Prop. 1981/82:55

om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Prop. 1981/82: 55

Regeringens proposition 1981/82: 55

om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål;

beslutad den 29 oktober 1981.

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bi- fogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDlN CARL AXEL PETRI

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att 1952 års lag med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål skall få fortsatt giltighet till utgången av år 1982.

I Riksdagen 198] /82. I mm!. Nr 55

Prop. 1981/82: 55

N

Förslag till

Lag om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestäm- melser om tvångsmedel i vissa brottmål

Härigenom föreskrivs att lagen (1952198) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål. vilkcn enligt lag (l980:907) gäller till ut- gången av år 198! . skall ha fortsatt giltighet till utgången av år 1982.

Prop. 1981/82: 55 3

Utdrag JUSTlTlEDEPARTEMENTl—L'f PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1981— 10—29

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Ullsten. Wikström. Friggebo, Dahlgren. Åsling. Söder. Johansson. Wirtén. Anders- son. Boo. Petri, Eliasson, Elmstedt. Tillander. Ahrland. Molin

Föredragande: statsrådet Petn'

Proposition om fortsatt giltighet av lagen (1952z98) med särskilda bestäm- melser om tvångsmedel i vissa brottmål

1. Inledning

Bestämmelser om tvångsmedel vid beivran av brott finns. förutom i rät- tegångsbalken (RB). i bl.a. lagen ( 1952z98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål. Lagen innehåller tilläggs- och undantagsbe- stämmelser till den grundläggande regleringen i rättegångsbalken. bl.a. med avseende på möjligheterna till telefonavlyssning. Lagen är tidsbegrän- sad och gäller efter den senast gjorda förlängningen till utgången av år 1981 (prop. 1980/81:33. JuU 13. rskr 44. SFS 1980:907).

Tvångsmedelskommittén (Ju 1978:06) har till uppgift att utarbeta en per- manent reglering som ersätter bl.a. 1952 års lag. I avvaktan på resultatet av kommitténs arbete har fråga uppkommit om ytterligare förlängning av gil- tigheten av denna lag.

Sammanfattande redogörelser för behandlingen av frågan om den fram- tida regleringen av telefonavlyssning och vissa andra tvångsmedel och för tvångsmedelskommitténs direktiv (Dir 1978c57) finns intagna i prop. 1979/80:49. I sammanhanget kan nämnas att lagen (1969:36) om telefonav- lyssning vid förundersökning angående grovt narkotikabrott m.m. upphört att gälla vid utgången avjuni 1981 med anledning av de ändringar i narkoti- kastrafflagen (1968264) resp. lagen (1960:418) om straff för varusmuggling som har beslutats av riksdagen under 1980/81 års riksmöte (prop. 1980/81:76. JuU 25. rskr 211. SFS 1981:226 och 227). Förutsättningarna för telefonavlyssning vid förundersökning angående grovt narkotikabrott och grov varusmuggling av narkotika regleras numera i 27 kap. RB.

Prop. 1981/82:55 4 2 Gällande ordning

Rättegångsbulltwr (RB) innehåller regler om användning av tvångsmedel under förundersökning. Bestämmelserna kännetecknas allmänt av en strä- van att begränsa användningen av tvångsmedel till fall då misstanke om mera allvarlig brottslighet föreligger.

[ 27 kap. finns bestämmelser om bl.a. beslag och telefonavlyssning. En— ligt 27 kap. 2 5 andra meningen RB krävs för beslag av vissa skriftliga med- delanden att det är fråga om brott för vilket ej är stadgat lindrigare straff än fängelse i två år. 1 27 kap. 9 & RB finns bestämmelser som ger en domstol möjlighet att förordna om kvarhållande av postförsändelse m.m.

Enligt 27 kap. 16 & RB får en domstol lämna tillstånd till telefonavlyss- ning när någon kan skäligen misstänkas för brott för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i två år. Som förutsättning gäller dessutom att åtgärden skall vara av synnerlig vikt för utredningen. Beslutet får avse samtal till och från en telefonapparat som innehas av den misstänkte eller eljest kan antas komma att begagnas av honom.

Tillstånd till telefonavlyssning skall gälla viss tid. högst en vecka. från den dag då tillståndet delgavs telefonanstaltens föreståndare. Om misstan- ken gäller grovt narkotikabrott eller grov varusmuggling av narkotika. får tillståndet meddelas för högst en månad.

Beträffande granskning av uppteckning som har gjorts när samtal avlyss- nats gäller bestämmelserna i 27 kapÄ 12 5 första stycket RB om undersök- ning och granskning av enskild handling. Detta innebär bl.a. att uppteck- ningen inte får närmare undersökas av annan än domstolen. undersök- ningsledaren eller åklagaren. Dock får sakkunnig eller annan som anlitas för eller hörs under utredningen granska uppteckningen efter anvisning av domstolen. undersökningsledaren eller åklagaren. Av 27 kap. 16 & RB föl- jer slutligen att uppteckningen. i den mån den innehåller något som inte är av betydelse för utredningen. skall efter granskningen omedelbart förstö- ras.

Lagen (195298) med särskilda bestämmelser om tr'ångsnwdel i vissa lm,»!!mål ger i förhållande till RB utvidgade möjligheter till användning av tvångsmedel under förundersökning.

Enligt lagen. som gäller vid förundersökning angående vissa brott mot rikets säkerhet och vissa andra grövre brott. kan ett skriftligt meddelande som avses i 27 kap. 2 5 andra meningen RB tas i beslag. även om det för brottet är stadgat lindrigare straff än fängelse i två år (3 5).

Förordnande om kvarhållande av en postförsändelse m.m. enligt 27 kap. 9 & RB kan i vissa fall meddelas av undersökningsledaren eller åklagaren (4 ä). Beträffande telefonavlyssning gäller att tillstånd härtill får lämnas. även om det för brottet är stadgat lindrigare straff än fängelse i två år. Om det är av synnerlig vikt för utredningen får expediering av samtal till och från en apparat. som innehas eller eljest kan antas komma att begagnas av

U|

Prop. 1981/82: 55

den misstänkte, inställas eller fördröjas eller apparaten avstängas för sam- tal eller uppgift inhämtas från telefonanstalt om samtal som har expedie- rats eller beställts till och från-apparaten. Beslut om en sådan åtgärd med- delas av rätten. Giltighetstiden för tillstånd till telefonavlyssning eller an- nan åtgärd av angivet slag är högst en månad. Undersökningsledaren eller åklagaren får i vissa brådskande fall själv besluta om åtgärden (5 5). Har undersökningsledaren eller åklagaren gjort detta. skall anmälan ofördröjli- gen göras hos rätten. som har att skyndsamt pröva ärendet (6 5).

1952 års lag ger även möjlighet till förlängning av den tid inom vilken häktningsframställning enligt 24 kap. 12 & RB skall inges till rätten (2 5). Be- slut om sådan förlängning meddelas av justitiekanslem.

[ detta sammanhang kan erinras om lagen (I975:I360) om tvångsåtgär— der [ .s'paningxxyfie i vissafall. Enligt denna lag. som gäller till utgången av år 1981. får i vissa fall tvångsåtgärd såsom t.ex. telefonavlyssning tillgri- pas. när åtgärden är påkallad för att utröna om en terroristorganisation planlägger eller förbereder gärning som innebär våld. hot eller tvång för politiska syften. Regeringen har nyligen i prop. 1981/82: 45 föreslagit att giltighetstiden för lagen förlängs till utgången av år 1982.

3. Rikspolisstyrelsens skrivelse

[ skrivelse den 16 oktober 1981 till justitiedepartementet har rikspolis- styrelsen (RPS) anfört att 1952 års lag är av grundläggande betydelse för den brottsbeivrande verksamhet som RPS:s säkerhetsavdelning bedriver samt att lagens bestämmelser sedan tillkomsten har utgjort stöd för tvångs- åtgärder i ett stort antal fall. Enligt RPS är det för säkerhetsavdelningens fortsatta verksamhet direkt avgörande att lagens giltighetstid förlängs till dess motsvarande bestämmelser kan tas in i RB.

4. Föredragandens överväganden

1952 års lag med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brott- mål tar sikte på brott som rör rikets säkerhet eller är av allmänfarlig natur. Lagen gäller till utgången av år 1981. I likhet med RPS anserjag att lagens giltighetstid bör förlängas i avvaktan på resultatet av tvångsmedelskom- mittens arbete på en permanent reglering av de möjligheter till tvångsme- delsanvändning som finns enligt lagen. Giltighetstiden bör nu lämpligen förlängas till utgången av år 1982.

Frågan om förlängning är enligt min mening av sådan beskaffenhet att lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

Prop. 1981/82: 55 6 5 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att anta ett inom justitiedepartementet upprättat förslag till

lag om fortsatt giltighet av lagen (195298) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål.

6. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredra- ganden har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981