Prop. 1982/83:109

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan

Prop. 1982/83: 109

Regeringens proposition 1982/83: 109

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan;

beslutad den 17 februari 1983.

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar . OLOF PALME KJELL-OLOF FELDT

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen antar en lag om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Japan. Avtalet har tagits in i lagen som bilaga.

Avtalet träderi kraft trettionde dagen efter utväxlingen av ratifikations- handlingarna och börjar att tillämpas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då avtalet träder i kraft.

Avtalet ersätter ett tidigare avtal från 1956.

[ Riksdagen 1982/83 . I saml. Nr 109

lx)

Prop. 1982/83: 109

Förslag till Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan

Härigenom föreskrivs följande.

1 5 Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Japan undertecknade den Zl januari 1983 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 & Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån de med- för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle förelig- ga.

3 & Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom _har medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestäm- melserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 24 punkt l i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör ges in inom den tid som anges i nämnda bestämmelse.

4 5 Även om en skattskyldigs inkomst enligt avtalet skall vara helt eller delvis undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars skulle ha varit skyldig att lämna.

Denna lagträder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 1982/83: 109

Convention . between Sweden and Japan for the Avoid- ance of Double Taxation and the Preven- tion of F iscal Evasion with Respect to Taxes on Income

The Government of Sweden and the Gov- _ ernment of Japan.

Desiring to conclude a'new Convention for the avoidance of double taxation and the pre- vention of fiscal evasion with respect to taxes on income, '

Have agreed as follows:

ARTICLE ] Personal st'ope'

This Convention shall apply to persons. who are residents of one or both of the Con- tracting States.

ARTICLE 2 Taxes covered

]. The taxes which are the subject of this Convention are: (a) ln Japan:

(i) the income tax; —

(ii) the corporation tax: and (iii) the local inhabitant taxes (herein- after referred to as "Japanese tax"); (b) In Sweden:

(i) the State income tax. including the sailor"s tax and the coupon tax:

(ii) the tax on the undistributed profits- of companies and the tax on distribution in connection with reduction of share capital or the winding-up of a company:

(iii) the tax on public entertainers; and (iv) the communal income tax (herein- aftcr referred to as "Swedish tax").

2. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes. whether national or local. which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to. or in place of. those referred to in paragraph 1. The competent authorities of

_. Bilaga (Översättning) Avtal '

mellan Sverige och Japan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatte- flykt beträffande skatter på inkomst

Sveriges regering och Japans regering, som önskar ingå ett nytt avtal för att undvika dub- belbeskattning och förhindra skatteflykt be- träffande skatter på inkomst, har kommit överens om följande: '

ARTIKEL ] Personer på vilka avtalet til/("impaxl Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

ARTIKEL 2 Skatter som omfattas av arm/et

]. De skatter som omfattas av detta avtal är: '

a) I Japan:

[) inkomstskatten: 2) bolagsskatten: och

'3) de lokala skatterna på invånarna; (i det följande benämnd "japansk skatt").

b) I Sverige: '

]) den statliga inkomstskatten. sjö- mansskatten och kupongskatten däri inbe- gripna:

2) ersättningsskattcn och utskiftnings- skatten; . '

3) bevillningsavgiften för vissa offent- liga föreställningar: och

4) den kommunala inkomstskatten; (i det följande benämnd "svensk skatt").

2. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag oav— sett om de är statliga eller lokala som efter undertecknandet av-detta-avtal påförs vid si- dan av eller i stället för de skatter som avses i punkt |. De behöriga myndigheterna i de av-

' Artiklarna i det undertecknade avtalet saknar rubriker. Dessa har här tillagts av redaktionella skäl. 'i'] Riksdagen 1982/83. I .ru/nl . Nr 109

Prop. 1982/83: 109

the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws within a reasonable period of time after such changes.

ARTICLE 3 General definitions

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

(a) the term "Japan", whenused in a geo- graphical sense, means all the territory of Japan, including its territorial sea, in which the laws relating to Japanese tax are in force, and all the area beyond its territorial sea, including the sea-bed and subsoil thereof, over which Japan has jurisdiction in accor- dance with international law and in which the laws relating to Japanese tax are in force:

(b) the term ”Sweden" means the King- dom of Sweden and includes any area outside the territorial sea of Sweden within which in accordance with international law and the laws of Sweden the rights of Sweden with respect to the exploration and exploitation of the natural resources on the sea-bed or in its subsoil may be exercised;

(c) the terms "a Contracting State" and ”the other Contracting State" mean Japan or Sweden, as the context requires:

(d) the term ”tax" means Japanese tax or Swedish tax. as the context requires;

(e) the term ”person" includes an indivi- dual, a company and any other body of per- sons;

(I) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(g) the terms "enterprise of a Contracting State" and ”enterprise ofthe other Contract- ing State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried en by a resi- dent of the other Contracting State;

(h) the term "nationals" means all indivi- duals possessing the nationality of either Contracting State and all juridical persons created or organized under the laws of either Contracting State and all organizations with- out juridical personality treated for the pur-

4

talsslutande staterna skall meddela varandra väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning inom rimlig tid efter sådana ändringar.

ARTIKEL 3

' Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder an- nat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "Japan" åsyftar. när det används i geo- grafisk betydelse. Japans territorium. vari in- begrips dess territorialvattcn. inom vilket de lagar som avserjapansk skatt är i kraft, och allt område utanför dess territorialvatten, däri inbegripet havsbottnen och dennas un- derlag. över vilket Japan har domsrätt i enlig- het med folkrättens allmänna regler och inom vilket de lagar som avser japansk skatt är i kraft;

b) ”Sverige" åsyftar Konungariket Sveti-

' ge och inbegriper varje utanför Sveriges terri-

torialvatten beläget område. inom vilket Sve- rige i överensstämmelsc med folkrättens all- männa regler och enligt svensk lag äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskan- det och utnyttjandet av naturtillgångarna i havsbottnen elleri dennas underlag:

e) "en avtalsslutande stat" och "den and- ra avtalsslutande staten” åsyftar Japan eller Sverige beroende på sammanhanget:

d) ”skatt" avserjapansk skatt eller svensk skatt beroende på sammanhanget:

e) "person" inbegriper fysisk person. bo- lag och annan sammanslutning:

f) ”bolag" åsyftarjuridisk person eller an- nan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person:

g) "företag i en avtalsslutande stat" och "företag i den andra avtalsslutande staten" åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat. respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

h) "medborgare” åsyftar fysisk person som har medborgarskap i endera avtalsslu- tande staten och juridisk person som bildats eller organiserats enligt lagstiftningen i ende-

- : ra avtalsslutande staten samt sammanslut-

ning — som inte är juridisk person men som

:;

Prop. 1982/83: 109

poses of tax of either Contracting State as juridical persons created or organized under the laws of that Contracting State:

(i) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State. ex- cept when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contract- ing Statc: and

(i) the term means:

(i) in Japan, the Minister of Finance or his authorized representative;

(ii) in Sweden, the Minister of the Bud- get or his authorized representative.

2. As regards the application of this Con- vention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context oth- erwise requires. have the meaning Which it has under the laws of that Contracting State concerning the taxes to which this Conven- tion applies.

"competent authority"

ARTICLE 4

Resident .

l. For the purposes of this Convention". the term "resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of his domicile. residence. place of head or'main office or any other cn'terion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that Con- tracting State in respect only of income from sources therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph ] an individual is a resident of both Contracting States. then the competent au- thorities ofthe Contracting States shall deter- mine by mutual agreement the Contracting State of which that individual shall be deemed to be a resident for the purposes of this Convention. .

3. Where by reason of the provisions of paragraph ] a person other than an individual is a resident of both Contracting States. then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its head or main office is situated.

5

vid beskattningen i endera avtalsslutande sta- ten behandlas såsomjuridisk person vilken

'bildats eller organiserats enligt lagstiftningen

i denna avtalsslutande stat:

i) ”internationell trafik" åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom då skep- pet eller luftfartyget används uteslutande mellan platseri den andra avtalsslutande sta- ten: och

j) "behörig myndighet" åsyftar:

[) i Japan. finansministern eller dennes befullmäktigade ombud:

2) i Sverige. budgetministern dennes befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvida inte sammanhanget föran- leder annat. varje uttryck som inte definierats i avtalet. ha den betydelse som uttrycket har enligt den avtalsslutande statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka detta avtal tillämpas.

eller

ARTIKEL 4 Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "person med hemvist i en avtals- slutande stat" person som enligt lagstiftning- en i denna avtalsslutande stat är skattskyldig där på grund av hemvist. bosättning. plats för huvudkontor eller annan liknande omständig- het. Uttrycket inbegriper emellertid inte per- son som är skattskyldig i denna avtalsslu— tande stat endast för inkomst från källa där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt [ fysisk person har hemvist i båda avtalsslu- tande staterna avgör de behöriga myndighe- terna i de avtalsslutande staterna genom öm- sesidig överenskommelse i vilken avtalsslu- tande stat denna fysiska person skall anses ha hemvist vid tillämpningen av detta avtal.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna. anses personen ifråga ha hemvist i den avtalsslutande stat där den har sitt huvudkontor.

Prop. 1982/83: 109

ARTICLE 5 Permanent establish/mm!

[. For the purposes of this Convention. the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.. '

2. The term "permanentestablishment" includes especially: (a) a place of management; (b) a branch: (c) an office:

(d) a factory: .

(e) a workshop: and (f) a mine. an oil or gas well. a quarry or any other place of extraction of natural re- sources.

3. A building site or construction or instal-- lation project constitutes a permanent esta- blishment only if it lasts more than twelve months.

4. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs of this article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include: (a) the use of facilities solely for the pur- pose of storage. display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise; (b) thc maintenance ofa stock of goods or merchandise belonging to the enterprise sole- ly for the purpose of storage, display or de- livery:

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise sole- ly for the purpose of processing by another enterprise:

(d) the maintenance ofa fixed place of bu- siness solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting infor- mation. for the enterprise:

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on. for the enterprise. any other activity of a preparatory or auxiliary character: and

(i) the maintenance of a fixed place of bu- siness solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e). pro-. vided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combi- nation is of a preparatory or auxiliary char- acter.

ARTIKEL 5 _ F ast driftställe .

' ]. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett fö- retags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning:

b) filial:

c) kontor:

d) fabrik:

e) verkstad: och

f) gruva. olje- eller gaskälla. stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet utgör fast driftställe . endast om verksamheten pågår mer än tolv månader. .

4. Utan hinder av föregående bestämmel- ser i denna artikel anses uttrycket "fast drift- ställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutan- de för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt va- rulager uteslutande för lagring, utställning el- ler utlämnande:

c) innehavet av ett företaget tillhörigt va- rulager uteslutande för bearbetning eller för-_ ädling genom annat företags försorg:

d) innehavet av stadigvarande plats för af- färsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget; _

e) innehavet av stadigvarande plats för af- färsverksamhet uteslutande för att för företa- get bedriva annan verksamhet av förberedan- de eller biträdande art: och . f) innehavet av stadigvarande plats för af- färsverksamhet uteslutande för att kombine- ra verksamheter som anges i punkterna a)— e), under förutsättning att hela den verksam- het som bedrivs från den stadigvarande plat- sen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträ- dande art.

Prop. 1982/83: 109.-

5. Notwithstanding the provisions of para- graphs 1 and 2. where a person—other than an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph 6 apply—is acting on behalf of an enterprise and has. and habi- tually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise. that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting State in respect of any ac- tivities which that person undertakes for the enterprise. unless the activities of such per- son are limited to those mentioned in para- graph 4 which, if exercised through a fixed place of business. would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph. '

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Con- tracting Statemerely because it carries. on business in that Contracting State through a broker. general commission agent or any other agent of an independent status, provid- ed that such persons are acting in the ordi- nary course of their business.

7. The fact that a company which is a resi- dent of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which car- ries on business in that other Contracting State (whether through a permanent estab- lishment or otherwise). shall not ofitself con- stitute either company a permanent establish- ment of the other.

ARTICLE 6 Income from immovable property

]. Income derived by a resident of a Con- tracting State from immovable property sit- uated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State. -

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the laws of the Contracting State in which the prop- erty in question is situated. The term shall in any case include property accessory to im- movable property. livestock and equipment used inagriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respect- ing immovable property apply. usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the

7

5. Om person. som inte är sådan oberoen- de representant på vilken bestämmelserna i punkt 6 tillämpas. är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där re- gelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn. anses detta företag utan hinder av bestämmelserna i punkterna ] och 2 ha fast driftställe i denna avtalsslutande stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte. om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som — om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverk- samhet inte skulle göra denna stadigvaran- de plats för affärsverksamhet till fast drift- ställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna avtalsslutande stat genom förmedling av mäklare. kommissionär eller annan oberoen- de representant. under förutsättning att så- dan person därvid bedriver sin sedvanliga af— färsverksamhet. .

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra avtalsslutande stat (antingen från fast drift- ställe eller på annat sätt). medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast drift- ställe för det andra.

ARTIKEL 6 Inkomst arfast egendom

.l. lnkomst. som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten. får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den be- tydelse som uttrycket har enligt lagstiftning- en i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid till- behör till fast egendom. levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk. rättig- heter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rät- ten att nyttja mineralförckomst. källa eller

Prop. 1982/83: 109'

working of. or the right to work. mineral de- posits. sources and other natural resources: ships and aircraft shall not be regarded as immovable property. ,

3. The provisions of paragraph ] shall app- ly to income derived from the direct use. letting. or use in any other form of immov- able property.

4. The provisions of paragraphs ] and 3 shall also apply to the income from immov- able property of an enterprise and to income from immovable property used for the perfor- mance of independent personal services. '

ARTICLE 7 Business profits

i. The profits of an enterprise of.a Con- tracting State shall be taxable only in" that Contracting State unless the enterprise car- ries on business in the other Contracting State through a permanent establishment sit- uated therein. If the enterprise carries on bu- siness as aforesaid. the profits of the enter- prise may be taxed in that other Contracting State but only so much of them as is attribut— able to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3. where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment sit- uated therein. there shall in each Contracting State be attributed to that permanent estab- lishment the profits which it might be expect- ed to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar ac- tivities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent estab- lishment.

3. In determining the profits of a perma- nent establishment. there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes ofthe permanent establishment, including executive and general administra- tive expenscs so incurred. whether in the Contracting State in which the permanent es- tablishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts.

8

annan naturtillgång. Skepp. båtar och luftfar— tyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt ! tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande. genom uthyrning eller annan an- vändning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 till- lämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egen- dom som används vid självständig yrkesutöv- ning.

ARTIKEL 7 inkomst av rörelse

]. Inkomst av rörelse. som företag i en avtalsslutande stat förvärvar. beskattas en- dast i denna avtalsslutande stat. såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtals- slutande staten från där beläget fast drift- ställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra avtalsslutande staten, men endast så stor del av den som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat be- driver rörelse i den andra avtalsslutande sta- ten från där beläget fast driftställe, hänförs. om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder ' annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag un- der samma eller liknande villkor och själv- ständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som upp- kommit för det fasta driftstället. härunder in- begripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat i en avtalsslutande stat be- stämmas på grundval av en fördelning av fö- retagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 2

Prop. 1982/ 83: 109

nothing in paragraph 2 shall prcclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary: the method of appor- tionment adopted shall, however. be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this article.

5. No profits shall be attributed to a per- manent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the provisions of the preceding paragraphs of this article, the profits to be attributed to the permanent es- tablishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient" reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Arti- cles of this Convention. then the provisions of those articles shall not be affected by the provisions of this article.

ARTICLE 8

Shipping and air transport

]. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic carried on by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

2. In respect of the operation of ships or aircraft in international traffic carried on by an enterprise of a Contracting State. that en- terprise. if an enterprise of Sweden. shall be exempt from the enterprise tax in Japan, and if an enterprise of Japan, shall be exempt from any tax similar to the enterprise tax in Japan which may hereafter be imposed in Sweden.

3. The provisions of the preceding para- graphs of this article shall also apply to prof- its from the participation in a pool. a joint business or in an international operating agency.

ARTICLE9 Associated enterprises Where ' (a') an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the man- agement. control or capital of an enterprise of

9

inte att i denna avtalsslutande stat den skatte- pliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som an- vänds skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna ar— tikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för före- taget.

6. Vid tillämpningen av bestämmelserna i föregående punkter i denna artikel bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta drift- stället genom samma förfarande år från år. såvida inte goda och tillräckliga skäl föranle-' der annat. .

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar av det- ta avtal, berörs bestämmelserna idessa artik- lar inte av reglerna i förevarande artikel.

ARTIKEL 8 Sjöfart och luftfart

]. Inkomst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna avtalsslutande stat.

2. Beträffande företag i en avtalsslutande stat som bedriver internationell trafik genom användningen av skepp eller luftfartyg gäller. att sådant företag. om det är ett svenskt före- tag. är undantaget från företagsskatten i Ja- pan och, om det är ett japanskt företag, är undantaget från varje svensk skatt liknande företagsskatten i Japan som framdelcs kan komma att tas ut i Sverige.

3. Bestämmelserna i föregående punkter i denna artikel tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

ARTIKEL 9 Företag med intressegemenskap

I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervak— ningen av ett företag i den andra avtalsslu-

Prop. 1982/83: 109

the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management. control. or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State. _ and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which Would be made between independent enterprises, then any profits which would. but for those conditions. have aecrued to one of the enterprises. but. by reason of those conditions. have not so ac- crued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

ARTICLE 10 Dividends

l. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However. such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that Contracting State, but if the'recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed: (a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a com- pany which owns at least 25 per cent of the voting shares of the company paying the divi- dends during the period of twelve months immediately before the end of the accounting period for which the distribution of profits takes place: (b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases. _ The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. Notwithstanding the provisions of para- graph ]. dividends paid by a company being a resident of Japan to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax to the extent that the dividends onld have been exempt under the laws of

lO

tande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av så- .väl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande. Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella för- bindelser avtalas eller föreskrivs villkor. som avviker från dem som skulle ha avtalats mel- lan av varandra oberoende företag,-fär all inkomst. som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit det- ta f'öretag. inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

ARTIKEL 10 Utdelning

]. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist. enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat. men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga:

a) 10 procent av utdelningens bruttobeå lopp. om den som har rätt till utdelningen är ett bolag som äger minst 25 % av röstetalet för aktierna i det utbetalande bolaget under den tidrymd av tolv månader som närmast föregår utgången av den räkenskapsperiod för vilken vinstutdelning sker:

b) 15 procent av utdelningens bruttobe- lopp i övriga fall. . . Bestämmelserna i denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdel- ningen betalas.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt I skall utdelning från bolag "med hemvist i Japan till bolag med hemvist i Sverige vara undantagen från beskattning i Sverige i den mån. utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt lagstiftningen i Sveri-

Prop. 1982/83: 109

Sweden ifboth companies had been Swedish companies.

4. The term ”dividends” as used in this article means income from shares or. other rights, not being debt-claims. participating in profits. as well as income from other corpo- rate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws ofthe Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

5. The provisions of paragraphs [ and 2 ' shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being & resident of a Contracting State. carries on business in the other Con- tracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a perma-

nent establishment situated therein. or per- .

forms in that other Contracting State inde- pendent personal services from a fixed base situated therein. and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establish- ment or fixed base. In such case. the provi-

sions of article 7 or article 14. as the case may '

be. shall apply.

6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State. that other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company. except insofar as such dividends are paid to a resi- dent ofthat other Contracting State or insofar ' as the holding in respect of which the divi- dends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base si- tuated in that other Contracting State. nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other Con- tracting State. '

ARTICLE ] ] Interest

]. Interest arising in & Contracting State and paid to a resident of the other Contract- ing State may be taxed in that other Contract- ing State. .

2. However. such interest may also be taxed in the Contracting State in which-it

+2 Riksdagen l982i83..l .t'uml. Nr 109

I [ ge om båda bolagen hade varit svenska bolag.

i 4. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar. med rätt till andel i vinst. samt inkomst av andra ande-. lar i bolag. som enligt skattelagstiftningen i den avtalsslutande stat där det utdelande bo- laget har hemvist vid beskattningen behand- las på samma sätt sominkomst av aktier.

5. Bestämmelserna i punkterna l och 2 till- ' lämpas inte. om den som har rätt till utdel- ningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den'andra avtalsslu- tande staten. där bolaget som betalar utdel- ningen har hemvist. från där beläget fast driftställe eller Utövar självständig yrkesverk- samhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. ] sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 re- spektive artikel 14.

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslu- tande stat förvärvar inkomst från den andra

. avtalsslutande staten. får denna andra av-

talsslutande stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar. utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra avtalsslutande stat eller i'den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller sta- digvarande anordning i denna andra avtals- slutande stat. och ej heller beskatta bolagets ickc utdelade vinst. även om utdelningen el- ler den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra avtalsslutande stat.

ARTIKEL ll Ränta 'l. Ränta. som härrör frän-en avtalsslu- tandc stat-och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. får beskattas i denna andra avtalsslutande stat. 2.'Räntan fär emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den här-

Prop. 1982/83: 109

arises. and according to the laws of that Con— tracting State. but ifthe recipient is the bene- ficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed lt) per cent of the gross amount of the interest. . 3. The term f'interest'” as used in this Arti- cle means income from debt-claims of every kind. whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to partici- pate in the debtor's profits. and in particular. income from Government securities and in- come from bonds or debentures. including premiums and prizes attaching to such secu- rities. bonds or debentures.

4. The provisions of paragraphs land 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest. being & resident of a Contracting— State, carries on business in the other Con- tracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein. or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt- claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment-or fixed base. In such case. the provisions of article 7 or article 14. as the case may be. shall apply.

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Con- tracting'State itself, a local authority or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the interest. whether he is a resident of a Contracting State or not. has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred. and such interest is borne by such permanent es- tablishment or fixed base..then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relation- ship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person. the amount of the interest. hav- ing regard to the debt-claim for which it is paid. exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the bene- ficial owner in the absence of such relation-

12 rör, enligt lagstiftningen i denna avtalsslu- tande stat. men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte överstiga lt) procent av räntans bruttobelopp.

3. Med uttrycket "ränta" förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran. anting- en den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värde- papper. som utfärdats av staten. och inkomst av obligationer eller debentures. däri inbe- gripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper. obligationer eller de- bentures. .

4. Bestämmelserna i punkterna ] och 2 till— . lämpas inte. om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och be- driver rörelse i den andra avtalsslutande sta- ten. frän vilken räntan härrör, från där belä- get fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra avtalsslu- tande stat från där belägen stadigvarande an- ordning. samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordning- en. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Ränta anses härröra från en avtalsslu— tande stat om utbetalaren är den avtalsslu- tande staten själv. lokal myndighet eller per- son med hemvist i denna avtalsslutande stat. Om emellertid den person som betalar rän- tan, antingen han har hemvist i en avtalsslu- tande stat eller intc. i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anord- ningi samband varmed den skuld uppkommit på vilken räntan betalas. och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. anses räntan härröra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan per— son räntebeloppet. med hänsyn till den ford- ran för vilken räntan betalas. överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta- laren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas

Prop. 1982/83: 109

ship. the provisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case. the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 12

Royalties

[. Royalties arising in.a Contracting State and paid to a resident of the other Contract- ing State may be taxed in that other Contract- ing State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that Con- tracting State. but if the recipient is the bene- ficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of. or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent. trade mark. design or model. plan. secret formula or process. or for the use of. or the right to use. industrial. commercial or scientific equipment. or for information concerning industrial. commer- cial or scientific experience. as well as re- eeipts from a bare boat charter of ships or aircraft.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Con- tracting State in which the royalties arise. through a permanent establishment situated therein. or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such per- manent establishment or fixed base. In such case. the provisions of Article 7 or Article l4, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Con-

13

bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagan- de av övriga bestämmelser i detta avtal.

ARTIKEL l2 Royalty

[. Royalty. som härrör från en avtalsslu- tande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den här- rör, enligt lagstiftningen i denna avtalsslu— tande stat. men om mottagaren har rätt till royaltyn får skatten inte överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp.

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slags betalning som mottas så- som ersättning för nyttjandet av eller för rät- ten att nyttja upphovsrätt till litterärt. konst- närligt eller vetenskapligt verk. häri inbegri- pet biograffilm samt film och band för radio- och televisionsutsändning, patent. varu- märke. mönster eller modell. ritning. hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell. kommersiell eller vetenskaplig ut- rustning eller för upplysning om erfarenhets- rön av industn'ell. kommersiell eller veten- skaplig natur liksom även ersättning för ut- hyrning av skepp eller luftfartyg på ”bare boat" basis.

4. Bestämmelserna i punkterna I och 2 till- lämpas inte om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och be- driver rörelse i den andra avtalsslutande sta- ten. från vilken royaltyn härrör. från där be— läget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra avtalsslu- tande stat från där belägen stadigvarande an- ordning. samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall till— lämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu- tande stat om utbetalaren är den avtalsslu-

Prop. 1982/83: 109

tracting State itself. a local authority or a' resident of that Contracting State. Where. however. the person paying the royalties. whether he is a resident of a Contracting State or not. has in a Contracting State a-_ permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred. and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base. then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where. by reason ofa special relation- ship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person. the amount of the royalties. having regard to the use. right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the. payer and the beneficial owner in the absence of such relationship. the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. ln such case. the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State. due rc- gard being had to the other provisions ofthis Convention.

ARTICLE 13 Capital gains

]. Gains derived by a resident of a Con- tracting State from the alienation of immov- able property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. Gains from the alienation of any prop- erty. other than immovable property. form- ing part of the business property of a perma- nent establishment which an enterprise 'of a Contracting State has in the other Contract- ing State or of any property. other than im- movable property, pcrtaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other C ontracting State for the purpose of performing independent personal services. including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or to- gether with the whole enterprise) or of such a fixed base. may be taxed in that other Con- tracting State.

l4

tande staten själv. lokal myndighet eller per- son med hemvist i denna avtalsslutande stat. Om emellertid den person som betalar royal- tyn. antingen han har hemvist i en avtalsslu- tande stat eller inte. i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anord— ning för vars räkning rätten eller egendomen. som ger upphov till royaltyn. förvärvats och ' royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. anses royal- tyn härröra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn _eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet. med hänsyn till det nyttjande. den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas. överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana för- bindelser inte förelegat. tillämpas bestämmel- serna i denna artikel endastpå sistnämnda belopp. ] sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtals— slutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

ARTIKEL l3 Rea/isatirmsvinst

]. Vinst. som person med hemvist i en av- talsslutande stat förvärvar på grund av över- låtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra av- talsslutande staten. får beskattas i denna and— ra avtalsslutande stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än fast egendom. som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe. vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den and— ra avtalsslutande staten. eller av annan egen- dom än fast egendom hänförlig till stadigva- rande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet. som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtals- slutande staten. får beskattas i denna andra avtalsslutande stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

Prop. 1982/83: 109

3. Gains derived by a resident of a Con- tracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic and any property. other than immovable prop- erty. pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that Con- tracting State.

ARTICLE 14" Independent personal services

1. Income derived by a resident of a Con- tracting State in'- respect of professional ser- vices or other- activities of an independent character shall be taxable only in that Con- tracting State unless he has a fixed base regu- larly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activi- ties. If he has such a fixed base. the income may be taxed in that other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

The term "professional services" in- cludes especially independent scientific, lit- erary. artistic. educational or teaching activ- ities as well as the independent activities of physicians. lawyers. engineers. architects. dentists and accountants.

ARTICLE 15 Depo/Iden! personal services

I. Subject to the provisions of Articles 16 and 18. salaries. wages and other similar re- muneration. other than a pension. derived by a resident ofa Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised. such remu- neration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of para- graph I. remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an em- ployment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-men- tioned Contracting State if: (at) the recipient is present in that other Contracting State for a period or periods not

15

3. Vinst. som person med hemvist i en 'av- talsslutande stat förvärvar på grund av över- låtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik och annan egendom än fast egendom som är hänförlig till använd- ningen av sådana skepp eller luftfartyg. be— skattas endast i denna avtalsslutande stat.

ARTIKEL 14 Självständig yrkesutövning

I. Inkomst. som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksam- het. beskattas-endast i denna avtalsslutande stat om han inte i den andra avtalsslutande staten har stadigvarande anordning. som re- gelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten. Om han har sådan sta- digvarande anordning. får inkomsten beskat- tas i denna andra avtalssltttande stat men en- dast så stor del av den som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

2. Uttrycket fritt yrke inbegriper sär- skilt självständig vetenskaplig. litterär och konstnärlig verksamhet. uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan själv- ständig verksamhet som läkare. advokat. in- genjör. arkitekt. tandläkare och revisor ut- övar.

ARTIKEL 15 Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16 och 18 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning. med undantag för pension, som person med hemvist i en av- talsslutande stat uppbär på grund av anställ- ning. endast i denna avtalsslutande stat. såvi- da inte arbetet utförs i den andra avtalsslu- tande staten. Om arbetet utförs i denna andra avtalsslutande stat. får ersättning som upp- bärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning. som person med hem- vist i en avtalssltttande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten. endast i den förstnämnda avtalsslutande sta- ten. om:

a) mottagaren vistas i den andra avtalsslu- tande staten under'tidrymd eller tidrymder

Prop. 1982/83: 109

exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned: and (b) the remuneration is paid by. or on be- half of. an employer who is not a resident of that other Contracting State; and

(.c) the remuneration is not borne by a per- manent establishment or a fixed base which the employer has in that other Contracting State. .

3. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs of this Article. remu- neration derived in respect ofan employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that Con- tracting State.

ARTICLE 16 Directors ' fees

Directors" fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

ARTICLE 17

Artistes and athletes

l. Notwithstanding the provisions of Arti- cles 14 and 15. income derived by a resident ofa Contracting State as an entertainer. such as a theatre. motion picture. radio or televi- sion aniste. and a musician. or as an athlete. from his personal activities as such exercised in the other Contracting State. may be taxed in that other Contracting State.

Such income shall. however. bc exempt from tax of that other Contracting State if such activities are exercised by an individual. being a resident of the first-mentioned Con- tracting State. pursuant to a special pro- gramme for cultural exchange agreed upon between the Governments of the two Con- tracting States..

2. Where income derived in respect of per- sonal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may. notwith-

16

som sammanlagt inte överstiger 183 dagar un- der kalenderåret i fråga. och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra avtalsslu- tande staten eller på dennes vägnar. samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgi- varen har i den andra avtalsslutande staten.

3. Utan hinder av bestämmelserna i före- gående punkter i denna artikel får ersättning för arbete. som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av företag i en avtalsslutande stat. beskattas i denna avtalsslutande stat.

ARTIKEL 16

Styrelsearvode

' Styrelsearvode och annan liknande ersätt- ning. som person med hemvist i en avtalsslu- tande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande sta—

ten, får beskattas i denna andra avtalsslu— tande stat.

ARTIKEL 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik- larna 14 och 15 får inkomst. som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge- nom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist. så- som teater— eller filmskådespelare, radio- el- ler televisionsartist eller musiker. eller av idrottsman. beskattas i denna andra avtals- slutande stat. Sådan inkomst undantas emellertid från beskattning i denna andra avtalsslutande stat om fysisk person med hemvist i den först- nämnda avtalsslutande staten utövar sådan verksamhet enligt ett särskilt program för kulturellt utbyte som regeringarna i de båda avtalsslutande staterna har kommit överens om.

2. I fall då inkomst genom personlig verk- samhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap. inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv tttan annan person. får denna inkomst. utan hinder av bestämmelser-

Prop. 1982/83: 109

standing the provisions of Articles 7. 14 and 15. be taxed in the Contracting State in which the activities ofthe entertainer or athlete are exercised. '

Such income shall. however. be exempt from tax in that Contracting State if such income is derived from the activities exer- cised by an individual. being a resident of the other Contracting State. pursuant to a special programme for cultural exchange agreed upon between the Governments of the two Contracting States and accrues to another person who is a resident of that other Con- tracting State.

ARTICLE 18 Government service

1. (a) Remuneration. other than a pen- sion". paid by a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Contracting State or local authority thereof. in the discharge of functions of'a governmental nature. shall be taxable only in that Contracting State.

(b) However. such. remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other Con- tracting State and the individual is a resident ofthat other Contracting State who:

(i) is a national of that other Contracting State: or

(ii) did not become a resident of that other Contracting State solely'for the pur- pose of performing the services.

2. (a) Any pension paid by. or out offunds to which contributions are made by. a Con- tracting State or a local authority thereof to an'individual in respect of services rendered to that Contracting State or local authority thereof shall be taxable only in that Contract- ing State.

(b) However. such pension shall be taxa- ble only in the other Contracting State if the individual isa resident of, and a national of, that other Contracting State.

3. The provisions of Articles 15. 16, 17 and 21 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a local authority thereof.

17

na i artiklarna 7. 14 och 15. beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrotts- mannen utövar verksamheten.

Sådan inkomst undantas emellertid från- beskattning i denna avtalsslutande stat om inkomsten förvärvas genom verksamhet som fysisk person med hemvist i den andra av- talsslutande staten utövar enligt ett särskilt program för kulturellt utbyte som regeringar- na i dc båda avtalsslutande staterna har kom- mit överens om och inkomsten tillfaller an- nan person som har hemvist i denna andra avtalsslutande stat.

ARTIKEL 18 Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen— sion). som betalas av en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter till fysisk per- son på grund av offentligt uppdrag i denna avtalsslutande stats eller dess lokala myn- digheters tjänst. beskattas endast i denna av- talsslutande stat.

b") Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna andra'avtalsslutande stat och personen i fråga har hemvist i denna andra avtalssltttande stat och:

I) är medborgare i denna andra avtals- slutande stat: eller

2) inte fick hemvist i denna andra av- talsslutande stat uteslutande för att utföra arbetet.

2. a) Pension. som betalas av. eller från fonder till vilka bidrag lämnas av. en avtals- slutande stat eller dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna avtalsslutande stats eller dess lokala myndigheters tjänst. beskattas endast i denna avtalsslutande stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid en- dast i den andra avtalsslutande staten om per- sonen i fråga har hemvist och är medborgare i denna andra avtalsslutande stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15. 16. 17 och 21 tillämpas på ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en av- talsslutande stat eller dess lokala myndighe- ter.

Prop. 1982/83: 109

ARTICLE 19 Students . Payments which a student or business ap- prentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance. education or training shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State. provided that such payments are made to him from outside that first-mentioned Contracting State.

ARTICLE 20 Stt'edislt undit'ided estales

[. "Where under the provisions ofthis Con- vention a resident of Japan is entitled to ex- emption from. or reduction of. Swedish tax. similar exemption or reduction shall be ap- plied to the undivided estate of a deceased person insofar as one or more of the benefi- ciaries is a resident of Japan. -

2. Swedish tax on the undivided estate ofa deceased person shall..insofar as the-income accrues to a beneftciary whois a resident of Japan. be allo'wed as a credit against Japa- nese tax payable in respect ofthat income. in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 22

ARTICLE 2 | Other income

l. Items of income of a resident of a Con- tracting State. whercver arising. not dealt with in the foregoing Articles ofthis Conven- tion shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply. to income. other than income from im- movable property as defined in paragraph 2 of Article 6. if the recipient of such income. being a resident of a Contracting State. car- ries on business in the other Contracting State through a permanent establishment sit- ttated the1'ein.'or performs in that other Con- tracting State independent personal services from a fixed base situated therein. and the right or property in respect of which the in-

18

ARTIKEL 19 Studerande

Studerande eller affärspraktikant. som har eller omedelbart före vistelse i en avtalsslu— tande stat hade hemvist i den andra avtalsslui tande statcn och som vistas i den förstnämn- da avtalsslutande staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning. undantas från beskattning i den förstnämnda avtalsslutande staten för belopp som han erhåller för sitt uppehälle. sin undervisning ell'er utbildning. under förutsättning att beloppen betalas till honom från källa utanför denna förstnämnda avtalsslutande stat.

ARTIKEL 20 Svenska ruski/"tade dödsbon

1. I fall då enligt bestämmelserna i detta avtal person med hemvist i Japan är berätti- gad till befrielse från eller nedsättning av svensk skatt. skall motsvarande befrielse el- ler nedsättning medges oskiftat dödsbo i den mån en eller flera av dödsbodelägare har hemvist i Japan.

2. Svensk skatt på oskiftat dödsbo skall. i den mån inkomsten tillkommer dödsbodel— ägare med hemvist i Japan. avräknas mot japansk skatt som utgår på denna inkomst i enlighet med bestämmelserna i artikel 22 punkt 1.

' ARTIKEL 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar i detta avt tal beskattas endast 1 denna avtalsslutande stat. oavsett varitrån inkomsten hätiör.

2. Bestämmelserna 1 punkt 1 tillämpas inte på inkomst. med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2. om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkes- verksamhet i denna andra avtalsslutande stat från där belägen stadigvarande anordning. samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt sam-

Prop. 1982/83: 109

come is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case. the provisions of Article 7 or Article 14. as the case may be. shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs ofthis Article. items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles ofthis Convention and arising in the other Contract- ing State may be taxed in that other Contract- ing State. '

A—R'I'ICLE 27 . Eliminatt'on ()fdouble taxation

]. Subject to the laws of Japan regarding ' the allowance asa credit against Japanese tax of tax payable in any country other than Ja- pan: . (a) Where a resident of Japan derives in- come from Sweden which may be taxed in Sweden 1n accordance with the provisions of this Convention. the amount of Swedish tax payable in respect of that income shall be allowed as a credit against the Japanese tax imposed on that resident. The amount ofcre- dit. however. shall not exceed that part ofthe Japanese tax which is appropriate to that in- come.

(b) Where the income derived from Swe- den is a dividend paid by a company which is a resident of Sweden to a company which is a resident of Japan and which owns not less than 25 per cent either of the voting shares of the company paying the dividend. or of the total shares issued by that company. the credit shall take into account the Swedish tax . payable by the company paying the dividend in respect of its income.

2. (a) Subject to the provisions of sub-par- agraph (c) ofthis paragraph and of paragraph 3 of Article 10. where a resident of Sweden derives income which may be taxed in Japan in accordance with the provisions of this Convention. Sweden shall allow as a deduc-

tion from Swedish tax on the income of that ' resident an amount equal to the income tax paid in Japan. Such deduction shall not. how- ever. exceed that part of the Swedish tax as computed before the deduction is given-, which is appropriate to the income which may be taxed in Japan.

(b) Notwithstanding the provisions of sub-

19

band med det fasta driftstället eller den sta- digvarande anordningen. I sådant fall tilläm- pas bestämmelserna' 1 artikel 7 respektive ar- tikel 14.

3. Inkomst vilken inte behandlas i föregå- ende artiklar i dctta avtal. som person med hemvist i en avtalssltttande stat förVärvar och som härrör från den andra avtalsslutande sta- ten. får. utan hinder av bestämmelserna i fö- regående punkter i denna artikel. beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

ARTIKEL 22 Undvikana'e uv u'tibbelbeskuttning

1. I enlighet med lagstiftningen i Japan be- träffande avräkning mot japansk skatt av skatt som betalas i annat land än Japan gäller följande:

a) ()m person med hemvist i Japan uppbär inkomst från Sverige som enligt bestämmel- serna i detta avtal får beskattas i Sverige. skall den svenska skatt som betalas på denna inkomst avräknas mot den japanska skatt som påförs denna person. Avräkningsbelop- pet får emellertid inte överstiga den del av den japanska skatten som är hänförlig till denna inkomst.

b) ()m inkomsten som uppbärs i Sverige utgörs av utdelning som bolag med hemvist i Sverige betalar till bolag med hemvist i Ja- pan. vilket äger minst 25 procentav antingen röstetalet för aktierna i det bolag som betalar utdelningen eller av samtliga aktier i detta bolag. skall vid avräkningen medtas den svenska skatt som bolaget som betalar utdel— ningen erlägger på sin inkomst.

2. a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelser- na i detta avtal får beskattas i Japan. skall Sverige. såvida inte bestämmelserna i punkt c) nedan eller i artikel 10 punkt 3 föranleder annat. från svensk skatt på denna persons inkomst avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som betalats i Japan. Avräk- ningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av den svenska skatten. beräknad utan sådan avräkning. som är hänförlig till den inkomst som får beskattas i Japan.

b) Om person med hemvist i Sverige för-

Prop. 1982/83: 109

paragraph (a) ofthis paragraph. where a resi- dent of Sweden derives income which. in ac- cordance with the provisions of Articles 7 and 14, may be taxed in Japan. Sweden shall exempt such income from tax.

(c) Where a resident of Sweden derives income which shall be taxable only in Japan in accordance with the provisions of Article 18 or shall be exempt from Swedish tax in accordance with sub-paragraph (b) of this paragraph. Sweden may include that income in the tax base but shall allow as a deduction from the Swedish tax that part ofthe Swedish tax which is appropriate to the income de- rived from Japan.

ARTICLE 23 Nan-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement con- nected therewith which is other or more bur- densome than the taxation and connected re- quirements to which nationals of that other Contracting State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall. notwithstanding the provisions of Article I. also apply to persons who are not residents of one or both ofthe Contracting States.

2. The taxation on a permanent establish- ment or a fixed base which a person being a resident of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less fa- vourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on persons being residents of that other Contracting State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to resi- dents of the other Contracting State any per- sonal allowances. reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 6 of Article 1 1 . or paragraph 6 of Article 12. apply. interest. royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall. for the purpose of

20

värvar inkomst som enligt bestämmelserna i artiklarna 7 och 14 får beskattas i Japan. skall Sverige. utan hinder av bestämmelserna i punkt 21) ovan. undanta denna inkomst från skatt.

c) Om person med hemvist i Sverige för- värvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 18 beskattas endast i Japan eller enligt punkt b) ovan skall undantas från skatt i Sve- rige. fär Sverige inräkna inkomsten i beskatt- ningsunderlaget men skall minska den svens— ka skatten med den del av skatten som är hänförlig till den inkomst som uppburits från Japan. '

ARTIKEL 23 Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sam- manhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra avtalsslutande stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel I tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe eller stadigvarande anordning. som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten. skall i denna andra avtalsslutande stat inte vara mindre

_ fördelaktig än beskattningen av personer med

hemvist i denna andra avtalsslutande stat. vilka bedriver verksamhet av samma slag.

Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att med- ge person med hemvist i den andra avtalsslu- tande staten sådant personligt avdrag vid be- skattningen. sådan skattebefrielse eller skat- tenedsättning på grund av civilstånd eller för- sörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i arti- kel 9. artikel 11 punkt 6 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas. är ränta. royalty och annan betal-- ning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslu- tande staten avdragsgilla vid bestämmandet

Prop. '1982/83z'109

determining the taxable profits of such enter— prise. be deductible under the same condi- tions as ifthey had been paid to a resident of the first-mentioned Contracting State.

4. Enterprises of a Contracting State. the capital of which is wholly or partly owned or controlled. directly or indirectly. by one or more residents of the other Contracting State. shall not be subjected in the first-men- tioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxa- tion and connected requirements to which other similar enterprises of the ftrst-men- tioned Contracting State are or may be sub- jected.

5. The provisions of this Article shall. notwithstanding the provisions of Article 2. apply to taxes ofevery kind and description.

ARTICLE 24 Mutual agreement procedure

]. Where a person considers that the ac- tions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Con- vention. he may. irrespective ofthe remedies provided by the domestic laws of those Con- tracting States. present his case to the com- petent authority of the Contracting State of which he is a resident or. if his case comes under paragraph 1 of Article 23. to that ofthe Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions ofthis Convention.

2. The competent authority shall endea- vour. if the objection appears to it to be justi- fied and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution.-to resolve the case by mutual agreement with the competent au- thority of the. other Contracting State. with a view to the avoidance of taxation not in ac- cordance with the provisions ofthis Conven- tion. Any agreement reached shall be imple- mented notwithstanding any time limits in the domestic laws ofthe Contracting States.

3. The competent authorities of the Con-

21 av den beskattningsbara inkomsten för så— dant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars ,kapitai helt eller delvis ägs eller kontrolleras. _direkt eller indirekt. av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande sta- ten. skall inte i den förstnämnda avtalsslu- tande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av an- nat slag eller mer tyngande än den beskatt- ning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda av- talssltttande staten är eller kan bli underkas- tat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande ar- tikel på skatter av varje slag och beskaffen- het.

ARTIKEL 24 F örfttrandet vid ömsesidig överens/tontnte/se

1. Om en person anser att en avtalsslu- tande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal. kan han. utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa avtals- slutande staters interna rättsordning. fram- lägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller. om fråga är om tillämpning av artikel 23 punkt 1. i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga ftck vetskap om den åtgärd som'givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal.

2. Om den behöriga myndigheten ftnner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning. skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi- dig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande sta- ten i syfte att undvika beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal. Överens- kommelse som träffats skall genomföras utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande sta- ternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de'avtals-

Prop. 1982/83: 109

tracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this ConventionxThey may also consult together for the elimination of double taxa— tion in cases not provided for in this Conven-, - tum.

4. The competent authorities of the Con- tracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding para- graphs ofthis Article.

ARTICLE 25

Etc/lange ofinformution

[. The competent authorities of the,Con- tracting States shall exchange such informa- tion as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the do- mestic laws of the Contracting States con- cerning taxes covered by this Convention in- sofar as the taxation thereunder is not con- trary to this Convention. The exchange of information is not restricted by article l. Any information received by a Contracting'State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Contracting State and shall be disclosed only to persons or authorities. in- eluding courts and administrative bodies. in- volved in the assessment or collection of. the enforcemcnt or prosecution in respect of, or the determination of appeals in" relation to. the taxes covered by this Convention. Such persons or authorities shall use the informa— tion only for such purposes. They may dis- close the information in public court proceed- ings or injudieial decisions.

2. In no case shall the provisions of para- graph l be construed so as to impose on a Contracting State the obligation: (a.) 10 carry out administrative measures at variance with the laWs and the administrative practice of that or of the other Contracting State; ' ' (b) to supply information which is not ob- tainable under the laws or in the normal course of. the administration of that or ol" the other Contracting State: or (c) to supply information which would dis- close any trade. business. industrial, com- mercial or professional secret or trade pro-

' 22

slutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av detta avtal.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals- slutande staterna kan träda i direkt förbindel- se med varandra i syfte att träffa överens- .kommelse i de fall som angivits i föregående punkter i denna artikel.

ARTIKEL 25 Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtals- slutande staterna skall utbyta sådana upplys- ningar som är nödvändiga för att tillämpa be- stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu- tande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av detta avtal i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot detta avtal. Utbytet av upplys- ningar begränsas intc av artikel I. Upplys— ningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på-samma sätt som upplysningar. som erhållits enligt den interna. lagstiftningen i denna avtalsslutande stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer. uppbär el- ler indriver dc skatter som omfattas av detta avtal eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myn- digheter skall använda upplysningarna endast för sädana ändamål. De får yppa upplysning- arna vid offentlig rättegång eller i domstols— avgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt l anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att: '

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng- liga enligt lagstiftning eller sedvanlig admi- nistrativ praxis i denna avtalsslutande stat elleri den andra avtalsslutande staten:

c) lämna upplysningar som skulle röja af- färshemlighet. industri-. handels- eller yrkes- hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat

Prop. 1982/83: 109

cess. or information. the disclosure of which would be contrary to public policy.

ARTICLE" 26 , . Diplomatit' agents and mnsular officers

Nothing in this Convention shall affect the- tiseal privilcges of diplomatic agents or con- sular officers under the general rules of inter- national law or under the provisions of spe- cial agreements.

ARTICLE 27 Entry intoforc'e ,

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Tokyo as soon as possible.

2. This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the ex! change ofinstruments of _ratilieation and shall have effect:

(al in Japan:

as regards income for any taxable year be- ginning on or after the first day of'January of the calendar year next following that in which this Convention enters into force: and

(b) in Sweden: as regards income derived on or after the first day ofJanuary of the calendar year next following that in which this Convention enters into force.

3. The Convention between Japan and Sweden for the Avoidance of Double Taxa- tion and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income signed at Tokyo on December 12. 1956. modified and supplemented by the Protocol signed at To- kyo on April l5. l964. shall tcrminate and cease to have effect in respect of income to which this Convention applies under the provisions of paragraph 2.

ARTICLE 28 Termination

This Convention "shall continue in effect indefinitely but either Contracting State may. on or before the thirtieth day of June of any calendar year beginning after the expiration

23

förfaringssätt eller upplysningar. vilkas över- lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

ARTIKEL 26 Diplmnatixka företrädare och konsulära - tiiz'nstemän .

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folk- rättens allmänna regler eller bestämmelser i

_särskilda överenskommelser tillkommer di-

plomatiska företrädare eller konsulära tjäns- temän.

ARTIKEL 27

Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifika- tionshandlingarna skall utväxlas i Tokyo sna- rast möjligt.

2. Detta avtal träder i kraft trettionde da- gen efter den då utväxlingen av ratifikations- handlingarna skedde och skall tillämpas:

a) iJapan: beträffande inkomst hänförlig till beskatt- ningsår som börjar den ljanuari kalenderåret närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare: och '

b) i Sverige:

beträffande inkomst som förvärvas den I januari kalenderåret närmast efter det då av- talet träder i kraft eller senare.

'3. Avtalet mellan Japan och Sverige för undvikande av dubbelbeskattning och för- hindrande av skatteflykt beträffande in- komstskatter. som undertecknades i Tokyo den 12 december 1956 och som ändrades och kompletterades genom protokoll underteck- nat i Tokyo den 15 april l964. skall upphöra att gälla och inte längre tillämpas beträffande inkomster på vilka detta avtal blir tillämpligt enligt bestämmelserna i punkt 2.

ARTIKEL 28 Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbe- gränsning men envar av de avtalsslutande staterna äger att senast den 30 juni under ett kalenderår. som börjar efter utgången av

Prop. 1982/83: 109

of a period of five years from the date of its entry into force. give to the other Contracting State. through the diplomatic channel. writ- ten notiee of termination and. in such event, this Convention shall cease to have effect:

ta) in Japan: as regards income for any taxable year be- ginning on or after the first day ofJanuary of the calendar year next following that in which the notice of termination is given: and

(b) in Sweden: as regards income derived on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the notice of termina- tion is given. ' IN WITNESS WHEREOF the under-

signed. duly authorized thereto by their re- spective Governments. have signed this Con- . vention.

DONE in Duplicateat Stockholm on 21 January 1983 in the English language.

For the Government of Sweden:

Lennart Bodström Minister for Foreign Affairs

For the Government ofJapan: Wataru Owada Ambassador Extraordinary and Plenipoten- tiary of Japan

24

en tidrymd av fem år räknat från dagen för avtalets ikraftträdande — på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra av- talsslutande staten. I händelse av sådan upp- sägning upphör detta avtal att gälla:

a) iJapan: beträffande inkomst hänförlig till beskatt- ningsår som börjar den Ijanuari kalenderåret närmast efter det då uppsägning sker eller senare: och

b) iSverige: beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då uppsägning sker eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade. därtill vederbörligen bemyndigade av sina re- spektive regeringar. undertecknat detta av- tal.

Som skedde i Stockholm den 21 januari 1983 i två exemplar på engelska språket.

För Sveriges regering:

Lennart Bodström Utrikesminister

För Japans regering:

Wataru Owada Japans ambassadör

IQ 'Jl

Prop. 1982/83: 109

Utdrag

FINAN SDEPARTEMENTET PROTOKOLL vid regeringssammanträde 1983-02-17

Närvarande: statsministern Palme. ordförande, och statsråden Lundkvist. Feldt. Sigurdsen. Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallén. Andersson. Rainer. Boström. Bodström. Göransson. Gradin. Dahl. R. Carlsson. Holmberg. Hellström. Thunborg

Föredragande: statsrådet Feldt

Proposition om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan

1. Inledning

Gällande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan ingicks den 12 december 1956. Avtalet godkändes av riksdagen (prop. 1957: 5. BevU 1. rskr 49) och tillämpades fr.o.m. 1958 års taxering. Avtalet kompletterades den 15 april 1964 genom ett protokoll som godkändes av riksdagen (prop. 1964: 184. BevU 66. rskr 356) och tillämpades fr.o.m. 1967 års taxering (SFS-1965z918). -

Under år 1980 föreslogs från svensk sida vissa ändringar i gällande avtal. Detta var främst föranlett av att en del av den lokala skatten som utgår i Japaniinte omfattas av avtalet. vilket medför en extra skattebelastning för en del svenska företag i Japan. Det innebär också administrativa problem för luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS). eftersom den lokala skatten i fråga omfattas av de dubbelbeskattningsavtal som Norge och Danmark ingått med Japan. Vid de diskussioner som följde på det svenska initiativet bestämdes att avtalet i sin helhet borde revideras. Med hänsyn till den utveckling som ägt rum på detta område sedan avtalet tillkom bestämdes att ett helt nytt avtal skulle utarbetas på grundval av det modellavtal som OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) färdigställt år 1977. Härvid skulle dock det sakliga innehållet i nu gällande avtal till stor del beaktas. Förhandlingarna inleddes i Stock- holm den 12— 16 oktober 1981 och avslutades i Tokyo den 25 februari—den 3 mars 1982. Sistnämnda dag paraferades ett förslag till dubbelbeskatt— ningsavtal mellan de båda ländernas regeringar. Avtalsförslaget. som var upprättat på engelska. har därefter översatts till svenska och remitterats

Prop. 1982/83: 109 26

till kammarrätten i Stockholm och riksskatlc'verket. Remissinstanscrna har i sak inte haft något att erinra mot förslaget. Avtalet undertecknades den 21 januari 1983.

2 Lagförslaget

]" 1 & föreskrivs att det till lagen som bilaga fogade avtalet skall gälla för Sveriges del. I 2 & slås fast att avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast om de innebär en inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som skulle ha förelegat om avtal inte hade funnits. Vidare finns bestämmelse om hur den skattskyldige skall förfara om han blir beskattad i strid med avtalets bestämmelser 13 å). Slutligen klargörs att skattskyldig skall lämna de uppgifter till ledning för taxering som han normalt är skyldig att lämna. även i det fall inkomst enligt avtalet helt eller delvis undantagits från beskattning (4 $).

Enligt artikel 27 i avtalet skall detta ratificeras. Avtalet träder i kraft . trettionde dagen efter den dag då ratifikationshandlingarna utväxlades. Det är således inte möjligt att redan nu bestämma vid-vilken tidpunkt avtalet skall träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träderi kraft den dag regeringen bestämmer.

3. Skattelagstiftningen i Japan

Fysiska personer som enligt japansk lag anses domicilierade — har sitt hemvist ("Jusho") -— i Japan eller som har varit bosatta i Japan i minst ett år är skyldiga att betala skatt där på alla inkomster oavsett varifrån de härrör. Detta gäller dock inte för personer som inte har för avsikt att permanent bosätta sig i Japan under förutsättning att de haft hemvist i Japan oavbrutet i högst fem år. Sådana personer är i stället begränsat skattskyldiga och erlägger skatt endast för inkomster som _har sin källa i Japan eller som betalas eller överförs dit. För fysiska personer" som inte har hemvist i Japan föreligger skattskyldighet endast för inkomster som- har sin källa där. .

Beträffande bolag och andrajuridiska personer samt vissa sammanslut— ningar som ej har status som juridisk person (i fortsättningen benämnda '- "'bolag'”) är det i skattehänseende av betydelse om bolaget är inhemskt eller utländskt. Ett inhemskt bolag är ett bolag som har sitt huvudkontor i Japan. Alla andra bolag är utländska. Inhemska bolag är skattskyldiga för alla sina inkomster oavsett varifrån de härrör. Utländska bolag erlägger bolagsskatt endast för inkomster som anses ha sin källa i Japan.

Den beskattningsbara inkomsten för fysiska personer beräknas vid den statliga inkomstbeskattningen i princip så att från bruttoinkomsten avdrag

Prop. 1982/83: 109 27

får göras för nödvändiga kostnader. Avsteg från denna princip görs emel- lertid bl.a. genom att ganska generösa schablonavdrag medges från brut- toinkomsten. Beträffande exempelvis löneinkomster o.d. får från årslönen avdrag göras med 0.5 milj. yen (1 yen=3.15 öre) eller med 40% av inkomsten om den inte överstiger 1.5 milj. yen. För inkomster över 1.5 milj. yen avtrappas procentsatsen för avdraget så att det i skiktet 1.5 till 3 milj. yen utgör 30%. i skiktet 3 till 6 milj. yen 20%. i skiktet 6_till 10 milj. yen 10% och för löner över 10 milj. yen 5 %. Basen för skatteberäkningen reduceras alltså avsevärt genom dessa avdrag och uppgår för exempelvis en inkomst om 10 milj. yen till 7.05 milj. yen. Från denna summa får dessUtom avdrag göras för vissa kostnader av främst social natur t.ex. utgifter för medicin och hälsovård. socialförsäkringspremier. livförsäk- ringspremier m.m. Vidare medges under vissa förhållanden avdrag för bl. a. hustru och personer som är beroende av skattebetalaren i fråga för sin försörjning. Skatteskalan är progressiv och innehåller 19 skikt. Som exempel kan nämnas att för inkomster ej överstigande 0.6 milj. yen är skattesatsen 10%. i skiktet 3 till 4 milj. yen 21%, i skiktet 6 till 7 milj. yen 30% och i skiktet 15 till 20 milj. yen 50 %. Den högsta skattesatsen är 75 % och uttas på inkomster som överstiger 80 milj. yen. Vid beskattningen läggs alla s. k. ordinarie inkomster ihop. Såsom "ordinarief' inkomst avses t. ex. inte pension. Sådan inkomst skattläggs för sig. men samma skatte- skala tillämpas. 'fillfälligtvis (t. o. m. är 1983) får också vissa andra inkoms- ter. t. ex. ränta och utdelning. skattläggas särskilt. . '

Bolag erlägger bolagsskatt till staten på nettoinkomsten efter en skatte? sats som är beroende dels av aktiekapitalets och i viss mån av vinstens storlek. dels av om inkomsten delats ut eller ej. Bolag med ett aktiekapital som överstiger 100 milj. yen erlägger på s.k. ordinarie inkomster 42% i skatt på icke utdelad vinst och 32 % på utdelad vinst. För bolag som har ett lägre aktiekapital reduceras dessa skattesatser om den ärliga inkomsten inte överstiger 8 milj. 'yen till 30% resp. 24%. Vissa slag av bolag samt vissa typer av inkomster beskattas efter lägre skattesatser än 'de nu- nämnda. .

Avdrag för förlust hänförlig till tidigare är medgesi upp-till fem år efter förluståret. Det är också tillåtet att dra av en förlust från vinst för räken- skapsåret närmast före vinståret, s. k. carry back. Det kan också nämnas att den japanska skattelagstiftningen har ett generöst system för avsätt- ningar till olika slag av fonder. Detta utgör dock ingen definitiv skatteefter- gift utan utgör bara en möjlighet för bolaget att uppskjuta beskattningen.

Ränta och utdelning som betalas till personer med hemvist i Japan , beskattas normalt som ordinarie inkomst. Källskatt måste dock erläggas av utbetalaren med 20% av bruttoinkomsten men detta utgör endast en förskottsbetalning som får räknas av vid den slutliga skatteberäkningen. Även personer som inte har hemvist i Japan erlägger källskatt med 20 % för ränta och utdelning från Japan. Sådana personer måste också erlägga

Prop. 1982/83: 109 28

källskatt med 20% för vissa andra typer av inkomster. t. ex. royalties och löner för arbete utfört i Japan.

Avtalet omfattar. också "de lokala skatterna för invånare". Dessa består av två olika skatter: "prefectural inhabitants tax" och "municipal inhabi- tants tax". Dessa lokala skatter tas ut från såväl fysiska som juridiska personer. Fysiska personer får göra vissa sociala avdrag från inkomsten av samma slag som tillåts vid beräkningen av den statliga inkomstskatten. De lokala skatterna består av dels en inkomstberoende dels en inkomstobe- roende del. Beträffande ”'prefectural inhabitants tax” uppgår den inkomst- oberoende skatten till 500 yen per person och den andra delen till 292. av inkomster som understiger 1.5 milj. yen och 4% för inkomster därutöver. Beträffande "municipal inhabitants tax" varierar den inkomstoberoende delen med invånarantalet i samhället i fråga och kan som högst utgå med 2600 yen. Den andra delen av denna skatt tas ut efter en progressiv s.k. standardskatteskala i 13 skikt som börjar med 2 % för inkomster under 0,3 milj. yen och som sedan ökar med 1% för varje skikt upp till 14% för inkomster över 49 milj. yen. Som exempel kan nämnas att i skiktet 1 till 1.3 milj. yen är skattesatsen 6% och i skiktet 9.5 till 19 milj. yen 11%. Denna standardskatteskala kan, om behov föreligger. höjas upp till 1.5 gång.

För bolag utgår den inkomstoberoende delen av "prefectural inhabitants tax” efter det egna kapitalets storlek. Lägsta skattebelopp är 2 000 yen och högsta 0.2 milj. yen. Sistnämnda belopp tas ut om det egna kapitalet överstiger 5000 milj. yen. Den inkomstberoende skattedelen utgår i nor- mala fall med S% av den statliga bolagsskatten, men kan höjas till maxi- malt 6% om behov av inkomster föreligger. Beträffande "municipal inha- bitants tax" utgår den inkomstoberoende delen efter det egna kapitalets storlek och antalet anställda. Skatten kan utgå med högst 1 milj. yen för bolag med 5 000 milj. yen i eget kapital och med över 100 anställda. Lägsta skattebelopp uppgår till 8000 yen. Den inkomstberoende delen av skatten uppgår i normala fall till 12.3 % aV'den statliga bolagsskatten men kan vid behov höjas till maximalt 14.7 %. '

Enligt art. 8 punkt 2 i avtalet är svenskt luftfartsföretag undantaget från den japanska företagsskatten ("enterprise tax”). Även denna skatt är en lokal skatt. Den utgår förjuridiska personer efter årsinkomst. Inkomst av rörelse bedriven utomlands samt utdelning från inhemska bolag undantas dock från den beskattningsbara inkomsten. Vanliga bolag erlägger skatt på nettoinkomsten. Skattesatsen är 12% om inkomsten överstiger 7 milj. yen och aktiekapitalet är 10 milj. yen eller högre. Vid lägre aktiekapital och inkomst kan skattesatsen reduceras till 6 eller 9%. Denna standardskatte- skala kan vid behov höjas upp till 1,1 gång.

Prop. 1982/83: 109 29 4 Avtalets innehåll

Avtalet har kunnat utformas i nära överensstämmelse med de bestäm- melser som OECD har rekommenderat för bilaterala dubbelbeskattnings- avtal. Såväl Sverige som Japan har emellertid reserverat sig på vissa punkter mot modellavtalet. något som givetvis har påverkat avtalets ut- formning. Även det gällande avtalet mellan Sverige och Japan har i vissa avseenden beaktats vid förhandlingarna;

Art. I och 2 anger de personer _och skatter som omfattas av avtalet. Den japanska företagsskatten ("enterprise tax") finns inte med i uppräkningen av dejapanska skatter som omfattas av avtalet men somjag tidigare nämnt är svenskt luftfartsföretag enligt art. 8 punkt 2 undantaget från denna skatt".

Art. ..?—5 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Art. 4 innehåller bestämmelser som avser att fastställa var en person har hemvist vid tillämpningen av avtalet. 'I de fall en fysisk person är bosatt i Sverige och Japan samtidigt enligt vardera statens lagstiftning skall de behöriga myndigheterna enligt punkt 2 avgöra i vilken stat perso- nen i fråga skall anses ha hemvist. Bestämmelsen avviker från OECD:s modellavtal som i detalj redogör för de kriterier som skall vara avgörande för var hemvistet i ett sådant fall skall anses vara beläget. l praktiken torde dock fall av dubbel bosättning i förhållandet mellan Sverige och Japan vara sällsynta. Skulle tvist om hemvistet ändå uppkomma torde OECD:s regler komma att tillmätas stor betydelse för lösningen av tvisten. År!. 5 anger innebörden av uttrycket "fast driftställe".

Art. 6—2] innehåller avtalets materiella beskattningsregler. Inkomst av fast egendom får enligt art. 6 beskattas i den stat där fastigheten är belägen.

Arr. 7 innehåller regler om beskattning av rörelseinkomst. Sådan in- komst får beskattas i den stat där rörelsen bedrivs från fast driftställe.

Inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. 8 endast i den stat där företaget har hemvist. I avtal som ingåtts under senare år har en särskild regel om SAS brukat tas in i avtalet eller i ett protokoll fogat till avtalet. Regeln brukar föreskriva att bestämmelserna i artikeln tillämpas beträffande SAS” inkomst men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet SAS vilken innehas av AB Aerotransport (ABA). den svenske delägaren i SAS. Motsvarande bestämmelse finns inte i förevarande avtal utan har i stället tagits in inoter som utväxlades i samband med undertecknandet av avtalet. Dessa noter utgör inte en integrerande del av avtalet och torde därför inte kräva riksdagens godkännande. Notväxlingens innehåll kommer emellertid att redovisas i de anvisningar till avtalet som regeringen utfärdar sedan avtalet trätt i kraft. Genom art. 8 punkt -2 undantas. som jag tidigare nämnt. svenskt luftfartsföretag från den japanska företagsskatten.

Art. 9 innehåller regler om omräkning av rörelseinkomst vid obehörig

Prop. 1982/83: 109 . 30

vinstöverflyttning mellan företag med intressegemenskap. För svensk del får bestämmelserna betydelse vid tillämpningen av 43.5 1 mom. kommu- nalskattelagen (1928: 370).-

Beskattning av utdelning regleras i "art. 10. Utdelning får beskattas i den stat där mottagaren har hemvist (punkt 1) om inte bestämmelserna i punkt 3 är tillämpliga. Beskattning får emellertid enligt punkt 2 ske även i den stat där det utdelande bolaget har hemvist. Skatten i denna stat skall emellertid begränsas till 15% eller i vissa fall till 10% av utdelningens bruttobelopp. såvida inte fall föreligger som avses i punkt 5. Uppkommer dubbelbe- skattning vid tillämpning av art. 10. undanröjs denna genom avräkning enligt bestämmelserna i art. 22. Enligt punkt 3 skall utdelning från bolag i Japan till bolag med hemvist i Sverige vara undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lag om båda bolagen hade varit svenska bolag.

Ränta och royalty beskattas enligt art. II och 12 i princip i den stat där mottagaren har hemvist. Även den stat varifrån utbetalningen sker (käll- staten) har dock rätt att i enlighet med sin interna lagstiftning beskatta inkomsten. Skatten i denna stat skall emellertid begränsas till 10% (arr. II punkt 2 Iresp.urt. 12 punkt 2). Begränsningarna enligt sistnämnda bestäm- melser gäller dock inte i fall som avses i art. ]] pimkt 4 resp. art. [2 punkt 4. dvs. då utbetalningen har samband med antingen rörelse som bedrivs från fast driftställe eller med självständig yrkeSVerksamhet. som utövas från stadigvarande anordning som betalningsmottagaren har i källstaten. Uttrycket "royalty" omfattar. med avvikelse från OECD:s modellavtal, även inkomst av s.k. "bare boat charter”.” av skepp eller flygplan. Har ' skatt på ränta eller royalty tagits ut i källstaten enligt art. 11 punkt 2 eller punkt 4 resp. art. 12 punkt 2 eller punkt 4. avräknas denna mot inkomstta— garens skatt på inkomsten i hemviststaten enligt bestämmelserna i art. 22.

Royalty för rätten att nyttja fast egendom. mineralförekomst. källa eller annan naturtillgång beskattas enligt art. 6.

Art. I3 behandlar beskattning av realisationsvinst. Artikeln överens- stämmer med art. 13 punkterna 1—3 i OECD:s modellavtal. Punkt 4 i modellavtalet. som ger hemviststaten uteslutande beskattningsrätt till all egendom som inte faller under punkterna 1—3. har ingen motsvarighet i förevarande avtal. Detta gäller t.ex.. vinst vid försäljning av aktier i svenskt bolag. Sådan vinst behandlas i stället enligt art. 21, vilket medför att beskattning. förutom i hemviststaten. får ske också i den avtalsslutande stat från vilken vinsten härrör. Uppkommer härvid dubbelbeskattning. . undanröjs denna genom avräkning enligt bestämmelserna i art. 22.

Enligt art. [4 beskattas inkomst av självständig yrkesutövning i regel endast i den stat där yrkesutövaren har hemvist. Utövas verksamheten från stadigvarande anordning i den andra staten. får dock inkomsten be- skattas där. Såsom sådan anordning betraktas t. ex. kontor eller mottag- ning. Denna princip står i överensstämmelse med den. som gäller för rörelsebeskattning enligt art. 7.

Prop. 1982/83: 109 . ' 31

Art. I5 behandlar beskattningen av inkomst av enskild tjänst. Punkt ] innebär. att sådan inkomst i princip beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel gäller vid viss korttidsanställning under de förutsättningar som anges ipunkt 2. I sådana fall sker beskattning endast i inkomsttagarens hemviststat. I punkt 3 har intagits särskilda regler om beskattning av inkomst av arbete ombord på skepp och luftfartyg i interna- tionell traftk. Enligt ett särskilt diskussionsprotokoll. som undertecknades i samband med undertecknandet av avtalet. gäller bestämmelserna i att. 15 punkterna 1 och 2 även i fråga om ersättning som person med hemvist i Sverige uppbär på grund av anställning ombord på SAS” flygplan i interna- tionell traflk. Protokollet, som inte utgör en integrerande del av avtalet. kommer att redovisas i de anvisningar som regeringen utfärdar sedan avtalet trätt i kraft.

Styrelsearvode och liknande ersättning får beskattas i den stat där det bolag som betalar ut ersättningen har hemvist (art. 16).

Inkomst som artister och idrottsmän uppbär genom sin verksamhet beskattas enligt art. 17i regel 1 den stat där verksamheten utövas. Undan- tag gäller för de fall då verksamheten utövas enligt ett särskilt program för kulturellt utbyte som den svenska och den japanska regeringen kommit överens om. Inkomsten skall i sådana fall vara undantagen från beskatt- ning i den-stat där verksamheten utövas.

Inkomst av offentlig tjänst beskattas enligt art. [8 punkt 1 i regel endast i den stat varifrån inkomsten betalas. Motsvarande gäller enligt urt. 18 punkt 2 'i fråga om pension på grund av offentlig tjänst. 1 fall som avses i art. 18 punkterna Ib) och 2b) beskattas dock ersättningen endast i in- komsttagarens hemviststat.

Art. 19 innehåller regler om skattelättnader för studerande och prakti- kanter.

I art. 20 finns en specialbestämmelse som reglerar beskattningen av svenska oskiftade dödsbon. Enligt punkt 1 är oskiftat dödsbo befriat från eller berättigat till nedsättning av svensk skatt för inkomst i den mån inkomsten tillkommer dödsbodelägare med hemvist i Japan. om befrielsen eller nedsättningen skulle ha gällt för dödsbodelägaren om denne själv fått inkomsten. Punkt 2 innehåller avräkningsregler som avser att förhlndra att samma inkomst beskattas både hos svenskt dödsbo och hos dödsbodel- ägare med hemvist i Japan.

Inkomst som inte behandlats särskilt i övriga artiklar i avtalet beskattas enligt art. 2! punkt 1 endast i den stat där inkomsttagaren har hemvist. Från denna huvudregel görs emellertid ett väsentligt undantag i art. 21 punkt 3. Inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten (källsta- ten) får nämligen beskattas också i den staten. Punkt 1 blir alltså i princip tillämplig bara på inkomst som- härrör från annan stat än Sverige eller Japan. Bland de inkomster som skall beskattas enligt art. 21 kan nämnas utbetalningar enligt svensk socialförsäkringslagstiftning, t.ex. ATP och

Prop. 1982/83: 109

'.'—3 ls)

folkpension. samt privata pensioner som betalas från Sverige. Sådana inkomster får således beskattas i Sverige enligt art. 21 punkt 3. Som jag nämnt tidigare tillämpas art. 21 även vid beskattning av vinst vid försälj- ning av aktier i svenskt bolag.

Både Sverige och Japan tillämpar enligt avtalet avräkning av skatt (cre- dit of tax) som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning. Detta innebär en ändring för Sveriges del. I det nu gällande avtalet tillämpar Sverige den s.k. exemptmetoden (exempt = undantagande från skatt). Avräkningsbestämmelserna finns i urt. 22. Innebörden av dessa är att en person med hemvist i den ena staten taxeras där även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i den andra staten. Den uträknade skatten - minskas därefter med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten. Har den skattskyldige flera inkomster från utlandet kan vid avräk- ningsförfarandet i Sverige även de nya bestämmelserna i 25 % första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt bli tillämpliga (jfr prop. 1982/ 83: 14 s.10—13).

Ett japanskt bolag som erhåller utdelning från ett svenskt bolag får. under de förutsättningar som anges i art. 22 punkt lb). vid avräkningsför- farandet beakta — förutom den svenska skatten på utdelningen den inkomstskatt som det svenska bolaget erlägger. Syftet med bestämmelsen är att undvika kedjebeskattning inom en koncern. För svenskt vidkom- mande har bestämmelserna i art. 10 punkt 3 motsvarande syfte.

Från huvudmetoden för att undvika dubbelbeskattning görs från svensk sida undantag i art. 22 punkt 2b) för inkomst som härrör dels från rörelse bedriven från fast driftställe i Japan och dels från självständig yrkesverk- . samhet bedriven från stadigvarande anordning i Japan. I sådana fall tilläm- pas i stället exemptmetoden. Det stod under förhandlingarna klart att en övergång från exemptmetoden till creditmetoden på svensk sida kunde skapa en väsentligt försämrad skattesituation för en del svenska företag som är verksamma i Japan. Exemptmetoden tillämpas också för inkomster. som enligt art. 18 beskattas endast i Japan och beträffande sådan utdelning som undantagits från svensk skatt enligt art. 10 punkt 3. Enligt art. 22 punkt 2 c) får emellertid.inkomst som undantagits från beskattning i Sveri- ge enligt avtalet beaktas vid progressionsberäkningen här.

Art. 23 innehåller sedvanliga bestämmelser om förbud mot diskrimine- . n'ng. '

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i art. 24 och ur!. 25 innehåller bestämmelser om utbyte av upplysningar. .

I art. 26 finns vissa föreskrifter om diplomatiska företrädare och konsu- lära tjänstemän.

Art. 27 och 28 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphävande. Avtalet skall enligt art. 27 ratificeras och träda i kraft tret- -tionde dagen efter utväxlingen av ratifikationshandlingarna. Det skall till- . lämpas i Sverige beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari kalen-

Prop. 1982/83: 109 ' 33

deråret närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare och i Japan beträffande inkomst hänförlig till beskattningsår som börjar den 1 januari kalenderåret närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare. 1956 års avtal upphör att gälla i och med att förevarande avtal blir tillämpligt.

5. F öredraganden

Avtalet har utformats i nära överensstämmelse med OECD:s modellav- tal. Avtalet bygger på ömsesidiga åtaganden och jag anser att det utgör en tillfredsställande lösning av hithörande skatteproblem. _

Såsom framgår av 2å i den föreslagna lagen skall avtalets beskattnings- regler tillämpas endast i den mån de medför inskränkning av den skattskyl- dighet i Sverige som annars skulle föreligga. Jag anser på grund härav att lagrådets hörande inte är erforderligt.

6 Hemställan Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att anta ett inom finansdepartementet upprättat förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan.

7. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredra- ganden har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983