Prop. 1986/87:60

om tidsbegränsning av anställning som assistenttandläkare inom folktandvården

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifoga— de utdrag ur regeringsprotokollet den 31 oktober 1986.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

G. Sigurdsen

Propositionens huvudsakliga innehåll

Enligt riksdagens beslut skall huvudmannaskapet för den tandvård som be- drivs i anslutning till tandläkarutbildning och forskning överflyttas från sta- ten till huvudmännen för folktandvården. [ denna tandvårdsverksamhet ar-

betar bl.a. assistenttandläkare. Anställning som assistenttandläkare hos sta- ten är tidsbegränsad. I propositionen föreslås att anställning som assistent- tandläkare skall kunna tidsbegränsas också hos den nya huvudmannen. Bestämmelserna föreslås gälla från den 1 januari 1987.

] Riksdagen 1986/87. 1 saml. Nr 60

Förslag till Prop

Lag om ändring i tandvårdslagen (1985 :125)

Härigenom föreskrivs att 14 & tandvårdslagen (1985: 125) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 &

Tandläkare under allmäntjänstgöring eller specialistutbildning enligt la- gen (1984:542) om behörighet att utöva yrke in0m hälso- och sjukvården m.m. skall förordnas för viss tid.

Tandläkare, i vars arbetsuppgifter ingår att i väsentlig omfattning med- verka i den grundläggande högskole- utbildningen på tandläkarlinjen, skall, om regeringen föreskriver det, anställas för begränsad tid.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Socialdepartementet Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 31 oktober 1986

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Feldt, Si- gurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peterson, S. Andersson. Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, Wickbom. Johansson, Hulterström, Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist

Föredragande: statsrådet Sigurdsen

Proposition om tidsbegränsning av anställning som assistenttandläkare inom folktandvården

1. Inledning

En betydande del av tandläkarutbildningen bedrivs vid de statliga tandvårds- centralerna i anslutning till högskolorna. Centralerna är sammanhållna ut- bildnings- och vårdenheter, där utbildningsmomenten är integrerade i tand- vården. Där förekommer allmäntandvård för barn och vuxna, specialist- tandvård samt Sjukhustandvård. Lärarna är tillika tandläkare och ansvarari denna egenskap för tandvården. Tandvården vid centralerna är genom avtal mellan staten och berörda folktandvårdshuvudmän samordnad med dessa huvudmäns tandvård.

Frågan om huvudmannaskapet för dessa tandvårdscentraler behandlades i propositionen 1978/79z41 om tandläkarnas utbildning m.m. I propositionen föreslogs ett ändrat huvudmannaskap. Riksdagen anslöt sig till förslaget och beslöt att statens tandvård som bedrivs i anslutning till tandläkarutbildning och forskning skulle föras över till ett landstingskommunalt eller kommunalt huvudmannaskap (UbU 1978/79:23, rskr. 205). Detta förutsatte förhand- lingar mellan staten och berörda folktandvårdshuvudmän.

2. Riksdagens beslut om ändrat huvudmannaskap för tandvården vid universitetet i Umeå

Statens förhandlingsnämnd (SFN), som har regeringens uppdrag att för- handla med berörda landstingskommuner och kommuner om överförande av den statliga tandvården till berörda folktandvårdshuvudmän, träffade den 4 september 1985 en uppgörelse med Västerbottens läns landstingskommun (VLL) om ändrat huvudmannaskap för tandvården vid universitetet i Umeå m.m. Uppgörelsen framgår av ett förhandlingsprotokoll och tre avtal. SFN:s skrivelse till regeringen i ärendet samt protokollet och avtalen är fogade som bilaga till regeringens proposition 1985/86:68 om ändrat huvudmannaskap för tandvården vid universitetet i Umeå. Efter bemyndigande av riksdagen (UbU 1985/8629, rskr. 111) har regeringen för statens del godkänt uppgörel- sen den 24 april 1986. Uppgörelsen har godkänts även av VLL.

I enlighet med uppgörelsen skall VLL den 1 januari 1987 överta huvud- mannaskapet för den tandvård som nu bedrivs i anslutning till den odonto- logiska utbildningen och forskningen vid universitetet i Umeå.

Enligt uppgörelsen skall VLL inrätta tjänster som assistenttandläkare med arbetsuppgifter m.m. som motsvarar vad som nu gäller för dessa tjäns- ter vid universitetet. Med assistenttandläkare inom folktandvården kommer därmed att avses tandläkare i vars arbetsuppgifter ingår att i väsentlig om- fattning medverka i den grundläggande högskoleutbildningen på tandläkar- linjen. Genom bestämningen "i väsentlig omfattning" skils assistenttandlä- kare från andra anställda tandläkare vilka tillfälligt kan ta del i utbildnings- verksamheten på tandläkarlinjen. lnnehavarna av tjänsterna som assistent- tandläkare skall enligt uppgörelsen — om inte annat senare överenskoms mel- lan parterna - tillsättas genom förordnande tills vidare för högst tre år i sän- der. I en anmärkning framhålls att parterna utgår från att de författning- sändringar genomförs som detta kan kräva.

Efter det att uppgörelsen mellan staten och VLL godkänts har SFN och VLL fortsatt överläggningarna om hur tjänsterna som assistenttandläkare skall utformas.

Förhandlingar om anställningsvillkor m.m. för ifrågavarande tjänster har förts mellan VLL och Sveriges. Tandläkarförbund. Dessa förhandlingar har ännu inte resulterat i någon överenskommelse.

3. Tidsbegränsning av anställning som assistent- tandläkare inom folktandvården

Mitt förslag: Anställning som assistenttandläkare inom folktandvår- den skall kunna tidsbegränsas såsom sker beträffande motsvarande anställning hos staten.

Skälen för mitt förslag: Den av staten och VLL godkända uppgörelsen in- nebär bl.a. att VLL skall inrätta tjänster som assistenttandläkare med arv betsuppgifter m.m. som motsvarar vad som gäller för tjänster som assistent- tandläkare vid universitetet i Umeå. Detta innebär bl.a. att anställningarna skall kunna tidsbegränsas också hos den nya huvudmannen. En sådan tids- begränsad anställning innebär en avvikelse från föreskriften i 4 % lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS), som anger att anställningsavtal gäl- ler tills vidare.

Avvikelser från föreskrifterna i LAS får göras dels genom föreskrift i an- nan lag eller i förordning som har meddelats med stöd av lag, dels genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorgani- sation.

Förhandlingarna mellan VLL och Sveriges Tandläkarförbund om ett kol- lektivavtal har inte slutförts. Det finns därför risk för att ett sådant avtal med bl.a. regler om tidsbegränsning av anställning som assistenttandläkare inte föreligger före huvudmannaskiftet den 1 januari 1987. Mot denna bakgrund

föreslår jag - såsom förutsätts i uppgörelsen mellan staten och VLL - att en lagbestämmelse införs som föreskriver att anställning som assistenttandläka- re inom folktandvården skall kunna tidsbegränsas såsom f.n. sker beträffan- de motsvarande anställning hos staten. Om kollektivavtal kan träffas före utgången av år 1986 om tidsbegränsning av anställning som assistenttandlä- kare kan en lagbestämmelse härom undvaras. Lagbestämmelsen bör därför utformas som en möjlighet för regeringen att föreskriva tidsbegränsning av dessa tjänster. Det bör ankomma på regeringen att meddela de närmare be- stämmelser som behövs. Lagbestämmelsen bör gälla sådana tjänster hos samtliga folktandvårdshuvudmän.

I 14 & tandvårdslagen (1985:125) finns redan bestämmelser om tidsbe- gränsning av vissa utbildningstjänster inom folktandvården. Jag föreslår där- för att lagbestämmelsen tas in som ett andra stycke i denna paragraf.

Om kollektivavtal inte kan slutas till den 1 januari 1987 och om denna lag då inte trätt i kraft uppkommer avsevärt men. Med hänsyn till detta för- hållande och till lagförslagets enkla beskaffenhet anser jag att lagrådets ytt- rande inte skall inhämtas.

4. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen före- slår riksdagen att anta ett inom socialdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125).

5. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredraganden lagt fram.