Prop. 1982/83:104

om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier fall, m.m.

Prop. "1982/83: 104

Regeringens proposition 1982/83: 104

om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall, m. m.;

beslutad. den 10 februari 1983.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar OLOF PALME ' LENNART BODSTRÖM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås riksdagen att godkänna ett avtal mellan Sverige och den Internationella sjöfartsorganisationen (lMO) FN: s fackorgan för tekniska sjöfartsfrågor om ett världssjöfartsuniversitet. som IMO avser att förlägga till Malmö. Vidare föreslås. som en följd av avtalet, en ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Prop. 1982/83: 104

Förslag till

|»)

Lag om ändring i lagen ( l976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskriVS att bilagan1 till lagen (1976: 661) om immunitet och privilegieri vissa fall skall ha nedan angivna lydelse.

Bilaga

lmmunitet och/eller privilegier gäller för följande

Internationella organ Fysiska personer

Tillämplig internationell överenskommelse '

3. Förenta nationernas fackorgan

Medlemmarnas repre- sentanter i fackor- ganen och personer med tjänst hos eller uppdrag av sådana fackorgan samt leda- möterna [ styrelsen för världssjöfartsuniversi- tetet, studerande vid universitetet och till universitetet särskilt inbjudna personer

Konventionen den 21 ' november 1947 om privilegier och immu- nitet för Förenta na- tionernas fackorgan

Avtal den 9 februari 1983 mellan Sverige och den Internationel- la sjöfartmrganisal tionen (IMO) om t-iirldssy'öfartsuniversi- tetet '

Denna lag träderi kraft en vecka efter den dag,—då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

! Bilagan omerckt 1979: 9. Senaste lydelse 1980: 615.

Prop. 1982/83: 104 3 Utdrag UTRI KESDEPARTEMENTET PROTOKOLL vid regeringssammanträde 1983-02-10

Närvarande: statsministern Palme. ordförande. och statsråden I. Carlsson. Lundkvist. Feldt. Sigurdsen, Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallén. Peter- son. Andersson. Rainer. Bodström, Göransson. Gradin. Dahl, Holmberg. Hellström. Thunborg

Föredragande: statsrådet Bodström

Proposition om ändring i lagen ( 1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall. m. m.

1. Inledning

Den Internationella sjöfartsorganisationen (1M0)är Förenta nationernas ( FN: 5) fackorgan för tekniska sjöfartsfrågor. Organisationen. som har sitt säte i London. har f.n. 122 medlemsstater och en associerad medlem. Sverige har varit medlem i organisationen sedan den startade sin verksam- het år 1958.

Bestämmelser om immunitet och privilegier för FN:s fackorgan finns i konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för FN: s fackorgan. Sverige tillträdde denna konvention år 1951 (SÖ 1951z84). Den innehåller ett antal standardbestämmelser om immunitet och privilegier för fackorganen. Det förutsätts att standardbestämmelserna för varje fackorgan för sig skall modifieras genom en bilaga rörande veder- börande organ. Lydelsen av dessa bilagor bestäms av respektive fackor- gan. Konventionen blir tillämplig på ett fackorgan sedan detta till FN:s generalsekreterare sänt in den beslutade bilagan och underrättat general- sekreteraren om att det godtar standardbestämmelserna sådana de modi— fierats genom bilagan samt åtagit sig vissa specificerade förpliktelser (art. X å37 i 1947 års konvention). Varje stat som tillträder konventionen skall i anslutningsdokumentet angc i förhållande till vilket eller vilka fackorgan den förbinder sig att tillämpa konventionen. En stat som har tillträtt konventionen kan senare genom skriftlig underrättelse till FN:s general- sekreterare åta sig att tillämpa konventionen i förhållande till ytterligare ett eller flera fackorgan. En sådan underrättelse har verkan från den dag då den tas emot av FN:s generalsekreterare (art. XI 543 i 1947 års konven- tion). '

Prop. 1982/83: 104 4

IMO: s församling (Assembly) beslutade den löjanuari 1959 en särskild bilaga. bilaga XII. till 1947 års konvention. Texten till denna bilaga depo- nerades hos FN: 5 generalsekreterare den 12 februari 1959. Sverige åtog sig den 1 februari 1960 att tillämpa föreskrifterna i 1947 års konvention. däri inbegripet bilaga XII. på IMO (SÖ 1960: 30).

' IMO avser att sommaren 1983 starta ett världssjöfartsuniversitet i Malmö. Universitetet skall utgöra en del av IMO: s organisation och skall således inte vara ett självständigt rättssubjekt. Universitetet 'skall för ut- vecklingsländernas behov utbilda lärare till sjöbefälsskolor. sjöfartsadmi- nistratörer och fartygsinspektörer. Det skall förmedla utbildning som lig- ger på nivån ovanför sjöbefälsutbildningen. Någon motsvarighet till uni- versitetet finns inte i världen. och det anses allmänt både bland u-länder och i-länder — att det finns ett stort behov av en sådan utbildningsanstalt.

Malmö kommun har gentemot IMO förbundit sig att utan vederlag tillhandahålla undervisningslokaler i den f.d. sjöbefälsskolan i Malmö. Bostäder för elever och rekreationsfaciliteter tillhandahålls mot vederlag.

Universitetsprojektet bygger på förutsättningen att biståndsmcdel ställs till förfogande bl. a. av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och av Sverige. ' Frågan om det svenska bidraget till verksamheten har tagits upp i årets budgetproposition ("prop. 1982/83: 100. bil. 5. 5.600.

Sverige och IMO har den 9 februari 1983 ingått en överenskommelse om världssjöfartsuniversitetet. Avsikten är att komplettera 1947 års konven- tion genom att precisera universitetets juridiska ställning i Sverige liksom innehållet i vissa immuniteter och privilegier. Överenskommelsen. som är upprättad på engelska. jämte en översättning till svenska av densamma. bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga. - '

2. Föredragandens överväganden

Jag avser här ta upp frågan om riksdagens godkännande "av avtalet med IMO om universitetet och av den ändring som avtalet föranleder i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegieri vissa fall.

Avtalet ansluter mycket nära till det avtal som år 1968 ingicks mellan Storbritannien och IMO angående organisationens högkvarter i London. Uppställningen av avtalet är densamma och innehållet är i väsentliga delar likartat. Som nyss nämnts skall universitetet utgöra en del av IMO:s organisation.

I avtalet regleras frågan om immunitet och privilegier'för världssjöfarts- universitetet, för styrelseledamöter och medlemsstaters representanter när de besöker universitetet, för personer med tjänst hos eller uppdrag av universitetet eller av fackorgan. familjemedlemmar till vissa av de nämnda personerna. studerande vid universitetet och särskilt inbjudna personer.

Bestämmelserna i avtalet innebär i. huvudsak följande. Universitetets

Prop. 1982/83: 104 5

lokaler och arkiv skall vara okränkbara. Universitetet skall åtnjuta immu- nitet mot rättsliga och exekutiva åtgärder och dess egendom och inkomster skall vara befriade från skatter. tullar o. d. Vidare skall universitetet åtnju— ta vissa lättnader i förekommande valutarestriktioner. Vissa undantag: finns dock från dessa regler.

Vad beträffar immuniteter och privilegier för fysiska personer kan näm- nas följande. För att underlätta tillträde till universitetet medges inresa till Sverige för vissa uppräknade personkategorier..För rektor och övriga högre tjänstemän (officials) gäller enligt 1947 års konvention att de som tjänstemän vid ett-av FN:s fackorgan åtnjuter rättslig immunitet för sina åtgärder i tjänsten. Denna immunitet begränsas genom förevarande avtal så att immuniteten inte gäller vid trafikbrott eller vid skada som har orsakats av ett motorfordon som tillhör en sådan tjänsteman. dock att rektor och vice rektor.- om dessa inte är svenska medborgare. åtnjuter immunitet även i sådana fall. Rektor och andra högre universitetstjänste- män skall enligt avtalet vara befriade från skatt på sin inkomst från IMO.- De skall vidare vara undantagna från det svenska socialförsäkringssyste- met i vad avser inkomster från universitetet. Eleverna .vid universitetet skall vara undantagna från invandringsbestämmelser och bestämmelser om utlänningsregistrering.

Löneläget för rektor och andra högre universitetstjänstemän motsvarar vad som gäller i FN-sammanhang. Det är dock att märka att de universi- tetsanställda själva har att helt svara för sina socialförsäkringsavgifter och vissa andra kostnader som arbetsgivaren vanligen ersätter. .

Bestämmelserna i avtalet bygger på innehållet i 1947 års konvention och ansluter. som nyss har framhållits. nära till IMO: s avtal med Storbritanni- en angående organisationens högkvarter. Härigenom kommer IMO att. för den del av organisationen som universitetet kommer att utgöra. behandlas på i huvudsak samma sätt som organisationen i övrigt. För att underlätta IMO:s administrativa verksamhet bör de mer detaljerade reglerna om universitetet i princip stämma överens med vad som gäller beträffande högkvarteret i London. Jag förordar därför. efter samråd med cheferna för kommunikations-. justitie-. social-. finans- och arbetsmarknadsdeparte- mcnten. att avtalet med IMO godkänns.

Enligt 45 lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall - åtnjuter vissa i en bilaga till lagen uppräknade internationella organ och personer med anknytning till sådana organ immunitet och privilegier enligt vad som har bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Enligt punkten 3 i sagda bilaga gäller immunitet och privilegier för FN:s fackorgan och medlemmarnas representanter i fackorganen och personer med tjänst hos eller uppdrag av sådana fackorgan. Den överens- kommelse som är tillämplig i dessa fall är 1947 års konvention inbegripet de därtill hörande annexen.

Som ett av FN:s fackorgan täcks-IMO och de nu nämnda personkate-

Prop. 1982/83: 104 6

gorierna redan av punkt 3 i bilagan till lagen. Avtalet med IMO om ett universitet innehåller dock vissa preciseringar utöver bestämmelserna i 1947 års konvention såvitt gäller förmåner för universitetet. Vidare inne— fattar avtalet bestämmelser om förmåner för vissa personkategorier som inte direkt kan hänföras till de kategorier som omnämns i 1947 års konven- tion. Punkten 3 bör därför kompletteras så att den täcker även avtalet med IMO om världssjöfartsuniversitetet.

Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft omgående. Bestämmelser- na i avtalet mellan Sverige och IMO blir dock. om inte annat föreskrivs. tillämpliga som svensk lag först från den dag då avtalet träder i kraft i förhållande till Sverige (jfr prop. 1975/76: 205 s. 18 f). Det åligger regering- en att kungöra tidpunkten då avtalet har trätt i kraft i förhållande till Sverige.

Förberedelsearbetet för universitetet har redan inletts. Sålunda har både UNDP och Sverige anslagit medel till ett mindre antal anställda i Malmö. som tillsammans med expertis från IMO och UNDP skall svara för förbe- redelserna inför universitetets planerade start den 1 juli 1983. Enligt nu föreliggande planer behöver ett antal lärare anställas fr.o.m. den 1 maj 1983. Innan den nu föreslagna lagändringen kan träda i kraft kan det bli nödvändigt för universitetet att införskaffa vissa inventarier. Vad gäller sådana inköp av inventarier som IMO gör för sitt universitet kan befrielse från mervärdeskatt medges enligt l & första stycket 1 förordningen (1972: 833) om återbetalning av mervärdeskatt i vissa fall (ändrad 1977: 82). Enligt nämnda förordning medges återbetalning av mervärdeskatt. som hänför sig till förvärv som görs av bl. a. sådan internationell organisation som avses i lagen (l976:66l) om immunitet och privilegier i vissa fall. Återbetalning kan ske bl. a. när skatt tagits ut vid förvärv av inventarier eller trycksaker för organisationens verksamhet (2 5 förordningen).

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom utrikesdepartementet upprättats förslag till lag om ändring i lagen (19761661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Den föreslagna lagstiftningen är av enkel beskaffen- het. Jag anser därför att lagrådets yttrande inte behöver inhämtas.

IMO: s planering av universitetsstarten och särskilt tidpunkten för an- ställande av lärare från främmande länder gör det önskvärt att riksdagen behandlar ärendet snabbt. Om möjligt bör den föreslagna lagstiftningen trädai kraft senast den 1 maj 1983.

3 Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att

1. godkänna avtalet med IMO om världssjöfartsuniversitetet.

2. anta förslaget till ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privile- gier i vissa fall.

Prop. 1982/83: 104 7

4. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag föredraganden har lagt fram.

Prop. 1982/83: 104 9

Bilaga

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN SVERIGES RE- GERING OCH INTERNATIONELLA SJOFARTSOR- GANISATIONEN ANGÅENDE VARLDSSJOFARTS- UNIVERSITETET

Prop. 1982/83: 104 10

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF SWEDEN AND THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION RE- GARDING THE WORLD MARITIME UNIVERSITY

THE GOVERNMENT OF SWEDEN AND THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION:

RECALLING that Sweden undertook on 1 February 1960 to apply to the International Maritime Organization the provisions of the Conven- tion on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies of the United Nations. including its Annex XII:

NOTING that the World Maritime University is to be established in Malmö. Sweden. by the International Maritime Organization in pursuance of its purposes and objectives and operated within the administrative framework of the Organization: '

CONSIDERING that the World Maritime University will accord- ingly be covered by the provisions of the Convention as applicable to the Organization;

DESIRING to ensure. by means of a supplemental agreement. as foreseen in Article X. Section 39. of the Convention that the Universitys legal status in Sweden. as well as the content of certain privileges. con- cessions and courtesies and the measures for their implementation should be defined;

HAVE AGREED as follows:

PART I Definitions and Interpretatian Article 1

In this Agreement: (a) ”the IMO Convention" means the Convention on the Inter- national Maritime Organization. as amended:

(b) "the Convention” means the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies of the United Nations adopted by the General Assembly of the United Nations on 21 November 1947. including its Annex XII. the text of which was received by the Secretary-General of the United Nations on 12 February 1959. and my subsequent revision of that Annex approved by the Organization and accepted by Sweden:

(c) "Organization" means the International Maritime Organiz- ' ation:

(d) "Government" means the Government of Sweden:

Prop. 1982/83: 104 1 1

(Översättning)

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN SVERIGES REGERING OCH INTERNATIONELLA SJÖFARTSORGANISATIONEN AN- GÅENDE VÄRLDSSJÖFARTSUNIVERSITETET

SVERIGES REGERING OCH INTERNATIONELLA SJÖFARTSOR- GANISATIONEN.

SOM ERINRAR OM att Sverige den 1 februari 1960 åtog sig att på Internationella sjöfartsorganisationen tillämpa föreskrifterna i konven- tionen om privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan. däri inbegripet bilaga XII.

SOM KONSTATERAR att världssjöfartsuniversitetet skall inrättas i Malmö. Sverige. av Internationella sjöfartsorganisationen till-fullföljande av dess syften och ändamål och drivas inom organisationens administrati- va ram.

SOM ANSER att världssjöfartsuniversitetet följaktligen kommer att omfattas av de föreskrifter i konventionen som är tilllämpliga på organisa- tionen.

SOM ÖNSKAR säkerställa genom en kompletterande överenskom- melse enligt artikel X. paragraf 39 i konventionen att universitetetsjuridis- ka ställning i Sverige. liksom innehållet i vissa privilegier och förmåner samt sättet för dessas tillämpning skall klarläggas.

HAR ÖVERENSKOMMIT om följande:

DEL I

Definitioner och tolkning Artikel 1

I denna överenskommelse avses med:

a) "IMO-konventionen" konventionen om den Internationella sjöfartsorganisationen. i den lydelse konventionen har efter ändringar:

b) "konventionen" konventionen om privilegier och immunitet

för "Förenta nationernas fackorgan antagen av Förenta natio— nernas generalförsamling den 21 november 1947. däri inbegri— pet bilaga XII. vars text mottagits av Förenta nationernas generalsekreterare den 12 februari 1959. samt varje senare ändring av denna bilaga som godkänts av organisationen och av Sverige:

c) "organisationen" den Internationella sjöfartsorganisationen:

d) ”regeringen" Sveriges regering:

Prop. 1982/83: 104 ' ' 12

(e)

(f)

(g)

(h .)

(i)

(i) _ (k)

(l) ('m)

(n)

(0).

Article 2

"Secretary-General" means the Secretary-General ofthe ()r- ganization and. during his absence. any other official spe- cially designated to act on his behalf:

"the Rector" means the Rector of the University and. during his absence. the Vice Rector and. in the absence of both of them. any other official specially designated to act on his behalf. to be notified to the Government by the Rector or by the Secretary-General:

"appropriate authorities" means the national. regional or local authorities of Sweden. as the context may require. in accordance with the law of Sweden:

"law of Sweden" includes Acts of Parliament and all subordi- nate legislation:

"cmoluments" means all sums in respect of employment in connexion with the World Maritime University paid to. vest- ed in or accrtiing to an official's benefit in any form whatso- ever:

"University" means the World Maritime University:

"premises ofthe University" means land. buildings and parts of buildings normally occupied by the University for the fulfilment of its official functions.

"Member States" means Members of the organization as defined in the IMO Convention:

"the Board" means the Board of Governors ofthe University as established under the Charter ofthe Universitv:

"officials of the University' means the Rector. the Vice Rector and those senior members ofthe academic and admin- istrative staff of the University who are specilied by the Secretary-General as officials under Article VI. Section 18. of the Convention:

"experts" means persons appointed by or for the purpose ol' the University. other than officials coming w ithin the scope of Article 1 (n) ofthis Agreement.

1. This Agreement shall be interpreted in the light of its primary objective of enabling the Organization to discharge fully and el'liciently its responsibility in respect ofthe University.

2. To the'extent that they deal with the samesubject matter. this Agreement and the Convention or any treaty eonferring immunities and privileges upon the Organization shall be complementary.

Prop. 1982/83: 104 _ 13

e)

g)

h)

i)

k)

l)

Artikel 2

"generalsekreteraren" organisationens generalsekreterare och. i hans franvaro. annan tjänsteman som särskilt utsetts att handla pa hans vägnar:

"rektor" universitetets rektor och. i hans frånvaro. universi- tetets vice rektor och. i bådas frånvaro. annan tjänsteman som särskilt utsetts att handla på rektors vägnar och som skall anmälas till regeringen av rektor eller generalsekreteraren:

"behöriga myndigheter" allt efteromständigheterna nationel- Ia. regionala eller lokala myndigheter i Sverige enligt svensk lag: "svensk lag" lagar och andra författningar:

"tjänsteinkomst" alla penningsummor som hänför sig till an- ställning i samband med världssjöfartsuniversitetet vilka i någon form utbetalas till. tillkommer eller tillfaller en tjänste- man:

"universitetet" världssjöfartsuniversitetet:

”universitetets lokaler" mark. byggnader och delar av bygg- nader vilka normalt används av universitetet tiII fullgörande av dess officiella verksamhet:

"medlemsstater" medlemmar av organisationen i enlighet med vad som angesi IMO-konventionen;

"styrelsen" universitetets styrelse inrättad i enlighet med universitetets stadgar: "universitetstjänstemän" rektor. vicerektor och de högre medlemmar av den akademiska och administrativa universi- tetspersonalen som av generalsekreteraren betecknas som tjänstemän i enlighet med anikeI VI. paragraf 18 i konven- tIonen; '

"experter" personer som utsetts av universitetet eller för dess syften och som inte är tjänstemän som avses i artikel I II) i denna överenskommelse.

|. Denna överenskommelse skall tolkas med beaktande av dess huvud- syfte som är att möjliggöra för organisationen att fullständigt och effektivt uppfylla sina plikter med avseende på universitetet.

2. Denna överenskommelse och konventionen eller annat fördrag som tillerkänner organisationen immuniteter och privilegier skall. i den mån de behandlar samma fragor. komplettera varandra

Prop. 1982/83: 104 14 PAR'Ij Il

Prentises and property ofthe University

Article 3

1. For the purpose of Article Ill of the Convention. but not as a condition of its application, the location ofthe premises and the archives of the University shall be made known to the appropriate authorities by the Secretary-General or the Rector who shall also inform the appropriate authorities of any change in the location or extent of such premises or archives and of any temporary occupation by the University of premises for the fulfilment of its official functions. Where premises are temporarily used or occupied by the University for the f'ulfilment of its official func- tions. these premises shall. with the agreement of the appropriate author- ities. be accorded the status of premises of the University.

2. The inviolability conferred by Article Ill. Section 6. ofthe Conven- tion extends to all archives. correspondence. documents. manuscripts. photographs. films and recordings belonging to or held by the University and to all information contained therein.

3. The immunity conferred by Article lll. Section 5. of the Convention extends to the means of transport of the University. Means of transport which the University hires or borrows shall be immune from search. requisition. confiscation or expropriation. However. the immunity con- ferred by Article III. Section 5. of the Convention does not extend to administrative or police action which may be temporarily necessary in connexion with the prevention and investigation of accidents involving a motor vehicle belonging to. or operated on behalf of. the University. nor in case of damage caused by a motor vehicle belonging to. or operated on behalf of. the University. 'l'he University shall identify as such. means of transport being used for official purposes.

4. The Government shall do their utmost to ensure that the premises of the University shall be supplied with necessary public services. including electricity. water. sewerage. gas. post. telephone. telegraph. drainage. collection of refuse and fire protection and that such public services shall be supplied on reasonable terms. In case of any interruption or threatened interruption to any such services. the Government shall consider the needs of the University as being of equal importance with those of diplomatic missions and shall accordingly take all reasonable steps to ensure that the University is not prejudiced.

Article 4 The University shall be entitled to display its flag and emblem. or the flag and emblem of the Organization. on the premises and means of transport ofthe University.

Prop. 1982/83: 104 15 DEL II

Universitetets lokaler och egendmn

Artikel 3 1. I och för tillämpningen av artikel III i konventionen skall. utan att detta dock är ett villkor för artikelns tillämpning. belägenheten av universi- tetets lokaler och arkiv meddelas de behöriga myndigheterna av general— sekreteraren eller rektor. som också skall underrätta de behöriga myndig- heterna om varje ändring i fråga om belägenhet eller omfattning av sådana lokaler eller arkiv och om tillfällig användning från universitetets sida av lokaler till fullgörande av dess officiella verksamhet. När lokaler tillfälligt används av universitetet till fullgörande av dess officiella verksamhet. skall dessa lokaler. med de behöriga myndigheternas samtycke. erhålla samma ställning som universitetets lokaler.

2. Den okränkbarhet som avses i artikel III. paragral'6 i konventionen skall även omfatta alla arkiv. brev. handlingar. manuskript. fotografier. filmer och inspelningar som tillhör eller innehas av universitetet samt .Ill information som finns däri.

3. Den immunitet som avses i anikel III. paragraf 5 i konventionen skall även omfatta universitetets transportmedel. Transportmedel som universitetet hyr eller lånar skall vara fritagna frän husrannSakan. rekvisi- tion. konfiskation eller expröpriation. Den immunitet som avses i artikel III. paragraf 5. i konventionen omfattar dock inte administrativa eller polisiära ingripanden. som kan bli tillfälligt nödvändiga för att förhindra eller utreda olyckor i vilka är inblandat motorfordon som tillhör universite- tet eller framförs för dess räkning. och ej heller fall då skada orsakats av ett motorfordon som tillhör universitetet eller framförts för dess räkning. Universitetet skall tillse att transportmedel som används för tjänsteända- mäl kan identifieras som sådana.

4. Regeringen skall göra sitt yttersta för att säkerställa att universite- tets lokaler har tillgång till nödvändig offentlig service. däri inbegripet elektricitet. vatten. avlopp. gas. post. telefon. telegraf. sophämtning och brandskydd och att sådan offentlig service tillhandahålls på rimliga villkor. I fall av avbrott eller risk för avbrott i sådan service skall regeringen betrakta universitetets behov som lika viktiga som diplomatiska beskick- ningars och skall följaktligen v: dta alla rimliga atgärder för att säkerställa att universitetet inte lider skada.

Artikel 4

Universitetet skall ha rätt att sätta upp sin flagga och sitt emblem eller organisationens flagga och emblem på universitetets lokaler och transport- medel.

Prop. 1982/83:104 I6

Article 5

The Government are under a special duty to take all reasonable steps to protect the premises of the University against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the University or impairment of its dignity.

Article 6

I." The premises of the University shall be under the control and authorityof the Board which may establish any regulations necessary for the execution therein of the functions of the University.

2. Except as otherwise provided in this Agreement. or in the Conven- tion. the law. of Sweden shall apply within the premises of the University. provided that the Organization or the University maylestablish any regula- tions necessary for the execution of'the functions ofthe University includ- ing rules ol' international administrative law and the terms of contracts of employment governed by that law. These regulations shall be operative within the premises of the University and no law of Sweden which is. inconsistent therewith shall be enforceable within those premises. Any dispute between the Organization and the Government as to whether a regulation of the former is authorized-by this paragraph or as to whether a law of Sweden is inconsistent with any regulation authorized by this paragraph shall be promptly settled as provided in Article 19 of this Agreement.

3. No official of the Government or person exercising any public authority. whether administrative. judicial. military or police. shall enter the premises of' the University except with the express consent of and . under conditions approved by the Secretary-General or the Rector. No servicc.of execution of any legal process whatsoever. irrespective of whether the Organization is named as defendant. or any ancillary act such as the seizure of' private property. shall take place within the premises of . the University except with the express consent of and under conditions approved by the Secretary-General.

4. Notwithstanding the applicable terms of this Agreement. the Uni- .versity shall not permit its premises to become a refuge from justice for persons who. are avoiding arrest or service of legal process or against whom an order of extradition or deportation has been issued by the appropriate authorities. '

5. Nothing in this Agreement shall prevent the reasonable application by the appropriate authorities of' measures for the protection of premises against fire.

Prop. ]982/83:104 - 17 Artikel 5

Det åligger regeringen särskilt att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda universitetets lokaler mot inträng eller skada samt att förhindra störning av "universitetets verksamhet eller kränkning av dess värdighet.

Artikel 6

1. Universitetets lokaler skall stå under styrelsens kontroll och upp- sikt. Styrelsen får utfärda de föreskrifter som är nödvändiga för bedrivan- de av universitetets verksamhet där.

2. Om annat inte föreskrivs i denna överenskommelse eller i konven- tionen. skall svensk Iag gälla inom universitetets lokaler. Organisationen eller universitetet får dock utfärda de föreskrifter som är nödvändiga för bedrivande av universitetets verksamhet. däri inbegripet internationella offentligrättsliga regler och de anställningsvillkor som är underkastade sådana regler. Dessa föreskrifter skall gälla inom universitetets lokaler och verkställighet av svensk lag som inte är förenlig därmed skall inte kunna framtvingas inom dessa lokaler. Tvist mellan organisationen och regering- . en om huruvida någon av den förras föreskrifter har stöd i denna paragraf eller huruvida svensk lag är oförenlig med en föreskrift som avses i denna paragraf skall utan dröjsmål biläggas på sätt som anges i artikel 19 i denna överenskommelse.

3. Ingen regeringstjänsteman eller person som utövar offentlig myndig- ' het. vare sig administrativ. judiciell. militär eller polisiär. får beträda universitetets lokaler utom med uttryckligt medgivande och på villkor godkända av generalsekreteraren eller rektor. Inga verkställighetsåtgärder som hänför sig till något rättsligt förfarande. oberoende av om organisatio- nen anges vara svarande. eller någon säkerhetsåtgärd. såsom beslag av privat egendom. får äga rum inom universitetets lokaler utom med uttryck- ligt medgivande och på villkor godkända av generalsekreteraren.

4. Utan hinder av tillämpliga bestämmelser i denna överenskommelse är det-förbjudet för universitetet att låta sina lokaler bli en tillflyktsort undan rättvisan för personer som söker undgå anhållande eller rättslig delgivning eller mot vilka order om utlämning eller utvisning har utfärdats av behöriga myndigheter.

5. Intet i denna överenskommelse skall utgöra hinderför att behöriga" myndigheter vidtar rimliga åtgärder för att skydda fastigheter mot brand.

Prop. 1982/83: l04 18 PART III

Access and ('omnmnit-utions

Article 7

I. The appropriate authorities shall impose no impediment to the tran- sit to and from the premises of the University of persons having official business at those premises. '

2. The Government undertake to authorize the entry into Sweden without charge for visas of the following persons for the terms of their business with the University:

(.a) Members of the Board:

(b) officials dcsignated by Member States to represent them on any official business ofthe University; (c) officials ofthe University: (d) experts within the meaning of Article |('o) ofthis Agreement:

(e) officials of the Organization or of the United Nations and its organs. the specialized agencies and the International Atomic Energy Agency who are on official business of the Universi- ty:

(f) members of the families of the above-mentioned persons forming part oftheir' respective households:

(g) persons admitted to the University to undertake courses of instruction or to participate in activities or events organized by the University in accordance with its Charter and related Regulations and Rules: and

(h) persons invited to the University by the Secretary-General or by the Rector.

3. The provisions ol' the preceding paragraphs shall be applicable irre— spective ofthe relations existing between the Government of the persons referred to and the Government of Sweden and are without prejudice to any special immunities to which such persons may be entitled. They shall not prevent the requirement of reasonable evidence to establish that per- sons claiming the af'orementioned rights come within the classes de- scribed. nor the reasonable application of international quarantine and public health regulations.

4. The Secretary-General or the Rector shall as far as possible inform the Government. in advance of" their arrival in Sweden. ol' the names of persons within the categories set out in paragraph 2 ol' this Article to assist the Government to implement the provisions of this Article as well as Article 16 ofthis Agreement. '

Article 8

1. The Government shall permit and protect unrestrieted communica- tion on the part of the University for all official purposes. The University may employ all appropriate means of communication. including couriers

Prop. 1982/83: 10419 DEL Ill

Tillträde och kommunikarioner Artikel 7

). Behöriga myndigheter skall inte lägga hinder i vägen för personer som har tjänsteärende i universitetets lokaler att bege sig till eller från dessa lokaler.

2. Regeringen åtar sig att utan viseringsavgift bevilja inresa till Sverige för följande personer för den tid de har ärende vid universitetet:

a) styrelseledamöter:

b) tjänstemän som av medlemsstaterna utsetts att företräda dem' i tjänsteärende vid universitetet:

c) universitetstjänstemän: d) experter som avses i artikel 10) i denna överenskommelse:

e) tjänstemän vid organisationen eller Förenta nationerna och dess organ. fackorganen eller Internationella atomenergior- ganet vilka har tjänsteärende vid universitetet:

i) ovannämnda personers familjemedlemmar vilka ingår i deras respektive hushåll: '

g) personer som beviljats inträde vid universitetet för att deltaga i studiekurser eller i verksamheter eller arrangemang som anordnas av universitetet i enlighet med dess stadgar och därmed sammanhängande regler: samt

h) personer som inbjudits till universitetet av generalsekretera- ren eller av rektor.

3. Föreskrifterna i föregående paragrafer skall tillämpas oberoende av det förhållande som råder mellan vederbörande personers regering och Sveriges regering och de påverkar inte de särskilda immuniteter vartill dessa personer kan vara berättigade. De utgör inget hinder för krav på rimlig bevisning för att fastställa att personer som gör anspråk på ovan- nämnda rättigheter tillhör de angivna kategorierna. ej heller för en rimlig tillämpning av internationella karantänbestämmelser eller offentliga häl- soregler.

4. Generalsekreteraren eller rektor skall så långt det är möjligt under- rätta regeringen. före deras ankomst till Sverige. om namnen på personer inom de kategorier som anges i paragraf 2 i denna artikel för att underlätta för regeringen att tillämpa föreskrifterna i denna artikel. liksom artikel 16 i denna överenskommelse.

Artikel 8

]. Regeringen skall tillåta och säkerställa oinskränkta kommunika- tioner för universitetets del för alla officiella ändamål. Universitetet får använda alla lämpliga kommunikationsmedel. däri inbegripet kurirer och

Prop. 1982/83: 104 20

and messages in code or cypher. However. the University may install and use a wireless transmitter only with the consent ofthe appropriate author- ities. Subject to these qualifications the University may employ the United Nations telecommunication network in accordance with limitations pre- scribed by the International Telecommunication Convention.

2. The University shall enjoy the treatment provided "in Article IV. Section ll. ol' the Convention in respect of its official communications to the extent that 'such treatment is compatible with any other international conventions. regulations and arrangements to which the Government are a party.

3. Sealed bags containing documents or articles intended for official use and bearing external marks of their character shall in particular be accorded the immunity of Article 111 of the Convention and shall not be detained.

4. A courier shall be provided with an official document indicating his status and the number of packages constituting the sealed bag. The appro- priate authorities shall assist him in the performance of his functions. in which he shall enjoy perSonal inviolability and shall not be liable to any form of arrest or detention.

5. A scaled bag may be entrusted to the captain of' a commercial aircraft scheduled to land at an authorized port of entry. I-Ie shall be provided with an official document indicating the number of' packages constituting the bag. but he shall not be considered to be a courier. The University may send an official who shall be considered to be a courier to take-possession of the bag directly from the captain of the aircraft.

PART IV Members of the Board. ()_/]icial.s' of the Um'versity and Experts Article 9

Members of the Board at meetings convened by the University shall. while exercising their functions and during their journeys to and from the place of meeting. enjoy the privileges and immunities specified in Article V of the Convention with respect to representatives of' members. subject to the terms specified in that Article and in Article VII. Section 25. of' the Convention. '

Article 10

Article VI of the Convention does not extend immunity from juris- diction to the Rector or the Vice Rector. ifthey are citizens ol'Sweden. or other officials of' the University in case of a motor traffic offence com- mitted by any of them. nor in case of damage caused by a motor vehicle belonging to or driven by any of them.

Prop. 1982/83: 104 21

kodade eller chiffrerade meddelanden. Emellertid får universitetet installe- ra och använda en trådlös radiosändare endast med behöriga myndigheters tillstånd. Under förutsättning att sådant tillstånd erhållits får universitetet använda Förenta nationernas nät för telekommunikationer, med de be: gränsningar som föreskrivs i den internationella konventionen om tele-. kommunikationer.

2. Universitetet skall med avseende på sina officiella kommunikationer åtnjuta den behandling som föreskrivs i_artikel IV. paragraf 11 i konven. tionen. i den utsträckning sådan behandling är i överensstämmelse med de internationella konventioner i övrigt och de internationella regler och arrangemang till vilka regeringen är fördragsslutande part. '

3. Försegladc säckar som innehåller handlingar eller föremål avsedda för tjänstebruk och som är försedda med yttre kännetecken utvisande deras beskaffenhet skall medges den immunitet som avses i anikel III i konventionen och de skall inte uppehållas.

4. En kurir skall utrustas med ett officiellt dokument som utvisar hans ställning och det antal försändelser som utgör den förseglade säcken. De behöriga myndigheterna skall hjälpa honom att utföra sina åligganden. varvid han skall åtnjuta personlig okränkbarhet och inte får utsättas för någon form av arrestering eller kvarhållande. -

5. ' En förseglad säck kan anförtros åt kaptenen på ett civilt flygplan som enligt tidtabell skall landa på en godkänd inreseflygplats. Han skall vara utrustad med ett officiellt dokument som anger det antal försändelser som utgör den förseglade säcken. men han skall inte anses vara en kurir. Universitetet får skicka en tjänsteman som skall anses vara en kurir för att ta säcken i besittning direkt från flygplanets kapten.

DEL IV Sn'rclsclcdtmiötcr. univcrsitctstjänstcmän och experter Artikel 9

' Styrelseledamöter som deltar i sammanträden anordnade av 'u'r'Iiver- sitetet skall vid fullgörandet av sina uppgifter samt under resa till och från sammanträdcsorten åtnjuta de privilegier och immuniteter som anges i artikel V i konventionen med avseende på medlemmarnas ombud under förutsättning att villkoren i nämnda artikel. liksom i artikel VII, paragraf 25 i konventionen. är uppfyllda.

Artikel 10

Artikel VI i konventionen medför inte immunitet mot rättsligt förfa- . rande för rektor eller vice rektor. om dessa är svenska medborgare. eller för andra universitetstjänstemän i händelse av motortrafikbrott som be- gåtts av någon av dem eller i'händelse av skada som orsakats av ett motorfordon som tillhör eller framförts av någon av dem.

Prop. 1982/83: 104 22

Article ll

Experts within the meaning of Article l(o) of this Agreement shall be considered as experts defined in paragraph 2 of Annex XII to the Convention. HOWever. they shall not enjoy immunity from jurisdiction in case of a motor traffic offence committed by any of them. nor in case of damage caused by a motor vehicle belonging to or driven by any ofthem.

PART V

Financial Article 12

[. Without prejudice to the exemptions accorded by Article lll. Sec— tions 9 and 10. of the Conventionand without any limitation of these exemptions, the Organization shall. in respect of the University. be exempt from:

(a) tax on income ("statlig inkomstskatt" and "kommunal in- komstskatt"):

(b) value added tax and other indirect taxes on articles purchased or services rendered for the official use of the University. to the extent accorded under the law of Sweden to foreign diplomatic missions in Sweden:

(c) social security contributions.

2. The cxemption conferred by Article lll. Section 9(b). of the Con- vention extends to customs duties and any taxes or charges imposed upon or by reason of importation and the procedures in connexion therewith excepting charges for storage. cartage and similar services. At the request ofthe appropriate authorities the University shall provide wn'tten certifica- tion that any particular import or export is for its official use.

3. In the event of the introduction of taxes other than those referred to in this Article, the Organization and the Government shall determine the applicability of the Convention to such taxes.

Article 13

1. The Rector and other officials of the University shall be exempt from income tax ("statlig inkomstskatt" and "kommunal inkomstskatt") on their emoluments.

2. The Rector and other officials of the University and members of their families forming part of their respective households. provided that they are not citizens of Sweden. shall be exempt from customs duties and any taxes or charges (excepting charges for storage, cartage and similar services) imposed upon or by reason ofthe importation of articles (includ- ing one motor car each) in their ownership or possession or already ordered by them and intended for their personal use or for their establish-

r .) '.'—J

Prop. 1982/83: 104

Artikel 1 ]

Experter som avses i artikel 10) i denna överenskommelse skall anses som experter enligt definitionen i paragraf 2 i bilaga XII till konven- tionen. De skall dock inte åtnjuta immunitet mot rättsligt förfarande i händelse av motortrafikbrott som begåtts av någon av dem elleri händelse av skada som orsakats av ett motorfordon som tillhör eller framförts av

. nagon av dem.

DEL V

Finansiella bestämmelser Artikel 12

1. Utan inskränkning i de befrielser som avses i artikel lll, paragrafer- na 9 och 10 i konventionen skall organisationen med avseende på universi- tetet vara befriad från

a) inkomstskatt ("statlig inkomstskatt" och "kommunal in- komstskatt"):

b) mervärdeskatt och andra indirekta skatter på varor som in- köpts eller tjänster som utförts för universitetets officiella bruk. i den omfattning som enligt svensk lag medges utländs- ka diplomatiska beskickningar i Sverige:

c) socialförsäkringsavgifter.

2. Den befrielse som avses i artikel 111. paragraf 9b) i konventionen omfattar tullavgifter och alla skatter eller avgifter som uttas på eller med anledning av införsel och procedurer i samband härmed. med undantag av avgifter för lagring. forsling och liknande tjänster. På begäran av behöriga myndigheter skall universitetet lämna skriftligt intyg att viss införsel eller utförsel sker för dess officiella bruk.

3. För den händelse andra skatter än de som nämns i denna anikel införs skall organisationen och regeringen bestämma om konventionens tillämplighet på sådana skatter.

Artikel 13

[. Rektor och andra universitetstjänstemän skall vara befriade från skatt på tjänsteinkomst (”statlig inkomstskatt" och "kommunal inkomst— skatt"). '

2. Rektor och andra universitetstjänstemän och de av deras familje- medlemmar som ingåri deras respektive hushåll skall. under förutsättning att de inte är svenska medborgare. vara befriade från tullavgifter och alla skatter och avgifter (utom avgifter för lagring. forsling och liknande tjäns- ter) som hänför sig till införsel av varor (däri inbegripet en bil per person) i deras ägo eller besittning eller redan beställda av dem och avsedda för deras personliga bruk eller för deras bosättning då de tillträder sin befatt-

Prop. 1982/83: 104 ' ' . ' 34

ment at the time offirst taking up their post in Sweden. Such articles shall normally be imported within a reasonable period of first entry of such persons into Sweden.

Article 14

]. ()ffieials of the University and members of their families forming part of their respective hottseholds shall be covered by appropriate social security arrangements made by the Organization and shall be exempt from any social security scheme established by the law of Sweden.

2. However. members of the family of an official shall be entitled to Swedish social security benefits. other'than children's allowances. if such family members were resident in Sweden immediately prior to the employ- ment ofthe official by the University. _

3. The provisions of paragraph l ofthis ArtiCle shall not apply to social security contributions and benefits related to income from gainful occupa- tion in Sweden outside the University.

Article 15

|. In implementation ofthe financial provisions of Article lll. Section 7. ofthe Convention to the University. the Organization shall be treated as non-resident for the purposes of exchange control and may accordingly hold funds in the form of gold or in any currency and in any country. Any of the gold or currency or bank balances held in Sweden by the Organiz- ation for the University may be freely transferred within Sweden or to any other country, The Organization shall not require exchange control con- sent to use funds for the purposes _ofinvcstment for the University either in Sweden or elsewhere.

2. In accordance with Article V. Section I3te). of the Convention a Member of the Board shall be entitled to the treatment in matters of exchange control which is accorded to a diplomatic agent in Sweden ofthe State-of which he is a national, Where diplomatic relations with such a State do not exist or have been broken off. the treatment shall be no less than that accorded to a diplomatic agent ofany third State.

3. In accordance with Article Vl. Section l9td). ofthe Convention. an official of the University shall be permitted by the appropriate authorities to receive and hold h_is emoluments in _an account denominated in any currency and shall in addition be accorded the treatment in matters of exchange control which is aecorded to a diplomatic. agent in Sweden ofthe State of which he is a national, Where diplomatic relations with such a State do not exist or have been broken off. the treatment shall be no less than that accorded to a diplomatic agent of any third State.

4. The Government shall not levy estate duty on or in respect of movable property of officials of the University and members of their" families forming part of their households. provided that in either case they were not citizens of Sweden at the time of death and provided that the presence of the property in Sweden was due solely to the presence of the deceased as an official of the University or as a member ofthe family ofan

Prop. "1.982/83: 104 25

ning i Sverige. Sådana varor skall normalt införas inom en rimlig tid efter det att personen i fråga första gången inrest till Sverige.

Artikel 14

l. Universitetstjänstemän och de familjemedlemmar som ingår i deras respektive hushåll skall omfattas av lämpliga socialförsäkringsarrange- mang som ombesörjs av organisationen och de skall vara undantagna från varje socialförsäkringssystem som inrättats enligt svensk lag.

2. Utan hinder av paragraf i i denna artikel skall en tjänstemans- familjemedlemmar vara berättigade till andra svenska socialförsäkringsför- måner än barnbidrag. om dessa familjemedlemmar var bosatta i Sverige omedelbart före tjänstemannens anställning vid universitetet. - "

ringsavgifter och socialförsäkringsförmåner som hänför sig till inkomst från arbete i Sverige utanför universitetet.

3. . Föreskrifterna i paragraf ] i denna artikel gäller inte socialförsäk-

Artikel 15

i. Vid tillämpningen av de finansiella bestämmelserna'i artikel 111. paragraf 7 i konventionen på universitetet skall organisationen. behandlas som valutautlänning och får följaktligen inneha tillgångar i form av guld eller i vilken valuta som helst och i vilket land som helst. Tillgångar i guld eller valuta eller banktillgodohavanden som organisationen innehari Sveri- ge för universitetet får fritt överföras inom Sverige eller till annat land. Organisationen behöver inte valutakontrolltillstånd för att användatill- gångar för investeringsändamål för universitetet. vare sig i Sverige eller annorstädes.

2. I enlighet med artikel V. paragraf l3e) i konventionen skall en styrelseledamot vara berättigad till de förmåner i valutakontrollfrågor som tillerkänns en i Sverige stationerad diplomat från den stat i vilken han är medborgare. Om Sverige inte har diplomatiska förbindelser med denna stat eller "om sådana förbindelser har blivit avbrutna. skall förmånerna inte vara mindre än de som tillerkänns en diplomat från någon tredje stat.

3. I enlighet med artikel VI. paragraf l9d) i konventionen skall en universitetstjänsteman av de behöriga myndigheterna tillåtas mottaga och inneha sina inkomster på konto i valfri valuta och skall därutöver tillerkän— nas de förmåner i valutakontrollfrågor som tillerkänns en i Sverige statio- nerad diplomat från den stat i vilken han är medborgare. Om Sverige inte har diplomatiska förbindelser med denna stat eller om sådana förbindelser har blivit avbrutna. skall förmånerna inte vara mindre än de som tiller- känns en diplomat från någon tredje stat.

4. Regeringen skall inte uttaga arvsskatt i fråga om lös egendom efter universitetstjänstemän eller efter dem av deras familjemedlemmar som ingår i deras hushåll. förutsatt att den avlidne inte var svensk medborgare vid tiden för dödsfallet och förutsatt att egendomen fanns i Sverige endast på grund av den avlidnes vistelse där såsom universitetstjänsteman eller som familjemedlem till enuniversitetstjänsteman. Regeringen skall inte

Prop. 1982/83: 104 26

official ofthe University. The Government shall impose no impediment to the repatriation of the movable property of a deceased official of the University or member of his family with the exception of property whose export was prohibited at the time of death.

PART VI

Identification

Article 16 .—

]. Any official of the University ,who presents a valid United Nations laissez-passer issued in accordance with Article Vlll. Section 26. of the Convention and identifying him as an official of the University shall. subject to paragraph 3 of Article 7 of this Agreement. be immune from Swedish immigration restrictions and requirements and from alien registra- tion. Members of the family forming part of the official's household who travel with him and present satisfactory evidence of identity shall be similarly treated. No such official shall require a visa for entry into Swe- den.

2. Officials of the University who do not present a United Nations Iaissez-passer shall not be exempt from the laws of Sweden regarding passports and visas. They shall. however. subject to paragraph 3 of Article 7'of this Agreement. be immune from Swedish immigration restrictions and requirements and from alien registration provided that:

(a) they produce a valid travel document. and

(b) they produce evidence of their official capacity issued by their Government or by the University or by the Organiz- ation. or the appropriate authorities are notified of their ar- rival.

3. The persons described in paragraph 2 of Article 7 ofthis Agreement shall. subject to paragraph 3 of that Article. be immune from Swedish immigration restrictions and requirements and from alien registration pro— vided that:

(a) they produce a valid travel document. and

(b) they produce evidence of. their official capacity issued by their Government or by the University or by the Organiz- ation. or the appropriate authorities are notified of their ar- rival.

Article 17

1. The Secretary-General shall from time to time send to the Govern- ment a list of all officials of the University. indicating in each case whether the individual is a citizen of Sweden. The Secretary-General may inform the Government of the appointment of officials of the University individ- ually for addition to the list.

Prop. 1982/83: 104 27

lägga hinder i vägen för hemsändning av lös- egendom efter en avliden universitetstjänsteman eller medlem av hans familj. med undantag för egendom beträffande vilken utförselförbud rådde vid tiden för dödsfallet.

DEL VI Legitimation. Artikel 16

]. Universitetstjänsteman som uppvisar en giltig ”'laissez-passer" som utfärdats av Förenta nationerna i enlighet med artikel VIII. paragraf 26 i konventionen och som legitimerar honom som universitetstjänsteman skall. om annat inte följer av paragraf 3 i artikel 7 i denna överenskom- melse. inte vara underkastad svenska invandringsbestämmelser eller be- stämmelser om utlänningsregistrering. Familjemedlemmar som ingår i tjänstemannens hushåll vilka reser tillsammans med honom och uppvisar tillfredsställande legitimation skall behandlas på motsvarande sätt. Ingen sådan tjänsteman behöver visum för inresa till Sverige.

2. Universitetstjänstemän som inte uppvisar Förenta nationernas "laissez-passer" skall inte vara undantagna från svensk lag i fråga om pass och visa. De skall dock. om annat inte följer av paragraf3 i artikel 7 i denna överenskommelse. ej vara underkastade svenska invandringsbestäm- melser eller bestämmelser om utlänningsregistrering. förutsatt att de '

a) uppvisar ett giltigt färdbevis och

b) uppvisar bevis om sin tjänsteställning utfärdat av deras rege- - ring eller av universitetet eller av organisationen. eller de behöriga myndigheterna är underrättade om deras ankomst.

3. De personer som avses i paragraf" 2 i artikel 7 i denna överenskom- melse skall. om annat inte följer av paragraf 3 i samma artikel. ej vara underkastade svenska invandringsbestämmelser eller bestämmelser om utlänningsrcgistrering. förutsatt att de

a) uppvisar ett giltigt färdbevis och

b) uppvisar bevis om sin tjänsteställning utfärdat av deras rege- ring" eller av universitetet eller av organisationen. eller de behöriga myndigheterna är underrättade om deras ankomst.

Artikel 17

]. Generalsekreteraren skall från tid till annan tillställa regeringen en förteckning över alla universitetstjänstemän med uppgift i varje fall huruvi- da vederbörandc är svensk medborgare. Generalsekreteraren får underrät- ta regeringen särskilt om utnämning av enskilda tjänstemän i och för komplettering av förteckningen.

Prop. 1982/83: 104 28

2. On notification oftheir appointment. the Government shall issue to all officials of the University a card bearingthe photograph'of the holder and identifying him as an official of the University. This card shall be accepted by the appropriate authorities as evidence of identity and ap- pointment.

PART VIf General Provisions Article 18

At the request of the Organization or of the Government consulta— tions shall take place respecting the implementation, modification or ex- tension of this Agreement. Any understanding. modification or extension may be given effect by an Exchange of Notes between the Secretary-Gem" eral and a duly authorized representative ofthe Government.

Article 19

Any dispute between the Organization and the Government con- cerning the interpretation or application of this Agreement or any question affecting the relations between the Organization and the Government which is not settled by negotiation or by some other agreed method shall be referred for final decision to a panel of three arbitrators. One of these arbitrators shall be chosen by the Secretary-General. one shall be chosen by the Government and the third. who shall be the Chairman of the Tribunal. shall be chosen by the first two arbitrators. Should the first two arbitrators fail to agree upon the third within one year of their own appointment. the third arbitrator. at the request of the Organization or of the Government. shall be chosen by the President of the International Court of Justice. ' '

Article 20

1. This Agreement shall be approved by the Parties in accordance with their own procedures. It shall enter into force on an agreed date-when the Parties have notified each other that the procedures necessary to this end have been completed.

2. This Agreement may be terminated by agreement between the Organization and the Government. In the event of the University being moved from the territory of Sweden. this Agreement shall. after the period reasonably required for such transfer and for the disposal of the property of the University in Sweden. cease to be in force.

Prop. 1982/83: 104 29

2. Sedan regeringen underrättats omutnämning av universitetstjänste- män. skall den för var och en av dessa utfärda ett kort som är försett med innehavarens foto och som utvisar att han är universitetstjänsteman. Detta kort skall godtas av de behöriga myndigheterna som bevis på identitet och - tjänsteställning.

DEL VII

Allmänna bestämmelser Artikel 18

På begäran av organisationen eller regeringen skall konsultationer äga rum rörande tillämpning. ändring eller utvidgning av denna överens— kommelse. Överenskommelse om tolkning. ändring eller utvidgning sätts i kraft genom utväxling av noter mellan generalsekreteraren och ett veder- börligen befullmäktigat ombud för regeringen.

Artikel 19

Varje tvist mellan organisationen och regeringen om tolkningen eller tillämpningen av denna överenskommelse och varje fråga som rör förhål- landet mellan organisationen och regeringen som inte kan biläggas genom förhandlingar eller på annat överenskommet sätt skall för slutligt avgöran- de hänskjutas till en skiljedomstol som består av tre ledamöter. En av dessa skiljedomare skall utses av generalsekreteraren. en skall utses av regeringen och den tredje. som skall vara domstolens ordförande. skall utses av de två första skiljedomarna. Skulle de två första skiljedomarna inte kunna enas om den tredje inom ett år från deras egen utnämning skall den tredje skiljedomaren, på begäran av organisationen eller regeringen. väljas av ordföranden i den Internationella domstolen.

Artikel 20

1. Denna överenskommelse skall godkännas av parterna i enlighet med för dem gällande procedurer. Den skall träda i kraft på en överenskommen dag när parterna har underrättat varandra att härför erforderliga proce- durer har genomförts.

2. Denna överenskommelse upphör att gälla efter överenskommelse mellan organisationen och regeringen. För den händelse universitetet fiyt- tas från svenskt territorium skall denna överenskommelse. efter den tid som rimligen åtgår för sådan fiyttning och för avveckling av universitetets egendom i Sverige. upphöra att gälla.

Prop. 1982/83: 104 30

IN WITNESS WHEREOF the respective representatives have signed this Agreement.

Done in duplicate at London this 9th day of February. 1983.

For the Government of For the International Sweden: Maritime Organization: (signed) (signed) LEIF LEIFLAND C.P. SRIVASTAVA

Prop. 1982/83: 104 3!

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har respektive ombud underteck- nat denna överenskommelse.

Som skedde i två exemplar i London den 9 februari 1983.

För Sveriges regering: För Internationella sjöfartsorganisationen: (undertecknat) (undertecknat) LEIF LEIFLAND CP. SRIVASTA VA

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983