Prop. 1982/83:173

om godkännande av konvention om upprättande av den europeiska telesatellitorganisationen Eutelsat med därtill anslutande driftöverenskommelse, m. m.

Prop. 1982/83: 173

Regeringens proposition 1982/83: 173

om godkännande av konvention om upprättande av den europeiska telesatellitorganisationen Eutelsat med därtill anslutande drift- överenskommelse, m. m.;

beslutad den 21 april 1983.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar OLOF PALME CURT BOSTRÖM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en konvention om upprättande av en europeisk organisation för telekommunikationer via satellit, kallad Eutelsat, och en därtill anslutande driftöverenskommelse. Organisationens syfte är_ att med användning av rymdsatelliter förbättra telekommunikationerna i Europa.

Vidare föreslås ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

1. Riksdagen1982/83.1 saml. Nr 173

Prop. 1982/83: 173 2

Förslag till Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet o'ch privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 Skall ha nedan angivna lydelse.

Bilaga

Immunitet och/eller privilegier gäller Tillämplig för följande internationell

överenskommelse

Internationella organ Fysiska personer

31 Europeiska — Konvention den 15 telesatellit- juli 1982 om organisationen upprättande av den Eutelsat europeiska tele-

satellitorganisa- tionen Eutelsat

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

' Bilagan omtryckt 1979z9. Senaste lydelse 1980:615.

Prop. 1982/83: 173 3

Utdrag KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1983-04-21

Närvarande: statsministern Palme, ordförande. och statsråden I. Carlsson, Lundkvist, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Anders- son, Rainer, Boström, Bodström, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hell- ström, Thunborg

Föredragande: statsrådet Boström

Proposition om godkännande av konvention om upprättande av den europeiska telesatellitorganisationen Eutelsat med därtill anslutande driftöverenskommelse, m. m.

1 Inledning

Mellanstatligt samarbete rörande telekommunikationer via satellit har organiserats sedan 1960- talet, och har först och främst resulterat i bildan- det av dels den internationella telesatellitorganisationen Intelsat, dels den internationella organisationen för maritima telekommunikationer via satel- lit (lnmarsat). Utförliga redogörelser för dessa organisationer och Sveriges deltagande vid deras tillkomst har lämnats i prop. 1964: 182 och 1971: 149 beträffande Intelsat och prop. 1978/79: 166 beträffande lnmarsat.

Efter mönster av detta samarbete och med nära anknytning till västeuro- peiskt samarbete på rymdteknologins område togs inom Europeiska post- och telesammanslutningen (CEPT) initiativ till att sätta upp en interimis- tisk organisation för telekommunikationer via satellit i Europa. Avtalet om det s.k. Interim Eutelsat. nedan kallat den provisoriska överenskommel- sen, trädde i kraft den 30 juni 1977. Två tilläggsavtal till den provisoriska överenskommelsen har senare ingåtts mellan vissa europeiska teleförvalt- ningar eller teletrafikföretag om användning av telesatelliter för maritim mobil teletrafik (kallade Marots), och ett regionalt satellitkommunikations- system (ECS) för teletrafik i Europa. Av dessa är numera endast det sistnämna i kraft.

Den provisoriska överenskommelsen innehåller även riktlinjer för bil- dandet av en slutlig Eutelsat—organisation (artikel 20). De innebär i kort- het att

Interim Eutelsats församling åläggs att senast sex månader innan ECS—rymdsektorns planerade idn'fttagning framlägga förslag om definiti- va bestämmelser för Eutelsat—organisationen; '

Prop. 1982/83: 173 * 4

— Oavsett vilken form denna organisation får a) skall ändamålet med Eutelsat—organisationen vara i överensstäm- ' melse med de principer som anges i förordet till den provisoriska överens- kommelsen,

b) skall alla CEPT—teleförvaltningar kunna bli medlemmar i Eutelsat och skall också teleförvaltningarna i andra europeiska länder som är med- lemmar i Internationella teleunionen (ITU) kunna beviljas inträde under förutsättning av församlingens godkännande,

0) skall skydd tillförsäkras de investeringar, som medlemmarna gjort i sin egenskap av signatärer till de ovannämnda tilläggsavtalen, samt

(1) skall bestämmelserna bl. a. ange Eutelsats ställning som juridisk per- . son; procedur och periodicitet för fastställande av signatärernas investe- ringsandelar, och villkor för finansiella justeringar signatärerna emellan; villkor för avkastning på investerat kapital; villkor för bestämmande av användningsavgifter för rymdsektorn; villkor för överflyttning av funktio- nertill Eutelsat från den franska förvaltningen i dess egenskap av företrä- dare för Interim Eutelsat; samt procedur för reglering av förhållandet till den europeiska rymdsamarbetsorganisationen European Space Agency (ESA). Den provisoriska överenskommelsen slår även fast att, om den definitiva organisationen inte kan upprättas inom avsedd tid, Interim Eu- telsats ansvar kvarstår för drift och underhåll av rymdsektorn på grundval av hittillsvarande överenskommelser till dess slutgiltiga bestämmelser träder i kraft.

Interim Eutelsats församling — sedan våren 1979 under svensk ordföran- de -— tillsatte 1980 en arbetsgrupp för att utarbeta de nämnda förslagen till slutgiltiga överenskommelser. Arbetsgruppen, som bestod av företrädare för förvaltningarna i Belgien, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Italien, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien och Österrike samt för Nordens räkning Norge och Sverige. utarbetade sina förslag med sikte på att det definitiva Eutelsat skulle liksom Intelsat och Inmarsat —- upprät- tas genom en mellanstatlig överenskommelse och bl. a. kunna tillerkännas privilegier och immuniteter som de båda andra nämnda internationella organisationerna med ansvar för planering och drift av telesatellitsystem. Gruppens förslag grundades därför i tillämpliga delar på avtalen om Intel- sat och lnmarsat.

Det förtjänar att i detta sammanhang erinra om att det traditionellt mycket nära samarbetet mellan de fem nordiska teleförvaltningarna gjorde det naturligt att de även samarbetade vid utarbetandet av förslagen till Eutelsat-avtalen. Förutom ko-ordinering av uppträdandet vid hithörande förhandlingar har detta samarbete resulterat bl.a. i att de nordiska förvalt- ningarna beslutat att för gemensamt bruk uppföra en jordstation nära Stockholm för överföring av teletrafik via Eutelsatsystemet.

Sedan Interim Eutelsats församling antagit förslagen till avtal om defini- tiva arrangemang inbjöd Frankrikes regering till en regeringskonferens om

Prop. 1982/83:173 5 '.

upprättande av ett permanent, mellanstatligt Eutelsat den 3— 14 maj 1982 i Paris. Trots starka motsättningar i vissa frågor särskilt beträffande den föreslagna konventionens regler rörande upphandling, ko-ordineringen . med andra rymdsektorer och Eutelsats" privilegier och immuniteter samt den tillhörande driftöverenskommelsens finansieringsregler lyckades konferensen att inom den avsatta tiden uppnå enhällighet på alla punkter avseende konventionen och driftöverenskommelsen. En resolution antogs dessutom om förhållandet mellan Eutelsat och ESA. Konventionen och driftöverenskommelsen öppnades för undertecknande i Paris den 15 juli 1982.

Konventionen och driftöverenskommelsen i engelsk och fransk original- version jämtc översättning till svenska bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga I och 2. "

2 Konventionens och driftöverenskommelsens innebörd i huvudsak .

Överenskommelsema om Eutelsat är som nämnts uppdelade, dels på en konvention, med regeringar som parter, dels på en driftöverenskommelse, ' med regeringar eller av dem utsedda organ (normalt den nationella teleför- valtningen) som parter (s. k. signatärer).

Organisationen har enligt art. IIIl till huvudsyfte att tillhandahålla en ' rymdsektor för internationella allmänna telekommunikationer i Europa. Med rymdsektor förstås den del av ett satellitsystem som utgörs av själva satelliterna och de anläggningar på jorden vilka behövs för dessas styrning och kontroll. På samma villkor som för den internationella trafiken skall rymdsektorn vara tillgänglig för parternas nationella allmänna telekom- munikationer mellan delar av ett land som antingen skiljs åt av annat lands territorium eller av öppna havet. Eutelsats rymdsektor får även användas för andra nationella och internationella telekommunikationer, såväl all- männa som s.k. speciella (utom för militära ändamål), förutsatt att Eutel- sats huvudändamål inte äventyras. _ Verksamheten skall finansieras genom. kapitaltillskott från signatärernai. och avgifter från dem som använder satellitsystemet. Kapitaltaket har tills vidare fastställts till 400 miljoner ECUZ, vilket belopp styrelsen har rätt att ändra i framtiden (art. 5). Kapitaltillskottet har preliminärt fördelats på första investeringsandelar som motsvarar ECS-medlemmarnas andelar, av vilka de 15 största kan nämnas: Frankrike (16,40%), Storbritannien (16.40%), Italien (11.48 %), Förbundsrepubliken Tyskland (10,82 %), Ne- derländerna (5,47 %). Sverige (5,47 %), Belgien (4,92 %), Spanien (4,64 %),

' l hänvisningen till artiklar i överenskommelserna avser romerska siffror konven- tionen .09h__?'f891$_1(_'4._5_i_f_fr0.f den_öysrenskemmslsen— _ ___. . _ _ _ 2 1 ECU (europeisk valutaenhet)= 0.929429 dollar eller 6,95120 kronor den 11 april , 1983. .

Prop. 1982/83:173 '6

Schweiz (4.36 %), Danmark (3.28 %), Grekland (3,19 %), Portugal (3.06 %), Finland (2,73 %), Norge (2,51%) och Österrike (1.97%). Den svenska kostnadsandelen motsvarar sålunda 21,9 miljoner ECU eller ungefär 1522 miljoner kronor. De första andelarna, vilka förtecknats i en bilaga till driftöverenskommelsen, kan ändras om någon ny signatär tillkommer eller om någon begär sitt utträde. Tidigast efter fyra år från det då den första satelliten i Eutelsats rymdsektor tagits i drift skall signatärernas första investeringsandelar omräknas på grundval av deras användning av rymd- sektorn. Övergång till investeringsandelar baserade på användning skall ske när tio signatärer har trafik via satellitsystemet och Eutelsats intäkter av deras användning under en sexmånadersperiod överstiger den intäkt som skulle uppnås vid upplåtelse av 5.000 telefonförbindelser. Övergången skall dock ske senast efter sju år oavsett trafikmängden (art. 6 d). Efter övergången från fasta till trafikbaserade andelar skall en översyn ske varje år och nya andelar skall träda i kraft den 1 mars. Om kapacitetsutnyttjan- det sjunkit med mer än 20 procent i jämförelse med den sexmånaderspe- riod som började 18 månader före justeringstillfället ändras emellertid inte investeringsandelama (art. 6 e). I annat fall skulle kraftiga kortsiktiga svängningar i användningen kunna leda till ändringar av andelarna som ej återspeglar den långsiktiga användningen.

Verksamheten skall dfivas enligt sunda ekonomiska grundsatser och med iakttagande av gängse affärsmässiga principer (art. V). En för Eutel- sats ekonomi väsentlig princip har fastslagits i konventionens artikel om upphandling (art. XIV). Således stadgas att fri internationell upphandling skall ske i första hand och att avgörande för antagande av ett anbud skall vara att det ger Eutelsat den bästa kombinationen av kvalitet, pris, leve- ranstid-och andra för organisationen väsentliga egenskaper. I de fall då flera anbud är likvärdiga i nämnda hänseenden skall avgörandet ske med beaktande av parternas allmänna och industriella intressen. ' Eutelsat förvaltas av en för—samlingen styrelse och ett verkställande- organ under ledning av en generaldirektör.

Församlingen består av alla konventionens parter och de har en röst var. Församlingen är organisationens högsta beslutande organ och fastställer de allmänna och långsiktiga riktlinjerna för dess verksamhet (art. IX).

Styrelsen består av företrädare för samtliga signatärer till driftöverens- kommelsen. Rösträtten i styrelsen är baserad på respektive signatärs in- vesteringsandel, med den begränsningen att ingen signatär skall förfoga över mer än 20 procent i undantagsfall 25 procent av den samman- lagda röstkvoten i Eutelsat (art. X och XI). Styrelsens uppgifter framgår av art. XII. Styrelsen skall framför allt svara för projektering, utveckling, konstruktion, upprättande, anskaffning, drift och underhåll av Eutelsats rymdsektor samt därmed sammanhängande uppgifter. Styrelsen utnämner och avsätter generaldirektören.

Generaldirektören. som utses för sex år i taget, är Eutelsats högste verkställande tjänsteman och dess legale ställföreträdare (art. XIII).

Prop. 1982/83: 173 7 .

Eutelsat skall enligt art. IV vara juridisk person. Organisationen skall ha sitt säte i Paris, och den skall i samtliga medlemsstater befrias från in- komstskatt, direkt förmögenhetsskatt samt tullar på telesatelliter och an- nan utrustning för användning inom Eutelsats rymdsektor. Genom en överenskommelse rörande organisationens säte skall alla signatärer utom den franska befrias från skatt i Frankrike på inkomster från Eutelsat. Genom överenskommelsen och ett särskilt protokoll skall vederbörliga privilegier, friheter och immuniteter av samtliga parter beviljas Eutelsat, dess personal samt företrädare för parter och signatärer i tjänsteutövning ('art. XVII).

Regler om utträde finns intagna i art. XVIII och regler om ekonomiska uppgörelser vid utträde anges i art. 21. Ändringar i konventionen kan ske enligt art. XIX och i driftöverenskommelsenenligt art. 22. Avgörande av tvister och skiljedomsförfarande regleras i art. XX och bilaga B i konven- tionen samt i art. 20 i driftöverenskommelsen.

Parternas ansvarighet regleras i art. XXIV och signatärernas liksom Eutelsats anställdas ansvarighet regleras i art. 19. Utförliga regler om Eutelsats. parternas och signatärernas rättigheter i samband med och tillgång till uppfinningar inom Eutelsats verksamhet har intagits i art. 18.

Konventionen öppnades för undertecknande från den 15 juli 1982 och förblir så till dess den träder i kraft. Därefter blir konventionen öppen för anslutning. De stater vars teleförvaltningar eller motsvarande har rätt att bli signatärparter i den provisoriska överenskommelsen, d.v.s. stater vilkas förvaltningar tillhör CEP'T , får bli parter i konventionen. En förut- sättning för att en stat skall bli part är att den eller dess bemyndigade signatär undertecknar driftöverenskommelsen (art. XXI).

Konventionen träder i kraft 60 dagar efter det att den undertecknats utan förbehåll, ratificerats, antagits eller godkänts av två tredjedelar av de stater som den 15 juli 1982 hade signatärparteri Interim Eutelsat, represen— terande två tredjedelar av finansieringsandelama enligt ECS-överenskom- melsen och under förutsättning att dessa stater eller deras utsedda signa— tärer undertecknat driftöverenskommelsen. Ikraftträdande sker inte om dessa villkor inte uppfyllts senast 18 månader från det konventionen öpp— nades för undertecknande, d.v.s. senast den 15 januari 1984 (art. XXII).

3. Svenskt tillträde till konventionen och driftöverenskommelsen

Televerket, som aktivt deltagit i förberedelsearbetet med konventionen och driftöverenskommelsen, har i skrivelse den 27 augusti 1982 till rege— ringen hemställt om åtgärder för att konventionen rörande Eutelsat jämte den tillhörande driftöverenskommelsen skall godkännas för Sveriges vid— kommande. Televerket understryker vidare att det är angeläget att verket _ kan fortsätta det ifrågavarande västeuropeiska samarbetet och hemställer

Prop. 1982/83: 173 8

därför att verket bemyndigas att för Sveriges del ingå som part i driftöver- enskommelsen.

Regeringen fattade den 9 september 1982 beslut om att för Sveriges del underteckna konventionen med förbehåll för ratifikation. Undertecknan- det ägde sedan rum i Paris den 28 september 1982 varvid även Cypern, Danmark, Finland. Frankrike, Heliga Stolen, Luxemburg, Monaco. Portu- gal, San Marino, Turkiet och Storbritannien undertecknade. Senare har även Italien och Schweiz undertecknat konventionen.

Med hänsyn till vad jag sålunda har anfört och till Sveriges framträdande roll i det internationella samarbetet på telekommunikationsområdet samt dess deltagande i det nära nordiska samarbetet i dessa frågor anser jag att Sverige bör tillträda konventionen och driftöverenskommelsen.

Under förutsättning att riksdagen godkänner konventionen om upprät- tande av den europeiska telesatellitorganisationen Eutelsat och den därtill ' anslutande driftöverenskommelsen bör televerket bemyndigas att för Sve- riges del vara signatär till driftöverenskommelsen.

Finansiering. Televerkets kostnader bör i princip täckas genom avgifter från dem som använder Eutelsat-systemets tjänster.

4. Immunitet och privilegier

Ett svenskt tillträde till konventionen om Eutelsat aktualiserar en änd- ring i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Som jag förut har nämnt finns i artikel XVII i konventionen bestämmel- ser om immunitet och privilegier för Eutelsat m.fl. subjekt. F.n. behöver från svensk sida endast beaktas bestämmelserna i artikel XVII b) om vissa privilegier för Eutelsat när det gäller tullar och skatter. Senare. när med- lemsstaterna i enlighet med bestämmelserna i artikel XVII c) har överens- kommit om det särskilda protokollet om immunitet och privilegier. kan ytterligare bestämmelser få beaktas från svensk sida, förutsatt att Sverige då är medlem av Eutelsat.

Såvitt gäller de privilegier som omedelbart genom konventionen tillför- säkras Eutelsat, måste vid ett svenskt tillträde till konventionen bestäm- melser tas in i svensk lag. Enligt 4 5 lagen om immunitet och privilegier i vissa fall skäll sådana internationella organ och därtill anknutna personer som anges i bilagan till lagen åtnjuta immunitet och privilegier enligt vad som bestäms i avtal eller stadga som äri kraft i förhållande till Sverige. För att Eutelsat enligt svensk rätt skall komma i åtnjutande av de förmåner som föreskrivs i konventionen bör till den nämnda bilagan fogas en ny punkt, som avser Eutelsat och i vilken det som tillämplig överenskom- melse anges konventionen om Eutelsat. Den nya punkten bör betecknas som punkt 31. ,

Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft omgående. Konventionens

Prop. 1982/83: 173 9

bestämmelser om immunitet och privilegier blir som jag nyss nämnde tillämpliga som svensk lag först från den dag då konventionen träder i kraft i förhållande till Sverige (jfr prop. 1975/76:205 s. 18 1). Det åligger regering- en att kungöra tidpunkten då avtal eller stadga har trätt i kraft i förhållande till Sverige. .

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom kommunikationsdeparte- mentet upprättats förslag till lag om ändring i lagen om immunitet och privilegieri vissa fall. Vid upprättandet av förslaget har samråd skett med chefen för utrikesdepartementet.

5. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna konventionen om upprättande av den europeiska tele- satellitorganisationen Eutelsat med därtill anslutande driftöver- enskommelse, _ . , 2. anta förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, 3. godkänna den finansieringsform som jag har förordat.

6. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan- den har lagt fram.

Prop. 1982/83: 173

Convention Establishing the European Telecommuni- cations Satellite Organization "EUTEL- SAT”

PREAMBLE

The States Parties to this Convention.

Underlining the importance of telecom- munications by satellite for the development of relations between their peoples and their economies, and their desire to strengthen their co-operation in this field.

Noting that the Provisional European Tele- communications Satellite Organization "IN- TERlM EUTELSAT” was established for the purpose of operating space segments of European telecommunications satellite sys- tems.

Considering the relevant provisions of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space. Including the Moon and Other Celes- tial Bodies, done at London, Moscow and Washington on 27 January 1967,

Wishing to continue the establishment of ' these telecommunications satellite systems as part of an improved European telecom— munications network for providing expanded telecommunications services to all participat- ing States and this without prejudice to any rights and Obligations of the States which are parties to the Agreement relating to the Inter- national T elecommunications Satellite Or- ganization ”INTELSAT”, done at Washing- ton on 20 August 1971. or by the Convention on the International Maritime Telecommuni- cations Satellite Organization ”INMAR- SAT” done at London on 3 September 1976.

Determined, to this er'rd, to provide, through the most appropriate space telecom- munications technology available. the most efficient and economic facilities possible con- sistent with the most efficient and equitable use of the radio frequency spectrum and of orbital space,

. Agree as follows:

10

Convention portant création de POrganisation euro-

péenne de télécommunications par satel— lite (( EUTELSAT »

PREAMBULE '

Les Etats Parties a la Présente Conven- tron,

Soulignant l'importance des télécommuni- cations par satellite pour le développement des relations entre leurs peuples et leurs economies, ainsi que leur volonté de ren- forcer leur cooperation en ce domaine.

Prenant acte du fait que l'Organisation eu- ropéenne provisoire de télécommunications par satellite (( EUTELSAT INTERIMAIRE » a été créée afin d'exploiter des secteurs' spa- tiaux de systemes européens de télécom- munications par satelllite,

Considérant les dispositions pertinentes du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matiere d'exploration et d”utili- sation de l'espace extra-atmosphérique. y compris la Lune et les autres corps célestes. fait a Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967,

Désirant poursuivre la mise en place de systemes de télécommunications par satellite destinés a faire partie d'un réseau européen perfectionné de télécommunications, afin d”0ffrir ä tous les Etats participants des ser- vices de télécommunications plus étendus, sans cependant remettre en cause les droits et Obligations des Etats qui sont parties ä l'Accord relatif å l'Organisation internatio- nale de télécommunications par satellite ((INTELSAT » fait å Washington le 20 aofrt 1971 , ou a la Convention portant création de l'Organisation internationale de télécom- munications maritimes par satellite ((IN- MARSAT », faite ä Londres le 3 septembre 1976,

Résolus, ä cette fin, ä fournir, gräce aux techniques disponibles de télécommunica- tions spatiales les plus appropriées, les moyens les plus cffrcaces et les plus economi- ques, dans toute la mesure compatible avec l'utilisation la plus efficace et la plus équita- ble du spectre des fréqucnces radioélectri- ques ainsi que de l'espace orbital.

Sont convenus de ce qui suit :

Prop. 1982/83:173 '*

Översättning ' BILAGA ] Konvention

Om upprättande av den europeiska telesa- tellitorganisationen Eutelsat

INLEDNING Undertecknade stater.

vilka understryker betydelsen av telekom- munikationer via satellit för utvecklingen av förbindelserna mellan sina folk och sina eko- nomier, och sin önskan att stärka sitt samar- bete inom detta område:

vilka beaktar. att den provisoriska europe- iska telesatellitorganisationen "Interim Eu- telsat" upprättades i syfte att sköta driften av rymdsektorer tillhöriga europeiska telesatel- litsystem; '

vilka beaktar tillämpliga stadganden i För-' draget innehållande principer för staternas uppträdande vid utforskandet och utnyttjan- det av yttre rymden, däri inbegripet månen "och övriga himlakroppar, som ingicks i Lon- don, Moskva och Washington den 27 januari 1967:

vilka önskar fortsätta att upprätta dessa telesatellitsystem som del av ett förbättrat europeiskt telenät för att kunna erbjuda ut- ökade teletjänster till alla deltagande stater och detta utan inverkan på rättigheter och förpliktelser för stater som är parter i Över- enskommelsen rörande den internationella telesatellitorganisationen Intelsat, som in- gicks i Washington den 20 augusti 1971 , elleri Konventionen om den internationella organi- sationen för maritima telesatellitkommunika- tioner via satellit (Inmarsat), som ingicks i London den 3 september 1976;

vilka har för avsikt att för sagda ändamål genom den lämpligaste tillgängliga rymdtele- tekniken tillhandahålla de effektivaste och mest ekonomiska förbindelsemöjligheter som kan förenas med det effektivaste och mest rättvisa utnyttjandet av radiofrekvensspekt- ret och utrymmet för omloppsbanor;

har kommit överens om följande:

11

Prop. 1982/83: 173

ARTICLE I

(Definitions)

For the purposes ofthis Convention:

a) "Convention" means the Convention establishing the European Telecommunica- tions Satellite Organization ”EUTELSAT", including its Preamble and its Annexes, opened for signature by Governments at Par- is. on 15 July 1982;

. b) "Operating Agreement" means the Op-

erating Agreement relating to the European Telecommunications Satellite Organization "EUTELSAT”, including its Preamble and its Annexes. opened for signature. at Paris, on 15 July 1982; ' c) "Provisional Agreement"' means the Agreement on the Constitution of a Provi- sional European Telecommunications Satel- lite Organization "1NTERIM EUTELSAT”, done at Paris. on 13 May 1977 between Admi- nistrations/Recognized Private Operating Agencies and deposited with the French Ad- ministration:

d) ”ECS Agreement” means the Supple- mentary Agreement to the Provisional Agree- ment relating to the space segment of the Satellite Telecommunications System for the Fixed Service (ECS), done at Paris, on 10 March 1978;

e) "Party" means a State for which the Convention has entered into force or has been provisionally applied;

t) ”Signatory" means the telecommunica- tions entity or the Party which has signed the Operating Agreement and for which it has entered into force or has been provisionally applied;

g) "Space segment" means a set of tele- communications satellites, and the tracking, telemetering, command, control, monitoring and related facilities and equipment for the operational support of those satellites;

h) "EUTELSAT Space Segment” means the space segment owned or leased by EU- TELSAT for the purpose of the objectives listed under paragraphs a), b), c) and e) of Article 111 of the Convention:

i) ”Satellite telecommunications system” means the unit formed by a space segment

ARTICLE I

(Déjinin'ons)

Aux fins de la Convention:

a) Le terme (( Convention » désigne la Convention portant creation de l'Organisa— tion européenne de télécommunications par satellite aEUTELSAT ». y compris son préambule et ses annexes. ouverte a la signa- ture des Gouvernements, å Paris.. le 15juillet 1982;

15) l”expression (( Accord d*exploitation » désigne l'Accord d'exploitation relatifä I”Or- ganisatiön européenne de télécommunica— tions par satellite (( EUTELSAT », y compris son préambule et ses annexes. ouvert a la signature. 21 Paris. le 15juillet 1982;

c) l'expression aAccord provisoire » d'é- signe l'Accord relatif a la constitution d”unc organisation européenne provisoire de télé- communications par satellite (.:.EUTELSAT INTERIMAIRE», conclu 21 Paris le 13 mai 1977 entre Administrations ou exploitations privées reconnues compétentes et déposé aupres de l”Administration francaise;

d) l”expression (( Accord ECS » désigne l'Accord additionnel ä l'Accord provisoire. relatif au secteur spatial du systeme de télé- communications par satellite du service fixe (ECS), fait å Paris, le 10 mars 1978;

e) le terme (( Partie » désigne un Etat a l'é- gard duquel la Convention est entrée en vi- gueur ou est appliquée å titre provisoire;

f) le terme (( Signataire » désigne l'orga- nisme de télécommunications ou la Partie qui a signé l'Accord d'exploitation et ä l'égard duquel ce dernier est entré en vigueur ou est appliqué a titre provisoire:

g) l'expression asecteur spatial» désigne un ensemble de satellites de télécommlrnica- tions ainsi que les—installations de poursuite, de télémesure. de télécommande, de con- tröle. de surveillance et les autres équipe- ments associés, nécessaires au fonetionne-

. ment de ces satellites;

h) l'expression (( secteur spatial » d'EU- TELSAT désigne le secteur spatial dont EU- TELSAT est propriétaire ou locataire aux fins des objectifs cités aux paragraphes a). b). c) et e) de l'article Ill de la Convention;

i) l*expression ((systeme de télécommuni- cations par satellite » désigne l'enscmble con-

Prop. 1982/83: 173

ARTIKEL I

(Definitioner)

I denna konvention förstås med

a) "konvention” Konventionen om upp— rättande av den europeiska telesatellitorgani- sationen "Eutelsat”. jämte dess inledning och dess bilagor, vilken öppnats för regering- ars underskrift i Paris den 15juli 1982;

b) ”driftöverenskommelse” Driftöverens- kommelsen rörande den europeiska telesatel- litorganisationen ”Eutelsat”, jämte dess in- ledning och dess bilagor, som öppnats för underskrift i Paris den 15juli 1982;

c) ”provisorisk överenskommelse” Över- enskommelsen om bildandet av en proviso- risk europeisk telesatellitorganisation ”In- terim Eutelsat”, som ingicks i Paris den 13 maj 1977 mellan förvaltningar/erkända enskil- da trafikföretag och deponerad hos den frans- ka förvaltningen;

d.) "ECS-överenskommelsen” Tilläggs- överenskornmelsen till den provisoriska överenskommelsen rörande den rymdsektor som tillhör telesatellitsystemet för fast trafik (ECS)*. som ingicks i Paris den 10 mars 1978;

e) ”part" en stat i förhållande till vilken konventionen har trätt i kraft eller proviso- riskt tillämpas; . f) "signatär" ett telekommunikationsorgan eller en part som har undertecknat driftöver- enskommelsen och i förhållande till vilket el- ler vilken den trätt i kraft eller provisoriskt tillämpas; _ _ . .

g.) "rymdsektor" såväl en grupp telesatel- liter som för deras drift nödvändig utrustning för spårning, telemetri, styrning, kontroll, övervakning od; '

h) ”Eutelsats rymdsektor" den rymdsek- _ tor som ägs eller hyrs av Eutelsat för de ända- mål som anges i paragraferna a), b), c) och e) i konventionens artikel III; .

i) ”telesatellitsystem” .den enhet som ut- görs av en rymdsektor och de jordstationer

.* European Communication Satellite System

13

Prop. 1982/83: 173

and the earth stations having access to that space segment;

j) "Telecommunications" means any transmission, emission or reception of signs, signals, writing, images and sounds or intelli- gence of any nature, by wire, radio, optical or other electromagnetic systems;

k) ”Public telecommunications services" means fixed or mobile telecommunications services which can be provided by satellite and which are available to the public, such as telephony; telegraphy; telex; facsimile; data transmission; Videotex; transmission of radio and television programmes between ap- proved earth stations having access to the EUTELSAT space segment for further trans- mission to the public; multiservices transmis- sions; and leased circuits to be used in any of these services:

l) "Specialized telecommunications ser- vices" means telecommunications services which can be provided by satellite, other than those defined in paragraph k) of this Article, including, but not limited to, radio navigation services, broadcasting satellite services, space research services, meteorological ser- vices, and remote sensing of earth resources.

ARTICLE Il

(Establishment ofEUTELSAT)

a) The Parties hereby establish the Euro— pean Telecommunications Satellite Organiza- tion "EUTELSAT", hereinafter referred to as "EUTELSAT".

b) Each Party shall designate a public or private telecommunications entity subject to its jurisdiction to sign the Operating Agree— ment.. unless such Party itself signs the Oper- ating Agreement.

c) Telecommunications administrations and entities may, subject to applicable do- mestic law, negotiate and enter directly into traffic agreements for their use of telecom- munications facilities provided under the Convention and the Operating Agreement, as well as for services to the public, installa-

14

stitué par un secteur spatial et par les stations terriennes ayant acces å ce secteur spatial;

j) le terme (( télécommunications » désigne toute transmission, émission ou reception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres sys- temes électromagnétiques;

k) l'expression (& services publics de télé- communications » désigne les services de télécommunications fixes ou mobiles qui peuvent étre assurés par satellite et auxquels le public peut avoir acces, tels que le télé- phone, le téle'graphe, le télex, la télécopie, la transmission de données, le Videotex, la transmission de programmes de radiodiffu- sion et de te'lévision entre stations terriennes approuvées ayant acces au secteur spatial d'EUTELSAT en vue d'une transmission ul- térieure au public, les transmissions multiser- vices, ainsi que les circuits loués utilisés pour l'un quelconque de ces services;

l) l'expression (( services spécialisés de té- lécommunications » désigne les services de télécommunications, autres que ceux définis au paragraphe k) du present article, qui peu- vent étre assurés par satellite, y compris, sans que cette liste soit limitative, les ser- vices de radionavigation, de radiodiffusion par satellite, de recherche spatiale, de mé- téorologie et de télédétection des ressources terrestres.

ARTICLE Il (Créatian d'EUTELSAT)

a) Par la présente Convention, les Parties créent l'Organisation européenne" de télé- communications par satellite ((EUTEL- SAT ». ci-apres dénommée (( EUTELSAT ».

.b) Chaque Partie désigne un organisme de télécommunications public ou privé soumis å sa juridiction pour signer l'Accord d'exploi- tation, å moins que cette Partie ne le signe elle-meme.

c) Les Administrations et organismes de télécommunications peuvent, sous réserve de leur droit national applicable, négocier et conclure directement les accords de trafic portant sur l'utilisation qu'ils feront des moyens de télécommunications fournis en vertu de la Convention et de l'Accord d'ex-

Prop. 1982/83: 173

som har tillträde till den rymdsektorn;

j) ”telekommunikationer” varje överför- ing, utsändning eller mottagning av tecken, signaler, skrift, bilder och ljud eller medde— landen av varje slag via tråd. radio, optiska eller andra elektromagnetiska system;

k) "allmänna telekommunikationer" fasta eller mobila telekommunikationer som kan tillhandahållas via satellit och som är tillgäng- liga för allmänheten, såsom telefoni. tele- grafi, telex, faksimile, dataöverföring, video- tex, överföring av ljudradio- och televisions- program mellan godkända jordstationer med tillträde till Eutelsats rymdsektor för vidare utsändning till allmänheten, flertjänstöverför- ingar, samt förhyrda förbindelser för använd- ning vid någon av ovannämnda ändamål;

1) "speciella telekommunikationer" andra telekommunikationer som kan tillhandahållas via satellit än de som definieras i punkt k) i denna artikel. Detta inbegriper men begrän- sas inte till radionavigering, ljudradio- och TV-sändning via satellit, samt telekommuni- kationer för rymdforskning, meteorologi och jordresursövervakning.

ARTIKEL II

( Upprättande av Eutelsat)

a) Parterna upprättar härmed Europeiska telesatellitorganisationen Eutelsat, nedan kallad Eutelsat.

b) Varje part skall utse ett offentligt eller enskilt telekommunikationsorgan under sin jurisdiktion att underteckna driftöverens- kommelsen, om inte parten själv underteck- nar driftöverenskommelsen.

c) Teleförvaltningar och andra telekom- munikationsorgan äger, med förbehåll för til- lämplig nationell lag, förhandla och träffa tra- fikövcrenskommelser direkt med varandra angående användningen av telekommunika- tionsmedel, som tillhandahålls enligt konven- tionen och driftöverenskommelsen, tjänster

15

Prop. 1982/83: 173

tions, division of revenues and related busi— ness arrangements.

(1) The relevant provisions of Annex A to the Convention shall apply for the purpose of ensuring continuity between the activities of INTERIM EUTELSAT and those of EU- TELSAT.

ARTICLE I I I (Scope of E U TELSA T activities)

a) The main purpose of EUTELSAT shall be the design, development. construction, es- tablishment, operation and maintenance of the space segment of the European telecom- munications satellite system or systems. In this context, EUTELSAT shall have as its prime objective the provision of the space segment required for international public te— lecommunications services in Europe.

b) The EUTELSAT Space Segment shall also be made available on the same basis as international public telecommunications ser- vices for domestic public telecommunica- tions services in Europe, either between areas separated by areas which do not fall under the. jurisdiction of the same Party or between areas falling under the jurisdiction of the same Party but separated by the high seas. _. .

c) As long as the ability of EUTELSAT to achieve its prime objective is not impaired, the EUTELSAT Space Segment may also be made available for other domestic or interna- tional public telecommunications services.

d)-In the implementation of its activities EUTELSAT shall apply the principle of non- discrimination as between Signatories.

e) On request and under appropriate terms and conditions, the EUTELSAT Space Seg- ment, existing or being implemented at the time of such a request, may also be utilized in Europe for specialized telecommunications services either international or domestic as defined in paragraph 1) of Article 1 of the Convention, but not for military purposes, provided that:

i) the provision of public telecommuni-

16

ploitation, ainsi que sur les services destinés au public, les installations, la répartition des recettes et les dispositions commcrciales qui s'y rapportent.

d) Les dispositions pertinentes de Van- nexe A) de la Convention ont pour but d'as- surer la continuité entre les activités d'EU- TELSAT INTERIMAIRE et celles d”EU- TELSAT.

ARTICLE III (Domaine des activités d'EUTELSA T)

a) EUTELSAT a pour mission principale de concevoir, mettre au point, construire, mettre en place, exploiter et entretenir le sec- teur spatial du systeme ou des systémes euro- péens de télécommunications par satellites. Dans ce cadre, EUTELSAT a pour objectif premier la fourniture du secteur spatial nécessaire a des services publics de télécom- munications internationales en Europe.

b) Le secteur spatial d'EUTELSAT est également fourni sur la méme base que les services publics de télécommunications in- ternationales pour des services publics de té- lécommunications nationales en Europe re- liant soit des régions séparées par des terri- toires ne relevant pas de la juridiction d'une méme Partie, soit des regions relevant de la juridiction d'une mémc Partie séparécs par la h_aute mer.

c) Dans la mesure du il n”est pas porté atteinte a la poursuite de l'objectif premier d”EUTELSAT, le secteur spatial d'EUTEL- SAT peut étre également foUrni pour d'autres services publics de télécommunications na-

tionales ou internationales.

d) Dans la mise en _m'uvre de ses 'activités, EUTELSAT respecte le principe de non dis- crimination entre Signataires. _

e) Sur demande, et selon des modalités ap- propriées, le secteur spatial d*EUTELSAT, existant ou en cours de mise en place au moment d'une telle demande, peut étre en outre utilise' en Europe pour des services spé- cialisés de télécommunications internatio- nales ou nationales. tels qu'ils sont définis au paragraphe ]) de l'article ! de la Convention, mais non å des fins militaires, sous réserve que:

i) la fourniture de services publics de

Prop. 1982/83:173

till allmänheten, installationer. inkomstför- delning och därtill hörande affärsarrange- mang.

d) Tillämpliga bestämmelser i bilaga A till konventionen skall gälla för att säkerställa kontinuiteten mellan Interim Eutelsats och Eutelsats verksamhet.

ARTIKEL III

(Omfattningen av Eutelsats verksamhet)

a) Eutelsats huvudsakliga ändamål skall vara att projektera, utveckla, konstruera och upprätta samt driva och underhålla den rymdsektor som tillhör det europeiska telesa- tellitsystemet eller -systemen. Därvid skall det vara Eutelsats främsta uppgift att tillhan- dahålla den rymdsektor som behövs för inter- nationella allmänna telekommunikationer i Europa.

b) Eutelsats rymdsektor skall på samma villkor som för internationella allmänna tele- kommunikationer också göras tillgänglig för nationella allmänna telekommunikationer i Europa, dels mellan områden åtskilda av ter- ritorier som inte lyder under samma parts jurisdiktion. dels mellan områden som lyder under samma parts jurisdiktion men som är åtskilda av öppna havet.

c) Eutelsats rymdsektor får också ställas till förfogande för andra nationella eller inter- nationella allmänna telekommunikationer, så länge som Eutelsats förmåga att fullgöra sin främsta uppgift inte försvåras.

d) Eutelsat skall i sin verksamhet tillämpa principen om icke-diskriminering mellan sig- natärcr.

e) På begäran och på lämpliga villkor får Eutelsats rymdsektor, såväl den befintliga som den som håller på att upprättas vid tid- punkten för begäran, även användas i Europa för internationella eller nationella speciella telekommunikationer, som definierats i punkt 1) i konventionens artikel 1, men inte för militära ändamål, under förutsättning att

i) tillhandahållandet av allmänna tele-

z Riksdagen 1982/83. 1 Sam/. Nr 173

17

Prop. 1982/83: 173

cations services is not unfavourably affect- ed;

ii) the arrangements are otherwise ac- ceptable from a technical and economic point of view. '

f) EUTELSAT may, on request and under appropriate terms and conditions, provide satellites and associated equipment separate from those for the EUTELSAT Space Seg- ment for:

i) domestic public telecommunications services; '

ii) international public telecommunica— tions services;

iii") specialized telecommunications ser- vices, other than for military purposes; provided that the efficient and economic operation of the EUTELSAT Space Segment is not unfavourably affected in any way.

g) EUTELSAT may undertake any re- search and experimentation in fields directly connected with its purposes.

ARTICLE IV

(Legal Personality)

a) EUTELSAT shall have legal personal- ity.

b) EUTELSAT shall enjoy the full capac- ity necessary for the exercise of its functions and the achievement of its purposes, and may in particular:

i) enter into contracts; ii) acquire. lease, hold and dispose of movable and immovable property;

iii) be a party to legal proceedings; iv) conclude agreements with States or international organizations.

ARTICLE V

(Financial Principles)

a) EUTELSAT shall own or lease the EU- TELSAT Space Segment and shall own all other property acquired by EUTELSAT. The Signatories shall be responsible for fi- nancing EUTELSAT.

b) EUTELSAT shall operate on a sound economic and financial basis having regard to accepted commercial principles.

c) Each Signatory shall have a financial

18

télécommunications n,en subisse pas d'ef- fets défavorables:

ii) les dispositions adoptées soient par ailleurs acceptables des points de vue tech- nique et économiqtie.

f) EUTELSAT peut, sur demande et selon des modalités appropriécs, fournir des satel- lites et des équipments connexes distincts de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT aux fins:

i) de services publics dc télécommunica- tions nationales; ii) de services publics de télécommuni- cations internationales; iii) de services spécialisés de télécom- munications autres qu'ä des fins militaires; å condition que l'exploitation efficace et économique du secteur spatial d”EUTEL-

SAT n”en soit, en aucun cas, défavourable- ment affectée.

g") EUTELSAT peut entreprendre toute recherche et experimentation dans les do- maines directement liés å ses objectifs.

ARTICLE IV

(Personnalitéjuridique) a) EUTELSAT a la personalitéjuridique.

b) EUTELSAT a toute la capacité requise pour exercer ses fonctions ct atteindre ses objectifs et pcut notamment:

i) passer des contrats; ii) acquérir, prendre ä bail, détenir et ce- der des biens meubles et immeubles;

iii) ester enjustice; iv) conclure des accords avcc des Etats ou des organisations internationales.

ARTICLE V _ (Principles financiers) .

a) EUTELSAT est propriétaire ou loca- taire du secteur spatial d'EUTELSAT et pro- priétaire de tout autre bien acquis par EU- TELSAT. Les Signataires ont Ia responsabi- lité du financement d'EUTELSAT.

b) EUTELSAT est gérée sur une saine base économique et financiere, conformé- ment aux principes agrees en matiere com- merciale.

c) Chaque Signataire a. dans EUTEL—

"Prop. 1982/83: 173

kommunikationer inte påverkas ogynn- samt,

ii) arrangemangen i övrigt kan godkän- nas från teknisk och ekonomisk synpunkt.

f') Eutelsat får, på begäran och på lämpliga villkor, tillhandahålla satelliter och därtill hö- rande utrustning, vid sidan av Eutelsats rymdsektor, för

i) nationella allmänna telekommunika- tioner, ii) internationella allmänna telekommu- nikationer, iii) speciella telekommunikationer för andra ändamål än militära under förutsättning att den effektiva och eko— nomiska driften av Eutelsats rymdsektor inte.

på något sätt påverkas ogynnsamt.

g) Eutelsat får utföra forskning och försök inom områden som direkt hör samman med dess ändamål.

ARTIKEL IV

(Rättslig ställning) a) Eutelsat skall vara juridisk person.

b) Eutelsat skall åtnjuta full rättslig hand- ' lingsförmåga för att säkerställa utövandet av sina funktioner och uppnåendet av sina syf- ten, och får bl. a. i) ingå kontrakt, ii) förvärva, hyra, .inneha och förfoga över lös och fast egendom, iii) vara part i rättsligt förfarande, iv) sluta överenskommelser med stater eller internationella organisationer.

ARTIKEL V

(Ekonomiska grundsatser)

a) Eutelsat skall äga eller hyra Eutelsats rymdsektor och skall äga all annan egendom förvärvad av Eutelsat. Signatärerna skall an- svara för finansieringen av Eutelsat.

b) Eutelsat skall drivas på sund ekonomisk och finansiell grundval med beaktande av ve-

dertagna affärsmässiga principer.

c) Varje signatärs ekonomiska deltagande i

l9

Prop. 1982/83:173

interest in EUTELSAT in proportion to its _ investment share and this shall correspond to its percentage of all utilization of the EU- TELSAT Space Segment by all Signatories as determined under the Operating Agree- ment. However, no Signatory, even if its uti- lization of the EUTELSAT Space Segment is nil, shall have an investment share less than the minimum investment share specified in the Operating Agreement.

d) Each Signatory shall contribute to the capital requirements of EUTELSAT and shall receive capital repayment and compen- sation for use of capital in accordance with the Operating Agreement.

e) All users of the EUTELSAT Space Seg- ment shall pay utilization charges determined in accordance with the provisions of the Con- vention and the Operating Agreement.

i) The rates of utilization charge for each type of utilization shall be the same for all public or private telecommunications enti- ties in territories under the jurisdiction of Parties, which apply for space segment ca- pacity for that type of utilization.

ii) For public or private telecommunica- tions entities authorized to utilize the EU- TELSAT Space Segment under Article 16 of the Operating Agreement for territories which are not under the jurisdiction of a Party, the Board of Signatories may deter- mine rates of utilization charge different from those referred to in subp'aragraph i) above, but the same rate shall be applied to these entities for the same type of utiliza- tion. 0 The satellites and associated equipment referred to in paragraph f) of Article III of the Convention may, by the unanimous decision of the Board of Signatories, be financed by EUTELSAT. Otherwise they shall be fi- nanced by those requesting them on terms and conditions set by the Board of Signato- ries with a view to covering at least all rel- evant costs borne by EUTELSAT which costs shall not be considered as part of the capital requirements of EUTELSAT as de- fined in paragraph b) of Article 4 of the Oper- ating Agreement. Such satellites and associ-

'20

SAT, un intérét linancier 'proportionnel a sa part d'investissement, celle-ci correspondant ä son pourcentage d”utilisation totale du sec- teur spatial d'EUTELSAT par tous les Signa- taires, determine conformément aux dis- positions de l'Accord d'exploitation. Toutefois, aucun Signataire, méme si son utilisation du secteur spatial d'EUTELSAT est nulle, ne peut avoir une part d”investisse- ment inférieure a la part d'investissement minimale fixée par l'Accord d'exploitation. d) Chaque Signataire contribue aux be— soins en capital d”EUTELSAT et recoit le remboursement et la rémunération du capi- tal, conformément ä l”Accord d*exploitation.

e) Tous les usagers du secteur spatial d”EUTELSAT versent les redevances d'utili- sation fixe'es conformément aux dispositions de la Convention et de l'Accord d'exploita- tion.

i) Pour chaque type d'utilisation, les taux de la redevance diutilisation sont identiques pour tous les organismes de télécommunications publics ou privés qui, pour les territoires relevant de la juridic- tion des Parties, demandent une capacité de secteur spatial pour ce type d'utilisa- tion.

ii) Pour les organismes de télécommuni- cations publics ou privés qui sont autorise's å utiliser le secteur spatial d'EUTELSAT conformément aux dispositions de l'articlc 16 de l'Accord d'exploitation pour des ter- ritoires qui ne relévent pas de la juridiction d'une Partie. le Conseil des Signataires peut fixer des taux de' redevance différents de ceux visés å l”aline'a i) ci-dessus, mais le méme taux est applicable ä ces organismes pour une méme catégorie d'utilisation.

f) Les satellites et équipments connexes distincts visés au paragraphe f) de l'article III de la Convention peuvent. sur décision un— anime du Conseil des Signataires, etre fi- nances par EUTELSAT. Sinon, ils sont fi- nancés par ceux qui en font la demande sui- vant des modalite's fixées par le Conseil des Signataires de facon a couvrir au moins toutes Ics charges supportées å ce titre par EUTELSAT: lesdites charges ne sont pas considérées comme faisant partie des besoins en capital d'EUTELSAT, tels qu”ils sont dé- finis au paragraphe b) de ]*article 4 de l'Ac-

Prop. 1982/83: 173

Eutelsat skall stå i proportion till dess in_ves- teringsandel och denna skall motsvara dess procentuella andel av samtliga signatärers to- tala användning av Eutelsats rymdsektor så- dan andelen bestäms enligt driftöverenskom-

melsen. Ingen signatär skall emellertid, även - om dess användning av Eutelsats rymdsektor är lika med noll. ha en lägre investeringsandel än den minsta investeringsandel som anges i

driftöverenskommelsen.

(1) Varje signatär skall bidra till Eutelsats erforderliga kapital och skall erhålla kapital- återbäring och kapitalavkastning enligt drift-' överenskommelsen. elAlla som använder Eutelsats rymdsektor skall betala avgifter i enlighet med bestäm- melserna i konventionen och driftöverens-l kommelsen.

i) Taxorna för varje 'slag av rymdsektor-'- användning skall vara desamma för samtli-l ga offentliga eller enskilda telekommunika-. tionsorgan på områden inom parternas ju- risdiktion som ansöker om rymdsektorka- pacitet för detta slag av användning.

' ii) Styrelsen får för offentliga eller ens-kil: da telekommunikationsorgan, som enligt driftöverenskommelsens artikel 16 är be- höriga att använda" Eutelsats rymdsektor. för områden som inte lyder under en parts jurisdiktion, bestämma taxor som skiljer sig från dem som nämns under i) ovan. Samma taxa skall dock gälla för dessa or- gan för samma slag av användning. _

f) De satelliter och därtill hörande utrust—l ning som avses i konventionens artikel 111 f)- får genom styrelsens enhälliga beslut bekos-f

tas av Eutelsat. I annat fall skall de bekostas av dem som begärt satelliterna och den därtill hörande utrustningen enligt villkor fastställda av styrelsen i syfte att täcka åtminstone alla Eutelsats kostnader som har samband där- med. Dessa kostnader skall inte anses utgöra del av Eutelsats erforderliga kapital såsom . ' det definieras'i driftövErenskömmelsens arti'-'

kel 4 b). Sådana satelliter och därtill hörande; utrustning utgör inte del av Eutelsats rymd-

21

Prop. 1982/83: 173

' ated equipment do not form part of the EU- TELSAT Space Segment within the meaning of paragraph h) of Article I of the Conven- tion.

ARTICLE VI

(Structure of E U TELSA T)

a) EUTELSAT shall have the following organs: i) the Assembly of Parties; ii) the Board of Signatories; iii) an executive organ. headed by a Di— rector General. . b) Each organ shall act within the limits of the powers that are conferred upon it by the Convention or by the Operating Agreement. No organ shall act in such a way as to harm the exercise by another organ of the powers vested in it by the Convention or by the Op- erating Agreement.

ARTICLE VII

(Assentlily- of”-Parties- '—. _Contposition ”an-d ' Meetings)

a) The Assembly of Parties shall be com- posed of all the Parties.

b) A Party may be represented by another Party in a meeting ofthe Assembly of Parties. but no Party may represent more than two other Parties.

c) The first ordinary meeting of the As- sembly of Parties shall be convened by the Director General within one year after the date on which the Convention enters into force. Ordinary meetings shall thereafter be held every two years unless the Assembly of Parties decides at a meeting that the follow- ing meeting shall be held at a different inter- val.

d) The Assembly of Parties may also hold extraordinary meetings at the request of one or more Parties supported by at least one- third of the Parties or at the request of the Board of Signatories. Such a request shall state the purpose of the meeting.

e) Each Party shall meet its own costs of representation at meetings of the Assembly of Parties. Expenses of meetings of the As-

22

cord d'exploitation. Lesdits satellites et équipments connexes ne font pas partie du secteur spatial d'EUTELSAT, au sens du paragraphe h) de l'article I de la Convention.

ARTICLE VI

(Structure (1 'E U TELSA T)

a) EUTELSAT-comprend les organes sui- vants: i) l'Assemblée des Parties; .ii) le Conseil des Signataires; iii) un organe exécutif. dirigé par un Di- recteur général.

b) Chaque organe agit dans la limite des attributions qui lui sont conférées par la Con- vention ou par l'Accord d'exploitation. Au- cun organe n'agit de maniére å porter atteinte ä l'exercice par un autre organe des attribu- tions qui lui sont dévolues par la Convention ou par l'Accord d'exploitation.

ARTICLE VII

(Assemblée des Parties — C omposition et re- .unions )

a) L'Assemblée des Parties est composée de toutes les Parties.

b) Une Partie peut charger une autre Par- tie de la repre'senter å une réunion de l'As- semblée des Parties, mais aucune Partie ne peut y représenter plus de deux autres Par- ties.

c) La premiere reunion ordinaire dc l'As- semblée des Parties est convoquée par le Di- recteur general et a lieu dans l'anne'e qui suit la date d'cntrée en vigueur dela Convention. Les réunions ordinaires se tiennent par la suite tous les deux ans, sauf si l'Assemblée des Parties. lors d'une réunion ordinaire, dé- cide que la réunion ordinaire suivante se tien- dra åt une e'chéance différente.

d) L'Assemblée des Parties peut e'gale- ment tenir des réunions extraordinaires a la demande d'une ou de plusieurs Parties. sous réserve de l'acceptation d'au moins un tiers des Panies. ou å la demande du Conseil des Signataires. Toute demande de réunion ex- traordinaire doit étre motivée.

e) Chaque Partie couvre ses propres frais de representation lors des réunions de l'As-

semblée des Parties. Les dépenses relatives

Prop. 1982/83: 173

sektor i den mening som avses i konventio- nens artikel I h).

ARTIKEL VI

(Eutelsats organisation)

a) Eutelsat skall ha följande organ:

i) församlingen; ii) styrelsen;

iii) ett verkställande organ. under led-' ning av en generaldirektör.

b) Vart och ett av organen skall verka inom ramen för de befogenheter som tilldelas det i konventionen eller i driftöverenskommelsen. Inget av dessa organ får handla på ett sätt som inkräktar på annat organs utövning av befogenheter som tillkommer det enligt kon- ventionen eller driftöverenskommelsen.

ARTIKEL Vll

(Församlingen sammansättning och mö- ten)

a) Församlingen skall bestå av alla parter. .

b) En part får företrädas av en annan part vid ett möte med församlingen. Ingen part får dock företräda mer än två andra parter.

c) Det första ordinarie mötet med försam— lingen skall sammankallas av generaldirektö-. rcn inom ett år efter dagen för konventionens" ikraftträdande. Ordinarie möten skall däref- ter hållas vartannat år. såvida församlingen inte vid ett möte beslutar att nästa möte skall ' hållas med annat mellanrum.

d) Församlingen får också hålla extra mö- ten på en eller flera parters begäran. om den- na stöds av åtminstone en tredjedel av par- terna, eller på styrelsens begäran. I sådan begäran skall mötets syfte anges.

e) Varje part skall bestrida sina egna kost- nader för deltagande i församlingens möten. Utgifter för församlingens möten skall be-

Prop. 1982/83: 173

sembly of Parties shall be regarded as an administrative cost of EUTELSAT for the purpose of Article 9 of the Operating Agree- ment.

_ ARTICLE vm

(Assembly of Parties — Procedure)

a) Each Party shall have one vote in the Assembly of Parties. Parties abstaining from voting shall be considered as not voting.

b). Decisions on matters of substance shall be taken by an affirmative vote cast by at least two-thirds of the Parties present or re- presented and voting. A Party which repre- sents one or two other Parties under para- graph b) of Article VII of the Convention may vote separately for each Party it repre- sents.

c) Decisions on procedural matters shall be taken by an affirmative vote cast by a simple majority of the Parties present and voting, each having one vote.

d) A quorum for any meeting of the As- sembly of Parties shall consist of representa- tives of a simple majority of all the Parties, provided that not less than one-third of all the Parties are present.

e) The Assembly of Parties shall adopt its rules of procedure. which shall be consistant with the provisions of the Convention and which. in particular, shall include provisions for: '

i) election of its Chairman and other of- ficers; ii) convening of meetings;

iii) representation and accreditation;

iv) voting procedures.

ARTICLE rx

(Assembly of Parties Functions)

a) The Assembly of Parties, which may concern itself with any aspect of EUTEL- SAT which affects the interests of the Par- ties, shall have the following functions:

24

aux réunions de l'Assemblée des Parties sont considérées comme faisant partie des dé- penses administratives d'EUTELSAT aux fins de l'application de l'article 9 de l'Accord d'exploitation.

ARTICLE VIII

(Assemblea des Parties Procédure)

a) Chaque Partie dispose d'une voix å l'Assemblée des Parties. Les Parties qui s'ab- stiennent au cours d'un vote sont considérées comme n'ayant pas voté.

b) Les decisions portant sur des questions de fond sont priscs par un vote affirmatif émis par au moins les deux tiers des Parties présentes ou représentées et votant. Une Partie qui représente une ou deux autres Par- ties, en application des dispositions du para- graphe b) de l'article VII de la Convention. peut voter séparément pour chaque Partie qu'elle représente.

c) Les decisions portant sur des questions de procedure sont prises par un vote affirma- tif émis a la majoritc' simple des Parties pré- sentes et votant, chacune di.sposant d'une voix.

d) Pour toute reunion de l'Assemblée des Parties, le quorum est constitué par les repré- sentants de la majorité simple de toutes les Parties, å condition qu'au moins un tiers de toutes les Parties soient présentes.

e) l'Assembléc adopte son propre regle- ment intérieur qui doit étrc conforme aux dispositions de la Convention et qui prévoit notamment:

i) le mode d'e'lection du Président et des autres membres du bureau;

ii) la procedure de convocation de ses réunions;

iii) les dispositions relatives a la repré- sentation et a l'accréditation;

iv) les procedures de vote.

ARTICLE IX

(Assemblée des Parties — Functions) a) L'Assemblée des Parties, qui peut etre saisie de toutes questions relatives a EU- TELSAT qui touchent les intéréts des Par- ties. exerce les fonctions suivantes :

Prop. 1982/83: 173

traktas som en förvaltningskostnad för Eutel- sat i den mening som avses i artikel 9 i drift- , överenskommelsen.

ARTIKEL VIII

(Församlingen förfarandet)

a) Varje part skall ha en röst i församling- en. Parter som avstår från att rösta skall be- traktas som icke röstande.

b) Beslut i sakfrågor skall fattas med lägst två tredjedels majoritet av de parter som är närvarande eller företrädda och röstar. En part som företräder en eller två andra parter enligt konventionens artikel VII b) får rösta" särskilt för varje part som den företräder.

i

c)l-Eeslut i procedurfrågor skall fattas med enkel majoritet av de parter som är närvaran- de och röstar. varvid var och en har en röst.

d) Församlingen är vid varje möte besluts- för om en enkel majoritet av samtliga parter

är företrädd, förutsatt att inte mindre än en tredjedel av samtliga parter är närvarande.

e) Församlingen skall anta sin arbetsord- ning, som skall vara förenlig med konven- tionens bestämmelser och bl. a. skall innehål- la bestämmelser om

i) väl av ordförande och andra funktionä- rer, ii) sammankallande av möten,

iii) deltagande och ackreditering,

iv) röstningsförfaranden.

ARTIKEL IX

(Församlingen — uppgifter)

a) Församlingen, som får befatta sig med varje fråga rörande Eutelsat som har betydel- se för parternas intressen, skall ha följande uppgifter:

Prop. 1982/83: 173

i) to give consideration to the general policy and long-term objectives of EU- TELSAT—consistent with the principles. objectives and scope of activities of EU- TELSAT. as provided for in the Conven- tion—and to express views or make recom- mendations thereon to the Board of Signa- tories:

ii) to recommend to the Board of Signa- tories appropriate measures to prevent the activities of EUTELSAT from conflicting with any general multilateral convention which is consistent with the Convention and which is acceded to by at least a simple majority of the Parties;

iii) to authorize, through general rules or by Specific decisions on the recommenda- tion of the Board of Signatories:

A) the utilization of the EUTELSAT Space Segment for specialized telecom- munications services in accordance with paragraph e) of Article III of the Con- vention:

B) the provision of satellites and asso— ciated equipment separate from the EU- TELSAT Space Segment for specialized telecommunications services in accor- dance with subparagraph iii) of para- graph f) of Article 111 of the Convention:

C) the provision of satellites and asso- ciated equipment separate from the EU- TELSAT Space Segment for public tele- communications services in accordance with subparagraphs i) and ii) of para- graph 1) of Article 111 of the Convention to States which are not Parties and to any entity under the jurisdiction of. such States. iv) to decide on other recommendations of the Board of Signatories and express views on reports submitted to it by the Board of Signatories:

v) to express, under paragraph a) of Ar- ticle XVI of the Convention, its views on the intended establishment. acquisition or utilization of space segment equipment separate from that of the EUTELSAT Space Segment;

vi) to take decisions on formal relations between EUTELSAT and States. whether

26

i) elle prend en consideration la politi- que générale et les objectifs a long terme d'EUTELSAT qui sont compatibles avec les principes, les objectifs et le domaine d'activité d'EUTELSAT prévus par la Convention. et exprime ses vues ou adopte des recommandations ä l'intention du Con- seil des Signataires;

ii) elle recommande au Conseil des Si- gnataires les mesurcs néccssaircs alin d'é- viter que les activités d'EUTELSAT ne soient en conflit avec toute convention multilatérale générale compatible avec la Convention et är Iaquelle au moins la majo- rité simple des Parties a adhéré;

iii) elle donne. par voie de reglement général ou de decision spécifique, sur la recommandation du Conseil des Signa- taires. les autorisations relatives är:

A) l'utilisation du secteur spatial d'EUTELSAT pour des services specia- lisés de télécommunications conformé- ment au paragraphe e) de l'article III de la Convention:

B) la fourniture de satellites et d'c'qui- pements connexes distincts du secteur spatial d'EUTELSAT pour des services spécialisés de télécommunications con- formément ä l'alinéa iii) du paragraphe f) dc l'article III de la Convention;

C) la fourniture de satellites ct d'e'qui- pements connexes distincts du sccteur spatial d'EUTELSAT pour des services publics de télécommunications confor- mément aux alinéas i) et ii) du para- graphe 0 de ['article Ill de la Conven- tion, aux Etats qui ne sont pas Parties et å tout organisme relevant de leurjuridic- tion; iv) elle adopte les decisions qu'appellent d'autres recommandations du Conseil des Signataires et exprime ses vues sur les rap— ports qui lui sont soumis par le Conseil des Signataires:

v) elle exprime. en application des dis- positions du paragraphe a) de l'article XVI de la Convention, ses vues sur la mise en place, l'acquisition ou l'utilisation envisa- gée des équipements de secteur spatial dis- tincts de ceux du secteur spatial d'EU- TELSAT;

vi) elle décide des questions touchant aux rapports officiels entre EUTELSAT et

Prop. 1982/83: 173

i) att överväga Eutelsats allmänna rikt- linjer och långsiktiga mål i enlighet med de principer och mål samt den verksam- hetsram som anges för Eutelsat i konven- tionen och att göra uttalanden eller avge rekommendationer därom till styrelsen:

ii) att rekommendera styrelsen lämpliga åtgärder i syfte att undvika att Eutelsats verksamhet kommer i konflikt med någon allmän multilateral överenskommelse, som är förenlig med konventionen och som minst hälften av parterna har anslutit sig till;

iii) att bemyndiga. genom allmänna regler eller genom beslut från fall till fall på rekommendation av styrelsen,

A) användning av Eutelsats rymdsek- tor för speciella telekommunikationer enligt konventionens artikel III e).

B) tillhandahållande av satelliter och tillhörande utrustning. vid sidan av Eu- telsats rymdsektor, för speciella tele- kommunikationer i enlighet med kon- ventionens artikel 111 f) iii).

C) tillhandahållandc av satelliter och tillhörande utrustning, vid sidan av Eu— telsats rymdsektor. för allmänna tele- kommunikationer i enlighet med kon- ventionens artikel III f) i") och ii) till stater som inte är parter och till något organ under sådana staters jurisdiktion;

iv) att besluta om andra rekommendatio- ner från styrelsen och göra uttalanden om rapporter som styrelsen överlämnat till för- samlingen;

v) att i enlighet med konventionens arti- kel XVI a) uttala sig om avsett upprättan- de. förvärv eller utnyttjande av rymdsek— torutrustning vid sidan av Eutelsats rymd- sektor;

vi') att besluta om formella relationer mellan Eutelsat och stater. vare sig de är

27

Prop. 1982/83: 173

Parties or not, or international organiza- tions. and in particular to approve the Headquarters Agreement mentioned in paragraph c") of Article XVll of the Con- vention;

vii) to consider complaints submitted to it by Parties; '

viii) to take decisions. under paragraph b) of Article XVIII of the Convention about the withdrawal of a Party from EU-

- TELSAT:

ix) to decide upon any proposal for amendment to the Convention under Arti- cle XIX ofthe Convention. taking into ac- count any views or recommendations re- ceived from the Board of Signatories and in accordance with Article 22 of the Operat- ing Agreement to prop05e amendments to the Operating Agreement and express its views and make recommendations on amendments to the Operating Agreement proposed otherwise;

x) to decide upon any request for acces- sion made in accordance with paragraph e) of Article XXIII of the Convention.

b) The Assembly of Parties shall exercise any function necessary for the performance of EUTELSAT's purpose that is not express- ly attributed to another organ under the Con- vention.

c) ln performing its functions the Assem- bly of Parties shall take into account any relevant recommendations of the Board of Signatories.

ARTICLE X

(Board of Signatories —- C omposition )

a) The Board of Signatories shall be com- posed of Board Members. each Board Member representing one Signatory.

b) A Signatory may be represented by an- other Signatory in a meeting of the Board of Signatories but no Board Member may repre- sent more than two other Signatories.

28"

les Etats. qu'ils soient Parties ou non, ou les organisations internationales et. en par- ticulier. elle approuve l'Accord de siege mentionné au paragraphe c) de l'Article XVII de la Convention;

vii) elle examine les réclamations qui lui sont soumises par les Parties:

viii) elle adopte, en vertu des disposi- tions du paragraphe b) de I'Article XVIII de la Convention, les décisions concernant le rctrait d'une Partie d'EUTELSAT;

ix) elle decide de toute proposition d'a- mendement a la Convention conformément aux dispositions de l'article XIX de la Con- vention. en tenant compte des vues et re— commandations du Conseil des Signa- taires; conformément å l'article 22 de l'Ac- cord d'exploitation, elle propose des amen- dements å l'Accord d'exploitation et ex- prime ses vues et formule des recomman- dations sur les amendements å l'Accord d'exploitation proposés par ailleurs;

x) elle décide de toute demande d'adhé- sion présentée conformément aux disposi- tions du paragraphe e) de l'article XXIII de la Convention.

b) L'Assemblée des Parties exerce toute competence'nécessaire åla poursuite des ob- jectifs d'EUTELSAT. qui n'est pas expres- sément attribuée å un autre organe par la Convention. .

c) Dans l'exercice de ses fonetions, l'As- semblée des Parties tient compte de toutes les recommandations pertinentes du Conseil des Signataires.

ARTICLE X

(Conseil des Signataires — Composition)

a) Le Conseil des Signataires est composé de Conseillers. Chaque Signataire est—repré- senté au Conseil des Signataires par un Con- '. seiller.

b") Un Signataire peut charger un autre Si- gnataire de le représenter å une reunion du Conseil des Signataires, mais aucun Con- seiller ne peut y représenter plus de deux autres Signataires.

Prop. 1982/83: 173

parter eller inte, eller internationella orga- nisationer, och bl. a. godkänna det avtal om organisationens säte som nämns i kon- ventionens artikel XVII c);

vii) att överväga av parter ingivna klago- mål;

viii) att träffa beslut i enlighet med kon- ventionens artikel XVIII b) om parts ut- träde ur Eutelsat;

ix) att besluta om varje förslag till änd- ring av konventionen enligt konventionens artikel XIX. varvid hänsyn skall tas till ut- talanden eller rekommendationer från sty- relsen, samt att i enlighet med driftöver— enskommelsens artikel 22 föreslå ändringar i driftöverenskommelsen och göra uttalan- den eller utfärda rekommendationer om ändringar i driftöverenskommelsen som fö- reslagits på annat sätt;

x) att besluta om varje ansökan om an- slutning som gjorts i enlighet med konven— tionens artikel XXIII 6).

b) Församlingen skall utöva varje funktion som är nödvändig för att uppfylla Eutelsats ändamål och som inte uttryckligen tilldelats något annat organ enligt konventionen.

c) Församlingen skall vid fullgörandet av sina uppgifter ta i beaktande alla tillämpliga rekommendationer från styrelsen.

ARTIKEL X (Styrelsen sammansättning)

a) Styrelsen skall bestå av styrelsemedlem- mar som var och en företräder en signatär.

b) En signatär får företrädas av en annan signatär vid ett styrelsemöte, men ingen sty- relsemedlem får företräda mer än två andra signatärer.

29

Prop. 1982/83:173

ARTICLE Xl

(Board of Signatories — Procedure)

a) Each Signatory shall have a voting par- ticipation equal to its investment share sub- ject to the application of paragraphs b), c) and (1) of this Article. Signatories abstaining from voting shall be considered as not voting.

b) Until the first determination of invest- ment shares based on utilization under para— graph d) of Article 6 of the Operating Agree- ment, the investment share on which a Signa- tory's voting participation is based shall be determined in accordance with Annex B to the Operating Agreement. After the first de- termination of investment shares based on utilization the investment share on which a Signatory's voting participation is based, shall be derived from the utilization of the EUTELSAT Space Segment by that Signa- tory for international and domestic public te- lecommunications services, subject to the ex- ceptions stated in paragraphs c) and (I) of this Article.

c) No Signatory shall have more than 20 per cent of the total voting participation in EUTELSAT. However, the increase of in- vestment shares voluntarily acquired by a Signatory until the operational use of the ex- tension under paragraph d) of Article 4 of the Operating Agreement shall. for this period. augment the voting participation of that Sig- natory by a maximum of5 per cent regardless of the 20 per cent limit mentioned in this paragraph. To the extent that the voting par- ticipation of any Signatory would otherwise have exceeded the permissible voting partici- pation, the excess shall be distributed equally among other Signatories.

d) For the purpose of paragraph b) of this Article, whenever a Signatory is granted & smaller or greater investment share under paragraph h) of Article 6 of the Operating Agreement, the reduction or increase shall be applied proportionatcly to all types of utiliza- tron.

e) The voting participation of each Signa— — tory, defined in paragraph a) of this Article.

30

ARTICLE Xl

(Conseil des Signataires Procédure)

a) Chaque Signataire dispose d'une voix pondérée correspondant är sa part d'investis- sement sous réserve de l'application des dis- positions des paragraphes b), c) et d) du pré- sent article. Les Signataires qui s'abstiennent au cours d'un vote sont considérés comme n'ayant pas voté.

b) Jusqu'a la premiere determination des parts d'investissement fondée sur l'utilisation visée au paragraphe (I) de l'article 6 de l'Ac- cord d'exploitation, Ia part d'investissement a Iaquelle correspond la voix pondérée d'un Signataire est de'terminée conformément å I'annexe B de l'Accord d'exploitation. Aprés Ia premiere determination des parts d'inves— tissement fondée sur l'utilisation précitée, la part d'investissement a Iaquelle correspond la voix pondérée d'un Signataire est calculée en fonction de l'utilisation du secteur spatial d'EUTELSAT par Iedit Signataire, aux fins des services publics de télécommunications internationales et nationales, sauf exceptions spécifre'es aux paragraphes c) et d) du present article. '

c) Aucun Signataire ne dispose de plus de 20 pour cent du total des voix pondérées d'EUTELSAT. Toutefois, l'augmentation de la part d'investissement volontairement ac- quisc par un Signataire jusqu'a Ia mise en exploitation de I'extension visée au para- graphe (1) de l'articlc 4 de l'Accord d'exploi- tation accroit, pendant toute cette periode, Ia voix pondérée de ce Signataire jusqu”ä un maximum de 5 pour cent, la limite de 20 pour cent prévue au présent paragraphe n'étant, le cas échéant. pas prisc en consideration. Dans la mesure ou la voix pondérée d'un Signataire excede lc poids de vote maximum autorisé, l'excédent est réparti également entre les autres Signataires.

d) Aux fins d'application du paragraphe b) du présent article. au cas ou un Signataire bénéfrcie d'une réduction ou d'un accroisse- ment-de sa part d”investissement conformé- ment au paragraphe h) de l'article 6 de l'Ac- cord d'exploitation," la reduction ou I'accrois- sement s'applique proportionnellement a tous les types d'utilisation.

c) La pondération de la voix de chaque Signataire. défrnie au paragraphe a) ci-des-

Prop. 1982/83: 173

ARTIKEL Xl

(Styrelser: förfarandet)

a) Varje signatär skall ha en röstkvot som motsvarar dess investeringsandel med tillämpning av bestämmelserna under b). c) och d) i denna artikel. Signatärer som avstår från att rösta skall betraktas som icke rös- tande.

b) Till dess att investeringsandelar basera- de på användning för första gången fastställs enligt driftöverenskommelsens artikel 6 d), skall den investeringsandel på vilken en sig- natärs röstkvot grundas bestämmas i enlighet med"driftöverenskommelsens bilaga B. Se- dan investeringsandelar baserade på använd- ning för första gången fastställts, skall den investeringsandel på vilken en signatärs röstkvot grundas beräknas'på grundval av den signatärens användning av Eutelsats rymdsektor för internationella och nationella allmänna telekommunikationer, med de un- dantag som anges under c) och d) i denna artikel.

c) Ingen signatär skall förfoga över mer än 20 procent av den sammanlagda röstkvoten i Eutelsat. Oberoende av den har nämnda tju- goprocentsgränsen skall dock röstkvoten öka med högst fem procent för den signatär som frivilligt ökar sin investeringsandel för tiden fram till dess att utbyggnaden enligt drift- överenskommelsens artikel 4 d) tas i drift. Den del av någon signatärs röstkvot som överskrider den tillåtna röstkvoten skall för— delas lika mellan övriga signatärer.

d) Vad avser bestämmelserna under b) i denna artikel skall så snart en signatär tillde- las en mindre eller en större investeringsan- del enligt driftöverenskommelsens artikel 6 h) ökningen eller minskningen tillämpas pro- portionellt på alla slag av användning.

e) Varje signatärs röstkvot,'defrnierad un- der a) i denna artikel. skall beräknas på

31

Prop. 1982/83: 173

shall be calculated in accordance with the determination of its investment share under Article 6 of the Operating Agreement.

Any recalculation of its voting participa- tion shall take effect from the effective date of redetermination of its investment share un- der paragraph e) of Article 6 of the Operating Agreement.

D A quorum for any meeting of the Board of Signatories shall consist either of Board Members representing a simple majority of Signatories having the right to vote, provided "that that major-ity have at least two-thirds of the total voting participation of all the Signa- tories having the right to vote, or by Board Members representing the total number of Signatories having the right to vote minus three, regardless of the voting participation the latter represent.

g) The Board of Signatories shall try to take decisions unanimously. Otherwise deci- sions shall be taken as follows:

i) Subject to the special provisions in subparagraphs ii) and iii) of this paragraph, decisions on matters of substance shall be

..talssn;

either by an affirmative vote of Board ' Members representing at least four Signatories having at least two-thirds ofthe total voting participation of all the Signa- tories having tltc right to votc;

or by an affirmative vote cast by at '

least the total number of Signatories pre- sent or represented minus three, regardless of the voting participation the latter repre- sent;

ii) decisions on any adjustment of the capital ceiling which might be required to meet the objectives specified in paragraphs a) and b) of Article III of the Convention shall be taken by an affirmative vote cast _ by at least a simple majority of the Signa- tories present or represented and having at least two-thirds of the total voting partici- pation;

iii) decisions on any adjustment of the capital ceiling which might be required to undertake new programmes involving capi- tal investments which are required to meet objectives other than those specified in paragraphs a) and b) of Article lll of the

32

sus. est calculée en fonction de la part d'in- vestissement déterminée conformément a I'article 6 de l'Accord d'exploitation.

Tout nouveau calcul de la pondération de sa voix s'applique å compter de la date d'ef- fet d'une nouvelle determination des parts d'investissement conformément au para- graphe e) de l'article 6 de l'Accord d'exploi- tation.

i) A toute reunion du Conseil des Signa- taires. le quorum est constitué. soit par les Conseillers representant la majorité simple des Signataires ayant droit de vote, a condi- tion que cette majorité dispose au moins des deux tiers du total des voix pondérées de tous les Signataires ayant droit de vote, soit par les Conseillers representant Ia totalite' des Signataires ayant droit de vote" moins trois, quel que soit le total des voix pondérées dont ces derniers disposent.

g) Le Conseil des Signataires s'efforcc de prendre ses decisions a I'unanimité. A défaut d'accord unanime. Ics décisions sont priscs de la maniere suivante:

i) sans prejudice des dispositions parti- culieres visées aux alinéas ii) et iii) du pré— sent paragraphe, toute decisions portant sur une question de fond est prise: _ _-

—_ soit-par uti-vote aflirmzrtifémis par les Conseillers representant au moins quatre Signataires disposant au moins des deux tiers du total des voix pondérées de tous les Signataires ayant droit dc vote;

soit par un vote affrrmatif émis par au moins Ia totalité. moins trois, des Signa- taires presents ou représentés, quel que soit le total des voix pondérées dont ces" derniers disposent;

ii) toute decision ponant sur le reléve- ment de la limite du capital qui pourait étre nécessaire pour atteindre Ics objectifs énoncés aux paragraphes a) et b) de l'arti- cle lll de la Convention, est prisc par un vote affrrmatif émis par au moins la major- ité simple des Signataires presents ou rc- présentés et disposant au moins des deux tiers du total des voix pondérées:

iii) toute decision portant sur le releve- ment de la limite du capital qui pourait étre nécessaire pour entreprendre de nouveaux programmes impliquant des investissc- ments de capitaux requis pour satisfaire des objectifs autres que ceux spécifrés aux

Prop. 1982/83: 173

grundval av den investeringsandel som be- stäms för dess räkning enligt driftöverens- kommelsens artikel 6.

Varje ny beräkning av dess röstkvot skall träda i kraft samma dag som beslut om ny investeringsandel för dess räkning, omräknad enligt driftöverenskommelsens artikel 6 e).

f) Styrelsen är vid varje sammanträde be- slutsför antingen om mer än hälften av de röstberättigade signatärema är företrädda och denna majoritet har minst två tredjedelar av samtliga röstberättigade signatärers sam- manlagda röstkvot, eller om samtliga röstber- ättigade signatärer utom tre är företrädda, oberoende av den röstkvot dessa tre förfogar over.

g) Styrelsen skall eftersträva att fatta en- hälliga beslut. I andra fall skall beslut fattas

enligt följande:-

i) Med iakttagande av de särskilda be- stämmelserna under ii) och iii) i denna punkt skall beslut i sakfrågor fattas

antingen av en majoritet som utgörs av styrelsemedlemmar företrädande minst fyra signatärer och som har minst två tred- jedelar av samtliga röstberättigade signa- tärers sammanlagda röstkvot; '

eller av en majoritet som minst utgörs av samtliga närvarande eller företrädda sig- natärer utom tre, oberoende av den röst- kvot dessa tre förfogar över;

ii) beslut om varje anpassning av kapital— taket, som kan bli nödvändig för att uppnå de syften som anges i konventionens arti- kel III a) och b), skall fattas med minst enkel majoritet av närvarande eller före- trädda signatärer, som förfogar över minst två tredjedelar av den sammanlagda röst- kvoten;

iii) beslut om varje anpassning av kapi- taltaket, som kan bli nödvändig för att ge- nomföra nya program inrymmande kapital- investeringar, som behövs för att tillgodose

' andra ändamål än de som anges i konven- tionens artikel III a) och b), Iskall fattas

3 ”Riks-dagen 1982/83. 1 ram/. Ni 173

33

Prop. 1982/83:173

_ Convention shall be taken by an affirma- tive vote cast by at least two-thirds of the Signatories present or represented and having at least two-thirds of the total vot- - ing participation;

iv) decisions on procedural matters shall be taken by an affirmative vote cast by a simple majority of the Board Members pre- sent and voting, each having one vote;

v) Except in the case of decisions to be taken under subparagraph iv) of this para- graph, a Board Member to whom represen- tation has been delegated under paragraph b) of Article X of the Convention may vote separately for each Signatory he repre- sents.

h) The Board of Signatories shall adopt its rules of procedure, which shall be consistent with the provisions of the Convention and Which, in particular, shall include provisions for:

i) election of its Chainnan and other of- ficers;

ii) convening of meetings; iii) representation and accreditation;

iv) voting procedures.

i) The Board of Signatories may create Advisory Committees to assist it in perform- ing its functions.

j) The first meeting of the Board of Signa- tories shall be convened in accordance with paragraph 1 of Annex A to the Operating Agreement. The Board of Signatories shall thereafter meet as necessary but at least

three times a year.

ARTICLE XII

(Board of Signatories — Functions)

a) The Board of Signatories shall have the responsibility for the design, development, construction, establishment, acquisition by purchase or lease. operation and mainte- nance of the EUTELSAT Space Segment and for any other activities which EUTEL- SAT is authorized to undertake.

b) The Board of Signatories shall carry out those functions necessary to discharge its re-

34

paragraphes a) et b) de l'article III de la Convention, est prise par un vote affirmatif émis par au moins les deux tiers des Signa- taires presents ou représentés et disposant au moins des deux tiers du total des voix pondérées;

iv) toute décision portant sur une ques— tion de procedure est prise par un vote affirmatif émis a la majorité simple des Conseillers présents et votant, chacun dis-

..PPSÅW d'une voix;

v) saufndans leucas de decisions prises conformément aux dispositions de l'alinéa iv) du présent paragraphe, un Conseiller qui représente au ou deux autres Signa- taires conformément aux dispositions du paragraphe b) de l'article X de la Conven- tion peut voter séparément pour chaque Signataire qu'il représente.

h) Le Conseil des Signataires adopte son reglement intérieur, qui doit étre conforme aux dispositions de la Convention et qui pré- voit notamment les dispositions relatives:

i) a l'élection de son Président et des autres membres du bureau;

ii) a la convocation des réunions; iii) a la representation et ä l'accrédita- tion;

iv) aux procedures de vote.

i) Le Conseil des Signataires peut créer des Comités consultatifs pour l'aider ä s'ac- quitter de ses fonctions.

j) La premiere réunion du Conseil des Si- gnataires est convoquée conformément au paragraphe ] de I'annexe A de l'Accord d'ex- ploitation. Le Conseil se réunit ensuite aussi souvent qu'il est nécessaire mais au moins trois fois par an.

ARTICLE XII

(Conseil des Signataires Fonctions)

a) Le Conseil des Signataires est chargé de la conception, de la mise au point, de la con- struction, de la mise en place, de I'acquisition par voie d'achat ou de location, de l'exploita- tion et de I'entretien du secteur spatial d'EU- TELSAT et de toutes autres activités qu'EU- TELSAT est autorisée ä entreprendre.

b) Le Conseil des Signataires exerce les fonctions nécessaires ä l'accomplissement

Prop. 1982/83: 173

med minst två tredjedels majoritet av när- varande eller företrädda signatärer som förfogar över minst två tredjedelar av den sammanlagda röstkvoten;

iv) beslut om procedurfrågor skall fattas med enkel majoritet av närvarande och röstande styrelseledamöter, varvid var och en har en röst;

v) en styrelseledamot vilken bemyndi- gats att företräda en eller två andra signa- tärer enligt konventionens artikel X b) får, utom i det fall då beslut skall fattas enligt iv) i denna punkt, rösta särskilt för varje signatär som han företräder.

h) Styrelsen skall anta sina egna procedur- regler, som skall vara i enlighet med konven- tionens bestämmelser och som bl. a. skall in- nehålla bestämmelser om

i) val av ordförande och andra funktionä- rer;

ii) sammankallande av möten;

iii) deltagande och ackreditering;

iv) röstningsförfaranden. ' . i) Styrelsen får tillsätta rådgivande kom- mittéer att bistå den vid genomförandet av dess uppgifter.

j) Styrelsens första sammanträde skall sammankallas i enlighet med driftöverens- kommelsens bilaga A, punkt 1. Styrelsen skall därefter sammanträda vid behov men minst tre gånger om året.

ARTIKEL XII

(Styrelsen uppgifter)

a) Styrelsen skall ansvara för projektering, utveckling, konstruktion, upprättande, an- skaffning genom köp eller förhyrning, drift och underhåll av Eutelsats rymdsektor och för all annan verksamhet som Eutelsat be- myndigats att ägna sig åt. '

_ b) Styrelsen skall utöva de funktioner som är nödvändiga för att fullgöra sitt ansvar en-

35

Prop. 1982/83: 173

sponsibilities under paragraph a) of this Arti- cle, including but not limited to:

i) adoption of policies, plans, pro- grammes and procedures for the design, development, construction, establishment, acquisition, operation and maintenance of the EUTELSAT Space Segment and any other activities which EUTELSAT is authorized to undertake;

ii) adoption of procurement procedures, regulations and contract terms and condi- tions, as well as approval of procurement contracts;

iii) adoption and implementation of management arrangements requiring the Director General to contract for technical and operational or other functions when- ever this is advantageous to EUTELSAT;

iv) adoption of policies and procedures for the acquisition, protection and licens- ing of intellectual property rights consis- tent with Article 18 of the Operating Agree- ment; -

v) adoption of financial policies and re- gulations, approval of budgets and annual financial statements, as well as general rules and adoption of specific decisions on the periodic determination of charges for utilization of the EUTELSAT Space Seg- ment in accordance with Article V of the Convention and Article 8 of the Operating Agreement and decision with respect to all other financial matters consistent with the Convention and the Operating Agreement;

vi) adoption of criteria and procedures for approval of standard earth stations for access to the EUTELSAT Space Segment, for verification and monitoring of perfor- mance characteristics of these earth sta- tions and for coordination of earth station access to and utilization of the EUTEL- SAT Space Segment; ,_

vii) approval of non-standard earth sta-

36

des responsabilités qui lui incombent en vertu du paragraphe a) du présent article, en particulier :

i) il adopte les politiques, les plans, les programmes, les procedures pour la con- ception, la mise au point, la construction, Ia mise en place, l'acquisition, l'exploita- tion et I'entretien du secteur spatial d'EU- TELSAT et pour toutes autres activités qu'EUTELSAT est autorisée ä entre- prendre;

ii) il adopte les procedures et les regles régissant la passation des marchés ainsi que les clauses et conditions de ces marchés, et approuve ceux-ci;

iii) il adopte et met en oeuvre les dispo- sitions relatives a la gestion en application desquelles le Directeur général devra passer des contrats pour l'exercice des fonctions techniques et d'exploitation ou toute autre fonction lorsqu'EUTELSAT y 3. avantagc; .

iv) il adopte les principes généraux et les procedures régissant l'acquisition, la pro— tection et l'autorisation d'exploitation des droits relatifs a la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l'article 18 de l'Accord d'exploitation;

v) il adopte Ia politique ä suivre en ma- tiere financiére et le reglement financier; il approuve les budgets et Ics états financiers annuels ainsi que les regles générales et les décisions spécifiques relatives a la déter- mination périodique des redevances d'utili- sation du secteur spatial d'EUTELSAT, conformément aux dispositions de l'article V de la Convention et de I'article 8 de l'Accord d'exploitation; iI prend les déci- sions concernant toutes autres questions financieres, conformément aux disposi- tions dela Convention et de l'Accord d'ex- ploitation; _

vi) il adopte les critéres et les procé- dures pour l'approbation des stations ter- riennes normalisées devant avoir acces au secteur spatial d'EUTELSAT, pour la verification et le contröle des caracte'risti- ques de fonctionnement de ces stations ter- riennes et pour la coordination de l'acces

:au secteur spatial d'EUTELSAT et de l'u-

tilisation du secteur spatial d'EUTELSAT par ces stations terriennes;

vii) il approuve les stations terriennes

Prop. 1982/83: 173

ligt punkt a) i denna artikel, såsom

i) att anta riktlinjer, planer, program och förfaranden för projektering, utveckling, konstruktion,' upprättande. anskaffning, drift och underhåll av Eutelsats rymdsek- tor och för all annan verksamhet som Eu- telsat bemyndigats att ägna sig åt;

ii) att anta förfaranden, föreskrifter och kontraktsvillkor för upphandling, såväl som att godkänna upphandlingskontrakt; '

iii) att anta och genomföra arrangemang avseende verkställighetsfunktioner. enligt vilka generaldirektören skall åläggas att ut- kontraktera tekniska och driftmässiga eller andra funktioner vid varje tillfälle då detta är till fördel för Eutelsat;

iv) att anta riktlinjer och förfaranden för anskaffning, skydd och licensering av intel- lektuell äganderätt i enlighet med artikel 18 i driftöverenskommelsen;

v) att anta ekonomiska riktlinjer och fö- reskrifter, att godkänna inkomst- och ut- giftsstater jämte årliga ekonomiska redo- görelser, att anta allmänna regler och att" fatta särskilda beslut beträffande det perio- diska fastställandet av avgifter för använd- ning av Eutelsats rymdsektor i enlighet med artikel V i konventionen'och artikel 8 i driftöverenskommelsen samt att besluta om alla andra ekonomiska frågor i överens- stämmelse med konventionen och drift- överenskommelsen;

vi) att anta villkor och förfaranden för godkännande av normaljordstationer för tillträde till Eutelsats rymdsektor, för kon- troll och övervakning av funktionsegenska- perna hos dessa jordstationer samt för samordning av jordstationers tillträde till och användning av Eutelsats rymdsektor;

vii) att godkänna andra än normaljordl

Prop. 1982/83: 173

'tio'ns for access to the .EUTELSAT'Space ' '

Segment;

viii) adoption of terms and conditions governing the allotment of EUTELSAT Space Segment capacity;

ix) establishment of terms and condi- tions for access to the EUTELSAT Space Segment by telecommunications entities which are not under the jurisdiction of a Party, consistent with Article III of the Convention; .

x) decisions on arrangements for over- drafts and loans under Article 11 of the Operating Agreement;

xi) establishment of general internal rules and adoption of decisions which, in accordance with the Radio Regulations of the International Telecommunication Union concerning radio frequency spec- trum management and orbital space effi- ciency and economy, may be appropriate in order to ensure that the operation of the EUTELSAT Space Segment or of other satellite and associated equipment provid- ed by EUTELSAT under paragraph 0 of Article III of the Convention, is in com- pliance with those Radio Regulations;

xii) submission of recommendations to the Assembly of Parties concerning autho- rizations in accordance with subparagraph iii) of paragraph 3) of Article IX of the Convention;

xiii) tendering of advice to the Assembly of Parties under paragraph a) of Article XVI of the Convention, about the intended establishment, acquisition or utilization of space segment equipment separate from the EUTELSAT Space Segment;

xiv) establishment of general internal rules and adoption of decisions about coor- dination of the EUTELSAT Space Seg- ment with the space segments of INTEL- SAT and INMARSAT, in accordance with the provisions in the respective agreements of those organizations;

xv) action required on withdrawals and suspensions under Article XVIII of the Convention and Article 21 of the Operating

Agreement;

38

non normalisées devant avoir acces a'u sec- ' teur spatial d'EUTELSAT;

viii) il adopte les conditions régissant l'attribution de la capacité du secteur spa- tial d'EUTELSAT;

ix) il determine les conditions d'acces au secteur spatial d'EUTELSAT des or- ganismes de télécommunications qui ne sont pas placés sous la juridiction d'une Partie, conformément aux dispositions de l'article III de la Convention; _

x) il prend des décisions en matiere de conclusion d'accords portant sur des dé- couverts et sur des emprunts, conformé- ment aux dispositions de l'article 11 de l'Accord d'exploitation;

xi) il fixe les regles intérieures générales et" prend les decisions qui, conformément au Reglement des radiocommunications de I'Union internationale des télécommunica- tions relatif a la gestion du spectre des fré- quences radioélectriques et är l'utilisation efficace et économique de l'espace orbital, permettent d'assurer que l'exploitation du secteur spatial d'EUTELSAT, ou d'autres satellites et d'équipements connexes four- nis par EUTELSAT, conformément aux dispositions du paragraphe f) de l'article III de la Convention, est conforme audit Re- glement des radiocommunications;

xii) il soumet å l'Assemblée des Parties toute recommandation relative aux autori- sations visées ä l'alinéa iii) du paragraphe a) de I'Article IX de la Convention;

. xiii) il exprime son avis ä l'Assemblée des Parties, conformément au paragraphe a) de l'article XVI de la Convention, sur les projets de mise en place, d'acquisition ou d'utilisation d'équipements de secteur spa- tial distincts de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT;

xiv) il fixe les regles intérieures géné- rales et prend des décisions sur la coordi- nation du secteur spatial d'EUTELSAT avec les secteurs spatiaux d'INTELSAT et d'INMARSAT, conformément aux dispo- sitions des accords relatifs å ces organisa- tions'

xv) il adopte les mesures prévues ä l'Ar- ticle XVIII de la Convention et ä l'article ' - 21 de l'Accord d'exploitation, concernant

les retraits et suspensions;

Prop. 1982/83:173

stationer för tillträde till Eutelsats rymd- sektor: . -.

viii) att anta regler och villkor f "r tilldel- ningen av kapacitet i Eutelsats rymdsek- tor;

ix) att fastställa regler och villkor i över- ensstämmelse med konventionens artikel III för tillträde till Eutelsats rymdsektor för telekommunikationsorgan som inte lyder under en parts jurisdiktion;

x) att besluta om arrangemang för kort- fristiga krediter och lån i enlighet med atti- kel 11 i driftöverenskommelsen;

xi) att fastställa allmänna interna regler och att fatta beslut, som i överensstäm- melse med Internationella teleunionens- Radioreglemente vad avser förvaltning av radiofrekvensspektret samt effektiv och ekonomisk användning av banutrymmet kan vara lämpliga för att säkerställa, att driften av Eutelsats rymdsektor eller av. andra satelliter och tillhörande utrustning, som Eutelsat tillhandahåller enligt konven- tionens artikel 111 i), är i överensstämmelse med Radioreglementet;

xii)latt underställa församlingen rekom- mendationer rörande bemyndiganden en- ligt konventionens artikel IX a) iii);

xiii) att ge församlingen de råd som avses i konventionens artikel XVI a) beträffande planer för upprättande. förvärv eller an— vändning av rymdsektorutrustning vid si- dan av Eutelsats rymdsektor: .

xiv) att fastställaallmänna interna regler och att fatta beslut om samordning av Eu- telsats rymdsektor med Intelsats och In- marsats rymdsektorer, i enlighet med be- stämmelserna i överenskommelserna om' dessa båda organisationer;

xv) att vidta nödvändiga åtgärder i sam-”

* band*-med utträden "och avstängningar "en"-':

ligt artikel XVIII i konventionen och arti- ke121 i driftöverenskommelsen;

39"

Prop. 1982/83:173

xvi) appointment and removal from of- fice of the Director General. and, upon the recommendation of the Director General, determination of the number, status, and terms and conditions of employment of all staff of the executive organ under para- graph e) of Article Xlll of the Convention, and approval of the appointment by the Director General of senior officers report- ing directly to him;

xvii) designation of a senior officer of the executive organ to serve as Acting Di- rector General whenever the Director Gen- eral is absent or is unable to discharge his duties. or if the office of Director General becomes vacant;

xviii) direction of the negotiations with the Party in whose territory the Head- quarters of EUTELSAT is situated, of the Headquarters Agreement on privileges, ex- emptions and immunities mentioned in paragraph c) of Article XVII of the Con- vention, and its submission to the Assem- ' bly of Parties for approval;

xix) submission of periodic reports on the activities of EUTELSAT to the Assem- bly of Parties:

xx) provision of such information as may be required by any Party or Signatory to enable it to discharge its obligations un- der the Convention or the Operating Agreement;

xxi) designation of an arbitrator where EUTELSAT is party to an arbitration;

xxii) expression of its views and recom- mendations to the Assembly of Parties on proposed amendments to the Convention under paragraph a) of Article XIX of the Convention;

xxiii) decisions under Article 22 of the Operating Agreement on amendments to the Operating Agreement which are consis- tent with the Convention;

xxiv) examination of applications for accession and recommendations thereon to the Assembly of Parties under paragraph d) of Article XXIII of the Convention.

40

xvi) il nomme le Directeur général et peut le relever de ses fonctions; il déter- mine, sur recommandation du Directeur général. les effectifs. le statut et les condi- tions d'emploi de tout le personnel de l'or- gane exécutif, conformément au para- graphe e) de Particle XIII de la Conven- tion, et il approuve la nomination par le Directeur général des hauts fonctionnaires qui relevent directement de son autorité;

xvii) il désigne un haut fonctionnaire de [*organe exécutif qui agit en qualité de Di- recteur général par intérim, lorsque le Di- recteur général est absent ou empéché d'exercer ses responsabilités. ou lorsque le poste de Directeur général est vacant;

xviii) il dirige les négociations avec la Partie sur le territoire de laquelle le siege d'EUTELSAT est situé, en vue de la con- clusion d'un Accord de siége comportant les privileges, exemptions et immunités visés au paragraphe c) de l'article XVII de la Convention et soumet ledit Accord, pour approbation. å l'Assemblée des Parties:

xix) il soumet å l*Assemblée des Parties des rapports périodiques sur les activités d'EUTELSAT;

xx) il foumit tout renseignement de- mandé par une Partie ou un Signataire pour lui permettre de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Conven- tion ou de l'Accord d'exploitation;

xxi) il désigne l'arbitre d'EUTELSAT lorsque celle-ci est partie ä un arbitrage;

xxii) il exprime ses vues et fait des re- commandations ä l'Assemblée des Parties au sujet des propositions d'amendement a la Convention. conformément au para- graphe a) de l'article XIX de la Conven- tion;

xxiii) il prend des décisions, conformé- ment a l'article 22 de 1”Accord d*exploita- tion, sur les propositions d'amendement ä l'Accord d*exploitation qui sont compati- bles avec la Convention;

xxiv) il examine les demandes d*adhé- sion et formule des recommandations ä l'Assemblée des Parties. conformément au paragraphe (1) de l'article XXIII de la Con- vention.

c) Dans l'exercice de ses fonctions. le Conseil des Signataires tient dament compte des recommandations et des vues qui lui sont

c) In performing its functions the Board of Signatories shall take due account of recom- mendations and views addressed to it by the

Prop. 1982/83: 173

xvi) att utnämna. och att avsätta. gene— _ raldirektör. och att, på rekommendation av generaldirektören, bestämma antal. tjän- steställning och anställningsvillkor för all personal hos det verkställande organet en- ligt konventionens artikel XIII e), samt att godkänna generaldirektörens utnämningar av högre tjänstemän som är direkt under- ställda denne;

xvii) att utse en högre tjänsteman i det verkställande organet att tjänstgöra som ställföreträdare för generaldirektören när denne är frånvarande eller är förhindrad att fullgöra Sina åligganden, eller om befatt- ningen som generaldirektör blir ledig;

xviii) att leda förhandlingar med den part på vars territorium Eutelsat har sitt säte om den överenskommelse rörande organi- sationens säte, föreskrivande privilegier, friheter och immuniteter som nämns i kon- ventionens artikel XVII c), samt att under- ställa församlingen denna överenskom- melse för godkännande;

xix) att underställa församlingen Eutel- sats periodiska verksamhetsberättelser;

xx) att på begäran förse en part eller en signatär med sådan information som den kan behöva för att fullgöra sina skyldighe- ter enligt konventionen eller driftöverens- kommelsen;

xxi) att utse en skiljedomare när Eutelsat är part i ett skiljedomsförfarande;

xxii) att till församlingen göra uttalanden och avge rekommendationer rörande före- slagna ändringar i konventionen enligt kon- ventionens artikel XIX a):

xxiii) att fatta beslut enligt artikel 22 i driftöverenskommelsen rörande förslag till ändringar i driftöverenskommelsen vilka ändringar är i överensstämmelse med kon- ventionen;

xxiv) att granska ansökningar om anslut- ning och att till-församlingen framföra re- kommendationer därom i enlighet med konventionens artikel XXIII d).

e) Styrelsen skall vid fullgörandet av sina uppgifter vederbörligen beakta rekommenda- tioner och uttalanden som riktats till den av

Prop. 1982/83: 173

Assembly of Parties under Article-IX of the— Convention.

ARTICLE XIII

(Executive Organ)

a) The executive organ shall be headed by a Director General appointed by the Board of Signatories. subject to confirmation by the Parties. The Depositary shall immediately notify the Parties of the appointment. The appointment is confirmed unless within sixty days of the notification more than one-third of the Parties have informed the Depositary in writing of their objection. The Director General may assume his functions after ap- pointment on a date determined by the Board of Signatories and pending confirmation of his appointment.

b) The term of office of the Director Gen- eral shall be six years, unless otherwise de- cided by the Board of Signatories.

c) The Board of Signatories may remove the Director General for cause before the end of his term of office, and shall report to the Assembly of Parties the reasons for removal.

d) The Director General shall be the chief executive and legal representative of EU- TELSAT. He shall act under the direction of the Board of Signatories and shall be directly responsible to it for the performance of all functions of the executive organ.

e) The structure and staff levels of the ex- ecutive organ, the terms and conditions of employment of all staff, and the conditions of employment of any consultants or other ad- visers engaged by the Director General shall be submitted to the Board of Signatories for approval.

f) The Director General shall have the power to appoint all staff of the executive organ. The appointment of senior officers re- porting directly to the Director General shall, however, be approved by the Board of Signa- tories as provided in subparagraph xvi) of paragraph b) of Article XII of the Conven- tion.

g) During any vacancy in the office of the Director General or when he is absent or unable to discharge his duties the Acting Di-

42

transmises par l”Assemblée des Parties en application de l'article IX de la Convention.

ARTICLE XIII

( Organe exécutif)

a) L”organe exécutif est dirigé par un Di- recteur general nommé par le Conseil des Signataires, sous réserve de confirmation par les Parties. Le Dépositaire notifie immédiate- ment aux Parties la nomination du Directeur général. La nomination est confirmée, ä moins que plus d'un tiers des Parties n'infor- ment le Dépositaire par écrit. dans un délai de soixante jours ä compter de la notification, qu*elles s'y opposent. Le Directeur général peut prendre ses fonctions des sa nomination a la date fixée par le Conseil des Signataires et en attendant que sa nomination soit confir- mée.

b) La durée du mandat du Directeur géné- ral est de six ans, ä moins que le Conseil des Signataires n'en décide autrement.

c) Le Conseil des Signataires peut mettre fin aux fonctions du Directeur général par décision motivée avant la fin de son mandat et doit rendre compte å l”Assemblée des Par- ties des raisons qui ont motivé sa decision.

d) Le Directeur général est le fonction- naire de rang le plus élevé et le representant légal d'EUTELSAT; il agit sous l'autorité du Conseil des Signataires et il est directement responsable devant ce dernier de l*exécution de toutes fonctions confiées ä l'organe exécu- tif.

e) Le Directeur général soumet pour ap- probation au Conseil des Signataires ses pro- positions relatives ä la structure, aux effectifs . et aux conditions d'emploi du personnel de

l'organe exécutif, ainsi que celles relatives aux conditions d'emploi des consultants et autres conseillers qu'il a engagés.

f) Le Directeur général a le pouvoir de nommer tout le personnel de l'organe exécu- tif. La nomination des hauts fonctionnaires qui relevent directement de l”autorité du Di- recteur général doit toutefois étre approuvée par le Conseil des Signataires, conformément aux dispositions de l'alinéa xvi) du para- graphe b) de l'article XII de la Convention.

g) En cas de vacance du poste de Direc- teur général, ou lorsque celui-ci est absent ou empéché d'exercer ses responsabilités, le

Prop. 1982/83: 173

församlingen enligt konventionens artikel IX.

ARTIKEL xrrr

(Det verkställande organet)

a) Det verkställande organet skall 'förestås av en generaldirektör, som styrelsen utser. Utnämningen skall bekräftas av parterna. Depositarien skall omedelbart underrätta parterna om utnämningen. Denna skall anses bekräftad om inte mer än en tredjedel av par- terna inom sextio dagar från dagen för med- delandet skriftligt lämnat depositarien besked om att de har invändningar mot utnämningen. Generaldirektören får utöva sina funktioner efter utnämningen vid en tidpunkt som styrel- sen bestämmer och i väntan på bekräftelse av utnämningen.

_ b) " Generaldirektörens tjänstgöringstid skall vara sex år, om inte styrelsen bestäm- . mer annat.

c) Styrelsen får på förekommen anledning avsätta generaldirektören före utgången av hans tjänstgöringstid och skall meddela för- samlingen skälen för beslutet om avsättning- en. d) Generaldirektören skall vara Eutelsats högste verkställande tjänsteman och legale ställföreträdare. Han skall verka under sty- relsens ledning och inför denna direkt ansva- ra för fullgörandet av det verkställande orga- nets alla uppgifter.

e) Det-verkställande organets sammansätt- ning," personalkategorier och allmänna an- ställningsvillkor för all personal samt anställ-

ningsvillkor för konsulter och andra rådgiva-'

re anställda av generaldirektören skall under- ställas styrelsen för godkännande.

' _D Generaldirektören skall ha befogenhet att utnämna all personal i det verkställande. organet. Utnämningen av högre tjänstemän, direkt underställda generaldirektören, skall dock godkännas av styrelsen i enlighet med konventionens artikel XII b) xvi).

g) När posten som generaldirektör är "vå-' kant eller då generaldirektören är frånvaran- de eller förhindrad att fullgöra sina skyldighe-

43

Prop. 1982/83: 173

rector General, duly designated under sub- paragraph xvii) of paragraph b) of Article XII of the Convention shall have the capacity to exercise the powers of the Director General under the Convention and the Operating Agreement.

h) The paramount consideration in the ap- pointment of the Director General and other staff of the executive organ shall be the need to ensure the highest standards of integrity, competence and efficiency.

i) The Director General and the staff of the executive organ shall refrain from any action incompatible with their responsibilities to EUTELSAT.

ARTICLE XIV

(Procurement)

a) The procurement policy of EUTELSAT shall be such as to encourage, in its interests and those of the Parties and Signatories, the widest possible competition in the supply of goods and services, and shall be applied tak- ing into account the provisions of Article 17 and 18 of the Operating Agreement.

b) Except as provided in Article 17 of the Operating Agreement, procurement of goods and services for EUTELSAT shall be effect- ed by the award of contracts, based on re- sponses to open international invitations to tender.

c) Contracts shall be awarded in the best interest of EUTELSAT, to bidders offering the best combination of quality, price, deliv- ery time and other important criteria of rel- evance to EUTELSAT, it being understood that, if there are bids offering a comparable combination of the above-mentioned criteria, contracts shall be awarded with due consid- eration to the general and industrial interests of the Parties.

ARTICLE XV

(Rights and Obligations)

a) The Parties and Signatories shall exer- cise their rights and meet their obligations under the Convention in a manner fully con-

44

Directeur général par intérim, dftment dé- signé conformément ä l'alinéa xvii) du para- graphe b) de Particle XII de la Convention, dispose des pouvoirs conférés au Directeur général par la Convention et l'Accord d'ex- ploitation.

h) La consideration dominante dans la nomination du Directeur général et des autres fonctionnaires de l'organe exécutif doit étre la nécessité d'atteindre les niveaux les plus elevés d*intégrité. de competence et d'effica- cité.

i) Le Directeur général et le personnel de Porgane exécutif s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs responsabilités envers EUTELSAT.

ARTICLE XIV

(Passation des marchés) '

a) La politique d'EUTELSAT en matiere de passation des marchés est de nature ä encourager, dans Pintérét de l'Organisation, des Parties et des Signataires, une concur- rence aussi large que possible dans la foumi- ture de biens et de services, et elle est appli— quée conformément aux dispositions des arti- cles 17 et 18 de l'Accord d'exploitation.

b) Sauf dans les cas prévus ä Particle 17 de l'Accord d'exploitation, les biens et presta- tions de services nécessaires ä EUTELSAT

sont obtenus par attribution de contrats a la suite d”appels d'offres internationaux pu- blics.

c) Les contrats sont attribués au mieux des intéréts d'EUTELSAT aux soumission- naires offrant la meilleure combinaison de qualité, de prix, de délai de livraison et d'autres criteres importants pour EUTEL- SAT, étant entendu que, si plusieurs offres présentent une combinaison comparable des criteres mentionnés ci-dessus, les contrats sont attribués en prenant dument en consi- dération les intéréts généraux et industriels des Parties.

ARTICLE XV

(Droils et obligations)

a) Les Parties et les Signataires assument les droits et obligations que leur reconnait la Convention de facon a respecter pleinement

Prop. 1982/83: 173

ter, skall den ställföreträdande generaldirek- .

tören, vederbörligen utsedd enligt artikel XII b) xvii) i konventionen, äga de befogenheter som tillkommer generaldirektören enligt kon- ventionen och driftöverenskommelsen.

h) Vid tillsättning av generaldirektör och annan personal i det verkställande organet skall särskilt beaktas nödvändigheten att till- godose de högsta anspråk på vederbörandes integritet, kompetens och duglighet.

i) Generaldirektören och personalen i det verkställande organet skall avhålla sig från varje åtgärd som inte kan förenas med deras åligganden inom Eutelsats

ARTIKEL XIV

(Upphandling)

&) Riktlinjerna för Eutelsats upphandling skall vara sådana att vidast möjliga konkur- rens uppmuntras vid leverans av varor och tjänster, i såväl Eutelsats som parternas och signatärernas intresse. De skall tillämpas med beaktande av bestämmelserna i artikel 17 och 18 i driftöverenskommelsen.

b)Upphandling av varor och tjänster till Eutelsat skall, utom i de fall som anges i artikel 17 i driftöverenskommelsen. ske ge- nom kontrakt som grundas på svar på öppen . internationell anbudsinfordran.

c) Kontrakt skall med hänsyn till Eutelsats bästa placeras hos anbudsgivare som erbju- der den bästa kombinationen av kvalitet, pris, leveranstid och andra väsentliga egen- skaper av betydelse för Eutelsat. Om det finns anbud som erbjuder jämförbara kombi- nationer av de ovannämnda egenskaperna, skall placering av kontrakt ske med veder- börlig hänsyn till parternas allmänna och in- dustriella intressen.

ARTIKEL XV (Rättigheter och skyldigheter)

a) Parterna och signatärerna skall utöva sina rättigheter och iaktta sina skyldigheter enligt konventionen på ett sätt som är fören—

45

Prop. 1982/83: 173

sistent with and in furtherance of the princi- ples and the provisions of the Convention.

b) All Parties and all Signatories may at- tend and participate in all conferences and . meetings in which they are entitled to be re- presented under any of the provisions of the Convention or the Operating Agreement, and in any other meetings called by or held under the auspices of EUTELSAT in accordance with the arrangements made by it for such meetings, regardless of where they may take place. .

c) Before any such conference or meeting is held outside the country in which the Headquarters of EUTELSAT is established, the executive organ shall ensure that arrange- ments with the host Party or Signatory for each such conference or meeting include a provision for the admission to and residence in the host country during such conference or meeting of representatives of all Parties and Signatories entitled to attend.

d) All Parties shall, if necessary, take mea- sures within their jurisdiction to prevent the use of earth stations in connection with the EUTELSAT Space Segment which do not comply with Article 15 of the Operating Agreement.

ARTICLE XVI

(Other Space Segments)

a) Any Party or Signatory which intends, or becomes aware that any person within the jurisdiction of that Party intends, individually or jointly, to establish, acquire or utilize space segment equipment separate from the EUTELSAT Space Segment in order to meet the requirements of international public tele- communications services within the EUTEL- SAT Space Segment service area to provide services in accordance with parapgraphs a) and b) of Article III of the Convention shall, before such establishment, acquisition or uti- lization, furnish all relevant information to the Assembly of Parties through the Board of Signatories which shall establish whether there is likely to be any significant economic harm to EUTELSAT. The Board of Signato- ries shall submit its report and conclusions to the Assembly of Parties.

46

et är promouvoir les principes et les disposi- tions de la Convention.

b) Toutes les Parties et tous les Signataires peuvent participer ä toutes les conferences et réunions auxquelles ils sont en droit d'étre représentés conformément aux dispositions de la Convention et de PAccord d'exploita- tion, ainsi qu'å toute autre réunion organisée par EUTELSAT ou tenue sous ses auspices, conformément aux dispositions prises par EUTELSAT pour ces réunions, indépen- damment du lieu ou elles se tiennent.

c) Avant toute conférence ou réunion tenue en dehors de PEtat du siege, Porgane exécutif veille ä ce que les dispositions arre- tées avec la Partie ou le Signataire invitant, pour une telle conference ou réunion, com- portent une clause relative ä l'admission et au séjour dans d'Etat 00 se tient ladite conferen- ce ou réunion, pour la durée de celle-ci, des representants de toutes les Parties et de tous les Signataires en droit d'y assister.

d) Toutes les Parties prennent, le cas échéant, toutes les mesures en leur pouvoir pour empécher Putilisation, avec le secteur spatial d'EUTELSAT, de stations terriennes qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 15 de l'Accord d'exploitation.

ARTICLE XVI

(Autres secteurs spatiaux)

a) Toute Partie ou tout Signataire qui se propose, ou est informé qu'une personne re- levant de la juridiction de cette Partie se pro- pose, individuellement ou conjointement, de mettre en place, d'acquérir ou d'utiliser des équipements de secteur spatial distincts de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT pour répondre ä ses besoins en matiere de services publics de télécommunications internatio- nales ä l'intérieur de la zone de service du sesteur spatial s'EUTELSAT tells. anfölls & été définie aux paragraphes a) et b) de l'arti- cle III de la Convention, doit, avant la mise en place, l'acquisition ou l'utilisation de tels équipements, fournir tous renseignements pertinents ä l'Assemblée des Parties par Pin- termédiaire du Conseil des Signataires qui décide s'il existe ou non la possibilité qu'un prejudice économique considerable soit cause ä EUTELSAT. Le Conseil des Signa- taires soumet son rapport et ses conclusions ä l'Assemblée des Parties.

Prop. 1982/83:173

ligt med och som främjar konventionens grundsatser och bestämmelser.

b) Samtliga parter och signatärer får närva- ra vid och delta i alla konferenser och sam- manträden, vid vilka de enligt någon av be- stämmelserna i konventionen eller driftöver- enskommelsen är berättigade att vara före- trädda, och vid alla andra möten som sam- mankallats av Eutelsat eller hålls under dess hägn i överensstämmelse med de åtgärder som organisationen vidtagit för sådana mö- ten, oavsett var de äger rum.

c) Det verkställande organet skall, innan en sådan konferens eller sådant möte hålls utan- för det land där Eutelsat har sitt säte, förvissa sig om att uppgörelsen med den part eller signatär som står som värd för varje sådan konferens eller varje sådant möte innehåller en föreskrift om rätt för representanter för alla parter och signatärer som är berättigade att delta, att resa in i värdlandet och att vistas där under den tid som en sådan konferens eller sammankomst varar.

d) Alla parter skall om nödvändigt vidta åtgärder inom ramen för sin jurisdiktion för att förhindra användning i förbindelse med Eutelsats rymdsektor av sådana jordstationer som inte uppfyller kraven i artikel 15 i drift- överenskommelsen.

ARTIKEL XVI

(Andra rymdsektorer)

a) Varje part eller signatär, som avser, eller som blir medveten om att någon person inom partens jurisdiktion avser, att själv eller i samverkan med andra upprätta, förvärva el- ler använda rymdsektorutrustning vid sidan av Eutelsats rymdsektor för att tillgodose sina behov av allmänna internationella tele- kommunikationer inom Eutelsats rymdsek- tors betjäningsområde så som detta definie- rats i konventionens artikel III a) och b), skall före upprättandet, förvärvet eller använd- ningen av sådan utrustning via styrelsen förse församlingen med alla upplysningar som är av intresse i saken. Styrelsen skall därvid fastställa om det är troligt att Eutelsat kom- mer att förorsakas betydande ekonomisk ska- da. Styrelsen skall underställa församlingen sin rapport och sina slutsatser.

47

Prop. 1982/83:173

The Assembly of Parties shall give its views within six months from the start of the foregoing procedure. An extraordinary meet- ing of the Assembly of Parties may be con- vened for this purpose.

b) The Board of Signatories shall draft and submit to the Assembly of Parties, as a mat- ter of priority, the guidelines to be considered by any Party or Signatory which intends, or becomes aware that any person within the jurisdiction of the Party intends, individually or jointly, to establish space segment equip- ment separate from the EUTELSAT Space Segment in order to meet the requirements of domestic or international public or special- ized telecommunications services, to ensure technical compatibility of such separate equipment and its operation with the use of the radio frequency spectrum and orbital space by an existing or planned EUTELSAT Space Segment.

c) This Article shall not apply to the estab- lishment, acquisition or utilization of space segment equipment separate from that of the EUTELSAT Space Segment,

i) which forms part or is intended to form part of the INTELSAT Space Seg— ment or the INMARSAT Space Segment as defined in the INTELSAT Agreement and in the INMARSAT Convention re- spectively;

ii) which is established solely for nation- al security purposes.

ARTICLE XVII

(EUTELSAT Headquarters, Privileges. Ex- emptions, Immunities)

a') The Headquarters of EUTELSAT shall be in Paris.

b) Within the scope of activities autho- rized by the Convention, EUTELSAT and its property shall be exempt in the territory of all Parties from income and direct property taxa- tion and from customs duties on communica- tions satellites and their component parts and on all equipment for use in the EUTELSAT Space Segment.

48

L'Assemblée des Parties fait connaitre ses vues dans un délai de six mois ä compter de la date 51 Iaquelle la procédure prévue au pa- ragraphe précédent a été engagée. L'Assem- blée des Parties peut étre convoquée en ses- sion extraordinaire ä cette fin.

b) Le Conseil des Signataires, ä titre prio- ritaire, rédige et soumet a l'Assemblée des Parties les lignes directrices devant étre con- sidérées par toute Partie ou tout Signataire qui se propose, ou qui est informé qu'une personne relevant de la juridiction de cette Partie se propose, individuellement ou con- jointement, de mettre en place des équipe- ments de secteur spatial distincts de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT pour répondre ' ä ses besoins en matiere de services publics de télécommunications nationales ou interna- tionales ou de services de télécommunica- tions spécialisés, afin d'assurer la compatibi- lité technique desdits équipements et de leur exploitation avec l'utilisation par EUTEL- SAT du spectre des fréqucnces radioélectri- ques et de l'espace orbital pour son secteur spatial existant ou planifié.

c) Le présent article ne s'applique pas a la mise en place. ä l'acquisition ou ä l'utilisation d'équipements de secteur spatial distincts de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT,

i) qui font partie ou qui doivent faire partie du secteur spatial d'INTELSAT ou du secteur spatial d'lN MARSAT tels qu'ils sont définis dans l'Accord INTELSAT et la Convention INMARSAT, respective- ment;

ii) qui sont mis en place uniquement ä des fins de Sécurité nationale.

ARTICLE xvri-

(Siége d'EUTELSAT, Priviléges, Exemp- tions et Immunite's)

a) Le siege d'EUTELSAT est situé ä Pa- ris.

b) Dans le cadre des activités autorisées par la Convention. EUTELSAT et ses biens sont exonérés, sur le territoir de toutes les Parties, de tout impöt sur le revenu et impöt direct sur les biens et de tous droits de douane sur les satellites de télécommunica- tions, sur les pieces composant lesdits satel- lites et sur tous les équipements utilisés dans le secteur spatial d'EUTELSAT.

Prop. 1982/83:173

Församlingen skall avge sitt utlåtande-

inom sex månader från det att ovannämnda förfarande började. Ett extra möte med för- samlingen kan få sammankallas för detta än- damål. -

b) Styrelsen Skall som en av sina första åtgärder utarbeta och underställa församling- en de riktlinjer som varje part eller signatär skall då parten eller signatären avser, eller blir medveten om att-någon person inom par- tens jurisdiktion avser att själv eller i samver- kan med andra upprätta rymdsektorutrust- ning vid sidan av Eutelsats rymdsektor för att tillgodose sina behov av allmänna eller spe- ciella, nationella eller internationella tele- kommunikationer — beakta för att säkerställa att sådan utrustning och dess drift blir tek- niskt förenlig med Eutelsats befintliga eller planerade rymdsektors användning av radio- frekvensspektret och utrymmet för omlopps- banor.

c) Denna artikel är inte tillämplig på upp- rättande, förvärv eller användning av sådan rymdsektorutrustning vid sidan av Eutelsats rymdsektorutrustning,

i) som utgör del av eller avses utgöra del av Intelsats rymdsektor eller lnmarsats rymdsektor så som dessa definieras i Intel- sat-överenskommelsen eller i lnmarsat- konventionen;

ii) som upprättas uteslutande av natio- nella säkerhetsskäl.

ARTIKEL XVII

(Eutelsats säte. Privilegier, friheter och im- muniteter)

a) Eutelsats säte skall vara i Paris.

b) Inom det verksamhetsområde som före- skriVs i konventionen skall Eutelsat och dess egendom inom alla parters territorium befrias från inkomstskatt och direkt förmögenhets- skatt samt från tullar på telesatelliter och de- lar till sådana och på all utrustning för an- vändning inom Eutelsatsrymdsektor.

4" Riksdagen 1982/83. [saml. Nr 173

49

Prop. 1982/83: 173

c) Each Party shall grant in accordance with the Protocol referred to in this para- graph the appropriate privileges, exemptions and immunities to EUTELSAT, to its of- ficers, and to those categories of its em- _ ployees specified in such Protocol, to Parties and representatives of Parties, to Signatories and representatives of Signatories, and to persons participating in arbitration proceed- ings. In particular, each Party shall grant to these individuals imrnunity from legal pro- cess in respect of acts done or words written or spoken in the exercise of their functions and within the limits of their duties to the extent and in the cases to be provided for in the Protocol referred to in this paragraph. The Party in whose tenitory the Head- quarters of EUTELSAT is located shall, as soon as possible, conclude with EUTELSAT a Headquarters Agreement covering privi- leges, exemptions and_immunities.

The Headquarters Agreement shall include a provision that all Signatories acting in their capacity as such, except the Signatory desig- nated by. the Party in whose territory the Headquarters of EUTELSAT is located, shall be exempt from taxation on income earned from EUTELSAT in the territory of such Party. The other Parties shall also, as soon as possible. conclude a Protocol cover- ing privileges, exemptions and immunities. The Headquarters Agreement and the Proto- col shall each prescribe the conditions of its- termination and shall be independent of the Convention.

ARTICLE XVIII

(Withdrawal and Suspension ) a) i) Any Party or Signatory may with- draw voluntarily from EUTELSAT at any time.

ii) A Party shall give written notice to the Depositary of its decision to withdraw. When a Party withdraws from EUTEL- SAT, any Signatory which was designated by it under paragraph b) of Article II of the Convention shall be deemed to have with- drawn from the Operating Agreement with effect from the date on which the withdrawal of the Party takes effect. '

iii) The decision of a Signatory to with- draw shall be notified in writing to the Di-

50

c) Chaque Partie, conformément au Proto- cole visé au présent paragraphe. accorde les privileges, exemptions et immunités néces- saires a EUTELSAT, a ses hauts fonction- naires et aux autres catégories de son person- nel spécifiées dans ledit Protocole, aux Par- - ties et aux representants des Parties, aux Si- gnataires et aux représentants des Signataires ainsi qu'aux personnes participant aux procé- dures d'arbitrage. En particulier. chaque Par- tie accorde aux personnes visées ci-dessus, dans la limite -et dans les cas qui seront pré- vus par le Protocole visé au présent para- graphe, l'immunité de juridiction pour les actes accomplis, les écrits ou les propos émis dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. La Partie sur le territoire de Iaquelle est situé le siege d'EU- TELSAT conclut, des que possible, un Ac- cord de siege avec EUTELSAT portant sur les privileges, exemptions et immunités.

Ledit Accord comportera une disposition exonérant de tout impöt sur le revenu les sommes versées par EUTELSAT, dans le territoire de ladite Partie, aux Signataires, agissant en cette qualité ä l'exception du Si- gnataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle le siege d'EUTELSAT est situé. Les autres Parties doivent également. des que possible, conclure un Protocole relatif aux privileges, exemptions et immunités. L'Accord de siege et le Protocole prévoient chacun les conditions dans lesquelles ils - prennent fin; ils sont indépendants dela Con-

vention.

ARTICLE XVIII

(Retrait et suspension)

a) i) Toute Partie ou tout Signataire peut ä tout moment se retirer volontairement d'EUTELSAT.

ii) La Partie qui se retire notifie par écrit sa décision au Dépositaire. Lorsqu'une Partie se retire d'EUTELSAT, tout Signa- taire, désigné par elle conformément au paragraphe b) de l'article 11 de la Conven- tion, est réputé s'étre retiré de l'Accord d'exploitation a la date ä Iaquelle le rctrait de la Partie prend effet. '

iii) La décision de rctrait d'un Signataire est notifiée par écrit au Directeur général

Prop. 1982/83: 173

e) Det åligger varje part att i enlighet med det protokoll som avses i denna punkt bevilja Eutelsat. dess tjänstemän och de kategorier av anställda som särskilt nämns i protokollet, parter och företrädare för parter, signatärer och företrädare för signatärer samt personer som deltar i skiljedomsförfaranden vederbör- liga privilegier, friheter och immuniteter. I synnerhet skall varje part medge de ovan- nämnda personerna rättslig immunitet såvitt gäller åtgärder som de har vidtagit eller skrift- liga eller muntliga uttalanden som de har gjort i sin tjänsteutövning och som ligger inom ra- men för vars och ens åligganden, allt i den utsträckning och i de fall som anges i det protokoll som avses i denna punkt. Den part på vars territorium Eutelsats säte är beläget skall snarast möjligt ingå en överenskom- melse med Eutelsat rörande organisationens säte som innehåller bestämmelser om privile- gier, friheter och immuniteter.

Överenskommelsen rörande organisatio- nens säte skall innehålla en bestämmelse om att alla signatärer när de uppträder som så- dana, utom den signatär som utses av den part på vars territorium organisationens säte är beläget, skall befrias från skatt på inkomst uppburen från Eutelsat inom nämnda parts territorium. De andra parterna skall snarast möjligt upprätta ett protokoll med bestäm- melser om privilegier, friheter och immuni- teter. Överenskommelsen rörande organisa- tionens säte och protokollet skall var för sig ange villkoren för deras upphörande och skall vara fristående från konventionen.

ARTIKEL XVIII

(Utträde och suspension av medlemskap)

a) i) En part eller signatär får när som helst frivilligt utträda ur Eutelsat.

ii) En part skall skriftligen underrätta de- positarien om sitt beslut att utträda. När en part utträder ur Eutelsat skall signatär som den utsett enligt artikel II b) i konventionen anses ha frånträtt driftöverenskommelsen från och med samma dag som partens ut- träde blir gällande.

iii) En signatärs beslut att utträda skall skriftligen meddelas generaldirektören av

51

Prop. 1982/83: 173

rector General by the Party which has de- signated that Signatory and the notification shall signify the acceptance by the Party of the decision of the Signatory to withdraw. When a Signatory withdraws from EU- TELSAT, the Party.which designated that Signatory shall, at the date of withdrawal, itself assume the capacity of a Signatory unless and until it designates a new Signa- tory or withdraws from EUTELSAT.

iv) A voluntary withdrawal from EU- TELSAT under subparagraphs i), ii) and iii) of this paragraph shall take effect three months after the date of receipt of the noti- fication by the Depositary or the Director General, as the case may be. b) i) If a Party appears to have failed to comply with any obligation under the Con- vention. the Assembly of Parties, having received notice to that effect or acting on its own initiative, and having considered any representations made by the Party, may decide, if it finds that the failure to comply has occurred, that the Party be deemed to have withdrawn from EUTEL- SAT and, from the date" of the decision. the Convention shall cease to be in force for that Party. An extraordinary meeting of the Assembly of Parties may be convened for this purpose. When a Party is deemed to have withdrawn from EUTELSAT under this subparagraph, any Signatory which was designated by it under paragraph b) of Article [1 of the Convention shall be deemed to have withdrawn from the Oper- ating Agreement with effect from the date on which the withdrawal of the Party takes effect. ._

ii) A) If a Signatory, in its capacity as such, appears to have failed to comply with any obligation under the Conven- tion or the Operating Agreement, other than an obligation under paragraph 3) of Article 4 of the Operating Agreement, and the failure to comply is not remedied within three months after the Signatory has been notified in writing by the execu- tive organ ofa resolution of the Board of Signatories taking note of the failure to comply. the rights of the Signatory under the Convention and the Operating Agreement shall be automatically sus- pended at the end of such period of three months. During the period of suspension

52

par la Partie qui l'a désigné et la notifica- tion emporte acceptation par la Partie de la décision de retrait du Signataire. Lors- qu'un Signataire se retire d'EUTELSAT. la Partie qui a désigné le Signataire assume elle-méme, a la date du retrait, la qualité de Signataire ä moins "qu'elle ne désigne un nouveau Signataire ou se retire d'EUTEL- SAT.

iv) Tout retrait volontaire d'EUTEL- SAT en application des alinéas i), ii) et iii) du présent paragraphe prend effet trois mois apres la date de la reception de la notification précitée par le Dépositaire ou le Directeur général, selon le cas.

b) i) Si une Partie parait avoir manqué å une des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention, l'Assemblée des Parties, apres en avoir été saisie ou agis- sant de sa propre initiative, et aprés avoir examine toute observation présentée par ladite Partie, peut décider, si elle constate qu'il y a eu manquement ä une obligation, que la Partie est réputée s'étre retirée d'EUTELSAT. A partir de la date d'une telle decision, la Convention cesse d'étre en vigueur ä l'égard de la Partie concernée. L'Assemblée des Parties peut étre convo- quée en session extraordinaire a cette fin. Lorsqu'unc Partie est réputéc s'étre retirée d'EUTELSAT. conformément aux dispo- sitions du présent alinéa, tout Signataire désigné par elle, conformément au para-' graphe b) de l'article 11 de la Convention, est réputé s'étre retiré de PAccord d'ex- ploitation a la date 21 Iaquelle le retrait de la Partie prend effet.

ii) A) Si un Signataire, agissant en tant que tel, parait avoir manqué ä l'une des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention ou de PAccord d'ex- ploitation,.autre que celle visée au para- graphe a) de l'article 4 de l'Accord d'ex- ploitation, et s'il n'a pas mis fin audit manquement dans les trois mois qui sui- vent la notification écrite qui lui est faite par Porgane exécutif d'une résolution du ' Conseil des Signataires prenant note du- dit manquement, les droits reconnus au Signataire par la Convention et PAccord d'exploitation sont automatiquement suspendus a la fin de ladite période de trois mois.

Prop. 1982/83: 173

den part som utsett signatären, och medde- landet skall anses innebära att parten god- känner signatärens beslut att utträda. När en signatär utträder ur Eutelsat, skall den part som utsett signatären själv överta ställningen såsom signatär från dagen för utträdet till dess parten antingen utser en ny signatär eller utträder ur Eutelsat.

iv) Ett frivilligt utträde ur Eutelsat enligt i), ii) och iii) i denna punkt skall börja att gälla tre månader efter den dag då medde- landet mottagits av depositarien eller. i till- , lämpliga fall, av generaldirektören;

b) i) Om en part synes ha underlåtit att iaktta någon skyldighet enligt konven- tionen, får församlingen besluta, efter att ha underrättats därom eller på eget initia- tiv, och med beaktande av alla de påpekan- den som parten kan ha gjort och om för- samlingen finner att underlåtenheten i frå- ga har förekommit. att parten skall anses ' ha utträtt ur Eutelsat och att konventionen ? från och med dagen för beslutet skall upp- höra att gälla för nämnda part. Extra möte med församlingen får sammankallas för detta ändamål. När en part anses ha utträtt ur Eutelsat enligt denna punkt. skall signa- tär som utsetts av parten enligt artikel 11 b) i konventionen anses ha frånträtt driftöver- enskommelsen från och med samma dag som partens utträde blir gällande.

ii) A) Om någon signatär som sådan sy- nes ha underlåtit att iaktta en skyldighet enligt konventionen eller driftöverenskom- melsen, utom en skyldighet enligt artikel'4 a) i driftöverenskommelsen, och underlå- tenheten inte avhjälpts inom tre månader efter det att signatären skriftligen underrät- tats av det verkställande organet om en styrelseresolution vari underlåtenheten konstateras, skall signatärens rättigheter enligt konventionen och driftöverenskom- ' melsen automatiskt upphävas vid utgången av en sådan tremånadersperiod.

53

Prop. 1982/83: 173

of the rights of a Signatory under this paragraph. the Signatory shall continue to have all the obligations and liabilities of a Signatory under the Convention and the Operating Agreement.

B) The Board of Signatories may de- cide, after considering any representa- tions made by the Signatory or by the Party which designated it, that the Signa— tory be deemed to have withdrawn from EUTELSAT and that, from the date of the decision, the Operating Agreement shall cease to be in force for that Signa- tory. When a Signatory is deemed to have withdrawn from EUTELSAT, the Party which designated that Signatory shall, at the date of withdrawal. itself assume the capacity of a Signatory un- less and until it designates a new Signa- tory or withdraws from EUTELSAT. iii) A) If a Signatory fails to pay any sum for which it is liable in accordance with paragraph a) of Article 4 of the Operating Agreement within three months after the payment has become due, the rights of the Signatory under the Convention and the Operating Agree- ment shall be airtomatically suspended. During the period of suspension of the rights of a Signatory under this para- graph, the Signatory shall continue to have all the obligations and liabilities of a Signatory under the Convention and the Operating Agreement. __ ______

B) If within three months after the suspension any sums due remain unpaid. the Board of Signatories, after consider- ing any representations made by the Sig- natory or the Party which has designated it. may decide that that Signatory be deemed to have withdrawn from EU- TELSAT and that, from the date of the decision, the Operating Agreement shall cease to be in force for that Signatory.

When a Signatory is deemed to have withdrawn from EUTELSAT, the Party which designated that Signatory shall, at the date of withdrawal, itself assume the capacity of a Signatory unless and until it designates a new Signatory or withdraws from EUTELSAT.

54

Pendant une telle période de sus- pension des droits d'un Signataire, le Signataire continue d'assumer toutes les obligations et responsabilités qui incom- bent a un Signataire en vertu de la Con- vention et de l'Accord d'exploitation.

B) Le Conseil des Signataires peut, apres examen des observations présen- tées par le Signataire ou la Partie qui l'a désigné, décider que le Signataire est ré- puté s'étre retiré d'EUTELSAT et que, a la date de sa décision, l'Accord d'ex- ploitation cesse d'étre en vigueur ä Pé- gard du Signataire concemé. Lorsqu'un Signataire est réputé s'étre retiré d'EU- TELSAT. la Partie qui a désigné le Si- gnataire assume elle-méme, a la date du retrait. la qualité de Signataire, ä moins qu'elle ne désigne un nouveau Signataire ou se retire d'EUTELSAT.

iii) A) Si un Signataire ne regle pas une somme dont il est redevable, en applica- tion du paragraphe a) de l'article 4 de l'Accord d'exploitation, dans les trois mois qui suivent l'échéance, les droits reconnus au Signataire par la Conven- tion et l'Accord d'exploitation sont auto- matiquement suspendus. Pendant une telle période de suspension des droits ' d'un Signataire, le Signataire continue

d'assumer toutes les obligations et re- sponsabilités qui incombent ä un Signa- taire en vertu de la Convention et de l'Accord d'exploitation.

B) Si, dans les trois mois qui suivent la suspension, toutes les sommes dues n'ont pas été versées, le Conseil des Si— gnataires, apres examen de toute obser- vation présentée par le Signataire ou par ' la Partie qui l'a désigné, peut décider que ledit Signataire est réputé s'étre retiré d'EUTELSAT et que, a la date de la decision, l'Accord d'exploitation cesse d'étre en vigueur å l'égard du Signataire concemé.

Lorsqu'un Signataire est réputé s'étre retire d'EUTELSAT, la Partie qui a dé- signé le Signataire assume elle-méme. ä la date du retrait, la qualité de Signataire a moins qu'elle ne désigne un nouveau Signataire ou se retire d'EUTELSAT.

Prop. 1982/83: 173

Under den tid som signatärs rättigheter är upphävda enligt denna punkt, skall sig- natären fortsätta att ha en signatärs alla skyldigheter och förpliktelser enligt kon- ventionen och driftöverenskommelsen.

B) Styrelsen kan besluta, efter att ha beaktat påpekanden som kan ha gjorts av signatären eller av den part som utsett signatären, att signatären skall anses ha utträtt ur Eutelsat och att driftöverens- kommelsen från och med dagen för be- slutet skall upphöra att gälla för den sig- natären.

När en signatär anses ha utträtt ur Eu- telsat. skall den part som utsett signa- tären själv överta ställningen såsom sig- natär från dagen för utträdet, till dess parten antingen utser en ny signatär eller utträder ur Eutelsat.

iii) A) Om en signatär underlåter att beta- la belopp för vilket den är betalningsskyl- dig enligt artikel 4 a) i driftöverenskommel- sen inom tre månader från förfallodagen. skall signatärens rättigheter enligt konven- tionen och driftöverenskommelsen auto- matiskt upphävas. Under den tid som sig- natärs rättigheter är upphävda enligt denna punkt skall signatären fortsätta att ha en signatärs alla skyldigheter och förpliktelser enligt konventionen och driftöverenskom- melsen.

B) Om förfallna belopp kvarstår obe- talda inom tre månader efter upphävan- det, får styrelsen, efter att ha beaktat påpekanden från signatären eller från parten som utsett signatären, besluta att signatären skall anses ha utträtt ur Eutel- sat och att driftöverenskommelsen från

och med dagen för beslutet skall upphöra _ att gälla för signatären.

När en signatär anses ha utträtt ur Eu- telsat, skall den part som utsett signa- tären själv överta ställningen såsom sig- natär från dagen för utträdet till dess par- ten antingen utser en ny signatär eller utträder ur Eutelsat.

55

Prop. 1982/83:173

c) If for any reason a Party wishes to sub- stitute itself for its designated Signatory or to designate a new Signatory. it shall give writ- ten n.otice to the Depositary. The Convention and the Operating Agreement shall enter into force for the new Signatory and cease to be in force for the former Signatory from the time that the new Signatory assumes all outstand- ing obligations of the former Signatory and signs the Operating Agreement.

d) A Party which has withdrawn or is deemed to have withdrawn from EUTEL- SAT shall cease to have any right of repre- sentation in the Assembly of Parties and shall incur no obligation or responsibility after the effective date of withdrawal. except for liabil- ities arising from acts or omissions before that date.

e) i) A Signatory which has withdrawn or is deemed to have withdrawn from the Operating Agreement shall cease, as from the effective date of withdrawal, to have any right of representation in the Board of Signatories and shall incur no obligation or responsibility from that date, except its ob- ligation, unless the Board of Signatories decides otherwise. to discharge its due pro- portion of the capital contributions needed to meet contractual commitments express- ly authorized before that date and any lia- bilities arising from acts or omissions be- fore that date.

ii) The financial settlement on the withdrawal of a Signatory from EUTEL- SAT shall be in accordance with Article 21 of the Operating Agreement.

f) Every notification of a withdrawal and every decision effecting a deemed withdrawal shall be communicated at once to all Parties and Signatories by the Depositary or the Director General. as the case may be.

g) Nothing in this Article shall deprive a Party or Signatory of any right acquired by it in its capacity as such which is preserved after the effective date of withdrawal and for which compensation has not been received under this Article.

56

c) Si. pour quelque raison que ce soit, une Partie désirc se substituer au Signataire qu'elle a désigné. ou désigner un 'nouveau Signataire. elle doit notificr par écrit sa déci- sion au Dépositaire; la Convention et l'Ac- cord d'exploitation entrent en vigueur ä l'é- gard du nouveau Signataire et cessent de Pétre ä l'égard du Signataire précédent des que le nouveau Signataire assume toutes les obligations non satisfaites du Signataire pré- cédent et signe l'Accord d'exploitation.

d) La Partie qui s'est retirée ou qui est réputée s'étrc retirée d'EUTELSAT cesse d'avoir tout droit de représentation å l'As- semblée des Parties et n'assume aucune obli- gation ou responsabilité apres la date effec- tive de rctrait. sous réserve des obligations résultant d'actes ou d'omissions qui ont pré- cédé cette date. .

e) i) Le Signataire qui s'est retiré ou est réputé s'étre retiré de PAccord d'exploita- tion perd tout droit de representation au Conseil des Signataires et n'assume au- cune obligation ou respon'sabilité apres la date effective de retrait sous réserve de l'obligation. ä moins que le Conseil des Signataires n'en décide autrement. de verser sa part des contributions au capital pour faire face aux engagements contrac- tuels expressément autorisés avant la date de retrait et aux obligations résultant d'actes ou d'ornissions qui ont précédé cette date.

ii) Le reglement de la situation finan- ciere au moment du retrait d'EUTELSAT d'un Signataire est effectué conformément aux dispositions de l'article 21 de l'Accord d'exploitation.

f) Toute notification de retrait ou toute décision d'exclusion doit étre communiquée immédiatement par le Dépositaire ou le Di- recteur général, selon le cas, å toutes les Par- ties et å tous les Signataires.

g) Aucune disposition du présent article n'a pour effet de porter atteinte å un droit acquis en tant que Partie ou Signataire, qui est eonservé apres la date d'effet du retrait et pour lequel aucune compensation n'a été re- cue conformément au présent article.

Prop. 1982/83:173

e) Om en part av någon anledning önskar sätta sig i sin utsedde signatärs ställe eller utse en ny signatär. skall parten skriftligen underrätta depositarien därom. Konven- tionen och driftöverenskommelsen skall trä- da i kraft för den nye signatären och upphöra att gälla för den tidigare signatären från den tidpunkt som den nye signatären övertar alla den-tidigare signatärens utestående skyldig- heter och undertecknar driftöverenskommel- sen. '

d) En part som utträtt eller anses ha utträtt ur Eutelsat skall inte längre ha rätt att företrä- das i församlingen och skall inte ådra sig nå- gon skyldighet eller ansvarighet efter dagen då utträdet trätt i kraft, utom för skulder som uppkommit på grund av göranden eller låtan- den före nämnda dag.

e) i) En signatär som frånträtt eller anses ha frånträtt driftöverenskommelsen skall från och med dagen då frånträdet fått verkan inte längre ha rätt att företrädas i styrelsen och skall inte ådra sig skyldighet eller an- svarighet från den dagen, utom dess skyl- dighet, såvida inte styrelsen beslutar an- nat, att betala sin andel av de kapitaltill- skott som erfordras för att uppfylla kon- traktsåtaganden som uttryckligen bemyn— digats före den dagen, samt för att gälda de skulder som uppkommit på grund av gö— randen eller låtanden före nämnda dag.

ii) Den ekonomiska uppgörelsen vid en- signatärs utträde ur Eutelsat skall träffas i . enlighet med artikel 21 i driftöverenskom- melsen.

0 Varje underrättelse om utträde och varje beslut om ett utträde som anses ha ägt rum skall genast meddelas samtliga parter och sig- ' natärer av depositarien eller i förekommande fall av generaldirektören.

. g) Intet i denna artikel skall beröva en part eller en signatär rättighet som den förvärvat som sådan, vilken kvarstår efter dagen för utträdets ikraftträdande och för vilken ingen ersättning mottagits enligt denna artikel.

57

Prop. 1982/83:173

ARTICLE XIX

(A mendments )

a) Amendments to the Convention may be proposed by any Party and shall be communi- cated to the Director General, who shall promptly cireulate the proposals to all the Parties and Signatories. Three months notice is required before consideration of a pro— posed amendment by the Board of Signato- ries. which shall submit its views and recom- mendations to the Assembly of Parties within a period of six months from the date of circu- lation of the proposed amendment. The As- sembly of Parties shall consider the proposed amendment not earlier than six months from receipt by it. taking into account any views and recommendations expressed by the Board of Signatories. This period may, in any particular case, be reduced by the Assembly of Parties by a decision taken in accordance with the procedure for a matter of substance.

b) If adopted by the Assembly of Parties, the amendment shall enter into force one hundred and twenty days after the Deposi- tary has received notices of acceptance from two-thirds of those States which at the time of adoption by the Assembly of Parties were Parties and whose Signatories then held at least two-thirds of the total investment shares. Upon its entry into force. the amend- ment shall become binding upon all Parties and all Signatories.

c) An amendment shall not enter into force less than eight months after the date on which it was adopted by the Assembly of Parties. An amendment which has not entered into force under paragraph b) of this Article eigh- teen months after the date on which it was adopted by the Assembly of Parties shall be deemed null and void.

ARTICLE XX

(Settlement of Disputes)

a) All disputes arising between Parties or between EUTELSAT and a Party or Parties in connection with the interpretation or appli- cation of the Convention or of paragraph c) of Article 15 or paragraph c) of Article 16. of the

58

ARTICLE XIX '

(Amendements)

a) Toute Partie peut proposer des amende- ments ä la Convention. Les projets d'amen- dement sont transmis au Directeur général qui en diffuse le texte, dans les meilleurs délais, å toutes les Parties ct ä tous les Signa- taires. Un préavis de trois mois doit s'écouler avant que le projet d'amendement ne soit examine” par le Conseil des Signataires qui saisit l'Assemblée des Parties de ses vues et recommandations dans un délai de six mois suivant la date de diffusion du projet d'amen- dement. L'Assemblée des Parties n'étudie le projet d'amendement qu'ä l'issue d'un délai d'au moins six mois ä partir de sa reception en tenant compte des vues et recommanda- tions exprimées par le Conseil des Signa- taires. L'Assemblée des Parties peut. dans un cas particulier. réduire la durée de cette période par une décision prise conformément a la procédure prévue pour les questions de fond.

b) S'il est adopté par l'Assemblée des Par- ties, l'amendement entre en vigueur cent vingt jours apres reception par le Dépositaire de la notification d'acceptation de cet amen- dement par les deux tiers des Etats qui. a la date de son adoption par l'Assemblée des Parties. étaient des Parties et dont les Signa- taires représentaient au moins les deux tiers du total des parts d'investissement. Lorsqu'il entre en vigueur, l'amendement dcvient obli- gatoire pour toutes les Parties et tous les Si- gnataires.

c) Aucun amendement n'entre en vigueur moins de huit mois apres la date de son adop- tion par l'Assemblée des Parties. Un amen- dement qui n'est pas entré en vigueur confor- mément aux dispositions du paragraphe b) du présent article dix—huit mois apres la date de son adoption par l'Assemblée des Parties est réputé caduc.

ARTICLE XX

(Réglement des différends)

a) Tout différend entre les Parties ou entre EUTELSAT et une ou plusieurs Parties, re— latif ä Pinterprétation on a l'applieation de la Convention, du paragraphe e) de l'article 15 ou du paragraphe e) de l'article 16 de l'Ac-

Prop. 1982/83: 173

ARTIKEL XIX

(Ändringar)

a) Varje part får föreslå ändringar i konven- tionen genom meddelande till generaldirektö- ren, som omedelbart skall delge förslagen till samtliga parter och signatärer. Efter tre må- nader får styrelsen behandla ett ändringsför- slag. Styrelsen skall underställa församlingen sina synpunkter och rekommendationer inom sex månader från den dag då ändringsförsla- get tillställdes parterna och Signatärerna. Ti- digast sex månader efter mottagandet av änd- ringsförslaget skall församlingen behandla det, med beaktande av styrelsens synpunkter och rekommendationer. Församlingen får. i särskilda fall, förkorta denna tid genom be- slut i den ordning som gäller för sakfrågor.

b) Om ändringsförslaget antas av försam- lingen skall ändringen träda i kraft 120 dagar efter det att depositarien har mottagit under- rättelse om att ändringen godtas från två tred- jedelar av de stater som var parter då änd- ringsförslaget antogs av församlingen och vars signatärer då hade minst två tredjedelar av de sammanlagda investeringsandelama. När ändringen träderi kraft blir den bindande för alla parter och för alla signatärer.

c) En ändring träder inte i kraft tidigare än åtta månader efter dagen då den antogs av församlingen. Andring som inte trätt i kraft i enlighet med b) i denna artikel 18 månader efter dagen då den antogs av församlingen skall anses vara ogiltig.

ARTIKEL XX

(Avgörande av tvister)

a) Alla tvister mellan parter eller mellan Eutelsat och en part eller parter i samband . med tolkningen eller tillämpningen av kon- ventionen eller av artikel 15 c) eller artikel 16 e) i driftöverenskommelsen skall hänskjutas

59

Prop. 1982/83: 173

Operating Agreement shall be submitted to arbitration in accordance with Annex B to the Convention if not otherwise settled with- in one year of the time a party to the dispute has notified the other party of its intention to settle such a dispute amicably. Any similar dispute relating to the interpretation or appli- cation of this Convention. or the Operating Agreement between one or more Parties on the one hand and one or more Signatories on the other hand may be submitted to arbitra- tion under Annex B to the Convention. pro- vided that the Party or Parties and the Signa- tory or Signatories in dispute agree.

b) All disputes arising in connection with the interpretation and application of the Con- vention or of paragraph c) of Article 15 or of paragraph c) of Article 16 of the Operating Agreement. between a Party and a State which has ceased to be a Party. or between EUTELSAT and a State which has ceased to be & Party. and which arise after the State has ceased to be a Party, shall be submitted to arbitration in accordance with the provisions of Annex B to the Convention if not other-

- wise settled within one year of the time a party to the dispute has notified the other party of its intention to settle such a dispute amicably, provided that the State which has ceased to be a Party so agrees. If a State ceases to be a Party or if a State or a telecom- munications entity ceases to be a Signatory after a dispute to which it is a disputant has been submitted to arbitration under para- graph a) of this Article, the arbitration shall be continued and concluded.

c) The settlement of all disputes arising in connection with the interpretation or applica- tion of agreements arising out of agreements between EUTELSAT and any Party, other than the Convention or the Operating Agree- ment, shall be as provided for in the relevant agreement. In the absence of any provisions, such disputes, if not otherwise settled, may be submitted to arbitration under Annex B to the Convention if the disputants agree.

60

cord d'exploitation. est soumis ä l'arbitrage conformément aux dispositions de I'annexe B de la Convention, s'il n'a pu étre résolu autrement dans le délai d'un än så compter de la date ä laquelle une partie au différend a notifié ä l'autre partie son intention de régler un tel différend ä l'amiable. Tout différend similaire relatif'ä l'interprétation ou ä Pappli- cation de la présente Convention ou de l'Ac- cord d'exploitation entre une ou plusieurs Parties, d'une part. et un ou plusieurs Signa- taires. d'autre part, peut étre soumis ä l'arbi- trage conformément aux dispositions de Pan- nexe B de la Convention, si la Partie ou les Parties et le Signataire ou les Signataires en litige y consentent.

b) Tout différend relatif ä l'interprétation et ä Papplication de la Convention, du para- graphe e) de l'article 15 ou du paragraphe e) de l'article 16 de l'Accord d'exploitation, qui surgit entre une Partie et un Etat qui a cessé d'étre Partie, ou entre EUTELSAT et un Etat qui a cessé d'étre une Partie. apres que cet Etat a cessé d'étre Partie, est soumis a l'arbitrage conformément aux dispositions de I'annexe B de la Convention, s'il n'a pu étre résolu autrement dans le délai d'un an ä compter de la date å Iaquelle une partie au différend a notifié ä l'autre partie son inten- tion de régler un tel différend ä l'amiable, sous réserve que l'Etat qui a cessé d'étrc Partie y consente. Si un Etat cesse d'étre Partie, ou si un Etat ou un organisme de télécommunications cesse d'étre Signataire apres la soumission a l'arbitrage d'un diffé- rend auquel il participe conformément au pa- ragraphe a) du présent article, la procédure arbitrale se poursuit jusqu'ä sa conclusion.

c) Le réglement de tout différend relatif ä Pinterprétation ou å l'application d'accords entre EUTELSAT et toute Partie, autres que la Convention au l'Accord d'exploitation, se fait conformément aux dispositions prévues dans l'accord pertinent. En l'absence de telles dispositions, un tel différend, s'il n'a pas été résolu autrement, peut étre soumis ä l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe B de la Convention si les parties au différend y consentent.

Prop. 1982/83: 173

till skiljedom i enlighet med bilaga B till kon- ventionen, om de inte avgörs på annat sätt inom ett år efter det att ena parten i tvisten meddelat den andra parten sin avsikt att av- göra tvisten i godo. En tvist av liknande slag som gäller tolkningen eller tillämpningen av konventionen eller driftöverenskommelsen, mellan en eller flera parter å ena sidan och en eller flera signatärer å andra sidan kan hän- skjutas till skiljedom i enlighet med bilaga B till konventionen. om parten eller parterna och signatären eller Signatärerna som deltar i tvisten samtycker.

b) Alla tvister som rör tolkningen eller til- lämpningen av konventionen eller artikel 15 c) eller artikel 16 e) i driftöverenskommelsen och som uppkommer mellan en part och en stat som har upphört att vara part, eller mel- lan Eutelsat och en stat som har upphört att vara part och som uppkommer efter det att staten upphört att vara part skall, förutsatt att staten som upphört att vara part samtycker, . hänskjutas till skiljedom i enlighet med be- stämmelserna i bilaga B till konventionen, om de inte avgörs på annat sätt inom ett år efter det att den ena parten i tvisten meddelat den andra parten sin avsikt att avgöra tvisten i godo. Om en stat upphör att vara part eller om en stat eller ett telekommunikationsorgan upphör att vara signatär efter det att en tvist, vari staten eller signatären är tvistande, hän- skjutits till skiljedom enligt a) i denna artikel skall skiljedomsförfarandet fortsätta och av— slutas.

c) Avgörande av alla tvisteri samband med tolkning eller tillämpning av andra överens- kommelser mellan Eutelsat och en part än konventionen eller driftöverenskommelsen regleras i vederbörande överenskommelse. I avsaknad av bestämmelser kan sådana tvis- ter, om de inte avgörs på annat sätt, hänskju- tas till skiljedom enligt bilaga B till konven- tionen om de tvistande samtycker.

61

Prop. 1982/83: 173

ARTICLE XXI

(Signature - Reservations)

a) Any State whose telecommunications Administration/Recognized Private Operat- ing Agency is, or has the right to become, a Signatory Party to the Provisional Agreement may become Party to the Convention by:

i) signature not subject to ratification, acceptance or approval, or

ii) signature subject to ratification, ac- ceptance or approval, followed by ratifica- tion, acceptance or approval, or

iii) accession.

b) The Convention shall be open for signa- ture at Paris from 15 July 1982 until it enters into force and shall thereafter remain open for accession.

c) No State shall become a Party to the Convention until the Operating Agreement has been signed by the telecommunications entity which it has designated or until it has itself signed the Operating Agreement.

d) No reservation may be made to the Con- vention or the Operating Agreement.

ARTICLE XXII

(Entry into Force)

3) The Convention shall enter into force sixty days after the date on which it has been signed, in accordance with subparagraph i) of paragraph a) of Article XXI of the Conven- tion, or has been ratified, accepted or ap- proved, by two—thirds of the States which, at the date on which it is opened for signature have jurisdiction over Signatory Parties to the Provisional Agreement provided that:

i) those Signatory Parties, or their desig— nated Signatories to the ECS Agreement, hold two-thirds of the financial shares un-_ der the ECS Agreement and

ii) the Operating Agreement has been signed in accordance with paragraph b) of Article II of the Convention.

b) The Convention shall not enter into force less than eight months after the date on which it is opened for signature. The Conven- tion shall not enter into force if it has not been signed, ratifred, accepted or approved under paragraph a) of this Article, within eighteen months of the date on which it is

62

ARTICLE XXI

(Signature Réserves)

a) Tout Etat dont l'Administration des télé- communications ou l'Exploitation privée re- connue est, ou a le droit de devenir, Partie Signataire ä l'Accord provisoire peut devenir Partie a la Convention par :

i) signature sans réserve de ratifrcation, acceptation ou approbation, ou

ii) signature sous reserve de ratification, acceptation ou approbation, suivie de rati- fication, acceptation ou approbation, ou

iii) adhesion.

b) La Convention est ouverte a la signa- ture, a Paris, du 15juillet 1982jusqu'å la date de son entrée en vigueur; elle reste ensuite ouverte ä l'adhésion.

c) Aucun Etat ne dcvient Partie a la Con- vention avant que l'Accord d'exploitation n'ait été signé par l'organisme de télécom- munications qu'il a désigne ou qu'il n'ait signé lui—méme ledit Accord.

d) Aucune réserve ne peut étre faite a la Convention ou a l'Accord d'exploitation.

ARTICLE XXII

(Entrée en vigueur)

a) La Convention entre en vigueur soixante jours apres la date 21 laquelle les deux tiers des Etats qui, a la date d'ouverture åla signa- ture de la Convention ont juridiction sur les Parties Signataires de l'Accord provisoire, l'ont signée conformément au paragraphe a) i) de l'article XXI, ou ratifiée, acceptée ou approuvée, pourvu que :

i) ces Parties Signataires ou les Signa- taires désignés par elles aux fins de l'Ac- cord ECS détiennent au moins deux tiers des quotes parts de financement au titre de l'Accord ECS, et

ii) l'Accord d'exploitation ait été signé conformément au paragraphe b) de l'article II de la Convention.

b) La Convention ne peut entrer en vigueur moins de huit mois apres la date ä laquelle elle a été ouverte a la signature. La Conven- tion n'entre pas en vigueur si elle n'a pu faire l'objet des signatures, ratifrcations, accepta- tions ou approbations requises par les dispo- sitions- du paragraphe a) du présent article

Prop. 1982/83: 173

ARTIKEL XXI

' ( Undertecknande; reservationer)

a) Varje stat vars teleförvaltning eller er- kända enskilda trafrkföretag är, eller har rätt att bli, signatärpart i den provisoriska över- enskommelsen får bli part i konventionen ge- nom

i) undertecknande utan förbehåll för rati- fikation, antagande eller godkännande. el- ler

ii) undertecknande med förbehåll för ra- tifikation, antagande eller godkännande, följt av ratifikation. antagande eller god- kännande, eller

iii) anslutning.

b) Konventionen är öppen för underteck- nande i Paris från den 15 juli 1982 till dess den träder i kraft och skall därefter förbli öppen för anslutning.

c) Ingen stat skall bli part i konventionen förrän driftöverenskommelsen har under- tecknats av det telekommunikationsorgan som staten utsett eller till dess staten själv undertecknat driftöverenskommelsen.

d) Reservation får inte göras till konven- tionen eller driftöverenskommelsen.

ARTIKEL XXII

(Ikraftträdande)

a) Konventionen träder i kraft 60 dagar efter den dag då den har undertecknats enligt konventionens artikel XXI &) i) eller då den ratificerats, antagits eller godkänts av två tredjedelar av de stater som vid tiden för dess öppnande för undertecknande har jurisdik- tion över signatärparter till den provisoriska Överenskommelsen, förutsatt att

i) dessa signatärparter eller deras ut- sedda signatärer till ECS-överenskommel- sen innehar två tredjedelar av finansie- ringsandelarna enligt ECS-överenskom- melsen och

ii) driftöverenskommelsen har under- tecknats i enlighet med konventionens arti- kel 11 b).

b) Konventionen träder inte i kraft tidigare än åtta månader efter den dag då den har öppnats för undertecknande. Konventionen träder inte i kraft om den inte har underteck- nats, ratificerats, antagits eller godkänts en- ligt a) i denna artikel inom 18 månader från den dag då den har öppnats för underteck-

63

Prop. 1982/83: 173

opened for signature.

c) For a State whose instrument of ratifica- tion, acceptance, approval or accession is de— posited after the date on which the Conven- tion enters into force, the Convention shall enter into force on the date of such deposit.

d) Upon entry into force, the Convention will be applied provisionally for any State which has signed it subject to ratifrcation, acceptance or approval and which has so re- quested at the time of signature or at any later time before entry into force. Provisional ap- plication shall end:

i) upon deposit of an instrument of ratifi- cation, acceptance or approval by that State;

ii) at the end of two years from the date on which the Convention enters into force without having been ratifred. accepted or approved by that State;

iii) upon notification by that State, be- fore the end of the period mentioned in subparagraph ii) of this paragraph, of its decision not to ratify, accept or approve the Convention. When provisional application ends under subparagraph ii) or iii) of this paragraph. paragraphs d), e) and g) of Article XVIII of the Convention shall govern the rights and obligations of the Party and of its designated Signatory.

e) Despite the provisions of this Article, the Convention shall neither enter into force, nor be applied provisionally for any State, unless the conditions in paragraph c) of Arti- cle XXI of the Convention have been satis- fred.

f) Upon entry into force, the Convention shall replace and terminate the Provisional Agreement. However, nothing in the Con- vention or the Operating Agreement shall af- fect any right or obligation of a Party or a Signatory acquired in its former capacity as a Signatory Party to the Provisional Agreement or as a Signatory to the ECS Agreement.

64

dans les dix-huit mois suivant la date de son ouverturc a la signature.

e) Lorsqu'un instrument de ratifrcation, d'acceptation, dlapprobation ou d'adhe'sion est déposé par un Etat apres la date d'entrée en vigueur de la Convention, la Convention entre en vigueur å l'égard dudit Etat a la date

. du dépöt de son instrument.

d) Des son entrée en vigueur, la Conven- tion est applique'e a titre provisoire ä l'égard de tout Etat qui l'a signée sous reserve de ratifrcation, acceptation ou approbation et qui en a fait la demande au moment de la signature ou ä tout moment avant l'entrée en vigueur. L'application å titre provisoire cesse:

' i) soit au moment du dépöt d'un instru- ment de ratifrcation, d'acceptation ou d'ap- probation par cet Etat;

ii) soit å l'expiration de la période de deux ans qui suit la date d”entrée en vi- gueur de la Convention, si celle-ci n'a pas été ratifrée, acceptée ou approuvee par cet Etat ;

iii) soit des notification par cet Etat. avant l'expiration de la période mention- née a l'alinéa ii) du présent paragraphe, de sa decision de ne pas ratifier, accepter ou approuver la Convention. Si l'application ä titre provisoire cesse en vertu de l'alinéa ii) ou de l'alinéa iii) du pré- sent paragraphe. les dispositions des para- ' graphes d). e) et g) de l'article XVIII de la

Convention régissent les droits et obligations de la Partie et du Signataire qu'elle a désigne.

e) Nonobstant toute autre disposition du présent article, la Convention n'entre en vi- gueur ä l'égard d'aucun Etat et n'est appli- quée ä titre provisoire ä l'égard d'aucun Etat tant que les conditions posées par le para- graphe c) de l'article XXI de la Convention n'ont pas été remplies.

f) Lors de son entrée en vigueur, la Con- vention se- substitue et met frn å l'Accord provisoire. Toutefois, aucune disposition de la Convention ou de l'Accord d'exploitation n'affecte les droits ou obligations qu'une Par- tie ou un Signataire aurait acquis antérieure— ment en tant que Partie Signataire de l'Ac- cord provisoire ou en tant que Signataire de l'Accord ECS.

Prop. 1982/83_:173

nande.

c) För en stat, vars instrument rörande rati- fikation, antagande, godkännande eller an- slutning deponeras efter den dag då konven- tionen träderi kraft, skall konventionen träda i kraft vid tidpunkten för deponeringen.

d) Då konventionen träder i kraft tillämpas den provisoriskt för varje stat som under- tecknat den med förbehåll för ratifikation, antagande eller godkännande och som har ansökt därom vid tidpunkten för underteck- nandet eller vid senare tillfälle före ikraftträ- dandet. Provisorisk tillämpning skall upphöra

i) då staten deponerar instrument röran- de ratifikation, antagande eller godkännan- de;

- ii) efter två år från dagen för konventio- nens ikraftträdande utan att vederbörande stat ratificerat, antagit eller godkänt kon- ventionen;

iii) då staten i fråga före utgången av den period som nämns under ii) i denna punkt meddelar sitt beslut att inte ratificera, anta eller godkänna konventionen.

När den provisoriska tillämpningen upp- hör enligt ii) eller iii) i denna punkt skall konventionens artikel XVIII d), e) och g) gälla beträffande partens och dess utsedda signatärs rättigheter och skyldigheter.

e) Konventionen skall varken träda i kraft eller tillämpas provisoriskt för någon stat, oberoende av bestämmelserna i denna arti- kel, om inte villkoren i konventionens artikel XXI c) har uppfyllts.

i) Den provisoriska överenskommelsen upphör att gälla och ersätts av konventionen då den sistnämnda träder i kraft. Ingen be- stämmelse i konventionen eller i driftöver- enskommelsen skall emellertid inverka på nå- gon rättighet eller skyldighet som en part el- ler signatär fått i sin förutvarande egenskap av signatärpart till den provisoriska överens- kommelsen eller som signatär till ECS-över- enskommelsen.

65

Prop. 1982/83: 173

ARTICLE XXIII (Ac-cession )

a) Any State whose telecommunications Administration/Recognized Private Operat- ing Agency was, or had the right to become, a Signatory Party to the Provisional Agreement at the date on which the Convention is opened for signature. may accede to the Con- vention from the date on which it ceases to be open for signature. until two years after its entry into force.

b) The provisions of paragraphs c) to e) of this Article shall apply to requests for acces- sion by the following States:

i) a State whose telecommunications Administration/Recognized Private Oper- ating Agency was, or had the right to be- come. a Signatory Party to the Provisional Agreement at the date on which the Con- vention was opened for signature, which has not become a Party to the Convention in accordance with subparagraphs i) or ii) of paragraph a) of Article XXI ofthe Con- vention, or paragraph a) of this Article,

ii) any other European State which is a Member of the International Telecom- munication Union Wishing to accede to the Convention after its entry into force.

c) Any State which wishes to accede to the Convention in the circumstances mentioned in paragraph b) of this Article (”the Appli- cant State") shall so notify the Director Gen- eral in writing and shall supply the latter with all information which the Board of Signato- ries may require, concerning the Applicant State's proposed utilization of the EUTEL- SAT Space Segment.

d) The Board of Signatories shall examine from the technical, operational and financial view points the compatibility of the applica- tion of the Applicant State with the interests of EUTELSAT and the Signatories within the scope of activities of EUTELSAT and shall submit a recommendation thereon to the Assembly of Parties.

e) Taking into account such recommenda- tion, the Assembly of Parties shall take a decision on the Applicant State's request within six months following the date on which the Board of Signatories decides that it

66

ARTICLE XXIII (Adlzésion)

a) Tout Etat dont l'Administration des télécommunications ou l'Exploitation privée reconnue était, ou avait le droit de devenir, a la date å laquelle la Convention a été ouverte a la signature, Partie Signataire de l'Accord provisoire, peut adhe'rer a la Convention ä compter de la date å laquelle celle-ci aura cesse d'étre ouverte a la signature, jusqu'a l'expiration d'un délai de deux ans aprés I'en- trée en vigueur de la Convention.

b) Les dispositions des paragraphes 0) a e) du present article s'appliquent aux demandes d'adhésion émanant des Etats suivants:

i) un Etat dont l'Administration des télé- communications ou l'Exploitation privée reconnue était, ou avait le droit de devenir, a la date 21 laquelle la Convention a été ouverte a la signature. Partie Signataire de l'Accord provisoire, mais qui n'est pas de- venu Partie åla Convention conformément aux dispositions des alinéas i), ou ii) du paragraphe a) de l'article XXI, de la Con- vention ou du paragraphe a) du présent article;

ii) tout autre Etat européen membre de l'Union internationale des télécommunica- tions, qui souhaite adhérer a la Convention apres son entrée en vigueur.

c) Tout Etat qui desire adhe'rcr a la Con- vention dans les conditions mentionnées au paragraphe b) du présent article (dénommé ci-apres al'Etat demandeur ») en avise par écrit le Directeur général et fait parvenir ä celui-ci toutes les' informations que le Conseil des Signataires pourra requérir au sujet de l'utilisation du secteur spatial d'EUTELSAT qu'il se propose de faire.

d) Le Conseil des Signataires examine des points de vue technique, tinancier et du point de vue de l'exploitation. la compatibilité dela demande d'adhésion de l'Etat demandeur avec les intéréts d'EUTELSAT et ceux des Signataires dans le domaine des activités d'EUTELSAT et soumet ä l'Assemblée des Parties une recommandation ä ce sujet.

e) T enant compte de ladite recommanda- tion, l'Assemblée des Parties prend une déci- sion sur la requéte de l'Etat demandeur dans les six mois qui suivent la date å laquelle le Conseil des Signataires a décidé qu'il est en

Prop. 1982/83: 173

ARTIKEL XXIII

(Anslutning)

a) Varje stat vars teleförvaltning eller er- kända enskilda trafikföretag var, eller hade rätt att bli, signatärpart till den provisoriska överenskommelsen vid tidpunkten då kon- ventionen öppnades för undertecknande får ansluta sig till konventionen från den dag då denna upphör att vara öppen för underteck- nande intill två år efter konventionens ikraft- - trädande.

b) Bestämmelserna i punkterna c) till e) i denna artikel skall gälla vid ansökningar om anslutning från följande stater:

i) stat vars teleförvaltning eller erkända enskilda trafikföretag var. eller hade rätt att bli. signatärpart till den provisoriska överenskommelsen vid den tidpunkt då konventionen öppnades för underteck- nande och som inte blivit part till konven— tionen i enlighet med konventionens artikel XXI a) i) eller ii) eller enligt paragraf a) i denna artikel,

ii) varje annan europeisk stat som är medlem i Internationella teleunionen och som" önskar ansluta sig till konventionen" efter dess ikraftträdande.

c) En stat som önskar ansluta sig till kon- ventionen på de villkor som anges i paragraf b) i denna artikel ("ansökande stat") skall underrätta generaldirektören skriftligen där- om och förse denne med alla upplysningar som styrelsen kan komma att fordra beträf- fande den ansökande statens avsedda an- vändning av Eutelsats rymdsektor.

d) Styrelsen skall från tekniska. driftmäs- siga och finansiella synpunkter pröva om framställningen från den ansökande staten är förenlig med Eutelsats och signatärernas intressen inom ramen för Eutelsats verksam- het och skall underställa församlingen rekom- mendation därom.

e) Församlingen skall. med beaktande av sådan rekommendation. fatta beslut om den ansökande statens begäran inom sex måna- der efter den tidpunkt då styrelsen bekräftar att den har alla de upplysningar som behövs

67

Prop. 1982/83: 173

is in the possession of all the information required under paragraph c) of this Article. The decision of the Board of Signatories shall be promptly notified to the Assembly of Par- ties.

.The decision of the Assembly of Parties shall be taken by secret vote and in accor- dance with the procedure for decisions on matters of substance. An extraordinary meet- ing of the Assembly of Parties may be con- vened for this purpose.

0 The Director General shall notify the Applicant State of the conditions for acces- sion established by the Assembly of Parties which will be the subject of a protocol an- nexed to the instrument of accession to be deposited by the said State with the Deposi- tary.

ARTICLE XXIV (Liability)

No Party shall be individually liable for the acts and obligations of EUTELSAT except where such liability results from a treaty to which that Party and a State claiming com- pensation are parties. In that case, EUTEL- SAT shall indemnify the Party concerned in respect of any such liability, unless the latter has expressly undertaken to assume exclu- sively such liability.

ARTICLE XXV

(Miscellaneous Provisions)

a) The official and working languages of EUTELSAT shall be English and French.

b) EUTELSAT shall, having regard to the general views of the Assembly of Parties, co- operate on matters of common interest with the United Nations and its Specialized Agen- cies, in particular the International Telecom- munication UniOn, and other international organizations.

c) To comply with Resolution 1721 (XVI) of the General Assembly of the United Na— tions, EUTELSAT shall send to the Secre- tary General of the United Nations, and to the Specialized Agencies concerned, for their information, an annual report on its activi- ties.

68

possession de toutes les informations deman- dées en vertu du paragraphe e) du présent article. Cette décision du Conseil des Signa- taires est communiquée sans délai ä l'As- semblée des Parties. _ . .

La décision de l'Assemblée des Parties est prise au scrutin secret, conformément a la procedure relative aux décisions portant sur les questions de fond. Une session extraor-- dinaire de l'Assemblée des Parties peut étre convoquée ä cet effet.

f) Le Directeur général notifie a l'Etat de- mandeur les conditions d'adhésion établies par l'Assemblée des Parties. Ces conditions d'adhésion font l'objet d'un protocole annexé ä l'instrument d'adhésion que l'Etat con- cerné dépose auprés du Dépositaire.

ARTICLE XXIV

(Responsabilité)

Aucune Partie n'encourt de responsabilité individuelle pour les actes et obligations d'EUTELSAT, sauf si ladite responsabilité résulte d'un traité auquel cette Partie et l'Etat demandant reparation sont parties. Dans ce cas, EUTELSAT indemnise la Partie concer- née des sommes qu'elle a acquittées å moins que ladite Partie ne se soit expressément en-

gagée å assumer seule une telle responsabi— lité.

ARTICLE XXV (Dispositions diverses)

&) Les langues officielles et de travail d'EUTELSAT sont le francais et l'anglais.

b) EUTELSAT collabore en tenant compte des directives générales de l'Assem- blée des Parties, sur les questions d'intérét commun avec l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, en par- ticulier avec l'Union internationale des télé- communications, ainsi qu'avee d'autres or- ganisations internationales.

c) Conformément aux dispositions de la Resolution 1721 (XVI) de l'Assemblée géné- rale des Nations Unies, EUTELSAT adresse ä titre d'information au Secrétaire général des Nations Unies et aux institutions spé- cialisées intéressées, un rapport annuel sur ses activités.

Prop. 1982/83: 173

enligt bestämmelserna under e) i denna arti- kel. Styrelsens beslut därom skall omgående meddelas församlingen.

Församlingens beslut. skall fattas genom hemlig omröstning och enligt den ordning som gäller för beslut i sakfrågor. Ett extra möte med församlingen kan sammankallas för detta ändamål.

[) Generaldirektören skall meddela den an- sökande staten de anslutningsvillkor som för- samlingen har bestämt och som skall intas i ett protokoll fogat som bilaga till anslutnings- instrumentet, som vederbörande stat depo- nerar hos depositarien.

ARTIKEL XXIV

(Ansvarig/tet)

Ingen part skall vara individuellt ansvarig för Eutelsats handlingar och förpliktelser, : utom då en sådan ansvarighet följer av för- drag som gäller mellan denna part och en stat som kräver ersättning. I sistnämnda fall skall . Eutelsat gottgöra ifrågavarande part de sum- mor som den utbetalt till följd av varje sådan ansvarighet, om inte parten uttryckligen har åtagit sig att ensam svara för denna.

ARTIKEL XXV

(Diverse bestämmelser)

a) Eutelsats officiella språk och arbets- språk skall vara engelska och franska.

b) Eutelsat skall med beaktande av försam- lingens allmänna synpunkter samarbeta i frå- gor av gemensamt intresse med Förenta na- tionerna och dess fackorgan. särskilt Interna— tionella teleunionen, och med andra interna- tionella organisationer.

c) Eutelsat skall enligt Förenta nationernas generalförsamlings resolution 1721 (XVI) för kännedom tillställa Förenta nationernas ge- neralsekreterare och berörda fackorgan 'en årsberättelse om Eutelsats verksamhet.

Prop. 1982/83: _173

ARTICLE XXVI

(Depositary)

a) The Government of the French Repub- lic shall be the Depositary for the Conven- tion, with which shall be deposited instru- ments of ratification. acceptance. approval or accession. requests for provisional applica- tion and notifications of ratification, accep— tance or approval of amendments, of deci- sions to withdraw from EUTELSAT or of termination of the provisional application of the Convention. ,

b) The Convention shall be depOSited in the archives of the Depositary. The Deposi- tary shall send certified copies of the text of the Convention to all States that have signed it or deposited instruments of accession to it, and to the International Telecommunication Union.

c) The Depositary shall promptly inform all States which have signed or acceded to the Convention. all Signatories and. if neces- sary. the International Telecommunication Union of:

i) all signatures ofthe Convention;

ii) the deposit of all instruments of ratifi— cation. acceptance, approval or accession;

iii) the start of the sixty day period re- ferred to in paragraph a) of Article XXII of the Convention:

iv) the entry into force of the Conven- tion:

v) all requests for provisional applica- tion undér paragraph d) of Article XXII of the Convention:

vi) thc appointment ofthe Director Gen- eral. any objections to and the confirma- tion of that appointment under paragraph a) of Article XIII ofthe Convention;

vii) thc adoption and entry into force of all amendments to the Convention:

viii) all notifications of withdrawal: ix) all decisions by the Assembly of Par- ties under paragraph b) of Article XVIII of the Convention that a Party is deemed to have withdrawn from EUTELSAT;

x) all decisions by the Board of Signa- tories under paragraph b) of Article XVIII

70

ARTICLE XXVI (Dépositaire )

a) Le Gouvernement de la République frangaise est le Dépositaire de la Convention auprés duquel sont déposés les instruments de ratification. d'acceptation. d'approbation ou d'adhésion. les demandes d'application å titre provisoire. ainsi que les notifications de ratification. d'aceeptation ou d'approbation des amendements. des decisions de. retrait d'EUTELSAT ou des décisions de mettre fin å I'application a titre provisoire de la Con— vention.

b) La Convention est déposée dans les ar- chives du Dépositaire. Celui-ci transmet des copies certifiées conformes du texte de la Convention ä tous les Etats qui l'ont signée ou qui ont déposé leurs instruments d'adhé- sion. ainsi qu'ä l'Union internationale des télécommunications.

c) Le Dépositaire informe au plus töt tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré. tous les Signataires ainsi que, si nécessaire. l'Union internationale des télé- communications:

i) dc toute signature de la Convention:

ii) du dépöt de tout instrument de ratifi- cation. d'acceptation. d'approbation ou d'adhésion:

iii) du commencement de la période de soixante jours mentionnée au paragraphe a) de l'article XXII de la Convention;

iv) de l'entrée en vigueur dela Conven- tion:

v) de toute demande d'application å titre provisoire conformément au paragraphe (I) de l'article XXII de la Convention;

vi) de la nomination du Directeur géné- ral. de toute objection y afTérente ainsi que de la confirmation de sa nomination visée au paragraphe 3) de l'article XIII de la Convention:

vii) de l'adoption et de l'entrée en vi- gueur de tout amendement a la Conven- tion:

viii) de toute notification de retrait: ix) de toute décision de l'Assemblée des Parties visée au paragraphe b) de l'article XVIII de la Convention lorsqu'une Partie est réputéc s'étre retirée d' EUTELSAT;

x) de toute décision du Conseil des Si- gnataires conformément au paragraphe b)

Prop. 1982/83: 173

ARTIKEL XXV]

(Depasitarie)

a) Franska republikens regering skall vara depositarie för konventionen. Hos denne skall deponeras instrument rörande ratifika- tion. antagande, godkännande eller anslut- ning, ansökningar om provisorisk tillämpning och-meddelanden om ratifikation. antagande eller godkännande av ändringar, om beslut att utträda ur Eutelsat eller om upphörande av provisorisk tillämpning av konventionen.

b) Konventionen skall deponeras i deposi- tariens arkiv. Depositarien skall sända be- styrkta kopior av konventionstexten till alla stater som har undertecknat den eller har de- ponerat instrument rörande anslutning till den. samt till Internationella teleunionen.

c) Depositarien skall omgående underrätta alla stater som har undertecknat eller anslutit sig till konventionen. alla signatärer och. om nödvändigt, Internationella teleunionen om

i) varje undertecknande av konven- tionen:

ii') deponering av varje instrument röran- de ratifikation, antagande, godkännande eller anslutning;

iii) början av den sextiodagarsperiod som anges i konventionens artikel XXII a);

iv) konventionens ikraftträdande:

v) varje ansökan om provisorisk tillämp- ning enligt konventionens artikel XXII d);

vi) utnämning av generaldirektör, varje invändning mot och bekräftelse av sådan utnämning enligt konventionens artikel XIII a);

vii) varje antagen ändring i konventionen och ändringens ikraftträdande;

viii) varje meddelande om utträde: ix) varje beslut av församlingen enligt konventionens artikel XVIII b) om att part skall anses ha utträtt ur Eutelsat;

x) varje beslut av styrelsen enligt kon- ventionens artikel XVIII h) om att signatär

71

Prop. 1982/83: 173

of the Convention that a Signatory is deemed to have withdrawn from EUTEL-

SAT:

xi) all substitutions of Signatories made under paragraphs b) and c) of Article XVIII of the Convention:

xii) all suspensions and restorations of rights:

xiii) all other notifications and commu- nications about the Convention;

d) Upon entry into force of the Conven- tion, the Depositary shall send to the Secre- tariat of the United Nations, for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations, confirmed certified copies of the Convention and the Operating Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the under- signed. duly authorized by their respective Governments, have signed this Convention.

Opened for signature at Paris this fifteenth day of July one thousand nine hundred and eighty two in the English and French lan- guages, both texts being equally authentic, in a single original.

72

de l'article XVIII de la Convention lors- qu'un Signataire est réputé s'étre retiré

d'EUTELSAT; '

xi) de toute substitution de Signataire effectuée conformément aux paragraphes b) et e) de l'article XVIII de la Convention;

xii) de toute suspension et de tout réta- blissement de droits;

xiii) des autres notifications et commu- nications ayant trait a la Convention.

d) Lors de l'entrée en vigueur de la Con- vention, le Dépositaire transmet une copie certifiée conforme de la Convention et de l'Accord d'exploitation au Secretariat de l'Organisation des Nations Unies pour enre- gistrement et publication, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dument autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signe la présente Convention.

Ouvert a la signature ä Paris, en un seul exemplaire ce quinzieme jour du mois de juil- . let mil neuf cent quatre-vingt-deux, en lan- gues francaise et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Prop. 1982/83: 173

skall anses ha utträtt ur Eutelsat;

xi) varje utbyte av. signatärer som görs enligt konventionens artikel XVIII b) och c);

xii) varje suspension och återställande av rättigheter; .

xiii) alla övriga underrättelser och med- delanden om konventionen.

d) Depositarien skall när konventionen träder i kraft sända bestyrkta kopior av kon- ventionen och driftöverenskommelsen till Förenta nationernas sekretariat för registre- ring och offentliggörande enligt artikel 102 i Förenta nationernas stadga.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina re- spektive regeringar, undertecknat denna kon- vention.

Öppnad för undertecknande i Paris den femtonde juli 1982 på engelska och franska språken, vilka båda texter har lika vitsord, i ett enda original. '

73

Prop. 1982/83: 173

Annex A (Transitional Provisions)

]) Continulty ofAetlvities

a) Any agreement entered into by IN- TERIM EUTELSAT under the Provisional Agreement or the ECS Agreement and which is in effect at the time the two mentioned Agreements terminate shall remain in effect, unless and until modified or repealed in ac- cordance with the provisions of that agree- ment. Any decision taken by INTERIM EU- TELSAT under the Provisional Agreement or the ECS Agreement and which is in effect at the time the two last mentioned Agree- ments terminate shall remain in effect unless and until that decision is modified or repealed by. or in implementation of. the Convention or the Operating Agreement.

b) If, at the time the Provisional Agree- ment and the ECS Agreement terminate, any organ of INTERIM EUTELSAT has em- barked on. but not completed, any action which it is authorized or required to take under the Provisional Agreement or the ECS Agreement. the Board of Signatories shall stand in the place of that organ for the pur- pose of completing such action.

2) Management

21) From the date of the entry into force of the Convention all personnel of the perma- nent General Secretariat established under Article 9 of the Provisional Agreement, shall have the right to be transferred to the execu- tive organ of EUTELSAT. without prejudice to the provisions of paragraph f) of Article XIII of the Convention.

b) ln accordance with paragraph 1) of this Annex the conditions for employment of per- sonnel which were in force under the Provi- sional Agreement shall continue to apply un- til new conditions of employment are drawn up by the Board of Signatories.

c) Until the first Director General assumes office his functions shall be performed by the Secretary General of INTERIM EUTEL- SAT.

74

Annexe A ( Dispositions transitoires)

I ) Continuité des activités

a) Tout accord passé par EUTELSAT IN- TERIMAIRE en vertu de l'Accord pro- visoire ou de l'Accord ECS, et qui est en vigueur åla date oil les deux derniers accords susmentionnés prennent fin, dcmeure en vi- gueur. sauf dans le cas et jusqu'au moment ou il est modifié ou rapporté conformément aux dispositions dudit accord. Toute decision prise par EUTELSAT INTERIMAIRE en vertu de l'Accord provisoire ou l'Accord ECS, et qui est en vigueur a la date 01] les deux derniers accords susmentionnés pren- nent fin, demeure en vigueur, saufdans le cas etjusqu'au moment ou cette décision est mo- difiée ou rapportée par la Convention ou l'Accord d'exploitation ou en consequence de leur application.

b) Si, au moment ou l'Accord provisoire et l'Accord ECS prennent fin, un organe d'EU- TELSAT INTERIMAIRE a engagé, mais n'a pas achevé une action qui a fait l'objet d'une autorisation ou qui est requise au titre de l'Accord provisoire ou de l'Accord ECS, le Conseil des Signataires se substitue ä cet or- gane dans le but de mener ä bien cette action.

2) Gestimz

a) A compter de la date d'entrée en vi- gueur de la Convention. tout le personnel du Secretariat Général permanent mis en place conformément ä l'article 9 de l'Accord pro- visoire a le droit d'étre transféré ä l'organe exécutif d'EUTELSAT, sous réserve des dispositions du paragraphe f) de l'article XIII de la Convention. '

b) Conformément aux dispositions du paragraph 1 de la présente annexe. les condi- tions d'emploi du personnel qui étaient en vigueur dans le cadre de l'Accord provisoire, continuent d'étre appliquées jusqu'å ce que le Conseil des Signataires ait déterminé de nouvelles conditions d'emploi.

c) Le Secrétaire Général d'EUTELSAT INTERIMAIRE assume les attributions du premier Directeur général jusqu'ä l'entrée en fonction de celui-ci.

Prop. 1982/83: 173

Bilaga A ( Övergångsbestämmelser)

I) Kontinuitet i verksamheten

a) Varje avtal som ingåtts av Interim Eutel- sat inom ramen för den provisoriska överens- kommelsen eller ECS-överenskommelsen och som är i kraft vid den tidpunkt då de två nämnda överenskommelserna upphör att gäl- la skall fortsätta att vara i kraft om inte eller till dess det antingen ändras eller upphävs enligt avtalets bestämmelser. Varje beslut som fattats av Interim Eutelsat enligt den provisoriska överenskommelsen eller ECS- överenskommelsen och som äri kraft vid den tidpunkt då de två sistnämnda överenskom- melserna upphör att gälla skall fortsätta att vara i kraft om inte eller till dess beslutet antingen ändras eller upphävs av eller genom tillämpning av konventionen eller driftöver- enskommelsen.

b) Om något av Interim Eutelsats organ vid den tidpunkt då den provisoriska överens- kommelsen och ECS-överenskommelsen upphör att gälla påbörjat, men inte fullföljt, någon åtgärd som det är behörigt eller för- pliktigat att vidta enligt den provisoriska överenskommelsen eller ECS—överenskom- melsen, skall styrelsen överta detta organs uppgift och fullfölja en sådan åtgärd.

2) Verkställighet av övergången

a) Från dagen för konventionens ikraftträ- dande skall all personal hos det permanenta generalsekretariatet. upprättat enligt artikel 9 i den provisoriska överenskommelsen, ha rätt att bli överflyttad till Eutelsats verkstäl- lande organ, utan förfång för bestämmelserna i konventionens artikel XIII i).

b) I enlighet med punkt 1) i denna bilaga skall de anställningsvillkor som gällde på grundval av den provisoriska överenskom- melsen fortsättningsvis tillämpas till dess nya anställningsvillkor har fastställts av styrel- sen.

c) Generaldirektörens åligganden skall full- göras av Interim Eutelsats gcneralsekreterare till dess den förste generaldirektören tillträ- der sin tjänst.

75

Prop. 1982/83: 173 3) Transfer'to E U TELSAT of thefunctions of the Mandated Administration

a) On the date of the start of the sixty-day period referred to in paragraph a) of Article XXII of the Convention, the Secretary Gen- eral of INTERIM EUTELSAT shall inform the Mandated Administration of the date of entry into force of the Convention and the termination of the Provisional Agreement.

b) The” Secretary General of INTERIM EUTELSAT shall take all measures for a timely transfer to EUTELSAT of all rights and obligations acquired by the Mandated Administration in its capacity as legal repre— sentative of INTERIM EUTELSAT.

76

3) Transfer! & EUTELSAT des fonctions de I'Administration mandatée

a) A compter du début de la période de soixante jours mentionnée au paragraphe a) de l'article XXII de la Convention. le Secré- taire Général d'EUTELSAT INTERI— MAIRE informe l'Administration mandatée de la date ä laquelle la Convention entre en vigueur et l'Accord provisoire cesse de l'étre.

b) Le Secrétaire Général d'EUTELSAT INTERIMAIRE prend toutes les mesures pour assurer le moment venu le transfett å EUTELSAT de tous les droits et obligations acquis par l'Administration mandatée en sa qualité de representant légal d'EUTELSAT INTERIMAIRE.

Prop. 1982/83:173

3) Överföring till Eutelsat av den befullmäkti- gade förvaltningens fiiiiktioner

a) Interim Eutelsats generalsekreterare skall den dag då den i konventionens artikel XXII a) nämnda sextiodagarsperioden börjar underrätta den befullmäktigade förvaltningen om tidpunkten för konventionens ikraftträ- dande oeh när den provisoriska överenskom- melsen upphör att gälla.

b) Interim Eutelsats generalsekreterare skall vidta de åtgärder som behövs för att i rätt tid till Eutelsat överföra samtliga rättig- heter och skyldigheter som den befullmäkti- gade förvaltningen förvärvat i sin egenskap avjurjdisk företrädare för Interim Eutelsat.

77

Prop. 1982/83: 173

Annex B (Arbitration Procedure)

1. For the purposes of adjudicating upon any dispute referred to in Article XX of the Convention or Article 20 of the Operating Agreement. an Arbitration Tribunal shall be established in accordance with the following paragraphs. .

2. Any Party to the Convention may join either party to the dispute in the arbitration.

3. The Arbitration Tribunal shall consist of three members. Each party to the dispute shall nominate one arbitrator within a period of two months reckoned from the date of receipt of the request by one party to refer the dispute to arbitration. Where Article XX of the Convention and Article 20 ofthe Oper- ating Agreement require the agreement of the disputants to refer the dispute to arbitration, the period of two months shall be reckoned from the date ofthat agreement. The first two arbitrators shall, Within a period of two months reckoned from the nomination of the second arbitrator, nominate the third arbitra- tor. who shall be the Chairman ofthe Arbitra- tion Tribunal. lf one of the two arbitrators has not been nominated within the required period'he shall, at the request of either party, be nominated by the President ofthe Interna- tional Court ofJustice or. if there is no agree- ment between the parties, the Secretary Gen- eral ofthe Permanent Arbitration Court. The same procedure shall apply if the Chairman ofthe Arbitration Tribunal has not been nom- inated within the required period.

4. The Arbitration Tribunal shall deter- mine its seat and establish its own rules of procedure.

5. Each party shall bear the cost relating to the arbitrator for whose nomination it is re- sponsible, as well as the costs of being repre- sented before the Tribunal. The expenditure relating to the Chairman of the Arbitration Tribunal shall be shared equally by the par- ties to the dispute.

6. The award of the Arbitration Tribunal shall be made by a majority of its members, who may not abstain from voting. This award shall be final and binding on all parties to the dispute and no appeal 'shall lie against it. The

78

Annexe B (Procédure d'arbitrage)

1. Un tribunal d'arbitrage est institué con- formément aux dispositions des paragraphes suivants pour statucr sur tout différend visé ä l'article XX dela Convention ou ä l'article 20 de l'Accord d'exploitation.

2. Toute Partie a la Convention peut s'as- socier å l'une ou l'autre partie au différend dans le cadre de l'arbitrage.

3. Le tribunal d'arbitrage est composé de trois membres. Chaque partie au différend désigne un arbitre, dans un délai de deux mois å compter de la date de réception de la demande par une partie de soumcttre le dif- férend ä l'arbitrage. Lorsque l'article XX de la Convention et l'article 20 de l'Accord d'ex- ploitation exigent l'accord des parties au dif- férend pour soumettre le différend ä l'arbi- trage, le délai de deux mois est calculé ä partir de la date dudit accord. Les deux pre- miers arbitres désignent, dans un délai de deux mois a compter de la date de designa- tion du deuxieme arbitre, le troisieme arbitre qui préside le tribunal d'arbitrage. Si l'un des deux arbitres n'a pas été désigne dans le délai requis. il est désigne, ä la demande de l'une ou l'autre partie. par le Président de la Cour internationale de Justice ou, en cas de désac- cord entre les parties, par le Secrétaire Géné- ral de la Cour permanente d'arbitrage. La memc procedure s'applique si le Président du tribunal d'arbitrage n'a pas été désigné dans le délai requis.

4. Le tribunal d'arbitrage choisit son siege et établit son reglement intérieur.

5. Chaque partie prend är sa charge les frais de l'arbitre qu'elle a désigné ainsi que les frais de representation devant le tribunal. Les frais du Président du tribunal d'arbitrage sont partagés de maniere égale entre les parties au différend.

6. La sentence du tribunal d'arbitrage est rendue a la majorité des membres. qui ne peuvent s'abstenir au cours du vote. Ladite sentence est definitive et lie les parties au différend. Il ne peut étre interjeté appel de

Prop. 1982/83: 173

Bilaga B (Skiljedomsförfarande)

!. En skiljedomstol skall upprättas i enlig- het med följande punkter för att döma i tvist som anges i konventionens artikel XX eller i driftöverenskommelsensartikel 20.

2. Varje part som har tillträtt konventionen får i skiljedomsförfarandet förena sig med en- dera av de tvistande parterna.

3. Skiljedomstolen skall bestå av tre med- lemmar. Varje part i tvisten skall utse en skiljedomare inom en tid av två månader räk- nat från dagen för mottagandet av en parts begäran att hänskjuta tvisten till skiljedom. När artikel XX i konventionen och artikel 20 i driftöverenskommelsen fordrar överenskom- melse mellan de tvistande panerna för att hänskjuta tvisten till skiljedom. skall tvåmå- nadersperioden räknas från dagen då sådan överenskommelse träffats. De båda första skiljedomarna skall inom en tid av två måna- der räknat från tidpunkten då den andre skil- jedomaren utsågs utse den tredje skiljedo- maren, som skall vara skiljedomstolens ord- förande. Om en av de två skiljedomarna inte har blivit utsedd inom den föreskrivna tiden, skall han på begäran av endera parten utses av presidenten i Internationella domstolen, eller, om oenighet råder därom mellan par- terna. av generalsekreteraren i Permanenta skiljedomstolen. Samma förfarande skall til- lämpas om ordförande i skiljedomstolen inte har utsetts inom den föreskrivna tiden.

4. Skiljedomstolen skall bestämma var den skall ha sitt säte och anta sin egen arbetsord- ning.

5. Vardera parten skall bära kostnaderna för den skiljedomare för vars utnämning par- ten ansvarar, liksom kostnaderna för att bli företrädd inför domstolen. Omkostnader för skiljedomstolens ordförande skall delas lika mellan de tvistande parterna.

6. Skiljedomstolens utslag skall avgöras ge- .nom majoritetsbeslut av medlemmarna, som inte får avstå från att rösta. Detta utslag skall vara slutgiltigt och bindande för samtliga parter-i tvisten och kan inte överklagas. Par-

79

Prop. 1982/83: 173 80

parties shall comply with the award without cette sentence. Les parties se conforment a la delay. in the event of a dispute as to its sentence arbitrale sans tarder. En cas de dif- meaning or scope, the Arbitration Tribunal férend portant sur sa. signiflcation ou sa por- shall interpret it at the request of any party to te'e, le tribunal d”arbitrage l'interpretea la the dispute. demande de l'une quelconque des parties au

différend.

Prop. 1982/83: 173

terna skall rätta sig efter utslaget utan dröjs- mål. I händelse av tvist rörande utslagets tolkning eller räckvidd skall skiljedomstolen tolka utslaget på begäran av part i tvisten.

81

Prop. 1982/83: 173

Operating Agreement

Relating to the European Telecommuni- cations Satellite Organization "EUTELSAT”

PREAMBLE

The Signatories to this Operating Agree- ment,

Considering that the States Parties to the Convention establishing the European Tele- communications Satellite Organization ”EU- TELSAT”, have undertaken therein to des- ignate a telecommunications entity to sign the Operating Agreement or themselves to sign it,

Agree as follow:

ARTICLE 1

(Dejinitions) 3) For the purpose of the Operating Agree- ment:

i) ”Convention" means the Convention establishing the European Telecommuni- cations Satellite Organization ”EUTEL- SAT”;

ii") "ECU" means the European Curren- cy Unit. instituted by Regulation n” 3180/78 of the Council of the European Communi- tics on 18 December 1978. subject to such change or re-definition as that Council may adopt.

b) The definitions in Article I of the Con- vention shall apply to the Operating Agree- ment.

ARTICLE 2

(Rights and Obligations of Signatories)

a) Each Signatory acquires the rights pro- vided for Signatories in the Convention and the Operating Agreement and undertakes to fulfil the obligations placed upon it therein.

b) In the traffic agreements negotiated by them. the Signatories shall endeavour to route a reasonable portion of their traffic via the EUTELSAT Space Segment.

82

Accord d*exploitation . Relatif a POrganisation européenne de

telecommunications par satellite (( EUTELSAT »

PREAMBULE

Les Signataires du présent Accord d”ex- ploitation,

Considérant que les Etats Parties a la Con- vention portant creation de l'Organisation européenne de télécommunications par satel- lite aEUTELSAT ». s'engagent par Ia Con- vention a designer un organisme de télécom- munications habilité a signer l'Accord d'ex- ploitation ou a le signer eux-mémes,

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE ] (Définitions) a) Aux fins de l'Accord d'exploitation :.

i) le terme (( Convention » désigne la Convention portant creation de l”0rganisa- tion européenne de télécommunications par satellite (( EUTELSAT »;

ii) l'expression abrégée a ECU » désigne l'unité de compte européenne instituée par le réglement NO3180/78 du Conseil des communautés européennes. en date du 18 décembre 1978. et telle qu'éventuellement modifiée et redefinie par ce dernier.

b) Les definitions de l'article I de la Con- vention s'appliquent a l'Accord d'exploita- tion.

ARTICLE 2

(Droits et obligations des Signataires)

a) Chaque Signataire acquiert les droits at- tribués aux Signataires par la Convention et par l'Accord d'exploitation. et s'engage a sa- tisfaire aux obligations qui lui incombent aux termes desdits accords.

b) Dans les accords de trafic qu'ils ne'go- cient, les Signataires s'efforcent de prévoir l'acheminement d'une partie raisonnable de

leur trafic au moyen du secteur spatial d”EU- TELSAT.

Prop. 1982/83: 173

BILAGA 2 Driftöverenskommelse '

för den europeiska telesatellitorganisa- tionen Eutelsat

INLEDNING

Signatärerna till denna driftöverenskom- melse. vilka beaktar att de stater. som är parter i konventionen om upprättande av den europeiska telesatellitorganisationen Eutel- sat, däri åtagit sig att utse ett telekommunika- tionsorgan att underteckna driftöverenskom- melsen eller att själva underteckna den, har överenskommit om följande.

ARTIKEL ]

(Definitioner) a) I denna driftöverenskommelse förstås med

i) "konventionen” Konventionen om upprättande av den europeiska telesatellit-

organisationen Eutelsat;

ii) "ECU" den europeiska valutaenhe- ten, upprättad genom de europeiska ge- menskapernas råds förordning (In” 3180/78) den 18 december 1978 och underkastad så- dan förändring eller ny definition som rådet kan anta.

b) Definitionerna i konventionens artikel I skall tillämpas på driftöverenskommelsen.

ARTIKEL 2 ( Signatärernas rättigheter och skyldigheter)

a) Varje signatär förvärvar de rättigheter som tillkommer signatärer enligt konven- tionen och driftöverenskommelsen samt åtar sig att fullgöra de skyldigheter som däri åläggs signatären.

b) Signatärerna skall i de trafikavtal som de förhandlar om eftersträva att dirigera en rim- lig andel av sin trafik via Eutelsats rymdsek- tor.

Prop. 1982/83: 173

ARTICLE 3

(Transfer of Rights and Obligations)

On the date the Convention and the Oper- ating Agreement enter into force and subject to the requirements of Annex A to the Oper- ating Agreement:

i) all the assets, including property rights, contractual rights, rights in and to the space segment and all other rights ac- quired under the Provisional Agreement or the ECS Agreement, shall vest in and be owned by EUTELSAT;

ii) all the obligations and liabilities un- dertaken or incurred by or on behalf of INTERIM EUTELSAT in carrying out the provisions of the Provisional Agreement and the ECS Agreement which are out- standing on, or arise from acts or ommis- sions before such date, shall become obli- gations and liabilities of EUTELSAT;

iii) the financial interest in EUTELSAT of each Signatory shall be equal to the amount arrived at by the application of its "investment share expressed as a percent— age to the valuation of the EUTELSAT assets effected under subparagraph b) of paragraph 3 of Annex A to the Operating Agreement.

ARTICLE 4 (Capital Contributions)

a) In proportion to its investment share expressed as a percentage, each Signatory shall make contributions to the capital requir- ements of EUTELSAT and shall receive ca- pital repayment and compensation for use of capital, as determined by the Board of Signa- tories in accordance with the Convention and the Operating Agreement.

b) Capital requirements shall include:

i) all direct and indirect costs of the de- sign, development, acquistition, construc- tion and establishment of the EUTELSAT Space Segment, of the acquisition of con- tractual rights by leasing, and of other pro.- perty of EUTELSAT;

ii) expenditure necessary to cover EU- TELSAT's operating, maintenance and ad-

84

ARTICLE 3

( Transfert des droits et obligations)

Ala date d'entrée en vigueur dela Conven— tion et de l'Accord d”exploitation et sous ré- serve des dispositions de I'annexe A de l'Ac- cord d'exploitation :

i) tous les actifs, y compris les droits de propriété, les droits contractuels, les droits afférents au secteur spatial et tous les autres droits acquis en vertu de l'Accord provisiore ou de l'Accord ECS, sont dévo— lus a EUTELSAT et deviennent sa pro- priété;

ii) toutes les obligations contractées et les responsabilités encourues par EUTEL- SAT INTERIMAIRE ou en son nom, en exécution des dispositions de PAccord provisoire et de l'Accord ECS qui existent a ladite date ou qui résultent d'actes ou d'omissions antérieurs ä celle-ci, devien- nent des obligations et des responsabilités d'EUTELSAT;

iii) [”intérét financier de chaque Signa- taire dans EUTELSAT est égal au montant obtenu en appliquant sa part d'investisse- ment exprimée en pourcentage ä l”évalua- tion de l'actif d'EUTELSAT effectuée conformément å l'alinéa b) du paragraphe 3 de I'annexe A de PAccord d'exploitation.

ARTICLE 4

(Contributions au capital)

a) Chaque Signataire contribue aux be- soins en capital d'EUTELSAT au prorata de sa part d'investissement exprimée en pour- centage et recoit le remboursement et la ré- munération du capital dans les conditions fixées par Ie Conseil des Signataires confor- mément aux dispositions de la Convention et de l'Accord d'exploitation.

b) Les besoins en capital comprennent:

i) tous les couts directs et indirects affé- rents a la conception, a la mise a'u point, a l”acquisition, a la construction et a la mise en place du secteur spatial d'EUTELSAT, a l'acquisition des droits contractuels par voie de location ainsi qu”aux autres biens d'EUTELSAT;

ii) les dépenses nécessaires a la couver- ture des frais d'exploitation. d'entretienl et-

Prop. 1982/83:173 *

ARTIKEL 3

(Överföring av rättigheter och skyldigheter)

På dagen för konventionens och driftöver- enskommelsens ikraftträdande och'med för- behåll för bestämmelserna i bilaga A i drift- överenskommelsen skall

i) alla tillgångar, inbegripet egendomsrät- tigheter. kontraktsenliga rättigheter, rättig- heter som hänför sig till rymdsektorn och alla andra rättigheter som förvärvats inom ramen för den provisoriska överenskom- melsen eller ECS-överenskommelsen överlåtas på Eutelsat och bli dess egen- dom;

ii) alla skyldigheter och förpliktelser, som Interim Eutelsat åtagit eller ådragit sig. eller som uppstått i dess namn, för iakttagande av bestämmelserna i den pro- visoriska överenskommelsen och i ECS- överenskommelsen och som gäller dagen för ikraftträdandet eller uppstår till följd av göranden eller låtanden före den tidpunk- ten, bli Eutelsats skyldigheter och förplik- telser;

iii) varje signatärs ekonomiska intresse i Eutelsat vara lika med det belopp som framräknats genom att dess investerings- andel uttrycks som en procentuell andel av värdet av Eutelsats tillgångar, beräknat i enlighet med punkt 3 b) i bilaga A till drift- överenskommelsen.

ARTIKEL 4

(Kapitaltillskott)

a) Varje signatär skall i förhållande till dess investeringsandel uttryckt som en procen- tuell andel bidra till Eutelsats erforderliga ka- pital samt erhålla kapitalåterbäring och kapi- talavkastning så som styrelsen bestämmer i enlighet med konventionen och driftöverens- . kommelsen.

b) Med erforderligt kapital förstås

i) alla direkta och indirekta kostnader för projektering, utveckling, förvärv, kon- struktion och upprättande av Eutelsats rymdsektor, för förvärv av kontraktsenliga hyresrättigheter samt för annan egendom tillhörig Eutelsat;

ii) utgifter nödvändiga för att täcka Eu- telsats dri.fts-, underhålls— och förvaltnings-

"85

Prop. 1982/83: 173

ministrative costs that the Organization is unable to finance out of its revenue under Article 9 of the Operating Agreement;

iii) funds required by EUTELSAT for discharging indemnities under Article XXIV of the Convention and under para— graph b) of Article 19 of the Operating Agreement.

c) The Board of Signatories shall deter- mine the schedule of payments required un- der this Article. Interest at a rate to be deter- mined by the Board of Signatories shall be added to any amount unpaid after the date designated for payment.

d) If an extension of the EUTELSAT Space Segment offering capacity for services other than those covered by paragraphs a) and b) of Article III ofthe Convention is to be provided, the Board of Signatories shall take every reasonable measure to ensure that those Signatories which are not directly inter- estedin the implementation of the extension will not have to finance it before the opera- tional use of the services. Interested Signa- tories shall make their best efforts to accept a corresponding increase in their investment shares.

ARTICLE 5

(Capital Ceiling)

The sum of the cumulative capital contri— butions of the Signatories under Article 4 of the Operating Agreement and of the out- standing contractual capital commitments of EUTELSAT, less the cumulative capital re— paid to them, shall be subject to an upper limit (called ”the capital ceiling"). The initial capital ceiling shall be 400 million ECUs. The Board of Signatories shall have authority to adjust the capital ceiling and shall take deci- sions on any such adjustments in accordance with paragraph g) of Article XI of the Con- vention.

86

d'administration d'EUTELSAT dont elle ne pourrait assurer le financement par ses recettes en application des dispositions de l'article /9 de l'Accord d”exploitation; iii) les fonds nécessaires aux versements par EUTELSAT des indemnités visées a l'article XXIV de la Convention et au para- graphe b) de l'article 19 de l'Accord d'ex- ploitation.

c) Le Conseil des Signataires établit un échéancier des paiements dus en application du present article. Un inte'rét calculé a un taux fixé par le Conseil des Signataires est ajouté å tout montant non réglé aprés la date fixée pour le paiement.

d) Si une extension du secteur spatial d'EUTELSAT doit étre prévue pour offrir de la capacité pour des services autres que ceux couverts par les paragraphes a) et b) de l'arti- cle III de la Convention. le Conseil des Signa- taires prend toute mesure raisonnable pour garantir que les Signataires qui ne sont pas directement intéressés par la mise en oeuvre de cette extension n'auront pas a la financer avant la mise en exploitation desdits ser- vices. Les Signataires intéressés doivent faire tout leur possible pour accepter un rele- vement correspondant de leurs parts d'inves- tissement.

ARTICLE 5

(Limitation du capital)

Le total obtenu par addition du montant cumulé des contributions au capital 21 verser par les Signataires, en application de l'article 4 de l'Accord d*exploitation. et de l”encours des engagements contractuels en capital d'EUTELSAT, diminué du montant cumulé du capital qui leur est remboursé est soumis ä une limite maximale (appelée (( limite du capi- tal»). La limite initiale du capital est fixée a 400 millions d'ECU. Le Conseil des Signa- taires est habilité å réajuster la limite du capi- tal et prend toute décision concernant de tels réajustements conformément au paragraphe g) de l'article XI de la Convention.

Prop. 1982/83:173

kostnader, som organisationen inte kan fi- nansiera med intäkter enligt artikel 9 i drift- överenskommelsen;

iii) medel som Eutelsat behöver för att betala skadeersättningar i enlighet med ar- tikel XXIV i konventionen och artikel 19 b) i driftöverenskommelsen. '

c) Styrelsen skall fastställa terminer för de betalningar som krävs enligt denna artikel. Dröjsmålsränta till en räntesats som styrelsen fastställer skall utgå på varje belopp som för- blir obetalt efter den bestämda förfallodagen.

(1) Om en utvidgning av Eutelsats rymdsek- tor skall åstadkommas för att ge kapacitet för andra telekommunikationer än de som anges i artikel III a) och b) i konventionen, skall styrelsen vidta varje rimlig åtgärd för att se till att de signatärer som inte har något direkt intresse av att utvidgningen genomförs inte behöver finansiera den innan ifrågavarande trafikkapacitet tas i bruk. De intresserade sig- natärerna skall göra sitt bästa för att godta en motsvarande ökning av sina investeringsan- delar.

ARTIKEL 5

(Kapitaltak)

En övre gräns (kallad "kapitaltaket'”) skall sättas för summan av signatärernas ackumu- lerade kapitaltillskott enligt artikel 4 i drift- överenskommelsen och av Eutelsats ute- stående kontraktsenliga ekonomiska åtagan- den. med avdrag för det ackumulerade kapi- tal som återbetalts till signatärerna. Kapital- taket skall till en början vara 400 miljoner ECU. Styrelsen har befogenhet att ändra ka- pitaltaket och beslutar om varje sådan änd- ring i enlighet med artikel XI g) i konven- tionen.

87

Prop. 1982/83: 173

ARTICLE 6

(Investment Shares)

a) Investment shares of Signatories shall be determined on the basis of utilization of the EUTELSAT Space Segment. Except as otherwise provided in this Article, each Sig- natory shall have an investment share equal to its percentage of all utilization of the EU- TELSAT Space Segment by all Signatories.

b) For the purpose of paragraph a) of this Article, utilization of the EUTELSAT Space Segment by a Signatory shall be measured by dividing the space segment utilization charges payable by the Signatory to EUTEL- SAT by the number of days for which charges were payable during the six-month period before the effective date of a deter- mination of investment shares under para- graph d) or subparagraph i) of paragraph e) of this Article. However, if the number of days for which charges were payable by a Signa- tory for utilization during such six-month pe- riod was less than ninety days, such charges shall not be taken into account in determining investment shares.

e) Before determination of investment shares on the basis of utilization under para- graphs a), b) and d) of this Article, the invest- ment share of each Signatory shall be deter- mined in accordance with Annex B to the

Operating Agreement. d) The first determination of investment shares based on utilization shall take place:

i) not earlier than four years from the date on which the first satellite of the EU- TELSAT Space Segment is positioned in orbit in working order;

ii) after the end of the four year period referred to in subparagraph i) of this para- graph, if and when:

A) ten Signatories have for a period of six months been accessing the EUTEL- SAT Space Segment, either through their own earth stations or through other Signatories' earth stations: and

B) the EUTELSAT revenues deriving from utilization by the Signatories during

88

ARTICLE 6

(Parts d'investissement)

a) Les parts d'investissement des Signa- taires sont déterminées sur la base de l'utili- sation du secteur spatial d'EUTELSAT. A moins que le présent article n'en dispose autrement, chaque Signataire a une part d'in» vestissement correspondant ä son pourcen- tage de l'utilisation totale du secteur spatial d'EUTELSAT par tous les Signataires.

b) Aux fins du paragraphe a) du present article. l'utilisation du secteur spatial d'EU- TELSAT par un Signataire est déterminée en divisant les redevances d'utilisation du sec- teur spatial payables ä EUTELSAT par ledit Signataire, par le nombre de jours pendant lesquels les redevances ont été payables au ' cours du semestre précédant la date a la- quelle prend effet la determination des parts d'investissement effectuée conformément au paragraphe d) ou a l'alinéa i) du paragraphe e) du présent article. Toutefois, si le nombre de jours pour lequel des redevances ont été payables par un Signataire pour l'utilisation pendant ce semestre est inférieur ä quatre- vingt-dix, ces redevances n'entrent pas en ligne de "compte pour la determination des parts d'investissement.

c) Avant de déterminer les parts d'inves- tissement sur la base de l'utilisation confor- mément aux paragraphes a), b) et d) du pré- sent article, la part d'investissement de cha- que Signataire est déterminée conformément ä I'annexe B de l'Accord d”exploitation.

d) La premiere determination des parts d'investissement fondée sur l'utilisation a lieu:

i) au plus tot quatre ans a compter de la date de mise a poste en état de fonctionne- ment du premier satellite du secteur spatial d'EUTELSAT;

ii) apres la période de quatre ans men- tionnée a l'alinéa i) du present paragraphe, si et des lors que:

A) dix Signataires ont eu acces au secteur spatial d'EUTELSAT pendant une période de six mois. soit par l'inter- médiaire de leurs propres stations ter- riennes, soit par l'intermédiaire de sta- tions terriennes d'autres Signataires, et

B) les recettes d'EUTELSAT pro- venant de l'utilisation par les Signataires

Pro'p. 1982/83:173

ARTIKEL 6

(Investeringsandelar)

a) Signatärernas investeringsandelar skall bestämmas på grundval av användningen av Eutelsats rymdsektor. Varje signatär skall. utom då annat föreskrivs i denna artikel, ha en investeringsandel som är lika med dess procentuella andel av samtliga signatärers sammanlagda användning av Eutelsats rymd— sektor.

b) En signatärs användning av Eutelsats rymdsektor skall såvitt avses under a) i denna artikel beräknas på så sätt att de avgifter som signatären har haft att betala Eutelsat för an- vändning av rymdsektorn divideras med det antal avgiftspliktiga dagar som förekommit under den sexmånadersperiod som föregår dagen från vilken ett beslut om investerings- andelar enligt d) eller c)i) i denna artikel gäl- ler. Om emellertid antalet dagar för vilka av— ' gifter skulle betalas av en signatär för an- vändning under en sådan sexmånadersperiod understeg 90 dagar. skall sådana avgifter inte tas med i beräkningen vid fastställande av investeringsandelar.

c) Varje signatärs investeringsandel skall fastställas i enlighet med bilaga B till drift- överenskommelsen innan investeringsande- lar fastställs på grundval av användning enligt a), b) och d) i denna artikel.

d) Det första fastställandet av investerings-l andelar på grundval av användning skall äga rum i) tidigast fyra år från dagen då den första satelliten i Eutelsats rymdsektor har place- rats i bana och tagits i drift;

ii) efter utgången av den under i) angivna fyraårsperioden, om och när-

A) tio signatärer under en period av sex månader haft tillgång till Eutelsats rymdsektor, antingen genom sina egna jordstationer eller genom andra signa- tärers jordstationer, och

B) Eutelsats intäkter från signatärer- nas användning under en sexmånaders-

89

Prop. 1982/83: 173

a six-month period have been greater than the revenues that would have de- rived from the utilization by Signatories for the same period of the Space Seg- ment capacity required to establish 5000 telephone circuits using digital speech interpolation'.

iii) seven years from the date on which the first satellite of the EUTELSAT Space Segment is positioned in orbit in working order, if the conditions envisaged under

90

ont été pendant une période de six mois supérieures aux recettes qu'aurait pro- duites pour cette méme période l'utilisa- tion par les Signataires d'une capacité de secteur spatial permettant l'e'tablisse- ment de 5000 circuits téléphoniques utilisant la concentration numériquc des conversations: iii) sept ans apres la date dc mise å poste en état de fonctionnement du premier sa- tellite du secteur spatial d'EUTELSAT, si les conditions visées a l'alinéa ii) du pré-

subparagraph ii) of this paragraph have not been met.

e) After the first determination on the ba- sis of utilization, investment shares shall be redetermined to be effective:

i) on the first day of March in each year. However. redetermination on the basis of utilization on the first day of March shall not take place if the total utilization charges payable to EUTELSAT by Signa- tories for their utilization during the six month period preceding that date are lower by more than twenty per cent than the total utilization charges payable to EUTELSAT by Signatories for their utilization during the six-month period starting eighteen months before that date:

ii) on the entry into force of the Operat- ing Agreement for a new Signatory;

iii) on the effective date of withdrawal of a Signatory.

f) Whenever an investment share is deter- mined under subparagraph ii) or iii) of para- graph e) or under paragraph g) of this Article, the investment shares of all other Signatories shall be adjusted in the proportion that the respective investment shares which they held before this adjustment bear to each other. On the withdrawal of a Signatory, investment shares of 0.05 per cent determined in accor- dance with paragraph g) of this Article shall not be increased.

g) Notwithstanding any provision of this Article, no Signatory shall have an invest- ment share of less than 0.05 per cent of the total investment shares.

sent paragraphe n'ont pas été remplies.

e) Apres la premiere détermination fondée sur l'utilisation, les parts d'investissement sont déterminées de nouveau pour prendre effet:

i) le premierjour de mars de chaque an- née. Toutefois, la nouvelle determination fondée sur l'utilisation prévue le premier jour de mars n'a pas lieu si le total des redevances d'utilisation payables ä EU- TELSAT par les Signataires au titre de leur utilisation pendant la période de six mois précédant cette date, est inférieur de plus de vingt pour cent au total des redevances d'utilisation payables å EUTELSAT par les Signataires au titre de leur utilisation pendant la période de six mois commen- gant dix-huit mois avant cette date:

ii) a la date d'entrée en vigueur de l'Ac- cord d'exploitation pour un nouveau Si- gnataire:

iii) a la date effective de retrait d'un Si- gnataire.

f) Dans la mesure ou une part d'investisse- ment est déterminée. conformément aux dis- positions des alinéas ii) ou iii) du paragraphe e) ou aux dispositions du paragraphe g) du présent article. les parts d'investissement de tous les autres Signataires sont réajustées dans la proportion des parts d'investissement respectives qu'ils détenaient avant ledit réa- justement. Dans le. cas du retrait d'un Signa- taire, les parts d'investissement de 0,05 pour cent fixées conformément aux dispositions du paragraphe g) du present article ne sont pas augmentées.

g) Nonobstant toute autre disposition du présent article, aucun Signataire n'a une part d'investissement inférieure år 0,05 pour cent du total des parts d'investissement.

Prop. 1982/83: 173

period har ' varit- större än intäkterna skulle ha varit vid signatärernas använd- ning under samma period av den rymd- sektorkapacitet som åtgår för att inrätta 5000 telefonförbindelser med digital tal- interpolering;

iii) sju år från dagen då den första satelli- ten i'Eutelsats rymdsektor har placerats i bana och tagits i drift. om inte de under ii) förutsedda villkoren har blivit uppfyllda.

e) Investeringsandelar skall efter det första fastställandet på grundval av användning be- räknas på nytt med giltighet

i) från 1 mars varje år. Dock skall ny fastställelse på grundval av användning och med giltighet från 1 mars inte ske om de sammanlagda användningsavgifterna som signatärerna har att betala Eutelsat för sin användning under sexmånadersperio- den före sagda dag är mer än 20 procent lägre än de sammanlagda användningsav- gifterna som signatärerna hade att betala till Eutelsat för sin användning under den sexmånadersperiod som började 18 måna- der före sagda dag;

ii) vid ikraftträdandet av driftöverens- kommelsen för en ny signatär;

iii) den dag en signatärs utträde blir gil- tigt. . 0 Varje gång en investeringsandel fastställs enligt punkt c)ii) eller iii) eller enligt punkt g) i denna artikel skall alla andra signatärers in- vesteringsandelar anpassas till det förhållan- de som rådde mellan deras respektive inves- teringsandelar förejämkningen. Vid en signa- tärs utträde skall investeringsandelar på 0.05 procent, fastställda i enlighet med punkt g) i denna artikel, inte höjas.

g) Ingen signatär skall. oavsett någon an- nan bestämmelse i denna artikel, ha en investeringsandel som understiger 0.05 pro- cent av de sammanlagda investeringsande- larna.

91

Prop. 1982/83: 173

h) Upon application from a Signatory, the Board of Signatories shall allocate to it an investment share reduced from its share de- termined under paragraph a) to f) of thisArti- cle to the' extent that the reduction is taken up by the voluntary acceptance by other Signa- tories of increased investment shares. The Board of Signatories shall adopt procedures enabling the application of the provisions of this paragraph and for the equitable distribu- tion of the amount corresponding to the re- duction in investment shares among Signa- tories ready to increase their investment shares.

i) Notification of the results of each deter- mination of investment shares, and of the effective date of such determination, shall be promptly furnished to all Signatories by the Director General.

ARTICLE 7

(Financial Adjustments between Signatories)

a) On entry into force of the Operating Agreement, financial adjustments shall be made between Signatories, through EUTEL- SAT, in accordance with Annex A to the Operating Agreement.

b) At each determination of investment shares after the first determination, financial adjustments between Signatories shall be made through EUTELSAT on the basis of a valuation made under paragraph c) of this Article. The amounts of these financial ad- justments shall be determined for each Signa- tory by applying to the valuation the differ- ence. if any, between the new investment share of each Signatory and its investment share before the determination.

c) The valuation mentioned in paragraph b) of this Article shall be made as follows:

i) deduct from the original cost of all assets as recorded in EUTELSAT ac- counts at the date of adjustment, including all capitalized return and capitalized ex- penses, the sum of:

A) the accumulated amortization as recorded in EUTELSAT accounts at the date of adjustment, and

92

h) A la demande d'un Signataire, le Con- seil des Signataires lui attribue une part d'in- vestissement réduite par rapport åla part dé- terminée conformément aux paragraphes a) a t) du présent article, sous reserve que ladite reduction soit compensée par un relevement accepté volontairement de la part d'investis- sement des autres Signataires. Le Conseil des Signataires adopte des procedures per- mettant l'application des dispositions du pré- sent paragraphe ainsi qu'une répartition équi- table du montant correspondant, a la reduc- tion des parts d”investissement entre les Si- gnataires disposés ä accroitre leur part d'in- vestissement.

i) Le Directeur general notifie sans délai aux Signataires les résultats de chaque déter- mination des parts d'investissement et la date ä laquelle une telle determination prend effet.

ARTICLE 7

(Réajustementsfinanciers entre Signataires)

a) Lors de l'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation, des réajustements financiers entre Signataires sont effectués par l'intermé- diaire d'EUTELSAT, conformément a I'an- nexe A de l'Accord d'exploitation.

b) Lors de chaque nouvelle determination des parts d'investissement, apres la premiere determination, des réajustements financiers sont effectués entre Signataires, par l'inter- me'diaire d'EUTELSAT, sur la base d'une évaluation effectuée conformément au para- graphe e) du present article. Les montants desdits réajustements financiers sont déter- minés pour chaque Signataire en appliquant a ladite évaluation la difference éventuelle en- tre la nouvelle part d'investissement de cha- que Signataire et sa part d'investissement an- térieure a la nouvelle determination.

c) L'évaluation visée' au paragraphe b) du present article se fait de la facon suivante :

i) du cout initial de tous les éléments d'actif , tel qu'il est inscrit dans les comptes d'EUTELSAT a la date du réajustement, y compris le capital porté en immobilisation ou les dépenses immobilisées. est soustrait le total :

A) des amortissements cumulés in- scrits dans les comptes d'EUTELSAT a

la date du réajustment, et '

Prop. 1982/83: 173

h) På begäran av en signatär tilldelar styrel- sen signatären en lägre investeringsandel än den som fastställts enligt a) till D i denna artikel, i den utsträckning som minskningen täcks genom att andra signatärer frivilligt godtagit en ökning av sina investeringsande- lar. Styrelsen skall anta regler som möjliggör tillämpningen av bestämmelserna i denna punkt och som leder till rättvis fördelning av summan av andelsminskningar på de signa- tärer som är beredda att öka sina investe- ringsandelar.

i) Generaldirektören skall omgående un- derrätta samtliga signatärer om resultatet av varje fastställelse av investeringsande- lar och om dagen då sådan fastställelse träder i kraft.

ARTIKEL7 (Ekonomiska uppgörelser mellan signatä- rerna) '

a) Ekonomiska uppgörelser mellan signa- tärema skall då driftöverenskommelsen träder i kraft göras genom Eutelsats försorg i enlighet med bilaga A till driftöverenskom- melsen.

b) Ekonomiska uppgörelser mellan signa- tärema skall vid varje fastställelse av inves- teringsandelar efter den första fastställelsen göras genom Eutelsats försorg på grundval av en värdering gjord på det sätt som anges i e) i denna artikel. Regleringsbeloppen skall för varje signatär bestämmas genom att i värde- ringen hänsyn tas till eventuell skillnad mel- lan den nya investeringsandelen för varje sig- natär och dennes investeringsandel före fast- ställelsen av de nya andelarna.

c) Den värdering som anges i b) i denna artikel skall utföras på följande sätt:

i) Från den ursprungliga kostnaden för alla tillgångar så som de redovisats i Eutel- sats räkenskaper dagen för uppgörelsen, däri inbegripet samtliga kapitaliserade me- del och aktiverade kostnader, avdras sum- man av

A) de ackumulerade avskrivningar som redovisas i Eutelsats räkenskaper dagen för uppgörelsen, samt

93

Prop. 1982/83: 173

B) loans and other accounts payable by EUTELSAT at the date of adjust- ment: ii) adjust the result thereby obtained by adding or deducting a further amount re- presenting any defrciency or excess. re- spectively. in the payment by EUTELSAT of compensation for use of capital from the entry into force of the Operating Agree- ment to the effective date of valuation rela- tive to the cumulative amount due at the rate or rates of compensation for use of capital in effect during the periods in which the relevant rates were applicable. as es- tablished by the Board of Signatories.

For the purpose of assessing the amount representing any deficiency or excess in payment. compensation due shall be calcu- lated on a monthly basis and shall relate to the net amount of the items described in subparagraph i) of this paragraph.

d) Payments due from or to Signatories under this Article shall be made by a date prescribed by the Board of Signatories. lnter- est at a rate equal to the rate determined by the Board of Signatories under paragraph c) of Article 4 of the Operating Agreement shall be added to any overdue amount.

ARTlCLE 8

(Utilization Charges)

a) The Board of Signatories shall specify the units of measurement for the various types of utilization of the EUTELSAT Space Segment and shall establish charges for such utilization.

These charges shall have the objective of earning sufficient revenues to cover operat- ing, maintenance and administrative costs of EUTELSAT, the provision of such working funds as the Board of Signatories may deter- mine to be necessary. the amortization of investments made by Signatories and com- pensation for use of capital of Signatories. The charges which apply to a given category of utilization of the EUTELSAT Space Seg- ment shall have the objective of covering all types of expenditure relating to that category of utilization.

94

B) des sommes empruntées et autres sommes dues par EUTELSAT a la date du réajustement; ii) le résultat obtenu est réajusté, par ad- dition ou soustraction, selon le cas. de la somme representant l'insuffrsance ou l'exces de paiement effectué par EUTEL- SAT ä titre de rémunération du capital de- puis la date d'entrée en vigueur de l'Ac- cord d'exploitation jusqu'a la date a la- quelle l”évaluation prend effet, par rapport au montant cumulé des sommes dues au taux ou aux taux de rémunération du capi- tal en vigueur au cours des périodes pen- dant lesquelles les taux pertinents frxés par le Conseil des Signataires étaient applica- bles.

Afrn d'évaluer la somme representant toute insuffrsance ou tout exces de paie- ment, la rémunération exigible est calculée mensuellement et se rapporte au montant net des éléments visés a l”alinéa i) du pré- sent paragraphe.

d) Les paiements dus par les Signataires ou ä ces derniers, conformément aux disposi- tions du present article. sont effectués å la date frxée par le Conseil des Signataires. Un intérét calculé å un taux déterminé par ce Conseil est ajouté a toute somme non réglée, conformément au paragraphe c) de l'article 4 de l'Accord d'exploitation.

ARTICLE 8

(Reder'ances (l'utilisation)

a) Le Conseil des Signataires frxe l'unité de mesure pour chaque type d'utilisation du sec- teur spatial d'EUTELSAT et frxe les taux des redevances de chaque type d'utilisation.

Lesdites redevances ont pour but de pro- curer ä EUTELSAT des recettes sufflsantes pour couvrir ses frais d'exploitation, d'entre- tien et d”administration, le fonds de roule- ment que le Conseil des Signataires peut juger nécessaire de constituer. l'amortisse- ment des investissements effectués par les Signataires et la rémunération du capital de ces derniers. Les redevances qui s'appli- quent å une catégorie donnée dlutilisation du secteur spatial d'EUTELSAT ont pour but de couvrir tous les types de dépenses rela- tives a cette catégorie d'utilisation.

Prop. 1982/83: 173

B) låneskulder och annan gäld som be- lastar Eutelsat dagen för uppgörelsen;

ii) Det sålunda erhållna resultatet av uträkningenjusteras genom tillägg eller av- drag av ännu ett belopp motsvarande un- derskott respektive överskott i Eutelsats utbetalningar av kapitalavkastning, räknat från ikraftträdandet av driftöverenskom- melsen till dagen för värderingen, jämförda med det ackumulerade skuldbeloppet. Härvid används den eller de räntesatser för kapitalavkastning som gällt under skilda perioder enligt beslut av styrelsen.

I syfte att beräkna varje sådant under- skott eller överskott i utbetalningarna skall den förfallna avkastningen beräknas per månad och grundas på nettotillgångama enligt i") i denna punkt.

d) Betalningar av utestående belopp som avses i denna artikel, från eller till signatär- erna. skall göras senast på dag som styrelsen föreskriver. Dröjsmålsränta till en räntesats som fastställs av styrelsen enligt artikel 4 c) i driftöverenskommelsen skall läggas till be- lopp som är obetalt efter sagda dag.

ARTIKEL 8 (Användningsavgifter)

a) Styrelsen skall fastställa mätenhcter för de olika slagen av användning av Eutelsats rymdsektor och skall fastställa avgifter för dessa slag av användning.

Dessa avgifter skall vara så utformade att de ger intäkter som är tillräckliga för att täcka Eutelsats drifts-, underhålls- och förvalt- ningskostnader, tillhandahållandet av det rö- relsekapital som styrelsen finner erforderligt, amorteringen av signatärernas investeringar samt avkastning på det av signatärerna inves- terade kapitalet. De avgifter som hänför sig till ett visst slag av användning av Eutelsats rymdsektor skall ha till ändamål att täcka alla slag av utgifter som har samband med ifråga- varande slag av användning.

95

Prop. 1982/83: 173

b) Utilization charges shall be payable in accordance with arrangements adopted by the Board of Signatories.

c) The Board of Signatories shall apply any appropriate measures where payments of uti- lization charges have been in default for more than three months, taking into account the provisions of paragraph b) of Article XVIII of the Convention.

d) "Interest at a rate to be determined by the Board of Signatories shall be added to any amount of utilization charges unpaid after the date for payment set by the Board of Signa- tories.

ARTICLE 9

(Revenues)

a) The revenues earned by EUTELSAT shall be applied, as far as they allow, in the following order of priority:

i) to meet operating, maintenance and administrative costs;

ii) to provide such working funds as the Board of Signatories may determine to be necessary;

iii) to pay to Signatories, in proportion to their respective investment shares, sums representing a repayment of capital in the amount of the provisions for amortization established by the Board ofSignatories and recorded in the accounts of EUTELSAT;

iv) to pay to a Signatory which has with— dawn from EUTELSAT such sums as may be due to it under Article 21 of the Operat- ing Agreement;

v) to pay to Signatories, in proportion to their respective investment shares, the available balance towards compensation for use of capital including unpaid compen- sation from the previous years plus interest on such unpaid compensation.

b) In the determination of the rate of com- pensation for the use of capital of Signato- ries, the Board of Signatories shall allow for the risks associated with investment in EU- TELSAT and shall frx the rate as close as possible to the cost of money in the money markets.

96

b) Les redevances d'utilisation sont paya- bles conformément aux modalités adoptées par le Conseil des Signataires. '

c) Le Conseil des Signataires prend toute mesure appropriée dans le cas on le paiement des redevances d'utilisation est en retard de plus de trois mois, en tenant compte des dis- positions du paragraphe b) de Particle XVIII de la Convention.

d) Un intérét calculé å un taux fixé par le Conseil des Signataires est ajouté a tout mon- tant des redevances d'utilisation qui n”a pas été réglé ä l'échéance frxée par le Conseil des Signataires.

ARTICLE 9

( Recertes)

a) Les recettes d'EUTELSAT sont affec- tées, dans la mesure ou elles le permettent, dans l'ordre de priorité suivant: '

"i) a la couverture des frais d'exploita- tion, d'entretien et d'administration;

ii) a la constitution du fonds de roule- ment que le Conseil des Signataires pettt juger nécessaire;

iii) au paiement aux Signataires, au pro- rata de leurs parts d'investissement respec- tives, des sommes representant un rem- boursement du capital d'un montant égal aux provisions pour amortissement fixées par le Conseil des Signataires telles qu'elles sont inscrites dans les comptes d'EUTELSAT;

iv) au versement, au bénéfrce d”un Si- gnataire qui s”est retiré d'EUTELSAT, des sommes qui peuvent lui étre dues en appli- cation de Particle 21 de l'Accord d”exploi- tation:

v) au versement, au bénéfrce des Signa- taires, au prorata de leurs parts d'investis- sement respectives, du solde disponible å titre de rémunération du capital, y compris la rémunération non versée des années pré- cédentes et les intéréts afférents a une telle rémunération.

b) Lors de la determination du taux de rémunération du capital des Signataires, le Conseil des Signataires tient compte des ris- ques liés aux investissements effectués dans EUTELSAT et frxe un taux aussi proche que possible du loyer de l'argent sur les marchés mone'taires. -

Prop. 1982/83: 173

b) Användningsavgiftcr skall betalas i en- lighet rned regler som styrelsen antar.

c) Styrelsen skall vidta lämpliga åtgärder då användningsavgifter är obetalda mer än tre månader efter förfallodagen och skall där- vid beakta bestämmelserna i konventionens artikel XVIII b).

d) Dröjsmålsränta till en räntesats som fastställs av styrelsen skall läggas till an- vändningsavgifter som kvarstår obetalda ef- ter den av styrelsen fastställda förfallodagen.

ARTIKEL 9

(Intäkter)

&) Eutelsats intäkter skall. så långt de räcker till, tas i anspråk i följande ordning:

i) för att bestrida drifts—, underhålls- och förvaltnings—kostnader;

ii) för att tillhandahålla det rörelsekapital som styrelsen finner erforderligt;

iii) för att till signatärerna, i förhållande till deras investeringsandelar, betala be- lopp utgörande kapitalåterbäring i enlighet med den amorteringsplan som fastställts av styrelsen och som anges i Eutelsats räken- skaper;

iv) för att till signatär, som utträtt ur Eutelsat, betala sådana belopp som kan tillkomma signatären enligt artikel 21 i driftöverenskommelsen;

v) för att till signatärerna, i förhållande till deras investeringsandelar, betala till- gängligt överskott i form av kapitalav- kastning, däri inbegripet obetald sådan från tidigare år med den därpå löpande räntan.

b) Styrelsen skall vid fastställande av rän- tesatsen för avkastning på det kapital som Signatärerna investerat ta hänsyn till de risker som är förknippade med investeringar i Eu- telsat och skall fastställa räntesatsen till ett värde som så nära som möjligt ansluter sig till kapitalkostnaden på pcnningmarknaderna.

7 Riksdagen 1982/83. I sum/. Nr [73

97

Prop. 1982/ 83: 173 .

c) If revenues earned by EUTELSAT are insufficient to meet the operating, mainte- nance and administrative costs of EUTEL- SAT, the Board of Signatories may decide to meet the deficiency by using working funds . of EUTELSAT, by overdraft arrangements, by loans, by requiring Signatories to make capital contributions in proportion to their respective investment shares or by any com- bination of such measures.

ARTICLE 10

(Settlement of Accounts)

a) Settlement of accounts between Signa- tories and EUTELSAT arising from financial transactions under Articles 4, 7, 8 and 9 of the Operating Agreement shall be arranged so that funds transferred between Signatories and EUTELSAT, as well as funds at _EU- TELSAT's disposal in excess of the working funds determined by the Board of Signatories to be necessary. shall be kept at the lowest practicable level.

b) All payments between the Signatories and EUTELSAT under the Operating Agree- ment shall be made in any freely convertible currency.

ARTICLE ll

( Overdrafts and Loans)

a) EUTELSAT may, by decision of the Board of Signatories, enter into overdraft ar- rangements for meeting deficiencies until adequate revenues or capital contributions are received.

b) Notwithstanding the provisions of Arti- cle 4 of the Operating Agreement, EUTEL- SAT may. by decision of the Boardof Signa- tories, raise loans for the purpose of financ- ing any activity undertaken by EUTELSAT in accordance with Article 111 of the Conven- tion or for meeting any liability incurred by EUTELSAT. The outstanding amounts of such loans shall be considered as contractual capital commitments for the purpose of Arti- cle 5 of the Operating Agreement.

98

c) Dans la mesure ou les recettes d”EU-l TELSAT ne suffiraient pas 'Zr couvrir ses frais d'exploitation. d'entretien et d'administra- tion, le Conseil des Signataires peut décider de combler le déficit en utilisant le fonds de roulement d'EUTELSAT, en concluant des accords autorisant des découverts. en con- tractant des emprunts. en demandant aux Signataires de verser des contributions au ca- pital au prorata de leurs parts d'investisse- ment respectives, ou en recourant a plusieurs de ces mesures en méme temps.

ARTICLE IO

(Régiement des comptes )

a) Le reglement des comptes entre les Si- gnataires et EUTELSAT découlant des transactions financieres effectuées en vertu des articles 4, 7, 8, et 9 de l'Accord d'exploi- tation doit étre cxécuté de facon å maintenir au plus faible niveau possible tant les trans- ferts de fonds entre les Signataires et EU- TELSAT, que les fonds dont dispose EU- TELSAT en plus du fonds de roulement jugé nécessaire par le Conseil des Signataires.

b) Tous les paiements inter'venant entre les Signataires et EUTELSAT en vcrtu de l'Ac- cord d'exploitation sont effectués en toute monnaie librement convertible.

ARTICLE ll (Découverts et emprunts)

a) Pour faire face a des insuffisanccs de liquidite's, en attendant la r'entréc de recettes suffisantes ou des contributions au capital, EUTELSAT peut, sur decision du Conseil des Signataires, conclure des accords portant sur des découvcrts.

b) Nonobstant les dispositions de l'article 4 de l'Accord d'exploitation, EUTELSAT peut contracter des emprunts sur decision du Conseil des Signataires, afin de financer toute activite entreprise par elle conformé- mcnt a l'article. lll de la Convention ou pour faire face å toute responsabilité encourue par elle. L'encours desdits emprunts est consi- dére' commc un engagement contractuel en capital aux fins de l'article 5 de PAccord d9exploitation.

Prop. 1982/83:173

c) Om Eutelsats intäkter inte räcker till för att bestrida Eutelsats drifts-, underhålls- och förvaltningskostnader, får styrelsen besluta om att täcka bristen med hjälp av Eutelsats rörelsekapital, kortfristiga krediter eller län, genom att anmoda signatärerna att tillskjuta kapital i förhållande till sina investeringsan- delar eller genom en kombination av sådana åtgärder.

ARTIKEL 10

(Avril/(ningar)

a) Avräkrringar mellan signatärer och Eu- telsat till följd av ekonomiska transaktioner enligt artiklarna 4, 7. 8 och 9 i driftöverens- kommelsen skall göras så att kapitalöverför- ingar mellan signatärer och Eutelsat blir så få som möjligt och så att Eutelsats fonder så litet som möjligt överstiger det rörelsekapital som styrelsen fastställt som nödvändigt.

b) Alla betalningar mellan Signatärerna och Eutelsat enligt driftöverenskommelsen skall göras i en fritt konvertibel valuta.

ARTIKEL ] l

(Kortfristiga krediter och lån)

a) Eutelsat får efter beslut av styrelsen ingå avtal om kortfristiga krediter för att täcka brist på likvida medel till dess att tillräckliga intäkter eller kapitaltillskott erhållits.

b) Eutelsat får, oberoende av bestämmel- serna i artikcl 4 i driftöverenskommelsen, ef- ter beslut av styrelsen ta upp lån i syfte att finansiera verksamhet som Eutelsat skall be- drivai enlighet med artikel III i konventionen eller för att fullgöra en förpliktelse som Eutel- sat ädragit sig. Obetalda lånebelopp skall anses utgöra kontraktsenliga ekonomiska åtaganden enligt artikel 5 i driftöverenskom- melsen.

99

Prop. 1982/83: 173

ARTICLE 12 (Exclua'ed C osts)

The following shall not form part of the costs of EUTELSAT:

i) the taxes that would be due from a Signatory in respect of sums paid to that Signatory by EUTELSAT under the Con- vention and the Operating Agreement;

ii) the costs of representatives of Parties and Signatories incurred in attending meet- ings of the Assembly of Parties and the Board of Signatories or any other meetings of EUTELSAT.

ARTICLE 13

(Audit)

The accounts of EUTELSAT shall be au- dited annually by independent auditors ap- pointed by the Board of Signatories. Each Signatory shall have the right ofinspection of EUTELSAT accounts.

ARTICLE 14

(Other International Organizations)

In addition to observing the relevant regu- lations of the International Telecommunica- tion Union. EUTELSAT shall, in the design. development, construction and establish- ment of the EUTELSAT Space Segment and in the procedures established for regulating the operation of the EUTELSAT Space Seg- ment and of the earth stations, give due con- sideration to the relevant recommendations and procedures of the organs of the Interna- tional Telecommunication Union.

EUTELSAT shall also take account of the relevant recommendations of the Conference Européennc des Administrations des Postes et des Telecommunications (CEPT).

ARTICLE 15

(Earth Station Approval)

a) Applications for approval of earth sta- tions. being transmitting stations. receiving stations or combined transmitting-receiving stations. to access the EUTELSAT Space Segment may be submitted to EUTELSAT only by the Signatory designated by the Party

100

ART IC LE 12

( Cotits exclus) Sont exclus des dépenses d'EUTELSAT :

i) les impöts qui seraient dus par un Si- gnataire a raison des sommes versées par EUTELSAT å ce Signataire en vertu de la Convention et de l'Accord d'exploitation:

ii) les dépenses engagées par les repré- sentants des Parties et des Signataires pour assister aus réunions de l'Assemblée des Parties et du Conseil des Signataires ou å toute autre reunion d”EUTELSAT.

ARTICLE 13

( Verification des comptes)

Les comptes d'EUTELSAT sont ve'rifiés chaque année par des commissaires aux comptes indépendants. nommés par le Con- seil des Signataires. Tout Signataire a droit d”acces aux comptes d'EUTELSAT.

ARTICLE 14

(Autres organisations internationales)

Tout en respectant les réglements perti- nents de l'Union internationale des télécom- munications. EUTELSAT, lors de la concep- tion, dela mise au point, de la construction et de la mise en place du secteur spatial d'EU- TELSAT, et dans les pröcedures établies en vue de réglementer l'exploitation du secteur spatial d'EUTELSAT et des stations ter- riennes. tient däment compte des avis et des procedures applicables des organes de l'Union internationale des télécommunica— tions. _

EUTELSAT tient également compte des recommandations pertinentes de la Confé- rence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT).

ARTICLE 15

(Approbation des stations terriennes)

a) Les demandes d”approbation des sta- tions terriennes. qu'il s'agisse de stations d'é- mission, de stations de reception ou de sta- tions mixtes d'émission et de reception. en vue de leur acces au secteur spatial d'EU- TELSAT. n_e peuvent etre soumises ä EU-

Prop. 1982/83: 173

ARTIKEL 12

(Kostnader som inte belastar Eutelsat)

Följande skall inte räknas till Eutelsats kostnader: i") signatärs skatteskuld för belopp som Eutelsat betalt till signatären enligt kon- ventionen och driftöverenskommelsen;

ii) kostnader som företrädare för parter eller signatärer haft för deltagande i möten med församlingen och styrelsen eller något annat av Eutelsats möten.

ARTIKEL 13 (Revision)

Eutelsats räkenskaper skall årligen revide- ras av ojäviga revisorer som styrelsen utsett. Varje signatär skall ha rätt att ta del av Eutel- sats räkenskaper.

ARTIKEL 14

(Andra internationella organisationer)

Eutelsat skall. vid projektering. utveck- ling. konstruktion och upprättande av Eutel- sats rymdsektor samt i de regler som fast- ställs för att styra driften av Eutelsats rymd- sektor och av jordstationcrna. såväl iaktta Internationella teleunionens tillämpliga be- stämmelser som ta vederbörlig hänsyn till till- lämpliga rekommendationer och förfaranden som utfärdats eller fastställts av Internatio- nella tclcunionens organ. Eutelsat skall också beakta tillämpliga rekommendationer från Europeiska post- och telesammanslutningen (CEPT).

ARTIKEL 15

(Godkännande av jordstationer)

a) Ansökningar om godkännande av jord- stationer, vare sig det gäller sändarstationer. mottagarstationer eller kombinerade sändar- och mottagarstationer, för tillträde till Eutel- sats rymdsektor får endast inges till Eutelsat av den signatär som. utsetts av den part på

101

Prop. 1982/83: 173

in whose territory the earth station is or Will be located or. for earth stations in a territory not under the jurisdiction of a Party, by a duly authorized telecommunications entity.

b) Failure by the Board of Signatories to establish criteria and procedures, under sub- paragraph vi) of paragraph b) of Article XII of the Convention, for approval of earth sta- tions shall not preclude the Board of Signa- tories from considering or acting upon any application for approval of an earth station.

c) Each Signatory or telecommunications entity referred to in paragraph a) of this Arti- cle shall, for earth stations for which it has submitted an application, be responsible to EUTELSAT for compliance of such stations with the rules and standards specified in the document of approval issued to it by EU- TELSAT unless, where a Signatory has sub- mitted the application, its designating Party assumes such responsibility.

ARTICLE 16

(Allotment ofSpac'e Segment Capacity)

a) Applications for allotment of EUTEL- SAT Space Segment capacity may be submit- ted to EUTELSAT only by Signatories or, for a territory not under the jurisdiction of a Party. by a duly authorized telecommunica- tions entity.

b) Allotment of EUTELSAT Space Seg- ment capacity shall be authorized by the Board of Signatories in accordance with the terms and conditions established by it under subparagraph viii) and ix) of paragraph b) of Article XII of the Convention.

c) Each entity to which an allotment has been made under this Article shall be respon- sible for compliance with all the terms and conditions set by EUTELS AT for such allot- ment unless. where a Signatory has submit- ted the application, its designating Party as- sumes such responsibility.

102

TELSAT que parle Signataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle la station est ou doit étre située ou. si des stations terriennes sont situées sur un territoire qui n”est pas sous lajuridiction d'une Partie. par un organisme de télécommunications dfrment autorisé. .

b) Lc fait que le Conseil des Signataires n'ait pas établi les criteres et les procedures visées a lialinéa vi) du paragraphe b) de l'arti— cle XII de la Convention, pour l”approbation des stations terriennes. n'empéche pas le Conseil des Signataires d'examiner toute de- mande d”approbation d'une station terr'ienne ou d'y donner suite.

c) 11 incombe ä chaque Signataire ou or- ganisme de télécommunications vise au para- graphe a) du present article tliassumer vis-ä- vis d'EUTELSAT, en ce qui concerne les stations terriennes pour lesquelles il a pré- senté une demande. la responsabilité de faire respecter les regles et normes prévues dans le document d'approbation que lui a adressé EUTELSAT ä moins que, dans le cas ou un Signataire a présente la demande, la Partie qui l'a désigne n'accepte d'assumer ladite responsabilité. '

ARTICLE 16

(Attribution de capacité de sectar spatial)

a) Les demandes d'attribution de capacité de secteur spatial d'EUTELSAT ne peuvent étrc soumises ä EUTELSAT que par les Si- gnataires ou. dans le cas d'un territoire qui ne releve pas de la juridiction d*une Partie, par un organisme de télécommunications dument autorisé.

b) Liattribution de capacité de secteur spatial d'EUTELSAT doit étre autorisée par le Conseil des Signataires. conformément aux conditions établies par celui—ci en appli- . cation des alinéas viii) et ix) du paragraphe b)

de l'article XII de la Convention.

c) 11 incombe ä chaque organisme auquel une attribution a été faite en application du présent article de respecter les conditions dont EUTELSAT a assorti ladite attribution a moins que, dans le cas oil la demande a été présentée par un Signataire, la Partie qui l'a désignén'accepte d'assumer ladite responsa- bilité.

Prop. 1982/83: 173

vars territorium jordstationen är eller kom- mer att vara belägen. eller. beträffande jord- stationer på territorium som inte är under någon parts jurisdiktion. av ett vederbörligen bemyndigat telekommtrnikationsorgan.

b) Styrelsens underlåtenhet att anta villkor och förfaranden för godkännande av jordsta- tioner enligt konventionens artikel XII b) vi) skall inte hindra styrelsen att beakta eller av- göra varje ansökan om godkännande av jord- station.

c) Varje signatär eller telekommunikations- organ som avses i a) i denna artikel skall beträffande jordstationer. för vilka signatären eller organet ingivit en ansökan, inför Eutel- sat svara för att vid dessa stationer iakttas de villkor och tekniska bestämmelser som anges i det dokument om godkännande som Eutel- sat utfärdar. Vad nu sagts gäller inte i det fall då en signatär har ingivit ansökan men parten som utsett signatären tar på sig sådant an- svar.

ARTIKEL 16

( Tilldelning av rymdsektor/capacity)

a) Ansökningar om tilldelning av kapacitet i Eutelsats rymdsektor får endast inges till Etrtelsat av signatärer. eller. när det gäller territorium som inte är under någon parts jurisdiktion, av ett vederbörligen bemyndigat telekommunikationsorgan.

b) Tilldelning av kapacitet i Eutelsats rymdsektor skall bemyndigas av styrelsen i enlighet med de villkor som styrelsen'antagit enligt konventionens artikel XII b) viii) och ix).

c) Varje organ som tilldelats kapacitet en- ligt denna artikel skall svara för att samtliga villkor som Eutelsat uppställt för denna till- delning iakttas. Vad nu sagts gäller inte i det fall då en signatär har ingivit ansökan men parten som utsett signatären tar på sig sådant ansvar.

Prop. 1982/83: 173

ARTICLE 17

(Proc-arement)

a) All contracts for the procurement of goods and services by EUTELSAT shall be awarded in accordance with Article XIV of the Convention. this Article and Article 18 of the Operating Agreement and the proce- dures. regulations. terms and conditions es- tablished by the Board of Signatories under subparagraph ii) of paragraph b) Article XII ofthe Convention.

b) The approval of the Board of Signato- ries shall be required before:

i) the issue of requests for proposals or invitations to tender for contracts which are expected to exceed 150.000 ECUs in value:

ii) The award of any contract to a value exceeding 150.000 ECUs.

If justified by changes in world price in- dices. the Board of Signatories may revise these financial limits.

c) The procedures. regulations. terms and conditions referred to in paragraph a) of this Article shall provide for the supply of full and timely information to the Board of Signato- rics. Upon request from any Signatory. the Board of Signatories shall supply to that Sig- natory such information with respect to any contract. as will enable that Signatory to dis- charge its responsibilities as a Signatory.

(1) In the following cascs open internation- al tendering may be dispensed with under procedures adopted by the Board of Signa- tories under subparagraph ii) of paragraph b) of Article XII of the Convention:

i) the estimated value of the contract does not exceed 75.000 ECUs and the award of the contract would not. because of the application of the dispensation. place a contractor in such a position as to prejudice at some later date the effective exercise by the Board of Signatories ofthe procurement policy in Article XIV of the Convention. If justified by changes in world price indices. the Board of Signato- ries may revise this financial limit:

ii) procurement is required urgently in

104

ARTICLE 17

(Passation des marchés)

a) Tous les contrats d'achat de fournitures et de prestation de services requis par EU- TELSAT sont attribués conformément aux dispositions de l'article XIV de la Conven- tion. du présent article et de Particle 18 de l'Accord d'exploitation ainsi qu'aux procé- dures. réglementations et conditions fixées par le Conseil des Signataires en application des dispositions de l'alinéa ii) du paragraphe b) de l'article XII de la Convention.

b) L'approbation du Conseil des Signa- taires est requise avant:

i) tout lanccment de demandes de pro- positions ou d”appels d'offres pour des contrats dont la valeur prévue est supé- rieure är 150000 ECU;

ii) la passation de tout contrat dont Ia valeur est supérieure är 150000 ECU. Le Conseil des Signataires peut modilier ces limites linanciéres si des changements d'indices des prix mondiaux lejustifient.

c) Les procedures. réglementations et mo— dalités visées au paragraphe a) du présent article doivent prévoir la fourniture en temps opportun de renseignements cornplets au Conseil des Signataires. Sur demande de tout Signataire. le Conseil des Signataires lui four- nit. en ce qui concerne tous les contrats, tous les renseignements nécessaires pour per— mettre audit Signataire de s'acquitter dc ses responsabilités en cette qualité.

d) Dans les cas suivants. il peut y avoir dispense de rccourir aux appels d'offres in- ternationaux publics. conformément aux pro- . cédures adoptées par le Conseil des Signa- taires en application de l'alinéa ii) du para- graphe b) de l'article XlI de la Convention:

i) la valeur estimative du contrat ne dé- passe pas 75000 ECU et, är cause de l'ap- plication d'une telle dispense, l'attribution du contrat ne met pas le contractant dans une position telle qu'elle porte atteinte ul- térieurement å l'exécution effective par le Conseil des Signataires de la politique de passation des marchés définie ä l'article XIV de la Convention. Le Conseil des Si- gnataires peut moditier cette limite linan- ciére sides changements d'indices des prix mondiaux le justifient:

ii) la passation d'un marché est requise

Prop. 1982/83: 173

ARTIKEL 17

(Upphandling)

a) Alla kontrakt rörande Eutelsats upp- handling av varor och tjänster skall placeras i enlighet med konventionens artikel XIV. denna artikel och artikel 18 i driftöverens- kommelsen samt de förfaranden. regler och villkor som styrelsen antagit enligt konven- tionens artikel XII b) ii).

b) Styrelsens godkännande erfordras innan

i) anbud infordras rörande beställning som i värde väntas överstiga 150.000 ECU:

ii) kontrakt ingås om beställning som i värde överstiger 150.000 ECU.

Styrelsen får besluta om ändring av des- sa maximibelopp om det är befogat på grund av förändringar i världsprisindex.

c) De förfaranden. regler och villkor som anges under a) skall sörja för att styrelsen i rätt tid förses med fullständiga upplysningar. På begäran av en signatär skall styrelsen för- se denne med sådana upplysningar rörande kontrakt som den behöver för att fullgöra sina skyldigheter som signatär.

(I) I följande fall får undantag göras från kravet på öppen internationell anbudsinford- ran i enlighet med de regler som styrelsen antagit enligt konventionens artikel XII b) ii):

i) då kontraktets beräknade värde inte överstiger 75.000 ECU och placeringen av kontraktet, till följd av tillämpningen av undantagsregeln. inte kommer att sätta en leverantör i ett sådant läge att styrelsens effektiva utövande av de allmänna rikt- linjer för upphandling som anges i konven- ' tionens artikel XIV senare försvåras. Sty- relsen får ändra på denna beloppsgräns om det är befogat på grund av förändringar i världsprisindex:

ii) då snabb upphandling erfordas i en

1 05

Prop. 1982/83: 173

an emergency affecting the operational via- bility of any activities of EUTELSAT;

iii) there is only one source of supply to a specification which is necessary to meet the requirements of EUTELSAT or the sources of supply are so severely restricted in number that it would be neither feasible nor in the best interest of EUTELSAT to incur the expenditure and time entailed in open international tender. provided that. where there is more than one source. all are given an opportunity to bid on an equal basis:

iv) the requirement is of an administra- tive nature best suited to local procure- ment:

v) the procurement is for personal ser— vices.

ARTICLE 18

(Intellectual Property)

a) For the purpose of the Operating Agree- ment "Intellectual Property" means the rights relating to inventions in all fields of human endeavour, scientific discoveries. in- dustrial designs, trade marks, service marks and commercial names and designations, know-how, protection against unfair compe- tition, copyright. and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial and scientific fields.

b) i) EUTELSAT's policy on intellectual property shall be based on the principle of acquiring only these rights which are necessary to enable work to be performed by or for it.

ii) In particular, ownership of intellec- tual property generated by a contractor in the performance of a EUTELSAT-funded contract shall be retained by the contrac- tor.

c) In order to give effect to those princi- ples, while at the same time observing gener- ally accepted industrial practices, EUTEL—

106

d'urgence pour faire face ä une situation exceptionnclle mettant en cause la viabilité de l'exploitation pour toute activité d'EU- TELSAT:

iii) il existe une settle source d'approvi- sonnement répondant aux specifications nécessaires pour faire face aux besoins d'EUTELSAT, ou bien le nombre des sources d'approvisionnement est si limité qu'il ne serait ni possible ni de l'intérét d'EUTELSAT d'cngager les dépenses et de consacrer le temps nécessaire au lance- ment d'un appel d'off'res international pu- blic. sous reserve qu'au cas ou il existerait plus d'une source d'approvisionnement. elles aient la possibilité de présentcr des soumissions sur un pied d”égalité;

iv) les besoins sont de nature adminis- trative et il est plus indiqué d'y satisfaire sur place;

v) la passation d'un marché est destinée ä des prestations de services en personnel.

ARTICLE 18

(Propriété intellectuelle)

a) Aux fins de l'Accord d'exploitation, l'expression ((Propriété intellectuelle » dé- signe tous droits afférents aux inventions dans tous les domaines d”activité humaine, aux découvertes scientifiques. aux dessins et modeles. aux marques de fabrique. aux mar- ques de service ct aux dénominations et noms commcrciaux, au savoir—faire et a la protection contre la concurrencc déloyale; elle désigne également les droits d'auteur et tous autres droits résultant de l'activité intel- lectuelle dans les domaines industriel et scientifique.

b) i) La politique d'EUTELSAT en ma- tiére de propriété intellectuelle est fondée sur le principe-de l'acquisition des seuls droits qui sont nécessaires pour permettre que des travaux soient exécutés par elle ou .

en son nom.

ii) En particulier. le contractant con- serve la propriété des droits qui'il a acquis dans l'exécution d'un contrat finance par EUTELSAT.

c) Aux fins d'application de ces principes et en tenant compte en mémc temps des pra- tiques industrielles généralemcnt adrnises.

Prop. 1982/83: 173

nödsituation som äventyrar den effektiva driften inom något av Eutelsats verksam— hctsområden;

iii) då det endast finns en Ieveranskälla' för utrustning enligt en specilikation som är nödvändig för att motsvara Eutelsats be- hov, eller då antalet leveranskällor är så begränsat att det varken skulle vara lämp- ligt eller i Eutelsats välförstådda intresse att anslå tid och medel till öppen internatio- nell anbudsinfordran och förutsatt att då det finns fler än en källa samtliga dessa får tillfälle att lämna anbud på lika villkor;

iv) då behovet är av administrativ natur som bäst tillfredsställs genom lokal Upp- handHng:

v) då upphandlingen avser personliga tjänster.

ARTIKEL 18

(Intellektuell äganderätt)

a) I driftöverenskommelsen förstås med "intellektuell äganderätt" rättigheter i fråga om uppfinningar inom alla områden för mänsklig strävan, vetenskapliga upptäckter. industriella mönster och modeller, varumär- ken. servicemärken, firmanamn och affärsbe- teckningar, tekniskt kunnande. skydd mot il- lojal konkurrens, upphovsrätt och alla andra rättigheter hänförliga till intellektuell verk- samhet på de industriella och vetenskapliga områdena.

b i) Eutelsats allmänna riktlinjer för in-. tellektuell äganderätt skall utgå från princi- pen att organisationen endast skall förvär- va de rättigheter som är nödvändiga för att få arbete utfört av eller för Eutelsat.

ii) Framför allt skall intellektuell ägande- rätt som uppstår då en leverantör utför ett av Eutelsat bekostat arbete stanna hos le- verantören.

c) Eutelsat skall. för att förverkliga dessa riktlinjer samtidigt som organisationen iakt- tar allmänt vedertagen industriell praxis. då

' 107

Prop. 1982/83: 173

SAT shall, where work funded by it under contract contains a significant element of study, research or development. ensure for itself:

i) the right to have disclosed to it with- out payment all intellectual property gener- ated by such work:

ii) licence to disclose and have disclosed without payment the intellectual property so generated to Parties and Signatories and other persons within the jurisdiction of a Party:

iii) licence to use. and to authorize and have authorized to be used by Parties. Sig- natories and other persons within the juris- diction of a Party. the intellectual property so generated. Where such use is connected with the EUTELSAT Space Segment or accessing earth stations, the licence shall be without payment; and where the use is for another purpose. the licence shall be on fair and reasonable terms and conditions to be settled between the owner of the intel- lectual property and the user;

iv) if possible. licences. on fair and rea- sonable terms and conditions, to use and have used as necessary for the reconstruc- tion or modification of any product of a EUTELSAT-funded contract pre-existing intellectual property rights. that is to say rights other than those generated in the performance of such contract but which are required to contribute to the proper performance of such contract.

d) The Board of Signatories may approve a deviation from the policies described in subparagraphs ii). iii) and iv) of paragraph c) of this Article if during negotiations the Board of Signatories is satisfied that failure to deviate Would prejudice EUTELSAT.

e) The Board of Signatories may also, if exceptional circumstances warrant, approve a deviation from the policy described in sub- paragraph ii) of paragraph b) of this Article

108

EUTELSAT s'assure pour elle-méme, lors- que des travaux finances par elle dans le cadre d'un contrat comportent une part im- portante d'étude. de recherche ou de mise au point:

i) le droit d'avoir communication. sans redevance. de toutc la propriété intellec- tuelle resultant desdits travaux: '

ii) la concession d'une licence lui per- mettant de communiquer et de faire com- muniquer sans redevance aux Parties et aux Signataires et är toutes autres per- sonnes relevant de lajuridiction d'une Par- tie la propriété intellectuelle resultant des- dits travaux:

iii) La concession d'une licence lui per- mettant d'utiliser. d'autoriscr et faire au- toriser les Parties. les Signataires et toutes autres personnes relevant de lajuridiction de toute Partie. ä utiliser la propriété intel- lectuelle resultant desdits travaux sans re- devance. lorsque ladite utilisation cst rela- tive au secteur spatial d'EUTELSAT. et aux stations terriennes ayant acccs å celui- ci ct. pour des utilisations ä toute autre fin, selon des modalités et är des conditions équitables et raisonnables qui sont définies entre le détenteur de la propriété intellec- tuelle et l'utilisateur:

iv) si possible, la concession des li- cences. selon des modalités et är des condi- tions équitablcs et raisonnables lui permet- tant d'utiliser et de faire utiliser les droits de propriété intellectuelle préexistants dans Ia mesure ou cette utilisation est nécessaire a la reconstruction ou a la modi- fication de tout produit ayant fait l'objet d'un contrat finance par EUTELSAT. c'est-ä-dire les droits autres que ceux ré- sultant de l'exécution dudit contrat mais qui sont nécessaires a la bonne exécution dudit contrat.

d) Le Conseil des Signataires peut ac- corder une dérogation aux principes stipulés aux alinéas ii). iii) et iv) du paragraphe e) du présent article si, au cours des négociations. le Conseil des Signataires est persuadé que l'absence d'une telle dérogation porterait prejudice å EUTELSAT.

e) Le Conseil des Signataires peut égale- ment. lorsque des circonstances exception- nelles le justifient. accorder unc dérogation au principe stipulé ä l'alinéa ii) du paragraphe

Prop. 1982/83: 173

arbete som enligt kontrakt betalas av Eutel- sat i betydande mån utgörs av studier. forsk- ning eller utveckling, tillförsäkra sig

i) rätten att utan betalning få del av all intellektuell äganderätt som uppstår vid så- dant arbete:

ii) tillstånd att delge och låta delge på så sätt uppkommen intellektuell äganderätt till parter och signatärer och andra perso- ner inom en partsjurisdiktion:

iii) tillstånd att använda på så sätt upp- kommen intellektuell äganderätt samt att bemyndiga och låta bemyndiga dess an- vändning av parter, signatärer och andra personer inom en parts jurisdiktion. När sådan användning är knuten till Eutelsats rymdsektor eller till jordstationer med till- träde till denna skall tillståndet ges utan betalning. När användningen har ett annat ändamål skall tillståndet ges på rättvisa och rimliga villkor genom överenskommelse mellan innehavaren av den intellektuella äganderätten och användaren:

iv) om möjligt, tillstånd på rättvisa och rimliga villkor att använda och låta använ- da i den mån så är nödvändigt för om- byggnad eller ändring av en produkt som täcks av ett av Eutelsat bekostat kontrakt — den redan förut existerande intellek- tuella äganderätten. dvs. andra än de som uppkommit vid utförandet av arbete enligt sådant kontrakt men som är nödvändiga för dess riktiga genomförande.

d) Styrelsen får godkänna ett avsteg från de allmänna riktlinjer som anges under c) ii), iii) och iv) om den under avtalsförhandlingar blir övertygad om att underlåtenhet att göra så- dant avsteg skulle vara till nackdel för Eutel- sat.

e) Styrelsen får. om alldeles särskilda om-'

ständigheter motiverar det. även godkänna ett avsteg från den princip som anges under b) ii). förutsatt att följande villkor är upp-

l09

Prop. 1982/83: 173

provided all the following conditions are met:

i) the Board of Signatories is convinced that failure to deviate would prejudice "EU- TELSAT;

ii) the Board of Signatories decides that EUTELSAT should be in a position to en- sure patent or similar protection in any country;

iii) the contractor concerned is not able or willing to ensure such patent or other similar protection within the appropriate time limit.

t) Where EUTELSAT has acquired rights in intellectual property by transfer from IN- TERIM EUTELSAT under Article 3 of the Operating Agreement or otherwise than un- der paragraph c) of this Article, it shall, on request. and provided it has the right to do so:

i) disclose or have disclosed such intel- lectual property to any Party or Signatory without payment except that such Party or Signatory shall reimburse EUTELSAT for any payment by EUTELSAT to third par- ties for the exercise of this right of disclo- sure;

ii) grant licence to any Party or Signa- tory to disclose or have disclosed to other persons within the jurisdiction of a Party and to use, authorize and have authorized those other persons to use such intellectual property. Where such use is connected with the EUTELSAT Space Segment or accessing earth stations, the licence shall be without payment; and where the use is for another purpose, the licence shall be on fair and reasonable terms and conditions to be settled between the user and EUTEL- SAT or other owner of the intellectual property or any other authorized entity or person having a proprietary interest there- in, except that such Party or Signatory shall reimburse EUTELSAT for any pay- ment by EUTELSAT to third parties for the right to grant such licence.

g) EUTELSAT shall keep each Party and Signatory which so requests informed of the

llO

b) du present article lorsque toutes les condi- tions suivantes sont remplies:

i) le Conseil des Signataires est per- suadé que l'absence d'une telle dérogation porterait prejudice a'EUTELSAT:

ii) le Conseil des Signataires decide qu'EUTELSAT doit étre en mesure d'as- surer une protection par des brevets ou par tout autre moyen sitnilaire dans tout pays;

iii) le contractant concerne n'est ni 21 möme ni désireux d'assurer unc telle pro- tection dans des délais appropriés.

f) Lorsqu'E-UTELSAT se sera vu trans- fércr les droits relatifs a la propriété intellec- tuelle par EUTELSAT INTERIMAIRE en vertu de l'article 3 de l'Accord d'exploita- tion, ou autrement qu'en vertu du paragraphe e) du present article. EUTELSAT. dans la mesure ou elle a le droit de le faire, doit sur demande:

i) communiquer ou faire communiquer ladite propriété intellectuelle a toute Partie ou Signataire sans redevance. sous reserve que tout paiement exige', le cas échéant, d'EUTELSAT par des tiers pour l'exer- cice dttdit droit de communication. soit remboursé ä EUTELSAT par la Partie ou le Signataire béne'ficiaire de la communica- tion:

ii) conce'der licence a toute Partie ou a tout Signataire de communiquer ou de faire communiquer a toutes autres personnes re- levant de lajuridiction d'une Partie, d'uti- liser et d'autoriser ou de faire autoriser de telles autres personnes a utiliser ladite pro- priété intellectuelle. sans redevance lors- que cette utilisation est relative au secteur spatial d'EUTELSAT ou aux stations ter- riennes ayant acces a celui-ei et, pour des utilisations ä toute autre fin. selon des mo- dalités et ä des conditions équitables et raisonnables définies entre l'utilisateur et EUTELSAT ou tout autre détenteur de la propriété intellectuelle. ou tout autre or- ganisme ou personne dt'tment autorisé ayant une part de ladite propriété intellec- tuelle et sous reserve du remboursement de tout paiement exigé d'EUTELSAT par des tiers pour le droit d'accorder une telle Hcence.

g) EUTELSAT tient chaque Partie ou cha- que Signataire qui le demande au courant de

Prop. 1982/83:173 fyllda:

i) om styrelsen är övertygad att underlå- tenhet att göra avsteg skulle vara till nack- del för Eutelsat;

ii) om styrelsen beslutar att Eutelsat bör kunna säkerställa patent eller liknande skydd i något land;

iii) om den ifrågavarande leverantören inte kan eller är villig att säkerställa sådant patent eller annat liknande skydd inom skälig tid. 0 När Eutelsat har förvärvat intellektuell äganderätt genom överföring från Interim. Eutelsat enligt artikel 3 i driftöverenskom- melsen eller på annat sätt enligt 0) i denna artikel skall Eutelsat på begäran och förutsatt att organisationen är berättigad härtill

i) delge eller låta delge sådan intellektuell äganderätt till part eller signatär utan an- nan betalning än att parten eller signatären skall ersätta Eutelsat för organisationens tillägg till tredje part för utövandet av den- na delgivningsrätt;

ii) meddela tillstånd till part eller signatär att delge eller låta delge andra personer inom en parts jurisdiktion och att använda. bemyndiga och låta bemyndiga dessa andra personer att använda den ifrågavarande in- tellektuella äganderätten. Bortsett från att en part eller signatär skall ersätta Eutelsat för utlägg som Eutelsat gjort till tredje part för rätten att meddela sådant tillstånd, skall tillståndet ges kostnadsfritt när använd- ningen har samband med Eutelsats rymd- sektor eller med jordstationer som har till- träde till denna, och när användningen avser annat ändamål, skall tillståndet ges på rättvisa och rimliga villkor som avtalas mellan användaren och Eutelsat eller an- nan ägare av den intellektuella äganderät- ten eller något annat bemyndigat organ 'el- ler person som har ägarintressen dän'.

g) Eutelsat skall hålla varje part och signa- tär som så begär underrättad om tillgången på

lll

Prop. 1982/83: 173

availability and general nature of all intellec- tual property which is disclosed to it under subparagraph i) of" paragraph c) or subpara- graph i) of paragraph f) of this Article.

h) the diselosure and use. and the terms and conditions of diselosure and use, of all intellectual property in which EUTELSAT has acquired rights shall be on a non-discrim- inatory basis as between Parties and Signa- tories. and other persons to whom rights may be granted or disclosures made pursuant to this Article.

ARTICLE 19 (Liubility)

a) Neither EUTELSAT. nor any Signatory nor. when performing his functions within the limits of his authority, any employee of any of them, nor any representative in meet- ings of EUTELSAT, shall be liable to any Party or to any Signatory or to EUTELSAT, because of any interruption. delay or mal- functioning of telecommunications service provided or to be provided under the Con- vention or the Operating Agreement. nor shall any actions for damages be brought

against them because of such interruption, delay or malfunctioning.

b) A Signatory, or an employee of EU- TELSAT or of a Signatory who has acted within the framework and limits of his au- thority. who. by the final judgement of a competent tribunal or under a settlement ap- proved by the Board of Signatories, has been found liable for any activity undertaken by or on behalf of EUTELSAT under the Conven- tion or the Operating Agreement, shall be re'imbursed by EUTELSAT in respect of any claim. including costs and expenses. that the Signatory or the person concerned has to dis- charge.

If payment has not already been made. EUTELSAT shall make settlement direct, in place ofthe Signatory or person concerned.

c) lf a claim is brought against a Signatory or any such employee. it or he shall. as a condition of reimbursement under paragraph

112

la disponibilité et de la nature générale de toute la propriété intellectuelle dont elle a communication en vertu des dispositions de l'alinéa i) du paragraphe c) ou de l'alinéa i) du paragraphe i) du présent article.

h) La communication. l'utilisation et les modalités de communication et d'utilisation de toute la propriété intellectuelle dans la- quelle EUTELSAT a acquis des droits s'ef- fectuent sans discrimination entre toutes les Parties et tous les Signataires. et toutes autres personnes auxquelles les droits peu- vent étre accordés et les communications ef- fectuées conformément aux dispositions du présent article.

ARTICLE 19

(Responsubilité)

a) EUTELSAT. tout Signataire ou. lors— qu'il agit dans l'exercice de ses fonctions et dans les limites de ses attributions. tout em- ploye' de l'un d'eux, tout representant å des réunions d'EUTELSAT. n'encourent aucune responsabilité ä l'égard de toute Partie ou de tout Signataire ou d'EUTELSAT par suite de tout arrét. retard ou mauvais fonctionnement des services de télécommunications fournis ou qui doivent étre fournis conformément a la Convention ou å l'Accord d'exploitation et aucune action en dommages-intéréts ne peut étre intentée contre eux par suite de tout arrét. retard ou mauvais fonctionnement.

b) Un Signataire ou un employé d'EUTEL- SAT ou d'un Signataire ayant agi dans le cadre et la limite de ses attributions. qui a été reeonnu en vertu du jugement définitif d'un tribunal competent ou d'un compromis ap- prouvé par le Conseil des Signataires, pour responsable d'une activité entreprise par EU- TELSAT ou en son nom, en application de la Convention ou de l'Accord d'exploitation. se voit remboursé par EUTELSAT toute in- demnité. frais et dépens inclus, que ledit Si- gnataire ou la personne concernée doit payer.

Si le paiement n'est pas encore intervenu, EUTELSAT effectue directement le regle- ment requis a la place du Signataire ou de la personne concernée.

c) Si une demande d'indemnité est présen- tée å un Signataire ou å tout employe', celui-ci doit, aux fins de remboursement de l'indem-

Prop. 1982/83: 173

och den allmänna beskaffenheten hos all in- tellektuell äganderätt som organisationen fått del av enligt e) i) eller 0 i denna artikel.

h) Delgivning och användning av all intel- lektuell äganderätt till vilken Eutelsat har för- värvat rättigheterna liksom villkoren här- för skall ske utan diskriminering mellan parter, signatärer och andra personer som meddelas rättigheter eller delges enligt denna artikel.

ARTIKEL 19

(Ansvarighet)

a) Varken Eutelsat eller en signatär, inte heller en anställd hos någon av dem eller företrädare vid Eutelsats möten. som utför sina arbetsuppgifter inom ramen för sina be- fogenheter. skall vara ansvarig gentemot en part, en signatär eller Eutelsat för avbrott, försening eller bristande funktion hos teleför- bindelser som tillhandahålls eller skall till- handahållas enligt konventionen eller drift- överenskommelsen. Inte heller skall skade- ståndsanspråk riktas mot dem på grund av nämnda avbrott, försening eller bristande funktion.

b) En signatär eller en anställd hos Eutelsat eller hos en signatär som har handlat inom ramen för sina befogenheter och som genom slutgiltigt utslag av en behörig domstol eller enligt en förlikning godkänd av styrelsen har befunnits ansvarig för verksamhet som bedri- vits av Eutelsat eller på dess vägnar enligt konventionen eller driftöverenskommelsen, skall ersättas av Eutelsat för skadestånd, däri inbegripet kostnader och utgifter. som signa- tären eller ifrågavarande person förpliktas att betala.

Eutelsat skall reglera saken direkt i signa- tärens eller ifrågavarande persons ställe. om betalning inte redan har gjorts.

c) Om skadeståndsyrkande riktas mot en signatär eller någon anställd som nämnts ovan. skall signatären eller den anställde,

8. Riksdagen 1982/83.1.mml. Nr 173

113

Prop. 1982/83: 173

b) of this Article. immediately notify EU- TELSAT in order to give it the opportunity to advise and recommend on the means of defence, or to propose a settlement of the dispute and, if permitted by the law of the jurisdiction in which the claim is brought. to join in the preceeding or to stand in the place of the Signatory or of the employee con- cerned.

ARTICLE 20

(Settlement ()fDisputes)

a) All disputes arising between Signatories or between EUTELSAT and a Signatory or Signatories in connection with the interpreta- tion or application of the Operating Agree- ment, shall be submitted to arbitration in ac- cordance with Annex B to the Convention if not otherwise settled within one year from the time a Signatory or EUTELSAT has noti- fied the other party to the dispute its inten- tion to settle such a dispute amicably.

b) All such disputes arising between a Sig- natory and a State or telecommunications en- tity which has ceased to be a Signatory. or between EUTELSAT and a State or telecom- munications entity which has ceased to be a Signatory, and which arise after such State or telecommunications entity ceased to be a Sig— natory, if not otherwise settled within one year of the time a Signatory or EUTELSAT has notified the other party ofits intention to settle such a dispute amicably, may be sub- mitted to arbitration in accordance with An- nex B to the Convention provided all the disputants concerned agree. If a State or tele- communieations entity ceases to be a Signa- tory after the start of an arbitration in which it is a disputant. such arbitration shall be continued and concluded.

c) All disputes arising in connection with the interpretation or application of agree- ments or contracts that EUTELSAT has con- cluded with any Signatory shall be subject to the provisions on the settlement of disputes contained in such agreements and contracts. In the absence of such provisions, such dis- putes shall be submitted to arbitration in ac-

114

nité due en vertu du paragraphe b) du present article. informer sans délai EUTELSAT afin qu'elle soit en mesure de donner son avis et d'émettre des recommandations sur 'les moyens de defense ou de proposer un regle- ment du différend et, si le droit du tribunal aupres duquel l'action est intentée le permet, de se joindre a la procédure ou de se substi- tuer au Signataire ou ä l'employé concerne.

ARTICLE 20

(Réglemem des Jmfärends)

a) Tout différend entre des Signataires ou entre un ou plusieurs Signataires et EUTEL- SAT. relatif ä Pinterprétation ou ä l'applica- tion de l'Accord d'exploitation, est soumis ä l'arbitrage conformément aux dispositions de I'annexe B dela Convention, s'il n'a pas été résolu autrement dans le délai d'un än 21 compter de la date 51 laquelle un Signataire ou EUTELSAT a notifie' ä l'autre partie au dif- férend son intention de voir un tel différend réglé å l'amiable.

b) Tout différend entre un Signataire et un Etat ou un organisme de télécommunications qui a cessé d'éntre Signataire, ou entre EU- TELSAT et un Etat ou un organisme de télé- communications qui a cessé d'étre Signa- taire, et qui surgit apres que ledit Etat ou organisme de télécommunications a cesse' d'etre Signataire, s'il n'a pas été réglé autre- ment dans le délai d'un an å compter de la date 51 laquelle un Signataire ou EUTELSAT a notifié a l'autre partie son intention de voir un tel différend réglé ä l'amiable, peut étre soumis ä l'arbitrage conformément aux dis- positions de I'annexe B de la Convention, sous reserve que toutes les parties au diffé- rend y consentent. Si un Etat ou un orga- nisme de télécommunications cesse d'étre Signataire aprés le commencement d'une procédure d'arbitrage å laquelle il est partie, ledit arbitrage se poursuit jusqu'a sa conclu- sion.

c) Tout différend relatif a l'interprétation ou å l'application d'accords ou de contrats qu'EUTELSAT a conclus avec un Signa- taire, est soumis aux dispositions sur le régle- ment des différends eontenues dans lesdits accords et contrats. En l'absence de telles dispositions. un tel différend, s'il n'a pas été résolu autrement dans le délai d'un an å

Prop. 1982/83: 173

som förutsättning för ersättning enligt b). omedelbart underrätta Eutelsat därom för att ge organisationen tillfälle att lämna råd och rekommendationer beträffande svaromålet eller att föreslå förlikning i tvisten. och. om lagen inom den jurisdiktion där skadestånds- yrkandet framställts medger, att ingå som part i målet eller att träda i signatärens eller den anställdes ställe.

ARTIKEL 20

(Avgörande av tvister)

a) Alla tvister som uppkommer mellan sig- natärer eller mellan Eutelsat och en signatär eller signatärer i samband med tolkning eller tillämpning av driftöverenskommelsen skall hänskjutas till skiljedom i enlighet med bilaga B till konventionen. om uppgörelse inte nåtts på annat sätt inom ett år från den tidpunkt. då en signatär eller Eutelsat meddelat motparten i tvisten sin avsikt att lösa denna i godo.

b) Alla sådana tvister som uppkommer mellan en signatär och en stat eller ett tele- kommunikationsorgan som har upphört att vara signatär. eller mellan Eutelsat och en stat eller ett telekommunikationsorgan som har upphört att vara signatär, får om uppgö- relse inte nåtts på annat sätt inom ett år från den tidpunkt, då en signatär eller Eutelsat meddelat motparten om sin avsikt att lösa tvisten i godo, hänskjutas till skiljedom i en- lighet med bilaga B till konventionen, förut- satt att samtliga berörda parter i tvisten går med på det. Om en stat eller ett telekommuni— kationsorgan upphör att vara signatär efter det att ett skiljedomsförfarande, vari staten eller telekommunikationsorganet är part. in- letts, skall förfarandet fortsättas och avslu- tas.

c) Alla tvister som uppkommer i samband med tolkning eller tillämpning av avtal eller kontrakt som Eutelsat ingått med signatär skall vara underkastade de bestämmelser om avgörande av tvister som ingår i sådana avtal och kontrakt. Då sådana bestämmelser sak- nas, skall ifrågavarande tvister hänskjutas till skiljedom i enlighet med bilaga B till konven-

115

Prop. 1982/83: 173

cordance with Annex B to the Convention if not otherwise settled within one year from the time the Signatory or EUTELSAT has notified to the party to the dispute its inten- tion to settle such a dispute amicably.

d) If. upon entry into force ofthe Operating Agreement, any arbitration is in progress un- der Article 17 of the Provisional Agreement. the procedures prescribed by that Article shall continue to be followed for such arbitra- tion until its conclusion. unless all the dispu- tants otherwise agree. lf INTERIM EUTEL- SAT is a party to any such arbitration. EU- TELSAT shall replace it as a party.

ARTICLE 21 ,

(Financial Settlement on Withdrawal)

a) Within three months after the effective date of withdrawal of a Signatory from EU- TELSAT under Article XVIII ofthe Conven- tion. the Board of Signatories shall notify the Signatory of the valuation by the Board of Signatories of its financial status in relation to EUTELSAT at the effective date of its with- drawal and of the proposed terms of settle- ment undcr paragraph c) ofthis Article.

b) The notification under paragraph a) of this Article shall include a statement of:

i) the amount payable by EUTELSAT to the Signatory. calculated by multiplying the amount determined from a valuation made under paragraph e) of Article 7 of the Operating Agreement on the effective date of its withdrawal by the investment share held by the Signatory on that date;

ii) any amounts to be paid by the Signa- tory to EUTELSAT under subparagraph i) of paragraph e) of Article XVIII of the Convention representing its share of capi- tal contributions for contractual commit- ments specifically authorized before the re- ceipt by the Director General of the notice of its decision to withdraw or. as the case may be, before the effective date of with- drawal. together with the proposed sched- ule of payments to meet such contractual commitments and liabilities arising from

116

compter de la date å Iaquelle le Signataire ou EUTELSAT a notifié å l'autre partie son intention de voir un tel différend réglé a l'amiable, est soumis å l'arbitrage conformé— ment aux dispositions de l'annexe B de la Convention.

d) Si, a la date d'entrée en vigueur de l'Ac- cord d'exploitation. un arbitrage est en cours en vertu des dispositions de l'article 17 de l'Accord provisoire. les procedures prévues par lesdites dispositions continuent å s'appli- quer en ce qui concerne ledit arbitrage jus- qu'a sa conclusion. a moins que toutes les parties au différend n'en disposent autre- ment. Si EUTELSAT INTERIMAIRE est partie audit arbitrage. EUTELSAT se substi- tue ä EUTELSAT INTERIMAIRE en tant que partie au différend.

ARTICLE 21

( Réglcment financier Iors du relrait)

a) Dans les trois mois qui suivent la date d'effet du retrait d'EUTELSAT d'un Signa- taire, en application de l'article XVIII de la Convention. le Conseil des Signataires notilie audit Signataire l'évaluation qu'il a établie de sa situation financiere dans EUTELSAT a la date a laquelle le retrait prend effet ainsi que les modalités proposées pour le reglement prévu au paragraphe e) du present article.

b) La notification prévue au paragraphe a) du present article comprend un relevé :

i) de la somme a verser par EUTELSAT au Signataire, obtenue en multipliant la part d'investissement détenue par le Signa- taire a la date ä laquelle le retrait prend effet. par un montant calculé å partir d'une évaluation effectuée conformément au paragraphe e) de l'article 7 de l'Accord d'exploitation ä ladite date; "

ii) des sommes ä verser par le Signataire å EUTELSAT conformément a l'alinéa i) du paragraphe e) de l'article XVIII de la Convention, représentant sa quote part de contribution au capital au titre d'engage- ments contractuels expressément auto- risés, soit avant la date de réception par le Directeur général de la notification de sa déeision de retrait, soit. le cas échéant, avant la date å laquelle son retrait prend effet, accompagné d'un projet d'échéan- cier des paiements pour faire face auxdits

Prop. 1982/83: 173 1 17

tionen. om uppgörelse inte nåtts på annat sätt inom ett år från den tidpunkt. då signatären eller Eutelsat meddelat motparten i tvisten sin avsikt att lösa denna i godo.

(1) Om vid driftöverenskommelsens ikraft- trädande skiljedomsförfarande pågår enligt artikel 17 i den provisoriska överenskommel- sen skall. om inte parterna kommer överens om annat. de i nämnda artikel angivna regler- na fortsättningsvis följas till dess sagda skilje- domsförfarande har avgjorts. Om Interim Eu- telsat är part i ett sådant skiljedomsförfa- rande, skall Eutelsat inträda i dess ställe som part.

-ARTIKEL 21

(Ekonomisk uppgörelse vid utträde)

a) Styrelsen skall inom tre månader från den dag då en signatärs utträde ur Eutelsat enligt artikel XVlll i konventionen träder i kraft underrätta signatären om den värdering som styrelsen företagit av signatärens ekono- miska ställning i förhållande till Eutelsat vid tidpunkten för utträdets ikraftträdande samt om de föreslagna villkoren för den ekonomis- ka uppgörelsen enligt c).

b) Underrättelsen enligt a) skall innehålla uppgift om

i) det belopp som Eutelsat skall betala till signatären. vilket beräknas på grundval av det belopp som bestäms efter en värdering enligt artikel 7 e) i driftöverenskommelsen gällande dagen då utträdet fick verkan mul- tipliceras med den investeringsandel som signatären innehade sagda dag:

ii) de belopp som signatären skall betala till Eutelsat enligt artikel XVIII e) i) i konventionen och som motsvarar signatä- rens andel i de kapitaltillskott som erford- ras för kontraktsåtaganden. vilka uttryckli- gen bemyndigats innan generaldirektören mottagit underrättelsen om signatärens be- slut att utträda eller, i förekommande fall. före dagen för utträdets ikraftträdande, jämte förslag till betalningsplan för sådana kontraktsåtaganden och förpliktelser som hänför sig till göranden och låtanden före

Prop. 1982/83: 173

acts or omissions before such date;

iii) any other amounts due from the said ' Signatory to EUTELSAT at the effective date of its withdrawal.

c) Subject to payment by the Signatory of any amounts due from it under subpara- graphs ii) and iii) of paragraph b) of this Arti- cle and taking into account Article 9 of the Operating Agreement. the amounts referred to in subparagraph i) and ii) of paragraph b) of this Article shall be repaid by EUTELSAT to the Signatory over a period consistent with the period over which other Signatories will be repaid their capital contributions, or over such shorter period as the Board of Signato- ries may consider appropriate. The Board of Signatories shall determine the rate of inter- est to _be paid to or by the Signatory on any amounts which may. from time to time. be owing. .

d) In its valuation under paragraphs a) and b), of this Article. the Board of Signatories may decide to relieve the Signatory in Whole or in part of its responsibility for contributing its share of the capital contributions for con- tractual commitments specifically authorized and liabilities arising from acts or omissions before the receipt of notice of decision to withdraw.

e) Except as may be decided by the Board of Signatories under paragraph d) of this Arti- cle, no provision of this Article shall:

i) relieve a Signatory referred to in para- graph 2) of this Article of its share of any non-contractual obligations of EUTEL- SAT arising from acts or omissions in the implementation of the Convention and the Operating Agreement where such obliga- tions have arisen, following a withdrawal under paragraph a) of Article XVIII of the Convention, before the receipt by the Di- rector General of the notice of the decision to withdraw or, following a withdrawal un- der subparagraph ii) or iii) of paragraph b) of Article XVIII of the Convention. before the effective date of withdrawal;

ii) deprive such a Signatory of any rights

118

engagements contractuels et responsabi- lités resultant d'actes ou d'omissions an- térieurs ä ladite date:

' iii) de toute autre somme due å EUTEL- SAT par ledit Signataire a la date a laquelle le retrait prend effet.

c) Sous réserve du paiement par le Signa- taire de toute somme due aux termes des alinéas ii) et iii) du paragraphe b) du présent article, et compte tenu de l'article 9 de [”Ac- cord d'exploitation. les sommes visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe b) précité doi- vent étre remboursées au Signataire par EU- TELSAT dans des délais du méme ordre que ceux dans lesquels les autres Signataires sont remboursés de leurs contributions au capital. ou dans des délais plus courts si le Conseil des Signataires en decide ainsi. Le Conseil des Signataires fixe le taux d'inte'rét 51 verser au Signataire ou par celui-ci, en ce qui con- cerne toute somme qui peut rester due a tout moment.

(1) En évaluant les sommes visées aux para- graphes a) et b) du present article, le Conseil des Signataires peut décider de dégager tota- lement ou partiellement le Signataire de son obligation de verser sa part des contributions au capital nécessaires pour faire face aux en- gagements contractuels expressément auto- rise's et aux responsabilités découlant d*actes ou d"omissions commis avant la reception par EUTELSAT de la notification de la déci- sion de retrait.

e) A moins que le Conseil des Signataires n”en decide autrement, en vertu du para- graphe d) ci-dessus, aucune disposition du present article n'a pour effet :

i) de libérer un Signataire visé au para- graphe a) du present article de sa part de toute obligation non contractuelle d'EU- TELSAT découlant d'actes ou d'omissions dans l”exécution de la Convention et de l'Accord d'exploitation. lorsque de telles obligations sont nées, en cas de retrait fondé sur le paragraphe a) de l'article XVIII de la Convention, préalablement a la réception par le Directeur général de la notification de la décision de retrait ou, en cas de rctrait fondé sur les alinéas ii) ou iii) du paragraphe b) de llarticle XVIII de la Convention, avant la date å laquelle le re- trait prend effet;

ii) de priver ledit Signataire de droits ac-

Prop. 1982/83: 173

nämnda dag;

iii) Övriga belopp som ifrågavarande sig- natär är skyldig Eutelsat den dag då utträ- det frck verkan. 0) Om signatären betalar belopp som den är skyldig enligt b) ii) och iii) skall Eutelsat. med beaktande av artikel 9 i driftöverenskommel- sen återbetala de belopp som anges i b) i) och ii) till signatären inom samma tid som gäller för återbetalning av andra signatärers kapital- tillskott, eller inom den kortare tid som sty- relsen kan anse lämplig. Styrelsen skall fast- ställa den räntesats som skall gälla vid betal- ning till eller från signatären beträffande be- lopp som tid efter annan kan vara förfallna till betalning.

d) Vid värderingen enligt a) och b) får sty- relsen besluta att befria signatären helt eller delvis från skyldigheten att bidra med sin an- del av kapitaltillskotten till de kontraktsåta- ganden som uttryckligen bemyndigats och de förpliktelser som uppstått till följd av göran- den eller låtanden före mottagandet av under- rättelsen om beslutet att utträda.

e) Om inte styrelsen beslutar annat enligt d) skall ingen bestämmelse i denna artikel

i) befria signatär som anges i a) från dess andel i Eutelsats icke kontraktsbundna för- pliktelser som uppstått till följd av göran- den eller låtanden vid tillämpningen av konventionen och driftöverenskommelsen, när sådana förpliktelser uppstått antingen, vid ett utträde enligt artikel XVIII a) i kon- ventionen. innan generaldirektören mottog underrättelsen om beslutet att utträda, el— ler, vid ett utträde enligt artikel XVIII b) ii) eller iii) i konventionen. före dagen då ut- trädet fått verkan;

ii) beröva ifrågavarande signatär några

119

Prop. 1982/83: 173

acquired by it, in its capacity as such, which would otherwise continue after the effective date of its withdrawal, and for which the Signatory has not already been compensated under this Article.

ARTICLE 22

(Amendments)

a) Any Signatory or the Assembly of Par- ties may propose amendments to the Operat- ing Agreement. These shall be communicated to the Director General, who shall circulate them promptly to all Parties and Signatories.

b) The Board of Signatories shall consider each proposed amendment at its first ordi- nary meeting following distribution by the Di- rector General, or at an earlier extraordinary meeting, provided that the proposed amend- ment has been circulated by the Director General at least ninety days before the open- ing date of the meeting. The Board of Signa- tories shall consider any views and recom- mendations which it receives from any Party or from the Assembly of Parties on a pro- posed amendment.

c) The Board of Signatories shall take decisions on each proposed amendment in accordance with the provisions for quorum and voting contained in Article Xl of the Convention. lt may modify any proposed amendment circulated in accordance with paragraph a) of this Article. and may also take decisions on any proposed amendment not so circulated but arising directly from a proposed amendment.

d) After approval by the Board of Signa- tories, the amendment shall enter into force ninety days after the Depositary has received notice of approval by two-thirds of those Sig- natories which, at the date of approval. were Signatories and then held at least two-thirds ofthe total investment shares. Upon its entry into force. the amendment shall become binding upon all Signatories.

Notification of the approval of an amend- ment by a Signatory shall be given to the Depositary by the Party Which designated the Signatory concerned. Such notification shall

120

quis en sa qualité de Signataire, qu'il con— serve. nonobstant son retrait, apres la date ä laquelle ce retrait prend effet et pour lequel il n'a pas encore recu de compensa- tion en vertu des dispositions du présent article.

ARTICLE 22

( Amendements)

a) Tout Signataire ou l'Assemblée des Par- ties peut présenter des amendements å l'Ac— cord d'exploitation. Les propositions d'a- mendement sont transmises au Directeur gé- néral qui les communique dans les meilleurs délais ä toutes les Parties et Signataires.

b) Le Conseil des Signataires examine toute proposition d'amendement lors de la session ordinaire qui suit la distribution de la proposition par le Directeur général ou lors

- d'une session extraordinaire antérieure. sous

reserve que la proposition d'amendement soit communiquée par le Directeur général quatre-vingt-dix jours au moins avant la date d'ouverture de la session. Le Conseil des Signataires examine toutes les vues et recom- mendations concernant une proposition d'a- mendement qui lui sont transmises par une Partie ou l'Assemblée des Parties.

c) Le Conseil des Signataires prend-une décision sur toute proposition d'amendement selon les regles de quorum et de vote prévues ä l'article Xl de la Convention. Il peut modi- fier toute proposition d'amendement com— muniquée conformément au paragraphe a) du présent article et prendre une décision sur toute proposition d'amendement qui n'a pas été communiquée en conformite' avec ledit paragraphe mais qui résulte directement d'une proposition d'amendement.

d) Apres avoir été approuvé par le Conseil des Signataires. l'amendement entre en vi- gueur quatre-vingt-dix jours apres réception par le Dépositaire de la notification d'appro— bation de cet amendement par les deux tiers des Signataires qui, a la date d'approbation, avaient qualité de Signataires et représen- taient au moins les deux tiers du total des parts d'investissement. Lorsqu'il entre en vi— gueur, l'amendement dcvient obligatoire pour tous les Signataires. La notification d'approbation d'un amendement par un Si- gnataire est transmise au Dépositaire par la

Pröp. 1982/83:173

rättigheter. som den förvärvat i sin egen- skap av signatär och som annars skulle fortsätta att gälla efter den dag då utträdet fick verkan, och för vilka signatären inte redan gottgjorts enligt denna artikel.

ARTIKEL 22 (Ändringar)

a) En signatär eller församlingen får föreslå ändringar i driftöverenskommelsen. Försla- gen skall meddelas till generaldirektören. som omedelbart skall delge dem till samtliga parter och signatärer.

b) Styrelsen skall behandla varje föresla- gen ändring vid sitt första ordinarie samman- träde efter utsändningen från generaldirektö- ren, eller vid ett tidigare extra sammanträde, förutsatt att den föreslagna ändringen har del- getts av generaldirektören minst 90 dagar före sammanträdets öppnande. Styrelsen skall beakta alla synpunkter och rekommen- dationer som den mottar från någon part eller från församlingen rörande en föreslagen änd- ring.

c) Styrelsen skall besluta om varje föresla- gen ändring i enlighet med bestämmelserna om beslutsmässigt antal närvarande leda- möter och röstning i artikel XI i konven- tionen. Styrelsen får jämka föreslagen änd- ring som har delgetts i enlighet med a) och får även besluta om föreslagen ändring som inte delgetts på sådant sätt men som är en direkt följd av en föreslagen ändring.

(1) Sedan styrelsen godkänt ändringen träder den i kraft 90 dagar efter det att deposi- tarien har mottagit underrättelse om godkän- nande från två tredjedelar av de signatärer som vid tidpunkten för godkännandet var sig- natärer och då innehade minst två tredjedelar av de sammanlagda investeringsandelama. Då ändringen träder i kraft blir den bindande för alla signatärer. .

Underrättelse om en signatärs godkännan- de av en ändring skall överlämnas till deposi- tarien av den part som utsett ifrågavarande signatär. Sådan underrättelse skall innebära

9 Riksdagen 1982/83. I sum]. Nr [73

Prop. 1982/83: 173

signify the acceptance of the amendment by that Party.

e) An amendment which has not entered into force under paragraph d) of this Article eighteen months after the date on which it was approved by the Board of Signatories shall be deemed null and void.

ARTICLE 23

(Entry into Force)

a) The Operating Agreement shall enter into force for a Signatory on the date on which the Convention enters into force under Article XXII of the Convention for the Party concerned that has designated that Signato- ry. b) The Operating Agreement shall be ap— plied provisionally for a Signatory during any period in which the Convention is applied provisionally under paragraph d) of Article XXII of the Convention for the Party that has designated that Signatory.

c) The Operating Agreement shall contin- ue into force for as long as the Convention is in force.

ARTICLE 24 (Depositary)

a) The Depositary of the Convention shall be the Depositary of the Operating Agree- ment.

b) The Depositary shall send certified cop- ies of the Operating Agreement to the Gov- , ernment of each of the States which were invited to attend the Plenipotentiary Confer- ence on the definitive arrangements govern- ing the European Telecommttnications Satel- lite Organization "EUTELSAT", to the Government of any other State which signs - or accedes to the Convention. to each Signa- tory and to the International 'l'elecommunica- tion Union.

c) The Depositary shall promptly inform all States which have signed or acceded to the Convention. all Signatories and the Inter- national Telecommunication Union of:

i) any signature of the Operating Agree- ment:

122 Partie qui a désigne le Signataire concerné. Ladite transmission vaut acceptation de l'a- mendement par la Partie.

e) Un amendement qui n'a pu entrer en vigueur, en application du paragraphe d) du présent article, dix-huit mois apres la date de son approbation par le Conseil des Signa- taires. est réputé caduc.

ARTICLE 23 (Entrée en vigueur)

a) L'Accord d'exploitation entre en vi- gueur å l'égard d'un Signataire a la date ä laquelle la Convention. conformément å l'ar- ticle XXII de la'Convention, entre en vigueur ä l'égard de la Partie qui l'a désigné.

b) L'Accord d'exploitation est appliqué ä titre provisoire a l'e'gard d'un Signataire au cours de toute période pendant laquelle la Convention. conformément au paragraphe (I) de l'article XXII dela Convention. est appli- quée ä titre provisoire å l'egard de la Partie qui l'a désigné.

c) L'Accord d'exploitation reste en vi- gueur aussi longtemps que la Convention.

ARTICLE 24 ( Dépus'ituire )

a) Le Dépositaire de la Convention est le Dépositaire de l'Accord d'exploitation.

b) Le Dépositaire envoie une copie certi- tiée conforme de l'Accord d'exploitation au Governement de chacun des Etats ayant ete' invités ä participer a la Conference plc'nipo- tentiaire chargée d'établir le régime définitif régissant l'Organisation européenne de télé- communications par satellite :( EUTELSAT » et au Gouvernement de tout autre Etat qui signe la Convention ou qui y adh'ere. ainsi qu'ä chaque Signataire et å I'Union interna- tionale des télécommunications.

c) Le Dépositaire informe au plus töt tous les autres Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré. tous les Signataires. ainsi que I'Union internationale des télécom- munications :

i) de toute signature de l'Accord d'ex- ploitation:

Prop. 1982/83: 173

att parten godtar ändringen.

e) En ändring som inte har trätt i kraft enligt d) 18 månader efter dagen då den god- kändes av styrelsen skall anses ogiltig.

ARTIKEL 23

(Ikraftträdande)

a) Driftöverenskommelsen skall träda i kraft i förhållande till en signatär den dag då konventionen träder i kraft enligt artikel XXII i konventionen i förhållande till den part som utsett ifrågavarande signatär.

b) Driftöverenskommelsen skall tillämpas provisoriskt för en signatär under den tid som konventionen tillämpas provisoriskt enligt ar- tikel XXII d) i konventionen för den part som utsett ifrågavarande signatär.

c) Driftöverenskommelsen skall förbli i kraft sålänge som konventionen är i kraft.

ARTIK El. 24 (DU/)().rimrie)

a') Depositarien för konventionen skall vara depositarie för driftöverenskommelsen.

b) Depositarien skall sända bestyrkta av- skrifter av driftöverenskommelsen till rege- ringen i var och en av de stater som var inbjudna att delta i plenipotentiärkonfcrensen om de slutgiltiga avtalen rörande den europe— iska telesatellitorganisationen Eutelsat. till regeringen i varje annan stat som underteck- nar eller ansluter sig till konventionen. till varje signatär och till Internationella tele- unionen.

c) Depositarien skall omedelbart underrät- ta samtliga stater som har undertecknat eller anslutit sig till konventionen. samtliga signa- tärer och Internationella teleunionen om

i) varje undertecknande av driftöverens- kommelsen;

Prop. 1982/83: 173

ii) the entry into force of the Operating Agreement;

iii) the start and the end of any provi- sional application of the Operating Agree- ment under paragraph b) of Article 23 of the Operating Agreement;

iv) the adOption and entry into force of any amendment to the Operating Agree- ment;

v) any notification of withdrawal: vi) other notifications and communica- tions relating to the Operating Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the under- signed, duly authorized, have signed the Op- erating Agreement.

Opcned for signature at Paris this fifteenth day of July one thousand nine hundred and eighty two in the English and French lan- guages, both texts being equally authentic, in a single original which shall be deposited with the Depositary.

124

ii) de l'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation:

iii) du debut et de la rm de toute applica— tion provisoire de l'Accord d'exploitation conformément au paragraphe b) de l'article 23 de l'Accord d"cxploitation:

iv) de l'adoption de tout amendement ä llAccord d'exploitation et de son entrée en vigueur:

v) de tout avis dc rctrait; vi) de tout autre avis ou communication ayant trait a l'Accord d'exploitation.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dument autorise's. ont signe le présent Accord d'ex- ploitation.

Ouvert a la signature 51 Paris. ce quinzieme jour du mois de juillet mil neuf cent quatre- vingt-deux. en langues anglaise et francaise. les deux textes faisant également foi. en un seul exemplaire qui est déposé aupres du Dé- positaire.

Prop.- 1982/83: 173

ii) ikraftträdandet av driftöVerenskom- melsen; - iii) början och avslutning av varje provi- sorisk tillämpning av driftöverenskommel- sen enligt artikel 23 b") i driftöverenskom- melsen:

iv) antagande och ikraftträdandc av varje ändring i driftöverenskommelsen;

v) varje underrättelse om utträde: vi) alla andra underrättelser och medde- landen rörande driftöverenskommelsen.

'I'ill bekräftelse härav har undertecknade. . därtill vederbörligen bemyndigade. under- tecknat driftöverenskommelsen.

Öppnad för undertecknande i Paris den 15 juli 1982. på engelska och franska språken. vilka båda texter har lika vitsord. i ett enda original. som skall deponeras hos depositar- ten.

175

Prop. 1982/83: 173

Annex A (Transitional Provisions)

]) Preparations for the first meeting of the Board of Signatories'

a) During the sixty-day period referred to in paragraph a) of Article XXII of the Con- vention, the Secretary General of INTERIM EUTELSAT shall prepare and convene the first meeting of the Board of Signatories.

b) Within three days after the date ofentry into force of the Operating Agreement. the Secretary General of INTERIM EUTELSAT shall inform all Signatories of the arrange- ments made for the first meeting ofthe Board of Signatories. which shall be convened not more than thirty days after the date of entry into force of the Operating Agreement.

2) Transfer oan-uunts

Each Signatory to the Operating Agree- ment whieh was a signatory to the ECS Agreement. shall be debited or credited in its account with EUTELSAT with the nct amount of any sums due to or from that Sig- natory. from or to INTERIM EUTELSAT under the Provisional Agreement at the date of entry into force of the Operating Agree- ment.

3) Financial adjustments between Signato- ries

a) In accordance with Article 3 ofthe Op- erating Agreement. all assets of INTERIM EUTELSAT shall become assets of EUTEL- SAT on the date of entry into force of the Operating Agreement. They shall be deemed to have been entered in the EUTELSAT ac- counts at the same date at which they were entered in the INTERIM EUTELSAT ac- counts and to have been amortized as record- ed in the INTERIM EUTELSAT accounts.

b), On the entry into force ofthe Operating Agreement. a valuation of the assets of EU- TELSAT shall be made. as follows:

i) take the original cost of all assets as recorded in INTERIM EUTELSAT ac- counts at the date of entry into force ofthe Operating Agreement. including any capi- talized return or capitalized expenses:

126

Annexe A ( Dispositions transitoires)

]) Préparutijk de la premiåre réuniun du Conseil cles Signataires

3) Au cours de la période de soixantejours visée au paragraphe a) de l"article XXII de la Convention. le Secrétaire ge'ne'ral d'EUTEL- SAT INTERIMAIRE prépare et convoque la premiere réunion du Conseil des Signataires.

b) Dans les troisjours qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'Accord d'exploita- tion. le Secrétaire général d'EUTELSAT IN- TERIMAIRE informe tous les Signataires des dispositions prises en vue de la premiere réunion du Conseil des Signataires qui sera convoquée au plus tard trente jours apres la date d'entrée en vigueur de l'Accord d'ex- ploitation.

2) Yi'ans'fert des comptes (IFS Signataires

Chaque Signataire (le l"Accord d'exploita- tion qui était signataire de l'Accord ECS voit porter au débit ou au crédit de son compte ä EUTELSAT le montant net de toutes sommes dont. en application de PAccord provisoire. ledit Signataire e'tait de'biteur ou créditeur envers EUTELSAT INTERI- MAIRE. a la date d'entrée en vigueur de [*Accord d'exploitation.

3) RéajllS'H'HlCnfS jinancic'l's entre Signa- taires

a) Conformément a l'article 3 de l'Accord d'exploitation. tous les éle'ments d'actif d'EUTELSAT INTERIMAIRE sont incor- porés dans l'actif d'EUTELSAT a la date d'entrée en vigueur de l'Accord d'exploita- tion. Ils sont censés avoir été repris dans la comptabilité d'EUTELSAT a la date a la- quelle ils sont entrés dans celle d'EUTEL- SAT INTERIMAIRE et etre amortis confor- mément aux comptes d'EUTELSAT IN- TERIMAIRE.

b) Lors de l'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation. une évaluation de l'actif d'EUTELSAT est faite de la facon suivante:

i) le cout initial de tous les éléments d'actif est pris tel qu'il est inscrit dans les comptes d'EUTELSAT INTERIMAIRE a la date d'entrée en vigueur de PAccord

d'exploitation. y compris le capital porte

Prop. 1982/83: 173

Bilaga A (Övergångsbestämmelser)

I) Förberedelser för styrelsens första sam- manträde

a) Interim Eutelsats generalsekreterare skall under den sextiodagarsperiod som anges i artikel XXII a) i konventionen förbe- reda och kalla till styrelsens första samman— träde.

b) Inom tre dagar efter driftöverenskom- melsens ikraftträdande skall Interim Eutel— sats gcneralsekreterare underrätta samtliga signatärer om de åtgärder som vidtagits för styrelsens första sammanträde. vilket skall hållas senast 30 dagar efter driftöverenskom- melsens ikraftträdande.

2) Över/öring av räkenskaper

Varje signatär till driftöverenskommelsen som var signatär till ECS-överenskommelsen skall på sitt konto hos Eutelsat belastas eller gottgöras med det nettobelopp som enligt den provisoriska överenskommelsen ifrågavaran- de signatär har att fordra av eller är skyldig till Interim Eutelsat vid driftöverenskommel-

sens ikraftträdande.

3 ) Ekonomiska regleringar mellan signatärer

a) Interim Eutelsats samtliga tillgångar skall i enlighet med artikel 3 i driftöverens- kommelsen bli Eutelsats tillgångar vid drift- överenskommelsens ikraftträdande. De skall anses ha blivit införda i Etttelsats räkenska- per samma dag som de infördes i Interim Eutelsats räkenskaper och ha blivit amorte- rade i enlighet med uppgifterna i Interim Eu- telsats räkenskaper.

b) Vid driftöverenskommelsens ikraftträ- dande skall en värdering av Eutelsats till- gångar göras enligt följande:

i) utgångspunkt tas i den ursprungliga kostnaden för samtliga tillgångar så som denna redovisas i Interim Eutelsats räken- skaper vid driftöverenskommelsens ikraft- trädande. däri inbegripet kapitaliserade

127

Prop. 1982/83: 173

ii) first deduct from that amount the ac- cumulated amortization as recorded in IN- TERIM EUTELSAT accounts at_ the date of entry into force ofthe Operating Agree- ment:

iii) then deduct the amount of any loans and other accounts payable by INTERIM EUTELSAT at the date of entry into force of the Operating Agreement.

c) On the entry into force of the Operating Agreement. financial adjustments shall be made between Signatories. through EUTEL- SAT.- on the basis of the valuation made un- der subparagraph b) of this paragraph. The amounts of such financial adjustments shall be determined for each Signatory by applying to such valuation:

i) for each Signatory which was a signa- tory to the ECS Agreement, the difference. if any, between its initial investment share determined under Article 6 and Annex B of the Operating Agreement and the final fi- nancial share that Signatory held in its ca- pacity as a signatory to the ECS Agree- ment;

ii) for each Signatory which was not a signatory to the ECS Agreement. its initial investment share determined under Article 6 and Annex B of the Operating Agree- ment.

4) Bay-out

a) As soon as practicable after the entry into force of the Operating Agreement, the Board of Signatories shall decide how to compensate those signatories to the ECS Agreement for which the Operating Agree- ment has neither entered into force nor been applied provisionally.

b) The compensation for such signatory to the ECS Agreement shall be decided by the Board of Signatories and shall not exceed the amount determined as follows:

i) multiply the amount established from the valuation made under subparagraph b) of paragraph 3 of this Annex by the finan- cial share that signatory to the ECS Agree- "ment held on the entry into force of the

128

en immobilisation ou les dépenses immo-

bilisécs;

ii) en premier lieu sont déduits dudit montant lcs amortissements cumulés in- scrits dans les comptes d'EUTELSAT IN- TERIMAIRE a la date d"entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation:

iii) puis est déduit le montant des sommes empruntécs et autres sommes dues par EUTELSAT INTERIMAIRE a la date d'entrée en vigueur de l'Accord d'ex- ploitation. '

c) Lors de l'entrée en vigueur (le l'Accord d'exploitation. des réajustements financiers sont effectués entre les Signataires. par l'in- termédiaire d'EUTELSAT. sur la base de l'évaluation effectuée conformément a la- linéa b) du présent paragraphe. Le montant desdits réajustements financiers est déter- miné pour chaque Signataire. en appliquant å ladite evaluation :

i) pour chaque Signataire qui était signa- taire de l'Accord ECS. la difference even- tuelle. entre sa part d'investissement ini- tiale déterminée en application de l'article 6 et de I'annexe B de l'Accord d'exploita- tion et la quote-part de financement finale que ledit Signataire détenait en sa qualité de signataire de l'Accord ECS:

ii) pottr chaque Signataire qui n'était pas signataire de l'Accord ECS. sa part d'in- vcstissemcnt initiale déterminée en appli- cation de Particle 6 et de I'annexe B de l'Accord d'exploitation.

4) Rae/lat

a) Le plus tot possible aprés la date d'en- trée en vigueur de l'Accord d'exploitation. le Conseil des Signataires décide comment dé- dommager les signataires de l'Accord ECS ä l'égard desquels l'Accord d*exploitation n'est pas entré en vigueur. ou n'est pas appli- qué å titre provisoire.

b) La compensation aecordée ä un tel sig- nataire de l'Accord ECS est décidée par le Conseil des Signataires et ne peut pas étre supérieure au montant qui doit étre lixé dela faeon suivante:

i) le montant obtenu a partir de l'évalua- tion effectuée conformément a lialinéa b) du paragraphe 3) de la présente annexe est mulitplié par la quote-part de financement que le signataire de l'Accord détenait lors

Prop. 1982/83: 173

medel eller aktiverade kostnader:

ii) från detta belopp dras först de acku- mulerade amorteringarna så som de redo- visas i Interim Eutelsats räkenskaper vid driftöverenskommelsens ikraftträdande:

iii) därefter avdras summan av de lån och andra räkningar för vilka Interim EutelSat är betalningsskyldigt vid driftöverenskom- melsens ikraftträdande.

c) Ekonomiska regleringar mellan signatä- rerna skall vid driftöverenskommelsens i- kraftträdande göras genom Eutelsats försorg på grundval av den värdering som utförts en- ligt b). De i sådana ekonomiska regleringar ingående beloppen skall för varje signatär fastställas genom att i sagda värdering med— räknas

i) i fråga om varje signatär som var signa- tär till ECS-överenskommelsen. den even- tuella skillnaden mellan signatärens första investeringsandel. fastställd enligt artikel 6 och bilaga B i driftöverenskommelsen, och den slutliga finansandel som signatären in- nehade i sin egenskap av signatär till ECS-överenskommelsen:

ii) i fråga om varje signatär som inte var signatär till ECS-överenskommelsen. sig- natärens första investeringsandel. fast- ställd enligt artikel 6 och bilaga B i drift- överenskommelsen.

4) Inlösen

a) Styrelsen skall snarast möjligt sedan driftöverenskommelsen trätt i kraft besluta om hur gottgörelse skall ges till de signatärer till ECS-överenskommelsen i förhållande till vilka driftöverenskommelsen varken trätt i kraft eller tillämpats provisoriskt.

b) Gottgörelse till sådan signatär till ECS-överenskommelsen skall fastställas av styrelsen och skall inte överstiga det belopp som bestäms genom att:

i) det belopp som fastställts vid värde— ringen enligt punkt 3 b) i denna bilaga mul- tipliceras med den finansandel som signa- tären till ECS-överenskommelsen inneha- de vid driftöverenskommelsens ikraftträ-

Prop. 1982/83: 173

Operating Agreement:

ii) from the resulting product deduct any amounts due from that signatory at the date of entry into force of the Operating Agreement.

c) No provision of this paragraph shall:

i) relieve a signatory to the ECS Agree- ment describcd in subparagraph a) of this paragraph of its share of any obligations incurred by or on behalf of the signatories to the ECS Agreement collectively as the result ofacts or OITIISSIOI'IS in the implemen- tation of the Provisional Agreement or the ECS Agreement before the date of entry into force of the Operating Agreement:

ii) deprive such signatory to the ECS Agreement of any rights acquired by it. in its capacity as such. which would other- wise continue after the termination of the ECS Agreement and for which the signato- ry has not already been compensated un- der this paragraph.

5 ) ('mnpensatimt due to Signatories ofeonn- tries nat saitably covered by the Satellite ll-Inltiservices Systems

As soon as possible after the entry into force of the Operating Agreement. the Board of Signatories shall decide how to continue to apply the principles adopted by INTERIM EUTELSAT for compensation related to the first generation of Satellite Multiserviccs Systems.

130

. de l'entrée en vigueur de l'Accord d”ex- ploitation:

ii) de ce résultat est soustraite toute somme due par ledit signataire a la date d'entrée en vigueur de l"Accord d'exploita- tion. . c) Aucune disposition du présent para- graphe n”a pour effet :

i) de libe'rer un signataire de PAccord ECS vise" å l'alinéa a) du present para- graphe de sa part de toute obligation con- tractée collectivement par les Signataires de l'Accord ECS ou pour leur compte a la suite (I"aetes ou d'omissions decoulant de l'exe'cution de l'Accord provisoire et de I"Accord ECS avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation;

ii) de priver un tel signataire de l'Accord ECS de tout droit qu'il a acquis en tant que signataire. que nonobstant son retrait il conserve apres l'expiration de l'Accord ECS et pour lequel le signataire n'a pas recu de compensation en vertu des disposi- tions du present paragraphe.

5) C (nnpensation due aux Signataires dont les pays ne sant cunvenablement couverts par les systemes maltiservices par satellite

Des que possible apres I'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation. le Conseil des Signataires de'eide comment poursuivre l'ap- plication des principes adoptes par EUTEL- SAT INTERIMAIRE pour la compensation relative a la premiere generation des sys- temes multiservices par satellite.

Prop. 1982/83: 173

dande:

ii) från den erhållna produkten dras de belopp som signatären var skyldig vid drift- överenskommelsens ikraftträdande.

c) Ingen bestämmelse i denna punkt skall

i) befria en signatär till ECS-överens- kommelsen som anges under a) från dess andel i förpliktelser som ECS-överenskom- melsens signatärer gemensamt ådragit sig eller som uppstått för deras gemensamma räkning till följd av göranden eller låtanden vid tillämpningen av den provisoriska överenskommelsen eller ECS-överens- kommelsen före driftöverenskommelsens ikraftträdande:

ii) beröva sådan signatär till ECS-över- enskommelsen rättigheter som den förvär- vat i sin egenskap av signatär och som i annat fall skttlle ha fortsatt giltighet efter det att ECS-överenskommelsen upphört att gälla och för vilka signatären inte redan fått gottgörelse enligt denna punkt.

5) (fullgörelse som skall betalas till signatä- rerna i länder som inte till/i'edsstiil/ande täcks av jlertir'instsystem (SMS (Satellite Maltisert'it'es Systems))

Styrelsen skall snarast möjligt sedan drift- överenskommelsen trätt i kraft besluta om hur de grundsatser som Interim Eutelsat an- tagit för ersättning i samband med första ge- nerationen av flertjänstsystem (SMS (Satel- lite Multiservices Systems)) skall fortsätta att tillämpas.

131

Prop. 1982/83:173

Annex B (Initial Investment Shares)

I) The initial investment share ofa Signa- tory of one of the States listed below shall be equivalent to the financial share that the sig- natory to the ECS Agreement which was un- der the jurisdiction of that State held at the date of entry into force of the Convention. Provided there is no change in the financial shares of signatories to the ECS Agreement before the entry into force of the Operating Agreement. the initial investment shares of the Signatories of the States listed below shall be as follows:

AUSTRIA l.97"c- BELGIUM 4.92% CYPRUS 0.97% DENMARK 3.28 %.- FINLAND 2.73 % FRANCE 16.40% GERMANY 10.82% (Fed. Rep. of) GREECE 3.l9%- IRELAND 0.22 % ITALY ll.48% LUXEMBOURG 0.22% NETIIERLANDS 5.479? NORWAY 2.51 % PORTUGAL 3.06% SPAIN 4.64% SWEDEN 5.47% SWITZERLAND 4.36 % _ TURKEY 0.93% UNITED KINGDOM l6.40% YUGOSLAVIA 0.96%

2) The initial investment share of a Signa- tory which is not listed in paragraph ]) of this Annex and which signs the Operating Agree- ment before entry into force shall be 0.05 per cent.

3) Upon the entry into force ofthe Operat- ing Agreement and subsequently upon its entry into force for a new Signatory or upon the effective date of Withdrawal of a Signa- tory. the investment shares of Signatories shall be determined by adjusting the initial investment shares of Signatories propor-

132

Annexe B (Parts d'investissement initiales)

1) La part d'investissement initiale d'un Signataire de l'un des Etats énumérés ci- dessous est équivalente a la quote-part de financement que le signataire de l'Accord ECS qui relevait de la juridiction dudit Etat, détenait a la date d'entrée en viguettr de la Convention. Sous reserve qu'il n'y ait pas de modification des quotes parts de financement des signataires de l'Accord ECS avant I'en— tree en vigueur de l'Accord d'exploitation. les parts d'investissement initiales des Signa- taires des Etats enumerés ci—dessous sont les suivantes :

ALLEMAGNE (Rep. fe'd. d') 10.82%- AUTRICI—IE 1.97 %- BELGIQUE 4,92% CHYPRE 0.97 % ' DAN EMARK 3.28 % ESPAGNE 4.64% FINLANDE 2.73 % FRANCE l6.40% GRECE 3.19% IRLANDE 0.22%.- ITALIE 11.48 % LUXEMBOURG 0,22 % NORVEGE 2.5.1 % PAYS-BAS 5,47% ' PORTUGAL 3.06% ROYAUME-UNI 16.40% SUEDE 5,47 % SUISSE 4.36% TURQUIE 0.93 %- YOUGOSLAVIE 0.96%-

2) La part d'investissement initiale d'un Signataire qui n'est pas mentionne au para- graph 1) de la présente annexe et qui signe l'Accord d'exploitation avant son entrée en vigueur. est fixée 51 0.05 pour cent.

3) Lors de l'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation. et ultérieurement är sa date d'entre'e en vigueur pour un nouveau Signa- taire ou lors de la date d'effet de rctrait d'un Signataire, les parts d'investissement des Signataires son déterminées en réajustant proportionellement les parts d'investisse-

Prop. 1982/83: 173 Bilaga B (De första investeringsandelama)

1) Den första investeringsandelen för sig- natären i en av de nedan förtecknade staterna skall vara lika med den finansandel som sig- natären till ECS-överenskommelsen under samma stats jurisdiktion innehade vid kon- ventionens ikraftträdande. Förutsatt att ing- en förändring skett av finansandelarna för ECS-överenskommelsens signatärer före driftöverenskommelsens ikraftträdande skall de första investeringsandelama för signatä- rerna i de nedan förtecknade staterna vara följande:*)

% Österrike 1.97 Belgien 4,92 Cypern 0.97 Danmark 3.28 Finland 2,73 Frankrike 16.40 Förbundsrepubliken Tyskland 10.82 Grekland 3,19 Irland 0,22 Italien 1 1.48 Luxemburg 0,22 Nederländerna 5.47 Norge 2.51 Portugal 3,06 Spanien 4.64 Sverige 5,47 Schweiz 4.36 'I'urkiet 0,93 Storbritannien 16.40 JugOslavien ' (),96

*) Staterna är upptagna i den ordningsföljd som används i den engelska texten.

2) Den första investeringsandelen för en signatär, som inte är förtecknad i l) i denna bilaga och som undertecknar driftöverens- kommelsen innan den träder i kraft. skall vara 0.05 procent.

3) När driftöverenskommelsen träder i kraft och då den därefter träder i kraft för en ny signatär eller då en signatärs utträde fått verkan. skall signatärernas investeringsande- lar fastställas genom proportionell anpass- ning av signatärernas första investeringsan- delar så att summan av samtliga investerings-

133

Prop. 1982/83: 173

tionately so that the sum of all investment shares amounts to 100 per cent. but invest- ment shares of 0.05 per cent determined in accordance with paragraph g) of Article 6 of the Operating Agreement or paragraph 2) of this Annex shall not be modified.

4) The initial investment share of any Sig- natory which is not listed in paragraph 1) of this Annex and which signs the Operating Agreement after its entry into force. and the initial investment share of any Signatory which is listed in paragraph 1) ofthis Annex and which signs the Operating Agreement more than two years after its entry into force, shall be determined by the Board of Signato- ries. In its determination. the Board of Signa- tories shall take into account all relevant economic, technical and operational consid- erations affecting the potential Signatory to- gether with its documented request.

134

ment initiales des Signataires afin que la somme de toutes les parts d'investissement totalise 100 pour cent mais que les parts d'in- vestissement de 0.05 pour cent fixées en vertu des dispositions du paragraphe g) de l'article 6 de l'Accord d'exploitation ou du paragraphe 2) de la présente annexe ne soient pas modiliécs.

4) La part d'investissement initiale de tout Signataire qui n'est pas mentionné au para- graphe I) de la présente annexe et qui signe l'Accord d'exploitation apres son entrée en vigueur. et la part d'investissement initiale de tout Signataire qui est mentionné au para- graphe 1) de la présente annexe et qui signe l'Accord d'exploitation plus de deux ans apres son entrée en vigueur. sont déter- minées par le Conseil des Signataires en tenant compte de toutes les considerations pertinentes de nature économique, technique et d'exploitation affectant le Signataire po- tentiel. ainsi que la documentation fournic ä l'appui de la demande.

Prop. 1982/83: 173

andelar uppgår till 100 procent. Härvid skall dock inte ändring ske av investeringsandelar på 0,05 procent som fastställts i enlighet med artikel 6 g) i driftöverenskommelsen eller punkt 2) i denna bilaga.

4) Den första investeringsandelen för en signatär som inte förtecknats under I) i denna bilaga och som undertecknar driftöver- enskommelsen efter dess ikraftträdande, samt den första investeringsandelen för sig- natär som förtecknats under 1) och som un— dertecknar driftöverenskommelsen mer än två år efter dess ikraftträdande skall faststäl- las av styrelsen. Denna skall vid sådan fast- ställelse beakta alla ekonomiska. tekniska och driftmässiga faktorer av vikt som har samband med den tänkbara signatären till- sammans med den till ansökan fogade doku- mentationen.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983

135