Tandvårdslag (1985:125)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-03-14
Ändring införd
SFS 1985:125 i lydelse enligt SFS 2019:860
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelse

Mål för tandvården

2 §  Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen.

Krav på tandvården

3 §  Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär att den ska

 1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärder,
 2. tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,
 3. vara lätt tillgänglig,
 4. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
 5. främja goda kontakter mellan patienten och tandvårdspersonalen.

[S2]Akuta fall ska behandlas med förtur.

[S3]När tandvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

[S4]Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2014:823).

Prop. 2007/08:49: Ett nytt tredje stycke införs i paragrafen med innebörd att akuta fall ska behandlas med förtur. Förslaget behandlas närmare i avsnitt 23.1.6.

Prop. 2002/03:53: Förslaget behandlas i avsnitt 5.4.

Fjärde stycket är nytt. Stycket innehåller en hänvisning till Socialtjänstlagens (2001:453) bestämmelse om anmälningsskyldighet. Syftet med det nya stycket är att öka kunskaperna inom tandvården om anmälningsskyldigheten. ...

Prop. 2013/14:106: Paragrafen behandlas i avsnitt 10.4.

3 a §  Vården och behandlingen ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

[S2]När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella åtgärden så långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Lag (2014:823).

Prop. 2013/14:106: Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 10.4.

3 b §  Patienten ska få information om sitt tandhälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds.

[S2]När patienten är ett barn ska även patientens vårdnadshavare få information enligt första stycket. Informationen får inte lämnas om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt hindrar detta. Lag (2014:823).

Prop. 2013/14:106: Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 10.4.

3 c §  Om kostnaden för tandvårdsbehandlingen av en patient ska ersättas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i den ursprungliga lydelsen, ska vårdgivaren informera patienten om

 1. att tandvården och dess personal står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
 2. det register om anmälan av verksamhet m.m. som förs av IVO enligt 2 kap.patientsäkerhetslagen (2010:659), och
 3. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen och om patientnämndernas verksamhet. Lag (2016:656).

Prop. 2015/16:139: Paragrafen är ny och föreskriver att om kostnaden för tandvårdsbehandlingen av patienten ska ersättas i enlighet med Europaparlament-

ets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i den ursprungliga lydelsen, ska vårdgivaren informera patienten om att tandvården och ...

4 §  Vårdgivaren får ta ut ersättning för undersökning och tandbehandling. Ersättningen ska vara skälig med hänsyn till behandlingens art, omfattning och utförande samt omständigheterna i övrigt. I 15 a § finns särskilda bestämmelser om avgifter.

[S2]Innan en undersökning eller viss behandling påbörjas ska vårdgivaren upplysa patienten om kostnaden för åtgärden. Om en följd av behandlingar behövs ska vårdgivaren upplysa patienten om de beräknade sammanlagda kostnaderna för behandlingarna. Om förutsättningarna för behandlingsförslaget eller kostnadsberäkningen ändras ska patienten upplysas om detta och om anledningen till ändringen.

[S3]Vårdgivaren är skyldig att på begäran av patienten ge honom eller henne ett intyg med uppgifter om vilka material som använts vid protetiska arbeten och andra behandlingar som syftat till att permanent ersätta förlorad vävnad. Lag (2011:1188).

Prop. 2007/08:49: Paragrafen behandlas närmare i avsnitt 23.1.6.

Andra stycket om förhandsprövning av vårdgivarens ersättningsanspråk föreslås upphävas eftersom bestämmelser om förhandsprövning ges i den nya lagen.

I 27 § första stycket förordningen om tandvårdstaxa finns en bestämmelse om att vårdgivaren är skyldig att på begäran av patienten ge henne eller honom ett skriftligt intyg med ...

Prop. 2011/12:7: I den nuvarande lydelsen av första stycket anges att det för tandvård som avses i 8 a § gäller särskilda bestämmelser om patientavgift. Särskilda bestämmelser om avgift gäller dock även för annan tandvård än som avses i 8 a §. Ändringen innebär att en hänvisning i stället görs till 15 a §, där bestämmelserna om avgiftsfri tandvård för barn och unga samt om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift finns.

 • RÅ 2005:91:Föreskriften i 4 § förordningen om tandvårdstaxa om att tandvårdsersättning under vissa förutsättningar lämnas till vårdgivaren med ett högsta belopp har inte ansetts strida mot bestämmelsen i 4 § tandvårdslagen om att vårdgivaren får ta ut skälig ersättning.

4 a §  Där det bedrivs tandvårdsverksamhet skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges. Lag (1996:788).

4 b §  Vårdgivaren ska tillhandahålla en specificerad faktura avseende kostnaderna för den tandvård en patient tagit emot om patienten avser att begära ersättning för sina kostnader för vården i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2016:656).

Prop. 2015/16:139: Paragrafen är ny och föreskriver att vårdgivaren ska tillhandahålla en specificerad faktura avseende den tandvård patienten tagit emot om patienten avser att begära ersättning för sina kostnader för vården i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i den ursprungliga lydelsen. Beträffande begreppet specificerad faktura och hänvisningen till direktiv 2011/24/EU, se kommentaren ...

Tandvård som bedrivs av regioner

Regionens ansvar

5 §  Varje region ska erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom regionen. Detsamma gäller dem som har skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom regionen. Även i övrigt ska regionen verka för en god tandhälsa hos befolkningen. Tandvård som regionen själv bedriver benämns i denna lag folktandvård.

[S2]Vad som i denna lag sägs om regioner gäller också kommuner som inte ingår i en region.

[S3]En region får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som regionen och dess folktandvård ansvarar för enligt denna lag. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till en juridisk person eller en enskild individ. Lag (2019:860).

Prop. 2017/18:145: Ändringen ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Prop. 2013/14:118: I första stycket görs två redaktionella ändringar.

I tredje stycket andra meningen ersätts ett bolag, en förening, en samfällighet och en stiftelse med den gemensamma benämningen juridisk person. Ändringen utgör en anpassning till nuvarande lydelse av

regeringsformen ...

Prop. 1997/98:9: Ä ndringen i första stycket motsvarar den i 3 och 3 a § hälso- och sjukvårdslagen, se avsnitt 13.6.

5 a §  Regionen ska även erbjuda en god tandvård åt dem som, utan att vara bosatta i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghets- systemen. Detsamma ska gälla för den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda förordning. Tandvården ska i dessa fall erbjudas av den region inom vars område personen är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, den region inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den utsträck- ning familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom, enligt vad som följer av den nämna förordningen, ska familjemedlemmarna erbjudas tandvård av samma region. Om familjemedlemmarna är bosatta i Sverige gäller dock 5 §. Lag (2019:860).

6 §  Om någon som vistas i regionen utan att vara bosatt där behöver omedelbar tandvård, ska regionen erbjuda sådan tandvård.

[S2]Särskilda bestämmelser om tandvård finns i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Lag (2019:860).

Prop. 2007/08:105: Paragrafen behandlar landstingets skyldighet att erbjuda omedelbar tandvård.

I paragrafen införs ett nytt andra stycke som innehåller en hänvisning till den nya särskilda vårdlagen.

7 §  Folktandvården ska svara för

 1. regelbunden och fullständig tandvård för personer till och med det år då de fyller 23 år,
 2. specialisttandvård för personer från och med det år då de fyller 24 år, och
 3. övrig tandvård för personer från och med det år då de fyller 24 år i den omfattning som regionen bedömer lämplig. Lag (2019:860).

Prop. 2023/24:158: 3. övrig tandvård för personer från och med det år då de fyller 20 år i den omfattning som regionen bedömer lämplig.

I paragrafen finns bestämmelser om den tandvård som folktandvården ska svara för. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Genom en ändring i punkt 1 sänks den övre åldersgränsen för barn- och ungdomstandvården från det år då den unge fyller 23 år till det år ...

8 §  Regionen ska planera tandvården med utgångspunkt i befolkningens behov av tandvård. Regionen ska se till att det finns tillräckliga resurser för patienter med särskilda behov av tandvårdsinsatser och att patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård.

[S2]Planeringen ska avse även den tandvård som erbjuds av annan än regionen. Lag (2019:860).

8 a §  Vid tillämpningen av 8 § ska regionen särskilt se till att uppsökande verksamhet bedrivs bland dem som

 1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller
 2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som
  1. omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
  2. får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller
  3. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan.

[S2]Regionen ska också se till att nödvändig tandvård erbjuds patienter som avses i första stycket.

[S3]Regionen ska vidare se till att tandvård kan erbjudas

 1. dem som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid, och
 2. dem som har stora behov av tandvård på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Lag (2019:860).

Prop. 2016/17:43: Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande verksamhet bedrivs bland dem som

Prop. 2011/12:7: Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1.

I tredje stycket införs en punktuppställning. Punkt 2, som är ny, innebär att landstingen ska se till att tandvård kan erbjudas dem som har stora behov av tandvård på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Av 15 a § sjätte stycket följer att bestämmelserna om avgifter i den öppna vården enligt hälso- ...

9 §  I planeringen och utvecklingen av tandvården ska regionen samverka med samhällsorgan, organisationer och enskilda. Lag (2019:860).

10 §  Regionerna ska samverka i tandvårdsfrågor som berör flera regioner. Lag (2019:860).

Nämnder

11 §  Ledningen av folktandvården ska utövas av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725). Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet. Lag (2017:733).

Prop. 2002/03:20: Förslaget behandlas i avsnitt 5.

Genom ett tillägg görs en hänvisning till lagen om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

12 § Har upphävts genom lag (1991:905).

Personal

13 §  I regionerna ska det finnas möjlighet till anställning för tandläkares specialiseringstjänstgöring enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av tandläkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet. Lag (2019:860).

Prop. 2012/13:175: Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 9.

Paragrafen innebär att landstingen får en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla platser för anställning av tandläkare under specialiseringstjänstgöring, i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av specialisttandläkare i klinisk verksamhet. Genom bestämmelsen kodifieras ett system som redan tillämpas.

14 §  Tandläkare under specialistutbildning enligt 4 kap.patientsäkerhetslagen (2010:659) ska förordnas för viss tid.

[S2]Tandläkare i vars arbetsuppgifter ingår att i väsentlig omfattning medverka i högskoleutbildning för tandläkarexamen, ska anställas för begränsad tid, om regeringen föreskriver det. Lag (2010:663).

Prop. 1997/98:109: Paragrafens innehåll har justerats i anledning av att lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ersätter den nuvarande behörighetslagen.

Prop. 2004/05:162: I paragrafen har orden den grundläggande högskoleutbildningen för tandläkarexamen ersatts av högskoleutbildning för tandläkarexamen. Utmönstrandet av begreppet grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning ur högskolelagen (1992:1434) och indelningen av högskoleutbildning i tre nivåer, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, behandlas i avsnitt ...

15 § Har upphävts genom lag (2011:1188).

Avgifter

15 a §  Tandvård som avses i 7 § 1 ska vara avgiftsfri för patienten. Uppkommer kostnader med anledning av att patienten uteblivit från avtalat tandvårdsbesök, får avgift tas ut av patienten enligt grunder som regionen bestämmer. Regionen får också ta ut avgift, om patienten på begäran ges tandvård som inte är nödvändig för att uppnå ett från odontologisk synpunkt funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat.

[S2]Avgiften tas ut av patientens förmyndare om patienten är under 18 år när

 1. vården ges, eller
 2. patienten uteblir från ett avtalat besök.

[S3]Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för avgiften.

[S4]Om det finns särskilda skäl får avgiften tas ut av den underårige.

[S5]Av patienter som får tandvård som avses i 7 §2 och 3 får regionen ta ut vårdavgifter enligt grunder som regionfullmäktige bestämmer, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

[S6]Vid tandvård som avses i 8 a § samt vid undersökning för och utförande av oralkirurgisk behandling som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser gäller bestämmelserna om avgifter i den öppna vården enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

[S7]Patienten ska ha rätt att välja om sådan tandbehandling som avses i 8 a § ska utföras av folktandvården eller av en enskild näringsidkare, ett bolag eller en annan juridisk person vars vård kan berättiga till ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Lag (2019:860).

Prop. 2016/17:43: Tandvård som avses i 7 § 1 ska vara avgiftsfri för patienten. Uppkommer kostnader med anledning av att patienten uteblivit från avtalat tandvårdsbesök, får avgift tas ut av patienten enligt grunder som landstinget bestämmer. Landstinget får också ta ut avgift, om patienten på begäran ges tandvård som inte är nödvändig för att uppnå ett från odontologisk synpunkt funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat.

Prop. 2007/08:49: Förslaget i fjärde stycket utgör en följdändring med anledning av den nya lagen.

Ersättning

15 b §  För tandvård enligt 8 a § andra och tredje styckena lämnar regionen ersättning till vårdgivaren med belopp som motsvarar folktandvårdens priser för tandvård om inte regionen kommer överens med vårdgivaren om något annat. Den patientavgift som patienten betalat ska räknas av från ersättningen. Lag (2019:860).

Uppgiftsskyldighet

15 c §  Vårdgivaren ska, när det gäller tandvård enligt 8 a § andra stycket och tredje stycket 2, till Socialstyrelsen lämna uppgifter om patientens tandhälsa och om den tandvård som har utförts. Lag (2011:1188).

Prop. 2011/12:7: Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 7.2.

I paragrafen införs en sekretessbrytande bestämmelse om uppgiftsskyldighet för vårdgivare i förhållande till Socialstyrelsen. Vårdgivare, som utfört nödvändig tandvård enligt 8 a § andra stycket eller tandvård på personer som har stora behov av tandvård på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enligt den nya punkten i tredje stycket samma ...

Gemensamma bestämmelser för all tandvård

Kvalitetssäkring

16 §  Inom tandvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lag (1996:788).

Ledningen av tandvården

16 a §  Inom tandvården ska det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Verksamhetschefen får dock bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.

[S2]Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. Lag (2010:663).

Bemyndiganden

17 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. uppsökande verksamhet enligt 8 a § första stycket,
 2. de sjukdomar och funktionsnedsättningar som avses i 8 a § tredje stycket och om tandvård i övrigt enligt 8 a §,
 3. undersökning för och utförande av oralkirurgisk behandling som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser,
 4. vårdgivares uppgiftsskyldighet enligt 15 c §, och
 5. behörighet till och villkor för anställningar inom folktandvården. Lag (2011:1188).

Prop. 2011/12:7: Paragrafen innehåller normgivningsbemyndiganden och har getts en modernare utformning. I sak innebär ändringarna bl.a. att det nuvarande bemyndigandet har begränsats och preciserats.

Punkterna 1–3 i paragrafen, som är nya, behandlas i avsnitt 6.1 och punkt 4, som också är ny, i avsnitt 7.2.

Regeringen eller ...

18 §  Regeringen bemyndigas att meddela särskilda föreskrifter om tandvården i krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara. Lag (1992:1421).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Tandvårdslag (1985:125)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986, då folktandvårdslagen (1973:457) skall upphöra att gälla.
  2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:79
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1986:1410) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (1991:905) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:117
  Omfattning
  upph. 12 §; ändr. 11 §, rubr. närmast före 11 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:949) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (1991:1950) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (1992:1383) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:43, Bet. 1992/93:SoU9
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1421) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:76, Bet. 1992/93:FöU2
  Omfattning
  ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:743) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
  2. För tandvård som har givits före ikraftträdandet gäller fortfarande äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:370, Prop. 1993/94:220, Bet. 1993/94:SfU20
  Omfattning
  ändr. 7 §; nya 15 a §, rubr. närmast före 15 a §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:862) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:409, Prop. 1993/94:145, Bet. 1993/94:SoU24
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Lag (1994:1751) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:119, Prop. 1994/95:88, Bet. 1994/95:SfU8
  Omfattning
  ny 5 a §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:842) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tandläkare med examen enligt bestämmelser som gällde före den 1 juli 1994 som fullgör allmäntjänstgöring.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:383, Prop. 1994/95:195, Bet. 1994/95:SoU24
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:788) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:281, Prop. 1995/96:176, Bet. 1995/96:SoU18
  Omfattning
  upph. 13 §; ändr. 16, 17 §§, rubr. närmast före 16 §; ny 4 a §, rubr. närmast efter 15 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:995) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:76, Prop. 1997/98:9, Bet. 1997/98:SkU5
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:539) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:290, Prop. 1997/98:109, Bet. 1997/98:SoU22
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:554) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. För oralkirurgisk behandling och tandvårdsbehandling som har påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:289, Prop. 1997/98:112, Bet. 1997/98:SoU25
Omfattning
ändr. 4, 8, 15 a §§; ny 8 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2002:219) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:206, Prop. 2001/02:51, Bet. 2001/02:SoU14
Omfattning
ändr. 4, 15 a §§
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2003:195) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:158, Prop. 2002/03:20, Bet. 2002/03:SoU12
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:414) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:225, Prop. 2002/03:53, Bet. 2002/03:SoU15
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:1209) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. För en tandvårdsbehandling som har påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:84, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:SoU1
Omfattning
ändr. 8 a §; ny 15 b §, rubr. närmast före 15 b §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:814) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 4, 15 a §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2006:175) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:160, Prop. 2004/05:162, Bet. 2005/06:UbU3
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:193) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:178, Prop. 2005/06:50, Bet. 2005/06:SoU13
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2008:149) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:145, Prop. 2007/08:49, Bet. 2007/08:SoU9
Omfattning
ändr. 3, 4, 15 a §§
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:346) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:199, Prop. 2007/08:105, Bet. 2007/08:SfU8
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2010:246) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.
 2. De nya bestämmelserna gäller inte avgifter för vilka betalningsskyldighet uppkommit före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:214, Prop. 2009/10:88, Bet. 2009/10:SoU9
Omfattning
ändr. 15 a §
Ikraftträder
2010-06-01

Lag (2010:663) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:342, Prop. 2009/10:210, Bet. 2009/10:SoU22
Omfattning
ändr. 14 §; ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1234) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 15 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1315) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:6, Prop. 2009/10:223, Bet. 2010/11:SfU3
Omfattning
ändr. 5 a §
CELEX-nr
32004R0883
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1188) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:47, Prop. 2011/12:7, Bet. 2011/12:SoU5
Omfattning
upph. 15 §, rubr. närmast före 18 §; ändr. 4, 8 a, 17 §§, rubr. närmast före 17 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:409) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:230, Prop. 2012/13:109, Bet. 2012/13:SoU20
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:1143) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:130, Prop. 2012/13:175, Bet. 2013/14:SOU2
Omfattning
ny 13 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:575) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:280, Prop. 2013/14:118, Bet. 2013/14:KU41
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:823) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:327, Prop. 2013/14:106
Omfattning
ändr. 3 §; nya 3 a, 3 b §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:656) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:258, Prop. 2015/16:139, Bet. 2015/16:SoU14
Omfattning
nya 3 c, 4 b §§
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:1299) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:117, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:FiU3
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2016:1300) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:117, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:FiU3
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2016:1301) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:117, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:FiU3
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2017:34) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 8 a, 15 a §§
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:733) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:336, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:685) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:317, Prop. 2017/18:145, Bet. 2017/18:SkU19
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:860) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 5, 5 a, 6, 7, 8, 8 a, 9, 10, 13, 15 a, 15 b §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2020-01-01