Prop. 1985/86:92

om kilometerskatten.

&

Regeringens proposition 1985/86: 92

om kilometerskatten Prop. 1985/86: 92

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 23 januari 1986.

På regeringens vägnar

Kjell-Olof F eld! Bengt K.Å. Johansson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att kilometerskatten för dieseldrivna personbilar. lastbilar. bussar och deras släpvagnar behålls. Däremot föreslås att kilo- meterskatten på inte dieseldrivna fordon. t.ex. eldrivna eller gengasdrivna fordon. slopas.

Vidare föreslås att särskilda avstämplingar och skattedebiteringar skall göras när kilometerskattepliktiga fordon byter ägare. Bestämmelserna om förseningsavgift föreslås uppmjukade. Slutligen föreslås vissa ändringar . beträffande kilometerskattemärket. formerna för fastställelse av kilome- terskatt. avrundning av skattebelopp. avkortning och avräkning av vägtra- fikskatt i vissa fall samt brukandeförbudet för fordon med obetald vägtra- fikskatt och som tillhör eller säljs från konkursbon.

Ändringarna beträffande eldrivna m.fl.fordon. kilometerskattemärket och avrundning av skattebelopp föreslås träda i kraft den I juni 1986. De övriga ändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 1986.

Förslag till Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (1973: 601)

Härigenom föreskrivs i fråga om vägtralikskattelagen (1973: 601)' dels att 12 b & skall upphöra att gälla. dels att 2. 12. 12a. 16—18,20—22 och 28—31 åå samt bilagorna 1 och 2 skall ha följande lydelse.”

dels att rubriken närmast före 24ä skall lyda "Efterbeskattning m. m.”. dels att det i lagen skall införas en ny paragraf. 25aå. av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 &

Fordonsskatt utgår för motorfordon. traktor. motorredskap eller släp- vagn, om fordonet är eller bör vara registrerat och inte är avställt (skatte- pliktigt fordon). En påhängsvagn med en skattevikt över 3000 kilogram är dock inte skattepliktig om den dras' uteslutande av bilar som inte är bensin— eller gasoldrivna.

Utöver fordonsskatt utgår kilo- meterskatt för skattepliktig bil. som är inrättat/för att drivas med annat drivmedel än bensin eller gasol samt för skattepliktig släpvagn med skattevikt över 3 000 kilogram. som dras av sådan bil (kilometerskatte- pliktigt fordon).

Utöver fordonsskatt utgår kilo- meterskatt för skattepliktig bil som drivs med brännolja samt för skat- tepliktig släpvagn med skattevikt över 3000 kilogram. som dras av sådan bil (kilometerskattepliktigt fordon).

(')m undantag från skatteplikt föreskrivs i 6 5.

12.5

Fordonsskatt utgår för skatteår enligt bilaga I till denna lag. om inte annat följer av 12a eller IZI) ?. Skatten utgår för skatteperiod med en tredjedel, för kalendermånad med en tolftedel och för dag med 1/36() av skatten för helt år. Över- stiger fordonsskatten för ett fordon 1500 kronor för helt år utgår for- donsskatt för skatteperiod.

Fordonsskatt utgår för skatteår enligt bilaga 1 till denna lag. om inte annat följer av l2a &. Skatten utgår för skatteperiod med en tredjedel. för kalendermånad med en tolftedel och för dag med 1/360 av skatten för helt år. Överstiger fordonsskat- ten för ett fordon 1500 kronor för helt år utgår fordonsskatt för skat- teperiod.

Föreligger skatteplikt för fordon under del av kalendermånad, utgår fordonsskatt för hela månaden. Vad nu sagts gäller dock icke i fråga om fordon. för vilket fordonsskatten uppgår till minst 4800 kronor för helt skatteär. för den kalendermånad under vilken skatteplikt första gången inträder för fordonet eller skatteplikt upphör av annan anledning än av- ställning. Har sådant fordon varit avställt avräknas eller återbetalas for- donsskatt för avställningstiden om denna omfattat minst 15 dagar eller om fordonet övergått till ny ägare under avställningstiden.

Fordonsskatt erläggs före ingången av skatteår eller skatteperiod. Rege— ringen eller myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag härifrån för grupp av fordon.

' Lagen omtryckt 19842256. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 869.

lx)

Nuvarande lydelse

12a5*

Fordonsskatten för en personbil skall utgå med ett 276 kronor lägre belopp per år än som anges i bilaga 1 till denna lag. om bilen hör hem- ma i en kommun som anges i bilaga 3 till denna lag. Detta gäller dock inte om skatten för bilen ska/! he- räknas enligt IZhå.

Fr'ii'eslagen lydelse

Fordonsskatten för en personbil skall utgå med ett 276 kronor lägre belopp per år än som anges i bilaga 1 till denna lag, om bilen hör hem- ma i en kommun som anges i bilaga 3 till denna lag.

En personbil anses höra hemma i den kommun. där den skattskyldige har sin adress enligt bilregistret vid den tidpunkt. som anges i 145 första eller andra stycket eller vid ingången av den tid som anges i 145 tredje stycket. Saknas sådan adress gäller i stället den adress som borde vara antecknad i bilregistret.

Den lägre fordonsskatten tillämpas när fordonsskatt påförs för helt skat- teår eller hel skatteperiod. när skatt påförs därför att skatteplikt inträder för ett fordon eller vid efterbeskattning.

165

Skattepliktigt fordon får ej hru- kas. om till betalning förfallen for- donsskatt ej erlagts. Detta gäller eii fråga om skatt som avser tid före det närmast föregående Skatteåret och ej heller i fråga om skatt som åvilar'tidigare ägare av fordonet och som fastställts genom beslut om efterbeskattning enligt 24 5.

Har fordon sålts vid exekutiv för— säljning får det brukas av den nye ägaren utan hinder av att fordons- skatt. för vilken tidigare ägare är skattskyldig, inte har erlagts. Fore- ligger annars särskilda skäl får riks- skatteverket medge att visst fordon får brukas utan hinder av första stycket.

Kilometerskattepliktigt fordon skall vara försett med särskild. god- känd räknare för registrering av for- donets körsträcka och tillhörande anordningar för dess funktion (kilo-

2 Senaste lydelse 1984: 872.

En skattepliktigt fordon får inte användas. om till betalning förfal- len fordonsskatt ej erlagts. Detta gäller inte i fråga om skatt som avser tid före det närmast föregåen- de skatteåret och inte heller i fråga om skatt som åvilar en tidigare ägare av fordonet och som har fast- ställts genom beslut om efterbe- skattning enligt 24 5.

Har ett fordon sålts vid exekutiv försäljning eller av ett konkursbo får det användas av den nye ägaren även om fordonsskatt, för vilken en tidigare ägare är skattskyldig. inte har erlagts. Detsamma gällerför ett fordon som tillhör ett konkursbo i fråga om skatt som konkursgälde- nären eller en tidigare ägare är skattskyldig/ör.

Om det jinns särskilda skäl får riksskatteverket medge att ett visst fordon får brukas utan hinder av första stycket.

175

Kilometerskattepliktigt fordon skall vara försett med särskild, god- känd räknare för registrering av for- donets körsträcka och tillhörande anordningar för dess funktion (kilo-

b.)

Nuvarande lydelse

meterräknarapparatur). Apparatu- ren skall vara plombcrad. Kilome- terskattepliktig personbil som an- vändes utom riket skall vidare vara försedd med särskilt märke. som vi- sar att fordonet är kilometerskatte- pliktigt. Regeringen eller myndig- het som regeringen bestämmer får medge undantag från skyldighet att förse personbil med sådant märke.

Föreslagen lydelse

meterräknarapparatur). Apparatu- ren skall vara plomberad. Kilome- terskattepliktig personbil skall vi- dare vara försedd med särskilt mär- ke. som visar att fordonet är kilo- meterskattepliktigt. Regeringen el- ler myndighet som regeringen be- stämmer får medge undantag från skyldighet att förse personbil med sådant märke.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar före- skrifter om godkännande. montering. plombering, renovering, reparation. kontroll och liknande åtgärd som har avseende på kilometerräknarappara- tur, beräkning av körsträcka på grundval av registreringar i kilometerräk- nare samt om märke som avses i första stycket.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får efter ansökan medge att kilometerskattepliktigt fordon inte behöver vara försett med kilometerräknarapparatur.

18.5

Kilometerskatt utgår för den kör- sträcka som fordon tillryggalagt un- der tid. då det varit kilometerskat- tepliktigt.

Kilometerskatt utgår för den kör- sträcka som ett fordon tillryggalagt under den tid då det varit kilome- terskattepliktigt.

Skatten beräknas för helt tiotal kilometer efter de skattesatser som anges

i bilaga 2 till denna lag.

Skatrskyldig skall för varje skat— teperiod lämna uppgift till ledning för beräkning av skatt. Regeringen eller myndighet som regeringen be— stämmer får medge undantag här- ifrån. Uppgift till ledning för beräk- ning av skatt skall lämnas även i annat fall, i den mån regeringen el- ler myndighet som regeringen be- stämmer förordnar därom. Kilome- terskatt erläggs i efterhand för skatteperiod. Regeringen eller myndighet som regeringen bestäm- mer får medge undantag häri/"rån för grupp av fordon.

Den skattskyldige skall för varje skatteperiod lämna uppgift till led- ning för beräkning av skatten. Re- geringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag från detta. Uppgift till ledning för beräkning av skatt skall lämnas även i andra fall. om rege- ringen eller den myndighet som re- geringen bestämmer förordnar om detta.

Kilometerskatt betalas i efter- hand för skatteperiod. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag från detta för grupper av fordon. ] sådana fall som avses i 20.5 andra —fiärde styckena betalas dock kilo- meterskatt även för en del av en skatteperiod.

20 5

Skattskyldig i fråga om kilome- terskatt är. om ej annat följer av andra styr-ket. den som ägde fordo- net vid ingången av den kalender-

Skattskyldig i fråga om kilome- terskatt är. om inte annat följer av andra fjärde styckena. den som ägde fordonet vid ingången av den

Nuvarande lydelse

månad under vilken skatten skall betalas eller skulle ha betalats.

I fråga om kilometerskatt som fastställes genom beslut enligt 24 eller 255 är den skattskyldig som ägde fordonet under den tid skatten avser. [ fråga om kilometerskatt för skatteperiod under vilken fordon avregistrerats eller eljest av annan anledning än avställning upphört att vara skattepliktigt är den skattskyl- dig som då ägde fordonet.

Föresla 'en lydelse tL .

kalendermånad under vilken skat- ten skall betalas eller skulle ha be— talats.

Har ettfordon övergått till en ny ägare, är den förre ägaren skatt- skyldig för den kilt'mteterskatt sattt utgår för den körsträcka under skutteperioden som fordonet till- ryggalagtföre äganderättens ("it-'er- gäng. Den nye ägaren är skattskyl- dig för den kiltnneterskutt som ut- går för körsträckan därefter.

Har den skattskyldige försatts i konkurs. är konkursgäldenären skattskyldig för den kilometerskatt som utgärjör den körsträcka under skatteperioden som fordonet till- ryggalagtföre beslutet om konkurs. Konkursboet är skattskyldigt för den kilometerskatt som utgår för körsträckan däre ter.

I fråga om kilometerskatt som fastställs genom ett beslut enligt 24—25 (1.5.5 är den skattskyldig som ägde fordonet under den tid skatten avser. ] fråga om kilometerskatt för skatteperiod ttnder vilken ett for- don avregistrerats. eller annars av annan anledning än avställning upp- hört att vara skattepliktigt. är den skattskyldig som då ägde fordonet.

215

Kilometerskattepliktigt fordon får ej brukas

Ett kilometerskattepliktigt for- don får inte användas

]. om det inte är försett med kilometerräknarapparatur av godkänt slag som är plomberad och godkänd vid besiktning samt fungerar tillfredsstäl- lande.

2. om till betalning förfallen kilometerskatt ej erlagts.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får medge att fordon, utan hinder av första stycket 1. får brukas i avvaktan på "reparation eller besiktning av kilo- meterräknarapparatur.

Vad som sägs i första stycket 1 gäller eji fall som avses i 175 tredje stycket.

Vad som sägs i första stycket 2 gäller ej i fråga om skatt som avser tid före det närmast föregående

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge att fordon. utan hinder av första stycket 1. får användas i av- vaktan på reparation eller besikt- ning av kilometerräknarappt'tra- turen.

Vad som sägs i första stycket 1 gäller inte i fall som avses i 175 tredje stycket.

Vad som sägs i första stycket 2 gäller inte i fråga om skatt som avser tid före det närmast föregåen-

'—Il

Nuvarande lydelse

Skatteåret och ej heller i fråga om skatt som åvilar tidigare ägare av fordonet och som fastställts genom beslut om efterbeskattning enligt 24 eller 25.6. Har fordon sålts vid exe- kutiv försäljning får det brukas av den nye ägaren utan hinder av att kilometerskatt. för vilken tidigare ägare är skattskyldig, inte har er- lagts. Föreligger annars särskilda skäl får riksskatteverket medge att visst fordon får brukas utan hinder av första stycket 2.

Föreslagen lydelse

de Skatteåret och inte helleri fråga om skatt som åvilar en tidigare ägare av fordonet om skatten inte harjörfallit till betalning vid ägar- bytet eller om skatten har fastställts genom ett beslut enligt 24—25119'9'.

Har ett fordon sålts vid exekutiv försäljning eller av ett konkurs/Jo får det brukas av den nye ägaren även om kilometerskatt. för vilken en tidigare ägare är skattskyldig. inte har erlagts. Detsamma gäller jörfordon som tillhör ett konkursbo ifråga om skatt som konkursgt'il- denären eller en tidigare ägare är skattskyldig för.

Om det finns särskilda skäl får riksskatteverket medge att ett visst fordon får brukas utan hinder av första stycket 2.

22'

Vägtrafikskatt påföres. om ej an- nat följer av 23 — 25 åå. genom au- tomatisk databehandling på grund- val av uppgifter i bilregistret utan att beslut meddelas av beskatt- ningsmyndigheten. Saknas i bilre- gistret uppgift som behövs för på- förande av skatten. påföres den en- ligt bestämmelser som meddelas av regeringen eller myndighet som re- geringen bestämmer.

Vägtraftkskatt påförs. om inte annat följer av 23 — 25 alåä. genom automatisk databehandling på grundval av uppgifter i bilregistret utan att beslut meddelas av beskatt- ningsmyndigheten. Om det i bilre- gistret saknas uppgifter som be- hövs för påförande av skatten. på- förs den enligt bestämmelser som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm- mer.

25aå

Har ett kilometerskattepliktig! _l'ordon brukats i strid mot Zl s'förs— ta stycket 1. får beskattningsmyn- dig/teten även för pågående skatte- period fastställa kilometerskatten för den vägsträcka som fordonet brukats på sådant sätt. Därvid till- lämpas 23 5 tredje stycket samt 265.

28 å Har vederbörlig uppgift för skatteperiod om körsträcka för kilometer- skattepliktigt fordon inte kommit in inom föreskriven tid skall erinran om uppgiftsskyldigheten och om förseningsavgift sändas till den som ägde fordonet vid utgången av skatteperioden. om ej annat följer av andra stycket.

Nuvarande lydelse

Har i fall som avses i första stycket ägaren underlåtit att inom föreskriven tid lämna uppgift för skatteperiod om fordonets kör- sträcka för minst en av de tre när- ntast föregående skatteperioderna påför beskattningsmyndigheten ägaren förseningsavgift. Detsamma gäller om ägaren har anmanats att lämna uppgift om körsträcka men ej efterkommit anmaningen inom tid som har föreskrivits i denna.

Förseningsavgift enligt andra stycket utgår med 100 kronor. Av- giften bestäms dock till 200 kronor om förseningsavgift har påförts för minst en av de tre närmast föregå- ende skatteperioderna eller om för- seningen avser uppgift som ägaren har anmanats att lämna.

Föreslagen lydelse

Om ägaren i fall som avses i förs- ta stycket har underlåtit att inom föreskriven tid lämna uppgift om fordonets körsträcka för två på var- andra följande skatteperioder skall beskattningsmyndigheten påföra ägaren förseningsavgift. Detsamma gäller om ägaren har anmanats att lämna uppgift om körsträcka men inte följt anmaningen inom den tid som har föreskrivits i denna.

Förseningsavgift enligt andra stycket utgår med 100 kronor. Av- giften bestäms dock till 200 kronor om förseningsavgift har påförts även för den närmast föregående skatteperioden eller om försening- en avser en uppgift som ägaren har anmanats att lämna.

Fråga om förseningsavgift prövas av beskattningsmyndigheten. I fråga om förseningsavgift skall 7kap. 65 första och tredje styckena samt 7 kap. Sä lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter tillämpas. Därutöver gäller att förseningsavgifter avseende samma fordonsägare för en och samma skatteperiod får nedsättas till 500 kronor eller, i fall som avses i tredje stycket andra meningen, 1000 kronor.

29.5

Skatt och skattetillägg anges i helt krontal. så att öre/tll bortfaller.

Vid beräkning av skatt eller skat- tetillägg som skall påföras eller återbetalas skall beloppet avrundas till närmast lägre hela krontal.

Skattebelopp under 25 kronor behöver inte betalas in till staten och återbetalas inte heller.

30%

Vad i uppbördslagen (1953z272) stadgas om indrivning. avkortning och avskrivning av skatt skall i till- lämpliga delar gälla fordonsskatt. kilometerskatt, skattetillägg och förseningsavgift. Vid återbetalning av skatt skall avräknas endast så- dan till betalning förfallen fordons- skatt eller kilometerskatt som ej er- lagts. restavgift som belöper på så- dan skatt samt sådan avgift enligt bilregisterkungörelsen (1972: 599) som uppbäres i samband med upp- börd av vägtrafikskatt. I fråga om avräkning av avgifter som nu har

Vad som föreskrivs i uppbördsla- gcn (19532272) om indrivning, av- kortning och avskrivning av skatt skall i tillämpliga delar gälla for- donsskatt. kilometerskatt. skatte- tillägg och förseningsavgift. For— donsskatt somförfallit till betalning men inte har erlagtsfår dock avkor- tas genom automatisk databehand- ling på grundval av uppgifter i bil- registret. utan att beslut meddelas av beskattaingsmyndigheten. Vid återbetalning av skatt skall avräk- nas endast sådan till betalning för- fallen fordonsskatt eller kilometer-

Nuvarande lydelse

sagts äger 23 och 31 55 motsvaran- de tillämpning.

Föreslagen lydelse

skatt som ej erlagts. restavgift och skattetillägg som belöper på sådan skatt. _f't'irseningsavgi/t enligt 285 samt sådan avgift enligt bilregister- kungörelsen (1972z599) som upp- bärs i samband med uppbörd av vägtrai'tkskatt. [ fråga om avräk- ningen skall 23 och 31 55 tillämpas.

Införsel enligt 15kap.utsökningsbalkcn får äga rum vid indrivning av fordonsskatt. kilometerskatt. restavgift. skattetillägg och förseningsavgift.

31.5

Mot beslut som avses i '23 27 55. 28 .5 andra eller tredje stycket eller 40.5 eller som avser rättelse får skattskyldig och allmänt ombud föra talan genom besvär hos kam- marrätt. Allmänna ombudets be- svärstid räknas från beslutets dag.

Mot beslut enligt 165 andra stycket andra meningen eller 215 fjärde stycket tredje meningen får skattskyldig föra talan genom be- svär hos regeringen.

Beslut som avses i 23—27 55. 285 andra eller tredje stycket eller 405 eller som avser rättelse får ("iverkla- gas av den skattskyldige och av all- männa ombudet genom besvär hos kammarrätten. Allmänna ombu- dets besvärstid räknas från beslu- tets dag.

Beslut enligt 165 tredje stycket eller 21 5 sjätte stycket får överkla- gas av den skattskyldige genom be- svär hos regeringen.

Bestämmelserna i 8kap. 2. 3 . 4. 6. 11 och 13.55 lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter gäller även för vägtrafikskatt. Vad där sägs om allmänt ombud gäller då allmänt ombud enligt 3 5. Vid tillämp- ningen av 8 kap. 65 är motpartens besvärstid dock två veckor.

Bilaga 1 till vägtrafikskattelagen (1973: 601)3

Nuvarande lydelse

Fordonsskatt

Fordonsslag

A Motorcyklar 1 Tvåhjulig motorcykel utan sidvagn 2 Annan motorcykel

B Personbilar

C Bussar l Buss som är inrättad för drift endast med bensin eller gasol Annan buss lx)

D Lastbilar 1 Lastbil som är

inrättad för drift endast med bensin eller gasol Annan lastbil 2.1 med anordning för påhängs- vagn med två hjul- axlar PJ

med tre eller flera hjul- axlar

3 Senaste lydelse 1984: 872.

Skattevikt. kilogram

0— 75 76—

0-

0- 900 901-

0- 1600 1601— 3000 3001—

0— 1600 1601— 3000 3001— 7000

7 001 10 000 10 001 —30 000 30 001 —

0— 1600 1601— 3000 3001—

0— 1600 1601— 3000 3001— 6000 6001—1000()

10001—14000 14001—

0— 1600 1601— 3000 3001— 6000 6001—11000 11001—15000 15001—18000 18001—23000 23001—27000 27001—

Skatt. kronor

grund- belopp

100 125

200

355 445

355 391 895

355 391 895 1 455 2 505 14 705

355 391 895

540 565 915 2235 4475 9475 540 565 915 2415 5515 8515 11155 19155 24595

tilläggsbelopp för varje helt hundratal kilo- gram över den lägsta vikten i klassen

25 44 56 | 25 220

25 50 62 75 88 160 136 0

Fordonsslag Skattevikt. Skatt. kronor kilogram grund- tilläggsbelopp belopp för varje helt hundratal kilo- gram över den lägsta vikten i klassen 2.2 utan anordning för påhängs- vagn med två hjul- 0— 1 600 355 0 axlar 1601 — 3 000 391 36 3001— 6000 895 7 6001 — 10000 1 105 25 10001—14000 2105 72 14001—17000 4985 129 17 001— 8 855 169 med tre eller 0— 1600 355 0 flera hjul- 1601— 3 000 391 36 axlar 3001— 6000 895 4 6001—11000 1015 13 11001—15000 1665 57 15001—18000 3945 101 18001—27000 6975 126 27 001— 18 315 0 E Traktorer och motorredskap 1 Traftklraktor 0— 1 300 370 0 och registrerat 1 301 — 3000 425 55 motorredskap 3 001— 7000 1 360 95 som inrättats 7001 — 5 160 168 för drift med annat drivmedel än brännolja 2 Tral'iktraktor 0— 1 300 570 0 och registrerat 1 301— 3 000 660 90 motorredskap 3 001— 7000 2 190 150 som inrättats 7001 8 190 260 för drift med brännolja 3 Traktor klass [1 0— 2500 150 0 2 501 225 0 F Släpvagnar 1 Släpvagnar med 0— 1000 150 0 skattevikt högst 1 001— 3000 170 21 3 000 kilogram 2 Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras av en bensin- eller gasoldriven bil' med en hjulaxel 3 001— 580 1 1 med två hjul- 3 001 — 13 000 580 9 axlar 13 001— 1 480 0 med tre eller 3 001— 13 000 580 6 flera hjul- 13 001— I 180 0 axlar

' Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av ett kilmnelerskattcplikligt fordon tas skatt ut enligt 3. Dras släpvagn även av trafiktraktor eller registrerat motorredskap tas skatt ut enligt 4.

Fordonsslag

3 Kilometerskatte-

pliktiga släpvagnar 3.1 styraxel för påhängsvagn

med en hjul— axel

med två eller flera hjul- axlar

3.2 andra släp- vagnar med en hjul- axel

med två hjul- axlar

med tre eller flera hjul- axlar

4 Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram. som dras av en trafiktraktor eller ett regi- strerat motor- redskap2 med en hjulaxel

med två hjul- axlar

med tre eller flera hjul- axlar

: Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av kila/nelz'rskalleplikt/"gr fordon tas skatt ut enligt 3.

Skattevikt. kilogram 3001— 5000 5001— 8000 8001— 3001- 8000 8001—11000 11001 —14000 14001—

3001— 5000 5001— 8000 8001—

3001— 8000 8001—11000 11001—14000 14001—17000 17001—

3001—11000

11001-17000 [7001—25000 25001—32000 32001—

3001— 8000 8001—

3001— 8000 8001—11000 11001—17000 17001—

3001—11000 11001—14000 14001—20000 20001—25 000 25 001—30000 30001—35 000 35 001——

Skatt. kronor

grund- belopp

630 1 770 4 380

610 2160 4020 6810

320 800 1 730

310 1160 2090 3500 5360

300 1 180 2 620 5 820 9 530

890 3 890

880 2630 5 330 19 130

780 3 180 5 430 12 630 19 880 27 630 33 130

tilläggsbelopp för varje helt hundratal kilo- gram över den lägsta vikten i klassen

57 87 161

31 62 93 130

24 31 52

17 3 1 47 62 68

1 1 24 40 53

60 135

35 90 230 240 30 75 120 145 155 110 7

Föreslagen lydelse

Fordonsskatt Fordonsslag Skattcvikt, Skatt. kronor kilogram grund— tilläggsbclopp belopp för varje helt hundratal kilo— gram över den lägsta vikten i klassen A Motorcyklar 1 Tvåhjulig motorcykel 0— 75 100 0 utan sidvagn 76— 125 0 2 Annan motorcykel 0— 200 0 B Personbilar 0— 900 355 0 901 — 445 90 C Bussar 1 Buss som är 0— 1600 355 0 inrättad för 1 601 3 000 391 36 drift endast 3 001— 895 0 med bensin eller gasol 2 Annan buss 0— 1 600 355 0 1601— 3000 391 36 3 001 — 7 000 895 14 7001—10000 1455 35 10001—30000 2505 61 30001 — 14 705 0 D Lastbilar 1 Lastbil som är 0— 1 600 355 0 inrättad för 1601— 3000 391 36 drift endast 3 001— 895 0 med bensin eller gasol 2 Annan lastbil 2.1 med anordning för påhängs- vagn med två hjul- 0— 1 600 540 0 axlar 1 601— 3 (100 565 25 3001— 6000 915 44 6001—10000 2235 56 10001—14000 4475 125 14 001— 9 475 220 med tre eller 0— 1 600 540 0 flera hjul- 1 601— 3 000 565 25 axlar 3001— 6000 915 50 6001—11000 2415 62 11001—15000 5515 75 [5001—18000 8515 88 18001—23000 11155 160 23001—27000 19155 136 27001 24 595 0 2.2 titan anordning för påhängs- vagn mcd två hjul- 0— 1600 355 0 axlar 1601— 3000 391 36 3001— 6000 895 7 6001—10000 1105 25 [0001—14000 2105 72 14001—17000 4985 129 17 001— 8 855 169

Prop. 1985/86: 92

Fordonsslag

med tre eller flera hjul— axlar

E Traktorer och motorredskap 1 Tratiktraktor och registrerat motorredskap som inrättats för_drift med annat drivmedel än brännolja Trafrktraktor och registrerat motorredskap som inrättats för drift med brännolja 3 Traktor klass [1 I)

F Släpvagnar 1 Släpvagnar med skattevikt högst 3 000 kilogram 2 Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram. som dras av en bensin- eller gasoldriven bil1 med en hjulaxel med två hjul- axlar med tre eller flera hjul- axlar 3 Kilometerskatte-

pliktiga släpvagnar och andra släpvagnar med skattevikt över

3 000 kilogram, som dras av en bil som inte är bensin- eller

gasoldriven

' Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en It-ilometerskatrap/ikliglbil. eller av en annan bil som inte är bensin- eller gasoldriven. tas skatt ut enligt 3. Dr_as släpvagn även av en trafrktraktor eller ett registrerat motorredskap tas skatt ut enligt 4.

Skattevikt. kilogram

0— 1600 1601— 3000 3001— 6000 6001—11000 11001—15000 15001—18000 18001—27000 27001—

0— 1300 1301— 3000 3001— 7000 7001——

0— 1300 1301— 3000 3001— 7000 7001—

0— 2500 2501—

0— 1000 1001— 3000 3001—

3001—13000 13001—

3001—13000 13001—

Skatt. kronor

grund- belopp

355 391 895 1 015 1 665 3 945 6 975 18 315

370 425 1 360 5 160

570 660 2 190 8 190

150 "ns

___

150 170

580 580 1 480 580 1 180

tilläggsbelopp för varje helt hundratal kilo- gram över den lägsta vikten i klassen

0 36 4 13 57 101 126 0

55 95 168

90 150 260

CC

11

()

Fordonsslag Skattevikt. Skatt. kronor kilogram grund— tilläggsbelopp belopp för varje helt

___—____————

3.1 styraxel för

hundratal kilo- gram över den lägsta vikten i klassen

påhängsvagn med en hjul— 3001— 5 000 630 57 axel 5001 8 000 1 770 87 8 001— 4 380 161 med två eller 3 001— 8 000 610 31 flera hjul- 8001 —1 I 000 2 160 62 axlar 1 1 001 14 000 4 020 93 14 001— 6 810 130 3.2 andra släp- vagnar med en hjul- 3 001— 5 000 320 24 axel 5001— 8000 800 31 8 001— 1 730 52 med två hjul- 3001— 8000 310 17 axlar 8001—11000 1160 31 11001—14000 2090 47 14001—17000 3500 62 17 001— 5 360 68 med tre eller 3001 1 1 000 300 11 flera hjul- 11001— 17000 1 180 2 axlar 17 001—25000 2620 41) 25 001—32 000 5 820 53 32 001— 9 530 0 4 Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras av en trafiktraktor eller ett regi- strerat motor- redskap2 med en hjulaxel 3 001— 8 000 890 60 8 001 — 3 890 135 med två hjul- 3 001— 8 000 880 35 axlar 8001—11000 2630 90 11001—17000 5330 230 17001— 19130 240 med tre eller 3 001 1 1 000 780 30 flera hjul- 11001— 14000 3 180 75 axlar 14001—20000 5430 120 20001 —25 000 12 630 145 25001—30000 19880 155 30001—35000 27630 110 35 001— 33 130 7

: Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en kilometerskattepliktig bil. eller av en annan bil som inte är bensin— eller gasoldriven. tas skatt ut enligt 3.

Bilaga 2 till vägtrafikskattelagen (1973: 601)4

Nuvarande lydelse

Kilometerskatt

Fordonsslag

1 Personbil 2 Buss

3 Lastbil 3.1 med anordning för påhängs- vagn 3.2 annan lastbil

4 Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras av ett kilometerskatte- pliktigt fordon 4.1 styraxel för påhängsvagn med en hjul- axel med två eller flera hjul- axlar

4.2 annan släpvagn med en hjul- axel med två hjul- axlar med tre eller flera hjul- axlar

Är kilameterskattepliktig bil inte inrättad för drift med brännolja utgår skall med 80 procent av angivna belopp.

4 Senaste lydelse 1984: 872.

Skattevikt. kilogram

0— 900 901—

0— 1600 1601—

0— 1600 1601—

0— 1600 1601—

3001-—

3001—

3001—

3001—11000 11001—

3001—11000 11001—

Skatt. öre för 10 kilometer

grund- belopp

125 139 153 1533

225 227

153 154

75

68

71

69 1 09

67 99

tilläggsbclopp för varje helt

hundratal kilo- gram över den lägsta vikten i klassen

0 14

0 0.3

0 1.65

0 1.10

2.15

1.50

0.65

0.50 0.95 0.40 0.75

Föreslagen lydelse

Kilometerskatt Fordonsslag Skattevikt. Skatt. öre för 10 kilometer kilogram grund- tilläggsbelopp belopp för varje helt hundratal kilo- gram över den lägsta vikten i klassen 1 Personbil 0— 900 125 0 901— 139 14 2 Buss 0— 1600 153 0 1 601— [53.3 0.3 3 Lastbil 3.1 med anordning 0— 1600 225 0 för påhängs- 1 601— 227 1.65 vagn 3.2 annan lastbil 0- 1600 153 0 1601— - 154 1.10 4 Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram. som dras av ett kilometerskatte- pliktigt fordon 4.1 styraxel för påhängsvagn med en hjul- 3001— 75 2.15 axel med två eller 3 001 68 1.50 flera hjul- axlar 4.2 annan släpvagn med en hjul- 3001— 71 0.65 axel med två hjul— 3001—11000 69 0.50 axlar 11001— 109 0.95 med tre eller 3 001—11000 67 0.40 flera hjul- 11001— 99 0.75 axlar

Denna lag träder i kraft. i fråga om 2. 12. 12a. 12b. 17 och 291515 samt bilagorna] och 2 den ljuni 1986. och i övrigt den 1 oktober 1986.

1. De nya bestämmelserna i 16.5 andra stycket och 215 femte stycket tillämpas, i fråga om fordon som säljs av ett konkursbo. för fordon som säljs efter ikraftträdandet.

2. De nya bestämmelserna i 20.5 andra och tredje styckena och i 21 & fjärde stycket tillämpas i fråga om fordon som överlåts efter ikraftträdan- det eller som tillhörde en skattskyldig som försatts i konkurs efter ikraftträ- dandet.

3. Den nya bestämmelsen i 25a1$ tillämpas i fråga om skatteperiod som påbörjas efter ikraftträdandet.

4. Höjs fordonsskatten för ett fordon till följd av att 12bå upphävs behöver. om fordonet är skattepliktigt den 1 juni 1986. tillkommande skattebclopp för skatteår eller skatteperiod som börjar vid ikraftträdandet eller närmast före ikraftträdandet inte betalas.

F inansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23 januari 1986

Närvarande: statsrådet Feldt. ordförande. och statsråden Sigurdsen. Gus— tafsson. Hjelm—Wallén. Peterson. Andersson. Bodström. Göransson. Gra- din. R. Carlsson. Holmberg. Hellström. Wickbom. Johansson, Hulter- ström. Lindqvist

Föredragande: statsrådet Feldt

Proposition om kilometerskatten

1. Inledning

Vägtrafikskatt utgår enligt vägtrafikskattelagen (197326011. VSL. i form av fordonsskatt och. för vissa fordon, dessutom i form av kilometerskatt. Lagen är tillämplig på fordon som är registrerade i Sverige. För utländska fordon som tillfälligt brukas här erläggs motsvarande skatter enligt lagen (1976: 338) om vägtrafikskatt på vissa fordon. som icke är registrerade i riket.

Vägtrafikskatteutredningcn (utredningsman departementsrådet Leif Lindstam) har genom tilläggsdirektiv ("Dir 1979: 9) fått i uppdrag att göra en utvärdering av kilometerskattesystemet och en bedömning av alternativa beskattningsformer. Utredningen hari betänkandet ("Ds Fi 1984: 22) Över- syn av vägtrafikbeskattningen Del 6 Kilometerskatt eller brännoljcskatt redovisat sina överväganden med anledning av tilläggsdirektiven. Till pro- tokollet i detta ärende bör fogas utredningens sammanfattning av betän- kandet som bilaga 1.

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstan- serna och en sammanfattning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2. Jag avser att nu ta upp frågan om beskattningen av de fordon som är föremål för kilometerbeskattning. och i övrigt de förslag till ändrad lagstift- ning som utredningen lämnat. Jag tar vidare upp vissa andra förslag till tekniska ändringar inom vägtrafikbeskattningen.

2. Vägtraftkbeskattningen i allmänhet

Beskattningen av vägtrafiken sker i flera olika former. En indelning kan göras i skatt på anskaffning av fordon. skatt på innehav av fordon och skatt på användning av fordon. Vissa av skatterna är fasta. dvs. oberoende av fordonets faktiska användning. och vissa är rörliga. dvs.körlängdsbe- roende. Denna uppdelning av beskattningen av vägtrafiken har i Sverige förekommit sedan lång tid tillbaka. och även i andra länder är beskattning- en oftast uppbyggd på liknande sätt.

Skatt på anskaffning av fordon utgår i form av mervärdeskatt och försälj- ningsskatt på motorfordon (bilaeeis). Dessa räknas inte till den egentliga vägtrafikbeskattningen.

Skatt på innehav av fordon utgår enligt VSL i form av fordonsskatt. Skatten utgår med ett fast belopp per tidsperiod. omfattande ett år eller i vissa fall fyra månader. För avställda fordon utgår dock inte fordonsskatt. Bestämmelser om fordonsskatt har funnits sedan 1920-talet. Skattepliktiga är motorcyklar. personbilar. bussar. lastbilar. traktorer. motorredskap samt släpvagnar. med undantag av vissa påhängsvagnar.

Skatt på användning av fordon utgår i form av olika drivmedelsskatter när det gäller fordon som drivs med bensin. motoralkohol eller gasol. För personbilar. bussar och lastbilar samt för tyngre släpvagnar till dessa som används med andra drivmedel. vanligen dieselolja men även t. ex. elektri- citet eller gengas. tas skatten ut i form av kilometerskatt. Bestämmelserna om kilometerskatt är intagna i VSL. Även för de kilometerskattepliktiga fordonen utgörs dock vanligen en viss del av den rörliga beskattningen av bränsleskatt. På bl.a.dieselolja utgår nämligen också energiskatt enligt lagen ( 1957: 262) om allmän energiskatt.

Kilometerskatten. som tas ut med ett visst belopp per körd kilometer. infördes den 1 januari 1974. Till en början omfattade skatten endast per- sonbilar. lastbilar och bussar. Från den 1 juni 1976 infördes kilometerskat— ten även för tyngre släpvagnar som dras av kilometerskattepliktiga bilar. Innan kilometerskatten infördes hade den rörliga beskattningen av de dieseldrivna bilarna skett på samma sätt som för de bensindrivna. dvs. genom en bränslebeskattning. En särskild brännoljeskatt togs då ut på dieseloljan. Det innebar att skatten på dieselolja för drift av bilar var högre än skatten på eldningsolja och skatten på dieselolja för användning i t. ex. traktorer eller motorredskap.

Till grund för den nu beskrivna uppdelningen och utformningen av beskattningen av vägtrafiken ligger bl.a. de trafikpolitiska besluten. Det senaste trafikpolitiska beslutet. som togs av riksdagen år 1979. innebär i huvudsak att de rörliga skatterna på vägtrafiken skall anpassas till de kortsiktiga samhällsekonomiska marginalkostnaderna för trafiken. F.nligt beslutet bör övrig beskattning av trafiken ske på ett sådant sätt att valet av transportmedel inte påverkas. dvs.på annat sätt än genom en rörlig be— skattning.

3. Fortsatt kilometerbeskattning

Mitt förslag: Kilometerskatten för dieseldrivna personbilar. lastbi- lar. bussar och deras släpvagnar behålls tills vidare.

Utredningens förslag: Samma som mitt förslag Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna anser att kilome- terskattesystemet bör behållas i nuvarande omfattning. Några remissin- stanser anser att kilometerskatten i stället bör ersättas med en särskild

x

brännoljeskatt. Förslag har också lämnats om att ersätta kilometerskatten enbart för personbilarna med en förhöjd fordonsskatt.

Sammanfattning av skälen för mitt förslag: Vid en sammanvägning av de skäl som talar för eller emot kilometerskatten resp. en brännoljeskatt tin- nerjag att kilometerskatten bör behållas. Den förenkling för fordonsägarna som en brännoljeskatt innebär är visserligen ett starkt argument för denna skatt. Kilometerskatten kan dock också förenklas för fordonsägarna. Brännoljeskatten har nackdelar ur kontrollsynpunkt och den kan inte anpassas till antagna principer för avgiften på vägtrafiken. Sedan kilome- terskattesystemet nu tillämpats i mer än 10 år är det också relativt väl inarbetat. Det bör inte överges om inte något annat beskattningssystem framstår som klart bättre.

Skälen för mitt förslag: Kilometerskattesystemet har nu varit i kraft i mer än tio år. Skatteformen avviker till viss del från vad som är vanligt inom skatteområdet i övrigt. Beskattningen bygger på en särskild mekanisk apparatur. Detta innebär bl. a. att särskilda krav ställs på de skattskyldiga fordonsägarna. Apparaturen och rutinerna kring skatten innebär även att myndigheternas uppgifter delvis skiljer sig från vad som annars gäller inom skatteområdet. Bl. a. ställer skattekontrollen särskilda krav. Kilometer- skattesystemet har som ny skatteform också utsatts för en hel del kritik. och denna kritik harjust avsett de förhållanden jag nu nämnt. Således har hävdats att kilometerskatterutinerna innebär alltför mycket besvär och höga kostnader för fordonsägarna och alltför mycket arbete för myndighe- terna. Det har också anförts att räknarapparaturen m. m. inte är manipula- tionssäker. trots att ett av motiven för införandet av kilometerskatten var just att motverka tendenser till skatteundandragande. Mot den här angivna bakgrunden har en utvärdering av kilometerskatten erfordrats. Vägtratik- skatteutredningens arbete därmed har innefattat en grundlig genomgång av det nuvarande kilometerskattesystemet och vilka möjligheter till förbätt- ringar som finns. Vidare har alternativa skattesystem bedömts. De har ur olika aspekterjämförts med kilometerskatten. Det material som framlagts av utredningen utgör enligt min mening en god grund för att nu kunna ta ställning till den framtida beskattningen av de fordon som omfattas av kilometerskatten.

Jag kan delvis hålla med om den kritik som riktats mot kilometerskatten. Skatten är inte alldeles enkel för den enskilda fordonsägaren att hantera. Normalt består visserligen fordonsägarnas åtgärder i att stämpla av kilo- meterräknaren tre gånger om året. sända in stämpelkortet till myndigheter- na och sedan betala den skatt som debiteras. Vidare tillkommer att kilome- terräknaren skall besiktigas hos AB Svensk Bilprovning. vilket dock nor- malt kan ske i samband med vanlig kontrollbesiktning. Men det kan inte undvikas att komplikationer inträffar som gör att fordonsägarna drabbas av extra besvär och kostnader. Således har det inte varit ovanligt att kilometerräknarapparatur gått sönder. Fordonsägaren har då varit tvungen att ombesörja reparation av apparaturen och ombesiktning av denna. Kon- takter med beskattningsmyndigheten har vanligen också erfordrats. Enligt utredningens beräkningar kan sådana komplikationer under ett år ha inträf- fat för ca 20 % av de dieseldrivna personbilarna och för ca 28 % av de dieseldrivna lastbilarna.

Problem med kilometerräknarapparaturen är somjag nämnt en huvudor- sak till kritiken mot kilometerskatten. Det är också sådana problem som orsakar mest arbete och kostnader för fordonsägarna och som innebär att beskattningsmyndigheternas arbete försvåras. Det är givetvis också så att tekniska brister i kilometerräknarapparaturen kan medföra bortfall av skatteinkomster. Mot denna bakgrund är det uppenbart att en väl funge- rande teknik är en huvudförutsättning för att kilometerskatten skall funge- ra.

Många av problemen med tekniken är dock nu på väg att övervinnas. Kilometerräknarna har hittills i huvudsak varit vajerdrivna. De första modellerna av de vajerdrivna räknarna var inte helt tillförlitliga ur funk- tions- och kontrollsynpunkt. Kilometerräknarna har dock successivt för- bättrats. och själva räknarenheterna fungerar nu väl. Däremot är fortfaran- de själva drivsystemet med vajrar mellan växellåda och räknare sårbart. Det finns dock även en annan typ av kilometerräknare. som sätts fast på fordonets h_iulnav. Denna navräknare erfordrar inget vajersystem för driv- ningen. och räknarna har visat sig vara mycket driftsäkra. De används i första hand för släpvagnar men nu också i allt större utsträckning till lastbilar och bussar. Hittills har de dock inte kunnat användas för person- bilar. eftersom de varit för stora. Nya typer av mindre navräknare som kan användas för personbilar har-dock nu utvecklats och under år 1985 börjat att tas i bruk. Detta innebär att navräknare kommer att kunna användas till nära nog alla kilometerskattepliktiga fordon. Jag bedömer därför att pro- blem med kr'änglande kilometerräknarapparatur i framtiden kommer att minska högst väsentligt. Navräknarna har också stora fördelar från kon- trollsynpunkt. Bl.a. är möjligheterna att manipulera en navräknare i skat- tcundandragande syfte mycket små.

Förutom den nya teknik jag nu beskrivit kan vissa andra förenklingar och förbättringar av kilometerskatten göras. Jag återkommer till dem i det följande. Sammantaget bedömer jag att kilometerskattesystemet i framti- den kommer att kunna fungera avsevärt bättre för fordonsägare och myn- digheter. och till lägre kostnader. Det är mot denna bakgrund man bör bedöma om det ändå finns tillräckliga skäl att nu överge kilometerskatte- systemet och i stället införa någon annan skatteform för de dieseldrivna fordonen.

Utredningen har undersökt möjligheterna till andra skatteformer för dieselfordonen. En möjlighet är att ersätta kilometerskatten med en höjd fordonsskatt. Detta alternativ skulle naturligtvis innebära fördelar från administrativ synpunkt. En höjd fordonsskatt innebär också en förenkling för fordonsägarna. Med tanke på de mycket höga fordonsskattebelopp som skulle få betalas är det dock antagligt att intresset att avställa fordon i bilregistret även för kortare perioder skulle öka kraftigt. I så fall skulle en del av förenklingsvinsterna utebli. Viktigare är emellertid enligt min me- ning att enbart en fordonsskatt för de dieseldrivna fordonen inte skulle ge en beskattning som av fordonsägarna kan upplevas som rättvis. Variatio- nerna i körsträckor är mycket stora för olika fordon.

Vidare bör. som jag tidigare nämnt. enligt 1979 års trafikpolitiska beslut rörliga skatter tas ut av fordonen i så stor omfattning att de motsvarar de

beräknade samhällsekonomiska marginalkostnader som förorsakas av tra- fiken. Enbart en fordonsskatt kan inte alls ge uttryck för det kostnadsan- svar som enligt denna princip bör åvila fordonen för varje körd sträcka. Mot denna bakgrund anserjag att det är uteslutet att ersätta kilometerskat- ten för dieseldrivna bussar och lastbilar samt deras släpvagnar med en förhöjd fordonsskatt.

Även bland personbilarna är variationerna i körsträckor mycket stora. Även om vissa personbilar. i första hand taxibilar. skulle kunna särbehand- las. skullc beskattningen vanligen alltför dåligt svara mot bilarnas faktiska användning. Beskattningen skulle få kraftiga styreffekter för fordonsägar- nas bilval. eftersom de bensindrivna personbilarna i huvudsak beskattas genom bensinskatten. Även om en höjd fordonsskatt i stället för kilome- terskatt för personbilarna medför förenklingsvinster. måste därför en så- dan skatteomläggning enligt min mening avvisas.

Som utredningen har funnit finns då endast ett alternativ till kilometer- skatten. nämligen en särskild skatt på dieseloljan. Utredningen har beräk- nat att en sådan s.k. brännoljeskatt skulle behöva sättas till 1.50 kr. per liter för att ge samma skatteinkomster som kilometerskatten. Skatten på dieselolja för motorfordonsdrift skulle således behöva vara ca 1.50 kr. per liter högre än skatten på annan dieselolja. eller på eldningsolja. Skatten och därmed konsumentpriset skulle bli beroende av oljeprodukternas an- vändning. Därvid är att märka att eldningsolja ], som i huvudsak används för småhusuppvärmning, tekniskt helt eller delvis motsvarar dieselolja och ofta kan ersätta denna. Med hänsyn till detta ger en brännoljeskatt upphov till särskilda kontrollproblem. Dessa kontrollproblem var också ett av huvudskälen till att kilometerskatten infördes år 1974 som ersättning för den brännoljeskatt vi hade dessförinnan.

Det är uppenbart att en brännoljeskatt skulle innebära vissa väsentliga förenklingar för framför allt fordonsägarna. För deras del skulle beskatt- ningen bli lika enkel som den nuvarande beskattningen av bensindrivna fordon. Mot den bakgrunden har utredningen undersökt möjligheterna att utforma en brännoljeskatt så att kontrollproblemen kan bemästras. Utred- ningen har förordat ett särskilt märkningssystem, som gör att lågbeskat- tade och högbeskattade oljeprodukter kan särskiljas. Märkningen innebär i huvudsak att den lågbeskattade oljan tillförs ett särskilt ämne. Utomlands används vanligen furfural för detta ändamål. i vissa fall i kombination med ett färgämne. Märkningen skulle utföras av oljebolagen senast vid utleve- ranser från oljedepåerna. Under den vidare distributionen till bensinsta- tioner och konsumenter måste sedan låg- och högbeskattad olja noga särskiljas. Märkningssystemet kräver betydande investeringar inom olje- bolagens depåer. på bensinstationerna och på distributionsfordonen. Den framtida hanteringen av oljeprodukterna försvåras och fördyras.

En brännoljeskatt kan inte fungera tillfredsställande utan sådana märk- ningsåtgärder som utredningen beskrivit. Utredningen har bedömt att olje- bolagens ärliga merkostnader för märkning. ökade distributionskostnader m. ni. kommer att uppgå till 150 milj. kr per år. Det får antas att de ökade kostnaderna kommer att få betalas av konsumenterna genom höjda bräns- lepriser. Mot dessa kostnader skall ställas fordonsägarnas kostnader för

det nuvarande kilometerskattesystemet. Utredningen har bedömt att dessa sammanlagt är av storleksordningen 145 milj. kr. per år. Både när det gäller brännoljeskatten och kilometerskatten är kostnadsbedömningarna osäkra. Klart är emellertid att det inte finns underlag för att anta att en brännolje- skatt totalt sett skulle leda till lägre kostnader för fordonsägarna. Vad som ytterligare talar för detta är att fordonsägarnas kostnader för kilometer- skattesystemet väsentligt bör kunna sänkas med de nya typer av kilome- terräknare som nu börjat användas eller prövas.

När det däremot gäller myndigheternas administrationskostnader är det tydligt att en brännoljeskatt skulle vara att föredra. Utredningen har beräk- nat myndigheternas kostnader inom kilometerskattesystemt till ca 44 milj. kr. per år. Motsvarande kostnader för ett brännoljeskattesystem har beräknats till knappt 15 milj. kr. per år. En brännoljeskatt skulle således till denna del innebära mycket väsentliga besparingar. Detta talar naturligtvis starkt till brännoljeskattens fördel. Enligt min mening är det emellertid inte osannolikt att administrationskostnaderna för brännoljeskatten kan bli högre än vad som beräknats. Särskilt finns det anledning att anta att brännoljeskatten kan komma att kräva mer omfattande kontrollåtgärder än vad som antagits. Jag återkommer till detta i det följande.

Vad jag nu anfört innebär att samhällets totala kostnader för ett brännol- jeskattesystem kan bedömas vara något lägre än för kilometerskattesyste- met. Skillnaderna är dock inte så stora att det finns anledning att av kostnadsskäl nu ersätta kilometerskatten med en brännoljeskatt.

För ett bibehållande av kilometerskatten talar enligt min mening dels kontrollmöjligheterna. dels möjligheten av en riktig anpassning av beskatt— ningen till fordonens vägkostnadsansvar.

Kilometerskatten är naturligtvis inte helt invändningsfri ur kontrollsyn- punkt. Det har funnits möjligheter att manipulera med kilometerräknarap- paratur i skatteundandragande syfte. Att helt eliminera sådana möjligheter går inte. De nya navräknarna har emellertid en avsevärt förbättrad säker— het jämfört med de vajerdrivna räknarna. Det finns mycket små om ens några möjligheter att manipulera en navräknare utan att detta framkommer vid t. ex. en kontrollbesiktning. Skatteundandragande inom kilometerskat- tesystemet kan ändå förekomma. t.ex. i samband med utlandstralik. To— talt sett anser jag ändå att kilometerskatten fungerar tillfredsställande ur kontrollsynpunkt. och att kontrollen mycket väsentligt kommer att under- lättas med de nya navräknarna.

För brännoljeskattens del kan. som tidigare nämnts. kontrollmöjligheter ges om ett särskilt märkningssystcm införs. Utredningen har beskrivit hur polisen med hjälp av märkningen Stickprovsvis skulle kunna kontrollera att rätt olja används för fordonsdrift. Polisen skulle med nuvarande resurser årligen kunna kontrollera tankinnehållet på i genomsnitt vart tionde for- don. Jag ställer mig tveksam till om kontrollätgärder av denna omfattning är tillräckliga. Den mycket låga upptäcktsrisken kan leda till att fordons- ägare frestas att använda lågbeskattad olja på otillåtet sätt. De stora skatte- skillnaderna skulle nämligen göra det mycket lönsamt att använda det inte tillåtna bränslet. Jag anser därför att man får räkna med att behöva avsätta avsevärda kontrollrcsurscr för att förhindra skatteundandragande inom en

I'J td

brännoljebeskattning. Mycket kännbara påföljder måste dessutom införas för de fall där bestämmelserna ändå inte efterföljs.

Bortsett från kontrollen av om märkt eller omärkt olja används för fordonsdrift ställer också kontrollen av själva märkningen särskilda krav. Det är absolut nödvändigt att kunna förhindra att lågbeskattad olja kom- mer ut i marknaden i omärkt skick. Tekniska anordningar m. m. på oljede— påerna måste därför så långt det är möjligt utformas sä att manipulationer förhindras. Att på detta sätt uppnå en fullständig säkerhet torde dock vara omöjligt.

Sammanfattningsvis anser jag att det är stor risk att skattekontrollen inom ett brännoljeskattesystem blir mycket svårbemästrad. även om det av utredningen angivna märkningssystemct införs.

Möjligheten att anpassa kilometerskatten till fordonens kostnadsansvar var ett viktigt motiv för införandet av denna skatt. Kilometerskattens fördelar i detta avseende består naturligtvis alltjämt. För de dieseldrivna personbilarna kan en tillfredsställande kostnadsanpassning ske även med en brännoljeskatt. Men för lastbilar och släpvagnar är möjligheterna att variera kilometerskattesatserna efter totalvikten och axelarrangemang av väsentlig betydelse. Förbrukningen av dieselolja. och därmed storleken av en brännoljeskatt. motsvarar däremot inte särskilt väl de variationer i vägslitagekostnader m.m. som uppstår vid trafik med olika Iastfordon.

En brännoljeskatt mäste naturligtvis vara lika stor oavsett till vilket slags fordon bränslet skall användas. En brännoljeskatt som beräknas efter genomsnittet för alla fordonstyper. l.50 kr. per liter enligt utredningen. innebär bl. a. att de dieseldrivna personbilarna får en alldeles för låg skatt. För att motsvara beskattningen av de bensindrivna personbilarna skulle nämligen brännoljeskatten för personbilar behöva uppgå till ca 2.50 kr. per liter. En så hög brännoljeskatt innebär däremot en mycket kraftigt ökad skatt på lastbilar och bussar. Det är naturligtvis möjligt att till viss del kompensera effekter av detta slag genom att också göra justeringar av fordonsskatteskalorna. Möjligheterna till en riktig fördelning av skatteutta- get i fasta och rörliga skatter försvåras dock.

En brännoljeskatt kan i viss mån vara till fördel frän bränslebesparings- synpunkt. Kilometerskatten ger nämligen inte något incitament till bräns- lebesparing genom ändrat körsätt. bränslesnålare motorer etc. Å andra sidan utgör redan nu bränslepriset. inkl. ingående energiskatt. ett väsent- ligt incitament till energibesparingar. Jag anser därför inte att energibe- sparingssynpunkterna med någon större styrka talar mot kilometerskatten.

En fråga som kan uppkomma i detta sammanhang är emellertid om kilometerskatten skulle kunna sänkas för fordon som t.ex. försetts med särskilda bränslebesparande anordningar. Anordningar av sådant slag pro- vas f.n. i vissa bussar i stadstrafik. Kilometerskatten var när den infördes en ersättning för samtidigt slopade skatter på brännoljan. Nivån för kilo- meterskatten anpassades så att den i stort sett gav samma skattebelastning på fordonen som de slopade skatterna. Bränslcförbrukningen bestämde alltså skattenivån. Så kan fortfarande sägas vara fallet. Det möter därför inte några principiella invändningar att sänka kilometerskatten för fordon som har utrustats med särskilda anordningar som ger en märkbart lägre

bränsleförbrukning än i andra likvärdiga fordon utan sådana anordningar. En sänkning motsvarande den minskade bränslel'örbrukningen bör därför kunna göras. Enligt min mening kan detta. med hänsyn till svårigheterna att i lagen ange förutsättningarna för nedsättningen. lämpligen göras för enskilda fordon genom beslut enligt 3935 VSL. enligt vilken nedsättning av eller befrielse från vägtrafikskatt kan medges. när synnerliga skäl förelig- ger. Riksskatteverket (RSV) prövar sådana frågor i första instans.

Jag avser inte att nu föreslå någon ändring av kilometerskattens nivå för olika fordonsslag. Jag vill dock nämna att ett översynsprojekt inom kom- munikationsdepartcmentet (rapporten Kostnader och avgifter inom trafik- sektorn. Ds K 1985z2-3) visat att för flertalet fordonsslag är den rörliga beskattningen nu relativt väl avvägd. Ett undantag utgör dock bussarna. där beräkningarna visar att skattenivån ligger klart under marginalkostna— den. Beräkningarna tyder på att det från kostnadsansvarighetssynpunkt inte finns anledning att ta ut lägre kilometerskatt för bussar än för lastbilar av motsvarande storlek. Enligt min mening bör dock frågan om kilometer- skattens höjd för bussarna inte avgöras nu utan i samband med framtida ändringar av kilometerskattesatserna.

4. Kilometerskatten för elbilar, gengasbilar m.fl.

Mitt förslag: Kilometerskatten för fordon som inte drivs med bränn- olja slopas. Den nuvarande nedsättningen av fordonsskatten för eldrivna fordon upphävs i stället.

Utredningen har inte tagit tipp denna fråga.

Skälen för mitt förslag: Kilometerskatt utgår enligt VSL för sådana personbilar. lastbilar och bussar som är inrättade för att drivas med annat drivmedel än bensin eller gasol. Med bensin avses därvid även motoralko- holer. Så gott som samtliga kilometerskattepliktiga fordon är dieseldrivna. Det finns dock ett mycket litet antal eldrivna eller gengasdrivna fordon som kilometerbeskattas. ] enstaka fall kan förekomma ytterligare något alternativt drivmedel i ett kilometerbeskattat fordon. Kilometerskatten för dessa inte dieseldrivna fordon är nedsatt till 80 % av de ordinära kilome- terskattesatserna.

Det finns totalt bara något eller några tiotal fordon av detta slag. De används vanligen i experimentsyfte. Körsträckorna är korta. Kilometer- skatten är ofta svårhantcrlig för dessa fordon. bl.a.därför att de ofta alternativt körs med bensin. Utan särskilda åtgärder skulle då en dubbel- bcskattning uppstå. I flera fall har därför undantag från kilometerskatte- plikten medgetts. och i stället förhöjd fordonsskatt uttagits.

Av förenklingsskäl och med tanke på det lilla antalet fordon bör kilome— terskatten för dessa kunna slopas. För detta talar också att fråga oftast är om experimentverksamhet i syfte att uppnå energibesparingar eller bättre miljö. Förslaget kräver ändringar i 25 och i bilagorna ] och 2 till VSL.

För eldrivna fordon gäller f. n. enligt leä VSL att fordonsskatten sätts

ned till hälften av annars utgående belopp. Regeln har motiverats av de förhållandevis korta körsträckorna för dessa fordon. Om kilometerskatten slopas för elfordonen bör denna nedsättning av fordonsskatten kunna tas bort. Detta kräver ändringar även i 12 och 1221 äs.

5. Förenklingar m. m. av kilometerskatten 5.1 Avstämpling vid ägarbyte

Mitt förslag: Kilometerräknarcn skall stämplas av när ett fordon övergår till en ny ägare. Den förre ägaren skall vara skattskyldig för kilometerskatt avseende körsträckan före äganderättsövergången. Brukandeförbudsreglerna vid obetald kilometerskatt anpassas till de nya bestämmelserna.

Utredningens förslag: Samma som mitt förslag. Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna välkomnar förslaget. Vissa länsstyrelser avstyrker dock att avstämpling införs vid ägarbyte, bl. a. därför att detta skulle innebära merarbete för länsstyrelserna.

Skälen för mitt förslag: Kilometerskatt betalas i efterhand. Skattskyldig för ett fordon är den som äger fordonet vid ingången av den månad då skatten skall betalas. den s. k. uppbördsmånaden. 20? första stycket VSL. Om ett fordon övergår till en ny ägare under en skatteperiod är det förvärvaren som är skattskyldig vid ingången av nästa uppbördsmånad. och som har att betala kilometerskatt för hela den senaste skatteperioden. Den som köper ett kilometerskattepliktigt fordon får alltså vanligen betala kilometerskatt även för viss körsträcka under den tidigare ägarens inne- havstid. Detta förhållande beaktas normalt när köpeskillingen för fordonet bestäms.

Principiellt är det naturligtvis riktigast att varje fordonsägare svarar endast för kilometerskatten under den tid han ägt och använt fordonet. Nuvarande regler innebär att fordonsägarna själva har att beräkna upplu- pen kilometerskatt i samband med överlåtelser av fordon. Vägtraftkskat- teutredningen har påvisat att detta medfört svårigheter för den enskilde men också en hel del arbete för myndigheterna med telefonförfrågningar m.m. Problem har också uppkommit bl, a.i de inte ovanliga fall när kilo- meterskatt tidigare debiterats skönsmässigt."

Jag anser att det är viktigt att förenkla kilometerskatten så mycket som möjligt för den enskilde fordonsägaren. Om en särskild avstämpling införs vid ägarbyten slipper fordonsägarna själva besväret med att räkna ut upplupna kilometerskatteskulder. Risken för att fordonsägare skall göra förluster på grund av okunskap om reglerna minskar också. Jag anser därför att de av utredningen förordade reglerna om avstämpling vid ägar- byte bör genomföras. Den ökade mängden avstämplingar innebär visserli- gen ett merarbete för myndigheterna. Å andra sidan bör åtskilligt arbete med telefonförfrågningar från skattskyldiga. bilhandelsföretag etc.b0rt-

falla. Även de förslag jag i det följande redovisar innebär förenklingar för beskattningsmyndighetcrna.

Det bör ankomma på säljaren att se till att avstämpling av kilometerräk- naren görs i samband med ägarbytet. Stämpelkortet bör sedan sändas in till länsstyrelsen i samband med att äganderättsövergången anmäls. Om stäm- pelkortet inte kommer in får säljaren föreläggas att ge in kortet inom viss tid, vid påföljd att skattedebiteringen annars görs skönsmässigt. Om istäl— let köparen ser till att stämpelkortet kommer in bör givetvis även detta godtas. Vanligen torde avstämplingen komma att ombesörjas av köpare och säljare gemensamt i samband med att överlåtelsen sker.

Reglerna för avstämpling vid ägarbyte bör i huvudsak tas in i vägtrafik- skatteförordningen (1973z776l. Vissa ändringar krävs emellertid också i VSL. 18% tredje stycket VSL bör ändras så att kilometerskatt i samband med ägarbyten kan betalas även för en del av en skatteperiod. Vidare får i 20.5 VSL införas en bestämmelse om att förre ägaren skall vara skattskyl- dig för den kilometerskatt som utgår för körsträckan före äganderättsöver- gången. och att den nya ägaren skall vara skattskyldig för körsträcka därefter. Bestämmelserna i 21 & fjärde stycket VSL om brukandeförbud på grund av obetald kilometerskatt bör vidare ändras så att skatt som åvilar den tidigare ägaren. och som inte förfallit till betalning vid ägarbytet. inte skall föranleda brukandeförbud för ny ägare. Det innebär att brukandeför- bud inte inträder om den tidigare ägaren inte betalar den skatt som påförs honom på grund av avstämplingen vid ägarbytet.

5.2. Förseningsavgift

Mitt förslag: Förseningsavgift skall endast påföras om fordons- ägaren underlåtit att sända in stämpelkort för två på varandra föl- jande skatteperioder.

Utredningens förslag: Samma som mitt förslag. Remissinstanserna: Har tillstyrkt förslaget. Någon remissinstans anser att förseningsavgifterna helt kan slopas.

Skälen för mitt förslag: Enligt 285 första stycket VSL sänds en erinran till den skattskyldige om stämpelkort inte kommit in inom föreskriven tid. Om stämpelkort inte lämnats eller lämnats för sent även för minst en av de tre närmast föregående skatteperioderna, skall beskattningsmyndigheten i stället påföra ägaren en förseningsavgift. 285 andra stycket. Förseningsav- giftcn är 100 kr.. men om förseningsavgift påförts även för minst en av de tre närmast föregående skatteperioderna skall i stället avgiften vara 200 kr.. 28% tredje stycket.

För att kilometerskattesystemet skall fungera smidigt är det nödvändigt att stämpelkort lämnas i föreskriven utsträckning och inom rätt tid. Uteblir stämpelkort medför detta att skönsdebiteringar m. ni. får göras. och detta förorsakar arbete och komplikationer både för myndigheterna och för fordonsägarna. Särskilt uppstår problem om fordonsägare vid upprepade tillfällen inte sänder in stämpelkorten. Mot denna bakgrund anser jag att

förseningsavgifterna behövs om uppgiftslämnandet skall fortsätta att fun- gera väl. För att förenkla reglerna och för att underlätta beskattningsmyn— digheternas arbete bör dock de fall då förseningst-tvgift påförs kttnna in- skränkas. Förseningsavgift avseende en viss skatteperiod bör således kun- na påföras endast om stämpelkort inte lämnats eller lämnats för sent även för den närmast föregående ' skatteperioden. Förhöjd förseningsavgift. 200kr.. bör i enlighet därmed kunna utgå endast om förseningsavgift påförts även avseende den närmast föregående skatteperioden. Förse- ningsavgift med 200 kr. bör liksom hittills också utgå om en fordonsägare inte efterkommit en anmaning att lämna stämpelkort. Förslagen innebär ändringar i 28.5 andra och tredje styckena VSL.

5.3. Fastställelse av kilometerskatt i vissa fall

Mitt förslag: En möjlighet införs att fastställa kilometerskatt även för pågående skatteperiod i de fall då ett fordon använts med en kilometerräknare som inte fungerat tillfredsställande.

Utredningens förslag: Samma som mitt förslag. Remissinstanserna: Förslaget har lämnats utan erinran.

Skälen för mitt förslag: Enligt 25% VSL kan efterbeskattning ske om ett kilometerskattepliktigt fordon brukats trots att kilometerräknaren varit ur funktion. Det krävs dock att skatt har undandragits genom förfarandet. Detta innebär att en skatteperiod måste ha gått till ända innan efterbe- skattning kan ske. Det förekommer dock ofta vid en efterbeskattning att den period under vilken räknaren varit ur funktion sträcker sig in även i den pågående skatteperioden. Efterbcskattningen kan inte omfatta även den tiden. Inte heller kan beslut om fastställelse av skatt enligt 23ä VSL fattas förrän perioden har gått ut. Detta innebär att man f. n. måste vänta med att efterbeskatta för den tid som avser den senaste skatteperioden till dess att denna har gått ut. Förfarandet är komplicerat. och t. ex. ett ägar- byte under den aktuella tidsperioden kan innebära ytterligare svårigheter.

Det skulle därför från praktisk synpunkt vara det lämpligaste att bestäm- ma skatten för hela den tid under vilken räknaren varit ur funktion vid ett och samma tillfälle. så fort som möjligt sedan felet upptäckts och åtgär- dats. I detta syfte bör en särskild bestämmelse införas enligt vilken be- skattningsmyndigheten kan fastställa kilometerskatt efter skälig grund för den del av en skatteperiod under vilken ett kilometerskattepliktigt fordon brukats trots att kilometerräknaren varit ur funktion. även om inte hela skatteperioden har gått ut. Bcstämmelseninförs lämpligen som en ny 25as' i VSL. Bestämmelserna om betalning av kilometerskatt i 18.5 VSL anpas- sas så att skatten i dessa fall kan erläggas för en del av en skatteperiod. Vidare bör en följdändring göras i 21 ti VSL. innebärande att brukandeför- bud inte inträder om det är en tidigare ägare av fordonet som påförs skatten.

5.4. Kilometerskattemärket

Mitt förslag: Samtliga kilometerskattepliktiga personbilar skall vara försedda med kilometerskattemärke.

Utredningens förslag: Samma som mitt förslag. Remissinstanserna: Ett par remissinstanser anser att märket helt bör slopas.

Skälen för mitt förslag: En kilometerskattepliktig personbil som används utomlands skall enligt 17.5 VSL vara försedd med ett särskilt märke. kilometerskattemärke. som visar att fordonet är kiIometerskattepliktigt. Den fordonsägare som skall använda sitt fordon utomlands kan mot en mindre avgift erhålla märket från länsstyrelsen eller från tullmyndigheten. Märket fästs på bilens vindruta. Saknas märket vid in- eller utresa ur Sverige medges inte avräkning av kilometerskatt för körsträcka utom- lands. Närmare bestämmelser om detta meddelas i förordningen (1973z777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m.m.för fordon som använts utom riket.

Skälet till att kilometerskattemärket införts är att det är svårt att annars skilja mellan dieseldrivna resp. bensindrivna personbilar. Möjligheterna till avräkning av kilometerskatt vid utlandskörning innebär också att det är viktigt att kilometerskattepliktiga personbilar inte kan passera ut och in i landet utan att kilometerräknaren stämplas av. I annat fall öppnas möjlig- het till olika Skatteundandragande förfaranden. Förtullpersonalens del har kilometerskattemärket inneburit förbättrade möjligheter till kontroll av att avstämpling gjorts vid in- och utpasseringar. Jag delar utredningens be- dömning att det fortfarande krävs en sådan särskild utmärkning av de dieseldrivna bilarna. Jag anser också att skäl talar mot att införa någon annan form av utmärkning. t.ex.särskilda registreringsskyltar. Kilome- terskattemärket bör därför behållas.

Bestämmelserna om kilometerskattemärket har emellertid varit dåligt kända av många fordonsägare. trots att särskilda informationsåtgärder vidtagits. De har då försummat att skaffa kilometerskattemärket före ut- landsresa. När avräkning av skatten då inte kunnat medges har irritationen blivit stor. Samtidigt kräver administrationen i samband med utlämnande av märket. informationsinsatser m.m. förhållandevis stora resurser. Mot denna bakgrund är det enligt min mening lämpligast att märket sänds ut till alla ägare av kilometerskattepliktiga personbilar. redan när fordonet tas i bruk första gången. Detta bör göras av TSV eller av länsstyrelsen utan särskild ansökan och utan någon kostnad för fordonsägarna.

5.5. Ytterligare förenklingar av kilometerskatten

Som jag tidigare har nämnt har nu nya kilometerräknare börjat tas i bruk. Dessa räknare bygger i huvudsak på samma teknik som de äldre räknarty- perna. De har således en mekanisk funktion. de är avsedda för avstämpling av särskilda kort etc. Försök pågår emellertid också med helt ny teknik i

form av elektronisk rz'iknarapparatur. 'l'ill användningen av sådana räknare hör då också särskilda åtgärder för överföring av information som lagras i räknaren till databaser där uppgifterna kan bearbetats. System av dessa slag har naturligtvis stort intresse. eftersom de kan möjliggöra en betydan- de rationalisering för såväl fordonsägare som berörda myndigheter. En provverksamhet och utvärdering erfordras dock innan det är möjligt att bedöma hur elektroniken skall kunna utnyttjas och hur t. ex. kontrollprob- lemen skall kunna lösas.

En viss sådan försöksverksamhet har pågått sedan 1984. Efter ändringar i Så vägtralikskatteförordningen (1973: 776. ändrad senast 19852769) hös- ten l985 är det möjligt att försöksvis använda elektroniska räknare för beskattningsändamål. Resultaten av f("trsöksverksamheten bör enligt min mening nu avvaktas. Först därefter bör bedömas vilka åtgärder som bör vidtas för ett eventuellt införande av denna nya teknik.

De nya typerna av kilometerräknare. mekaniska eller elektroniska. kan också i framtiden ge möjlighet till vissa förenklingar för fordonsägarna. Det kan således övervägas om antalet avstämplingar kan inskränkas, om kon- trollkraven kan mildras etc. Jag är dock inte beredd att ta ställning till sådana åtgärder förrän de nya räknarna fått prövas en tid. Enligt min bedömning är utsikterna dock goda för att sådana förenklingar senare skall kunna göras.

6. Vissa andra ändringar i vägtrafikskattelagen 6.1 Avrundning av öresbelopp

Mitt förslag: Vid återbetalning av vägtrafikskatt skall avrundning av beloppet ske till närmast lägre krontal.

Skälen för mitt förslag: Enligt 29.5 första stycket VSL skall skatt och skattetillägg anges i helt krontal så att öretal bortfaller. RSV har i en skrivelse till regeringen föreslagit att denna avrundningsregel utvidgas till att också omfatta återbetalning av skatt. Bakgrunden är följande.

Vid återbetalning av vägtrafikskatt. t.ex.då ett fordon avställs, har enligt långvarig praxis avrundning till närmast lägre krontal skett av det återbetalade beloppet. Efter en dom i regeringsrätten står det dock klart att en sådan avrundning inte är tillåten med nuvarande lagstiftning. Endast skattebeloppct för den tid skatteplikten varat får avrundas nedåt. Hittills- varande praxis har således inneburit att återbetalning av fordonsskatt i åtskilliga fall skett med ett 1 krona för lågt belopp. Att tillämpa olika avrundningsmetoder vid betalning resp.vid återbetalning av skatt skulle enligt RSV förorsaka betydande administrativa nackdelar.

Remissyttranden över RSV: s förslag har avgetts av trafiksäkerhetsver- ket (TSV) samt av länsstyrelserna i Stockholms län och i Gävleborgs län. Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget. Länsstyrelsen i Stockholms län anför att om samma avrundningsregler inte kan användas vid betalning

resp. återbetalning av skatt kommer arbetet att försvåras och servicen till allmänheten att bli sämre. Jag anser att bestämmelsen i 295 första stycket VSL bör ändras så att den avser såväl återbetalning som betalning av viigtralikskatl.

6.2. Avkortning och avräkning av vägtrafikskatt

Mitt förslag: Avkortning av vägtralikskatt skall i vissa fall få göras genom automatisk databehandling. utan särskilt beslut av länsstyrel-

sen. Bestämmelserna om avräkning i samband med återbetalning av skatt kompletteras i vissa hänseenden.

Skälen för mitt förslag: Enligt 30.5 första stycket VSL skall vad som stadgas i uppbördslagen (1953: 272") om bl. a. avkortning av skatt i tillämp- liga dclar också gälla fordonsskatt. kilometerskatt. skattetillägg och för- seningsavgift. För att avkortning skall ske krävs ett formellt beslut av länsstyrelsen. RSV har i en skrivelse till regeringen hemställt att i de fall förfallen fordonsskatt inte har erlagts avkortning av skatten skall få ske genom automatisk databehandling. utan att beslut meddelas av länsstyrel— sen. Försök har gjorts med en sådan ordning och enligt RSV är erfarenhe- terna goda. Dessa förenklade rutiner kan tillämpas i de fall då skatteplikten för ett fordon upphör under tid för vilken fordonsskatt påförts men inte betalats. Även när fordonsskatten sänks på grund av att ett fordons beskaf- fenhet eller användning ändras kan de förenklade rutinerna för avkortning av inte betald skatt användas.

RSV föreslår också att 30.5 VSL ändras så att det klart framgår att bl. a. bestämmelserna i att VSL om rätt att påkalla beslut om fastställelse av skatt gäller även när skatt avräknas i samband med äterbetalningar. F. n. är bestämmelsen utformad så att det formellt endast är när restav- gifter etc. avräknas som 239" är tillämplig.

Slutligen föreslår RSV att avräkningsbestämmelsen kompletteras så att vid återbetalning av skatt skall få avräknas inte bara till betalning förfallna vägtrafikskatter. restavgifter och avgifter enligt bilregisterkungörelsen utan också skattetillägg som belöper på vägtrafikskatt samt förseningsav— gift enligt 28% VSL.

Remissyttranden över förslagen har avgetts av TSV samt av länsstyrel- serna i Malmöhus. Göteborgs och Bohus samt Västmanlands län. Samtliga har tillstyrkt förslagen.

Jag anser att dessa förenklingar och kompletteringar nu bör genomföras.

6.3. Brukandeförbud i samband med konkurs

Mitt förslag: Brukandeförbud på grund av obetald vägtrafikskatt skall automatiskt hävas för ett fordon som ingår i ett konkursbo eller som försäljs av konkursboet. Konkursgäldenären skall vara skatt-

skyldig för kilometerskatt som avser tid före konkursbeslutet. och konkursboet skattskyldigt för kilometerskatt för körsträcka däref-

ter.

Skälen för mitt förslag: Enligt bestämmelserna i 16 och 21 åä VSL får ett skattepliktigt fordon inte brukas om vägtrafikskatt som förfallit till betal- ning inte har erlagts. Brukandeförbudet gäller dock endast om skatten avser det innevarande eller det närmast föregående Skatteåret. Vissa ytter- ligare undantag frnns. Bl. a. får fordon som sålts exekutivt brukas av den nye ägaren utan hinder av äldre obetalda vägtrafikskatter. Därutöver gäller att RSV efter särskild ansökan får medge undantag från brukandeförbudet om särskilda skäl föreligger.

Ett stort antal av dessa ansökningar om undantag från brukandeförbud avser fall då en konkursförvaltare sålt ett fordon med vägtrafikskatte- skulder eller då konkursförvaltaren fortsatt konkursgäldenärens verksam- het och däri ingått fordon med brukandeförbud på grund av obetalda vägtrafikskatter. I dessa fall brukar vanligen medges undantag från bru- kandeförbudet. Enligt praxis brukar dock undantag inte medges om fordo- net är köpt på kredit med förbehåll om återtaganderätt eller om det leasats. eller om intressegemenskap föreligger mellan konkursgäldenären och kö-'

paren.

RSV har i en skrivelse till regeringen föreslagit att brukandeförbudet automatiskt skall hävas i konkursfallen. RSV har vidare föreslagit att skattskyldighetsbegreppet i 205 VSL ändras så att konkursgäldenären blir skattskyldig för kilometerskatt som avser tid före konkursbeslutet, och konkursboet skattskyldigt för kilometerskatten för körsträcka därefter.

Remissyttranden över förslaget har avgetts av domstolsverket. TSV. länsstyrelserna i Stockholms län och i Göteborgs och Bohus län. Sveriges Advokatsamfund. Ackordscentralen och Motorbranschens riksförbund. Samtliga har tillstyrkt förslagen eller lämnat dem utan erinran. Sveriges Advokatsamfund anför att förslagen innnebär betydande förenklingar och att de dessutom återställer en strikt gräns mellan konkursfordran och massagäld.

Jag anser att övervägande skäl talar för att brukandeförbuden i konkurs— fallen hävs utan särskild ansökan. Detta innebär betydande förenklingar. och någon risk för missbruk av reglerna torde enligt min mening inte finnas. Förslaget kräver ändringari 16 och 21 till VSL. Vidare bör 20ä VSL ändras på av RSV föreslaget sätt. vilket motsvarar det förslag jag lämnat i avsnitt 5.1 angående skattskyldigheten i samband med ägarbyte.

Hänvisningar till S6-3

7. Ikraftträdande

Mitt förslag: Slopandet av kilometerskatten för elbilar m. fl. samt de nya reglerna om kilometerskattemärket resp. avrundning av öresbe- lopp träder i kraft den ljuni 1986. Övriga ändringar träder i kraft den I oktober 1986.

Skälen för mitt förslag: Med hänsyn till erforderlig förberedelsetid hos myndigheterna. omprogrammering av datautrustning etc. kan ändringarna i huvudsak genomföras först den 1 oktober 1986.

Förslaget om slopad kilometerskatt för elbilar m.fl.bör dock kunna trädai kraft redan den ljuni 1986. Vidare är det angeläget att förslaget om avrundning av öresbelopp. avsnitt 6.1. genomförs snarast. De nya reglerna om kilometerskattemärket bör kunna börja tillämpas före semestrarna 1986. Även i dessa fall bör ikraftträdandet därför vara den ljuni 1986.

Hänvisningar till S7

8. Lagrådets hörande

Med hänvisning till att lagstiftningsätgärderna är av enkel beskaffenhet anserjag att lagrådets yttrande över lagförslaget inte behöver inhämtas.

9. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att anta ett inom finansdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i vägtrafikskattclagen (1973: 601).

10. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan- den har lagt fram.

Sammanfattning av vägtraftkskatteutredningens förslag Oversyn av vägtrafikbeskattningen. Del 6. Kilometerskatt eller brännoljeskatt (Ds Fi 1984: 22).

Vän uppdrag är att göra en teknisk översyn av vägtrafikbeskattningen. Enligt tilläggdirektiv har vi även fått i uppdrag att göra en utvärdering av kilometerskattesystemet samt bedöma alternativa skatteformer.

Kilometerskattesystemet. allmänt

Kilometerskatten. som tas ut med ett visst belopp per körd kilometer. infördes den 1 januari 1974 för personbilar. lastbilar och bussar som drivs med annat drivmedel än bensin eller gasol. Från den I juni 1976 tas kilometerskatt ut också för släpvagnar som dras av kilometerskattepliktiga bilar. om släpvagnens totalvikt är högre än 3000 kg. Från den ljanuari 1985 slopas dock kilometerskatten på s. k. pähängsvagnar och i stället höjs kilometerskatten på dragbilar till sådana vagnar med ett motsvarande belopp.

Kilometerskatten infördes huvudsakligen därför att denjämfört med den dåvarande brännoljeskatten - ansågs ge bättre möjligheter att anpassa beskattningen efter kostnadsansvarighetsprincipen och att avgränsa be— skattningen på ett effektivt sätt till vägtrafiksektorn. Kilometerskatten ansågs också ha vissa fördelar från kontrollsynpunkt.

Alla kilometerskattepliktiga fordon skall vara utrustade med en särskild räknare som registrerar körsträckan. Det finns två olika typer av god kända kilometerräknare — vajerdriven och navmonterad. Den vajerdrivna räk— naren är vanligtvis placerad i motorrummet elleri förarutrymmet och drivs med en vajer via en fördelningsväxel frän uttaget för hastighetsmätare eller färdskrivare i fordonets växellåda.

Den navmonterade räknaren. som monteras på ett av fordonets hjulnav. används framförallt på släpvagnar och många bussar men även på lastbilar.

Kilometerräknarna består av ett räkneverk och en stämplingsanordning. där räknarställningen kan stämplas av på ett kort tillsammans med räkna— rens nummer. Kilometerräknarapparaturcn skall vara plomberad. Appara— turen skall besiktigas av AB Svensk Bilprovning (ASB) innan fordonet tas i bruk och sedan varje är. normalt i samband med den vanliga kontrollbe- siktningen. Dessutom skall apparaturen besiktigas efter ingrepp i den eller i fordonet som påverkat apparaturen. Om räkneapparaturen slutar fungera skall den repareras inom tre dagar och besiktigas inom tio dagar. annars inträder brukandeförbud för fordonet.

Kilometerskatt betalas i efterskott för varje skatteperiod. som i regel omfattar fyra kalcndermänader. Fordonsägaren stämplar ett kort i räk— naren under sista månanden i varje skatteperiod. den s.k.avstämplings— månaden. och sänder kortet till tratiksäkerhetsverket (TSV) som genom automatisk databehandling påför kilometerskatt på grundval av räknar— ställningen. Uppbörd sker normalt under månaden efter avstämplingsmä- naden.

Skattesatserna varierar beroende på vikten och för släpvagnar även beroende på antalet hjulaxlar. Statens intäkter från kilometerskatten var budgetåret 1983/84 1735 milj. kr.

Antalet kilometerskattepliktiga fordon med registrerad körsträcka under perioden 1983-07-01 - 1984-06—30 var enligt TSV: s körsträekestatistik ca 291000.

Kostnader m.m. för kilometerskatten

Länsstyrelserna är beskattningsmyndigheter för vägtrafikskatten. dvs. for- donsskatt och kilometerskatt. och även regionala myndigheter för fordons- registreringen. En enkät som 'l'SV gjort till länsstyrelserna visar att under budgetåret 1982/83 sysselsattcs drygt 84 årsarbetskrafter med administra- tionen och kontrollen av kilometerskatten. Kostnaden för detta uppgick (inkl.lönekostnadspälägg och ett administrativt pålägg på 45 % som vi genomgående räknat med) till 13.9 milj. kr.

Riksskatteverket (RSV) är central förvaltningsmyndighet för vägtrafik- skatt och vid verkets distriktskontor utförs också revisioner avseende vägtrafikskatten. RSV: s kostnader för kilometerskatten har för budgetåret 1982/83 beräknats till 6.44 milj. kr.

TSV: s kostnader för att påföra och uppbära kilometerskatt. framförallt kostnader för datordrift och porto. uppgick för budgetåret 1982/83 till nära 11.7 milj. kr.

Tullverket svarar bl.a. för rutinerna med avstämplingar när fordon förs in eller ut ur landet samt uppbär kilometerskatt för utländska fordon som används i Sverige. Tullverket beräknar att under budgetåret 1982/83 sys— selsattes 55 årsarbetskrafter med administrationen av vägtrafikskatten som helhet. till en kostnad av drygt 10 milj. kr. Den helt övervägande delen av resurserna används för uppbörden av kilometerskatt för utländska fordon. Denna uppbörd uppgick budgetåret 1983/84 till 77 milj. kr. Genom ändring- ar av kilometerskattesystemet från årsskiftet 84/85. som bl.a. innebär att avstämplingarna för trafik till och från Finland slopas samt att kilometer- skatten på påhängsvagnar slopas. beräknar tullverket att 6—8 årsarbets- krafter kan sparas.

Kronofogdemyndigheternas arbete med restförda kilometerskattedebi- teringar kan beräknas kosta drygt 1.6 milj. kr. per år.

Kontrollen av att kilometerskattebestämmelserna efterlevs ankommer bl.a.på polisen. Kostnaderna härför och för åklagarmyndigheterna och domstolarna har vi inte kunnat beräkna eftersom det ingår som en liten del i deras övriga arbete.

Totalt har vi beräknat kostnaderna för administrationen av kilometer- skatten till ca 43.6 milj.kr. för budgetåret 1982/83. Eftersom skatteintäk- terna det året var 1687 milj. kr.uppgick kostnaderna till 16% av intäk- terna. Därtill kommer kostnaderna för rättsväsendet.

Installation av kilometerräknarapparatur i dieselfordon innebär ett högre anskaffningspris på fordonet. Totalkostnaden utgör 500 - 1000 kr.för en personbil och 1000 1 800 kr. för en buss eller en lastbil.

Besiktningarna av räknarapparaturen innebär också kostnader för de

skattskyldiga. ASB tar ut en avgift av fordonsägarna som i princip skall motsvara bolagets kostnader. F. n. är avgiften för kontroll av kilometer- räknarapparatur 50 kr. eller. om kontrollen sker i samband med annan besiktning. 35 kr. Under verksamhetsåret 1982/83 gjordes 332 884 kilome- terräknarkontroller med en beräknad intäkt för bolaget av 11.3 milj.kr. ASB beräknar att ca 75 % av räknarkontrollcrna f.n. skeri kombination med andra förrättningar. framför allt de årliga kontrollbesiktningarna. Sär- kostnaden blir då endast avgiften. 35 kr.. och en obetydligt större tidsåt- gång. De särskilda räknarbesiktningarna. som t.ex.kan förekomma de första åren innan fordonet skall kontrollbesiktigas eller efter ett ingrepp. medför en större kostnad.

De kostnader fordonsägarna har för kilomterskattesystemet består för- utom av kostnader för inköp av räkanarappartur och för besiktningar även av kostnader för avstämpling och kontroll av apparaturen samt i förekom- mande fall reparationer av den. Beträffande nyttotraftken tillkommer ock- så kostnader i form av uteblivna trafikintäkter. Utredningen har med hjälp av material från nägra branschorganisationer försökt beräkna kostnaderna för den yrkesmässiga trafiken. Siffrorna uppvisar stora skillader och resul- tatet får beteckanas som osäkert. Med ledning av de uppgifter vi fått från Svenska åkeriförbundet har vi beräknat kostaderna beträffande lastbilar i åkerinäringen till 655 kr. per fordon och år och med ledning av Svenska lokaltrafikföreningcns uppgifter har kostnaderna för lokaltrafikföretagens bussar beräknats till 1087 kr. per fordon och är. Svenska busstratikförbun- det har beräknat kostnaderna för övriga bussar till 3695 kr. per år och Svenska taxiförbundet har beräknat kostnaderna till 5650 kr. per taxibil och år. Vi har inte kunnat ftnna att sådana skillader mellan de genomsnittli- ga kostnaderna för olika fordon kan föreligga i verkligheten. Vi anser oss kunna anta att de verkliga kostnaderna ligger närmast dem som redovisats för åkerilastbilar och lokaltrafikbussar.

Beträffande dieselpersonbilsägarnas kostnader bedömer utredningen. med utgångspunkt i siffrorna över reparationer och ingrepp i apparaturen. att de årliga kostnader som kilometerskattesystemet förorsakar är mycket måttliga och dessutom små i förhållande till den kilometerskatt som får betalas för fordonet.

Det är svårt att beräkna den genomsnittliga kostnaden för olika fordons- kategorier. Utan anspråk på exakthet beräknar vi. mest som ett räkneexf empel. fordonsägarnas kostnader för kilometerskatten till 500 kr. per for- don och år eller till sammanlagt ca 145 milj. kr.

Kontrollen m.m.

Kontrollen av vägtrafikskatt utförs av länsstyrelserna och RSV - närmast de fyra distriktskontoren - och bedrivs genom granskning och revision. Kontrollärenden kan initieras av bl.a.skönsmässiga eller ovanligt låga debiteringar eller efter en kontroll av kilometerräknarapparaturen vid poli- sens flygande inspektion. Kontrollbehovet beror alltså dels på att kilome- terräknarnas funktion kan störas av slitage och annan normal påverkan men också på att de utsätts för försök till manipulationer. Manipulatio-

'...) Ul

nerna avser i stort sett alltid de vajerdrivna räknarna som sätts ur funktion på något sätt. I vilken utsträckning manipulationer förekommer är svårt att veta. En allmän uppfattning bland RSV:s revisorer är dock att det största skatteundandragandet avser privatpersoners dieselpersonbilar. Antalet av polisen beslagtagna kiIometerräknarapparaturer har ökat markant de se- naste åren och uppgick år 1983 till 426. Det finns dock inte belägg för att antalet personer som manipulerar med kilometerräknarapparatur skulle ha ökat under de senaste åren. Förklaringen till ökningen är förmodligen att manipulationer upptäcks i större utsträckning än tidigare.

En av orsakerna till att kilometerskatten infördes var. som nämnts. att den innebar möjligheter att åstadkomma en beskattning enligt den då gällande kostnadsansvarighetsprincipen. En kilometerskatt ger ju en be- skattning av det enskilda fordonets faktiska körsträcka. Den kan också anpassas efter fordonets totalvikter och axelantal. Detta innebär att kilo- meterskatten även kan anpassas till de principer för avgiftsuttaget på vägtrafiken som gäller i dag. dvs.att de rörliga avgifterna skall överens- stämma med de kortsiktiga samhällsekonomiska marginalkostnaderna. Ki- lometerskattesystemets körsträckestalistik används som transportstatistik för t.ex. planering och prognosframställning och fyller också en viktig funktion vid tilldelning av bränsle vid en drivmedelsransonering.

Alternativa skatteformer

[ våra direktiv nämns som en alternativ beskattningsform endast en be- skattning av motorbrännoljan. Det enda ytterligare realistiska alternativ som vi övervägt är att enbart ta ut en fast skatt. dvs. en hög fordonsskatt. för de i dag kilometerskattepliktiga fordonen.

Enbart en fast skatt skulle vara administrativt enkel. om inga undantag görs för fordon som används mindre än normalt. Den skulle också i princip vara lätt att kontrollera. Eftersom skatten skulle bli hög torde emellertid benägenheten att fuska. t.ex.genom att använda avställda fordon. öka. Höga belopp är också svårare att driva in. Skattebortfallet kan därför bli stort även med enbart fast skatt.

Fordonsskatteskalorna kan anpassas efter de genomsnittliga körsträck- orna för olika slag av fordon och för olika vikter. Variationerna i kör— sträckor för enskilda fordon är dock stora. Enbart en fast skatt kan därför inte ge ett skatteuttag som för enskilda fordon något så när motsvarar de kostnader fordonet orsakar. Detta skulle inte heller vara förenligt med de principer för avgiftsuttaget på vägtrafiken som gäller. Samma skäl kan anföras mot att ersätta kilometerskatten med en fast skatt enbart för persobilar. Enbart en fast skatt för dessa. som skulle bli ganska hög. skulle också i många fall leda till stora skillnader i beskattningen av dieselperson- bilar och bensinpersonbilar och innebära att det skulle vara ekonomiskt fördelaktigt att köpa en dieselpersonbil endast när den årliga körsträckan är förhållandevis lång.

Det är således enligt vår mening inte möjligt att ersätta kilometerskatten med enbart en fast skatt på samtliga fordon eller endast på personbilar.

Brännoljeskatt. allmänt

Det enda alternativ till kilometerbeskattningen som vi har kunnat finna är att ta ut en högre skatt på motorbrännolja än på eldningsolja. 1 mycket stor utsträckning är det möjligt att använda eldningsolja I som motorbrännolja. Av kontrollskäl måste därför den högbeskattade motorbrännoljan kunna skiljas från eldningsoljan. Detta kräver - vilket redan gälleri många länder - att man märker den lågbeskattade eldningsoljan. ] det brännoljeskattesy- stem vi hade före 1974 förekom ingen märkning. Kontrollsvårigheterna var stora och det förekom en hel del skatteundandragande.

Av bl.a. praktiska skäl och kontrollskäl måste i ett brännoljeskattesy- stem samma skattesats tas ut på all högbeskattad motorbrännolja. oavsett om den används i personbilar. lastbilar eller bussar. För att ge oförändrad skatteintäkt för statsverket i förhållande till den kilometerskatt som kom- mer att tas ut efter den 1 mars 1985 får skattesatsen bestämmas till ca 1 kr. 50 öre per liter. Om en särskild skatt införs på motorbrännolja kommer skattebelastningen på de olika fordonskategorierna att avvika från det som nu gäller. Detta hänger samman med att kilometerskattesatserna har ut- vecklats olika för personbilar. lastbilar. bussar och släpvagnar. Skattesat- sen 1 kr. 50 öre per liter skulle innebära stora skattelättnader för de brännoljedrivna personbilarna och en skattehöjning för tyngre lastbilar. För tyngre släpvagnar däremot kommer nämnda skattesats att medföra skattesänkningar. För bussarna skulle skattesatsen innebära kraftiga skat- tehöjningar. Om oförändrad skattebelastning för de olika fordonskatego- rierna skall uppnås krävs särskilda anpassningsåtgärder. lämpligen genom ändringar av fordonsskatten. För personbilarna skulle det krävas en rela- tivt kraftig skattehöjning - ca 1000—1600 kr. per år - och för lastbilarna en skattesänkning. För släpvagnar krävs en skattehöjning men för tyngre fordonskombinationer krävs sammantaget skattesänkningar. För bussarna skulle skattehöjninen bli betydligt större än fordonsskatten. vilket skulle kräva att en del av brännoljeskatten skulle få återbetalas i särskild ordning.

De flesta länderna i vår omgivning har brännoljeskattesystem som byg- ger på att eldningsoljan märks med furfural. ()fta kombineras märkningen med att oljan också färgas. Vi förutsätter att en eventuell märkning i Sverige också skall göras med furfural och att även ett färgämne skall tillsättas.

De fordon som i dag är kilometerskattepliktiga skall givetvis köras på högbeskattad omärkt motorbrännolja. I dag tas ingen kilometerskatt ut för traftktraktorer. jordbrukstraktorer eller motorredskap. I enlighet med våra direktiv har vi antagit att dessa fordon bör tillåtas köra på lågbeskattad motorbrännolja. vilket innebär att även den måste vara märkt.

Med ledning av den mängd som tillsätts i andra länder har vi funnit att en tillsats av 5— 10 mg furfural per liter olja skulle vara lämplig. ()m tillsatsen bestäms till 5 mg per liter skulle. med dagens förbrukning. den totala mängden furfural som tillsätts bli ca 29 ton per år. Furfural är från årsskif- tet 1984/85 klassificerat som giftigt ämne.

] ett system där olika skattesatser skall tillämpas på likvärdiga oljepro- dukter beroende på användningssättet är det av stor vikt att man kan

förhindra att lågbeskattad eller obeskattad olja används när högbeskattad skall användas. Det är därför väsentligt att märkningen av olja är tillförlit— lig. lätt att kontrollera och svår att kringgå. Det förhållandet att eldningsol— ja 1 och motorbrännolja i stor utsträckning är inbördes utbytbara och därför ofta samlagras och sam distribueras talar för att märkningen bör göras så sent som möjligt. Av framför allt kontrollskäl men även av praktiska skäl bör märkningen göras senast vid utlastning från depåerna. Om märkning skall skeivid utlastning från depåerna bör enligt Svenska Petroleum Institutet tSPl) märkning göras vid dels 95 depåer som de större oljebolagen i Sverige har på sammanlagt 40 orter och dels på ytterligare ca 40 medelstora och mindre depåer. alltså totalt vid ca 135 depåer.

Ett märkningsförfarande får utformas efter de erfarenheter man gjort i de länder som har märkning och anpassas till utlastningsanordningens konstruktion. Huvudprincipen bör vara att all lågbeskattad olja skall vara märkt när den lämnar depån. Lämpligen bör endast någon eller några typer av märkningsförfaranden och utlastningsanordningar godkännas. som vid utlastning automatiskt märker all lågbeskattad olja. För att eliminera möj— ligheterna till fusk och möjliggöra en effektiv kontroll bör anläggningarna för märkning. särskilt räkneverken. vara plomberade.

Eftersom de brännoljedrivna fordon som i dag inte omfattas av kilome— terskattesystemet skall tillåtas köra på märkt lågbeskattad olja måste så— dan finnas tillgänglig på ett stort antal bensinstationer. Enligt SPl: s beräk- ningar kan antas att 70 %. av de ca 4400 bensinstationerna bör sälja märkt lågbeskattad olja.

En brännoljeskatt bör lämpligen utformas på ungefär samma sätt som den tidigare brännoljeskatten som i stora delar var uppbyggd som den nuvarande energiskatten på oljeprodukter.

Kostnader och kontroll m. m.

Beskattningsmyndighet bör vara riksskatteverket. Verket skall också kon— trollera att de skattskyldiga fullgör sina skyldigheter samt kontrollera märkningen vid depåerna. RSV:s kostnader. som till övervägande del kommer att avse kontrollen. kan uppskattas till sammanlagt ca 5.5 milj. kr. per år. Härtill kommer vissa initialkostnader i storleksordningen 0.5 - 1 milj. kr.

Den återbäring av viss del av brännoljeskattentill bussägarna som måste införas bör lämpligen administreras av länsstyrelserna. De handhar bilre— gistren och kommer även fortsättningsvis att vara beskattningsmyndig- heter för fordonsskatten. Administrationen av detta återbetalningssystem torde kräva betydligt mindre resurser än de som länsstyrelserna i dag behöver för kilometerskatten. uppskattningsvis 10 % av dessa. Kostnaden skulle då uppgå till ca 1.4 milj. kr. per år.

En kontroll av att lågbeskattad märkt olja inte används vid drift av bilar torde i praktiken endast kunna ske genom att innehållet i fordonets tank eller i ett transportföretags egen tankanläggning analyseras. Kontrollen bör utföras av polisen och vara så enkel som möjligt. Under förutsättning att den lågbeskattade oljan färgats. bör man vanligtvis efter att ha tagit ett

bränsleprov ur tanken. med blotta ögat kunna konstatera om det är lågbe- skattad olja. En noggrannare kontroll. furfuralprov, får göras stiekprovs- vis, förslagsvis vid var tredje kontroll. Vid ett sådant prov används lämpli- gen en glasampull som innehåller anilin/ättiksyreblandning under vakuum. Oljan sugs in i ampullen varvid eventuellt furfuralinnehåll ger en färgad fällning. Tveksamma prover får undersökas på laboratorium. Polisen skall även kontrollera fordonet. eftersom det t. ex. kan vara försett med dubbla bränsletankar.

Eftersom det skulle finnas tillgång till såväl märkt eldningsolja. som kvalitetsmässigt ofta kan användas för motorfordonsdrift. som märkt mo- torbrännolja till exempelvisjordbrukstraktorer. bör ett minimikrav vara att i vart fall en tiondel av alla fordon i trafik kontrolleras varje år. vilket skulle innebära ca 26000 kontroller per år. Rikspolisstyrelsen har till utredningen uppgett att det bör vara möjligt för polisen att i samband med övrig traftkövervakning kontrollera det angivna antalet fordon varför några sär- skilda kostnader inte bör uppstå enligt styrelsen. Utredningen anser emel- lertid att det är tveksamt om en tillfredsställande kontroll kan uppnås utan en ökning av kontrollinsatserna jämfört med vad som i dag läggs ner på kilometerskatten. Vi har dock inte kunnat beräkna varken nuvarande eller framtida kostnader för polisen.

Beträffande trafiken till och från Sverige tillåter vi i dag tull- och avgifts- fri införsel av 400 liter bränsle. Vid ett införande av en brännoljeskatt anser vi att denna volymgräns bör behållas. En deklarationsplikt bör införas för den mängd bränsle som därutöver införs till landet. Någon restitution bör inte medges av skatten på den motorbrännolja som förs ut ur landet. eftersom det skulle kräva en omfattande administration. Denna utformning av reglerna för den gränsöverskridande trafiken skulle uppskattningsvis leda till att tullverkets resursbehov skulle vara tre fjärdedelar av dess resursbehov för kilometerskatten. dvs. uppgå till ca 7,5 milj. kr. per år.

Kronofogdemyndigheternas kostnader för ett brännoljeskattesystem torde bli lägre än för kilometerskatten eftersom antalet skattskyldiga och därmed även antalet restföringar blir lägre. Uppskattningsvis kommer dessa kostnader att uppgå till 15 % av dagens kostnader eller drygt 0.2 milj. kr. per år. TSV får inga arbetsuppgifter i ett brännoljeskattesystem.

Sammanfattningsvis skulle de totala kostnaderna för de myndigheter som skall administrera ett brännoljeskattesystem enligt våra beräkningar uppgå till ca 14.6 milj. kr. per år. Därtill kommer kostnader för rättsväsen- det. framför allt poliscn. som vi tror kommer att bli högre än motsvarande kostnader för dagens kilometerskatt.

SPI har på begäran av utredningen beräknat kostnaderna för den svens- ka oljebranschen om en brännoljebeskattning som här skisserats skulle införas i Sverige. SPI har beräknat att ombyggnad av utlastningsplats för två tankbilar på varje depå skulle kosta 0.5 milj. kr.. totalt alltså för 135 depåer 67.5 milj. kr. Tankfordonen måste utrustas med separata rörsystem och mätare för att undvika att omärkta varor smittas ner. Detta skulle kosta 91000 kr. per bil eller släp. [ landet finns ca 1500 tankfordon varav ca 1000 är försedda med släp. Total kostnad för alla dessa skulle bli 2275 milj.kr. De bensinstationer som skall tillhandahålla märkt lågbeskattad

motorbrännolja behöver kompletteras med ett ytterligare distributionssy- stem som kostar 125000 kr per station. SPI beräknar att 70 % av landets ca 4400 bensinstationer behöver förses med ett sådant till en total kostnad på 385 milj. kr. Till detta kommer vissa andra mindre investeringskostnader. Totalt skulle investeringarna uppgå till 701.9 milj.kr. Reparation och un- derhåll av dessa investeringar har beräknats till i genomsnitt 492 eller 28 milj. kr. per år. Den utrustning som skall monteras på tankfordonen väger ca 750 kg vilket minskar deras lastförmåga. Detta ökar enligt SPI driftkost- naden med 19.8 milj. kr. per år. Vidare anser institutet att systemet skulle erfordra en ytterligare internkontroll som skulle innebära att det krävs ytterligare en person på varje depå där märkning skall ske. Den totala kostnaden härför har beräknats bli 25,5 milj. kr. per år. SPI har räknat med en avskrivningstid på 7 år för tankbilar och 10 år för övrig utrustning. Den totala årliga merkostnaden blir då 223;6 milj. kr.

Vi saknar kompetens att bedöma om dessa beräkningar är realistiska i alla delar. Det förefaller oss som om vissa kostnader särskilt för ombygg- nad av bensinstationer och tankfordon kan ha överskattats. Utan att vilja hävda att det är det korrekta beloppet har vi använt oss av ett belopp om 150 milj. kr. per år som mått på oljebolagens ökade kostnader för en bränn- oljeskatt. Det kan antas att denna kostnad kommer att övervältras på fordonsägarna.

Ansvaret för att all lågbeskattad olja blir märkt skall läggas på oljebola- gen. Om fusk visas förekomma vid någon depå bör tillståndet att märka olja där dras in. Till depån kan därefter levereras endast beskattad olja. Om både hög- och lågbeskattad olja skall levereras från depån måste de olika oljorna lagras separat. Straff skall kunna utdömas liksom s. k. före- tagsbot. som regeringen avser att föreslå skall införas (se prop. 1984/85: 32 s. 530.

Även om all lågbeskattad olja kommer att vara märkt är det möjligt att använda sådan olja i bilar. Den kommer också att vara lättillgänglig. bl. a. i fastigheternas oljetankar och även på de flesta bensinstationer. Hur vanligt det kommer att bli att fordonsägare gör sig skyldiga till skatteundandra- gande genom att köra på sådan olja har utredningen ingen uppfattning om. Detta blir bl.a. beroende på kontrollens omfattning. Det måste emellertid finnas kraftfulla sanktioner för att avskräcka från fusk. Förutom straffstad- ganden bör införas en ekonomisk sanktion, vilket finns även i andra länder. Det bör vara en schabloniserad avgift som närmast blir attjämföra med den som tas ut enligt lagen (1972: 435") om överlastavgift.

Ett förbättrat kilometerskattesystem

En ny typ av kilometerräknare kommer inom en snar framtid ut på mark- naden. Det är en liten navmonterad räknare som kan användas på de flesta kilometerskattepliktiga fordonen. även på personbilar och på lastbilar med navreduktion. Denna lilla navmonterade räknare bör vara lika driftsäker och svår att manipulera som den större navmonterade räknaren visat sig vara. Den nya räknaren löser också de problem som kommmer att uppstå när uttaget för vajerdrivning på växellådan försvinner vid övergång till

Prop. 1985/86: 92

elektroniska hastighetsmätare/färdskrivare. Eftersom en navmonterad räknare är enklare att montera och enligt hittills gjorda erfarenheter funge- rar bättre än den vajerdrivna räknaren med dess vajer och fördelnings- växel. skulle en övergång till enbart navmonterad räknare innebära en förbättring av systemet. För att få en snabbare övergång till enbart nav- monterade räknare kan föreskrivas att alla nya fordon skall förses med sådan räknare. vidare att alla räknare som byts ut skall ersättas av en sådan räknare.

Vi redovisar i betänkandet också vissa förenklingar som kan göras av systemet.

KilometeiTäknarapparatur skall i fortsättningen kunna typbesiktigas. under förutsättning att även fordonet typbesiktigas. I dag sker ca hälften av installationsbesiktningarna i samband med registreringsbesiktning. Öv- riga räknarbcsiktningar görs vid särskilda besiktningar. Om typbesiktning införs slipper man ifrån dessa särskilda besiktningar som innebär kostna- der och besvär.

I dag behöver räknarapparaturen besiktigas i vart fall en gång före första kontrollbesiktningen och i många fall två gånger. Antalet besiktningar beror på när fordonet tas i bruk och på slutsiffran i registreringsnumret. Vi föreslår att skyldigheten att besiktiga räknarapparturen skall begränsas så att den särskilda besiktningen skall ske senast inom 21 månader från det att fordonet blev kilometerskattepliktigt första gången och att det mellan besiktningstillfällena inte får förflyta mer än 21 månader. Då kan fordons- ägaren i många fall anpassa tiden för den särskilda besiktningen så att den sammanfaller med tiden för den första kontrollbesiktningen av fordonet eller så att högst en särskild besiktning behöver göras.

Den tidsfrist som i dag gäller för reparation av räknarapparaturen. tre dagar. föreslår vi skall förlängas till fem dagar. Det skulle i praktiken innebära en tidsfrist på en vecka eftersom lördag. söndag eller annan helgdag inte skall inräknas i tidsfristen.

Vi föreslår också att obligatorisk avstämpling och skattedebitering vid ägarbyte skall införas. Då uppnås det principiellt riktiga. att varje fordons- ägare skall betala skatt för den sträcka han kört. För att i en framtid kunna minska antalet ordinarie avstämplingar per år till eventuellt endast en i samband med kontrollbesiktningen är det enligt vår uppfattning nödvän- digt att avstämpling vid ägarbyte görs.

Vidare bör man genom obligatorisk avstämpling komma ifrån vissa problem som i dag finns vid ägarbyten. Antalet stämpelkort och skattede- biteringar kommer emellertid att öka något, även om vi i förslaget kunnat begränsa ökningen genom att undanta fordon som varit aVStällda under hela innehavstiden från kravet på avstämpling. Vi föreslår att avstämpling- 'en vid övriga överlåtelser skall göras vid äganderättsövergången och att kortet skall skickas in till länsstyrelsen tillsammans med ägarbytesanmä- lan. Om stämpelkortet inte kommit in inom en vecka efter det att ägarbytet har registrerats påförs kilometerskatt skönsmässigt. Bristande betalning av den skatt som förre ägaren debiteras skall ej medföra brukandeförbud för den nye ägaren. Kilometerskattemärket skall enligt vårt förslag i fortsättningen skickas

ut till samtliga ägare av kilometerskattepliktiga personbilar. Någon avgift skall inte tas ut för märket. utom för duplettmärke som en fordonsägare beställer då det märke han tidigare fått har förkommit. Märket skall i fortsättningen fästas i nedre vänstra hörnet på främre vindrutan. för att tullpersonelen lättare skall upptäcka det. Märket skall fästas på rutan redan när fordonsägaren får märket, och inte som tidigare först när bilen skall föras utomlands. Vi föreslår också utökade möjligheter att medge avräkning för körsträcka utomlands även om märket saknats.

Om en skattskyldig underlåter att inom föreskriven tid lämna uppgift om fordonets körsträcka för en skatteperiod påförs en förseningsavgift med 100 kr. om han har underlåtit att lämna sådan uppgift även för minst en av de tre tidigare skatteperioderna. Om fordonsägaren i sådant fall påförts förseningsavgift för minst en av de tre närmast föregående skatteperio- derna eller anmanats att lämna uppgift om körsträcka men inte gjort det inom föreskriven tid påförs han förseningsavgift med 200 kr. Vi föreslår att förseningsavgiften förenklas så att den skall påföras med oförändrat be— lopp. 100 kr.. om fordonsägaren underlåter att lämna uppgift inom före- skriven tid för två på varandra följande perioder. Vid första förseningen skall erinran skickas ut på samma sätt som i dag. ()m fordonsägaren underlåter att lämna uppgift i tid för tre eller flera perioder efter varandra eller inte efterkommer anmaning att lämna uppgift skall förseningsavgift påföras med 200 kr. för varje period.

Utredningens överväganden och förslag

Vi har i vår jämförelse mellan en kilometerskatt och en differentierad brännoljeskatt utgått ifrån den nuvarande kilometerskatten med de förbätt- ringar som vi föreslagit.

Kritiken mot kilometerskattesystemet har inte riktats mot principen som sådan utan mot att det har ansetts vara byråkratiskt. tungrott. komplicerat och dyrbart. Även om en stor del av kritiken är generellt hållen och i viss män kan misstänkas vara grundad på mindre väl underbyggda åsikter finns det också mycket konkreta inslag i kritiken. Till de senare hör t. ex. kriti- ken mot driftstörningar av räknarapparaturen. möjligheten att manipulera apparaturen samt att vissa regler är alltför krångliga. Kilometerskattesy- stemet har emellertid förbättrats efter införandet och bör genom våra förslag. bl.a. fortsatt övergång till navmonterade räknare samt vissa för- enklingar. kunna förbättras ytterligare.

Vid'en samlad bedömning av de skäl som talar för och emot de två alternativa systemen har vi kommit till slutsatsen-att kilometerskattesyste- met bör behållas. Vi grundar denna uppfattning på följande skäl.

1 en situation. där valet står mellan en skatteform som-tillämpas sedan många år tillbaka och en annan skatteform som är en för Sveriges del ny konstruktion bör enligt vår uppfattning den nya skatteformen väljas endast om den har uppenbara och odiskutabla fördelar framför den äldre skatte- formen. Den genomgång vi har gjort visar att så inte är fallet. Det finns också anledning att här peka på de svårigheter som själva omvandlingen från kilometerskatt till brännoljeskatt skulle orsaka i form av behov av justering av fordonsskatten och särskilda bidrag till busstrafiken.

Kilometerskatten kan bättre än oljeskattcn utformas så att den ger uttryck för den kostnadsansvarighetsprincip som enligt statsmakternas beslut skall tillämpas för vägtrafikbeskattningen.

[båda skattesystemen måste användas vissa mekaniska hjälpmedel. Det är självklart en fördel för oljebeskattningens del att antalet skattskyldiga och antalet märkningsanordningar blir mycket litet i förhållande till antalet kilometerskattepliktiga fordon. När det gäller kontrollfrågorna är skillna- den i antalet skattskyldiga m. m. dock_inte av någon avgörande betydelse. I båda systemen måste kontrollen i stor utsträckning inriktas mot trafikan- terna. Kilometerskatten erbjuder därvid möjligheter som saknas i ett olje- beskattningssystem att med hjälp av t.ex. körsträckestatistik bedöma rim- ligheten i lämnadc uppgifter. Enligt vår uppfattning innebär också det förhållandet att lågbeskattad olja. som är lämpad för motordrift. kommer att finnas lätt tillgänglig på marknaden både i form av eldningsolja 1 och i form av motorbrännolja en väsentlig nackdel. Kontrollbehovet är enligt vår mening ungefär lika stort i båda systemen men kontrollmöjligheterna är mindre i oljebeskattningssystemet. De beräkningar vi gjort av de kostnader som de två alternativa skatteformerna skulle orsaka myndigheter och skattskyldiga måste vi konstatera är osäkra. Vi anser oss dock kunna hävda att kostnaderna för de olika systemen inte företer sådana skillnader att det ena systemet är klart att föredra framför det andra. Kostnaderna för fordonsägarna blir ungefär densamma. Kostnaderna för administrationen blir högre för kilometerskatten men man bör i detta sammanhang också beakta att en övergång från kilometerskatt till oljeskatt skulle innebära att arbetsbelastningen flyttas mellan olika myndigheter och att det övergångs- vis kommer att medföra extra kostnader för bl.a. övertalig personal. Vi har uppskattat att en övergångstid av fem år är skälig och att den totala kostnaden överslagsvis kan beräknas till drygt 30 milj. kr. Kostnaden blir störst det första året och minskar sedan för varje år.

För fordonsägarnas del skulle en oljeskatt tveklöst vara enklare att hantera än kilometerskatten. Med hänsyn till de förbättringar av kilome- terskattesystemet som har uppnåtts och till de ytterligare förbättringar som Vi har funnit kan göras anser vi att denna fördel för oljeskattens del inte är tillräcklig för att uppväga de fördelar för kilometerskatten som vi tidigare har berört.

Vårt förslag är alltså att kilometerskattesystemet bör behållas t. v. och att de förändringar som vi föreslagit genomförs.

Bilaga .?

Sammanställning av remissyttranden över vägtrafikskatteutredningens betänkande (DsFi 1984: 22) Oversyn av vägtrafikbeskattningen. del 6. Kilometerskatt eller brännoljeskatt?

1. Remissinstanserna

Efter remiss har yttranden inkommit från rikspolisstyrelsen ("RPS"). stats- kontoret. vägverket. traliksäkerhetsverket (TSV). transportrådet (TPR). generaltullstyrelsen (GTS). riksskatteverket (RSV). statens naturvårds- verk (SNV). kommerskollegium. statens energiverk. statskontoret. riks- revisionsverket (RRV). länsstyrelsernas organisationsnz'imnd (LON), hov- rätten för Västra Sverige, kammarrätten i Sundsvall. länsstyrelserna i Stockholms. Södermanlands. Kristianstads. Hallands. Göteborgs och Bo- hus. Örebro. Kopparbergs och Norrbottens län. postverket. Landsorgani- sationen i Sverige (LO). Motorbranschens riksförbund (MRF). Motormän- nens riksförbund (M). AB Svensk bilprovning. Svenska busstrafikförbun- det. Svenska lokaltrafikföreningen (SLTF). Svenska Petroleum institutet (SPI). Svenska transportarbetareförbundet. Svenska åkeriförbundet. Bil- industriföreningen. Sveriges industriförbund. Sveriges speditörförbund och Tjänstemännens centralorganisation (TCO).

Länsstyrelsen i Örebro län har bifogat yttranden från Örebro läns åkeri- förening och från TSV: s distriktskontor i Karlstad. Volvo Flygmotor AB har inkommit med synpunkter på betänkandet.

2. Allmänt om remissutfallet

Majoriteten av remissinstanser delar utredningens uppfattning att kilome- terskattesystemet bör behållas t.v. Av den uppfattningen är RPS. vägver— ket. TSV. 'l'PR, RSV. RRV. Kammarrätten i Sundsvall. länsstyrelserna i Södermanlands. Kristianstads. Hallands. Göteborgs och Bohus. Koppar- bergs och Norrbottens län. LO. Svenska busstrafikförbundet. SLTF. SPI, Svenska transportarbetareförbundet. Svenska åkeriförbundet. Sveriges in- dustriförbund. Sveriges Speditörförbund och TCO.

SNV. statens energiverk. Statskontoret, LON, länsstyrelsen i Örebro län och M anser däremot att övervägande skäl talar för att kilometerskatte- systemet slopas.

Några av de övriga remissinstanserna har inte klart tagit ställning för eller emot ett avskaffande av kilometerskatten. Hovrätten för Västra Sve- rige anser att utredningens beräkningar av kostnaderna för en cv. brännol- jebeskattning är osäkra och att ett säkrare beslutsunderlag hade erfordrats. Hovrätten ansluter sig dock. under förutsättning att utredningens beräk- ningar är huvudsakligen rättvisande. till bedömningen att kilometerskatte- systemet inte bör slopas i varje fall på kort sikt. Länsstyrelsen i Stock- holms län anför kritik mot kilometerskattesystemet men uppger sig överty- gad om att det under rådande förutsättningar inte går att slopa kilometer- skatten. Bilindustriföreningen har också invändningar mot kilometerskat-

tesystemet och menar bl.a.att fordonsägarna bör kompenseras för sitt besvär och sina kostnader genom lägre skattesatser.

RSV, som bestämt motsätter sig införandet av en brännoljebeskattning. är således positivt till att kilometerskattesystemet behålls. Men RSV föror- dar en närmare undersökning av möjligheten att ersätta kilometerskatten för personbilarna. utom taxi. med en förhöjd fordonsskatt. Även G'l'S. som i övrigt inte tar ställning till vilket system som bör väljas. samt länsstyrelserna i Södermanlands län och i Kristianstads län förordar att alternativet med enbart fast skatt på personbilarna studeras närmare. 'l'SV delar utredningens uppfattning att kilometerskattesystemet bör behållas. men menar att genomgripande förändringar är nödvändiga. TSV anser att tiden är mogen för mer kraftfulla åtgärder för att förenkla och förbättra kilometerskattesystemet än vad utredningen har föreslagit.

3. Kilometerskatt eller brännoljeskatt 3.1 Vägkostnadsansvar m. m.

En del remissinstanser instämmer i utredningens uppfattning att kilometer- skatten bättre än en brännoljeskatt kan anpassas till principen om skatteut- tag efter de kostnader som förorsakas av trafiken. Sådana synpunkter anförs av vägverket. TPR. RRV. Iänsstyrelwn [ Norrbottens län och Svenska transportarbeturefr'irbundet. Enligt TPR är kilometerskatten ett lämpligt instrument för att anpassa beskattningen till kostnadsansvarig- hetsprincipen, och TPR anför vidare:

Genom en kilometerskatt kan man också på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt avväga nivåerna på skatteuttagen för olika trafikantkategorier. Ur detta perspektiv har kilometerskatten en fördel framför brännoljeskat- ten. Kostnaden för'busstraftken skulle t.ex. öka kraftigt med ett system

baserat på brännoljeskatt.

Mot bakgrund av att det aktuella trafikpolitiska beslutet i huvudsak inriktas mot en beskattning enligt kostnadsavsvarighetsprincipen finner TPR det riktigt att förorda det system som ger bäst möjligheter att anpassa avgiftsuttaget på ett sätt som tillgodoser olika trafikpolitiska behov. Som tidigare har framgått anser TPR att kilometerskatten bättre svarar mot önskemål av denna art än ett system baserat på brännoljeskatt.

Statskontoret håller med utredningen om att en brännoljeskatt inte kan bli ett exakt instrument för att tillämpa 1979 års trafikpolitiska beslut. Enligt statskontoret har emellertid uttaget av kilometerskatt i praktiken inte fullt ut styrts av kostnadsansvarighetsprincipen. Liknande synpunkter anförs av statens energit'erk som anser att kilometerskattens fördel i detta avseende förefaller vara av mer teoretisk än praktisk natur. L()N anser att det borde vara möjligt att anpassa en brännoljeskatt så att även denna ger uttryck för en kostnadsansvarighetsprincip.

SNV är också tveksam till kilometerskattesystemets fördelar i detta avseende och anför:

Det framgår ej entydigt av utredningens delbetänkade vilka faktorer som vägts in i kostnadsansvarighetsbegreppet ovan. men uppenbarligen har samhällets kostnader för väghållningen vägt tungt. Genom att kilometer- skatten utgår efter körsträcka och låter sig anpassas efter totalvikt och axelarrangemang kan man någorlunda väl genom denna skatteform fördela skattetlttaget i proportion till belastningen på vägarna. 1 övriga avseenden ter sig utredningens preferens för kilometerskatt ej lika välgrundad.

Naturvårdsverket finner det otillfredsställande att andra trafikrelaterade samhällskostnader än de för vägunderhåll. exempelvis hälso- och miljöef- fekter. i framställningen ej behandlats som komponenter i marginalkostna- den som skall ge utslag i fördelningen av skatteuttaget mellan olika for- donskategorier.

Eftersom uppsläppet av luftföroreningar genom avgaserna. i synnerhet vid stadstrafikkörmönster. har ett starkare samband med drivmedelsför- brukningen än med körsträckan för samma typ av bränsle. skulle ett system baserat på brännoljeskatt bättre än en kilometerskatt kunna ge ett skatteuttag i proportion till samhällets marginalkostnader för avgasernas hälso- och miljöeffekter.

3.2 Kontrollfrågor

Utredningens uppfattning att kilometerskatten jämfört med en brännolje- skatt har vissa fördelar ur kontrollsynpunkt dels av TPR. GTS. RSV. RR V. och Svenska tran.tportarbatarty'i'irhundet.

TPR menar att Skatteundandragande inom kilometerskatten ofta kan konstateras i efterhand. Möjligheterna att i efterhand konstatera försök till skatteundandragande vid en eventuell brännoljeskatt är däremot mycket begränsade. Svenska transportarbetareförbundet anser att en brännolje- skatt torde vara i det närmaste ogörlig att kontrollera. RSV motsätter sig bestämt införandet av en brännoljeskatt och anför:

Det största problemet med en brännoljeskatt sammanhänger med det förhållandet att olja. som endast är belagd med energiskatt (lågbeskattad olja). också kan användas för motordrift och att sådan olja kommer att finnas lätt tillgänglig på marknaden. både i form av eldningsolja (Eo l)och i form av motorbrännolja. För att förebygga den möjlighet till Skatteundan- dragande som följer av detta. blir det nödvändigt att införa ett särskilt märkningssystem så att den högbeskattade motorbrännoljan kan skiljas från lågbeskattad motorbrännolja och eldningsolja. Även om rigorösa kon- trollåtgärder kommer att kringgärda distributionen och handeln med de olika oljeslagen anser RSV, att det skulle komma att finnas uppenbara risker för förväxlingar mellan den låg- och högbeskattade oljan. Att utreda hur sådana förväxlingar kunnat äga rum bedömer RSV kunna bli en vanlig men i det närmaste omöjlig uppgift.

Den lågbeskattade oljans lättillgänglighet inbjuder vidare till en otillåten användning. Polisens vilja och möjlighet att delta i spanings- och utred- ningsarbetet skulle då komma att vara av avgörande betydelse. Kontrollar- betet måste nämligen inriktas på att undersöka innehållet i bränsletankarna i sådana fordon som är i trafik. kontrollera att fordon inte försetts med dubbla bränsletankar m. m.dylikt. ] de fall då bränslet har den otillåtna märkningen. eller endast bär mindre spår därav. kan det följande utred-

ningararbetet — på grund av olika tänkbara invändningar och förklaringar — bli ganska vansklig och utgången osäker.

Med en brännoljeskatt skulle det vara svårt - för att inte säga omöjligt — att i efterhand beräkna hur mycket av en otillåten olja som har kommit till användning i ett visst fall av fusk. Den nuvarande kilometerskatten har i detta aVseende den fördelen. att det ofta med en ganska stor grad av säkerhet är möjligt att räkna fram i vilken omfattning ett fordon har körts med en kilometerräknare som varit satt ur funktion. Det är också möjligt att med hjälp av körsträckestatistik bedöma rimligheten i lämnade upp- gifter. Att möjligheterna att kontrollera och beräkna graden av skatteun- dandragandet är avgjort sämre med en brännoljeskatt utgör. enligt RSVs mening. en betydande nackdel.

GTS anser att en övergång till en brännoljeskatt skulle innebära en övergång från ett för tullverkets del väl fungerande kilometerskattesystcm till ett krångligare och mindre tillförlitligt kontrollsystem avseende befriel- se från och uppbörd av bränoljeskatt.

GTS anför vidare:

En återgång till en brännoljebeskattning och det system för kontroll av den som i så fall erfordas skulle mot bakgrunden av tidigare erfarenheter av en sådan beskattningsform tvinga tulltjänstemännen att åter pejla och mäta innehåll i drivmedelstankar och att leta efter dolda sådana utrymmen. Dessa lags kontroller är erfarenhetsmässigt mycket svåra att genomföra på ett enkelt och tidsbesparande sätt. Någon mätutrustning för kvantitetskon- troll av drivmedelstankar finns inte. Tidigare försök att konstruera sådana hjälpmedel har misslyckats. Kvantitetskontrollerna måste verkställas vid fordonens inpassering i riket. Detta medför en ytterligare belastning av tullkontrollen i ett skede som redan i nuläget är ansträngt. Härtill kommer att arbetsuppgiften med mängdkontroll av brännolja får anses som ett miljöproblem och behandlas därefter. Uppbörden av brännoljeskatt kom- pliceras vidare av att samtidigt även skall debiteras och redovisas allmän energiskatt och särskild avgift för oljeprodukter och kol.

Länsstyrelsen i Örebro län tror däremot att en effektiv kontroll av laglydigheten blir betydligt lättare och också billigare att genomföra i ett oljebcskattningssystem än i kilometerskattesystemet. Kontrollen kan lät— tare genomföras. varför risken för upptäckt också ökar. vilket minskar benägenheten till fusk. Statskontoret är tveksamt till om utredningens slutsatser är riktiga. Statskontoret anför:

Utredningens egen statistik visar uppseendeväckande höga siffror för ingrepp i kilometerräknarna. Tillsammans med de uppgifter som lämnas om polisens upptäckt av manipulerade räknare indikerar detta att det i dagens system förekommer ett omfattande skatteundandragande. Det är svårt att ha en uppfattning om storleken. men det sakunderlag som förelig- ger pekar på att kilometerskattesystemet knappast är "vattentätt". Detta gäller även med beaktande av att nya typer av räknare i framtiden kommer att vara driftsäkrare och svårare att manipulera.

Å andra sidan överskatter sannolikt utredningen kontrollproblemen i ett brännoljeskattesystem. I takt med att villapannor ersätts med andra upp-

värmningssystem kommer t.ex. eldningsolja ] att bli mindre tillgänglig. Utredningens uppfattning att tillgången till lågbeskattad olja vid bensinsta- tionerna kommer att medföra risker för omfattande fusk är enligt vår uppfattning felaktig. eftersom systemet mycket väl kan utformas så att sådan olja överhuvudtaget inte behöver saluföras på bensinstationerna. Den löpande kontroll som polisen utför på fordon i trafik torde vara tekniskt enklare i ett brännoljeskattesystem och kan därför göras mer frekvent. Kraftfulla sanktioner mot fusk kan naturligtvis ytterligare bidra till att skatteundandragandet blir lågt.

RPS menar att ett brz'innoljeskattesystem skulle vara enklare för polisen att övervaka. Med hänsyn till de förbättringar som genomförts och föreslås genomförda i kilometerskattesystemet förordar RPS ändå att kilometer- skatten behålls.

3.3 Kostnadsaspekter

Åtskilliga remissinstanser är tveksamma till utredningens bedömning att kostnaderna för kilometerskatten resp.en brännoljeskatt inte företer så- dana skillnader att det ena systemet är klart att föredra framför det andra.

Mest kritiskt är statskontoret som menar att utredningen tagit alltför lätt på kostnadsargumentet. Statsverket sparar 29 milj. kr. per år på förenklad administration vid en brännoljeskatt. och detta bör enligt statskontoret medföra att brännoljeskatten bör väljas när inget av de två systemen i övrigt har klara fördelar framför det andra. Statskontoret avvisar utred- ningens argument att övertalighetsproblem skulle uppstå hos länsstyrelser- na vid en övergång till brännoljeskatt. Statskontoret anser att också for- donsägarnas kostnader talar för en brännoljeskatt. och menar att kostna- derna för en brännoljeskatt kan begränsas. Statskontoret anför:

Vid beräkningarna har SPl. i ett för kalkylen väsentligt avseende. utgått ifrån att flertalet bensinstationer i ett brännoljebeskattningssystem skulle behöva tillhandahålla såväl omärkt högbeskattad motorbrännolja som låg- beskattad märkt olja. Detta medför enligt institutet ett investeringsbehov på bl. a. 385 milj. kr. för anskaffande av extra tankar m. m. vid bensinsta- tionerna. Vi har varit i kontakt med Petroleumhandelns riksförbund för att utröna i vilken omfattning traktorer och motorredskap tankar på vanliga bensinstationer. Enligt vad vi då erfarit förekommer detta ytterligt sällan enär dessa förbrukarkategon'er nästan undantagslöst disponerar egna s. k. gårdscisterner. 385 milj. kr. bör sålunda tas bort från investeringskal- kylen. vilket i sin tur medför en sänkning av de totala årskostnaderna med ca 90 milj.kr. Vi utgår ifrån att befrielse från brännoljeskatt skall för- behållas traktorer och motorredskap. men att andra undantag (t.ex. driv- ning av kylaggregat på lastbilar) inte skall göras.

Aven övriga kostnader i kalkylen synes ha tagits tipp med för höga belopp. Enligt vår uppskattning kommer de årliga merkostnaderna för oljeföretagen. vilka i senare led kan föras över på fordonsägarna. inte att överskrida 100 milj. kr. För detta talar bl. a. de uppgifter som utredningen lämnat om kostnaderna för införandet av motsvarande märkningssystem i Finland.

Liknande synpunkter anförs också av I.()N. Statens energiverk anser att det finns en påtaglig risk för att kostnaderna för en brännoljeskatt överskattats och att en brännoljeskatt förefaller ge lägre totala systemkostnader. Länsstyrelsen t' Örebro län anser att kostna- den för fordonsägarna blir mindre i ett brännoljeskattesystem och att de administrativa vinsterna med att slopa kilometerskatten också skulle vara betydande. M anser att utredningen beräknat fordonsägarnas kostnader för kilometerskatten för lågt. Även Svenska åkeriförbundet anser att for- donsägarnas kostnader för kilometerskatten har underskattats.

SPI menar däremot att utredningen beräknat kostnaderna för en bränn- oljeskatt för lågt. utredningen har inte bort pruta på de kostnadsberäkning- ar som SPl redovisat. Enligt SPl kan en minskning av antalet depåer. där märkning skulle ske. inte utan vidare tas till intäkt för att reducera de totoala årskostnaderna. Förändringen kan mycket väl innebära att kostna- derna skulle öka. En minskning av antalet stationer. där både märkt och omärkt olja skulle tillhandahållas skulle innebära en lägre servicegrad och medföra högre kostnader för förbrukarna.

Svenska transportarbetareft'irbundet menar att investeringskostnaderna för en brännoljeskatt menligt skulle påverka den redan hårt prövade olje- branschen. Detta kan befaras medföra nedläggningar av fier försäljnings- ställen.

RRV anser att. med reservation i gjorda kostnadsberäkningar. blir de sammanlagda kostnaderna ungefär likvärdiga i de båda alternativen. Den lägre förvaltningskostnaden för brännoljeskatten torde enligt RRV bli svår att i praktiken realisera genom personalminskningar.För statsverkets del skulle ett införande av en brännoljeskatt medföra en årlig. bestående positiv ränteeffekt eftersom brännoljeskatten avses betalas varje månad. Denna kostnad torde dock Oljebolagen komma att lägga på konsumen- terna. RRV pekar på att det finns möjligheter att förkorta kredittiden även för kilometerskatten för att på så sätt uppnå en bestående positiv ränteef- fekt för statsverket. Ett sådant förfarande torde dock enligt RRV medföra en ökad administration både för berörda myndigheter och fordonsägare.

3.4 Energispar- och miljöaspekter

TPR instämmer i utredningens uppfattning att ett kilometerskattesystem kan begränsa värdet av energihushållningsinsatserjämfört med ett system baserat på brännoljeskatt. Emellertid är enligt TPR denna nackdel inte av sådan betydelse att det enbart av detta skäl finns anledning att frångå den nuvarande beskattningsformen. Väsentliga energibesparingar inom last- bilstrafiken kan uppnås genom transportplanerande åtgärder. Härigenom kan energibesparingar åstadkommas i form av minskat trafikarbete. Ett kilometerskattesystem verkar inte hämmande härvidlag. TPR anför vi- dare:

Tillämpning av kilometerskattesystemet innebär vidare att ett särskilt kilometerskatteregister behöver upprätthållas där uppgift om körsträckor för dieseldrivna fordon ajourhålls. Tillgång till detta register medför en rad

fördelar från planeringssynpunkt. Bl.a.kan vid eventuell drivmedelran- sonering tilldelning till olika fordonskategorier beräknas utifrän uppgifter från detta register.

Ur energiekonomisk synvinkel kan dessutom effekterna av genomförda insatser och andra förändringar lättare analyseras med tillgång till sådan energi- och körsträckestatistik. Detsamma gäller den allmänna transport- statistik som bildar underlag för planering och utarbetande av transport- prognoser.

Statens energiverk anser att eftersom en oljeskatt uppmuntrar sparande av drivmedel och en kilometerskatt sparande av kilometrar och det finns ett starkt samband mellan drivmedelsförbrukning och körsträcka torde skillnaderna ur encrgihushållningssynpunkt inte bli särskilt stora mellan de två skattesystemen. Statens energiverk menar att det ur energipolitisk synvinkel finns mycket som talar för en enhetlig beskattning av bensin. dieselolja och eldningsolja [. Med en enhetlig beskattning på dieselolja och eldninsolja ] skulle gränsdragnings- och märkningsproblemen försvinna.

SNV anför att genom en brännoljeskatt ökar möjligheterna att styra utvecklingen mot en bättre miljö. Man skulle således kunna differentiera skatten beroende på bränslets miljöegenskaper. Vidare får man incitament till utveckling av bränslesnålare fordon. vilket normalt leder till lägre utsläpp av luftföroreningar. De ekonomiska fördelarna med att i stället för konventionell teknik använda bränslebesparandc energilagringssystem. som utvecklats för bruk i stadsbussar, skulle vid en övergång till en brännoljeskatt öka. I takt med att sådan bränslebcsparande teknik vinner ökat insteg på marknaden erhålls också en minskad omgivningspåverkan genom avgaser. SNV anser att det är en brist att utredningen inte vägt in de olika fordonsslagens kostnadsansvar för de hälsooch miljöeffekter de orsa- kar. Utredningen behöver kompletteras på denna punkt genom att t. ex. ut- nyttja de kostnadsuppskattningar som en arbetsgrupp inom komunika- tionsdepartcmentet redovisat förra året. Målsättningen i detta arbete bör enligt SNV vara att utveckla en skatteform som väger in hälso- och miljöaspekterna på ett någorlunda rättvist sätt och som undanröjer nuva- rande obalans mellan uttag av rörliga skatter och samhällsekonomisk mar- ginalkostnad. Utgående från arbetsgruppens rapport är denna obalans särskilt stor för tätortstraftken.

Statskontoret påpekar att med en brännoljeskatt blir det ekonomiskt intressant för bussförctagen att investera i energibesparande och miljövän- lig teknik.

3.5 Övriga synpunkter på val av skattesystem

Några remissinstanser kritiserar kilometerskattesystemet för dess kom- plexitet och det arbete det förorsakar de skattskyldiga.

Synpunkter på att kilometerskatten är krånglig framförs således av bl. a. TS V och länsslyra/serna i Stockholms och Kristianstruls län. Dessa anser ändå att systemet bör behållas men att alla möjligheter till förenklingar bör tillvaratas. Särskilda förslag om detta har lämnats (avsnitt 4 och 5.1). Bilindustrift'ireningen anser att kilometerskatten är otymplig och att detta i

kombination med de ökade skatterna har lett till att marknaden för person- bilsdieslar är på väg att försvinna i Sverige. Bilindustriföreningen anser att bilägarna bör kompenseras för besväret med kilometerskatten genom lägre skattesatser.

Länsstyrelsen i Örebro län och M är kraftigt kritiska till de besvär som bilägarna förorsakas av kilometerskatten. Länsstyrelsen anser att kilome- terskattesystemet alltjämt är mycket komplicerat att tillämpa för de skatt- skyldiga. Utredningens förslag medför endast marginella förenklingar ochi vissa stycken utökad byråkrati. Olägenheterna med kilometerskatt är så påtagliga för fordonsägarna att det finns starka skäl att överväga systemets slopande. Dessutom har enligt länsstyrelsen dieselägarna i dag ett påtagligt högre skattetryck än bensinbilsägarna. Länsstyrelsen anför vidare:

Kilometerskattesystemet är svårt för länsstyrelsen att försvara. Det bör gå att förändra och som länsstyrelsen ser det är skatten vid pumpen tveklöst bästa formen för såväl kilometerskatt som fordonskatt. Det gäller bara att inte vara låst vid ett inkört. komplicerat byråkratiskt system utan vara öppen för stora förenklingar. Vill man skapa byråkratisk sysselsätt- ning är nuvarande system bra, men då ska man öppet säga det Rationellt är det inte.

M anför:

Kilometerskattesystemet. som nu varit i bruk i I I år. har styrkt M i den uppfattning. som framgår ovan. att hela systemet är en administrativ otymplighet som snarast bör avskaffas. Detta inte minst med hänsyn till att också utredningsmannen kommit fram till att en oljeskatt tveklöst skulle vara enklare att hantera för fordonsägaren än kilometerskatten.

4 Särskilt om kilometerskatt för personbilar

Flera remissinstanser menar att det bör övervägas om inte kilometerskat- ten för personbilar kan ersättas av en förhöjd fordonsskatt. RSV har i sitt remissyttrande utförligt behandlat detta alternativ och anför bl. a:

RSV anser i likhet med utredningen att en fast skatt för alla dieseldrivna fordon inte är något realistiskt alternativ. Däremot anser verket att försla— get att ersätta kilometerskatten med en fast skatt för enbart dieselsdrivna personbilar i icke yrkesmässig trafik är ett alternativ som borde analyseras närmare. Förslaget har många fördelar från de synpunkter som RSV har att företräda. De dieseldrivna personbilarna utgör en så stor andel som hälften av samtliga kilometerskattepliktiga fordon. Det är vidare denna del som orsakar mest kostnader och arbete från kontrollsynpunkt. samtidigt som skatten i de enskilda fallen uppgår till låga belopp.

Att slopa kilometerskatten för personbilar och i stället ha en fast skatt innebär att systemet förenklas i flera avseenden: över 120000 fordonsägare befrias från allt besvär som har med kilometerräknarens funktion att göra. de befrias från arbetet med de särskilda avstämplingskorten i olika sam- manhang och riskerar inte heller att utsättas för det integritetsintrång som en revision innebär bara av det skälet att de är ägare till en dieseldriven personbil. Ett sådant alternativ ligger i linje med de förenklingssträvanden

' som RSV driver inom sitt verksamhetsområde. Sådana strävanden innebär Prop. 1985/86: 92

att man får släppa kravet på millimeterrättvisa till förmån för schablonise- ringar. Den rättvisa som i det enskilda fallet går förlorad. då skatten som i detta fall blir starkt schabloniserad. får då bl.a.vägas mot enkelheten i systemet och de minskade fuskmöjligheterna. Resultatet härav kan. enligt RSVs mening. innebära årliga kostnadsbesparingar av storleksordningen l5 — 18 Mkr. För de berörda fordonsägarna skttlle den sammanlagda vinsten kunna skattas till ca 50 Mkr per år.

Sammanfattningsvis anser RSV att det. från de synpunkter som verket har att företräda. skulle innebära stora fördelar om kilometerskatten för personbilar. utom taxi. slopades och ersattes med en höjd fordonsskatt. Eftersom utredningen — mot bakgrunden av att den enligt direktiven haft att utgå från vissa principer för kostnadsuttaget för vägtrafiken — inte belyst alla de konsekvenser som följer av en omläggning till fast skatt. krävs det. vilket också har framgått av det tidigare anförda. att ett sådant alternativ blir föremål för ett närmare studittm innan ett ställningstagandc kan göras. RSV föreslår därför att alternativet med en fast skatt för de dieseldrivna personbilarna. utom taxi och annan yrkesmässig trafik. utreds. Bland frågor som närmare bör övervägas — utöver vad som ovan nämnts — är möjligheten att fördela skattehöjningen över en längre tid. förslagsvis tre år.

Liknade synpunkter anförs av GTS och av Länsstyrelserna i Söderman- lands [än och i Kristianstads län.

5. Ändringar i kilometerskattesystemet

5.1 Allmänt

TSV anser att tiden är mogen för mera kraftfulla åtgärder för att förenkla och förbättra kilometerskattesystemet än vad utredningen föreslagit. Ge- nomgripande förändringar är enligt 'l'SV nödvändiga. 'l'SV anför:

Som framgår av betänkandet pågår ett utvecklingsarbete av kilometer- räknarapparaturcri riksskatteverkets regi. Därvid har dock riksskattever- ket i sina kravspeciftkationer utgått från att räknaren skall vara stämplande för att kunna fungera i systemet som det är utformat nu. Detta innebär en bindning till mekaniska lösningar. vilket kan ifrågasättas i en tid då all utveckling av betydenhet inom adminstrationssektorn sker på elektroni- kens område. Det är också tveksamt om det går att konstruera en stämp- lande räknare som är manipulationssäker. Räknarens innanmäte där den stämplande anordningen med nödvändighet befinner sig måste ju kunna nås utifrån. om inte annat med ett stämpelkort.

Verket anser att varje möjlighet att komma ifrån den vidlyftiga hante- ringen med avstämplingskort måste prövas skyndsamt. Enligt verkets mening förefaller det därmed naturligast att ta kommunernas system för uppbörd av konsumtionsavgifter som utgångspunkt för ett förenklat upp- bördssystem för kilorneterbeskattningen. Detta skulle i sina huvuddrag innebära påföring av skatt under året med hjälp av schabloner eller dekla- rerade. av fordonsägarna uppskattade körsträckor och en slutlig påföring årligen som bygger på en kontrollerad avläsning av den i fordonets kilome- terräknare registrerade körsträckan. En sådan ordning öppnar möjligheter till betydande förenklingar för såväl enskilda som myndigheter.

lJl IJ

Redan 1977 föreslog verket att en övergång till ett sådant system borde ske. Frågan föll då på räknarapparaturens bristfälliga konstruktion och lättheten att fuska genom att manipulera mätaren. Vad som nu redovisas i betänkandet rörande utvecklingen av ny kilometerräknarapparatur visar att detta praktiska hinder inte längre kan anses föreligga.

Tratiksäkerhetsverket förordar således att ett nytt system för påföring av kilometerskatt utreds med det snaraste. Systemet bör byggas upp utan avstämplingskort och med i huvudfallet en årligen kontrollerad körstri'icke- uppgift. Vidare bör intresset i första hand inriktas på generell övergång till en kilometerräknare som är elektronisk. ] och för sig kan ett system med preliminär påföring av kilometerskatt införas också med en mekanisk - stämplande - räknare. under förutsättning att en helt säker sådan kan tas fram.

Aven hovrätten för Västra Sverige. länsstyrelsen i Södermanlands län och i Kristianstads län samt M anser att det bör räcka med I avstämpling per år.

5.2 Av utredningen föreslagna ändringar

Utredningens förslag till olika förenklingar och förbättringar inom kilome- terskattesystemet mottas i allmänhet positivt av remissinstanserna.

I fråga om förslaget till avstämpling av kilometeräknare vid ägarbyte är dock vissa länsstyrelser tveksamma eller negativa. Länsst_vrel.mz i Göta- borgs och Bohus län avstyrker förslaget, dels därför att antalet stämpel- kort och skattedebiteringar. merarbete med ofullständiga anmälningar samt prövning av ytterligare skönsdebiteringar med stor sannolikhet kom- mer att medföra mer arbete för länsstyrelserna än vad telefonförfrågningar om upplupen skatt innebär. dels därför att det inte innebär nägra förenk- lingar för fordonsägarna.

Länsstyrelsen anser också att om avstämpling vid ägarbyte införs måste avstämpling ske vid alla ägarbyten. Att som utredningen föreslagit undanta vissa ägarbyten där bilhandlare är inblandade skulle enligt länsstyrelsen skapa osäkerhet. Liknande synpunkter framförs av h'insstyrelsm i Söder- manlands län.

Övriga länsstyrelser påpekar att förslaget kommer att medföra en ökad arbetsbelastning för länsstyrelserna. Länsstyrelswz i Kristianstads län me- nar att resurser saknas för att genomföra förslaget om inte samtidigt kilometerskatteplikten för personbilarna slopas.

Länsstyrelserna i Södermanlands län och i (it'itehorgs- och Bohus län avstyrker förslaget till ändrade besiktningstidm' för kilometerräknarappa- ratur. Enligt länsstyrelserna gör förslaget de redan nu sväröverskådliga reglerna ännu mer komplicerade. ASB menar att utredningens förslag till typbesiktning av kilometerräknarapparatur i vissa avseenden kan förenk— las.

Föreslagna ändringar när det gäller kilom01ers/tatre/närhet godtas av de flesta av remissinstanserna. Länsstyrelsm i Örebro län och i Kopparbergs län anser dock att märket kan avskaffas helt. RSV och Länsstyrelsm i Göteborgs— och Bohus län avstyrker förslaget till ändrad placering av

märket. Kammarrätten i Sundsvall anser bl.a. att underlåtelsen att ha kilometerskattemärke på en bil bör vara straffsanktionerad.

Länsstyrelsen i Göteborgs- och Bohus län anser attförseningsat'gifterna inom kilometerskatten helt kan slopas.

Utredningens förslag att på sikt endast tillåta navrr'ikrutre. där sådana kan monteras. tillstyrks av RSV. som anser att även vissa äldre vajer- drivna räknare bör bytas ut. och av länsst)'relsen i Södermanlands län. Flera länsstyrelser påtalar vikten av att arbetet på nya räknare påskyndas. Bilindusft'if'c'ireningen anför dock att på vissa personbilar kan navräknare inte användas utan betydande konstruktionsändringar. som blir orimliga med hänsyn till den lilla svenska marknaden. Bilindustriföreningen av- styrker ett obligatorium.

5.3 Övriga förslag till ändringar

Svenska åkeriförbundet och Bilindustri/i'ireningen anser att kravet på myn— dighetsplombering av kilometerräknare efter reparation kan slopas.

Motorbranschens riksförbund och Bilindus/ri/i'ireningen hemställer att brukandeförbudsreglerna ändras så att avbetalningssäljare inte drabbas av avbetalningsköpares vägtrafikskatteskuld.

M och Svenska åkeriförbundet anser att det ur rättssäkerhetssynpunkt inte är acceptabelt att avstämplingskort skall ha kommit in till TSV en viss sista dag. eftersom fordonsägare inte kan rå för förseningar i postgången.

Länsstyrelsen i Örebro län anser att. om kilometerskattesystemet skall bestå. krav bör införas bl. a. om att väglängdmätare skall finnas på fordon.

Kammarrätten i Sundsvall anser att besvärsordningen i ärenden om kilometerskatt bör övervägas. Enligt kammarrätten skulle länsrätt kunna införas som besvärsinstans.

TPR. GTS och kommerskollegium anser att möjligheterna till en har- monisering av olika länders beskattningssystem bör studeras. M anser att rätt till avräkning av kilometerskatt vid körning med personbil i Norge och Finland bör införas.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1986

'J- .b