ligt bortfall av arbetslöshetsunderstöd.

2) Särskilt bör bland de omständigheter som sålunda beaktas ingå makans/makens ar- betsplats och möjligheterna att uppfostra bar- nen. när den erbjudna anställningen förutsät- ter flyttning till annan ort.

31. Vid tillämpningen av punkterna 27—30 i denna rekommendation kan en medlemsstat vars ekonomi är otillräckligt utvecklad ta hänsyn till vilka nationella resurser och soci- ala trygghetsanordningar som är tillgängliga.

VII Under/tittande at'familjeansvar

32. Behöriga myndigheter och organ i var- je land bör främja sådana offentliga och en- skilda initiativ som är möjliga i syfte att un- derlätta de sysslor som hänger samman med arbetstagares familjeansvar. 33. Alla åtgärder som är förenliga med na- tionella förhållanden och möjligheter bör vid- tas för att utveckla en på lämpligt sätt regle- rad och kontrollerad hemtjänstverksamhet som. om så erfordras. kan tillhandahålla ar- betstagare med familjeansvar kvalificerad hjälp till en rimlig kostnad i förhållande till deras .betalningsförmåga. 34. Många åtgärder som är avsedda att för- bättra förhållandena för arbetstagare i all- mänhet kan ha en positiv effekt för arbetsta- gare mcd familjeansvar. Därför bör behöriga myndigheter och organ i varje land främja alla offentliga och privata initiativ som är möjliga och som syftar till att anpassa sam- hällets service. såsom allmänna kommunika- tioner. vatten- och energiförsörjning i eller i närheten av arbetstagares bostadsområden samt uppförande av välutrustade bostäder. till arbetstagares behov.

VIII Ejfekt på gällande rekommendationer

35. Denna rekommendation ersätter 1965 års rekommendation om sysselsättning av kvinnor med familjeplikter.

Prop. 1981/82: 166

Convention (No. 47) Concerning the Re- duction of Hours of Work to Forty a Week.

The General Conference of the Interna- tional Labour Organisation.

Having met at Geneva in its Nineteenth Session on 4 June 1935.

Considering that the question ofthe reduc- tion of hours of work is the sixth item on the agenda of the Session; .

Considering that unemployment has be- come so widespread and long continued that there are at the present time many millions of workers throughout the world suffering hard- ship and privation for which they are not themselves responible and from which they arejustly entitled to be relieved:

Considering that it is desirable that work- ers should as far as practicable be enable to share in the befetits of the rapid technical prongSs which is a characteristic of modern industry; and

Considering that in pursuance ofthe Reso- lutions adopted by the Eighteenth and Nine- teenth Sessions of the International Labour Conference it is necessary that a continuous effort should be made to reduce of work in all forms of employment to such extent as is possible; adopts this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred and thiry-tive the following Convention. which may be cited as the Forty-Hour Week Convention. 1935:

Article ]

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention declares its approval of—

((1) the principle of a forty-hour week ap- plied in such a manner that the standard of living is not reduced in consequence: and

(b) the taking or facilitating of such mea- sures as may bejudged appropriate to secure this end; and undertakes to apply this princi- ple to classes of employment in accordance with the detailed provisions to be prescribed by such separate ConVentions as are ratified by that Member.

74

lLO:s konvention (nr 47) om arbetstidens förkortning till 40 timmar i veckan

Internationella arbetsorganisationens all- männa konferens.

som har samlats i Geneve den 4juni 1935 till sitt nittonde möte.

beaktar att frågan om arbetstidens för"- kortning utgör den sjätte punkten på mötets dagordning.

anser att arbetslösheten fått sådan omfatt- ning och erhållit sådan varaktighet. att det för närvarande i världen finns många miljoner arbetare. utsatta för elände och umbäranden. för vilket de inte själva bär ansvaret och vari- från de rätteligen kan göra anspråk på att bli befriade.

anser att det är önskvärt. att arbetarna så- vitt möjligt bereds tillfälle få del av de för- måner som härrör ur den snabba tekniska utveckling. vilken kännetecknar den mo- derna industrin.

anser att det. i enlighet med resolutioner. som antagits av internationella arbetskonfe- rensen vid dess adertonde och nittonde mö- ten. är oundgängligt att göra en ansträngning för att i möjligaste mån förkorta arbetstiden inom alla slag av sysselsättning och

antar denna den tjugoandra dagen i juni månad är nittonhundratrettiofem följande konvention. som kan kallas 1935 års konven- tion om fyrtiotimmz'rrsvecka:

Artikel !

Varje medlem av internationella arbetsor- ganisationen. som ratificerar denna konven- tion. förklarar sig gilla:

a) principen om fyrtiotimmarsveckan. till- lämpad på'sådant sätt. att den inte medför sänkning av arbetarnas levnadsnivå:

b) vidtagande eller främjande av åtgärder. som kan anses ägnade att leda till detta mål:

och förbinder sig att. i enlighet med detalj- föreskrifter som må kunna meddelas i sär- skilda konventioner. vilka ratificeras av med- lemmen. tillämpa nämnda princip på olika slag av sysselsättning.

Prop. 1981/82: 166

Article 2

The formal ratifications ofthis Convention shall be communicated to the Director-Gen- eral of the International Labour Office for registration.

Article 3

l. This Convention shall be binding only upon those Members ofthe International La- bour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the-' Director- General.

Iherealter. this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Artic/t' 4

As soon as the ratifications of two Mem- bers ofthe International Labour Organisation have been registered. the Director-General of the International Labour Office shall so no- tify all the Members of the International La- bour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members ofthe Organisation.

Article 5

1. A Member which has ratified this Con- vention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Con- vention lirst comes into force, by an act com- municated to the Director-General of the In— ternational Labour Oflicc for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is regis- tered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not. within the year following the expiration ofthe period of ten years mentioned in the preceding para- graph. exercise the right of denunciation pro- vided for in this Article. will be bound for another period of ten years and. thereafter. may denounce this Convention at the expira- tion of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

75

Artikch

Dc officiella ratifikationcrna av denna kon- vention skall sändas till internationella ar- betsbyråns generaldirektör för registrering.

Ani/ml.?

]. Denna konvention är bindande endast för de medlemmar av internationella arbets- organisationen. vilkas ratifikationer har re- gistrerats hos generaldirektören.

2. Konventionen träder i kraft tolv må-' nader efter det att två medlemsstaters ratili- kationer har registrerats hos generaldirek- tören.

3. Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlemsstat tolv månader från den dag. då dess ratifikation har registrerats.

Artikel4

Så snart ratifikationerna för två medlem- mar av internationella arbetsorganisationen registrerats. skall internationella arbetsby- råns generaldirektör därom underrätta alla medlemmarna av internationella arbetsorga- nisationen. Generaldirektören skall likaledes underrätta dem om registreringen av ratifika- tioner. som senare delgivits generaldirektö- ren av andra medlemmar av organisationen.

Artikel5

]. Medlemsstat. som ratificerat denna konvention. kan. sedan tio år förflutit från den tidpunkt. då konventionen först trädde i kraft. säga upp den genom en skrivelse. som sänds till internationella arbetsbyråns gene- raldirektör för registrering. Uppsägningen får verkan först ett år efter det den registrerats.

2. Varje medlemsstat. som ratificerat den- na konvention och inte inom ett år efter ut- gången av den tioårsperiod som avses i punkt 1 gör bruk av sin uppsägningsrätt enligt den- na artikel. är bunden för en ny period av tio år och kan därefter. på de i denna artikel föreskrivna villkoren säga upp konventionen vid utgången av varje tioårsperiod.

Prop. 1981/82:166

Article 6

At .the expiration of each period of ten years after the coming into force of this Con- vention. the Governing Body of the Interna- tional Labour Office shall present to the Gen- eral Conference a report on the working of this Convention and shall consider the desir- ability of placing on the agenda ofthe Confer- ence the question of its revision in whole or in part.

Artic/c 7

]. Should the Conference adopt a_ new Convention revising this Convention in whole or in part. then. unless the new Con- vention otherwise provides.

((i) the ratification by a Member ofthe new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Conven- tion. notwithstanding the provisions of Arti- cle 5 above. if and when the new revising Convention shall have come into force:

(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratitication by the Members.

2. This Convention shall in any case re- main in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 8 The French and English texts of this Con— vention shall both be authentic.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982

76

Artikel 6

Vid utgången av varje tioårsperiod. räknat från denna konventions ikraftträdande. skall internationella arbetsbyråns styrelse lämna arbetskonferensen en redogörelse för denna konventions tillämpning och ta under övervä- gande. om det finns anledning att på konfe- rensens dagordning uppföra frågan om att hclteller delvis revidera konventionen.

Artikel 7

|. Om konferensen antar en ny konven- tion. varigenom denna konvention helt eller delvis revideras. och den nya konventionen inte föreskriver annat.

a) skall. under förutsättning att den nya konventionen har trätt i kraft. en medlems- stats ratifikation av den nya konventionen i sig innefatta omedelbar uppsägning av denna konvention. utan hinder av bestämmelserna i artikel 5 ovan:

b) skall. från den dag då den nya konven- tionen träder i kraft. denna konvention inte längre kunna ratiliceras av medlemsstaterna.

2. Denna konvention skall likväl förbli gäl- lande till form och innehåll för de medlems- stater som har ratificerat den men inte har ratificerat den nya konvention varigenom den revideras. Art/(cl 8

De franska och engelska texterna till denna konvention skall båda äga vitsord.