Prop. 1981/82:74

om enklare mönstring av sjömän

Prop. 1981/82: 74

Regeringens proposition 1981/82: 74

om enklare mönstring av sjömän;

beslutad den 17 december 1981.

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN CLAES ELMSTEDT

Propositionens huvudsakliga innehåll

På grundval av mönstringsutredningens principbetänkande Enklare mönstring och bättre registrering av sjömän föreslås att den nuvarande ordningen på detta område ändras på ett genomgripande sätt.

1 propositionen föreslås att den nuvarande formen av mönstring utförd av statligt anställda mönstringsförrättare avskaffas. En del av de kontroll- åtgärder de skall utföra kan avskaffas medan andra kan överföras på rederierna och befälhavarna.

Den bundna sjömansrullan ersätts enligt förslaget av en lösbladsrulla samtidigt som den nuvarande manskapsförteckningen slopas. Vidare för- ordas att sjöfartsboken behålls och att den också. i modifierad form, skall kunna utfärdas för utländska medborgare som tjänstgör i den svenska handelsflottan.

För att bemanningskontrollen skall effektiviseras föreslås att det manu- ellt förda sjömansregistret blir ADB—baserat. Huvudmannaskapet för re- gistret förutsätts övergå från arbetsmarknadsstyrelsen till sjöfartsverket.

Förslagen medför en rad förenklingar och leder till att onödig byråkrati tas bort. De medför besparingar för både statsverket och sjöfartsnäringen och innebär samtidigt en väsentligt bättre användning av satsade medel.

Prop. 1981/82: 74

ro

. Utdrag KOMMUNIKATION SDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1981- 1 2-17

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande, och statsråden Ullsten. Wikström, Friggebo, Dahlgren. Åsling, Söder, Johansson. Wirte'n. An- dersson, Boo, Petri. Eliasson, Gustafsson, Elmstedt. Tillander, Ahrland. Molin

Föredragande: statsrådet Elmstedt

Proposition om enklare mönstring av sjömän

1. Inledning

I april 1979 tillkallades en särskild utredare] med uppdrag att se över lagstiftningen om mönstring och registrering av sjömän. Utredaren. som antog namnet mönstringsutredningen (K 1979: 02), avlämnade i december 1980 principbetänkandet (Ds K 1980: 13) Enklare mönstring och bättre registrering av sjömän. Till protokollet i detta ärende bör fogas utredning- ens sammanfattning av betänkandet som bilaga 1.

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av rikspolisstyrel- sen. datainspektionen, socialstyrelsen, statens järnvägar (SJ), sjöfartsver- ket. handelstlottans kultur- och fritidsråd. handelsflottans pensionsanstalt. statistiska centralbyrån (SCB). statskontoret, riksrevisionsverket (RRV), n'ksskatteverket (RSV). gcneraltullstyrelsen, universitets- och högsko- leä'mbetet (UHÄ). arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), ILO-kommittén, Ho- tell- och rcstauranganställdas förbund. Svenska maskinbefälsförbundet. Svenska sjöfolksförbundet. Sveriges fiskares riksförbund och Sveriges redareförening.

Riksförsäkringsverket har inte funnit anledning att yttra sig i ärendet. Genom utrikesdepartementets försorg har yttranden inkommit från ge- neralkonsulaten i Antwerpen, Hamburg. Marseille och Montreal samt från

' Landshövdingen Astrid Kristensson. Experter: hovrättsassessorn Lennan Alarik. kommunikationsdepartementet. socionomen Börje Kjellstenius, Sveriges redare- förening. ombudsmannen Claes Ljungqvist. Sveriges fanygsbefälsförening, för- bundsombudsmannen Börje Persson, Svenska sjöfolksförbundet. byrådirektörcn Lennart Revborn. arbetsmarknadsstyrelsen. direktören Lennart Sjöstedt, Sveriges redareförening. förbundsjuristen Christer Themnér. Svenska maskinbefälsförbun- det. och avdelningsdirektören Lars Tygesen. sjöfartsverket.

Prop. 1981/82: 74

'.A)

konsulatet i Rotterdam. Vidare har den förutvarande generalkonsul'n i Rotterdam yttrat sig.

En sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2.

I det följande avser jag att behandla dc övergripande frågorna kring mönstring och registrering av sjömän. Det innebär att åtskilliga frågor av detaljkaraktär som utredningen behandlat i principbetänkandet får prövas i anslutning till beredningen av utredningens slutbetänkande. Detta har nyli- gen överlämnats till mig och är nu föremål för remissbehandling.

] ärendet har jag samrått med chefen för utrikesdepartementet och chefen för arbetsmarknadsdepartementet.

2. F öredragandens överväganden

2.1. Bakgrund

Sedan länge finns det i vårt land en särskild lagstiftning om mönstring av sjömän och om sjömansregistrering. Med stöd av den utövas uppsikt över sjömännens tjänstgöringsförhållanden och fartygens bemanning.

Lagstiftningen på området finns i förordningen (1961: 87) om registrering och mönstring av sjömän (omtryckt ]979z37, ändrad senast l981:202, mönstringsförordningen).

Enligt gällande bestämmelser skall mönstring äga rum när en svensk sjöman till- eller frånträder en befattning på ett svenskt fartyg om 20 ton netto eller mera, om fartyget går i utrikes fart eller är passagerarfartyg i inrikes fart. [ svenska hamnar sker också en form av påmönstring av svenska sjömän på utländska fartyg. Mönstringspliktiga är alla som är sjömän. dvs. är anställda för fartygsarbete och har befattning på fartyget. I samband med utbyte av ett fartygs sjömansrulla. vilket sker ungefär en gång om året, företas sk. årsmönstring då hela besättningen av- och påmönstras i ett sammanhang.

Mönstring utförs av mönstringsförrättare som inom landet ofta är knutna till sjömansförmedlingarna och som utomlands vanligen tillhör en svensk utlandsmyndighet. AMS har ansvaret för mönstringsverksamheten inom landet. För mönstring utomlands svarar utrikesdepartementet. Sjöfarts- verket utfärdar anvisningar för verksamheten.

Påmönstring består i att mönstringsförrättaren kontrollerar att en tillträ- dande sjöman är behörig för befattningen ombord och att hinder i övrigt inte möter mot att han tjänstgör på fartyget. Mönstringsförrättaren grans- kar då främst sjöfartsboken eller utlännings lD-handling, läkarintyget för sjöfolk, det tjänstgödngsbesked arbetsgivaren skall förse sjömannen med och fartygets sjömansrulla. Mönstringsförrättaren bestyrker anteckningar om tillträdet i sjöfartsboken och i rullan och skickar in en kopia av tjänst-

Prop. 1981/82: 74 4

göringsbeskedet till sjömansrcgistret. Mönstring kan ske ombord eller på mönstringsförrättarens tjänsteställe.

Vid avmönstring skall mönstringsförrättaren granska sjöfartsboken. ut- lännings pass, tjänstgöringsbeskedet och rullan. Han bestyrker anteck- ningari sjöfartsboken och rullan om att tjänstgöringen upphört och sänder in en kopia av tjänstgöringsbeskedet till sjömansrcgistret. Mönstringsför- rättaren är också ålagd vissa sociala och medlande funktioner som främst är knutna till avmönstringen.

Utöver de angivna åtgärderna är en av mönstringsförrättarens viktigaste funktioner att kontrollera att fartyget är behörigen bemannat.

Mönstringsförrättaren utfärdar sjöfartsböcker och rullor och verkställer inskrivning i sjömansrcgistret.

På utländska fartyg är det i stort sett endast svensk sjömans anställnings- kontrakt som granskas. Dessutom skickas uppgifter till sjömansrcgistret om att sjömannen påbörjat tjänstgöring på det utländska fartyget.

Sjömansregistret lyder under AMS och omfattar i huvudsak sjömän som är anställda på svenska handelsfartyg om minst 20 ton netto. Huvudregist- ren är ett register över aktiva svenska och ett över aktiva utländska sjömän. Dessutom finns ett register över icke aktiva svenska och ett över icke aktiva utländska sjömän. Registren över de aktiva sjömännen grundar sig främst på tjz'instgöringsbeskeden och innehåller uppgifter om sjömän- nen och deras tjänstgöring till sjöss. Registeruppgifterna används av myn- digheter och enskilda. Registreringen sker på kort och utförs manuellt.

Påmönstringsförbud kan utfärdas för en sjöman som genom grov miss- skötsamhet under anställning ombord har visat sig olämplig att utöva sjömansyrkct. ] vissa fall kan en sjöman tilldelas varning. Frågor om påmönstringsförbud eller varning prövas av en särskild nämnd, sjömans- nämnden.

Sedan mönstringsförordningen trädde i kraft den ljuli 1961 har den setts över vid skilda tillfällen. I en rapport år 1966 föreslog statskontoret vissa organisatoriska förändringar beträffande mönstringsverksamheten. Dessa förslag utvecklades vidare av sjömansregisterutredningen i betänkandet Sjömansregistreringen (Stencil K 1968: 7). På grundval av detta inrättades den 1 juli 1969 det centrala sjömansrcgistret vid sjömansförmedlingen i Göteborg. Samtidigt upphörde sjömanshusens och sjöfartsstyrelsens re- gistrering av sjömän. Mönstringsverksamheten integrerades med sjömans- förmedlingen i den allmänna arbetsförmedlingens lokala organisation. En central sjömansnämnd ersatte de tidigare regionala nämnderna (prop. 1969z58. ZLU 1969: 50. rskr 19691224). Utredningen lämnade även ett principförslag till en slutlig organisation, som var avsedd att genomföras när databehandling hade införts vid sjömansskattekontoret och dåvarande system för sjöfolks pensionering ersatts av ett nytt. Trots att dessa förut- sättningar är uppfyllda har den tänkta förändringen, som innebar att sjö- mansskattekontoret skulle överta registret och föra över det på magnet- band, inte genomförts.

Prop. 1981/82: 74 5

År 1970 tillsattes en ny utredning. som enligt sina direktiv bl.a. hade att undersöka om registrerings- och mönstringsförfarandet helt eller delvis borde avvecklas. Översynsarbetet redovisades i betänkandet (Ds K 1974: 11) Mönstring av sjömän. Såvitt avsåg mönstringen framhöll utred- ningen att vissa länder såsom Danmark och Storbritannien hade slopat mönstringen och gått över till ett system med efterhandskontroll. l Dan- mark ankommer det på befälhavaren att se till att en sjöman uppfyller kraven för anställning ilavsedd befattning ombord. Efterhandskontrollen utförs av reseinspektörer. För utredningen föreföll en sådan utveckling också vara den naturliga. Utredningen ansåg dock att det inte förelåg tillräckliga skäl för att slopa mönstringen. Anledningen härtill var främst att mönstringen behövdes som ett instrument för bemanningskontrollen. Utredningen föreslog dock vissa förenklingar i fråga om mönstringen. Bl.a. skulle mönstringen avskaffas för den inrikes sjöfarten och avmön- stringen skulle upphöra. För färjetrafiken skulle medges vissa ytterligare förenklingar i förfarandet. Sjömansrullan skulle inte längre vara bunden utan föras enligt lösbladssystem. Bestämmelserna om sjömansrcgistre- ringen lämnade utredningen i allt väsentligt orörda. Det konstaterades att behovet av ett sjömansrcgister kvarstod och att dess huvudfunktioner borde bibehållas.

Betänkandet har inte föranlett några lagstiftningsåtgärder. Mönstringsutrcdningen (K l979:02) tillkallades sedan flera framställ- ningar gjorts om en förnyad översyn av lagstiftningen. Sålunda hade sjö- fartsverket och AMS i en gemensam skrivelse den 12 april 1978 hemställt att regeringen på nytt såg över mönstringen och registreringen av sjöfolk. Vidare hade redarnas och de ombordanställdas organisationer i en gemen- sam skrivelse den 5 december 1978 hemställt om en översyn av reglerna om påmönstringsförbud och varning.

2.2 Behovet av reformer

Redan efter remissbehandlingen av den gemensamma framställningen från sjöfartsverket och AMS var det tydligt att det inom sjöfartsnäringen fanns ett uttalat önskemål om reformer i fråga om mönstringsverksamhe- ten. Detta framgår också av föredragande departementschefens övervä- ganden i direktiven för utredningen (Dir 1979: 10).

Mönstringsförordningen grundar sig på ett utredningsförslag från 1950-talet och har i flera stycken övertagit regler från äldre lagstiftning, varav den närmast föregående var kungörelsen den 9 juni 1939 (nr 306) angående sjömanshusen i riket samt sjömäns på- och avmönstring m.m. [ belysning av de stora förändringar som har skett på arbetsmarknaden under de senaste årtiondena och av den utveckling som tekniskt och organisatoriskt har ägt rum inom sjöfarten under samma tid framstår mycket i den nuvarande regleringen som otidsenligt. Redan i direktiven till

Prop. 1981/82: 74 6

X

1970 års utredning uttalades att utvecklingen inom sjöfartsnäringen krävde förenklingar i mönstrings- och registreringsförfarandet samt att kritik med fog hade riktats mot det tungrodda mönstringssystemet. Utredningen ut- gick från att alla möjligheter skulle tas till vara för att förenkla förfarandet för alla parter och begränsa systemets tillämpning till vad som var ound- gängligen nödvändigt. Trots detta kritiserades utredningens förslag från flera håll för att det inte gått tillräckligt långt i vissa avseenden och för långt i andra. Relativt lång tid har nu förflutit sedan förslagen lades fram. Vid kontakter med berörda myndigheter och organisationer har framkommit att förslagen inte längre efterfrågas. I stället har den av AMS och sjöfarts- verket ingivna framställningen om en förnyad översyn av mönstringsför- ordningen allmänt tillstyrkts.

Det föreligger sålunda ett sedan länge känt reformbehov, som tar sig uttryck i önskemål om avbyråkratisering, förenklingar och effektivisering i syfte att utnyttja tillgängliga resurser på bästa möjliga sätt.

Föredragandens synpunkter bekräftas helt av de slutsatser som mön- stringsutredningen har redovisat i sitt principbetänkande. Utredningen framhåller att förhållandena inom sjöfarten radikalt har förändrats sedan den nuvarande mönstringslagstiftningen tillkom i början av 1960-talet. Numera är så gott som samtliga ombordanställda fast anställda av respekti- ve rederi. rederianställda. och den tidigare mer lösliga anställningsformen fartygsanställning —- då sjömannen i allmänhet anställdes för en viss resa har nästan upphört. Utvecklingen inom rederinäringen i riktning mot färre. stora rederier med fast personalorganisation har också skapat förutsätt- ningar för att arbetsgivarna skall kunna kontrollera att sjömännen upp- fyller de krav som ställs på dem i fråga om behörighet, hälsotillstånd etc.

Mönstringsvcrksamheten innebär enligt utredningen i stora delar en dubbel kontroll av sjömannen. dvs. en granskning utöver den som måste utföras av rederiet och i många fall även av sjörnansförmedlingen.

Utredningen anser att många av mönstringsförrättarens kontrollåtgärder är otidsenliga. Systemet med mönstringsförrättare karaktäriseras av onö- dig byråkrati och medför kostnader för sjöfarten och det allmänna som inte står i rimlig proportion till det som uppnås. Vissa av mönstringsförrättar- nas åtgärder bör kunna slopas medan andra kan övertas av befälhavarna eller rederierna.

Bland de funktioner mönstringsförrättarna har att fullgöra är beman- ningskontrollen enligt utredningens mening den viktigaste. Om mön- stringsförrättarna inte skall finnas kvar måste man skapa nya vägar för bemanningskontroll.

Utredningen anser att sjömansrcgistret är omodernt och tillgodoser för- hållandevis lågt ställda krav på vad man kan få ut av det. Den nuvarande uppläggningen av registret medger inte att man använder det för beman- ningskontroller. Registret kräver en förhållandevis stor personalstyrka. som bör kunna minskas om man övergår till ADB-registrering.

Huvudmannaskapet för mönstringsverksamheten är i dag delat mellan

Prop. 1981/82: 74 7

sjöfartsverket. AMS och utrikesförvaltningen. Utredningen menar att sambandet mellan sjömansförmedling'och mönstring har minskat så att AMS huvudmannaskap inte längre framstår som naturligt.

Sammanfattningsvis finner utredningen att genomgripande förändringar nu bör göras i fråga om både mönstringen och registreringen av sjömän.

Utredningen framhåller vidare att det är angeläget att en reform genom- förs så snart som möjligt. AMS har redan nu svårigheter att tillhandahålla kompetenta mönstringsförrättare. Det är vidare en fördel om de besparing- ar utredningen har föreslagit kan genomföras utan onödigt dröjsmål. Följ- aktligen bör riksdagen fatta ett principbeslut om att mönstringen i dess nuvarande form avskaffas och att ett ADB-baserat sjömansregister enligt utredningens modell skall tas i bruk. Efter ett sådant beslut kan förberedel- serna för den nya ordningen påbörjas omgående. AMS och utrikesdeparte- mentet kan planera avvecklingen av sin mönstringsverksamhet. Sjöfarts- verket får bättre möjligheter att genomföra en eventuell omorganisation. Inköp av datorutrustning kan göras och programmering påbörjas samtidigt som den osäkerhet som i dag råder beträffande mönstringssystemets f ram- tid blir undanröjd.

Utredningens principbetänkande har genomgående mottagits positivt av remissinstanserna. Det råder en allmän enighet om att det finns ett stort behov av genomgripande förändringar i fråga om mönstringsverksamhe- ten. Remissinstanserna ansluter sig allmänt till utredningens förslag att det nuvarande mönstringsförfarandet genom mönstringsförrättare avskaffas. Även i övriga mer övergripande frågor — såsom den framtida uppläggning- en av mönstringsåtgärder, sjömansrulla. sjöfartsbok. bemanningskontroll, sjömansregistrering och organisatoriska frågor - har utredningens förslag i allt väsentligt tillstyrkts eller lämnats utan erinran av remissinstanserna. -

Flera remissinstanser framhåller att en förutsättning för att den nuvaran- de mönstringsordningen skall kunna avskaffas är att den allt viktigare bemanningskontrollen ändå kan hållas på en tillfredsställandc nivå. En grundläggande förutsättning för detta är att sjömansrcgistret blir databa- serat i enlighet med utredningens förslag.

Enligt Sjöfartsverkets uppfattning bör inte den omständigheten att inte samtliga frågor i anslutning till mönstringen och registreringen av sjömän tagits upp i principbetänkandet hindra att ett förslag med huvudgrunderna för den tilltänkta ordningen föreläggs riksdagen. Enligt AMS är det angelä- get att de föreslagna förändringarna kan genomföras snarast möjligt. Ett av skälen härför är att det under senare tid har blivit allt svårare att engagera personal till mönstringsuppgifterna.

För egen del får jag anföra följande. Redan i direktiven för mönstringsutredningen konstaterades att det före- ligger ett sedan länge känt reformbehov, som tar sig uttryck i önskemål om avbyråkratisering, förenklingar och effektivisering i syfte att utnyttja till- gängliga resurser på bästa sätt. Dessa uttalanden om reformbehovet har

Prop. 1981/82: 74 8

bekräftats genom mönstringsutredningens principbetänkande och av re- missutfa11et. Reformbehovet har funnits relativt länge. men tidigare har det inte funnits något genomarbetat alternativ till den rådande ordningen. När det nu har presenterats ett sådant ser jag med största tillfredsställelse att det i utredningen har rätt full enighet mellan redarnas, de ombordanställ- das och berörda myndigheters representanter om innehållet i principbetän- kandet.

Som en följd av mönstringsutredningens verksamhet har det redan före- tagits vissa åtgärder i förenklande syfte. Efter en framställning från utred- ningen i september 1980före1ades riksdagen i prop. 1980/81: 83 förslag till förenklad mönstring på färjor. Förslaget innebar att intendenturpersonalen på passagerarfartyg med svensk bashamn skulle befrias från skyldigheten att mönstra på och av fartygen. Riksdagen godkände förslaget (TU 1980/81: 10. rskr 1980/81: 150, SFS 1981: 202—204) och det förenklade för- farandet kunde genomföras innan årets fårjesäsong startade på allvar. Eftersom den personalkategori som undantogs från skyldigheten att fortlö- pande mönstra på och av fartygen tidigare svarade för nära 30 procent av alla mönstringar har denna delreform inneburit både minskad byråkrati och besparingar för rederinäringen.

Mönstringsutredningen har nyligen avlämnat sitt slutbetänkande (Ds K 1981:10) Enklare mönstring och bättre registrering av sjömän, Del 11. Detta innehåller överväganden i vissa frågor som inte behandlades i prin- cipbetänkandet, nämligen rörande hälsoundersökning av sjöfolk. påmön- stringsförbud och sjömansnämnden. Betänkandet innehåller vidare förslag till de författningsändringar som behövs för att genomföra förslagen i både principbetänkandet och slutbetänkandet.

Som jag nyss har konstaterat råder det en allmän enighet om behovet av en reform beträffande mönstringen och registreringen av Sjömän. Eftersom mönstringsutredningen har avslutat sitt arbete kan det synas naturligt att efter remissbehandlingen av slutbetänkandet förelägga riksdagen alla för- slag samtidigt. .! ag vill dock fästa uppmärksamheten på utredningens argu- mentation för att det snarast möjligt fattas ett principbeslut om att mön- stringen i dess nuvarande form avskaffas och att sjömansrcgistret blir ADB-baserat. Utredningens skäl för en sådan arbetsordning synes överty- gande. Eftersom utredningens förslag innefattar stora förändringar för berörda myndigheter är det värdefullt om förberedelserna för den nya ordningen kan påbörjas så snart som möjligt. Som jag ser det blir det på grund av det relativt omfattande författningsarbete som behövs för att genomföra reformen i dess helhet inte möjligt att förelägga riksdagen ett fullständigt förslag i sådan tid att det kan prövas före sommaren 1982. I planeringshänseende kan man således uppnå betydande tidsvinster genom att nu få ett beslut om principerna för den framtida mönstrings- och registreringsverksamheten. Ett sådant beslut underlättar självfallet också det fortsatta arbetet med bl. a. författningsfrågor och anslagsfrågor.

Prop. 1981/82: 74 9

I det följande tarjag därför upp huvudlinjerna i de förslag som utredning- en har lagt fram i principbetänkandet. Till frågor av mer detaljartad natur som behandlas i betänkandet eller som har tagits upp i remissvaren blir det anledning att återkomma i det kommande förslaget till riksdagen.

2.3 Mönstringsåtgärder

Mönstringsförrättarna utför i dag en lång rad olika åtgärder. främst i samband med på- och avmönstringar av sjömännen på olika fartyg. Åtgär- derna är främst av registrerande och kontrollerande natur.

Som har framgått av det föregående anser utredningen att en del åtgär- der kan slopas och att övriga åtgärder kan övertas av andra. främst av rederierna och befälhavarna.

Bland de åtgärder som enligt utredningen kan avskaffas är avmön- stringen. De kontroller som behöver göras av de enskilda sjömännens kvalifikationer innan de tillträder befattning på fartyg kan utföras av befäl- havaren eller rederiet. Skyldigheten som mönstringsförrättarna nu har att vid av- och påmönstring sända in kopior av tjänstgöringsbeskeden till sjömansrcgistret kan övertas av rederierna.

Till den befattning som mönstringsförrättare har med Sjömansrullan. sjöfartsboken och bemanningskontrollen återkommer jag längre fram.

Remissinstanserna godtar utredningens förslag att mönstringsförrättar- nas funktioner i aktuella hänseenden kan övertas av andra eller helt slopas. Flera instanser framhåller dock att det måste skapas garantier för att rapporteringen till sjömansregistret sker snabbt och undantagslöst. För att missbruk skall motverkas måste de åligganden som redare och befälhavare skall ha bli straffsanktionerade.

Även jag finner att mönstringsförrättarnas medverkan i de kontrollåt- gärder som skall vidtas före tillträde av en befattning på fartyg kan und- varas. Huvuddelen av kontrollåtgärderna måste ändock redan nu vidtas av rederiet eller av sjömansförmedlingen och ibland av båda dessa. Det blir alltså ofta frågaom dubbla kontroller, vilket inte framstår som ändamåls- enligt. Dessa kontrollåtgärder bör åläggas redare eller befälhavare och vara straffsanktionerade. Avmönstringen fyller inte längre den sociala funktion den gjorde tidigare, vilket visas av att avmönstring redan i dag kan ske utan att en mönstringsförrättare är närvarande. Mönstringsförrät- tarens efterhandsgranskning i fall då sjömannen lämnat fartyget är överflö- dig. Eftersom det inte heller i övrigt finns vägande skäl för att bibehålla avmönstringen bör denna kunna avskaffas.

2.4 Sjömansrulla

F.n. har de större fartygen i allmänhet sjömansrulla. Den är en bunden bok som har ett års giltighetstid. I rullan görs fortlöpande anteckningar om

Prop. 1981/82: 74 - "ro

på- och avmönstrande sjömän. Fartyg i inrikes trafik, som inte har rulla och på vilka mönstring inte sker, har i stället en s. k. manskapsförteckning. Utredningen föreslår att manskapsförteckningarna slopas och att alla svenska fartyg utom de minsta skall föra rulla. Rullan bör fortsättningsvis bestå av en pärm med förtryckta uppgifter om fartyget, i vilken man förvarar de ombordvarande sjömännens tjänstgöringsbesked. På så sätt kan man enkelt utläsa vilka som finns ombord i olika befattningar. En lösbladsrullas giltighetstid behöver inte begränsas. Därmed kan man också avvara de s.k. årsmönstringarna. då hela besättningarna av- och påmön- stras i ett sammanhang i samband med att rullan byts. Den bundna rullan bör dock enligt utredningen behållas under en övergångstid till dess ruti- nerna vid det nya sjömansrcgistret blivit inkörda. Förandet av sjömansrul- lan och annan befattning med den kräver inte medverkan av mönstrings— förrättare.

Utredningens förslag i fråga om sjömansrullan har i allt väsentligt godta- gits eller lämnats utan erinran av remissinstanserna. SJ ifrågasätter dock nödvändigheten av att sjömansrulla förs och anser att andra former för registrering av den ombordanställda personalen kan vara likvärdig eller bättre.

Ett par remissinstanser förordar att den bundna rullan behålls till dess det nya systemet med rapportering till sjömansregistret visat sig fungera tillfredsställandc. En annan instans framhåller att övergångstiden bör vara kort, eftersom fartygen under denna måste föra dubbla rullor — en bunden enligt det gamla systemet och en ny med lösbladssystem.

För egen del vill jag först, med anledning av SJ:s uttalande, beröra frågan om det över huvud taget behövs någon sjömansrulla.

Som utredningen har anfört (5.56 i principbetänkandet) används rulla i en eller annan form av de flesta sjöfartsnationer. I de flesta länder fordras att befälhavaren för tull- och andra myndigheter uppger vilka personer som är anställda ombord då fartyget anlöper hamn. Som regel lämnar befälha- varen en av honom undertecknad besättningslista med namnen på de ombordanställda. Uppgifterna i listan hämtas från Sjömansrullan. som blir det bevismaterial som befälhavaren kan använda vid en kontroll av vilka personer ombord som ingår i besättningen.

Sjömansrulla i en eller annan form är således allmänt vedertagen i internationell sjöfart och behövs vid besök i många utländska hamnar. Om man avskaffar rullan kommer åtskilliga svenska fartyg att kunna få pro- blem i utländska hamnar. Även i övrigt har rullan viktiga funktioner att fylla. Den bör följaktligen inte avskaffas.

Även i övrigt kan jag i allt väsentligt biträda utredningens förslag beträf- fande Sjömansrullan. Redan i 1974 års betänkande föreslogs att rullan skulle föras enligt lösbladssystem och att manskapsförteckningen skulle slopas. Ett system med lösbladsrulla infördes år 1973 i Danmark och det har enligt uppgift fungerat bra. Den bundna rullan blir på grund av täta

Prop. 1981/82: 74 11

besättningsbyten ofta svåröverskådlig. Eftersom tjänstgöringsbesked ändå måste upprättas blir det fråga om en slags dubbel bokföring av besättning- arna. Det framstår därför ändamålsenligt att övergå till ett system med li'sbladsrulla i enlighet med utredningens förslag. Det finns då ingen anled- ning att behålla manskapsförteckningen.

Jag delar utredningens uppfattning att det kan bli nödvändigt att behålla den bundna rullan under en övergångstid. Det är emellertid inte nödvän- digt att nu ta ställning i frågan utan detta kan ske i samband med att de närmare föreskrifterna utformas. Om man under en övergångstid skall arbeta med dubbla rullor, är det självklart att övergångstiden inte får bli längre än som oundgängligen krävs.

2.5 Sjöfartsbok

Utredningen har övervägt om sjöfartsboken bör slopas i samband med att den nuvarande mönstringen försvinner men funnit att den bör vara kvar. dock något förändrad. Boken utfärdas nu av mönstringsförrättarna. I framtiden kan den. utfärdas dels av sjömansrcgistret. dels av de svenska passmyndigheterna inom och utom landet. Uppgiften att i sjöfartsbokcn bestyrka sjömännens behörighet kan åläggas sjömansrcgistret. sjöfartsver- kets inspektionsdistrikt, verkets inspektionskontor i Rotterdam och vissa konsulat. _

De löpande anteckningarna i boken om sjömännens tjänstgöringspe- rioder m.m. kan skötas av befälhavarna och rederierna. Boken bör få en ny utformning och i likhet med pass, i vart fall för nordiska medborgare. ges en giltighetstid på tio år. Sjöfartsbok bör i framtiden utfärdas för alla som skrivs in i sjömansrcgistret, alltså även för utländska medborgare. Undantagna från kravet på sjöfartsbok blir bl.a. de som tjänstgör på statsägda fartyg som används till annat än att i allmän trafik transportera gods eller passagerare liksom intendenturpersonal i viss färjetrafik.

Remissinstanserna delar allmänt utredningens uppfattning att sjöfartsbo- ken bör behållas. Flera instanser pekar på det värde som boken har som ett dokument i vilket alla för sjömannen väsentliga uppgifter finns samlade. ILO-kommittén ser med tillfredsställelse på att utredningen förordar att sjöfartsbokcn bibehålls. I annat fall skulle Sverige bli tvunget att säga upp ILO-konventionen (nr 108) angående nationella identitetshandlingar för sjömän. vilket vore synnerligen olyckligt.

Rikspolisstyrelsen ställer sig avvisande till förslaget att polisstyrelse skall vara en av de myndigheter som inom landet skall utfärda sjöfartsbok. Uppgiften att utfärda sjöfartsbok faller inte inom ramen för den huvudsak- ligen polisiära verksamhet som polisrnyndigheterna skall ägna sig åt. Upp- giften bör enligt rikspolisstyrelsen i stället läggas på sjömansrcgistret. de kvarvarande sjömansförmedlingarna och eventuellt även på länsarbets- nämnderna.

Prop. 1981/82: 74 12

Sveriges redareförening framhåller att det är särskilt betydelsefullt att sjöfartsbok skall kunna utfärdas även till andra ombordanställda än svens- ka medborgare. Därmed kan praktiska problem undvikas vid avlösning av personal i främmande hanmar. Det har vid flera tillfällen inträffat störning- ar härvidlag. som medfört att sjömannen inte blivit avlöst i tid eller fått sin planerade ledighet förskjuten samtidigt som rederiet har fått vidkännas stora extrakostnader.

Flera remissinstanser har avvisat förslaget att sjöfartsbok utfärdas för utländska medborgare med hänsyn till de konsekvenser detta skulle få enligt lLO-konventionen nr 108. Enligt artikel 5 i konventionen är nämli- gen den utfärdande staten skyldig att låta innehavaren av sjöfartsbokcn återvända dit under en period av minst ett år efter utgången av bokens giltighetstid. Rikspolisstyrelsen anser det inte riktigt att en utlänning. som tvångsvis har avlägsnats från Sverige med förbud att återvända hit under viss tid. skall ha rätt att resa hit enbart av det skälet att sjöfartsbok har utfärdats här. Om det skulle vara önskvärt att ersätta det nuvarande registreringsbeviset för utlänningar med en bok. skulle i stället en särskild tjänstgöringsbok kunna utfärdas. Det bör då. framhåller rikspolisstyrelsen. klart anges i tjänstgöringsboken att den inte är en sådan handling som anges i ILO-konventionen och att den endast gäller vid anställning hos svensk arbetsgivare och vid hänvändelse till svenska myndigheter.

För egen del anser jag att sjöfartsboken bör bibehållas. Visserligen har den numera inte samma betydelse som identitetshandling i och med att de flesta sjömän har pass. [ vissa länder kräver myndigheterna dock att det skall finnas sjöfartsbok. När det gäller sjöfartsbokens roll som identitets- handling anserjag det betydelsefullt att Sverige. i likhet med övriga nordis- ka länder. även i fortsättningen är anslutet till ILO-konventionen nr 108.

Det är enligt min mening för tidigt att nu ta slutlig ställning till frågan om vem som skall utfärda sjöfartsböcker. Även om det ankommer på regering- en att besluta i denna fråga vill jag med anledning av rikspolisstyrelsens yttrande lämna riksdagen upplysningar om hurjag ser på frågan.

En grundläggande utgångspunkt är att sjöfartsbok måste utfärdas av myndighet. Detta är ett krav i ILO-konventionen nr 108 och beror på att boken är en nationell identitetshandling.

Utredningens förslag att passmyndighet skall utfärda sjöfartsbok är be- tingat av att antalet sjömansförmedlingar har minskats från 19 till 7. Efter- som sjömännen måste vara personligen närvarande när sjöfartsbok utfär- das blir det på grund av avståndet till förmedlingarna mindre lämpligt att förlägga utfärdandet av sjöfartsböckerna enbart till dessa. Efter hela Norr- landskusten finns det t. ex. sjömansförmedling enbart i Sundsvall.

Enligt min mening behöver sjömännen inte ha möjlighet att få sjöfarts- bok utfärdad på alla platser där det finns passmyndighet i landet. Däremot bör de kunna kräva att inte behöva resa alltför långa vägar för att få sin sjöfartsbok. En möjlig lösning av problemet kan vara att sjöfartsverket

Prop. 1981/82: 74 13

utfärdar sjöfartsbok och att någon myndighet med lämplig regional verk- samhet — på 10—15 orter i Sverige biträder med att lämna ut sjöfarts— böckerna och därvid utföra den nödvändiga identitetskontrollen. Alterna- tivt kan kontrollen göras i samband med att ansökningshandlingarna läm- nas in. varefter boken får lösas ut på posten.

Jag får således återkomma till regeringen med förslag i denna fråga. Utom riket torde det räcka om utlandsmyndigheterna i de för svensk sjöfart viktigaste hamnarna anförtros uppgiften att utfärda sjöfartsbok.

Vad härefter angår frågan huruvida sjöfartsbok skall kunna utfärdas även för utländska medborgare håller jag med utredningen om att det är praktiskt att ha möjlighet till detta. ILO-konventionen nr 108 medger ett sådant förfaringssätt. Den kritik som har framförts för att utredningen inte har beaktat effekten av artikel 5 i konventionen har fog för sig. Utfärdas sjöfartsbok för en utländsk medborgare i enlighet med konventionen har han rätt att vistas här under en period av minst ett år efter utgången av sjöfansbokens giltighetstid. Det är uppenbart att man med en sådan ord- ning kan komma i konflikt med utlänningslagstiftningen. För att undvika detta bör. som några remissinstanser har föreslagit. uttryckligen anges att sjöfartsbokcn för den utländske medborgaren inte är en nationell identi- tetshandling i enlighet med konvention nr 108. Jag kan i detta sammanhang tala om 'att mönstringsutredningen i sitt slutbetänkande (avsnitt 6.2) har intagit just den ståndpunkten. En följd av förklaringen att sjöfartsbokcn inte är en nationell identitetshandling är att artikel 5 i konventionen inte blir tillämplig. En utländsk medborgare kan således inte med framgång åberopa sjöfartsboken till stöd för en begäran att få vistas i Sverige.

I fråga om sjöfartsbokcn harjag samrått även med chefen förjustitiede- partementet.

2.6 Bemanningskontroll

Myndigheternas bemanningskontroll bedrivs nu i två former. Dels skall mönstringsförrättarna i samband med mönstring vaka över fartygens bc- manning. dels kan sjöfartsverket och vissa utlandsmyndigheter efter före- tagna inspektioner förbjuda fartyg som inte är bemannade på betryggande sätt att avgå. Båda systemen för bemanningskontroll anses fungera brist- fälligt. Om den nuvarande mönstringen avskaffas är det nödvändigt att ett verkligt effektivt system för kontroll av fartygens bemanning skapas.

Utredningen förordar att bemanningskontroller i framtiden skall utföras på två sätt. Den ena metoden är ny och består i bemanningskontroll med hjälp av sjömansrcgistret. Registret bör föras med hjälp av ADB. Det skall innehålla grunduppgifter dels om fartygen. dels om sjömännen. När tjänst- göringsbesked kommer in skall uppgifter om sjömännens tjänstgöringspe- rioder på de olika fartygen löpande matas in i registret. Hos registret skall man ha tillgång till alla registrerade fartygs minimibesättningsbeslut. Be-

Prop. 1981/82: 74 I . 14

manningskontroller på registret skall göras i samband med inmatning av uppgifterna enligt ett rullande system och dessutom så snart anledning förekommer. Det skall gå till så att man på ADB-anläggningens bildskär- mar slår fram en förteckning över det aktuella fartygets besättning som den rapporteras in till registret. Det skall vara möjligt att få fram besättningen antingen vid innevarande tidpunkt eller vid ett datum viss tid tillbaka. Den registrerade besättningen skall då kunna jämföras med fartygets minimibe- sättningsbeslut. Bildskärmar bör förutom på sjömansrcgistret finnas hos sjöfartsverket, dess sju distriktskontor och hos inspektionskontoret i Rot- terdam. Effektiviteten i metoden blir beroende av hur rapporteringen in till registret kommer att fungera.

Den andra metoden är en fortsatt men utökad kontroll från sjöfartsver- kets och utlandsmyndigheternas sida direkt ombord på fartygen. I Sverige bör dessa operativa bemanningskontroller utföras av sjöfartsverkets sju inspektionsdistrikt som tillförs vissa förstärkningar. Utomlands bör kon- trollen i oceanfart och inskränkt oceanfart kunna hållas på en tillräckligt hög nivå av de 17 tillsynsmyndigheterna. Vad sedan gäller trafiken i nordsjöfart och stor kustfart kan inspektionskontoret i Rotterdam täcka sitt nuvarande verksamhetsområde som är Engelska kanalen och södra Nordsjön. Till övriga nordeuropeiska hamnar kan inspektörer från Sverige skickas ut. De operativa bemanningskontrollerna bör givetvis främst sättas in där risken för brott mot bcmanningsbestämmelscrna bedöms vara störst.

Som ett komplement till myndigheternas bemanningskontroller i sjö- mansrcgistret och ombord kan man betrakta skyddsombudens och skydds- komrnitteernas arbete liksom också den fackliga verksamheten.

Remissinstanserna tillstyrker i allt väsentligt utredningens förslag när det gäller bemanningskontrollen. Flera av dem understryker bemannings- kontrollens betydelse och framhåller att det är en förutsättning för ändring av mönstringsreglerna att mönstringens nuvarande bemanningskontrolle— rande funktion ersätts av både operativa kontroller på fartygen och av en efterhandskontroll med hjälp av ett ADB-baserat sjömansregister. Syn— punkter av denna innebörd har förts fram av sjöfartsverket, statskontoret. Svenska maskinbefälsförbundet. Svenska sjöfolksförbundet och av flera utlandsmyndigheter.

SJ förordar att tyngdpunkten läggs på direkt kontroll ombord på fartygen genom sjöfartsverkets och berörda utlandsmyndigheters försorg. Efter- handskontroll genom sjömansrcgistret ifrågasätts starkt av SJ.

Sjöfartsverket anser att bemanningskontroll ombord är mer tillförlitlig än efterhandskontroll genom sjömansrcgistret. Bemanningskontrollen om- bord genom tillsynsmyndighet är dock dyrare än efterhandskontrollen. Eftersom det ändå måste finnas ett register till vilket sjötider redovisas, blir den tillkommande kostnaden för en vid registret bedriven kontinuerlig bemanningskontroll ganska liten. Anordnandct av en bemanningskontroll

'Jl

Prop. 1981/82: 74 1

bedriven vid sjömansregistret utgör därför enligt sjöfartsverkets trppfatt- ning en god och ofrånkomlig investering. Enligt AMS kommer kontrollen av den ombordanställda personalen i efterhand vid sjömansregistret inte bara att bli enklare utan även effektivare då samtliga uppgifter om sjömän- nen finns på registret.

Jag vill för egen del inledningsvis anknyta till följande uttalande i direkti- ven för mönstringsutredningen.

Mönstringen tillgodoser i dag ett flertal syften. bland vilka ett av de främsta är bemanningskontrollen. Denna synes öka i betydelse i takt med att besättningsstorlekarna minskar. Det kan knappast hävdas att beman- ningskontrollen generellt är tillräckligt effektiv i dag. Huvuddelen av be- manningskontrollen utförs av mönstringsförrättare. och dessa har inte rätt att ens vid uppenbara fall av underbemanning ingripa med egna åtgärder.

Utredningen konstaterar för sin del att bemanningskontrollen — som den bedrivs i dag fungerar förhållandevis bristfälligt. Jag delar utredningens uppfattning och även dess slutsats. att man måste skapa ett effektivare kontrollsystem, om man iframtiden skall kunna avvara mönstringsförrät- tarna.

Det finns flera orsaker till att bemanningskontrollen inte är effektiv i dag. En orsak är att sjöfartsverket i alltför liten utsträckning utför beman- ningskontroller. Regelmässiga sådana kontroller utförs bara vid verkets Rotterdam-kontor. Vid mönstringsförrättningar torde det vara sällsynt att hela besättningens sammansättning och närvaro kontrolleras. Förrättning- arna inskränker sig i allmänhet till granskning av handlingar rörande de sjömän som mönstrar på och av fartygen. Om antalet påmönstrande sjö- män är lika stort som antalet avmönstrande utgår man i allmänhet från att besättningen är fulltalig.

Även om mönstringsförrättarnas granskning oftast är ofullständig kan man anta att den regelmässiga tillsyn som de utövar av besättningsskiften har en återhållande effekt och bidrar till att bestämmelserna om fartygs bemanning efterlevs. Likväl förekommer att fartyg i viss utsträckning. framförs utan föreskriven bemanning. Försvinner mönstringsförrättarna utan att någon annan myndighetskontroll sätts i stället ökar risken för överträdelser av bemanningsreglerna.

Minimibesättningarna på svenska fartyg är små och består av det minsta antal personer med särskilda behörigheter som behövs för att fartyget skall kunna framföras på ett säkert sätt. Genom Sveriges anslutning till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss har vi åtagit oss att se till att våra fartyg är bemannade på betryggande sätt. Reglerna där kompletteras av detaljerade föreskrifter i 1978 års internatio- nella konvention om normer för sjöfolks utbildning. certifiering och vakt- hållning. S'l"CW-konventionen. Som en följd av den utvidgade hamnstats- kontrollen i bl.a. europeiska och nordamerikanska hamnar får vi räkna

Prop. 1981/82: 74 16

med en alltmer intensifierad tillsyn av utländska fartyg i hamnarna. Därvid kommer inte minst besättningarnas kvalifikationer att granskas för kontroll av att de uppfyller STCW-konventionens krav. En grundläggande förut- sättning för övervägandena kring bemanningskontrollen är att vi ser till att vi kan uppfylla våra förpliktelser enligt konventionerna. Det bör därvid observeras att STCW-konventionen inte har trätt i kraft ännu men att den beräknas göra det kring årsskiftet 1982/83. Redan då ges helt andra förut- sättningar än i dag för att i detalj kontrollera besättningar på svenska fartyg i utländska hamnar.

Mot bakgrund av vad jag nyss har anfört är det uppenbart att en refor- merad mönstringslagstiftning måste skapa bättre förutsättningar för en effektiv bemanningskontroll än de som råder f. n.

Enligt min mening skapar utredningens förslag goda förutsättningar för en effektiv bemanningskontroll. Som jag ser det kompletterar de olika formerna för kontroll varandra på ett nödvändigt sätt. Självfallet är opera— tiva kontroller i samband med inspektioner på fartygen den mest effektiva åtgärden. För att dessa skall ges den önskvärda. preventiva effekten bör de företas i större utsträckning än f. n. och inriktas på den kategori fartyg, där man erfarenhetsrnässigt vet att överträdelser av bemanningsreglerna före- kommer. En förutsättning för att bemanningskontroller skall kunna göras effektiva är att det finns tillgång till gällande minimibesättningsbeslut för fartyget. Bemanningskontroller på fältet underlättas självfallet om inspek- tören snabbt kan få tillgång till aktuella uppgifter om besättningen och dess behörighet. Det sistnämnda förutsätter en annorlunda registrering än den som finns på sjömansrcgistret i dag. För bemanningskontrollen krävs bl. a. uppgifter om fartyget som saknas i dag. Aktuella uppgifter i registret kräver andra rutiner för rapportering dit än de som tillämpas idag. Med ett aktuellt register kan efterhandskontroller av olika slag göras där och i sin tur ge anledning till kontroller på vissa fartyg.

Den bästa kunskapen om bemanningen på fartygen finns helt naturligt bland personalen ombord. Det är angeläget att skyddsombud. skyddskom- mittéer och de ombordanställdas fackliga organisationer deltar i strävan- dena att se till att bemanningsreglerna efterlevs.

Hänvisningar till PS2

Sammanfattningsvis ställer jag mig således bakom utredningens förslag till hur bemanningskontrollen skall anordnas när den nuvarande mön- stringsverksamheten har upphört.

2.7 Registrering

Redan i avsnittet om bemanningskontroll har jag konstaterat att det behövs ett sjömansregister för att bemanningskontrollen Skall kunna göras effektiv. Här skall jag litet utförligare diskutera uppläggningen av själva registret.

Sjömansregistret, som lyder under AMS och är placerat vid sjömansför-

Prop. 1981/82: 74 17

medlingen i Göteborg. omfattar i huvudsak sjömän som är anställda på svenska handelsfartyg om minst 20 nettoton. Huvudregistren är ett register över aktiva svenska sjömän och ett över aktiva utländska sjömän. Dessut- om frnns två register över icke aktiva sjömän. Registren över de aktiva sjömännen grundar sig främst på tjänstgöringsbeskeden och innehåller uppgifter om sjömännen och deras tjänstgöringstider till sjöss. Registre- ringen sker på kort och utförs manuellt.

För att åstadkomma ett effektivare sjömansregister som också ger möj- ligheter till bemanningskontroll föreslår utredningen att registret skall föras med hjälp av en minidator och att även uppgifter om fartyg skall registreras. Statskontoret har biträtt utredningen med en promemoria som behandlar sjömansrcgistret i framtiden. Någon sammanslagning mellan sjömansrcgistret och andra myndigheters register vill utredningen inte förorda. Däremot kan de nuvarande aktuella och inaktuella registren över svenskar respektive utlänningar föras samman till ett enda dataregister. För rapportering till och från registret kan datakommunikation. magnet- band och handlingar med posten användas. Skyldigheten att rapportera till- och frånträde bör åläggas rederierna.

I fråga om registrering och därmed också bemanningskontroll med hjälp av registret förordar utredningen att alla svenska passagerarfartyg och alla andra svenska handelsfartyg om minst 20 ton brutto utom vissa statsägda fartyg skall omfattas. Till de registrerings- och rapporteringsskyldiga farty- gen skall också föras inhyrda utländska fartyg med svensk besättning. Fiskefartyg och deras besättningar skall undantas. Det bör observeras att ett förenklat rapporteringssystem för intendenturpersonal i viss färjetrafik kommer att tillämpas även i fortsättningen.

Sjöfartsverket har redan ansvaret för bemanningskontrollerna ombord. Utredningen föreslår att även ansvaret för sjömansregistret läggs hos sjö- fartsverket. Arbetsmarknadsstyrelsens huvudmannaskap framstår inte längre som naturligt. Sjömansregistrct bör behållas i Göteborg men dess personal kan minskas efter en övergång till ADB-registrering.

Statskontorets promemoria om ett ADB-baserat sjömansregister bör fogas till protokollet i detta ärende som biluga3.

Så gott som alla remissinstanser tillstyrker eller lämnar utan erinran utredningens förslag till uppläggning av sjömansregistreringen. Ett par instanser har dock framfört principiella invändningar mot förslaget.

Enligt sjöfartsverket finns det tre grundläggande motiv för ett ADB-ba- serat sjömansregister. Ett sådant behövs för

]. redovisningen av sjömännens sjötid. så att man har ett tillförlitligt underlag för utfärdandet av behörighetsbevis.

2. bemanningskontroll. vilken möjliggörs genom en kontinuerlig redovis- ning av sjötid.

3. att det skall finnas möjligheter_att följa personalutvecklingen inom sjöfarten, så att man bättre kan bedöma behovet av åtgärder. Registret kan

Prop. 1981/82: 74 18

även användas för bl.a. upplysningar om sjömän till myndigheter och enskilda och för att säkra mantalsskrivning för sjömän som saknar fast bostad i land.

RSV delar utredningens uppfattning att sjömansrcgistret inte bör slås samman med sjömansskattekontorets dataregister. Däremot torde admini- strativa fördelar kunna uppnås även för sjömansskattekontorets del. om sjömansrcgistret kommer att föras med hjälp av ADB enligt riktlinjerna i betänkandet. '

UHÄ noterar med tillfredsställelse att det föreslagna ADB-baserade sjömansrcgistret kommer att innehålla uppgifter om sjömännens utbildning och praktik.

Enligt AMS skall sjömansförmedlingarna utrustas med ADB för förmed- lingsarbetet under år l982. Man borde undersöka om förmedlingarna kan få tillgång till uppgifter om sjömännens seglationstider och behörigheter direkt genom att förmedlingens ADB-anläggning sammankopplas med sjö- mansregistret.

Datainspektionen framhåller att det föreslagna personregistret inte sy- nes medföra andra risker för otillbörligt intrång i den personliga integrite- ten än sådana som kan förebyggas med föreskrifter för registret. Inspektio- nen är beredd att meddela sådana föreskrifter.

Konsulatet i Rotterdam är negativt inställt till att sjömansrcgistret förs över på data och menar att personregister inte bör vara databaserade.

SJ ifrågasätter om det över huvud taget behöver finnas något sjömansre- gister. Vid SJ har sjöfolket aldrig varit registrerade vid sjömansregistret. Några negativa konsekvenser av detta har inte kunnat konstateras. Det är svårt att förstå att just sjöfarten skall behöva stå i någon form av särställ- ning. Inom en mängd yrkesområden krävs behörighet. certifikat. yrkeser- farenhet o.d., till exempel inom sjuk- och hälsovården samt inom el- och svetsarbete. Visserligen behöver sjötid bli ordentligt registrerad men det förekommer liknande krav på att praktik och tjänstgöring redovisas inom andra yrkesområden utan att det fördenskull behövs register. Det naturliga är att lägga ansvaret för registreringen av sjötid på rederi och befälhavare.

För egen del fårjag anföra följande. Jag har redan i det föregående konstaterat att det behövs ett väl funge- rande sjömansrcgister för att bemanningskontroll skall kunna utföras på ett godtagbart sätt. Med anledning av SJ:s synpunkter vill jag, förutom att hänvisa till krav som internationella konventioner ställer på oss. framhålla att sjöfartsnäringen har fler särdrag än dem jag redan har pekat på. Ett särdrag är att många svenska fartyg aldrig besöker svenska hamnar. Dessa fartyg har hittills haft en regelbunden kontakt med svenska myndigheter genom utlandsmyndigheternas mönstringsverksamhet. Försvinner denna och även den i offentlig regi anordnade registreringen av sjömän ökar risken påtagligt för att sjöfartsverket. som ansvarigt för bemanningen på dessa fartyg. inte skulle kunna följa bemanningsläget på fartygen. Det framstår som oförenligt med våra internationella åtaganden.

Prop. 1981/82: 74 19

När det gäller frågan huruvida sjömansrcgistret skall överföras på data eller inte konstaterar jag att remissinstanserna allmänt godtagit utredning- ens förslag. Eftersom det här gäller att finna en lösning som tillgodoser en rad centrala önskemål noterarjag med tillfredsställelse att alla som är mest berörda av en reform sjöfartsverket. AMS. redarnas och de ombordan- ställdas organisationer ställt sig bakom förslaget till ny utformning av registret. Självfallet noterar jag också att de statliga myndigheter, som särskilt har att uttala sig om organisatoriska förändringar av detta slag. nämligen datainspektionen, RRV och statskontoret, har tillstyrkt utred- ningens förslag.

För egen del anserjag att det finns så påtagliga fördelar med ett ADB-ba- serat sjömansregister att registret bör läggas om i enlighet med utredning- ens förslag. Det är för bemanningskontrollens vidkommande ofrånkomligt att ändra registret så att det även blir fartygsrelaterat. Måste registret ändå göras om vore det enligt min mening oriktigt att inte utnyttja de möjligheter till effektivisering som datatekniken tillhandahåller. Genom en omläggning av registret kan personalen reduceras. men trots detta" kan man få ut betydligt mycket mer av registret.

Som följd av sjömansregistrets nuvarande uppläggning var det omöjligt att få fram uppgifter om behörighetsläget inom den svenska handelsflottan när statsmakterna hade att ta ställning till dimensioneringen av sjöbefälsut- bildningen för några år sedan i samband med att den inordnades i det statliga högskolesystemet. Med ett ADB-register kan man lätt få fram värdefullt statistikmaten'al på detta område. Möjligheten att få fram sådana uppgifter kommer att vara betydelsefull också när det gäller att avveckla det rådande bristmönstringssystemet (jfr prop. 1978/79: 117 5.51 ff).

Enligt min mening är det oriktigt att nu i detalj gå in på hur registret skall läggas upp. Det behövs ytterligare arbete med att vidareutveckla utred- ningens förslag. Om riksdagen ansluter sig till de tankegångarjag redovisat torde det ankomma på sjöfartsverket att svara för Utvecklingsarbetet i samråd med berörda myndigheter och organisationer. Jag vill dock betona vikten av att registret inte kompliceras i onödan och att man inte tillför det uppgifter som inte behövs för ändamålet. När det gäller att lägga upp dataregistret torde man kunna spara både tid och pengar genom att inte redan från början sträva efter att registrera all föregående sjötid för aktiva sjömän. [ många fall. t. ex. när det gäller äldre bcfäl som inte kommer att söka nya behörigheter, är det onödigt och i andra fall kan man successivt komplettera bokföringen av sjötidcrna i dataregistret när systemet är i gång.

Vad angår registrets omfattning har utredningen föreslagit att alla svens- ka passagerarfartyg och alla andra svenska handelsfartyg om minst 20 ton brutto utom vissa statsägda fartyg skall omfattas. Sjöfartsverket har påpe- kat att antalet passagerarfartyg under 20 ton brutto är större än utredning- en har antagit. Verket förordar att redovisning av sådana till registret kan

Prop. 1981/82: 74 20

underlåtas. om fartygen uteslutande sysselsätts i svensk inre fart. Jag ansluter mig till sjöfartsverkets uppfattning härvidlag.

Samtliga remissinstanser har godtagit förslaget att huvudmannaskapet för sjömansrcgistret överförs från AMS till sjöfartsverket. Med den före- slagna inriktningen av verksamheten vid registret finns det enligt min mening inget alternativ till utredningens förslag.

Utredningen har förordat att sjömansrcgistret även i fortsättningen skall vara lokaliserat till Göteborg och stanna kvar i de nuvarande lokalerna, som bedöms vara lämpliga för ändamålet. Sjöfartsverket menar att det bör överlåtas på verket att besluta om lokaliseringen. Enligt min mening är det för tidigt att nu ta slutlig ställning till lokaliseringsfrågan. En omständighet som måste beaktas i detta sammanhang är att det är nödvändigt att det nuvarande arkivet förvaras i nära anslutning till registret.

2.8 Ekonomiska konsekvenser

[ sitt principbetänkande räknade utredningen — under förutsättning att det nuvarande mönstringssystemet slopas och att den operativa beman- ningskontrollen utökas med bl.a. två nya inspektörstjänster med att staten gör en inbesparing på ca 500000 kr. om året. Denna besparing kan användas för att finansiera det nya registret, som i genomsnitt beräknas kräva en merkostnad av omkring 400000 kr. per år. Enligt utredningen kommer rederinäringen att spara minst 400000 kr. om året om mönstringen i dess nuvarande form avskaffas. Det bör påpekas att utredningens upp- Skattningar bygger på löner och andra kostnader enligt 1979 års kostnads- läge. '

Sjöfartsverket betonar att statskontorets och utredningens resonemang om besparingar och nytillkommande kostnader av naturliga skäl är över- Siktligt. För egen del anser verket att investerings- och systemutvecklings- kostnaderna är underskattade. En sammantagen bedömning i nuläget pe— kar enligt verket på något ökade kostnader för staten.

Även RRV menar att utredningens kostnadsberäkningar kan ifrågasät- tas. U ppfylls inte antagandet om besparingar motsvarande kostnaden för den heltidsanställda mönstringspersonalen kan den redovisade nettobespa- ringen utebli. På grund av ADB-kostnaderna kan i stället resultatet bli en över statsbudgeten ökad årskostnad på ca 600000 kr. Förslaget antas emellertid medföra besparingar på ca 400000 kr. för sjöfartsnäringen. Nettoresultatet skulle då bli en realekonomisk årlig kostnadsökning med ca 200000 kr.

AMS uppger att det. i och med att antalet sjömansförmedlingar minskar från 19 till 7. har blivit nödvändigt att anlita särskilda mönstringsförrättare på de orter där sjömansförmedlingarna läggs ner. Dessa mönstringsförrät- tare drar extra kostnader. Upphör mönstringsverksamheten kommer. ut- över tidigare redovisade besparingar. dessa senare tillkomna utgifter på ca

Prop. 1981/82: 74 21

75000 kr. att sparas in. Indirekt kommer ytterligare besparingar att kunna göras genom att det f.n. är svårt att utnyttja personal som skall kunna stå till förfogande för mönstringsuppgifter på kontoren eller ombord på farty- gen men som under större delen av arbetstiden har andra uppgifter.

I sitt slutbetänkande har utredningen föreslagit ytterligare kostnadsbe- sparingar, främst genom förslaget att avskaffa sjömansnämnden. En sam- manfattande bedömning av konsekvenserna av utredningens förslag i båda betänkandena har tagits in i avsnitt 7.5. Jag finner det lämpligt att här återge denna sammanfattning.

De ekonomiska beräkningarna kring utredningens förslag blir med nöd— vändighet osäkra. Detta gäller särskilt förslagen i principbetänkandet. I de beräkningar som gäller sjömansregistret har hänsyn inte kunnat tas till de kostnader av engångskaraktär som uppstår när uppgifter från de nuvaran- de manuella kortregistren skall föras över till ADB-registret. Dessa kostna- der blir beroende av hur mycket av anteckningarna om tidigare tjänstgö- ringspen'oder man anser sig behöva ta med i det nya registret. Det bör också observeras att de årliga besparingarna inte slår igenom helt förrän ADB-registret fungerar tillfredsställandc.

Enligt utredningens beräkningar kommer förslagen i de båda betänkan- dena att innebära årliga besparingar och merkostnader för staten enligt följande uppställning.

Besparingar

Den nuvarande mönstringen slopas ] 300000 kr. Sjömansnämnden slopas 600000 kr. Summa besparingar 1900 000 kr.

Nya kostnader m.m. Bortfall av intäkter från den nuvarande mönstringen 300 000 kr. Utökad bemanningskontroll 500000 kr. Merkostnad för sjömansrcgistret 400000 kr. Summa nya kostnader 1 200 000 kr.

Förslagen i de båda betänkandena innebär således att staten sparar netto omkring 700000 kr. varje år. Till detta kommer allmänna administrativa vinster vars ekonomiska värde inte går att beräkna. Även rederinäringen gör beaktansvärda besparingar. Någon nämnvärd ekonomisk betydelse för kommuner eller enskilda har inte utredningens förslag.

Ovanstående beräkningar visar att det bör finnas goda ekonomiska förutsättningar att genomföra samtliga förslag som presenteras i de båda betänkandena. Utredningen är medveten om att besparingar och utgiftsök- ningar inte kommer att beröra olika verk på likartat sätt. Således kommer de huvudsakliga besparingarna att göras hos arbetsmarknadsstyrelsen me- dan de kostnadskrävande åtgärderna åläggs sjöfartsverket. Utredningen förutsätter att besparingar inom ett verk i detta sammanhang skall kunna användas för att bekosta de ökade utgifter i ett annat verk som blir följden av att utredningens förslag genomförs.

Prop. 1981/82: 74

h) IQ

Här måste också beaktas att kostnader inom arbetsmarknadsstyrelsens ansvarsområde finansieras med skattemedel medan huvudparten av sjö- fartsverkets kostnader bestrids med avgiftsmedel erlagda av näringen ge- nom sjöfartsavgifter. Den verksamhet som nu föreslås flyttad från arbets- marknadsstyrelsen till sjöfartsverket bedömer utredningen vara av ett sådant allmänt intresse att den, förlagd under sjöfartsverkets ansvar. lik- som hittills skall tinansieras med skattemedel.

Utredningen vill slutligen understryka att det inte går att genomföra endast de kostnadsbesparande reformerna och sedan lämna de kostnads- krävande delarna (den utökade direkta bemanningskontrollen och sjö- mansrcgistret) åt sidan.

För egen del får jag anföra följande. Förutsättningen för en reform på detta område är, liksom i övrigt. att den måste kunna genomföras inom existerande utgiftsramar.

Utredningen har uppgivit att dess förslag innebär att staten sparar netto omkring 700000 kr. om året. Till detta kommer allmänna administrativa vinster vars ekonomiska värde inte går att beräkna. Vidare gör rederinä- ringen beaktansvärda besparingar.

Utredningen har i principbetänkandet inte kunnat peka på några direkta besparingar vid utlandsmyndigheterna om mönstringsverksamheten av- skaffas. Eftersom det ändå utförs många mönstringar utomlands (22 797 mönstringar år 1979) måste bortfallet av arbetsuppgifter leda till inte helt obetydliga rationaliseringsvinster.

Utredningens förslag innehåller en rad förenklingar. Om de genomförs minskar byråkratin och de använda medlen används på ett bättre sätt än nu. De besparingar som görs reduceras visserligen till större delen av tillkommande kostnader. Sammantaget medför emellertid den föreslagna reformen så stora fördelar för sjöfartsnäringen och statsverket att den bör genomföras.

Av de olika posterna i utredningens sammanställning över besparingar respektive tillkommande kostnader kan tillförlitligheten inte ifrågasättas för någon annan post än merkostnaden för det ADB-baserade registret. Jag har i det föregående betonat. vikten av att registret inte kompliceras i onödan och att det inte tillförs uppgifter som inte behövs för ändamålet. Tid och pengar kan också sparas om man inte från början för in sjömän- nens föregående sjötider i registret. Det synes mig också som om det vore möjligt att ha en mindre personalstyrka på registret än vad utredningen har föreslagit. Statskontoret har t.ex. utgått från att det behövs en årsarbets- kraft för driften av minidatorn medan utredningen har räknat med två datatekniker på heltid. Enligt min mening bör man allvarligt sträva efter att finna så enkla och billiga lösningar som möjligt när registret läggs upp. Som framhålls i statskontorets utredning kan det visa sig att en servicebyrålös- ning är ekonomiskt fördelaktig. Statskontorets utredning visar enligt min mening att det finns goda förutsättningar att hålla kostnaderna inom de ramar utredningen har angivit. Det bör dock observeras att de besparingar

Prop. 1981/82: 74 23

som utredningen har redovisat inte slår igenom förrän reformen har ge- nomförts. Dessförinnan mäste ADB-registret vara färdigt.

För att reformen skall kunna genomföras blir det således nödvändigt att ta vissa kostnader för ADB-registret innan besparingarna slår helt igenom. Kostnaderna för de investeringar som behövs för utrustning och systemut- veckling framgår av bilaga 3. De utgör 1552 000 kr. i 1980 års penning- värde. 1 kostnadskalkylen har man utgått från att hela investeringen av- skrivs på åtta år. Det är bl. a. kostnaden för detta som föranleder att ADB- registret blir dyrare än det nuvarande registret.

Utredningen har för sin del föreslagit att investeringen i det nya registret delvis finansieras genom de resurser som frigörs vid en avveckling av sjömansnämnden. Som framgått har mönstringsutredningen räknat med en besparing på ca 600000 kr. genom avveckling av nämnden. Jag vill emel- lertid erinra om att sjöfartsverket i sin anslagsframställning för budgetåret 1.982/83 i sitt huvudförslag under anslaget E 3. Fartygsverksamhet förordat att Sjömansnämnden avvecklas för att därigenom uppnå en tvåprocentig besparing på anslaget. Jag kommer i budgetpropositionen för budgetåret 1982/83 att förorda att den tvåprocentiga besparingen genomförs genom att Sjömansnämnden avskaffas. För detta ändamål ber jag att få återkomma sedan mönstringsutredningens slutbetänkande har remissbehandlats med ett förslag till riksdagen om att bestämmelserna om påmönstringsför- bud i mönstringsförordningen upphävs och sjömansnämnden avskaffas vid halvårsskiftet 1982. Jag avser lägga fram ett förslag om detta i sådan tid att riksdagen kan besluta i frågan före sommaren 1982. '

Jag beräknar investeringskostnaden för systemutveckling och utrustning efter prisuppräkning till ca 1.8 milj. kr. Jag har för avsikt att återkomma sedan riksdagen beslutat i principfrågan när det gäller medel för arbetet med systemutveckling och registeruppbyggnad.

Merkostnaden för det nya sjömansrcgistret beräknas av mönstringsut- redningen när det tas i drift uppgå årligen till ca 400000 kr. Utredningen grundar då sin kalkyl bl. a. på en investeringskostnad för registret på ca 1,5 milj. kr. För egen del beräknar jag den årliga merkostnaden efter prisupp- räkning av investeringen till ca 450000 kr. Mot detta skall samtidigt ställas i enlighet med utredningens förslag de årliga besparingar som kan göras inom AMS när det nya mönstringssystemet har introducerats. Besparing- en, genom bortfall av särskilda mönstringsförrättare, beräknas av utred- ningen till 1.3 milj. kr. i 1979 års prisnivå. Uppräknat till 1981 års pris- och lönenivå innebär det en besparing på ca 1550000 kr. Med hänsyn tagen också till bortfallet av intäkterna från den nuvarande mönstringen bör ytterligare ca 300000 kr. avräknas den angivna besparingsramen.

] utredningens kalkyl ingår vidare särskilda medel för utökad beman- ningskontroll. Jag har i det föregående ställt mig bakom utredningens förslag till hur bemanningskontrollen skall utövas när mönstringsförrät- tarna har upphört med sin verksamhet. I likhet med utredningen anserjag

Prop. 1981/82: 74 ' 34

att det då kommer att behövas en utökad bemanningskontroll på fartygen jämfört med i dag. Utredningen utgår från att det krävs en förstärkning av sjöfartsinspektionen med minst två inspektörstjänster. För eget vidkom- mande delar jag denna uppfattning. Jag finner det således nödvändigt att det skapas utrymme för en utökad bemanningskontroll på fartygen mot- svarande dessa tjänster eller 3 500 arbetstimmar per år. Hur detta utrymme skall skapas är det för tidigt att ta ställning till eftersom det torde dröja åtminstone ett par år innan mönstringsförrättarna upphör med sin verk- samhet. Fram till dess bör man i första hand undersöka om behovet av utökad bemanningskontroll kan tillgodoses genom förändringari verksam- heten vid sjöfartsinspektionen. Jag kan i detta sammanhang nämna att utredningen ("K 1979:B) om klassificeringssällskapens verksamhet inom kort kommer att överlämna ett betänkande. i vilket det föreslås att en stor del av den reguljära tillsynen av klassade fartyg skall utföras av klassifice- ringssällskapen i stället för av sjöfartsinspektionen. Genomförs detta för- slag torde det skapas utrymme för utökad bemanningskontroll utan att nya resurser behöver tillföras sjöfartsinspektionen.

Beroende på hur den utökade bemanningskontrollen kommer att finansi- eras kan förslaget om nytt mönstringsförfarande, förutom de positiva aspekter jag tidigare redovisat. också leda till besparingar för staten i storleksordningen 800000 kr.

Vid sidan av det särkostnadsresonemang som jag hittills fört bör också nämnas att de baskostnader som finns för sjömansregistret. f.n. inom AMS. kommer att föras över till sjöfartsverket när det nya systemet börjar tillämpas. Kostnaderna för sjömansrcgistret beräknas för innevarande budgetår uppgå till knappt 2 milj. kr.

Sjöfartsverket har i sitt yttrande tagit upp frågan hur sjömansrcgistret och bemanningskontrollerna ombord skall finansieras efter en överflytt- ning av registret till sjöfartsverket. lnom AMS har mönstringsverksamhe- ten och sjömansregistret ingått i den allmänna arbetsförmedlingen och finansierats över statsbudgeten. Sjöfartsverkets verksamhet skall drivas med ekonomisk inriktning och med i princip full kostnadstäckning som mål. När det gäller det reformerade sjömansregistret torde rederierna ha en viss nytta av att de finns. eftersom det avlastar dem en del arbete. Å andra sidan måste de sköta en omfattande rapportering till sjömansregist- ret. vilket medför kostnader av ett slag som inte belastar andra närings- grenar. Enligt sjöfartsverkets uppfattning bör den verksamhet vid registret som avser annat än bemanningskontroll liksom f.n. finansieras över stats- budgeten. Denna del bör förslagsvis anses utgöra tre fjärdedelar av regist- rets verksamhet. Bemanningskontrollen vid registret som i princip är avsedd att vara en form av kontinuerlig kontroll — bör avgiftsbeläggas enligt samma grunder som besiktningar enligt lagen om säkerheten på fartyg. Bemanningskontroll genom direktkontroll, som bör ske huvudsak- ligen iform av oannonserade inspektioner på fartygen. böri likhet med vad

Prop. 1981/82: 74

IQ 'Jt

som gäller för övriga av sjöfartsinspektionen utförda inspektioner inte avgiftsbeläggas.

För egen del finnerjag att bemanningskontroll på fartygen enligt gällan- de sjösäkerhetslagstiftning är en tillsynsförrättning i form av inspektion. För sådana utgår inte några förrättningsavgifter. Sådana bemanningskon- troller kan därför inte avgiftsbeläggas med mindre man ändrar hela avgifts- systemet.

Vad angår finansieringen av sjömansrcgistret finnerjag till en början att avgifter bör tas ut för tjänster som registret utför åt rederierna och sjömän- nen. t.ex. för begärda statistikuppgifter och för sjötjänstutdrag. Sjöfarts- verkets förslag att avgiftsbelägga bemanningskontrollen vid registret enligt samma grunder som besiktningar av fartyg enligt lagen om säkerheten på fartyg synes mig svårt att genomföra. I motsats till fartygsbesiktningar — då en inspektör varit ombord och utfört ett visst besiktningsarbete — är det inte synligt för redaren att hans fartyg med besättning granskats via regist- ret och oftast torde kontrollen inte föranleda några åtgärder för redaren eller fartyget.

Med hänsyn till de principer som gäller för finansieringen av sjöfartsver- ket vore det naturligt att ett av verket fört sjömansregister finansieras med hjälp av avgifter. som näringen får betala. Som en jämförelse kan nämnas att andra offentliga register. såsom körkortsregistret och bilregistret, är avgiftsfinansierade.

Vid kontakter som jag har haft med Sveriges redareförening har för- eningen starkt motsatt sig att utredningens enhälliga betänkande frångås på det sättet att registret skulle avgiftsfinansieras helt eller delvis. Under sådana förhållanden motsätter föreningen sig bestämt att den föreslagna reformen genomförs. Liknande synpunkter har framförts av Svenska sjö- folksförbundet. '

För egen del finner jag att registret i dess föreslagna utformning är en oundgänglig förutsättning för att reformen skall kunna genomföras. De förändringar i fråga om mönstringen och registreringen av sjömän. som jag har förordat i det föregående. har så stora förtjänster att de bör genomfö- ras. Fördelarna med den nya ordningen är mest uppenbara för staten och det nya registret är i allt väsentligt betingat av offentligrättsliga intressen, främst bemanningskontrollen.

[ det ekonomiska läge som sjöfartsnäringen nu befinner sig i serjag inga möjligheter att pålägga näringen kostnaderna för ett nytt ADB-register. Registret bör följaktligen finansieras medskattemedel. Som jag tidigare har visat ryms kostnaderna härför inom existerande utgiftsramar.

Det vore i och för sig önskvärt att jag kunde lämna besked om en riktpunkt för ikraftträdandet av den föreslagna ordningen. Alltför stor osäkerhet råder emellertid kring frågan när det ADB-baserade sjömansre- gistret kan vara färdigt för att jag skall kunna uttala mig med någon säkerhet i denna fråga. Även om arbetet med registret genomförs skynd-

Prop. 1981/82: 74 . 26

samt synes det knappast möjligt att helt genomföra den nya ordningen före årsskiftet 1983/84.

Hänvisningar till PS3

3. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att godkänna de riktlinjer för den framtida mönstringen och registre- ringen av sjömän som jag har förordat i det föregående.

4. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredra- ganden har lagt fram.

Prop. 1981/82: 74 27

Sammanfattning

Oversiktligr om den nuvarande mönstringen och registreringen

Enligt gällande bestämmelser skall mönstring äga rum när en svensk sjöman till- eller frånträder en befattning på ett svenskt fartyg om 20 nettoton eller mera, om fartyget går i utrikes fart eller är passagerarfartyg i inrikes fart. 1 svenska hamnar sker också en form av påmönstring av svenska sjömän på utländska fartyg. Mönstringspliktiga är alla som är sjömän. dvs. är anställda för fartygsarbete och har befattning på fartyget. I samband med utbyte av ett fartygs sjömansrulla, vilket sker ungefär en gång om året. företas s.k. årsmönstring då hela besättningen av- och påmönstras i ett sammanhang.

Mönstring utförs av mönstringsförrättare som inom landet ofta är knutna till sjömansförmedlingarna och som utomlands vanligen tillhör en svensk utlandsmyndighet. Arbetsmarknadsstyrelsen har ansvaret för mönstrings- verksamheten inom landet. För mönstring utomlands svarar utrikesdepar- tementet. Sjöfartsverket utfärdar anvisningar för verksamheten.

Påmönstring består i att mönstringsförrättaren kontrollerar att en tillträ- dande sjöman är behörig för befattningen ombord och att hinder i övrigt inte möter mot att han tjänstgör på fartyget. Mönstringsförrättaren grans- kar då främst sjöfartsbokcn eller utlännings ID-handling. läkarintyget för sjöfolk, det tjänstgöringsbesked arbetsgivaren skall förse sjömannen med och fartygets sjömansrulla. Mönstringsförrättaren bestyrker anteckningar om tillträdet i sjöfartsbokcn och i rullan och skickar in en kopia av tjänst- göringsbeskedet till sjömansrcgistret. Mönstring kan ske ombord eller på mönstringsförrättarens tjänsteställe.

Vid avmönstring skall mönstringsförrättaren granska sjöfartsboken. ut- lännings pass, tjänstgöringsbeskedet och rullan. Han bestyrker anteck- ningari sjöfartsbokcn och rullan om att tjänstgöringen upphört och sänder in en kopia av tjänstgöringsbeskedet till Sjömansregistret. Mönstringsför- rättaren är också ålagd vissa sociala och medlande funktioner som främst är knutna till avmönstringen.

Utöver de angivna åtgärderna är en av mönstringsförrättarens viktigaste funktioner att kontrollera att fartyget är behörigen bemannat.

Mönstringsförrättaren utfärdar sjöfartsböcker och rullor och verkställer inskrivning i sjömansrcgistret.

På utländska fartyg är det i stort sett endast svensk sjömans anställnings- kontrakt som granskas. Dessutom skickas uppgifter till sjömansrcgistret om att sjömannen påbörjat tjänstgöring på det utländska fartyget.

Sjömansregistret lyder under arbetsmarknadsstyrelsen och omfattar i huvudsak sjömän som är anställda på svenska handelsfartyg om minst 20 nettoton. Huvudregistren är ett register över aktiva svenska och ett över aktiva utländska sjömän. Dessutom finns ett register över icke aktiva svenska och ett över icke aktiva utländska sjömän. Registren grundar sig främst på tjänstgöringsbeskeden och innehåller uppgifter om sjömännen och deras anställningsperioder. Registeruppgifterna används av myndighe- ter och enskilda. Registreringen sker på kort och utförs manuellt.

Prop. 1981/82: 74 28

Behovet av rg/inmer

Mönstringen har gamla anor och många av mönstringsförrättarens kon- trollåtgärder anses numera otidsenliga. Samtidigt som systemet inte fyller sin funktion på ett tillfredsställande sätt karakteriseras det av besvärande byråkrati och medför kostnader för sjöfarten och det allmänna som inte står i rimlig proportion till det som uppnås. Förenklingar har länge efter- lysts. Vissa av mönstringsförrättarnas åtgärder bör kunna slopas. Andra kan övertas av befälhavare eller rederi. Vad gäller bemanningskontrollerna så har mönstringsförrättarna inte ens vid uppenbara fall av underbeman- ning formell rätt att själva stoppa fartygets avgång. De måste vända sig till fartygsinspektionen eller utomlands till de särskilda tillsynsmyndighe- terna. Även om mönstringsförrättarnas bemanningskontroller har den be- gränsningen fyller de en så viktig funktion att de inte utan vidare kan avvaras. Skall mönstringen försvinna måste nya vägar för bemanningskon- troll skapas.

Sjömansregistret är omodernt med sina ganska otympliga kortregister. Det fyller visserligen funktionen att registrera de ombordanställdas sjö- tider men en önskvärd möjlighet till bemanningskontroll med hjälp av registret saknas. Detta har sin grund i registrets uppläggning och i att man inte har erforderliga uppgifter om fartygen och deras minimibesättnings- beslut. Dessutom kan man med nuvarande system inte göra särskilt många statistiska beräkningar. Det nuvarande sjömansrcgistret kräver också en ganska stor personalkader.

Mönstring. sjömansrulla och sjöfartsbok

När det gäller de enskilda sjömännens kvalifikationer anser utredningen att kontrollen därav inte med nödvändighet måste utföras av en mön- stringsförrättare. Man bör vid tillträdet kunna nöja sig med de kontroller som utförs av befälhavare och rederi. Ansvaret för att en tillträdande sjömans kvalifikationer svarar mot ställda krav bör då åvila dessa. 1 fall där på grund av en internationell konvention en myndighet måste medverka — exempelvis när det utomlands är motiverat att göra undantag från kravet på läkarintyg —- kan de svenska utlandsmyndigheterna anlitas. Systemet med bristmönstring kommer successivt att avvecklas fram till den 1 juli 1985. För att motverka missbruk av möjligheten till bristmönstring bör skyldighet föreskrivas för rederiet att samråda med befälhavaren och. när det gäller maskinpersonal. även med maskinchefen innan bristmönstring sker.

Redan i dag kan avmönstring ske utan att en mönstringsförrättare är närvarande. Mönstringsförrättarens sociala verksamhet saknar numera praktisk betydelse sedan rederianställning blivit det vanliga. De fackliga företrädarna ombord och på rederierna har i stor utsträckning övertagit dessa uppgifter. Avmönstringen bör därför kunna avskaffas.

Utredningen anser att den skyldighet som mönstringsförrättarna nu har att vid av- och påmönstring sända in kopior av tjänstgöringsbeskeden till sjömansrcgistret kan övertas av rederierna. I fråga om svenska sjömäns tjänstgöring på utländska fartyg föreslår utredningen att skyldighet att rapportera till Sjömansregistret också skall åvila den svenske redare som hyr in ett utländskt fartyg och helt eller delvis bemannar det med svensk besättning. Mönstringsförrättarens kontroll av svenska sjömäns anställ- ningskontrakt vid tjänstgöring på utländskt fartyg kan slopas.

Prop. 1981/82: 74 - 29

F.n. har de större fartygen i allmänhet sjömansrulla. dvs. en bunden bok som har ett års giltighetstid och i vilken anteckningar görs om på- och avmönstrande sjömän. Mindre fartyg, som inte har rulla och på vilka mönstring inte sker, har i stället en s.k. manskapsförteckning. Rulla an- vänds enligt internationell praxis. Utredningen föreslår att manskapsför- teckningarna slopas och att alla svenska fartyg utom de allra minsta skall föra rulla. Rullan bör fortsättningsvis bestå av en pärm med förtryckta uppgifter om fartyget, i vilken man förvarar de ombordvarande sjömän— nens tjänstgöringsbesked. På så sätt kan man enkelt utläsa vilka som finns ombord i olika befattningar. En lösbladsrullas giltighetstid behöver inte begränsas. Därmed kan också årsmönstringarna avvaras. Den bundna rullan bör dock behållas under en övergångstid tills rutinerna vid det nya sjömansrcgistret blivit inkörda.

Utredningen har övervägt om sjöfartsbokcn bör slopas i samband med att den nuvarande mönstringen försvinner men funnit att den bör vara kvar. dock något förändrad. Boken utfärdas nu av mönstringsförrättarna. I framtiden kan den utfärdas dels av sjömansrcgistret. dels av de svenska passmyndigheterna inom och utom landet. Uppgiften att i sjöfartsbokcn bestyrka sjömannens behörighet kan åläggas Sjömansregistret. sjöfartsver- kets inspektionsdistrikt, verkets inspektionskontor i Rotterdam och vissa konsulat.

De löpande anteckningarna i boken om sjömännens tjänstgöringsperio- der m.m. kan skötas av befälhavarna och rederierna. Boken bör få en ny utformning och i likhet med pass. i vart fall för nordiska medborgare. ges en giltighetstid på tio år. Sjöfartsbok bör i framtiden utfärdas för alla som skrivs in i Sjömansregistret. alltså även för utländska medborgare. Undan- tagna från kravet på sjöfartsbok blir bl.a. de som tjänstgör på statsägda fartyg som används till annat än att i allmän trafik transportera gods eller passagerare liksom intendenturpersonal i viss färjetrafik.

Benzanningskontroll

Myndigheternas bemanningskontroll bedrivs nu i två former. Dels skall mönstringsförrättarna i samband med mönstring vaka över fartygens be- manning. dels kan sjöfartsverket och vissa utlandsmyndigheter förbjuda fartyg som inte är bemannade på betryggande sätt att avgå. Båda systemen för bemanningskontroll anses fungera bristfälligt. Om den nuvarande mön- stringen avskaffas är det nödvändigt att ett verkligt effektivt system för kontroll av fartygens bemanning skapas.

Utredningen förordar att bemanningskontroller i framtiden skall utföras på två sätt. Den ena metoden är ny och består i bemanningskontroll med hjälp av sjömansrcgistret. Registret bör föras med hjälp av ADB. Det skall innehålla grunduppgifter dels om fartygen. dels om sjömännen. När tjänst- göringsbesked kommer in skall uppgifter om sjömännens tjänstgöringspe- rioder på de olika fartygen löpande matas in i registret. Hos registret skall man ha tillgång till alla registrerade fartygs minimibesättningsbeslut. Be- manningskontroller på registret skall göras i samband med inmatning av uppgifterna. enligt ett rullande system och dessutom så snart anledning förekommer. Det skall gå till så att man på ADB-anläggningens bildskär- mar slår fram en förteckning över det aktuella fartygets besättning som den rapporteras in till registret. Det skall vara möjligt att få fram besättningen antingen vid innevarande tidpunkt eller vid ett datum viss tid tillbaka. Den registrerade besättningen skall då kunnajämföras med fartygets minimibe- sättningsbeslut. Bildskärmar bör förutom på sjömansrcgistret finnas hos

Prop. 1981/82: 74 30

sjöfartsverket, dess sju distriktskontor och hos inspektionskontoret i Rot- terdam. Effektiviteten i metoden blir beroende av hur rapporteringen in till registret kommer att fungera.

Den andra metoden är en fortsatt men utökad kontroll från sjöfartsver- kets och utlandsmyndigheternas sida direkt ombord på "fartygen. I Sverige bör dessa operativa bemanningskontroller utföras av sjöfartsverkets sju inspektionSdistrikt som tillförs vissa förstärkningar. Utomlands bör kon- trollen i oceanfart och inskränkt oceanfart kunna hållas på en tillräckligt hög nivå av de 17 tillsynsmyndigheterna. Vad sedan gäller trafiken i nordsjöfart och stor kustfart kan inspektionskontoret i Rotterdam täcka sitt nuvarande verksamhetsområde som är Engelska kanalen och södra Nordsjön. Till övriga nordeuropeiska hamnar kan inspektörer från Sverige skickas ut. De operativa bemanningskontrollerna bör givetvis främst sättas in där risken för brott mot bemanningsbestämmelserna bedöms vara störst. _ Som ett komplement till myndigheternas bemanningskontroller i sjö- mansrcgistret och ombord kan man betrakta skyddsombudens och skydds- kommittéernas arbete liksom också den fackliga verksamheten.

Utredningen föreSIår inga skärpta straff för den befälhavare eller redare som bryter mot bcmanningsbestämmelscrna men pekar på möjligheten att dra in behörigheten för en försumlig befälhavare. Om inspektören måste göra en förnyad kontroll på ett fartyg med anledning av konstaterade brister i bemanningen är det rimligt att rederiet får betala kostnaderna för återbesöket. -

Fastän en befälhavare fritt kan behöva hävda sin uppfattning i beman— ningsfrågor gentemot redaren föreslår utredningen ingen förstärkning av befälhavarens anställnings- och befattningsskydd.

Registrering

För att åstadkomma ett effektivare sjömansregister som också ger möj— ligheter till bemanningskontroll föreslår utredningen att registret skall föras med hjälp av en minidator och att även uppgifter om fartyg skall registreras. Statskontoret har biträtt utredningen med en promemoria som behandlar sjömansrcgistret i framtiden. bil. 6. Någon sammanslagning mellan Sjömansregistret och andra myndigheters register vill utredningen inte förorda. Däremot kan de nuvarande aktuella och inaktuella registren över svenskar resp. utlänningar föras samman till ett enda dataregister. För rapportering till och från registret kan datakommunikation, magnet- band och handlingar med posten användas. Skyldigheten att rapportera till- och frånträde bör åläggas rederierna. Ett beslut om ytterligare arbete med att utveckla ett ADB-baserat sjömansregister bör fattas snarast.

Verksamhetens omfattning

F.n. omfattas alla Sjömän ombord på svenska handelsfartyg om minst 20 nettoton av kontrollerande åtgärder i form av mönstring och registrering. Viss mönstringsverksamhet äger också rum på utländska fartyg. Om mön- stringen skall avskaffas behövs ingen avgränsning i fråga om vilka fartyg som skall omfattas av kontrollåtgärder inriktade på de enskilda sjömännen. Det åligger alltid befälhavarna att se till att befattningshavarna fyller vill- koren för tjänstgöring ombord.

Bestämmelserna om sjöfartsverkets och tillsynsmyndigheternas beman- ningskontroller gäller alla fartyg i svenskt vatten och svenska fartyg utan-

Prop. 1981/82: 74 31

för svenskt vatten med undantag för örlogsfartyg. Någon annan avgräns- ning av de fartyg som skall kunna bli föremål för bemanningskontroller ombord behövs inte.

Ifråga om registrering och därmed också bemanningskontroll med hjälp av registret förordar utredningen att alla svenska passagerarfartyg och alla andra svenska handelsfartyg om minst 20 bruttoton utom vissa statsägda fartyg skall omfattas. Till de registrerings- och rapporteringsskyldiga farty- gen skall också föras inhyrda utländska fartyg med svensk besättning. Fiskefartyg och deras besättningar skall undantas. Det bör observeras att ett förenklat rapporteringssystem för intendenturpersonal i viss färjetrafik kommer att tillämpas även i fortsättningen.

Organisation

Sjöfartsverket har redan ansvaret för bemanningskontrollerna ombord. Utredningen föreslår att även ansvaret för sjömansrcgistret läggs hos sjö- fartsverket. Arbetsmarknadsstyrelsens huvudmannaskap framstår inte längre som naturligt. Sjömansregistret bör behållas i Göteborg men dess personal kan minskas efter en övergång till ADB-registrering.

Ekonomiska konsekvenser

Om det nuvarande mönstringssystemet slopas och den operativa beman- ningskontrollen utökas på sätt som utredningen skissat gör staten en be- sparing på ca 500000 kr. om året. Denna besparing kan då användas för att finansiera det nya registret som i genomsnitt beräknas kräva en merkost- nad på omkring 400000 kr. om året. Rederinäringen sparar minst 400000 kr. om året om mönstringen avskaffas. De reformer utredningen föreslår bör innebära ekonomiska vinster och ett smidigt system för kontroll och registrering av fartygstjänstgöring.

Prop. 1981/82: 74 33

Sammanställning av remissyttrandena

] Allmänt

Utredningens förslag har fått ett övervägande positivt mottagande under remissbehandlingen. Remissinstanserna tillstyrker sålunda eller lämnar utan erinran utredningens förslag i stort. Vissa instanser har dock invänd— ningar i enskilda frågor.

Sjöfartsverket pekar på det stora värde som ligger i att det i utredningen har rått full enighet mellan redarnas, de ombordanställdas och myndighe- ternas representanter om innehållet i principbetänkandet. Utredningens förslag medför enligt verket en klar fördel för sjöfarten genom att den byråkrati som är inbyggd i det nuvarande mönstringsförfarandet avskaffas. Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) framhåller att utredningen tillkommit ef- ter en gemensam framställning från AMS och sjöfartsverket. AMS finner att utredningens förslag överensstämmer med vad som sades i hemställan i nämnda skrivelse och delar utredningens förslag till såväl mönstring som registrering av sjömän. Enligt statens järnvägar (SJ) finns det ett klart reformbehov, eftersom nuvarande system med mönstring är både otidsen- ligt och byråkratiskt. Statskontoret tillstyrker att nuvarande mönstrings- ordning avskaffas och ersätts med den av utredningen föreslagna. Även riksrevisionsverket (RRV) ansluter sig till utredningens förslag att avskaffa mönstringsförfarandel men menar att utredningens antaganden om kost- nadsbesparingar kan ifrågasättas. Svenska sjöfolksförbundet understryker utredningens uppfattning om det nuvarande mönstringssystemets brister. Det är otidsenligt. i första hand vad gäller mönstringsförrättarnas kontroll- åtgärder. Dessutom sker i dag en dubbelkontroll av de enskilda sjömän- nens kvalitikationer, innehav av erforderliga handlingar etc., som för alla parter måste anses irriterande och otillfredsställande. Förbundet har sålun— da inget att erinra mot att systemet med mönstringsförrättare avskaffas. Sveriges redare örening välkomnar betänkandet och har med tillfredsstäl— lelse konstaterat att utredningen kunnat finna praktiska lösningar på en rad tidigare olösta frågor. Av värde är vidare att en rad kontroller. som nu åvilar mönstringsförrättaren men som i praktiken måste utföras också av redaren eller befälhavaren. fortsättningsvis görs endast av någon av de sistnämnda. Den ekonomiska besparingen av detta är inte oväsentlig vare sig för samhället eller näringen.

Flera remissinstanser. däribland statskontoret. Svenska maskinbefäls- förbundet och Svenska Sjöfi)!k.$:föfblllld€f, framhåller att en förutsättning för att den nuvarande mönstringsordningen skall kunna avskaffas är att den allt viktigare bemanningskontrollen ändå kan hållas på en tillfredsstäl- lande nivå. Ett första krav är härvidlag enligt sjöfolksförbundet ett databa- serat sjömansregister i enlighet med utredningens förslag.

I yttrandena från de svenska utlandsmyndigheterna hälsas mönstrings- systements avskaffande som en välkommen åtgärd. Konsulatet i Rotter- dam mcnar dock att mönstringen bör vara kvar på de orter utanför Sveri- ge. där sjöfarten och dess Organisationer anser dem behövliga inte bara för mönstring utan även för annan sjöfartskonsulär verksamhet.

I den grundläggande frågan huruvida mönstring genom mönstringsför- rättare bör upphöra utvecklar sjöfartsverket sin uppfattning på följande

Prop. 1981/82: 74 34

sätt: Det ligger en risk i att överlämna kontrollen av sjömannens kvalifika- tioner och hans formella rätt att tjänstgöra på fartyget till rederier och befälhavare. Sjöfartsverket måste emellertid i denna fråga ändra sin inställ- ning jämfört med verkets yttrande l975- 0l -08 över det förra mönstringsbe- tänkandet (Ds K 1974: ll). Arbetsmarknadsverket anser att mönstringen utgör ett främmande element i dess verksamhet. redarna talar om onödig byråkrati och det föreligger ett enigt principbetänkande om att mönstring- en genom mönstringsförrättare bör avskaffas. Fastän mönstringsförrät- tarna utfört och utför — ett gott arbete i flertalet fall. har mönstringssys- temet en del brister som det är svårt att reparera. En av bristerna är att mönstringen i många fall försummas. En annan brist är det merarbete som förorsakas av kravet på att mönstringsförrättare skall uppsökas eller till- kallas. En tredje brist är den organisatoriska uppdelningen mellan utrikes- departementet. arbetsmarknadsverket och sjöfartsverket. En tillkom- mande faktor, om man skall bedöma verkningarna av att mönstringen i nuvarande form avskaffas, är att verket. såsom nedan närmare utvecklas. ifrågasätter hur den avsedda utvidgningen av rapporteringsplikten till att gälla även småfartyg kommer att fungera i praktiken. Det finns emellertid uppenbarligen inga förutsättningar för att behålla mönstringen. och sjö- fartsverket ärinte benäget att från arbetsmarknadsverket ta över ansvaret för en mönstringsorganisation som liknar den nuvarande. Som nedan fram— går, har sjöfartsverket vissa förslag i fråga om rapportering från små fartyg. Sammanfattningsvis tillstyrker sjöfartsverket, att mönstring genom mönstringsförrättare avskaffas. Med den utgångspunkten måste övriga problem lösas eller reduceras så långt som möjligt.

Sveriges fiskares riksförbund delar utredningens uppfattning att fiskefar- tyg och deras besättningar även i fortsättningen skall vara undantagna från mönstring och registrering.

2 Bemanningskontroll m.m.

I ett särskilt avsnitt i sitt yttrande behandlar sjöfartsverket beman- nin g 5 fr å g 0 r n a 5 b e t y d el s e och anför: Arbetsmarknadsstyrelsen och sjöfartsverket anförde i den gemensamma framställning 1978-04-12 till chefen för kommunikationsdepartementet. som ledde till att mönstrings- utredningen tillsattes: "Det är angeläget att vid den begärda översynen behovet av bemanningskontroll och tillförlitligt underlag för utfärdande av behörighetsbevis beaktas." Dessa båda aspekter är de viktigaste för sjö- fartsverket i fråga om den fortsatta mönstrings- och registreringsverksam- heten, och de har också ingående behandlats av utredningen.

Då det inte finns underlag för att ange, hur många sjöolyckor som skulle inträffa om ingen bemanningskontroll funnes i dag, är det svårt att objek- tivt bedöma behovet av en bemanningskontroll förutsättningslöst. friståen- de från de förpliktelser Sverige har påtagit sig genom internationella över- enskommelser. Den bemanningskontroll som i dag bedrivs genom mön- stringsförrättarna inom och utom Sverige och genom sjöfartsinspektionen leder varje år till ett antal nyttjandeförbud på grund av underbemanning. En genomgång av de senaste årens sjöolyckor med svenska fartyg bevisar inte. att någon stor procent av olyckorna är direkt hänförlig till kvantitativ eller kvalitativ underbemanning. Det är lättare att ange. i hur många fall sjöfartsverkets säkerhetssektion i samband med utredning av sjöolyckor har anmärkt på att bemanningsbrister har förekommit på fartyg som råkat

Prop. 1981/82: 74 35

-ut för en sjöolycka. En snabb genomgång. utan anspråk på fullständig exakthet. har givit följande resultat:

fartyg (utom fiskefartyg) högst 500 brt: beträffande 189 utredda olyckor åren 1977—1978 förekom bemanningsanmärkningari l4 fall = 7.5 %:

fartyg (utom fiskefartyg) över 500 brt: beträffande 248 utredda olyckor åren 1977—1978 förekom bemanningsanmärkningari 7 fall = 2,8 %.

Dessa tal hänför sig till en tid då behörighetssituationen i handelsflottan till följd av lågkonjunkturen bör ha varit bättre än förut.

Det är sannolikt att bemanningsbrister. åtminstone indirekt. påverkar olycksstatistiken i ganska många fall. Sjöfartsverket instämmeri vad che- fen " för kommunikationsdepartemcntet anförde i propositionen (l980/8lz29) om godkännande av lMCO-konventionen om sjöfolks utbild- ning. certifiering och vakthållning: "Trots hög teknisk standard på farty— gen fortsätter det att hända allvarliga fartygsolyckor över hela världen, och olyckorna visar tyvärr ingen tendens att minska. I sjöfartskretsar är det allmänt bekant att det är felaktiga mänskliga beteenden som ligger bakom ett stort antal olyckor. Bland dessa mänskliga faktorer finner man dåligt sjömanskap eller bristfällig utbildning och ofta bådadera." Även IMCO: s generalsekreterare gjorde uttalanden med liknande innebörd i samband med firandet av världssjöfartens dag på hösten 1980.

Sjöfartsverket känner till ett för närvarande aktuellt fall. där vederbö- rande försäkringsföretag har vägrat att betala ut försäkringsersättning efter en sjöolycka, med hänvisning till att fartyget var underbemannat.

Sammanfattningsvis anser sjöfartsverket att en effektiv bemanningskon- troll har stor betydelse. och att den, utöver vad som framkommit ovan, utgör ett anständighetskrav av sociala hänsyn till de ombordanställda.

I fråga om be mann i ngskontrolle n förordar SJ att tyngdpunkten läggs på direkt kontroll ombord genom sjöfartsverkets och berörda ut- landsmyndigheters försorg. Efterhandskontroll genom sjömansrcgistret ifrågasätts starkt.

Sjöfartsverket: Utredningen anför: "Att bestämmelserna om fartygs bemanning efterlevs är så viktigt att systemet med mönstringsförrättare inte får avskaffas till priset av försämrad bemanningskontroll." Sjöfarts- verket har samma inställning. Verket instämmer ocksåi uttalandet att om mönstringsförrättarna försvinner. ett effektivare system i stället bör efter- strävas. Enligt verkets uppfattning bör verksamheten läggas upp så, att registreringen av sjötid blir hundraprocentigt effektiv för stora personal- grupper där den behövs, medan bemanningskontrollen måste vara tillräck- ligt effektiv.

I fråga om de utlandsmyndigheter under UD vilka förordnats att vara tillsynsmyndigheter enligt säkerhetslagen, anser verket att deras hjälp bör utnyttjas även i fråga om bemanningskontroller.

Utredningen förordar, att bemanningskontrollen i framtiden bedrivs dels som en efterhandskontroll vid Sjömansregistret. dels som bemanningskon- troll ombord på fartygen. Medverkan från ombordvarande bör enligt för- slaget kunna komplettera myndigheternas insatser. Sjöfartsverket tillstyr- ker dessa huvudprinciper och tillfogar följande förslag. Lagstiftningen bör ändras så att det klart framgår. att sjömansrullan skall hållas tillgänglig för skyddsombud och skyddskommitté (se även nedan vid 4.3.4"). och att fördröjning av rapporteringen straffbcläggs särskilt. I fråga om småfartyg kommer det troligen att uppstå särskilda problem med rapporteringen. Denna fråga berörs närmare i det följande. Verket bedömer, att beman- ningskontroll ombord är mer tillförlitlig än efterhandskontroll genom sjö-

Prop. 1981/82: 74 36

mansregistret. Bemanningskontrollen ombord genom tillsynsmyndighet är dock dyrare än efterhandskontrollen. och eftersom vi ändå måste ha ett register till vilket sjötider redovisas. blir den tillkommande kostnaden för en vid registret bedriven kontinuerlig bemanningskontroll ganska liten. Anordnandet av en bemanningskontroll bedriven vid sjömansrcgistret ut- gör därför enligt verkets uppfattning en god och ofrånkomlig investering.

Statskontoret: En förutsättning för att nuvarande mönstringsordning skall kunna avskaffas är att den allt viktigare bemanningskontrollen ändå kan hållas på en tillfredsställandc nivå. Detta kan enligt utredningen ske genom en effektivare sjömansregistrering och genom en intensivare direkt bemanningskontroll av sjöfartsinspektionen och svensk utlandsmyndighet.

Statskontoret tillstyrker att bemanningskontrollen ges den föreslagna inriktningen. Huvudmannaskapet för bemanningskontrollen bör odelat åvila sjöfartsverket. vilket också innebär att huvudmannaskapet för sjö- mansregistreringen överförs från arbetsmarknadsverket till sjöfartsverket.

Det största behovet av skärpt direkt bemanningskontroll torde enligt statskontoret finnas på fartyg i utomeuropeiska farvatten. Därför bör den direkta bemanningskontrollen också innefatta att sjöfartsinspektionen Stickprovsvis gör inspektioner på fartyg i dessa farvatten. En sådan kom- pletterande åtgärd för bemanningskontroll torde inte minst ha god preven- tiv effekt mot att dessa fartyg drivs underbernannade.

Det är inte nödvändigt att avdela särskilda reseinspektörer för sådant arbete. utan det bör kunna utgöra ett naturligt inslag i fartygsinspektörer- nas ordinarie verksamhet. Man bör närmare pröva om distriktskontorens ökade insatser inom bemanningskontrollen kan rymmas inom nuvarande verksamhetsramar.

Högskolan i Kalmar framhåller att bemanningskontrollen synes få en tillfredsställandc lösning genom de föreslagna åtgärderna. Samma uppfatt- ning redovisar högskolan i Surrdsvall/Ilärnösand.

Enligt AMS kommer kontrollen av den ombordanställda personalen i efterhand vid sjömansrcgistret inte bara att bli enklare utan även effektiva- re då samtliga uppgifter om sjömännen finns på registret.

Hotell- och Restauranganställdasförbund: Vad vi kan finna. föreligger ett allmänt behov av modernisering och anpassning av de rutiner. som används beträffande mönstring och registrering av sjömän. Nu gällande tillämpning förefaller både ineffektiv och omständlig, vilket vi i likhet med utredningen ser det angeläget att råda bot på. Emellertid gäller det att garantier ges beträffande nya rutiner. att önskvärda kontrollåtgärder blir så effektiva som möjligt. Härvid måste uppmärksammas tillfredsställandc rapportering av förändringar i bemanning, insändande av sjötjänstutdrag m.m. Enligt utredningen bör kravet vara att registret skall kunna återge bemanningen på ett fartyg högst en vecka tillbaka i tiden. Det förefaller öss dock ej vara tillräckligt utan målet för registret i detta fall bör vara högst tre dagar. Vi finner ej heller kontrollen av bemanningen tillfredsställande. I stället för föreslagen ordning förordar vi att mönstringsförrättaren får formella befogenheter att stoppa fartyg som uppenbart är underbeman— nade.

' Svenska maskinbefälsfr'irhnndet.' I likhet med företrädarna för de om- bordanställdas organisationer i utredningen biträder förbundet betänkan- det. Förbundet vill dock framhålla att en förutsättning för en ändring av mönstringsreglerna är att mönstringens nuvarande bemanningskontrolle- rande funktion ersätts med dels effektiva operativa kontroller av sjöfarts-

Prop. 1981/82: 74 37

verkets inspektionsdistrikt dels efterhandskontroller med hjälp av ett ADB-baserat sjömansregister, allt i enlighet med utredningens förslag. Det är av särskild vikt att sjöfartsverkets operativa bemanningskontroller ut- ökas. Hittills har sådana kontroller varit sparsamt förekommande. enligt uppgift beroende på bristande resurser. Det är därför nödvändigt att sjö- fartsverket tillförs ökade resurser samtidigt som bemanningskontrollerna får en ökad prioritering.

Svenska sjr'ifolksförbundet: Att nuvarande system med mönstringsför- rättare avskaffas finns inget att erinra mot. Ett oeftergivligt krav är dock att garantier ges på annat sätt för att kontrollåtgärder skall bli så effektiva som möjligt. Ett första krav är härvidlag ett databaserat sjömansregister i enlighet med utredningens förslag. För att detta skall fungera tillfredsstäl- lande krävs att rapporteringen av förändringar i bemanning, insändande av sjötjänstutdrag etc. är hundraprocentig. Enligt utredningen bör kravet vara att registret skall kunna återge bemanningen på ett fartyg som den var sammansatt högst en Vecka tillbaka i tiden. Detta menar förbundet ej vara tillräckligt utan målet för registret i detta fall bör vara högst tre dagar.

Kontroll av bemanning är i dag ej tillfredsställandc. Inte ens vid uppen- bara fall av underbemanning har mönstringsförrättaren formell rätt att stoppa fartyget utan måste han vända sig till fartygsinspektionen. Fortsätt- ningsvis torde bemanningskontrollerna bli väl så effektiva som tidigare genom att dels Sjömansregistret i efterhand kontrollerar bemanningens sammansättning och kvalifikationer dels genom operativa bemanningskon- troller av sjöfartsverkets inspektionsdistrikt. Här måste dock understrykas att inspektionsdistrikten måste ha utökade personella resurser.

Generalkonsulatet i Antwerpen: Vad beträffar bemanningskontrollen utom riket synes inte det nuvarande mönstringsförfarandet vara det ratio- nellaste sättet att komma åt det slags fartyg där brister erfarenhetsmässigt brukar finnas. Hos en utlandsmyndighet som detta generalkonsulat brukar mönstringsförrättningar begäras av fartyg i fjärrfart. som många gånger har mer än tillräcklig bemanning. Fartyg i vilka det enligt utredningen före- kommer brister i bemanningen tinner däremot oftast inte anledning att vända sig till utlandsmyndighet. som kan befaras utöva någon slags kon- troll. Ifall av uppsåtlig underbemanning är det föga sannolikt att de på eget initiativ skulle träda i kontakt med lönad utlandsmyndighet om det kan undvikas. En aktivare bemanningskontroll än den som förutsätts äga rum inom det nuvarande mönstringsförfarandets ram torde därför vara mera ändamålsenlig.

Generalkonsulatet i Hamburg: Två viktiga moment i denna verksamhet är bemanningskontrollen och_kontrollen av att behörig personal finns ombord. Utredningen har enligt generalkonsulatet föreslagit radikala prin- ciplösningar i dessa avseenden. Verksamheten kommer enligt förslaget att regleras av fasta rutiner och kontrollarbetet kommer att utföras mera fackmässigt från Sverige av för ändamålet utbildad personal. Enligt gene- ralkonsulatets uppfattning har utredningen lagt fram ett praktiskt förslag. Lägger man därtill att ekonomiska besparingar tydligen kan göras genom förslagets realiserande, förefaller det vara en fördel om den nya ordningen kan genomföras så snart som möjligt.

Förutvarande generalkonsuln i Rotterdam: Den stora frågan som utred- ningen gång på gång återkommer till direkt eller indirekt är hur och med vad man skall ersätta de olika kontrollfunktioner som nu utövas av mön- stringsmyndigheterna. De består av dels de så att säga mindre kontrollupp- gifterna avseende enskild person som till exempel påmönstringsförbud.

Prop. 1981/82: 74 38

behörighet, giltigt läkarintyg och anställningstillstånd i vissa fall samt dels den stora uppgiften att kontrollera besättningens storlek och sammansätt- ning.

Den väg som utredningen föreslår är att kontrollen av den enskilda personen (sjömannen) läggs i första hand på fartygets befälhavare och i sista hand på Sjömansregistret. Min personliga erfarenhet är att det är i första hand befälhavaren som bör kontrolleras. Det förekommer ju ibland att en befälhavare försöker dölja att det föreligger påmönstringshinder av ett eller annat slag för en man som skall påmönstra. Den bakomliggande orsaken till sådana "försök" från en befälhavares sida är ofta påtryckning- ar från rederiet. Dessa kan exempelvis ta formen av att man påminner om att fartyget måste hålla en fastställd avgångstid då man annars riskerar förlora ett ingånget charteravtal osv. Den relativt nya bestämmelsen om s.k. resebeslut och befälhavarebeslut bör emellertid betydligt minska anta- let fall då man kan tänka sig att en befälhavare utsätts för påtryckningar från rederiet för att fylla en vakans ombord. Utredningen verkar också vara väl medveten om den känsliga ställning som en befälhavare kan komma att befinna sig i då han dels är rederiets representant och dels har uppgift enligt författning att utöva kontroll över besättningens storlek och behörighet.

De andra kontrollorgan som utredningen föreslår är dels sjöfartsinspek- tionen med resande inspektörer och dels de utlandsmyndigheter som är tillsynsmyndigheter. Tanken synes vara att dessa båda organ skall utöva kontroll framför allt efter anmodan från sjömansrcgistret efter att man där med datans hjälp har fått misstanke om att en brist i bemanningen förelig- ger. Med ett väl fungerande dataregister och ett väl fungerande rapportsys- tem om på- och avmönstringar torde detta kunna fungera bra och varje allvarlig brist som kan påverka ett fartygs sjövärdighet torde snabbt kunna avslöjas. Det sägs också i utredningen att de utlandsmyndigheter som är tillsynsmyndigheter bör kunna hålla kontrollen på fartyg i oceanfart på tillräckligt hög nivå. Här vill jag bara tillägga att en bemanningskontroll på ett oceangående fartyg kan vara en besvärlig sak och det finns egentligen bara ett säkert sätt att utföra den riktigt nämligen att ställa upp besättning- en på däck och räkna dem. En sådan åtgärd företages naturligtvis endast om mycket starka skäl föreligger att misstänka underbemanning såsom till exempel efter anmälan av någon ombordvarande ansvarig person.

Generalkonsulatet i Marseille: Då jag sedan flera år tillbaka såväl skrift- ligen som vid samtal med olika av frågan berörda som min synpunkt angivit att mönstringsförfarandct i dess nuvarande omfattning borde, och då helst snarast. ersättas med från befälhavarna lämnade uppgifter till ett databaserat register ansluter jag mig helt till utredningens förslag. I sam- manhanget vill jag inte underlåta framföra att jag håller det för troligt att det föreslagna systemet kommer att visa sig vida överlägset det nuvarande i exakthet och möjligheter till bemanningskontroll och behörighetskon- troll. speciellt i jämförelse med de mönstringar som i dag utförs vid de mönstringsberättigade olönade konsulaten.

Vad beträffar öv riga kontrollåtgärder anser SJ att skyddsombu- dens och skyddskommitte'ernas roll bör betonas starkare. ev. ytterligare förstärkas.

ILO-kommittén: Ett avskaffande av mönstringssystemet får som ut- redningen framhåller -— även konsekvenser för tillämpningen av ko n v e n- tioncn (nr 73) angående läkarundersökning av sjömän, anta- gen år 1946 (sid. 47). Utredningens förslag att utlandsmyndigheterna skall

Prop. 1981/82: 74 39

överta mönstringsförrättarnas roll får anses tillfredsställande för tillämp- ningen av konventionen.

Gerteraltullstyrelsen: Tullmyndigheternas åligganden enligt de nuvaran- de mönstringsbestämmelserna framgår av 4] och 42 5.5 mönstringsförord- ningen (1961 : 87). Enligt dessa bestämmelser får svenskt handelsfartyg inte tullklareras för avgång till utrikes ort utan att giltig sjömansrulla finns ombord. För att ett utländskt handelsfartyg skall få avgå krävs antingen att det styrks att ingen svensk sjöman finns anställd ombord eller, om så är fallet. att mönstringsbevis som avses i 36 & mönstringsförordningen företes avseende de på fartyget anställda svenska sjömännen.

Enligt förslagen i betänkandet skall bl. a. organisationen av mönstrings- förrättare och mönstringen i dess nuvarande form avskaffas. De åtgärder av mönstringsförrättare som ej kan slopas skall övertagas av andra parter, såsom rederi/befälhavare, sjöfartsinspektionen. sjömansrcgistret och pass- myndigheterna.

Bland de åtgärder som skall slopas är kontrollåtgärderna beträffande svenska sjömän på utländska fartyg. Tullverkets kontrollverksamhet enligt 42 & mönstringsförordningen skulle därmed upphöra. Generaltullstyrelsen tillstyrker detta förslag.

Svenska maskinbd'älsförlmndet: Förbundet vill framhålla att ansvaret för kontrollen att sjöman innehar giltigt läkarintyg. formell behörighet för befattningen m.m. i och för sig kan övertas av redaren/arbetsgivaren. För att förhindra missbruk måste emellertid ansvaret vara straffsanktionerat. Vid bristmönstring av sjöman är det nödvändigt att förordna om ett obliga- toriskt samrådsförfarande med befälhavaren och. trär det gäller maskinper- sonal. maskinchefen. Det ligger i sakens natur att rederiet måste acceptera befälhavarens eller maskinchefens bedömning om lämpligheten av en bristmönstring i det enskilda fallet.

3 Sjömansrulla

SJ ifrågasätter nödvändigheten av att sjömansrulla förs och anser att andra former för registrering av den ombordanställda personalen kan vara likvärdiga eller bättre.

Högskolan i Sundsvall/Härnösand: Vi biträder förslaget att --- den bundna sjömansrullan ersätts av en rulla med lösbladssystem. Vi förstår utredningens tveksamhet inför rulla med lösbladssystem p.g.a. behovet av att i efterhand i rullan kunna kontrollera uppgifter om tjänstgöring när tjänstgöringsbeskeden varit ofullständiga. Förslaget att lösa detta problem genom att behålla den bundna rullan till dess det föreslagna nya systemet med rapportering till Sjömansregistret fungerar tillfredsställandc biträds.

En ytterligare garanti för att få ett så heltäckande kontrollsystem som möjligt är enligt Svenska sjofolksjörbundet att behålla den i dag befintliga rullan. i vart fall under en övergångsperiod.

Sveriges redareförening: Utredningen föreslår att den bundna rullan bör behållas under en övergångstid tills rutinerna vid det nya sjömansrcgistret blivit inkörda. Föreningen vill betona angelägenheten av en kort över- gångstid eftersom fartygen under övergångstiden måste föra två rullor. en bunden enligt det gamla systemet och en ny med lösbladssystem.

F örutvarande generalkonsul/r iRatterdam : Det av utredningen föreslag— na systemet med en lösbladsrulla med ett exemplar av tjänstgöringsbeske— det för varje ombordanställd insatt i rullan som skall vara giltig så länge fartyget seglar under svensk flagg är utmärkt. Att vid manskapsbytcn

Prop. 1981/82: 74 40

skifta ut tjänstgöringsbeskeden i lösbladsrullan och insända därför avsett exemplar till sjömansregistret kan givetvis ske utan att någon mönstrings- förrättare behöver medverka.

4 Sjöfartsbok

Rikspolisstyrelsen (RPS): RPS anser i likhet med trtrcdningen att sjö— fartsbokcn bör behållas. Till utredningens förslag att polisstyrelsen skall vara utfärdande myndighet inom landet ställer sig emellertid RPS avvi- sande. l regeringens proposition Polisens uppgifter. utbildning och organi- sation m.m. (prop. 1980/81: 13) anför föredragande departementschefen bl.a. att det är "viktigt att de skilda aktiviteter som ryms under begreppet polisens serviceverksarnhet får en rimlig avgränsning gentemot den verk- samhet som bedrivs av andra organ i samhället”". Polisens huvuduppgifter anges vara att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Vidare anförs att ”sådana aktiviteter som inte alls eller endast i mindre mån har samband med de centrala polisuppgifterna eller kräver en organisation som är fristå- ende från övrig polisverksamhet bör emellertid inte utan starka skäl an- komma på polisen".

RPS framhöll i sitt remissyttrande över det betänkande som föregick propositionen att polismyndighetsärenden skulle inskränka sig till sådana där främst ordnings- och säkerhetsfrågor spelar en avgörande roll.

RPS anser att uppgiften att utfärda sjöfartsbok inte faller inom ramen för den huvudsakliga polisiära verksamheten. Förslaget att polisstyrelsen skall vara utfärdande myndighet avstyrks därför. Uppgiften bör i stället läggas på Sjömansregistret och de kvarvarande sjömansförmedlingarna. Om olägenheterna för den enskilde sjömannen att uppsöka någon av dessa myndigheter skulle bli alltför stora. synes länsarbetsnämnderna, som ju i likhet med sjömansförmedlingarna är underordnade arbetsmarknadsver- ket. kunna vara utfärdande myndigheter.

I fråga om utfärdande av sjöfartsbok för utlänningar anför RPS: Som utredningen nämner föreligger enligt ILO-konventionen nr 108 inte skyl- dighet för medlemsstat att utfärda sjöfartsbok för annan än medborgare i det egna landet. Konventionen lämnar emellertid utrymme att utfärda sjöfartsbok för varje annan sjöman. som antingen är anställd på fartyg registrerat i landet eller inskriven vid arbetsförmedling där.

Enligt konventionen är det utfärdande landet skyldigt att låta innehava- ren återvända dit under en period av minst ett år efter utgången av sjöfarts- bokens giltighetstid. En utlänning kan tvångsvis avlägsnas från Sverige med förbud att återvända hit under viss tid. Att denne enbart av det skälet att sjöfartsbok har utfärdats här skall ha rätt att resa hit kan inte vara riktigt.

En sjöfartsbok är i första hand en nationell identitetshandling som under vissa förutsättningar tjänar samma ändamål som ett vanligt pass. Det är därför orimligt att svenska myndigheter skall utfärda en sådan handling till annan än svensk medborgare. RPS motsätter sig således att sjöfartsbok utfärdas till utlänning.

Om det ändå anses önskvärt att ersätta det nuvarande registreringsbevi- set för utlänningar. skulle i stället en särskild tjänstgöringsbok kunna utfärdas av sjömansregistret i enlighet med förslaget i betänkandet Mön— string av sjömän (Ds K 1974: 11). Det bör därvid klart anges i tjänstgörings- boken att denna inte är en sådan handling som anges i den tidigare om- nämnda ILO-konventionen och att den endast gäller vid anställning hos

Prop. 1981/82: 74 41

svensk arbetsgivare och vid hänvändelse till svenska myndigheter. Tjänst- göringsboken skulle bli ett hjälpmedel ur såväl anställnings- som kontroll— synpunkt och förutom att utgöra ett bevis för att utlänningen är registrerad hos sjömansrcgistret skulle den fungera som arbetsbok.

SJ: Det synes lämpligt att Sjöfartsboken bibehålls så som utredningen föreslår. Speciellt värdefull skulle denna bli i ett läge med slopat sjömans- register. främst som underlag för beräkningar o.dyl. i behörighets- och ev. även pensionsfrågor.

På SJ färjor är för närvarande sjöfartsbok inte något obligatorium för de anställda. Detta innebär inte någon nackdel för rederiet. men för enskild anställd som slutar vid SJ kan det vara till fördel att ha även sjötid vid SJ med i sjöfartsbokcn. Generellt har SJ intet att erinra mot det föreslagna utökandet av obligatoriet vad gäller sjöfartsbok. Under vissa högtrafikpe- rioder kan det bli aktuellt att anställa personal för speciella uppgifter ombord, exempelvis för rengöring. Det förutsätts att sådan "extra" perso- nal icke skall behöva inneha sjöfansbok utan kan jämställas med sådan intendenturpersonal. som ej behöver sjöfartsbok.

Sjöfartsverket: Sjöfartsverket tillstyrker förslaget om sjöfartsbok för utlänningar. Sjöfartsbok för utlänningar synes vara tänkt som ett obligato- rium. Detta medför i och för sig en ökad byråkrati. I fråga om utländsk intendenturpersonal anser verket. att sjöfartsbok skall behöva utfärdas endast om det begärs av den anställde själv eller rederiet. I fråga om däcks-. maskin- och radiopersonal anser verket det vara värdefullt att sjötiden finns samlad i en sjöfartsbok. Sjöfartsboken är lämplig som det "existing document", där behörigheten för vaktgående däcksmanskap skall kunna styrkas enligt föreskrift i STCW-konventionen, regel 11/6 para- graf4 (som alternativ till en särskild behörighetshandling). För vaktgående maskinmanskap rekommenderas i resolution 9 paragraf4. att behörigheten styrks i ett "existing document" (som alternativ till en särskild behörig— hetshandling). Sjöfartsverket tillstyrker att i fråga om utlänningar sjöfarts- boken blir obligatorisk för däcks-. maskin- och radiopersonal.

Hittills har sjöfartsbokcn ansetts giltig så länge som den utgör bevis om att sjömannen är inskriven i sjömansrcgistret. Om man anger att den är giltig i t. ex. tio år. fastän sjömannen inte längre har det folkbokföringsmäs- siga skyddet äv inskrivning i Sjömansregistret. bör man precisera i vilket avseende boken är giltig. t. ex. som identitetshandling eller genom att nya tjänstgöringsperioder får föras in.

Högskolan [ Sundsvall/Härnösand: Förslaget att bibehålla Sjöfartsboken men i en annan form än den nuvarande synes väl underbyggt och tillstyrks i sin helhet.

ILO-kommittén: Utredningen diskuterar inledningsvis i avsnitt 3.8 huru- vida sjöfartsboken över huvud taget skall vara kvar. ILO-kommittén vill för sin del erinra om den av Sverige ratificerade ILO-konventionen (nr 108) angående nationella identitetshandlingar för sjömän. antagen år 1958 (prop. 1959: 78). Ett eventuellt beslut att inte bibehålla Sjöfartsboken skulle innebära att konventionen måste sägas upp av Sverige. Värdet av interna- tionella konventioner brukar särskilt framhållas i fråga om verksamheter som är internationella, t.ex. sjöfarten. Konventionen i fråga har ratifice- rats av 39 stater. däribland samtliga nordiska, och en uppsägning av konventionen vore därför synnerligen olycklig. Kommittén ser därför med tillfredsställelse att utredningen förordar bibehållande av sjöfartsboken.

Utredningens förslag synes vara förenliga med konventionen nr 108.

Prop. 1981/82: 74 i 42

Kommittén delar sålunda utredningens uppfattning att bestämmelsen i art. 3 enligt vilken sjöfartsboken skall förvaras hos sjömannen inte torde hindra att boken per post sänds till sjömansrcgistret för komplettering när sjöman- nen beflnner sigi land.

Kommittén noterar utredningens förslag att viss personal skall befrias från skyldighet att inneha sjöfartsbok. Konventionen medger inga undan- tag beträffande medlemsstats skyldighet att utfärda sjöfartsbok (art. ] och 2) och kommittén vill därför understryka utredningens förslag att sjöfarts- bok skall kunna utfärdas till sådan personal på den anställdes begäran.

Med anledning av utredningens förslag på sid. 64 i betänkandet att även utlänningar bör förses med sjöfartsbok vill kommittén dra uppmärksamhe- ten till en bestämmelse i konventionen som utredningen inte berört i betänkandet. Enligt konventionens artikel 5 skall nämligen sjöman, som innehar giltig identitetshandling (= sjöfartsbok). äga rätt att återvända till den stat. som utfärdat handlingen. Denna rätt består under minst ett år efter utgången av i handlingen angiven tid. (Originaltexten till artikel 5 lyder: "Any seafarer who holds a valid seafarer's identity document issued by the competent authority ofa territory for which this Convention is in force shall be readmitted to that territory. 2. The seafarer shall be so readmitted during a period of at least one year after any date of expiry indicated in the said document".) Detta krav enligt konventionen måSte studeras i förhållande till gällande invandringsregler och andra bestämmel- ser som gäller för utländska sjömäns anställning och vistelse i landet.

Hotell- och Restauranganställdas förbund: Frågan om sjöfartsbokens fortsatta tillämpning kan betraktas utifrån många olika aspekter. Det före- faller oss emellertid såsom angeläget att bibehålla denna sedan lång tid tillbaka viktiga dokumentation, vari alla för sjömän väsentliga uppgifter skall vara samlade.

Svenska sjöfolksförbundet: Förbundet anser att sjöfartsbokcn skall be- hållas. Sjöfartsboken har varit och bör fortsättningsvis också vara det dokument i vilket alla för sjömannen väsentliga uppgifter skall vara sam— lade.

Sveriges redareförening: Förslaget att ge sjöfartsbokcn en ny och mera ändamålsenlig utformning är mycket positivt. Särskilt betydelsefullt är förslaget om att sjöfartsbok skall kunna utfärdas även till andra ombordan- ställda än svenska mcdborgare. Därmed kan praktiska problem vid avlös- ning av personal i främmande hamnar undvikas. Det har vid flera tillfällen inträffat störningar härvidlag vilka för den enskilde medfört att vederbö- rande inte blivit avlöst i tid eller fått sin planerade ledighet förskjuten samtidigt som rederiet fått vidkännas stora extrakostnader.

Förutvarunde generalkonsuln (' Rotterdam: Till utredningens förslag om att den nuvarande Sjöfartsboken skall få ny utformning och ges en giltig- hetstid på tio år samt att den skall kunna utfärdas av bland annat svenska passmyndigheter utom riket ställerjag mig lite frågande. Nuvarande giltig- hetstid för sjöfartsböcker är obegränsad eller upphör efter en viss tid om innehavaren ej längre utövar sjömansyrket. Denna sistnämnda bestämmel- se skall enligt utredningen fortfarande vara i kraft varför i praktiken endast aktiva sjömän som stannar i yrket kommer att beröras av åliggandet att förnya sjöfartsbokcn vart tionde år. En motsägelse synes också föreligga här. Kan man ge en identitetshandling tio års giltighetstid om den genom andra bestämmelser kan bli ogiltig ”any time" under denna tidsperiod? Varje gång en sådan handling framvisas som stöd för en persons identitet och yrke borde alltså giltigheten kontrolleras med sjöfansregistret.

Prop. 1981/82: 74 43

Då inskrivning av en sjöman i samband med utfärdande av sjöfartsbok trots allt skiljer sig från utfärdande av vanliga pass skulle jag vilja föreslå en begränsning i detta avseende till att gälla endast de myndigheter utom— lands som nu utfärdar sjöfartsböcker.

Förslaget om att även utländska sjömän inskrivna i det svenska sjömans- rcgistret skall förses med sjöfartsbok av samma typ som för svenska sjömän (förmodar jag) synes icke bäras upp av tillräckligt starka skäl. Frågan är om inte någon form av det nuvarande registreringsbeviset om att sjömannen i fråga är registrerad i det svenska sjömansregistret torde vara att föredraga framför sjöfartsbok. Artikel 5 i ILO-konventionen No. 108, 1958. som föreskriver rätt för innehavare av identitetshandling utfärdad för sjöman att återvända till utfärdande stats territorium bör väl observeras i den mån det kan strida mot andra svenska bestämmelser.

Om förslaget om utfärdande av sjöfartsböcker även för utländska sjö- män realiseras bör det kanske antecknas i boken att innehavaren ej är svensk medborgare. Risk kanske annars föreligger för eventuellt missbruk av Sjöfartsboken i vissa situationer då innehavaren anhåller om hjälp eller bistånd hos svenska eller utländska myndigheter eller institutioner. Såsom anställd på ett svenskt fartyg har ju sjömannen, svensk eller utlänning. ändå genom lag och kollektivavtal ett tillräckligt skydd i socialt hänseende.

Generalkonsulatet [ Marseille: Min huvudsakliga invändning mot det i betänkandet framförda förslaget gäller utfärdandet av sjöfartsböcker för utländska sjömän. Då det inte är ovanligt att svenska sjömän begagnar sina sjöfartsböcker som pass bör eventuell sjöfartsbok för utländsk sjöman jag anser givetvis att det är värdefullt att för den utländske sjömannen ha officiella anteckningar om anställningstider m.m. få en sådan utform- ning, att det klart framgår att handlingen ej är att betrakta som pass eller annan legitimationshandling utan endast är en bok för inskrivning av uppgifter rörande vederbörandes tjänstgöringstider och kvalifikationer.

5 Registrering

Datainspektionen: Enligt 25 första stycket datalagen (19731289) får personregister inte inrättas eller föras utan tillstånd av datainspektionen. Första stycket nämnda paragraf gäller emellertid inte i fråga om personre- gister vars inrättande beslutas av regeringen eller riksdagen. Före sådant beslut av statsmakterna skall emellertid yttrande inhämtas från datain- spektionen enligt 2 & andra stycket datalagen.

På den dokumentation som nu förebragts synes det av utredningen föreslagna personregistret inte medföra andra risker för otillbörligt intrång i den personliga integriteten än sådana som kan förebyggas med föreskrif- ter för registret. Datainspektionen är beredd att meddela sådana föreskrif- ter vid ansökan om tillstånd eller vid den anmälan som skall inges av registeransvarig myndighet efter statsmakternas beslut om inrättande av registret. Vilka föreskrifter det kommer att finnas behov av, förutom de obligatoriska föreskrifterna om registrets ändamål och innehåll, kan in- spektionen inte nu ange närmare.

Datainspektionen utgår ifrån att statsmakterna inväntar utredningens slutbetänkande innan slutligt ställningstagande tas till registret. I det ytt— rande som datainspektionen förutsätter sig få tillfälle att avge över detta Slutbetänkande torde större möjligheter finnas att precisera vilka föreskrif- ter enligt datalagen som inspektionen finner nödvändiga.

Prop. 1981/82: 74 44

På det material som redovisats tillstyrker datainspektionen således ut- redningens förslag om fortsatt arbete med inrättande av ett sjömansregis- ter.

Som inspektionen tidigare under hand påpekat är det från integritetssyn- punkt viktigt att utredningen i sitt fortsatta arbete tar fasta på bl. a. följande — om utdrag ur registret kommer att kunna göras på så sätt att arbetsgiva-

re kan grunda beslut om anställning på vad där finns antecknat bör den registrerade automatiskt få kopia av registerinnehållet Ufr 11 & kredit- upplysningslagen (1973: 1173) om registret skall innehålla känsliga avstängnings- och hälsovårdsupp- gifter bör garantier finnas för att dessa inte sprids på ett otillbörligt sätt — rutiner måste finnas så att registrerad kan erhålla underrättelse enligt

10 & datalagen sjömansnämndens avstängningsregister (datainspektionens dnr 1944-74)

bör upphöra om dess ändamål kan fullgöras genom sjömansrcgistret. SJ föreslår ytterligare utredning om slopande av sjömansrcgistret. redu- cering av dess arbetsuppgifter eller sammanläggning med sjömansskattere- gistret och tillägger:

Föreslagen registrering ifrågasätts. Vid SJ har sjöfolket aldrig varit in- ordnade registrering vid sjömansregistret. Några negativa konsekvenser härav har inte blivit påtalade och torde inte kunna konstateras. Vid en sedan 1973 inchartrad färja "Svealand". med samma fart och fraktupp- gifter som SJ: s egna färjor har hela tiden mönstring och registrering vid sjömansrcgistret tillämpats. På syskonfärjan "Götaland", som ägs av SJ, är personalen — till synes utan nackdelar — undantagna från dessa proce- durer. En jämförelse visar att "Svealand" drabbas av onödigt krångel och byråkrati.

Skall sjömansrcgistret bibehållas synes det vettigt och naturligt att hu- vudmannaskapet flyttas till sjöfartsverket såsom föreslås.

Sjöfartsverket: Sjöfartsverket instämmer i att ett sjömansregister skall finnas och att det skall föras med hjälp av ADB. Sammanfattningsvis är verkets huvudmotiv för ett ADB-baserat sjömansregister:

a) redovisningen av sjömännens sjötid. vilket utgör ett tillförlitligt under- lag för utfärdande av behörighetsbevis.

b") bemanningskontrollen, vilken möjliggörs genom en kontinuerlig redo- visning av sjötid.

c) möjligheten att följa personalutvecklingen inom sjöfarten, för att man bättre skall kunna bedöma behovet av åtgärder av olika slag.

Dessutom finns det andra motiv (d—e). beträffande vilka man på skilda häll kan ha olika uppfattningar om motivens styrka. Det kan konstateras att Sjömansregistret har nedannämnda funktioner ta. d, e) i dag, men på vissa hålla ifrågasätts det kanske om inte dessa funktioner kan tillgodoses på annat sätt. Dessa frågor om motivens styrka är emellertid ointressanta för huvudfrågan. om ett ADB-baserat sjömansregister skall finnas, efter- som de tre ovannämnda huvudmotiven är avgörande.

a) Ang. redovisning av sjömännens sjötid. Om det frågas. varför inte sjömännen själva kan vid ansökan om behörighetsbevis styrka sin sjötid med intyg från nuvarande och tidigare arbetsgivare. kan följande anföras.

Verket godtar sådana intyg i fråga om tjänst på fiskefartyg och utländska fartyg. Tillförlitligheten i verkets underlag för behörighetsgivningen ökas emellertid. om rapportering av sjötider sker kontinuerligt. Detta förfarande underlättar för både den sökande och verket vid handläggning av ett behörighetsärende.

Prop. 1981/82: 74 45

I många andra fall där det fordras en viss behörighet för att få en anställning. är det vanligt att det bara finns ett fåtal stora arbetsgivare. t.ex. försvarsmakten. sjukvården, skolväsendet. flyget. Dessa torde ha goda möjligheter att även i efterhand. om så erfordras. förse en anställd med intyg om tjänstgöringen. Om en sjöman skulle bli av med de handling- ar som styrker hans sjötid. och rederier, där han tjänstgjort. dessutom inte längre existerar. skulle detta kunna få svåra följder för honom i yrkesutöv- ningen.

Om det slutligen frågas huruvida en kontinuerlig rapportering av sjötid behövs för sjömän som redan uppnått den behörighet som de slutgiltigt önskar uppnå. vill verket peka på tre omständigheter.

Den ena är att när 1978 års STCW-konvention träder i kraft skall alla behörighetsbevis "revalideras" vart femte år av sjöfartsverket (se konven- tionens regler 11/5 och lll/5). Ett sätt för en sjöman att få sitt behörighets- bevis förnyat eller förlängt är att styrka att han tjänstgjort till sjöss under minst ett år de senaste fem åren.

Den andra är den stora genomströmningen i sjömansyrket. Verket till- låter sig här att citera en uppgift ur Sveriges redareförening-Hermods kurshäfte "Sjöpersonal" (1979): "Man saknar tillförlitliga beräkningar av personalomsättningen i handelsflottan. Den genomsnittliga tjänstgöringsti- den för manskap har tidigare uppskattats till högst fyra år men har minskat något på senare tid. Många i manskapsbefattning skaffar sig dock fortsatt utbildning. De som genomgår sjöbefälsutbildning rekryteras huvudsakli- gen från dessa grupper. Den genomsnittliga anställningstiden för befäl beräknas till cirka sju år." Det förhållandet att sjöfolket i genomsnitt stannar så kort tid i yrket medför. att en fortsatt registrering av sjötiden ger ett ökat meritvärde för en stor del av de ombordanställda. Den sökandes sjötid tillmäts också stor betydelse vid prövningen av dispensärenden.

Den tredje omständigheten är att en kontinuerlig redovisning av sjötiden behövs för bemanningskontrollen.

b) Ang. bemanningskontrollen. Utredningen har valt att förkasta en lösning med ett manuellt register som innebär att bemanningskontrollen bygger på att tjänstgöringsbeskeden förvaras under fartygsnamn. Fördelen med en sådan lösning skulle eventuellt vara. att man skulle undvika kost— naden för en dataanläggning. Emellertid måste man beakta att fördelen med en bemanningskontroll vid sjömansregistret är att ambitionsnivån för direktkontroller ombord kan sättas lägre. Möjligheten till undersökningar av personalsituationen i handelsflottan förstärks också. om dataregistre- ring införs. Verket instämmer därför i utredningens slutsats att den regist- rerade besättningen skall finnas tillgänglig på data. Sjöfartsverket bör få fullmakt att undersöka och bestämma om formerna för rapportering. så att bästa möjliga flexibilitet uppnås.

Utredningen har påtalat vissa svagheter som naturligen måste vidlåda en bemanningskontroll via sjömansrcgistret. Det fordras alltså att kontrollen hos sjömansregistret kompletteras med goda möjligheter att verkställa kontroller direkt ombord på fartygen. Utredningen har anfört att beman- ningskontrollerna ombord bör göras dels efter ett i förväg uppgjort system, dels som stickprov. Verket tillstyrker detta.

c") Ang. möjligheten att följa personalutvecklingen inom sj öfa rt e it. Se ovan under a).

d) Adressupplysningar m.m. Den i bilaga 7 till betänkandet re- dovisade statistiken över antal förfrågningar om sjömän hos sjömansregist- ret under februari månad 1980 ("veckorna 6—9) visar. att registret fyller ett

Prop. 1981/82: 74 46

verkligt behov när det gäller att ge upplysningar om sjömans adress (169 st.), om behörighet och sjötid (490 st.) men även om andra förhållanden (1160 st.). Av förteckningen över vilka som frågat framgår också. att upplysningar begärts både för tjänsteändamål och privata ändamål. Det är troligt att hänvändelserna till Sjömansregistret i många fall har gällt frågor som vederbörande rederier själva hade kunnat svara på i egenskap av arbetsgivare. I den delen kan registrets funktion ses som en avlastning för rederierna av arbetsuppgifter. som i fråga om landverksamhet normalt skulle ankomma på arbetsgivaren.

e) Bevarande av sjömannens mantalsskrivning m.m. Åt- minstone tidigare, då rederianställning av manskap inte förekom och en del sjömän saknade fast bostad i land, innebar inskrivningen i sjömansrcgistret en nödvändig garanti för att sjömannen inte gick miste om de förmåner. som var förbundna med mantalsskrivning i Sverige. Enligt 27 & folkbokfö- ringsförordningen får den som är inskriven i sjömansregistret ej bokföras under rubrik utan känt hemvist. Endast svenska medborgare inskrivs i dag i sjömansrcgistret. Även värnpliktsmyndigheterna har intresse av vilka som är inskrivna i registret. med hänsyn till reglerna om uppskov med värnpliktstjänstgöring.

Sjöfartsverket kan inte ange vilken bärighet de här nämnda argumenten för ett sjömansregister har numera. Genom avlösningssystemen med rela- tivt täta besök i Sverige torde sjöfolkets behov av ett särskilt skydd för de samhälleliga förmånerna genom inskrivning i sjömansrcgistret ha minskat. Ovan har anförts att frågan ej är intressant för bedömningen av huvudfrå- gan, om ett sjömansregister skall finnas. Då registret ändå måste finnas av de vid a—c anförda huvudskälen, bör reglerna om skydd genom inskriv- ningen i sjömansrcgistret givetvis finnas kvar, för att. ingen som nu är skyddad skall gå miste om skyddet. Då behöver frågan om bärigheten av de i detta moment e angivna motiven inte närmare undersökas. Vidare tillstyrker sjöfartsverket utredningens förslag om den huvudsak- liga uppläggningen av registret och förutsätter att det skall ankomma på verket att, med beaktande av gällande datalagstiftning. bestämma hur registret skall läggas upp. Utredningens förslag att alla svenska passagerar- fartyg och alla andra svenska handelsfartyg om minst 20 ton brutto skall tas in i det nya registret kommer — enligt undersökningar som sjöfartsver- ket utfört att leda till att väsentligt fler fartyg än utredningen räknat med kommer med i registret. Det för enligt sjöfartsverkets mening för långt. Sjöfartsverket föreslår i stället att rapportering till sjömansregistret skall ske beträffande i princip alla handelsfartyg om minst 20 ton brutto samt dessutom beträffande sådana passagerarfartyg under 20 ton brutto som sysselsätts i mer vidsträckt fan än svensk inre fart. Förslaget att huvud- mannaskapet för sjömansregistret övergår från AMS till sjöfartsverket tillstyrks av sjöfartsverket, som anser att det bör ankomma på verket att fatta beslut om lokaliseringen av registret.

Statistiska centralbyrån (SCB) framhåller att ett lämpligt utformat. da- torbaserat sjömansregister skulle kunna tillhandahålla uppgifter av intresse för SCB. Av särskilt intresse är uppgifter om antal arbetstimmar och lönesumman inom sjöfartsnäringen. Ur SCB:s synpunkt vore det önskvärt att lönesummor kommer att ingå i Sjömansregistret. Då det föreslagna Sjömansregistret. vid sidan av sin huvudsakliga uppgift att möjliggöra ett enklare mönstringsförfarande, är tänkt att även medge uttag av administra- tiva uppgifter för statistiska ändamål. är det ett önskemål från SCB — som

Prop. 1981/82: 74 47

potentiellt viktig användare av detta material att samråd sker med SCB i fråga om uppläggning och programmering av registret.

Statskontoret: Statskontoret biträder förslaget att nuvarande manuella sjömansregistrering ersätts av ett ADB-baserat registreringssystem utfor- mat i enlighet med de priciper som utredningen föreslår. Registret kan med fördel också fortsättningsvis vara förlagt till dess nuvarande lokaler i Göteborg.

Riksskatteverket (RSV): Betänkandet berör i vissa delar sjömansskatte- kontorets verksamhet. I dessa delar har de sakkunniga under utredningsar- betets gång haft kontinuerlig kontakt med kontoret. De synpunkter som framförts i betänkandet delas av RSV. I likhet med mönstringsutredningen anser sålunda RSV att någon sammanslagning av sjömansrcgistret med sjömansskattekontorets register inte bör ske. Däremot torde administrati- va fördelar vara att vinna även för sjömansskattekontorets del om sjö- mansregistret kommer att föras med hjälp av ADB enligt riktlinjerna i betänkandet.

Genera/tullstyrelsen: Inom tullverket pågår för närvarande försöksverk- samhet med förenklat klareringsförfarande för fartyg. Tullverket söker bl.a. efter möjligheter att förenkla uppgiftsinsamlandet vid fartygs an- komst och avgång. I detta sammanhang är utredningens förslag att inrätta ett ADB-baserat sjömansregister av visst intresse. Till registret skall vara kopplade terminaler bl.a. i sjöfartsverkets sju inspektionsdistrikt och ver- kets centralförvaltning i Norrköping. Ur registret skall bl.a. kunna hämtas uppgift om visst fartygs aktuella besättning. Detta bör ge anledning över- väga befälhavarnas skyldighet enligt 20 & utlänningsförordningen att av- lämna besättningslistor vid inresa såvitt avser svenska fartyg. Dessa be- sättningslistor avlämnas till tullmyndigheten som vidarebefordrar dem till polismyndigheten. Motsvarande uppgifter synes emellertid polisen kunna få direkt om även polismyndigheterna anslöts till det föreslagna sjömansre- gistret.

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ): UHÄ noterar med tillfreds- ställelse att det föreslagna ADB-baserade sjömansrcgistret kommer att innehålla uppgifter om vederbörandes tidigare utbildning och praktik.

Högskolan i Kalmar: Det förefaller ändamålsenligt att avveckla det manuella sjömansrcgistret och i stället övergå till ett ADB-baserat register. Härigenom kan en effektiv och mindre personalkrävande bemanningskon- troll erhållas. Utredningens förslag att alla svenska passagerarfartyg och alla andra svenska handelsfartyg om minst 20 bruttoton skall tas in i registret tillstyrks liksom förslaget att tillämpa bruttoton i stället för netto- ton.

Högskolan i Sundsvall/Härnösand: Sjömansregistret måste effektivise- ras om den föreslagna bemanningskontrollen skall fungera och utredning- ens förslag till lösning i detta avseende tillstyrks. Enligt vår mening bör ADB-anläggning vara programmerad på så sätt att larm ges när minimibe- sättningen underskrids.

AMS: En fråga som styrelsen vill ta upp i samband med att registret skall läggas om till ADB är kontakterna mellan registret och sjömansförmed- lingen. Vid sjömansförmedlingarna planeras ADB-utrustning för förmed- lingsarbetet vara införd under första halvåret 1982. Då således både regist- ret och förmedlingarna kommer att ha ADB-utrustning borde frågan prö- vas om sjömansförmedlingarna kunde få tillgång till uppgifterna om sjö- männens seglationstider och behörigheter direkt genom möjligheter att sammankoppla förmedlingens ADB-anläggning med registret. Om en så-

Prop. 1981/82: 74 48

dan möjlighet öppnades skulle först och främst ett stort antal telefonsamtal kunna inbesparas. Vidare skulle förmedlingsarbetet kunna förenklas då de arbetssökande inte längre skulle behöva sända förmedlingarna uppgifter om tidigare fartyg. Även för sjösäkerheten skulle en sådan sammankopp- ling kunna få en positiv effekt då det skulle bli både lättare och säkrare för sjömansförmedlingen att bedöma de arbetssökandes behörighet.

Sveriges redareförening: Registret bör med sin föreslagna utformning möjliggöra ett slopande av kravet på sjötjänstutdrag i samband med t. ex. ansökan om behörighet för viss befattning. En sökandes praktikbakgrund kan ju. i den mån han inte tjänstgjort i utländska fartyg. avläsas direkt på bildskärm. Önskar den sökande åberopa tjänstgöring i utländska fartyg får han bifoga särskild handling för att styrka tjänstgöringstiden där.

Generalkonsulatet [ Montreal: Sjömansregistret torde kunna ADB-ba- seras omgående i avvaktan på att reformen träder i kraft.

Konsulatet i Rotterdam: Utredningen har inte för konsulatet i Rotter- dam bevisat att införande av ADB-system vid sjömansregistret ställer sig billigare för staten och sjöfarten. Byråkratien överflyttas från att vara uppdelad på redare-fartyg/konsulat till endast redare/fartyg. I stället för nuvarande tjänstgöringsbesked föreslås två rapportformulär till sjömansre- gistret. De kostnader som redovisas upp och ned i utredningen är margi- nella ijämförelse med belopp och kostnader som sjöfarten normalt rör sig med.

Det är ägnat att förvåna att sjöfarten och kanske framför allt sjöfolket med sina organisationer vill medverka till att tillskapa ytterligare ett ADB-register för sjömansregistrering. Enligt sid. 89 ff. i utredningen exi- sterar redan förutom sjömansskatteregistret ytterligare fem-sex register som registrerar sjömän. Det finns två fartygsregister —— varför? Trenden borde vara att avveckla dataregister i stället för att späda på och upprätta nya. Gärna dataregister på tekniska, monetära och andra områden men icke. repeterar icke, personregister.

Genom införande av ADB-system. lösbladsrulla eller annan rulla med obegränsad giltighet, medverkar de som så eventuellt beslutar att det kommer att saknas fortsättning på det sjöfartskulturella arkiv som finns vid sjömansförmedlingen/registret i Göteborg. Det vilar ett tungt ansvar på dem som medverkar till att avbryta detta kulturella arv på sjöfartens område.

6 Ekonomiska konsekvenser

SJ: Skulle en utvidgad utredning kunna påvisa att ytterligare rationalise- ringar vad gäller sjömansrcgistret kan vara möjliga, skulle detta givetvis leda till ytterligare direkta och indirekta besparingar.

Sjöfartsverket: Statskontoret har i sin utredning om ett ADB-baserat sjömansregister (bilaga 6'i betänkandet) framhållit att resonemanget om besparingar och kostnader av naturliga skäl är översiktligt. Sjöfartsverket vill betona detta och anser för sin del att investerings- och systemutveck- lingskostnaderna är underskattade i utredningen. [ likhet med statskon- toret vill sjöfartsverket även understryka att kostnaderna för överföring av nuvarande uppgifter från de manuella kortregistren till ADB-registret över huvud taget ej medräknats i kalkylen.

Utredningen har ( avsnitt 5.2 ) ställt sig tveksam till om några fördelar kan vinnas på en sammanslagning av sjömansrcgistret och sjöfartsverkets far-

Prop. 1981/82: 74 49

tygsregister. Verket anser emellertid att sjömansregistrets organisation och funktion inte kan ses isolerat från verket i övrigt. Med sjöfartsverket som huvudman för registret måste en viss utveckling ske även inom verkets nuvarande organisation och av övriga tillämpade rapporteringsru- tiner. En närmare samordning med sjöfartsverkets fartygsregister måste också komma till stånd. De fartygsdata som föreslås ingå i sjömansregis- tret finns redan nu i verkets fartygsregister. Vid utvecklingen av de båda registren är det väsentligt att bcröringspunkterna noga belyses.

Utredningens förslag innebär för sjöfartsverkets del ökade kostnader om 500000 kr. per år för direkt bemanningskontroll ombord genom inspektö- rer. AMS kostnader för registret är i dag cirka 1.8 miljoner kr/år. Utred- ningen har räknat med en l'ördyring om cirka 400000 kr. Om därtill läggs blankettkostnader. får man fram en kostnad av ca 2.3 milj. kr. för det nya sjömansrcgistret. Som framhållits ovan torde sistnämnda siffra innebära en underskattning. Därtill skall läggas vissa engångskostnader, bl.a. ovan nämnda för överföring av uppgifter till ADB-registret.

Sjöfartsverket anser sig härovan vid 6.1 ha påvisat, att antalet nytillkom- mande fartyg. som enligt utredningens förslag blir rapporteringsskyldiga till sjömansrcgistret. i stället för cirka 100 blir över 500. Verket har också anfört att det måste ske direktkontroller av bemanningen. åtminstone på sådana fartyg, som skall ha beslut om minimibesättning. [ de över 500 fartygen ingår cirka 300 sådana som skall ha beslut om minimibesättning (de som undantas från minimibesättning är de-cirka 222 bogser- och bärg- ningsfartygen). Därav utgörs cirka halva antalet av passagerarfartyg under 20 bit. Om dessa undantas från rapporteringsskyldighet såsom verket föreslagit. kommer behovet av direktkontroll på dessa fartyg i varje fall inte att minskas, jämfört med om rapporteringsskyldighet förelåg. Verket hävdar därför. att kravet på två nya inspektörstjänster för direktkontroll ombord av bemanningen utgör ett absolut minimikrav. Kostnaderna för bemanningskontroll vid sjömansrcgistret och ombord bör jämföras med kostnaderna för dels de beräknade åtta heltidsanställda för mönstringar inom Sverige (betänkandet sid. 115). dels den odefinierade arbetsstyrka som år 1979 utförde 22797 mönstringar utomlands (betänkandet bilaga 321).

De totala effekterna av förslagen har utredningen beräknat till en netto- besparing för staten om 100000 kr. och för sjöfartsnäringens del om åt- minstone 400000 kr. Då är att märka, att summan 400000 kr. endast avser rederiernas direkta utlägg i form av mönstringsavgifter och reseersätt- ningar till mönstringsförrättarna. Rederiernas besparingar i fråga om den egna personalen vid ett avskaffande av nuvarande mönstringssystem har inte kunnat anges.

Vad gäller den redovisade besparingen för staten framgår av resone- manget ovan. att en bedömning i nuläget snarare pekar på något ökade kostnader för staten.

Fi nansie ri ng. Utredningen har icke närmare diskuterat finansiering- en av sjömansrcgistret och direktkontrollen ombord efter en överflyttning av registret till sjöfartsverket. lnom AMS har mönstringsverksamheten och sjömansrcgistret ingått i den allmännna arbetsförmedlingen och finan- sierats över statsbudgeten.

Sjöfartsverkets verksamhet skall enligt statsmakternas givna riktlinjer drivas med ekonomisk inriktning och med i princip full kostnadstäckning som mål. Detta gäller sålunda även programmet fartygsverksamhet som innefattar främst den statliga fartygstillsynen. skeppsmätningsverksamhe-

4 Riksdagen I98l/82. I saml. Nr 74

Prop. 1981/82: 74 50

ten, det förebyggande skyddet av miljön mot utsläpp m.m. från fartyg, åtgärder till de ombordvarandes skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet samt sjömansnämndens verksamhet.

Sjömansregistrets verksamhet finansieras i dag. som ovan nämnts. helt över statsbudgeten. Vad som tillkommer enligt utredningens förslag är bemanningskontrollen. Den hittillsvarande verksamheten för registrering av sjötider och för kontakter med myndigheter och enskilda består. Rede- rierna torde ha en viss nytta av att Sjömansregistret finns. eftersom detta avlastar dem en del arbete. Å andra sidan måste de sköta en omfattande rapportering till sjömansrcgistret. vilket är en kostnad som det i flertalet andra näringsgrenar inte finns någon motsvarighet till. Verket har ovan vid 5.1 visat. att sjöfarten i fråga om behovet av ett statligt register intar en särställning i förhållande till många andra näringsgrenar. Registreringen av sjötider utgör framför allt en service åt sjöfolket.

Den verksamhet vid registret som avser annat än bemanningskontroll bör. bland annat av nyssnämnda skäl. liksom för närvarande finansieras över statsbudgeten.

En följdfråga blir då hur stor andel av registrets verksamhet som avser annat än bemanningskontroll. Det är ju bemanningskontrollen som föran- leder omorganisationen av registret. De hittillsvarande och de beräknade nya kostnaderna förhåller sig till varandra som 1.8 till 2,3 miljoner kr. Verket har ingen utredning i denna fråga men föreslår. att tre fjärdedelar av registrets verksamhet skall anses gälla annat än bemanningskontroll. Det kan röra sig om cirka 1,8 miljoner kr.

De kostnader som efter en omläggning åsamkas sjöfartsverket (2.8 milj. kr. enligt utredningens beräkningssätt) kan fördelas enligt följande.

Milj. kr. bemanningskontroll genom direktkontroll 0,5 bemanningskontroll genom registret 0.5 övriga registerkostnader l_.8 Summa 2 8

,

Både den bemanningskontroll som sker ombord och den som utförs vid registret kan vara dels systematisk, dels föranledd av oväntat uppståcnde behov. Verket anser, att i budgetsammanhang följande förenklade resone- mang kan föras, eftersom det totalt sett torde ge godtagbara proportioner mellan två finansieringsformer: bemanningskontrollen genom direktkon- troll som bör ske huvudsakligen i form av oannonserade inspektioner -— bör i likhet med vad som gäller för övriga av sjöfartsinspektionen utförda inspektioner ej avgiftsbeläggas. Bemanningskontrollen genom registret som i princip är avsedd att kunna vara en form av kontinuerlig kontroll bör avgiftsbeläggas enligt samma grunder som besiktningar enligt lagen om säkerheten på fartyg.

AMS nuvarande kostnader för mönstring och registre- ring. Enligt det ovanstående förefaller det naturligt. att de medel som nu tilldelats arbetsmarknadsverket för finansiering av mönstrings- och regi- streringsverksamheten. förs över till sjöfartsverket i den mån de behövs för överförandet av verksamheten. En sammanställning visar. att arbets- marknadsverket skulle slippa ifrån följande kostnader (dock att alla ut- giftsslagen inte avser ett och samma år):

Prop. 1981/82: 74 51

Sjömansregistret 1 794 500 Mönstringsverksamheten inom Sverige (betänkandet sid. 115) 1327 000 Blanketter 123 000 3 244 500

Avgår: uteblivna intäkter i arbetsmarknadsverkets verksamhet (betänkandet sid. 116. 155000 + 35000) — 190000

3 054 500

En del av den angivna summan utgör s. k. lönebidrag. RRV: Utredningen uppger att kostnaderna kommer att minska med drygt 1 300000 kr. om nuvarande mönstringsförjarande avvecklas. Samti- digt faller emellertid intäkter motsvarande ca 300000 kr. bort. Om den i kalkylen beräknade minskningen av personalen motsvarande drygt 700000 kr. inte kommer att resultera i en för statsverket reell personalminskning kommer besparingarna endast att uppgå till ca 270 000 kr.

När det gäller bemamzingskontmllen ansluter sig RRV till utredningens krav på att denna måste förbättras och håller för troligt att detta kan åstadkommas genom de av utredningen föreslagna åtgärderna. RRV vill dock påtala den framlagda kalkylens känslighet för ökade systemkostnader och obeaktade omläggningskostnader.

Den sammantagna ekonomiska ejTekten av utredningens förslag kan, om utredningens antaganden om för statsverket reella tidsbesparingar motsvarande den heltidsanställda personalen inte uppfylls, på kort eller medellång sikt innebära att den av utredningen redovisade nettobesparing- en uteblir. På grund av ADB-kostnaderna kan i stället resultatet bli en över statsbudgeten (")kad årskostnad på ca 600000 kr.

Förslaget antas emellertid medföra besparingar på ca 400000 kr. för sjöfartsnäringen. Nettoresultatet skulle då bli en realekonomisk årlig kost- nadsökning med ca 200000 kr.

RRV förutsätter dock att bemanningskontrollen, som den föreslagits av utredningen, kan genomföras inom ramen för existerande resurser. Sjö— fartsverket. som av utredningen har föreslagits till huvudman för beman- ningskontrollen, kan genom avskaffandet av mönstringsförfarandet fri- ställa resurser som kan tillföras bemanningskontrollen.

AMS: Beträffande de ekonomiska konsekvenserna för staten får arbets- marknadsstyrclsen meddela att då nu sjömansförmedlingarna i år minskar från 19 till 7 måste mönstringsverksamheten på de orter där sjömansför- medlingarna läggs ner fullgöras av särskilda mönstringsförrättare som dels har ett särskilt arvode varje månad. dels har extra ersättning även för mönstring under ordinarie arbetstid, vilket innebär att utöver tidigare redovisade besparingar kommer även dessa senare tillkomna utgifter att kunna sparas in ("ca 75000 kr./år). Indirekt kommer ytterligare besparingar att kunna göras genom att det för närvarande är svårt att effektivt. utnyttja personal som skall kunna stå till förfogande för mönstringsuppgifter på kontoren eller ombord på fartygen men som under största delen av arbets- tiden har andra uppgifter. Med anledning härav är det styrelsens förhopp- ning att föreslagna förändringar kan genomföras snarast möjligt. Ett ytter- ligare skäl härför är att det under senare tid har blivit allt svårare att engagera personal till mönstringsuppgifterna.

Prop. 1981/82: 74 52

7 Övriga frågor

Sjt'å/artsverkel: Genomförande av en reform. Utredningen påpe- kar i kapitel 1. att arbetet med författningsförslag har förlagts till senare tidpunkt, emedan det nu remitterade betänkandet endast behandlar princi- perna för mönstring och registrering av sjömän och en del därmed sam- manhängande frågor. Enligt sjöfartsverkets uppfattning bör den omstän— digheten. att endast principerna behandlats. inte hindra att en proposition i ämnet framläggs för riksdagen. Utredningen har till motivering av sina ställningstagandcn angivit. hur man tänkt att olika detaljfrågor skall kunna lösas. om de nya principerna införs. Eftersom det i genomförandeskedet kan uppstå frågor som inte tidigare förutsetts, hävdar verket att riksdags- behandlingen av principbetänkandet bör vara bindande i det fortsatta arbetet i fråga om huvudgrunderna men inte i fråga om detaljer. Ett liknande arbetssätt förutsattes i proposition 1960: 124 när den nuvarande mönstringsförordningen tillkom.

Handelsflotmns pensirmsanstalt (HPA): Sedan den 1 juli 1972 gäller att sjömanspension till sjömän i regel beräknas efter den tid under vilken sjömansskatt erlagts. Detta innebär att fr.o.m. den 1 januari 1973 för svenskar och fr.o.m. den 1 januari 1974 för utlänningar uppgifter om tid varunder sjöman varit påmönstrad fartyg saknar betydelse i pensionerings— avseende. Ur de synpunkter som direktionen har att beakta skulle därför föreslaget slopande av nuvarande mönstringsförfarande sakna betydelse.

Enligt övergångsbestämmelserna till Kungl. Maj: ts kungörelse (l972z4l2) om sjömanspension gäller emellertid att vid beräknande av en sjömans pensionsrätt också skall beaktas anställningstid. som fullgjorts före den 1 januari 1973 resp. den 1 januari 1974. Härvid gäller tidigare meddelade föreskrifter om pensionsgrundande anställningstid. Detta inne- bär att i flertalet pensionsärenden en sjömans pensionsrätt i hög grad beror av hur lång tid han före nämnda tidpunkter varit påmönstrad svenskt fartyg i utrikes fart. mönstringstid.

Uppgift om en sjömans mönstringstid erhålls från sjömansrcgistret. Ef- tersom det härvid är fråga om mönstringstid för minst sju år sedan men oftast väsentligt äldre tid finns grundmaterialet samlat i Sjömansregistrets arkiv. Även om sjömansrcgistret numera upprättat sjötjänstutdrag avseen- de mönstringstid före de nämnda tidpunkterna för flertalet av de sjömän som kan komma i fråga för erhållande av pension från handelsflottans pensionsanstalt. förekommer någon gång att dessa sjötjänstutdrag visar sig vara ofullständiga och måste kompletteras med ledning av arkiverade handlingar. .

Innebörden av nu angivna förhållanden är att det för pensionsanstalten och naturligtvis ytterst för berörda sjömän är av stor betydelse att sjö— mansregistrets arkivhandlingar förvaras så att de är lätt åtkomliga och kan utnyttjas för framtagande av betydelsefulla uppgifter.

Mönstringsutredningcn har inte föreslagit någon annan ändring beträf- fande Sjömansregistrets arkiv än att huvudmannaskapet skulle överflyttas från arbetsmarknadsverket till sjöfartsverket. Under förutsättning att sjö- fartsverket vid övertagande av ansvaret för registret tillser att för arkivvår- den finns kompetent personal, skulle därför utredningens förslag i denna del inte medföra någon olägenhet i pensionsanstaltens verksamhet.

Reglerna om sjömäns pensionsrätt är mycket komplicerade. Pensionens storlek är bl. a. beroende av vid vilken ålder en sjöman söker pension. För den enskilde sjömannen är det ofta synnerligen svårt att bedöma huruvida

Prop. 1981/82: 74 53

han har någon pensionsrätt och när han bör göra ansökan om pension från handelsflottans pensionsanstalt. Även om pensionsanstalten självfallet på olika sätt biträder sjömannen i dessa avseenden, är likväl särskilt betydel- sefull den hjälp sjömännen lämnas av sjömansregistret och av mönstrings- förrättare. Mönstringsförrättarnas medverkan som rådgivare i pensionsfrå- gor för sjömän är emellertid enligt pensionsanstaltens uppfattning inte av sådan betydelse att den kan tillmätas någon avgörande betydelse i fråga om mönstringsförfarandets slopande. Det bör emellertid framhållas att om mönstringsförrättarna dras in. betydelsen av sjömansregistrets service åt sjömän i pensionsfrågor ökar i motsvarande mån. Enligt pensionsanstal- tens mening är väsentligt att denna sjömansregistrets betydelsefulla funk- tion beaktas vid utformningen av en ny organisation för registret under en ny huvudman. '

Sammanfattningsvis vill direktionen för handelstlottans pensionsanstalt uttala. att de av mönstringsutredningen i dess principbetänkande skisse- rade förslagen inte påverkar anstaltens verksamhet under förutsättning dock att sjömansregistrets arkiv behålls intakt och kan utnyttja arkivet för aktualiserade undersökningar samt vid behov biträda sjömän i frågor om ansökan om pension från pensionsanstalten.

Prop. 1981/82: 74 55

Datum Va: bet"-amg 1980—05—05 Dnr 648/79-5 t-- au-un. iv hu'r:ln.ng

Mönstringsutredningen

ADB—baserat stönansregister Mönstringsutredningen hemställde i december 1979 om statskontorets hjälp med att utreda frågan om ett ADB—baserat sjömansregister. Bifogade promemoria är resultatet av detta utredningsarbete.

Statskontoret har endast haft möjlighet att avsätta begränsade resurser för detta utredningsarbete. Resul— tatet visar ändå att ett ADB—baserat sjömansregister är ett realistiskt förslag. Fortsatt utredningsarbete bör ha uppbyggnaden av ett sådant register som huvud—

inriktning.

I detta ärende har avdelningschefen Trotzig beslutat. Närvarande vid den slutliga handläggningen var i övrigt byrådirektören Lindgren, föredragande.

Enligt statskontorets beslut

Bengt Lindgren

Prop. 1981/82: 74

ADB—BASERAT SJÖMANSREGISTER

Innehålh

rO—l-

w

Bilaga

Inledning

Sjömansregistrets nuvarande uppbyggnad och funktion

Alternativa utformningar av Sjömansregistret

Ett översiktligt förslag till systemlösning för ADB-baserat sjömansregister

Samordning med andra register Systemförslag

Kostnader och besparingar Slutsatser Kostnader för utrustning, ut— veckling och drift av ADB—baserat sjömansregister

U'. x_n [ .

xL':

Prop. 1981/82: 74 57

1 Inledning

Hönsterutredningen tillsattes 1979 för att se över lag— stiltningen om mönstring och reE jstrering av > direktiven in-ick bl a :..tt 'underscka ' lägga över Sjömansregistret på ADB. och i december 1979 hemställde utredningen om sta tskontorets bistånd att ut; reda denna fråga.

Statskontoret använder nedanstående modell för system— utvecklingspro'ekt r..--

Initierin ' .onstrukti n-åbbrift och—| __ Törvaltnin

Varje ruta illustrerar en arbetsfas som avslutas med beslut om

att fortsätta arbetet med nästa fas att göra om tidigare arbete - att avbryta

Denna PM motsvarar initieringsfasens resultat och avses alltså att ligga till grund för beslut om och hur det fortsatta arbetet skall bedrivas.

I direktiven till mönstringsutredningen framhålls vikten av att utöver nuvarande användningsområden även kunna använda Sjömansregistret som ett effektivt instrument i bemannings— kontrollen. Detta har varit utgångspunkten för utredningsar- betet om ett ADB-baserat sjömansregister.

2 Sjömansregistrets nuvarande uppbyggnad och funktion

Grunden för sjömansregistret är mönstringsförordningens krav att svensk sjöman son är anställd på svenskt handelsfartyg på 20 registerton eller mera skall vara inskriven i ett sär- skilt register, sjömansregistret. Sjömansregistret ligger i Göteborg och lyder direkt under arbetsmarknadsstyrelsen (AHS). Hos registret finns 16 personer anställda, varav 7 arkivar— betare.

Sjömansregistret består av f-ra delregister

- register över aktuella svenska sjömän — register över inaktuella svenska sjömän — register över aktuella utländska sjömän — register över inaktuella utländska sjömän

Sjömän som under föregående kalenderår ej varit till sjöss -överförs till inaktuellt register. När sjömän som finns i inaktuella registret går till sjöss igen överförs de till aktuellt register. Registerkorten kallas :'öt'änstöversikter och l sger sorterade i 'erordninq identitetcnunmnr— , ordning för utländska ;. Ljötjänctöveraikt inne"

Prop.1981/82:74 58

bl a uppgifter om namn, adress, utbildning, behörighet samt om sjömannens resor.

Det förs också hjälpregister. Ett register innehåller person— avier från länsstyrelsen över sjömännen i de aktuella regist- ren. Ett annat register innehåller sjömans n nummer. Det är sorterat i alfabetisk ordning p? fungerar som referensregister när man vill få fr nummer med hjälp av efternamn.

Information för uppdatering av Sjömansregistret kommer från olika kä1lor. Inskrivningshandlinearna då en sjöman skrivs in i registret är en sådan källa. Förändringar i adress, ci- vilstånd m m aviseras från respektive länsstyrelse. Tjänst— göringsbesked från arbetsgivare eller befälhavare skickas till registret när sjöman dels påbörjar dels avslutar resa. Tjänstgöringsbeskedet innehåller information om fartyg, rederi, tillträdes—ort och -datum, frånträdes—ort och —datum, befattning samt huvudsakligt fartområde under resan. För utländska sjömän fungerar det också som inskrivningshandling. Sjömansregistret mottar också sjömansrullor och manskapsför- teckningar som bl a används för att kontrollera uppgifterna i Sjömansregistret.

Sjömansregistret aviserar i sin tur skattemyndigheterna om inskrivningar i registret samt om de sjömän som överförts till inaktuellt register. Det ger också upplysningar till enskilda, myndigheter och organisationer samt utfärdar sjö— tiänstutdrag. Detta redovisar sammanlagd sjötid och används dels vid ansökan om pension hos handelsflottans pensionsan— stalt (HPA) dels för bl a ansökan om inträde vid sjöbefäls— skola och vid sökande av behörighet.

1979 innehöll registret över aktuella svenska sj" - 9 400 personer och registret över aktuella utländska sjömän 4 459 personer, dvs totalt 13 859 personer. Ca 2 500 personer skrivs in i de aktuella registren under ett år.

Alterntiva utformnin ar av s'ömansreristret g J o

För att kunna göra en bedömning av för- och nackdelar med ett-ADB—baserat sjömansregister bör vissa jämförelser göras mot ett manuellt fört sjömansregister. Nedanstående figur kan vara en utgångspunkt för sådana jämförelser

"Sjöman

xxxxrx EPartyg

n. (b 'i

Av intresse är dels information om respektive komponent dels information om Simbund mellan komponenter för att kunna söka sig fram till önskad information.

Om sjömannen vill man ha information om namn. adress. nationa— litet, utbi1dning, bnhörighet, hälsotillstånd m m. Om fartyget vi 1 man veta namn, storlek. naskinstyrka, fartområde m m. Om

Prop. 1981/82: 74 59

rederi är det främst adressuppgifter som är intressant.

Komponenten resa knyter ihop en viss sjöman med ett visst fartvg. Här vill man ha uppgi ter om tillträdes—datum och —ort, frånträdes—da tum, —ort och -orsak, befattni nr under resan samt huvu' en viss tii;.unkt iir på ygets be— sättning.

Samband som är av intresse är anställningszörhå' llande mellan sjöman och rederi samt ägnrförhållandena mellan rederi och

fartyg.

Ur bemanningskontrollen är det primära att utifrån fartyg få fram dess aktuella besättning. Denna information används för att undersöka om kraven på minimibesättning är uppfyllda samt vid ombordkontroll omm inrappor rad besättning stämmer med den faktiska be.sättningen. Om missförhållanden upptäcks är det önskvärt att kunna gå bakåt i tiden för att få fram besättningsläget vid olika tidpunkter samt till- och från— träden som gjorts efter viss tidpunkt. Vidare är det önskvärt vid sådana tillfällen att undersöka om rederiet har andra fartyg och i så fall besätt nin gsläget på d ssa.

I sin nuvarande utformning medger inte sjömansregistret att man för ett visst fartyg kan ta fram dess besättning. Ett sätt att manuellt lösa detta vore att förvara sjötjänstöver— sikterna per fartyg och inte i personnummerordning som f n. Detta skulle dock kräva ytterligare ett referensregister som talar om på vilket fartyg en viss sjöman tjänstgör eftersom behovet att komma åt sjöman via personnummer kvarstår exem— pelvis i samband med aviseringar från länsstyrelsen.

Åtkomst till fartyg och sjömän via rederi skulle kräva ytterligare referensregister, men sådan åtkomst har ganska underordnad betydelse och motiverar inte sådana manuella register.

Ansvarig för bemanningskontrollen är sjöfartsverket. Den sköts av Verkets bemanningssektion och inspektionsdistrikt. En viktig fråga är hur enkelt och snabbt önskad information kan överföras. Ett ADB—baserat register med terminalåtkomst medger att berörd tjänsteman själv snabbt kan ta fram önskade uppgifter. Dessa uppgifter kan fås fram i "dialog" med datorn, dvs svar från datorn ger upphov till nya frågor som ger nya svar från datorn etc tills den som frågarär nöjd. Vid ett manuellt fört register får öns kad information anges per brev eller teltfon och infCZ'matienen överförs sedan tillbaka per brev eller telefon. .'_tt ta ' om aktuell besätt- ning för ett fartvr ur ett t ?r inte gjort i en ndvändninr. vidare noteras att om . för sjötjkns ersikterna ygsvis inte har möjlig—- het att få fram besättnin..släget för viss tidpunkt bakåt, eftersom man inte vet vilka sjömän som 1 mat fartyget efter

er och sammanställa

denna tidpunkt och nu tjänstgör på andra fartyg.

Prop. 1981/82: 74 60

Sammanfattningsvis krävs för att nuvarande manuella sjömans- register skall kunna fungera Som instrument i bemanningskon- trollen, att åtkomst till besättning kan ske via fartyg. Detta kräver ytterligare ett manuellt register. I jämförelse med ett ADB—baserat register blir åtkomst till önskad informa- tion långsa ' ändligare och endast det -Vtuelln

be: : * t:.-ng_,

4 Ett översiktligt förslag till systemlösning för ADB—baserat sjömansregister

4.1 Samordning med andra register

I direktiven till mönstringsutredningen anförs att det är naturligt att sjöfartsverket övertar huvudmannaskapet för Sjömansregistret från AMS. Enligt uppgift har mönstrings— utredningen i sitt arbete inte heller kommit till någon annan ståndpunkt. I ADB—propositionen (prop 1978/79:121) framhålls att ADB bör ses som ett hjälpmedel och att ansvaret för dess användning normalt bör knytas till den myndighet i vars verksamhet ADB används. Det gäller systemutvecklingsarbetet, utformningen av systemlösningar, datordriftens bedrivande etc. För ett ADB—baserat sjömansregister faller därför an— svaret på sjöfartsverket i första hand och detta förhållande utgör utgångspunkten vid en diskussion av samordningsfrågorna.

Sjömansskattekontoret i göteborg har ett ADB—baserat sjömans— skatteregister. Arbete har påbörjats med att utarbeta en kravspecifikation för konvertering till modernare datorut— rustning. Att integrera Sjömansregistret med detta register skulle innebära ett komplicerat och utdraget utvecklingsar- bete samt även svårigheter vid planering, underhåll och drift av det färdiga systemet. Sjömansskattefrågor hör i första hand ihop med övriga skatte- och folkbokföringsfrågor och inte med frågor om bemanning och sjösäkerhet. Samordning kan lämp— ligen ske genom aviseringar med magnetband exempelvis då sjö— män skrivsin isjömansregistret (behandlas närmare under 4.2). Ett ADB—baserat sjöminsregister ger vidare bättre möjligheter än i dag att ge sjömansskattekontoret upplysningar om var en viss sjöman befinner sig då sjömansskattekontoret söker kon— takt med denne. På sikt kan övervägas om inte sjömansskatte- kontoret bör kunna ansluta en egen terminal.

Stockholms tingsrätt har ett ADB—baserat sjöfartsregister för att registrera inteckningar i fartyg. Sjömansnämnden i Göteborg har ett ADB—baserat register på DAFn om sjömän med påmönstringsförbud. Mönstringsutredningen kommer att i sitt fortsatta utredningsarbete ta upp frågan om sjönänsnämnden längre behövs. Dessa två register synes inte föranleda några särskilda samordningsåtgärder.

Sjöfartsverket har ett fart; r ter som körs på DAFA och som framför allt används :ör fak u ering av sjöfartsavgifter och påminnelser om besiktning. En samordning med ett ADB— baserat sjömansregister skulle kunna vara att för sjömans— registret göra uttag på magnetband från sjöfartsregistret. I sådana uttag skulle inte ingå onödiga tekniska uppgifter och inte heller fartyg under 20 registerton.

Prop. 1981/82: 74 61

4.2 Systemförslag

Med utgångspunkt från redovisade förutsättningar lämnas här ett förslag till hur ett ADB-system för sjömansregistret skall kunna utformas.

textskärmsterminal ___—:ST_—* överföring via telenätet

magnetband

[::::::::] dokument eller handling

mottagare/avsändare av information

De inringade siffrorna hänvisar till förklarande text längre fram.

Det ADB—baserade registret innehåller uppgifter om

- sjömän fartyg -.rederier - resor

och ersätter de nuvarande fyra delregistren samt även regist- ret med personavier och referensregistret. Att en sjöman inte varit till sjöss föregående kalenderår visas av en markering i sjömannens datapost - någon överföring till inatkuellt register behövs ej. I början av varje år görs en körning där alla sjömän gås igenom och om sjömannnen varit till sjöss föregående kalenderår. Om så inte är fallet markeras sjö— mannens datapost.

INDATA UTDATA

Rederier/ befälhavare Uppgifter om resa

Grunduppgifter,

ändringar behörighet

Aviseringar & om person— uppgifter

Data— registrerin;

-lB—baserat sjömansregister

0 e &

Inskrivningar, inaktualiseringar

Svar på frågor om bemannin; Svar på frågor om

s omän

Sjöfartsverket,

Enskilda, uyndigheter, organisationer

inspektions— distrikten

Utfärdande a

Sjöfartsverket

Utdrag ur sjöfarts- register

Underlag för

Sjotjanstutdrag

Inspektione— distrikten

Resultat av bemannings- kontroll

Sammanställningar statistik

Sjöfartsverket, näringen, facken, SCB AMS

Prop. 1981/82 74

Prop. 1981/82: 74 63

Sjöfartsverkets bemanningssektion och inspektionsdistrikten (inkl inspektionskontoret i Rotterdam) anslutas med text— skärmsterminaler som till sig har lokala skrivare anslutna för att kunna skriva ut intressant information.

På sjömansregis tret finns 0 kså lokala textskärmsterminaler .5r dataregistrexing och fö att kunna ge svar på fragor.

()

'!

Siffrorna nedan hänför sig till siffrorna på figuren över Systemflödet.

1. Detta motsvarar den avisering som idag sker med personavi— er. Man bör sträva till att få aviseringen direkt från riks— skatteverket ich inte från varje länsstyrelse.

2. Här är det viktigt att få in uppgifterna snabbt till registret. De större rederierna använder telex eller auto— matisk telex (MAHITEX) för att kommunicera med fartygen om från— och tillträdande besättningsmän. Om dessa meddelanden utformas så att det innehåller erforderliga uppgifter skulle kopior kunna skickas in till sjömansregistret. I andra fall kan post användas om det inte tar längre tid än säg 4—5 dagal. överiöring på datamedia är t a_nkbart då detär frågan om byte av större delar av besättning. Denna fråga behöver dock utredas närmare liksom telex direkt till sjömansregistret.

5. En gemensam blankett för svenska och utländska sjömän bör kunna användas. Änringsuppgifter som inte kommer till sjö— mansregistret på annat sätt bör kunna anges på samma blankett. Om exempelvis sjöman övergått till annat rederi markeras i blanketthuvudet att det rör sig om ändring och namnet på det nya rederiet fylls sedan i.

Uppgifterna ozn resa och grunduppgifterna inregi streras på sjömansregist1et med terminal.

4. Det förefaller lämpligt att när sjöfartsverket utfärdar behörighetsbevis man i samband med detta registrerar dessa uppgifter direkt med terminal.

5. I samband med att sjöfartsregistret uppdateras överförs erforderliga uppgifter till magnetband som sedan används för att uppdatera sjömansregistrets fartygsuppgifter.

6. När bemanningskontroll görs på fartyg bör någon form av terkoppling göras till registret. Det kan dels vara uppgifter av mer operativ karaktär som exempelvis att en brist i be— manningen skall rättas till vid nästa hamna _nlöp och som sedan kan kontrolleras av ett annat inspe;:ticns distrikt om villkoret upplyllts. del 5 uppgifter få r att ta fram sammanställningar iö'r plxnering ochprioriteringav fram*ida bemanningskontroll.

I detta s-:"nanhang bör öve1vägas om resultatet vid kontroll av utländsk_ aitygs s'all registreras. Här finns inte minimibe— sättningsbeslut att tillgå utan bemanningskontrollen baseras på effekterna rå sjösäkerheten i mer allmän mening.

7- Skattemyndigheterna aviseras om sjömän son inskrivits i registret samt om de sjömän som ej varit till sjöss lore—

Prop. 1981/82: 74 64

gående kalenderår med magnetband. Strävan bör vara att avi- sera direkt till riksskatteverket och inte till varje läns— styrelse.

8. Här skall man kunna få fram aktuellt besättningsläge men även besättningsläget ba..t i tiden liksom till— och från— träden. Han skall också kunna få 'am rederiets andra far- tyg. Diskussion har förts om minimibesättningebesluten skall föras in i registret. Varje sådant beslut har en omfattande notapparat och det mest praktiska verkar vara att varje in— spektionsdistrikt får kopior på besluten och noterna. Dessa kan sedan förvaras i pärmar och tas fram och jämföras mot terminalens besättningsuppgifter.

9. Ett ADB—baserat sjömansregister ger större sökmöjligheter' än för närvarande. Om man idag söker uppgifter om sjöman med ett vanligt efternamn som exempelvis Johansson kan det kräva en genomgång av många referenskort. Ett ADB—baserat register

medger ytterligare sökvillkor som ålder, fartyg, befattning, senaste tillträdesort, rederi m m förutom dagens möjligheter

med personnummer och namn.

10. De flesta uppgifterna kan man få ut direkt, men förhållan- den som att sjötid på färjor tillgodoräknas till hälften i praktikhänseende gör att manuell komplettering krävs.

11. Genom att använda sig av ett databassystem1)för lagring och hantering av data ges goda möjligheter att ta fram olika sammanställningar och statistik både för önskemål som finns idag och framtida önskemål.

5 Kostnader och besparingar

Som påpekades i avsnitt 1 baseras övervägandena på ett sjö— mansregister som utöver nuvarande funktioner även fungerar som ett effektivt instrument i bemanningskontrollen.

I bilagan finns närmare uppgifter om de direkta kostnaderna för utrustning, utveckling och drift av ett ADB—baserat sjömansregister. Kostnadsberäkningarna baseras på att regist- ret körs på en minidator, men detta bör ej tolkas som att en servicebyrålösning ej kan visa sig fördelaktig.

Enligt bilagan blir investeringen ca 1,5 mkr och de årliga driftkostnaderna drygt 0,5 mkr. Om investeringen fördelas på 8 år med kalkylräntan 10 % blir den årliga kostnaden drygt 0,8 mkr.

Dessa kostnader bör ställas mot de inbesparingar som kan göras i relation till ett manuellt fört sjömansregister med de funk— tioner som beskrivs i avsnitt 5. Ett ADB—baserat sjömansregis— ter medger utrymme för personalinbesparingar, men det är inte här möjligt att bedöma i vilken takt och utsträckning dessa inbesparingar faktiskt kan utnyttjas,

Databassystem är program som underlättar strukturering, lagring och åtkomst av data i jämförelse med traditionell datahantering. Databassystem medger också ökad säkerhet och att data ej dubbellagruu ] flera filer.

Prop. 1981/82: 74 65

En inbesparing med 4 årskrafter torde vara helt möjligt med hänsyn till att så stor del av den manuella register— hanteringen bortfaller. Eftersom det tillkommer 1 årsarbets- kraft för datordriften ger det en nettoinbesparing på 5 års— arbetskrafter som med samma antagande om personalkostnader i bilagan motsvarar ca 0,36 mkr. I kalkylen över driftkost— naderna för ett ADB—baserat sjömansregister svarar teleav— gifterna för en betydande del, 25 %, Även med ett manuellt baserat register skulle det krävas omfattande telefonkon— takter mellan registret å ena sidan och inspektionsdistrikten och bemanningssektionen å andra sidan för att få fram önskade besättningsuppgifter. Om man antar att teleavgifterna är lika stora i båda alternativen skulle det krävas för att alternativen skall "gå jämnt upp" att det manuella alterna- tivet kräver ytterligare 5-4 personer jämfört med idag för att uppfylla bemanningskontrollens krav. Dessa krav innebär aktuell besättning för viss fartyg och olika sammanställning— ar bör bemanningskontroll och detta leder i sin tur till ytterligare minst ett manuellt register. Det torde säkert krävas minst) —4 personer för att uppfylla detta.

Resonemanget ovan om besparingar och kostnader ovan är av naturliga skäl översiktligt, men ur kostnadssynpunkt kan inte hävdas att ett ADB—baserat register är sämre än ett manuellt. Ett ADB—baserat register ger också fördelar som inte nås med ett manuellt register.

En fråga som inte hunnit utredas närmare är hur uppgifter ur nuvarande manuella register bör överföras till ett ADB— baSerat register. Det torde vara lämpligast att göra ett uttag på magnetbandfrån riksskatteverket över personer som är S- och U—märkta, d v 5 de är markerade att de finns i Sjömansregistret. ADB-registret byggs sedan upp utifrån detta magnetband och uppgifter om resor, sjötid m m matas sedan in med terminal av personal på Sjömansregistret. Kosta naderna för detta får närmare studeras i ett eventuellt fort— satt utredningsarbete.

6 Slutsatser

Statskontoret anser att hittillsvarande utredningsarbete visar att ett ADB-baserat sjömansregister som förutom nu— varande funktioner också används i bemanningskontrollen är ett realistiskt förslag. Fortsatt utredningsarbete bör därför bedrivas med inriktningen att bygga upp ett sådant ADB— baserat register.

Prop. 1981/82: 74

Kostnader för utrustning, utveckling och drift av

ADB—baserat sjömansregister

Ratosuiirasin ins & a

1 CPU inkl Operativsystem ' 480

1 konsol

Primärminne 256 Kb

1 minikasettenhet för laddning av systemprogram

2 skivminnesenheter a 30 Mb

1 bandstation

2 teckenskrivare 180 tecken/sekund med tangentbord för att kunna användas för programutveckling också

1 kommunikationsenhet för anslutning av

lokala och externa terminaler

Systemprogramvara som kompilatorer,editor, 70

formulärhanterare, sorteringsprogram m m Relationsdatabssystem 50 Tull, frakt och installationsavgifter 70 A_nsra iniestsrinsas

1 klimatenhet 10 Lås. inredning, belysning. eljobb m m 20

4 terminalbord på Sjömansregistret 10

66

Prop. 1981/82: 74

gegminalgr

10 buffrade textskärmsterminaler å 15 tkr och 9 lokala skrivare a 10 tkr, dvs 2 på bemanningssektionen (bara 1 skrivare) och 1 på varje distrikt och på inspektions-

kontoret i Rotterdam eller 8 st.

4 textskärmsterminaler på sjömansregistret å 10 tkr eftersom de ej behöver vara buffrade

Qaiakoamen ik stioa

Gruppnummer med 7 linjer eftersom det är osannolikt att alla 10 terminaler ringer upp samtidigt. Uppringda förbindelser med 1 200 b/s överföringshastighet antas.

Anslutningsavgifter för 17 modem (10 för terminalerna + 7 för gruppnumret) Anslutningsavgifter för de 10 telefoner som

behövs för de uppringda förbindelserna. sedemera

Detta avser etapperna utredning och konstruktion enl statskontorets projektmodell. En grov uppskattning är att det krävs 15 manmånader statlig personal och 10 manmånader konsulter. Förstatlig personal räknas med 10 tkr/månad (inkl ca 40 % lönekostnadspålägg) och för konsulter 32 tkr/månad (motsvarar ca 200 kr/t'im)

Resor

Utbildning av beröra personal samt personal

som skall delta i utredningsarbetet

Tkr

240

40

38

470

20

67

Prop. 1981/82: 74

Här har vidare antagits att datorutrustningen kan utnyttjas för programutveckling och test,

varför det ej blir kostnader för maskintid.

Summa investeringar

Drift

1 årsarbetskraft för driften av minidatorn. Här ingår arbetsuppgifter som start och stängning av systemet, montering av magnet- band och skivpackar, byte av papper, körning av satsvisa program, kontakter med televerk och leveratörer vid fel m m. Arbetet bör fördelas på två personer med hänsyn till

semester och sjukdom.

Förbrukning av papper etc

Service på datorutrustning. Här har antagits 15 % per år av investering i maskinvara och

terminaler

Systemunderhåll. Här har antagits'15% per år

för etapperna utredning och konstruktion

Årliga avgifter för modem, telefoner och

gruppnummer

Det är svårt att uppskatta hur mycket de

externa terminalerna kommer att utnyttjas.

Här antas 1 timma per dag och 200 dagar per år.

För inspektionsdistrikten utanför Göteborg och

bemanningssektionen räkas med avgiften 108 öre/min och 550 öre/min för Rotterdam (Göteborg kan man bortse ifrån eftersom det är lokalsamtal)

tkr

120

15

115

70

75

145

68

Prop. 1981/82: 74 69

Summa drift 540

Om man fördelar investeringen per år enligt annuitetsmetoden och antar livslängden till 8 år med kalkylräntan 10 % och

inget restvärde blir annuiteten 290 tkr. Ärlig driftkostnad plus annuitet blir då 850 tkr.

Det är alltid svårt att beräkna systemutvecklingskostnader och det finns därför anledning att se hur känsligt resultatet är för ändringar i systemutvecklingskostnaderna. Om man antar att systemutvecklingskostnaderna blir 50 % större än beräknat, dvs ca 705 tkr i stället för 470 tkr och att systemunderhållet fortfarande är 15 % årligen av

denna kostnad,så ökar annuiteten till 355 tkr och drift—

kostnaderna till 575 tkr.

Summan av driftkostnad och annuitet blir då 910 tkr, dvs

en ökning med nästan 10 % från 850 tkr.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981

Hänvisningar till PS4