Prop. 1981/82:177

om ändring i skogsvårdslagen (1979:429), m.m.

Prop. 1981/82: 177

Regeringens proposition 1981/82: 177

om ändring i skogsvårdslagen (1979z429), m. m.;

beslutad den 25 mars 1982.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll för den åtgärd och det ändamål som framgår av föredragandens hemställan.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

AN DERS DAH LGREN

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas en redogörelse för vissa frågor som rör tillgången på virke för skogsindustrin m. m. Vidare föreslås att bestämmelserna i 6å skogsvårdslagen(1979: 429) om avverkning av överårig skog ges ett vidgat tillämpningsområde. Slutligen tas upp vissa frågor som rör tillämpningen av skogsvårdslagens bestämmelser om anläggning av ny skog och om ransonering av skog.

] Riksdagen 1981/82. ] saml. Nr 177

Prop. 1981/82: 177

Förslag till

|.)

Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979: 429)

Härigenom föreskrivs att 6.5 skogsvårdslagen (1979: 429) skall ha nedan

angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Om ett skogsbestånd är överårigt och markens virkesproducerande förmåga tas till vara endast i ringa utsträckning på grund av röta eller själrgallring i beståndet. får skogs- vårdsstyrelsen besluta att bestån- det skall slutavverkas och ny skog anläggas.

Föreslagen lydelse

Om ett skogsbestånd är överårigt och markens virkesproducerande förmåga tas till vara endast i ringa utsträckning. får skogsvårdsstyrel- sen besluta att beståndet skall slut— avverkas och ny skog anläggas.

Denna lag träder i kraft den ljuli l982.

Prop. 1981/82: 177 3

Utdrag JORDBRUKSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträdc 1982-03—25

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Wikström. Friggebo, Dahlgren, Åsling. Söder. Johansson. Wirtén. Andersson. Boo. l'-"ctri. Eliasson. Gustafsson. Elmstedt. Ahrland. Molin

Föredragande: statsrådet Dahlgren

Proposition om ändring i skogsvårdslagen (1979: 429). m. m.

1. Inledning

Virkesförsörjningsutredningen (I 1979: 18)' har haft till uppgift att utreda behovet av ändringar i beskattningsreglerna och av andra statliga åtgärder för att påverka utbudet av virkesråvara. Utredningen överlämnade i okto- ber 1981 betänkandet (SOU 198lz81) Skogsindustrins virkesförsörjning. De väsentligaste delarna av utredningens förslag i fråga om det statliga stödet till skogsbruket behandlades av riksdagen redan under hösten 1981 ( prop. 1981/82: 30 bil. 5. JoU 1981/82: 8. rskr 1981/82: 29) och har dessutom tagits upp i årets budgetproposition ( prop. 1981/82: 100 bil. 13 s. 50—57). En mindre del av utredningens förslag i skattefrågor behandlades också av riksdagen under hösten 1981 ( prop. 1981/82: 30 bil. 4. SkU 1981/82: 8. rskr 1981/82: 14). Ytterligare skattefrågor har nyligen tagits upp av chefen för budgetdepartementet.

] det följande tar jag upp de förslag till ändringar i skogsvårdslagen (1979:429) som virkesförsörjningsutredningen har lagt fram. Jag redogör också för min syn på vissa frågor om virkesförsörjningen.

Virkesförsörjningsutredningens betänkande har remissbehandlats. Till protokollet i detta ärende bör fogas dels utredningens sammanfatt- ning rörande de frågor jag här tar upp som bilaga ]. dels utredningens författningsförslag som rör skogsvårdslagstiftningen som bilaga 2. dels en förteckning över remissinstanserna och en sammanställning av remissytt- randena. utom i de frågor som rör det statliga stödet till skogsbruket samt

' Generaldirektören Bo S. Hedström, ordförande. samt riksdagsledamöterna Curt Boström. Bo Lundgren och Gunnar Olsson, lantbrukaren Per Stjernström och verkställande direktören Brivio Thörner.

Prop. 1981/82: 177 4

skatter och avgifter, som bilaga 3. Beträffande nuvarande förhållanden m.m. samt utredningens närmare överväganden hänvisas till betänkandet.

2. Föredragandens överväganden

2.1. Skogspolitiken och virkesförsörjningen

Långsiktig hushållning med våra skogar har sedan länge kännetecknat den svenska skogspolitiken. Motivet härtill är bl.a. skogsbrukets stora betydelse för vår försörjning. Som råvaruleverantör till en av våra viktigas— te exportnäringar är skogsbruket både direkt och indirekt av väsentlig betydelse för sysselsättningen och som inkomstkälla. Skogsindustrin sva- rar sålunda för ca 20% av våra exportinkomstcr. Jämfört med andra exportindustrier är skogsindustrin dessutom i mycket ringa grad beroende av importvaror. Näringcns betydelse kommer enligt min mening att sna- rast öka framöver. Skälet härtill är skogsindustrins goda möjligheter att genom export medverka till en förbättring av landets ekonomi. Enligt min mening finns det sålunda all anledning att utnyttja den produktiva skogs- marken aktivt och rationellt under hänsynstagande till bl. a. naturvårdcns intressen på sätt som anges i skogsvårdslagstiftningen. Detta är en sam- hällsangelägenhet av största vikt.

Vad jag nu har framhållit betonades också i 1979 års riksdagsbeslut om skogspolitikcn ( prop. 1978/79: 110 . JoU 1978/79: 30. rskr 1978/79: 3.87). Det slogs därvid fast att skogsnäringen måste verka i överensstämmelse med de övergripande samhällsekonomiska målen och i samspel med andra samhällssektorer. Enligt riksdagsbeslutet motiverar skogens betydelse för landets ekonomi och välstånd att vi tar tillvara den produktionsrcsurs som skogsmarken utgör. Skogen är en nationell tillgång som skall utnyttjas för samhällets bästa. Målet för skogsproduktionen är sammanfattningsvis en varaktig. hög och värdefull virkesavkastning. Det innebär bl. a. att skogs- bruket skall ges en sådan inriktning att handlingsfriheten och valmöjlighe- terna bevaras för kommande generationer. Det innebär också att skogs— markens produktionsförutsättningar skall utnyttjas på bästa sätt. Samtidigt underströks skogens betydelse bl.a. för friluftsliv och rekreation. som inslag i kulturlandskapet samt som hemvist för växter och djur som inte tål alltför drastiska förändringar i sin livsmiljö. Vidare hänvisades till att det för rennäringen behövs stora områden i norra Sverige som betesmarker. 1 det skogspolitiska beslutet framhölls särskilt att skogsindustrins aktuella råvarubehov inte får vara styrande för skogsproduktionens långsiktiga inriktning. I stället bör industrikapacileten efter hand anpassas till den råvarutillförsel som är möjlig inom ramen för den fastslagna skogspoliti- ken.

De störningar som virkesmarknadcn har varit utsatt för under de allra senaste åren och som bl.a. föranlett tillkallandet av virkesförsörinings—

Prop. 1981/82:177 5

utredningen kan självfallet inte få påverka de långsiktiga mål som jag nu har redovisat. De skogspolitiska målen som beslutades år 1979 bör ligga fast.

Riksdagsbeslutet år 1979 grundades bl. a. på förslag som hade lagts fram av 1973 års skogsutredning. Utredningen hade redovisat tre detaljerade långsiktiga program för den framtida skogsproduktionen och rekommende- rat dct mest ambitiösa. Regeringens förslag och riksdagens ställningstagan- de innebar emellertid att något detaljerat program inte lades fast. Motivet härför var önskan att inte låsa handlingslinjcrna i det långa perspektivet utan att i stället ge möjlighet till en fortlöpande omprövning och anpassning till utvecklingen. Något krav på en viss årlig avverkningsnivå ställdes således inte. Som allmän riktlinje angavs emellertid att utgångspunkten bör vara att söka åstadkomma en skogsproduktion som ger åtminstone 75 milj. m3sk om året. Det sades samtidigt att strävan bör vara en ökad produktion i den mån det är möjligt och-lämpligt med hänsyn till andra viktiga sam- hällsmål. En produktion av den angivna storleken ansågs vara tillräcklig för att möjliggöra ett normalt kapacitetsutnyttjande i den då befintliga skogsindustrin.

Virkesförsörjningsutredningen har presenterat tre nya långsiktiga av- verkningsberäkningar gjorda enligt samma principer som tidigare men med aktuellare ingångsdata. Dessutom har hänsyn tagits till att vissa virkestill- gångar inte bedöms bli tillgängliga för avverkning av olika skäl. Beräkning- arna är. till skillnad från de tidigare. gjorda för två ägaregrupper och uppdelade på barrträd och lövträd. Utredningens huvudalternativ, som väl överensstämmer med det som år 1979 ansågs som eftersträvansvärt. ger till resultat en virkesmängd som nästan helt överensstämmer med skogsindu- strins virkesbehov. Hänsyn har därvid även tagits till behovet av bl.a. brännved. Utredningens andra alternativ utgår från att vad som enligt beräkningarna har sparats Linder 1970-talet skall avverkas under 1980-talet i stället för att spridas över en längre period. Alternativet leder till ett överskott på virke av ca 7,5 milj. m3sk. Utredningens tredje alternativ förutsätter en skogsskötsel som är mindre intensiv och som därför avviker från intentionerna i 1979 års skogspolitik. Detta alternativ leder till ett virkesunderskott om ca 4.5 milj. m3sk, i huvudsak barrvirke. I det första alternativet krävs att skogsägare hänförliga till gruppen privata (exkl. skogsbolag) under 1980-talet måste öka sina årliga avverkningar med ca 6.5 milj. m3sk i förhållande till 1970—talets nivå. Övriga skogsägare måste öka avverkningarna med drygt 1 milj. m3sk. Motsvarande värden i det andra alternativet är 12 resp. drygt 1 milj. m3sk och i det tredje drygt 2 milj. m3sk resp. en något minskad avverkning.

Nästan alla remissinstanser som har kommenterat beräkningarna har accepterat dem. i vissa fall med mindre korrigeringar. Ungefär hälften av instanserna delar också utredningens uppfattning att det första alternativet bör vara ett huvudalternativ. Andra hälften ansluter sig till utredningens

Prop. 1981/82: 177 6

andra alternativ. LRF/SSR anser att utredningens tredje alternativ är mest realistiskt och framhåller som bakgrund härtill bl.a. skogsbrukets bris- tande lönsamhet och brister i skogsvården.

För egen del vill jag framhålla att det lika litet nu som år 1979 finns anledning att lägga fast något detaljerat skogsproduktionsprogram eller någon exakt avverkningsnivå för framtiden. Vissa riktlinjer för skogsbru- kets och skogspolitikens planering och detaljutformning måste dock frn- nas. Så t.ex. anser jag att strävan bör vara att åstadkomma en skogspro- duktion som ger åtminstone den virkesmängd som virkesförsörjningsut- redningens huvudalternativ innebär. Detta motsvarar i huvudsak skogs- utredningens alternativ 1 och bör som virkesförsörjningsutredningen anger i stort sett ge balans mellan tillgång och efterfrågan på virkesråvara med nuvarande industrikapacitet.

Jag vill betona att ett genomförande av utredningens huvudalternativ kräver kraftfulla skogsvårdsinsatser i fråga om såväl anläggning av ny skog som ungskogsröjning och gallring. Om landets skogsägare lever upp till skogsvårdslagens krav kommer också avverkningsmöjligheterna efter hand att öka. Det sagda innebär vidare att jag anser att utredningens mera ambitiösa alternativ inte kan betraktas som realistiskt. Alternativet är alltför kortsiktigt. Det kräver en snabb uppbyggnad av avverkningsre- surser och industrikapacitet som efter bara några få är åter måste avveck- las. Enligt min mening bör krafterna i första hand inriktas mot att nå upp till huvudalternativct.

Självfallet är det nödvändigt att fortlöpande följa utvecklingen och resul- taten av vidtagna åtgärder. Det är skogsstyrelsen som svarar för detta inom ramen för sin prognosverksamhet. Genom denna verksamhet skall bedömningar kunna göras av behovet av eventuella korrigeringar eller andra åtgärder.

Utredningen har som nämnts utfört sina avverkningsberäkningar för två skilda ägaregrupper. Det är angeläget att påpeka att de stora variationer som finns mellan och inom ägaregrupperna och som inte har kunnat tas hänsyn till i utredningens modellberäkningar givetvis gör beräkningsresul- taten för resp. grupp osäkra.

Jag har nu behandlat frågan om skogsproduktionens möjliga och önsk- värda storlek'framöver. Utgångspunkten för dessa ställningstaganden är att utbudet av virke i genomsnitt skall komma att vara lika stort som produktionen. Varför så inte har varit fallet de senaste åren har analyserats av utredningen. Analysen har legat till grund för utredningens förslag om åtgärder för ett ökat virkesutbud. Utredningen föreslår i detta syfte änd- ringar i skogsvårdslagstiftningen, ökat statligt stöd till skogsbruket och ändringar i skattelagstiftningen. Som jag tidigare har nämnt har riksdagen på regeringens förslag redan fattat beslut i frågor som rör väsentliga delar av utredningens förslag. nämligen i fråga om det ökade statliga stödet och vissa skattefrågor. Ytterligare förslag på det senare området har. som jag

Prop. 1981/82: 177 7

också nämnde. nyligen anmälts av chefen för budgetdepartementet. Innan jag går in på de återstående utredningsförslagen villjag rent allmänt beröra frågan om virkesutbudet.

Jag har i det föregående framhållit att skogen och skogsmarken är en viktig nationell resurs. Det är ett samhällsintresse att denna resurs utnytt- jas på ett rationellt och riktigt sätt. Sedan lång tid tillbaka är det sålunda inte den enskilde markägaren som självständigt bestämmer om hur utnytt- jandet skall ske. Lagreglcr om återväxtåtgärder och om avverkning har funnits länge i vårt land. De bestämmelser som reglerar vem som får förvärva skogsmark tar också sikte på att främja ett aktivt utnyttjande av marken. Förvärv av skogsmark får sålunda inte ske i kapitalplacerings- syfte.

Jag vill i sammanhanget betona att den alldeles övervägande delen av landets skogsmark brukas aktivt. Det finns emellertid skogsägare som av olika skäl inte vill eller kan ställa upp på ett aktivt brukande trots att skogstillståndet i sig på deras fastigheter skulle möjliggöra det. Ett sådant uppträdande kan samhället inte acceptera. Det utbud av virke som just dessa fastigheter borde svara för kan vara den marginalkvantitet. som skulle göra det möjligt att fullt ut utnyttja en högkonjunktur.

Enligt min bedömning är det dock en förhållandevis liten grupp skogs- ägare. som underlåter att medverka i ett aktivt skogsbruk genom att inte avverka. Virkesförsörjningsutredningens enkät visar också att en del skogsägare tror att skogsvårdslagens ransoneringsbestämmelscr hindrar dem från att avverka. Underlåtenheten att avverka orsakas alltså till viss del av brist på information. Jag bedömer emellertid att de förhållandevis enkla ransoneringsrcglerna i 1979 års skogsvårdslagstiftning och de ytterli- gare förenklingar av dessa somjag tar upp i det följande. kombinerade med allt fler skogsbruksplaner. skall undanröja dessa missförstånd. Rent all- mänt kan det emellertid behövas en utökad information riktad särskilt till de grupper som enligt utredningens enkät är minst aktiva. Jag vill nämna att Sveriges skogsägareföreningars riksförbund (SSR) i skrivelse den 11 mars 1982 förklarat sig berett att i samråd med skogsvårdsorganisationen vidareutveckla och bredda den informationskampanj som bedrivits under senare år under temat ”Sköt din skog" i syfte bl.a. att öka avverkningar- na. [ denna kampanj kommer bl.a. att i ökad utsträckning engageras förtroendevalda inom organisationen. Jag ser det som mycket värdefullt att skogsägarrörelsen på detta sätt aktivt engagerar sig i och stöder den satsning på skogsbruket, som nu sker från statens sida. Jag vill erinra om att särskilda medel fr.o.m. innevarande budgetår har ställts till skogs- vårdsorganisationens förfogande för information. rådgivning och utbild— ning i anslutning till programmet för förnyelse av glesa skogar. Jag vill också betona vikten av skogsvårdsorganisationens mera allmänna infor- mation om den stora betydelse som skogen har för vår samhällsekonomi och för friluftsliv. flora och fauna. Till frågan om skogsbruksplaner åter- kommerjag i det följande.

Prop. 1981/82: 177 8

Det finns ett annat för vissa skogsägare väsentligt hinder för ett aktivt skogsbruk. Många skogsägare är så gamla att de inte själva kan utföra avverkning och skogsvård. Andra saknar utbildning för avverkning eller bor så långt från sina fastigheter att det inte blir aktuellt med avverkning. För dessa grupper är det nödvändigt att det finns i varje fall avverkningsre- surser som kan köpas. Enligt min mening är det angeläget att sådana resurser byggs upp igen inom ramen för skogsägareföreningarna eller på annat sätt. En förutsättning härför är självfallet att sysselsättningsunderla— get har viss varaktighet. Jag vill i det sammanhanget som ett exempel på en långsiktig åtgärd hänvisa till riksdagens principiella ställningstagande un- der hösten 1981 för ett lS-årsprogram för ersättning av glesa skogar. s. k. 5:3-skogar. med nya. mer högproducerandc bestånd. Den för sådana åtgär- der tillgängliga arealcn beräknas till sammanlagt ca 1.7 milj. ha. Vissa bedömare har angett en mindre areal. Jag är angelägen att betona att hänsyn skall tas till naturvårdens intressen vid de åtgärder som sätts in för att förnya de glesa och dåliga skogarna. Bestämmelser om detta finns i tillämpningsföreskrifterna till skogsvårdslagen . Vid de arealberäkningar som gjorts för åtgärdsprogrammet har områden som är av särskilt intresse av naturvårds- eller kulturminnesvårdsskäl frånräknats. Bidrag skall sålun- da inte komma i fråga för dessa områden. Jag vill erinra om att de skogar som berörs av programmet huvudsakligen är belägna i Norrland och består av barrträd. Det är dessa som till en början kommer att dominera verksam- heten i programmet. Kartläggningen av vilka marker som kommer att bli aktuella för åtgärder sker bl.a. inom ramen för de översiktliga skogsinven- teringarna. Därvid måste självfallet göras bedömningar om vilka hänsyn som enligt skogsvårdslagen skall tas till naturvårdens intressen. Underlag för sådana bedömningar. som måste göras innan beslut om bidrag fattas. finns också bl. a. i länsstyrelsernas handlingsprogram för naturvården. Jag vill också påpeka att programmet inte syftar till en ökad nedläggning av jordbruksmarker. För skogsodling på nedlagd jordbruksmark lämnas inte längre något statsbidrag. Om naturvårdens intressen är särskilt starka. t. ex. om det aktuella området har tagits tipp i länsstyrelsens handlingspro- gram. för naturvärden. bör det kunna skyddas genom överenskommelser eller avtal med markägaren eller genom förordnande enligt naturvårdsla- gen. Genom de regler som gäller för avverkningsanmälan ges naturvårds- myndigheten möjlighet att överväga åtgärder av det slagjag nu nämnt.

Fastighets- och ägarestrukturen hindrar på vissa håll ett aktivt brukande av jordbruks- och skogsbruksfastigheter. För att utreda och komma med förslag i dessa frågor har jag efter regeringens bemyndigande tillkallat en kommitté (Jo 1981:05) som antagit namnet strukturutredningen för jord- bruk och skogsbruk. Som en dellösning på detta problem har kommittén (Ju 1977107) om ställföreträdare för dödsbo i vissa fall m.m. nyligen överlämnat betänkandet (SOU 198 1 : 91) Ställtöreträdarc för fastighetsäga- re i vissa fall. Betänkandet remissbehandlas f.n. .

Sammanfattningsvis vill jag betona att det är många olika faktorer som

Prop. 1981/82: 177 ' 9

påverkar virkesutbudet från våra skogar. Vissa allmänna frågor har jag behandlat i det föregående. Skattefrågorna liksom Väsentliga frågor som rör det statliga stödet till skogsbruket behandlas eller har behandlats i annat sammanhang. I det följande tar jag först upp vissa andra av utred- ningens förslag om statligt stöd och därefter förslagen med anknytning till skogsvårdslagstiftningen.

2.2. Det statliga ekonomiska stödet till skogsbruket

Den senaste samlade översynen av det statliga ekonomiska stödet till skogsbruket gjordes i anslutning"till 1979 års skogspolitiska beslut. Över- synen innebar bl.a. en utmönstring av föråldrade stödformer samt en samordning och förenkling. Genom riksdagsbeslutet kom emellertid ett av de äldre stödsystemen (SFS 1974z472) att finnas kvar till den 1 juli 1984. Dessa bestämmelser både överlappas av och överlappar de nya bestäm- melserna. Våren 1981 fattade riksdagen vidare beslut om två stödformer som skulle utvärderas efter två år. Utredningen har föreslagit dels att de äldre stödbestämmelserna i förenklande och förtydligande syfte upphävs, dels att tidsbegränsningen för vissa stödformer tas bort. Utredningen före- slär också att den nuvarande möjligheten att erhålla statsbidrag för om- eller hjälpplantering efter sork- och kaninskador utvidgas till att gälla alla typer av skador av anledningar över vilka skogsägaren inte kunnat råda. Utredningens övriga förslag i frågor om det statliga stödet har som jag tidigare nämnt redan behandlats av riksdagen.

Remissinstanserna har i huvudsak tillstyrkt eller lämnat utan erinran utredningens förslag till förenklingar av det statliga stödsystemet. Skogs- styrelsen och ett par länsstyrelser motsätter sig ett upphävande redan nu av de äldre stödbestämmelserna och LRF/SSR föreslår ytterligare förenk- lingar. Även utredningens förslag om bidrag vid skada tillstyrks eller lämnas utan erinran av remissinstanserna. Flertalet uppfattar dock utred— ningsförslaget som begränsat till älgskadefallen.

För egen del villjag betona vikten av att bestämmelserna om det statliga stödet förenklas. För skogsägarna ger en förenkling en bättre överblick och för myndigheterna förenklas administrationen. Förenklingarna bör göras i ett sammanhang fr. 0. m. budgetåret 1983/84. Jag har för avsikt att senare återkomma till regeringen med förslag att skogsstyrelsen får i upp- drag att göra en översyn med nämnda syfte.

I fråga om bidrag till om- eller hjälpplantering i samband med skada på skog är jag inte beredd att förorda ett så vidsträckt tillämpningsområde som utredningen har föreslagit. Bidrag i samband med älgskada kan redan i dag utgå enligt förordningen (1980: 400) om ersättning vid vissa viltskador, m.m. Beslut i enskilda bidragsårenden har hittills fattats av regeringen. Frågan om bidrag har starkt samband med jaktfrågorna över huvud. Jag har därför för avsikt att ta upp dem i anslutning till jakt- och viltvårdsbe- redningens kommande förslag om den framtida viltvården.

Prop. 1981/82: 177 10

2.3. Skogsvårdslagstiftningen

Skogsvårdslagen (1979: 429) som trädde i kraft den 1 januari 1980 har formen av en ramförfattning med vissa allmänna grundläggande bestäm- melser. Dessa kompletteras med tillämpningsföreskrifter meddelade av regeringen i skogsvårdsförordningen (19791791) och av skogsstyrelsen'i dess författningssamling (SKSFS 1979: 3).

Skogsvårdslagen innehåller. frånsett föreskriften i *)å om röjningsskyl- dighet. inte några bestämmelser som direkt tar sikte på att tvinga fram avverkning av skog. Lagens avverkningsbestämmelser syftar i stället till att hindra avverkning i olämpliga former och skydda skogen mot en för tidig slutavverkning. Vidare följer av 14 5 lagen att skogen skall ransoneras genom att slutavverkningen på en brukningsenhet skall bedrivas så att en jämn åldersfördelning av skogen på enheten främjas.

En skyldighet att avverka följer emellertid indirekt av bestämmelserna i 5 och 655 som handlar om skyldighet att anlägga ny skog. Enligt Sä gäller sådan skyldighet om markens virkesproducerande förmåga inte tas till vara på ett godtagbart sätt efter avverkning eller på grund av skada på skogen. Vidare skall enligt samma paragraf ny skog anläggas, om marken ligger outnyttjad eller om skogen är så gles och dålig att tillväxten är avsevärt lägre än den tillväxt som är möjlig. Enligt 613 kan skogsvårdsstyrelsen besluta att ett skogsbestånd skall ersättas med ny skog, om beståndet är överårigt och markens virkesproducerande förmåga tas till vara endast i n'nga utsträckning på grund av röta eller självgallring i beståndet.

Utredningen har granskat vilka effekter skogsvårdslagens bestämmelser har på virkesutbudet och övervägt i vad mån det finns anledning att göra ändringar i lagen eller dess tillämpningsföreskrifter. På grundval av dessa överväganden föreslår utredningen dels att tillämpningsområdet för 65 Skogsvårdslagen vidgas, dels att i lagen tas in bestämmelser om skyldighet för varje skogsägare att inom en viss period avverka åtminstone hälften av vad som är möjligt att avverka på hans mark.

Utredningen anför att undersökningar visar att bestämmelsen i bä har kommit att få ett mycket snävt tillämpningsområde med hänsyn till att den låga tillväxten. som är en förutsättning för ingripanden. skall bero på röta eller självgallring. Enligt utredningen bör bestämmelsen även i fortsätt- ningen ta sikte på fall som närmar sig vanvård av skogen. [ viss utsträck- ning bör dock tillämpningsområdet kunna vidgas. Utredningen föreslår den ändringen att kravet på att den låga tillväxten skall vara förorsakad av röta eller självgallring slopas. Som förutsättning för ingripanden enligt paragrafen skall således gälla att skogsbeståndet är överårigt och markens virkesproducerande förmåga tas till vara endast i ringa utsträckning.

Enligt utredningen fortsätter arealen avverkningsmogen skog att öka om slutavverkningstakten inom privatskogsbruket ligger kvar på den nivå den haft under slutet av 1970-talet. Dessutom föreligger allmänt ett behov av gallring i ung och medelålders skog. Utredningen anser det därför moti-

Prop. 1981/82: 177 ]]

verat att föreslå en avverkningsskyldighet såväl med hänsyn till skogsin- dustrins råvarubehov som från skogsskötselsynpunkt. Den bestämmelse som utredningen föreslår innebär att varje skogsägare skall vara skyldig att avverka i den omfattning som är lämplig med hänsyn till skogstillståndet på hans brukningsenhet. Som ett minimikrav skall gälla att avverkningen omfattar hälften av den på brukningsenheten möjliga avverkningen. Skogs- ägaren skall med ledning av en schablon själv kunna avgöra vilket avverk- ningskrav som gäller för hans brukningsenhet. Avverkningsskyldighcten skall fullgöras under en femårsperiod på de större brukningsenheterna och under en tioårsperiod på de mindre.

Samtliga remissinstanser som har yttrat sig i frågan tillstyrker eller lämnar utan erinran utredningens förslag till ändring av 6å skogsvårdsla- gen. Även jag ansluter mig till förslaget. Samtidigt vill jag understryka att den föreslagna ändringen självfallet inte påverkar förutsättningarna för att bevara vissa områden som har karaktär av urskog elleri övrigt begränsar tillämpningen av Skogsvårdslagstiftningcns regler om hänsyn till naturvår- dens intressen. Enligt skogsstyrelsens anvisningar för tillämpningen av bä gäller att skogsvårdsstyrelsen vid sin prövning bör ta hänsyn till om be- ståndet har särskilda kvaliteter från naturvårdssynpunkt. Intresset av att varaktigt behålla sådana områden orörda är emellertid en fråga som i första hand måste lösas med stöd av naturvårdslagstiftningens bestämmelser. I detta sammanhang villjag erinra om attjag i årets budgetproposition ( prop. 1981/82:100 bil. 13 s. 126—l28) tog upp frågan om behovet av att skydda värdefulla naturområden och därvid underströk att detta inte minst gällde urskog och urskogsliknande områden. För att öka möjligheterna att ge varaktigt skydd åt värdefulla naturvårdsobjekt föreslog jag att 20 milj. kr. anvisas under anslaget Mark för naturvård och att därutöver mark får överföras från domänfonden till naturvårdsfonden tills vidare inom en ram av 10 milj. kr. per år. Jag vill också i sammanhanget nämna att en särskild arbetsgrupp tillsatt av naturvårdsverket nyligen har redovisat en rapport med olika förslag till finansiering av urskogsrescrvat och skogliga referens- områden. Dessutom pågår en sammanställning av den urskogsinventering som naturvårdsverket har låtit göra som underlag för sina bedömningar i denna fråga. I anslutning till behandlingen av dessa frågor finns det anled- ning att överväga tillämpningen av hänsynsreglerna i skogvårdslagen.

Förslaget att ålägga skogsägarna en generell avverkningsskyldighet kan jag däremot inte biträda. Det har fått ett blandat mottagande hos remissin- stanserna. Av de remissinstanser som avstyrker förslaget har flera riktat kritik mot den sehablonmetod som utredningen anvisar för att bestämma avverkningsnivån. Det är visserligen. som skogsstyrelsen förordar. möjligt att välja en annan metod för att ange avverkningskraven. Enligt min mening kommer emellertid en regel av det här slaget under alla förhållan- den att leda till ett avsevärt administrativt merarbete som inte ståri rimlig proportion till regelns effekt på virkesutbudet. En med stöd av bestämmel- sen framtvingad avverkning skulle kunna leda till mycket svåra motsats-

Prop. 1981/82:177 12

förhållanden. Bestämmelsen skulle också kunna leda till att mindre aktiva skogsägare avstår från att avverka i avvaktan på direktiv från tillsynsmyn- digheten. De syften som utredningen har haft med förslaget bör kunna bli tillgodosedda genom de åtgärder i övrigt som är vidtagna eller som jag föreslår här. Detta ställningstagande innebär att jag vill lägga ett större ansvar på den enskilde skogsägaren att sköta sin skog. På lång sikt är detta den bästa metoden att få fram dugliga skogsbrukare och ett i bästa mening aktivt skogsbruk.

Inte heller kanjag biträda det förslag som skogsstyrelsen har fört fram i sitt remissyttrande om en temporär skyldighet att utföra tidiga gallringar. Som skogsstyrelsen själv påpekar skulle en sådan skyldighet inte bli av någon avgörande betydelse för skogsindustrins råvaruförsörjning. Efter hand kommer den i skogsvårdslagen föreskrivna röjningsskyldigheten att lösa eventuella problem med de tidiga gallringarna som också kan beteck- nas som försenade röjningar. Dessutom bör det s.k. klenvirkesstödet som är inriktat mot just dessa bestånd kunna medverka till en ökad aktivitet i fråga om tidiga gallringar.

I detta sammanhang vill jag också ta upp frågan om s. k. obligatoriska skogsbruksplaner. Förslag härom har framförts dels av två av utredning- ens Iedamöter i en reservation. dels av bl.a. domänverket i dess remissytt- rande över utredningens förslag. Domänverkets förslag. som anges som alternativ till utredningens förslag om avverkningsskyldighet. innebär att skogsbruksplan skall vara obligatorisk för alla fastigheter över en viss storlek. Reservanterna i utredningen menar att det dessutom skall råda en skyldighet att utföra de åtgärder som rekommenderas i planen. Jag kan för egen del inte biträda dessa förslag. Skogsbruksplanen är ett värdefullt instrument för skogsägare och stimulerar till aktivitet. Någon ovilja från skogsägarnas sida mot att skaffa sig skogsbruksplan råder inte. Snarare är det så att personalresurserna för planframställning begränsar möjligheter- na att tillgodose efterfrågan på planer i den takt som den framträder. Det är mot denna bakgrund som regeringen i budgetpropositionen har föreslagit ökade anslag till översiktliga skogsinventeringar och skogsbruksplaner. Jag vill också erinra om att det som förutsättning för statsbidrag till skogsvårdsåtgärder i princip krävs att det finns eller upprättas skogsbruks- plan om aktuell fastighet har en skogsproduktion av viss betydelse. Detta krav bör emellertid inte av principskäl drivas så långt att angelägna av- verknings- och skogsvårdsåtgärder fördröjs. I första hand bör planer upp- rättas för fastigheter som helt saknar sådana. Jag anser således att man i praktiken inte vinner något på att ställa krav på obligatoriska skogsbruks- planer. Därmed avvisar jag också reservanternas förslag.

Mot bakgrund av vad jag nu har föreslagit har inom jordbruksdeparte- mentet upprättats förslag till lag om ändring i Skogsvårdslagen (1979: 429"). Med hänsyn till frågans beskaffenhet och till att ändringen är av lagtekniskt okomplicerad natur anserjag det inte motiverat att höra lagrådet.

Regeringen bör i det här sammanhanget lämna riksdagen information i

Prop. 1981/82: 177 13

några frågor som rör skogsvårdslagens tillämpning och som regleras i verkställighetsföreskrifter till lagen.

Enligt 21? skogsvårdsförordningen skall frågan om huruvida ny skog skall anläggas efter avverkning eller på grund av skada på skogen avgöras med ledning av det kvarvarande virkesförrådets storlek. Är det däremot fråga om gles eller dålig skog skall bedömningen ske med ledning av beståndets tillväxt. Med hänvisning till svårigheterna att fastställa tillväx- ten i de glesa och dåliga bestånden föreslår skogsstyrelsen att virkesförrå- det skall användas som bedömningsnorm även i dessa fall. Enligt styrelsen råder det god överensstämmelse mellan virkesförrådets storlek och nivån på tillväxten. Jag anser därför att verkställighetsföreskrifterna bör ändras i enlighet med styrelsens förslag. ' Som jag har nämnt i det föregående gäller enligt 14% skogsvårdslagen att den slutavverkningsbara skogen skall ransoneras så att en jämn åldersför- delning på brukningsenheterna främjas. Enligt skogsvårdsförordningen an- kommer det på skogsstyrelsen att meddela föreskrifter om hur stor andel av en brukningsenhets skogsmarksareal som får slutavverkas årligen eller under andra perioder. Enligt 14% skogsvårdsförordningen gäller sådana föreskrifter bara för brukningsenheter vars s.k. ideala produktionsförmåga överstiger 100 m3sk per år. Skogsstyrelsens föreskrifter innebär i huvud- sak att den årliga slutavverkningsarealen skall begränsas så att skogen slutavverkas i en takt som svarar mot omloppstiden. Som en ytterligare begränsning gäller enligt skogsstyrelsens föreskrifter att slutavverkning inte får ske om arealen kalmark och skog som är yngre än 20 år på en brukningsenhet överstiger eller genom avverkning kan komma att över- stiga 50% av den produktiva skogsmarksarealen. Virkesförsörjningsutred- ningen har föreslagit att 145 skogsvårdsförordningen ändras så att skogs- styrelsens ransoneringsföreskrifter blir tillämpliga först om brukningsen- hetens produktionsförmåga överstiger 200 m3sk per år. Enligt min mening bör utredningens förslag genomföras. Förslaget innebär betydande admini- strativa fördelar utan att syftet med skogsvårdslagens ransoneringsbestäm- melser åsidosätts. Samtidigt bör emellertid reglerna i likhet med vad skogs- styrelsen har föreslagit utformas så att negativa tröskeleffekter undviks.

Jag avser att senare föreslå regeringen de ändringar i skogsvårdsförord- ningen som föranleds av vad jag nu har anfört.

Frågan om valet av trädslag vid anläggning av ny skog behandlades av riksdagen i samband med 1979 års skogspolitiska beslut. [jordbruksutskot- tets betänkande (JOU 1978/79: 3.0 5. 26) anfördes bl.a. att inplantering av contortatall tills vidare framför allt bör koncentreras till områden där det i dag är svårt att med inhemska trädslag åstadkomma en tillfredsställande föryngring. Utskottet förutsatte att skogsstyrelsen vid sin bedömning av inplanteringens omfattning måste utgå från en betydligt mera begränsad målsättning än den som redovisats av, 1973 års skogsutredning i utredning- ens mest intensiva skogsproduktionsprogram.

Prop. 1981/82: 177 14

Skogsstyrelsen har i skrivelse den 25 januari 1982 anfört att det borde vara möjligt att öka användningen av contortatall vid nyanläggning av skog. Huvudinriktningen för användningen avses dock bli densamma som hittills. Över framställningen har yttranden avgetts av naturvårdsverket och Sveriges lantbruksuniversitet. Naturvårdsverket anser att försiktighet bör iakttas vid utformningen av programmet för fortsatt odling av contorta- tallen. Enligt verket bör en fortsatt forskning bedrivas för att närmare klarlägga de långsiktiga konsekvenserna för virkesproduktion och natur- miljö innan beslut eventuellt fattas om utökning av contortaodlingen. En- ligt styrelsen för lantbruksuniversitetet kan en begränsad ökning av od- lingsarealen redan nu vara motiverad på grundval av de goda erfarenheter- na av contortatallen. Styrelsen anser att huvudskälet för ökad användning inom ett område bör vara en omfattande och positiv erfarenhet av trädsla- get inom den naturtyp som området representerar. Ett annat skäl kan vara avsaknad av lämpligt tallfrö i kombination med tillgång på lämpligt contor- tafrö.

För egen del anserjag att man även i fortsättningen bör iaktta försiktig- het vid användningen av contortatall vid anläggning av ny skog. även om erfarenheterna hittills är övervägande goda. 'l'rädslaget kan om det an- vänds på rätt sätt och inom lämpliga områden medverka till att lösa vissa problem med virkesförsörjningen om några decennier. Dessutom kan an- vändningen underlätta och förbättra återväxtarbetet inom klimatiskt sär- skilt utsatta områden och därmed skapa förutsättningar för ett aktivt skogsbruk. Inom dessa områden bör man med hänsyn till erfarenheterna enligt min mening kunna vara något mindre restriktiv än hittills. Även om den totala odlingsarealen kan tillåtas öka i någon mån är det dock. bl. a. av naturvårdsskäl angeläget att en begränsning av de enskilda föryngrings- ytornas storlek eftersträvas. Samtidigt är det nödvändigt att forskningen kring detta och andra främmande trädslag fortsätter och att försiktighet även i fortsättningen iakttas med ett allmänt. okontrollerat införande av sådana trädslag. En storskalig introduktion av nya trädslag innebär ingrepp som kan rubba balansen i ekosystemen. Jag vill också betona vikten av att skogsproduktionen blir så allsidig att den tillgodoser även behovet av högkvalitativt virke samt att resultaten av förädlingen av våra inhemska trädslag utnyttjas i all den utsträckning som är möjlig och lämplig.

3. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställerjag att regeringen dels föreslår riksdagen att antaga förslaget till lag om ändring i skogsvårdslagen (1979: 429). dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om skogspolitiken. virkesutbudet och tillämpningen av skogsvårdsla- gen.

Prop. 1981/82: 177 15 4 Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört för den åtgärd och det ändamål som föredraganden har hemställt om.

Prop. 1981/82: 177 16

Bilaga ]

Utdrag ur sammanfattning av utredningens förslag

Bakgrund

Under de senaste åren har skogsindustrin inte fått virke så att industri kapaci- teten' kunnat utnyttjas i den utsträckning som marknadsförutsättningarna medgett. Produktionen har således begränsats på grund av brist på virke. vilket medfört ett bortfall av exportinkomstcr av betydande omfattning. Beräkning- ar av storleken på produktionsbortfallet visar att det är fråga om miljardbe- lopp. Med den stora betydelse som skogsnäringen har för landets ekonomi och sysselsättning och med tanke på de allvarliga balansproblem vi har f. n. är det utomordentligt viktigt att försörjningen med virkesråvara kan tryggas.

Under senare är har avverkningama sjunkit kraftigt jämfört med de sista åren av 1960-talet och 1970-ta lets första hälft då avverkningama låg på en nivå som i det närmaste motsvarade den långsiktigt möjliga — 75 milj, ni3sk. Nedgången i den genomsnittliga avverkningsnivån sammanhänger delvis med lågkonjunkturen 1977 och 1978 men när skogsindustrin åter gick in i en bättre konjunktur ökade virkesutbudet inte i takt med efterfrågan. Under åren 1977—1980 låg avverkningama på en nivå motsvarande 55—60 milj. ni3sk. Under avverkningssäsongen 1980/81 beräknas avverkningama uppgå till 62 milj, måsk.

lnom privatskogsbruket sänktes avverkningsnivån med mer än 10 milj. m35k under senare hälften av l970-taletjämfön med den första hälften. Även inom storskogsbruket sänktes avverkningama något efter en viss överavverk- ning under början av 1970-talet. Denna sänkning kan betecknas som ett led i anpassningen till en långsiktig avverkning. Under 1980-talet leder detta till behov av ökad avverkning i privatskogsbruket.

Till en del har de minskade avverkningama kompenserats av att skogsin- dustrins virkeslagcr minskat samtidigt som importen av vedråvara ökat markant och exporten har minskat. Problemen med virkesförsörjningen har emellertid kvarstått trots en kraftig virkesprishöjning l9801'8l och trots att vissa avverkningsstimulcrande åtgärder vidtagits. Sammantaget har indu- strins kapacitet utnyttjats till endast 80 % under högkonjunkturåren 1979 och 1980. Med bättre tillförsel av råvara hade kapacitetsutnyttjandet kunnat vara högre.

Mot denna bakgrund har det varit virkesförsötjningsutredningens uppgift att analysera orsakerna till de förhållandevis låga avverkningama samt att komma med förslag till åtgärder för att stimulerat utbudet av virkesråvara.

Prop. 1981/82:177 ' 17

Utgångspunklt'r

Utredningen har inte sett som sin uppgift att vare sig genomföra 'någon' -ny omfattande bransehutredning för skogsindustrin eller föreslå någon annan_ ambitionsnivå för skogsproduktionen än den som riksdagen lagt fast. En ' grundläggande utgångspunkt har varit de riktlinjer för skogspolitiken som riksdagen beslutade om 1979. Vidare har utredningen utgått från de beslut rörande den allmänna näringspolitiken som riksdagen antagit. Det innebär bl. a. att skogsnäringen liksom andra närir'igsgrena'r'skall bidratill att uppfylla målen om ltrll sysselsättning ekonomisk tillväxt balans i utrikeshandeln " regional balans samt god- natur- och miljövård. '

Enligt det skogspolitiska beslutet 1979 år den övergripande målsättningen för skogsbruket att skogen skall skötas sa att den varaktigt ger hög och v.trdelull avkastning. Detta innebär bl. a. följande.

1_'1 Skogsproduktionen måste vara långsiktigt uthållig. Detta krav är sedan länge en central utgångspunkt i skogspolitiken. Skogsskötseln bör därför enligt riksdagsbeslutet inriktas på hög volymproduktion av värdefullt virke. Motiven är bl. a. att säkra skogsindustrins råvaruförsörjning och att - trygga sysselsättningen i skogsnäringen och angränsande näringar. Skogsbruket skall i princip vara självfinansierat. Detta innebär att skogsbruket skall drivas efter ekonomiska pnneiper. C Skogsbruket bör sikta på en skogsproduktion som möjliggör en långsiktigt

uthållig avverkningsnivå på i genomsnitt åtminstone 75 milj. m3sk. '

Ambitionsnivån på 75 milj. måsk skall dock inte uppfattas som en definitiv låsning vad gäller skogsproduktionens inriktning utan mera tjäna som en allmän utgångspunkt för bedömningar av olika frågor på det skogspolitiska området. På långsik! måste den råva ruförbrukande skogsindustrins kapacitet anpassas till den råvz-trutillförsel som är möjlig inom ramen för denna ambitionsnivå. Det finns emellertid ett betydande mått av flexibilitet kring den långsiktiga nivån. P(": kort sikt måste virkesuttaget kunna variera med hänsyn till konjunkturens växlingar..Avverkningama under enskilda år kan ligga både över och under riktrnärket 75 milj. m35k utan att detta strider mot kravet på ett långsiktigt uthålligt skogsbruk. Även på medellång sik! finns enligt de kalkyler som virkesförsörjningsutredningen genomfört en viss flexibilitet vad gäller itt-*verkningsnivå. Exempelvis kan en viss sänkning av virkesförrådet tillåtas under en viss period. Om det däremot sker en överavverkning under lång tid eller om skogsskötseln eftersätts i åratal blir det på sikt betydande konsekvenser för hela näringen." '

lf'r'rkvshalarmen

Enligt utredningens beräkningar är det i ston sett balans mellan virkestillgång och virkesbehov vid ett genomsnittligt kapacitetsutnyttjande inom skogsin- dustrin. ' Detta förutsätter att det skogsskötselprogram som beräkningarna ' bygger på genomförs ' ' ' . Skogsrntlustrrns v ir kesbehov har sjunkit nagot under de senaste åren genom. att nedläggningarna har varit större än tillkommande kapacitet. Vid början av l98l uppgick virkesbehovet vid fullt kapacitetsutnyttjandetill 63 milj. m'Ä-fub .

Prop. 1981/82: 177 ' 18

vilket motsvar. iren bruttoavverkning på ca 79 milj. m sk. Ett genomsnittligt kapacitetsutnyttjande på 85 ”fn motsvarar en bruttoavverkning på ca 67 milj. m' sk. Därtill kommer förbrukningav. "bräiinved.

Virkeslörsörjningsutredningen har_ gjort omfattande beräkningar av de framtida avverkningsmöjlighetema. Beräkningama är' en vidaret'rtveckling och uppdateringav de avver'kningsberäkningar som 1973 års skogsutredning genomförde. Bl. a. har hänsyn tagits till att '.tvverkningama under 1970-talet blev totalt sett ca 100 milj. nr'sk mindre än vad skogsutredningen förutsatte. Avverkningsberäkningar av ovanståent'le-typ förutsätter att all skogsmark utnyttjas och sköts enligt de förutsättningar som lagts in i bcräkn ingsmodellen. För vissa områden. speciellt de fjällnära skogarna. är det tveksamt om de avverkningskvantiteter som faller ut i avverkningsberäkningarna kan erhållas också i praktiken. Miljörestriktioner verkar också sänkande på den tillgäng- liga virkesmängden. Efter reduktion för tveksamma tillgångar beräknas den långsiktigt möjliga virkestillgången uppgåtill omkring 70 milj. rii3sk. varav privatskogsbruket bör' kunna svara för ca 40 milj. m'lsk och övriga ca 30 milj. m' sk. '

Medan det saledes i stort sett är balans mellan tillgång och efterfrågan på virke totalt sett råder ett visst underskott på barrträdsvir'ke och motsvarande överskott i fråga om lövträdsvirke. Den anpassning av industrin med hänsyn härtill som efterhand är nödvändig torde kunna ske inom ramen för skogsindustrins fortgående strukturomvandling. '

Vid beräkningama har genomgående förutsatts att den ökade förbrukning- en av brännved inte kommer att inkräkta på de konventionella sortimen- ten. ' _

Enligt utredningens mening måste dock interisiteten'i skogsvården förbätt- ras i förhållande till 1970- talet om" den långsiktiga avverkningsnivån skall kunna upprätthållas. Detta innebär bl. a. fortsatt gödsling. ökad gallring och högre uttag av lövträd vid gallringarna. Eftersläpningama i fraga om löv röjningen maste inhämtas. Enligt utredningens mening ar detta inte möjligt om inte kemisk bekämpning av lövsly får'användas. Den långsiktigt uthålliga avverkriingsnivån minskar enligt utredningens beräkningar med ca 5 milj. m3sk per år om inslaget av lövträd fortsätter att öka och någon gödsling inte trtlörs.

Orsaker till ..1.» låga avverkningama

Utredningens analys visar att det är en mängd olika faktorer som har samverkat på sådant sätt att avverkningsbenägenheten minskat bland skogs- ägarna.

Av grundläggande bet ydelsc för virkesutbudet är utvecklingen av virkespri- ser och lönsamhet i skogsbruket. Vissa år under 1970- talet har lönsamheten varit låg. särskilt i inre _Norrland. Under åren 1977—1979 kan de låga av verkningama till stor del förklaras av konjunkturläget och därmed minskat' behov .u råvara för skogsindustrin samt den svaga utvecklingen av virkespr'i- ser och lönsamhet. Prishöjningarna 1979/80 och i synnerhet 198018] har emellertid inte resulterat i.ökad avverkning i den omfattning som lön'än- tats. ' .' . " _

Utredningen pekar dessutom på att fastighets- 'och ägarstrukturen påverkar

Prop. 1981/82:177 l9

intensiteten i skogsbruket. Andelen pensionärer är hög och ungefär l/3 av skogsägarna bor inte på fastigheten. Samägandet i form av dödsbon eller på annat sätt är utbrett. En stor del av skogsägama ärsysselsatta i andra näringar än jordbruk och skogsbruk.

Av detta följer att det ekonomiska beroendet av skog inte är så påtagligt för många skogsägare. Den allmänna skärpningen av marginalskattema under 1970-talet i kombination med hög intlationstakt har medfört att de ekono- miska rnotivcn för att avverka har försvagats.

Den debatt om skogsbruket som förts under i stort sett hela l970-talct torde för många skogsägare ha lett sig förvirrande och tvetydig. Under den första hälften av l970—talet försiggick en intensiv debatt om främst överavverkning och kalhyggen. På senare år har debatten i huvudsak handlat om att avverkningama varit alltför lågar Under hela decenniet har dessutom frågor som gödsling av skogsmark. dikning av torvmarker och framlör'allt kemisk lövslybekäm'pning diskuterats.

Det kan därför ha tett sig naturligt för många skogsägare att fråga sig om samhället önskaratt de bedriver ett rationellt skogsbruk med hög intensitet i skogsvården och en hög avverkningsnivå. Det är först under de allra senaste åren som ett mera allmänt tryck på skogsägama att öka avverkningama kommit till stånd. Motsvarande intresse för ökad intensitet i skogsvården kan dock inte noteras. För att skogsvården skall kunna förbättras och avverkning- ama öka krävs enligt utredningens mening ett mera entydigt besked härom ifrån statsmaktemas sida i fråga om angelägenheten av att dessa mål nås.

Genom den intervjuundersökning som utredningen låtit genomföra har bl. a. framgått att mindre god kännedom om skogstillståndet på fastigheten kan ha varit orsaken till att vissa skogsägare inte avverkat mer. En ökad skogsbruksplanläggning är därför angelägen.

Investeringarna i skogsvägar har vidare varit otillräckliga. Även brist på arbetskraft kan ha bromsat avverkningama under senare år. Generellt sett råder obalans mellan sysselsättningsmöjlighetema i skogsbruket under bar- marksperioden och under vintem. Under den senaste lågkonjunkturen har - av v erkningsresuisema dragits ned så att de inte varit tillräc kliga för den större avverkning som högkonjunkturen krävde.

För att skogst-ården skall kunna ökas i samband med en ökad avverkning inom prix-'atskogsbrukct är det troligen nödvändigt att skogsägaren själv eller hans familj utför mera av skogsvårdsarbetet. Hinder som kan föreligga för en ökad aktivitet i detta hänseende bör därför så långt möjligt undanröjas.

Lf'rredn ingens _ lärs/ag

De åtgärder som bör vidtas för att öka avverkningsbenägenheten skall enligt utredningen uppfylla vissa kriterier. De bör inte rikta sig mot dem som någorlunda väl utnyttjar avverkningsmöjlighetema, Vidare bör de vara förenliga med en långsiktigt riktig skogsvårdspolitik t. ex. när det gäller beståndsval och jämnhet i avverkningama. Slutligen bör åtgärderna vara enkla att administrera.

Utredningen föreslår åtgärder på tre olika områden.

Prop. 1981/82: 177 20

Skog/smrdslagsz[lin ingen

Sorn nänrnts har de riktlinjer för skogspolitiken som lades fast år 1979 varit en , utgångspunkt för utredningens arbete. Skogspolitiken har i allt väsentligt en inriktning som tillgodoser de krav som kan uppställas från virkesförsörjningsL synpunkt. Det saknas därför anledning att ifrågasätta några principiella omläggningar. På några punkter har utredningen emellertid" funnit att ändringar inom ramen för skogsvårdslagstiftningen bör kunna få en avverk- ningsfrämjande effekt.

Cl

[iir/('h'eskrr'li (nn ur'verkningvskj'It/Lelle! förs in i skogsvårdslagen. Avvcrk— ning skall ske i den omfattning som är lämplig med hänsyn till skogstillståndet på fastigheten. l skogsvårdslagen uppställs ett visst minimikrav på avverkad volym. Kravet föreslåsuppgå till hälften av den volym som är möjlig att avverka med hänsyn till skogstillståndet på fastigheten. Kravet skall beräknas för och fullgöras under vissa perioder- fem år för större fastigheter och tio år för de mindre. I den praktiska tillämpningen är en schablonmetod nödvändig. Schablonberäkningen av avverkningskravet skall ske med utgångspunkt i vissa uppgifter om skogstillståndet som ligger till grund för lästighetstaxeringen. Skogsägare som anser att schablonen ger ett för. högt krav skall i förväg kunna få kravet prövat av skogsvårdsstyrelsen som också skall ha möjlighet att medge undantag från avverkningsskyldigheten i vissa fall. Avverkningsskyldighe- ten skall gälla för allafastigheter. Med stöd av bestämmelsen kommer passiva skogsägare med låg eller ingen avverkning att ktrnna förmås till aktivitet. Ett betydande antal mindre fastigheter undantas från tillämpningen av bestämmelsen om rmrsmteringav .vlurm'ver/orfirms/(agua. Den nuvarande gränsen vid lOO m3sk i produktionsförmåga höjs till 200 m3sk. Förslaget medför en påtaglig administrativ lättnad för tillsynsmyndighetema utan att det grundläggande syftet med ransoneringen.motverkas. Möjligheten att besluta om avverkningar m_t'ekel _eammulxkng.smn väver (lå/ie! utvidgas genom en ändring av 6 € Skogsvårdslagen. Det nu gällande kravet på att den låga tillväxten enbart skall vara förorsakad av r_öta och självgallring slopas.

Dessutom föreslås att skogsstyrelsen vidtar en justering av föreskrifterna om lägsta slutåldrar för skog av dålig kvalitet.

Prop. 1981/82: 177

21

Bilaga .?

Utdrag ur utredningens författningsförslag

] Förslag till Lag om ändring" i Skogsvårdslagen . (1979: 429)

Härigenom föreskrivs att 6 14 och lö åå skogsvardslagen (l().7f): 429) skall ha nedan angivna lydelse.

..N'ururunde lydelse

Om ett skogsbestånd är överårigt och markens virkesproducerande förmåga tas till vara endast i ringa utsträckning pa grund av räta eller .v/"dlvgallring i lies/(inden får skogs- v.'1rdsstyrelscn besluta att beståndet skall slutavverkas och ny skog anläg-"

gas.

.,]!

I".'ire.vl.tjeert ltt/else

Om ett skogsbestånd är överårigt och markens virkesproducerande förmåga tas till vara endast i ringa utsträckning. får skogsvårdsstyrelsen besluta att beståndet skall slutavver- kas och ny skog anläggas.

Skogsmarkens ägare svarar för att slutavverkning bedrivs så .ttt en jämn åldersfördelning av skogen pa hans bru/Ullll,£.'.t'('llll('l främjas.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö- reskrifter om hur stor andel "av en brukningsenhets skogsmarksareal som årligen eller eljest periodvis får slutavverkas.

Skogsmarkens ägare svarar för att avverkning itt/iirs i den omfattning som är ändamålsenlig med hänsyn till .rkogx/illstånde! på hans bruk- ningsenhet. .SluIavverkning skall be- drivas så att enjämn åldersfördelning

lav skogen på .brukninavel./teten

främjas.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö- reskrifter om

I . skyldig/l."! air genom slum vverk- ning eller gallring periodvis avverka ('n virkexkvanlilel ino/svarar åtminstone häl/len av vad som är mör/igt uti avverka pa brukningsen- lreleir '

.WIIH

Prop. 1981/82: 177

Nuvarande lydelse

Skogsvårdsstyrelsen får i särskilda fall medge undantag från lörsta styc- ket.

22. Föreslagen l_l-'(l('l.$'('

2. hur stor andel av en bruknings- enhets skogsmarksareal som årligen eller eljest periodvis lår slutavver- kas.

Skogsvårdsstyrelsen fåri särskilda fall medge undantag från första styc- ket.

reg

Skogsvårdsstyrelsen skall på begä- ran meddela beslut på lörhand huru- vida viss avverkning är lörenlig med 13 eller 14 å

Skogsvårdsstyrelsen skall på begä- ran meddela beslut på förhand huru- vida viss avverkning är förenlig med l3 eller l4 å. Sådant bes/ra skall också meddelas i fråga om avverk- nin g.sskj'ldiglrel som avses i 14 å" andra stycke! 1.

Denna lag träder i kraft den I juli l982. Vid beräkningen av den minsta virkcskvantitet som avses i l4å andra stycket 1 skall dock perioden räknas från och med den ljuli 1977.

2 Förslag till

Förordning om ändring i skogsvårdsförordningen (1979: 791)

Härigenom föreskrivs att 6 och 13-16 åå skogsvårdstörordningen (I979z79l) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Markens virkesproducerande lör- måga skall i fall som avses i 6å skogsvårdslagen (I979:429) anses tillvaratagen endast i ringa utsträck- ning, när beståndets tillväxt på grund av röta eller självgallring är mindre än hälften av vad ett nytt bestånd kan producera i genomsnitt.

Föreslagen lydelse

Markens virkesproducerande tör- måga skall i fall som avses i 6å skogsvårdslagen (I979:429) anses tillvaratagen endast i ringa utsträck- ning, när beståndets tillväxt är mind— re än hälften av vad ett nytt bestånd kan producera i genomsnitt.

r3g

Skogsstyrelsen meddelar föreskrif- ter om

I. den tidigaste slutavverkningål- ' der som skall gälla för olika trädslag

Skogsstyrelsen meddelar föreskrif- ter om den tidigaste slutavverknings- ålder'soni skall gälla för olika trädslag inom skilda delar av landet på mark

Prop. 1981/82:177 A-"rt varande lr "delse

inom skilda delar av landet på mark av olika bonitet.

2. lrrtrstor andel av en bruknings- enhets skrrgsmarksareal som årligen eller under andra perioder/år slutav- verkas.

23. Föreslagen lidelse

av olika bonitet.

l4å

Föreskrifterna enligt 13 å .? skall inte gälla för sådana brukningsenhe— ter på vilka det enligt vedertagna bedömningsnormer inte kan produ— ceras större virkesmängd än- 100 kubikmeter om året.

Den minsta virkeskvanitet som avses i 14 å andra stycket ] skogs- värdslagen (1 979.429)" beräknas med ledning avde uppgifter om skogstill- ståndet på en brukningsenlret som ligger till grund/ör taxeringsvärdet. Skogsstyrelsen meddelar närmare I/öreskri/t'er om sådan kvantitet oelr ]? fresk ri ver inom vilken period avverkningsskyldiglreten skall _litll- göras. -

Skogsstyrelsen meddelar/öreskrifi ter om hur stor andel av en bruk- ningsenhets skogsmarksareal som årligen eller under andra perioder jär slutavverkas. Föreskrifterna skall inte gälla för sådana brukningsenhe- ter på vilka det enligt vedertagna bedömningsnorrner inte kan produ- _ ceras' större virkesmängd än 200 kubikmeter om året.

lSå

Undantag från sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 13 _åZ får av andra skäl än skogliga medges endast för att möjliggöra rationella avverkningar i samverkan mellan olika fastighetsägare eller större in- vesteringar som har varaktig betydel- se förjord- eller skogsbruket på bruk- ningsenbeten.

Undantag från sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 149" andra stycket får av andra skäl än skogliga medges endast för att möjlig— göra rationella avverkningar i sam- verkan mellan ofika fastighetsägare eller större investeringar som har varaktig betydelse för jord- "eller skogsbruket på brukningsenheten.

löå

Medges för ett särskilt fall undan- tag från sådana föreskrifter som med-

Medges för ett särskilt fall undan- tag från sådana föreskrifter som med-

Prop. 1981/82: 177' 24 Nu varande l_ r 'delre Ftll'('.$'l(l_f:('ll lidelse

delats med stöd av 13 _å 2. får det i delats med stöd av Må" andra stycket beslutet föreskrivas att i första hand får det i beslutet föreskrivas att i glesa och lågproducerande bestånd första hand glesa och Iågprodueeran- skall avverkas. dc bestånd skall avverkas.

Denna förordning träder i kraft den l juli l982.

Prop. 1981/82: 177 25

Sammanställning av remissyttrandena över virkesför- sörjningsutredningens betänkande (SOU 1981: 81) Skogs- industrins virkesförsörjning (exkl. kapitlen om statligt stöd till skogsbruket och om skatter och avgifter)

Remissinstanserna

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av riksförsäkrings- verket. kammarkollegiet. riksrevisionsverket (RRV). riksskatteverket (RSV). Iantbruksstyrelsen. skogsstyrelsen.statens naturvårdsverk. arbets- marknadsstyrelsen (AMS). statens lantmäteriverk (LMV). statens indu- striverk ( SIND). domänverket. hovrätten för nedre Norrland. kammarrät- ten i Sundsvall. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). länsstyrelserna i ' Stockholms. Kronobergs. Kalmar. Älvsborgs. Värmlands. Västernorr- lands. Jämtlandsoch Norrbottens län. allmänningsutredningen (Jo l979: 04). Landsorganisationen i Sverige (LO). gemensamt av Svenska pappersindustri-. skogs- och träindustriarbetareförbunden. Centralorgani- sationen SACO/SR. Sveriges arbetsledareförbund (SALF). Tjänstemän— nens centralorganisation (TCO). gemensamt av Lantbrukarnas riksför- bund (LRF) och Sveriges skogsägareföreningars riksförbund (SSR). Sveri- ges industriförbund. Skogsindustriernas samarbetsutskott (SISU). Sågver— kens råvaruförening, Virkesrådet i region [. gemensamt av Virkesråden i regionerna 2 och 3, Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet. Sveriges häradsallmänningsförbund. Svenska jägareförbundet och Taxe- ringsnämndsordförandernas riksförbund.

Kammarkollegiet har bifogat yttranden från fem stiftsnämnder, lant- bruksstyrelsen yttranden från tolv lantbruksnämnder och skogsstyrelsen yttranden från 17 skogsvårdsstyrelser. Länsstyrelsen i Kronobergs län har bifogat yttranden från fyra länsorgan. länsstyrelsen i Värmlands län yttran- den från ett länsorgan och ett företag. länsstyrelsen i Västernorrlands län yttranden från tre länsorgan och ett företag. länsstyrelsen i Jämtlands län yttranden från tre länsorgan samt länsstyrelsen i Norrbottens län" yttrande från ett länsorgan. LRF/SSR har" bifogat ett utlåtande av Lantbrukarnas skattedelegation. Därutöver har ett yttrande inkommit från en enskild person.

1 Allmänt

1.3 Riksrevisionsverket: Enligt RRV är det förvånande att utredningen inte, vare sig samlat eller i enskilda delar. försökt bedöma effekterna på virkesförsörjningen av sina åtgärdsförslag. Även om det är mycket svårt att göra entydiga effektvärderingar när det gäller t. ex. lagändringar borde utredningen åtminstone resonemangsvis ha belyst konsekvenserna av även denna typ av åtgärder. Sådana försök ger ett förbättrat beslutsunder- lag och har dessutom ett värde vid senare utvärderingar. — — — Utredningens uppgift har varit att klarlägga virkesutbudets karaktär. I sitt arbete med detta problem har utredningen. enligt RRV:s mening, på ett förtjänstfullt sätt belyst såväl virkestillgångarnas omfattning som frågor rörande avverkningsbeteende och avverkningsintensitet inom det enskilda

Prop. 1981/82: 177 26

skogsbruket. Den analys som görs av förändringarna i virkesutbudet under slutet av l970-talet och kopplingen mellan denna analys och förslagen till åtgärder är dock inte på alla punkter lika övertygande. —_—

1.14 Sveriges lantbruksuniversitet: — —— Utredningen har arbetat snabbt och med begränsade resurser. Dessa förhållanden präglari viss mån betän- kandet. — — Ibland saknas analyser helt — — . — — — — — —- Skogsindustrins framtida utveckling och råvarubehov borde ha analyserats mer ingående. eftersom dessa faktorer har stor betydelse vid val av avverkningsstimulerande åtgärder. — — — _

Sex av ledamöterna ilänsstyrelsen [ Kalmar län (Christersson. Jonsson. Johansson. Kronblad. Schultz och Adolfsson) reserverar sig mot beslutet till förmån för i utredningen avgiven reservation av C. Boström och G. Olsson samt särskilt yttrande av S. Hegelund. B. Jonsson och K. Juhlin.

1.24 Landsorganisationeh i Sverige: LO har tagit del av det yttrande direkt till departementet som Svenska pappersindustriarbetarcförbundet. Svens- ka skogsarbetareförbundet och Svenska träindustriarbetareförbundet av- lämnat. LO instämmer i de av ovanstående förbund framförda synpunk- terna.

1.27 Sveriges arbetsledareförbund: — -—

Vi är— —från SALF:s sida tillfredsställda över att en i stort enig utredning nu lagt ett samlat förslag till hur virkesbristen skall kunna avhjäl- pas. Med tanke på landets svåra ekonomiska situation förutsätter vi att föreslagna åtgärder efter remissbehandlingen snabbt leder till att regering och riksdag fattar de beslut som erfordras för att skogsindustrin skall få den råvara den behöver.

1.30 Sveriges industriförbund: instämmer i yttrande avgivet av Skogsin- dustriernas samarbetsutskott.

1.32 Sågverkens råvaruförening: Sammanfattningsvis vill Sågverkens Rå- varuförcning understryka sin uppfattning att skogsbrukets lönsamhet är den långsiktigt viktigaste frågan för avverkningens omfattning och att sättet att beskatta skogsbruket på kort sikt har det största inflytandet på skogsägarnas beslut om avverkning. Dessa två frågor har inte fått en tillfredsställande genomgång och lösning genom utredningens arbete.

1.33 Virkesrådet region 1: Lönsamhetens inverkan på balansen mel- lan skogsbruk och skogsindustri berörs knappast och utredningens förslag för förbättring av virkesmarknadens funktion för att underlätta virkesför- sörjningen bygges på ett redan etablerat lappverk av administrativa regler och ekonomiska stöd. Något initiativ till nytt skattesystem har inte tagits med motivering att detta blir för arbetsamt och krångligt att införa.

1.34 Virkesråden region 2 och 3: Vid ärendets behandling i Virkesråden (] och 2) har företrädare för SPIAF. STIAF'och SSAF hänvisat till den socialdemokratiska och fackliga reservationen i utredningen och reser- verat sig mot de avsnitt i (detta) yttrande som strider häremot.

Prop. 1981/82: 177 - 27

2 Virkesbehov och virkestillgång

Utredningens avverkningsberäkningar och virkesbalanser har från de. allra flesta av de remissinstanser som har kommenterat dem föranlett endast detaljanmärkningar. Endast LRF/SSR och Sågverkens råvaruför- ening har framfört principiellt avvikande meningar på väsentliga punkter.

2.3 Riksrevisionsverket: —- — Utredningens analys av virkesförsörjning-l en avser utbud och efterfrågan av virke för landet som helhet. Att. som utredningen gör. helt inrikta analysen på denna nivå torde. enligt RRVs mening. innebära en fara för att väsentliga förklaringsfaktorer till föränd- ringarna i virkesutbudet förbises.

2.6 Skogsstyrelsen:— — — Skogsstyrelsen godtar i huvudsak de nya beräk- ningar och slutsatser därav som utredningen redovisar. Utredningen har dock av främst resursskäl fått använda lösningar i dessa nya beräkningar som något begränsar värdet av de resultat som kommit fram. l970-talets faktiska utveckling har endast i mycket grova drag kun- nat beaktas. Metoden att välja slutavverkningsbcstånd har inte kunnat varieras mellan beräkningsperioderna. Eftersom beräkningsmodellen har räknat med att man under l970-talet skulle avverka flera glesa bestånd än som verkligen blivit fallet är de beräknade slutavverkningsförråden per hektar under 1980-talet större än vad som är möjligt att erhålla i verklighe- ten. Samma totala uttag kan dock uppnås genom att man i efterhand avverkar glesa bestånd utöver den normala avverkningen. Åtgärder för att stimulera sådan avverkning har nyligen beslutats av riksdagen.

] förenklande syfte räknar modellen med att all avverkningi slutavverk- ningsskog sker i form av kalhuggning. l verkligheten förekommer det fortfarande en hel del gallring i slutavverkningsskog. l980-talets verkliga slutavverkningsbestånd kommer därför att ha lägrevirkesförråd än de som modellen har räknat med. —— —

I kapitel 5 — — — framhålls —— — — att gallringarna måste mer än under 1970-talet förläggas till lövträdsrika bestånd — — —. Av sifferrcdovisning- arna från beräkningen får man däremot motsatt intryck. — —

Om man tar hänsyn till att glesa bestånd inte avverkats i förutsedd omfattning under 1970-talet och att en del av de bestånd som enligt beräk- ningsmodellen skall avverkas under 1980-talet i verkligheten har gallrats under 1970-talet och alltså har lägre virkesförråd per hektar måste man i verkligheten slutavverka en större areal än som anges i beräkningarna för att erhålla den eftersträvade avverkningsnivån. Bedömningsvis behöver slutavverkningsarealen bli drygt 10% större än som angivits dvs cirka 300000 hektar per år. Någon mer exakt beräkning är dock ej möjlig förrän en ny riksomfattande beräkning kan utföras med utgångspunkt i aktuellt skogstillstånd och med den nya beräkningsmodell som nu håller på att utvecklas. En sådan beräkning torde kunna påbörjas år 1983.

En av ledamöterna i skogsstyrelsen (Lorentzon) anför i reservation: På grund av den ägarförskjutning som ägt rum under l970-talet villjag ifråga- sätta om den relativa fördelningen mellan möjlig avverkning på privata skogar och övriga skogar är riktig.

Prop. 1981/82: 177 ' 28

. 2.10 Statens industriverk: Mot den genomsnittliga avverkningen under slutet av 1970-talet på ca 57 miljoner m3sk kan ställas det mål för skogspoli- tiken som fastlagts av riksdagen: skogsbruket skall skötas så att en långsik- tigt uthållig avverkningsnivå på 75 miljoner m3sk blir möjlig. De låga avverkningama har inte bara medfört problem med råvaruförsötjningen för skogsindustrin. utan synes även ha lett till en försämringav skogstill- ståndet. med bla en ökad andel överårig skog och ökad lövinblandning. Det synes därför helt klart att större avverkningar är befogade och nödvän— diga för att säkra återväxten av skog med god kvalitet. '

2.11 Domänverket: —— —

—— — En långsiktig bruttoavverkning på 73—75 milj. m3sk. dvs mot- svarande utredningens alternativ A. är enligt verkets bedömning realistisk förutsatt att viss användning av kemiska medel kommer att tillåtas.

Sammanfattningsvis bedömer verket att virkestillgången. netto. i virkes- balansen kan anges till 66—67 milj. m3sk. Detta är något lägre än utredning- ens alternativ A. Differensen är emellertid liten och torde ligga inom beräkningarnas felmarginal.

l balansen ställs tillgångar mot behov. Verket anser att samtidigt som de avverkningsbara tillgångarna något överskattats enligt alternativ A. har industribehovet på sikt marginellt underskattats. Balansen ger därför en något för gynnsam bild. En brist på '.'—3 milj m3sk anser verket föreligga.

2.14 Sveriges lantbruksuniversitet: — —

De utförda avverkningsberäkningarna ger ett gott underlag för att bedö- ma avverkningsmöjligheterna regionalt. Det är dock tveksamt om skillna- derna i förutsättningar mellan de båda ägarkategorierna är tillräckligt beak— tade i beräkningarna. — —

Utredningens alternativ B. som speglar effekten av en temporär ökning av avverkningen under 1980-talet. är kanske något orealistisk med tanke på att skogsindustrin knappast kan åstadkomma en kortsiktig temporär kapacitetshöjning av denna storleksordning. Alternativ B är dock intres- sant i så motto att det visar att vissa variationer av avverkningarnas förläggning i tiden kan tillåtas utan att de långsiktiga målen för skogspoliti- ken äventyras.

— det skulle ha varit värdefullt att få klarlagt hur stor del av den idag slutavverkningsmogna skogen som finns i dåliga avsättningslägen.

-— Alternativ A förutsätter — —- — att avverkningen av lövträds- virke blir större än det beräknade behovet. Det blir därför angeläget att försöka stimulera denna avverkning i åtminstone sådan omfattning att industrins möjliga nivå för konsumtion av lövträdsvirke uppnås. Man bör i detta sammanhang också beakta det framtida behovet av energived.

— Bla motbakgrund av skogsnäringens utveckling under 1970-talet borde några andra skogsproduktionsalternativ analyserats främst då ' — Ett eller flera alternativ som mer ingående belyser "lövträdsproblemati- ken". Ett alternativ med intensivskogsbruk nära industrierna och på goda boniteter.

Prop. 1981/82: 177 29

2.17 Länsstyrelsen i Kalmar län: Skogsindustrins tyngdpunkt har förskjutits söderut. Detta förhållande berör utredningen endast tlyktigt vad gäller sågverken. En närmare penetrering av detta förhållande och hur det påverkat konkurrensförhållanden. transportavstånd och virkets åtkom- lighet hade varit önskvärd.

— — — har reduktioner gjorts med hänsyn till naturvårdens krav och ekonomiska lönsamhetskrav med utgångspunkt att lönsamheten blir den- samma under 1980-talet som under 1970-talet.

Frågan är om reduktionerna är tillräckliga. — —

2.19 Länsstyrelsen i Värmlands län: — — — Länsstyrelsen tillstyrker alter- nativ B.

Fyra tjänstemän i länsstyrelsen i Värmlands län (Bäck. Davidsson. Lindskog och Wirén) anför i särskilt yttrande: — —- —Länsstyrelsen till- styrker alternativ A. _

— — —Sanno|ikt skulle alternativ B också innebära att vi kortsiktigt under 1980-talet fick nyanlägga Skogsindustri i landet. Alternativ C bör enligt länsstyrelsens mening inte heller komma i fråga eftersom det skulle innebära en sänkning av ambitionsnivån för skogsbruket.

2.20 Länsstyrelsen i Västernorrlands län: — — — Länsstyrelsen vill under- stryka betydelsen av att i länet befintlig skogsindustri erhåller en långsik- tigt tryggad virkesförsörjning -— -—. Härför fordras att förutsättningarna för beräkningarna uppfylles. dvs en intensivare och rationell skogsvård. samt att virkespriserna ligger på en sådan nivå att lönsamhet uppnås även i sämre avsättningslägen. '

I detta sammanhang är det utomordentligt viktigt att påpeka att det minskade virkesuttaget i område I beror på att virkesmängden per hektar blivit lägre än beräknat och icke på att slutavverkningsytan varit för liten. —— — — ' .

— — — för att nå produktionsmålet 70 miljoner m3sk måste avverkningar- na förläggas till ännu mer högproducerande bestånd i stället för tvärtom eller orimligt stora slutavverkningsarealer. Länsstyrelsen vill inte förorda någon av dessa utvägar utan anser att produktionsmålet måste anpassas till det faktiska utfallet vid rätt utförd slutavverkning och god skogsskötsel.

2.21 Länsstyrelsen i Jämtlands län: Efter överslagsberäkning för Jämtlands län av presenterade uppgifter i förhållande till det skogliga länsprogram som antagits av länsstyrelsen förefaller de beräkningar som utförs av utredningen om virkesbehov och virkestillgång. och de virkesbalanser som upprättats med ledning därav rimligt avvägda. Detsamma gäller för utred- ningens huvudförslag (alternativ A) när det gäller beräkning av den möjliga bruttoavverkningen och utredningens slutsats att anledning saknas till ändring av den ambitionsnivå för skogsproduktionen. som angavs i 1979 års skogspolitiska beslut. Vidare delar länsstyrelsen utredningens uppfatt- ning att skogsindustrins kapacitet får anpassas till våra skogars avkast- ningsmöjligheter inom den skogspolitiska ramen.

2.27 Sveriges arbetsledareförbund: SALF delar i allt väsentligt utredning- ens grundläggandeutgångspunkter — — som tex principerna om en lång-

Prop. 1981/82: 177 30

siktig anpassning mellan skogsindustrins råvarubehov och möjlig avverk- ning med hänsyn till skogstillväxten.

-— — SALF menar— — — att det under kommande lO-årsperiod är möj- ligt att avverka ca 10% mer skogsråvara än vad som är långsiktigt möjligt enligt nämnda riksdagsbeslut. eftersom man under 1970-talet haft betydan- de underavverkning. Denna högre avverkningsnivå kan således temporärt upprätthållas utan att den långsiktiga avverkningsnivån sätts åt sidan. Det är särskilt viktigt att så sker för att utnyttja den överkapacitet som finns inom skogsindustrin och därmed förhindra en betydande kapitalförstöring. Tidsutrymme skapas därmed även för en kontrollerad strukturanpassning av skogsindustrin till den långsiktiga avverkningsnivån. SALF delar leda- möterna Boström och Olsson med fleras uppfattning att det vore felaktigt att inte utnyttja denna möjlighet.

2.28 Tjänstemännens centralorganisation: TCO vill särskilt framhålla vik- ten av att så kraftfulla avverkningsfrämjande åtgärder vidtas. att det blir möjligt att realisera ett utvecklingsförlopp söm motsvarar Virkesförsörj- ningsutredningens beräkningsalternativ B —.

2.29 Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges skogsägareföreningars riks- förbund: — — '

Vi vill betona att de avverkningsberäkningar som ligger till grund för utredningens antaganden om de framtida avverkningama är en stark förenkling av en komplicerad verklighet. Vi anser inte att utredningens positiva virkesbalans håller vid en närmare granskning med hänsyn till dels skogsbrukets genomsnittligt svaga lönsamhet. som inte medger den skogs- vårdsintensitet som utredningen förutsätter. dels att det finns många enty— diga tecken på att man inte tidigare har uppnått den skogsvårdsnivå som beräkningsmodellen förutsatt vad gäller återväxter och ungskogsvård. Mot bakgrund av detta och med kännedom om nuvarande restriktioner för användning av kemiska medel och med utgångspunkt i beräkningsmodel- len bör utredningens alternativ C vara mest realistiskt. Det innebär en högsta möjliga uthålliga avverkning på 65 milj.m3sk per år.

Beträffande resonemanget angående privatskogsbrukets minskade av- verkningar de senaste åren jämförutredningen enligt vår mening utveck- lingen av avverkningama i ett för kort tidsperspektiv. Vi anser att privat- skogarnas avverkningsnivå under 1970-talet legat i nivå med den uthålligt möjliga.

Vår grundinställning är att skogsägande förpliktigar till att sköta skogen i enlighet med den skogspolitiska målsättningen "så att den varaktigt ger hög och värdefull virkesavkastning". En förutsättning för näringens ut- veckling på sikt är emellertid. även på den enskilda enheten. en god lönsamhet som medger att skogsskötsel och skogsproduktion kan upprätt- hållas på en hög nivå. I 1979 års skogspolitiska beslut slås också fast "att skogsbruket i princip skall vara självtinansierat" vilket innebär att skogs—' bruket skall drivas efter ekonomiska principer.

Vi instämmer i utredningens konstaterande att avverkningama under senare delen av 1970-talet varit lägre än vad 1973 års skogsutredning förutsatte i sina avverkningsberäkningar för l970-talet. Vi finner det posi- tivt att ((utredningen)) i sina avverkningsberäkningar har reducerat brutto- virkestillgången med hänsyn till vissa volymer som inte är biologiskt eller ekonomiskt tillgängliga. Det bör framhållas att utredningen utgått från att

Prop. 1981/82: 177 _ 31

skogsnäringens lönsamhet kan bibehållas. "den internationella konkurrens- kraften förbättras. att rationella skogsbruksmetoder får tillämpas och att arbetskraftsproblemet inte blir något hinder. Den reducering som utred- ningen gjort är mycket försiktig och bygger på en optimistisk framtidssyn. Vi vill också starkt understryka vikten av utredningens uttalande om att- "intensiteten i skogsvården (måste) förbättras i förhållande till 1970-talet om den långsiktiga avverkningsnivån skall kunna upprätthållas”. Beträf- fande resonemanget angående privatskogsbrukets minskade avverkningar de senaste åren jämför utredningen enligt vår mening utvecklingen av avverkningama i ett för kort tidsperspektiv. Det finns anledning att gå längre tillbaka i tiden än första hälften av 1970-talet. som präglades av - exceptionella förhållanden. när man bedömer avverkningarnas storlek och fördelning pålägarkategorier.

inom den ram som skogsproduktionen långsiktigt medger skall avverk- ningama hållas på en hög nivå. Detta medför dock att avverkningama måste anpassas så att den långsiktiga produktionen kan upprätthållas. Sett ur skogsproduktionssynpunkt parad med god skogsskötsel innebär detta att virkesförråden bör öka ytterligare i landet eftersom detta leder till ökad framtida avkastning. Det innebär vidare att avverkningama måste tillåtas variera både som en anpassning till konjunkturen och marknaden och för att möta varierande förhållanden och behov i skogsbruksföretagen. Man måste också utgå ifrån att privatskogsbruket inte kan fungera som en buffert till skogsindustrins varierande virkesbehov i samma utsträckning som tidigare. beroende på att det i framtiden inte kommer att finnas yrkeskunnig reservarbetskraft. Det ställs således större krav på skogsin- dustrins lagerhållning.

Vi delar utredningens uppfattning att det finns ett klart samband mellan de resurser som sätts in i skogsvården och de kvantiteter som kan tas ut i form av avverkning. Men just på denna väsentliga punkt anser vi att utredningen företer klara brister. Vi menar att utredningen har förbisett en mer ingående analys vad gäller den verkliga skogsvårdsintensiteten under 1970-talet. Därmed har man heller inte haft möjlighet att i beräkningsmo- dellen korrigera med det i_verkligheten uppnådda skogsvårdsresultatet under 1970—talet på samma sätt som man gjort med hänsyn till verkligt

utförda avverkningar enligt stubbinventeringen för samma period. — — —

Enligt tillgängliga resultat från riksskogstaxcringen har det skett en kontinuerlig minskning av de privatas andel av skogsmarksarealen under 1970-talet. — — — Det är uppenbart att dessa förändringar i ägarförhållan- den direkt päverkar avverkningarnas fördelning på olika ägarkategorier i riktning mot en överskattning av de privatas andel av avverkningama i de framtida uttagen.

För att det långsiktiga produktionsmålet. skall nås. och därmed avverk- ningsmöjligheterna. menar ((utredningen)) vidare att slutavverkningarna mer än under 1970-talet skall förläggas till glesa och mindre virkesrika bestånd. vilket enligt vår mening är helt riktigt.

En naturlig följd vore då att resultaten från beräkningsmodellen skulle harmoniera med denna inriktning av avverkningar och således uppvisa minskade virkesuttag per ha i de framtida slutavverkningarna.

Det är därför utomordentligt förvånande och ologiskt att virkesuttagen i m3sk/ha i slutavverkningarna enligt- utredningens beräkningar blir ca 10%

IQ

Prop. 1981/82: 177 . 3

större under 1980-talet än vad de varit under 1970-talet. Rimligheten i förutsättningarna för beräkningarna måste därför ifrågasättas.

— — Med nuvarande kännedom om restriktioner för användning av kemiska medel och annat samt med utgångspunkt i utredningens beräk- ningsmodell (som innebär överskattningar snarare än motsatsen) torde utredningens alternativ C vara mest realistiskt, vilket innebär en högsta möjliga uthålliga avverkning på 65 milj. m3sk per år.

Det är med denna bakgrund nödvändigt att revidera den allmänt rådande uppfattningen att det underavverkas på privatskogarna. Man måste tvärt- om konstatera att privatskogarnas avverkningsnivå under 1970-talet legat ' nära den uthålligt möjliga.

Med hänsyn till den skillnad som finns mellan beräkningsmodellens resultat och den praktiska verkligheten, som tidigare påpekats. kan vi redan nu konstatera att utredningens virkesbalans inte håller vid en närma- re granskning med hänsyn till att skogsbrukets varierande och genomsnittligt svaga lönsamhet ej medger den skogsvårdsintensitet som utredningen förutsätter — förbud eller hårda restriktioner mot kemisk lövbekämpning —att inga accepterade och effektiva metoder finns för plantskydd mot snytbaggen att viltskador inte tillräckligt beaktats att det finns många entydiga tecken på att man inte har nått upp till den skogsvårdsnivå som beräkningsmodellen förutsatt vad gäller återväxter och ungskogsvård. _

Dessutom har man inte utfört avverkningama under 1970-talet enligt de förutsättningar som ligger till grund förberäkningsmodellen. Under tryc- ket av höga avverkningskrav och dålig lönsamhet har man t. ex. i alltför hög grad gallrat i för gamla bestånd och slutavverkat i de mest virkesrika bestånden.

Idag påverkar inte skogsenergibehovet virkesbalansen i någon större utsträckning. men med den utveckling som råder inom detta område finns det anledning att i framtiden räkna med detta sortiment.

Mot bakgrund av dessa punkter anser vi att de långsiktiga möjliga virkesuttagen har överskattats.

2.31 Skogsindustriernas samarbetsutskott: SISU konstaterar med tillfreds- ställelse att. det enligt den förnyade virkesbalansberäkning. som utred- ningen låtit göra. "i stort sett råder balans mellan tillgång och efterfrågan på virke totalt sett". dock att ett visst underskott föreligger för barrvirke och motsvarande överskott för lövvirke. Vi delar utredningens uppfattning att denna obalans bör kunna rättas till "inom ramen för skogsindustrins fortgående strukturomvandling".

2.32 Sågverkens råvaruförening: — — —— Enligt Sågverkens Råvaruför- enings uppfattning bör det alternativ för uthålligt möjlig avverkning och virkesbalans framhållas som bäst redovisar konsekvenserna av nuvarande skogsbruksintensitet. Ingen bedömare kan vara betjänt av att dra sina slutsatser på önskvärda men ej faktiska resultat av exempelvis skogsvårds-

Prop. 1981/82: 177 ' 33 '

åtgärder. Den lägre ayyerkningsmöjlighet. som för närvarande tyvärr bäst motsvarar den verkliga utvecklingen-. bör dock inte accepteras. utan kraft- tag bör föreslås. för att u-ppfylla de uppställda målen för skogsbruket. Härvidlag bör. som l973 års skogsutredning påpekade. först ett förbättrat skogsvårdsresultat kunna registreras innan avverkningen ökas. *

— — — De glesa barrplantförbandens inverkan på den framtida sågtim- merkvaliteten medför att det framtida skogsbrukets intäkter minskar ge- nom lägre betalningsmöjlighet för sågverken. Den negativa inverkan för sågverksindustrin av överföringen av tillväxt till lövträd och mindre inrikt— ning av skogsvården påkvalitativ barrtimmerskog kommer genom försva— gad lönsamhet för skogsbruket även att inverka på den långsiktiga avverk- - ningsmöjligheten. Hushållningstakten i avvecklingen av privatskogsbru- kets slutavverkningsskogar är av största intresse för sågverksindustrins . timmerförsötjning. Införandet av nya snabbväxande trädslag eller förbätt- rade föryngringar förbättrar inte sågtimmertillgången på kort sikt. En hushållning med gammal grov skog. till dess ny vuxit ut i tillräcklig omfatt- ning, är därför nödvändig. Sågverkens Råvaruförening ställer sig tveksam till utredningens antagande att den minskade möjligheten till slutavverk- ning i storskogsbruket bör kompenseras genom kortsiktigt ökad ((avverk- ning)) i privatskogsbruket. ,-

— — — Med tanke på att den under 1970-talet ej utnyttjade avverknings- möjligheten utgöres av lövträd i barrblandbestånd och att den virkesför- rådsuppskattning som utföres innehåller vissa felmarginaler. måste Såg- verkens Råvaruförening ställa sig avvisande till detta alternativ ((B)). I all synnerhet som den relativt noggranna statistik över skogsindustrins virkesförbtukning som Virkesråden redovisar indikerar att virkesförbruk- ningen av främst svenskt barrvirke omräknad till m sk är underskattad av stubbinventenngen. — — —

_— Utredningens bedömning av den möjliga avverkningen har över- skattats. Storskogsbrukets avverkningsmöjligheter begränsas av hänsyn till uthållighet. 'De virkesförråd som beräkningarna ger för slutavverkning är för höga för att vara representativa som medeltal. Avverkningarna kommer under 1980-talet att omfatta mer gallring i främst södra Sverige för

att bl. a. kompensera detta. 1 norra Sverige kommer antagligen inte stor- skogsbruket att kunna öka sin avverkning — — —. — —

Virkesbalansen visar att en anpassning av industrin är önskvärd och att något utrymme för expansion inte finns. Skogsindustrins fortsatta utveck- ling måste således ske högst inom ramen för nuvarande virkesbehov. Om. inte den nuvarande trenden till lägre skogsvårdsintensitet kan brytas, bör skogsindustrin anpassas till den lägre avverkningsmöjlighet som den nuva— rande skogsvården gör uthållig. Vid hushållningen med den begränsade resurs som virket numera utgör. bör en fördelning efter resp. skogsindu- strins betalningsförmåga eftersträvas. — — —

2.33 Virkesrådet region 1: Enligt den årliga statistik över skogsin- dustrins verkliga virkesförbrukning, som Virkesråden sammanställer. har skogsindustrin sedan l973 utnyttjats till c:a 80%. Ett högre medelutnytt- jande är önskvärt men sannolikt svårt att uppnå. Skogsindustrins totala behov torde vidare komma att minska under l980-talet beroende på. dels att nödvändig strukturanpassning genom nedläggning sannolikt inte längre kan fördröjas genom statligt stöd. dels att pågående teknisk utveckling förbättrar utbytet. vilket kan komma att reducera virkesunderskottet vid

Prop. 1981/82: 177 . ' ' 3'4

bibehållen produktvolym. — -— Enligt de skogsindustripolitiska beslut- ' som regeringen arbetar efter. är den "centrala uppgiften för industripoliti- ken att stimulera och underlätta överförandet av produktionsresurser till de lönsamma och konkurrenskraftiga delarna av industrin. och därmed befrämja industrins internationella konkurrenskraft”. Kommer en sådan omfördelning av produktionsresurserna till stånd kommer sannolikt mede- lutnyttjandet av skogsindustrin 1 region l att öka.

—— — Även om mycket av det hittillsvarande bränslebehovet kunnat tillfredsställas genom bättre utnyttjande av redan avverkad skog. så är det Virkesrådets mening att det förväntade ökade bränslebehovet kommer att medföra mer avverkning för bränslesortiment än vad utredningen antagit.

— — - Utredningens arbete bygger i'detta avseende mer på en förhopp- ning om bättre skogsvård. i synnerhet vad avser trädslagsval än någon tendens till att den verkliga skogsvården skulle uppnå minst miniminivån.

—'— — Det är inte långsiktigt möjligt att samtidigt som skogsvården försämras bland annat genom förbud för fenoxisyror, öka avverkningen enligt utredningens alternativ A.. — — — För att den beräknade avverk- ningsmöjligheten i region 1 skall bli möjlig. krävs avsevärt bättre lönsam- ' het i inlandsskogsbruket än under 1970-talet. För att avverkningen i region

' _ 1 skall uppgå till utredningens alternativ A. måste både storskogsbruket

— och de privata skogsägarna öka sina_avverkningar årligen med c:a 2 milj. m3sk vardera. Detta torde ställa sig-svårt för i synnerhet storskogsbruket. som redan av uthållighetsskäl måst begränsa sina avverkningar i förhållan- de till 1970-talets nivå. Samrn'anfattningsvis vill Virkesrådet framhålla att skogsvården är helt avgörande för uthållig avverkningsmöjlighet. Därför maste krafttag tas för att förbättra skogsvårdsresultatet.

2.34 Virkesråden region 2 och 3: Den överarbetning som utredningen gjort beträffande virkestillgångarna stämmer väl överens med uppfattningar som förts fram i Virkesråden vid olika tillfällen. Trots avsevärda föränd- ringar under 70-talet av skogsindustrikapaciteten både genom nedläggning- ar och utbyggnader råder alltjämt. som utredningen framhåller ”.”i stort sett balans mellan tillgång och efterfrågan på virke totalt sett". dock-att ett underskott föreligger för barrvirke och ett överskott för lövvirke. Virkesråden delar utredningens uppfattning att det inte finns utrymme för expansion av skogsindustrins totala virkesförbrukning. Den statliga stimulansen för användning av skogliga fastbränslen i ökad omfattning kan dessutom medföra en försämrad balanssituation för skogsindustrin.

2.36 Svenska kommunförbundet: — — Tillräckliga volymer vedråvara för eldning måste nu säkras så att de energipolitiska intentionerna uppnås. Styrelsen vill samtidigt understryka att ett ökat tillvaratagande av skogs- avfall. lövsly m.m. skulle kunna ge många människor arbete och få en positiv inverkan på allmänhetens tillgång till mark för rekreation. Det ekonomiska värdet av råvaran bör heller inte underskattas.

3 Ägarestruktur och fastighetsstruktur

3.5 Lantbruksstyrelsen: Lantbruksstyrelsen delar utredningens bedöm- ningar och vill särskilt peka på ägar- och fastighetsstrukturens betydelse.

Prop. 198l/82: 177 35

lnom lantbruksverket bedrivs ett omfattande arbete för att förbättra företagsstrukturen inom jord- och skogsbruket. -—

Den viktigaste förutsättningen för detta arbete är att utbudet av fastighe- ter är tillräckligt. — — —

— - Det är — — — angeläget att tillskapa förhållanden som stimulerar till avyttring av fastigheter som kan användas för strukturrationaliscring. Detta kan ske genom att försvåra passivt ägande av sådana fastigheter genom att ställa ökade krav på ägarna ifråga om brukandet eller genom att utforma exempelvis skatte- och bidragsregler så att ägandet blir mindre attraktivt ur ekonomisk synpunkt. En annan väg är att underlätta försälj- ning av fastigheterna genom ekonomiska stimulansåtgärder.

3.6 Skogsstyrelsen:Skogsstyrelsen delar den uppfattning som utredningen sammanfattningsvis framför att de strukturella faktorernas negativa bety- delse för virkesutbudet kan bli ännu mer påtagliga i framtiden om inte ytterligare åtgärder vidtas från samhällets sida. — — — Jämförelser mellan uppgifter om faktisk avverkning och den avverkning som uppgivits i in- tervjuundersökningen pekar på en förhållandevis god överensstämmelse Även en jämförelse med andra källor styrker de tendenser som har påvi- sats i undersökningen. Således överensstämmer avverkningsniva med vad som kan utläsas i den jordbruksekonomiska undersökningens (JEU) redo- görelser för 1976—80. - — — Ett studium av redogörelserna —— — — visar att avverkningama har legat lågt under de senaste åren även för de kombi- nerade företagen och att avverkningsnivån torde ha ett visst samband med lönsamheten ijordbruket. lntervjuundersökningen har inte givit några svar på hur skogsägarnas allmänna kompetens och yrkeskunnighe't i skogsbruksfrågor påverkat deras sätt att bruka skogen. Det kan dock antas att denna faktor har stor betydelse. Utredningen har inte diskuterat utbildnings- och rådgivningsfrå- gor särskilt ingående. Skogsstyrelsen vill därför här lämna några komplet- terande synpunkter. Gruppen skogsägare med familjemedlemmar och anställda har av olika skäl svårare än övriga yrkesverksamma i skogsbruket att utnyttja skogs- bruksskolornas utbildning. Endast ett fåtal av skogsägarna har genomgått grundutbildning i skogsbruk. och deltagandet i reguljära fortbildnings- kurser är mycket lågt. —— — — En stor del av dessa arbetar visserligen endast korta perioder årligen i skogen. men flertalet behöver någon form av kortare utbildning eller praktisk instruktion. En viss del av ovannämnda utbildningsbehov bör kunna tillgodoses av landstingens skogsbruksskolor. men även om landstingen —— — — ökar fort- bildningsinsatserna gentemot skogsägarna kommer kunskapsöverföringen till dessa att också i fortsättningen huvudsakligen ske via skogsvårdsstyrel- sens ordinarie rådgivningsverksamhet. Denna har emellertid i stor ut- sträckning fått inriktas på åtgärdsområden som regleras av skogsvårdsla- gen —- —. — — — En ökad satsning på rådgivning i tekniska frågor måste därför ses som en viktig stimulans för att öka och rationalisera avverkning- arna. '

3.9 Statens lantmäteriverk: — — — Såväl ägar- som fastighetsstrukturen är ett allvarligt hinder mot ett rationellt utnyttjande av skogstillgångarna.

Prop. 1981/82: 177 ' 36

—— — Hur fastighetsstrukturen påverkar avverkningsbenägenheten har inte närmare undersökts i enkäten. Dessa _frågor bör belysas mera ingåen- de av den nyligen tillsatta strukturutrcdningen. Erfarenhetsinässigt är det dock känt att virkesuttaget är betydligt lägre i områden med stark ägo- splittring jämfört med områden med samma produktionsförmåga och nor- mal fastighetsstruktur. — — — .

—- — — Behovet av omarronderingar framstår som allt mer betydelsefullt mot bakgrund av problemet med industrins virkesförsörjning och det allt- för låga utnyttjandet av produktionsresurserna inom områden med dålig fastighetsstruktur. De uppgifter om brukningsenheternas storlek inom pri- vatskogsbruket som redovisas i betänkandet ger vid handen att det också finns anledning 'att överväga åtgärder som leder till en mindre splittrad företagsstruktur.

3.14 Sveriges lantbruksuniversitet: — — Hur påverkar tex ökad ned- läggning av jordbruk och åldersfördelningen hos skogsägarna den framtida ägarstrukturen? Det är självfallet en mycket svår uppgift att bedöma ut- vecklingen inom detta område. men den har inte alls behandlats av utred- n1ngen.

3.17 Länsstyrelsen i Kalmar län: — — — Ytterligare en faktor. som bör påverka avverkningsbenägenheten är skogsägarnas kunnighet i skogs- bruksfrågor. De skogsägare. som inte bor på brukningsenheten eller i dess närhet är svårare att nå med rådgivning. framför allt den typ av rådgivning som sker i skogen. Utredningen berör inte dessa frågor.

3.20 Länsstyrelsen i Västernorrlands län: Den omvittnat dåliga ar- ronderingen och ägosplittringen i länets skogsmark medför ökade kostna- der som reducerar lönsamheten. Detta förhållande torde verka hämmande på bla avverkningama och rotpostköpen. Särskilt i tider då lönsamheten också av andra skäl är låg kan merkostnadcrna för den dåliga arrondering— en bli utslagsgivande. Det är därför av stor betydelse att verksamheten med omarrondering och annan strukturrationalisering kan bedrivas med kraft. Också ett aktivare ägande är betydelsefullt. De höga ägaråldrarna leder under de närmaste åren till allt fler ägarskiften varvid övergång till aktiva brukare bör främjas. - _

Även om struktur- och ägarfrågorna skall behandlas i andra utredningar vill länsstyrelsen i detta sammanhang markera deras stora betydelse för virkesförsörjningen. bla i vårt län.

3.21 Länsstyrelsen i Jämtlands län: De nuvarande förhållandena bedöms ha ett starkt samband med ägarstrukturen. varför det passiva ägandet av en så viktig och naturligen utlokaliserad resurs som skogen bör motverkas. I annat fall bedöms det passiva ägandet på grund av lågt behov hos skogsägarna av att utnyttja skogen för sin försörjning kunna bli ett växande problem inte enbart för industrins virkesförsörjning utan också för möjlig- heterna att bidra till att upprätthålla en samhällsservice i glesbyg- den.———

Prop. 1981/82:177 ' 37

3.29 Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges skogsägareföreningars riks- förbund: — — — Vid tolkning av intervjuundersökningen vad gäller avverkningsbenägen- heten bör man därför beakta att ägare av mindre fastigheter inte nödvän- digtvis måste avverka inom en fem- eller tioårsperiod.

3.32 Sågverkens råvaruförening: — — — Sågverkens Råvaruförening vill i sammanhanget påpeka att sågverksföretag bör ges möjlighet till förvärv av skogsmark i framtiden. — —

3.36 Svenska kommunförbundet: -— Ägarstrukturen bör successivt ändras i sådan riktning att de privata skogsägarna i högre grad blir ekono- miskt beroende av sin skog.

4 Lönsamhet, produktivitet och sysselsättning

4.6 Skogsstyrelsen: — — — Skogsstyrelsen vill — — — betona nödvändighe- ten av att skogsbruket även i fortsättningen både för det enskilda företaget och totalt måste bibehålla sin lönsamhet. De statliga styrmedlen måste verka under den förutsättningen. De senaste 20 årens rånetto visar i stort en jämn lönsamhet. — —'

Utredningen pekar också på arbetskraftsproblemen inom skogsbru- ket. — —-

Skogsstyrelsen anser att dessa frågor är så väsentliga att de bör beaktas i ett större sammanhang. Det är därvid viktigt att rollfördelningen mellan olika inblandade parter klarläggs. Skogsvårdsorganisationen bör kunna bidra till lösningen av dessa problem. bla genom att initiera till samverkan inom skogsbruket. —

4.11 Domänverket: — — — visar uppgifter från skogsvårdskonsulenterna att bland de inaktiva ägare som angett bristande avverkningsmöjligheter har ca 3/4 ändå haft avverkningsbar skog. Detta förhållande anser verket vara ett mycket starkt skäl för krav på obligatoriska skogsbruksplaner eller motsvarande planeringsunderlag.

I avsnittet Pris- och lönsamhet beskrivs på ett korrekt sätt. virkesmark- nad. pris. och kostnads- samt lönsamhetsutveckling. Verket saknar dock en diskussion av effekterna på virkesutbudet av den starkt samordnade prisbildningen för massaved.

Beträffande de antaganden utredningen gör att arbetskraftsproblemen skulle vara större för storskogsbruket än för småskogsbruket. vill verket hävda att problemet troligen är allra störst för de privatskogsägare som ej tillhör gruppen självverksamma.

4.14 Sveriges lantbruksuniversitet: —- — utredningen har inte kunnat klarlägga de grundläggande orsakssammanhangen bakom avverkningsbe- nägenheten. lntervjuundersökningen borde ha föregåtts av en analys av de principiella frågeställningarna — — —. Det är tex sannolikt inte bara den aktuella lönsamheten — — — som påverkar avverkningsbenägenheten utan även förväntningarna på den framtida lönsamheten. Utredningen har visserligen studerat den historiska utvecklingen med avseende på vissa faktorer, men har inte analyserat samspelet dem emellan. Med en sådan

- Prop. 1981/82:177 38

analys som grund kunde intervjuundersökningen ha utformats annorlunda och gett mer värdefulla resultat.

Utredningen ger en beskrivning av virkesmarknaden men analyserar egentligen inte hur den fungerat tidigare och hur den fungerar idag. På grund härav kan inte utredningen diskutera behovet av förändring- ar. — — —

— — — I viss mån kan tillkomsten av den föreliggande utredningen ses som en effekt av en dåligt fungerande virkesmarknad. Om orsakerna härtill kunde klarläggas bättre vore det också mera uppenbart vilka åtgärder som lämpligen borde vidtagas. '

4.19 Länsstyrelsen i Värmlands län: — — — Länsstyrelsen bedömer att utredningen väl analyserat de olika faktorer som lett till den minskade avverkningsbenägenheten. — — —

Skogsägarna är. ofta obenägna att ikläda sig arbetsgivaransvar med alla skyldigheter som följer av detta för det folk som skall arbeta i skogen. Hellre avstår många skogsägare från att vidta de aktuella åtgärder- na. Skogsarbete i allmänhet och i synnerhet skogsvård av typ gallring och röjning lämpar sig väl för företagande i liten skala. och länsstyrelsen har mot bakgrund av de beskrivna förhållandenaoch i samarbete med bla skogsvårdsstyrelsen försökt stimulera bildandet av små entreprenadföre- tag med inriktning på skogsvård. Detta har emellertid också mött svårighe- ter i form av restriktivitet hos skattemyndigheterna att acceptera småföre- tag utan tung maskinutrustning. Enligt länsstyrelsens mening skulle en minskning av de krav som ställs på att entreprenadföretag för skogsarbete skall vara utrustade med tunga maskiner leda till etablerandet av flera sådana företag och därmed också till en aktivare skogsskötsel. — — ——

4.29 Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges skogsägareföreningars riks- förbund: — — — LRF/SSR anser. i motsats till utredningens uppfattning, att sambandet mellan virkespris och virkesutbud kvarstår. I den mån det har uppstått problem på virkesmarknaden finns det naturliga och logiska förklaringar till detta. Bland annat kan nämnas den för många skogsägare förvirrande och tvetydiga debatt som förts om för höga. och på senare tid för låga. avverkningar. Anpassningen av avverkningsresurserna till starkt varierande virkesbehov är för privata skogsägare och dess organisationer svårhanterlig eftersom de mer än andra ägarkategorier har anpassat av- verkningama till konjunktursvängningarna. Under senare år har antalet konkurser och hot om konkurs ökat markant vilket helt naturligt har påverkat skogsägare till viss försiktighet vid försäljning av virke. Det finns således under 1970-talet ett flertal faktorer. förutomvirkets ekonomiska tillgänglighet. som har påverkat virkesutbudet negativt.

4.32 Sågverkens rävaruförening: — — — Utredningen borde — '— — ha utrett virkesfördelningens inverkan på skogsbrukets ekonomi och möjlig- heter att öka avverkningen till föreslagen omfattning. — — — — — — En avverkning i den föreslagna omfattningen medför dock högre kostnader dels beroende på att mindre lönsam skog måste utnyttjas dels genom att ett resursöverskott måste skapas för att under högkonjunkturer kunna öka avverkningen över normalnivå. — — — Någon bedömning av om denna beredskap är ekonomiskt möjlig med hänsyn till- skogsindustrins

Prop. 1981/82:177 _ ' 39

betalningsförmåga har inte gjorts, trots att en _sådan efterfrågas i utred- ningsdirektiven. '

4.34 Virkesråden region 2 och 3: Under avsnittet om "lönsamhet. produk- tivitet och sysselsättning inom skogsbruket" påstår utredningen att "Sam- bandet mellan virkesutbud och virkespriser tycks ha blivit allt otydligare under det senaste decenniet". Virkesråden. som i sin verksamhet följt utvecklingen noggrant under avsedd tidsepok anser för sin del att samban- det till stor del kvarstår, låt vara att prisfunktionen under denna tid försvå- rats av störande faktorer på virkesmarknaden. Det har under denna tid rått stor oro på virkesmarknaden som bl.a. delvis berott på konkurs och hot- om konkurs av skogsägarföreningar och deras industrier m.fl. Dessutom må påpekas att de debatter som förts om kalhyggen. DDT och herbicidan- vändning alla påverkat virkesutbudet negativt. En annan faktor är att ett gallringsbidrag beslöts samtidigt som industrin behövde koncentration på slutavverkningar för att få ökat utbud av råvaror. Virkesråden vill understryka vikten av en fungerande virkesmarknad där privatskogsbruket —— - även i fortsättningen kan spela sin nyckelroll som regulator av industrins växlande råvarubehov.

5 Utredningens allmänna överväganden

I anslutning till sina kommentarer om utredningens allmänna övervägan- den framför remissinstanserna synpunkter på t.ex: bättre utnyttjande av skogsmarken. användning av främmande trädslag. skogsdikning. kemisk lövslybekämpning. hänsyn till naturvårdens intressen. sysselsättningsfrå- gor och regionalpolitiken.

5.5 Lantbruksstyrelsen: _— Sammantaget har strukturrationaliseringen inom privatskogsbruket både på kort och på lång sikt en avverkningsfräm- jande effekt. Enligt styrelsens mening finns därför anledning att beakta denna effekt vid utformningen av åtgärder som syftar till ökad avverkning. '

5.6 Skogsstyrelsen: Skogsstyrelsen delar i allt väsentligt utredningens syn på bakgrund och orsaker till den låga avverkningen och anser också att statliga åtgärder behövs för att åstadkomma en förändring. — — Styrel- sen delar utredningens uppfattning att kemisk bekämpning måste få använ- das för att eftersläpningen skall tas i fatt. -— —'— Även gallringarna. främst i ungskog. måste öka avsevärt om det uppsatta produktionsmålet skall' kunna uppnås. Det är mycket tveksamt om de hittills vidtagna stödåtgär- derna är tillräckliga för att åstadkomma en ökad ungskogsgalln'ng.

Många av de slutsatser som utredningen kommit fram till och som skogsstyrelsen delar pekar på att den grundläggande orsaken- till för låg skogsvårds- och avverkningsintensitet i många fall är ägar- och fastighets- strukturen. ' '

— — — bör ägarstmkturen förbättras och det bör övervägas om inte en förnyad prövning av jordförvärvslagstiftningen är motiverad mot bakgrund av de fakta som utredningen redovisat här.

— — — Virkesförsörjningsutredningen har diskuterat olika ekonomiska styrmedel — — —. Blahar såväl skogsvårdskonto som ett kombinerat av- gifts- och stödsystem behandlats men har inte förordats av utredningen

Prop. 1981/82:177 ' 40

— — —. Skogsstyrelsen anser dock att det finns skäl att ytterligare utreda möjligheterna att använda styrmedel av detta slag. .

— —— Åtgärderna får — — inte innebära att skogsvårdsstyrelsens myndighetsutövning på skogsvårdssidan minskar genom en överflyttning av resurser från skogsvård till avverkning. Det långsiktiga produktionsmå- let kan då komma i fara. Då utredningen inte behandlat frågan om resurs- behov för de uppgifter som nu ytterligare föreslås för skogsvårdsstyrelsen är risken stor att så blir fallet. Även om enkelhet eftersträvats vid kon- struktionen av reglerna om avverkningsskyldighet måste det antas att de flesta skogsägarna. åtminstone till en början. behöver hjälp från skogs- vårdsstyrelsen för att förstå och tillämpa dem.

5.8 Arbetsmarknadsstyrelsen: — — -— Med hänsyn till de allmänna syssel- sättningsmässiga förutsättningarna under l980—talet och virkesuttagets be- tydelse för skogsbrukets och skogsindustrins sysselsättning. inte minst i sysselsättningssvaga regioner. anser styrelsen det motiverat med mera kraftfulla åtgärder än vad som föreslås i betänkandet. för att en tillfreds- ställande virkesförsörjning skall tillgodoses.

Arbetsmarknadsstyrelsen vill också betona vikten av att de säsongmäs- siga variationerna i skogsbrukets sysselsättning ges ökad uppmärksamhet. — — —— Som anges i betänkandet kan svårigheterna att rekrytera arbetskraft till skogsvårdsåtgärder under barmarksperioden verka återhållande på av- verkningen. varför alla möjligheter att upprätthålla en jämn sysselsättning över året bör tillvaratas. ' ' '

Styrelsen vill understryka den stora betydelse skogsbruket har för sys- selsättningen i regioner. där alternativa sysselsättningsmöjligheter är starkt begränsade. — — — Med hänsyn till den stora betydelse de skogliga beredskapsarbetena har. är det väsentligt att dessa beaktas vid skogs- bruksplaneringen så att en tillräcklig reserv av objekt som är lämpliga som beredskapsarbeten ställs till förfogande.

5.10 Statens industriverk: Sammantaget anser industriverket att de förslag virkesförsörjningsutredningen lagt sannolikt inte kommer att få annat än marginella effekter på virkesutbudet under 1980-talet. Detta innebär att skogsindustrins råvaruproblem kommer att kvarstå. Industriverket anser därför att man omgående måste arbeta vidare för att hitta mer effektiva metoder för att öka avverkningama.

5.11 Domänverket: — — Domänverket ansluter sig till utredningens ana- lys angående orsakerna till de under senare år låga-avverkningama. — —- Verket kan av egen erfarenhet vitsorda vilka avsevärda mått av målmedvetenhet och beslutsamhet som krävs för att i strid mot många argument i dagens vulgärdebatt driva ett långsiktigt intensivt skogsbruk. Vi vill därför med kraft understryka önskemålet från utredningen om ett mer entydigt besked från statsmakternas sida i fråga om angelägenheten av förbättrad skogsvård och ökade avverkningar.

Även om föreslagna åtgärder får positiv effekt. kommer enligtverkets mening virkesbalansen att vara sådan, att en fortgående anpassning av industrikapaciteten bör ske. Det är angeläget att inte regionalpolitiska synpunkter och/eller för stark kartellbildning i virkesmarknaden snedvri- der en rationell strukturomvandling.

Långsiktig betalningsförmåga och utvecklingsbarhet hos de enskilda enheterna måste få bli avgörande.

Prop. 1981/82:177 41

5.12 Hovrätten för nedre Norrland: — — — De — — — avverkningshäm- mande faktorernas enskilda betydelse låter sig svårligen uppskattas. Be- träffande marginalskatterna har redan aviserats åtgärder. Vidare har en stor del av de av utredningen föreslagna statliga stödåtgärderna till skogs- bruket liksom möjligheterna till ökad insättning på Skogskonto redan för- verkligats.

Mot bakgrund av det sagda anser hovrätten att. i vart fall innan effekter- na av redan beslutade och aviserade åtgärder kan bedömas. försiktighet bör iakttas vid införandet av administrativa och på den enskildes hand- lingsfrihet ' inkräktande regleringar. Denna synpunkt förstärks av den ovisshet som enligt hovrättens mening föreligger beträffande varaktigheten i de minskade avverkningama.

5.13 Kammarrätten i Sundsvall: — — — Under alla förhållanden bör man med hänsyn till den ovisshet som råder iaktta viss försiktighet när det gäller att införa åtgärder. som är avsedda att stimulera skogsägarna till ökade avverkningar. I varje fall bör man om möjligt undvika administrativa regleringar av alltför genomgripande natur och i stället gå in för ekonomis- ka stimulanser. '

— — —— För en skogsägare kan det — — — ha legat nära till hands att resonera som så att det största ekonomiska utbytet får den som sparar skogen. oavsett om den naturliga tillväxten är ringa eller kanske helt obefintlig. Något tillspetsat kan det hävdas. att skogsägarnas ovilja att avverka i tillräcklig omfattning innebär en protest både mot de höga marginalskatterna och mot den starka inflationen. Detta förhållande bör leda till att det för statsmakterna är en angelägenhet av avgörande vikt att inflationen bekämpas och marginalskatterna sänks kraftigt. '

5.14 Sveriges lantbruksuniversitet: En begränsning som skapar problem vid flertalet av de diskuterade åtgärderna är bristen på information om skogarna inom det enskilda skogsbruket. För att genomföra en aktiv och effektiv skogspolitik är det enligt styrelsens bedömning nödvändigt att ha tillgång till vissa grundläggande uppgifter om skog och skogsmark på den enskilda fastigheten. Detta gäller främst vid användning av de skogspoli- tiska medlen lagstiftning. stöd och beskattning. På kort sikt kan därför inte styrmedel som kräver goda underlag utnyttjas för att påverka avverkning- arnas omfattning.

5.17 Länsstyrelsen i Kalmar län: — — — Utredningen framhåller att man inte kan utesluta att massmedia givit skogsbruket en allmänt negativ fram- toning. vilket påverkar rekryteringsmöjligheterna. Denna synpunkt in- stämmer länsstyrelsen i, liksom att botemedlet är en ökad och förbättrad information om skogsbrukets förhållanden. '

5.19 Länsstyrelsen i Värmlands län: —— Länsstyrelsen anser att utred- ningen borde lämnat förslag till hur angivna åtgärder-för att öka utbudet av råvara skall förenas med de i andra sammanhang uppställda målen för naturvården.— — —

— — Ett mycket starkt stegrat exploateringstryck på skogsmarkerna måste enligt länsstyrelsens mening balanseras med kraftfulla åtgärder för att tillgodose bland annat naturskyddet och friluftslivets intressen.

Prop. 1981/82:177 43

—— — — Länsstyrelsen vill — —— -— fästa uppmärksamheten på nödvändig- heten av att en bedömning görs av den totala effekten av de olika föränd- ringarna i förutsättningarna för att bedriva skogsbruk. Eventuellt kan det enligt länsstyrelsens mening i en del fall finnas skäl att införa nya regler efter hand så att successiva erfarenheter av ändringarna får ligga till grund för reformarbetet.

— — bör det ur virkesförsörjningssynpunkt vara angeläget att omar- ronderingar av skogsmark underlättas.

Fyra tjänstemän i länsstyrelsen i Värmlands län (Bäck. Davidsson. Lindskog och Wirén) anför i särskilt yttrande: Flertalet objekt ((urskogsar- tad naturskog” är akut hotade av avverkningsplaner. Möjligheterna till ett effektivt skydd ter sig för närvarande mycket små. Det årliga beloppet för avveckling av 55 skogarna (200miljoner kronor) är större än hela den svenska naturvårdens anslag för markförvärv under den sista 10-årsperio-' den.

5.20 Länsstyrelsen i Västernorrlands län: — — — Länsstyrelsen anser lik- som utredningen att nämnda mål ((för skogspolitiken» bör stå fast. Styrel- sen anser att virkesförsörjningen på kort sikt bör kunna ske inom den relativt stora tillgången på avverkningsmogen skog.

På lång sikt anser styrelsen att skogsindustrins kapacitet måste anpassas till de långsiktigt tillgängliga virkestillgångarna. Genom en intensivare” skogsvård. bör produktionsmålet minst 75 milj m3sk per år eftersträvas.

— — — Det finns för- och nackdelar med ett nytt trädslag. men hittills synes fördelarna med Pinus contorta överväga. Efterhand som ytterligare erfarenhet vinnes av trädslaget liksom effekten av gödsling och dikning bör de ökade produktionsmöjligheterna beaktas.

Inom skogsvården bör främst bättre markberedningsresurser skapas. bättre och plantrikare planteringar ske samt röjnings- och gallringsverk- samheten utökas. Lövsaneringsfrågan har vidare stor betydelse för hur de framtida ungskogarna kommer att se ut.

En av ledamöterna [ länsstyrelsen i Västernorrlands län (Molén) anför i reservation att han delar utredningens uppfattning då den anför att sköt- seln av plant- och ungskogar under 1980-talet förutsätts få ske med anli- tande av kemiska bekämpningsmedel.

En av ledamöterna [ länsstyrelsen i Norrbottens län (Larsson) anför i reservation: Vi tar avstånd från utredningens krav om attlfå använda kemiska bekämpningsmedel.

Det är också en uppenbar brist att utredningsförslaget inte tar upp den produktionsresurs som den nedlagda åkermarken utgör. Här borde lant- bruksnämnderna fått uppdraget att redovisa vilka områden som aldrig kommer att behövas för jordbruksproduktion. Kvarvarande restmarker borde skogsplanteras.

5.23 Allmänningsutredningen: I strävandena att täcka de brister som än— dock finns i fråga om tillfredsställande avverkningar samt återväxt- och skogsvårdsåtgärder inom Övre Norrlands och Dalarnas inre skogsbälten är skogsallmänningarna —- - beredda att inom ramen för sina resurser även i fortsättningen medverka med komplement till samhällets åtgärder. och då främst i fråga om markrörelser som också torde gagna virkesför- sörjningen.

Prop. 1981/82:177 _ 43

5.24 Landsorganisationen i Sverige: — — — LO menar att virkesförsörj- ningsutredningens förslag innebär förbättringar på vissa områden inom skogsnäringen. Ytterligare förbättringar nås genom de förslag som presen- teras av Boström. Olsson. Hegeland, Jonsson och Juhlin. Mycket talar ändock för att man tvingas arbeta vidare med problem som kvarstår särskilt frågan om skogsbrukets beskattning måste få en tillfredsställande lösning. '

5.25 Svenska pappersindustri- skogs- och träindustriarbetareförbunden: _ Det är — — — synnerligen brådskande att åstadkomma åtgärder som rättar till problemen med industrins råvaruförsötjning. Utredningen utmynnar i ett antal förslag på åtgärder. Förbunden är emellertid av den uppfattningen att dessa förslag ej kommer att ge tillräck- ligt stor effekt. Det måste till ytterligare åtgärder. Förbunden delar helt de synpunkter och krav på åtgärder som framkom- mer i en reservation av ledamöterna Curt Boström och Gunnar Olsson samt i ett särskilt yttrande av sakkunniga Sven Hegelund. Bertil Jonsson och Kjell Juhlin. Förbunden vill särskilt framhålla kraven på obligatoriska skogsbruksplaner och ekonomiska styrmedel.

—- — Skogsbruksplanerna skall bla innehålla regler som ger skogs- vårdsmyndigheten möjligheter att ålägga skogsägare att genomföra de åtgärder som den fastställda planen visar för varje fastighet.

5.26 Centralorganisationen SACO/SR: — — — Det är enligt SACO/SR:s uppfattning betydelsefullt att man kan påvisa destruktiva följder av orim- ligt höga marginalskattesatser. Betydelsen av marginalskatternas roll kan tom ha underskattats i den enkät som utredningen gjort.

— SACO/SR vill — — — peka på betydelsen av att en sammanhållen skogspolitik förs. i vilken skattefrågor samt skogsvårdslagstiftningen och dess tillämpning samordnas i syfte att industrin skall få en långsiktigt tryggad försörjning med virke till konkurrenskraftiga priser.

Det kan enligt SACO/SR ifrågasättas om utredningen verkligen lyckats med uppgiften att inom ramen för långsiktigt fasta regler underlätta den kortsiktiga virkesförsörjningen. Om de nu föreslagna åtgärderna för bättre virkesförsörjning inte är tillräckliga inför nästa konjunkturuppgång så kommer krav på ytterligare stimulansåtgärder. Risken är då att det med förnyade eller återkommande tillfälliga åtgärder inom virkesförsörjningen i form av avdrag eller bidrag skapas ett alltmer förväntningsstyrt avverkningsbeteende. Det kan således bli rationellt för den enskilde skogs- ägaren att avvakta ytterligare prisuppgång och/eller stimulanser beslutade ' av statsmakterna innan avverkningen sker.

En annan faktor som verkar kostnadsuppdrivande är förbudet mot ke- misk bekämpning av lövsly. — — — Ökade generella kostnader medför som nämnts sannolikt att mängden skogminskar som är lönsam att avverka. Därigenom blir genom minskad sysselsättning säsongsvängningarna i ar— ' betskraftsbehovet ännu större. Möjligheterna till åretrunt-anställning skul- le därmed kunna minska. .

En ökad konkurrens om skogsråvara har uppstått i takt med stigande" energipriser. ——— Det kan bla mot denna bakgrund finnas skäl att överväga effekten på vedmarknaden av fortsatta skattehöjningar på eld- ningsolja.

I första hand ankommer det på virkesmarknadens parter att genom fria

Prop. 1981/82: l77 44

förhandlingar ta ansvar för att virkesmarknaden fungerar. Det förutsätter dock en skogspolitik som möjliggör att överenskommelser kan träffas på rimliga prisnivåer.

I andra hand kan statsmakterna — om virkesförsörjningen inte kan tryggas på rimliga prisnivåer genom olika åtgärder underlätta virkesför- sörjningen till industrin. I detta sammanhang torde ekonomiska styrmedel vara att föredra framför administrativa.

De förslagna åtgärderna kan knappast sägas vara tillräckliga för de angivna syftena.

5.27 Sveriges arbetsledareförbund: SALF delar — — — i stort de olika förslag till åtgärder som utredningen framlägger. Vi är dock i vissa avseen- den — — _— övertygade om att åtgärderna icke är tillräckligt långtgående. ' SALF har speciellt vad gäller styrmedel önskat mer kraftfulla förslag.

SALF delar utredningens uppfattning att det är nödvändigt med kemisk bekämpning av lövsly. —- — SALF känner oro inför den parlamentariska debatt som äger rum mot bakgrund av att den kemiska användningen i skogsbruket endast utgör en ringa del av vad som används inom jordbru- ket.

5.28 Tjänstemännens centralorganisation: Beträffande utredningens över- - väganden och förslag delar TCO helt de synpunkter som framförts i Sven Hegelunds särskilda yttrande.

5.31 Skogsindustriernas samarbetsutskott: — — — SISU vill understryka att det. med hänsyn till den hårda internationella konkurrens i vilken den svenska skogsindustrin verkar och till skogsnäringens stora betydelse för vårt lands ekonomi. är nödvändigt att avverkningama snarast förs upp till den nivå som motsvarar industrins behov. — — — En genomgripande mar- ginalskattereform är en förutsättning härför liksom möjligheten att använ- da rationella metoder vid skogens skötsel. Huruvida det av utredningen presenterade åtgärdspaketet är tillräckligt för att tillsammans med dessa åtgärder få till stånd den nödvändiga ökningen av virkesutbudet är svårt att med säkerhet bedöma. SISU anser dock att de föreslagna åtgärderna sammantagna bör ha en klart avverkningsfrämjande effekt och att resulta- ten av utredningens förslag därför bör avvaktas innan andra åtgärder övervägs.

' Statsmakternas tveksamma och i många avseenden rent negativa attityd till skogsbruket och de metoder som måste tillämpas bl a för att komma till rätta med det höga kostnadsläget. har en stor del av ansvaret för den låga avverkningen liksom för den under 1970—talet alltför låga skogsvårdsinten- siteten. Vi vill särskilt understryka den återhållande effekt på viljan att slutavverka skog som förbudet mot användning av herbicider för lövsly- reglering utövat. speciellt i kombination med förbudet mot användning av DDT för skydd av plantorna mot snytbaggeangrepp. En eventuell perma- nentning av herbicidförbudet kömmer att både omedelbart och på längre sikt sänka virkesutbudet med flera miljoner skogskubikmeter. — — —

Då SISU i allt väsentligt kan ansluta sig till utredningens förslag inskrän- ker vi oss till att framföra synpunkter endast på vissa av förslagen.

5.32 Sågverkens råvaruförcning: — — Den för skogsindustrin besväran- de underförsötjningen med svenskt virke under de senaste åren har föran-

Prop. 1981/82:177 ' 45

lett denna utredning av vilka faktorer som medfört hinder för normalt virkesutbud. Dessa faktorer redovisas på ett bra sätt". Slutsatsen att det är nödvändigt med ytterligare statliga åtgärder för att påverka virkesutbudet måste dock ifrågasättas. En stör del av Störningarna på virkesförsörjningen får anses vara resultat av statliga ingripanden.

Utredningens allmänna överväganden är enligt Sågverkens Råvaruför- ening rimliga och borde i högre grad ha fått "vara vägledande för utredning- ens övriga arbete. Särskilt gäller detta synpunkterna om skogsvårdens betydelse för möjligheten att avverka och behovet av förbättrad skogs- vårdsintensitet. —— Den nuvarande skogsvårdens konsekvenser för timmerkvaliteten medför tyvärr inte bevarad handlingsfrihet. Detta borde med skärpa ha framhållits.

5.33 Virkesrådet region 1: Särskild uppmärksamhet bör ägnas de verkningar som samhällets åtgärder och ingrepp haft på virkesförsörjning- en, exempelvis stöd till lageruppbyggnad. gallring. klenved. skattesystem, stöd till vissa skogsindustriföretag. hyggesanmälan osv. Med hänsyn till erfarenheten av dessa ingrepp vill Virkesrådet ifrågasätta utredningens slutsats. att det är nödvändigt med ytterligare statliga åtgärder för att påverka virkesutbudet.

5.35 Landstingsförbundet: Skogsindustrin är inte bara av betydelse för den externa balansen utan också för regional- och sysselsättningspolitiken. I det samhällsekonomiska läge som landet befinner sig i och med de därav sammanhängande hoten mot sysselsättningen. är nedgången i skogsindu- strins kapacitetsutnyttjande till följd av för lågt virkesutbud allvarlig. För förbundet framstår det således som angeläget att åtgärder vidtas som bidrar till att industrins råvaruförsörjning garanteras. Inte minst av sysselsättningsskäl bör med hänsyn till de senaste årens alltför låga av- verkningar. under några år eftersträvas en avverkningsvolym som över- stiger den som i normalfallet kan accepteras inom ramen för ett uthålligt skogsbruk.

5.36 Svenska kommunförbundet: Styrelsen delar utredningens syn på be- hovet av virkc för skogsindustrin och på de förslag till åtgärder som läggs fram. Styrelsen har dock delvis andra synpunkter i fråga om skogsvården och om behovet av ekonomiska styrmedel för att trygga virkesförsörjning- en. Styrelsen saknar en diskussion'om miljövårdens krav och om skogens betydelse för cnergiförsörjningen.

— — Styrelsen delar utredningens uppfattning att förlusten av export- inkomster och en onödigt höjd arbetslöshet är särskilt allvarliga med hänsyn till den ekonomiska situation som landet befinner sig i.

Styrelsen anser att kraftfulla åtgärder måste sättas in för att utnyttja skogsmarken bättre. för att öka tillväxten och för att trygga industrins försörjning med virke. Åtgärder bör vidtas i syfte att så långt möjligt få bort de glesa och lågavkastande skogsbestånden. Överhuvudtaget är åtgärder som till rimliga kostnader kan medverka till en långsiktigt ökad produk- tionsförmåga värdefulla för landets ekonomi.

— — Styrelsen anser att det är högst osäkert om kemiska bekämpningsmedel kommer att kunna utvecklas och användas så som utredningen förutsätter. — — — Påverkan på miljön av gödsling och dikning

Prop. 1981/82: 177 46

måste prövas ingående. innan sådana åtgärder får komma till användning i större skala. -

— — — Styrelsen anser att det bör vara möjligt att trygga en hög syssel- sättning utan att skogsbruket inkräktar på miljövårdens intressen. — — —

I sammanhanget vill styrelsen framhålla att det finns anledning att noga undersöka möjligheterna att öka det manuella skogsvårdsarbetet. vilket är av stor betydelse för sysselsättningen. främst i glesbygdskommunerna. Genom att övergå till mera manuellt arbete främjas även miljövärden.

— f — Det är enligt styrelsen anmärkningsvärt att utredningen helt har förbigått försurningsproblemen. _

Styrelsen anser att skogens betydelse i energisammanhang borde ha belysts mera ingående. —

5.38 Svenska jägareförbundet: Utredningens förslag innebär sammantaget — — ett i framtiden rationellare skogsbruk. vilket bla torde medföra tillkomst av stora hyggen och ungskogar. förändring mot mer likåldriga och cnsartade bestånd. ökad styrning av trädslagsval, krav på kraftiga regleringar av vissa viltstammar. förutom att åtgärderna i sig ofta innebär för faunan direkt negativa konsekvenser.

Enligt Svenska jägareförbundets uppfattning måste i detta sammanhang beaktas att anspråken på skog och skogsmark även för andra ändamål än produktion av virkesråvaror gör sig alltmer gällande. Skogsmarkens an- vändning får därför inte medföra ett antingen eller när det gäller de nyttig- heter. virke. vilt. bär. rekreation. mm. som skall produceras.

Ett alltmer intensivt utnyttjande av den naturresurs landets skogsmarker utgör kräver. om mål som fauna—. natur- och miljövård samtidigt skall kunna uppfyllas. att konsekvenserna för berörda-intressen utreds mot bakgrund av virkesförsörjningsutredningens förslag och att de resultat som därvid erhålles beaktas vid genomförandet av förslagen.

Mot bakgrund av vad ovan anförts hemställer Svenska jägareförbundet att de nämnda konsekvenserna blir föremål för utvärdering. vilken utvär- dering måste föreligga innan virkesförsörjningsutredningens förslag blir föremål för beslut. Bland annat bör enligt Svenska jägareförbundets me- ning fastläggas att samrådsförfarande mellan skogsbruk och naturvård med fasta ramar och rutiner så att ett effektivt faunavårdsarbete möjliggörs.

Vidare bör den totala avverkningsnivån anpassas till en efterfrågan på skogens huvud- och biprodukter som bla möjliggör att stor hänsyn tas till viltbeståndens vetenskapliga. rekreativa och ekonomiska värden. Endast härigenom kan en utarmning av faunan och viltbestånden undvikas vid ett än mera intensivt utnyttjande av skogsmarken för virkesproduktion.

6 Skogsvårdslagstiftningen

Utredningens förslag om att mildra ransoneringsreglerna för de minsta skogsfastigheterna och om utvidgad skyldighet att avverka mycket gam- mal skog som växer dåligt har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av samtliga remissinstanser. När det gäller förslaget om avverkningsskyl- dighet är meningarna däremot delade. "Mer än hälften av de remissinstan- ser som har tagit ställning i frågan är positiva. åtminstone principiellt. till en avverkningsskyldighet enligt utredningens modell. Hos en. tredjedel av

Prop. 1981/82: 177 - 47

dessa remissinstanser har dock reservationer anmälts mot ett positivt ställningstagande.

6.2 Kammarkollegiet: — — — Då avverkning sker årligen från stiftsnämn- dernas brukningsenheter kommer en föreskrift om avverkningsskyldighet i enlighet med utredningens förslag inte att påverka stiftsnämndernas av- verkningsplaner. — — -

6.3 Riksrevisionsverket: Ransonering. — — — Det tycks — — vara rela- tivt få fall där denna ransonering blivit aktuell. Mot bakgrund av detta torde den nu gällande gränsen ha påverkat virkesförsörjningen ytterst marginellt. En höjning av gränsen i enlighet med utredningens förslag bör dock. enligt RRVs mening. likväl övervägas eftersom detta kommer att innebära en viss administrativ lättnad för tillsynsmyndigheten.

6 $$. — — — Enligt RRVs mening bör en eventuell sådan förändring också innebära att det i lagen klart utsägs att syftet med den aktuella paragrafen är att förhindra vanhävd.

Avverkningsskyldighet. — — En sådan föreskrift innebär bl a att skogs- vårdsorganisationens hittills mycket små möjligheter att-"påverka virkes- försörjningen ökar. Detta torde också ligga i linje med organisationens instruktionsenliga uppgift att verka för skogsnäringens utveckling. .— — Ett aktivt tillämpande av den föreslagna föreskriften, vilket är en förutsätt— ning för att den skall få någon effekt, kommer sannolikt att ta betydande resurser i anspråk. Om inte ramarna för skogsvårdsorganisationens myn- dighetsarbete utvidgas innebär detta att resurser måste flyttas över från den traditionellt skogsvårdsinriktade tillsynen till arbetet med avverk- ningsskyldigheten. Detta ställer krav på genomgripande omprioriteringar av organisationens arbete.

6.5 Lantbruksstyrelsen: Ransonering. —— —- finansieringen av tillköp sker till stor del genom avverkningar på den förut ägda eller på den tillköpta egendomen. l förarbetena till Skogsvårdslagen uttalades att dispenser från ransoneringskravet inte skulle behövas vid tillskottsförvärv eftersom stat- lig lånegaranti kan erhållas. Vid det höga ränteläge. som'nu råder är lånefinansicring mycket dyrbar jämfört med uttag av slutavverkningsmo- gen skog. Värdetillväxten är inte större än tre till fem procent i sådan skog. Behovet att finansiera tillskottsförvärv genom avverkning är alltså högre nu än vad det var när Skogsvårdslagen infördes. Enligt styrelsens uppfatt- ning är det därför angeläget att låta tillskottsförvärv utgöra skäl för dispens från jämnhetskravet i skogsvårdslagen.

Totalt sett kan ett sådant avsteg från jämnhetskravet inte föranleda någon obalans i den totala avverkningen. Under varje ägares innehavstid varierar avverkningsbehovet så att det är större vid nyetablering eller större investeringar och lägre under huvuddelen av innehavstiden. En dispensmöjlighet kan alltså kompensera den låga avverkningsnivå som ofta föreligger framförallt under senare delen av innehavstiden.

Utredningens förslag att höja gränsen för ransonering av äldre skog från 100 m3sk till 200 m3sk årlig produktionsförmåga tillstyrks om än med viss tvekan. Vid beräkning av en fastighets avkastningsvärde kan värdet per hektar bli betydligt högre på en ransoneringsfri fastighet än på en större fastighet med ransoneringskrav. Höjningen av gränsen för ransonering medför att många rationaliscringsfastigheter faller under ransoneringsgrän- sen. Prisstegringstendenser som följer härav bör dock enligt styrelsens

Prop. 1981/82: 177 43

uppfattning kunna motverkas med hjälp-av jordförvärvslagens priskon- trollregler.

At'ver/rningsskyldiglzet. Den av utredningen föreslagna avverkningsskyl- digheten — kan antas medföra en ökad benägenhet till avyttring av framförallt rationaliseringsfastigheter. Från denna synpunkt tillstyrks för- slaget.

6.6 Skogsstyrelsen: — — Ännu har endast en relativt kort tid förflutit sedan lagen trädde i kraft. Hittillsvarande erfarenhet har dock visat att de nämnda förändringarna inneburit en avsevärt förbättrad effektivitet i skogsvårdsstyrelsens tillsynsarbete. De förhoppningar som uppställdes på den nya skogsvårdslagen som ett verksamt medel att uppnå en bättre skogsvård ser alltså ut att kunna uppfyllas. Det finns grundad anledning anta att en aktivare skogsvård indirekt även leder till en ökning av avverk- ningama. _ 5 5. — — — Skogsstyrelsen ansluter sig helt till vad utredningen här anfört ((om 5 & 3)). — — — reproduktionsskyldigheten enligt Säl och 5.53. skogsvårdslagen borde bestämmas med samma tillämpningsnormer som grund. — — De olika normerna innebär ett stort besvär både för skogsägarna och skogs- vårdsstyrelserna. Samtidigt är tillväxten svår att fastställa i de sk 5å3- skogarna. Sistnämnda förhållande innebär att stor osäkerhet kan komma att gälla huruvida ett bestånd skall avverkas eller ej. Skogsstyrelsen har bearbetat riksskogstaxeringens material och detta visar att virkesförrå- det för alla boniteter. åldrar och trädslag har en god överensstämmelse med tillväxtens nivå. "Halva virkesförrådet" motsvaras således som regel av "halva tillväxten". ' Skogsstyrelsen föreslår därför att de bestämmelser som gäller för Säl ' även blir tillämpliga för 553. — — — vill skogsstyrelsen ta upp tillämpningen av reproduktionsplikten — — i skyddsskogarna. Mark som avsatts som skyddsskog är inte sällan bevuxen med skog där virkesproduktionsnormer är olämpliga att använda för att avgöra om reproduktionsplikt föreligger. — — -

I nuvarande lagstiftning har reproduktionsskyldigheten enbart relaterats till en virkesproduktionsnivå. Det är önskvärt att ytterligare en punkt läggs till i 5 &. nämligen angående reproduktionsskyldighet i skyddsskog. Lämp- ligen kan ovan citerade formulering från [948 års lag vara vägledande vid utformning av bestämmelsen.

6 ä'. — — — Skogsstyrelsen anser att denna förändring av lagtexten är bra. Det är det dåliga tillvaratagandet av markens produktionsförmåga i sig som bör vara utlösande faktor för en sådan avverkningsskyldighet. Lag- ändringen medför också fördelar från tillämpningssynpunkt. Det har näm- ligen visat sig svårt att bevisa i vilken utsträckning röta eller självgallring är orsaken till en låg tillväxt.

Vid prövning enligt 66 skall. som hittills gäller. hänsyn tas till om beståndet har särskilt värde från naturvårdssynpunkt.

Ransonerr'ng. —- — Skogsstyrelsen anser att det stora antalet fastighe- ter som det här rör sig om— drygt 157 000 — tillsammans med de vitt skilda ägar- och brukningsförutsättningarna i sig talar för att inga stora och hastiga svängningar i avverkningen totalt sett behöver befaras. Från skogs- politisk synpunkt är förändringen således godtagbar och kan tillstyrkas.

Prop. 1981/82: 177 49

Det kan emellertid inte uteslutas att förändringen kan innebära att fas- tighetspriserna kan komma att höjas något inom denna storleks- ngPP- _ _ ' .

Det kan inte heller uteslutas att förändringen kan få icke önskvärda effekter genom att bärkraftiga kombinerade jord- och skogsbruksföretag. som ett resultat av tillfälligt hårda slutavverkningar. för lång tid kan bli utan nämnvärda inkomster från Skogen. — — —

Som negativ följd av den föreslagna ändringen av ransoneringsreglerna måste även den tröskeleffekt ses, som uppstår vid den arealgräns där reglerna vinner tillämpning. — — —

De här nämnda olägenheterna kan lindras om den nuvarande spärregeln att slutavverkning inte får företas om mer än 50% av arealen består av kalmark eller skog som är yngre än 20 år även i fortsättningen får gälla alla brukningsenheter med en produktionsförmåga om minst 100 m3sk. Skogs- styrelsen anser att ransoneringsreglerna bör utformas i enlighet härmed.

Avverkningss/tyldighet. — — '— Den föreslagna lagändringen måste noga övervägas från principiell utgångspunkt. Effekterna på samspelet mellan de skogspolitiska medlen och marknadskrafterna bör tas- in i en sådan bedömning. Det måste särskilt beaktas att de föreslagna reglerna medger den flexibilitet som många gånger är en förutsättning för ett rationellt handlande inom det mindre skogsbruket. Risken för normbildning eller anpassning till lagens minimikrav måste också beaktas.

— — — Från samhällets synpunkt talar — — starka skäl för att det viktigaste skogspolitiska medlet skogsvårdslagenpå ett verksamt sätt görs användbart för att bidra till att ett av de viktigaste målen i skogspoliti- ken. nämligen virkesförsörjningen, verkligen kan uppnås. Under förutsätt- ning att krav på rättssäkerhet. flexibilitet och praktisk tillämpbarhet kan tillgodoses kan skogsstyrelsen för sin del inte annat än tillstyrka att regler om direkt avverkningsskyldighet införs i skogsvårdslagen. Skogsstyrel- sens ställningstagande grundar sig på den bedömningen att en sådan regel inte får negativa konsekvenser vare sig beträffande samspelet med mark- nadskrafterna eller i form av icke önskvärd normbildning.

— — — Skogsstyrelsen ifrågasätter om inte lå skogsvårdslagen bör änd- ras så att kravet på tillvaratagande av virke kommer till uttryck också i denna portalparagraf.

Vad —— angår nivån på avverkningsskyldigheten anser skogsstyrel- sen i likhet med utredningen att hälften av den möjliga avverkningen syns lämplig. Ett sådant krav träffar endast verkligt passiva skogsägare och är samtidigt enkelt att förstå.

— — — skogsstyrelsen är helt enig med utredningen om att lagen skall gälla generellt. Detta innebär också att efterlevnaden av den föreslagna bestämmelsen i all väsentlighet måste bygga på skogsägarnas frivilliga medverkan. En minimiavverkningsskyldighet som förutsätter skogsvårds- styrelsens beslut i varje enskilt fall blir ineffektiv och dessutom dyrbar. Skogsvårdsorganisationens insatser måste. i samverkan med skogsbrukets företrädare, inriktas på en aktiv rådgivnings- och informationsverksamhet — --. En akut virkesbristsituation får inte leda till ett tryck på skogs- vårdsstyrelsen att. utan erforderliga resursförstärkningar använda sina offentliga resurser för att i enskilda fall tvinga fram avverkning.

Skogsstyrelsen vill fästa uppmärksamheten på att den av utredningen föreslagna nya lydelsen av 145 skogsvårdslagen har fått en utformning som står i strid med avsikten bakom bestämmelsen. — — — Av den föreslagna

4 Riksdagen [981/82. ! saml. Nr [77

Prop. 1981/82:177 50

lagtexten följer att regeringen eller myndigheten i tillämpningsföreskrifter till lagen kan skärpa kravet på avverkningsskyldighet. Det är således nödvändigt att 145 erhåller en annan lydelse. — — —

Såvitt skogsstyrelsen kunnat utläsa av den aktuella förändringen av 14.5 anser utredningen att underlåtenhet att avverka skall kunna leda till ett föreläggande enligt 2412" och i sista hand till ett utförande på den enskildes bekostnad. Så som 275 2 nu är formulerad blir dock även underlåtenhetcn straffbar vilket inte synes ha varit utredningens mening. Inte heller skogs- styrelsen anser att avverkningsskyldigheten bör straffsanktioneras. 27% 2 bör därför ändras i enlighet härmed.

— — — Den nya avverkningsskyldigheten medför dock krav på uppfölj- ning av egentligen samma art som för ransoneringen. Dessutom utökas uppföljningen att gälla även små brukningsenheter under 100 m3sk produk- tionsförmåga för vilka uppföljning av ransonering aldrig varit aktuell. Med det här sagda som bakgrund vill skogsstyrelsen förutskicka att ett stort uppföljningsarbete blir följden av den föreslagna lagstiftningen. — — — Om brukningsenheter med en produktionsförmåga på högst 100 m—lsk undantas leder detta till en väsentlig lättnad i tillsynen då inte mindre än 45% av enheterna tillhör denna storleksgrupp. Arealmässigt bortfaller däremot endast 10% av privatskogen. Det kan vidare förväntas att avvikelser från den angivna schablonen blir mer frekventa på de allra minsta brukningsen- heterna. Detta beror bla på att en 10-årig avverkningsperiod kan vara för kort för åtskilliga av de allra minsta brukningsenheterna. Skogsstyrelsen föreslår därför att brukningsenheter med en produktionsförmåga på högst 100 m—lsk undantas från reglerna om avverkningsskyldighet.

De avverkningsperioder som enligt föreskrifter till skogsvårdslagen gäl- ler för ransoneringsbestämmelsernas tillämpning räknas alla från den 1 januari 1980. Utredningen har. föreslagit_att avverkningsperioderna vad gäller avverkningsskyldigheten skall räknas från den ljuli 1977. Motiv för detta är att bestämmelsen så snart som möjligt skall vinna tillämpning, för de brukningsenheter som har en 5-årsperiod i stort sett omedelbart. Även om skogsstyrelsen i och för sig förstår ett sådant synsätt vill styrelsen främst med hänvisning till de praktiska konsekvenserna av att ha olika periodtider avstyrka detta förslag. Önskemålet om enkelhet tillgodoses bättre om samma tidpunkt gäller beträffande både ransoneringsreglerna och avverkningsskyldigheten.

— — — Det är — — — realistiskt anta att mätbara effekter av den nya bestämmelsen knappast är att vänta förrän efter några år. Som en följd av det här sagda ter det sig inte heller lämpligt att, som utredningen föreslagit omedelbart efter den 1 juli 1982 besluta om föreläggande att avverka även om tiden för utförandet sätts till tre år som också föreslagits.

— — — Det måste — — — kraftigt understrykas att en begränsning av slutavverkningsmöjligheten, tex i det fall mer än 50% av brukningsenhe- tens mark är bevuxen med skog yngre än 20 år + kalmark, sätter avverk- ningsskyldigheten ur spel. En avverkning i syfte att uppfylla avverknings- skyldigheten skall heller inte kunna åberopas för att undgå _åtal för brott mot 12 eller 13 åå. Eventuellt borde det klart utsägas i lagtexten att med möjlig avverkning menas sådan som är tillåten enligt 125. Båt och 14% andra stycket 2.

Prop. 1981/82:177 51

Ett problem av i allmänhet liten praktisk betydelse är om röjning skall få inräknas i utförd avverkning. Med hänsyn till att utvecklingen under sena- re år lett till att man i ökad utsträckning kan tillvarata röjningsvirke menar skogsstyrelsen att röjningsutfallet bör få inräknas.

Vad gäller tillämpbarheten av den schablon som virkesförsörjnings- utredningen anvisat vill skogsstyrelsen först instämma i utredningens slut- sats att ytterligare utvecklingsarbete erfordrasför att schablonen skall ge ett godtagbart resultat. Med nuvarande utformning ger den för högt av- verkningskrav för brukningsenheter med ingen eller ringa tillgång på äldre skog medan kravet i vissa andra fall blir alldeles för lågt. -

Vidare måste ansträngningar göras för att så långt möjligt göra schablon- cns användning begriplig för flertalet skogsägare.

Om ett föreläggande om avverkning blir aktuellt anger utredningen som en vägledning att tiden för utförandet. om inte särskilda skäl föreligger. bör sättas till ett år. Det förefaller skogsstyrelsen som om denna tidsrymd. trots att det här är fråga om en underlåtenhet. ändå inte så sällan kan komma att upplevas som oskäligt kort. — — — Sätts tiden generellt så kort som ett år då avverkningsskyldighet föreligger kan man inte utesluta att de organisationer som tillhandahåller avverkningsscrvice och framför allt de som köper rotposter ibland får en alltför kort planeringshorisont. Det kan också finnas behov av att låta den enskilda skogsägaren anpassa avverk- ningstidpunkten med hänsyn till den variation i efterfrågan på virke som beror på konjunktursvängningar. .

— — — Skogsstyrelsen har funnit att förslaget är behäftat med en del tekniska olägenheter. — — — andra tänkbara förslag till lösningar. Avverk- ningsskyldigheten uttrycks där dels som skyldighet att företa tidig gallring. dels som skyldighet att utföra slutavverkning på viss areal. Skogsstyrelsen vill förorda att avverkningsskyldigheten. om den införs i skogsvårdslagen. utformas i linje med dessa förslag.

Skogsstyrelsen anser att man kan överväga om inte en temporär gall- ringsskyldighet bör införas. Den skulle endast gälla tidig gallring i skog där produktionen av värdefullt virke väsentligt hämmas om gallring uteblir och den skulle kunna begränsas gälla i tio är pga att röjningsskyldigheten framöver bör medföra ett bättre utgångsläge. — — —

Införandet av en gallringsskyldighet motiveras främst av långsiktiga skogsskötselskäl. De virkesmängder som kan komma fram till följd av bestämmelsen kan inte på något avgörande sätt förbättra råvaruförsörj- ningen även om ett värdefullt tillskott till massaindustrin kan förväntas. Skall man genom lagstiftning skapa garantier för att det från varje bruk- ningsenhet levereras en virkesmängd som åtminstone motsvarar hälften av den möjliga avverkningen måste ytterligare krav ställas. Det som då enligt skogsstyrelsens mening ligger närmast till hands är att reglera slutavverk- ningens storlek. Skyldighet att slutavverka kan nämligen uttryckas som en minsta arealandel som måste avverkas. Förslaget innebär därmed.jämfört med utredningens förslag. att skyldigheten för den enskilde blir lättare att förstå. Samtidigt uppstår väsentliga förenklingar i uppföljnings- och bevis- hänseende. Den minsta och högsta avverkning som föreskrivs med stöd av 14.5 blir uttryckt i samma sort.

Prop. 1981/82: 177 52

— Avverkningsskyldigheten bör läggas på en nivå som motsvarar halva normalytan. Normalytan beräknas pa det sätt som nu anges i före- skrifter till 14? skogsvårdslagen — — —. — — —

— — — Finns skogsbruksplan kan den faktiska skyldigheten lätt beräk- nas. På de brukningsenheter där skogsbruksplan saknas kan uppgift om den produktiva arealens storlek och godhctsklassen från fastighetstaxe- tingen ge skogsägaren vägledning om den minsta slutavverkning som skall företas. __ — —

Kontroll av efterlevnaden kan nästan helt grundas på de avverkningsan- mälningar som skogsägarna skall lämna in till skogsvårdsstyrelsen.

Övrigt. — — — Avsikten med bestämmelserna i 19% andra stycket kan inte ha varit att — såvitt avser återväxtåtgärder — endast lämna utrymme för vad som i realiteten är råd och anvisningar. Det är heller inte till gagn för det allmänna rättsmedvetandet om återväxtföreskrifter meddelas som inte har någon rättslig effekt.

Mot bakgrund av det - — anförda föreslår skogsstyrelsen att 24% fjärde stycket skogsvårdslagen erhåller följande lydelse:

”Underlåter någon att efterko'mma föreläggande, eller beslut enligt 19.5 andra stycket, får tillsynsmyndigheten förordna att åtgärden skall vidtas på den försumliges bekostnad" .

— — — Därmed återställs skogsvårdsstyrelsens möjlighet att föranstalta om återväxtåtgärder till vad som gällde enligt 1948 års lag.

En av ledamöterna [ skogsstyrelsen (Schotte) anför i reservation: Jag delar de grundläggande värderingar i denna fråga som uttrycks i betänkan- det. Jag avstyrker dock att regler om avverkningsskyldighet införs och förordar i stället för att uppnå det syfte som utredningen eftersträvat att regler om obligatoriska skogsbruksplaner införs med krav på att dessa skall följas beträffande avverkningsrekommendationer.

Två av ledamöterna ! skogsstyrelsen (Eriksson och Jonasson) anför i reservation: Vi avstyrker att regler om avverkningsskyldighet "införs i skogsvårdslagen . Det är en lösning som endast kommer att ge ett obetyd- ligt tillskott av virke men ändå medföra en omfattade och dyrbar admini- stration. Man bör i stället avvakta den nya. skogsvårdslagens fortsatta tillämpning.

En av ledamöterna [ skogsstyrelsen (Lorentzon) anför i reservation: Beträffande förslaget till ändring av skogsvårdslagen som innebär införan- de av en avverkningsskyldighet avstyrker jag detta på följande grunder. Förslaget torde endast innebära små effekter på virkesutbudet men ändock låsa betydande personella resurser hos skogsvårdsorganisationen som där- igenom får minskade möjligheter till produktiva insatser. På grund av de betydande svagheter som finns i schablonmodellen ökar risken för felakti- ga beslut och därigenom många besvärsärenden. Att som föreslås i yttran- det dela upp avverkningsskyldigheten i en gallringsdel och en slutavverk- ningsdel ökar enligt min bestämda uppfattning den administrativa belast- ningen. Dessutom fmns en risk att en dylik konstruktion får en hämmande effekt på slutavverkningsbenägenheten.

Jag biträder helt syftet att en skogsägare skall utnyttja markernas pro- duktionsförmåga på acceptabelt sätt vilket även innebär en lämplig avverk- ning. Enligt min uppfattning finns emellertid i gällande skogsvårdslag i stort sett de medel som behövs för att garantera en uthållig och hög skogsproduktion.

En av ledamöterna i Skogsstyrelsen (Fransson) anför i reservation:

Prop. 1981/82:177 53

oaktat en avverkningsskyldighet införs i skogsvårdslagen kvarstår behovet av obligatoriska skogsbruksplaner i enlighet med ledamoten Schottes förslag för att åstadkomma en bättre virkesförsörjning till indu- strin.

6.7 Statens naturvårdsverk: ] fråga om ändring av 6s' och 145 skogsvårds- lagen samt 14% skogsvårdsförordningen tillstyrker verket de föreslagna ändringarna , men anser att förslagen bör kombineras med föreskrifter om ökat hänsynstagande till naturvårdsintresset — —. — — — Naturvården bör — — — i samband med att förslagen genomförs. tilldelas ökade resurser för att göra det möjligt att bevaka och säkerställa objekt av intresse och värde för naturvården.

69". — — — Trots att bestämmelsen endast ger skogsvårdsstyrelsen en möjlighet att ingripa — — — men inte tvingar till aktivitet — — — kan skärp- ningen av lagen på denna punkt medföra risk för konflikter med natur— vårdsintresset.

— — — Riksdagen bör enligt naturvårdsverkets mening föreslås fatta sådant beslut att skogsstyrelsens anvisning vid denna paragraf om hänsyn till naturvårdsintresset blir en tvingande föreskrift.

Ransonering. — — — Förslaget i kombination med förslagen om änd- ring i skogskontolagen ger förutsättningar för en snabbare avveckling av den slutavverkningsbara skogen på småfastigheterna och därmed en minskning på kort tid av andelen äldre skog i landet med dess förekomster av skyddsvärda miljöer och organismer. — — —

Det är därför nödvändigt att vid förslagets genomförande skärpa före- skrifterna om hänsyn till naturvårdsintresset vid slutavverkning av skog.

Avverkningsskyldighet. — — — Bestämmelsen kan medföra allvarliga konflikter med naturvårdsintresset. samtidigt som den torde komma att medföra mycket betungande administration.

I förhållande till landets totala avverkning berörs endast små arealer och kvantiteter. På dessa begränsade arealer återfinns emellertid ofta bestånd av intresse för naturvården. På brukningsenheter där skogsbruksaktivite- ten varit låg under längre tid kan förhållanden av stort intresse för natur- vården ha utvecklats, tex intressanta urskogsartade beståndstyper. bety- dande förekomster av skyddsvärda växt-eller djurarter etc.

Riksdagen bör föreslås fatta sådant beslut att därav framgår att vid tillämpningen av denna bestämmelse jämte tillhörande bestämmelser i skogsvårdsförordningen särskild hänsyn skall tas till naturvårdens intres- sen.

6.10 Statens industriverk: Avverkningsskyldighet. — — — Det är — — — tveksamt om detta förslag leder till ökad avverkning under 1980-talet. På längre sikt torde det dock ha en sådan effekt.

Principiellt anser dock industriverket att ekonomiska incitament är att föredra framför tvångsåtgärder. — —

6.11 Domänverket: 6.6. Domänverket tillstyrker ändringen men bedömer att den får mycket liten betydelse för virkesutbudet.

Ransanering. — — — Förslaget tillstyrkes då det bedöms öka avverk- ningsbenägenheten och underlätta det administrativa arbetet för skogs- vårdsstyrelserna. Verket anser att en ännu högre gräns bör övervägas.

Prop. 1981/82: 177 54

Avverkningsskyldighet. Av de i utredningen redovisade exemplen framgår att för den enskilda fastigheten kan avvikelsen vara stor mellan beräknad och verklig avverkningsmöjlighet.

Även om avverkningsplikten sätts till 50% av den beräknade. kommer troligen en rad överklaganden. En del skogsägare. som i dag inte avverkar alls. kommer att tvingas till en viss avverkning. Å andra sidan kan vissa skogsägare komma att sänka sitt virkesuttag. Verket anser det inte osanno- likt att den totala effekten för det privata skogsbruket kan bli motsatt den eftersträvade.

Förslaget avstyrkes dels av detta skäl. dels med hänvisning till det osäkra underlag som fastighetstaxeringen ger.

Verket föreslår i stället att krav på skogsbruksplaner eller motsvarande införs för alla fastigheter utöver en viss minimistorlek. Enligt verkets bedömning kommer ett sådant underlag att stimulera många enskilda. idag passiva skogsägare. till ett aktivare skogsbruk. vilket direkt skulle öka avverkningsbenägenheten. Skogsbruksplanerna skulle också. i den mån aktiviteten trots allt inte ökar, kunna vara ett bättre underlag för eventuellt kravställande från samhället.

6.12 Hovrätten för nedre Norrland: Utredningens förslag beträffande re- produktionsplikten enligt 65 skogsvårdslagen får anses motiverat från skogsvårdssynpunkt och tillstyrks av hovrätten. Även förslaget rörande ransonering av slutavverkningsskog på mindre fastigheter tillstyrks av hovrätten. Den föreslagna ändringen torde 1 vart fall medföra administrativa fördelar.

Den av utredningen föreslagna regeln om avverkningsskyldighet har som främsta syfte att öka skogsindustrins tillgång på råvara. Den föreslag- na regeln 1orde knappast kunna sägas vara motiverad från skogsvårdande synpunkter. Den har snarare karaktären av beredskapslagstiftning. Med hänsyn härtill anser hovrätten att den föreslagna regeln inte har sin plats i ett regelsystem som uttrycker samhällets minimikrav på skogens skötsel.

Inte heller i sak vill hovrätten tillstyrka införandet av den föreslagna regeln. Det framstår enligt hovrättens mening som tveksamt huruvida det intrång i den enskildes handlingsfrihet och de administrativa resurser samt kostnader som ett införande av regeln skulle kräva står i rimlig proportion till regelns effekt. I sistnämnda hänseende saknas dessutom analyser.

6.13 Kammarrätten i Sundsvall: 6 9' . — — Såvitt kammarrätten kan bedö- ma finns det skäl att slopa kravet på att den låga tillväxten skall vara orsakad av röta eller självgallring. En sådan utvidgning kan dock knappast antas medföra ökade avverkningar av någon större omfattning.

Ransonering. Utredningens förslag angående ransonering av slutavverk- ningsskog på mindre fastigheter tillstyrks av kammarrätten. Det är svårt att avgöra vilken inverkan den föreslagna utvidgningen kan få på avverk- ningama. Ur administrativ synpunkt torde den föreslagna ändringen få gynnsamma konsekvenser.

Avverkningsskyldighet. — — — Det kan förvisso. som utredningen visat. finnas behov av en bestämmelse av detta innehåll för att man skall komma åt de skogsägare, som aldrig avverkar eller som avverkar sällan eller i alltför liten omfattning. Den föreslagna minimikvantiteten förefaller försik- tigt tilltagen. 1 och för sig kan den föreslagna ordningen förefalla vara utformad på ett nöjaktigt sätt.

Prop. 1981/82:177 55.

Kammarrätten anser dock att man kan göra flera invändningar mot förslaget i denna del. För det första är det från rättssäkerhetssynpunkt viktigt att avverkningskravet blir riktigt bestämt. Utredningen föreslår en schablonberäkning med hjälp av de uppgifter om skogstillståndet på en brukningsenhet. vilka ligger till grund för taxeringsvärdet. Häremot kan invändas. att dessa uppgifter ofta är mer eller mindre osäkra. Nästan undantagslöst grundas de på iakttagelser. som gjorts av vederbörande skogsvårdskonsulent, som biträder fastighetstaxeringsnämnden. — — — man kan inte begära. att alla skogsvårdskonsulenter har säker kännedom om skogstillståndet på samtliga brukningsenheter inom distriktet. Det bör vidare beaktas, att man vid fastighetstaxeringen beräknar virkesförrådet utan hänsyn till att större eller mindre kvantiteter av den rotstående skogen på fastigheten måhända sålts på rot redan före fastighetstaxering- en. Därav följer. att de uppgifter som ligger till grund för taxeringsvärdet. kan vara grovt missvisande.

Vidare bör påpekas. att det måste bli ett både tidsödande och kostsamt arbete att bestämma avverkningskravet för alla skogsfastigheter i landet. Det förutsätter mycket god kännedom hos den som skall fastställa avverk- ningskravet för en större brukningsenhet. uppdelad på ett antal olika skiften — — —. Olika meningar kan vidare föreligga när det gäller att avgöra vad som i skogsvårdslagens mening skall anses utgöra brukningsenhet. — — Det kan vidare antas att arbetet försvåras. om en brukningsenhet uppdelas mellan flera ägare. Även vid tillskottsförvärv och delavyttringar liksom vid allframtidsupplåtelser av skog, mark för tex vägar. kraftled- ningsgata och annat ändamål kan omräkningsförfarandet bli omständligt — — .Även ändringar av fastighetstaxeringens uppgifter om virkestill- gång kan ske efter besvär över fastighetstaxeringen. — — —

Med det anförda vill kammarrätten ifrågasätta, om det föreslagna sättet att bestämma avverkningskravet verkligen är tillfredsställande. Det kan på goda grunder förutsättas, att en skogsägare som är ovillig att avverka av skatteskäl eller andra skäl — kommer att kunna försvåra och fördröja arbetet tex genom att överklaga till högre instanser. Det kan inte uteslutas. att antalet besvärsärenden av denna art blir betydande.

— — Är det — — rimligt att tvinga honom att avverka. kanske med förlust?

Ytterligare ett skäl att ställa sig avvisande till förslaget i denna del är att det såsom kammarrätten tidigare påpekat kan ifrågasättas om ned- gången i avverkningama verkligen är varaktig.

— — — Med det sagda vill kammarrätten peka på att det kan bli åtskilliga besvärliga avvägningsfrågor för skogsvårdsmyndigheterna. Det förefaller ovisst. om skogsvårdsstyrelserna har tillgång till personal som på ett tillfredsställande sätt kan bemästra alla svårigheter som kan uppstå. — — —

Enligt utredningen skall ett fastställt avverkningskrav följa fastigheten och ett föreläggande riktas mot den som äger skogen när föreläggandet utfärdas. Användes därvid vite, torde detta icke kunna utdömas. om skogsägaren överlåter fastigheten.

Med hänsyn till de invändningar som kan göras mot förslaget anser sig kammarrätten icke kunna tillstyrka att det genomförs.

Om den föreslagna ändringen genomförs. vill kammarrätten anföra föl- jande. Enligt kammarrätten kan lagtextens uttryck "åtminstone" tolkas så att avverkningskravet kan sättas till minst hälften. Detta torde

Prop. 1981/82: 177 56

6.14 Sveriges lantbruksuniversitet: 5 s' . Pågående studier indikerar att arealerna 553-skog i form av behandlingsenheter. trots utförda reduk— tioner. kan ha överskattats. 6 s'. — — — Detta är en riktig åtgärd som ligger i linje med den fastställda . skogspolitiken. Utredningen påpekar helt riktigt att effekten på virkesut- budet av denna åtgärd troligen är försumbar. Ransonering. — — Utredningen har enligt styrelsens mening ej till- räckligt analyserat konsekvenserna av den ändrade gränsen. Vad händer tex om antalet skogsägare. som ej är beroende av jämna skogsinkomster. blir allt större samtidigt som lönsamheten i skogsbruket tillfälligtvis eller under en längre period blir mycket hög? Avverkningsskyldighet. —— -— Det saknas överslagsberäkningar över hur avverkningsskyldigheten skulle ha påverkat virkesutbudet om alla "inaktiva" skogsägare hade fullgjort sin avverkningsskyldighet enligt ut- redningens förslag.— — — — -— Vi frågar oss — — om det är rimligt att det schablonberäknade avverkningskravet på den enskilda fastigheten kan vara 2-3 gånger högre eller lägre än ett krav beräknat med bättre dataunderlag. — — 1 och för sig skall det kontrolleras att schablonen ger timliga resultat innan föreläg- gande om avverkning ges. men risken är uppenbar att tilltron till hela systemet äventyras pga de stora enskilda avvikelserna. Problemen med schablonmetoden beror huvudsakligen på att varken ålder eller bonitet beaktas i metoden.

6.15 Länsstyrelsen i Stockholms län: Enligt länsstyrelsens uppfatt- ning är det angeläget att skogsstyrelsen får i uppdrag att i samråd med naturvårdsverket meddela föreskrifter till skogsvårdslagen som ger möjlig- het till undantag från skyldigheten att avverka skog eller plantera igen öppna marker i de fall starka natur— eller kulturvårdsskäl talar mot dessa åtgärder. Genom att upprätta naturvårdsinriktade skogsbruksplaner — — — kan en för samhället lämplig avvägning göras mellan skogsbrukets och naturvår- dens intressen. Skogsvårdslagen bör dock inte hindra frivilliga. önskvärda naturhänsyn som går längre än de allmänna hänsynsregler som finns an- givna i skogsvårdslagens 21 å. Skulle utredningens förslag om avverkningsskyldighet godtas utan inskränkningar. innebär detta att det blir mycket svårt att tillgodose storstadsbornas behov av tilltalande ströv- och rekreationsområdcn. — — Det är ofta befogat att här medge en längre överhållning av gamla. för friluftslivet attraktiva skogsbestånd än som är motiverat ur virkespro- duktionssynpunkt. -— Enligt länsstyrelsens mening bör det finnas rela- tivt generösa dispensmöjligheter för detta ändamål.

6.16 Länsstyrelsen i Kronobergs län: 5 $ 3. — — Avvecklingen av lågpro- ducerande bestånd kan delvis komma i konflikt med naturvårdsintressen. Framför allt kan ädla lövskogar i södra Sverige hotas. Avvecklingspro- grammet bör därför genomföras på ett sätt som är acceptabelt även från naturvårdssynpunkt. ] detta sammanhang vill länsstyrelsen framhålla att den utredning om behovet av särskild lagstiftning till skydd för ädla löv- skogar. som naturvårdsverket i samråd med bl a skogsstyrelsen genomför på regeringens uppdrag. snarast bör slutföras. 69". Även med denna ändring kommer dock 615 enligt länsstyrel- sens mening att i stort sett vara utan betydelse för avverkningsnivån i

Prop. 1981/82: 177 57

Kronobergs län. Bestämmelsen bör liksom hittills endast ta sikte på fall som närmar sig vanvård.

Ransanering. — — — Länsstyrelsen tillstyrker förslaget, eftersom en sådan åtgärd bör underlätta administrationen av paragrafen. — — —

Avverkningsskyldighet. — — Länsstyrelsen avstyrker förslaget om av- verkningsskyldighet, eftersom lagbestämmelsen med stor säkerhet kom- mer att få ytterst marginell påverkan på den årliga genomsnittliga avverk- ningsnivån. Denna uppfattning grundas bland annat på det förhållandet att det är betydligt fler skogsbrukare som avverkar över 50 procent än under. Vidare kommer åtgärden inte att svara mot den administrativa apparat som lagens genomförande och efterlevnad kräver. Som utredningen påvisat finns det ett starkt samband mellan lönsamhet i skogsbruket och benägen- heten att avverka. Den höga marginalskatten utgör härvid ett stort hinder för ökade avverkningsvolymer.

Sex av ledamöterna [ länsstyrelsen i Kronobergs län (Andersson, Jo- hansson. Nicklasson, Nilsson. Persson och Sandström) anser det vara principiellt riktigt att skyldighet att avverka står angivet i skogsvårdslagen , eftersomn skogspolitiken inte enbart syftar till att producera växande skog utan har som huvudsyfte att få fram virke ur skogen. Länsstyrelsen tillstyr- ker därför förslaget om avverkningsskyldighet enligt utredningens förslag.

6.17 Länsstyrelsen i Kalmar län: 65. — —- Länsstyrelsen instämmer i detta förslag, eftersom den nuvarande formuleringen av paragrafen leder till att den nästan aldrig kan tillämpas. Ransonering. Länsstyrelsen instämmer i detta förslag. Länssty- relsen har i tidigare skrivelse till skogsstyrelsen begärt att få höja gränsen till 500 m3sk per år.

Att ”uppsparad" avverkning inte får tillgodoräknas följande period ver- kar onödigt återhållande på avverkningama, speciellt på större fastigheter, där hela årsytor kan förloras. om man vill utnyttja konjunkturlägen. Denna tillämpningsregel bör därför mildras.

Avverkningsskyldighet. — — - Pga att en tillförlitlig schablonberäkning av avverkningsskyldigheten i de enskilda fallen inte finns att tillgå och utsikterna att åstadkomma en sådan är små, och genom den höga. ryckiga arbetsbelastningen på skogsvårdsstyrelserna med åtföljande resurskrav, som blir svåra att tillgodose. anser länsstyrelsen inte att en avverknings- skyldighet bör införas. Andra möjligheter att åstadkomma en ökning av av- verkningama måste först prövas.

6.18 Länsstyrelsen i Älvsborgs län: — — —

Då nu en massiv insats planeras för att ta i anspråk de dåligt utnyttjade 5:3-skogarna är det viktigt att samtidigt de andra samhällsintressen som berörs av åtgärderna tas till vara. Parallellt med eller som ett led i den översiktliga skogsinventeringen bör sålunda inventeringar av skyddsvärda 5:3-bestånd göras. Länsstyrelsen anser det angeläget att resurser för så- dana inventeringar tillförs länsstyrelserna.

Med hänsyn till naturvårdsintresset framstår det vidare som angeläget att bringa klarhet i vilka förändringar i sammansättningen av fauna och flora som en storskalig avverkning av de lövdominerande 5:3-bestånden kan medföra. liksom om konsekvenserna på de försurningskänsliga eko- systemen av denna avveckling av lövskog. Dessa frågor bör närmare studeras av naturvårdsverket eller lantbruksuniversitetet.

Prop. 1981/82: 177 58

6.19 Länsstyrelsen i Värmlands län: 6 5. Utredningens förslag — — — kan länsstyrelsen i princip tillstyrka. — — — anser dock länsstyrelsen att en sådan utveckling samtidigt måste balanseras av kraftfulla åtgärder för att tillgodose naturvårdens och friluftslivets intressen. Ransonering. Länsstyrelsen tillstyrker den föreslagnajusteringen — — — av den undre gränsen för tillämpning av bestämmelserna om ransonering av slutavverkningsskog. — — — Avver/ttzingss/tyldighet. — — — Om det bedöms nödvändigt för att uppnå en tillräcklig avverkningsnivå godtar länsstyrelsen att en bestämmelse om avverkningsplikt av den föreslagna modellen förs in i SVL. Hur stor nettoeffekten av bestämmelsen blir på avverkningama kan knappast be- räknas på förhand men genom att den är generell kommer den att nå en del skogsägare som inte kan påverkas på annat sätt samt tvinga dessa till ökade avverkningar och ett aktivare skogsbruk. — — — Den föreslagna bestämmelsen är relativt enkel och entydig för den enskilde skogsägaren. Övervakningen kan vidare ske inom ramen för den typ av verksamhet som skogsvårdsstyrelserna redan bedriver. Det är dock nödvändigt att de öka- de kraven på skogsvårdsstyrelsen också följs upp med motsvarande re- surser. Den föreslagna nivån för avverkningskravet — — är enligt länsstyrel- sens mening en lämplig avvägning mellan å ena sidan behovet av att få upp avverkningama och å andra sidan de svårigheter som hänger samman med schablonmässig beräkning av avverkningsmöjligheterna samt det angeläg- na i att värdefulla bestånd för högkvalitativt sågtimmer byggs upp. Läns- styrelsen vill i detta sammanhang också peka på en annan faktor som talar för att gränsen för avverkningsplikten inte skall sättas alltför högt, nämli- gen den möjlighet enligt skogsvårdsförordningen som finns att, vid större investeringar som har långsiktig betydelse för jord- eller skogsbruket på fastigheten, göra större avverkningar på en fastighet än vad ransonerings- bestämmelserna normalt tillåter. För kombinerade jord-och skogsbruk kan den skogliga delen av verksamheten genom möjligheten att bygga upp virkesförråd för användning vid sådana tillfällen i många fall få ett väsent- ligt större ekonomiskt värde än vad som framgår av redovisningar av statistiska genomsnitt. avverkningsperioderna bör sammanfalla med gällande perioden i 145 SVL och alltså bör börja 1.980 i stället för 1977 som utredningen föreslagit. — — Länsstyrelsen anser att avverkningsplikten i första hand skall gälla slutavverkningsskog.

Sex av ledamöterna i länsstyrelsen i Värmlands län (Carldén, Hult. Jonasson. Junzell, Knutson och Nilsson) anför i reservation: Vi avvisar tanken på avverkningsskyldighet som innebär ingrepp i ägande och förfo- ganderätten över den egna skogsmarken.

Fyra tjänstemän [ länsstyrelsen i Värmlands län (Bäck, Davidsson, Lindskog och Wirén) anför i särskilt yttrande: Länsstyrelsen vill härvid också framhålla den principiella skillnaden mellan förslaget om att en bestämmelse öm avverkningsplikt förs in i skogsvårdslagen mot utredning- ens övriga förslag. En bestämmelse om avverkningsplikt är generell och tvingande medan de övriga förslagen bygger på ett decentraliserat besluts- fattande. Länsstyrelsen delar den uppfattning som också framgår av direk— tiven för utredningen att det i första hand är åtgärder av det senare slaget som skall vidtas.

De anser inte att de ökade kraven på skogsvårdsstyrelserna skall följas upp med motsvarande resurser.

Prop. 1981/82: 177 59

6.20 Länsstyrelsen i Västernorrlands län: 5 5 3. -— Länsstyrelsen delar uppfattningen om att avvecklingen av lågproducerande skogar är angelä- gen. — — 65. — —— Syftet" var att bestämmelsen skulle gälla skogsbestånd som vanvårdas. Länsstyrelsen anser liksom ((utredningen)) att denna karaktär bör bibehållas men har ingen erinran mot att lagtexten ändras på föreslaget sätt. Ransonering. ——— Länsstyrelsen anser liksom utredningen att en — — — höjning ((av ransoneringsgränsen)) kan ske titan att syftet med ransoneringsbestämmelserna äventyras. — — Detta — — innebär att skogsvårdsstyrelsens tillsynsarbete kan omfördelas till angelägnare upp- gifter. Avverkningsskyldighet. — — Länsstyrelsen kan acceptera principen om ett minimikrav på avverkning. vilket bör vara så avvägt att det får avsedd effekt och inte blir normgivande eller stör virkesprissättningen. Den föreslagna hälftennivån förefaller lämplig.

Länsstyrelsen kan tillstyrka att en sehablonmetod används som i första hand kan tillämpas av skogsägaren själv och att han hos skogsvårdsstyrel- sen skall kunna begära ett förhandsbesked.

Skogsvårdsstyrelsen bör —— som utredningen föreslår — också ha rätt att medge undantag från avverkningsskyldigheten om kostnaderna för avverk— ning och därpå följande återväxtarbeten överstiger intäkterna sedan hän- syn tagits till utgående statsbidrag.

Länsstyrelsen finner det mindre lämpligt att ge bestämmelsen så stark retroaktivitet. skogsägarna bör åtminstone ha minst ett år på sig att anpassa sig till den nya bestämmelsen. Under det året bör skogsvårdssty- relsen, skogsägareföreningar och andra ha möjlighet att informera om de nya kraven. Avverkningsperioden bör tidigast räknas från 1 juli 1978 och samma tidpunkt gälla för enheter som har en l0-årig period.

Tre av ledamöterna och två av suppleanterna i länsstyrelsen i Väster- norrlands län (Olsson, Norman och Molén resp. Lindström och Persson) anföri reservation: — — Utformningen av avverkningsskyldigheten gör att storskogsbruket och de aktiva jord- och skogsbrukarna knappast be— rörs. — — — Ålägganden kommer —- — — nästan helt att drabba de löntaga- re som bebor en fastighet med skog och som har förvärvsarbete utanför fastigheten.

Utredningens förslag skulle innebära att om industrin av skilda anled- ningar inte vill köpa rotposter så kan löntagaren bli tvungen att lämna sitt ordinarie arbete för att göra virkesuttag oberoende av det ekonomiska resultatet. '

En sådan lag skulle med rätta betraktas som en. lag riktad mot en viss grupp. Länsstyrelsen kan inte biträda ett sådant förslag. Ingenting talar heller för att en byråkratisk reglering ger bättre anpassning av skogsutta- gen till konjunkturerna än en marknadsmässig utveckling.

De bestämmelser som finns i skogsvårdslagen om skyldighet att utnyttja markens produktionsförmåga är tillräckliga och väl avvägda.

6.21 Länsstyrelsen i Jämtlands län: 6 .6. Länsstyrelsen kan tillstyrka den förändring av skogsvårdslagens 6ä som föreslås.

Prop. 1981/82: 177 60

Ransonering. -— Sett mot bakgrund av utredningens egen bedöm- ning att denna bestämmelse i lagen knappast utgjort något mera påtagligt hinder mot avverkning, och mot de synpunkter av administrativ karaktär som skogsvårdsstyrelsen anfört. till vilket yttrande hänvisas. bedömer länsstyrelsen att den föreslagna ändringen av ransoneringsgränsen kan vara tveksam i vissa avseenden.

Avverkningsskyldighet. Länsstyrelsen delar utredningens principiella uppfattning att god skötsel av skog även inbegriper avverkning. - Mot bakgrund av — — skogsindustrins utbyggnad med ett virkesbehov i nivå med tillväxten i våra skogar kommer det föreslagna kravet på skyldig- het att avverka åtminstone hälften av det som är möjligt att bli alltför lågt om skogsägarna i större omfattning av ett eller annat skäl anpassar sig till den nivån.

Ifall bestämmelsen om avverkningsskyldighet införs är det angeläget att skogsvårdsstyrelsen får de resursförstärkningar som den nya uppgiften kräver — — -. Beträffande vidare ? aspekter-kring tillämpningen av den föreslagna skyldigheten hänvisas till skogsvårdsstyrelsens yttrande i dessa frågor. Så tex är det kraftigt retroaktiva ikraftträdandet. som före- slagits, ytterst tveksamt.

En av ledamöterna i länsstyrelsen i Jämtlands län (Cars) motsätter sig att en avverkningsskyldighet införs.

6.22 Länsstyrelsen i Norrbottens län: —— — Det är svårt att direkt bedöma effekten av den föreslagna föreskriften om avverkningsskyldighet som utredningen slutligen föreslår. Länsstyrelsen har inga erinringar mot för- slaget som sådant, inte heller när det gäller ändringen i 56 SVL eller den föreslagna höjningen av ransoneringsgränsen till 200 m3sk. De senare åtgärderna tycks dock få en begränsad effekt i praktiken. Länsstyrelsen vill understryka att om de föreslagna åtgärderna inte visar sig verknings- fulla måste man snarast överväga kraftigare påverkan från samhällets sida. Frågan om ekonomiska styrmedel bör då prövas på nytt.

Det är enligt länsstyrelsens uppfattning självklart att de resurser skogs- vårdsstyrelsen behöver till följd av de föreslagna lagändringarna också ställs till förfogande. — — —

En av ledamöterna i länsstyrelsen i Norrbottens län (Larsson) anför i reservation: Föreskrifter om avverkningsskyldighet har en så blygsam målsättning som minst 50%- av möjlig kvantitet. Skulle kommande avverk- ningar följa detta minimikrav kommer inte försörjningen av virke till skogs- industrierna att klaras, utan fortsatt import.

Totalinsatsen i skogsvården kommer också att bli för låg en lämplig gräns skulle ha legat vid 90 %.

En av ledamöterna i länsstyrelsen i Norrbottens län (Holmkvist) anföri reservation: Utredningen föreslår. så även länsstyrelsens majoritet. att lagstiftning skall införas om avverkningsskyldighet för skogsägare att av- verka minst 50% av den beräknade totalt möjliga avverkningen på en fastighet. Mot detta reserverar jag mig. Redan nu föreligger hinder för en ökad avverkning varför dessa hinder först bör undanröjas. i första hand en snar sänkning av marginalskatterna, alternativt en höjning av de 5. k. stimulansavdragen upp till lO— 15 %

Redan nu föreligger möjligheter att i Norrbottens län öka uttaget av skog i inte ringa omfattning genom att myndigheterna använder sig av de lagar som redan finns. 1 första hand bör således skogsägare bofasta eller icke bofasta på fastigheten åläggas att följa skogsvårdslagstiftningen redan nu.

Prop. 1981/82: 177 61

6.23 Allmänningsutredningen: för allmänningarna inte föreligger något behov av lagbestämmelser som föreskriver avverkningsskyldighet — — —-. Inte heller för många allmänningsdelägares del kan sådant behov anses påkallat.

6.26 Centralorganisationen SACO/SR: 5 5 3. —— — — En stor del av denna skog ligger på mark som av klimatiska skäl är svårföryngrad. För att skogen skall kunna avverkas krävs säkrare föryngringsmetoder. En ökad forskningsinsats rörande skogsförnyelse i hårda klimatlägen är således en förutsättning för föreslagna avverkningar. —— Parallellt med eller som ett led i den översiktliga skogsinvente- ringen bör — — — inventeringar av skyddsvärda 5:3-bestånd göras.

Med hänsyn till naturvårdsintresset framstår det vidare som angeläget att bringa klarhet i vilka förändringar i sammansättningen av fauna och flora som en storskalig avverkning av de 5:3-bestånd som är lövdomine- rade kan medföra, liksom konsekvenserna på de försurningskänsliga eko- systemen av denna avveckling av lövskog.

6.27 Sveriges arbetsledareförbund: SALF är av den uppfattningen att det är av avgörande betydelse att obligatoriska skogsbruksplaner genomförs så snart det är tekniskt och administrativt möjligt. Detta för att få ett kraftfullt styrinstrument för planläggningen av uttaget av skogsråvara för industrin utifrån rådande marknad och konjunktur. SALF är vidare av den uppfattningen att skogsvårdsstyrelsen måste ges ökade resurser för att bistå och övervaka bestämmelsernas efterlevnad.

6.29 Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges skogsägareföreningars riks- förbund: 6 .é'. LRF och SSR tillstyrker förslaget om en utvidgning av möjligheter att besluta om avverkning av mycket gammal skog. som växer dåligt. genom föreslagen ändring av 6å skogsvårdslagen . Ransonering. Vi accepterar den ändring i 14% skogsvårdsförordningen som innebär att ransoneringen av slutavverkningsmogen skog ej tillämpas på fastigheter som har en årlig produktion av upp till 200 m3sk per år. Men vi anser att man i speciella fall kan försvara en högre nivå utan att det grundläggande syftet med ransoneringen berörs. Åtgärden är ett värdefullt led i en minskad detaljreglering. Awerkningssltyldighet. Genom ett införande av en generell avverk- ningsskyldighet minskas både konkurrensen och förutsättningarna för att via marknadsöverenskommelser åstadkomma en rimlig och riktig prisnivå. Mot bakgrund av möjligheten att avverkningsskyldigheten höjs till att gälla mer än hälften av möjlig avverkning accentueras dessa svårigheter. Sett ur dessa aspekter och med hänsyn till virkesmarknadens centrala funktion för virkesutbudet anser vi den inte tillräckligt belyst i utredning- en.

Den schablonmodell för fastställande av avverkningsnivån som utred- ningen redovisar medför klara svårigheter att skapa en rättvis tillämpning av avverkningsskyldigheten och risk för felaktiga beslut. Detta innebär därför att skogsvårdsstyrelserna måste avsätta tidsmässiga och personella resurser för en lagtillsyn, som inte är produktionshöjande, i en sådan omfattning att insatser i skogsvårdande syfte blir lidande. Förslaget torde också endast medföra marginella effekter på virkesutbudet.

Virkesutbuden kan inte tvångsmässigt regleras utan hänsyn till en mark-

Prop. 1981/82: 177 62

nadsekonomi som styrs av vår omvärld. Skogsindustrins beroende av snabba konjunkturförändringar och internationella marknadsförändringar är välkänt. Lika välkänt är att behoven av olika virkessortiment kan variera starkt mellan säsongerna och även inom en virkessäsong.

Det bör understrykas att avstyrkandet av generell avverkningsskyl- dighet enligt utredningens modell är betingat av anförda adminsitrativa och principiella betänkligheter. LRF och SSR biträder fullt ut den grundläggan- de tanken som förmodligen ligger bakom förslaget, nämligen att ägande av skogsmark medför stort ansvar att också avverka och bedriva god skogs- skötsel.

Det är naturligt att skogsägare skall avverka skogen i den omfattning som är lämplig. med hänsyn till skogstillståndet på hans brukningsenhet. utifrån de ramar som skogsvårdslagen anger och den enskilde brukarens varierande situation.

Vi anser att den nuvarande skogsvårdslagen innehåller de resurser och medel som krävs för att uppfylla skogspolitikens mål men att det ännu. med hänsyn till den korta tid den tillämpats. är för tidigt att analysera effekterna av lagen. Enligt vår bedömning finns främst i 55 ett inslag som bör verka aktiverande på avverkningama. Tillsammans med av VFU före- slagen ändring av 65 och med de tvingande åtgärder som 75 och 9s föreskriver finns stora förutsättningar för ökad aktivitet även bland hittills "passiva” skogsägare.

Vi avstyrker därför utredningens förslag till avverkningsskyldighet.

6.31 Skogsindustriernas samarbetsutskott: Ransonering. — — — SISU hade gärna sett att den höjning av gränsen för ransonering av slutavverkning- arna, som föreslagits höjts ytterligare till i varje fall 300 m3skzs avkastning per fastighet. — —

Avrerkningssltyldighet. Den komplettering av 5l4 som föreslås kan på de skäl utredningen anför accepteras. Det kan betraktas som en brist i SVL att ingenting sägs som gör veterligt att god skogsvård kräver att skogen gallras när behov härav föreligger och slutavverkas när skogen är mogen

härför. — — — Det är endast skogsägare som uppenbart vanvårdar sin skog som kan riskera ett avverkningsåläggande genom den nya lagbestämmel- sen. — — -— Det är viktigt att lagändringen föregås av en omfattande infor-

mation om motiv och innebörd. Den schablon för beräkning av minimiav- verkning som utredningen framlagt bör överarbetas.

De skogsägareföreningsägda företagen kommer vad gäller förslaget om avverkningsskyldighet i skogsvårdslagen (s 14) att framföra sina syn- punkter genom annan remissinstans.

6.32 Sågverkens råvaruförening: 6 5. Råvaruföreningen kan ansluta sig till förslagen att ändra öä — — —. Ransonering. Vidare kan en höjning av gränsen för ransonering l4å medföra välbehövlig förenklad administration. Avverkningskyldighet. Däremot kan inte förslag om avverkningsskyl- dighet bifallas. — — — Möjlighet för skogsvårdsstyrelse att besluta om avverkning för skog som ej utnyttjar markens avkastningsförmåga föreslås skärpas, vilket är tillräckligt för att tillgodose krav på tvångsföreläggande om avverkning av skog.

De redovisade virkesbalansema avser endast volymbalanser utan hän- syn till avverkningsmöjlighetens fördelning på sortiment. En tvångsav-

Prop. 1981/82: 177 63

verkning av privatskogsbrukets grovskogsförråd kommer att bli förödande för sågverkens långsiktiga timmerförsörjning. Tas dessutom i beaktande att timmerkvaliteten med nuvarande skötsel blir allt sämre kommer skogs- brukets ekonomiska'resultat att påverkas negativt.

Skogsvårdsorganisationernas resurser bör koncentreras till uppföljning och förbättring av skogsvården. Eftersom ransoneringskravet i lagen före- slås mildras. bör avverkningsanmälan kunna avskaffas. Den tillkomju med anledning av risken för överavverkning i privatskogsbruket.

6.34 Virkesråden region 2 och 3: Virkesråden stödjer utredningens förslag att i så 14 i skogsvårdslagen förändra ransoneringsbestämmelsen så att gränsen höjs från 100 m3sk till 200 — —. Virkesråden har däremot inte uppnått enighet beträffande införande av avverkningsskyldighet i skogsvårdslagen utan avstår ifrån ett ställningsta- gande. Virkesråden biträder utredningens övriga förslag inom skogsvårdslag- stiftningens områden såsom varande praktiska men bedömer inte att dessa ändringar innebär så starka tillskott av virke till virkesmarknaden som utredningen ansett. '

6.36 Svenska kommunförbundet: Avverkningsskyldighet. — — — Styrelsen anser att en sådan regel behövs. Undantag måste dock göras för sådana fastigheter som kommunerna äger i omedelbar närhet av tätorter och friluftsområden. Dessa fastigheter har som regel förvärvats antingen för framtida exploatering eller för naturvårdens eller friluftslivets behov. Det kan inte vara rimligt att en kommun skall åläggas att avverka skog inom en fastighet som snart skall exploateras eller som förvärvats av naturvårds- skäl.

Fyra ledamöter i Svenska kommunförbundet (Agius. Holst. Thomasson och Zetterström) anför i reservation: Styrelsen anser att någon sådan regel inte behövs. - — —

I sammanhanget vill vi särskilt påpeka betydelsen av att sammanhängan- de partier av urskog sparas i sådan omfattning att garantier skapas för bevarande av sällsynta arter inom växt- och djurlivet.

Fyra ledamöter i Svenska kommunförbundet (Wallin, Davidsson, Elgfelt och Tengbom-Velander) anför i reservation: Vi ansluter oss till den reser- vation som anförts av Bo Lundgren i utredningen.

6.37 Sveriges häradsallmänningsförbund: — — — för häradsallmänningarna inte föreligger behov av lagbestämmelser. som föreskriver avverknings- skyldighet eller krav om obligatoriskt minimiuttag av tillväxten.

7 Beredskapslagstiftning för avverkning

7.6 Skogsstyrelsen: Skogsstyrelsen har mot bakgrund av att inget konkret förslag om — — — lagstiftning framlagts. inte heller känt behov att närmare granska vad en sådan lagstiftning skulle innebära i olika avseenden. Två aspekter, båda med stark anknytning till skogsvårdsorganisationens resurser och resursutnyttjande, skall dock kortfattat behandlas här. För det första vill skogsstyrelsen med skärpa framhålla att krav som riktas till skogsägare bör vara generella. d v 5 inte behöva förutsätta skogs- vårdsstyrelsens beslut i varje enskilt fall. — — —

Prop. 1981/82:177 64

För det andra bör inte alltför stor tilltro sättas till att en snabb effekt skall uppstå i skogsbruket genom att regeringen beslutar att en beredskapslag skall träda i kraft. Det tar alltid tid att förändra invanda arbets- och verksamhetsmönster. Att sätta igång arbetet med en beredskapslag — ett arbete som måste ha ganska stor omfattning för att det skall vara menings- fullt — kommer att betyda förändrade arbetsuppgifter för en stor personal- styrka inom Skogsvårdsorganisationen och sådana förändringar kan inte genomföras från en dag till en annan utan måste planeras åtminstone på ett halvt års sikt. Vidare måste kunskap om lagens tekniska delar och admini- strativa tillämpning hållas vid liv även under perioder då den inte är i kraft om en någorlunda snabb igångsättning av verksamheten skall vara möjlig.

7.13 Kammarrätten i Sundsvall: — — — Något behov av en särskild bered- skapslag vid sidan av dessa tvångsbestämmelscr ((utredningens förslag)) kan icke föreligga.

7.17 Länsstyrelsen i Kalmar län: — — Utredningen intar en något försik- tig attityd till beredskapslagen och säger att den bara bör tillgripas i en extraordinär situation då andra till buds stående möjligheter är uttömda. Länsstyrelsen intar samma ståndpunkt.

En positiv verkan. som en beredskapslag troligen innebär. är att skogs- ägare inför risken att bli stämplade som icke skötsamma och därmed kan drabbas av beredskapslagen. skulle se till att skogarna blir bättre skötta redan nu.

7.19 Länsstyrelsen i Värmlands län: — — — viktiga synpunkter att beakta vid införandet av en — — — beredskapslag är den stora administration och det mycket detaljerade kunskapsunderlag den skulle kräva. den bristande effektivitet lagen skulle-få eftersom den även om beslutsfattandet or- ganiseras på ett rationellt sätt — skulle få svårt att anpassa sig till de snabba förändringar som det normalt är på marknaden för skogsindustrins pro- dukter. Den avverkningshöjande effekt som en beredskapslag skulle få torde dessutom i allt väsentligt redan komma att uppnås med de övriga förslag utredningen fört fram. Mot bakgrund härav finner länsstyrelsen att en beredskapslag av det skisserade slaget inte bör införas.

7.32 Sågverkens råvaruförening: Sågverkens Råvaruförening avvisar för- slagen till beredskapslagstiftning för avverkningstvång av samma skäl som anförts mot utredningens förslag till ändrad skogsvårdslag. Därutöver bör påtalas den stora osäkerhet som vidhäftar beräkningen av avverkningsmöj- lighet för hela landet. ägarekategorier och enskilda fastigheter. — —

8 Övrigt

8.20 Länsstyrelsen i Västernorrlands län: — — skogsvårdsorganisationen måste tillföras ökade resurser för information och praktisk rådgivning.

8.28 Tjänstemännens centralorganisation: TCO vill särskilt understryka, att Skogsvårdsorganisationen måste ges de resurser som är nödvändiga för att övervaka att de föreslagna åtgärderna efterlevs. TCO vill också under- stryka vikten av att Skogsvårdsorganisationen ger prioritet åt att tillse att avverkningsbefrämjande bestämmelser efterlevs. Flera av de nu gällande bestämmelser som föreskriver avverkning efterlevs alltför dåligt.

Prop. 1981/82: 177 65

8.29 Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges skogsägareföreningars riks- förbund: Utredningen har konstaterat att en ökad självverksamhet i sko- gen är en förutsättning för att ett intensivt skogsskötselprogram skall klaras. Man anger behovet av enkla möjligheter för den självverksamma att få försäkringsskydd. LRF/SSR anser att försäkringsskyddet kan lösas enkelt i enlighet med ett förslag som vi utarbetat tillsammans med försäk- ringsbolagen. En förutsättning är emellertid att finansieringen av detta kan ske med skogsvårdsavgiften. vilket enligt vår uppfattning väl kan rymmas inom det skogspolitiska beslutet.

8.31 Skogsindustriernas samarbetsutskott: 1 det kritiska ekonomiska läge som vårt land befinner sig måste alla möjligheter tillvaratas att stärka landets ekonomi. Mot bakgrund av den stora betydelse som skogsbruk och skogsindustri har för sysselsättning. skattekraft, exportinkomster och re- gional balans måste möjligheten att uppnå en hög och värdefull avkastning från skogsmarken tillfullo utnyttjas. — — —

SISU anser — — — att Skogspolitiken måste aktiveras i avsikt att få till stånd ett mera dynamiskt och framåtsyftande skogsbruk. Möjligheten att utnyttja rationella arbets— och skötselmetoder vid skogens avverkning och vård är en grundläggande förutsättning för en hög och värdefull skogspro- duktion. Exempel på frågor där en aktivering är angelägen är fastmarks- gödsling, torrläggning av försumpad skogsmark och myr samt utnyttjande av Pinus Contorta i de norra delarna av landet. Några djupgående nya undersökningar erfordras inte härför. Erforderligt underlag finns i allt väsentligt i 1973 års skogsutrednings betänkande. Ett rationellt skogsbruk är också väl förenligt med en ansvarsfull miljövård och friluftslivets intres- sen — en uppfattning till vilken skogsutredningen också anslöt sig.

Enligt SlSUs mening finns det mycket starka skäl för staten att mer aktivt engagera sig för en förbättrad skogsproduktion. Insatserna som krävs är mycket måttliga i relation till vinsterna för samhället både på kort och lång sikt.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982