Prop. 1985/86:77

om ändring i lagen (1984:650) om införande av lagen (1984:649) om företagshypotek

Regeringens proposition 1985/86: 77

om ändring i lagen (1984: 650) om införande Prop av lagen (1984: 649) om företagshypotek 1985/86; 77

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 19 december 1985.

På regeringens vägnar

Olof Palme

Sten Wickbom

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ändring i fråga om tiden för besvär mot beslut av inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning. Ändringen innebär att ikraftträdandet av bestämmelserna om besvärstidens längd i den nya lagen om företagshypotek senareläggs.

[ Riksdagen I 985/86. I saml. Nr 77

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1984: 650) om införande av lagen (1984: 649) om företagshypotek

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1984:650) om införande av lagen (1984: 649) om företagshypotek skall införas en ny paragraf, laå, av föl-

jande lydelse.

Nuvarande lydelse

laå

Föreslagen lydelse

Utan hinder av vad som sägs i l 5 första meningen skall bestämmel— serna om besvärstid i 4 kap. 24 5 andra stycket lagen (1984:649) om företagshypotek tillämpas först från den dag som regeringen be- stämmer. Till dess giiller i stället följande om beslut sonz avses i 4 kap. 24.6 andra stycket lagen om företagshypotek och som är att härföra till inskrivningsdagen den 2 januari 1986 eller senare inskriv- ningsdag. Besvärstiden är två vec- kor från den dag expeditionen i ärendet hölls sökanden till handa, dock minst fyra veckorfrån den in- skrivningsdag till vilken beslutet är att hänföra.

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling.

J ustitiedepartementet Prop. 1985/86: 77

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 19 december 1985

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden ]. Carlsson. Lundkvist, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Anders- son, Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hell- ström, Wickbom, Johansson, Hulterström, Lindqvist

Föredragande: statsrådet Wickbom

Proposition om ändring i lagen ( 1984: 650) om införande av lagen (1984: 649) om företagshypotek

] Inledning

Lagen (19841649) om företagshypotek, som skall ersätta lagen (1966: 454) om företagsinteckning, träder i kraft den 1 januari 1986. En nyhet är att ärenden om företagsinteckning i fortsättningen skall handläggas av en för hela landet gemensam inskrivningsmyndighel, som är knuten till Malmö tingsrätt. Handläggningen kommer att ske med hjälp av automatisk databe- handling.

Lagen om företagshypotek innehåller vidare bl.a. nya regler om be- svärstid vid beslut av inskrivningsmyndigheten. Oförutsedda tekniska pro— blem med datorutrustningen hos inskrivningsmyndigheten har aktualiserat frågan om ikraftträdandet av reglerna om besvärstid bör senareläggas.

2. Allmän motivering

Mitt förslag: Bestämmelserna om besvärstid i 4 kap. 24å andra stycket lagen (1984z649) om företagshypotek tillämpas först från den dag som regeringen bestämmer. Till dess är besvärstiden två veckor från den dag expeditionen i ärdendet hölls sökanden till handa, dock minst fyra veckor från den inskrivningsdag till vilken beslutet är att hänföra.

Skälen för mitt förslag: Enligt 4 kap. 24 å andra stycket lagen om före— tagshypotek är besvärstiden i fråga om slutliga beslut av inskrivningsmyn- digheten för företagsinteckning fyra veckor från den inskrivningsdag till vilken beslutet är att hänföra. En förutsättning för att dessa regler skall fungera tillfredsställande är att inskrivningsmyndigheten kan hålla den föreskrivna expeditionstiden på 14 dagar. Som framgår av vad jag inled- ningsvis sagt har emellertid datoriseringen av inskrivningsmyndighetens 3

verksamhet visat sig vara förenad med oförutsedda tekniska problem. Dessa problem har sådan omfattning att det är uppenbart att expeditionsti- derna under ett övergångsskede inte kan hållas tillräckligt korta.

Den nya regeln om besvärstiden överensstämmer med den ordning som enligt 19 kap. 14 å andra stycketjordabalken gäller i inskrivningsärenden rörande fast egendom. Jag är därför inte beredd att ändra själva regeln på grund av de nu uppkomna tekniska problemen. Jag anser att problemet i stället bör lösas genom att tillämpningen av den nya regeln skjuts upp tills vidare. Under en övergångslid bör besvärstiden sålunda räknas från det att expeditionen i ärendet hålls sökanden till handa. En förebild för en sådan övergångsreglering finns i 58 aå lagen (l970:995) om införande av nya jordabalken. Bestämmelserna i den paragrafen tillkom för att möta ett motsvarande problem inom inskrivningsväsendet för fast egendom. Lik- som i det fallet bör det ankomma på regeringen att bestämma när över- gångsordningen kan upphöra.

Till lagen (19841650) om införande av lagen (1984: 649) om företagshypo- tek bör, i enlighet med vad jag nu har sagt, fogas en bestämmelse med följande innebörd. Föreskriften i 4 kap. 24% andra stycket lagen om företagshypotek skall tillämpas först från den senare dag som regeringen bestämmer. Till dess gäller, med verkan från inskrivningsdagen den 2 januari 1986, att besvärstiden är två veckor från den dag expeditionen i ärendet hölls sökanden till handa, dock minst fyra veckor från den inskriv- ningsdag till vilken beslutet är att hänföra.

Den av riksdagen tidigare beslutade lagstiftningen om företagshypotek träder i kraft den 1 januari 1986. Det är därför angeläget att den nu föreslagna lagändringen, som är till fördel för den enskilde, får träda i kraft så snart som möjligt.

3. Upprättat lagförslag

I enlighet med vadjag nu har anfört har inomjustitiedepartemcntet upprät- tats ett förslag till lag om ändring i lagen (1984: 650) om införande av lagen (1984: 649) om företagshypotek.

Med hänsyn till lagstiftningsfrågans enkla beskaffenhet och till behovet av att snabbt få ändringen i kraft anserjag att man bör kunna underlåta att höra lagrådet i detta ärende.

4. Specialmotivering laå

Paragrafen som är ny har behandlats i den allmänna motiveringen.

Som framgår av paragrafen är, fram till dess 4 kap. 245 andra stycket lagen om företagshypotek sätts i kraft, besvärstiden vid beslut i inskriv- ningsärenden två veckor från den dag expeditionen i ärendet hölls sökan- den till handa. Besvärstiden är dock alltid minst fyra veckor från den inskrivningsdag till vilken beslutet är att hänföra. När underrättelse om ett

beslut i inskrivningsärende enligt 4 kap. 85 lagen om företagshypotek tillställs sökanden eller någon annan som beslutet har gått emot, bör besvärstiden räknas från den dag underrättelsen är dagtecknad. Kan det i något annat fall antas att tredje man kommer att föra talan mot beslutet, bör på lämpligt sätt antecknas när expeditionen i ärendet har hållits till- gänglig, dvs. den dag då sökandens expedition har skickats till honom mot postförskott eller har funnits att hämta på inskrivningsmyndighetens kans- li.

5. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslaget.

Med hänsyn till den föreslagna tidpunkten för ikraftträdandet bör rege- ringen vidare föreslå riksdagen att besluta förkorta motionstiden till en dag.

6. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1985